ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1361/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1362/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Salame Cremona (CHZO)]

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1363/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1364/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1365/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1366/2007 z 22. novembra 2007 o nepokračovaní v čiastkovej verejnej súťaži pre biely cukor v rámci trvalej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 1060/2007

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1367/2007 z 22. novembra 2007, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1368/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1369/2007 z 22. novembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

18

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/67/ES z 22. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku ( 1 )

22

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/754/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Tunisko č. 1/2007 z 9. novembra 2007, ktorým sa zriaďuje podvýbor Ľudské práva a demokracia

24

 

 

2007/755/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. novembra 2007 o vymenovaní osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu

28

 

 

Komisia

 

 

2007/756/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na určité opatrenia v oblasti zdravia a blaha zvierat a určité technické a vedecké opatrenia

52

 

 

2007/758/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa novej účinnej látky boscalid [oznámené pod číslom K(2007) 5477]  ( 1 )

54

 

 

2007/759/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES, pokiaľ ide o frekvenciu kontrol arašidov a výrobkov z nich získaných, pochádzajúcich alebo odoslaných z Brazílie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi [oznámené pod číslom K(2007) 5516]  ( 1 )

56

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/760/SZBP z 22. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

58

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/761/SZBP z 22. novembra 2007, ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

61

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/762/SZBP z 22. novembra 2007 o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO)

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 26, s. 102)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1361/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1362/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Salame Cremona (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí a štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Talianska o zápis do registra označenia „Salame Cremona“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Nemecko a Holandsko vzniesli proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Nemecko a Holandsko uviedli vo svojich námietkach, že podmienky ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 neboli splnené. Predovšetkým sa podľa Nemecka dostatočne nepreukázalo spojenie medzi výrobkom a zemepisnou oblasťou. Podľa Holandska sa jednak dostatočne nepreukázalo spojenie medzi uvedenou zemepisnou oblasťou (oblasťou výroby) a výrobkom označeným ako „Salame Cremona“, okrem toho obmedzenie pôvodu suroviny „bravčové mäso“ na sever a stred Talianska (alebo priamo na zemepisnú oblasť vymedzenú v bode 4.3) bez dodatočných požiadaviek treba považovať výlučne za opatrenie, ktoré narúša obchod, a nakoniec v bode 4.5 sa neuvádza, akým spôsobom povinnosť uskutočňovať operácie výroby, balenia a porciovania „Salame Cremona“ výlučne v oblasti výroby pomáha kontrole, spätnej vysledovateľnosti a zachovaniu kvalitatívnych charakteristík výrobku.

(3)

Komisia listami z 2. marca 2006 vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili vzájomne dohodnúť v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi.

(4)

Keďže medzi Talianskom, Holandskom a Nemeckom nedošlo v stanovených lehotách k žiadnej dohode, Komisia musí prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(5)

Po konzultáciách medzi Talianskom, Holandskom a Nemeckom sa špecifikácia uvedeného názvu doplnila o presné údaje. Reagujúc na kritiku zo strany Nemecka a Holandska, podľa ktorých nebolo preukázané spojenie medzi výrobkom a regiónom, sa toto spojenie zrozumiteľne určilo ako založené na dobrej povesti. Reagujúc na druhú kritiku Holandska bolo vypustené obmedzenie týkajúce sa oblastí pôvodu surovín a spresnili sa osobitné podmienky týkajúce sa chovu a výživy ošípaných a vplyvu týchto prvkov na vlastnosti konečného výrobku. Napokon talianske orgány poskytli ako dôvod na povinnosť porciovania a balenia v danej oblasti kontrolné účely. Talianske orgány na obhajobu tejto požiadavky takisto uviedli, že ak by výrobok musel pred prepravou prejsť tepelnou úpravou a narezaním „vzdialeným v čase a v priestore“, narušili by sa organoleptické vlastnosti salámy. Holandské orgány oznámili, že tieto vysvetlenia prijímajú pod podmienkou, že sa uvedú do žiadosti o zápis do registra, čo sa aj vykonalo.

(6)

Podľa stanoviska Komisie nová verzia špecifikácie plne zodpovedá požiadavkám nariadenia (ES) č. 510/2006.

(7)

Na základe uvedených skutočností sa názov musí zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Konsolidovaný zoznam hlavných náležitostí špecifikácie je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 25.5.2005, s. 14.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k Zmluve:

Trieda 1.2:

Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

TALIANSKO

Salame Cremona (CHZO)


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„SALAME CREMONA“

ES č.: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

CHOP (…) CHZO (X)

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresa

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Telefón

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Skupina

Názov

:

Consorzio Salame Cremona

Adresa

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Telefón

:

(39) 03 72 41 71

Fax

:

(39) 03 72 41 73 40

E-mail

:

info@salamecremona.it

Zloženie

:

Výrobcovia/spracovatelia Ostatní (…)

3.   Druh výrobku

Trieda 1.2: Mäsové výrobky

4.   Špecifikácia

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Meno

Salame Cremona

4.2.   Opis

Salame Cremona je surový údenársky výrobok naplnený do čreva a vysušený, ktorý pri spotrebe vykazuje tieto vlastnosti:

 

Fyzikálno-morfologické vlastnosti

hmotnosť po dozretí nie je nižšia ako 500 g

priemer výrobku počas prípravy nie je menší ako 65 mm

dĺžka výrobku počas prípravy nie je menšia ako 150 mm

 

Chemické a chemicko-fyzikálne vlastnosti

proteíny celkovo: najmenej 20,0 %

pomer kolagénu a proteínov: najviac 0,10

pomer vody a proteínov: najviac 2,00

pomer tukov a proteínov: najviac 2,00

PH: vyššie alebo rovnajúce sa 5,20

 

Mikrobiologické vlastnosti:

stupeň mezofilného mikrobiologického znečistenia: > 1 × 107 vytvára kolónie na gram s prevahou kyslo-mliečnych baktérií (laktobacily) a kokov

 

Organoleptické vlastnosti:

vonkajší vzhľad: valcovitý tvar s nepravidelnými úsekmi

konzistencia: výrobok musí byť kompaktný a mäkkej konzistencie

vzhľad na reze: odrezaný plátok je kompaktný a homogénny, charakterizuje ho typická mozaika s časťami svaloviny a tuku, pričom nie je možné jasne určiť ich obrysy („rozpitý“ vzhľad). Nenachádzajú sa v ňom viditeľné šľachovité časti

farba: sýto červená

vôňa: typická korenistá vôňa.

4.3.   Zemepisná oblasť

Oblasť výroby salámy Salame Cremona zahrňuje územie týchto krajov: Lombardsko, Emilia Romagna, Piemont a Benátsko.

4.4.   Dôkaz o pôvode

V rámci kontrol na účely potvrdenia pôvodu výrobkov označených chráneným zemepisným označením potvrdzuje dôkaz o pôvode salámy Salame Cremona vo vymedzenej zemepisnej oblasti kontrolný orgán uvedený v článku 7 na základe mnohých formalít, ktorým podliehajú výrobcovia počas celej doby trvania výrobného cyklu. Hlavnými charakteristikami týchto formalít, ktoré zabezpečujú spätnú vysledovateľnosť výrobku v každej fáze výrobného procesu a ktorým podliehajú výrobcovia, sú:

zápis do ad hoc zoznamu vedeného kontrolným orgánom uvedeným v článku 7 ďalej v texte,

každoročné oznamovanie vyrobených množstiev salámy Salame Cremona kontrolnému orgánu,

vedenie vhodných registrov výroby salámy Salame Cremona.

4.5.   Spôsob výroby

Výrobný postup možno zhrnúť takto: surovina na výrobu tohto výrobku označeného CHZO musí pochádzať z ošípaných, na ktoré sa vzťahuje celý rad ustanovení upravujúcich zloženie potravy a podmienky jej podávania Na výrobu sa môžu použiť hlavne ošípané tradičných plemien Large White Italiana a Landrace Italiana tak, ako boli vyšľachtené podľa Talianskej genealogickej knihy (Libro Genealogico Italiano), alebo potomkovia kancov toho istého plemena, ošípané, ktoré sú potomkami kancov plemena Duroc Italiana tak, ako bolo vyšľachtené podľa Talianskej genealogickej knihy, ošípané, ktoré sú potomkami kancov iných plemien alebo hybridných kancov pod podmienkou, že pochádzajú zo systémov šľachtenia alebo kríženia, ktoré sa vykonalo na účely, ktoré sú v súlade s Talianskou genealogickou knihou pre chov ťažkých ošípaných.

Ošípané sa odvážajú na bitúnok až po uplynutí deviateho mesiaca, nie však neskôr ako v pätnástom mesiaci po narodení. Priemerná hmotnosť ošípaných odvážaných na bitúnok musí byť v rozsahu 144 kg až 176 kg.

Bravčové mäso určené na výrobu salámy pochádza zo svaloviny trupu a z častí pruhovaného svalstva a tuku.

Prísady: soľ, koreniny, celé alebo mleté čierne korenie, roztlačený alebo trený cesnak.

Prípadné ďalšie prísady: biele alebo červené neperlivé víno, cukor a/alebo dextróza a/alebo fruktóza a/alebo laktóza, kultúry na spustenie fermentácie, dusitan sodný a/alebo draselný, kyselina askorbová a soľ sodná.

Je zakázané používať mäso oddelené mechanicky.

Príprava: svalové a tukové časti sa starostlivo odrežú a oddelia od väzivových častí väčších rozmerov, ako aj od mäkkého tukového tkaniva, uzlín a veľkých nervových povrazcov. Mletie sa uskutočňuje mäsovým mlynčekom so 6 mm otvormi. Teplota mäsa pri mletí musí byť vyššia ako 0 °C. Solenie mäsa sa uskutočňuje počas mletia; ostatné prísady a aromatické koreniny sa pridajú až do zomletého mäsa. Miešanie zomletého mäsa sa vykonáva dlhšiu dobu v podtlakových strojoch alebo v strojoch s atmosférickým tlakom. Salame Cremona sa plní do prírodných bravčových, hovädzích, konských alebo ovčích čriev so začiatočným priemerom najmenej 65 mm. Viazanie sa uskutoční povrázkom ručne alebo mechanicky. Skladovanie výrobku v chladiacom boxe je povolené najviac na dobu jedného dňa pri teplote 2 až 10 °C. Sušenie sa vykonáva za tepla pri teplote od 15 do 25 °C.

Zrenie výrobkov prebieha v dostatočne vetraných miestnostiach pri teplote od 11 do 16 °C po dobu najmenej piatich týždňov. Doba dozrievania sa mení v závislosti od začiatočného priemeru použitého čreva.

Tento výrobok označený CHZO sa dodáva na spotrebu v jednotlivých kusoch balených vákuovo alebo v ochrannej atmosfére, a to vcelku, v kúskoch alebo porciovaný na plátky.

Výrobcovia výrobku označeného CHZO Salame Cremona musia dôsledne dodržiavať špecifikáciu patentovanú v EÚ.

Operácie výroby, balenia alebo porciovania sa musia uskutočňovať pod dohľadom kontrolného orgánu uvedeného v článku 7 špecifikácie výhradne v oblasti výroby uvedenej v článku 3 danej špecifikácie, aby bola zaručená kontrola a spätná vysledovateľnosť a aby nedochádzalo k zmenám v kvalitatívnych vlastnostiach výrobku.

Keby sa zabalenie výrobku uskutočnilo inde ako v zemepisnej oblasti vymedzenej v špecifikácii, nebolo by možné zaručiť stálu kontrolu u všetkých výrobných podnikov, čo by malo za následok veľké medzery v certifikačnom systéme výrobkov označených chráneným zemepisným označením. Tieto medzery by už neumožňovali správne používanie označenia na úkor výrobcov a spotrebiteľov. Inými slovami, ak by operácie balenia nepodliehali kontrole, priamym dôsledkom by bolo, že by zanikli dva ďalšie hlavné prvky: záruka chránenej kvality, ktorá sa overuje v priebehu všetkých kontrolných činností, a záruka pôvodu, teda zabezpečenie dokonalého spätného vysledovania všetkých fáz spracovania vrátanie balenia.

Okrem toho, keby sa povolilo balenie inde ako v typickej zemepisnej oblasti, malo by to nepriaznivý vplyv na kvalitu výrobku Salame Cremona, pretože pred prepravou by musel prejsť tepelnou úpravou a narezaním „vzdialeným v čase a v priestore“, čím by sa narušili organoleptické vlastnosti salámy.

