ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1272/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1914/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2104/2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007, pokiaľ ide o stanovenie rozpočtových stropov na rok 2007

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1438/2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2007 z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

*

Dodatok k rozhodnutiu Rady 2007/543/ES z 23. júla 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole) (Ú. v. EÚ L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komisia

 

 

2007/697/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Írsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 5095]

27

 

 

2007/698/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/116/ES v súvislosti so zavedením dodatočných rezervovaných čísel začínajúcich sa 116 [oznámené pod číslom K(2007) 5139]  ( 1 )

31

 

 

2007/699/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský a sadivový materiál zelenín z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2007) 5218]

33

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/700/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. septembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k usmerneniu ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1272/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1273/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1914/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia Komisie (ES) č. 1914/2006 (2) sa ukazuje, že je potrebné upraviť niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (3), sa ustanovuje vydávanie a používanie certifikátov pomocou počítačových systémov; odkazy na túto možnosť by sa mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 1914/2006.

(3)

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1914/2006 nie je jasne uvedené, že sa platby majú vykonávať v priebehu celého roka. Malo by sa preto zmeniť a doplniť, aby obsahovalo takúto formuláciu. Podobne by sa mal zmeniť a doplniť článok 35 uvedeného nariadenia, aby umožňoval vykonávanie platieb v priebehu celého roka v prípade opatrení uvedených v danom článku.

(4)

Je potrebné, aby postupy na úpravu programov ustanovené v článku 34 nariadenia (ES) č. 1914/2006 boli presnejšie. Je vhodné špecifikovať pravidlá predkladania žiadostí o úpravu všeobecných programov a pravidlá ich schválenia Komisiou, ako aj načasovanie ich uplatňovania. Vzhľadom na rozpočtové pravidlá by sa schválené úpravy mali vykonať od 1. januára roka nasledujúceho po predložení žiadosti o úpravu. Okrem toho by sa malo rozlišovať medzi veľkými úpravami vyžadujúcimi schválenie rozhodnutím Komisie a malými úpravami, ktoré by sa mali Komisii oznámiť len pre informáciu.

(5)

Lehota 90 dní na vyplatenie pomoci príslušnými orgánmi po dátume predloženia využitého osvedčenia o pomoci, ako je ustanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1914/2006, je príliš dlhá a vedie k určitým administratívnym ťažkostiam. Mala by sa preto skrátiť na 60 dní.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1914/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1914/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v treťom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„Pomoc vyplatia príslušné orgány najneskôr do 60 dní odo dňa, keď bolo predložené využité osvedčenie o pomoci, s výnimkou:“;

ii)

ako štvrtý pododsek sa dopĺňa tento text:

„Platby sa vykonávajú v priebehu celého roka.“

b)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Osvedčenie o pomoci sa vyhotovuje podľa vzoru formulára dovoznej licencie uvedenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1291/2000. Bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie sa mutatis mutandis uplatňuje článok 8 ods. 5, články 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 až 33 a 36 až 41 nariadenia (ES) č. 1291/2000.“

2.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Úpravy programov

1.   Úpravy všeobecných programov schválené podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006 sa riadne odôvodnené predkladajú Komisii a uvedú sa najmä tieto informácie:

a)

dôvody a akýkoľvek problém s vykonávaním, ktoré oprávňujú úpravu všeobecného programu;

b)

očakávané vplyvy úpravy;

c)

dôsledky na financovanie a overovanie záväzkov.

Okrem prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností Grécko predloží žiadosti o úpravu programov najviac raz za kalendárny rok a na program a každý rok najneskôr 30. septembra.

Ak Komisia nemá žiadne námietky voči požadovaným úpravám, Grécko uplatní tieto úpravy od prvého januára roku nasledujúceho po roku, keď boli oznámené.

Tieto úpravy sa môžu uplatniť skôr, ak Komisia písomne potvrdí Grécku pred dátumom uvedeným v treťom pododseku, že oznámené úpravy sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Ak oznámená úprava nie je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, Komisia o tom informuje Grécko a úprava sa nebude uplatňovať, pokiaľ Komisia nedostane úpravu, o ktorej môže vyhlásiť, že je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

2.   Odchylne od odseku 1 Komisia posúdi návrhy Grécka a najneskôr do štyroch mesiacov od ich predloženia rozhodne o ich schválení v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006 v prípade týchto úprav:

a)

zavedenie nových opatrení alebo schém pomoci do všeobecného programu a

b)

zvýšenie už schválenej jednotkovej výšky podpory pre každé existujúce opatrenie alebo schému pomoci o viac ako 50 % sumy platnej v čase predloženia žiadosti o úpravu.

3.   Za predpokladu, že sa tieto úpravy oznámia Komisii, sa však Grécku povoľuje bez ohľadu na postup ustanovený v odseku 1 uskutočniť tieto úpravy:

a)

v prípade predbežných odhadov zásobovania zmeny množstiev príslušných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú režimy zásobovania, a následne celkovej výšky pomoci pridelenej na podporu každej rady výrobkov a

b)

pokiaľ ide o podporu miestnej produkcie, úpravy v rozsahu do 20 % finančného príspevku určeného pre jednotlivé opatrenie.

Tieto úpravy sa neuplatnia pred dátumom ich prijatia Komisiou. Môžu sa vykonať iba raz do roka okrem prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, úprav množstiev výrobkov patriacich do režimu zásobovania a úpravy štatistickej nomenklatúry a kódov Spoločného colného sadzobníka, ako je ustanovené v nariadení (EHS) č. 2658/87 (4).

3.

Do článku 35 sa dopĺňa tento text ako druhý odsek:

„Platby za štúdie, demonštračné projekty, vzdelávanie alebo opatrenia technickej pomoci sa budú vykonávať v priebehu celého roka.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006 s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 64.

(3)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.“


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1274/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2104/2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 639/2004 z 30. marca 2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia a Rada vo vyhlásení o najvzdialenejších regiónoch, ktoré spoločne predložili na Rade pre rybolov 27. júla 2006 (3), zdôrazňujú nutnosť primeraných opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja rybolovného sektora v týchto regiónoch. Cieľom týchto opatrení je zohľadniť špecifickosti rybolovných činností v príslušných oblastiach. Okrem toho pri ich prijímaní treba vziať do úvahy pripravovanú štúdiu k tejto téme a vyhodnotenie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybolov (VTHVR) o stave rybolovných zdrojov v najvzdialenejších regiónoch.

(2)

Na základe tohto vyhlásenia Francúzsko a Portugalsko prijali rozvojové plány pre Guadeloupe, Martinik, Francúzsku Guyanu, Réunion a Azory. Na plenárnom zasadnutí v apríli 2007 VTHVR predložil hodnotenie účinkov týchto plánov na rybolovné zdroje.

(3)

Zároveň sa Komisii predložili doplňujúce informácie o navrhovaných úpravách týkajúcich sa vysokého počtu plavidiel, ktoré sa venovali rybolovným činnostiam pred 31. decembrom 2006 a ktoré ostali aktívne v najvzdialenejších regiónoch bez toho, aby sa zapísali do registra flotily Spoločenstva. Tieto úpravy treba považovať za rozšírenie rozvojových plánov.

(4)

Rozvojové plány prispievajú k udržateľnému rozvoju rybolovného sektora v najvzdialenejších regiónoch. V tejto súvislosti by sa mali znovu preskúmať referenčné úrovne niektorých flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch. Nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2004 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2104/2004 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1646/2006 (Ú. v. EÚ L 309, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Dokument Rady č. 11823/06 ADD 1, 20. júla 2006.

(4)  Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 19. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1570/2005 (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2005, s. 6).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Osobitné referenčné úrovne pre rybárske flotily zaregistrované v najvzdialenejších regiónoch Španielska, Francúzska a Portugalska

Španielsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Kanárske ostrovy. Dĺžka < 12 m. Vody EÚ

CA1

2 878

23 202

Kanárske ostrovy. Dĺžka ≥ 12 m. Vody EÚ

CA2

4 779

16 055

Kanárske ostrovy. Dĺžka ≥ 12 m. Medzinárodné vody a vody tretích krajín

CA3

51 167

90 680

Spolu

 

58 824

129 937


Francúzsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Réunion. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Pelagické druhy. Dĺžka ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Francúzska Guyana. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FF

475

6 260

Francúzska Guyana. Plavidlá na lov kreviet.

4FG

7 560

19 726

Francúzska Guyana. Pelagické druhy. Rybárske plavidlá plávajúce na otvorenom mori.

4FH

3 500

5 000

Martinik. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinik. Pelagické druhy. Dĺžka ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Pelagické druhy. Dĺžka ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Spolu

 

35 684

396 402


Portugalsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Madeira. Druhy žijúce pri dne. Dĺžka < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagické druhy. Záťahová sieť. Dĺžka ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Azory. Druhy žijúce pri dne. Dĺžka < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azory. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Spolu

 

23 254

83 913“


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1275/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) u zvierat. Uplatňuje sa na produkciu živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh.

(2)

V prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá dovozu živých zvierat, embryí, vajíčok a výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva. Odstránenie špecifického rizikového materiálu z výrobkov určených pre potraviny a krmivo je tým najdôležitejším opatrením na ochranu verejného zdravia.

(3)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že štatút spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka členských štátov, tretích krajín alebo oblastí sa má určiť klasifikáciou do troch kategórií: zanedbateľné riziko BSE, kontrolované riziko BSE a neurčené riziko BSE. V článku 5 sa takisto ustanovuje prehodnotenie kategorizácie krajín Spoločenstvom po stanovení postupu klasifikácie krajín podľa jednotlivých kategórií Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE).

(4)

Do prijatia nového rozhodnutia o štatúte BSE členských štátov a tretích krajín sú v nariadení (ES) č. 999/2001 stanovené prechodné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v období do 1. júla 2007. Podľa týchto prechodných opatrení týkajúcich sa BSE sa obmedzenia dovozu z tretích krajín s rizikom BSE do Spoločenstva vzťahovali na mäsové výrobky vymedzené smernicou Rady 77/99/EHS (2), ktoré obsahovali ošetrené črevá (zvieracie črevá). Okrem toho sa zaviedla možnosť trojstranného obchodu, pričom tretie krajiny s rizikom BSE mohli vyvážať ošetrené črevá pochádzajúce z krajín, v ktorých bol výskyt BSE vysoko nepravdepodobný.

(5)

Dňa 25. júna 2007 bolo nariadenie (ES) č. 999/2001 zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 722/2007 (3). Takto zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 999/2001 sa zaviedol systém Spoločenstva, ktorý krajiny rozdeľoval podľa rizika BSE v súlade s kategorizáciou OIE. Systém neobsahoval iba uvedenie krajín do jednej z troch kategórií: zanedbateľné riziko BSE, kontrolované riziko BSE a neurčené riziko BSE, ale zaviedli sa ním aj pravidlá obchodovania podľa jednotlivých kategórií rizika.

(6)

Pravidlá dovozu súvisiace s novým systémom kategorizácie sa vzťahovali na mäsové výrobky vymedzené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4), s výnimkou ošetrených čriev. V súlade s podmienkami, ktoré platili pred 1. júlom 2007, a v snahe zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľa by ošetrené črevá mali byť súčasťou zoznamu výrobkov, na ktorý sa vzťahujú dovozné pravidlá súvisiace s PSE v nariadení (ES) č. 999/2001. Príloha IX k uvedenému nariadeniu by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Na tretie krajiny so zanedbateľným rizikom BSE sa neuplatňujú žiadne podmienky dovozu súvisiace s PSE. Podmienky dovozu je dôležité vyjasniť v prípade, že črevá pochádzajú z krajiny alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE a sú ošetrené v tretej krajine s rozdielnym štatútom rizika BSE. Možnosť trojstranného obchodu by sa mala v záujme konzistentnosti opätovne zaviesť v rámci nových ustanovení.

(8)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 727/2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Kapitola C v prílohe IX nariadenia (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel A sa nahrádza týmto:

„ODDIEL A

Výrobky

Výrobky pochádzajúce z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (1), podliehajú podmienkam ustanoveným v oddieloch B, C a D v závislosti od kategórie rizika BSE krajiny pôvodu:

čerstvé mäso,

mleté mäso a mäsové prípravky,

mäsové výrobky,

ošetrené črevá,

škvarený živočíšny tuk,

oškvarky a

želatína.

b)

Do oddielu C sa dopĺňa tento bod 5:

„5.

V prípade čriev pochádzajúcich z krajiny alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE dovoz ošetrených čriev podlieha predloženiu veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

a)

krajina alebo oblasť je klasifikovaná v súlade s článkom 5 ods. 2 ako krajina alebo oblasť predstavujúca kontrolované riziko BSE;

b)

zvieratá, z ktorých sa produkty z hovädzieho dobytka, oviec a kôz získali, sa narodili, nepretržite ich chovali a zabili v krajine alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE a prešli prehliadkami ante mortem a post mortem;

c)

v prípade, že črevá pochádzajú z krajiny alebo oblasti, v ktorej zaznamenali miestne prípady BSE:

i)

zvieratá sa narodili po dátume, od ktorého sa začal uplatňovať zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a oškvarkami pochádzajúcimi z prežúvavcov, alebo

ii)

produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka, oviec a kôz neobsahujú špecifické rizikové materiály, ktoré sú vymedzené v prílohe V, ani nie sú z nich vyrobené.“

c)

Do oddielu D sa dopĺňa tento bod 5:

„5.

V prípade čriev pochádzajúcich z krajiny alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE dovoz ošetrených čriev podlieha predloženiu veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

a)

krajina alebo oblasť je klasifikovaná v súlade s článkom 5 ods. 2 ako krajina alebo oblasť predstavujúca neurčené riziko BSE;

b)

zvieratá, z ktorých sa produkty z hovädzieho dobytka, oviec a kôz získali, sa narodili, nepretržite ich chovali a zabili v krajine alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE a prešli prehliadkami ante mortem a post mortem;

c)

v prípade, že črevá pochádzajú z krajiny alebo oblasti, v ktorej boli zaznamenané miestne prípady BSE:

i)

zvieratá sa narodili po dátume, od ktorého sa začal uplatňovať zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a oškvarkami pochádzajúcimi z prežúvavcov, alebo

ii)

produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka, oviec a kôz neobsahujú špecifické rizikové materiály, ktoré sú vymedzené v prílohe V, ani nie sú z nich vyrobené.“


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.“


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1276/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007, pokiaľ ide o stanovenie rozpočtových stropov na rok 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 64 ods. 2 a článok 70 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (2), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 druhú vetu,

keďže:

(1)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa pre každý členský štát určujú vnútroštátne stropy, ktoré nemôžu byť prekročené referenčnými sumami uvedenými v kapitole 2 hlavy III uvedeného nariadenia.

(2)

V článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa určujú maximálne ročné sumy, do výšky ktorých Spoločenstvo financuje opatrenia ustanovené v hlavách II a III uvedeného nariadenia.

(3)

V prílohách I, II a III k nariadeniu Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna výška príspevku Spoločenstva na financovanie pracovných programov v sektore olivového oleja a ktorým sa na rok 2007 ustanovujú rozpočtové stropy na čiastočnú alebo nepovinnú implementáciu schémy jednotných platieb a ročných finančných rámcov pre schému jednotných platieb na plochu, ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie (3), sa stanovujú jednotlivo a vždy na kalendárny rok 2007, rozpočtové stropy pre priame platby, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s ustanoveniami článkov 66 až 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, rozpočtové stropy pre priame platby, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s ustanoveniami článku 70 uvedeného nariadenia a rozpočtové stropy pre schému jednotnej platby.

(4)

Portugalsko sa v súlade s článkom 20 ods. 3 prvou vetou nariadenia (ES) č. 247/2006 rozhodlo znížiť na rok 2007 vnútroštátny strop pre právo na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka a previesť zodpovedajúcu finančnú sumu na posilnenie príspevku Spoločenstva, ustanoveného v článku 23 nariadenia (ES) č. 247/2006, určeného na financovanie osobitných opatrení ustanovených uvedeným nariadením. V dôsledku toho je potrebné znížiť vnútroštátny strop pre Portugalsko na rok 2007 stanovený v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 o sumu, ktorá sa má pridať k finančnej sume stanovenej v článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006, a znížiť pre Portugalsko na rok 2007 rozpočtové stropy na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka vrátane jej doplnkovej prémie a na platby na hovädzie a teľacie mäso [článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003], stanovené v prílohe I nariadenia (ES) č. 552/2007.

(5)

V súlade s rozhodnutím, ktoré Portugalsko prijalo, sa sumy pochádzajúce z prémie na mliečne produkty a dodatkové platby ustanovené v článkoch 95 a 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zahrnuli od roku 2007 do režimu jednotnej platby. Rozpočtový strop pre režim jednotnej platby uvedený v hlave III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa na rok 2007 pre Portugalsko vypočítal práve na uvedenom základe. Tento strop bol určený v prílohe III nariadeniu (ES) č. 552/2007. Pri stanovení rozpočtových stropov na rok 2007 sa však nezohľadnilo vyňatie prémií na mliečne produkty a dodatkových platieb v prospech poľnohospodárov z Azor a Madeiry z režimu jednotnej platby podľa článku 70 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(6)

Rozpočtové stropy, uplatniteľné na rok 2007 na Portugalsko, pre priame platby, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s ustanoveniami článku 70 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a na režim jednotnej platby, je preto potrebné upraviť tak, že sa z prílohy III k nariadeniu (ES) č. 552/2007 odpočíta suma zodpovedajúca sumám vzťahujúcim sa na prémiu na mliečne produkty a dodatkovým platbám pre výrobcov mlieka, a tieto sa následne pridajú do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 552/2007.

(7)

Španielsko pred 1. augustom 2004 rozhodlo o čiastočnom zavedení režimu jednotnej platby za podmienok určených v článkoch 64 až 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, najmä platby na hovädzie a teľacie mäso. Podľa článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (4) však španielsky región Cantabria nemôže od roku 2007 využívať prechodnú podporu ustanovenú v uvedenom článku. Dodatočná vnútroštátna prémia na kravu bez trhovej produkcie mlieka ustanovená v článku 125 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 poskytovaná poľnohospodárskym podnikom v regióne Cantabria sa preto od roku 2007 nemôže financovať prostredníctvom EPZF. Španielsko v snahe zabezpečiť pokračovanie podpory Spoločenstva pre sektor kráv bez trhovej produkcie mlieka požiadalo, aby sa suma zodpovedajúca platbám uskutočneným ako doplnková vnútroštátna prémia v regióne Cantabria do roku 2006 presunula zo stropu stanoveného na rok 2007 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 552/2007 pre doplnkovú vnútroštátnu prémiu do stropu, ktorý je v uvedenej prílohe určený pre prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka. Vyššie uvedené rozpočtové stropy by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(8)

Nariadenia (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 247/2006 a (ES) č. 552/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre riadenie priamych platieb,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa suma týkajúca sa Portugalska na rok 2007 nahrádza sumou „570 997“.

Článok 2

V tabuľke uvedenej v článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa suma týkajúca sa Azor a Madeiry na rozpočtový rok 2008 nahrádza sumou „86,98“.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 552/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

suma na „Prémie za dojčiace kravy“ sa pre Španielsko nahrádza sumou „261 153“;

b)

suma na „Doplnkovú prémiu na dojčiacu kravu“ sa pre Španielsko nahrádza sumou „26 000“;

c)

suma na „Prémie za dojčiace kravy“ sa pre Portugalsko nahrádza sumou „78 695“;

d)

suma na „Doplnkovú prémiu na dojčiacu kravu“ sa pre Portugalsko nahrádza sumou „9 462“;

e)

suma pre „Článok 69, hovädzie a teľacie mäso“ sa pre Portugalsko nahrádza sumou „1 681“.

2.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.

V prílohe III sa suma týkajúca sa Portugalska nahrádza sumou „413 774“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1182/2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(3)  Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1989/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6, zmenené v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 5).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTNÚŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ČLÁNKU 70 NARIADENIA (ES) č. 1782/2003

Kalendárny rok 2007

(v tis. EUR)

 

Belgicko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Portugalsko

Fínsko

Článok 70 ods. 1 písm. a)

Pomoc na osivo

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Článok 70 ods. 1 písm. b)

Platby na plodiny na ornej pôde

 

 

23

 

 

 

 

 

Pomoc na strukoviny pestované na zrno

 

 

1

 

 

 

 

 

Osobitná pomoc na ryžu

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pomoc na tabak

 

 

 

 

 

 

166

 

Prémia na mliečne produkty

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Doplnkové platby pre výrobcov mlieka

 

 

 

 

 

 

6 254“

 


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1277/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1438/2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 2 a článok 14 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1438/2003 (2) sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre kapitolu o politike flotily nariadenia (ES) č. 2371/2002, a najmä na uplatňovanie jeho článkov 11, 12, 13 a 14.

(2)

Dňa 28. júla 2007 boli ustanovenia článku 11 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 s cieľom umožniť členským štátom obnoviť 4 % priemernej ročnej tonáže vyradenej so štátnou pomocou v období medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 a 4 % tonáže vyradenej so štátnou pomocou od 1. januára 2007.

(3)

Dňa 28. júla 2007 boli ustanovenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zmenené a doplnené, aby zohľadnili požiadavku, ako je ustanovená v článku 25 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (3), znížiť najmenej o 20 % výkon motorov, ktorý bol nahradený so štátnou pomocou, okrem nahradenia motorov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, ako je definovaný v tomto nariadení. Okrem toho už nie je uplatniteľné prechodné opatrenie spojené so znížením celkovej kapacity všetkých záväzkov štátnej pomoci na obnovu flotily o 3 %, ktorá sa uskutočnila po zavedení novej spoločnej politiky rybného hospodárstva a pred koncom roka 2004.

(4)

Po ukončení merania všetkých rybárskych plavidiel pravidlo prispôsobenia vzťahujúce sa na účinok takéhoto merania na referenčnú úroveň v tonáži by mohlo byť zastavené; malo by sa však zachovať pre prísne uplatňovanie režimu vstupu-výstupu, pokiaľ ide o tonáž.

(5)

Je potrebné upraviť existujúce výnimky z režimu vstupu-výstupu pre plavidlá, ktoré vstúpili do flotily od 1. januára 2003, alebo pre členské štáty, ktoré vstúpili neskôr, od dátumu pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého pred 1. januárom 2003 alebo pred dátumom pristúpenia. Táto úprava umožní výnimky pre takéto plavidlá, ktorých vstup, i keď bol nesporne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva pred pristúpením alebo správnym rozhodnutím, by nemal výhody z prechodných opatrení, pretože trojročné prechodné obdobie bolo príliš krátke.

(6)

Bulharsko a Rumunsko pristúpili k Spoločenstvu 1. januára 2007, a preto by sa mali upraviť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1438/2003.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1438/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1438/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚GTa1‘ alebo ‚celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006’ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006. Vo vzorci týkajúcom sa referenčnej úrovne v tonáži v článku 4 sa táto hodnota zohľadňuje iba na množstvo kapacity, ktoré presahovalo zníženie tonáže potrebné na splnenie referenčných úrovní podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Pre nové členské štáty ‚GTa1‘ alebo ‚,celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006‘ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi dátumom pristúpenia a 31. decembrom 2006.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

‚GTa2‘ alebo ‚celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006‘ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2007 a dátumom, ku ktorému je vypočítaná GTt. Vo vzorci týkajúcom sa referenčnej úrovne v tonáži v článku 4 sa táto hodnota zohľadňuje iba na množstvo kapacity, ktoré presahovalo zníženie tonáže potrebné na splnenie referenčných úrovní podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

c)

Odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.

‚Nový členský štát‘ znamená členský štát, ktorý pristúpil k Spoločenstvu po 1. januári 2003.“

d)

Pridáva sa odsek 12, ktorý znie takto:

„12.

‚kWr‘ alebo ‚celkový výkon motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu‘ znamená celkový výkon motorov nahradených so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 podľa ustanovení článku 25 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (4).

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Monitorovanie referenčných úrovní

1.   Pre každý členský štát, okrem nových členských štátov, sa referenčná úroveň v tonáži v akomkoľvek danom dátume po 1. januári 2003 [R(GT)t] rovná referenčnej úrovni pre tento členský štát stanovenej v prílohe I k 1. januáru 2003 [R(GT)03], upravenej:

a)

odpočítaním:

i)

99 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

b)

a pripočítaním celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS).

Tieto referenčné úrovne sa určia podľa nasledujúceho vzorca:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Keď vstupuje nová rybárska kapacita do flotily za podmienok článku 13 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002, referenčné úrovne uvedené v druhom pododseku sa znížia o 35 % celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou udelenou po 31. decembri 2002 (GT100) podľa nasledujúceho vzorca:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pre každý členský štát, okrem nových členských štátov, sa referenčná úroveň vo výkone v akomkoľvek danom dátume po 1. januári 2003 [R(kW)t] rovná referenčnej úrovni pre tento členský štát stanovenej v prílohe I k 1. januáru 2003 [R(kW)03], ako je upravená odpočítaním celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2002 (kWa) a 20 % celkového výkonu motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr).

Tieto referenčné úrovne sa určia podľa nasledujúceho vzorca:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Keď vstupuje nová rybárska kapacita do flotily za podmienok článku 13 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia (ES) č. 2371/2002, referenčné úrovne uvedené v druhom pododseku sa znížia o 35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou udelenou po 31. decembri 2002 (kW100) podľa nasledujúceho vzorca:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3.

Článok 5 sa vypúšťa.

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Rybárska kapacita flotily k 1. januáru 2003

S výnimkou nových členských štátov sa na účely článku 7 rybárska kapacita, pokiaľ ide o tonáž (GT03) a výkon (kW03) k 1. januáru 2003, určí zohľadniac v súlade s prílohou II vstupy plavidiel, ktoré sú založené na správnom rozhodnutí daného členského štátu prijatom v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002 v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými v tomto čase, a najmä v súlade s vnútroštátnym režimom vstupu-výstupu, ktorý sa oznámi Komisii podľa článku 6 ods. 2 rozhodnutia 97/413/ES (5) a ktorý sa vykonáva najneskôr päť rokov po dátume správneho rozhodnutia.

5.

Článok 6a sa nahrádza takto:

„Článok 6a

Rybárska kapacita flotily nových členských štátov k dátumu pristúpenia

Pre nové členské štáty sa na účely článku 7a rybárska kapacita, pokiaľ ide o tonáž (GTacc) a výkon (kWacc) k dátumu pristúpenia, určí zohľadniac v súlade s prílohou III vstupy plavidiel, ktoré sú založené na správnom rozhodnutí daného členského štátu prijatom najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia, ktoré sa vykonáva najneskôr päť rokov po dátume správneho rozhodnutia.“

6.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Monitorovanie vstupov a výstupov

1.   S cieľom dosiahnuť súlad s článkom 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát, okrem nových členských štátov, zaistí, aby sa rybárska kapacita v tonáži (GTt) vždy rovnala rybárskej kapacite k 1. januáru 2003 (GT03) alebo bola menšia, ako je upravená:

a)

odpočítaním:

i)

99 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

iii)

35 % z celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou po 31. decembri 2002 (GT100);

b)

a pripočítaním:

i)

celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS);

ii)

výsledku ďalšieho zmerania flotily [Δ(GT-GRT)].

Každý členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Na účel splnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát, okrem nových členských štátov, zaistí, aby sa rybárska kapacita vo výkone (kWt) vždy rovnala rybárskej kapacite k 1. januáru 2003 (kW03) alebo bola menšia, ako je upravená odpočítaním:

a)

celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2002 (kWa);

b)

20 % z celkového výkonu motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr);

c)

35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou po 31. decembri 2002 (kW100).

Každý členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7.

Článok 7a sa nahrádza takto:

„Článok 7a

Monitorovanie vstupov a výstupov v nových členských štátoch

1.   Na účel dosiahnutia súladu s článkom 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát zaistí, aby sa rybárska kapacita v tonáži (GTt) vždy rovnala rybárskej kapacite k dátumu pristúpenia alebo bola menšia, (GTacc), ako je upravená:

a)

odpočítaním:

i)

pre nové členské štáty, ktoré pristúpili k Spoločenstvu 1. mája 2004, 98,5 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi týmto dátumom a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

pre každý nový členský štát 96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

iii)

pre každý nový členský štát 35 % z celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (GT100);

b)

a pripočítaním:

i)

celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS);

ii)

výsledku ďalšieho zmerania flotily [Δ(GT-GRT)].

Každý nový členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Na účel splnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý nový členský štát zaistí, aby sa rybárska kapacita vo výkone (kWt) vždy rovnala rybárskej kapacite k dátumu pristúpenia alebo bola menšia, (kWacc), ako je upravená odpočítaním:

a)

celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (kWa);

b)

20 % z celkového výkonu motorov nahradených štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr);

c)

35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (kW100).

Každý nový členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8.

Príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha III sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2003, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 916/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 81).

(3)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.“

(5)  Ú. v. ES L 175, 3.7.1997, s. 27.“


PRÍLOHA I

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1438/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

GT1 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 so štátnou pomocou na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

2.

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

GT3 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 bez štátnej pomoci na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

3.

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

kW1 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 so štátnou pomocou na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

4.

Bod 9 sa nahrádza takto:

„9.

kW3 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 bez štátnej pomoci na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“


PRÍLOHA II

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1438/2003 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

PRAVIDLÁ VÝPOČTU RYBÁRSKEJ KAPACITY, POKIAĽ IDE O TONÁŽ (GTacc) A VÝKON (KWacc) PRE NOVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY K DÁTUMU PRISTÚPENIA

Na účely tejto prílohy:

1.

GTFR znamená rybársku kapacitu flotily k dátumu pristúpenia vyjadrenú v tonáži, ako je vypočítaná na základe údajov z registra rybárskej flotily Spoločenstva.

2.

GT1 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po dátume pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia.

3.

kWFR znamená rybársku kapacitu flotily k dátumu pristúpenia vyjadrenú výkonom, ako je vypočítaný na základe údajov z registra rybárskej flotily Spoločenstva.

4.

kW1 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po dátume pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia.

Rybárska kapacita flotily vyjadrená tonážou GTacc a výkonom kWacc, ako je definovaná v článku 6a, sa vypočíta pomocou nasledujúcich vzorcov:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1278/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS (2), a na ich dovoz do Spoločenstva, a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

Je vhodné vyslovene uviesť, že podľa nariadenia (ES) č. 318/2007 je povolený iba dovoz vtákov chovaných v zajatí. V záujme jasnosti by sa malo takisto vyslovene uviesť, že vtáky môžu byť dovezené do Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 318/2007, iba ak pochádzajú zo schválených chovných zariadení.

(3)

Po dovoze je potrebné dovezené vtáky previesť priamo do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v členskom štáte, v ktorom musia zostať, pokým sa nevylúči nákaza vírusom vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny.

(4)

V nariadení (ES) č. 318/2007 sa ustanovuje, že v prípade podozrenia na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo jednotke schváleného karanténneho strediska všetky vtáky v karanténnom zariadení alebo jednotke karanténneho strediska treba zabiť a zlikvidovať pred tým, než sa podozrenie potvrdí laboratórnymi testami.

(5)

Pretože sú však tieto vtáky podozrivé z nákazy vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny držané v schválenom karanténnom zariadení alebo v jednotke schváleného karanténneho strediska, nie je riziko ďalšieho šírenia choroby.

(6)

Preto je vhodné počkať so začatím zabíjania a likvidácie vtákov v dotknutých priestoroch, až kým sa podozrenie potvrdí, aby sa vylúčila akákoľvek iná príčina symptónov choroby.

(7)

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny. Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo preskúmali svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslali aktualizovaný zoznam týchto karanténnych zariadení a stredísk Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadeniu sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 318/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Schválené chovné zariadenia sú v súlade s týmito podmienkami:“

2.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Dovoz vtákov sa povoľuje, iba ak vtáky spĺňajú tieto podmienky:“

b)

za písmeno b) sa vkladá toto písmeno:

„ba)

vtáky pochádzajú zo schválených chovných zariadení, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 4;“.

3.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Opatrenia v prípade podozrenia z choroby v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku

1.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom zariadení vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán podrobí schválené karanténne zariadenie úradnému dohľadu;

b)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

c)

do schváleného karanténneho zariadenia sa nesmú umiestniť alebo ho opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa podozrenie nevylúči.

2.   Ak sa podozrenie na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v dotknutom schválenom karanténnom zariadení uvedenom v odseku 1 potvrdí, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

všetky vtáky a indikátorové vtáky v schválenom karanténnom zariadení sa zabijú a zlikvidujú;

b)

schválené karanténne zariadenie sa vyčistí a vydezinfikuje;

c)

do schváleného karanténneho zariadenia sa nesmú umiestniť žiadne vtáky skôr ako 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii.

3.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom stredisku vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov v jednotke karanténneho strediska je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán podrobí schválené karanténne stredisko úradnému dohľadu;

b)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

c)

do schváleného karanténneho strediska sa nesmú umiestniť alebo ho opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa podozrenie nevylúči.

4.   Ak sa podozrenie na vtáčiu chrípku alebo pseudomor hydiny v dotknutej jednotke schváleného karanténneho strediska uvedeného v odseku 3 potvrdí, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

všetky vtáky a indikátorové vtáky v dotknutej jednotke schváleného karanténneho strediska sa zabijú a zlikvidujú;

b)

príslušná jednotka sa vyčistí a vydezinfikuje;

c)

odoberú sa tieto vzorky:

i)

ak sa použijú indikátorové vtáky, najskôr 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii príslušnej jednotky sa odoberú z indikátorových vtákov z ostatných karanténnych jednotiek vzorky na sérologické vyšetrenie, ako je stanovené v prílohe VI; alebo

ii)

ak sa nepoužijú indikátorové vtáky, počas 7 až 15 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii sa odoberú vzorky z vtákov z ostatných karanténnych jednotiek na virologické vyšetrenie, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

d)

príslušné schválené karanténne stredisko nesmú opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa nepotvrdí, že výsledky odberu vzoriek stanoveného v písmene c) sú negatívne.

5.   Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach prijatých na základe tohto článku.“

4.

V článku 14 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Ak sa počas karantény zistí, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených nízkopatogénnou vtáčou chrípkou (LPAI) alebo pseudomorom hydiny, príslušný orgán môže na základe hodnotenia rizika udeliť výnimky z opatrení stanovených v článku 13 ods. 2 písm. a) a článku 13 ods. 4 písm. a) za predpokladu, že také výnimky neohrozia kontrolu nákazy (ďalej len ‚výnimka’).“

5.

Príloha V sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Zoznam schválených zariadení a stredísk uvedených v článku 6 ods. 1

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

AT

RAKÚSKO

AT OP Q1

AT

RAKÚSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKÚSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKÚSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGICKO

BE VQ 1003

BE

BELGICKO

BE VQ 1010

BE

BELGICKO

BE VQ 1011

BE

BELGICKO

BE VQ 1012

BE

BELGICKO

BE VQ 1013

BE

BELGICKO

BE VQ 1016

BE

BELGICKO

BE VQ 1017

BE

BELGICKO

BE VQ 3001

BE

BELGICKO

BE VQ 3008

BE

BELGICKO

BE VQ 3014

BE

BELGICKO

BE VQ 3015

BE

BELGICKO

BE VQ 4009

BE

BELGICKO

BE VQ 4017

BE

BELGICKO

BE VQ 7015

CY

CYPRUS

CB 0011

CY

CYPRUS

CB 0012

CY

CYPRUS

CB 0061

CY

CYPRUS

CB 0013

CY

CYPRUS

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750005

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750038

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NEMECKO

BW-1

DE

NEMECKO

BY-1

DE

NEMECKO

BY-2

DE

NEMECKO

BY-3

DE

NEMECKO

BY-4

DE

NEMECKO

HE-1

DE

NEMECKO

HE-2

DE

NEMECKO

NI-1

DE

NEMECKO

NI-2

DE

NEMECKO

NI-3

DE

NEMECKO

NW-1

DE

NEMECKO

NW-2

DE

NEMECKO

NW-3

DE

NEMECKO

NW-4

DE

NEMECKO

NW-5

DE

NEMECKO

NW-6

DE

NEMECKO

NW-7

DE

NEMECKO

NW-8

DE

NEMECKO

RP-1

DE

NEMECKO

SN-1

DE

NEMECKO

SN-2

DE

NEMECKO

TH-1

DE

NEMECKO

TH-2

ES

ŠPANIELSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANIELSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/06/18

FR

FRANCÚZSKO

38.193.01

GR

GRÉCKO

GR.1

GR

GRÉCKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

ÍRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

TALIANSKO

003AL707

IT

TALIANSKO

305/B/743

IT

TALIANSKO

132BG603

IT

TALIANSKO

170BG601

IT

TALIANSKO

233BG601

IT

TALIANSKO

068CR003

IT

TALIANSKO

006FR601

IT

TALIANSKO

054LCO22

IT

TALIANSKO

I – 19/ME/01

IT

TALIANSKO

119RM013

IT

TALIANSKO

006TS139

IT

TALIANSKO

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

HOLANDSKO

NL-13000

NL

HOLANDSKO

NL-13001

NL

HOLANDSKO

NL-13002

NL

HOLANDSKO

NL-13003

NL

HOLANDSKO

NL-13004

NL

HOLANDSKO

NL-13005

NL

HOLANDSKO

NL-13006

NL

HOLANDSKO

NL-13007

NL

HOLANDSKO

NL-13008

NL

HOLANDSKO

NL-13009

NL

HOLANDSKO

NL-13010

PL

POĽSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/02“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/26


DODATOK

k rozhodnutiu Rady 2007/543/ES z 23. júla 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole)

(Úradný vestník Európskej únie L 200 z 1. augusta 2007)

Bulharské a rumunské jazykové znenia nasledujúceho dohovoru a protokolov vyjdú v mimoriadnom vydaní úradného vestníka neskôr.

Dohovor o Europole a protokoly z:

24. júla 1996,

19. júna 1997,

30. novembra 2000,

28. novembra 2002,

27. novembra 2003.


Komisia

30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. októbra 2007,

ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Írsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom K(2007) 5095]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2007/697/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na jej prílohu III ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Ak sa množstvo hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne použiť na jeden hektár, líši od množstva uvedeného v prvej vete druhého pododseku ods. 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS a v jej písmene a), musí sa toto množstvo stanoviť tak, aby neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 uvedenej smernice, a musí byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú napríklad v tomto prípade dlhé obdobia rastu a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(2)

Írsko predložilo 12. novembra 2004 Komisii žiadosť o výnimku podľa tretieho pododseku ods. 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS. Aktualizovaná žiadosť vychádzajúca z revidovaných nariadení Európskych spoločenstiev (správna poľnohospodárska prax zameraná na ochranu vôd) z roku 2006 (právny akt č. 378 z roku 2006) bola predložená 18. októbra 2006.

(3)

Požadovaná výnimka sa týka zámeru Írska povoliť použitie 250 kg dusíka z maštaľného hnoja na jeden hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s najmenej 80 % zatrávnených plôch. Výnimka sa potenciálne týka maximálne 10 000 poľnohospodárskych podnikov s chovom dobytka predstavujúcich 8 % celkového počtu všetkých poľnohospodárskych podnikov, 8 % využívanej poľnohospodárskej pôdy a 20 % hospodárskych zvierat.

(4)

Írske právne predpisy na implementáciu smernice 91/676/EHS, nariadenia Európskych spoločenstiev (správna poľnohospodárska prax zameraná na ochranu vôd) z roku 2006 (právny akt č. 378 z roku 2006) sa uplatňujú rovnocenne na požadovanú výnimku.

(5)

V írskych právnych predpisoch na implementáciu smernice 91/676/EHS sú obsiahnuté maximálne miery hnojenia s použitím dusíka a fosforečnanu. Tieto maximálne miery hnojenia sa rozlišujú podľa obsahu dusíka a fosforečnanu v pôde, a teda sa v nich zohľadňuje podiel dusíka a fosforečnanu z pôdy.

(6)

Z tretej správy o implementácii smernice o dusičnanoch v Írsku a nedávnych správ Agentúry pre ochranu životného prostredia za obdobie rokov 2001 – 2003 predložených Komisii vyplýva, že hlavná koncentrácia dusičnanov zaznamenaná v podzemných vodách je rádovo 2,5 mg/l dusíka a koncentrácie vyššie ako 50 mg/l dusičnanov boli zaznamenané maximálne v 2 % miest odberu vzoriek. Z údajov o kvalite vody v riekach v období rokov 2000 – 2003 vyplýva, že hlavná hodnota dusičnanov v monitorovacích staniciach eurovodnej siete je 6,9 mg/l.

(7)

V 70 % monitorovacích miest podzemnej vody je trend koncentrácie dusičnanov ustálený alebo klesajúci. V riekach sa v rokoch 2001 – 2003 zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím rokov 1995 – 1997 zlepšená kvalita a obrátil sa trend poklesu kvality vody, ktorý bol zjavný od neskorých 80. rokov. Zaznamenal sa taktiež pokles počtu hypertrofických jazier.

(8)

Írsko uplatňuje podľa článku 3 ods. 5 smernice 91/676/EHS na celom svojom území akčný program v súlade s nariadeniami Európskych spoločenstiev (správna poľnohospodárska prax zameraná na ochranu vôd) z roku 2006 (právny akt č. 378 z roku 2006).

(9)

Za poslednú dekádu sa počet hospodárskych zvierat znížil a používanie chemického hnojiva obmedzilo. Počty hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec sa v období rokov 1997 – 2004 znížili o 7 %, 3 % a 17 % v uvedenom poradí. Priemerná záťaž z hnoja hospodárskych zvierat v roku 2004 bola 103 kg/ha s výrazným poklesom v porovnaní so 140 kg/ha v roku 1998. Priemerná záťaž fosforom (P) bola 16 kg/ha. Použitie chemického dusíkatého hnojiva kleslo v období rokov 1999 – 2005 o 21 %, použitie fosfátového hnojiva kleslo v období rokov 1995 – 2005 o 37 %.

(10)

V Írsku je 90 % poľnohospodárskej pôdy zatrávnenej, prevažujú typy plôch s trávnym porastom, ktoré sú veľmi vhodné na podporu produkcie trávy. V podnikoch so zatrávnenými plochami sa 47 % obhospodaruje extenzívne, a preto majú relatívne nízku mieru zaťaženia a nízku mieru použitia hnojív, 36 % sa obhospodaruje v rámci agroenvironmentálnych programov (Schéma ochrany vidieckeho životného prostredia, schéma REP) a len 7 % sa obhospodaruje intenzívne; 10 % sa využíva na poľnohospodárstvo na ornej pôde. Priemerné použitie chemického hnojiva na zatrávnených plochách predstavuje 82 kg/ha dusíka a 7,6 kg/ha fosforu.

(11)

Írska klíma, charakteristická rovnomerným rozdelením ročných zrážok počas celého roka a pomerne malým rozsahom ročných teplôt, podporuje dlhé vegetačné obdobie tráv, ktoré sa pohybuje od 330 dní za rok na juhozápade do asi 250 dní za rok na severovýchode.

(12)

Z predložených technických a vedeckých podkladov vyplýva, že navrhnuté množstvo 250 kg dusíka na hektár ročne z hnoja pasúceho sa dobytka v poľnohospodárskych podnikoch s najmenej 80 % zatrávnených plôch je odôvodnené na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad dlhé obdobie rastu a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(13)

Komisia sa preto domnieva, že množstvo hnoja, ktoré požaduje Írsko, neovplyvní dosiahnutie cieľov stanovených v smernici 91/676/EHS s výhradou splnenia určitých prísnych podmienok.

(14)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatniť v spojení s akčným programom Írska, nariadením Európskych spoločenstiev (správna poľnohospodárska prax zameraná na ochranu vôd) z roku 2006 (právny akt č. 378 z roku 2006).

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka, o ktorú požiadalo Írsko listom z 18. októbra 2006 na účely povolenia vyššieho množstva maštaľného hnoja, ako je množstvo stanovené v prvej vete druhého pododseku ods. 2 prílohy III k smernici 91/676/EHS a v jej písmene a), sa udeľuje s výhradou splnenia podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„poľnohospodárske podniky so zatrávnenými plochami“ sú podniky, v ktorých tráva tvorí 80 % a viac zo zahnojovanej plochy;

b)

„pasúce sa hospodárske zvieratá“ sú hovädzí dobytok (s výnimkou jatočných teliat), ovce, jelenia zver, kozy a kone;

c)

„tráva“ znamená plochu s trvalým alebo dočasným trávnym porastom (dočasne znamená kratšie ako štyri roky).

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na individuálnom základe a za podmienok stanovených v článkoch 4, 5 a 6 na poľnohospodárske podniky s pastvinami.

Článok 4

Ročné povolenie a záväzok

1.   Poľnohospodári, ktorí chcú využiť výnimku, predkladajú raz za rok žiadosť o výnimku príslušným orgánom.

2.   Spolu s každoročnou žiadosťou, ktorá sa uvádza v odseku 1, sa písomne zaviažu splniť podmienky stanovené v článkoch 5 a 6.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa všetky žiadosti o výnimku predkladali na správnu kontrolu. Keď kontrola žiadostí uvedených v odseku 1, vykonaná vnútroštátnymi orgánmi, preukáže, že podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6 nie sú splnené, informuje sa o tom žiadateľ. V takomto prípade sa žiadosť považuje za zamietnutú.

Článok 5

Použitie hnoja a iných hnojív

1.   Množstvo maštaľného hnoja z pasúcich sa hospodárskych zvierat, ktoré sa každoročne používa na pôdu v poľnohospodárskych podnikoch so zatrávnenými plochami, vrátane hnoja samotných zvierat, neprekročí množstvo hnoja s obsahom 250 kg dusíka na hektár za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 7.

2.   Celkové množstvo obsiahnutého dusíka nepresiahne predvídateľné potreby konkrétnej plodiny prijímať určité živiny a je v ňom zohľadnený potenciál pôdy tieto živiny dodávať. Celková aplikácia dusíka sa rozlišuje podľa miery zaťaženia a produktivity na plochách s trávnym porastom.

3.   Každý poľnohospodársky podnik zostaví plán hnojenia, v ktorom sa opisuje striedanie plodín na poľnohospodárskej pôde a plánované použitie hnoja a dusíkatých a fosforečných chemických hnojív. Tento plán je v poľnohospodárskom podniku dostupný najneskôr do 1. marca.

Plán hnojenia obsahuje:

a)

počet hospodárskych zvierat, opis maštalí a systému ustajnenia vrátane dostupnej skladovacej kapacity hnoja;

b)

výpočet množstva dusíka (mínus úbytok v maštaliach a pri skladovaní) a fosforu z hnoja vyprodukovaného v poľnohospodárskom podniku;

c)

striedanie plodín a plochu na každú plodinu vrátane situačného náčrtu umiestnenia jednotlivých polí;

d)

predvídateľné požiadavky plodín na dusík a fosfor;

e)

množstvo a druh hnojiva uvoľneného mimo územia poľnohospodárskeho podniku;

f)

výsledky pôdnych analýz v súvislosti s pôdnym statusom N a P, ak je dostupný;

g)

použitie dusíka a fosforu pochádzajúcich z hnoja na jednotlivých poliach (parcely poľnohospodárskeho podniku homogénne z hľadiska plodiny a typu pôdy);

h)

použitie dusíka a fosforu s chemickými a inými hnojivami na jednotlivých poliach.

Plány sa najneskôr do siedmich dní po uskutočnení akýchkoľvek zmien v poľnohospodárskych postupoch zrevidujú, aby sa tak zabezpečil ich súlad so skutočnými poľnohospodárskymi postupmi.

4.   Každý poľnohospodársky podnik vedie evidenciu hnojenia vrátane informácií o manažmente pôdnej vody. Evidencia sa predkladá príslušnému orgánu za každý kalendárny rok.

5.   Každý poľnohospodársky podnik so zatrávnenými plochami, ktorý využil individuálnu výnimku, súhlasí s kontrolou žiadosti o výnimku uvedenej v článku 4 ods. 1, ako aj s kontrolou plánu a evidencie hnojenia.

6.   Analýza koncentrácie dusíka a fosforu v pôde sa vykoná v každom poľnohospodárskom podniku, ktorý využíva individuálnu výnimku, aspoň raz za štyri roky pre každú homogénnu oblasť poľnohospodárskeho podniku z hľadiska striedania plodín a vlastností pôdy. Na päť hektárov pôdy sa vyžaduje najmenej jedna analýza.

7.   Hnoj sa nesmie rozmetávať na jeseň pred osevom trávy.

Článok 6

Správa pôdy

Na 80 % alebo ešte väčšej ploche vhodnej na použitie hnoja v poľnohospodárskych podnikoch sa pestuje tráva. Poľnohospodári, ktorí využívajú individuálnu výnimku, vykonávajú tieto opatrenia:

a)

plochy s dočasným trávnym porastom sa na jar preorú;

b)

po orbe trávy na všetkých druhoch pôdy okamžite nasledujú plodiny vyžadujúce vysoké dávky dusíka;

c)

striedanie plodín nezahŕňa strukoviny ani iné rastliny, ktoré zadržiavajú dusík zo vzduchu. Toto sa však nevzťahuje na ďatelinu na zatrávnených plochách s menej ako 50 % ďatelinového porastu a na obilniny a hrach podsievané trávou.

Článok 7

Iné opatrenia

Írsko zabezpečí, že využitie výnimky sa vykoná bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré musia byť v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami Spoločenstva.

Článok 8

Monitorovanie

1.   Mapy znázorňujúce percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov so zatrávnenými plochami, percentuálny podiel hospodárskych zvierat a percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka v každom kraji, zostaví príslušný orgán a každoročne sa aktualizujú. Tieto mapy sa Komisii predložia ročne a po prvýkrát do 1. marca 2008.

2.   Monitorovanie poľnohospodárskych podnikov, na ktorý sa vzťahuje akčný program a odchýlka, sa uskutočnia v poľnohospodárskych monitorovacích povodiach podľa Írskeho akčného programu. Referenčné monitorovacie povodia reprezentujú rôzne druhy pôd, úrovne intenzity a postupy hnojenia.

3.   Na základe prieskumu a nepretržitého rozboru živín sa získavajú údaje o využívaní miestnej pôdy, striedaní plodín a poľnohospodárskych postupoch uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich individuálne výnimky. Tieto údaje možno použiť pri modelových výpočtoch množstva vylúhovaných dusíkatých látok a úbytkov fosforu z polí, kde sa na hektár ročne používa až 250 kg dusíka obsiahnutého v hnoji pasúcich sa hospodárskych zvierat.

4.   Monitorovanie plytkých podzemných vôd, pôdnej vody, drenážnej vody a vodných tokov v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré patria do miest poľnohospodárskych monitorovacích povodí, poskytuje údaje o koncentrácii dusičnanov a fosforu vo vode, ktorá odteká z koreňovej časti a dostáva sa do systému podzemnej a povrchovej vody.

5.   Posilnené monitorovanie vody sa uskutoční v poľnohospodárskych povodiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti najcitlivejších jazier, a najmä citlivých zvodnených vrstiev.

6.   Vykoná sa štúdia, ktorej cieľom je do konca obdobia určeného na výnimku zozbierať presné vedecké informácie o systémoch s plochami s intenzívnym trávnym porastom v Írsku. Táto štúdia sa zameria na lúhovanie dusíkatých látok v systémoch intenzívnej mliekarenskej výroby na citlivých druhoch pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté) v typických oblastiach.

Článok 9

Kontroly

1.   Príslušný vnútroštátny orgán vykoná správne kontroly týkajúce sa všetkých poľnohospodárskych podnikov využívajúcich individuálnu výnimku na posúdenie súladu s maximálnym množstvom 250 kg dusíka na hektár ročne z hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat s maximálnymi mierami hnojenia dusíkom a fosforom a podmienkami využívania pôdy.

2.   Program inšpekcií na mieste sa zostavuje na základe analýzy rizika, výsledkov kontrol z predošlých rokov a výsledkov všeobecných náhodných kontrol týkajúcich sa právnych predpisov, ktorými sa implementuje smernica 91/676/EHS. Inšpekcie na mieste sa týkajú najmenej 3 % poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku v súvislosti s podmienkami stanovenými v článkoch 5 a 6.

Článok 10

Podávanie správ

1.   Príslušný orgán predkladá každoročne výsledky monitorovania Komisii spolu so stručnou správou o kvalite vody a o hodnotiacom postupe. Správa poskytuje informácie o tom, ako prostredníctvom kontrol na úrovni poľnohospodárskych podnikov pokračuje hodnotenie implementácie podmienok s udelenou výnimkou, a obsahuje informácie o nevyhovujúcich poľnohospodárskych podnikoch založené na výsledkoch správnej kontroly a inšpekcie na mieste. Prvá správa sa odovzdá do júna 2008 a následne do júna každého roka.

2.   Takto dosiahnuté výsledky vezme Komisia do úvahy pri prípadných nových žiadostiach o výnimku.

Článok 11

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v kontexte Írskeho akčného programu, tak ako sa implementuje v nariadeniach Európskych spoločenstiev (správna poľnohospodárska prax zameraná na ochranu vôd) z roku 2006 (právny akt č. 378 z roku 2006) z 18. júla 2006. Stráca účinnosť 17. júla 2010.

Článok 12

Toto rozhodnutie je určené Írsku.

V Bruseli 22. októbra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/116/ES v súvislosti so zavedením dodatočných rezervovaných čísel začínajúcich sa 116

[oznámené pod číslom K(2007) 5139]

(Text s významom pre EHP)

(2007/698/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (ďalej len „rámcová smernica“) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Na základe rozhodnutia Komisie 2007/116/ES z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa 116 pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu (2) sú národné číselné rozsahy začínajúce sa 116 rezervované pre harmonizované služby sociálneho významu. Príloha k uvedenému rozhodnutiu obsahuje zoznam konkrétnych čísel v rámci tohto číselného rozsahu a služby, pre ktoré je dané číslo rezervované. Tento zoznam možno meniť v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 3 smernice 2002/21/ES.

(2)

Mal by sa aktualizovať opis služby spojenej s číslom 116000. Okrem toho by sa dve služby, menovite linky pomoci deťom a linky dôvery, mali označiť ako služby sociálneho významu, ktorým možno priradiť harmonizované čísla. Z týchto dôvodov by sa rozhodnutie 2007/116/ES malo aktualizovať a mali by sa zaviesť dodatočné rezervované čísla.

(3)

Rozhodnutie 2007/116/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre komunikácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/116/ES sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby od 29. februára 2008 príslušný národný regulačný orgán mohol prideliť čísla, ktoré boli pridané do zoznamu na základe tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 30.


PRÍLOHA

Zoznam čísel rezervovaných pre harmonizované služby sociálneho významu

Číslo

Služba, pre ktorú je toto číslo rezervované

Konkrétne podmienky spájajúce sa s právom používať toto číslo

116000

 

Názov služby:

Horúce linky pre nezvestné deti

 

Opis:

Služba a) prijíma hlásenia o nezvestných deťoch a oznamuje ich polícií; b) poskytuje poradenstvo a podporu osobám zodpovedným za nezvestné dieťa; c) poskytuje podporu pri pátraní.

Služba je dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na celom území štátu).

116111

 

Názov služby:

Linky pomoci deťom

 

Opis:

Služba pomáha deťom, ktoré potrebujú starostlivosť a ochranu, poskytuje im kontakt na organizácie a zdroje; poskytuje deťom možnosť vyjadriť svoje obavy, hovoriť o problémoch, ktoré sa ich priamo týkajú, a porozprávať sa s niekým v prípade núdzovej situácie.

V prípade, že služba nie je dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na celom území štátu), musí poskytovateľ služby zabezpečiť, aby informácie o tom, kedy je služba dostupná, boli verejnosti ľahko prístupné a aby v čase, keď služba nie je dostupná, dostali volajúci informácie o tom, kedy bude služba najbližšie dostupná.

116123

 

Názov služby:

Linky dôvery

 

Opis:

Služba ponúka volajúcemu skutočný ľudský vzťah založený na vypočutí bez predsudkov. Ponúka emocionálnu podporu volajúcim, ktorí trpia osamotenosťou, prekonávajú psychickú krízu alebo uvažujú o samovražde.

V prípade, že služba nie je dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na celom území štátu), musí poskytovateľ služby zabezpečiť, aby informácie o tom, kedy je služba dostupná, boli verejnosti ľahko prístupné a aby v čase, keď služba nie je dostupná, dostali volajúci informácie o tom, kedy bude služba najbližšie dostupná.


30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský a sadivový materiál zelenín z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2007) 5218]

(2007/699/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového materiálu zelenín, iného ako osivo (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Je potrebné, aby Komisia podľa článku 16 ods. 1 smernice 92/33/EHS rozhodla, či množiteľský a sadivový materiál zelenín iný ako osivo vyrobený v tretej krajine a poskytujúci také isté záruky, pokiaľ ide o záväzky dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, je rovnocenný zo všetkých týchto hľadísk s množiteľským a sadivovým materiálom zelenín iným ako osivo vyrobeným v Spoločenstve a či vyhovuje požiadavkám a podmienkam uvedenej smernice.

(2)

V súčasnosti sú však dostupné informácie o podmienkach, ktoré sa uplatňujú v tretích krajinách, ešte stále nepostačujúce na to, aby Komisii umožnili v tomto štádiu prijať takéto rozhodnutie pre niektorú z tretích krajín.

(3)

S cieľom zabrániť prerušeniu obchodných modelov by členským štátom, ktoré dovážajú množiteľský a sadivový materiál iný ako osivo z tretích krajín, malo byť povolené pokračovať v uplatňovaní takýchto podmienok rovnakých ako tie, ktoré sa uplatňujú pre podobné výrobky Spoločenstva v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 92/33/EHS. Obdobie uplatňovania výnimky ustanovenej v smernici 92/33/EHS pre takýto dovoz by sa preto malo predĺžiť na obdobie po 31. decembri 2007.

(4)

Smernica 92/33/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 16 ods. 2 prvom pododseku smernice 92/33/EHS sa dátum „31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „31. decembra 2012“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnené smernicou 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).


USMERNENIA

Európska centrálna banka

30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/34


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. septembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k usmerneniu ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému

(ECB/2007/10)

(2007/700/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na článok 3.1 prvú zarážku, články 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,

so zreteľom na usmernenie ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (1),

keďže:

(1)

Prílohu I k usmerneniu ECB/2000/7 je potrebné zmeniť a doplniť v dôsledku nedávnych zmien vo vymedzení a implementácii jednotnej menovej politiky Eurosystému. Tieto zmeny sa okrem iného týkajú akceptovateľných aktív a vyčiarknutia priamych transakcií zo zoznamu dolaďovacích obchodov.

(2)

Podľa rozhodnutia Rady 2007/503/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 (2) Cyprus spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a jeho výnimka uvedená v článku 4 aktu o pristúpení sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008. Podľa rozhodnutia Rady 2007/504/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 (3) Malta spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a jej výnimka uvedená v článku 4 aktu o pristúpení sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008. Vzhľadom na uvedené je potrebné zmeniť a doplniť tabuľku internetových stránok Eurosystému v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7.

(3)

Usmernením ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (4) sa vytvára systém TARGET 2 ako náhrada za súčasný systém TARGET, ako je ustanovené v článku 14 ods. 2 usmernenia ECB/2000/2. Národné centrálne banky prejdú na TARGET 2 v súlade s harmonogramom uvedeným v článku 13 usmernenia ECB/2007/2. Vzhľadom na to je potrebné zmeniť a doplniť odkazy na TARGET v prílohách I a II k usmerneniu ECB/2000/7,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia príloh I a II

1.   Príloha I k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto usmerneniu.

2.   Príloha II k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia tabuľky internetových stránok Eurosystému

Tabuľka internetových stránok Eurosystému, ktorá je uvedená v prílohe 5 k prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7, sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe III k tomuto usmerneniu.

Článok 3

Overovanie

Národné centrálne banky pošlú ECB podrobnosti o textoch a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s týmto usmernením, najneskôr do 30. septembra 2007.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť druhým dňom po jeho prijatí. Článok 1 sa uplatňuje od 19. novembra 2007. Článok 2 sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Článok 5

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. septembra 2007

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1. Usmernenie naposledy zmenené a doplnené usmernením ECB/2006/12 (Ú. v. EÚ L 352, 13.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa takto:

A.   Zmeny a doplnenia v súvislosti so zmeneným vymedzením a implementáciou menovej politiky Eurosystému

1.

V kapitole 1 oddiele 1.1 sa za piatu vetu vkladá táto veta:

„Národné centrálne banky si môžu, ak je to potrebné na implementáciu menovej politiky, vymieňať medzi členmi Eurosystému jednotlivé informácie, ako sú operatívne údaje, ktoré sa týkajú protistrán zúčastňujúcich sa na operáciách Eurosystému (1).

2.

V kapitole 1 oddiele 1.3.1 sa tretia zarážka o „dolaďovacích obchodoch“ mení a dopĺňa takto:

a)

Za prvú vetu sa vkladá táto veta:

„Dolaďovacie obchody sa môžu vykonať posledný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy, aby sa zabránilo nerovnováhe likvidity, ktorá sa môže nahromadiť od uskutočnenia poslednej hlavnej refinančnej operácie.“

b)

Doterajšia druhá veta sa označuje ako tretia veta a nahrádza sa takto:

„Dolaďovacie obchody sa vykonávajú predovšetkým ako reverzné transakcie, ale môžu mať tiež formu devízových swapov alebo inkasa viazaných vkladov.“

3.

V kapitole I sa druhý riadok tabuľky 1 pod nadpisom „Dolaďovacie operácie“, ktorý obsahuje tieto slová: „Priame nákupy“, „Priame predaje“, „Nepravidelná“ a „Dvojstranné obchody“, vypúšťa.

4.

V kapitole 1 sa oddiel 1.4 mení a dopĺňa takto:

a)

Druhá veta sa nahrádza takto:

„Inštitúcie, ktoré podľa článku 19.1 Štatútu ESCB musia tvoriť povinné minimálne rezervy, môžu mať prístup k stálym obchodom a môžu sa zúčastňovať na obchodoch na voľnom trhu prostredníctvom štandardných tendrov, ako aj priamych transakcií.“

b)

Štvrtá veta sa vypúšťa.

5.

V kapitole 1 sa štvrtá veta v oddiele 1.5 nahrádza takto:

„Tento jednotný rámec nahradil 1. januára 2007 dvojstupňový systém, ktorý sa používal od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie.“

6.

V kapitole 3 sa úvodný odsek mení a dopĺňa takto:

a)

Za štvrtú vetu sa vkladá táto veta:

„Štrukturálne obchody sa môžu tiež uskutočňovať prostredníctvom priamych transakcií, t. j. nákupov a predajov.“

b)

Doterajšia piata veta sa označuje ako šiesta veta a nahrádza sa takto:

„Okrem toho má Eurosystém k dispozícii ďalšie dva nástroje na vykonávanie dolaďovacích obchodov: devízové swapy a príjem termínovaných vkladov.“

7.

V kapitole 3 sa v oddiele 3.1.4 za druhú vetu vkladá táto veta:

„Dolaďovacie obchody sa môžu vykonať posledný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy, aby sa zabránilo nerovnováhe likvidity, ktorá sa môže nahromadiť od uskutočnenia poslednej hlavnej refinančnej operácie.“

8.

V kapitole 3 sa oddiel 3.2 mení a dopĺňa takto:

a)

Druhá veta pod nadpisom „Typ nástroja“ sa nahrádza takto:

„Také obchody sa vykonávajú iba na štruktúrne účely.“

b)

Pod nadpisom „Iné prevádzkové znaky“ sa štvrtá zarážka nahrádza takto:

„—

bežne ich vykonávajú decentralizovane národné centrálne banky,“.

