ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1445/2007

z 11. decembra 2007,

ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Spoločenstvo potrebuje na priame porovnanie objemu hrubého domáceho produktu (HDP) členských štátov parity kúpnej sily (ďalej len „PKS“), ktoré odstraňujú rozdiely v cenových hladinách medzi členskými štátmi.

(2)

PKS Spoločenstva sa musia zostaviť podľa harmonizovanej metodiky v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (3), ktorý ustanovuje rámec pre zostavovanie národných účtov v členských štátoch.

(3)

Členským štátom sa odporúča, aby vytvárali údaje pre regionálne PKS.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), stanovuje, že regiónmi, ktoré sú oprávnené na príspevky zo štrukturálnych fondov na základe konvergenčného cieľa, majú byť regióny úrovne 2 podľa spoločnej klasifikácie územných jednotiek na štatistické účely v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (5). HDP na obyvateľa takýchto regiónov, meraný v PKS a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 až 2002, je menší ako 75 % priemerného HDP členských štátov EÚ-25 za to isté referenčné obdobie. Ak nie sú k dispozícii regionálne PKS, na vypracovanie zoznamu regiónov, ktoré môžu čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, by sa mohli použiť PKS na celoštátnej úrovni. PKS na celoštátnej úrovni sa môžu použiť aj na určenie výšky finančných prostriedkov, ktoré sa majú prideliť jednotlivým regiónom.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 stanovuje, že členské štáty, ktoré sú oprávnené na príspevky z Kohézneho fondu majú byť tie štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa, meraný v PKS a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 až 2003, je menší ako 90 % priemerného HND členských štátov EÚ-25, a ktoré majú program na splnenie podmienok hospodárskej konvergencie tak, ako ich ustanovuje článok 104 zmluvy.

(6)

Článok 1 prílohy XI Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ktorý je ustanovený v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (6) (ďalej len „služobný poriadok“) uvádza, že na účely úpravy stanovenej v článku 65 ods. 1 Služobného poriadku má Komisia (Eurostat) vypracovať každý rok do konca októbra správu o zmenách životných nákladov v Bruseli, o ekonomických paritách medzi Bruselom a určitými miestami v členských štátoch a o zmenách kúpnej sily miezd zamestnancov v ústrednej štátnej správe.

(7)

Komisia (Eurostat) už každoročne od členských štátov zhromažďuje základné informácie o PKS na základe dobrovoľnosti. Tento postup sa stal v členských štátoch zavedenou praxou. Avšak na to, aby sa zaručil trvalo udržateľný rozvoj, vypracovávanie a šírenie PKS, je potrebný právny rámec.

(8)

Malo by sa zachovať pravidelné poskytovanie predbežných výsledkov tak, ako je tomu v súčasnosti, aby boli k dispozícii čo najaktuálnejšie dostupné hodnoty.

(9)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(10)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie definícií, upravenie skupín základného členenia v prílohe II a vymedzenie kritérií kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie spoločných pravidiel poskytovania základných informácií o PKS, ich výpočtu a zverejňovania nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale je možné ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program, zriadeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (8) v súlade s článkom 3 uvedeného rozhodnutia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o PKS a ich výpočtu a zverejňovania.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Medzi základné informácie, ktoré sa majú poskytnúť, patria údaje, ktoré sú potrebné na výpočet a zabezpečenie kvality PKS.

Medzi tieto základné informácie patria ceny, výdavkové váhy HDP a iné údaje uvedené v prílohe I.

Údaje sa zhromažďujú najmenej s periodicitou uvedenou v prílohe I. Častejšie zhromažďovanie údajov sa uskutoční len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

2.   PKS sa vypočítajú z ročných priemerov cien tovaru a služieb v jednotlivých členských štátoch, s použitím základných informácií týkajúcich sa ekonomického územia členských štátov podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Spoločenstve(ďalej len „ESA 95“).

3.   PKS sa vypočítajú podľa skupín základného členenia uvedených v prílohe II v súlade so súvisiacimi klasifikáciami HDP vymedzenými v nariadení (ES) č. 2223/96.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„parity kúpnej sily“ („PKS“) sú priestorové deflátory a menové konverzné (prepočítavacie) koeficienty, ktoré odstraňujú vplyv rozdielov v cenových hladinách medzi členskými štátmi, a tak umožňujú porovnať objem zložiek HDP a porovnať cenové hladiny;

b)

„štandard kúpnej sily“ („ŠKS“) je umelo vytvorená spoločná referenčná menová jednotka používaná v Európskej únii na vyjadrenie objemu ekonomických agregátov na účely priestorových porovnaní takým spôsobom, aby sa odstránili rozdiely v cenových hladinách medzi členskými štátmi;

c)

„ceny“ sú kúpne ceny platené konečnými zákazníkmi;

d)

„výdavkové váhy“ sú podiely výdavkových zložiek HDP v bežných cenách;

e)

„skupina základného členenia“ je najnižšia úroveň agregácie zložiek v členení HDP, za ktoré sa počítajú parity;

f)

„položky“ sú presne definované tovary alebo služby používané pri zisťovaní cien;

g)

„skutočné a imputované nájomné“ je definované v nariadení Komisie (ES) č. 1722/2005 (9);

h)

„odmena zamestnancov“ je definovaná v nariadení (ES) č. 2223/96;

i)

„časové korekčné koeficienty“ sú koeficienty používané na prepočítanie priemerných cien platných v čase zisťovania na priemerné ročné ceny;

j)

„priestorové korekčné koeficienty“ sú koeficienty používané na prepočítanie priemerných cien zistených na jednom mieste alebo viacerých miestach v rámci ekonomického územia členského štátu na priemerné ceny na celoštátnej úrovni;

k)

„reprezentanty“ sú položky, ktoré sú alebo sa pokladajú, pokiaľ ide o relatívne celkové výdavky v rámci príslušných skupín základného členenia, za najvýznamnejšie položky nakupované na celoštátnych trhoch;

l)

„ukazovatele reprezentatívnosti“ sú znaky alebo iné ukazovatele, ktoré identifikujú tie položky, ktoré si členské štáty vybrali za reprezentatívne;

m)

„ekvireprezentatívnosť“ je vlastnosť, ktorú majú mať položky v skupine základného členenia, pričom každý členský štát musí vedieť oceniť dostatočný počet reprezentatívnych výrobkov, ktorý zodpovedá rôznorodosti výrobkov a cenovým hladinám v skupine základného členenia a jeho výdavkom na skupinu základného členenia;

n)

„tranzitívny“ označuje vlastnosť, pri ktorej priame porovnanie medzi ľubovoľnými dvomi členskými štátmi prinesie tie isté výsledky ako pri nepriamom porovnaní prostredníctvom akýchkoľvek iných členských štátov;

o)

„chyba“ je použitie nesprávnych základných informácií alebo neprimeraného postupu pri výpočte;

p)

„referenčný rok“ je kalendárny rok, na ktorý sa vzťahujú konkrétne ročné výsledky;

q)

„fixita“ je, že ak sa výsledky pôvodne vypočítajú pre určitú skupinu členských štátov a neskôr sa prepočítajú pre väčšiu skupinu členských štátov, PKS v pôvodnej skupine členských štátov ostanú nezmenené.

