ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
19. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1495/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1496/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1498/2007 z 18. decembra 2007 o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1499/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa na rok 2007 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1500/2007 z 18. decembra 2007 týkajúce sa vydania povolenia na nové použitie 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ako doplnkovej kŕmnej látky ( 1 )

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2007 z 18. decembra 2007 o vydaní povolenia na nové použitie endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) ako doplnkovej kŕmnej látky ( 1 )

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1502/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 812/2007 pre bravčové mäso

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1503/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 979/2007 pre bravčové mäso

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1504/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 806/2007 pre bravčové mäso

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1505/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1506/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

66

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1507/2007 z 18. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1508/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o dovozné práva podaným v rámci colnej kvóty otvorenej na rok 2008 na dovoz živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenej nariadením (ES) č. 2172/2005

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1509/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

70

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/846/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2007, ktorým sa vytvára vzor pre zoznamy subjektov schválených členskými štátmi v súlade s rôznymi ustanoveniami veterinárnej legislatívy Spoločenstva a vymedzujú pravidlá uplatňované na prenos týchto zoznamov Komisii [oznámené pod číslom K(2007) 5882] (kodifikované znenie) ( 1 )

72

 

 

2007/847/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko [oznámené pod číslom K(2007) 5897]

78

 

 

2007/848/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely u kŕdľov nosníc Gallus gallus [oznámené pod číslom K(2007) 6100]  ( 1 )

83

 

 

2007/849/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú pozmeňujúce návrhy k národnému programu kontroly salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus predložené Fínskom [oznámené pod číslom K(2007) 6097]

85

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/850/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roku 2002 (ECB/2007/15)

86

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1495/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

96,3

TN

157,6

TR

122,8

ZZ

125,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

83,9

ZZ

126,0

0709 90 70

MA

68,1

TR

81,5

ZZ

74,8

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

24,3

MA

76,3

TR

78,8

ZA

40,6

ZW

19,3

ZZ

47,9

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

74,8

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

103,7

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

86,7

CN

106,6

MK

30,0

US

83,2

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

68,6

US

121,4

ZZ

87,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1496/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Uvádzacie slová v článku 54 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 (2) sú podrobným odkazom na znenie článku 17 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (3).

(2)

Článok 17 nariadenia (ES) č. 800/1999 bol nahradený nariadením Komisie (ES) č. 1001/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 2090/2002, pokiaľ ide o kontroly v rámci vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky.

(3)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné upraviť úvodné slová článku 54 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005, aby sa zohľadnil tento vývoj.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1043/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 54 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa uvádzacie slová nahrádzajú týmto:

„Pre tovar uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu a odchylne od článku 17 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa množstvo uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 800/1999 uplatňuje bez ohľadu na krajinu alebo územie miesta určenia, do ktorých sa tovar vyváža:“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1497/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 7,

keďže:

(1)

V systémoch požiarnej ochrany pozostávajúcich z viacerých navzájom prepojených kontajnerov inštalovaných v závislosti od určitého rizika požiaru v definovanom priestore by sa malo množstvo fluórovaných skleníkových plynov, ktorým sú kontajnery naplnené, vypočítať na základe celkovej náplne kontajnerov s cieľom zabezpečiť, aby početnosť kontrol zodpovedala skutočnému množstvu fluórovaných skleníkových plynov v náplni.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 musia záznamy o systémoch požiarnej ochrany obsahovať určité informácie. S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu nariadenia (ES) č. 842/2006 je vhodné ustanoviť, aby sa v týchto záznamoch uvádzali ďalšie informácie.

(3)

V záznamoch o systémoch požiarnej ochrany by sa mali uvádzať informácie o množstve fluórovaných skleníkových plynov v náplni. V prípade, keď množstvo fluórovaných skleníkových plynov v náplni nie je známe, prevádzkovateľ príslušného systému požiarnej ochrany by mal zabezpečiť, aby zamestnanci s osvedčením toto množstvo v náplni určili v záujme uľahčenia kontroly úniku.

(4)

Pred vykonaním kontroly úniku by sa zamestnanci s osvedčením mali dôkladne oboznámiť s informáciami uvedenými v záznamoch o systéme, zistiť akékoľvek predchádzajúce problémy a preštudovať predchádzajúce správy.

(5)

Aby sa zabezpečila účinná regulácia úniku, mali by sa kontroly úniku zamerať na tie časti systému požiarnej ochrany, v ktorých môže najpravdepodobnejšie dochádzať k úniku.

(6)

Ak je predpoklad úniku, mala by sa uskutočniť kontrola s cieľom únik identifikovať a odstrániť ho.

(7)

Nedokonalá inštalácia nových systémov dáva vznik závažnému riziku úniku. Na novoinštalovaných systémoch by sa preto mala uskutočniť kontrola úniku hneď po uvedení do prevádzky.

(8)

Aby sa zabezpečila účinnosť opravy systému, následná kontrola ustanovená v nariadení (ES) č. 842/2006 by sa mala zamerať na tie časti systému, v ktorých sa zistil únik, a na priľahlé časti.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy, ktoré sú v prevádzke alebo dočasne mimo prevádzky a pozostávajú z jedného alebo viacerých navzájom prepojených kontajnerov vrátane súčastí inštalovaných v závislosti od určitého rizika požiaru v definovanom priestore, ďalej len „systémy požiarnej ochrany“.

Toto nariadenie sa uplatňuje na systémy požiarnej ochrany obsahujúce najmenej 3 kg fluórovaných skleníkových plynov.

Článok 2

Záznamy o systémoch

1.   Prevádzkovateľ uvádza v záznamoch podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 842/2006 (ďalej len „záznamy o systémoch“) svoje meno, poštovú adresu a telefónne číslo.

2.   Množstvo fluórovaných skleníkových plynov v náplni systémov požiarnej ochrany sa uvádza v záznamoch o systémoch.

3.   Ak sa množstvo fluórovaných skleníkových plynov v náplni systémov požiarnej ochrany neuvádza v technických špecifikáciách výrobcu alebo na označení tohto systému, prevádzkovateľ zabezpečí, aby ho určili zamestnanci s osvedčením.

Článok 3

Kontrola záznamov o systémoch

1.   Pred uskutočnením kontroly úniku zamestnanci s osvedčením skontrolujú záznamy o systémoch.

2.   Osobitná pozornosť sa venuje príslušným informáciám o akýchkoľvek opakujúcich sa problémoch alebo problémových oblastiach.

Článok 4

Vizuálne a manuálne kontroly

1.   S cieľom určiť škodu a náznaky úniku zamestnanci s osvedčením uskutočnia vizuálnu kontrolu prevádzkových ovládacích prvkov, kontajnerov, komponentov a spojení, ktoré sú vystavené tlaku.

2.   Pri akomkoľvek predpoklade úniku fluórovaných skleníkových plynov zo systému požiarnej ochrany systém skontrolujú zamestnanci s osvedčením.

3.   Únik možno predpokladať najmenej pri jednej z týchto situácií:

a)

pevne inštalovaný systém detekcie úniku naznačuje únik;

b)

v kontajneri sa zistí strata tlaku viac ako 10 % pri zohľadnení teploty;

c)

v kontajneri sa zistí strata hasiacej látky v množstve vyššom ako 5 %;

d)

ďalšie znaky indikujú stratu náplne.

4.   Tlakomery a prístroje na sledovanie hmotnosti sa kontrolujú každých dvanásť mesiacov, aby sa zabezpečilo ich riadne fungovanie.

Článok 5

Odstránenie úniku

1.   Prevádzkovateľ zabezpečí, aby opravu alebo výmenu uskutočnili zamestnanci oprávnení na vykonanie tejto špecifickej činnosti.

2.   Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa pred opätovným naplnením vykonala skúška úniku.

Článok 6

Následná kontrola

Zamestnanci s osvedčením sa pri vykonávaní následnej kontroly uvedenej v článku 3 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 842/2006 zameriavajú na tie oblasti, v ktorých sa úniky zistili a odstránili, ako aj na priľahlé oblasti v prípade, že sa na ne vyvíjal tlak počas opravy.

Článok 7

Požiadavky na novoinštalované systémy

Novoinštalované systémy sa kontrolujú na únik hneď po uvedení do prevádzky.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 899/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 24).


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1498/2007

z 18. decembra 2007

o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (1), a najmä na jeho prílohu III článok 6 ods. 4 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia 2001/822/ES je kumulácia pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT povolená pre množstvá stanovené v uvedenom rozhodnutí v prípade produktov patriacich pod kapitolu KN 17 a číselné znaky KN 1806 10 30 a 1806 10 90.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 192/2002 z 31. januára 2002 stanovujúcom vykonávacie pravidlá na vydávanie dovozných licencií na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT (2) sa v súvislosti s týmito produktmi ustanovili osobitné podrobné pravidlá na vydávanie dovozných povolení na účely umožnenia potrebnej kontroly dovozu množstiev stanovených v rozhodnutí 2001/822/ES.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), sa uplatňuje na dovozné povolenia na obdobia dovoznej colnej kvóty začínajúce sa od 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia, statusu žiadateľa, ako aj vydávania povolení. Týmto nariadením sa obmedzuje dĺžka platnosti povolení na posledný deň obdobia colnej kvóty. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa majú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky ustanovené týmto nariadením.

(4)

Preto je potrebné uplatniť pravidlá dané uvedeným nariadením na nariadenie (ES) č. 192/2002. Niektoré pravidlá je však potrebné prispôsobiť, aby sa zohľadnili osobitosti obchodu, ktorý je predmetom nariadenia (ES) č. 192/2002. V záujme jasnosti a prehľadnosti je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 192/2002 a nahradiť ho novým nariadením.

(5)

Rovnako je potrebné uplatniť nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), s výhradou špecifických ustanovení uvedených v tomto nariadení.

(6)

Aby sa zabezpečila riadna správa, zamedzilo sa špekuláciám a umožnili sa účinné kontroly, mali by sa presne určiť podrobné pravidlá podávania žiadostí o povolenia a doklady, ktoré majú príslušné strany predkladať. V tomto smere je vhodné uplatňovať zásady nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(7)

Mali by sa určiť špecifické znaky tlačiva žiadosti o povolenie na dovoz príslušných výrobkov a s cieľom zaistiť dôslednú správu tohto dovozu by sa malo ustanoviť, že práva vyplývajúce z daných povolení sú neprevoditeľné.

(8)

Takisto by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa lehoty na predkladanie žiadostí o povolenia a na vydávanie povolení príslušnými orgánmi členských štátov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú na dovoz pri nulovej sadzbe cla výrobkov patriacich pod kapitolu KN 18 a číselné znaky KN 1806 10 30 a 1806 10 90 s pôvodom v ZKT v prípade kumulácie s cukrom s pôvodom v AKT a/alebo ES, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.   Dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia majú sériové číslo 09.4652.

Článok 2

Výraz „výrobky s pôvodom“ aj príslušné administratívne metódy na účely uplatňovania tohto nariadenia zodpovedajú tým, ktoré sú vymedzené v prílohe III k rozhodnutiu 2001/822/ES.

Článok 3

1.   Žiadosť o dovozné povolenie sa vzťahuje na množstvo najmenej 25 ton.

2.   K žiadosti o dovozné povolenie sa prikladajú nasledujúce doklady:

a)

vývozné povolenie vydané orgánmi ZKT, vystavené na základe vzoru tlačiva uvedeného v prílohe I, ktoré vydávajú orgány príslušné na vydávanie certifikátov EUR 1;

b)

dôkaz o tom, že žiadateľ zložil zábezpeku vo výške 12 EUR na 100 kilogramov.

Článok 4

Žiadosť o dovozné povolenie a dovozné povolenie obsahujú tieto údaje:

a)

v kolónke 7 ZKT odoslania a údaj „áno“ sa označí krížikom;

b)

v kolónke 8 ZKT pôvodu a údaj „áno“ sa označí krížikom;

c)

v kolónke 20 povolenia jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 5

Odchylne od článku 9 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozného povolenia nie sú prevoditeľné.

Článok 6

1.   Odchylne od ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa žiadosti o povolenie podávajú každý rok počas prvých siedmich dní mesiacov január, apríl, júl a október.

Jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o povolenie za mesiac podávania žiadostí. Ak žiadateľ počas určitého mesiaca predloží viac ako jednu žiadosť, všetky jeho žiadosti podané v priebehu daného mesiaca sa zamietnu a zábezpeky zložené pri podaní žiadostí prepadajú v prospech príslušného členského štátu.

2.   Oznámenia súvisiace so žiadosťami o povolenie sa vykonajú najneskôr do 12. dňa v mesiaci podania žiadostí a roztriedia sa podľa osemmiestneho číselného znaku KN a podľa ZKT pôvodu.

3.   Dovozné povolenia vydávajú členské štáty od 25. dňa a najneskôr v 30. deň mesiaca, v ktorom boli žiadosti podané.

Článok 7

Dovozné povolenia sú platné odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 192/2002 sa zrušuje.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/249/ES (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1423/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36).


PRÍLOHA I

Vzor vývozného povolenia uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a)

Image


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 4 písm. c):

:

v bulharskom jazyku

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

v španielskom jazyku

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

v českom jazyku

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v dánskom jazyku

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

v nemeckom jazyku

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

v estónskom jazyku

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

v gréckom jazyku

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

v anglickom jazyku

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

vo francúzskom jazyku

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

v talianskom jazyku

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

v lotyšskom jazyku

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

v litovskom jazyku

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

v maďarskom jazyku

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

v maltskom jazyku

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

v holandskom jazyku

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

v poľskom jazyku

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

v portugalskom jazyku

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

v rumunskom jazyku

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

v slovenskom jazyku

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v slovinskom jazyku

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

vo fínskom jazyku

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

vo švédskom jazyku

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1499/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa na rok 2007 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), ako aj ostatné nariadenia o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 zo 17. decembra 1987, ktorým sa stanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Je potrebné uverejniť úplnú verziu nomenklatúry pre vývozné náhrady, ktorá sa má používať od 1. januára 2008 tak, ako daná nomenklatúra vyplýva z ustanovení nariadení upravujúcich vývoz poľnohospodárskych výrobkov.

(2)

Musia sa zohľadniť zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry, ktorá sa má uplatňovať od roku 2008, týkajúce sa mlieka, mäsových prípravkov a cukru zavedené nariadením Komisie (ES) č. 1214/2007 (3) a nomenklatúra pre vývozné náhrady by sa mala preto primerane upraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3846/87 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 532/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

NOMENKLATÚRA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV PRE VÝVOZNÉ NÁHRADY

1.   Obilniny a pšeničná alebo ražná múka, krupica alebo krupička

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

1001

Pšenica a súraž:

 

1001 10 00

– Tvrdá pšenica:

 

– – na siatie

1001 10 00 9200

– – ostatná

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Ostatná:

 

– – Ostatná špalda, mäkká pšenica a súraž:

 

1001 90 91

– – – Mäkká pšenica a súraž na siatie

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Ostatné

1001 90 99 9000

1002 00 00

Raž

1002 00 00 9000

1003 00

Jačmeň:

 

1003 00 10

– na siatie

1003 00 10 9000

1003 00 90

– ostatný

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ovos:

 

– na siatie

1004 00 00 9200

– ostatný

1004 00 00 9400

1005

Kukurica:

 

ex 1005 10

– na siatie:

 

1005 10 90

– – ostatná

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Ostatné

1005 90 00 9000

1007 00

Zrná ciroku:

 

1007 00 90

– Ostatné

1007 00 90 9000

ex 1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže:

 

– Múka hladká z pšenice:

 

1101 00 11

– – z tvrdej pšenice

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – z mäkkej pšenice a zo špaldy:

 

– – – s obsahom popola od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – s obsahom popola od 601 do 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – s obsahom popola od 901 do 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – s obsahom popola od 1 101 do 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – s obsahom popola od 1 651 do 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – s obsahom popola viac ako1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Múka hladká zo súraže

1101 00 90 9000

ex 1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

 

1102 10 00

– Múka hladká z raže:

 

– – s obsahom popola od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – s obsahom popola od 1 401 do 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – s obsahom popola viac ako 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

 

– Krúpy, hrubá múka:

 

1103 11

– – z pšenice:

 

1103 11 10

– – – z tvrdej pšenice:

 

– – – – s obsahom popola od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Hrubá múka, z ktorej menej ako 10 % hmotnosti môže prechádzať cez sito s okami veľkými 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Ostatné

1103 11 10 9400

– – – – s obsahom popola viac ako 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Z mäkkej pšenice a zo špaldy:

 

– – – – s obsahom popola od 0 do 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – s obsahom popola viac ako 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryža a zlomková ryža

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

1006

Ryža:

 

1006 20

– Lúpaná (hnedá) ryža:

 

– – Predparená:

 

1006 20 11

– – – s okrúhlymi zrnami

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – s priemernými i zrnami

1006 20 13 9000

– – – s dlhými zrnami:

 

1006 20 15

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 20 17 9000

– – Ostatné:

 

1006 20 92

– – – s okrúhlymi zrnami

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – s priemernými zrnami

1006 20 94 9000

– – – s dlhými zrnami:

 

1006 20 96

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Ryža polobielená alebo bielená, tiež hladená alebo leštená ryža:

 

– – Polobielená ryža:

 

– – – Predparená:

 

1006 30 21

– – – – s okrúhlymi zrnami

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – s priemernými zrnami:

1006 30 23 9000

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 25

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 30 27 9000

– – – Ostatné:

 

1006 30 42

– – – – s okrúhlymi zrnami:

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – s priemernými zrnami:

1006 30 44 9000

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 46

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 30 48 9000

– – Bielená ryža:

 

– – – Predparená:

 

1006 30 61

– – – – s okrúhlymi zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 61 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – s priemernými zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 63 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 63 9900

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 65

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 65 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 67 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 67 9900

– – – Ostatná:

 

1006 30 92

– – – – s okrúhlymi zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 92 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – s priemernými zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 94 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 94 9900

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 96

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 96 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 98 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Zlomková ryža

1006 40 00 9000


3.   Výrobky spracované z obilnín

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

 

ex 1102 20

– Múka hladká z kukurice:

 

ex 1102 20 10

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 10 9200

– – – S obsahom tuku presahujúcim 1,3 % hmotnosti ale nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Ostatná:

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti ale nepresahujúcim 1,7 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Ostatné:

 

1102 90 10

– – Múka hladká z jačmeňa:

 

– – – s obsahom popola nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny

1102 90 10 9100

– – – Ostatná

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Múka hladká z ovsa:

 

– – – s obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 1,8 % hmotnosti sušiny, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1102 90 30 9100

ex 1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

 

– Krúpy, hrubá múka:

 

ex 1103 13

– – Z kukurice:

 

ex 1103 13 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,6 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9300

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,3 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1,0 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Ostatná:

 

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,7 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 1,0 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Z ostatných obilnín:

 

1103 19 10

– – – Z raže

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Z jačmeňa:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Z ovsa:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, nepresahujúcim 0,1 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Pelety:

 

1103 20 20

– – Z jačmeňa

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Zo pšenice

1103 20 60 9000

ex 1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované) okrem ryže položky č. 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

 

– Zrná drvené alebo vo vločkách:

 

ex 1104 12

– – Z ovsa:

 

ex 1104 12 90

– – – Vo vločkách:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, nepresahujúcim 0,1 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 12 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1104 12 90 9100

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, presahujúcim 0,1 %, ale nepresahujúcim 1,5 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 12 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Z ostatných obilnín:

 

1104 19 10

– – – Z pšenice

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Z kukurice:

 

– – – – Vo vločkách:

 

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,7 % hmotnosti sušiny (3)

1104 19 50 9110

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 %, ale presahujúcim 1,3 % hmotnosti sušiny a obsahom surového vlákna nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (3)

1104 19 50 9130

– – – Z jačmeňa:

 

ex 1104 19 69

– – – – Vo vločkách:

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti

1104 19 69 9100

– Iné spracované zrná (napríklad šúpané, perlovité, rezané alebo šrotované):

 

ex 1104 22

– – Z ovsa:

 

ex 1104 22 20

– – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané):

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu (tegument), nepresahujúcim 0,5 % hmotnosti, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorých peroxidáza je prakticky inaktivovaná, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Ošúpané a rezané alebo šrotované (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘):

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu (tegument), nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorých peroxidáza je prakticky inaktivovaná, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Z kukurice:

 

ex 1104 23 10

– – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,6 % hmotnosti sušiny (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘), zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 %, ale nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny surového vlákna, nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘), zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Z ostatných obilnín:

 

– – – Z jačmeňa:

 

ex 1104 29 01

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané):

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom surového vlákna, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Ošúpané a rezané alebo šrotované (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘):

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny a s obsahom surového vlákna, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Perlovité:

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (bez zásypu):

 

– – – – – – Prvá kategória zodpovedajúca definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (bez zásypu):

 

– – – – – – Druhá kategória zodpovedajúca definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – ostatné:

 

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Z pšenice, nerezané alebo nešrotované, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Inak nespracované ako šrotované:

 

1104 29 51

– – – – – Z pšenice

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Z raže

1104 29 55 9000

1104 30

– Obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

 

1104 30 10

– – Z pšenice

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Z ostatných obilnín

1104 30 90 9000

1107

Slad, tiež pražený:

 

1107 10

– Nepražený:

 

– – Z pšenice:

 

1107 10 11

– – – Vo forme múky

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Ostatný

1107 10 19 9000

– – Ostatný:

 

1107 10 91

– – – Vo forme múky

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Ostatný

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Pražený

1107 20 00 9000

ex 1108

Škroby; inulín:

 

– Škroby (4):

 

ex 1108 11 00

– – Pšeničný:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 11 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukuričný:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 12 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Zemiakový:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 80 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 13 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 77 %, ale menej ako 80 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Ostatné škroby:

 

ex 1108 19 10

– – – Ryžový:

 

– – – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 19 10 9200

– – – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Pšeničný lepok, tiež sušený:

 

– Sušený pšeničný lepok s obsahom proteínov 82 % hmotnosti sušiny alebo vyšším (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

ex 1702 30

– Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy:

 

– – Ostatné:

 

1702 30 50

– – – Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Ostatné (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru:

 

1702 40 90

– – Ostatné (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy:

 

1702 90 50

– – Maltodextrín a maltodextrínový sirup:

 

– – – Maltodextrín, vo forme bieleho kryštalického prášku, aglomerovaného alebo neaglomerovaného

1702 90 50 9100

– – – Ostatné (6)

1702 90 50 9900

– – Karamel:

 

– – – Ostatné:

 

1702 90 75

– – – – Vo forme prášku, tiež aglomerovaného

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Ostatné

1702 90 79 9000

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

ex 2106 90

– Ostatné:

 

– – Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

 

– – – Ostatné:

 

2106 90 55

– – – – Glukózový sirup a maltodextrínové sirupy (6)

2106 90 55 9000


4.   Kŕmne zmesi Na báze obilnín

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá (7):

 

ex 2309 10

– Výživa pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom:

 

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

 

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukótový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

 

– – – – Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 13 9000

– – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 10 31

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 33 9000

– – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 10 51

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Ostatné:

 

– – Ostatné:

 

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

 

– – – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

 

– – – – – Neobsahujúce škrob vôbec, alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 % ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 33 9000

– – – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 43 9000

– – – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 53 9000


5.   Hovädzie mäso a teľacie mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0102

Živé hovädzie zvieratá:

 

ex 0102 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá:

 

ex 0102 10 10

– – Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili):

 

– – – So živou hmotnosťou 250 alebo viac kilogramov:

 

– – – – Vo veku do 30 mesiacov

0102 10 10 9140

– – – – Ostatné

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Kravy:

 

– – – So živou hmotnosťou 250 alebo viac kilogramov:

 

– – – – Vo veku do 30 mesiacov

0102 10 30 9140

– – – – Ostatné

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Ostatné:

 

– – – So živou hmotnosťou 300 alebo viac kilogramov:

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Ostatné:

 

– – Domáce druhy:

 

– – – S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Jatočné

 

– – – – – S hmotnosťou presahujúcou 220 kg

0102 90 41 9100

– – – S hmotnosťou presahujúcou 300 kg:

 

– – – – Jalovice (hovädzie samice, ktoré sa nikdy neotelili):

 

0102 90 51

– – – – – Jatočné

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Ostatné

0102 90 59 9000

– – – – Kravy:

 

0102 90 61

– – – – – Jatočné

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Ostatné

0102 90 69 9000

– – – – Ostatné:

 

0102 90 71

– – – – – Jatočné

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Ostatné

0102 90 79 9000

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé a chladené:

 

0201 10 00

– Trupy a polovičky trupov:

 

– – Predná časť trupu alebo polovičky trupu zahŕňajúca všetky kosti a krkovičku, krk a pliecko ale s viac ako 10 rebrami:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 10 00 9110

– – – Ostatné

0201 10 00 9120

– – Ostatné:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 10 00 9130

– – – Ostatné

0201 10 00 9140

0201 20

– Ostatné kusy nevykostené:

 

0201 20 20

– – ‚Kompenzované‘ štvrtiny:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 20 9110

– – – Ostatné

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 30 9110

– – – Ostatné

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny:

 

– – – Obsahujúce najviac osem rebier alebo osem párov rebier:

 

– – – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 50 9110

– – – – Ostatné

0201 20 50 9120

– – – Obsahujúce viac ako osem rebier alebo osem párov rebier:

 

– – – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 50 9130

– – – – Ostatné

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Ostatné:

 

– – – Hmotnosť kosti nepresahujúca jednu tretinu hmotnosti rezu

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Vykostené:

 

– – Vykostené kusy vyvážané do Spojených štátov podľa podmienok ustanovených v nariadení Komisie (EHS) č. 2973/79 (12), alebo do Kanady podľa podmienok ustanovených v nariadení (ES) č. 2051/96 (13)

0201 30 00 9050

– – Vykostené kusy, vrátane mletého mäsa, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 78 alebo viac % (15):

0201 30 00 9060

– – Ostatné, každý kus jednotlivo zabalený, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 55 alebo viac % (15):

 

– – – zo zadných štvrtín dospelých samčích hovädzích zvierat s maximálne ôsmimi rebrami alebo ôsmimi pármi rebier, priamy rez alebo ‚Pistola‘ rez (11)

0201 30 00 9100

– – – z neoddelených alebo oddelených predných štvrtín dospelých samčích hovädzích zvierat, priamy rez alebo ‚Pistola‘ rez (11)

0201 30 00 9120

– – Ostatné

0201 30 00 9140

ex 0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené:

 

0202 10 00

– Trupy a polovičky trupov:

 

– – Predná časť trupu alebo polovičky trupu zahŕňajúca všetky kosti a krkovičku, krk a pliecko ale s viac ako 10 rebrami:

0202 10 00 9100

– – Ostatné

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Ostatné kusy, nevykostené:

 

0202 20 10

– – ‚Kompenzované‘ štvrtiny

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny:

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny:

 

– – – Obsahujúce najviac osem rebier alebo osem párov rebier

0202 20 50 9100

– – – Obsahujúce viac ako osem rebier alebo osem párov rebier

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Ostatné:

 

– – – Hmotnosť kosti nepresahujúca jednu tretinu hmotnosti rezu

0202 20 90 9100

0202 30

– Vykostené

 

0202 30 90

– – Ostatné:

 

– – – Vykostené kusy vyvážané do Spojených štátov podľa podmienok ustanovených v nariadení Komisie (EHS) č. 2973/79 (12), alebo do Kanady podľa podmienok ustanovených v nariadení (ES) č. 2051/96 (13)

0202 30 90 9100

– – – Ostatné, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 78 alebo viac % (15):

0202 30 90 9200

– – – Ostatné

0202 30 90 9900

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

0206 10

– Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

 

– – Ostatné:

 

0206 10 95

– – – Hrubá bránica a tenká bránica:

0206 10 95 9000

– Z hovädzích zvierat, mrazené:

 

0206 29

– – Ostatné:

 

– – – Ostatné:

 

0206 29 91

– – – – Hrubá bránica a tenká bránica

0206 29 91 9000

ex 0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov:

 

ex 0210 20

– Mäso z hovädzích zvierat:

 

ex 0210 20 90

– – Vykostené:

 

– – – Solené a sušené

0210 20 90 9100

ex 1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

 

ex 1602 50

– Z hovädzích zvierat:

 

– – Ostatné:

 

ex 1602 50 31

– – – Solené hovädzie v hermeticky uzavretých nádobách, neobsahujúce iné mäso ako mäso z hovädzích zvierat:

 

– – – – S pomerom kolagénov k proteínom najviac 0,35 (16) a obsahujúce hmotnostne tieto percentá hovädzieho mäsa (s výnimkou drobov a tuku):

 

– – – – – 90 alebo viac %:

 

– – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 alebo viac %, ale menej ako 90 %:

 

– – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Ostatné, v hermeticky uzavretých nádobách:

 

– – – – Neobsahujúce iné mäso ako mäso z hovädzích zvierat:

 

– – – – – S pomerom kolagénov k proteínom najviac 0,35 (16) a obsahujúce hmotnostne tieto percentá hovädzieho mäsa (s výnimkou drobov a tuku):

 

– – – – – – 90 alebo viac %:

 

– – – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 alebo viac %, ale menej ako 90 %:

 

– – – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325

NB: Článok 33 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21) ustanovuje, že vývozné náhrady nesmú byť poskytnuté na výrobky dovážané z tretích krajín a reexportované do tretích krajín.


6.   Bravčové mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0103

Živé svine:

 

– Ostatné:

 

ex 0103 91

– – Vážiace menej ako 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Domáce druhy

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Vážiace 50 kg alebo viac:

 

– – – Domáce druhy:

 

0103 92 19

– – – – Ostatné

0103 92 19 9000

ex 0203

Mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

– Čerstvé alebo chladené:

 

ex 0203 11

– – Trupy a polovičky trupov:

 

0203 11 10

– – – Z domácich svíň (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň

 

ex 0203 12 11

– – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Pliecka a kusy z nich (29):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 19 11

– – – – Predné karé a kusy z neho (30):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako25 % hmotnosti

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Bôčiky a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0203 19 15 9100

– – – – Ostatné:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Vykostené:

 

– – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Bôčiky a kusy z nich, celkovým obsahom chrupavky menším ako 15 % hmotnosti (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Mrazené:

 

ex 0203 21

– – Trupy a polovičky trupov:

 

0203 21 10

– – – Z domácich svíň (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Stehná, pliecka a kusy z nich , nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 22 11

– – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Pliecka a kusy z nich (29):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 29 11

– – – – Predné karé a kusy z neho (30):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Bôčiky prerastené a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0203 29 15 9100

– – – – Ostatné:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Vykostené:

 

– – – – – – Stehná, predné časti, pliecka a kusy z nich (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov:

 

– Mäso zo svíň:

 

ex 0210 11

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 11 9100

– – – – Sušené alebo údené

 

ex 0210 11 31

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18)

 

– – – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 31 9110

– – – – – – Ostatné

 

– – – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Bôčiky a kusy z nich:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0210 12 11

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Sušené alebo údené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Chrbty a kusy z nich:

 

– – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Vykostené:

 

– – – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Bôčiky a kusy z nich, zbavené kože (17):

 

– – – – – – – – S celkovým obsahom chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 19 50 9310

– – – – Sušené alebo údené:

 

– – – – – Ostatné:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Vykostené:

 

– – – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘, a kusy z nich (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov:

 

– Ostatné (24):

 

1601 00 91

– – Párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené (20)  (22):

 

– – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny

1601 00 91 9120

– – – Ostatné

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Ostatné (19)  (22):

 

– – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny

1601 00 99 9110

– – – Ostatné

1601 00 99 9190

ex 1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

 

– Zo svíň:

 

ex 1602 41

– – Stehná a ich časti:

 

ex 1602 41 10

– – – Z domácich svíň (23):

 

– – – – Tepelne upravené, obsahujúce 80 alebo viac % hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou 1 alebo viac kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou menej ako 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Pliecko a jeho časti:

 

ex 1602 42 10

– – – Z domácich svíň (23):

 

– – – – Tepelne upravené, obsahujúce 80 alebo viac % hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou 1 alebo viac kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou menej ako 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Ostatné, vrátane zmesí:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa alebo mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Ostatné (23)  (26):

 

– – – – – – Tepelne upravené. Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny:

 

– – – – – – – – Obsahujúce výrobok pozostávajúci z jasne rozoznateľných kusov svalového mäsa, ktoré pre svoje rozmery nie sú identifikovateľné ako získané zo stehien, pliecok, bokov alebo krkovičiek, spolu s malými čiastočkami viditeľného tuku a malý množstvami rôsolovitých usadenín

1602 49 19 9130


7.   Hydinové mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

 

– Vážiaca nie viac ako 185 g:

 

0105 11

– – Hydina druhu Gallus domesticus:

 

– – – Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

0105 11 11

– – – – Na znášanie vajec

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Ostatné

0105 11 19 9000

– – – Ostatné:

 

0105 11 91

– – – – Nosnice na znášanie zvierat

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Ostatné

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Moriaky a morky:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Ostatná:

 

0105 19 20

– – – Husi:

0105 19 20 9000

ex 0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky. 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

– Z hydiny druhu Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – V celku, mrazené:

 

ex 0207 12 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom i, nazývané ‚kurčatá 70 %‘

 

– – – – S úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – Ostatné

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané ‚kurčatá 65 %‘ alebo inak predkladané:

 

– – – – ‚kurčatá 65 %‘:

 

– – – – – S úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – Ostatné

0207 12 90 9190

– – – – Hydina druhu Gallus domesticus, ošklbaná a vypitvaná bez hláv a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom v nepravidelnom zložení:

 

– – – – – Hydina druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – Ostatné

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Kusy a droby, mrazené:

 

– – – Kusy:

 

– – – – Nevykostené:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny:

 

– – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – Ostatné

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – Ostatné

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Polovičky alebo štvrtiny bez trtáčov:

 

– – – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – – Ostatné

0207 14 70 9190

– – – – – – Kusy pozostávajúce z celej nohy alebo časti nohy a časti chrbta, ak hmotnosť chrbta nepresahuje 25 % celkovej hmotnosti

 

– – – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými stehennými kosťami

 

– – – – – – – Ostatné

0207 14 70 9290

– Z moriakov a moriek:

 

0207 25

– – V celku mrazené:

 

0207 25 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané ‚morky 80 %‘

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané ‚morky 73 %‘ alebo inak predkladané

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Kusy a droby, mrazené:

 

– – – Kusy:

 

ex 0207 27 10

– – – – Vykostené:

 

– – – – – Homogenizované mäso, vrátane mechanicky separovaného mäsa

 

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Iné ako trtáče

0207 27 10 9990

– – – – Nevykostené:

 

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

0207 27 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Ostatné

0207 27 70 9000


8.   Vajcia

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0407 00

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

– Z hydiny:

 

– – Na násadu (35):

 

0407 00 11

– – – Morčacie alebo husacie:

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Ostatné

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Ostatné

0407 00 30 9000

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo:

 

– Vaječné žĺtky:

 

ex 0408 11

– – Sušené:

 

ex 0408 11 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Ostatné:

 

– – – Ostatné:

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

– – – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Ostatné, vrátane mrazených:

 

– – – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 19 89 9100

– Ostatné:

 

ex 0408 91

– – Sušené:

 

ex 0408 91 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Ostatné:

 

ex 0408 99 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 99 80 9100

9.   Mlieko a mliečne výrobky

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (50):

 

0401 10

– S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti:

 

0401 10 10

– – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Ostatné

0401 10 90 9000

0401 20

– S obsahom tuku presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – Nepresahujúcim 3 %:

 

0401 20 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 11 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 19 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 19 9500

– – Presahujúcim 3 % hmotnosti:

 

0401 20 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Ostatné

0401 20 99 9000

0401 30

– S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – Nepresahujúcim 21 % hmotnosti:

 

0401 30 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Presahujúcim 10 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0401 30 11 9400

– – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 17 % hmotnosti:

0401 30 19 9700

– – Presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0401 30 31

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 35 % hmotnosti:

0401 30 31 9100

– – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 31 9400

– – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 35 % hmotnosti:

0401 30 39 9100

– – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 39 9400

– – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 39 9700

– – Presahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0401 30 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 91 9100

– – – – – Presahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 99 9100

– – – – – Presahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 99 9500

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (43):

 

ex 0402 10

– V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (46):

 

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

0402 10 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Ostatné

0402 10 19 9000

– – Ostatné (49):

 

0402 10 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Ostatné

0402 10 99 9000

– V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti (46):

 

ex 0402 21

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

– – – S obsahom, tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 21 11

– – – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0402 21 11 9200

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 21 11 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 11 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 11 9900

– – – – Ostatné:

 

0402 21 17

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 11 % hmotnosti:

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

– – – – – – Nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 21 19 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 19 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 19 9900

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 21 91

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0402 21 91 9100

– – – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0402 21 91 9200

– – – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 91 9350

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0402 21 99 9100

– – – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0402 21 99 9200

– – – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 41 % hmotnosti

0402 21 99 9300

– – – – – – Presahujúcim 41 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 99 9400

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 59 % hmotnosti

0402 21 99 9500

– – – – – – Presahujúcim 59 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 69 % hmotnosti

0402 21 99 9600

– – – – – – Presahujúcim 69 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 79 % hmotnosti

0402 21 99 9700

– – – – – – Presahujúcim 79 % hmotnosti

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Ostatné (49):

 

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – Ostatné:

 

0402 29 15

– – – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0402 29 15 9200

– – – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 29 15 9300

– – – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 15 9500

– – – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 29 19 9300

– – – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 19 9500

– – – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 19 9900

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 29 91

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – Presahujúcim 41 %

0402 29 99 9500

– Ostatné:

 

0402 91

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

0402 91 10

– – – S obsahom, tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti:

 

– – – – S netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 7,4 % hmotnosti

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – S obsahom tuku presahujúcim 8 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti:

 

– – – – S netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 91 30 9300

– – – S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0402 91 99

– – – – Ostatné

0402 91 99 9000

0402 99

– – Ostatné (49):

 

0402 99 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti:

 

– – – – S obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 6,9 % hmotnosti

0402 99 10 9350

– – – S obsahom tuku presahujúcim 9,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0402 99 31

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 21 % hmotnosti:

 

– – – – – – S obsahom sacharózy 40 % alebo viac hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 99 31 9150

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0402 99 31 9300

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 39 % hmotnosti

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 21 % hmotnosti, s obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti a s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 99 39 9150

ex 0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

ex 0403 90

– Ostatné:

 

– – Neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – – V prášku, granulách alebo inej pevnej forme (43)  (47):

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

0403 90 11

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0403 90 13 9200

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0403 90 13 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 13 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Presahujúcim 27 % hmotnosti

0403 90 19 9000

– – – – Ostatné, s obsahom tuku (39):

 

0403 90 33

– – – – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 33 9400

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 33 9900

– – – Ostatné:

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

0403 90 51

– – – – – Nepresahujúcim 3 % hmotnosti:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Presahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 21 % hmotnosti

0403 90 59 9170

– – – – – – Presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 35 % hmotnosti

0403 90 59 9310

– – – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0403 90 59 9340

– – – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0403 90 59 9370

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0403 90 59 9510

ex 0404

Srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

0404 90

– Ostatné:

 

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – – V prášku alebo granulách, s obsahom vody nepresahujúcim 5 % a s obsahom mliečnych proteínov v mliečnej netukovej sušine:

 

– – – – – 29 alebo viac %, ale menej ako 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 alebo viac %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 % (43):

 

– – – – V prášku alebo granulách:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0404 90 23 9120

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0404 90 23 9130

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 23 9140

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Presahujúcim 27 % hmotnosti (43):

 

– – – – V prášku alebo granulách, s obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0404 90 29 9110

– – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0404 90 29 9115

– – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0404 90 29 9125

– – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0404 90 29 9140

– – Ostatné, s obsahom tuku (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

– – – – V prášku alebo granulách, obsahom tuku:

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

– – – – V prášku alebo granulách:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0404 90 83 9110

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0404 90 83 9130

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 83 9150

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 83 9170

– – – – Iné ako prášok alebo granule:

 

– – – – – S obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 6,9 % hmotnosti

0404 90 83 9936

ex 0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka, nátierky z mliečnych výrobkov:

 

0405 10

– Maslo:

 

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmotnosti

 

– – – Prírodné maslo:

 

0405 10 11

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 alebo viac % hmotnosti

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Maslo zo sušeného mlieka a vody:

 

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 30 9300

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Srvátkové maslo:

 

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 50 9300

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Ostatné

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Nátierku z mliečnych výrobkov:

 

0405 20 90

– – S obsahom tuku viac ako 75 % hmotnosti, ale menej ako 80 % hmotnosti:

 

– – – S obsahom tuku:

 

– – – – Viac ako 75 % hmotnosti, ale menej ako 78 % hmotnosti

0405 20 90 9500

– – – – 78 alebo viac % hmotnosti

0405 20 90 9700

0405 90

– Ostatné:

 

0405 90 10

– – S obsahom tuku 99,3 % alebo viac hmotnosti a s obsahom vody nepresahujúcim 0,5 % hmotnosti

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Ostatné

0405 90 90 9000


kód KN

Opis tovaru

Dodatočné požiadavky na používanie kódu výrobku

Kód výrobku

Maximálny obsah vody v hmotnosti výrobku

(%)

Minimálny obsah tuku v sušine

(%)

ex 0406

Syry a tvaroh (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 40 % hmotnosti

 

 

 

– – – Srvátkový syr, s výnimkou soleného Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – S obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti v beztukovej hmote presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta, solený:

 

 

 

– – – – – – Vyrobený výlučne z ovčieho mlieka

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Ostatné

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Domáci syr

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – S obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 alebo viac % hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 39 % hmotnosti

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Ostatné, s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Presahujúcim 52 %, ale nepresahujúcim 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Presahujúcim 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – S obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty presahujúcim 72 %:

 

 

 

– – – – – Smotanový syr s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty presahujúcim 77 %, ale nepresahujúcim 83 % a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – 60 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 69 % hmotnosti

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % alebo viac hmotnosti

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Ostatné

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Ostatné

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 20 90 9100

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – s obsahom tuku presahujúcim 20 % hmotnosti a s obsahom laktózy menej ako 5 % hmotnosti a s obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – 60 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 80 % hmotnosti

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 85 % hmotnosti

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 95 % hmotnosti

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % alebo viac hmotnosti

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Ostatné

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Tavené syry, iné ako strúhané alebo práškové:

 

 

 

– – Ostatné:

 

 

 

– – – s obsahom tuku nepresahujúcim 36 % hmotnosti a obsahom tuku v sušine:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Nepresahujúcim 48 %:

 

 

 

– – – – – S obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 43 % hmotnosti, a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 20 % hmotnosti

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % alebo viac hmotnosti

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % alebo viac hmotnosti a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 20 % hmotnosti

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 40 % hmotnosti

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Presahujúcim 48 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – S obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 43 % hmotnosti

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 46 % hmotnosti

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – So 46 % alebo viac hmotnosti a s obsahom, tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 55 % hmotnosti

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % alebo viac hmotnosti

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – S obsahom tuku presahujúcim 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Syr s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicilium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Ostatné

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Ostatné syry:

 

 

 

– – Ostatné:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Ementál

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Čedar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Eidam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – vyrobené výlučne z ovčieho alebo z ovčieho a kozieho mlieka:

 

 

 

– – – – – S obsahom vody, vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty, nepresahujúcim 72 %:

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – vyrobené výlučne z ovčieho a/alebo z kozieho mlieka:

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Ostatné

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – S obsahom vody nepresahujúcim 40 % hmotnosti a s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

– – – – – – nepresahujúcim 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – vyrobené výlučne z ovčieho mlieka

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Ostatné

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – – – Syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Ostatné

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Presahujúce 47 %, ale nepresahujúce 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 45 alebo viac % hmotnosti, ale menej ako 55 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – S obsahom sušiny 50 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 56 % hmotnosti

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – S obsahom sušiny 56 % alebo viac hmotnosti

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 55 % alebo viac hmotnosti

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine menej ako 48 % hmotnosti:

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 48 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 55 % hmotnosti:

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Ostatné:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom vody nepresahujúcim 40 % hmotnosti

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – S obsahom vody presahujúcim 40 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Ostatné

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Ostatné syry s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Ostatné, s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 39 % hmotnosti

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % alebo viac hmotnosti

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Presahujúcim 52 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 62 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – Syry vyrobené zo srvátky, s výnimkou syra Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Ostatné, s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 40 % hmotnosti

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego a Roncal, vyrobené výlučne z ovčieho mlieka

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Ostatné

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Presahujúce 62 %, ale nepresahujúce 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – – – – – S obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 10 % alebo viac hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Biely a surový cukor bez ďalšieho spracovania

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave:

 

– Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky:

 

ex 1701 11

– – Trstinový cukor:

 

ex 1701 11 90

– – – Ostatné:

 

– – – – Kandizovaný cukor:

1701 11 90 9100

– – – – Ostatný surový cukor:

 

– – – – – V baleniach ma okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Repný cukor:

 

ex 1701 12 90

– – – Ostatný:

 

– – – – Kandizovaný cukor

1701 12 90 9100

– – – – Ostatný surový cukor:

 

– – – – – V baleniach ma okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 5 kg

1701 12 90 9910

– Ostatné:

 

1701 91 00

– – Obsahujúci pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Ostatné:

 

1701 99 10

– – – Biely cukor:

 

– – – – Kandizovaný cukor

1701 99 10 9100

– – – – Ostatné:

 

– – – – – V celkovom množstve nepresahujúcom 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – Ostatné

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Ostatné:

 

– – – – Obsahujúci pridané látky iné ako ochucujúce látky alebo farbiace látky

1701 99 90 9100


11.   Sirupy a iné výrobky z cukru

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

ex 1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, s obsahom fruktózy v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti, okrem invertného cukru:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglukóza:

 

– – – S obsahom fruktózy v suchom stave aspoň 41 alebo viac % hmotnosti

1702 40 10 9100

1702 60

– Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru

 

1702 60 10

– – Izoglukóza

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Ostatné

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí zmesí s obsahom fruktózy v suchom stave 50 % hmotnosti

 

1702 90 30

– – Izoglukóza

1702 90 30 9000

– – Karamel:

 

1702 90 71

– – – Obsahujúci v sušine 50 alebo viac % hmotnosti sacharózy

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Ostatné:

 

– – – Umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom

1702 90 95 9100

– – – Ostatné, s vylúčením sorbózy

1702 90 95 9900

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

 

ex 2106 90

– Ostatné:

 

– – Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

 

2106 90 30

– – – Izoglukózové sirupy

2106 90 30 9000

– – – Ostatné:

 

2106 90 59

– – – – Ostatné

2106 90 59 9000


12.   Víno

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 2009

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, obsahujúce alebo neobsahujúce cukor alebo iné sladidlá:

 

– Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

 

2009 69

– – Ostatné:

 

– – – S Brix hodnotou presahujúcou 67o:

 

2009 69 11

– – – – S hodnotou nepresahujúcou 22 EUR za 100 kg čistej váhy:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2009 69 11 9100

2009 69 19

– – – – Ostatné:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2009 69 19 9100

– – – S Brix hodnotou presahujúcou 30o, ale nepresahujúcou 67o:

 

– – – – S hodnotou presahujúcou 18 EUR za 100 kg čistej váhy:

 

2009 69 51

– – – – – Koncentrované:

 

– – – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2009 69 51 9100

– – – – V cene nepresahujúcej 18 EUR za 100 kg čistej váhy:

 

– – – – – S pridaným obsahom cukru presahujúcim 30 % hmotnosti:

 

2009 69 71

– – – – – – Koncentrované:

 

– – – – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2009 69 71 9100

2204

Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako uvedený v položke č. 2009:

 

– Ostatné vína; hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu:

 

2204 21

– – V nádobách s obsahom 2 litre alebo menej:

 

– – – Ostatné:

 

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 13 % objemu:

 

– – – – – Ostatné:

 

2204 21 79

– – – – – – Biele vína:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 21 79 9100

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 21 79 9200

– – – – – – – Iné stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 21 79 9910

2204 21 80

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 21 80 9100

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 21 80 9200

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 13 % objemu, ale nepresahujúcim 15 % objemu

 

– – – – – Ostatné:

 

2204 21 84

– – – – – – Biele vína:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 21 84 9100

2204 21 85

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51), červené alebo ružové

2204 21 85 9100

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 15 % objemu, ale nepresahujúcim 18 % objemu

 

2204 21 94

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Akostné vína vyrábané v špecifikovaných regiónoch definovaných v dodatočnej poznámke 6 (KN)

2204 21 94 9100

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Likérové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 14 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 21 94 9910

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 18 % objemu, ale nepresahujúcim 22 % objemu

 

2204 21 98

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Akostné vína vyrábané v špecifikovaných regiónoch definovaných v dodatočnej poznámke 6 (KN)

2204 21 98 9100

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Likérové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 14 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 21 98 9910

2204 29

– – Ostatné:

 

– – – Ostatné:

 

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 13 % objemu:

 

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Biele vína:

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicília (Sicily):

 

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 62 9100

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 62 9200

– – – – – – – – Iné stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 62 9910

2204 29 64

– – – – – – – Veneto:

 

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 64 9100

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 64 9200

– – – – – – – – Iné stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 64 9910

2204 29 65

– – – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 65 9100

– – – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 65 9200

– – – – – – – – Iné stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 65 9910

– – – – – – Ostatné:

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia (Apuglia):

 

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 71 9100

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 71 9200

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia (Sicily):

 

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 72 9100

– – – – – – – – Stolové víno vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 72 9200

2204 29 75

– – – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 9,5 % objemu alebo viac, ale nepresahujúcim 11 % objemu

2204 29 75 9100

– – – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 11 % objemu, ale nepresahujúcim 13 % objemu

2204 29 75 9200

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 13 % objemu, ale nepresahujúcim 15 % objemu:

 

– – – – – Ostatné:

 

2204 29 83

– – – – – – Biele vína:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 83 9100

2204 29 84

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Stolové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 13 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 84 9100

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 15 % objemu, ale nepresahujúcim 18 % objemu:

 

2204 29 94

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Akostné vína vyrábané v špecifikovaných regiónoch definovaných v dodatočnej poznámke 6 (KN)

2204 29 94 9100

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Likérové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 14 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 94 9910

– – – – So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 18 % objemu, ale nepresahujúcim 22 % objemu:

 

2204 29 98

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Akostné vína vyrábané v špecifikovaných regiónoch definovaných v dodatočnej poznámke 6 (KN)

2204 29 98 9100

– – – – – – Ostatné:

 

– – – – – – – Likérové vína vyhovujúce definícii uvedenej v bode 14 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 29 98 9910

2204 30

– Ostatný hroznový mušty:

 

– – Ostatné:

 

– – – S hustotou 1,33 g/cm3 alebo menej pri 20 °C a so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 1 % objemu

 

2204 30 92

– – – – Koncentrované:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 30 92 9100

2204 30 94

– – – – Ostatné:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 30 94 9100

– – – Ostatné:

 

2204 30 96

– – – – Koncentrované:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 30 96 9100

2204 30 98

– – – – Ostatné:

 

– – – – – Koncentrované hroznové mušty vyhovujúce definícii uvedenej v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 (51)

2204 30 98 9100


(1)  Ú. v. ES L 149, 29.6.1968, s. 46.

(2)  Analytická metóda, ktorá sa má používať na určenie obsahu tukovej zložky, je uvedená v prílohe I (metóda A) k smernici Komisie č. 84/4/EHS (Ú. v. ES L 15, 18.1.1984, s. 28).

(3)  Postup, ktorý sa má dodržiavať pri určovaní obsahu tukovej zložky, je takýto:

vzorky sa musia rozdrviť tak, aby 90 alebo viac % mohlo prejsť cez sito s rozmerom otvoru 500 mikrometrov a 100 % mohlo prejsť cez sito s rozmerom otvoru 1 000 mikrometrov,

analytická metóda, ktorá sa má následne použiť, je uvedená v prílohe I (metóda A) k smernici č. 84/4/EHS.

(4)  Obsah sušiny škrobu sa určuje metódou uvedenou v prílohe II k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1908/84 (Ú. v. ES L 178, 5.7.1984, s. 22). Čistota škrobu sa určuje pomocou Ewersovej modifikovanej polarimetrickej metódy uverejnenej v prílohe I k tretej smernici Komisie č. 72/199/EHS (Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6).

(5)  Vývozná náhrada vyplácaná na škrob sa upraví s použitím tohto vzorca:

1.

Zemiakový škrob [(skutočné % sušiny)/80] x vývozná náhrada.

2.

Všetky ostatné druhy škrobu [(skutočné % sušiny)/87] x vývozná náhrada.

Po dokončení colných formalít žiadateľ uvedie v deklarácii určenej na tento účel obsah sušiny výrobku.

(6)  Vývozná náhrada sa vypláca na výrobky, ktoré majú obsah sušiny najmenej 78 %. Vývozná náhrada poskytnutá na výrobky s obsahom sušiny menším ako 78 % sa upraví s použitím tohto vzorca:

[(skutočné % sušiny)/78] x vývozná náhrada.

Obsah sušiny sa určuje metódou 2 uvedenou v prílohe II k smernici Komisie č. 79/796/EHS (Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 24), alebo akoukoľvek inou vhodnou metódou analýzy poskytujúcou najmenej tie isté záruky.

(7)  Zahrnuté do nariadenia Komisie (ES) č. 1517/95 (Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51).

(8)  Na účely náhrady sa berie do úvahy len škrob pochádzajúci z obilných výrobkov. Obilné výrobky znamenajú výrobky spadajúce do podpoložiek 0709 90 60 a 0712 90 19, kapitola 10, a položiek č. 1101, 11021103 a 1104 (nespracované a nerekonštituované), s výnimkou, podpoložky 1104 30, a obilninová obsah výrobkov spadajúcich do podpoložiek 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinovanej nomenklatúry. Obsah obilnín vo výrobkov uvedených v podpoložkách 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinovanej nomenklatúry sa považuje sa rovnajúci sa hmotnosti tohto konečného výrobku. Náhrada sa neposkytuje na obilniny, ak sa pôvod škrobu nedá analyticky jednoznačne určiť.

(9)  Náhrada sa vyplatí len na výrobky obsahujúce 5 alebo viac ako 5 % hmotnosti škrobu.

(10)  Údaje uvedené v tejto podpoložke podliehajú predloženiu osvedčenia zahrnutého do prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 32/82 (Ú. v. ES L 4, 8.1.1982, s. 11), ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(11)  Poskytnutie náhrady je podmienené splnením podmienok ustanovených v nariadení Komisie (EHS) č. 1964/82 (Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(12)  Ú. v. ES L 336, 29.12.1979, s. 44.

(13)  Ú. v, ES L 274, 26.10.1996, s. 18.

(14)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12.

(15)  Obsah chudého hovädzieho mäsa bez tuku sa určuje v súlade s postupom opísaným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39). Termín ‚priemerný obsah’ sa vzťahuje na množstvo vzorky definované v článku 2 odseku 1 nariadenia (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka má byť odobratá z tej časti zásielky, ktorá predstavuje najvyššie riziko.

(16)  Stanovenie obsahu kolagénov:

Obsah kolagénov sa berie tak, že znamená obsah hydroxiprolínu vynásobený činiteľom 8. Obsah hydroxiprolínu musí byť stanovený v súlade s metódou ISO 3496-1978.

(17)  Výrobky a kusy z nich môžu byť klasifikované v tejto podpoložke, len ak rozmer a charakteristiky súvislého svalového tkaniva umožňujú identifikovať ich ako výrobky a kusy, ktoré pochádzajú z uvedených základných kusov. Výraz ‚kusy z nich’ sa vzťahuje na výrobky s čistou jednotkovou hmotnosťou najmenej 100 gramov alebo na výrobky odrezané do rovnomerných plátkov, ktoré môžu byť jasne identifikované ako pochádzajúce z uvedených základných kusov a ktoré sú zabalené s čistou celkovou čistou hmotnosť najmenej 100 gramov.

(18)  Z tejto náhrady môžu mať úžitok iba tie výrobky, pre ktoré je ich názov certifikovaný príslušnými orgánmi vyrábajúceho členského štátu.

(19)  Náhrada za párky a salámy prezentované v obaloch s konzervačnou kvapalinou sa poskytuje na netto hmotnosť párkov po odčítamí hmotnosti tejto kvapaliny.

(20)  Hmotnosť parafínového obalu zodpovedajúca normálnemu používaniu v obchode sa považuje za súčasť netto hmotnosti párku resp. salámy.

(21)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2333/97 (Ú. v. ES L 323, 26.11.1997, s. 25).

(22)  Ak sú zmiešané potravinové prípravky (vrátane hotových jedál), obsahujúce párky/ salámy, kvôli svojmu zloženiu klasifikované v rámci položky číslo 1601, náhrada sa poskytuje len na netto hmotnosť párkov/salám, mäsa a drobov, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ktoré tvoria súčasť týchto prípravkov.

(23)  Náhrady za výrobky obsahujúce kosti sa poskytujú na netto hmotnosť výrobku po odčítaní hmotnosti kostí.

(24)  Poskytnutie náhrady podlieha splneniu podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2331/97 (Ú. v. ES L 323, 26.11.1997, s. 19). Pri vykonávaní colnýchvývozných formalít vývozca písomne potvrdí, že príslušné výrobky tieto podmienky spĺňajú.

(25)  Obsah mäsa a tuku sa stanovuje v súlade s procesom analýzy uvedeným v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2004/2002 (Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 22).

(26)  Obsah mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, sa stanovuje v súlade s procesom analýzy uvedeným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 226/89 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1989, s. 11).

(27)  Zmrazovanie výrobkov podľa prvého odseku článku 7 odseku 3 a článku 29 odseku 4 písmena g) nariadenia (ES) č. 800/1999 nie je povolené.

(28)  Trupy a polovičky trupov môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(29)  Pliecka môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(30)  Predné časti môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(31)  Podbradky, čeľuste alebo čeľuste spolu s podbradkami, prezentované samostatne, nemajú úžitok z tejto náhrady.

(32)  Vykostené diely, konce krkovičiek, prezentované samostatne, nemajú úžitok z tejto náhrady.

(33)  V prípade ak zatriedenie tovarov, ako sú stehná alebo kusy stehien uvedené v položke 1602 41 10 9110, nie je opodstatnené na základe ustanovenia dodatočnej poznámky č. 2 v kapitole 16 Kombinovanej nomenklatúry, náhrada za kód výrobku 1602 42 10 9110 prípadne 1602 49 19 9130 môže byť poskytnutá bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 51 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).

(34)  V prípade ak zatriedenie tovarov, ako sú pliecka alebo kusy pliecok uvedené v položke 1602 42 10 9110, nie je opodstatnené na základe ustanovenia dodatočnej poznámky č. 2 v kapitole 16 Kombinovanej nomenklatúry, náhrada za kód výrobku 1602 49 19 9130 môže byť poskytnutá bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 51 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999.

(35)  Vzťahuje sa len na hydinové vajcia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené príslušnými orgánmi Európskych spoločenstiev a na ktorých je vyrazené identifikačné číslo výrobného podniku a/alebo iné údaje uvedené v článku 5 odseku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2782/75 (Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100).

(36)  Ak výrobok spadajúci pod túto podpoložku obsahuje pridanú srvátku a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktózu a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, pridaná srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kód KNu 3504 nesmú byť zohľadnené pri výpočte náhrady.

Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nesmú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Ak výrobky spadajúce pod túto podpoložku pozostávajú z permeátu, vývozná náhrada sa neposkytuje.

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či výrobok obsahuje permeát, alebo či bola alebo nebola do neho pridaná nemliečna látka a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/ale výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, a v kladnom prípade uvedie:

maximálny obsah nemliečnej látky a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky a/alebo laktózy a/alebo kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do KN kódu 3504 podľa hmotnosti na 100 kg konečného výrobku,

a najmä,

obsah laktózy v pridanej srvátke.

(37)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 [Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 (Ú. v. ES L 260, 14.10.2000, s. 22)].

(38)  Ak výrobok obsahuje kazeín a/alebo kazeináty pridané pred spracovaním alebo v čase spracovania, náhrady sa neposkytujú. Pri vypĺňaní colných vývozných formalít žiadateľ musí uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či do výrobku bol alebo nebol pridaný kazeín a/alebo kazeináty.

(39)  Náhrada pripadajúca na 100 kg výrobku spadajúceho pod túto podpoložku sa rovná súčtu týchto zložiek:

a)

výška stanovená za 100 kg, vynásobená percentuálnym podielom mliečnej zložky obsiahnutej v 100 kg výrobku. Uvedené výrobky môžu pozostávať z malých množstiev pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Ak bola do výrobku pridaná srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, suma pripadajúca na kilogram sa vynásobí hmotnosťou mliečnej látky inej ako srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504 pridaná na 100 kilogramov výrobku;

b)

zložky vypočítanej v súlade s článkom 16 odsekom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či výrobok pozostáva z permeátu, alebo či bola do neho pridaná nemliečna látka a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/ale výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, a v kladnom prípade uvedie:

 

maximálny obsah sacharózy a/alebo nemliečnej látky a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky a/alebo laktózy a/alebo kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do KN kódu 3504 podľa hmotnosti na 100 kg konečného výrobku,

a najmä,

 

obsah laktózy v pridanej srvátke.

Ak mliečna látka vo výrobku pozostáva z permeátu, vývozná náhrada sa neposkytuje.

(40)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 707/98 (Ú. v. ES L 98, 31.3.1998, s. 11).

(41)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 823/96 (Ú. v. ES L 111, 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

V prípade syrov v balení na okamžitú spotrebu, ktoré obsahujú aj konzervačnú tekutinu, najmä slaný nálev, sa náhrada poskytuje za netto hmotnosť po odpočítaní hmotnosti tekutiny.

b)

Plastická fólia, parafín, popol a vosk použité ako balenie sa nezapočítajú do netto hmotnosti výrobku za účelom náhrady.

c)

Ak je syr zabalený v plastickej fólii a ak uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie, výška náhrady sa znižuje o 0,5 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v plastickej fólii a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie.

d)

Ak je syr zabalený v parafíne alebo v popole a pokiaľ uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť parafínu alebo popola, výška náhrady sa znižuje o 2 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v parafíne alebo v popole a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť popola alebo parafínu

e)

Ak je syr zabalený vo vosku, pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ vo vyhlásení uviesť netto hmotnosť syra, ktorá nezahŕňa hmotnosť vosku.

(43)  Ak pre výrobky spadajúce pod tento kód je obsah mliečneho proteínu (obsah dusíka × 6,38) v netučných pevných mliečnych výrobkoch menší ako 34 %, vývozná náhrada sa neposkytuje. Ak pre práškové výrobky spadajúce pod tento kód je obsah vody vo výrobku vyšší ako 5 %, vývozná náhrada sa neposkytuje.

Pri vypĺňaní colných formalít musí zainteresovaná strana uviesť v príslušnej deklarácii minimálny obsah mliečneho proteínu v netučných pevných mliečnych výrobkoch a pre práškové výrobky maximálny obsah vody.

(44)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 (Ú. v. ES L 260, 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Ak výrobok obsahuje nemliečnu látku inú ako korenia a byliny, ako najmä šunku, orechy, krevety, lososa, olivy, hrozienka, výška náhrady sa znižuje o 10 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané nemliečne látky.

b)

Ak výrobok obsahuje byliny alebo korenia, ako najmä horčicu, bazalku, cesnak, oregano, výška náhrady sa znižuje o 1 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané byliny alebo korenia.

c)

Ak výrobok obsahuje kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátku a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktózu a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky (okrem srvátkového masla zahrnutého do kódu KN 0405 10 50) a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, nebudú zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či bol alebo nebol pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky (s prípadným upresnením obsahu srvátkového masla) a/alebo laktózy a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do kódu KN 3504 podľa hmotnosti pripadajúcich na 100 kilogramov konečného výrobku.

d)

Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu, ako soľ, syridlo alebo pleseň.

(46)  Náhrada poskytovaná na mrazené kondenzované mlieko je rovnaká ako náhrada prislúchajúca na výrobky spadajúce pod položky KN kódov 0402 91 a 0402 99.

(47)  Náhrady poskytované na mrazené výrobky zahrnuté do KN kódov 0403 90 11 až 0403 90 39 sú rovnaké ako náhrady prislúchajúce na výrobky zahrnuté do KN kódov 0403 90 51 až 0403 90 69.

(48)  Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či bola alebo nebola do neho pridaná nemliečna látka, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah nemliečnej látky podľa hmotnosti pridanej na 100 kilogramov konečného výrobku.

(49)  Náhrada pripadajúca na 100 kilogramov výrobku zahrnutého do tejto podpoložky sa rovná súčtu týchto zložiek:

a)

výška stanovená za 100 kg, vynásobená percentuálnym podielom mliečnej zložky obsiahnutej v 100 kg výrobku. Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady;

b)

zložky vypočítanej v súlade s článkom 16 odsekom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, maximálny obsah sacharózy podľa hmotnosti, a tiež či bola alebo nebola pridaná nemliečna látka, a v kladnom prípade maximálny obsah, nemliečnej látky podľa hmotnosti pridanej na 100 kg konečného výrobku.

(50)  Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá prísad nevyhnutných na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli alebo neboli pridané látky, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah prísad.

(51)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

DESTINAČNÉ KÓDY PRE VÝVOZNÉ NÁHRADY

A00

Všetky destinácie (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie potravinami a destinácie posudzované ako vývozy zo Spoločenstva).

A01

Ostatné destinácie.

A02

Všetky destinácie Spojených štátov amerických.

A03

Všetky destinácie okrem Švajčiarska.

A04

Všetky tretie krajiny.

A05

Ostatné tretie krajiny.

A10

Krajiny EFTA (Európskeho združenia voľného obchodu)

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko

A11

Štáty ACP (Africké, karibské a tichooceánske štáty zúčastnené na Dohovore z Lomé)

Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelený Mys, Stredoafrická Republika, Komory (okrem Mayotte), Kongo, Demokratická republika Kongo, Pobrežie slonoviny, Džibuti, Dominika, Etiópia, Ostrovy Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Maurícius, Mauretánia, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Uganda, Papua Nová Guinea, Dominikánska republika, Rwanda, Saint Kitts a Nevis, Svätý Vincent a Grenadiny, Svätá Lucia, Šalamúnove ostrovy, Samoa, Săo Tomé a Princípe, Senegal, Seyšely, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Surinam, Svazijsko, Tanzánia, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Krajiny a územia Stredomorskej oblasti

Ceuta a Melilla, Gibraltár, Turecko, Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Libanon, Sýria, Izrael, Západný breh a pásmo Gazy, Jordánsko.

A13

Štáty OPEC-u (Organizácie krajín vyvážajúcich ropu)

Alžírsko, Líbya, Nigéria, Gabon, Venezuela, Irak, Irán, Saudská Arábia, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonézia.

A14

Krajiny ASEAN-u (Združenia štátov juhovýchodnej Ázie)

Mjanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny.

A15

Krajiny Latinskej Ameriky

Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Dominikánska republika, Kolumbia, Venezuela, Ekvádor, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Argentína.

A16

Krajiny SAARC (Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu)

Pakistan, India, Bangladéš Maldivy, Srí Lanka, Nepál, Bhután.

A17

Krajiny EEA (Európskeho hospodárskeho priestoru) iné ako krajiny Európskej únie

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.

A18

Krajiny CEEC (Krajiny strednej a východnej Európy)

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie.

A19

Krajiny NAFTA (Krajiny Severoamerickej dohody o voľnom obchode)

Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko.

A20

Krajiny Merkosur (Spoločného trhu južného kužeľa)

Brazília, Paraguaj, Uruguaj, Argentína.

A21

Novo-industrializované ázijské krajiny

Singapur, Južná Kórea, Tchaj-wan, Hongkong.

A22

Dynamické ázijské ekonomiky

Thajsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea, Tchaj-wan, Hongkong.

A23

Krajiny APEC (Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce)

Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Chile, Thajsko, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Južná Kórea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrália, Papua Nová Guinea, Nový Zéland.

A24

Spoločenstvo nezávislých štátov

Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgiz stan.

A25

Nečlenské krajiny OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

Island, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Južná Kórea, Japonsko, Austrália, Austrálske tichomorské územia, Nový Zéland, Tichomorské územia Nového Zélandu.

A26

Európske krajiny alebo územia mimo Európskej únie

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Faerské Ostrovy, Andorra, Gibraltár, mesto Vatikán, Turecko, Albánsko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie.

A27

Afrika (A28) (A29)

Krajiny alebo územia severnej Afriky, ostatné africké krajiny.

A28

Krajiny alebo územia severnej Afriky

Ceuta a Melilla, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt.

A29

Ostatné africké krajiny

Sudán, Mauretánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelený mys, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Săo Tomé a Princípe, Gabon, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzánia, Seyšely a závislé územia, Britské územia v Indickom oceáne, Mozambik, Madagaskar, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Južná Afrika, Namíbia, Botswana, Svazijsko, Lesotho.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Severná Amerika, Stredná Amerika a Antily, Južná Amerika.

A31

Severná Amerika

Spojené štáty americké, Kanada, Grónsko, Svätý Peter a Miquelon.

A32

Stredná Amerika a Antily

Mexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts a Nevis, Haiti, Bahamy, Ostrovy Turks a Caicos, Dominikánska republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Holandské Antily.

A33

Južná Amerika

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ekvádor, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Argentína, Falklandské ostrovy.

A34

Ázia (A35) (A36)

Blízky a Stredný východ, ostatné ázijské krajiny.

A35

Blízky a Stredný východ

Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Západný breh a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen.

A36

Ostatné ázijské krajiny

Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizstan, Afganistan, Pakistan, India, Bangladéš, Male divy, Srí Lanka, Nepál, Bhután, Mjanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny, Mongolsko, Čína, Severná Kórea, Južná Kórea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Makao.

A37

Oceánia a polárne oblasti (A38) (A39)

Austrália a Nový Zéland, ostatné krajiny Oceánie a polárnych oblastí.

A38

Austrália a Nový Zéland

Austrália, Austrálske tichomorské územia, Nový Zéland, Tichomorské územia Nového Zélandu.

A39

Ostatné krajiny Oceánie a polárnych oblastí

Papua Nová Guinea, Nauru, Šalamúnove ostrovy, Tuvalu, Nová Kaledónia a závislé územia, Americké tichomorské územia, Wallis a Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severné Mariany, Francúzska Polynézia, Federálne štáty Mikronézie (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Maršalove ostrovy, Palau, polárne oblasti.

A40

Zámorské krajiny alebo územia (OCTs)

Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia a závislé územia, Wallis a Futuna, Francúzske južné a antarktické krajiny, Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Holandské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Ostrovy South Sandwich a závislé územia, Ostrovy Turks a Caicos Islands, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svätá Helena závislé územia, Britské Antarktické územia, Britské územia v Indickom oceáne.

A96

Obce Livigno a Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Zásobovanie potravinami a destinácie posudzované ako vývozy zo Spoločenstva

Destinácie uvedené v článkoch 36, 44 a 45 nariadenia (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).“


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1500/2007

z 18. decembra 2007

týkajúce sa vydania povolenia na nové použitie 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ako doplnkovej kŕmnej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy vydávania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené špecifikácie a podklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka vydania povolenia na nové použitie prípravku obsahujúceho 6-fytázu EC 3.1.3.26 (Ronozyme), produkovanú Aspergillus oryzae (DSM 14223), ako doplnkovej kŕmnej látky pre kačice, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie prípravku obsahujúceho 6-fytázu EC 3.1.3.26, produkovanú Aspergillus oryzae (DSM 14223), bolo nariadením Komisie (ES) č. 255/2005 (2) povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá určené na výkrm, nosnice, morky určené na výkrm, prasiatka, ošípané určené na výkrm a prasnice a nariadením Komisie (ES) č. 521/2005 (3) dočasne povolené pre lososovité.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre kačice boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 10. júla 2007 k záveru, že prípravok obsahujúci 6-fytázu EC 3.1.3.26 (Ronozyme), produkovanú Aspergillus oryzae (DSM 14223), nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí ani na životné prostredie (4). Ďalej sa uzniesol, že prípravok nepredstavuje nijaké ďalšie riziko, ktoré by, v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003, bránilo vydaniu povolenia aj pre ďalší druh zvierat. Podľa stanoviska úradu, použitie prípravku podporuje stráviteľnosť kŕmnych zmesí. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Týmto stanoviskom sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky pre vydanie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie uvedeného prípravku podľa prílohy k tomuto nariadeniu malo povoliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1812/2005 (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 18).

(4)  Stanovisko Vedeckého grémia pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá vo veci bezpečnosti a účinnosti enzymatických prípravkov Ronozyme P5000 (CT) a Ronozyme P20000 (L) (6-fytáza) ako doplnkov kŕmnych látok pre kačice, v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 10. júla 2007, Vestník EFSA (2007) 519, s. 1 - 8.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(Obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda.

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1614(i)

DSM Nutritional Products Ltd.

6-fytáza EC 3.1.3.26

(Bio-Feed Phytase CT 2X/Ronozyme P5000 (CT) a Bio-Feed Phytase L 4X/Ronozyme P20000 (L)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok 6-fytázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimálnou aktivitou:

V poťahovanom obale: 5 000 FYT (1)/g

V tekutom stave: 20 000 FYT/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

6-fytáza produkovaná Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Analytická metóda (2)

Kolorimetrická metóda založená na reakcii molybdénanu vanadičného s anoraganickým fosfátom, ktorý vzniká pôsobením 6-fytázy na substráty s obsahom fytátu (fytát sodný) pri pH 5,5 a teplote 37 °C.

Kačice

250

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva:

500–1 000 FYT/kg

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín

8.1.2018


(1)  1 jednotka 6-fytázy (FYT) je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a teplote 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1501/2007

z 18. decembra 2007

o vydaní povolenia na nové použitie endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) ako doplnkovej kŕmnej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje vydávanie povolení na používanie doplnkových látok vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy vydávania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené špecifikácie a podklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka vydania povolenia na nové použitie prípravku obsahujúceho endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 produkovanú Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) ako doplnkovej kŕmnej látky pre kačice, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie prípravku obsahujúceho endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 produkovanú Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1453/2004 (2) povolené pre kurčatá určené na výkrm bez časového obmedzenia, nariadením Komisie (ES) č. 943/2005 (3) pre morky určené na výkrm bez časového obmedzenia, nariadením Komisie (ES) č. 1810/2005 (4) pre nosnice bez časového obmedzenia a nariadením (ES) č. 497/2007 (5) pre prasiatka (odstavené) na obdobie 10 rokov.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre kačice boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 10. júla 2007 k záveru, že prípravok obsahujúci endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 produkovanú Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí ani na životné prostredie (6). Ďalej sa uzniesol, že prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, ktoré by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bránilo vydaniu povolenia aj pre ďalší druh zvierat. Podľa stanoviska úradu používanie uvedeného prípravku podporuje stráviteľnosť kŕmnych zmesí. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Týmto stanoviskom sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predložená referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli splnené. Preto by sa používanie uvedeného prípravku podľa prílohy k tomuto nariadeniu malo povoliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 22.6.2005, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 184/2007 (Ú. v. ES L 63, 1.3.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2007, s. 11.

(6)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá vo veci bezpečnosti a účinnosti enzýmového prípravku Safizym X (endo-1,4-beta-xylanáza) ako doplnkovej kŕmnej látky pre kačice v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 10. júla 2007, Vestník EFSA (2007) 520, s. 1 – 8.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok obsahujúci endo-1,4-beta-xylanázu produkovanú Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) o aktivite najmenej:

 

v práškovej forme: 70 000 IFP (1)/g

 

v tekutom stave: 7 000 IFP/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

endo-1,4-beta-xylanáza produkovaná Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analytická metóda (2):

Stanovenie endo-1,4-beta-xylanázy kolorimetrickou metódou na báze reakcie dinitrosalicylovej kyseliny s redukujúcimi sacharidmi.

kačice

700 IFP

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 2 800 IFP.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (hlavne arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 50 % pšenice.

8.1.2018


(1)  1 jednotka IFP je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsa za minútu pri pH 4,8 a teplote 50 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1502/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 812/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 812/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa otvára colná kvóta a zabezpečuje jej správa na bravčové mäso udelená Spojeným štátom americkým (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 812/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4170, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 812/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 1 843 025 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 7.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1503/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 979/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 979/2007 z 21. augusta 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 979/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4204, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 979/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 3 468 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 12. Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1504/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 806/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 806/2007 z 10. júla 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví bravčového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 806/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Treba preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 806/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie ako dostupné množstvá.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1505/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007 ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Je preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(v %)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo, a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.4.2008-30.6.2008

(v kg)

P1

09.4067

10,539639

P2

09.4068

86,019628

P3

09.4069

1,512868

P4

09.4070

 (1)

74 120


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1506/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (4), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Je preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2771/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

E3

09.4402

 (2)

6 811 495


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: Žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1507/2007

z 18. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 536/2007 sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4169, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 536/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 12 498 750 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 6.


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1508/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa stanovuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o dovozné práva podaným v rámci colnej kvóty otvorenej na rok 2008 na dovoz živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenej nariadením (ES) č. 2172/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2172/2005 sa ustanovila ročná colná kvóta oslobodená od cla vo výške 4 600 kusov dobytka, v rámci ktorej môžu dovozcovia Spoločenstva podať žiadosť o dovozné práva v súlade s článkom 3 uvedeného nariadenia.

(2)

Množstvá, pre ktoré sa žiadali dovozné práva, sú také, že žiadostiam možno vyhovieť v plnej miere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozné práva podanej v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2172/2005 na kvótové obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008 sa vyhovie do výšky 100 % požadovaných dovozných práv.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 1254/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 26).


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/70


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1509/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1457/2007 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 81.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 19. decembra 2007

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

21,30

15,50

1701 99 10 (2)

21,30

10,06

1701 99 90 (2)

21,30

10,06

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. decembra 2007,

ktorým sa vytvára vzor pre zoznamy subjektov schválených členskými štátmi v súlade s rôznymi ustanoveniami veterinárnej legislatívy Spoločenstva a vymedzujú pravidlá uplatňované na prenos týchto zoznamov Komisii

[oznámené pod číslom K(2007) 5882]

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(2007/846/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 11 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 5 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 5 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých (equidae) z tretích krajín (4), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (5), a najmä na jej článok 5 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a kozami vo vnútri Spoločenstva (6), a najmä na jej článok 8a ods. 6,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (7), a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. c) a článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2001/106/ES z 24. januára 2001 ustanovujúce vzor pre zoznamy zariadení schválených členskými štátmi pre obchod so živými zvieratami, semenom a embryami vnútri Spoločenstva a pravidlá, ktoré sa uplatňujú na zasielanie týchto zoznamov Komisii (8) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (9). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

Obchod s hovädzím dobytkom, ošípanými, ovcami, kozami a koňmi vnútri Spoločenstva je povolený zo zberných stredísk schválených kompetentnými orgánmi toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú.

(3)

Obchod so semenom hovädzieho dobytka a ošípaných vnútri Spoločenstva je povolený zo stredísk schválených kompetentnými orgánmi toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú.

(4)

Obchod s embryami a vajíčkami hovädzieho dobytka vnútri Spoločenstva je povolený, ak ich odberali, spracovali a skladovali skupiny na odber embryí schválené kompetentnými orgánmi členských štátov, v ktorých pôsobia.

(5)

Každý členský štát musí zaslať Komisii a ostatným členským štátom zoznamy zberných stredísk, stredísk na odber semena a skupín na odber embryí, ktoré schválil na svojom území.

(6)

Je nevyhnutné harmonizovať vzor týchto zoznamov a spôsob, akým sa budú zasielať, aby sa zaviedol jednoduchý prístup k aktualizácii zoznamov pre Spoločenstvo.

(7)

Je vhodné používať tento harmonizovaný vzor pre schválené karanténne zariadenia alebo centrá pre dovážané vtáky okrem hydiny.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznamy subjektov uvedených v prílohe I sa zasielajú Komisii v programe Word alebo Excel do tejto e-mailovej schránky: Inforvet@ec.europa.eu

Zoznamy sa zostavujú v súlade so vzorovými formátmi uvedenými v prílohe II.

Každú úpravu formátu alebo zmenu miesta určenia Komisia oznamuje členským štátom v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Článok 2

Rozhodnutie 2001/106/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/16/ES (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2006, s. 21).

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(4)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(7)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(8)  Ú. v. ES L 39, 9.2.2001, s. 39. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/252/ES (Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 45).

(9)  Pozri prílohu III.


PRÍLOHA I

1.

Zberné strediská schválené v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 64/432/EHS, článkom 7 ods. 1 smernice 90/426/EHS a článkom 8a ods. 1 smernice 91/68/EHS.

2.

Strediská pre zber a skladovanie spermií schválené v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 88/407/EHS a strediská pre zber spermií schválené v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 90/429/EHS.

3.

Skupiny na odber embryí schválené v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 89/556/EHS.

4.

Karanténne zariadenia alebo strediská pre vtáky schválené v súlade s článkom 18 ods. 1 štvrtou zarážkou smernice 92/65/EHS a nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (1).


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.


PRÍLOHA II

Každý zoznam bude mat’ jeden z nasledovných nadpisov. Nadpisy obsahujú indexové číslo zoznamu, definíciu príslušných zariadení, ISO kód členského štátu a dátum verzie zoznamu (deñ/mesiac/rok). Zariadenia budú zoradené v zozname podľa čísla schválenia alebo registračného čisla v čiselnom poradí v súlade so vzorovými formátmi uvedenými v tejo prílohe.

I.   Zberné strediská

(a)

Zoznam schválených zberných stredísk pre obchod s hovädzím dobytkom (smernica 64/432/EHS), koňmi (smernica 90/426/EHS), ovcami a kozami (smernica 91/68/EHS) v rámci Spoločenstva,

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

ISO kód

Číslo schválenia

Názov zberného strediska

Adresa zberného strediska

Telefón, fax:, e-mail:

Druhy

(b)

Zoznam schválených zberných stredísk pre obchod s ošípanými v rámci Spoločenstva (smernica 64/432/EHS),

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

ISO kód

Číslo schválenia

Názov zberného strediska

Adresa zberného strediska

Telefón, fax:, e-mail:

II.   Strediská pre zber a skladovanie spermií

(a)

Zoznam stredísk pre zber spermií sehválenýeh pre obchod so spermiami domácich zvieral druhu hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva (smernica 88/407/EHS),

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

Kód ISO

Registračné číslo

Názov strediska pre zber spermií

Adresa strediska pre zber spermií

Telefón, fax:, e-mail:

(b)

Zoznam stredísk pre skladovanie spermií schválených pre obchod so spermiami domácich zvierat druhu hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva (smernica 88/407/EHS),

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

Kód ISO

Registračné číslo

Názov strediska pre zber spermií

Adresa strediska na skladovanie spermií

Telefón, fax:, e-mail:

(c)

Zoznam stredísk pre zber spermií schválených pre obchod so spermiami domácich zvierat druhu ošípaných v rámci Spoločenstva (smernica 90/429/EHS),

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

Kód ISO

Registračné číslo

Názov strediska pre zber spermií

Adresa strediska na skladovanie spermií

Telefón, fax:, e-mail:

III.   Skupiny na odber embryí

Zoznam schválených skupín na odber embryí pre obchod s embryami hovädzieho dobytka (smernica 89/556/EHS) v rámci Spoločenstva,

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

ISO kód

Registračné číslo

Názov skupiny veterinárnych lekárov

(ET alcbo ET/IVF)C) (1) Adresa skupiny veterinárnych lekárov

Čislo telefónu, fax, e-mailová adresa

IV.   Karanténne zariadenia alebo strediská pre vtáky

zoznam schválených karanténnych zariadení alebo centier pre dovoz vtákov okrem hydiny (smernica 92/65/EHS),

… (kód ISO členského štátu),

…/…/… (Dátum vyhotovenia).

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska


(1)  ET (prenos embryí) na skupinu na odber embryí. ET/IVF (prenos embryí/oplodnenie v skúmavke) pre skupinu pre produkciu embryí.


PRÍLOHA III

Zrušené rozhodnutie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

rozhodnutie Komisie 2001/106/ES

(Ú. v. ES L 39, 9.2.2001, s. 39)

 

rozhodnutie Komisie 2002/279/ES

(Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 17)

iba článok 2

rozhodnutie Komisie 2004/252/ES

(Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 45)

 


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

rozhodnutie 2001/106/ES

toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/78


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

[oznámené pod číslom K(2007) 5897]

(2007/847/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES sa rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v tretích krajinách v zásade nesmú dovážať do Spoločenstva.

(2)

Slovinsko požiadalo o výnimku na povolenie dovozu rastlín Vitis L., okrem plodov, z Chorvátska alebo Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko na obmedzené časové obdobie, aby špecializované škôlky v Spoločenstve mohli tieto rastliny rozmnožiť pred ich spätným vývozom do Chorvátska alebo Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

(3)

Komisia sa domnieva, že nehrozí riziko rozšírenia škodlivých organizmov na rastliny alebo rastlinné produkty za predpokladu, že sa na rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku alebo Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko vzťahujú osobitné podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí.

(4)

Členské štáty by preto mali byť oprávnené povoliť na obmedzené časové obdobie dovoz týchto rastlín na svoje územie za osobitných podmienok.

(5)

Ak sa zistí, že osobitné podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú dostatočné na zabránenie zavlečeniu škodlivých organizmov do Spoločenstva, alebo ak tieto podmienky neboli splnené, malo by sa toto povolenie zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 2000/29/ES, so zreteľom na bod 15 časti A prílohy III k uvedenej smernici sú členské štáty oprávnené povoliť dovoz rastlín Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku alebo Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré sú určené na vrúbľovanie v Spoločenstve (ďalej len „rastliny“), na svoje územie.

Na splnenie podmienok na udelenie tejto výnimky sa na rastliny majú vzťahovať okrem požiadaviek ustanovených v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES aj podmienky ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Na splnenie podmienok na udelenie tejto výnimky sa rastliny majú doviezť na územie Spoločenstva počas týchto období:

a)

medzi 1. januárom 2008 a 30. aprílom 2008;

b)

medzi 1. januárom 2009 a 30. aprílom 2009;

c)

medzi 1. januárom 2010 a 30. aprílom 2010.

Článok 2

1.   Členské štáty, ktoré využívajú výnimku ustanovenú v článku 1, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom:

a)

informácie o množstve rastlín dovezených podľa tohto rozhodnutia a

b)

podrobnú technickú správu o úradných kontrolách podľa bodu 6 prílohy.

Uvedená správa a informácie týkajúce sa dovozu zahrnutého v článku 1 písm. a) sa majú predložiť najneskôr do 15. novembra 2008, dovozu zahrnutého v článku 1 písm. b) najneskôr do 15. novembra 2009 a dovozu zahrnutého v článku 1 písm. c) najneskôr do 15. novembra 2010.

2.   Každý členský štát, v ktorom sa rastliny následne po dovoze na jeho územie vrúbľujú, poskytne Komisii a ostatným členským štátom aj podrobnú technickú správu o úradných kontrolách a testovaní podľa bodu 8 písm. b) prílohy.

Uvedená správa týkajúca sa dovozu zahrnutého v článku 1 písm. a) sa má predložiť najneskôr do 15. novembra 2008, dovozu zahrnutého v článku 1 písm. b) najneskôr do 15. novembra 2009 a dovozu zahrnutého v článku 1 písm. c) najneskôr do 15. novembra 2010.

Článok 3

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii a ostatným členským štátom dovoz všetkých zásielok na svoje územie podľa tohto rozhodnutia, pri ktorých sa následne zistilo, že nespĺňajú podmienky ustanovené týmto rozhodnutím.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).


PRÍLOHA

OSOBITNÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA RASTLINY VITIS L., OKREM PLODOV, S PÔVODOM V CHORVÁTSKU ALEBO BÝVALEJ JUHOSLOVANSKEJ REPUBLIKE MACEDÓNSKO, PRI KTORÝCH SA UPLATŇUJE VÝNIMKA USTANOVENÁ V ČLÁNKU 1

1.

Rastliny predstavujú množiteľský materiál vo forme dormantných púčikov odrôd Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava alebo Žlahtina v prípade dovozu z Chorvátska alebo Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka alebo Žilavka v prípade dovozu z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorý musí byť:

a)

určený na vrúbľovanie v Spoločenstve v priestoroch uvedených v bode 7 na podpníky vypestované v Spoločenstve;

b)

zbieraný v podpníkových škôlkach úradne registrovaných v Chorvátsku alebo Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. Členské štáty, ktoré využívajú túto výnimku, poskytnú Komisii a ostatným členským štátom zoznamy registrovaných škôlok najneskôr do 31. decembra roku, ktorý predchádza dovozu rastlín do Spoločenstva. V týchto zoznamoch sa uvedie názov odrody, počet riadkov vysadených touto odrodou, počet rastlín v riadku v prípade každej z týchto škôlok, pokiaľ sa podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí tieto rastliny považujú za vhodné na odoslanie do Spoločenstva v roku 2008, 2009 alebo 2010;

c)

náležite zabalený a na balení sa musí nachádzať zreteľné označenie, na základe ktorého možno identifikovať registrovanú škôlku a odrodu.

2.

K rastlinám musí byť priložené rastlinnolekárske osvedčenie vydané v Chorvátsku alebo Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko v súlade s článkom 13 ods. 1 smernice 2000/29/ES na základe preskúmania podľa uvedenej smernice, ktorým sa potvrdzuje najmä neprítomnosť týchto škodlivých organizmov:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems a iné;

 

organizmus spôsobujúci zlaté žltnutie viniča:

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

vírus krúžkovitosti tabaku

 

vírus krúžkovitosti rajčiaka

 

vírus strakatosti listov čučoriedky

 

vírus ružicovitej mozaiky broskyne.

V osvedčení sa v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“ uvedie: „Táto zásielka spĺňa podmienky ustanovené v rozhodnutí 2007/847/ES.“

3.

Organizácia na ochranu rastlín v Chorvátsku alebo v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko zaručuje totožnosť a celistvosť rastlín v čase od zberu podľa bodu 1 písm. b) až do ich vývozu do Spoločenstva.

4.

Rastliny sa dovezú cez miesta vstupu, ktoré na tento účel určil členský štát, v ktorom sa nachádzajú.

Členský štát, ktorý využíva túto výnimku, informuje Komisiu s dostatočným časovým predstihom o týchto miestach vstupu a v prípade každého takého miesta uvedie názov a adresu zodpovedného úradného orgánu podľa smernice 2000/29/ES, pričom tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia iným členským štátom.

Ak sa dovoz rastlín do Spoločenstva uskutočňuje v inom členskom štáte ako v tom, ktorý využíva oprávnenie podľa článku 1 (ďalej len „oprávnenie“), zodpovedné úradné orgány členského štátu dovozu informujú zodpovedné úradné orgány členského štátu, ktorý využíva oprávnenie, a spolupracujú s nimi s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tohto rozhodnutia.

5.

Dovozca musí byť pred dovezením do Spoločenstva úradne informovaný o podmienkach ustanovených v bodoch 1 až 4. Tento dovozca s dostatočným predstihom oznámi zodpovedným úradným orgánom v členskom štáte dovozu podrobné údaje o každom dovoze a tento členský štát bezodkladne oznámi tieto údaje Komisii a uvedie:

a)

druh materiálu;

b)

odrodu a množstvo;

c)

deklarovaný dátum dovozu a potvrdenie miesta vstupu;

d)

názvy, adresy a umiestnenie priestorov uvedených v bode 7, v ktorých sa budú púčiky vrúbľovať a skladovať.

Dovozca informuje príslušné úradné orgány o všetkých zmenách uvedených údajov hneď, ako sa zistia.

Príslušný členský štát bezodkladne informuje Komisiu o uvedených údajoch a o podrobnostiach akýchkoľvek zmien týchto údajov.

Najneskôr dva týždne pred dátumom dovozu dovozca informuje zodpovedný úradný orgán o priestoroch uvedených v bode 7, v ktorých sa majú rastliny vrúbľovať.

6.

Kontroly zahŕňajúce v prípade potreby testovanie, ktoré sa vyžadujú podľa článku 13 smernice 2000/29/ES a sú v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia, vykonávajú zodpovedné úradné orgány členského štátu, ktorý využíva toto oprávnenie, v prípade potreby aj v spolupráci so zodpovednými úradnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa majú rastliny skladovať.

Počas týchto kontrol členský(-é) štát(-y) kontroluje(-ú) a prípadne testuje(-ú) aj prítomnosť škodlivých organizmov uvedených v bode 2. Každé zistenie prítomnosti takýchto škodlivých organizmov sa bezodkladne oznamuje Komisii. Na zničenie škodlivých organizmov a v prípade potreby aj príslušných rastlín sa prijímajú náležité opatrenia.

7.

Rastliny sa vrúbľujú len v priestoroch, ktoré sú úradne registrované a schválené na účely tohto oprávnenia.

Osoba, ktorá zamýšľa vrúbľovať rastliny, oznámi s časovým predstihom zodpovedným úradným orgánom členského štátu, v ktorom sa priestory nachádzajú, meno a adresu vlastníka týchto priestorov.

Pokiaľ sa miesto vrúbľovania nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorý využíva povolenie, zodpovedné úradné orgány členského štátu, ktorý využíva povolenie, informujú zodpovedné úradné orgány členského štátu, kde sa majú rastliny vrúbľovať, o názvoch a adresách priestorov, kde sa majú rastliny vrúbľovať. Tieto informácie sa poskytujú v čase prijatia predbežného oznámenia od dovozcu podľa bodu 5 štvrtého odseku.

8.

V priestoroch uvedených v bode 7 sa:

a)

rastliny, v prípade ktorých sa nezistila prítomnosť škodlivých organizmov uvedených v bode 2, môžu následne použiť na vrúbľovanie na podpníky s pôvodom v Spoločenstve. Vrúbľované rastliny sa za primeraných podmienok následne uchovávajú vo vhodnom rastovom substráte, nesmú sa však vysádzať na poliach ani sa na nich ďalej pestovať. Vrúbľované rastliny zostávajú v priestoroch najviac 18 mesiacov pred ich vývozom do cieľa mimo Spoločenstva, ako sa uvádza v bode 9;

b)

v období nasledujúcom po vrúbľovaní uvedené zodpovedné úradné orgány členského štátu, v ktorom sa rastliny vrúbľovali, vo vhodnom čase vykonajú vizuálnu kontrolu rastlín na zistenie prítomnosti škodlivých organizmov alebo príznakov, alebo symptómov spôsobených akýmkoľvek škodlivým organizmom. V nadväznosti na takú vizuálnu kontrolu sa na základe vhodných postupov testovania identifikujú všetky škodlivé organizmy, ktoré spôsobili dané príznaky alebo symptómy;

c)

každá vrúbľovaná rastlina, v prípade ktorej sa v priebehu uvedených kontrol alebo testovania podľa písmen a) a b) zistila prítomnosť škodlivých organizmov uvedených v bode 2 alebo na ktorú sa vzťahuje určité karanténne opatrenie, sa okamžite zničí pod kontrolou uvedených zodpovedných úradných orgánov.

9.

Každá rastlina, ktorá je výsledkom úspešného vrúbľovania s použitím púčikov uvedených v bode 1, sa ako vrúbľovaná rastlina môže uvoľniť len na účely vývozu do Chorvátska alebo Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Zodpovedné úradné orgány členského štátu, ktorý využíva toto oprávnenie, zabezpečia, aby sa každá rastlina alebo jej časť, ktorej vývoz sa neuskutočnil takýmto spôsobom, úradne zničila. O počte úspešne vrúbľovaných rastlín, úradne zničených rastlín a rastlín následne spätne vyvezených do Chorvátska alebo Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko sa musia uchovávať záznamy. Tieto informácie sa musia sprístupniť Komisii.


19.12.2007   

SK