4.6.   Spojenie

Saláma Salame Cremona sa teší istej sláve a dobrej povesti, ako to potvrdzuje jej tradičná účasť na poľnohospodársko-potravinárskych veľtrhoch v údolí Pádu a silná prítomnosť na hlavných vnútroštátnych a zahraničných trhoch, čím sa opodstatňuje žiadosť o uznanie chráneného zemepisného označenia. Túto skutočnosť potvrdzuje aj výskyt Salame Cremona v zoznamoch hlavných talianskych agropotravinárskych výrobkov označených označením pôvodu, ktoré sú uvedené v dvojstranných dohodách uzavretých medzi Talianskom a inými európskymi krajinami v rokoch 1950 – 1970 (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko) v oblasti ochrany zemepisných označení pôvodu.

Výroba salámy je úzko spojená s miestnym chovom ošípaných už od rímskych čias. Výrobok predstavuje silné a pevné spojenie s týmto prostredím, ktoré preň vyplýva z postupného zavedenia chovu ošípaných súvisiaceho so syrárňami a pestovaním kukurice najprv v krajine Cremona a potom v celej Pádskej nížine.

Vďaka dokonalej a presvedčivej súčinnosti medzi typickým výrobkom a vymedzeným územím, pre ktoré je charakteristické najmä hmlisté a bezveterné podnebie, má Salame Cremona jedinečné a teda i rozpoznateľné vlastnosti jemnej, mäkkej a veľmi aromatickej salámy.

Oblasť výroby salámy Salame Cremona sa vďaka svojim pedologickým vlastnostiam typickým pre oblasti záplavového územia využíva už celé stáročia na chov ošípaných, najprv v tzv. rodinnom systéme a potom na profesionálnej úrovni. Krajina oblasti výroby je veľmi jednotvárna v časti Pádskej nížiny: výlučne rovinatá, pretkávaná riekami a kanálmi, s výskytom vegetácie, najmä travín a kukurice. Podnebie je v celej oblasti charakterizované relatívne drsnými, veľmi vlhkými a hmlistými jeseňami a zimami, miernymi a daždivými jarami, kým letá sa vyznačujú dosť vysokými teplotami, častými krátkymi, ale často prudkými dažďami.

Všetky uvedené charakteristiky by však nemohli saláme Salame Cremona dopomôcť k získaniu jej kvalitatívnych vlastností, keby k tomu neprispel ľudský faktor, ktorý v oblasti výroby postupom času umožnil vyvinúť celkom osobitné techniky prípravy a zrenia salám.

Ešte aj dnes sa saláma Salame Cremona vyrába postupmi, ktoré plne rešpektujú tradíciu a ktoré sa dopĺňajú o nové výrobné technológie.

Environmentálny faktor ovplyvnený podnebím a ľudský faktor, ktorý je charakteristický pozoruhodnou odbornou zručnosťou pracovníkov z rôznych profesií podieľajúcich sa na príprave Salame Cremona, sú aj dnes základnými a nenahraditeľnými prvkami, ktoré zaručujú osobitosť a dobrú povesť výrobku.

Hlavné historické dokumenty, ktoré jasne a presne potvrdzujú pôvod výrobku a jeho spojenie s krajom, pochádzajú z roku 1231 a sú uložené v Cremonskom štátnom archíve. Tieto dokumenty potvrdzujú obchodovanie s ošípanými a mäsovými výrobkami medzi cremonským územím a okolitými štátmi. Dokumenty z obdobia renesancie, ktoré sa nachádzajú v „Litterarum“ a v „Fragmentorum“, jednoznačne dokazujú prítomnosť, ale najmä dôležitosť „salámy“ v oblasti výroby vymedzenej v špecifikácii. Zo správ spísaných pri príležitosti návštevy biskupa Cesara Speciana (1599 – 1606) v ženských kláštoroch v tejto oblasti vyplýva, že v „každodennom živote“ sa do kláštorov rozdeľovalo aj určité množstvo salámy tie „dni, keď sa je mäso“.

Aj v súčasnosti Salame Cremona zaujíma čoraz dôležitejšie miesto na hlavných agropotravinárskych veľtrhoch Lombardie a Pádskej nížiny. Sociálno-hospodárske odkazy potvrdzujú prítomnosť mnohých výrobcov, ktorí sa špecializujú na spracovanie bravčového mäsa a ktorí sa usadili na celom území Pádskej nížiny pre vynikajúcu komplementárnosť tejto činnosti s mliekarenským a syrárskym priemyslom a s pestovaním obilnín (najmä kukurice).

4.7.   Kontrolný orgán

Názov

:

Istituto Nord Est Qualità

Adresa

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Telefón

:

(39) 04 32 94 03 49

Fax

:

(39) 04 32 94 33 57

E-mail

:

info@ineq.it

4.8.   Označenie

Na etikete musia byť čitateľným a nezmazateľným písmom, väčším ako všetky ostatné označenia, uvedené označenia „Salame Cremona“ a „Indicazione Geografica Protetta“ a/alebo skratka „IGP“. Tento posledný údaj musí byť preložený do jazyka štátu, v ktorom sa výrobok dodáva na trh.

Je zakázané pridávať akékoľvek označenie vlastnosti, ktorá nebola výslovne povolená.

Je však povolené používanie označení, ktoré sa vzťahujú na názvy, obchodné mená alebo súkromné značky, pokiaľ nemajú pochvalný charakter alebo nemôžu zavádzať spotrebiteľa.

Na etikete musí byť znázornený aj symbol Spoločenstva uvedený v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1726/98 (1).


(1)  Ú. v. ES L 224, 11.8.1998, s. 1.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1363/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 23. novembra 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1364/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 23. novembra 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3140

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1365/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor až do konca hospodárskeho roku 2007/2008 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 22. novembra 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 22. novembra 2007, je 36,395 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1298/2007 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 3).


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1366/2007

z 22. novembra 2007

o nepokračovaní v čiastkovej verejnej súťaži pre biely cukor v rámci trvalej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 1060/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2), sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 21. novembra 2007, je primerané rozhodnúť o nepokračovaní v tejto čiastkovej verejnej súťaži.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V čiastkovej verejnej súťaži na výrobok uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007, ktorá sa končí 21. novembra 2007, sa nepokračuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 18.1.2007, s. 4.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1367/2007

z 22. novembra 2007,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 21. novembru 2007, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 15. januára 2008 pre pásmo 1. Afrika podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 16. do 20. novembra 2007 a pozastaviť pre tieto zóny do 16. januára 2008 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, na ktoré sa predkladali žiadosti od 16. do 20. novembra 2007 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 61,39 % požadovaného množstva pre zónu 1. Afrika.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 21. novembra 2007, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 23. novembra 2007, pozastavuje pre pásma určenia 1. Afrika do 16. januára 2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1211/2007 (Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1368/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 23. novembra 2007 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

31,40

31,40


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe nie sú uplatniteľné na vývoz

a)

do tretích krajín: Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a na tovar uvedený v tabuľkách I a II protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 vyvážaný do Švajčiarskej konfederácie;

b)

na územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú správu.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1369/2007

z 22. novembra 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 23. novembra 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– inej (vrátane nespracovanej)

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


SMERNICE

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/22


SMERNICA KOMISIE 2007/67/ES

z 22. novembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky,

keďže:

(1)

Na základe stratégie hodnotenia látok určených na farbenie vlasov sa členské štáty a zúčastnené strany dohodli, že doplňujúce informácie o látkach určených na farbenie vlasov uvedených v časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS by bolo vhodné predložiť Vedeckému výboru pre spotrebné výrobky (Scientific Committee on Consumer Products – SCCP) do júla 2005.

(2)

Smernicou Komisie 2006/65/ES z 19. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (2), sa dočasné používanie päťdesiatich šiestich látok určených na farbenie vlasov, ktoré sú uvedené v časti 2 prílohy III, predĺžilo do 31. decembra 2007.

(3)

Doplňujúce informácie o 14 látkach určených na farbenie vlasov, ktoré sú uvedené v časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS, neboli predložené. Preto sa ich používanie vo výrobkoch na farbenie vlasov zakázalo smernicou 2007/54/ES.

(4)

Doplňujúce informácie o 42 látkach určených na farbenie vlasov, ktoré sú uvedené v časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS, predložilo priemyselné odvetvie. Vedecký výbor pre spotrebné výrobky tieto informácie v súčasnosti vyhodnocuje. Konečná právna úprava týkajúca sa uvedených látok určených na farbenie vlasov, založená na týchto hodnoteniach, a jej implementácia do právnych predpisov členských štátov sa uskutoční najneskôr 31. decembra 2009. Preto by sa ich dočasné využívanie v kozmetických výrobkoch malo na základe obmedzení a podmienok stanovených v časti 2 prílohy III predĺžiť do 31. decembra 2009.

(5)

Príloha III k smernici 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Pri referenčných číslach 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 a 60 v stĺpci g v časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS sa dátum „31.12.2007“ nahrádza dátumom „31.12.2009“.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/54/ES (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 21).

(2)  Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 11.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/24


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – TUNISKO č. 1/2007

z 9. novembra 2007,

ktorým sa zriaďuje podvýbor Ľudské práva a demokracia

(2007/754/ES)

ASOCIAČNÁ RADA EÚ – TUNISKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“),

keďže:

(1)

Dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd je neoddeliteľnou a základnou časťou rámca, ktorý upravuje vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a jej stredomorskými partnermi.

(2)

Tieto otázky sú základným prvkom dohody o pridružení. Tieto témy sa riadne prerokujú v rámci jednotlivých orgánov ustanovených dohodou.

(3)

Susedská politika si stanovuje ambiciózne ciele založené na vzájomne uznanom vyznávaní spoločných hodnôt, medzi ktoré patrí demokracia, právny štát, dodržiavanie a podpora ľudských práv ako celku vrátane práva na rozvoj.

(4)

Vzťahy EÚ s krajinami južného Stredomoria sú neustále živšie a realizujú sa prostredníctvom euro-stredomorských dohôd, susedských akčných plánov, ako aj snahou o euro-stredomorské partnerstvo. Plnenie priorít partnerstva s každou krajinou a aproximácia právnych predpisov týchto krajín týkajúcich sa týchto priorít sa musí pravidelne sledovať.

(5)

Vzťahy a spolupráca so stredozemskými krajinami sa môžu rozvíjať, zohľadňujúc právomoci EÚ, súdržnosť a celkovú rovnováhu barcelonského procesu, ako aj osobitosti a potreby každej stredomorskej krajiny.

(6)

Asociačná rada už rozhodla o zriadení podvýborov asociačného výboru EÚ – Tunisko, aby sa tak vytvoril vhodný inštitucionálny rámec pre realizáciu a posilnenie spolupráce.

(7)

V článku 84 dohody o pridružení sa ustanovuje zriadenie pracovných skupín alebo orgánov nevyhnutných na vykonávanie dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa pri asociačnom výbore EÚ – Tunisko (ďalej len „asociačný výbor“) zriaďuje podvýbor Ľudské práva a demokracia.

Jeho rokovací poriadok je uvedený v prílohe.

2.   Témy uvedené v mandáte podvýboru môžu byť tiež predmetom rokovaní na vyššej úrovni v rámci politického dialógu medzi Európskou úniou a Tuniskom.

3.   Asociačný výbor navrhuje asociačnej rade všetky ďalšie potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho fungovania podvýboru.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. novembra 2007

Za Asociačnú radu EÚ – Tunisko

L. AMADO


PRÍLOHA

Rokovací poriadok podvýboru Ľudské práva a demokracia

1.   Zloženie a predsedníctvo

Podvýbor Ľudské práva a demokracia (ďalej len „podvýbor“) sa skladá zo zástupcov Komisie a členských štátov na jednej strane a zo zástupcov vlády Tuniskej republiky na strane druhej. Striedavo mu predsedajú obidve strany.

2.   Úloha

Podvýbor pracuje na základe poverenia asociačného výboru EÚ – Tunisko (ďalej len „asociačný výbor“), ktorému podáva správu po každom zasadnutí. Podvýbor nemá rozhodovaciu právomoc. Vo vzťahu k asociačnému výboru má však právomoc predkladať návrhy.

3.   Témy

Podvýbor skúma vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Tuniskom v uvedených oblastiach. Je tiež hlavným kontrolným mechanizmom na technickej úrovni, pokiaľ ide o vykonávanie akcií v oblasti ľudských práv a demokracie uvedených v akčnom pláne EÚ – Tunisko v rámci susedskej politiky. Skúma pokrok dosiahnutý v oblasti aproximácie a vykonávania právnych predpisov. V prípade potreby by sa spolupráca medzi verejnými správami mohla preskúmať v súlade s akčným plánom v rámci susedskej politiky. Podvýbor skúma pokrok dosiahnutý v oblastiach uvedených nižšie a navrhne opatrenia, ktoré by sa prípadne mali prijať:

a)

právny štát a demokracia, vrátane posilnenia demokracie a právneho štátu, nezávislosti súdnictva, prístupu k súdnictvu a jeho modernizácie;

b)

vykonávanie hlavných medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv a základných slobôd vrátane preskúmania možností pristúpenia k opčným protokolom k týmto dohovorom;

c)

posilnenie administratívnej kapacity a vnútroštátnych inštitúcií.

Tento zoznam nie je úplný a asociačný výbor môže po dohode medzi oboma stranami doplniť ďalšie oblasti.

Podvýbor sa na svojom zasadnutí môže zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú jednej, viacerých alebo všetkých uvedených oblastí.

4.   Sekretariát

Jeden úradník Európskej komisie a jeden úradník vlády Tuniskej republiky konajú spoločne ako stáli tajomníci podvýboru a sú poverení prípravou zasadnutí.

5.   Zasadnutia

Podvýbor zasadá aspoň raz ročne. Zasadnutie sa môže zvolať na základe žiadosti jednej zo strán. Stály tajomník strany, ktorá o to požiada, odovzdá túto žiadosť druhej strane. Stály tajomník druhej strany odpovie do 15 pracovných dní po jej doručení.

Každé zasadnutie podvýboru sa koná v čase a na mieste, na ktorom sa dohodli obe strany.

Zasadnutia zvoláva za každú stranu jej stály tajomník po dohode s predsedom. Predsedovi sa pred každým zasadnutím oznámi zloženie delegácie každej strany.

Ak obe strany súhlasia, podvýbor môže objednať vypracovanie odborných posudkov s cieľom získať požadované špecifické informácie k vopred dohodnutým témam.

6.   Program zasadnutí

Všetky návrhy oboch strán na zaradenie bodov do programu zasadnutia podvýboru sa zasielajú stálym tajomníkom podvýboru.

Predbežný program zasadnutia obsahuje len body, pre ktoré stáli tajomníci dostali žiadosť o zaradenie do programu najneskôr pätnásť dní pred zasadnutím.

Predbežný program každého zasadnutia vypracuje predseda po dohode s druhou stranou najneskôr desať dní pred zasadnutím.

Pracovné podklady sa obom stranám musia doručiť aspoň sedem dní pred zasadnutím. Tieto lehoty sa so súhlasom oboch strán môžu skrátiť.

Podvýbor schvaľuje program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja stáli tajomníci po každom zasadnutí. Stáli tajomníci podvýboru zašlú kópiu zápisnice tajomníkom a predsedovi asociačného výboru.

8.   Verejný charakter zasadnutí

Zasadnutia podvýboru nie sú verejné a zápisnice sú dôverné.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/28


ROZHODNUTIE RADY

z 19. novembra 2007

o vymenovaní osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu

(2007/755/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1080/2000 z 22. mája 2000 o podpore Dočasnej misie Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK), Úradu vysokého splnomocnenca pre Bosnu a Hercegovinu (OHR) a Paktu stability pre juhovýchodnú Európu (PS) (1), a najmä na jeho článok 1a,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev 10. júna 1999 schválili, spolu s ostatnými účastníkmi Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, založenie Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, ďalej len „pakt stability“.

(2)

Článok 1a nariadenia (ES) č. 1080/2000 stanovuje každoročné vymenovanie osobitného koordinátora paktu stability.

(3)

Je potrebné spolu s vymenovaním ustanoviť mandát pre osobitného koordinátora. Mandát ustanovený v rozhodnutí Rady 2006/921/ES z 11. decembra 2006 o vymenovaní osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu (2) na rok 2006 je primeraný. V nadväznosti na závery zasadania regionálneho stola paktu stability z 10. mája 2007 v Záhrebe, stretnutí ministrov a vedúcich predstaviteľov v rámci Procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe (SEECP) z 10. a 11. mája 2007, ako aj na závery Rady z mája 2007, na základe ktorých boli vymenovaní osobitný koordinátor pre pakt stability, nový generálny tajomník a bulharské predsedníctvo SEECP, aby sa zabezpečil hladký a včasný konečný prenos povinností paktu stability na nové štruktúry, sa týmto mandátom osobitne zdôraznia požiadavky súvisiace s prechodom k zodpovednosti krajín regiónu za dianie v regióne a potreba zabezpečenia hladkého a včasného prenosu povinností na generálneho tajomníka Rady pre regionálnu spoluprácu (RCC) do konca tohto mandátu.

(4)

Je vhodné ustanoviť jasné hranice zodpovednosti, ako aj usmernenia o koordinácii a poskytovaní správ,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa za osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu vymenúva Dr. Erhard BUSEK.

Článok 2

Osobitný koordinátor vykonáva úlohy ustanovené v bode 13 dokumentu paktu stability z 10. júna 1999.

Článok 3

V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v článku 2 plní osobitný koordinátor v rámci svojho mandátu tieto úlohy:

a)

podporuje dosiahnutie cieľov paktu v rámci jednotlivých krajín a medzi nimi tam, kde sa potvrdzuje, že pakt stability vykazuje pridanú hodnotu;

b)

predsedá regionálnemu stolu pre juhovýchodnú Európu;

c)

udržiava úzke kontakty so všetkými účastníkmi a štátmi, organizáciami a inštitúciami paktu stability, ako aj s podstatnými regionálnymi iniciatívami a organizáciami s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu a zlepšiť účasť na regionálnej úrovni;

d)

úzko spolupracuje so všetkými inštitúciami Európskej únie a jej členskými štátmi s cieľom podporovať úlohu Európskej únie v rámci paktu v súlade s bodmi 18, 19 a 20 paktu stability a zabezpečuje komplementaritu medzi činnosťou v rámci paktu stability a stabilizačným a asociačným procesom;

e)

podľa potreby sa pravidelne a spoločne stretáva s predsedami pracovných stolov s cieľom zabezpečiť celkovú strategickú koordináciu a pôsobiť ako sekretariát regionálneho stola pre juhovýchodnú Európu a jeho nástroje;

f)

pracuje na základe zoznamu prioritných činností paktu stability, ktoré sa majú implementovať v prvej polovici roku 2008, schváleného vopred a po porade s účastníkmi paktu stability a prispôsobiť pracovné metódy a štruktúry paktu stability potrebám prechodu k zodpovednosti krajín regiónu za dianie v regióne s cieľom zabezpečiť konzistenciu a účinné využívanie zdrojov;

g)

uľahčuje implementáciu prechodu k zodpovednosti krajín regiónu za dianie v regióne v súlade so závermi zasadania regionálneho stola z 30. mája 2006 a na tento účel úzko spolupracuje s Procesom spolupráce v juhovýchodnej Európe, radou pre regionálnu spoluprácu a s jej generálnym tajomníkom; zvláštnu pozornosť venuje vytvoreniu rady pre regionálnu spoluprácu a jej sekretariátu; osobitný dôraz kladie na racionalizáciu rôznych pracovných skupín a iniciatív paktu stability;

h)

zabezpečuje hladký a včasný prenos povinností na generálneho tajomníka rady pre regionálnu spoluprácu a ukončenie zostávajúcich administratívnych činností paktu stability.

Článok 4

Osobitný koordinátor uzatvorí s Komisiou dohodu o financovaní.

Článok 5

Činnosti osobitného koordinátora sa koordinujú s činnosťami generálneho tajomníka Rady/vysokého splnomocnenca pre SZBP, predsedníctva Rady a Komisie, najmä v rámci neformálneho poradného výboru. V praxi sa udržiava úzka spolupráca s predsedníctvom Rady, Komisiou, vedúcimi misií členských štátov, osobitnými predstaviteľmi Európskej únie, ako aj s Úradom vysokého predstaviteľa v Bosne a Hercegovine a s civilnou správou Organizácie Spojených národov v Kosove.

Článok 6

Osobitný koordinátor v prípade vhodnosti podáva správy Rade a Komisii. Naďalej pravidelne informuje o svojej činnosti Európsky parlament.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 do 30. júna 2008.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 27. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2098/2003 (Ú. v. EÚ L 316, 29.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 351, 13.12.2006, s. 19.


Komisia

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2007,

ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 5357]

(2007/756/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (1), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2), a najmä na jej článok 14 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

Ak členské štáty povolia uvedenie železničných koľajových vozidiel do prevádzky, musia zabezpečiť, aby každé vozidlo malo pridelený identifikačný kód. Tento kód by sa mal potom zadať do národného registra vozidiel (ďalej len „NRV“). Tento register musí byť dostupný oprávneným zástupcom príslušných orgánov a zainteresovaným stranám na konzultáciu. Rôzne národné registre by mali byť konzistentné z hľadiska obsahu údajov a formátovania údajov. To si vyžaduje, aby boli vytvorené na základe spoločných prevádzkových a technických špecifikácií.

(2)

Spoločné špecifikácie pre NRV by sa mali prijať na základe návrhu špecifikácie, ktorý vypracovala Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“). Tieto návrhy špecifikácií by mali obsahovať najmä definíciu obsahu, funkčnej a technickej architektúry, formátu údajov, prevádzkových režimov vrátane pravidiel zadávania údajov a konzultácie.

(3)

Toto rozhodnutie bolo vypracované na základe odporúčania agentúry č. ERA/REC/INT/01-2006 z 28. júla 2006.

NRV členského štátu by mal obsahovať všetky vozidlá povolené v tomto členskom štáte. Nákladné vozne a osobné automobily by však mali byť zaregistrované iba v NRV členského štátu, v ktorom boli prvýkrát uvedené do prevádzky.

(4)

Na účely registrácie vozidiel, potvrdenia registrácie, zmeny zaregistrovanej(-ých) položky(-žiek) a potvrdenia zmeny (zmien) by sa mal používať štandardný formulár.

(5)

Každý členský štát by si mal vytvoriť počítačový NRV. Všetky NRV by mali byť prepojené na centrálny virtuálny register vozidiel (ďalej len „VRV“) riadený agentúrou, aby vznikol register dokumentov o interoperabilite uvedený v článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (3). VRV by mal používateľom umožňovať prehľadávanie všetkých NRV cez jediný portál a povoľovať výmenu údajov medzi národnými NRV. Z technických príčin však nemožno okamžite vytvoriť prepojenie na VRV. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať prepojenie ich NRV na centrálny VRV až vtedy, keď sa preukáže efektívne fungovanie VRV. S týmto cieľom vykoná agentúra pilotný projekt.

(6)

Podľa bodu 8 zápisnice zo štyridsiateho zasadnutia regulačného výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 2001/16/ES by sa mali všetky súčasné vozidlá zaregistrovať v NRV členského štátu, v ktorom ich predtým registrovali. Prenos údajov by mal zohľadňovať primerané prechodné obdobie a dostupnosť údajov.

(7)

V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES by NRV mal viesť a aktualizovať orgán nezávislý od akéhokoľvek železničného podniku. Členské štáty by mali Komisii a ostatným členským štátom oznámiť, ktorý orgán určili na tento účel, okrem iného preto, aby sa uľahčila výmena informácií medzi týmito orgánmi.

(8)

Niektoré členské štáty majú rozsiahlu sieť s rozchodom 1 520 mm a prevádzkujú vozne železničných koľajových vozidiel, ktoré sú bežné pre krajiny Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Z toho vyplynul spoločný registračný systém, ktorý je dôležitým prvkom interoperability a bezpečnosti tejto 1 520 mm siete. Túto osobitnú situáciu treba uznať a vytvoriť osobitné pravidlá, aby nedošlo k nezhode v povinnostiach týkajúcich sa rovnakého vozidla v EÚ a SNŠ.

(9)

Pravidlá stanovené v prílohe P k TSI o prevádzke a riadení dopravy sa uplatňujú na systém číslovania vozidiel na účel registrácie v NRV. Na harmonizované uplatňovanie týchto pravidiel vypracuje agentúra sprievodcu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú spoločné špecifikácie národného registra vozidiel v súlade s článkom 14 ods. 5 smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 5 smernice 2001/16/ES, ako sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Pri registrácii vozidiel po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia budú členské štáty používať spoločné špecifikácie stanovené v prílohe.

Článok 3

Členské štáty zaregistrujú súčasné vozidlá, ako je stanovené v oddiele 4 prílohy.

Článok 4

1.   V súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES členské štáty určia národný orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu národného registra vozidiel. Týmto orgánom môže byť národný bezpečnostný orgán príslušného členského štátu. Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány spolupracovali a delili sa o informácie s cieľom zabezpečiť včasné oznamovanie zmien údajov.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o orgáne určenom v súlade s odsekom 1 do dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

1.   Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v Estónsku, Lotyšsku alebo Litve a určené na používanie mimo Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc sa zaregistrujú v NRV aj v informačnej databáze Rady železničnej dopravy Spoločenstva nezávislých štátov. V tomto prípade možno namiesto systému číslovania uvedeného v prílohe použiť systém 8-ciferného číslovania.

2.   Železničné koľajové vozidlá uvedené do prevádzky prvýkrát v tretej krajine a určené na používanie vnútri Európskej únie ako súčasť vozňov koľajových vozidiel spoločného 1 520 mm systému železníc nebudú zaregistrované v NRV. V súlade s článkom 14 ods. 4 smernice 2001/16/ES však musí byť možné vybrať z informačnej databázy Rady železničnej dopravy SNŠ informácie uvedené v článku 14 ods. 5 písm. c), d) a e).

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. novembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/32/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/32/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

1.   ÚDAJE

V tomto zozname sa uvádza navrhovaný formát údajov NRV.

Číslovanie položiek sleduje logiku navrhovaného štandardného registračného formulára v dodatku 4.

Okrem toho možno pridať pole(-ia) na pripomienky, ako je napr. identifikácia skúmaných vozidiel (pozri bod 3.4).

1.

Európske číslo vozidla

Povinné

Obsah

Číselný identifikačný kód podľa definície v prílohe P k TSI o „prevádzke a riadení dopravy“ (ďalej len „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1.

Číslo

12-ciferné (2)

1.2.

Predchádzajúce číslo (v príslušných prípadoch pri prečíslovanom vozidle)

12-ciferné (2)

2.

Členský štát a NSA

Povinné

Obsah

Identifikácia členského štátu a NSA, kde bolo vozidlo povolené. V prípade vozidiel pochádzajúcich z tretej krajiny, členský štát, v ktorom bolo povolené.

 

Formát

2.1.

Číselný kód členského štátu podľa definície v prílohe P k OPE TSI

2-ciferný kód

2.2.

Názov NSA

Text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, v ktorom vozidlo opustilo továreň.

 

Formát

3.

Rok výroby

RRRR

4.

Referencia ES

Povinné

Obsah

Odkazy na vyhlásenie „ES“ o overení a na vydávajúci orgán (zmluvný subjekt)

 

Formát

4.1.

Dátum vyhlásenia

Dátum

4.2.

Referencia ES

Text

4.3.

Názov vydávajúceho orgánu (zmluvného subjektu)

Text

4.4.

IČO

Text

4.5.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

4.6.

Mesto/obec

Text

4.7.

Kód krajiny

ISO

4.8.

PSČ

Alfanumerický kód

5.

Odkaz na register železničných koľajových vozidiel

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt zodpovedný za register železničných koľajových vozidiel (3)

 

Formát

5.1.

Subjekt zodpovedný za register

Text

5.2.

Adresa subjektu, ulica a číslo domu

Text

5.3.

Mesto/obec

Text

5.4.

Kód krajiny

ISO

5.5.

PSČ

Alfanumerický kód

5.6.

E-mailová adresa

E-mail

5.7.

Referencia, ktorá umožňuje vyberanie príslušných technických údajov z registra železničných koľajových vozidiel

Alfanumerický kód

6.

Obmedzenia

Povinné

Obsah

Akékoľvek obmedzenia týkajúce sa spôsobu používania vozidla

 

Formát

6.1.

Kódované obmedzenia

(pozri dodatok 1)

Kód

6.2.

Nekódované obmedzenia

Text

7.

Vlastník

Nepovinné

Obsah

Identifikácia vlastníka vozidla

 

Formát

7.1.

Názov organizácie

Text

7.2.

IČO

Text

7.3.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

7.4.

Mesto/obec

Text

7.5.

Kód krajiny

ISO

7.6.

PSČ

Alfanumerický kód

8.

Prevádzkovateľ

Povinné

Obsah

Identifikácia prevádzkovateľa vozidla

 

Formát

8.1.

Názov organizácie

Text

8.2.

IČO

Text

8.3.

Adresa organizácie, ulica a číslo domu

Text

8.4.

Mesto/obec

Text

8.5.

Kód krajiny

ISO

8.6.

PSČ

Alfanumerický kód

8.7.

VKM – nepovinné

Alfanumerický kód

9.

Subjekt zodpovedný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt zodpovedný za údržbu (4)

 

Formát

9.1.

Subjekt zodpovedný za údržbu

Text

9.2.

Adresa subjektu, ulica a číslo domu

Text

9.3.

Mesto/obec

Text

9.4.

Kód krajiny

ISO

9.5.

PSČ

Alfanumerický kód

9.6.

E-mailová adresa

E-mail

10.

Stiahnutie

V príslušných prípadoch povinné

Obsah

Dátum úradného zošrotovania a/alebo iného likvidačného opatrenia a kód režimu stiahnutia

 

Formát

10.1.

Spôsob likvidácie

(pozri dodatok 3)

2-ciferný kód

10.2.

Dátum stiahnutia

Dátum

11.

Členský štát, v ktorom je vozidlo povolené

Povinné

Obsah

Zoznam členských štátov, v ktorých je vozidlo povolené.

 

Formát

11.

Číselný kód členského štátu podľa definície v prílohe P.4 k OPE TSI

Zoznam

12.

Číslo povolenia

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolenia na uvedenie do prevádzky, ktoré generuje NSA.

 

Formát

12.

Číslo povolenia

Alfanumerický kód založený na EIN, pozri dodatok 2.

13.

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Povinné

Obsah

Dátum povolenia na uvedenie vozidla do prevádzky (5) a jeho platnosť

 

Formát

13.1.

Dátum vydania povolenia

Dátum (RRRRMMDD)

13.2.

Povolenie platné do

Dátum (vrátane)

13.3.

Pozastavenie povolenia

Áno/nie

2.   ARCHITEKTÚRA

2.1.   Prepojenia s ďalšími registrami

V dôsledku nového regulačného režimu EÚ vzniklo niekoľko registrov. V tabuľke je uvedený súhrn, ktoré registre a databázy môžu mať po implementácii prepojenia s NRV.

Register alebo databázy

Zodpovedný subjekt

Ďalšie subjekty, ktoré majú povolený prístup

NRV

(smernice o interoperabilite)

RE (6)/NSA

Ďalšie NSA/RE/RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF

RRS

(smernice o interoperabilite)

Rozhodujú členské štáty

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/prevádzkovateľ/dielne

RSRD

(TAF TSI a SEDP)

Prevádzkovateľ

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne

WIMO

(TAF TSI a SEDP)

Ešte nie je rozhodnuté

RU/IM/NSA/ERA/prevádzkovateľ/dielne/používateľ

Register železničných koľajových vozidiel (7)

(Dohovor z Kapského Mesta)

Registrátor

Verejné

Register OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Príslušné orgány RU/IM/IB/RB/prevádzkovateľ/vlastník/ERA/OTIF bezp.

Pri implementácii NRV nemožno čakať na vývoj všetkých registrov. Špecifikácia NRV preto musí umožňovať neskoršie prepojenie s ostatnými registrami. S týmto cieľom:

RRS: odkaz je uvedený v NRV, kde je uvedený subjekt zodpovedný za RRS. Kľúčom na prepojenie oboch registrov je položka 5.7,

RSRD: obsahuje niektoré „administratívne“ položky NRV. Podľa špecifikácie v rámci TAF TSI SEDP. SEDP zohľadňuje špecifikáciu NRV,

WIMO: obsahuje údaje z RSRD a údaje o údržbe. Nepredpokladá sa prepojenie s NRV,

VKMR: ten by mali riadiť ERA a OTIF v spolupráci (ERA za EÚ a OTIF za všetky nečlenské štáty EÚ OTIF). Prevádzkovateľ je uvedený v NRV. TSI OPE špecifikuje ďalšie globálne centrálne registre (ako sú kódy typu vozidla, kódy interoperability, kódy krajín atď.), ktoré by mal riadiť „centrálny orgán“, ktorý vznikne zo spolupráce ERA a OTIF,

register železničných koľajových vozidiel (dohovor z Kapského Mesta): ide o registráciu finančných informácií súvisiacich s mobilným vybavením. Tento register môže vyplynúť z diplomatickej konferencie vo februári 2007. Prepojenie je možné, lebo register UNIDROIT potrebuje informácie o čísle a vlastníkovi vozidla. Kľúčom na prepojenie obidvoch registrov je EVN,

OTIF register: OTIF bude špecifikovaný so zohľadnením tohto rozhodnutia a ďalších registrov EÚ.

Definícia architektúry celého systému, ako aj prepojenia medzi NRV a ďalšími registrami je špecifikovaná tak, aby v prípade potreby umožňovala vyberanie potrebných informácií.

2.2.   Globálna architektúra NRV v EÚ

NRV registre sa implementujú decentralizovaným riešením. Cieľom je implementovať nástroj na vyhľadávanie distribuovaných údajov pomocou bežnej softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom vyberať údaje zo všetkých miestnych registrov (MR) v členských štátoch.

Údaje NRV sa ukladajú na vnútroštátnej úrovni a prístup k nim zabezpečuje internetová aplikácia (s vlastnou internetovou adresou).

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel (EC VRV) (European Centralized Virtual Vehicle Register) tvoria dva subsystémy:

virtuálny register vozidiel (VRV) (Virtual Vehicle Register), ktorý je centrálnym nástrojom vyhľadávania v ERA,

národný(-é) register(-re) vozidiel (NRV) (National Vehicle Registers), čo sú MR v členských štátoch.

Obrázok 1

Architektúra EC VRV

Image

Táto architektúra je založená na dvoch komplementárnych subsystémoch, ktoré umožňujú vyhľadávať údaje uložené miestne vo všetkých členských štátoch, a pozostáva z:

vytvorenia počítačových registrov na vnútroštátnej úrovni a ich otvorenia na krížovú konzultáciu,

nahradenia papierových registrov počítačovými záznamami. To umožní členskému štátu riadiť a deliť sa o informácie s ostatnými členskými štátmi,

povolenia prepojení medzi NRV a VRV pomocou spoločným noriem a terminológie.

Hlavnými zásadami tejto architektúry sú:

všetky NRV sa stanú súčasťou počítačového sieťového systému,

všetky členské štáty uvidia po vstupe do systému spoločné údaje,

po vytvorení VRV nebude dochádzať k zdvojenej registrácii údajov a prípadným možným chybám,

aktuálne údaje.

Táto architektúra sa implementuje prostredníctvom týchto krokov:

prijatie tohto rozhodnutia,

implementácia pilotného projektu agentúrou vrátane VRV najmenej s tromi pripojenými NRV členských štátov vrátane úspešného pripojenia existujúceho NRV pomocou prekladača,

hodnotenie pilotného projektu a v príslušných prípadoch aktualizácia tohto rozhodnutia,

agentúra vydá špecifikáciu, ktorú budú používať členské štáty na prepojenie svojich NRV s centrálnym VRV,

posledným krokom je pripojenie všetkých národných NRV k centrálnemu VRV na základe osobitného rozhodnutia po vyhodnotení pilotného projektu.

3.   PREVÁDZKOVÝ REŽIM

3.1.   Používanie NRV

NRV sa používa na tieto účely:

záznam o povolení,

záznam o EVN pridelenom vozidlu,

hľadanie celoeurópskych stručných informácií o osobitnom vozidle,

sledovanie právnych aspektov, ako sú povinnosti a právne informácie,

informácie pre kontroly súvisiace najmä s bezpečnosťou a údržbou,

kontakt s vlastníkom a prevádzkovateľom,

krížová kontrola niektorých bezpečnostných požiadaviek pred vydaním bezpečnostného osvedčenia,

sledovanie určitého vozidla.

3.2.   Formuláre žiadostí

3.2.1.   Žiadosť o zápis do registra

Formulár, ktorý sa bude používať, je uvedený v dodatku 4.

Subjekt, ktorý požiada o registráciu vozidla, označí kolónku Nová registrácia. Potom vyplní prvú časť formulára všetkými potrebnými informáciami od položky 2 po položku 9 a položku 11 a formulár zašle:

RE členského štátu, v ktorom chce vozidlo zareistrovať,

RE prvého členského štátu, v ktorom plánuje prevádzkovať vozidlo pochádzajúce z tretej krajiny.

3.2.2.   Registrácia vozidla a vydanie európskeho čísla vozidla

V prípade prvej registrácie vydá európske číslo vozidla daný RE.

Na každé vozidlo možno použiť osobitný registračný formulár alebo jeden formulár pre celú súpravu vozidiel rovnakej série alebo rovnakého radu s pripojeným zoznamom čísel vozidiel.

RE urobí primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti údajov zadávaných do NRV. S týmto cieľom môže RE požiadať o informácie ostatné RE, najmä ak subjekt, ktorý žiada o registráciu v členskom štáte, nemá v tomto členskom štáte sídlo.

3.2.3.   Zmena jednej alebo niekoľkých registračných položiek

Subjekt, ktorý žiada o zmenu registračnej položky(-žiek) svojho vozidla:

označí kolónku Zmena,

vyplní aktuálne EVN (položka 1),

označí kolónku príslušnej upravenej(-ých) položky(-žiek),

zadá nový obsah upravenej(-ých) položky(-žiek) a potom formulár odošle RE členského štátu, v ktorom je vozidlo registrované.

V určitých prípadoch nemusí štandardný formulár stačiť. V prípade potreby môže preto daný RE použiť ďalšie dokumenty buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe.

Ak sa zmení prevádzkovateľ, povinnosťou bežne registrovaného prevádzkovateľa je upozorniť RE a RE musí upozorniť nového prevádzkovateľa na zmenu registrácie. Bývalý prevádzkovateľ sa odstráni z NRV a je oslobodený od svojich povinností až vtedy, keď nový prevádzkovateľ potvrdí prijatie štatútu prevádzkovateľa.

Ak sa zmení vlastník, bežne registrovaný vlastník je povinný upozorniť RE. Bývalý vlastník sa potom odstráni z NRV. Nový vlastník môže požiadať o zadanie svojich údajov do NRV.

Po zaregistrovaní zmeny môže NSA doručiť nové číslo povolenia a v niektorých prípadoch aj nové EVN.

3.2.4.   Stiahnutie registrácie

Subjekt, ktorý žiada o stiahnutie registrácie, označí kolónku Stiahnutie. Potom vyplní položku 10 a formulár zašle RE členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované.

RE zabezpečí stiahnutie registrácie vyplnením dátumu stiahnutia a potvrdením stiahnutia príslušnému subjektu.

3.2.5.   Povolenie v niekoľkých členských štátoch

Ak je vozidlo povolené a zaregistrované v jednom členskom štáte už povolené v inom členskom štáte, musí sa zaregistrovať v NRV tohto druhého členského štátu. V tomto prípade však treba zaznamenať len údaje súvisiace s položkami 1, 2, 6, 11, 12 a 13, pretože iba tieto údaje sa týkajú tohto druhého členského štátu.

Pokiaľ nie je VRV a prepojenie so všetkými NRV úplne sprevádzkované, dané registračné subjekty si vymieňajú informácie v snahe zabezpečiť konzistenciu údajov týkajúcich sa toho istého vozidla.

Nákladné vozne a osobné automobily sa zaregistrujú v NRV členského štátu, v ktorom boli prvýkrát uvedené do prevádzky.

3.3.   Prístupové práva

Prístupové práva k údajom NRV z daného členského štátu „XX“ sú uvedené v tabuľke, v ktorej sa prístupové kódy definujú takto:

Prístupový kód

Typ prístupu

0

nepovolený prístup

1

obmedzená konzultácia (podmienky v stĺpci Čítacie práva)

2

neobmedzená konzultácia

3

obmedzená konzultácia a aktualizácia

4

neobmedzená konzultácia a aktualizácia

Každý RE má všetky práva na prístup a aktualizáciu len pri údajoch vo vlastnej databáze. Prístupové kódovanie je preto uvedené ako 3.

Subjekt

Definícia

Čítacie práva

Aktualizačné práva

Položka 7

Všetky ostatné položky

RE/NSA „XX“

Registračný subjekt/NSA v členských štátoch „XX“

Všetky údaje

Všetky údaje

4

4

Iné NSA/RE

Iné NSA a/alebo iné registračné subjekty

Všetky údaje

Žiadne

2

2

ERA

Európska železničná agentúra

Všetky údaje

Žiadne

2

2

Prevádzkovatelia

Prevádzkovateľ vozidla

Všetky údaje o prevádzkovaných vozidlách

Žiadne

1

1

Správcovia železničných koľajových vozidiel

Riadenie vozidiel na základe poverenia prevádzkovateľa

Vozidlá, za ktoré sú zodpovední podľa poverenia prevádzkovateľa

Žiadne

1

1

Vlastníci

Vlastník vozidla

Všetky údaje o vozidlách vlastníka

Žiadne

1

1

RU

Prevádzkovateľ vlakov

Všetky údaje vychádzajúce z čísla vozidla

Žiadne

0

1

IM

Manažér infraštruktúry

Všetky údaje vychádzajúce z čísla vozidla

Žiadne

0

1

IB a RB

Kontrolné a audítorské orgány notifikované členským štátom

Všetky údaje o kontrolovaných alebo auditovaných vozidlách

Žiadne

2

2

Ostatní legitímni používatelia

Všetci občasní používatelia uznaní NSA alebo ERA

Príležitostne definovať, možno obmedziť trvanie

Žiadne

0

1

3.4.   Historické záznamy

Všetky údaje v NRV sa musia uchovávať 10 rokov od dátumu stiahnutia a odregistrovania vozidla. Minimálne prvé tri roky musia byť k dispozícii online. Po troch rokoch možno údaje uchovávať elektronicky, v tlačenej podobe alebo iným systémom archivovania. Ak sa niekedy počas tohto 10-ročného obdobia začne vyšetrovanie vozidla alebo vozidiel, údaje o týchto vozidlách sa musia na požiadanie uchovávať aj dlhšie ako 10 rokov.

Akékoľvek zmeny v NRV by sa mali zaznamenať. Správu historických zmien by mohli riešiť technické funkcie IT.

4.   EXISTUJÚCE VOZIDLÁ

4.1.   Obsah posudzovaných údajov

Posudzuje sa každá z 13 archivovaných položiek, aby sa stanovilo, ktoré z nich sú povinné a ktoré nie.

4.1.1.   Položka 1 – Európske číslo vozidla (povinné)

a)   Prípad vozidiel, ktoré už majú 12-ciferné identifikačné číslo

Krajiny s jedinečným kódom krajiny: vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-ciferné číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny.

Krajiny, v ktorých bol predtým prideľovaný hlavný kód krajiny aj osobitný kód:

Nemecko s hlavným kódom krajiny 80 a osobitným kódom 68 pre AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švajčiarsko s hlavným kódom krajiny 85 a osobitným kódom 63 pre BLS (Bern – Lötschberg – Simplon Eisenbahn),

Taliansko s hlavným kódom krajiny 83 a osobitným kódom 64 pre FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Maďarsko s hlavným kódom krajiny 55 a osobitným kódom 43 pre GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vozidlá by si mali zachovať svoje súčasné číslo. 12-ciferné číslo by sa malo zaregistrovať ako také bez zmeny (8).

IT systém musí posudzovať oba kódy (hlavný kód krajiny aj osobitný kód) ako súvisiace s rovnakou krajinou.

b)   Prípad vozidiel používaných v medzinárodnej doprave bez 12-ciferného identifikačného čísla

Mal by sa uplatňovať dvojkrokový postup:

prideliť 12-ciferné číslo v NRV (podľa OPE TSI), ktoré bude definované podľa vlastností vozidla. IT systém by mal toto registračné číslo pripojiť k súčasnému číslu vozidla,

fyzicky uplatňovať 12-ciferné číslo na samotné vozidlo 6 rokov.

c)   Prípad vozidiel používaných vo vnútroštátnej doprave bez 12-ciferného identifikačného čísla

Uvedený postup sa môže dobrovoľne uplatňovať na vozidlá používané výlučne vo vnútroštátnej doprave.

4.1.2.   Položka 2 – Členský štát a NSA (povinné)

Položka „Členský štát“ sa musí vždy vzťahovať na členský štát, v ktorom bolo vozidlo zaregistrované v NRV. Položka „NSA“ sa týka subjektu, ktorý doručil povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky.

4.1.3.   Položka 3 – Rok výroby

Ak nie je presne známy rok výroby, treba uviesť približný rok.

4.1.4.   Položka 4 – Referencia ES

Tento referenčný údaj normálne neexistuje pre jestvujúce vozidlá s výnimkou malého počtu vysokorýchlostných železničných koľajových vozidiel (HS RS). Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.5.   Položka 5 – Odkaz na register železničných koľajových vozidiel

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.6.   Položka 6 – Obmedzenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.7.   Položka 7 – Vlastník

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii a/alebo potrebný.

4.1.8.   Položka 8 – Prevádzkovateľ (povinné)

Normálne dostupný a povinný údaj.

4.1.9.   Položka 9 – Subjekt zodpovedný za údržbu

Táto položka je povinná.

4.1.10.   Položka 10 – Stiahnutie

Platí ako také.

4.1.11.   Položka 11 – Členský štát, v ktorom je vozidlo povolené

Normálne sú takto registrované vozne RIV, osobné vozne RIC a vozidlá podľa bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd. Ak je táto informácia k dispozícii, treba ju príslušne zaznamenať.

4.1.12.   Položka 12 – Číslo povolenia

Zaznamenáva sa len vtedy, ak je údaj k dispozícii.

4.1.13.   Položka 13 – Uvedenie do prevádzky (povinné)

Ak nie je presne známy dátum uvedenia do prevádzky, treba uviesť približný rok.

4.2.   Postup

Subjekt, ktorý bol predtým zodpovedný za registráciu vozidiel, by mal všetky informácie sprístupniť NSA alebo RE krajiny, v ktorej má sídlo.

Existujúce nákladné vozne a osobné automobily by sa mali zaregistrovať len v NRV členského štátu, v ktorom mal sídlo bývalý registračný subjekt.

Ak je existujúce vozidlo povolené v niekoľkých členských štátoch, RE, ktoré toto vozidlo registruje, zašle príslušné údaje RE ostatných dotknutých členských štátov.

NSA alebo RE preberá informácie zo svojho NRV.

NSA alebo RE informuje všetky zainteresované strany o ukončení prenosu informácií. Informovať treba prinajmenšom tieto subjekty:

subjekt predtým zodpovedný za registráciu vozidla,

prevádzkovateľa,

ERA.

4.3.   Prechodné obdobie

4.3.1.   Sprístupnenie registračných údajov pre NSA

Bývalý registračný subjekt zodpovedný za registráciu vozidla by mal sprístupniť všetky požadované informácie podľa dohody medzi ním a RE. Prenos údajov by mal prebehnúť najneskôr do 12 mesiacov od rozhodnutia Komisie. Ak je to možné, mal by sa používať elektronický formát.

4.3.2.   Vozidlá používané v medzinárodnej doprave

RE každého členského štátu by mal tieto vozidlá zapísať do svojho NRV najneskôr do 2 rokov od rozhodnutia Komisie.

Pozri aj bod 4.1.1. b)

4.3.3.   Vozidlá používané vo vnútroštátnej doprave

RE každého členského štátu by mal tieto vozidlá zapísať do svojho NRV najneskôr do 3 rokov od rozhodnutia Komisie.


(1)  Dňa 11. augusta 2006 Komisia prijala rozhodnutie 2006/920/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (oznámené 14. augusta 2006). V roku 2007 sa očakáva prijatie príslušných TSI pre systém vysokorýchlostných železníc s rovnakým systémom číslovania.

(2)  Podľa článku 5 ods. 1 tohto rozhodnutia sa môže uplatňovať aj systém 8-ciferného číslovania Rady železničnej dopravy Spoločenstva nezávislých štátov.

(3)  Registre uvedené v článku 22a smernice 96/48/ES a článku 24 smernice 2001/16/ES.

(4)  Týmto subjektom môže byť železničný podnik používajúci vozidlo, jeho subdodávateľ alebo prevádzkovateľ.

(5)  Povolenie doručené v súlade s článkom 14 smernice 96/48/ES alebo smernice 2001/16/ES.

(6)  Registračný subjekt (ďalej len „RE“) je subjekt poverený členským štátom v súlade s článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 96/48/ES a článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice 2001/16/ES vedením a aktualizáciou NRV.

(7)  Ako sa ustanovuje v návrhu protokolu k dohovoru o medzinárodných záujmoch v mobilnom vybavení o záležitostiach špecifických pre železničné koľajové vozidlá.

(8)  Akékoľvek nové vozidlá uvedené do prevádzky pre AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE by však mali dostať štandardný kód krajiny.

Dodatok 1

KÓDOVANIE OBMEDZENÍ

1.   ZÁSADY

Obmedzenia (technické charakteristiky) už zaznamenané v iných registroch, do ktorých majú NSA povolený prístup, sa nemusia opakovať v NRV.

Schvaľovanie v cezhraničnej doprave je založené na:

informáciách zakódovaných v čísle vozidla,

abecednom kódovaní a

označení vozidla.

Tieto informácie preto netreba opakovať v NRV.

2.   USPORIADANIE

Kódy sú štruktúrované pre tri úrovne:

1. úroveň: kategória obmedzenia,

2. úroveň: typ obmedzenia,

3. úroveň: hodnota alebo špecifikácia.

Kódovanie obmedzení

Kat.

Druh

Hodnota

Názov

1

 

 

Technické obmedzenia súvisiace s konštrukciou

 

1

Číselná (3)

Minimálny polomer ohybu v metroch

 

2

Obmedzenia traťového okruhu

 

3

Číselná (3)

Rýchlostné obmedzenia v km/h (vyznačené na nákladných a osobných vozňoch, nie však na rušňoch)

2

 

 

Zemepisné obmedzenia

 

1

Alfanumerická (3)

Kinematický rozchod (kódovanie WAG TSI, príloha C)

 

2

Kódovaný zoznam

Rozchod dvojkolesia

 

 

1

Variabilný rozchod 1435/1520

 

 

2

Variabilný rozchod 1435/1668

 

3

Bez CCS na palube

 

4

ERTMS A na palube

 

5

Číselná (3)

B systém na palube (1)

3

 

 

Environmentálne obmedzenia

 

1

Kódovaný zoznam

Klimatická zóna EN 50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Obmedzenia na používanie uvedené v osvedčení o povolení

 

1

Časová základňa

 

2

Na základe podmienok (cestovná vzdialenosť, opotrebovanie atď.)


(1)  Ak je vozidlo vybavené viac ako jedným systémom B, treba uviesť individuálny kód každého systému.

Číselný kód sa skladá z troch znakov, kde:

1xx sa používa pre vozidlo vybavené signalizačným systémom,

2xx sa používa pre vozidlo vybavené rádiom,

Xx zodpovedá číselnému kódovaniu prílohy B k CCS TSI.

Dodatok 2

ŠTRUKTÚRA A OBSAH EIN

Kód pre harmonizovaný systém číslovania, tzv. európske identifikačné číslo (EIN), pre bezpečnostné osvedčenia a iné doklady

Príklad:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód krajiny

(2 písmená)

Typ dokladu

(2 číslice)

Rok vydania

(4 číslice)

Počítadlo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD KRAJINY (2 PÍSMENÁ)

Kódy sa oficiálne uverejňujú a aktualizujú na európskej internetovej stránke v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Štát

Kód

Rakúsko

AT

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Švajčiarsko

CH

Cyprus

CY

Česká republika

CZ

Nemecko

DE

Dánsko

DK

Estónsko

EE

Grécko

EL

Španielsko

ES

Fínsko

FI

Francúzsko

FR

Maďarsko

HU

Írsko

IE

Island

IS

Taliansko

IT

Lichtenštajnsko

LI

Litva

LT

Luxembursko

LU

Lotyšsko

LV

Malta

MT

Holandsko

NL

Nórsko

NO

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Švédsko

SE

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Spojené kráľovstvo

UK

Kód pre nadnárodné bezpečnostné orgány by mal byť zostavený rovnako. Momentálne existuje len jeden orgán: Channel Tunnel Safety Authority (Bezpečnostný orgán pre tunel pod Lamanšským prielivom). Navrhuje sa používať toto kódovanie:

Nadnárodný bezpečnostný orgán

Kód

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   TYP DOKLADU (2-CIFERNÉ ČÍSLO)

Dve číslice umožňujú identifikovať typ dokladu:

prvá číslica označuje všeobecnú klasifikáciu dokladu,

druhá číslica vymedzuje poddruh dokladu.

V prípade potreby ďalších kódov možno tento systém rozširovať. Ďalej sa uvádza navrhovaný zoznam známych možných kombinácií dvojciferných čísel rozšírený o návrh na povolenie na uvedenie vozidiel do prevádzky:

Kombinácia číslic pre pole 2

Druh dokladu

Poddruh dokladu

[0 1]

Licencie

Licencie pre RU

[0 x]

Licencie

Iné

[1 1]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť A

[1 2]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť B

[1 x]

Bezpečnostné osvedčenie

Iné

[2 1]

Bezpečnostné povolenie

Časť A

[2 2]

Bezpečnostné povolenie

Časť B

[2 x]

Bezpečnostné povolenie

Iné

[3 x]

Vyhradený napríklad pre údržbu železničných koľajových vozidiel, infraštruktúry alebo iné

 

[4 x]

Vyhradený pre notifikačné orgány

Napríklad rôzne druhy notifikačných orgánov

[5 1] a [5 5] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Hnacie železničné koľajové vozidlá

[5 2] at [5 6] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Osobné vozne

[5 3] a [5 7] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Nákladné vozne

[5 4] a [5 8] (1)

Povolenie na uvedenie do prevádzky

Špeciálne vozidlá

[6 x] … [9 x]

Vyhradené (4 druhy dokladov)

Vyhradené (10 poddruhov z každého)

POLE 3 –   ROK VYDANIA (4-CIFERNÉ ČÍSLO)

V tomto poli je uvedený rok (v danom formáte rrrr, t. j. štvorciferné číslo), v ktorom bolo vydané povolenie.

POLE 4 –   POČÍTADLO

Počítadlo je progresívne číslo zvyšujúce sa o jednu jednotku po každom vydaní dokladu bez ohľadu na to, či ide o nové, obnovené, alebo aktualizované/zmenené a doplnené povolenie. Číslo dokladu nemožno opäť použiť ani vtedy, ak sa osvedčenie stiahne alebo povolenie pozastaví.

Počítadlo sa každý rok vynuluje.


(1)  Ak sa v rámci roka vyčerpajú všetky 4 číslice predpokladané pre pole 4 „Počítadlo“, prvé dve číslice poľa 2 sa príslušne presunú z:

[5 1] na [5 5] pre hnacie železničné koľajové vozidlá,

[5 2] na [5 6] pre osobné vozne,

[5 3] na [5 7] pre nákladné vozne,

[5 4] na [5 8] pre špeciálne vozidlá.

Dodatok 3

KÓDOVANIE STIAHNUTIA

Kód

Režim stiahnutia

Opis

00

Žiaden

Vozidlo má platnú registráciu.

10

Pozastavená registrácia

Bez udania dôvodu

Registrácia vozidla je pozastavená na žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa alebo na základe rozhodnutia NSA alebo RE.

11

Pozastavená registrácia

Vozidlo je určené na sklad v prevádzkyschopnom stave ako neaktívna alebo strategická rezerva.

20

Prevedená registrácia

O vozidle je známe, že je preregistrované pod iným číslom alebo v inom NRV na permanentné používanie v (časti alebo celej) európskej železničnej sieti.

30

Odregistrované

Bez udania dôvodu

Registrácia vozidla na prevádzku v európskej železničnej sieti sa skončila bez známej preregistrácie.

31

Odregistrované

Vozidlo je určené na ďalšie používanie ako železničné vozidlo mimo európskej železničnej siete.

32

Odregistrované

Vozidlo je určené na obnovu hlavných interoperabilných zložiek/modulov/náhradných dielcov alebo na veľkú prestavbu.

33

Odregistrované

Vozidlo je určené na zošrotovanie a likvidáciu materiálov (vrátane hlavných dielcov) na recykláciu.

34

Odregistrované

Vozidlo je určené ako „historicky zachované železničné koľajové vozidlo“ na prevádzku v segregovanej sieti alebo na statické vystavenie mimo európskej železničnej siete.

Používanie kódov

Ak nie je uvedený dôvod stiahnutia, použijú sa kódy 10, 20 a 30, ktoré označujú zmenu stavu registrácie.

Ak je uvedený dôvod stiahnutia: dostupnými možnosťami v rámci databázy NRV sú kódy 11, 31, 32, 33 a 34. Tieto kódy sú založené výlučne na údajoch poskytnutých prevádzkovateľom alebo vlastníkom pre RE.

Registračné otázky

Vozidlo s pozastavenou registráciou alebo odregistrované vozidlo nemožno prevádzkovať v európskej železničnej sieti podľa zaznamenanej registrácie.

Na opätovnú aktiváciu registrácie sa vyžaduje opätovné povolenie NSA za podmienok súvisiacich s príčinou pozastavenia registrácie a odregistrovania.

Prevod registrácie sa vykoná v rámci stanovenom smernicami EÚ o schvaľovaní a povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky.

Dodatok 4

ŠTANDARDNÝ REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Image

Image

Image

Dodatok 5

SLOVNÍK

Skratka

Definícia

CCS

Subsystém riadenia a zabezpečenia

COTIF

Dohovor týkajúci sa medzinárodnej železničnej dopravy

CR

Konvenčné železnice (systém)

DB

Databáza

EC VRV

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel

EIN

Európske identifikačné číslo

EK

Európska komisia

EN

Európska norma (euronorma)

ERA

Európska železničná agentúra, tiež „agentúra“

ERTMS

Európsky systém riadenia železničnej dopravy

Európska únia

EVN

Európske číslo vozidla

HS

Vysokorýchlostný (systém)

IB

Vyšetrovací orgán

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

IM

Manažér infraštruktúry

INF

Infraštruktúra

IT

Informačné technológie

LR

Miestny register

MS

Členské štáty Európskej únie

NoBo

Notifikovaný orgán

NRV

Národný register vozidiel

NSA

Národný bezpečnostný orgán

OPE (TSI)

Prevádzka a riadenie dopravy (TSI)

OTIF

Medzištátna organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu

RE

Registračný subjekt, napr. orgán zodpovedný za vedenie a aktualizáciu NRV

RB

Regulačný orgán

RIC

Právne predpisy upravujúce recipročné používanie batožinových vozidiel a vozidiel s brzdou v medzinárodnej doprave

RIV

Predpisy, ktorými sa riadi recipročné používanie nákladných vozňov v medzinárodnej doprave

RS alebo RST

Železničné koľajové vozidlá

RSRD (TAF)

Referenčná databáza železničných koľajových vozidiel (TAF)

RU

Železničný podnik

SEDP (TAF)

Strategický európsky plán implementácie (TAF)

SNŠ

Spoločenstvo nezávislých štátov

TAF (TSI)

Telematická žiadosť o prepravu nákladu (TSI)

TSI

Technická špecifikácia interoperability

VKM

Označenie prevádzkovateľa vozidla

VKMR

Register označení prevádzkovateľov vozidiel

VRV

Virtuálny register vozidiel

WAG (TSI)

Nákladný vozeň (TSI)

WIMO (TAF)

Databáza vozňov a intermodálnej prevádzky (TAF)


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. novembra 2007

o finančnom príspevku Spoločenstva na určité opatrenia v oblasti zdravia a blaha zvierat a určité technické a vedecké opatrenia

(2007/757/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho články 17 a 20,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy súvisiace s finančnými príspevkami Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane opatrení v oblasti zdravia a blaha zvierat a technických a vedeckých opatrení.

