ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 310

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
28. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1387/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1388/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1389/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa osemdesiaty deviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1390/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa zakazuje výlov homára štíhleho v zóne IIIa a vo vodách ES zón IIIb, IIIc a IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1391/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1267/2007 v odvetví bravčového mäsa

10

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/68/ES z 27. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokiaľ ide o určité zložky potravín ( 1 )

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/766/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2007, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov a oblastí spôsobilých na financovanie v rámci zložky cezhraničnej spolupráce nástroja predvstupovej pomoci na účely cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a prijímajúcimi krajinami na obdobie rokov 2007 až 2013

15

 

 

2007/767/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje výnimka z pravidiel pôvodu ustanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o niektoré produkty rybolovu dovážané z Falklandských ostrovov [oznámené pod číslom K(2007) 5393]

19

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1380/2007 z 26. novembra 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007)

22

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2796/95 zo 4. decembra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 290, 5.12.1995; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 18, s. 295)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1387/2007

z 27. novembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

62,6

TR

75,6

ZZ

69,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

75,9

ZZ

108,0

0709 90 70

MA

50,3

TR

116,7

ZZ

83,5

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

64,6

ZZ

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,8

HR

26,3

IL

68,7

TR

73,1

ZZ

57,7

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,2

TR

89,5

ZA

59,3

ZZ

74,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

71,0

MK

30,6

US

97,2

ZA

78,3

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

48,6

CN

47,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1388/2007

z 27. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 382/2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a najmä na jeho článok 71 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Je potrebné čo možno najviac zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku tak, aby sa uľahčil prístup k právnym predpisom a aby sa znížila administratívna záťaž hospodárskych subjektov a správnych orgánov.

(2)

Nariadením (ES) č. 1786/2003 sa udeľuje jednotná podpora pre všetky oprávnené produkty uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia nezávisle od ich zvláštnych charakteristík alebo od postupu ich výroby, a v dôsledku toho niektoré podmienky týkajúce sa postupov výroby dehydrovaného krmiva, ktorých cieľom bolo uľahčiť rozlišovanie medzi krmivom sušeným na slnku a dehydrovaným krmivom, už nie sú potrebné. To by malo umožniť rozvoj obchodného použitia a uľahčiť vývoj účinnejších výrobných metód, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Zároveň je vhodné objasniť, že schválenie spracovateľských podnikov zostáva naďalej podmienené tým, že sú tieto podniky schopné vyrábať sušené krmivo s dodržaním podmienok článku 9 nariadenia (ES) č. 1786/2003.

(3)

Z toho istého dôvodu nie sú viac potrebné povinnosti týkajúce sa výroby krmiva uvedené v článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 382/2005 (3); to by malo viesť k zníženiu administratívnych nákladov a nákladov na kontrolu.

(4)

S cieľom zefektívniť kontrolu spracovateľských podnikov na mieste je vhodné objasniť, že niektoré informácie treba poskytnúť príslušným úradom a že v správach z kontrol sa musia uvádzať skúmané dokumenty.

(5)

S cieľom doplniť informácie týkajúce sa bilancie spotreby energie použitej pri výrobe sušeného krmiva je vhodné pridať doplňujúci parameter.

(6)

Nariadenie (ES) č. 382/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Vzhľadom na to, že hospodársky rok 2007/2008 už prebieha, a aby nenastala situácia, že sa s hospodárskymi subjektmi v tomto odvetví bude zaobchádzať podľa toho, kedy podali žiadosť, malo by sa toto nariadenie uplatňovať až od hospodárskeho roku 2008/2009.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Spoločného riadiaceho výboru pre obilniny a priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 382/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

pod pojmom ‚sušené krmivo‘ sa rozumejú produkty uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003;

2.

‚ďalšie podobné krmivá‘ znamenajú všetky rastlinné krmivá, ktoré prešli umelým tepelným sušením a patria pod číselný znak KN 1214 90 90, a to najmä:

trávnaté strukoviny,

trávy,

zelené obilniny – celá rastlina, nezrelé zrno, uvedené v bode I prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1782/2003;

3.

‚spracovateľský podnik‘ znamená podnik na spracovanie sušeného krmiva uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 1786/2003, náležite schválený členským štátom, v ktorom sa podnik nachádza;

4.