9.

V kapitole 4 sa oddiel 4.1 mení a dopĺňa takto:

a)

Pod nadpisom „Podmienky prístupu“ sa prvá veta v druhom odseku mení a dopĺňa takto:

„Na konci každého pracovného dňa sa debetné zostatky zmluvných strán na ich zúčtovacom účte v národných centrálnych bankách automaticky považujú za žiadosť o prístup k jednodňovému refinančnému obchodu.“

b)

Pod nadpisom „Splatnosť a úrokové podmienky“ sa druhá veta v druhom odseku mení a dopĺňa takto:

„ECB môže kedykoľvek meniť úrokovú sadzbu s účinnosťou najskôr nasledujúci pracovný deň Eurosystému (2)  (3).

10.

V kapitole 5 oddiele 5.2 sa pod nadpisom „Obchody vykonávané prostredníctvom búrz cenných papierov a trhových maklérov“ vypúšťa tretia veta.

11.

V kapitole 5 oddiele 5.3.2 sa druhá veta druhého odseku nahrádza takto:

„Eurosystém však môže z prevádzkových dôvodov príležitostne uplatňovať iné dátumy zúčtovania pre tieto operácie, najmä pre priame obchody a devízové swapy (pozri tabuľku 3).“

12.

V kapitole 6 oddiele 6.1 sa tretia veta druhého odseku nahrádza takto:

„Tento jednotný rámec, ktorý sa tiež nazýva ‚Jednotný zoznam‘, nadobudol účinnosť 1. januára 2007 a nahradil dvojstupňový systém, ktorý sa používal od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie.“

13.

V kapitole 6 sa oddiel 6.1 mení a dopĺňa takto:

a)

Poznámka pod čiarou č. 2 sa nahrádza takto:

„Francúzske fonds communs de créances (FCC), ktoré boli zaradené do zoznamu prvého stupňa a vydané pred 1. májom 2006, zostanú akceptovateľnými počas prechodného obdobia do 31. decembra 2008. FCC vydané po 1. máji 2006 nie sú akceptovateľné.“

b)

Vo štvrtom odseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Kritériá akceptovateľnosti pre dve kategórie aktív sú jednotné v rámci eurozóny a sú ustanovené v oddiele 6.2 (4).

14.

V kapitole 6 oddiele 6.2.1 sa poznámka pod čiarou č. 6 pod nadpisom „Miesto emisie“ nahrádza takto:

„Aby boli medzinárodné dlhové cenné papiere znejúce na globálneho držiteľa akceptovateľné, musia sa od 1. januára 2007 vydať prostredníctvom medzinárodného centrálneho depozitára cenných papierov (ICSD) vo forme nových globálnych zmeniek (NGN) (New Global Notes) a uložiť u spoločného správcu (CSK), ktorým je ICSD alebo prípadne centrálny depozitár cenných papierov (CSD), ktorý spĺňa minimálne požiadavky ustanovené ECB. Medzinárodné dlhové cenné papiere znejúce na globálneho držiteľa, ktoré boli vydané vo forme klasických globálnych zmeniek (CGN) (Classical Global Notes) pred 1. januárom 2007, a zastupiteľné cenné papiere vydané pod rovnakým kódom ISIN k tomuto dátumu alebo neskôr zostávajú akceptovateľné až do splatnosti.“

15.

V kapitole 6 oddiele 6.2.1 sa pod nadpisom „Akceptovateľné trhy“ na konci odseku pripája táto poznámka pod čiarou č. 12:

„Obchodovateľné aktíva, ktoré boli akceptované ako aktíva druhého stupňa a ktoré boli vydané pred 31. májom 2007 a obchodujú sa na neregulovaných trhoch, ktoré v súčasnosti spĺňajú požiadavky bezpečnosti a prístupnosti Eurosystému, ale nespĺňajú požiadavky transparentnosti, zostávajú akceptovateľné do 31. decembra 2009 za predpokladu, že spĺňajú ostatné kritériá akceptovateľnosti, sa po tomto dátume stanú neakceptovateľnými. Uvedené sa nevzťahuje na nekryté obchodovateľné aktíva vydané úverovými inštitúciami, ktoré boli akceptované ako aktíva druhého stupňa a stali sa neakceptovateľnými 31. mája 2007.“

16.

V kapitole 6 oddiele 6.2.1 sa pod nadpisom „Sídlo emitenta/ručiteľa“ na konci prvej vety pripája táto poznámka pod čiarou č. 14:

„Obchodovateľné aktíva vydané pred 1. januárom 2007 subjektom, ktorý nie je usadený v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo v jednej z krajín G10, ktoré nie sú súčasťou EHP, ale garantované subjektom usadeným v EHP, zostávajú akceptovateľnými do 31. decembra 2011 za predpokladu, že spĺňajú ostatné kritériá akceptovateľnosti a požiadavky uplatniteľné na záruky, ako je ustanovené v oddiele 6.3.2, a po tomto dátume sa stanú neakceptovateľnými.“

17.

V kapitole 6 oddiele 6.3.2 v prvej zarážke o „hodnotení úverovej bonity ECAI“ sa doterajšia poznámka pod čiarou č. 26, označená ako poznámka pod čiarou č. 28, na konci prvej vety nahrádza takto:

„Vysoké štandardy úverovej bonity pre kryté bankové dlhopisy vydané po 1. januári 2008 sa hodnotia na základe vyššie uvedeného súboru kritérií. Kryté bankové dlhopisy vydané pred 1. januárom 2008 sa považujú za spĺňajúce vysoké štandardy úverovej bonity, ak v plnej miere spĺňajú kritériá ustanovené v článku 22 ods. 4 smernice PKIPCP.“

18.

V kapitole 6 oddiele 6.6.1 druhej zarážke sa doterajšia poznámka pod čiarou č. 50 vypúšťa.

19.

Prílohy k prílohe I sa označujú ako „dodatky“.

20.

V dodatku 2 k prílohe I sa vo vymedzení pojmu „operácia na otvorenom trhu“ štvrtá veta nahrádza takto:

„Okrem toho sú pre štrukturálne obchody k dispozícii emisie dlhových certifikátov a priame transakcie, zatiaľ čo na uskutočňovanie dolaďovacích obchodov sú k dispozícii devízové swapy a príjem termínovaných vkladov.“

B.   Zmeny a doplnenia v súvislosti s vytvorením TARGET 2

21.

V zozname „Skratky“ sa riadok, ktorý sa týka „TARGET“, nahrádza takto:

„TARGET

znamená Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ako je vymedzený v usmernení ECB/2005/16

TARGET 2

znamená Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ako je vymedzený v usmernení ECB/2007/2.“

22.

V kapitole 4 oddiele 4.1 sa text pod nadpisom „Podmienky prístupu“ mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom odseku sa tretia veta nahrádza takto:

„Prístup k jednodňovým refinančným obchodom sa poskytuje iba v dňoch, v ktorých je v prevádzke: i) TARGET 2 (5) a ii) príslušné systémy zúčtovania cenných papierov (SSS) (6).

b)

Tretí odsek sa nahrádza takto:

„Zmluvnej strane možno poskytnúť prístup k jednodňovému refinančné obchodu aj zaslaním žiadosti do národnej centrálnej banky v tom členskom štáte, v ktorom je zmluvná strana usadená. Aby národná centrálna banka mohla spracovať žiadosť v ten istý deň v TARGET 2, musí ju dostať najneskôr 15 minút po ukončení spracúvania TARGET 2 (7)  (8). Ukončenie spracúvania TARGET 2 je spravidla 18.00 hod. času ECB (SEČ). Konečný termín pre žiadosť o prístup k jednodňovému refinančnému obchodu sa posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému (9) predlžuje o ďalších 15 minút. V žiadosti sa musí uviesť objem obchodu a podkladové aktíva, ktoré sa majú dodať pre transakciu, ak tieto aktíva neboli vopred uložené v národnej centrálnej banke.

23.

V kapitole 4 oddiele 4.1 sa pod nadpisom „Splatnosť a úrokové podmienky“ druhá veta prvého odseku nahrádza takto:

„Pre zmluvné strany, ktoré sú priamymi účastníkmi TARGET 2, je obchod splatný v deň nasledujúci po dni, keď je v prevádzke: i) TARGET 2 a ii) príslušné systémy zúčtovania cenných papierov (SSS), a to v čase, keď sa tieto systémy otvárajú.“

24.

V kapitole 4 oddiele 4.2 sa text pod nadpisom „Podmienky prístupu“ mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom odseku sa tretia veta nahrádza takto:

„Prístup k jednodňovým sterilizačným obchodom sa poskytuje iba v dňoch, keď je TARGET 2 v prevádzke.“

b)

Druhý odsek sa nahrádza takto:

„Aby bol zmluvnej strane poskytnutý prístup k jednodňovým sterilizačným obchodom, musí zaslať žiadosť národnej centrálnej banke v tom členskom štáte, v ktorom je zmluvná strana usadená. Aby národná centrálna banka mohla spracovať žiadosť v ten istý deň v TARGET 2, musí ju dostať najneskôr 15 minút po ukončení spracúvania TARGET 2, čo je spravidla 18.00 hod. času ECB (SEČ) (10)  (11). Konečný termín pre žiadosť o prístup k jednodňovému sterilizačnému obchodu sa posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému (12) predlžuje o ďalších 15 minút. V žiadosti sa musí uviesť suma, ktorá má byť v rámci obchodu uložená.

25.

V kapitole 4 oddiele 4.2 sa pod nadpisom „Splatnosť a úrokové podmienky“ druhá veta prvého odseku nahrádza takto:

„Pre zmluvné strany, ktoré sú priamymi účastníkmi TARGET 2, sa vklady uložené na základe obchodu stávajú splatnými v deň nasledujúci po dni, keď je TARGET 2 v prevádzke, a to v čase, keď sa tento systém otvára.“

26.

V kapitole 5 oddiele 5.3.1 sa prvá veta prvého odseku nahrádza takto:

„Peňažné transakcie týkajúce sa využívania stálych obchodov Eurosystému alebo účasti na obchodoch na voľnom trhu sa zúčtovávajú na účtoch zmluvných strán v národných centrálnych bankách alebo na účtoch zúčtovacích bánk, ktoré sa zúčastňujú na TARGET 2.“

27.

V kapitole 5 oddiele 5.3.2 sa prvá veta prvého odseku nahrádza takto:

„Obchody na voľnom trhu založené na štandardných tendroch, t. j. hlavné refinančné operácie, dlhodobejšie refinančné operácie a štrukturálne obchody, sa obvykle zúčtovávajú v prvý deň nasledujúci po dni uzatvorenia obchodu, keď sú: i) TARGET 2 a ii) všetky príslušné systémy zúčtovania cenných papierov (SSS) otvorené.“

28.

V kapitole 5 sa oddiel 5.3.3 nahrádza takto:

„5.3.3.   Záverečné postupy denného spracovania

Záverečné postupy denného spracovania sú vymedzené v dokumentácii, ktorá súvisí s TARGET 2. Ukončenie spracúvania TARGET 2 je spravidla 18.00 hod. času ECB (SEČ). Po ukončení spracúvania sa v TARGET 2 neakceptujú žiadne ďalšie platobné príkazy na spracovanie, i keď sa zostávajúce platobné príkazy akceptované pred ukončením spracúvania ešte vždy spracúvajú. Žiadosti zmluvných strán o prístup k jednodňovým refinančným obchodom alebo k jednodňovým sterilizačným obchodom musia byť predložené príslušným národným centrálnym bankám najneskôr 15 minút po skutočnom ukončení spracúvania TARGET 2. Konečný termín pre žiadosť o prístup k stálym obchodom Eurosystému sa posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému (13) predlžuje o ďalších 15 minút.

Akékoľvek záporné zostatky na zúčtovacích účtoch v TARGET 2 akceptovateľných zmluvných strán, ktoré zostanú po ukončení kontrolných postupov na konci dňa, sa automaticky považujú za žiadosť o prístup k jednodňovým refinančným obchodom (pozri oddiel 4.1).

29.

V kapitole 6 oddiele 6.6.1 sa posledná veta tohto oddielu nahrádza takto:

„Za výnimočných okolností, alebo ak si to vyžadujú potreby menovej politiky, ECB môže rozhodnúť o predĺžení záverečnej lehoty MKCB až do ukončenia spracúvania TARGET 2.“

30.

Všetky poznámky pod čiarou, ktoré nie sú uvedené vyššie, sa zodpovedajúcim spôsobom prečíslujú.

31.

Dodatok 2 („Slovník pojmov“) k prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Pojem „Koniec dňa“ (End-of-day) sa nahrádza takto:

„Koniec dňa (End-of-day): čas prevádzkového dňa po uzavretí systému TARGET 2, keď sú ukončené všetky platby spracúvané v systéme TARGET 2 v daný deň. Kým NCB neprejde na TARGET 2, tento pojem sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahuje na systém TARGET, ak to možno uplatniť.“

ii)

Pojem „Mechanizmus prepojenia“ (Interlinking mechanism) sa vypúšťa.

iii)

Pojem „Systém hrubého zúčtovania v reálnom čase (RTGS)“ [RTGS (real-time gross settlement) system] sa nahrádza takto:

„Systém hrubého zúčtovania v reálnom čase (RTGS) [RTGS (real-time gross settlement) system]: systém hrubého zúčtovania, v rámci ktorého sa transakcie spracúvajú a zúčtovávajú v reálnom čase (‚priebežne‘), príkaz po príkaze bez vzájomného započítania (‚netting‘). Pozri tiež TARGET 2.“

iv)

Pojem „Zúčtovací účet“ (Settlement account) sa nahrádza takto:

„Zúčtovací účet (Settlement account): účet priameho účastníka TARGET 2 vedený v centrálnej banke na účely spracovania platieb.“

v)

Pojem „TARGET (Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase)“ [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system] sa nahrádza takto:

„TARGET: predchodca systému TARGET 2, ktorý funguje na decentralizovanej štruktúre a spája národné systémy RTGS s platobným mechanizmom ECB. Systém TARGET sa nahrádza systémom TARGET 2 v súlade s harmonogramom prechodu uvedeným v článku 13 usmernenia ECB/2007/2.“

vi)

Za pojem „TARGET“ sa vkladá nový pojem, ktorý znie:

„TARGET 2 (Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase) [TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase pre euro, ktorý umožňuje zúčtovanie platieb v eurách v peniazoch centrálnej banky. TARGET 2 je vytvorený a funguje na základe jednotnej platformy, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú všetky platobné príkazy, ako aj prijímajú platby. TARGET 2 predstavuje z právneho hľadiska množinu RTGS systémov (systémov, ktoré sú súčasťou TARGET 2).“


(1)  Takéto informácie sú predmetom služobného tajomstva v súlade s článkom 38 Štatútu ESCB.“

(2)  V tomto dokumente sa pod pojmom „pracovný deň Eurosystému“ rozumie ktorýkoľvek deň, keď je ECB a aspoň jedna národná centrálna banka otvorená na účely uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému.

(3)  Rada guvernérov zvyčajne rozhoduje o zmenách úrokovej sadzby pri hodnotení nastavenia jej menovej politiky na jej prvom zasadnutí v mesiaci. Zvyčajne sa takéto rozhodnutie stáva účinným na začiatku nového udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy.“

(4)  Počas prechodného obdobia do 31. decembra 2011 sa pre určitú kategóriu aktív z neobchodovateľných aktív – pohľadávok z úverov môže obmedzený počet kritérií akceptovateľnosti a prevádzkových kritérií v rámci eurozóny líšiť (pozri oddiel 6.2.2).“

(5)  Odkazy na ‚TARGET 2‘ sa považujú za odkazy na ‚TARGET‘, pokiaľ NCB neprejde na TARGET 2. Decentralizovaná technická infraštruktúra TARGET bude od 19. novembra 2007 nahradená jednotnou spoločnou platformou TARGET 2, prostredníctvom ktorej sa budú zasielať a spracúvať všetky platby a prostredníctvom ktorej sa budú platby prijímať rovnakým technickým spôsobom. Prechod na TARGET 2 sa uskutoční v troch skupinách podľa krajín, čo umožňuje používateľom TARGET prejsť na TARGET 2 v rôznych vlnách a v rôznych vopred stanovených dátumoch. Zloženie skupín podľa krajín je takéto: skupina 1 (19. november 2007): Rakúsko, Nemecko, Luxembursko a Slovinsko, skupina 2 (18. február 2008): Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko a skupina 3 (19. máj 2008): Grécko, Taliansko a ECB. Štvrtý dátum prechodu (15. september 2008) je ponechaný ako opatrenie pre prípad výnimočnej situácie. Niektoré nezúčastnené národné centrálne banky budú tiež prepojené s TARGET 2 na základe samostatnej dohody: Cyprus, Lotyšsko, Litva a Malta (v skupine 1), ako aj Dánsko, Estónsko a Poľsko (v skupine 3).

(6)  Navyše prístup k jednodňovým refinančným obchodom sa udelí iba vtedy, ak sú splnené podmienky infraštruktúry platobného systému v RTGS.“

(7)  V niektorých členských štátoch NCB alebo niektorá z jej pobočiek nemusia byť otvorené na účely uskutočňovania obchodov menovej politiky v určitých pracovných dňoch Eurosystému pre národné alebo regionálne sviatky. V takých prípadoch príslušná NCB musí v predstihu informovať zmluvné strany o opatreniach, ktoré umožnia prístup k jednodňovým refinančným obchodom počas sviatkov.

(8)  Zatváracie dni TARGET a/alebo TARGET 2 sa oznamujú na internetovej stránke ECB (www.ecb.int) a na internetových stránkach Eurosystému (pozri dodatok 5).

(9)  Pokiaľ NCB neprejde na TARGET 2, konečný termín pre žiadosť o prístup k jednodňovým refinančným obchodom bude pre túto NCB 30 minút po ukončení spracúvania systému (18.00 hod. SEČ), ktorý možno predĺžiť o ďalších 30 minút posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému.“

(10)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2 v tejto kapitole.

(11)  Pozri poznámku pod čiarou č. 3 v tejto kapitole.

(12)  Pokiaľ NCB neprejde na TARGET 2, konečný termín pre žiadosť o prístup k jednodňovým sterilizačným obchodom bude pre túto NCB 30 minút po ukončení spracúvania systému (18.00 hod. SEČ), ktorý môže byť predĺžený o ďalších 30 minút posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému.“

(13)  Pokiaľ NCB neprejde na TARGET 2, konečný termín pre žiadosť o prístup k stálym obchodom Eurosystému bude pre túto NCB 30 minút po ukončení spracúvania systému (18.00 hod. SEČ), ktorý sa môže predĺžiť o ďalších 30 minút posledný pracovný deň udržiavacieho obdobia pre povinné minimálne rezervy Eurosystému.“


PRÍLOHA II

Príloha II k usmerneniu ECB/2000/7 (Dodatočné minimálne spoločné hlavné body) sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 15 sa nahrádza takto:

„Príslušné zmluvné alebo regulačné dojednania, ktoré uplatňuje NCB, musia vymedziť pojem ‚pracovný deň‘ ako deň, pokiaľ ide o povinnosť uskutočniť úhradu, keď sú všetky príslušné časti systému TARGET 2 (1) v prevádzke, na uskutočnenie takejto úhrady, a pokiaľ ide o povinnosť previesť aktíva, ako deň, keď sú v mieste prevodu otvorené systémy na zúčtovanie obchodov s príslušnými cennými papiermi, prostredníctvom ktorých sa má vykonať prevod.

2.

V odseku 20 sa písmeno b) bod ii) nahrádza takto:

„na základe takto stanovených čiastok musí NCB vypočítať čiastky, ktoré si strany navzájom dlhujú k dátumu spätného odkúpenia. Čiastky, ktoré dlhuje jedna strana, sa navzájom započítajú voči čiastkam, ktoré dlhuje druhá strana, a splatným sa stane iba čistý zostatok pre stranu, ktorá má voči protistrane takto vypočítanú nižšiu pohľadávku. Takýto čistý zostatok je dlžný a splatný v deň nasledujúci po dni, keď je TARGET 2 v prevádzke na uskutočnenie takejto platby. Na účely tohto výpočtu akékoľvek čiastky, ktoré nie sú vyjadrené v eurách, sa musia previesť na eurá k príslušnému dátumu v kurze, ktorý sa vypočíta v súlade s odsekom 16.“

3.

V odseku 31 sa písmeno b) nahrádza takto:

„Na základe takto stanovených čiastok musí NCB vypočítať čiastky, ktoré si strany navzájom dlhujú k dátumu spätného prevodu. Čiastky, ktoré dlhuje jedna strana, musia byť prepočítané na eurá, ak je to potrebné v súlade s odsekom 16, a navzájom započítané voči čiastkam, ktoré dlhuje druhá strana. Splatným sa stane iba čistý zostatok pre stranu, ktorá má voči protistrane takto vypočítanú nižšiu pohľadávku. Takýto čistý zostatok je dlžný a splatný v deň nasledujúci po dni, keď je TARGET 2 v prevádzke na uskutočnenie takejto platby.“


(1)  Ak to možno uplatniť, odkazy na TARGET 2 sa považujú za odkazy na TARGET, pokiaľ NCB neprejde na TARGET 2.“


PRÍLOHA III

Tabuľka internetových stránok Eurosystému v dodatku 5 k prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 sa nahrádza takto:

„Centrálna banka

Internetová stránka

Európska centrálna banka

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be alebo www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“