ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1354/2007 z 15. novembra 2007, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1355/2007 z 19. novembra 2007 o prijatí samostatných a prechodných opatrení na otvorenie colných kvót Spoločenstva na dovoz salám, klobás a určitých mäsových výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1356/2007 z 19. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1357/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (kodifikované znenie)

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1360/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

32

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/751/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie

34

 

 

Komisia

 

 

2007/752/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 5457]  ( 1 )

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/753/SZBP z 19. novembra 2007 o podpore činností MAAE spojených s monitorovaním a overovaním v Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

38

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2007 z 15. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v osobitných oblastiach mimo štyroch slobôd

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1354/2007

z 15. novembra 2007,

ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Podľa článku 56 Aktu o pristúpení z roku 2005, ak akty, ktoré inštitúcie prijali pred pristúpením týchto štátov, si z dôvodu pristúpenia vyžiadajú úpravy a ak akt o pristúpení ani jeho prílohy potrebné úpravy neobsahujú, v prípade, že pôvodný akt neprijala Komisia, potrebné akty prijme Rada.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (1) bolo prijaté pred pristúpením Bulharska a Rumunska k Európskej únii a z dôvodu tohto pristúpenia si vyžaduje úpravu.

(3)

Z tohto dôvodu je vhodné pozmeniť vymedzenie pojmu zavedená látka tak, aby sa na látky vyrábané alebo uvádzané na trh v Bulharsku a Rumunsku pred ich pristúpením k Európskej únii vzťahovali rovnaké podmienky ako na látky vyrábané alebo uvádzané na trh v iných členských štátoch,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

aspoň raz počas 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bola vyrobená v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, ale výrobca alebo dovozca ju neuviedol na trh, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz;

c)

bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, a pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa považovala za oznámenú v súlade s článkom 8 ods. 1 prvou zarážkou smernice 67/548/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu polymér, ako je uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Radu

predsedníčka

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 1355/2007

z 19. novembra 2007

o prijatí samostatných a prechodných opatrení na otvorenie colných kvót Spoločenstva na dovoz salám, klobás a určitých mäsových výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Švajčiarsko sa zhodujú, že obchodné koncesie týkajúce sa salám, klobás a určitých mäsových výrobkov, ktoré Švajčiarsko doteraz poskytovalo iba niektorým členským štátom na základe predchádzajúcich bilaterálnych dohôd medzi Švajčiarskom a týmito členskými štátmi, by sa mali zjednotiť v rámci Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1) (ďalej len „dohoda“), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady a Komisie 2002/309/ES, Euratom (2) a nadobudla platnosť 1. júna 2002. Pri zjednotení týchto koncesií sa takisto zvýšia preferencie pre salámy, klobásy a určité mäsové výrobky. To zahŕňa aj otvorenie nových colných kvót Spoločenstva na dovoz rôznych výrobkov patriacich do číselných znakov KN ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 a ex 1602 49 19 s pôvodom vo Švajčiarsku.

(2)

Prijatie bilaterálnych postupov na prispôsobenie koncesií uvedených v prílohách 1 a 2 k tejto dohode si vyžiada určitý čas. S cieľom zabezpečiť možnosť čerpania kvóty až do nadobudnutia účinnosti uvedenej zmeny je potrebné otvoriť tieto colné kvóty samostatne a na prechodné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2009. Tým sa zabezpečí dostatok času na ukončenie bilaterálnych postupov a následných vykonávacích opatrení všetkých strán.

(3)

Podrobné pravidlá implementácie tohto nariadenia, a najmä ustanovení potrebných na spravovanie kvót by sa mali prijať v súlade s postupmi uvedenými v článku 24 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (3).

(4)

Na využívanie týchto colných kvót by mali byť oprávnené len výrobky pochádzajúce zo Švajčiarska, ktoré zodpovedajú pravidlám uvedeným v článku 4 dohody,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Ročne sa na obdobie od 1. januára do 31. decembra na samostatnom a prechodnom základe otvára colná kvóta Spoločenstva oslobodená od cla na výrobky a množstvá s pôvodom vo Švajčiarsku s poradovým číslom 09.4180 uvedené v prílohe. Kvóta sa otvára od 1. januára 2008 a jej platnosť sa skončí 31. decembra 2009.

2.   Pravidlá pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v odseku 1 sú uvedené v článku 4 dohody.

Článok 2

Podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2759/75.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2007 (Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2007, s. 31).

(2)  Rozhodnutie Rady a Komisie o Dohode o vedeckej a technologickej spolupráci zo 4. apríla 2002 o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).


PRÍLOHA

Číselný znak KN

Opis tovaru

Uplatniteľné clo

Množstvo v tonách

(čistá hmotnosť výrobku)

ex 0210 19 50

Šunka v slanom náleve, bez kostí, obalená v mechúre alebo v umelom čreve

0

1 900

ex 0210 19 81

Kotleta bez kostí, údená

ex 1601 00

Párky, salámy, klobásy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov: zo zvierat položiek 0101 až 0104 okrem diviačej zveri

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Bravčový krk, usušený na vzduchu, korenený alebo nekorenený, v jednom kuse, v kúskoch alebo tenkých plátkoch


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 1356/2007

z 19. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/1996 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 1425/2006 (2),

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Komisia po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 1425/2006 Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a Thajsku do Spoločenstva patriacich pod kódy KN ex 3923 21 00 (kód TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (kód TARIC 3923291020) a ex 3923 29 90 (kód TARIC 3923299020). Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich strán bola spomedzi čínskych a thajských vyvážajúcich výrobcov vybraná vzorka, pričom spoločnostiam, ktoré boli vybrané do vzorky, boli uložené individuálne colné sadzby v rozmedzí od 4,8 % do 14,3 %, kým ostatným spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli súčasťou vzorky, bola uložená colná sadzba vo výške 8,4 % pre ČĽR a 7,9 % pre Thajsko. Spoločnostiam, ktoré sa neprihlásili alebo pri prešetrovaní nespolupracovali, sa uložila colná sadzba vo výške 28,8 % v prípade ČĽR a 14,3 % v prípade Thajska.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006 sa stanovuje, že ktorýkoľvek vyvážajúci výrobca v ČĽR alebo v Thajsku predloží Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

i)

v období prešetrovania (1. apríl 2004 až 31. marec 2005) nevyvážal do Spoločenstva výrobky opísané v článku 1 ods. 1 (ďalej len „prvé kritérium“);

ii)

že nie je prepojený so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov v ČĽR ani Thajsku, ktorí podliehajú antidumpingovým opatreniam uloženým uvedeným nariadením (ďalej len „druhé kritérium“), a

iii)

príslušné výrobky do Spoločenstva v skutočnosti vyvážal po skončení obdobia prešetrovania, na základe ktorého sa opatrenia zaviedli, alebo že prijal neodvolateľný zmluvný záväzok na vývoz značného množstva do Spoločenstva (ďalej len „tretie kritérium“).

Článok 1 uvedeného nariadenia sa môže zmeniť a doplniť tak, že poskytne novému vyvážajúcemu výrobcovi colnú sadzbu uplatniteľnú na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky, t. j. 8,4 % pre čínske spoločnosti a 7,9 % pre thajské spoločnosti.

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VYVÁŽAJÚCICH VÝROBCOV

(3)

Deväť spoločností (šesť čínskych a tri thajské) požiadalo o udelenie rovnakého štatútu ako v prípade spoločností, ktoré spolupracovali v pôvodnom prešetrovaní, ale neboli súčasťou vzorky (ďalej len „štatút nového vyvážajúceho výrobcu“).

(4)

Uskutočnilo sa preskúmanie s cieľom určiť, či žiadatelia spĺňajú kritériá na udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006, overením toho, či:

nevyvážali do Spoločenstva výrobky opísané v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia počas obdobia prešetrovania (1. apríl 2004 až 31. marec 2005),

nie sú prepojení so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov v ČĽR ani Thajsku, ktorí podliehajú antidumpingovým opatreniam uloženým uvedeným nariadením, a

v skutočnosti vyvážali do Spoločenstva príslušné výrobky po období prešetrovania, na ktorom sa opatrenia zakladajú, alebo vstúpili do neodvolateľného zmluvného záväzku na vývoz značného množstva do Spoločenstva.

(5)

Všetkým deviatim žiadateľom bol zaslaný formulár žiadosti a boli vyzvaní, aby poskytli dôkazy o tom, že spĺňajú uvedené tri kritériá.

(6)

Spoločnostiam spĺňajúcim tieto tri kritériá sa môže udeliť colná sadzba uplatniteľná na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky, t. j. 8,4 % pre čínske spoločnosti a 7,9 % pre thajské spoločnosti, zmenou a doplnením príloh I a II k nariadeniu (ES) č. 1425/2006.

(7)

Štyri spoločnosti (dve čínske a dve thajské) žiadajúce o štatút nového vyvážajúceho výrobcu nereagovali na zaslaný formulár žiadosti. Preto nebolo možné overiť, či tieto spoločnosti splnili kritériá stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006, a ich žiadosti museli byť zamietnuté.

(8)

Dve spoločnosti poslali neúplný formulár žiadosti. Preto nebolo možné overiť, či tieto spoločnosti splnili kritériá stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006, a ich žiadosti museli byť zamietnuté.

(9)

Zistilo sa, že jedna čínska spoločnosť bola prepojená so spoločnosťou, ktorá podliehala antidumpingovým opatreniam uloženým nariadením (ES) č. 1425/2006, preto bola jej žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu na základe nesplnenia jedného z uvedených kritérií zamietnutá.

(10)

Žiadosť ďalšej čínskej spoločnosti bola zamietnutá, pretože táto spoločnosť nemala vlastné výrobné zariadenie, a preto sa nemohla považovať za vyvážajúceho výrobcu.

(11)

V prípade zostávajúceho vyvážajúceho výrobcu (thajská spoločnosť) sa dôkazy, ktoré poskytol, považovali za dostatočné na to, aby mu bola udelená colná sadzba uplatniteľná na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,9 % pre thajské spoločnosti), a aby bola pridaná do zoznamu vyvážajúcich výrobcov v prílohe II (ďalej len „príloha“) k nariadeniu (ES) č. 1425/2006.

(12)

Spolupracujúci žiadatelia a výrobné odvetvie Spoločenstva boli o výsledkoch preskúmania informovaní a mali možnosť predložiť svoje pripomienky.

(13)

Všetky námietky a podania zainteresovaných strán sa prehodnotili, a ak boli oprávnené, riadne sa zohľadnili.