‚nákupca krmiva na sušenie a/alebo mletie‘ znamená fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v článku 10 písm. c) bode iii) nariadenia (ES) č. 1786/2003, riadne schválenú členským štátom, na teritóriu ktorého pôsobí, ktorá nakupuje u výrobcov čerstvé krmivo, aby ho dodala spracovateľským podnikom;

5.

‚dávka‘ znamená stanovené množstvo krmiva jednotnej kvality v zmysle jeho zloženia, miery vlhkosti a obsahu proteínov, ktoré naraz opustí spracovateľský podnik;

6.

‚zmes‘ znamená výrobok určený na kŕmenie zvierat obsahujúci sušené krmivo, ktoré bolo sušené a/alebo mleté spracovateľským podnikom, a prímesi.

‚Prímesi‘ znamenajú výrobky iného charakteru ako sušené krmivo vrátane viažucich látok a aglomerátov alebo výrobky toho istého charakteru, ale sušené a/alebo mleté inde.

Sušené krmivo, ktorého obsah prímesi nepresahuje 3 % z celkovej hmotnosti konečného výrobku, sa nepovažuje za zmes, ak spĺňa podmienku, že celkový obsah dusíkatých látok v porovnaní s usušenou hmotou prímesi nepresahuje 2,4 %;

7.

‚poľnohospodárske parcely‘ znamenajú parcely identifikované v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych parciel integrovaného systému riadenia a kontroly, uvedeného v článkoch 18 a 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (4);

8.

‚jednotná žiadosť o podporu‘ znamená žiadosť o podporu uvedenú v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článkoch 12 a 14 nariadenia (ES) č. 796/2004;

9.

‚koncový príjemca dávky sušeného krmiva‘ znamená poslednú osobu, ktorá dostala túto dávku v rovnakej forme, v akej opustila spracovateľský podnik, na účely spracovania sušeného krmiva alebo jeho použitia na kŕmenie zvierat.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Výrobky, na ktoré sa podpora vzťahuje

Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa poskytnutie podpory uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 vzťahuje na sušené krmivo, ktoré zodpovedá, okrem údajov uvedených v článku 9 daného nariadenia, požiadavkám uvedenia krmiva pre zvieratá na trh a ktoré opúšťa v čistom stave alebo v zmesi skladové priestory spracovateľského podniku alebo akékoľvek iné skladové miesto mimo podniku, ak nemôže byť uskladnené v týchto priestoroch, ktoré dáva dostatočné záruky na účely kontroly uskladneného krmiva a ktoré bolo vopred schválené príslušným úradom.

Nárok na podporu je limitovaný množstvom produktov získaných sušením krmiva vyprodukovaného na parcelách používaných na poľnohospodárske účely v zmysle článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

3.

V článku 5 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

Opis technických zariadení, najmä zariadení na umelé sušenie teplom a zariadení na mletie, s označením kapacity odparovania za hodinu a prevádzkovej teploty a zariadení na váženie, umožňujúcich získať konečný produkt, ktorý spĺňa požiadavky vlhkosti a minimálneho obsahu proteínov uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1786/2003;“.

4.

Z článku 6 sa vypúšťa písmeno d).

5.

Článok 8 sa zrušuje.

6.

V článku 10 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Stanovenie obsahu vlhkosti a obsahu surového proteínu uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1786/2003 sa vykonáva formou odoberania vzoriek z objemu neprevyšujúceho 110 ton z každej dávky sušeného krmiva opúšťajúceho spracovateľský podnik alebo zmesí sušeného krmiva na základe metódy definovanej smernicami Komisie 76/371/EHS (5), 71/393/EHS (6) a 72/199/EHS (7).

7.

V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Spracovateľské podniky stanovujú systematickým vážením skutočné množstvo krmiva určeného na sušenie a/alebo krmiva určeného na mletie, ktoré je im dodané na spracovanie.“

8.

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Spracovateľské podniky vedú samostatné skladové účtovníctvo pre všetky kategórie sušeného krmiva uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003.“

9.

V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné úrady pristupujú minimálne raz za hospodársky rok ku kontrole skladového účtovníctva všetkých spracovateľských podnikov podľa článku 12, najmä ku kontrole nadväznosti medzi skladovým a finančným účtovníctvom vrátane výpisov z bánk a príslušných faktúr.“

10.

V článku 28 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Každá kontrola na mieste je predmetom podrobnej správy o vykonaní kontroly, ktorá presne opisuje rôzne aspekty kontroly, najmä skúmané dokumenty a registre.“

11.

