ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
18. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1490/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1491/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1492/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 312/2003, pokiaľ ide o colné kvóty pre určité výrobky s pôvodom v Čile

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania ( 1 )

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/839/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

46

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

48

 

 

2007/840/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

66

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

68

 

 

Komisia

 

 

2007/841/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. septembra 2007 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES (vec COMP/E-2/39.141 – Fiat) [oznámené pod číslom K(2007) 4274]

77

 

 

2007/842/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2007) 5898]

80

 

 

2007/843/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2007, ktoré sa týka schválenia programov kontroly salmonely v chovných kŕdľoch Gallus gallus v niektorých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/696/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa zdravia ľudí pri dovoze hydiny a násadových vajec [oznámené pod číslom K(2007) 6094]  ( 1 )

81

 

 

2007/844/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku [oznámené pod číslom K(2007) 6702]  ( 1 )

101

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou

103

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007)

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1490/2007

z 11. decembra 2007,

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 (3) stanovuje požiadavky, ktoré členské štáty musia splniť pri ratifikácii Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií alebo pri pristúpení k nemu.

(2)

V dohovore o kódexe rokovania líniových konferencií sa stanovuje medzinárodný regulačný rámec pre konferencie lodných dopravcov, najmä prostredníctvom pravidiel pre prístup vlastníkov lodí usadených na územiach štátov, ktoré sú stranami dohovoru, k podielom na obchode, ktorý bude slúžiť pre potreby zahraničného obchodu medzi nimi.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 1419/2006 z 25. septembra 2006 (4) sa zrušilo nariadenie Rady (EHS) č. 4056/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 zmluvy na námornú dopravu (5), v ktorom sa okrem iného povoľovala výnimka zo zákazu stanoveného v článku 81 ods. 1 zmluvy vo vzťahu ku konferenciám lodných dopravcov.

(4)

Na konci prechodného obdobia, ktoré je stanovené v článku 1 druhom odseku nariadenia (ES) č. 1419/2006, sa zákaz stanovený v článku 81 ods. 1 zmluvy bude vzťahovať na služby pravidelnej námornej dopravy, a konferencie lodných dopravcov nebudú v dôsledku toho smieť ďalej uskutočňovať obchod smerom do alebo z prístavov členských štátov.

(5)

Členské štáty nebudú preto môcť plniť svoje povinnosti podľa dohovoru o kódexe rokovania líniových konferencií. Potom už členské štáty nebudú môcť uvedený dohovor ratifikovať, schváliť ho ani k nemu pristúpiť. Nariadenie (EHS) č. 954/79 sa preto stane neuplatniteľným a malo by sa zrušiť s účinnosťou od konca prechodného obdobia, ktoré sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1419/2006, čiže k 18. októbru 2008,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 954/79 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 62.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. novembra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 121, 17.5.1979, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1491/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1492/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 312/2003, pokiaľ ide o colné kvóty pre určité výrobky s pôvodom v Čile

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 312/2003 sa zavádzajú colné ustanovenia Spoločenstva ustanovené v Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čílskou republikou na strane druhej (2).

(2)

Rada svojím rozhodnutím 2005/106/ES (3) schválila Protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (4) (ďalej len „protokol“). Tento protokol obsahuje nové colné koncesie Spoločenstva, z ktorých niektoré podliehajú obmedzeniam colných kvót.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 305/2005 z 19. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 312/2003, pokiaľ ide o colné kvóty na určité výrobky pôvodom z Čile, sa tieto nové koncesie implementovali.

(4)

Objemy nových colných kvót by sa mali v súlade s daným protokolom zvýšiť každý rok, počnúc 1. januárom 2005, o 5 percent pôvodného množstva. V záujme objasnenia je potrebné stanoviť celkové množstvá colných kvót dostupné v roku 2005 pre predmetné výrobky, ktoré už budú zahŕňať zvýšenie za uvedený rok.

(5)

Nariadenie (ES) č. 312/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže objemy colných kvót stanovené v tomto nariadení majú platiť od 1. januára 2005, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by bezodkladne nadobudnúť účinnosť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 312/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 3 sa pridáva tento odsek 3:

„3.   Ročný objem colnej kvóty s poradovým číslom 09.1941 v prílohe sa od 1. januára 2005 postupne zvýši každý rok o 5 % z pôvodného množstva.“

2.

Príloha sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 305/2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 38, 10.2.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 38, 10.2.2005, s. 3.


PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe k nariadeniu (ES) č. 312/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V riadku pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.1925 sa ročný objem colnej kvóty vo štvrtom stĺpci nahrádza takto:

„581,50 50 tony (1)

2.

V riadku pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.1929 sa ročný objem colnej kvóty vo štvrtom stĺpci nahrádza takto:

„42 275 ton (2)

3.

V riadku pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.1941 sa ročný objem colnej kvóty vo štvrtom stĺpci nahrádza takto:

„1 050 ton (3)


(1)  Tento ročný objem kvóty sa uplatňuje od 1. januára 2005. Postupne sa každý rok zvýši, prvýkrát v roku 2006 za uvedený rok o 26,50 tony (päť percent z pôvodného množstva 530 ton).“

(2)  Tento ročný objem kvóty sa uplatňuje od 1. januára 2005. Postupne sa každý rok zvýši, prvýkrát v roku 2006 za uvedený rok o 1 925 ton (päť percent z pôvodného množstva 38 500 ton).“

(3)  Tento ročný objem kvóty sa uplatňuje od 1. januára 2005. Postupne sa každý rok zvýši, prvýkrát v roku 2006 za uvedený rok o 50 ton (päť percent z pôvodného množstva 1 000 ton).“


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1493/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Údaje predkladané dovozcami a výrobcami majú obsahovať odhady množstva fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sa má podľa očakávania použiť v hlavných oblastiach využitia, vrátane množstva, ktoré sa má podľa očakávania použiť ako východisková surovina, aby sa poskytli dodatočné informácie Komisii a členským štátom, na základe ktorých sa získajú emisné údaje pre príslušné odvetvia.

(2)

Výrobcovia kupujú fluórované skleníkové plyny od iných výrobcov a predávajú ich iným výrobcom z obchodných dôvodov a v týchto prípadoch iba nakupujúci výrobca môže podať správu o množstve látok, ktoré sa majú podľa očakávania použiť v hlavných oblastiach využitia.

(3)

Zainteresované strany prekonzultovali formát správ a zohľadnili svoje skúsenosti z podávania správ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (2).

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formát správy uvedený v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006 je ustanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

FORMULÁR NA PODÁVANIE SPRÁV PRE VÝROBCOV, DOVOZCOV A VÝVOZCOV FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

ČASŤ 1

Image

ČASŤ 2

Image

Image

ČASŤ 3

Image

ČASŤ 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 5

Image

Image

ČASŤ 6

Image

Image

Image

ČASŤ 7

Image


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1494/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Preskúmanie vhodnosti zahrnúť dodatočné environmentálne informácie na označenia, ktoré sa majú použiť na výrobkoch a zariadeniach uvedených v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006, sa vykonalo v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(2)

V týchto požiadavkách na označovanie sa berie do úvahy systém označovania, ktorý sa v súčasnosti používa v Spoločenstve na výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, vrátane systémov označovania vytvorených na základe priemyselných noriem pre takéto druhy výrobkov a zariadení.

(3)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné určiť presné znenie informácií, ktoré sa majú uviesť na označení. Členské štáty by mali byť schopné rozhodnúť o používaní vlastného jazyka na týchto označeniach.

(4)

Ďalšie informácie o tom, či sú mraziace a klimatizačné výrobky a zariadenia, ako aj vyhrievacie čerpadlá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, izolované penou vytvorenou pomocou fluórovaných skleníkových plynov, sa musia uviesť na označení s cieľom podporiť ich možné zhodnotenie z tejto peny.

(5)

V prípade, že sa fluórované skleníkové plyny pridávajú do výrobku alebo zariadenia mimo výrobného miesta, musí sa na označení uvádzať celkové množstvo obsahu fluórovaných skleníkových plynov vo výrobku alebo v zariadení.

(6)

Označenie musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo, že bude ľahko čitateľné a pevne pripevnené na výrobku alebo zariadení počas celého obdobia, v ktorom výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny.

(7)

Označenie musí byť umiestnené tak, aby sa zaistila jeho dobrá viditeľnosť pre inštalačných a servisných technikov.

(8)

Pokiaľ ide o klimatizačné výrobky a zariadenia a tepelné čerpadlá, označenie musí byť umiestnené tak, aby zodpovedalo technickému profilu výrobku alebo zariadenia.

(9)

Možnosť zaradenia dodatočných environmentálnych informácií na označenia núti výrobcov, aby vykonali nevyhnutné úpravy na označeniach, a preto by sa mala stanoviť primeraná lehota predtým, ako sa toto nariadenie stane uplatniteľným.

(10)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovuje forma označenia, ktorá sa bude používať, a ďalšie požiadavky na označovanie, ktoré sa vzťahujú na druhy výrobkov a zariadení uvedených v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 2

Požiadavky na označovanie

1.   Výrobky a zariadenia, ktoré sú zahrnuté v tomto nariadení, musia byť označené označením obsahujúcim nasledujúce informácie:

a)

text „Obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole“;

b)

skrátené chemické názvy fluórovaných skleníkových plynov obsiahnutých alebo určených na to, aby boli obsiahnuté v zariadeniach, s použitím schválenej normy priemyselnej nomenklatúry pre zariadenie alebo látku;

c)

množstvo fluórovaných skleníkových plynov vyjadrené v kilogramoch;

d)

v príslušnom prípade text „hermeticky uzatvorené“.

2.   Okrem požiadaviek na označovanie uvedených v odseku 1 musia byť mraziace a klimatizačné výrobky a zariadenia, ako aj tepelné čerpadlá, ktoré sú izolované penou vytvorenou pomocou fluórovaných skleníkových plynov, pred uvedením na trh označené označením s týmto textom: „Pena vytvorená pomocou fluórovaných skleníkových plynov“.

3.   V prípade, že sa fluórované skleníkové plyny pridávajú mimo výrobného miesta a celkové množstvo výrobca neuvádza, označenie musí obsahovať množstvo pridané výrobným závodom a musí na ňom byť priestor na označenie množstva, ktoré sa pridá mimo výrobného závodu, ako aj na údaj o celkovom množstve fluórovaných skleníkových plynov.

4.   Členské štáty môžu na svojom území podmieniť uvádzanie na trh výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, používaním úradných jazykov v súlade s požiadavkami na označovanie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 3

Forma označenia

1.   Informácie uvedené v článku 2 musia byť uvedené na označení, ktoré musí byť pripevnené na výrobku alebo zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Informácie musia byť na pozadí označenia jasne viditeľné a musia mať takú veľkosť a rozmiestnenie, aby boli ľahko čitateľné.

V prípade, že informácie, ktoré sa vyžadujú týmto nariadením, sa pridávajú na označenie, ktoré je už pripevnené na danom výrobku alebo zariadení, veľkosť písma nesmie byť menšia ako veľkosť najmenšieho písma inej informácie na označení.

3.   Celé označenie aj s obsahom musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo jeho pevné pripevnenie na výrobku alebo zariadení, ako aj čitateľnosť obsahu pri bežných prevádzkových podmienkach počas celého obdobia, v ktorom výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny.

Článok 4

Umiestnenie označenia

1.   Okrem možností umiestnenia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006 môžu byť označenia umiestnené aj na existujúcich štítkoch s názvom alebo na označeniach s informáciami o výrobku, alebo vedľa nich, alebo v blízkosti obslužných miest.

2.   V prípade klimatizačných výrobkov a zariadení a tepelných čerpadiel s oddelenými vnútornými a vonkajšími časťami a spojenými chladiacim potrubím, musí byť označenie s informáciami umiestnené na tej časti zariadenia, ktorá bola najskôr vybavená chladivom.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


SMERNICE

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/27


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/65/ES

z 11. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

V smernici Rady 89/552/EHS (4) sa koordinujú určité ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúce sa vykonávania činností televízneho vysielania. Nové technológie prenosu audiovizuálnych mediálnych služieb si však vyžadujú úpravu regulačného rámca, ktorý by zohľadnil vplyv štrukturálnych zmien, rozširovania informačných a komunikačných technológií („ICT“) a technologického rozvoja na obchodné modely, najmä na financovanie komerčného vysielania, a ktorý by zabezpečil optimálne podmienky konkurencieschopnosti a právnej istoty pre európske informačné technológie, mediálny priemysel a služby, ako aj rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

(2)

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v členských štátoch, ktoré sa týkajú vykonávania činností televízneho vysielania, už koordinuje smernica 89/552/EHS, kým pravidlá uplatniteľné na činnosti, ako sú audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, obsahujú rozdielnosti, z ktorých niektoré by mohli brániť slobodnému pohybu týchto služieb v rámci Európskeho spoločenstva a narušiť hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu.

(3)

Audiovizuálne mediálne služby sú rovnako kultúrnymi, ako aj hospodárskymi službami. Ich narastajúci význam pre spoločnosť, demokraciu – najmä prostredníctvom zabezpečenia slobody informácií, rozmanitosti názorov a plurality médií – vzdelávanie a kultúru odôvodňuje uplatňovanie osobitných pravidiel na tieto služby.

(4)

Článok 151 ods. 4 zmluvy vyžaduje, aby Spoločenstvo pri svojich činnostiach podľa iných ustanovení tejto zmluvy zohľadňovalo kultúrne aspekty, najmä s cieľom rešpektovať a podporovať rozmanitosť svojich kultúr.

(5)

Vo svojich uzneseniach z 1. decembra 2005 (5) a 4. apríla 2006 (6) o kole rokovaní v Dohe a o ministerských konferenciách WTO Európsky parlament vyzval na to, aby sa základné služby verejnosti, ako napríklad audiovizuálne služby, vyčlenili z liberalizácie v rámci rokovaní o Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS). Európsky parlament vo svojom uznesení z 27. apríla 2006 (7) podporil Dohovor Unesco o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „kultúrne aktivity, tovary a služby, ktoré sú nositeľmi identít, hodnôt a zmyslu, majú dvojakú povahu, ekonomickú a kultúrnu, a nemalo by sa teda s nimi zaobchádzať, akoby mali len obchodnú hodnotu“. V rozhodnutí Rady 2006/515/ES z 18. mája 2006 o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (8) sa v mene Spoločenstva schválil dohovor Unesco. Dohovor nadobudol platnosť 18. marca 2007. Táto smernica rešpektuje zásady uvedeného dohovoru.

(6)

Tradičné audiovizuálne mediálne služby, ako napríklad televízia, a nastupujúce audiovizuálne mediálne služby na požiadanie ponúkajú významné pracovné príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých a stredných podnikoch, a podporujú hospodársky rast a investície. So zreteľom na dôležitosť rovnakých podmienok a skutočný európsky trh pre audiovizuálne mediálne služby by sa mali dodržiavať základné zásady vnútorného trhu, ako je napríklad zásada slobodnej hospodárskej súťaže a zásada rovnakého zaobchádzania, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť trhov s audiovizuálnymi mediálnymi službami a nízke prekážky pre vstup.

(7)

Európske spoločnosti poskytujúce audiovizuálne mediálne služby čelia právnej neistote a nerovnakým podmienkam, čo sa týka právneho režimu, ktorým sa riadia nastupujúce audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. Preto je potrebné zlepšiť právnu istotu s cieľom vyhnúť sa narušovaniu hospodárskej súťaže, pomôcť dobudovať vnútorný trh a uľahčiť vytvorenie jednotného informačného priestoru, aby sa uplatnil aspoň základný stupeň koordinovaných pravidiel na všetky audiovizuálne mediálne služby, tak na televízne vysielanie (napr. lineárne audiovizuálne mediálne služby), ako aj na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (napr. nelineárne audiovizuálne mediálne služby). Základná zásada smernice 89/552/EHS, konkrétne zásada krajiny pôvodu a spoločných minimálnych noriem, dokázala svoju hodnotu a mala by sa zachovať.

(8)

Komisia 15. decembra 2003 prijala oznámenie o budúcnosti európskej regulačnej politiky v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôrazňuje, že regulačná politika v tomto sektore musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, právo na informácie, pluralita médií, ochrana maloletých a ochrana spotrebiteľov, a činnosti na zvýšenie povedomia verejnosti a mediálnej gramotnosti.

(9)

V rezolúcii Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli 25. januára 1999 v Rade o verejnoprávnom vysielaní (9), sa potvrdzuje, že pri plnení poslania verejnoprávneho vysielania je aj naďalej potrebné využívať prínosy technického pokroku. Európsky audiovizuálny mediálny trh sa vyznačuje spolužitím súkromných a verejných poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb.

(10)

Komisia prijala iniciatívu „i2010: Európska informačná spoločnosť“, aby podporila rast a pracovné miesta v informačnej spoločnosti a mediálnom priemysle. Ide o komplexnú stratégiu navrhnutú s cieľom povzbudiť produkciu európskeho obsahu, rozvoj digitálnej ekonómie a preberanie ICT v kontexte konvergencie služieb informačnej spoločnosti a mediálnych služieb, sietí a zariadení modernizáciou a využitím všetkých nástrojov politiky EÚ: regulačných nástrojov, výskumu a partnerstva s priemyslom. Komisia sa zaviazala vytvoriť konzistentný rámec vnútorného trhu pre služby informačnej spoločnosti a mediálne služby modernizáciou právneho rámca pre audiovizuálne služby, počnúc návrhom Komisie z roku 2005 modernizovať smernicu o televízii bez hraníc a pretransformovať ju na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách. Cieľ iniciatívy i2010 sa v zásade dosiahne tak, že sa príslušným odvetviam umožní rásť len s takou reguláciou, ktorá je potrebná, a zároveň sa malým začínajúcim podnikom, ktoré sú tvorcami pracovných príležitostí a bohatstva budúcnosti, umožní prosperovať, zavádzať inovácie a vytvárať zamestnanosť na voľnom trhu.

(11)

Európsky parlament prijal 4. septembra 2003 (10), 22. apríla 2004 (11) a 6. septembra 2005 (12) uznesenia, ktoré vyzvali na úpravu smernice 89/552/EHS, aby odrážala štrukturálne zmeny a technologický rozvoj pri plnom rešpektovaní základných zásad, ktoré zostávajú v platnosti. Okrem toho v zásade podporuje všeobecný prístup základných pravidiel pre všetky audiovizuálne mediálne služby a ďalších pravidiel pre televízne vysielanie.

(12)

Táto smernica zlepšuje dodržiavanie základných práv a v plnej miere uplatňuje zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie (13), najmä jej článkom 11. V tomto ohľade by táto smernica nemala žiadnym spôsobom brániť členským štátom uplatňovať ich ústavné predpisy súvisiace so slobodou tlače a slobodou prejavu v médiách.

(13)

Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosti členských štátov vyplývajúce z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel služieb informačnej spoločnosti (14). Návrh vnútroštátnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a ktoré sú prísnejšie alebo podrobnejšie ako opatrenia požadované len na účely transpozície tejto smernice, by preto podliehal procedurálnym povinnostiam ustanoveným v článku 8 smernice 98/34/ES.

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (15) sa v zmysle jej článku 1 ods. 3 nedotýka opatrení prijatých na úrovni Spoločenstva alebo vnútroštátnych opatrení na účely dosiahnutia cieľov všeobecného záujmu, najmä vo vzťahu k regulácii obsahu a audiovizuálnej politike.

(15)

V žiadnom ustanovení tejto smernice by sa od členských štátov nemalo vyžadovať a ani by sa nemali povzbudzovať, aby zavádzali nový systém vydávania licencií alebo administratívneho oprávňovania pre akýkoľvek typ audiovizuálnej mediálnej služby.

(16)

Na účely tejto smernice by definícia audiovizuálnych mediálnych služieb mala zahŕňať iba audiovizuálne mediálne služby, či už televízne vysielanie, alebo audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, ktoré sú masmediálne, t. j. určené na prijímanie, a ktoré by mohli ovplyvňovať významnú časť širokej verejnosti. Jej rozsah by sa mal obmedziť na služby, ako ich definuje zmluva, a preto by sa mal vzťahovať na všetky formy hospodárskych činností vrátane výkonov verejnej služby, ale nemal by sa vzťahovať na činnosti, ktoré sú pôvodne nehospodárske a ktoré nekonkurujú televíznemu vysielaniu, ako napr. súkromné internetové stránky a služby pozostávajúce z poskytovania a šírenia audiovizuálneho obsahu vyrobeného užívateľmi na účely spoločného používania a výmeny v rámci záujmových spoločenstiev.

(17)

Pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie je charakteristické, že sa „podobajú televízii“, t. j., že sa uchádzajú o tých istých divákov ako televízne vysielanie, a povaha a spôsob prístupu k týmto službám vedú užívateľa odôvodnene k očakávaniu regulačnej ochrany v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice. V tomto zmysle by sa pojem program mal vykladať dynamicky a mal by zohľadňovať vývoj v oblasti televízneho vysielania, aby sa predišlo rozdielom v súvislosti s voľným pohybom a hospodárskou súťažou.

(18)

Na účely tejto smernice by definícia audiovizuálnych mediálnych služieb mala zahŕňať masovokomunikačné prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať a vzdelávať širokú verejnosť a mala by zahŕňať audiovizuálny komerčný oznam, ale nemala by zahŕňať žiadnu formu súkromnej korešpondencie, napríklad e-maily odosielané obmedzenému počtu adresátov. Táto definícia by sa nemala vzťahovať ani na všetky služby, ktorých hlavný účel nie je poskytovanie programov, čiže také, kde audiovizuálny obsah je len vedľajším doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom. Príkladmi sú internetové stránky, ktoré obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace len na doplnenie; sú to napríklad animované grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo informácie týkajúce sa nejakého produktu či neaudiovizuálnej služby. Z týchto dôvodov by mali byť z rozsahu tejto smernice vylúčené hazardné hry s vkladmi predstavujúcimi peňažnú sumu vrátane lotérií, stávok a iných foriem stávkových služieb, ako aj hry online a vyhľadávacie systémy, nie však vysielania venované stávkovým alebo hazardným hrám.

(19)

Na účely tejto smernice by definícia poskytovateľa mediálnej služby nemala zahŕňať fyzické alebo právnické osoby, ktoré iba vysielajú programy, za ktoré nesú redakčnú zodpovednosť tretie strany.

(20)

Televízne vysielanie v súčasnosti zahŕňa najmä analógovú a digitálnu televíziu, živé vysielanie cez Internet (live streaming), vysielanie cez Internet (webcasting) a video na požiadanie s obmedzenou účasťou používateľa na jeho ovládaní (near-video-on-demand), zatiaľ čo napríklad video na požiadanie je audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie. Vo všeobecnosti v prípade televízneho vysielania alebo televíznych programov, ktoré ten istý poskytovateľ mediálnych služieb ponúka aj ako audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, za splnenie požiadaviek tejto smernice by sa malo považovať splnenie požiadaviek vzťahujúcich sa na televízne vysielanie napr. lineárny prenos. Avšak v prípade, že sa paralelne ponúkajú rôzne druhy služieb, ktoré sú jednoznačne oddelenými službami, táto smernica by sa mala vzťahovať na každú z dotknutých služieb.

(21)

Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa nemal vzťahovať na elektronické verzie novín a časopisov.

(22)

Na účely tejto smernice by sa pojem „audiovizuálny“ mal vzťahovať na pohybujúce sa obrazy so zvukom alebo bez zvuku, takže zahŕňa nemé filmy, ale nevzťahuje sa na zvukové prenosy alebo rozhlasové služby. Zatiaľ čo hlavným účelom audiovizuálnej mediálnej služby je poskytovanie programov, definícia takejto služby by mala zahŕňať aj textový obsah, ktorý takéto programy sprevádza, ako napríklad titulkovanie alebo elektronické prehľady programov. Samostatné služby textového obsahu by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čo by nemalo ovplyvňovať nezávislosť členských štátov regulovať ich na vnútroštátnej úrovni v súlade so zmluvou.

(23)

Pre definíciu úlohy poskytovateľa mediálnych služieb, a tým aj pre definíciu audiovizuálnych mediálnych služieb je najpodstatnejší pojem redakčnej zodpovednosti. Aspekty definície redakčnej zodpovednosti, konkrétne pojem „účinná kontrola“, môžu členské štáty pri prijímaní opatrení na účely vykonávania tejto smernice ďalej spresniť. Touto smernicou by nemali byť dotknuté výnimky zo zodpovednosti ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (16).

(24)

V kontexte televízneho vysielania by pojem simultánne sledovanie mal zahŕňať aj kvázi simultánne sledovanie kvôli rozdielom v krátkom časovom oneskorení medzi prenosom a prijatím vysielania spôsobeným technickými dôvodmi súvisiacimi s procesom prenosu.

(25)

Všetky charakteristiky audiovizuálnej mediálnej služby stanovené v jej definícii a vysvetlené v odôvodneniach 16 až 23 by mali byť splnené súčasne.

(26)

Okrem televíznej reklamy a telenákupu by sa mala zaviesť širšia definícia audiovizuálnych komerčných oznamov v tejto smernici, ktorá by však nemala zahŕňať verejnoprávne oznamy a výzvy na dobročinnosť vysielané bezplatne.

(27)

Kľúčovým prvkom tejto smernice by mala zostať zásada krajiny pôvodu, keďže je nevyhnutná pre vytvorenie vnútorného trhu. Táto zásada by sa preto mala uplatňovať na všetky audiovizuálne mediálne služby, aby sa pre poskytovateľov mediálnych služieb zabezpečila právna istota ako potrebný základ nového obchodného modelu a nasadenia takýchto služieb. Je nevyhnutná aj na zabezpečenie slobodného toku informácií a audiovizuálnych programov na vnútornom trhu.

(28)

S cieľom podporovať silný, konkurencieschopný a integrovaný európsky audiovizuálny priemysel a posilniť pluralitu médií v Európskej únii by sa na poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych služieb mala vzťahovať právomoc iba jedného členského štátu a jednou zo základných zásad Európskej únie by mala byť pluralita informácií.

(29)

Technologický rozvoj, najmä pokiaľ ide o digitálne satelitné programy, znamená, že vedľajšie kritériá by sa mali upraviť tak, aby sa zaistila vhodná regulácia a účinné vykonávanie a aby zainteresované strany získali skutočný vplyv na obsah audiovizuálnej mediálnej služby.

(30)

Keďže sa táto smernica týka služieb ponúkaných širokej verejnosti v Európskej únii, mala by sa vzťahovať len na audiovizuálne mediálne služby, ktoré môže verejnosť priamo alebo nepriamo prijímať v jednom alebo viacerých členských štátoch pomocou štandardného vybavenia spotrebiteľa. Definícia „štandardného vybavenia spotrebiteľa“ by sa mala ponechať na príslušné vnútroštátne orgány.

(31)

Články 43 až 48 zmluvy ustanovujú základné právo na slobodu usadiť sa. Preto by poskytovatelia mediálnych služieb vo všeobecnosti mali mať možnosť slobodne si vybrať členský štát, v ktorom sa usadia. Súdny dvor tiež zdôraznil, že „zmluva nezakazuje podniku uplatňovať slobodu poskytovania služieb, ak neponúka služby v členskom štáte, v ktorom je usadený“ (17).

(32)

Členské štáty by však mali mať možnosť uplatniť podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou voči poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorí patria pod ich právomoc, a zároveň zabezpečiť, aby boli tieto pravidlá v súlade so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva. Pre prípady, keď vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje právomoc jedného členského štátu, poskytuje televízne vysielanie, ktoré celkom alebo z väčšej časti smeruje na územie iného členského štátu, by bola vhodným riešením, ktoré zohľadňuje obavy členských štátov bez toho, aby spochybnilo riadne uplatňovanie zásady krajiny pôvodu, požiadavka, aby členské štáty v prípade obchádzania pravidiel navzájom spolupracovali, kodifikácia judikatúry Súdneho dvora (18), spolu s účinnejším postupom. Pojem pravidlá v záujme širokej verejnosti sa v judikatúre Súdneho dvora vytvoril v súvislosti s článkami 43 a 49 zmluvy a zahŕňa okrem iného pravidlá ochrany spotrebiteľov, ochrany maloletých a kultúrnu politiku. Členský štát žiadajúci o spoluprácu by mal zabezpečiť, aby osobitné vnútroštátne pravidlá boli objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané.

(33)

Členský štát sa môže pri posudzovaní toho, či konkrétne vysielanie poskytovateľa mediálnej služby usadeného v inom členskom štáte celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie, odvolávať na ukazovatele, ako napríklad príjmy z televíznej reklamy a/alebo predplatného, hlavný jazyk služby alebo existenciu programov alebo komerčných oznamov zameraných konkrétne na verejnosť v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú.

(34)

Podľa tejto smernice môžu členské štáty napriek uplatneniu zásady krajiny pôvodu prikročiť k opatreniam obmedzujúcim slobodu pohybu televízneho vysielania, ale len za istých podmienok ustanovených v tejto smernici a pri dodržaní postupu ustanoveného v tejto smernici. Podľa Súdneho dvora je však akékoľvek obmedzenie slobody poskytovania služieb, ako napríklad výnimku z niektorej základnej zásady zmluvy, potrebné vykladať obmedzujúcim spôsobom (19).

(35)

Obmedzenia slobodného poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie by mali byť možné len v súlade s podmienkami a postupmi, ktoré kopírujú podmienky a postupy ustanovené v článku 3 ods. 4, 5 a 6 smernice 2000/31/ES.

(36)

Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade o lepšej regulácii pre rast a zamestnanosť v Európskej únii zdôraznila, že je potrebná dôkladná analýza vhodného regulačného prístupu, najmä na účely stanovenia, či je v prípade príslušného odvetvia a problému vhodnejšie uprednostniť právne predpisy, alebo či by sa malo uvažovať o iných možnostiach ako koregulácia alebo samoregulácia. Navyše skúsenosti ukázali, že pri poskytovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov zohrávajú úlohu koregulačné aj samoregulačné nástroje vykonávané v súlade s rozličnými právnymi tradíciami členských štátov. Opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov verejného záujmu v odvetví nastupujúcich audiovizuálnych mediálnych služieb sú účinnejšie, ak sa prijímajú s aktívnou podporou samotných poskytovateľov služieb.

Samoregulácia teda predstavuje druh dobrovoľnej iniciatívy, ktorá hospodárskym subjektom, sociálnym partnerom, mimovládnym organizáciám alebo združeniam umožňuje navzájom a pre svoje potreby prispôsobiť spoločné usmernenia. Členské štáty by v súlade so svojimi rozličnými právnymi tradíciami mali uznať úlohu, ktorú môže účinná samoregulácia zohrávať pri dopĺňaní existujúcich právnych a justičných a/alebo administratívnych mechanizmov a jej užitočný príspevok k dosahovaniu cieľov tejto smernice. Samoregulácia môže byť doplnkovou metódou vykonávania určitých ustanovení tejto smernice, nemala by však predstavovať náhradu povinností vnútroštátneho zákonodarcu.

Koregulácia vo svojej minimálnej podobe predstavuje „právne prepojenie“ medzi samoreguláciou a vnútroštátnym zákonodarcom v súlade s právnymi tradíciami členských štátov. Koregulácia by mala umožniť, aby štát zasiahol v prípade, že sa neplnia jeho ciele. Bez toho, aby boli dotknuté formálne povinnosti členských štátov týkajúce sa transpozície, táto smernica nabáda na používanie koregulácie a samoregulácie. To by členské štáty nemalo zaväzovať, aby vytvorili koregulačné a/alebo samoregulačné režimy, a nemalo by narúšať alebo ohroziť súčasné koregulačné a/alebo samoregulačné iniciatívy, ktoré už v členských štátoch existujú a účinne fungujú.

(37)

Mediálna gramotnosť predstavuje zručnosti, znalosti a pochopenia, ktoré spotrebiteľom umožnia využívať médiá účinne a bezpečne. Mediálne gramotné osoby majú možnosť vyberať si na základe informácií, pochopiť povahu obsahu a služieb a využívať celú škálu príležitostí, ktoré ponúkajú nové komunikačné technológie. Sú schopné lepšie chrániť seba a svoje rodiny pred škodlivým alebo urážlivým materiálom. Preto by sa mal podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti vo všetkých sférach spoločnosti a pozorne sledovať jeho pokrok v tejto oblasti.

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb (20) už obsahuje súbor možných opatrení na podporu mediálnej gramotnosti, ako napríklad nepretržité vzdelávanie učiteľov a školiteľov, špecifickú odbornú prípravu pre oblasť internetu zameranú na deti od útleho veku vrátane hodín prístupných pre rodičov alebo organizovanie vnútroštátnych kampaní zameraných na občanov a zahŕňajúcich všetky komunikačné médiá s cieľom poskytovať informácie o zodpovednom využívaní internetu.

(38)

Vysielatelia môžu získať výhradné práva na televízne vysielania pre udalosti veľkého záujmu verejnosti. Je však dôležité podporovať pluralizmus rozmanitosťou produkcie spravodajstva a programov v rámci celej Európskej únie a dodržiavať zásady uznané v článku 11 Charty základných práv Európskej únie.

(39)

S cieľom zabezpečiť základnú slobodu prijímania informácií a postarať sa o úplnú a riadnu ochranu záujmov divákov v Európskej únii mali by tí, ktorí uplatňujú výhradné práva na televízne vysielanie týkajúce sa udalosti veľkého záujmu verejnosti, uznať právo ostatných vysielateľov na zaradenie krátkych sekvencií do všeobecných spravodajských programov za spravodlivých, rozumných a nediskriminačných podmienok pri patričnom zohľadnení výhradných práv. Takéto podmienky by sa mali oznámiť s istým predstihom pred udalosťou veľkého záujmu verejnosti, aby ostatní mali dostatok času na uplatnenie takéhoto práva. Vysielateľ by mal mať možnosť vykonávať takéto právo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý koná osobitne v jeho mene na individuálnom základe. Takéto krátke sekvencie by mohli použiť všetky kanály vrátane špecializovaných športových kanálov na vysielanie v rámci celej EÚ, pričom takéto krátke sekvencie by nemali presiahnuť 90 sekúnd.

Právo prístupu ku krátkym sekvenciám by sa malo uplatňovať cezhranične, len ak je to potrebné. Vysielateľ by sa preto mal najskôr usilovať o získanie prístupu od vysielateľa, ktorý je usadený v rovnakom členskom štáte a má výhradné práva na udalosť veľkého záujmu pre verejnosť.

Pojem všeobecné spravodajské programy by nemal zahŕňať súbor krátkych sekvencií, ktoré slúžia na zábavné účely.

Zásada krajiny pôvodu by sa mala vzťahovať na prístup ku krátkym sekvenciám, ako aj na ich vysielanie. V cezhraničnom prípade to znamená, že jednotlivé zákony by sa uplatňovali postupne. Po prvé, v prípade prístupu ku krátkym sekvenciám by sa malo uplatňovať právo členského štátu, v ktorom je usadený vysielateľ poskytujúci pôvodný signál (t. j. poskytujúci prístup). Zvyčajne je to členský štát, v ktorom sa príslušná udalosť koná. Ak členský štát ustanovil rovnocenný systém prístupu k príslušnej udalosti, v každom prípade by sa malo uplatňovať právo tohto členského štátu. Po druhé, v prípade vysielania krátkych sekvencií by sa malo uplatňovať právo členského štátu, v ktorom je usadený vysielateľ vysielajúci krátke sekvencie.

(40)

Požiadavky tejto smernice týkajúce sa prístupu k udalostiam veľkého záujmu verejnosti na účely krátkeho spravodajstva by sa nemali dotýkať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (21) a príslušných medzinárodných dohovorov v oblasti autorských a súvisiacich práv. Členské štáty by mali umožniť prístup k udalostiam veľkého záujmu pre verejnosť umožnením prístupu k signálu vysielateľa v zmysle tejto smernice. Môžu si však vybrať iné rovnocenné spôsoby v zmysle tejto smernice. Patrí medzi ne okrem iného umožnenie prístupu na miesto udalostí pred umožnením prístupu k signálu. Vysielateľom by sa nemalo brániť uzavrieť podrobnejšie zmluvy.

(41)

Malo by sa zabezpečiť, aby poskytovatelia mediálnych služieb mohli naďalej poskytovať živé televízne spravodajské programy na požiadanie po živom prenose bez toho, aby jednotlivý program prispôsobovali (vynechaním krátkych sekvencií). Táto možnosť by mala byť obmedzená na poskytovanie identického televízneho programu na požiadanie tým istým poskytovateľom mediálnych služieb, takže sa nemôže použiť na vytvorenie nových obchodných modelov na požiadanie založených na krátkych sekvenciách.

(42)

Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie sa od televízneho vysielania líšia, pokiaľ ide o možnosti výberu a ovládania, ktoré má používateľ, a z hľadiska svojho vplyvu na spoločnosť (22). To oprávňuje použitie miernejšej regulácie v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, ktoré by mali spĺňať len základné pravidlá ustanovené v tejto smernici.

(43)

Z dôvodu špecifickej povahy audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä ich vplyvu na spôsob, akým si ľudia vytvárajú názory, je nevyhnutné, aby používatelia presne vedeli, kto je za obsah týchto služieb zodpovedný. Je preto potrebné, aby členské štáty zabezpečili, aby mali užívatelia kedykoľvek jednoduchý a priamy prístup k informáciám o poskytovateľovi mediálnej služby. Je na každom členskom štáte, aby rozhodol o praktických podrobnostiach spôsobu dosiahnutia tohto cieľa bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie príslušné ustanovenia práva Spoločenstva.

(44)

Dostupnosť škodlivého obsahu v audiovizuálnych mediálnych službách aj naďalej znepokojuje zákonodarcov, mediálne odvetvie a rodičov. Možné budú aj nové výzvy, najmä v spojitosti s novými platformami a novými produktmi. Je preto potrebné, aby sa vo všetkých audiovizuálnych mediálnych službách vrátane audiovizuálnych komerčných oznamov zaviedli pravidlá na ochranu telesného, duševného a mravného vývoja maloletých a na ochranu ľudskej dôstojnosti.