C.   OBJASNENIE A OPRAVA

(14)

Útvarom Komisie sa dalo na vedomie, že termín „hrúbka vrecúška“ by mohol vyvolať počas postupu colného odbavenia nejasnosti. Preto sa rozhodlo, že toto nariadenie sa použije na objasnenie tejto otázky, ako aj na opravu nesprávneho odkazu v článku 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1425/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

i)

článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clá sa týmto ukladajú na dovoz plastových vriec a vrecúšok obsahujúcich najmenej 20 % hmotnosti polyetylénu a s hrúbkou najviac 100 mikrometrov (μm) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku, ktoré sú zaradené pod kódmi KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).“;

ii)

v článku 2 namiesto: „môže… zmeniť a doplniť článok 1 ods. 3“

má byť: „môže… zmeniť a doplniť článok 1 ods. 2“;

iii)

v prílohe II sa vkladá do zoznamu výrobcov z Thajska za „K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD“ táto spoločnosť:

Spoločnosť

Mesto

„POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2006, s. 4.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1357/2007

z 21. novembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1358/2007

z 21. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1725/2003 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 14. septembru 2002.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 30. novembra 2006 medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 Prevádzkové segmenty, ďalej len „IFRS 8“. V IFRS 8 sa stanovujú požiadavky na uverejňovanie informácií o prevádzkových segmentoch účtovnej jednotky. IFRS 8 nahrádza medzinárodný účtovný štandard (IAS) 14 Vykazovanie o segmentoch.

(3)

Konzultácia so skupinou expertov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že IFRS 8 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1725/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1725/2003 sa vkladá

„medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 Prevádzkové segmenty“ uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje štandard IFRS 8 uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu najneskôr od prvého dňa svojho finančného roku 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 261, 13.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 611/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 49).


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA

IFRS 8

IFRS 8 — Prevádzkové segmenty

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na stránke www.iasb.org“

MEDZINÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA 8

Prevádzkové segmenty

HLAVNÁ ZÁSADA

1.

Účtovná jednotka uverejní informácie, na základe ktorých môžu používatelia jej účtovných závierok zhodnotiť povahu a finančný dosah podnikateľských činností, ktorými sa zaoberá, a hospodárske prostredia, v ktorých pôsobí.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2.

Tento štandard sa uplatňuje na:

a)

samostatné alebo individuálne účtovné závierky účtovnej jednotky:

i)

ktorej dlhové alebo majetkové nástroje sú obchodované na verejnom trhu (domáca alebo zahraničná burza alebo mimoburzový trh vrátane miestnych a regionálnych trhov) alebo

ii)

ktorá podáva alebo je v procese podávania svojich účtovných závierok komisii pre cenné papiere alebo inému regulačnému orgánu na účely vydania akejkoľvek kategórie nástrojov na verejnom trhu, a

b)

konsolidované účtovné závierky skupiny s materskou spoločnosťou:

i)

ktorej dlhové alebo majetkové nástroje sú obchodované na verejnom trhu (domáca alebo zahraničná burza, alebo mimoburzový trh vrátane miestnych a regionálnych trhov) alebo

ii)

ktorá podáva alebo je v procese podávania svojich konsolidovaných účtovných závierok komisii pre cenné papiere alebo inému regulačnému orgánu na účely vydania akejkoľvek kategórie nástrojov na verejnom trhu.

3.

Ak sa účtovná jednotka, od ktorej sa nevyžaduje uplatňovanie tohto štandardu, rozhodne uverejniť informácie o segmentoch, ktoré nie sú v súlade s týmto štandardom IFRS, neoznačí ich za segmentové informácie.

4.

Ak finančná správa obsahuje konsolidované účtovné závierky materskej spoločnosti, ktoré patria do pôsobnosti tohto štandardu, ako aj samostatné účtovné závierky, segmentové informácie sú požadované iba v konsolidovaných účtovných závierkach.

PREVÁDZKOVÉ SEGMENTY

5.

Prevádzkový segment predstavuje jednu zo zložiek účtovnej jednotky:

a)

ktorá sa zaoberá podnikateľskými činnosťami, v súvislosti s ktorými môžu vzniknúť výnosy a náklady (vrátane výnosov a nákladov súvisiacich s transakciami s inými zložkami tej istej účtovnej jednotky);

b)

ktorej prevádzkové výsledky pravidelne hodnotí riadiaci pracovník účtovnej jednotky s rozhodovacou právomocou s cieľom rozhodnúť o zdrojoch, ktoré sa majú prideliť na segment, a ohodnotiť jeho výkonnosť a

c)

za ktorú sú dostupné samostatné finančné informácie.

Prevádzkový segment sa môže zaoberať podnikateľskými činnosťami, ktoré zatiaľ nie sú výnosné, napr. činnosti spojené so začatím prevádzky môžu predstavovať prevádzkové segmenty pred dosahovaním výnosov.

6.

Nie každá časť účtovnej jednotky je nevyhnutne prevádzkovým segmentom alebo súčasťou prevádzkového segmentu. Napríklad ústredia spoločnosti alebo niektoré funkčné oddelenia nedosahujú výnosy alebo dosahujú iba výnosy, ktoré sú vedľajšie vzhľadom na činnosti účtovnej jednotky a nie sú prevádzkovými segmentmi. Na účely tohto štandardu sa za prevádzkové segmenty nepovažujú schémy účtovnej jednotky týkajúce sa požitkov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru.

7.

Pojem „hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou“ označuje funkciu, nie nevyhnutne manažéra s osobitným titulom. Z titulu tejto funkcie sa prideľujú zdroje na prevádzkové segmenty účtovnej jednotky a hodnotí sa ich výkonnosť. Hlavný prevádzkový riaditeľ účtovnej jednotky s rozhodovacou právomocou je často súčasne aj jej generálnym riaditeľom alebo výkonným riaditeľom, môže to však byť napr. aj skupina výkonných riaditeľov alebo iných riaditeľov.

8.

V prípade mnohých účtovných jednotiek sú ich prevádzkové segmenty jasne vymedzené na základe troch charakteristík prevádzkových segmentov opísaných v odseku 5. Účtovná jednotka však môže vypracovať správy, v ktorých svoje podnikateľské činnosti môže predstaviť rôznymi spôsobmi. Ak hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou použije viac ako jeden súbor segmentových informácií, iné faktory môžu vymedziť jeden súbor zložiek tvoriacich prevádzkové segmenty účtovnej jednotky vrátane povahy podnikateľských činností každej zložky, zodpovedných manažérov a informácie predkladané správnej rade.

9.

Prevádzkový segment má vo všeobecnosti segmentového manažéra, ktorý priamo zodpovedá hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou a udržiava s ním pravidelné kontakty s cieľom prerokovať prevádzkové činnosti, finančné výsledky, prognózy alebo plány súvisiace so segmentom. Pojem „segmentový manažér“ označuje funkciu, nie nevyhnutne manažéra s osobitným titulom. Hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou môže byť rovnako aj segmentovým manažérom pre určité prevádzkové segmenty. Ten istý manažér môže byť segmentovým manažérom pre viac ako jeden prevádzkový segment. Pokiaľ sa charakteristiky uvedené v odseku 5 uplatňujú na viac ako jeden súbor zložiek organizácie, existuje však iba jediný súbor, za ktorý sú segmentoví manažéri zodpovední, tento súbor zložiek predstavuje prevádzkové segmenty.

10.

Charakteristiky uvedené v odseku 5 sa môžu uplatňovať na dva alebo viaceré prekrývajúce sa súbory zložiek, za ktoré sú manažéri zodpovední. Táto štruktúra sa niekedy označuje ako maticová forma organizácie. V niektorých účtovných jednotkách sú napríklad niektorí manažéri zodpovední za rozličné produkty a služby na celom svete, zatiaľ čo iní manažéri sú zodpovední za osobitné geografické oblasti. Hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou pravidelne hodnotí prevádzkové výsledky oboch súborov zložiek a finančné informácie sú dostupné za oba súbory. V takomto prípade účtovná jednotka určí, ktorý súbor zložiek vytvára prevádzkové segmenty pomocou odkazu na hlavnú zásadu.

SEGMENTY PODLIEHAJÚCE VYKAZOVANIU

11.

Účtovná jednotka vykazuje samostatne informácie o každom prevádzkovom segmente:

a)

ktorý bol vymedzený v súlade s odsekmi 5 až 10 alebo je výsledkom zoskupenia dvoch alebo viacerých takýchto segmentov v súlade s odsekom 12 a

b)

presahuje kvantitatívne limity uvedené v odseku 13.

V odsekoch 14 až 19 sa vymedzujú ďalšie prípady, v ktorých sa informácie o jednotlivých prevádzkových segmentoch vykazujú samostatne.

Kritériá agregácie

12.

Prevádzkové segmenty často vykazujú podobnú dlhodobú finančnú výkonnosť, ak majú podobné hospodárske charakteristiky. Možno napr. očakávať, že ak sú hospodárske charakteristiky dvoch prevádzkových segmentov podobné, budú podobné aj ich dlhodobé priemerné hrubé marže. Dva alebo viaceré prevádzkové segmenty sa môžu zoskupiť do jedného prevádzkového segmentu, ak je zoskupenie v súlade s hlavnou zásadou tohto štandardu, segmenty majú podobné hospodárske charakteristiky a segmenty si sú podobné v každom z týchto hľadísk:

a)

charakter výrobkov alebo služieb;

b)

charakter výrobných procesov;

c)

typ alebo kategória odberateľov ich výrobkov alebo služieb;

d)

metódy používané na distribúciu ich výrobkov alebo poskytovanie ich služieb a

e)

prípadne charakter regulačného prostredia, napríklad bankovníctva, poisťovníctva alebo verejných orgánov.

Kvantitatívne limity

13.

Účtovná jednotka vykazuje samostatne informácie o prevádzkovom segmente, ktorý spĺňa niektorý z týchto kvantitatívnych limitov:

a)

vykázaný výnos segmentu vrátane predaja externým odberateľom a predaja v rámci segmentu alebo prevodov predstavuje 10 % alebo viac kumulovaného výnosu (interného a externého) všetkých prevádzkových segmentov;

b)

absolútna výška vykázaných ziskov alebo strát segmentu predstavuje 10 % alebo viac z vyššej hodnoty z nasledujúcich dvoch hodnôt vyjadrených v absolútnej hodnote i) kumulovaného vykázaného zisku všetkých prevádzkových segmentov, ktoré nevykázali stratu, a ii) kumulovanej vykázanej straty všetkých prevádzkových segmentov, ktoré vykázali stratu;

c)

aktíva segmentu predstavujú 10 % alebo viac kumulovaných aktív všetkých prevádzkových segmentov.

Prevádzkové segmenty, ktoré nespĺňajú ani jeden z kvantitatívnych limitov, možno považovať za segmenty podliehajúce vykazovaniu a údaje o nich sa môžu uverejniť oddelene, ak je manažment toho názoru, že informácie o segmente môžu byť užitočné pre používateľov účtovných závierok.