V prílohe I sa riadok označený písmenom „e“ nahrádza takto:

 

Predmet

Jednotka

Množstvo

„e1

Špecifická priemerná spotreba

Megajoul na kilogram dehydrovaného krmiva

 

e2

Použitá energia na tonu odparenej vody

Megajoul na kilogram odparenej vody“

 

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od hospodárskeho roku 2008/2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 456/2006 (Ú. v. EÚ L 82, 21.3.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 116/2007 (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2007, s. 7).

(4)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.“

(5)  Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 279, 20.12.1971, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6.“


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1389/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa osemdesiaty deviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov rozhodol 14. novembra 2007 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1291/2007 (Ú. v. EÚ L 287, 1.11.2007, s. 12).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Zo zoznamu pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa vypúšťajú tieto záznamy:

„(a)

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (f.k.a. AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (f.k.a. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy;

(b)

AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (a.k.a. AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (f.k.a. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy;

(c)

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 07341170152; DIČ: IT 07341170152;

(d)

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (predtým známa ako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adresa: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Švajčiarsko. Ďalšie informácie: Predsedom komory MIGA je Ahmed Idris Nasreddin;

(e)

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. Ďalšie informácie: a) Daňové identifikačné číslo: 01406430155, b) Číslo platcu DPH: IT 01406430155;

(f)

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. č. 12, Yenibosna, Istanbul, Turecko. Poznámka: adresa uvedená pod písmenom b) poslednou adresou uvedenou pre tento záznam v zozname Archívu zahraničných investícií Štátnej pokladne Turecka (Foreign Investment Archives of the Turkish Treasury);

(g)

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 08557650150; DIČ: IT 08557650150;

(h)

NASCOTEX S.A., (a.k.a. INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (a.k.a. INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroko;

(i)

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 03464040157; DIČ: IT 03464040157;

(j)

NASREDDIN FOUNDATION, (a.k.a. NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko;

(k)

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (a.k.a. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy;

(l)

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (a.k.a. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko; Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko.“

(2)

Zo zoznamu pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa tento záznam:

„Ahmed Idris Nasreddin [alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko, b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko, c) 10, Route De Cap Spartel, Tanger, Maroko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangeri, Maroko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 22.11.1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (v súčasnosti Eritrea). Štátna príslušnosť: Taliansko. Národné identifikačné číslo: taliansky preukaz totožnosti č. AG 2028062 (platný do 7.9.2005); Zahraničný preukaz totožnosti č. K 5249. Talianske daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ďalšie informácie: a) v roku 1994 opustil pán Nasreddin svoje miesto pobytu na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko Švajčiarsko a presťahoval sa do Maroka, b) predseda organizácie Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.“


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1390/2007

z 27. novembra 2007,

ktorým sa zakazuje výlov homára štíhleho v zóne IIIa a vo vodách ES zón IIIb, IIIc a IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členskou štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

74

Členský štát

Nemecko

Populácia

NEP/3A/BCD

Druh

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

Zóna

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

Dátum

13.11.2007


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1391/2007

z 27. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1267/2007 v odvetví bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3444/90 z 27. novembra 1990, ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),

keďže:

Po preskúmaní situácie sa zistilo, že zo strany záujemcov hrozí nadmerné využívanie režimu pomoci pre súkromné skladovanie zavedeného nariadením Komisie (ES) č. 1267/2007 (2). Uplatňovanie uvedeného nariadenia je preto potrebné pozastaviť a príslušné žiadosti zamietnuť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1267/2007 sa pozastavuje od 28. novembra 2007 do 4. decembra 2007.

2.   Žiadosti podané od 27. novembra 2007, o schválení ktorých sa malo rozhodnúť počas tohto obdobia, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 53.


SMERNICE

28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/11


SMERNICA KOMISIE 2007/68/ES

z 27. novembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokiaľ ide o určité zložky potravín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1), a najmä na jej článkok 6 ods. 11 tretí pododsek a článok 21,

keďže:

(1)

Prílohou IIIa k smernici 2000/13/ES sa ustanovuje zoznam zložiek potravín, ktoré sa musia uvádzať na označení potravín, keďže môžu u citlivých jedincov vyvolávať nepriaznivé reakcie.

