ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 317

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1419/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz integrovaných elektronických kompaktných žiariviek (CFL-i) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1420/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu silikomangánu s pôvodom na Ukrajine

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1421/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahové hodnoty uplatňované pri postupoch zadávania zákaziek ( 1 )

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1423/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1291/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1424/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2304/2002, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu a na základe ktorého sa rozdeľujú orientačné sumy v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1425/2007 z 3. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v zóne IV a vo vodách ES zóny IIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

55

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1426/2007 z 3. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v zónach VIIb-k, VIII, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES oblasti 34.1.1 Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

57

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1427/2007 z 3. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu molvy veľkej vo vodách ES zóny VI Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

59

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1428/2007 zo 4. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

61

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/786/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

63

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

65

 

 

2007/787/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2007 o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

75

 

 

Komisia

 

 

2007/788/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. septembra 2007 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení ES (Vec COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) [oznámené pod číslom K(2007) 4275]

76

 

 

2007/789/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2007, ktorým sa pozastavuje konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane uložené nariadením (ES) č. 1420/2007

79

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/790/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 23. novembra 2007 o schválení objemu emisie mincí v roku 2008 (ECB/2007/16)

81

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/791/SZBP zo 4. decembra 2007, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2007/749/SZBP o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1419/2007

z 29. novembra 2007,

ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz integrovaných elektronických kompaktných žiariviek (CFL-i) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 a článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

V nadväznosti na prešetrovanie uložila Rada nariadením (ES) č. 1470/2001 (2) konečné antidumpingové clá v rozpätí od 0 do 66,1 % na dovoz integrovaných elektronických kompaktných žiariviek (ďalej len „CFL-i“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Predtým uložila Komisia dočasné antidumpingové clá nariadením (ES) č. 255/2001 (3).

(2)

Nariadením (ES) č. 866/2005 (4) Rada rozšírila platné antidumpingové opatrenia aj na dovoz CFL-I z Vietnamskej socialistickej republiky, Pakistanskej islamskej republiky a Filipínskej republiky nezávisle od toho, či boli deklarované ako CFL-I s pôvodom vo Vietnamskej socialistickej republike, Pakistanskej islamskej republike alebo Filipínskej republike. Rozšírenie nasledovalo po prešetrovaní obchádzania ciel uskutočnenom podľa článku 13 základného nariadenia.

(3)

Nariadením (ES) č. 1322/2006 (5) Rada zmenila a doplnila platné antidumpingové opatrenia. Zmena a doplnenie sa uskutočnili po predbežnom preskúmaní vykonanom v súvislosti s vymedzením výrobku. Výsledkom prešetrovania a zároveň účinkom, ktorý malo nariadenie, ktorým sa zavádza zmena a doplnenie, bolo, že žiarivky napájané jednosmerným prúdom (ďalej len „DC-CFL-i“) by mali byť vyňaté z rozsahu opatrení. Antidumpingové opatrenia by sa potom vzťahovali iba na žiarivky napájané striedavým prúdom (vrátane elektronických kompaktných žiariviek napájaných striedavým aj jednosmerným prúdom) (ďalej len „AC-CFL-i“).

(4)

Nariadením (ES) č. 1205/2007 (6) Rada predĺžila platnosť antidumpingových opatrení. Predĺženie platnosti sa vykonalo po prešetrení pred uplynutím platnosti uskutočnenom v zmysle článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(5)

Začatie prešetrovania bolo iniciované žiadosťou o preskúmanie v zmysle článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Žiadosť podala Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (2 CFLI) (ďalej len „žiadateľ“).

(6)

Stanovením skutočnosti, po porade s poradným výborom, že na začatie preskúmania existuje dostatok dôkazov, začala Komisia 8. septembra 2006 prešetrovanie (7) v zmysle článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Rozsah predbežného preskúmania je obmedzený na úroveň dumpingu, pokiaľ ide o jedného vyvážajúceho výrobcu, spoločnosť Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

(7)

Komisia oficiálne informovala o začatí preskúmania žiadateľa a príslušného vyvážajúceho výrobcu v ČĽR, ako aj zástupcov vlády vyvážajúcej krajiny.

(8)

Zainteresované strany dostali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(9)

Komisia zaslala príslušnému vyvážajúcemu výrobcovi dotazníky na získanie potrebných informácií v súvislosti so svojím prešetrovaním. Vyvážajúci výrobca spolupracoval, pričom odpovedal na dotazníky, a následne sa v priestoroch vyvážajúceho výrobcu, ako aj ostatných strán prepojených s týmto vyvážajúcim výrobcom uskutočnili overovacie návštevy, konkrétne v spoločnostiach:

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd,

prepojená spoločnosť v ČĽR

Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen),

prepojené spoločnosti v Hongkongu

Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK),

Electric Light Systems Ltd (HK),

prepojený dovozca v Spoločenstve

IDV, Import und Direkt-Vertreibs-Ges.mbH, Nemecko.

(10)

Obdobie prešetrovania, pokiaľ ide o predbežné preskúmanie úrovne dumpingu v prípade príslušného jedného vyvážajúceho výrobcu, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, trvalo od 1. júla 2005 do 30. júna 2006.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(11)

Príslušným výrobkom je rovnaký výrobok ako výrobok určený v nariadení, ktorým sa zavádza zmena a doplnenie, t. j. elektronické kompaktné žiarivky napájané striedavým prúdom (vrátane elektronických kompaktných žiariviek napájaných striedavým aj jednosmerným prúdom) s jednou alebo viacerými sklenými trubicami, so všetkými osvetľovacími prvkami a elektronickými komponentmi pripevnenými k spodnej časti žiarivky alebo integrovanými do spodnej časti žiarivky, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“), ktorý sa v súčasnosti zaraďuje do kódu KN ex 8539 31 90.

(12)

Ako pri pôvodnom prešetrovaní, zistilo sa, že CFL-i vyrábané a predávané na domácom trhu v ČĽR a CFL-i vyvážané z ČĽR majú tie isté základné fyzikálne a technické vlastnosti a využitie. Z tohto dôvodu a podľa záverov v predlžujúcom nariadení sú tieto výrobky podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   DUMPING

(13)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa v procese antidumpingového prešetrovania v súvislosti s dovozom pôvodom z ČĽR má stanoviť normálna hodnota v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku pre tých vyvážajúcich výrobcov, ktorí môžu preukázať, že spĺňajú kritéria stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia, t. j., že prevládajú podmienky trhového hospodárstva v súvislosti s výrobou a predajom podobného výrobku.

(14)

Zatiaľ čo bolo čínskemu vyvážajúcemu výrobcovi v pôvodnom prešetrovaní poskytnuté trhovohospodárske zaobchádzanie, v predbežnom preskúmaní sa muselo vyhodnotiť, či sú príslušné kritériá na poskytovanie THZ naďalej splenené. Čínsky vyvážajúci výrobca a na neho prepojená spoločnosť Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen) následne vyplnili a zaslali formulár žiadostí o THZ v zmysle článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

(15)

V krátkosti a len na informatívne účely sú kritériá THZ zhrnuté takto:

1.

rozhodnutia firiem sa prijímajú a náklady sa vytvárajú v reakcii na trhové signály a bez podstatného vplyvu štátu;

2.

podniky majú jeden jednoznačný súbor účtovných záznamov, ktoré sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS) a používajú sa na všetky účely;

3.

nevyskytujú sa žiadne závažné deformácie, ktoré sú dôsledkom bývalého systému netrhového hospodárstva;

4.

právna istota a stabilita sú zabezpečené zákonmi o konkurze a majetku;

5.

výmena mien sa uskutočňuje na základe trhového kurzu.

(16)

Ako už bolo uvedené, Komisia vyhľadala a overila všetky informácie uvedené v žiadostiach o THZ v priestoroch vyvážajúceho výrobcu a priestoroch na neho prepojenej spoločnosti Megaman Electrical & Lighting Ltd, ktoré považovala za potrebné. Prešetrovaním sa ukázalo, že čínsky vyvážajúci výrobca splnil všetky podmienky pre poskytnutie THZ.

(17)

Na účely zistenia normálnej hodnoty sa najprv overovalo, či celkový domáci predaj vyvážajúceho výrobcu bol reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia, t. j. či predstavoval 5 % alebo viac z celkového objemu predaja príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva.

(18)

Prešetrovanie odhalilo vzhľadom na uvedené požiadavky skutočnosť, že domáci predaj vyvážajúceho výrobcu nemožno považovať za reprezentatívny, a preto sa normálna hodnota musela určiť v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia, teda vypočítať na základe výrobných nákladov vo vyvážajúcej krajine pri súčasnom primeranom zohľadnení nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov.

(19)

Normálna hodnota bola stanovená zodpovedajúcim spôsobom na základe vlastných údajov vyvážajúceho výrobcu týkajúcich sa výrobných nákladov (VN) na výrobu určenú na domácu spotrebu.

(20)

Naopak, výška nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov nemohla byť stanovená podľa článku 2 ods. 6 základného nariadenia na základe skutočných údajov týkajúcich sa výroby a predaja príslušného výrobku pri bežnom obchodovaní.

(21)

Skúmalo sa, či je možné stanoviť náklady na predaj, všeobecné a administratívne náklady a zisky v súlade s článkom 2 ods. 6 písm. a) a b). Keďže sa však v tomto preskúmaní neprešetroval prípad žiadneho ďalšieho vývozcu, nemohla byť použitá metodika stanovená v článku 2 ods. 6 písm. a), konkrétne vážený priemer skutočnej výšky nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov ostatných vývozcov. Podobne metodika stanovená v článku 2 ods. 6 písm. b) nebola vyhovujúca, pretože sa na domácom trhu nepredávali žiadne výrobky patriace do tej istej kategórie.

(22)

V dôsledku toho Komisia vypočítala vážený priemer na základe úrovne nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v analogickej krajine použitých v prešetrení pred uplynutím platnosti uskutočnenom v zmysle článku 11 ods. 2 základného nariadenia, ktorí uskutočňovali domáci predaj pri bežnom obchodovaní. Úrovne nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov, ktoré sa zistili u týchto spolupracujúcich juhokórejských vyvážajúcich výrobcov, sa pripočítali k výrobným nákladom, ktoré vznikli príslušnému vyvážajúcemu výrobcovi v súvislosti s vyvážanými druhmi, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 3 základného nariadenia.

(23)

Vyvážajúci výrobca realizoval vývozný predaj do Spoločenstva priamo nezávislým zákazníkom, ako aj prostredníctvom prepojených dovozcov v tretej krajine a v Spoločenstve. Vo všetkých prípadoch, v ktorých bol príslušný výrobok vyvážaný nezávislým zákazníkom v Spoločenstve, sa vývozná cena stanovila v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, a to na základe vývozných cien, ktoré sa skutočne zaplatili alebo sa majú zaplatiť.

(24)

V prípadoch, keď sa predaj uskutočnil prostredníctvom prepojeného dovozcu alebo obchodníka, vývozná cena sa určila na základe maloobchodných cien tohto prepojeného dovozcu účtovaných nezávislým zákazníkom. V súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia sa vykonali úpravy na zohľadnenie všetkých nákladov vynaložených medzi dovozom a ďalším predajom vrátane nákladov na predaj, všeobecných a administratívnych nákladov a primeraného ziskového rozpätia. Primerané ziskové rozpätie sa stanovilo na základe informácií, ktoré poskytli neprepojení spolupracujúci obchodníci/dovozcovia pôsobiaci na trhu Spoločenstva.

(25)

V snahe objektívne porovnať normálnu hodnotu a vývoznú cenu sa vykonali náležité úpravy s cieľom zohľadniť rozdiely, ktoré ovplyvňujú ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Pre prešetrovaného vyvážajúceho výrobcu tam, kde to bolo uplatniteľné a odôvodnené, sa prihliadalo vo forme úprav na rozdiely v dopravných nákladoch, nákladoch na prepravné po mori a na poistenie, manipulačných, nakladacích poplatkoch a dodatočných nákladoch, nákladoch na balenie, úverových nákladoch, nákladoch súvisiacich so zárukami a províziami.

(26)

V súvislosti s úpravou úverových nákladov vyvážajúci výrobca tvrdí, že by mala byť namiesto úverovej sadzby použitá vkladová úroková sadzba na základe skutočnosti, že spoločnosť disponuje dostatočnou likviditou a jej úverové náklady sa obmedzujú na úrokové výnosy, ktoré v dôsledku toho neplynú na jej vkladový účet v banke.

(27)

Vzhľadom na postupy dôsledne uplatňované inštitúciami Spoločenstva sa nepovažovalo za primerané založiť výpočet úpravy úverových nákladov na vkladovej úrokovej sadzbe z toho dôvodu, že úrokové výnosy môžu byť zdrojom pre alternatívne náklady, nie skutočné náklady.

(28)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že úroky z omeškania, ktoré by museli zákazníci zaplatiť, určovala príslušná spoločnosť na základe úverových, nie vkladových úrokových sadzieb.

(29)

Ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia, vážené priemerné normálne hodnoty za každý druh príslušného výrobku vyvážaný do Spoločenstva sa porovnali s váženou priemernou vývoznou cenou každého zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Pri tomto porovnaní sa v prípade vyvážajúceho výrobcu vyvážajúceho do Spoločenstva počas obdobia revízneho prešetrovania preukázala existencia dumpingového rozpätia pod hranicou de minimis.

D.   ZÁVER

(30)

Na tomto základe sa dospelo k záveru, že okolnosti, pokiaľ ide o dumping, ktoré viedli v pôvodnom prešetrovaní k stanoveniu opatrení pre spoločnosť, sa nezmenili. Preto by sa malo čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia ukončiť.

E.   UKONČENIE PRESKÚMANIA

(31)

Čiastočné predbežné preskúmanie týkajúce sa spoločnosti Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd by sa malo vzhľadom na uvedené úvahy bez akejkoľvek zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1205/2007 ukončiť.

(32)

Zainteresované strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých Komisia navrhla ukončiť toto konanie. Predložené stanoviská sa potom preskúmali, ale neboli takého charakteru, aby zmenili uvedené závery,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa bez akejkoľvek zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1205/2007 ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz integrovaných elektronických kompaktných žiariviek vyrobených spoločnosťou Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa začalo v zmysle článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 195, 19.7.2001, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 9.6.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 244, 7.9.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 272, 17.10.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 217, 8.9.2006, s. 2.


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 1420/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu silikomangánu s pôvodom na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Komisia po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Začatie konania

(1)

Komisia 6. septembra 2006 podľa článku 5 základného nariadenia formou oznámenia (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) oznámila začatie antidumpingového konania v súvislosti s dovozom silikomangánu (ďalej len „SiMn“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), Kazachstane a na Ukrajine (ďalej len „príslušné krajiny“) do Spoločenstva.

(2)

Toto konanie sa začalo na základe podnetu z 24. júla 2006, ktorý predložil Kontaktný výbor odvetvia na výrobu ferozliatin [Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (EUROALLIAGES)] (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí majú významný podiel, v tomto prípade viac než 50 %, na celkovej výrobe SiMn v Spoločenstve (ďalej len „výrobcovia, ktorí sú navrhovateľmi“). Podnet obsahoval prima facie dôkaz o dumpingu SiMn s pôvodom v príslušných krajinách a o súvisiacej značnej ujme, ktorá sa považovala za dostatočnú na odôvodnenie začatia konania.

(3)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia mala začať toto konanie aj proti dovozu s pôvodom v Indii. V období začatia tohto konania však Komisia nemala k dispozícii dostatok dôkazov o poškodzujúcom dumpingu, ktoré by boli dôvodom na začatie konania proti dovozu s pôvodom v Indii, v súlade s požiadavkami článku 5 ods. 2 základného nariadenia.

2.   Strany, ktorých sa týka konanie

(4)

Komisia oficiálne informovala navrhovateľa, výrobcov, ktorí sú navrhovateľmi, a ostatných známych výrobcov zo Spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov v príslušných krajinách, dovozcov/obchodníkov a ich združenia, dodávateľov a používateľov, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka, a zástupcov príslušných vyvážajúcich krajín o začatí konania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Všetky strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú konkrétne dôvody na ich vypočutie, dostali príležitosť byť vypočuté.

(5)

S cieľom umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR a v Kazachstane, aby v prípade záujmu predložili žiadosť o trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) alebo o individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“), zaslala Komisia formuláre žiadosti vyvážajúcim výrobcom, o ktorých vedela, že sa ich konanie týka, ako aj orgánom ČĽR a Kazachstanu. Štyri skupiny vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a jeden vyvážajúci výrobca v Kazachstane požiadali o THZ podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia alebo o IP v prípade, že by sa prešetrovaním zistilo, že nespĺňali podmienky udelenia THZ.

(6)

Vzhľadom na zjavne vysoký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a dovozcov v Spoločenstve Komisia v oznámení o začatí konania počítala pri stanovení dumpingu a ujmy s využitím výberu vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

(7)

Na to, aby Komisia bola schopná rozhodnúť, či je metóda výberu vzoriek potrebná, a ak áno, vybrať vzorku, boli všetci vyvážajúci výrobcovia v ČĽR a dovozcovia Spoločenstva vyzvaní, aby sa Komisii prihlásili a poskytli v súlade s oznámením o začatí konanie základné informácie o svojej činnosti súvisiacej s príslušným výrobkom počas obdobia od 1. júla 2005 do 30. júna 2006.

(8)

Pokiaľ ide o vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, vzhľadom na to, že iba štyri skupiny podnikov vykonávajúcich vývozný predaj SiMn do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania naznačili ochotu byť zaradené do vzorky, rozhodlo sa, že výber vzorky nebude potrebný.

(9)

Pokiaľ ide o dovozcov do Európskeho spoločenstva, prihlásili sa a v určenej lehote poskytli požadované informácie len dvaja neprepojení dovozcovia. Rozhodlo sa preto, že výber vzorky nie je potrebný.

(10)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých sa vie, že sa ich konanie týka, a všetkým ďalším spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Vyplnené dotazníky prišli od štyroch výrobcov zo Spoločenstva, štyroch skupín vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, jediného vyvážajúceho výrobcu v Kazachstane, troch vyvážajúcich výrobcov v Ukrajine, dvoch neprepojených dovozcov a deviatich neprepojených používateľov v Spoločenstve. Okrem toho dvaja používatelia predložili pripomienky bez vyplnenia dotazníka.

(11)

Jedna zo skupín vyvážajúcich výrobcov v ČĽR však následne nesúhlasila s plánovaným overovaním na mieste, ktoré sa týkalo informácií poskytnutých v ich žiadostiach o THZ/IZ a vo vyplnených dotazníkoch. V dôsledku toho Komisia po tom, čo informovala príslušné spoločnosti o následkoch nespolupráce, ako je uvedené v článku 18 ods. 1 základného nariadenia, považovala tieto spoločnosti v súlade s ustanoveniami článku 18 za nespolupracujúce v tomto konaní a žiadny z ich dotazníkov sa nebral do úvahy.

(12)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely THZ/IZ v prípade ČĽR a Kazachstanu a na stanovenie dumpingu, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva pre všetky príslušné krajiny. Overovacie návštevy sa vykonali vo všetkých priestoroch týchto spoločností:

a)

Výrobcovia v Spoločenstve

Eramet Comilog Manganese, Paríž, Francúzsko

Ferroatlantica S. L., Madrid, Španielsko

Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Poľsko

OFZ, a.s., Istebné, Slovensko

b)

Používatelia v Spoločenstve

Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Španielsko

Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Krakov, Poľsko

c)

Neprepojení dovozcovia

Metalleghe S.P.A., Brescia, Taliansko

d)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Minmetals Group

Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd., Guiyang

Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co., Ltd., Qingzhen

China Minmetals Shenzhen Co., Ltd., Šenzen

Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd., Šanghaj

China National Minerals Co., Ltd., Beijing

Minmetals Orient Import & Export Trading Co., Ltd., Beijing

Jilin Group

Jilin Ferroalloys Co., Ltd., Jilin City

Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd., Jilin City

Shanxi Jinneng Group

Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd., Šanghaj

Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd., Datong

Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy, Datong

Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd., Datong

e)

Vyvážajúci výrobca v Kazachstane

OJSC Kazchrome (ďalej len „Kazchrome“), Akťubinsk a Aksu

f)

Vyvážajúci výrobcovia na Ukrajine

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant (ďalej len „NFP“), Nikopol, a jeho prepojení obchodníci

SPIG „Interpipe“ Corporation, Dnepropetrovsk

Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dnepropetrovsk

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant (ďalej len „Stakhanov“), Stachanov

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant (ďalej len „Zaporozhye“), Záporožie

g)

Prepojení obchodníci vo Švajčiarsku

Steelex SA, Lugano, prepojený na PJSC Nikopol Ferroalloys Plant

ENRC, Kloten, prepojený na OJSC Kazchrome

(13)

Na základe potreby stanoviť normálnu hodnotu pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a Kazachstane, ktorým sa nemohlo udeliť THZ, sa overenie na stanovenie normálnej hodnoty na základe údajov analogickej krajiny uskutočnilo v priestoroch výrobcu a jeho prepojenej obchodnej spoločnosti v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA“):

Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (výrobca)

Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pensylvánia (prepojená obchodná spoločnosť).

3.   Obdobie prešetrovania

(14)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy prebiehalo v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie vývoja týkajúceho sa hodnotenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2002 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(15)

Príslušným výrobkom je silikomangán (vrátane ferosilikomangánu) (ďalej len „SiMn“) s pôvodom v ČĽR, Kazachstane a na Ukrajine (ďalej len „príslušný výrobok“), zvyčajne zaradený pod kódy KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11.

(16)

Príslušný výrobok sa používa v oceliarskom priemysle na odkysličenie a ako zliatina. Vyrába sa najmä z mangánovej rudy a kremíka, ktoré sa zmiešajú a privedú k teplote tavenia v peci.

(17)

SiMn sa vyskytuje v rôznej kvalite a môže mať rozličný obsah železa (Fe), mangánu (Mn), kremíka (Si) a uhlíka (C). Pokiaľ ide o obsah uhlíka, môžeme rozlišovať medzi SiMn s veľmi nízkym obsahom uhlíka, ktorý má vyššiu kvalitu (a tým aj vyššiu cenu), a SiMn s vyšším obsahom uhlíka, ktorý možno považovať za SiMn bežnej kvality. SiMn sa predáva v rôznych podobách, či už vo forme prášku, granúl alebo hrudy. Napriek týmto rozdielom sa všetky typy SiMn akejkoľvek kvality a veľkosti považujú za jednotný výrobok, pretože majú rovnaké hlavné chemické a fyzikálne vlastnosti a hlavné využitie.

2.   Podobný výrobok

(18)

Z prešetrovania vyplynulo, že SiMn, ktorý v Spoločenstve vyrába a predáva výrobné odvetvie Spoločenstva, SiMn, ktorý sa vyrába a predáva na domácich trhoch v ČĽR, Kazachstane a na Ukrajine, a na domácich trhoch v USA, ktoré v konečnom dôsledku slúžia ako analogická krajina, a SiMn dovážaný do Spoločenstva z ČĽR, Kazachstanu a Ukrajiny, majú v podstate rovnaké základné chemické a fyzikálne vlastnosti a rovnaké základné využitie. Preto sa považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

(19)

Jeden vyvážajúci výrobca požiadal, aby sa na surový mangán, zvyčajne zaradený pod kód KN 8111 00 11, nevzťahovalo prešetrovanie. V tejto súvislosti sa potvrdilo, že príslušný výrobok je silikomangán, ako je to uvedené v odôvodnení 15, a nie surový mangán, ale obsahuje aj surový silikomangán. Aj keď sa SiMn všeobecne zaraďuje pod kód KN 7202 30 00, možno ho zaradiť aj ako surový silikomangán alebo silikomangánový prášok pod kód KN 8111 00 11, v závislosti od obsahu železa.

C.   DUMPING

1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

(20)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia pri antidumpingových prešetrovaniach týkajúcich sa dovozu s pôvodom v ČĽR a Kazachstane sa normálna hodnota stanoví podľa odsekov 1 až 6 spomenutého článku pre tých výrobcov, ktorí preukázali, že spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, t. j. ak títo vyvážajúci výrobcovia preukážu, že pri výrobe a predaji podobného výrobku prevládajú podmienky trhového hospodárstva. Len na pripomenutie v krátkosti uvádzame súhrnne tieto kritériá:

1.

obchodné rozhodnutia sa prijímajú ako reakcia na signály trhu bez výrazného zasahovania štátu a náklady odrážajú trhové hodnoty;

2.

firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a ktoré sa používajú na všetky účely;

3.

neexistujú výrazné deformácie prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva;

4.

stabilita a právna istota je zaručená zákonom o konkurze a majetkovými zákonmi;

5.

prepočet menových kurzov sa uskutočňuje na základe trhových kurzov.

(21)

Štyri skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov pôvodne požiadali o THZ v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a v rámci stanovenej lehoty zaslalo vyplnený dotazník žiadosti o THZ pre vyvážajúcich výrobcov. Jedna z týchto skupín sa však následne rozhodla nespolupracovať pri prešetrovaní (ako sa uvádza v odôvodnení 11). Zohľadnili sa preto žiadosti o THZ len zostávajúcich troch spolupracujúcich skupín čínskych vyvážajúcich výrobcov uvedených v odôvodnení 12. Všetky tieto skupiny zahŕňali oboch výrobcov príslušného výrobku a spoločnosti prepojené s výrobcami a zapojené do predaja príslušného výrobku. V skutočnosti je bežným postupom, že Komisia preskúma, či skupina prepojených spoločností ako celok spĺňa podmienky na udelenie THZ.

(22)

Jediný kazašský vyvážajúci výrobca požiadal o THZ v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a v rámci stanovenej lehoty zaslal vyplnený dotazník žiadosti o THZ pre vyvážajúcich výrobcov.

(23)

Pokiaľ ide o spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, Komisia získala všetky informácie, ktoré považovala za potrebné, a informácie predložené v žiadosti o THZ podľa potreby overila v priestoroch príslušných spoločností.

1.1.   Stanovenie THZ týkajúce sa vyvážajúcich výrobcov v ČĽR

(24)

Z prešetrovania vyplynulo, že THZ sa nemohlo udeliť žiadnemu z čínskych vyvážajúcich výrobcov uvedených v odôvodnení 12, pretože žiadna z týchto skupín nesplnila kritérium 1 stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a okrem toho jedna z nich nesplnila kritérium 2 a ďalšia kritérium 3. Okrem toho v rámci skupiny, ktorá nesplnila kritérium 1 a 2, vznikli veľmi silné pochybnosti so zreteľom na kritérium 3 a táto skupina v každom prípade nepredložila kompletný súbor formulárov žiadostí o THZ a vyplnené dotazníky svojich prepojených spoločností zapojených do výroby a/alebo obchodovania s príslušným výrobkom.

(25)

Pokiaľ ide o kritérium 1, žiadna z príslušných skupín čínskych spoločností nepreukázala splnenie tohto kritéria. Zistilo sa, že všetky skupiny spoločností vlastnil v konečnom dôsledku štát a že nepredložili dôkazy, ktoré by sa mohli považovať za dostatočné na odstránenie pochybností o výraznom zásahu štátu do rozhodnutí manažmentu. Preto nebolo možné vylúčiť, že spoločnosti boli pod výraznou kontrolou štátu.

(26)

Ukázalo sa, že jedna skupina spoločností okrem toho, že nesplnila kritérium 1, nemohla preukázať, že nepodlieha deformáciám prenášaným z bývalého systému netrhového hospodárstva (kritérium 3), keďže jedna spoločnosť v skupine získala od svojej štátom vlastnenej materskej spoločnosti isté výhody v podobe nesplatenej pôžičky.

(27)

Ďalej sa zistilo, že ďalšia skupina spoločností okrem toho, že nesplnila kritérium 1, nemohla preukázať, že nepodlieha deformáciám prenášaným z bývalého systému netrhového hospodárstva, najmä vzhľadom na existenciu barterového obchodu počas obdobia prešetrovania. Táto skupina takisto nepreukázala, že účty niekoľkých z jej overovaných spoločností boli nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, keďže materská spoločnosť zamietla uplatniť jednotné a základné účtovné zásady, najmä pokiaľ ide o odpis investičného majetku, pričom audítori spoločností tento priestupok akceptovali.

(28)

Okrem toho v rámci tej istej skupiny najmenej jedna spoločnosť, ktorá mala obchodovať s príslušným výrobkom, neposkytla formulár žiadosti o THZ, ani vyplnený dotazník, čím spochybnila spoľahlivosť poskytnutých informácií.

(29)

Zainteresované strany dostali príležitosť, aby sa k uvedeným zisteniam vyjadrili. Vyjadrenia získané od dvoch skupín čínskych vyvážajúcich výrobcov neposkytli žiadne nové dôkazy, ktoré by zmenili zistenia týkajúce sa stanovenia THZ.

(30)

Na základe uvedeného žiadna skupina spoločností čínskych vyvážajúcich výrobcov nepreukázala, že spĺňa kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto im nemohlo byť udelené THZ.

1.2.   Stanovenie THZ v súvislosti s jediným vyvážajúcim výrobcom v Kazachstane

(31)

Jediný kazašský vývozný výrobca preukázal, že splnil všetkých päť kritérií stanovených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto mu bolo udelené THZ. Vyvážajúci výrobca a výrobné odvetvia Spoločenstva (pozri odôvodnenie 91) dostali možnosť vyjadriť sa k zisteniam týkajúcim sa THZ. Vyjadrenia získané od výrobných odvetví Spoločenstva neposkytli žiadne nové dôkazy, ktoré by zmenili zistenia týkajúce sa stanovenia THZ.

2.   Individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“)

(32)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa pre krajiny spadajúce pod tento článok stanoví prípadné clo pre celú krajinu, s výnimkou prípadov, ak sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

(33)

Pokiaľ ide o ČĽR, všetci vyvážajúci výrobcovia, ktorí požiadali o THZ, požiadali aj o IZ v prípade, že im nebude udelené THZ.

(34)

Na základe dostupných informácií sa zistilo, že všetky príslušné skupiny spoločností nepreukázali, že kumulatívne splnili všetky požiadavky na udelenie IZ, ako sú uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Konkrétne sa zistilo, že z dôvodov uvedených v odôvodnení 25 spoločnosti nespĺňajú kritériá uvedené v článku 9 ods. 5 písm. c) základného nariadenia, konkrétne že väčšina akcií patrí súkromným osobám, pretože sa zistilo, že všetky spoločnosti vlastní v konečnom dôsledku štát. V dôsledku toho sa museli ich žiadosti zamietnuť.

3.   Normálna hodnota

3.1.   Všeobecná metodika

i)   Celková reprezentatívnosť

(35)

Pokiaľ ide o stanovenie normálnej hodnoty, Komisia najskôr v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia zistila, či bol objem domáceho predaja príslušného výrobku nezávislým zákazníkom každého príslušného vyvážajúceho výrobcu v Kazachstane a na Ukrajine reprezentatívny, t. j. či celkový objem takéhoto predaja predstavoval najmenej 5 % jeho celkového objemu vývozného predaja príslušného výrobku do Spoločenstva.

ii)   Porovnanie typov výrobku

(36)

Komisia následne určila tie typy výrobku, ktoré na vnútroštátnom trhu predávajú vyvážajúci výrobcovia s celkovo reprezentatívnym objemom domáceho predaja a ktoré sú zhodné alebo priamo porovnateľné s typmi predávanými na vývoz do Spoločenstva.

iii)   Špecifická reprezentatívnosť typov výrobku

(37)

V súvislosti s každým typom výrobku, ktorý vyvážajúci výrobcovia predávali na svojich domácich trhoch a o ktorom sa zistilo, že je priamo porovnateľný s typom výrobku predávaným na vývoz do Spoločenstva, sa zisťovalo, či je jeho predaj na domácom trhu dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj konkrétneho typu výrobku sa považoval za dostatočne reprezentatívny, ak celkový objem tohto typu výrobku predaný na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas OP predstavoval aspoň 5 % celkového objemu predaja porovnateľného typu výrobku vyvezeného do Spoločenstva.

iv)   Test bežného spôsobu obchodovania

(38)

Komisia následne skúmala v prípade každého príslušného vyvážajúceho výrobcu v Kazachstane a na Ukrajine, či sa môže každý typ výrobku predávaný na domácom trhu v reprezentatívnych množstvách považovať za predávaný v rámci bežného obchodovania podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Urobila to stanovením podielu ziskového domáceho predaja každého vyvážaného typu výrobku nezávislým zákazníkom počas OP.

(39)

Pre tie typy výrobkov, u ktorých sa viac ako 80 % objemu predaja na domácom trhu uskutočnilo za ceny, ktoré neboli nižšie ako jednotkové náklady, a u ktorých sa vážené priemerné predajné ceny rovnali váženým priemerným výrobným nákladom alebo boli vyššie ako vážené priemerné výrobné náklady, sa normálna hodnota pre jednotlivé typy výrobkov vypočítala ako vážený priemer všetkých domácich predajných cien daného typu.

(40)

Keď objem ziskového predaja typu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja tohto typu, alebo keď vážená priemerná cena tohto typu bola nižšia ako výrobné náklady, normálna hodnota bola založená na aktuálnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer ziskového predaja len tohto typu výrobku za predpokladu, že tento predaj predstavoval 10 % alebo viac z celkového objemu predaja tohto typu.

(41)

V prípade, keď objem ziskového predaja ktoréhokoľvek typu výrobku predstavoval menej ako 10 % celkového objemu predaja tohto typu, usúdilo sa, že tento konkrétny typ sa predával v nedostatočných množstvách na to, aby jeho domáca cena poskytla vhodný základ na stanovenie normálnej hodnoty.

(42)

Vždy, keď nebolo možné použiť na stanovenie normálnej hodnoty domáce ceny konkrétneho typu výrobku predávaného vyvážajúcim výrobcom, musela sa uplatniť iná metóda. V súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia Komisia namiesto toho vypočítala vytvorenú normálnu hodnotu takto.

(43)

Normálna hodnota sa vypočítala tak, že k výrobným nákladom každého vývozcu na každý vyvážaný typ, a v prípade potreby po úprave, sa pripočítala primeraná suma na predajné, všeobecné a administratívne výdavky (ďalej len „PVA“) a primerané ziskové rozpätie.

(44)

Vo všetkých prípadoch sa PVA a zisk stanovili podľa metód ustanovených v článku 2 ods. 6 základného nariadenia. Na tento účel Komisia skúmala, či vzniknuté PVA a realizovaný zisk každého príslušného vyvážajúceho výrobcu na domácom trhu predstavujú spoľahlivé údaje.

3.2.   Analogická krajina

(45)

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov v transformujúcich sa hospodárstvach, ktorým nebolo udelené THZ, musí vypočítať na základe ceny alebo zostavenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom (ďalej len „analogická krajina“) alebo ceny, za ktorú sa predáva z tejto tretej krajiny do ostatných krajín, alebo ak to nie je možné, na akomkoľvek inom racionálnom základe.

(46)

V oznámení o začatí konania sa v prípade potreby uvažovalo o použití Brazílie ako vhodnej analogickej krajiny na účely stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR a Kazachstan a zainteresované strany boli vyzvané, aby sa k tomu vyjadrili. Žiadna zo zainteresovaných strán nevzniesla žiadne námietky proti tomuto návrhu.

(47)

Komisia požiadala o spoluprácu známych výrobcov v Brazílii a následne aj výrobcov v ostatných potenciálnych analogických krajinách, t. j. Indii, Japonsku, Nórsku, Južnej Afrike a USA. Ponuky na spoluprácu dostala však iba od výrobcov v Nórsku a USA. Na základe informácií získaných od troch nórskych spoločností sa dospelo k záveru, že domáci trh so SiMn v Nórsku bol veľmi malý. Nórsky trh sa preto nepovažoval za dostatočne reprezentatívny na stanovenie normálnej hodnoty pre ČĽR a Kazachstan.

(48)

Pokiaľ ide o jediného známeho výrobcu v USA, bol mu zaslaný dotazník a údaje získané po jeho vyplnení boli overené na mieste. Zistilo sa, že objem domáceho predaja príslušného výrobcu v USA bol výrazný a dostatočne reprezentatívny v porovnaní s objemom čínskeho a kazašského vývozu príslušného výrobku do Spoločenstva. Navyše americký trh možno považovať za otvorený vzhľadom na to, že úroveň dovozného cla je nízka (clo DNV 3,9 % z ceny FOB). Z prešetrovania vyplynulo, že nastal výrazný dovoz SiMn na trh v USA. Trh v USA sa preto považoval za konkurencieschopný a dostatočne reprezentatívny na stanovenie normálnej hodnoty pre ČĽR a Kazachstan.

(49)

Zainteresované strany boli vyzvané, aby sa k tejto situácii vyjadrili, a vo vyjadreniach získaných od troch zainteresovaných strán boli zistené námietky proti výberu USA za analogickú krajinu. Jedna skupina čínskych vyvážajúcich výrobcov najprv tvrdila, že na trhu v USA neexistuje dostatočná hospodárska súťaž, pretože i) spolupracujúci výrobca je jediným výrobcom na domácom trhu a ii) objem dovozu na trh v USA je údajne obmedzený z dôvodu existencie antidumpingových opatrení v USA na dovoz silikomangánu z hlavných vyrábajúcich krajín vo svete. Ďalej tvrdila, že skutočnosť, že spolupracujúci výrobca v USA je spoločnosť prepojená s jedným z výrobcov, ktorí sú navrhovateľmi, vrhá pochybnosti na spoľahlivosť a reprezentatívnosť informácií o jej nákladoch a cenách. Po tretie tvrdila, že by sa mala zohľadniť údajná rozdielnosť prístupu k surovinám v USA, kde nie sú dostupné žiadne domáce dodávky hlavnej suroviny, mangánovej rudy, a v ČĽR, kde sú domáce dodávky dostupné. Po štvrté tvrdila, že krajiny, ktoré majú podobnú úroveň hospodárskeho rozvoja ako ČĽR by boli vhodnejšou analogickou krajinou ako USA.

(50)

Čínski vyvážajúci výrobcovia tvrdili, že India alebo Ukrajina by boli vhodnejšou voľbou za analogickú krajinu, najmä preto, že hospodárska súťaž a trhové podmienky v týchto krajinách by boli porovnateľnejšie so situáciou v ČĽR. Ako tretia možnosť sa navrhlo, aby sa stanovila normálna hodnota pre ČĽR na základe údajov poskytnutých tými čínskymi výrobcami, ktorí boli oprávnení na udelenie THZ. Výrobcovia vzniesli žiadosť, aby sa v prípade, že by USA nakoniec boli analogickou krajinou, upravila normálna hodnota zodpovedajúca rozdielom v prístupe k surovinám a rozdielom vo výrobných nákladoch vzhľadom na vyššie pracovné a environmentálne náklady v USA.

(51)

Pripomienky, ktoré vzniesli ďalšie dve zainteresované strany, výraznejšie neprispeli k vyššie uvedeným vyjadreniam čínskeho vyvážajúceho výrobcu.

(52)

Čo sa týka Indie, Komisia sa snažila o spoluprácu s niekoľkými indickými výrobcami, no okrem počiatočných kladných reakcií nakoniec nedošlo k žiadnej spolupráci. V dôsledku toho sa India nemohla stať analogickou krajinou. Čo sa týka Ukrajiny, pri prešetrovaní sa v rámci tejto krajiny zistili vysoké úrovne dumpingu (pozri odôvodnenie 87). V súlade s jednotným postupom sa krajina s takouto mierou dumpingu nepovažuje za vhodnú analogickú krajinu. Vzhľadom na tretí návrh, t. j. určiť pre ČĽR normálnu hodnotu na základe údajov poskytnutých čínskymi výrobcami oprávnenými na udelenie THZ, stačí poznamenať, že článok 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia osobitne stanovuje, že sa má využiť „tretia krajina s trhovým hospodárstvom“, a okrem toho sa zistilo, že žiadny zo spolupracujúcich čínskych výrobcov nebol oprávnený na udelenie THZ.

(53)

Okrem toho, vzhľadom na osobitné námietky týkajúce sa vhodnosti USA ako analogickej krajiny, treba poznamenať toto: po prvé, vzhľadom na údajný nedostatok hospodárskej súťaže na miestnom trhu, ako sa už uviedlo v odôvodnení 48, z prešetrovania vyplynulo, že aj keď spolupracujúci výrobca v USA je jediným miestnym výrobcom, v USA existuje výrazný dovoz silikomangánu. Skutočne, dovoz počas OP bol mnohonásobne väčší v porovnaní s objemom domáceho predaja spolupracujúceho výrobcu v USA. V tejto súvislosti treba takisto poznamenať, že existencia platných opatrení na ochranu obchodu týkajúcich sa príslušného výrobku nebráni výberu konkrétnej krajiny za analogickú krajinu, keďže cieľom antidumpingových opatrení je práve obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž na príslušnom trhu.

(54)

Pokiaľ ide o tvrdenie, že partnerstvo medzi spolupracujúcou spoločnosťou v USA a európskym výrobcom by mohlo mať vplyv na spoľahlivosť poskytnutých údajov, tieto tvrdenia nesúhlasia so zisteniami, ktoré vyplynuli z prešetrovania. Nezistili sa žiadne ukazovatele, že takéto partnerstvo by mohlo mať skresľujúci účinok na ceny, výrobné náklady a ziskovosť výrobcu v Spojených štátoch, a Komisia sa presvedčila o správnosti a spoľahlivosti informácií, ktoré boli poskytnuté na účely tohto prešetrovania.

(55)

V konečnom dôsledku sa takisto zohľadnili aj argumenty týkajúce sa prístupu k surovinám a rozdieloch v nákladoch. Cena hlavnej suroviny (mangánová ruda), ktorú spolupracujúca spoločnosť v USA používa pri výrobe silikomangánu, sa porovnávala s cenami, ktoré za mangánovú rudu platia čínske spoločnosti, pričom sa nezistili žiadne výrazné rozdiely. Okrem toho treba poznamenať, že čínski spolupracujúci výrobcovia pre svoju potrebu takisto dovážali časť mangánovej rudy. Tento argument, rovnako ako žiadosť o úpravu, sa preto zamietol.

(56)

Čo sa týka ostatných faktorov, ako je úroveň hospodárskeho rozvoja alebo pracovné a environmentálne náklady, zainteresované strany dostatočne neodôvodnili svoju žiadosť, a tieto faktory sa preto nepovažovali za relevantné pri určení toho, či sú USA vhodnou analogickou krajinou, ani pri zaručení úpravy normálnej hodnoty. Takisto treba poznamenať, že keďže náklady a ceny sa vo všeobecnosti nepokladajú za vhodný základ na stanovenie normálnej hodnoty v krajinách patriacich pod článok 2 ods. 7 základného nariadenia, takéto porovnanie je v skutočnosti v rozpore s účelom použitia metód stanovených v článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.

(57)

Vzhľadom na uvedené Komisia dospela k záveru, že USA predstavujú vhodnú analogickú krajinu v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.

3.3.   Čínska ľudová republika

(58)

Na základe výberu USA za analogickú krajinu a podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia bola normálna hodnota čínskych vyvážajúcich výrobcov, z ktorých žiadnemu nebolo udelené THZ, stanovená na základe overených informácií získaných od jediného spolupracujúceho výrobcu v USA.

(59)

Na spolupracujúceho výrobcu v analogickej krajine bola uplatnená všeobecná metodika opísaná v odôvodneniach 35 až 44. Normálna hodnota bola vypočítaná podľa článku 2 ods. 3 základného nariadenia na základe skutočnosti, že domáci predaj SiMn spolupracujúcim výrobcom v USA sa neuskutočnil prostredníctvom bežného obchodovania počas OP. Ziskové rozpätie použité pri výpočte normálnej hodnoty sa stanovilo podľa článku 2 ods. 6 písm. b) základného nariadenia na základe ziskového rozpätia platného pre tú istú všeobecnú kategóriu výrobkov pre výrobcu v USA. Použili sa predajné, všeobecné a administratívne náklady, ktoré vznikli spolupracujúcemu výrobcovi v USA pri celkovom domácom predaji počas OP.

3.4.   Kazachstan

(60)

Na jediného vyvážajúceho výrobcu v Kazachstane, ktorému bolo udelené THZ, bola uplatnená všeobecná metodika opísaná v odôvodneniach 35 až 44. Vzhľadom na obmedzený domáci predaj musela byť normálna hodnota vypočítaná podľa článku 2 ods. 3 základného nariadenia. Z tohto hľadiska vyplynulo, že domáci predaj podobných výrobkov spoločnosťou Kazchrome nebol reprezentatívny a že domáci predaj tej istej kategórie výrobkov tohto výrobcu neprebiehal v rámci bežného obchodovania. Základom súm zodpovedajúcich PVA a zisku, použitých na výpočet normálnej hodnoty, bol zo začiatku v súlade s článkom 2 ods. 6 základného nariadenia vážený priemer týchto súm dosiahnutých spolupracujúcimi ukrajinskými výrobcami na základe ich domáceho predaja podobného výrobku. Následne po konečnom uverejnení vyvážajúci výrobca tvrdil, že metodika použitá na stanovenie PVA a zisku nebola vhodná z hľadiska skutočnosti, že sa u ukrajinských vyvážajúcich spolupracujúcich výrobcov zistil značný dumping. Kazašský vyvážajúci výrobca ako alternatívu navrhol, aby boli použité sumy zodpovedajúce PVA a zisku stanovené v analogickej krajine. Na základe týchto pripomienok sa skutočne zvážilo, že nie je vhodné použiť za týchto okolností zisky ukrajinských výrobcov. V súlade s článkom 2 ods. 6 základného nariadenia sa teda preskúmalo, na akom základe by mohli byť stanovené sumy zodpovedajúce PVA a zisku. Z tohto hľadiska sa posudzovalo, či by bolo možné použiť niektoré údaje spoločnosti týkajúce sa PVA a zisku u SiMn na stanovenie príslušnej sumy. Keďže sa vychádza z toho, že spoločnosť pôsobí v trhových podmienkach, a aby sa čo najpresnejšie odrážalo postavenie kazašskej spoločnosti na domácom trhu, rozhodlo sa, že sa použije vážený priemer PVA a zisku z domáceho predaja SiMn neprepojeným a prepojeným zákazníkom na základe úvodu článku 2 ods. 6 základného nariadenia. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že PVA a zisk z domáceho predaja neprepojeným a prepojeným zákazníkom bol takmer na rovnakej úrovni, čo naznačuje, že ani PVA, ani zisk z predaja domácim prepojeným zákazníkom nie sú týmto vzťahom ovplyvnené. Okrem toho sa skonštatovalo, že domáci predaj prebiehal za bežných obchodných podmienok a na primerane významnej úrovni (2,8 % objemu vývozu SiMn do Spoločenstva). Vzhľadom na to, že v úvode článku 2 ods. 6 základného nariadenia sa dáva prednosť použitiu vlastných PVA a zisku spoločnosti z domáceho predaja prebiehajúceho za bežných obchodných podmienok, žiadosť o použitie údajov poskytnutých výrobcom v analogickej krajine bola zamietnutá.

3.5.   Ukrajina

(61)

Všeobecná metodika uvedená v odôvodneniach 35 až 44 sa uplatnila na všetkých troch vyvážajúcich výrobcov na Ukrajine. Čo sa týka väčšiny predaja, normálna hodnota musela byť vypočítaná vzhľadom na nedostatok dostatočného objemu domáceho predaja porovnateľných modelov. Podľa článku 2 ods. 6 písm. b) základného nariadenia boli sumy na predajné, všeobecné a administratívne náklady a na zisky, použité na vypočítanie normálnej hodnoty, založené na skutočných údajoch spoločností týkajúcich sa výroby a predaja tej istej kategórie výrobkov v rámci bežného spôsobu obchodovania.

4.   Vývozná cena

(62)

Vyvážajúci výrobcovia vykonávali vývozný predaj do Spoločenstva buď priamo nezávislým zákazníkom, alebo prostredníctvom prepojených alebo neprepojených obchodných spoločností, ktoré sa nachádzali mimo Spoločenstva.

(63)

Ak sa vývozný predaj do Spoločenstva uskutočnil buď priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve, alebo prostredníctvom neprepojených obchodných spoločností, ktoré sa nachádzali mimo Spoločenstva, vývozné ceny sa určovali na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(64)

Ak sa vývozný predaj do Spoločenstva uskutočnil prostredníctvom prepojených obchodných spoločností v tretích krajinách, vývozné ceny sa určovali na základe prvých cien opätovného predaja týchto prepojených obchodníkov nezávislým zákazníkom v Spoločenstve.

4.1.   Čínska ľudová republika

(65)

Keďže žiadnemu zo spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov nebolo udelené THZ/IZ, údaje o ich vývoznom predaji sa nepoužili na stanovenie individuálneho dumpingového rozpätia, ale iba pri výpočte celoštátneho cla, ako to bolo vypracované v odôvodnení 79 uvedenom nižšie.

(66)

Všetky tri skupiny spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v ČĽR uskutočňovali všetok vývozný predaj do Spoločenstva priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve. Vývozné ceny boli preto určené na základe skutočne zaplatených alebo splatných vývozných cien.

4.2.   Kazachstan

(67)

Jediný spolupracujúci vyvážajúci výrobca uskutočňoval vývoz príslušného výrobku do Spoločenstva prostredníctvom prepojenej obchodnej spoločnosti so sídlom v tretej krajine. Vývozná cena tejto spoločnosti sa preto určila na základe ceny ďalšieho predaja tohto obchodníka prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve.

4.3.   Ukrajina

(68)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia na Ukrajine uskutočňovali vývoz do Spoločenstva výlučne prostredníctvom neprepojených obchodných spoločností so sídlom v tretej krajine mimo Spoločenstva a tretí ukrajinský vyvážajúci výrobca uskutočnil niektoré zo svojich predajov príslušného výrobku do Spoločenstva nezávislej obchodnej spoločnosti na Ukrajine na vývoz do Spoločenstva. V oboch prípadoch boli vývozné ceny určené na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za výrobok pri predaji obchodnej spoločnosti na vývoz do Spoločenstva.

(69)

Niektoré z predajov tretích vyvážajúcich výrobcov sa uskutočnili prostredníctvom reťazca prepojených spoločností a v konečnom dôsledku prostredníctvom prepojeného obchodníka v tretej krajine. V takýchto prípadoch sa vývozná cena určovala na základe cien opätovného predaja tejto prepojenej obchodnej spoločnosti nezávislým zákazníkom v Spoločenstve.

5.   Porovnanie

(70)

Normálna hodnota a vývozné ceny sa porovnali na základe cien zo závodu a na rovnakej úrovni obchodovania. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania medzi normálnou hodnotou a vývoznými cenami sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia.

(71)

Na tomto základe sa v náležitých a odôvodených prípadoch zohľadnili v prípade všetkých prešetrovaných kazašských a ukrajinských vyvážajúcich výrobcov úpravy vzhľadom na rozdiely na úrovni obchodu a v nákladoch na obchod, prepravu a poistenie, manipuláciu, nakladanie a vo vedľajších nákladoch, nákladoch na balenie, úver a v popredajných nákladoch (záruka/zábezpeka).

(72)

PVA použité na určenie normálnej hodnoty pre kazašského vyvážajúceho výrobcu na základe metodiky uvedenej v odôvodnení 60 zahŕňali domáce náklady na prepravu a poistenie. Preto hoci v tomto ohľade nebola podaná žiadna žiadosť, bola z úradnej moci uskutočnená úprava bežnej hodnoty podľa článku 2 ods. 10 písm. e) tak, aby sa PVA znížili o sumu nákladov vzniknutých pri domácej preprave a poistení.

(73)

Jediný spolupracujúci vyvážajúci výrobca v Kazachstane, spoločnosť Kazchrome, pripustil, že spolu s jej prepojeným obchodníkom so sídlom vo Švajčiarsku, spoločnosťou ENRC, vytvoril to, čo nazval „jeden hospodársky subjekt“. Tvrdil, že keď sa predajná cena obchodníka použije na určenie vývoznej ceny, nebudú potrebné žiadne úpravy týkajúce sa nákladov na prepravu, PVA výdavkov a zisku obchodníka.

(74)

Táto požiadavka sa náležite prešetrila. Zistilo sa, že spoločnosti ENRC a Kazchrome, napriek tomu, že boli prepojenými stranami, boli samostatnými právnymi subjektmi. Okrem toho tieto dva subjekty fungovali na základe vzťahu kupujúci/predávajúci. Na základe toho sa dospelo k záveru, že pri realizácii predaja spoločnosťou Kazchrome smerujúceho do Spoločenstva plní spoločnosť ENRC funkcie podobné funkciám sprostredkovateľa, ktorý pracuje na základe provízií. Okrem toho sa zistilo, že zatiaľ čo všetok predaj do Spoločenstva realizovaný spoločnosťou Kazchrome sa uskutočnil prostredníctvom spoločnosti ENRC, táto obchodná spoločnosť nebola súčasťou domáceho kanálu predaja spoločnosti Kazchrome. Ďalej sa dospelo k záveru, že úprava vývoznej ceny by mala zahŕňať takisto náklady na prepravu zo závodu pri zohľadnení rôznych predajných podmienok s cieľom zabezpečiť spravodlivé porovnanie medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou na úrovni cien zo závodu.

(75)

Táto požiadavka sa preto musela zamietnuť a upravila sa vývozná cena o provízie v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia a pre vývoz v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. e) základného nariadenia. Výška provízie sa prerátala na základe priameho dôkazu poukazujúceho na existenciu takýchto funkcií. V tejto súvislosti sa pri výpočte provízií zohľadnili PVA výdavky, ktoré vznikli spoločnosti ENRC pri predaji príslušného výrobku vyrobeného spoločnosťou Kazchrome, rovnako ako rozpätie zisku pre spoločnosť ENRC, ktoré je v tomto prípade založené na rozpätí uvedenom nezávislým dovozcom spolupracujúcim pri prešetrovaní.

(76)

Pokiaľ ide o ukrajinského výrobcu, ktorý v konečnom dôsledku predával prostredníctvom prepojeného obchodníka v tretej krajine (pozri odôvodnenie 69), sa upravila vývozná cena o provízie v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia, a to v prípadoch, keď sa predaj uskutočňoval prostredníctvom tohto prepojeného obchodníka, ktorý plní funkcie podobné funkciám sprostredkovateľa pracujúceho na základe provízie. Zistilo sa, že príslušná spoločnosť, NFP, a príslušný prepojený obchodník, spoločnosť Steelex SA, sú samostatné právne subjekty a priamo či nepriamo fungujú na základe vzťahu kupujúci/predávajúci. Okrem toho sa za vývozný predaj do Spoločenstva prostredníctvom spoločnosti Steelex SA platila provízia. Výška provízie, ktorú prerátali inštitúcie Spoločenstva, bola založená na priamom dôkaze poukazujúcom na existenciu takýchto funkcií. V tejto súvislosti sa zohľadnili PVA výdavky, ktoré vznikli spoločnosti Steelex SA pri predaji príslušného výrobku vyrobeného spoločnosťou NFP, rovnako ako rozpätie zisku uvedené neprepojeným dovozcom spolupracujúcim pri prešetrovaní. Spoločnosť NFP okrem toho uskutočnila časť svojho predaja do Spoločenstva pomocou spoločnosti Steelex SA prostredníctvom neprepojeného obchodníka so sídlom v inej tretej krajine. Pokiaľ ide o tento predaj, okrem provízie pre spoločnosť Steelex SA sa považovalo za primerané uskutočniť úpravu o províziu pre neprepojeného obchodníka v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia, keďže tento obchodník takisto plnil funkcie podobné funkciám sprostredkovateľa, ktorý pracuje na základe provízie. Táto provízia sa určila na základe vypočítaného cenového zvýšenia príslušného predaja.

(77)

Jeden ukrajinský vyvážajúci výrobca požadoval úpravu vzhľadom na menové prepočty podľa článku 2 ods. 10 písm. j) základného nariadenia. Táto požiadavka bola založená na výkyvoch medzi výmenným kurzom ku dňu vystavenia faktúry a výmenným kurzom ku dňu platby. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dátum vystavenia faktúry sa v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. j) základného nariadenia považuje za dátum predaja a výmenný kurz, ktorý sa má použiť, by preto mal byť výmenný kurz ku dňu predaja. Táto požiadavka sa preto musela zamietnuť.

6.   Dumpingové rozpätia

6.1.   Čínska ľudová republika

(78)

Vzhľadom na to, že THZ alebo IZ nebolo udelené žiadnym spolupracujúcim čínskym vyvážajúcim výrobcom, pre ČĽR sa vypočítalo celoštátne clo tak, že sa ako faktor váženia použila hodnota CIF každej skupiny vývozcov, to znamená spolupracujúcich a nespolupracujúcich.

(79)

Na tento účel sa dumpingové rozpätie najprv vypočítalo pre spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov podľa článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia, a to na základe porovnania váženého priemeru normálnej hodnoty analogickej krajiny podľa typu výrobku s váženým priemerom vývoznej ceny podľa typu výrobku tak, ako sa to už vyššie stanovilo.

(80)

Treba poznamenať, že dovoz z ČĽR pozostáva z SiMn s bežným obsahom uhlíka a SiMn s nízkym obsahom uhlíka. Spolupracujúci výrobca v analogickej krajine však vyrobil iba SiMn s bežným obsahom uhlíka. Preto sa pri porovnaní použili iba údaje týkajúce sa bežného typu výrobku.

(81)

Po druhé, dumpingové rozpätie bolo určené pre všetkých nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na základe dostupných údajov v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia.

(82)

Na stanovenie dumpingového rozpätia pre nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa najprv určila úroveň nespolupráce. Na tento účel sa podľa štatistických údajov Eurostatu o dovoze porovnal objem vývozu do Spoločenstva uvedený spolupracujúcimi čínskymi vyvážajúcimi výrobcami s celkovým objemom dovozu s pôvodom v ČĽR. Toto porovnanie poukázalo na skutočnosť, že úroveň spolupráce bola nízka, pretože vývoz spolupracujúcich výrobcov predstavoval menej ako 29 % celkového objemu dovozu Spoločenstva z ČĽR počas obdobia prešetrovania (OP).

(83)

Úroveň dumpingu pre objem vývozu nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov sa preto určila na základe najvyššieho dumpingového rozpätia stanoveného pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov SiMn s bežným obsahom uhlíka. Takýto prístup sa považoval za primeraný, pretože neexistoval žiadny náznak, že by ktorýkoľvek z nespolupracujúcich výrobcov používal nižšie ceny ako spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia. Preto sa vypočítalo celoštátne priemerné dumpingové rozpätie, pričom ako faktor váženia sa použila hodnota CIF každej skupiny vývozcov, to znamená spolupracujúcich aj nespolupracujúcich vývozcov. Za základe toho celoštátne dumpingové rozpätie, vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, je 60,1 %.

6.2.   Kazachstan

(84)

Na základe podnetu, informácií dostupných od vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa prihlásili, a ostatných štatistických údajov sa ukázalo, že spoločnosť OJSC Kazchrome je jediným vyvážajúcim výrobcom silikomangánu. Keďže sa nezistili žiadne náznaky, že by niektorý vyvážajúci výrobca úmyselne nespolupracoval, považovalo sa za vhodné stanoviť zostatkové dumpingové rozpätie na tej istej úrovni, ako bolo stanovené pre OJSC Kazchrome.

(85)

Stanovené dumpingové rozpätia, vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, sú preto tieto:

OJSC Kazchrome: 6,5 %,

všetky ostatné spoločnosti: 6,5 %.

6.3.   Ukrajina

(86)

Na základe podnetu, informácií dostupných od vyvážajúceho výrobcu, ktorí sa prihlásil, a ostatných štatistických údajov sa dospelo k záveru, že úroveň spolupráce bola v prípade Ukrajiny vyššia ako 80 %. Preto sa považovalo za vhodné stanoviť zostatkové dumpingové rozpätie na úrovni najvyššieho dumpingového rozpätia pre spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu v príslušnej tretej krajine.

(87)

Za základe toho sú dumpingové rozpätia, vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

podnik PJSC Nikopol Ferroalloys: 39,1 %,

podnik JSC Stakhanov Ferroalloys: 53,4 %,

podnik OJSC Zaporozhye Ferroalloys: 56,7 %,

všetky ostatné spoločnosti: 56,7 %.

D.   UJMA

1.   Všeobecné informácie

(88)

V roku 1998 sa zaviedli antidumpingové opatrenia na dovoz SiMn s pôvodom v ČĽR a na Ukrajine [nariadenie Rady (ES) č. 495/98 (3)]. Platnosť týchto opatrení skončila začiatkom marca 2003. V prvej časti posudzovaného obdobia sa preto na dovoz z oboch príslušných krajín uplatňovali opatrenia. Táto skutočnosť sa zohľadnila pri uskutočňovaní analýzy ujmy. Ako je uvedené v odôvodnení 118 uvedenom nižšie, vývoj z hľadiska ziskovosti jasne ukazuje, že odstránenie antidumpingových opatrení v marci 2003 významne neovplyvnilo situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva počas nasledujúceho obdobia. Na základe tejto skutočnosti sa dospelo k záveru, v rozpore s požiadavkou niektorých zainteresovaných strán, že rok 2002 možno považovať za základ pre výpočet ukazovateľov uvedených v odôvodneniach 93 až 141.

(89)

SiMn je kľúčovou surovinou, ktorá sa používa na výrobu ocele. Na celom svete významne vzrástol dopyt po oceli, najmä však v Ázii, ktorý začal koncom roka 2003 a pokračoval počas prvej polovice roku 2004. Táto skutočnosť spolu s úbytkom výroby SiMn v Ázii mala za následok nárast dopytu po SiMn na celom svete, čo viedlo k nevídanému nárastu cien v priebehu roka 2004. Tieto nezvyčajné okolnosti sa zohľadnili pri uskutočňovaní analýzy ujmy s cieľom zabezpečiť, aby vo veľkej miere neovplyvnili obraz o ujme.

2.   Výroba v Spoločenstve a výrobné odvetvie Spoločenstva

(90)

Podobný výrobok vyrába v rámci Spoločenstva päť výrobcov. Objem výroby týchto piatich výrobcov sa preto považuje za výrobu Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

(91)

Štyria z týchto piatich výrobcov, ktorí sú tiež členovia združenia podávajúceho podnet, vyjadrili svoj záujem spolupracovať na konaní v rámci časového limitu stanoveného v oznámení o začatí konania a náležite spolupracovali pri prešetrovaní. Zistilo sa, že títo štyria výrobcovia predstavujú významnú časť celkovej výroby Spoločenstva podobného výrobku, v tomto prípade okolo 88 %. Títo štyria spolupracujúci výrobcovia teda predstavujú výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia a budú ďalej uvádzaní len ako „výrobné odvetvie Spoločenstva“. Zvyšní výrobcovia Spoločenstva budú ďalej uvádzaní len ako „ostatní výrobcovia Spoločenstva“. Tento ďalší výrobca Spoločenstva nemal voči podnetu žiadne námietky.

3.   Spotreba v Spoločenstve

(92)

Spotreba v Spoločenstve sa určila na základe objemu vlastnej výroby výrobného odvetvia Spoločenstva, s ohľadom na zmeny v úrovni zásob, údajov o objeme dovozu a vývozu pre trh Spoločenstva získané z Eurostatu, a čo sa týka ďalšieho výrobcu Spoločenstva, z odhadov výrobcov výrobného odvetvia Spoločenstva.

(93)

Počas OP bol trh Spoločenstva týkajúci sa príslušného výrobku a podobného výrobku približne o 9 % vyšší ako v roku 2002, t. j. vo výške približne 914 000 ton. Počas tohto obdobia sa príslušná spotreba zvýšila v roku 2004 na maximum, keď bola o 14 % vyššia ako v roku 2002, avšak v nasledujúcich dvoch rokoch klesla.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Celková spotreba ES (v tonách)

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

Index (2002 = 100)

100

106

114

110

109

4.   Dovoz z príslušných krajín

a)   Súhrnné hodnotenie vplyvu príslušného dovozu

(94)

Komisia posudzovala, či sa má dovoz z príslušných krajín hodnotiť súhrnne na základe kritérií ustanovených v článku 3 ods. 4 základného nariadenia.

(95)

Dumpingové rozpätie pre každú z príslušných krajín je vyššie než de minimis, objem dovozu z každej z týchto krajín nebol zanedbateľný a súhrnné hodnotenie by sa mohlo považovať za vhodné vzhľadom na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami z príslušných krajín a podobným výrobkom Spoločenstva. Tieto podobné podmienky hospodárskej súťaže boli doložené skutočnosťou, že príslušný výrobok dovezený z príslušných krajín a podobný výrobok vyrábaný a predávaný výrobným odvetvím Spoločenstva v rámci trhu Spoločenstva boli podobné a distribuované cez rovnaké obchodné kanály. Okrem toho celý objem dovozu bol značný a predstavoval významný podiel na trhu. Vzhľadom na neexistenciu podhodnotenia pri dovoze z Ukrajiny, ako sa uvádza v odôvodnení 104, sa usudzuje, že vplyv dovozu z Ukrajiny by sa mal hodnotiť oddelene.

(96)

Vyvážajúci výrobca v Kazachstane tvrdí, že Kazachstan by sa nemal spájať s ČĽR na účely hodnotenia ujmy vzhľadom na jeho úplne odlišné trhové správanie. Tento vyvážajúci výrobca tvrdil okrem iného, že vývoj objemu kazašského vývozu, hodnoty a trhový podiel pre Spoločenstvo je odlišný od ostatných krajín a že existujú rozdiely v produktovom mixe. Vzhľadom na túto skutočnosť treba uznať, že pokiaľ ide o Kazachstan, došlo počas príslušného obdobia k celkovému zníženiu objemu dovozu a trhového podielu (v roku 2002 predstavoval trhový podiel 5,8 % a počas OP 4,6 %). Objem a trhový podiel kazašského dovozu počas daného obdobia však bol relatívne stabilný a na úrovni, ktorú nemožno považovať za zanedbateľnú. Okrem toho z prešetrovania vyplynulo, že vývoj cien pre kazašský dovoz sa podstatne neodlišuje od cien dovozu ostatných príslušných krajín. Preto, ale aj vzhľadom na úvahy uvedené v odôvodneniach 73 až 75 nemožno dôjsť k záveru, že by sa trhové správanie pri dovozoch z ČĽR a Kazachstanu úplne líšilo, a preto by sa mala táto žiadosť zamietnuť.

(97)

Z uvedeného hľadiska sa dospelo k záveru, že sú splnené všetky kritériá stanovené v článku 3 ods. 4 základného nariadenia vzhľadom na ČĽR a Kazachstan. Dovoz z týchto dvoch krajín sa preto skúmal súhrnne, zatiaľ čo dovoz z Ukrajiny sa hodnotil samostatne.

b)   Objem

(98)

Objem dovozu príslušného výrobku z ČĽR a Kazachstanu do Spoločenstva neustále narastal z približne 48 000 ton v priebehu roka 2002 na približne 162 000 ton počas roka 2004, skôr než klesol na približne 96 000 ton počas OP. Medzi rokom 2002 a OP vzrástol objem dovozu z týchto krajín o 99 %.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu z ČĽR a Kazachstanu

(v tonách)

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Index (2002 = 100)

100

138

337

297

199

Podiel dovozu z ČĽR a Kazachstanu na trhu

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Cena dovozu z ČĽR a Kazachstanu

(EUR/tona)

462

464

829

689

564

Index (2002 = 100)

100

101

179

149

122

(99)

Objem dovozu príslušného výrobku z Ukrajiny do Spoločenstva mierne klesal z približne 154 000 ton v priebehu roka 2002 na približne 138 000 ton počas rokov 2003 a 2004, skôr než stúpol na približne 180 000 ton v priebehu roka 2005 a na 210 000 ton počas OP. Medzi rokom 2002 a OP vzrástol objem dovozu z týchto krajín o 36 %.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu z Ukrajiny (v tonách)

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

Index (2002 = 100)

100

89

89

117

136

Podiel dovozu z Ukrajiny na trhu

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Cena dovozu z Ukrajiny (EUR/tona)

508

490

912

602

550

Index (2002 = 100)

100

97

180

118

108

c)   Podiel na trhu

(100)

Podiel dovozu z ČĽR a Kazachstanu v roku 2002 bol 5,8 %. V roku 2003 sa zvýšil a zvýšil sa aj v roku 2004, keď dosiahol 17,0 %. V priebehu roku 2005 trhový podiel mierne klesol na 15,5 % a počas OP znovu klesol na 10,4 %. Medzi rokom 2002 a OP podiel na trhu celkovo vzrástol o 4,6 percentuálneho bodu na takmer dvojnásobok trhového podielu v roku 2002.

(101)

Podiel dovozu z Ukrajiny v roku 2002 bol 18,5 %. V roku 2003 sa znížil a znížil sa aj v roku 2004, keď dosiahol 14,4 %. V priebehu roka 2005 trhový podiel stúpol na 19,5 % a počas OP znovu stúpol na 23,0 %. Medzi rokom 2002 a OP podiel na trhu celkovo vzrástol o 4,5 percentuálneho bodu.

d)   Ceny

i)   Vývoj cien

(102)

V priebehu roku 2004 sa ceny za SiMn na celom svete zvýšili na výnimočnú úroveň v dôsledku situácie nezvyčajne vysokého dopytu a nízkych dodávok, ako je uvedené v odôvodnení 89. Počas tohto roku a čiastočne v roku 2005 sa táto situácia odrazila na cenách dovozu z príslušných krajín. Neovplyvnilo to však ceny počas OP. Priemerná cena za dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a Kazachstane medzi rokom 2002 a OP celkovo vzrástla o 22 %, zatiaľ čo priemerná cena za dovoz príslušného výrobku s pôvodom na Ukrajine vzrástla v priebehu toho istého obdobia o 8 %.

ii)   Cenové podhodnotenie

(103)

Uskutočnilo sa cenové porovnanie jednotlivých modelov medzi priemernými predajnými cenami v Spoločenstve vyvážajúcich výrobcov a výrobného odvetvia Spoločenstva. Na tento účel sa porovnali ceny výrobného odvetvia Spoločenstva neprepojeným zákazníkom s cenami spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov príslušných krajín. Tam, kde to bolo potrebné, sa urobili úpravy s cieľom zohľadniť rozdiely v úrovni obchodu a v kvalite výrobkov.

(104)

Týmto porovnaním sa ukázalo, že počas OP dochádzalo pri SiMn s pôvodom v ČĽR ako aj v Kazachstane predávanom v Spoločenstve k cenovému podhodnoteniu cien výrobného odvetvia Spoločenstva o 4,5 % a následne celkovo o 4,5 % na základe váženého priemeru. Ceny dovozu z Ukrajiny boli na porovnateľnej úrovni s cenami výrobného odvetvia Spoločenstva (t. j. žiadne cenové podhodnotenie).

(105)

S cieľom zabezpečiť, aby boli pri výpočte podhodnotenia ceny porovnávané na rovnakej úrovni obchodu, porovnávali sa ceny zo závodu výrobného odvetvia Spoločenstva s cenami dovážaného tovaru v okamihu, keď fyzicky vstúpi na územie Spoločenstva, riadne upravenými o náklady na vykládku a colné odbavenie. Jedna zainteresovaná strana spochybnila použitú metodiku, pokiaľ ide o kazašskú spoločnosť, a požadovala, aby základ na výpočet ceny dovozu bola cena CIF pri colnom odbavení v prístavoch EÚ, a nie cena dovezeného tovaru v okamihu, keď fyzicky vstúpi na územie Spoločenstva (v tomto prípade na pozemnej hranici v Litve). Nebol predložený žiadny presvedčivý argument, ktorý by podporil potrebu použiť inú metódu výpočtu pre túto spoločnosť. Je potrebné naopak poznamenať, že ceny CIF pri colnom odbavení kazašského dovozu zahŕňajú značnú sumu týkajúcu sa nákladov na prepravu po tom, čo tovar prekročil hranicu Spoločenstva v Litve, a ich porovnanie s cenami zo závodu výrobného odvetvia Spoločenstva by bolo pre ceny zo závodu diskriminačné, pretože ceny zo závodu nezahrnujú žiadne náklady na prepravu. Dospelo sa preto k záveru, že použitá metodika je najvhodnejšia a žiadosť sa preto zamieta.

5.   Situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva

(106)

Komisia preskúmala podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia všetky relevantné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré sa týkali stavu výrobného odvetvia Spoločenstva.

a)   Výroba

(107)

Z úrovne približne 241 000 ton v roku 2002 sa výroba výrobného odvetvia Spoločenstva počas roku 2004 zvýšila na maximum približne 255 000 ton z dôvodu výnimočného dopytu, ako sa uvádza v odôvodnení 89, skôr než sa v roku 2005 znížila a počas OP mierne klesla. Celkový dovoz sa v posudzovanom období znížil o 6 % na približne 226 000 ton počas OP. Treba poznamenať, že výrobca Spoločenstva zastavil výrobu SiMn počas roku 2003, ako aj počas väčšiny OP.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Výroba (v tonách)

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

Index (2002 = 100)

100

91

106

92

94

b)   Kapacita a miera využitia kapacity

(108)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Spoločenstva zostala počas posudzovaného obdobia stabilná, a to na úrovni približne 325 000 ton.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Výrobná kapacita (v tonách)

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Index (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Miera využitia kapacity

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Index (2002 = 100)

100

91

106

91

93

(109)

V roku 2002 bola miera využitia kapacity 74 %. V roku 2003 klesla na 68 %, v roku 2004 znovu stúpla na 79 % pred tým, ako klesla na 69 % v OP. Toto odráža výkyvy v objeme výroby, ako je to opísané v odôvodnení 107.

c)   Zásoby

(110)

Úroveň konečných zásob výrobného odvetvia Spoločenstva klesla v roku 2003 o 45 %, ale v roku 2004 sa dostala späť na tú istú úroveň ako v roku 2002. Na konci roku 2003 nastal prudký pokles zásob ako reakcia na výnimočný nárast dopytu uvedený v odôvodnení 89. Konečné zásoby sa v roku 2005 zvýšili o 22 % pred tým, ako značne klesli v OP na úroveň o 30 % nižšiu, ako bola úroveň v roku 2002. Tento celkový pokles konečných zásob bol spôsobený skutočnosťou, že objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva v ES zostal napriek zníženiu výroby uvedenej v odôvodnení 107 celkovo stabilný (pozri odôvodnenie 111).

 

2002

2003

2004

2005

OP

Konečné zásoby (v tonách)

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

Index (2002 = 100)

100

55

100

122

70

d)   Objem predaja

(111)

Objem predaja vlastnej výroby výrobného odvetvia Spoločenstva neprepojeným zákazníkom na trhu Spoločenstva počas OP bol tak ako v roku 2002 približne 227 000 ton. Objem predaja v rokoch 2003 (o 6 %) a 2005 (o 8 %) bol však nižší. V roku 2004 sa objem predaja zvýšil na 104 %, než bola úroveň v roku 2002 a počas OP z dôvodov, ktoré už boli vysvetlené v odôvodnení 89.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem predaja zákazníkom v ES

(v tonách)

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

Index (2002 = 100)

100

94

104

92

100

e)   Podiel na trhu

(112)

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu klesol z 27,2 % v roku 2002 na 24,2 % v roku 2003 pred tým, ako opäť stúpol na 24,8 % v roku 2004. V roku 2005 klesol podiel na trhu opäť na 22,6 %. Počas OP o niečo stúpol na 24,9 %. Počas posudzovaného obdobia stratilo výrobné odvetvie Spoločenstva 2,3 percentuálneho bodu podielu na trhu.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

Index (2002 = 100)

100

89

91

83

91

f)   Rast

(113)

Medzi rokom 2002 a OP, keď sa spotreba Spoločenstva zvýšila o 9 percentuálnych bodov, objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa nezvýšil a podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu klesol o 2,3 percentuálneho bodu. Na druhej strane sa objem predaja a podiel na trhu ČĽR a Ukrajiny v tom istom období zvýšil. Na základe týchto skutočností sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva nemohlo mať žiadny prospech z rastu na trhu Spoločenstva.

g)   Zamestnanosť

(114)

Úroveň zamestnanosti výrobného odvetvia Spoločenstva medzi rokmi 2002 a 2003 najprv klesla o 32 %, v roku 2004 sa zvýšila o 27 % pred tým, než v roku 2005 klesla o 13 % a počas OP o ďalších 26 %. Počas posudzovaného obdobia zostal objem výroby relatívne stabilný, pohybujúc sa medzi 91 % a 106 % oproti úrovni z roku 2002. Pre jedného výrobcu, ktorý pozastavil výrobu SiMn počas OP, ako sa uvádza v odôvodnení 107, boli výkyvy v objeme výroby počas posudzovaného obdobia výraznejšie, čo sa odráža na výkyvoch v zamestnanosti. Celkovo sa zamestnanosť vo výrobnom odvetví Spoločenstva znížila o 44 % medzi rokom 2002 a OP, t. j. z približne 700 osôb na približne 400 osôb. Z toho vyplýva, že výrobné odvetvie Spoločenstva zlepšilo svoju efektívnosť, pretože objem výroby zároveň klesol o 6 %.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Zamestnanosť (osoby)

702

475

668

577

391

Index (2002 = 100)

100

68

95

82

56

h)   Produktivita

(115)

Produktivita pracovnej sily výrobného odvetvia Spoločenstva meraná ako výstup (v tonách) na zamestnanca za rok stúpala počas posudzovaného obdobia z počiatočnej úrovne 344 ton na zamestnanca, okrem roku 2004, a počas OP skončila na úrovni o 68 % vyššej ako v roku 2002. Odráža to skutočnosť, že zamestnanosť klesla počas posudzovaného obdobia o 44 %, zatiaľ čo výroba klesla iba o 6 %. Nárast produktivity je sčasti výsledkom skutočnosti, že zníženie počtu pracovných miest bolo vyššie v prípade tých výrobcov Spoločenstva, u ktorých bola produktivita zo začiatku relatívne nízka.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

344

463

383

384

578

Index (2002 = 100)

100

135

111

111

168

i)   Mzdy

(116)

Priemerná mzda na zamestnanca sa v rokoch 2002 a 2003 zvýšila o 26 %, v priebehu roka 2004 zostala na podobnej úrovni pred tým, než sa v roku 2005 a počas OP opäť zvýšila o konečných 77 % viac ako v roku 2002. Nárast priemerných nákladov na mzdy je sčasti výsledkom skutočnosti, že zníženie počtu pracovných miest bolo vyššie v prípade tých výrobcov Spoločenstva, u ktorých boli priemerné mzdy zo začiatku relatívne nízke.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Ročné náklady práce na zamestnanca (EUR)

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

Index (2002 = 100)

100

126

123

128

177

j)   Faktory ovplyvňujúce predajné ceny

(117)

Jednotkové ceny výrobného odvetvia Spoločenstva v prípade predaja neprepojeným zákazníkom sa medzi rokom 2002 a OP celkovo zvýšili o 14 %. V roku 2004 boli ceny výnimočne vysoké z dôvodu celosvetovej situácie neobvykle vysokého dopytu a nízkych dodávok, ako sa uvádza v odôvodnení 89. Táto situácia mala vplyv sčasti aj na rok 2005, keď sa ceny vrátili na normálnejšiu úroveň, avšak počas OP boli nakoniec o 14 % vyššie ako v roku 2002.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Jednotková cena na trhu ES (EUR/tona)

521

526

928

640

593

Index (2002 = 100)

100

101

178

123

114

k)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(118)

Počas posudzovaného obdobia sa ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva v oblasti predaja podobného výrobku, vyjadrená v percentách čistého predaja, zvýšila z 0,8 % v roku 2002 na 3,1 % v roku 2003, v roku 2004 sa výnimočne zvýšila na 37,2 % na základe situácie uvedenej v odôvodnení 89, v roku 2005 sa vrátila na 7,0 % a počas OP na 2,5 %. Ziskovosť sa preto medzi rokom 2002 a OP zvýšila o 1,7 %.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Ziskovosť predaja ES neprepojeným subjektom (% čistého predaja)

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

 

100

385

4 668

884

313

NI (zisk v % čistej účtovnej hodnoty investícií)

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

 

100

303

11 252

668

284

(119)

Návratnosť investícií (ďalej len „NI“), vyjadrená ako zisk v percentách čistej účtovnej hodnoty investícií, vo veľkej miere sledovala trend ziskovosti. Stúpla z úrovne 3,6 % v roku 2002 na 11 % v roku 2003, v roku 2004 sa výnimočne zvýšila na 410 %, v roku 2005 sa vrátila na 24 % pred tým, než dosiahla konečnú úroveň 10,4 % v OP, keď vzrástla o 6,8 percentuálneho bodu počas posudzovaného obdobia.

l)   Peňažný tok a schopnosť navýšiť kapitál

(120)

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností sa v roku 2002 rovnal takmer nule. V roku 2003 sa zvýšil na približne 9 miliónov EUR, v roku 2004 na 83 miliónov EUR skôr, ako sa v roku 2005 vrátil na približne 16 miliónov EUR a v OP na 17 miliónov EUR. Neexistovali žiadne náznaky, že výrobné odvetvie Spoločenstva bude mať problémy so zvyšovaním kapitálu.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Peňažný tok (EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Index (2002 = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

m)   Investície

(121)

Ročné investície výrobného odvetvia Spoločenstva do výroby podobného výrobku sa medzi rokmi 2002 a 2003 päťnásobne zvýšili pred tým, ako sa v roku 2004 vrátili približne na úroveň z roku 2002. Tieto investície sa medzi rokom 2004 a 2005 opäť zvýšili takmer osemnásobne skôr, ako mierne klesli v OP. Investície sa medzi rokom 2002 a OP celkovo zvýšili o približne 900 %. Investície výrobného odvetvia Spoločenstva možno pripísať najmä jednému výrobcovi Spoločenstva, pričom sa zistilo, že boli určené na údržbu a obnovu súčasného zariadenia, a nie na zvýšenie kapacity.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Čisté investície (000 EUR)

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

Index (2002 = 100)

100

548

154

1 136

1 003

n)   Veľkosť dumpingového rozpätia

(122)

Vzhľadom na objem, podiel na trhu a ceny dovozu z príslušných krajín nemožno vplyv veľkosti skutočného rozpätia dumpingu na výrobné odvetvie Spoločenstva považovať za zanedbateľný.

o)   Prekonanie vplyvu dumpingu v minulosti

(123)

Ako je uvedené v odôvodnení 88, vývoj z hľadiska ziskovosti jasne ukazuje, že odstránenie antidumpingových opatrení týkajúcich sa SiMn v marci 2003 významne neovplyvnilo situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva počas nasledujúceho obdobia.

6.   Záver týkajúci sa ujmy

(124)

V kontexte narastajúcej spotreby klesol podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu počas posudzovaného obdobia o 2,3 percentuálneho bodu na 24,9 %. Výroba zároveň klesla o 6 % a využitie kapacity takisto kleslo o 5 percentuálnych bodov. Z výrobného odvetvia Spoločenstva sa okrem toho muselo prepustiť množstvo zamestnancov. Na druhej strane niektoré ukazovatele ujmy v posudzovanom období vykazovali priaznivý vývoj ako ziskovosť, peňažný tok, návratnosť investícií a predajnú cenu, ktorá stúpla o 14 %. Z dôkladnej analýzy údajov napriek tomu vyplýva, že v dôsledku charakteru takéhoto obchodovania sa ziskové rozpätie 2,5 % nepovažuje za dostatočné, pretože nemôže zaručiť dlhodobé fungovanie výrobného odvetvia. Čo sa týka nárastu cien, stačilo to na pokrytie nárastu cien surovín, avšak nie na zvýšenie ziskového rozpätia na udržateľnej úrovni. Výrobné odvetvie Spoločenstva napriek tomu, že množstvo ukazovateľov vykazuje priaznivý vývoj, preto vôbec nemohlo mať prospech z celkového nárastu v oblasti spotreby na trhu Spoločenstva, čo dokazuje strata jeho podielu na trhu, pokles výroby a nízka ziskovosť.

(125)

Naďalej sa skúmal vplyv týchto výkyvov, pretože jeden výrobca Spoločenstva priebežne nevyrábal podobný výrobok počas posudzovaného obdobia, pričom v roku 2003 a väčšinu OP úplne zastavil výrobu, ako sa uvádza v odôvodnení 107. Z analýzy však vyplynulo, že z dôvodu relatívne nízkeho celkového výstupu tohto výrobcu jeho výkyvy v produkcii iba obmedzili vplyv na celkový obraz o ujme a výrazne nezvýšili ukazovatele ujmy. Dokazuje to aj skutočnosť, že vylúčenie tohto výrobcu z analýzy by malo za následok iba mierne zlepšenie ukazovateľov výkonu. Ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva by na úrovni 3,2 % v OP nebola stále uspokojivá, zatiaľ čo výroba a využitie kapacity by naďalej vykazovali nepriaznivý vývoj. Tým sa dospelo k záveru, že ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, sa nedá pripísať len tomuto výrobcovi Spoločenstva.

(126)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa preto dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo hmotnú škodu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

E.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Úvod

(127)

V súlade s článkom 3 ods. 6 a ods. 7 základného nariadenia Komisia preskúmala, či dumpingový dovoz spôsobil ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva do takej miery, ktorú možno označiť za značnú. Skúmali sa aj známe faktory iné ako dumpingový dovoz, ktoré mohli byť v tom istom čase poškodzujúce pre výrobné odvetvie Spoločenstva, s cieľom zabezpečiť, aby sa možná ujma spôsobená týmito faktormi nepripisovala dumpingovému dovozu.

2.   Vplyv dumpingového dovozu

(128)

Medzi rokom 2002 a OP sa objem dumpingového dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a Kazachstane výrazne zvýšil o 99 % a jeho podiel na trhu Spoločenstva sa zvýšil o približne 4,6 percentuálneho bodu. Priemerná cena tohto dovozu sa medzi rokom 2002 a OP zvýšila o 22 %, ceny však boli vo všeobecnosti nižšie ako ceny výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia. V priebehu toho istého obdobia sa objem dumpingových dovozov príslušného výrobku pôvodom na Ukrajine zvýšil o 36 % a ich podiel na trhu Spoločenstva sa zvýšil o 4,5 percentuálneho bodu. Priemerná cena tohto dovozu sa medzi rokom 2002 a OP zvýšila o 8 %, ceny sa však blížili k úrovni cien výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia.

(129)

Ako je uvedené v odôvodnení 104 uvedenom vyššie, cenové podhodnotenie dovozu z ČĽR a Kazachstanu bolo celkovo 4,5 % na základe váženého priemeru, zatiaľ čo pri dovoze z Ukrajiny nedochádzalo k žiadnemu podhodnocovaniu.

(130)

Usudzuje sa, že vzhľadom na podhodnocovanie cien výrobného odvetvia Spoločenstva pri dovoze z ČĽR a Kazachstanu vyvíjal tento dumpingový dovoz tlak na zníženie cien, čím sa zabraňovalo výrobnému odvetviu Spoločenstva zvyšovať predajné ceny na takú úroveň, ktorá by bola potrebná na dosiahnutie trvalo udržateľného zisku. Medzi týmito dovozmi a ujmou výrobného odvetvia Spoločenstva preto existuje príčinná súvislosť. Na druhej strane, vzhľadom na neexistenciu podhodnocovania dovozu z Ukrajiny a skutočnosť, že rozpätie ujmy pre Ukrajinu je na úrovni de minimis (pozri odôvodnenie 168 a 169), sa usudzuje, že medzi dovozom z Ukrajiny a ujmou výrobného odvetvia Spoločenstva neexistuje príčinná súvislosť.

3.   Vplyv iných faktorov

a)   Výkonnosť vývozu výrobného odvetvia Spoločenstva

(131)

Ako vyplýva z tabuľky uvedenej nižšie, objem vývozného predaja sa v priebehu posudzovaného obdobia znížil o 40 %. Jednotková cena tohto predaja zostala relatívne stabilná, s výnimkou cien z roku 2004.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem vývozného predaja (v tonách)

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Index (2002 = 100)

100

136

87

81

60

Cena vývozného predaja (EUR/tona)

598

522

787

592

578

Index (2002 = 100)

100

87

132

99

97

(132)

Treba však poznamenať, že úroveň vývozného predaja nie je významná v kontexte celkového predaja výrobného odvetvia Spoločenstva, pretože predstavuje iba približne 3 % až 7 % celkového predaja počas posudzovaného obdobia. Z tohto dôvodu sa usudzuje, že vývozná činnosť nemohla žiadnym spôsobom prispieť k značnej ujme priemyselného odvetvia Spoločenstva.

b)   Dovozy z tretích krajín

(133)

Analýza dovozu z tretích krajín je založená na údajoch z Eurostatu. Čo sa týka množstva krajín, bolo možné skontrolovať tieto údaje na základe overených informácií poskytnutých zainteresovanými stranami, ktoré potvrdili spoľahlivosť údajov Eurostatu.

(134)

Celkový dovoz zo všetkých krajín, iných ako príslušné krajiny, klesol počas príslušného obdobia o približne 6 %, t. j. z približne 377 000 ton v roku 2002 na približne 354 000 ton v OP. Zodpovedajúci podiel na trhu klesol z približne 45 % na približne 39 %. Hlavné zdroje dovozu z tretích krajín sú Nórsko, India, Južná Afrika a Brazília.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem zo všetkých ostatných tretích krajín (v tonách)

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

Index (2002 = 100)

100

116

104

97

94

Podiel všetkých ostatných tretích krajín na trhu

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Cena zo všetkých ostatných tretích krajín (EUR/tona)

523

528

823

691

597

Index (2002 = 100)

100

101

157

132

114

Zdroj: Eurostat.

(135)

Dovoz z Nórska klesol približne o 11 % a podiel tohto dovozu na trhu klesol v priebehu posudzovaného obdobia o 4,9 % (OP = 21,9 %). Priemerná cena dovozu z Nórska bola celkovo vyššia ako cena výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia. Keďže cena dovozu s nízkym obsahom uhlíka z Nórska môže do istej miery podhodnotiť ceny výrobného odvetvia Spoločenstva vzhľadom na skutočnosť, že táto kvalita výrobku predstavuje iba malú časť (zhruba 5 %) celkovej produkcie výrobného odvetvia Spoločenstva, ako aj vzhľadom na neexistenciu celkového podhodnotenia a pokles objemu dovozu a podielu na trhu sa usúdilo, že dovoz z Nórska neprispel k podstatnej ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

Nórsko

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu (v tonách)

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

Index (2002 = 100)

100

95

80

89

89

Podiel dovozu na trhu

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Cena dovozu (EUR/tona)

574

604

956

765

656

Index (2002 = 100)

100

105

167

133

114

Zdroj: Eurostat.

(136)

Dovoz z Indie vzrástol o viac ako o 300 % a podiel tohto dovozu na trhu vzrástol v priebehu posudzovaného obdobia o 7,3 percentuálneho bodu (OP = 9,7 %). Priemerná cena dovozu z Indie bola zároveň mierne vyššia než cena výrobného odvetvia Spoločenstva (t. j. žiadne podhodnotenie). Vzhľadom na to, že pri dovoze z Indie nedochádzalo k žiadnemu podhodnocovaniu, dospelo sa k záveru, že neexistuje jasný dôkaz o tom, že dovoz z Indie spôsobil ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

India

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu (v tonách)

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Index (2002 = 100)

100

168

158

241

446

Podiel dovozu na trhu

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Cena dovozu (EUR/tona)

479

449

804

591

521

Index (2002 = 100)

100

94

168

123

109

Zdroj: Eurostat.

(137)

Dovoz z Južnej Afriky klesol približne o 38 % a podiel tohto dovozu na trhu klesol v priebehu posudzovaného obdobia o 2,5 percentuálneho bodu (OP = 3,2 %). Priemerná cena dovozu z Južnej Afriky bola nižšia ako cena výrobného odvetvia Spoločenstva a podobná cenám príslušných krajín. Z tohto dôvodu sa usudzuje, že dovoz z Južnej Afriky mohol prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Na základe značného celkového poklesu dovozu z Južnej Afriky a jeho malého podielu na trhu sa narušenie príčinnej súvislosti medzi vážnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom z ČĽR a Kazachstanu, nepovažuje za dostatočné.

Južná Afrika

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu z Južnej Afriky

(v tonách)

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Index (2002 = 100)

100

170

123

110

62

Podiel dovozu z Južnej Afriky na trhu

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Cena dovozu z Južnej Afriky

(EUR/tona)

417

429

660

611

501

Index (2002 = 100)

100

103

158

147

120

Zdroj: Eurostat.

(138)

Dovoz z iných tretích krajín vrátane Brazílie klesol približne o 59 % a podiel tohto dovozu na trhu klesol v priebehu posudzovaného obdobia približne o 6,4 percentuálneho bodu (OP = 3,8 %). Priemerná cena dovozu z iných tretích krajín bola zároveň vyššia než cena výrobného odvetvia Spoločenstva (t. j. žiadne podhodnotenie). Vzhľadom na to, že pri tomto dovoze nedochádzalo k podhodnoteniu ani k tendencii k poklesu, usudzuje sa, že neprispel k vážnej ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

Iné tretie krajiny (vrátane Brazílie)

2002

2003

2004

2005

OP

Objem dovozu (v tonách)

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

Index (2002 = 100)

100

128

147

74

41

Podiel dovozu na trhu

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Cena dovozu (EUR/tona)

460

476

713

598

528

Index (2002 = 100)

100

104

155

130

115

Zdroj: Eurostat.

c)   Konkurencia zo strany ďalšieho výrobcu Spoločenstva

(139)

Ako sa uvádza v odôvodnení 91, jeden výrobca Spoločenstva nespolupracoval pri prešetrovaní. Na základe informácií získaných v rámci prešetrovania od spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva sa odhaduje, že objem jeho predaja v Spoločenstve bol približne 30 000 ton v priebehu posudzovaného obdobia. Podobne bol stabilný aj príslušný podiel na trhu v priebehu posudzovaného obdobia, čo boli približne 3 %. Z toho vyplýva, že ďalší výrobca Spoločenstva nezískal nijaký objem predaja a podiel na trhu na úkor výrobného odvetvia Spoločenstva. Pokiaľ ide o ceny tohto výrobcu Spoločenstva, neboli k dispozícii žiadne informácie.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Objem predaja iných výrobcov Spoločenstva v ES (v tonách)

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Index (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Podiel iných výrobcov Spoločenstva na trhu

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Index (2002 = 100)

100

95

88

91

91

Zdroj: prešetrovanie, podnety.

(140)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a z dôvodu nedostatku informácií svedčiacich o opaku sa dospelo k záveru, že tento výrobca Spoločenstva neprispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

d)   Výrobné náklady (suroviny)

(141)

Hlavnú zložku celkových výrobných nákladov tvoria suroviny (približne 45 % až 55 %) a elektrická energia (približne 20 % až 30 %). Priame mzdové náklady predstavujú približne 5 % nákladov. Výrobné náklady vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa v čase od roku 2002 do OP zvýšili o 12 %.

 

2002

2003

2004

2005

OP

Jednotkové výrobné náklady

(EUR/tona)

517

510

583

595

578

Index (2002 = 100)

100

99

113

115

112

(142)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, možno pripísať k zvýšeniu výrobných nákladov. Vzhľadom na náklady na suroviny, keďže sú vo všeobecnosti komoditami, s ktorými sa v podstate obchoduje na medzinárodnom trhu, sa usudzuje, že nárast cien ovplyvnil všetkých výrobcov SiMn, ktorí by za bežných okolností boli nútení celkovo zvýšiť svoje predajné ceny. Ujma tak nebola zapríčinená všeobecným nárastom cien surovín ako takých, ale skutočnosťou, že z dôvodu dumpingového vývozu, ktorý podhodnocoval ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, nebolo výrobné odvetvie Spoločenstva schopné predávať na takej úrovni, ktorá by mu umožnila dosiahnuť dostatočné ziskové rozpätie. Čo sa týka pracovných nákladov, ako už bolo uvedené v odôvodnení 115, z údajov týkajúcich sa produktivity vyplýva, že výrobné odvetvie Spoločenstva bolo vo všeobecnosti schopné kompenzovať zvýšenie nákladov zvýšením efektívnosti a produktivity. Niektoré strany uvádzali náklady na elektrickú energiu ako hlavný dôvod, prečo výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo ujmu. V tomto ohľade sa zistilo, že ceny elektrickej energie pre priemyselných odberateľov v krajinách, kde sídli výrobné odvetvie Spoločenstva, boli v súlade s cenami na iných veľkých trhoch vo svete a nemôžu sa tak považovať za zdroj ujmy spôsobenej vlastným zavinením. Náklady na elektrickú energiu mohli mať určitý vplyv na celkovú výkonnosť, avšak iba v prípade jedného výrobcu Spoločenstva, ktorý mal nedostatočné dodávky elektrickej energie z dôvodu významného nárastu cien za elektrinu a s tým spojený spor s dodávateľom energie. Celkovo sa dospelo k záveru, že nárast výrobných nákladov neprispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

e)   Ujma spôsobená vlastným zavinením

(143)

Keďže investície jedného výrobcu Spoločenstva sa v rokoch 2004 a 2005 významne zvýšili (pozri odôvodnenie 121), prešetrovalo sa, či ujma nebola spôsobená vlastným zavinením. Tieto investície majú priamy vplyv na výrobné náklady, a tým aj na ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva. Z analýzy však vyplynulo, že z dôvodu obmedzeného významu týchto investícií v celkových výrobných nákladoch bol vplyv na ziskovosť zanedbateľný. Na základe tejto skutočnosti sa dospelo k záveru, že investície jedného výrobcu Spoločenstva mohli prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, avšak nie v takej miere, aby narušilo príčinnú súvislosť.

f)   Pokles odbytu silikomangánu z dôvodu cyklu vo výrobe ocele

(144)

Niektoré strany tvrdili, že pokles dopytu po oceli a následne aj po SiMn, ktorý nastal v priebehu druhej polovice roku 2004 a v prvej polovici roka 2005 na základe nevídaného nárastu dopytu spomenutého v odôvodnení 89, prispel k zlej situácii výrobného odvetvia Spoločenstva. Z prešetrovania však vyplynulo, že v posudzovanom období vzrástla spotreba Spoločenstva celkovo o 9 %. Vzhľadom na túto skutočnosť sa tento argument zamieta.

4.   Záver týkajúci sa príčinných súvislostí

(145)

Časová zhoda medzi nárastom dumpingového dovozu z ČĽR a Kazachstanu zvýšením podielu na trhu a zisteného podhodnotenia na jednej strane a zhoršenia situácie výrobného odvetvia Spoločenstva na strane druhej vedie k záveru, že dumpingový dovoz spôsobil materiálnu škodu výrobnému odvetviu Spoločenstva v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

(146)

Ostatné faktory boli predmetom analýz, ale nebolo zistené, že by boli určujúcim dôvodom pre utrpenú ujmu. Čo sa týka Ukrajiny, ktorá predstavuje 23 % podielu na trhu, vzhľadom na skutočnosť, že tam celkovo nedochádza k podhodnoteniu, usúdilo sa, že jej dovoz neprispel k ujme výrobného odvetvia Spoločenstva. Dovoz z Južnej Afriky mohol prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, avšak z dôvodu malého podielu na trhu a klesajúcemu objemu nedosiahlo takú mieru, aby narušilo príčinnú súvislosť existujúcu pri dovoze z ČĽR a Kazachstanu. V dôsledku nedostatku podhodnotenia, objemu dovozu a údajov o vývoji takisto neexistuje dôkaz, že by dovoz z Indie alebo iných tretích krajín (vrátane Brazílie) prispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Investície jedného výrobcu Spoločenstva mohli prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, avšak v dôsledku obmedzeného významu týchto investícií nie natoľko, aby narušili príčinnú súvislosť. Okrem toho žiadny iný faktor, t. j. výkonnosť vývozu výrobného odvetvia Spoločenstva, konkurencia ďalšieho výrobcu Spoločenstva, nárast výrobných nákladov alebo trhový cyklus ocele, neprispel k ujme výrobného odvetvia Spoločenstva.

(147)

Na základe vyššie uvedenej analýzy, ktorá sa dôkladne odlíšila a oddelila vplyv všetkých známych faktorov, ktoré majú vplyv na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva od poškodzujúceho vplyvu dumpingového dovozu, sa dospelo k záveru, že dovoz z ČĽR a Kazachstanu spôsobil podstatnú ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

F.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(148)

Komisia preskúmala, či napriek záverom týkajúcim sa dumpingu, ujmy a príčinnej súvislosti existujú presvedčivé dôkazy, ktoré by viedli k záveru, že v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Spoločenstva, aby sa prijali opatrenia. S týmto cieľom a v súlade s článkom 21 ods. 1 základného nariadenia Komisia zvážila pravdepodobný vplyv opatrení na všetky zúčastnené strany, ako aj pravdepodobné dôsledky neprijatia opatrení.

1.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(149)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by sa mali zaviesť opatrenia na dovoz z ČĽR a Kazachstanu. Očakáva sa, že zavedenie týchto opatrení povedie k zvýšeniu cien SiMn z týchto krajín a poskytne výrobnému odvetviu Spoločenstva príležitosť na zlepšenie svojej situácie prostredníctvom zvýšenia cien a prípadne prostredníctvom zvýšenia objemu predaja a podielu na trhu. Z dôvodu neexistencie opatrení sa očakáva, že dovoz z ČĽR a Kazachstanu bude pokračovať za nízke ceny a že výrobné odvetvie Spoločenstva nebude mať možnosť zlepšiť svoju situáciu.

(150)

Čo sa týka výrobkov s nízkym obsahom uhlíka, tieto predstavujú iba 5 % z produkcie výrobného odvetvia Spoločenstva a dovážajú sa najmä z Nórska, ale aj z ČĽR. Zatiaľ čo sa usudzuje, že ak sa zavedú opatrenia, objemy, ktoré v súčasnosti prichádzajú z ČĽR, by sa mohli do istej miery nahradiť dovozom z Nórska, čo by výrobnému odvetviu Spoločenstva umožnilo zvýšiť svoju vlastnú produkciu a predaj výrobkov s nízkym obsahom uhlíka s cieľom uspokojiť dopyt po týchto výrobkoch.

2.   Záujem ostatných výrobcov Spoločenstva

(151)

Okrem výrobného odvetvia Spoločenstva existuje iba jeden ďalší výrobca v Spoločenstve. Vzhľadom na to, že tento výrobca nespolupracoval, a tak neexistujú presné údaje týkajúce sa jeho činnosti, sa na základe informácií od spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva odhaduje, že výroba tohto výrobcu dosahuje približne 10 % až 15 % výroby výrobného odvetvia Spoločenstva. Ak sa zavedú antidumpingové opatrenia, ten istý druh rozvoja, ako je uvedený v odôvodneniach 149 a 150 pre výrobné odvetvie Spoločenstva, možno očakávať takisto pre tohto ďalšieho výrobcu Spoločenstva.

3.   Záujem neprepojených dovozcov v Spoločenstve

(152)

Pri vypĺňaní a predkladaní dotazníkov spolupracovali dvaja nezávislí dovozcovia príslušného výrobku.

(153)

Títo dovozcovia vyjadrili v prípade zavedenia opatrení obavy týkajúce sa: i) negatívneho vplyvu na situáciu v oblasti dodávok v rámci Spoločenstva vzhľadom na to, že celková výrobná kapacita v rámci Spoločenstva dosiahla len približne jednu tretinu spotreby, a ii) nepriaznivých účinkov, ktoré budú mať akékoľvek opatrenia na náklady na príslušný výrobok, ktorý by ako základná surovina na výrobu ocele ovplyvnil celkovú výrobu ocele v Spoločenstve.

(154)

Čo sa týka situácie v oblasti dodávok v rámci Spoločenstva, je pravda, že spotreba je približne trikrát vyššia ako súčasná výrobná kapacita Spoločenstva a že výrobné odvetvie Spoločenstva dodalo približne len 25 % dopytu Spoločenstva počas OP. Výrobné odvetvie Spoločenstva však počas OP využívalo svoju kapacitu na približne 70 %, a v priebehu posudzovaného obdobia bolo využitie kapacity 70 % až 80 %. Z tohto dôvodu môže významne zvýšiť objem svojej súčasnej výroby. Z dôvodu relatívne obmedzeného množstva dovozu, ktorý bude predmetom opatrení (ako sa uvádza v odôvodneniach 149 a 150), a keďže prípadné zníženie dovozu z príslušných krajín by mohlo byť kompenzované vývozom z iných krajín, sa usudzuje, že zavedenie cla nebude mať žiadny značný vplyv na dostupnosť dodávok pre dovozcov. Okrem dodávok od výrobcov Spoločenstva a z krajín dotknutých prešetrovaním je trh Spoločenstva taktiež zásobovaný v rozsahu približne 40 % spotreby, a to prostredníctvom dovozu z iných krajín, najmä z Nórska, Indie, Južnej Afriky a Brazílie. Tieto krajiny v minulosti celkovo dodávali do Spoločenstva veľké množstvá.

(155)

Je zrejmé, že ak sa zavedú opatrenia, môže to viesť ku krátkodobému prerušeniu, ak by sa zvýšenie výroby Spoločenstva oneskorilo a ak by sa ukázalo potrebné zabezpečiť nové alebo alternatívne dodávky pre niektorých používateľov.

(156)

Pokiaľ ide o príslušných dovozcov, ak aj Spoločenstvo zvýši svoju výrobu, predaj a podiel na trhu v rámci Spoločenstva, výrazná dovozná činnosť bude naďalej potrebná z toho dôvodu, že výrobné odvetvie Spoločenstva môže zásobovať len približne 30 % trhu a že spotreba Spoločenstva neustále narastá. Zatiaľ čo je zrejmé, že dovozcovia vo všeobecnosti vykonávajú činnosť na základe relatívne nízkeho ziskového rozpätia a že akékoľvek krátkodobé prerušenie vyplývajúce zo skutočnosti, že používatelia sa snažia zabezpečiť nové alebo alternatívne dodávky, by mohlo negatívne ovplyvniť ich zisk, dospelo sa k záveru, že dovozcovia môžu ochrániť svoj zisk tým, že prenesú celkové zvýšenie nákladov na používateľov.

4.   Záujem používateľov

(157)

Desať používateľov príslušného výrobku v kovospracujúcom priemysle spolupracovalo tak, že vyplnili a odovzdali dotazníky alebo predložili návrhy. Od Európskej konfederácie železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (EUROFER) prišiel jeden návrh.

(158)

Používatelia rovnako ako dovozcovia vyjadrili podobné obavy týkajúce sa dostatočného zásobovania a zvýšených nákladov pre konečných používateľov, ako sa uvádza v odôvodnení 153. Z dôvodov stanovených v odôvodnení 154 sa dospelo k záveru, že zavedenie opatrení nebude mať vážny škodlivý strednodobý vplyv na situáciu v oblasti dodávok do Spoločenstva.

(159)

Priamy vplyv zvýšenia ceny SiMn na výrobné náklady ocele by bol obmedzený, pretože SiMn predstavuje najviac 1 % výrobných nákladov uhlíkovej ocele a dokonca ešte menej v prípade nehrdzavejúcej ocele. Na základe informácií poskytnutých asociáciou odvetvia používateľov (EUROFER), ktoré sa týkali celkových ročných nákladov na používanie SiMn, sa odhaduje, že výsledkom hoci i značného nárastu ceny o 20 % týkajúcej sa všetkého SiMn by bolo zníženie ziskovosti výrobcov ocele (ktorí v súčasnosti dosahujú úroveň zisku medzi 10 % a 40 %) približne len o 0,2 %. Keďže úroveň akýchkoľvek prípadných opatrení by bola výrazne nižšia a týkali by sa iba maximálne 10 % spotreby Spoločenstva (v prípade, že by žiadny dovoz, na ktorý sa vzťahujú opatrenia, nebol nahradený dovozom iného pôvodu), vplyv akýchkoľvek prípadných opatrení na ziskovosť oceliarskeho priemyslu by bol veľmi obmedzený.

(160)

Argumentovalo sa, že trh pre SiMn je globálny a že globálny dopyt rastie v súlade s rastúcim dopytom po oceli. Keď dopyt prevýši ponuku, môže to viesť k výraznému nárastu cien, ako sa to stalo v roku 2004. Ak bude dočasné prerušenie dodávok a dopyt v Spoločenstve naďalej stúpať, ako sa uvádza v odôvodnení 155, mohlo by to viesť ku krátkodobému nárastu cien nad úroveň uložených ciel. Vzhľadom na skutočnosť, že trh pre SiMn je globálny, sa usúdilo, že cenová úroveň v rámci Spoločenstva je stanovená na základe pôsobenia medzi celkovou ponukou a dopytom a že ceny Spoločenstva by sa dlhodobo nemali veľmi odlišovať od cien vo svete z dôvodu značného dovozu iného pôvodu, ktorý na trhu existuje. Výrobcovia ocele, ktorí v súčasnosti dosahujú uspokojivú úroveň zisku (10 % až 40 %), budú mať navyše možnosť preniesť vplyv akéhokoľvek zvýšenia cien príslušného výrobku, ktoré bude obmedzené vzhľadom na pomerne malý podiel nákladov na SiMn na celkových nákladoch pri výrobe ocele.

(161)

Používatelia takisto spochybnili účinnosť týchto opatrení tvrdiac, že zavedenie a odstránenie predchádzajúcich opatrení malo malý vplyv na ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva. V tejto súvislosti, aj keď účelom zavedenia antidumpingových opatrení je obnoviť spravodlivé podmienky na trhu s cieľom poskytnúť možnosť výrobnému odvetviu Spoločenstva, ktoré utrpelo značnú ujmu prostredníctvom dumpingu, aby prekonalo jeho účinky, skutočnosť, že takéto prekonanie účinkov sa neuskutočnilo v minulosti, by nemala byť dôvodom na spochybnenie vhodnosti zavedenia antidumpingových opatrení tam, kde sú v súčasnosti oprávnené.

(162)

Niektorí používatelia poukázali na to, že približne za posledných 10 rokov doplácalo oceliarske výrobné odvetvie Spoločenstva na zvýšené náklady vyplývajúce z antidumpingových opatrení, ktoré boli zavedené na rôzne suroviny používané výhradne alebo najmä na výrobu ocele. Takisto zdôraznili, že okrem súčasného konania existovalo aj množstvo iných konaní, ktoré boli súčasne otvorené a ktoré sa týkali surovín používaných pri výrobe ocele. Tvrdili, že celkovým účelom bolo znevýhodniť výrobcov ocele v Spoločenstve na medzinárodnej úrovni. Čo sa týka predchádzajúcich opatrení, treba poznamenať, že väčšina predchádzajúcich opatrení práve stratila platnosť. Čo sa týka kumulatívneho účinku opatrení na množstvo surovín, treba zohľadniť, že cieľom antidumpingových opatrení je obmedziť vplyv narušených podmienok na trhu, ktoré vyplývajú z existencie dumpingového dovozu. Účinok antidumpingových opatrení ako taký, aj keď boli zavedené na množstvo surovín týkajúcich sa toho istého priemyslu, by nemal mať rušivý vplyv. V každom prípade bude vplyv zavedenia akýchkoľvek opatrení, v tomto prípade na oceliarsky priemysel, zanedbateľný, ako je to vysvetlené v odôvodnení 159.

(163)

Po uverejnení EUROFER znovu zopakoval svoje tvrdenie, že zavedenie opatrení by nebolo vo všeobecnom záujme Spoločenstva, pretože by viedli k zvýšeniu nákladov pre používateľov a mali by malý vplyv na zlepšenie situácie výrobného odvetvia Spoločenstva. V tomto ohľade neboli poskytnuté žiadne nové informácie, a preto sa argumentácia uvedená vyššie (odôvodnenia 157 až 162) potvrdzuje a na základe spomenutých skutočností sa dospelo k záveru, že akýkoľvek vplyv na finančnú situáciu používateľov z dôvodu zavedenia antidumpingového cla bude celkovo zanedbateľný.

5.   Záver o záujme Spoločenstva

(164)

Záverom možno uviesť, že sa očakáva, že zavedenie opatrení na dovoz z ČĽR a Kazachstanu by napriek dostupnosti obmedzeného a klesajúceho množstva SiMn na trhu pochádzajúceho z iných krajín (t. j. Južnej Afriky a Nórska v prípade SiMn s nízkym obsahom uhlíka) a od dodávateľov, na ktoré sa tieto opatrenia nevzťahujú, za ceny podobné cenám v ČĽR a Kazachstane pred zavedením akýchkoľvek ciel poskytlo výrobnému odvetviu Spoločenstva rovnako ako iným výrobcom Spoločenstva príležitosť zlepšiť svoju situáciu prostredníctvom zvýšenia objemu predaja, cien a podielu na trhu. Zatiaľ čo sa môžu objaviť niektoré negatívne účinky v podobe zvýšených nákladov pre používateľov vyplývajúcich z prípadnej potreby zabezpečiť nové alebo alternatívne dodávky, usúdilo sa, že celkový vplyv zavedenia opatrení pre ČLR a Kazachstan na používateľov by bol zanedbateľný. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody na to, aby v tomto prípade neboli uložené opatrenia, a že uplatňovanie takýchto opatrení bude v záujme Spoločenstva.

G.   KONEČNÉ OPATRENIA

(165)

Úroveň akýchkoľvek antidumpingových opatrení by mala byť dostatočná na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva dumpingovým dovozom, bez prekročenia zistených dumpingových rozpätí. Pri vypočítavaní výšky cla potrebného na odstránenie vplyvu poškodzujúceho dumpingu ujmu sa usúdilo, že akékoľvek opatrenia by mali výrobnému odvetviu Spoločenstva umožniť nadobudnúť zisk pred zdanením, ktorý by sa mohol dosiahnuť za bežných podmienok hospodárskej súťaže, t. j. bez existencie dumpingového dovozu.

(166)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že rozpätie zisku 8 % z obratu by sa malo považovať za primeranú úroveň, ktorého dosiahnutie by sa mohlo očakávať, ak by neexistoval poškodzujúci dumping. Táto skutočnosť sa prešetrila a zistilo sa, že požadované rozpätie zisku by malo za následok opätovné nadobudnutie kapitálových investícií v relatívne krátkom časovom období. Z prešetrovania okrem toho vyplynulo, že samotné výrobné odvetvie Spoločenstva vo všeobecnosti znehodnotilo v dlhodobom rámci svoje kapitálové investície. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že rozpätie zisku 5 %, ktoré je v súlade s rozpätím používaným pri prešetrovaní, ktoré viedlo k predchádzajúcim antidumpingovým opatreniam, je primeranou úrovňou, ktorej dosiahnutie môže výrobné odvetvie Spoločenstva očakávať, ak by neexistoval poškodzujúci dumping.

(167)

Potrebné zvýšenie ceny bolo potom stanovené na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny podľa typu výrobku stanovenej na výpočet cenového podhodnotenia s nepoškodzujúcou cenou podobného výrobku predávaného výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva. Nepoškodzujúca cena sa dosiahla upravením predajnej ceny výrobného odvetvia Spoločenstva s cieľom odzrkadliť uvedené ziskové rozpätie. Každý rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania sa potom vyjadril ako percentuálny podiel celkovej dovoznej ceny CIF. Vzhľadom na to, že THZ alebo IZ neboli udelené žiadnym spolupracujúcim čínskym vyvážajúcim výrobcom, pre ČĽR sa vypočítalo celoštátne rozpätie ujmy na základe cien z Comextu.

(168)

Uvedené porovnanie cien ukázalo nasledujúce rozpätie ujmy:

Ukrajina: všetky spoločnosti:

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

ČĽR

8,2 %

(169)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a podľa článku 9 ods. 4 základného nariadenia sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo by sa malo uložiť na dovoz SiMn s pôvodom v Kazachstane a ČĽR na úrovni spodnej hranice rozpätia dumpingu a ujmy v súlade s pravidlom nižšej dane. Analogickým postupom podľa článku 9 ods. 3 základného nariadenia, keďže rozpätie ujmy pre Ukrajinu je nižšie ako úroveň de minimis, malo by sa prešetrovanie týkajúce sa tejto krajiny ukončiť.

(170)

Preto a z dôvodov uvedených v odôvodneniach 165 až 169 by mali byť antidumpingové clá stanovené takto:

Krajina

Spoločnosť

Colná sadzba

Kazachstan

všetky spoločnosti

6,5 %

ČĽR

všetky spoločnosti

8,2 %

H.   ZÁVÄZKY

(171)

Po uverejnení hlavných skutočností a úvah, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečných antidumpingových ciel, vyvážajúci výrobca v Kazachstane ponúkol prijateľný cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. Príslušný výrobok vykazoval v posledných rokoch značnú pohyblivosť cien, a preto nie je vhodný ako záväzok s pevne stanovenou cenou. Na prekonanie tohto problému vyvážajúci výrobca ponúkol indexáciu minimálnej dovoznej ceny podľa ceny hlavnej suroviny, konkrétne mangánovej rudy. Kolísanie ceny príslušného výrobku však nemožno vysvetliť kolísaním ceny hlavnej surovniny, a preto nemožno spraviť indexáciu minimálnej dovoznej ceny podľa ceny suroviny. Ako alternatívny prístup ponúkol vyvážajúci výrobca takisto indexáciu minimálnej dovoznej ceny na základe vlastných výrobných nákladov, ako to vykazujú jeho auditované účty. Tento prístup však nemožno prijať, pretože vývoj jeho nákladov nezodpovedá nutne vývoju jeho cien. Okrem toho sa takýto záväzok považuje za neuskutočniteľný, pretože by Komisia len veľmi ťažko mohla neustále monitorovať vývoj nákladov. Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že záväzok ponúknutý vývozcom nemožno prijať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu (vrátane ferosilikomangánu), ktorý je zaradený pod kódy KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11 (kód TARIC 8111001110), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane.

2.   Sadzba antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením v prípade výrobkov opísaných v odseku 1 a vyrobených ďalej uvedenými spoločnosťami je takáto:

Krajina

Výrobca

Colná sadzba

Kazachstan

všetky spoločnosti

6,5 %

ČĽR

všetky spoločnosti

8,2 %

3.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa colných sadzieb.

Článok 2

Konanie týkajúce sa dovozu silikomangánu s pôvodom na Ukrajine sa týmto ukončuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ C 214, 6.9.2006, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 62, 3.3.1998, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 154/2003 (Ú. v. EÚ L 25, 30.1.2003, s. 25).


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1421/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

114,0

MA

63,5

SY

68,2

TR

97,5

ZZ

85,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

80,2

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

57,9

TR

82,6

ZZ

70,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

28,9

AU

15,0

SZ

38,2

TR

50,7

ZA

40,1

ZW

17,7

ZZ

31,8

0805 20 10

MA

66,5

ZZ

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

21,2

IL

66,9

TR

81,9

UY

95,3

ZZ

65,6

0805 50 10

EG

61,3

TR

102,4

ZA

104,9

ZZ

89,5

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

78,9

MK

31,5

US

83,6

ZA

95,7

ZZ

78,7

0808 20 50

AR

71,1

CN

45,5

TR

141,1

ZZ

85,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1422/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahové hodnoty uplatňované pri postupoch zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

po porade s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (3), Rada uzavrela Dohodu o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len „prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.

(2)

Cieľom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je okrem iného umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí tieto smernice uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. Na účely dosiahnutia tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadrených v eurách a zaokrúhlených smerom nadol k celej tisícke.

(3)

Z dôvodu koherentnosti by bolo vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje.

(4)

Smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „137 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

2.

Prvý odsek článku 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

4.

V článku 63 ods. 1 sa v prvom pododseku suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

5.

Článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „137 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1423/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1291/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a príslušné články ostatných nariadení o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami,

keďže:

(1)

V článku 19 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (2) sa ustanovuje možnosť vydávať dovozné a vývozné licencie a certifikáty elektronicky.

(2)

Zo skúseností vyplýva, že na zvýšenie efektívnosti dovozných a vývozných operácií by sa článok 25 mohol opraviť so zámerom jasne vyjadriť, že príslušný orgán členského štátu môže licencie a certifikáty uchovávať a spravovať v elektronickej podobe namiesto toho, aby ich vydával dovozcovi alebo vývozcovi, a že v prípadoch, keď údaje týkajúce sa vývozu boli zaznamenané a elektronicky odovzdané vydávajúcemu orgánu, zápis položiek do elektronickej licencie alebo certifikátu a jeho potvrdenie sa môže takisto vykonať elektronicky.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1291/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez ohľadu na článok 24 členský štát môže povoliť, aby sa licencia alebo certifikát:

a)

podávali vo vydávajúcom orgáne alebo úrade zodpovednom za vyplatenie náhrady;

b)

v prípadoch, keď platí článok 19, uskladňovali v databáze vydávajúceho orgánu alebo úradu zodpovedného za vyplatenie náhrady.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členský štát rozhodne, ktorý orgán má vykonať zápis položky a potvrdiť licenciu alebo certifikát.

Zápis a jeho validácia a potvrdenie licencie alebo certifikátu sa však takisto pokladajú za vykonané, ak:

a)

doklad, v ktorom sa spresňujú vyvezené množstvá, bol vyhotovený pomocou počítača; tento doklad sa musí priložiť k licencii alebo certifikátu a založiť s nimi do evidencie;

b)

vyvezené množstvá boli zaznamenané do úradnej elektronickej databázy dotknutého členského štátu a medzi týmito informáciami a elektronickým certifikátom je prepojenie; členské štáty sa môžu rozhodnúť tieto informácie archivovať vo vytlačenej podobe elektronických dokumentov.

Za dátum vykonania zápisu sa pokladá dátum prevzatia deklarácie uvedenej v článku 24 ods. 1.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1424/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2304/2002, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu a na základe ktorého sa rozdeľujú orientačné sumy v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (1), a najmä na jeho článok 23,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2304/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov prijatú na zasadaní Rady o financovaní pomoci zo Spoločenstva v rámci viacročného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a rozdelenie finančnej pomoci pre zámorské krajiny a územia, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (3) (ďalej len „vnútorná dohoda, ktorou sa zriaďuje 10. ERF“),

so zreteľom na finančné nariadenie vzťahujúce sa na 10. ERF (4),

keďže:

(1)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 2304/2002 prijaté podľa článku 23 rozhodnutia o pridružení zámoria by sa mali zosúladiť so zmenami a doplneniami uvedeného rozhodnutia vzhľadom na novozriadený 10. Európsky rozvojový fond (ďalej len „10. ERF“). Mali by sa zosúladiť aj s revíziou zodpovedajúcich článkov v prílohe IV k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (5) (Dohoda o partnerstve AKT – ES).

(2)

Vzhľadom na osobitné potreby, schopnosti a obmedzenia zámorských krajín a území (ďalej len „ZKÚ“) by sa finančná pomoc z 10. ERF mala poskytnúť ZKÚ ako rozpočtová podpora za predpokladu, že sa preukáže, že riadenie verejných výdavkov ZKÚ je dostatočne transparentné, zodpovedné a efektívne. Okrem toho by postupy verejného obstarávania ZKÚ mali spĺňať normy finančného nariadenia vzťahujúceho sa na 10. ERF, pokiaľ ide o transparentnosť a otvorenosť. Na základe skúseností získaných v rámci 9. ERF by sa finančná pomoc z 10. ERF mala poskytovať iba za výnimočných okolností ako podpora určená na projekty alebo programy, konkrétne v prípadoch, keď nie sú splnené podmienky na poskytnutie rozpočtovej podpory.

(3)

Prijatie jednotných programových dokumentov (JPD) by malo byť podmienené overením, či JPD obsahujú všetky prvky, ktoré vyžaduje Komisia, aby prijala rozhodnutie o financovaní uvedené v článku 20 ods. 4 rozhodnutia o pridružení zámoria.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 1 prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria by sa v prípade potreby mala v JPD venovať osobitná pozornosť činnostiam zameraným na posilnenie riadenia a inštitucionálnych kapacít prijímajúcich ZKÚ a podľa potreby aj pravdepodobnému harmonogramu predpokladaných činností, vrátane činností vo finančných, daňových a súdnych oblastiach.

(5)

Malo by sa prijať ustanovenie týkajúce sa programovania rozdeľovania prostriedkov v rámci 10. ERF na podporu regionálnej spolupráce a integrácie s cieľom posilniť pružnosť ZKÚ pri riešení náročných úloh, s ktorými sa boria ako malé ostrovné mikroekonomiky, napríklad prostredníctvom regionálnych iniciatív v oblasti pripravenosti na regionálne katastrofy a zmiernenia ich dôsledkov. V tejto súvislosti by sa mala zabezpečiť koordinácia, najmä medzi podporou určenou na regionálnu spoluprácu a integráciu a podporou na územnej úrovni. Osobitná pozornosť by sa mala venovať spolupráci medzi ZKÚ, štátmi AKT a v koordinácii s ďalšími finančnými nástrojmi Spoločenstva najvzdialenejším regiónom uvedeným v článku 299 ods. 2 zmluvy.

(6)

Orientačné sumy pridelené prijímajúcim ZKÚ v rámci 10. ERF by sa mali stanoviť v súlade s článkom 3 ods. 5 prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení boli predmetom konzultácie so ZKÚ.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ERF – ZKÚ, ktorý bol zriadený na základe článku 24 rozhodnutia o pridružení zámoria,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2304/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje postupy programovania, realizácie a kontroly finančnej pomoci Spoločenstva zámorským krajinám a územiam (ZKÚ) riadenej Komisiou v rámci desiateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) v súlade s ustanoveniami rozhodnutia o pridružení zámoria a finančným nariadením vzťahujúcim sa na 10. ERF.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Územné programovanie

Činnosti financované formou nenávratnej pomoci z 10. ERF v rámci rozhodnutia o pridružení zámoria sa programujú čo najskôr po nadobudnutí účinnosti vnútornej dohody, ktorou sa zriaďuje 10. ERF, prijatím JPD podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Príprava JPD

1.   Príslušné orgány ZKÚ pripravia po konzultáciách s čo najširším spektrom zainteresovaných strán zapojených do rozvojového procesu návrh JPD a čerpajú pritom zo získaných poučení a osvedčených postupov.

Každý návrh JPD sa prispôsobuje potrebám a osobitným okolnostiam každej ZKÚ. V každom návrhu sa stanovia ukazovatele orientované na výsledky, ktoré sa majú monitorovať, a každý návrh podporuje kompetenciu miestnych orgánov v rámci programov spolupráce.

2.   Návrh JPD je predmetom výmeny názorov medzi ZKÚ a príslušným členským štátom a Komisiou, prípadne prostredníctvom príslušnej delegácie.

ZKÚ poskytuje všetky potrebné informácie, vrátane výsledkov akýchkoľvek realizačných štúdií, aby Komisia mohla čo najefektívnejšie posúdiť návrh JPD.

3.   Finančný príspevok z 10. ERF sa spravidla poskytuje ako rozpočtová podpora, s výnimkou výnimočných a riadne odôvodnených okolností.

V prípade, že nie sú splnené podmienky na poskytnutie rozpočtovej podpory, v JPD sa stanovia opatrenia na vytvorenie podmienok rozpočtovej podpory.

Zaznamenávajú sa akékoľvek odchýlky medzi vlastnou analýzou ZKÚ a analýzou Spoločenstva.“

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Posúdenie JPD Komisiou

Komisia posúdi návrh JPD, aby určila, či obsahuje všetky požadované prvky a či je v súlade s cieľmi rozhodnutia o pridružení zámoria, tohto nariadenia a príslušných politík Spoločenstva.

Komisia posúdi návrh JPD aj s cieľom určiť, či obsahuje všetky požadované prvky, aby Komisia mohla prijať rozhodnutie o financovaní uvedené v článku 20 ods. 4 rozhodnutia o pridružení zámoria.

O obdržaní návrhu informuje Európsku investičnú banku.

Bez vplyvu na článok 4 ods. 3 Komisia rozhoduje o tom, či finančná pomoc z 10. ERF sa má poskytnúť ako rozpočtová podpora, pod podmienkou predbežného hodnotenia transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti riadenia verejných výdavkov a otvorenosti a transparentnosti verejného obstarávania v súlade s normami stanovenými vo finančnom nariadení vzťahujúcom sa na 10. ERF, alebo či sa má poskytnúť ako podpora programov alebo projektov.“

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Regionálne programy

1.   Články 3 až 5 sa vzťahujú mutatis mutandis na finančnú podporu určenú na regionálnu spoluprácu a integráciu podľa článku 3 ods. 2 prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria.

Komisia vo svojom hodnotení návrhov zohľadní najmä očakávaný vplyv na integráciu prijímajúcich ZKÚ v rámci regiónu, do ktorého patria.

Pokiaľ je to možné, zabezpečuje sa koordinácia s programami na územnej úrovni a s činnosťami, do ktorých sú zapojené AKT krajiny a/alebo najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 299 ods. 2 zmluvy. Táto koordinácia môže zahŕňať stanovenie priorít a osobitných zdrojov na účely posilnenia spolupráce s AKT krajinami a/alebo najvzdialenejšími regiónmi a postupy na stanovenie a koordináciu výberu činností spoločného záujmu.

Viazaniu výdavkov predchádza rozhodnutie Komisie o financovaní, ktoré sa vzťahuje na podporu projektov a programov.

2.   Aby sa dosiahol primeraný objem a aby sa zvýšila efektívnosť, regionálne a územné finančné prostriedky sa môžu spájať na účely financovania regionálnych programov s typickým územným prvkom.

3.   Články 8 a 16 až 30 sa vzťahujú mutatis mutandis na regionálne programy.“

6.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Využitie rezervy

1.   Komisia rozdelí finančné prostriedky z rezervy B na účely uvedené v článku 3 ods. 4 písm. b) prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria na základe strednodobého preskúmania uvedeného v článku 22 tohto nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom upraví už pridelené orientačné sumy a informuje ZKÚ a členské štáty o svojom rozhodnutí týkajúcom sa nových prídelov.

2.   Na účely vyčlenenia finančných prostriedkov stanovených v článku 28 a prílohy II D rozhodnutia o pridružení zámoria akákoľvek ZKÚ, ktorá sa domnieva, že je oprávnená na podporu stanovenú v ňom, predloží úplnú žiadosť na formulároch sprístupnených Komisiou a uvedie všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na jej posúdenie.

Žiadosť sa predkladá Komisii najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, na ktorý sa žiadala dodatočná podpora.

Komisia informuje ZKÚ o svojom rozhodnutí v čo najkratšom čase.“

7.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Záväzky

1.   Komisia vyčlení výdavky na finančnú pomoc pre ZKÚ v súlade s finančným nariadením vzťahujúcim sa na 10. ERF.

2.   V rámci rozsahu pôsobnosti JPD predchádza viazaniu výdavkov rozhodnutie Komisie o financovaní, ktoré sa v podstate vzťahuje na rozpočtovú podporu, s výnimkou výnimočných a riadne odôvodnených okolností.

3.   Mimo rozsahu pôsobnosti JPD vyčlení Komisia výdavky v rámci nepridelenej rezervy B vyčlenenej v súlade s článkom 3 ods. 4 prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria a implementuje ich v súlade s finančným nariadením vzťahujúcim sa na 10. ERF.“

8.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Platobní agenti

Finančné inštitúcie v ZKÚ, u ktorých Komisia otvára účty v súlade s finančným nariadením vzťahujúcim sa na 10. ERF na účely uskutočnenia spolupráce so ZKÚ, plnia funkcie ‚platobných agentov‘.

Úrok je splatný z finančných prostriedkov uložených u platobných agentov v Spoločenstve.

Platobní agenti nedostávajú za svoje služby žiadnu odmenu a uložené finančné prostriedky sa neúročia.“

9.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Všeobecné predpisy pre zmluvy

1.   Postupy, ktorými sa riadi zadávanie zmlúv, sa uvádzajú v dohodách o financovaní.

2.   Ak sa finančná pomoc poskytuje vo forme rozpočtovej podpory, uplatňujú sa postupy verejného obstarávania príslušnej ZKÚ.

3.   Vo všetkých ostatných prípadoch sa zadávanie zmluvy riadi platnými ustanoveniami finančného nariadenia vzťahujúceho sa na 10. ERF.“

10.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Delegácie

1.   Ak je Komisia zastúpená delegáciou pod vedením vedúceho delegácie, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje príslušnú ZKÚ. V takýchto prípadoch sa uplatňujú ustanovenia finančného nariadenia vzťahujúceho sa na 10. ERF, ktoré sa týkajú poverených povoľujúcich úradníkov a účtovníkov.

2.   Vedúci delegácie je hlavnou kontaktnou osobou pre rôzne subjekty spolupráce v príslušnej ZKÚ. Úzko spolupracuje s územným povoľujúcim úradníkom.

3.   Vedúci delegácie má potrebné pokyny a delegované právomoci na podporu a vykonávanie všetkých činností v rámci tohto nariadenia.

4.   Vedúci delegácie pravidelne informuje orgány ZKÚ o činnostiach Spoločenstva, ktoré sa môžu priamo týkať spolupráce medzi Spoločenstvom a príslušnou ZKÚ.“

11.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Územný povoľujúci úradník

1.   Vláda každej ZKÚ vymenuje územného povoľujúceho úradníka, ktorý ju zastupuje pri všetkých činnostiach financovaných zo zdrojov ERF spravovaných Komisiou a bankou. Územný povoľujúci úradník vymenuje jedného alebo viacerých zástupcov územného povoľujúceho úradníka, ktorí ho nahradia v prípade, že nemôže vykonávať svoje povinnosti, a informuje Komisiu o tomto vymenovaní. Ak sú splnené podmienky týkajúce sa inštitucionálnej spôsobilosti a riadneho finančného hospodárenia, územný povoľujúci úradník môže delegovať svoje funkcie súvisiace s implementáciou príslušných programov a projektov na orgán zodpovedný v rámci štátnej správy ZKÚ. Územný povoľujúci úradník informuje Komisiu o každom takomto delegovaní.

Ak Komisia zistí problémy pri vykonávaní postupov týkajúcich sa správy zdrojov ERF, v spolupráci s územných povoľujúcim úradníkom využije všetky kontakty potrebné na nápravu situácie a prijme všetky vhodné opatrenia.

Územný povoľujúci úradník preberá finančnú zodpovednosť iba za výkonné úlohy, ktoré mu boli zverené.

V prípade, že zdroje ERF sú riadené decentralizovaným spôsobom a s výhradou akýchkoľvek dodatočných právomocí, ktoré môže Komisia udeliť, územný povoľujúci úradník:

a)

je zodpovedný za koordináciu, programovanie, pravidelné monitorovanie a ročné, strednodobé a záverečné hodnotenie realizácie spolupráce a podľa potreby za koordináciu s darcami;

b)

v úzkej spolupráci s Komisiou je zodpovedný za prípravu, predloženie a hodnotenie programov a projektov;

c)

pripravuje podklady pre verejnú súťaž a v prípade potreby dokumenty pre výzvy na podávanie návrhov;

d)

predkladá Komisii na schválenie podklady pre verejnú súťaž a v prípade potreby dokumenty pre výzvy na podávanie návrhov pred vyhlásením verejnej súťaže a v prípade potreby pred výzvou na podávanie návrhov;

e)

v úzkej spolupráci s Komisiou vyhlasuje výzvy na verejnú súťaž a podľa potreby výzvy na predloženie návrhov;

f)

prijíma súťažné ponuky, resp. návrhy a zasiela kópie súťažných ponúk Komisii; predsedá pri otváraní ponúk a rozhoduje o výsledkoch ich preskúmania v lehote platnosti verejných súťaží so zreteľom na čas potrebný na schválenie zmlúv;

g)

pozýva Komisiu na otvorenie súťažných ponúk, prípadne návrhov a informuje Komisiu o výsledkoch preskúmania súťažných ponúk a návrhov na schválenie návrhov na zadanie zmlúv a grantov;

h)

predkladá Komisii na schválenie zmluvy a programové odhady a všetky prípadné dodatky k nim;

i)

podpisuje zmluvy a dodatky k nim, ktoré schválila Komisia;

j)

zúčtováva a schvaľuje výdavky v rámci limitov finančných prostriedkov, ktoré mu boli pridelené, a

k)

počas výkonu činností vypracúva všetky úpravy potrebné na zabezpečenie správneho uskutočnenia schválených programov alebo projektov z hospodárskeho a technického hľadiska.

2.   Územný povoľujúci úradník počas výkonu činností a vzhľadom na povinnosť informovať Komisiu rozhoduje o:

a)

technických úpravách a modifikáciách programov a projektov, pokiaľ tieto neovplyvňujú prijaté technické riešenie a zostávajú v limitoch rezervy na úpravy stanovené v dohode o financovaní;

b)

zmenách miesta programov a projektov s viacerými jednotkami v prípadoch, keď je to odôvodnené technickými, hospodárskymi alebo sociálnymi dôvodmi;

c)

uložení alebo odpustení pokút z omeškania;

d)

aktoch vyplatenia ručiteľov;

e)

nákupe tovarov na miestnom trhu bez ohľadu na ich pôvod;

f)

použití stavebných zariadení a strojov, ktoré nepochádzajú zo ZKÚ, členských štátov alebo AKT štátov, za predpokladu, že v ZKÚ, členských štátoch alebo AKT štátoch neexistuje výroba porovnateľných zariadení a strojov;

g)

subdodávkach;

h)

záverečnom preberacom konaní, za predpokladu, že Komisia je prítomná pri predbežnom preberacom konaní, schvaľuje príslušnú zápisnicu a v prípade potreby je prítomný pri záverečnom preberacom konaní, najmä v prípadoch, keď rozsah výhrad zaznamenaných v predbežnom preberacom konaní si vyžaduje značnú dodatočnú prácu, a

i)

najímaní konzultantov a iných odborníkov v oblasti technickej pomoci.

3.   Územný povoľujúci úradník okrem toho:

a)

vypracúva a po obdržaní súhlasu monitorovacieho výboru predkladá Komisii ročnú správu z implementácie;

b)

vykonáva strednodobé hodnotenie uvedené v článku 22;

c)

zabezpečuje, aby orgány zapojené do riadenia a uskutočňovania programov ERF používali pre všetky transakcie týkajúce sa pomoci buď samostatný účtovný systém, alebo primeraný účtovný kód, a

d)

prijíma akékoľvek potrebné opatrenia na zabezpečenie vykonávania článkov 16, 19, 24 a 30.

4.   Po predložení ročnej správy z implementácie uvedenej v článku 21 Komisia a územný povoľujúci úradník preskúmajú hlavné výsledky predchádzajúceho roka.

Komisia môže po tomto preskúmaní vyjadriť územnému povoľujúcemu úradníkovi pripomienky. Územný povoľujúci úradník informuje Komisiu o akomkoľvek opatrení prijatom na základe týchto pripomienok. Ak sa Komisia v riadne opodstatnených prípadoch domnieva, že prijaté opatrenia nie sú primerané, môže ZKÚ a územnému schvaľujúcemu úradníkovi odporučiť úpravy zamerané na zlepšenie účinnosti opatrení v oblasti monitorovania alebo riadenia spolu s dôvodmi každého takéhoto odporúčania.

Územný povoľujúci úradník po takýchto odporúčaniach následne preukáže, aké opatrenia prijal na zlepšenie monitorovania alebo riadenia, alebo vysvetlí, prečo neboli prijaté žiadne takéto opatrenia.“

12.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Strednodobé hodnotenie

1.   Strednodobé hodnotenie sa vykonáva s cieľom preskúmať počiatočné výsledky JPD, ich význam a rozsah, v akom sa ciele dosiahli.

Hodnotí sa v ňom aj použitie finančných prostriedkov a monitorovacia a implementačná činnosť.

2.   Strednodobé hodnotenie sa vykonáva v rámci zodpovednosti Komisie, v spolupráci s územným povoľujúcim úradníkom a príslušným členským štátom.

Strednodobé hodnotenie sa obvykle vykonáva 30 až 42 mesiacov po nadobudnutí účinnosti vnútornej dohody, ktorou sa zriaďuje 10. ERF.

V JPD sa môže stanoviť iný termín, najmä vzhľadom na ukazovatele prijaté v prípade rozpočtovej podpory.

Strednodobé hodnotenie vykonáva nezávislý hodnotiteľ, predloží ho monitorovaciemu výboru a potom sa zašle Komisii.

3.   Komisia posúdi relevantnosť a kvalitu hodnotenia na základe kritérií definovaných v JPD, vrátane pridelenia financií z ERF.“

13.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Úprava prerozdelenia ERF

Na základe výsledkov monitorovania, auditu a hodnotení a so zreteľom na pripomienky monitorovacieho výboru Komisia môže vzhľadom na súčasné potreby a preukázané výsledky danej ZKÚ a primerane zohľadňujúc dostupné štatistické údaje o danej ZKÚ upraviť sumy a podmienky počiatočného JPD z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu príslušnej ZKÚ.

Táto úprava sa vykonáva obvykle pri príležitosti strednodobého hodnotenia uvedeného v článku 22 alebo v prípade nezrovnalostí v najkratšom možnom čase v súlade s postupom stanoveným v článku 24 rozhodnutia o pridružení zámoria.“

14.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Vymáhanie a splátky

1.   Akákoľvek spätná platba splatná Komisii sa musí zaplatiť do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v príkaze na nahradenie vypracovanom v súlade s finančným nariadením vzťahujúcim sa na 10. ERF. Týmto dátumom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po vydaní príkazu.

2.   Akékoľvek oneskorenie pri zaplatení splátky je dôvodom na vznik úroku z omeškania, ktorý sa začína dňom splatnosti uvedeným v odseku 1 a končí sa dňom skutočného zaplatenia. Sadzba takéhoto úroku je jeden a pol percentuálnych bodov nad sadzbou uplatňovanou Európskou centrálnou bankou pri jej hlavných operáciách refinancovania v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadne dátum splatnosti.

3.   Územný povoľujúci úradník eviduje vymožiteľné sumy z platieb pomoci Spoločenstva, ktoré už boli vykonané, a zabezpečí, aby sa tieto sumy vymohli bez zbytočného odkladu.

Príjemca zaplatí každú sumu, ktorá sa má vrátiť späť, spolu s úrokom získaným v dôsledku oneskorenej platby odpočítaním príslušných súm od jeho nasledujúceho výkazu výdavkov a žiadosti o platbu zasielanej Komisii, alebo v prípade, že to nestačí, vrátením finančných prostriedkov Spoločenstvu.

Územný povoľujúci úradník zasiela Komisii raz za rok výkaz čiastok čakajúcich na vrátenie k danému dňu, ktoré sú roztriedené podľa roku začatia konania vo veci vymáhania.“

15.

Príloha sa nahrádza novou prílohou, ktorej text je stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V súlade s článkom 3 ods. 5 prílohy II Aa k rozhodnutiu o pridružení zámoria sú orientačné sumy pridelené v rámci 10. ERF takéto:

(v miliónoch EUR)

ZKÚ

Orientačná dotácia z 10. ERF

Nová Kaledónia

19,81

Francúzska Polynézia

19,79

Wallis a Futuna

16,49

Mayotte

22,92

Saint Pierre a Miquelon

20,74

Aruba

8,88

Holandské Antily

24

Falklandské ostrovy

4,13

Turks a Caicos

11,85

Anguilla

11,7

Montserrat

15,66

Svätá Helena a jej provincie (Ascension, Tristan da Cunha)

16,63

Pitcairn

2,4

Regionálna spolupráca a integrácia

40

Nepridelená rezerva B

15

Článok 3

Toto nariadenie sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vnútornej dohody, ktorou sa zriaďuje 10. ERF.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Louis MICHEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/249/ES (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 82.

(3)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  Zatiaľ neuverejnené – KOM(2007) 410, v konečnom znení zo 16. júla 2007.

(5)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady ministrov AKT – ES č. 1/2006 (Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 22).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ŠTANDARDNÁ ŠTRUKTÚRA JEDNOTNÝCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV PRE ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA V RÁMCI 10. ERF

Úplný text, vrátane zhrnutia a kapitol 1 až 6, by sa mal obmedziť najviac na 15 strán (počítané vo Worde) plus prílohy.

ČASŤ A:   STRATÉGIA SPOLUPRÁCE

Zhrnutie

JPD by mal na začiatku obsahovať zhrnutie v rozsahu polovice strany. Toto zhrnutie by malo obsahovať hlavné politické, inštitucionálne, hospodárske, sociálne alebo environmentálne výzvy pre ZKÚ v strednodobom a dlhodobom horizonte, hlavný cieľ JPD, hlavné dôvody výberu cieľovej oblasti a celkové rozdelenie finančných prostriedkov.

Kapitola 1:   Ciele spolupráce s ES

V tejto časti sa jednoznačne uvádzajú všeobecné ciele spolupráce s ES, ktoré sú stanovené Zmluvou o ES, rozhodnutím o pridružení zámoria, medzinárodnými dohodami a nedávnym vyhlásením o rozvojovej politike ES.

Kapitola 2:   Hodnotenie politickej, hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácie

Táto časť by sa mala zaoberať hlavným vývojom/otázkami v oblasti vnútroštátnej politiky a príslušnými medzinárodnými aspektmi, vrátane politickej situácie, aspektov obchodu, hospodárskej a sociálnej situácie, environmentálnych aspektov a nakoniec trvalej udržateľnosti súčasných politík a strednodobých výziev.

Mala by mať charakter analýzy a nie iba opisu. Analýza by mala byť založená na dialógu a pripravená (v prípade potreby) v úzkej spolupráci s inými darcami a mali by byť do nej zapojené mimovládne subjekty.

Pokiaľ je to potrebné, osobitná pozornosť by sa mala venovať uplatneniu medzinárodných zásad správneho riadenia vo finančnej daňovej a súdnej oblasti a rozsahu a harmonogramu súvisiacich reforiem.

Osobitná pozornosť by sa mala rovnako venovať dostupnosti aktuálnych štatistických údajov.

Kapitola 3:   Politická agenda ZKÚ

V tejto časti by sa mali stručne uviesť zámery a ciele vlády, ktoré sú uvedené v oficiálnych politických dokumentoch, v strednodobých alebo dlhodobých plánoch, stratégiách reforiem alebo programoch rozvoja. K týmto zámerom a cieľom je potrebné doplniť, ako ich vláda navrhuje dosiahnuť.

Kapitola 4:   Hodnotenie minulej a súčasnej spolupráce s ES

Táto časť by mala obsahovať stručný zoznam výsledkov a ‚ponaučení‘ z minulej a súčasnej spolupráce s ES. Zohľadniť by sa mali odporúčania z príslušných hodnotení ZKÚ, osobitných sektorov alebo projektov.

V odseku o spojitosti (kombinácia politík ES) by sa mali zhodnotiť spojenia medzi JPD a inými politikami, finančnými zdrojmi a nástrojmi Spoločenstva. Mali by sa načrtnúť programy členských štátov EÚ a iných darcov (v prípade potreby). Osobitná pozornosť by sa mala venovať koordinácii medzi územnými a regionálnymi programami a spolupráci s krajinami AKT a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

Kapitola 5:   Stratégia zodpovedajúca potrebám

V tejto časti by malo byť uvedené, aké oblasti boli zvolené za strategické oblasti spolupráce s ES, a upresnené, na ktorú oblasť/sektor sa bude koncentrovať pomoc. Uvedená voľba by mala logicky vyplývať z:

politických cieľov ES,

analýzy situácie v ZKÚ a jej rozvojovej stratégie, stanovujúc význam a trvalú udržateľnosť stratégie podpory,

záverov, ku ktorým sa dospelo v rámci akejkoľvek analýzy ‚kombinácie politík‘/spojitosti,

približného objemu dostupných finančných prostriedkov,

poučení z minulých a súčasných aktivít ES,

komplementárnosti s pomocou od iných hlavných darcov a vlastnými programami vlády ZKÚ; pomoc Spoločenstva by sa mala zamerať na oblasti, v ktorých má porovnateľné výhody alebo špeciálnu odbornosť.

Táto časť by mala obsahovať aj stručné hodnotenie inštitucionálnej spôsobilosti a podľa potreby by sa mala zaoberať možnými potrebami v oblasti činností inštitucionálneho rozvoja a rozvoja kapacít, alebo ak je to nutné, podporou činností na posilnenie riadenia vrátane, podľa potreby, vo finančných, daňových a súdnych oblastiach.

V prípade, že podpora programov alebo projektov sa navrhuje ako forma financovania, mali by sa opísať výnimočné a riadne odôvodnené okolnosti, ktoré bránia tomu, aby sa pomoc poskytla ako rozpočtová podpora. Ak nie sú splnené podmienky rozpočtovej podpory, mal by sa uviesť opis opatrení, ktoré sa prijmú, aby sa zabezpečilo vytvorenie podmienok rozpočtovej podpory.

ČASŤ B:   ÚZEMNÝ PROGRAM

Kapitola 6:   Územný program

V tejto kapitole sa predstavuje územný program ZKÚ, ktorý je založený na strategickej analýze a je úplne v súlade s ňou. Územný program je neoddeliteľnou súčasťou JPD a mal by sa skladať z týchto častí:

MOŽNOSŤ A:   PROGRAM PODPORY SEKTOROVEJ POLITIKY

Základné údaje

Názov

 

Celkové náklady

Uveďte: Príspevok ES a v prípade potreby príspevok prijímajúcej ZKÚ (a v prípade potreby ďalších darcov)

Forma pomoci/spôsob riadenia

Program podpory sektorovej politiky:

podpora sektora z rozpočtu (centralizované riadenie),

združený fond [centralizované (priame alebo nepriame)/decentralizované/alebo spoločné riadenie],

forma projektu [centralizované (priame alebo nepriame)/decentralizované/spoločné riadenie].

Kód DAC

 

Sektor

 

1.   Odôvodnenie a kontext ZKÚ

Hospodárska a sociálna situácia

Kľúčové závery z hodnotenia makroekonomickej situácie, najmä strednodobé a dlhodobé vyhliadky.

Ak sa rozpočtová podpora využíva ako forma financovania, uveďte tieto údaje:

makroekonomická situácia: štruktúra HDP; súčasná ekonomická výkonnosť a očakávané trendy týkajúce sa rastu HDP a inflácie; verejné financie, fiškálny deficit, zadĺženie a výška nedoplatkov; podiel výdavkov v kľúčových sektoroch; bilancia platieb bežného a kapitálového účtu, rezervy; menová situácia; úloha externej pomoci v hospodárstve; vzťah s Medzinárodným menovým fondom,

profil a trendy v oblasti chudoby: vývoj skutočného HDP na obyvateľa; súlad medzi mierou rastu a úlohou znížiť chudobu; výsledky prieskumov chudoby; situácia v oblasti hlavných sociálnych ukazovateľov v porovnaní s inými krajinami; vývoj ukazovateľov v posledných rokoch (ak sú k dispozícii),

či je splnené príslušné kritérium oprávnenosti na rozpočtovú podporu, konkrétne, či makroekonomická situácia je dostatočne stabilná.

Politika spolupráce prijímajúcej ZKÚ

Hlavná politika, strategické priority a orientácie:

hlavné charakteristiky vnútroštátnej politiky a stratégie rozvoja [analýza súčasnej situácie, vyhlásenie politiky a stratégie, akčný(-é) plán(-y), strednodobé finančné vyhliadky a rozpočet, meranie, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti],

reálnosť politiky a stratégie (napríklad spojitosť medzi rastom a znížením chudoby, strategické orientácie),

všeobecná zodpovednosť vlády a špecifická zodpovednosť odvetvového ministerstva za politiku a stratégiu.

Vládny program pre sektor

Pôvod a stav vládneho programu pre sektor:

hlavné zistenia hodnotenia sektorovej politiky a rozpočtu sektora a jeho strednodobých finančných vyhliadok (ak sú k dispozícii), ako aj spojenie s územným strategickým rámcom,

hodnotenie inštitucionálnych kapacít,

celkový rámec na monitorovanie realizácie sektorových politík a stratégií.

Ak sa rozpočtová podpora používa ako forma financovania, uveďte kľúčové závery hodnotenia riadenia verejných financií:

kvalita existujúceho systému riadenia verejných financií, vrátane akýchkoľvek osobitných problémov a reforiem v sektore riadenia verejných financií,

hodnotenie procesu zlepšovania riadenia verejných financií.

Ak sa používa rozpočtová podpora, uveďte, či sú splnené príslušné kritériá oprávnenosti:

dobre definovaná sektorová politika a

dobre definovaný program na zlepšenie riadenia verejných financií.

Poučenia

Odkaz na preskúmania, hodnotenia, výsledky monitorovania a hodnotenia príslušných predchádzajúcich činností.

Doplňujúce činnosti

Všeobecný prehľad prebiehajúcich činností ES, činností iných darcov a/alebo prijímajúcej ZKÚ, ktoré dopĺňajú túto činnosť.

Koordinácia darcov

Opis procesu koordinácie s prijímajúcou ZKÚ a/alebo inými darcami, najmä členskými štátmi.

2.   Opis

Ciele a očakávané výsledky

Ciele a kľúčové prvky vládneho programu pre sektor a ciele súčasného programu na podporu sektorovej politiky vo vzťahu k uvedenému programu.

Očakávané výsledky z vládneho programu pre sektor a z programu na podporu sektorovej politiky; osobitné činnosti, ktoré sa majú uskutočniť v rámci programu podpory sektorovej politiky.

Zainteresované strany

Charakteristika hlavných zainteresovaných strán vrátane príjemcov; konzultácia s občianskou spoločnosťou a inými partnermi; zodpovednosť a hodnotenie inštitucionálnej spôsobilosti.

Riziká a predpoklady

Stanovenie hlavných rizík a prehľad zmierňujúcich opatrení; prvky, ktoré dokazujú trvalú udržateľnosť navrhovaného opatrenia. Ak sa rozpočtová podpora používa ako forma financovania, mali by sa uviesť riziká, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti.

Prierezové otázky

Environmentálna udržateľnosť, rodová rovnosť, správne riadenie a ľudské práva.

3.   Otázky implementácie

Spôsob implementácie

Vyberte príslušnú možnosť v súlade s vybranou formou financovania:

centralizované riadenie,

spoločné riadenie prostredníctvom podpisu dohody s medzinárodnou organizáciou,

decentralizované riadenie prostredníctvom podpisu dohody so ZKÚ o financovaní (túto možnosť použite v prípade čiastočne centralizovanej implementácie a čiastočne decentralizovanej implementácie).

V prípade decentralizácie zmlúv o obstarávaní a postupov udeľovania grantov:

Komisia kontroluje ex ante postupy uzatvárania zmlúv o obstarávaní, ktorých hodnota je > 50 000 EUR, a ex post postupy uzatvárania zmlúv o obstarávaní, ktorých hodnota je ≤ 50 000 EUR,

alebo

Komisia kontroluje ex post postupy uzatvárania zmlúv (úplná decentralizácia sa môže zvoliť iba vtedy, ak sú úplne splnené kritériá decentralizácie stanovené vo finančnom nariadení).

V prípade decentralizácie platieb (čo je možné iba vtedy, ak boli decentralizované postupy zadávania príslušných zmlúv):

prostredníctvom programových odhadov sú pre decentralizované platby za prevádzkové náklady a zmluvy stanovené tieto limity:

Práce

Tovary

Služby

Granty

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

alebo

platby sú úplne decentralizované (úplná decentralizácia sa môže zvoliť iba vtedy, ak sú úplne splnené kritériá stanovené vo finančnom nariadení).

Postupy obstarávania a udeľovania grantov

Tento text sa vkladá bez úpravy v prípade činností, na ktoré sa vzťahujú postupy ES: ‚Všetky zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňuje činnosť, sa musia zadať a uskutočniť v súlade s postupmi a štandardnými dokumentmi stanovenými a uverejnenými Komisiou na vykonávanie externých činností, ktoré platili v čase začatia príslušného postupu.‘

Tento text sa vkladá bez úpravy, ak v dohode s medzinárodnou organizáciou sa počíta s použitím jej vlastných pravidiel a postupov, ktoré sú v súlade so stanovenými medzinárodnými normami: ‚Všetky zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňuje činnosť, sa musia zadať a uskutočniť v súlade s postupmi a štandardnými dokumentmi stanovenými a uverejnenými príslušnou medzinárodnou organizáciou.‘

Ak sa uplatňujú iné pravidlá a postupy ako postupy ES, tieto postupy by sa mali upresniť a mali by spĺňať kritériá stanovené vo finančnom nariadení.

Rozpočet a kalendár

Orientačný rozpis celkovej sumy podľa hlavných zložiek, vrátane hodnotenia, auditu a viditeľnosti. V prípade potreby uveďte aj príspevok prijímajúcej ZKÚ pripadajúci na rozpočtovú položku a či je tento príspevok vo forme vecného plnenia, alebo vo forme hotovosti.

Ak je to možné, uveďte podiely financovania vyhradené na granty a na zmluvy o obstarávaní; v prípade zmlúv uveďte druh obstarávania (služby, tovary, práce) a v prípade grantov uveďte hlavnú kategóriu určených príjemcov.

V prípade potreby uveďte orientačný časový rámec začatia postupov obstarávania alebo výzvy na predloženie návrhov.

Ak sa rozpočtová podpora používa ako forma financovania, uveďte orientačný kalendár úhrad v mesiacoch, pričom podľa potreby rozlišujte medzi fixnými a variabilnými tranžami.

Uveďte operačný čas v mesiacoch od podpisu dohody o financovaní (zmluvy alebo inej vykonávacej dohody, ak nebola podpísaná žiadna dohoda o financovaní).

Monitorovanie výkonnosti a kritériá týkajúce sa úhrady

Opis opatrení v oblasti monitorovania výkonnosti.

Ukazovatele výkonnosti pre program podpory sektorovej politiky; spojitosť s celkovým rámcom hodnotenia výkonnosti programu sektora verejnej správy; proces monitorovania výkonnosti; spôsoby overenia; opatrenia na posilnenie merania výkonnosti (podľa potreby).

V prípade, že sa za formu financovania zvolí rozpočtová podpora alebo združené financovanie: všeobecné podmienky úhrady všetkých tranží; oblasti, v ktorých budú definované osobitné podmienky úhrady jednotlivých tranží.

Ukazovatele vstupu, výstupu, výsledku a podľa možnosti ukazovatele vplyvu by sa mali určiť pre politické oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľová oblasť. V ukazovateľoch by sa mali zohľadniť kritériá SMART (osobitné, merateľné v krátkodobom/strednodobom horizonte, dosiahnuteľné, reálne a časovo viazané) a mali by zahŕňať východzí, cieľový a jasný časový horizont, aby bolo možné uskutočniť porovnanie v čase ročného, strednodobého a záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a audit

Opis hodnotení (strednodobých, záverečných, ex post) a opatrení v oblasti auditu.

Komunikácia a viditeľnosť

Opis činností v oblasti komunikácie a zviditeľnenia.

MOŽNOSŤ B:   VŠEOBECNÁ ROZPOČTOVÁ PODPORA

Základné údaje

Názov

 

Celkové náklady

Príspevok ES

Forma pomoci/spôsob riadenia

Všeobecná rozpočtová podpora – centralizované riadenie

Kód DAC

 

Sektor

 

1.   Odôvodnenie a kontext ZKÚ

Hospodárska a sociálna situácia

Makroekonomická situácia: štruktúra HDP; súčasná ekonomická výkonnosť vzťahujúca sa na rast HDP a infláciu; verejné financie, fiškálny deficit, zadĺženie a výška nedoplatkov; podiel výdavkov v kľúčových sektoroch; bilancia platieb bežného a kapitálového účtu, rezervy; menová situácia; úloha externej pomoci v hospodárstve; zhrnutie hlavných minulých a očakávaných trendov v oblasti makroekonomických premenných; opis vzťahu medzi partnerskou krajinou a Medzinárodným menovým fondom; akékoľvek osobitné témy makroekonomického záujmu charakteristické pre ZKÚ.

Profil a trendy v oblasti chudoby: vývoj skutočného HDP na obyvateľa; súlad medzi mierou rastu a úlohou znížiť chudobu; výsledky prieskumov chudoby; situácia v oblasti hlavných sociálnych ukazovateľov v porovnaní s inými krajinami; vývoj ukazovateľov v posledných rokoch (ak sú k dispozícii).

Uveďte, či v prípade rozpočtovej podpory je splnené príslušné kritérium oprávnenosti, konkrétne, či je zavedená alebo sa uskutočňuje makroekonomická politika orientovaná na stabilitu a či by ES malo podporovať túto politiku.

Politika a stratégia spolupráce prijímajúcej ZKÚ

Hlavné politické a strategické priority a orientácie:

Politika a stratégia ZKÚ:

hlavné charakteristiky politiky a stratégie ZKÚ [analýza súčasnej situácie, vyhlásenie politiky a stratégie, akčný(-é) plán(-y), strednodobé finančné vyhliadky a rozpočet, meranie, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti],

reálnosť politiky a stratégie (napríklad, spojitosť medzi rastom a znížením chudoby, strategické orientácie),

vlastná zodpovednosť za politiku a stratégiu.

Meranie výkonnosti: existencia monitorovacieho procesu s ukazovateľmi výkonnosti na meranie splnenia cieľov; súvislosť s miléniovými rozvojovými cieľmi a politickým a hospodárskym priblížením k EÚ; existencia programu na zabezpečenie kvality používaných ukazovateľov výkonnosti.

Uveďte, či je splnené príslušné kritérium oprávnenosti pre rozpočtovú podporu, konkrétne či je zavedená alebo sa uskutočňuje dobre definovaná politika a stratégia rozvoja alebo reformy a či by ES malo podporovať túto politiku.

Sektorové politiky (v prípade potreby)

Prehľad charakteristík hlavných sektorov a sektorových politík v prioritných oblastiach, ktorými sa zaoberá tento program.

Verejné financie

Hlavné otázky týkajúce sa verejných financií v dvoch kľúčových oblastiach:

Riadenie verejných financií:

hodnotenie kvality existujúceho systému riadenia verejných financií,

hodnotenie procesu zlepšovania riadenia verejných financií, vrátane povinnosti orgánov ZKÚ zlepšiť výkonnosť riadenia verejných financií; význam a miera uskutočnenia stratégie reformy; význam a miera koordinácie a uskutočnenia programov rozvoja kapacít v oblasti riadenia verejných financií,

uveďte, či v prípade rozpočtovej podpory je splnené príslušné kritérium oprávnenosti, konkrétne či existuje vierohodný a príslušný program na zlepšenie riadenia verejných financií.

Národný rozpočet a strednodobé finančné perspektívy: veľkosť rozpočtovej podpory vo vzťahu k rozpočtu; druh a krytie rozpočtu (vrátane štruktúry rozpočtových príjmov a výdavkov); spojitosť medzi politikou a stratégiou a rozpočtovými prostriedkami a výdavkami ZKÚ; rozpočtová stratégia (vrátane fiškálnej udržateľnosti, dlhovej udržateľnosti, rozpočtových pravidiel, stratégií financovania); akákoľvek práca na efektívnosti využívania finančných prostriedkov; a stav akýchkoľvek strednodobých finančných vyhliadok (vrátane krytia, rozsahu zapojenia alebo nezapojenia do rozpočtového procesu, rozsahu preorientovania v súlade s politikami a stratégiami).

Poučenia

Zhrnutie poučení, vrátane výsledkov preskúmaní, hodnotení, monitorovania a hodnotení predchádzajúcich činností týkajúcich sa tohto osobitného programu.

Doplňujúce činnosti

Všeobecný prehľad prebiehajúcich činností ES, činností iných darcov a/alebo prijímajúcej ZKÚ, ktoré dopĺňajú túto činnosť.

Koordinácia darcov

Opis procesu koordinácie s prijímajúcou ZKÚ a/alebo inými darcami, najmä členskými štátmi.

2.   Opis

Ciele

Celkové ciele: odvodené z politiky a stratégie ZKÚ, týkajú sa obvykle prínosu k širším cieľom v oblasti rozvoja a miléniových rozvojových cieľov, medzi ktoré patrí rast, zníženie chudoby, bezpečnosť a politika dobrých susedských vzťahov, začlenenie do svetovej ekonomiky, ekonomické partnerstvo.

Účel (osobitný cieľ): odvodený z politiky a stratégie ZKÚ, týka sa najmä aspektov celkovej stratégie. Často sa týka zlepšenia makroekonomickej stability, riadenia verejných financií, uskutočnenia reforiem a zlepšení výkonnosti verejnej správy a sociálnych služieb.

Očakávané výsledky a hlavné činnosti

Očakávané výsledky: Často sa týkajú lepšieho fungovania verejného sektora alebo sektora verejnej správy a tovarov a služieb, ktoré dodáva, ako aj zlepšení v rámci verejnej politiky a verejných výdavkov. Tieto tovary a služby by boli tovarmi a službami, ktoré prispievajú k celkovým cieľom, medzi ktoré patria ciele týkajúce sa zníženia chudoby a miléniových rozvojových cieľov.

Činnosti sa týkajú otázok súvisiacich s politickým dialógom, činností v oblasti rozvoja kapacít, monitorovania podmienok čerpania rozpočtovej podpory. Prostriedky (alebo vstupy) sa budú týkať najmä finančnej podpory poskytovanej z rozpočtovej podpory s uvedením výšky tejto podpory vo vzťahu ku kľúčovým makroekonomickým premenným.

Zainteresované strany

Charakteristika hlavných zainteresovaných strán, vrátane príjemcov; konzultácie s občianskou spoločnosťou a inými partnermi; vlastníctvo a hodnotenie inštitucionálnej kapacity.

Riziká a predpoklady

Uvedenie hlavných rizík, najmä pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a prehľad zmierňujúcich opatrení.

Prierezové otázky

Environmentálna udržateľnosť, rodová rovnosť, správne riadenie a ľudské práva.

3.   Otázky implementácie

Rozpočet a kalendár

Celkový rozpočet a orientačný kalendár úhrad v mesiacoch, pričom sa podľa potreby rozlišujte medzi fixnými/variabilnými tranžami.

Operačný čas uvedený v mesiacoch od podpisu dohody o financovaní.

Rozpočtové prostriedky pre doplňujúce opatrenia na podporu činnosti.

Formy rozpočtovej podpory

Uveďte: priama/nepriama; cielená/necielená; strednodobá/krátkodobá politika a stratégia (podľa potreby).

Postupy obstarávania a udeľovania grantov

Iba v prípade doplňujúcej podpory, akou je technická pomoc, audit, hodnotenie. Vkladá sa tento text bez úpravy: ‚Všetky zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňuje činnosť, sa musia zadať a uskutočniť v súlade s postupmi a štandardnými dokumentmi stanovenými a uverejnenými Komisiou na vykonávanie externých činností, ktoré boli účinné v čase začatia príslušného postupu.‘

Monitorovanie výkonnosti a kritériá týkajúce sa úhrady

Opis opatrení v oblasti monitorovania výkonnosti, všeobecné podmienky úhrady všetkých tranží, osobitné podmienky úhrady individuálnych tranží. Ukazovatele vstupu, výstupu, výsledku a podľa možnosti ukazovatele vplyvu by sa mali určiť pre politické oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľová oblasť. V ukazovateľoch by sa mali zohľadniť kritériá SMART (osobitné, merateľné v krátkodobom/strednodobom horizonte, dosiahnuteľné, reálne a časovo viazané) a mali by zahŕňať východzí, cieľový a jasný časový horizont, aby bolo možné uskutočniť porovnanie v čase ročného, strednodobého a záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a audit

Opis hodnotení (strednodobých, záverečných, ex post) a opatrení v oblasti auditu.

Komunikácia a viditeľnosť

Opis činností v oblasti komunikácie a zviditeľnenia.

MOŽNOSŤ C:   PRÍSTUP K PROJEKTU

Základné údaje

Názov

 

Celkové náklady

Uveďte: Príspevok ES a v prípade potreby príspevok prijímajúcej ZKÚ (a v prípade potreby iných darcov)

Forma pomoci/spôsob riadenia

Prístup k projektu – centralizované (priame alebo nepriame)/decentralizované/spoločné riadenie

Kód DAC

 

Sektor

 

1.   Odôvodnenie

Sektorový kontext

Charakteristiky a politiky príslušného sektora alebo tematickej oblasti (v prípade potreby na regionálnej úrovni) a hlavné problémy, ktoré má projekt riešiť.

Poučenia

Odkaz na preskúmania, hodnotenia, výsledky monitorovania a hodnotenia predchádzajúcich činností, ktoré sa týkajú tohto konkrétneho projektu.

Doplňujúce činnosti

Všeobecný prehľad prebiehajúcich činností ES, činností iných darcov a/alebo prijímajúcej ZKÚ, ktoré dopĺňajú túto činnosť.

Koordinácia darcov

Opis procesu koordinácie s prijímajúcou ZKÚ a/alebo inými darcami, najmä členskými štátmi.

2.   Opis

Ciele

Celkové ciele a účel (osobitný cieľ) podpory ES.

Očakávané výsledky a hlavné činnosti

Stratégia, ktorá bola zvolená na nápravu zistených problémov, ktoré má projekt riešiť; opis očakávaných výsledkov a uvedenie spôsobu, akým sa dosiahnu.

Zainteresované strany

Opis hlavných zainteresovaných strán vrátane príjemcov; v prípade potreby konzultácie s občianskou spoločnosťou a inými partnermi; vlastná zodpovednosť a hodnotenie inštitucionálnej spôsobilosti.

Riziká a predpoklady

Identifikácia hlavných rizík a prehľad zmierňujúcich opatrení vrátane podmienok, ktoré sa majú splniť pred implementáciou a počas nej; prvky dokazujúce trvalú udržateľnosť navrhnutého opatrenia.

Prierezové otázky

Environmentálna udržateľnosť, rodová rovnosť, správne riadenie a ľudské práva.

3.   Otázky implementácie

Spôsob implementácie

Vyberte si príslušnú možnosť v súlade s vybranou formou financovania:

centralizované riadenie,

spoločné riadenie prostredníctvom podpisu dohody s medzinárodnou organizáciou,

decentralizované riadenie prostredníctvom podpisu dohody o financovaní so ZKÚ (túto možnosť použite v prípade čiastočne centralizovanej implementácie a čiastočne decentralizovanej implementácie).

Uveďte úlohy (postupy/platby obstarávania a udeľovania grantov), ktoré majú byť centralizované alebo decentralizované, a zmluvný(-é) a platobný(-é) orgán(-y).

V prípade decentralizácie zmlúv o obstarávaní a postupov udeľovania grantov:

Komisia kontroluje ex ante postupy uzatvárania zmlúv o obstarávaní, ktorých hodnota je > 50 000 EUR, a ex post postupy uzatvárania zmlúv o obstarávaní, ktorých hodnota je ≤ 50 000 EUR;

alebo

Komisia kontroluje ex post postupy uzatvárania zmlúv (úplná decentralizácia sa môže zvoliť iba vtedy, ak boli úplne splnené kritériá decentralizácie stanovené vo finančnom nariadení).

V prípade decentralizácie platieb (čo je možné iba vtedy, ak boli decentralizované postupy zadávania príslušných zmlúv):

prostredníctvom programových odhadov sú pre decentralizované platby za prevádzkové náklady a zmluvy stanovené tieto limity:

Práce

Tovary

Služby

Granty

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

alebo

platby sú úplne decentralizované (úplná decentralizácia sa môže zvoliť iba vtedy, ak boli úplne splnené kritériá decentralizácie stanovené vo finančnom nariadení).

Postupy obstarávania a udeľovania grantov

V prípade činností, na ktoré sa vzťahujú postupy ES, sa bez úpravy vkladá tento text: ‚Všetky zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňuje činnosť, sa musia zadať a uskutočniť v súlade s postupmi a štandardnými dokumentmi stanovenými a uverejnenými Komisiou na vykonávanie externých činností, ktoré platili v čase začatia príslušného postupu.‘

Ak v dohode s medzinárodnou organizáciou sa počíta s použitím jej vlastných pravidiel a postupov, ktoré sú v súlade so stanovenými medzinárodnými normami, vkladá sa bez úpravy tento text: ‚Všetky zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňuje činnosť, sa musia zadať a uskutočniť v súlade s postupmi a štandardnými dokumentmi stanovenými a uverejnenými príslušnou medzinárodnou organizáciou.‘

Ak sa uplatňujú iné pravidlá a postupy ako postupy ES, tieto postupy by sa mali upresniť a mali by spĺňať kritériá stanovené vo finančnom nariadení.

Rozpočet a kalendár

Orientačný rozpis celkovej sumy podľa hlavných zložiek, vrátane hodnotenia, auditu a viditeľnosti. V prípade potreby uveďte aj príspevok prijímajúcej ZKÚ pripadajúci na rozpočtovú položku a či je tento príspevok vo forme vecného plnenia, alebo vo forme hotovosti.

Ak je to možné, uveďte podiely financovania vyhradené na granty a na zmluvy o obstarávaní; v prípade zmlúv uveďte druh obstarávania (služby, tovary, práce) a v prípade grantov uveďte hlavnú kategóriu určených príjemcov.

V prípade potreby uveďte orientačný časový rámec začatia postupov obstarávania alebo výzvy na predloženie návrhov.

Predpokladaný operačný čas v mesiacoch od podpisu dohody o financovaní (zmluvy alebo inej vykonávacej dohody, ak nebola podpísaná žiadna dohoda o financovaní).

Monitorovanie výkonnosti

Opis opatrení v oblasti monitorovania výkonnosti; prehľad kľúčových ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutý pokrok. Ukazovatele vstupu, výstupu, výsledku a podľa možnosti ukazovatele vplyvu by sa mali určiť pre politické oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľová oblasť. V ukazovateľoch by sa mali zohľadniť kritériá SMART (špecifické, merateľné v krátkodobom/strednodobom horizonte, dosiahnuteľné, reálne a časovo viazané) a mali by zahŕňať východzí, cieľový a jasný časový horizont, aby bolo možné uskutočniť porovnanie v čase ročného, strednodobého a záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a audit

Opis hodnotení (strednodobých, záverečných, ex post) a opatrení v oblasti auditu.

Komunikácia a viditeľnosť

Opis činností v oblasti komunikácie a zviditeľnenia.“


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1425/2007

z 3. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v zóne IV a vo vodách ES zóny IIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Č.

78

Členský štát

Belgicko

Populácia

COD/2AC4.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

IV a vody ES zóny IIa

Dátum

15.11.2007


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1426/2007

z 3. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v zónach VIIb-k, VIII, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES oblasti 34.1.1 Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

79

Členský štát

Belgicko

Populácia

COD/7X7A34

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

VIIb-k, VIII, IX and X; ES vody oblasti 34.1.1 Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF)

Dátum

15.11.2007


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1427/2007

z 3. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu molvy veľkej vo vodách ES zóny VI Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členskou štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

80

Členský štát

Belgicko

Populácia

LIN/04.

Druh

Molva veľká (Molva molva)

Zóna

vody ES zóny IV Medzinárodnej rady pre výskum morí ICES

Dátum

15.11.2007


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1428/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na prvý odsek jeho článku 23,

keďže:

(1)

Prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú eradikačné opatrenia, ktoré sa majú vykonať po potvrdení výskytu prenosnej spongiformnej encefalopatie (PSE) u oviec a kôz.

(2)

V rámci oznámenia Komisie s názvom Plán prekonávania (PSE) (2) z 15. júla 2005 a v súlade s pracovným programom SANCO na roky 2006 – 2007 o PSE (3) z 21. novembra 2007 prijala Komisia nariadenie (ES) č. 727/2007 z 26. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, III, VII a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií. Takto zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 999/2001 sa stanovujú určité opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade potvrdenia výskytu PSE v hospodárstve s chovom oviec a kôz, kde bol súčasne vylúčený výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).

(3)

Vzhľadom na to, že štruktúra odvetvia chovu oviec a kôz v rámci Spoločenstva je veľmi rozdielna, zaviedla sa nariadením (ES) č. 999/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 727/2007, možnosť uplatňovať alternatívne politiky za predpokladu, že na úrovni Spoločenstva budú stanovené harmonizované pravidlá.

(4)

Predtým, ako bolo nariadenie (ES) č. 999/2001 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 727/2007, bola v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 stanovená výnimka týkajúca sa likvidácie oviec a kôz po potvrdení výskytu PSE v hospodárstve u týchto zvierat. Na základe tejto výnimky sa členské štáty za určitých podmienok mohli rozhodnúť pozastaviť likvidáciu zvierat až na päť chovných rokov. Uvedená výnimka však nebola zahrnutá do prílohy VII k takto zmenenému a doplnenému nariadeniu (ES) č. 999/2001, keďže to už nebolo potrebné.

(5)

Dňa 17. júla 2007 podalo Francúzsko na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci T-257/07 žalobu voči Európskej komisii, v ktorej žiadalo zrušenie určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 727/2007 týkajúcich sa najmä opatrení, ktoré sa majú uplatňovať u čried napadnutých PSE, prípadne úplné zrušenie daného nariadenia. Príkazom z 28. septembra 2007 vydal súd predbežné opatrenie, ktorým dočasne pozastavil uplatňovanie daných nariadení až do vynesenia konečného rozsudku.

(6)

Na základe daného príkazu nemajú členské štáty ďalej možnosť uplatňovať pozastavené opatrenia. Určité členské štáty preto môžu mať ťažkosti s uskutočňovaním okamžitej likvidácie zvierat, ktorých sa to týka.

(7)

Z tohto dôvodu je potrebné znova zaviesť výnimku, ktorá sa uplatňovala pred zmenami a doplneniami príslušných ustanovení prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 vykonanými nariadením (ES) č. 727/2007 s cieľom umožniť členským štátom s nízkou frekvenciou alely ARR v chove alebo na hospodárstve, alebo ak sa považuje za potrebné zabrániť príbuzenskej plemenitbe, pozastaviť likvidáciu zvierat, ktorých sa to týka, až na 5 chovných rokov, s účinnosťou odo dňa vydania daného príkazu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001, v kapitole A bode 2.3 sa dopĺňa tento bod f):

„f)

Ak je frekvencia alely ARR v chove alebo na hospodárstve nízka alebo ak sa považuje za potrebné zabrániť príbuzenskej plemenitbe, môže členský štát rozhodnúť o pozastavení likvidácie zvierat uvedených v bode 2.3 písm. b) bodoch i) a ii) až na 5 chovných rokov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 727/2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 8).

(2)  KOM(2005) 322 v konečnom znení.

(3)  SEK(2006) 1527.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/63


ROZHODNUTIE RADY

z 22. októbra 2007

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2007/786/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 splnomocnila Komisiu začať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov rokovania s Izraelom s cieľom upraviť Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane (1), ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania boli ukončené a Komisia vyjadrila spokojnosť s ich výsledkom.

(3)

Text protokolu, o ktorom sa rokovalo s Izraelom, stanovuje v článku 9 ods. 2 predbežné vykonávanie protokolu pred nadobudnutím jeho platnosti.

(4)

Protokol by sa mal podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov a predbežne vykonávať s výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov schvaľuje podpísanie protokolu k Euro-stredomorskej dohode s výhradou uzavretia tohto protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

S výhradou vzájomnosti sa protokol predbežne vykonáva od 1. januára 2007 do ukončenia postupov potrebných na jeho formálne uzavretie.

V Luxemburgu 22. októbra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.


PROTOKOL

k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“, zastúpené Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev,

na jednej strane

a IZRAELSKÝ ŠTÁT, ďalej len „Izrael“,

na druhej strane,

KEĎŽE Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane, ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“, bola podpísaná v Bruseli 20. novembra 1995 a nadobudla platnosť 1. júna 2000,

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a príslušný akt boli podpísané v Luxemburgu 25. apríla 2005 a nadobudli platnosť 1. januára 2007,

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 sa má pristúpenie nových strán k Euro-stredomorskej dohode odsúhlasiť uzavretím protokolu k uvedenej dohode,

KEĎŽE podľa článku 21 Euro-stredomorskej dohody sa uskutočnili konzultácie s cieľom zabezpečiť zohľadnenie vzájomných záujmov Spoločenstva a Izraela,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko, ďalej len „nové členské štáty“, sa týmto stávajú stranami Euro-stredomorskej dohody a prijímajú a berú na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva, text Euro-stredomorskej dohody, ako aj spoločných vyhlásení, vyhlásení a výmen listov.

PRVÁ KAPITOLA

ZMENY A DOPLNENIA TEXTU EURO-STREDOMORSKEJ DOHODY VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

Článok 2

Poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

1.   Tabuľka 1 prílohy VI k Euro-stredomorskej dohode, ktorá stanovuje colné koncesie na dovoz tovaru s pôvodom v Izraeli do Spoločenstva, sa dopĺňa o jednu ďalšiu colnú koncesiu vymedzenú takto:

„Číselný znak KN (1)

Opis tovaru (2)

Ročná kvóta

(v tonách)

Koncesia v rámci limitov kvóty

ex 2106 90 98

Citrusové základy na prípravu nealkoholických nápojov obsahujúce najmenej 30 hmotnostných percent koncentrovaných ovocných štiav a najviac 50 hmotnostných percent sacharózy, neobsahujúce mlieko či mliečne produkty

5 550 (3)

33 % zníženie poľnohospodárskeho komponentu

2.   Ďalšie colné koncesie pre úpravu bilaterálnych koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty alebo produkty rybného hospodárstva sa dohodnú medzi stranami v súlade s ustanoveniami podľa prílohy.

Článok 3

Pravidlá pôvodu

Protokol 4 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 sa vypúšťa odkaz na nové členské štáty.

2.

Príloha IVa sa nahrádza takto:

„Bulharské znenie

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Hebrejské znenie

Image

3.

Príloha IVb sa nahrádza takto:

„Bulharské znenie

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Francúzske znenie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Talianske znenie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Lotyšské znenie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (názov krajiny/krajín)

no cumulation applied (3).

Hebrejské znenie

Image

DRUHÁ KAPITOLA

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 4

Dôkazy pôvodu a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy pôvodu riadne vydané Izraelom alebo novým členským štátom v rámci bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi sa podľa tohto protokolu v príslušných krajinách akceptujú za predpokladu, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu poskytuje preferenčné colné zaobchádzanie na základe preferenčných colných opatrení obsiahnutých v Euro-stredomorskej dohode alebo vo všeobecnom systéme preferencií Spoločenstva;

b)

dôkaz pôvodu a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz pôvodu sa predloží colným orgánom v priebehu štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na dovoz do Izraela alebo do nového členského štátu pred dátumom pristúpenia podľa bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi Izraelom a týmto novým členským štátom v tom čase, dôkaz pôvodu vydaný so spätnou platnosťou podľa týchto dohôd alebo opatrení sa môže tiež prijať, ak sa predloží colným orgánom v priebehu štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Izrael a nové členské štáty sú oprávnené zadržať povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, za predpokladu, že:

a)

takéto ustanovenie je upravené aj v dohode uzavretej medzi Izraelom a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválený vývozca uplatňuje pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa nahradia najneskôr do jedného roka od dátumu pristúpenia novými povoleniami vydanými podľa podmienok Euro-stredomorskej dohody.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu pôvodu vydaného na základe bilaterálnych dohôd o voľnom obchode alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu predkladať príslušné colné orgány Izraela alebo nových členských štátov a tieto orgány ich prijímajú počas obdobia troch rokov od vydania príslušného dôkazu pôvodu. Takéto overenie sa vykonáva v súlade s bilaterálnymi dohodami o voľnom obchode, ktoré boli platné ku dňu vydania dôkazu pôvodu.

Článok 5

Tovar v tranzite

1.   Ustanovenia Euro-stredomorskej dohody možno uplatňovať na taký tovar vyvážaný z Izraela do jedného z nových členských štátov alebo z jedného z nových členských štátov do Izraela, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 a ktorý je v deň pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v Izraeli, alebo v danom novom členskom štáte.

2.   Preferenčné zaobchádzanie možno poskytnúť za predpokladu, že colným orgánom dovážajúcej krajiny je do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predložený dôkaz pôvodu vydaný so spätnou platnosťou colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Izrael sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva si nebude uplatňovať nárok, požiadavku či žiadať o súhlas ani neupraví či neodoberie žiadnu koncesiu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 týkajúcu sa poľnohospodárskych produktov, spracovaných poľnohospodárskych produktov alebo produktov rybného hospodárstva, s výhradou – pre iné produkty než produkty spadajúce pod číselný znak KN 2106 90 98 – ukončenia rokovaní o novom dodatočnom protokole na úpravu bilaterálnych obchodných koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva podľa prílohy k tomuto protokolu.

Článok 7

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou Euro-stredomorskej dohody.

Príloha k tomuto protokolu tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 8

1.   Tento protokol schvaľuje Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Izrael v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov uvedených v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 9

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Tento protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 2007.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku, článok 2 ods. 1 tohto protokolu sa vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni podpísania tohto protokolu.

Článok 10

Tento protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v každom z úradných jazykov strán, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Článok 11

Text Euro-stredomorskej dohody vrátane príloh a protokolov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, ako aj text záverečného aktu a pripojených vyhlásení sa vyhotovia v bulharskom a rumunskom jazyku (4) a sú rovnako autentické ako pôvodné texty.

Tieto texty schvaľuje Asociačná rada.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Číselné znaky KN zodpovedajúce nariadeniu (ES) č. 1549/2006 (Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  V prípade „ex“ číselných znakov KN sa preferenčná schéma určuje spoločným uplatnením číselných znakov KN a príslušného opisu.

(3)  Pre rok 2007 sa táto kvóta stanoví na 3 240 ton.“

(4)  Bulharské a rumunské znenie dohovoru sa uverejní neskôr v mimoriadnom vydaní úradného vestníka.

PRÍLOHA

Dojednania platné pre obchodné koncesie na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

Strany sa dohodli, že súčasný objem obchodu a príslušné podmienky vstupu na trh medzi Izraelom a Bulharskom, ako aj Izraelom a Rumunskom na základe existujúcich bilaterálnych dohôd o voľnom obchode predstavuje minimálne množstvo pre úpravu bilaterálnych obchodných koncesií na poľnohospodárske produkty, spracované poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva podľa Euro-stredomorskej dohody o pristúpení, ktoré sa majú implementovať v rámci nového dodatočného protokolu.


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/75


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2007

o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2007/787/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou a článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane (2) bol podpísaný v mene Spoločenstva a jeho členských štátov v Bruseli 31. októbra 2007.

(2)

Protokol by sa mal schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva a jeho členských štátov.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (3).

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.

(3)  Pozri stranu 65 tohto úradného vestníka.


Komisia

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/76


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. septembra 2007

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o založení ES

(Vec COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler)

[oznámené pod číslom K(2007) 4275]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2007/788/ES)

(1)

Toto rozhodnutie prijaté podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) je určené spoločnosti DaimlerChrysler AG (ďalej len „DaimlerChrysler“) a týka sa poskytovania technických informácií potrebných na opravu motorových vozidiel značky Mercedes-Benz a Smart.

(2)

Technické informácie obsahujú údaje, metódy a inštrukcie, ktoré sú potrebné na kontrolu, opravu a výmenu poškodených/pokazených/použitých dielov motorového vozidla alebo na opravenie porúch ktorýchkoľvek systémov motorového vozidla. Obsahujú sedem hlavných kategórií:

základné parametre (dokumentácia všetkých referenčných hodnôt a požadovaných hodnôt merateľných hodnôt týkajúcich sa motorového vozidla, ako napríklad nastavenie točivého momentu motora, meranie vôle bŕzd, hydraulický tlak a tlak pneumatík),

schémy a opisy vykonaných opráv a údržbárskych prác (servisné knižky, technické dokumenty, ako napríklad plány vozidla, opis náradí potrebných na vykonanie určitej opravy a schematické alebo hydraulické zapojenie),

testovanie a diagnostika (vrátane chybovej diagnostiky/kódov chybových hlásení, softvéru a ostatných informácií potrebných na zistenie chýb na vozidlách) – mnohé, aj keď nie všetky tieto informácie sa nachádzajú v špeciálnych elektronických nástrojoch,

kódy, softvér a informácie, ktoré sú potrebné na preprogramovanie, obnovenie nastavení alebo opätovné spustenie elektronických riadiacich jednotiek (ECU), ktoré sa nachádzajú vo vozidle. Táto kategória súvisí s predchádzajúcou v tom, že na zistenie chýb sa často používajú tie isté elektronické nástroje a následne robia potrebné úpravy prostredníctvom elektronických riadiacich jednotiek,

informácie o náhradných dieloch vrátane katalógov dielov s kódmi a opismi a metódy identifikácie motorového vozidla (t. j. údaje týkajúce sa konkrétneho vozidla, ktoré opravovni umožňujú zistiť individuálne kódy dielov použitých pri jeho výrobe a tak určiť zodpovedajúce kódy kompatibilných originálnych náhradných dielov pre dané vozidlo),

osobitné informácie (oznámenia o zvolávacích akciách a o častých chybách),

materiály na odbornú prípravu.

(3)

V decembri 2006 začala Komisia konanie a zaslala spoločnosti DaimlerChrysler predbežné posúdenie zahŕňajúce predbežné stanovisko, že dohody, ktoré DaimlerChrysler uzatvoril so svojimi partnermi v oblasti poskytovania popredajných servisných služieb, vzbudzujú obavy, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES.

(4)

Podľa predbežného posúdenia Komisie sa zdá, že DaimlerChrysler pravdepodobne neposkytol určité kategórie technických opravárskych informácií po skončení prechodného obdobia stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1400/2002 (2). Okrem toho v čase, keď Komisia začala svoje zisťovanie, DaimlerChrysler ešte nezaviedol stále účinný systém umožňujúci nezávislým opravovniam neviazaný prístup k technickým opravárskym informáciám. Hoci DaimlerChrysler počas zisťovania Komisie zlepšil dostupnosť svojich technických informácií, konkrétne zriadením internetovej stránky venovanej technickým informáciám (ďalej len „TI stránka“) v júni 2005, zdá sa, že nezávislým opravovniam sú naďalej dostupné len neúplné informácie.

(5)

Z tohto predbežného posúdenia vyplynulo, že takýmto postupom bol ako relevantný trh dotknutý trh s poskytovaním opráv a údržby osobných vozidiel a takisto aj trh s poskytovaním technických informácií opravovniam Autorizované siete Mercedes-Benz a Smart mali veľmi vysoký trhový podiel na prvom z týchto trhov, kým na druhom trhu bol DaimlerChrysler jediným dodávateľom schopným poskytnúť všetky technické informácie potrebné pre opravovne jeho vozidiel.

(6)

DaimlerChrysler v dohodách o službách a dodávke náhradných dielov vyžaduje, aby členovia jeho autorizovaných sietí vykonávali celý rad opráv spojených s príslušnými značkami vozidiel a vystupovali ako veľkopredajcovia náhradných dielov. Komisia sa obáva, že prípadné negatívne dôsledky takýchto dohôd by mohla posilniť aj skutočnosť, že DaimlerChrysler neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, čím sú vlastne z poskytovania služieb vylúčené iné firmy, ktoré by chceli ponúkať odlišné opravárske služby.

(7)

Napokon Komisia dospela k predbežnému záveru, že opatrenia spoločnosti DaimlerChrysler týkajúce sa poskytovania jej technických informácií nezávislým opravovniam nezodpovedajú potrebám nezávislých opravovní, ani pokiaľ ide o rozsah dostupných informácií, ani pokiaľ ide o ich dostupnosť, a že takýto postup v kombinácii s podobnými postupmi ostatných výrobcov motorových vozidiel by mohol prispieť k zhoršeniu postavenia nezávislých opravovní na trhu. Mohlo by to významným spôsobom poškodiť spotrebiteľa, či už podstatným zmenšením ponuky náhradných dielov, zvýšením cien opravárenských služieb, alebo zmenšením výberu opravovní, a takisto viesť aj k problémom s bezpečnosťou a k nedostatočnému prístupu k inovatívnym opravovniam.

(8)

Okrem toho by skutočnosť, že DaimlerChrysler zjavne neposkytol nezávislým opravovniam primeraný prístup k technickým informáciám, mohla brániť uplatneniu výnimky podľa nariadenia (ES) č. 1400/2002 na dohody s jeho partnermi v oblasti popredajných servisných služieb, keďže podľa článku 4 ods. 2 nariadenia sa uvedená výnimka neuplatňuje, ak dodávateľ motorových vozidiel odmietne poskytnúť nezávislým operátorom prístup k technickým informáciám, diagnostickým alebo iným zariadeniam, nástrojom vrátane akéhokoľvek relevantného softvéru alebo školenia vyžadovaného na opravu a údržbu týchto motorových vozidiel. Podľa vysvetlenia uvedeného v odôvodnení 26 nariadenia nesmie v súvislosti s podmienkami týkajúcimi sa prístupu dochádzať k diskriminácii medzi autorizovanými a nezávislými operátormi.

(9)

Napokon Komisia dospela k predbežnému názoru, že v súvislosti s nedostatočným prístupom k technickým opravárskym informáciám sa na dohody uzatvorené medzi DaimlerChrysler a jeho autorizovanými opravovňami pravdepodobne nemôže uplatniť ustanovenie článku 81 ods. 3.

(10)

DaimlerChrysler ponúkol 14. februára 2007 Komisii záväzky s cieľom rozptýliť obavy uvedené v súvislosti s hospodárskou súťažou v predbežnom posúdení.

(11)

Podľa týchto záväzkov sa pri určovaní rozsahu informácií, ktoré sa majú poskytnúť, používa zásada nediskriminácie medzi nezávislými a autorizovanými opravovňami. V tejto súvislosti DaimlerChrysler zabezpečí, aby sa všetky technické informácie, nástroje, zariadenia, softvér a školenia nevyhnutné na realizáciu opráv a údržby jeho motorových vozidiel a poskytnuté zo strany alebo v mene DaimlerChrysler autorizovaným opravovniam a/alebo nezávislým dovozcom vozidiel značky Mercedes-Benz a Smart v ktoromkoľvek členskom štáte, takisto poskytli nezávislým opravovniam.

(12)

V záväzkoch sa spresňuje, že „technické informácie“ v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 zahŕňajú všetky informácie potrebné na opravu a údržbu motorových vozidiel značky Mercedes-Benz a Smart, poskytované autorizovaným opravovniam. Konkrétne sem patrí softvér, chybové kódy a iné parametre spolu s aktualizáciami, ktoré sú pri elektronických riadiacich jednotkách potrebné na zadanie alebo obnovenie nastavení odporúčaných spoločnosťou DaimlerChrysler, ďalej metódy identifikácie motorového vozidla, katalógy náhradných dielov, pracovné riešenia vyvinuté na základe praktických skúseností týkajúcich sa problémov typických pre ten-ktorý model alebo sériu, oznámenia o zvolávacích akciách a iné oznámenia o opravách, ktoré sa môžu realizovať bezplatne v rámci autorizovanej siete opravovní.

(13)

Prístup k nástrojom zahŕňa aj prístup k elektronickým diagnostickým alebo iným opravárskym nástrojom spolu s príslušným softvérom vrátane jeho pravidelných aktualizácií, ako aj popredajný servis týchto nástrojov.

(14)

Tieto záväzky zaväzujú DaimlerChrysler a s ním spojené podniky, nebudú však priamo záväzné pre nezávislých dovozcov motorových vozidiel značky Mercedes-Benz a Smart. Preto DaimlerChrysler súhlasil s tým, že sa v tých členských štátoch, do ktorých distribuuje svoje motorové vozidlá prostredníctvom nezávislých dovozcov, bude usilovať zmluvne zaviazať tieto podniky, aby nezávislým opravovniam bezplatne a na nediskriminačnej báze sprístupnili prostredníctvom svojich národných obchodných internetových stránok akékoľvek technické informácie alebo jazykové verzie takýchto technických informácií, ktoré dotknutí dovozcovia poskytli autorizovaným opravovniam v príslušnom členskom štáte a ktoré nezávislé opravovne nemajú k dispozícii na TI stránke.

(15)

Podľa odôvodnenia 26 nariadenia (ES) č. 1400/2002 nie je DaimlerChrysler povinný poskytovať nezávislým opravovniam technické informácie, ktoré by tretej strane umožnili obísť alebo vypnúť zabudované poplašné zariadenie proti odcudzeniu vozidla a/alebo rekalibrovať (3) elektronické zariadenia alebo zasahovať do zariadení, ktoré určujú výkon vozidla. Ako každú výnimku uvedenú v právnych predpisoch EÚ, aj odôvodnenie 26 je potrebné interpretovať veľmi úzko. V záväzkoch sa uvádza, že ak by sa aj DaimlerChrysler chcel odvolávať na túto výnimku, aby nezávislým opravovaniam nemusel poskytnúť technické informácie, zaviazal sa obmedziť množstvo neposkytnutých informácií len na tie, ktoré by mohli narušiť ochranu uvedenú v odôvodnení 26, a zabezpečiť, že absencia takýchto informácií nebude brániť nezávislým opravovniam vo výkone iných prác, ako sú práce uvedené v odôvodnení 26, vrátane prác na takých častiach, ako je elektronické riadenie motora, airbagy, napínače bezpečnostných pásov alebo prvky centrálneho uzamykania.

(16)

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1400/2002 sa stanovuje, že technické informácie musia byť sprístupnené takým spôsobom, ktorý vyhovuje potrebám nezávislých opravovní. Z uvedeného vyplýva tak sprístupnenie informácií, ako aj také stanovenie cien, pri ktorom sa zohľadní rozsah, v akom nezávislé opravovne využívajú dané informácie.

(17)

V súlade s týmto pravidlom sa v záväzkoch vysvetľuje, že DaimlerChrysler umiestni na TI stránku všetky technické informácie týkajúce sa modelov, ktoré boli uvedené na trh po roku 1996, a zabezpečí, aby sa na TI stránke alebo na akejkoľvek inej stránke, ktorá by ju mohla v budúcnosti nahradiť, nachádzali vždy všetky aktualizované technické informácie. Ak DaimlerChrysler bezodkladne a bezplatne sprístupní nezávislým opravovniam na svojej obchodnej internetovej stránke v dotknutom členskom štáte určité technické informácie týkajúce sa modelov uvedených na trh po roku 1996 alebo jazykové verzie týchto informácií, ktoré DaimlerChrysler alebo s ním spojené podniky poskytujú autorizovaným opravovniam v príslušnom členskom štáte a ktoré nie sú dostupné na TI stránke, bude sa to pokladať za splnenie záväzkov spoločnosťou DaimlerChrysler.

(18)

DaimlerChrysler vždy zabezpečí, aby bolo TI stránku možné kedykoľvek rýchlo nájsť a aby poskytovala zhodnú úroveň informácií, akú umožňujú metódy poskytovania technických informácií členom jeho autorizovaných sietí. Ak DaimlerChrysler alebo podnik konajúci v mene DaimlerChrysler sprístupní určité technické informácie autorizovaným opravovniam, najmä ak budú v jazykovom znení niektorého zo štátov EÚ, DaimlerChrysler zabezpečí, aby bolo toto jazykové znenie informácií bezodkladne umiestnené na TI stránke.

(19)

DaimlerChrysler stanovil ročný poplatok za prístup na TI stránku na 1 254 EUR (1 239 EUR za prístup do hlavnej časti WIS net, elektronický katalóg náhradných dielov na sieti je prístupný bezplatne, platí sa len ročný poplatok 15 EUR na pokrytie správnych výdavkov). S cieľom dodržať požiadavku vyváženosti stanovenú v nariadení DaimlerChrysler súhlasil s tým, že poskytne mesačnú, týždennú, dennú a hodinovú pomernú tarifu pre prístup na WIS net s cenou 180 EUR, 70 EUR, 20 EUR a 4 EUR. DaimlerChrysler sa zaviazal počas obdobia platnosti záväzkov zachovať tento systém spoplatnenia prístupu na stránku a nezvyšovať poplatky nad priemernú mieru inflácie v rámci EÚ.

(20)

Záväzky, ktoré na seba prevzal DaimlerChrysler, sa nedotýkajú žiadnych súčasných ani budúcich požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré by mohli zväčšiť rozsah technických informácií, ktoré musí DaimlerChrysler poskytnúť nezávislým operátorom, a/alebo stanoviť lepší spôsob poskytnutia týchto informácií.

(21)

DaimlerChrysler sa zaviazal akceptovať arbitráž na urovnanie sporu týkajúceho sa poskytovania technických informácií, ak si jej uplatnenie vyžiada nezávislá opravovňa alebo združenie takýchto opravovní. Arbitráž sa riadi vnútroštátnymi pravidlami pre arbitráž a hmotným právom, na ktorom sa DaimlerChrysler zmluvne dohodol s autorizovanými opravovňami v členskom štáte, v ktorom má žiadajúca strana svoje sídlo. DaimlerChrysler sa zaväzuje poskytnúť na požiadanie informácie o týchto pravidlách. Arbitrážny senát pozostáva z troch arbitrov menovaných v súlade s týmito pravidlami. Arbitrážou nie je dotknuté právo podať v danej záležitosti žalobu na príslušnom vnútroštátnom súde.

(22)

V rozhodnutí sa uvádza, že so zreteľom na uvedené záväzky už nejestvujú dôvody na zásah Komisie. Tieto záväzky budú záväzné do 31. mája 2010.

(23)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia vydal 9. júla 2007 súhlasné stanovisko.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1419/2006 (Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30). Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  T. j. modifikovať pôvodné nastavenia ECU odlišne od odporúčaní DaimlerChrysler.


5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/79


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa pozastavuje konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane uložené nariadením (ES) č. 1420/2007

(2007/789/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 4,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Rada uložila nariadením (ES) č. 1420/2007 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz silikomangánu (vrátane ferosilikomangánu) (ďalej len „SiMn“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a Kazachstane, ktorý je zaradený pod kódy KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11 (kód TARIC 8111001110) (ďalej len „príslušný výrobok“). Sadzba antidumpingového cla je v prípade výrobku s pôvodom v ČĽR 8,2 % a v prípade výrobku s pôvodom v Kazachstane 6,5 %.

(2)

Komisii boli poskytnuté informácie o zmene trhových podmienok, ktorá nastala po pôvodnom období prešetrovania uvedenom v nariadení (ES) č. 1420/2007, a ktorá by mohla byť dôvodom na pozastavenie uložených opatrení v súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia. Komisia preto preskúmala, či takéto pozastavenie bolo oprávnené.

B.   DÔVODY

(3)

V článku 14 ods. 4 základného nariadenia sa ustanovuje, že v záujme Spoločenstva môžu byť antidumpingové opatrenia pozastavené v prípade, že trhové podmienky sa dočasne zmenili do tej miery, že nie je pravdepodobné, že v dôsledku pozastavenia ich platnosti dôjde k pretrvávaniu ujmy, a ak sa výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo k tomuto rozhodnutiu vyjadriť a jeho pripomienky sa zohľadnili. V článku 14 ods. 4 sa ďalej uvádza, že príslušné antidumpingové opatrenia sa môžu kedykoľvek obnoviť, ak zanikne dôvod pre pozastavenie ich platnosti.

(4)

Od pôvodného obdobia prešetrovania bol zaznamenaný nárast svetových cien SiMn, čo svedčí o zmene trhovej situácie a trhových podmienok. Komisia preto vykonala ďalšie prešetrovanie na posúdenie posledného vývoja objemov a cien príslušného výrobku v období od 1. júla 2006 do 30. septembra 2007 a ich vplyvu na ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu Spoločenstva a na všeobecný záujem Spoločenstva.

(5)

Na základe zistených informácií bolo stanovené, že trhové ceny SiMn na trhu Spoločenstva sa zvýšili od pôvodného obdobia prešetrovania do tretieho štvrťroka 2007 asi o 69 %, t. j. z priemerne 622 EUR/t v treťom štvrťroku 2006 na priemerne 1 051 EUR/t v treťom štvrťroku 2007. Výrazný nárast asi o 42 % bol zaznamenaný najmä medzi druhým a tretím štvrťrokom 2007. Tento vývoj je možné pozorovať aj na iných významných trhoch na celom svete, ako pri dovoze SiMn do Spoločenstva.

(6)

SiMn je kľúčovou surovinou, ktorá sa používa na výrobu ocele. Uvedený nárast cien je možné vysvetliť prechodným nedostatkom ponuky v spojení s vyšším dopytom po SiMn na základe celosvetového zvýšenia dopytu po oceli. Z informácií o predchádzajúcich náhlych nárastoch cien ako napríklad v roku 2004 vyplýva, že takáto nerovnováha medzi dopytom a ponukou na tomto trhu má prechodný charakter. Ceny spravidla po úplnom vyčerpaní kapacitných rezerv SiMn klesnú na svoju dlhodobú úroveň.

(7)

Medzi pôvodným obdobím prešetrovania a obdobím od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007 sa trhový podiel dovozu SiMn s pôvodom v ČĽR a Kazachstane znížil o 0,6 percentuálnych bodov na 9,8 % celej spotreby Spoločenstva. Spotreba ES sa zvýšila o 20 %.

(8)

Od pôvodného obdobia prešetrovania sa situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva zlepšila. Medzi pôvodným obdobím prešetrovania a obdobím od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007 sa objem predaja zvýšil o 15 % a objem výroby o 19 %. Trhový podiel výrobného odvetvia Spoločenstva sa však znížil o 1,1 percentuálneho bodu na 23,8 %. Zisky sa výrazne zvýšili a rentabilita výrobného odvetvia Spoločenstva v treťom štvrťroku 2007 dosiahla úroveň 42 %, čím značne prekročila primeranú hodnotu 5 % stanovenú v pôvodnom prešetrovaní.

(9)

Ako je uvedené v odôvodneniach 157 až 163 nariadenia (ES) č. 1420/2007, očakávalo sa, že uloženie príslušných opatrení bude mať určitý negatívny, aj keď obmedzený vplyv na používateľov v podobe zvýšenia nákladov, ktorý vyplýva z možnej potreby hľadať nové alebo alternatívne zdroje zásobovania. Vzhľadom na prechodnú zmenu trhových podmienok a skutočnosť, že výrobnému odvetviu Spoločenstva v súčasnosti v jej dôsledku nevzniká ujma, akýkoľvek negatívny vplyv na používateľov by sa mohol odstrániť pozastavením opatrení. Z toho vyplýva záver, že pozastavenie je vo všeobecnom záujme Spoločenstva.

(10)

Vzhľadom na prechodnú zmenu trhových podmienok, a najmä vzhľadom na vysokú úroveň cien SiMn na trhu Spoločenstva, ktorá je podstatne vyššia ako úroveň poškodzujúca úroveň cien, ktorá sa stanovila v pôvodnom prešetrovaní, a vzhľadom na údajnú nerovnováhu medzi dopytom a ponukou príslušného výrobku sa predpokladá, že po pozastavení opatrení opätovne nedôjde k ujme spojenej s dovozom príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a Kazachstane. V súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia sa preto navrhuje pozastaviť platné opatrenia na obdobie deviatich mesiacov.

C.   KONZULTÁCIA S VÝROBNÝM ODVETVÍM SPOLOČENSTVA

(11)

Podľa článku 14 ods. 4 základného nariadenia Komisia informovala výrobné odvetvie Spoločenstva o svojom úmysle pozastaviť príslušné antidumpingové opatrenia. Výrobné odvetvie Spoločenstva dostalo príležitosť vyjadriť sa a proti pozastaveniu antidumpingových opatrení nevznieslo žiadne námietky.

D.   ZÁVER

(12)

Komisia preto usudzuje, že sú splnené všetky požiadavky na pozastavenie antidumpingového cla uloženého na príslušný výrobok v súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia. Antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1420/2007 by sa preto malo pozastaviť na obdobie deviatich mesiacov.

(13)

Komisia bude monitorovať vývoj dovozu a cien príslušného výrobku. Ak by kedykoľvek vznikla situácia, v ktorej by dovoz zvýšených objemov príslušného výrobku z ČĽR a Kazachstanu za dumpingové ceny pokračoval a následne spôsoboval ujmu odvetviu spoločenstva, Komisia s ohľadom na hmotnoprávne pravidlá na posúdenie ujmy podnikne potrebné kroky na obnovenie antidumpingového cla. V prípade potreby môže byť podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia zavedené predbežné preskúmanie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomangánu (vrátane ferosilikomangánu) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Kazachstane, ktorý je zaradený pod kódy KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11 (kód TARIC 8111001110), sa týmto pozastavuje na obdobie deviatich mesiacov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Pozri stranu 5 Ú. v. EÚ.


Európska centrálna banka

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/81


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. novembra 2007

o schválení objemu emisie mincí v roku 2008

(ECB/2007/16)

(2007/790/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 2,

so zreteľom na článok 1 rozhodnutia Rady 2007/503/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom 1. januára 2008 (1),

so zreteľom na článok 1 rozhodnutia Rady 2007/504/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou 1. januára 2008 (2),

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

Výnimka v prospech Cypru a Malty uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

(3)

V súčasnosti trinásť zúčastnených členských štátov, Cyprus a Malta predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2008, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2008

ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú zúčastnené členské štáty vydať v roku 2008, ako je uvedené v tejto tabuľke:

(v miliónoch EUR)

 

Emisia mincí určených na obeh a emisia mincí na zberateľské účely (neurčené na obeh) v roku 2008

Belgicko

130,0

Nemecko

655,0

Írsko

114,0

Grécko

97,3

Španielsko

550,0

Francúzsko

500,0

Taliansko

375,2

Cyprus

147,4

Luxembursko

49,0

Malta

56,7

Holandsko

57,5

Rakúsko

185,0

Portugalsko

50,0

Slovinsko

39,0

Fínsko

60,0

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. novembra 2007

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 32.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/83


ROZHODNUTIE RADY 2007/791/SZBP

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2007/749/SZBP o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/749/SZBP z 19. novembra 2007 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH) (1), a najmä na jej článok 12 ods. 1 v spojení s článkom 23 ods. 2 druhou zarážkou Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Dňa 19. novembra 2007 Rada prijala jednotnú akciu 2007/749/SZBP, ktorá určuje, že EUPM má pokračovať do 31. decembra 2009. O rozpočte na roky 2008 a 2009 sa má rozhodnúť na ročnom základe.

(2)

Mandát EUPM sa bude uplatňovať v súvislosti so situáciou, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Finančná referenčná čiastka určená na pokrytie výdavkov spojených s vykonávaním jednotnej akcie 2007/749/SZBP je na rok 2008 14 800 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, pričom platí výnimka, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 40.