(45)

Opatrenia prijaté na ochranu fyzického, duševného a morálneho vývoja maloletých a ľudskej dôstojnosti by sa mali starostlivo vyvážiť so základným právom na slobodu prejavu ustanoveným v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom týchto opatrení, ako napríklad využívanie osobných identifikačných čísiel (PIN kódy), systémov filtrovania alebo označovania, by teda malo zabezpečiť primeranú úroveň ochrany fyzického, duševného a morálneho vývoja maloletých a ľudskej dôstojnosti, najmä pokiaľ ide o audiovizuálne mediálne služby na požiadanie.

Odporúčanie o ochrane maloletých a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie už uznáva dôležitosť systémov filtrovania a označovania a obsahuje niekoľko možných opatrení v prospech maloletých, ako napríklad systematické poskytovanie účinného, aktualizovateľného a jednoducho ovládateľného systému filtrovania užívateľom pri predplatení si prístupu od poskytovateľa prístupu alebo prístupu k službám osobitne určených deťom s automatickými systémami filtrovania.

(46)

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc členských štátov, by v každom prípade mali podliehať zákazu šírenia detskej pornografie v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (23).

(47)

Žiadne z ustanovení zavedených touto smernicou, ktoré sa vzťahuje na ochranu fyzického, duševného a morálneho vývoja maloletých a ľudskej dôstojnosti, bezpodmienečne nevyžaduje, aby sa opatrenia na ochranu týchto záujmov uskutočňovali formou predbežného overenia audiovizuálnych mediálnych služieb zo strany verejných orgánov.

(48)

Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie majú potenciál čiastočne nahradiť televízne vysielanie. Preto by mali podľa možností podporovať produkciu a distribúciu európskych diel a aktívne tak prispievať k podpore kultúrnej rozmanitosti. Takáto podpora európskych diel by mohla mať napríklad formu finančných príspevkov zo strany takýchto služieb na produkciu európskych diel a nadobudnutie práv na ne, minimálny podiel európskych diel v katalógoch videa na požiadanie alebo atraktívnu prezentáciu európskych diel v elektronických prehľadoch programov. Je dôležité pravidelne preskúmavať uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa podpory európskych diel audiovizuálnymi mediálnymi službami. V rámci oznámení ustanovených v tejto smernici by členské štáty mali zohľadniť predovšetkým finančné príspevky takýchto služieb na produkciu európskych diel a nadobúdanie práv na ne, podiel európskych diel v katalógu audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe európskych diel ponúknutý takými službami.

(49)

Pri definovaní pojmu „producenti, ktorí sú nezávislí od prevádzkovateľov vysielania“, ako sa uvádza v článku 5 smernice 89/552/EHS, by členské štáty mali primerane zohľadniť najmä kritériá, ako sú vlastníctvo produkčnej spoločnosti, množstvo programov, ktoré sa poskytujú tomu istému vysielateľovi, a vlastníctvo odvodených práv.

(50)

Pri vykonávaní ustanovení článku 4 smernice 89/552/EHS by členské štáty mali vysielateľov nabádať na to, aby zaradili primeraný podiel koprodukčných európskych diel alebo európskych diel zahraničného pôvodu.

(51)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa kinematografické diela vysielali v rámci časových intervalov dohodnutých medzi majiteľmi práv a poskytovateľmi mediálnych služieb.

(52)

Dostupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie zvyšuje možnosť výberu spotrebiteľa. Podrobné pravidlá upravujúce audiovizuálne komerčné oznamy pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie sa takto javia neopodstatnené a nedávajú zmysel ani z technického hľadiska. Napriek tomu by všetky audiovizuálne komerčné oznamy mali dodržiavať nielen pravidlá identifikácie, ale aj základný stupeň kvalitatívnych pravidiel, aby sa splnili ciele jasného verejného záujmu.

(53)

Právo na vyjadrenie je v prípade televízneho vysielania primeraným právnym opravným prostriedkom a mohlo by sa vzťahovať aj na internetové prostredie. Odporúčanie o ochrane maloletých a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie už zahŕňa vhodné usmernenia týkajúce sa vykonávania opatrení vo vnútroštátnom práve alebo praxi s cieľom dostatočne zabezpečiť právo na vyjadrenie alebo rovnocenné opravné prostriedky vo vzťahu k online médiám.

(54)

Ako Komisia uznala vo svojom výkladovom oznámení o istých aspektoch ustanovení o reklame v smernici o televízii bez hraníc (24), rozvoj nových reklamných techník a inovácie v oblasti marketingu vytvorili nové účinné príležitosti pre audiovizuálne komerčné oznamy v tradičných vysielacích službách, ktoré im potenciálne umožňujú lepšie súťažiť za rovnakých podmienok s inováciami v oblasti služieb na požiadanie.

(55)

Komerčný a technologický rozvoj dáva používateľom audiovizuálnych mediálnych služieb možnosť väčšieho výberu a väčšiu zodpovednosť. Smernica by mala pripustiť istý stupeň flexibility, pokiaľ ide o televízne vysielanie, aby zostala úmerná cieľom všeobecného záujmu. Zásada oddeľovania by sa mala obmedziť na televíznu reklamu a telenákup, umiestňovanie produktov by sa malo za istých okolností povoliť, pokiaľ členský štát nerozhodne inak, a mali by sa zrušiť niektoré kvantitatívne obmedzenia. Ak je však umiestňovanie produktov skryté, malo by sa zakázať. Zásada oddeľovania by nemala brániť používaniu nových reklamných techník.

(56)

Okrem postupov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (25) uplatňuje na nečestné obchodné postupy, ako napríklad zavádzajúce a agresívne postupy, ktoré sa vyskytujú v audiovizuálnych mediálnych službách. Navyše, vzhľadom na to, že smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (26), ktorá zakazuje reklamu a sponzorstvo pri cigaretách a iných tabakových výrobkoch v tlačených médiách, službách informačnej spoločnosti a rozhlasovom vysielaní, sa nedotýka smernice 89/552/EHS, na účely osobitnej povahy audiovizuálnych mediálnych služieb by mal vzťah medzi smernicou 2003/33/ES a smernicou 89/552/EHS zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Článok 88 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (27), ktorý zakazuje reklamu pre širokú verejnosť na isté lieky, sa uplatňuje, ako sa ustanovuje v odseku 5 uvedeného článku, bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/552/EHS; vzťah medzi smernicou 2001/83/ES a smernicou 89/552/EHS by mal zostať rovnaký aj po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Navyše by sa táto smernica nemala dotýkať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (28).

(57)

Vzhľadom na väčšie možnosti vyhnúť sa reklame, ktoré majú diváci vďaka využívaniu nových technológií, ako napríklad digitálne osobné videorekordéry a väčší výber kanálov, podrobná regulácia týkajúca sa vkladania reklamných spotov, ktorej cieľom je ochrana divákov, už nie je odôvodnená. Keďže táto smernica by nemala zvyšovať prípustné hodinové množstvo reklamy a vysielateľom by mala ponechať pružnosť, pokiaľ ide o jej vkladanie, ak to neprimerane nenarúša integritu programov.

(58)

Cieľom tejto smernice je chrániť špecifický charakter európskej televízie, kde sa reklama prednostne vkladá medzi programy, a preto obmedzuje možné prerušovania kinematografických diel a televíznych filmov, ako aj prerušovania niektorých programových kategórií, ktoré si naďalej vyžadujú osobitnú ochranu.

(59)

Obmedzenie, ktoré existovalo na množstvo dennej televíznej reklamy, bolo vo veľkej miere teoretické. Hodinové obmedzenie je dôležitejšie, keďže sa uplatňuje aj počas vysielacej špičky. Denné obmedzenie by sa preto malo zrušiť, pričom by sa malo zachovať hodinové obmedzenie na televízne reklamné spoty a telenákupné spoty. Množstevné obmedzenia týkajúce sa času určeného na telenákup alebo reklamu vzhľadom na narastajúce možnosti výberu, ktoré spotrebitelia majú. Obmedzenie televíznych reklamných a telenákupných spotov na 20 % v rámci jednej hodiny sa však uplatňuje naďalej. Pojem televízny reklamný spot by sa mal chápať ako televízna reklama v zmysle článku 1 písm. i) smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou, s trvaním najviac dvanásť minút.

(60)

Táto smernica zakazuje postup skrytého audiovizuálneho komerčného oznamu pre jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov. Zákaz skrytej audiovizuálnych komerčných oznámení by sa nemal vzťahovať na legitímne umiestnenie produktu v rámci tejto smernice, ak je divák o existencii umiestnenia produktu primerane informovaný; možno tak urobiť naznačením, že v konkrétnom programe sa používa umiestňovanie produktov, napríklad prostredníctvom neutrálneho loga.

(61)

Umiestňovanie produktov je realitou v kinematografických dielach aj v audiovizuálnych dielach vyrobených pre televíziu, ale členské štáty regulujú tento postup rozlične. Je potrebné prijať pravidlá pre umiestňovanie produktov, aby sa vytvorili rovnaké podmienky a zlepšila sa tak konkurencieschopnosť európskeho mediálneho priemyslu. Definícia umiestňovania produktov, ktorá sa zavádza touto smernicou, by mala zahŕňať každú formu audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúcu z uvedenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich v programe, výmenou za platbu alebo za podobnú náhradu. Poskytovanie tovarov alebo služieb zadarmo, ako napríklad produkčných rekvizít alebo cien, by sa malo považovať za umiestňovanie produktov, iba ak majú príslušné tovary alebo služby významnú hodnotu. Umiestňovanie produktov by malo podliehať rovnakým kvalitatívnym pravidlám a obmedzeniam, aké platia pre audiovizuálny komerčný oznam. Rozhodujúcim kritériom pre rozlišovanie sponzorovania od umiestňovania produktov je fakt, že pri umiestňovaní produktov je odkaz na produkt zakomponovaný do deja programu, kvôli čomu obsahuje definícia v článku l písm. m) smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou, výraz „v“. Na rozdiel od toho, odkazy na sponzorov sa môžu objaviť počas programu, avšak nie sú súčasťou deja.

(62)

Umiestňovanie produktov by sa malo v zásade zakázať. V prípade určitých druhov programov sú však odchýlky vhodné na základe zoznamu povolených produktov. Členský štát by mal mať možnosť tieto odchýlky vôbec alebo čiastočne neuplatňovať, napríklad povolením umiestňovania produktu iba v programoch, ktoré neboli produkované výhradne v tomto členskom štáte.

(63)

Okrem toho by sa sponzorstvo a umiestňovanie produktov malo zakázať v prípadoch, v ktorých ovplyvňujú obsah programov takým spôsobom, že to má dosah na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby. Toto je prípad, pokiaľ ide o tematické umiestňovanie.

(64)

Právo osôb s postihnutím a starších osôb zapájať sa a začleňovať sa do spoločenského a kultúrneho života Spoločenstva je neoddeliteľne späté s poskytovaním prístupných audiovizuálnych mediálnych služieb. Prostriedky na dosiahnutie prístupu by mali zahŕňať, ale nemali by sa obmedzovať na posunkovú reč, titulkovanie, zvukové opisy a zrozumiteľné orientovanie sa v ponuke.

(65)

Medzi povinnosti, ktoré členským štátom ukladá zmluva, patrí ich zodpovednosť za transpozíciu a účinné vykonávanie tejto smernice. Vhodné nástroje si môžu vybrať podľa svojich právnych tradícií a zavedených štruktúr, a najmä formu príslušných nezávislých regulačných orgánov, aby mohli pri vykonávaní tejto smernice pracovať nestranne a transparentne. Konkrétnejšie, nástroje, ktoré si členské štáty vyberú, by mali prispievať k podpore plurality médií.

(66)

Zabezpečenie správneho uplatňovania tejto smernice si vyžaduje úzku spoluprácu medzi príslušnými regulačnými orgánmi členských štátov a Komisiou. Obdobne úzka spolupráca medzi členskými štátmi a regulačnými orgánmi členských štátov je potrebná, najmä pokiaľ ide o vplyv, ktorý by vysielatelia usadení v jednom členskom štáte mohli mať na druhý členský štát. Ak licenčné konania prebiehajú podľa vnútroštátneho práva a pokiaľ je dotknutý viac ako jeden štát, je žiaduce, aby sa nadviazanie kontaktov medzi príslušnými orgánmi uskutočnilo ešte pred pridelením takýchto licencií. Táto spolupráca by sa mala vzťahovať na všetky oblasti, ktoré koordinuje smernica 89/552/EHS, zmenená a doplnená touto smernicou, a najmä jej články 2, 2a a 3.

(67)

Keďže ciele tejto smernice, a to vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc pre audiovizuálne mediálne služby pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany cieľov všeobecného záujmu, najmä ochrany maloletých a ľudskej dôstojnosti, ako aj podpory práv osôb s postihnutím, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(68)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (29) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 89/552/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

názov sa nahrádza takto:

2.

článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na účely tejto smernice:

a)

‚audiovizuálna mediálna služba‘ je:

služba, ako ju vymedzujú články 49 a 50 zmluvy, za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnej služby a ktorej hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES. Takéto audiovizuálne mediálne služby sú televízne vysielanie, ako ho vymedzuje písmeno e) tohto článku, alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie v zmysle písmena g) tohto článku,

a/alebo

audiovizuálny komerčný oznam;

b)

‚program‘ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú zložku v rámci štruktúry alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby a ktorého forma a obsah sú porovnateľné s formou a obsahom televízneho vysielania. Príklady programov zahŕňajú kinematografické dlhometrážne filmy, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy a pôvodné televízne hry;

c)

‚redakčná zodpovednosť‘ znamená vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich usporiadaním do chronologickej štruktúry v prípade televízneho vysielania alebo v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie do katalógu programov. Redakčná zodpovednosť nevyhnutne neznamená akúkoľvek právnu zodpovednosť podľa vnútroštátneho práva za poskytovaný obsah alebo služby;

d)

‚poskytovateľ mediálnych služieb‘ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná;

e)

‚televízne vysielanie‘ alebo ‚televízna relácia‘ (t. j. lineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby pre simultánne sledovanie programov na základe programovej štruktúry;

f)

‚vysielateľ‘ je poskytovateľ mediálnej služby, ktorou je televízne vysielanie;

g)

‚audiovizuálna mediálna služba na požiadanie‘ (t. j. nelineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby;

h)

‚audiovizuálne komerčné oznamy‘ sú obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sú určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť. Takéto obrazy sprevádzajú alebo sú zahrnuté do programu za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie. Formy audiovizuálneho komerčného oznamu zahŕňajú okrem iného televíznu reklamu, sponzorovanie, telenákup a umiestňovanie produktov;

i)

‚televízna reklama‘ je akákoľvek forma vysielania oznamov za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo vysielanie na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním s cieľom podporiť odbyt tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;

j)

‚skrytý audiovizuálny komerčný oznam‘ je slovná alebo obrazová informácia o tovaroch, službách, názve, ochrannej známke alebo činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak poskytovateľ mediálnej služby má zámer takúto informáciu použiť na reklamu a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu. Takáto informácia by sa mala považovať za zámernú najmä v prípade, ak sa vykoná za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

k)

‚sponzorstvo‘ je akýkoľvek príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov;

l)

‚telenákup‘ je vysielanie priamych ponúk pre verejnosť s cieľom ponuky tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;

m)

‚umiestňovanie produktov‘ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúca z uvedenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

n)

i)

‚európske diela‘ sú:

diela s pôvodom v členských štátoch,

diela s pôvodom v tretích európskych štátoch, ktoré sú stranou Európskeho dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, ktoré spĺňajú podmienky bodu ii),

diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd.

Uplatňovanie ustanovení druhej a tretej zarážky uvedenej vyššie je podmienené tým, že diela pôvodom v členských štátoch nie sú v dotknutých tretích krajinách predmetom diskriminačných opatrení;

ii)

diela uvedené v prvej a druhej zarážke bodu i) sú diela, ktoré vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vo viacerých štátoch uvedených v prvej a druhej zarážke bodu i) za predpokladu, že spĺňajú jednu z nasledujúcich troch podmienok:

vyrobil ich jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých z týchto štátov alebo

dohľad a skutočnú kontrolu výroby diel vykonáva jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

príspevok koproducentov takýchto štátov prevažuje v rámci celkových spoločných koprodukčných nákladoch a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným alebo viacerými producentmi usadenými mimo týchto štátov;

iii)

diela, ktoré nie sú európskymi dielami v zmysle bodu i), ale ktoré boli vyrobené v rámci dvojstranných zmlúv o koprodukcii uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími krajinami, sa považujú za európske diela za predpokladu, že koproducenti zo Spoločenstva majú väčšinový podiel na celkových nákladoch na produkciu a že produkciu nekontroluje jeden alebo viacerí producenti usadení mimo územia členských štátov.“;

3.

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby všetky audiovizuálne mediálne služby vysielané poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje jeho právomoc, boli v súlade s pravidlami právneho systému, ktorý sa uplatňuje na audiovizuálne mediálne služby určené pre verejnosť v tomto členskom štáte.

2.   Na účely tejto smernice poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, sú:

a)

poskytovatelia usadení v tomto členskom štáte v súlade s odsekom 3 alebo

b)

poskytovatelia, na ktorých sa vzťahuje odsek 4.

3.   Na účely tejto smernice sa poskytovateľ mediálnej služby považuje za usadeného v členskom štáte v týchto prípadoch:

a)

ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v tomto členskom štáte a redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tomto členskom štáte;

b)

ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, považuje sa za poskytovateľa usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby; v prípade, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v každom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnej služby sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo; v prípade, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby nepôsobí v žiadnom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnej služby sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrát začal svoju činnosť v súlade s právnym systémom tohto členského štátu za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou tohto členského štátu;

c)

ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tretej krajine alebo naopak, považuje sa za usadeného v dotknutom členskom štáte za predpokladu, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v tomto členskom štáte.

4.   Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3 neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:

a)

využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte;

b)

hoci nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu.

5.   V prípade, že sa podľa odsekov 3 a 4 nedá určiť, ktorý členský štát má právomoc, je príslušným členským štátom ten štát, v ktorom je poskytovateľ mediálnej služby usadený v zmysle článkov 43 až 48 zmluvy.

6.   Táto smernica sa nevzťahuje na audiovizuálne mediálne služby určené výlučne pre príjem v tretích krajinách, ani na tie, ktoré verejnosť jedného alebo viacerých členských štátov neprijíma priamo alebo nepriamo pomocou štandardného užívateľského vybavenia.“;

4.

článok 2a sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.“;

b)

v odseku 2 sa úvodná veta a písmeno a) nahrádzajú takto:

„2.   V súvislosti s televíznym vysielaním môžu členské štáty dočasne urobiť výnimku z odseku 1, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

televízne vysielanie prichádzajúce z iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 22 ods. 1 alebo 2 a/alebo článok 3b“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Pokiaľ ide o audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, členské štáty môžu prijať opatrenia na udelenie výnimky z odseku 1 v súvislosti s danou službou, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

opatrenia sú:

i)

nevyhnutné pre jeden z týchto dôvodov:

verejný záujem, najmä z dôvodu prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov vrátane ochrany maloletých a boja proti všetkým formám podnecovania nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva alebo štátnej príslušnosti a hanobenia ľudskej dôstojnosti jednotlivých osôb,

ochrana verejného zdravia,

verejná bezpečnosť vrátane zabezpečenia bezpečnosti a obrany štátu,

ochrana spotrebiteľov vrátane investorov;

ii)

prijaté proti určitej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie, ktorá škodí cieľom uvedeným v bode i) alebo ktorá predstavuje skutočné a závažné riziko poškodenia týchto cieľov;

iii)

primerané týmto cieľom;

b)

pred prijatím daných opatrení a bez dosahu na súdne konania vrátane predbežných konaní a aktov vykonávaných v rámci vyšetrovania trestných činov, členský štát:

požiadal členský štát, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, aby prijal opatrenia, a tento takéto opatrenia neprijal alebo boli neprimerané,

oznámil Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, svoj zámer prijať takéto opatrenia.

5.   Členské štáty môžu v naliehavom prípade prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 4 písm. b). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, s uvedením dôvodov, prečo členský štát považuje prípad za naliehavý.

6.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odsekoch 4 a 5, Komisia preskúma zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Spoločenstva v čo najkratšom možnom čase. Ak dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, Komisia požiada príslušný členský štát, aby neprijal navrhované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie príslušných opatrení.“;

5.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Spoločenstva.

2.   V prípadoch, kde členský štát:

a)

využil možnosť prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v záujme širokej verejnosti podľa odseku 1 a

b)

usúdi, že vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje televízne vysielanie, ktoré celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

môže skontaktovať členský štát, ktorý má právomoc, s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie všetkých nastolených problémov. V prípade, že členský štát, ktorý má príslušnú právomoc, dostane od prvého členského štátu odôvodnenú žiadosť, požiada vysielateľa, aby dodržal príslušné pravidlá v záujme širokej verejnosti. Členský štát, ktorý má právomoc, do dvoch mesiacov informuje prvý členský štát o výsledkoch dosiahnutých po takejto žiadosti. Každý členský štát môže vyzvať kontaktný výbor zriadený podľa článku 23a, aby vec preskúmal.

3.   V prípade, že prvý členský štát usúdi:

a)

že výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé a

b)

že dotknutý vysielateľ sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlám, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v prvom členskom štáte,

môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému vysielateľovi.

Takéto opatrenia sú objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom, a primerané cieľom, ktoré sledujú.

4.   Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

členský štát oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je vysielateľ usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok a

b)

Komisia rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva, a najmä že úsudok členského štátu na prijatie týchto opatrení podľa odsekov 2 a 3 je riadne opodstatnený.

5.   Komisia rozhodne do troch mesiacov po oznámení v zmysle odseku 4 písm. a), či sú opatrenia v súlade s právom Spoločenstva. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, príslušný členský štát nesmie prijať navrhované opatrenia.

6.   Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, účinne dodržiavali ustanovenia tejto smernice.

7.   Členské štáty podporia koregulačné a/alebo samoregulačné režimy na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Takéto režimy sú všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutom členskom štáte a poskytujú možnosť účinného presadzovania.

8.   Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi ustanovením smernice 2000/31/ES a ustanovením tejto smernice prevážia ustanovenia tejto smernice.“;

6.

článok 3 sa vypúšťa;

7.

za článok 3 sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA IIa

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA VŠETKY AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY

Článok 3a

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, postarali o ľahký, priamy a stály prístup prijímateľov služby aspoň k týmto informáciám:

a)

názov poskytovateľa mediálnej služby;

b)

poštová adresa, na ktorej je poskytovateľ mediálnej služby usadený;

c)

podrobnosti o poskytovateľovi mediálnej služby vrátane jeho adresy elektronickej pošty alebo internetovej stránky, na ktorej ho možno rýchlo priamym a účinným spôsobom kontaktovať;

d)

kde je to vhodné, príslušné regulačné orgány alebo orgány dozoru.

Článok 3b

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti.

Článok 3c

Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, na to, aby sa ich služby postupne sprístupňovali osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Článok 3d

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nevysielali kinematografické diela mimo časových lehôt dohodnutých s majiteľmi práv.

Článok 3e

1.   Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:

a)

audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;

b)

audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;

c)

audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:

i)

porušovať ľudskú dôstojnosť;

ii)

obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, národnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

iii)

podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;

iv)

podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;

d)

všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, sú zakázané;

e)

audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

f)

audiovizuálny komerčný oznam týkajúci sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, je zakázaná;

g)

audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým. Preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili ponúkaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

2.   Členské štáty a Komisia nabádajú poskytovateľov audiovizuálnych služieb na vypracovanie kódexu správania týkajúceho sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú detské programy alebo sa v nich uvádzajú, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ/sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.

Článok 3f

1.   Audiovizuálne mediálne služby alebo programy, ktoré sú sponzorované, spĺňajú tieto požiadavky:

a)

ich obsah a v prípade televízneho vysielania ich chronologická štruktúra nesmú byť v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

b)

nesmú priamo podporovať nákup alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými odkazmi na tieto tovary alebo služby;

c)

diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy. Sponzorované programy musia byť jasne označené názvom, logom a/alebo akýmkoľvek iným symbolom sponzora, ako napríklad odkazom na jeho výrobok (výrobky) alebo službu (služby) alebo jeho rozlišovací znak spôsobom vhodným pre programy na začiatku, počas a/alebo na konci programov.

2.   Audiovizuálne mediálne služby alebo programy nesmú byť sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov.

3.   Sponzorovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov podnikmi, ktorých činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj liekov a liečebné postupy, môže propagovať názov alebo dobré meno podniku, ale nesmie propagovať určité lieky alebo liečené postupy, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

4.   Spravodajské a publicistické programy sa nesmú sponzorovať. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zakázať zobrazovanie loga sponzora počas detských programov, dokumentárnych filmov a náboženských programov.

Článok 3g

1.   Umiestňovanie produktov sa zakazuje.

2.   Odchylne od odseku 1 je umiestňovanie produktov prípustné, pokiaľ členský štát nerozhodne inak:

v kinematografických dielach, filmoch a televíznych seriáloch vyrobených pre audiovizuálne mediálne služby, v športových programoch a ľahkých zábavných programoch alebo

v prípadoch, keď sa neplatí, ale iba sa poskytuje určitý tovar alebo služby zdarma, ako napríklad produkčné rekvizity a ceny s cieľom uviesť ich v programe.

Odchýlka v prvej zarážke sa nevzťahuje na programy pre deti.

Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie produktov, spĺňajú aspoň všetky tieto požiadavky:

a)

ich obsah a v prípade televízneho vysielania ich štruktúra nie je v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

b)

nepodporujú priamo nákup alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými odkazmi na tieto tovary alebo služby;

c)

nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému produktu;

d)

diváci sú jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov. Programy obsahujúce umiestňovanie produktov sú primerane označené na začiatku a na konci programu a pri pokračovaní programu po reklamnom bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo strany diváka.

Výnimočne sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať požiadavky ustanovené v písmene d) za predpokladu, že príslušný program nebol produkovaný ani objednaný poskytovateľom mediálnych služieb alebo spoločnosťou pridruženou k poskytovateľovi mediálnej služby.

3.   Programy v žiadnom prípade nesmú obsahovať umiestňovanie produktov:

tabakových výrobkov či cigariet ani umiestňovanie výrobkov podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov, alebo

špecifických liekov alebo liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

4.   Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa vzťahujú len na programy vyrobené po 19. decembri 2009.“;

8.

vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA IIb

USTANOVENIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ IBA NA AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY NA POŽIADANIE

Článok 3h

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, ktoré by mohli vážne narušiť telesný, duševný alebo morálny vývoj maloletých, poskytované poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, boli sprístupnené iba takým spôsobom, ktorý zabezpečí, aby maloletí nemohli takéto audiovizuálne mediálne služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani sledovať.

Článok 3i

1.   Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb patriacich do ich právomoci podporovali v prípadoch, pokiaľ je to možné, a vhodnými prostriedkami, tvorbu európskych diel a prístup k nim. Táto podpora by sa mohla okrem iného týkať finančného príspevku týchto služieb na tvorbu európskych diel a nadobúdaniu práv k týmto dielam alebo na podielu zastúpenia či zdôraznenia európskych diel v ponuke katalógov programov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

2.   Členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní odseku 1 najneskôr 19. decembra 2011 a potom každé štyri roky.

3.   Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a na základe nezávislej štúdie podá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní odseku 1, pričom zohľadní vývoj trhu, technologický rozvoj a cieľ kultúrnej rozmanitosti.“;

9.

vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA IIc

USTANOVENIA O VÝHRADNÝCH PRÁVACH A KRÁTKOM SPRAVODAJSTVE V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

Článok 3j

1.   Každý členský štát môže prijať opatrenia v súlade s právom Spoločenstva, aby zabezpečil, že vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nebudú exkluzívne vysielať udalosti, ktoré tento členský štát považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, takým spôsobom, že pripravia podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte o možnosť takéto udalosti sledovať prostredníctvom priameho prenosu alebo prostredníctvom záznamu vo voľne dostupnej televízii. V takom prípade dotknutý členský štát vypracuje zoznam stanovených vnútroštátnych alebo vonkajších udalostí, ktoré považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň dotknutý členský štát určí, či by tieto udalosti mali byť dostupné prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu alebo, ak je to nevyhnutné alebo z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti vhodné, vysielaním úplného alebo čiastočného záznamu.

2.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii prijaté opatrenia alebo opatrenia, ktoré sa prijmú podľa odseku 1. Komisia do troch mesiacov od oznámenia overí, či sú takéto opatrenia v súlade s právom Spoločenstva, a oznámi ich ostatným členským štátom. Požiada o stanovisko výbor zriadeného podľa článku 23a. Prijaté opatrenia bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a aspoň raz do roka uverejní konsolidovaný zoznam opatrení, ktoré prijali členské štáty.

3.   Členské štáty v rámci svojich právnych predpisov vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neuplatňovali výhradné práva, ktoré si zakúpili po dátume uverejnenia tejto smernice, takým spôsobom, aby podstatná časť verejnosti v inom členskom štáte bola pripravená o možnosť sledovať udalosti, ktoré si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekmi 1 a 2, prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu alebo, kde je to nevyhnutné alebo vhodné z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti, celého alebo čiastočného záznamu na voľne dostupnej televízii, ako si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekom 1.

Článok 3k

1.   Členské štáty zabezpečia, aby na účely krátkeho spravodajstva mal každý vysielateľ usadený v Spoločenstve na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe prístup k udalostiam, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti, ktoré exkluzívne vysiela vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc.

2.   Ak výhradné práva na vysielanie dotknutej udalosti veľkého záujmu pre verejnosť nadobudol iný vysielateľ usadený v rovnakom členskom štáte ako vysielateľ, ktorý sa usiluje o získanie prístupu, musí sa o prístup uchádzať u tohto vysielateľa.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa takýto prístup zaručil tým, že sa vysielateľom umožní voľne vyberať krátke sekvencie zo signálu primárneho vysielateľa, pričom prinajmenšom uvedú svoj zdroj, pokiaľ to nie je z praktických dôvodov nemožné.

4.   Ako alternatívu k odseku 3 môže členský štát zriadiť rovnocenný systém, v ktorom sa prístup na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe dosiahne inými spôsobmi.

5.   Krátke sekvencie sa použijú výlučne na všeobecné spravodajské programy a môžu sa použiť na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, len ak sa rovnaký program ponúka zo záznamu rovnakým poskytovateľom mediálnych služieb.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté uvedené odseky 1 až 5, členské štáty v súlade s ich právnymi systémami a postupmi zabezpečia, aby sa vymedzili formy a podmienky poskytnutia takýchto krátkych sekvencií, konkrétne akéhokoľvek dojednania o honorári, maximálna dĺžka krátkych sekvencií a časové limity týkajúce sa ich vysielania. Ak sa poskytuje honorár, tento neprevýši výšku dodatočných nákladov spôsobených zaobstaraním prístupu.“;

10.

v článku 4 ods. 1 sa slovné spojenie „v zmysle článku 6“ vypúšťa;

11.

články 6 a 7 sa vypúšťajú;

12.

názov kapitoly IV sa nahrádza takto:

13.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Televízna reklama a telenákup sú ľahko odlíšiteľné a oddelené od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie nových reklamných techník, televízna reklama a telenákup sú celkom oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.

2.   Samostatné reklamné a telenákupné spoty okrem tých, ktoré sú vo vysielaniach športových udalostí, zostávajú výnimkou.“;

14.

článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Členské štáty zabezpečia, aby pri zaraďovaní televíznej reklamy alebo telenákupu do programov nebola pri zohľadnení prirodzených prestávok, dĺžky a povahy programu narušená integrita programov a neboli dotknuté práva držiteľov práv.

2.   Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej tridsať minút. Vysielanie detských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút v prípade, že plánovaná dĺžka trvania tohto programu je viac ako tridsať minút. Počas bohoslužieb nie je možné zaraďovať do vysielania televíznu reklamu ani telenákup.“;

15.

články 12 a 13 sa vypúšťajú;

16.

článok 14 ods. 1 sa vypúšťa;

17.

články 16 a 17 sa vypúšťajú;

18.

článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

1.   Podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov v rámci príslušnej hodiny neprekročí 20 %.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktoré vysielateľ vysiela v súvislosti so svojimi vlastnými programami, na doplnkové produkty, ktoré sa od nich priamo odvodzujú, na sponzorské odkazy ani na umiestňovanie produktov.“;

19.

článok 18a sa nahrádza takto:

„Článok 18a

Telenákupné spoty sa jasne označujú vizuálnymi a akustickými prostriedkami a majú neprerušenú minimálnu dĺžku 15 minút.“;

20.

článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Ustanovenia tejto smernice sa primerane uplatňujú na televízne kanály venované výlučne reklame a telenákupu, ako aj na televízne kanály venované výlučne vlastnej propagácii. Kapitola III, ako aj články 11 a 18 sa na tieto kanály nevzťahujú.“;

21.

článok 19a sa vypúšťa;

22.

článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, môžu členské štáty s náležitým ohľadom na právo Spoločenstva ustanoviť iné podmienky, ako sú podmienky ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, pokiaľ ide o televízne vysielanie určené výlučne pre vnútroštátne územie, ktoré verejnosť v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch nemôže priamo alebo nepriamo prijímať.“;

23.

názov kapitoly V sa nahrádza takto:

24.

články 22a a 22b sa vypúšťajú;

25.

názov kapitoly VI sa nahrádza takto:

26.

v článku 23a ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej politiky Spoločenstva, ako aj príslušného vývoja v technickej oblasti;“;

27.

vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA VIb

SPOLUPRÁCA MEDZI REGULAČNÝMI ORGÁNMI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 23b

Členské štáty prijmú primerané opatrenia, aby si navzájom a Komisii poskytli informácie potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto smernice, najmä jej článkov 2, 2a a 3, najmä prostredníctvom svojich príslušných nezávislých regulačných orgánov.“;

28.

články 25 a 25a sa vypúšťajú;

29.

článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do 19. decembra 2011 a potom každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice v znení zmien a doplnení a v prípade potreby podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä vzhľadom na najnovší technický rozvoj, konkurencieschopnosť sektora a úroveň mediálnej gramotnosti vo všetkých členských štátoch.

Táto správa tiež hodnotí otázku televíznej reklamy, ktorá sprevádza detské programy alebo je do nich včlenená, a najmä to, či množstvové a kvalitatívne pravidlá zahrnuté v tejto smernici poskytujú požadovanú úroveň ochrany.“

Článok 2

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (30) sa týmto mení a dopĺňa takto:

bod 4 prílohy „Smernice a nariadenia“, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. a), sa nahrádza takto:

„4.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (31): články 3h a 3i a články 10 až 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES (32).

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 19. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 202.

(2)  Ú. v. EÚ C 51, 6.3.2007, s. 7.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 15. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007.

(4)  Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(5)  Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126.

(6)  Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 155.

(7)  Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 104.

(8)  Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 15.

(9)  Ú. v. ES C 30, 5.2.1999, s. 1.

(10)  Uznesenie Európskeho parlamentu o televízii bez hraníc (Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 453).

(11)  Uznesenie Európskeho parlamentu o rizikách porušovania slobody prejavu a informácií v EÚ, a najmä v Taliansku (článok 11 ods. 2 Charty základných práv) (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1026).

(12)  Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS („Televízia bez hraníc“), zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES na obdobie rokov 2001 – 2002 (Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117).

(13)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

(15)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

(16)  Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(17)  Vec C-56/96 VT4, bod 22; vec C-212/97 Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; pozri aj: vec C-11/95 Komisia/Belgické kráľovstvo a vec C-14/96 Paul Denuit.

(18)  Vec C-212/97 Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; vec C-33/74 Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging; vec C-23/93 TV 10 SA/Commissariaat voor de Media, bod 21.

(19)  Vec C-355/98 Komisia/Belgicko [2000], Zb. I-1221, bod 28; vec C-348/96 Calfa [1999]. Zb. I-0011, bod 23.

(20)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.

(21)  Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

(22)  Vec C- 89/04, Mediakabel.

(23)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 44.

(24)  Ú. v. EÚ C 102, 28.4.2004, s. 2.

(25)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(26)  Ú. v. EÚ L 152, 20.6.2003, s. 16.

(27)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1901/2006 (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1).

(28)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9, zmenené v Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3.

(29)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené smernicou 2005/29/ES.

(31)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

(32)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/46


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

(2007/839/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. b) v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a s článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode s Ukrajinou o readmisii osôb.

(2)

Dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 18. júna 2007 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady prijatým 12. júna 2007.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné ustanoviť zjednodušený postup prijatia pozície Spoločenstva.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo oznámilo svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie podľa článku 20 ods. 2 dohody (2).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Spoločenstvo v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa článku 15 dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného readmisného výboru v otázke prijatia jeho rokovacieho poriadku podľa článku 15 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Stanovisko z 13. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

a

UKRAJINA,

ďalej len „zmluvné strany“,

ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ZNEPOKOJENÉ výrazným rozšírením činnosti organizovaných zločineckých skupín pri prevádzačstve migrantov,

TÚŽIACE ustanoviť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchly a účinný postup, ako identifikovať a bezpečne a kontrolovane vrátiť osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území Ukrajiny alebo niektorého členského štátu Európskej únie, a v duchu spolupráce uľahčiť presun takýchto osôb,

BERÚC DO ÚVAHY, že v prípadoch, keď je to potrebné, by Ukrajina a členské štáty Európskej únie mali vyvinúť maximálne úsilie, aby štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nelegálne vstúpili na ich územie, poslali do svojho štátu pôvodu alebo štátu trvalého pobytu,

UZNÁVAJÚCE nevyhnutnosť dodržiavania ľudských práv a slobôd a zdôrazňujúce, že touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Ukrajiny vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10. decembra 1948 a z medzinárodných právnych predpisov, najmä z Európskeho dohovoru zo 4. novembra 1950 o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z Dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951, z Protokolu o postavení utečencov z 31. januára 1967, z Medzinárodného dohovoru Organizácie Spojených národov o občianskych a politických právach z 19. decembra 1966 a z medzinárodných právnych nástrojov vydávania osôb,

MAJÚCE NA PAMÄTI, že spolupráca medzi Ukrajinou a Spoločenstvom v oblasti readmisie osôb a uľahčenia vzájomného cestovania je v spoločnom záujme oboch krajín,

BERÚCE DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá spadá do pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„zmluvné strany“ sú Ukrajina a Spoločenstvo;

b)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva a Írskej republiky;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Spoločenstva;

d)

„štátny príslušník Ukrajiny“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Ukrajiny;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Ukrajiny alebo niektorého z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť;

g)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Ukrajinou alebo niektorým členským štátom, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jej území; nemyslí sa tým dočasné povolenie zdržiavať sa na území v súvislosti s vybavovaním žiadosti o azyl, žiadosti o priznanie postavenia utečenca alebo žiadosti o udelenie povolenia na pobyt;

h)

„vízum“ je povolenie alebo rozhodnutie, ktoré vydá, respektíve prijme Ukrajina alebo niektorý členský štát a ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cez toto územie; nemyslí sa tým letiskové tranzitné vízum;

i)

„žiadajúci štát“ je štát (Ukrajina alebo niektorý členský štát), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 5 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 11 tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ je štát (Ukrajina alebo niektorý členský štát), ktorému sa žiadosť o readmisiu podľa článku 5 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 11 tejto dohody predkladá;

k)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán Ukrajiny alebo niektorého členského štátu poverený implementáciou tejto dohody v súlade s jej článkom 16;

l)

„pohraničná oblasť“ je územie, ktoré sa rozprestiera do vzdialenosti 30 kilometrov od spoločnej pozemnej hranice medzi členským štátom a Ukrajinou, takisto oblasť námorných prístavov vrátane colných priestorov a medzinárodných letísk členských štátov a Ukrajiny.

