ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 279

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1230/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1231/2007 z 19. októbra 2007, týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1232/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 1964/2006 a (ES) č. 1002/2007, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v decembri 2007 v rámci colných kvót v sektore ryže

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/676/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 zo 14. júna 2007 v súvislosti s prílohou III k rozhodnutiu Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000, týkajúcou sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

15

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

21

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1230/2007

z 22. októbra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

55,3

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,9

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

143,2

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

124,8

ZZ

124,8

0805 50 10

AR

81,8

TR

85,0

UY

73,9

ZA

52,3

ZZ

73,3

0806 10 10

BR

240,4

TR

126,0

US

202,0

ZZ

189,5

0808 10 80

AU

145,1

CL

117,6

MK

33,9

NZ

83,6

US

96,6

ZA

90,4

ZZ

94,5

0808 20 50

CN

67,6

TR

123,6

ZZ

95,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1231/2007

z 19. októbra 2007,

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 733/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Infračervená domáca sauna pre dve osoby, určená na vstavanie do budovy, ktorá pozostáva z:

šiestich prefabrikovaných drevených panelov „pripravených na montáž“,

lavičky,

ventilačného zariadenia,

ionizátora vzduchu.

Niektoré z panelov sú vybavené:

dverami s oknom,

keramickým infračerveným ohrievačom,

digitálnymi ovládačmi alebo

reproduktormi.

Vlnová dĺžka lúčov vysielaných keramickým infračervenými ohrievačom je 5,6 – 15 μm.

Pri tomto výrobku ide o kombináciu sauny a terapeutického zariadenia s infračerveným tepelným zariadením. Poskytuje oddych a uvoľnenie.

8516 79 70

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 2 písm. a), 3 písm. b) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením číselných kódov KN 8516, 8516 79 a 8516 79 70.

Podstatný charakter výrobku dávajú mechanické zariadenia a elektronické príslušenstvo. Z toho dôvodu je vylúčené zatriedenie do položky 4421 ako ostatné výrobky z dreva. Výrobok neslúži na účely lekárskeho ošetrenia, a preto je vylúčené zatriedenie do položky 9018 ako lekársky nástroj alebo prístroj.

Zatriedenie do položky 9406 je tiež vylúčené, pretože výrobok nie je „samostatnou“ úplnou alebo neúplnou montovanou stavbou.

Keďže keramický infračervený ohrievač vykonávajúci hlavnú funkciu výrobku, je elektronickým zariadením, ktorý má funkciu špecifikovanú v inej časti kapitoly 85 (položka 8516), zatriedenie do položky 8543 je vylúčené.

Keďže hlavnou funkciu keramického infračerveného ohrievača je tiež zohriatie tela a nie iba vykurovanie, výrobok je vylúčený z podpoložky 851629 ako elektrické zariadenie na vykurovanie. Z tohto dôvodu sa zatrieďuje do podpoložky 851679.

2.

Samostatné zariadenie na nahrávanie videozáznamu vo forme digitálnych kódov na univerzálny digitálny disk (DVD) z videokamery.

Zariadenie je vybavené USB rozhraním na pripojenie k videokamere alebo k stroju na automatické spracovanie údajov.

Keď je zariadenie napojené na videokameru, videokamera kontroluje nahrávanie a nahráva iba vo video formáte.Keď je zariadenie napojené na videokameru, videokamera kontroluje nahrávanie a nahráva iba vo video formáte.

Zariadenie tiež môže slúžiť ako pamäťové zariadenie na ukladanie dát na DVD, keď sa používa spolu so strojom na automatické spracovanie údajov.

8521 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 5 (E) ku kapitole 84 a znením číselných kódov KN 8521 a 8521 90 00.

Keďže konkrétnou funkciou zariadenia je nahrávať videozáznam z videokamery, zatriedenie do podpoložky 847170 ako pamäťová jednotka je vylúčené [pozri poznámku 5 (E) ku kapitole 84].

Nakoľko je prístroj špecifikovaný v položke 8521 (ako videofonický prístroj na záznam), a teda zatriedenie do položky 8471 (podpoložka 847190) ako prístroj na prepis záznamu je vylúčené.

Keďže prístroj má funkciu špecifikovanú inde v kapitole 85 (položka 8521), zatriedenie do položky 8543 je vylúčené.

3.

Fotoaparát na zachytávanie a zaznamenávanie snímok na interné pamäťové zariadenie s kapacitou 22 MB alebo na pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 1 GB.

Fotoaparát je vybavený senzorom CCD s rozlíšením 6 megapixlov a LCD monitorom s tekutými kryštálmi s uhlopriečkou 6,35 cm (2,5 palca), ktorý možno použiť ako displej pri zachytávaní snímok alebo ako obrazovku predtým zaznamenaných snímok.

Najvyššie rozlíšenie statických snímok je 3 680 × 2 760 pixelov.

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať približne 290 statických snímok. Pri použití rozlíšenia 640 × 480 pixelov a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať približne 7 550 statických snímok.

Najvyššie rozlíšenie videozáznamu je 640 × 480 pixelov.

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať približne 11 minút dlhý videozáznam s 30 snímkami za sekundu.

Fotoaparát vo funkcii videokamery nemá funkciu zoom pre videozáznam.

8525 80 30

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením číselných kódov KN 8525, 8525 80 a 8525 80 30.

Fotoaparát nemožno zatriediť do podpoložiek 8525 80 11 alebo 8525 80 19 ako televíznu kameru, pretože umožňuje záznam statických snímok a videosekvencií.

Výrobok dokáže zachytávať a zaznamenávať statické snímky vysokej kvality.

Výrobok však dokáže zachytiť a zaznamenať videosekvencie len v kvalite rozlíšenia nižšej ako 800 × 600 pixelov a nemá funkciu zoom pri videozázname. (Pozri Vysvetlivky KN k podpoložke 8525 80 30).

V zmysle poznámky 3 k triede XVI hlavnou funkciou výrobku je zachytávanie a záznam statických snímok, preto sa výrobok zatrieďuje ako digitálny fotoaparát do podpoložky 8525 80 30.

4.

Digitálny fotoaparát na zachytávanie a zaznamenávanie snímok na pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 1 GB.

Fotoaparát je vybavený senzorom CCD s rozlíšením 6 megapixelov a LCD polohovateľným hľadáčikom s uhlopriečkou 5,08 cm (2,0 palca), ktorý možno použiť ako hľadáčik pri zachytávaní snímok alebo ako obrazovku predtým zaznamenaných snímok.

Najvyššie rozlíšenie statických snímok je 3 680 × 2 760 pixelov.

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať 300 statických snímok. Pri použití rozlíšenia 640 × 480 pixelov a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať približne 7 750 statických snímok.

Najvyššie rozlíšenie videozáznamu je 640 × 480 pixelov.

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 1 GB môže zaznamenať približne 42 minút dlhý videozáznam s 30 snímkami za sekundu.

Fotoaparát vo funkcii videokamery má funkciu zoom pre videozáznam.

8525 80 30

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením číselných kódov KN 8525, 8525 80 a 8525 80 30.

Fotoaparát nemožno zatriediť do podpoložiek 8525 80 11 alebo 8525 80 19 ako televíznu kameru, pretože umožňuje záznam statických snímok a videosekvencií.

Výrobok dokáže zachytávať a zaznamenávať značný počet statických snímok vysokej kvality.

Napriek tomu, že má výrobok dizajn videokamery (kamkordéru), má funkciu zoom pre videozáznam a môže zaznamenať približne 42 minút videozáznamu pri rozlíšení 640 × 480 pixelov, záznam videosekvencií ostáva druhoradou funkciou, pretože výrobok môže zachytiť a zaznamenať videosekvencie len v kvalite rozlíšenia, ktoré je nižšie ako 800 × 600 pixelov. (Pozri Vysvetlivky KN k podpoložke 8525 80 30).

V zmysle poznámky 3 k triede XVI hlavnou funkciou výrobku je zachytávanie a záznam statických snímok, preto sa fotoaparát zatrieďuje ako digitálny fotoaparát do podpoložky 8525 80 30.

5.

Digitálny fotoaparát na zachytávanie a zaznamenávanie snímok na pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 2 GB.

Fotoaparát je vybavený senzorom CCD s rozlíšením 5 megapixelov a polohovateľným hľadáčikom typu OLED s uhlopriečkou 5,59 cm (2,2 palca), ktorý možno použiť ako hľadáčik pri zachytávaní snímok alebo ako obrazovku predtým zaznamenaných snímok.

Je vybavený mikrofónom na vstupe a audio-videom na výstupe.

Maximálne rozlíšenie videozáznamu je 1 280 × 720 pixelov.

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 2 GB môže zaznamenať približne 42 minútový videozáznam s 30 snímkami za sekundu. Pri použití rozlíšenia 640 × 480 pixlov a pamäťovej karty s kapacitou 2 GB môže zaznamenať viac ako dvojhodinový videozáznam s 30 snímkami za sekundu.

Najvyššie rozlíšenie statických snímok je 3 680 × 2 760 pixelov.

Pri použití maximálneho rozlíšenia a pamäťovej karty s kapacitou 2 GB môže zaznamenať približne 600 statických snímok. Pri použití rozlíšenia 640 × 480 pixelov a pamäťovej karty s kapacitou 2 GB môže zaznamenať približne 15 500 statických snímok.

Fotoaparát vo funkcii videokamery má funkciu zoom pre videozáznam.

8525 80 91

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k XVI. triede a znením číselných kódov KN 8525, 8525 80 a 8525 80 91.

Fotoaparát nemožno zatriediť do podpoložiek 8525 80 11 alebo 8525 80 19 ako televízna kamera, pretože umožňuje záznam statických snímok a videosekvencií

V zmysle poznámky 3 k XVI. triede hlavnou funkciou výrobku je zachytávanie a záznam videosekvencií, pretože môže zaznamenávať videosekvencie vo vyššej kvalite rozlíšenia ako je 800 × 600 pixelov s približne 42 minútami videozáznamu v rozlíšení 1 280 × 720 pixelov s 30 snímkami za sekundu. Okrem toho, fotoaparát vo funkcii videokamery má funkciu zoom pre videozáznam. (Pozri Vysvetlivky KN k podpoložkám 8525 80 91 a 8525 80 99).

Keďže výrobok umožňuje len záznam, zvuku a obrazu snímaných televíznou kamerou, zatriedi sa ako videokamera (kamkordér) do podpoložky 8525 80 91.

6.

Prenosné zariadenie, ktoré pod spoločným krytom pozostáva zo systému zisťovania miesta vozidla pomocou družice (GPS), z integrovanej antény a osobného digitálneho asistenta (PDA) s operačným systémom.

Celkové rozmery sú: 11,2 cm (dĺžka) × 6,9 cm (šírka) × 1,6 cm (hĺbka).

Je vybavený:

otvorom pre pamäťovú kartu,

farebnou dotykovou obrazovkou LCD s uhlopriečkou 8,9 cm (3,5 palca),

s podsvietením pomocou LED,

flash pamäťou s kapacitou 32 MB,

zabudovaným modulom GPS s oddelenou anténou,

hlasovým záznamníkom,

podporou MP3 prehrávača so zabudovaným reproduktorom,

rozhraním pre slúchadlo, USB, kolískou atď. a

tlačidlami na ovládanie funkcií, kalendára, poznámok, adresára.

8526 91 20

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 písm. c) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných kódov KN 8526, 8526 91 a 8526 91 20.

Zariadenie pozostáva z dvoch komponentov: stroja na automatické spracovanie údajov (ADP) položky 8471 a GPS prijímača položky 8526.

Funkciu spracovania dát ani funkciu príjmu signálu GPS nemožno pokladať na hlavnú funkciu.

Preto na základe interpretačného pravidla (GIR) 3 písm. c) sa zariadenie zatrieďuje do položky 8526.

7.

Štvorkolesové motorové vozidlo so vznetovým motorom s výkonom 132 kW a maximálnou rýchlosťou 40 km/h.

Vozidlo má plne automatickú prevodovku, štyri rýchlostné stupne na jazdu dopredu a jednu spiatočku a pripojenú kabínu so sedadlom iba pre vodiča.

Na podvozku (chassi) je rezervné koleso. Rezervné koleso má zdvižnú výšku 60 cm a maximálnu nosnosť 32 000 kg. Slúži na pripojenie prívesu.

Vozidlo je špecificky konštrukčne riešené na používanie v distribučných strediskách, kde sa manipuluje s prívesmi.

8701 90 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 až 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných kódov KN 8701, 8701 90 a 8701 90 90.

Vozidlo sa nezatrieďuje do položky 8709, pretože nie je konštrukčne riešené ani určené na prepravu samotného tovaru a nie je vhodné na používanie na nástupiskách železničných staníc.

Európsky súdny dvor vo veci C 495/03 (1) rozhodol, že tento druh vozidla sa má zatriediť do položky 8701.

Nemôže sa zatriediť ani ako návesový ťahač do podpoložky 8701 20, pretože nie je konštrukčne riešené ani určené na jazdu na verejnej komunikácii, a to vzhľadom na jeho konštrukciu a maximálnu rýchlosť.

Preto sa toto vozidlo zatrieďuje ako traktor do podpoložky KN 8701 90 90.


(1)  [2005] ECR I-8151.


23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1232/2007

z 22. októbra 2007,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 1964/2006 a (ES) č. 1002/2007, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v decembri 2007 v rámci colných kvót v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom 1901 10 (3), sa ustanovujú osobitné opatrenia vo veci podávania žiadostí a vydávania dovozných licencií na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (4) sa ustanovujú osobitné opatrenia vo veci podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúceho sa dovozu ryže do Spoločenstva pochádzajúcej a dovážanej z Egypta (5) sa ustanovujú osobitné opatrenia vo veci podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci kvóty 09.4094.

(4)

Vzhľadom na dni pracovného pokoja v roku 2007 je potrebné ustanoviť výnimku z nariadení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 1964/2006 a (ES) č. 1002/2007, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie, aby sa zabezpečilo dodržanie daného objemu kvót.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2058/96 žiadosti o vydanie dovozných povolení na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2007 možno podať len do 17. decembra 2007 do 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1964/2006 žiadosti o vydanie dovozných povolení na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 na rok 2007 možno podať len do 17. decembra 2007 do 13.00 hod. bruselského času.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1002/2007 žiadosti o vydanie dovozných povolení na ryžu s pôvodom v Egypte a dovážanej z Egypta v rámci kvóty 09.4094 na rok 2007 možno podať len do 14. decembra 2007 do 13.00 hod. bruselského času.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).

(4)  Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19, korigendum v Ú. v. EÚ L 47, 16.2.2007, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 15.


23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1233/2007

z 22. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 a článkom 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005 financujú Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) v kontexte spoločného riadenia iba výdavky realizované v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Neoprávnené platby vyplatené príjemcom členskými štátmi, ktoré nevyplývajú z nezrovnalostí v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (2), ale z chýb spôsobených štátnymi správami, nie sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a teda by sa nemali financovať z rozpočtu Spoločenstva. Preto ak členské štáty nevymohli tieto neoprávnené platby do konca finančného roku, v ktorom boli zistené, mali by sa vylúčiť z ročných uzávierok platobných agentúr. V dôsledku toho by sa takéto platby nemali zahrnúť do tabuľky uvedenej v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 885/2006 (3).

(2)

Podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sú členské štáty pri predkladaní ročných uzávierok povinné Komisii predložiť súhrnnú správu o postupoch vymáhania. V tejto správe musia členské štáty oddelene uviesť čiastky, ktoré sa nevymohli v stanovených lehotách, a čiastky, pri ktorých sa rozhodlo nepokračovať vo vymáhaní. Aby mohla Komisia zjednodušiť zúčtovanie platobných agentúr, mala by sa v účtovných uzávierkach uviesť celková čiastka pripísaná na ťarchu rozpočtu Spoločenstva a celková čiastka pripísaná na ťarchu rozpočtu členského štátu v súlade s článkom 32 ods. 5 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1290/2005 na účely EPZF a článkom 33 ods. 8 prvým pododsekom toho istého nariadenia na účely EPFRV v uvedenom poradí a takisto celková čiastka pripísaná na ťarchu rozpočtu Spoločenstva v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 na účely EPZF a článkom 33 ods. 7 toho istého nariadenia na účely EPFRV v uvedenom poradí.

(3)

Na účely účtovníctva by sa malo od členským štátov vyžadovať, aby v súvislosti s ročnými uzávierkami posielali Komisii informácie o čiastkach, ktoré sa ešte majú vymôcť, pričom nepôjde o čiastky vzniknuté v dôsledku chýb spôsobených štátnymi správami alebo v dôsledku nezrovnalostí spôsobených prijímateľmi, ako napr. čiastky, ktoré sa majú vymôcť, pretože vyplývajú z uplatňovania znížení platieb a vylúčení z financovania z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich z krížového plnenia. Na tento účel by sa mala priložiť vzorová tabuľka s požadovanými informáciami.

(4)

S cieľom zohľadniť nedávne zmeny by sa určité referencie týkajúce sa bezpečnosti informačných systémov mali aktualizovať.

(5)

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s uplatňovaním prílohy III by sa táto príloha mala zjednodušiť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 885/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 885/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Obsah ročných uzávierok

Ročné uzávierky uvedené v článku 8 ods. 1 písm. c) bode iii) nariadenia (ES) č. 1290/2005 zahrnujú:

a)

pridelené príjmy uvedené v článku 34 nariadenia (ES) č. 1290/2005;

b)

výdavky EPZF po odpočítaní všetkých neoprávnených platieb, ktoré sa nevymohli na konci finančného roku, iných ako čiastok uvedených v písmene h), vrátane prípadných súvisiacich úrokov, zhrnuté podľa položiek a podpoložiek rozpočtu Spoločenstva;

c)

výdavky EPFRV podľa programu a opatrenia. Pri uzatváraní programu sa všetky neoprávnené nevymožené platby iné ako čiastky uvedené v písmene h), vrátane prípadných súvisiacich úrokov, odpočítajú z výdavkov daného finančného roku;

d)

informácie týkajúce sa výdavkov a pridelených príjmov alebo potvrdenie, že podrobné údaje o každej transakcii sú uchovávané v počítačovom súbore a sú Komisii k dispozícii;

e)

tabuľku rozdielov podľa položiek a podpoložiek, alebo v prípade EPFRV podľa programu a opatrenia, medzi výdavkami a pridelenými príjmami deklarovanými v ročných uzávierkach a tými, ktoré boli deklarované za to isté obdobie v dokumentoch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (4), pokiaľ ide o EPZF, a v článku 16 ods. 2 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o EPFRV, spolu s vysvetlením každého rozdielu;

f)

oddelene, finančné dôsledky, ktoré znáša dotknutý členský štát, a finančné dôsledky, ktoré znáša Spoločenstvo, v súlade s článkom 32 ods. 5 prvým pododsekom a článkom 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 v uvedenom poradí;

g)

oddelene, finančné dôsledky, ktoré znáša dotknutý členský štát, a finančné dôsledky, ktoré znáša Spoločenstvo, v súlade s článkom 33 ods. 8 prvým pododsekom a článkom 33 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005 v uvedenom poradí;

h)

tabuľku neoprávnených platieb, ktoré sa majú vymáhať na konci finančného roku v dôsledku nezrovnalostí v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (5), vrátane prípadných sankcií a súvisiacich úrokov, podľa vzoru stanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu;

i)

výpis z účtovnej knihy dlžníkov s čiastkami, ktoré sa majú vymáhať a pripísať na účet EPZF alebo EPFRV, inými ako čiastkami uvedenými v písmenách b), c) a h), vrátane prípadných sankcií a súvisiacich úrokov, podľa vzoru stanoveného v prílohe IIIa;

j)

zhrnutie intervenčných operácií a vyhlásenie o množstve a umiestnení zásob na konci finančného roku;

k)

potvrdenie, že podrobné údaje o každom pohybe v intervenčnom sklade sú uchovávané v súboroch platobnej agentúry.

2.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha III sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

4.

Za prílohu III sa vkladá text prílohy III k tomuto nariadeniu ako príloha IIIa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Body 1, 3 a 4 článku 1 sa uplatňujú od 16. októbra 2007 na finančný rok 2008 a na nasledujúce roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.

(4)  Ú. v. ES L 171, 23.6.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.“.


PRÍLOHA I

Bod 3 písmeno B prílohy I k nariadeniu (ES) č. 885/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„Bezpečnosť informačných systémov je založená na kritériách ustanovených vo verzii jednej z týchto medzinárodne prijatých noriem uplatniteľnej v príslušnom finančnom roku:“;

b)

bod i) sa nahrádza takto:

„i)

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 27002: Metodické pokyny na riadenie bezpečnosti informácií (ISO);“.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

Vzorová tabuľka uvedená v článku 6 písm. h)

Členské štáty poskytnú za jednotlivé platobné agentúry informácie uvedené v článku 6 písm. h) použitím tejto tabuľky:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

(l + m + n + o)

u

Platobná agentúra

Fond

[odkaz na nariadenie (ES) č. 1290/2005 článok 3 alebo 4]

Finančný rok n

Menová jednotka

Identifikačné číslo prípadu

Identifikácia v Zb., ak sa uplatňuje (1)

Je prípad uvedený v účtovnej knihe dlžníkov?

Identifikácia príjemcu platby

Je program uzatvorený?

(iba pre EPFRV)

Finančný rok prvého zistenia nezrovnalosti

Predmet súdneho konania

Pôvodná čiastka, ktorá sa má vymôcť

Celková opravená čiastka

(za celé obdobie vymáhania)

Celková vymožená čiastka

(za celé obdobie vymáhania)

Čiastka vyhlásená za nevymožiteľnú

Finančný rok stanovenia nevymožiteľnosti

Dôvody nevymožiteľnosti

Opravená čiastka

(vo finančnom roku n)

Vymožená čiastka

(vo finančnom roku n)

Čiastka, ktorá sa ešte vymáha

Čiastka, ktorá sa má pripísať do rozpočtu Spoločenstva

 

3/4

 

 

 

 

áno/nie

 

 

 

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

áno/nie

 

 

 

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

áno/nie

 

 

 

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

áno/nie

 

 

 

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Týka sa to jedinečnej identifikácie prípadov oznámených podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56).“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IIIA

Vzorová tabuľka uvedená v článku 6 písm. i)

Ďalšie nesplatené čiastky z účtovnej knihy dlžníkov, ktoré sa majú pripísať na účet EPZF a EPFRV.

Členské štáty poskytnú za jednotlivé platobné agentúry informácie uvedené v článku 6 písm. i) použitím tejto tabuľky:

a

b

c

d

e

f

g

h

Platobná agentúra

Fond

Menová jednotka

Zostatok

k 15. októbru n-1

Nové prípady

(rok n)

Celkové vymožené čiastky

(rok n)

Celkové opravené čiastky, vrátane nevymáhateľných čiastok

(rok n)

Čiastka, ktorá sa má vymôcť

k 15. októbru n“

 

 

 

 

 

 

 

 


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – MEXIKO č. 1/2007

zo 14. júna 2007

v súvislosti s prílohou III k rozhodnutiu Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000, týkajúcou sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

(2007/676/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 (1) (ďalej len „rozhodnutie č. 2/2000“), a najmä na jeho prílohu III týkajúcu sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

V prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa ustanovujú pravidlá pôvodu v prípade výrobkov s pôvodom na územiach zmluvných strán dohody.

(2)

Spoločný výbor podľa spoločného vyhlásenia č. V k rozhodnutiu č. 2/2000 prehodnotí nevyhnutnosť predĺžiť po 30. júni 2003 uplatňovanie pravidiel ustanovených v poznámkach 2 a 3 dodatku II písm. a), ak hospodárske podmienky, na základe ktorých sa pravidlá uvedené v týchto poznámkach zaviedli, pretrvávajú. Spoločný výbor 22. marca 2004 prijal rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2004 (2), ktorým sa predĺžilo uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámkach 2 a 3 doplnku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 do 30. júna 2006.

(3)

Je primerané opäť dočasne predĺžiť uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovené v poznámkach 2 a 3 doplnku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000, pretože sa tým zabezpečí kontinuita uplatňovania vzájomných výhod ustanovených v rámci uvedeného rozhodnutia.

(4)

Spoločný výbor podľa spoločného vyhlásenia č. VI k rozhodnutiu č. 2/2000 predĺži uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 na obdobie po 31. decembri 2002, kým sa neuzatvorí prebiehajúce kolo multilaterálnych rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

(5)

Uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2002 z 20. decembra 2002 (3) predĺžilo do 31. decembra 2004. Rokovania WTO sa do dnešného dátumu neuzatvorili, a je teda potrebné opätovne predĺžiť uplatňovanie týchto pravidiel pôvodu, čím sa zabezpečí kontinuita uplatňovania vzájomných výhod ustanovených v rámci rozhodnutia č. 2/2000.

(6)

Pri metóde spravovania kvót, podľa ktorej sa prideľujú ročné kvóty ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položky HS (harmonizovaný systém) 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 vyvážané zo Spoločenstva do Mexika, by sa mal namiesto súčasného systému prostredníctvom dražby zaviesť systém vychádzajúci zo zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, aby sa zjednodušil prístup k týmto kvótam a dosiahla sa väčšia miera ich využitia.

(7)

Pri metóde spravovania kvót, podľa ktorej sa prideľujú ročné kvóty ustanovené v poznámke 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položky HS 6402 až 6404, vyvážané zo Spoločenstva do Mexika, by sa mal namiesto súčasného systému prostredníctvom dražby zaviesť systém vychádzajúci zo zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, aby sa zjednodušil prístup k týmto kvótam a dosiahla väčšia miera ich využitia.

(8)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 1904 by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa povolilo použitie kukurice Zea indurata bez pôvodu pri výrobe produktov zahrnutých do tejto položky.

(9)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 7601 by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa umožnilo získanie štatútu pôvodu na základe rôznych výrobných postupov,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Pravidlá pôvodu ustanovené v poznámkach 2 a 3 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa uplatňujú do 30. júna 2009 namiesto pravidiel pôvodu ustanovených v dodatku II k prílohe III k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 2

Pravidlá pôvodu ustanovené v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa uplatňujú do ukončenia prebiehajúceho kola rokovaní WTO namiesto pravidiel pôvodu ustanovených v dodatku II k prílohe III k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 3

1.   Znenie poznámok pod čiarou v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000, ktoré sa vzťahuje na výrobky zatriedené pod položky HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811, sa nahrádza znením v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   K dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa dopĺňa nová poznámka 13, ktorej znenie je uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Znenie poznámky 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 5

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 1904 sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 7601 sa nahrádza textom v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom, keď si zmluvné strany vymenia písomné oznámenia o ukončení svojich právnych postupov.

Článok 1 sa uplatňuje od 1. júla 2006.

Článok 2 sa uplatňuje od 1. januára 2005.

V Bruseli 14. júna 2007

Za spoločný výbor

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  Ú. v. ES L 157, 30.6.2000, s. 10, a Ú. v. ES L 245, 29.9.2000, s. 1 (prílohy). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 3/2004 (Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 97.


PRÍLOHA I

(Uvedená v článku 3)

Znenie poznámok pod čiarou v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 vzťahujúce sa na výrobky zatriedené do položiek HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5208 až 5212

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 2 000 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5407 až 5408

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 3 500 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5512 až 5516

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 2 000 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5801, 5806 a 5811

V prípade položiek HS 5801, 5806 a 5811 sa pravidlo o potlači uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 500 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Znenie poznámky 13 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000

Poznámka 13

Mexiko prideľuje ročné kvóty ustanovené v dodatku II vzhľadom na výrobky zatriedené pod položky HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“.

Spoločný výbor v roku 2009 prehodnotí ročné kvóty, aby ich mohol prispôsobiť na základe skúseností s ich spravovaním a bilaterálnymi obchodnými tokmi.


PRÍLOHA II

(Uvedená v článku 4)

Znenie poznámky 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000

Poznámka 9

Položky 6402, 6403 a 6404:

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiálov bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

6402 až 6404

Obuv z plastov, kože a textilných materiálov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov spojených s vnútornou podrážkou alebo iných častí podrážok pod položkou 6406

 

Podľa tohto pravidla sa štatút pôvodu udeľuje iba výrobkom vyvážaným z ES do Mexika v rámci týchto ročných kvót pre každú položku:

6402

120 000 párov

6403 – iba pre páry s colnou hodnotou vyššou ako 20 USD

250 000 (dámskych párov)

250 000 (pánskych párov)

125 000 (detských párov)

6404

120 000 párov

Mexiko prideľuje ročné tieto ročné kvóty podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“.

Spoločný výbor v roku 2009 prehodnotí podmienky ustanovené v tejto poznámke, aby ich mohol prispôsobiť na základe skúseností so spravovaním kvót a zabezpečiť tak efektívne využitie ponúkaných obchodných možností.


PRÍLOHA III

(Uvedená v článku 5)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položkou HS 1904

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiálov bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov zatriedených pod položku 1806,

pri ktorej sa musia všetky obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a kukurice Zea indurataa ich derivátov) úplne dopestovať alebo vyrobiť

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny výrobku zo závodu

 


PRÍLOHA IV

(Uvedená v článku 6)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položkou HS 7601

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiáloch bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

7601

Surový hliník

Výroba:

z materiálov všetkých položiek okrem položky, do ktorej je zatriedený výrobok, a

pri ktorej celková hodnota použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo z hliníkových odpadov a hliníkového šrotu

 


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/21


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/677/SZBP

z 15. októbra 2007

o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 25 tretí odsek a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vo svojej rezolúcii 1706 (2006) o situácii v oblasti sudánskeho Dárfúru potvrdila svoje obavy z toho, že pokračujúce násilie v Dárfúre by mohlo mať negatívny vplyv na zvyšok Sudánu, ako aj na celý región, najmä Čad a Stredoafrickú republiku, a zdôraznila, že na to, aby sa v Dárfúre dosiahol dlhotrvajúci mier, je potrebné venovať sa aspektom regionálnej bezpečnosti. BR OSN vo svojej rezolúcii 1769 (2007), ktorou sa povoľuje zriadenie operácie zmiešaných síl Africkej únie/Organizácie Spojených národov (AÚ/OSN) v Dárfúre (UNAMID), vyjadrila svoju pripravenosť podporiť návrhy generálneho tajomníka OSN týkajúce sa prípadnej multidimenzionálnej prítomnosti OSN vo východnom Čade a severovýchodnej Stredoafrickej republike s cieľom zlepšiť bezpečnosť civilného obyvateľstva v týchto regiónoch.

(2)

Vo svojich záveroch z 23. júla 2007 Rada zopakovala svoj záväzok naďalej podporovať úsilie AÚ a OSN o vyriešenie konfliktu v oblasti sudánskeho Dárfúru z hľadiska politického procesu zameraného na dosiahnutie komplexnej a udržateľnej dohody medzi dotknutými stranami konfliktu, ako aj z hľadiska mierového úsilia AÚ a OSN uskutočňovaného prostredníctvom operácie zmiešaných síl AÚ/OSN v Dárfúre. Zdôraznila svoju podporu pokračujúcemu úsiliu o uľahčenie humanitárnej činnosti v Dárfúre a svoju pripravenosť zvážiť ďalšie opatrenia, najmä v rámci OSN, s cieľom zabezpečiť dodávky humanitárnej pomoci a ochranu civilného obyvateľstva.

(3)

Rada ďalej zdôraznila regionálny rozmer dárfúrskej krízy a naliehavú potrebu zaoberať sa destabilizačným vplyvom krízy na humanitárnu a bezpečnostnú situáciu v susedných krajinách, zopakovala svoju podporu nasadeniu a multidimenzionálnej prítomnosti OSN vo východnom Čade a severovýchodnej Stredoafrickej republike a naznačila svoju ochotu zvážiť vojenskú premosťovaciu operáciu EÚ v rámci takejto multidimenzionálnej prítomnosti s cieľom zlepšiť bezpečnosť v týchto oblastiach.

(4)

Generálny tajomník OSN navrhol vo svojej správe z 10. augusta 2007 nasadenie a multidimenzionálnu prítomnosť, vrátane prípadnej vojenskej zložky EÚ, vo východnom Čade a v severovýchodnej Stredoafrickej republike s cieľom okrem iného zvýšiť bezpečnosť utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu, uľahčiť dodávky humanitárnej pomoci a vytvoriť priaznivé podmienky pre úsilie o rekonštrukciu a rozvoj v týchto regiónoch.

(5)

Predseda BR OSN vydal 27. augusta 2007 v mene Bezpečnostnej rady vyhlásenie, v ktorom víta návrhy generálneho tajomníka OSN o multidimenzionálnej prítomnosti v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike vrátane prípadného vojenského nasadenia EÚ.

(6)

Rada 12. septembra 2007 schválila všeobecnú koncepciu prípadnej vojenskej operácie EÚ v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike.

(7)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) informoval generálneho tajomníka OSN o rozhodnutí Rady listom zo 17. septembra 2007.

(8)

Orgány Čadu a Stredoafrickej republiky privítali prípadnú vojenskú prítomnosť EÚ vo svojej krajine.

(9)

Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN (rezolúcia BR OSN) 1778 (2007) z 25. septembra 2007 sa schválilo zriadenie misie OSN v Stredoafrickej republike a v Čade (MINURCAT) a EÚ sa poverila nasadením ozbrojených jednotiek v týchto krajinách na obdobie 12 mesiacov od vyhlásenia počiatočnej operačnej spôsobilosti. Ďalej sa v nej stanovilo, že EÚ a OSN majú vykonať odhad potrieb do šiestich mesiacov od uvedeného dátumu s cieľom stanoviť nadväzujúce opatrenia vrátane možnej operácie OSN.

(10)

Podľa jednotnej akcie Rady 2007/108/SZBP (1) politické ciele mandátu osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Sudán riadne zohľadňujú regionálne dôsledky dárfúrskeho konfliktu pre Čadskú republiku a Stredoafrickú republiku. OZEÚ pre Sudán by sa mal preto poveriť poskytovaním politických usmernení veliteľovi ozbrojených síl EÚ okrem iného na zabezpečenie celkového súladu s akciami EÚ voči Sudánu/Dárfúru.

(11)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) by mal vykonávať politickú kontrolu vojenskej operácie EÚ v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike, zabezpečovať jej strategické riadenie a prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 tretím odsekom Zmluvy o EÚ.

(12)

V súlade s článkom 28 ods. 3 Zmluvy o EÚ by sa operačné výdavky, ktoré vyplývajú z tejto jednotnej akcie a majú vojenské alebo obranné dôsledky, mali účtovať členským štátom v súlade s rozhodnutím Rady 2007/384/SZBP zo 14. mája 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (2) (ďalej len „ATHENA“).

(13)

Článok 14 ods. 1 Zmluvy o EÚ vyžaduje, aby sa pri jednotných akciách uviedli prostriedky, ktoré Európska únia dostane k dispozícii. Referenčná suma na obdobie 12 mesiacov určená na spoločné náklady vojenskej operácie EÚ predstavuje najlepší súčasný odhad a nedotýka sa konečných súm, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu, ktorý sa má schváliť v súlade s pravidlami ustanovenými v ATHENA.

(14)

V súlade s článkom 6 protokolu o postavení Dánska, ktorý je priložený k Zmluve o EÚ a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie, ktoré majú obranné dôsledky. Dánsko sa nezúčastňuje na vykonávaní tejto jednotnej akcie, a preto sa nezúčastňuje na financovaní operácie,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Európska únia uskutoční vojenskú premosťovaciu operáciu v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike nazvanú EUFOR Tchad/RCA v súlade s mandátom ustanoveným v rezolúcii BR OSN 1778 (2007).

2.   Ozbrojené sily, ktoré sa na tieto účely nasadia, konajú v súlade s politickými a strategickými cieľmi, ktoré Rada schválila 12. septembra 2007.

Článok 2

Vymenovanie veliteľa operácie EÚ

Generálporučík Patrick NASH sa týmto vymenúva za veliteľa operácie EÚ.

Článok 3

Určenie operačného štábu EÚ

Operačný štáb EÚ sa nachádza v Mont Valérien.

Článok 4

Vymenovanie veliteľa ozbrojených síl EÚ

Brigádny generál Jean-Philippe GANASCIA sa týmto vymenúva za veliteľa ozbrojených síl EÚ.

Článok 5

Plánovanie a začatie operácie

Rozhodnutie o začatí vojenskej operácie EÚ prijíma Rada po schválení operačného plánu a pravidiel nasadenia.

Článok 6

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické riadenie vojenskej operácie EÚ. Rada týmto poveruje PBV prijať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 Zmluvy o EÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc meniť a dopĺňať dokumenty, ktoré sa týkajú plánovania vrátane operačného plánu, štruktúry velenia a pravidiel nasadenia. Toto poverenie tiež zahŕňa právomoci prijímať ďalšie rozhodnutia o vymenovaní veliteľa operácie EÚ a/alebo veliteľa ozbrojených síl EÚ. Právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení vojenskej operácie EÚ si ponecháva Rada, ktorej pomáha GT/VS.

2.   PBV pravidelne podáva správy Rade.

3.   PBV pravidelne dostáva správy od predsedu vojenského výboru Európskej únie o vykonávaní vojenskej operácie EÚ. PBV môže v prípade potreby na svoje zasadnutia pozvať veliteľa operácie EÚ a/alebo veliteľa ozbrojených síl EÚ.

Článok 7

Vojenské riadenie

1.   Vojenský výbor EÚ (VVEÚ) sleduje riadny priebeh vojenskej operácie EÚ, za ktorú zodpovedá veliteľ operácie EÚ.

2.   VVEÚ v pravidelných intervaloch prijíma správy od veliteľa operácie EÚ. V prípade potreby môže na svoje zasadnutia pozvať veliteľa operácie EÚ a/alebo veliteľa ozbrojených síl EÚ.

3.   Predseda VVEÚ je hlavnou kontaktnou osobou pre veliteľa operácie EÚ.

Článok 8

Jednotnosť reakcie EÚ

1.   Predsedníctvo, GT/VS, OZEÚ, veliteľ operácie EÚ a veliteľ ozbrojených síl EÚ zabezpečujú úzku koordináciu svojich činností súvisiacich s vykonávaním tejto jednotnej akcie.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté velenie, veliteľ ozbrojených síl EÚ konzultuje s OZEÚ a berie na vedomie jeho politické usmernenia najmä o otázkach s regionálnym politickým rozmerom s výnimkou prípadov, keď sa rozhodnutia musia naliehavo prijať alebo keď je prvoradá operačná bezpečnosť.

Článok 9

Vzťahy s OSN, Čadskou republikou, Stredoafrickou republikou a ostatnými aktérmi

1.   GT/VS, ktorému pomáha OZEÚ, vystupuje v úzkej spolupráci s predsedníctvom ako hlavný kontaktný bod s OSN, s orgánmi Čadu a Stredoafrickej republiky a ich susednými krajinami, ako aj s ostatnými relevantnými aktérmi.

2.   Veliteľ operácie EÚ v úzkej koordinácii s GT/VS udržiava kontakty s odborom pre mierové misie (DPKO) Organizácie Spojených národov.

3.   Veliteľ ozbrojených síl EÚ udržiava v záležitostiach, ktoré súvisia s jeho misiou, úzke kontakty s misiou MINURCAT a miestnymi orgánmi a v prípade potreby aj s ďalšími medzinárodnými aktérmi.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 mechanizmu ATHENA, GT/VS a velitelia EÚ uzavrú s Organizáciou Spojených národov potrebné dojednania týkajúce sa podmienok vzájomnej pomoci a spolupráce.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Európskej únie a jednotný inštitucionálny rámec, a v súlade s príslušnými usmerneniami Európskej rady sa môžu tretie štáty vyzvať, aby sa zúčastnili na operácii.

2.   Rada týmto poveruje PBV, aby vyzval tretie štáty na poskytnutie príspevku a aby podľa odporúčania veliteľa operácie EÚ a VVEÚ prijal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov.

3.   Podrobné podmienky týkajúce sa účasti tretích štátov sa ustanovia v dohodách, ktoré sa uzatvoria v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 Zmluvy o EÚ. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže takéto dohody dojednať v jeho mene. Ak EÚ a tretí štát uzatvorili dohodu ustanovujúcu rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia EÚ, uplatňujú sa v súvislosti s touto operáciou ustanovenia takejto dohody.

4.   Tretie štáty, ktoré významným spôsobom prispievajú k vojenskej operácii EÚ, majú z hľadiska každodenného riadenia operácie rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

5.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijal príslušné rozhodnutia o zriadení výboru prispievateľov, ak by tretie štáty poskytli významné vojenské príspevky.

Článok 11

Činnosť Spoločenstva

1.   Rada a Komisia zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a ostatnými vonkajšími činnosťami EÚ v súlade s článkom 3 Zmluvy o EÚ. Rada a Komisia na tento účel spolupracujú.

2.   Dojednania týkajúce sa koordinácie činnosti EÚ v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike sa podľa potreby ustanovia v teréne, ako aj v Bruseli.

Článok 12

Postavenie ozbrojených síl pod vedením EÚ

Postavenie ozbrojených síl pod velením EÚ a ich personálu vrátane výsad, imunít a iných záruk potrebných pre splnenie a hladký priebeh ich misie sa dohodnú v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 Zmluvy o EÚ. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže tieto podrobnosti dojednať v jeho mene.

Článok 13

Finančné ustanovenia

1.   Spoločné náklady vojenskej operácie EÚ spravuje ATHENA.

2.   Referenčná suma na spoločné náklady vojenskej operácie EÚ je 99 200 000 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 33 ods. 3 mechanizmu ATHENA je 50 %.

Článok 14

Sprístupnenie informácií Organizácii Spojených národov a iným tretím stranám

1.   GT/VS sa týmto oprávňuje sprístupniť v súlade s bezpečnostnými predpismi Rady Organizácii Spojených národov a iným tretím stranám, ktoré sa pripojili k tejto jednotnej akcii, utajované informácie a dokumenty EÚ vyhotovené na účely vojenskej operácie EÚ do ich príslušnej úrovne utajenia.

2.   GT/VS sa týmto oprávňuje sprístupniť OSN a iným tretím stranám, ktoré sa pripojili k tejto jednotnej akcii, neutajované dokumenty EÚ, ktoré súvisia s rokovaniami Rady týkajúcimi sa operácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (3).

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a ukončenie

1.   Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

2.   Vojenská operácia EÚ sa ukončí najneskôr 12 mesiacov od dosiahnutia počiatočnej operačnej spôsobilosti. Ozbrojené sily EÚ sa začnú sťahovať po ukončení vojenskej operácie EÚ. Počas tohto obdobia môžu ozbrojené sily EÚ naďalej vykonávať zverené úlohy v súlade s rezolúciou BR OSN 1778 (2007) v rámci svojich zostávajúcich spôsobilostí; najmä velenie vojenskej operácie EÚ naďalej pokračuje.

3.   Táto jednotná akcia sa zruší po stiahnutí ozbrojených síl EÚ v súlade so schváleným plánom ukončenia vojenskej operácie EÚ a bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia mechanizmu ATHENA.

Článok 16

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 15. októbra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2007, s. 14.

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/34/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 32).