ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
11. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2007 zo 7. decembra 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1453/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa stanovuje paušálna odmena za hlásenie poľnohospodárskeho podniku na účtovný rok 2008 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky

69

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1455/2007 z 10. decembra 2007 o otvorení určitých kvót na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva

74

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže a obilnín

76

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1457/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

81

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/810/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. novembra 2007 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

83

Protokol k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

84

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/811/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 5. decembra 2007, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

89

 

 

Komisia

 

 

2007/812/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2007 o pridelení troch dodatočných dní na mori Holandsku na program zvýšenej účasti pozorovateľov v súlade s prílohou IIA k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 [oznámené pod číslom K(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2007 o pridelení dodatočných dní na mori Španielsku v divíziách VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu [oznámené pod číslom K(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1450/2007

z 10. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1451/2007

zo 4. decembra 2007

o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa smernice 98/8/ES členské štáty môžu povoliť uvedenie na trh len tých biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú aktívne látky zaradené do prílohy I, IA alebo IB k tejto smernici. Na základe prechodných opatrení, ktoré sú ustanovené v článku 16 ods. 1 smernice 98/8/ES, však členské štáty môžu povoliť uvedenie na trh biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú aktívne látky nezaradené do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES, ktoré už boli na trhu 14. mája 2000, ďalej len „existujúce aktívne látky“. Podľa odseku 2 toho istého článku sa má v rámci desaťročného pracovného programu vykonať kontrola všetkých existujúcich aktívnych látok. Zámerom tohto programu bolo identifikovať existujúce aktívne látky a určiť tie, ktoré sa majú posudzovať v rámci kontrolného programu na účely ich možného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(2)

Počiatočná etapa tohto programu bola ustanovená nariadením Komisie (ES) č. 1896/2000 zo 7. septembra 2000 o prvej etape programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o biocídnych výrobkoch (2).

(3)

Na základe nariadenia (ES) č. 1896/2000 sa museli identifikovať existujúce aktívne látky určené na použitie v biocídnych výrobkoch a tie látky, ktoré sa majú posudzovať na účely ich možného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES a ktoré sú určené na použitie v jednom alebo viacerých typoch výrobkov, sa museli oznámiť najneskôr do 28. marca 2002.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 (3), sa stanovil zoznam existujúcich aktívnych látok. Tento zoznam obsahoval aktívne látky, ktoré boli identifikované v súlade s článkom 3 ods. 1 alebo článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo ku ktorým boli predložené rovnocenné informácie v oznámení v súlade s článkom 4 ods. 1 tohto nariadenia.

(5)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2032/2003 sa tiež ustanovil úplný zoznam existujúcich aktívnych látok, ktoré sa majú posudzovať v rámci kontrolného programu. Tento zoznam obsahoval aktívne látky, v súvislosti s ktorými bolo prijaté aspoň jedno oznámenie v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo o ktoré prejavil záujem niektorý členský štát v súlade s článkom 5 ods. 3 tohto nariadenia. V zozname boli uvedené príslušné typy výrobkov.

(6)

Nariadením (ES) č. 2032/2003 sa umožnilo, že mnohé aktívne látky alebo kombinácie aktívna látka/typ výrobku, ktoré neboli pôvodne zaradené do kontrolného programu, sa môžu preskúmať za tých istých podmienok ako aktívne látky, ktoré sa posudzujú v rámci kontrolného programu za predpokladu, že prevádzkovatelia, ktorí prejavili záujem, predložili kompletnú dokumentáciu do 1. marca 2006.

(7)

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2032/2003 sa stanovil 1. september 2006 ako dátum, od ktorého by sa mali stiahnuť z trhu výrobky obsahujúce aktívne látky nepreskúmané v rámci kontrolného programu.

(8)

V článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2032/2003 sa ustanovilo, že existujúce aktívne látky neidentifikované subjektmi, ktoré ich používajú v biocídnych výrobkoch, sa majú považovať za výrobky, ktoré neboli uvedené na trh na biocídne účely do 14. mája 2000. Toto zaradenie na rovnakú úroveň s novými aktívnymi látkami by sa však nemalo posudzovať tak, že nezákonne neidentifikované existujúce aktívne látky môžu užívať výhody dočasného povolenia alebo dlhšieho obdobia na ochranu údajov, ktoré sú vyhradené pre naozaj nové aktívne látky. Do tohto ustanovenia by sa malo doplniť zodpovedajúce vysvetlenie.

(9)

Nariadením (ES) č. 2032/2003 sa zaviedla možnosť, aby členské štáty mohli požiadať o výnimku pre biocídne výrobky obsahujúce identifikované existujúce aktívne látky, ktoré nie sú preskúmané v rámci kontrolného programu, ale ktoré členské štáty považujú za významné z dôvodov zdravia, bezpečnosti alebo ochrany kultúrneho dedičstva alebo za rozhodujúce na fungovanie spoločnosti pri neexistencii technicky a hospodársky realizovateľných alternatívnych riešení alebo náhrad, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia alebo zdravia. Táto výnimka sa udeľuje žiadajúcim členským štátom len vtedy, keď sú žiadosti opodstatnené, ak pokračujúcim používaním nevzniknú obavy o ľudské zdravie a životné prostredie, resp. ak prebieha vývoj alternatívnych riešení. Členským štátom je vhodné umožniť, aby mohli naďalej žiadať o túto výnimku, a to aj v súvislosti s takou aktívnou látkou, o ktorej sa rozhodlo, že nebude zaradená do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Keďže kontrolný program uvedený v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES prebieha len do 14. mája 2010, po tomto termíne by sa už žiadna takáto výnimka nemala uplatňovať.

(10)

Určité látky alebo výrobky, ktoré ľudia alebo zvieratá bežne konzumujú ako potravu, sa tiež môžu používať ako návnady alebo odpudzovače škodlivých organizmov. Pre tieto látky existuje všeobecná dohoda, že požiadavky smernice 98/8/ES na povolenie/registráciu sa považujú za neopodstatnené a že by mali byť urýchlene vypustené z jej rozsahu pôsobnosti. Vzhľadom na to, že revízia smernice 98/8/ES bude trvať dosť dlhý čas, počas ktorého by životnosť týchto výrobkov na trhu mohla byť nezvratne zasiahnutá, je vhodné odložiť ich stiahnutie z trhu do 14. mája 2010.

(11)

Členský štát, ktorý prejavil záujem o posúdenie určitej aktívnej látky, by sa nemal určiť za spravodajský členský štát pre túto látku.

(12)

V snahe predísť duplicitnej práci, a najmä obmedziť testovanie na stavovcoch by požiadavky týkajúce sa prípravy a predkladania úplnej dokumentácie mali byť také, aby podnietili tých, ktorých oznámenia boli prijaté, ďalej len „účastníci“, aby postupovali spoločne, najmä formou predkladania spoločnej dokumentácie. Spravodajský členský štát by mal mať možnosť sprístupniť odkaz na každý test vykonaný na stavovcoch, ktorý sa vykonal v súvislosti s oznámením o existujúcej aktívnej látke, pokiaľ tento odkaz nie je dôverného charakteru na základe článku 19 smernice 98/8/ES. S cieľom získať skúsenosti v súvislosti s vhodnosťou požiadaviek na údaje a zabezpečiť vykonanie posúdenia aktívnych látok hospodárnym spôsobom by účastníci mali byť motivovaní poskytovať informácie o nákladoch na vypracovanie dokumentácie a o potrebe vykonávať testy na stavovcoch.

(13)

V snahe zabrániť omeškaniam by mali účastníci čo najskôr začať rozhovory so spravodajskými členskými štátmi s cieľom vyriešiť nejasnosti v súvislosti s požiadavkami na údaje. Žiadatelia iní ako účastníci, ktorí chcú v súlade s článkom 11 smernice 98/8/ES požiadať o zaradenie kombinácie aktívna látka/typ výrobku, ktorá sa posudzuje v rámci kontrolného programu, do prílohy I, IA alebo IB k tejto smernici, by mali predložiť úplnú dokumentáciu pre túto kombináciu v tom čase ako účastníci, aby nenarušili hladký priebeh kontrolného programu a neznevýhodnili účastníkov.

(14)

Požiadavky týkajúce sa obsahu a formátu dokumentácie a počtu súborov dokumentácií, ktoré sa majú predkladať, by mali byť vymedzené.

(15)

Malo by sa prijať ustanovenie na tie prípady, v ktorých sa k účastníkovi pripája výrobca, autor receptúry alebo združenie a v ktorých účastník odstupuje od kontrolného programu.

(16)

Výrobcovia, autori receptúr alebo združenia by v určitých lehotách mali mať možnosť prevziať úlohu účastníka pre existujúcu kombináciu aktívna látka/typ výrobku, v súvislosti s ktorou všetci účastníci odstúpili alebo žiadna dokumentácia nespĺňa požiadavky. V tých istých lehotách by za určitých okolností členské štáty mali mať možnosť prejaviť záujem a konať ako účastník za účelom zaradenia takejto kombinácie do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(17)

V snahe zamedziť zneužívaniu možnosti udržať aktívnu látku na trhu počas jej skúmania v rámci kontrolného programu by iný subjekt alebo členský štát mal mať možnosť prevziať úlohu účastníka v súvislosti s danou kombináciou aktívna látka/typ výrobku len jedenkrát. S tým istým cieľom by subjekt alebo členský štát, ktorý preberá úlohu účastníka, mal poskytnúť v určitej časovej lehote dôkaz o začatí práce na úplnej dokumentácii.

(18)

Mali by sa stanoviť časové lehoty, v ktorých spravodajský členský štát musí overiť úplnosť dokumentácie. Za výnimočných okolností by spravodajský členský štát mal mať možnosť stanoviť nový termín na predloženie častí dokumentácie, najmä keď účastník preukázal, že nebolo možné predložiť informácie v riadnom termíne, alebo aby sa vyriešili nejasnosti v súvislosti s požiadavkami na údaje, ktoré pretrvávajú napriek predchádzajúcim rokovaniam medzi účastníkom a spravodajským členským štátom.

(19)

Pre každú existujúcu aktívnu látku by mal spravodajský členský štát preskúmať a posúdiť dokumentáciu a výsledky predložiť Komisii a ostatným členským štátom vo forme správy zodpovedného orgánu a odporúčania pre rozhodnutie, ktoré sa má prijať v súvislosti s príslušnou aktívnou látkou. Aby sa zbytočne nepredlžoval rozhodovací proces, spravodajský členský štát by mal súčasne starostlivo posúdiť potrebu ďalších štúdií. Z rovnakého dôvodu by spravodajský členský štát mal byť povinný brať do úvahy informácie predložené po prijatí dokumentácie len za určitých podmienok.

(20)

Pred predložením hodnotiacich správ Stálemu výboru pre biocídne produkty by správy zodpovedného orgánu mali posúdiť ostatné členské štáty.

(21)

Keď napriek odporúčaniu na zaradenie aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES pretrvávajú obavy uvedené v článku 10 ods. 5 tejto smernice, Komisia by mala mať možnosť brať do úvahy ukončenie posudzovania iných existujúcich aktívnych látok s rovnakým použitím, ale bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tejto smernice. Malo by sa prijať ustanovenie, aby spravodajské členské štáty aktualizovali správy zodpovedných orgánov v prípadoch, keď je to potrebné.

(22)

Aby sa zabezpečil lepší prístup k informáciám, hodnotiace správy by sa mali navrhovať na základe správ, ktoré predkladajú zodpovedné orgány členských štátov, a mali by pre ne platiť tie isté pravidlá prístupu k informáciám, ako pre správy zodpovedných orgánov. Hodnotiace správy by mali vychádzať z pôvodnej správy zodpovedného orgánu so zmenami a doplneniami vzhľadom na všetky dokumenty, pripomienky a informácie, na ktoré sa prihliada v procese posudzovania.

(23)

Mala by existovať možnosť pozastaviť postupy ustanovené v tomto nariadení vzhľadom na uplatňovanie iných právnych predpisov Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o smernicu Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov (4), a po 1. júni 2009, pokiaľ ide o hlavu VIII a prílohu XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(24)

S cieľom zabezpečiť najúčinnejší priebeh kontrolného programu boli mnohé kombinácie aktívna látka/typ výrobku prerozdelené rôznym spravodajským členským štátom. Tento vývoj by sa mal odzrkadliť v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(25)

Nariadenie (ES) č. 2032/2003 bolo zmenené a doplnené pri niekoľkých príležitostiach (5) s cieľom zohľadniť pristúpenie nových členských štátov a skúsenosti z doterajšej implementácie kontrolného programu, a najmä ustanoviť nezaradenie mnohých aktívnych látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES preto, že požadované informácie neboli predložené v predpísanej lehote, alebo v prípadoch, keď požiadavky stanovené v článku 10 tejto smernice neboli splnené. Táto prax neustálej aktualizácie nariadenia (ES) č. 2032/2003 s cieľom sledovať vývoj kontrolného programu sa ukázala ako neefektívna a časovo náročná; okrem toho by mohla pôsobiť na zúčastnené strany zmätočne, pokiaľ ide o to, ktoré pravidlá sa uplatňujú a ktoré aktívne látky sa v súčasnosti kontrolujú. V záujme jasnosti sa uprednostňuje zrušenie nariadenia (ES) č. 2032/2003 a jeho nahradenie novým jednoduchším právnym predpisom, ktorým by sa ustanovili pravidlá pre kontrolný program, a Komisia by mala prijať osobitné právne predpisy pre budúce rozhodnutia o nezaradení.

