ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Huile d'olive de Nyons (CHOP)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o označovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1434/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Thajska, nepatrne upravených alebo bez zmeny, a bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku, a prostredníctvom dovozu určitých nepatrne upravených mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky, ktorým sa na takýto dovoz uplatňuje registrácia

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1435/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa obnovuje výlov sleďa atlantického v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1436/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sebastov vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny V a v medzinárodných vodách zón XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

29

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/792/ES

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 26. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/446/ES, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

31

 

 

Komisia

 

 

2007/793/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007 o vymenovaní členov diskusnej skupiny strán zainteresovaných v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa zriadenej na základe rozhodnutia 2007/602/ES

33

 

 

2007/794/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5751]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1429/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1430/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (1), a najmä na jej článok 11 písm. c) bod ii) a článok 13 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nemecko, Luxembursko, Rakúsko a Taliansko predložili odôvodnené žiadosti o zmeny a doplnenia prílohy II k smernici 2005/36/ES. Holandsko predložilo odôvodnenú žiadosť o zmenu a doplnenie prílohy III k smernici 2005/36/ES.

(2)

Nemecko požiadalo o pridanie pojmu zdravotná („Gesundheit“) k pomenovaniu detská sestra „Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“. Zákon zo 16. júla 2003 týkajúci sa starostlivosti poskytovanej zdravotnými sestrami, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, zmenil obsah tohto vzdelávania a zmenil názov povolania na zdravotná a detská sestra [„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“]. Štruktúra a vstupné podmienky k tomuto typu vzdelávania zostali nezmenené.

(3)

Nemecko požiadalo o vypustenie povolania psychiatrická zdravotná sestra [„Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“] z prílohy II, pretože toto vzdelávanie dopĺňa vzdelávanie zdravotnej sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť a patrí do pojmu získania diplomu.

(4)

Nemecko požiadalo o pridanie povolania geriatrická ošetrovateľka („Altenpflegerin und Altenpfleger“), ktoré zodpovedá podmienkam stanoveným v článku 11 písm. c) bode ii) smernice 2005/36/ES, ako aj zákonu o geriatrickej starostlivosti zo 17. novembra 2000 a nariadeniu týkajúcemu sa vzdelávania a skúšok pre profesiu geriatrickej zdravotnej sestry z 26. novembra 2002.

(5)

A napokon Nemecko požiadalo o zlúčenie povolaní bandážista („Bandagist“) a ortopedický mechanik („Orthopädiemechaniker“) do povolania ortopedický technik („Orthopädietechniker“) v súlade so Živnostenským zákonníkom [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].

(6)

Luxembursko požiadalo o nahradenie pojmov detská sestra („infirmier puériculteur“) pomenovaním pediatrická sestra, sestra na anestéziológii pomenovaním sestra pre anestéziu a oživovanie a pojem kvalifikovaný masér pojmom masér podľa pozmeneného zákona z 26. marca 1992 o výkone a revalorizácii niektorých zdravotníckych povolaní. Spôsoby vzdelávania sa nezmenili.

(7)

Rakúsko požiadalo o spresnenie opisu vzdelávania, ktoré možno uplatňovať na profesie psychiatrická zdravotná sestra a pediatrická zdravotná sestra, tak ako vyplývajú zo zákona o zdravotníckej starostlivosti (BGBI I no 108/1997).

(8)

Taliansko požiadalo o vypustenie povolaní stavebný topograf („geometra“) a zememerač („perito agrario“) z prílohy II, pretože sú predmetom vzdelávania, ktoré zodpovedá vymedzeniu pojmu odborného vzdelávania uvedeného v článku 55 prezidentského dekrétu č. 328 z 5. júna 2001 a v prílohe I k zákonnému nariadeniu č. 227 z 8. júla 2003.

(9)

Nemecko, Luxembursko a Rakúsko požiadali o pridanie istého počtu vzdelávaní, ktoré vedú k získaniu titulu Meister/Maître do prílohy II. Tieto typy vzdelávania vyplývajú najmä z nasledujúcich zákonov: v Nemecku: Živnostenský zákonník [Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; v Luxembursku: zákon z 28. decembra 1988 (úradný vestník z 28. decembra 1988 A č. 72) a nariadenie veľkovojvodstva zo 4. februára 2005 (úradný vestník z 10. marca 2005 A – č. 29); v Rakúsku: Zákonník priemyselnej legislatívy a práce [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 11 písm. c) bode ii) smernice 2005/36/ES.

(10)

Holandsko požiadalo o zmenu a doplnenie opisu predpísaného vzdelávania v prílohe III, aby v ňom mohla byť zohľadnená ich zmena a doplnenie uskutočnené v rámci zákona o odbornej výchove a vzdelávaní (loi WEB de 1996). Tieto typy odborného vzdelávania zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 13 ods. 2 treťom pododseku smernice 2005/36/ES.

(11)

Smernica 2005/36/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre uznávanie odborných kvalifikácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k smernici 2005/36/ES sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/100/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141).


PRÍLOHA

Prílohy II a III k smernici 2005/36/ES sa menia a dopĺňajú takto:

I.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v záhlaví „v Nemecku“:

i)

prvá zarážka sa nahrádza nasledujúcim znením:

„—

zdravotná a detská sestra [‚Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)’]“;

ii)

štrnásta zarážka sa vypúšťa;

iii)

pridáva sa zarážka:

„—

geriatrická ošetrovateľka (‚Altenpflegerin und Altenpfleger’)“;

b)

v záhlaví „v Luxembursku“ sa piata, šiesta a siedma zarážka nahrádzajú takto:

„—

pediatrická sestra [‚infirmier(ère) en pédiatrie’],

sestra pre anestéziu a oživovanie [‚infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation’],

masér (‚masseur’)“;

c)

v záhlaví „v Rakúsku“:

i)

po prvej zarážke týkajúcej sa základnej odbornej prípravy zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých („spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege“) sa pridáva:

„ktoré predstavujú študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu;“

ii)

po druhej zarážke týkajúcej sa základnej odbornej prípravy zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“) sa pridáva:

„ktoré predstavujú študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu“.

2.

V bode 2 sa záhlavie „v Nemecku“ mení a dopĺňa takto:

i)

tretia zarážka sa nahrádza takto:

„—

ortopedický technik (‚Orthopädietechniker’)“;

ii)

piata zarážka sa vypúšťa.

3.

Za bod 2 sa vkladá tento bod:

„2a

Meister/Maître (odborné vzdelávanie a príprava končiace sa získaním titulu Meister/Maître) v týchto povolaniach:

 

V Nemecku:

metalurg (‚Metallbauer’),

výrobca chirurgických nástrojov (‚Chirurgiemechaniker’),

karosár a výrobca automobilov (‚Karosserie- und Fahrzeugbauer’),

automobilový mechanik (‚Kraftfahrzeugtechniker’),

mechanik bicyklov a motocyklov (‚Zweiradmechaniker’),

chladiarenský odborník (‚Kälteanlagenbauer’),

informačný technik (‚Informationstechniker’),

poľnohospodársky mechanik (‚Landmaschinenmechaniker’),

výrobca zbraní (‚Büchsenmacher’),

klampiar (‚Klempner’),

inštalatér-kúrenár (‚Installateur und Heizungsbauer’),

elektrotechnik (‚Elektrotechniker’),

konštruktér elektrických strojov (‚Elektromaschinenbauer’),

lodný konštruktér (‚Boots- und Schiffbauer’),

murár a betonár (‚Maurer und Betonbauer’),

konštruktér a inštalatér vykurovacích kachieľ a vykurovacích zariadení na teplý vzduch (‚Ofen- und Luftheizungsbauer’),

tesár (‚Zimmerer’),

pokrývač (‚Dachdecker’),

cestár (‚Straßenbauer’),

špecialista na tepelnú a akustickú izoláciu (‚Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer’),

studniar (‚Brunnenbauer’),

kamenár a sochár (‚Steinmetz und Steinbildhauer’),

štukatér (‚Stuckateur’),

maliar a lakovník (‚Maler und Lackierer’),

montážny pracovník lešení (‚Gerüstbauer’),

kominár (‚Schornsteinfeger’),

jemný mechanik (‚Feinwerkmechaniker’),

stolár (‚Tischler’),

povrazník (‚Seiler’),

pekár (‚Bäcker’),

cukrár (‚Konditor’),

mäsiar (‚Fleischer’),

kaderník (‚Frisör’),

sklenár (‚Glaser’),

fúkač skla a výrobca sklených nástrojov (‚Glasbläser und Glasapparatebauer’),

vulkanizátor a opravár pneumatík (‚Vulkaniseur und Reifenmechaniker’).