ODDIEL I

POVINNOSTI READMISIE

Článok 2

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Požiadaný štát na žiadosť žiadajúceho štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, prijme na svoje územie všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup alebo pobyt na území žiadajúceho štátu, ak sa v súlade s článkom 6 tejto dohody preukáže, že sú to štátni príslušníci požiadaného štátu.

To isté platí pre osoby, ktoré sa po vstupe na územie žiadajúceho štátu vzdali štátnej príslušnosti k požiadanému štátu, pričom nenadobudli štátnu príslušnosť žiadajúceho štátu.

2.   V prípade potreby požiadaný štát bezodkladne vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad s minimálnou lehotou platnosti šesť mesiacov, a to bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť prijatá späť. Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, požiadaný členský štát predĺži do 14 kalendárnych dní platnosť cestovného dokladu alebo v prípade potreby vydá nový cestovný doklad s rovnakou lehotou platnosti. Ak požiadaný štát do 14 kalendárnych dní nevydal cestovný doklad, nepredĺžil platnosť starého cestovného dokladu ani ho, ak to bolo potrebné, neobnovil, je tento požiadaný štát povinný akceptovať cestovný doklad, ktorého platnosť sa skončila.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Požiadaný štát na žiadosť žiadajúceho štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, prijme na svoje územie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup alebo na pobyt na území žiadajúceho štátu, ak sa v súlade s článkom 7 tejto dohody preukáže, že tieto osoby:

a)

vstúpili na územie niektorého členského štátu nelegálne priamo z územia Ukrajiny alebo vstúpili na územie Ukrajiny nelegálne priamo z územia niektorého členského štátu;

b)

pri vstupe na územie disponovali platným povolením na pobyt vydaným požiadaným štátom

alebo

c)

pri vstupe na územie disponovali platným vízom vydaným požiadaným štátom a vstúpili na územie žiadajúceho štátu priamo z územia požiadaného štátu.

2.   Povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a)

sa štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti ocitli na území iba v rámci leteckého tranzitu cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu;

b)

žiadajúci štát vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe naň okrem prípadov, ak:

i)

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom, ktoré má dlhšiu lehotu platnosti, alebo

ii)

sa pri získaní víza alebo povolenia na pobyt vydaného žiadajúcim štátom použili pozmenené alebo falšované doklady;

c)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nepotrebuje vízum, aby mohla vstúpiť na územie žiadajúceho štátu.

3.   Pokiaľ ide o členské štáty, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali dva alebo viaceré členské štáty, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou lehotou platnosti, prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa platnosť skončila všetkým dokladom, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, od skončenia platnosti ktorého uplynul najkratší čas. Ak nemožno predložiť žiadny z týchto dokladov, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Po tom, čo požiadaný štát odpovie kladne na žiadosť o readmisiu, žiadajúci štát vydá osobe, ktorej readmisia sa akceptovala, cestovný doklad uznávaný požiadaným štátom. Ak je žiadajúci štát členským štátom EÚ, na tento účel slúži štandardný cestovný doklad EÚ určený na účely vyhostenia, vyhotovený v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994 (príloha 7). Ak je žiadajúcim štátom Ukrajina, na tento účel slúži ukrajinská návratová doložka (príloha 8).

Článok 4

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prijme späť akúkoľvek osobu readmitovanú požiadaným štátom, ak sa v lehote troch mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky ustanovené v článku 2 alebo 3 tejto dohody.

V týchto prípadoch sa uplatnia mutatis mutandis ustanovenia o konaní podľa tejto dohody a požiadaný štát oznámi aj všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť.

ODDIEL II

KONANIE O READMISII

Článok 5

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 neustanovuje inak, pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá sa má prijať späť na základe niektorej z povinností uvedených v článkoch 2 a 3, sa vyžaduje predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu.

2.   Ak osoba, ktorá sa má prijať späť, má platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti, respektíve platné vízum alebo v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti povolenie na pobyt v požiadanom štáte, odovzdanie tejto osoby sa môže uskutočniť bez toho, aby žiadajúci štát musel predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu alebo písomné oznámenie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, ak bola osoba zadržaná v pohraničnej oblasti žiadajúceho štátu 48 hodín od nelegálneho prekročenia štátnej hranice danou osobou (vrátane prístavov a letísk) priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže predložiť žiadosť o readmisiu do dvoch dní po zadržaní tejto osoby (skrátené konanie).

4.   Žiadosť o readmisiu obsahuje tieto údaje:

a)

všetky dostupné údaje o osobe, ktorá sa má prijať späť (napr. krstné mená, priezviská, dátum a miesto narodenia, pohlavie a posledné miesto pobytu);

b)

dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, a doklady umožňujúce splniť podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

5.   V prípade potreby by mala žiadosť o readmisiu obsahovať aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

informácie o akomkoľvek inom ochrannom alebo bezpečnostnom opatrení, ktoré môže byť pri odovzdávaní určitej osoby nevyhnutné.

6.   Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný formulár, ktorý je vo forme prílohy 5 priložený k tejto dohode.

Článok 6

Dôkazné prostriedky v súvislosti so štátnou príslušnosťou

1.   Štátnu príslušnosť požiadaného štátu možno podľa článku 2 ods. 1:

a)

preukázať ktorýmkoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak uplynula lehota ich platnosti. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát bez ďalšieho vyšetrovania uzná štátnu príslušnosť. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať pozmenenými alebo falšovanými dokladmi;

b)

určiť ktorýmkoľvek z dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak uplynula lehota ich platnosti. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát pokladá štátnu príslušnosť za určenú – okrem prípadu, ak možno pomocou vyšetrovania uskutočneného príslušnými orgánmi žiadajúceho štátu dokázať opak. Štátnu príslušnosť nemožno určiť pozmenenými alebo falšovanými dokladmi.

2.   Ak nemožno pri určovaní štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť, predložiť žiadny z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, príslušný zastupiteľský úrad požiadaného štátu vypočuje dotknutú osobu na tento účel najneskôr do 10 kalendárnych dní. Uvedená lehota začne plynúť dňom doručenia žiadosti o readmisiu.

Článok 7

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkovtretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti možno podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody:

a)

splniť predložením ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 3a k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uzná, že došlo k nelegálnemu vstupu na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina) z jeho územia;

b)

splniť na základe ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 3b k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uskutoční vyšetrovanie a najneskôr do 20 kalendárnych dní poskytne odpoveď. V prípade kladnej odpovede, alebo ak odpoveď nebola poskytnutá v rámci stanovenej lehoty, požiadaný štát uzná, že došlo k nelegálnemu vstupu na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina) z jeho územia.

2.   Nezákonnosť vstupu na územie žiadajúceho štátu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Takisto riadne odôvodnené vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, predstavuje prima facie dôkaz o nezákonnom vstupe na územie, zdržiavaní sa na území alebo pobyte na ňom.

3.   Podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti možno podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) tejto dohody:

a)

splniť predložením ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 4a k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát bez ďalšieho vyšetrovania uzná štátnu príslušnosť týchto osôb;

b)

splniť na základe ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 4b k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uskutoční vyšetrovanie a najneskôr do 20 kalendárnych dní poskytne odpoveď. V prípade kladnej odpovede, alebo ak nebol dokázaný opak, alebo ak odpoveď nebola poskytnutá v rámci stanovenej lehoty, požiadaný štát uzná, že tieto osoby sa zdržiavali na jeho území.

4.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti nemožno preukázať pozmenenými alebo falšovanými dokladmi.

Článok 8

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu najneskôr do jedného roka po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky potrebné na vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na pobyt na ňom.

Ak sa žiadosť o readmisiu týchto osôb predloží po uplynutí uvedenej lehoty, povinnosť prijať späť tieto osoby nevzniká. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, predmetná lehota sa na požiadanie predĺži najviac o 30 kalendárnych dní.

2.   S výnimkou lehôt uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 3 písm. b) na žiadosť o readmisiu má požiadaný štát odpovedať bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 kalendárnych dní po dátume doručenia žiadosti. Ak existujú právne alebo vecné prekážky toho, aby sa odpoveď na žiadosť poskytla v stanovenej lehote, predmetná lehota sa na riadne odôvodnenú žiadosť predĺži, najviac však o 30 kalendárnych dní.

3.   Ak sa žiadosť o readmisiu predloží v skrátenom konaní (článok 5 ods. 3), treba na ňu odpovedať do dvoch pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. V prípade potreby možno na riadne odôvodnenú žiadosť požiadaného štátu a po schválení žiadajúcim štátom predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede na žiadosť o jeden pracovný deň.

4.   Ak sa nedoručí odpoveď po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, odovzdanie dotknutej osoby sa pokladá za schválené.

5.   V prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu sa žiadajúcemu štátu poskytnú dôvody.

6.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehôt uvedených v odseku 2 sa dotknutá osoba bezodkladne odovzdá spôsobom dohodnutým príslušnými orgánmi v súlade s článkom 9 ods. 1 tejto dohody. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na odstránenie právnych alebo vecných prekážok brániacich uskutočneniu odovzdania.

Článok 9

Postup pri odovzdávaní a spôsoby prepravy

1.   Príslušné orgány žiadajúceho štátu a požiadaného štátu sa pred uskutočnením odovzdania písomne dohodnú o dátume odovzdania, mieste vstupu na územie, o prípadnom úradnom sprievode a o všetkých ostatných dôležitých náležitostiach odovzdania.

2.   Prepravu možno uskutočniť akýmkoľvek dopravným prostriedkom: leteckou cestou, pozemnou cestou alebo námornou cestou. Odovzdanie osoby leteckou dopravou nie je obmedzené na použitie štátnych prepravcov žiadajúceho štátu alebo požiadaného štátu a môže sa uskutočniť aj pravidelnou linkou, ako aj chartrovým letom. V prípade, ak je potrebný úradný sprievod, výber členov tohto úradného sprievodu sa neobmedzuje iba na oprávnené osoby žiadajúceho štátu, platí iba podmienka, že to musia byť oprávnené osoby z Ukrajiny alebo z ktoréhokoľvek členského štátu.

ODDIEL III

TRANZIT

Článok 10

Zásady

1.   Členské štáty a Ukrajina by mali obmedziť možnosť využitia tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Požiadaný štát umožní tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak je zaručená následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Ak požiadaný štát vyžaduje, aby sa tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti uskutočnil s úradným sprievodom, treba túto požiadavku splniť. Podrobnosti postupu v súvislosti s tranzitom s úradným sprievodom sa stanovia vo vykonávacích protokoloch podľa článku 16.

4.   Požiadaný štát môže tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti, alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia;

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelia v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu alebo iným postihom alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

5.   Požiadaný štát môže zrušiť akékoľvek už vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré bránia tranzitu, alebo ak uskutočnenie prepravy cez prípadné tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie sú zaručené.

Článok 11

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu sa musí predložiť písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

typ tranzitu (leteckou, pozemnou alebo námornou cestou), tranzitnú trasu, ďalšie tranzitné štáty, ak nejaké sú, a štát konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo pseudonymy, dátum narodenia, pohlavie a – ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie úradného sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky podľa článku 10 ods. 2 splnené a dôvody na zamietnutie žiadosti podľa článku 10 ods. 4 nie sú známe.

Pri príprave žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je v podobe prílohy 6 priložený k tejto dohode.

2.   Požiadaný štát do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomnou formou oznámi žiadajúcemu štátu, že súhlasí s tranzitom, potvrdiac miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo že tranzit zamieta, a uvedie dôvody svojho zamietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje leteckou cestou, osoba, ktorá má byť prijatá späť, a jej prípadný úradný sprievod sú vyňaté z povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

ODDIEL IV

NÁKLADY

Článok 12

Náklady na dopravu a tranzit

Všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom až po hranicu štátu konečného určenia, ako aj prepravné a udržiavacie náklady požiadaného štátu týkajúce sa návratu osôb podľa článku 4 tejto dohody znáša žiadajúci štát. Uvedené platí bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov členských štátov a Ukrajiny žiadať náhradu týchto nákladov od dotknutých osôb alebo tretích osôb.

ODDIEL V

OCHRANA ÚDAJOV A DOLOŽKA NEDOTKNUTEĽNOSTI

Článok 13

Ochrana údajov

1.   Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak je to nevyhnutné pri plnení tejto dohody príslušnými orgánmi Ukrajiny alebo členského štátu. Pri oznamovaní a spracúvaní osobných údajov alebo pri nakladaní s nimi v konkrétnom prípade sa príslušné orgány Ukrajiny riadia príslušnými právnymi predpismi Ukrajiny a príslušné orgány členského štátu ustanoveniami smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu prijatými podľa tejto smernice.

2.   Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje možno zbierať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a nesmú ich odovzdávajúce orgány ani prijímajúce orgány ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zbierajú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať; konkrétne možno oznamovať len tieto osobné údaje:

i)

osobné údaje osoby, ktorú majú odovzdať (krstné mená, priezviská, iné používané, respektíve známe mená alebo pseudonymy, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť);

ii)

údaje z pasu, preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo iného identifikačného alebo cestovného dokladu (číslo, lehota platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania);

iii)

zastávky a trasu cesty;

iv)

ostatné informácie potrebné na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti dotknutej osoby, len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zbierali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej zmluvnej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie poinformuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a prijímaní osobných údajov.

Článok 14

Doložka nedotknuteľnosti

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti a záväzky Spoločenstva, členských štátov ani Ukrajiny vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z akéhokoľvek uplatniteľného medzinárodného dohovoru alebo dohody, ktorých sú zmluvnými stranami, vrátane tých, ktoré sa uvádzajú v preambule.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných oficiálnych alebo neformálnych dojednaní.

ODDIEL VI

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 15

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude mať tieto úlohy a kompetencie:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody a dbať na pravidelnú výmenu údajov v súvislosti s vykonávacími protokolmi vypracovanými jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou podľa článku 16;

b)

pripravovať návrhy a odporúčania, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia tejto dohody;

c)

rozhodovať o vykonávacích predpisoch potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor sa skladá zo zástupcov Spoločenstva a Ukrajiny; Spoločenstvo zastupuje Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vykonávacie protokoly

1.   Ukrajina a členský štát môžu vypracovať vykonávacie protokoly, ktoré sa týkajú pravidiel v súvislosti:

a)

s určením príslušných orgánov;

b)

s hraničnými priechodmi na odovzdanie osôb;

c)

so spôsobmi komunikácie medzi príslušnými orgánmi;

d)

so spôsobmi vrátenia osôb v rámci skráteného konania;

e)

s podmienkami readmisie s úradným sprievodom vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti s úradným sprievodom;

f)

s ďalšími prostriedkami a dokumentmi nevyhnutnými na vykonávanie tejto dohody;

g)

so spôsobmi a postupmi pri vymáhaní nákladov v súvislosti s vykonávaním článku 12 tejto dohody.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po tom, čo sa oznámia výboru uvedenému v článku 15.

3.   Ukrajina súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom v zmysle odseku 1 písm. d), e), f) alebo g) aj v súvislosti s ktorýmkoľvek iným členským štátom, ak ten o to požiada.

Článok 17

Vzťah k bilaterálnym readmisným dohodám členských štátov

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 tohto článku neustanovuje inak, ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo iného právne záväzného nástroja o readmisii osôb, ktorý bol alebo podľa článku 16 môže byť uzavretý medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou, ak sú ustanovenia bilaterálneho nástroja nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

2.   Počas dvojročného obdobia uvedeného v článku 20 ods. 3 sa naďalej uplatňujú ustanovenia o readmisii osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín obsiahnuté v bilaterálnych dohodách alebo iných právne záväzných nástrojoch uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Územná pôsobnosť

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 tohto článku neustanovuje inak, táto dohoda sa uplatňuje na území, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a na území Ukrajiny.

2.   Táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva.

Článok 19

Zmeny a doplnenia dohody

Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú vo forme samostatných protokolov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 tejto dohody.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a ukončenie platnosti

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Pokiaľ sa v odseku 3 tohto článku neustanovuje inak, táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia zavŕšenie postupu uvedeného v odseku 1.

3.   Povinnosti ustanovené v článku 3 tejto dohody sa začnú uplatňovať až dva roky po dátume uvedenom v odseku 2 tohto článku. Počas tohto dvojročného obdobia sa budú uplatňovať len na osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tých tretích krajín, s ktorými Ukrajina uzatvorila bilaterálne zmluvy alebo dohody o readmisii. Ako sa uvádza v článku 17 ods. 2, počas uvedeného dvojročného obdobia sa naďalej uplatňujú ustanovenia o readmisii osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín obsiahnuté v bilaterálnych dohodách alebo iných právne záväzných nástrojoch uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou.

4.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.   Túto dohodu možno vypovedať tým, že to ktorákoľvek strana oficiálne oznámi druhej strane. Dohoda prestane platiť šesť mesiacov po dátume uvedeného oznámenia.

Článok 21

Prílohy

Prílohy 1 až 8 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Luxemburgu osemnásteho júna dvetisícsedem v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image

PRÍLOHA 1

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU

(článok 6 ods. 1 písm. A)

pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

vnútroštátne preukazy totožnosti (vrátane dočasných a náhradných),

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky, služobné preukazy veliteľov námorných lodí a námornícke pasy,

osvedčenia o občianstve alebo iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo.

PRÍLOHA 2

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU

(článok 6 ods. 1 písm. B)

fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

výpovede svedkov,

výpovede dotknutej osoby a jazyk, ktorým on či ona hovorí, vrátane výsledkov akéhokoľvek úradného testu na preukázanie štátnej príslušnosti osoby. Na účely tejto prílohy sa pod pojmom „úradný test“ rozumie test zadaný alebo uskutočnený orgánmi žiadajúceho štátu a uznaný požiadaným štátom,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby.

