ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
21. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1530/2007/ES z 24. októbra 2007 o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1531/2007 z 10. decembra 2007 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

2

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1532/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3491/90, pokiaľ ide o dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši

19

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1533/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1534/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1536/2007 z 20. decembra 2007 o začatí preskúmania nového vývozcu v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1659/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

42

 

*

Nariadenie komisie (ES) č. 1537/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje poskytovanie vyrovnávacieho príspevku organizáciám výrobcov za tuniaky dodané spracovateľskému priemyslu od 1. januára do 31. marca 2007

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1538/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1539/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú indexy uplatniteľné na obilie vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2007/2008

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2007/2008

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2007 z 20. decembra 2007 o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1542/2007 z 20. decembra 2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1543/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za sušené odstredené mlieko

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1544/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008

67

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje prechodné obdobie na vyňatie Kapverdskej republiky zo zoznamu krajín prijímajúcich výhody pre najmenej rozvinuté krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1548/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

71

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

75

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1551/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

85

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1552/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

87

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1553/2007 zo 20. decembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

89

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1554/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

90

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1555/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

91

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

94

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

98

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/76/ES z 20. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fludioxonil, klomazón a prosulfokarb medzi účinné látky ( 1 )

100

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/858/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007, ktorým sa vymenúva predseda odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a jeho náhradník

105

 

 

2007/859/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2007 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom týkajúcej sa produkcie manioku, jeho uvádzania na trh a obchodovania s ním

106

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom týkajúcej sa produkcie manioku, jeho uvádzania na trh a obchodovania s ním

108

 

 

2007/860/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2007 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu

111

 

 

2007/861/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

113

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

114

 

 

Komisia

 

 

2007/862/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Maďarsku a na Slovensku [oznámené pod číslom K(2007) 6158]  ( 1 )

119

 

 

2007/863/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 6490]  ( 1 )

127

 

 

2007/865/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 6494]  ( 1 )

129

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1530/2007/ES

z 24. októbra 2007

o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom regiónov postihnutých prírodnými katastrofami.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sa fond môže mobilizovať.

(4)

Nemecko a Francúzsko požiadali o mobilizáciu fondu vo veci dvoch rozsiahlych prírodných katastrof spôsobených orkánom a tropickým cyklónom,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pre všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007 sa mobilizuje fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť finančné prostriedky vo výške 172 195 985 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 24. októbra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


NARIADENIA

21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/2


NARIADENIE RADY (ES) č. 1531/2007

z 10. decembra 2007

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článkom 17 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Kazašskou republikou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele podlieha osobitnej dohode o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kazašskej republiky o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzavretá 19. júla 2005, uplynula 31. decembra 2006. V roku 2007 sa obchod s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazachstanom riadil samostatnými opatreniami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1870/2006 (3).

(3)

Obidve strany majú v úmysle uzavrieť novú dohodu na rok 2008 a nasledujúce roky.

(4)

Do podpisu a nadobudnutia platnosti novej dohody je potrebné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2008.

(5)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2007, ostávajú z veľkej časti v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2008 na rovnakej úrovni ako v roku 2007.

(6)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že bude podobné ustanovenia predvídať v čo najväčšej miere.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod príslušných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(8)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zušľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do limitov stanovených pre príslušné výrobky.

(9)

Účinné uplatňovanie tohto rozhodnutia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup príslušných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, treba stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné licencie pred získaním potvrdenia zo strany Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 na dovoz výrobkov z ocele uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa radia do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Radenie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (4).

4.   Pôvod výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s ustanoveniami článku 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia týmto príslušným orgánom predložili žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započítava do príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani na výrobky dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zušľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sú výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnené do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak to je možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo pre každú kategóriu výrobkov, uvedené v žiadostiach.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu v súvislosti so všetkými nevyužitými množstvami počas doby platnosti dovoznej licencie, hneď ako sa o tom dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii akékoľvek zrušenie dovozných licencií alebo rovnocenných dokumentov, ktoré už boli vydané, v prípadoch, keď príslušné vývozné licencie boli odobraté alebo zrušené príslušnými orgánmi Kazašskej republiky. Ak však Komisia alebo príslušné orgány členského štátu boli informované príslušnými orgánmi Kazašskej republiky o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako sa príslušné výrobky doviezli do Spoločenstva, príslušné množstvá sa odpočítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu do Spoločenstva výrobkov uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Kazašskú republiku o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike.

Článok 6

1.   Vývozná licencia (ktorú vydajú príslušné orgány Kazašskej republiky) sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených obmedzení.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej inter alia potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočítalo z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia sa vzťahuje iba na jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené rukou, zápisy musia byť vykonané atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia uznajú príslušné orgány v Spoločenstve za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu takto:

KZ

=

Kazašská republika,

dve písmená označujúce členský štát určenej destinácie, a to:

BE

=

Belgicko

BG

=

Bulharsko

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Nemecko

EE

=

Estónsko

GR

=

Grécko

ES

=

Španielsko

FR

=

Francúzsko

IE

=

Írsko

IT

=

Taliansko

CY

=

Cyprus

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Luxembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Holandsko

AT

=

Rakúsko

PL

=

Poľsko

PT

=

Portugalsko

RO

=

Rumunsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Fínsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. „4“ pre rok 2004,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo, počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie môže vývozca požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť dobu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy, TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či príslušné výrobky sú druhotriedne alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpnopredajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými orgánmi Kazašskej republiky, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Kazašskou republikou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu pre výrobky s pôvodom v Kazašskej republike, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s ustanoveniami článkov 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „Kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „Kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a vážiacom od 55 do 65 g/m2. Musia mať rozmery 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); grafickú úpravu formulárov je potrebné presne dodržiavať. Obe strany kópie 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Tieto formuláre môžu vytlačiť aj tlačiarne, ktoré určí členský štát, v ktorom sú založené. V tomto prípade sa musí na každom formulári uvádzať odkaz na príslušné vymenovanie členským štátom. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciách alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronickou formou v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vyplňujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V kolónke 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfna tlač kombinovaná s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii však môže byť nahradená pečiatkou vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie 1 a kópie 2 sa nachádza kolónka, do ktorej možno vpísať množstvá buď colnými orgánmi pri vybavovaní dovozných formalít, alebo príslušnými správnymi orgánmi pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise vyhradené pre dlžné sumy nepostačuje, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú kolónky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie 1 a kópie 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú svoju pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá jej predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov toho členského štátu.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).


PRÍLOHA I

SA Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Ťažký plech

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Iné ploché valcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

(v tonách)

Výrobky

Rok 2008

SA. Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

87 125

SA2. Hrubý plech

0

SA3. Ostatné ploché výrobky

117 875


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/19


NARIADENIE RADY (ES) č. 1532/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3491/90, pokiaľ ide o dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (1) sa ustanovujú zníženia dovozných poplatkov uplatniteľných na dovozy ryže s pôvodom v danej krajine. Tieto zníženia zodpovedali na jednej strane sumám určeným v ECU a na druhej strane výške čiastky na ochranu priemyslu ustanovenej v článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1418/76 z 21. júna 1976 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2).

(2)

Od prijatia tejto úpravy sa vykonali početné zmeny a doplnenia uplatniteľných horizontálnych právnych predpisov v danej oblasti, k zmene a doplneniu nariadenia (EHS) č. 3491/90 však neprišlo. Jednotlivé faktory výpočtu ciel uplatniteľných na dovoz, ustanovených v článku 1 uvedeného nariadenia, sa musia uplatňovať s prihliadnutím na príslušné uvedené horizontálne právne predpisy, čo vytvára riziko rozdielnych výkladov.

(3)

Od 1. júla 1995, po prijatí nariadenia Rady (ES) č. 3290/94 z 22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (3), sa variabilné dovozné poplatky zamenili za clá.

(4)

Pojem „suma na ochranu priemyslu“ sa zrušil od 1. júla 2006 nariadením Rady (ES) č. 797/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1785/2003, pokiaľ ide o dovozný režim pre ryžu (4).

(5)

Mechanizmus „switch-over“ zavedený v roku 1984 do agromonetárneho systému Spoločenstva, ktorého cieľom bolo vyhnúť sa tomu, aby vývoj poľnohospodárskych výmenných kurzov prebiehal za rovnakých podmienok ako pri peňažných kurzoch, sa zrušil 1. februára 1995 nariadením Rady (ES) č. 150/95 z 23. januára 1995, ktoré zmenilo a doplnilo nariadenie (EHS) č. 3813/92 o účtovnej jednotke a prevodných kurzoch, ktoré sa majú uplatňovať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (5). Keďže nariadenie (EHS) č. 3813/92 sa od 1. januára 1999 zrušilo nariadením Rady (EHS) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (6), ceny a sumy ustanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa súbežne zvýšili uplatnením korekčného faktora 1,207509 tak, aby sa neutralizoval návrat ku skutočnej úrovni prevodných kurzov pre národné meny používaných v rámci SPP, a sumy ustanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 3491/90 boli teda od 1. februára 1995 upravené tým istým koeficientom 1,207509.

(6)

Je teda príhodné prispôsobiť ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3491/90 tak, aby sa zreteľne určilo, ktoré údaje treba zohľadniť pri výpočte dovozných ciel na ryžu s pôvodom v Bangladéši, dovážanú v rámci uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Nariadenie (EHS) č. 3491/90 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pri dovozoch pochádzajúcich z Bangladéša a do výšky množstiev ustanovených v článku 2 sa dovozné clo uplatniteľné na dovoz ryže patriacej pod číselné znaky KN 1006 10 (okrem číselného znaku KN 1006 10 10), 1006 20 a 1006 30 rovná:

pre nelúpanú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 10, okrem číselného znaku 1006 10 10, clám určeným v Spoločnom colnom sadzobníku, zníženým o 50 % a o pevnú sumu 4,34 EUR,

pre lúpanú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 20 clu určenému podľa článku 11a nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (7), zníženému o 50 % a o pevnú sumu 4,34 EUR,

pre polobielenú alebo bielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 clu určenému podľa článku 11c nariadenia (ES) č. 1785/2003, zníženému najskôr o pevnú sumu 16,78 EUR a potom o 50 % a pevnú sumu 6,52 EUR.

2.

Článok 2 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa výraz „poplatkov“ nahrádza výrazom „dovozného cla“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Iné množstvá v štádiu obrusovania ako množstvá v štádiu lúpanej ryže sa prerátajú s použitím prepočítavacích koeficientov stanovených v článku 1 nariadenia Komisie č. 467/67/EHS z 21. augusta 1967, ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže (4).“

3.

Poznámka pod čiarou č. 4 sa mení a dopĺňa takto:

„(4)

Ú. v. ES 204, 24.8.1967, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2325/88 (Ú. v. ES L 202, 27.7.1988, s. 41).“

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupmi ustanovenými v článku 26 nariadenia (ES) č. 1785/2003.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 166, 25.6.1976, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 3072/95 (Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18).

(3)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1340/98 (Ú. v. ES L 184, 27.6.1998, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 22, 31.1.1995, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006.“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/21


NARIADENIE RADY (ES) č. 1533/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2015/2006 (3) sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré populácie hlbokomorských rýb.

(2)

Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) sa na svojom mimoriadnom zasadnutí v júni 2007 rozhodla predĺžiť odporúčania o zákaze rybolovu rýb druhu Hoplostethus atlanticus v regulačnej oblasti NEAFC na druhý polrok 2007. Tieto odporúčania by sa mali vykonať v práve Spoločenstva.

(3)

Podmienky platné pre rybolov v niektorých zónach je potrebné objasniť, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie dohody z 19. decembra 1966 medzi Nórskom, Dánskom a Švédskom o vzájomnom prístupe k rybolovu v oblastiach Skagerrak a Kattegat. Je preto potrebná zmena a doplnenie.

(4)

Nariadením (ES) č. 41/2007 (4) sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu.

(5)

Na základe konzultácií medzi Spoločenstvom a Islandom z 28. marca 2007 sa dospelo k dohode o kvótach pre islandské plavidlá na výlov z kvóty Spoločenstva pridelenej podľa dohody Spoločenstva s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska do 30. apríla 2007 a pre plavidlá Spoločenstva loviace sebasty v islandskej výhradnej hospodárskej zóne na výlov od júla do decembra. Táto dohoda by sa mala vykonať v práve Spoločenstva.

(6)

Podmienky uplatniteľné na rybolov v určitých zónach je potrebné objasniť, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie dohody z 19. decembra 1966 medzi Nórskom, Dánskom a Švédskom o vzájomnom prístupe k rybolovu v oblastiach Skagerrak a Kattegat. Je preto potrebná zmena a doplnenie.

(7)

Vzhľadom na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (5), by sa mal objasniť vedecký štatút určitých populácií.

(8)

Podľa nariadenia (ES) č. 847/96, ak sa využije viac ako 75 % preventívneho TAC do 31. októbra roku jeho platnosti, členský štát s kvótou na populáciu rýb, pre ktorú sa tento TAC stanovil, môže požiadať o zvýšenie TAC. Takáto žiadosť Holandska, ktorá sa uznala za oprávnenú vo vzťahu k TAC na kalkana veľkého a kalkana hladkého vo vodách ES IIa a IV, by sa mala vykonať.

(9)

Na základe písomných konzultácií medzi Spoločenstvom a Faerskými ostrovmi sa dosiahla dohoda o prístupe, pokiaľ ide o sleďa vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón ICES I a II. Táto dohoda by sa mala vykonať v práve Spoločenstva.

(10)

V súlade s protokolom k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Grónskom (6) sa Spoločenstvu vo východnej časti Grónska v roku pridelilo dodatočné množstvo halibuta tmavého. Táto dohoda by sa mala vykonať v práve Spoločenstva.

(11)

Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) na svojom mimoriadnom zasadnutí v júni 2007 prijala odporúčania o ochranných a riadiacich opatreniach v regulačnej oblasti NEAFC v roku 2007 pre sebasty v medzinárodných vodách zón ICES I a II. Tieto odporúčania by sa mali vykonať v práve Spoločenstva.

(12)

Podmienky pre nahradené alebo vyradené plavidlá v súvislosti s prideľovaním dodatočných dní na základe trvalého ukončenia rybolovných činností by sa mali objasniť, pretože niektoré odkazy na plavidlá, ktorých sa týkajú obmedzenia rybolovného úsilia, sú uvedené nesprávne.

(13)

Mala by sa objasniť výnimka z ohlasovacích požiadaviek v prílohách IIA, IIB a IIC k nariadeniu (ES) č. 41/2007 pre plavidlá vybavené systémami monitorovania plavidiel v súvislosti s hláseniami o rybolovnom úsilí.

(14)

Názov prílohy IIB k nariadeniu (ES) č. 41/2007 by sa mal opraviť, aby sa zabezpečil súlad s rozsahom pôsobnosti uvedenej prílohy.

(15)

Údaj o dĺžke pasívneho výstroja by sa mal zmeniť z 2,5 kilometra na 5 námorných míľ s cieľom zabezpečiť, aby sa neznížila bezpečnosť pri narábaní so sieťami z hľadiska existujúcich pravidiel označovania a identifikácie pasívneho rybárskeho výstroja v nariadení Komisie (ES) č. 356/2005 z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá označovania a identifikácie pasívnych rybárskych zariadení a rybárskych sietí s rozporným brvnom v ústí siete, (7) a určitých špecifických pravidiel používania žiabroviek.

(16)

Nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2015/2006

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 41/2007

Nariadenie (ES) č. 41/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Obmedzenia prístupu

1.   V oblasti Skagerrak v pásme 12 námorných míľ od pobrežnej línie Nórska sa nevykonáva rybolov plavidlami Spoločenstva. Plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska alebo Švédska však môžu loviť až do vzdialenosti štyroch námorných míľ od pobrežnej línie Nórska.

2.   Rybolov plavidlami Spoločenstva vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie Islandu, sa obmedzuje na oblasť vymedzenú priamkami postupne spájajúcimi tieto súradnice:

 

Juhozápadná oblasť

1.

63° 12′ s. z. š. a 23° 05′ z. z. d. až po 62° 00′ s. z. š. a 26° 00′ z. z. d.;

2.

62° 58′ s. z. š. a 22° 25′ z. z. d.;

3.

63° 06′ s. z. š. a 21° 30′ z. z. d.;

4.

63° 03′ s. z. š. a 21° 00′ z. z. d. a odtiaľ 180° 00′ j. z. š.

 

Juhovýchodná oblasť

1.

63° 14′ s. z. š. a 10° 40′ z. z. d.;

2.

63° 14′ s. z. š. a 11° 23′ z. z. d.;

3.

63° 35′ s. z. š. a 12° 21′ z. z. d.;

4.

64° 00′ s. z. š. a 12° 30′ z. z. d.;

5.

63° 53′ s. z. š. a 13° 30′ z. z. d.;

6.

63° 36′ s. z. š. a 14° 30′ z. z. d.;

7.

63° 10′ s. z. š. a 17° 00′ z. z. d. a odtiaľ 180° 00′ j. z. š.“

2.

Prílohy IA, IB, IIA, IIB, IIC a III k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 441/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 754/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 26).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).

(5)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 4.

(7)  Ú. v. EÚ L 56, 2.3.2005, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1805/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 12).


PRÍLOHA I

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Údaj o druhu dlhochvost tuponosý v zóne ICES IIIa a vo vodách Spoločenstva zón IIIbcd sa nahrádza takto:

„Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

IIIa a vody Spoločenstva zón IIIbcd

Rok

2007

2008

Dánsko

1 002

946

Nemecko

6

5 (1)

Švédsko

52

49

ES

1 060

1 000

 

2.

Údaj o druhu Hoplostethus atlanticus v zóne ICES VI (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc tretích krajín) sa nahrádza takto:

„Druh

:

Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

VI (vody Spoločenstva)

Rok

2007

2008

Španielsko

6

4

Francúzsko

33

22

Írsko

6

4

Spojené kráľovstvo

6

4

ES

51

34“

 

3.

Údaj o druhu Hoplostethus atlanticus v zóne ICES VII (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc tretích krajín) sa nahrádza takto:

„Druh

:

Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

VII (vody Spoločenstva)

Rok

2007

2008

Španielsko

1

1

Francúzsko

147

98

Írsko

43

29

Spojené kráľovstvo

1

1

Ostatné (2)

1

1

ES

193

130

 

4.

Údaj o druhu Hoplostethus atlanticus vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc tretích krajín zón ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

Vody Spoločenstva zón I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV

Rok

2007

2008

Španielsko

4

3

Francúzsko

23

15

Írsko

6

4

Portugalsko

7

5

Spojené kráľovstvo

4

3

ES

44

30“

 


(1)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIIa, IIIb, IIIc a IIId.“

(2)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.“


PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha IA sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Údaj o druhu molva veľká v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId sa nahrádza takto:

„Druh

:

Molva veľká

Molva molva

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

LIN/03.

Belgicko

8 (1)

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Dánsko

62

Nemecko

8 (1)

Švédsko

24

Spojené kráľovstvo

8 (1)

ES

109

b)

Údaj o druhu homár štíhly v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId sa nahrádza takto:

„Druh

:

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

NEP/3A/BCD.

Dánsko

3 800

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Nemecko

11 (2)

Švédsko

1 359

ES

5 170

TAC

5 170

c)

Údaj o druhu homár štíhly v zóne ICES VII sa nahrádza takto:

„Druh

:

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VII

NEP/07.

Španielsko

1 509

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Francúzsko

6 116

Írsko

9 277

Spojené kráľovstvo

8 251

ES

25 153

TAC

25 153“

d)

Údaj o druhu homár štíhly v zónach ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe sa nahrádza takto:

„Druh

:

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

NEP/8ABDE.

Španielsko

259

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Francúzsko

4 061

ES

4 320

TAC

4 320“

e)

Údaje o druhoch kalkan veľký a kalkan hladký vo vodách ES zón IIa a IV sa nahrádza takto:

„Druh

:

Kalkan veľký a kalkan hladký

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Zóna

:

vody ES zón IIa a IV

T/B/2AC4-C.

Belgicko

386

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Dánsko

825

Nemecko

211

Francúzsko

99

Holandsko

2 923

Švédsko

6

Spojené kráľovstvo

813

ES

5 263

TAC

5 263“

f)

Údaj o druhu solea európska v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId sa nahrádza takto:

„Druh

:

Solea európska

Solea solea

Zóna

:

IIIa, vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

SOL/3A/BCD

Dánsko

755

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Nemecko

44 (3)

Holandsko

73 (3)

Švédsko

28

ES

900

TAC

900

g)

Údaj o druhu ostroň bieloškvrný v zóne ICES IIIa, vo vodách ES a medzinárodných vodách zón ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

Ostroň bieloškvrný

Squalus acanthias

Zóna

:

IIIa; vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

DGS/135X14.

ES

2 828 (4)

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

TAC

2 828

h)

Údaj o druhu treska koruškovitá v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV sa nahrádza takto:

„Druh

:

Treska koruškovitá

Trisopterus esmarki

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIa a IV

NOP/2A3A4.

Dánsko

0

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Nemecko

0 (5)

Holandsko

0 (5)

ES

0

Nórsko

1 000 (6)  (7)

TAC

Nepodstatné

2.

Príloha IB sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Údaj o druhu sleď atlantický vo vodách ES a medzinárodných vodách zón ICES I a II sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody zón I a II

HER/1/2.

Belgicko

30

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Dánsko

28 550

Nemecko

5 000

Španielsko

94

Francúzsko

1 232

Írsko

7 391

Holandsko

10 217

Pol'sko

1 445

Portugalsko

94

Fínsko

442

Švédsko

10 580

Spojené kráľovstvo

18 253

ES

83 328

Nórsko

74 995 (8)

Faerské ostrovy

10 834 (8)

TAC

1 280 000


Osobitné podmienky:

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:


 

Nórske vody severne od 62 ° s. z. š. a rybolovná zóna v okolí ostrova Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgicko

30 (9)

Dánsko

28 550 (9)

Nemecko

5 000 (9)

Španielsko

94 (9)

Francúzsko

1 232 (9)

Írsko

7 391 (9)

Holandsko

10 217 (9)

Poľsko

1 445 (9)

Portugalsko

94 (9)

Fínsko

442 (9)

Švédsko

10 580 (9)

Spojené kráľovstvo

18 253 (9)


 

Vody Faerských ostrovov zón II a Vb severne od 62° s. z. š.

(HER/*25B-F)

Belgicko

3

Dánsko

3 712

Nemecko

650

Španielsko

12

Francúzsko

159

Írsko

960

Holandsko

1 329

Poľsko

187

Portugalsko

12

Fínsko

56

Švédsko

1 374

Spojené kráľovstvo

2 374

b)

Údaj o druhu koruška polárna vo vodách Grónska zón ICES V a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

Koruška polárna

Mallotus villosus

Zóna

:

Vody Grónska zón V a XIV

CAP/514GRN.

Všetky členské štáty

0

 

ES

28 490 (10)  (11)

TAC

Nepodstatné

c)

Údaj o druhu halibut tmavý vo vodách Grónska zón ICES V a XIV sa nahrádza takto:

„Druh

:

Halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

Vody Grónska zón V a XIV

GHL/514GRN.

Nemecko

6 718

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Spojené kráľovstvo

353

ES

7 946 (12)

TAC

Nepodstatné

d)

Za údaj o sebastoch vo vodách Nórska zón I a II sa vkladá tento údaj o druhu sebastes v medzinárodných vodách zón ICES I a II:

„Druh

:

Sebastes

Sebastes spp.

Zóna

:

Medzinárodné vody zón ICES I a II

RED/1/2INT.

ES

Nepodstatné (13)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

TAC

15 500 (14)

e)

Údaj o druhu sebastes vo vodách Islandu v zóne ICES Va sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sebastes

Sebastes spp.

Zóna

:

Vody Islandu zóny Va

RED/05A-IS.

Belgicko

100 (15)  (16)

 

Nemecko

1 690 (15)  (16)

Francúzsko

50 (15)  (16)

Spojené král'ovstvo

1 160 (15)  (16)

ES

3 000 (15)  (16)

TAC

Nepodstatné

3.

Príloha IIA sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 10.1 sa nahrádza takto:

„10.1.

Komisia môže prideliť členským štátom dodatočný počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti, ak preváža na palube ktorýkoľvek z druhov výstroja uvedený v bode 4.1, na základe trvalých ukončení rybolovných činností, ku ktorým došlo od 1. januára 2002. Úsilie realizované vyradenými plavidlami používajúcimi daný výstroj v príslušnej oblasti v roku 2001 merané v kilowattdňoch sa vydelí úsilím, ktoré realizovali všetky plavidlá používajúce takýto výstroj v roku 2001. Dodatočný počet dní sa potom vypočíta ako násobok takto vypočítaného pomeru a počtu pôvodne pridelených dní.

Akákoľvek časť dňa, ktorá je výsledkom tohto výpočtu, sa zaokrúhľuje na najbližší celý deň. Tento bod sa neuplatňuje, ak sa plavidlo nahradilo v súlade s bodom 5.1 alebo ak sa vyradenie už využilo v predchádzajúcich rokoch na získanie dodatočných dní na mori.“

b)

Bod 22 sa nahrádza takto:

„22.   Hlásenia o rybolovnom úsilí

Odchylne od článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (17), sa plavidlá vybavené systémami monitorovania plavidiel v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2244/2003 oslobodzujú od ohlasovacích požiadaviek ustanovených v článku 19c nariadenia (ES) č. 2847/93.

4.

Príloha IIB sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

b)

Bod 9.1 sa nahrádza takto:

„9.1.

Komisia môže prideliť členským štátom dodatočný počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti, ak preváža na palube ktorúkoľvek z kategórií rybárskeho výstroja uvedenú v bode 3, na základe trvalých ukončení rybolovných činností, ku ktorým došlo od 1. januára 2004 buď v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2792/1999, alebo na základe iných okolností riadne odôvodnených členskými štátmi. Zohľadniť sa môže aj každé plavidlo, ktoré sa preukázateľne s konečnou platnosťou stiahlo z danej oblasti. Úsilie realizované v roku 2003 vyradenými plavidlami používajúcimi daný výstroj v príslušnej oblasti merané v kilowattdňoch sa vydelí úsilím, ktoré realizovali všetky plavidlá používajúce takýto výstroj v tom istom roku. Dodatočný počet dní sa potom vypočíta ako násobok takto vypočítaného pomeru a počtu pôvodne pridelených dní. Akákoľvek časť dňa, ktorá je výsledkom tohto výpočtu, sa zaokrúhľuje na najbližší celý deň. Tento bod sa neuplatňuje, ak sa plavidlo nahradilo v súlade s bodom 4.1 alebo ak sa vyradenie už využilo v predchádzajúcich rokoch na získanie dodatočných dní na mori.“

c)

Bod 17 sa nahrádza takto:

„17.   Hlásenia o rybolovnom úsilí

Na plavidlá, ktoré prevážajú na palube kategórie výstroja vymedzené v bode 3 tejto prílohy a ktoré pôsobia v oblasti vymedzenej v bode 1 tejto prílohy, sa vzťahujú články 19b, 19c, 19d, 19e a 19k nariadenia (ES) č. 2847/93. Plavidlá vybavené systémami monitorovania plavidiel v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2244/2003 sa oslobodzujú od ohlasovacích požiadaviek ustanovených v článku 19c nariadenia (ES) č. 2847/93.“

5.

Príloha IIC sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 9.1 sa nahrádza takto:

„9.1.

Komisia môže prideliť členským štátom dodatočný počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti, ak preváža na palube ktorúkoľvek z kategórií rybárskeho výstroja uvedenú v bode 3, na základe trvalého ukončenia rybolovných činností, ku ktorému došlo od 1. januára 2004 buď v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2792/1999 alebo na základe iných okolností riadne odôvodnených členskými štátmi. Zohľadniť sa môže aj každé plavidlo, ktoré sa preukázateľne s konečnou platnosťou stiahlo z danej oblasti. Úsilie realizované v roku 2003 vyradenými plavidlami používajúcimi daný výstroj v príslušnej oblasti merané v kilowattdňoch sa vydelí úsilím, ktoré realizovali všetky plavidlá používajúce takýto výstroj v tom istom roku. Dodatočný počet dní sa potom vypočíta ako násobok takto vypočítaného pomeru a počtu pôvodne pridelených dní. Akákoľvek časť dňa, ktorá je výsledkom tohto výpočtu, sa zaokrúhľuje na najbližší celý deň. Tento bod sa neuplatňuje, ak sa plavidlo nahradilo v súlade s bodom 4.1 alebo ak sa vyradenie už využilo v predchádzajúcich rokoch na získanie dodatočných dní na mori.“

b)

Bod 16 sa nahrádza takto:

„16.   Hlásenia o rybolovnom úsilí

Na plavidlá, ktoré prevážajú na palube kategórie výstroja vymedzené v bode 3 tejto prílohy a ktoré pôsobia v oblasti vymedzenej v bode 1 tejto prílohy, sa vzťahujú články 19b, 19c, 19d, 19e a 19k nariadenia (ES) č. 2847/93. Plavidlá vybavené systémami monitorovania plavidiel v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2244/2003 sa oslobodzujú od ohlasovacích požiadaviek ustanovených v článku 19c nariadenia (ES) č. 2847/93.“

6.

Bod 9.4 písm. a) prílohy III sa nahrádza takto:

„a)

Žiabrovky s veľkosťou ôk najmenej 120 mm a menšou ako 150 mm za predpokladu, že sa používajú vo vodách, kde je zmapovaná hĺbka menej ako 600 metrov, nie sú viac ako 100 ôk hlboko, ich pomer visenia nie je menší ako 0,5 a sú vybavené plavákmi alebo rovnocenným plávacím vybavením. Siete sú maximálne 5 námorných míľ dlhé a celková dĺžka všetkých sietí použitých kedykoľvek súčasne nepresahuje 25 km na plavidlo. Maximálny čas namočenia je 24 hodín; alebo“.


(1)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIIa, IIIb, IIIc a IIId.“

(2)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIIa, IIIb, IIIc a IIId.“

(3)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIIa, IIIb, IIIc a IIId.“

(4)  Vo vodách Nórska zóny ICES IIIa môžu loviť iba Dánsko a Švédsko.“

(5)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIa, IIIa a IV.

(6)  Túto kvótu možno loviť v zóne ICES VIa, severne od 56° 30′ s. z. š.

(7)  Iba ako vedľajšie úlovky.“

(8)  Úlovky ulovené v rámci tejto kvóty sa odpočítajú z podielu Nórska a Faerských ostrovov na TAC (prístupová kvóta). Túto kvótu možno loviť vo vodách ES severne od 62° s. z. š.

(9)  Keď súhrn úlovkov všetkých členských štátov dosiahne 74 995 ton, žiadne ďalšie úlovky nie sú povolené.“

(10)  Z toho je 28 490 ton pridelených Islandu.

(11)  Má sa uloviť do 30. apríla 2007.“

(12)  Z toho je 800 t pridelených Nórsku a 75 t Faerským ostrovom.“

(13)  Rybolovné sa obmedzujú na tie plavidlá, ktoré sa už zúčastnili na love sebastov v regulačnej oblasti NEAFC.

(14)  Môžu sa loviť v období od 1. septembra do 15. novembra 2007. TAC zahŕňa všetky vedľajšie úlovky.“

(15)  Vrátane nevyhnutných vedľajších úlovkov (treska nie je povolená).

(16)  Má sa uloviť od júla do decembra.“

(17)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1534/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1535/2007

z 20. decembra 2007

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 994/98 sa Komisia splnomocňuje, aby prostredníctvom nariadenia stanovila strop, pod ktorým sa pomoc považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy, a preto je oslobodená od oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Komisia uplatňovala články 87 a 88 zmluvy, a predovšetkým v mnohých rozhodnutiach objasnila pojem pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia takisto vysvetlila svoju politiku, pokiaľ ide o strop de minimis, pod ktorým sa článok 87 ods. 1 zmluvy môže považovať za neuplatniteľný, najprv vo svojom oznámení o pomoci de minimis  (3) a neskôr v nariadení Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pri pomoci de minimis  (4) nahradenom od 1. januára 2007 nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis  (5). Vzhľadom na osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú v sektore poľnohospodárstva a vzhľadom na riziko existujúce v tomto sektore, že aj nízke úrovne pomoci by mohli spĺňať kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy, bol v nariadení (ES) č. 69/2001 sektor poľnohospodárstva vyňatý z jeho rozsahu pôsobnosti. Z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1998/2006 sa zasa vyňal sektor poľnohospodárskej výroby.

(3)

Z dlhoročných skúseností vyplynulo, že veľmi malé sumy pomoci priznané v sektore poľnohospodárstva tiež nemusia za určitých podmienok spĺňať kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia preto v nariadení Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (6), ustanovila pravidlá, na základe ktorých sa pomoc de minimis môže poskytovať v uvedenom sektore. Podľa tohto nariadenia sa pomoc považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy, ak celková výška pomoci de minimis priznaná jednému podniku nepresahuje 3 000 EUR na príjemcu počas trojročného obdobia a zároveň nepresahuje kumulatívnu sumu stanovenú členským štátom a zodpovedajúcu 0,3 % ročnej produkcie v sektore poľnohospodárstva. Toto nariadenie sa vzťahuje zároveň na prvovýrobu a na činnosti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov.

(4)

Keďže existujú určité podobnosti medzi činnosťami spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov na jednej strane a priemyselnými činnosťami na strane druhej, činnosti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov sa zahrnuli do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1998/2006, ktorým sa riadi pomoc de minimis pre priemyselné činnosti. Tieto činnosti boli preto vylúčené z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1860/2004. V záujme zrozumiteľnosti by sa malo nariadenie (ES) č. 1860/2004 zrušiť a nahradiť novým nariadením uplatniteľným iba v sektore poľnohospodárskej výroby.

(5)

Na základe skúseností Komisie a pri splnení určitých podmienok môže byť maximálna výška pomoci 3 000 EUR na príjemcu počas trojročného obdobia zvýšená na 7 500 EUR a strop 0,3 % ročnej produkcie v sektore poľnohospodárstva na 0,75 % bez toho, aby to ovplyvnilo obchod medzi členskými štátmi, bola narušená hospodárska súťaž alebo vzniklo riziko narušenia, a bez toho, aby sa na pomoc priznanú v tomto rozpätí vzťahoval článok 87 ods. 1 zmluvy. Toto zvýšenie okrem iného umožní znížiť administratívnu záťaž. Roky, ktoré treba zohľadniť, sú fiškálne roky, ktoré daný podnik používa v príslušnom členskom štáte. Trojročné referenčné obdobie sa má posudzovať flexibilne tak, že pri každom novom poskytnutí pomoci de minimis treba určiť celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutej v príslušnom fiškálnom roku, ako aj počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov. Pomoc, ktorá presahuje strop 7 500 EUR, nemožno rozdeliť na menšie časti tak, aby spadala do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(6)

Toto nariadenie sa nemá uplatňovať na pomoc pri vývoze ani na pomoc, ktorá podporuje používanie domácich produktov namiesto dovezených. Najmä do jeho pôsobnosti nemá patriť pomoc na vybudovanie a prevádzku distribučnej siete v iných krajinách. Pomoc na náklady spojené s účasťou na obchodných veľtrhoch alebo na náklady na štúdie alebo služby konzultantov potrebné na uvedenie nového alebo existujúceho produktu na nový trh zvyčajne nepredstavuje pomoc pri vývoze.

(7)

Keď Spoločenstvo prijme právny predpis týkajúci sa zriadenia spoločnej organizácie trhu v určitom sektore poľnohospodárstva, podľa judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sú členské štáty povinné zdržať sa prijatia akéhokoľvek opatrenia, ktoré by mohlo k nemu vytvoriť výnimky alebo ho narušiť (7). Z tohto dôvodu sa toto nariadenie nemá uplatňovať na pomoc, ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov alebo produktov uvedených na trh.

(8)

V záujme transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a správneho uplatňovania stropov de minimis je vhodné, aby členské štáty uplatňovali rovnaký spôsob výpočtu. S cieľom uľahčiť tento výpočet je vhodné, aby sa výška pomoci, ktorá nemá podobu hotovostnej finančnej pomoci, previedla na hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci. Výpočet ekvivalentu hotovostnej finančnej pomoci transparentného druhu pomoci, okrem hotovostnej finančnej pomoci alebo pomoci splatnej v niekoľkých splátkach, si vyžaduje používanie trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia takejto pomoci. S cieľom dosiahnuť jednotné, transparentné a jednoduché uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci by sa mali za trhové sadzby na účely tohto nariadenia považovať referenčné sadzby, ktoré pravidelne stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií a ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na internete. K spodnej sadzbe môže byť však potrebné pridať aj dodatočné bázické body vzhľadom na poskytnuté záruky alebo riziko spojené s príjemcom.

(9)

Stále v úsilí o transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a správne uplatňovanie stropov de minimis sa má toto nariadenie uplatňovať iba na pomoc de minimis, ktorá je transparentná. Pod pojmom „transparentná pomoc“ sa rozumie pomoc, pre ktorú možno vypočítať hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci presne a vopred bez toho, aby bolo treba urobiť analýzu rizika. Takýto presný výpočet možno uskutočniť, ak ide napríklad o hotovostnú finančnú pomoc, bonifikáciu úrokových sadzieb alebo o obmedzené oslobodenia od dane. Pomoc vo forme bonifikovaných úverov treba považovať za transparentnú pomoc de minimis vtedy, keď je hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci vypočítaný na základe trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia pomoci. Pomoc vo forme kapitálových vstupov sa nemá považovať za transparentnú pomoc de minimis s výnimkou prípadu, keď je celková výška verejného kapitálového vstupu nižšia ako strop de minimis na prijímateľa. Pomoc vo forme opatrení rizikového kapitálu, ako sú uvedené v usmerneniach o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (8), sa nemá považovať za transparentnú pomoc de minimis s výnimkou prípadu, keď sa v rámci príslušnej schémy rizikového kapitálu poskytuje každému podniku prijímajúcemu pomoc kapitál iba do výšky stropu de minimis na prijímateľa.

(10)

Záručným schémam, ktoré nemajú potenciál ovplyvňovať obchod a narušiť hospodársku súťaž a v súvislosti s ktorými je dostupný dostatok údajov na spoľahlivé posúdenie akýchkoľvek možných účinkov, je potrebné dodať právnu istotu. V tomto nariadení by sa preto mal stanoviť osobitný strop pre záruky založený na garantovanej výške príslušnej základnej pôžičky. Tento osobitný strop sa má určiť na základe posúdenia výšky štátnej pomoci zahrnutej v záručných schémach, ktoré sa vzťahujú na pôžičky pre životaschopné podniky. Nemá sa vzťahovať na individuálnu pomoc ad hoc, udelenú mimo rámca záručnej schémy, ani na záruky týkajúce sa príslušných transakcií, ktoré nepredstavujú pôžičku, ako sú záruky na kapitálové transakcie. Osobitný strop sa má stanoviť na základe skutočnosti, že pri prihliadnutí na hornú sadzbu (čistú sadzbu pri nesplácaní – net default rate) 13 %, ktorá predstavuje najhorší variant pre záručné schémy v Spoločenstve, možno usúdiť, že záruka vo výške 56 250 EUR má hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci zodpovedajúci stropu de minimis vo výške 7 500 EUR. Tento osobitný strop by sa mal vzťahovať iba na záruky pokrývajúce najviac 80 % príslušnej základnej pôžičky. Členské štáty môžu tiež na stanovenie hrubého ekvivalentu hotovostnej finančnej pomoci záruky v kontexte tohto nariadenia použiť metodiku schválenú Komisiou po oznámení na základe nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci, ak sa schválená metodika výslovne týka príslušného druhu záruk a typu príslušných základných transakcií.

(11)

Toto nariadenie sa nemá uplatňovať na podniky v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (9) vzhľadom na ťažkosti súvisiace so stanovením hrubého ekvivalentu poskytnutej hotovostnej finančnej pomoci pre tento typ podnikov.

(12)

V súlade s princípmi, ktorými sa riadi pomoc uvedená v článku 87 ods. 1 zmluvy, treba pomoc de minimis považovať za poskytnutú v okamihu, keď sa podniku prizná právny nárok prijať túto pomoc podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.

(13)

S cieľom vyhnúť sa obchádzaniu ustanovení o maximálnej intenzite pomoci stanovených v rôznych nástrojoch Spoločenstva sa pomoc de minimis nemá dať kumulovať so štátnou pomocou na rovnaké oprávnené výdavky, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci presahujúcej úroveň stanovenú v právnych predpisoch Spoločenstva za osobitných okolností každého prípadu.

(14)

Týmto nariadením sa nevylučuje možnosť, aby sa opatrenie schválené niektorým členským štátom považovalo za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy na inom základe, ako je toto nariadenie, napríklad v prípade kapitálových vstupov alebo záruk, keď je predmetné opatrenie v súlade s princípom súkromného investora, ktorý koná za obvyklých podmienok trhovej ekonomiky.

(15)

Povinnosťou Komisie je zabezpečiť dodržiavanie uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci, a najmä zabezpečiť, aby pomoc poskytnutá v súlade s pravidlom de minimis spĺňala podmienky stanovené v danej oblasti. V súlade so zásadou spolupráce uvedenou v článku 10 zmluvy sú členské štáty povinné napomôcť plnenie tejto úlohy zriadením potrebného mechanizmu, aby sa zabezpečilo, že celková výška pomoci poskytnutej podľa uvedeného pravidla nepresiahne ani strop 7 500 EUR na príjemcu, ani celkový strop stanovený Komisiou na základe hodnoty produkcie v sektore poľnohospodárstva. Je preto vhodné, aby členské štáty pri poskytovaní pomoci de minimis informovali príslušný podnik o výške priznanej pomoci a o jej povahe de minimis, pričom sa odvolajú na toto nariadenie. Členský štát musí okrem toho pred poskytnutím pomoci získať od podniku vyhlásenie týkajúce sa inej pomoci de minimis, ktorú dostal v prebiehajúcom fiškálnom roku a počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a musí dôkladne overiť, či sa novou pomocou nezvýši celková výška poskytnutej pomoci nad uplatniteľné stropy. Dodržanie týchto stropov tiež možno overiť prostredníctvom centrálnej evidencie. V prípade záručných schém zavedených Európskym investičným fondom môže tento fond zostaviť zoznam príjemcov a požadovať od členských štátov, aby informovali príjemcov o prijatej pomoci de minimis.

(16)

Účinnosť nariadenia (ES) č. 1860/2004 sa mala pôvodne skončiť 31. decembra 2008. Keďže toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť pred uvedeným dátumom, mali by sa preto ujasniť dôsledky jeho uplatňovania na pomoc poskytnutú podnikom v sektore poľnohospodárskej výroby podľa nariadenia (ES) č. 1860/2004.

(17)

So zreteľom na skúsenosti Komisie, a najmä na potrebu pravidelne revidovať jej politiku v oblasti štátnej pomoci, je vhodné obdobie uplatňovania tohto nariadenia obmedziť. Ak by účinnosť tohto nariadenia uplynula a nebola by predĺžená, členské štáty by pri pomoci de minimis založenej na jeho ustanoveniach mali k dispozícii šesťmesačné obdobie na prispôsobenie sa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytnutú podnikom v sektore poľnohospodárskej výroby s výnimkou:

a)

pomoci, ktorej výška je určená v závislosti od ceny alebo množstva produktov uvedených na trh;

b)

pomoci na činnosti súvisiace s vývozom, čiže pomoci priamo súvisiacej s vyvezenými množstvami, s vybudovaním a prevádzkou distribučnej siete alebo s inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývozom;

c)

pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich produktov pred dovezenými;

d)

pomoci poskytnutej podnikom v ťažkostiach.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„podniky sektora poľnohospodárskej výroby“: sú podniky, ktoré pôsobia v prvovýrobe poľnohospodárskych produktov;

2.

„poľnohospodárske produkty“ sú produkty uvedené v prílohe I k zmluve okrem produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (10).

Článok 3

Pomoc de minimis

1.   Za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy, a teda nepodlieha oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy, sa považuje pomoc, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7 tohto článku.

2.   Celková výška pomoci de minimis poskytnutej tomu istému podniku nesmie presiahnuť 7 500 EUR za obdobie troch fiškálnych rokov. Tento strop sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci a cieľ, ktorý sleduje. Obdobie, ktoré sa má zohľadniť, sa určí podľa fiškálnych rokov, ktoré daný podnik používa v príslušnom členskom štáte.

Ak celková výška pomoci poskytnutá v rámci opatrenia pomoci presiahne strop uvedený v prvom pododseku, na túto pomoc sa nemôže vzťahovať toto nariadenie, a to ani na tú časť pomoci, ktorá daný strop nepresahuje. V tomto prípade nemožno požadovať výhody plynúce z tohto nariadenia ani v čase poskytnutia pomoci, ani dodatočne.

3.   Kumulatívna výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytne podnikom v sektore poľnohospodárskej výroby v období troch fiškálnych rokov, nepresiahne hodnotu stanovenú v prílohe.

4.   Stropy uvedené v odsekoch 2 a 3 sú vyjadrené vo forme hotovostnej finančnej pomoci. Všetky použité čísla sú hrubé sumy, to znamená pred zdanením alebo bez zníženia o ďalšie poplatky. Ak sa pomoc poskytne vo forme inej ako hotovostnej finančnej pomoci, výška pomoci, ktorá sa vezme do úvahy, sa rovná jej hrubému ekvivalentu hotovostnej finančnej pomoci.

5.   Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na svoju hodnotu v okamihu, keď bola poskytnutá. Na diskontné účely a výpočet hrubého ekvivalentu hotovostnej finančnej pomoci sa použije úroková sadzba, ktorá je referenčnou sadzbou uplatniteľnou v čase poskytnutia pomoci.

6.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc v akejkoľvek forme, pre ktorú možno vypočítať hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci presne a vopred bez toho, aby bolo treba urobiť analýzu rizika („transparentná pomoc“). Predovšetkým:

a)

pomoc vo forme pôžičiek sa považuje za transparentnú pomoc vtedy, keď sa hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci vypočíta na základe trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia pomoci;

b)

pomoc vo forme kapitálových vstupov sa nepovažuje za transparentnú pomoc s výnimkou prípadu, keď celková výška vstupu verejného kapitálu nepresahuje strop de minimis;

c)

pomoc vo forme opatrení rizikového kapitálu sa nepovažuje za transparentnú pomoc s výnimkou prípadu, keď v rámci príslušnej schémy rizikového kapitálu kapitálový vstup pre každý podnik nepresiahne strop de minimis;

d)

individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom, ktoré nie sú podnikmi v ťažkostiach, sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak „záručná“ časť príslušnej základnej pôžičky nepresahuje 56 250 EUR na podnik. Ak „záručná“ časť príslušnej základnej pôžičky tvorí len podiel tohto stropu, hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci tejto záruky sa považuje za zodpovedajúci tomu istému podielu stropu uvedeného v odseku 2. Výška záruky nesmie presiahnuť 80 % príslušnej pôžičky;

Záručné schémy sa tiež považujú za transparentné schémy pomoci, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

Komisia pred ich zavedením schválila na základe ňou prijatého právneho predpisu v oblasti štátnej pomoci metodiku umožňujúcu vypočítať hrubý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci obsiahnutý v záruke na účely uplatňovania tohto nariadenia;

ii)

schválená metodika sa výslovne týka druhu záruk a príslušných transakcií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

7.   Pomoc de minimis sa nesmie kumulovať so štátnou pomocou na rovnaké oprávnené výdavky, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci presahujúcej úroveň stanovenú za osobitných okolností každého prípadu v právnych predpisoch Spoločenstva.

Článok 4

Kontrola

1.   Ak má členský štát v úmysle poskytnúť podniku pomoc de minimis, písomne ho informuje o predpokladanej výške tejto pomoci (vyjadrenej v hrubom ekvivalente hotovostnej finančnej pomoci) a o jej povahe de minimis, pričom výslovne odkáže na toto nariadenie a uvedie jeho názov a referenčný údaj o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa pomoc de minimis pridelí viacerým podnikom v rámci určitej schémy a výška pomoci pre jednotlivé podniky je rôzna, príslušný členský štát sa môže rozhodnúť splniť danú povinnosť tak, že podnikom oznámi pevnú sumu zodpovedajúcu maximálnej výške pomoci, ktorú možno poskytnúť v rámci danej schémy. V takom prípade slúži uvedená pevná suma na určenie, či sa dodržiava strop stanovený v článku 3 ods. 2. Členský štát musí tiež pred poskytnutím pomoci získať od príslušného podniku vyhlásenie na papieri alebo v elektronickej podobe týkajúce sa inej pomoci de minimis, ktorú podnik dostal v prebiehajúcom fiškálnom roku a počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov.

Členský štát získa od každého príjemcu vyhlásenie, že výška pomoci, ktorá mu bola poskytnutá, nepresahuje strop uvedený v článku 3 ods. 2. V prípade, že tento strop bol prekročený, príslušný členský štát sa uistí, že o opatrení pomoci, ktoré viedlo k prekročeniu stropu, bola Komisia informovaná alebo ho príjemca vrátil.

2.   Členský štát poskytne pomoc de minimis len vtedy, ak overil, že touto pomocou sa nezvýši celková suma pomoci de minimis prijatá v období príslušného fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov nad stropy uvedené v článku 3 ods. 2 a 3.

3.   Ak niektorý členský štát zriadil centrálnu evidenciu pomoci de minimis, ktorá obsahuje úplné informácie o každej pomoci de minimis, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a poskytol ju orgán tohto členského štátu, požiadavka ustanovená v odseku 1 druhom pododseku sa neuplatňuje v prípade, keď táto evidencia pokrýva obdobie najmenej troch rokov.

4.   Keď je pomoc udelená členským štátom na základe záručnej schémy poskytujúcej záruku, ktorá je financovaná z rozpočtu EÚ prostredníctvom mandátu Európskeho investičného fondu, prvý pododsek odseku 1 tohto článku sa nemusí uplatňovať.

V takom prípade sa uplatňuje tento kontrolný systém:

a)

Európsky investičný fond zostaví každý rok na základe informácií, ktoré mu musia poskytnúť finanční sprostredkovatelia, zoznam príjemcov pomoci a hrubého ekvivalentu hotovostnej finančnej pomoci, ktorý dostali jednotliví príjemcovia; Európsky investičný fond pošle túto informáciu príslušnému členskému štátu a Komisii;

b)

príslušný členský štát postúpi informáciu konečným príjemcom pomoci do troch mesiacov po jej prijatí;

c)

príslušný členský štát získa od každého príjemcu vyhlásenie, že celková pomoc de minimis, ktorá mu bola poskytnutá, nepresahuje strop de minimis. V prípade, že táto výška bola prekročená, príslušný členský štát sa uistí, že o opatrení pomoci, ktoré viedlo k prekročeniu stropu, bola Komisia informovaná alebo ho príjemca vrátil.

5.   Členské štáty zaznamenávajú a zhromažďujú všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Takto vytvorené záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa uchovávajú:

a)

pri individuálnej pomoci de minimis počas 10 rokov od dátumu poskytnutia pomoci;

b)

pri schémach pomoci de minimis počas 10 rokov od dátumu poskytnutia poslednej individuálnej pomoci na základe danej schémy pomoci.

6.   Na základe písomnej žiadosti Komisie jej členské štáty v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote uvedenej v žiadosti oznámia všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či sa rešpektovali podmienky tohto nariadenia, predovšetkým celková výška pomoci de minimis poskytnutá určitému podniku a poľnohospodárskemu sektoru príslušného členského štátu.

Článok 5

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1860/2004 sa zrušuje od 1. januára 2008.

Článok 6

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytnutú pred 1. januárom 2008 podnikom v sektore poľnohospodárskej výroby pod podmienkou, že uvedená pomoc spĺňa všetky podmienky, ktoré sa ustanovujú v článkoch 1 až 4, s výnimkou výslovného odvolania sa na toto nariadenie uvedeného v článku 4 ods. 1 prvom pododseku. Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, v súlade s rámcami, usmerneniami, oznámeniami a upozorneniami uplatniteľnými v danej oblasti.

2.   Každá pomoc de minimis poskytnutá v období medzi 1. januárom 2005 a šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1860/2004 uplatniteľné na sektor poľnohospodárskej výroby až do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa považuje za nespĺňajúcu všetky podmienky článku 87 ods. 1 zmluvy, a teda je oslobodená od oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy.

3.   Po skončení platnosti tohto nariadenia sa každá pomoc de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude môcť naďalej uplatňovať za podmienok ustanovených v tomto nariadení počas dodatočného šesťmesačného obdobia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a dĺžka platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 151, 5.7.2007, s. 16.

(3)  Ú. v. ES C 68, 6.3.1996, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 875/2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6).

(7)  Rozsudok z 19. septembra 2002 vo veci C-113/2000, Španielsko/Komisia, Zb. 2002, s. I-7601, odsek 73.

(8)  Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2.

(9)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.


PRÍLOHA

Maximálna kumulovaná výška pomoci de minimis poskytnutá členskými štátmi podnikom v sektore poľnohospodárskej výroby, uvedená v článku 3 ods. 3:

(EUR)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1536/2007

z 20. decembra 2007

o začatí preskúmania „nového vývozcu“ v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1659/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

(1)

Komisii bola doručená žiadosť o preskúmanie „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Žiadosť predložila spoločnosť Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“).

B.   VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú chemicky viazané nepálené magnéziové tehly, ktorých magnéziová zložka obsahuje najmenej 80 % MgO, či už obsahujú alebo neobsahujú magnezit s pôvodom v Čínskej ľudovej republike zaradené pod kódy KN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódy TARIC 6815910010, 6815991020 a 6815999020). Tieto kódy KN sa uvádzajú len na informáciu.

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(3)

Opatrením platným v súčasnosti je konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 1659/2005 (2), podľa ktorého dovoz do Spoločenstva príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vrátane príslušného výrobku vyrobeného žiadateľom, podlieha konečnému antidumpingovému clu vo výške 39,9 %, s výnimkou niekoľkých osobitne uvedených spoločností, ktoré podliehajú individuálnym colným sadzbám.

D.   DÔVODY NA PRESKÚMANIE

(4)

Žiadateľ tvrdí, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva ako je stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia alebo, že alternatívne žiada o individuálne zaobchádzanie v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia, že nevyvážal príslušný výrobok do Spoločenstva v období prešetrovania, na základe ktorého sa stanovili antidumpingové opatrenia, t. j. v období od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“), a že nie je prepojený so žiadnym z vyvážajúcich výrobcov výrobku, ktorí podliehajú uvedeným antidumpingovým opatreniam.

(5)

Žiadateľ ďalej uvádza, že s vývozom príslušného výrobku do Spoločenstva začal po skončení pôvodného obdobia prešetrovania.

E.   POSTUP

(6)

Príslušní výrobcovia zo Spoločenstva, o ktorých sa vie, že sa ich táto záležitosť týka, boli informovaní o uvedenej žiadosti a dostali možnosť zaslať pripomienky.

(7)

Komisia po preskúmaní dostupných dôkazov dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia preskúmania „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia s cieľom určiť, či žiadateľ pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva ako je stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia alebo prípadne, či žiadateľ spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia, a v takom prípade stanoviť individuálne dumpingové rozpätie žiadateľa, a ak sa zistí dumping, úroveň cla, ktorej by mal jeho dovoz príslušného výrobku do Spoločenstva podliehať.

(8)

Ak sa zistí, že žiadateľ spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla, možno bude nevyhnutné upraviť sadzbu cla, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na dovoz príslušného výrobku od spoločností osobitne neuvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1659/2005.

a)

Dotazníky

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na svoje prešetrovanie, pošle žiadateľovi dotazníky.

b)

Zber informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy.

Okrem toho Komisia môže vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že písomne požiadajú a preukážu, že existujú konkrétne dôvody, prečo by mali byť vypočuté.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že vykonávanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strana prihlási v rámci obdobia ustanoveného týmto nariadením.

c)

Štatút trhového hospodárstva

V prípade, že žiadateľ poskytne dostatočné dôkazy o tom, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, t. j., že spĺňa kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, normálna hodnota sa stanoví v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Na tento účel sa musia predložiť náležite odôvodnené žiadosti v osobitnej lehote stanovenej v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Komisia zašle formuláre žiadosti žiadateľovi, ako aj štátnym orgánom Čínskej ľudovej republiky.

d)

Výber krajiny s trhovým hospodárstvom

V prípade, že žiadateľovi nie je udelený štatút trhového hospodárstva, ale spĺňa požiadavky potrebné na stanovenie individuálneho cla v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia, na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky sa použije vhodná krajina s trhovým hospodárstvom v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia. Na tento účel Komisia znova uvažuje o použití Spojených štátov amerických rovnako, ako sa to stalo aj v prípade prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení na dovoz príslušného výrobku z Čínskej ľudovej republiky. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu v osobitnej lehote stanovenej v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia.

Okrem toho, ak je žiadateľovi udelený štatút trhového hospodárstva, Komisia môže v prípade potreby takisto použiť zistenia týkajúce sa normálnej hodnoty stanovenej vo vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom, napríklad na účely náhrady akýchkoľvek nespoľahlivých údajov o nákladoch alebo cenách v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú potrebné na stanovenie normálnej hodnoty, ak nie sú k dispozícii požadované spoľahlivé údaje v Čínskej ľudovej republike. Komisia uvažuje o použití Spojených štátov amerických aj na tento účel.

F.   ZRUŠENIE PLATNÉHO CLA A REGISTRÁCIA DOVOZU

(9)

Podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia by sa platné antidumpingové clo, pokiaľ ide o dovoz príslušného výrobku, ktorý žiadateľ vyrába a predáva na účely vývozu do Spoločenstva, malo zrušiť. Zároveň by takýto dovoz mal podliehať registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa, prípade, že je výsledkom preskúmania zistenie dumpingu v súvislosti so žiadateľmi, antidumpingové clá zaplatili spätne od dátumu začatia preskúmania. V tejto fáze konania nie je možné odhadnúť výšku prípadných budúcich záväzkov žiadateľa.

G.   LEHOTY

(10)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali ustanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu prihlásiť Komisii, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník uvedený v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia alebo poskytnúť akékoľvek iné informácie, ktoré majú byť počas prešetrovania zohľadnené,

zainteresované strany môžu Komisiu písomne požiadať o vypočutie,

zainteresované strany sa môžu vyjadriť k vhodnosti Spojených štátov amerických, ktoré sa použijú v prípade neudelenia štatútu trhového hospodárstva žiadateľovi ako krajina s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Čínsku ľudovú republiku,

žiadateľ by mal predložiť náležite odôvodnenú žiadosť o štatút trhového hospodárstva.

H.   NESPOLUPRÁCA

(11)

Ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo poskytnúť potrebné informácie v rámci stanovenej lehoty alebo výrazne bráni prešetrovaniu, pozitívne alebo negatívne zistenia sa môžu podľa článku 18 základného nariadenia stanoviť na základe dostupných skutočností.

(12)

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a podľa článku 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

I.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(13)

Treba poznamenať, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

J.   ÚRADNÍK POVERENÝ VYPOČUTÍM

(14)

Treba tiež poznamenať, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu čelia ťažkostiam, môžu požiadať o zásah úradníka GR pre obchod povereného vypočutím. Pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, ochranou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Zainteresované strany môžu nájsť ďalšie informácie a kontaktné údaje na internetových stránkach úradníka povereného vypočutím na internetovej stránke GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína preskúmanie nariadenia (ES) č. 1659/2005 podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/95 s cieľom stanoviť, či a v akom rozsahu by dovoz chemicky viazaných nepálených magnéziových tehál, či už obsahujú alebo neobsahujú magnezit, zaradených pod kódy KN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 a ex 6815 99 90 (kódy TARIC 6815910010, 6815991020 a 6815999020) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vyrábaných a predávaných na vývoz do Spoločenstva spoločnosťou Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (dodatočný kód TARIC A 853) mal podliehať antidumpingovému clu uloženému nariadením (ES) č. 1659/2005.

Článok 2

Týmto sa zrušuje antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1659/2005, pokiaľ ide o dovoz uvedený v článku 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Týmto sa podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96 colným orgánom členských štátov nariaďuje, aby podnikli vhodné kroky na registráciu dovozu uvedeného v článku 1 tohto nariadenia. Registrácia sa končí deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

1.   Zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník uvedený v odôvodnení 8 písm. a) tohto nariadenia alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak nie je uvedené inak.

Zainteresované strany môžu takisto Komisiu písomne požiadať o vypočutie v rámci tej istej 40-dňovej lehoty.

2.   Strany, na ktoré sa vzťahuje prešetrovanie, môžu prejaviť záujem o vyjadrenie sa k vhodnosti výberu Spojených štátov amerických, o ktorých sa uvažuje ako o tretej krajine s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade Čínskej ľudovej republiky, a musia predložiť svoje vyjadrenia do 10 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Náležite odôvodnená žiadosť o trhovohospodárske zaobchádzanie musí byť Komisii doručená do 21 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

4.   Všetky podania a žiadosti predložené zainteresovanými stranami musia byť vyhotovené písomne (nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited  (4)“ a v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter s označením „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú na uvedenú záležitosť a/alebo akúkoľvek žiadosť o vypočutie, treba zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (322) 295 65 05

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Toto označenie znamená, že ide o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o implementácii článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 (antidumpingová dohoda).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1537/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje poskytovanie vyrovnávacieho príspevku organizáciám výrobcov za tuniaky dodané spracovateľskému priemyslu od 1. januára do 31. marca 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 6,

keďže:

(1)

Vyrovnávací príspevok ustanovený v článku 27 nariadenia (ES) č. 104/2000 sa za určitých podmienok môže poskytnúť organizáciám výrobcov tuniakov v Spoločenstve na množstvá tuniakov dodané spracovateľskému priemyslu za kalendárny štvrťrok, počas ktorého sa zaznamenali ceny, keď priemerná štvrťročná predajná cena na trhu Spoločenstva, ako aj dovozná cena, prípadne dovozná cena vrátane vyrovnávacích poplatkov, sú nižšie ako 87 % výrobnej ceny Spoločenstva za príslušný výrobok.

(2)

Pokiaľ ide o tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga), prieskum situácie na trhu Spoločenstva ukázal, že v období od 1. januára do 31. marca 2007 boli jeho priemerná štvrťročná predajná cena, ako aj jeho dovozná cena, uvedené v článku 27 nariadenia (ES) č. 104/2000, nižšie ako 87 % platnej výrobnej ceny Spoločenstva stanovenej nariadením Rady (ES) č. 1969/2006 (2).

(3)

Právo na príspevok sa stanoví na základe faktúr za predaj uskutočnený počas príslušného štvrťroka, ktoré sa použili na výpočet priemernej mesačnej predajnej ceny v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2001 z 9. novembra 2001 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 v súvislosti s poskytovaním vyrovnávacieho príspevku za tuniaky určené pre spracovateľský priemysel (3).

(4)

Výška príspevku stanoveného v súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000 nesmie v žiadnom prípade presiahnuť buď rozdiel medzi aktivačnou cenou a priemernou predajnou cenou príslušného výrobku na trhu Spoločenstva, alebo paušálnu čiastku rovnajúcu sa 12 % tejto aktivačnej ceny.

(5)

Množstvá, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku, nesmú v žiadnom prípade pre príslušný štvrťrok prekročiť limity stanovené v článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(6)

Množstvá tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) predané a dodané spracovateľskému priemyslu so sídlom na colnom území Spoločenstva boli počas príslušného štvrťroka väčšie ako množstvá predané a dodané počas toho istého štvrťroka v troch predchádzajúcich rybárskych rokoch. Keďže tieto množstvá prekračujú hornú hranicu stanovenú v článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č.104/2000, je potrebné obmedziť celkové množstvá týchto výrobkov, za ktoré možno poskytnúť vyrovnávací príspevok.

(7)

Na výpočet vyrovnávacieho príspevku poskytnutého každej organizácii výrobcov pri využití horných hraníc stanovených v článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné stanoviť rozdelenie množstiev, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku, medzi príslušné organizácie výrobcov úmerne podľa množstiev, ktoré vyprodukovali v tom istom štvrťroku rybárskych rokov 2004, 2005 a 2006.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyrovnávací príspevok ustanovený v článku 27 nariadenia (ES) č. 104/2000 sa poskytuje na obdobie od 1. januára do 31. marca 2007 za tuniaky dlhoplutvé (Thunnus alalunga).

Maximálna výška príspevku v súlade s prvou a druhou zarážkou článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000 sa stanovuje na 5 EUR za tonu.

Článok 2

1.   Celkové množstvo, za ktoré možno poskytnúť vyrovnávací príspevok, je 34,320 ton tuniakov dlhoplutvých (Thunnus alalunga).

2.   Rozdelenie celkového množstva medzi príslušné organizácie výrobcov je stanovené v prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.

(2)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 293, 10.11.2001, s. 11.


PRÍLOHA

Rozdelenie množstiev tuniakov, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku za obdobie od 1. januára do 31. marca 2007, medzi organizácie výrobcov v zmysle článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 na základe percentuálnej sadzby vyrovnávacieho príspevku

(v tonách)

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

Množstvá, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku vo výške 100 %

(článok 27 ods. 4 prvá zarážka)

Množstvá, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku vo výške 50 %

(článok 27 ods. 4 druhá zarážka)

Celkové množstvá, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytnutie vyrovnávacieho príspevku

(článok 27 ods. 4 prvá a druhá zarážka).

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

Spoločenstvo – Spolu

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1538/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 327/98 (3) sa obmedzuje platnosť vývozných povolení vydaných niektorými tretími krajinami na účel predkladania žiadostí o dovozné povolenie na prebiehajúci kvótový rok.

(2)

Toto ustanovenie predstavuje pre orgány Spoločenstva administratívne obmedzujúce opatrenie, pričom za platnosť týchto povolení a ich kontrolu sú v prvom rade zodpovedné orgány krajín vývozu. Zachovanie tohto ustanovenia ako podmienky oprávnenosti žiadostí o dovozné povolenie teda nie je ani odôvodnené, ani potrebné. Je preto vhodné ho zrušiť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 327/98 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 nariadenia (ES) č. 327/98 sa tretí pododsek vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1539/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú indexy uplatniteľné na obilie vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilia, na ktoré sa poskytuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú dané pod kontrolu a destilované, zaťažené indexom, ktorý sa na každý rok stanovuje pre daný členský štát. Tento index vyjadruje vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v týchto množstvách počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu dozrievania tohto alkoholického nápoja, pomer medzi vyvezenými celkovými množstvami a celkovými množstvami príslušného alkoholického nápoja uvedenými na trh.

(2)

Vzhľadom na informácie poskytnuté Spojeným kráľovstvom za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006 priemerné obdobie dozrievania v roku 2006 bolo v prípade škótskej whisky šesť rokov.

(3)

Mali by sa preto stanoviť indexy na obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008.

(4)

Článok 10 protokolu 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore vylučuje poskytnutie vývozných náhrad do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho Komisia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré zahŕňajú zrušenie vývozných náhrad. Preto by sa to v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 malo brať do úvahy pri výpočte indexu na obdobie 2007/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 sa indexy uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 uplatniteľné na obilie používané v Spojenom kráľovstve na výrobu škótskej whisky stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).


PRÍLOHA

Indexy uplatniteľné v Spojenom kráľovstve

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný index

na jačmeň spracovaný na slad použitý na výrobu sladovej whisky

na obilie použité na výrobu obilnej whisky

Od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008

0,445

0,526


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1540/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilnín, na ktoré sa uplatňuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú umiestnené pod kontrolu a destilované, zaťažené indexom, ktorý sa na každý rok stanovuje pre daný členský štát. Tento index vyjadruje pomer medzi celkovými vyvezenými množstvami a celkovými predávanými množstvami príslušných liehovín na základe zisteného vývoja týchto množstiev počas počtu rokov, ktorý zodpovedá priemernej dĺžke starnutia príslušných liehovín.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Írsko za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006, bol priemerný čas dozrievania v roku 2006 v prípade írskej whisky päť rokov.

(3)

Mali by sa preto stanoviť indexy na obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008.

(4)

Článkom 10 protokolu 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa vylučuje poskytnutie vývozných náhrad do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Spoločenstvo okrem toho uzavrelo s určitými tretími krajinami dohody, ktoré sa týkajú zrušenia vývozných náhrad. Preto by sa v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 mal tento fakt brat’ do úvahy pri výpočte indexov na obdobie 2007/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 sa indexy uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 a uplatniteľné na obilniny, ktoré sa v Írsku používajú na výrobu írskej whisky, stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).


PRÍLOHA

Indexy uplatniteľné v Írsku

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný index

na jačmeň používaný na výrobu írskej whisky kategórie B (1)

na obilniny používané na výrobu írskej whisky kategórie A

Od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008

0,706

1,782


(1)  Vrátane jačmeňa spracovaného na slad.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1541/2007

z 20. decembra 2007

o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. g),

keďže:

(1)

V článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady v odvetví cukru sa môžu líšiť vzhľadom na miesto určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo zvláštne požiadavky určitých trhov.

(2)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži do konca hospodárskeho roka 2007/2008 pre stanovenie vývozných náhrad za biely cukor (2) sa stanovuje táto diferenciácia vylúčením niektorých miest určenia.

(3)

V článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (3), sa stanovuje, že ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, náhrady sa vyplatia podľa dodatočných podmienok ustanovených v článkoch 15 a 16 uvedeného nariadenia.

(4)

V článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa stanovuje, že výrobky sa musia doviezť v nezmenenom stave do tretej krajiny alebo do jednej z tretích krajín, na ktoré sa uplatňuje náhrada.

(5)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa uvádzajú rôzne typy dokladov, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz o splnení colných formalít na dovoz v tretích štátoch v prípade diferenciácie výšky náhrady podľa miesta určenia. Podľa odseku 4 uvedeného článku Komisia môže v niektorých osobitných prípadoch, ktoré budú určené, uznať za dôkaz uvedený v uvedenom článku aj predloženie iného dokumentu alebo inú formu dokladu.

(6)

V odvetví cukru sa vývozné operácie riadia zmluvami definovanými ako FOB na londýnskom termínovanom trhu. Kupujúci tak v tejto fáze FOB preberajú všetky zmluvné záväzky vrátane predloženia dokladu o splnení colných formalít bez toho, aby boli priamymi príjemcami náhrady, na ktorú tento doklad zakladá právo. V niektorých krajinách môžu byť so získaním tohto dokladu na všetky vyvezené množstvá spojené značné administratívne ťažkosti, čo môže vyplatenie náhrady za všetky skutočne vyvezené množstvá značne oddialiť alebo mu zabrániť.

(7)

S cieľom obmedziť vplyv na rovnováhu trhu s cukrom sa nariadením Komisie (ES) č. 436/2007 z 20. apríla 2007 o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 (4) stanovuje zmiernenie pravidiel o dôkaze splnenia colných formalít až do 31. decembra 2007.

(8)

Vzhľadom na skutočnosť, že administratívne prekážky, ktoré boli dôvodom tejto výnimky, ako aj ich vplyv na trh stále pretrvávajú, alternatívne dôkazy o mieste určenia treba uplatňovať aj v roku 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade vývozov uskutočnených v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa výrobky považujú za dovezené do tretej krajiny po predložení týchto troch dokladov:

a)

kópie prepravného dokladu;

b)

vyhlásenia, že výrobok bol vyložený, vystaveného verejným orgánom dotknutej tretej krajiny, verejnými orgánmi jedného z členských štátov so sídlom v krajine určenia alebo medzinárodnou dozornou agentúrou schválenou podľa článkov 16a až 16f nariadenia (ES) č. 800/1999, potvrdzujúceho, že uvedený výrobok opustil miesto vykládky, alebo aspoň to, že podľa vedomia orgánu alebo agentúry vydávajúcej vyhlásenie nebol výrobok následne znovu naložený s cieľom opätovného vývozu;

c)

bankového dokladu vydaného schválenými sprostredkovateľmi so sídlom v Spoločenstve, ktorý potvrdzuje, že platba zodpovedajúca predmetnému vývozu bola pripísaná na nimi vedený účet vývozcu alebo doklad o úhrade.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1298/2007 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).

(4)  Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 14.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1542/2007

z 20. decembra 2007

o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

Článkom 23 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa ustanovuje, že pokiaľ ide o vytvorenie administratívnych a technických štruktúr potrebných na zabezpečenie účinnej kontroly, inšpekcie a presadzovania dodržiavania pravidiel tak, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 3 uvedeného nariadenia, môžu sa prijať podrobné pravidlá.

(2)

S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž je vhodné zaviesť harmonizované postupy vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd.

(3)

V úzkej spolupráci medzi Spoločenstvom, Nórskom a Faerskými ostrovmi sa v rokoch 2002 – 2005 vyvinuli postupy vykládky a váženia a stali sa súčasťou právnych predpisov Spoločenstva počas fázy vývoja ako prechodné technické a kontrolné opatrenia v nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (2).

(4)

Aby sa umožnila primeraná kontrola a inšpekcia vykládok sleďov, makrel a stavríd z plavidiel Spoločenstva, mali by sa povoliť vykládky len v určených prístavoch v Spoločenstve alebo tretích krajinách, v ktorých sa uplatňuje podobný systém vykládky a váženia uvedených druhov ako v Spoločenstve.

(5)

Aby sa zlepšila presnosť poskytovaných informácií prostredníctvom lodného denníka, je nevyhnutné ustanoviť určité výnimky z nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (3). Z dôvodu jasnosti je vhodné špecifikovať, že okrem požiadaviek stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (4), sa uplatňujú aj určité požiadavky uvedené v tomto nariadení.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah

Toto nariadenie sa uplatňuje na vykládky rybárskych plavidiel Spoločenstva a rybárskych plavidiel tretích krajín v Spoločenstve, pri ktorých množstvo na jednu vykládku presahuje 10 ton sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) alebo ich kombinácie:

a)

v prípade sleďov ulovených v zónach I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (5);

b)

v prípade makrel a stavríd ulovených v zónach IIa, IIIa, IV, VI a VII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES).

Článok 2

Určené prístavy

1.   Vykládky sleďov, makrel a stavríd sa zakazujú mimo prístavov určených členskými štátmi alebo tretími krajinami, ktoré uzatvorili so Spoločenstvom dohody o vykládkach uvedených rýb.

2.   Každý príslušný členský štát zašle Komisii zoznam určených prístavov, v ktorých možno vykladať slede, makrely alebo stavridy. Takisto oznámi Komisii postupy inšpekcie a dozoru, ktoré sa majú uplatňovať v uvedených prístavoch, vrátane podmienok zaznamenávania a nahlasovania množstiev ktoréhokoľvek uvedeného druhu v rámci jednotlivých vykládok.

3.   Každý príslušný členský štát zašle Komisii všetky zmeny v zoznamoch prístavov, ako aj zmeny v postupoch inšpekcie a dozoru uvedených v odseku 2 aspoň 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

4.   Komisia zašle informácie uvedené v odsekoch 2 a 3, ako aj zoznam prístavov, ktoré určili tretie krajiny, všetkým príslušným členským štátom.

5.   Komisia a dotknuté členské štáty uverejnia zoznam určených prístavov a zmeny v ňom na svojich internetových stránkach.

KAPITOLA II

VYKLÁDKY V SPOLOČENSTVE

Článok 3

Vplávanie do prístavu

1.   Kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca informuje príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka, najmenej 4 hodiny pred vplávaním do príslušného prístavu vykládky o:

a)

prístave, do ktorého zamýšľa vplávať, názve plavidla a jeho registračnom čísle;

b)

odhadovanom čase príjazdu do uvedeného prístavu;

c)

množstve každého druhu ponechaného na palube v kilogramoch živej hmotnosti;

d)

zóne, v ktorej sa uskutočnil výlov, podľa článku 10 písm. d) tohto nariadenia.

2.   Členský štát môže na oznámenie ustanoviť kratšiu lehotu ako sa stanovuje v odseku 1. V takom prípade informuje členský štát Komisiu o tejto skutočnosti 15 dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Komisia a príslušné členské štáty uverejnia túto informáciu na svojich internetových stránkach.

Článok 4

Vykládka

Príslušné orgány príslušného členského štátu vyžadujú, aby sa s vykládkou nezačalo skôr, ako bude povolená. Ak sa vykládka preruší, na obnovenie vykládky sa vyžaduje povolenie.

Článok 5

Lodný denník

1.   Odchylne od ustanovení bodu 4.2 prílohy IV k nariadeniu (EHS) č. 2807/83 predloží kapitán rybárskeho plavidla okamžite po príjazde do prístavu príslušnú stranu alebo strany lodného denníka príslušnému orgánu v prístave vykládky.

2.   Množstvá ponechané na palube a oznámené pred vykládkou uvedenou v článku 3 ods. 1 písm. c) sa musia rovnať množstvám zaznamenaným v palubnom denníku po jeho uzavretí.

3.   Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2807/83 predstavuje povolené rozpätie tolerancie v odhadoch množstva rýb ponechaných na palube plavidiel v kilogramoch, ktoré sú zaznamenané do lodného denníka, 10 %.

Článok 6

Váženie čerstvých rýb

1.   Všetci kupujúci nakupujúci čerstvé ryby sa uistia, že sa všetky prijaté množstvá vážia na zariadeniach schválených príslušnými orgánmi. Váženie sa uskutočňuje pred roztriedením, spracovaním, uskladnením a prevozom rýb z prístavu vykládky alebo pred ich ďalším predajom. Údaj vyplývajúci z váženia sa použije na vyplnenie vyhlásenia o vykládke, potvrdenia o predaji a vyhlásenia o prevzatí.

2.   Pri určovaní hmotnosti nepresiahne zrážka na vodu 2 %.

Článok 7

Váženie čerstvých rýb po preprave

1.   Odchylne od článku 6 ods. 1 môžu členské štáty povoliť váženie čerstvých rýb po preprave z prístavu vykládky za predpokladu, že sa ryby nevážili pri vykládke a prepravujú sa na miesto určenia na území členského štátu, ktoré sa nachádza najviac 100 km od prístavu vykládky.

2.   Váženie čerstvých rýb po preprave uvedené v odseku 1 sa môže povoliť, len ak:

a)

cisternové vozidlo, v ktorom sa ryby prepravujú, sprevádza inšpektor z miesta vykládky do miesta váženia rýb, alebo

b)

príslušné orgány v mieste vykládky vydali na prepravu rýb súhlas.

3.   Súhlas uvedený v odseku 2 písm. b) sa vydáva za týchto podmienok:

a)

bezprostredne pred tým, ako cisternové vozidlo opustí prístav vykládky, kupujúci alebo jeho zástupca musia predložiť príslušným orgánom písomné vyhlásenie s uvedením druhov rýb a názvu plavidla, z ktorého sa vyložili, špecifického identifikačného čísla cisternového vozidla a podrobností o mieste určenia, v ktorom sa ryby odvážia; vyhlásenie musí zahŕňať dátum a čas, ako aj odhadovaný čas príchodu cisternového vozidla na miesto určenia;

b)

vodič musí mať počas prepravy rýb pri sebe kópiu vyhlásenia uvedeného v písmene a) a musí ju v mieste určenia odovzdať príjemcovi rýb.

Článok 8

Verejne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých rýb

V prípade, že sa využívajú verejne prevádzkované zariadenia na váženie, strana, ktorá ryby váži, vydá kupujúcemu lístok váženia s uvedením dátumu a času váženia a identifikačného čísla cisternového vozidla. Kópia lístku váženia sa pripojí k potvrdeniu o predaji alebo vyhláseniu o prevzatí.

Článok 9

Súkromne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých rýb

1.   V prípade, že sa využívajú súkromne prevádzkované zariadenia na váženie, uplatňujú sa ustanovenia tohto článku.

2.   Vážiace zariadenie schvaľujú, kalibrujú a zabezpečujú zabezpečovacou značkou príslušné orgány.

3.   Strana, ktorá ryby váži, vedie pre každé vážiace zariadenie viazaný stránkovaný denník („denník váženia“), v ktorom sa uvádza:

a)

názov a registračné číslo plavidla, z ktorého sa ryby vyložili;

b)

identifikačné číslo cisternových vozidiel v prípadoch, keď boli ryby v súlade s článkom 7 prevážané z prístavu vykládky pred vážením. Každá jednotlivá náplň cisternového vozidla sa váži a zaznamenáva osobitne;

c)

druhy rýb;

d)

hmotnosť každej vykládky;

e)

dátum a čas začatia a ukončenia váženia.

4.   Ak sa váženie uskutočňuje pásovou váhou, zariadenie sa musí vybaviť viditeľným počítadlom, ktorým sa zaznamenáva celková kumulatívna hmotnosť. Počiatočný údaj na počítadle, ako aj celková kumulatívna hmotnosť sa zaznamenajú do denníka váženia. Každé použitie uvedeného systému sa zaznamená do denníka váženia.

Článok 10

Označovanie mrazených rýb

Z plavidiel sa môžu vykladať jedine mrazené ryby, ktoré sú označené jasne čitateľným štítkom alebo pečiatkou. Na štítku alebo pečiatke nachádzajúcich sa na každom boxe alebo mrazenom bloku rýb sa vyznačia tieto údaje:

a)

názov alebo registračné číslo plavidla, ktorým sa ryby vylovili;

b)

druh rýb;

c)

dátum produkcie;

d)

zóna, z ktorej úlovok pochádza; zónou sa označuje podoblasť a divízia alebo subdivízia, v ktorých sa uplatňuje obmedzovanie úlovkov podľa právnych predpisov Spoločenstva.

Článok 11

Váženie mrazených rýb

1.   Všetci kupujúci alebo majitelia mrazených rýb sa uistia, že vyložené množstvá sa odvážia ešte pred spracovaním rýb, ich uložením do skladu, prepravou z prístavu vykládky alebo ďalším predajom. Hmotnosť vyložených mrazených rýb v boxoch sa určuje za každý jednotlivý druh rýb vynásobením celkového počtu boxov priemernou čistou hmotnosťou boxu vypočítanou metódou stanovenou v prílohe.

2.   Strana, ktorá váži ryby, vedie záznam z každej jednej vykládky, v ktorom sa uvádza:

a)

názov a registračné číslo plavidla, z ktorého sa ryby vyložili;

b)

druhy vyložených rýb;

c)

veľkosť dávky a vzorka paliet podľa druhov rýb v súlade s ustanoveniami bodu 1 prílohy;

d)

hmotnosť každej palety vzorky a priemerná hmotnosť paliet;

e)

počet boxov na každej palete vzorky;

f)

tara na box, ak sa líši od tary uvedenej v bode 4 prílohy;

g)

priemerná hmotnosť prázdnej palety v súlade s ustanoveniami bodu 3 písm. b) prílohy;

h)

priemerná hmotnosť jednotlivých druhov rýb na box.

3.   Údaj vyplývajúci z váženia sa použije na vyplnenie vyhlásenia o vykládke, potvrdenia o predaji a vyhlásenia o prevzatí.

Článok 12

Uchovávanie dokladov súvisiacich s vážením

Denník váženia a záznamy ustanovené v článku 9 ods. 3 a článku 11 ods. 2, ako aj kópie písomných vyhlásení ustanovených v článku 7 ods. 3 písm. b) sa uchovávajú počas šiestich rokov.

Článok 13

Potvrdenie o predaji a vyhlásenie o prevzatí

Okrem dokumentov podľa ustanovení článku 9 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2847/93 predloží spracovateľ, príjemca alebo nákupca všetkých vyložených rýb kópiu potvrdenia o predaji alebo vyhlásenia o prevzatí príslušným orgánom príslušného členského štátu na požiadanie, avšak v každom prípade najneskôr do 48 hodín po ukončení váženia.

Článok 14

Prístup príslušných orgánov

Príslušné orgány majú kedykoľvek plný prístup k vážiacemu zariadeniu, denníkom váženia, písomným vyhláseniam a do všetkých priestorov, kde sa ryby spracúvajú a uchovávajú.

Článok 15

Krížové kontroly

Príslušné orgány vykonávajú administratívne krížové kontroly všetkých vykládok, okrem iného:

1.

množstiev podľa druhov rýb uvedených v predbežnom oznámení o vykládke podľa článku 3 ods. 1 písm. c) a množstiev zaznamenaných v lodnom denníku plavidla;

2.

množstiev podľa druhov rýb zaznamenaných v lodnom denníku plavidla a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke;

3.

množstiev podľa druhov rýb zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o prevzatí alebo v potvrdení o predaji;

4.

oblasti výlovu zaznamenanej v lodnom denníku plavidla a údajov zo systému VMS príslušného plavidla.

Článok 16

Komplexná kontrola

1.   Príslušné orgány členského štátu zabezpečia, aby najmenej 15 % množstva vyložených rýb a najmenej 10 % vykládok rýb podliehalo komplexným kontrolám. Uvedené kontroly sa vykonávajú v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

2.   Monitorovanie váženia úlovku plavidla sa uskutočňuje podľa druhov rýb. V prípade plavidiel prečerpajúcich úlovok na breh sa monitoruje váženie celej vykládky. V prípade vykládky mrazených rýb sa spočítavajú všetky boxy a monitoruje sa metóda výpočtu priemernej čistej hmotnosti boxov ustanovená v prílohe.

3.   Okrem údajov uvedených v článku 15 podliehajú krížovej kontrole tieto údaje:

a)

množstvá podľa druhov zaznamenané v denníku váženia a množstvá podľa druhov zaznamenané vo vyhlásení o prevzatí alebo v potvrdení o predaji;

b)

písomné vyhlásenia, ktoré príslušné orgány dostali podľa článku 7 ods. 3 písm. a), a písomné vyhlásenia, ktoré vlastní príjemca rýb podľa článku 7 ods. 3 písm. b);

c)

identifikačné čísla cisternových vozidiel, ktoré sa zaznamenali do denníka váženia v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. b), a čísla uvedené v písomných vyhláseniach ustanovených v článku 7 ods. 3 písm. a).

4.   Po ukončení vykládky sa overí, že v plavidle sa nenachádzajú žiadne ryby.

Článok 17

Záznamy kontrolných činností

Všetky inšpekčné činnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 16, sa zdokumentujú. Táto dokumentácia sa uchováva počas šiestich rokov.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).

(3)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(5)  Medzinárodná rada pre výskum morí (ICES) podľa definície v nariadení Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku [Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 448/2005 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 5)].


PRÍLOHA

Metóda výpočtu priemernej čistej hmotnosti boxov alebo mrazených blokov rýb

1.

Priemerná hmotnosť na box sa určuje za každý jednotlivý druh rýb s využitím plánu vzorkovania v tabuľke. Vzorka palety sa vyberie náhodne.

Plán vzorkovania

Veľkosť dávky

(počet boxov)

Veľkosť vzorky

(počet paliet × 52 boxov)

5 000 alebo menej

3

5 001–10 000

4

10 001–15 000

5

15 001–20 000

6

20 001–30 000

7

30 001–50 000

8

viac ako 50 000

9

2.

Každá paleta boxov vo vzorke sa odváži. Celková hrubá hmotnosť všetkých paliet vo vzorke sa vydelí celkovým počtom paliet vo vzorke, čím sa získa priemerná hrubá hmotnosť jednotlivých druhov rýb na paletu.

3.

S cieľom získať čistú hmotnosť jednotlivých druhov rýb na box sa od priemernej hrubej hmotnosti palety uvedenej v bode 2 odpočítajú tieto údaje:

a)

priemerná tara na box rovná hmotnosti ľadu a kartónového, umelohmotného alebo iného baliaceho materiálu vynásobená počtom boxov na palete;

b)

priemerná hmotnosť deviatich prázdnych paliet použitých pri vykládke.

Výsledná čistá hmotnosť jednotlivých druhov rýb na paletu sa následne vydelí počtom boxov na palete.

4.

Tara na box uvedená v bode 3 písm. a) je 1,5 kg. Členský štát môže použiť inú taru na box za predpokladu, že predloží svoju metódu vzorkovania a akékoľvek jej zmeny na schválenie Komisii.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1543/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za sušené odstredené mlieko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3 písm. b) a ods. 14,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 581/2004 (2) a článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 582/2004 (3) sa vyhlasuje stála verejná súťaž na určovanie vývozných náhrad za určité mliečne výrobky vyvážané do krajín určenia okrem určitých tretích krajín a území.

(2)

Aby sa predišlo nesprávnemu výkladu štatútu týchto krajín určenia, je vhodné rozlišovať medzi tretími krajinami a územiami členských štátov Európskej únie, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva.

(3)

V článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 581/2004 a článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 582/2004 sa príslušným spôsobom stanovujú lehoty na predkladanie ponúk na určenie vývozných náhrad za maslo a sušené odstredené mlieko. Vzhľadom na situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa v nariadení Komisie (ES) č. 1119/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za určité druhy masla, a od nariadenia (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za sušené odstredené mlieko (4), ustanovila v poslednom štvrťroku 2007 na každý mesiac len jedna lehota na predkladanie ponúk.

(4)

Vzhľadom na skutočnosť, že takáto situácia na uvedenom trhu pravdepodobne pretrvá, a s cieľom predísť zbytočným administratívnym postupom a nákladom je vhodné definitívne prijať tento interval na permanentnom základe od januára 2008.

(5)

Nariadenia (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 581/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výrobky uvedené v prvom pododseku sú určené na vývoz do všetkých krajín určenia s výnimkou týchto krajín a území:

a)

tretie krajiny: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu.“

2.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každá lehota na predkladanie ponúk sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v druhý utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v tretí utorok;

b)

v decembri sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v prvý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota začína o 13.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predkladanie ponúk sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) v tretí utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) v štvrtý utorok;

b)

v decembri sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) v druhý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 13.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 582/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Vyhlasuje sa stála verejná súťaž s cieľom určiť vývoznú náhradu za sušené odstredené mlieko uvedené v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (5) vo vreciach s hmotnosťou najmenej 25 kilogramov netto a obsahujúce najviac 0,5 % hmotnosti pridaných nemliečnych látok, patriace pod číselný znak produktu ex ex 0402 10 19 9000, určené na vývoz do všetkých krajín určenia okrem týchto krajín a území:

a)

tretie krajiny: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu.

2.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každá lehota na predkladanie ponúk sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v druhý utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v tretí utorok;

b)

v decembri sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) v prvý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota začína o 13.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predkladanie ponúk sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) v tretí utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa končí o 13.00 (bruselského času) v štvrtý utorok;

b)

v decembri sa končí o 13.00 (bruselského času) v druhý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 13.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 276/2007 (Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 276/2007.

(4)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1544/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

V článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením Rady č. 1152/2007, sa stanovuje výška pomoci na mlieko poskytované žiakom vo vzdelávacích inštitúciách, nehľadiac na jeho obsah tuku, a upravuje sa v ňom výška pomoci na ostatné oprávnené výrobky.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2707/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Členské štáty môžu vyplácať pomoc v prípade tých oprávnených výrobkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe I.

2.   Vo francúzskych zahraničných departmánoch sa môže mlieko ochutené čokoládou alebo inak pripravovať zo sušeného mlieka.

3.   Členské štáty môžu povoliť pridanie najviac 5 mg fluóru na kilogram do výrobkov kategórie I.

4.   Pomoc sa poskytuje len na výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4), a to najmä požiadavky týkajúce sa prípravy v schválenom zariadení a požiadavky na identifikačné označovanie uvedené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

2.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Miery pomoci sa uvádzajú v prílohe II.“;

3.

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pre výrobky kategórií II až VI uvedené v prílohe I sa pri výpočte použijú tieto ekvivalencie:

a)

kategória II: 100 kg = 300 kg mlieka;

b)

kategória III: 100 kg = 765 kg mlieka;

c)

kategória IV: 100 kg = 850 kg mlieka;

d)

kategória V: 100 kg = 935 kg mlieka;

e)

kategória VI: 100 kg = 750 kg mlieka.“;

4.

Prílohy I a II sa nahrádzajú prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 704/2007 (Ú. v. EÚ L 161, 22.6.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.“


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV OPRÁVNENÝCH NA POMOC SPOLOČENSTVA

Kategória I

a)

tepelne upravované mlieko;

b)

tepelne upravované mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsahujúce minimálne 90 hmotnostných % mlieka uvedeného v písmene a);

c)

jogurt alebo ‚piimä/filmjölk’ alebo ‚piimä/fil’ vyrobené z mlieka uvedeného v písmene a).

Kategória II

Čerstvé a spracované syry bez pridanej arómy (1), s obsahom tuku v sušine najmenej 40 hmotnostných %.

Kategória III

Syry iné ako čerstvé a spracované syry s obsahom tuku v sušine najmenej 45 hmotnostných %.

Kategória IV

Syr Grana Padano.

Kategória V

Syr Parmigiano-Reggiano.

Kategória VI

Syr Halloumi.

PRÍLOHA II

Miery pomoci

a)

18,15 EUR/100 kg na výrobky kategórie I;

b)

54,45 EUR/100 kg na výrobky kategórie II;

c)

138,85 EUR/100 kg na výrobky kategórie III;

d)

154,28 EUR/100 kg na výrobky kategórie IV;

e)

169,70 EUR/100 kg na výrobky kategórie V;

f)

136,13 EUR/100 kg na výrobky kategórie VI.


(1)  Na účely tejto kategórie syr bez pridanej arómy znamená syr získaný výhradne z mlieka, pričom sa môžu pridávať ďalšie látky potrebné pri jeho výrobe za predpokladu, že sa tieto látky nepoužívajú ako úplná alebo čiastočná náhrada akejkoľvek mliečnej zložky.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/67


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1545/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa s cieľom zabezpečiť adekvátne dodávky pre rafinérie Spoločenstva pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na dodatočné množstvo dovezeného surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Toto doplnkové množstvo sa vypočíta v súlade s článkom 19 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2) na základe bilancie odhadu dodávok surového cukru pre Spoločenstvo. Z bilancie hospodárskeho roku 2007/2008 vyplýva potreba dovozu dodatočného množstva surového cukru v takom množstve, aby sa uspokojili potreby rafinérií Spoločenstva.

(3)

Na zabezpečenie toho, aby rafinérie v Spoločenstve mali dostatočnú zásobu surového cukru na naplnenie potreby svojich tradičných dodávok, by sa dodatočné množstvo malo rozdeliť medzi príslušné tretie krajiny tak, aby sa zaistila celková dodávka. V prípade Indie sa považuje za vhodné ponechať pôvodné množstvo 10 000 ton. Pokiaľ ide o potrebu zvyšných dodávok, stanoví sa celkové množstvo pre štáty AKP, ktoré sa kolektívne rozhodli zaviesť medzi sebou postupy na prideľovanie množstiev s cieľom zaistiť vhodné dodávky pre rafinérie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 sa dodatočné množstvo surového trstinového cukru na rafináciu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701 11 10, podľa článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 určuje takto:

a)

70 000 ton cukru vyjadrených v bielom cukre, s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006 okrem Indie;

b)

10 000 ton cukru vyjadrených v bielom cukre, s pôvodom z Indie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1546/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho články 10 a 15,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1152/2007 sa zmenili a doplnili ustanovenia nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré sa týkajú súkromného skladovania masla a smotany, najmä zrušením odkazu na vnútroštátne normy kvality ako kritériá oprávnenosti na pomoc pre súkromné skladovanie masla.

(2)

Vzhľadom na tieto nové ustanovenia je vhodné zladiť kritériá oprávnenosti na schémy pomoci na skladovanie smotany, masla a koncentrovaného masla stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1898/2005 (2). Predovšetkým by sa mali vypustiť odkazy na vnútroštátne normy kvality, a kde je to potrebné, mali by sa nahradiť kritériami oprávnenosti podľa nariadenia (ES) č. 1255/1999. Príslušné ustanovenia o kontrolách by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1898/2005 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1898/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

maslo, ktoré sa vyrába priamo a výhradne z pasterizovanej smotany, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999.“

2.

Článok 45 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Keď sa do masla alebo smotany pridávajú značkovacie látky alebo keď sa maslo alebo smotana zapracujú do konečných výrobkov, prípadne medziproduktov v inom členskom štáte, ako je štát výroby, k tomuto maslu alebo smotane sa prikladá certifikát, ktorý vydá príslušný orgán členského štátu výroby a v ktorom sa vyhlasuje:

a)

pokiaľ ide o maslo, že bolo vyrobené na jeho území v schválenom podniku, ktorý podlieha kontrolám, pri ktorých sa overuje, že maslo sa vyrába priamo a výlučne zo smotany alebo mlieka v zmysle článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999;

b)

pokiaľ ide o smotanu, že bola vyrobená na jeho území v schválenom podniku, ktorý podlieha kontrolám toho, že smotana sa získala priamo a výlučne z kravského mlieka vyrobeného v Spoločenstve v zmysle článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

3.   Keď členský štát výroby vykonal kontroly charakteru a zloženia masla, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia, certifikát podľa odseku 2 tohto článku obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie, že príslušný výrobok je maslo v zmysle prvého pododseku článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999. V takom prípade musí byť balenie zapečatené číslovaným štítkom, ktorý vydá príslušný orgán členského štátu výroby. Toto číslo sa musí zapísať do certifikátu.“

3.

Článok 72 písm. b) bod i) sa nahrádza takto:

„i)

podmienkam ustanoveným v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999.“

4.

Článok 74 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade masla, ktoré sa uvádza v druhej zarážke prvého pododseku článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999, výška pomoci stanovená v odseku 1 tohto článku sa vynásobí číslom 0,9756.“

5.

Článok 81 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Maslo sa dodáva odberateľovi v balení, na ktorom je jasným a nezmazateľným písmom uvedené identifikačné označenie v súlade s článkom 72 písm. b), a jedna položka alebo viac položiek zo zoznamu v prílohe XVI(1).“

6.

Článok 82 sa nahrádza takto:

„Článok 82

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné kontrolné opatrenia, ktorými sa zabezpečí plnenie tejto kapitoly. Predovšetkým kontroly obchodných dokumentov a skladovej evidencie dodávateľa sa vykonávajú v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4045/89 (3).

Okrem toho oprávnenosť masla sa kontroluje analýzou náhodne odobratých fyzických vzoriek, aby sa zabezpečilo plnenie článku 72 písm. b) bodu i) tohto nariadenia a overenie neprítomnosti nemliečneho tuku.

Kontroly sú predmetom inšpekčného protokolu, v ktorom sa udáva dátum kontroly, jej trvanie a vykonané činnosti.

2.   Keď sa maslo vyrába v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom ho odberateľ kupuje, platba pomoci podlieha predloženiu certifikátu, ktorý dodá príslušný orgán členského štátu výroby.

Certifikátom sa potvrdzuje, že príslušné maslo sa vyrobilo v schválenom podniku, ktorý podlieha kontrolám, pri ktorých sa overuje, že toto maslo je vyrobené zo smotany alebo mlieka v zmysle článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Keď členský štát výroby vykonal kontroly charakteru a zloženia masla, ako sa uvádza v článku 72 písm. b) tohto nariadenia, certifikát uvedený v prvom pododseku tohto odseku obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie, že príslušný výrobok je maslo v zmysle prvého pododseku článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999. V takom prípade je balenie zapečatené číslovaným štítkom, ktorý vydá príslušný orgán členského štátu výroby. Toto číslo sa musí zapísať do certifikátu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Článok 1 ods. 3 až ods. 6 sa uplatňuje na všetky dodávky masla, ktoré sa vykonávajú na základe poukazu, ako sa uvádza v článku 75 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1898/2005 platného v mesiaci január 2008 a v ďalších mesiacoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 96/2007 (Ú. v. EÚ L 25, 1.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18.“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/70


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1547/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje prechodné obdobie na vyňatie Kapverdskej republiky zo zoznamu krajín prijímajúcich výhody pre najmenej rozvinuté krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 7,

keďže:

(1)

Na Kapverdskú republiku (ďalej len „Kapverdy“) sa v rámci systému všeobecných colných preferencií Spoločenstva vzťahuje osobitný režim pre najmenej rozvinuté krajiny.

(2)

V článku 12 ods. 7 nariadenia (ES) č. 980/2005 sa ustanovuje vyňatie krajiny z uplatňovania osobitného režimu pre najmenej rozvinuté krajiny, pokiaľ Organizácia Spojených národov túto krajinu vylúči zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín. Takisto sa v tomto článku ustanovuje zavedenie minimálne trojročného prechodného obdobia na zmiernenie nepriaznivých účinkov, ktoré by mohli byť zapríčinené zrušením colných preferencií udelených v rámci osobitného režimu pre najmenej rozvinuté krajiny.

(3)

S účinnosťou od 1. januára 2008 (2) Organizácia Spojených národov vylúčila Kapverdy zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín.

(4)

Do konca roku 2010 by sa teda malo Kapverdom umožniť naďalej požívať výhody vyplývajúce z preferencií udelených v rámci osobitného režimu pre najmenej rozvinuté krajiny.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre všeobecné preferencie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kapverdská republika sa s účinnosťou od 1. januára 2011 vyníma zo zoznamu prijímateľov v rámci osobitného režimu pre najmenej rozvinuté krajiny v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 980/2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 606/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/Res/59/210 z 20. decembra 2004.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/71


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1548/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 145 písm. da) a písm. dd),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa vymedzujú pravidlá spojenej podpory na ovocie a zeleninu. V kapitolách 10g a 10h hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovujú prechodné platby na ovocie a zeleninu a prechodná platba na mäkké ovocie. Je preto potrebné stanoviť podrobné pravidlá na poskytovanie týchto druhov pomoci.

(2)

V článku 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa novým členským štátom umožňuje doplniť priame platby Spoločenstva. Mnohé priame platby sa v plnej miere alebo čiastočne zahrnuli do režimu jednotnej platby vo všetkých členských štátoch okrem tých nových členských štátov, v ktorých sa stále uplatňuje režim jednotnej platby na plochu. Vzhľadom na tento vývoj pri implementácii režimu jednotnej platby skúsenosti z uplatňovania dodatočných vnútroštátnych priamych platieb ukazujú, že v nových členských štátoch sa vyskytli určité ťažkosti pri uplatňovaní pravidiel ustanovených v článku 143c uvedeného nariadenia. Z dôvodu väčšej zrozumiteľnosti je preto vhodné predložiť ďalšie spresnenie významu určitých pojmov, ktoré sa používajú v článku 143c ods. 2 a 7 uvedeného nariadenia.

(3)

V oddiele I bode E prílohy VIII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa stanovuje možnosť poskytovať podporu poľnohospodárom oprávneným na dodatočné vnútroštátne priame platby v Bulharsku a Rumunsku ako súčasť dočasného dodatočného opatrenia na rozvoj vidieka. V prípade príspevku Spoločenstva je vhodné, aby sa pre tieto dodatočné vnútroštátne priame platby uplatňovalo nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 (2), ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003. Tieto ustanovenia by sa mali uplatňovať od dátumu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii.

(4)

V článku 110u ods. 3 a v článku 110v ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa stanovuje, že pomoc ustanovená v týchto článkoch sa poskytuje s podmienkou, že je uzatvorená zmluva na spracovanie. S tým cieľom je správne vyžadovať, aby zmluvu vzhľadom na príslušné poľnohospodárske suroviny uzatvoril schválený prvý spracovateľ na jednej strane a na strane druhej výrobca alebo uznaná organizácia výrobcov, ktorá ho zastupuje, alebo v prípade prechodných platieb na ovocie a zeleninu a prechodnej platby na mäkké ovocie schválený nákupca, ktorý zastupuje výrobcu.

(5)

V snahe zabezpečiť, že surovina zvýhodnená prechodnými platbami na ovocie a zeleninu a prechodnou platbou na mäkké ovocie sa nakoniec spracuje, sa ako vhodné javí vytvoriť systém na schvaľovanie prvých spracovateľov a nákupcov. Títo schválení prevádzkovatelia musia dodržiavať minimálne požiadavky a v prípade neplnenia svojich povinností by podliehali sankciám podľa podrobných pravidiel, ktoré by stanovili príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni.

(6)

V záujme správneho riadenia finančného rámca pre prechodné platby na ovocie a zeleninu by členské štáty mali na začiatku každého roka stanoviť orientačnú výšku pomoci na jeden hektár a pred časovým obdobím pre platby aj konečnú výšku pomoci na jeden hektár.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 (3) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa vkladá toto písmeno t):

„t)

prechodné platby na ovocie a zeleninu a prechodná platba na mäkké ovocie stanovené v kapitolách 10g a 10h hlavy IV uvedeného nariadenia.“

2.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Priame platby uvedené v článku 1 písm. a), b), c), e), h), i), j), m), p) a t) sa poskytujú na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,3 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu určenú členským štátom v rámci limitu stanoveného v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

V prípade Malty sa priame platby uvedené v článku 1 písm. a), b), c), e), h), i), j), m), p) a t) poskytujú na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu určenú členským štátom v rámci limitu stanoveného v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

V prípade Grécka sa prechodné platby na ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 písm. t) poskytujú na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu určenú členským štátom v rámci limitu stanoveného v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

V prípade Bulharska, Lotyšska, Maďarska a Poľska sa platba na mäkké ovocie uvedená v článku 1 písm. t) poskytuje na každý druh plodiny len na plochy, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu určenú členským štátom v rámci limitu stanoveného v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.“

3.

V článku 2 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Priama platba uvedená v článku 1 písm. a), b), c), h), j) a t) sa poskytuje len na plochy, ktoré sú úplne osiate alebo vysadené a pre ktoré sa splnili všetky zvyčajné podmienky na obrábanie v súlade s miestnymi normami.“

4.

V článku 3 ods. 1 písm. e) sa vkladá tento bod v):

„v)

celková výška pomoci vyplatená v prípade prechodných platieb na ovocie a zeleninu a prechodnej platby na mäkké ovocie, ako sa ustanovuje v kapitolách 10g a 10h hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

5.

Za článok 139 sa vkladá tento článok:

„Článok 139a

Podmienky oprávnenosti

1.   Na účely článku 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa za ‚zodpovedajúcu priamu platbu, ktorá sa v tom čase uplatňuje na členské štáty Spoločenstva v zložení k 30. aprílu 2004‘, ako sa uvádza v odseku 2 štvrtom pododseku uvedeného článku, označuje každá priama platba uvedená v prílohe I k uvedenému nariadeniu, poskytnutá v roku uplatňovania dodatočných vnútroštátnych priamych platieb, ktorej podmienky oprávnenosti sú podobné ako podmienky oprávnenosti príslušnej dodatočnej vnútroštátnej priamej platby.

2.   Pri uplatňovaní článku 143c ods. 7 druhej zarážky nariadenia (ES) č. 1782/2003 Komisia zohľadní najmä osobitné finančné rámce daného (pod)odvetvia, ako sa uvádza v článku 143c ods. 5 uvedeného nariadenia, a podmienky oprávnenosti pre príslušnú priamu platbu uplatniteľné v danom čase pre členské štáty Spoločenstva v zložení k 30. aprílu 2004.“

6.

Článok 140 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa uplatňuje na dodatočnú vnútroštátnu platbu so spolufinancovaním v súlade s článkom 33h nariadenia (ES) č. 1257/1999 alebo v prípade Bulharska a Rumunska v súlade s oddielom I bodom E prílohy VIII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska.“

7.

Za kapitolu 17c sa vkladá táto kapitola 17d:

„KAPITOLA 17D

PRECHODNÉ PLATBY NA OVOCIE A ZELENINU A PRECHODNÁ PLATBA NA MÄKKÉ OVOCIE

Článok 171d

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

‚žiadateľ‘ je každý poľnohospodár, ktorý obrába plochy uvedené v článkoch 110t a 110v nariadenia (ES) č. 1782/2003 s cieľom získať pomoc ustanovenú v týchto článkoch;

b)

‚pomoc‘ je prechodná platba na ovocie a zeleninu ustanovená v článku 110t nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo prechodná platba na mäkké ovocie ustanovená v článku 110v uvedeného nariadenia;

c)

‚prvý spracovateľ‘ je každý používateľ poľnohospodárskej suroviny uvedenej v článkoch 110t a 110v nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorý vykonáva prvé spracovanie tejto suroviny s cieľom získať jeden alebo niekoľko výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (4);

d)

‚nákupca‘ je každá osoba, ktorá uzatvorí zmluvu so žiadateľom v zmysle písmena a), ktorá vo svojom vlastnom mene nakupuje aspoň jeden z výrobkov uvedených v článku 68b ods. 2 treťom pododseku alebo v článku 110v ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

e)

‚uznaná organizácia výrobcov‘ je každá právnická osoba alebo presne vymedzená časť právnickej osoby, ktorá spĺňa požiadavky článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 (5) a ktorú uznáva príslušný členský štát v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia a tiež uznané skupiny výrobcov v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia.

Článok 171da

Zmluva

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie možnosti ustanovenej v článku 110u ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členskými štátmi, zmluvu na spracovanie uvedenú v článkoch 110u ods. 3 a v článku 110v ods. 2 uvedeného nariadenia uzatvorí schválený prvý spracovateľ v zmysle článku 171db na jednej strane a na strane druhej žiadateľ alebo uznaná organizácia výrobcov, ktorá ho zastupuje, alebo schválený nákupca v zmysle článku 171db, ktorý zastupuje žiadateľa.

Keď uznaná organizácia výrobcov pôsobí aj ako schválený prvý spracovateľ, zmluva môže byť vo forme záväzku na dodávky.

2.   V zmluve alebo v záväzku na dodávky sa uvedú aspoň:

a)

mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku na dodávky;

b)

príslušné druhy a plochy, na ktorých sa pestuje každý z týchto druhov;

c)

keď je to vhodné, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celý výnos úrody alebo minimálne množstvá určené členskými štátmi.

V prípadoch, keď zmluvu uzatvorí schválený prvý spracovateľ a uznaná organizácia výrobcov alebo schválený nákupca, ktorý zastupuje žiadateľa, v zmluve sa uvedú aj mená a adresy príslušných žiadateľov, ako sa uvádza pod písmenom a), a za každého príslušného žiadateľa aj druhy a plochy, na ktorých sa pestujú, ako sa uvádza pod písmenom b).

Článok 171db

Schválenie prvých spracovateľov a nákupcov

1.   Na účely tejto kapitoly členské štáty zavedú systém schvaľovania prvých spracovateľov a nákupcov, ktorí pôsobia na ich území. Ustanovia najmä podmienky schvaľovania, ktorými sa zabezpečí, aby minimálne:

a)

schválení prví spracovatelia a nákupcovia mali administratívne kapacity na spravovanie zmlúv uvedených v článku 171da;

b)

schválení prví spracovatelia mali vhodné výrobné kapacity.

2.   Členské štáty zavedú postup na kontrolu schvaľovania.

Schválenia udelené podľa nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 2202/96 zostávajú v platnosti na účely tejto kapitoly.

3.   V prípade, že schválený prvý spracovateľ alebo nákupca neplní záväzky ustanovené v tejto kapitole alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach prijatých na základe tejto kapitoly alebo že schválený prvý spracovateľ alebo nákupca neprijme kontroly alebo nespolupracuje pri kontrolách, ktoré vykonávajú príslušné orgány v súlade s nariadením (ES) č. 796/2004, členské štáty uložia primerané pokuty. Výška pokút sa vypočíta so zreteľom na závažnosť porušenia.

4.   Členské štáty sprístupnia verejnosti zoznam schválených prvých spracovateľov a nákupcov najneskôr dva mesiace pred dátumom určeným v súlade s článkom 11 ods. 2 alebo článkom 13 ods. 13a nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 171dc

Výška pomoci na prechodné platby na ovocie a zeleninu

1.   Uplatnením článku 110u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a do 15. marca roka, na ktorý sa pomoc požaduje, členské štáty určia a sprístupnia verejnosti orientačnú výšku pomoci na jeden hektár.

2.   Uplatnením článku 110u ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty na základe zistenej rozlohy určia konečnú výšku pomoci na jeden hektár.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008. Článok 1 ods. 6 sa však uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 972/2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 993/2007 (Ú. v. EÚ L 222, 28.8.2007, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/75


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1549/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/360/ES z 29. mája 2007 o uzatvorení dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcich sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 616/2007 (3) sa spracovateľom poskytuje za istých podmienok možnosť požiadať o dovozné povolenia.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nevzťahuje na solené hydinové mäso patriace pod číselný znak KN 0210 99 39. Hospodárskym subjektom, ktorí zvyčajne dovážajú tento výrobok, je preto potrebné umožniť, aby mohli využiť špecifickú kvótu pre solené hydinové mäso.

(3)

Medzi podmienkami uvedenými v nariadení (ES) č. 616/2007 je najmä podmienka, podľa ktorej sa musí na spracovanie použiť hydinové mäso, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0207 alebo 0210, a výsledkom spracovania musia byť prípravky obsahujúce hydinové mäso, ktoré patria pod číselný znak KN 1602 a na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75.

(4)

Keďže nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nevzťahuje na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN 1602 10, a niektoré hospodárske subjekty špecializované na tento druh spracovania vyjadrili záujem podieľať sa kvótach otvorených nariadením (ES) č. 616/2007, je potrebné umožniť zahrnutie týchto výrobkov do spracovania, ale zároveň spracovanie obmedziť na homogenizované výrobky neobsahujúce iné ako hydinové mäso.

(5)

Skúsenosti ukazujú, že dostupné množstvá pre skupiny 6 a 8 sa nevyužívajú. Jeden z dôvodov tohto nedostatočného využívania spočíva v tom, že minimálne množstvo, o ktoré môže jednotlivý hospodársky subjekt požiadať, stanovené nariadením na 100 ton, je príliš veľké pre tieto trhy, ktoré sú často trhmi „pre úzke cieľové skupiny“.

(6)

Minimálne množstvo, o ktoré je každý hospodársky subjekt oprávnený požiadať, by sa preto malo pre tieto špecifické skupiny znížiť.

(7)

Dovozné povolenia vydávajú členské štáty hospodárskym subjektom viac ako dva mesiace pred začiatkom príslušného čiastkového obdobia alebo obdobia, a teda ich obdobia platnosti. Lehota medzi vydaním týchto povolení a možnosťou dovážať na ich základe je obzvlášť dlhá.

(8)

S cieľom zabrániť tomu, aby sa niektoré z týchto povolení využívali pri dovoze pred začiatkom ich obdobia platnosti, malo by sa požadovať, aby sa na dovozných povoleniach značil začiatok obdobia platnosti.

(9)

Nariadenie (ES) č. 616/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 616/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie poskytne pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na príslušné kvótové obdobie dôkaz o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v danom článku 5 doviezol alebo vyviezol aspoň 50 ton produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75, alebo soleného hydinového mäsa, ktoré patrí pod číselný znak KN 0210 99 39.“

2.

V článku 4 sa prvý pododsek odseku 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj od odseku 1 tohto článku žiadateľ o dovozné povolenie môže pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na príslušné kvótové obdobie predložiť tiež dôkaz o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 spracoval najmenej 1 000 ton hydinového mäsa patriaceho pod číselné znaky KN 0207 alebo 0210 na prípravky z hydinového mäsa, ktoré patria pod číselný znak KN 1602, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75, alebo na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN 1602 10 00, ktoré neobsahujú iné ako hydinové mäso.“

3.

V článku 4 sa druhý pododsek odseku 5 nahrádza takto:

„V prípade skupín 3, 6 a 8 sa minimálne množstvo, ktorého sa musí týkať žiadosť o povolenie, znižuje na 10 ton.“

4.

Príloha II časť B sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

„B.

Údaje uvedené v článku 4 ods. 7 druhom pododseku:

v bulharčine

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

v španielčine

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

v češtine

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

v dánčine

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

v nemčine

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

v estónčine

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

v gréčtine

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

v angličtine

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

vo francúzštine

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

v taliančine

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

v lotyštine

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

v litovčine

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

v maďarčine

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

v maltčine

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

v holandčine

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

v poľštine

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

v portugalčine

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

v rumunčine

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

v slovenčine

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

v slovinčine

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

vo fínčine

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

v švédčine

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …“


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/79


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1550/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 145 písm. c), da), l), m), n) a p),

keďže:

(1)

Komisia v správe Rade (2) o uplatňovaní systému krížového plnenia upozornila na niekoľko možných vylepšení v súvislosti s účinnosťou a zjednodušením predpisov riadiacich toto uplatňovanie. Na to, aby tieto vylepšenia nadobudli účinnosť, musí sa z viacerých hľadísk zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 (3).

(2)

Článkom 143bb nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa zabezpečujú samostatné platby za ovocie a zeleninu v členských štátoch uplatňujúcich režim jednotnej platby na plochu podľa článku 143b tohto nariadenia. Vďaka svojmu charakteru tieto platby nesúvisia s poľnohospodárskou plochou, a preto sa ustanovenia týkajúce sa jednotného uplatňovania podľa nariadenia (ES) č. 796/2004 neuplatňujú na tento systém platieb. Definícia systémov pomoci na plochu by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a mal by sa zabezpečiť primeraný postup uplatňovania.

(3)

Ustanovenia týkajúce sa platieb za cukor uvedené v kapitole 10e nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa stali zastaranými a mali by sa zrušiť.

(4)

Dátum na určenie pomeru trvalých pasienkov, ktorý sa má zachovať na úrovni členských štátov, sa musí stanoviť pre Bulharsko a Rumunsko. Mal by sa uvádzať aj posledný dátum, keď sa oznámia Komisii informácie o tomto pomere.

(5)

Po zavedení prechodných platieb za ovocie a zeleninu podľa kapitoly 10g nariadenia (ES) č. 1782/2003 a prechodných platieb za mäkké ovocie podľa kapitoly 10h toho istého nariadenia sa musí nariadenie (ES) č. 796/2004 zmeniť a doplniť vzhľadom na uplatniteľné postupy.

(6)

Po zavedení systému jednotných platieb a oddelení platieb na plochu už nie je potrebné, aby boli vo všetkých prípadoch kontroly na mieste pre tieto platby neohlásené. Malo by sa objasniť aj to, kedy musia byť kontroly na mieste týkajúce sa krížového plnenia neohlásené, predovšetkým s cieľom zabrániť zatajeniu nesúladu alebo nezrovnalosti.

(7)

Skúsenosti dokázali, že pri dosahovaní minimálnej miery kontrol krížového plnenia je potrebná väčšia pružnosť. Členské štáty by mali mať možnosť dosahovať minimálnu mieru nielen na úrovni príslušného kontrolného orgánu, ale aj na úrovni platobnej agentúry alebo na úrovni dokumentu či štandardu, alebo skupiny dokumentov či štandardov. Okrem toho, ak sa musí vzorka po zistení vysokého počtu prípadov nesúladu rozšíriť nad minimálnu mieru kontrol, toto rozšírenie by sa malo zamerať na príslušné dokumenty alebo štandardy, a nie na celú oblasť podliehajúcu krížovému plneniu. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 796/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Skúsenosti ďalej dokázali, že výber kontrolnej vzorky na kontroly na mieste sa môže zdokonaliť tým, že sa umožní výber vzorky nielen na úrovni príslušného kontrolného orgánu, ale aj na úrovni platobnej agentúry alebo dokumentu a štandardu.

(9)

Existencia rozdielnych mier kontroly zabezpečených osobitnými právnymi predpismi týkajúcimi sa kontroly krížového plnenia komplikuje členským štátom organizovanie kontrol. Preto by sa mala v súvislosti s krížovým plnením zaviesť jednotná miera kontrol na mieste. Napriek tomu by sa mali všetky prípady nesúladu zistené počas kontrol na mieste podľa sektorových právnych predpisov odvetvia hlásiť a sledovať na základe krížového plnenia.

(10)

Výber vzoriek na kontroly krížového plnenia na mieste sa môže zdokonaliť tým, že sa umožní, aby sa v analýze rizík zohľadňovala účasť poľnohospodárov v poľnohospodárskom poradenskom systéme uvedenom v článkoch 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ako aj účasť poľnohospodárov v príslušných certifikačných systémoch. Pri zohľadňovaní tejto účasti by sa však malo dokázať, že účasť poľnohospodárov v týchto systémoch predstavuje menšie riziko ako poľnohospodári, ktorí sa nepodieľajú na týchto systémoch.

(11)

V snahe zabezpečiť prvok reprezentatívnosti vo vzorke, ktorá sa má vybrať na kontrolu krížového plnenia na mieste, určitá časť vzorky by sa mala vyberať náhodne. V prípade, že počet kontrol krížového plnenia na mieste sa zvýši, mala by byť možnosť zvýšiť aj percentuálny podiel poľnohospodárov náhodne vybraných na účely týchto kontrol.

(12)

V snahe umožniť začiatok kontrol krížového plnenia na mieste v roku čo najskôr, ešte pred sprístupnením informácií o formulároch žiadostí, mala by byť možnosť vykonávať čiastkový výber kontrolnej vzorky na základe už dostupných informácií.

(13)

Kontroly krížového plnenia na mieste by mali vo všeobecnosti vyžadovať viac návštev v tom istom poľnohospodárskom podniku. S cieľom znížiť zaťaženie kontrolami tak pre poľnohospodárov, ako aj pre správne úrady môžu sa kontroly obmedziť na jednu kontrolnú návštevu. Malo by sa objasniť načasovanie takýchto návštev. Napriek tomu by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa v priebehu toho istého kalendárneho roka vykonali reprezentatívne a účinné kontroly požiadaviek a štandardov, ktoré sa majú ešte skontrolovať.

(14)

V súvislosti s kontrolami kritérií oprávnenosti na mieste sa ukázala ako účinná možnosť obmedziť skutočné kontroly na vzorku plochy. Preto je vhodné rozšíriť túto možnosť prípadne aj na kontroly krížového plnenia na mieste. Keď však kontrola vzorky odhalí nesúlad, skutočne kontrolovaná vzorka by sa mala rozšíriť. Táto zásada by sa mala uplatňovať aj vtedy, keď takúto kontrolu požadujú právne predpisy uplatniteľné na dokument a štandard.

(15)

S cieľom zjednodušiť kontroly na mieste a lepšie využívať existujúce kontrolné kapacity malo by sa zabezpečiť, aby bola účinnosť kontrol minimálne rovnaká ako účinnosť dosiahnutá vtedy, keď sa kontrolami vykonávanými na mieste nahrádzajú kontroly na úrovni fariem prostredníctvom administratívnych kontrol alebo kontroly na úrovni podnikov.

(16)

Ďalej by sa malo členským štátom pri vykonávaní kontrol na mieste umožniť používanie objektívnych ukazovateľov špecifických pre určité požiadavky alebo štandardy. Tieto ukazovatele by však mali byť priamo spojené s požiadavkami alebo štandardmi, ktoré reprezentujú, a zahŕňať všetky prvky, ktoré sa majú skontrolovať.

(17)

V článku 66 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa požaduje, aby sa potenciálna redukcia po zistení nesúladu uplatnila v tom istom kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť. Logicky sa musí kontrola na mieste vykonať v tom istom roku, keď bola podaná žiadosť. Táto skutočnosť by sa mala v nariadení (ES) č. 796/2004 objasniť.

(18)

Poľnohospodári by mali byť informovaní o všetkých potenciálnych prípadoch nesúladu zistených kontrolou na mieste. Je vhodné stanoviť určitú lehotu, počas ktorej by mali poľnohospodári dostať tieto informácie. Nedodržanie tejto lehoty by však nemalo príslušných poľnohospodárov oprávňovať na to, aby sa vyhýbali dôsledkom vyplývajúcim z nesúladu.

(19)

V súčasných ustanoveniach týkajúcich sa redukcií uplatňovaných v prípade opakovaného nesúladu sa nezohľadňuje žiadne zlepšenie alebo zhoršenie opakovaného nesúladu. S cieľom podporovať zlepšenie a odrádzať od zhoršenia situácie mala by sa pre prípady takýchto zmien pevne stanoviť percentuálna hodnota násobená tromi pri prvom opakovaní.

(20)

Zavedenie nových systémov pomoci pre priame platby si vyžaduje aktualizáciu odkazov na rozpočtové stropy ustanovené v článku 71a nariadenia (ES) č. 796/2004.

(21)

V niektorých prípadoch neoprávnene pridelené nároky predstavujú veľmi malé sumy a vrátenie týchto nárokov je značným administratívnym zaťažením. S cieľom dosiahnuť zjednodušenie a vyváženosť medzi administratívnym zaťažením a sumou, ktorá sa má vrátiť, je odôvodnené zaviesť minimálnu čiastku tejto sumy.

(22)

Zmeny a doplnenia uvedené v tomto nariadení sa týkajú žiadostí o poskytnutie podpory vzhľadom na roky alebo prémiové obdobia počnúc 1. januárom 2008. Preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2008.

(23)

Nariadenie (ES) č. 796/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 12 sa nahrádza takto:

„12.

‚platobné režimy závislé od plochy‘ predstavujú jednotný platobný režim, platbu za chmeľ uznaným skupinám producentov, ustanovenú v druhom odseku článku 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003, a všetky režimy pomoci stanovené v hlavách IV a IVa uvedeného nariadenia okrem tých, ktoré sú ustanovené v kapitolách 7, 10f, 11 a 12 uvedenej hlavy IV, okrem oddelenej platby na cukor ustanovenej v článku 143b písm. a) uvedeného nariadenia a okrem oddelenej platby na ovocie a zeleninu ustanovenej v článku 143bb uvedeného nariadenia;“.

b)

Bod 32 sa nahrádza takto:

„32.

‚dokument‘ predstavuje každú smernicu a každé nariadenie uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003; na základe smernice a nariadení uvedených v bodoch 7 a 8 prílohy III sa však má ustanoviť jeden jednotný dokument;“.

2.

V článku 3 sa vkladá tento odsek:

„7.   Pre Bulharsko a Rumunsko je referenčný pomer stanovený takto:

a)

pôda, ktorá je trvalým pasienkom, je pôda oznámená poľnohospodármi ako trvalý pasienok v roku 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

celková poľnohospodárska plocha je celková poľnohospodárska plocha oznámená poľnohospodármi v roku 2007.“

3.

V článku 13 sa pred odsek 14 vkladá tento odsek:

„13a.   V prípade žiadosti o prechodné platby na ovocie a zeleninu podľa kapitoly 10g hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo žiadosti o prechodné platby na mäkké ovocie podľa kapitoly 10h uvedenej hlavy, samostatná žiadosť obsahuje kópiu zmluvy na spracovanie alebo záväzok dodávať v súlade s článkom 171db nariadenia (ES) č. 1973/2004.

Členské štáty môžu zabezpečiť, aby informácie uvedené v prvom pododseku mohli byť predložené osobitne neskôr, ale najneskôr do 1. decembra roku, v ktorom bola podaná žiadosť.“

4.

V hlave II časti II sa nadpis kapitoly IIIa nahrádza takto:

 

„POMOC PRODUCENTOM CUKROVEJ REPY A CUKROVEJ TRSTINY, ODDELENÁ PLATBA NA CUKOR A ODDELENÁ PLATBA NA OVOCIE A ZELENINU“

5.

Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Požiadavky týkajúce sa žiadostí o pomoc producentom cukrovej repy a cukrovej trstiny, oddelenej platby na cukor a oddelenej platby na ovocie a zeleninu“

b)

V odseku 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Poľnohospodári, ktorí žiadajú o pomoc producentom cukrovej repy a cukrovej trstiny ustanovenú v kapitole 10f hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, poľnohospodári, ktorí žiadajú o oddelenú platbu na cukor ustanovenú v článku 143ba uvedeného nariadenia, a poľnohospodári, ktorí žiadajú o oddelenú platbu na ovocie a zeleninu ustanovenú v článku 143bb uvedeného nariadenia, predkladajú žiadosti o pomoc, ktoré obsahujú všetky informácie potrebné na zistenie oprávnenosti na pomoc, a to konkrétne:“.

c)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Žiadosť o pomoc producentom cukrovej repy a cukrovej trstiny, oddelenú platbu na cukor alebo oddelenú platbu na ovocie a zeleninu sa predkladá do dátumu stanoveného členskými štátmi, a to najneskôr do 15. mája, a v prípade Estónska, Lotyšska a Litvy najneskôr do 15. júna.“

6.

V kapitole I hlavy III časti II sa pridáva tento článok 23a:

„Článok 23a

1.   Za podmienky, že sa neohrozí účel kontroly, môžu sa kontroly na mieste oznamovať. Oznámenie má byť prísne obmedzené na minimálnu potrebnú lehotu, ktorá nesmie prekročiť 14 dní.

V prípade kontrol na mieste týkajúcich sa žiadostí o podporu na chov dobytka však lehota na oznámenie uvedená v prvom pododseku neprekročí 48 hodín s výnimkou riadne odôvodnených prípadov. Okrem toho, ak právne predpisy uplatniteľné na dokumenty a štandardy týkajúce sa krížového plnenia vyžadujú, aby bola kontrola na mieste neohlásená, uplatňujú sa tieto predpisy aj v prípade kontroly na mieste súvisiacej s krížovým plnením.

2.   Ak je to vhodné, kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení a všetky ostatné kontroly ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva sa vykonávajú naraz.“

7.

Článok 25 sa ruší.

8.

Články 44 a 45 sa nahrádzajú takto:

„Článok 44

Minimálna miera kontroly

1.   Príslušný kontrolný orgán má vzhľadom na požiadavky alebo štandardy, za ktoré zodpovedá, vykonávať kontroly minimálne v prípade 1 % všetkých poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o podporu podľa režimov podpory pre priame platby v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, a za ktoré príslušný kontrolný orgán zodpovedá.

Minimálna miera kontroly uvedená v prvom pododseku sa môže dosiahnuť na úrovni jednotlivých príslušných kontrolných orgánov alebo na úrovni jednotlivých dokumentov či štandardov, alebo skupín dokumentov či štandardov. Aj v prípadoch, keď kontroly nevykonáva platobná agentúra podľa článku 42, môže sa táto minimálna miera kontroly dosiahnuť na úrovni jednotlivých platobných agentúr.

Ak právne predpisy uplatniteľné na dokument a normy už pevne stanovujú minimálnu mieru kontroly, táto miera sa uplatňuje namiesto minimálnej miery uvedenej v prvom pododseku. Na druhej strane členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že všetky prípady nesúladu zistené v priebehu ktorejkoľvek kontroly na mieste na základe právnych predpisov uplatniteľných na dokumenty a štandardy, ktorá sa vykonala mimo vzorky uvedenej v prvom odseku, sa nahlásia príslušnému kontrolnému orgánu zodpovednému za príslušný dokument alebo štandard, a tento orgán ich bude sledovať. Uplatňujú sa ustanovenia tejto hlavy.

2.   Pokiaľ kontroly na mieste odhalia významný stupeň nesúladu s daným dokumentom alebo štandardom, počet kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať pre tento dokument alebo štandard v nasledujúcom období, sa zvýši.

Článok 45

Výber kontrolnej vzorky

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané ako sledovanie nesúladu, ktoré prešetruje príslušný kontrolný orgán v akomkoľvek zmysle, výber poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú skontrolovať podľa článku 44, bude, pokiaľ je to vhodné, založený na analýze rizika podľa uplatniteľných právnych predpisov alebo na analýze rizika vyhovujúcej požiadavkám alebo štandardom. Tieto analýzy rizika môžu byť založené na úrovni jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, na úrovni kategórií poľnohospodárskych podnikov alebo na geografických zónach, alebo v prípade písmena b) druhého pododseku odseku 3 tohto článku na úrovni podnikov.

Analýza rizika môže zohľadňovať buď jednu z týchto podmienok, alebo obidve podmienky:

a)

účasť poľnohospodárov v poľnohospodárskom poradenskom systéme uvedenom v článkoch 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

účasť poľnohospodárov v certifikačných systémoch, ak príslušný režim spĺňa príslušné požiadavky a štandardy.

1a.   S cieľom zabezpečiť prvok reprezentatívnosti sa náhodne vyberie 20 % až 25 % z minimálneho počtu poľnohospodárov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste v súlade s prvým pododsekom článku 44 ods. 1.

Ak je však počet poľnohospodárov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyšší ako minimálny počet poľnohospodárov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste v súlade s prvým pododsekom článku 44 ods. 1, percentuálny podiel náhodne vybraných poľnohospodárov v dodatočnej vzorke nesmie byť vyšší ako 25 %.

1b.   Časť kontrolnej vzorky, ak je to vhodné, sa môže vybrať na základe dostupných informácií ešte pred koncom príslušnej lehoty na podávanie žiadostí. Predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí.

2.   Vzorky poľnohospodárov, ktorí sa majú skontrolovať v súlade s článkom 44, sa vyberú zo vzoriek poľnohospodárov, ktorí už boli vybraní podľa článkov 26 a 27 a na ktorých sa uplatňujú príslušné požiadavky alebo štandardy.

3.   Odchylne od odseku 2 sa môžu vzorky poľnohospodárov, ktorí sa majú kontrolovať v súlade s článkom 44, vybrať spomedzi poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o podporu podľa režimov podpory na priame platby v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 a ktorí sú povinní dodržiavať príslušné požiadavky a štandardy.

V takom prípade:

a)

ak sa na základe analýz rizika uplatnených na úrovni poľnohospodárskych podnikov zistí, že tí, ktorí nie sú príjemcami priamej podpory, predstavujú väčšie riziko ako poľnohospodári, ktorí požiadali o podporu, poľnohospodári, ktorí požiadali o podporu, sa môžu nahradiť tými, ktorí o ňu nepožiadali; v takom prípade celkový počet skontrolovaných poľnohospodárov má dosiahnuť mieru kontroly uvedenú v článku 44 ods. 1; príčiny takéhoto nahradenia sa riadne odôvodnia a zdokumentujú;

b)

ak to bude viac účinné, vykoná sa analýza rizika na úrovni podnikov, najmä bitúnkov, obchodníkov alebo dodávateľov, a nielen na úrovni poľnohospodárskych podnikov; v takom prípade sa môžu takto skontrolovaní poľnohospodári započítať do miery kontroly uvedenej v článku 44 ods. 1.

4.   Možno sa rozhodnúť pre kombináciu postupov ustanovených v odsekoch 2 a 3 v prípade, že takáto kombinácia zvýši účinnosť kontrolného systému.“

9.

Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa vkladajú tieto pododseky:

„Napriek ustanoveniam prvého pododseku, ak sa minimálna miera kontroly dosiahne na úrovni jednotlivých dokumentov alebo štandardov, alebo skupín dokumentov či štandardov podľa druhého pododseku článku 44 ods. 1, vybraní poľnohospodári sa kontrolujú vzhľadom na súlad s príslušným dokumentom alebo štandardom alebo skupinou dokumentov a štandardov.

Vo všeobecnosti sa každý poľnohospodár vybraný na účely kontroly na mieste kontroluje v čase, keď možno skontrolovať väčšinu požiadaviek a štandardov, na ktoré bol vybraný. Členské štáty však zabezpečia, aby sa počas roka dosiahla primeraná úroveň kontroly pre všetky požiadavky a štandardy.“

b)

Za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Ak je to vhodné, kontrolám na mieste podlieha všetka poľnohospodárska pôda poľnohospodárskych podnikov. Napriek tomu sa môže skutočná inšpekcia v teréne ako súčasť kontroly na mieste obmedziť na vzorku aspoň polovice poľnohospodárskych parciel, na ktoré sa vzťahuje požiadavka alebo štandard o poľnohospodárskom podniku za podmienky, že takáto vzorka zaručuje spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly vzhľadom na požiadavky a štandardy. Ak kontrola tejto vzorky odhalí nesúlad, vzorka skutočne kontrolovaných poľnohospodárskych parciel sa rozšíri.

Okrem toho, ak to zabezpečujú právne predpisy uplatniteľné na dokument alebo štandardy, môže sa skutočná kontrola súladu s požiadavkami a štandardami ako súčasť kontroly na mieste obmedziť na reprezentatívnu vzorku kontrolovaných objektov. Členské štáty však zabezpečia, aby sa vykonali kontroly všetkých požiadaviek a štandardov, pri ktorých sa môže v čase návštevy vykonať kontrola súladu.“

c)

Vkladajú sa tieto odseky:

„3.   V prípade, že členský štát zabezpečí, aby bola účinnosť kontrol minimálne rovnaká ako účinnosť dosiahnutá v prípade, keď sa kontroly vykonávajú prostredníctvom kontrol na mieste, môžu sa kontroly na úrovni poľnohospodárskych podnikov nahradiť administratívnymi kontrolami alebo kontrolami na úrovni podnikov podľa písmena b) druhého pododseku článku 45 ods. 3.

4.   Pri vykonávaní kontrol na mieste môžu členské štáty použiť objektívne kontrolné ukazovatele špecifické pre určité požiadavky a štandardy za podmienky, že zabezpečia, aby bola účinnosť kontroly príslušných požiadaviek a štandardov aspoň rovnaká ako účinnosť kontroly na mieste vykonanej bez uplatnenia ukazovateľov.

Ukazovatele majú priamo súvisieť s požiadavkami alebo štandardmi, ktoré reprezentujú, a pokrývať všetky prvky, ktoré sa majú skontrolovať v rámci kontroly týchto požiadaviek alebo štandardov.

5.   Kontroly na mieste súvisiace so vzorkou podľa článku 44 ods. 1 sa vykonávajú v rámci toho istého kalendárneho roku, keď boli žiadosti o podporu podané.“

10.

Článok 48 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Poľnohospodár bude informovaný o každom zistenom nesúlade do 3 mesiacov od dátumu kontroly na mieste.“

11.

V článku 66 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady úmyselného nesúladu podľa článku 67, pokiaľ sa zistí opakovanie nesúladu, percentuálna hodnota, pevne stanovená podľa odseku 1 vzhľadom na opakovaný nesúlad, sa pri prvom opakovaní násobí tromi. Na tento účel platobná agentúra v prípade, keď bola percentuálna hodnota stanovená podľa odseku 2, určí takú percentuálnu hodnotu, ktorá by sa mala uplatniť v prípade opakovaného nesúladu s príslušnými požiadavkami a štandardmi.“

12.

V článku 71a ods. 2 sa prvý pododsek písmena d) nahrádza takto:

„So zreteľom na režimy pomoci uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, pre ktoré je pevne stanovený rozpočtový strop v súlade s článkom 64 ods. 2, článkom 70 ods. 2, článkom 71 ods. 2, článkom 110p ods. 1, článkom 143b ods. 7, článkom 143ba ods. 2 a článkom 143bc uvedeného nariadenia, členský štát spočíta sumy vyplývajúce z uplatňovania písmen a), b) a c).“

13.

V článku 73a sa za odsek 2a vkladá tento odsek:

„2b.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že nebudú požadovať náhradu neoprávnene pridelených nárokov, ak celková suma neoprávnene pridelená poľnohospodárovi predstavuje 50 EUR alebo menej. Okrem toho, ak celková hodnota uvedená v odseku 2a predstavuje 50 EUR alebo menej, členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa prepočet nemá vykonať.“

14.

V článku 76 ods. 2 sa pridáva tento pododsek:

„Bulharsko a Rumunsko však zašlú Komisii oznámenie o podiele trvalých pasienkov v referenčnom roku 2007 podľa článku 3 ods. 7 najneskôr do 31. marca 2008.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc, ktoré sa vzťahujú na roky alebo prémiové obdobia počnúc 1. januárom 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  KOM(2007) 147 v konečnom znení, 29. marca 2007.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 972/2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 3).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/85


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1551/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 21. decembra 2007

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/87


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1552/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 21. decembra 2007 (2)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

30,81

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3081

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(3)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/89


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1553/2007

zo 20. decembra 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor až do konca hospodárskeho roku 2007/2008 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 20. decembra 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 20. decembra 2007, je 35,810 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1298/2007 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 3).


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/90


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1554/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 19. decembra 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 19. decembra 2007, je 409,99 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/91


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1555/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6). Nariadenie (ES) č. 1784/2003 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1785/2003 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. septembra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/94


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1556/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 21. decembra 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19