 

V Luxembursku:

pekár-cukrár (‚boulanger-pâtissier’),

cukrár – výrobca čokoládových výrobkov – cukrovinkár – zmrzlinár (‚pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier’),

mäsiar-údenár (‚boucher-charcutier’),

mäsiar-údenár konského mäsa (‚boucher-charcutier-chevalin’),

lahôdkar (‚traiteur’),

mlynár (‚meunier’),

krajčír (‚tailleur-couturier’),

modista-klobučník (‚modiste-chapelier’),

kožušník (‚fourreur’),

obuvník – opravár obuvi (‚bottier-cordonnier’),

hodinár (‚horloger’),

klenotník-zlatník (‚bijoutier-orfèvre’),

kaderník (‚coiffeur’),

kozmetik (‚esthéticien’),

všeobecný mechanik (‚mécanicien en mécanique générale’),

montér výťahov, nákladných výťahov, pohyblivých schodov a manipulačných zariadení (‚installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention’),

výrobca zbraní (‚armurier’),

kováč (‚forgeron’),

mechanik strojov a priemyselných zariadení a stavebných strojov (‚mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction’),

autoelektrikár – elektrotechnik automobilov a motocyklov (‚mécanicien-électronicien d'autos et de motos’),

konštruktér a opravár karosérií (‚constructeur réparateur de carosseries’),

autoklampiar – autolakovník (‚débosseleur-peintre de véhicules automoteurs’),

cievkar (‚bobineur’),

mechanik – opravár audiovizuálnych zariadení a prístrojov (‚électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels’),

montér – opravár televíznych káblových rozvodov (‚constructeur réparateur de réseaux de télédistribution’),

elektromechanik kancelárskej techniky a informačných systémov (‚électronicien en bureautique et en informatique’),

mechanik poľnohospodárskych a vinohradníckych strojov a zariadení (‚mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles’),

kotlár (‚chaudronnier’),

galvanizátor (‚galvaniseur’),

odhadca automobilov (‚expert en automobiles’),

podnikateľ v oblasti stavebníctva (‚entrepreneur de construction’),

podnikateľ v oblasti výstavby, rekonštrukcie a opráv ciest a dláždenia (‚entrepreneur de voirie et de pavage’),

výrobca pevných povrchov (‚confectionneur de chapes’),

podnikateľ v oblasti tepelnej, zvukovej a vodotesnej izolácie (‚entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité’),

inštalatér kúrenia (‚installateur de chauffage-sanitaire’),

montér chladiarenských zariadení (‚installateur frigoriste’),

elektrikár (‚électricien’),

montér svetelných reklám (‚installateur d'enseignes lumineuses’),

elektromechanik komunikačných technológií a informačných systémov (‚électronicien en communication et en informatique’),

montér poplachových a bezpečnostných systémov (‚installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité’),

stolár – umelecký stolár (‚menuisier-ébéniste’),

parketár (‚parqueteur’),

ukladač prefabrikovaných dielov (‚poseur d'éléments préfabriqués’),

výrobca a ukladač okeníc, žalúzií, markíz a roliet (‚fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store’),

podnikateľ v oblasti kovových konštrukcií (‚entrepreneur de constructions métalliques’),

konštruktér pecí a rúr (‚constructeur de fours’),

klampiar – pokrývač (‚couvreur-ferblantier’),

tesár (‚charpentier’),

kamenár (‚marbrier-tailleur de pierres’),

obkladač (‚carreleur’),

štukatér – konštruktér fasád a stropov (‚plafonneur-façadier’),

maliar-dekoratér (‚peintre-décorateur’),

sklenár – výrobca zrkadiel (‚vitrier-miroitier’),

čalúnnik-dekoratér (‚tapissier-décorateur’),

konštruktér – ukladač kozubov a keramických pecí (‚constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence’),

tlačiar (‚imprimeur’),

dizajnér média (‚opérateur média’),

sieťotlačiar (‚sérigraphe’),

knihár (‚relieur’),

mechanik lekárskych a chirurgických nástrojov (‚mécanicien de matériel médico-chirurgical’),

inštruktor vodičov motorových vozidiel (‚instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs’),

výrobca – ukladač opláštenia a kovovej strešnej konštrukcie (‚fabricant poseur de bardages et toitures métalliques’),

fotograf (‚,photographe’),

výrobca – opravár hudobných nástrojov (‚fabricant réparateur d'instruments de musique’),

inštruktor plávania (‚instructeur de natation’).

 

V Rakúsku:

stavebný majster v oblasti realizácie prác (‚Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten’),

pekár (‚Bäcker’),

majster studniar (‚Brunnenmeister’),

pokrývač (‚Dachdecker’),

elektrotechnik (‚Elektrotechnik’),

mäsiar (‚Fleischer’),

kaderník a parochniar – štylista [‚Friseur und Perückenmacher (Stylist)’],

technik sanitárnych a plynových zariadení (‚Gas- und Sanitärtechnik’),

sklenár (‚Glaser’),

ukladanie sklenených obkladov a leštenie hladkého skla (‚Glasbeleger und Flachglasschleifer’),

fúkanie skla a výroba sklenených nástrojov (‚Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung’),

leštenie a tvarovanie dutého skla (pridružené remeselné činnosti) [‚Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)’],

peciar-kachliar (‚Hafner’),

kúrenár (‚Heizungstechnik’),

technik ventilačných systémov (pridružené remeselné činnosti) [‚Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)’],

technik chladenia a klimatizácie (‚Kälte- und Klimatechnik’),

elektromechanik komunikačných zariadení (‚Kommunikationselektronik’),

cukrár vrátane výrobcov medovníkov a cukroviniek, zmrzliny a čokoládových výrobkov [‚Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und –Schokoladewarenerzeugung’],

automechanik (‚Kraftfahrzeugtechnik’),

karosár vrátane výrobcu plechu a lakovníka karosérie (pridružené remeselné činnosti) [‚Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)’],

spracovanie plastových materiálov (‚Kunststoffverarbeitung’),

maliar izieb a natierač (‚Maler und Anstreicher’),

lakovník (‚,Lackierer’),

pozlacovač a štukatér (‚Vergolder und Staffierer’),

výrobca tabúľ a vývesných štítov (pridružené remeselné činnosti) [‚Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)’],

mechatronik v oblasti výroby elektrických strojov a automatizácie (‚Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung’),

mechatronik v oblasti elektroniky (‚Mechatroniker f. Elektronik’),

mechanik kancelárskej techniky a informačných systémov (‚Büro- und EDV-Systemtechnik’),

mechatronik v oblasti techniky strojov a výrobných techník (‚Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik’),

mechatronik v oblasti lekárskej techniky (pridružené remeselné činnosti) [‚Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)’],

technik povrchových úprav (‚Oberflächentechnik’),

umelecký kováč (pridružené remeselné činnosti) [‚Metalldesign (verbundenes Handwerk)’],

zámočník (‚Schlosser’),

kováč (‚Schmied’),

technik poľnohospodárskych strojov (‚Landmaschinentechnik’),

inštalatér (‚Spengler’),

kotlár (pridružené remeselné činnosti) [‚Kupferschmied (verbundenes Handwerk)’],

majster kamenár vrátane výrobcu umelého kameňa a terrazzo (‚Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher’),

štukatér a sadrár (‚Stukkateur und Trockenausbauer’),

stolár (‚Tischler’),

výrobca makiet (‚Modellbauer’),

debnár (‚Binder’),

sústružník (‚Drechsler’),

konštruktér lodí (‚Bootsbauer’),

sochár (pridružené remeselné činnosti) [‚Bildhauer (verbundenes Handwerk)’],

vulkanizátor (‚Vulkaniseur’),

výrobca zbraní vrátane obchodu so zbraňami [‚Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels’],

tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia (‚Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer’),

majster tesár v oblasti realizácie prác (‚Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten’),

ktoré predstavujú vzdelávací a školiaci cyklus minimálne trinásťročný, z toho vzdelanie minimálne tri roky v rámci štruktúrovaného vzdelávania, čiastočne získané v podniku, a časť vzdelávania poskytnutého odbornou vzdelávacou inštitúciou, ukončené skúškou, ako aj teoretické i praktické vzdelávanie majstra-remeselníka v dĺžke trvania minimálne jeden rok. Úspešné vykonanie skúšky v remeselnej činnosti dáva právo vykonávať toto povolanie ako samostatný pracovník, školiť učňov a byť nositeľom titulu ‚Meister/Maître’.“;

4.

V bode 4 „Technický sektor“ sa záhlavie „v Taliansku“ vypúšťa.

II.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

Obsah záhlavia „v Holandsku“ sa nahrádza takto:

„Regulovaná odborná príprava, ktorá zodpovedá kvalifikačnému stupňu 3 alebo 4 národného centrálneho registra odborného vzdelávania zriadeného zákonom o vzdelávaní a odbornej príprave alebo starším typom vzdelávania, ktorých stupeň splynul s týmito kvalifikačnými stupňami.