14.

Účtovná jednotka môže kombinovať informácie o prevádzkových segmentoch, ktoré nespĺňajú kvantitatívne limity, s informáciami o ostatných prevádzkových segmentoch, ktoré nespĺňajú kvantitatívne limity, s cieľom vytvoriť segment podliehajúci vykazovaniu, iba ak majú prevádzkové segmenty podobné hospodárske charakteristiky a majú spoločnú väčšinu kritérií agregácie uvedených v odseku 12.

15.

Ak celkový externý výnos vykázaný prevádzkovými segmentmi predstavuje menej ako 75 % výnosu účtovnej jednotky, musia sa vymedziť dodatočné prevádzkové segmenty ako segmenty podliehajúce vykazovaniu (a to aj vtedy, ak nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 13), až kým v segmentoch podliehajúcich vykazovaniu nie je zahrnutých aspoň 75 % výnosu účtovnej jednotky.

16.

Informácie o ostatných podnikateľských činnostiach a prevádzkových segmentoch, ktoré nepodliehajú vykazovaniu, sa môžu kombinovať a uverejniť v kategórii „všetky ostatné segmenty“ oddelene od ostatných vyrovnávacích položiek požadovaných v odseku 28. Zdroje výnosu zahrnuté v kategórii „všetky ostatné segmenty“ je potrebné opísať.

17.

Ak manažment usudzuje, že prevádzkový segment vymedzený ako segment podliehajúci vykazovaniu v bezprostredne predchádzajúcom období bude aj naďalej dôležitý, informácie o tomto segmente sa musia aj naďalej oddelene vykazovať v bežnom období, aj keď už nespĺňa kritériá povinného vykazovania uvedené v odseku 13.

18.

Ak je prevádzkový segment vymedzený ako segment podliehajúci vykazovaniu v bežnom období v súlade s kvantitatívnymi limitmi, segmentové údaje za predchádzajúce obdobie predkladané na účely porovnania sa musia opätovne vypracovať na účely zobrazenia nového segmentu podliehajúceho vykazovaniu ako samostatného segmentu, aj keď tento segment nespĺňal kritériá povinného vykazovania uvedené v odseku 13 v predchádzajúcom období s výnimkou, ak potrebné informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké.

19.

Môže existovať praktický limit na počet segmentov podliehajúcich vykazovaniu, ktoré účtovná jednotka vykazuje oddelene, pri prekročení ktorého môžu byť segmentové informácie príliš podrobné. Aj keď nebol stanovený presný limit, ak počet segmentov, ktoré podliehajú vykazovaniu v súlade s odsekmi 13 až 18, presiahne počet 10, účtovná jednotka by mala zvážiť, či nebol dosiahnutý praktický limit.

UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

20.

Účtovná jednotka uverejní informácie, na základe ktorých môžu používatelia jej účtovných závierok zhodnotiť povahu a finančný dosah podnikateľských činností, ktorými sa zaoberá, a hospodárske prostredia, v ktorých pôsobí.

21.

S cieľom uplatňovať zásadu uvedenú v odseku 20 účtovná jednotka poskytne tieto informácie za každé obdobie, za ktoré sa predkladá výkaz ziskov a strát:

a)

všeobecné informácie opísané v odseku 22;

b)

informácie o vykázanom zisku alebo strate segmentu vrátane špecifikovaných výnosov a nákladov zahrnutých do vykázaného zisku alebo straty segmentu, o aktívach a pasívach segmentu a metóde oceňovania v zmysle odsekov 23 až 27 a

c)

zosúladenie súčtu výnosov segmentu, vykázaného zisku alebo straty segmentu, aktív a pasív segmentu a ďalších významných položiek segmentu so zodpovedajúcimi čiastkami jednotky, ako je uvedené v odseku 28.

Zosúladenie čiastok uvedených v súvahe za segmenty podliehajúce vykazovaniu s čiastkami v súvahe jednotky sa požaduje ku každému dátumu predkladania súvahy. Informácie za predchádzajúce obdobia sa opätovne vypracujú v zmysle odsekov 29 a 30.

Všeobecné informácie

22.

Účtovná jednotka uverejní tieto všeobecné informácie:

a)

faktory použité na vymedzenie segmentov účtovnej jednotky podliehajúcich vykazovaniu vrátane základov organizácie (napr. či sa manažment rozhodol organizovať účtovnú jednotku podľa rozdielnych výrobkov a služieb, geografických oblastí, regulačných prostredí alebo kombinácie faktorov a či sa prevádzkové segmenty zoskupili) a

b)

typy výrobkov a služieb, z ktorých každému segmentu podliehajúcemu vykazovaniu plynú príjmy.

Informácie o ziskoch alebo stratách, aktívach a pasívach

23.

Účtovná jednotka vykazuje za každý segment podliehajúci vykazovaniu vyčíslené údaje o ziskoch alebo stratách a celkové aktíva. Účtovná jednotka vykazuje ocenené pasíva za každý segment podliehajúci vykazovaniu, pokiaľ sa takýto údaj pravidelne poskytuje hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou. Účtovná jednotka uverejní aj nasledujúce údaje o každom segmente podliehajúcom vykazovaniu, ak sú špecifikované čiastky zahrnuté do ocenených ziskov alebo strát segmentu overených hlavným prevádzkovým riaditeľom s rozhodovacou právomocou alebo sú iným spôsobom pravidelne poskytované hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou, a to aj v prípade, že nie sú zahrnuté do oceňovania ziskov alebo strát segmentu:

a)

výnosy od externých odberateľov;

b)

výnosy z transakcií s inými prevádzkovými segmentmi tej istej jednotky;

c)

úrokové výnosy;

d)

úrokové náklady;

e)

odpisy a amortizácia;

f)

významné príjmové a výdavkové položky uverejnené v súlade s odsekom 86 štandardu IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky;

g)

podiely účtovnej jednotky na ziskoch alebo stratách pridružených a spoločných podnikov účtované metódou vlastného imania;

h)

daňový náklad alebo daňový výnos a

i)

významné nepeňažné položky iné ako odpisy a amortizácia.

Účtovná jednotka vykazuje úrokové výnosy oddelene od úrokových nákladov za každý segment podliehajúci vykazovaniu, ak väčšina výnosov segmentu nepochádza z úrokov a hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou sa pri hodnotení výkonnosti segmentu a pri prijímaní rozhodnutí o zdrojoch, ktoré sa majú udeliť na segment, nespolieha predovšetkým na čisté úrokové výnosy. V takom prípade môže účtovná jednotka vykázať tieto úrokové výnosy segmentu očistené od úrokových nákladov a informovať o tejto skutočnosti.

24.

Účtovná jednotka uverejní aj nasledujúce údaje o každom segmente podliehajúcom vykazovaniu, ak sú špecifikované čiastky zahrnuté do ocenených aktív segmentu overených hlavným prevádzkovým riaditeľom s rozhodovacou právomocou alebo sú iným spôsobom pravidelne poskytované hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou, a to aj v prípade, že nie sú zahrnuté do ocenených aktív segmentu:

a)

výška investície do pridružených a spoločných podnikov účtovaných metódou vlastného imania a

b)

výška prírastku dlhodobých aktív (1) iných ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, aktíva v podobe požitkov vyplývajúcich zo skončenia pracovného pomeru (pozri IAS 19 Zamestnanecké požitky, odseky 54 až 58) a práva vyplývajúce z poistných zmlúv.

OCEŇOVANIE

25.

Výšku každej vykázanej položky segmentu predstavuje vyčíslený údaj predložený hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou na účely prijatia rozhodnutí o udelení zdrojov na segment a zhodnotenia jeho výkonnosti. Opravy a vylúčenia vykonané pri zostavovaní účtovnej závierky účtovnej jednotky a rozdelenia výnosov, nákladov a ziskov alebo strát sa začlenia do oceňovania vykazovaných ziskov alebo strát segmentu, iba ak sú začlenené do ocenených ziskov alebo strát segmentu, ktoré používa hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou. Podobne platí, že sa za daný segment vykazujú iba tie aktíva a pasíva, ktoré sú začlenené do ocenených aktív segmentu a pasív segmentu, ktoré používa hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou. Pokiaľ sa priradia čiastky k vykázaným ziskom alebo stratám segmentu, k jeho aktívam alebo pasívam, tieto čiastky sa musia priradiť primeraným spôsobom.

26.

Ak hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou použije pri hodnotení výkonnosti segmentu a rozhodovaní, ako pridelí zdroje, iba jedno ocenenie ziskov alebo strát prevádzkového segmentu a jeho aktív alebo pasív, tieto zisky alebo straty segmentu a jeho aktíva a pasíva sa vykazujú podľa týchto ocenení. Ak hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou použije viac ako jedno ocenenie ziskov alebo strát prevádzkového segmentu a jeho aktív alebo pasív, vykazovanými údajmi sú tie údaje, o ktorých sa manažment domnieva, že sú stanovené podľa zásad oceňovania, ktoré sú najviac v súlade so zásadami použitými pri oceňovaní zodpovedajúcich čiastok v účtovných závierkach účtovnej jednotky.

27.

Účtovná jednotka poskytne za každý segment podliehajúci vykazovaniu vysvetlenie ocenenia ziskov alebo strát segmentu a aktív a pasív segmentu. Účtovná jednotka predloží minimálne tieto informácie:

a)

základ účtovníctva pre všetky transakcie medzi segmentmi podliehajúcimi vykazovaniu;

b)

charakter akýchkoľvek rozdielov medzi oceneniami ziskov alebo strát segmentov podliehajúcich vykazovaniu a ziskov alebo strát účtovnej jednotky pred daňovým výnosom alebo daňovým nákladom a ukončenými činnosťami (ak nie sú zjavné zo zosúladenia opísaného v odseku 28). Tieto rozdiely by mohli zahŕňať účtovné metódy a metódy priradenia nákladov vzniknutých na centrálnej úrovni, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie vykázanej segmentovej informácie;

c)

charakter akýchkoľvek rozdielov medzi oceneniami aktív segmentov podliehajúcich vykazovaniu a aktív účtovnej jednotky (ak nie sú zjavné zo zosúladenia opísaného v odseku 28). Tieto rozdiely by mohli zahŕňať účtovné metódy a metódy priradenia spoločne používaných aktív, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie vykázanej segmentovej informácie;

d)

charakter akýchkoľvek rozdielov medzi oceneniami pasív segmentov podliehajúcich vykazovaniu a pasív jednotky (ak nie sú zjavné zo zosúladenia opísaného v odseku 28). Tieto rozdiely by mohli zahŕňať účtovné metódy a metódy priradenia spoločne použitých pasív, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie vykázanej segmentovej informácie;

e)

charakter akýchkoľvek zmien v metódach oceňovania použitých na stanovenie ziskov alebo strát segmentu podliehajúceho vykazovaniu v porovnaní s minulým obdobím a prípadný dosah týchto zmien na oceňovanie ziskov alebo strát segmentu;

f)

charakter a dosah akýchkoľvek nesymetrických priradení na segmenty podliehajúce vykazovaniu. Napr. jednotka môže priradiť náklady na odpisy k segmentu bez toho, aby boli k tomuto segmentu priradené príslušné odpisovateľné aktíva.

