ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
16. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

16.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1234/2007

z 22. októbra 2007

o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Fungovanie a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami by malo byť spojené so zavedením spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“), ktorá by mala predovšetkým zahŕňať spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov (ďalej len „SOT“), ktorá môže mať podľa článku 34 zmluvy rôzne podoby v závislosti od výrobku.

(2)

Od zavedenia SPP prijala Rada 21 SOT pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov; každá z nich sa riadi samostatným základným nariadením Rady:

nariadenie Rady (EHS) č. 234/68 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (2),

nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s určitými výrobkami uvedenými v prílohe II zmluvy (3),

nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (4),

nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (5),

nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (6),

nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (7),

nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (8),

nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (9),

nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (10),

nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (11)

nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (12),

nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (13),

nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (14),

nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (15),

nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (16),

nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (17),

nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (18),

nariadenie Rady (ES) č. 865/2004 z 29. apríla 2004 o spoločnej organizácii trhu s olivovým olejom a stolovými olivami (19),

nariadenie Rady (ES) č. 1947/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s osivami (20),

nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (21),

nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (22).

(3)

Rada okrem toho prijala tri nariadenia, ktoré obsahujú osobitné pravidlá pre určité výrobky, avšak nevytvárajú SOT s týmito výrobkami:

nariadenie Rady (ES) č. 670/2003 z 8. apríla 2003 ustanovujúce osobitné opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (23),

nariadenie Rady (ES) č. 797/2004 z 26. apríla 2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s výrobkami včelárstva (24),

nariadenie Rady (ES) č. 1544/2006 z 5. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej (25).

(4)

Uvedené nariadenia (ďalej len „základné nariadenia“) často dopĺňa sprievodný súbor ďalších nariadení Rady. Väčšina základných nariadení má rovnakú štruktúru a mnoho spoločných ustanovení. To platí najmä o pravidlách pre obchod s tretími krajinami a o všeobecných ustanoveniach ale v určitom rozsahu aj o pravidlách týkajúcich sa vnútorného trhu. Základné nariadenia často obsahujú rozdielne riešenia rovnakých alebo podobných problémov.

(5)

Spoločenstvo sa už istý čas usiluje zjednodušiť regulačné prostredie SPP. Prijatím nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (26), sa preto vytvoril horizontálny právny rámec pre všetky priame platby, ktorý zlúčil súbor režimov podpory do režimu jednotnej platby. Tento prístup by sa mal uplatňovať aj na základné nariadenia. V tejto súvislosti by sa v nich obsiahnuté pravidlá mali zlúčiť do jednotného právneho rámca a tam, kde je to možné, by sa sektorové prístupy mali nahradiť horizontálnymi.

(6)

Na základe uvedených dôvodov by sa základné nariadenia mali zrušiť a nahradiť jedným nariadením.

(7)

Zjednodušenie by nemalo viesť k spochybneniu politických rozhodnutí, ktoré sa v priebehu rokov prijali v rámci SPP. Toto nariadenie by preto malo v zásade byť aktom technického zjednodušenia. Týmto nariadením by sa preto nemali rušiť alebo meniť existujúce nástroje, pokiaľ nie sú neaktuálne, bezpredmetné alebo by sa z dôvodu svojho charakteru nemali prejednávať na úrovni Rady, ani by sa ním nemali ustanovovať nové nástroje alebo opatrenia.

(8)

V tejto súvislosti by sa do tohto nariadenia nemali začleniť tie časti SOT, ktoré sú predmetom reforiem politík. To je prípad niektorých väčšiny sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vína. Ustanovenia obsiahnuté v príslušných nariadeniach (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1493/1999 by sa preto mali začleniť do tohto nariadenia, iba ak sa ich netýkajú politické reformy. Podstatné ustanovenia týchto SOT by sa však mali začleniť až potom, čo sa ustanovili ich príslušné reformy.

(9)

SOT s obilninami, ryžou, cukrom, sušeným krmivom, osivami, olivami, ľanom a konopou, banánmi, mliekom a mliečnymi výrobkami a húsenicami priadky morušovej stanovujú hospodárske roky prispôsobené najmä biologickým produkčným cyklom každého z týchto výrobkov. Hospodárske roky stanovené v týchto sektoroch by sa preto mali začleniť do tohto nariadenia.

(10)

V záujme stability trhov a zabezpečenia primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov sa súbežne so zavedením režimov priamej podpory vytvoril diferencovaný systém podpory cien v rôznych sektoroch s prihliadnutím na rôzne potreby v každom z týchto sektorov na jednej strane a vzájomnú závislosť medzi rôznymi sektormi na strane druhej. Tieto opatrenia majú podobu verejnej intervencie alebo vyplácania pomoci pre súkromné skladovanie výrobkov sektorov obilnín, ryže, cukru, olivového oleja a stolových olív, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa. Vzhľadom na ciele tohto nariadenia je potrebné zachovať opatrenia na podporu cien v prípade, že sú predpokladané v nástrojoch, ako boli vyvinuté v minulosti, bez toho, aby došlo k podstatným zmenám v porovnaní s predchádzajúcou právnou situáciou.

(11)

Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by ustanovenia, ktorými sa tieto opatrenia riadia, mali mať rovnakú štruktúru, pričom sa bude naďalej sledovať politika, ktorou sa riadia jednotlivé sektory. Na tento účel je vhodné rozlišovať referenčné a intervenčné ceny.

(12)

SOT s obilninami, hovädzím a teľacím mäsom a mliekom a mliečnymi výrobkami obsahovali ustanovenia, podľa ktorých Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 37 ods. 2 zmluvy, môže meniť cenové úrovne. Vzhľadom na citlivosť cenových systémov by malo byť jasne ustanovené, že možnosť meniť cenové úrovne podľa článku 37 ods. 2 existuje vo vzťahu ku všetkým sektorom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(13)

Okrem toho SOT s cukrom ustanovila možnosť preskúmať štandardné kvality cukru ďalej vymedzené v nariadení (ES) č. 318/2006, aby sa zohľadnili najmä komerčné požiadavky a vývoj v oblasti technických analýz. Uvedené nariadenie preto ustanovilo právomoc Komisie zmeniť a doplniť príslušnú prílohu. Je potrebné túto možnosť zachovať najmä preto, aby sa Komisii v prípade potreby umožnilo rýchlo konať.

(14)

Na zabezpečenie spoľahlivých informácií o cenách cukru na trhu Spoločenstva by sa systém oznamovania cien stanovený v SOT s cukrom mal začleniť do tohto nariadenia, na základe ktorého by sa mali určovať úrovne trhovej ceny bieleho cukru.

(15)

S cieľom zabrániť, aby sa systém intervencie v prípade obilnín, ryže, masla a sušeného odtučneného mlieka stal odbytom sám o sebe, by sa mala zachovať možnosť stanoviť vykonávanie verejnej intervencie iba v určitých obdobiach roka. V prípade výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a masla by začatie a ukončenie verejnej intervencie malo závisieť od úrovne trhových cien v určitom období. Pokiaľ ide o kukuricu, ryžu a cukor, malo by sa zachovať obmedzenie množstiev, ktoré možno nakúpiť v rámci verejnej intervencie. V prípade masla a sušeného odtučneného mlieka sa musí zachovať právomoc Komisie pozastaviť bežný nákup, keď sa dosiahne určité množstvo, alebo ho nahradiť nákupom na základe výberového konania.

(16)

Cenová úroveň, pri ktorej by sa mal uskutočniť nákup v rámci verejnej intervencie sa v minulosti znížila v prípade SOT s obilninami, ryžou a hovädzím a teľacím mäsom a stanovila sa spolu so zavedením režimu priamej podpory v týchto sektoroch. Pomoc na základe týchto režimov a intervenčné ceny sú preto úzko prepojené. Pre výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sa stanovili uvedené cenové úrovne, aby sa podporila spotreba výrobkov tohto sektora a zvýšila ich konkurencieschopnosť. V sektore ryže a cukru sa ceny stanovili tak, aby prispeli k stabilizácii trhu v prípadoch, keď trhová cena v danom hospodárskom roku klesne pod referenčnú cenu stanovenú na nasledujúci hospodársky rok. Tieto politické rozhodnutia Rady zostávajú naďalej v platnosti.

(17)

V tomto nariadení by sa mala, tak ako v predchádzajúcich SOT, stanoviť možnosť predať výrobky skúpené v rámci verejnej intervencie. Tieto opatrenia by sa mali prevziať takým spôsobom, aby nedochádzalo k narušeniu trhu a aby sa zabezpečil rovnaký prístup k tovarom a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami.

(18)

Spoločenstvo má vďaka svojim intervenčným zásobám rôznych poľnohospodárskych výrobkov možnosť významne prispieť k zlepšeniu situácie svojich najchudobnejších občanov. V záujme Spoločenstva je trvalo využívať tento potenciál, kým sa zavedením primeraných opatrení tieto zásoby neznížia na bežnú úroveň. V duchu týchto úvah sa nariadením Rady (ES) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (27), doteraz zabezpečovalo rozdeľovanie potravín dobročinnými organizáciami. Toto významné sociálne opatrenie, ktoré môže mať značný význam pre najchudobnejšie osoby, by sa malo zachovať a začleniť do rámca tohto nariadenia.

(19)

S cieľom prispieť k vytvoreniu rovnováhy na trhu s mliekom a k stabilizácii trhových cien sa v SOT s mliekom a mliečnymi výrobkami ustanovilo poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie smotany, niektorých výrobkov z masla a syra. Komisii sa navyše zverila právomoc rozhodovať o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie niektorých iných syrových výrobkov, ako aj bieleho cukru, niektorých druhov olivového oleja a niektorých výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa, sušeného odtučneného mlieka, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa. Vzhľadom na účel tohto nariadenia by sa tieto opatrenia mali zachovať.

(20)

Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (28), nariadenie Rady (EHS) č. 1186/90 zo 7. mája 1990 rozširujúce rozsah stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (29), nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných (30) a nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v Spoločenstve (31), ustanovujú stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa. Tieto systémy sú nevyhnutné na účely zaznamenávania cien a uplatňovania intervenčných opatrení v týchto sektoroch. Ich cieľom je okrem toho zvýšiť transparentnosť trhu. Tieto systémy klasifikácie jatočných tiel by sa mali zachovať. Preto je vhodné začleniť do tohto nariadenia ich podstatné prvky a splnomocniť Komisiu na reguláciu určitých otázok skôr technického charakteru vo vykonávacích pravidlách.

(21)

Obmedzenia voľného pohybu vyplývajúce z uplatňovania opatrení, ktorých cieľom je zabrániť rozšíreniu chorôb zvierat, by mohli spôsobovať ťažkosti na trhu jedného alebo viacerých členských štátov. Skúsenosti dokazujú, že vážne narušenia trhu, ako je významný pokles spotreby alebo cien, možno pripísať strate dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat.

(22)

Výnimočné opatrenia na podporu trhu na nápravu takýchto situácií stanovené v príslušných SOT s hovädzím a teľacím mäsom, mliekom a mliečnymi výrobkami, bravčovým mäsom, ovčím mäsom a kozím mäsom, vajcami a hydinovým mäsom by sa preto mali začleniť do tohto nariadenia za rovnakých podmienok, ako sa uplatňovali doteraz. Tieto výnimočné opatrenia na podporu trhu by mala prijímať Komisia a mali by priamo súvisieť alebo nadväzovať na zdravotné a veterinárne opatrenia prijaté v rámci boja proti šíreniu chorôb. Mali by sa prijímať na žiadosť členských štátov, aby sa zabránilo vážnemu narušeniu príslušných trhov.

(23)

Možnosť Komisie prijať osobitné intervenčné opatrenia stanovené v SOT s obilninami a s ryžou v prípade, že sa považujú za nevyhnuté s cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu v sektore obilnín a zabrániť rozsiahlemu uplatňovaniu verejnej intervencie v niektorých regiónoch Spoločenstva v sektore ryže alebo doplniť nedostatok nelúpanej ryže po prírodných katastrofách, by sa mala v tomto nariadení zachovať.

(24)

Mala by sa určiť minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu zodpovedajúcu štandardnej kvalite, ktorá by sa mala stanoviť, aby sa zabezpečila primeraná životná úroveň pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny v Spoločenstve.

(25)

Na zabezpečenie spravodlivého vyváženia práv a povinností cukrovarníckych podnikov a pestovateľov cukrovej repy sú potrebné osobitné nástroje. Štandardné ustanovenia, ktorými sa spravovali medziodborové dohody predtým obsiahnuté v SOT s cukrom by sa mali zachovať.

(26)

Vzhľadom na rozmanitosť prírodných, hospodárskych a technických pomerov je zložité stanoviť pre celé Spoločenstvo jednotné podmienky nákupu cukrovej repy. V rámci odvetvia už existujú dohody medzi združeniami pestovateľov cukrovej repy a cukrovarníckymi podnikmi. Preto by rámcové ustanovenia mali vymedzovať len minimálne záruky, ktoré požadujú pestovatelia cukrovej repy a cukrovarnícky priemysel, na zabezpečenie hladkého fungovania trhu s cukrom s možnosťou odchýlky od určitých pravidiel v kontexte dohody v rámci trhu. Podrobné podmienky boli doteraz stanovené v SOT s cukrom v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 318/2006. Vzhľadom na vysoko technický charakter týchto podmienok je vhodnejšie riešiť tieto otázky na úrovni Komisie.

(27)

Výrobný poplatok stanovený podľa SOT s cukrom, ktorý by prispieval k financovaniu výdavkov v rámci SOT s cukrom by sa mal začleniť do tohto nariadenia.

(28)

Na zachovanie štrukturálnej rovnováhy trhov s cukrom pri cenovej úrovni blízkej referenčnej cene by sa mala zachovať možnosť Komisie rozhodnúť o stiahnutí cukru z trhu na dobu potrebnú na obnovenie trhovej rovnováhy.

(29)

SOT so živými rastlinami, hovädzím a teľacím mäsom, bravčovým mäsom, ovčím a kozím mäsom, vajciami a hydinovým mäsom stanovovali možnosť prijať určité opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu. Tieto opatrenia môžu prispieť k stabilizácii trhov a zabezpečeniu primeranej životnej úrovne dotknutých poľnohospodárov. Vzhľadom na ciele tohto nariadenia by sa táto možnosť mala zachovať. Rada môže na základe týchto ustanovení prijať všeobecné pravidlá pre tieto opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 37 zmluvy. Ciele, ktoré majú tieto opatrenia sledovať, sú jasne ohraničené a vymedzujú charakter opatrení, ktoré možno prijať. Nie je preto potrebné, aby Rada prijala dodatočné všeobecné pravidlá v týchto sektoroch, a nemali by sa viac ustanovovať.

(30)

Obmedzenie množstva výroby stanovené v nariadení (ES) č. 318/2006 a nariadení (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2006 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (32) bolo po mnohé roky základným nástrojom trhovej politiky v sektoroch cukru a mlieka a mliečnych výrobkov. Dôvody, ktoré v minulosti viedli Spoločenstvo k prijatiu systémov výrobných kvót v obidvoch sektoroch, stále pretrvávajú.

(31)

Kým systém kvót na cukor bol stanovený v SOT s cukrom, príslušný systém v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sa doteraz spravoval právnym aktom oddeleným od SOT s mliekom a mliečnymi výrobkami, a to nariadením (ES) č. 1788/2003. Vzhľadom na rozhodujúci význam týchto systémov a ciele tohto nariadenia je vhodné začleniť príslušné ustanovenia oboch sektorov do tohto nariadenia bez toho, aby došlo k podstatným zmenám v týchto systémoch a ich postupoch v porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom.

(32)

Systém kvót na cukor na základe tohto nariadenia by mal preto odrážať ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 318/2006 a najmä zachovať právny stav kvót, pretože podľa judikatúry Súdneho dvora systém kvót tvorí mechanizmus na reguláciu trhu v sektore cukru, ktorý zabezpečuje dosiahnutie cieľov verejného záujmu.

(33)

Toto nariadenie by preto malo tiež Komisii umožniť upraviť kvóty na udržateľnú úroveň po zániku reštrukturalizačného fondu v roku 2010, ktorý bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (33).

(34)

Vzhľadom na potrebu umožniť členským štátom istú pružnosť vo vzťahu ku štrukturálnej úprave spracovateľského priemyslu a pestovania cukrovej repy a cukrovej trstiny v období, keď sa majú uplatňovať kvóty, mala by sa zachovať možnosť členských štátov meniť kvóty podnikov v určitých medziach bez toho, aby sa pritom obmedzilo fungovanie reštrukturalizačného fondu ako nástroja.

(35)

S cieľom zabrániť tomu, aby nadbytočný cukor narušil trh s cukrom, SOT s cukrom upravovala možnosť Komisie na základe určitých kritérií stanoviť, aby sa nadprodukcia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu považovala za výrobu v rámci kvóty pre nasledujúci hospodársky rok. Okrem toho, tiež stanovovala poplatok za nadbytočné množstvo, ak sa pri určitých množstvách nedodržia príslušné podmienky, aby nedošlo k hromadeniu týchto množstiev ohrozujúcich situáciu na trhu. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(36)

Hlavný účel systému kvót na mlieko, t.j. znížiť nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na príslušnom trhu a výsledné štrukturálne prebytky, čím sa dosiahne lepšia rovnováha na trhu, stále pretrváva. Malo by sa preto zachovať uplatňovanie poplatkov na množstvá mlieka dodané alebo predané na priamu spotrebu, ktoré presahujú istú garantovanú prahovú hodnotu. V súlade s účelom tohto nariadenia je do určitej miery potrebná najmä terminologická harmonizácia medzi systémami kvót na cukor a kvót na mlieko, pričom by sa mal plne zachovať ich súčasný právny stav. Preto sa zdá vhodné harmonizovať terminológiu v sektore mlieka s terminológiou v sektore cukru. Pojmy „národné referenčné množstvo“ a „jednotlivé referenčné množstvo“ v nariadení (ES) č. 1788/2003 by sa preto mali nahradiť pojmami „národná kvóta“ a „jednotlivá kvóta“ bez toho, aby sa zmenil vymedzený právny pojem.

(37)

Systém kvót na mlieko v tomto nariadení by sa v podstate mal vypracovať podľa nariadenia (ES) č. 1788/2003. Malo by sa zachovať najmä rozlišovanie dodávok a priamych predajov a systém by sa mal uplatňovať na základe jednotlivých reprezentatívnych obsahov tuku a národného referenčného obsahu tuku. Poľnohospodári by mali byť za určitých podmienok oprávnení dočasne previesť svoju individuálnu kvótu. Mala by sa zachovať aj zásada, že ak sa poľnohospodársky podnik predá, prenajme alebo dedením prevedie, príslušná kvóta sa prevedie na kupujúceho, nájomcu alebo dediča spolu s príslušnou pôdou, pričom by sa mali zachovať určité výnimky zo zásady, že sa kvóty viažu na poľnohospodárske podniky, aby bolo možné pokračovať v reštrukturalizácii výroby mlieka a v zlepšovaní životného prostredia. V súlade s rôznymi typmi prevodu kvót a využívaním objektívnych kritérií mali by sa tiež zachovať ustanovenia oprávňujúce členské štáty uložiť časť prevedených množstiev do národnej rezervy.

(38)

Poplatok za nadbytočné množstvo by sa mal stanoviť na odrádzajúcej úrovni a členský štát by ho mal zaplatiť ihneď, ako sa prekročí národná kvóta. Členský štát by potom mal rozdeliť sumu, ktorú je potrebné zaplatiť, medzi výrobcov, ktorí k prekročeniu prispeli. Tí by potom iba na základe toho, že prekročili svoje povolené množstvá, zodpovedali členskému štátu za platbu svojho podielu na poplatku. Členské štáty by mali zaplatiť Európskemu poľnohospodárskemu záručnému fondu (EPZF) poplatok, ktorý zodpovedá prekročeniu ich národných kvót, znížený o paušálnu sumu vo výške 1 %, aby sa tak zohľadnili prípady bankrotov alebo definitívnej neschopnosti niektorých výrobcov zaplatiť svoj podiel uloženého poplatku.

(39)

Podľa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (34) sa príjmy pochádzajúce z uplatnenia dodatočného poplatku v sektore mlieka a mliečnych výrobkov považujú za „viazané príjmy“, ktoré sa musia uhradiť do rozpočtu Spoločenstva a v prípade opätovného použitia sa musia použiť výlučne na financovanie výdavkov v rámci EPZF alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Článok 22 nariadenia (ES) č. 1788/2003, podľa ktorého sa poplatky považujú za zásah na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov a používajú sa na financovanie výdavkov v sektore mlieka, je preto neaktuálny a nemal by sa začleniť do tohto nariadenia.

(40)

V rámci rôznych SOT sa ustanovovali rôzne druhy režimov pomoci.

(41)

V rámci SOT so sušeným krmivom a SOT s ľanom a konopou sa ustanovila spracovateľská pomoc pre tieto sektory ako prostriedok na riadenie vnútorného trhu v príslušných sektoroch. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(42)

Vzhľadom na osobitnú situáciu na trhu s obilninami a zemiakovým škrobom SOT s obilninami obsahovala ustanovenia, ktoré v prípade nevyhnutnosti umožňovali poskytovať výrobné náhrady. Výrobné náhrady by mali byť také, aby základné výrobky, ktoré príslušné odvetvie používa, boli preň dostupné za nižšiu cenu ako je cena vyplývajúca z uplatňovania spoločných cien. SOT s cukrom stanovila možnosť poskytovať výrobnú náhradu v prípadoch, keď s ohľadom na výrobu niektorých priemyselných, chemických alebo farmaceutických výrobkov nastane potreba prijať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti určitých výrobkov z cukru. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(43)

S cieľom prispieť k nastoleniu rovnováhy na trhu s mliekom a stabilizovať trhové ceny mlieka a mliečnych výrobkov sú potrebné opatrenia, ktorými sa zvýši možnosť disponovať s mliečnymi výrobkami. SOT s mliekom a mliečnymi výrobkami preto stanovila možnosť poskytovať pomoc na uvádzanie určitých mliečnych výrobkov na trh, ktoré majú osobitné použitie a miesto určenia. Táto SOT ďalej stanovila, že s cieľom zvýšiť spotrebu mlieka u mladých ľudí by Spoločenstvo malo uhrádzať časť výdavkov spôsobených poskytovaním pomoci na dodávanie mlieka žiakom v školách. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(44)

Financie Spoločenstva pozostávajúce z percentuálnej hodnoty priamej pomoci, ktorú členské štáty môžu zadržať v súlade s článkom 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, majú schválené organizácie prevádzkovateľov stimulovať k tomu, aby vypracovali pracovné programy s cieľom zvýšiť kvalitu produkcie olivového oleja a stolových olív. V tejto súvislosti SOT s olivovým olejom a stolovými olivami stanovila, že podpora Spoločenstva sa má podľa dôležitosti prideľovať opatreniam, ktoré sa vykonávajú v rámci príslušných pracovných programov. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(45)

Fond Spoločenstva pre tabak financovaný zo zrážok z režimov pomoci v sektore bol zriadený na základe nariadenia (EHS) č. 2075/92 s cieľom vykonať rôzne opatrenia v tomto sektore. Rok 2007 bude posledným, v ktorom bude fond Spoločenstva pre tabak môcť využívať zrážky z režimu pomoci uvedeného v kapitole 10c hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003. Hoci sa financovanie fondu skončí pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, článok 13 nariadenia (EHS) č. 2075/92 by sa mal napriek tomu zachovať, aby slúžili ako právny základ pre viacročné programy, ktoré možno financovať z fondu Spoločenstva pre tabak.

(46)

Včelárstvo sa ako poľnohospodárskym sektor vyznačuje rozdielnosťou výrobných podmienok a výnosov a rozptylom a rôznosťou hospodárskych subjektov a to v oblasti výroby, ako aj vo fázach uvádzania na trh. Vzhľadom na rozšírenie varroázy v niekoľkých členských štátoch v ostatných rokoch a na problémy, ktoré táto choroba spôsobuje v produkcii medu, je naďalej nevyhnutné opatrenie zo strany Spoločenstva, pretože varroázu nemožno úplne eradikovať a musí sa ošetrovať schválenými výrobkami. Vzhľadom na tieto okolnosti a s cieľom zlepšiť produkciu a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh v Spoločenstve sa musia každé tri roky vypracovať národné programy, ktoré zahŕňajú technickú pomoc, kontrolu varroázy, racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev, riadenie obnovy stavu včelstiev v Spoločenstve a spoluprácu na výskumných programoch týkajúcich sa chovu včiel a včelárskych výrobkov vzhľadom na zlepšenie všeobecných podmienok pre včelársku výrobu a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh. Tieto národné programy by malo čiastočne financovať Spoločenstvo.

(47)

Nariadením (ES) č. 1544/2006 sa nahradili všetky vnútroštátne pomoci pre chov húseníc priadky morušovej režimom pomoci Spoločenstva pre chov húseníc priadky morušovej, ktorá sa poskytuje v podobe pevne stanovenej sumy na použitú škatuľu vajíčok priadky morušovej.

(48)

Keďže politické dôvody, ktoré viedli k zavedeniu uvedených režimov pomoci pre včelárstvo a chov húseníc priadky morušovej, stále pretrvávajú, všetky tieto režimy pomoci by sa mali začleniť do rámca tohto nariadenia.

(49)

Uplatňovanie obchodných noriem pre poľnohospodárske výrobky môže prispieť k zlepšeniu hospodárskych podmienok výroby týchto výrobkov a ich uvádzania na trh, ako aj ich kvality. Uplatňovanie týchto noriem je preto v záujme výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov. V rámci SOT s banánmi, olivovým olejom a stolovými olivami, živými rastlinami, vajcami a hydinovým mäsom sa preto zaviedli obchodné normy, ktoré sa týkajú najmä kvality, triedenia, hmotnosti, veľkosti, balenia, obalov, skladovania, prepravy, obchodnej úpravy, pôvodu a označovania. Je vhodné zachovať tento prístup v tomto nariadení.

(50)

Podľa SOT s olivovým olejom a stolovými olivami a banánmi bola Komisia doteraz poverená prijímaním ustanovení o obchodných normách. Vzhľadom na ich vysoko technický charakter a potrebu stále zvyšovať ich účinnosť a prispôsobovať ich vyvíjajúcej sa obchodnej praxi sa zdá vhodné rozšíriť tento prístup na sektory živých rastlín, pričom sa stanovia kritériá, na ktoré má Komisia prihliadať pri stanovovaní príslušných pravidiel. Okrem toho bude možno potrebné prijať osobitné opatrenia, najmä najnovšie analytické metódy a ostatné opatrenia na vymedzenie charakteristík príslušných noriem, aby sa zabránilo ich zneužívaniu, pokiaľ ide o kvalitu a pravosť výrobkov ponúkaných spotrebiteľom, a závažným narušeniam trhov, ktoré z toho môžu vyplynúť.

(51)

Zaviedli sa viaceré právne nástroje na riadenie uvádzania mlieka, mliečnych výrobkov a tukov na trh a ich označovania. Ich cieľom je zlepšiť postavenie mlieka a mliečnych výrobkov na trhu a zároveň zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž v oblasti roztierateľných tukov mliečneho a nemliečneho pôvodu tak, aby z ich mali prospech výrobcovia i spotrebitelia. Pravidlá, ktoré obsahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1898/87 z 2. júla 1987 o ochrane označovania používaného pri obchodovaní s mliekom a mliečnymi výrobkami (35), sú zamerané na ochranu spotrebiteľa a zavedenie podmienok hospodárskej súťaže medzi mliečnymi výrobkami a konkurenčnými výrobkami v oblasti názvu výrobku, jeho označovania a propagácie, ktoré by zabraňovali jej narušeniu. Nariadenie Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko (36) stanovuje pravidlá, ktorých cieľom je zaručiť vysokú kvalitu konzumného mlieka a výrobkov, ktoré spĺňajú potreby a želania spotrebiteľov, čím sa stabilizuje príslušný trh a spotrebiteľom sa poskytne konzumné mlieko vysokej kvality. Nariadenie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú normy pre roztierateľné tuky (37) stanovuje obchodné normy pre príslušné mliečne a nemliečne výrobky s jasnou a jednoznačnou klasifikáciou, doplnené o pravidlá o označovaní. V súlade s cieľmi tohto nariadenia by sa tieto pravidlá mali zachovať.

(52)

Pokiaľ ide o sektory vajec a hydinového mäsa, existujú ustanovenia týkajúce sa obchodných noriem a v určitých prípadoch aj produkcie. Tieto ustanovenia sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia (38), nariadení Rady (EHS) č. 1906/90 z 26. júna 1990 o niektorých normách pre uvádzanie hydiny na trh (39) a nariadení Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (40). Podstatné pravidlá uvedené v týchto nariadeniach by sa mali začleniť do tohto nariadenia.

(53)

Nariadenie (ES) č. 1028/2006 stanovuje, že obchodné normy pre vajcia by sa v zásade mali uplatňovať na všetky slepačie vajcia druhu Gallus gallus, s ktorými sa obchoduje v Spoločenstve, a spravidla aj na tie, ktoré sa určené na vývoz do tretích krajín. Rozlišuje tiež medzi vajcami vhodnými a nevhodnými na priamu ľudskú spotrebu tým, že vytvorilo dve triedy kvality vajec, a uvádza ustanovenie na zabezpečenie vhodného informovania spotrebiteľov o kvalite a hmotnostných triedach a použitej chovnej metóde. Nariadenie napokon stanovuje osobitné pravidlá pre vajcia dovážané z tretích krajín, podľa ktorých môžu osobitné predpisy platné v určitých tretích krajinách odôvodňovať udelenie výnimky z obchodných noriem, pokiaľ je zaručená rovnocennosť právnych predpisov Spoločenstva.

(54)

Pokiaľ ide o hydinové mäso, nariadenie (EHS) č. 1906/90 stanovuje, že obchodné normy by sa v zásade mali uplatňovať na určité typy hydinového mäsa vhodné na ľudskú spotrebu, s ktorými sa obchoduje v Spoločenstve, a že hydinové mäso určené na vývoz do tretích krajín by však malo byť vyňaté z uplatňovania týchto obchodných noriem. Uvedené nariadenie ustanovuje členenie hydinového mäsa do dvoch kategórií podľa kvality a vzhľadu a podmienok, za ktorých sa má ponúkať na predaj.

(55)

Podľa týchto nariadení by členské štáty mali byť schopné vyňať z uplatňovania obchodných noriem vajcia a hydinové mäso, ktoré výrobcovia predávajú konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom niektorých foriem priameho predaja, ak ide o malé množstvá.

(56)

Nariadenie (ES) č. 2782/75 stanovuje osobitné pravidlá obchodovania s násadovými vajcami a jednodňovou hydinou a ich prepravy, ako aj pravidlá inkubácie násadových vajec. Uvedené nariadenie ustanovuje najmä kusové označovanie násadových vajec používaných na produkciu jednodňovej hydiny, spôsob balenia a druh baliaceho materiálu na prepravu. Z povinného uplatňovania noriem tam ustanovených však vylučuje podniky malého šľachtiteľského chovu a iné šľachtiteľské podniky.

(57)

V súlade s cieľmi tohto nariadenia by sa tieto pravidlá mali zachovať bez zmeny ich vecnej podstaty. Ďalšie ustanovenia, ktoré tieto nariadenia obsahujú a sú technického charakteru, by sa však mali riešiť vo vykonávacích pravidlách, ktoré má prijímať Komisia.

(58)

V celom Spoločenstve je potrebné dodržiavať politiku kvality, ako tomu bolo doteraz v rámci SOT s chmeľom, a to prostredníctvom uplatňovania ustanovení, ktoré sa týkajú certifikácie, a pravidiel, ktoré v zásade zakazujú uvádzanie výrobkov, ktorým sa nevydal certifikát, na trh alebo v prípade dovážaných výrobkov, ktoré nezodpovedajú rovnocenným kvalitatívnym charakteristikám.

(59)

Opisy a definície olivového oleja, ako aj jeho označenie predstavujú základnú zložku trhového poriadku, pretože určujú kvalitatívne normy a spotrebiteľom poskytujú primerané informácie o výrobku by sa mali zachovať v tomto nariadení.

(60)

Jedným z uvedených režimov pomoci, ktorá prispieva k nastoleniu rovnováhy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a k stabilizácii trhových cien v tomto sektore, je režim pomoci na spracovanie odtučneného mlieka na kazeín alebo kazeináty, ktorý bol doteraz obsiahnutý v nariadení (ES) č. 1255/1999. Nariadenie Rady (EHS) č. 2204/90 z 24. júla 1990, ktorým sa stanovujú ďalšie všeobecné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pokiaľ ide o syr (41), stanovilo pravidlá na používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syra, aby sa potlačili nepriaznivé účinky, ktoré by tento režim pomoci mohol vyvolať, s prihliadnutím na náchylnosť syra na substitučné operácie s kazeínom a kazeinátmi a stabilizoval sa tak trh. Tieto pravidlá by sa mali začleniť do tohto nariadenia.

(61)

Spracovanie niektorých poľnohospodárskych surovín na etylalkohol je úzko spojené s hospodárstvom týchto surovín. Môže vo veľkej miere prispieť k zhodnoteniu týchto surovín a môže mať značný hospodársky a sociálny význam pre hospodárstvo určitých regiónov Spoločenstva, alebo môže byť významným zdrojom príjmu pre výrobcov týchto surovín. Umožňuje tiež likvidáciu produktov neuspokojivej kvality a krátkodobých prebytkov, ktoré môžu v niektorých sektoroch spôsobovať dočasné problémy.