Stupne 3 a 4 kvalifikačnej štruktúry zodpovedajú tomuto popisu:

Stupeň 3: zodpovednosť za uplatňovanie a kombináciu normalizovaných postupov. Kombinácia alebo koncepcia postupov v závislosti od činností súvisiacich s organizáciou a prípravou práce. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred svojimi kolegami (bez hierarchického spojenia). Riadiaca zodpovednosť kontroly a podpory uplatňovania inými pracovníkmi normalizovaných alebo automatizovaných rutinných postupov. Väčšinou ide o odborné kompetencie a znalosti.

Stupeň 4: zodpovednosť za vykonávanie pridelených úloh, ako aj zodpovednosť za kombináciu alebo koncepciu nových postupov. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred kolegami (bez hierarchického spojenia). Explicitná hierarchická zodpovednosť, pokiaľ ide o plánovanie a/alebo vedenie a/alebo organizáciu a/alebo rozvoj celého výrobného cyklu. Ide o špecializované kompetencie a znalosti a/alebo nezávislé od profesie.

Oba stupne zodpovedajú vzdelávacím cyklom upraveným predpisom s celkovou dĺžkou trvania minimálne 15 rokov, ktoré predpokladajú dokončenie 8-ročného základného vzdelávania, po ktorom nasledujú štyri roky stredného prípravného odborného vzdelávania (‚VMBO’), ku ktorému sa pridávajú minimálne tri roky vzdelávania na úroveň 3 alebo 4 v strednej odbornej vzdelávacej inštitúcii (‚MBO’), ukončené skúškou. [Dĺžka stredného odborného vzdelávania môže byť stanovená od troch do dvoch rokov, ak má záujemca kvalifikáciu, ktorá ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na univerzite (14 rokov predbežného vzdelávania) alebo v inom type vysokoškolského štúdia (13 rokov predbežného vzdelávania)].

Holandské úrady odovzdajú Komisii a ostatným členským štátom zoznam typov vzdelávania uvedených v tejto prílohe.“


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1431/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Huile d'olive de Nyons (CHOP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 žiadosť Francúzska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Huile d'olive de Nyons“ zaznamenaného podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú zanedbateľné v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) žiadosť o zmeny a doplnenia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia. Komisii nebola oznámená žiadna námietka voči registrácii v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tieto zmeny a doplnenia sa preto musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2156/2005 (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  Ú. v. EÚ C 73, 30.3.2007, s. 4.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I Zmluvy:

Trieda 1.5,

Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

FRANCÚZSKO

Huile d'olive de Nyons (CHOP)


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1432/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o označovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1 a kapitolu I bod 8 prílohy VI k nemu,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1774/2002 sa stanovujú osobitné zdravotné požiadavky na živočíšne vedľajšie produkty neurčené na ľudskú spotrebu.

(2)

V článkoch 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa stanovuje, že materiály kategórie 1, 2 a 3 sa majú získavať, prepravovať a označovať bez meškania v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia.

(3)

V článku 7 a prílohe II sa stanovujú požiadavky na označovanie, získavanie a prepravu rozličných kategórií živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov. V záujme zlepšenia kontroly a možnosti sledovania by sa pri obchodovaní s týmito vedľajšími produktmi a spracovanými výrobkami malo používať štandardizované farebné označovanie obalov, nádob a dopravných prostriedkov. Farby by sa mali zvoliť tak, aby sa dali ľahko rozlíšiť, a to aj pre osoby s poruchami farebného videnia.

(4)

V záujme jednoznačnosti by sa do špecifických definícií v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 mala doplniť definícia „farebného označovania“.

(5)

Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť systémy alebo stanoviť dodatočné pravidlá, pokiaľ ide o farebné označovanie obalov, nádob a dopravných prostriedkov používaných na prepravu rozličných kategórií živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov na ich území. Takéto systémy či pravidlá by sa nemali prekrývať so štandardizovaným systémom farebného označovania používaným pri obchodovaní.

(6)

Členské štáty by mali mať aj možnosť požadovať označovanie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, ktoré by bolo nad rámec označovania špecifikovaného rizikového materiálu požadovaného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (2). Takéto označovanie by však nemalo vytvárať prekážky obchodovania alebo vývozu do tretích krajín.

(7)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa stanovujú pravidlá pre vzorový obchodný doklad, ktorý má sprevádzať živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky počas prepravy. V záujme lepšej identifikácie a sledovateľnosti živočíšnych vedľajších produktov je potrebné stanoviť doplňujúce pravidlá pre takéto doklady.

(8)

V článkoch 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa stanovuje, že určité spracované živočíšne vedľajšie produkty musia byť trvalo označené podľa technických možností značkou, v súlade s prílohou VI kapitolou I k uvedenému nariadeniu.

(9)

V kapitole I prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa stanovuje, že spracované výrobky pochádzajúce z materiálov kategórie 1 alebo kategórie 2 musia byť, s výnimkou kvapalných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, trvalo označené podľa technických možností značkou s použitím systému schváleného kompetentným orgánom. Pre nedostatok dostupných vedeckých údajov o označovaní sa doteraz nezaviedli podrobné pravidlá označovania.

(10)

Dňa 17. októbra 2006 vydalo Spoločné výskumné centrum Komisie realizačnú štúdiu na posúdenie vhodnosti triheptanolátu glycerolu (GTH) na označovanie živočíšnych vedľajších produktov v systémoch ďalšieho zhodnocovania. Na základe tejto správy by sa mali stanoviť podrobné požiadavky na označovanie spracovaných živočíšnych vedľajších produktov.

(11)

Tieto požiadavky by nemali mať vplyv na označovanie spracovaných výrobkov určených na použitie v organických hnojivách a zúrodňujúcich látkach tak, aby bola splnená povinnosť nepoužívať ich priamo na pôde, ku ktorej by mohli mať prístup hospodárske zvieratá, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 181/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o organické hnojivá a zúrodňujúce látky okrem hnoja, a ktorým sa toto nariadenie mení a dopĺňa (3).

(12)

Je potrebné stanoviť niektoré výnimky z požiadavky označovať spracované výrobky GTH, najmä pokiaľ ide o výrobky prepravované na účely použitia alebo likvidácie spôsobom v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov (4).

(13)

Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohy I, II a VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

(14)

S cieľom poskytnúť členským štátom a výrobnému odvetviu čas na to, aby sa prispôsobili novým pravidlám stanoveným v tomto nariadení, by sa tieto pravidlá mali uplatňovať od 1. júla 2008.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a VI nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 829/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 21.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1275/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1678/2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 4).


PRÍLOHA

Prílohy I, II a VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa vkladá tento bod:

„65.

‚farebné označovanie‘ je systematické používanie farieb stanovených v kapitole I prílohy II na zobrazovanie informácií tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, na povrchu alebo časti povrchu obalu, nádoby alebo dopravného prostriedku alebo na etikete či symbole na nich použitých.“

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Kapitola I sa nahrádza takto:

„KAPITOLA I

Označenie

1.

Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

materiály kategórie 1, kategórie 2 a kategórie 3 boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas zberu a prepravy;

b)

spracované výrobky boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas prepravy;

c)

sa látka na označovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo spracovaných výrobkov osobitnej kategórie používala len pre kategóriu, v prípade ktorej sa jej použitie vyžaduje v zmysle tohto nariadenia alebo stanovuje podľa bodu 4, a

d)

sa živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky odosielali z jedného členského štátu do druhého v obaloch, nádobách alebo dopravných prostriedkoch, ktoré sú zreteľne a aspoň na dobu prepravy nezmazateľne označené farebným označením takto:

i)

v prípade materiálov kategórie 1 čiernou farbou;

ii)

v prípade materiálov kategórie 2 (s výnimkou hnoja a obsahu zažívacieho traktu) žltou farbou;

iii)

v prípade materiálov kategórie 3 zelenou farbou s vysokým obsahom modrej, aby sa zabezpečilo jej jasné odlíšenie od ostatných farieb.

2.

Počas prepravy musí etiketa umiestnená na obale, nádobe alebo dopravnom prostriedku:

a)

jasne uvádzať kategóriu živočíšnych vedľajších produktov alebo, v prípade spracovaných výrobkov, kategóriu živočíšnych vedľajších produktov, z ktorých spracované výrobky pochádzajú, a

b)

obsahovať nasledujúce slová:

i)

v prípade materiálu kategórie 3 slová ‚neurčené na ľudskú spotrebu‘;

ii)

v prípade materiálu kategórie 2 (okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu) a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu slová ‚neurčené na živočíšnu spotrebu‘; ak je však materiál kategórie 2 určený na kŕmenie zvierat uvedených v písmene c) článku 23 ods. 2, za podmienok stanovených v tomto článku, etiketa musí namiesto toho uvádzať ‚na kŕmenie …‘ spolu s názvom špecifického druhu zvierat, na kŕmenie ktorých je materiál určený;

iii)

v prípade materiálu kategórie 1 a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu slová ‚určené iba na likvidáciu‘;

iv)

v prípade hnoja a obsahu tráviaceho traktu slovo ‚hnoj‘;

3.

Členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá na farebné označovanie obalov, nádob a dopravných prostriedkov používaných na prepravu živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že sa tieto systémy či pravidlá nebudú prekrývať so systémom farebného označovania stanoveným v bode 1 písm. d).

4.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 3 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 999/2001, členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá na označovanie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že tieto systémy či pravidlá nie sú v rozpore s požiadavkami na označovanie stanovenými pre spracované výrobky v kapitole I prílohy VI k tomuto nariadeniu.

5.

Odchylne od bodov 3 a 4, členské štáty môžu používať systémy či pravidlá uvedené v týchto bodoch pre živočíšne vedľajšie produkty, ktoré pochádzajú z ich územia, ale ktoré nemajú zostať na ich území, pokiaľ s tým daný členský štát alebo tretia krajina určenia vyjadrí súhlas.“

b)

V kapitole X sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky musí pri preprave sprevádzať obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v tejto kapitole. Na účely prepravy živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov na vlastnom území však členské štáty môžu požadovať:

a)

použitie odlišného obchodného dokladu v papierovej alebo elektronickej forme za predpokladu, že takýto obchodný doklad je v súlade s požiadavkami stanovenými v kapitole III bode 2;

b)

aby bolo množstvo materiálu uvedeného v kapitole III bode 2 písm. c) vyjadrené v obchodnom doklade v hmotnosti materiálu;

c)

aby príjemca vrátil kópiu obchodného dokladu výrobcovi, ktorý ju uschová v súlade s kapitolou V ako doklad o prijatí zásielky.“

3.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

b)

Kapitola I sa mení a dopĺňa takto:

i)

názov sa nahrádza takto:

ii)

v časti C sa dopĺňajú tieto body:

„10.

V spracovateľských závodoch schválených v súlade s článkom 13 sa spracované výrobky uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) a c) a v článku 5 ods. 2 písm. b) a c) trvale označia:

a)

značkou, pokiaľ to je technicky možné, a

b)

triheptanolátom glycerolu (ďalej len ‚GHT‘), a to tak, že:

i)

GHT sa pridá do spracovaných výrobkov, ktoré prešli predchádzajúcim sterilizačným tepelným spracovaním pri teplote v strede hmoty vyššej ako 80 °C a sú následne chránené pred opätovnou kontamináciou, a

ii)

všetky spracované výrobky jednotne obsahujú v celej svojej hmote minimálnu koncentráciu aspoň 250 mg GHT na kg tuku.

11.

Prevádzkovatelia spracovateľských závodov schválených v súlade s článkom 13 sú povinní zaviesť systém neustáleho sledovania a zaznamenávania parametrov vhodný na to, aby bolo možné preukázať kompetentným orgánom, že v spracovaných výrobkoch uvedených v bode 10 sa dosahuje požadovaná jednotná minimálna koncentrácia GHT uvedená v bode 10 písm. b).

Tento systém sledovania a zaznamenávania musí umožňovať určovanie obsahu intaktného GTH ako triglyceridu vo vyčistenom extrakte benzínu a éteru v pomere 40 – 70 zo vzoriek odoberaných v pravidelných intervaloch.

12.

Kompetentný orgán vykoná kontrolu fungovania systému sledovania a zaznamenávania uvedeného v bode 11, aby zabezpečil dodržiavanie tohto nariadenia a v prípade potreby si môže vyžiadať testovanie ďalších vzoriek, v súlade so spôsobom uvedeným v bode 11 druhom odseku.

13.

Označovanie GTH sa nepožaduje v prípade spracovaných výrobkov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) a c) a v článku 5 ods. 2 písm. b) a c), pokiaľ sú takéto výrobky:

a)

presúvané zo spracovateľského závodu uzavretým systémom dopravníkov, ktorý bol schválený kompetentným orgánom, na:

i)

okamžité priame spálenie alebo spoločné spálenie alebo

ii)

okamžité použitie v súlade so spôsobom schváleným pre živočíšne vedľajšie produkty kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s článkami 1 a 2 nariadenia (ES) č. 92/2005 alebo

b)

určené na výskum alebo na vedecké účely schválené kompetentným orgánom.“


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1433/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa ustanovuje, že predaj liehu odobratého intervenčnými agentúrami sa organizuje buď verejnou dražbou, alebo verejnou súťažou.

(2)

Verejné súťaže na lieh sú jedinými mimointervenčnými predajmi v poľnohospodárskom sektore, pri ktorých Komisia riadi rozhodnutie a začatie predaja uvedeného výrobku. V snahe zjednodušiť právne predpisy a v záujme zladenia opatrení na riadenie poľnohospodárskych trhov v rámci Spoločnej organizácie jednotného trhu treba tiež zaviesť pri predaji liehu stálu verejnú súťaž otvorenú Komisiou a čiastkové verejné súťaže otvorené členskými štátmi.

(3)

V snahe zabezpečiť, aby bola informácia o čiastkových verejných súťažiach prístupná každému schválenému podniku Spoločenstva, treba ustanoviť, aby sa táto informácia uverejnila elektronickou cestou.

(4)

V snahe predísť situácii, že sa všetok lieh na sklade predá naraz alebo jedinému podniku, treba stanoviť hranicu maximálneho množstva ponúknutého na predaj pri každej čiastkovej verejnej súťaži.

(5)

Na zabezpečenie pravidelného a optimálneho odbytu liehu pri zohľadnení mimosezónneho letného obdobia a Vianoc treba stanoviť pevný termín na čiastkové verejné súťaže raz do mesiaca okrem júla a decembra.

(6)

Treba spresniť etapy a charakteristiky čiastkovej verejnej súťaže.

(7)

Nedávna skúsenosť ukázala, že plány zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, nie sú nevyhnutnou dokumentáciou na schválenie podnikov, ktoré sa môžu zúčastniť predaja liehu na účely využitia v Spoločenstve vo forme bioetanolu. Treba teda stiahnuť túto požiadavku zo zoznamu dokumentov, ktoré treba dodať na schválenie.

(8)

Na ochranu záujmov podnikov zúčastňujúcich sa verejnej súťaže počas trvania čiastkovej verejnej súťaže treba ustanoviť opatrenia, aby sa obmedzilo fyzické premiestňovanie liehu poskytnutého na predaj medzi uverejnením oznámenia o čiastkovej verejnej súťaži a jeho odobratím úspešným účastníkom.

(9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 (2) sa preto musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa mení a dopĺňa takto.

1.

V hlave III sa kapitola IV mení a dopĺňa takto:

a)

v pododdiele III sa články 92 až 94d nahrádzajú takto:

„Článok 92

Stála verejná súťaž

1.   Stála verejná súťaž na lieh sa koná s cieľom jeho výhradného využitia vo forme bioetanolu v sektore pohonných látok v Spoločenstve.

2.   Na tento účel sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie o stálej verejnej súťaži.

Článok 92a

Čiastkové verejné súťaže

1.   Intervenčné agentúry organizujú počas obdobia platnosti stálej verejnej súťaže čiastkové verejné súťaže. Na tento účel uverejňuje intervenčná agentúra oznámenie o verejnej súťaži a zabezpečuje jeho primeranú propagáciu najmä vyvesením v sídle a uverejnením na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke príslušného ministerstva.

2.   Oznámenie o verejnej súťaži uvádza hlavne lehotu a miesto predloženia ponúk. Každá čiastková verejná súťaž sa týka maximálneho množstva 100 000 hl.

3.   Lehota na predloženie ponúk každej čiastkovej verejnej súťaže vyprší v posledný pracovný deň každého mesiaca o 13.00 hod. (bruselského času). V júli a decembri nemožno predložiť žiadnu ponuku.

4.   Prvá čiastková verejná súťaž sa koná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci uverejnenia oznámenia o stálej verejnej súťaži.

5.   Každý členský štát, ktorého zásoby vínneho destilátu Spoločenstva dosiahnu alebo prekročia 100 000 hl, musí otvoriť čiastkovú verejnú súťaž v zmysle tohto článku.

Článok 93

Oznámenie o čiastkovej verejnej súťaži

Intervenčná agentúra uvedie pri množstvách liehu, ktoré má v držbe, okrem informácií uvedených v článku 92a ods. 2:

a)

osobitné podmienky verejnej súťaže, ako aj umiestnenie skladov, kde sa nachádza lieh určený na predaj;

b)

množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch alkoholu 100 % obj., na ktoré sa vzťahuje čiastočná verejná súťaž;

c)

dávky;

d)

platobné podmienky;

e)

formality na získanie vzorky;

f)

výšku zábezpeky na účasť uvedenú v článku 94 ods. 1 prvom pododseku a výšku realizačnej zábezpeky uvedenej v článku 94c ods. 3.

Článok 93a

Schválenie podnikov

1.   Lieh sa pridelí podnikom sídliacim v Spoločenstve a musí sa použiť na účely ustanovené v článku 92.

2.   Na účely pridelenia ustanoveného v odseku 1 členské štáty schvaľujú podniky, ktoré pokladajú za spôsobilé a ktoré predložili žiadosť spolu s nasledujúcou dokumentáciou:

a)

vyhlásenie podniku o tom, že je schopný použiť minimálne 50 000 hektolitrov liehu za rok;

b)

administratívne sídlo podniku;

c)

názov a adresa zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, s uvedením ich ročnej spracovateľskej kapacity;

d)

kópia povolenia štátnych orgánov príslušného členského štátu na prevádzkovanie týchto zariadení;

e)

záväzok podniku zabezpečiť, že každý konečný nákupca liehu ho bude používať iba vo forme bioetanolu na výrobu pohonnej látky v Spoločenstve.

3.   Schválenie členským štátom je platné v celom Spoločenstve.

4.   Podniky schválené k 9. decembru 2007 sa považujú za schválené na účely tohto nariadenia.

5.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom novom schválení alebo o odobratí schválenia a uvedú presný dátum rozhodnutia.

6.   Komisia sprístupní členským štátom aktualizovaný zoznam schválených podnikov bezodkladne po každej zmene a doplnení.

Článok 93b

Podmienka týkajúca sa liehu

Intervenčná agentúra prijíma nevyhnutné opatrenia, aby lieh zo zásobníkov, ktorých sa týka predaj, už nemohol byť fyzicky premiestňovaný až do vydania príkazu na jeho vyskladnenie okrem prípadu nahradenia, o ktorom rozhodne intervenčná agentúra z logistických dôvodov a ktorého podmienky musia byť presne stanovené v oznámení o čiastkovej verejnej súťaži.

Článok 93c

Podávanie ponúk

1.   Podniky schválené k dátumu uverejnenia oznámenia o čiastkovej verejnej súťaži a majúce záujem sa zúčastnia čiastkovej verejnej súťaže buď podaním písomnej ponuky v intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, výmenou za doručenku, alebo ľubovoľným písomným telekomunikačným prostriedkom s doručenkou v intervenčnej agentúre.

2.   Účastník verejnej súťaže môže predložiť iba jednu ponuku na každú dávku. Ak účastník verejnej súťaže predloží viac ako jednu ponuku na dávku, žiadna z týchto ponúk nebude prijatá.

Článok 94

Podmienka týkajúca sa ponúk

1.   Na to, aby ponuka mohla byť prijatá, musí sa k nej priložiť v čase jej predloženia dôkaz o zložení zábezpeky na účasť v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má v držbe lieh, vo výške 4 EUR na hektoliter alkoholu 100 % obj.

Na tento účel príslušné intervenčné agentúry účastníkom verejnej súťaže okamžite vydajú potvrdenie o zložení zábezpeky na účasť pre množstvá, pre ktoré je každá intervenčná agentúra príslušná.

2.   Zachovanie ponuky po uzávierke podávania ponúk, zloženie realizačnej zábezpeky a vyplatenie ceny predstavujú základné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 94a

Oznámenia týkajúce sa ponúk

1.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii ešte v deň nasledujúci po vypršaní lehoty uvedenej v článku 92a ods. 3 dávky a ceny ponúknuté účastníkmi verejnej súťaže, ako aj množstvo alkoholu každej dávky. Intervenčné agentúry takisto uvedú, či bola ponuka zamietnutá, a prípadne dôvody tohto zamietnutia.

2.   Intervenčné agentúry odovzdajú tieto údaje útvarom Komisie vo forme anonymného zoznamu.

3.   V prípade, že nebola predložená žiadna ponuka, intervenčné agentúry o tom informujú Komisiu v tom istom termíne.

Článok 94b

Prijatie alebo odmietnutie ponúk

1.   Komisia na základe predložených ponúk a v súlade s postupom uvedeným v článku 75 nariadenia (ES) č. 1493/1999 rozhodne o prijatí alebo odmietnutí týchto ponúk.

2.   V prípade prijatia ponúk Komisia prijme najvýhodnejšiu ponuku pre dávku a stanoví predajnú cenu pre každú dávku. Ak na jednu dávku boli predložené viaceré ponuky s touto cenou, intervenčná agentúra pridelí uvedené množstvo jeho rozdelením medzi týchto účastníkov verejnej súťaže po dohode s nimi alebo žrebovaním.

3.   Komisia oznámi rozhodnutia prijaté podľa tohto článku len tým členským štátom a intervenčným agentúram držiacim lieh, ktorým boli ponuky predložené.

4.   Komisia uverejní výsledky konania verejnej súťaže v zjednodušenej forme v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 94c

Vyhlásenie o pridelení

1.   Intervenčná agentúra bezodkladne s doručenkou písomne oznámi účastníkom verejnej súťaže rozhodnutie o ich ponukách.

2.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 intervenčná agentúra každému úspešnému účastníkovi doručí vyhlásenie o pridelení potvrdzujúce prijatie jeho ponuky.

3.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 predloží každý úspešný účastník dôkaz o zložení realizačnej zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre vo výške 40 EUR na hektoliter alkoholu 100 % obj., ktorého cieľom je zabezpečiť použitie celkového množstva liehu prideleného na účely ustanovené v článku 92.

Článok 94ca

Oznámenie Komisii

Intervenčná agentúra oznámi Komisii do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 94b ods. 3 meno a adresu účastníka zodpovedajúce každej z predložených ponúk.

Článok 94d

Vyskladnenie liehu

1.   Intervenčná agentúra, ktorá má lieh v držbe, a úspešný účastník sa dohodnú na predbežnom pláne vyskladnenia liehu.

2.   Lieh je možné vyskladniť na základe predloženia príkazu na vyskladnenie, ktorý vydá intervenčná agentúra po uhradení ceny za príslušné množstvo. Toto množstvo sa stanovuje s presnosťou na hektolitre alkoholu 100 % obj.

Každý príkaz na vyskladnenie sa vydáva na minimálne množstvo 1 500 hektolitrov okrem prípadu posledného vyskladnenia v každom členskom štáte.

V príkaze na vyskladnenie sa uvedie dátum, do ktorého musí byť lieh fyzicky vyskladnený zo skladu príslušnej intervenčnej agentúry. Lehota na vyskladnenie nemôže byť väčšia ako osem dní odo dňa nasledujúceho vydaniu príkazu na vyskladnenie. Ak sa však príkaz na vyskladnenie vzťahuje na viac ako 25 000 hektolitrov, môže byť táto lehota dlhšia ako osem dní, nemôže však presiahnuť pätnásť dní.

3.   Vlastníctvo liehu, na ktorý sa vzťahuje príkaz na vyskladnenie, sa prevedie v deň uvedený na tomto príkaze, ktorý nesmie prekročiť platnosť príkazu a príslušné množstvá sa považujú za vyskladnené v tento deň. Od tohto okamihu je kupujúci zodpovedný za akúkoľvek krádež, stratu alebo zničenie a za náklady na skladovanie nevyskladneného liehu.

4.   Fyzické vyskladnenie liehu sa musí ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v článku 94c ods. 1.

5.   Pridelený lieh sa musí úplne použiť do dvoch rokov odo dňa prvého vyskladnenia.

Článok 94e

Vrátenie zábezpeky na účasť

V prípadoch, keď boli ponuky neúspešné, zábezpeky stanovené v článku 94 ods. 1 sa ihneď vrátia.“

b)

V pododdiele IV sa články 95 a 96 nahrádzajú takto:

„Článok 95

Ustanovenie týkajúce sa verejných dražieb liehu

1.   Na vypracovanie nariadení o otvorení verejnej dražby liehu Komisia požiada príslušné členské štáty, aby ju informovali:

a)

o množstve liehu vyjadrenom v hektolitroch alkoholu 100 % obj., ktorý možno predať;

b)

o druhu príslušného alkoholu;

c)

o kvalite dávok s určením minimálnych a maximálnych hodnôt pre vlastnosti uvedené v článku 96 ods. 4 písm. d) bodoch i) a ii) tohto nariadenia.

Príslušné členské štáty zašlú Komisii najneskôr do dvanástich dní od prijatia tejto žiadosti oznámenie o presnom umiestnení a referenciách jednotlivých zásobníkov liehu vyhovujúcich požadovaným kvalitatívnym vlastnostiam pre celkové množstvo, ktoré zodpovedá aspoň množstvu liehu uvedenému v prvom pododseku písm. a) tohto odseku.

2.   Po odoslaní oznámenia uvedeného v odseku 1 druhom pododseku členskými štátmi sa lieh z predmetných zásobníkov už nesmie fyzicky premiestňovať až do vydania príkazu na vyskladnenie vzťahujúceho sa na tento lieh.

Tento zákaz sa nevzťahuje na lieh v zásobníkoch, ktoré nie sú zahrnuté do príslušných oznámení o verejnej dražbe liehu alebo nie sú špecifikované v rozhodnutí Komisie uvedenom v článkoch 83 až 93 tohto nariadenia.

Lieh zo zásobníkov špecifikovaných v oznámení členských štátov uvedenom v odseku 1 tohto článku môžu intervenčné agentúry vlastniace príslušný lieh nahradiť liehom rovnakého druhu alebo zmiešaný s iným liehom dodaným intervenčnej agentúre až do vydania príkazu na jeho vyskladnenie, najmä z logistických dôvodov. Intervenčné agentúry členských štátov informujú Komisiu o tom, že lieh bol nahradený.

Článok 96

Podmienky týkajúce sa dávok

1.   Lieh sa predáva v dávkach.

2.   Dávka sa skladá z množstva liehu dostatočne rovnomernej kvality, ktorý môže byť uskladnený vo viacerých zásobníkoch a na viacerých miestach.

3.   Každá dávka sa očísluje. Pred číslom danej dávky sa uvedú písmená ‚ES‘.

4.   Každá dávka sa popíše. Tento popis obsahuje aspoň:

a)

umiestnenie dávky vrátane referencie umožňujúcej identifikovať každý zásobník obsahujúci lieh a množstvo liehu, ktorý obsahuje;

b)

celkové množstvo vyjadrené v hektolitroch alkoholu 100 % obj; toto množstvo môže kolísať v rozpätí 1 % a nesmie presiahnuť 50 000 hektolitrov;

c)

minimálny obsah alkoholu v každom zásobníku vyjadrený v % obj.;

d)

ak je to možné, kvalitu dávky vyznačením týchto minimálnych a maximálnych hodnôt:

i)

kyslosť vyjadrená v gramoch kyseliny octovej na hektoliter alkoholu 100 % obj.;

ii)

obsah metanolu vyjadrený v gramoch na hektoliter alkoholu 100 % obj.;

e)

odkaz na intervenčné opatrenie, v zmysle ktorého bol alkohol vyrobený, s uvedením príslušného článku nariadenia (ES) č. 1493/1999.“

2.

Článok 101 ods. 4 sa nahrádza týmto:

„4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, v prípade vývozu alkoholu do tretích krajín na konečné použitie na spaľovanie v motoroch kontroly skutočného použitia sa uskutočňujú až do momentu, keď sa alkohol zmieša s denaturačnou látkou v krajine určenia.

Pokiaľ sa alkohol poskytuje ako bioetanol v Spoločenstve, tieto kontroly sa uskutočňujú až do momentu, keď sa alkohol doručí do firmy schválenej podľa článku 93a.

V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku príslušný alkohol musí zostať pod kontrolou úradného orgánu, ktorý garantuje jeho použitie v sektore motorových palív so zvláštnym daňovým režimom, ktorý vyžaduje táto končená spotreba.“

3.

Článok 102 sa nahrádza takto:

„Článok 102

Využitie služby dozornej agentúry

Oznámením o čiastkovej verejnej súťaži uvedeným v článku 92a ods. 1 sa môže vyžiadať využitie služieb nezávislej medzinárodnej dozornej agentúry s cieľom presvedčiť sa o riadnom vykonaní verejnej súťaže, a najmä o konečnom účele alebo využití ustanovených pre lieh. Výdavky s tým spojené hradí účastník verejnej súťaže, ako aj náklady, ktoré vznikli v súvislosti s analýzami a kontrolami vykonanými v súlade s článkom 99 tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 923/2007 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2007, s. 9).


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1434/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Thajska, nepatrne upravených alebo bez zmeny, a bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku, a prostredníctvom dovozu určitých nepatrne upravených mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky, ktorým sa na takýto dovoz uplatňuje registrácia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3, článok 14 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia Komisia dostala žiadosť o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

(2)

Predmetnú žiadosť podala 22. októbra 2007 spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, výrobca určitých mechanizmov krúžkových viazačov zo Spoločenstva.

B.   VÝROBOK

(3)

Výrobky, ktorých sa možné obchádzanie opatrení týka, sú určité mechanizmy krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, spravidla zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (ďalej len „príslušné výrobky“). V zmysle tohto nariadenia by mechanizmy krúžkových viazačov mali pozostávať z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov najmenej so štyrmi k nim upevnenými polkruhmi z oceľového drôtu, ktoré spája oceľový kryt. Môžu sa otvárať buď stlačením polkruhov, alebo malou oceľovou spúšťacou mechanikou, pripevnenou k mechanizmu krúžkového viazača.

(4)

Výrobky, ktoré sú predmetom prešetrovania, sú určité nepatrne upravené mechanizmy krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, spravidla zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia zaradené pod kód TARIC 8305100090) a určité mechanizmy krúžkových viazačov, nepatrne upravené alebo bez zmeny, odoslané z Thajska, spravidla zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia zaradené pod kódy TARIC 8305100019, 8305100029 a 8305100090) (ďalej len „výrobky, ktoré sú predmetom prešetrovania“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(5)

Opatrenia platné v súčasnosti, ktoré sa podľa všetkého obchádzajú, sú antidumpingovými opatreniami, ktoré boli uložené nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 (2) a rozšírené na dovoz rovnakých výrobkov odoslaných z Vietnamu (3) a Laoskej ľudovodemokratickej republiky (4).

D.   DÔVODY

(6)

Predmetná žiadosť obsahuje dostatok evidentných dôkazov o tom, že antidumpingové opatrenia na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa obchádzajú prostredníctvom nepatrných úprav príslušných výrobkov tak, aby boli zaradené pod colné kódy, na ktoré sa bežne tieto opatrenia nevzťahujú, predovšetkým ide o kód KN ex 8305 10 00 (pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia kód TARIC 8305100090), a zároveň dôkazy o tom, že takéto úpravy nemenia základnú charakteristiku príslušných výrobkov. Príkladmi takýchto nepatrne upravených výrobkov sú mechanizmy krúžkových viazačov s viac ako dvoma obdĺžnikovými oceľovými plátmi alebo drôtmi a/alebo so skosenými plátmi, prípadne mechanizmy krúžkových viazačov s dvoma oceľovými plátmi, ktorých hrany boli zrezané a/alebo vrúbkované tak, že ich tvar už viac nie je obdĺžnikový. Žiadosť navyše obsahuje dostatočne evidentný dôkaz o tom, že antidumpingové opatrenia na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa obchádzajú prostredníctvom prekládky príslušných výrobkov, nepatrne upravených (uvedeným spôsobom) alebo bez zmeny, v Thajsku.

(7)

Predložené dôkazy sú tieto:

Žiadosť poukazuje na to, že po uložení opatrení na príslušné výrobky došlo k podstatnej zmene v pravidlách obchodovania týkajúcich sa vývozu z Čínskej ľudovej republiky a Thajska do Spoločenstva a že pre takúto zmenu neexistuje iný vhodný argument alebo odôvodnenie, ako je uloženie cla.

Pôvod tejto zmeny pravidiel obchodovania je zrejme v nepatrnej úprave príslušných výrobkov a v prekládke určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, nepatrne upravených alebo bez zmeny, v Thajsku.

Okrem toho žiadosť obsahuje dostatok evidentných dôkazov o tom, že nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na príslušné výrobky sú oslabované z hľadiska množstva aj ceny. Zdá sa, že dovoz príslušných výrobkov bol v prevažnej miere nahradený dovozom výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania. Navyše existujú dostatočné dôkazy, podľa ktorých sa tento zvýšený dovoz uskutočňuje pri cenách, ktoré sú výrazne nižšie ako cena nespôsobujúca ujmu, stanovená v prešetrovaní, ktoré viedlo k existujúcim opatreniam.

Napokon žiadosť obsahuje dostatok evidentných dôkazov o tom, že ceny výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, sú dumpingové vo vzťahu k normálnej hodnote, predtým stanovenej pre príslušné výrobky.

Ak sa počas prešetrovania zistia okrem uvedených praktík aj iné praktiky obchádzania podľa článku 13 základného nariadenia, prešetrovanie sa môže zamerať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(8)

Vzhľadom na uvedené Komisia dospela k záveru, že existuje dostatok dôkazov na to, aby sa mohlo začať prešetrovanie podľa článku 13 základného nariadenia, a na to, aby sa na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Thajska, nepatrne upravených alebo bez zmeny, a bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku, a na dovoz určitých nepatrne upravených mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uplatnila registrácia v zmysle článku 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)

Dotazníky

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na prešetrovanie, Komisia zašle dotazníky vývozcom/výrobcom a združeniam vývozcov/výrobcov v Thajsku, vývozcom/výrobcom a združeniam vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike, dovozcom a združeniam dovozcov v Spoločenstve spolupracujúcim na prešetrovaní, ktoré viedlo k zavedeniu existujúcich opatrení, a tiež orgánom Čínskej ľudovej republiky a Thajska. Podľa potreby možno požadovať informácie aj od výrobných odvetví Spoločenstva.

V každom prípade by mali všetky zainteresované strany bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 tohto nariadenia, kontaktovať Komisiu, aby zistili, či sú uvedené v žiadosti, a požiadali o dotazník v rámci lehoty stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, keďže lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa vzťahuje na všetky zainteresované strany.

Orgány Čínskej ľudovej republiky a Thajska budú informované o začatí prešetrovania.

b)

Zber informácií a podmienky vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy. Okrem toho Komisia môže vypočuť zúčastnené strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté.

c)

Výnimka z registrácie dovozu alebo opatrení

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia môže byť na dovoz výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, udelená výnimka z registrácie alebo opatrení, ak dovoz nepredstavuje obchádzanie týchto opatrení.

Vzhľadom na to, že možné obchádzanie sa uskutočňuje mimo Spoločenstva, v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia možno udeliť výnimky výrobcom výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, ktorí preukážu, že nie sú prepojení so žiadnym výrobcom, na ktorého sa vzťahujú príslušné opatrenia, a o ktorých sa zistilo, že nie sú zapojení do praktík obchádzania podľa článku 13 ods. 1 a 2 základného nariadenia. Výrobcovia, ktorí majú záujem o udelenie výnimky, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rámci lehoty uvedenej v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(9)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by dovoz výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, mali podliehať registrácii s cieľom zabezpečiť, aby v prípade, že sa prešetrovaním preukáže obchádzanie opatrení, bolo možné uložiť antidumpingové clá v príslušnej výške so spätnou účinnosťou k dátumu registrácie takéhoto dovozu.

G.   LEHOTY

(10)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu Komisii prihlásiť, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

môžu výrobcovia v Čínskej ľudovej republike a Thajsku požiadať o výnimku z registrácie dovozu alebo z opatrení,

zainteresované strany môžu podať písomnú žiadosť o vypočutie Komisiou.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že uplatňovanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa strany prihlásia v rámci lehôt uvedených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE

(11)

Ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť alebo poskytnúť potrebné informácie v rámci stanovenej lehoty alebo výrazne bráni prešetrovaniu, môžu sa na základe dostupných skutočností stanoviť podľa článku 18 základného nariadenia pozitívne alebo negatívne závery.

(12)

Ak sa zistí, že ktorákoľvek strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a použijú sa len dostupné skutočnosti. Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby spolupracovala.

I.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(13)

Treba poznamenať, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

J.   VYŠETROVATEĽ

(14)

Takisto treba poznamenať, že zainteresované strany, ktoré pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu narazia na problémy, sa môžu obrátiť na vyšetrovateľa z GR pre obchod. Ten pôsobí ako styčná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, ktorá v prípade potreby vystupuje ako mediátor v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v záležitostiach, ako je nahliadnutie do spisu, ochrana údajov, predĺženie lehôt a spracovanie písomne a/alebo ústne podaných stanovísk. Ďalšie informácie a kontakty môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach vyšetrovateľa na internetovej adrese GR pre obchod (http://ec.europa.eu/trade),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96, aby sa zistilo, či sa dovozom určitých mechanizmov krúžkových viazačov do Spoločenstva (ktoré pozostávajú z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov najmenej so štyrmi k nim upevnenými polkruhmi z oceľového drôtu, ktoré spája oceľový kryt a ktoré sa môžu otvárať buď stlačením polkruhov, alebo malou oceľovou spúšťacou mechanikou pripevnenou k mechanizmu krúžkového viazača), ktoré sú zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100012, 8305100022 a 8305100032) a boli odoslané z Thajska, nepatrne upravené alebo bez zmeny, a bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku, a určitých nepatrne upravených mechanizmov krúžkových viazačov, ktoré sú zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100032 a 8305100039) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, obchádzajú opatrenia uložené v nariadení (ES) č. 2074/2004.

Článok 2

Colným orgánom sa týmto nariaďuje v zmysle článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96, aby podnikli adekvátne kroky potrebné pre registráciu: i) všetkých mechanizmov krúžkových viazačov, ktoré sú iné ako tie uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 2074/2004 a ktoré sú zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100032 a 8305100039), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ii) všetkých mechanizmov krúžkových viazačov, ktoré sú zaradené pod kód KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100012, 8305100022 a 8305100032), odoslaných z Thajska, bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku.

Registrácia sa končí deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia môže na základe nariadenia uložiť colným orgánom, aby zastavili registráciu dovozu výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali o výnimku z registrácie a o ktorých sa zistilo, že neobchádzajú antidumpingové opatrenia, do Spoločenstva.

Článok 3

1.   Dotazníky by sa mali od Komisie vyžiadať do 15 dní od uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú počas prešetrovania zohľadniť, sa musia Komisii prihlásiť, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 40 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

3.   Výrobcovia v Čínskej ľudovej republike a Thajsku, ktorí žiadajú o výnimku z registrácie dovozu alebo z opatrení, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rovnakej lehote 40 dní.

4.   Rovnako v lehote 40 dní môžu zainteresované strany požiadať Komisiu o vypočutie.

5.   Akékoľvek informácie týkajúce sa tejto záležitosti, všetky žiadosti o vypočutie alebo o dotazník, ako aj všetky žiadosti o výnimku z registrácie dovozu alebo z opatrení sa musia predložiť v písomnej podobe (nie v elektronickej, ak nie je uvedené inak) a musí v nich byť uvedený názov, adresa, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytli ako dôverné, sa označia ako „Limited“ (6) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „For inspection by interested parties“.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 11.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1208/2004 (Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 33/2006 (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Toto označenie znamená, že ide o interný dokument. Takýto dokument je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda).


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1435/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa obnovuje výlov sleďa atlantického v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1941/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori (3), stanovuje kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 Nemecko oznámilo Komisii 19. apríla 2007, že ukončí výlov sleďa atlantického vo vodách zóny IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) v podoblastiach 25-27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora od 20. apríla 2007.

(3)

Podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Komisia prijala 16. mája 2007 nariadenie (ES) č. 546/2007 (4), ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách zóny IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka alebo registrovanými v Nemecku s účinnosťou od toho istého dátumu.

(4)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia od nemeckých orgánov, je v podoblastiach 25-27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora stále k dispozícii určité množstvo sleďa atlantického z nemeckej kvóty. Z toho vyplýva, že by sa v daných vodách mal povoliť výlov sleďa atlantického plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka alebo registrovanými v Nemecku.

(5)

Toto povolenie by malo byť účinné od 19. novembra 2007 s cieľom umožniť vylovenie príslušného množstva sleďa atlantického pred koncom prebiehajúceho roka.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 546/2007 by sa malo zrušiť s účinnosťou od 19. novembra 2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 546/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).

(4)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 23.


PRÍLOHA

Číslo

83 - Obnovenie

Členský štát

Nemecko

Zásoby

HER/3D-R31

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Baltské more – 25-27, 28.2, 29 a 32

Dátum

19.11.2007


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1436/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sebastov vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny V a v medzinárodných vodách zón XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

82

Členský štát

Estónsko

Populácia

RED/51214.

Druh

Sebasty (Sebastes spp.)

Zóna

vody ES a medzinárodné vody zóny V; medzinárodné vody zón XII a XIV

Date

12.11.2007


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/31


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE

z 26. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/446/ES, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

(2007/792/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ZASADAJÚCI V RADE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), v znení revidovanom v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – ES“),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (3), a najmä na jeho článok 33a,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade týkajúcu sa financovania a správy pomoci Spoločenstva v rámci finančného protokolu k Dohode o partnerstve AKT – ES (4) (ďalej len „vnútorná dohoda o 9. ERF“), a najmä na jej článok 2 ods. 4,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o ES (5) (ďalej len „vnútorná dohoda o 10. ERF“),

keďže:

(1)

Rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade 2005/446/ES z 30. mája 2005 (6) sa stanovuje 31. december 2007 ako dátum, po ktorom prostriedky z 9. európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“) spravované Komisiou, bonifikácia úrokov spravovaná Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) a príjmy z úrokov z týchto vyhradených prostriedkov už nemôžu byť viazané.

(2)

V bode 4 prílohy Ib (7) (viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013) k Dohode o partnerstve AKT – ES sa stanovuje výnimka zo všeobecného pravidla pre zostatky a prostriedky uvoľnené po 31. decembri 2007, ktoré pochádzajú zo systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (Stabex) v rámci ERF predchádzajúcich 9. ERF, a pre ostatné zostatky a úhrady súm pridelených na financovanie investičného nástroja, nie však pre súvisiacu bonifikáciu úrokov.

(3)

V tom istom bode sa ďalej stanovuje, že finančné prostriedky môžu byť viazané aj po 31. decembri 2007, aby pomohli zabezpečiť EÚ riadnu správu a pokryli priebežné náklady na udržanie prebiehajúcich projektov až do nadobudnutia platnosti 10. ERF.

(4)

Je možné, že 10. ERF nadobudne platnosť až po 1. januári 2008.

(5)

Rozhodnutie 2005/446/ES a bod 4 prílohy Ib k Dohode o partnerstve AKT – ES treba uviesť do súladu.

(6)

Zásah vyššej moci spôsobil, že vytvorenie projektov a programov financovaných z prostriedkov v rámci 9. ERF dostupných po rozhodnutí Komisie K(2007) 3856 zo 16. augusta 2007 o strednodobej revízii prerozdelenia prostriedkov sa vo francúzskych zámorských krajinách a územiach v oblasti Tichomoria, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť zmluvy, oneskorilo o šesť mesiacov,

ROZHODLI TAKTO:

Jediný článok

Články 1 a 2 rozhodnutia 2005/446/ES sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

1.   Dátum, po ktorom prostriedky z 9. ERF spravované Komisiou nebudú viazané, sa stanovuje na 31. decembra 2007 s výnimkou uvoľnených zostatkov a prostriedkov, ktoré pochádzajú zo systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (Stabex) v rámci ERF predchádzajúcich 9. ERF, a s výnimkou zostatkov, ktoré pochádzajú z prostriedkov pridelených v rámci 9. ERF na financovanie iniciatív uvedených v jednotných programových dokumentoch francúzskych zámorských krajín a území v oblasti Tichomoria. Tento dátum sa môže v prípade potreby prehodnotiť.

2.   Zostatky a prostriedky uvoľnené po 31. decembri 2007, ktoré pochádzajú zo systému zaručujúceho stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (Stabex) v rámci ERF predchádzajúcich 9. ERF, sa prevedú do 10. ERF a pridelia sa na orientačné programy dotknutých štátov AKT a francúzskych zámorských krajín a území. Dátum, po ktorom prostriedky z 9. ERF spravované Komisiou a určené na financovanie iniciatív uvedených v jednotných programových dokumentoch francúzskych zámorských krajín a území v oblasti Tichomoria už nebudú viazané, sa stanovuje na 30. júna 2008.

3.   Ak 10. ERF nadobudne platnosť po 31. decembri 2007, zostatky z 9. ERF alebo z predchádzajúcich ERF a z prostriedkov uvoľnených z projektov v rámci týchto ERF môžu byť počas obdobia medzi 31. decembrom 2007 a dátumom, keď 10. ERF nadobudne platnosť, viazané, budú však použité výlučne na to, aby pomohli zabezpečiť EÚ riadnu správu a pokryli priebežné náklady na udržanie prebiehajúcich projektov, až kým 10. ERF nenadobudne platnosť.

4.   Príjmy plynúce z úrokov z prostriedkov ERF budú použité na pokrytie nákladov súvisiacich s implementáciou zdrojov z 9. ERF v súlade s článkom 9 vnútornej dohody o 9. ERF, až kým nenadobudne platnosť 10. ERF, a potom sa vyčlenia na podporné výdavky spojené s ERF, ako sa uvádza v článku 6 vnútornej dohody o 10. ERF.

Článok 2

1.   Dátum, po ktorom bonifikácia úrokov spravovaná Európskou investičnou bankou (EIB), určená na poskytovanie zdrojov investičného nástroja za zvýhodnených podmienok, nebude viazaná, sa stanovuje na 31. decembra 2007 alebo na deň, keď nadobudne platnosť 10. ERF, podľa toho, čo nastane neskôr. Tento dátum sa môže v prípade potreby prehodnotiť.

2.   Ostatné zostatky a úhrady súm pridelených na financovanie investičného nástroja spravovaného EIB okrem súvisiacej bonifikácie úrokov sa prevedú do 10. ERF a zostanú pridelené investičnému nástroju.“

V Bruseli 26. novembra 2007

Za vlády členských štátov

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/249/ES (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 33).

(4)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(5)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(6)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 19.

(7)  Príloha Ib obsiahnutá v prílohe k rozhodnutiu Rady ministrov AKT – ES č. 1/2006 (Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006. s. 22).


Komisia

6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. novembra 2007

o vymenovaní členov diskusnej skupiny strán zainteresovaných v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa zriadenej na základe rozhodnutia 2007/602/ES

(2007/793/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/602/ES z 5. septembra 2007, ktorým sa zriaďuje diskusná skupina strán zainteresovaných v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa, (1) a najmä na jej článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Diskusná skupina strán zainteresovaných v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa bola zriadená na základe rozhodnutia 2007/602/ES s účinnosťou od 10. októbra 2007 s cieľom poskytnúť Komisii poradenstvo v oblasti najlepších postupov v konzultačnom procese a pomôcť jej lepšie prispôsobiť procesy zapojenia zainteresovaných strán ich potrebám v uvedených oblastiach.

(2)

Podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 2007/602/ES Komisia vymenuje členov skupiny spomedzi odborníkov s kvalifikáciou v oblastiach uvedených v článku 2 ods. 2 uvedeného rozhodnutia, ktorí zareagovali na výzvu na vyjadrenie záujmu.

(3)

Výzva na vyjadrenie záujmu bola zverejnená 12. júna 2007 a uzatvorená 27. júla 2007. Bolo prijatých približne 127 žiadostí.

(4)

Spomedzi žiadostí doručených na základe výzvy na vyjadrenie záujmu sa vybralo 19 odborníkov. Táto skupina odráža vyvážené zastúpenie zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rozličnými oblasťami politiky spadajúcimi do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Členovia diskusnej skupiny zainteresovaných strán sa vymenúvajú na základe najvyšších noriem kvalifikácie, širokého rozsahu príslušných odborných znalostí a, v súlade s týmito kritériami, čo najširšieho možného geografického rozmiestnenia v rámci Spoločenstva, ako aj vyváženého zastúpenia žien a mužov.

(5)

Komisia prijme ďalšie rozhodnutie, ktorým sa ustanoví, ktorí členovia budú vymenovaní na štvorročné funkčné obdobie a ktorí členovia budú vymenovaní na dvojročné funkčné obdobie v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2007/602/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia týmto vymenúva nasledujúce osoby za členov diskusnej skupiny zainteresovaných strán:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 29. novembra 2007.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 234, 6.9.2007, s. 13.


6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. novembra 2007,

ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5751]

(Text s významom pre EHP)

(2007/794/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2032/2003 sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(2)

V prípade mnohých kombinácií látok a typov výrobkov uvedených v danom zozname všetci účastníci buď odstúpili, alebo spravodajské štáty určené na hodnotenie nedostali dokumentáciu v termínoch uvedených v prílohách V a VIII k nariadeniu (ES) č. 2032/2003.

(3)

Preto na základe článku 8 ods. 3 a 4 a článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2032/2003 Komisia o tejto skutočnosti informovala členské štáty. Tieto informácie boli 14. júna 2006 uverejnené elektronickými prostriedkami.

(4)

Niektoré spoločnosti prejavili v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2032/2003 do troch mesiacov od elektronického uverejnenia danej informácie záujem prevziať úlohu účastníka v prípade niektorých dotknutých látok a typov výrobkov.

(5)

Preto by sa mal stanoviť nový termín na predkladanie dokumentácii pre tieto látky a typy výrobkov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prípade látok a typov výrobkov uvedených v prílohe je novým termínom na predkladanie dokumentácií 30. apríl 2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1849/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 63).


PRÍLOHA

LÁTKY A TYPY VÝROBKOV, PRE KTORÉ JE NOVÝM TERMÍNOM NA PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIÍ 30. APRÍLA 2008

Názov

Číslo EC

Číslo CAS

Typ výrobku

linalol

201-134-4

78-70-6

19

geraniol

203-377-1

106-24-1

18

geraniol

203-377-1

106-24-1

19

propoxur

204-043-8

114-26-1

18

fenitrotión

204-524-2

122-14-5

18

oxid uhličitý

204-696-9

124-38-9

19

metyl-antranilát

205-132-4

134-20-3

19

diazinón

206-373-8

333-41-5

18

okt-1-én-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

pyretríny a pyretroidy

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforotioát/azametifos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidín-2-ón-α-(4-trifluórmetylstyryl)-α-(4-trifluórmetyl)(3-fenylprop-2-én-1-ilidén)hydrazón/hydrametylnón

405-090-9

67485-29-4

18