(2)

V smernici 2000/13/ES sa ustanovuje možnosť vyňať z požiadavky týkajúcej sa označovania tie zložky alebo látky, ktoré sú získané zo zložiek uvedených v zozname v prílohe IIIa, v prípade ktorých bolo vedecky dokázané, že za špecifických okolností pravdepodobne nevyvolávajú nepriaznivé reakcie.

(3)

V smernici Komisie 2005/26/ES (2) sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok dočasne vylúčených z rozsahu požiadavky týkajúcej sa označovania do 25. novembra 2007.

(4)

Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) bolo predložených niekoľko žiadostí o trvalú výnimku z požiadavky týkajúcej sa označovania. Tieto žiadosti sa týkajú látok, na ktoré sa vzťahujú dočasné výnimky stanovené smernicou 2005/26/ES. Na základe stanovísk EFSA a iných dostupných informácií možno skonštatovať, že určité zložky alebo látky získané zo zložiek uvedených v zozname v prílohe IIIa k smernici 2000/13/ES za špecifických okolností pravdepodobne nevyvolávajú u citlivých jedincov nepriaznivé reakcie.

(5)

Tieto zložky alebo látky získané z týchto zložiek by sa preto mali natrvalo vylúčiť z prílohy IIIa k smernici 2000/13/ES.

(6)

Príloha IIIa k smernici 2000/13/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Vzhľadom na termín stanovený v článku 6 ods. 11 druhom pododseku smernice 2000/13/ES by sa smernica 2005/26/ES mala 26. novembra 2007 zrušiť.

(8)

V snahe vyhnúť sa rozkolom na trhu je potrebné, aby sa táto smernice uplatňovala od 26. novembra 2007.

(9)

Predpokladalo sa, že táto smernica by mohla byť prijatá a uverejnená v dostatočnom čase pred 26. novembrom 2007, čím by sa priemyselnému odvetviu poskytol čas na prispôsobenie sa novým predpisom. Keďže v praxi to nebolo možné, zdá sa, že je potrebné prijať dočasné opatrenia, ktorými by sa umožnilo uplatňovanie nových predpisov. V skutočnosti budú mať zmeny v predpisoch týkajúcich sa označovania vplyv na priemyselné odvetvie, najmä na malé a stredné podniky, ktoré potrebujú adaptačné obdobie na bezproblémový prechod na nové požiadavky označovania.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IIIa k smernici 2000/13/ES sa od 26. novembra 2007 nahrádza textom v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. mája 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Smernica 2005/26/ES sa zrušuje 26. novembra 2007.

Členské štáty povolia, aby sa s potravinami umiestnenými na trhu alebo označenými pred 31. májom 2009, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 2005/26/ES, obchodovalo dovtedy, kým sa zásoby nevyčerpajú.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/142/ES (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 110).

(2)  Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 33. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2005, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IIIa

Zložky uvedené v článku 6 ods. 3a, 10 a 11

1.

Obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky z nich okrem:

a)

pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy (1);

b)

pšeničných maltodextrín (1);

c)

jačmenného glukózového sirupu;

d)

obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.

2.

Kôrovce a výrobky z nich.

3.

Vajcia a výrobky z nich.

4.

Ryby a výrobky z nich okrem:

a)

rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidových prípravkov;

b)

rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.

5.

Arašidy a výrobky z nich.

6.

Sójové zrná a výrobky z nich okrem:

a)

úplne rafinovaného sójového oleja a tuku (1);

b)

prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu;

c)

fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu;

d)

fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.

7.

Mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem:

a)

srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje;

b)

laktitolu.

8.

Orechy, t. j. mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu (Anacardium occidentale), peknanové orechy [Carya illinoiesis (Wangenh). K. Koch], para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich okrem:

a)

orechov používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.

9.

Zeler a výrobky z neho.

10.

Horčica a výrobky z nej.

11.

Sezamové semená a výrobky z nich.

12.

Kysličník siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/liter vyjadrené ako SO2.

13.

Vlčí bôb a výrobky z neho.

14.

Mäkkýše a výrobky z nich.“


(1)  Ako aj výrobky z nich, pokiaľ proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti stanovený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. novembra 2007,

ktorým sa stanovuje zoznam regiónov a oblastí spôsobilých na financovanie v rámci zložky cezhraničnej spolupráce nástroja predvstupovej pomoci na účely cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a prijímajúcimi krajinami na obdobie rokov 2007 až 2013

(2007/766/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 (2), a najmä na jeho článok 88 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1085/2006 zložka cezhraničnej spolupráce IPA môže podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi prijímacími krajinami a členskými štátmi. V takom prípade sa podpora podľa zložky cezhraničnej spolupráce IPA vzťahuje na regióny na oboch stranách príslušnej hranice alebo hraníc, buď pozemných, alebo morských.

(2)

Podľa článku 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 718/2007 na účely cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a prijímajúcimi krajinami sú oblasťami oprávnenými na financovanie regióny úrovne NUTS 3 alebo ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti pozdĺž pozemných hraníc medzi Spoločenstvom a prijímajúcimi krajinami a pozdĺž morských hraníc medzi Spoločenstvom a prijímajúcimi krajinami, ktoré sú obvykle od seba vzdialené najviac 150 kilometrov, berúc do úvahy možné úpravy pre zabezpečenie koherencie a kontinuity spolupráce.

(3)

Článok 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 718/2007 stanovuje, že bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme zoznam oprávnených regiónov v Spoločenstve a prijímajúcich krajinách, ktorý bude platný do 31. decembra 2013,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Na účely cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a prijímajúcimi krajinami IPA podľa článku 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 718/2007 oblasti oprávnené na financovanie podľa zložky cezhraničnej spolupráce IPA sú uvedené v prílohe I (členské štáty) a v prílohe II (prijímajúce krajiny).

V Bruseli 14. novembra 2007

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM REGIÓNOV ÚROVNE NUTS 3 V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH OPRÁVNENÝCH NA FINANCOVANIE NA ÚČELY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A PRIJÍMAJÚCIMI KRAJINAMI IPA

BG412

Sofia

BG414

Pernik

BG415

Kyustendil

BG341

Burgas

BG343

Yambol

BG311

Vidin

BG312

Montana

BG413

Blagoevgrad

BG422

Haskovo

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR115

Kavala

GR123

Kilkis

GR124

Pella

GR126

Serres

GR127

Chalkidiki

GR132

Kastoria

GR134

Florina

GR143

Magnisia

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR222

Kerkyra

GR242

Evvoia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR422

Kyklades

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITD58

Forlì–Cesena

ITD59

Rimini

ITE31

Pesaro–Urbino

ITE32

Ancona

ITE33

Macerata

ITE34

Ascoli Piceno

ITF12

Teramo

ITF13

Pescara

ITF14

Chieti

ITF22

Campobasso

ITF41

Foggia

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

CY000

Kypros/Kibris

HU223

Zala

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU331

Bács–Kiskun

HU333

Csongrád

RO413

Mehedinți

RO422

Caraș–Severin

RO424

Timiș

SI011

Pomurska

SI012

Podravska

SI014

Savinjska

SI016

Spodnjeposavska

SI018

Notranjsko–kraška

SI024

Obalno–kraška

SI017

Jugovzhodna Slovenija


PRÍLOHA II

ZOZNAM OBLASTÍ ROVNOCENNÝCH S REGIÓNMI ÚROVNE NUTS 3 V PRIJÍMAJÚCICH KRAJINÁCH IPA OPRÁVNENÝCH NA FINANCOVANIE NA ÚČELY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A PRIJÍMAJÚCIMI KRAJINAMI IPA

Albánsko

Regióny:

 

Durrës

 

Fier

 

Gjirokastër

 

Korçë

 

Lezhë

 

Shkodër

 

Tirana

 

Vlorë

Bosna a Hercegovina

Hospodársky región Hercegovina, ktorý zahŕňa nasledujúce samosprávne celky:

 

Bileča

 

Čapljina

 

Čitluk

 

Gacko

 

Grude

 

Jablanica

 

Konjic

 

Kupres

 

Livno

 

Ljubinje

 

Ljubuški

 

Mostar

 

Istočni Mostar

 

Neum

 

Nevesinje

 

Posušje

 

Prozor/Rama

 

Ravno

 

Široki Brijeg

 

Stolac

 

Berkovići

 

Tomislav grad

 

Trebinje

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Regióny:

 

East

 

North-East

 

Pelagonija

 

South-East

 

Vardar

Chorvátsko

Oblasti:

 

Dubrovnik-Neretva

 

Istria

 

Karlovac

 

Koprivnica-Križevci

 

Krapina-Zagorje

 

Lika-Senj

 