(26)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie pracovného programu na systematické preskúmanie všetkých aktívnych látok, ktoré sú už na trhu k 14. máju 2000 ako aktívne látky biocídnych výrobkov, ďalej len „kontrolný program“, ako sa uvádza v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície uvedené v článku 2 smernice 98/8/ES a článku 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000.

Okrem toho sa ako „účastník“ označuje výrobca, autor receptúry alebo združenie, ktoré predložilo oznámenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000, alebo členský štát, ktorý prejavil záujem v súlade s článkom 5 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 3

Existujúce aktívne látky

1.   Zoznam aktívnych látok, ktoré boli identifikované ako dostupné na trhu pred 14. májom 2000 ako aktívne látky biocídnych výrobkov na účely iné, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 2 písm. c) a d) smernice 98/8/ES, sa uvádza v prílohe I.

2.   Úplný zoznam existujúcich aktívnych látok, ktoré sa majú preskúmať v rámci kontrolného programu, sa uvádza v prílohe II.

Zoznam zahŕňa tieto aktívne látky:

a)

existujúce aktívne látky oznámené v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo s článkom 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1687/2002 (6);

b)

existujúce aktívne látky, ktoré neboli oznámené, ale u ktorých niektorý členský štát prejavil záujem podporiť ich zaradenie do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES;

c)

existujúce aktívne látky, ktoré neboli oznámené, ale pre ktoré bola predložená dokumentácia jednému z členských štátov do 1. marca 2006 a tá bola posúdená tak, že spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu a bola prijatá ako úplná.

V zozname sa pre každú zaradenú aktívnu látku uvádzajú typy výrobkov, pre ktoré sa látka bude posudzovať v rámci kontrolného programu, ako aj spravodajský členský štát poverený vykonaním posúdenia.

Článok 4

Nezaradenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 6 tohto naradenia a odsek 2 tohto článku, biocídne výrobky obsahujúce aktívne látky, ktoré nie sú zaradené do prílohy II k tomuto nariadeniu alebo do prílohy I alebo IA k smernici 98/8/ES, sa už na trh neuvádzajú.

V prípade aktívnej látky zaradenej do prílohy II k tomuto nariadeniu platí pre túto látku prvý pododsek aj v súvislosti s každým typom výrobku, ktorý nie je zaradený do tejto prílohy.

2.   Biocídne výrobky obsahujúce aktívne látky zaradené do prílohy II k tomuto nariadeniu, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o nezaradení týchto aktívnych látok pre určitý alebo všetky ich oznámené typy výrobkov do prílohy I alebo IA k smernici 98/8/ES, sa už neuvádzajú na trh pre príslušné typy výrobkov s účinnosťou 12 mesiacov od dátumu uverejnenia takéhoto opatrenia, pokiaľ v rozhodnutí o nezaradení nie je ustanovené inak.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1 písm. b) a článok 15 ods. 2 smernice 98/8/ES, sa od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každá aktívna látka nezaradená do prílohy I posudzuje tak, že nebola uvedená na trh na biocídne účely pred 14. májom 2000.

Článok 5

Výnimka na základné použitie

1.   Členské štáty môžu požiadať Komisiu o výnimku z článku 4 ods. 1, ak sa domnievajú, že aktívna látka je pre nich významná z dôvodov zdravia, bezpečnosti alebo ochrany kultúrneho dedičstva alebo je rozhodujúca pre fungovanie spoločnosti, a keď neexistujú žiadne technicky a ekonomicky realizovateľné alternatívy alebo náhrady, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia.

K žiadostiam sa prikladá doklad obsahujúci zdôvodnenie a opodstatnenie.

2.   Žiadosti uvedené v odseku 1 Komisia postúpi ostatným členským štátom a uverejní ich elektronickou cestou.

Členské štáty alebo ktorýkoľvek subjekt môže do 60 dní od prijatia žiadosti písomne predložiť Komisii svoje pripomienky.

3.   So zreteľom na prijaté pripomienky Komisia môže udeliť výnimku z článku 4 ods. 1, ktorou umožní uvedenie látky na trh členských štátov žiadateľov najneskôr do 14. mája 2010 za predpokladu, že tieto členské štáty:

a)

zabezpečia, aby ďalšie používanie bolo možné len vtedy, keď výrobky obsahujúce túto látku sú schválené na plánované základné použitie;

b)

po zvážení všetkých dostupných informácií dospejú k záveru, že existuje oprávnený predpoklad, že ďalšie používanie nemá žiadny neprijateľný účinok na zdravie ľudí alebo zvierat ani na životné prostredie;

c)

pri získaní schválenia zavedú všetky vhodné opatrenia na obmedzenie rizika;

d)

zabezpečia, aby biocídne výrobky, ktoré na základe tohto schválenia zostanú na trhu po 1. septembri 2006, boli nanovo označené tak, aby ich označenie zodpovedalo podmienkam používania, ktoré stanovili členské štáty v súlade s týmto odsekom, a

e)

kde je to vhodné zabezpečia, aby držitelia schválenia alebo príslušné členské štáty hľadali alternatívne látky na takéto používanie alebo aby pripravili dokumentáciu na predloženie v súlade s postupom stanoveným v článku 11 smernice 98/8/ES najneskôr do 14. mája 2008.

4.   Príslušné členské štáty každoročne informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 3, a najmä o krokoch, ktoré vykonali podľa písmena e).

5.   Členské štáty môžu kedykoľvek preskúmať schválenia na biocídne výrobky, u ktorých bolo predĺžené obdobie na uvedenie na trh v súlade s odsekom 3. Vždy, keď je dôvod domnievať sa, že niektorá z podmienok stanovených pod písmenami a) až e) tohto odseku sa neplní, príslušné členské štáty bezodkladne vykonajú opatrenia na nápravu tohto stavu, alebo ak to nie je možné, zrušia schválenia príslušných biocídnych výrobkov.

Článok 6

Potraviny a krmivá

Odchylne od článku 4 ods. 1 členské štáty môžu povoliť najneskôr do 14. mája 2010 uvádzať na trh aktívne látky, ktoré pozostávajú výhradne z potravín alebo krmív určených na používanie ekvivalentné používaniu výrobku typu 19 ako odpudzovačov alebo návnad.

Na účely tejto výnimky sa ako „potravina alebo krmivo“ označuje ľubovoľná požívateľná látka alebo výrobok rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, či už spracovaná, čiastočne spracovaná, alebo nespracovaná, ktorá je určená ako požívatina pre ľudí alebo zvieratá alebo sa dôvodne predpokladá jej požívanie ľuďmi alebo zvieratami; do tejto kategórie nepatria výťažky alebo jednotlivé látky získané z potravín alebo krmív.

Článok 7

Preskúmanie existujúcich aktívnych látok v rámci kontrolného programu

1.   Kontrolu aktívnej látky zaradenej do zoznamu v prílohe II v súvislosti so špecifikovanými typmi výrobkov vykonáva spravodajský členský štát menovaný na tento účel na základe úplnej dokumentácie pre danú kombináciu látka/typ výrobku za predpokladu, že:

a)

dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu;

b)

úplná dokumentácia pre daný typ výrobku sa predloží v lehote stanovenej v článku 9 tohto nariadenia spolu so súhrnnou dokumentáciou uvedenou v článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 98/8/ES a vymedzenou v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Aktívna látka zaradená do zoznamu v prílohe II k tomuto nariadeniu sa posudzuje výlučne vo vzťahu k tým typom výrobkov, ktoré sú v nej špecifikované.

Pre kombinácie aktívna látka/typ výrobku uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c), s výnimkou typov výrobkov 8 a 14, sa dokumentácia začne posudzovať zároveň s posudzovaním dokumentácie pre aktívne látky obsiahnuté v tých istých typoch výrobkov.

2.   Členský štát, ktorý prejavil záujem podporiť zaradenie aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici, by sa nemal menovať za spravodajský členský štát pre túto látku.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté články 10, 11 a 12 tohto nariadenia, subjekty iné ako účastníci môžu v súlade s článkom 11 smernice 98/8/ES požiadať o zaradenie kombinácie existujúca aktívna látka/typ výrobku, ktorá je zaradená do zoznamu v prílohe II k tomuto nariadeniu, do prílohy I, IA alebo IB k tejto smernici. V takom prípade tieto subjekty predložia úplnú dokumentáciu pre danú kombináciu látka/typ výrobku v lehote stanovenej v článku 9.

Článok 8

Príprava úplnej dokumentácie

1.   Pri príprave úplnej dokumentácie treba vynaložiť primerané úsilie okrem iného na to, aby sa zabránilo duplicitnému testovaniu na stavovcoch, resp. aby sa vytvorila spoločná úplná dokumentácia.

2.   Pred začatím prípravy úplnej dokumentácie účastník:

a)

informuje spravodajský členský štát o každom testovaní na stavovcoch, ktoré už vykonal;

b)

kontaktuje spravodajský členský štát na účely konzultácií o prijateľnosti dôvodov na upustenie od vykonania určitých štúdií;

c)

informuje spravodajský členský štát o každom pláne na vykonanie ďalšieho testovania na stavovcoch na účely úplnej dokumentácie;

d)

keď dostane od spravodajského členského štátu informáciu, že niektorý iný účastník oznámil plán na vykonanie tých istých testov, vynaloží primerané úsilie na spoluprácu s týmto účastníkom pri vykonaní spoločného testovania.

Konzultácie, ktoré poskytne spravodajský členský štát v súlade s písmenom b) prvého pododseku, nepredurčujú výsledok kontroly úplnosti na základe článku 13 ods. 1.

3.   Spravodajský členský štát môže sprístupniť odkaz na každý test vykonaný na stavovcoch v súvislosti s aktívnou látkou zaradenou do zoznamu v prílohe II k tomuto nariadeniu okrem prípadov, keď sa s týmto odkazom má narábať ako s dôverným v súlade s článkom 19 smernice 98/8/ES. Takýto odkaz môže obsahovať názov príslušnej aktívnej látky, konečné výsledky testov a kontaktnú adresu vlastníka údajov.

4.   Ak má spravodajský členský štát informáciu o tom, že viacerí účastníci požadujú posúdenie určitej aktívnej látky, informuje o tom týchto účastníkov.

5.   Účastníci, ktorí požadujú posúdenie rovnakej aktívnej látky pre rovnaké typy výrobkov, vynaložia primerané úsilie na to, aby predložili spoločnú úplnú dokumentáciu, pričom plne rešpektujú pravidlá hospodárskej súťaže Spoločenstva.

Ak sa za týchto okolnosti spoločná dokumentácia nepredloží, každý individuálny súbor dokumentácie bude obsahovať podrobný opis aktivít vykonaných na zabezpečenie spolupráce a odôvodnenie neúčasti.

6.   Úplná dokumentácia a súhrnná dokumentácia obsahuje podrobný opis aktivít vynaložených na zabránenie duplicitného testovania na stavovcoch.

7.   Na poskytnutie informácií o nákladoch spojených so žiadosťou o posúdenie a o potrebe testovania na zvieratách na účely vypracovania úplnej dokumentácie môžu účastníci spolu s úplnou dokumentáciou predložiť spravodajskému členskému štátu rozpis nákladov na príslušné aktivity a vykonané štúdie.

Spravodajský členský štát poskytne tieto informácie Komisii pri predložení správy zodpovedného orgánu v súlade s článkom 14 ods. 4.

8.   Informácie o nákladoch spojených s vypracovaním úplnej dokumentácie a s testovaním na zvieratách vykonaným na tieto účely sa zaradia do správy uvedenej v článku 18 ods. 5 smernice 98/8/ES, spolu so všetkými vhodnými odporúčaniami, ktoré sa týkajú zmien v požiadavkách na údaje s cieľom znížiť potrebu testovania na zvieratách na minimum a zabezpečiť účinnosť z hľadiska nákladov a proporcionalitu.

Článok 9

Predloženie úplnej dokumentácie

1.   Ak spravodajský členský štát nestanoví inak, účastník predloží spravodajskému členskému štátu jednu papierovú a jednu elektronickú verziu úplnej dokumentácie.