Článok 4

Úlohy a kompetencie

1.   Komisia (Eurostat) je zodpovedná za:

a)

koordináciu poskytovania základných informácií;

b)

výpočet a zverejňovanie PKS;

c)

zabezpečovanie kvality PKS v súlade s článkom 7;

d)

vypracovanie a postúpenie metodiky po konzultácii s členskými štátmi;

e)

zabezpečovanie toho, aby mali členské štáty možnosť vyjadriť sa k výsledkom PKS pred ich zverejnením a aby sa riadne zohľadnili všetky takéto pripomienky; a

f)

vypracovanie a zverejnenie metodickej príručky uvedenej v bode 1.1 prílohy I.

2.   Členské štáty dodržiavajú pri poskytovaní základných informácií postup stanovený v prílohe I.

Členské štáty dajú najneskôr do jedného mesiaca po ukončení postupu validácie údajov písomný súhlas s výsledkami zisťovania, za ktoré sú zodpovedné, ako sa uvádza v bode 5.2 prílohy I.

Členské štáty schvália metodiku zhromažďovania údajov a skontrolujú hodnovernosť údajov, vrátane základných informácií, ktoré poskytla Komisia (Eurostat).

Článok 5

Poskytovanie základných informácií

1.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) základné informácie uvedené v prílohe I v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva o poskytovaní údajov.

2.   Základné informácie uvedené v prílohe I sa poskytnú v technickom formáte a v lehote stanovenej v uvedenej prílohe.

3.   Ak členským štátom poskytuje základné informácie Komisia (Eurostat), Komisia dá k dispozícii metodický list, ktorý členským štátom uľahčí realizáciu kontroly hodnovernosti.

Článok 6

Štatistické jednotky

1.   Základné informácie uvedené v prílohe I sa získajú buď od štatistických jednotiek podľa nariadenia Rady (EHS) č. 696/93 (10) alebo z iných zdrojov, ktorých údaje spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené v bode 5.1 prílohy I. Pri poskytovaní údajov informuje každý členský štát Komisiu o type štatistickej jednotky alebo zdroji.

2.   Štatistické jednotky, ktoré členské štáty vyzvú, aby poskytli údaje alebo aby spolupracovali pri zhromažďovaní údajov, umožnia monitorovať skutočne účtované ceny a poskytnú pravdivé a úplné informácie vtedy, keď sú o ne požiadané.

Článok 7

Kritériá a kontrola kvality

1.   Komisia (Eurostat) a členské štáty vybudujú systém na kontrolu kvality založený na správach a hodnoteniach podľa bodu 5.3 prílohy I.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) na jej žiadosť všetky informácie potrebné na hodnotenie kvality základných informácií uvedených v prílohe I.

Členské štáty okrem toho poskytnú Komisii (Eurostatu) podrobnosti a dôvody všetkých ďalších zmien v použitých metódach alebo všetkých odchýlok od metodickej príručky stanovenej v prílohe I.

3.   Členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) správu o kvalite zisťovaní, za ktoré sú zodpovedné, ako je stanovené v časti 5 prílohy I.

4.   Spoločné kritériá, na ktorých je založená kontrola kvality a štruktúra správ o kvalite podľa bodu 5.3 prílohy I, sa ustanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 11 ods. 3.

Článok 8

Periodicita

Komisia (Eurostat) vypočíta PKS s odkazom na každý kalendárny rok.

Článok 9

Zverejňovanie

1.   Komisia (Eurostat) zverejní konečné ročné výsledky najneskôr do 36 mesiacov od skončenia referenčného roka.

Pri zverejňovaní sa bude vychádzať z údajov, ktoré mala k dispozícii Komisia (Eurostat) najmenej tri mesiace pred dňom zverejnenia.

Týmto odsekom nie je dotknuté právo Komisie (Eurostatu) zverejňovať predbežné výsledky pred uplynutím 36 mesiacov od skončenia referenčného roka a Komisia (Eurostat) ich sprístupní verejnosti vrátane prístupu cez svoju internetovú stránku.

2.   Výsledky, ktoré zverejňuje Komisia (Eurostat) na agregovanej úrovni za každý členský štát, obsahujú aspoň:

a)

PKS na úrovni HDP;

b)

PKS za spotrebné výdavky súkromných domácností a skutočnú individuálnu spotrebu;

c)

indexy cenovej hladiny vo vzťahu k priemeru Spoločenstva; a

d)

HDP, spotrebné výdavky súkromných domácností a skutočnú individuálnu spotrebu a príslušné údaje na obyvateľa v PKS.

3.   Ak sa výsledky počítajú za väčšiu skupinu krajín, PKS členských štátov ostanú podľa zásady fixity nezmenené.

4.   Zverejnené konečné PKS sa vo všeobecnosti nerevidujú.

V prípade chýb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti časti 10 prílohy I, sa však opravené výsledky zverejnia v súlade s postupom ustanoveným v uvedenej časti.

Výnimočné celkové revízie sa vykonajú, ak sa v dôsledku zmien v pojmoch tvoriacich základ ESA 95, ktoré ovplyvňujú výsledky PKS, zmení objemový index HDP za ľubovoľný členský štát o viac než jeden percentuálny bod.

Článok 10

Korekčné koeficienty

Od členských štátov sa nepožaduje, aby vykonali zisťovania len kvôli výpočtu korekčných koeficientov, ktoré sa používajú pri mzdách a dôchodkoch úradníkov a ostatných zamestnancoch Spoločenstva v súlade so služobným poriadkom.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 12

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia potrebné na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, vrátane opatrení na zohľadnenie ekonomických a technických zmien, sa prijmú, pokiaľ nezahŕňajú neúmerný nárast nákladov členských štátov, ako je ustanovené v odsekoch 2 a 3.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 sa prijmú tieto opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia:

a)

definovanie súboru minimálnych noriem na dosiahnutie základnej porovnateľnosti a reprezentatívnosti údajov tak, ako sa uvádza v bodoch 5.1 a 5.2 prílohy I;

b)

definovanie presných požiadaviek na metodiku tak, ako sa uvádza v prílohe I; a

c)

vytvorenie a prispôsobenie podrobných opisov obsahu skupín základného členenia, ak zostanú kompatibilné s ESA 95 alebo akýmkoľvek ďalším systémom.

3.   V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3 sa prijmú tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové prvky:

a)

prispôsobenie vymedzenia pojmov;

b)

prispôsobenie zoznamu skupín základného členenia (podľa prílohy II); a

c)

definovanie kritérií kvality a štruktúry správ o kvalite podľa článku 7 ods. 4.

Článok 13

Financovanie

1.   Členské štáty dostávajú od Komisie finančný príspevok v maximálnej výške 70 % oprávnených nákladov podľa pravidiel Komisie pre udeľovanie grantov.

2.   Výška tohto finančného príspevku sa stanoví ako časť ročného rozpočtového postupu Európskej únie. Rozpočtový orgán určuje každý rok dostupné rozpočtové prostriedky.

Článok 14

Preskúmanie a podávanie správ

Ustanovenia tohto nariadenia sa preskúmajú päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V prípade potreby sa toto nariadenie zreviduje na základe správy a návrhu Komisie, ktoré sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 45.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. novembra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1989/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6).

(5)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 105/2007 (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1895/2006 (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 6).

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1722/2005 z 20. októbra 2005 o zásadách výpočtu bytových služieb na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 5).

(10)  Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

METODIKA

1.   METODICKÁ PRÍRUČKA A PRACOVNÝ PROGRAM

1.1.   Komisia (Eurostat) po konzultácii s členskými štátmi poskytne metodickú príručku, ktorá bude opisovať použité metódy v rôznych fázach zostavovania PKS, vrátane metód na dopočet chýbajúcich základných informácií a na dopočet chýbajúcich parít. Metodická príručka sa zreviduje vždy, keď dôjde k významnej zmene v metodike. Môžu sa v nej zaviesť nové metódy na zlepšenie kvality údajov, zníženie nákladov alebo zaťaženia poskytovateľov údajov.

1.2.   Komisia (Eurostat) vypracuje každý rok do 30. novembra po konzultácii s členskými štátmi ročný pracovný program na nasledujúci kalendárny rok, v ktorom sa stanoví časový harmonogram na špecifikáciu a poskytovanie základných informácií požadovaných za príslušný rok.

1.3.   V ročnom pracovnom programe sa určí formát na poskytovanie údajov, ktorý majú použiť členské štáty, a všetky ďalšie akcie potrebné na výpočet a zverejnenie PKS.

1.4.   Základné informácie poskytované v súlade s bodom 1.2 sa môžu revidovať, ale výsledky za referenčný rok sa vypočítajú z dostupných informácii podľa časového harmonogramu stanoveného v článku 9. Ak informácie nie sú úplné alebo nie sú v príslušný deň k dispozícii, Komisia (Eurostat) chýbajúce základné informácie dopočíta.

1.5.   Ak členský štát nepredloží úplné základné informácie, musí uviesť prečo sú informácie neúplné, kedy predloží úplné informácie, prípadne prečo nie je možné poskytnúť úplné informácie.

2.   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

2.1.   Položky základných informácií

Na účely tohto nariadenia budú základné informácie obsahovať tieto položky v súlade s článkami 2 a 4 a minimálna periodicita poskytovania nových údajov bude nasledovná:

Základné informácie

Minimálna periodicita

výdavkové váhy HDP (1)

ročne

skutočné a imputované nájomné (2)

ročne

odmeny zamestnancov

ročne

časové korekčné koeficienty

ročne

spotrebiteľské ceny tovaru a služieb a súvisiace ukazovatele reprezentatívnosti

každé 3 roky (3)

ceny investičných celkov

každé 3 roky

ceny stavebných projektov

každé 3 roky

priestorové korekčné koeficienty

každých 6 rokov

2.2.   Postup pri získavaní základných informácii

Komisia (Eurostat) po zohľadnení stanovísk členských štátov určí zdroje a poskytovateľov údajov pre jednotlivé položky základných informácií uvedené vyššie. Ak Komisia (Eurostat) získa základné informácie od poskytovateľa údajov, ktorým nie je členský štát, členský štát je oslobodený od povinností stanovených v bodoch 5.1.4 až 5.1.13.

3.   PRIEMERNÉ CENY NA CELOŠTÁTNEJ ÚROVNI

3.1.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 2 sa zhromažďovanie údajov môže obmedziť na jedno alebo viac miest v rámci ekonomického územia. Takéto údaje sa môžu použiť na výpočet PKS, ak sa poskytnú spolu s príslušnými priestorovými korekčnými koeficientmi. Tieto priestorové korekčné koeficienty sa použijú na korekciu údajov zistených v príslušných miestach podľa tých údajov, ktoré reprezentujú celoštátny priemer.

3.2.   Priestorové korekčné koeficienty sa poskytnú na úrovni skupiny základného členenia. V referenčnom období zisťovania nebudú staršie ako šesť rokov.

4.   ROČNÉ PRIEMERNÉ CENY

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 2 sa zhromažďovanie údajov môže obmedziť na konkrétne časové obdobie. Takéto údaje sa môžu použiť na výpočet PKS, ak sa poskytnú spolu s príslušnými časovými korekčnými koeficientmi. Tieto časové korekčné koeficienty sa použijú na korekciu údajov zistených v tomto období podľa údajov, ktoré reprezentujú ročný priemer.

5.   KVALITA

5.1.   Minimálne normy pre základné informácie

5.1.1.   Zoznam oceňovaných položiek sa vypracuje tak, aby obsahoval položky, ktorých znaky zabezpečia porovnateľnosť medzi krajinami.

5.1.2.   Zoznam oceňovaných položiek sa vypracuje tak, aby každý členský štát mohol v každej skupine základného členenia uviesť aspoň jedného reprezentanta, ktorý sa dá oceniť ešte aspoň v jednom ďalšom členskom štáte.

5.1.3.   Zoznam položiek sa vypracuje tak, aby sa dosiahol čo najvyšší možný stupeň ekvireprezentatívnosti, t. j. každá krajina musí oceniť aspoň jeden reprezentant v každej skupine základného členenia a tento reprezentant musí oceniť ešte aspoň jedna krajina.

5.1.4.   Každý členský štát ocení položky podľa špecifikácií v zozname položiek.

5.1.5.   Každý členský štát ocení v každej skupine základného členenia dostatočný počet položiek, ktoré existujú na jeho trhu, aj keď sa nemusia považovať za reprezentatívne pre túto skupinu základného členenia.

5.1.6.   Každý členský štát poskytne v každej skupine základného členenia cenu aspoň jedného reprezentanta. Reprezentanty budú obsahovať ukazovateľ reprezentatívnosti.

5.1.7.   Každý členský štát zhromaždí dostatočný počet cenových zistení za každú oceňovanú položku, čo má zabezpečiť spoľahlivú priemernú cenu na položku pri zohľadnení trhovej štruktúry.

5.1.8.   Výber typov predajní bude pri jednotlivých položkách adekvátne vyjadrovať štruktúru domácej spotreby v rámci členského štátu.

5.1.9.   Výber typov predajní v mieste zisťovania bude adekvátne vyjadrovať štruktúru spotreby jeho obyvateľov a dostupnosť položiek.

5.1.10.   Každý členský štát poskytne Komisii (Eurostatu) údaje o odmenách zamestnancov za vybrané zamestnania vo verejnej správe (S 13) podľa ESA 95.

5.1.11.   Každý členský štát poskytne Komisii (Eurostatu) časové korekčné koeficienty, pomocou ktorých sa PKS vypočítajú z cien zistených v konkrétnom čase, adekvátne vyjadrujúcich priemernú ročnú cenovú hladinu.

5.1.12.   Každý členský štát poskytne Komisii (Eurostatu) priestorové korekčné koeficienty, pomocou ktorých sa PKS vypočítajú z cien zistených na konkrétnom mieste, adekvátne vyjadrujúcich priemernú celoštátnu cenovú hladinu.

5.1.13.   Každý členský štát poskytne Komisii (Eurostatu) váhy pre každú skupinu základného členenia špecifikovanú v prílohe II, ktoré vyjadrujú štruktúru výdavkov v členskom štáte za referenčný rok.

5.2.   Minimálne normy pre validáciu výsledkov zisťovania cien

5.2.1.   Každý členský štát pred odoslaním údajov Komisii (Eurostatu) preskúma validitu údajov na základe:

maximálnych a minimálnych cien;

priemerných cien a variačných koeficientov;

počtu ocenených položiek v každej skupine základného členenia;

počtu ocenených reprezentantov v každej skupine základného členenia; a

počtu cien zistených pri každej položke.