Zosúladenie

28.

Účtovná jednotka uskutoční zosúladenia medzi:

a)

súčtom výnosov segmentov podliehajúcich vykazovaniu a výnosmi účtovnej jednotky;

b)

súčtom vyčíslených ziskov alebo strát segmentov podliehajúcich vykazovaniu a ziskami alebo stratami účtovnej jednotky pred daňovým nákladom (daňovým výnosom) a ukončenými činnosťami. Pokiaľ však účtovná jednotka priradí k segmentom podliehajúcim vykazovaniu položky ako daňové náklady (daňové výnosy), účtovná jednotka môže zosúladiť súčet ocenených ziskov alebo strát segmentov a zisky alebo straty účtovnej jednotky po týchto položkách;

c)

súčtom aktív segmentov podliehajúcich vykazovaniu a aktívami účtovnej jednotky;

d)

súčtom pasív segmentov podliehajúcich vykazovaniu a pasívami účtovnej jednotky, ak sú pasíva segmentu vykazované v súlade s odsekom 23;

e)

súčtom čiastok za každú ďalšiu významnú položku zverejnených informácií segmentov podliehajúcich vykazovaniu a zodpovedajúcou čiastkou za účtovnú jednotku.

Všetky významné vyrovnávacie položky sa musia vymedziť a opísať samostatne. Napríklad výška každej významnej opravy nevyhnutnej na zosúladenie ziskov alebo strát segmentov podliehajúcich vykazovaniu a ziskov alebo strát účtovnej jednotky, ktorá vyplýva z rozličných účtových postupov, sa musí vymedziť a opísať samostatne.

Opätovné vypracovanie predtým vykázaných informácií

29.

Ak účtovná jednotka zmení štruktúru svojej vnútornej organizácie spôsobom, ktorý vyvolá zmenu zloženia jej segmentov podliehajúcich vykazovaniu, príslušné informácie za predchádzajúce obdobia vrátane prechodných období sa musia opätovne vypracovať s výnimkou, ak tieto informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké. To, či je informácia dostupná a či náklady na jej vypracovanie nie sú príliš vysoké, sa stanoví pre každú jednotlivú zverejnenú položku zvlášť. Po zmenách v zložení segmentov podliehajúcich vykazovaniu účtovná jednotka zverejní, či opäť vypracovala príslušné položky segmentovej informácie za predchádzajúce obdobia.

30.

Pokiaľ jednotka zmenila štruktúru svojej vnútornej organizácie spôsobom, ktorý vyvolá zmenu zloženia jej segmentov podliehajúcich vykazovaniu, a pokiaľ segmentové informácie za predchádzajúce obdobia vrátane prechodných období neboli opäť vypracované tak, aby odrážali zmeny, jednotka uverejní v roku, v ktorom zmena nastala, segmentovú informáciu za bežné obdobie, a to na starom, ako aj novom základe segmentácie, s výnimkou, ak tieto informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké.

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O CELEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

31.

Odseky 32 až 34 sa uplatňujú na všetky účtovné jednotky, ktoré patria do pôsobnosti tohto štandardu, vrátane tých jednotiek, ktoré majú iba jeden segment podliehajúci vykazovaniu. Niektoré podnikateľské činnosti jednotky nie sú organizované na základe rozdielov medzi príslušnými výrobkami a službami alebo rozdielov v geografických oblastiach činnosti. Takéto segmenty účtovnej jednotky podliehajúce vykazovaniu môžu vykazovať výnosy zo širokej škály podstatne rozdielnych výrobkov a služieb, alebo v podstate rovnaké výrobky a služby môže poskytovať viac ako jeden z jej segmentov podliehajúcich vykazovaniu. Podobne platí, že segmenty účtovnej jednotky podliehajúce vykazovaniu môžu držať aktíva v rozličných geografických oblastiach a vykazovať výnosy od odberateľov v rozličných geografických oblastiach, alebo v rovnakej geografickej oblasti môže pôsobiť viac ako jeden z jej segmentov podliehajúcich vykazovaniu. Informácie požadované v odsekoch 32 až 34 sa poskytujú, iba ak nie sú poskytované ako súčasť informácií o segmente podliehajúcom vykazovaniu vyžadovaných podľa tohto štandardu.

Informácie o výrobkoch a službách

32.

Účtovná jednotka vykazuje výnosy od externých odberateľov za každý výrobok a službu alebo skupinu podobných výrobkov a služieb s výnimkou, ak potrebné informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké. V tomto prípade je potrebné o tejto skutočnosti informovať. Výška vykázaných výnosov sa musí zakladať na finančných informáciách použitých na zostavenie účtovných závierok účtovnej jednotky.

Informácie o geografických oblastiach

33.

Účtovná jednotka vykazuje tieto geografické informácie s výnimkou, ak potrebné informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké:

a)

výnosy od externých odberateľov i) priradené ku krajine, kde jednotka sídli, a ii) priradené k všetkým zahraničným krajinám spolu, z ktorých jednotke plynú výnosy. Pokiaľ sú výnosy od externých odberateľov priradené k jednotlivým zahraničným krajinám významné, tieto výnosy sa musia uverejniť samostatne. Účtovná jednotka uverejní informácie o tom, na akom základe priradila výnosy od externých odberateľov k jednotlivým krajinám;

b)

dlhodobé aktíva (2) iné ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, aktíva v podobe požitkov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru a práva vyplývajúce z poistných zmlúv i) nachádzajúce sa v krajine, kde jednotka sídli, a ii) nachádzajúce sa vo všetkých zahraničných krajinách spolu, v ktorých jednotka drží aktíva. Ak sú aktíva v jednotlivých zahraničných krajinách významné, tieto aktíva sa musia uverejniť samostatne.

Výška vykázaných výnosov sa musí zakladať na finančných informáciách použitých na zostavenie účtovných závierok účtovnej jednotky. Pokiaľ potrebné informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké, túto skutočnosť je potrebné oznámiť. Okrem informácií požadovaných v tomto odseku môže účtovná jednotka poskytnúť čiastkové geografické informácie o skupinách krajín.

Informácie o hlavných odberateľoch

34.

Účtovná jednotka môže poskytnúť informácie o tom, do akej miery je závislá na svojich hlavných odberateľoch. Ak výnosy z transakcií s jedným externým odberateľom dosahujú 10 % alebo viac z výnosov účtovnej jednotky, účtovná jednotka uverejní informáciu o tejto skutočnosti, celkovú výšku výnosov od každého odberateľa a informácie o identite segmentu alebo segmentov vykazujúcich výnosy. Účtovná jednotka nemusí uverejniť informáciu o identite hlavného odberateľa alebo výšku výnosov, ktoré každý segment od týchto odberateľov vykazuje. Na účely tohto štandardu sa za jedného odberateľa považuje skupina subjektov, ktorá je podľa vedomia vykazujúcej jednotky pod spoločnou kontrolou, a za jedného odberateľa sa považujú vláda (národná, štátna, regionálna, miestna alebo zahraničná) a subjekty, ktoré sú podľa vedomia vykazujúcej jednotky pod spoločnou kontrolou tejto vlády.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

35.

Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard vo svojich ročných účtovných závierkach za účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard vo svojich účtovných závierkach za účtovné obdobie pred 1. januárom 2009, uverejní informáciu o tejto skutočnosti.

36.

Segmentové informácie za predchádzajúce roky, ktoré sa vykazujú ako porovnávacie informácie za prvý rok uplatňovania, sa musia prepracovať, aby boli v súlade s požiadavkami tohto štandardu s výnimkou, ak potrebné informácie nie sú dostupné a náklady na ich vypracovanie by boli príliš vysoké.

ZRUŠENIE IAS 14

37.

Týmto štandardom sa zrušuje IAS 14 Segmentové výkazníctvo.


(1)  V prípade aktív klasifikovaných na základe likvidnosti sú dlhodobými aktívami také aktíva, ktoré zahŕňajú čiastky, ktoré by sa mali získať späť viac ako 12 mesiacov po dátume súvahy.

(2)  V prípade aktív klasifikovaných na základe likvidnosti sú dlhodobými aktívami také aktíva, ktoré zahŕňajú čiastky, ktoré by sa mali získať späť viac ako 12 mesiacov po dátume súvahy.

Príloha A

Vymedzené pojmy

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou štandardu MŠFV.

prevádzkový segment

Prevádzkový segment predstavuje jednu zo zložiek účtovnej jednotky:

a)

ktorá sa zaoberá podnikateľskými činnosťami, v súvislosti s ktorými môžu vzniknúť výnosy a náklady (vrátane výnosov a nákladov súvisiacich s transakciami s inými zložkami tej istej účtovnej jednotky);

b)

ktorej prevádzkové výsledky pravidelne hodnotí hlavný prevádzkový riaditeľ s rozhodovacou právomocou s cieľom rozhodnúť o zdrojoch, ktoré sa majú prideliť na segment, a zhodnotiť jeho výkonnosť, a

c)

za ktorú sú dostupné samostatné finančné informácie.

Príloha B

Zmeny a doplnenia k ostatným štandardom IFRS

Zmeny a doplnenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú na účtovné obdobia začínajúce 1. januárom 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa uplatňujú aj na toto skoršie obdobie. V zmenených a doplnených odsekoch je nový text podčiarknutý a vypustený text je preškrtnutý.

B1

Odkazy na IAS 14 Segmentové výkazníctvo sa menia na IFRS 8 Prevádzkové segmenty v týchto odsekoch:

odsek 20 IAS 27 Konsolidovaná a samostatná účtovná závierka,

odsek 130 d) i) IAS 36 Zníženie hodnoty majetku.

B2

V IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti sa odsek 41 mení a dopĺňa takto:

„41.

Jednotka zverejní nasledujúce informácie v poznámkach za obdobie, v ktorom bol dlhodobý majetok (alebo skupina na vyradenie) klasifikovaný ako majetok držaný na predaj:

d)

v prípade potreby – segment podliehajúci vykazovaniu, v rámci ktorého sa dlhodobý majetok (alebo skupina na vyradenie) prezentuje v súlade s IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty.

B3

V IFRS 6 Prieskum a posudzovanie ložísk nerastných surovín sa odsek 21 mení a dopĺňa takto:

21.

Jednotka stanoví účtovnú metódu alokácie majetku z prieskumu a posudzovania jednotkám vytvárajúcim peňažné prostriedky alebo skupinám jednotiek vytvárajúcich peňažné prostriedky na účely hodnotenia daného majetku z hľadiska zníženia hodnoty. Žiadna jednotka vytvárajúca peňažné prostriedky alebo skupina jednotiek vytvárajúcich peňažné prostriedky, ktorej bol priradený majetok z prieskumu a posudzovania, nie je väčšia ako segment založený na primárnom alebo sekundárnom formáte vykazovania jednotky prevádzkový segment stanovený v súlade s IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty .“

B4

V IAS 2 Zásoby sa odseky 26 a 29 menia a dopĺňajú takto:

„26.

Napríklad zásoby používané v jednom prevádzkovom segmente podnikania môžu mať v jednotke odlišné určenie ako zásoby toho istého druhu v inom prevádzkovom segmente podnikania. Na druhej strane však geografické rozlíšenie zásob samo osebe (ani z toho vyplývajúce rozdiely napr. v uplatňovaných daňových predpisoch) neposkytuje oprávnenie na použitie rôznych oceňovacích vzorcov.“

„29.

Zníženie hodnoty zásob na realizačnú hodnotu sa obvykle vykonáva po jednotlivých položkách. Za určitých okolností však môže byť vhodné zoskupovať pritom podobné alebo navzájom súvisiace položky. To sa týka napríklad položiek zásob vzťahujúcich sa na výrobky s podobným účelom alebo konečným použitím, ktoré sa vyrábajú a predávajú v rovnakej zemepisnej oblasti a z praktických dôvodov ich nemožno ohodnotiť oddelene od ostatných výrobkov danej skupiny výrobkov. Nie je vhodné vykonávať zníženie hodnoty zásob podľa ich jednotlivých kategórií, napríklad iba hotové výrobky alebo iba všetky zásoby v určitej oblasti činnosti alebo pre určitú zemepisnú oblasť v určitom prevádzkovom segmente. Poskytovatelia služieb zvyčajne zlučujú náklady na jednotlivé služby, za ktoré je účtovaná samostatná predajná cena. Preto sa každá takáto služba považuje za samostatnú položku.“

B5

V IAS 7 Výkazy o finančných tokoch sa odsek 50 mení a dopĺňa takto:

„50.

Dodatočné informácie môžu byť dôležité pre používateľov na porozumenie finančnej situácie a likvidity podniku. Zverejňovanie takýchto informácií sa odporúča spoločne s komentárom manažmentu a môže obsahovať:

d)

sumu peňažných tokov vznikajúcich z prevádzkových, investičných a finančných činností každého vykazovaného odvetvového a geografického segmentu podliehajúceho vykazovaniu (pozri IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty ).“

B6

V IAS 19 Zamestnanecké požitky sa príklad ilustrujúci odsek 115 mení a dopĺňa takto:

„Príklad ilustrujúci odsek 115

Podnik ruší prevádzkový segment svojho podnikania a zamestnancom ukončeného segmentu nebudú vznikať nároky na žiadne ďalšie požitky.“

B7

V IAS 33 Zisk na akciu sa odsek 2 nahrádza takto:

2.

Tento štandard sa uplatňuje na:

a)

samostatné účtovné závierky účtovnej jednotky:

i)

ktorej dlhové alebo majetkové nástroje sú obchodované na verejnom trhu (domáca alebo zahraničná burza alebo mimoburzový trh vrátane miestnych a regionálnych trhov) alebo

ii)

ktorá podáva alebo je v procese podávania svojich účtovných závierok komisii pre cenné papiere alebo inému regulačnému orgánu na účely vydania akejkoľvek kategórie nástrojov na verejnom trhu, a

b)

konsolidované účtovné závierky skupiny s materskou spoločnosťou:

i)

ktorej dlhové alebo majetkové nástroje sú obchodované na verejnom trhu (domáca alebo zahraničná burza alebo mimoburzový trh vrátane miestnych a regionálnych trhov) alebo

ii)

ktorá podáva alebo je v procese podávania svojich účtovných závierok komisii pre cenné papiere alebo inému regulačnému orgánu na účely vydania akejkoľvek kategórie nástrojov na verejnom trhu.“

B8

V IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka sa odsek 16 mení a dopĺňa takto:

16.

Podnik by mal v poznámkach účtovnej závierky v priebehu účtovného roka uviesť minimálne nasledujúce informácie, ak sú podstatné a ak nie sú uvedené na inom mieste finančnej správy v priebehu účtovného roka. Bežne by mali byť informácie vykazované na základe účtovného roka. Avšak podnik by mal tiež zverejniť každú udalosť alebo transakciu, ktorá je významná na pochopenie daného obdobia kratšieho ako účtovný rok:

g)

nasledujúce segmentové informácie výnosy z bežnej činnosti podľa segmentov a výsledok segmentu podľa segmentov podnikania alebo geografických segmentov, podľa toho, čo je určujúce pre segmentové vykazovanie podniku (zverejňovanie údajov podľa segmentov segmentových informácií sa vyžaduje vo finančnej správe v priebehu účtovného roka podniku, len ak IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty vyžaduje od daného podniku zverejniť segmentové informácie údaje v jeho ročnej účtovnej závierke):

i)

výnosy od externých odberateľov, ak sú zahrnuté vo vyčíslených ziskoch alebo stratách segmentu overovaných hlavným prevádzkovým riaditeľom s rozhodovacou právomocou alebo sú inak pravidelne predkladané hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou;

ii)

medzisegmentové výnosy, ak sú zahrnuté vo vyčíslených ziskoch alebo stratách segmentu overovaných hlavným prevádzkovým riaditeľom s rozhodovacou právomocou alebo sú inak pravidelne predkladané hlavnému prevádzkovému riaditeľovi s rozhodovacou právomocou;

iii)

ocenenie zisku alebo straty segmentu;

iv)

celkové aktíva, u ktorých došlo k významnej zmene oproti čiastke zverejnenej v poslednej ročnej účtovnej závierke;

v)

opis rozdielov v základe tvorby segmentu alebo v spôsobe vyčíslovania zisku alebo straty segmentu oproti poslednej ročnej účtovnej závierke;

vi)

zosúladenie medzi súčtom vyčíslených ziskov alebo strát segmentov podliehajúcich vykazovaniu a ziskami alebo stratami jednotky pred daňovým nákladom (daňovým výnosom) a ukončenými činnosťami. Pokiaľ však účtovná jednotka pridelí na segmenty podliehajúce vykazovaniu položky ako daňové náklady (daňové výnosy), môže zosúladiť súčet vyčíslených ziskov alebo strát segmentov a zisky alebo straty po týchto položkách. Významné vyrovnávacie položky sú v tomto zosúladení vymedzené a opísané oddelene;

…“

B9

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 80 sa mení a dopĺňa takto:

80.

Na účely testovania zníženia hodnoty sa goodwill získaný v rámci podnikovej kombinácie od dátumu nadobudnutia priradí ku všetkým jednotkám vytvárajúcim peňažné prostriedky nadobúdateľa alebo skupinám takýchto jednotiek, od ktorých sa očakáva úžitok plynúci zo synergie kombinácie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či došlo k priradeniu iného majetku alebo záväzkov nadobúdaného k takýmto jednotkám alebo skupinám jednotiek. Každá jednotka alebo skupina jednotiek, ku ktorým sa priradil goodwill uvedeným spôsobom:

b)

nebude väčšia než prevádzkový segment vychádzajúci z primárneho alebo sekundárneho formátu vykazovania jednotky stanovený v súlade s IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty.“

Odsek 129 sa mení a dopĺňa takto:

129.

Jednotka, ktorá zverejňuje segmentovú informáciu v súlade s IAS 14 Segmentové výkazníctvo IFRS 8 Prevádzkové segmenty, zverejní za každý vykazovaný segment nasledujúce informácie vychádzajúce z primárneho formátu vykazovania jednotkou:“

V odseku 130 sa pododseky c) ii) a d) ii) menia a dopĺňajú takto:

130.

c) ii)

ak jednotka zverejňuje segmentové informácie v súlade s IAS 14 IFRS 8, zverejní vykazovaný segment, ku ktorému majetok prináleží a to na základe primárneho formátu vykazovania jednotky.“;

130.

d) ii)

sumu vykázanej alebo zrušenej straty zo zníženia hodnoty za jednotlivé triedy majetku a v prípade, že jednotka v súlade s IAS 14 IFRS 8 zverejňuje segmentové informácie, aj v členení podľa vykazovaného segmentu na základe primárneho formátu vykazovania jednotky; a“.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1359/2007

z 21. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 12 a článok 41,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1964/82 z 20. júla 1982 ustanovujúce podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1254/1999 ustanovilo všeobecné pravidlá poskytovania vývozných náhrad a kritériá na stanovenie ich výšky.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu, hospodársku situáciu v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a rozsahu predaja určitých produktov tohto sektora by sa mali určiť podmienky, ktorými sa riadi vyplácanie osobitných vývozných náhrad. Mali by sa ustanoviť najmä podmienky pre určité kusy mäsa získaného vykostením štvrtí samčieho hovädzieho dobytka.

(4)

Na účel splnenia týchto cieľov by sa mal zaviesť osobitný kontrolný proces. Môže sa overovať pôvod produktu na základe osvedčenia podľa vzoru v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 z 20. apríla 2007 stanovujúcemu podmienky na poskytovanie osobitných vývozných náhrad na hovädzie a teľacie mäso (4).

(5)

S cieľom zabezpečiť súlad s podmienkami ustanovenými pre výšku náhrad by sa malo ustanoviť, aby sa vývozné formality a prípadne rozrábka a vykosťovanie vykonávali v členskom štáte, v ktorom boli zvieratá zabité.

(6)

Malo by sa ustanoviť, že poskytnutie osobitnej náhrady je podmienené tým, že všetky kusy mäsa získané vykostením štvrtí a podliehajúce kontrole musia byť vyvezené. Avšak preto, aby sa dosiahli lepšie ceny v rámci Spoločenstva bez toho, aby sa tým ohrozil cieľ uvoľnenia trhu Spoločenstva, je vhodné ustanoviť pre zadné štvrte určité výnimky z tohto všeobecného pravidla. Mali by sa stanoviť okolnosti, za ktorých sa plne nevyhovie požiadavkám vývozu všetkého získaného mäsa bez straty nároku na náhradu. Avšak táto možnosť by sa mala obmedziť a mala by podliehať reštrikčným opatreniam, aby sa zabránilo zneužívaniu.

(7)

Pokiaľ ide o lehoty a dôkaz o vývoze, malo by sa odkazovať na ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (5).

(8)

Uplatňovanie opatrení týkajúcich sa skladov zásob s potravinami určených v článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999 je nezlučiteľné s cieľom tohto nariadenia. Preto ustanovenia na uplatňovanie opatrení uvedených v článku 40 tohto nariadenia nie sú potrebné na dané produkty.

(9)

Vzhľadom na osobitnú povahu tejto náhrady by sa nemala povoliť žiadna zámena a mali by sa zabezpečiť prostriedky identifikácie daných produktov.

(10)

Mala by sa stanoviť metóda, ktorou členské štáty oznámia Komisii množstvá produktov, na ktoré boli poskytnuté osobitné vývozné náhrady.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotlivo balené kusy bez kosti z čerstvých alebo chladených predných štvrtí a zadných štvrtí dospelých býkov s priemerným obsahom chudého mäsa 55 % alebo vyšším majú za podmienok uvedených v tomto nariadení nárok na osobitné vývozné náhrady.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„predné štvrte“ rozumejú oddelené alebo neoddelené predné štvrte, definované v doplňujúcich poznámkach 1.A písm. d) a e) ku kapitole 2 kombinovanej nomenklatúry, priamy diel alebo diel „pistola“;

b)

„zadné štvrte“ rozumejú neoddelené alebo oddelené zadné štvrte definované v doplňujúcich poznámkach 1.A písm. f) a g) ku kapitole 2 kombinovanej nomenklatúry s najvyšším počtom osem rebier alebo osem párov rebier, priamy diel alebo diel „pistola“.

Článok 3

1.   Prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom určeným členskými štátmi vyhlásenie, v ktorom uvedie svoj zámer vykostiť buď predné štvrte, alebo zadné štvrte definované v článku 1 za podmienok tohto nariadenia a vyviezť celé množstvo získaných vykostených kusov podľa článku 7, pričom každý kus bude zabalený jednotlivo.

2.   Vyhlásenie opisuje a uvádza množstvo produktov, ktoré majú byť vykostené.

Sprevádza ho certifikát, ktorého vzor je v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 433/2007, vydaný v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia. Neuplatňujú sa však poznámky B a C a kolónka 11 uvedeného certifikátu. Ustanovenia článku 3 uvedeného nariadenia sú uplatniteľné mutatis mutandis, až kým sa produkty nedostanú pod dohľad, ako je uvedené v odseku 3 tohto článku.

3.   Na základe prijatia vyhlásenia príslušnými orgánmi, ktoré v ňom uvedú dátum prijatia, štvrte, ktoré sa majú vykostiť, sa dostanú pod dohľad týchto orgánov, ktoré stanovia čistú hmotnosť produktov a uvedú ju v políčku 7 certifikátu uvedeného v odseku 2.

Článok 4

Obdobie, v rámci ktorého musia byť štvrte vykostené, je s výnimkou okolností vyššej moci 10 pracovných dní od dátumu prijatia vyhlásenia uvedeného v článku 3.

Článok 5

1.   Po vykostení prevádzkovateľ predloží na úradné schválenie príslušnému orgánu jeden alebo viacero vzorov „certifikátov na vykostené mäso“, ktoré sú uvedené v prílohách I a II a na ktorých bude v kolónke 7 zapísané číslo certifikátu uvedené v článku 3 ods. 2.

2.   Počet „certifikátov pre vykostené mäso“ sa uvedie v políčku 9 certifikátu uvedeného v článku 3 ods. 2. Toto neskôr uvedené osvedčenie sa riadne vyplnené pošle administratívnymi cestami orgánu zodpovednému za vyplatenie vývozných náhrad, keď „certifikáty pre vykostené mäso“ zodpovedajúce celému množstvu vykosteného mäsa zo štvrte, ktoré bolo uvedené pod dohľad, boli potvrdené v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   „Certifikáty pre vykostené mäso“ sa musia predložiť po splnení colných formalít uvedených v článku 6.

4.   Vykostenie a colné formality sa vykonávajú v členskom štáte, v ktorom boli zvieratá zabité.

Článok 6

1.   Colné formality pri vývoze zo Spoločenstva, pri dodávkach uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo pri prijatí do režimu colného skladu pred vývozom stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (6) sú splnené v členskom štáte, v ktorom je prijaté vyhlásenie uvedené v článku 3.

2.   V kolónke 11 „certifikát pre vykostené mäso“ uvedú colné orgány referenčné čísla a dátumy vyhlásení uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 800/1999.

3.   Po splnení colných formalít týkajúcich sa kusov určených na vývoz sa „certifikát pre vykostené mäso“ odošle administratívnou cestou agentúre zodpovednej za zaplatenie vývozných náhrad.

Článok 7

1.   Okrem prípadov vyššej moci sa osobitné náhrady poskytujú v závislosti od vývozu celkového množstva kusov získaných vykosťovaním pod dohľadom v súlade s článkom 3 ods. 3, ktoré sú uvedené v certifikáte uvedenom alebo certifikátoch uvedených v článku 5 ods. 1.

2.   Prevádzkovatelia sú však oprávnení nevyvážať celé množstvo kusov získaných vykosťovaním zadných štvrtí.

Ak množstvo, ktoré má byť vyvezené, predstavuje najmenej 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním pod dohľadom v súlade s článkom 3 ods. 3, osobitná náhrada je splatná.

Ak množstvo, ktoré má byť vyvezené, predstavuje menej ako 95 %, ale najmenej 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, splatná osobitná náhrada sa zníži.

O čiastke, o ktorú bude sadzba znížená, sa rozhodne pri určovaní alebo zmene sadzby príslušnej náhrady. Toto sa ustanovuje najmä na základe hodnoty rôznych kusov, ktoré pravdepodobne ostanú na trhu Spoločenstva.

3.   Kosti, veľké šľachy, chrupavky, kusy tuku a ďalšie odrezky z vykosťovania môžu byť uvedené na trh v rámci Spoločenstva.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí majú v úmysle využiť jednu z možností ustanovených v odseku 2, to musia uviesť vo svojich vyhláseniach ustanovených v článku 3 ods. 1.

Okrem toho musí byť v certifikáte uvedenom alebo certifikátoch uvedených v článku 5 ods. 1 uvedené:

a)

v kolónke 4 celková čistá hmotnosť kusov získaných vykosťovaním a vo vhodných prípadoch záznam:

„Uplatnenie článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1359/2007 — alternatíva 95 %“ alebo

„Uplatnenie článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1359/2007 — alternatíva 85 %“;

b)

v kolónke 6 čistá hmotnosť, ktorá má byť vyvezená.

5.   Členské štáty môžu obmedziť počet druhov kusov, ktoré sa prevádzkovatelia rozhodnú nevyvážať, na dva z jedného vykosťovania.

6.   Ak je vyvážané množstvo menšie než hmotnosť uvedená v kolónke 6 certifikátu uvedeného alebo certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1, osobitná náhrada sa zníži. Percentuálne zníženie je:

a)

päťnásobkom percentuálneho rozdielu hmotnosti, ak sa zistí, že rozdiel medzi vyvážanou hmotnosťou a hmotnosťou uvedenou v kolónke 6 certifikátu uvedeného alebo certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1 nepresahuje 10 %;

b)

v ostatných prípadoch 80 % sadzby náhrady na výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0201 30 00 9100 alebo 0201 30 00 9120, uplatniteľnej v deň uvedený v kolónke 21 vývozného povolenia, na základe ktorého boli splnené úradné náležitosti uvedené v článku 5 ods. 1 alebo 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Sankcia ustanovená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 800/1999 sa neuplatňuje v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje tento odsek.

Článok 8

Odlišne od článku 5 ods. 2 môžu členské štáty zabezpečiť:

a)

aby spolu s certifikátom uvedeným v článku 3 ods. 2 bol vydaný jeden „certifikát pre vykostené mäso“ vzťahujúci sa na celé množstvo mäsa získané vykostením;

b)

aby sa tieto dve osvedčenia uvedené v písmene a) predkladali súčasne po splnení colných vývozných formalít;

c)

aby sa tieto dve osvedčenia uvedené v písmene a) posielali súčasne za podmienok ustanovených v článku 6 ods. 3.

Článok 9

1.   Členské štáty určia podmienky pre dohľad a následne informujú Komisiu. Prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby nebola možná zámena daných produktov, najmä zabezpečením identifikácie každého kusa mäsa.

2.   Akékoľvek mäso, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, s výnimkou bravčového mäsa, sa počas vykosťovania, úpravy alebo balenia daného mäsa nesmie nachádzať v miestnosti, kde sa uskutočňuje vykosťovanie.

3.   Vykosťovanie predných štvrtí a zadných štvrtí v rovnakom čase a rovnakej vykosťovacej miestnosti je zakázané.

4.   Vrecia, kartóny alebo iný obalový materiál, do ktorého sa umiestňujú vykostené kusy, úradne zapečatia príslušné orgány a uvedú údaje umožňujúce identifikáciu vykosteného mäsa, najmä čistú hmotnosť, druh a počet kusov a výrobné číslo.

Článok 10

Pre certifikáty ustanovené v článku 5 ods. 1 schválené príslušnými orgánmi každý štvrťrok a týkajúce sa vykostených kusov získaných zo zadných štvrtí členské štáty oznámia v druhom mesiaci nasledujúcom po každom štvrťroku nasledujúce údaje:

a)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 1;

b)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 2 – alternatíva 95 %;

c)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 2 – alternatíva 85 %.

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 1964/82 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Pozri prílohu III.

(4)  Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).

(6)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7.


PRÍLOHA I

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Image

Image


PRÍLOHA II

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Image

Image


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1964/82

(Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3169/87

(Ú. v. ES L 301, 24.10.1987, s. 21)

iba článok 1 ods. 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 2469/97

(Ú. v. ES L 341, 12.12.1997, s. 8)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/1999

(Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 17)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1470/2000

(Ú. v. ES L 165, 6.7.2000, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2772/2000

(Ú. v. ES L 321, 19.12.2000, s. 35)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

iba článok 2


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1964/82

Toto nariadenie

článok 1 prvý odsek

článok 1

článok 1 druhý odsek prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 1 druhý odsek druhá zarážka

článok 2 písm. b)

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1, 2 a 3

článok 7 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 4 prvý pododsek

článok 7 ods. 4 prvý pododsek

článok 6 ods. 4 druhý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 4 druhý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 4 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 7 ods. 4 druhý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 4 tretí pododsek

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 5 prvý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 6 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 5 prvý pododsek druhá zarážka

článok 7 ods. 6 prvý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 5 druhý pododsek

článok 7 ods. 6 druhý pododsek

článok 7 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 písm. a)

článok 7 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 písm. b)

článok 7 ods. 1 tretia zarážka

článok 8 písm. c)

článok 8 prvý odsek

článok 9 ods. 1

článok 8 druhý odsek

článok 9 ods. 2

článok 8 tretí odsek

článok 9 ods. 3

článok 8 štvrtý odsek

článok 9 ods. 4

článok 9 prvá zarážka

článok 10 písm. a)

článok 9 druhá zarážka

článok 10 písm. b)

článok 9 tretia zarážka

článok 10 písm. c)

článok 11

článok 10

článok 12

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1360/2007

z 21. novembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 22. novembra 2007

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/34


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2007

o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie

(2007/751/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení z roku 2005,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005 (ďalej len „akt o pristúpení“), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (2) (ďalej len „Dohovor proti korupcii úradníkov“) bol podpísaný 26. mája 1997 v Bruseli a nadobudol platnosť 28. septembra 2005.

(2)

Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko po svojom pristúpení k Európskej únii uložili listiny o pristúpení k Dohovoru proti korupcii úradníkov.

(3)

Článok 3 ods. 3 aktu o pristúpení stanovuje, že Bulharsko a Rumunsko pristúpia k dohovorom a protokolom, ktoré uzatvorili medzi sebou členské štáty a ktoré sú uvedené v prílohe I k aktu o pristúpení, inter alia k Dohovoru proti korupcii úradníkov. Vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku nadobudnú platnosť v deň, ktorý určí Rada.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 4 aktu o pristúpení Rada urobí všetky úpravy potrebné v dôsledku pristúpenia k uvedeným dohovorom a protokolom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohovor proti korupcii úradníkov nadobudne platnosť pre Bulharsko a Rumunsko prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 2

Znenie Dohovoru proti korupcii úradníkov, ktoré je vyhotovené v bulharskom a rumunskom jazyku (3), je autentické za rovnakých podmienok ako ostatné znenia uvedeného dohovoru.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. novembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2.

(3)  Bulharská a rumunská verzia dohovoru sa uverejní neskôr v mimoriadnom vydaní úradného vestníka.


Komisia

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2007) 5457]

(Text s významom pre EHP)

(2007/752/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber embryí a skupín na produkciu embryí v tretích krajinách pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá z tretích krajín len v prípade, ak tieto embryá odobrali, spracovali a skladovali pracoviská na odber a produkciu embryí vymenované v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Nový Zéland požiadal o vypustenie jedného pracoviska na odber embryí zo zoznamu, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa tejto krajiny.

(3)

Kanada a Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení v zápisoch týkajúcich sa týchto krajín v uvedených zoznamoch, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí.

(4)

Kanada a Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami ustanovenými v smernici 89/556/EHS a veterinárne služby týchto krajín úradne schválili príslušné pracoviská na odber a produkciu embryí na vývoz do Spoločenstva.

(5)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. decembra 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/558/ES (Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 18).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí E876 v Kanade sa nahrádza týmto riadkom:

„CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau“

2.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí na Novom Zélande NZEB11 sa vypúšťa;

3.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TX050 E548 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud“

4.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TN006 E538 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson“

5.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí 91TN007 E538 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza týmto riadkom:

„US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards“

6.

vkladá sa tento riadok týkajúci sa Spojených štátov amerických:

„US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson“


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/38


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/753/SZBP

z 19. novembra 2007

o podpore činností MAAE spojených s monitorovaním a overovaním v Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Dňa 12. decembra 2003 Európska rada prijala Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia; kapitola III tejto stratégie obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktoré je potrebné prijať nielen v rámci Európskej únie, ale aj v tretích krajinách.

(2)

Európska únia aktívne vykonáva túto stratégiu a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu konkrétnych projektov vykonávaných multilaterálnymi inštitúciami, ako je Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

(3)

Európska únia opakovane vyzýva Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aby si plnila svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a aby v plnej spolupráci s MAAE plnila dohodu o komplexných bezpečnostných zárukách.

(4)

Európska únia neustále podporuje úsilie v rámci šesťstranných rozhovorov zameraných na hľadanie diplomatického riešenia situácie v jadrovej oblasti na Kórejskom polostrove, a to aj prostredníctvom politickej a finančnej podpory Organizácie pre energetický rozvoj na Kórejskom polostrove (KEDO). V tom istom duchu Európska únia víta spoločné vyhlásenie z 19. septembra 2005 a Prvé kroky z 13. februára 2007.

(5)

Dňa 9. júla 2007 Rada guvernérov MAAE poverila svojho generálneho riaditeľa vykonávaním ad hoc opatrení na monitorovanie a overenie odstavenia jadrových zariadení v KĽDR v súlade s odporúčaniami, ktoré sú obsiahnuté v správe MAAE rade guvernérov.

(6)

V súlade s Prvými krokmi z 13. februára 2007 KĽDR odstavila v júli 2007 jadrové zariadenia a pozvala MAAE, aby odstavenie monitorovala. Toto odstavenie MAAE následne potvrdila.

(7)

Európska únia privítala uvedený čin KĽDR ako veľmi významný prvý krok na ceste k likvidácii súčasných jadrových programov KĽDR a k odstráneniu jadrových zariadení z Kórejského polostrova.

(8)

Keďže náklady na vykonávanie ad hoc opatrení nemožno v súčasnosti pokryť z bežného rozpočtu MAAE na bezpečnostné záruky, na umožnenie vykonávania ad hoc opatrení je potrebné prispieť dostatočnou sumou z mimorozpočtových prostriedkov, pokiaľ sa na to v bežnom rozpočte MAAE nevyčlenia prostriedky,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Na účely okamžitého a konkrétneho vykonávania niektorých prvkov Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia Európska únia podporuje činnosti MAAE spojené s monitorovaním a overovaním, ktoré sa uskutočňujú v súlade s existujúcimi opatreniami na monitorovanie a overovanie dohodnutými medzi KĽDR a MAAE, zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:

a)

prispieť k procesu budovania dôvery, ktorého cieľom je likvidácia jadrového programu KĽDR, prostredníctvom pokračujúceho monitorovania a overovania odstavenia jadrových zariadení KĽDR;

b)

naďalej zabezpečovať aktívnu účasť Európskej únie na úsilí vypracovať diplomatické riešenie kórejského problému v jadrovej oblasti;

c)

zabezpečiť, aby MAAE disponovala dostatočnými finančnými zdrojmi na uskutočňovanie činností spojených s monitorovaním a overovaním vykonávania Prvých krokov z 13. februára 2007, odsúhlasených v rámci šesťstranných rozhovorov.

Príspevok EÚ sa použije na financovanie personálu a cestovných nákladov, nákladov spojených s vybavením a prepravou, prenájmu priestorov v KĽDR a súvisiacich výdavkov, ako aj nákladov na komunikáciu a získanie informačných technológií.

Podrobný opis týchto činností je uvedený v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tejto jednotnej akcie je zodpovedné predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký splnomocnenec pre SZBP (GT/VS). Komisia sa plne zapája.

2.   Technické vykonávanie činností uvedených v článku 1 uskutoční MAAE. Túto úlohu vykonáva pod vedením GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu. Na tieto účely GT/VS uzavrie s MAAE potrebné dohody.

3.   Predsedníctvo, GT/VS a Komisia sa v súlade so svojimi príslušnými právomocami o vykonávaní tejto jednotnej akcie pravidelne navzájom informujú.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie činností uvedených v článku 1 je 1 780 000 EUR a má sa čerpať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa budú spravovať v súlade s postupmi a predpismi Spoločenstva platnými pre všeobecný rozpočet Európskej únie.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 2, ktoré sa budú kryť formou grantu. Na tento účel uzatvorí s MAAE dohodu o financovaní. V tejto dohode sa stanoví, že MAAE zabezpečí viditeľnosť príspevku EÚ zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia vynaloží úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie. Komisia informuje Radu o všetkých ťažkostiach, s ktorými sa počas tohto procesu stretne, a o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VS, podáva Rade správu o vykonávaní tejto jednotnej akcie na základe správ vypracovaných sekretariátom MAAE pre Radu guvernérov MAAE, ktoré sa predložia predsedníctvu, ktorému pomáha GT/VS. Komisia sa plne zapája. Podáva správy o finančných aspektoch vykonávania tejto jednotnej akcie.

Článok 5

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Účinnosť stráca 18 mesiacov po prijatí.

Článok 6

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


PRÍLOHA

Podpora EÚ činnostiam MAAE spojeným s monitorovaním a overovaním v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Opis činností spojených s monitorovaním a overovaním v KĽDR

V marci 2007 generálny riaditeľ MAAE informoval radu guvernérov, že 13. februára 2007 sa zúčastnené strany šesťstranných rozhovorov dohodli v Pekingu (Čína) na Prvých krokoch na vykonávanie spoločného vyhlásenia, ktoré vydali 19. septembra 2005. Zároveň informoval radu guvernérov, že 23. februára 2007 dostal od KĽDR pozvanie na návštevu, ktorej cieľom je „rozvíjať vzťahy medzi KĽDR a MAAE a prediskutovať spoločné problémy“. V Prvých krokoch sa zúčastnené strany dohodli okrem iného na tom, že KĽDR „… na účely prípadnej likvidácie odstaví a zapečatí jadrové zariadenie Jongbjon vrátane zariadenia na opätovné spracovanie jadrového paliva a opätovne pozve pracovníkov MAAE, aby uskutočnili potrebné monitorovanie a overenia, ako sa na tom MAAE a KĽDR dohodli“. Rada guvernérov privítala dohodu o prvých krokoch a vyjadrila názor, že úspešné vyriešenie tohto dlhodobého problému pri zachovaní dôležitej úlohy MAAE v overovaní by bolo významným úspechom pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Rada guvernérov v tejto súvislosti privítala skutočnosť, že KĽDR pozvala generálneho riaditeľa na návštevu.

Generálny riaditeľ navštívil KĽDR 13. a 14. marca 2007 a v júni podal rade guvernérov správu o výsledkoch svojej návštevy. Rada guvernérov privítala návštevu generálneho riaditeľa v KĽDR a jeho rokovania s predstaviteľmi KĽDR, ktoré sa zamerali na obnovenie vzťahov medzi KĽDR a MAAE, pričom zdôraznila potrebu pokračovať v dialógu na dosiahnutie mierového a komplexného riešenia jadrovej otázky v KĽDR a skorého odstránenia jadrových zariadení z Kórejského polostrova.

Dňa 16. júna 2007 dostal generálny riaditeľ od KĽDR pozvanie pre tím MAAE, aby s ním prediskutovali procedurálne otázky spojené s opatreniami na monitorovanie a overovanie odstavenia jadrového zariadenia Jongbjon. Tento list a odpoveď generálneho riaditeľa z 18. júna 2007 boli zaslané rade guvernérov.

Tím MAAE pod vedením námestníka generálneho riaditeľa pre bezpečnostné záruky navštívil KĽDR v dňoch 26. až 29. júna 2007. Tím navštívil závod na výrobu jadrového paliva, experimentálnu jadrovú elektráreň 5 MWe), rádiochemické laboratórium (závod na opätovné spracovanie jadrového paliva) a jadrovú elektráreň 50MWe) (vo výstavbe), ktoré sa všetky nachádzajú v Jongbjone. KĽDR informovala tím, že tieto zariadenia a jadrová elektráreň 200 MWe) (vo výstavbe), ktorá sa nachádza v Tadžone, bude odstavená a zapečatená v súlade s ustanoveniami Prvých krokov.

Počas návštevy tímu MAAE v KĽDR sa dosiahla dohoda o týchto opatreniach:

a)

MAAE dostane od KĽDR zoznam odstavených a/alebo zapečatených zariadení a následne bude informovaná o ich stave s cieľom monitorovať a overiť odstavenie a/alebo zapečatenie deklarovaných zariadení.

b)

MAAE bude mať prístup do všetkých zariadení a ku všetkému vybaveniu, ktoré boli odstavené a/alebo zapečatené, na účely jej činností spojených s monitorovaním a overovaním.

c)

MAAE nainštaluje vhodnú kontrolu a dohľad, ako aj ďalšie zariadenia na monitorovanie a overovanie situácie s odstavením a/alebo zapečatením zariadení a vybavenia a podľa potreby bude vykonávať ich údržbu. Ak sa opatrenia na kontrolu a dohľad nedajú z praktických dôvodov uplatniť, MAAE a KĽDR sa dohodnú na zavedení iných vhodných opatrení na overovanie.

d)

MAAE preskúma a overí informácie o návrhu odstavených a/alebo zapečatených zariadení a zaznamená stav týchto zariadení prostredníctvom fotografií alebo videonahrávok. Tieto informácie sa budú periodicky opätovne overovať.

e)

MAAE bude vopred informovaná o prípadnom úmysle KĽDR zmeniť projekt a/alebo stav zariadení a vybavenia, aby sa s KĽDR mohlo konzultovať o vplyve, ktorý by takéto zmeny mohli mať na monitorovaciu a overovaciu činnosť MAAE.

f)

MAAE bude vopred informovaná o prípadnom úmysle KĽDR presťahovať alebo odstrániť akékoľvek vybavenie súvisiace s jadrovou energetikou alebo iné dôležité vybavenie, alebo súčiastky z odstavených jadrových zariadení, alebo o úmysle odstaviť niektoré z týchto zariadení. MAAE sa umožní príslušný prístup k overeniu takéhoto vybavenia, súčiastok a/alebo činností.

g)

KĽDR si bude uchovávať všetky príslušné záznamy pre monitorovaciu a overovaciu činnosť MAAE.

h)

MAAE dostane potrebné víza pre svojich zamestnancov a bude mať také isté výsady a imunity ako tie, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (INFCIRC/9/Rev.2), pokiaľ ide o majetok MAAE, finančné prostriedky a aktíva, jej zamestnancov a iných pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju funkciu podľa tejto dohody.

i)

MAAE bude mať k dispozícii všetky informácie o zdravotných a bezpečnostných postupoch v príslušných zariadeniach.

j)

MAAE a KĽDR budú konzultovať o otázkach súvisiacich s nákladmi na vykonávanie monitorovania a overovaní.

k)

Uvedené opatrenia bude KĽDR a MAAE pravidelne revidovať.

MAAE je podľa článku III.A.5 svojho štatútu oprávnená „… uplatňovať bezpečnostné záruky na žiadosť zúčastnených strán na akékoľvek dvojstranné alebo viacstranné dohody alebo na žiadosť štátu na akékoľvek aktivity štátu v oblasti jadrovej energie“. Toto oprávnenie si nevyžaduje, aby bol štát členom MAAE, a nepredpisuje konkrétnu formu alebo základ pre dohody o bezpečnostných zárukách. Monitorovanie a overovanie v KĽDR bude preto v súlade so štatútom. V tomto štádiu sa bude takéto monitorovanie a overovanie uskutočňovať v súlade s ad hoc opatreniami, ktoré boli uvedené v odôvodnení 5 jednotnej akcie.

Monitorovacie a overovacie činnosti v KĽDR sa nepredpokladali, a preto v súčasnom rozpočte MAAE ani v navrhovanom rozpočte na roky 2008 – 2009 neexistujú žiadne finančné prostriedky na vedenie takéhoto monitorovania a overovania. Ročné náklady na tieto činnosti sa odhadujú na 2,2 milióna EUR v rokoch 2007 a 2008, pričom tento odhad vychádza zo súčasných opatrení na monitorovanie a overovanie medzi KĽDR a MAAE. Na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v priebehu šesťstranných rozhovorov, a prípadnej dôležitejšej úlohy MAAE pri monitorovaní a overovaní dosiahnutých dohovorov však môžu byť v budúcnosti potrebné ďalšie finančné prostriedky.

2.   Ciele

Monitorovanie a overovanie MAAE zostáva neodmysliteľným nástrojom na budovanie dôvery medzi štátmi, pokiaľ ide o záruky nešírenia jadrových zbraní, a na dosiahnutie pokroku v mierovom použití jadrového materiálu.

Celkový cieľ a účel projektu:

prispieť k uskutočneniu monitorovania a overovania v KĽDR v súlade s Prvými krokmi z 13. februára 2007, ako sa dohodlo v rámci šesťstranných rozhovorov.

Výsledky projektu:

pokračujúce monitorovanie a overovanie odstavenia uvedených jadrových zariadení v KĽDR Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.

3.   Trvanie

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 18 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcom tejto jednotnej akcie je MAAE.

5.   Vykonávajúci subjekt

Vykonaním projektu sa poverí MAAE. Projekt vykoná priamo MAAE, konkrétne pracovníci oddelenia bezpečnostných záruk MAAE. V prípade dodávateľov sa obstarávanie tovaru, prác alebo služieb zo strany MAAE v súvislosti s touto jednotnou akciou vykoná v súlade s platnými pravidlami a postupmi MAAE, ktoré sú podrobne uvedené v dohode o príspevku Európskeho spoločenstva s MAAE.

Vykonávajúci subjekt vypracuje správy na základe informácií poskytnutých Rade guvernérov MAAE. Tieto správy sa predložia predsedníctvu, ktorému pomáha GT/VS.

6.   Účastníci tretej strany

Tretie strany sa na projekte nezúčastnia.


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Spoločný výbor EHP

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 98/2006 zo 7. júla 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 1 ods. 5 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32006 D 1982: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 289, 19.10.2006, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 107/2005 z 8. júla 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013 (2).

(3)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (3).

(4)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 4 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za odsek 2k sa vkladá tento odsek:

„2l.   Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2007 zúčastňujú na nasledujúcich programoch:

32006 D 1719: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45).“

2.

Znenie odseku 3 sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody prispievajú finančne na programy a akcie uvedené v odsekoch 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k a 2l.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 138/2006 z 27. októbra 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (2), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2007, s. 12.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 5 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Štáty EZVO sa zúčastňujú na programoch a akciách Spoločenstva uvedených v prvých dvoch zarážkach odseku 8 od 1. januára 1996, na programe uvedenom v tretej zarážke od 1. januára 2000, na programe uvedenom v štvrtej zarážke od 1. januára 2001, na programoch uvedených v piatej a šiestej zarážke od 1. januára 2002, na programoch uvedených v siedmej a ôsmej zarážke od 1. januára 2004 a na programoch uvedených v deviatej a desiatej zarážke od 1. januára 2007.“

2.

Do odseku 8 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32006 D 1672: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s. 1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2007, s. 12.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 366, 21.12.2006, s. 83.

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 90/2004 z 8. júna 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť tak, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 6 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za odsek 3 sa vkladá nasledujúci odsek:

„3a.   Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2007 zúčastňujú na tomto programe:

32006 D 1926: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39).“

2.

Znenie odseku 4 sa nahrádza týmto znením:

„Štáty EZVO finančne prispievajú na činnosti uvedené v odsekoch 3 a 3a v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody.“

3.

Znenie odseku 5 sa nahrádza týmto znením:

„Štáty EZVO sa od začiatku spolupráce v rámci činností uvedených v odsekoch 3 a 3a v plnom rozsahu podieľajú na práci výborov ES a iných orgánov, ktoré Komisii ES pomáhajú pri riadení alebo rozvíjaní uvedených činností.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 74/2006 z 2. júna 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 7 ods. 5 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32006 D 1639: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 107/2005 z 8. júla 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (2), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2007, s. 10.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 9 ods. 4 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa nasledujúca zarážka:

„—

32006 D 1718: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2007, s. 10.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 107/2005 z 8. júla 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 13 ods. 4 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa nasledujúca zarážka:

„—

32006 D 1855: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/54


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v osobitných oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 135/2005 z 21. októbra 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa preto mal zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 z 22. júla 2003 o poskytnutí finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (program Marco Polo) (3) je v súčasnosti zahrnuté do článku 3 (Životné prostredie) protokolu 31 k dohode.

(5)

Je správnejšie odkázať na nariadenie (ES) č. 1382/2003 v časti Doprava a mobilita a z tohto dôvodu by sa nariadenie (ES) č. 1382/2003 malo presunúť do článku 12 protokolu 31 k dohode,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1.   Článok 12 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

i)

Odsek 2 sa označí ako odsek 4 a jeho znenie sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO finančne prispievajú na akcie a programy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody.“

ii)

Vkladajú sa nové odseky, ktoré znejú takto:

1.„2.   Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2004 zúčastňujú na tomto programe:

32003 R 1382: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 z 22. júla 2003 o poskytnutí finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (program Marco Polo) (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32004 R 0788: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).

1.3.   Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2007 zúčastňujú na tomto programe:

32006 R 1692: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003 (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2007, s. 12.“

iii)

Za nový odsek 4 sa vkladá tento odsek:

„5.   Štáty EZVO sa v plnom rozsahu podieľajú na práci výborov ES, ktoré Komisii ES pomáhajú pri riadení, rozvíjaní a vykonávaní programov Spoločenstva uvedených v odsekoch 2 a 3.“

2.   Z článku 3 ods. 7 protokolu 31 sa vypúšťa písmeno c).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júna 2007

Za spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 14, 19.1.2006, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 74/2006 z 2. júna 2006 (1).

(2)

Je vhodné pokračovať v spolupráci medzi zmluvnými stranami dohody na implementácii a rozvoji vnútorného trhu.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby táto spolupráca mohla pokračovať po 31. decembri 2006,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 7 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 6 sa slová „roky 2004, 2005 a 2006“ nahrádzajú slovami „roky 2004, 2005, 2006 a 2007“.

2.

V odseku 7 sa slová „rok 2006“ nahrádzajú slovami „roky 2006 a 2007“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.