Međimurje

 

Osijek-Baranja

 

Primorje-Gorski kotar

 

Šibenik-Knin

 

Split-Dalmatia

 

Varaždin

 

Virovitica-Podravina

 

Zadar

 

Zagreb

Čierna Hora

Samosprávne celky:

 

Bar

 

Budva

 

Cetinje

 

Danilovgrad

 

Herceg Novi

 

Kotor

 

Nikšić

 

Podgorica

 

Tivat

 

Ulcinj

Srbsko vrátane Kosova (1)

Okresy:

 

Borski

 

Branicevski

 

Central Banat

 

Jablanicki

 

Nisavski

 

North Backa

 

North Banat

 

Pcinjski

 

Pirotski

 

South Backa

 

South Banat

 

West Backa

 

Zajecarski

Turecko

Provincie:

 

Antalya

 

Aydin

 

Balikesir

 

Canakkale

 

Edirne

 

Izmir

 

Kirklareli

 

Mersin (Içel)

 

Mugla


(1)  Tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244.


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2007,

ktorým sa ustanovuje výnimka z pravidiel pôvodu ustanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o niektoré produkty rybolovu dovážané z Falklandských ostrovov

[oznámené pod číslom K(2007) 5393]

(2007/767/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (1), a najmä na článok 37 prílohy III k uvedenému rozhodnutiu,

keďže:

(1)

Komisia 7. augusta 2002 prijala rozhodnutie 2002/644/ES (2), ktorým sa ustanovuje výnimka z pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zohľadnila osobitná situácia Falklandských ostrovov vzhľadom na rozličné druhy mrazených rýb číselného znaku KN 0303, rozličné druhy mrazeného rybieho filé číselného znaku KN 0304 a mrazených kalmárov Loligo a kalmárov Illex číselného znaku KN 0307. Platnosť tejto výnimky sa skončila 31. augusta 2007.

(2)

Dňa 31. júla 2007 Falklandské ostrovy požiadali o novú výnimku na päťročné obdobie z pravidiel pôvodu uvedených v prílohe III k rozhodnutiu 2001/822/ES. Táto žiadosť sa vzťahuje na celkové ročné množstvo 16 200 ton mrazených rýb číselného znaku KN 0303, 5 100 ton mrazeného rybieho filé číselného znaku KN 0304, ako aj 57 900 ton mrazených kalmárov Loligo a 47 200 ton mrazených kalmárov Illex číselného znaku KN 0307.

(3)

Falklandské ostrovy založili svoju žiadosť na skutočnosti, že pre mrazené ryby, mrazené rybie filé a kalmáre Loligo je čoraz ťažšie najímať posádky na svoje rybárske plavidlá a spracovateľské lode zo ZKÚ, Spoločenstva alebo štátov AKT. Pokiaľ ide o kalmára Illex, Falklandské ostrovy uviedli, že personál zo ZKÚ, Spoločenstva alebo štátov AKT nemá v súčasnosti všetky požadované rybárske kvalifikácie. Nedostatok personálu zo ZKÚ, Spoločenstva alebo štátov AKT vyplýva najmä z osobitnej geografickej polohy Falklandských ostrovov a nedá sa napraviť zvýšením prítomnosti rybárskych flotíl Spoločenstva vo Falklandskej oblasti.

(4)

Mala by sa povoliť výnimka z pravidiel pôvodu definovaných v prílohe III k rozhodnutiu 2001/822/ES pre výrobky zatriedené do číselného znaku KN 0303 a 0304, kalmáre Loligo číselného znaku KN 0307 49 35 a kalmáre Illex číselného znaku KN 0307 99 11. Výnimka je podľa článku 37 ods. 1 uvedenej prílohy opodstatnená, predovšetkým pokiaľ ide o rozvoj existujúceho miestneho priemyselného odvetvia. Výnimka z článku 3 ods. 2 písm. d) prílohy III poskytne miestnym rybárskym spoločnostiam väčšiu istotu a umožní im investovať do nových činností a trhov. Výnimka povolená v roku 2002 sa využila len vo veľmi malej miere (51 620 ton pre číselný znak KN 0303, 35 320 ton pre číselný znak KN 0304, 52 348 ton pre kalmáre Loligo a 6 720 ton pre kalmáre Illex za obdobie piatich rokov). Preto by sa ďalšia výnimka mala udeliť na nasledujúce celkové ročné množstvá, pri ktorých sa vychádza z celkových ročných množstiev v rámci výnimky z roku 2002, t. j. 12 500 ton pre číselný znak KN 0303, 5 100 ton pre číselný znak KN 0304, 34 600 ton pre kalmáre Loligo číselného znaku KN 0307 49 35 a 31 000 ton pre kalmáre Illex číselného znaku KN 0307 99 11.

