ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 309

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
27. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1377/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 889/2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1378/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1379/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci Bazilejského dohovoru ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1380/2007 z 26. novembra 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1381/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2133/2001 o úprave a zaistení položiek pre potreby správy určitých tarifných kvót a tarifných stropov Spoločenstva v sektore obilnín (pokiaľ ide o zvýšenie koncesií tarifných kvót zo strany Spoločenstva na krmivo pre ryby z Faerských ostrovov patriace pod číselné znaky KN ex23099010, ex23099031 a ex23099041)

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1382/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o dovozný režim pre bravčové mäso

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Turecka do Spoločenstva

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1377/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 889/2005, ktorým sa ukladajú určité reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu č. 2007/654/SZBP z 9. októbra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2005/440/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 889/2005 (2) boli uložené reštriktívne opatrenia voči Konžskej demokratickej republike (KDR) v súlade so spoločnou pozíciou 2005/440/SZBP a s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1596 (2005) a s nasledujúcimi príslušnými rezolúciami.

(2)

Rezolúciou č. 1771 (2007) z 10. augusta 2007 Bezpečnostná rada OSN okrem iného rozhodla, že reštriktívne opatrenia týkajúce sa technickej pomoci by sa nemali vzťahovať na poskytnutie príslušnej technickej pomoci, ktoré bolo vopred oznámené výboru ustanovenému na základe odseku 8 rezolúcie č. 1533 (2004) a ktoré odsúhlasila vláda KDR, ak je takáto pomoc určená výlučne na podporu armádnych a policajných jednotiek KDR, ktoré sú v procese integrácie v provinciách severného a južného Kivu a oblasti Ituri. Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 889/2005.

(3)

Je tiež potrebné uviesť do súladu nariadenie (ES) č. 889/2005 s vývojom v poslednom období vo veci ukladania sankcií, pokiaľ ide o identifikáciu príslušných orgánov, zodpovednosť za porušovanie a súdnu právomoc,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Odchylne od článku 2 príslušné orgány uvedené na internetových stránkach uvedených v prílohe 1 môžu v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, povoliť poskytovanie:

a)

technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci súvisiacej so zbraňami a príbuzným materiálom výlučne na podporu misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (‚MONUC‘) a pre jej použitie;

b)

technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci súvisiacej so zbraňami a príbuzným materiálom výlučne na podporu alebo použitie pre armádne a policajné jednotky v KDR pod podmienkou, že uvedené jednotky:

i)

dokončili svoj integračný proces alebo

ii)

pôsobia pod velením ‚integrovaného vojenského štábu‘ ozbrojených síl alebo pod velením štátnej polície KDR, alebo

iii)

sú v procese integrácie na území KDR mimo provincií severného a južného Kivu a oblasti Ituri;

c)

technickej pomoci, ktorú odsúhlasila vláda KDR a ktorá je určená výlučne na podporu armádnych a policajných jednotiek KDR, ktoré sú v procese integrácie v provinciách severného a južného Kivu a oblasti Ituri, ak bolo poskytnutie takejto pomoci alebo služieb vopred oznámené sankčnému výboru; a

d)

technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci súvisiacej s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výlučne na humanitárne alebo ochranné použitie, ak bolo poskytnutie takejto pomoci alebo služieb vopred oznámené sankčnému výboru.

2.   Na činnosti, ktoré sa už uskutočnili, sa neudeľujú žiadne povolenia.“

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Zákaz ustanovený v článku 2 písm. b) nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb alebo subjektov, ak nevedeli a nemali opodstatnený dôvod domnievať sa, že by svojím konaním mohli porušiť tento zákaz.“

3.

vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v článku 3 ods. 1 a označia ich na internetových stránkach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe.

2.   štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto článku a oznámia jej všetky následné zmeny a doplnenia.“

4.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Spoločenstva, vrátane jeho vzdušného priestoru,

b)

na palube každého lietadla alebo každého plavidla podliehajúceho súdnej právomoci členského štátu,

c)

na každú osobu, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu, bez ohľadu na to, či sa nachádza na území alebo mimo územia Spoločenstva,

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu,

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Spoločenstve.“

5.

príloha sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. EÚ L 264, 10.10.2007, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Internetové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 3 a 6a a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

VEĽKÁ BRITÁNIA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa na zasielanie oznámení určených Európskej komisii:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgicko)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176 55585

Fax: (32 2) 299 0873“


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1378/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1379/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci Bazilejského dohovoru

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1,

keďže:

(1)

V rámci dohody dosiahnutej na 8. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorá sa konala 27. novembra až 1. decembra 2006, sa vyžaduje zmena a doplnenie príloh IA, IB, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadov. Zmeny a doplnenia sa vzťahujú na nahradenie jednotiek „kg“ a „litre“ jednotkami „metrických ton (t)“ a „m3“ v položke 5 v doklade o oznámení v prílohe IA, v položkách 5 a 18 v doklade o pohybe v prílohe IB a v položkách 3 a 14 informácií o náklade v prílohe VII, doplnenie novej položky 17 v doklade o pohybe, zmenu a doplnenie poznámky pod čiarou č. 1 v informáciách o preprave a odkazov na usmernenia v bodoch I.4 až 9 v prílohe VIII, ktoré sa týkajú nakladania spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia. V záujme zrozumiteľnosti by sa tieto prílohy mali nahradiť.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy IA, IB, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA I

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IA

Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Príloha IB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IB

Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

SPRIEVODNÉ INFORMÁCIE K PREPRAVÁM ODPADU, AKO SA UVÁDZAJÚ V ČLÁNKU 3 ODS. 2 A ODS. 4

Image


PRÍLOHA IV

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

USMERNENIA NA NAKLADANIE S ODPADOM SPÔSOBOM PRIJATEĽNÝM Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ČLÁNOK 49)

I.   Usmernenia prijaté podľa Bazilejského dohovoru:

1.

Technické usmernenia na nakladanie s biomedicínskym a zdravotníckym odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (Y1, Y3) (1)

2.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadovými kyselinovými batériami obsahujúcimi olovo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (1)

3.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadom z úplnej a čiastočnej demontáže lodí spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (1)

4.

Technické usmernenia na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a zliatin (R4) spôsobom šetrným k životnému prostrediu (2)

5.

Aktualizované všeobecné technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú perzistentné organické znečisťujúce látky (POP), pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom šetrným k životnému prostrediu (3)

6.

Aktualizované technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT) alebo polybrómované bifenyly (PBB), pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom šetrným k životnému prostrediu (3)

7.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú pesticídy aldrín, chlórdan, dieldrín, endrín, heptachlór, hexachlórbenzén (HCB), mirex alebo toxafén, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, príp. sú kontaminované hexachlórbenzénom ako priemyselnou chemikáliou, spôsobom šetrným k životnému prostrediu (3)

8.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú 1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)-etán (DDT), pozostávajú z neho alebo sú ním kontaminované, spôsobom šetrným k životnému prostrediu (3)

9.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú neúmyselne vyrobené polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), hexachlórbenzén (HCB) alebo polychlórové bifenyly (PCB) alebo sú nimi kontaminované, spôsobom šetrným k životnému prostrediu (3)

II.   Usmernenia prijaté organizáciou OECD:

Technické usmernenia na nakladanie s prúdmi konkrétnych odpadov spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia:

Použité a zošrotované osobné počítače (4)

III.   Usmernenia prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO):

Usmernenia na recykláciu lodí (5)

IV.   Usmernenia prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (ILO):

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri rozoberaní lodí: Usmernenia pre ázijské krajiny a Turecko (6)


(1)  Prijaté na 6. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 9. – 13. decembra 2002.

(2)  Prijaté na 7. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 25. – 29 októbra 2004.

(3)  Prijaté na 8. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 27. novembra – 1. decembra 2006.

(4)  Prijaté Výborom pre environmentálnu politiku OECD vo februári 2003 [dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/V KONEČNOM ZNENÍ].

(5)  Rezolúcia A.962 prijatá na zhromaždení IMO na svojom 23. pravidelnom zasadnutí 24. novembra–5. decembra 2003.

(6)  Na uverejnenie schválila riadiaca rada ILO na svojom 289. zasadnutí 11. – 26. marca 2004.“


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1380/2007

z 26. novembra 2007

o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy na udeľovanie takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia ES č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia na nové použitie prípravku endo-1,4-beta-xylanázy (Naturgrain Wheat TS) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 109.713) ako kŕmnej doplnkovej látky pre výkrmové morky, ktorý má byť zaradený do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 109.713) bolo dočasne povolené v prípade výkrmových kurčiat nariadením Komisie (ES) č. 1458/2005 z 8. septembra 2005 o trvalých a dočasných povoleniach pre určité doplnkové látky do krmív a dočasných povoleniach na nové použitia určitých povolených doplnkových látok do krmív (2).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie v prípade výkrmových moriek boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 18. apríla 2007 k záveru, že prípravok endo-1,4-beta-xylanázy (Naturgrain Wheat TS) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 109.713) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie (3). Ďalej dospel k záveru, že tento prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, pre ktoré by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku nemá nepriaznivé účinky na túto ďalšiu kategóriu zvierat. Špecifické požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh sa nepovažujú za potrebné. Stanoviskom sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky predložená referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 233, 9.9.2005, s. 3.

(3)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti enzymatického prípravku Naturgrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xylanáza) ako kŕmnej doplnkovej látky pre výkrmové morky v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 18. októbra 2007. Vestník EFSA (2007) 474, s. 1 – 11.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: Látky zvyšujúce stráviteľnosť

4d62

BASF Aktiengesellschaft

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

(Naturgrain Wheat TS)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 109.713) s minimálnou aktivitou:

v tuhom stave: 5 600 TXU (1)/g

v kvapalnom stave: 5 600 TXU/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analytické metódy  (2)

Viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahujúci xylán (pšeničný arabinoxylán) pri pH 3,5 a teplote 55 °C.

výkrmové morky

560 TXU

V pokynoch na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu skladovania, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva:

výkrmové morky: 560 – 840 TXU.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (hlavne beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % pšenice.

17. decembra 2017


(1)  1 TXU je množstvo enzýmu, ktorým sa uvoľní 5 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo pšeničného arabinoxylánu za minútu pri pH 3,5 a teplote 55 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1381/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2133/2001 o úprave a zaistení položiek pre potreby správy určitých tarifných kvót a tarifných stropov Spoločenstva v sektore obilnín (pokiaľ ide o zvýšenie koncesií tarifných kvót zo strany Spoločenstva na krmivo pre ryby z Faerských ostrovov patriace pod číselné znaky KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s určitými výrobkami uvedenými v prílohe II k zmluve (1),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/126/ES zo 6. decembra 1996 o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (3), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 1/2005 (4) sa zmenil a doplnil protokol č. 3 k dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (5) (ďalej len „dohoda“), schválený rozhodnutím Rady 97/126/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

(2)

Rada 13. júna 2007 rozhodla o pozícii Spoločenstva týkajúcej sa zmeny a doplnenia protokolu č. 4 k dohode.

(3)

V rozhodnutí Spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 1/2007 (6), ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 4 k dohode, sa mení a dopĺňa predovšetkým ročná colná kvóta na poradové číslo kvóty 09.0689.

(4)

V článku 1 ods. 2 bode 1 protokolu 4 k dohode zmenenej a doplnenej rozhodnutím spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 1/2007 sa ustanovuje, že pokiaľ ide o colné kvóty otvorené pre krmivo pre ryby patriace pod číselné znaky KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41, musia orgány Faerských ostrovov preukázať, že krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci tejto preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku tohto krmiva.

(5)

V článku 3 rozhodnutia Spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 1/2007 sa ustanovuje, že zvýšenie objemu colnej kvóty na kalendárny rok 2007 sa vypočíta pro rata temporis od 1. decembra 2007. Zvýšenie objemu colnej kvóty na kalendárny rok 2007 sa ustanovuje na 833 ton.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2133/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť (7).

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2133/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Výrobky dovážané podľa tarifnej kvóty 09.0689 sa prepúšťajú do voľného obehu po predložení:

a)

dôkazu o pôvode ustanoveného v článku 16 protokolu č. 3 k dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a dánskou vládou a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu ‚pôvodné výrobky‘ a metód administratívnej spolupráce, a

b)

vyhlásenia v jednom zo znení uvedených v prílohe V, potvrdeného týmto orgánom Faerských ostrovov:

Heilsufrøðiliga starvsstovan (Potravinový a veterinárny úrad)

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Tel.: 00 298 35 64 00

Fax: 00 298 35 64 01

Servisná linka: 00 298 55 64 03 (do 23.00 hod.)

E-mail: HFS@HFS.FO

Internetová stránka: www.hfs.fo“.

2.

Znenie v prílohe II týkajúce sa poradového čísla 09.0689 sa nahrádza znením v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.

Znenie v prílohe II k tomuto nariadeniu sa pridáva ako príloha V.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2, je tarifná kvóta na kalendárny rok 2007 10 833 ton.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(4)  Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 32.

(7)  Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 880/2007 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2007, s. 3).


PRÍLOHA I

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Tarifná kvóta

(v tonách)

Colná sadzba

Pôvod

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

krmivá pre ryby

20 000

0

Faerské ostrovy


(1)  Krmivo pre ryby, na ktoré sa vzťahuje preferenčný dovozný režim, nesmie obsahovať pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku tohto krmiva.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA V

VYHLÁSENIE ORGÁNOV FAERSKÝCH OSTROVOV

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” “


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1382/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o dovozný režim pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (2), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94 týkajúce sa dovozného režimu bravčového mäsa (3), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené a vyžaduje si ďalšie zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 1556/2006 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Nariadením (ES) č. 774/94 sa od 1. januára 1994 otvorili nové ročné colné kvóty na určité výrobky z odvetvia bravčového mäsa. Uvedené kvóty sa uplatňujú po dobu neurčitú.

(3)

Správa colných kvót by sa mala zabezpečiť pomocou dovozných povolení. Na tento účel treba vymedziť pravidlá podávania žiadostí a informácie, ktoré sa v žiadostiach a povoleniach musia uviesť.

(4)

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, treba uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5).

(5)

S cieľom zabezpečiť pravidelný dovoz by sa obdobie kvóty, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra, malo rozdeliť na viaceré čiastkové obdobia. V každom prípade sa dĺžka platnosti povolení obmedzuje nariadením (ES) č. 1301/2006 do posledného dňa obdobia colnej kvóty.

(6)

Vzhľadom na riziko špekulácií spojené s daným režimom v odvetví bravčového mäsa by sa mali ustanoviť jasné podmienky prístupu subjektov k režimu colnej kvóty.

(7)

S cieľom zabezpečiť riadnu správu colných kvót by sa mala stanoviť zábezpeka týkajúca sa dovozných povolení vo výške 20 EUR na 100 kg.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá správy colnej kvóty na dovoz čerstvého, chladeného alebo mrazeného bravčového mäsa patriaceho pod číselné znaky KN 0203 19 13 a 0203 29 15, otvorenej článkom 2 nariadenia (ES) č. 774/94.

2.   Colná kvóta sa otvára na ročnom základe na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

3.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kvóta uvedená v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, ako aj poradové číslo sú stanovené v prílohe I.

Článok 2

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 a nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Množstvo stanovené pre ročné obdobie kvóty sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na dané ročné obdobie kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období stanovených v uvedenom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton výrobkov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

2.   Žiadosť o povolenie musí obsahovať poradové číslo určené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Môže zahŕňať niekoľko výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade musia byť všetky číselné znaky KN uvedené v kolónkach 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a samotného povolenia.

Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 20 ton a najviac 20 % množstva, ktoré je k dispozícii pre príslušnú kvótu na dané čiastkové obdobie.

3.   Žiadosť o povolenie a samotné povolenie obsahujú:

a)

v kolónke 8 krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 20 jeden z výrazov uvedených v časti A prílohy II.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden z výrazov uvedených v časti B prílohy II.

Článok 5

1.   Žiadosť o povolenie sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 3.

2.   Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 každý žiadateľ môže predložiť viaceré žiadosti o dovozné povolenia na výrobky patriace pod to isté poradové číslo, ak tieto výrobky pochádzajú z rôznych krajín. Príslušnému orgánu členského štátu treba súčasne predložiť samostatné žiadosti za každú krajinu pôvodu. Tieto žiadosti sa z hľadiska maximálnych množstiev uvedených v článku 4 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia posudzujú spolu ako jedna žiadosť.

4.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr tretí pracovný deň po uplynutí obdobia na podávanie žiadostí celkové požadované množstvá pre každú skupinu, vyjadrené v kilogramoch.

5.   Povolenia sa vydávajú od siedmeho pracovného dňa a najneskôr do jedenásteho pracovného dňa od skončenia obdobia oznamovania uvedeného v odseku 4.

6.   Komisia v prípade potreby určí množstvá, na ktoré neboli predložené žiadosti a ktoré sa automaticky pridávajú k množstvu určenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty pred skončením prvého mesiaca každého čiastkového obdobia kvóty oznámia Komisii celkové množstvá vyjadrené v kilogramoch, na ktoré boli vydané povolenia, v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného obdobia kvóty, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

3.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii množstvá, uvedené v kilogramoch, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné povolenia, po prvýkrát zároveň so žiadosťou na posledné čiastkové obdobie a v ďalších prípadoch do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každoročnom období.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné práva vyplývajúce z povolení previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti určené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1556/2006 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2198/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1940/2006 (Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006, s. 153, korigendum v Ú. v. EÚ L 44, 15.2.2007, s. 77).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).


PRÍLOHA I

Poradové číslo

Číselný znak KN

Uplatniteľné clo

Množstvo v tonách

(hmotnosť výrobku)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


PRÍLOHA II

A.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 prvom pododseku písm. b):

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

španielsky

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

česky

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

grécky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

anglicky

:

Regulation (EC) No 1382/2007

francúzsky

:

Règlement (CE) no 1382/2007

taliansky

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

maďarsky

:

1382/2007/EK rendelet

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

holandsky

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

fínsky

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

švédsky

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 druhom pododseku:

bulharsky

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

španielsky

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

česky

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

dánsky

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

nemecky

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

estónsky

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

grécky

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

anglicky

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

francúzsky

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

taliansky

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

lotyšsky

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

litovsky

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

maďarsky

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

maltsky

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

holandsky

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

poľsky

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugalsky

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumunsky

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovensky

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

slovinsky

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

fínsky

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

švédsky

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1556/2006

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 2

Článok 2

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 4 ods. 3 písm. a)

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 3 písm. b)

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 3 druhý pododsek

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek

Článok 4 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 4 ods. 3

Článok 5 ods. 4

Článok 4 ods. 4

Článok 5 ods. 5

Článok 4 ods. 5

Článok 6 ods. 2

Článok 5 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 6

Článok 5 ods. 2

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Príloha I

Príloha I

Príloha IIa

Príloha II časť A

Príloha IIb

Príloha II časť B

Príloha III

Príloha IV

Príloha V

Príloha VI


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1383/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Turecka do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 779/98 zo 7. apríla 1998 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4115/86 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3010/95 (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1396/98 z 30. júna 1998, ktorým sa v sektore hydinového mäsa ustanovujú postupy uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4115/86 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3010/95 (3), bolo viackrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené a sú potrebné nové zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 1396/98 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Správa colných kvót by sa mala zabezpečiť pomocou dovozných povolení. Na tento účel treba vymedziť podrobné pravidlá podávania žiadostí a informácie, ktoré sa v žiadostiach a povoleniach musia uviesť.

(3)

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, musí sa uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5).

(4)

S cieľom zabezpečiť pravidelný dovoz by sa malo obdobie kvóty, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra, rozdeliť na viaceré čiastkové obdobia. V každom prípade podľa nariadenia (ES) č. 1301/2006 sú povolenia platné len do posledného dňa obdobia colnej kvóty.

(5)

Vzhľadom na riziko špekulácií v sektore hydinového mäsa, ktoré je režimu vlastné, by sa mali ustanoviť jasné podmienky prístupu subjektov k tomuto režimu colnej kvóty.

(6)

Na zabezpečenie riadnej správy colných kvót by sa mala stanoviť zábezpeka týkajúca sa dovozných povolení vo výške 20 EUR na 100 kg.

(7)

V záujme subjektov by sa malo stanoviť, že Komisia určuje množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do nasledujúceho čiastkového obdobia kvóty v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colná kvóta uvedená v prílohe I sa otvára na dovoz výrobkov odvetvia hydinového mäsa, ktoré patria pod číselné znaky KN uvedené v prílohe I.

Colná kvóta sa otvára na ročnom základe na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kvóta uvedená v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, poradové číslo, ako aj číslo zodpovedajúcej skupiny sú určené v prílohe I.

Článok 2

Pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 a nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Množstvo stanovené pre ročné obdobie kvóty sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca,

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna,

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra,

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti o príslušné obdobie kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v spomínanom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75.

2.   Žiadosť o povolenie sa môže vzťahovať na viaceré produkty patriace pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade musia byť všetky číselné znaky KN uvedené v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a povolenia.

Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 10 ton a najviac 10 % množstva, ktoré je k dispozícii pre príslušnú kvótu na dané čiastkové obdobie.

3.   Na základe povolení vzniká povinnosť dovážať z Turecka.

Žiadosť o povolenie a samotné povolenie obsahujú:

a)

v kolónke 8 sa výraz krajina pôvodu a výraz „áno“ označia krížikom;

b)

v kolónke 20 jeden z výrazov uvedených v časti A prílohy II.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden z výrazov uvedených v časti B prílohy II.

Článok 5

1.   Žiadosť o povolenie sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 3.

2.   Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr piaty deň po uplynutí obdobia na podávanie žiadostí celkové požadované množstvá pre každú skupinu, vyjadrené v kilogramoch.

4.   Povolenia sa vydávajú od siedmeho pracovného dňa a najneskôr do jedenásteho pracovného dňa od skončenia obdobia oznamovania uvedeného v odseku 3.

5.   Komisia v prípade potreby určí množstvá, na ktoré neboli predložené žiadosti a ktoré sa automaticky pridávajú k množstvu určenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty pred skončením prvého mesiaca každého čiastkového obdobia kvóty oznámia Komisii celkové množstvá vyjadrené v kilogramoch, na ktoré boli vydané povolenia, v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného obdobia kvóty, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

3.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii množstvá, vyjadrené v kilogramoch, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné povolenia, po prvý raz zároveň so žiadosťou na posledné čiastkové obdobie a v ďalších prípadoch do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každom ročnom období.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné práva vyplývajúce z povolení previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti určené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Dovezené výrobky sa prepúšťajú do voľného obehu po predložení dôkazu o pôvode v súlade s ustanoveniami článku 16 protokolu 3, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 (6).

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 1396/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 113, 15.4.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 187, 1.7.1998, s. 41. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1961/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  Ú. v. ES L 86, 20.3.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

Číslo skupiny

Poradové číslo

Číselný znak KN

Clo v rámci kvóty

(EUR/tona)

Ročná colná kvóta

(čistá hmotnosť v tonách)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


PRÍLOHA II

A.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 druhom pododseku písm. b):

po bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

po česky

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

po grécky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

po anglicky

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

po francúzsky

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

po maďarsky

:

1383/2007/EK rendelet.

po maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

po rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 treťom pododseku:

po bulharsky

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

po španielsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

po česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

po dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

po nemecky

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

po estónsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

po grécky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

po anglicky

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

po francúzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

po taliansky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

po lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

po litovsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

po maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

po maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

po holandsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

po poľsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

po portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

po rumunsky

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

po slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

po slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

po fínsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

po švédsky

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 1396/98

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 3

článok 3 ods. 1 písm. d)

článok 4 ods. 3

článok 3 ods. 1 písm. e)

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 4 ods. 4 prvý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 4 druhý pododsek

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 6

článok 5 ods. 4

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 8 prvý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 4 ods. 8 druhý pododsek

článok 5 prvý pododsek

článok 7 ods. 1

článok 5 druhý pododsek

článok 6

článok 7

článok 8

článok 8

článok 10

príloha I

príloha I

príloha II

príloha III

príloha IV


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1384/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2398/96 z 12. decembra 1996, ktoré otvára colnú kvótu pre morčacie mäso pochádzajúce a dovážané z Izraela, ako je ustanovené v Asociačnej dohode a Dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie Dohody o pridružení ES – Izrael (3), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2497/96 z 18. decembra 1996, ktorým sa v sektore hydinového mäsa ustanovuje postup uplatňovania úprav ustanovených v Asociačnej dohode a Dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael (4), bolo viackrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené a sú potrebné nové zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 2497/96 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Správa colných kvót by sa mala zabezpečiť pomocou dovozných povolení. Na tento účel treba vymedziť podrobné pravidlá podávania žiadostí a informácie, ktoré sa v žiadostiach a povoleniach musia uviesť.

(3)

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, musí sa uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (5), a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (6).

(4)

S cieľom zabezpečiť pravidelný dovoz by sa malo obdobie kvóty, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra, rozdeliť na viaceré čiastkové obdobia. V každom prípade podľa nariadenia (ES) č. 1301/2006 sú povolenia platné len do posledného dňa obdobia colnej kvóty.

(5)

Vzhľadom na riziko špekulácií v sektore hydinového mäsa, ktoré je režimu vlastné, by sa mali ustanoviť jasné podmienky prístupu subjektov k tomuto režimu colnej kvóty.

(6)

Na zabezpečenie riadnej správy colných kvót by sa mala stanoviť zábezpeka týkajúca sa dovozných povolení vo výške 20 EUR na 100 kg.

(7)

V záujme subjektov by sa malo stanoviť, že Komisia určuje množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do nasledujúceho čiastkového obdobia kvóty v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colné kvóty uvedené v prílohe I sa otvárajú nariadením (ES) č. 2398/96 na dovoz výrobkov odvetvia hydinového mäsa, ktoré patria pod číselné znaky KN uvedené v prílohe I.

Colné kvóty sa otvárajú každoročne v období od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná znížená colná sadzba, poradové čísla, ako aj čísla zodpovedajúcej skupiny sú určené v prílohe I.

Článok 2

Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 a nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Množstvo stanovené pre ročné obdobie kvóty pre každé poradové číslo sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti o príslušné obdobie kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v spomínanom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75.

2.   V žiadosti o dovozné povolenie sa môže uviesť len jedno z čísel kvót uvedených v prílohe I. Môže zahŕňať niekoľko výrobkov, na ktoré sa vzťahujú rozličné číselné znaky KN. V takomto prípade musia byť všetky číselné znaky KN uvedené v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a povolenia.

Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 10 ton a najviac 10 % množstva, ktoré je k dispozícii pre príslušnú kvótu na dané čiastkové obdobie.

3.   Na základe povolenia vzniká povinnosť dovážať z Izraela.

Žiadosť o povolenie a samotné povolenie obsahujú:

a)

v kolónke 8 sa výraz krajina pôvodu a výraz „áno“ označia krížikom;

b)

v kolónke 20 jeden z výrazov uvedených v časti A prílohy II.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden z výrazov uvedených v časti B prílohy II.

Článok 5

1.   Žiadosť o povolenie sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 3.

2.   Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr piaty deň po uplynutí obdobia na podávanie žiadostí celkové požadované množstvá pre každú skupinu, vyjadrené v kilogramoch.

4.   Povolenia sa vydávajú od siedmeho pracovného dňa a najneskôr do jedenásteho pracovného dňa od skončenia obdobia oznamovania uvedeného v odseku 3.

5.   Komisia v prípade potreby určí množstvá, na ktoré neboli predložené žiadosti a ktoré sa automaticky pridávajú k množstvu určenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty pred skončením prvého mesiaca každého čiastkového obdobia kvóty oznámia Komisii celkové množstvá vyjadrené v kilogramoch, na ktoré boli vydané povolenia, v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného obdobia kvóty, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

3.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii množstvá, uvedené v kilogramoch, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné povolenia, po prvýkrát zároveň so žiadosťou na posledné čiastkové obdobie a v ďalších prípadoch do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každom ročnom období.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné práva vyplývajúce z povolení previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti určené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Dovezené výrobky sa prepúšťajú do voľného obehu po predložení dôkazu o pôvode v súlade s ustanoveniami článku 16 protokolu 4, ktorý je pripojený k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 2497/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1937/2006 (Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006, s. 143).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).


PRÍLOHA I

Číslo skupiny

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru (1)

Zníženie preferenčných colných poplatkov

(%)

Ročné množstvá

(v tonách)

IL 1

09.4092

0207 25

Mäso z moriakov a moriek, v celku, mrazené

100

1 568

0207 27 10

Vykostené kusy z moriakov a moriek, mrazené

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Nevykostené kusy z moriakov a moriek, mrazené

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Mäso z kačíc a husí, v celku, čerstvé alebo chladené

100

560

ex 0207 33

Mäso z kačíc a husí, v celku, mrazené

ex 0207 35

Ostatné mäso a jedlé droby z kačíc a husí, čerstvé alebo chladené

ex 0207 36

Ostatné mäso a jedlé droby z kačíc a husí, mrazené


(1)  Napriek pravidlám pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívny charakter, pričom preferenčný režim sa v rámci tejto prílohy určuje na základe číselných znakov KN. Ak sú uvedené číselné znaky „ex KN“, uplatnenie preferenčného režimu sa určí na základe číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu súčasne.


PRÍLOHA II

A.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 druhom pododseku písm. b):

po bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

po česky

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

po grécky

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

po anglicky

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

po francúzsky

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

po maďarsky

:

1384/2007/EK rendelet.

po maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

po rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 treťom pododseku:

po bulharsky

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

po španielsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

po česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

po dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

po nemecky

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

po estónsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

po grécky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

po anglicky

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

po francúzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

po taliansky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

po lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

po litovsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

po maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

po maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

po holandsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

po poľsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

po portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

po rumunsky

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

po slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

po slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

po fínsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

po švédsky

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2497/96

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 1 písm. c)

Článok 4 ods. 3

Článok 3 ods. 1 písm. d)

Článok 4 ods. 3

Článok 3 ods. 1 písm. e)

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 5 ods. 2

Článok 4 ods. 4 prvý pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 4 ods. 4 druhý pododsek

Článok 4 ods. 5

Článok 4 ods. 6

Článok 5 ods. 4

Článok 4 ods. 7

Článok 4 ods. 8 prvý pododsek

Článok 6 ods. 2

Článok 4 ods. 8 druhý pododsek

Článok 5 prvý pododsek

Článok 7 ods. 1

Článok 5 druhý pododsek

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 10

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha IV


27.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1385/2007

z 26. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (2), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 z 22. júna 1994, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných opatrení v sektore hydinového mäsa ustanovených nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie určitých colných kvót Spoločenstva pre hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky (3), bolo niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené a vyžaduje si ďalšie zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 1431/94 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Správa colných kvót by sa mala zabezpečiť pomocou dovozných povolení. Na tento účel treba vymedziť pravidlá podávania žiadostí a informácie, ktoré sa v žiadostiach a povoleniach musia uviesť.

(3)

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, treba uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5).

(4)

S cieľom zabezpečiť pravidelný dovoz by sa obdobie kvóty, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra, malo rozdeliť na viaceré čiastkové obdobia. V každom prípade sa dĺžka platnosti povolení obmedzuje nariadením (ES) č. 1301/2006 do posledného dňa obdobia colnej kvóty.

(5)

Vzhľadom na riziko špekulácií spojené s daným režimom v odvetví hydinového mäsa by sa mali ustanoviť jasné podmienky prístupu subjektov k režimu colnej kvóty.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadnu správu colných kvót by sa mala stanoviť zábezpeka týkajúca sa dovozných povolení vo výške 50 EUR na 100 kg.

(7)

V záujme subjektov by sa malo ustanoviť, že Komisia určuje množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do nasledujúceho čiastkového obdobia kvóty v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colné kvóty uvedené v prílohe I sa otvárajú nariadením (ES) č. 774/94 na dovoz výrobkov odvetvia hydinového mäsa, ktoré patria pod číselné znaky KN uvedené v prílohe I.

Colné kvóty sa otvárajú každoročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná znížená colná sadzba, poradové čísla, ako aj čísla zodpovedajúcej skupiny sú stanovené v prílohe I.

Článok 2

Pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 a nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Množstvo stanovené pre ročné obdobie kvóty pre každé poradové číslo sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. januára do 31. marca;

b)

25 % od 1. apríla do 30. júna;

c)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

d)

25 % od 1. októbra do 31. decembra.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na dané obdobie kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období stanovených v uvedenom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton výrobkov uvedených v nariadení (EHS) č. 2777/75.

2.   V žiadosti o povolenie sa môže uviesť iba jedno z poradových čísel uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Môžu zahŕňať niekoľko výrobkov patriacich pod rôzne číselné znaky KN. V takomto prípade musia byť všetky číselné znaky KN uvedené v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a samotného povolenia.

Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 10 ton a najviac 10 % množstva, ktoré je k dispozícii pre príslušnú kvótu na dané čiastkové obdobie.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 každý žiadateľ môže v prípade skupín 3, 5 a 6 podať viaceré žiadosti o dovozné povolenia na výrobky patriace pod to isté číslo skupiny, ak tieto výrobky pochádzajú z rôznych krajín. Príslušnému orgánu členského štátu treba súčasne predložiť samostatné žiadosti za každú krajinu pôvodu. Tieto žiadosti sa z hľadiska maximálneho množstva uvedeného v odseku 5 tohto článku posudzujú ako jedna žiadosť.

4.   Povolenia predstavujú záväzok doviezť výrobky z uvedenej krajiny s výnimkou skupín 3, 5 a 6. V prípade skupín, ktorých sa týka tento záväzok, sa v kolónke 8 žiadosti o povolenie a samotného povolenia uvádza krajina pôvodu a možnosť „áno“ sa označí krížikom.

5.   V kolónke 20 žiadosti o povolenie a samotného povolenia sa uvádza jeden z údajov uvedených v časti A prílohy II.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden z údajov uvedených v časti B prílohy II.

V povoleniach pre skupinu 3 sa v kolónke 24 uvádza jeden z údajov uvedených v časti C prílohy II.

V povoleniach pre skupinu 5 sa v kolónke 24 uvádza jeden z údajov uvedených v časti D prílohy II.

Článok 5

1.   Žiadosť o povolenie sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 3.

2.   K žiadosti o povolenie treba priložiť zmluvu o dodávke, v ktorej bude uvedené, že požadovaný výrobok z hydiny je možné dodať v Európskej únii počas obdobia kvóty, a bude v nej špecifikovaný požadovaný pôvod a požadované množstvo.

Prvý odsek sa uplatňuje iba na výrobky zo skupín 1, 2 a 4.

3.   Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 50 EUR na 100 kilogramov.

4.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do piatich dní od uplynutia obdobia na podávanie žiadostí celkové množstvá požadované pre každú skupinu, vyjadrené v kilogramoch.

5.   Povolenia sa vydávajú od siedmeho pracovného dňa a najneskôr do jedenásteho pracovného dňa od skončenia obdobia oznamovania uvedeného v odseku 4.

6.   Komisia v prípade potreby určí množstvá, na ktoré neboli predložené žiadosti a ktoré sa automaticky pridávajú k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty pred skončením prvého mesiaca každého čiastkového obdobia kvóty oznámia Komisii celkové množstvá vyjadrené v kilogramoch, na ktoré boli vydané povolenia, v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného obdobia kvóty, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

3.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii množstvá, vyjadrené v kilogramoch, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné povolenia, po prvýkrát zároveň so žiadosťou na posledné čiastkové obdobie a v ďalších prípadoch do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každoročnom období.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné práva vyplývajúce z povolení previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti určené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1431/94 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2198/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 249/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 16).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).


PRÍLOHA I

Kuracie mäso

Krajina

Číslo skupiny

Poradové číslo

Číselný znak KN

Znížená colná sadzba

%

Ročné množstvá

(v tonách)

Brazília

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

iné

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Morčacie mäso

Krajina

Číslo skupiny

Poradové číslo

Číselný znak KN

Znížená colná sadzba

%

Ročné množstvá

(v tonách)

Brazília

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

iné

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


PRÍLOHA II

A.   Údaje uvedené v článku 4 ods. 5 prvom pododseku:

po bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

po česky

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

po grécky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

po anglicky

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

po francúzsky

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

po maďarsky

:

1385/2007/EK rendelet.

po maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

po rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Údaje uvedené v článku 4 ods. 5 druhom pododseku:

po bulharsky

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

po španielsky

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

po česky

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

po dánsky

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

po nemecky

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

po estónsky

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

po grécky

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

po anglicky

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

po francúzsky

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

po taliansky

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

po lotyšsky

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

po litovsky

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

po maďarsky

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

po maltsky

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

po holandsky

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

po poľsky

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

po portugalsky

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

po rumunsky

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

po slovensky

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

po slovinsky

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

po fínsky

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

po švédsky

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Údaje uvedené v článku 4 ods. 5 treťom pododseku:

po bulharsky

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

po španielsky

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

po česky

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

po dánsky

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

po nemecky

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

po estónsky

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

po grécky

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

po anglicky

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

po francúzsky

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

po taliansky

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

po lotyšsky

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

po litovsky

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

po maďarsky

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

po maltsky

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

po holandsky

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

po poľsky

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

po portugalsky

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

po rumunsky

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

po slovensky

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

po slovinsky

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

po fínsky

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

po švédsky

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Údaje uvedené v článku 4 ods. 5 štvrtom pododseku:

po bulharsky

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

po španielsky

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

po česky

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

po dánsky

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

po nemecky

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

po estónsky

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

po grécky

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

po anglicky

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

po francúzsky

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

po taliansky

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

po lotyšsky

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

po litovsky

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

po maďarsky

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

po maltsky

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

po holandsky

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

po poľsky

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

po portugalsky

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

po rumunsky

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

po slovensky

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

po slovinsky

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

po fínsky

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

po švédsky

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1431/94

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 1 písm. c)

Článok 4 ods. 4

Článok 3 ods. 1 písm. d)

Článok 4 ods. 5 prvý pododsek

Článok 3 ods. 1 písm. e)

Článok 4 ods. 5 druhý pododsek

Článok 3 ods. 1 písm. f)

Článok 4 ods. 5 tretí pododsek

Článok 3 ods. 1 písm. g)

Článok 4 ods. 5 štvrtý pododsek

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 4 ods. 1a

Článok 5 ods. 2

Článok 4 ods. 2 prvý a druhý pododsek

Článok 4 ods. 2 tretí pododsek

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 3

Článok 5 ods. 4

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 5

Článok 5 ods. 5

Článok 4 ods. 6

Článok 4 ods. 7

Článok 6 ods. 2

Článok 5 prvý pododsek

Článok 7 ods. 1

Článok 5 druhý pododsek

Článok 6

Článok 5 ods. 3

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha IV