ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa od 1. júla 2007 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1559/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 520/2007

8

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1561/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1562/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2008

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1563/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2008

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 979/2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1566/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1567/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovuje množstvový limit na vývoz izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2007/2008

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1568/2007 z 21. december 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1570/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

69

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1571/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

77

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/2007 z 21. decembra 2007, o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

79

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1573/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

83

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1574/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2008

85

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2007 z 21. decembra 2007, o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2008

86

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1576/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 92/2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov ( 1 )

89

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/866/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, ktorá sa týka úprav colných kvót WTO na maslo z Nového Zélandu ustanovených v zozname CXL ES pripojenom k dohode GATT z roku 1994

95

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, ktorá sa týka úprav colných kvót WTO Na maslo z Nového Zélandu ustanovených v zozname CXL ES pripojenom k dohode GATT z roku 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/445/ES

100

 

 

Komisia

 

 

2007/869/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2007) 6693]  ( 1 )

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov a ošípaných v chovoch proti tejto nákaze v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 6699]

105

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/871/SZBP

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/871/SZBP z 20. decembra 2007, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2007/448/SZBP

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1558/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa od 1. júla 2007 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65 a 82 služobného poriadku a príloh VII, XI a XIII k uvedenému služobnému poriadku, ako aj na článok 20 prvý odsek, článok 64 a článok 92 uvedených podmienok,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže s cieľom zabezpečiť úradníkom a ostatným zamestnancom Európskych spoločenstiev vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily vnútroštátnych úradníkov členských štátov, je potrebné pristúpiť k úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev na základe ročného prieskumu 2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa dátum „1. júl 2006“ uvedený v článku 63 druhom odseku služobného poriadku nahrádza dátumom „1. júl 2007“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa v článku 66 k služobnému poriadku tabuľka základných mesačných platov používaná na výpočet odmien a dôchodkov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa opravné koeficienty uplatniteľné v zmysle článku 64 služobného poriadku na odmeny úradníkov a iných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné v zmysle článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a iných zamestnancov, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. mája 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 nasledujúcej tabuľky:

1

2

3

4

5

Krajina / mesto

Odmena

1.7.2007

Prevod

1.1.2008

Dôchodok

1.7.2007

Dôchodok

1.5.2008

Bulharsko

65,8

58,0

100,0

100,0

Česká republika

81,2

74,7

100,0

100,0

Dánsko

139,4

135,3

136,1

135,3

Nemecko

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Mníchov

106,6

 

 

 

Estónsko

79,6

77,7

100,0

100,0

Grécko

95,3

93,3

100,0

100,0

Španielsko

100,4

96,4

100,0

100,0

Francúzko

117,4

107,3

109,3

107,3

Írsko

121,8

118,0

118,8

118,0

Taliansko

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cyprus

89,9

92,0

100,0

100,0

Lotyšsko

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Maďarsko

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Holandsko

111,5

103,0

104,7

103,0

Rakúsko

107,8

107,2

107,3

107,2

Poľsko

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalsko

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunsko

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovinsko

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovensko

81,3

74,8

100,0

100,0

Fínsko

117,8

114,6

115,2

114,6

Švédsko

117,0

113,7

114,4

113,7

Spoj. kráľovstvo

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na rodičovskú dovolenku uvedeného v druhom a treťom odseku článku 42a služobného poriadku stanovuje na 849,38 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 132,49 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedeného v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 158,86 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 347,13 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 235,53 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 84,80 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedeného v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 470,83 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa výška kilometrového príspevku uvedeného v článku 8 ods. 2 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku upravuje takto:

 

0 EUR za kilometer vzdialenosti od 0 do 200 km,

 

0,3531 EUR za kilometer vzdialenosti od 201 do 1 000 km,

 

0,5884 EUR za kilometer vzdialenosti od 1 001 do 2 000 km,

 

0,3531 EUR za kilometer vzdialenosti od 2 001 do 3 000 km,

 

0,1177 EUR za kilometer vzdialenosti od 3 001 do 4 000 km,

 

0,0567 EUR za kilometer vzdialenosti od 4 001 do 10 000 km,

 

0 EUR za kilometer vzdialenosti od 10 000 km.

K uvedenému kilometrovému príspevku sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

176,52 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 do 1 450 km,

353,02 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu rovná alebo vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška diét uvedených v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

36,48 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

29,41 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 038,73 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

617,64 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 1 245,73 EUR, horná hranica na 2 491,48 EUR a paušálna zrážka na 1 132,49 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka základných mesačných platov v článku 63 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Kategória

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka základných mesačných platov v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

Funkčná Skupina

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

781,31 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

463,22 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 934,31 EUR, horná hranica na 1 868,61 EUR a paušálna zrážka na 849,38 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa príspevky za prácu na zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) stanovujú na 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR a 801,03 EUR.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,139465.

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v prvom odseku článku 14 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje takto:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Článok 18

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výšky príspevkov na nezaopatrené dieťa uvedených v prvom odseku článku 15 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú takto:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Článok 19

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa na účely článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje výška pevného príspevku uvedeného v článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platného pred 1. májom 2004, na:

122,83 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 a C5,

188,31 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ESUO, EHS, Euratom) č. 1307/87 (Ú. v. ES L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1873/2006 (Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 61).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 15).


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 1559/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 520/2007

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo je od 14. novembra 1997 zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov (2).

(2)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) prijala na svojom výročnom zasadnutí v novembri 2006 odporúčanie 2006 [05] ustanoviť 15-ročný plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemnom mori.

(3)

V záujme obnovy populácie tuniaka sa v pláne obnovy ICCAT ustanovuje postupné znižovanie úrovne celkového povoleného výlovu (TAC) od roku 2007 do roku 2010, obmedzenie rybolovu v určitých oblastiach a počas určitých období, nová minimálna veľkosť tuniaka modroplutvého, opatrenia týkajúce sa športových a rekreačných rybolovných činností, ako aj kontrolné opatrenia a zavedenie systému ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu na zabezpečenie účinnosti tohto plánu obnovy.

(4)

S cieľom dodržať medzinárodné záväzky vyplývajúce z odporúčania ICCAT sa prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 643/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 41/2007 v súvislosti s plánom obnovy populácie tuniaka modroplutvého, ktorý odporúča Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (3), dočasne zaviedol plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemnom mori, ktorý vypracovala ICCAT, až kým sa neprijme nariadenie, ktorým sa zavedú viacročné opatrenia na obnovu populácií tuniaka modroplutvého v roku 2007.

(5)

Je preto potrebné zaviesť plán obnovy ICCAT natrvalo prostredníctvom nariadenia, ktorým sa ustanovuje plán obnovy, ako sa ustanovuje v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (4), ktoré sa bude uplatňovať od 1. januára 2008.

(6)

Niekoľko technických opatrení, ktoré prijala ICCAT, sa zaviedlo do práva Spoločenstva prostredníctvom nariadenia (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti (5).

(7)

Opatrenia na vykonávanie plánu obnovy ICCAT prijaté podľa tohto nariadenia, ako aj opatrenia prijaté dočasne podľa nariadenia (ES) č. 643/2007 by sa mali výlučne na účel ich financovania do 31. decembra 2014 považovať za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 643/2007.

(8)

Prijatie nových technických opatrení, ktoré prijala ICCAT v prípade tuniaka modroplutvého, a aktualizácia technických opatrení, ktoré sú v účinnosti od prijatia uvedeného nariadenia, si vyžaduje vypustenie niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 520/2001 a ich nahradenie týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné pravidlá uplatňovania viacročného plánu obnovy populácií tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus), ktorý odporúča Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), Spoločenstvom. Toto nariadenie sa vzťahuje na populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

Cieľom tohto plánu obnovy je dosiahnuť biomasu zodpovedajúcu maximálnemu udržateľnému výnosu (Bmsy) s vyššou ako 50 % pravdepodobnosťou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ZS“ sú zmluvné strany Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybárske subjekty;

b)

„rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo, ktoré sa používa alebo je určené na použitie pri komerčnom využívaní zdrojov tuniaka, vrátane plavidiel na spracovanie rýb, prepravných plavidiel, vlečných lodí a plavidiel používaných pri prekládke;

c)

„spoločná rybárska operácia“ je akákoľvek operácia medzi dvoma alebo viacerými plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou rôznych ZS alebo rôznych členských štátov, pri ktorej sa úlovok jedného plavidla celý alebo sčasti pripisuje jednému alebo viacerým iným plavidlám;

d)

„premiestňovacie činnosti“ znamenajú akékoľvek premiestnenie tuniaka modroplutvého:

i)

z rybárskeho plavidla do koncovej farmy na výkrm tuniaka modroplutvého vrátane rýb, ktoré uhynuli alebo unikli počas prepravy;

ii)

z farmy na chov tuniaka modroplutvého alebo z pasce na tuniaky na spracovateľské plavidlo, prepravné plavidlo alebo na pobrežie;

e)

„pasca na tuniaky“ je pevné zariadenie ukotvené na dne, ktoré zvyčajne obsahuje vodiacu sieť, ktorá vedie ryby do uzatvoreného priestoru;

f)

„umiestnenie do klietky“ je postup, pri ktorom sa živé jedince tuniaka modroplutvého nevytiahnu na palubu a ktorý zahŕňa výkrm aj chov;

g)

„výkrm“ je umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietky na krátke obdobie (zvyčajne dva až šesť mesiacov) najmä na účely zvýšenia obsahu tuku ryby;

h)

„chov“ je umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietky na obdobie dlhšie ako jeden rok na účely zvýšenia celkovej biomasy;

i)

„prekládka“ je preloženie časti alebo všetkých tuniakov modroplutvých nachádzajúcich sa na palube rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo;

j)

„spracovateľské plavidlo“ je plavidlo, na ktorého palube sa produkty rybolovu pred balením podrobia jednej alebo viacerým z týchto operácií: vykostenie alebo porciovanie, mrazenie a/alebo úprava;

k)

„športový rybolov“ je nekomerčný rybolov, ktorého účastníci sú členmi národnej športovej organizácie alebo sú držiteľmi národnej športovej licencie;

l)

„rekreačný rybolov“ je nekomerčný rybolov, ktorého účastníci nie sú členmi národnej športovej organizácie ani nie sú držiteľmi národnej športovej licencie;

m)

„úloha II“ je úloha II, ktorú vymedzila ICCAT v Praktickej príručke pre štatistiku a odber vzoriek atlantického tuniaka a tuniakovitých rýb (tretie vydanie, ICCAT 1990);

n)

„prepravné plavidlo“ je plavidlo, ktoré prijíma voľne žijúcich jedincov a prepravuje ich do vykrmovacích alebo chovných fariem.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 3

Celkové povolené výlovy (TAC)

TAC, ktoré stanovila ICCAT pre zmluvné strany, pokiaľ ide o populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, sú tieto:

v roku 2008: 28 500 ton,

v roku 2009: 27 500 ton,

v roku 2010: 25 500 ton.

V prípade dohody na nových úrovniach TAC v rámci ICCAT Rada, uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, však zodpovedajúcim spôsobom upraví TAC ustanovené v prvom odseku.

Článok 4

1.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie jeho plavidiel a pascí bolo primerané možnostiam rybolovu tuniaka modroplutvého, ktorými tento členský štát disponuje vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

2.   Každý členský štát vypracuje ročný rybolovný plán pre plavidlá a pasce, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Členské štáty, ktorých kvóta na lov tuniaka modroplutvého je nižšia ako 5 % kvóty Spoločenstva, môžu vo svojom rybolovnom pláne prijať osobitnú metódu hospodárenia so svojou kvótou, pričom v takom prípade sa neuplatňujú ustanovenia odseku 3.

3.   V ročnom rybolovnom pláne sa uvedú:

a)

okrem iného plavidlá dlhšie ako 24 metrov, zaradené do zoznamu uvedeného v článku 12, a im pridelené individuálne kvóty;

b)

pokiaľ ide o plavidlá kratšie ako 24 metrov a pasce, aspoň kvóty pridelené organizáciám producentov alebo skupinám plavidiel loviacich s podobným výstrojom.

4.   Ročný rybolovný plán sa zašle každý rok najneskôr do 31. januára Komisii. Každá ďalšia zmena ročného rybolovného plánu alebo osobitnej metódy hospodárenia s kvótou sa zašle Komisii najmenej 10 dní pred vykonaním činnosti, ktorá zodpovedá danej zmene.

5.   Vlajkový členský štát prijme opatrenia podľa tohto odseku, ak plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou:

a)

si nesplnilo svoju povinnosť podať hlásenie uvedenú v článku 17 ods. 3;

b)

dopustilo sa priestupku uvedeného v článku 26.

Vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa fyzická inšpekcia v jeho prístavoch uskutočnila pod jeho vedením alebo aby ju v prípade, keď plavidlo nie je v prístave Spoločenstva, vykonala iná osoba určená vlajkovým členským štátom.

Vlajkový členský štát môže požiadať plavidlo, aby sa ihneď dostavilo do prístavu, ktorý mu určí, keď sa individuálna kvóta považuje za vyčerpanú.

6.   Členské štáty najneskôr 31. januára podajú Komisii správu o plnení svojich ročných rybolovných plánov za predchádzajúci rok. Tieto správy obsahujú:

a)

počet plavidiel, ktoré sa v skutočnosti zúčastňujú na rybolove tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori;

b)

úlovky každého plavidla a

c)

celkový počet dní, ktoré plavidlá lovili vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

7.   Súkromné obchodné dohody medzi štátnymi príslušníkmi členského štátu a ZS, ktorých cieľom je využiť rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu na rybolov v rámci kvóty ZS na lov tuniaka, sa uzatvárajú len s povolením dotknutého členského štátu, ktorý o tom informuje Komisiu, a s povolením komisie ICCAT.

8.   Členské štáty každý rok do 1. marca zašlú Komisii informácie o všetkých súkromných obchodných dohodách medzi ich štátnymi príslušníkmi a ZS.

9.   Informácie uvedené v odseku 8 obsahujú tieto prvky:

a)

zoznam všetkých rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu a ktoré sú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rámci súkromnej obchodnej dohody;

b)

interné číslo plavidla vymedzené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (6);

c)

dĺžku trvania súkromných obchodných dohôd;

d)

súhlas členského štátu so súkromnou dohodou;

e)

názov dotknutej ZS.

10.   Komisia bezodkladne zašle informácie uvedené v odseku 9 výkonnému sekretariátu ICCAT.

11.   Komisia zabezpečí, aby percentuálny podiel kvóty ZS na lov tuniaka modroplutvého, ktorý možno využiť na prenájom rybárskych plavidiel Spoločenstva v súlade s článkom 8b nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001 (7), neprekročil 60 % celkovej kvóty na rok 2007, 40 % celkovej kvóty na rok 2008 a 20 % celkovej kvóty na rok 2009.

12.   Prenajímanie rybárskych plavidiel Spoločenstva na lov tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa v roku 2010 a v nasledujúcich rokoch zakazuje.

13.   Každý členský štát zabezpečí, aby počet jeho prenajímaných rybárskych plavidiel loviacich tuniaka modroplutvého a dĺžka trvania prenájmu boli primerané kvóte pridelenej prenajímajúcemu štátu.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ OPATRENIA

Článok 5

Obdobie zákazu rybolovu

1.   Lov tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori pomocou veľkoobjemových plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov vo voľnej vode, dlhších ako 24 m, sa zakazuje od 1. júna do 31. decembra s výnimkou oblasti západne od 10° západnej dĺžky a severne od 42° severnej šírky.

2.   Lov tuniaka modroplutvého kruhovými záťahovými sieťami vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa zakazuje od 1. júla do 31. decembra.

3.   Lov tuniaka modroplutvého loďami s návnadou vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori sa zakazuje od 15. novembra do 15. mája.

4.   Lov tuniaka modroplutvého plavidlami s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode vo východnej časti Atlantického oceánu sa zakazuje od 15. novembra do 15. mája.

Článok 6

Používanie lietadiel

Používanie lietadiel alebo helikoptér na vyhľadávanie tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru sa zakazuje.

Článok 7

Minimálna veľkosť

1.   Minimálna veľkosť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori je 30 kg alebo 115 cm.

2.   Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9, sa minimálna veľkosť tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) 8 kg alebo 75 cm uplatňuje na tieto tuniaky modroplutvé:

a)

tuniak modroplutvý ulovený vo východnej časti Atlantického oceánu loďami s návnadou, loďami s vlečnými lovnými šnúrami a plavidlami s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode;

b)

tuniak modroplutvý ulovený v Jadranskom mori na chovné účely.

3.   Na účely odseku 2 písm. a) Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie určí maximálny počet lodí s návnadou, lodí s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého, a plavidiel s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého ako vedľajší úlovok. Počet lodí s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami je stanovený na počet plavidiel Spoločenstva zúčastnených na cielenom rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2006. Počet plavidiel s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode je stanovený na počet plavidiel Spoločenstva, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého ako vedľajší úlovok v roku 2006.

4.   Na účely odseku 2 písm. a) Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozdelí medzi členské štáty počet plavidiel určený v súlade s odsekom 3.

5.   Na účely odseku 2 písm. a) sa oprávneným plavidlám uvedeným v odsekoch 3 a 4 pridelí najviac 10 % kvóty Spoločenstva na lov tuniaka modroplutvého s hmotnosťou 8 kg alebo dĺžkou 75 cm až 30 kg alebo 115 cm, pričom maximálne 200 ton tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou 70 cm sa pridelí lodiam s návnadou a celkovou dĺžkou menej ako 17 m. Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o rozdelení kvóty Spoločenstva medzi členské štáty.

6.   Najviac 2 % kvóty Spoločenstva na tuniaka modroplutvého s hmotnosťou 8 až 30 kg sa môžu prideliť na pobrežný drobný rybolov vo východnej časti Atlantického oceánu. Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o rozdelení kvóty Spoločenstva medzi členské štáty.

7.   Dodatočné konkrétne podmienky pre tuniaka modroplutvého uloveného vo východnej časti Atlantického oceánu loďami s návnadou, loďami s vlečnými lovnými šnúrami a plavidlami s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode sú uvedené v prílohe I.

Článok 8

Plán odberu vzoriek tuniaka modroplutvého

1.   Každý členský štát vypracuje program odberu vzoriek na odhadovanie počtov ulovených tuniakov modroplutvých danej veľkosti.

2.   Odber vzoriek podľa veľkosti v klietkach sa vykonáva na vzorke 100 jedincov na 100 ton živých rýb alebo na vzorke 10 % celkového počtu rýb umiestnených do klietky. Vzorka podľa veľkosti na základe dĺžky alebo hmotnosti sa odoberá počas výlovu na farme a z rýb uhynutých počas prepravy v súlade s metódou, ktorú prijala ICCAT na oznamovanie údajov v rámci úlohy II.

3.   Pre ryby, ktoré sa chovali viac ako jeden rok, sa vyvinú ďalšie metódy a postupy odberu vzoriek.

4.   Odber vzoriek sa vykonáva počas náhodného výlovu zo všetkých klietok. Údaje z každoročných odberov vzoriek sa oznamujú Komisii do 31. mája nasledujúceho roka.

Článok 9

Vedľajšie úlovky

1.   Povoľuje sa najviac 8 % vedľajších úlovkov tuniaka modroplutvého s hmotnosťou menej ako 30 kg a najmenej 10 kg pre všetky rybárske plavidlá bez ohľadu na to, či lovia, alebo nelovia aktívne tuniaka modroplutvého, a bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2.

2.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 sa počíta buď na základe celkového počtu rýb vedľajšieho úlovku pri jednotlivých vykládkach z celkového počtu tuniakov modroplutvých, ktoré tieto plavidlá ulovia, alebo na základe ich hmotnostného ekvivalentu v percentách.

3.   Vedľajšie úlovky sa odpočítajú z kvóty vlajkového členského štátu. Vyhadzovanie uhynutých rýb z vedľajšieho úlovku uvedeného v odseku 1 sa počas obdobia otvorenia rybolovu tuniaka modroplutvého zakazuje a uhynuté ryby sa odpočítajú z kvóty vlajkového členského štátu.

4.   Na vykládky vedľajších úlovkov tuniaka modroplutvého sa vzťahuje článok 14 a článok 18 ods. 1.

Článok 10

Rekreačný rybolov

1.   V rámci rekreačného rybolovu sa pri každej výprave na more zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať a vykladať viac ako jedného jedinca tuniaka modroplutvého.

2.   Predaj tuniaka modroplutvého uloveného v rámci rekreačného rybolovu sa zakazuje s výnimkou predaja na charitatívne účely.

3.   Každý členský štát zaznamenáva údaje o úlovkoch v rámci rekreačného rybolovu a tieto údaje oznámi Komisii. Komisia tieto informácie postupuje Stálemu výboru ICCAT pre výskum a štatistiku.

4.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci rekreačného rybolovu.

Článok 11

Športový rybolov

1.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na reguláciu športového rybolovu najmä prostredníctvom rybárskych povolení.

2.   Predaj tuniaka modroplutvého uloveného v rámci športových rybárskych súťaží sa zakazuje s výnimkou predaja na charitatívne účely.

3.   Každý členský štát zaznamenáva údaje o úlovkoch v rámci športového rybolovu a oznámi ich Komisii. Komisia tieto informácie postupuje Stálemu výboru ICCAT pre výskum a štatistiku.

4.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci športového rybolovu.

KAPITOLA IV

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 12

Register plavidiel oprávnených aktívne loviť tuniaka modroplutvého

1.   Každý členský štát elektronicky zašle do 31. januára 2008 Komisii zoznam všetkých rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré majú osobitné povolenie aktívne loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

2.   Komisia zašle tieto informácie výkonnému sekretariátu ICCAT, aby sa mohli tieto plavidlá zapísať do registra ICCAT pre plavidlá, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého.

3.   Rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorých sa týka tento článok a ktoré nie sú zapísané do registra ICCAT, nemôžu loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať, premiestňovať ani vykladať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

4.   Primerane sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa povolení na rybolov uvedené v článku 8a ods. 2, 4, 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1936/2001.

Článok 13

Register pascí na tuniaky oprávnených loviť tuniaka modroplutvého

1.   Každý členský štát elektronicky zašle Komisii do 31. januára 2008 zoznam svojich pascí na tuniaky, ktorými sa môže loviť tuniak modroplutvý vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori na základe osobitného povolenia na rybolov. Tento zoznam obsahuje názov pascí a registračné číslo.

2.   Komisia zašle tento zoznam výkonnému sekretariátu ICCAT, aby sa mohli tieto pasce na tuniaky zapísať do registra ICCAT pre pasce na tuniaky, ktoré sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého.

3.   Pasce na tuniaky Spoločenstva, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT, nemôžu loviť, ponechávať na palube, prekladať ani vykladať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

4.   Primerane sa uplatňuje článok 8a ods. 2, 4, 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1936/2001.

Článok 14

Určené prístavy

1.   Členské štáty určia miesto, ktoré sa použije na vykládku, alebo miesto neďaleko pobrežia (určené prístavy), v ktorom sú povolené vykládky alebo prekládky tuniaka modroplutvého.

2.   Členské štáty zašlú Komisii najneskôr do 1. apríla každého roku zoznam určených prístavov. Komisia zašle tieto informácie do 15. apríla každého roku výkonnému sekretariátu ICCAT. Akékoľvek následné zmeny v tomto zozname sa najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti daných zmien oznámia Komisii, ktorá ich zašle výkonnému sekretariátu ICCAT.

3.   Zakazuje sa vykladať a/alebo prekladať akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého ulovené vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori z plavidiel uvedených v článku 12 na iných miestach ako v prístavoch, ktoré určili ZS a členské štáty v súlade s odsekmi 1 a 2.

4.   Toto ustanovenie sa vzťahuje na vykládky a prekládky vykonávané loďami s návnadou, loďami s vlečnými lovnými šnúrami a plavidlami s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode, ktoré ulovili tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu, a to v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v prílohe I.

Článok 15

Požiadavky na zaznamenávanie

1.   Okrem plnenia ustanovení článku 6 a 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (8), kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 12 zaznamenáva do lodného denníka podľa potreby informácie uvedené v prílohe II.

2.   Kapitán plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 12, ktoré sa zúčastňuje na spoločných rybolovných operáciách, zaznamenáva vo svojom lodnom denníku tieto dodatočné informácie:

a)

v prípade vytiahnutia úlovku na palubu alebo premiestnenia do klietok:

dátum a čas úlovku uloveného v rámci spoločnej rybolovnej operácie,

miesto (zemepisná dĺžka/šírka) úlovku uloveného v rámci spoločnej rybolovnej operácie,

množstvo úlovku tuniaka modroplutvého vytiahnuté na palubu alebo premiestnené do klietok,

názov a medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla;

b)

v prípade plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii, ale nie na premiestňovaní rýb:

dátum a čas spoločnej rybolovnej operácie,

miesto (zemepisná dĺžka/šírka) spoločnej rybolovnej operácie,

vyhlásenie, že dané plavidlo nevytiahlo žiadnu časť úlovku na palubu ani ju nepremiestnilo do klietok,

názov a medzinárodné rádiové volacie znaky loviacich rybárskych plavidiel.

3.   Ak loviace plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na spoločnej rybolovnej operácii, vykazuje množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré ulovilo svojím rybolovným výstrojom, kapitán pri každom úlovku uvedie, pre ktoré plavidlá sa úlovok musí započítať do kvóty ich vlajkových štátov.

Článok 16

Spoločné rybolovné operácie

1.   Akékoľvek spoločné rybolovné operácie zamerané na tuniaka modroplutvého, na ktorých sa zúčastňujú plavidlá plaviace sa pod vlajkou jedného alebo viacerých členských štátov, sa povoľujú len so súhlasom dotknutého vlajkového členského štátu alebo vlajkových členských štátov.

2.   Pri podaní žiadosti o povolenie každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby od svojho rybárskeho plavidla zúčastňujúceho sa na spoločnej rybolovnej operácii získal podrobné informácie o dĺžke trvania spoločnej operácie, totožnosti zúčastnených prevádzkovateľov a o kľúči na rozdeľovanie úlovkov medzi plavidlá.

3.   Každý členský štát zašle informácie uvedené v odseku 2 Komisii. Komisia bezodkladne postúpi tieto informácie sekretariátu ICCAT.

Článok 17

Hlásenia o úlovkoch

1.   Kapitán loviaceho rybárskeho plavidla uvedeného v článku 12 zasiela príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu hlásenie o úlovku, v ktorom uvádza množstvo tuniaka modroplutvého ulovené jeho plavidlom vrátane návratov s nulovým úlovkom.

2.   Hlásenie o úlovku je potrebné poslať prvýkrát najneskôr do desiatich dní od vplávania do východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemného mora alebo od začiatku rybárskej výpravy. V prípade spoločných operácií kapitán loviaceho plavidla pre každý úlovok uvedie, pre ktoré plavidlo alebo plavidlá sa úlovok započíta do kvóty ich vlajkových štátov.

3.   Od 1. júna každého roku kapitán rybárskeho plavidla zasiela hlásenie o ulovenom množstve tuniaka modroplutvého vrátane návratov s nulovým úlovkom každých päť dní.

4.   Každý členský štát elektronicky alebo inak postúpi hlásenia o úlovkoch po ich prijatí Komisii. Komisia bezodkladne postúpi tieto informácie sekretariátu ICCAT.

5.   Členské štáty informujú Komisiu prostredníctvom elektronického formulára do pätnásteho dňa každého mesiaca o množstvách tuniaka modroplutvého ulovených vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktoré počas predchádzajúceho mesiaca vyložilo, preložilo, chytilo do pasce alebo umiestnilo do klietok plavidlo, ktoré sa plaví pod ich vlajkou. Komisia bezodkladne postúpi tieto informácie sekretariátu ICCAT.

Článok 18

Vykládky

1.   Odchylne od článku 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitán plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 12 tohto nariadenia alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vykládku chce využiť, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

a)

predpokladaný čas príchodu;

b)

predpokladané množstvo tuniaka modroplutvého na palube;

c)

informácie o zóne, z ktorej úlovok pochádza.

2.   V prípade vykládky v určenom prístave členského štátu, ktorý nie je vlajkovým členským štátom, príslušný orgán tohto členského štátu zašle do 48 hodín po skončení vykládky záznam o vykládke príslušnému orgánu vlajkového štátu plavidla.

3.   Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vykládky z lodí s návnadou, lodí s vlečnými lovnými šnúrami a plavidiel s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode, ktoré ulovili tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu.

Článok 19

Prekládky

1.   Odchylne od článku 11 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa prekládky tuniaka modroplutvého na mori vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori zakazujú s výnimkou pre veľkoobjemové rybárske plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov tuniakov, ktoré sa prevádzkujú v súlade s odporúčaním ICCAT 2005[06], ktorým sa ustanovuje program pre prekládky veľkoobjemových rybárskych plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov tuniakov, v znení zmien a doplnení.

2.   Pred vplávaním do akéhokoľvek prístavu kapitán prijímajúceho plavidla (loviaceho plavidla alebo spracovateľského plavidla) alebo jeho zástupca poskytne príslušným orgánom členského štátu, ktorého prístav chce využiť, najneskôr 48 hodín pred predpokladaným časom príchodu tieto informácie:

a)

predpokladaný čas príchodu;

b)

predpokladané množstvo tuniaka modroplutvého na palube;

c)

informácie o zemepisných oblastiach, z ktorých pochádzajú úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú preložiť;

d)

názov loviaceho plavidla, ktoré poskytuje tuniaka modroplutvého, a jeho číslo v registri ICCAT pre rybárske plavidlá oprávnené loviť tuniaka modroplutvého;

e)

názov prijímajúceho plavidla a jeho číslo v registri ICCAT pre rybárske plavidlá oprávnené loviť tuniaka modroplutvého;

f)

tonáž tuniaka modroplutvého určenú na prekládku.

3.   Loviace rybárske plavidlá nesmú vykonať prekládku, ak vopred nedostali povolenie od svojho vlajkového štátu.

4.   Kapitán loviaceho plavidla informuje pred začatím prekládky vlajkový štát o týchto skutočnostiach:

a)

množstvách tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú preložiť;

b)

dátume a prístave prekládky;

c)

názve, registračnom čísle a vlajke prijímajúceho plavidla a jeho čísle v registri ICCAT pre plavidlá oprávnené loviť tuniaka modroplutvého;

d)

zemepisnej oblasti, v ktorej bol tuniak ulovený.

5.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorého prístave sa prekládka uskutočňuje:

a)

preverí pri príchode prijímajúce plavidlo a skontroluje náklad a dokumentáciu, ktorá sa týka prekládky;

b)

zašle do 48 hodín po skončení prekládky orgánu vlajkového štátu loviaceho plavidla záznam o prekládke.

6.   Kapitán plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 12 vyplní a zašle vyhlásenie ICCAT o prekládke príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví. Vyhlásenie sa zasiela najneskôr 15 dní odo dňa prekládky v prístave podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

Článok 20

Umiestňovanie do klietok

1.   Členský štát, v ktorého oblasti právomoci sa nachádza vykrmovacia alebo chovná farma tuniaka modroplutvého, predloží do jedného týždňa od ukončenia umiestňovania do klietok správu o umiestnení do klietok overenú pozorovateľom členskému štátu alebo zmluvnej strane, ktorej vlajkové plavidlá daných jedincov tuniaka ulovili, a Komisii. Komisia bezodkladne postúpi tieto informácie sekretariátu ICCAT. Táto správa obsahuje informácie uvedené vo vyhlásení o umiestnení do klietok uvedenom v článku 4b nariadenia (ES) č. 1936/2001.

2.   Ak sa vykrmovacie alebo chovné farmy nachádzajú na otvorenom mori, odsek 1 sa primerane uplatňuje na členské štáty, v ktorých sú usadené fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za dané vykrmovacie alebo chovné farmy.

3.   Pred akýmkoľvek premiestnením do klietky príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vykrmovacia alebo chovná farma, informuje vlajkový členský štát alebo vlajkovú ZS loviaceho plavidla o premiestnení množstiev, ktoré ulovili rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, do klietok.

Vlajkový členský štát loviaceho plavidla požiada príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vykrmovacia alebo chovná farma, aby zhabal úlovky alebo vypustil ryby do mora, ak po prijatí týchto informácií dospeje k záveru, že:

a)

rybárske plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovilo, nemá dostatočnú individuálnu kvótu na tuniaka modroplutvého, ktorý bol umiestnený do klietky;

b)

množstvo rýb nebolo riadne nahlásené a nezohľadnilo sa pri výpočte uplatniteľnej kvóty alebo

c)

rybárske plavidlo, ktoré podľa vyhlásenia ryby ulovilo, nie je oprávnené loviť tuniaka modroplutvého.

4.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva vyplní vyhlásenie o premiestnení podľa vzoru uvedeného v prílohe III a zašle ho najneskôr do 15 dní od premiestnenia do vlečných plavidiel alebo do klietok vlajkovému členskému štátu alebo vlajkovej ZS ICCAT. Vyhlásenie o premiestnení sprevádza premiestňované ryby počas prepravy do klietky.

Článok 21

Používanie pascí

1.   Úlovky do pascí sa zaznamenávajú po skončení každej rybolovnej operácie využívajúcej pasce na tuniaky a záznamy o úlovkoch sa elektronicky alebo inak zasielajú do 48 hodín od skončenia každej rybolovnej operácie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa pasca nachádza.

2.   Každý členský štát elektronicky postúpi záznam o úlovkoch po jeho prijatí Komisii. Komisia tieto informácie bezodkladne postúpi sekretariátu ICCAT.

Článok 22

Kontrola v prístave alebo na farme

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky plavidlá uvedené v registri ICCAT pre plavidlá, oprávnené loviť tuniaka modroplutvého, ktoré vstupujú do určeného prístavu na účely vyloženia a/alebo preloženia tuniaka modroplutvého uloveného vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, prešli kontrolou v prístave.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na kontrolu všetkých operácií umiestňovania do klietok na vykrmovacích alebo chovných farmách, ktoré patria do oblasti ich právomoci.

3.   Ak sa vykrmovacie alebo chovné farmy nachádzajú na otvorenom mori, ustanovenie odseku 2 sa primerane uplatňuje na členské štáty, v ktorých sú usadené fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za danú vykrmovaciu alebo chovnú farmu.

Článok 23

Krížová kontrola

1.   Členské štáty overia, okrem iného pomocou údajov VMS (systému monitorovania plavidiel), predkladanie lodných denníkov a príslušné informácie uvedené v lodných denníkoch svojich plavidiel, v dokumentoch o premiestnení/prekládke a dokumentoch o úlovku.

2.   Členské štáty vykonávajú administratívne krížové kontroly pri všetkých vykládkach, všetkých prekládkach alebo umiestneniach do klietok medzi množstvami jednotlivých druhov uvedenými v lodných denníkoch plavidiel alebo množstvami jednotlivých druhov uvedenými vo vyhlásení o prekládke a množstvami uvedenými vo vyhlásení o vykládke alebo vyhlásení o umiestnení do klietok a akýmikoľvek inými relevantnými dokumentmi, ako sú napríklad faktúry a/alebo potvrdenia o predaji.

Článok 24

Systém ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu

1.   V Spoločenstve sa uplatňuje systém ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu, ktorý prijala ICCAT na svojom štvrtom pravidelnom zasadnutí (v novembri 1975 v Madride) a ktorý je uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, pridelia inšpektorov a vykonávajú inšpekcie na mori podľa tohto systému.

3.   Inšpektorov Spoločenstva môže do systému prideliť Komisia alebo ňou určený orgán.

4.   Dohľad a inšpekciu za Spoločenstvo koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán. Spolu s dotknutými členskými štátmi môže na tento účel vypracovať spoločné inšpekčné programy, ktoré umožnia Spoločenstvu splniť svoje povinnosti v rámci systému. Členské štáty, ktorých plavidlá sa zúčastňujú na rybolove tuniaka modroplutvého, prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania týchto programov, najmä pokiaľ ide o potrebné ľudské a materiálne zdroje a obdobia a zóny, v ktorých sa majú využívať.

5.   Členské štáty oznámia Komisii do 1. apríla každého roku mená inšpektorov a názvy inšpekčných plavidiel, ktoré majú v úmysle prideliť do systému v nasledujúcom roku. Komisia na základe týchto informácií v spolupráci s členskými štátmi vypracuje plán postupu pre účasť Spoločenstva v systéme v každom roku, ktorý zašle sekretariátu ICCAT a členským štátom.

Článok 25

Pozorovateľský program

1.   Každý členský štát zabezpečí prítomnosť pozorovateľov na svojich rybárskych plavidlách s dĺžkou nad 15 m, a to aspoň na:

a)

20 % svojich aktívnych plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami. V prípade spoločných rybolovných operácií je pri rybolovnej operácii prítomný pozorovateľ;

b)

20 % svojich aktívnych plavidiel s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode;

c)

20 % svojich aktívnych plavidiel s dlhými lovnými šnúrami;

d)

20 % svojich aktívnych lodí s návnadou;

e)

100 % pri výbere úlovku z pascí na tuniaky.

Úlohou pozorovateľa je najmä:

a)

sledovať, či plavidlo dodržiava ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zaznamenávať a nahlasovať rybolovnú činnosť;

c)

pozorovať a odhadovať úlovky a overovať údaje zapísané do lodného denníka;

d)

pozorovať a zaznamenávať plavidlá, ktoré môžu loviť ryby v rozpore s ochrannými opatreniami ICCAT.

Okrem toho pozorovateľ vykonáva vedeckú prácu, ako napríklad zhromažďovanie údajov v rámci úlohy II, ktorú vymedzila ICCAT, ak to vyžaduje ICCAT, na základe pokynov Stáleho výboru ICCAT pre výskum a štatistiku.

2.   Každý členský štát, v ktorého oblasti právomoci sa nachádza vykrmovacia alebo chovná farma tuniakov modroplutvých, zabezpečí prítomnosť pozorovateľa počas všetkých premiestnení tuniaka modroplutvého do klietok a výlovu rýb z farmy.

Úlohou pozorovateľa je najmä:

a)

pozorovať a monitorovať dodržiavanie podmienok chovnej činnosti v súlade s článkom 4a, 4b a 4c nariadenia (ES) č. 1936/2001;

b)

overovať správy o umiestnení do klietok uvedené v článku 20 tohto nariadenia;

c)

vykonávať vedeckú prácu, napríklad odber vzoriek, podľa požiadaviek ICCAT na základe pokynov Stáleho výboru ICCAT pre výskum a štatistiku.

Článok 26

Vynucovanie

1.   Členské štáty prijmú vynucovacie opatrenia v súvislosti s rybárskym plavidlom plaviacim sa pod ich vlajkou, ak sa v súlade s ich právom dokáže, že plavidlo nespĺňa podmienky uvedené v článkoch 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 19. Medzi tieto opatrenia môžu v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s ich vnútroštátnym právom patriť najmä:

a)

pokuty;

b)

zhabanie nezákonného rybárskeho výstroja a úlovku;

c)

zhabanie plavidla;

d)

pozastavenie alebo odňatie oprávnenia na rybolov;

e)

prípadne zníženie alebo odňatie rybolovnej kvóty.

2.   Každý členský štát, v ktorého oblasti právomoci sa nachádza farma na chov tuniakov modroplutvých, prijme vynucovacie opatrenia v súvislosti s touto farmou, ak sa v súlade s jeho právom dokáže, že táto farma nespĺňa podmienky uvedené v článku 20 a článku 25 ods. 2 tohto nariadenia a v článkoch 4a, 4b a 4c nariadenia (ES) č. 1936/2001. Medzi tieto opatrenia môžu v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s vnútroštátnym právom patriť najmä:

a)

pokuty;

b)

pozastavenie činnosti alebo vyňatie z registra vykrmovacích fariem;

c)

zákaz umiestňovať do klietok alebo predávať určité množstvá tuniaka modroplutvého.

Článok 27

Trhové opatrenia

1.   V rámci Spoločenstva je zakázané obchodovanie, vykladanie, dovážanie, vyvážanie, umiestňovanie do klietok na účely vykrmovania alebo chovu, opätovné vyvážanie a prekladanie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) z východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemného mora, ktoré nesprevádza presná, úplná a overená dokumentácia, ktorá sa vyžaduje podľa tohto nariadenia.

2.   V rámci Spoločenstva je zakázané obchodovanie, dovážanie, vykladanie, umiestňovanie do klietok na účely vykrmovania alebo chovu, spracovanie, vyvážanie, opätovné vyvážanie a prekladanie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) z východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemného mora, ktorého ulovili rybárske plavidlá, ktorých vlajkový štát buď nemá kvóty, obmedzenie úlovku, alebo pridelené rybolovné úsilie na tuniaka modroplutvého z východnej časti Atlantického oceánu a zo Stredozemného mora podľa riadiacich a ochranných opatrení ICCAT, alebo ak už vlajkový štát vyčerpal svoje rybolovné možnosti. Na základe informácií, ktoré získa sekretariát ICCAT, Komisia informuje všetky členské štáty o vyčerpaní kvóty ZS.

3.   V rámci Spoločenstva je zakázané obchodovanie, dovážanie, vykladanie, spracovanie, vyvážanie z vykrmovacích alebo chovných fariem, ktoré nespĺňa odporúčanie 2006 [07] ICCAT o chove tuniaka modroplutvého.

Článok 28

Prevodné koeficienty

Na výpočet ekvivalentnej zaokrúhlenej hmotnosti spracovaného tuniaka modroplutvého sa používajú prevodné koeficienty, ktoré prijal Stály výbor ICCAT pre výskum a štatistiku.

Článok 29

Financovanie

Na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (9) a do 31. decembra 2014 sa viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori považuje za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 520/2007

Nariadenie (ES) č. 520/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

články 6 a 11 sa vypúšťajú;

2.

v prílohe IV sa vypúšťa údaj týkajúci sa tuniaka modroplutvého.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Článok 29 sa však uplatňuje od 13. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko z 15. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1799/2006 (Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 26).

(7)  Ú. v. ES L 263, 3.10.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 869/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 8).

(8)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na rybolov loďami s návnadou, loďami s vlečnými lovnými šnúrami a plavidlami s vlečnými sieťami na lov vo voľnej vode vo východnej časti Atlantického oceánu

1.

a)

Každý členský štát zabezpečí, aby sa plavidlá, ktorým boli vydané osobitné povolenia na rybolov, zaradili do zoznamu s názvom a číslom v registri rybárskej flotily Spoločenstva (CFR – Community fleet register number), ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004. Členské štáty vydajú osobitné povolenie na rybolov, len ak bolo plavidlo zapísané do registra ICCAT pre plavidlá oprávnené loviť tuniaka modroplutvého.

b)

Do 1. apríla 2008 každý členský štát zašle Komisii zoznam uvedený v písmene a) a všetky nasledujúce zmeny a doplnenia v elektronickej podobe.

c)

Zmeny a doplnenia zoznamu uvedeného v písmene a) sa zašlú Komisii najneskôr päť dní pred dátumom, keď plavidlo novo zaradené do zoznamu vpláva do východnej časti Atlantického oceánu. Komisia bezodkladne postúpi zmeny a doplnenia sekretariátu ICCAT.

2.

a)

Je zakázané vykladať a/alebo prekladať akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého ulovené vo východnej časti Atlantického oceánu z plavidiel uvedených v bode 1 tejto prílohy na iných miestach ako v prístavoch, ktoré určili členské štáty alebo ZS.

b)

Členské štáty určia miesto, ktoré sa bude používať na vykladanie, alebo miesto neďaleko pobrežia (určené prístavy), v ktorom je povolené vykladať alebo prekladať tuniaka modroplutvého.

c)

Členské štáty zašlú Komisii najneskôr do 1. apríla každého roku zoznam určených prístavov. Komisia zašle tieto informácie do 15. apríla každého roku výkonnému sekretariátu ICCAT. Akékoľvek následné zmeny v tomto zozname sa najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti daných zmien oznámia Komisii, ktorá ich zašle výkonnému sekretariátu ICCAT.

3.

Odchylne od ustanovení článku 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitán plavidla Spoločenstva uvedeného v bodoch 1 a 2 uvedeného článku alebo jeho zástupca musí oznámiť príslušnému orgánu členského štátu (vrátane príslušného orgánu ich vlajkového štátu) alebo ZS, ktorej prístavy alebo zariadenia na vykládku chce použiť, aspoň štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

a)

predpokladaný čas príchodu;

b)

predpokladané množstvo tuniaka modroplutvého na palube;

c)

informácie o zóne, z ktorej úlovok pochádza.

4.

Každý členský štát zavedie režim nahlasovania úlovkov, ktorý zabezpečí účinné monitorovanie využívania kvót jednotlivých plavidiel.

5.

Úlovky tuniaka modroplutvého nemožno ponúkať na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľov bez ohľadu na spôsob uvádzania na trh, pokiaľ sa na príslušnom označení alebo etikete výrobku neuvádza:

a)

druh rýb, použitý rybársky výstroj;

b)

oblasť a dátum výlovu.

6.

Členské štáty, ktorých lode s návnadou sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu, stanovia tieto požiadavky na chvostový štítok:

a)

Chvostové štítky sa musia pripevniť na každého tuniaka modroplutvého ihneď po vyložení.

b)

Každý chvostový štítok má osobitné identifikačné číslo, ktoré sa zapisuje do štatistických dokumentov o tuniakovi modroplutvom a na vonkajšiu stranu akéhokoľvek balenia obsahujúceho tuniaka.


PRÍLOHA II

Požiadavky na lodné denníky

Minimálne požiadavky na lodné denníky:

1.

Lodný denník musí mať očíslované listy.

2.

Lodný denník sa musí vyplňovať každý deň (o polnoci) alebo pred príchodom do prístavu.

3.

Lodný denník musí byť vyplnený v prípade inšpekcie na mori.

4.

Jedna kópia listov musí zostať súčasťou lodného denníka.

5.

Lodné denníky sa musia uchovávať na palube počas jedného roka prevádzky.

Minimálne štandardné informácie v lodných denníkoch:

1.

meno a adresa kapitána;

2.

dátumy a prístavy odchodu, dátumy a prístavy príchodu;

3.

názov plavidla, registračné číslo, číslo ICCAT a číslo IMO (ak je k dispozícii). V prípade spoločných rybolovných operácií názvy lodí, registračné čísla, čísla ICCAT a čísla IMO (ak sú k dispozícii) všetkých plavidiel, ktoré sa na operácii zúčastňujú;

4.

rybársky výstroj:

a)

kód typu podľa FAO;

b)

rozmery (dĺžka, veľkosť ôk, počet háčikov …);

5.

činnosti na mori aspoň s jednou lovnou šnúrou za deň výpravy s uvedením:

a)

činnosti (rybolov, presun …);

b)

polohy: presné denné polohy (v stupňoch a minútach) zaznamenané pre každú rybolovnú operáciu alebo napoludnie, ak sa v daný deň nelovilo;

c)

záznamov o úlovkoch;

6.

identifikácia druhov:

a)

podľa kódu FAO;

b)

zaokrúhlená hmotnosť (RWT) v kg za deň;

7.

podpis kapitána;

8.

podpis pozorovateľa (prípadne);

9.

spôsob merania hmotnosti: odhad, váženie na palube;

10.

v lodnom denníku sa uvádza ekvivalentná živá hmotnosť rýb a prevodné koeficienty používané pri hodnotení.

Minimálne informácie v prípade vykládky/prekládky/premiestnenia:

1.

dátumy a prístav vykládky/prekládky/premiestnenia;

2.

produkty:

a)

úprava;

b)

počet rýb alebo debien a množstvo v kg;

3.

podpis kapitána alebo zástupcu plavidla.


PRÍLOHA III

Vyhlásenie iccat o premiestnení/prekládke

Image

V prípade premiestnenia živých rýb uveďte počet jednotiek a živú hmotnosť

Image

Povinnosti v prípade premiestnenia/prekládky:

1.

Originál vyhlásenia o premiestnení/prekládke sa musí poskytnúť prijímajúcemu plavidlu (vlečné/spracovateľské/prepravné plavidlo).

2.

Kópiu vyhlásenia o premiestnení/prekládke si musí ponechať príslušné loviace rybárske plavidlo.

3.

Ďalšie premiestnenia alebo prekládky povoľuje príslušná ZS, ktorá udelila plavidlu povolenie na prevádzku.

4.

Originál vyhlásenia o premiestnení/prekládke si musí ponechať prijímajúce plavidlo, ktoré je držiteľom rýb, až do ich dopravenia na farmu alebo na miesto vykládky.

5.

Premiestnenie alebo prekládka sa zaznamenáva do lodného denníka každého plavidla, ktoré sa na tejto operácii zúčastňuje.


PRÍLOHA IV

Systém ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu

Komisia sa na svojom štvrtom pravidelnom zasadnutí (v novembri 1975 v Madride) dohodla, že:

podľa odseku 3 článku IX dohovoru komisia ICCAT odporúča, aby sa na účely zabezpečenia uplatňovania dohovoru a z neho vyplývajúcich uplatniteľných opatrení prijali v oblasti medzinárodnej kontroly mimo vôd, ktoré patria do vnútroštátnej právomoci, tieto opatrenia:

1.

Kontrolu vykonávajú inšpektori kontrolných útvarov zmluvných vlád v oblasti rybného hospodárstva. Mená inšpektorov, ktorých na tieto účely vymenovali príslušné vlády, sa oznámia komisii ICCAT.

2.

Lode, ktoré prevážajú inšpektorov, sú označené osobitnou vlajkou alebo zástavkou schválenou komisiou ICCAT, ktorá značí, že inšpektor vykonáva medzinárodnú inšpekciu. Názvy lodí, ktoré sa v danej chvíli používajú na tieto účely, či už ide o osobitné inšpekčné plavidlá, alebo rybárske plavidlá, sa čo najskôr oznámia komisii ICCAT.

3.

Každý inšpektor nosí pri sebe identifikačný doklad vydaný orgánmi vlajkového štátu v podobe schválenej komisiou ICCAT, ktorý sa mu odovzdá pri vymenovaní a v ktorom sa uvádza, že je oprávnený konať v zmysle opatrení, ktoré schválila komisia ICCAT.

4.

S výhradou opatrení schválených podľa bodu 9 plavidlo, ktoré sa v danom čase používa na lov tuniakov alebo tuniakovitých rýb v oblasti dohovoru mimo vôd, ktoré patria do vnútroštátnej právomoci, zastaví, ak dostane príslušný signál podľa medzinárodného signálneho kódu od lode prevážajúcej inšpektora, ak práve nevykonáva rybolovné činnosti, pričom ak ich práve vykonáva, zastaví ihneď po ich ukončení. Kapitán (1) plavidla umožní inšpektorovi, ktorého môže sprevádzať svedok, vstúpiť na palubu. Kapitán umožní inšpektorovi vykonať prehliadky úlovku alebo výstroja a akýchkoľvek relevantných dokumentov, ktoré inšpektor považuje za potrebné na overenie dodržiavania uplatniteľných odporúčaní komisie ICCAT vo vzťahu k vlajkovému štátu dotknutého plavidla, a inšpektor môže požiadať o akékoľvek vysvetlenie, ktoré považuje za potrebné.

5.

Inšpektor pri vstupe na palubu predloží dokument opísaný v bode 3. Inšpekcie sa vykonávajú tak, aby plavidlu spôsobili minimálne problémy a ťažkosti a aby sa nezhoršila kvalita rýb. Inšpektor obmedzí svoje pôsobenie na overenie skutočností, ktoré súvisia s dodržiavaním uplatniteľných odporúčaní komisie ICCAT vo vzťahu k vlajkovému štátu dotknutého plavidla. Počas kontroly inšpektor môže požiadať kapitána o akúkoľvek potrebnú pomoc. O svojej inšpekcii vypracuje správu v podobe, ktorú schválila komisia ICCAT. Správu podpíše v prítomnosti kapitána plavidla, ktorý má právo doplniť alebo dať doplniť do správy akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za vhodné, a musí tieto pripomienky podpísať. Kópie správy sa poskytnú kapitánovi plavidla a vláde štátu, z ktorého inšpektor pochádza, ktorá zašle kópie príslušným orgánom vlajkového štátu plavidla a komisii ICCAT. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia odporúčaní by mal inšpektor podľa možnosti informovať aj príslušné orgány vlajkového štátu nahlásené komisii ICCAT a akúkoľvek inšpekčnú loď daného vlajkového štátu, ktorá sa podľa dostupných informácií nachádza v blízkosti.

6.

K odporovaniu inšpektorovi alebo nesplneniu jeho pokynov sa vlajkový štát plavidla stavia rovnako ako k odporovaniu akémukoľvek inšpektorovi daného štátu alebo nesplneniu jeho pokynov.

7.

Inšpektor vykonáva svoje povinnosti v rámci týchto opatrení v súlade s pravidlami stanovenými v tomto odporúčaní, zostáva však pod operačnou kontrolou svojich vnútroštátnych orgánov a im sa aj zodpovedá.

8.

Zmluvné vlády postupujú pri správach zahraničných inšpektorov v rámci týchto opatrení podobne, ako postupujú v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi pri správach národných inšpektorov. Ustanovenia tohto odseku neukladajú zmluvnej vláde povinnosť prisúdiť správe od zahraničného inšpektora vyššiu preukaznú hodnotu, akú by mala v krajine inšpektora. Zmluvné vlády spolupracujú s cieľom uľahčiť súdne alebo iné konanie, ktoré je dôsledkom správy inšpektora v rámci týchto opatrení.

9.

a)

Zmluvné vlády informujú komisiu ICCAT do 1. marca každého roku o svojich predbežných plánoch účasti na týchto opatreniach počas nasledujúceho roku a komisia ICCAT môže predložiť zmluvným vládam návrhy na koordináciu vnútroštátnych operácií v tejto oblasti vrátane počtu inšpektorov a lodí, ktoré ich prepravujú.

b)

Opatrenia stanovené v tomto odporúčaní a plány účasti sa uplatňujú medzi zmluvnými vládami, pokiaľ sa nedohodnú inak; pritom takúto dohodu oznámia komisii ICCAT.

Uplatňovanie systému medzi akýmikoľvek dvoma zmluvnými vládami sa však pozastaví až do dosiahnutia dohody, ak ktorákoľvek z nich v tomto zmysle informuje komisiu ICCAT.

10.

a)

Rybársky výstroj sa kontroluje v súlade s uplatniteľnými predpismi pre podoblasť, v ktorej sa inšpekcia vykonáva. Inšpektor uvedie druh porušenia vo svojej správe.

b)

Inšpektori sú oprávnení kontrolovať všetok používaný rybársky výstroj alebo rybársky výstroj, ktorý sa nachádza na palube pripravený na použitie.

11.

Inšpektor označí všetok skontrolovaný rybársky výstroj, ktorý je zjavne v rozpore s uplatniteľnými odporúčaniami komisie ICCAT vo vzťahu k vlajkovému štátu dotknutého plavidla, identifikačným znakom schváleným komisiou ICCAT a zaznamená túto skutočnosť vo svojej správe.

12.

Inšpektor môže odfotografovať výstroj tak, aby sa preukázali vlastnosti, ktoré podľa jeho názoru nie sú v súlade s uplatniteľnými predpismi, a v takomto prípade by sa mal v správe uviesť zoznam odfotografovaných predmetov a kópie fotografií by sa mali pripojiť ku kópii správy poskytnutej vlajkovému štátu.

13.

Inšpektor je s výhradou možných obmedzení stanovených komisiou ICCAT oprávnený preskúmať vlastnosti úlovkov, aby mohol stanoviť, či sú splnené odporúčania komisie ICCAT. Svoje zistenia oznámi čo najskôr orgánom vlajkového štátu kontrolovaného plavidla. (Dvojročná správa 1974 – 75, časť II).

Zástavka ICCAT:

Image


(1)  Kapitán je fyzická osoba, ktorá velí plavidlu.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/25


NARIADENIE RADY (ES) č. 1560/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz (2), sa stanovuje, že každý členský štát zriadi systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia.

(2)

Uvedené nariadenie tiež stanovuje, že od 1. januára 2008 je elektronická identifikácia povinná pre všetky zvieratá, ktoré sa narodili po uvedenom dátume.

(3)

Okrem toho v uvedenom nariadení sa stanovuje, že Komisia do 30. júna 2006 predloží Rade správu o vykonávaní elektronického identifikačného systému, doplnenú vhodnými návrhmi, v súvislosti s ktorými Rada hlasovaním potvrdí alebo zmení, ak to bude potrebné, termín zavedenia povinného používania tohto systému a zaktualizuje, ak to bude potrebné, niektoré technické aspekty súvisiace s vykonávaním elektronickej identifikácie.

(4)

V správe Komisie sa vyvodzujú závery, že nemožno obhájiť 1. január 2008 ako termín zavedenia povinnej elektronickej identifikácie. Je preto vhodné odložiť tento termín na 31. december 2009, aby sa členským štátom umožnilo prijať potrebné opatrenia pre náležité vykonávanie systému so zreteľom na jeho súčasný a potenciálny hospodársky vplyv.

(5)

Niekoľko členských štátov už vyvinulo technológiu potrebnú na zavedenie elektronickej identifikácie a získalo značné skúsenosti s jej vykonávaním. Nemalo by sa im brániť pri jej zavedení na vnútroštátnej úrovni, ak to považujú za vhodné. Ich skúsenosti by poskytli Komisii a ostatným členským štátom ďalšie cenné informácie o technických dôsledkoch elektronickej identifikácie a jej vplyvu.

(6)

So zreteľom na hospodársky význam tohto nariadenia je potrebné odvolať sa na dôvody naliehavosti ustanovené v bode I.3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(7)

Keďže toto nariadenie sa má uplatňovať od 1. januára 2008, malo by nadobudnúť účinnosť okamžite.

(8)

Nariadenie (ES) č. 21/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 21/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   Od 31. decembra 2009 je elektronická identifikácia podľa návodov uvedených v odseku 1 a v súlade s príslušnými ustanoveniami oddielu A prílohy povinná pre všetky zvieratá.“

2.

Článok 9 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pred 31. decembrom 2009 môžu členské štáty zaviesť povinné používanie elektronickej identifikácie pre zvieratá narodené na ich území.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko z 13. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1561/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1562/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 iné ako hybridné osivá a ex 1007 iné ako hybridy na siatie sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre produkty pri dovoze zvýšená o 55 % mínus dovozná cena cif uplatniteľná pre príslušnú dodávku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 2 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije cena, ktorá je priemerom denne stanovovaných reprezentatívnych dovozných cien cif podľa metódy stanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. januára 2008 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nevstúpia do platnosti novostanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počnúc od 1. januára 2008 sú dovozné clá v sektore obilnín, uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6). Nariadenie (ES) č. 1784/2003 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. januára 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

14.12.2007-20.12.2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

288,59

119,18

Cena FOB USA

462,80

452,80

432,80

171,31

Prémia – Záliv

15,66

Prémia – Veľké jazerá

15,87

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

55,72 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1563/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Na rok 2008 by sa mali otvoriť tarifné kvóty Spoločenstva pre ovčie a kozie mäso. Clá a množstvá uvedené v nariadení (ES) č. 2529/2001 by sa mali stanoviť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami platnými počas roku 2008.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej (2), sa ustanovili dodatočné dvojstranné colné kvóty vo výške 2 000 ton s 10 % ročným nárastom pôvodného množstva, ktoré sa mali otvoriť pre výrobok s číselným znakom 0204 od 1. februára 2003. Preto sa ku GATT/WTO kvóte pre Čile pridáva ďalších 200 ton a obidve kvóty by sa počas roka 2008 mali naďalej spravovať rovnakým spôsobom.

(3)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (3), schválenej rozhodnutím Rady 2007/138/ES (4), sa ustanovuje poskytnutie dodatočných ročných kvót v množstve 500 ton (hmotnosť jatočného tela) na čerstvé, chladené, mrazené alebo údené ovčie mäso z Islandu. Množstvo dostupné pre Island by sa preto malo príslušným spôsobom upraviť.

(4)

Určité kvóty sú stanovené na obdobie od 1. júla daného roku do 30. júna nasledujúceho roku. Keďže dovozy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali spravovať na základe kalendárneho roku, sú zodpovedajúce množstvá, ktoré sa majú stanoviť na kalendárny rok 2008 vzhľadom na príslušné kvóty, súčtom polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 a polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009.

(5)

Aby sa mohlo zabezpečiť riadne fungovanie tarifných kvót Spoločenstva, musí sa stanoviť ekvivalent hmotnosti jatočného tela. Pretože niektoré tarifné kvóty okrem toho poskytujú možnosť dovozu buď živých zvierat, alebo mäsa z nich, je potrebný prepočítavací faktor.

(6)

Kvóty týkajúce sa výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa by sa odchylne od nariadenia Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (5), mali spravovať v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2529/2001. Malo by sa to zrealizovať v súlade s článkami 308a, 308b a 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6).

(7)

Tarifné kvóty podľa tohto nariadenia by sa nemali spočiatku pokladať za rozhodujúce v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak sa spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“. Colné orgány by preto mali byť oprávnené zrušiť požiadavku zábezpeky vzhľadom na tovar pôvodne dovážaný v rámci týchto kvót v súlade s článkom 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z dôvodu osobitostí prechodu z jedného systému spravovania na druhý by sa nemal uplatňovať článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia.

(8)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod výrobkov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“.

(9)

Keď prevádzkovatelia predkladajú colným orgánom výrobky z ovčieho mäsa, ktoré sú určené na dovoz, je pre tieto orgány ťažké stanoviť, či tieto výrobky pochádzajú z domácich oviec, alebo z iných oviec, čo určuje uplatňovanie rôznych colných sadzieb. Preto je vhodné ustanoviť, aby dôkaz pôvodu obsahoval zodpovedajúci údaj na jeho objasnenie.

(10)

V súlade s kapitolou II smernice Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcej pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (7), a so smernicou Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (8), sa môže povoliť dovoz len tých výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky postupov potravinového reťazca, ako aj pravidlá a kontroly platné v Spoločenstve.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008.

Článok 2

Clá, ktoré sa uplatňujú na výrobky podľa kvót uvedených v článku 1, číselné znaky KN, krajiny pôvodu zoradené podľa skupiny krajín a poradové čísla sa ustanovujú v prílohe.

Článok 3

1.   Množstvá vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočného tela na dovoz výrobkov v rámci kvót uvedených v článku 1 sa ustanovujú v prílohe.

2.   Na výpočet množstiev „ekvivalentu hmotnosti jatočného tela“ uvedeného v odseku 1 sa čistá hmotnosť výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa násobí týmito koeficientmi:

a)

pre živé zvieratá: 0,47;

b)

pre vykostenú jahňacinu a vykostené mäso z kozľaťa: 1,67;

c)

pre vykostené baranie mäso, vykostené ovčie mäso a vykostené kozie mäso iné ako z kozľaťa a zmesi ktorýchkoľvek z nich: 1,81;

d)

pre výrobky s kosťou: 1,00.

„Kozľa“ znamená kozu do jedného roku veku.

Článok 4

Odchylne od hlavy II písm. A a B nariadenia (ES) č. 1439/95 sa od 1. januára do 31. decembra 2008 colné kvóty stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“ v súlade s článkami 308a, 308b a článku 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia sa neuplatňujú. Nevyžadujú sa žiadne dovozné povolenia.

Článok 5

1.   Na účely využívania colných kvót stanovených v prílohe sa colným orgánom Spoločenstva predkladá platný dôkaz pôvodu, ktorý vydali príslušné orgány tretej krajiny spolu s colným vyhlásením o prepustení príslušného tovaru do voľného obehu.

Pôvod výrobkov podliehajúcich iným colným kvótam ako tým, ktoré vyplývajú z preferenčných colných dohôd, sa určuje v súlade s ustanoveniami platnými v Spoločenstve.

2.   Dôkaz pôvodu uvedený v odseku 1 je takýto:

a)

v prípade colnej kvóty, ktorá je súčasťou dohody o preferenčných clách, je to dôkaz pôvodu ustanovený v uvedenej dohode;

b)

v prípade iných colných kvót je to dôkaz ustanovený v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a okrem údajov ustanovených v uvedenom článku obsahuje aj tieto údaje:

číselný znak KN (najmenej prvé štyri čísla),

poradové číslo alebo poradové čísla príslušnej colnej kvóty,

celkovú čistú hmotnosť podľa kategórie koeficientu ustanovenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

v prípade krajiny, ktorej kvóty patria pod písmená a) a b) a spájajú sa, to je potvrdenie uvedené v písmene a).

Ak sa dôkaz o pôvode uvedený v písmene b) predkladá ako sprievodný doklad len jedného vyhlásenia o prepustení do režimu voľného obehu, môže obsahovať niekoľko poradových čísel. Vo všetkých ostatných prípadoch obsahuje len jedno poradové číslo.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 305/2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 272/2001 (Ú. v. ES L 41, 10.2.2001, s. 3).

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(7)  Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).


PRÍLOHA

Ovčie a kozie mäso (v tonách) ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

Colné kvóty Spoločenstva na rok 2008

Číslo skupiny krajiny

Číselné znaky KN

Clo ad valorem

%

Osobitné clo

EUR/100 kg

Poradové číslo na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“

Pôvod

Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

vykostené jahňacie/ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

mäso s kosťami a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

ostatné (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nula

nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  A kozie mäso z kozliat.

(2)  A kozie mäso iné než z kozliat.

(3)  „Ostatné“ sa vzťahuje na všetky pôvody s výnimkou ostatných krajín uvedených v tejto tabuľke.

(4)  „Erga omnes“ sa vzťahuje na všetky pôvody vrátane krajín uvedených v tejto tabuľke.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1564/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 979/2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 979/2007 (2) sa ustanovuje, že žiadatelia sú pri predložení svojej prvej žiadosti týkajúcej sa čiastkového obdobia danej colnej kvóty povinní preukázať, že v každom z období označenom v uvedenom článku doviezli alebo vyviezli najmenej 50 ton produktov uvedených v zozname v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

(2)

Malo by sa objasniť, že dôkaz o predchádzajúcich skúsenostiach hospodárskeho subjektu by sa mal predložiť spolu s prvou žiadosťou o ročné obdobie kvóty. Prvú žiadosť možno predložiť na ktorékoľvek zo štyroch čiastkových období kvótového roku, a ak hospodársky subjekt žiada o viaceré čiastkové obdobia, dôkaz by sa mal predložiť len raz.

(3)

Nariadenie (ES) č. 979/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mäso ošípaných,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 nariadenia (ES) č. 979/2007 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadatelia o dovozné povolenie predložia pri podaní svojej prvej žiadosti týkajúcej sa príslušného ročného obdobia kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období stanovených v uvedenom článku doviezli alebo vyviezli najmenej 50 ton produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2759/75.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007.

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 12.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1565/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3 písm. a) a článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (2) schválenou rozhodnutím Rady a Komisie č. 2002/309/ES, Euratom (3) sa ustanovuje úplná liberalizácia dvojstranného obchodu so syrmi od 1. júna 2007 po uplynutí päťročného prechodného obdobia.

(2)

Vzhľadom na uvedené sa už nariadením Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (4), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 487/2007 (5) neustanovili dovozné kvóty a dovozné clá na syr pochádzajúci zo Švajčiarska. V tejto súvislosti a vzhľadom na pružnosť požiadavky dovozného povolenia zavedenej článkom 26 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1255/1999 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1152/2007 (6) je vhodné zrušiť predkladanie dovozného povolenia na všetok syr dovážaný zo Švajčiarska.

(3)

V článku 19a nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje správa dovážaných mliečnych výrobkov na základe pravidla „kto skôr príde, ten skôr melie“, v súlade s článkami 308a až 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (7). Vzhľadom na tento systém riadenia a na jeho postupy je používanie dovozných povolení nadbytočné, a preto by sa malo ich predkladanie zrušiť.

(4)

Niektoré povolenia na syry pochádzajúce zo Švajčiarska a na dovoz mliečnych výrobkov podľa kvót, ktoré sa spravujú na základe princípu „kto skôr príde, ten skôr melie“, v súlade s kapitolou Ia nariadenia (ES) č. 2535/2001 zostávajú v platnosti aj po 1. januári 2008. Záväzky prijaté v súvislosti s týmito povoleniami sa musia splniť, v opačnom prípade by zložená zábezpeka prepadla. Keďže od tohto dátumu sa môže takýto dovoz realizovať bez povolenia a bez finančných nákladov s ním súvisiacich, dovozcovia, ktorí sú držiteľmi takýchto povolení, ktoré neboli k tomuto dátumu úplne využité, by mali mať možnosť požiadať a dosiahnuť uvoľnenie zložených zábezpek.

(5)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom v súlade s článkom XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT 1994, ktorá sa týka úpravy colnej kvóty Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na maslo z Nového Zélandu ustanovenej v zozname CXL pripojenom k dohode GATT 1994 (8), schválenou rozhodnutím Rady 2007/867/ES z 20. decembra 2007 (9) sa ustanovujú zmeny a doplnenia colnej kvóty na maslo uvedené v zozname CXL/Európske spoločenstvá dohodnutej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní. Príloha III.A k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

V prílohách IV a V k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje veľmi zložitý mechanizmus a náročný postup overovania zhody obsahu tuku na Novom Zélande aj v Spoločenstve. Novoprijatým opisom kvóty, ktorým sa rozširuje rozmedzie obsahu tuku z 80 – 82 % na 80 – 85 %, sa umožňuje zjednodušenie kontrolných postupov, najmä vypustením interpretácie výsledkov kontroly obsahu tuku založenom na smerodajnej odchýlke typického výrobného postupu. Takéto zjednodušenie spočíva aj v podstatnom znížení administratívnej záťaže a nákladov pre obe strany a umožňuje ľahší prístup vývozcov aj dovozcov ku kvóte.

(7)

V článku 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa ustanovuje, že vydávajúci orgán na Novom Zélande vydá osvedčenie IMA 1 ešte predtým, ako príslušný výrobok opustí územie vydávajúcej krajiny. Maslo v rámci kvóty na rok 2008 sa môže dodávať z Nového Zélandu od novembra 2007. Keďže na tieto dodávky nemožno uplatňovať nové ustanovenia nariadenia (ES) č. 2535/2001 zmeneného a doplneného týmto nariadením a keďže riadna implementácia nových ustanovení si vyžaduje určitý čas, článok 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2535/2001 by sa nemal uplatňovať počas obdobia od 1. novembra 2007 do 31. januára 2008.

(8)

Zároveň je vhodné aktualizovať niektoré údaje týkajúce sa vydávajúceho orgánu na Novom Zélande v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 2535/2001.

(9)

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Rozhodnutím Komisie č. 2001/651/ES (10) sa stanovila smerodajná odchýlka typického výrobného postupu pre obsahu tuku v masle dovážanom z Nového Zélandu s cieľom zjednodušiť kontroly podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001. Podľa novej úpravy, ktorou sa rozširuje opis kvóty na nesolené maslo, je možné upustiť od interpretácie výsledkov kontroly a následne aj od zložitého postupu určovania smerodajnej odchýlky typického výrobného postupu. Preto sa rozhodnutie 2001/651/ES stalo zastaraným a malo by sa zrušiť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Bez toho, aby bola dotknutá hlava II nariadenia (ES) č. 1291/2000, a pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, sa v prípade každého dovozu mliečnych výrobkov vyžaduje predloženie dovozného povolenia.“

2.

Článok 19a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na dovozy v rámci kvót uvedených v odseku 1 sa nevzťahuje povinnosť predložiť dovozné povolenie.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

3.

Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

príloha 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

4.

Za článok 22 sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA IIa

DOVOZY MIMO KVÓTY BEZ PREDLOŽENIA DOVOZNÉHO POVOLENIA

Článok 22a

1.   Tento článok sa vzťahuje na preferenčné dovozy v súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

2.   Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0406, pochádzajúce zo Švajčiarska sú oslobodené od dovozného cla a od povinnosti predložiť dovozné povolenie.

3.   Oslobodenie od cla sa použije iba v prípade predloženia vyhlásenia o uvedení do voľného obehu, ku ktorému bude priložený doklad o pôvode vydaný podľa protokolu 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanej v Bruseli 22. júla 1972.“

5.

Článok 38 sa vypúšťa.

6.

V článku 40 ods. 1 sa vypúšťajú druhý, tretí a štvrtý pododsek.

7.

Časť D prílohy II sa nahrádza znením v prílohe I k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha III.A sa nahrádza znením v prílohe II k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha IV sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

10.

Príloha V sa nahrádza znením v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

11.

V prílohe VIII sa prvý pododsek bodu 2 nahrádza takto:

„Orgány vydávajúce osvedčenia IMA 1 môžu zrušiť osvedčenie IMA 1 alebo jeho časť na množstvo, na ktoré sa vzťahuje a ktoré sa zničilo alebo sa stalo nespôsobilým na predaj za okolností, na ktoré vývozca nemá dosah. Ak sa časť množstva, na ktoré sa osvedčenie IMA 1 vzťahuje, zničila alebo sa stala nespôsobilou na predaj, na zvyšné množstvo sa môže vydať náhradné osvedčenie. V prípade novozélandského masla uvedeného v prílohe III(A) sa na tieto účely použije pôvodný zoznam identifikátorov výrobku. Náhradné osvedčenie bude platné iba do toho istého dátumu ako originál. V takomto prípade sa v rámčeku 17 náhradného osvedčenia IMA 1 uvedú slová ‚platné do 00.00.0000’.“

12.

Príloha X sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

13.

V prílohe XII sa údaje týkajúce sa Nového Zélandu nahrádzajú takto:

„Nový Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Maslo

Maslo

Maslo

Syry na ďalšie spracovanie

Čedar

Novozélandský úrad pre bezpečnosť potravín

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501“

Článok 2

Na žiadosť dotknutých strán sa zábezpeky zložené na vydanie dovozných povolení uvoľňujú za týchto podmienok:

a)

povolenia sú vydané na dovozy v rámci kvót uvedených v kapitole Ia alebo povolenia sú vydané na dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0406, pochádzajúcich zo Švajčiarska;

b)

platnosť povolení neskončila pred 1. januárom 2008;

c)

povolenia sa do 1. januára 2008 využili iba čiastočne, alebo sa nevyužili vôbec.

Článok 3

Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa článok 33 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia neuplatňuje od 1. novembra 2007 do 31. januára 2008 na dovozy súvisiace s kvótami na rok 2008.

Článok 4

Rozhodnutie 2001/651/ES sa zrušuje.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008. Článok 3 sa však uplatňuje od 1. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2007 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1324/2007 (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Pozri stranu 95 tohto úradného vestníka.

(9)  Pozri stranu 95 tohto úradného vestníka.

(10)  Ú. v. ES L 229, 25.8.2001, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/584/ES (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 41).


PRÍLOHA I

„II.D

Znížené clo podľa prílohy 2 k Dohode medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Kód KN

Opis

Clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

od 1. júna 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

špeciálne mlieko pre dojčatá (1) v hermeticky uzavretých kontajneroch s čistým obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti

43,80


(1)  Špeciálne mlieko pre dojčatá znamená výrobky, ktoré neobsahujú patogénne zárodky a ktoré obsahujú menej ako 10 000 oživiteľných aerobných baktérií a menej ako dve koliformné baktérie na jeden gram.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA ΙII.A

Colné kvóty podľa dohôd GATT/WTO uvedené podľa krajiny pôvodu: maslo z Nového Zélandu

Kód KN

Opis

Krajina pôvodu

Ročná kvóta od 1. januára do 31. decembra

(v tonách)

Najvyššia polročná kvóta

(množstvo v tonách)

Kvóta

Časť A

Číslo kvóty

09.4195

Kvóta

Časť B

Číslo kvóty

09.4182

Dovozné clo

(EUR/100 kg netto hmotnosti)

Pravidlá vyplňovania osvedčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov, v rámci samostatného neprerušeného procesu

Nový Zéland

74 693 ton

Polročná kvóta od januára 2008

37 346,5 ton

20 540,5 ton

16 806 ton

70,00

Pozri prílohu IV“

ex 0405 10 30

Maslo, najmenej šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany bez použitia skladovaných materiálov v rámci samostatného neprerušeného procesu, ktorý môže zahŕňať štádium, v ktorom smotana prechádzajúca koncentráciou mliečneho tuku a/alebo frakcionáciou (proces uvádzaný ako ‚Ammix’ a ‚Spreadable’)


PRÍLOHA III

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis sa nahrádza takto:

„KONTROLA HMOTNOSTI A OBSAHU TUKU V MASLE POCHÁDZAJÚCOM Z NOVÉHO ZÉLANDU DOVÁŽANOM PODĽA ODDIELU 2 KAPITOLY III NARIADENIA (ES) č. 2535/2001“;

2.

V časti 1 sa vypúšťa bod e).

3.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 2.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene e) sa vypúšťa tretia zarážka;

ii)

písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

v rámčeku 13, aspoň 80 %, ale menej ako 85 % tuku“;

b)

Bod 2.3 sa vypúšťa.

4.

Časť 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 4.1 sa dopĺňajú tieto body:

„Príslušné orgány odoberajú duplicitné vzorky, pričom jedna z nich sa nachádza v bezpečnej úschove pre prípad sporu.

Laboratórium vykonávajúce testy musí byť autorizované členským štátom na vykonávanie úradných analýz a uznané týmto členským štátom za laboratórium spôsobilé používať uvedenú metódu, čo preukáže splnením kritéria reprodukovateľnosti pri analýze slepých duplikátov a úspešnou účasťou v testoch odbornosti.“;

b)

Bod 4.2 sa vypúšťa.

c)

Bod 4.3 sa nahrádza takto:

„4.3.   Interpretácia výsledkov kontroly – aritmetický priemer

a)

Predpokladá sa, že požiadavky týkajúce sa obsahu tuku sú splnené, ak aritmetický priemer výsledkov vzoriek neprekročí 84,4 %.

Príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii každý prípad nedodržania týchto požiadaviek.

b)

V prípade, ak nie je požiadavka súladu podľa písmena a) splnená, dávka, na ktorú sa vzťahuje príslušné dovozné vyhlásenie a osvedčenie IMA 1, sa dovezie v súlade s článkom 36 okrem prípadu, ak výsledky analýzy duplikátov vzoriek podľa bodu 4.5 spĺňajú tieto požiadavky.“;

d)

Bod 4.4 sa vypúšťa.

e)

Bod 4.5 sa nahrádza takto:

„4.5.   Sporné výsledky

Dotknutý dovozca môže napadnúť výsledky analýzy, ku ktorým dospelo laboratórium príslušných orgánov, do siedmich pracovných dní od doručenia týchto výsledkov, pričom sa zaviaže uhradiť náklady na testovanie duplikátov vzoriek. V tomto prípade príslušné orgány zašlú uzatvorené duplikáty vzoriek analyzovaných svojím laboratóriom druhému laboratóriu. Toto druhé laboratórium musí byť autorizované členským štátom na vykonávanie úradných analýz a uznané týmto členským štátom za laboratórium spôsobilé používať metódu uvedenú v bode 4.1, čo preukáže splnením kritéria reprodukovateľnosti pri analýze slepých duplikátov a úspešnou účasťou v testoch odbornosti.

Toto druhé laboratórium bezodkladne oznámi výsledky svojej analýzy príslušným orgánom.

Zistenia druhého laboratória sú konečné.“;

f)

Bod 4.6 sa vypúšťa.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA V

Image


PRÍLOHA V

Príloha X k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Rámček 7 sa nahrádza takto:

7.   Značky, čísla, počet a druh balení, podrobný opis KN a osemmiestny kód KN výrobku s predponou „ex“ a údaje týkajúce sa formy jeho prezentácie.

Pozri priložený zoznam identifikátorov výrobku, odkaz:

Kód KN ex 0405 10 – Maslo, minimálne šesť týždňov staré, s hmotnostným obsahom tuku minimálne 80 %, ale maximálne 85 %, vyrobené priamo z mlieka alebo smotany

Registračné číslo závodu

Dátum výroby

Aritmetický priemer tara hmotnosti plastového obalu

b)

Rámček 13 sa nahrádza takto:

13.   Hmotnostný obsah tuku (%)


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1566/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

V článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 (2) sa ustanovuje, že činnosti, na ktoré sa vzťahuje spoločná politika v oblasti rybolovu, sa zakazujú, pokiaľ kapitán bez zbytočného odkladu nezaznamenáva a nenahlasuje informácie o rybárskych činnostiach vrátane vylodení a prekládok a nesprístupňuje orgánom kópie záznamov.

(2)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1966/2006 povinnosť elektronicky zaznamenávať a zasielať údaje z lodného denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke sa vzťahuje na kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 m do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacích predpisov a na kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 m do 42 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacích predpisov.

(3)

Každodenné vykazovanie rybolovných činností umožňuje výrazné zvyšovanie efektívnosti a účinnosti monitorovacích, kontrolných a sledovacích operácií na mori aj na pevnine.

(4)

V článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3), sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva vedú lodný denník svojich operácií.

(5)

V článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 sa uvádza, že kapitán každého rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktorého celková dĺžka sa rovná 10 m alebo je väčšia, alebo jeho zástupca musí po každom rybolovnom výjazde a do 48 hodín po vykládke predložiť vyhlásenie príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vykládka uskutočnila.

(6)

V článku 9 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 sa uvádza, že aukčné strediská alebo iné orgány, alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj produktov rybolovu, musia po prvom predaji predložiť doklad o predaji príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju.

(7)

V článku 9 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 sa ďalej uvádza, že ak sa prvý predaj produktov rybolovu neuskutoční v členskom štáte, kde došlo k vykládke produktov, členský štát zodpovedný za monitorovanie prvého predaja zabezpečí, aby sa kópia dokladu o predaji čo najskôr predložila orgánom zodpovedným za monitorovanie vykládky produktov.

(8)

V článku 19 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 sa požaduje od členských štátov, aby si vytvorili počítačové databázy a systém validácie pozostávajúci najmä z krížovej kontroly a overovania údajov.

(9)

V článku 19b a 19e nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 sa požaduje od kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva vypracúvať hlásenia o intenzite rybolovu a zaznamenávať ich do svojich lodných denníkov.

(10)

V článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2347/2002 (4) sa požaduje od kapitána rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré má povolenie na lov rýb v hlbokom mori, zaznamenávať v lodnom denníku alebo formou, ktorú zabezpečuje vlajkový členský štát, informácie týkajúce sa charakteristík rybárskeho výstroja a rybolovných operácií.

(11)

V nariadení Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (5), sa ustanovuje uskutočňovanie plánov spoločného nasadenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

od 1. januára 2010 na rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov;

b)

od 1 júla 2011 na rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 metrov;

c)

od 1. januára 2009 na registrovaných nákupcov, registrované aukcie alebo iné subjekty alebo osoby poverené členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu s celkovým ročným finančným obratom z prvého predaja produktov rybolovu presahujúcim 400 000 EUR.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) sa toto nariadenie bude uplatňovať od dátumu pred 1. januárom 2010 na rybárske plavidlá Spoločenstva plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu, ktorých celková dĺžka presahuje 24 m, pokiaľ tak tento členský štát vyžaduje.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. b) sa toto nariadenie bude uplatňovať od dátumu pred 1. júlom 2011 na rybárske plavidlá Spoločenstva plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu, ktorých celková dĺžka presahuje 15 m, pokiaľ tak tento členský štát vyžaduje.

4.   Bez ohľadu na dátumy stanovené v odseku 1 písm. a) a b) sa členský štát môže rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na plavidlá 15 m alebo menšie, plaviace sa pod jeho vlajkou pred týmito dátumami v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1966/2006.

5.   Členské štáty môžu uzatvoriť dvojstranné dohody o používaní elektronických systémov podávania správ plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkami vo vodách pod ich výlučnou správou alebo jurisdikciou pod podmienkou, že tieto plavidlá spĺňajú všetky pravidlá uvedené v tomto nariadení.

6.   Toto nariadenie sa uplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva bez ohľadu na vody alebo prístavy, v ktorých vykonávajú rybolovné operácie.

7.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva používané výlučne v akvakultúre.

Článok 2

Zoznam prevádzkovateľov a plavidiel

1.   Každý členský štát si vytvorí zoznam registrovaných nákupcov, registrovaných aukcií alebo iných subjektov, alebo osôb poverených členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu s ročným finančným obratom produktov rybného hospodárstva presahujúcim 400 000 EUR. Prvým referenčným rokom je rok 2007 a zoznam sa pravidelne aktualizuje prvého januára bežného roku (rok n) na základe ročného finančného obratu produktov rybného hospodárstva prekračujúceho 400 000 EUR v roku n – 2. Tento zoznam sa zverejnení na oficiálnej internetovej stránke členského štátu.

2.   Každý členský štát si vytvorí a pravidelne aktualizuje zoznam rybárskych plavidiel Spoločenstva plaviacich sa pod jeho vlajkou, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia podľa článku 1 ods. 2, 3, 4 a 5. Tieto zoznamy sa zverejnenia na oficiálnej internetovej stránke členského štátu a budú vo formáte dohodnutom na konzultáciách medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účel tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„rybolovná operácia“ znamená všetky činnosti v súvislosti s vyhľadávaním rýb, spustením, nastavením a vytiahnutím rybárskeho výstroja a vybratím akéhokoľvek úlovku z výstroja;

b)

„plán spoločného nasadenia“ znamená plán, ktorý ustanovuje prevádzkové režimy nasadenia dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie.

KAPITOLA II

ELEKTRONICKÝ PRENOS

Článok 4

Informácie, ktoré zasielajú kapitáni plavidiel alebo ich zástupcovia

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva zasielajú elektronickými prostriedkami údaje z lodného denníka a údaje o prekládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

2.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva alebo ich zástupcovia zasielajú elektronickými prostriedkami údaje o vykládke príslušným orgánom vlajkového štátu.

3.   Ak rybárske plavidlo Spoločenstva vyloží svoj úlovok v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány vlakového členského štátu zašlú okamžite údaje z prijatého vyhlásenia o vykládke elektronickými prostriedkami príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol úlovok vyložený.

4.   Ak sa podľa pravidiel Spoločenstva vyžaduje od kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva, aby elektronickými prostriedkami zaslali príslušnému orgánu vlajkového členského štátu vopred oznámenie o vstupe do prístavu, zašlú ho v požadovanom termíne.

5.   Ak plavidlo plánuje vstúpiť do prístavu v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány vlajkového členského štátu zašlú vopred oznámenie uvedené v odseku 4 elektronickými prostriedkami príslušným orgánom pobrežného členského štátu okamžite po jeho prijatí.

Článok 5

Informácie, ktoré zasielajú subjekty alebo osoby zodpovedné za prvý predaj alebo prevzatie

1.   Registrovaní nákupcovia, registrované aukcie alebo iné subjekty, alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu, zasielajú informácie, ktoré sa musia zaznamenávať do dokladu o predaji, elektronickými prostriedkami príslušným orgánom toho členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju.

2.   Keď sa prvý predaj uskutoční v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa prvý predaj uskutočnil, zabezpečia po prijatí relevantných informácií predloženie kópie údajov z dokladov o predaji elektronickými prostriedkami príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

3.   Ak sa prvý predaj produktov rybolovu neuskutoční v členskom štáte, v ktorom boli produkty vyložené, členský štát, v ktorom sa uskutočnil prvý predaj, zabezpečí okamžite po prijatí relevantných informácií predloženie kópie údajov z dokladu o predaji elektronickými prostriedkami týmto orgánom:

a)

príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli produkty rybolovu vyložené, a

b)

príslušným orgánom vlajkového členského štátu plavidla, ktoré vyložilo produkty rybolovu.

4.   Držiteľ vyhlásenia o prevzatí zašle elektronickými prostriedkami informácie, ktoré sa musia zaznamenávať do vyhlásenia o prevzatí, príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území fyzicky došlo k prevzatiu.

Článok 6

Frekvencia prenosu

1.   Kapitán zasiela elektronické informácie z lodného denníka príslušným orgánom vlajkového členského štátu aspoň raz denne najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak nemal žiadne úlovky. Tieto údaje zasiela aj:

a)

na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b)

okamžite po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c)

pred vstupom do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí definovaných v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vlajkovým štátom.

2.   Kapitán môže zaslať korekcie elektronického lodného denníka a vyhlásení o prekládkach až po posledný prenos uskutočnený na konci rybolovného výjazdu a pred vstupom do prístavu. Opravy musia byť ľahko identifikovateľné. Všetky korekcie elektronického lodného denníka a opravy týchto údajov sú uložené u príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

3.   Kapitán alebo jeho zástupcovia zasielajú vyhlásenie o vykládke elektronickými prostriedkami okamžite po vyložení.

4.   Kapitáni vykladajúceho plavidla a prijímajúceho plavidla zasielajú údaje o prekládke elektronickými prostriedkami okamžite po prekládke.

5.   Kapitán uchováva kópiu informácií uvedených v odseku 1 na palube rybárskeho plavidla počas trvania každého rybárskeho výjazdu až do predloženia potvrdenia o vyložení.

Článok 7

Formát zasielania údajov z plavidla príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu

Každý členský štát určí formát údajov zasielaných svojim príslušným orgánom z plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou.

Článok 8

Odpovede na správy

Členské štáty odpovedajú na správy plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou po každom prenose údajov z lodného denníka o prekládke a vykládke. Odpoveď na správu obsahuje potvrdenie o prijatí.

KAPITOLA III

VÝNIMKY

Článok 9

Výnimky

1.   Členský štát môže kapitánov plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou oslobodiť od povinností uvedených v článku 4 ods. 1, keď vykonávajú 24-hodinové alebo kratšie rybolovné výjazdy vo vodách pod jeho výlučnou správou alebo jurisdikciou za podmienky, že svoj úlovok nevyložia mimo územia vlajkového štátu.

2.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva sú oslobodení od povinnosti viesť v papierovej podobe lodný denník a vyhlásenia o prekládkach.

3.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva alebo ich zástupcovia, ktorí vyložia svoj úlovok v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, sú oslobodení od povinnosti predkladať tomuto pobrežnému členskému štátu vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe.

4.   Členské štáty môžu uzatvoriť dvojstranné dohody o používaní elektronických systémov podávania správ plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkami vo vodách pod ich výlučnou správou alebo jurisdikciou. Plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú tieto dohody, sú oslobodené od povinnosti viesť v týchto vodách lodný denník v papierovej podobe.

5.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva, ktorí zaznamenávajú do svojich elektronických lodných denníkov informácie o intenzite rybolovu vyžadované podľa článku 19b nariadenia (EHS) č. 2847/93, sú oslobodení od povinnosti zasielať hlásenia o intenzite rybolovu telexom, SMP (systémom monitorovania plavidiel), faxom, telefonicky alebo rádiom.

KAPITOLA IV

FUNGOVANIE SYSTÉMOV ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

Článok 10

Ustanovenia v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania správ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca oznamuje údaje z lodného denníka, vyhlásenia o vykládke a prekládke príslušným orgánom vlajkového štátu spôsobom ustanoveným vlajkovým členským štátom každý deň a najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak nemal žiadne úlovky:

a)

na požiadanie príslušnému orgánu vlajkového štátu;

b)

okamžite po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c)

pred vstupom do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí definovaných v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vlajkovým štátom.

2.   Príslušné orgány vlajkového členského štátu aktualizujú elektronický lodný denník okamžite po prijatí údajov uvedených v odseku 1.

3.   Rybárske plavidlo Spoločenstva nesmie po technickej poruche alebo nefunkčnosti svojho systému elektronického zaznamenávania a podávania správ opustiť prístav skôr, než sú s jeho fungovaním spokojné príslušné orgány vlajkového členského štátu, alebo skôr, než mu príslušné orgány vlajkového členského štátu nepovolia ho opustiť. Keď vlajkový členský štát povolí plavidlu plaviaceho sa pod svojou vlajkou opustiť prístav pobrežného členského štátu, okamžite to oznámi pobrežnému členskému štátu.

Článok 11

Neprijatie údajov

1.   Keď príslušné orgány členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2, čo najskôr upozornia kapitána alebo vlastníka plavidla, alebo ich zástupcu. Ak sa táto situácia v prípade určitého plavidla vyskytne viac ako trikrát za rok, vlajkový členský štát zabezpečí kontrolu jeho systému elektronického podávania správ. Príslušný členský štát záležitosť vyšetrí, aby zistil, prečo neboli údaje prijaté.

2.   Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 a posledná poloha, ktorú dostali prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, bola z vôd pobrežného členského štátu, čo najskôr upozornia príslušné orgány tohto pobrežného členského štátu.

3.   Kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca pošle všetky údaje, ktoré mu boli oznámené podľa odseku 1, príslušným orgánom vlajkového členského štátu okamžite po prijatí oznámenia.

Článok 12

Zlyhanie prístupu k údajom

1.   Keď príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách plavidlo plaviace sa pod vlajkou iného členského štátu a nemôžu sa dostať k údajom v súlade s článkom 15, požiadajú príslušné orgány vlajkového členského štátu, aby im zabezpečili prístup.

2.   Ak prístup podľa odseku 1 nie je zabezpečený do štyroch hodín od požiadania, pobrežný členský štát na to upozorní vlajkový členský štát. Po prijatí upozornenia vlajkový členský štát okamžite zašle pobrežnému členskému štátu údaje akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

3.   Pokiaľ pobrežný členský štát nedostane údaje uvedené v odseku 2, kapitán alebo majiteľ plavidla, alebo ich zástupca pošlú údaje a kópiu odpovede na správu podľa článku 8 príslušným orgánom požadujúceho pobrežného členského štátu akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

4.   Pokiaľ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca nemôže poskytnúť príslušným orgánom pobrežného členského štátu kópiu odpovede na správu podľa článku 8, rybolovné aktivity vo vodách pobrežného členského štátu sa v prípade tohto plavidla zakazujú, až pokiaľ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca neposkytne kópiu odpovede na správu alebo informácie uvedené v článku 6 ods. 1 príslušným orgánom.

Článok 13

Údaje o fungovaní systému elektronického podávania správ

1.   Členské štáty vedú o fungovaní svojho systému elektronického podávania správ databázy. Tie obsahujú najmenej tieto informácie:

a)

zoznam rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktorých systémy elektronického podávania správ majú technickú poruchu alebo nefungujú;

b)

počet elektronických prenosov lodných denníkov za deň a priemerný počet prenosov za plavidlo rozdelených podľa vlajkových štátov;

c)

počet prijatých prenosov vyhlásenia o vykládke, vyhlásenia o prekládke, vyhlásenia o prevzatí a dokladu o predaji rozdelených podľa vlajkových štátov.

2.   Súhrny informácií o fungovaní systémov elektronického podávania správ členských štátov sa zasielajú na požiadanie Komisii vo formáte a v časových intervaloch, o ktorých sa rozhodne po konzultácii medzi členskými štátmi a Komisiou.

KAPITOLA V

VÝMENA ÚDAJOV A PRÍSTUP K ÚDAJOM

Článok 14

Formát výmeny informácií medzi členskými štátmi

1.   Informácie sa medzi členskými štátmi vymieňajú vo formáte definovanom v prílohe, ktorý je založený na rozšíriteľnom značkovacom jazyku (XML).

2.   Korekcie informácií uvedených v odseku 1 sú jasne označené.

3.   Keď členský štát dostane od iného členského štátu elektronickú informáciu, zabezpečí odpoveď na správu príslušným orgánom tohto členského štátu. Odpoveď na správu obsahuje potvrdenie o prijatí.

4.   Údaje podľa prílohy, ktoré sú kapitáni povinní zaznamenať do svojich lodných denníkov podľa pravidiel Spoločenstva, sú tiež povinné údaje pri výmene údajov medzi členskými štátmi.

Článok 15

Prístup k údajom

1.   Vlajkový členský štát zabezpečí pobrežnému členskému štátu v reálnom čase online prístup k elektronickému lodnému denníku a údajom z vyhlásenia o vykládke plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou, ak vykonávajú rybolovné operácie vo vodách pod výlučnou správou alebo jurisdikciou tohto pobrežného členského štátu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 musia obsahovať údaje aspoň od vyplávania z prístavu do okamihu, keď sa skončí vykládka. Údaje z rybolovných výjazdov za posledných 12 mesiacov sa na požiadanie sprístupnia.

3.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva má bezpečný prístup k informáciám svojho elektronického lodného denníka uloženým v databáze vlajkového členského štátu 24 hodín denne sedem dní v týždni.

4.   Pobrežný členský štát poskytne rybárskemu hliadkovému plavidlu iného členského štátu online prístup do svojej databázy lodných denníkov v súvislosti s plánom spoločného nasadenia.

Článok 16

Výmena údajov medzi členskými štátmi

1.   Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 1 sa poskytuje cez zabezpečené internetové spojenie 24 hodín denne sedem dní v týždni.

2.   Členské štáty si vymieňajú relevantné technické informácie, aby mali vzájomne zabezpečený prístup k elektronickým lodným denníkom.

3.   Členské štáty musia:

a)

zaistiť, aby sa údaje získané podľa tohto nariadenia bezpečne uložili v elektronickej databáze, a prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, že tieto údaje budú dôverné;

b)

prijať všetky technické opatrenia na ochranu týchto údajov proti akémukoľvek náhodnému alebo ilegálnemu zničeniu, náhodnej strate, poškodeniu, rozšíreniu alebo neautorizovanému sprístupneniu.

Článok 17

Jediný orgán

1.   V každom členskom štáte je za prenos, prijímanie, riadenie a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka toto nariadenie, zodpovedný jediný orgán.

2.   Členské štáty si vymenia zoznamy a kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1 a informujú o nich Komisiu.

3.   Akékoľvek zmeny v informáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bez meškania oznamujú Komisii a ostatným členským štátom.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 1, opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2269/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.


PRÍLOHA

FORMÁT VÝMENY ELEKTRONICKÝCH INFORMÁCIÍ

Dátové prvky na obálke

Dátové prvky

Kód poľa

Opis a obsah

Začiatok/koniec záznamu

Začiatok záznamu

SR

Značka označujúca začiatok lodného denníka, dokladu o predaji alebo odpoveď na správu

Čiastkové prvky

Adresa

AD

Destinácia: ISO alfa-3 kód krajiny

Od

FR

Krajina, ktorá zasiela údaje (ISO alfa-3 kód krajiny)

Typ správy

TM

Písmenový kód typu správy (LOG, SAL, RET alebo COR)

Stav odpovede

RS

Označuje stav prijatého hlásenia/správy, buď ACK (potvrdený), alebo NAK (nepotvrdený)

Chybový kód odpovede

RE

Číselné kódy označujúce chyby v prijatých hláseniach/správach

(101 – správa nečitateľná, 102 – hodnota alebo veľkosť mimo rozsah, 104 – chýbajú povinné údaje, 106 – údaje z neoprávneného zdroja, 150 – chyba v postupnosti, 151 – dátum/čas v budúcnosti, 250 – pokus o opakované oznámenie plavidla, 251 – plavidlo nie je oznámené, 302 – prekládka pred úlovkom pri vstupe, 303 – úlovok pri výstupe pred úlovkom pri vstupe, 304 – poloha neprijatá, 350 – poloha bez uvedenia úlovku na vstupe)

Číslo záznamu

RN

Sériové číslo retransmisie hlásenia od centra monitorovania rybolovu (aktuálne číslo v roku)

Dátum záznamu

RD

Dátum retransmisie hlásenia/správy (RRRRMMDD)

Čas záznamu

RT

Čas retransmisie hlásenia/správy (HHMM v UTC)


Dátové prvky lodného denníka

Dátové prvky

Kód poľa

Opis a obsah

Začiatok/koniec prvku lodného denníka

Začiatok vyhlásenia lodného denníka

LOG

Značka označujúca začiatok vyhlásenia lodného denníka (obsahuje atribút RC, XR, IR, NA, VO, MA alebo TN a prvok DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN alebo RTP)

Hlavné prvky

Vyhlásenie o vyplávaní

DEP

Značka označujúca vyplávanie z prístavu na začiatku rybolovného výjazdu (obsahuje atribúty DA, TI a PO)

Vyhlásenie o návrate do prístavu

RTP

Značka označujúca návrat do prístavu na konci rybolovného výjazdu (obsahuje atribúty DA, TI a PO)

Vyhlásenie o úlovku

CAT

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o úlovku (obsahuje atribúty DA, TI, FO a DU a čiastkové prvky POS, GEA alebo SPE)

Vyhlásenie o prekládke

TRA

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o prekládke (obsahuje atribúty DA, TI, TT, TF, TC a FC a čiastkové prvky SPE)

Vyhlásenie o vykládke

LAN

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o vykládke (obsahuje atribúty DA, TI a PO a POS a čiastkové prvky SPE)

Vyhlásenie o intenzite rybolovu: vstup do zóny

ENT

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o vstupe do rybolovnej zóny (obsahuje atribúty DA, TI a POS, čiastkové prvky SPE)

Vyhlásenie o intenzite rybolovu: výstup zo zóny

EXI

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o výstupe z rybolovnej zóny (obsahuje atribúty DA, TI a POS, čiastkové prvky SPE)

Vyhlásenie o intenzite rybolovu: križovanie zóny

CRO

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o križovaní rybolovnej zóny (obsahuje prvky ENT a EXI)

Vyhlásenie o intenzite rybolovu: transzonálny rybolov

TRZ

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o transzonálnom rybolove v rámci rybolovnej zóny (obsahuje prvky ENT a EXI)

Čiastkové prvky

Čiastkové vyhlásenie o druhoch

SPE

Značka označujúca údaje o druhoch rýb (obsahuje atribúty SN, WT alebo WL alebo WS, NF a čiastkové prvky PRO)

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní

PRO

Značka označujúca údaje o spracovaní rýb [obsahuje atribúty PR, CF a TY alebo DIS (vyradené)]

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Značka označujúca podrobné údaje o polohe rybárskeho plavidla (obsahuje atribút ZO a pre intenzitu rybolovu atribúty LA a LO)

Čiastkové vyhlásenie o výstroji

GEA

Značka označujúca podrobné údaje o výstroji použitom počas rybolovnej operácie (obsahuje GE, ME, GD a GL ako to vyžaduje vyhlásenie o intenzite rybolovu). Pre DSS obsahuje NH, IT, FO a FD

Atribúty

Číslo rybolovného výjazdu

TN

Číslo rybolovného výjazdu v bežnom roku (001-999)

Dátum

DA

Dátum prenosu (RRRRMMDD)

Čas

TI

Čas prenosu (HHMM v UTC)

Hlavná identifikácia plavidla

RC

Medzinárodný volací rádiový znak

Externá totožnosť plavidla

XR

Registračné číslo plavidla uvedené na boku (trupu)

Identifikácia plavidla (CFR)

IR

Registračné číslo flotily Spoločenstva

Názov plavidla

NA

Názov plavidla

Meno vlastníka plavidla

VO

Meno vlastníka plavidla

Meno kapitána

MA

Meno kapitána

Názov prístavu

PO

Kód prístavu [2 písmená kódu krajiny (ISO alfa-3 kód krajiny) + 3 písmená kód prístavu) t. j. pre Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL alebo Vigo – ESVGO]

Rybolovné operácie

FO

Počet rybolovných operácií (výlovov) za obdobie 24 hodín

Trvanie rybolovu

DU

Trvanie rybolovnej činnosti v minútach

Poloha: zemepisná šírka

LA

Zemepisná šírka vyjadrená v stupňoch a minútach (S/J DDMM)

Poloha: zemepisná dĺžka

LO

Zemepisná dĺžka vyjadrená v stupňoch a minútach (V/Z DDMM)

Rybolovná zóna

ZO

Najmenšia štatistická oblasť (podoblasť, rozdelenie, podrozdelenie atď.) podľa klasifikácie hlavných rybolovných oblastí FAO [a ICES] [t. j. 27.3.24 [alebo III24] pre ICES podrozdelenie 24 v Baltskom mori, 21.1F[alebo 1F] pre rozdelenie NAFO 21.1F atď.]

Názov výstroja

GE

Písmenový kód podľa Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO

Veľkosť ôk rybárskej siete

ME

Veľkosť ôk (v milimetroch)

Výška rybárskeho výstroja

GD

Výška rybárskeho výstroja (v metroch)

Dĺžka rybárskeho výstroja

GL

Dĺžka rybárskeho výstroja (v metroch)

Názov druhu

SN

Názov uloveného druhu rýb (FAO alfa-3 kód)

Hmotnosť rýb

WT

Hmotnosť živých rýb (v kilogramoch)

Počet rýb

NF

Počet ulovených rýb (keď je kvóta pridelená v počte rýb, t. j. u lososa)

Prepočítací koeficient

CF

Prepočítací koeficient hmotnosti vyložených rýb a rybích produktov na ekvivalenty živej hmotnosti

Hmotnosť vyložených rýb

WL

Hmotnosť produktu vo vyhlásení o vykládke

Spôsob uvedenia rýb na trh

PR

Písmenový kód uvedenia produktu na trh (spôsob spracovania rýb):

(WHL – vcelku, GUT – vyvrhnuté, GUH vyvrhnuté bez hlavy, GUG – vyvrhnuté s odstránenými žiabrami, GUL – vyvrhnuté s pečeňou vo vnútri, GTF – vyvrhnuté, bez chvosta a plutiev, GUS – vyvrhnuté, bez hlavy a kože, FIL – filetované, FIS – filetované odraté, FSB – filetované s kožou a kosťami, FSP – filetované, odraté, kuchynská úprava, HEA – bez hlavy, WNG – bočné plutvy, WNG + SKI – bočné plutvy + odraté, SKI – odraté, DIS – vyradené)

Typ balenia podľa spracovania

TY

3-písmenový kód (CRT = kartóny, BOX = boxy, BGS = vrecká, BLC = bloky)

Prekládka: prijímajúce plavidlo

TT

Medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

Prekládka: (dodávajúce) plavidlo

TF

Medzinárodný rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

Prekládka: vlajkový štát prijímajúceho plavidla

TC

Vlajkový štát plavidla, na ktoré sa náklad prekladá (ISO alfa-3 kód krajiny)

Prekládka: vlajkový štát odovzdávajúceho plavidla

FC

Vlajkový štát plavidla, z ktorého sa náklad prekladá (ISO alfa-3 kód krajiny)

Doplnkové kódy pre hlboké more

Priemerný počet háčikov používaných na dlhú lovnú šnúru

NH

Priemerný počet háčikov na dlhú lovnú šnúru

Trvanie ponoru

IT

Celkový čas, počas ktorého bol rybársky výstroj ponorený vo vode (pri rybolove) za obdobie 24 hodín

Rybolovné operácie

FO

Počet rybolovných operácií (vzdialenosti pre siete a vlečné výstroje alebo nahodenie dlhých lovných šnúr) za obdobie 24 hodín

Lovná hĺbka

FD

Vzdialenosť medzi morským dnom a morským povrchom


Dátové prvky oznámení o predaji

Dátový prvok

Kód poľa

Opis a obsah

Začiatok/koniec oznámenia o predaji

Začiatok hlásenia dokladu o predaji

SAL

Značka označujúca začiatok hlásenia z dokladu o predaji (obsahuje atribúty XR (RC, IR), NA, VO a MA a čiastkové prvky SIF alebo TOV)

Hlavné prvky

Informácie z dokladu o predaji

SIF

Značka označujúca informácie o predaji (obsahuje atribúty DA, TI, SL, SC, NS, NB, KN a TD a čiastkové prvky SIT)

Informácia o prevzatí

TOV

Značka označujúca údaje vyhlásenia o prevzatí (obsahuje atribúty DA, TI, SL, NS, NB, KN a TD a čiastkové prvky SIT)

Čiastkové prvky

Položka predaja

SIT

Značka označujúca údaje o položke predaja (obsahuje atribúty FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD a ZO a čiastkové prvky SPE, POS a PRO)

Čiastkové vyhlásenie o druhoch

SPE

Značka označujúca údaje o druhoch rýb (obsahuje atribúty SN, WT alebo WL, alebo WS a MZ a čiastkové prvky PRO)

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní

PRO

Značka označujúca údaje o spracovaní rýb (obsahuje atribúty PR, CF a TY)

Atribúty

Dátum

DA

Dátum predaja (RRRRMMDD)

Čas

TI

Čas predaja (HHMM v UTC)

Miesto predaja

SL

Kód prístavu alebo názov miesta (ak nejde o prístav), kde došlo k predaju

Krajina predaja

SC

Krajina, kde došlo k predaju (ISO alfa-3 kód krajiny)

Hlavná identifikácia plavidla

RC

Medzinárodný volací rádiový znak

Externá totožnosť plavidla

XR

Registračné číslo plavidla, ktoré vyložilo ryby, uvedené na boku (trupu)

Identifikácia plavidla (CFR)

IR

Registračné číslo flotily Spoločenstva

Názov plavidla

NA

Názov plavidla, ktoré vyložilo ryby

Meno majiteľa alebo kapitána plavidla

VO

Meno majiteľa alebo kapitána plavidla

Meno predajcu

NS

Názov aukčného strediska, iného orgánu alebo meno osoby, ktorá ryby predáva

Meno nákupcu

NB

Názov aukčného strediska, iného orgánu alebo meno osoby, ktorá ryby kupuje

Referenčné číslo kúpnej zmluvy

CN

Referenčné číslo kúpnej zmluvy

Odkaz na prepravný doklad

TD

Odkaz na doklad o preprave alebo T 2 M [článok 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93]

Dátum vykládky

DL

Dátum vykládky (RRRRMMDD)

Názov prístavu

PO

Kód prístavu (prístav vykládky) (2 písmená kódu krajiny (ISO alfa-3 kód krajiny) + 3 písmená kód prístavu) t. j. pre Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL alebo Vigo – ESVGO

Názov druhu

SN

Názov uloveného druhu rýb (FAO alfa-3 kód)

Geografická oblasť pôvodu

ZO

Podľa klasifikácie hlavných rybolovných oblastí FAO, t. j. 27.3.24 [alebo III24] pre ICES podrozdelenie 24 v Baltskom mori, 21.1F [alebo 1F] pre rozdelenie NAFO 21.1F atď.

Kvóta krajiny

QC

ISO alfa-3 kód krajiny plavidla, ktoré vykladá ryby získané prekládkou v prípade, že vlajkový štát plavidla, z ktorého sa úlovok preložil, a plavidla, na ktoré sa úlovok preložil, sú rôzne

Hmotnosť predaných rýb

WS

Hmotnosť predaných rýb (v kilogramoch)

Kategória veľkosti rýb

SF

Veľkosť rýb (1-8; jednej veľkosti alebo kg, g, cm, mm, prípadne počet rýb na kg)

Kategória čerstvosti rýb

FF

Kategória čerstvosti rýb (Extra, A, B, E)

Minimálna veľkosť rýb

MZ

Minimálna veľkosť rýb (v milimetroch)

Prepočítací koeficient

CF

Prepočítací koeficient hmotnosti vyložených rýb a rybích produktov na ekvivalenty živej hmotnosti

Spôsob uvedenia rýb na trh

PR

Písmenový kód uvedenia produktu na trh (spôsob spracovania rýb):

(WHL – vcelku, GUT – vyvrhnuté, GUH vyvrhnuté bez hlavy, GUG – vyvrhnuté s odstránenými žiabrami, GUL – vyvrhnuté s pečeňou vo vnútri, GTF – vyvrhnuté, bez chvosta a plutiev, GUS – vyvrhnuté, bez hlavy a kože, FIL – filetované, FIS – filetované odraté, FSB – filetované s kožou a kosťami, FSP – filetované, odraté, kuchynská úprava, HEA – bez hlavy, WNG – bočné plutvy, WNG + SKI – bočné plutvy + odraté, SKI – odraté)

Typ balenia podľa spracovania

TY

3-písmenový kód (CRT = kartóny, BOX = boxy, BGS = vrecká, BLC = bloky)

Cena rýb

FP

Cena za kg (mena transakcie/kg)

Destinácia produktu

PD

Kódy na ľudskú spotrebu, prenos, priemyselné účely


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/58


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1567/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa stanovuje množstvový limit na vývoz izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1) a najmä na jeho článok 12 písm. d),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 318/2006 sa stanovujú pravidlá spoločnej organizácie trhov v odvetví cukru. V súlade s článkom 12 písm. d) nariadenia (ES) č. 318/2006 sa množstvo vyrobenej izoglukózy presahujúce kvótu uvedenú v článku 7 uvedeného nariadenia môže vyviezť len v rozsahu množstvového limitu, ktorý je potrebné stanoviť.

(2)

Pre niektorých výrobcov izoglukózy v Spoločenstve predstavuje jej vývoz zo Spoločenstva dôležitú súčasť ich hospodárskej činnosti a už si mimo Spoločenstva vytvorili tradičné trhy. Vývoz izoglukózy na tieto trhy by mohol byť z hospodárskeho hľadiska rentabilný aj bez poskytovania vývozných náhrad. Z uvedeného dôvodu je potrebné stanoviť množstvový limit na vývoz izoglukózy mimo kvóty, aby príslušní výrobcovia v Spoločenstve mohli pokračovať v zásobovaní svojich tradičných trhov.

(3)

Odhaduje sa, že do konca hospodárskeho roku 2007/2008, t. j. do 30. septembra 2008 by dopytu na trhu zodpovedalo stanovenie množstvového limitu na vývoz izoglukózy mimo kvóty vo výške 40 000 ton sušiny.

(4)

S cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie, predchádzať špekuláciám a ustanoviť účinnú kontrolu by sa mali stanoviť podrobné pravidlá predkladania žiadostí o povolenia. V týchto pravidlách by sa mali využiť postupy stanovené v existujúcich právnych predpisoch s primeranými úpravami, ktorými by sa zohľadnili osobitné potreby tohto odvetvia.

(5)

S cieľom minimalizovať riziko podvodu a predchádzať akémukoľvek zneužitiu súvisiacemu s opätovným dovozom alebo uvedením príslušnej izoglukózy do Spoločenstva by sa niektoré krajiny západného Balkánu mali vylúčiť zo zoznamu miest určenia oprávnených na vývoz izoglukózy mimo kvóty. Na krajiny tohto regiónu, ktorých orgány musia vydávať povolenie na vývoz na účely potvrdenia pôvodu výrobkov z cukru alebo izoglukózy určených na vývoz do Spoločenstva, by sa z dôvodu zníženia rizika podvodu toto vylúčenie nemalo vzťahovať.

(6)

S cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými ustanoveniami o vývoze v odvetví cukru ustanovenými nariadením Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži do konca hospodárskeho roka 2007/2008 pre stanovenie vývozných náhrad za biely cukor (2) a nariadením Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska (3), by sa nemal takisto povoliť vývoz izoglukózy mimo kvótu ani do niektorých bližších miest určenia.

(7)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať prijatie všetkých nevyhnutných kontrolných opatrení s cieľom zamedziť riziku opätovného dovozu do Spoločenstva, presnejšie, zabezpečiť, aby sa rešpektovali osobitné pravidlá vrátenia tovaru uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5).

(8)

Okrem ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (6), by sa mali zaviesť ďalšie vykonávacie ustanovenia na správu množstvového limitu, ktorý sa má stanoviť týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o podmienky podávania žiadostí o vývozné povolenia.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Stanovenie množstvového limitu na vývoz izoglukózy mimo kvótu

1.   Do konca hospodárskeho roku 2007/2008, t. j. do 30. septembra 2008, sa množstvový limit podľa článku 12 písm. d) nariadenia (ES) 318/2006 na vývoz izoglukózy, na ktorú sa vzťahujú číselné znaky KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30, mimo kvóty bez nároku na náhradu stanovuje vo výške 40 000 ton sušiny.

2.   Vývozy v rámci množstvového limitu stanoveného v odseku 1 sa povoľujú pre všetky miesta určenia okrem týchto:

a)

tretích krajín: Andorra, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Lichtenštajnsko, San Maríno a Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát);

b)

územia členských štátov, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Ceuta a Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland a oblasti Cypru, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

3.   Vývozy výrobkov uvedených v odseku 1 sa povoľujú len v prípade, že spĺňajú tieto podmienky:

a)

boli získané izomerizáciou glukózy;

b)

majú obsah fruktózy v sušine najmenej 41 hmotnostných %;

c)

majú celkový obsah polysacharidov a oligosacharidov vrátane di- a trisacharidov v sušine najviac 8,5 hmotnostných %.

Obsah sušiny v izoglukóze sa stanovuje na základe hustoty roztoku zriedeného v hmotnostnom pomere jedna k jednej alebo, v prípade výrobkov s veľmi vysokou hustotou, sušením.

Článok 2

Vývozné povolenia

1.   Vývozy v rámci množstvového limitu stanoveného v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia podliehajú predloženiu vývozného povolenia v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (7), nariadenia (ES) č. 951/2006 a článku 19 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 (8), pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

2.   Odchylne od článku 9 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú práva vyplývajúce z vývozných povolení neprenosné.

Článok 3

Žiadosť o vývozné povolenie

1.   Žiadosti o vývozné povolenia v súlade s množstvovým limitom stanoveným v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia môžu predkladať len výrobcovia izoglukózy schválení v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 318/2006, ak im bola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia na hospodársky rok 2007/2008 pridelená kvóta na izoglukózu.

2.   Žiadosti o vývozné povolania sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bola žiadateľovi pridelená kvóta na izoglukózu.

3.   Žiadosti o vývozné povolenia sa predkladajú každý týždeň od pondelka do piatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia až do pozastavenia vydávania povolení v súlade s článkom 8.

4.   Žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť na každé týždenné obdobie uvedené v článku 3.

5.   Požadované množstvo v jednej žiadosti o vývozné povolenie nemôže presiahnuť 5 000 ton.

6.   Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zložení zábezpeky uvedenej v článku 4.

7.   Kolónka 20 na žiadosti o vývozné povolenie a povolenie obsahujú tento záznam:

„izoglukóza mimo kvóty na vývoz bez náhrady“.

Článok 4

Zábezpeka na vývozné povolenie

1.   Odchylne od štvrtej zarážky článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 951/2006 skladá žiadateľ zábezpeku vo výške 110 EUR na tonu čistej hmotnosti sušiny izoglukózy.

2.   Zábezpeka uvedená v odseku 1 sa môže na základe rozhodnutia žiadateľa zložiť v hotovosti alebo prostredníctvom bankovej záruky od inštitúcie, ktorá spĺňa podmienky stanovené členským štátom, v ktorom je žiadosť o povolenie predložená.

3.   Zábezpeka uvedená v odseku 1 tohto článku sa v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 1291/2000 uvoľní na množstvo, v prípade ktorých:

a)

žiadateľ splnil v zmysle článku 31 písm. b) a článku 32 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (ES) č. 1291/2000 povinnosti súvisiace s vývozom vyplývajúce z povolení vydaných v súlade s článkom 6 tohto nariadenia a

b)

žiadateľ poskytol príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bolo vývozné povolenie vydané, dostatočný dôkaz o tom, že všetky colné formality na dovoz v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (9) sú v prípade predmetného množstva izoglukózy splnené.

4.   Dôkazy uvedené v odseku 3 sa predkladajú do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývoznej deklarácie.

Článok 5

Komunikácia členských štátov

1.   Členské štáty najneskôr v prvý pracovný deň každého týždňa oznámia Komisii množstvá izoglukózy, na ktoré boli v predchádzajúcom týždni predložené žiadosti o vývozné povolenia.

Množstvá, na ktoré boli podané žiadosti, sa rozpíšu podľa osemmiestneho číselného znaku KN. Členské štáty informujú Komisiu aj v prípade, ak neboli predložené žiadne žiadosti o vývozné povolenia.

Tento odsek sa uplatňuje len na členské štáty, pre ktoré bola na hospodársky rok 2007/2008 stanovená kvóta na izoglukózu v prílohe III a/alebo bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

2.   Komisia zostaví každý týždeň záznam množstiev, na ktoré boli predložené žiadosti o vývozné povolenia.

Článok 6

Vydávanie a platnosť povolení

1.   Povolenia sa vydávajú tretí pracovný deň po oznámení uvedenom v článku 5 ods. 1, pričom sa v prípade potreby zohľadní percento prijatia stanovené Komisiou v súlade s článkom 8.

2.   Členské štáty v prvý pracovný deň každého týždňa oznámia Komisii množstvá izoglukózy, na ktoré boli v predchádzajúcom týždni vydané vývozné povolenia.

3.   Vývozné povolenia vydané v súlade s množstvovým limitom stanoveným v článku 1 ods. 1 sú platné od skutočného dňa vydania do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po vydaní, najneskôr však do 30. septembra 2008.

4.   Členské štáty vedú záznamy o množstvách izoglukózy skutočne vyvezených na základe uvedených vývozných povolení.

5.   Členské štáty najneskôr do konca každého mesiaca oznámia Komisii množstvá izoglukózy skutočne vyvezené počas predchádzajúceho mesiaca.

6.   Odseky 2, 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú len na členské štáty, pre ktoré bola na hospodársky rok 2007/2008 stanovená kvóta na izoglukózu v prílohe III a/alebo bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

Článok 7

Spôsoby komunikácie

Oznámenia uvedené v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 2 a 5 sa realizujú v elektronickej forme prostredníctvom formulárov, ktoré členským štátom poskytla Komisia.

Článok 8

Pozastavenie vydávania vývozných povolení

Ak množstvá, na ktoré sa žiadajú vývozné povolenia, prekročia množstvový limit stanovený v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia za príslušné obdobie, ustanovenia článku 9 nariadenia (ES) č. 951/2006 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 9

Kontroly

Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zavedenie primeraných kontrol, aby sa zabezpečilo dodržiavanie osobitných pravidiel pre vrátený tovar, ktoré sú uvedené v kapitole 2 hlavy VI nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v hlave I časti III nariadenia (EHS) č. 2454/93, a aby sa predišlo obchádzaniu preferenčných dohôd s tretími krajinami.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(7)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1568/2007

z 21. december 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. g),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (2) sa zaviedla reforma v sektore spracovaného ovocia a zeleniny. Po tejto reforme sa už nemôžu udeľovať vývozné náhrady podľa nariadenia (ES) č. 1182/2007 alebo podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (3) na cukor používaný na výrobu určitých výrobkov spracovávaných z ovocia a zeleniny. Na druhej strane článkom 53 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 318/2006 tak, aby sa na základe tohto nariadenia stali oprávnenými na náhradu určité výrobky z cukru obsiahnuté v spracovanom ovocí a zelenine, uvedené pôvodne v nariadení (ES) č. 2201/96.

(2)

Referenčné ceny bieleho cukru sú uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006. V súlade s týmto ustanovením sa od hospodárskeho roku 2008/2009 znížia referenčné ceny bieleho cukru. Výrobcovia určitých výrobkov v Spoločenstve spracovávaných z ovocia a zeleniny so značným obsahom pridaného cukru by preto čelili konkurenčnému znevýhodneniu na svojich vývozných trhoch, keďže musia ďalej platiť za cukor vyššie ceny, ako sú svetové ceny, bez toho, aby mali nárok na vývozné náhrady. V snahe zachovať konkurencieschopnosť takýchto výrobcov Spoločenstva na vývozných trhoch je preto odôvodnené umožniť udeľovanie vývozných náhrad na cukor, ktorý používajú pri svojej výrobe.

(3)

Podrobné pravidlá udeľovania vývozných náhrad na príslušné výrobky z cukru obsiahnuté v určitom spracovanom ovocí a zelenine, ktoré sú v pôsobnosti článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 2201/96, sa uvádzajú v nariadení Komisie (ES) č. 2315/95 z 29. septembra 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatnenie vývozných náhrad niektorých druhov cukru, ktorých sa týka spoločná organizácia trhu s cukrom používaným v niektorých produktoch spracovaných z ovocia a zeleniny (4). Pre zmeny a doplnenia v rámci reformy sektora spracovaného ovocia a zeleniny je vhodné previesť tieto ustanovenia do nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (5).

(4)

Na základe ustanovení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 a s cieľom zabrániť uloženiu zbytočných nákladov prevádzkovateľom nariadením Komisie (ES) č. 389/2005 (6) sa stanovili výnimky z článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 a článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (7) o vývoze určitých výrobkov spracovaných z ovocia a zeleniny do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Článok 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 bol zrušený článkom 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007. Výnimka z článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999, ktorým sa vyžaduje dôkaz o dovoze v prípade diferencovaných náhrad, by sa však mala uplatňovať aj naďalej. Okrem toho tam, kde pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko neboli pevne stanovené vývozné náhrady, je vhodné nezohľadňovať túto skutočnosť, ak bola určená najnižšia sadzba náhrady. V snahe dosiahnuť právnu jednoznačnosť je vhodné previesť túto výnimku do nariadenia (ES) č. 951/2006.

(5)

Preto je potrebné nariadenie (ES) č. 951/2006 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a zrušiť nariadenia (ES) č. 2315/95 a (ES) č. 389/2005.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 951/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V kapitole II sa vkladajú tieto články 4a a 4b:

„Článok 4a

Vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny

1.   V súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa vývozné náhrady môžu udeliť na biely a surový cukor patriaci pod kód KN 1701, izoglukózu patriacu pod kódy KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 a na repný a trstinový sirup patriaci pod kód KN 1702 90 95, používané na výrobu výrobkov sektora spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

2.   Objem náhrad sa rovná objemu pravidelných vývozných náhrad pevne stanovených na výrobky z cukru uvedené v odseku 1 vyvážané bez ďalšieho spracovania.

3.   Na to, aby sa náhrady využili, k spracovaným výrobkom sa pri vývoze prikladá vyhlásenie žiadateľa, v ktorom sa uvedie množstvo surového a bieleho cukru, repného a trstinového sirupu a izoglukózy použitých pri výrobe.

Členské štáty skontrolujú presnosť vyhlásenia na vzorke výberu minimálne 5 % na základe analýzy rizika. Takéto kontroly sa vykonávajú na skladových záznamoch, ktoré má výrobca.

4.   Náhrada sa vyplatí po predložení dôkazu o tom, že:

a)

výrobky boli vyvezené zo Spoločenstva, a

b)

v prípade diferencovanej náhrady, výrobky dosiahli miesto určenia uvedené v povolení alebo iné miesto určenia, pre ktoré sa náhrada stanovila.

Článok 4b

Výnimky z nariadenia (ES) č. 800/1999

1.   Odchylne od článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999, ak je diferenciácia náhrady len výsledkom náhrady, ktorá nebola pevne stanovená pre Švajčiarsko alebo Lichtenštajnsko, dôkaz o tom, že boli splnené colné formality, nie je podmienkou vyplatenia náhrady týkajúcej sa výrobkov z cukru uvedených v článku 4a ods. 1 použitých na výrobu výrobkov spracovaných z ovocia a zeleniny uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 a v tabuľkách I a II protokolu 2 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.

2.   Skutočnosť, že na vývoz tých výrobkov z cukru do Švajčiarska alebo Lichtenštajnska, ktoré sú uvedené v článku 4a ods. 1 a použité na výrobu výrobkov spracovaných z ovocia a zeleniny uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 a v tabuľkách I a II protokolu 2 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, neboli pevne stanovené vývozné náhrady, sa nezohľadňuje pri určovaní najnižšej sadzby náhrady v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Všetky vývozy výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006, okrem tých, ktoré sú uvedené pod písmenom h) tohto článku, ako aj vývozy výrobkov s náhradou uvedených v prílohe VIII k tomuto nariadeniu si vyžadujú vystavenie vývoznej licencie.“

3.

V článku 6 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   Pokiaľ ide o náhrady udeľované podľa článku 4a kolónka 20 žiadosti o licenciu a licencie obsahuje jednu z poznámok uvedených v časti E prílohy.“

4.

V článku 8 sa vkladá tento odsek:

„4.   Vývozné licencie na vývoz výrobkov s náhradou uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sú platné odo dňa ich skutočného vydania do konca tretieho mesiaca po mesiaci ich vydania.“

5.

V článku 12 sa vkladá tento odsek:

„3.   Výška zábezpeky, ktorá sa má zložiť v súvislosti s vývoznými licenciami výrobkov s náhradou uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006, sa vypočíta v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku na základe čistého obsahu výrobkov z cukru uvedených v článku 4a tohto nariadenia použitých pri výrobe výrobkov uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.“

6.

V prílohe sa vkladá text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenia (ES) č. 2315/95 a (ES) č. 389/2005 sa zrušujú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1212/2007 (Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 7).

(4)  Ú. v. ES L 233, 30.9.1995, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 548/2007.

(5)  Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(6)  Ú. v. ES L 62, 9.3.1995, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).


PRÍLOHA

„E.

Označenia uvedené v článku 6 ods. 2a:

:

v bulharčine

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

v španielčine

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

v češtine

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

v dánčine

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

v nemčine

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

v estónčine

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

v gréčtine

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

v angličtine

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

v taliančine

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

v lotyštine

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

v litovčine

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

v maďarčine

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

v maltčine

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

v holandčine

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

v poľštine

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

v portugalčine

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

v rumunčine

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

v slovenčine

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

v slovinčine

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

vo fínčine

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

v švédčine

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1569/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (2), a najmä na jej článok 23 ods. 4 bod i),

keďže:

(1)

V článku 23 ods. 4 smernice 2004/109/ES sa vyžaduje, aby Komisia ustanovila mechanizmus určovania rovnocennosti informácií požadovaných podľa uvedenej smernice vrátane finančných správ a zodpovedajúcich požiadaviek podľa právnych predpisov a správnych predpisov tretích krajín. Takisto sa v uvedenom článku vyžaduje, aby Komisia prijala rozhodnutie v súvislosti s rovnocennosťou účtovných štandardov emitentov z tretích krajín, a zároveň umožňuje, aby Komisia povolila používanie účtovných štandardov tretích krajín počas primeraného prechodného obdobia. Vzhľadom na úzku súvislosť informácií požadovaných podľa smernice 2004/109/ES a informácií podľa smernice 2003/71/ES je vhodné, aby sa v rámci obidvoch smerníc uplatňovali rovnaké kritériá určovania rovnocennosti.

(2)

Vzhľadom na cieľ smernice 2003/71/ES zabezpečiť, aby investori mohli na základe dostatočných informácií posúdiť aktíva a pasíva, finančnú situáciu, zisky a straty a perspektívu emitenta, a vzhľadom na cieľ smernice 2004/109/ES umožniť investorom na základe dostatočných informácií posúdiť finančnú situáciu emitentov cenných papierov, ktoré sa prijali na obchodovanie na regulovanom trhu, je primerané vymedziť rovnocennosť na základe schopnosti investorov dospieť k posudku finančnej situácie a perspektívy emitenta bez ohľadu na to, či sú finančné správy vypracované v súlade s účtovnými štandardmi tretej krajiny, alebo s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (ďalej len IFRS).

(3)

Komisia by mala posúdiť rovnocennosť účtovných štandardov tretej krajiny buď na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu, žiadosti orgánu zodpovedného za účtovné štandardy alebo dohľad nad trhom v tretej krajine, či z vlastného podnetu, aby sa zabezpečilo určenie rovnocennosti účtovných štandardov tretej krajiny vo všetkých prípadoch podstatných pre trhy Spoločenstva. Komisia bude posúdenie rovnocennosti príslušných účtovných štandardov najprv konzultovať s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov (VEROCP). Okrem toho Komisia bude dôkladne monitorovať prebiehajúcu prácu príslušných orgánov tretích krajín a ich pokrok pri rušení akýchkoľvek požiadaviek, podľa ktorých sú emitenti Spoločenstva vstupujúci na finančné trhy tretej krajiny povinní zlaďovať svoje finančné správy vypracované za pomoci IFRS prijatých podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (3). Komisia musí prijať také rozhodnutie, aby sa emitenti Spoločenstva mohli používať IFRS prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 v príslušnej tretej krajine.

(4)

Predseda Európskej rady, predseda Komisie a prezident Spojených štátov amerických sa v apríli 2007 dohodli podporovať uznanie US GAAP a IFRS zo strany oboch jurisdikcií bez potreby ich zosúladenia do roku 2009 alebo skôr a zaručiť podmienky pre toto uznanie. Komisia a Výbor pre cenné papiere a burzu (Securities and Exchange Commission – SEC) v Spojených štátoch pokračovali v dialógu smerujúceho k uznaniu IFRS, prijatých podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, v Spojených štátoch, čím by sa emitenti používajúci IFRS odbremenili od nákladných požiadaviek na dosiahnutie súladu. Mali by sa podniknúť kroky na to, aby sa do konca roka 2008 dosiahli podobné úpravy aj s ostatnými krajinami, na burzách ktorých spoločnosti EÚ obchodujú so svojimi cennými papiermi. Rada pre účtovné štandardy Japonska (ASBJ) pokračuje v realizácii spoločného pracovného programu s Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v snahe dosiahnuť súlad japonského GAAP s IFRS. Rada pre účtovné štandardy Kanady (Accounting Standard Board of Canada, AcSB) zverejnila realizačný plán na začlenenie IFRS do kanadských GAAP od 1. januára 2011.

(5)

Pri posudzovaní rovnocennosti účtovných štandardov tretej krajiny by sa mali zohľadniť všetky konvergenčné programy s IFRS či záväzky zodpovedných orgánov tretej krajiny prijať IFRS, čím by sa podporili ciele nariadenia (ES) č. 1606/2002, podnietilo využívanie IFRS na všetkých svetových finančných trhoch a minimalizovalo narúšanie trhov v Spoločenstve. Preto je nutné bližšie určiť, ktoré podmienky konvergenčných programov sa môžu považovať za dostatočný základ na to, aby sa emitentom tretích krajín v prechodnom období povolilo uplatňovať svoje vnútroštátne účtovné štandardy. Komisia bude najprv konzultovať s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov (VEROCP) o konvergenčnom programe alebo prípadne o pokroku pri zavádzaní IFRS.

(6)

Ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

V tomto nariadení sa ustanovujú podmienky, za ktorých sa všeobecne uznávané účtovné zásady tretích krajín môžu považovať za rovnocenné s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (ďalej len IFRS), a zavádza sa mechanizmus určovania tejto rovnocennosti.

Článok 2

Rovnocennosť

Všeobecne uznávané účtovné zásady tretej krajiny sa môžu považovať za rovnocenné s IFRS prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 vtedy, keď investori na základe finančných správ vypracovaných v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami príslušnej tretej krajiny sú v pozícii dospieť k podobnému posudku o aktívach a pasívach, finančnej situácii a ziskoch a stratách a perspektíve emitenta ako na základe finančných správ vypracovaných v súlade s IFRS s výsledkom, že investori prijímajú pravdepodobne rovnaké rozhodnutia o kúpe, ponechaní si alebo predaji cenných papierov emitenta.

Článok 3

Mechanizmus určovania rovnocennosti

Rozhodnutie o určení rovnocennosti všeobecne uznávaných účtovných zásad tretej krajiny sa môže prijať na podnet Komisie, na základe žiadosti predloženej príslušným orgánom členského štátu alebo na základe žiadosti orgánu zodpovedného za účtovné štandardy alebo dohľad nad trhom v tretej krajine.

Komisia zverejňuje každé rozhodnutie o rovnocennosti, ktoré prijme či z vlastného podnetu, alebo na základe žiadosti.

Článok 4

Podmienky prijatia účtovných štandardov tretej krajiny na obmedzený čas

1.   Emitentom z tretích krajín sa môže povoliť používať finančné správy vypracované v súlade s účtovnými štandardmi tretej krajiny s cieľom vyhovieť povinnostiam podľa smernice 2004/109/ES a odchylne od článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 809/2004 poskytovať historické finančné informácie v súlade s uvedeným nariadením v období od 31. decembra 2008 najneskôr do 31. decembra 2011 v prípadoch, keď:

1.

orgán tretej krajiny zodpovedný za príslušné vnútroštátne účtovné štandardy sa do 30. júna 2008 verejne zaviazal zosúladiť svoje štandardy s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva do 31. decembra 2011 a sú splnené tieto dve podmienky:

a)

orgán tretej krajiny zodpovedný za príslušné vnútroštátne účtovné štandardy zriadil pred 31. decembrom 2008 uskutočniteľný a ucelený konvergenčný program, ktorý možno ukončiť do 31. decembra 2011;

b)

konvergenčný program sa naozaj a bez odkladu realizuje a na jeho realizáciu sú pridelené potrebné zdroje;

2.

orgán tretej krajiny zodpovedný za príslušné vnútroštátne účtovné štandardy sa do 30. júna 2008 verejne zaviazali prijať medzinárodné štandardy finančného výkazníctva do 31. decembra 2011 a v príslušnej tretej krajine sa vykonávajú účinné opatrenia, aby sa do uvedeného dátumu zabezpečil včasný a úplný prechod na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva alebo dosiahla s EÚ vzájomná dohoda o uznaní pred 31. decembrom 2008.

2.   Všetky rozhodnutia podľa odseku 1 o povolení ďalšieho prijímania finančných správ vypracovaných v súlade s účtovnými štandardmi tretej krajiny sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 smernice 2003/71/ES a článku 27 ods. 2 smernice 2004/109/ES.

3.   Komisia v prípadoch, keď povolí ďalšie prijímanie finančných správ vypracovaných v súlade s účtovnými štandardmi tretej krajiny v súlade s odsekom 1, pravidelne preveruje, či podmienky ustanovené v písmene a) a prípadne b) sú naďalej splnené a podáva príslušné správy Európskemu výboru pre cenné papiere a Európskemu parlamentu.

4.   Ak podmienky v odseku 1 písm. a) alebo b) nie sú splnené, Komisia prijme rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 24 smernice 2003/71/ES a článku 27 ods. 2 smernice 2004/109/ES, pričom svoje rozhodnutie vzhľadom na dané účtovné štandardy zmení a doplní podľa odseku 1.

5.   Komisia pri dosahovaní súladu s týmto článkom najprv konzultuje s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov (VEROCP) o konvergenčnom programe alebo prípadne o pokroku pri zavádzaní IFRS.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č 1570/2007

z 21. decembra 2007

o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Dohodu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 a článok 22,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva pre každý z produktov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu treba určiť na základe čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti a prezentácie produktu použitím konverzného faktora pre kategóriu príslušného produktu do výšky neprevyšujúcej 90 % príslušnej orientačnej ceny.

(2)

Ceny za stiahnutie z trhu možno násobiť upravujúcimi faktormi v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk konzumácie v Spoločenstve. Orientačné ceny na rybársky rok 2008 boli stanovené pre všetky príslušné produkty nariadením Rady (ES) č. 1447/2007 (2).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konverzné faktory používané na výpočet cien za stiahnutie z trhu a predajných cien uvedené v článkoch 20 a 22 nariadenia (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008 pre všetky výrobky uvedené v prílohe I k príslušnému nariadeniu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva platné na rybársky rok 2008 a produkty, na ktoré sa vzťahujú, sú uvedené v prílohe II.

Článok 3

Ceny za stiahnutie z trhu platné na rybársky rok 2008 v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk konzumácie v Spoločenstve, a produkty, na ktoré sa tieto ceny vzťahujú, sú uvedené v prílohe III.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

Konverzné faktory pre produkty uvedené v bodoch A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Konverzné faktory

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Slede druhu

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Žralok

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Žralok

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Ostrieže

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska druhu

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska polak

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska merlan

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mrieň molva

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrely druhu

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Španielske makrely druhu

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardely európske

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platézy

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlúzy druhu

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kambala

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Platéza

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platéza

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Veľkosť (1)

Konverzný faktor

 

Celé ryby

Pitvané ryby s hlavou (1)

Ryby bez hlavy (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Čert morský

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Všetky prezentácie

 

Extra, A (1)

Garnát druhu

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Garnát druhu

Čerstvé alebo chladené

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hlbinné krevety

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Celé (1)

 

Jedlé kraby

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Celé (1)

Chvosty (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morské jazyky

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA II

Ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny v Spoločenstve za produkty uvedené v bodoch A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Ceny za stiahnutie z trhu (EUR/t)

Pitvané s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď druhu

Clupea harengus

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Žraloky

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Žraloky

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Ostriežiky

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

Treska druhu

Gadus morhua

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Treska polak

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Treska merlan

Merlangius merlangus

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Mrieň molva

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Makrela druhu

Scomber scombrus

1

0

235

2

0

231

3

0

225

Španielska makrela druhu

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardely

Engraulis spp.

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Platéza

Pleuronectes platessa

1. januára 2008 až 30. apríla 2008

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

1. mája 2008 až 31. decembra 2008

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merlúza

Merluccius merluccius

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Kambala

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Platéza

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362

Platéza

Platichtys flesus

1

348

306

2

264

221

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Celé ryby

Pitvané ryby s hlavou (1)

Ryby bez hlavy (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Čert morský

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Všetky prezentácie

Extra, A (1)

Garnáty druhu

Crangon crangon

1

1 431

2

655

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Hlbinné krevety

Pandalus borealis

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Predajné ceny (EUR/t)

 

Celé (1)

 

Jedlé kraby

Cancer pagurus

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Celé (1)

 

Chvosty (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Nórske homáre

Nephrops norvegicus

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Morské jazyky

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA III

Ceny za stiahnutie z trhu v oblastiach rybolovu, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných stredísk spotreby

Druh

Oblasť rybolovu

Konverzný faktor

Veľkosť (1)

Ceny za stiahnutie z trhu

(v EUR/tona)

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď

Clupea harengus

pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

pobrežné oblasti východného Anglicka od Berwicku po

Dover pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západe a severe

týchto regiónov pobrežné oblasti County Down (Severné Írsko)

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Makrela druhu

Scomber scombrus

pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Merlúza druhu

Merluccius merluccius

pobrežné oblasti od Troonu (v juhozápadnom Škótsku) po Wick (v severovýchodnom Škótsku) a ostrovy na západe a severe týchto oblastí

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

Kanárske ostrovy

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwall a Devon v Spojenom kráľovstve

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlantické pobrežné oblasti Portugalska

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/77


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1571/2007

z 21. decembra 2007

o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho články 25 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Predajné ceny Spoločenstva treba stanoviť pre každý z produktov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni minimálne rovnajúcej sa 70 % a neprevyšujúcej 90 % orientačnej ceny.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 1447/2007 (2) stanovuje orientačné ceny na rybársky rok 2008 pre všetky príslušné produkty.

(3)

Trhové ceny sa značne odlišujú v závislosti od druhov a od toho, ako sa produkty prezentujú, najmä v prípade hlavonožcov a merlúz.

(4)

Mali by sa preto stanoviť konverzné faktory na rôzne druhy a prezentácie mrazených produktov ulovených v Spoločenstve, aby sa určila cenová úroveň, ktorá spúšťa intervenčné opatrenie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné ceny Spoločenstva uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 a platné počas rybárskeho roku 2008 pre produkty uvedené v prílohe II k príslušnému nariadeniu a prezentácie a konverzné faktory, ktoré sa na ne vzťahujú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Predajné ceny a konverzné faktory

Druh

Prezentácia

Konverzný faktor

Úroveň intervencie

Predajná cena

(EUR/tona)

Grónske halibuty

(Reinhardtius hippoglossoides)

celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 679

Merlúza

(Merluccius spp.)

celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 032

jednotlivé filé

 

 

 

s kožou

1,0

0,85

1 280

bez kože

1,1

0,85

1 408

Morské pražmy

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 355

Mečúň obyčajný

(Xiphias gladius)

celé alebo vypitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

3 432

Krevety a garnáty Penaeidae

mrazené

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Ostatné Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Sépie

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

mrazené

1,0

0,85

1 629

Kalmáre (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

celé, nečistené

1,00

0,85

993

čistené

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

celé, nečistené

2,50

0,85

2 482

čistené

2,90

0,85

2 879

Chobotnice

(Octopus spp.)

mrazené

1,00

0,85

1 801

Illex argentinus

celé, nečistené

1,00

0,80

695

trup

1,70

0,80

1 182

Formy komerčnej prezentácie:

:

celé, nečistené

:

produkt, ktorý neprešiel žiadnym spracovaním,

:

čistené

:

produkt, ktorý bol minimálne vypitvaný,

:

trup

:

telo, ktoré bolo minimálne vypitvané a odstránená hlava.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/79


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1572/2007

z 21. decembra 2007,

o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že referenčné ceny platné pre Spoločenstvo sa môžu stanovovať každý rok podľa kategórie produktu pre produkty, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie cla podľa článku 28 ods. 1. To isté platí pre produkty, ktoré v dôsledku toho, že sa na ne buď vzťahuje zníženie cla podľa WTO, alebo iné preferenčné dohody, musia dodržiavať referenčnú cenu.

(2)

Pre produkty uvedené v častiach A a B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000 referenčná cena je rovnaká ako cena za stiahnutie stanovená v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ceny za stiahnutie a predajné ceny Spoločenstva za príslušné produkty sú na rybársky rok 2008 stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1570/2007 (2).

(4)

Referenčná cena iných produktov než tých, ktoré sú uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000, je stanovená na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na dovozných trhoch alebo v dovozných prístavoch počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátum, v ktorom sa stanovuje referenčná cena.

(5)

Nie je potrebné stanovovať preferenčné ceny pre všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú kritériá uvedené v nariadení (ES) č. 104/2000, a najmä nie pre tie, ktoré sa dovážajú z tretích krajín v bezvýznamných objemoch.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné ceny rybárskych produktov na rybársky rok 2008, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Pozri stranu 69 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA (1)

1.   Referenčné ceny produktov uvedených v článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000:

Druh

Veľkosť (2)

Referenčná cena (EUR/tona)

Pitvané s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Slede druhu

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Ostriežiky

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Treska druhu

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Hlbinné krevety

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Referenčné ceny produktov rybného hospodárstva uvedených článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000:

Produkt

Dodatočný kód TARIC

Prezentácia

Referenčná cena

(EUR/tona)

1.   

Ostriežiky

 

 

celé:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou alebo bez hlavy

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

filé:

 

F412

s kosťami („štandardné“)

1 953

F413

bez kostí

2 159

F414

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 285

2.   

Treska

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

celé s hlavou alebo bez hlavy

1 084

ex 0304 29 29

 

filé:

 

F417

prekladané alebo v priemyselných blokoch s kosťami („štandardné“)

2 452

F418

prekladané alebo v priemyselných blokoch bez kostí

2 717

F419

priemyselné alebo úplne prekladané filé s kožou

2 550

F420

jednotlivo alebo úplne prekladané filé bez kože

2 943

F421

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

kusy a ostatné mäso okrem mletých blokov

1 463

3.   

Treska polak

ex 0304 29 31

 

filé:

 

F424

prekladané alebo v priemyselných blokoch s kosťami („štandardné“)

1 518

F425

prekladané alebo v priemyselných blokoch bez kostí

1 705

F426

priemyselné alebo úplne prekladané filé s kožou

1 476

F427

jednotlivo alebo úplne prekladané filé bez kože

1 680

F428

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

kusy a ostatné mäso okrem mletých blokov

986

4.   

. Treska jednoškvrnná

ex 0304 29 33

 

filé:

 

F431

prekladané alebo v priemyselných blokoch s kosťami („štandardné“)

2 264

F432

prekladané alebo v priemyselných blokoch bez kostí

2 606

F433

priemyselné alebo úplne prekladané filé s kožou

2 537

F434

jednotlivo alebo úplne prekladané filé bez kože

2 710

F435

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 960

5.   

Treska aljašská

 

 

filé:

 

ex 0304 29 85

F441

prekladané alebo v priemyselných blokoch s kosťami („štandardné“)

1 147

F442

prekladané alebo v priemyselných blokoch bez kostí

1 324

6.   

Slede

 

 

Pláty zo sleďov

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

510

F450

s hmotnosťou vyššou než 80 g na kus

464


(1)  Dodatočný kód, ktorý sa má uviesť pre všetky ostatné kategórie, iné než tie, ktoré sú jasne stanovené v bodoch 1 a 2 prílohy „F499: Ostatné“.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/83


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1573/2007

z 21. decembra 2007

o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2814/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pri prevode na určité produkty rybolovu (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 939/2001 zo 14. mája 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o poskytovania paušálnej pomoci na niektoré produkty rybolovu (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že pomoc môže byť poskytnutá na množstvá určitých čerstvých produktov stiahnutých z trhu, a to buď spracovaných na ich stabilizovanie a uskladnených, alebo konzervovaných.

(2)

Cieľom tejto pomoci je vhodne povzbudiť organizácie výrobcov, aby spracovali alebo zakonzervovali produkty stiahnuté z trhu, s cieľom zabrániť ich zničeniu.

(3)

Výška pomoci by nemala dosiahnuť hodnotu narušujúcu rovnováhu trhu pre príslušné produkty alebo narušujúcu hospodársku súťaž.

(4)

Výška pomoci by nemala prevyšovať technické a finančné náklady spojené s operáciami potrebnými na stabilizovanie a uskladnenie zaznamenané Spoločenstvom počas rybárskeho roku predchádzajúceho príslušný rok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2008 sú výška pomoci pri prevode uvedenej v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000 a výška paušálnej pomoci uvedenej v článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.


PRÍLOHA

1.

Výška pomoci pri prevode pre produkty uvedené v prílohe I, (A) a (B) a pre morské jazyky (Solea spp.) uvedené v prílohe I (C) k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Pomoc

(EUR/tonu)

1

2

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

 

Sardinky druhu Sardina pilchardus

345

Ostatné druhy

280

II.

Porcovanie, zmrazovanie a skladovanie

375

III.

Solenie a/alebo sušenie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov alebo porcovaných produktov

270

IV.

Marinovanie a skladovanie

250

2.

Výška pomoci pri prevode pre ostatné produkty uvedené v prílohe I, (C) nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania a/alebo konzervovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Produkty

Pomoc

(EUR/tonu)

1

2

3

I.

Zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

310

Chvosty nórskych homárov

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Odstránenie hlavy, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Varenie, zmrazovanie a skladovanie

Nórske homáre

(Nephrops norvegicus)

310

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pasterizácia a skladovanie

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

375

V.

Skladovanie v živom stave v pevných nádržiach alebo klietkach

Jedlé kraby

(Cancer pagurus)

210

3.

Výška paušálnej pomoci pre produkty uvedené v prílohe IV nariadenia (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania

Pomoc

(EUR/tonu)

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých produktov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných produktov

280

II.

Porcovanie, zmrazovanie a skladovanie

375


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/85


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1574/2007

z 21. decembra 2007

o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Príspevok by nemal prevyšovať súčet technických a finančných nákladov zaznamenaných v Spoločenstve počas rybárskeho roka predchádzajúceho príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných časov a na zníženie zaťaženia kontrolami by príspevok za súkromné uskladnenie mal byť vyplatený v jednej jedinej splátke.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2008 je výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 na súkromné skladovanie produktov uvedených v prílohe II k príslušnému nariadeniu takáto:

prvý mesiac: 210 EUR za tonu,

druhý mesiac: 0 EUR za tonu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/86


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1575/2007

z 21. decembra 2007,

o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 a 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje pre finančnú kompenzáciu, ktorá sa má vyplácať organizáciám výrobcov, ktorí za určitých podmienok stiahnu z trhu produkty uvedené v prílohách I A a B k uvedenému nariadeniu. Výška takejto finančnej kompenzácie by sa mala znížiť o štandardné hodnoty v prípade produktov plánovaných na iné účely než na ľudskú konzumáciu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2493/2001 z 19. decembra 2001 o odbyte niektorých produktov rybolovu, ktoré boli stiahnuté z trhu (2), špecifikuje spôsoby disponovania s produktmi stiahnutými z trhu. Hodnota takýchto produktov sa má stanoviť na pevnej úrovni pre každý z týchto spôsobov disponovania, zohľadňujúc priemerné výnosy, ktoré bolo možné získať z takéhoto disponovania v rôznych členských štátoch.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2509/2000 z 15. novembra 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o vyplácanie finančnej náhrady za stiahnutie určitých produktov rybolovu z trhu (3), zvláštne pravidlá stanovujú, že ak organizácia výrobcu alebo jeden z jej členov dá svoje produkty do predaja v inom členskom štáte než krajina, v ktorej je registrovaný, treba informovať orgán zodpovedný za poskytnutie finančnej kompenzácie. Tento orgán je orgánom v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcu registrovaná. Štandardná odpočítateľná hodnota by preto mala byť hodnota platná v tomto členskom štáte.

(4)

Rovnaký spôsob výpočtu by sa mal použiť na zálohy finančnej kompenzácie uvedenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2008 sú štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a s ňou súvisiace preddavky za produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu organizáciami výrobcov a plánované na iné účely než ľudská konzumácia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štandardná hodnota, ktorá sa má odrátať od finančnej kompenzácie a s ňou súvisiaceho preddavku, bude tá, ktorá sa používa v členskom štáte, v ktorom je organizácia registrovaná.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 11.


PRÍLOHA

Štandardné hodnoty

Použitie produktov stiahnutých z trhu

EUR/tona

1.

Použité po spracovaní na potravu (výkrm zvierat):

 

a)

Sleď druhu Clupea harengus a makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus:

 

Dánsko a Švédsko

55

Spojené kráľovstvo

50

ostatné členské štáty

17

Francúzsko.

2

b)

Garnáty druhu Crangon crangon a hlbinné krevety (Pandalus borealis):

 

Dánsko a Švédsko

0

ostatné členské štáty.

10

c)

Ostatné produkty:

 

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Írsko

20

Spojené kráľovstvo

28

ostatné členské štáty.

1

2.

Použité čerstvé alebo konzervované (výkrm zvierat):

 

a)

Sardinky druhu Sardina pilchardus a sardely (Engraulis spp.):

 

všetky členské štáty.

8

b)

Ostatné produkty:

 

Švédsko

0

Francúzsko

50

ostatné členské štáty.

30

3.

Použité ako návnada:

 

Francúzsko

60

ostatné členské štáty.

20

4.

Použité na iné účely než krmivo pre zvieratá.

0


22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/89


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1576/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 92/2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. e), článok 5 ods. 2 písm. g) a článok 6 ods. 2 písm. i),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov (2), sa stanovujú vykonávacie pravidlá určitých alternatívnych metód likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov („alternatívne metódy“).

(2)

Najmä v článku 4 nariadenia (ES) č. 92/2005 sa vyžaduje označovani