V súlade s článkom 13 ods. 3 účastník takisto predloží jednu papierovú a jednu elektronickú verziu úplnej dokumentácie Komisii a každému členskému štátu. Každý členský štát, ktorý chce prijať kópiu dokumentácie alebo dodatočné kópie len v elektronickej forme, informuje o tom Komisiu, ktorá túto informáciu uverejní elektronickou cestou. Ak sa členský štát následne rozhodne inak, okamžite o tom informuje Komisiu, na základe čoho Komisia zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje uverejnené informácie.

2.   Pre existujúce aktívne látky zaradené do zoznamu v prílohe II musí zodpovedný orgán spravodajského členského štátu prijať úplnú dokumentáciu v týchto lehotách:

a)

pre typy výrobkov 8 a 14 do 28. marca 2004;

b)

pre typy výrobkov 16, 18, 19 a 21 od 1. novembra 2005 do 30. apríla 2006;

c)

pre typy výrobkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 13 od 1. februára 2007 do 31. júla 2007;

d)

pre typy výrobkov 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 a 23 od 1. mája 2008 do 31. októbra 2008.

Článok 10

Pripájanie a nahrádzanie účastníkov

Keď sa výrobca, autor receptúry alebo združenie na základe vzájomnej dohody pripojí k niektorému účastníkovi alebo ho nahradí na účely predloženia úplnej dokumentácie, všetky účastnícke strany tejto dohody o tom spoločne informujú Komisiu a spravodajský členský štát a priložia príslušné dokumenty o prístupe.

Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje všetkých ostatných účastníkov, ktorí požadujú posúdenie rovnakej aktívnej látky vo vzťahu k rovnakým typom výrobkov.

Článok 11

Odstúpenie účastníkov

1.   Keď má účastník v úmysle ukončiť účasť v kontrolnom programe, informuje o tom príslušný spravodajský členský štát a Komisiu, a to písomne a bezodkladne, s uvedením dôvodov.

Komisia o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje ostatné členské štáty a všetkých ostatných účastníkov, ktorí požadujú posúdenie rovnakej aktívnej látky vo vzťahu k rovnakým typom výrobkov.

2.   Keď pre určitú kombináciu existujúca aktívna látka/typ výrobku odstúpia všetci účastníci, Komisia o tom informuje členské štáty a informáciu uverejní elektronickou cestou.

Článok 12

Prevzatie úlohy účastníka

1.   Do troch mesiacov od uverejnenia informácie uvedenej v článku 11 ods. 2 elektronickou cestou výrobca, autor receptúry, združenie alebo iný subjekt môže informovať Komisiu o svojom úmysle prevziať úlohu účastníka vzhľadom na kombináciu existujúca aktívna látka/typ výrobku.

V lehote uvedenej v prvom pododseku môže členský štát takisto informovať Komisiu o svojom záujme prevziať úlohu účastníka na účely podpory zaradenia kombinácie existujúca aktívna látka/typ výrobku do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES, ak existujú spôsoby použitia, ktoré členský štát považuje za významné, najmä pre ochranu ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo pre životné prostredie.

2.   Subjekt alebo členský štát, ktorý chce prevziať úlohu odstúpeného účastníka, do troch mesiacov po oznámení svojho úmyslu Komisii jej poskytne dôkaz, že práca na vypracovaní úplnej dokumentácie sa začala.

3.   Na základe dôkazov uvedených v odseku 2 Komisia rozhodne, či dovolí záujemcovi alebo členskému štátu úlohu účastníka prevziať alebo nie.

Keď Komisia dovolí záujemcovi alebo členskému štátu prevziať úlohu účastníka, môže rozhodnúť v prípade potreby o predĺžení príslušnej lehoty na predloženie úplnej dokumentácie uvedenej v článku 9.

4.   Prevzatie úlohy účastníka pre danú kombináciu existujúca aktívna látka/typ výrobku sa môže povoliť iba jedenkrát.

5.   Keď Komisia nedostane žiadnu odpoveď podľa odseku 1, prijme rozhodnutie o nezaradení existujúcej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES v rámci kontrolného programu pre príslušné typy výrobkov.

Článok 13

Kontrola úplnosti dokumentácie

1.   Do troch mesiacov od prijatia dokumentácie pre kombináciu existujúca aktívna látka/typ výrobku a najneskôr tri mesiace po uplynutí príslušnej lehoty stanovenej v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia spravodajský členský štát overí, či sa dokumentácia má prijať ako úplná v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) smernice 98/8/ES.

Po začatí konzultácií spravodajského členského štátu s inými členskými štátmi a s Komisiou v súvislosti s prijateľnosťou dokumentácie sa toto obdobie môže predĺžiť až do ukončenia konzultácií, ale maximálne na šesť mesiacov od prijatia dokumentácie.

2.   Spravodajský členský štát môže ako podmienku na uznanie úplnosti dokumentácie vyžadovať, aby bol v dokumentácii poskytnutý dôkaz o zaplatení zálohy na poplatky splatné na základe článku 25 smernice 98/8/ES, a to jej časti alebo v plnej výške.

3.   Keď sa dokumentácia považuje za úplnú, spravodajský členský štát potvrdí účastníkovi prijatie dokumentácie a poskytne súhlas na to, aby účastník postúpil súhrnnú dokumentáciu Komisii a ostatným členským štátom do jedného mesiaca od prijatia potvrdenia.

Ak členský štát po prijatí súhrnnej dokumentácie má oprávnený dôvod domnievať sa, že táto dokumentácia nie je úplná, bezodkladne oznámi svoje obavy spravodajskému členskému štátu, Komisii a ostatným členským štátom.

Spravodajský členský štát ihneď začne konzultácie s daným členským štátom a s Komisiou s cieľom prerokovať vyjadrené obavy a zblížiť protichodné stanoviská.

4.   Za výnimočných okolností môže spravodajský členský štát stanoviť nový termín na predloženie informácií, ktoré účastník nebol schopný predložiť v riadnom termíne z riadne doložených dôvodov.

Účastník do troch mesiacov od získania informácie o novom termíne poskytne spravodajskému členskému štátu dôkaz o tom, že práca na poskytnutí chýbajúcich informácií sa začala.

Ak spravodajský členský štát usúdi, že získal dostatočný dôkaz, vykoná posúdenie v súlade s článkom 14, akoby dokumentácia bola úplná. V opačnom prípade sa posudzovanie nezačne, pokiaľ sa nepredložia chýbajúce informácie.

5.   Ak sa úplná dokumentácia nedodá v lehote stanovenej v článku 9 alebo v novom termíne stanovenom v súlade s odsekom 4, spravodajský členský štát o tom informuje Komisiu a uvedie dôvody, ktoré na odôvodnenie predložil účastník.

Spravodajský členský štát informuje aj Komisiu v prípadoch, keď účastník neposkytne požadovaný dôkaz v súlade s druhým pododsekom odseku 4. V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku a ak sa žiadna iná dokumentácia netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ výrobku, všetci účastníci sa považujú za odstúpených a článok 11 ods. 2 a článok 12 sa uplatňujú s príslušnými zmenami.

Článok 14

Posudzovanie dokumentácie zo strany spravodajského členského štátu

1.   Keď spravodajský členský štát považuje dokumentáciu za úplnú, vykoná posúdenie do dvanástich mesiacov od prijatia dokumentácie v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES a vypracuje správu o tomto posúdení, ďalej len „správa zodpovedného orgánu“.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 98/8/ES, spravodajský členský štát môže prihliadať na iné významné technické alebo vedecké informácie týkajúce sa vlastností aktívnej látky, produktov látkovej premeny alebo zvyškov.

2.   Na žiadosť účastníka môže spravodajský členský štát brať do úvahy dodatočné informácie týkajúce sa aktívnej látky, pre ktorú bola dokumentácia prijatá ako úplná, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

účastník informoval spravodajský členský štát v čase predloženia dokumentácie o tom, že prebieha príprava dodatočných informácií;

b)

dodatočné informácie sa predložia najneskôr deväť mesiacov po prijatí dokumentácie v súlade s článkom 13 ods. 3;

c)

v porovnaní s pôvodne predloženými údajmi sú dodatočné informácie rovnako spoľahlivé alebo spoľahlivejšie v dôsledku uplatnenia noriem rovnakej alebo vyššej kvality;

d)

v porovnaní s pôvodne predloženými údajmi slúžia dodatočné informácie na podporu iného záveru týkajúceho sa aktívnej látky na účely odporúčania na základe odseku 6.

Spravodajský členský štát zohľadní dodatočné informácie, ktoré predložili subjekty iné ako účastníci, len vtedy, keď tieto informácie spĺňajú podmienky stanovené v písmenách b), c) a d) prvého pododseku.

3.   Keď je to potrebné na uplatňovanie odseku 1, najmä keď sa dodatočné informácie požadujú do termínu, ktorý stanovil spravodajský členský štát, spravodajský členský štát môže žiadať, aby účastník predložil aktualizovanú súhrnnú dokumentáciu Komisii a ostatným členským štátom, keď získa dodatočné informácie.

Všetci účastníci sa považujú za odstúpených a článok 11 ods. 2 a článok 12 sa uplatňujú s príslušnými zmenami, ak:

a)

dodatočné informácie nie sú prijaté do stanoveného termínu;

b)

účastník neposkytne primerané zdôvodnenie ďalšieho odkladu konečného termínu;

c)

žiadna iná dokumentácia sa netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ výrobku.

4.   Spravodajský členský štát ihneď zašle kópiu správy zodpovedného orgánu Komisii, ostatným členským štátom a účastníkovi.

5.   Spravodajský členský štát sa môže rozhodnúť, že správu zodpovedného orgánu neposkytne, ak neboli v plnej výške zaplatené poplatky splatné na základe článku 25 smernice 98/8/ES, a informuje o tom zodpovedajúcim spôsobom účastníka a Komisiu.

Všetci účastníci sa považujú za odstúpených a článok 11 ods. 2 a článok 12 sa uplatňujú s príslušnými zmenami, ak:

a)

sa do troch mesiacov od dátumu prijatia tejto informácie účastníkom neuhradí platba v plnej výške;

b)

žiadna iná dokumentácia sa netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ výrobku.

6.   Správa zodpovedného orgánu sa predkladá vo forme, ktorú odporučí Komisia, a obsahuje jedno z týchto odporúčaní:

a)

odporúčanie na zaradenie existujúcej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES, v prípade potreby aj s uvedením podmienok na zaradenie;

b)

odporúčanie na nezaradenie existujúcej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES so zdôvodnením.

Článok 15

Postupy Komisie

1.   Komisia po prijatí správy zodpovedného orgánu podľa článku 14 ods. 4 tohto nariadenia bezodkladne vypracuje návrh rozhodnutia uvedeného v článku 27 smernice 98/8/ES.

2.   Pred vypracovaním návrhu rozhodnutia uvedeného v odseku 1 uskutoční Komisia konzultácie s odborníkmi z členských štátov s cieľom zaoberať sa všetkými nevyriešenými problémami, ak je to potrebné vzhľadom na pripomienky predložené k správe zodpovedného orgánu. V prípade potreby a na žiadosť Komisie spravodajský členský štát vypracuje aktualizovanú správu zodpovedného orgánu.

3.   Ak aj napriek odporúčaniu na zaradenie podľa článku 14 ods. 6 tohto nariadenia existujúca aktívna látka stále vyvoláva obavy, ako sa uvádza v článku 10 ods. 5 smernice 98/8/ES, Komisia môže bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tejto smernice, prihliadnuť na výsledok posudzovania iných existujúcich aktívnych látok s rovnakým použitím.

4.   Na základe dokumentov a informácií uvedených v článku 27 ods. 2 smernice 98/8/ES spravodajský členský štát vypracuje aktualizovanú správu zodpovedného orgánu, ktorej prvú časť tvorí hodnotiaca správa. Túto hodnotiacu správu posúdi Stály výbor pre biocídne výrobky. Ak pre niektorú kombináciu aktívna látka/typ výrobku bolo predložených niekoľko súborov dokumentácie, spravodajský členský štát vyhotoví jednu hodnotiacu správu na základe informácií obsiahnutých v týchto súboroch.

Článok 16

Prístup k informáciám

Ak spravodajský členský štát predložil správu zodpovedného orgánu v súlade s článkom 14 ods. 4 tohto nariadenia alebo ak Stály výbor pre biocídne výrobky vyhotovil alebo aktualizoval hodnotiacu správu, Komisia sprístupní túto správu alebo každú jej aktualizáciu elektronickou cestou s výnimkou informácií, s ktorými sa má narábať ako s dôvernými v súlade s článkom 19 smernice 98/8/ES.

Článok 17

Pozastavenie postupov

Keď v súvislosti s nejakou aktívnou látkou zaradenou do prílohy II k tomuto nariadeniu Komisia predloží návrh na zmenu a doplnenie smernice č. 76/769/EHS alebo prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 s účinnosťou od 1. júna 2009 s cieľom zakázať uvedenie tejto látky na trh alebo jej používanie v určitých alebo vo všetkých typoch výrobkov, vrátane používania na biocídne účely, postupy ustanovené v tomto nariadení v súvislosti s používaním tejto látky v príslušných typoch výrobkov sa môžu pozastaviť až do prijatia rozhodnutia o tomto návrhu.

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2032/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/47/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2032/2003 (Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1849/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 63).

(4)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES (Ú. v. EÚ L 257, 3.10.2007, s. 13).

(5)  Nariadením (ES) č. 1048/2005 (Ú. v. EÚ L 178, 9.7.2005, s. 1) a nariadením (ES) č. 1849/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 63).

(6)  Ú. v. ES L 258, 26.9.2002, s. 15.


PRÍLOHA I

AKTÍVNE LÁTKY IDENTIFIKOVANÉ AKO EXISTUJÚCE

Názov (EINECS a/alebo iné)

Číslo ES

Číslo CAS

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

ergokalciferol/vitamín D2

200-014-9

50-14-6

kyselina mliečna

200-018-0

50-21-5

klofenotán/DDT

200-024-3

50-29-3

kyselina askorbová

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/piperonyl butoxid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-yletylamín

200-100-6

51-45-6

bronopol

200-143-0

52-51-7

trichlorfón

200-149-3

52-68-6

nátrium-salicylát

200-198-0

54-21-7

fentión

200-231-9

55-38-9

glycerol trinitrát

200-240-8

55-63-0

bis(tributylstanium)oxid

200-268-0

56-35-9

tributylstanium-acetát

200-269-6

56-36-0

kumafos

200-285-3

56-72-4

glycerol

200-289-5

56-81-5

diacetát chlórhexidínu

200-302-4

56-95-1

alyl izotiokyanát

200-309-2

57-06-7

cetrimónium-bromid/hexadecyltrimetylamónium-bromid

200-311-3

57-09-0

močovina

200-315-5

57-13-6

strychnín

200-319-7

57-24-9

propán-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

etinylestrádiol

200-342-2

57-63-6

kofeín

200-362-1

58-08-2

difenoxarzín-10-yloxid

200-377-3

58-36-6

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexán/Gama-HCH alebo Gama-BHC/Lindán

200-401-2

58-89-9

sulfachinoxalín

200-423-2

59-40-5

chlórkrezol

200-431-6

59-50-7

2-fenyletanol

200-456-2

60-12-8

dimetoát

200-480-3

60-51-5

metyltionínium-chlorid

200-515-2

61-73-4

tiomočovina

200-543-5

62-56-6

dichlórvos

200-547-7

62-73-7

karbaryl

200-555-0

63-25-2

etanol

200-578-6

64-17-5

kyselina mravčia

200-579-1

64-18-6

kyselina octová

200-580-7

64-19-7

kyselina benzoová

200-618-2

65-85-0

propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

chloroform/Trichlórmetán

200-663-8

67-66-3

kolekalciferol

200-673-2

67-97-0

kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

hexachlórfén

200-733-8

70-30-4

propán-1-ol

200-746-9

71-23-8

bután-1-ol

200-751-6

71-36-3

metoxychlór

200-779-9

72-43-5

brómmetán/metylbromid

200-813-2

74-83-9

kyanovodík

200-821-6

74-90-8

metaldehyd

200-836-8

9002-91-9

sulfid uhličitý

200-843-6

75-15-0

oxirán/etylénoxid

200-849-9

75-21-8

trijódmetán/jodoform

200-874-5

75-47-8

terc-butyl-hydroperoxid

200-915-7

75-91-2

trichlórnitrometán

200-930-9

76-06-2

bornán-2-ón/gáfor

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-2,10-dimetoxy-3,8,11a,11c-tetrametyl 1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromén-1,5,11-trión/quassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibróm-5,5-dimetylhydantoín

201-030-9

77-48-5

kyselina 3β-hydroxyurs-12-én-28-ová/kyselina ursolová

201-034-0

77-52-1

kyselina citrónová

201-069-1

77-92-9

monohydrát kyseliny citrónovej

201-069-1

5949-29-1

kyselina 1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexánkarboxylová

201-072-8

77-95-2

linalol

201-134-4

78-70-6

2-metylpropán-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-chlóracetamid

201-174-2

79-07-2

kyselina brómoctová

201-175-8

79-08-3

kyselina propiónová

201-176-3

79-09-4

kyselina chlóroctová

201-178-4

79-11-8

kyselina glykolová

201-180-5

79-14-1

kyselina peroxyoctová

201-186-8

79-21-0

kyselina (+)-L-mliečna

201-196-2

79-33-4

4-(1,1-dimetylpropyl)fenol

201-280-9

80-46-6

pin-2(3)-én

201-291-9

80-56-8

senozid A

201-339-9

81-27-6

warfarín

201-377-6

81-81-2

kumachlór

201-378-1

81-82-3

difacinón

201-434-5

82-66-6

etyl-chinín-karbonát

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón/rotenón

201-501-9

83-79-4

antrachinón

201-549-0

84-65-1

dibutyl-ftalát

201-557-4

84-74-2

salicylanilid

201-727-8

87-17-2

kyselina (+)-vínna

201-766-0

87-69-4

pentachlórfenol

201-778-6

87-86-5

symklozén

201-782-8

87-90-1

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-trichlórfenol

201-795-9

88-06-2

mentol

201-939-0

89-78-1

izopulegol

201-940-6

89-79-2

tymol

201-944-8

89-83-8

guajakol/2-metoxyfenol

201-964-7

90-05-1

bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

naftalén

202-049-5

91-20-3

propyl 4-hydroxybenzoát

202-307-7

94-13-3

butyl 4-hydroxybenzoát

202-318-7

94-26-8

dibenzoylperoxid

202-327-6

94-36-0

2-etylhexán-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-chlórpropán-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

eugenol

202-589-1

97-53-0

alantoín

202-592-8

97-59-6

metyl 4-hydroxybenzoát

202-785-7

99-76-3

benzylalkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán]

202-899-7

100-89-0

metenamín/hexametyléntetramín

202-905-8

100-97-0

triklokarbán

202-924-1

101-20-2

chlórprofám

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-etyléndinitrilotetrapropán-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

chlórfenezín

203-192-6

104-29-0

anetol

203-205-5

104-46-1

aldehyd kyseliny škoricovej/(E)-3-fenylpropenál

203-213-9

104-55-2

2-etylhexán-1-ol/izooktanol

203-234-3

104-76-7

citronelol

203-375-0

106-22-9

citronelál

203-376-6

106-23-0

geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-dichlórbenzén

203-400-5

106-46-7

etyléndiamín

203-468-6

107-15-3

chlóracetaldehyd

203-472-8

107-20-0

etán-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

glyoxal

203-474-9

107-22-2

metyl-formiát

203-481-7

107-31-3

bután-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

vinyl-acetát

203-545-4

108-05-4

acetanhydrid

203-564-8

10824-7

m-krezol

203-577-9

108-39-4

rezorcinol

203-585-2

108-46-3

kyselina kyanmočová

203-618-0

108-80-5

fenol

203-632-7

108-95-2

etyl-formiát

203-721-0

109-94-4

kyselina jantárová

203-740-4

110-15-6

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

pyridín

203-809-9

110-86-1

morfolín

203-815-1

110-91-8

glutaral

203-856-5

111-30-8

2-butoxyetanol

203-905-0

111-76-2

cetrimónium-chlorid/Hexadecyl-trimetylamónium-chlorid

203-928-6

112-02-7

kyselina nonánová

203-931-2

112-05-0

undekan-2-ón/metyl-nonyl-ketón

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etyléndioxy)dietanol/trietylénglykol

203-953-2

112-27-6

kyselina undec-10-enová

203-965-8

112-38-9

kyselina olejová

204-007-1

112-80-1

kyselina (Z)-dokoz-13-énová

204-011-3

112-86-7

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

propoxur

204-043-8

114-26-1

endosulfán

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptán-2-yl tiokyanatoacetát

204-081-5

115-31-1

dikofol

204-082-0

115-32-2

linalyl-acetát

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavón

204-187-1

117-39-5

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín

204-258-7

118-52-5

metyl-2-hydroxybenzoát

204-317-7

119-36-8

chlorofén

204-385-8

120-32-1

etyl-4-hydroxybenzoát

204-399-4

120-47-8

benzyl-benzoát

204-402-9

120-51-4

piperonál

204-409-7

120-57-0

indol

204-420-7

120-72-9

O-[3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl]-2,2-dimetyl-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín II

204-454-2

121-20-0

O-[2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl]-[1R-[1α[S*(Z)],3β]]-chryzantemát/pyretrín I

204-455-8

121-21-1

O-[2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl]-[1R-[1α[S*(Z)](3β]]-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/pyretrín II

204-462-6

121-29-9

benzetónium-chlorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-ylamín

204-490-9

121-66-4

malatión

204-497-7

121-75-5

fenitrotión

204-524-2

122-14-5

cetalkónium-chlorid

204-526-3

122-18-9

benzyl(dimetyl)oktadecylamónium-chlorid

204-527-9

122-19-0

simazín

204-535-2

122-34-9

profám

204-542-0

122-42-9

4-fenylbutanón

204-555-1

122-57-6

2-fenoxyetanol

204-589-7

122-99-6

cetylpyridínium-chlorid

204-593-9

123-03-5

monohydrát cetylpyridínium chloridu

204-593-9

6004-24-6

2-etylhexanál

204-596-5

123-05-7

pyridazín-3,6-diol/maleín hydrazid

204-619-9

123-33-1

kyselina adipová

204-673-3

124-04-9

kyselina oktánová

204-677-5

124-07-2

dodecylamín/laurylamín

204-690-6

124-22-1

oxid uhličitý

204-696-9

124-38-9

nátrium-dimetylarzinát

204-708-2

124-65-2

exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptán-2-ol

204-712-4

124-76-5

nitrometylidíntrimetanol

204-769-5

126-11-4

nátrium-acetát

204-823-8

127-09-3

nátrium-N-chlórbenzénsulfónamid

204-847-9

127-52-6

nátrium-tozylchloramid

204-854-7

127-65-1

bis(2,3,3,3-tetrachlórpropyl)éter

204-870-4

127-90-2

kálium-dimetylditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

N-brómsukcínimid

204-877-2

128-08-5

N-chlórsukcínimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terc-butyl-p-krezol

204-881-4

128-37-0

nátrium warfarín

204-929-4

129-06-6

dimetyl-ftalát

205-011-6

131-11-3

nátrium-pentachlórfenolát

205-025-2

131-52-2

nátrium-2-bifenylát

205-055-6

132-27-4

nátrium-2-bifenylát tetrahydrát

205-055-6

6152-33-6

kaptán

205-087-0

133-06-2

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-dichlór-3,5-dimetylfenol

205-109-9

133-53-9

metyl-antranilát

205-132-4

134-20-3

bis(8-hydroxychinolínium)-sulfát

205-137-1

134-31-6

N,N-dietyl-3-metylbenzamid

205-149-7

134-62-3

dipropyl pyridín-2,5-dikarboxylát

205-245-9

136-45-8

zinkium-bis(2-etylhexanoát)

205-251-1

136-53-8

6-metylbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

tirám

205-286-2

137-26-8

zirám

205-288-3

137-30-4

nátrium-propionát

205-290-4

137-40-6

kálium-metylditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

nátrium-metám

205-293-0

137-42-8

dipentén

205-341-0

138-86-3

dinátrium-kyanoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

benzyl(dodecyl)dimetylamónium-chlorid

205-351-5

139-07-1

miristalkónium-chlorid

205-352-0

139-08-2

kyselina nitrilotrioctová

205-355-7

139-13-9

p-tolyl-acetát

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

205-444-0

140-95-4

mravčan sodný

205-488-0

141-53-7

(2,3-dihydroxypropyl)-dodekanoát

205-526-6

142-18-7

nabam

205-547-0

142-59-6

kyselina hexánová

205-550-7

142-62-1

kyselina dodekánová

205-582-1

143-07-7

kálium-oleát

205-590-5

143-18-0

hydrogenuhličitan sodný

205-633-8

144-55-8

kyselina šťaveľová

205-634-3

144-62-7

chinolín-8-ol

205-711-1

148-24-3

tiabendazol

205-725-8

148-79-8

benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

monurón

205-766-1

150-68-5

rutozid

205-814-1

153-18-4

kyselina 2-oxoetánová

206-058-5

298-12-4

fenchlórfos

206-082-6

299-84-3

naled

206-098-3

300-76-5

kyselina 2-hydroxy-5-chlórbenzoová

206-283-9

321-14-2

diurón

206-354-4

330-54-1

tiokyanatan draselný

206-370-1

333-20-0

diazinón

206-373-8

333-41-5

kyselina dekánová

206-376-4

334-48-5

kyánamid

206-992-3

420-04-2

metronidazol

207-136-1

443-48-1

cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihydroxykumarín

207-632-8

486-35-1

uhličitan sodný

207-838-8

497-19-8

2-hydroxy-4-izopropylcyklohepta-2,4,6-trién-1-ón

207-880-7

499-44-5

karvakrol

207-889-6

499-75-2

6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranozyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scilirozid

208-077-4

507-60-8

uhličitan bárnatý

208-167-3

513-77-9

3-acetyl-6-metyl-2H,3H-pyrán-2,4-dión

208-293-9

520-45-6

ozalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimetoxy-1,4-benzochinón

208-484-7

530-55-2

akridín-3,6-diamín, dihydrochlorid

208-515-4

531-73-7

nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

dazomet

208-576-7

533-74-4

hydrogenuhličitan sodný/seskviuhličitan sodný

208-580-9

533-96-0

uhličitan strieborný

208-590-3

534-16-7

krimidín

208-622-6

535-89-7

mravčan vápenatý

208-863-7

544-17-2

kyselina tetradekánová

208-875-2

544-63-8

1-izopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexán-3-ón

208-912-2

546-80-5

10,11-dimetyl-1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-fenantro[1,10,9,8-opqra]perylén-7,14-dión/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid

208-953-6

548-62-9

benzoan zinočnatý

209-047-3

553-72-0

metyl-izotiokyanát

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilín-hydrochlorid

209-321-2

569-61-9

[4-[α-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid/malachitová zeleň, chlorid

209-322-8

569-64-2

kálium-benzoát

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (všetky izoméry; pomer: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrín

209-542-4

584-79-2

3-(4-anilinofenyldiazenyl)benzénsulfonát sodný/metanilová žltá

209-608-2

587-98-4

kyselina DL-mliečna

209-954-4

598-82-3

BHC alebo HCH/hexachlórcyklohexán

210-168-9

608-73-1

kyselina DL-jablčná

210-514-9

617-48-1

N-(hydroxymetyl)acetamid

210-897-2

625-51-4

sukcínaldehyd

211-333-8

638-37-9

2-fluóracetamid

211-363-1

640-19-7

ftalaldehyd

211-402-2

643-79-8

kyselina 2-hydroxyetánsulfónová, zlúčenina s 4,4′-[hexán-1,6-diylbis(oxy)]di(benzénkarboxamidínom) (2:1)

211-533-5

659-40-5

2,5-dimetoxytetrahydrofurán

211-797-1

696-59-3

N-[(fluórdichlórmetyl)sulfanyl]ftalimid

211-952-3

719-96-0

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid

211-986-9

731-27-1

levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

terbutrín

212-950-5

886-50-0

proflavín, hydrochlorid

213-459-9

952-23-8

N′1-(chinoxalín-2-yl)sulfanilamid, sodná soľ

213-526-2

967-80-6

norbormid

213-589-6

991-42-4

(hydroxymetyl)močovina

213-674-8

1000-82-4

dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

tiokyanatan meďný

214-183-1

1111-67-7

N-dodecyltrimetylamónium-bromid

214-290-3

1119-94-4

tetradónium-bromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-trans-tetrametrín

214-619-0

1166-46-7

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón

214-754-5

1192-52-5

xylenol

215-089-3

1300-71-6

bentonit

215-108-5

1302-78-9

oxid arzeničný

215-116-9

1303-28-2

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

hydroxid vápenatý/žieravé vápno/hydratované vápno/hasené vápno

215-137-3

1305-62-0

oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehasené vápno

215-138-9

1305-78-8

hydroxid draselný

215-181-3

1310-58-3

hydroxid sodný

215-185-5

1310-73-2

kyselina kremičitá,draselná soľ/kremičitan draselný

215-199-1

1312-76-1

oxid zinočnatý

215-222-5

1314-13-2

fosfid zinočnatý

215-244-5

1314-84-7

sulfid zinočnatý

215-251-3

1314-98-3

oxid mangánato-manganitý

215-266-5

1317-35-7

oxid meďnatý

215-269-1

1317-38-0

oxid meďný

215-270-7

1317-39-1

krezol

215-293-2

1319-77-3

chlorid hlinitý, bázický

215-477-2

1327-41-9

tetraboritan sodný, bezvodý

215-540-4

1330-43-4

dekahydrát tetraboritanu sodného

215-540-4

1303-96-4

trihydroxid-chlorid meďnatý

215-572-9

1332-65-6

oxid chrómový

215-607-8

1333-82-0

hydrogendifluorid sodný

215-608-3

1333-83-1

kyseliny nafténové, soli s meďou

215-657-0

1338-02-9

2-butanón, peroxid

215-661-2

1338-23-4

kyseliny nafténové

215-662-8

1338-24-5

hydrogendifluorid amónny

215-676-4

1341-49-7

kremičitan sodný, sodná soľ

215-687-4

1344-09-8

chlorid meďnatý

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidín, dihydrochlorid

216-994-6

1715-30-6

monolinurón

217-129-5

1746-81-2

2,4-dichlórbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

etakridín laktát

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etyl-2-nitropropán-1,3-diyl)bismorfolín

217-450-0

1854-23-5

chlórtalonil

217-588-1

1897-45-6

dodecylamónium-acetát

217-956-1

2016-56-0

fluometurón

218-500-4

2164-17-2

alyl(propyl)disulfán

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutyl)morfolín

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

219-145-8

2372-82-9

didecyl(dimetyl)amónium-bromid

219-234-1

2390-68-3

tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

bis[[4-[4-(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](dimetyl)amónium]-dihydrogen-dioxalát, soľ s kyselinou šťaveľovou

219-441-7

2437-29-8

dodín

219-459-5

2439-10-3

2-bróm-1-(4-hydroxyfenyl)etan-1-ón

219-655-0

2491-38-5

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid)

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metylénbis(oxy)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

fentoát

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinán]

220-198-4

2665-13-6

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

220-239-6

2682-20-4

oxid-difluorid siričitý

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-chlór-1,4-naftochinón

220-529-2

2797-51-5

2-chlór-N-(hydroxymetyl)acetamid

220-598-9

2832-19-1

troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

220-767-7

51580-86-0

chlórpyrifos

220-864-4

2921-88-2

mecetrónium-etylsulfát

221-106-5

3006-10-8

dodecyl(etyl)(dimetyl)amónium-etyl-sulfát

221-108-6

3006-13-1

bis(trichlórmetyl)sulfón

221-310-4

3064-70-8

nátrium-[2-(2-dodecyloxyetoxy)etyl]-sulfát

221-416-0

3088-31-1

4-izopropyl-3-metylfenol

221-761-7

3228-02-2

dusičnan meďnatý

221-838-5

3251-23-8

triklozán

222-182-2

3380-34-5

temefos

222-191-1

3383-96-8

1-izopropyl-4-metylidén-bicyklo[3.1.0]hexán

222-212-4

3387-41-5

okt-1-én-3-ol

222-226-0

3391-86-4

nátrium-5-chlór-2-[4-chlór-2-[[[(3,4-dichlórfenyl)amino] karbonyl] amino]fenoxy]benzénsulfonát

222-654-8

3567-25-7

etylénbis(oxy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

chlórofacinón

223-003-0

3691-35-8

dipyritión

223-024-5

3696-28-4

chlórhexidín, dihydrochlorid

223-026-6

3697-42-5

denatónium-benzoát

223-095-2

3734-33-6

nátrium-2,4,6-trichlórfenolát

223-246-2

3784-03-0

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu

223-296-5

3811-73-2

1,3,5-tris(3-metoxypropyl)-hexahydro-1,3,5-triazín

223-563-6

3960-05-2

kyselina 4-oxo-4-[(tributylstanyl)oxy]but-2-enová/tributyltín maleát

223-701-5

4027-18-3

meténamín-3-chlóralylchlorid

223-805-0

4080-31-3

N-etylheptadekafluóroktánsulfónamid

223-980-3

4151-50-2

izobutyl 4-hydroxybenzoát/izobutyl parabén

224-208-8

4247-02-3

tributylstanyl-2-hydroxybenzoát/tributyltín salicylát

224-397-7

4342-30-7

tributylstanyl-benzoát/tributyltín benzoát

224-399-8

4342-36-3

nátrium-1-(6-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrán-3-ylidén)etanolát

224-580-1

4418-26-2

dietylamónium-2-hydroxybenzoát

224-586-4

4419-92-5

dimetyl-dikarbonát

224-859-8

4525-33-1

farnezol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″- (hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

kyselina oktylfosfónová

225-218-5

4724-48-5

nátrium-4-(metoxykarbonyl)fenolát

225-714-1

5026-62-0

kyselina amidosírová

226-218-8

5329-14-6

citral

226-394-6

5392-40-5

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión

226-408-0

5395-50-6

1-benzyl-1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekán-1-ium-chlorid

226-445-2

5400-93-1

dimetyl(dioktyl)amónium-chlorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecylpropán-1,3-diamín

226-902-6

5538-95-4

chlórpyrifos-metyl

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metyléndimorfolín

227-062-3

5625-90-1

kumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

terbutylazín

227-637-9

5915-41-3

(R)- p-menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

4-metoxybenzén-1,3-diamín, soľ s kyselinou sírovou

228-290-6

6219-67-6

metylénditiokyanát

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

229-222-8

6440-58-0

dodicín

229-930-7

6843-97-6

kyselina jablčná

230-022-8

6915-15-7

(2-bróm-2-nitrovinyl)benzén

230-515-8

7166-19-0

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-(oktadec-9-enyl)propán-1,3-diamín

230-528-9

7173-62-8

benzyl(dodecyl)(dimetyl)amónium-bromid

230-698-4

7281-04-1

prometrín

230-711-3

7287-19-6

striebro

231-131-3

7440-22-4

bór

231-151-2

7440-42-8

meď

231-159-6

7440-50-8

zinok

231-175-3

7440-66-6

oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

síran taličitý

231-201-3

7446-18-6

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

chinín, hydrochlorid

231-437-7

6119-47-7

jód

231-442-4

7553-56-2

jód vo forme jodoforu

zmes

39392-86-4

jódový komplex v roztoku s neiónovými detergentami

zmes

 

polyvinylpyrolidón jódu

polymér

25655-41-8

alkylaryl polyéter alkohol-jódový komplex

polymér

 

jódový komplex s etylén-propylénovým blokovým kopolymérom (pluronický)

polymér

 

jódový komplex s polyalkylén glykolom

polymér

 

jódovaná živica/polyjodidová aniónová živica

polymér

 

fosforečnan sodný (TSP)

231-509-8

7601-54-9

oxid kremičitý amorfný

231-545-4

7631-86-9

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

dusitan sodný

231-555-9

7632-00-0

tetrahydroxo-di-μ-peroxodiboritan disodný/hydrát perboritanu sodného

231-556-4

7632 04 4

chlorovodík/kyselina chlorovodíková

231-595-7

7647-01-0

chlorid sodný

231-598-3

7647-14-5

bromid sodný

231-599-9

7647-15-6

kyselina trihydrogenfosforečná

231-633-2

7664-38-2

fluorovodík

231-634-8

7664-39-3

amoniak, bezvodý

231-635-3

7664-41-7

kyselina sírová

231-639-5

7664-93-9

jodid draselný

231-659-4

7681-11-0

hydrogensíran sodný

231-665-7

7681-38-1

fluorid sodný

231-667-8

7681-49-4

chlórnan sodný

231-668-3

7681-52-9

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

tetrametrín

231-711-6

7696-12-0

síra

231-722-6

7704-34-9

síran železnatý

231-753-5

7720-78-7

zelená skalica/heptahydrát síranu železnatého

231-753-5

7782-63-0

manganistan draselný

231-760-3

7722-64-7

peroxid vodíka

231-765-0

7722-84-1

bróm

231-778-1

7726-95-6

peroxodisíran didraselný

231-781-8

7727-21-1

dusík

231-783-9

7727-37-9

heptahydrát síranu zinočnatého

231-793-3

7446-20-0

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

chlorid meďný

231-842-9

7758-89-6

síran meďnatý

231-847-6

7758-98-7

pentahydrát síranu meďnatého

231-847-6

7758-99-8

dusičnan strieborný

231-853-9

7761-88-8

pentahydrát tiosíranu sodného

231-867-5

10102-17-7

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

peroxodisíran disodný

231-892-1

7775-27-1

dichróman didraselný

231-906-6

7778-50-9

chlórnan vápenatý

231-908-7

7778-54-3

-1,3,5-trietylhexahydro-1,3,5-triazín

231-924-4

7779-27-3

chlór

231-959-5

7782-50-5

hydrogensíran amónny

231-984-1

7783-20-2

chlorid strieborný

232-033-3

7783-90-6

bissíran amónno-hlinitý

232-055-3

7784-25-0

síran mangánatý

232-089-9

7785-87-7

tetrahydrát síranu mangánatého

232-089-9

10101-68-5

chlorid jódny

232-236-7

7790-99-0

terpineol

232-268-1

8000-41-7

sójový olej

232-274-4

8001-22-7

ľanový olej

232-278-6

8001-26-1

kukuričný olej

232-281-2

8001-30-7

kokosový olej

232-282-8

8001-31-8

kreozot

232-287-5

8001-58-9

ricínový olej

232-293-8

8001-79-4

kostný olej/živočíšny olej

232-294-3

8001-85-2

repkový olej

232-299-0

8002-13-9

pyretríny a pyretroidy

232-319-8

8003-34-7

terpinol

8006-39-1

terpentínový olej

232-350-7

8006-64-2

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

decht, borovica/decht z borovicového dreva

232-374-8

8011-48-1

včelí vosk

232-383-7

8012-89-3

parafínové oleje

232-384-2

8012-95-1

oleje, avokádové

232-428-0

8024-32-6

sladký pomarančový extrakt

232-433-8

8028-48-6

biely minerálny olej (ropný)

232-455-8

8042-47-5

saponíny

232-462-6

8047-15-2

živica talového oleja

232-484-6

8052-10-6

asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

kurbarilové živice

232-527-9

9000-14-0

lignín

232-682-2

9005-53-2

síran hlinitý

233-135-0

10043-01-3

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

bissíran hlinito-draselný/alum

233-141-3

10043-67-1

oxid chloričitý

233-162-8

10049-04-4

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

síran strieborný

233-653-7

10294-26-5

metafosforečnan sodný

233-782-9

10361-03-2

oxín-medi

233-841-9

10380-28-6

resmetrín

233-940-7

10453-86-8

N,N“-etylénbis(N-acetylacetamid)

234-123-8

10543-57-4

dichróman sodný

234-190-3

10588-01-9

karbendazím

234-232-0

10605-21-7

tetrakis(fosforečnan)-chlórnan tridekasodný

234-307-8

11084-85-8

kyselina trihydrogenboritá

234-343-4

11113-50-1

peroxoboritan sodný

234-390-0

10486-00-7

kyselina peroxoboritá, sodná soľ

234-390-0

11138-47-9

kyseliny nafténové, zinočnaté soli

234-409-2

12001-85-3

oktaboritan disodný

234-541-0

12008-41-2

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

chlorid [2H4]amónny

234-607-9

12015-14-4

pentahydroxid-chlorid hlinitý

234-933-1

12042-91-0

fosfid horečnatý

235-023-7

12057-74-8

nátrium-metylbenzénsulfonát

235-088-1

12068-03-0

uhličitan meďnatý-hydroxid meďnatý, komplex (1:1)

235-113-6

12069-69-1

zineb

235-180-1

12122-67-7

bromid amónny

235-183-8

12124-97-9

hydrát tetraboritanu disodného

235-541-3

12267-73-1

maneb

235-654-8

12427-38-2

oxid hexaborito-dizinočnatý/boritan zinočnatý

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroxymetyl)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridín

236-035-5

13108-52-6

nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

zinkium-pyritión

236-671-3

13463-41-7

oxid titaničitý

236-675-5

13463-67-7

dodecylguanidín, monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

polyboritan bárnatý

237-222-4

13701-59-2

kálium-[1,1′-bifenyl]-2-olát

237-243-9

13707-65-8

tetrafluoroboritan amónny

237-531-4

13826-83-0

chlórnan lítny

237-558-1

13840-33-0

sodná soľ kyseliny boritej

237-560-2

13840-56-7

chlorid brómny

237-601-4

13863-41-7

bis(dietylditiokarbamáto)zinočnatý komplex

238-270-9

14324-55-1

(benzyloxy)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oxybis(4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán)

238-749-2

14697-50-8

foxím

238-887-3

14816-18-3

bis(1-hydroxy-1H-pyridín-2-tionáto-O,S)meďnatý komplex

238-984-0

14915-37-8

bis(8-hydroxychinolyl)-sulfát, monodraselná soľ

239-133-6

15077-57-3

2,3-dibrómpropánamid

239-153-5

15102-42-8

perboritan sodný

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metylénbis(6-bróm-4-chlórfenol)

239-446-8

15435-29-7

chlórtolurón

239-592-2

15545-48-9

uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom (2:3)

239-707-6

15630-89-4

nátrium-4-chlór-3-metylfenolát

239-825-8

15733-22-9

chloralóza

240-016-7

15879-93-3

1-bróm-3-chlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

240-230-0

16079-88-2

kyselina (R)-2-(4-chlór-2-metylfenoxy)propiónová

240-539-0

16484-77-8

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

metomyl

240-815-0

16752-77-5

hexafluorokremičitan disodný

240-934-8

16893-85-9

kyselina hexafluorokremičitá

241-034-8

16961-83-4

benomyl

241-775-7

17804-35-2

kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N“-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietyl-O-(5-fenylizoxazol-3-yl)-fosforotioát

242-624-8

18854-01-8

benzoxónium-chlorid

243-008-1

19379-90-9

metyl-hydroxy(metoxy)acetát

243-271-2

19757-97-2

4-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén

243-468-3

20018-09-1

hydroxid meďnatý

243-815-9

20427-59-2

oxid strieborný

243-957-1

20667-12-3

but-2-én-1,4-diyl-bis(brómacetát)

243-962-9

20679-58-7

fosfid hlinitý

244-088-0

20859-73-8

(benzotiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát

244-445-0

21564-17-0

tetrachlórvinfos

244-865-4

22248-79-9

bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/praletrín

245-387-9

23031-36-9

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

terc-butyl-4-metoxyfenol

246-563-8

25013-16-5

bis(hydroxymetyl)močovina

246-679-9

25155-29-7

α,α‘,α“-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enylimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

[3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín I

246-948-0

25402-06-6

(3-fenoxybenzyl)-2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/fenotrín

247-404-5

26002-80-2

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

247-500-7

26172-55-4

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

247-761-7

26530-20-1

kyselina dodecylbenzénsulfónová

248-289-4

27176-87-0

kyselina dodekánová, monoester s glycerolom

248-337-4

27215-38-9

zinkium-neodekanoát

248-370-4

27253-29-8

dodecyl(etylbenzyl)dimetylamónium-chlorid

248-486-5

27479-28-3

(Z)-trikoz-9-én

248-505-7

27519-02-4

(dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

248-595-8

27668-52-6

N-terc-butyl-N'-cyklopropyl-6-(metylsulfanyl)-1,3,5-triazín-2,4-diamín

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl) cyklopropánkarboxylát (len 1R trans, 1S izomér)/S-bioaletrín

249-013-5

28434-00-6

bioresmetrín

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bróm[1,1′-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón/bromadiolón

249-205-9

28772-56-7

pirimifos-metyl

249-528-5

29232-93-7

lítium-heptadekafluóroktánsulfonát

249-644-6

29457-72-5

5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán

250-001-7

30007-47-7

trans-izopropyl-3-[[(etylamino)metoxyfosfinotioyl]oxy]krotonát

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát

250-753-6

30507-70-1 (1)

decyl(dimetyl)(oktyl)amónium-chlorid

251-035-5

32426-11-2

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón

251-835-4

34123-59-6

2-[(hydroxymetyl)amino]etanol

251-974-0

34375-28-5

kyselina N-[3-(dodecylamino)propyl]aminooctová

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimetyldibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dión, monosodná soľ

252-204-6

34769-44-3

nátrium-4-(etoxykarbonyl)fenolát

252-487-6

35285-68-8

nátrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát

252-488-1

35285-69-9

2,6-difluór-N-[[(4-chlórfenyl)amino]karbonyl]benzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/technický imazalil

prípravok na ochranu rastlín

73790-28-0

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforotioát/azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bróm-2-(brómmetyl)pentándinitril

252-681-0

35691-65-7

N-benzyl-N,N-dimetyloktadec-9-én-1-ylamónium-chlorid

253-363-4

37139-99-4

oxid vápenato-horečnatý/dolomitické vápno

253-425-0

37247-91-9

tetrahydroxid horečnato-vápenatý/hydroxid horečnato-vápenatý/hydratované dolomitické vápno

254-454-1

39445-23-3

kyselina 2-fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová

253-733-5

37971-36-1

4-metoxybenzén-1,3-diamínium-sulfát

254-323-9

39156-41-7

N,N“-metylénbis[N′-[3-(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]močovina]

254-372-6

39236-46-9

dinokap

254-408-0

39300-45-3

[(3-fenoxyfenyl)kyanometyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklo propánkarboxylát

254-484-5

39515-40-7

izopropyl-(2E,4E)-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/metoprén

254-993-2

40596-69-8

dimetyl(tetradecyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

255-451-8

41591-87-1

zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetyloxazolidín

257-048-2

51200-87-4

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-cis)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát

257-144-4

51348-90-4

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutanoát/fenvalerát

257-326-3

51630-58-1

etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát

257-835-0

52304-36-6

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cypermetrín

257-842-9

52315-07-8

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín

258-067-9

52645-53-1

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibrómetenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/deltametrín

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etylhexanoáto-O)-μ-oxodizinkium

259-049-3

54262-78-1

(1-etinyl-2-metylpent-2-enyl)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/empentrín

259-154-4

54406-48-3

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát

259-627-5

55406-53-6

tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón

259-978-4

56073-07-5

4-hydroxy-3-[3-(4′-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-1-benzopyrán-2-ón/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]metanol

260-097-2

56289-76-0

(2-etoxyetyl) brómacetát

260-240-9

56521-73-4

N-oktyl-N′-[2-(oktylamino)etyl]etyléndiamín

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, monosodná soľ

261-184-8

58249-25-5

azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroxyetyl)undec-10-énamid

262-114-9

60239-68-1

3-(fenylsulfonyl)-2-chlórakrylonitril

262-395-8

60736-58-5

flourid tetradecyldimetylbenzylamónny

61134-95-0

[1,1′-bifenyl]-2-ol, chlórovaný

262-974-5

61788-42-9

alkylamíny (alkyl z kokosového oleja)

262-977-1

61788-46-3

kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl(trimetyl)amónium-chloridy (hydrogenovaný alkyl z tuku)

263-005-9

61788-78-1

kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl z kokosu, chloridy

263-038-9

61789-18-2

kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-bis(hydroxyetyl)-N-R, R = alkyl z kokosu, chloridy

263-078-7

61789-68-2

kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-dimetyl-N-R, R = alkyl z kokosu, chloridy

263-080-8

61789-71-7

kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl z kokosu,chloridy

263-087-6

61789-77-3

kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl z hydrogenovaného tuku, chloridy

263-090-2

61789-80-8

kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl zo sóje, chloridy

263-134-0

61790-41-8

N-alkyl-2,2′-iminodietanol (alkyl z kokosového oleja)

263-163-9

61791-31-9

4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol, 2-R-deriváty, R = alkyl z nortalového oleja

263-171-2

61791-39-7

1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyetyl)-2-R-imidazóliové zlúčeniny, R = alkyl z norkokosového oleja, chloridy

263-185-9

61791-52-4

N-alkyldipropyléntriamíny (alkyl je z tuku)

263-191-1

61791-57-9

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl z kokosového oleja

263-195-3

61791-63-7

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl z kokosového oleja, acetáty

263-196-9

61791-64-8

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-18-alkyldimetylamónium-chloridy

264-151-6

63449-41-2

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

264-843-8

64359-81-5

2-chlór-N-[[[4-(trifluórmetoxy)fenyl]amino]karbonyl]benzamid

264-980-3

64628-44-0

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové, základový olej

265-098-1

64741-97-5

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dichlórfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidín-5-karboxamid

265-732-7

65400-98-8

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

265-898-0

65731-84-2

dechtové kyseliny (uhoľné), surové

266-019-3

65996-85-2

sklo

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metylénbis(5-metyloxazolidín)/oxazolidín

266-235-8

66204-44-2

N-cyklopropyl-1,3,5-triazín-2,4,6-triamín

266-257-8

66215-27-8

C12-14-alkyldimetylbetaíny

266-368-1

66455-29-6

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-2,2-dimetyl-3-(1,2,2,2-tetrabrómetyl)cyklopropánkarboxylát/tralometrín

266-493-1

66841-25-6

N-(2,6-dimetylfenyl)-2-chlór-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlórfenoxy)etyl]-1H-imidazol-1-karboxamid

266-994-5

67747-09-5

mastné kyseliny, C16-18-nasýtené a C18-nenasýtené, metylestery

267-015-4

67762-38-3

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-3-(3,3,3-trifluór-2-chlórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyhalotrín

268-450-2

68085-85-8

dodecyl(etyl)dimetylamónium-bromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

oleje z bridlíc

269-646-0

68308-34-9

[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyflutrín

269-855-7

68359-37-5

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetylamónium-chloridy

269-919-4

68391-01-5

kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C6-12-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy

269-925-7

68391-06-0

kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

270-115-0

68411-30-3

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-16-alkyldimetylamónium-chloridy

270-324-7

68424-84-0

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy

270-325-2

68424-85-1

alkyl(dimetyl)betaíny (alkyl z kokosového oleja)

270-329-4

68424-94-2

kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy

270-331-5

68424-95-3

mastné kyseliny z kokosového oleja, produkty reakcie s 2,2′-iminodietanolom

270-430-3

68440-04-0

3-amino-N,N,N-trimetyl-1-propánamínium-metylsulfáty, N-C12-18-acylované

271-063-1

68514-93-2

N,N-bis(hydroxyetyl)amidy kyselín z kokosového oleja

271-657-0

68603-42-9

kvartérne amóniové zlúčeniny, (oxydietán-2,1-diyl)bis(alkyldimetylamónium)-dichloridy (alkyl z kokosového oleja)

271-761-6

68607-28-3

kyselina (Z)-oktadec-9-énová, sulfónovaná, draselné soli

271-843-1

68609-93-8

močovina, produkty reakcie s formaldehydom

271-898-1

68611-64-3

imidazóliové zlúčeniny, 1-[2-(karboxymetoxy)etyl]-1-(karboxymetyl)-2-noralkyl-4,5-dihydroimidazólium-hydroxidy (noralkyl z koksového oleja), sodné soli

272-043-5

68650-39-5

dihydroxid-uhličitan bis(tetraamin meďnatý)

272-415-7

68833-88-5

1-hydroxy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)pyridín-2(1H)-ón, zlúčenina s 2-aminoetanolom (1:1)

272-574-2

68890-66-4

N-alkylpropán-1,3-diamíny, soli s kyselinou octovou

272-786-5

68911-78-4

Quassia, extrakt

272-809-9

68915-32-2

C8-10-mastné kyseliny

273-086-2

68937-75-7

mono-C12-18-alkylestery kyseliny sírovej, sodné soli

273-257-1

68955-19-1

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl [(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy

273-318-2

68956-79-6

didecyl(metyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

273-403-4

68959-20-6

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C10-16-alkyldimetylamónium-chloridy

273-544-1

68989-00-4

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1)

273-545-7

68989-01-5

nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát

274-357-8

70161-44-3

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy

274-687-2

70592-80-2

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekán-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidén)bis(oktylamónium)-dichlorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

etyl [2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát/fenoxykarb

276-696-7

72490-01-8

kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-18-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy

277-453-8

73398-64-8

1-[(hydroxymetyl)amino]propán-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)-močovina/diazolidinylmočovina

278-928-2

78491-02-8

dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnan(2-)

279-013-0

78948-87-5

dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnan(2-), hexahydrát

279-013-0

114915-85-4

tributyl(tetradecyl)fosfónium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoxyetoxy)metanol

281-648-3

84000-92-0

izodekanoáto-izononanoátozinočnaté komplexy, bázické

282-786-7

84418-73-5

borievka, Juniperus communis, extrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, extrakt

283-272-5

84603-73-6

rozmarín, extrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, extrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, extrakt

283-479-0

84649-98-9

Azadirachta indica, extrakt

283-644-7

84696-25-3

levanduľa, Lavandula angustifolia angustifolia, extrakt

283-994-0

84776-65-8

materina dúška, Thymus serpyllum, extrakt

284-023-3

84776-98-7

formaldehyd, produkty reakcie s 2,2′-oxydietanolom

284-062-6

84777-35-5

formamid, produkty reakcie s formaldehydom

284-064-7

84777-37-7

N-(3-aminopropyl)glycín, N′-C10-16-alkylderiváty

284-065-2

84777-38-8

citrónovník, extrakt

284-515-8

84929-31-7

tymián, Thymus vulgaris, extrakt

284-535-7

84929-51-1

klinčekovec voňavý, extrakt

284-638-7

84961-50-2

fenoly obsahujúce dechty, polyalkylfenolová frakcia

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, extrakt/olej z austrálskeho čajovníka

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(terc-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocín-6-oxid, sodná soľ

286-344-4

85209-91-2

formaldehyd, produkty reakcie s propán-1,2-diolom

286-695-3

85338-22-3

tributylstanán, mono(naftenoyloxy)-deriváty

287-083-9

85409-17-2

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl [(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-oktadec-9-enyl)amino]propyltrimetylamónium-metyl-sulfát

287-462-9

85508-38-9

kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-alkylderiváty

287-494-3

85536-14-7

N,N″′-(propán-1,3-diyl)bisguanidín, N-alkylderiváty (alkyl z kokosového oleja), soli s kyselinou octovou

288-198-7

85681-60-3

sek-C13-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli

288-330-3

85711-69-9

[1-(3-fenoxy-4-fluórfenyl)-1-kyanometyl]-(+-)-[1α(S*), 3α]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, extrakt

289-753-6

89998-15-2

levanduľa, Lavandula angustifolia, extrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, extrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, extrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, extrakt

290-140-0

90082-51-2

kyselina benzénsulfónová, mono-C10-14-alkylderiváty, zlúčeniny s metyl-(1H-benzimidazol-2-yl)karbamátom

290-651-9

90194-41-5

komplexy medi s kyselinou etyléndiamíntetraoctovou

290-989-7

90294-99-8

formaldehyd, produkty reakcie s 2-aminopropán-1-olom

291-325-9

90387-52-3

N,N′-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom

292-348-7

90604-54-9

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-18-alkyldimetylamónium-bromidy

293-522-5

91080-29-4

jedľa, Abies sibirica, extrakt

294-351-9

91697-89-1

borievka, Juniperus mexicana, extrakt

294-461-7

91722-61-1

levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej

294-470-6

91722-69-9

N-(3-aminopropyl)trimetyléndiamíny, N′-alkylované, alkyl z kokosového oleja, monoakrylované

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, extrakt

294-954-7

91771-61-8

voňatka (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

biely minerálny olej (ropný), ľahký

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycín, hydrochlorid

298-216-5

93778-80-4

bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimetyl-1,3(2H,9bH)-dibenzofurándionáto-O2,O3)meďnatý komplex

304-146-9

94246-73-8

citrus, extrakt

304-454-3

94266-47-4

borovica, extrakt

304-455-9

94266-48-5

trimetyl-[3-[(undec-10-én-1-oyl)amino]]propylamónium-metyl-sulfát

304-990-8

94313-91-4

mäta prieporná americká, extrakt

308-770-2

98306-02-6

kvartétne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

kukuričný klas, práškový

310-127-6

999999-99-4

prírodná citrónová šťava (filrovaná)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

cibuľový olej

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dichlór-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)fenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl)močovina/hexaflumurón

401-400-1

86479-06-3

1,3-dichlór-5-etyl-5-metylimidazolidín-2,4-dión

401-570-7

89415-87-2

1-(4-chlórfenyl)-4,4′-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol/tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu

403-950-8

164907-72-6

zmes týchto látok: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónim bis(2-etylhexyl)fosfát; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónium 2-etylhexylhydrogénfosfát

404-690-8

68132-19-4

(4-etoxyfenyl)(3-(4-fluóro-3-fenoxyfenyl)propyl)dimetylsilán

405-020-7

105024-66-6

kyselina 2,3,5,6-tetrafluórbenzyl trans-2-(2,2-dichlórvinyl)-3,3-dimetylcyklopropán karboxylová/transflutrín

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidín-2-ón-α-(4-trifluórmetylstyryl)-α-(4-trifluórmetyl)(3-fenylprop-2-én-1-ilidén)hydrazón/hydrametylnón

405-090-9

67485-29-4

3-fenoxybenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyléter/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová

410-850-8

128275-31-0

lítium-3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

metyl-neodekánamid

414-460-9

105726-67-8

zmes týchto látok: α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát; α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/lambda cyhalotrín

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-chlór-a,a,a-p-trifluórtolyloxy)-2-fluórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzolyl)močovina/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón

420-590-7

04299-07-4

tetrachlórdekaoxidový komplex

420-970-2

92047-76-2

zmes týchto látok: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín/flokumafén

421-960-0

90035-08-8

sek-butyl 2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát/ikaridín

423-210-8

119515-38-7

N-cyklohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid

423-990-1

149118-66-1

fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylidenamín/imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

tiametoxám

428-650-4

153719-23-4

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-cis-chryzantemát; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-trans-chryzantemát/imiprotrín

428-790-6

72963-72-5

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metyl-2-(4-fenoxy-fenoxy)-etoxy)-pyridín/pyriproxyfén

429-800-1

95737-68-1

3-benzob)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

reakčné produkty diizopropanolamínu a formaldehydu (1:4)

432-440-8

220444-73-5

(chlórmetyl)oktyldisulfid

432-680-3

180128-56-7

reakčný produkt dimetyl adipátu, dimetyl glutarátu, dimetyl sukcinátu a peroxidu vodíka/perestán

432-790-1

 

bis(3-aminopropyl)oktylamín

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín/chlotianidín

433-460-1

210880-92-5

(E)-oktadec-2-enal

dosiaľ nepriradené

51534-37-3

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal

dosiaľ nepriradené

99577-57-8

argentum-zinkium-alumínium-bórfosfátové sklo/oxid skla obsahujúci striebro a zinok

dosiaľ nepriradené

398477-47-9

argentum-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát

dosiaľ nepriradené

 

paraformaldehyd

 

30525-89-4

kyselina peroxyoktánová

 

33734-57-5

brómtetradecylizochinolín

 

51808-87-8

monohydrát 9-aminoakridín hydrochloridu

 

52417-22-8

chlórovaný fosforečnan sodný

 

56802-99-4

cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-izopropenyl-5-metylcyklohexanol

 

104870-56-6

oxid kremičitý, amorfný, nekryštalický

 

112945-52-5

denatónium-kapsaicinát

 

192327-95-0

tris(N-cyklohexyldiazéniumdioxy)alumínium

 

312600-88-7

bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-.κ.O)diazéniumato(2-)]meďnatý komplex

 

312600-89-8

reakčný produkt: esenciálnych olejov a ozónu vyrobeného na mieste (faktor voľného priestoru (OAF)

 

 

zeolit strieborný A

 

 

borokremičitan strieborno-sodný

 

 

5-chlóro-2-(4-chlórfenoxy)fenol

 

 

(benzyl)(dimetyl)(dodecyl)(tetradecyl)amónium-chlorid

 

 

zmes týchto látok: mangán ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-)) a zinkium ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-))/mankozeb

prípravok na ochranu rastlín

8018-01-7

kyselina chlórosulfámová

prípravok na ochranu rastlín

17172-27-9

2-bróm-1-(2,4-dichlórfenyl)vinyl dietyl fosfát/brómfenvinfos

prípravok na ochranu rastlín

33399-00-7

etyl (2E,4E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/hydroprén

prípravok na ochranu rastlín

41096-46-2

oxid kremičitý/kremelina

prípravok na ochranu rastlín

61790-53-2

α,α,α-trifluór-N-metyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenyl)-o-toluidín/brómetalín

prípravok na ochranu rastlín

63333-35-7

S-metoprén/izopropyl (s-(E,E))-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát

prípravok na ochranu rastlín

65733-16-6

S-hydroprén/etyl-(E,E,S)-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát

prípravok na ochranu rastlín

65733-18-8

esfenvalerát/(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát

prípravok na ochranu rastlín

66230-04-4

[1α(S*),3. α]-(α)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)- 2.2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/α-cypermetrín

prípravok na ochranu rastlín

67375-30-8

abamektín (zmes týchto látok: avermektín B1a; > 80 %, Einecs 265-610-3; a avermektín B1b; < 20 % Einecs 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

[(1R,3R)-rel-(2-metyl[1,1′-bifenyl]-3-yl)metyl]-3-[(1Z)-2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/bifentrín/bifenát

prípravok na ochranu rastlín

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetyl)fenyl)amino)-2-oxoetyl)-N,N-dietyl benzénmetánamínium-sacharid/denatónium-sacharid

prípravok na ochranu rastlín

90823-38-4

α-(4-chlórfenyl)- α-(1-cyklopropyletyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/cyprokonazol

prípravok na ochranu rastlín

94361-06-5

3-[3-(4′-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzotiopyrán-2-ón/difetialon

prípravok na ochranu rastlín

104653-34-1

guazatín-triacetát

prípravok na ochranu rastlín

115044-19-4

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

komplex kremičitan hlinito sodný-striebro/zeolit strieborný

prípravok na ochranu rastlín

130328-18-6

komplex kremičitan hlinito-sodno-strieborno-meďný/zeolit strieborno-meďnatý

prípravok na ochranu rastlín

130328-19-7

komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro zinok/zeolit strieborno-zinočnatý

prípravok na ochranu rastlín

130328-20-0

N-izononyl-N,N-dimetyl-N-decylamónium-chlorid

prípravok na ochranu rastlín

138698-36-9

N-((6-chlór-3-pyridinyl)metyl)-N′-kyano-N-metyletán-imidamid/acetamiprid

prípravok na ochranu rastlín

160430-64-8

3-fenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-fenotrín

prípravok na ochranu rastlín

188023-86-1

zmes týchto látok: 5-hydroxymetoxymetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktán (CAS 59720-42-2, 16,0 %) a 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktán (Einecs 229-457-6, 28,8 %) a 5-hydroxypoly[metylénoxy]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktán (CAS 56709-13-8; 5,2 %) vo vode (50 %)

prípravok na ochranu rastlín

 

[1α(S*),3α]-(α)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimentylcyklopropánkarboxylát

prípravok na ochranu rastlín

 

S-cyfenotrín

prípravok na ochranu rastlín

 

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov: 1R trans: 1RS 1:1)/bioaletrín/d-trans-aletrín

prípravok na ochranu rastlín

 

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R trans, 1S: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrín

prípravok na ochranu rastlín

 

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3)/esbiotrín

prípravok na ochranu rastlín

 

spinosad: produkt fermentácie pôdneho mikroorganizmu obsahujúci spinosyn A a spinosyn D

prípravok na ochranu rastlín

 

butoxy polypropylénglykol

polymér

9003-13-8

polydimetylsiloxán

polymér

9016-00-6

polymér N-metylmetánamínu (Einecs 204-697-4) s (chlórmetyl)-oxiránom (Einecs 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny

polymér

25988-97-0

polymér N,N,N,N-tetrametyl-etán-1,2-diamínu a (chlórmetyl)-oxiránu

polymér

25988-98-1

homopolymér 2-terc-butylaminoetyl-2-metyl propenoátu (Einecs 223-228-4)

polymér

26716-20-1

polymér formaldehydu a akroleínu

polymér

26781-23-7

monohydrochlorid polyméru N,N″′-hexán-1,6-diylbis[N′-kyanoguanidínu] (Einecs 240-032-4) a hexametyléndiamínu (Einecs 204-679-6)/polyhexametylén biguanid (monomér: 1,5-bis(trimetylén)-guanylguanidínium-monohydrochloridu)

polymér

27083-27-8/32289-58-0

polymér N,N,N′,N′-tetrametyl-1,6-hexándiamín a 1,6-dichlórhexánu

polymér

27789-57-7

poly(hexametyléndimetylamónium-chlorid)/poly[(dimetylimino)-1,6-hexándiyl-chlorid]

polymér

28728-61-2

kopolymér N,N,N′,N′-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru

polymér

31075-24-8

poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

poly(hexametylénbiguanid)

polymér

91403-50-8

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ)

polymér

94667-33-1

N,N-didecyl(-N-metyl-poly(oxyetyl)amóniumpropionát/1-dekánamínium, N-decyl-N-(2-hydroxyetyl)-N-metyl-, propanoát (soľ)

polymér

107879-22-1

kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu

polymér

191546-07-3

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan

polymér

214710-34-6

oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

kopolymér tributyltínu (TBT-kopolymér)

polymér

 

alkohol polyglykol éter mastných kyselín

polymér

 

poly(vinylchlorid-ko-izobutyl vinyl éter-ko-N-vinyl, N′-dimetyl oktyl-bromid propyldiamín)

polymér

 

polyglykolpolyamínová živica

polymér

 

nátrium lignosulfonát

prírodný polymér

8061-51-6

neem/neem-vital

prírodný olej

5945-86-8

olej z pinus pumilio

prírodný olej

8000-26-8

olej z cédrového dreva

prírodný olej

8000-27-9

levanduľový olej

prírodný olej

8000-28-0

citronelový olej

prírodný olej

8000-29-1

esenciálny olej z eugenia caryophyllus

prírodný olej

8000-34-8

gerániový olej

prírodný olej

8000-46-2

eukalyptový olej

prírodný olej

8000-48-4

pomarančový olej

prírodný olej

8000-57-9

borovicový olej

prírodný olej

8002-09-3

olej z čierneho korenia

prírodný olej

8006-82-4

olej z mäty piepornej

prírodný olej

8006-90-4

olej z voňatky

prírodný olej

8007-02-1

olej z Mentha pulegium

prírodný olej

8007-44-1

tymiánový olej

prírodný olej

8007-46-3

koriandrový olej

prírodný olej

8008-52-4

olej z mäty klasnatej

prírodný olej

8008-75-5

olej z Valeriana officinalis

prírodný olej

8008-88-6

kajuputový olej

prírodný olej

8008-98-8

borievkový olej

prírodný olej

8012-91-7

cyprusový olej

prírodný olej

8013-86-3

olej pačuli

prírodný olej

8014-09-3

kumínový olej

prírodný olej

8014-13-9

palmaružový olej

prírodný olej

8014-19-5

rutový olej

prírodný olej

8014-29-7

olej z Basilicum ocimum basilium

prírodný olej

8015-73-4

olej z bois de rose/olej z ružového dreva

prírodný olej

8015-77-8

celerový olej

prírodný olej

8015-90-5

harmančekový olej

prírodný olej

8015-92-7

olej z klinčekového listu (Eugenia caryophyllus)

prírodný olej

8015-97-2

melaleukový olej

prírodný olej

68647-73-4

olej z Litsea cubeba

prírodný olej

68855-99-2

olej z mäty poľnej

prírodný olej

68917-18-0

cédrový olej (olej z dreva texaského cédra, olej z Juniperus mexicana, 22 %)

prírodný olej

68990-83-0

extrakt zo semien citrusu Tabebuia avellanedae

prírodný olej

 

esenciálny olej z Cymbopogon winterianus

prírodný olej

 

Allium sativum a Allium cepa

prírodný olej

 

esenciálny olej z Cinnamomum zeylanicum

prírodný olej

 

olej z klinčekovca voňavého (hlavné zložky: eugenol (83,8 %), caryofylén (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %))

prírodný olej

 

parfémový olej z jedľového ihličia: (éterický olej, hlavné zložky: terpentínový olej (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), izobornyl-acetát (15–20 %), pinén β (12,5–15 %), pinén α (7–10 %), kumarín (1–3 %), terpineolová frakcia (1–3 %)

prírodný olej

 

parfémový olej Spring Fresh: éterický olej: hlavné zložky: citral-dietylacetál (citratal) (1–3 %), citronelol (1–3 %), ylanát (1–3 %), hivertál (1–3 %), alylkapronát (1–3 %)

prírodný olej

 

ružový olej

prírodný olej

 

prírodné pyretríny

prírodný extrakt

 

extrakt z rašeliny

prírodný extrakt

 

alkyl-benzyl-dimetylamónium-chlorid/benzalkónium-chlorid

zmes

8001-54-5

cetrimid

zmes

8044-71-1

zmes 3,6-diamino-10-metylakridínium-chloridu (Einecs 201-668-8) a 3,6-akridíndiamínu/akriflavín

zmes

8048-52-0

zmes ((3,6-diamino-10-metylakridínium-chlorid (Einecs 201-668-8) a 3,6-akridíndiamín-hydrochlorid/akriflavín HCl

zmes

8063-24-9

benzalkónium-sacharinát/benzalkónium-o-sulfobenzimidát

zmes

39387-42-3

zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (Einecs 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (Einecs 220-239-6)

zmes

55965-84-9

dimetyl siloxány a silikóny, produkty reakcií s oxidom kremičitým/oxid kremičitý ošetrený dymom

zmes

67762-90-7

reakčná zmes esterov zmiešaných s mastnými kyselinami (C6-18, derivované z kokosového oleja) s kyselinou octovou a 2,2′-metylénbis(4-chlórfenolom)

zmes

106523-52-8

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, reakčné produkty s kyselinou chlóroctovou

zmes

139734-65-9

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

reakčné produkty 5,5-dimetylhydantoínu a formaldehydu

zmes

 

reakčné produkty 2-(2-butoxyetoxy)etanolu a formaldehydu

zmes

 

reakčné produkty etylénglykolu a formaldehydu

zmes

 

reakčné produkty močoviny, etylénglykolu a formaldehydu

zmes

 

reakčné produkty chlóroacetamidu, 2(2-butoxyetoxy)etanolu a formaldehydu

zmes

 

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

 

aktívny chlór: vyrobený reakciou kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného vyrobeného na mieste

zmes

 

draselné soli mastných kyselín (C15-C21)

zmes

 

acypetacs kuprium

zmes

 

acypetacs zinkium

zmes

 

feromón molí z tkaných odevov: zložky: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) a E-oktadek-2-enal (25 %)

zmes

 

zmes týchto látok:oxid chrómový (Einecs 215-607-8; 34,2 %), oxid arzeničný (Einecs 215-116-9; 24,1 %), oxid meďnatý (Einecs 215-269-1; 13,7 %), voda (Einecs 231-791-2; 28 %)

zmes

 

zmes týchto látok: chlórmetylizotiazolinón, etándiylbizoxybismetanol, metylizotiazolinón

zmes

 

zmes brómu (Einecs 231-778-1) a kyseliny brómnej (číslo CAS: 13517-11-8) vyrobená na mieste

zmes

 

produkty prírodnej fermentácie rastlín vo vode obsahujúcej síru

zmes

 

kvartérne amóniové zlúčeniny [benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl z tuku, alkyl z kosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo hydroxidy]/BKC

zmes látok uvedených v Einecs

 

kvartérne amóniové zlúčeniny [dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl z tuku, alkyl z kosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo metylsírany]/DDAC

zmes látok uvedených v Einecs

 

kvartérne amóniové zlúčeniny [alkyltrimetyl (alkyl z C8-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl z tuku, alkyl z kosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo metylsírany]/TMAC

zmes látok uvedených v Einecs

 

Bacillus thuringiensis

mikroorganizmus

68038-71-1

Bacillus sphaericus

mikroorganizmus

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis

mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, sérotyp H14

mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

mikroorganizmus

 

Bacillus subtilis

mikroorganizmus

 


(1)  Táto látka má podľa registra ESIS aj iné číslo CAS (31654-77-0).


PRÍLOHA II

AKTÍVNE LÁTKY, KTORÉ SA MAJÚ PRESKÚMAŤ V RÁMCI PROGRAMU POSUDZOVANIA

Látka

Spravodajský členský štát

Číslo ES

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/piperonyl butoxid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

difenoxarzín-10-yloxid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlórkrezol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlórvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina mravčia

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina benzoová

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

propán-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina salicylová

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propán-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyanovodík

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

oxirán/etylénoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibróm-5,5-dimetylhydantoín

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina citrónová

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-chlóracetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina brómoctová

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina glykolová

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina peroxyoctová

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina (+)-L-mliečna

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

warfarín

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón/rotenón

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

symklozén

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlórxylenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naftalén

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

dichlórfén

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triklokarbán

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aldehyd kyseliny škoricovej/(E)-3-fenylpropenál

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-krezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

kyselina nonánová

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

undekan-2-ón/metyl-nonyl-ketón

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorofén

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl-benzoát

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

benzetónium-chlorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenitrotión

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

cetalkónium-chlorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dimetyl)oktadecylamónium-chlorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoxyetanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetylpyridínium-chlorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

kyselina oktánová

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

oxid uhličitý

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

nátrium-dimetylarzinát

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

nitrometylidíntrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium-tozylchloramid

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kálium-dimetylditiokarbamát

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium-dimetylditiokarbamát

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium warfarín

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium-2-bifenylát

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaptán

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metyl-antranilát

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietyl-3-metylbenzamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

tirám

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zirám

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kálium-metylditiokarbamát

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium-metám

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dinátrium-kyanoditiokarbamát

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dodecyl)dimetylamónium-chlorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miristalkónium-chlorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina dodekánová

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

diurón

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diazinón

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

kyselina dekánová

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

kyánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroxy-4-izopropylcyklohepta-2,4,6-trién-1-ón

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátrium-benzoát

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terbutrín

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

tiokyanatan meďný

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

tetradónium-bromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-trans-tetrametrín

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid boritý

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydroxid vápenatý/žieravé vápno/hydratované vápno/hasené vápno

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehasené vápno

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulfid zinočnatý

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid meďnatý

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid meďný

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

tetraboritan sodný, bezvodý

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanón, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

monolinurón

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2