ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1510/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1511/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1512/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1513/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1514/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1515/2007 z 19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 týkajúca sa oddelenia liniek na výrobu biokrmív od liniek na výrobu krmív nepochádzajúcich z ekologickej výroby

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2007 z 19. decembra 2007 o otvorení a spôsobe spravovania colnej kvóty pre vermút

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1519/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokiaľ ide o povolenie určitých doplnkových látok v krmivách patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok ( 1 )

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2007 z 19. decembra 2007 o vydaní trvalého povolenia pre niektoré doplnkové látky do krmív ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1521/2007 z 19. decembra 2007 o vydaní povolenia na nové použitie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ako doplnkovej kŕmnej látky ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1522/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek ( 1 )

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/851/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania ochorení zvierat a na kontroly zamerané na prevenciu zoonóz v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2007) 5985]

47

 

 

2007/852/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/5/ES, pokiaľ ide o porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES [oznámené pod číslom K(2007) 6168]  ( 1 )

57

 

 

2007/853/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007 o tom, že v roku 2008 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES, ktoré sa začali v roku 2005 ( 1 )

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1510/2007

z 19. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1511/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa preto určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo, a ktoré sa pridajú ku množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1512/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a správu niektorých kvót na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa s pôvodom v Izraeli do Spoločenstva (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 prekračujú dostupné množstvá [pri povoleniach spadajúcich pod kvótu s poradovým číslom 09.4092]. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú dostupné množstvá [pri povoleniach spadajúcich pod kvótu s poradovým číslom 09.4091]. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 podľa nariadenia (ES) č. 1384/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1513/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu niektorých kvót na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa s pôvodom v Turecku do Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1383/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia spadajúce pod kvótu s poradovým číslom 09.4103 podľa nariadenia (ES) č. 1383/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 250 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 34.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1382/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o dovozný režim pre bravčové mäso (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1382/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov z odvetvia bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia patriace pod kvótu s poradovým číslom 09.4046 podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 1 750 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 28.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1515/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1399/2007 z 28. novembra 2007, ktorým sa otvára colná kvóta na klobásy, salámy a niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku a ustanovuje sa jej správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1399/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz niektorých mäsových výrobkov.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia patriace pod kvótu s poradovým číslom 09.4180 podľa nariadenia (ES) č. 1399/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 475 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 7.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1516/2007

z 19. decembra 2007,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 7,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 musia záznamy pre chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahovať určité informácie. S cieľom zabezpečiť efektívnu implementáciu nariadenia (ES) č. 842/2006 je vhodné ustanoviť, aby sa v záznamoch o zariadeniach uvádzali ďalšie informácie.

(2)

V záznamoch o zariadeniach by sa mali uviesť informácie o množstve náplne fluorovaných skleníkových plynov. Pokiaľ nie je známe množstvo náplne fluorovaných skleníkových plynov, prevádzkovateľ príslušného zariadenia by mal zabezpečiť, aby zamestnanci s osvedčením určili množstvo náplne v záujme uľahčenia kontroly úniku.

(3)

Pred vykonaním kontroly úniku by sa zamestnanci s osvedčením mali dôkladne oboznámiť s informáciami, ktoré sú uvedené v záznamoch o zariadeniach, aby presne určili akékoľvek predchádzajúce problémy a konzultovali predchádzajúce správy.

(4)

Aby sa zabezpečila účinná regulácia úniku, mala by sa kontrola úniku zamerať na tie časti zariadenia, v ktorých môže najpravdepodobnejšie dochádzať k úniku.

(5)

Kontroly úniku by sa mali vykonávať prostredníctvom metód priameho a nepriameho merania. Metódy priameho merania zisťujú únik prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku, ktoré určia, či fluórované skleníkové plyny unikajú zo systému. Metódy nepriameho merania sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe analýzy relevantných parametrov.

(6)

Metódy nepriameho merania by sa mali použiť v takom prípade, keď únik prebieha veľmi pomaly a keď je zariadenie umiestnené v dobre vetranom prostredí, ktoré sťažuje zisťovanie úniku fluórovaných skleníkových plynov zo systému do ovzdušia. Metódy priameho merania sú nevyhnutné na identifikáciu presného miesta úniku. Rozhodnutie o tom, ktorá meracia metóda sa použije, musia vykonať zamestnanci s osvedčením, ktorí majú potrebnú odbornú prípravu a skúsenosti na určenie najvhodnejšej meracej metódy pre daný prípad.

(7)

Na mieste, kde sa predpokladá únik, sa musí vykonať kontrola na účely zistenia miesta úniku a vykonania opravy.

(8)

Aby sa zaistila bezpečnosť opraveného systému, následná kontrola ustanovená nariadením (ES) č. 842/2006 by sa mala zamerať na tie časti systému, v ktorých sa zistil únik, a na priľahlé časti.

(9)

Nesprávna inštalácia nových systémov znamená veľké riziko úniku. Preto by sa pri novonainštalovaných systémoch mala vykonať kontrola úniku bezprostredne po ich uvedení do prevádzky.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce najmenej 3 kg fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sú v prevádzke alebo dočasne mimo prevádzky.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na zariadenie s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú takto označené a obsahujú menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov.

Článok 2

Záznamy o zariadeniach

1.   Prevádzkovateľ musí v súlade s článkom 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 842/2006 v záznamoch uvádzať svoje meno, poštovú adresu a telefónne číslo, ďalej len „záznamy o zariadeniach“.

2.   V záznamoch o zariadeniach sa uvádza množstvo náplne fluórovaných skleníkových plynov v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách.

3.   Ak sa množstvo náplne fluórovaných skleníkových plynov v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách neuvádza v technickej špecifikácii výrobcu a ani na označení daného systému, prevádzkovateľ zabezpečí, aby ho určili zamestnanci s osvedčením.

4.   Ak sa zistila príčina úniku, uvádza sa v záznamoch o zariadeniach.

Článok 3

Kontrola záznamov o zariadeniach

1.   Pred uskutočnením kontroly úniku skontrolujú zamestnanci s osvedčením záznamy o zariadeniach.

2.   Osobitná pozornosť sa venuje príslušným informáciám o akýchkoľvek opakujúcich sa problémoch a problémových oblastiach.

Článok 4

Systematické kontroly

Uskutočňujú sa systematické kontroly týchto častí chladiacich a klimatizačných zariadení alebo tepelných čerpadiel:

1.

spojov;

2.

ventilov vrátane násad;

3.

tesnení, vrátane tesnení na vymeniteľných dehydrátoroch a filtroch;

4.

častí systému, ktoré sú vystavené vibráciám;

5.

napojení na bezpečnostné a prevádzkové zariadenia.

Článok 5

Výber metódy merania

1.   Pri vykonávaní kontroly úniku na chladiacich a klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách používajú zamestnanci s osvedčením metódu priameho merania uvedenú v článku 6 alebo metódu nepriameho merania uvedenú v článku 7.

2.   Metódy priameho merania sa môžu použiť vždy.

3.   Metódy nepriameho merania sa môžu použiť len v prípade, keď parametre zariadenia určené na analýzu, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1, poskytujú spoľahlivé informácie o množstve náplne fluórovaných skleníkových plynov uvedené v záznamoch o zariadeniach a o pravdepodobnosti úniku.

Článok 6

Metódy priameho merania

1.   Na zistenie úniku používajú zamestnanci s osvedčením najmenej jednu z týchto metód priameho merania na identifikáciu úniku:

a)

kontrola okruhov a súčastí, ktoré predstavujú riziko úniku, pomocou zariadení na detekciu plynu upravených pre chladivo použité v systéme;

b)

aplikácia ultrafialovej (UV) detekčnej tekutiny alebo vhodného farbiva do okruhu;

c)

použitie špeciálneho bublinového alebo mydlového roztoku.

2.   Zariadenia na detekciu plynu, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 písm. a) sa kontrolujú každých 12 mesiacov, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie. Citlivosť prenosných zariadení na detekciu plynov musí byť aspoň 5 g/rok.

3.   Aplikácia ultrafialovej detekčnej tekutiny alebo vhodného farbiva do okruhu chladiaceho zariadenia sa môže vykonať, len ak výrobca zariadenia potvrdil, že takéto detekčné metódy sú technicky možné. Túto metódu môžu vykonávať len pracovníci oprávnení vykonávať úkony, ktoré predstavujú zásah do chladiaceho okruhu obsahujúceho fluórované skleníkové plyny.

4.   V prípade, že sa prostredníctvom metód uvedených v odseku 1 tohto článku neidentifikuje únik a časti uvedené v článku 4 nepreukazujú známky úniku, no zamestnanci s osvedčením sa domnievajú, že dochádza k úniku, musia skontrolovať ostatné časti zariadenia.

5.   Pred tlakovou skúškou pomocou dusíka bez obsahu kyslíka alebo pomocou iného plynu vhodného na tlakovú skúšku tesnosti, aby sa skontroloval únik, je potrebné, aby pracovníci oprávnení na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov z daného typu zariadenia zhodnotili fluórované skleníkové plyny z celého systému.

Článok 7

Metódy nepriameho merania

1.   Zamestnanci s osvedčením musia na zistenie úniku vykonať vizuálnu a manuálnu kontrolu zariadenia a analyzovať najmenej jeden z nasledujúcich parametrov:

a)

tlak;

b)

teplotu;

c)

prúd kompresora;

d)

hladinu kvapalín;

e)

množstvo na doplnenie.

2.   V prípade domnienky, že dochádza k úniku fluórovaných skleníkových plynov, sa musí vykonať kontrola úniku s použitím metódy priameho merania uvedenej v článku 6.

3.   Najmenej jedna z týchto situácií vyvoláva domnienku, že dochádza k úniku:

a)

pevne inštalovaný systém detekcie úniku naznačuje únik;

b)

zariadenie vydáva neobvyklé zvuky alebo vibrácie, alebo sa na ňom vytvára námraza, alebo dochádza k nedostatočnému chladiacemu výkonu;

c)

známky korózie, únik oleja a poškodenie častí alebo materiálu na možných miestach úniku;

d)

známky úniku z pozorovacieho okienka alebo z indikátora hladiny, alebo z ďalších vizuálnych pomôcok;

e)

známky poškodenia na bezpečnostných spínačoch, tlakových spínačoch, meradlách a pripojeniach čidiel;

f)

odchýlky od bežného prevádzkového stavu, určené na základe analyzovaných parametrov, vrátane hodnôt odčítaných z elektronických systémov v reálnom čase;

g)

ďalšie známky naznačujúce stratu náplne chladiva.

Článok 8

Oprava úniku

1.   Prevádzkovateľ zabezpečí, aby opravu vykonali zamestnanci s osvedčením na vykonanie tejto špecifickej činnosti.

V prípade potreby sa pred opravou vykoná odčerpanie alebo zhodnotenie.

2.   Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa v prípade potreby vykonala skúška úniku pomocou dusíka bez obsahu kyslíka alebo pomocou iného suchého plynu vhodného na tlakové skúšky, po ktorej nasleduje vyprázdnenie, znovunaplnenie a skúška úniku.

V prípade potreby sa pred tlakovou skúškou pomocou dusíka bez obsahu kyslíka alebo pomocou iného vhodného plynu na tlakové skúšky zhodnotia fluórované skleníkové plyny z celého zariadenia.

3.   Pokiaľ je to možné, zistí sa príčina úniku, aby sa zabránilo jej opätovnému výskytu.

Článok 9

Následná kontrola

Zamestnanci s osvedčením sa pri vykonávaní následnej kontroly podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 842/2006 zameriavajú na tie oblasti, v ktorých sa úniky zistili a odstránili, ako aj na priľahlé oblasti v prípade, že sa na ne vyvíjal tlak počas opravy.

Článok 10

Požiadavky na novonainštalované zariadenia

Pri novonainštalovaných zariadeniach sa musí vykonať kontrola úniku hneď po uvedení do prevádzky.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1517/2007

z 19. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 týkajúca sa oddelenia liniek na výrobu biokrmív od liniek na výrobu krmív nepochádzajúcich z ekologickej výroby

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1) a najmä na jeho článok 13 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V druhom odseku bode 3 časti E prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa ustanovuje výnimka z povinnosti úplne oddeliť celé vybavenie využívané v prevádzkach na prípravu kŕmnych zmesí v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 od vybavenia používaného na prípravu kŕmnych zmesí, na ktoré sa toto nariadenia nevzťahuje. Platnosť tejto výnimky sa končí 31. decembra 2007.

(2)

Zo skúseností vyplýva, že prevádzkovatelia túto výnimku rozsiahle uplatňujú. Využívanie tej istej výrobnej linky na výrobu biokrmív a krmív nepochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva prebiehajúcu oddelene v čase, si s cieľom zabezpečiť integritu ekologickej výroby krmív vyžaduje uplatňovanie zodpovedajúcich opatrení zameraných na čistenie. Ukázalo sa, že takéto opatrenia môžu byť účinné, ak sa budú prísne uplatňovať a kontrolovať.

(3)

Článkom 18 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (2) sa ustanovuje, že výroba spracovaného biokrmiva prebieha oddelene od výroby spracovaného neekologického krmiva v čase alebo v priestore.

(4)

Preto je vhodné predĺžiť túto výnimku, kým sa nariadenie (ES) č. 834/2007 nezačne uplatňovať od 1. januára 2009.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2092/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti E prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa v druhom odseku bode 3 dátum „31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „31. decembra 2008“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1319/2007 (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1518/2007

z 19. decembra 2007

o otvorení a spôsobe spravovania colnej kvóty pre vermút

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/1993 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou týkajúcej sa zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci ich pristúpenia k Európskemu spoločenstvu (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (ES) č. 2006/930/ES (3), sa ustanovuje otvorenie colnej kvóty erga omnes pre vermút. Táto colná kvóta sa musí otvoriť.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), sa ustanovili pravidlá správy colných kvót určených na použitie podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení. Malo by sa stanoviť, že colná kvóta otvorená týmto nariadením sa spravuje podľa týchto pravidiel.

(3)

V súlade so záväzkami Spoločenstva a podľa dohody vo forme výmeny listov by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2007.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvára sa ročná colná kvóta (poradové číslo 09.0098) 13 810 hl (erga omnes) na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve vermútu a iných vín z čerstvého hrozna ochutených bylinami alebo aromatickými látkami so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 18 % obj. v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre patriacich do podpoložky 2205 90 10 so sadzbou v rámci kvóty 7 EUR/hl.

Článok 2

Colnú kvótu uvedenú v článku 1 spravuje Komisia podľa článkov 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1519/2007

z 19. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokiaľ ide o povolenie určitých doplnkových látok v krmivách patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť zmeniť podmienky povolenia doplnkových látok na žiadosť držiteľa povolenia.

(2)

Používanie doplnkových látok diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) a diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) patriacich do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ bolo nariadením Komisie (ES) č. 2430/1999 (2) povolené na obdobie desiatich rokov pre kurčatá určené na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(3)

Používanie doplnkových látok diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) a diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) patriacich do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ bolo nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (3) povolené na obdobie desiatich rokov pre morky určené na výkrm. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(4)

Používanie doplnkových látok diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) a diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) patriacich do skupiny „kokcidiostatík a iných liečivých látok“ bolo nariadením Komisie (ES) č. 162/2003 (4) povolené na obdobie desiatich rokov pre kurčatá chované na znášku. Toto povolenie bolo viazané na osobu, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkovej látky do obehu.

(5)

Držiteľ povolení, spoločnosť Janssen Animal Health BVBA, predložil na základe článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť, v ktorej navrhol zmeniť meno osoby zodpovednej za uvedenie doplnkovej látky do obehu, na ktorú je odvolávka v odôvodneniach 2 až 4 tohto nariadenia. Spolu so žiadosťou predložili aj podklady o tom, že práva uvádzať tieto doplnkové látky na trh sa s účinnosťou od 2. júla 2007 previedli na Janssen Pharmaceutica NV, materskú spoločnosť v Belgicku.

(6)

Vydanie povolenia, ktoré sa viaže na osobu zodpovednú za uvádzanie doplnkovej látky do obehu inej osobe je založené výlučne na administratívnom postupe a nevyžaduje si nové vyhodnocovanie doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol o žiadosti informovaný.

(7)

Aby spoločnosť Janssen Pharmaceutica NV mohla od 2. júla 2007 využívať svoje vlastnícke práva, je potrebné zmeniť meno osoby, ktorá zodpovedá za uvedenie doplnkových látok do obehu, s platnosťou od 2. júla 2007. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo retroaktívne.

(8)

Nariadenia (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Je vhodné ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého je možné zúžitkovať existujúce zásoby surovín.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2430/1999 sa v stĺpci 2 pri položke E 771 nahrádzajú slová „Janssen Animal Health BVBA“ slovami „Janssen Pharmaceutica NV“.

2.   V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 418/2001 sa v stĺpci 2 pri položke E 771 nahrádzajú slová „Janssen Animal Health BVBA“ slovami „Janssen Pharmaceutica NV“.

3.   V prílohe k nariadeniu (ES) č. 162/2003, sa v stĺpci 2 pri položke E 771 nahrádzajú slová „Janssen Animal Health BVBA“ slovami „Janssen Pharmaceutica NV“.

Článok 2

Existujúce zásoby, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môžu byť ďalej uvádzané na trh a používané do 30. apríla 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 296, 17.11.1999, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 249/2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 3.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1520/2007

z 19. decembra 2007

o vydaní trvalého povolenia pre niektoré doplnkové látky do krmív

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej článok 3 a článok 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o prídavných látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje vydávanie povolení na používanie doplnkových látok vo výžive zvierat.

(2)

Článkom 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok, ktoré boli predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné pripomienky k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli zaslané Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. S týmito žiadosťami sa má preto naďalej zaobchádzať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) bolo nariadením Komisie (ES) č. 879/2004 (3) prvýkrát dočasne povolené na výkrm dojníc. Na podporu žiadosti o vydanie časovo neobmedzeného povolenia na používanie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na vydanie takéhoto povolenia boli splnené. Používanie prípravku z uvedených mikroorganizmov podľa prílohy I k tomuto nariadeniu by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(6)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1801/2003 (4) prvýkrát dočasne povolené pre výkrmové morky. Na podporu žiadosti o vydanie časovo neobmedzeného povolenia na používanie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na vydanie takéhoto povolenia boli splnené. Používanie prípravku z uvedených mikroorganizmov podľa prílohy II k tomuto nariadeniu by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(7)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1288/2004 (5) prvýkrát dočasne povolené pre psy. Na podporu žiadosti o vydanie časovo neobmedzeného povolenia na používanie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na vydanie takéhoto povolenia boli splnené. Používanie prípravku z uvedených mikroorganizmov podľa prílohy III k tomuto nariadeniu by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(8)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) bolo nariadením Komisie (ES) č. 2154/2003 (6) prvýkrát dočasne povolené pre nosnice. Na podporu žiadosti o vydanie časovo neobmedzeného povolenia na používanie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na vydanie takéhoto povolenia boli splnené. Používanie prípravku z uvedených mikroorganizmov podľa prílohy IV k tomuto nariadeniu by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(9)

Používanie enzýmového prípravku endo-1,4-beta-glukanázy, EC 3.2.1.4 produkovanej mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (7) prvýkrát dočasne povolené pre prasiatka. Na podporu žiadosti o vydanie časovo neobmedzeného povolenia na používanie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS pre vydanie takéhoto povolenia boli splnené. Používanie uvedeného enzýmového prípravku podľa prílohy V k tomuto nariadeniu by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(10)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že by sa mali zaviesť určité postupy na ochranu pracovníkov pred vystavením účinkom prídavných látok uvedených v prílohách. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (8).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Povoľuje sa používanie prípravku, ktorý patrí do skupiny „Mikroorganizmy“, uvedeného v prílohe I, bez časového obmedzenia ako doplnkovej látky vo výžive zvierat na základe podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Povoľuje sa používanie prípravku, ktorý patrí do skupiny „Mikroorganizmy“, uvedeného v prílohe II, bez časového obmedzenia ako doplnkovej látky vo výžive zvierat na základe podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Povoľuje sa používanie prípravku, ktorý patrí do skupiny „Mikroorganizmy“, uvedeného v prílohe III, bez časového obmedzenia ako doplnkovej látky vo výžive zvierat na základe podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 4

Povoľuje sa používanie prípravku, ktorý patrí do skupiny „Mikroorganizmy“, uvedeného v prílohe IV, bez časového obmedzenia ako doplnkovej látky vo výžive zvierat na základe podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 5

Povoľuje sa používanie prípravku, ktorý patrí do skupiny „Enzýmy“, uvedeného v prílohe V, bez časového obmedzenia ako doplnkovej látky vo výžive zvierat na základe podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1812/2005 (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 11.

(7)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(8)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21).


PRÍLOHA I

Číslo ES

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

prípravok zo Saccharomyces cerevisiae s minimálnym obsahom:

vo forme prášku, guľatých a oválnych granúl

1 × 109 CFU/g doplnkovej látky

dojnice

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie prekročiť 8,4 × 109 CFU na 100 kg pri telesnej hmotnosti do 600 kg. Nad 600 kg sa pridáva 0,9 × 109 CFU na každých 100 kg telesnej hmotnosti.

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

prípravok z Enterococcus faecium s minimálnym obsahom:

 

v práškovej a granulovanej forme:

3,5 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

v poťahovanom obale:

2,0 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

v tekutom stave:

1 × 1010 CFU/ml doplnkovej látky

výkrmové morky

1 × 107

1,0 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Môže sa použiť v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatiká: diklazuril, halofuginón, lasalocid sodnú soľ, maduramycín, amónnu monenzín sodnú soľ, robenidín.

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA III

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

prípravok z Enterococcus faecium s minimálnym obsahom:

 

v prášku a granulovanej forme:

3,5 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

v poťahovanom obale:

2,0 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

v tekutom stave:

1 × 1010 CFU/ml doplnkovej látky

psy

1 × 109

3,5 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA IV

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

prípravok z Lactobacillus acidophilus s minimálnym obsahom:

50 × 109 CFU/g doplnkovej látky

nosnice

1 × 109

1 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA V

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

prípravok z endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimálnou aktivitou:

 

v tuhom stave: 2 000 CU (1)/g

 

v tekutom stave: 2 000 CU/ml

prasiatka (odstavené)

350 CU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 350 – 1 000 CU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä betaglukány), napr. obsahujúcej najmenej 40 % jačmeňa.

4.

Pre odstavčatá do hmotnosti približne 35 kg.

bez časového obmedzenia


(1)  1 jednotka CU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,128 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z betaglukánu jačmeňa za 1 min. pri pH 4,5 a teplote 30 °C.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1521/2007

z 19. decembra 2007

o vydaní povolenia na nové použitie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ako doplnkovej kŕmnej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje vydávanie povolení na používanie doplnkových látok vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy vydávania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené špecifikácie a podklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka vydania povolenia na nové použitie prípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ako doplnkovej kŕmnej látky pre prasnice, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku Enterococcus faecium DSM 7134 bolo nariadením Komisie (ES) č. 666/2003 (2) dočasne povolené pre prasiatka a ošípané určené na výkrm, nariadením Komisie (ES) č. 2154/2003 (3) dočasne pre prasnice, nariadením Komisie (ES) č. 521/2005 (4) dočasne pre kurčatá určené na výkrm a nariadením Komisie (ES) č. 538/2007 (5) na obdobie 10 rokov (Bonvital) pre prasiatka (odstavené) a ošípané určené na výkrm.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku na výkrm prasníc boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 10. júla 2007 k záveru, že prípravok Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie (6). Ďalej sa uzniesol, že prípravok nepredstavuje nijaké ďalšie riziko, ktoré by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bránilo vydaniu povolenia aj pre ďalší druh zvierat. Podľa stanoviska úradu použitie prípravku zlepšuje úžitkové parametre prasníc. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Týmto stanoviskom sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie uvedeného prípravku podľa prílohy k tomuto nariadeniu malo povoliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie „zootechnické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej flóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1812/2005 (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 18).

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 16.

(6)  Stanovisko Vedeckého grémia pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá vo veci bezpečnosti a účinnosti výrobku Bonvital, prípravku Enterococcus faecium ako doplnkovej látky pre prasnice, prijaté 10. júla 2007. Vestník EFSA (2007) 521, s. 1 – 8.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok Enterococcus faecium DSM 7134 obsahujúci najmenej:

prášok: 1 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

granule (mikrokapsule): 1 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analytická metóda (1):

stanovenie počtu mikroorganizmov: platňovou metódou použitím žlčovo-eskulínového agaru s azidom a identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE)

prasnice

0,5 × 109

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Zavedenie prípravku ako súčasti krmiva prasníc od 90. dňa gravidity až do skončenia laktácie.

9.1.2018


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1522/2007

z 19. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 54 ods. 5 a článok 145 písm. d) a dd),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 795/2004 (2) sa zavádzajú predpisy na vykonávanie schémy jednotnej platby od roku 2005.

(2)

V nariadení (ES) č. 1782/2003 zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 1182/2007 (3), ktorým sa ustanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny, sa zavádzajú pravidlá oddelenej podpory a začlenenie podpory pre ovocie a zeleninu do schémy jednotnej platby. Preto by sa mali prijať súvisiace podrobné pravidlá. Tieto podrobné pravidlá by mali vychádzať z rovnakého základu ako pravidlá ustanovené v nariadení (ES) č. 795/2004 pre olivový olej, tabak, bavlnu, chmeľ, cukrovú repu, trstinu, čakanku a banány.

(3)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 795/2004 by sa mal ďalej upraviť v súvislosti s definíciou škôlok.

(4)

V článku 21 nariadenia (ES) č. 795/2004 sa ustanovujú podrobné pravidlá pre poľnohospodárov, ktorí investovali do produkčnej kapacity alebo dlhodobo prenajali pozemky. Uvedené ustanovenia je potrebné prispôsobiť z dôvodu zohľadnenia osobitnej situácie poľnohospodárov v sektore ovocia a zeleniny, ktorí investovali uvedeným spôsobom alebo uzavreli takéto dlhodobé nájomné zmluvy pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1182/2007.

(5)

Členské štáty, ktoré vstúpili do Spoločenstva 1. mája 2004, zriadili v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Pri prechode zo starého na nový systém identifikácie sa vlastnosti niektorých pozemkov z roku 2003 nemusia pre technické ťažkosti v novom systéme identifikácie presne odzrkadľovať. S cieľom uľahčiť uplatňovanie definície „hektára, na ktorý možno poskytnúť podporu pri vyňatí pôdy z produkcie“, uvedenej v článku 54 ods. 2 uvedeného nariadenia, vo všetkých členských štátoch by mali mať členské štáty právo bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 33 nariadenia (ES) č. 795/2004, uplatniť výnimku z uvedeného dátumu stanoveného v žiadosti o podporu na plochu v roku 2003 podľa článku 54 ods. 2 prvého pododseku za predpokladu, že zabezpečia, aby sa celková poľnohospodárska výmera, na ktorú možno poskytnúť podporu pri vyňatí pôdy z produkcie, nezvýšila. Podľa toho by sa mal zmeniť a doplniť článok 32 nariadenia (ES) č. 795/2004. Vzhľadom na to, že niektoré z týchto členských štátov zaviedli schému jednotnej platby od 1. januára 2007, by sa mala táto výnimka uplatniť od tohto dátumu.

(6)

V prípade poľnohospodárov, ktorým už boli platobné nároky pridelené alebo ich kúpili či získali k poslednému dňu termínu na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov na rok stanovenia čiastok a hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako je uvedené v písmene M prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, by sa hodnota a počet ich platobných nárokov mali prepočítať ako výsledok referenčných čiastok a hektárov odvodených zo začlenenia sektora ovocia a zeleniny. Pri tomto výpočte by sa nemali brať do úvahy platobné nároky na podporu pri vyňatí pôdy z produkcie ani nároky, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky.

(7)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je potrebné doplniť štátnu rezervu lineárnym znížením všetkých referenčných čiastok. Je potrebné ustanoviť pravidlá spresnenia spôsobu, akým majú postupovať členské štáty pri začleňovaní referenčnej čiastky pre ovocie a zeleninu do doplnenia štátnej rezervy.

(8)

Členské štáty, ktoré uplatňujú regionálny model ustanovený v článku 59 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, by mali byť oprávnené presne určiť množstvo platobných nárokov na jedného poľnohospodára vyplývajúce zo začlenenia hektárov ovocia a zeleniny.

(9)

Mal by sa stanoviť termín, do ktorého budú musieť členské štáty oznámiť Komisii informácie týkajúce sa možností ustanovených v článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(10)

Nariadenie (ES) č. 795/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 795/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

„trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu, vrátane škôlok a výmladkových porastov (kód KN ex 0602 90 41), s výnimkou viacročných plodín a škôlok viacročných plodín;“.

b)

Za písmeno k) sa pridáva toto písmeno:

„l)

„škôlky“ sú škôlky podľa definície v bode G/5 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2000/115/ES (4) týkajúcemu sa definícií charakteristík, zoznamu poľnohospodárskych výrobkov, výnimiek z definícií a regiónov a obvodov vo vzťahu k štatistickému zisťovaniu štruktúry poľnohospodárskych fariem.

2.

Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre investície v sektore ovocia a zeleniny je dátum uvedený v prvom pododseku 1. november 2007.“

b)

Do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre investície v sektore ovocia a zeleniny je dátum uvedený v prvom pododseku 1. november 2007.“

c)

Do odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre dlhodobé prenájmy v sektore ovocia a zeleniny je dátum uvedený v prvom pododseku 1. november 2007.“

3.

V článku 32 ods. 4 sa pridáva tento pododsek:

„Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 33 tohto nariadenia, ak sa nové členské štáty v zmysle článku 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1782/2003 stretnú s technickými ťažkosťami pri vymedzovaní hraníc určitých poľnohospodárskych pozemkov v dôsledku prechodu zo systému identifikácie pozemkov v deň uvedený v článku 54 ods. 2 uvedeného nariadenia na systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedený v článku 20 uvedeného nariadenia, môžu sa odchýliť od ustanovení článku 54 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 s cieľom pevne uviesť dátum stanovený v žiadosti o podporu na plochu za rok 2003 na 30. júna 2006. Členské štáty prijmú opatrenia, aby sa zabránilo podstatnému nárastu celkovej plochy, na ktorú možno uplatniť nároky na podporu pri vyňatí pôdy z produkcie. Bulharsko a Rumunsko však môžu tento dátum pevne stanoviť na 30. júna 2007.“

4.

Pred kapitolu 7 sa vkladá táto kapitola 6 c:

„KAPITOLA 6 C

ZAČLENENIE SEKTORA OVOCIA A ZELENINY DO SCHÉMY JEDNOTNEJ PLATBY

Článok 48f

Všeobecné pravidlá

1.   Na účely stanovenia čiastky a určenia platobných nárokov v rámci začlenenia sektora ovocia a zeleniny do schémy jednotnej platby platia články 37 a 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ustanovené v článku 48g tohto nariadenia, a v prípade, ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pravidlá ustanovené v článku 48h tohto nariadenia.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 795/2004 na prideľovanie platobných nárokov odvodených zo začlenenia sektora ovocia a zeleniny do schémy jednotnej platby, členské štáty môžu pristúpiť k identifikácii spôsobilých poľnohospodárov od 1. januára 2008.

3.   Prípadne sa článok 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 uplatňuje na hodnotu všetkých platobných nárokov existujúcich pred začlenením podpory pre ovocie a zeleninu, ako aj na referenčné čiastky vypočítané na podporu ovocia a zeleniny.

4.   Percentuálne zníženie stanovené členským štátom v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 platí pre referenčné čiastky zodpovedajúce výrobkom z ovocia a zeleniny začleneným do schémy jednotnej platby.

5.   Päťročné obdobie ustanovené v článku 42 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa znovu nezačne pre platobné nároky pochádzajúce zo štátnej rezervy, ktorej čiastka sa prepočítala alebo zvýšila v súlade s článkami 48g a 48h tohto nariadenia.

6.   Na účely uplatňovania článku 7 ods. 1, článkov 12 až 17, článku 20 a článku 27 tohto nariadenia v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny bude prvý rok uplatňovania schémy jednotnej platby pre členský štát rokom stanovenia čiastok a hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako je uvedené v písmene M prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, pričom sa bude brať do úvahy nepovinné prechodné obdobie troch rokov, ako je uvedené v treťom odseku tohto bodu.

Článok 48g

Osobitné pravidlá

1.   Ak poľnohospodár do posledného dňa termínu na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov v súlade s článkom 12 tohto nariadenia nevlastní platobné nároky alebo vlastní iba platobné nároky na podporu pri vyňatí pôdy z produkcie či platobné nároky podľa osobitných podmienok, získa platobné nároky vypočítané v súlade s článkami 37 a 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre ovocie a zeleninu.

Prvý pododsek platí aj vtedy, keď si poľnohospodár prenajal platobné nároky medzi prvým rokom uplatňovania schémy jednotnej platby a rokom začlenenia sektora ovocia a zeleniny.

2.   Ak sa platobné nároky poľnohospodárovi pridelili alebo ich odkúpil či dostal do posledného dňa termínu na predloženie žiadosti o stanovenie platobných nárokov v súlade s článkom 12 tohto nariadenia, hodnota a počet platobných nárokov, ktoré vlastní, sa prepočíta takto:

a)

počet platobných nárokov zodpovedá počtu platobných nárokov, ktoré vlastní, zvýšenému o počet hektárov stanovený v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre ovocie a zeleninu, konzumné zemiaky a škôlky;

b)

hodnota sa vypočíta tak, že sa súčet hodnoty platobných nárokov, ktoré vlastní, a referenčnej čiastky vypočítanej podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre ovocie a zeleninu vydelí číslom určeným v súlade s písmenom a) tohto odseku.

Pri výpočte uvedenom v tomto odseku sa neberú do úvahy platobné nároky na podporu pri vyňatí pôdy z produkcie ani platobné nároky, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky.

3.   Platobné nároky prenajaté pred dňom termínu na predloženie žiadosti podľa schémy jednotnej platby stanovenej v súlade s článkom 12 sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2. Avšak platobné nároky prenajaté prostredníctvom zmluvného ustanovenia pred 15. májom 2004, ako je uvedené v článku 27, sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2 tohto článku iba vtedy, ak sa podmienky prenájmu môžu upraviť.

Článok 48h

Regionálna implementácia

1.   Poľnohospodári členského štátu, ktorí využili možnosť ustanovenú v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, získajú množstvo platobných nárokov zodpovedajúce počtu nových hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, konzumné zemiaky a škôlky, a to podľa článku 59 ods. 4 uvedeného nariadenia.

Hodnota platobných nárokov sa vypočíta v súlade s článkom 59 ods. 2 a 3 a článkom 63 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Prvým rokom uplatňovania podľa článku 59 ods. 4 uvedeného nariadenia bude rok 2008.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 prvého pododseku členské štáty môžu stanoviť dodatočné množstvo nárokov na jedného poľnohospodára na základe objektívnych kritérií v súlade s písmenom M prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 pre ovocie a zeleninu, konzumné zemiaky a škôlky.“

5.

Pred článok 50 sa vkladá tento článok 49b:

„Článok 49b

Začlenenie ovocia a zeleniny

Členský štát najneskôr 1. novembra 2008 oznámi Komisii rozhodnutie, ktoré prijal v súvislosti s možnosťami ustanovenými v článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003, rozpísané podľa produktu, roku a tam, kde treba, regiónu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008. Článok 1 ods. 3 sa však uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 608/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 38, 12.2.2000, s. 1.“


SMERNICE

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/31


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/66/ES

z 11. decembra 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (4), ako aj smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (5), sa týkajú postupov preskúmania, pokiaľ ide o zákazky zadané verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (6) a obstarávateľmi uvedenými v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (7). Cieľom smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS je zaručiť účinné uplatňovanie smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES.

(2)

Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS sa preto podľa výkladu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev uplatňujú len na zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES bez ohľadu na formu súťažného konania alebo výzvy na súťaž vrátane súťaže návrhov, kvalifikačných systémov a dynamických systémov obstarávania. Členské štáty by v súlade s judikatúrou Súdneho dvora mali zabezpečiť, aby voči rozhodnutiam verejných obstarávateľov a obstarávateľov o tom, či určitá zákazka patrí do osobnej alebo vecnej pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES, boli k dispozícii účinné a rýchle opravné prostriedky.

(3)

Konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj judikatúra Súdneho dvora poukázali na určitý počet nedostatkov v mechanizmoch preskúmania, ktoré existujú v členských štátoch. Ako dôsledok týchto nedostatkov mechanizmy ustanovené v smerniciach 89/665/EHS a 92/13/EHS nie vždy umožňujú zabezpečiť súlad s právom Spoločenstva, najmä v čase, keď sa porušenia ešte dajú napraviť. Z tohto dôvodu by sa mali posilniť záruky transparentnosti a nediskriminácie, ktoré majú poskytnúť uvedené smernice, aby sa zabezpečilo, že Spoločenstvo ako celok plne využíva pozitívne vplyvy modernizácie a zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, ktoré sa dosiahli v smerniciach 2004/18/ES a 2004/17/ES. Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zmeniť a doplniť o podstatné upresnenia, ktoré umožňujú dosiahnuť výsledky, o ktorých dosiahnutie sa snažil zákonodarca Spoločenstva.

(4)

Medzi zistené nedostatky patrí najmä absencia lehoty, ktorá by umožňovala účinné preskúmanie medzi rozhodnutím o zadaní zákazky a uzavretím príslušnej zmluvy. Toto niekedy spôsobuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa snažia o dosiahnutie nezvratnosti dôsledkov spochybneného rozhodnutia o zadaní zákazky tým, že veľmi rýchlo pristupujú k podpísaniu zmluvy. Aby sa odstránili tieto nedostatky, ktoré sú vážnou prekážkou pre účinnú právnu ochranu dotknutých uchádzačov, a to tých uchádzačov, ktorí ešte neboli s konečnou platnosťou vylúčení, je potrebné ustanoviť minimálnu odkladnú lehotu, počas ktorej sa odloží uzavretie predmetnej zmluvy bez ohľadu na to, či k rozhodnutiu dochádza v okamihu podpisu zmluvy, alebo nie.

(5)

Minimálna dĺžka odkladnej lehoty by mala zohľadňovať rozličné komunikačné prostriedky. V prípade použitia rýchlych komunikačných prostriedkov je možné ustanoviť kratšiu lehotu ako pri použití iných komunikačných prostriedkov. V tejto smernici sa ustanovujú len minimálne odkladné lehoty. Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať lehoty, ktoré sú dlhšie ako tieto minimálneho lehoty. Členské štáty tiež v prípade súčasného použitia rozličných komunikačných prostriedkov môžu rozhodnúť o tom, ktorá lehota by sa mala uplatňovať.

(6)

Odkladná lehota by dotknutým uchádzačom mala poskytnúť dostatočný čas na to, aby preskúmali rozhodnutie o zadaní zákazky a posúdili, či je vhodné iniciovať postup preskúmania. Dotknutým uchádzačom by sa spolu s oznámením rozhodnutia o zadaní zákazky mali poskytnúť príslušné informácie, ktoré potrebujú k účinnému preskúmaniu. Uvedené sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje na záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ včas nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadostí.

(7)

Medzi takéto relevantné informácie patrí najmä zhrnutie relevantných dôvodov v ustanovených v článku 41 smernice 2004/18/ES a v článku 49 smernice 2004/17/ES. Nakoľko trvanie odkladnej lehoty sa v jednotlivých členských štátoch líši, je tiež dôležité, aby dotknutí uchádzači a záujemcovia boli oboznámení so skutočnou lehotou, ktorú majú k dispozícii na účely začatia postupu preskúmania.

(8)

Takáto minimálna odkladná lehota sa nemá uplatňovať, ak sa v smernici 2004/18/ES alebo v smernici 2004/17/ES nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, a to predovšetkým v mimoriadne naliehavých prípadoch ustanovených v článku 31 ods. 1 písm. c) smernice 2004/18/ES alebo článku 40 ods. 3 písm. d) smernice 2004/17/ES. V týchto prípadoch je postačujúce ustanoviť účinné postupy preskúmania po uzavretí zmluvy. Odkladná lehota nie je nevyhnutná ani vtedy, ak je jediný dotknutý uchádzač zároveň tým uchádzačom, ktorému sa zadala zákazka, a dotknutí záujemcovia neexistujú. V tomto prípade do postupu verejného obstarávania nie je zainteresovaný žiadny iný subjekt, ktorý by mal záujem o zaslanie oznámenia a ktorý by mohol využiť odkladnú lehotu, ktorá umožňuje účinné preskúmanie.

(9)

A nakoniec, v prípade zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému by povinná odkladná lehota mohla ovplyvniť zvýšenie efektívnosti, ktoré je cieľom týchto postupov verejného obstarávania. Členské štáty by preto mali mať možnosť v súlade s článkom 2d smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS namiesto zavedenia povinnej odkladnej lehoty stanoviť neplatnosť ako efektívnu sankciu pre porušenie druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 a článku 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES, ako aj pre porušenie článku 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES.

(10)

V prípadoch uvedených v článku 40 ods. 3 písm. i) smernice 2004/17/ES sa pri zákazkách zadaných na základe rámcovej dohody nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie. V uvedených prípadoch by odkladná lehota nemala byť povinná.

(11)

Ak členský štát požaduje od subjektu, ktorý má v úmysle využiť postup preskúmania, aby o svojom úmysle informoval verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, je nevyhnutné jednoznačne stanoviť, že by sa tým nemala ovplyvniť odkladná lehota ani žiadna iná lehota vzťahujúca sa na podanie žiadosti o preskúmanie. Rovnako ak členský štát vyžaduje, aby dotknutý subjekt požiadal o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, je potrebné, aby mal tento subjekt k dispozícii primeranú minimálnu lehotu, v rámci ktorej sa môže obrátiť na príslušný orgán zodpovedný za preskúmanie pred uzavretím zmluvy v prípade, že chce napadnúť odpoveď alebo podať sťažnosť, že nedostal odpoveď od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(12)

Podanie žiadosti o preskúmanie tesne pred koncom minimálnej odkladnej lehoty by nemalo zapríčiniť, že orgán zodpovedný za postup preskúmania nebude mať k dispozícii nevyhnutný minimálny čas, aby mohol konať, najmä predĺžiť odkladnú lehotu na uzavretie zmluvy. Je preto potrebné ustanoviť samostatnú minimálnu odkladnú lehotu, ktorá by nemala uplynúť skôr, ako orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie vo veci žiadosti. Tým by sa orgánu zodpovednému za preskúmanie nemala vziať možnosť uskutočniť predbežné posúdenie toho, či je preskúmanie ako také prípustné. Členské štáty môžu ustanoviť, že táto lehota uplynie buď v okamihu, keď orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie o žiadosti o uplatnení dočasných opatrení vrátane ďalšieho odloženia uzavretia zmluvy, alebo keď orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie vo veci, predovšetkým o žiadosti o zrušenie nezákonných rozhodnutí.

(13)

S cieľom bojovať proti nezákonne vedenému priamemu zadávaniu zákaziek, ktoré Súdny dvor označil za najvážnejšie porušenie práva Spoločenstva v oblasti zadávania verejných zákaziek zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, by sa mali ustanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie. Zmluvy uzavreté na základe nezákonne vedeného priameho zadávania zákaziek by sa preto mali v zásade považovať za neplatné. Neplatnosť by nemala byť automatická, ale mal by ju overiť nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie alebo by mala vyplynúť z rozhodnutia tohto orgánu.

(14)

Neplatnosť je najúčinnejším spôsobom na obnovenie súťaže a vytvorenie nových obchodných príležitostí pre tie hospodárske subjekty, ktorým bola nezákonným spôsobom odobratá možnosť zúčastniť sa na súťaže. Priame zadávanie zákaziek v zmysle tejto smernice by malo zahŕňať všetky zadania zákaziek uskutočnené bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie v zmysle smernice 2004/18/ES. To zodpovedá konaniu bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v zmysle smernice 2004/17/ES.

(15)

Možnými zdôvodneniami pre priame zadávanie zákaziek v zmysle tejto smernice môžu byť výnimky uvedené v článkoch 10 až 18 smernice 2004/18/ES, uplatňovanie článku 31, článku 61 alebo článku 68 smernice 2004/18/ES, zadanie zákazky na služby v súlade s článkom 21 smernice 2004/18/ES alebo zákonné „in-house“ zadávanie zákazky podľa výkladu Súdneho dvora.

(16)

To isté sa uplatňuje na zákazky, ktoré spĺňajú podmienky pre vyňatie alebo podliehajú osobitnej úprave v súlade s článkom 5 ods. 2, článkami 18 až 26, článkami 29 a 30 alebo článkom 62 smernice 2004/17/ES, na prípady, v ktorých sa uplatňuje článok 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES, alebo na zadávanie zákaziek na služby v súlade s článkom 32 smernice 2004/17/ES.

(17)

Postup preskúmania by mala mať možnosť uplatniť minimálne každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie konkrétnej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

(18)

S cieľom predísť závažným porušeniam ustanovení o odkladnej lehote a automatickom pozastavení, ktoré sú základným predpokladom účinného preskúmania, by sa mali uplatňovať účinné sankcie. Z tohto dôvodu by sa zmluvy, ktoré sa uzavreli v rozpore s ustanoveniami o odkladnej lehote a automatickom pozastavení, mali pokladať v zásade za neplatné, ak sa pri ich uzavretí porušili aj smernice 2004/18/ES alebo 2004/17/ES v takej miere, že tieto porušenia ovplyvnili príležitosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku.

(19)

V prípade iných porušení formálnych požiadaviek môžu členské štáty považovať zásadu neplatnosti za neprimeranú. V týchto prípadoch by členské štáty mali mať možnosť ustanoviť alternatívne sankcie, ktoré by boli obmedzené na uloženie pokuty, ktorá by sa mala zaplatiť orgánu nezávislému od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo skrátenie dĺžky trvania zmluvy. Stanovenie náležitosti alternatívnych sankcií a pravidiel ich uplatňovania je na členských štátoch.

(20)

Táto smernica by nemala vylučovať uplatňovanie prísnejších sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.

(21)

Pri stanovovaní pravidiel, ktorými sa zabezpečuje, že sa zmluva považuje za neplatnú, majú členské štáty za cieľ dosiahnuť, aby zanikla možnosť vynucovať a vykonávať práva a povinnosti zmluvných strán. Dôsledky vyplývajúce z toho, že sa zmluva považuje za neplatnú, by mali určiť vnútroštátne právne predpisy. Vnútroštátne právne predpisy preto môžu ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností so spätnou platnosťou (ex tunc) alebo naopak obmedziť rozsah pôsobnosti zrušenia na tie povinnosti, ktoré by sa mali ešte vykonať (ex nunc). To by nemalo viesť k absencii prísnych sankcií, ak sa povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v celom alebo takmer v celom rozsahu už splnili. Pre takéto prípady by členské štáty mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ustanoviť aj alternatívne sankcie zohľadňujúce rozsah, v akom zostáva zmluva platná. Podobne sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch majú ustanoviť dôsledky týkajúce sa možného vrátenia akýchkoľvek súm, ktoré sa prípadne vyplatili, ako aj všetkých ostatných foriem možnej náhrady vrátane finančnej náhrady, ak nie je možná náhrada vecná.

(22)

S cieľom zachovať primeranosť uplatňovaných sankcií však členské štáty môžu udeliť orgánu zodpovednému za preskúmanie možnosť nespochybniť zmluvu alebo uznať niektoré z jej dočasných účinkov alebo všetky jej dočasné účinky, ak si výnimočné okolnosti dotknutého prípadu vyžadujú rešpektovanie určitých prevažujúcich dôvodov týkajúcich sa všeobecného záujmu. V uvedených prípadoch by sa namiesto toho mali uplatňovať alternatívne sankcie. Orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, by mal preskúmať všetky súvisiace aspekty s cieľom stanoviť, či si prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu vyžadujú, aby sa platnosť zmluvy zachovala.

(23)

Vo výnimočných prípadoch sa použitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v zmysle článku 31 smernice 2004/18/ES alebo článku 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES povolí okamžite po zrušení zmluvy. Ak v uvedených prípadoch môže z technických alebo iných závažných dôvodov zostávajúce zmluvné záväzky vykonať v tomto štádiu len hospodársky subjekt, ktorému bola zadaná zákazka, uplatňovanie prevažujúcich dôvodov je možné považovať za odôvodnené.

(24)

Pri neplatnosti zmluvy sa hospodárske záujmy môžu považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou by však nemali byť prevažujúcimi dôvodmi.

(25)

Okrem toho potreba zabezpečiť trvalú právnu istotu rozhodnutí, ktoré prijali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, si vyžaduje stanovenie primeranej minimálnej premlčacej lehoty na preskúmanie, ktoré má za cieľ stanoviť, že zmluva je neplatná.

(26)

S cieľom vyhnúť sa právnej neistote, ktorú by mohla neplatnosť spôsobiť, by členské štáty mali ustanoviť výnimku pre každé zistenie neplatnosti v prípadoch, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ domnieva, že priame zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je prípustné v súlade so smernicami 2004/18/ES a 2004/17/ES, a ak uplatnil minimálnu odkladnú lehotu umožňujúcu použitie účinných opravných prostriedkov. Dobrovoľné uverejnenie, ktoré spôsobí takúto odkladnú lehotu, v žiadnom prípade neznamená rozšírenie povinností vyplývajúcich zo smernice 2004/18/ES alebo zo smernice 2004/17/ES.

(27)

Keďže táto smernica posilňuje vnútroštátne postupy preskúmania najmä v prípadoch nezákonného priameho zadávania zákaziek, mali by sa hospodárske subjekty podporovať, aby tieto nové mechanizmy používali. Z dôvodov právnej istoty sa možnosť presadiť neplatnosť zmluvy obmedzuje na určité obdobie. Účinnosť týchto lehôt by sa mala dodržiavať.

(28)

Posilnenie účinnosti postupov vnútroštátneho preskúmania by malo nabádať dotknuté subjekty, aby vo väčšej miere využívali možnosti preskúmania prostredníctvom predbežného konania pred uzavretím zmluvy. Za týchto okolností by sa opravný mechanizmus mal zamerať na vážne porušenia práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania.

(29)

Systém dobrovoľného osvedčovania stanovený v smernici 92/13/EHS, ktorý obstarávateľom umožňoval osvedčiť súlad ich postupov zadávania zákaziek na základe pravidelných kontrol, sa prakticky nevyužíval. Nemôže sa ním teda dosiahnuť cieľ predísť značnému počtu porušení práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania. Naopak povinnosť zabezpečiť neustálu dostupnosť orgánov akreditovaných na tento cieľ, uložená členským štátom v smernici 92/13/EHS, môže predstavovať udržiavacie administratívne náklady, ktoré už nemajú opodstatnenie, keďže o ne nie je skutočný záujem zo strany obstarávateľov. Z týchto dôvodov by sa systém osvedčovania mal zrušiť.

(30)

Podobne zmierovací mechanizmus ustanovený v smernici 92/13/EHS nevzbudil žiaden skutočný záujem zo strany hospodárskych subjektov. Spôsobila to jednak skutočnosť, že sám o sebe neumožňuje získať záväzné predbežné opatrenia, ktorými by sa včas zabránilo nezákonnému uzavretiu zmluvy, ako aj jeho slabá zlučiteľnosť s dodržiavaním obzvlášť krátkych lehôt, ktoré sa uplatňujú na podanie žiadosti o preskúmanie s cieľom prijať predbežné opatrenia a nezákonné rozhodnutia zrušiť. Okrem toho potenciálna účinnosť zmierovacieho mechanizmu bola ďalej oslabená ťažkosťami, ktoré nastali pri vytváraní úplného a dostatočne rozsiahleho zoznamu nezávislých zmierovateľov v každom členskom štáte, ktorí by boli nepretržite k dispozícií a mohli by spracovávať žiadosti o zmier vo veľmi krátkych lehotách. Z týchto dôvodov by sa tento zmierovací mechanizmus mal zrušiť.

(31)

Komisia by mala byť oprávnená požadovať, aby jej členské štáty úmerne sledovanému cieľu poskytovali informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania, pričom o rozsahu a povahe týchto informácií by sa malo rozhodnúť spolu s Poradným výborom pre verejné obstarávanie. Iba sprístupnením týchto informácií a po uplynutí dostatočne dlhého obdobia vykonávania bude potom možné správne posúdiť účinky zmien zavedených touto smernicou.

(32)

Komisia by mala skúmať pokrok dosiahnutý v členských štátoch a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tejto smernice najneskôr tri roky po termíne na jej vykonanie.

(33)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(34)

Keďže z uvedených dôvodov cieľ tejto smernice, a to zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa, pričom dodržiava zásadu procesnej nezávislosti členských štátov.

(35)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(36)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné dodržiavanie práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces v súlade s prvým a druhým pododsekom článku 47 charty.

(37)

Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 89/665/EHS

Smernica 89/665/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (10), pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkami 10 až 18 tejto smernice.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové dohody, verejné koncesie na práce a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré tvrdia, že boli poškodené v rámci postupu zadávania zákazky.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu ustanoviť členské štáty, uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

4.   Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala verejného obstarávateľa o údajnom porušení a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty pre podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.

5.   Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

Článok 2

Požiadavky na postupy preskúmania

1.   Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú postupov preskúmania uvedených v článku 1, zahŕňali ustanovenie o právomoci:

a)

pri najbližšej príležitosti a formou predbežných konaní prijať predbežné opatrenia na účely nápravy údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na pozastavenie alebo zabezpečenie pozastavenia postupu zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom;

b)

zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky;

c)

uznať škody, ktoré osobám vznikli porušením.

2.   Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.   Ak orgán prvého stupňa, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby verejný obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatnenie predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 2a ods. 2 a v článku 2d ods. 4 a 5.

4.   S výnimkou prípadov ustanovených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

5.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje náhrada škôd z dôvodu nezákonného rozhodnutia, musí napadnuté rozhodnutie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné právomoci.

7.   S výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.

8.   Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých orgánmi, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie.

9.   Ak orgány zodpovedné za postupy preskúmania nemajú súdnu povahu, ich rozhodnutia musia byť vždy písomne odôvodnené. V takomto prípade je tiež potrebné ustanoviť postupy, ktoré zabezpečia, aby každé údajné nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, ako aj orgánu zodpovedného za preskúmanie.

Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvaní do funkcie a končia svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Nezávislý orgán prijíma rozhodnutia na základe postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany, pričom tieto rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí každý členský štát.

2.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Odkladná lehota

1.   Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali verejní obstarávatelia.

2.   Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo neboli predmetom alebo už nemôžu byť predmetom preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak verejný obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvedenej smernice a

jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 2b

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak smernica 2004/18/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

b)

ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c)

v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 32 smernice 2004/18/ES a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 33 uvedenej smernice.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby bola zmluva vyhlásená za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:

došlo k porušeniu druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo článku 33 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/18/ES a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 7 smernice 2004/18/ES.

Článok 2c

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia verejného obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verejného obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 2d

Neplatnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a)

ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica 2004/18/ES;

b)

v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/18/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo možnosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku, alebo

c)

v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe rámcovej dohody a dynamického obstarávacieho systému.

2.   Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedzenie rozsahu zrušenia na tie povinnosti, ktoré sa ešte majú vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.

Hospodárske záujmy sa môžu v prípade neplatnosti zmluvy považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

4.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

verejný obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/18/ES,

verejný obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

verejný obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s druhou zarážkou druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo s článkom 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES,

verejný obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 2e

Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie

1.   V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), členské štáty ustanovia neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.   Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

uloženie pokút verejnému obstarávateľovi alebo

skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa verejného obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 2f

Lehoty

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:

a)

pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:

verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkom 35 ods. 4 a článkami 36 a 37 smernice 2004/18/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

verejný obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;

b)

a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.“;

3.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Opravný mechanizmus

1.   Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania.

2.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodným prostriedkom.

3.   Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a)

potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo

b)

odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo

c)

oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď verejným obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4.   Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmania uvedeného v článku 2 ods. 9. V takom prípade členský štát oznámi Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.   Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu zadania zákazky. V oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.“;

4.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 3a

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a)

meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa;

b)

opis predmetu zákazky;

c)

odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d)

názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e)

v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje verejný obstarávateľ za užitočné.

Článok 3b

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 (11) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12), so zreteľom na jeho článok 8.

5.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vykonávanie

1.   Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby jej poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.

2.   Členské štáty každoročne oznamujú Komisii znenie všetkých rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.“;

6.

vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a lehotách.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 92/13/EHS

Smernica 92/13/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (13), pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkom 5 ods. 2, článkami 18 až 26, článkami 29 a 30 alebo článkom 62 uvedenej smernice.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré si môžu uplatňovať nárok na náhradu škody v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

4.   Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala obstarávateľa o podozrení z porušenia a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.

5.   Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

2.

článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa názov „Požiadavky na postupy preskúmania“;

b)

odseky 2 až 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.   Ak orgán prvého stupňa nezávislý od obstarávateľa preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatňovaní predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 2a ods. 2 a článku 2d ods. 4 a 5.

3a.   S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

4.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj na verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.“;

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, členský štát môže stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.“;

d)

v odseku 9 prvom pododseku sa slová „súdom alebo tribunálom v zmysle článku 177 zmluvy“ nahrádzajú slovami „súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy“;

3.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Odkladná lehota

1.   Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali obstarávatelia.

2.   Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, sa nemôže zmluva uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo nepodliehalo alebo už nemôže podliehať postupu preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES a

jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 2b

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak smernica 2004/17/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

b)

ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c)

v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 15 smernice 2004/17/ES.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby sa zmluva vyhlásila za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:

došlo k porušeniu článku 15 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/17/ES a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 16 smernice 2004/17/ES.

Článok 2c

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanoví, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie obstarávateľa zaslalo uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov je táto lehota najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 2d

Neplatnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a)

ak obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2004/17/ES;

b)

v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/17/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo príležitosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie dostať zákazku;

c)

v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe dynamického obstarávacieho systému.

2.   Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.

Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

4.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/17/ES,

obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES,

obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 2e

Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie

1.   V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), ustanovia členské štáty neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú, alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.   Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

uloženie pokút obstarávateľovi alebo

skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 2f

Lehoty

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:

a)

pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:

obstarávateľ uverejnil oznámenie v súlade s článkami 43 a 44 smernice 2004/17/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenia rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;

b)

a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.“;

4.

články 3 až 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 3a

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a)

meno a kontaktné údaje obstarávateľa;

b)

opis predmetu zákazky;

c)

odôvodnenie rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d)

názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e)

v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje obstarávateľ za užitočné.

Článok 3b

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie, zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 (14) (ďalej len ‚výbor‘).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15), so zreteľom na jeho článok 8.

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Opravný mechanizmus

1.   Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, alebo vo vzťahu k článku 27 písm. a) uvedenej smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti obstarávania.

2.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodnými prostriedkami.

3.   Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a)

potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo

b)

odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo

c)

oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4.   Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho konania o preskúmaní alebo preskúmania uvedeného článku 2 ods. 9. V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.   Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), oznámi tento členský štát Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávania. V tomto oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.“;

6.

články 9 až 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 12

Vykonávanie

1.   Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.

2.   Členské štáty oznamujú každoročne Komisii znenie všetkých rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.

Článok 12a

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a o lehotách.“;

7.

príloha sa vypúšťa.

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najskôr do 20. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v uvedených ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 30.6.2007, s. 69.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2007.

(4)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/50/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5)  Ú v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(6)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(7)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).“;

(11)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;

(13)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).“;

(14)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom na ich programy eradikácie a monitorovania ochorení zvierat a na kontroly zamerané na prevenciu zoonóz v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2007) 5985]

(2007/851/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 5 a 6 a články 29 a 32,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovujú postupy súvisiace s finančným príspevkom Spoločenstva na programy eradikácie, kontroly a monitorovania určitých ochorení zvierat a zoonóz.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2006/687/ES z 12. októbra 2006 o programoch na eradikáciu a monitorovanie niektorých chorôb zvierat, na prevenciu zoonóz, na monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) a na eradikáciu BSE a krívačky, ktoré spĺňajú podmienky na finančný príspevok Spoločenstva v roku 2007 (2), sa stanovuje navrhovaná miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva na každý program predložený členskými štátmi.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/875/ES z 30. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat, určitých PSE a na prevenciu zoonóz, predložené členskými štátmi na rok 2007 (3), a v rozhodnutí Komisie 2006/876/ES 30. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat, určitých PSE a na prevenciu zoonóz, predložené Bulharskom a Rumunskom na rok 2007, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/687/ES, sa stanovuje maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva na každý program predložený členskými štátmi.

(4)

Komisia posúdila správy týkajúce sa výdavkov na tieto programy, ktoré predložili členské štáty. Z výsledkov tohto posúdenia vyplýva, že niektoré členské štáty nevyužijú celý svoj príspevok pridelený na rok 2007, zatiaľ čo iné výšku prideleného príspevku prekročia.

(5)

Finančný príspevok Spoločenstva na niektoré z týchto programov je preto potrebné upraviť. Je vhodné prerozdeliť finančné prostriedky z programov členských štátov, ktoré nečerpajú celý svoj príspevok, tým štátom, ktoré ho prekračujú. Prerozdelenie by sa malo zakladať na najnovších informáciách o výdavkoch, ktoré príslušným členským štátom skutočne vznikli.

(6)

Rozhodnutia 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I až V k rozhodnutiu 2006/687/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 2006/875/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene d) sa výraz „1 200 000 EUR“ nahrádza výrazom „790 000 EUR“;

ii)

v písmene e) sa výraz „1 850 000 EUR“ nahrádza výrazom „900 000 EUR“;

iii)

v písmene g) sa výraz „4 850 000 EUR“ nahrádza výrazom „4 100 000 EUR“;

b)

v odseku 3 sa výraz „600 000 EUR“ nahrádza výrazom „450 000 EUR“.

2.

Článok 2 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „3 500 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 500 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „1 100 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 950 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa výraz „2 000 000 EUR“ nahrádza výrazom „3 000 000 EUR“;

d)

v písmene d) sa výraz „95 000 EUR“ nahrádza výrazom „20 000 EUR“;

e)

v písmene e) sa výraz „1 600 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 280 000 EUR“.

3.

Článok 3 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „3 000 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 000 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „2 500 000 EUR“ nahrádza výrazom „2 950 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa výraz „1 100 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 550 000 EUR“;

4.

Článok 4 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) sa výraz „400 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 600 000 EUR“;

b)

v písmene c) sa výraz „35 000 EUR“ nahrádza výrazom „85 000 EUR“;

c)

v písmene e) sa výraz „2 300 000 EUR“ nahrádza výrazom „4 800 000 EUR“;

d)

v písmene f) sa výraz „225 000 EUR“ nahrádza výrazom „425 000 EUR“.

5.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa výraz „5 000 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 900 000 EUR“;

ii)

v písmene b) sa výraz „200 000 EUR“ nahrádza výrazom „570 000 EUR“;

iii)

v písmene c) sa výraz „4 000 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 000 000 EUR“;

iv)

v písmene e) sa výraz „1 600 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 220 000 EUR“;

b)

v odseku 3 sa výraz „650 000 EUR“ nahrádza výrazom „200 000 EUR“.

6.

Článok 6 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „4 900 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 000 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „160 000 EUR“ nahrádza výrazom „360 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa výraz „1 300 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 400 000 EUR“;

d)

v písmene d) sa výraz „600 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 100 000 EUR“.

7.

Článok 7 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „660 000 EUR“ nahrádza výrazom „550 000 EUR“;

b)

v písmene c) sa výraz „250 000 EUR“ nahrádza výrazom „500 000 EUR“;

c)

v písmene g) sa výraz „2 000 000 EUR“ nahrádza výrazom „960 000 EUR“;

d)

v písmene h) sa výraz „875 000 EUR“ nahrádza výrazom „550 000 EUR“;

e)

v písmene i) sa výraz „175 000 EUR“ nahrádza výrazom „0 EUR“;

f)

v písmene j) sa výraz „320 000 EUR“ nahrádza výrazom „590 000 EUR“;

g)

v písmene m) sa výraz „60 000 EUR“ nahrádza výrazom „110 000 EUR“;

h)

v písmene q) sa výraz „450 000 EUR“ nahrádza výrazom „20 000 EUR“;

i)

v písmene r) sa výraz „205 000 EUR“ nahrádza výrazom „50 000 EUR“.

8.

Článok 8 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „800 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 100 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „500 000 EUR“ nahrádza výrazom „650 000 EUR“.

9.

V článku 9 ods. 2 písm. a) sa výraz „250 000 EUR“ nahrádza výrazom „350 000 EUR“.

10.

V článku 10 ods. 2 sa výraz „120 000 EUR“ nahrádza výrazom „350 000 EUR“.

11.

Článok 12 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene c) sa výraz „160 000 EUR“ nahrádza výrazom „310 000 EUR“;

b)

v písmene d) sa výraz „243 000 EUR“ nahrádza výrazom „460 000 EUR“;

c)

v písmene j) sa výraz „510 000 EUR“ nahrádza výrazom „900 000 EUR“;

d)

v písmene n) sa výraz „10 000 EUR“ nahrádza výrazom „15 000 EUR“;

e)

v písmene t) sa výraz „121 000 EUR“ nahrádza výrazom „46 000 EUR“;

f)

v písmene x) sa výraz „130 000 EUR“ nahrádza výrazom „200 000 EUR“;

g)

v písmene y) sa výraz „275 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 125 000 EUR“.

12.

Článok 13 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) sa výraz „1 059 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 320 000 EUR“;

b)

v písmene c) sa výraz „1 680 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 950 000 EUR“;

c)

v písmene f) sa výraz „1 827 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 650 000 EUR“;

d)

v písmene g) sa výraz „10 237 000 EUR“ nahrádza výrazom „9 100 000 EUR“;

e)

v písmene i) sa výraz „6 755 000 EUR“ nahrádza výrazom „6 410 000 EUR“;

f)

v písmene j) sa výraz „3 375 000 EUR“ nahrádza výrazom „3 000 000 EUR“;

g)

v písmene k) sa výraz „348 000 EUR“ nahrádza výrazom „530 000 EUR“;

h)

v písmene s) sa výraz „3 744 000 EUR“ nahrádza výrazom „244 000 EUR“;

i)

v písmene t) sa výraz „2 115 000 EUR“ nahrádza výrazom „2 940 000 EUR“;

j)

v písmene v) sa výraz „1 088 000 EUR“ nahrádza výrazom „610 000 EUR“.

13.

Článok 14 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene d) sa výraz „500 000 EUR“ nahrádza výrazom „50 000 EUR“;

b)

v písmene g) sa výraz „713 000 EUR“ nahrádza výrazom „413 000 EUR“;

c)

v písmene i) sa výraz „800 000 EUR“ nahrádza výrazom „70 000 EUR“;

d)

v písmene j) sa výraz „150 000 EUR“ nahrádza výrazom „65 000 EUR“;

e)

v písmene o) sa výraz „328 000 EUR“ nahrádza výrazom „530 000 EUR“;

f)

v písmene p) sa výraz „305 000 EUR“ nahrádza výrazom „45 000 EUR“.

14.

Článok 15 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene c) sa výraz „927 000 EUR“ nahrádza výrazom „827 000 EUR“;

b)

v písmene e) sa výraz „1 306 000 EUR“ nahrádza výrazom „516 000 EUR“;

c)

v písmene f) sa výraz „5 374 000 EUR“ nahrádza výrazom „4 500 000 EUR“;

d)

v písmene h) sa výraz „629 000 EUR“ nahrádza výrazom „279 000 EUR“;

e)

v písmene i) sa výraz „3 076 000 EUR“ nahrádza výrazom „620 000 EUR“;

f)

v písmene j) sa výraz „2 200 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 280 000 EUR“;

g)

v písmene l) sa výraz „332 000 EUR“ nahrádza výrazom „232 000 EUR“;

h)

v písmene o) sa výraz „716 000 EUR“ nahrádza výrazom „41 000 EUR“;

i)

v písmene q) sa výraz „279 000 EUR“ nahrádza výrazom „179 000 EUR“;

j)

v písmene t) sa výraz „9 178 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 178 000 EUR“.

Článok 3

Rozhodnutie 2006/876/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „830 000 EUR“ nahrádza výrazom „0 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „800 000 EUR“ nahrádza výrazom „0 EUR“.

2.

V článku 2 ods. 2 písm. a) sa výraz „425 000 EUR“ nahrádza výrazom „275 000 EUR“.

3.

V článku 3 ods. 2 písm. a) sa výraz „508 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 000 EUR“.

4.

Článok 4 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa výraz „23 000 EUR“ nahrádza výrazom „88 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa výraz „105 000 EUR“ nahrádza výrazom „505 000 EUR“.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 282, 13.10.2006, s. 52. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/876/ES (Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 57).

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 46. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/22/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2007, s. 46).


PRÍLOHA

Prílohy I až V k rozhodnutiu 2006/687/ES sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA I

Zoznam programov eradikácie a monitorovania ochorení zvierat podľa článku 1 ods. 1

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

Ochorenie

Členský štát

Miera

Maximálna výška

(EUR)

Aujezského choroba

Belgicko

50 %

350 000

Španielsko

50 %

350 000

Katarálna horúčka oviec – modrý jazyk

Španielsko

50 %

8 000 000

Francúzsko

50 %

360 000

Taliansko

50 %

1 400 000

Portugalsko

50 %

1 100 000

Brucelóza hovädzieho dobytka

Írsko

50 %

1 950 000

Španielsko

50 %

5 500 000

Taliansko

50 %

3 000 000

Cyprus

50 %

20 000

Portugalsko

50 %

1 280 000

Spojené kráľovstvo (1)

50 %

1 100 000

Tuberkulóza hovädzieho dobytka

Španielsko

50 %

8 000 000

Taliansko

50 %

2 950 000

Poľsko

50 %

1 550 000

Portugalsko

50 %

450 000

Klasický mor ošípaných

Nemecko

50 %

1 100 000

Francúzsko

50 %

650 000

Luxembursko

50 %

35 000

Slovinsko

50 %

25 000

Slovensko

50 %

400 000

Enzootická leukóza hovädzieho dobytka

Estónsko

50 %

20 000

Taliansko

50 %

1 600 000

Lotyšsko

50 %

85 000

Litva

50 %

135 000

Poľsko

50 %

4 800 000

Portugalsko

50 %

425 000

Brucelóza oviec a kôz (B. melitensis)

Grécko

50 %

200 000

Španielsko

50 %

5 900 000

Francúzsko

50 %

570 000

Taliansko

50 %

5 000 000

Cyprus

50 %

120 000

Portugalsko

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Francúzsko (3)

50 %

50 000

Besnota

Bulharsko

50 %

0

Česká republika

50 %

490 000

Nemecko

50 %

850 000

Estónsko

50 %

925 000

Lotyšsko

50 %

790 000

Litva

50 % vlastné územie; 100 % hraničné oblasti

450 000

Maďarsko

50 %

900 000

Rakúsko

50 %

185 000

Poľsko

50 %

4 100 000

Rumunsko

50 %

0

Slovinsko

50 %

375 000

Slovensko

50 %

500 000

Fínsko

50 %

112 000

Africký mor ošípaných/klasický mor ošípaných

Bulharsko

50 %

275 000

Taliansko

50 %

140 000

Rumunsko

50 %

5 250 000

Vezikulárna choroba ošípaných

Taliansko

50 %

350 000

Vtáčia chrípka

Belgicko

50 %

66 000

Bulharsko

50 %

88 000

Česká republika

50 %

74 000

Dánsko

50 %

310 000

Nemecko

50 %

460 000

Estónsko

50 %

40 000

Írsko

50 %

59 000

Grécko

50 %

42 000

Španielsko

50 %

82 000

Francúzsko

50 %

280 000

Taliansko

50 %

900 000

Cyprus

50 %

15 000

Lotyšsko

50 %

15 000

Litva

50 %

12 000

Luxembursko

50 %

15 000

Maďarsko

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Holandsko

50 %

126 000

Rakúsko

50 %

42 000

Poľsko

50 %

87 000

Rumunsko

50 %

505 000

Portugalsko

50 %

46 000

Slovinsko

50 %

32 000

Slovensko

50 %

21 000

Fínsko

50 %

27 000

Švédsko

50 %

200 000

Spojené kráľovstvo

50 %

1 125 000

Spolu

80 171 000

PRÍLOHA II

Zoznam programov kontrol zameraných na prevenciu zoonóz podľa článku 2 ods. 1

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

Zoonóza

Členský štát

Miera

Maximálna výška

(EUR)

Salmonela

Belgicko

50 %

550 000

Bulharsko

50 %

5 000

Česká republika

50 %

330 000

Dánsko

50 %

500 000

Nemecko

50 %

175 000

Estónsko

50 %

27 000

Írsko

50 %

0

Grécko

50 %

60 000

Španielsko

50 %

960 000

Francúzsko

50 %

550 000

Taliansko

50 %

590 000

Cyprus

50 %

40 000

Lotyšsko

50 %

60 000

Maďarsko

50 %

110 000

Holandsko

50 %

1 350 000

Rakúsko

50 %

80 000

Poľsko

50 %

2 000 000

Portugalsko

50 %

20 000

Rumunsko

50 %

215 000

Slovensko

50 %

50 000

Spolu

7 672 000

PRÍLOHA III

Zoznam programov monitorovania PSE podľa článku 3 ods. 1

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

Ochorenie

Členský štát

Miera uskutočnených rýchlych a rozlišovacích testov

Maximálna výška

(EUR)

PSE

Belgicko

100 %

2 084 000

Česká republika

100 %

1 320 000

Dánsko

100 %

1 950 000

Nemecko

100 %

11 307 000

Estónsko

100 %

233 000

Írsko

100 %

6 410 000

Grécko

100 %

1 650 000

Španielsko

100 %

9 100 000

Francúzsko

100 %

24 815 000

Taliansko

100 %

3 000 000

Cyprus

100 %

530 000

Lotyšsko

100 %

312 000

Litva

100 %

645 000

Luxembursko

100 %

146 000

Maďarsko

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Holandsko

100 %

5 112 000

Rakúsko

100 %

1 759 000

Poľsko

100 %

244 000

Portugalsko

100 %

2 940 000

Rumunsko

100 %

2 370 000

Slovinsko

100 %

308 000

Slovensko

100 %

610 000

Fínsko

100 %

839 000

Švédsko

100 %

2 020 000

Spojené kráľovstvo

100 %

6 781 000

Spolu

87 359 000

PRÍLOHA IV

Zoznam programov eradikácie BSE podľa článku 4 ods. 1

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

Ochorenie

Členský štát

Miera

Maximálna výška

(EUR)

BSE

Belgicko

50 % zabitie

50 000

Česká republika

50 % zabitie

750 000

Dánsko

50 % zabitie

51 000

Nemecko

50 % zabitie

50 000

Estónsko

50 % zabitie

98 000

Írsko

50 % zabitie

70 000

Grécko

50 % zabitie

750 000

Španielsko

50 % zabitie

413 000

Francúzsko

50 % zabitie

50 000

Taliansko

50 % zabitie

65 000

Luxembursko

50 % zabitie

100 000

Holandsko

50 % zabitie

60 000

Rakúsko

50 % zabitie

48 000

Poľsko

50 % zabitie

530 000

Portugalsko

50 % zabitie

45 000

Slovinsko

50 % zabitie

25 000

Slovensko

50 % zabitie

250 000

Fínsko

50 % zabitie

25 000

Spojené kráľovstvo

50 % zabitie

347 000

Spolu

3 777 000

PRÍLOHA V

Zoznam programov eradikácie scrapie podľa článku 5 ods. 1

Miera a výška finančného príspevku Spoločenstva

Ochorenie

Členský štát

Miera

Maximálna výška

(EUR)

Scrapie

Belgicko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

99 000

Česká republika

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

107 000

Nemecko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

827 000

Estónsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

13 000

Írsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

279 000

Grécko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

516 000

Španielsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

4 500 000

Francúzsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

8 862 000

Taliansko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

620 000

Cyprus

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

1 280 000

Luxembursko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

28 000

Maďarsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

232 000

Holandsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

543 000

Rakúsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

14 000

Portugalsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

41 000

Rumunsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

980 000

Slovinsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

83 000

Slovensko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

179 000

Fínsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

11 000

Švédsko

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

6 000

Spojené kráľovstvo

50 % zabitie; 50 % genotypizácia

5 178 000

Spolu

24 398 000


(1)  Spojené kráľovstvo len v prípade Severného Írska.

(2)  Hydroperikarditída, babezióza a anaplazmóza prenášané vektorovým hmyzom vo francúzskych zámorských departmánoch.

(3)  Francúzsko len v prípade zámorských departmánov Guadeloupe, Martinik a Réunion.


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/5/ES, pokiaľ ide o porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 6168]

(Text s významom pre EHP)

(2007/852/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1), a najmä na jej článok 43 ods. 3 a 5,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2005/5/ES z 27. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia pre porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli určitých rastlín poľnohospodárskych druhov a druhov zeleniny a viniča podľa smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES na roky 2005 až 2009 (2), sa ustanovujú opatrenia pre porovnávacie testy a skúšky, ktoré sa majú vykonať podľa smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o Asparagus officinalis, od roku 2005 do roku 2009.

(2)

Orgán zodpovedný za vykonávanie takýchto skúšok a testov informoval Komisiu, že práca pokročila rýchlejšie ako sa očakávalo a že v súčasnosti očakáva, vzhľadom na riadny rozvoj rastlín pozorovaných počas rokov 2005 až 2007, že sa všetky príslušné pozorovania požadované vo výzve na predkladanie projektov uverejnenej 21. júna 2004 (3) ukončia do konca roka 2008 namiesto roka 2009. Upozornil na to, že výsledkom by boli nižšie celkové oprávnené náklady ako pôvodne predpokladané, kým náklady v roku 2008 by boli vyššie.

(3)

Na základe týchto údajov zodpovedný orgán predložil návrh na opätovné vypočítanie oprávnených nákladov a príspevku Spoločenstva.

(4)

Následne by sa mali upraviť oprávnené výdavky a príspevok Spoločenstva.

(5)

Rozhodnutie 2005/5/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/5/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 prvom pododseku sa údaj „2009“ nahradí údajom „2008“.

2.

V článku 3 prvom pododseku sa údaj „2009“ nahradí údajom „2008“.

3.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2005/5/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka s názvom „Skúšky a testy, ktoré sa majú vykonať v roku 2008“ sa nahrádza touto tabuľkou:

„Skúšky a testy, ktoré sa majú vykonať v roku 2008

Druhy

Zodpovedný orgán

Podmienky, ktoré sa majú hodnotiť

Počet vzoriek

Oprávnené náklady

(v EUR)

Maximálny finančný príspevok Spoločenstva (rovnajúci sa 80 % oprávnených nákladov)

(v EUR)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Rovnorodosť a čistota odrody (pole)

Vonkajšia kvalita osiva (laboratórium)

100

43 495

34 794

Celkové náklady

34 794

2.

Tabuľka s názvom „Skúšky a testy, ktoré sa majú vykonať v roku 2009“ sa zrušuje.


(1)  Skúšky a testy trvajúce viac ako jeden rok.“


20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/59


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2007

o tom, že v roku 2008 sa bude pokračovať v porovnávacích skúškach a testoch Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis podľa smernice Rady 2002/55/ES, ktoré sa začali v roku 2005

(Text s významom pre EHP)

(2007/853/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1),

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/5/ES z 27. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia pre porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli určitých rastlín poľnohospodárskych druhov a druhov zeleniny a viniča podľa smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES na roky 2005 až 2009 (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2005/5/ES sa ustanovujú opatrenia pre porovnávacie skúšky a testy, ktoré sa podľa smernice 2002/55/ES majú v súvislosti s Asparagus officinalis vykonať v rokoch 2005 až 2009.

(2)

V skúškach a testoch, ktoré sa vykonali v rokoch 2005, 2006 a 2007, by sa malo pokračovať v roku 2008,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Porovnávacie skúšky a testy Spoločenstva na osive a množiteľskom materiáli Asparagus officinalis, ktoré sa začali v roku 2005, pokračujú v roku 2008 v súlade s rozhodnutím 2005/5/ES.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 12.


Korigendá

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/60


Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

( Úradný vestník Európskej únie L 347 z 11. decembra 2006 )

Na strane 1 v poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„(1)

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 9)“

má byť:

„(1)

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).“

Na strane 1 v poznámke pod čiarou č. 2:

namiesto:

„(2)

Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 69/493/EHS Ú. v. ES L 320, z 20.12.1969, s. 34).“

má byť:

„(2)

Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 77/388/EHS.“

Na strane 8 v obsahu:

namiesto:

„PRÍLOHA I - ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V TREŤOM PODODSEKU ČLÁNKU 13 ODS. 1.. 1“

má byť:

„PRÍLOHA I – ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 13 ODS. 1 TREŤOM PODODSEKU“.

Na strane 8 v obsahu:

namiesto:

„PRÍLOHA IX - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 311 ODS. 1 BODOCH 2, 3 A 4 1“

má byť:

„PRÍLOHA IX – UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 311 ODS. 1 BODOCH 2, 3 A 4“.

Na strane 9 v obsahu – príloha XI časť A:

namiesto:

„Časť A - Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia (uvedené v článku 411)“

má byť:

„Časť A – Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia“.

Na strane 22 v článku 83:

namiesto:

„…, ako sa v súlade s kapitolou 1 určí …“

má byť:

„…, ako sa v súlade s kapitolou 2 určí …“.

Na strane 28 v článku 133 v druhom odseku:

namiesto:

„… ustanovené v písmene d) prvého odseku …“

má byť:

„… ustanovené v písmene d) prvého odseku tohto článku …“.

Na strane 36 v článku 170 v písmene b):

namiesto:

„… v súlade s článkami 194, 195, 196, 197 a 199.“

má byť:

„… v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199.“

Na strane 54 v článku 306 ods. 1 v druhom pododseku:

namiesto:

„… vzťahuje článok 79 ods. 1 písm. c).“

má byť:

„… vzťahuje písm. c) prvého odseku článku 79.“

Na strane 62 v článku 372:

namiesto:

„… stanoveného v článku 179 ods. 1, …“

má byť:

„… stanoveného v článku 179 prvom odseku, …“.

Na strane 62 v článku 373:

namiesto:

„… od článku 28 a v článku 79 ods. 1 písm. c), …“

má byť:

„… od článku 28 a od článku 79 prvého odseku písm. c), …“.

Na strane 64 v názve kapitoly pred článkom 399:

namiesto:

„Kapitola 2

Prepočítavací kurz“

má byť:

„Kapitola 3

Prepočítavací kurz“.

Na strane 78 v prílohe XI v časti A v bode 2:

namiesto:

„Smernica 84/386/EHS (Ú. v. ES L 208, 3.8.1884, s. 58)“

má byť:

„Smernica 84/386/EHS (Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 58)“.

Na strane 79 v prílohe XI časti A v bode 2 na konci zoznamu sa za riadok „Smernica 2006/69/ES (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 9) (výlučne článok 1)“ dopĺňa nový riadok, ktorý znie:

„Smernica 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129) (výlučne bod 2 prílohy)“.

Na strane 79 v prílohe XI časti B v druhom riadku tabuľky:

namiesto:

„Smernica 92/77/EHS

1. január 1978“

má byť:

„Smernica 77/388/EHS

1. január 1978“.

Na strane 80 v prílohe XI časti B na konci tabuľky sa za riadok „Smernica 2006/69/ES 1. január 2008“ dopĺňa nový riadok, ktorý znie:

„Smernica 2006/98/ES

1. január 2007“.

Na strane 88 v stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ v šiestom riadku:

namiesto:

„článok 13 bod B písm. d) body 1 až 5 prvá a druhá zarážka“

má byť:

„článok 13 bod B písm. d) bod 5 prvá a druhá zarážka“.

Na strane 92 v stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ v štvrtom riadku odspodu:

namiesto:

„článok 24a prvý odsek prvá až dvanásta zarážka“

má byť:

„článok 24a prvý odsek prvá až desiata zarážka“.

Na strane 92 sa medzi tretí a štvrtý riadok odspodu:

stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ vkladá text „článok 24a druhý odsek“,

v stĺpci „Táto smernica“ vkladá „–“.

Na strane 96 v stĺpci „Táto smernica“ v šiestom riadku odspodu:

namiesto:

„článok 198 ods. 1 a 2“

má byť:

„článok 198 ods. 1 a 3“.

Na strane 117 v stĺpci „Iné akty“ v predposlednom riadku:

namiesto:

„Príloha VIII ods. 7 bod 1 tretí pododsek Aktu o pristúpení z roku 2003“

má byť:

„Príloha VIII ods. 7 bod 1 písm. b) tretí pododsek Aktu o pristúpení z roku 2003“.