(62)

V sektoroch chmeľu, olivového oleja a stolových olív, tabaku a chovu húseníc priadky morušovej sa právne predpisy zameriavajú na rôzne druhy organizácií, aby dosiahli ciele politiky najmä pokiaľ ide o stabilizáciu trhov a zvýšenie a zaručenie kvality príslušných výrobkov prostredníctvom spoločnej činnosti. Ustanovenia, ktorými sa doteraz riadil tento systém organizácií, sa zakladajú na organizáciách, ktoré uznali členské štáty alebo za určitých podmienok Komisia v súlade s ustanoveniami, ktoré má prijať Komisia. Tento systém by sa mal zachovať a ustanovenia, ktoré boli doteraz v platnosti, by sa mali zosúladiť.

(63)

Na podporu určitých činností medziodborových organizácií, ktoré sú predmetom osobitného záujmu vo vzťahu k platným pravidlám SOT s tabakom, by sa mala za určitých podmienok ustanoviť možnosť rozšíriť pravidlá, ktoré tieto organizácie prijali pre svojich členov, na nečlenských výrobcov alebo skupiny v jednom alebo viacerých regiónoch. Rovnaký postup by sa mal uplatniť aj na ostatné činnosti medziodborových organizácií, ktoré môžu byť pre odvetvie tabaku zaujímavé z hospodárskeho alebo technického hľadiska a teda môžu byť prospešné pre všetky osoby, ktoré pôsobia v daných oblastiach podnikania. Členské štáty a Komisia by mali úzko spolupracovať. Komisia by mala mať trvalé kontrolné právomoci, najmä pokiaľ ide o dohody a dohodnuté postupy, ktoré tieto organizácie prijali.

(64)

V určitých sektoroch okrem tých, v ktorých súčasné pravidlá ustanovujú uznávanie organizácií výrobcov alebo medziodborových organizácií, môžu členské štáty uznať takýto druh organizácií na základe vnútroštátneho práva, pokiaľ je to v súlade s právom Spoločenstva. Táto možnosť by sa preto mala vyjasniť. Okrem toho by sa mali prijať pravidlá, ktoré by uvádzali, že uznanie organizácií výrobcov a medziodborových organizácií v súlade so súčasnými nariadeniami zostáva platné i po prijatí tohto nariadenia.

(65)

Jednotný trh Spoločenstva zahŕňa systém obchodovania na vonkajších hraniciach Spoločenstva. Tento systém obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Spoločenstva. Systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov prijatých v rámci uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní.

(66)

Monitorovanie objemu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami s tretími krajinami v rámci SOT s obilninami, ryžou, cukrom, osivami, olivovým olejom a stolovými olivami, ľanom a konopou, hovädzím a teľacím mäsom, mliekom a mliečnymi výrobkami, bravčovým mäsom, ovčím a kozím mäsom, vajcami, hydinovým mäsom, živými rastlinami a etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu doteraz pri dovoze aj pri vývoze podliehalo povinným systémom povolení alebo systémom, pri ktorých bola Komisia oprávnená ustanoviť licenčné požiadavky.

(67)

Monitorovanie obchodných tokov je predovšetkým záležitosťou riadenia, ku ktorému by sa malo pristupovať pružne. V tejto súvislosti a na základe skúseností získaných v rámci SOT, v ktorých je správou povolení už poverená Komisia, sa zdá vhodné rozšíriť tento prístup na všetky sektory, v ktorých sa používajú dovozné a vývozné povolenia. Komisia by mala prijať rozhodnutie o zavedení licenčných požiadaviek s prihliadnutím na potrebu dovozných povolení pre riadenie príslušných trhov a najmä pre monitorovanie dovozov príslušných výrobkov.

(68)

Clá uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sú väčšinou ustanovené v Spoločnom colnom sadzobníku. Pri niektorých výrobkoch v sektoroch obilnín a ryže je však v dôsledku zavedenia dodatočných mechanizmov potrebné stanoviť možnosť prijať odchýlky.

(69)

Aby sa predišlo alebo zabránilo nepriaznivým vplyvom na trh Spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkov, mal by dovoz takých výrobkov po splnení určitých podmienok podliehať dodatočnému clu.

(70)

Za určitých podmienok je vhodné udeliť Komisii právomoc otvárať a spravovať dovozné colné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so zmluvou alebo z iných aktov Rady.

(71)

Nariadením Rady (EHS) č. 2729/75 z 29. októbra 1975 o dovozných poplatkoch na zmesi obilnín, ryže a zlomkovej ryže (42) sa sleduje cieľ zabezpečiť správne fungovanie systému poplatkov pri dovozoch zmesí obilia, ryže a zlomkovej ryže. Tieto pravidlá by sa mali začleniť do tohto nariadenia.

(72)

Spoločenstvo uzavrelo s tretími krajinami niekoľko preferenčných dohôd o prístupe na trh, ktoré umožňujú týmto krajinám vyvážať trstinový cukor do Spoločenstva za výhodných podmienok. SOT s cukrom stanovila vyhodnotenie množstva cukru, ktoré rafinérie potrebujú na rafinovanie, a za určitých podmienok vyhradenie dovozného povolenia špecializovaným zariadeniam, ktoré využívajú významné množstvá dovážaného surového trstinového cukru a ktoré sa považujú za rafinérie Spoločenstva s celoročnou výrobou cukru. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(73)

Aby ilegálne pestovanie konopy nenarušilo činnosť SOT s konopou na vlákno, príslušné nariadenie stanovilo kontrolu dovozov konopy a konopných semien, aby sa zabezpečilo, že takéto produkty poskytujú určité záruky, pokiaľ ide o obsah tetrahydrokanabinolu. Navyše dovozy konopných semien určených na iné použitie ako na výsev podliehali kontrolnému systému, ktorý obsahuje ustanovenia o systéme schvaľovania príslušných dovozcov. Tieto ustanovenia by sa mali zachovať.

(74)

Pokiaľ ide o výrobky v sektore chmeľu, v celom Spoločenstve sa uplatňuje politika kvality. V prípade dovážaných výrobkov by sa mali ustanovenia zabezpečujúce, že sa dovážajú iba výrobky, ktoré zodpovedajú rovnocenným minimálnym kvalitatívnym charakteristikám, začleniť do tohto nariadenia.

(75)

Colný systém umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Spoločenstva. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli ukázať ako nedostatočné. V takých prípadoch, by Spoločenstvo malo byť schopné bezodkladne prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby trh Spoločenstva nezostal bez ochrany proti jeho možnému narušeniu. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva.

(76)

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie SOT a najmä zabrániť narušeniu trhov spoločné organizácie trhov s viacerými výrobkami zvyčajne stanovili možnosť zakázať používanie dohôd o aktívnom a pasívnom zošľachťovacom styku. Táto možnosť by sa mala zachovať. Skúsenosti navyše dokazujú, že pri narušení trhov alebo pri hrozbe ich narušenia spôsobenom použitím takýchto dohôd je potrebné konať bez výrazného odkladu. Komisii by sa preto mali zveriť príslušné právomoci. Je teda vhodné, aby sa Komisii v takýchto situáciách umožnilo pozastaviť používanie dohôd o aktívnom a pasívnom zošľachťovacom styku.

(77)

Ustanovenia na udeľovanie náhrad za vývoz do tretích krajín, ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenou v rámci Spoločenstva a na svetovom trhu a ktoré neprekročia mieru stanovenú záväzkami Spoločenstva vo WTO, by mali slúžiť na zabezpečenie účasti Spoločenstva v medzinárodnom obchode s určitými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Dotované vývozy by mali podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o hodnotu a množstvo.

(78)

Malo by sa zabezpečiť dodržanie obmedzení, pokiaľ ide o hodnotu, pri stanovovaní vývozných náhrad prostredníctvom monitorovania platieb v rámci pravidiel, ktoré súvisia s EPZF. Monitorovanie možno uľahčiť povinným predbežným stanovením vývozných náhrad, pričom sa v prípade rozlíšených náhrad umožní zmeniť miesto určenia v rámci geografickej oblasti, na ktorú sa jednotná sadzba vývoznej náhrady vzťahuje. V prípade zmeny miesta určenia by sa mala zaplatiť vývozná náhrada vzťahujúca sa na skutočné miesto určenia, avšak maximálne vo výške náhrady platnej pre vopred stanovené miesto určenia.

(79)

Spoľahlivým a účinným systémom monitorovania by sa mal zabezpečiť súlad s obmedzeniami množstva výroby. Poskytovanie vývozných náhrad by preto malo byť predmetom vývozného povolenia. Vývozné náhrady by sa mali poskytovať v rámci dostupných obmedzení podľa konkrétnej situácie jednotlivých výrobkov. Výnimky z tohto pravidla by sa mali udeliť iba na spracované výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia objemu. Mala by sa stanoviť možnosť odchýliť sa od prísneho dodržiavania pravidiel riadenia v prípade, že vývozy využívajúce vývozné náhrady pravdepodobne neprekročia stanovené množstvo.

(80)

V prípade vývozu živého hovädzieho dobytka by sa malo stanoviť, že vývozné náhrady sa poskytnú a vyplatia len v prípade dodržiavania ustanovení v právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa pohody zvierat, najmä ochrany zvierat počas prepravy.

(81)

Poľnohospodárske výrobky môžu byť v určitých prípadoch pri dovoze do tretích krajín predmetom osobitného zaobchádzania, ak zodpovedajú určitým špecifikáciám a/alebo cenovým podmienkam. Administratívna spolupráca medzi orgánmi v dovážajúcej tretej krajine a Spoločenstvom je nevyhnutá na zabezpečenie správneho uplatňovania tohto systému. Na tento účel by výrobky mali mať osvedčenie vystavené v Spoločenstve.

(82)

Vývozy kvetinových cibúľ do tretích krajín majú pre Spoločenstvo veľký hospodársky význam. Pokračovanie a rozvoj týchto vývozov je možné zaistiť stabilizáciou cien v tomto obchode. Preto by sa malo zaviesť ustanovenie o minimálnych vývozných cenách daných výrobkov.

(83)

V súlade s článkom 36 zmluvy sa ustanovenia kapitoly zmluvy, ktorá sa týka pravidiel hospodárskej súťaže, uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi iba v rozsahu, ktorý v rámci článkov 37 ods. 2 a 3 zmluvy a v súlade s postupom v nich stanoveným stanoví Rada. Ustanovenia o štátnej pomoci sa v rámci rôznych SOT väčšinou uznali za uplatniteľné. Uplatňovanie predovšetkým tých pravidiel zmluvy, ktoré sa vzťahujú na podniky, sa okrem toho stanovilo v nariadení Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (43). V súlade s cieľom vytvoriť jeden súhrnný súbor pravidiel trhovej politiky je vhodné začleniť príslušné ustanovenia do tohto nariadenia.

(84)

Pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahujú na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 zmluvy a na zneužitie dominantných postavení, by sa mali uplatňovať na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi, pokiaľ ich uplatňovanie nebráni fungovaniu vnútroštátnych organizácií poľnohospodárskych trhov alebo neohrozuje dosiahnutie cieľov SPP.

(85)

Osobitný prístup sa zaručuje v prípade organizácií poľnohospodárov, ktorých hlavným cieľom je spoločná výroba alebo predaj poľnohospodárskych výrobkov alebo využívanie spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž alebo neohrozujú dosiahnutie cieľov článku 33 zmluvy.

(86)

S cieľom zabrániť ohrozeniu rozvoja SPP a zabezpečiť právnu istotu a nediskriminačný prístup k príslušným podnikom by Komisia mala mať výhradnú právomoc, ktorá podlieha prehodnoteniu Súdnym dvorom, určiť, či sú dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 zmluvy zlučiteľné s cieľmi SPP.

(87)

Správne fungovanie jednotného trhu založeného na spoločných cenách by sa mohlo ohroziť poskytovaním vnútroštátnej pomoci. Preto by sa ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, mali v zásade uplatňovať na výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. V určitých prípadoch by sa mali povoliť výnimky. V prípade, že sa uplatňujú takéto výnimky, Komisia by mala mať možnosť vypracovať zoznam existujúcich, nových alebo navrhovaných vnútroštátnych pomocí, náležite členské štáty upozorniť a navrhnúť im vhodné opatrenia.

(88)

Fínsko a Švédsko môžu od svojho pristúpenia vzhľadom na osobitnú hospodársku situáciu chovu sobov, produkcie výrobkov zo sobieho mäsa a obchodovaní s nimi poskytovať v tomto smere pomoc. Fínsko okrem toho môže po schválení Komisiou poskytovať pomoc na určité množstvá osív a na určité množstvá osív obilnín vyprodukovaných výhradne vo Fínsku vzhľadom na svoje osobitné klimatické podmienky. Tieto výnimky by sa mali zachovať.

(89)

V členských štátoch s významným znížením kvóty na cukor budú pestovatelia cukrovej repy čeliť vážnym problémom prispôsobiť sa. V takých prípadoch prechodná pomoc Spoločenstva pestovateľom cukrovej repy stanovená v kapitole 10f hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepostačí k úplnému vyriešeniu ich ťažkostí. Preto by sa členským štátom, ktoré znížili svoju kvótu o viac ako 50 % kvóty na cukor stanovenej 20. februára 2006 v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006, malo povoliť poskytovať štátnu pomoc pestovateľom cukrovej repy v období, v ktorom sa uplatňuje prechodná pomoc Spoločenstva. Aby sa predišlo tomu, že členské štáty poskytnú štátnu pomoc prevyšujúcu potreby pestovateľov cukrovej repy, celkové množstvo príslušnej štátnej pomoci by malo naďalej podliehať schváleniu zo strany Komisie, s výnimkou Talianska, kde možno maximálnu potrebu pestovateľov cukrovej repy s najvyššími výnosmi na prispôsobenie sa trhovým podmienkam po reforme odhadnúť na 11 EUR za tonu vyprodukovanej cukrovej repy. Vzhľadom na osobitné problémy, ktoré možno v Taliansku očakávať, ustanovenie, ktoré pestovateľom cukrovej repy umožnia priamo alebo nepriamo využívať poskytovanú štátnu pomoc by sa malo zachovať.

(90)

Okrem všeobecných účinkov cukrovej reformy na pestovanie cukrovej repy vo Fínsku nepriaznivo pôsobia aj osobitné geografické a klimatické podmienky. Z tohto dôvodu by sa malo zachovať ustanovenie z SOT s cukrom oprávňujúce tento členský štát trvalo poskytovať svojim pestovateľom cukrovej repy primeranú štátnu pomoc.

(91)

Vzhľadom na osobitú situáciu v Nemecku, kde sa vnútroštátna podpora v súčasnosti udeľuje veľkému množstvu malých výrobcov alkoholu za osobitných podmienok nemeckého monopolu na lieh, je potrebné na obmedzené časové obdobie naďalej umožniť poskytovanie, takejto podpory. Je tiež potrebné stanoviť, že na konci tohto obdobia predloží Komisia správu o fungovaní tejto odchýlky, ku ktorej sa priložia vhodné návrhy.

(92)

Ak členský štát chce na svojom území podporovať opatrenia na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v Spoločenstve, malo by sa zaviesť ustanovenie o možnosti financovať takéto opatrenia z výnosov propagačného poplatku uloženého výrobcom mlieka na vnútroštátnej úrovni.

(93)

S cieľom zohľadniť možný vývoj produkcie sušeného krmiva by Komisia mala do 30. septembra 2008 na základe hodnotenia SOT so sušeným krmivom predložiť Rade správu o tomto sektore. Správa by mala byť v prípade potreby doplnená o vhodné návrhy. Komisia by navyše mala Európskemu parlamentu a Rade v pravidelných intervaloch podávať správy o režime pomoci uplatňovanom v sektore včelárstva.

(94)

Je potrebné mať k dispozícii primerané informácie o súčasnej situácii na trhu s chmeľom v Spoločenstve a perspektívach jeho vývoja. Mala by sa preto zaviesť evidencia všetkých zmlúv o dodávkach chmeľu vypestovaného v Spoločenstve.

(95)

Za určitých podmienok a pre určité výrobky je vhodné ustanoviť opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípadoch, keď sa trh naruší alebo môže narušiť v dôsledku podstatných zmien cien na vnútornom trhu alebo cenových ponúk alebo cien na svetovom trhu.

(96)

Je potrebné stanoviť rámec osobitných opatrení pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, ktorý umožní zber hospodárskych údajov a analýzu štatistických informácií na účely kontroly trhu. Keďže je trh s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu prepojený s trhom s etylalkoholom všeobecne, je potrebné, aby boli tiež dostupné informácie týkajúce sa trhu s etylalkoholom nepoľnohospodárskeho pôvodu.

(97)

Výdavky, ktoré vzniknú členským štátom v dôsledku povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia by malo financovať Spoločenstvo v súlade s nariadením (ES) č. 1290/2005.

(98)

Komisia by sa mala poveriť prijímaním nevyhnutných opatrení na riešenie konkrétnych praktických problémov v naliehavých prípadoch.

(99)

Keďže sa spoločný trh s poľnohospodárskymi výrobkami stále rozvíja, mali by sa členské štáty a Komisia o príslušnom vývoji vzájomne informovať.

(100)

S cieľom zabrániť zneužívaniu výhod ustanovených v tomto nariadení by sa tieto výhody nemali poskytovať, respektíve by sa mali odňať v prípadoch, keď sa zistí, že podmienky na získanie niektorej z týchto výhod boli umelo vytvorené v rozpore s cieľmi tohto nariadenia.

(101)

Na zaručenie dodržiavania povinností stanovených v tomto nariadení je potrebné vykonávať kontroly a uplatňovať administratívne sankcie a opatrenia v prípade nedodržania týchto povinností. Komisia by sa preto mala poveriť prijatím príslušných pravidiel vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú vrátenia neoprávnených platieb a povinností členských štátov predkladať správy, ktoré vyplývajú z uplatňovania tohto nariadenia.

(102)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali v zásade prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (44). Pokiaľ ide o určité opatrenia podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú právomocí Komisie, ktoré si vyžadujú bezodkladné opatrenia alebo sú čisto administratívneho charakteru, by Komisia mala mať právo konať samostatne.

(103)

V dôsledku začlenenia určitých prvkov SOT s ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou vínom do tohto nariadenia sa do týchto SOT mali by sa zaviesť určité zmeny a doplnenia.

(104)

Toto nariadenie zahŕňa ustanovenia zmluvy týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže. Tieto ustanovenia boli doteraz obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1184/2006. Rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby bolo jasné, že jeho ustanovenia sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie.

(105)

Toto nariadenie zahŕňa ustanovenia obsiahnuté v základných nariadeniach uvedených v odôvodneniach 2 a 3 s výnimkou tých, ktoré sú obsiahnuté v nariadeniach (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1493/1999. Toto nariadenie okrem toho zahŕňa ustanovenia z týchto nariadení:

nariadenie Rady (EHS) č. 2729/75 z 29. októbra 1975 o dovozných poplatkoch na zmesi obilnín, ryže a zlomkovej ryže,

nariadenie Rady (EHS) č. 2763/75 z 29. októbra 1975, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa (45),

nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh,

nariadenie Rady (EHS) č. 707/76 z 25. marca 1976 o povolení chovateľských skupín priadky morušovej (46),

nariadenie Rady (EHS) č. 1055/77 zo 17. mája 1977 o skladovaní a pohybe výrobkov nakupovaných intervenčnou agentúrou (47),

nariadenie Rady (EHS) č. 2931/79 z 20. decembra 1979 o poskytovaní pomoci pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré môžu byť zvýhodnené pri dovoze do tretích krajín (48),

nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných,

nariadenie Rady (EHS) č. 1898/87 z 2. júla 1987 o ochrane označovania používaného pri obchodovaní s mliekom a mliečnymi výrobkami,

nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve,

nariadenie Rady (EHS) č. 386/90 z 12. februára 1990 o monitorovaní vykonávanom v čase vývozu poľnohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované náhrady alebo iné finančné čiastky (49),

nariadenie Rady (EHS) č. 1186/90 zo 7. mája 1990 rozširujúce rozsah stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka,

nariadenie Rady (EHS) č. 1906/90 z 26. júna 1990 o niektorých normách pre uvádzanie hydiny na trh,

nariadenie Rady (EHS) č. 2204/90 z 24. júla 1990, ktorým sa stanovujú ďalšie všeobecné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pokiaľ ide o syr,

nariadenie Rady (EHS) č. 2077/92 z 30. júna 1992 o medziodborových organizáciách a dohodách v sektore tabaku (50),

nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v Spoločenstve,

nariadenie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. decembra 1994, ktorým sa stanovujú normy pre roztierateľné tuky,

nariadenie Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko,

nariadenie Rady (ES) č. 2250/1999 z 22. októbra 1999 o colných kvótach pre maslo pochádzajúce z Nového Zélandu (51),

nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,

nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia,

nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka.

(106)

Uvedené nariadenia by sa preto mali zrušiť. V záujme právnej istoty a vzhľadom na množstvo aktov, ktoré má toto nariadenie zrušiť, a množstvo aktov prijatých alebo zmenených a doplnených uvedenými aktmi je vhodné objasniť, že zrušenie nemá vplyv na platnosť právnych aktov prijatých na základe zrušeného aktu alebo na platnosť zmien a doplnení iných právnych aktov ustanovených takýmto aktom.

(107)

Toto nariadenie by sa v zásade malo začať uplatňovať 1. januára 2008. Na zabránenie prekrývania nových ustanovení tohto nariadenia s prebiehajúcim hospodárskym rokom 2007/2008 mal by sa stanoviť neskorší dátum uplatňovania vo vzťahu k určitým sektorom, pre ktoré sú stanovené hospodárske roky. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať pre dotknuté sektory až od začiatku hospodárskeho roku 2008/2009. Príslušné nariadenia spravujúce tieto sektory by sa preto mali naďalej uplatňovať až do konca zodpovedajúceho hospodárskeho roku 2007/2008.

(108)

Neskorší dátum uplatňovania by sa mal tiež ustanoviť v prípade niektorých ďalších sektorov, ktoré nemajú stanovené hospodárske roky, aby sa zabezpečil hladký prechod z existujúcej SOT na toto nariadenie. Nariadenia spravujúce existujúce SOT by sa preto v týchto sektoroch mali naďalej uplatňovať až do neskoršieho dátumu uplatňovania stanoveného v tomto nariadení.

(109)

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 386/90, právomoc na prijatie látky, ktorou sa zaoberá uvedené nariadenie, sa týmto nariadením prenáša na Komisiu. Okrem toho nariadenia (EHS) č. 3220/84, (EHS) č. 1186/90, (EHS) č. 2137/92 a (ES) č. 1183/2006 sa týmto nariadením zrušujú, hoci sa do tohto nariadenia začleňujú iba ich určité ustanovenia. Ďalšie podrobnosti sa budú musieť riešiť vykonávacími pravidlami, ktoré Komisia ešte len prijme. Komisii by sa malo poskytnúť viac času na stanovenie príslušných pravidiel. Uvedené nariadenia by sa preto mali naďalej uplatňovať do 31. decembra 2008.

(110)

Tieto akty Rady sú nadbytočné a mali by sa zrušiť:

nariadenie Rady (EHS) č. 315/68 z 12. marca 1968, ktorým sa stanovujú normy kvality pre kvetinové cibule, podzemky a hľuzy (52);

nariadenie Rady (EHS) č. 316/68 z 12. marca 1968, ktoré stanovuje normy kvality čerstvých rezaných kvetov a čerstvých okrasných listov (53);

nariadenie Rady (EHS) č. 2517/69 z 9. decembra 1969 stanovujúce určité opatrenia na reorganizáciu pestovania ovocia v rámci Spoločenstva (54),

nariadenie Rady (EHS) č. 2728/75 z 29. októbra 1975 o pomoci na výrobu a obchodovaní so zemiakovým škrobom a zemiakmi na výrobu škrobu (55),

nariadenie Rady (EHS) č. 1358/80 z 5. júna 1980, ktoré stanovuje smernú cenu a intervenčnú cenu pre dospelé zvieratá hovädzieho dobytka v hospodárskom roku 1980/81 a zavádza stupnicu spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (56),

nariadenie Rady 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčných ciel na dovoz určitých druhov kvetov pochádzajúcich z Cypru, Izraela a Jordánska (57),

rozhodnutie Rady 74/583/EHS z 20. novembra 1974 o kontrole pohybu cukru (58).

(111)

Pri prechode od opatrení stanovených v ustanoveniach a nariadeniach, ktoré sa zrušili týmto nariadením, by mohli vzniknúť ťažkosti, ktoré toto nariadenie neupravuje. Komisia by mala mať možnosť prijať prechodné opatrenia, aby bolo možné takéto ťažkosti vyriešiť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

ČASŤ II

VNÚTORNÝ TRH

HLAVA I

TRHOVÁ INTERVENCIA

KAPITOLA I

Verejná intervencia a súkromné skladovanie

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Oddiel II

Verejná intervencia

Pododdiel I

Všeobecné ustanovenia

Pododdiel II

Začatie a pozastavenie nákupu

Pododdiel III

Intervenčná cena

Pododdiel IV

Predaj z intervencie

Oddiel III

Súkromné skladovanie

Pododdiel I

Povinná pomoc

Pododdiel II

Nepovinná pomoc

Oddiel IV

Spoločné ustanovenia

KAPITOLA II

Osobitné intervenčné opatrenia

Oddiel I

Výnimočné opatrenia na podporu trhu

Oddiel II

Opatrenia v sektoroch obilnín a ryže

Oddiel III

Opatrenia v sektore cukru

Oddiel IV

Prispôsobenie ponuky

KAPITOLA III

Systémy obmedzenia výroby

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Oddiel II

Cukor

Pododdiel I

Prideľovanie a spravovanie kvót

Pododdiel II

Prekročenie kvót

Oddiel III

Mlieko

Pododdiel I

Všeobecné ustanovenia

Pododdiel II

Prideľovanie a spravovanie kvót.

Pododdiel III

Prekročenie kvót

Oddiel IV

Procesné ustanovenia

KAPITOLA IV

Režimy pomoci

Oddiel I

Pomoc na spracovanie

Pododdiel I

Sušené krmivo

Pododdiel II

Ľan pestovaný na vlákno

Oddiel II

Výrobná náhrada

Oddiel III

Pomoc v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Oddiel IV

Pomoc v sektore olivového oleja a stolových olív

Oddiel V

Fond Spoločenstva pre tabak

Oddiel VI

Osobitné ustanovenia pre sektor včelárstva

Oddiel VII

Pomoc v sektore priadky morušovej

HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA OBCHODOVANIA A VÝROBY

KAPITOLA I

Obchodné normy a podmienky výroby

Oddiel I

Obchodné normy

Oddiel II

Podmienky výroby

Oddiel III

Procesné pravidlá

KAPITOLA II

Organizácie výrobcov, medziodborové organizácie a organizácie prevádzkovateľov

Oddiel I

Všeobecné zásady

Oddiel II

Pravidlá týkajúce sa medziodborových organizácií v sektore tabaku

Oddiel III

Procesné pravidlá

ČASŤ III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

KAPITOLA II

Dovozy

Oddiel I

Dovozné povolenia

Oddiel II

Dovozné clá a poplatky

Oddiel III

Správa dovozných kvót

Oddiel IV

Osobitné ustanovenia pre niektoré výrobky

Pododdiel I

Osobitné ustanovenia pre dovozy v sektoroch obilnín a ryže

Pododdiel II

Dohody o preferenčnom dovoze cukru

Pododdiel III

Osobitné ustanovenie pre dovozy konopy

Pododdiel IV

Osobitné ustanovenia pre dovozy chmeľu

Oddiel V

Ochranné opatrenia a aktívny zošľachťovací styk

KAPITOLA III

Vývozy

Oddiel I

Vývozné povolenia

Oddiel II

Vývozné náhrady

Oddiel III

Správa vývozných kvót v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Oddiel IV

Osobitné zaobchádzanie pri dovoze v tretích krajinách

Oddiel V

Osobitné ustanovenia pre živé rastliny

Oddiel VI

Pasívny zošľachťovací styk

ČASŤ IV

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

KAPITOLA I

Pravidlá uplatňované na podniky

KAPITOLA II

Pravidlá štátnej pomoci

ČASŤ V

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE JEDNOTLIVÉ SEKTORY

ČASŤ VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČASŤ VII

VYKONÁVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ PRAVIDLÁ

KAPITOLA I

Vykonávacie ustanovenia

KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 1

Časť I:

Obilniny

Časť II:

Ryža

Časť III:

Cukor

Časť IV:

Sušené krmivo

Časť V:

Osivá

Časť VI:

Chmeľ

Časť VII:

Olivový olej a stolové olivy

Časť VIII:

Ľan a konopa pestované na vlákno

Časť IX:

Ovocie a zelenina

Časť X:

Produkty zo spracovaného ovocia a zeleniny

Časť XI:

Banány

Časť XII:

Víno

Časť XIII:

Živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie

Časť XIV:

Surový tabak

Časť XV:

Hovädzie a teľacie mäso

Časť XVI:

Mlieko a mliečne výrobky

Časť XVII:

Bravčové mäso

Časť XVIII:

Ovčie a kozie mäso

Časť XIX:

Vajcia

Časť XX:

Hydinové mäso

Časť XXI:

Ostatné produkty

PRÍLOHA II

ZOZNAM VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 3

Časť I:

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

Časť II:

Včelárske výrobky

Časť III:

Húsenice priadky morušovej

PRÍLOHA III

VYMEDZENIE POJMOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1

Časť I:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora ryže

Časť II:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora cukru

Časť III:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora chmeľu

Časť IV:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora hovädzieho a teľacieho mäsa

Časť V:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora mlieka a mliečnych výrobkov

Časť VI:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora vajec

Časť VII:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora hydiny

Časť VIII:

Vymedzenie pojmov týkajúce sa sektora včelárstva

PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÁ KVALITA RYŽE A CUKRU

A.

Štandardná kvalita nelúpanej ryže

B.

Štandardná kvalita cukru

PRÍLOHA V

STUPNICE SPOLOČENSTVA NA KLASIFIKÁCIU JATOČNÝCH TIEL UVEDENÉ V ČLÁNKU 42

A.

Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka

B.

Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných

C.

Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec

PRÍLOHA VI

NÁRODNÉ A REGIONÁLNE KVÓTY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 56 A 59

PRÍLOHA VII

DOPLNKOVÉ KVÓTY NA IZOGLUKÓZU UVEDENÉ V ČLÁNKU 58 ODS. 2

PRÍLOHA VIII

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRENOSU KVÓT NA CUKOR ALEBO IZOGLUKÓZU V SÚLADE S ČLÁNKOM 60

PRÍLOHA IX

NÁRODNÉ KVÓTY A REZERVY NA REŠTRUKTURALIZÁCIU UVEDENÉ V ČLÁNKU 66

PRÍLOHA X

REFERENČNÝ OBSAH TUKU UVEDENÝ V ČLÁNKU 70

PRÍLOHA XI

 

A.

Rozdelenie maximálneho zaručeného množstva uvedeného v článku 94 ods. 1 medzi členské štáty

B.

Rozdelenie maximálneho zaručeného množstva uvedeného v článku 89 medzi členské štáty

PRÍLOHA XII

VYMEDZENIE POJMOV A OZNAČENIA V SEKTORE MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 114 ODS. 1

PRÍLOHA XIII

UVÁDZANIE MLIEKA NA ĽUDSKÚ SPOTREBU NA TRH UVEDENÉ V ČLÁNKU 114 ODS. 2

PRÍLOHA XIV

OBCHODNÉ NORMY PRE VÝROBKY SEKTOROV VAJEC A HYDINOVÉHO MÄSA UVEDENÉ V ČLÁNKU 116

A.

Obchodné normy pre slepačie vajcia druhu Gallus gallus

B.

Obchodné normy pre hydinové mäso

C.

Obchodné normy pre výrobu a uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

PRÍLOHA XV

OBCHODNÉ NORMY PRE ROZTIERATEĽNÉ TUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 115

Doplnok k prílohe XV

 

PRÍLOHA XVI

OPIS A VYMEDZENIE OLIVOVÉHO OLEJA A OLEJOV Z OLIVOVÝCH VÝLISKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 118

PRÍLOHA XVII

DOVOZNÉ CLÁ NA RYŽU UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 137 A 139

PRÍLOHA XVIII

ODRODY RYŽE BASMATI UVEDENÉ V ČLÁNKU 138

PRÍLOHA XIX

ŠTÁTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 153 ODS. 3 A ČLÁNKU 154 ODS. 1 PÍSM. b) A V PRÍLOHE III ČASTI II BODE 12

PRÍLOHA XX

ZOZNAM TOVAROV SEKTORA OBILNÍN, RYŽE, CUKRU, MLIEKA A VAJEC NA ÚČELY ČLÁNKU 26 PÍSM. a) BODU ii) A POSKYTOVANIA VÝVOZNÝCH NÁHRAD UVEDENÝCH V ČASTI III KAPITOLE III ODDIELE II

Časť I:

Obilniny

Časť II:

Ryža

Časť III:

Cukor

Časť IV:

Mlieko

Časť V:

Vajcia

PRÍLOHA XXI

ZOZNAM URČITÝCH TOVAROV OBSAHUJÚCICH CUKOR NA ÚČELY POSKYTOVANIA VÝVOZNÝCH NÁHRAD UVEDENÝCH V ČASTI III KAPITOLE III ODDIELE II

PRÍLOHA XXII

TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 202

ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa vytvára spoločná organizáciu trhov s výrobkami týchto sektorov, ako sa ďalej uvádzajú v prílohe I:

a)

obilniny, časť I prílohy I;

b)

ryža, časť II prílohy I;

c)

cukor, časť III prílohy I;

d)

sušené krmivo, časť IV prílohy I;

e)

osivo, časť V prílohy I;

f)

chmeľ, časť VI prílohy I;

g)

olivový olej a stolové olivy, časť VII prílohy I;

h)

ľan a konopa, časť VIII prílohy I;

i)

ovocie a zelenina, časť IX prílohy I;

j)

spracované ovocie a zelenina, časť X prílohy I;

k)

banány, časť XI prílohy I;

l)

víno, časť XII prílohy I;

m)

živé rastliny a kvetinárske výrobky, časť XIII prílohy I (ďalej len „sektor živých rastlín“);

n)

surový tabak, časť XIV prílohy I;

o)

hovädzie a teľacie mäso, časť XV prílohy I;

p)

mlieko a mliečne výrobky, časť XVI prílohy I;

q)

bravčové mäso, časť XVII prílohy I;

r)

ovčie a kozie mäso, časť XVIII prílohy I;

s)

vajcia, časť XIX prílohy I;

t)

hydinové mäso, časť XX prílohy I;

u)

ostatné výrobky, časť XXI prílohy I.

2.   Na sektory ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vína sa uplatňuje iba článok 195 tohto nariadenia.

3.   Týmto nariadením sa vytvárajú osobitné opatrenia pre tieto sektory, ako sú uvedené a podľa potreby ďalej vymedzené v prílohe II:

a)

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť I prílohy II (ďalej len „sektor etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu“);

b)

včelárske výrobky, časť II prílohy II (ďalej len „sektor včelárstva“);

c)

priadka morušová, časť III prílohy II.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov týkajúce sa určitých sektorov tak, ako sú uvedené v prílohe III.

2.   Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„poľnohospodár“ je poľnohospodár, ako sa definuje v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

„platobná agentúra“ je orgán alebo orgány stanovené členským štátom v súlade s nariadením (ES) č. 1290/2005;

c)

„intervenčná cena“ je cena, za ktorú sa výrobky nakupujú v rámci verejnej intervencie.

Článok 3

Hospodárske roky

Stanovujú sa tieto hospodárske roky:

a)

od 1. januára do 31. decembra daného roku pre sektor banánov;

b)

od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roku pre:

i)

sektor sušeného krmiva;

ii)

sektor priadky morušovej;

c)

od 1. júla až 30. júna nasledujúceho roku pre:

i)

sektor obilnín;

ii)

sektor osív;

iii)

sektor olivového oleja a stolových olív;

iv)

sektor ľanu a konopy;

v)

sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

d)

od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku pre sektor ryže;

e)

od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roku pre sektor cukru.

Článok 4

Právomoci Komisie

Ak toto nariadenie neustanovuje inak, Komisia tam, kde sú na ňu prenesené právomoci, koná v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2.

Článok 5

Vykonávacie pravidlá

Komisia môže prijať podrobné pravidlá uplatňovania článku 2.

Komisia môže zmeniť a doplniť vymedzenia pojmov týkajúce sa ryže uvedené v časti I prílohy III a vymedzenie pojmu „cukor AKT/indický cukor“ uvedené v bode 12 časti II tejto prílohy.

Komisia môže tiež stanoviť prepočítacie koeficienty pre ryžu v rôznych fázach spracovania, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších produktov.

ČASŤ II

VNÚTORNÝ TRH

HLAVA I

TRHOVÁ INTERVENCIA

KAPITOLA I

Verejná intervencia a súkromné skladovanie

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Rozsah pôsobnosti

1.   V tejto kapitole sa stanovujú pravidlá týkajúce sa, v uplatniteľných prípadoch, nákupu v rámci verejnej intervencie a poskytovania pomoci pre súkromné skladovanie v týchto sektoroch:

a)

obilniny;

b)

ryža;

c)

cukor;

d)

olivový olej a stolové olivy;

e)

hovädzieho a teľacieho mäsa;

f)

mlieka a mliečnych výrobkov;

g)

bravčového mäsa;

h)

ovčie a kozie mäso.

2.   Na účely tejto kapitoly platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„obilniny“ sú obilniny zožaté v Spoločenstve;

b)

„mlieko“ je kravské mlieko vyprodukované v Spoločenstve;

c)

„odtučnené mlieko“ je odtučnené mlieko získané priamo a výhradne z kravského mlieka vyprodukovaného v Spoločenstve;

d)

„smotana“ je smotana získaná priamo a výhradne z mlieka.

Článok 7

Pôvod v Spoločenstve

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 6 ods. 2, sú na nákup v rámci verejnej intervencie alebo poskytnutie pomoci pre ich súkromné skladovanie oprávnené iba výrobky s pôvodom v Spoločenstve.

Článok 8

Referenčné ceny

1.   V prípade výrobkov, ktoré podliehajú intervenčným opatreniam uvedeným v článku 6 ods. 1, sa stanovujú tieto referenčné ceny:

a)

pokiaľ ide o sektor obilnín:

101,31 EUR/t s týmto mesačným zvýšením:

v novembri: o 0,46 EUR/t,

v decembri: o 0,92 EUR/t,

v januári: o 1,38 EUR/t,

vo februári: o 1,84 EUR/t,

v marci: o 2,30 EUR/t,

v apríli: o 2,76 EUR/t,

v máji: o 3,22 EUR/t,

v júni: o 3,22 EUR/t.

Referenčná cena, ktorá platí pre kukuricu a zrnový cirok v júni, platí aj v júli, auguste a septembri toho istého roku;

b)

pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 150 EUR/t za ryžu štandardnej kvality tak, ako sa definuje v bode A prílohy IV;

c)

pokiaľ ide o cukor:

i)

za biely cukor:

541,5 EUR/t v hospodárskom roku 2008/2009,

404,4 EUR/t od hospodárskeho roku 2009/2010;

ii)

za surový cukor:

448,8 EUR/t v hospodárskom roku 2008/2009,

335,2 EUR/t od hospodárskeho roku 2009/2010.

Referenčné ceny uvedené v bodoch i) a ii) sa uplatňujú na nebalený cukor zo závodu štandardnej kvality tak, ako sa definuje v bode B prílohy IV;

d)

pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/t za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy R3, ako sa definuje v stupnici Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka ustanovenej v článku 42 ods. 1 písm. a);

e)

pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:

i)

246,39 EUR za 100 kg v prípade masla;

ii)

174,69 EUR za 100 kg v prípade sušeného odtučneného mlieka;

f)

pokiaľ ide o sektor bravčového mäsa, 1 509,39 EUR/t za jatočné telá ošípaných štandardnej kvality definovanej váhou a obsahom chudého mäsa v súlade so stupnicou Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných ustanovenej v článku 42 ods. 1 písm. b):

i)

jatočné telá s váhou od 60 do 120 kg: trieda kvality E tak, ako sa uvádza v bode B II prílohy V;

ii)

jatočné telá s váhou od 120 do 180 kg: trieda kvality R tak, ako sa uvádza v bode B II prílohy V.

2.   Referenčné ceny pre obilniny a ryžu stanovené v ods. 1 písm. a) a b) sa týkajú výrobkov v štádiu veľkoobchodného predaja dodané do skladov pred ich vyložením. Tieto referenčné ceny platia pre všetky intervenčné strediská Spoločenstva v súlade s článkom 41.

3.   Rada môže v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 zmluvy zmeniť referenčné ceny stanovené v odseku 1 tohto článku vzhľadom na vývoj produkcie a trhov.

Článok 9

Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia zriadi informačný systém o cenách na trhu s cukrom vrátane systému zverejňovania cenových úrovní pre tento trh.

Systém vychádza z informácií, ktoré poskytli podniky vyrábajúce biely cukor alebo iní prevádzkovatelia zapojení do obchodu s cukrom. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.

Komisia zabezpečí, aby prostredníctvom uverejnených informácií nebolo možné zistiť ceny jednotlivých podnikov alebo prevádzkovateľov.

Oddiel II

Verejná intervencia

Pododdiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 10

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

1.   Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky za podmienok stanovených v tomto oddiele a ďalších požiadaviek a podmienok, ktoré stanoví Komisia v súlade s článkom 43:

a)

pšenica obyčajná, pšenica tvrdá, jačmeň, kukurica a cirok;

b)

nelúpaná ryža;

c)

biely alebo surový cukor za podmienky, že príslušný cukor je vyrobený v rámci kvóty a z cukrovej repy alebo trstiny zozbieranej v Spoločenstve;

d)

čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú položky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;

e)

maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v schválenom podniku v Spoločenstve s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;

f)

sušené odtučnené mlieko najvyššej kvality, vyrobené metódou rozprašovania a získané v schválenom podniku v Spoločenstve priamo a výhradne z odtučneného mlieka, s minimálnym obsahom bielkovín 35,6 % hmotnosti beztukovej sušiny.

2.   Verejná intervencia sa môže uplatňovať v sektore bravčového mäsa, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto oddiele a ďalšie požiadavky a podmienky, ktoré určí Komisia v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o čerstvé alebo chladené jatočné telá alebo jatočné polovice, ktoré patria pod kódy KN 0203 11 10, čerstvé alebo chladené bôčiky (prerastené), ktoré patria pod kód KN ex 0203 19 15, a čerstvý alebo chladený neškvarený bravčový tuk, ktorý patrí pod kód KN ex 0209 00 11.

Pododdiel II

Začatie a pozastavenie nákupu

Článok 11

Obilniny

1.   V prípade obilnín sa verejná intervencia uskutočňuje:

a)

od 1. augusta do 30. apríla v prípade Grécka, Španielska, Talianska a Portugalska;

b)

od 1. decembra do 30. júna v prípade Švédska;

c)

od 1. novembra do 31. mája v prípade ostatných členských štátov.

Kukurica sa však na účely verejnej intervencie bude nakupovať len v rámci týchto limitov:

a)

700 000 ton v hospodárskom roku 2008/2009,

b)

0 ton od hospodárskeho roku 2009/2010.

2.   V prípade, že intervenčné obdobie vo Švédsku povedie k presmerovaniu týchto obilnín z ostatných členských štátov do intervencie vo Švédsku, Komisia prijme opatrenia na nápravu tejto situácie.

Článok 12

Ryža

Verejná intervencia v prípade nelúpanej ryže sa uskutočňuje v období od 1. apríla do 31. júla. Nákup v rámci verejnej intervencie však nesmie prekročiť limit 75 000 ton v jednom období.

Článok 13

Cukor

1.   Verejná intervencia v prípade cukru sa uskutočňuje počas hospodárskych rokov 2008/2009 a 2009/2010. Nákup v rámci verejnej intervencie však nesmie prekročiť limit 600 000 ton, vyjadrené ako biely cukor v jednom hospodárskom roku.

2.   Cukor skladovaný počas hospodárskeho roku v súlade s odsekom 1 nemôže byť predmetom iných opatrení týkajúcich sa uskladnenia stanovených v článkoch 32, 52 alebo 63.

Článok 14

Hovädzie a teľacie mäso

1.   Komisia, bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1, uskutoční verejnú intervenciu v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa, ak je počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov v určitom členskom štáte alebo v regióne členského štátu priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel ustanovenej v článku 42 ods. 1 nižšia ako 1 560 EUR/t.

2.   Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 ukončí verejnú intervenciu, ak aspoň počas jedného týždňa nie je splnená podmienka ustanovená v odseku 1.

Článok 15

Maslo

1.   Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 uskutoční verejnú intervenciu v prípade masla v jednom alebo viacerých dotknutých členských štátoch v období od 1. marca do 31. augusta, ak sú počas reprezentatívneho obdobia trhové ceny v jednom alebo viacerých členských štátoch nižšie ako 92 % referenčnej ceny.

2.   Keď sa trhové ceny v príslušnom členskom štáte alebo členských štátoch dostanú počas reprezentatívneho obdobia na úroveň 92 % referenčnej ceny alebo vyššie, Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 zastaví nákup v rámci verejnej intervencie.

Ak okrem toho množstvá ponúkané na intervenciu počas obdobia stanoveného v odseku 1 prekročia 30 000 ton, Komisia môže nákup v rámci verejnej intervencie zastaviť. V tom prípade sa nákup môže uskutočniť na základe výberového konania podľa podmienok, ktoré stanoví Komisia.

3.   Komisia stanoví podrobné pravidlá stanovenia trhových cien masla.

Článok 16

Sušené odtučnené mlieko

V prípade sušeného odtučneného mlieka sa verejná intervencia uskutočňuje v období od 1. marca do 31. augusta.

Komisia však môže verejnú intervenciu zastaviť, len čo množstvá ponúkané na intervenciu v tomto období prekročia 109 000 ton. V takomto prípade sa nákup môže uskutočniť na základe výberového konania podľa podmienok, ktoré stanoví Komisia.

Článok 17

Bravčové mäso

Komisia sa môže rozhodnúť uplatňovať verejnú intervenciu v sektore bravčového mäsa, keď priemerná trhová cena jatočných tiel ošípaných v Spoločenstve, stanovená na základe cien zaznamenaných v každom členskom štáte na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva a upravených koeficientmi podľa relatívnej veľkosti stáda ošípaných v každom členskom štáte, je a pravdepodobne zostane nižšia ako 103 % referenčnej ceny.

Pododdiel III

Intervenčná cena

Článok 18

Obilniny

Intervenčná cena obilnín sa rovná referenčnej cene bez toho, aby boli dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien z dôvodu kvality.

Článok 19

Ryža

Intervenčná cena ryže sa rovná referenčnej cene.

Ak sa však kvalita výrobkov ponúkaných platobnej agentúre líši od štandardnej kvality vymedzenej v bode A prílohy IV, intervenčná cena sa primerane zvýši alebo zníži.

Komisia môže okrem toho stanoviť zvýšenie alebo zníženie intervenčnej ceny, aby zabezpečila zameranie výroby na určité odrody.

Článok 20

Cukor

Intervenčná cena cukru sa rovná 80 % referenčnej ceny stanovenej na hospodársky rok po hospodárskom roku, v ktorom sa ponuka predložila.

Ak sa však kvalita cukru ponúkaného platobnej agentúre líši od štandardnej kvality vymedzenej v bode B prílohy IV, pre ktorú sa referenčná cena stanovila, intervenčná cena sa príslušným spôsobom zvýši alebo zníži.

Článok 21

Hovädzie a teľacie mäso

1.   Komisia určí prostredníctvom verejnej súťaže intervenčné ceny hovädzieho a teľacieho mäsa a množstvá prijaté na intervenciu. Za zvláštnych okolností sa môžu stanoviť pre určitý členský štát alebo pre región členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien.

2.   Možno prijať len ponuky, ktorých cena je rovnaká alebo nižšia ako priemerná trhová cena zaznamenaná v určitom členskom štáte alebo regióne členského štátu a zvýšená o čiastku, ktorú stanoví Komisia na základe objektívnych kritérií.

Článok 22

Maslo

Bez toho, aby bolo dotknuté stanovovanie intervenčnej ceny prostredníctvom verejnej súťaže v prípade uvedenom v článku 15 ods. 2 druhom pododseku, sa intervenčná cena masla rovná 90 % referenčnej ceny.

Článok 23

Sušené odtučnené mlieko

Bez toho, aby bolo dotknuté stanovovanie intervenčnej ceny prostredníctvom verejnej súťaže v prípade uvedenom článku 16 druhom odseku, sa intervenčná cena sušeného odtučneného mlieka rovná referenčnej cene.

Ak je však skutočný obsah bielkovín nižší ako minimálny obsah bielkovín vo výške 35,6 % hmotnosti stanovený v článku 9 písm. f), ale nie nižší ako 31,4 % hmotnosti beztukovej sušiny, intervenčná cena sa rovná referenčnej cene zníženej o 1,75 % za každý percentuálny bod, o ktorý je obsah bielkovín nižší ako 35,6 % hmotnosti.

Článok 24

Bravčové mäso

1.   Komisia stanoví intervenčnú cenu v sektore bravčového mäsa pre jatočné telá ošípaných štandardnej kvality. Intervenčná cena nesmie byť vyššia ako 92 % a nižšia ako 78 % referenčnej ceny.

2.   Pre iné výrobky štandardnej kvality ako jatočné telá ošípaných sa intervenčná cena odvodí od intervenčnej ceny pre jatočné telá ošípaných na základe pomeru medzi obchodnou hodnotou týchto výrobkov a obchodnou hodnotou jatočných tiel ošípaných.

3.   Pre výrobky inej ako štandardnej kvality sa intervenčné ceny odvodia od cien platných pre príslušné štandardné kvality porovnaním rozdielov v kvalite oproti štandardnej kvalite. Táto cena sa uplatňuje na definované kvality.

Poddodiel IV

Predaj z intervencie

Článok 25

Všeobecné zásady

Predaj výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie sa uskutoční takým spôsobom, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu trhu a zabezpečil sa rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

Článok 26

Predaj cukru

Pokiaľ ide o cukor nakúpený v rámci verejnej intervencie, platobné agentúry môžu cukor predávať iba za cenu, ktorá je vyššia ako referenčná cena stanovená pre hospodársky rok, v ktorom sa predaj uskutočňuje.

Komisia však môže rozhodnúť, že platobné agentúry:

a)

môžu predávať cukor za rovnakú alebo nižšiu cenu, ako je referenčná cena uvedená v prvom odseku, ak je cukor určený:

i)

na použitie ako krmivo pre zvieratá alebo

ii)

na vývoz buď bez ďalšieho spracovania, alebo po spracovaní na výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, alebo na výrobky uvedené v časti III prílohy XX k tomuto nariadeniu;

b)

majú poskytnúť nespracovaný cukor, ktorý majú, charitatívnym organizáciám uznaným príslušným členským štátom alebo Komisiou v prípade, že členský štát takúto organizáciu neuznal, na ľudskú spotrebu na vnútornom trhu Spoločenstva za cenu, ktorá je nižšia ako súčasná referenčná cena, alebo bezplatne na rozdelenie v rámci cielených operácií pomoci v mimoriadnych situáciách.

Článok 27

Rozdelenie osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Spoločenstve

1.   Výrobky, ktoré sú v intervenčných zásobách, sa sprístupnia určitým určeným organizáciám s cieľom rozdeliť potraviny osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Spoločenstve v súlade s ročným plánom.

Rozdelenie sa uskutoční:

a)

bezplatne alebo

b)

za cenu, ktorá v žiadnom prípade neprekročí výšku odôvodnených nákladov, ktoré vzniknú určeným organizáciám v dôsledku tejto činnosti.

2.   Výrobok možno mobilizovať na trh Spoločenstva, ak:

a)

nie je dočasne k dispozícii v intervenčných zásobách Spoločenstva v priebehu plnenia ročného plánu uvedeného v odseku 1 v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie plánu v jednom alebo viacerých členských štátoch a pod podmienkou, že náklady budú aj naďalej v rámci limitov nákladov ustanovených v rozpočte Spoločenstva na tento účel, alebo

b)

by vykonávanie plánu zahŕňalo prevod medzi členskými štátmi malého množstva výrobkov, ktoré sa nachádzajú v intervencii v inom členskom štáte, než v ktorom alebo ktorých sa výrobok požaduje.

3.   Dotknuté členské štáty určia organizácie uvedené v odseku 1 a Komisii každý rok včas oznámia, či chcú tento systém uplatňovať.

4.   Výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prepustia určeným organizáciám bezplatne. Účtovná hodnota týchto výrobkov sa rovná intervenčnej cene, v prípade potreby upravenej koeficientmi tak, aby sa zohľadnili rozdiely v kvalite.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 190, výrobky sprístupnené na základe odsekov 1 a 2 tohto článku sa financujú z rozpočtových prostriedkov príslušnej rozpočtovej kapitoly v rámci EPZF v rozpočte Európskych spoločenstiev. Možno tiež prijať také ustanovenie, aby toto financovanie prispievalo aj na náklady na prepravu výrobkov z intervenčných stredísk a na administratívne náklady určených organizácií, ktoré im vznikli pri realizácii systému uvedeného v tomto článku s výnimkou nákladov, ktoré by mohol znášať príjemca v rámci uplatňovania odsekov 1 a 2.

Oddiel III

Súkromné skladovanie

Pododdiel I

Povinná pomoc

Článok 28

Oprávnené výrobky

Pomoc pre súkromné skladovanie, ktorá sa poskytuje na tieto výrobky, podlieha podmienkam uvedeným v tomto oddiele a ďalším požiadavkám a podmienkam, ktoré prijme Komisia v súlade s článkom 43:

a)

pokiaľ ide o:

i)

smotanu;

ii)

nesolené maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v schválenom podniku v Spoločenstve s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a obsahom vody najviac 16 % hmotnosti;

iii)

solené maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v schválenom podniku v Spoločenstve s obsahom maslového tuku aspoň 80 % hmotnosti, obsahom vody najviac 16 % hmotnosti a obsahom soli najviac 2 % hmotnosti;

b)

pokiaľ ide o syr:

i)

syr Grana Padano starý aspoň deväť mesiacov;

ii)

syr Parmigiano Reggiano starý aspoň pätnásť mesiacov;

iii)

syr Provolone starý aspoň tri mesiace.

Článok 29

Podmienky a úroveň pomoci pre smotanu a maslo

Komisia určí, ktoré vnútroštátne triedy kvality masla majú nárok na pomoc. Maslo sa príslušne označí.

Výšku pomoci pre smotanu a maslo stanoví Komisia s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobný vývoj cien čerstvého masla a skladovaného masla.

Ak v čase vyskladnenia dôjde na trhu k nepriaznivej zmene, ktorú nebolo možné v čase uskladnenia predvídať, možno pomoc zvýšiť.

Článok 30

Podmienky a úroveň pomoci pre syr

Podmienky a výšku pomoci, ktorá sa má vyplácať pre syr, stanoví Komisia. Výška pomoci sa stanoví s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobný vývoj trhových cien.

Platobná agentúra, určená členským štátom, v ktorom sa príslušné syry vyrábajú a majú nárok niesť označenie pôvodu, zavedie opatrenia, ktoré prijme Komisia v súlade s prvým odsekom.

Pododdiel II

Nepovinná pomoc

Článok 31

Oprávnené výrobky

1.   Pomoc pre súkromné skladovanie, ktorú možno poskytnúť na tieto výrobky, podlieha podmienkam uvedeným v tomto oddiele a ďalším požiadavkám a podmienkam, ktoré prijme Komisia v súlade s článkom 43:

a)

biely cukor;

b)

olivový olej;

c)

čerstvé alebo chladené mäso dospelého hovädzieho dobytka vo forme jatočných tiel, jatočných polovíc, kompenzovaných štvrtí, predných alebo zadných štvrtí, klasifikované v súlade so stupnicou Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ktorá je ustanovená v článku 42 ods. 1;

d)

sušené odtučnené mlieko najvyššej kvality získané v schválenom podniku v Spoločenstve priamo a výhradne z odtučneného mlieka;

e)

trvanlivé syry a syry, ktoré sú vyrobené z ovčieho a/alebo kozieho mlieka a ktoré musia zrieť aspoň šesť mesiacov;

f)

bravčové mäso;

g)

ovčie a kozie mäso.

Komisia môže zoznam výrobkov uvedený v písm. c) prvého pododseku zmeniť a doplniť, ak si to vyžiada situácia na trhu.

2.   Komisia stanoví pomoc na súkromné skladovanie stanovenú v odseku 1 vopred alebo prostredníctvom verejnej súťaže.

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v odseku 1 písm. d) a e), pomoc sa stanoví na základe nákladov na skladovanie a:

i)

pravdepodobného vývoja cien sušeného odtučneného mlieka;

ii)

rovnováhy, ktorú je potrebné udržiavať medzi syrmi, pre ktoré sa pomoc poskytuje, a inými syrmi, ktoré prichádzajú na trh.

Článok 32

Podmienky poskytovania pomoci pre biely cukor

1.   Ak sa počas reprezentatívneho obdobia zaznamená v Spoločenstve nižšia priemerná cena bieleho cukru ako referenčná cena, pričom je pravdepodobné, že zostane na tejto úrovni, Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie bieleho cukru podnikom, ktoré majú pridelenú kvótu na cukor.

2.   Cukor skladovaný počas hospodárskeho roku v súlade s odsekom 1 nemôže byť predmetom iných opatrení týkajúcich sa uskladnenia v súlade s článkami 13, 52 alebo 63.

Článok 33

Podmienky poskytovania pomoci pre olivový olej

Komisia môže prijať rozhodnutie, ktorým poverí orgány, ktoré poskytnú dostatočné záruky a ktoré sú schválené členskými štátmi, uzatváraním zmlúv o skladovaní olivového oleja, s ktorým obchodujú, ak v niektorých regiónoch Spoločenstva dôjde k vážnemu narušeniu trhu, napríklad keď je priemerná cena, ktorá sa na trhu zaznamená počas reprezentatívneho obdobia, nižšia ako:

a)

1 779 EUR/t v prípade extra panenského olivového oleja alebo

b)

1 710 EUR/t v prípade panenského olivového oleja alebo

c)

1 524 EUR/t v prípade lampantového olivového oleja s obsahom voľných mastných kyselín 2. stupňa, pričom sa táto suma zníži o 36,70 EUR/t za každý ďalší stupeň kyslosti.

Článok 34

Podmienky poskytovania pomoci pre výrobky sektora hovädzieho a teľacieho mäsa

Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie, ak priemerná trhová cena v Spoločenstve zaznamenaná podľa stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ktorá je ustanovená v článku 42 ods. 1, je a pravdepodobne zostane nižšia ako 103 % referenčnej ceny.

Článok 35

Podmienky poskytovania pomoci pre sušené odtučnené mlieko

Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie sušeného odtučneného mlieka, najmä vtedy, ak vývoj cien a zásob výrobkov naznačuje závažnú nerovnováhu na trhu, ktorej by sa dalo predísť alebo ktorá by sa dala zmierniť prostredníctvom sezónneho skladovania.

Článok 36

Podmienky poskytovania pomoci pre syr

1.   Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie, ak vývoj cien a stav zásob syrových výrobkov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. e) naznačujú závažnú nerovnováhu na trhu, ktorú možno odstrániť alebo zmierniť prostredníctvom sezónneho skladovania.

2.   Ak je v čase skončenia platnosti zmluvy o skladovaní úroveň trhových cien skladovaných syrov vyššia ako úroveň prevažujúcich cien platných v čase podpisu zmluvy, Komisia môže rozhodnúť o zodpovedajúcej úprave výšky pomoci.

Článok 37

Podmienky poskytovania pomoci pre bravčové mäso

Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie, ak priemerná trhová cena jatočných tiel ošípaných v Spoločenstve stanovená na základe cien zaznamenaných v každom členskom štáte na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva a upravených koeficientmi podľa veľkosti stáda ošípaných v každom členskom štáte je a pravdepodobne zostane nižšia ako 103 % referenčnej ceny.

Článok 38

Podmienky poskytovania pomoci pre ovčie a kozie mäso

Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie, ak nastane osobitne ťažká situácia na trhu s ovčím alebo kozím mäsom v jednej alebo viacerých z týchto oblastí, v ktorých sú stanovené kvóty:

a)

Veľká Británia;

b)

Severné Írsko;

c)

každý jednotlivý členský štát s výnimkou Spojeného kráľovstva.

Oddiel IV

Spoločné ustanovenia

Článok 39

Pravidlá skladovania

1.   Platobné agentúry nemôžu bez predchádzajúceho povolenia Komisie skladovať výrobky, ktoré kúpili, mimo územia členského štátu, do ktorého jurisdikcie patria.

Na účely tohto článku sa územie Belgicka a Luxemburska považuje za jeden členský štát.

2.   Povolenie sa vydá, ak je skladovanie nevyhnutné, s prihliadnutím na:

a)

skladovacie možnosti a požiadavky na skladovanie v členskom štáte, do ktorého jurisdikcie platobná agentúra patrí, a v ostatných členských štátoch;

b)

všetky dodatočné náklady vznikajúce v dôsledku skladovania v členskom štáte, do ktorého jurisdikcie platobná agentúra patrí, a prepravy.

3.   Povolenie na skladovanie v tretej krajine sa udelí iba vtedy, ak by na základe kritérií stanovených v odseku 2 predstavovalo skladovanie v inom členskom štáte značné ťažkosti.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 písm. a) sa vypracujú po konzultácii so všetkými členskými štátmi.

5.   Clá a iné čiastky, ktoré sa majú poskytovať alebo vyberať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa neuplatňujú na výrobky, ktoré sa:

a)

prepravujú na základe povolenia vydaného podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo

b)

prevádzajú z jednej platobnej agentúry do druhej.

6.   Každá platobná agentúra, ktorá koná v súlade s odsekmi 1, 2 a 3, je naďalej zodpovedná za výrobky skladované mimo územia členského štátu, do ktorého jurisdikcie patrí.

7.   Ak sa výrobky, ktoré platobná agentúra drží mimo územia členského štátu, do ktorého jurisdikcie patrí, nevrátia späť do tohto členského štátu, predajú sa za ceny a na základe podmienok, ktoré sú stanovené alebo sa stanovia v mieste skladovania.

Článok 40

Pravidlá verejnej súťaže

Verejnou súťažou sa zabezpečí rovnaký prístup všetkých zainteresovaných osôb.

Pri výbere ponúk sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Spoločenstvo najvýhodnejšie. Nie vždy sa musí prijať rozhodnutie o uzavretí zmluvy.

Článok 41

Intervenčné strediská

1.   Komisia určí intervenčné strediská v sektore obilnín a ryže a určí podmienky, ktoré sa na ne uplatňujú.

Komisia môže v prípade sektora obilnín určiť intervenčné strediská pre jednotlivé obilniny.

2.   Komisia pri zostavovaní zoznamu intervenčných stredísk vezme do úvahy najmä:

a)

situáciu stredísk v oblastiach s prebytkami príslušných výrobkov;

b)

dostupnosť dostatočných priestorov a technického vybavenia;

c)

priaznivé podmienky, pokiaľ ide o dopravné prostriedky.

Článok 42

Klasifikácia jatočných tiel

1.   Stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel sa uplatňujú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe V v týchto sektoroch:

a)

sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka;

b)

sektor bravčového mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá iných ošípaných ako ošípaných držaných na chov.

V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu členské štáty uplatňovať stupnicu Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel na jatočné telá oviec v súlade s pravidlami stanovenými v bode C prílohy V.

2.   Kontrolný výbor Spoločenstva, zložený z expertov Komisie a odborníkov určených členskými štátmi, vykonáva v mene Spoločenstva kontroly na mieste týkajúce sa klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec. Tento výbor podáva Komisii a členským štátom správy o vykonaných kontrolách.

Komisia ponesie náklady, ktoré vznikli v dôsledku vykonaných kontrol.

Článok 43

Vykonávacie pravidlá

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné právomoci zverené Komisii na základe ustanovení tejto kapitoly, Komisia prijme podrobné pravidlá jej vykonávania, ktoré sa môžu vzťahovať najmä na:

a)

požiadavky a podmienky, ktoré musia výrobky spĺňať, a v prípade bravčového mäsa aj zoznam výrobkov, ktoré sa skupujú v rámci verejnej intervencie, ako sa uvádza v článku 10, alebo na ktoré sa poskytuje pomoc pre súkromné skladovanie, ako sa uvádza v článkoch 28 a 31, najmä pokiaľ ide o kvalitu, triedy kvality, stupne kvality, kategórie, množstvá, balenie vrátane označovania, maximálny vek, konzervovanie, štádium výrobkov, na ktoré sa vzťahuje intervenčná cena, dobu skladovania v rámci súkromného skladovania;

b)

zmeny a doplnenia časti B prílohy IV;

c)

v uplatniteľných prípadoch rozsah uplatniteľného zvýšenia a zníženia cien;

d)

postupy a podmienky pre prevzatie platobnými agentúrami v rámci verejnej intervencie a poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie, najmä:

i)

pokiaľ ide o uzatváranie a obsah zmlúv;

ii)

dobu skladovania v súkromných skladoch a podmienky, za ktorých sa táto doba, stanovená v zmluvách, môže skrátiť alebo predĺžiť;

iii)

podmienky, na základe ktorých možno rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní, možno opätovne uviesť na trh alebo predávať;

iv)

členský štát, v ktorom možno podať žiadosť o súkromné skladovanie;

e)

prijatie zoznamu reprezentatívnych trhov uvedených v článkoch 17 a 37;

f)

pravidlá, pokiaľ ide o podmienky predaja výrobkov skúpených v rámci verejnej intervencie, najmä vzhľadom na predajné ceny, podmienky pre uvoľnenie zo skladovania, prípadne následné použitie alebo určenie takto uvoľnených výrobkov, kontroly, ktoré sa majú vykonávať, a prípadne systém záruk, ktorý sa má uplatňovať;

g)

vypracovanie ročného plánu uvedeného v článku 27 ods. 1;

h)

podmienky mobilizácie na trh Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 27 ods. 2;

i)

pravidlá týkajúce sa povolení uvedených v článku 39 vrátane, pokiaľ sú naozaj nevyhnutné, výnimiek z pravidiel obchodu;

j)

pravidlá týkajúce sa postupov, ktoré sa majú dodržať v prípade uplatňovania verejných súťaží;

k)

pravidlá týkajúce sa určenia intervenčných stredísk uvedených v článku 41;

l)

podmienky, ktoré musia splniť sklady, kde sa výrobky môžu skladovať;

m)

stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel ustanovené v článku 42 ods. 1, najmä pokiaľ ide o:

i)

definície;

ii)

vzhľad jatočných tiel na účely oznamovania cien s ohľadom na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka;

iii)

vzhľadom na opatrenia, ktoré majú prijať bitúnky, ustanovené v bode III bodu A prílohy V:

výnimky uvedené v článku 5 smernice 88/409/EHS pre bitúnky, ktoré chcú obmedziť svoju výrobu na miestny trh,

výnimky, ktoré možno udeliť členským štátom na ich žiadosť, pre bitúnky, v ktorých sa zabíja málo hovädzieho dobytka;

iv)

povolenie členským štátom neuplatňovať stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných a používať okrem váhy a odhadovaného obsahu chudého mäsa iné hodnotiace kritériá;

v)

pravidlá týkajúce sa oznamovania cien určitých výrobkov členskými štátmi.

KAPITOLA II

Osobitné intervenčné opatrenia

Oddiel I

Výnimočné opatrenia na podporu trhu

Článok 44

Choroby zvierat

1.   Komisia môže prijať výnimočné opatrenia na podporu postihnutého trhu s cieľom zohľadniť obmedzenia obchodu v rámci Spoločenstva a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat.

Opatrenia stanovené v prvom pododseku sa uplatňujú na tieto sektory:

a)

hovädzieho a teľacieho mäsa;

b)

mlieka a mliečnych výrobkov;

c)

bravčového mäsa;

d)

ovčieho a kozieho mäsa;

e)

vajec;

f)

hydinového mäsa.

2.   Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom pododseku sa prijmú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo štátov.

Opatrenia možno prijať iba, ak príslušný členský štát alebo štáty prijali zdravotné a veterinárne opatrenia na rýchle zlikvidovanie týchto chorôb, a iba v takom v rozsahu a na také obdobie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu príslušného trhu.

Článok 45

Strata dôvery spotrebiteľov

Pokiaľ ide o sektory hydinového mäsa a vajec, Komisia môže prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu s cieľom zohľadniť vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia zdravia verejnosti alebo zvierat.

Tieto opatrenie sa prijmú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo štátov.

Článok 46

Financovanie

1.   Na výnimočné opatrenia uvedené v článkoch 44 a 45 Spoločenstvo poskytne čiastočné financovanie vo výške 50 % nákladov, ktoré hradia členské štáty.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa, Spoločenstvo poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % nákladov v prípade boja proti slintačke a krívačke.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby skutočnosť, že výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré hradia členské štáty, neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.

3.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa neuplatňujú na finančné príspevky členských štátov na výnimočné opatrenia uvedené v článkoch 44 a 45.

Oddiel II

Opatrenia v sektoroch obilnín a ryže

Článok 47

Osobitné trhové opatrenia v sektore obilnín

1.   Komisia môže prijať osobitné intervenčné opatrenia v sektore obilnín, ak si to vyžaduje situácia na trhu. Takéto intervenčné opatrenia možno prijať najmä, ak v jednom alebo viacerých regiónoch Spoločenstva klesnú trhové ceny, alebo hrozí ich pokles v porovnaní s intervenčnou cenou.

2.   Komisia stanoví charakter a uplatňovanie osobitných intervenčných opatrení a podmienok a postupov predaja alebo akékoľvek iného spôsobu zbavovania sa výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam.

Článok 48

Osobitné trhové opatrenia v sektore ryže

1.   Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom:

a)

zabrániť rozsiahlemu uplatňovaniu verejnej intervencie, ako je ustanovená v kapitole I oddiele II tejto časti, v sektore ryže v niektorých regiónoch Spoločenstva;

b)

nahradiť nedostatok nelúpanej ryže v dôsledku prírodných katastrof.

2.   Komisia prijme podrobné pravidlá vykonávania tohto článku.

Oddiel III

Opatrenia v sektore cukru

Článok 49

Minimálna cena cukrovej repy

1.   Minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu je:

a)

27,83 EUR/t v hospodárskom roku 2008/2009;

b)

26,29 EUR/t od hospodárskeho roku 2009/2010.

2.   Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na cukrovú repu štandardnej kvality definovanej v časti B prílohy IV.

3.   Cukrovarnícke podniky nakupujúce kvótovanú cukrovú repu vhodnú na výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle vyrábať kvótovaný cukor, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu, upravenú zvýšením alebo znížením podľa odchýlok od štandardnej kvality.

Prirážky a zrážky uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú v súlade s vykonávacími predpismi, ktoré stanoví Komisia.

4.   Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru, a podliehajú poplatku za nadbytočné množstvo ustanovenému v článku 64, dotknutý cukrovarnícky podnik upraví nákupnú cenu tak, aby sa prinajmenšom rovnala minimálnej cene kvótovanej cukrovej repy.

Článok 50

Medziodborové dohody

1.   Dohody v rámci odvetvia a dodávateľské zmluvy musia byť v súlade s odsekom 3 a s nákupnými podmienkami, ktoré stanoví Komisia, najmä pokiaľ ide o nákup, dodávky, prevzatie a platby za cukrovú repu.

2.   Podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny sa riadia dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými medzi pestovateľmi týchto surovín v Spoločenstve a cukrovarníckymi podnikmi v Spoločenstve.

3.   V dodávateľských zmluvách sa rozlišuje, či množstvá cukru, ktoré sa majú z cukrovej repy, predstavujú:

a)

kvótovaný cukor;

b)

cukor mimo kvóty.

4.   Každý cukrovarnícky podnik poskytne členskému štátu, v ktorom cukor vyrába, tieto informácie:

a)

množstvá cukrovej repy uvedené v odseku 3 písm. a), na ktoré pred vysiatím uzatvoril dodávateľské zmluvy, a cukornatosť, z ktorej tieto zmluvy vychádzajú;

b)

príslušný odhadovaný výnos.

Členské štáty môžu požadovať dodatočné informácie.

5.   Cukrovarnícke podniky, ktoré pred vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy pri minimálnej cene kvótovanej cukrovej repy na množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich kvótovanému cukru, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu kvótovanej cukrovej repy za všetku cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.

6.   Dohody v rámci odvetvia sa na základe schválenia príslušným členským štátom môžu odchýliť od ustanovení odsekov 3 a 4.

7.   Ak neexistujú žiadne dohody v rámci odvetvia, príslušný členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, zlučiteľné s týmto nariadením, na ochranu záujmov dotknutých strán.

Článok 51

Výrobný poplatok

1.   Výrobný poplatok sa vyberá od podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ktoré sú držiteľmi kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup, ako sa uvádza v článku 56 ods. 2.

2.   Výrobný poplatok sa stanoví vo výške 12,00 EUR za tonu kvótovaného cukru a kvótovaného inulínového sirupu. Pri izoglukóze sa výrobný poplatok stanovuje vo výške 50 % poplatku za cukor.

3.   Členské štáty účtujú podnikom na svojom území celkové množstvo výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 podľa kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.

Podniky vykonajú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roku.

4.   Podniky vyrábajúce cukor a inulínový sirup v Spoločenstve môžu od pestovateľov cukrovej repy alebo trstiny alebo od dodávateľov čakanky žiadať, aby znášali až 50 % príslušných výrobných poplatkov.

Článok 52

Stiahnutie cukru z trhu

1.   Na zachovanie štrukturálnej rovnováhy trhu pri cenovej hladine blízkej referenčnej cene možno pri zohľadnení záväzkov Spoločenstva vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy až do začiatku nasledujúceho hospodárskeho roku stiahnuť z trhu určitý percentuálny podiel kvótovaného cukru, kvótovanej izoglukózy a kvótovaného inulínového sirupu spoločný pre všetky členské štáty.

V takom prípade sa pre príslušný hospodársky rok o rovnaké percento zníži tradičná potreba dodávok dovážaného surového cukru určeného na rafináciu stanovená v článku 153 tohto nariadenia.

2.   Percentuálny podiel určený na stiahnutie z trhu uvedené v odseku 1 sa stanoví najneskôr do 31. októbra príslušného hospodárskeho roku na základe predpokladaného vývoja na trhu v danom hospodárskom roku.

3.   Každý podnik, ktorému bola pridelená kvóta, na vlastné náklady skladuje počas obdobia stiahnutia množstvo cukru, ktoré zodpovedá danému percentuálnemu podielu jeho kvótovanej výroby na príslušný hospodársky rok, ktorý je uvedený v odseku 1.

Množstvá cukru stiahnuté z trhu počas určitého hospodárskeho roku sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší hospodársky rok. S ohľadom na predpokladaný vývoj na trhu s cukrom však Komisia môže rozhodnúť, že sa v danom a/alebo nasledujúcom hospodárskom roku všetok stiahnutý cukor, izoglukóza a inulínový sirup, alebo ich časť považujú za:

a)

nadbytočný cukor, nadbytočnú izoglukózu a nadbytočný inulínový sirup, ktoré sa môžu stať priemyselným cukrom, priemyselnou izoglukózou a priemyselným inulínovým sirupom, alebo

b)

dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so záväzkami Spoločenstva, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

4.   Ak sú dodávky cukru v Spoločenstve nedostatočné, Komisia môže rozhodnúť, že sa určité množstvo stiahnutého cukru, izoglukózy a inulínového sirupu môže predať na trhu Spoločenstva ešte pred uplynutím obdobia stiahnutia z trhu.

5.   Cukor skladovaný počas hospodárskeho roku v súlade s ustanoveniami tohto článku nemôže byť predmetom iných opatrení týkajúcich sa skladovania v súlade s článkami 13, 32 alebo 63.

Článok 53

Vykonávacie pravidlá

Komisia môže prijať podrobné pravidlá vykonávania tohto oddielu a najmä:

a)

kritériá, ktoré majú uplatňovať cukrovarnícke podniky pri prideľovaní množstiev cukrovej repy, na ktoré pred vysiatím uzatvorili dodávateľské zmluvy uvedené v článku 50 ods. 4, predajcom cukrovej repy;

b)

percentuálny podiel kvótovaného cukru stiahnutého z trhu uvedený v článku 52 ods. 1;

c)

podmienky zaplatenia minimálnej ceny v prípade, že sa stiahnutý cukor predáva na trhu Spoločenstva podľa článku 52 ods. 4.

Oddiel IV

Prispôsobenie ponuky

Článok 54

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu

Komisia môže s cieľom podnietiť činnosť obchodných organizácií a spoločných obchodných organizácií, zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu, s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, prijať v sektoroch živých rastlín, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa tieto opatrenia:

a)

opatrenia na zlepšenie kvality;

b)

opatrenia na podporu lepšej organizácie výroby, spracovania a uvádzania na trh;

c)

opatrenia na zjednodušenie zaznamenávania vývoja trhových cien;

d)

opatrenia umožňujúce vypracovávať krátkodobé a dlhodobé výhľady na základe používaných výrobných prostriedkov.

KAPITOLA III

Systémy obmedzenia výroby

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 55

Systémy kvót

1.   Systémy kvót sa uplatňujú na tieto výrobky:

a)

mlieko a iné mliečne výrobky vymedzené v článku 65 písm. a) a b);

b)

cukor, izoglukózu a inulínový sirup.

2.   Ak výrobca prekročí príslušnú kvótu a, pokiaľ ide o cukor, nepoužije nadbytočné množstvá ako je stanovené v článku 61, na tieto množstvá sa uloží poplatok za nadbytočné množstvá podľa podmienok uvedených v oddiele II a III.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1868/94, ktorým sa zavádza systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu (59).

Oddiel II

Cukor

Pododdiel I

Prideľovanie a spravovanie kvót

Článok 56

Prideľovanie kvót

1.   Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu na národnej a regionálnej úrovni sú stanovené v prílohe VI.

2.   Členské štáty pridelia kvótu každému podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, založenému na ich území a schválenému v súlade s článkom 57.

Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá sa rovná kvóte podľa nariadenia (ES) č. 318/2006, ktorá bola podniku pridelená pre hospodársky rok 2007/2008.

3.   Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný závod, členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné na riadne zohľadnenie záujmov pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Článok 57

Schválené podniky

1.   Členské štáty udelia na žiadosť schválenie podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózy alebo inulínový sirup, alebo podniku, ktorý spracováva tieto výrobky na výrobky uvedené na zozname v článku 62 ods. 2 pod podmienkou, že podnik:

a)

dokáže svoje profesionálne výrobné kapacity;

b)

súhlasí s poskytovaním akýchkoľvek informácií a s tým, aby bol kontrolovaný v zmysle tohto nariadenia;

c)

nepodlieha zadržaniu alebo odobratiu schválenia.

2.   Schválené podniky poskytnú členskému štátu, na území ktorého vykonávajú zber cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo rafináciu, tieto informácie:

a)

množstvá cukrovej repy alebo trstiny, na ktoré sa uzatvorila dodávateľská zmluva, ako aj príslušné odhady výnosov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny a cukru na hektár;

b)

údaje týkajúce sa predbežných a skutočných dodávok cukrovej repy, cukrovej trstiny a surového cukru, ako aj výroby cukru a vyhlásenia o zásobách cukru;

c)

množstvá predaného bieleho cukru a príslušné ceny a podmienky.

Článok 58

Dodatočné a doplnkové kvóty na izoglukózu

1.   V hospodárskom roku 2008/2009 sa ku kvóte z predchádzajúceho hospodárskeho roku pridáva dodatočná kvóta na izoglukózu vo výške 100 000 ton. Toto zvýšenie sa netýka Bulharska a Rumunska.

V hospodárskom roku 2008/2009 sa ku kvóte z predchádzajúceho hospodárskeho roku pridáva dodatočná kvóta na izoglukózu vo výške 11 045 ton pre Bulharsko a 1 966 ton pre Rumunsko.

Členské štáty prideľujú dodatočné kvóty podnikom pomerne ku kvótam na izoglukózu prideleným v súlade s článkom 56 ods. 2.

2.   Taliansko, Litva a Švédsko môžu na žiadosť podniku založeného na ich území prideliť doplnkovú kvótu na izoglukózu v hospodárskom roku 2008/2009 a 2009/2010. Maximálne doplnkové kvóty na členský štát sú stanovené v prílohe VII.

3.   Na kvóty, ktoré boli pridelené podnikom v súlade s odsekom 2, sa ukladá jednorazový odvod vo výške 730 EUR. Vyberá sa za tonu pridelenej doplnkovej kvóty.

Článok 59

Spravovanie kvót

1.   Komisia upraví kvóty uvedené v prílohe IV pre každý z hospodárskych rokov 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 najneskôr do konca februára predchádzajúceho hospodárskeho roku. Úpravy vychádzajú z uplatňovania odseku 2 tohto článku a článku 58 tohto nariadenia a článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

2.   Pri zohľadnení výsledkov režimu pre reštrukturalizáciu uvedeného v nariadení (ES) č. 320/2006 Komisia najneskôr do 28. februára 2010 stanoví jednotné percento potrebné na zníženie existujúcich kvót na cukor, izoglukózu a inulínový sirup v prepočte na členský štát alebo región s cieľom zabrániť nerovnováhe na trhu od hospodárskeho roku 2010/2011.

3.   Členské štáty príslušným spôsobom upravia kvóty pre jednotlivé podniky.

Článok 60

Prerozdelenie národných kvót

1.   Členský štát môže znížiť kvótu na cukor alebo izoglukózu pridelenú podniku založenému na svojom území maximálne o 10 % pre každý hospodársky rok.

2.   Členské štáty môžu prevádzať kvóty medzi podnikmi v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VIII, pričom zvážia záujmy každej zo zainteresovaných strán, najmä pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.

3.   Príslušný členský štát pridelí množstvá znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému alebo viacerým podnikom na svojom území bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pridelené kvóty.

Pododdiel II

Prekročenie kvót

Článok 61

Rozsah pôsobnosti

Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup vyrobený počas hospodárskeho roku nad kvótu uvedenú v článku 56 možno:

a)

použiť na spracovanie určitých výrobkov uvedených v článku 62;

b)

v súlade s článkom 63 previesť do výrobnej kvóty pre nasledujúci hospodársky rok;

c)

použiť v osobitnom režime zásobovania pre najvzdialenejšie regióny v súlade s hlavou II nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (60) alebo

d)

vyviezť v rámci množstevného obmedzenia stanoveného Komisiou pri dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých podľa článku 300 zmluvy.

Ostatné množstvá podliehajú poplatku za nadbytočné množstvo uvedenému v článku 64.

Článok 62

Priemyselný cukor

1.   Priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza a priemyselný inulínový sirup sa vyhradzujú na výrobu jedného z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:

a)

boli predmetom dodávateľskej zmluvy uzatvorenej pred koncom hospodárskeho roku medzi výrobcom a užívateľom, ktorým bolo udelené schválenie podľa článku 57, a

b)

boli užívateľovi dodané najneskôr do 30. novembra nasledujúceho hospodárskeho roku.

2.   Komisia zostaví zoznam výrobkov, pri výrobe ktorých sa používa priemyselný cukor, priemyselná izoglukóza a priemyselný inulínový sirup.

Zoznam bude obsahovať najmä:

a)

bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky a množstvo sirupov na natieranie a sirupov na spracovanie na „rinse appelstroop“ (sirup ochutený kyslými jablkami);

b)

niektoré priemyselné výrobky, ktoré neobsahujú cukor, ale pri výrobe ktorých sa používa cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup;

c)

niektoré výrobky chemického alebo farmaceutického priemyslu, ktoré obsahujú cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup.

Článok 63

Prevedenie nadbytočného cukru

1.   Každý podnik môže rozhodnúť o prevedení celej svojej produkcie alebo jej časti predstavujúcej nadbytok nad pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup, pričom sa táto považuje za časť produkcie nasledujúceho hospodárskeho roku. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie neodvolateľné.

2.   Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1:

a)

to oznámia príslušnému členskému štátu pred dátumom, ktorý tento štát určí:

medzi 1. februárom a 30. júnom aktuálneho hospodárskeho roku pre množstvá trstinového cukru, ktoré sa prevádzajú,

medzi 1. februárom a 15. aprílom aktuálneho hospodárskeho roku pre iné množstvá cukru alebo inulínového sirupu, ktoré sa prevádzajú;

b)

sa zaviažu skladovať tieto množstvá na svoje vlastné náklady až do konca aktuálneho hospodárskeho roku.

3.   Ak bola celková produkcia podniku v príslušnom hospodárskom roku nižšia ako odhad vykonaný pri prijatí rozhodnutia v súlade s odsekom 1, prevedené množstvo možno so spätnou platnosťou upraviť najneskôr do 31. októbra nasledujúceho hospodárskeho roku.

4.   Prevedené množstvá sa považujú za prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty pre nasledujúci hospodársky rok.

5.   Cukor skladovaný počas hospodárskeho roku v súlade s ustanoveniami tohto článku nemôže byť predmetom iných opatrení týkajúcich sa skladovania v súlade s článkami 13, 32 alebo 52.

Článok 64

Poplatok za nadbytočné množstvo

1.   Poplatok za nadbytočné množstvo sa ukladá na množstvá:

a)

nadbytočného cukru, nadbytočnej izoglukózy a nadbytočného inulínového sirupu, ktoré sa vyrobia počas ktoréhokoľvek hospodárskeho roku, okrem množstiev prevedených do výrobnej kvóty pre nasledujúci hospodársky rok a skladovaných v súlade s článkom 63 alebo množstiev uvedených v článku 61 písm. c) a d);

b)

priemyselného cukru, priemyselnej izoglukózy a priemyselného inulínového sirupu, pri ktorých sa do dátumu, ktorý stanoví Komisia, nedoložilo, že sa spracovali na jeden z výrobkov uvedených v článku 62 ods. 2;

c)

cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktorý bol stiahnutý z trhu v súlade s článkom 52 a pre ktorý nie sú splnené povinnosti stanovené v článku 52 ods. 3.

2.   Poplatok za nadbytočné množstvo stanoví Komisia na dostatočne vysokej úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu množstiev uvedených v odseku 1.

3.   Poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 ukladá členský štát podnikom na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v odseku 1, ktoré boli stanovené pre tieto podniky pre príslušný hospodársky rok.

Oddiel III

Mlieko

Pododdiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 65

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto oddielu platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„mlieko“ je produkt dojenia jednej alebo viacerých kráv;

b)

„iné mliečne výrobky“ sú všetky mliečne výrobky iné ako mlieko, predovšetkým odtučnené mlieko, smotana, maslo, jogurt a syr; v prípade potreby sa pomocou koeficientov, ktoré stanoví Komisia, prepočítajú na „ekvivalenty mlieka“;

c)

„výrobca“ je poľnohospodár s podnikom, ktorý sa nachádza na zemepisnom území členského štátu, ktorý vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej budúcnosti;

d)

„poľnohospodársky podnik“ je podnik vymedzený v článku 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

e)

„nákupca“ je podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:

na účely zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy,

na účely predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.

Za nákupcu sa však považuje každá skupina nákupcov v tej istej zemepisnej oblasti, ktorá vykonáva administratívne a účtovné operácie, potrebné na zaplatenie poplatkov za nadbytočné množstvo za svojich členov. Na účely prvej vety tohto pododdielu sa Grécko považuje za jedinú zemepisnú oblasť a môže považovať úradný orgán za skupinu nákupcov;

f)

„dodávka“ je každá dodávka mlieka, ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez ohľadu na to, či prepravu vykoná výrobca, nákupca, podnik upravujúci alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo tretia strana;

g)

„priamy predaj“ je každý predaj alebo prevod mlieka výrobcom priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj alebo prevod iných mliečnych výrobkov výrobcom. Komisia môže v súlade s vymedzením pojmu „dodávka“ uvedeným v písmene f) prispôsobiť vymedzenie pojmu „priamy predaj“, aby sa zabezpečilo najmä to, že žiadne množstvo mlieka alebo iných mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa nevyčlení zo systému kvót;

h)

„uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka alebo priamy predaj mlieka alebo iných mliečnych výrobkov;

i)

„individuálna kvóta“ je kvóta jedného výrobcu k 1. aprílu každého dvanásťmesačného obdobia;

j)

„národná kvóta“ je kvóta uvedená v článku 66, stanovená pre každý členský štát;

k)

„disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú majú výrobcovia k dispozícii 31. marca daného dvanásťmesačného obdobia, za ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo vypočíta, pri zohľadnení všetkých prevodov, predajov, zmien a dočasných prevodov upravených týmto nariadením, ktoré sa uskutočnili počas tohto dvanásťmesačného obdobia.

Pododdiel II

Prideľovanie a spravovanie kvót

Článok 66

Národné kvóty

1.   Národné kvóty na výrobu mlieka a iných mliečnych výrobkov uvádzaných na trh počas siedmych po sebe nasledujúcich dvanásťmesačných období počínajúc 1. aprílom 2008 (ďalej len „dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené v bode 1 prílohy IX.

2.   Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia medzi výrobcov v súlade s článkom 67, pričom sa budú rozlišovať dodávky a priamy predaj. Prekročenie národných kvót určí na vnútroštátnej úrovni každý členský štát v súlade s týmto oddielom, pričom sa rozlíšia dodávky a priamy predaj.

3.   Národné kvóty uvedené v bode 1 prílohy IX sa stanovia bez toho, aby bola dotknutá možnosť preskúmania vzhľadom na všeobecnú situáciu na trhu a konkrétne podmienky existujúce v určitých členských štátoch.

4.   Pre Bulharsko a Rumunsko sa vytvorí osobitná rezerva na reštrukturalizáciu uvedená v bode 2 prílohy IX. Táto rezerva sa bude od 1. apríla 2009 uvoľňovať v miere, v akej v každej z týchto krajín od roku 2002 klesla vnútropodniková spotreba mlieka a mliečnych výrobkov.

Rozhodnutie o uvoľnení rezervy a jej rozdelení na kvóty na dodávky a kvóty na priamy predaj prijme Komisia na základe správy, ktorú jej Bulharsko a Rumunsko predložia do 31. decembra 2008. V tejto správe podrobne uvedú výsledky a vývoj súčasného procesu reštrukturalizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov každej krajiny, najmä odklon od výroby na vnútropodnikovú spotrebu k výrobe pre trh.

5.   V prípade Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska národné kvóty zahŕňajú všetko mlieko alebo jeho ekvivalent dodávané nákupcovi alebo predávané priamo, bez ohľadu na to, či je vyrobené alebo uvedené na trh na základe prechodných opatrení uplatniteľných v týchto krajinách.

Článok 67

Individuálne kvóty

1.   Jednotlivé kvóty pre výrobcov k 1. aprílu 2008 sa rovnajú ich individuálnemu referenčnému množstvu alebo množstvám k 31. marcu 2008 bez toho, aby boli dotknuté prenosy, predaje a prevody kvót, ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2008.

2.   Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve individuálne kvóty, jednu na dodávky a druhú na priamy predaj. Množstvá pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty na druhú previesť len príslušný orgán členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti výrobcu.

3.   V prípade, že má výrobca dve kvóty, jeho príspevok na prípadný poplatok za nadbytočné množstvá sa vypočíta oddelene pre každú z nich.

4.   Komisia môže zvýšiť časť národnej kvóty Fínska pridelenej na dodávky uvedené v článku 66, aby sa fínski výrobcovia SLOM odškodnili až do výšky 200 000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má prideliť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, sa musí využiť výlučne v prospech výrobcov, na ktorých právo obnoviť výrobu malo vplyv pristúpenie.

5.   Individuálne kvóty sa podľa potreby pre každé príslušné dvanásťmesačné obdobie zmenia tak, aby súčet individuálnych kvót na dodávky a individuálnych kvót na priamy predaj každého členského štátu neprekročil príslušnú časť národnej kvóty upravenej v súlade s článkom 69, s prihliadnutím na prípadné zníženia na doplnenie národnej rezervy ustanovenej v článku 71.

Článok 68

Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty prijmú pravidlá umožňujúce prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót z národnej rezervy stanovenej v článku 71 na základe objektívnych kritérií, ktoré oznámia Komisii.

Článok 69

Spravovanie kvót

1.   Komisia upraví pre každý členský štát a pre každé obdobie pred jeho uplynutím rozdelenie národných kvót na „dodávky“ a „priamy predaj“ s ohľadom na prevody medzi individuálnymi kvótami na dodávkami a na priamy predaj, o ktoré výrobcovia požiadali.

2.   Členské štáty predložia každý rok Komisii v termínoch a podľa pravidiel, ktoré stanoví Komisia v súlade s článkom 192 ods. 2, informácie potrebné na:

a)

úpravu uvedenú v odseku 1 tohto článku;

b)

výpočet poplatku za nadbytočné množstvo, ktorý majú zaplatiť.

Článok 70

Obsah tuku

1.   Každému výrobcovi sa určí referenčný obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na individuálnu kvótu na dodávky pridelenú tomuto výrobcovi.

2.   Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto článku pre kvóty pridelené výrobcom 31. marca 2008 v súlade s článkom 67 ods. 1 sa bude rovnať referenčnému obsahu tuku uplatňovanému na túto kvótu v tom čase.

3.   Referenčný obsah tuku sa zmení počas prevodu uvedeného v článku 67 ods. 2 a v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú alebo dočasne presunú v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia.

4.   Pre nových výrobcov, ktorí majú individuálnu kvótu na dodávky pridelenú v celej výške z národnej rezervy, sa obsah tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia.

5.   Individuálny referenčný obsah tuku uvedený v odseku 1 sa upraví podľa potreby po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne na začiatku každého dvanásťmesačného obdobia podľa potreby tak, aby vážený priemer individuálnych reprezentatívnych obsahov tuku pre každý členský štát neprekročil referenčný obsah tuku uvedený v prílohe X o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Pokiaľ ide o Rumunsko, Komisia preskúma referenčný obsah tuku uvedený v prílohe X na základe údajov za celý rok 2004 a v prípade potreby ho upraví.

Článok 71

Národná rezerva

1.   Každý členský štát si vytvorí národnú rezervu ako časť národných kvót stanovených v prílohe IX, najmä s ohľadom na prideľovanie stanovené v článku 68. Národná rezerva sa podľa potreby doplní odobratím niektorých množstiev ustanoveným v článku 72, zadržaním časti prevodov ustanoveným v článku 76 alebo plošným znížením všetkých individuálnych kvót. Príslušné kvóty si zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. dodávky alebo priamy predaj.

2.   Každá dodatočná kvóta pridelená členskému štátu sa automaticky uloží do národnej rezervy a podľa predvídateľných potrieb rozdelí na dodávky a priamy predaj.

3.   Kvóty uložené do národnej rezervy nemajú referenčný obsah tuku.

Článok 72

Prípady nečinnosti

1.   Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá disponuje individuálnou kvótou, už nespĺňa podmienky uvedené v článku 65 písm. c) počas dvanásťmesačného obdobia, príslušné množstvá sa vrátia do národnej rezervy najneskôr do 1. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, s výnimkou prípadu, keď sa dotknutá osoba alebo subjekt opäť stane výrobcom v zmysle článku 65 písm. c) pred týmto dátumom.

Ak sa uvedená osoba opäť stane výrobcom pred ukončením druhého dvanásťmesačného obdobia po odobratí, celá individuálna kvóta alebo jej časť, ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho po dátume podania žiadosti.

2.   V prípade, že výrobcovia počas aspoň jedného dvanásťmesačného obdobia neuvedú na trh aspoň 70 % svojej individuálnej kvóty, členský štát môže rozhodnúť, či a za akých podmienok sa celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti do národnej rezervy.

Členské štáty môžu stanoviť podmienky, za ktorých sa kvóta opätovne pridelí príslušnému výrobcovi, ak znovu začne uvádzať tovar na trh.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípadoch vyššej moci a v riadne odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Článok 73

Dočasné prevody

1.   Členský štát do konca každého dvanásťmesačného obdobia povolí pre príslušné obdobie dočasné prevody časti individuálnych kvót, ktoré oprávnení výrobcovia nemajú v úmysle využiť.

Členské štáty môžu regulovať prevody podľa príslušných kategórií výrobcov alebo výrobných štruktúr pre mlieko, môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu alebo v rámci regiónov, povoliť úplné prevody v prípadoch uvedených v článku 72 ods. 3 a stanoviť, do akej miery môže prevádzajúci subjekt takéto operácie opakovať.

2.   Každý členský štát sa môže rozhodnúť, že neuplatní odsek 1 na základe jedného alebo oboch týchto kritérií:

a)

potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a štrukturálne zmeny;

b)

naliehavé administratívne potreby.

Článok 74

Prevody kvót spolu s pôdou

1.   Individuálne kvóty sa prevedú s poľnohospodárskym podnikom na výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, prenájme, skutočnom alebo predbežnom dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý má porovnateľný právny účinok, na výrobcov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré určia členské štáty, pričom sa zohľadnia oblasti využívané na mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne kritériá a v prípade potreby akákoľvek dohoda medzi týmito stranami. Tá časť kvóty, ktorá prípadne nebola s poľnohospodárskym podnikom prevedená, sa pridá do národnej rezervy.

2.   Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v súlade s odsekom 1 prostredníctvom poľnohospodárskeho prenájmu alebo inými prostriedkami, ktoré majú porovnateľný právny účinok, členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa kvóta neprevedie s poľnohospodárskym podnikom.

3.   Ak sa pôda prevádza na verejné orgány a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo ak sa prevod realizuje na nepoľnohospodárske účely, členské štáty zabezpečia, aby sa prijali potrebné opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutých strán a najmä, aby výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, mohli pokračovať vo výrobe mlieka, pokiaľ si to želajú.

4.   Ak nedôjde k dohode medzi stranami pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti jej predĺženia za rovnakých podmienok alebo v situáciách, ktoré majú porovnateľný právny účinok, príslušné individuálne kvóty sa úplne alebo čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy dotknutých strán.

Článok 75

Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1.   S cieľom úspešne reštrukturalizovať výrobu mlieka alebo zlepšiť životné prostredie môžu členské štáty v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri zohľadnení oprávnených záujmov zainteresovaných strán:

a)

poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené individuálne kvóty do národnej rezervy, náhradu formou jednej alebo viacerých ročných splátok;

b)

na základe objektívnych kritérií stanoviť podmienky, za ktorých výrobcovia môžu od príslušného orgánu alebo subjektu určeného týmto orgánom získať oproti platbe na začiatku dvanásťmesačného obdobia opätovné pridelenie individuálnych kvót, ktoré definitívne uvoľnili iní výrobcovia na konci predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia za vyrovnanie v jednej alebo viacerých ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie uvedenej platbe;

c)

centralizovať prevody kvót bez pôdy a dozerať na ne;

d)

stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s cieľom zlepšiť životné prostredie, sa príslušná individuálna kvóta pridelí výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak má v úmysle pokračovať vo výrobe mlieka;

e)

na základe objektívnych kritérií určiť regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je povolený trvalý prevod kvót bez prevodu príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru výroby mlieka;

f)

s cieľom zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni poľnohospodárskeho podniku alebo umožniť rozšírenie výroby povoliť definitívny prevod kvót bez prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá príslušnému orgánu alebo subjektu určenému týmto orgánom.

2.   Odsek 1 možno vykonávať na vnútroštátnej úrovni, na príslušnej územnej úrovni alebo v osobitných zberných oblastiach.

Článok 76

Zadržanie kvót

1.   V prípade prevodov uvedených v článkoch 74 a 75 členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií zadržať časť individuálnych kvót vo svojej národnej rezerve.

2.   V prípade, že sa kvóty previedli alebo sa prevádzajú v súlade s článkami 74 a 75 s príslušnou pôdou alebo bez nej, prostredníctvom prenájmu alebo inými prostriedkami s porovnateľnými právnymi účinkami, členské štáty môžu rozhodnúť na základe objektívnych kritérií a s cieľom zabezpečiť prideľovanie kvót výhradne výrobcom, či a za akých podmienok sa celá prevedená kvóta alebo jej časť vráti do národnej rezervy.

Článok 77

Pomoc pre získanie kvót

V zmysle tohto oddielu žiadny verejný orgán nemôže poskytnúť finančnú pomoc priamo spojenú so získaním kvót na predaj, prevod alebo pridelenie kvót.

Pododdiel III

Prekročenie kvót

Článok 78

Poplatok za nadbytočné množstvo

1.   Poplatok za nadbytočné množstvo sa platí pri mlieku a mliečnych výrobkoch, ktoré sa uvádzajú na trh nad rámec národnej kvóty stanovenej v súlade s pododdielom II.

Poplatok sa stanovuje vo výške 27,83 EUR na 100 kilogramov mlieka.

2.   Členské štáty sú povinné Spoločenstvu zaplatiť poplatok za nadbytočné množstvo, ktorý vyplynie z prekročení národných kvót stanovených na vnútroštátnej úrovni osobitne na dodávky a na priamy predaj, a medzi 16. októbrom a 30. novembrom po príslušnom dvanásťmesačnom období zaplatia 99 % splatnej sumy do EPZF.

3.   Ak sa poplatok za nadbytočné množstvo ustanovený v odseku 1 nezaplatí do dátumu splatnosti a po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy, Komisia odráta sumu rovnajúcu sa nezaplatenému poplatku za nadbytočné množstvo z mesačných platieb v zmysle článku 14 a článku 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005. Komisia pred prijatím rozhodnutia upozorní príslušný členský štát, ktorý do jedného týždňa oznámi svoje stanovisko. Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2040/2000 (61) sa neuplatňuje.

4.   Komisia stanoví opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 79

Príspevok výrobcov k splatnému poplatku za nadbytočné množstvo

Poplatok za nadbytočné množstvo sa v súlade s článkami 80 a 83 v celej výške rozdelí medzi výrobcov, ktorí prispeli ku každému z prekročení národných kvót uvedených v článku 66 ods. 2.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 80 ods. 3 a článku 83 ods. 1, výrobcovia sú povinní členskému štátu uhradiť príspevok na splatný poplatok za nadbytočné množstvo vypočítaný v súlade s článkami 69, 70 a 80 na základe skutočnosti, že prekročili svoje použiteľné kvóty.

Článok 80

Poplatok za nadbytočné množstvo pri dodávkach

1.   S cieľom vypracovať konečný výkaz o poplatku za nadbytočné množstvo sa množstvá dodané každým výrobcom zvýšia alebo znížia tak, aby odzrkadľovali rozdiel medzi skutočným obsahom tuku a referenčným obsahom tuku s použitím koeficientov a za podmienok, ktoré stanoví Komisia.

2.   V prípade, že súčet dodávok upravených v súlade s odsekom 1 je na vnútroštátnej úrovni nižší ako skutočne realizované dodávky, poplatok za nadbytočné množstvo sa vypočíta na základe skutočne realizovaných dodávok. V takýchto prípadoch sa každá úprava smerom nadol úmerne zníži tak, aby súčet upravených dodávok súhlasil so skutočne realizovanými dodávkami.

V prípade, že súčet dodávok upravených v súlade s odsekom 1 je vyšší ako skutočne realizované dodávky, poplatok za nadbytočné množstvo sa vypočíta na základe upravených dodávok.

3.   O výške príspevku každého výrobcu k úhrade poplatku za nadbytočné množstvo rozhodne členský štát potom, čo sa akákoľvek nevyužitá časť národnej kvóty pridelenej na dodávky prerozdelí alebo neprerozdelí v pomere k individuálnym kvótam každého výrobcu alebo podľa objektívnych kritérií, ktoré stanovia členské štáty:

a)

buď na vnútroštátnej úrovni na základe množstva, o ktoré sa prekročila kvóta každého výrobcu;

b)

alebo najprv na úrovni nákupcu a potom podľa potreby na vnútroštátnej úrovni.

Článok 81

Úloha nákupcov

1.   Nákupcovia zodpovedajú za výber príspevkov od výrobcov, ktoré sú výrobcovia povinní platiť v podobe poplatku za nadbytočné množstvo, a do určitého dátumu a podľa postupu, ktorý stanoví Komisia, zaplatia príslušnému orgánu členského štátu sumu týchto príspevkov odpočítanú od ceny mlieka zaplatenej výrobcom zodpovedným za prekročenie kvót, alebo v opačnom prípade sumu vybratú akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami.

2.   V prípade, že nákupca úplne alebo čiastočne nahradí jedného alebo viacerých iných nákupcov, pre zvyšnú časť plynúceho dvanásťmesačného obdobia sa vezmú do úvahy individuálne kvóty, ktoré majú výrobcovia k dispozícii, a to po odčítaní už dodaných množstiev a s ohľadom na ich obsah tuku. Tento odsek sa uplatňuje aj v prípade, že výrobca prejde od jedného nákupcu k druhému.

3.   V prípade, že počas referenčného obdobia množstvá, ktoré výrobca dodá, prekročia jeho kvótu, môže príslušný členský štát rozhodnúť, že nákupca odpočíta časť ceny mlieka pri akejkoľvek dodávke príslušného výrobcu nad rámec kvóty v podobe preddavku na príspevok výrobcu v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými členským štátom. Členský štát môže prijať konkrétne opatrenia, ktoré nákupcom umožnia odpočítať tento preddavok v prípade, že výrobcovia dodávajú viacerým nákupcom.

Článok 82

Schválenie

Štatút nákupcu podlieha predchádzajúcemu schváleniu členským štátom v súlade s kritériami, ktoré stanoví Komisia.

Komisia stanoví podmienky, ktoré majú výrobcovia splniť v prípade priameho predaja, a informácie, ktoré majú v takomto prípade poskytovať.

Článok 83

Poplatok za nadbytočné množstvo pri priamom predaji

1.   V prípade priameho predaja rozhodne o výške príspevku každého výrobcu k úhrade poplatku za nadbytočné množstvo členský štát potom, čo sa akákoľvek nevyužitá časť národnej kvóty pridelenej na priamy predaj prerozdelí alebo neprerozdelí na vhodnej územnej úrovni alebo na vnútroštátnej úrovni.

2.   Členské štáty vychádzajú pri výpočte príspevku výrobcu k poplatku za nadbytočné množstvo z celkového množstva mlieka, ktoré sa predalo, previedlo alebo použilo na výrobu mliečnych výrobkov predaných alebo prevedených uplatnením kritérií, ktoré stanovila Komisia.

3.   Na účely vypracovania konečného výkazu o poplatku za nadbytočné množstvo sa nezohľadní žiadna korekcia spojená s obsahom tuku.

4.   Komisia stanoví ako a kedy sa musí poplatok za nadbytočné množstvo zaplatiť príslušnému orgánu členského štátu.

Článok 84

Nezaplatené sumy alebo preplatky

1.   Ak v prípade dodávok alebo priameho predaja je poplatok za nadbytočné množstvo splatný a príspevok vybraný od výrobcov je vyšší ako poplatok, členský štát môže:

a)

preplatok využiť čiastočne alebo úplne na financovanie opatrení uvedených v článku 75 ods. 1 písm. a) a/alebo

b)

časť alebo celý preplatok prerozdeliť výrobcom, ktorí:

patria do prioritných kategórií ustanovených členským štátom na základe objektívnych kritérií a v rámci obdobia, ktoré stanoví Komisia, alebo

ktorí boli poškodení výnimočnou situáciou v dôsledku vnútroštátneho pravidla, ktoré nesúvisí so systémom kvót pre mlieko a iné mliečne výrobky zavedeným podľa tejto kapitoly.

2.   Ak sa zistí, že žiadny poplatok za nadbytočné množstvo nie je splatný, všetky preddavky vybrané nákupcami alebo členským štátom sa vrátia najneskôr do konca nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia.

3.   V prípade, že si nákupca nesplní povinnosť vybrať od výrobcov príspevok na poplatok za nadbytočné množstvo v súlade s článkom 81, členský štát môže vybrať nezaplatené sumy priamo od výrobcu bez toho, aby boli dotknuté sankcie, ktoré môže uložiť porušujúcemu nákupcovi.

4.   Keď výrobca alebo nákupca nedodržia termín platby, zaplatia členskému štátu úrok z oneskorených platieb, ktorý stanoví Komisia.

Oddiel IV

Procesné ustanovenia

Článok 85

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly, ktoré sa môžu vzťahovať najmä na:

a)

dodatočné informácie, ktoré majú predkladať schválené podniky uvedené v článku 57, ako aj kritériá udelenia administratívnych sankcií, pozastavenia alebo odňatia schválenia podnikom;

b)

stanovenie a oznámenie súm uvedených v článku 58 a výšky poplatku za nadbytočné množstvo uvedeného v článku 64;

c)

výnimky z dodržania dátumov ustanovených v článku 63.

KAPITOLA IV

Režimy pomoci

Oddiel I

Pomoc na spracovanie

Pododdiel I

Sušené krmivo

Článok 86

Oprávnené podniky

1.   Pomoc na spracovanie v prípade výrobkov sektora sušeného krmiva sa poskytuje podnikom, ktoré spracovávajú výrobky tohto sektora a na ktoré sa vzťahuje aspoň jedna z týchto kategórií:

a)

spracovatelia, ktorí uzavreli zmluvy s výrobcami krmiva na sušenie. V prípade, že zmluva je zmluvou s osobitnou objednávkou na spracovanie krmiva dodaného výrobcom, zahŕňa doložku obsahujúcu povinnosť spracovateľského podniku zaplatiť výrobcovi za pomoc získanú na množstvo spracované na základe zmluvy;

b)

podniky, ktoré spracovali vlastnú úrodu, alebo v prípade skupiny úrodu jej členov;

c)

podniky, ktoré získali svoje dodávky od fyzických alebo právnických osôb, ktoré uzatvorili zmluvy s výrobcami krmiva na sušenie.

2.   Pomoc ustanovená v odseku 1 sa vypláca v súvislosti so sušeným krmivom, ktoré opustilo spracovateľský závod a spĺňa tieto požiadavky:

a)

jeho maximálny obsah vlhkosti je od 11 % do 14 %, ktorý sa môže líšiť v závislosti od obchodnej úpravy výrobku;

b)

jeho minimálny obsah surových bielkovín v sušine nie je menej ako:

i)

15 % pri výrobkoch uvedených v písmene a) a v prílohe I časti IV písm. b) druhej zarážke;

ii)

45 % pri výrobkoch uvedených v prílohe I časti IV písm. b) prvej zarážke;

c)

má primeranú a vyhovujúcu predajnú kvalitu.

Článok 87

Preddavok

1.   Spracovateľské podniky majú nárok na preddavok vo výške 19,80 EUR za tonu alebo 26,40 EUR za tonu, ak zložili záruku vo výške 6,60 EUR za tonu.

Členské štáty uskutočňujú potrebné kontroly na overenie nároku na pomoc. Preddavok sa vyplatí po potvrdení nároku.

Preddavok však možno vyplatiť pred potvrdením nároku, ak spracovateľ zloží záruku vo výške sumy preddavku zvýšenej o 10 %. Táto záruka slúži aj ako záruka na účely prvého pododseku. Zníži sa na úroveň uvedenú v prvom pododseku, len čo sa potvrdí nárok na pomoc, a úplne sa uvoľní, keď sa vyplatí zostávajúca časť pomoci.

2.   Pred vyplatením preddavku musí sušené krmivo opustiť spracovateľský podnik.

3.   Ak sa zaplatil preddavok, zostatok rovnajúci sa rozdielu medzi sumou preddavku a celou výškou pomoci, ktorá sa má vyplatiť spracovateľskému podniku, sa vypláca s výhradou uplatnenia článku 88 ods. 2.

4.   Ak preddavok prevýši celkovú sumu, na ktorú má spracovateľský podnik nárok podľa článku 88 ods. 2, spracovateľ na požiadanie vráti nadmernú čiastku príslušnému orgánu členského štátu.

Článok 88

Výška pomoci

1.   Výška pomoci ustanovenej v článku 86 je 33 EUR/t.

2.   Odchylne od odseku 1, ak počas hospodárskeho roku objem sušeného krmiva, na ktorý sa žiada pomoc, prekročí maximálne garantované množstvo stanovené v článku 89, pomoc sa v každom členskom štáte, v ktorom produkcia prekročí národne garantované množstvo, zníži, a to znížením výdavkov podľa percentuálneho podielu súčtu prekročení, ktoré predstavujú prekročenie daného členského štátu.

Komisia stanoví takú úroveň zníženia, ktorá zabezpečí, aby výdavok z rozpočtu neprekročil sumu, ktorá by sa dosiahla, ak by sa maximálne garantované množstvo neprekročilo.

Článok 89

Garantované množstvo

Maximálne garantované množstvo dehydrovaného a/alebo na slnku sušeného krmiva, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc ustanovená v článku 86, sa týmto stanovuje na 4 960 723 ton za hospodársky rok. Toto množstvo sa pomerne rozdelí medzi príslušné členské štáty ako národné garantované množstvá v súlade s prílohou XI bodom B.

Článok 90

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto pododdielu, najmä vzhľadom na:

a)

vyhlásenia, ktoré majú podniky predložiť pri podávaní žiadosti o pomoc;

b)

podmienky, ktoré je potrebné splniť na získanie oprávnenosti na pomoc, najmä pokiaľ ide o vedenie skladových záznamov a iné podporné dokumenty;

c)

poskytovanie pomoci ustanovenej v tomto pododdiele a preddavku, ako aj uvoľnenie záruk ustanovených v článku 87 ods. 1;

d)

podmienky a kritériá, ktoré majú spĺňať podniky uvedené v článku 86 a v prípade, ak podniky dodávky dostávajú od fyzických alebo právnických osôb, pravidlá týkajúce sa záruk, ktoré majú tieto osoby poskytovať;

e)

podmienky schválenia nákupcov krmiva na sušenie, ktoré majú uplatňovať členské štáty;

f)

kritériá na určenie požiadaviek uvedených v článku 86 ods. 2;

g)

kritériá, ktoré sa majú splniť na účely uzatvorenia zmlúv, a informácie, ktoré musia zmluvy obsahovať;

h)

uplatňovanie maximálneho garantovaného množstva, ako sa uvádza v článku 89;

i)

ďalšie požiadavky k požiadavkám stanoveným v článku 86, najmä na obsah karoténu a vlákniny.

Pododdiel II

Ľan pestovaný na vlákno

Článok 91

Oprávnenosť

1.   Pomoc na spracovanie ľanových stoniek z rastlín pestovaných na vlákno sa poskytne schváleným prvotným spracovateľom na základe množstva vlákna skutočne získaného zo stoniek, na ktoré bola s poľnohospodárom uzatvorená kúpno-predajná zmluva.

V prípadoch, keď si poľnohospodári ponechajú vlastníctvo stoniek, ktoré pre nich na základe zmluvy spracováva schválený prvotný spracovateľ, a preukážu, že získané vlákna umiestnili na trhu, pomoc sa poskytuje poľnohospodárom.

V prípadoch, keď schválený prvotný spracovateľ a poľnohospodár sú jedna a tá istá osoba, sa kúpno-predajná zmluva nahradí záväzkom príslušnej strany, že vykoná spracovanie sama.

2.   Na účely tohto pododdielu je „schválený prvotný spracovateľ“ fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, bez ohľadu na jej právne postavenie podľa vnútroštátneho práva alebo postavenia jej členov, ktorú schválil príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sú umiestnené jej zariadenia na výrobu ľanového vlákna.

Článok 92

Výška pomoci

1.   Výška pomoci na spracovanie ustanovenej v článku 91 sa stanovuje na 200 EUR na tonu dlhého ľanového vlákna.

2.   Množstvá vlákna, na ktoré je možné poskytnúť pomoc, sa obmedzia na základe oblastí, ktoré boli predmetom jednej zo zmlúv alebo záväzkov uvedených v článku 91.

Obmedzenia uvedené v prvom pododseku stanovia členské štáty tak, aby vyhovovali národným garantovaným množstvám uvedeným v článku 94.

Článok 93

Preddavok

Na žiadosť schválených prvotných spracovateľov sa na základe množstva získaného vlákna vyplatí preddavok na pomoc uvedenú v článku 91.

Článok 94

Garantované množstvo

1.   Maximálne garantované množstvo dlhého ľanového vlákna, na ktoré možno poskytnúť pomoc, sa stanovuje na 80 878 ton za hospodársky rok. Uvedené množstvo sa pomerne rozdelí medzi všetky členské štáty ako národné garantované množstvá v súlade s prílohou IX bodom A.

2.   V prípadoch, keď vlákno získané v jednom členskom štáte pochádza zo stoniek vypestovaných v inom členskom štáte, sa množstvá príslušného vlákna odpočítajú od národného garantovaného množstva členského štátu, v ktorom sa stonky zberali. Pomoc vyplatí členský štát, z ktorého národne garantovaného množstva sa množstvá príslušného vlákna odčítali.

Článok 95

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto pododdielu, najmä vzhľadom na:

a)

podmienky na schválenie prvotných spracovateľov uvedených v článku 91;

b)

podmienky, ktoré majú spĺňať schválení prvotní spracovatelia, pokiaľ ide o kúpno-predajné zmluvy a záväzky uvedené v článku 91 ods. 1;

c)

požiadavky, ktoré poľnohospodári musia splniť v prípade uvedenom v článku 91 ods. 1 druhom pododseku;

d)

kritériá, ktoré musí spĺňať dlhé ľanové vlákno;

e)

podmienky na poskytnutie pomoci a preddavku, a najmä doklad o spracovaní stoniek;

f)

podmienky, ktoré sa musia splniť na stanovenie obmedzení uvedených v článku 92 ods. 2.

Oddiel II

Výrobná náhrada

Článok 96

Výrobná náhrada za škrob

1.   Výrobná náhrada sa môže poskytnúť:

a)

za škrob získaný z kukurice, pšenice alebo zemiakov a za určité deriváty používané pri výrobe určitých výrobkov, ktorých zoznam vypracuje Komisia;

b)

pri chýbajúcej významnej domácej produkcii iných obilnín na výrobu škrobu sa môže výrobná náhrada poskytnúť za tieto množstvá škrobu získaného každý hospodársky rok vo Fínsku a Švédsku z jačmeňa a ovsa, ak to nespôsobí nárast úrovne výroby škrobu z týchto dvoch obilnín:

i)

50 000 ton vo Fínsku;

ii)

10 000 ton vo Švédsku.

2.   Komisia pravidelne stanovuje náhradu uvedenú v odseku 1.

Článok 97

Výrobná náhrada v sektore cukru

1.   Výrobnú náhradu možno poskytnúť za výrobky sektora cukru uvedené v prílohe I časti III písm. b) až e), ak nadbytočný alebo dovezený cukor, nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný inulínový sirup na výrobu výrobkov uvedených v článku 62 ods. 2 písm. b) a c) nie sú dostupné za cenu zodpovedajúcu svetovej cene.

2.   Pri stanovení výrobnej náhrady uvedenej v odseku 1 sa zohľadnia najmä náklady vznikajúce pri používaní dovezeného cukru, ktoré by priemysel musel znášať v prípade dodávky na svetový trh, a cena nadbytočného cukru na trhu Spoločenstva alebo referenčná cena, ak nie je žiadny nadbytočný cukor.

Článok 98

Podmienky na poskytnutie výrobných náhrad

Komisia prijme podmienky na poskytnutie výrobných náhrad uvedených v tomto oddiele, ako aj výšku týchto náhrad a, pokiaľ ide o výrobnú náhradu za cukor ustanovenú v článku 97, množstvá, za ktoré sa náhrada môže poskytnúť.

Oddiel III

Pomoc v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Článok 99

Pomoc na odtučnené mlieko a sušené odtučnené mlieko, ktoré sa používajú na kŕmenie

1.   Pomoc na odtučnené mlieko a sušené odtučnené mlieko určené na použitie ako krmivo sa poskytuje za podmienok a podľa noriem pre tieto výrobky, ktoré stanoví Komisia.

Na účely tohto článku sa cmar a sušený cmar považuje za odtučnené mlieko a sušené odtučnené mlieko.

2.   Výšku pomoci stanoví Komisia s prihliadnutím na tieto faktory:

a)

referenčnú cenu sušeného odtučneného mlieka stanovenú v článku 8 ods. 1 písm. e) bod ii);

b)

vývoj stavu dodávok odtučneného mlieka a sušeného odtučneného mlieka a vývoj používania týchto výrobkov ako krmiva;

c)

vývoj cien teľacieho mäsa;

d)

vývoj trhových cien konkurujúcich bielkovín v porovnaní s cenami sušeného odtučneného mlieka.

Článok 100

Pomoc na odtučnené mlieko spracované na kazeín alebo kazeináty

1.   Pomoc na odtučnené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín a kazeináty sa poskytuje za podmienok a podľa noriem pre takéto mlieko a kazeín alebo kazeináty z neho vyrobené, ktoré stanoví Komisia.

2.   Pomoc stanoví Komisia s prihliadnutím na tieto faktory:

a)

referenčnú cenu sušeného odtučneného mlieka alebo trhovú cenu sušeného odtučneného mlieka najvyššej kvality, vyrobeného rozprašovacím sušením, ak táto cena prevyšuje referenčnú cenu;

b)

trhové ceny kazeínu a kazeinátov na trhoch Spoločenstva a svetových trhoch.

Výška pomoci môže byť rôzna v závislosti od toho, či sa odtučnené mlieko spracúva na kazeín alebo kazeináty, a od kvality týchto výrobkov.

Článok 101

Pomoc na nákup smotany, masla a koncentrovaného masla za znížené ceny

Za podmienok, ktoré stanoví Komisia, v prípade, že začnú rásť prebytky mliečnych výrobkov alebo je pravdepodobné, že tieto prebytky vzniknú, môže Komisia rozhodnúť, že sa poskytne pomoc s cieľom umožniť nákup smotany, masla a koncentrovaného masla za znížené ceny:

a)

neziskovými inštitúciami a organizáciami;

b)

armádou a jednotkami s porovnateľným štatútom v členských štátoch;

c)

výrobcami pekárskych výrobkov a zmrzlín;

d)

výrobcami iných potravín, ktoré určí Komisia;

e)

na priamu spotrebu koncentrovaného masla.

Článok 102

Pomoc na dodávanie mliečnych výrobkov žiakom

1.   Za podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa poskytuje pomoc Spoločenstva na dodávanie niektorých spracovaných mliečnych výrobkov, ktoré určí Komisia a na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0401, 0403, 0404 90 a 0406 alebo kód KN 2202 90, žiakom vzdelávacích zariadení.

2.   Odchylne od článku 180 môžu členské štáty okrem pomoci Spoločenstva poskytovať aj vnútroštátnu pomoc na dodávanie výrobkov uvedených v odseku 1 žiakom vzdelávacích zariadení. Členské štáty môžu financovať svoju vnútroštátnu pomoc prostredníctvom poplatkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov alebo akýmkoľvek iným príspevkom zo sektora mlieka a mliečnych výrobkov.

3.   V prípade plnotučného mlieka je výška pomoci Spoločenstva 18,15 EUR/100 kg.

V prípade ostatných mliečnych výrobkov určí výšku pomoci Komisia s prihliadnutím na mliečne zložky v príslušných výrobkoch.

4.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa poskytuje maximálne na 0,25 litra ekvivalentu mlieka na jedného žiaka a na jeden deň.

Oddiel IV

Pomoc v sektore olivového oleja a stolových olív

Článok 103

Pomoc pre organizácie prevádzkovateľov

1.   Spoločenstvo prostredníctvom súm, ktoré členské štáty zadržia v súlade s článkom 110i ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, financuje trojročné pracovné programy, ktoré vypracujú organizácie prevádzkovateľov uvedené v článku 125 v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

a)

sledovanie trhu a administratívne riadenie sektora olivového oleja a stolových olív;

b)

zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;

c)

zlepšenie výrobnej kvality olivového oleja a stolových olív;

d)

systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom, pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov;

e)

šírenie informácií o činnostiach, ktoré vykonávajú organizácie prevádzkovateľov s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja.

2.   Maximálna výška financovania pracovných programov uvedených v odseku 1 zo strany Spoločenstva sa rovná výške súm, ktoré členské štáty zadržia. Toto financovanie sa týka oprávnených nákladov v maximálnej výške:

a)

100 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) a b);

b)

100 % na investície do stálych aktív a 75 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. c);

c)

75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neprodukujúcich členských štátoch vykonávajú schválené organizácie prevádzkovateľov z aspoň dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. d) a e) a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.

Doplnkové financovanie zabezpečuje členský štát až do výšky 50 % nákladov, na ktoré sa nevzťahuje financovanie Spoločenstva.

Komisia stanoví podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a najmä postupy na schvaľovanie pracovných programov prijatých členskými štátmi a druhy činností, na ktoré sa v rámci týchto programov môže poskytovať pomoc.

3.   Bez toho aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať v súlade s článkom 194, členské štáty preveria, či sú splnené podmienky na financovania zo strany Spoločenstva. Na tento účel vykonajú audit pracovných programov a plán kontroly zahŕňajúci vzorku, ktorá sa určí na základe analýzy rizika a ktorá obsahuje aspoň 30 % organizácií výrobcov ročne, ako aj všetky ostatné organizácie prevádzkovateľov, ktoré na základe tohto článku dostávajú od Spoločenstva financie.

Oddiel V

Fond Spoločenstva pre tabak

Článok 104

Fond pre tabak

1.   Zriaďuje sa Fond Spoločenstva pre tabak (ďalej len „fond“) na financovanie opatrení v týchto oblastiach:

a)

zlepšenie informovanosti verejnosti o škodlivých účinkoch všetkých foriem spotreby tabaku, najmä prostredníctvom poskytovania informácií a vzdelávania, podpora zberu údajov s cieľom vytvorenia modelov spotreby tabaku a vykonanie epidemiologických štúdií o nikotinizme v Spoločenstve a štúdie o prevencii nikotinizmu;

b)

osobitné opatrenia, ktoré majú pomôcť pestovateľom tabaku prejsť na pestovanie iných plodín alebo na iné hospodárske činnosti, ktoré podporujú zamestnanosť, a štúdie možností, ktoré pestovatelia tabaku majú, aby tak mohli urobiť.

2.   Fond sa financuje:

a)

pre zber úrody v roku 2002 odčítaním 2 % a pre zber úrody v rokoch 2003, 2004 a 2005 odčítaním 3 % z prémie ustanovenej v hlave I nariadenia (EHS) č. 2075/92, ktorá sa poskytuje do zberu úrody v roku 2005 vrátane na financovanie všetkých druhov opatrení uvedených v odseku 1;

b)

v kalendárnych rokoch 2006 a 2007 v súlade s článkom 110m nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3.   Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku.

Oddiel VI

Osobitné ustanovenia pre sektor včelárstva

Článok 105

Rozsah pôsobnosti

1.   S cieľom zlepšiť všeobecné podmienky výroby a obchodovania s včelárskymi výrobkami môžu členské štáty vypracovať národný program na obdobie troch rokov, ďalej len „včelársky program“.

2.   Odchylne od článku 180 sa články 87, 88 a 89 zmluvy neuplatňujú na:

a)

finančný príspevok poskytnutý členskými štátmi na opatrenia podliehajúce podpore Spoločenstva v súlade s týmto oddielom;

b)

osobitnú vnútroštátnu pomoc na ochranu včelínov znevýhodnených štrukturálnymi a prírodnými podmienkami alebo na základe programov hospodárskeho rozvoja, okrem pomoci, ktorá sa vyčlenila na výrobu alebo obchodovanie.

Pomoc uvedenú v písmene b) členské štáty oznámia Komisii spolu s oznámením o včelárskom programe v súlade s článkom 109.

Článok 106

Opatrenia oprávnené na pomoc

Včelárske programy môžu obsahovať tieto opatrenia:

a)

technickú pomoc včelárom a zoskupeniam včelárov;

b)

kontrolu varroázy;

c)

racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev;

d)

opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu;

e)

opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Spoločenstve;

f)

spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov.

Opatrenia financované z EPFRV v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 (62) sa z včelárskeho programu vylúčia.

Článok 107

Štúdia o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektore včelárstva

Aby boli členské štáty oprávnené na čiastočné financovanie ustanovené v článku 108 ods. 1, vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektora včelárstva na svojom území.

Článok 108

Financovanie

1.   Spoločenstvo poskytne na včelárske programy čiastočné financovanie zodpovedajúce 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi.

2.   Výdavky týkajúce sa opatrení prijatých na základe včelárskych programov vynaložia členské štáty každoročne do 15. októbra.

Článok 109

Konzultácie

Včelársky program sa vypracúva v úzkej spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami a včelárskymi družstvami. Predloží sa Komisii, ktorá ho schvaľuje.

Článok 110

Vykonávacie pravidlá

Komisia stanoví podrobné pravidlá uplatňovania tohto oddielu.

Oddiel VII

Pomoc v sektore priadky morušovej

Článok 111

Pomoc poskytovaná chovateľom húseníc priadky morušovej

1.   Pomoc sa poskytuje na húsenice priadky morušovej patriace pod kód KN ex 0106 90 00, a na vajíčka priadky morušovej patriace pod kód KN ex 0511 99 85, chované v rámci Spoločenstva.

2.   Pomoc sa poskytuje chovateľom húseníc priadky morušovej za každú použitú škatuľu vajíčok priadky morušovej pod podmienkou, že škatule obsahujú minimálne množstvo vajíčok, ktoré sa stanoví, a že húsenice sa úspešne vychovajú.

3.   Výška pomoci na škatuľu použitých vajíčok priadky morušovej je 133,26 EUR.

Článok 112

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto oddielu, najmä vzhľadom na minimálne množstvo vajec uvedené v článku 111 ods. 2.

HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA OBCHODOVANIA A VÝROBY

KAPITOLA I

Obchodné normy a podmienky výroby

Oddiel I

Obchodné normy

Článok 113

Obchodné normy

1.   Komisia môže ustanoviť obchodné normy pre jeden alebo viaceré výrobky z týchto sektorov:

a)

olivový olej a stolové olivy, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I časti VII písm. a);

b)

banány;

c)

živé rastliny;

2.   Normy uvedené v odseku 1:

a)

sa ustanovia tak, aby zohľadňovali najmä:

i)

špecifiká dotknutých výrobkov;

ii)

potrebu zabezpečiť podmienky na nepretržitý predaj daných výrobkov na trhu;

iii)

záujem spotrebiteľov o získanie adekvátnych a transparentných informácií o výrobkoch;

iv)

pokiaľ ide o olivové oleje uvedené v prílohe I časti VII písm. a), zmeny metód používaných na určenie ich fyzikálnych, chemických a organoleptických vlastností;

b)

sa môžu vzťahovať najmä na kvalitu, triedenie, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu, pôvod a označenie.

3.   Pokiaľ Komisia neustanovila inak v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2 písm. a), výrobky, pre ktoré sa stanovili obchodné normy, sa v Spoločenstve môžu uvádzať na trh iba v súlade s týmito normami.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré môže prijať Komisia v súlade s článkom 194, členské štáty kontrolujú, či dané výrobky spĺňajú uvedené normy a v prípade potreby uplatnia sankcie.

Článok 114

Obchodné normy pre mlieko a mliečne výrobky

1.   Potraviny možno uvádzať na trh ako mlieko a mliečne výrobky, iba ak sú v súlade s definíciami a označeniami uvedenými v prílohe XII.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté výnimky ustanovené v práve Spoločenstva a opatrenia na ochranu verejného zdravia, mlieko, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0401, určené na ľudskú spotrebu sa môže uvádzať na trh v rámci Spoločenstva iba v súlade s ustanoveniami prílohy XIII a najmä s definíciami ustanovenými v jej bode I.

Článok 115

Obchodné normy pre tuky

Bez toho, aby bol dotknutý článok 114 ods. 1 alebo akékoľvek ustanovenia prijaté vo veterinárnom a potravinárskom sektore s cieľom zabezpečiť, aby výrobky boli v súlade s hygienickými a zdravotnými normami, a chrániť zdravie zvierat a ľudí, normy stanovené v prílohe XV sa uplatňujú na tieto výrobky s obsahom tuku aspoň 10 %, ale menej ako 90 % hmotnostných, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu:

a)

mliečne tuky, na ktoré sa vzťahuje kód ex KN 0405 a kód KN ex 2106;

b)

tuky, na ktoré sa vzťahuje kód KN ex 1517;

c)

tuky zložené z rastlinných a/alebo živočíšnych produktov, na ktoré sa vzťahuje kód KN ex 1517 a kód KN ex 2106.

Obsah tuku bez soli predstavuje najmenej dve tretiny sušiny.

Tieto normy sa však uplatňujú iba na výrobky, ktoré zostávajú tuhé pri teplote 20 oC a ktoré sú vhodné na použitie ako nátierky.

Článok 116

Obchodné normy pre výrobky sektorov vajec a hydinového mäsa

Výrobky sektorov vajec a hydinového mäsa sa uvádzajú na trh v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe XIV.

Článok 117

Certifikácia chmeľu

1.   Produkty sektora chmeľu, ktoré sa zozbierali alebo vyrobili v Spoločenstve, podliehajú certifikačnému konaniu.

2.   Certifikáty sa môžu vydať iba na produkty, ktoré majú minimálne kvalitatívne charakteristiky primerané pre špecifické štádium uvedenia na trh. V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových produktov sa certifikát môže vydať iba vtedy, ak obsah alfa-kyseliny v týchto produktoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého sa pripravili.

3.   V certifikáte sa uvádza aspoň:

a)

miesto pestovania chmeľu;

b)

rok zberu úrody;

c)

odrody.

4.   Produkty sektora chmeľu sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať, iba ak sa vydal certifikát uvedený v odsekoch 1, 2 a 3.

V prípade dovezených produktov sektora chmeľu sa osvedčenie ustanovené v článku 158 ods. 2 považuje za rovnocenné s certifikátom.

5.   Komisia môže prijať opatrenia, ktoré sú odchylné od odseku 4:

a)

s cieľom uspokojiť obchodné požiadavky niektorých tretích krajín alebo

b)

v prípade produktov určených na osobitné použitie.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku:

a)

nenarušujú normálne uvádzanie produktov, na ktoré sa certifikát vydal, na trh;

b)

sú spojené so zárukami, ktorých cieľom je vyhnúť sa akejkoľvek zámene s týmito produktmi.

Článok 118

Obchodné normy pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov

1.   Uvádzanie opisov a definícií olivových olejov a olejov z olivových výliskov uvedených v prílohe XVI je povinné pri uvádzaní dotknutých výrobkov na trh v Spoločenstve a, ak sú v súlade so záväznými medzinárodnými pravidlami, aj pri obchodovaní s tretími krajinami.

2.   V rámci maloobchodu sa môžu uvádzať na trh iba oleje uvedené v prílohe XVI bode 1 písm. a) a b) a v prílohe XVI bodoch 3 a 6.

Oddiel II

Podmienky výroby

Článok 119

Používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syra

Používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syra podlieha predbežnému povoleniu, ktoré sa udelí, iba ak je takéto použitie nevyhnutnou podmienkou výroby daných výrobkov.

Článok 120

Spôsob výroby etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu

Komisia môže stanoviť spôsob výroby a charakteristiky etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu získaného z osobitného poľnohospodárskeho produktu uvedeného v prílohe I k zmluve.

Oddiel III

Procesné pravidlá

Článok 121

Prijímanie noriem, vykonávacích pravidiel a výnimiek

Komisia stanoví podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly, ktoré sa môžu vzťahovať najmä na:

a)

obchodné normy uvedené v článku 113 vrátane pravidiel udeľovania výnimiek z noriem, predkladania podrobných údajov požadovaných na základe noriem a uplatňovania noriem na výrobky dovážané do Spoločenstva a výrobky vyvážané zo Spoločenstva;

b)

pokiaľ ide o definície a označenia, ktoré možno používať pri uvádzaní mlieka a mliečnych výrobkov na trh v súlade s článkom 114 ods. 1:

i)

zostavenie a v prípade potreby doplnenie zoznamu výrobkov uvedených v prílohe XII časti III bode 1 druhom pododseku na základe zoznamov, ktoré jej zašlú členské štáty;

ii)

v prípade potreby doplnenie zoznamu označení uvedeného v prílohe XII časti II bode 2 druhom pododseku písm. a);

c)

pokiaľ ide o normy pre roztierateľné tuky uvedené v článku 115:

i)

zoznam výrobkov uvedených v prílohe XV časti I bode 2 treťom pododseku písm. a) na základe zoznamov, ktoré Komisii pošlú členské štáty;

ii)

analytické metódy potrebné na kontrolu zloženia a výrobných charakteristík výrobkov uvedených v článku 115;

iii)

podrobné pravidlá odberu vzoriek;

iv)

podrobné pravidlá získavania štatistických údajov o trhoch s výrobkami uvedenými v článku 115;

d)

pokiaľ ide o ustanovenia o uvádzaní vajec na trh stanovené v časti A prílohy XIV:

i)

definície;

ii)

frekvencia zberu, expedícia, konzervácia a spôsob zaobchádzania s vajciami;

iii)

kritériá kvality, najmä vzhľad škrupiny, konzistencia bielka a žĺtka a výška vzduchovej bubliny;

iv)

triedy hmotnosti vrátane výnimiek;

v)

označovanie vajec a označovanie obalov vrátane výnimiek a pravidiel, ktoré sa majú uplatňovať na baliace strediská;

vi)

obchod s tretími krajinami;

vii)

metódy chovu;

e)

pokiaľ ide o ustanovenia o uvádzaní hydiny na trh stanovené v časti B prílohy XIV:

i)

definície;

ii)

zoznam jatočných tiel hydiny, častí týchto jatočných tiel a drobov vrátane kačacej/husacej pečene, na ktoré sa vzťahuje časť B prílohy XIV;

iii)

kritériá klasifikácie v zmysle bodu III ods. 1 časti B prílohy XIV;

iv)

pravidlá týkajúce sa ďalších označení, ktoré sa majú nachádzať na sprievodných obchodných dokumentoch, etikiet, obchodnej úpravy a propagácie hydinového mäsa určeného konečnému spotrebiteľovi a názov, pod ktorým sa výrobok predáva v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 1 smernice 2000/13/ES;

v)

dobrovoľné označenia použitej metódy chladenia a spôsobu chovu;

vi)

výnimky, ktoré sa môžu uplatňovať v prípade dodávky do rozrábkarní alebo spracovateľských zariadení;

vii)

pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na percentuálny podiel vody absorbovanej počas prípravy čerstvých, mrazených alebo hlbokozmrazených jatočných tiel a ich častí, ako aj označenia, ktoré sa v tejto súvislosti majú urobiť;

f)

pokiaľ ide o ustanovenia o normách výroby a uvádzaní násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh ustanovené v časti C prílohy XIV:

i)

definície;

ii)

registrácia podnikov produkujúcich alebo uvádzajúcich násadové vajcia a jednodňovú hydinu na trh;

iii)

označenia, ktorými sa majú označovať násadové vajcia vrátane tých, ktoré sa majú doviezť z tretích krajín alebo tam vyviezť, a označenia o obaloch, ako aj pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na jednodňovú hydinu pochádzajúcu z tretích krajín;

iv)

evidencia, ktorú majú viesť liahne;

v)

iné využitie inkubovaných vajec vybraných z inkubátora ako na ľudskú spotrebu;

vi)

oznámenia z liahní a iných zariadení určené príslušným orgánom členských štátov;

vii)

sprievodné dokumenty;

g)

charakteristiky minimálnej kvality výrobkov v sektore chmeľu uvedené v článku 117;

h)

analytické metódy, ktoré sa majú používať, ak je to vhodné;

i)

pokiaľ ide o používanie kazeínu a kazeinátov uvedené v článku 119:

i)

podmienky, na základe ktorých členské štáty udelia povolenia a maximálne percentuálne podiely, ktoré sa majú použiť, na základe objektívnych kritérií s prihliadnutím na to, čo je technologicky nevyhnutné;

ii)

povinnosti, ktoré majú dodržiavať podniky schválené v súlade s bodom i).

KAPITOLA II

Organizácie výrobcov, medziodborové organizácie a organizácie prevádzkovateľov

Oddiel I

Všeobecné zásady

Článok 122

Organizácie výrobcov

Členské štáty uznajú organizácie výrobcov, ktoré:

a)

združujú výrobcov z jedného z týchto sektorov:

i)

chmeľu;

ii)

olivového oleja a stolových olív,

iii)

priadky morušovej;

b)

sa zriadili z podnetu výrobcov;

c)

sledujú osobitný cieľ, ktorý sa môže vzťahovať najmä na:

i)

koncentrovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;

ii)

spoločné prispôsobenie výroby požiadavkám trhu a zlepšenie výrobku;

iii)

podporovanie racionalizácie a mechanizácie výroby.

Článok 123

Medziodborové organizácie

Členské štáty uznajú medziodborové organizácie, ktoré:

a)

združujú zástupcov rôznych hospodárskych činností spojených s výrobou, obchodom a/alebo spracovaním výrobkov z týchto sektorov:

i)

sektor olivového oleja a stolových olív;

ii)

sektor tabaku;

b)

sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;

c)

sledujú osobitný cieľ, ktorý sa môže vzťahovať najmä na:

i)

koncentrovanie a koordinovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;

ii)

spoločné prispôsobenie výroby a spracovania požiadavkám trhu a zlepšenie výrobkov;

iii)

podporovanie racionalizácie a zlepšenia výroby a spracovania;

iv)

vykonávanie výskumu spôsobov udržateľnej výroby a trhového vývoja.

V prípade, že medziodborové organizácie vykonávajú svoje činnosti na území viacerých členských štátov, Komisia ich uzná bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1.

Článok 124

Spoločné ustanovenia o organizáciách výrobcov a medziodborových organizáciách

1.   Článok 122 a článok 123 ods. 1 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté uznanie organizácií výrobcov alebo medziodborových organizácií, o ktorom rozhodli členské štáty na základe vnútroštátneho práva a v súlade s ustanoveniami práva Spoločenstva, a to v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v článku 1 okrem sektorov uvedených v článku 122 a v článku 123 ods. 1.

2.   Organizácie výrobcov uznané alebo schválené v súlade s nariadeniami (ES) č. 865/2004, (ES) č. 1952/2005 a (ES) č. 1544/2006 sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 122 tohto nariadenia.

Medziodborové organizácie uznané alebo schválené v súlade s nariadeniami (EHS) č. 2077/92 a (ES) č. 865/2004 sa považujú za uznané medziodborové organizácie podľa článku 123 tohto nariadenia.

Článok 125

Organizácie prevádzkovateľov

Na účely tohto nariadenia organizácie prevádzkovateľov zahŕňajú uznané organizácie výrobcov, uznané medziodborové organizácie alebo uznané organizácie iných prevádzkovateľov v sektore olivového oleja a stolových olív alebo ich združenia.

Oddiel II

Pravidlá týkajúce sa medziodborových organizácií v sektore tabaku

Článok 126

Platenie členských príspevkov nečlenskými subjektmi

1.   Ak uznaná medziodborová organizácia vykonáva jednu alebo viacero činností uvedených v odseku 2 v sektore tabaku a ak sú tieto činnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme tých osôb, ktorých činnosti sa vzťahujú na jeden alebo viaceré príslušné výrobky, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, alebo Komisia, a to bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1, ak uznanie udelila Komisia, rozhodnúť, aby jednotlivci alebo skupiny, ktoré nie sú členmi medziodborovej organizácie, ale majú z týchto činností úžitok, zaplatili medziodborovej organizácii, v plnej výške alebo čiastočne, členské príspevky, ktoré platia jej členovia, v rozsahu v ktorom sú členské príspevky určené na krytie nákladov, okrem administratívnych nákladov akéhokoľvek druhu, bezprostredne vzniknutých v dôsledku vykonávania príslušných činností.

2.   Činnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na jeden z týchto cieľov:

a)

výskum na zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;

b)

štúdie na zlepšenie kvality tabakových listov a lisovaného tabaku;

c)

výskum spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a životného prostredia.

3.   Príslušné členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia, ktoré majú v úmysle prijať podľa odseku 1. Tieto rozhodnutia sa nemôžu uplatňovať pred uplynutím lehoty troch mesiacov po oznámení Komisii. Komisia môže počas uvedenej trojmesačnej lehoty požiadať, aby sa návrh rozhodnutia v plnom rozsahu alebo čiastočne zamietol, ak sa prezentovaný všeobecný hospodársky záujem nejaví ako dostatočne odôvodnený.

4.   V prípade, že činnosti medziodborovej organizácie uznanej Komisiou v súlade s touto kapitolou sú vo všeobecnom hospodárskom záujme, Komisia oznámi svoj návrh rozhodnutia príslušným členským štátom, ktoré majú dva mesiace na predloženie pripomienok.

Oddiel III

Procesné pravidlá

Článok 127

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly, najmä podmienky a postupy na uznanie organizácií výrobcov, medziodborových organizácií a organizácií prevádzkovateľov v jednotlivých sektoroch vrátane:

a)

osobitných cieľov, ktoré majú tieto organizácie sledovať;

b)

stanov týchto organizácií;

c)

činností týchto organizácií;

d)

výnimiek z požiadaviek ustanovených v článku 122, 123 a 125;

e)

prípadne akýchkoľvek účinkov vyplývajúcich z uznania za medziodborovú organizáciu.

ČASŤ III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 128

Všeobecné zásady

Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo ustanoveniach prijatých podľa neho ustanovené inak, pri obchodovaní s tretími krajinami sa zakazuje:

a)

vyberanie akýchkoľvek poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok ako clo;

b)

uplatňovanie akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom.

Článok 129

Kombinovaná nomenklatúra

Všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (63) (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“) a osobitné pravidlá jej uplatňovania sa uplatňujú pri colnej klasifikácii výrobkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Colná nomenklatúra vyplývajúca z uplatnenia tohto nariadenia, prípadne vrátane vymedzenia pojmov v prílohe III, sa začlení do Spoločného colného sadzobníka.

KAPITOLA II

Dovozy

Oddiel I

Dovozné povolenia

Článok 130

Dovozné povolenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa dovozné povolenia požadujú v súlade s týmto nariadením, Komisia môže rozhodnúť, že dovoz jedného alebo viacerých výrobkov týchto sektorov do Spoločenstva bude podliehať predloženiu dovozného povolenia:

a)

obilniny;

b)

ryža;

c)

cukor;

d)

osivá;

e)

olivový olej a stolové olivy, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 a 1522 00 39;

f)

ľan a konopa, pokiaľ ide o konopu;

g)

banány;

h)

živé rastliny;

i)

sektor hovädzieho a teľacieho mäsa;

j)

sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

k)

sektor bravčového mäsa;

l)

sektor ovčieho a kozieho mäsa;

m)

sektor vajec;

n)

hydina;

o)

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

2.   Komisia pri uplatňovaní odseku 1 zohľadní potrebu dovozných povolení pri riadení príslušných trhov a najmä pri monitorovaní dovozu daných výrobkov.

Článok 131

Vydávanie povolení

Dovozné povolenia vydajú členské štáty každému žiadateľovi, bez ohľadu na jeho sídlo v Spoločenstve, pokiaľ nie je v nariadení Rady alebo akomkoľvek inom akte Rady ustanovené inak, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 132

Platnosť

Dovozné povolenia sú platné v celom Spoločenstve.

Článok 133

Záruka

1.   Ak Komisia neustanoví inak, dovozné povolenia sa vydajú pod podmienkou zloženia záruky, ktorou sa zaručí, že výrobky sa dovezú počas doby platnosti povolenia.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci, celá záruka alebo jej časť prepadne, ak sa dovoz neuskutočnil počas doby platnosti dovozného povolenia alebo ak sa uskutočnil len čiastočne.

Článok 134

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto oddielu vrátane podmienok platnosti povolení a výšky záruky.

Oddiel II

Dovozné clá a poplatky

Článok 135

Dovozné clá

Ak sa podľa tohto nariadenia neustanoví inak, na výrobky uvedené v článku 1 sa uplatňujú sadzby dovozného cla podľa Spoločného colného sadzobníka.

Článok 136

Výpočet dovozného cla na obilniny

1.   Bez ohľadu na článok 135 sa dovozné clo na výrobky, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, kód KN ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), kódy KN 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90, okrem hybridov na siatie, rovná intervenčnej cene platnej pre takéto výrobky pri dovoze a zvýšenej o 55 % mínus dovozná cena CIF uplatniteľná pre príslušnú zásielku. Uvedené clo však nemôže prevýšiť zmluvnú colnú sadzbu určenú na základe kombinovanej nomenklatúry.

2.   Na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 sa pre výrobky uvedené v tomto odseku 1 pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny CIF.

Článok 137

Výpočet dovozného cla na lúpanú ryžu

1.   Bez ohľadu na článok 135 Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 stanoví dovozné clo na lúpanú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 20, v lehote 10 dní po skončení príslušného referenčného obdobia v súlade s prílohou XVII bodom 1.

Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 stanoví nové uplatniteľné clo, ak výpočty uskutočnené na základe uvedenej prílohy naznačujú potrebu zmeniť ho. Až do stanovenia novej uplatniteľnej sadzby sa uplatňuje predchádzajúce stanovené clo.

2.   Na vypočítanie dovozného cla uvedeného v prílohe XVII bode 1 sa berú do úvahy množstvá, pre ktoré sa v zodpovedajúcom referenčnom období vydali dovozné povolenia na lúpanú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 20, s výnimkou dovozných povolení na ryžu Basmati uvedenú v článku 138.

3.   Ročné referenčné množstvo je 449 678 ton. Čiastkové referenčné množstvo na každý hospodársky rok zodpovedá polovici ročného referenčného množstva.

Článok 138

Výpočet dovozného cla na lúpanú ryžu Basmati

Bez ohľadu na článok 135 sa na odrody lúpanej ryže Basmati, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1006 20 17 a 1006 20 98, uvedené v prílohe XVIII uplatňuje nulová sadzba dovozného cla za podmienok, ktoré stanoví Komisia.

Článok 139

Výpočet dovozného cla na bielenú ryžu

1.   Bez ohľadu na článok 135 Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 stanoví dovozné clo na polobielenú alebo bielenú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 30, v lehote 10 dní po skončení príslušného referenčného obdobia v súlade s prílohou XVII bodom 2.

Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 stanoví nové uplatniteľné clo, ak výpočty uskutočnené na základe uvedenej prílohy naznačujú potrebu zmeniť ho. Až do stanovenia novej uplatniteľnej sadzby sa uplatňuje predchádzajúce stanovené clo.

2.   Na výpočet dovozného cla uvedeného v prílohe XVII bode 2 sa berú do úvahy množstvá, pre ktoré sa v zodpovedajúcom referenčnom období vydali dovozné povolenia na polobielenú alebo bielenú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 30.

Článok 140

Výpočet dovozného cla na zlomkovú ryžu

Bez ohľadu na článok 135 sa na zlomkovú ryžu, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1006 40 00, uplatňuje dovozné clo 65 EUR za tonu.

Článok 141

Dodatočné dovozné clá

1.   Dodatočné dovozné clo sa uplatňuje na dovozy jedného alebo viacerých výrobkov zo sektorov obilnín, ryže, cukru, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydiny a banánov pri colnej sadzbe stanovenej v článkoch 135 až 140 s cieľom zabrániť vzniku nepriaznivých účinkov na trh Spoločenstva, ktoré môžu byť dôsledkom týchto dovozov, alebo ich odstraňovať, ak:

a)

sa dovozy uskutočňujú za cenu, ktorá je pod úrovňou ceny, ktorú Spoločenstvo nahlásilo WTO (ďalej len „spúšťacia cena“), alebo

b)

objem dovozov v ktoromkoľvek roku presahuje určitú úroveň (ďalej len „spúšťací objem“).

Spúšťací objem sa zakladá na možnostiach prístupu na trh vyjadrených, ak je to vhodné, ako percentuálny podiel dovozu zo zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov.

2.   Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovozy narušili trh Spoločenstva, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

3.   Na účely odseku 1 písm. a) sa dovozné ceny stanovia na základe dovozných cien CIF zásielky, o ktorej sa uvažuje.

Dovozné ceny CIF sa overujú v porovnaní s reprezentatívnymi cenami výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva pre tento výrobok.

Článok 142

Pozastavenie uplatňovania dovozných ciel v sektore cukru

S cieľom zaručiť dodávku nevyhnutnú pri výrobe výrobkov uvedených v článku 62 ods. 2 môže Komisia pozastaviť uplatňovanie dovozných ciel na celé množstvo alebo časť určitých množstiev týchto výrobkov:

a)

cukru, na ktorý sa vzťahuje kód KN 1701;

b)

izoglukózy, na ktorú sa vzťahujú kódy KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.

Článok 143

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto oddielu, najmä vzhľadom na:

a)

pokiaľ ide o článok 136:

i)

minimálne požiadavky na vysokokvalitnú pšenicu obyčajnú;

ii)

cenové ponuky, ktoré sa majú vziať do úvahy;

iii)

v špecifických prípadoch, ak je to vhodné, možnosť poskytnúť prevádzkovateľom príležitosť, aby poznali uplatniteľné clo pred príchodom príslušných zásielok.

b)

pokiaľ ide o článok 141, výrobky, na ktoré sa uplatňuje dodatočné dovozné clo a ostatné kritériá potrebné na zabezpečenie uplatňovania odseku 1 uvedeného článku.

Oddiel III

Správa dovozných kvót

Článok 144

Colné kvóty

1.   Colné kvóty na dovozy výrobkov uvedených v článku 1 vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 zmluvy alebo vyplývajúce z iného aktu Rady, otvorí a spravuje Komisia v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré prijme Komisia.

2.   Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi dotknutými prevádzkovateľmi, a to tak, že sa uplatňuje niektorá z týchto metód, ich kombinácia alebo iná vhodná metóda:

a)

metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada „skôr príde, skôr vybavený“);

b)

metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí (použitie „metódy simultánneho preskúmania“);

c)

metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania (použitie „metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).

3.   Prijatá metóda spravovania kladie v prípade potreby náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky trhu Spoločenstva a na potrebu udržiavať rovnováhu uvedeného trhu.

Článok 145

Otvorenie colných kvót

Komisia ustanoví ročné colné kvóty, v prípade potreby vhodne rozložené počas roka, a určí metódu spravovania, ktorá sa má používať.

Článok 146

Osobitné pravidlá

1.   Rada, konajúca v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2 zmluvy, môže, pokiaľ ide o dovoznú kvótu 54 703 ton mrazeného hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0202 20 30, 0202 30 a 0206 29 91, určeného na spracovanie, ustanoviť, že celá kvóta alebo jej časť sa vzťahuje na ekvivalentné množstvá kvalitného mäsa, pričom sa použije prepočítací koeficient 4,375.

2.   V prípade colnej kvóty na dovoz 2 000 000 ton kukurice a 300 000 ton ciroku do Španielska a colnej kvóty na dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska podrobné pravidlá uvedené v článku 148 obsahujú aj ustanovenia, ktoré sú potrebné na uskutočnenie kvótovaných dovozov, a ak je to vhodné, aj na verejné skladovanie množstiev dovezených platobnými agentúrami príslušných členských štátov a ich rozmiestnenie na trhoch týchto členských štátov.

Článok 147

Colné sadzby na banány

Táto kapitola sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 (64).

Článok 148

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá vykonávania tohto oddielu, najmä vzhľadom na:

a)

záruky, ktoré sa vzťahujú na povahu, pôvod a miesto pôvodu výrobku;

b)

uznávanie dokladu, ktorý sa použije na overenie záruk uvedených v písmene a);

c)

podmienky, za ktorých sa vydávajú dovozné povolenia, a dobu ich platnosti.

Oddiel IV

Osobitné ustanovenia pre niektoré výrobky

Pododdiel I

Osobitné ustanovenia pre dovozy v sektoroch obilnín a ryže

Článok 149

Dovozy zmesí rozličných obilnín

Dovozné clo, ktoré sa uplatňuje na zmesi zložené z obilnín, na ktoré sa vzťahuje príloha I časť I písm. a) a b), sa stanoví takto:

a)

v prípade, že sa zmes skladá z dvoch takýchto obilnín, dovozné clo je clo, ktoré sa uplatňuje:

i)

na obilninovú zložku, ktorá prevláda podľa hmotnosti, v prípade, že takáto obilnina predstavuje aspoň 90 % hmotnosti zmesi;

ii)

na obilninovú zložku podliehajúcu vyššiemu dovoznému clu v prípade, že žiadna z dvoch obilninových zložiek nepredstavuje aspoň 90 % hmotnosti zmesi;

b)

v prípade, že sa zmes skladá z viac ako dvoch takýchto obilnín a v prípade viacerých obilnín každá predstavuje viac ako 10 % hmotnosti zmesi, dovozné clo, ktoré sa uplatňuje na zmes, je najvyššie z dovozných ciel uplatňovaných na tieto obilniny, a to aj vtedy, keď je výška dovozného cla rovnaká pre dve alebo viacero obilnín.

Ak iba jedna obilnina predstavuje viac ako 10 % hmotnosti zmesi, dovozné clo, ktoré sa má uplatňovať, je clo, ktoré sa uplatňuje na túto obilninu.

c)

vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b), je dovozné clo najvyššie z dovozných ciel uplatniteľných na obilniny, z ktorých sa príslušná zmes skladá, a to aj vtedy, keď je výška dovozného cla rovnaká pre dve alebo viacero obilnín.

Článok 150

Dovozy zmesí obilnín a ryže

Dovozné clo uplatniteľné na zmesi zložené z jednej alebo viacerých obilnín, na ktoré sa vzťahuje príloha I časť I písm. a) a b), na jednej strane a z jedného alebo viacerých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I časť II písm. a) a b), na strane druhej, je clo, ktoré sa uplatňuje na obilninovú zložku alebo na výrobok, ktorý podlieha najvyššiemu dovoznému clu.

Článok 151

Dovozy zmesí ryže

Dovozné clo, ktoré sa uplatňuje na zmesi zložené buď z ryže klasifikovateľnej do viacerých rôznych skupín alebo štádií spracovania, alebo z ryže klasifikovateľnej do jednej alebo viacerých rôznych skupín alebo štádií spracovania na jednej strane a zlomkovej ryže na strane druhej, je clo, ktoré sa uplatňuje:

a)

na zložku prevládajúcu podľa hmotnosti, v prípade, že takáto zložka predstavuje aspoň 90 % hmotnosti zmesi;

b)

na zložku podliehajúcu najvyššiemu dovoznému clu, ak žiadna zložka nepredstavuje aspoň 90 % hmotnosti zmesi.

Článok 152

Uplatňovanie colnej klasifikácie

V prípade, že sa nemôže uplatniť metóda stanovenia dovozného cla uvedená v článkoch 149 až 151, tak clo, ktoré sa má uplatňovať na zmesi uvedené v týchto článkoch, je clo, ktoré sa stanoví na základe colnej klasifikácie zmesí.

Pododdiel II

Dohody o preferenčnom dovoze cukru

Článok 153

Tradičná potreba dodávky cukru na rafináciu

1.   Bez ohľadu na článok 52 ods. 1 je tradičná potreba dodávky cukru na rafináciu v Spoločenstve stanovená na 2 424 735 ton na hospodársky rok, vyjadrená v bielom cukre.

Počas hospodárskeho roka 2008/2009 sa tradičná potreba zásob rozdelí takto:

a)

198 748 ton pre Bulharsko;

b)

296 627 ton pre Francúzsko;

c)

100 000 ton pre Taliansko;

d)

291 633 ton pre Portugalsko;

e)

329 636 ton pre Rumunsko;

f)

19 585 ton pre Slovinsko;

g)

59 925 ton pre Fínsko;

h)

1 128 581 ton pre Spojené kráľovstvo.

2.   Tradičná potreba dodávky uvedená v odseku 1 prvom pododseku sa zvýši o 65 000 ton. Toto množstvo sa týka surového trstinového cukru a je vyhradené v hospodárskom roku 2008/2009 pre jediný závod na spracovanie cukrovej repy v prevádzke v roku 2005 v Portugalsku. Tento spracovateľský závod sa považuje za rafinériu s celoročnou výrobou cukru.

3.   Dovozné povolenia na cukor určený na rafináciu sa vydávajú iba rafinériám s celoročnou výrobou cukru pod podmienkou, že príslušné množstvá neprevýšia množstvá, ktoré možno doviezť v rámci tradičnej potreby dodávky uvedenej v odseku 1. Môžu sa prevádzať iba medzi rafinériami s celoročnou výrobou cukru a ich platnosť uplynie na konci hospodárskeho roku, na ktorý boli vydané.

Tento odsek sa uplatňuje na hospodársky rok 2008/2009 a na prvé tri mesiace každého ďalšieho hospodárskeho roku.

4.   Uplatňovanie dovozného cla na trstinový cukor určený na rafináciu, na ktorý sa vzťahuje kód KN 1701 11 10 a pochádza zo štátov uvedených v prílohe XIX, sa pozastaví na doplnkové množstvo potrebné na umožnenie primeraného zásobovania rafinérií s celoročnou výrobou cukru v hospodárskom roku 2008/2009.

Doplnkové množstvo stanoví Komisia, pričom vychádza z rovnováhy medzi tradičnou potrebou dodávky uvedenou v odseku 1 a predpokladanou dodávkou cukru určeného na rafináciu v príslušnom hospodárskom roku. Komisia môže túto rovnováhu počas hospodárskeho roku prehodnotiť a môže ju založiť na historických odhadoch paušálnych množstiev surového cukru určeného na spotrebu.

Článok 154

Zaručená cena

1.   Zaručené ceny stanovené pre AKT/indický cukor sa uplatňujú na dovoz surového a bieleho cukru štandardnej kvality:

a)

z najmenej rozvinutých krajín podľa dojednaní uvedených v článkoch 12 a 13 nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 (65);

b)

zo štátov uvedených v prílohe XIX na doplnkové množstvo uvedené v článku 153 ods. 4.

2.   K žiadostiam o dovozné povolenia na cukor, ktorý využíva zaručenú cenu, sa prikladá vývozné povolenie, ktoré vydali orgány vyvážajúcej krajiny a ktoré potvrdzuje, že cukor vyhovuje pravidlám ustanoveným v príslušných dohodách.

Článok 155

Záväzky podľa protokolu o cukre

Komisia môže prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa AKT/indický cukor dovážal do Spoločenstva za podmienok stanovených v protokole 3 k prílohe V k Dohode o partnerstve AKT – ES a v Dohode o trstinovom cukre medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou. V prípade potreby sa tieto opatrenia môžu odchyľovať od článku 153 tohto nariadenia.

Článok 156

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto pododdielu, najmä na dodržiavanie medzinárodných dohôd. Môžu zahŕňať zmeny a doplnenia prílohy XIX.

Pododdiel III

Osobitné ustanovenie pre dovozy konopy

Článok 157

Dovozy konopy

1.   Tieto produkty sa môžu dovážať do Spoločenstva iba za predpokladu, že sa splnia tieto podmienky:

a)

surová pravá konopa, na ktorú sa vzťahuje kód KN 5302 10 00, spĺňa podmienky ustanovené v článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

semená odrôd konopy na siatie, na ktoré sa vzťahuje kód KN ex 1207 99 15, musia byť doložené potvrdením, že hladina tetrahydrokanabinolu neprekračuje hladinu stanovenú v súlade s článkom 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c)

konopné semená na iný účel ako siatie, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1207 99 91, môžu dovážať len dovozcovia na to oprávnení členským štátom, aby sa zabezpečilo, že takéto semená nie sú určené na siatie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré môže prijať Komisia v súlade s článkom 194, dovozy do Spoločenstva produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku, podliehajú kontrolám, aby bolo možné určiť, či sa dodržali podmienky ustanovené v odseku 1 tohto článku.

3.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie ustanovenia prijaté členskými štátmi v súlade so zmluvou a povinnosťami podľa Dohody o poľnohospodárstve WTO.

Pododdiel IV

Osobitné ustanovenia pre dovozy chmeľu

Článok 158

Dovozy chmeľu

1.   Produkty zo sektora chmeľu sa môžu dovážať z tretích krajín, len ak sú ich kvalitatívne normy minimálne rovnocenné tým, ktoré sa prijali pre podobné produkty zberané v Spoločenstve, alebo sú vyrobené z takýchto produktov.

2.   Produkty sa považujú za štandardné podľa odseku 1, ak je k nim pripojené osvedčenie, ktoré vydali orgány krajiny pôvodu a ktoré sa uznáva za rovnocenné certifikátu uvedenému v článku 117.

V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových produktov sa osvedčenie môže uznať za rovnocenné certifikátu, iba ak obsah alfa-kyseliny v týchto produktoch nie je nižší ako obsah v chmeli, z ktorého sa vyrobili.

Rovnocennosť týchto osvedčení sa overuje v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré prijala Komisia.

Oddiel V

Ochranné opatrenia a aktívny zošľachťovací styk

Článok 159

Ochranné opatrenia

1.   Komisia prijme ochranné opatrenia proti dovozom do Spoločenstva s výhradou odseku 3 tohto článku v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 519/94 (66) a (ES) č. 3285/94 (67).

2.   Pokiaľ sa v akomkoľvek inom právnom predpise Rady neustanovuje inak, Komisia prijme v súlade s odsekom 3 tohto článku ochranné opatrenia proti dovozom do Spoločenstva ustanovené v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

3.   Komisia môže prijať opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti.

Takéto opatrenia, ktoré sú okamžite uplatniteľné, sa oznámia členským štátom.

Rozhodnutia prijaté Komisiou podľa odsekov 1 a 2, môže ktorýkoľvek členský štát predložiť Rade do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa mu oznámili. Rada bezodkladne zasadne. Rada môže na základe kvalifikovanej väčšiny príslušné rozhodnutie zmeniť a doplniť alebo zrušiť do jedného mesiaca od dátumu jeho predloženia Rade.

4.   Ak sa Komisia domnieva, že akékoľvek ochranné opatrenie prijaté v súlade s odsekmi 1 alebo 2 by sa malo zrušiť alebo zmeniť a doplniť, postupuje takto:

a)

v prípade, že opatrenie schválila Rada, Komisia Rade navrhne, aby ho zrušila alebo zmenila a doplnila. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch ochranné opatrenia Spoločenstva zrušuje alebo mení a dopĺňa Komisia, a to bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1.

Článok 160

Pozastavenie využívania dohôd o aktívnom zošľachťovacom styku

1.   Ak sa trh Spoločenstva dohodami o aktívnom zošľachťovacom styku naruší alebo je pravdepodobné, že sa nimi naruší, môže Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy úplne alebo čiastočne pozastaviť využívanie dohôd o aktívnom zošľachťovacom styku pre produkty zo sektorov obilnín, ryže, cukru, olivového oleja a stolových olív, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydinového mäsa a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej do piatich pracovných dní po prijatí žiadosti.

Takéto opatrenia, ktoré sú okamžite uplatniteľné, sa oznámia členským štátom.

Opatrenia, o ktorých rozhodla Komisia podľa prvého pododseku, môže ktorýkoľvek členský štát predložiť Rade do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa mu oznámili. Rada bezodkladne zasadne. Rada môže na základe kvalifikovanej väčšiny príslušné opatrenia zmeniť a doplniť alebo zrušiť do jedného mesiaca od dátumu predloženia opatrení Rade.

2.   V rozsahu potrebnom na riadne fungovanie SOT môže Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2 zmluvy čiastočne alebo úplne zakázať využívanie dohôd o pasívnom zošľachťovacom styku pre produkty uvedené v odseku 1.

KAPITOLA III

Vývozy

Oddiel I

Vývozné povolenia

Článok 161

Vývozné povolenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa vývozné povolenia požadujú v súlade s týmto nariadením, Komisia môže rozhodnúť, že vývozy jedného alebo viacerých výrobkov týchto sektorov zo Spoločenstva, budú podliehať predloženiu vývozného povolenia:

a)

obilniny;

b)

ryža;

c)

cukor;

d)

olivový olej a stolové olivy, pokiaľ ide o olivový olej uvedený v prílohe I časti VII písm. a);

e)

sektor hovädzieho a teľacieho mäsa;

f)

sektora mlieka a mliečnych výrobkov;

g)

sektora bravčového mäsa;

h)

sektora ovčieho a kozieho mäsa;

i)

sektora vajec;

j)

sektora hydinového mäsa;

k)

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

Komisia pri uplatňovaní prvého pododseku zohľadní potrebu vývozných povolení pri riadení príslušných trhov a najmä pri monitorovaní vývozov príslušných produktov.

2.   Články 131 až 133 sa uplatňujú primerane.

3.   Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania odsekov 1 a 2 vrátane podmienok platnosti povolení a výšky záruky.

Oddiel II

Vývozné náhrady

Článok 162

Rozsah pôsobnosti vývozných náhrad

1.   V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa umožnil vývozy na základe cenových ponúk alebo cien na svetovom trhu a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy, môžu rozdiel medzi uvedenými cenovými ponukami alebo cenami a cenami v rámci Spoločenstva pokryť vývozné náhrady za:

a)

produkty týchto sektorov, ktoré sa majú vyviezť bez ďalšieho spracovania:

i)

obilniny;

ii)

ryža;

iii)

cukor, pokiaľ ide o produkty uvedené v prílohe I časti III písm. b), c), d) a g);

iv)

sektor hovädzieho a teľacieho mäsa;

v)

sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

vi)

sektor bravčového mäsa;

vii)

sektor vajec;

viii)

hydina;

b)

produkty uvedené v písmene a) bodoch i), ii), iii), v) a vii), ktoré sa majú vyviezť v podobe tovarov uvedených v prílohách XX a XXI.

V prípade mlieka a mliečnych výrobkov vyvážaných v podobe výrobkov uvedených v prílohe XX časti IV sa vývozné náhrady môžu poskytnúť iba za výrobky uvedené v prílohe I časti XVI písm. a) až e) a g).

2.   Vývozné náhrady za produkty vyvážané v podobe spracovaných výrobkov uvedených v prílohách XX a XXI, nemôžu byť vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté produkty vyvážané bez ďalšieho spracovania.

3.   Pokiaľ je potrebné zohľadniť vlastnosti výroby špecifické pre niektoré alkoholické nápoje získané z obilnín, Komisia môže prispôsobiť kritériá na poskytovanie vývozných náhrad uvedené v odsekoch 1 a 2 a postupy overovania tak, aby vyhovovali tejto osobitnej situácii.

Článok 163

Rozdelenie vývozných náhrad

Množstvá, ktoré sa môžu vyviesť s vývoznou náhradou, sa určia metódou, ktorá:

a)

najviac vyhovuje charakteru výrobku a situácii na príslušnom trhu, pričom sa umožní čo najúčinnejšie využitie dostupných zdrojov a zohľadní sa účinnosť a štruktúra vývozov Spoločenstva bez toho, aby došlo k diskriminácii medzi príslušnými prevádzkovateľmi, a najmä medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi;

b)

je pre prevádzkovateľov administratívne najmenej zložitá, s ohľadom na administratívne požiadavky;

c)

predchádza akejkoľvek diskriminácií medzi príslušnými prevádzkovateľmi.

Článok 164

Stanovenie vývozných náhrad

1.   Vývozné náhrady sú v celom Spoločenstve rovnaké. Môžu sa meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

2.   Náhrady stanoví Komisia.

Náhrady možno stanoviť:

a)

v pravidelných intervaloch;

b)

vypísaním verejnej súťaže na výrobky, pre ktoré sa tento postup ustanovil odo dňa uplatňovania tohto nariadenia v súlade s článkom 204 ods. 2.

Pokiaľ sa náhrada neurčí verejnou súťažou, zoznam výrobkov, za ktoré sa vývozná náhrada poskytuje a výška vývozných náhrad sa stanovia aspoň raz za tri mesiace. Výška náhrady však môže zostať na rovnakej úrovni aj po dobu dlhšiu ako tri mesiace a Komisia ju môže v prípade potreby na žiadosť určitého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy v intervenčnom období upraviť, a to bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1.

3.   Pri stanovovaní náhrad za určité výrobky sa prihliada na jeden alebo viacero z týchto aspektov:

a)

existujúca situácia a tendencia ďalšieho vývoja:

cien a dostupnosti tohto výrobku na trhu Spoločenstva,

cien tohto výrobku na svetovom trhu;

b)

ciele spoločnej organizácie trhu, ktorými sú zabezpečenie rovnováhy a prirodzeného vývoja cien a obchodu na tomto trhu;

c)

potreba zabrániť narušeniam, ktoré by pravdepodobne spôsobili dlhodobú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu Spoločenstva;

d)

ekonomický aspekt navrhovaných vývozov;

e)

limity vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 zmluvy;

f)

potreba nastoliť rovnováhu medzi používaním základných produktov Spoločenstva pri výrobe spracovaných výrobkov na vývoz do tretích krajín a používaním výrobkov z tretích krajín privezených na základe spracovateľských dohôd;

g)

čo najvýhodnejšie odbytové náklady a náklady na dopravu z trhov Spoločenstva do prístavov Spoločenstva alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia;

h)

dopyt na trhu Spoločenstva;

i)

pokiaľ ide o sektory bravčového mäsa, vajec a hydiny, rozdiel medzi cenami kŕmneho zrna v množstve potrebnom na výrobu výrobkov týchto sektorov v Spoločenstve v rámci Spoločenstva a cenami na svetovom trhu.

4.   Komisia môže, pokiaľ ide o sektory obilnín a ryže, stanoviť opravnú čiastku uplatniteľnú na vývozné náhrady. V prípade potreby však môže opravné čiastky zmeniť, a to bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1.

Prvý pododsek sa môže uplatňovať aj na výrobky, ktoré sa vyvážajú v podobe tovarov uvedených v prílohe XX.

Článok 165

Vývozné náhrady za uskladnený slad

Pre prvé tri mesiace hospodárskeho roku je náhrada uplatniteľná na vývozy sladu, ktorý bol uskladnený na konci predošlého hospodárskeho roku, alebo bol vyrobený z jačmeňa, ktorý bol v tom čase uskladnený, tá istá ako náhrada, ktorá by sa uplatňovala podľa príslušného vývozného povolenia na vývozy počas posledného mesiaca predchádzajúceho hospodárskeho roku.

Článok 166

Úprava vývozných náhrad za obilniny

Pokiaľ Komisia neustanoví inak, náhradu za výrobky uvedené v prílohe I časti I písm. a) a b), stanovenú v súlade s článkom 167 ods. 2, upraví Komisia v súlade s úrovňou mesačných nárastov uplatniteľných na intervenčnú cenu a podľa potreby v súlade so zmenami tejto ceny.

Prvý odsek sa môže uplatňovať, v plnom rozsahu alebo čiastočne, na výrobky uvedené v prílohe I časti I písm. c) a d), ako aj na výrobky uvedené v prílohe I časti I a vyvážané v podobe tovarov uvedených v prílohe XX časti I. V tomto prípade sa úprava uvedená v prvom pododseku vykoná tak, že na mesačný nárast sa uplatní koeficient vyjadrujúci pomer medzi množstvom základného produktu a množstvom, v akom sa tento produkt nachádza v spracovanom výrobku, ktorý sa vyváža alebo sa používa vo vyvážaných tovaroch.

Článok 167

Poskytovanie vývozných náhrad

1.   Náhrady za výrobky uvedené v článku 162 ods. 1 písm. a), ktoré sa vyvážajú bez ďalšieho spracovania, sa poskytujú výhradne na základe žiadosti a po predložení vývozného povolenia.

2.   Náhrada uplatniteľná na výrobky uvedené v odseku 1 je náhrada, ktorá bola uplatniteľná ku dňu podania žiadosti o povolenie alebo prípadne náhrada vyplývajúca z príslušného výberového konania a v prípade diferencovanej náhrady tá, ktorá je uplatniteľná v ten istý deň:

a)

na miesto určenia uvedené v povolení alebo

b)

ak je to vhodné, na skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v povolení, v takom prípade uplatniteľná suma nesmie prevýšiť sumu uplatniteľnú na miesto určenia uvedené v povolení.

Komisia môže prijať primerané opatrenia na zabránenie zneužitia pružnosti ustanovenej v tomto odseku.

3.   Odchylne od odseku 1 môže Komisia rozhodnúť, že v prípade násadových vajec a jednodňových kurčiat možno vývozné povolenia udeliť ex post.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 3448/93 (68) možno rozhodnúť, aby sa odseky 1 a 2 uplatňovali na tovary uvedené v článku 162 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

5.   Komisia môže udeliť výnimky z odsekov 1 a 2 v prípade výrobkov, pri ktorých sa vývozné náhrady vyplácajú v rámci operácií potravinovej pomoci.

6.   Náhrada sa vyplatí po predložení dokladov o tom, že:

a)

výrobky sa vyviezli zo Spoločenstva;

b)

v prípade diferencovanej náhrady, výrobky dosiahli miesto určenia uvedené v povolení alebo iné miesto určenia, pre ktoré sa náhrada stanovila bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 písm. b).

Komisia však môže povoliť výnimky pod podmienkou, že sú stanovené podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

7.   Komisia môže stanoviť ďalšie podmienky poskytovania vývozných náhrad za jeden alebo viacero výrobkov. Okrem iného, že:

a)

náhrady sa vyplácajú iba za výrobky s pôvodom v Spoločenstve;

b)

výška náhrad za dovezené výrobky sa obmedzuje na clá vyberané pri dovoze v prípade, že tieto clá sú nižšie ako uplatniteľná náhrada.

Článok 168

Vývozné náhrady za živé zvieratá v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

Vzhľadom na výrobky sektora hovädzieho a teľacieho mäsa poskytovanie a vyplácanie náhrad za vývoz živých zvierat podlieha dodržiavaniu ustanovení právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú pohody zvierat a najmä ochrany zvierat počas prepravy.

Článok 169

Vývozné obmedzenia

Dodržiavanie objemových záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy sa zabezpečuje na základe vývozných povolení vydaných na referenčné obdobia, ktoré sa uplatňujú na príslušné výrobky. So zreteľom na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Dohody o poľnohospodárstve WTO nemá skončenie referenčného obdobia vplyv na platnosť vývozných povolení.

Článok 170

Vykonávacie pravidlá

Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto oddielu, najmä:

a)

o prerozdelení vyvážateľných množstiev, ktoré neboli pridelené alebo využité;

b)

ustanovenia, ktorými sa riadia kvalitatívne a ostatné osobitné požiadavky a podmienky pre výrobky, za ktoré je možné poskytnúť vývoznú náhradu;

c)

ustanovenia na monitorovanie toho, či sa operácie, na základe ktorých vzniká nárok na vyplatenie náhrad a všetkých ostatných súm v súvislosti s vývoznými transakciami, naozaj uskutočnili a vykonali správnym spôsobom, vrátane fyzických kontrol a preskúmania dokumentov.

Komisia uskutoční všetky potrebné zmeny a doplnenia prílohy XX, pričom zohľadní kritériá uvedené v článku 8 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 3448/93.

Podrobné pravidlá uplatňovania článku 167 na výrobky uvedené v článku 162 ods. 1 písm. b) sa však prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3448/93.

Oddiel III

Správa vývozných kvót v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Článok 171

Správa colných kvót otvorených tretími krajinami

1.   Ak sa v dohode uzavretej v súlade s článkom 300 zmluvy ustanovuje úplná alebo čiastočná správa colnej kvóty otvorenej treťou krajinou pre mlieko a mliečne výrobky, Komisia prijme metódu spravovania, ktorá sa má uplatňovať, a podrobné pravidlá týkajúce sa tejto metódy.

2.   Colné kvóty uvedené v odseku 1 sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi príslušnými prevádzkovateľmi a zaručuje úplné využívanie možností dostupných na základe príslušnej kvóty, a to uplatňovaním niektorej z týchto metód, ich kombináciou alebo inou vhodnou metódou:

a)

metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada „skôr príde, skôr vybavený“);

b)

metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí (použitie „metódy simultánneho preskúmania“);

c)

metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania (použitie „metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).

Oddiel IV

Osobitné zaobchádzanie pri dovoze v tretích krajinách

Článok 172

Certifikáty pre výrobky, s ktorými sa pri dovoze v tretej krajine osobitne zaobchádza

1.   Ak sa vyvážajú výrobky, s ktorými sa v súlade s dohodami, ktoré uzavrelo Spoločenstvo v súlade s článkom 300 zmluvy, môže pri dovoze do tretej krajiny, ak sa dodržia určité podmienky, osobitne zaobchádzať, príslušné orgány členských štátov na požiadanie a po primeranej kontrole vydajú dokument osvedčujúci, že podmienky sú splnené.

2.   Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku.

Oddiel V

Osobitné ustanovenia pre živé rastliny

Článok 173

Minimálne vývozné ceny

1.   Komisia môže pre každý z produktov sektora živých rastlín, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0601 10, stanoviť každoročne jednu alebo viac minimálnych cien pre vývoz do tretích krajín v dostatočnom časovom predstihu pred trhovým obdobím.

Vývoz týchto produktov sa povolí iba za cenu, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako minimálna cena stanovená pre príslušný produkt.

2.   Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 s prihliadnutím na povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 ods. 2 zmluvy.

Oddiel VI

Pasívny zošľachťovací styk

Článok 174

Pozastavenie využívania dohôd o pasívnom zošľachťovacom styku

1.   Ak sa trh Spoločenstva dohodami o pasívnom zošľachťovacom styku naruší alebo je pravdepodobné, že sa nimi naruší, môže Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy úplne alebo čiastočne pozastaviť využívanie dohôd o pasívnom zošľachťovacom styku pre produkty zo sektorov obilnín, ryže, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a hydiny. Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej do piatich pracovných dní po prijatí žiadosti.

Takéto opatrenia, ktoré sú okamžite uplatniteľné, sa oznámia členským štátom.

Opatrenia, o ktorých rozhodla Komisia podľa prvého pododseku, môže ktorýkoľvek členský štát predložiť Rade do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa mu oznámili. Rada bezodkladne zasadne. Rada môže na základe kvalifikovanej väčšiny príslušné opatrenia zmeniť a doplniť alebo zrušiť do jedného mesiaca od dátumu predloženia opatrení Rade.

2.   V rozsahu potrebnom na riadne fungovanie SOT môže Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2 zmluvy čiastočne alebo úplne zakázať využívanie dohôd o pasívnom zošľachťovacom styku pre produkty uvedené v odseku 1.

ČASŤ IV

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

KAPITOLA I

Pravidlá uplatňované na podniky

Článok 175

Uplatňovanie článkov 81 až 86 zmluvy

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, články 81 až 86 zmluvy a ich vykonávacie ustanovenia sa s výhradou článku 176 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 zmluvy, ktoré sa týkajú výroby výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h), písm. k) a písm. m) až u) a v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia alebo obchodovania s nimi.

Článok 176

Výnimky

1.   Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 175 tohto nariadenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátnej organizácie trhu alebo sú potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy.

Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje konkrétne na dohody, rozhodnutia a postupy poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení v jednom členskom štáte, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a podľa ktorých neexistuje žiadna povinnosť účtovať rovnaké ceny, pokiaľ Komisia nezistí, že hospodárska súťaž je týmto vylúčená, alebo že ciele článku 33 zmluvy sú ohrozené.

2.   Po konzultácii s členskými štátmi a vypočutí príslušných podnikov alebo združení podnikov a všetkých ostatných fyzických alebo právnických osôb, ktoré považuje za vhodné, má Komisia výhradnú právomoc, ktorá podlieha preskúmaniu Súdneho dvora, rozhodnutím, ktoré sa musí uverejniť, stanoviť, ktoré dohody, rozhodnutia a postupy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

Komisia takéto stanovenie vykoná buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, alebo zainteresovaného podniku alebo združenia podnikov.

3.   Pri uverejnení rozhodnutia uvedeného v odseku 2 prvom pododseku sa uvedú mená zainteresovaných strán a základný obsah rozhodnutia. Zohľadní sa oprávnený záujem podnikov o ochranu ich obchodných tajomstiev.

Článok 177

Dohody a zosúladené postupy v sektore tabaku

1.   Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na dohody a zosúladené postupy uznaných medziodborových organizácií v sektore tabaku určené na plnenie cieľov uvedených v článku 123 písm. c) tohto nariadenia pod podmienkou, že:

a)

dohody a zosúladené postupy sa oznámili Komisii;

b)

Komisia v lehote troch mesiacov po prijatí všetkých požadovaných podrobností nezistila, že by tieto dohody alebo zosúladené postupy boli nezlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže Spoločenstva.

Dohody a zosúladené postupy sa nemôžu vykonávať počas tohto trojmesačného obdobia.

2.   Dohody a zosúladené postupy sa prehlásia za nezlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže Spoločenstva v týchto prípadoch:

a)

môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v akejkoľvek podobe v rámci Spoločenstva;

b)

môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;

c)

môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky sledovaných opatrením medziodborovej organizácie;

d)

majú za následok stanovenie cien a kvót, a to bez toho, aby boli dotknuté opatrenia medziodborových organizácií prijaté pri uplatňovaní osobitných ustanovení pravidiel Spoločenstva;

e)

môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže pre podstatnú časť príslušných výrobkov.

3.   Ak po uplynutí trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 písm. b) Komisia zistí, že sa podmienky na uplatňovanie tejto kapitoly nesplnili, bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 prijme rozhodnutie, v ktorom vyhlási, že článok 81 ods. 1 zmluvy sa uplatňuje na príslušnú dohodu alebo dohodnutý postup.

Uvedené rozhodnutie sa neuplatňuje skôr než v deň, keď sa oznámi príslušnej medziodborovej organizácii, ak takáto medziodborová organizácia neposkytla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku ustanovenú v odseku 1.

Článok 178

Záväzný účinok dohôd a zosúladených postupov v sektore tabaku na nečlenské subjekty

1.   Medziodborové organizácie v sektore tabaku môžu požiadať o to, aby niektoré z ich dohôd alebo zosúladených postupov boli počas obmedzenej doby záväzné pre jednotlivcov alebo skupiny v príslušnom hospodárskom sektore, ktoré nie sú členmi obchodných odborov, ktoré zastupujú, v oblastiach pôsobenia odborov.

Medziodborové organizácie musia na to, aby sa ich pravidlá mohli rozšíriť, zastupovať aspoň dve tretiny príslušnej výroby a/alebo obchodu. V prípade, že navrhované rozšírenie pravidiel má medziregionálny rozsah, medziodborové organizácie preukážu minimálnu reprezentatívnosť pre každý zo zoskupených odborov vo všetkých regiónoch, ktorých sa to týka.

2.   Pravidlá, pre ktoré sa požaduje rozšírenie ich pôsobnosti, sú v účinnosti aspoň jeden rok a týkajú sa jedného z týchto cieľov:

a)

znalosť výroby a trhu;

b)

vymedzenie minimálnych kvalít;

c)

využitie spôsobov pestovania, ktoré sú v súlade s ochranou životného prostredia;

d)

vymedzenie minimálnych noriem pre balenie a obchodnú úpravu;

e)

použitie certifikovaného osiva a monitorovanie kvality výrobkov.

3.   Rozšírenie pravidiel podlieha schváleniu Komisie.

Článok 179

Vykonávacie pravidlá v súvislosti s dohodami a zosúladenými postupmi v sektore tabaku

Komisia ustanoví podrobné pravidlá uplatňovania článkov 177 a 178 vrátane pravidiel oznamovania a uverejňovania.

KAPITOLA II

Pravidlá štátnej pomoci

Článok 180

Uplatňovanie článkov 87, 88 a 89 zmluvy

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, a najmä s výnimkou štátnej pomoci uvedenej v článku 182 tohto nariadenia, články 87, 88 a 89 zmluvy sa uplatňujú na výrobu a obchod s výrobkami uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. a) až h), písm. k) a písm. m) až u) a v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 181

Osobitné ustanovenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov

S výhradou článku 87 ods. 2 zmluvy sa zakazujú pomoci, ktorých výška je stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených v časti XVI prílohy I tohto nariadenia.

Zakazujú sa aj vnútroštátne opatrenia, ktoré povoľujú vyrovnávanie rozdielov cien výrobkov uvedených v časti XVI prílohy 1 tohto nariadenia.

Článok 182

Osobitné vnútroštátne ustanovenia

1.   Pod podmienkou, že to Komisia povolí, môžu Fínsko a Švédsko poskytovať pomoc na výrobu mäsa zo sobov a výrobkov zo sobieho mäsa a na obchodovanie s nimi (kódy KN ex 0208 a ex 0210), ak nebude mať za následok nárast tradičnej úrovne výroby.

2.   Pod podmienkou, že to Komisia povolí, môže Fínsko vzhľadom na jeho špecifické klimatické podmienky poskytovať pomoc na určité množstvo osív a na určité množstvo osív obilnín vyprodukovaných výlučne vo Fínsku.

3.   Členské štáty, ktoré znížia kvótu na cukor o viac ako 50 % kvóty na cukor stanovenej 20. februára 2006 v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006, môžu poskytovať dočasnú štátnu pomoc počas obdobia, v ktorom sa vypláca prechodná pomoc pestovateľom cukrovej repy v súlade s hlavou IV kapitolou 10f nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003. Komisia na základe žiadosti zo strany ktoréhokoľvek príslušného členského štátu rozhodne o celkovej výške štátnej pomoci, ktorá je k dispozícii pre toto opatrenie.

Dočasná pomoc uvedená v prvom pododseku v prípade Talianska nepresiahne celkovú výšku 11 EUR na hospodársky rok na tonu cukrovej repy, ktorá sa poskytne pestovateľom cukrovej repy a na prepravu cukrovej repy.

Fínsko môže pestovateľom cukrovej repy poskytnúť pomoc vo výške do 350 EUR na hektár na hospodársky rok.

Príslušné členské štáty do 30 dní od konca každého hospodárskeho roka oznámia Komisii výšku štátnej pomoci, ktorú v danom hospodárskom roku skutočne poskytli.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 88 ods. 1 a článku 88 ods. 3 prvej vety zmluvy, môže Nemecko do 31. decembra 2010 v rámci nemeckého monopolu na alkohol poskytovať pomoc na výrobky uvedené týmto monopolom na trh po ďalšej transformácii, ako sú napríklad etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu uvedený v prílohe I k zmluve. Celková výška pomoci neprekročí 110 miliónov EUR na rok.

Nemecko každý rok do 30. júna predloží Komisii správu o fungovaní tohto systému.

ČASŤ V

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE JEDNOTILIVÉ SEKTORY

Článok 183

Poplatok za podporu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 87, 88 a 89 zmluvy, ako sa ustanovuje v článku 180 tohto nariadenia, môže členský štát s cieľom financovania opatrení na podporu spotreby v Spoločenstve, na rozširovanie trhov s mliekom a mliečnymi výrobkami a na zlepšovanie kvality uložiť svojim výrobcom mlieka poplatok za podporu v závislosti od množstva mlieka alebo ekvivalentu mlieka uvedeného na trh.

Článok 184

Predkladanie správ o určitých sektoroch

Komisia predloží správu:

1.

o sektore sušeného krmiva Rade do 30. septembra 2008, a to na základe hodnotenia ustanovení uvedených v tomto nariadení; správa sa týka najmä rozvoja oblastí so strukovinovým a iným zeleným krmivom, výroby sušeného krmiva a dosiahnutých úspor fosílnych palív. V prípade potreby sa k správe pripoja príslušné návrhy;

2.

o vykonávaní opatrení týkajúcich sa včelárskeho sektora stanovených v časti II hlave I kapitole IV oddiele VI Európskemu parlamentu a Rade každé tri roky a prvýkrát do 31. decembra 2010;

3.

o uplatňovaní výnimky ustanovenej v článku 182 ods. 4 v súvislosti s nemeckým monopolom na alkohol vrátane zhodnotenia pomoci poskytnutej v rámci uvedeného monopolu spolu s príslušnými návrhmi Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009.

Článok 185

Registrácia zmlúv v sektore chmeľu

1.   Každú zmluvu o dodávke chmeľu vypestovaného v Spoločenstve uzavretú medzi výrobcom alebo organizáciou výrobcov na jednej strane a kupujúcim na strane druhej zaregistrujú orgány, ktoré na tento účel určí každý príslušný producentský členský štát.

2.   Zmluvy o dodávkach určitých množstiev za dohodnuté ceny po určitú dobu, ktorá zahŕňa jeden alebo viacero zberov úrody, uzavreté pred 1. augustom roku prvého príslušného zberu úrody, sa nazývajú „zmluvy uzavreté vopred“. Tieto zmluvy sa registrujú oddelene.

3.   Údaje, na ktorých sa registrácia zakladá, sa môžu použiť výhradne na účely tohto nariadenia.

4.   Komisia stanoví podrobné pravidlá registrácie zmlúv na dodávku chmeľu.

Článok 186

Narušenia týkajúce sa cien na vnútornom trhu

Komisia môže prijať potrebné opatrenia v prípade týchto situácií, ak tieto situácie budú pravdepodobne pretrvávať, čím dôjde k narušeniu trhov alebo narušenie trhov bude hroziť:

a)

pokiaľ ide o výrobky sektora cukru, chmeľu, hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa, ak ceny ktoréhokoľvek z týchto výrobkov na trhu Spoločenstva výrazne vzrastú alebo klesnú;

b)

pokiaľ ide o výrobky sektora bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa a pokiaľ ide o olivový olej, ak ceny ktoréhokoľvek z týchto výrobkov na trhu Spoločenstva výrazne vzrastú.

Článok 187

Narušenia spôsobené cenovými ponukami alebo cenami na svetovom trhu

Ak, pokiaľ ide o výrobky sektora obilnín, ryže, cukru a mlieka a mliečnych výrobkov, cenové ponuky alebo ceny na svetovom trhu s jedným alebo viacerými výrobkami dosiahnu úroveň, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší, dostupnosť dodávok na trhu Spoločenstva, a ak táto situácia bude pravdepodobne pretrvávať alebo sa zhorší, Komisia môže pre príslušný sektor prijať potrebné opatrenia. Môže konkrétne úplne alebo čiastočne pozastaviť dovozné clá pre určité množstvá.

Článok 188

Podmienky opatrení, ktoré sa majú uplatňovať v prípade narušení, a vykonávacie pravidlá

1.   Opatrenia ustanovené v článkoch 186 a 187 možno prijať:

a)

pod podmienkou, že všetky ostatné opatrenia, ktoré je možné použiť na základe tohto nariadenia, sa zdajú nedostatočné;

b)

so zreteľom na povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 ods. 2 zmluvy.

2.   Komisia môže prijať podrobné pravidlá uplatňovania článkov 186 a 187.

Článok 189

Oznámenia v sektore etylalkoholu

1.   Pokiaľ ide o výrobky sektora etylalkoholu, členské štáty oznámia Komisii tieto informácie:

a)

výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu vyjadrenú v hektolitroch čistého alkoholu, rozpísanú podľa použitých produktov na výrobu alkoholu;

b)

predaný objem etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu vyjadrený v hektolitroch čistého alkoholu, rozpísaný podľa sektorov jeho určenia;

c)

zásoby etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, ktoré boli v členskom štáte k dispozícií na konci predchádzajúceho roku;

d)

predpokladaná výroba na aktuálny rok.

Pravidlá oznamovania týchto informácií a najmä frekvenciu oznamovania a vymedzenie sektorov určenia prijme Komisia.

2.   Na základe informácií uvedených v odseku 1 a akýchkoľvek iných dostupných informácií Komisia bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 vypracuje bilanciu Spoločenstva pre trh s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu za predchádzajúci rok a odhad bilancie na aktuálny rok.

Bilancia Spoločenstva obsahuje aj informácie o etylalkohole nepoľnohospodárskeho pôvodu. Presný obsah a prostriedky zberu týchto informácií stanoví Komisia.

Na účely tohto odseku „etylalkohol nepoľnohospodárskeho pôvodu“ sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 2207, 2208 90 91 a 2208 90 99 a ktoré sa nezískavajú z osobitného poľnohospodárskeho produktu uvedeného v prílohe I k zmluve.

3.   Komisia oznámi členským štátom bilancie uvedené v odseku 2.

ČASŤ VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 190

Finančné ustanovenia

Na výdavky, ktoré členským štátom vzniknú pri plnení si povinností podľa tohto nariadenia, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1290/2005 a ustanovenia prijaté na jeho vykonávanie.

Článok 191

Stav núdze

Komisia prijme opatrenia, ktoré sú v stave núdze nevyhnutné a odôvodnené na vyriešenie osobitných praktických problémov.

Takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom rozsahu a len na striktne nevyhnutné časové obdobie.

Článok 192

Výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou

1.   Členské štáty a Komisia si vzájomne poskytujú informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia alebo na monitorovanie a analýzu trhu a na plnenie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa výrobkov uvedených v článku 1.

2.   Komisia prijme podrobné pravidlá na určenie toho, aké informácie sú potrebné na uplatňovanie odseku 1, ako aj pravidlá týkajúce sa ich formy, obsahu, načasovania, termínov a dohôd o zasielaní alebo sprístupnení informácií a dokumentov.

Článok 193

Doložka o obchádzaní

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, na základe tohto nariadenia nemožno poskytnúť žiadne výhody v prospech fyzických alebo právnických osôb, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi tohto nariadenia umelo vytvorili podmienky požadované na získanie takýchto výhod.

Článok 194

Kontroly a administratívne opatrenia a administratívne sankcie a podávanie správ o nich

Komisia určí:

a)

pravidlá týkajúce sa administratívnych a fyzických kontrol, ktoré majú členské štáty vykonávať so zreteľom na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia;

b)

systém uplatňovania administratívnych opatrení a administratívnych sankcií, ak sa zistí, že sa neplní akákoľvek z povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia;

c)

pravidlá týkajúce sa vymáhania neprávom vyplatených súm vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia;

d)

pravidlá podávania správ o vykonávaných kontrolách a ich výsledkoch.

Administratívne sankcie uvedené v písmene b) sú odstupňované podľa závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného neplnenia povinností.

ČASŤ VII

VYKONÁVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ PRAVIDLÁ

KAPITOLA I

Vykonávacie ustanovenia

Článok 195

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 až 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 196

Organizácia výboru

Organizácia zasadnutí výboru uvedeného v článku 195 zohľadňuje najmä rozsah jeho zodpovedností, osobitosti témy, ktorá sa má preberať, a potrebu zapojiť príslušné odborné znalosti.

KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 197

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1493/1999

Články 74 až 76 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa vypúšťajú.

Článok 198

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2200/96

Články 46 a 47 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa vypúšťajú.

Článok 199

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2201/96

Články 29 a 30 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa vypúšťajú.

Článok 200

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1184/2006

Nariadenie (ES) č. 1184/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na výrobu niektorých poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré sa majú uplatniť, pokiaľ ide o uplatniteľnosť článkov 81 až 86 a niektorých ustanovení článku 88 zmluvy v súvislosti s výrobou výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve alebo obchodovaním s nimi, s výnimkou výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h), písm. k) a písm. m) až u) a v článku 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (69).

Článok 1a

Články 81 až 86 zmluvy a ustanovenia na ich vykonávanie sa s výhradou článku 2 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 zmluvy, ktoré sa týkajú výroby výrobkov uvedených v článku 1 alebo obchodovania s nimi.

3.

Článok 2 ods. 1 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„1.   Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na tie dohody a postupy uvedené v článku 1a tohto nariadenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátnej organizácie trhu alebo sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy.“

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Článok 88 ods. 1 a prvá veta článku 88 ods. 3 zmluvy sa uplatňujú na pomoc, ktorá sa poskytuje na výrobu výrobkov uvedených v článku 1 alebo obchodovanie s nimi.“

Článok 201

Zrušenia

1.   S výhradou odseku 3 sa zrušujú tieto nariadenia:

a)

nariadenia (EHS) č. 234/68, (EHS) č. 827/68, (EHS) č. 2517/69, (EHS) č. 2728/75, (EHS) č. 1055/77, (EHS) č. 2931/79, (EHS) č. 1358/80, (EHS) č. 3730/87, (EHS) č. 4088/87, (EHS) č. 404/93, (ES) č. 670/2003 a (ES) č. 797/2004 s účinnosťou od 1. januára 2008;

b)

nariadenia (EHS) č. 707/76, (ES) č. 1786/2003, (ES) č. 1788/2003 a (ES) č. 1544/2006 s účinnosťou od 1. apríla 2008;

c)

nariadenia (EHS) č. 315/68, (EHS) č. 316/68, (EHS) č. 2729/75, (EHS) č. 2759/75, (EHS) č. 2763/75, (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75, (EHS) č. 2782/75, (EHS) č. 1898/87, (EHS) č. 1906/90, (EHS) č. 2204/90, (EHS) č. 2075/92, (EHS) č. 2077/92, (EHS) č. 2991/94, (ES) č. 2597/97, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1255/1999, (ES) č. 2250/1999, (ES) č. 1673/2000, (ES) č. 2529/2001, (ES) č. 1784/2003, (ES) č. 865/2004 a (ES) č. 1947/2005, (ES) č. 1952/2005 a (ES) č. 1028/2006 s účinnosťou od 1. júla 2008;

d)

nariadenie (ES) č. 1785/2003 s účinnosťou od 1. septembra 2008;

e)

nariadenie (ES) č. 318/2006 s účinnosťou od 1. októbra 2008;

f)

nariadenia (EHS) č. 3220/84, (EHS) č. 386/90, (EHS) č. 1186/90, (EHS) č. 2137/92 a (ES) č. 1183/2006 s účinnosťou od 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie 74/583/EHS sa zrušuje od 1. januára 2008.

3.   Zrušenie nariadení uvedených v odseku 1 sa koná bez toho, aby boli dotknuté:

a)

zachovanie platnosti aktov Spoločenstva prijatých na základe uvedených nariadení a

b)

pokračujúca platnosť zmien a doplnení, ktorými tieto nariadenia menili a dopĺňali iné akty Spoločenstva, ktoré nie sú týmto nariadením zrušené.

Článok 202

Vytvorenie odkazov

Odkazy na ustanovenia a nariadenia zmenené a doplnené alebo zrušené článkami 197 až 201 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XXII.

Článok 203

Prechodné pravidlá

Komisia môže prijať opatrenia požadované na uľahčenie prechodu od ustanovení nariadení, ktoré sa menia a dopĺňajú alebo zrušujú na základe článkov 197 až 201, k ustanoveniam tohto nariadenia.

Článok 204

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Uplatňuje sa však:

a)

od 1. júla 2008, pokiaľ ide o sektory obilnín, osív, chmeľu, olivového oleja a stolových olív, ľanu a konopy, surového tabaku, hovädzieho mäsa, teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho mäsa a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa;

b)

od 1. septembra 2008, pokiaľ ide o sektor ryže;

c)

od 1. októbra 2008, pokiaľ ide o sektor cukru, s výnimkou článku 59, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2008;

d)

od 1. apríla 2008, pokiaľ ide o sektory sušeného krmiva a priadky morušovej;

e)

od 1. augusta 2008, pokiaľ ide o sektor vína, ako aj článok 197;

f)

od 1. júla 2008, pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, s výnimkou ustanovení časti II hlavy I kapitoly III;

g)

od 1. apríla 2008, pokiaľ ide o systém obmedzenia výroby mlieka ustanovený v časti II hlave III kapitole III;

h)

od 1. januára 2009, pokiaľ ide o stupnicu Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel uvedenú v článku 42 ods. 1.

Články 27, 39 a 172 sa uplatňujú od 1. januára 2008 a články 149 až 152 od 1. júla 2008 na všetky dotknuté výrobky.

3.   Pokiaľ ide o sektor cukru, ustanovenia časti II hlavy I sa na cukor uplatňujú do konca hospodárskeho roku 2014/2015.

4.   Ustanovenia týkajúce sa systému obmedzenia výroby mlieka ustanoveného v časti II hlave I kapitole III sa v súlade s článkom 66 uplatňujú do 31. marca 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 22. októbra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko z 24. mája 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 55, 2.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(4)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(5)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006.

(7)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1679/2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(9)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1182/2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1182/2007.

(11)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005.

(12)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10 2007, s. 3).

(13)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(14)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1).

(15)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005.

(16)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(17)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(18)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 456/2006 (Ú. v. EÚ L 82, 21.3.2006, s. 1).

(19)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97.

(20)  Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1247/2007 (Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 1).

(21)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(23)  Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2003, s. 6.

(24)  Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 1.

(25)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 552/2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007, s. 10).

(27)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(28)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1.

(29)  Ú. v. ES L 119, 11.5.1990, s. 32. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

(30)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(31)  Ú. v. ES L 214, 30.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(32)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1186/2007 (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2007, s. 22).

(33)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1261/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 8).

(34)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

(35)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

(36)  Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1153/2007 (Ú. v. ES L 258, 4.10.2007, s. 6).

(37)  Ú. v. ES L 316, 9.12.1994, s. 2.

(38)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 1.

(39)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1029/2006 (Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 6).

(40)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(41)  Ú. v. ES L 201, 31.7.1990, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2583/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 6).

(42)  Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

(43)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 7.

(44)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(45)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 19.

(46)  Ú. v. ES L 84, 31.3.1976, s. 1.

(47)  Ú. v. ES L 128, 24.5.1977, s. 1.

(48)  Ú. v. ES L 334, 28.12.1979, s. 8.

(49)  Ú. v. ES L 42, 16.2.1990, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 163/94 (Ú. v. ES L 24, 29.1.1994, s. 2).

(50)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 80.

(51)  Ú. v. ES L 275, 26.10.1999, s. 4.

(52)  Ú. v. ES L 71, 21.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 4112/88 (Ú. v. ES L 361, 29.12.1988, s. 7).

(53)  Ú. v. ES L 71, 21.3.1968, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 309/79 (Ú. v. ES L 42, 17.2.1979, s. 21).

(54)  Ú. v. ES L 318, 18.12.1969, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1153/78 (Ú. v. ES L 144, 31.5.1978, s. 4).

(55)  Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 17.

(56)  Ú. v. ES L 140, 5.6.1980, s. 4.

(57)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(58)  Ú. v. ES L 317, 27.11.1974, s. 21.

(59)  Ú. v. ES L 197, 30.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2007 (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2007, s. 1).

(60)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(61)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27.

(62)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(63)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 733/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 1).

(64)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 1.

(65)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

(66)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 89.

(67)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53.

(68)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(69)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 1

Časť I: Obilniny

Pokiaľ ide o obilniny, toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0709 90 60

Kukurica cukrová, čerstvá alebo chladená

0712 90 19

Sušená kukurica cukrová, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, iná ako hybridná cukrová kukurica určená na siatie

1001 90 91

Mäkká pšenica a súraž

1001 90 99

Špaldová pšenica, mäkká pšenica a súraž, iné ako na siatie

1002 00 00

Raž

1003 00

Jačmeň

1004 00

Ovos

1005 10 90

Semeno kukurice inej ako hybridnej

1005 90 00

Zrnová kukurica iná ako osivo

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy na siatie

1008

Semená pohánky, prosa a semenca (Phalaris canatiensis); ostatné obilniny

b)

1001 10

Tvrdá pšenica

c)

1101 00 00

Múka z pšenice alebo súraže

1102 10 00

Ražná múka

1103 11

Krúpy a krúpky z pšenice

1107

Slad, tiež pražený

d)

0714

Maniok, maranta trstinová, salep, topinambury, sladké zemiaky a podobná koreňová a hľuzová zelenina s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, zmrazené alebo sušené, tiež krájané na plátky alebo v podobe peliet; dužina sága

 

ex 1102

Obilná múka z iných druhov obilnín ako je pšenica a súraž:

 

1102 20

Kukuričná múka

 

1102 90

Ostatné:

 

1102 90 10

– –

Jačmenná múka

 

1102 90 30

– –

Ovsená múka

 

1102 90 90

– –

Ostatné

 

ex 1103

Obilná krupica, krupička a pelety, s výnimkou krupice a krupičky z pšenice (podpoložky 1103 11), krúpov a krúpkov z ryže (podpoložky 1103 19 50) a peliet z ryže (podpoložky 1103 20 50)

 

ex 1104

Obilné zrná inak spracované (napr. šúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, krájané na plátky alebo šrotované), s výnimkou ryže položky 1006 a ryžových vločiek podpoložky 1104 19 91; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

 

1106 20

Múka, krupica a prášok zo sága a z koreňov alebo hľúz položky 0714

 

ex 1108

Škroby; inulín:

Škroby:

 

1108 11 00

– –

Pšeničný škrob

 

1108 12 00

– –

Kukuričný škrob

 

1108 13 00

– –

Zemiakový škrob

 

1108 14 00

– –

Maniokový škrob (kasava)

 

ex 1108 19

– –

Ostatné škroby:

 

1108 19 90

– – –

Ostatné

 

1109 00 00

Pšeničný lepok, aj sušený

 

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy bez prídavných aróm alebo farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

ex 1702 30

Glukóza a glukózový sirup neobsahujúci fruktózu alebo s obsahom fruktózy v sušine menej ako 20 hmotnostných percent:

– –

Ostatné:

– – –

Ostatné:

 

1702 30 91

– – – –

V podobe bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerovaného

 

1702 30 99

– – – –

Ostatné

 

ex 1702 40

Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v sušine aspoň 20 hmotnostných %, ale menej ako 50 hmotnostných % fruktózy, neobsahujúce invertný cukor

 

1702 40 90

– –

Ostatné

 

ex 1702 90

Ostatné, vrátane invertného cukru a iných zmesí cukru a tekutého cukru s obsahom fruktózy v sušine 50 hmotnostných %:

 

1702 90 50

– –

Maltodextrín a maltodextrínový sirup

– –

Karamel:

– – –

Ostatné:

 

1702 90 75

– – – –

V podobe prášku, tiež aglomerované

 

1702 90 79

– – – –

Ostatné

 

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

ex 2106 90

Ostatné

– –

Aromatizované alebo farbené tekuté cukry:

– – –

Ostatné

 

2106 90 55

– – – –

Glukózový sirup a maltodextrínový sirup

 

ex 2302

Otruby, plevy a ostatné zvyšky, tiež v podobe peliet, získané pri preosievaní, mletí alebo inom spracovaní obilnín

 

ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, vylúhované repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarské kaly, destilačné výpalky a odpady, tiež v podobe peliet:

 

2303 10

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

 

2303 30 00

Pivovarské kaly, destilačné výpalky a odpad

 

ex 2306

Výlisky a ostatné tuhé zvyšky, tiež rozdrvené alebo v podobe peliet, vznikajúce pri extrahovaní rastlinných tukov a olejov, iné ako pod položkami 2304 a 2305:

Ostatné

 

2306 90 05

– –

Z kukuričných klíčkov

 

ex 2308

Rastlinné materiály a odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež v podobe peliet, z rastlinných druhov používaných na výživu zvierat, inde nešpecifikované a nezahrnuté:

 

2308 00 40

Žalude a gaštany z pagaštanu konského; ovocné výlisky iné ako hroznové

 

2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

 

ex 2309 10

Krmivo pre psy a mačky, ktoré je v balení na predaj v malom:

 

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– –

Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup patriace pod podpoložky 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky (1), s výnimkou prípravkov a krmív s obsahom mliečnych výrobkov najmenej 50 hmotnostných %

 

ex 2309 90

Ostatné:

 

2309 90 20

Produkty uvedené v doplňujúcej poznámke 5 ku kapitole 23 kombinovanej nomenklatúry

Ostatné, vrátane premixov:

 

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– –

Ostatné, obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55, alebo mliečne výrobky (1), s výnimkou prípravkov a krmív obsahujúcich najmenej 50 hmotnostných % mliečnych výrobkov

Časť II: Ryža

Pokiaľ ide o ryžu, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

1006 10 21 až

1006 10 98

Ryža v plevách (nelúpaná alebo surová) iná ako na siatie

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

b)

1006 40 00

Zlomková ryža

c)

1102 90 50

Ryžová múka

1103 19 50

Ryžové krúpy a krúpky

1103 20 50

Ryžové pelety

1104 19 91

Ryžové vločky

ex 1104 19 99

Drvená ryža

1108 19 10

Ryžový škrob

Časť III: Cukor

Pokiaľ ide o cukor, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

1212 91

Cukrová repa

1212 99 20

Cukrová trstina

b)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave

c)

1702 20

Javorový cukor a javorový sirup

1702 60 95 a

1702 90 99

Ostatné cukry v pevnom stave a cukrové sirupy, neobsahujúce prídavné aromatické látky a farbivá, ale nepatrí sem laktóza, glukóza, maltodextrín a izoglukóza

1702 90 60

Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom

1702 90 71

Karamel s obsahom sacharózy v sušine najmenej 50 hmotnostných %

2106 90 59

Aromatizované alebo prifarbované cukrové sirupy, iné ako izoglukóza, laktóza, glukóza a maltodextrínové sirupy

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Izoglukóza

e)

1702 60 80

1702 90 80

Inulínový sirup

f)

1703

Melasa získaná po extrakcii alebo rafinácii cukru

g)

2106 90 30

Aromatizované alebo prifarbované izoglukózové sirupy

h)

2303 20

Repné rezky, bagasa a ostatný cukrovarský odpad

Časť IV: Sušené krmivo

Pokiaľ ide o sušené krmivo, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

ex 1214 10 00

Múka a pelety z lucerny umelo sušenej teplom

Múka a pelety z lucerny inak sušenej a mletej

ex 1214 90 90

Lucerna siata, vičenec vikolistý, ďatelina, vlčí bôb, vika a podobné objemové krmivá, umelo sušené teplom, s výnimkou sena, kŕmneho kelu a produktov obsahujúcich seno

Lucerna siata, vičenec vikolistý, ďatelina, vlčí bôb, vika, komonica, hrachor siaty a ľadenec rožkatý, sušené iným spôsobom a drvené

b)

ex 2309 90 99

Bielkovinové koncentráty získané z lucernovej šťavy a trávovej šťavy

Dehydrované produkty získané výlučne z pevných zvyškov a šťavy, ktoré vznikli prípravou uvedených koncentrátov

Časť V: Osivá

Pokiaľ ide o osivá, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

0712 90 11

Hybridy kukurice siatej cukrovej:

na siatie

0713 10 10

Hrach siaty (Pisum sativum):

na siatie

ex 0713 20 00

Cícer baraní:

na siatie

ex 0713 31 00

Fazuľa odrôd Vigna mungo (L.) Hepper alebo Vigna radiata (L.) Wilczek:

na siatie

ex 0713 32 00

Malá červená fazuľa adzuki (Phaseolus alebo Vigna angularis):

na siatie

0713 33 10

Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris):

na siatie

ex 0713 39 00

Ostatná fazuľa:

na siatie

ex 0713 40 00

Šošovica:

na siatie

ex 0713 50 00

Bôb obyčajný (Vicia faba var. major) a konský bôb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

na siatie

ex 0713 90 00

Ostatné sušené strukoviny:

na siatie

1001 90 10

Pšenica špaldová:

na siatie

ex 1005 10

Osivo hybridnej kukurice

1006 10 10

Ryža so šupkou (nelúpaná alebo neopracovaná):

na siatie

1007 00 10

Hybridy ciroku na zrno:

na siatie

1201 00 10

Sója, tiež lámaná:

na siatie

1202 10 10

Arašidy nelúpané, nepražené ani inak tepelne neupravené:

na siatie

1204 00 10

Ľanové semeno, tiež lámané:

na siatie

1205 10 10 a

ex 1205 90 00

Semeno repky olejnej, tiež lámané, na siatie

Ostatné

1206 00 10

Slnečnicové semená, tiež lámané:

na siatie

ex 1207

Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež lámané:

na siatie

1209

Semená, plody a spóry používaných druhov:

na siatie

Časť VI: Chmeľ

1.

Pokiaľ ide o chmeľ, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

1210

Chmeľové šištice, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, práškové alebo v podobe peliet; lupulín

2.

Pravidlá tohto nariadenia týkajúce sa uvádzania na trh a obchodovania s tretími krajinami sa vzťahujú aj na tieto výrobky:

Kód KN

Opis

1302 13 00

Rastlinné šťavy a výťažky z chmeľu

Časť VII: Olivový olej a stolové olivy

Pokiaľ ide o olivový olej a stolové olivy, toto nariadenie sa vzťahuje produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinovaný, ale chemicky neupravený

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi a frakciami položky 1509

b)

0709 90 31

Olivy, čerstvé alebo chladené, na použitie odlišné od výroby oleja

0709 90 39

Ostatné olivy, čerstvé alebo chladené

0710 80 10

Olivy (tiež varené v pare alebo vo vode), zmrazené

0711 20

Olivy dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v danom stave nevhodné na priamu spotrebu

ex 0712 90 90

Olivy sušené, celé, krájané, krájané na plátky, lámané alebo v prášku, ale ďalej neupravované

2001 90 65

Olivy pripravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou

ex 2004 90 30

Olivy pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou, zmrazené

2005 70

Olivy pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou, nezmrazené

c)

1522 00 31

1522 00 39

Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych či rastlinných voskov, obsahujúce olej s vlastnosťami olivového oleja

2306 90 11

2306 90 19

Pokrutiny a ostatné zvyšky po extrakcii olivového oleja

Časť VIII: Ľan a konopa pestované na vlákno

Pokiaľ ide o ľan a konopu, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

5301

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nie spriadaný; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5302

Konopa (Cannabis sativa L.) surová alebo spracovaná, ale nespriadaná; kúdeľ a odpad z konopy (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

Časť IX: Ovocie a zelenina

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0704

Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvé alebo chladené

0705

Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

0706

Mrkva, kvaka, šalátová cvikla, kozia brada pórolistá, zeler, reďkev a podobná jedlá koreňová zelenina, čerstvé alebo chladené

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky na nakladanie, čerstvé alebo chladené

0708

Struková zelenina, lúpaná alebo nelúpaná, čerstvá alebo chladená

ex 0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená, s výnimkou zeleniny podpoložiek 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 a 0709 90 60

ex 0802

Ostatné škrupinové ovocie, čerstvé alebo sušené, tiež zbavené škrupín alebo šupky, s výnimkou arekových (alebo betelových) orieškov a kolových orieškov podpoložky 0802 90 20

0803 00 11

Čerstvé plantajny

ex 0803 00 90

Sušené plantajny

0804 20 10

Figy, čerstvé

0804 30 00

Ananásy

0804 40 00

Avokáda

0804 50 00

Guajavy, mangá a mangostány

0805

Citrusové plody, čerstvé alebo sušené

0806 10 10

Čerstvé stolové hrozno

0807

Melóny (vrátane dyne červenej) a papáje, čerstvé

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

0809

Marhule, čerešne a višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé

0810

Ostatné ovocie, čerstvé

0813 50 31

0813 50 39

Zmesi pozostávajúce výlučne zo sušených orechov položiek 0801 a 0802

0910 20

Šafran

ex 0910 99

Tymian, čerstvý alebo chladený

ex 1211 90 85

Bazalka, melisa, mäta, origanum vulgare (oregano/divý majorán), rozmarín, šalvia, čerstvé alebo chladené

1212 99 30

Svätojánsky chlieb alebo karob

Časť X: Produkty zo spracovaného ovocia a zeleniny

Pokiaľ ide o spracované ovocie a zeleninu, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

ex 0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode) zmrazená, s výnimkou kukurice cukrovej podpoložky 0710 40 00, olív podpoložky 0710 80 10 a plodov rodu Capsicum alebo Pimenta podpoložky 0710 80 59

 

ex 0711

Zelenina, dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírovej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v danom stave nevhodná na priamu spotrebu, s výnimkou olív podpoložky 0711 20, plodov rodu Capsicum alebo Pimenta podpoložky 0710 90 10 a kukurice cukrovej podpoložky 0711 90 30

 

ex 0712

Sušená zelenina, vcelku, krájaná, krájaná na plátky, lámaná alebo v prášku, ďalej však neupravená, s výnimkou dehydrovaných zemiakov umelo sušených teplom a nevhodných na ľudskú spotrebu, patriacich do podpoložky ex 0712 90 05, kukurice cukrovej patriacej do podpoložiek ex 0712 90 11 a 0712 90 19 a olív patriacich do podpoložky ex 0712 90 90

 

0804 20 90

Sušené figy

 

0806 20

Sušené hrozno

 

ex 0811

Ovocie a orechy, tiež varené v pare alebo vo vode, zmrazené, neobsahujúce pridaný cukor a ostatné sladidlá, s výnimkou zmrazených banánov podpoložky ex 0811 90 95

 

ex 0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírovej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale nevhodné v danom stave na priamu spotrebu, s výnimkou banánov dočasne konzervovaných patriacich do podpoložky ex 0812 90 98

 

ex 0813

Ovocie, sušené, iné ako ovocie uvedené v položkách 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly, s výnimkou zmesí pozostávajúcich výlučne z orechov položiek 0801 a 0802 patriacich do podpoložiek 0813 50 31 a 0813 50 39

 

0814 00 00

Kôra citrusového ovocia alebo melónov (vrátane dýň červených), čerstvá, zmrazená, sušená alebo dočasne konzervovaná v slanom náleve, v sírovej vode alebo iných konzervačných roztokoch

 

0904 20 10

Sušená sladká paprika, nedrvená ani nemletá

b)

ex 0811

Ovocie a orechy, tiež varené v pare alebo vo vode, zmrazené, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

 

ex 1302 20

Pektínové látky a pektináty

 

ex 2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou, s výnimkou:

plodov rodu Capsicum, iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2001 90 20

kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2001 90 30

jamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 hmotnostných % škrobu podpoložky 2001 90 40

palmových jadier podpoložky 2001 90 60

olív podpoložky 2001 90 65

listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2001 90 99

 

2002

Rajčiaky, pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou

 

2003

Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou

 

ex 2004

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako octom alebo kyselinou octovou, zmrazená, iná ako produkty položky 2006, s výnimkou kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky ex 2004 90 10, olív podpoložky ex 2004 90 30 zemiakov pripravených alebo konzervovaných v podobe múčky, kŕmnej múčky alebo vločiek podpoložky 2004 10 91

 

ex 2005

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako octom alebo kyselinou octovou, nie zmrazená, iná ako produkty položky 2006 s výnimkou olív podpoložky 2005 70, kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2005 80 00 a plodov rodu Capsicum, iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2005 99 10 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných v podobe múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2005 20 10

 

ex 2006 00

Ovocie, orechy, šupka z ovocia a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčané, glazované alebo kandizované), s výnimkou banánov konzervovaných cukrom patriacich do položiek ex 2006 00 38 a ex 2006 00 99

 

ex 2007

Džemy, ovocné rôsoly, marmelády, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, ktoré sú varenými prípravkami, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, s výnimkou:

homogenizovaných prípravkov z banánov podpoložky ex 2007 10

džemov, rôsolov, marmelád, pyré alebo pást z banánov podpoložiek ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 a ex 2007 99 98

 

ex 2008

Ovocie, orechy a ďalšie jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s pridaným cukrom alebo iným sladidlom alebo liehom, ktoré nie sú špecifikované a zaradené inde, s výnimkou:

arašidového krému podpoložky 2008 11 10

palmových jadier podpoložky 2008 91 00

kukurice podpoložky 2008 99 85

jamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín, obsahujúcich aspoň 5 % hmotnostných škrobu, podpoložky 2008 99 91

listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2008 99 99

zmesí banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 a ex 2008 92 98

banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 a ex 2008 99 99

 

ex 2009

Ovocné šťavy (s výnimkou hroznovej šťavy a hroznového muštu podpoložiek 2009 61 a 2009 69 a banánovej šťavy podpoložky ex 2009 80) a zeleninové šťavy, nekvasené a neobsahujúce pridaný lieh, tiež s pridaným cukrom alebo iným sladidlom

Časť XI: Banány

Pokiaľ ide o banány, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kódy KN

Opis

0803 00 19

Čerstvé banány, s výnimkou plantajnov

ex 0803 00 90

Sušené banány, s výnimkou plantajnov

ex 0812 90 98

Banány dočasne konzervované

ex 0813 50 99

Zmesi obsahujúce sušené banány

1106 30 10

Múka, krupica a prášok zo sušených banánov

ex 2006 00 99

Banány konzervované cukrom

ex 2007 10 99

Homogenizované prípravky z banánov

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Džemy, rôsoly, marmelády, pyré a pasty z banánov

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Zmesi obsahujúce inak pripravené alebo konzervované banány, neobsahujúce pridaný lieh

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banány inak pripravené alebo konzervované

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Banánová šťava

Časť XII: Víno

Pokiaľ ide o víno, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

2009 61

2009 69

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Ostatné hroznové mušty, iné ako sú mušty fermentované alebo s fermentáciou inhibovanou inak ako pridaním alkoholu

b)

ex 2204

Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako v položke 2009, s výnimkou ostatného hroznového muštu podpoložiek 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 a 2204 30 98

c)

0806 10 90

Čerstvé hrozno iné ako stolové hrozno

2209 00 11

2209 00 19

Vínny ocot

d)

2206 00 10

Matolinové víno

2307 00 11

2307 00 19

Vínny kal

2308 00 11

2308 00 19

Hroznové výlisky

Časť XIII: Živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie

Pokiaľ ide o živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie, toto nariadenie sa vzťahuje na všetky produkty uvedené v kapitole 6 kombinovanej nomenklatúry.

Časť XIV: Surový tabak

Pokiaľ ide o surový tabak, toto nariadenie sa vzťahuje na surový alebo nespracovaný tabak a tabakový odpad patriaci do položky 2401 kombinovanej nomenklatúry.

Časť XV: Hovädzie a teľacie mäso

Pokiaľ ide o hovädzie a teľacie mäso, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0102 90 05 až

0102 90 79

Živé zvieratá domácich druhov hovädzieho dobytka, iné ako čistokrvné plemenné zvieratá

0201

Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

0202

Hovädzie mäso, zmrazené

0206 10 95

Hrubý bránicový sval a tenký bránicový sval, čerstvý alebo chladený

0206 29 91

Hrubý bránicový sval a tenký bránicový sval, zmrazený

0210 20

Hovädzie mäso, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

0210 99 51

Hrubý bránicový sval a tenký bránicový sval, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0210 99 90

Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

1602 50 10

Ostatné pripravené alebo konzervované hovädzie mäso alebo vedľajšie jatočné produkty, tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a surového mäsa a drobov

1602 90 61

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso obsahujúce hovädzie mäso alebo droby, tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a surového mäsa a drobov

b)

0102 10

Živé zvieratá čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka

0206 10 91

0206 10 99

Jedlé hovädzie droby s výnimkou hrubého a tenkého bránicového svalu, čerstvé alebo chladené, neurčené na výrobu farmaceutických výrobkov

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Jedlé hovädzie droby s výnimkou hrubého a tenkého bránicového svalu, zmrazené, neurčené na výrobu farmaceutických výrobkov

0210 99 59

Jedlé hovädzie droby nasolené, v slanom náleve, sušené alebo údené, s výnimkou hrubého a tenkého bránicového svalu

ex 1502 00 90

Tuk z hovädzieho dobytka iný ako tuk v položke 1503

1602 50 31 až

1602 50 80

Ostatné upravené alebo konzervované hovädzie mäso alebo droby, iné ako tepelne neupravené mäso alebo droby a zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov s tepelne neupraveným mäsom alebo drobmi

1602 90 69

Ostatné upravené alebo konzervované mäso obsahujúce hovädzie mäso alebo droby, iné ako tepelne neupravené, a zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov s tepelne neupraveným mäsom alebo drobmi

Časť XVI: Mlieko a mliečne výrobky

Pokiaľ ide o mlieko a mliečne výrobky, toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0401

Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlo

b)

0402

Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

c)

0403 10 11

až 0403 10 39

0403 90 11

až 0403 90 69

Cmar, acidofilné mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo okyslené mlieka a smotany, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

d)

0404

Srvátka, tiež zahustená alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlo; výrobky pozostávajúce z prirodzených zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, ktoré nie sú špecifikované ani zaradené inde

e)

ex 0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky s obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

f)

0406

Syry a tvarohy

g)

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup bez pridaných aromatických látok alebo farbív, s hmotnostným obsahom laktózy menej ako 99 %, vyjadrené ako bezvodá laktóza v sušine

h)

2106 90 51

Aromatizovaný alebo prifarbený laktózový sirup

i)

ex 2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

prípravky a krmivá obsahujúce produkty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie priamo alebo na základe nariadenia (ES) č. 1667/2006, s výnimkou prípravkov a krmív, na ktoré sa vzťahuje časť I tejto prílohy.

Časť XVII: Bravčové mäso

Pokiaľ ide o bravčové mäso, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

ex 0103

Živé domáce ošípané, iné ako čistokrvné plemenné zvieratá

b)

ex 0203

Mäso z domácich ošípaných, čerstvé, chladené alebo zmrazené

ex 0206

Jedlé droby z domácich ošípaných, iné ako určené na výrobu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené alebo zmrazené

ex 0209 00

Bravčová slanina neprerastaná chudým mäsom, nevyškvarená ani inak neextrahovaná, čerstvá, chladená, zmrazená, solená, v slanom náleve, sušená alebo údená

ex 0210

Mäso alebo droby z domácich ošípaných, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

1501 00 11

1501 00 19

Bravčový tuk (vrátane masti)

c)

1601 00

Klobásy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na báze týchto výrobkov

1602 10 00

Homogenizované prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi

1602 20 90

Prípravky alebo konzervy z pečene akýchkoľvek zvierat, s výnimkou husacej a kačacej pečene

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 až

1602 49 50

Ostatné prípravky a konzervy obsahujúce mäso alebo droby z domácich ošípaných

1602 90 10

Prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat

1602 90 51

Ostatné prípravky alebo konzervy obsahujúce mäso alebo mäsové droby z domácich ošípaných

1902 20 30

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak upravené, obsahujúce viac ako 20 hmotnostných percent klobás a podobných výrobkov z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu zvierat, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

Časť XVIII: Ovčie a kozie mäso

Pokiaľ ide o ovčie a kozie mäso, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0104 10 30

Jahňatá (do veku 1 roka)

 

0104 10 80

Živé ovce, iné ako čistokrvné plemenné zvieratá a jahňatá

 

0104 20 90

Živé kozy, iné ako čistokrvné plemenné zvieratá

 

0204

Ovčie a kozie mäso, čerstvé, chladené alebo zmrazené

 

0210 99 21

Ovčie alebo kozie mäso nevykostené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

 

0210 99 29

Ovčie alebo kozie mäso vykostené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

b)

0104 10 10

Živé ovce – čistokrvné plemenné zvieratá

 

0104 20 10

Živé kozy – čistokrvné plemenné zvieratá

 

0206 80 99

Jedlé droby z oviec a kôz, čerstvé alebo chladené, iné ako na výrobu farmaceutických výrobkov

 

0206 90 99

Jedlé droby z oviec a kôz, zmrazené, iné ako na výrobku farmaceutických výrobkov

 

0210 99 60

Jedlé droby z oviec a kôz, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

 

ex 1502 00 90

Tuk z oviec alebo kôz, iný ako tuk uvedený v položke 1503

c)

1602 90 72

Ostatné upravené alebo konzervované mäso alebo mäsové droby z oviec alebo kôz, tepelne neupravované;

 

1602 90 74

zmesi tepelne upraveného a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

d)

1602 90 76

1602 90 78

Ostatné upravené alebo konzervované mäso alebo mäsové droby z oviec alebo kôz, iné ako tepelne neupravené, alebo zmesi tepelne upraveného a tepelne neupraveného mäsa a drobov

Časť XIX: Vajcia

Pokiaľ ide o vajcia, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Hydinové vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, uvarené v pare alebo vo vode, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, s výnimkou tých, ktoré nie sú vhodné na ľudskú spotrebu

Časť XX: Hydinové mäso

Pokiaľ ide o hydinové mäso, toto nariadenie sa vzťahuje na produkty uvedené v tejto tabuľke:

Kód KN

Opis

a)

0105

Živá hydina, teda vtáky rodu Gallus domesticus, kačice, husi, morky a perličky

b)

ex 0207

Mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo zmrazené, s výnimkou pečene uvedenej v písmene c)

c)

0207 13 91

Hydinová pečeň, čerstvá, chladená alebo zmrazená

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Hydinová pečeň, solená, v slanom náleve, sušená alebo údená

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Hydinový tuk nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, zmrazený, nasolený, v slanom náleve, sušený alebo údený

e)

1501 00 90

Hydinový tuk

f)

1602 20 11

Husacia alebo kačacia pečeň, inak upravená alebo konzervovaná

1602 20 19

 

1602 31

Hydinové mäso alebo droby položky 0105, inak upravené alebo konzervované

1602 32

 

1602 39

 

Časť XXI: Ostatné produkty

Kód KN

Opis

ex 0101

Živé kone, somáre, muly a mulice:

0101 10

Čistokrvné plemenné zvieratá:

0101 10 10

– –

Kone (2)

0101 10 90

– –

Ostatné

0101 90

Ostatné:

– –

Kone:

0101 90 19

– – –

Neurčené na porážku

0101 90 30

– –

Somáre

0101 90 90

– – –

Muly a mulice

ex 0102

Živý hovädzí dobytok:

ex 0102 90

Iné ako čistokrvné plemenné zvieratá:

0102 90 90

– –

Iné ako domáce druhy

ex 0103

Živé ošípané:

0103 10 00

Čistokrvné plemenné zvieratá (3)

Ostatné:

ex 0103 91

– –

S hmotnosťou nižšou ako 50 kg

0103 91 90

– – –

Iné ako domáce druhy

ex 0103 92

– –

S hmotnosťou 50 kg alebo viac

0103 92 90

– –

Iné ako domáce druhy

0106 00

Ostatné živé zvieratá

ex 0203

Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo zmrazené:

Čerstvé alebo chladené:

ex 0203 11

– –

Jatočne opracované telá alebo polovice:

0203 11 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0203 12

– –

Šunka, plece a ich časti, nevykostené:

0203 12 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0203 19

– –

Ostatné:

0203 19 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

– –

Zmrazené:

ex 0203 21

– –

Jatočne opracované telá alebo polovice:

0203 21 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0203 22

– –

Šunka, plece a ich časti, nevykostené:

0203 22 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0203 29

– –

Ostatné:

0203 29 90

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0205 00

Mäso zo somárov, mulov a mulíc, čerstvé, chladené alebo zmrazené:

ex 0206

Jedlé droby z hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, somárov, mulov alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo zmrazené:

ex 0206 10

Z hovädzieho dobytka, čerstvé alebo chladené

0206 10 10

– –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

Z hovädzieho dobytka, zmrazené:

ex 0206 22 00

– –

Pečeň:

– – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

ex 0206 29

– –

Ostatné:

0206 29 10

– – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

ex 0206 30 00

Z ošípaných, čerstvé alebo chladené:

– – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

– –

Ostatné:

– – –

Iné ako z domácich ošípaných

Z ošípaných, zmrazené:

ex 0206 41 00

– –

Pečeň:

– – – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

– – –

Ostatné:

– – – –

Iné ako z domácich ošípaných

ex 0206 49

– –

Ostatné:

ex 0206 49 20

– – –

Z domácich ošípaných:

– – – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

0206 49 80

– – –

Ostatné

ex 0206 80

Ostatné, čerstvé alebo chladené:

0206 80 10

Na výrobu farmaceutických výrobkov (4)

– –

Ostatné: