ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 343

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
27. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho  ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1525/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1523/2007

z 11. decembra 2007,

ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V ponímaní občanov Európskej únie sa mačky a psi považujú za domáce zvieratá, a preto nie je prijateľné používať ich kožušinu alebo výrobky obsahujúce ich kožušinu. Existujú dôkazy, že v Spoločenstve sa nachádza neoznačená kožušina mačiek a psov a výrobky obsahujúce takúto kožušinu. V dôsledku toho sa spotrebitelia obávajú, že by si mohli kúpiť kožušinu mačiek a psov a výrobky obsahujúce takúto kožušinu. 18. decembra 2003 (3) Európsky parlament prijal vyhlásenie, v ktorom vyjadril obavy z obchodovania s takýmito kožušinami a výrobkami, a žiadal, aby bolo zastavené s cieľom obnoviť dôveru spotrebiteľov a maloobchodníkov z Európskej únie. Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo na schôdzach 17. novembra 2003 a 30. mája 2005 zdôraznila potrebu čo najskôr prijať pravidlá obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkami obsahujúcimi takúto kožušinu.

(2)

Je vhodné objasniť, že toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na kožušinu rás domácich mačiek a psov. Pretože je však vedecky nemožné odlíšiť kožušinu domácej mačky od kožušiny iných nedomácich druhov mačiek, v tomto nariadení by sa mala prijať definícia mačky ako „felis silvestris“, ktorá zahŕňa i nedomáce druhy mačiek.

(3)

Viaceré členské štáty reagovali na obavy spotrebiteľov prijatím právnych predpisov na zabránenie výrobe a obchodovaniu s kožušinou mačiek a psov.

(4)

Medzi členskými štátmi existujú rozdiely, pokiaľ ide o ustanovenia vzťahujúce sa na obchodovanie, dovoz, výrobu a označovanie kožušiny a kožušinových výrobkov s cieľom zabrániť uvádzaniu kožušiny mačiek a psov na trh alebo ich inému využívaniu na obchodné účely. Zatiaľ čo niektoré členské štáty prijali úplný zákaz výroby kožušiny z mačiek a psov tým, že zakázali chovanie alebo zabíjanie takýchto zvierat na účely výroby, iné zaviedli obmedzenia výroby alebo dovozu takejto kožušiny a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu. V niektorých členských štátoch bola zavedená povinnosť označovania. Zvyšujúce sa povedomie občanov v súvislosti s týmto problémom pravdepodobne vyvolá prijatie ďalších reštriktívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni viacerými členskými štátmi.

(5)

V dôsledku toho niektorí obchodníci s kožušinou z Európskej únie zaviedli dobrovoľný kódex správania s cieľom zdržať sa obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkami obsahujúcimi takúto kožušinu. Tento kódex sa však ukázal ako nedostatočný na zabránenie dovozu a predaja kožušiny mačiek a psov, a to zvlášť vtedy, ak obchodníci s kožušinou obchodujú s kožušinou, ktorej druhový pôvod nie je uvedený a ľahko rozoznateľný, alebo kupujú výrobky obsahujúce takúto kožušinu a čelia riziku, že buď s danými výrobkami nemožno obchodovať v súlade s právnymi predpismi v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo že pre obchodovanie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch platia dodatočné požiadavky zamerané na zabránenie používania kožušiny mačiek a psov.

(6)

Rozdiely medzi opatreniami na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o kožušinu mačiek a psov, tvoria prekážku pre celkové obchodovanie s kožušinou. Tieto opatrenia narúšajú hladké fungovanie vnútorného trhu, keďže existencia rôznych právnych požiadaviek bráni výrobe kožušiny vo všeobecnosti a v rámci Spoločenstva sťažuje voľný pohyb kožušiny dovezenej do Spoločenstva alebo vyrobenej v Spoločenstve v súlade s právnymi predpismi. Rôzne právne požiadavky v členských štátoch znamenajú pre obchodníkov s kožušinou dodatočnú záťaž a náklady.

(7)

Verejnosť je navyše zmätená rôznorodosťou právnych požiadaviek v členských štátoch, čo samo osebe vytvára prekážku obchodovaniu.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by preto mali harmonizovať s pravidlami v členských štátoch týkajúcimi sa zákazu predaja, ponúkania na predaj a distribúcie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu, a tým zabrániť narušeniu vnútorného trhu so všetkými inými podobnými výrobkami.

(9)

Na odstránenie súčasnej fragmentácie vnútorného trhu je potrebná harmonizácia, pričom najefektívnejším a najprimeranejším nástrojom na odstránenie prekážok obchodovania z dôvodu rôznosti požiadaviek na vnútroštátnej úrovni by bol zákaz uvádzania kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovozu do Spoločenstva a vývozu z neho.

(10)

Požiadavka týkajúca sa označovania by na dosiahnutie rovnakého výsledku nebola vhodná, keďže by neprimerane zaťažila odevný priemysel vrátane obchodníkov, ktorí sa špecializujú na umelú kožušinu, a bola by tiež neprimerane nákladná v prípadoch, keď je kožušina iba malou súčasťou výrobku.

(11)

V Spoločenstve nie je tradícia chovať mačky a psi na účely výroby kožušiny, i keď boli zaznamenané prípady výroby kožušiny mačiek a psov. V skutočnosti sa zdá, že veľká väčšina výrobkov z kožušiny mačiek a psov v Spoločenstve pochádza z tretích krajín. Preto by mal byť zákaz obchodovania v rámci Spoločenstva z hľadiska väčšej účinnosti spojený so zákazom dovozu rovnakých výrobkov do Spoločenstva. Takýto zákaz dovozu by odpovedal aj na obavy, ktoré spotrebitelia vyjadrili v súvislosti s možnou prítomnosťou kožušiny mačiek a psov v Spoločenstve, najmä ak existujú náznaky, že tieto zvieratá by sa mohli chovať a zabíjať nehumánnym spôsobom.

(12)

Zákaz vývozu by mal tiež zabezpečiť, že v Spoločenstve sa nebude vyrábať na vývoz kožušina mačiek a psov ani výrobky obsahujúce takúto kožušinu.

(13)

Je však vhodné zabezpečiť možnosť čiastočnej odchýlky od všeobecného zákazu uvádzania kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovozu do Spoločenstva a vývozu z neho. Takýmto prípadom je kožušina mačiek a psov dovážaná a uvádzaná na trh na vzdelávacie a taxidermické účely.

(14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (4) ustanovuje predpisy týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia ľudí pre uvádzanie živočíšnych vedľajších produktov vrátane kožušiny mačiek a psov na trh a ich dovoz a vývoz. Je preto vhodné objasniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré by malo byť jediným nástrojom, ktorý sa uplatní na uvádzanie kožušiny mačiek a psov na trh a jej dovoz a vývoz vo všetkých štádiách výroby vrátane surovej kožušiny. Toto nariadenie by však nemalo mať vplyv na povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 týkajúce sa likvidácie kožušiny mačiek a psov z dôvodov ochrany verejného zdravia.

(15)

Opatrenia na zákaz používania mačiek a psov na výrobu kožušiny by sa mali presadzovať jednotne v celom Spoločenstve. Techniky, ktoré sa v súčasnosti používajú na identifikáciu kožušiny mačiek a psov, ako je testovanie DNA, mikroskopia a MALDI-TOF hmotnostná spektrometria, sa však v jednotlivých členských štátoch líšia. Je vhodné, aby informácie o takýchto technikách boli sprístupnené Komisii, tak aby orgány na presadzovanie práva mali aktuálne informácie o inováciách v tejto oblasti a bolo tak možné posúdiť možnosti zavedenia jednotnej techniky.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(17)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na stanovenie analytických metód identifikácie druhového pôvodu kožušín a výnimočne i na prijatie opatrení na odchýlenie sa od zákazov ustanovených v tomto nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Predovšetkým tie členské štáty, ktoré zachytia zásielky kožušín mačiek a psov po začatí uplatňovaní tohto nariadenia, by mali prijať právne predpisy umožňujúce zhabanie a zničenie takejto zásielky a pozastavenie alebo odňatie povolenia na dovoz alebo vývoz udeleného príslušným obchodníkom. Členské štáty by mali dostávať podporu, aby uplatňovali trestné sankcie všade tam, kde je to možné, v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

(19)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to odstránenie prekážok fungovania vnútorného trhu prostredníctvom harmonizácie zákazov na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na úrovni Spoločenstva, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Účelom tohto nariadenia je zakázať uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho, aby sa odstránili prekážky fungovania vnútorného trhu a aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov v to, že kožušinové výrobky, ktoré spotrebitelia kupujú, neobsahujú kožušinu mačiek a psov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„mačka“ je zviera druhu felis silvestris;

2.

„pes“ je zviera poddruhu canis lupus familiaris;

3.

„uvádzanie na trh“ je držba kožušiny mačiek a/alebo psov alebo výrobku obsahujúceho takúto kožušinu na účely predaja vrátane ponuky na predaj, predaja a distribúcie;

4.

„dovoz“ je prepustenie do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6), s výnimkou dovozu neobchodnej povahy v zmysle článku 45 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (7);

5.

„vývoz“ je vývozné konanie umožňujúce, aby tovar zo Spoločenstva opustil colné územie Spoločenstva v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Zákazy

Uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho sa zakazuje.

Článok 4

Výnimky

Odchylne od článku 3 môže Komisia výnimočne prijať opatrenia povoľujúce uvedenie na trh alebo dovoz a vývoz kožušiny mačiek a psov alebo výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na vzdelávacie alebo taxidermické účely.

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia a ktoré stanovujú podmienky, za ktorých možno takúto výnimku udeliť, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 5

Metódy identifikácie druhového pôvodu kožušiny

Členské štáty informujú Komisiu o analytických metódach, ktoré používajú na identifikáciu druhového pôvodu kožušiny, do 31. decembra 2008 a následne vždy, keď to bude potrebné s ohľadom na novinky vo vývoji.

Komisia môže prijať opatrenia ustanovujúce analytické metódy, ktoré sa použijú na identifikáciu druhového pôvodu kožušín. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové prvky, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2 a začlenia sa do prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 7

Správy

Členské štáty predkladajú Komisii správy o ich úsilí presadiť dodržiavanie tohto nariadenia.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane s tým súvisiacich colných činností najneskôr 31. decembra 2010.

Správa Komisie sa sprístupní verejnosti.

Článok 8

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o nich informujú Komisiu do 31. decembra 2008 a bezodkladne jej oznámia ich každú zmenu.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. novembra 2007.

(3)  Ú. v. EÚ C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 829/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).


27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1524/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 191,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 (2) sa uvádza, že Európsky parlament má uverejniť správu o uplatňovaní uvedeného nariadenia vrátane prípadných potrebných zmien a doplnení systému financovania.

(2)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. marca 2006 o európskych politických stranách (3) dospel na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti nariadenia v roku 2004 k záveru, že nariadenie (ES) č. 2004/2003 by sa malo z pohľadu viacerých bodov vylepšiť, pričom základným cieľom by malo byť zlepšenie situácie týkajúcej sa financovania týchto politických strán a k nim pridružených nadácií.

(3)

Mali by sa stanoviť ustanovenia o poskytovaní finančnej podpory pre politické nadácie na európskej úrovni, keďže politické nadácie na európskej úrovni pridružené k politickým stranám na európskej úrovni môžu prostredníctvom svojej činnosti podporovať a posilňovať ciele politických strán na európskej úrovni najmä z hľadiska obohacovania diskusie o otázkach európskej verejnej politiky a o európskej integrácii a zároveň môžu pôsobiť ako katalyzátor nových myšlienok, analýz a možností politiky. Táto finančná podpora by sa mala poskytovať v rámci oddielu „Európsky parlament“ všeobecného rozpočtu Európskej únie, tak ako v prípade politických strán na európskej úrovni.

(4)

Naďalej zostáva dôležitým cieľom zabezpečiť čo najväčšiu možnú účasť občanov na demokratickom živote Európskej únie. V tejto súvislosti môžu pri zvyšovaní záujmu mladých ľudí o politický systém Európskej únie a pri rozširovaní ich konkrétnych vedomostí o ňom zohrávať osobitnú úlohu politické mládežnícke organizácie, a to prostredníctvom aktívnej podpory účasti mladých ľudí na demokratických činnostiach na európskej úrovni.

(5)

S cieľom zlepšiť podmienky na financovanie politických strán na európskej úrovni a súčasne ich podporiť pri zabezpečovaní primeraného dlhodobého finančného plánovania by sa mala upraviť požiadavka týkajúca sa minimálneho spolufinancovania. Rovnaká úroveň spolufinancovania by sa mala vyžadovať pre politické nadácie na európskej úrovni.

(6)

S cieľom väčšieho posilnenia a podpory európskeho charakteru volieb do Európskeho parlamentu by sa malo jasne stanoviť, že rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie možno použiť aj na financovanie kampaní vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho parlamentu za predpokladu, že nepôjde o priame či nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov. Politické strany na európskej úrovni pôsobia v kontexte volieb do Európskeho parlamentu najmä s cieľom zvýrazniť európsky charakter týchto volieb. V súlade s článkom 8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (4), sa financovanie a obmedzenie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu v každom členskom štáte riadi vnútroštátnymi predpismi. Vnútroštátne právne predpisy sa vzťahujú tiež na výdavky spojené s voľbami a referendami na vnútroštátnej úrovni,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2004/2003

Nariadenie (ES) č. 2004/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„4.

‚politickou nadáciou na európskej úrovni‘ jel subjekt alebo sieť subjektov, ktorý(-á) má právnu subjektivitu v členskom štáte, je pridružený(-á) k politickej strane na európskej úrovni a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa v rámci cieľov a základných hodnôt presadzovaných Európskou úniou ciele politickej strany na európskej úrovni predovšetkým plnením týchto úloh:

sledovanie, analyzovanie a obohacovanie diskusie o otázkach európskej verejnej politiky a o procese európskej integrácie,

vyvíjanie činností spojených s otázkami európskej verejnej politiky, ako napríklad organizovanie a podpora seminárov, školení, konferencií a štúdií na tieto témy určených pre príslušné zainteresované strany, vrátane mládežníckych organizácií a iných predstaviteľov občianskej spoločnosti,

vyvíjanie spolupráce so subjektmi rovnakého typu s cieľom podpory demokracie,

poskytovanie rámca pre spoluprácu vnútroštátnych politických nadácií, akademikov a iných príslušných aktérov na európskej úrovni;

5.

‚financovaním zo všeobecného rozpočtu Európskej únie‘ jel grant v zmysle článku 108 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5) (ďalej len ‚nariadenie o rozpočtových pravidlách‘).

2.

V článku 3 sa jeho jediný odsek stáva odsekom 1 a dopĺňajú sa tieto odseky:

„2.   Politická nadácia na európskej úrovni musí spĺňať tieto podmienky:

a)

musí byť pridružená k jednej z politických strán na európskej úrovni uznanej v súlade s odsekom 1, čo musí uvedená politická strana potvrdiť;

b)

musí mať právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo; táto právna subjektivita je oddelená od právnej subjektivity politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená;

c)

musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, zásady, na ktorých je založená Európska únia, najmä zásadu slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu;

d)

nesmie podporovať ciele spojené so ziskom;

e)

jej riadiaci orgán musí mať z geografického hľadiska vyvážené zloženie.

3.   V rámci tohto nariadenia je na každej politickej strane a nadácii na európskej úrovni, aby si stanovili špecifické podmienky svojho vzťahu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vrátane primeraného stupňa oddelenia každodenného riadenia a riadiacich štruktúr politickej nadácie na európskej úrovni na jednej strane a politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená, na strane druhej.“

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článkoch 2 a 3;“.

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Politická nadácia na európskej úrovni môže požiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie len prostredníctvom politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je pridružená.

5.   Finančné prostriedky pre politickú nadáciu na európskej úrovni sa prideľujú na základe jej pridruženia k politickej strane na európskej úrovni s výhradou článku 10 ods. 1. Na takto pridelené finančné prostriedky sa vzťahujú články 9 a 9a.

6.   Finančné prostriedky pridelené politickej nadácii na európskej úrovni sa použijú len na účel financovania jej činnosti v súlade s článkom 2 ods. 4. V žiadnom prípade sa nemôžu použiť na financovanie volebných alebo referendových kampaní.

7.   Odseky 1 a 3 sa pri posudzovaní žiadostí o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vzťahujú podobne na politické nadácie na európskej úrovni.“

4.

V článku 5 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Odsek 2 sa vzťahuje podobne na politické nadácie na európskej úrovni.

5.   Ak politická strana na európskej úrovni, ku ktorej je pridružená politická nadácia na európskej úrovni, stratí svoj štatút, príslušná politická nadácia na európskej úrovni bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.

6.   Ak Európsky parlament zistí, že ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 3 ods. 2 písm. c) už nie je splnená, príslušná politická nadácia na európskej úrovni bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.“

5.

Články 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

Povinnosti spojené s financovaním

1.   Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej úrovni:

a)

každoročne zverejní svoje príjmy a výdavky a výkaz aktív a pasív;

b)

oznámi zdroje svojho financovania poskytnutím zoznamu darcov a darov prijatých od každého darcu s výnimkou darov nepresahujúcich 500 EUR ročne na jedného darcu.

2.   Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej úrovni nesmie prijať:

a)

anonymné dary;

b)

dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente;

c)

dary od podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe jeho vlastníctva, ich finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú;

d)

dary presahujúce 12 000 EUR ročne na jedného darcu od akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom uvedeným v písmene c), a bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4;

e)

dary od akéhokoľvek orgánu verejnej moci z tretej krajiny vrátane darov od akéhokoľvek podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe vlastníctva tohto subjektu, ich finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú.

3.   Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych politických strán, ktoré sú členmi politickej strany na európskej úrovni, alebo od fyzickej osoby, ktorá je členom takejto strany na európskej úrovni, sú prípustné. Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych politických strán alebo fyzických osôb nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu tejto politickej strany na európskej úrovni.

4.   Príspevky poskytnuté politickej nadácii na európskej úrovni od vnútroštátnych politických nadácií, ktoré sú členmi politickej nadácie na európskej úrovni, ako aj od politických strán na európskej úrovni sú prípustné. Tieto príspevky nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu uvedenej politickej nadácie na európskej úrovni a nesmú pochádzať z finančných prostriedkov prijatých politickou stranou na európskej úrovni podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.

Článok 7

Zákaz financovania

1.   Finančné prostriedky politických strán na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nemôžu byť použité na priame alebo nepriame financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej budú riadiť vnútroštátnymi predpismi.

2.   Finančné prostriedky politických nadácií na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nesmú byť použité na priame alebo nepriame financovanie politických strán alebo kandidátov, či už na európskej, alebo vnútroštátnej úrovni, ani nadácií na vnútroštátnej úrovni.

Článok 8

Povaha výdavkov

Bez toho, aby bolo dotknuté financovanie politických nadácií, rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s týmto nariadením môžu byť použité len na pokrytie výdavkov priamo spojených s cieľmi stanovenými v politickom programe podľa článku 4 ods. 2 písm. b).

Takéto výdavky zahŕňajú administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, stretnutiami, výskumom, cezhraničnými podujatiami, štúdiami, informáciami a uverejňovaním.

Výdavky politických strán na európskej úrovni môžu zahŕňať aj financovanie kampaní vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho parlamentu, na ktorých sa zúčastňujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d). V súlade s článkom 7 nesmú byť tieto rozpočtové prostriedky použité na priame alebo nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov.

Takéto výdavky sa nesmú použiť na financovanie referendových kampaní.

Avšak v súlade s článkom 8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu sa financovanie a obmedzenie výdavkov pre všetky strany a kandidátov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu riadi v každom členskom štáte vnútroštátnymi predpismi.“

6.

V článku 9 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.   Rozpočtové prostriedky na financovanie politických strán na európskej úrovni a politických nadácií na európskej úrovni sa stanovujú v rámci ročného rozpočtového postupu a implementujú sa v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

Vykonávacie postupy tohto nariadenia ustanovuje povoľujúci úradník.

2.   Ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho odpisy sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na inštitúcie v súlade s článkom 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

Kontrola sa vykonáva aj na základe ročného osvedčovania externým a nezávislým auditom. Toto osvedčovanie sa predloží Európskemu parlamentu do šiestich mesiacov po skončení príslušného rozpočtového roka.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Transparentnosť

Európsky parlament uverejní spoločne v osobitnej časti svojej internetovej stránky vytvorenej na tento účel tieto dokumenty:

výročnú správu s tabuľkou súm, ktoré boli vyplatené každej politickej strane a politickej nadácii na európskej úrovni za každý rozpočtový rok, na ktorý boli vyplatené granty,

správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach, ako sa uvádza v článku 12,

ustanovenia na vykonávanie tohto nariadenia.“

8.

V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmie presiahnuť 85 % tých nákladov politickej strany alebo politickej nadácie na európskej úrovni, u ktorých je nárok na financovanie. Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.“

9.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Hodnotenie

Európsky parlament uverejní do 15. februára 2011 správu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach. V správe sa uvedú prípadné potrebné zmeny a doplnenia systému financovania.“

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na granty udelené politickým stranám na európskej úrovni od rozpočtového roku 2008.

Akékoľvek žiadosti o financovanie politických nadácií na európskej úrovni na rozpočtový rok 2008 podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2004/2003 sa vzťahujú výlučne na oprávnené náklady vynaložené po 1. septembri 2008.

Politické strany na európskej úrovni, ktoré riadne predložili svoje žiadosti o grant na rok 2008, môžu do 28. marca 2008 predložiť dodatočnú žiadosť o financovanie na základe zmien ustanovených týmto nariadením a prípadne žiadosti o grant pre politické nadácie na európskej úrovni k nim pridružené. Európsky parlament prijme príslušné vykonávacie opatrenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).“


27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/9


NARIADENIE RADY (ES) č. 1525/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 279,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (1) ustanovuje okrem iného pravidlá o financovaní politických strán na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(2)

V článku 12 nariadenia (ES) č. 2004/2003 sa uvádza, že Európsky parlament má uverejniť správu o uplatňovaní uvedeného nariadenia vrátane prípadných potrebných zmien a doplnení systému financovania.

(3)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. marca 2006 o európskych politických stranách (2) dospel na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti nariadenia v roku 2004 k záveru, že nariadenie (ES) č. 2004/2003 by sa malo z pohľadu viacerých bodov vylepšiť.

(4)

Pravidlá financovania politických strán na európskej úrovni by sa mali upraviť tak, aby lepšie zohľadňovali špecifické podmienky fungovania politických strán vrátane presunu politických výziev a programov, ktorých vplyv na rozpočet nemôžu politické strany predpovedať pri zostavovaní svojich ročných pracovných programov a rozpočtov. Na tento účel by sa mali zaviesť obmedzené možnosti preniesť finančné prostriedky daného roka do prvého štvrťroka nasledujúceho roku.

(5)

S cieľom posilniť schopnosť dlhodobého finančného plánovania strán, zohľadniť potreby financovania meniace sa z roka na rok a posilniť motiváciu strán, aby sa nespoliehali iba na verejné financovanie, by sa politickým stranám na európskej úrovni malo umožniť vytvorenie obmedzenej finančnej rezervy z vlastných zdrojov pochádzajúcich z iných zdrojov ako zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Vyššie uvedené odchýlky od pravidla neziskovosti by mali byť výnimočné a nemali by predstavovať precedens.

(6)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3) by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 109 nariadenia (ES) č. 1605/2002 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Ak politická strana na európskej úrovni vykáže ku koncu rozpočtového roku, v ktorom jej bol poskytnutý prevádzkový grant, prebytok príjmov nad výdavkami, časť tohto prebytku do výšky 25 % celkových príjmov za daný rok sa môže odchylne od pravidla neziskovosti stanoveného v odseku 2 preniesť do nasledujúceho roku za podmienky, že sa použije pred koncom prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roku.

Na účely overenia dodržiavania pravidla neziskovosti sa nezapočítavajú vlastné zdroje, najmä dary a členské poplatky získané počas ročného pôsobenia politickej strany na európskej úrovni, ktoré presahujú 15 % oprávnených nákladov na strane príjemcu.

Druhý pododsek sa neuplatňuje v prípade, že finančné rezervy politickej strany na európskej úrovni prevyšujú 100 % jej priemerných ročných príjmov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1524/2007 (pozri stranu 5 tohto úradného vestníka).

(2)  Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).