5.2.2.   Komisia (Eurostat) poskytne členským štátom nástroj v elektronickej forme obsahujúci algoritmy požadované na účely bodu 5.2.1.

5.2.3.   Komisia (Eurostat) vykoná pred spracovaním výsledkov zisťovania v súčinnosti s členskými štátmi kontrolu validity založenú na ukazovateľoch obsahujúcich:

pri každej skupine základného členenia:

počet položiek, ktoré ocenila každá krajina;

počet položiek, ktorým každá krajina priradila ukazovateľ reprezentatívnosti;

index cenovej hladiny;

výsledky predchádzajúceho zisťovania za tú istú skupinu základného členenia; a

indexy cenových hladín v PKS za každú krajinu;

pri každej položke:

počet cien, ktoré zistila každá krajina; a

variačné koeficienty:

(i)

priemerných cien v národných menách;

(ii)

indexov cenových hladín v PKS; a

(iii)

indexov cenových hladín v PKS za každú krajinu.

5.2.4.   Komisia (Eurostat) vykoná pred spracovaním výsledkov PKS na agregovanej úrovni kontrolu validity na základe ukazovateľov, ku ktorým patrí:

na úrovni celkového HDP a jeho hlavných agregátov:

zhoda váh výdavkov HDP a demografických údajov so zverejnenými údajmi;

porovnanie objemových indexov na obyvateľa v súčasných a predchádzajúcich výpočtoch; a

porovnanie indexov cenových hladín v súčasných a predchádzajúcich výpočtoch;

na úrovni každej skupiny základného členenia:

porovnanie váhovej štruktúry HDP v súčasných a predchádzajúcich výpočtoch; a

v prípade potreby dopočet chýbajúcich údajov.

5.3.   Oznamovanie a hodnotenie

5.3.1.   Každý členský štát bude viesť dokumentáciu s úplným opisom spôsobu, ktorým sa vykonávalo toto nariadenie. Táto dokumentácia sa sprístupní Komisii (Eurostatu) a iným členským štátom.

5.3.2.   Každý členský štát dá zhodnotiť svoj spôsob výpočtu PKS Komisii (Eurostatu) aspoň raz za šesť rokov. Na základe každoročne plánovaných hodnotení zaradených do ročného pracovného programu sa preskúma súlad s týmto nariadením. Na základe týchto hodnotení vypracuje Komisia (Eurostat) správu a sprístupní ju verejnosti vrátane prístupu cez svoju internetovú stránku.

5.3.3.   V súlade s článkom 7 ods. 3, krátko po každom zisťovaní spotrebiteľských cien, podajú príslušné členské štáty Komisii (Eurostatu) správu, v ktorej poskytnú informácie o spôsobe, ktorým sa realizovalo zisťovanie. Komisia (Eurostat) poskytne každému členskému štátu zhrnutie týchto správ.

6.   SPÔSOB ZISŤOVANIA SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN

6.1.   Členské štáty vykonajú zisťovania cien podľa pracovného programu.

6.2.   Komisia (Eurostat) vypracuje pre každé zisťovanie zoznam položiek, vychádzajúci z návrhov všetkých členských štátov pre každú skupinu základného členenia.

6.3.   Komisia (Eurostat) poskytne spolu so zoznamom položiek preklad všetkých špecifikácii každého zoznamu zisťovania do všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

7.   POSTUP VÝPOČTU

7.1.   Výpočet bilaterálnych parít na úrovni skupín základného členenia

a)

Základom výpočtu multilaterálnych Èltetò-Köves-Szulc (ďalej len „EKS“) parít na úrovni skupín základného členenia bude matica bilaterálnych parít za každú dvojicu zúčastnených krajín.

b)

Bilaterálne parity sa vypočítajú pomocou zistených cien jednotlivých položiek a ukazovateľov reprezentatívnosti priradených jednotlivým položkám.

c)

Priemerná zistená cena každej položky bude stanovená ako jednoduchý aritmetický priemer zistených cien zaznamenaných pre túto položku.

d)

Celoštátna ročná priemerná cena sa v prípade potreby dopočíta na základe priemernej zistenej ceny použitím vhodných priestorových a časových korekčných koeficientov.

e)

Tam, kde je to možné, sa potom vypočítajú pomery prepočítaných priemerných cien za položky a dvojice zúčastnených krajín s ich prevrátenými hodnotami.

f)

Tam, kde je to možné, sa potom za skupiny základného členenia vypočítajú PKS všetkých dvojíc zúčastnených krajín. Za každú dvojicu zúčastnených krajín sa PKS vypočítajú ako vážený geometrický priemer:

geometrického priemeru podielov cien položiek, ktoré sú označené ako reprezentatívne v obidvoch krajinách;

geometrického priemeru podielov cien položiek, ktoré sú označené ako reprezentatívne v prvej krajine, ale nie v druhej krajine;

geometrického priemeru podielov cien položiek, ktoré sú označené ako reprezentatívne v druhej krajine, ale nie v prvej krajine;

s použitím váh vyjadrujúcich relatívnu reprezentatívnosť všetkých položiek, ktoré ocenili obidve krajiny.

7.2.   Dopočet chýbajúcich bilaterálnych parít

Ak sa pri niektorej skupine základného členenia nedajú vypočítať bilaterálne PKS, chýbajúce bilaterálne PKS sa tam, kde je to možné, dopočítajú cez tretie krajiny štandardným postupom s použitím geometrického priemeru nepriamych parít. Ak v matici bilaterálnych PKS pre skupinu základného členenia aj po dopočte chýbajú hodnoty, multilaterálne EKS parity sa za krajiny, pri ktorých chýbajú bilaterálne PKS, nedajú vypočítať. Takéto chýbajúce EKS parity potom dopočíta Komisia (Eurostat) na základe referenčných PKS z podobných skupín základného členenia alebo pomocou inej vhodnej metódy dopočtu.

7.3.   Výpočet bilaterálnych parít na agregovanej úrovni

a)

Bilaterálne parity sa na určitej úrovni agregácie národných účtov vypočítajú na základe EKS parít (pozri bod 7.4) a výdavkové váhy HDP v príslušných skupinách základného členenia.

b)

Na vybranej úrovni agregácie sa potom vypočíta parita Laspeyresovho typu ako aritmetický priemer parít príslušných skupín základného členenia vážený relatívnym podielom (alebo nominálnymi hodnotami) za druhú krajinu každej dvojice zúčastnených krajín.

c)

Na vybranej úrovni agregácie sa potom vypočíta parita Paascheho typu ako harmonický priemer parít príslušných skupín základného členenia vážený relatívnym podielom (alebo nominálnymi hodnotami) za prvú krajinu každej dvojice zúčastnených krajín.

d)

Na vybranej úrovni agregácie sa potom vypočíta parita Fisherovho typu ako geometrický priemer parít Laspeyresovho typu a Paascheho typu vykázaných za každú dvojicu zúčastnených krajín.

7.4.   Výpočet tranzitívnych multilaterálnych PKS

Tranzitívne multilaterálne parity sa vypočítajú buď na úrovni skupiny základného členenia alebo na ľubovoľnej agregovanej úrovni pomocou postupu EKS na základe úplnej matice parít Fisherovho typu medzi všetkými dvojicami zúčastnených krajín takýmto spôsobom:

Image

kde tEKSs označuje EKS paritu medzi krajinou s a krajinou t;

tFs označuje paritu Fisherovho typu medzi krajinou s a krajinou t;

z označuje počet zúčastnených krajín.

8.   PRENOS ÚDAJOV

8.1.   Komisia (Eurostat) poskytne členským štátom formuláre na elektronický prenos základných informácií potrebných na výpočet PKS.

8.2.   Členské štáty podľa týchto formulárov poskytnú Komisii (Eurostatu) základné informácie.

9.   ZVEREJNENIE

Okrem ustanovení článku 9 ods. 2 môže Komisia (Eurostat) po konzultácii s členskými štátmi zverejniť výsledky na podrobnejšej úrovni.

10.   OPRAVY

10.1.   Ak členský štát zistí chybu, okamžite a z vlastnej iniciatívy poskytne Komisii (Eurostatu) správnu základnú informáciu. Okrem toho členský štát informuje Komisiu (Eurostat) o akomkoľvek podozrení na nenáležitý postup výpočtu.

10.2.   Po zistení chyby, ktorú urobil buď členský štát alebo Komisia (Eurostat), Komisia (Eurostat) do jedného mesiaca informuje členské štáty a prepočíta PKS.

10.3.   Ak je výsledkom zistenej chyby zmena o aspoň 0,5 percentuálneho bodu na úrovni HDP na obyvateľa v PKS ľubovoľného členského štátu, Komisia (Eurostat) čo najskôr uverejní opravu, ak sa takéto chyby odhalia do troch mesiacov od uverejnenia výsledkov.

10.4.   V prípade zistenia chyby zodpovedný orgán prijme opatrenia na predchádzanie podobným prípadom v budúcnosti.

10.5.   Revízie váh výdavkov HDP alebo demografických údajov, ktoré sa realizujú po 33 mesiacoch od skončenia referenčného roka, nevyžadujú opravu výsledkov PKS.


(1)  Tieto váhy sú zhodné s najnižšou úrovňou dostupných agregátov z národných účtov. Ak požadovaný údaj nie je k dispozícii, členský štát môže poskytnúť najlepší dopočet chýbajúcej hodnoty.

(2)  Kvantitatívna metóda posudzovania bytového fondu, ako sa uvádza v metodickej príručke, sa môže použiť namiesto prístupu vychádzajúceho z ceny v prípadoch, keď chýbajú údaje o skutočnom nájomnom alebo sú tieto údaje štatisticky nespoľahlivé v súlade s nariadením (ES) č. 1722/2005.

(3)  Minimálna periodicita sa vzťahuje na poskytovanie údajov za určitú skupinu výrobkov podľa rotujúceho cyklu zisťovaní.


PRÍLOHA II

Skupiny základného členenia uvedené v článku 3 písm. e)

SZČ č.

Opis

INDIVIDUÁLNE VÝDAVKY DOMÁCNOSTÍ NA SPOTREBU

POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

 

Potraviny

 

Chlieb a obilniny [COICOP 01.1.1]

1

Ryža

2

Iné obiloviny a výrobky z múky a obilia

3

Chlieb

4

Iné pekárenské výrobky

5

Cestoviny

 

Mäso [COICOP 01.1.2]

6

Hovädzie a teľacie mäso

7

Bravčové mäso

8

Jahňacie, baranie a kozie mäso

9

Hydina

10

Iné mäso a jedlé vnútornosti

11

Lahôdky a iné mäsové polotovary

 

Ryby a morské plody [COICOP 01.1.3]

12

Čerstvé, chladené alebo mrazené ryby a morské plody

13

Konzervované alebo spracované ryby a morské plody

 

Mlieko, syry a vajcia [COICOP 01.1.4]

14

Mlieko čerstvé

15

Mlieko trvanlivé a iné mliečne výrobky

16

Syry a tvarohy

17

Vajcia a výrobky z vajec

 

Oleje a tuky [COICOP 01.1.5]

18

Maslo

19

Margarín

20

Iné jedlé oleje a tuky

 

Ovocie [COICOP 01.1.6]

21

Čerstvé alebo chladené ovocie

22

Mrazené, konzervované alebo spracované ovocie a výrobky z ovocia

 

Zelenina [COICOP 01.1.7]

23

Čerstvá alebo chladená zelenina okrem zemiakov

24

Čerstvé alebo chladené zemiaky

25

Mrazená, konzervovaná alebo spracovaná zelenina a výrobky zo zeleniny

 

Cukor, džem, med, čokoláda a cukrovinky [COICOP 01.1.8]

26

Cukor

27

Džemy, marmelády a med

28

Cukrovinky, čokoláda a iné kakaové výrobky

29

Jedlý ľad, zmrzlina a sorbet

 

Potravinárske výrobky i. n. [COICOP 01.1.9]

30

Potravinárske výrobky i. n.

 

Nealkoholické nápoje

 

Káva, čaj a kakao [COICOP 01.2.1]

31

Káva, čaj a kakao

 

Minerálne vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy [COICOP 01.2.2]

32

Minerálne vody

33

Nealkoholické nápoje a sirupy

34

Ovocné a zeleninové šťavy

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABAK A DROGY

 

Alkoholické nápoje

 

Destiláty [COICOP 02.1.1]

35

Destiláty

 

Víno [COICOP 02.1.2]

36

Víno

 

Pivo [COICOP 02.1.3]

37

Pivo

 

Tabak

 

Tabak [COICOP 02.2.0]

38

Tabak

 

Drogy

 

Drogy [COICOP 02.3.0]

39

Drogy

ODEVY A OBUV

 

Odevy

 

Materiál na odevy [COICOP 03.1.1]

40

Materiál na odevy

 

Hotové odevy [COICOP 03.1.2]

41

Pánske odevy

42

Dámske odevy

43

Detské a dojčenské odevy

 

Iné odevné výrobky a doplnky [COICOP 03.1.3]

44

Iné odevné výrobky a doplnky

 

Čistenie, oprava a požičiavanie odevov [COICOP 03.1.4]

45

Čistenie, oprava a požičiavanie odevov

 

Obuv

 

Topánky a iné obuvnícke výrobky [COICOP 03.2.1]

46

Pánska obuv

47

Dámska obuv

48

Detská a dojčenská obuv

 

Oprava a požičiavanie obuvi [COICOP 03.2.2]

49

Oprava a požičiavanie obuvi

BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ

 

Skutočné nájomné za bývanie

 

Skutočné nájomné za bývanie [COICOP 04.1.1 a 04.1.2]

50

Skutočné nájomné za bývanie

 

Imputované nájomné za bývanie

 

Imputované nájomné za bývanie [COICOP 04.2.1 a 04.2.2]

51

Imputované nájomné za bývanie

 

Údržba a opravy obydlí

 

Materiál na údržbu a opravy obydlí [COICOP 04.3.1]

52

Materiál na údržbu a opravy obydlí

 

Služby používané pri údržbe a opravách obydlí [COICOP 04.3.2]

53

Služby používané pri údržbe a opravách obydlí

 

Dodávky vody a iné služby vzťahujúce sa na byty

 

Dodávky vody [COICOP 04.4.1]

54

Dodávky vody

 

Iné služby vzťahujúce sa na bývanie [COICOP 04.4.2, 04.4.3 a 04.4.4]

55

Iné služby vzťahujúce sa na bývanie

 

Elektrina, plyn a iné palivá

 

Elektrina [COICOP 04.5.1]

56

Elektrina

 

Plyn [COICOP 04.5.2]

57

Plyn

 

Tekuté palivá [COICOP 04.5.3]

58

Tekuté palivá

 

Pevné palivá [COICOP 04.5.4]

59

Pevné palivá

 

Tepelná energia [COICOP 04.5.5]

60

Tepelná energia

BYTOVÉ ZARIADENIE, VYBAVENIE DOMÁCNOSTÍ A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

 

Nábytok, bytové zariadenie, koberce a iné podlahové krytiny

 

Nábytok a bytové zariadenie [COICOP 05.1.1]

61

Kuchynský nábytok

62

Nábytok do spálne

63

Nábytok do obývačky a jedálne

64

Iný nábytok a bytové zariadenie

 

Koberce a iné podlahové krytiny [COICOP 05.1.2]

65

Koberce a iné podlahové krytiny

 

Opravy nábytku, bytového zariadenia a podlahových krytín [COICOP 05.1.3]

66

Opravy nábytku, bytového zariadenia a podlahových krytín

 

Bytový textil

 

Bytový textil [COICOP 05.2.0]

67

Bytový textil

 

Domáce spotrebiče

 

Veľké domáce spotrebiče elektrické a neelektrické [COICOP 05.3.1]

68

Veľké domáce spotrebiče elektrické a neelektrické

 

Malé domáce elektrické spotrebiče [COICOP 05.3.2]

69

Malé domáce elektrické spotrebiče

 

Opravy domácich spotrebičov [COICOP 05.3.3]

70

Opravy domácich spotrebičov

 

Sklo, stolové náčinie a domáce potreby

 

Sklo, stolové náčinie a domáce potreby [COICOP 05.4.0]

71

Sklo, stolové náčinie a domáce potreby

 

Nástroje a zariadenia pre dom a záhradu

 

Veľké nástroje a zariadenia [COICOP 05.5.1]

72

Veľké nástroje a zariadenia

 

Malé nástroje a rôzne príslušenstvo [COICOP 05.5.2]

73

Malé nástroje a rôzne príslušenstvo

 

Tovar a služby na bežnú údržbu domácnosti

 

Tovar krátkodobej spotreby pre domácnosť [COICOP 05.6.1]

74

Tovar krátkodobej spotreby pre domácnosť

 

Domáce služby a služby poskytované v rámci starostlivosti o domácnosť [COICOP 05.6.2]

75

Domáce služby

76

Služby poskytované v rámci starostlivosti o domácnosť

ZDRAVIE

 

Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

 

Farmaceutické prípravky a výrobky [COICOIP 06.1.1]

77

Farmaceutické prípravky a výrobky

 

Iné zdravotnícke výrobky [COICOP 06.1.2]

78

Iné zdravotnícke výrobky

 

Terapeutické prístroje a zariadenia [COICOP 06.1.3]

79

Terapeutické prístroje a zariadenia

 

Ambulantné služby

 

Lekárske služby [COICOP 06.2.1]

80

Lekárske služby

 

Stomatologické služby [COICOP 06.2.2]

81

Stomatologické služby

 

Zdravotnícke služby iné než nemocničné a zdravotné pomocné a podporné služby [COICOP 06.2.3]

82

Zdravotnícke služby iné než nemocničné a zdravotné pomocné a podporné služby

 

Nemocničné služby

 

Nemocničné služby [COICOP 06.3.0]

83

Nemocničné služby

DOPRAVA

 

Nákup dopravných prostriedkov

 

Motorové vozidlá [COICOP 07.1.1]

84

Motorové vozidlá s dieselovým motorom

85

Motorové vozidlá s benzínovým motorom s objemom do 1 200 cm3

86

Motorové vozidlá s benzínovým motorom s objemom od 1 200 cm3 do 1 699 cm3

87

Motorové vozidlá s benzínovým motorom s objemom od 1 700 cm3 do 2 999 cm3

88

Motorové vozidlá s benzínovým motorom s objemom nad 3 000 cm3

 

Mopedy a motocykle [COICOP 07.1.2]

89

Mopedy a motocykle

 

Bicykle [COICOP 07.1.3]

90

Bicykle

 

Vozidlá ťahané zvieratami [COICOP 07.1.4]

91

Vozidlá ťahané zvieratami

 

Prevádzka prostriedkov osobnej dopravy

 

Náhradné diely a príslušenstvo pre prostriedky osobnej dopravy [COICOP 07.2.1]

92

Náhradné diely a príslušenstvo pre prostriedky osobnej dopravy

 

Pohonné hmoty a mazivá pre prostriedky osobnej dopravy [COICOP 07.2.2]

93

Pohonné hmoty a mazivá pre prostriedky osobnej dopravy

 

Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy [COICOP 07.2.3]

94

Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy

 

Iné služby spojené s prostriedkami osobnej dopravy [COICOP 07.2.4]

95

Iné služby spojené s prostriedkami osobnej dopravy

 

Dopravné služby

 

Železničná osobná doprava [COICOP 07.3.1]

96

Železničná osobná doprava

 

Cestná osobná doprava [COICOP 07.3.2]

97

Cestná osobná doprava

 

Letecká osobná doprava [COICOP 07.3.3]

98

Letecká osobná doprava

 

Námorná a vnútrozemská vodná osobná doprava [COICOP 07.3.4]

99

Námorná a vnútrozemská vodná osobná doprava

 

Kombinovaná osobná doprava [COICOP 07.3.5]

100

Kombinovaná osobná doprava

 

Iné zakúpené dopravné služby [COICOP 07.3.6]

101

Iné zakúpené dopravné služby

 

POŠTY A SPOJE

 

Poštové služby

 

Poštové služby [COICOP 08.1.0]

102

Poštové služby

 

Telefónne a faxové prístroje

 

Telefónne a faxové prístroje [COICOP 08.2.0]

103

Telefónne a faxové prístroje

 

Telefónne a faxové služby

 

Telefónne a faxové služby [COICOP 08.3.0]

104

Telefónne a faxové služby

REKREÁCIA A KULTÚRA

 

Audiovizuálne a fotografické zariadenia a zariadenia na spracovanie informácií

 

Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu [COICOP 09.1.1]

105

Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu

 

Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje [COICOP 09.1.2]

106

Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje

 

Zariadenia na spracovanie informácií [COICOP 09.1.3]

107

Zariadenia na spracovanie informácií

 

Obrazové a zvukové nosiče [COICOP 09.1.4]

108

Nahrané obrazové a zvukové nosiče

109

Nenahrané obrazové a zvukové nosiče

 

Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení a zariadení na spracovanie informácií [COICOP 09.1.5]

110

Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení a zariadení na spracovanie informácií

 

Iné veľké zariadenia dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru

 

Veľké zariadenia dlhodobej spotreby na rekreáciu vonku [COICOP 09.2.1]

111

Veľké zariadenia dlhodobej spotreby na rekreáciu vonku

 

Hudobné nástroje a veľké zariadenia dlhodobej spotreby na rekreáciu vo vnútri [COICOP 09.2.2]

112

Hudobné nástroje a veľké zariadenia dlhodobej spotreby na rekreáciu vo vnútri

 

Údržba a opravy iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru [COICOP 09.2.3]

113

Údržba a opravy iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru

 

Iné zariadenia a vybavenie na rekreáciu, pre záhradu a domáce zvieratá

 

Hry, hračky a hobby [COICOP 09.3.1]

114

Hry, hračky a hobby

 

Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu vonku [COICOP 09.3.2]

115

Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu vonku

 

Záhradkárstvo [COICOP 09.3.3]

116

Záhradkárstvo

 

Domáce zvieratá a chovateľské potreby [COICOP 09.3.4]

117

Domáce zvieratá a chovateľské potreby

 

Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá [COICOP 09.3.5]

118

Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá

 

Rekreačné a kultúrne služby

 

Rekreačné a športové služby [COICOP 09.4.1]

119

Rekreačné a športové služby

 

Kultúrne služby [COICOP 09.4.2]

120

Fotografické služby

121

Iné kultúrne služby

 

Hazardné hry [COICOP 09.4.3]

122

Hazardné hry

 

Noviny, knihy a kancelárske potreby

 

Knihy [COICOP 09.5.1]

123

Knihy

 

Noviny a periodiká [COICOP 09.5.2]

124

Noviny a periodiká

 

Rôzne tlačiarenské materiály, kancelárske a kresliace potreby [COICOP 09.5.3 a 09.5.4]

125

Rôzne tlačiarenské materiály, kancelárske a kresliace potreby

 

Organizované dovolenkové zájazdy

 

Organizované dovolenkové zájazdy [COICOP 09.6.0]

126

Organizované dovolenkové zájazdy

VZDELÁVANIE

 

Predškolské a základné vzdelávanie

 

Predškolské a základné vzdelávanie [COICOP 10.1.0]

127

Predškolské a základné vzdelávanie

 

Stredoškolské vzdelávanie

 

Stredoškolské vzdelávanie [COICOP 10.2.0]

128

Stredoškolské vzdelávanie

 

Poststredoškolské vzdelávanie nižšie ako univerzitné

 

Poststredoškolské vzdelávanie nižšie ako univerzitné [COICOP 10.3.0]

129

Poststredoškolské vzdelávanie nižšie ako univerzitné

 

Univerzitné vzdelávanie

 

Univerzitné vzdelávanie [COICOP 10.4.0]

130

Univerzitné vzdelávanie

 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne [COICOP 10.5.0]

131

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

REŠTAURÁCIE A HOTELY

 

Stravovacie služby

 

Reštaurácie, kaviarne a pod. [COICOP 11.1.1]

132

Reštauračné služby bez ohľadu na typ zariadenia

133

Hostince, bary, kaviarne, čajovne a pod.

 

Jedálne [COICOP 11.1.2]

134

Jedálne

 

Ubytovacie služby

 

Ubytovacie služby [COICOP 11.2.0]

135

Ubytovacie služby

ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY

 

Osobná starostlivosť

 

Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti [COICOP 12.1.1]

136

Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti

 

Elektrické prístroje na osobnú starostlivosť [COICOP 12.1.2]

137

Elektrické prístroje na osobnú starostlivosť

 

Iné prístroje, predmety a výrobky na osobnú starostlivosť [COICOP 12.1.3]

138

Iné prístroje, predmety a výrobky na osobnú starostlivosť

 

Prostitúcia

 

Prostitúcia [COICOP 12.2.0]

139

Prostitúcia

 

Osobné predmety i. n.

 

Šperky, hodiny a hodinky [COICOP 12.3.1]

140

Šperky, hodiny a náramkové hodinky

 

Iné osobné predmety [COICOP 12.3.2]

141

Iné osobné predmety

 

Sociálna starostlivosť

 

Sociálna starostlivosť [COICOP 12.4.0]

142

Sociálna starostlivosť

 

Poistenie

 

Poistenie [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 a 12.5.5]

143

Poistenie

 

Finančné služby i. n.

 

FISIM [COICOP 12.6.1]

144

FISIM

 

Iné finančné služby i. n. [COICOP 12.6.2]

145

Iné finančné služby i. n.

 

Iné služby i. n.

 

Iné služby i. n. [COICOP 12.7.0]

146

Iné služby i. n.

SALDO VÝDAVKOV REZIDENTOV V ZAHRANIČÍ A VÝDAVKOV NEREZIDENTOV NA EKONOMICKOM ÚZEMÍ

 

Konečné spotrebné výdavky rezidentských domácností v zahraničí

 

Konečné spotrebné výdavky rezidentských domácností v zahraničí

147

Konečné spotrebné výdavky rezidentských domácností v zahraničí

 

Konečné spotrebné výdavky nerezidentských domácností na ekonomickom území

 

Konečné spotrebné výdavky nerezidentských domácností na ekonomickom území

148

Konečné spotrebné výdavky nerezidentských domácností na ekonomickom území

INDIVIDUÁLNE VÝDAVKY NA SPOTREBU NEZISKOVÝCH INŠTITÚCIÍ SLÚŽIACICH DOMÁCNOSTIAM PODĽA ÚČELU

BÝVANIE

 

Bývanie

 

Bývanie [COPNI 01.0.0]

149

Bývanie

ZDRAVIE

 

Zdravie

 

Zdravie [COPNI 02.1.1 až 02.6.0]

150

Zdravie

REKREÁCIA A KULTÚRA

 

Rekreácia a kultúra

 

Rekreácia a kultúra [COPNI 03.1.0 a 03.2.0]

151

Rekreácia a kultúra

VZDELÁVANIE

 

Vzdelávanie

 

Vzdelávanie [COPNI 04.1.0 až 04.7.0]

152

Vzdelávanie

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

 

Sociálna starostlivosť

 

Sociálna starostlivosť [COPNI 05.1.0 a 05.2.0]

153

Sociálna starostlivosť

INÉ SLUŽBY

 

Iné služby

 

Iné služby [COPNI 06.0.0 až 09.2.0]

154

Iné služby

INDIVIDUÁLNE VÝDAVKY NA SPOTREBU VEREJNEJ SPRÁVY

BÝVANIE

 

Bývanie

 

Bývanie

155

Bývanie

ZDRAVIE

 

Príspevky na zdravotnú starostlivosť a jej úhrada

 

Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

156

Farmaceutické prípravky a výrobky

157

Iné zdravotnícke výrobky

158

Terapeutické prístroje a zariadenia

 

Zdravotnícke služby

159

Ambulantné lekárske služby

160

Ambulantná stomatologická starostlivosť

161

Ambulantné zdravotnícke služby iné než nemocničné a zdravotné pomocné a podporné služby

162

Nemocničné služby

 

Poskytovanie zdravotníckych služieb

 

Odmeny zamestnancov

163

Lekári

164

Sestry a iný zdravotnícky personál

165

Nezdravotnícky personál

 

Medzispotreba

166

Farmaceutické prípravky a výrobky

167

Iné zdravotnícke materiály

168

Terapeutické prístroje a zariadenia

169

Medzispotreba i. n.

 

Hrubý prevádzkový prebytok

170

Hrubý prevádzkový prebytok

 

Čisté dane na produkciu

171

Čisté dane na produkciu

 

Tržby z predaja

172

Tržby z predaja

REKREÁCIA A KULTÚRA

 

Rekreácia a kultúra

 

Rekreácia a kultúra

173

Rekreácia a kultúra

VZDELÁVANIE

 

Príspevky na vzdelávanie a jeho úhrada

 

Príspevky na vzdelávanie a jeho úhrada

174

Príspevky na vzdelávanie a jeho úhrada

 

Poskytovanie vzdelávacích služieb

 

Odmeny zamestnancov

175

Predškolské a základné vzdelávanie

176

Stredoškolské vzdelávanie

177

Poststredoškolské vzdelávanie iné ako univerzitné

178

Univerztné vzdelávanie

 

Medzispotreba

179

Medzispotreba

 

Hrubý prevádzkový prebytok

180

Hrubý prevádzkový prebytok

 

Čisté dane na produkciu

181

Čisté dane na produkciu

 

Tržby z predaja

182

Tržby z predaja

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

 

Sociálna starostlivosť

 

Sociálna starostlivosť

183

Sociálna starostlivosť

KOLEKTÍVNE VÝDAVKY NA SPOTREBU VEREJNEJ SPRÁVY

KOLEKTÍVNE SLUŽBY

 

Kolektívne služby

 

Odmeny zamestnancov

184

Odmeny zamestnancov (kolektívne služby súvisiace s obranou)

185

Odmeny zamestnancov (kolektívne služby nesúvisiace s obranou)

 

Medzispotreba

186

Medzispotreba (kolektívne služby súvisiace s obranou)

187

Medzispotreba (kolektívne služby nesúvisiace s obranou)

 

Hrubý prevádzkový prebytok

188

Hrubý prevádzkový prebytok

 

Čisté dane na produkciu

189

Čisté dane na produkciu

 

Tržby z predaja

190

Tržby z predaja

VÝDAVKY NA TVORBU HRUBÉHO FIXNÉHO KAPITÁLU

STROJOVÉ ZARIADENIA A PRÍSTROJE

 

Kovové výrobky a prístroje

 

Kovové výrobky okrem strojových zariadení a prístrojov [kódy KP 28.11 až 28.75]

191

Kovové výrobky okrem strojových zariadení a prístrojov

 

Strojové zariadenia na všeobecné použitie [kódy KP 29.11 až 29.24]

192

Motory a turbíny, čerpadlá a kompresory

193

Iné strojové zariadenia na všeobecné použitie

 

Strojové zariadenia na špeciálne použitie [kódy KP 29.31 až 29.72]

194

Strojové zariadenia pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

195

Obrábacie stroje

196

Stroje pre metalurgiu, ťažbu a stavebníctvo

197

Stroje na výrobu potravín, nápojov a spracovanie tabaku

198

Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel

199

Iné strojové zariadenia na špeciálne použitie

 

Elektrické a optické zariadenia [kódy KP 30.01 až 33.50]

200

Kancelárske stroje

201

Počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie informácií

202

Elektrické stroje a prístroje

203

Rádiové, televízne a komunikačné zariadenia a prístroje

204

Zdravotnícke prístroje, kontrolné a optické prístroje, hodiny a hodinky

 

Iné výrobky i. n. [kódy KP 36.11 až 36.63]

205

Iné výrobky i. n.

 

Dopravné prostriedky

 

Prostriedky cestnej dopravy [kódy KP 34.10 až 34.30 a 35.41 až 35.50]

206

Motorové vozidlá, prívesy a návesy

207

Ostatné prostriedky cestnej dopravy

 

Ostatné dopravné zariadenia [kódy KP 35.11 až 35.30]

208

Lode, člny, parníky, remorkéry, plávajúce plošiny, ponorné alebo vŕtacie ťažobné plošiny

209

Lokomotívy a vozňový park

210

Lietadlá, helikoptéry a iné letecké zariadenia

STAVEBNÍCTVO

 

Obytné budovy

 

Jednobytové a dvojbytové budovy [kód KP 45]

211

Jednobytové a dvojbytové budovy

 

Viacbytové budovy [kód KP 45]

212

Viacbytové budovy

 

Nebytové budovy

 

Budovy pre poľnohospodárstvo [kód KP 45]

213

Budovy pre poľnohospodárstvo

 

Budovy pre priemysel a skladovanie [kód KP 45]

214

Budovy pre priemysel a skladovanie

 

Komerčné budovy [kód KP 45]

215

Komerčné budovy

 

Iné nebytové budovy [kód KP 45]

216

Iné nebytové budovy

 

Inžinierske siete

 

Dopravné siete [kód KP 45]

217

Dopravné siete

 

Potrubné vedenia, komunikačné a energetické vedenia [kód KP 45]

218

Potrubné vedenia, komunikačné a energetické vedenia

 

Iné inžinierske siete [kód KP 45]

219

Iné inžinierske siete

INÉ PRODUKTY

 

Iné produkty

 

Produkty poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a akvakultúry [kódy KP 01, 02 a 05]

220

Produkty poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a akvakultúry

 

Softvér [kód KP 72.20]

221

Softvér

 

Iné produkty i. n. [KP i. n.]

222

Iné produkty i. n.

ZMENY STAVU ZÁSOB A NADOBÚDANIE MÍNUS ÚBYTOK CENNOSTÍ

ZMENY STAVU ZÁSOB

 

Zmeny stavu zásob

 

Zmeny stavu zásob

223

Zmeny stavu zásob

NADOBÚDANIE MÍNUS ÚBYTOK CENNOSTÍ

 

Nadobúdanie mínus úbytok cenností

 

Nadobúdanie mínus úbytok cenností

224

Nadobúdanie mínus úbytok cenností

BILANCIA VÝVOZU A DOVOZU

VÝVOZ TOVARU A SLUŽIEB

 

Vývoz tovaru

 

Vývoz tovaru do krajín EÚ a inštitúcií EÚ

225

Vývoz tovaru do krajín EÚ

226

Vývoz tovaru do inštitúcií EÚ

 

Vývoz tovaru do tretích krajín a medzinárodných organizácií

227

Vývoz tovaru do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Vývoz služieb

 

Vývoz služieb do krajín EÚ a inštitúcií EÚ

228

Vývoz služieb do krajín EÚ

229

Vývoz služieb do inštitúcií EÚ

 

Vývoz služieb do tretích krajín a medzinárodných organizácií

230

Vývoz služieb do tretích krajín a medzinárodných organizácií

DOVOZ TOVARU A SLUŽIEB

 

Dovoz tovaru

 

Dovoz tovaru z krajín EÚ a inštitúcií EÚ

231

Dovoz tovaru z krajín EÚ

232

Dovoz tovaru z inštitúcií EÚ

 

Dovoz tovaru z tretích krajín a medzinárodných organizácií

233

Dovoz tovaru z tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Dovoz služieb

 

Dovoz služieb z krajín EÚ a inštitúcií EÚ

234

Dovoz služieb z krajín EÚ

235

Dovoz služieb z inštitúcií EÚ

 

Dovoz služieb z tretích krajín a medzinárodných organizácií

236

Dovoz služieb z tretích krajín a medzinárodných organizácií