(5)

Pokiaľ sa dodržia určité podmienky týkajúce sa množstiev, dohľadu a doby trvania, výnimka nebude mať za následok vážnu ujmu na existujúcom priemysle v Spoločenstve alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch.

(6)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa určujú pravidlá správy colných kvót. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať mutatis mutandis na správu množstva, na ktoré sa daná výnimky udeľuje.

(7)

Účinnosť rozhodnutia 2001/822/ES sa končí 31. decembra 2011, a preto by sa malo ustanoviť, že výnimka sa bude uplatňovať po 31. decembri 2011 aj naďalej, ak sa prijme nové rozhodnutie týkajúce sa pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu alebo ak sa predĺži účinnosť rozhodnutia 2001/822/ES.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ako výnimka z prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES sa produkty rybolovu uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, vylovené z mora mimo teritoriálnych vôd, považujú za pôvodné na Falklandských ostrovoch podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa uplatňuje na ryby vylovené z mora plavidlami alebo rybárskymi spracovateľskými loďami a na ročné množstvá stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré sa dovážajú do Spoločenstva z Falklandských ostrovov od 1. decembra 2007 do 30. novembra 2012.

Plavidlá a rybárske spracovateľské lode uvedené v prvom odseku musia spĺňať kritériá ustanovené v článku 3 ods. 2 prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES s výnimkou písmena d).

Článok 3

Články 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sa vzťahujú na správu colných kvót, sa uplatňujú mutatis mutandis na správu množstiev uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Colné orgány Falklandských ostrovov prijmú nevyhnutné opatrenia na vykonávanie kontrol množstiev vyvezených produktov uvedených v článku 1.

Na tento účel musia všetky osvedčenia, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vydajú, obsahovať odkaz na toto rozhodnutie.

Príslušné orgány Falklandských ostrovov predložia Komisii každé tri mesiace výkaz množstiev, vzhľadom na ktoré boli vydané sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s týmto rozhodnutím, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

V odseku 7 sprievodných osvedčení EUR.1, ktoré boli vydané na základe tohto rozhodnutia, sa uvádza jedna z týchto poznámok:

„Derogation – Decision No …“;

„Dérogation – Décision no …“,

v ktorej sa uvádza číslo tohto rozhodnutia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. decembra 2007 do 30. novembra 2012.

Ak sa po 31. decembri 2011 prijme nový preferenčný režim, ktorým sa nahradí rozhodnutie 2001/822/ES, alebo ak sa platnosť súčasného režimu predĺži, toto rozhodnutie sa bude naďalej uplatňovať až do skončenia platnosti toho nového režimu alebo predĺženého súčasného režimu, ale v každom prípade nie dlhšie ako do 30. novembra 2012.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/249/ES (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 211, 7.8.2002, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2006, s. 6).


PRÍLOHA

Poradové č.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Celkové ročné množstvo (1)

(v tonách)

09.1914

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

12 500

09.1915

ex 0304

Rybie filé, mrazené

5 100

09.1916

0307 49 35

Mrazené kalmáre druhu Loligo Patagonica (Loligo gahi)

34 600

09.1917

0307 99 11

Mrazené kalmáre rodu Illex

31 000


(1)  Celkové ročné množstvo sa vzťahuje na všetky druhy.


Korigendá

28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/22


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1380/2007 z 26. novembra 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky

( Úradný vestník Európskej únie L 309 z 27. novembra 2007 )

Na strane 23, v tabuľke v prvom stĺpci „Identifikačné číslo doplnkovej látky“:

namiesto:

„4d62“,

má byť:

„4a 62“.


28.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/22


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2796/95 zo 4. decembra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečebných prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290 z 5. decembra 1995 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 18, s. 295)

Na strane 297 v prílohe v tabuľke zmenenej a doplnenej prílohy II v prvom stĺpci:

namiesto:

„3.6.

Benzoyl benzoát“

má byť:

„3.6.

Benzyl benzoát“.