(2)

Konkrétne má Spoločenstvo finančne prispieť na zavedenie informačnej politiky v oblasti zdravia a blaha zvierat vrátane uskutočnenia štúdií nevyhnutných na prípravu a rozvoj právnych predpisov v oblasti blaha zvierat. Spoločenstvo má tiež prijať alebo asistovať členským štátom či medzinárodným organizáciám pri prijímaní technických a vedeckých opatrení, ktoré sú dôležité pre vývoj veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva a veterinárneho vzdelávania či odbornej prípravy.

(3)

Novovznikajúce technológie chovu zvierat, ako je napríklad klonovanie zvierat prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek, sa využívajú na vedecké účely. Prenos jadra somatických buniek, ktorý sa podľa očakávaní bude v budúcnosti využívať pri chove dobytka a výrobe potravín, môže mať dosah na zdravie a blaho zvierat, ale má aj etický a spoločenský rozmer. Je preto nevyhnutné, aby sa popri prebiehajúcich konzultáciách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a európskych skupín o etike uskutočnil prieskum Eurobarometra s cieľom preskúmať postoje spotrebiteľov k možnému využitiu prenosu jadra somatických buniek v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví a predovšetkým potrebu informácií o využití uvedenej technológie v potravinovom reťazci a spôsoby, akými by spotrebitelia chceli byť informovaní. Výsledky prieskumu Eurobarometra poskytnú informácie potrebné na vyhodnotenie potreby právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti. Preto by mal byť na financovanie uvedeného prieskumu poskytnutý finančný príspevok Spoločenstva.

(4)

V nariadení Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (2) sa žiada, aby Komisia stanovila nové rozpätie maximálnych a minimálnych teplôt pre prepravu zvierat.

(5)

Okrem toho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prijal v roku 2004 stanovisko k normám týkajúcim sa mikroklímy v prostriedkoch určených na cestnú prepravu zvierat (3). Je preto potrebné, aby sa stanovili teplotné podmienky, pri ktorých sa prepravujú zvieratá na veľké vzdialenosti v Spoločenstve, a uskutočniť na tento účel štúdiu. Štúdia poskytne informácie nevyhnutné pre prípravu a rozvoj právnych predpisov v oblasti ochrany zvierat. Preto by mal byť na financovanie uvedenej štúdie poskytnutý finančný príspevok Spoločenstva.

(6)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (4) sa v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa blaha zvierat požaduje plná podpora medzinárodných organizácií, napríklad Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(7)

V roku 2005 OIE prijala usmernenia týkajúce sa blaha zvierat, pokiaľ ide o ich prepravu po súši a po mori, porážanie zvierat na ľudskú spotrebu a humánne usmrcovanie zvierat v súvislosti s kontrolou zvierat. OIE má v úmysle naďalej rozvíjať tieto usmernenia a prijať opatrenia na zabezpečenie ich implementácie členskými štátmi OIE, predovšetkým tak, že im poskytne odbornú prípravu a usmernenie.

(8)

Plánované podujatia odbornej prípravy a informačné podujatia OIE sú potrebné pre vývoj platných právnych predpisov, ako aj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti veterinárnej medicíny v zúčastnených krajinách. Väčšina európskych občanov si želá (5), aby sa životné podmienky zvierat v tretích krajinách vyvážajúcich do Spoločenstva zlepšili tak, že budú zodpovedať úrovni životných podmienok zvierat uplatňovaných v Spoločenstve. Spoločenstvo by malo preto prispievať na financovanie týchto podujatí.

(9)

Zavlečenie katarálnej horúčky (modrého jazyka) do Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska je bezprecedentné. Je potrebné, aby sa veterinárnym lekárom sprístupnili najaktuálnejšie vedecké poznatky v záujme obmedzenia negatívnych dôsledkov tohto zavlečenia a zlepšenia pasívneho klinického dohľadu založeného na rýchlom zistení a oznámení prípadov podozrenia, čo predstavuje podstatnú časť pohotovostných plánov pre prípad katarálnej horúčky (modrého jazyka).

(10)

Okrem toho OIE a Spoločenstvo majú v pláne spoločne pripraviť brožúru o epidémii katarálnej horúčky (modrého jazyka) v uvedených členských krajinách, ktorá bude obsahovať aktuálne informácie a opis politiky Spoločenstva, pokiaľ ide o kontrolu katarálnej horúčky (modrého jazyka). Je preto vhodné, aby Spoločenstvo poskytlo finančný príspevok na činnosť OIE a financovalo prípravu a vydanie uvedenej brožúry.

(11)

Vydanie tejto brožúry významne prispeje k rozvoju potrebného vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti veterinárnej medicíny a bude podstatným nástrojom pre vývoj vnútroštátnych programov a programov Spoločenstva, pokiaľ ide o sledovanie katarálnej horúčky (modrého jazyka).

(12)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva by malo byť podmienené uskutočnením plánovaných činností a poskytnutím všetkých potrebných informácií.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje finančný príspevok Spoločenstva, ako je ustanovené v článku 16 rozhodnutia 90/424/EHS, na prieskum Eurobarometra o možnom využití klonovania zvierat v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví, a to do maximálnej výšky 250 000 EUR.

Článok 2

Týmto sa schvaľuje finančný príspevok Spoločenstva, ako je ustanovené v článku 16 rozhodnutia 90/424/EHS, na štúdiu o teplotách, pri ktorých sa prepravujú zvieratá na veľké vzdialenosti, a to do maximálnej výšky 300 000 EUR.

Článok 3

Týmto sa schvaľuje finančný príspevok Spoločenstva, ako je ustanovené v článku 19 rozhodnutia 90/424/EHS, na financovanie seminárov odbornej prípravy k implementácii usmernení OIE v oblasti blaha zvierat organizovaných Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE), a to do maximálnej výšky 100 000 EUR pre Svetový fond pre zdravie a blaho zvierat.

Článok 4

Týmto sa schvaľuje finančný príspevok Spoločenstva, ako je ustanovené v článku 19 rozhodnutia 90/424/EHS, na prípravu približne 1 800 exemplárov brožúry o katarálnej horúčke (modrom jazyku), a to v maximálnej miere 50 % z oprávnených nákladov do maximálnej výšky 10 000 EUR pre Svetovú organizáciu pre zdravie zvierat (OIE).

V Bruseli 14. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(3)  Vestník EFSA (2004), 122, s. 1 – 25, Normy pre mikroklímu v prostriedkoch určených na cestnú prepravu zvierat.

(4)  KOM(2006) 13 v konečnom znení.

(5)  Osobitné vydanie Eurobarometra 270: Postoje občanov EÚ, pokiaľ ide o blaho zvierat, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, s. 32.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/54


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2007,

ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa novej účinnej látky boscalid

[oznámené pod číslom K(2007) 5477]

(Text s významom pre EHP)

(2007/758/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Nemecku v apríli 2001 doručená žiadosť od spoločnosti BASF AG o zaradenie účinnej látky boscalid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2002/268/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a môže sa považovať za dokumentáciu, ktorá v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(2)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné, aby sa mohla podrobne preskúmať a aby sa členským štátom umožnilo udeliť dočasné povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich príslušnú účinnú látku na obdobie najviac troch rokov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, najmä s podmienkou súvisiacou s podrobným hodnotením účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky ustanovené v uvedenej smernici.

(3)

Pre použitia navrhnuté žiadateľom boli účinky tejto účinnej látky na zdravie ľudí a na životné prostredie hodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS. Spravodajský členský štát predložil Komisii 22. novembra 2002 návrh hodnotiacej správy.

(4)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy spravodajským členským štátom sa považovalo za potrebné požiadať žiadateľa o ďalšie informácie, ako aj spravodajský členský štát, aby tieto informácie preskúmal a predložil svoje hodnotenie. Preskúmanie dokumentácie preto ešte prebieha a hodnotenie nebude možné dokončiť v lehote stanovenej v smernici 91/414/EHS.

(5)

Vzhľadom na to, že doteraz sa pri hodnotení nezistil žiaden dôvod vyvolávajúci bezprostredné obavy, mali by mať členské štáty možnosť predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich príslušnú účinnú látku o obdobie 24 mesiacov v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS, aby sa mohlo v skúmaní dokumentácie pokračovať. Očakáva sa, že hodnotenie a rozhodovací proces v súvislosti s možným zaradením boscalidu do prílohy I sa ukončí do 24 mesiacov.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce boscalid o obdobie najviac 24 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 34.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES, pokiaľ ide o frekvenciu kontrol arašidov a výrobkov z nich získaných, pochádzajúcich alebo odoslaných z Brazílie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi

[oznámené pod číslom K(2007) 5516]

(Text s významom pre EHP)

(2007/759/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/504/ES (2) sa stanovujú osobitné podmienky vzťahujúce sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi.

(2)

Vedecký výbor pre potraviny zistil, že aflatoxín B1 je silný genotoxický karcinogén a aj vo veľmi nízkych dávkach prispieva k riziku rakoviny pečene. Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (3), sa ustanovujú maximálne povolené hodnoty aflatoxínov v potravinách. V rokoch 2005 a 2006 sa však na základe zvyšujúceho počtu oznámení prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Feed and Food – RASFF) ukázalo, že v prípade arašidov a výrobkov z nich získaných, ktoré pochádzajú z Brazílie, sa tieto maximálne hladiny pravidelne prekračujú.

(3)

Takáto kontaminácia predstavuje hrozbu pre verejné zdravie v Spoločenstve. Preto je vhodné, aby sa prijali osobitné opatrenia na úrovni Spoločenstva.

(4)

Potravinový a veterinárny úrad („FVO“) Komisie uskutočnil v Brazílii v dňoch 25. apríla až 4. mája 2007 misiu, aby posúdil zavedené kontrolné systémy na prevenciu kontaminácie aflatoxínom v arašidoch určených na vývoz do Spoločenstva (4). Touto misiou sa odhalilo, že kontrolný systém týkajúci sa arašidov určených na vývoz do Spoločenstva je zavedený, no neuplatňuje sa v plnej miere. Preto tento systém v plnej miere nezaručuje, že arašidy vyvážané do Spoločenstva spĺňajú príslušné požiadavky týkajúce sa aflatoxínu.

(5)

V záujme verejného zdravia by mal byť dovoz arašidov a výrobkov z nich získaných, ktoré sa dovážajú do Spoločenstva z Brazílie, podliehať častejšiemu odberu vzoriek a analýze hodnôt aflatoxínu príslušným orgánom dovážajúcej krajiny predtým, ako sa tieto výrobky uvoľnia na trh.

(6)

V článku 15 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (5) sa ustanovuje, že sa spíše zoznam krmív a potravín nie živočíšneho pôvodu, ktorý podlieha zvýšenej miere úradných kontrol na základe známeho alebo vznikajúceho rizika. Opatrenia uvedené v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia sa uplatňujú až od roku 2008. V záujme ochrany verejného zdravia je vhodné bezodkladne ustanoviť povinnosť častejších kontrol aflatoxínov v arašidoch z Brazílie. Dovtedy sa pri dovoze arašidov a výrobkov z nich získaných z Brazílie nevyžadujú žiadne zdravotné osvedčenia vydávané príslušnými orgánmi Brazílie.

(7)

Rozhodnutie Komisie 2006/504/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/504/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 druhom odseku písm. a) sa dopĺňajú tieto body iii), iv) a v):

„iii)

arašidy spadajúce pod kód KN 1202 10 90 alebo 1202 20 00;

iv)

arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 94 (v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom presahujúcim 1 kg) alebo 2008 11 98 (v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg);

v)

pražené arašidy spadajúce pod kód KN 2008 11 92 (v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom presahujúcim 1 kg) alebo 2008 11 96 (v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg).“

2.

V článku 3 sa dopĺňa tento odsek 9:

„9.   Tento článok sa neuplatňuje na dovoz arašidov uvedených v článku 1 druhom odseku písm. a) bodoch iii), iv) a v).“

3.

V článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza týmto textom:

„a)

každej zásielky potravín z Brazílie; okrem arašidov uvedených v článku 1 druhom odseku písm. a) bodoch iii), iv) a v), pri ktorých sa odber vzoriek musí vykonať v 50 % týchto zásielok arašidov z Brazílie;“.

4.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.   Tento článok sa neuplatňuje na dovoz arašidov uvedených v článku 1 druhom odseku písm. a) bodoch iii), iv) a v).“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 21. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/563/ES (Ú. v. EÚ L 215, 18.8.2007, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1126/2007 (Ú. v. EÚ L 255, 29.9.2007, s. 14).

