ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1323/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o firocoxib ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1324/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách zón Vb a VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej vo vodách zón I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2007/726/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

21

 

 

Rada

 

 

2007/727/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007, ktorým sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960

23

 

 

2007/728/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007, ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

25

 

 

Komisia

 

 

2007/729/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov [oznámené pod číslom K(2007) 5311]  ( 1 )

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1303/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1320/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

69,9

MK

18,4

TR

88,6

ZZ

59,0

0707 00 05

JO

196,3

MA

237,9

TR

104,5

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

74,2

TR

96,7

ZZ

85,5

0805 20 10

MA

93,3

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

69,1

TR

81,8

UY

94,2

ZZ

81,7

0805 50 10

AR

63,6

TR

93,5

ZA

62,8

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

233,7

TR

129,8

US

291,2

ZZ

218,2

0808 10 80

AR

80,9

CA

111,1

CL

33,5

MK

29,7

US

99,3

ZA

89,0

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

49,4

CN

51,9

TR

129,4

ZZ

76,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1321/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernica 2003/42/ES vyžaduje, aby boli zriadené vnútroštátne systémy hlásenia udalostí s cieľom zabezpečiť hlásenie, zber, hodnotenie, spracovanie a uchovávanie príslušných informácií o leteckej bezpečnosti v národných databázach.

(2)

Členské štáty sa podieľajú na výmene relevantných informácií o bezpečnosti a Komisia by mala uľahčiť výmenu takýchto informácií s jediným cieľom prevencie nehôd a incidentov v letectve, s vylúčením následného zisťovania viny alebo zodpovednosti, ako aj referenčného porovnávania bezpečnostnej výkonnosti.

(3)

Na prenos informácií by sa mala použiť moderná technológia, ktorá súčasne zabezpečuje ochranu celej databázy.

(4)

Najefektívnejším spôsobom zabezpečenia výmeny veľkého množstva informácií medzi všetkými členskými štátmi je vytvorenie centrálneho registra dopĺňaného z národných databáz a prístupného pre členské štáty.

(5)

S cieľom zohľadniť špecifickosti každého vnútroštátneho mechanizmu zriadeného v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2003/42/ES by sa mali podrobnosti aktualizovaných informácií dodávaných členskými štátmi stanoviť prostredníctvom technického protokolu, na ktorom sa dohodne Komisia a každý členský štát.

(6)

Všetky informácie uchovávané v národnej databáze by sa mali uchovávať aj v centrálnom registri, aby sa mohli vykonávať postupy zabezpečenia kvality a aby nedochádzalo k dvojitému ohlasovaniu udalostí členskými štátmi.

(7)

Právo na prístup k vymieňaným informáciám by mal pri správnom uplatňovaní článku 7 ods. 1 smernice 2003/42/ES dostať každý subjekt poverený bezpečnostným dozorom v civilnom letectve alebo vyšetrovaním nehôd a incidentov v civilnom letectve v rámci Spoločenstva.

(8)

V súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2003/42/ES by sa mali v databázach uchovávať aj informácie vyplývajúce z nehôd a závažných incidentov vyšetrovaných v súlade so smernicou Rady 94/56/ES (2). Počas prebiehajúceho vyšetrovania by však do databáz mali byť uložené iba základné vecné údaje, pričom úplné informácie o týchto nehodách a závažných incidentoch sa uložia až po ukončení vyšetrovania.

(9)

Komisia by mala prekontrolovať relevantnosť vymieňaných informácií o bezpečnosti dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(10)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť zriadeného článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES toto nariadenie stanovuje opatrenia týkajúce sa začlenenia do centrálneho registra relevantných informácií o bezpečnosti vymieňaných medzi členskými štátmi.

Článok 2

Centrálny register

1.   V súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2003/42/ES Komisia zriadi a bude spravovať centrálny register na uchovávanie všetkých informácií prijatých od členských štátov.

2.   Každý členský štát sa s Komisiou dohodne na technických protokoloch na aktualizáciu centrálneho registra presunutím všetkých relevantných informácií o bezpečnosti uchovávaných v národných databázach uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2003/42/ES. Týmto sa zabezpečí, aby sa všetky relevantné informácie o bezpečnosti uchovávané v národných databázach začlenili do centrálneho registra.

3.   V súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/42/ES má každý subjekt poverený bezpečnostným dozorom v civilnom letectve alebo vyšetrovaním nehôd a incidentov v civilnom letectve v rámci Spoločenstva online prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú v centrálnom registri, okrem informácií, ktoré na základe správy o udalosti priamo identifikujú operátora alebo lietadlo.

4.   Informácie, ktoré môžu zostať dôverné, sú meno, označenie, volací znak alebo číslo letu operátora a registračná značka alebo sériové/konštrukčné číslo lietadla.

V prípadoch, keď sa takéto informácie považujú za potrebné na analýzu bezpečnosti, vyžiada sa oprávnenie od členského štátu, ktorý poskytol informácie.

Článok 3

Informácie súvisiace s vyšetrovaniami

Základné vecné údaje o nehodách a závažných incidentoch sa počas prebiehajúceho vyšetrovania presunú do centrálneho registra. Po ukončení vyšetrovania sa doplnia všetky informácie vrátane zhrnutia záverečnej správy z vyšetrovania v anglickom jazyku, ak je k dispozícii.

Článok 4

Preskúmanie

Komisia preskúma relevantnosť uchovávaných a vymieňaných informácií o bezpečnosti dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 (Ú. v. EÚ L 377, 27.12.2006, s. 176).


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1322/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 458/2007 sa stanovil metodický rámec na zostavovanie štatistiky na porovnateľnom základe v prospech Spoločenstva a termíny na zasielanie a zverejňovanie štatistiky zostavenej v súlade so systémom ESSPROS.

(2)

Podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 458/2007 by sa mali prijať vykonávacie opatrenia súvisiace s formátmi na zasielanie údajov, zasielanými výsledkami a kritériami merania kvality pre základný systém ESSPROS a modulmi o poberateľoch dôchodkov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 458/2007, pokiaľ ide o základný systém ESSPROS (pre kvantitatívne údaje a kvalitatívne informácie podľa programov a jednotlivých dávok) a pokiaľ ide o modul o poberateľoch dôchodkov, sú uvedené v prílohách I a II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 113, 30.4.2007, s. 3.


PRÍLOHA I

VHODNÉ FORMÁTY NA ZASIELANIE ÚDAJOV A ZASIELANÉ VÝSLEDKY

1.   VHODNÉ FORMÁTY NA ZASIELANIE ÚDAJOV A ZASIELANÉ VÝSLEDKY PRE ZÁKLADNÝ SYSTÉM ESSPROS

1.1.   Zoznam programov

Prostredníctvom štandardnej tabuľky sa zasielajú tieto informácie:

1.

poradové číslo na identifikáciu každého programu;

2.

názov každého programu;

3.

skratka názvu (nepovinné);

4.

klasifikácia programov na základe piatich kritérií stanovených v príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi.

1.2.   Kvantitatívne údaje

Dotazník ESSPROS o kvantitatívnych údajoch obsahuje príjmy, výdavky a jednotlivé dávky.

1.2.1.   Štruktúra údajov

Údaje sa musia vzťahovať na jeden z kalendárnych rokov, za ktoré sa informácie zasielajú [v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS)].

Štandardná tabuľka pre ročné údaje má túto štruktúru:

riadky zodpovedajú podrobnej klasifikácií príjmov, výdavkov a dávok,

stĺpce zodpovedajú programom uvedeným v tabuľke „zoznam programov“ (po jednom stĺpci na každý program plus jeden stĺpec pre všetky programy spolu),

ak je potrebné zaradiť nový program, do tabuľky sa pridá nový stĺpec.

1.2.2.   Zasielané údaje

Na úrovni jednotlivých položiek sa údaje za každý rok uvádzajú v národnej mene; najpodrobnejšie údaje sa poskytujú podľa jednotlivých programov (agregáty sa vypočítajú automaticky podľa vzorcov).

1.2.3.   Referenčná príručka

Podrobná klasifikácia, ktorá sa má používať pri poskytovaní údajov, je stanovená v prílohe 1 k príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi.

1.3.   Kvalitatívne informácie podľa programov a jednotlivých dávok

Dotazník ESSPROS o kvalitatívnych informáciách zahŕňa všetky oblasti uvedené v prílohe 2 k príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi.

1.3.1.   Štruktúra údajov

Údaje sa musia vzťahovať na jeden z kalendárnych rokov, za ktoré sa informácie zasielajú [v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS)].

Informácie pozostávajú z:

informácií týkajúcich sa všetkých programov realizovaných v krajine,

špecifických informácií o jednotlivých programoch.

1.3.2.   Zasielané informácie

Členské štáty musia poskytovať alebo aktualizovať kvalitatívne informácie o všetkých programoch a jednotlivých dávkach.

1.3.3.   Referenčná príručka

Podrobné informácie, ktoré sa majú zasielať, sú stanovené v prílohe 2 k príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi.

2.   VHODNÉ FORMÁTY NA ZASIELANIE ÚDAJOV A ZASIELANÉ VÝSLEDKY PRE MODUL O POBERATEĽOCH DÔCHODKOV

Dotazník ESSPROS o poberateľoch dôchodkov je štandardná tabuľka.

2.1.   Štruktúra údajov

Údaje sa musia vzťahovať na jeden z kalendárnych rokov, za ktoré sa informácie zasielajú [v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS)].

Štandardná tabuľka pre ročné údaje má túto štruktúru:

riadky zodpovedajú kategóriám poberateľov dôchodkov na základe klasifikácie uvedenej v prílohe 3 k príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi,

stĺpce zodpovedajú programom, v ktorých existuje aspoň jedna kategória poberateľov.

2.2.   Zasielané údaje

Údaje o poberateľoch sa musia predkladať za každý rok.

Dotazník

Dotazník je tabuľka, v ktorej treba vyplniť len tie dávky, v prípade ktorých v príslušnej krajine vznikli výdavky. Ak sa začne nový program, môže sa pridať bez zmeny formátu. Formulár na zber údajov je pre každú krajinu a (alebo) rok iný.

Referenčný dátum

Zber stavových údajov za rok N sa vzťahuje na počet poberateľov ku koncu kalendárneho roka.

Údaje v členení podľa pohlavia

Údaje o poberateľoch sa zasielajú v členení podľa pohlavia. Tieto údaje sú povinné len na úrovni súhrnu všetkých programov.


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ MERANIA KVALITY

1.   KRITÉRIÁ MERANIA KVALITY PRE ZÁKLADNÝ SYSTÉM ESSPROS

1.1.   Presnosť a spoľahlivosť

1.1.1.   Pre kvantitatívne údaje

1.1.1.1.   Pokrytie zdrojov údajov

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

druhoch použitých zdrojov: registre alebo iné administratívne zdroje, zisťovania, odhady atď.,

problémoch (vrátane omeškaní), v dôsledku ktorých sú potrebné odhady údajov,

programoch, na ktoré sa vzťahujú rôzne zdroje údajov,

v prípade potreby o dávkach, na ktoré sa vzťahujú rôzne zdroje údajov (ak sa používajú prekrývajúce sa zdroje, napr. zisťovania o nákladoch práce).

1.1.1.2.   Metodiky a predpoklady používané pri odhadoch

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

odhadoch v prípade programov, za ktoré nie sú k dispozícii údaje,

odhadoch v prípade chýbajúcich príjmov, výdavkov a jednotlivých dávok:

a)

ak údaje úplne chýbajú;

b)

ak chýba členenie pri jednej dávke alebo skupine dávok (napr. členenie jednej dávky na dávku so zisťovaním príjmu a dávku bez zisťovania príjmu alebo členenie peňažnej dávky špecifickej na jeden účel na viaceré jednotlivé dávky).

1.1.1.3.   Revízia štatistiky

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

zmenách používaných zdrojov údajov,

zmenách metód používaných na odhad údajov,

revíziách údajov z dôvodu koncepčných úprav (napríklad úprav národných účtov),

revíziách údajov z dôvodu dostupnosti definitívnej štatistiky,

revíziách údajov z dôvodu preskúmania kvality.

1.1.2.   Pre kvalitatívne informácie

Neuplatňuje sa.

1.2.   Porovnateľnosť

1.2.1.   Pre kvantitatívne údaje

Územná porovnateľnosť

Aby mohol Eurostat zhodnotiť porovnateľnosť krajín, členské štáty musia poskytovať informácie o:

stupni pokrytia programov,

stupni pokrytia príjmov, výdavkov a jednotlivých dávok,

prípadoch, v ktorých sa nepoužila metodika ESSPROS, formou vyčerpávajúceho zoznamu.

1.2.2.   Pre kvalitatívne informácie

Neuplatňuje sa.

2.   KRITÉRIÁ MERANIA KVALITY PRE MODUL O POBERATEĽOCH DÔCHODKOV

2.1.   Presnosť a spoľahlivosť

2.1.1.   Pokrytie zdrojov údajov

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

druhoch použitých zdrojov: registre alebo iné administratívne zdroje, zisťovania, odhady atď.,

problémoch (vrátane omeškaní), v dôsledku ktorých sú potrebné odhady údajov,

programoch, na ktoré sa vzťahujú rôzne zdroje údajov.

2.1.2.   Metodiky a predpoklady používané pri riešení duplicity a pri odhadoch

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

odhadoch v prípade programov, za ktoré nie sú k dispozícii údaje,

riešení duplicity:

a)

v kategórii dôchodkov v rámci jedného programu;

b)

medzi programami (jedna kategória dôchodkov pre všetky programy);

c)

medzi kategóriami dôchodkov bez zisťovania príjmu a so zisťovaním príjmu;

d)

medzi kategóriami v prípade agregátov.

2.1.3.   Revízia štatistiky

Členské štáty musia poskytovať informácie o:

zmenách používaných zdrojov údajov,

zmenách metód používaných na odhad údajov,

revíziách údajov z dôvodu dostupnosti definitívnej štatistiky,

revíziách údajov z dôvodu preskúmania kvality.

2.2.   Porovnateľnosť

Územná porovnateľnosť

Aby mohol Eurostat zhodnotiť porovnateľnosť krajín, členské štáty musia poskytovať informácie o:

stupni pokrytia programov,

stupni pokrytia poberateľov,

prípadoch, v ktorých sa nepoužila metodika ESSPROS, formou vyčerpávajúceho zoznamu.

3.   HARMONOGRAM NA VYPRACOVANIE SPRÁV O KVALITE

3.1.   Pre základný systém

Správy o kvalite týkajúce sa základného systému sa vypracúvajú s ročnou periodicitou. Správa za rok N sa musí zaslať do Eurostatu do konca septembra roku N + 2. Na jej základe Eurostat do konca decembra roku N + 2 vypracuje a zverejní konsolidované znenie týchto správ.

3.2.   Pre modul o poberateľoch dôchodkov

Správy o kvalite týkajúce sa modulu o poberateľoch dôchodkov sa vypracúvajú s ročnou periodicitou. Správa za rok N sa musí zaslať do Eurostatu do konca augusta roku N + 2. Na jej základe Eurostat do konca novembra roku N + 2 vypracuje a zverejní konsolidované znenie týchto správ.


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1323/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o firocoxib

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky vydané Výborom pre veterinárne liečivá,

keďže:

(1)

Všetky farmakologicky účinné látky používané v Spoločenstve vo veterinárnych liekoch na podávanie zvieratám určeným na produkciu potravín by sa mali hodnotiť v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka firocoxib je uvedená v prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre zvieratá čeľade koňovitých pre svalové tkanivo, tuk, pečeň a obličky. Platnosť týchto prechodných maximálnych limitov rezíduí (ďalej len „MRL“) uplynula 1. júla 2007. Boli predložené a vyhodnotené dodatočné údaje, čo viedlo k odporúčaniu Výboru pre veterinárne lieky, že MRL pre firocoxib by mali byť stanovené ako definitívne a následne zahrnuté do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre zvieratá čeľade koňovitých pre svalové tkanivo, tuk, pečeň a obličky.

(3)

Odporúčanie Výboru pre veterinárne lieky je založené na predbežnom odhade látky a jej rezíduí, ktoré môžu byť prijímané denne počas celého života bez významného zdravotného rizika pre daných jedincov (ďalej len „ADI“). Stanovený prechodný prijateľný denný príjem (ADI) bol stanovený pomocou metodológie, ktorá sa odlišuje od bežného prístupu používaného na stanovenie ADI vo veterinárnej medicíne. Ako kompenzácia sa však použil vyšší bezpečnostný faktor, aby sa vyvrátili akékoľvek dôvody predpokladať, že rezíduá firocoxibu na úrovni navrhovanej na použitie predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľa.

(4)

Preto sa navrhuje, aby bol firocoxib zahrnutý do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90.

(5)

Toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po uplynutí primeraného časového obdobia tak, aby mohli členské štáty vykonať potrebné úpravy vzhľadom na toto nariadenie, pokiaľ ide o povolenia na uvádzanie príslušných veterinárnych liekov na trh, ktoré boli vydané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2), tak, aby sa zohľadnili ustanovenia tohto nariadenia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 12. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1064/2007 (Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 (Zoznam farmakologicky účinných látok, pre ktoré sú stanovené maximálne limity rezíduí) sa vkladá táto látka:

4.   Protizápalové látky

4.1.   Nesteroidné protizápalové látky

4.1.7.   Sulfonované laktóny fenylu

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Marker rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Firocoxib

Firocoxib

Koňovité

10 μg/kg

Svalové tkanivo

15 μg/kg

Tuk

60 μg/kg

Pečeň

10 μg/kg

Obličky“


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1324/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 3 a článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 (2) sa žiadosti o dovozné licencie na kvóty spravované v súlade s ustanoveniami kapitoly I hlavy 2 uvedeného nariadenia môžu podávať iba počas prvých desiatich dní každého šesťmesačného obdobia. Žiadne dovozy sa nemôžu uskutočňovať v priebehu obdobia predkladania žiadostí a kým Komisia neurčí rozsah, v akom sa majú licencie vydať v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3). S cieľom umožniť dovozy od začiatku čiastkového obdobia kvóty je vhodné predvídať obdobia predkladania žiadostí a prispôsobiť príslušné ustanovenia, vrátane ustanovení o oznamovaní schválených dovozcov.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa dátum „1. júna“ nahrádza dátumom „1. mája“.

2.

V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty každý rok do 20. mája zašlú v súlade s odsekom 3 svoje zoznamy schválených dovozcov Komisii, ktorá ich zašle príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Iba dovozcovia uvedení v tomto zozname sú od 1. júna daného roku oprávnení žiadať o licencie na dovozy počas obdobia od 1. júla daného roku do 30. júna nasledujúceho roku v súlade s článkami 11 až 14.“

3.

V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať iba:

a)

od 20. do 30. novembra na dovozy počas obdobia od 1. januára do 30. júna nasledujúceho roku;

b)

od 1. do 10. júna na dovozy počas obdobia od 1. júla do 31. decembra daného roku.“

4.

V článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné licencie platné iba počas čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané. V kolónke 24 žiadosti o dovoznú licenciu sa uvedie jedna z poznámok uvedených v prílohe XX.“

5.

Príloha k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha XX.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 980/2007 (Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XX

Záznamy uvedené v článku 16 ods. 3:

:

po bulharsky

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

po španielsky

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

po česky

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

po dánsky

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

po nemecky

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

po estónsky

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

po grécky

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

po anglicky

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

po francúzsky

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

po taliansky

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

po lotyšsky

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

po litovsky

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

po maďarsky

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

po maltsky

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

po holandsky

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

po poľsky

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

po portugalsky

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

po rumunsky

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

po slovensky

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

po slovinsky

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

po fínsky

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

po švédsky

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]“


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1325/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách zón Vb a VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

68

Členský štát

Francúzsko

Populácia

HER/5B6ANB

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Vb a VIb; zóna ES VIaN

Dátum

14.10.2007


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1326/2007

z 12. novembra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej vo vodách zón I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2007 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Č.

69

Členský štát

Francúzsko

Populácia

COD/1/2B.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

I a IIb

Dátum

14.10.2007


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 23. októbra 2007

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2007/726/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (ďalej len „fond“) s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepusteným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trhu práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1927/2006 obsahuje ustanovenia, na základe ktorých možno mobilizovať fond.

(4)

Francúzsko predložilo žiadosti o mobilizáciu fondu v súvislosti s dvoma prípadmi prepúšťania v automobilovom odvetví, konkrétne v prípade spoločností Peugeot SA a Renault SA,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií s cieľom poskytnúť celkovú sumu 3 816 280 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 23. októbra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Rada

13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/23


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2007,

ktorým sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960

(2007/727/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) a článok 67 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom a článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Protokol z 12. februára 2004 (ďalej len „protokol“), ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960, zmenený a doplnený dodatkovým protokolom z 28. januára 1964 a protokolom zo 16. novembra 1982 (ďalej len „Parížsky dohovor“), obsahuje ustanovenia, ktorými sú dotknuté pravidlá stanovené v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1). Ide o oblasť, v ktorej má Spoločenstvo výlučnú právomoc.

(2)

Rozhodnutím 2003/882/ES (2) Rada oprávnila členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Parížskeho dohovoru, podpísať uvedený protokol v záujme Spoločenstva.

(3)

Rozhodnutím 2004/294/ES (3) Rada oprávnila tie isté štáty ratifikovať uvedený protokol v záujme Spoločenstva alebo pristúpiť k nemu. Podľa článku 2 uvedeného rozhodnutia mali členské štáty prijať potrebné opatrenia, aby ratifikačné listiny protokolu alebo listiny o pristúpení k nemu uložili súčasne, podľa možnosti do 31. decembra 2006.

(4)

Rozhodnutie 2004/294/ES bolo určené tým členským štátom, ktoré boli súčasťou Spoločenstva k 8. marcu 2004, s výnimkou Rakúska, Dánska, Írska a Luxemburska, ako to vyplýva zo spoločného uplatňovania článku 1 ods. 3 a článku 4 uvedeného rozhodnutia.

(5)

Slovinská republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru a podpísala protokol vo vlastnom mene 12. februára 2004. Keďže rozhodnutie 2004/294/ES bolo určené len určitým členským štátom, Slovinská republika sa po svojom pristúpení k Európskej únii 1. mája 2004 nemohla považovať za jeho adresáta v zmysle článku 53 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(6)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (ES) č. 44/2001, a zúčastňujú sa preto na prijímaní tohto rozhodnutia.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Ratifikáciou protokolu Slovinskou republikou nie je dotknuté postavenie členských štátov Spoločenstva, ktoré nie sú zmluvnými stranami Parížskeho dohovoru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Spoločenstva, Slovinská republika v záujme Spoločenstva ratifikuje protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor.

Touto ratifikáciou nie je dotknuté postavenie členských štátov Spoločenstva, ktoré nie sú zmluvnými stranami Parížskeho dohovoru.

Článok 2

Slovinská republika prijme potrebné opatrenia, aby ratifikačné listiny protokolu uložila podľa možnosti súčasne s členskými štátmi, ktorým je určené rozhodnutie 2004/294/ES.

Článok 3

Pri ratifikácii protokolu Slovinská republika písomne informuje generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o tom, že ratifikácia prebehla v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Slovinskej republike.

V Bruseli 8. novembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 53.


13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/25


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2007,

ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

(2007/728/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Francisca Josého IRIBARRENA FENTANESA sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Alberto CATALÁN HIGUERAS, Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, sa vymenúva za náhradníka Výboru regiónov na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. novembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. novembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov

[oznámené pod číslom K(2007) 5311]

(Text s významom pre EHP)

(2007/729/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 8, článok 9 ods. 2, článok 10 ods. 2 a článok 16 ods. 1 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 34,

so zreteľom na smernicu Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní (3), a najmä na jej článok 18,

so zreteľom na smernicu Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (4), a najmä na jej článok 24 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993 zavádzajúcu minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb (5), a najmä na jej článok 18 druhý odsek,

so zreteľom na smernicu Rady 95/70/ES z 22. decembra 1995, ktorou sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb lastúrnikov (6), a najmä na jej článok 9 druhý odsek,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (7), a najmä na jej článok 19 druhý odsek,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (8), a najmä na jej článok 25 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (9), a najmä na jej článok 26 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických testov určených na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote (10), najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V smernici 64/432/EHS sa ustanovuje zoznam štátnych inštitúcií a národných referenčných laboratórií zodpovedných za úradné testovanie tuberkulínov a reagentov, zoznam národných referenčných laboratórií pre brucelózu hovädzieho dobytka, ako aj zoznam úradných inštitúcií zodpovedných za kalibrovanie štandardných antigénov používaných v laboratóriu vzhľadom na úradne uznané štandardné sérum EHS (sérum EI) dodané Štátnym veterinárnym laboratóriom sér v Kodani, pokiaľ ide o enzootickú leukózu hovädzieho dobytka.

(2)

V smernici 90/539/EHS sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné referenčné laboratórium zodpovedné za koordináciu diagnostických metód a ich použitie schválenými laboratóriami. Zoznam týchto národných referenčných laboratórií je uvedený v tejto smernici.

(3)

V smernici 92/35/EHS sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné referenčné laboratórium zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód a ich použitie schválenými laboratóriami. Zoznam týchto národných laboratórií je uvedený v tejto smernici. Smernica 92/35/EHS tiež menuje referenčné laboratórium Spoločenstva pre africký mor koní.

(4)

V smernici 92/119/EHS sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné laboratórium pre každú chorobu uvedenú v tejto smernici. Zoznam národných laboratórií pre vezikulárnu chorobu ošípaných je uvedený v tejto smernici.

(5)

V smernici 93/53/EHS sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné referenčné laboratórium pre každú chorobu uvedenú v tejto smernici. Zoznam národných referenčných laboratórií pre choroby rýb je uvedený v tejto smernici.

(6)

V smernici 95/70/ES sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné referenčné laboratórium na vykonávanie odberu vzoriek a testovania. Zoznam národných referenčných laboratórií pre choroby lastúrnikov je uvedený v tejto smernici.

(7)

V smernici 2000/75/ES sa ustanovuje, že každý členský štát určí národné laboratórium zodpovedné za vykonávanie laboratórnych testov. Zoznam týchto národných laboratórií je uvedený v tejto smernici.

(8)

V smernici 2001/89/ES sa ustanovuje, že každý členský štát zabezpečí, aby národné laboratórium zodpovedalo za koordináciu noriem a metód určovania diagnózy. Zoznam týchto národných laboratórií je uvedený v tejto smernici.

(9)

V smernici 2002/60/ES sa ustanovuje, že každý členský štát zabezpečí, aby národné laboratórium zodpovedalo za koordináciu noriem a metód určovania diagnózy. Zoznam týchto národných laboratórií je uvedený v tejto smernici.

(10)

V rozhodnutí Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (11) sa ustanovuje zoznam ústavov zodpovedajúcich za kontrolu kvality metódy ELISA v každom členskom štáte, a najmä za výrobu a normalizáciu národných referenčných sér podľa referenčných sér Spoločenstva. Tento zoznam je uvedený v rozhodnutí 2001/618/ES.

(11)

V rozhodnutí Komisie 2004/233/ES zo 4. marca 2004, ktorým sa schvaľujú laboratóriá na kontrolu účinnosti očkovania určitých domácich mäsožravcov proti besnote (12), sa ustanovuje zoznam schválených laboratórií v členských štátoch na základe výsledkov skúšok pre stanovenie odbornej spôsobilosti, oznámených laboratóriom AFSSA v Nancy vo Francúzsku, ktoré bolo určené ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií nevyhnutných na normalizáciu sérologických skúšok na sledovanie účinnosti očkovania proti besnote.

(12)

Určité členské štáty predložili žiadosť o zmenu údajov v súvislosti s ich národnými referenčnými alebo schválenými laboratóriami uvedenými v spomenutých smerniciach a rozhodnutiach. Údaje súvisiace s referenčným laboratóriom Spoločenstva pre africký mor koní by sa mali tiež zmeniť.

(13)

Smernice 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernice 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnené smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(3)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(4)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/10/ES (Ú. v. EÚ L 63, 1.3.2007, s. 24).

(5)  Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(6)  Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(7)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(8)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(9)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(10)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2003/60/ES (Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2003, s. 30).

(11)  Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/603/ES (Ú. v. EÚ L 236, 8.9.2007, s. 7).

(12)  Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2004, s. 30. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Smernice 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Smernica 64/432/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 4.2 prílohy B sa položky pre Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

b)

V bode 4.2 prílohy C sa položky pre Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

c)

V kapitole II prílohy D sa odsek A mení a dopĺňa takto:

i)

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Antigén, ktorý sa má použiť na testovanie, musí obsahovať glykoproteíny vírusu leukózy hovädzieho dobytka. Antigén musí byť štandardizovaný vzhľadom na sérum (sérum EI) dodané National Veterinary Institute, Technical university of Denmark, Kodaň V.“;

ii)

prvá veta bodu 2 sa nahrádza takto:

„Uvedené úradné inštitúcie musia zodpovedať za kalibrovanie štandardných antigénov používaných v laboratóriu vzhľadom na úradne uznané štandardné sérum EHS (sérum EI) dodané National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Kalvehave.“;

iii)

v tabuľke bodu 2 sa položky pre Nemecko, Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

2.

V bode 1 prílohy I k smernici 90/539/EHS sa položky pre Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

3.

Smernica 92/35/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode A prílohy I sa položky pre Českú republiku, Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

b)

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM SPOLOČENSTVA

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es“

4.

V bode 5 prílohy II k smernici 92/119/EHS sa položky pre Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

5.

V prílohe A k smernici 93/53/EHS sa položky pre Nemecko, Dánsko, a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

6.

V prílohe C k smernici 95/70/ES sa položky pre Belgicko, Nemecko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

7.

V bode A prílohy I k smernici 2000/75/ES sa položky pre Českú republiku, Nemecko, Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

8.

V bode 1 prílohy III k smernici 2001/89/ES sa položky pre Českú republiku, Nemecko, Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

9.

V bode 1 prílohy IV k smernici 2002/60/ES sa položky pre Českú republiku, Nemecko, Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

10.

V odseku 2 písm. d) prílohy III k smernici 2001/618/ES sa položky pre Dánsko a Maďarsko nahrádzajú takto:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“

11.

Príloha I k rozhodnutiu 2004/233/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

položky 4 a 6 pre Nemecko sa nahrádzajú takto:

„4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen“;

b)

položky 1 a 2 pre Českú republiku sa nahrádzajú takto:

„Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz“;

c)

položka pre Španielsko sa nahrádza takto:

„Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es“;

d)

položka pre Maďarsko sa nahrádza takto:

„Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu“


Korigendá

13.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/36


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1303/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania

( Úradný vestník Európskej únie L 290 z 8. novembra 2007 )

Uverejnenie nariadenia (ES) č. 1303/2007 v uvedenom vestníku sa zrušuje.