PRÍLOHA 3

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN A OSOBAMI BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(článok 7 ods. 1)

PRÍLOHA 3A

úradné výpovede uskutočnené na účely skráteného konania, najmä výpovede príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu z požiadaného štátu a vstúpila priamo na územie žiadajúceho štátu,

letenky alebo lístky na vlak, autobus či loď, na ktorých je meno osoby a ktorými možno dosvedčiť prítomnosť dotknutej osoby v dopravnom prostriedku, ako aj to, že cestovala z územia požiadaného štátu priamo na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina),

letecké, vlakové, autobusové alebo lodné zoznamy cestujúcich, ktorými možno dosvedčiť prítomnosť dotknutej osoby v dopravnom prostriedku, ako aj to, že cestovala z územia požiadaného štátu priamo na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina).

PRÍLOHA 3B

úradné výpovede, najmä výpovede príslušníkov pohraničnej stráže žiadajúceho štátu alebo iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných, respektíve súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.

PRÍLOHA 4

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN A OSOBAMI BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(článok 7 ods. 2)

PRÍLOHA 4A

platné vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby alebo iný dôkaz vstupu na územie, respektíve odchodu z neho.

PRÍLOHA 4B

Fotokópie ktoréhokoľvek dokladu uvedeného v časti A.

PRÍLOHA 5

Image

Image

Image

PRÍLOHA 6

Image

Image

PRÍLOHA 7

ŠTANDARDNÝ CESTOVNÝ DOKLAD EÚ NA ÚČELY VYHOSTENIA

(v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994)

PRÍLOHA 8

UKRAJINSKÁ NÁVRATOVÁ DOLOŽKA

VYHLÁSENIE UKRAJINY

Pod pojmom „cestovný doklad“ sa rozumie doklad platný na účely cestovania do zahraničia, vydaný Ukrajinou, niektorým z členských štátov, štátom, ktorého občianstvo má readmitovaná osoba, alebo štátom, kde má odovzdávaná osoba trvalý pobyt.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 2 ODS. 1

Zmluvné strany berú do úvahy, že podľa vnútroštátnych právnych predpisov Ukrajiny aj členských štátov nemožno ukrajinskému občanovi ani občanovi EÚ odňať štátnu príslušnosť bez toho, aby nadobudol štátnu príslušnosť iného štátu.

Zmluvné strany súhlasia, že ak by sa mal tento právny stav zmeniť, vzájomne to včas prekonzultujú.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Ukrajina a Dánsko uzavreli rovnakú dohodu o readmisii, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie tesné vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Islandom a Nórskom, vyplývajúce najmä z dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Ukrajina uzavrela s Nórskom a Islandom rovnakú dohodu o readmisii, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O TECHNICKEJ A FINANČNEJ PODPORE

Obe strany súhlasia, že pri vykonávaní tejto dohody budú vychádzať zo zásad spoluzodpovednosti, solidarity a rovnocenného partnerstva v snahe zvládať migračné toky medzi Ukrajinou a EÚ.

ES je v tejto súvislosti odhodlané dať Ukrajine k dispozícii finančné prostriedky a pomôcť jej tým pri vykonávaní tejto dohody. V rámci tejto pomoci sa bude zvláštna pozornosť venovať budovaniu kapacít. Táto podpora sa Ukrajine poskytne v kontexte všeobecných priorít pomoci, a to v rámci celkového objemu finančných prostriedkov určených pre Ukrajinu a v plnom súlade s príslušnými vykonávacími pravidlami a postupmi, pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc ES.


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/66


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

(2007/840/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) body i) a ii) v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia v mene Európskeho spoločenstva rokovala s Ukrajinou o dohode o zjednodušení postupu pri vydávaní víz.

(2)

Dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 18. júna 2007 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady prijatým 12. júna 2007.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor pre správu dohody, ktorý môže prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné ustanoviť zjednodušený postup prijatia pozície Spoločenstva.

(5)

V súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska a Protokolom, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo a Írsko sa nezúčastňujú na prijatí tohto rozhodnutia a nie sú ním viazané, ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie podľa článku 14 ods. 1 dohody (2).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú experti z členských štátov, zastupuje Spoločenstvo v spoločnom výbore expertov zriadenom podľa článku 12 dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného výboru expertov v otázke prijatia jeho rokovacieho poriadku podľa článku 12 ods. 4 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Stanovisko z 13. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“, a

UKRAJINA,

ďalej len „zmluvné strany“,

S CIEĽOM ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi zmluvnými stranami a želajúc si rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja ekonomických, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov zjednodušením postupu pri vydávaní víz ukrajinským občanom,

ŽELAJÚC SI upraviť režim vzájomných ciest ukrajinských občanov a občanov členských štátov Európskej únie,

ZOHĽADŇUJÚC, že od 1. mája 2005 sú občania EÚ oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách na Ukrajinu, ktoré neprekračujú dĺžku 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Ukrajiny,

UZNÁVAJÚC, že ak by Ukrajina opätovne zaviedla pre občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity pre občanov EÚ rovnaké zjednodušenia, ktoré sú v súlade s dohodou priznané občanom Ukrajiny,

SO ZRETEĽOM NA akčný plán EÚ – Ukrajina, v ktorom sa stanovuje, že medzi EÚ a Ukrajinou sa začne konštruktívny dialóg o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi EÚ a Ukrajinou, so zreteľom na prípravu rokovaní o dohode o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, pričom sa zohľadňuje potreba pokroku pri prebiehajúcich rokovaniach o readmisnej dohode medzi ES a Ukrajinou,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie postupu pri vydávaní víz by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

UZNÁVAJÚC zavedenie bezvízového režimu pre občanov Ukrajiny z dlhodobej perspektívy,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska a protokol o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody neplatia pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írsko,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

1.   Účelom tejto dohody je zjednodušenie postupu pri vydávaní víz pre občanov Ukrajiny na predpokladaný pobyt, ktorý počas 180 dní neprekročí 90 dní.

2.   Ak by Ukrajina opätovne zaviedla pre občanov EÚ alebo určité kategórie občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity pre príslušných občanov EÚ rovnaké zjednodušenia, ktoré sú v súlade s touto dohodou priznané občanom Ukrajiny.

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

1.   Zjednodušený postup pri vydávaní víz upravený v tejto dohode platí pre občanov Ukrajiny len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo členských štátov alebo podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na problematiku, ktorá nie je upravená v ustanoveniach tejto dohody, napríklad zamietnutie vydania víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie primeraných prostriedkov na živobytie, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahuje právny poriadok Ukrajiny alebo členských štátov, alebo Spoločenstva.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Európskej únie“ je štátny príslušník členského štátu, ako je vymedzený v písmene a);

c)

„občan Ukrajiny“ je každá osoba, ktorá má ukrajinské štátne občianstvo;

d)

„vízum“ je oprávnenie vydané členským štátom alebo rozhodnutie prijaté týmto štátom, ktoré sa vyžaduje na:

vstup kvôli zamýšľanému pobytu v tomto členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, ktorý nepresahuje spolu 90 dní,

vstup na účely tranzitu cez územie tohto členského štátu alebo viacerých členských štátov;

e)

„osoba s legálnym pobytom“ je občan Ukrajiny, ktorý má oprávnenie alebo povolenie na základe právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Sprievodné doklady potvrdzujúce účel cesty

1.   Uvedené doklady sú postačujúce na doloženie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany pre uvedené kategórie občanov Ukrajiny:

a)

pre členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu:

list ukrajinského orgánu potvrdzujúci fakt, že žiadateľ je členom delegácie, ktorá cestuje na územie druhej zmluvnej strany na účely účasti na uvedených udalostiach, s priloženou kópiou oficiálnej pozvánky;

b)

pre podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií:

písomná žiadosť hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, úradu alebo pobočiek takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych a miestnych orgánov členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií na území členských štátov;

c)

pre vodičov vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí pôsobia na území členských štátov:

písomná žiadosť národného združenia dopravcov Ukrajiny poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

d)

pre členov vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov:

písomná žiadosť príslušnej železničnej spoločnosti Ukrajiny s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

e)

pre novinárov:

certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a doklad vydaný jej zamestnávateľom, potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce;

f)

pre účastníkov vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

g)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

h)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich profesionálny sprievod:

písomná žiadosť od hostiteľskej organizácie: príslušných orgánov, národných športových federácií a národných olympijských výborov členských štátov;

i)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami:

písomná žiadosť príslušného riadiaceho pracovníka/starostu týchto miest;

j)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členského štátu:

písomná žiadosť od hostiteľskej osoby;

k)

pre blízkych navštevujúcich pohrebné obrady:

úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

l)

pre návštevníkov vojenských a civilných cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

m)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov:

úradný doklad zdravotného zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia.

2.   Podľa odseku 1 tohto článku písomná žiadosť obsahuje tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo preukazu totožnosti, čas a účel cesty, počet vstupov a mená maloletých detí cestujúcich spolu s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno a priezvisko a adresu alebo

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celé meno a adresu a

meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba, spoločnosť, úrad alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti so sídlom na území členského štátu.

3.   Pre kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz vydávajú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov členských štátov.

Článok 5

Vydávanie viacnásobných vstupných víz

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné až päť rokov pre tieto kategórie osôb:

a)

členom národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, počas výkonu ich funkcie, s platnosťou víza obmedzenou na ich funkčné obdobie, ak je kratšie ako päť rokov;

b)

stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

c)

manželským partnerom a deťom (vrátane adoptovaných) mladším ako 21 rokov alebo závislým a rodičom (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členských štátov, s platnosťou víza obmedzenou na lehotu platnosti povolenia na pobyt;

d)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

e)

novinárom.

2.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné jeden rok nasledujúcim kategóriám osôb, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo udelené aspoň jedno vízum, ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, a odôvodnene žiadajú o vydanie viacnásobného vstupného víza:

a)

vodičom vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, pôsobiacich na území členských štátov;

b)

členom vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

c)

účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

d)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich profesionálnemu sprievodu;

e)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami.

3.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú viacnásobné vstupné víza platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné viacnásobné vstupné víza v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte a u ktorých stále trvajú dôvody na vydanie viacnásobných vstupných víz.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov neprekročí 90 dní počas 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre ukrajinských občanov je 35 EUR. Výška tohto poplatku sa môže preskúmať v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

2.   Ak by Ukrajina opätovne zaviedla vízovú povinnosť pre občanov EÚ, poplatok za udelenie víza účtovaný Ukrajinou nebude vyšší ako 35 EUR alebo ako dohodnutá suma, pokiaľ je poplatok preskúmaný v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

3.   Členské štáty môžu za vybavenie víza účtovať poplatok vo výške 70 EUR v prípadoch, ak žiadateľ predloží žiadosť o vydanie víza a podklady k nej tri dni pred predpokladaným dátumom odchodu. To neplatí pre prípady podľa článku 6 ods. 4 písm. b), c), e), f), j), k) a článku 7 ods. 3. Pre kategórie uvedené v článku 6 ods. 4 písm. a), d), g), h), i), l) až n) je poplatok v naliehavých prípadoch rovnaký ako poplatok stanovený v článku 6 ods. 1.

4.   Od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Ukrajiny s legálnym pobytom na území členských štátov;

b)

členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Ukrajine zúčastňujú na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

c)

členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

d)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

e)

zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;

f)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na účely účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;

g)

účastníci medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;

h)

účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

i)

účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami;

j)

novinári;

k)

dôchodcovia;

l)

vodiči vozidiel registrovaných na Ukrajine, poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, pôsobiaci na území členských štátov;

m)

členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

n)

deti vo veku do 18 rokov a nezaopatrené deti vo veku do 21 rokov.

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov rozhodnú o žiadosti o vydanie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných na vydanie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Európskej únie a Ukrajiny, ktorí stratili doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Ukrajiny alebo členských štátov odcudzené, môžu opustiť územie bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na prekročenie hraníc a vydaných diplomatickou misiou alebo konzulárnym miestom členských štátov alebo Ukrajiny.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Ukrajiny, ktorí nemôžu opustiť územie členských štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure, sa platnosť víza bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskom štáte o čas, ktorý je potrebný na ich návrat do štátu trvalého pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území členských štátov najviac 90 dní počas 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a nariadení týkajúcich sa národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel EÚ týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú občania Ukrajiny rovnaké právo cestovať po území členských štátov ako občania Európskej únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany vytvoria spoločný výbor expertov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Európskeho spoločenstva a Ukrajiny. Spoločenstvo zastupuje Komisia Európskych spoločenstiev, ktorej pomáhajú experti z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny alebo doplnenia k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k bilaterálnym dohodámmedzi členskými štátmi a Ukrajinou

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní uzatvorených medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy aj v tejto dohode.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade s príslušnými postupmi. Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb, ak tento deň nastane po dni stanovenom podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po tom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o tom, že dôvody na pozastavenie pominuli.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní po dni tohto oznámenia.

V Luxemburgu osemnásteho júna dvetisícsedem v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

Image

PROTOKOL K DOHODE O ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH, KTORÉ NEUPLATŇUJÚ SCHENGENSKÉ ACQUIS V PLNOM ROZSAHU

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale nevydávajú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, vydávajú vnútroštátne víza, ktorých platnosť je obmedzená na ich územie.

Tieto členské štáty môžu jednostranne uznať schengenské víza a povolenia na pobyt na účely tranzitu cez ich územie v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O VYDÁVANÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ Z DÔVODU NÁVŠTEVY VOJENSKÝCH A CIVILNÝCH CINTORÍNOV

Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov spravidla vydajú krátkodobé víza na obdobie do 14 dní pre osoby navštevujúce vojenské a civilné cintoríny.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda neplatí pre postupy pri vydávaní víz diplomatickými misiami a konzulárnymi miestami Dánskeho kráľovstva.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Dánska a Ukrajiny bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA

Zmluvné strany uznávajú, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Ukrajiny uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom najmä na základe Dohody z 18. mája 1999, ktorá sa týka pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu a Ukrajiny bezodkladne uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou.

VYHLÁSENIE KOMISIE O ODÔVODNENÍ ROZHODNUTIA O ZAMIETNUTÍ VÍZA

Uznávajúc dôležitosť transparentnosti pre žiadateľov o víza, Európska komisia pripomína, že návrh právneho predpisu o prepracovanie Spoločných konzulárnych pokynov pre víza pre diplomatické misie a konzulárne miesta bol prijatý 19. júla 2006 a stanovuje vypracovanie odôvodnení rozhodnutí o zamietnutí víza a možnosti odvolania sa.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O PRÍSTUPE ŽIADATEĽOV O VÍZA A O HARMONIZÁCII INFORMÁCIÍ O POSTUPOCH PRI VYDÁVANÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADOV, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O KRÁTKODOBÉ VÍZA

Uznávajúc dôležitosť transparentnosti pre žiadateľov o víza, Európske spoločenstvo pripomína, že návrh právneho predpisu o prepracovanie Spoločných konzulárnych pokynov pre víza pre diplomatické misie a konzulárne miesta bol Európskou komisiou prijatý 19. júla 2006 a stanovuje vypracovanie podmienok prístupu žiadateľov o víza do diplomatických misií a konzulárnych miest členských štátov.

Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť žiadateľom o víza, Európske spoločenstvo je toho názoru, že by sa mali prijať potrebné opatrenia:

Vo všeobecnosti by sa pre žiadateľov o víza mali vypracovať základné informácie o postupoch a podmienkach podávania žiadostí o víza a o platnosti vydávaných víz.

Európske spoločenstvo vypracuje zoznam minimálnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadateľom Ukrajiny poskytovali zrozumiteľné a jednotné základné informácie a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké doklady.

Vyššie uvedené informácie sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ konzulátov, letákov, internetových stránok atď.).

Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov poskytnú informácie o existujúcich možnostiach zjednodušenia postupu pri vydávaní krátkodobých víz v jednotlivých prípadoch podľa schengenského acquis.

NÁVRH POLITICKÉHO VYHLÁSENIA O MALOM POHRANIČNOM STYKU

VYHLÁSENIE POĽSKA, MAĎARSKA, SLOVENSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA

Maďarská republika, Poľská republika, Slovenská republika, ako aj Rumunsko odo dňa pristúpenia k EÚ vyhlasujú ich ochotu začať rokovania o bilaterálnych dohodách s Ukrajinou na účely zavedenia malého pohraničného styku zavedeného nariadením ES prijatým 5. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa mení a dopĺňa Schengenský dohovor.


Komisia

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/77


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. septembra 2007

o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES

(vec COMP/E-2/39.141 – Fiat)

[oznámené pod číslom K(2007) 4274]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2007/841/ES)

(1)

Toto rozhodnutie prijaté podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (1) je určené spoločnosti Fiat Auto SpA (ďalej len „Fiat“) a týka sa poskytovania technických informácií potrebných na opravu motorových vozidiel značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia.

(2)

Technické informácie obsahujú údaje, metódy a inštrukcie, ktoré sú potrebné na kontrolu, opravu a výmenu poškodených/pokazených/použitých dielov motorového vozidla alebo na opravenie porúch ktorýchkoľvek systémov motorového vozidla. Obsahujú sedem hlavných kategórií:

základné parametre (dokumentácia všetkých referenčných hodnôt a požadovaných hodnôt merateľných hodnôt týkajúcich sa motorového vozidla, ako je napríklad nastavenie točivého momentu motora, meranie vôle bŕzd, hydraulický tlak a tlak pneumatík),

schémy a opisy vykonaných opráv a údržbárskych prác (servisné knižky, technické dokumenty ako napríklad napríklad pracovné plány, opisy nástrojov, ktoré sa používajú pri oprave, a schematické a hydraulické zapojenie),

testovanie a diagnostika (vrátane chybovej diagnostiky/kódov chybových hlásení, softvéru a ostatných informácií potrebných na zistenie chýb na vozidlách) – mnohé, aj keď nie všetky tieto informácie, sú obsiahnuté v špecializovaných elektronických nástrojoch,

kódy, softvér a informácie, ktoré sú potrebné na preprogramovanie, obnovenie nastavení alebo opätovné spustenie elektronických riadiacich jednotiek (ECU), ktoré sa nachádzajú vo vozidle. Táto kategória súvisí s predchádzajúcou v tom, že na zistenie chýb sa často používajú tie isté elektronické nástroje a následne sa robia potrebné úpravy prostredníctvom elektronických riadiacich jednotiek,

informácie o náhradných dieloch, vrátane katalógov dielov s kódmi a opismi a metódy identifikácie motorového vozidla (t. j. údaje týkajúce sa konkrétneho vozidla, ktoré opravovni umožňujú zistiť individuálne kódy dielov použitých pri jeho výrobe, a určiť tak zodpovedajúce kódy kompatibilných originálnych náhradných dielov pre dané vozidlo),

osobitné informácie (oznámenia o zvolávacích akciách a o častých chybách),

materiály pre odbornú prípravu.

(3)

V decembri 2006 začala Komisia konanie a zaslala spoločnosti Fiat predbežné posúdenie zahŕňajúce predbežné stanovisko, že dohody, ktoré Fiat uzatvoril so svojimi partnermi v oblasti popredajných servisných služieb vzbudzujú obavy, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

(4)

Podľa predbežného posúdenia Komisie sa zdá, že Fiat pravdepodobne neposkytol určité kategórie technických opravárenských informácií po skončení prechodného obdobia stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (2). Navyše v čase, keď Komisia začala svoje zisťovanie, Fiat ešte stále nezaviedol účinný systém umožňujúci nezávislým opravovniam neviazaný prístup k technickým opravárenským informáciám. Hoci Fiat počas zisťovania Komisie zlepšil dostupnosť svojich technických informácií, konkrétne zriadením internetovej stránky venovanej technickým informáciám (ďalej len „TI stránka“) v júni 2005, zdá sa, že nezávislým opravovniam sú aj naďalej dostupné len neúplné informácie.

(5)

Z tohto predbežného posúdenia vyplynulo, že takýmto postupom bol ako relevantný trh dotknutý trh s poskytovaním opráv a údržby pre osobné vozidlá a takisto aj trh s poskytovaním technických informácií opravovniam. Autorizované siete Fiatu mali veľmi vysoký trhový podiel na prvom z týchto trhov, kým na druhom trhu bol Fiat jediným dodávateľom schopným poskytnúť všetky technické informácie potrebné pre opravovne jeho vozidiel.

(6)

Fiat v dohodách týkajúcich sa servisu a dodávok náhradných dielov vyžaduje, aby členovia jeho autorizovaných sietí vykonávali celý rad opráv spojených s príslušnými značkami vozidiel a vystupovali ako veľkopredajcovia náhradných dielov. Komisia sa obáva, že by prípadné negatívne dôsledky takýchto dohôd mohla posilniť aj skutočnosť, že Fiat neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, čím sú vlastne z poskytovania služieb vylúčené iné firmy, ktoré by chceli ponúkať odlišné opravárske služby.

(7)

Napokon Komisia dospela k predbežnému záveru, že opatrenia spoločnosti Fiat týkajúce sa poskytovania jej technických informácií nezávislým opravovniam nezodpovedajú potrebám nezávislých opravovní, ani pokiaľ ide o rozsah dostupných informácií a ani pokiaľ ide o ich dostupnosť, a že takýto postup v kombinácii s podobnými postupmi ostatných výrobcov motorových vozidiel by mohol prispieť k zhoršeniu postavenia nezávislých opravovní na trhu. Mohlo by to významným spôsobom poškodiť spotrebiteľa, či už podstatným zmenšením ponuky náhradných dielov, zvýšením cien opravárenských služieb, alebo zmenšením výberu opravovní, a takisto viesť aj k problémom s bezpečnosťou a k nedostatočnému prístupu k inovatívnym opravovniam.

(8)

Okrem toho by skutočnosť, že Fiat zjavne neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, mohla brániť uplatneniu výnimky podľa nariadenia (ES) č. 1400/2002 na dohody s jeho partnermi v oblasti popredajných servisných služieb, keďže podľa článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia sa uvedená výnimka neuplatňuje, ak dodávateľ motorových vozidiel odmietne poskytnúť nezávislým operátorom prístup k technickým informáciám, diagnostickým alebo iným zariadeniam, alebo nástrojom, vrátane akéhokoľvek relevantného softvéru alebo školenia vyžadovaného na opravu a údržbu týchto motorových vozidiel. Podľa vysvetlenia uvedeného v odôvodnení 26 uvedeného nariadenia nesmie v súvislosti s podmienkami týkajúcimi sa prístupu dochádzať k diskriminácii medzi autorizovanými a nezávislými operátormi.

(9)

Napokon Komisia dospela k predbežnému názoru, že v súvislosti s nedostatočným prístupom k technickým opravárenským informáciám sa na dohody uzatvorené medzi Fiatom a jeho autorizovanými opravovňami pravdepodobne nemôže uplatniť ustanovenie článku 81 ods. 3.

(10)

Fiat ponúkol 22. januára 2007 Komisii záväzky s cieľom rozptýliť obavy uvedené v súvislosti s hospodárskou súťažou v predbežnom posúdení.

(11)

Podľa týchto záväzkov sa pri určovaní rozsahu informácii, ktoré sa majú poskytnúť, používa zásada nediskriminácie medzi nezávislými a autorizovanými opravovňami. V tejto súvislosti Fiat zabezpečí, aby všetky technické informácie, nástroje, zariadenia, softvér a školenia nevyhnutné na realizáciu opráv a údržby jeho motorových vozidiel a poskytnuté zo strany alebo v mene Fiatu autorizovaným opravovniam a/alebo nezávislým dovozcom v ktoromkoľvek členskom štáte, boli takisto poskytnuté nezávislým opravovniam.

(12)

V záväzkoch sa spresňuje, že „technické informácie“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 zahŕňajú všetky informácie poskytované autorizovaným opravovniam potrebné na opravu a údržbu motorových vozidiel značky Fiat, Alfa Romeo a Lancia. Konkrétne sem patrí softvér, chybové kódy a iné parametre spolu s aktualizáciami, ktoré sú pri elektronických riadiacich jednotkách potrebné na zadanie alebo obnovenie nastavení odporúčaných spoločnosťou Fiat, ďalej metódy identifikácie motorového vozidla, katalógy náhradných dielov, pracovné riešenia vyvinuté na základe praktických skúseností týkajúcich sa problémov typických pre ten ktorý model alebo sériu, oznámenia o zvolávacích akciách a iné oznámenia o opravách, ktoré môžu byť realizované bezplatne v rámci autorizovanej siete opravovní.

(13)

Prístup k nástrojom zahŕňa aj prístup k elektronickým diagnostickým alebo iným opravárskym nástrojom spolu s príslušným softvérom vrátane jeho pravidelných aktualizácií, ako aj popredajný servis pre tieto nástroje.

(14)

Navrhované záväzky zaviažu Fiat a s ním spojené podniky, nebudú však priamo záväzné pre nezávislých dovozcov motorových vozidiel značky Fiat. Preto Fiat súhlasil s tým, že sa v tých členských štátoch, do ktorých distribuuje svoje motorové vozidlá značky Fiat, Alfa Romeo a/alebo Lancia prostredníctvom nezávislých dovozcov, bude usilovať zmluvne zaviazať tieto podniky, aby poskytli Fiatu akékoľvek technické informácie alebo jazykové verzie takýchto technických informácií, ktoré poskytli autorizovaným opravovniam v dotknutom členskom štáte. Fiat sa zaviazal bezodkladne zverejniť tieto technické informácie alebo jazykové verzie na svojej TI stránke.

(15)

Podľa odôvodnenia 26 nariadenia (ES) č. 1400/2002 nie je Fiat povinný poskytovať nezávislým opravovniam technické informácie, ktoré by tretej strane umožnili obísť alebo vypnúť zabudované poplašné zariadenie proti odcudzeniu vozidla a/alebo rekalibrovať (3) elektronické zariadenia alebo zasahovať do zariadení, ktoré určujú výkon vozidla. Ako každú výnimku uvedenú v právnych predpisoch EÚ, je potrebné aj odôvodnenie 26 interpretovať veľmi úzko. V záväzkoch sa uvádza, že ak by sa aj Fiat chcel odvolávať na túto výnimku, aby nezávislým opravovaniam nemusel poskytnúť technické informácie, zaviazal sa obmedziť množstvo neposkytnutých informácií len na tie, ktoré by mohli narušiť ochranu uvedenú v odôvodnení 26, a zabezpečiť, že absencia takýchto informácií nebude brániť nezávislým opravovniam vo výkone iných prác, ako sú práce uvedené v odôvodnení 26, vrátane prác na takých častiach, ako je elektronické riadenie motora, airbagy, napínače bezpečnostných pásov alebo prvky centrálneho uzamykania.

(16)

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 sa stanovuje, že technické informácie musia byť sprístupnené takým spôsobom, ktorý vyhovuje potrebám nezávislých opravovní. Z uvedeného vyplýva ako sprístupnenie informácií, tak aj také stanovenie cien, pri ktorom sa zohľadní rozsah, v akom nezávislé opravovne využívajú dané informácie.

(17)

V súlade s týmto pravidlom sa v záväzkoch vysvetľuje, že Fiat umiestni na TI stránku všetky technické informácie týkajúce sa modelov, ktoré boli uvedené na trh po roku 1996, a zabezpečí, aby sa na TI stránke alebo na akejkoľvek inej stránke, ktorá by ju mohla v budúcnosti nahradiť, nachádzali vždy všetky aktualizované technické informácie. Fiat vždy zabezpečí, aby bolo stránku možné kedykoľvek rýchlo nájsť a aby poskytovala ekvivalentnú úroveň informácií, akú umožňujú metódy poskytovania technických informácií členom jeho autorizovaných sietí. Ak Fiat alebo podnik konajúci v mene Fiatu sprístupní určité technické informácie autorizovaným opravovniam, najmä ak budú v jazykovej verzii niektorého zo štátov EÚ, Fiat zabezpečí, aby bola táto jazyková verzia informácií bezodkladne umiestnená na TI stránku.

(18)

Fiat sa zaviazal umiestniť do 31. decembra 2007 na TI stránku tieto tri kategórie technických informácií, ktoré sa tam zatiaľ nenachádzajú:

preklady technických informácií do príslušných jazykov, ktoré v súčasnosti Fiat nevlastní, ale poskytnú mu ich jeho nezávislí dovozcovia z dotknutých členských štátov,

informácie o opravách, ktoré je možné realizovať bezplatne v rámci siete autorizovaných opravovní, a

informácie o mediačných centrách uvedených v odôvodnení 21 tohto oznámenia.

(19)

V záväzkoch sa vysvetľuje, že systém spoplatnenia prístupu na internetovú stránku Fiatu vychádza z ročného poplatku za kompletný balík CD-ROM-ov poskytovaných zo strany Fiatu autorizovaným opravovniam, ktorý konkrétne predstavuje sumu 3 356 EUR a 65 EUR za katalóg náhradných dielov a dodatočný mesačný poplatok 134 EUR za aktualizácie údajov. Aby bola dodržaná požiadavka vyváženosti stanovená v nariadení, súhlasil Fiat s tým, že poskytne mesačnú, dennú a hodinovú pomernú tarifu pre vstupy pri cene 3 EUR za hodinu, 22 EUR za deň a 350 EUR za mesiac pre každú uvedenú značku vozidla. Fiat sa zaviazal počas obdobia platnosti záväzkov zachovať tento systém spoplatnenia prístupu na stránku a nezvyšovať poplatky nad priemernú mieru inflácie v rámci EÚ.

(20)

Záväzky, ktoré na seba prevzal Fiat, sa nedotýkajú žiadnych súčasných ani budúcich požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré by mohli zväčšiť rozsah technických informácií, ktoré musí Fiat poskytnúť nezávislým operátorom, a/alebo stanoviť lepší spôsob poskytnutia týchto informácií.

(21)

Fiat sa zaväzuje prijať mediačný mechanizmus na urovnanie sporu týkajúceho sa poskytovania technických informácií, ak si jeho uplatnenie vyžiada nezávislá opravovňa alebo združenie takýchto opravovní. Miesto konania mediácie je v tom členskom štáte, v ktorom má žiadajúca strana svoje sídlo, podľa pravidiel uznaného mediačného centra. Mediáciou nie je dotknuté právo podať v danej záležitosti žalobu na príslušnom vnútroštátnom súde.

(22)

V rozhodnutí sa uvádza, že so zreteľom na uvedené záväzky už nejestvujú dôvody na zásah Komisie. Tieto záväzky budú záväzné do 31. mája 2010.

(23)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia vydal 9. júla 2007 súhlasné stanovisko.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.

(3)  T. j. modifikovať pôvodné nastavenia ECU odlišne od odporúčaní Fiatu.


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/80


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu

[oznámené pod číslom K(2007) 5898]

(2007/842/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia Komisie 2004/4/ES (2) sa hľuzy Solanum tuberosum L. s pôvodom v Egypte v podstate nesmú dovážať do Spoločenstva. Pre dovoznú sezónu 2006/2007 bol však vstup takýchto hľúz do Spoločenstva povolený z „oblastí bez výskytu škodlivých organizmov“ a za predpokladu splnenia osobitných podmienok.

(2)

Počas dovoznej sezóny 2006/2007 bolo zaznamenané jedno zachytenie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egypt na toto zachytenie reagoval uspokojivým spôsobom. Príslušná oblasť sa zo zoznamu „oblastí bez výskytu škodlivých organizmov“ pre dovoznú sezónu 2007/2008 vymazala.

(4)

Na základe informácií, ktoré Egypt poskytol, Komisia stanovila, že za predpokladu splnenia určitých podmienok neexistuje riziko šírenia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vstupom hľúz Solanum tuberosum L. do Spoločenstva z oblastí Egypta bez výskytu škodlivých organizmov.

(5)

Vstup hľúz Solanum tuberosum L. s pôvodom v „oblastiach bez výskytu škodlivých organizmov“ v Egypte do Spoločenstva by mal byť preto povolený na dovoznú sezónu 2007/2008.

(6)

Rozhodnutie 2004/4/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/4/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa roky „2006/2007“ nahrádzajú rokmi „2007/2008“.

2.

V článku 4 sa dátum „31. augusta 2007“ nahrádza dátumom „31. augusta 2008“.

3.

V článku 7 sa dátum „30. septembra 2007“ nahrádza dátumom „30. septembra 2008“.

4.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode 1 písm. b) bode iii) sa roky „2006/2007“ nahrádzajú rokmi „2007/2008“;

b)

v bode 1 písm. b) bode iii) druhej zarážke sa dátum „1. januárom 2007“ nahrádza dátumom „1. januárom 2008“;

c)

v bode 1 písm. b) bode xii) sa dátum „1. januárom 2007“ nahrádza dátumom „1. januárom 2008“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Ú. v. EÚ L 2, 6.1.2004, s. 50. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/749/ES (Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 47).


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/81


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. decembra 2007,

ktoré sa týka schválenia programov kontroly salmonely v chovných kŕdľoch Gallus gallus v niektorých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/696/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa zdravia ľudí pri dovoze hydiny a násadových vajec

[oznámené pod číslom K(2007) 6094]

(Text s významom pre EHP)

(2007/843/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (3), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2160/2003 ktorým sa ustanovujú požiadavky na kontrolu salmonely u rôznych populáciách hydiny v členských štátoch. Požiadavky sa vzťahujú na členské štáty od dátumov stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu, najmä 18 mesiacov po ustanovení cieľa pri znižovaní prevalencie salmonely.

(2)

Cieľ pri takomto znižovaní platí pre chovné kŕdle Gallus gallus od 1. júla 2005 v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1003/2005 (4), pre nosnice od 1. augusta 2006 v súlade s nariadením (ES) č. 1168/2006 a pre brojlery od 1. júla 2007 v súlade s nariadením (ES) č. 646/2007 (5).

(3)

Kanada, Izrael, Tunisko a Spojené štáty predložili Komisii svoje programy kontroly salmonely v chove hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec a jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na chov. Preukázalo sa, že tieto programy poskytujú rovnaké záruky ako tie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 2160/2003, a preto by mali byť schválené.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2006/696/ES z 28. augusta 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých sa môže dovážať do Spoločenstva a prepravovať cez Spoločenstvo hydina, násadové vajcia, jednodňové kurčatá, mäso z hydiny, vtákov nadradu bežce a z voľne žijúcej pernatej zveri, vajcia a výrobky z vajec a vajcia bez obsahu špecifikovaných patogénov, a uplatniteľné podmienky týkajúce sa veterinárneho osvedčenia (6), a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/342/EHS, 2000/585/ES a 2003/812/ES, sa pokrýva dovoz do Spoločenstva a preprava cez Spoločenstvo najmä v prípade chovnej a úžitkovej hydiny, násadových vajec a jednodňových kurčiat a ustanovuje sa zoznam tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať príslušné zvieratá a násadové vajcia.

(5)

Podľa nariadenia (ES) č. 2160/2003 prijatie alebo ponechanie krajiny na zozname tretích krajín ustanovenom v právnych predpisoch Spoločenstva, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať príslušné zvieratá a násadové vajcia zahrnuté do tohto nariadenia, je podmienené tým, že príslušná tretia krajina predloží Komisii program rovnocenný vnútroštátnym programom kontroly salmonely, ktoré sa majú zaviesť v členských štátoch, a jeho schválením Komisiou.

(6)

Keďže programy Kanady, Izraela, Tuniska a Spojených štátov boli schválené, tieto krajiny by mali zostať na zozname tretích krajín stanovenom rozhodnutím 2006/696/ES, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať chovnú hydinu Gallus gallus, násadové vajcia z nej a jednodňové kurčatá Gallus gallus určené na chov.

(7)

Niektoré iné tretie krajiny, ktoré sú v súčasnosti na zozname v rozhodnutí 2006/696/ES, ešte nepredložili Komisii žiadny program kontroly salmonely. Keďže požiadavky na chovnú hydinu Gallus gallus, násadové vajcia z nej a jednodňové kurčatá Gallus gallus určené na chov sa už uplatňujú v rámci Spoločenstva, dovoz takejto hydiny a vajec z týchto tretích krajín by preto už nemal byť povolený. Zoznam tretích krajín alebo ich častí stanovený v časti 1 prílohy I k rozhodnutiu 2006/696/ES by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Na poskytnutie záruk rovnocenných požiadavkám v rámci Spoločenstva, by mali tretie krajiny, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať chovnú a úžitkovú hydinu Gallus gallus, násadové vajcia z nej a jednodňové kurčatá Gallus gallus určené na chov, potvrdiť, že program kontroly salmonely sa uplatnil na kŕdeľ pôvodu, a že tento kŕdeľ bol testovaný na prítomnosť sérotypov salmonely s významom pre zdravie ľudí, len čo sa začnú uplatňovať požiadavky na rôzne populácie v Spoločenstve.

(9)

Navyše podľa nariadenia (ES) č. 2160/2003 od 1. januára 2007 nemôžu byť v Spoločenstve kŕdle Gallus gallus použité na chovné účely a vajcia z nich nemôžu byť použité ako násadové vajcia, ak sú nakazené salmonelou Enteriditis a/alebo salmonelou Typhimurium. Preto by mal byť dovoz chovnej hydiny, jednodňových kurčiat a násadových vajec do Spoločnosti povolený, ak kŕdle pôvodu boli testované na salmonelu Enteritidis a salmonelu Typhimurium a výsledok týchto testov bol negatívny.

(10)

V nariadení Komisie (ES) č. 1177/2006 z 1. augusta 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny (7), sa ustanovujú určité pravidlá používania antimikrobiálnych látok a vakcín v rámci vnútroštátnych programov kontroly schválených Komisiou podľa nariadenia (ES) č. 2160/2003.

(11)

Tretie krajiny, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať chovnú a úžitkovú hydinu Gallus gallus, násadové vajcia a jednodňové kurčatá Gallus gallus, by mali potvrdiť, že špecifické požiadavky na používanie antimikrobiálnych a očkovacích látok stanovené v nariadení (ES) č. 1177/2006 sa uplatňovali odo dňa platnosti požiadaviek na rôzne populácie hydiny v Spoločenstve. Ak sa antimikrobiálne látky použili u jednodňových kurčiat na iné účely ako na kontrolu salmonely, tiež by to malo byť uvedené na osvedčení, keďže takéto použitie môže ovplyvniť vyšetrenie na salmonelu pri dovoze.

(12)

Vzorové veterinárne osvedčenia na dovoz chovnej a úžitkovej hydiny, jednodňových kurčiat a násadových vajec v rozhodnutí 2006/696/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. S cieľom vyhnúť sa budúcim zmenám a doplneniam vzorových veterinárnych osvedčení, keď sa začnú na úžitkovú hydinu a jednodňové kurčatá, okrem chovných, uplatňovať ustanovenia na dovoz v nariadení (ES) č. 2160/2003, by sa mali vzorové veterinárne osvedčenia zmeniť a doplniť tak, aby slúžili aj na dovoz týchto zvierat, s jasne uvedenými dátumami uplatňovania týchto zmien a doplnení na rôzne populácie.

(13)

Bulharsko a Rumunsko pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007. Od tohto dátumu sa ustanovenia o obchode vo vnútri Spoločenstva, stanovené v rozhodnutí 2006/696/ES, uplatňujú v týchto nových členských štátoch. Bulharsko a Rumunsko by preto mali byť vypustené zo zoznamov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať, a ktoré sú stanovené v časti 1 príloh I a II k rozhodnutiu 2006/696/ES.

(14)

Aby sa vyhlo narušeniu obchodu, použitie veterinárnych osvedčení v súčasnom znení, vydaných v súlade s rozhodnutím 2006/696/ES, by malo byť povolené na obdobie 60 dní po dátume začiatku uplatňovania tohto rozhodnutia.

(15)

S cieľom vyhnúť sa budúcim zmenám a doplneniam vzorových veterinárnych osvedčení, keď sa začnú na nosnice a brojlery Gallus gallus uplatňovať ustanovenia na dovoz v nariadení (ES) č. 2160/2003, by sa mali vzorové veterinárne osvedčenia zmeniť a doplniť tak, aby slúžili aj na dovoz týchto zvierat, s jasne uvedenými dátumami uplatňovania týchto zmien a doplnení na rôzne populácie. Dátum uplatňovania týchto zmien a doplnení by sa mal preto vhodným spôsobom odložiť na neskôr.

(16)

Rozhodnutie 2006/696/ES by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Programy kontroly predložené Kanadou, Izraelom, Tuniskom a Spojenými štátmi v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003 sa týmto schvaľujú, pokiaľ ide o salmonelu v kŕdľoch chovných sliepok.

Článok 2

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/696/ES sú zmenené a doplnené v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Zásielky chovnej a úžitkovej hydiny okrem vtákov nadradu bežce, jednodňových kurčiat, okrem vtákov nadradu bežce a násadových vajec z hydiny okrem vtákov nadradu bežce, pre ktoré boli vydané veterinárne osvedčenia v súlade s rozhodnutím 2006/696/ES, vo verzii platnej pred dátumom začiatku uplatňovania tohto rozhodnutia, môžu byť dovážanéné do Spoločenstva počas 60 dní od dátumu začiatku uplatňovania tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 15. februára 2008.

Body II 2.5 vzorového osvedčenia pre chovnú a úžitkovú hydinu okrem vtákov nadradu bežce, II. 2.4 vzorového osvedčenia pre jednodňové kurčatá okrem vtákov nadradu bežce v prílohe I k rozhodnutiu 2006/696/ES zmenenému a doplnenému týmto rozhodnutím uplatňujú od 1. januára 2009, ak sú úžitková hydina alebo jednodňové kurčatá určené výlučne na produkciu mäsa.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1237/2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1168/2006 (Ú. v. EÚ L 211, 1.8.2006, s. 4).

(5)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 295, 25.10.2006, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1237/2007.

(7)  Ú. v. EÚ L 212, 2.8.2006, s. 3.


PRÍLOHA

(1)

Príloha I k rozhodnutiu 2006/696/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť 1 sa nahrádza takto:

„Časť 1

Zoznam tretích krajín alebo ich častí (1)

Štát

Kód územia:

Opis územia

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Vzor(y)

Dodatočné záruky

1

2

3

4

5

6

AR – Argentína

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Austrália

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR – Brazília

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Štáty Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

Štáty Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW – Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH – Švajčiarsko

CH-0

 

 (2)

 

 

CL – Čile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR – Chorvátsko

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL – Grónsko

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Izrael

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS – Island

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Mexiko

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namíbia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM –

St Pierre a Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH – Thajsko

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunisko

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR – Turecko

TR-0

 

SPF

 

 

US – Spojené štáty

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF SRA, SRP

IV

 

UY – Uruguaj

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Južná Afrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v oddiele s podpoložkou „Dodatočné záruky (DZ)“ sa dopĺňa toto:

„IV

:

Príslušné záruky za chovnú hydinu Gallus gallus, jednodňové kurčatá Gallus gallus určené na chov a násadové vajcia z Gallus gallus, ktoré sú v súlade s ustanoveniami EÚ o kontrole salmonely, boli poskytnuté a potvrdia sa podľa modelu BPP, DOC a HEP v tomto poradí.“

ii)

po oddiele s podpoložkou „Dodatočné záruky (DZ)“ sa vkladá tento oddiel:

„Špecifické podmienky:

‚A‘

:

Zákaz dovážať do Spoločenstva chovnú hydinu Gallus gallus, jednodňové kurčatá Gallus gallus určené na chovné účely a násadové vajcia z Gallus gallus preto, že sa Komisii nepredložil alebo ňou nebol schválený program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.“

iii)

vzorové veterinárne osvedčenie pre chovnú alebo úžitkovú hydinu okrem vtákov nadradu bežce (BPP) sa nahrádza týmto:

„Vzorové veterinárne osvedčenie pre chovnú a úžitkovú hydinu okrem vtákov nadradu bežce (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

vzorové veterinárne osvedčenie pre jednodňové kurčatá okrem vtákov nadradu bežce (DOC) sa nahrádza týmto:

„Vzorové veterinárne osvedčenie pre jednodňové kurčatá okrem vtákov nadradu bežce (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

vzorové veterinárne osvedčenie pre násadové vajcia z hydiny okrem vtákov nadradu bežce (HEP) sa nahrádza týmto:

„Vzorové veterinárne osvedčenie pre násadové vajcia z hydiny okrem vtákov nadradu bežce (HEP)

Image

Image

Image

Image

(2)

V časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 2006/696/ES sa vypúšťajú záznamy týkajúce sa Bulharska a Rumunska.


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté špecifické požiadavky na udeľovanie osvedčení, ktoré sú stanovené v dohodách Spoločenstva uzatvorených s tretími krajinami.

(2)  Osvedčenia v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.“


18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/101


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku

[oznámené pod číslom K(2007) 6702]

(Text s významom pre EHP)

(2007/844/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (3), sa stanovujú určité ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom zabrániť šíreniu tejto choroby vrátane zriadenia oblastí A a B v súvislosti s predpokladaným alebo potvrdeným ohniskom tejto choroby.

(2)

Nemecko oznámilo Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v drobnochove na jeho území a prijalo náležité opatrenia podľa rozhodnutia 2006/415/ES vrátane zriadenia oblastí A a B podľa článku 4 uvedeného rozhodnutia.

(3)

Komisia v spolupráci s Nemeckom preskúmala tieto opatrenia a považuje za uspokojivé, že hranice oblastí A a B zriadených príslušným orgánom tohto členského štátu sú v dostatočnej vzdialenosti od skutočného miesta ohniska tejto choroby. Oblasti A a B v Nemecku možno preto potvrdiť a môže sa stanoviť trvanie tejto regionalizácie.

(4)

Rozhodnutie 2006/415/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať na nasledujúcom zasadaní Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); zmenené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/816/ES (Ú. v. EÚ L 326, 12.12.2007, s. 32).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do časti A sa vkladá tento text:

„ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť A

Dátum ukončenia platnosti podľa článku 4 ods. 4 písm. b) bod iii)

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

DE

NEMECKO

 

10-kilometrová zóna zriadená okolo ohniska v obci Großwoltersdorf vrátane celých obcí alebo častí obcí:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008“

2.

Do časti B sa vkladá tento text:

„ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť B

Dátum ukončenia platnosti podľa článku 4 ods. 4 písm. b) bod iii)

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

DE

NEMECKO

 

Obce:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008“


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/103


ROZHODNUTIE RADY 2007/845/SVV

zo 6. decembra 2007

o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 30 ods. 1 písm. a) a b) a 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Belgického kráľovstva, Rakúskej republiky a Fínskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Hlavným motívom cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti je finančný prospech. Tento finančný prospech dáva podnet na páchanie ďalšej trestnej činnosti s cieľom dosiahnuť ešte väčší zisk. Preto by útvary vynucovania práva mali mať potrebné zručnosti na vyšetrovanie a analyzovanie finančných stôp trestnej činnosti. Na účinný boj s organizovanou trestnou činnosťou je potrebné, aby si členské štáty Európskej únie rýchlo vymieňali informácie, ktoré môžu viesť k vypátraniu a zaisteniu príjmov z trestnej činnosti a iného majetku patriaceho zločincom.

(2)

Rada prijala rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (2) a rámcové rozhodnutie 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti (3), ktoré sa zaoberajú určitými hľadiskami justičnej spolupráce v trestných veciach v oblasti zmrazovania a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti, nástrojov trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou.

(3)

Je potrebné, aby príslušné orgány členských štátov, ktoré sa podieľajú na vypátraní nezákonných príjmov a iného majetku, ktorý môže byť predmetom konfiškácie, úzko spolupracovali a aby sa vypracovali ustanovenia umožňujúce priamu komunikáciu medzi týmito orgánmi.

(4)

Na tento účel by členské štáty mali mať zriadené vnútroštátne úrady pre vyhľadávanie majetku s právomocami v týchto oblastiach a mali by zabezpečiť, aby si tieto úrady mohli rýchlo vymieňať informácie.

(5)

Camdenská medziagentúrna sieť pre vyhľadávanie majetku (CARIN – Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) zriadená v Haagu 22. a 23. septembra 2004 Rakúskom, Belgickom, Nemeckom, Írskom, Holandskom a Spojeným kráľovstvom už tvorí celosvetovú neformálnu sieť odborníkov a expertov s cieľom zlepšiť vzájomné poznatky o metodikách a technikách v oblasti cezhraničnej identifikácie, zmrazenia, zaistenia a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou. Toto rozhodnutie by malo doplniť CARIN poskytnutím právneho základu na výmenu informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku všetkých členských štátov.

(6)

Vo svojom oznámení Rade a Európskemu parlamentu – Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov – Komisia obhajovala posilnenie nástrojov na riešenie finančných aspektov organizovanej trestnej činnosti okrem iného podporou zriaďovania spravodajských jednotiek na sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v členských štátoch.

(7)

Spolupráca medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku a medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku a inými jednotkami poverenými zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti by sa mala uskutočňovať na základe postupov a v lehotách ustanovených v rámcovom rozhodnutí Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (4) vrátane dôvodov na zamietnutie, ktoré sú v ňom uvedené.

(8)

Toto rozhodnutie by nemalo mať vplyv na dojednania o spolupráci podľa rozhodnutia Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúceho spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov pri výmene informácií (5) a na existujúce dojednania o policajnej spolupráci,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Úrady pre vyhľadávanie majetku

1.   Každý členský štát zriadi alebo určí vnútroštátny úrad pre vyhľadávanie majetku na účely zjednodušenia vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného, alebo ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členský štát môže v súlade so svojím vnútroštátnym právom zriadiť alebo určiť dva úrady pre vyhľadávania majetku. Ak sú v členskom štáte viac ako dva orgány poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti, členský štát určí najviac dva zo svojich úradov pre vyhľadávanie majetku ako kontaktné body.

3.   Každý členský štát určí orgány, ktoré sú vnútroštátnymi úradmi pre vyhľadávanie majetku v zmysle tohto článku. Členské štáty oznámia túto informáciu a všetky jej následné zmeny písomne Generálnemu sekretariátu Rady. Toto oznámenie nebráni iným orgánom povereným zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti, aby si podľa článkov 3 a 4 vymieňali informácie s úradom pre vyhľadávanie majetku v inom členskom štáte.

Článok 2

Spolupráca medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich úrady pre vyhľadávanie majetku navzájom spolupracovali na účely uvedené v článku 1 ods. 1 prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov buď na žiadosť, alebo bez vyžiadania.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby tejto spolupráci nebránilo postavenie úradov pre vyhľadávanie majetku podľa vnútroštátneho práva, bez ohľadu na to, či sú súčasťou správneho orgánu, orgánu vynucovania práva, alebo justičného orgánu.

Článok 3

Výmena informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku na žiadosť

1.   Úrad pre vyhľadávanie majetku členského štátu alebo iné orgány členského štátu poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti môžu požiadať úrad pre vyhľadávanie majetku iného členského štátu o informácie na účely uvedené v článku 1 ods. 1. Na tento účel uplatní rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV a pravidlá prijaté na jeho vykonanie.

2.   Pri vypĺňaní formulára ustanoveného v rámcovom rozhodnutí 2006/960/SVV dožadujúci úrad pre vyhľadávanie majetku spresní tiež predmet a dôvody tejto žiadosti a charakter konania. Taktiež poskytne podrobné údaje o cieľovom alebo požadovanom majetku (bankové účty, nehnuteľnosti, autá, jachty a iné cenné položky) a/alebo o pravdepodobne zainteresovaných fyzických alebo právnických osobách (napr. mená, adresy, dátumy a miesta narodenia, dátum registrácie, akcionárov, ústredia). Takéto podrobné údaje musia byť čo možno najpresnejšie.

Článok 4

Nevyžiadaná výmena informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku

1.   Úrady pre vyhľadávanie majetku alebo iné orgány poverené zjednodušením vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti si môžu v rámci uplatniteľného vnútroštátneho práva a bez podania žiadosti na tento účel vymieňať informácie, ktoré považujú za potrebné na vykonávanie úloh iného úradu pre vyhľadávanie majetku v súlade s účelom ustanoveným v článku 1 ods. 1.

2.   Na výmenu informácií podľa tohto článku sa primerane uplatní článok 3.

Článok 5

Ochrana údajov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa pravidlá zavedené na ochranu údajov uplatňovali aj v rámci postupu výmeny informácií stanoveného podľa tohto rozhodnutia.

2.   Použitie informácií, ktoré boli priamo alebo dvojstranne vymenené na základe tohto rozhodnutia, podlieha vnútroštátnym právnym predpisom na ochranu údajov prijímajúceho členského štátu, pričom informácie podliehajú rovnakým pravidlám na ochranu údajov, ako keby sa zhromažďovali v prijímajúcom členskom štáte. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s uplatňovaním tohto rozhodnutia sú chránené v súlade so zásadami Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovávaní osobných údajov a v členských štátoch, ktoré ho ratifikovali, dodatočného protokolu z 8. novembra 2001 k tomuto dohovoru týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov. Zásady odporúčania Rady Európy č. R(87) 15, ktoré upravuje používanie osobných údajov v policajnom sektore, by sa tiež mali zohľadňovať pri zaobchádzaní s osobnými údajmi získanými podľa tohto rozhodnutia zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Článok 6

Výmena najlepších postupov

Členské štáty zabezpečia, aby si úrady pre vyhľadávanie majetku vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa spôsobov zlepšenia účinnosti úsilia členských štátov pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktoré môžu byť predmetom príkazu príslušného justičného orgánu na zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu.

Článok 7

Vzťah k existujúcim dojednaniam o spolupráci

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z nástrojov Európskej únie o vzájomnej právnej pomoci alebo vzájomnom uznávaní rozhodnutí týkajúcich sa trestných vecí a z dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní medzi členskými štátmi a tretími krajinami o vzájomnej právnej pomoci a z rozhodnutia 2000/642/SVV a rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV.

Článok 8

Vykonávanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli schopné plne spolupracovať v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia, do 18. decembra 2008. Do toho istého dňa členské štáty doručia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení svojho vnútroštátneho práva, ktoré im umožnia dodržiavanie povinností uložených podľa tohto rozhodnutia.

2.   Pokiaľ členské štáty zatiaľ nevykonali rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV, odkazy na uvedené rámcové rozhodnutie v tomto rozhodnutí znamenajú odkazy na uplatniteľné nástroje policajnej spolupráce medzi členskými štátmi.

3.   Rada do 18. decembra 2010 a na základe správy Komisie posúdi, či členské štáty dodržiavajú toto rozhodnutie.

Článok 9

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Radu

predseda

A. COSTA


(1)  Stanovisko z 12. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

(5)  Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.


Korigendá

18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/106


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

( Úradný vestník Európskej únie L 15 z 20. januára 2007 )

Na strane 18 v kapitole VIII v názve kapitoly:

namiesto:

„… tretích krajín v regulačnej oblasti NEAFC“

má byť:

„… tretích krajín v oblasti dohovoru NEAFC“.

Na strane 18 v článku 49:

namiesto:

„… tretích krajín v regulačnej oblasti NEAFC …“

má byť:

„… tretích krajín v oblasti dohovoru NEAFC …“.

Na strane 19 v článku 52 ods. 3 a v článku 54 ods. 2:

namiesto:

„… regulačnej oblasti NEAFC.“

má byť:

„… v oblasti dohovoru NEAFC.“

Na strane 26 v článku 75 v tabuľke v názve tretieho stĺpca:

namiesto:

„Celkový úlovok (Mt)“

má byť:

„Celkový úlovok (tony)“.

Na strane 48 v prílohe I A v kolónke Druh: kalkany rodu Lepidorhombus, Lepidorhombus spp. v zóne VIIIc, IX a X:

namiesto:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 …“

má byť:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 51 v prílohe I A v kolónke Druh: čertovité, Lophiidae, v zóne VIIIC, IX a X:

namiesto:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 …“

má byť:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 57 v prílohe I A v kolónke Druh: treska merlang, Merlangius merlangus, v zóne IX a X:

namiesto:

„Zóna: IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 ….“

má byť:

„Zóna: IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 85 v prílohe I A v kolónke Druh: šprota severná, Sprattus sprattus, v zóne VIId a VIIe:

namiesto:

„ES

6 144

TAC

6 144“

má byť:

„ES

6 145

TAC

6 145“.

Na strane 98 v prílohe I B v kolónke Druh: treska tmavá, Pollachius virens, vo vodách Faerských ostrovoch zóny Vb:

namiesto:

„Francúzsko

1 630“

má byť:

„Francúzsko

1 632“.

Na strane 103 v prílohe I B v kolónke Druh: sebasty, Sebastes spp., vo vodách Faerských ostrovov zóny Vb:

namiesto:

„Nemecko

2 083“

má byť:

„Nemecko

2 084“.

Na strane 119 v názve prílohy II A:

namiesto:

„… V SKAGERRAKU, KATTEGATU“

má byť:

„… V SKAGERRAKU A KATTEGATU“.

Na strane 125 v prílohe II A v bode 13 v tabuľke I v stĺpci „Označenie“ v poslednom zázname na uvedenej strane:

namiesto:

„Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm …“

má byť:

„Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm …“.

Na strane 126 v prílohe II A v bode 13 v tabuľke v poslednom zázname na uvedenej strane:

namiesto:

„c.iii – 8.1. (f) Žiabrové siete a pascové splietané siete …“

má byť:

„c.iv – 8.1. f) Žiabrové siete a pascové splietané siete …“.

Na strane 156 v prílohe III A v bode 8.2. písm. b) bode ii):

namiesto:

„(ii)

sú zhotovené v súlade s technickými údajmi uvedenými v prílohe.“

má byť:

„ii)

sú zhotovené v súlade s technickými údajmi uvedenými v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia uplatniteľné v roku 2002 na obnovenie stavov tresky v Írskom mori.“