(4)  Správa z misie vykonanej v Brazílii v dňoch 25. apríla až 4. mája 2007 s cieľom posúdiť zavedené kontrolné systémy slúžiace na zabránenie kontaminácie aflatoxínom v arašidoch určených na vývoz do Európskej únie [DG (SANCO)/7182/2007 – MR].

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/58


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/760/SZBP

z 22. novembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 7. marca 2005 prijala jednotnú akciu Rady 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX (1).

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) 25. septembra 2007 odsúhlasil, že misia EUJUST LEX by sa mala predĺžiť o ďalších 18 mesiacov do 30. júna 2009, po ukončení jej existujúceho mandátu 31. decembra 2007. Táto jednotná akcia by mala obsiahnuť prvú fázu tohto predĺženia do 30. apríla 2008.

(3)

Rada 18. júna 2007 schválila Usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia civilných operácií krízového riadenia EÚ. Tieto usmernenia predovšetkým ustanovujú, že veliteľ civilnej operácie bude na strategickej úrovni veliť a riadiť v otázkach plánovania a realizácie všetkých civilných operácií krízového riadenia, pričom bude podliehať politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“). Tieto usmernenia ďalej ustanovujú, že veliteľom civilných operácií bude pre všetky civilné operácie krízového riadenia riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie (CPCC – Civilian Planning and Conduct Capability) zriadeného na Generálnom sekretariáte Rady.

(4)

Uvedená štruktúra velenia a riadenia misie sa nedotýka zmluvných záväzkov vedúceho misie voči Komisii v oblasti plnenia rozpočtu misie.

(5)

Pre túto misiu by sa mala aktivovať spôsobilosť neustáleho monitorovania zriadená v rámci sekretariátu Rady.

(6)

Jednotná akcia 2005/190/SZPB by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/190/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Veliteľ civilnej operácie

1.   Veliteľom civilnej misie EUJUST LEX je riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie (CPCC).

2.   Veliteľ civilnej operácie velí misii EUJUST LEX a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci GT/VS.

3.   Veliteľ civilnej operácie zabezpečuje riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady a rozhodnutí PBV, a to aj vydávaním prípadných potrebných pokynov na strategickej úrovni vedúcemu misie.

4.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu alebo inštitúcie EÚ. Vnútroštátne orgány odovzdajú operačnú kontrolu (OPCON) nad svojim personálom, tímami a jednotkami veliteľovi civilnej operácie.

5.   Veliteľ civilnej operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany EÚ riadne plnila povinnosť starostlivosti.“;

2.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vedúci misie

1.   Vedúci misie preberá zodpovednosť a vykonáva velenie a riadenie na mieste operácie.

2.   Vedúci misie velí a riadi personál, tímy a jednotky prispievajúcich štátov, ako ich pridelil veliteľ civilnej operácie, pričom má aj administratívnu a logistickú zodpovednosť za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu misie vrátane koordinačného úradu v Bruseli a styčného úradu v Bagdade s cieľom účinne realizovať misiu EUJUST LEX a na základe pokynov na strategickej úrovni veliteľa civilnej operácie preberá jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu misie. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo orgán EÚ.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUJUST LEX a zabezpečuje jej náležité zviditeľňovanie.“;

3.

v článku 6 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Všetok personál si plní svoje povinnosti a koná v záujme misie. Všetci členovia personálu misie dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2).

4.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Štruktúra velenia

1.   Misia EUJUST LEX má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   PBV zabezpečuje v rámci zodpovednosti Rady politickú kontrolu a strategické usmerňovanie misie EUJUST LEX.

3.   Veliteľ civilnej operácie, podliehajúc politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci GT/VS, je veliteľom misie EUJUST LEX na strategickej úrovni a ako taký vydáva pokyny vedúcemu misie, radí mu a poskytuje mu technickú podporu.

4.   Veliteľ civilnej operácie podáva prostredníctvom GT/VS správy Rade.

5.   Vedúci misie velí misii EUJUST LEX a riadi ju na mieste operácie a je priamo zodpovedný veliteľovi civilnej operácie.“;

5.

článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Politická kontrola a strategické usmerňovanie

1.   PBV vykonáva v rámci zodpovednosti Rady politickú kontrolu a strategické usmerňovanie misie. Rada týmto oprávňuje PBV, aby prijal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 Zmluvy o Európskej únii. Toto oprávnenie zahŕňa právomoc meniť a dopĺňať CONOPS a OPLAN. Zahŕňa tiež právomoci potrebné na neskoršie prijímanie rozhodnutí o vymenovaní vedúceho misie. Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Veliteľ civilnej operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby posielajú PBV správy o oblastiach, za ktoré sú zodpovední.“;

6.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení vedúceho misie a v koordinácii s bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady (ďalej len bezpečnostný úrad GSR) a v súlade s článkami 3a a 8 zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci misie EUJUST LEX.

2.   Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť operácie a dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek platných pre operáciu v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti personálu EÚ rozmiestneného mimo EÚ v operačnej kapacite podľa hlavy V zmluvy a jej podporných dokumentov.

3.   V prípade častí misie, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, hostiteľský členský štát vykoná všetky potrebné a primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti účastníkov a školiteľov na svojom území.

4.   Bezpečnostný úrad GSR v spolupráci s orgánmi hostiteľského členského štátu zorganizuje potrebné a vhodné opatrenia pre koordinačný úrad v Bruseli.

5.   Ak by sa odborná príprava odohrávala v treťom štáte, EÚ za účasti dotknutých členských štátov požiada orgány tretích krajín, aby vykonali príslušné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti účastníkov a školiteľov na ich území.

6.   Misia EUJUST LEX má bezpečnostného úradníka misie, ktorý podáva správy vedúcemu misie.

7.   O otázkach bezpečnosti, ktoré sa týkajú nasadenia misie, sa vedúci misie sa radí s PBV podľa inštrukcií GT/VS.

8.   Personál misie EUJUST LEX absolvuje povinný bezpečnostný výcvik, ktorý organizuje bezpečnostný úrad GSR a lekársku prehliadku pred každým nasadením či cestou do Iraku.

9.   Členské štáty sa snažia poskytnúť misii EUJUST LEX, najmä styčnému úradu bezpečné ubytovanie, nepriestrelnú ochranu tela a priamu ochranu v rámci Iraku.“;

7.

vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

Neustále monitorovanie

Pre misiu EUJUST LEX sa aktivuje spôsobilosť neustáleho monitorovania.“;

8.

druhý pododsek článku 14 sa nahrádza takto:

„Jej účinnosť končí 30. apríla 2008.“.

Článok 2

Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s misiou v období od 1. novembra 2006 do 30. apríla 2008 je 11,2 milióna EUR.

Článok 3

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. PINHO


(1)  Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 37. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2006/708/ES (Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006 s 43).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/438/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 24).“;


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/61


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/761/SZBP

z 22. novembra 2007,

ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 13. decembra 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1) s cieľom vykonať opatrenia, ktoré boli Pobrežiu Slonoviny uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) 1572 (2004).

(2)

Rada 23. januára 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/30/SZBP (2), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia, ktoré boli Pobrežiu Slonoviny uložené spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP na ďalších dvanásť mesiacov a ktorou sa tieto obmedzujúce opatrenia dopĺňajú obmedzujúcimi opatreniami uloženými odsekom 6 rezolúcie BR OSN 1643 (2005).

(3)

Rada 12. februára 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/92/SZBP (3), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny do 31. októbra 2007.

(4)

Dňa 29. októbra 2007 v nadväznosti na preskúmanie opatrení uložených rezolúciami BR OSN 1572 (2004) a BR OSN 1643 (2005) Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu BR OSN 1782 (2007), ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny do 31. októbra 2008.

(5)

Opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP a spoločnou pozíciou 2006/30/SZBP by sa preto mali na účely uplatenia rezolúcie BR OSN 1782 (2007) obnoviť na obdobie do 31. októbra 2008 s účinnosťou od 1. novembra 2007,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2004/852/SZBP a spoločnou pozíciou 2006/30/SZBP sa uplatňujú do 31. októbra 2008, pokiaľ Rada nerozhodne inak v súlade s akoukoľvek budúcou príslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2007 do 31. októbra 2008.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. PINHO


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/483/SZBP (Ú. v. EÚ L 189, 12.7.2006, s. 23).

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 16.


23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/62


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/762/SZBP

z 22. novembra 2007

o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Na základe spoločnej pozície Rady 2001/869/SZBP zo 6. decembra 2001 o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO) (1) sa Európska únia zúčastňuje v KEDO s cieľom prispieť k nájdeniu celkového riešenia otázky nešírenia jadrových zbraní na Kórejskom polostrove.

(2)

Na základe spoločnej pozície Rady 2006/244/SZBP z 20. marca 2006 o účasti Európskej únie v Organizácii pre energetický rozvoj na kórejskom polostrove (KEDO) (2) sa Európska únia zúčastňuje procesu ukončenia projektu ľahkovodného jadrového reaktora a systematického zrušenia organizácie KEDO.

(3)

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003, prikladá osobitný význam tomu, aby všetky strany dodržiavali ustanovenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

(4)

Výkonná rada KEDO v máji 2007 rozhodla, že budúce činnosti KEDO by sa mali obmedzovať na ochraňovanie finančných a právnych záujmov v rámci procesu systematického zrušenia KEDO, ktorý by sa mal vykonať čo najskôr.

(5)

Členovia výkonnej rady KEDO sa zhodujú na pokračovaní spolupráce s cieľom ukončenia projektu ľahkovodného jadrového reaktora a systematického zrušenia organizácie KEDO.

(6)

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) na tento účel vyjednalo obnovenie svojho členstva v KEDO s osobitným zámerom podporiť ochranu finančných a právnych záujmov Spoločenstva pri systematickom zrušení organizácie KEDO, ktoré sa má vykonať čo najskôr.

(7)

Existujúce podrobné úpravy, ktoré sa týkajú zastúpenia Európskej únie vo výkonnej rade KEDO, by sa mali zachovať. V tejto súvislosti sa Rada a Komisia dohodli, že napriek rozhodnutiu výkonnej rady KEDO z mája 2007, ak by sa výkonná rada KEDO zaoberala akoukoľvek novou záležitosťou, ktorá nepatrí do právomocí Euratomu, slovo by malo dostať predsedníctvo Rady Európskej únie, ktoré by malo vyjadriť stanovisko k týmto otázkam, ako určí Rada.

(8)

Platnosť spoločnej pozície 2006/244/SZBP skončila 31. decembra 2006 a mala by byť nahradená touto spoločnou pozíciou,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Cieľom tejto spoločnej pozície je umožniť Európskej únii ochraňovať svoje záujmy v rámci procesu systematického zrušenia KEDO, ktorý by sa mal vykonať čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2012.

Článok 2

1.   V prípade záležitostí, ktoré nepatria do právomocí Euratomu, stanovisko Európskej únie v rámci výkonnej rady KEDO stanoví Rada a oznámi ho predsedníctvo.

2.   Predsedníctvo sa preto v súlade s touto spoločnou pozíciou plne zapája do rokovaní výkonnej rady KEDO.

3.   Komisia pravidelne, každoročne a podľa potreby podáva Rade správy o stave procesu zrušenia na základe poverenia predsedníctva, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec pre SZBP. Tieto správy obsahujú podrobné informácie najmä o všetkých opatreniach, ktoré prijme výkonná rada KEDO, aby sa čo najskôr vykonalo riadne zrušenie organizácie KEDO.

Článok 3

1.   Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti do 31. mája 2008.

2.   S výhradou článku 4 sa uplatňovanie tejto spoločnej pozície každoročne automaticky predĺži 1. júna na obdobie jedného roku, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

Rada môže kedykoľvek ukončiť uplatňovanie tejto spoločnej pozície, najmä ak sa ktorákoľvek z politických podmienok účasti Európskej únie v KEDO prestane plniť (jediný cieľ – zrušenie KEDO, účasť všetkých súčasných členov KEDO, žiaden finančný príspevok).

Článok 4

Táto spoločná pozícia stratí účinnosť 31. mája 2012.

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. PINHO


(1)  Ú. v. ES L 325, 8.12.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 73.


Korigendá

23.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/64


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 8 z 12. januára 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 26, s. 102)

Na strane 106 v článku 4 ods. 1 písm. e) má znieť doplnená tretia veta takto: