ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 275

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
19. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2007 z 18. októbra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných ciel pre dovoz melás v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 1110/2007

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1221/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1222/2007 z 18. októbra 2007, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

30

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/671/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 1/2007 z 8. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 4 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej

32

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1215/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1216/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 509/2006 sa zrušilo nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny (2). Z dôvodu jednoznačnosti by sa nariadenie Komisie (EHS) č. 1848/93 (3), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (EHS) č. 2082/92 o osvedčeniach špecifických znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín, malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

V nariadení (ES) č. 509/2009 sa ustanovuje, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina musí zodpovedať špecifikácii výrobku, aby mohol byť zaručenou tradičnou špecialitou. Mali by sa poskytnúť podrobné pravidlá o informáciách, ktoré sa majú priložiť k špecifikácii výrobku, najmä pokiaľ ide o názvy určené na registráciu, opis výrobku, výrobný postup a kontrolu špecifického charakteru.

(3)

Mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá pre názvy, ktoré nie sú napísané latinkou, a pre zápisy do registra vo viacerých jazykoch.

(4)

V článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa ustanovuje, že v špecifikácii sa môže uviesť možnosť sprevádzania registrovaného názvu etiketou s osobitnou formou slov určených na preloženie do iných jazykov, než je jazyk, v ktorom je názov zapísaný. Hoci sa preklad tejto formy slov v špecifikácii nemusí použiť, pôvodný text určený na preklad by sa mal uviesť v špecifikácii.

(5)

Špecifikácia výrobku by mala byť uvedená stručným spôsobom, nemal by sa v nej uvádzať opis historických postupov, ktoré sa už nepoužívajú, a opakovanie všeobecných povinností. Mala by sa stanoviť maximálna dĺžka špecifikácie výrobku.

(6)

Mal by sa definovať symbol Spoločenstva uvedený v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006. V článku 22 druhom odseku uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že symbol bude povinný pre výrobky Spoločenstva od 1. mája 2009 bez toho, aby boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dátumom. Hospodárske subjekty však môžu symbol používať pred týmto dátumom a z toho dôvodu je vhodné definovať pravidlá použitia symbolu s účinnosťou od 1. júla 2008.

(7)

V nariadení (ES) č. 509/2006 sa ustanovuje, že výrobca, ktorý po prvýkrát zamýšľa vyrábať zaručenú tradičnú špecialitu, to vopred oznámi určeným úradom alebo orgánom overujúcim dodržiavanie špecifikácie výrobku. Aby sa zabezpečila transparentnosť a riadne fungovanie kontrol, určené úrady alebo orgány by mali členskému štátu alebo v prípade tretích krajín Komisii oznámiť názvy a adresy výrobcov, pre ktorých overujú dodržiavanie špecifikácií výrobku.

(8)

Na zabezpečenie koherentnej implementácie nariadenia (ES) č. 509/2006 by sa mali stanoviť postupy a vytvoriť vzory špecifikácií výrobkov, námietok, zmien a doplnení.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zaručené tradičné špeciality,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia výrobku

1.   Špecifikácia výrobku uvedená v článku 6 nariadenia (ES) č. 509/2006 zahŕňa informácie požadované v bode 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Druh poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa uvádza podľa zatriedenia stanovenej v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Špecifikácia výrobku je stručná a spravidla nepresahuje 10 strán s výnimkou odôvodnených prípadov.

Článok 2

Osobitné pravidlá pre názov

1.   Ak pôvodným písmom názvu určeného na zápis do registra nie je latinka, zaregistruje sa spolu s názvom pôvodným písmom tiež prepis do latinky.

2.   V prípade, ak sa vyžaduje zápis do registra vo viacerých jazykoch, v špecifikácii výrobku sa uvedú všetky formy názvu určeného na zápis do registra.

3.   V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006 a skupina uvádza, že pri uvedení výrobku na trh sa na etikete môže v ďalších úradných jazykoch uviesť informácia, že výrobok bol vyrobený podľa tradície regiónu, členského štátu alebo tretej krajiny, odkiaľ žiadosť pochádza, informácie určené na preklad do iných úradných jazykov sa uvádzajú v špecifikácii výrobku.

Článok 3

Osobitné pravidlá na opis výrobku a výrobný postup

1.   V opise výrobku sa uvádzajú len vlastnosti potrebné na identifikáciu výrobku a jeho špecifické vlastnosti. Všeobecné povinnosti sa v ňom opakovane neuvádzajú.

2.   Opis výrobného postupu zahŕňa len platný výrobný postup. Historické postupy sa neuvádzajú, ak sa už nepoužívajú.

Uvádza sa len postup potrebný na získanie špecifického výrobku, a to taký postup, ktorý umožňuje reprodukciu výrobku.

3.   Kľúčové prvky definovania špecifického charakteru výrobku zahŕňajú porovnanie s kategóriou výrobkov, ku ktorým dotyčný výrobok patrí, a poukázanie na rozdiely. Platné normy je možné uviesť ako odkaz alebo pre porovnanie.

4.   Kľúčové prvky, ktoré potvrdzujú tradičný charakter výrobku, zahŕňajú hlavné prvky, ktoré zostali nezmenené, s presnými a osvedčenými odkazmi.

Článok 4

Minimálne požiadavky a postupy kontroly špecifického charakteru

V špecifikácii výrobku sa stanovujú vlastnosti, ktoré sa majú kontrolovať, aby sa zabezpečil špecifický charakter výrobku, ako aj postupy, ktoré sa majú použiť, a frekvencia týchto kontrol.

Článok 5

Osobitné pravidlá označovania

Členský štát môže stanoviť, že na etikete poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny označenej ako zaručená tradičná špecialita, ktorá bola vyrobená na jeho území, musí byť uvedený názov orgánu alebo subjektu podľa článku 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 509/2006.

Článok 6

Podávanie žiadosti o zápis do registra

1.   Žiadosť o zápis do registra sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu. Poskytuje sa aj riadne vyplnená elektronická verzia formulára.

2.   V prípade, keď je skupina zriadená v členskom štáte, k žiadosti sa priloží vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 6 písm. d) nariadenia (ES) č. 509/2006.

V prípade, keď je skupina zriadená v tretej krajine, k žiadosti sa priložia doklady uvedené v článku 7 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 509/2006.

3.   Dátum predloženia žiadosti Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie došlej pošty Komisie v Bruseli.

Článok 7

Spoločné žiadosti

1.   Ak podľa článku 7 ods. 1. druhého pododseku nariadenia (ES) č. 509/2006 viaceré skupiny pochádzajúce z rôznych členských štátov predložia spoločnú žiadosť, námietkové konanie uvedené v článku 7 ods. 5 uskutočnia všetky príslušné členské štáty.

2.   Žiadosť, ku ktorej sú od všetkých príslušných členských štátov priložené vyhlásenia uvedené v článku 7 ods. 6 písm. d) nariadenia (ES) č. 509/2006, podá Komisii ktorýkoľvek príslušný členský štát alebo ktorákoľvek zo skupín žiadateľov v príslušných tretích krajinách priamo alebo prostredníctvom orgánov príslušnej tretej krajiny.

Článok 8

Námietky

1.   Vyhlásenie o námietke na účely článku 9 nariadenia (ES) č. 509/2006 môže byť vyhotovené v súlade s formulárom stanoveným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Pri určovaní prípustnosti námietky podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006 Komisia overí, či vyhlásenie obsahuje dôvody námietky a jej zdôvodnenie.

3.   Lehota šiestich mesiacov uvedená v článku 9 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 509/2006 začne plynúť odo dňa odoslania výzvy Komisie zainteresovaným stranám na to, aby dosiahli medzi sebou dohodu.

4.   Po skončení postupu uvedeného v článku 9 ods. 5 druhom pododseku prvej vete nariadenia (ES) č. 509/2006 oznámi členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo žiadateľ z tretej krajiny Komisii do jedného mesiaca výsledky každého konania a môže použiť formulár stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Označenia a symboly

1.   Symbol Spoločenstva uvedený v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 má formu definovanú v prílohe V k tomuto nariadeniu. Označenie „ZARUČENÁ TRADIČNÁ ŠPECIALITA“ v rámci symbolu môže byť nahradené zodpovedajúcim výrazom v inom úradnom jazyku Spoločenstva, ako je ustanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sú symboly Spoločenstva alebo označenia v článku 12 nariadenia (ES) č. 509/2006 uvedené na etikete výrobku, musí byť spolu s nimi uvedený aj zapísaný názov alebo jedna z jazykových verzií názvu, ak sa názov zapísal vo viacerých jazykoch.

Článok 10

Register

1.   Komisia vedie v mieste sídla v Bruseli Register zaručených tradičných špecialít, ďalej len „register“.

2.   Keď nadobudne účinnosť právny nástroj o zápise názvu, zapíše Komisia do registra tieto údaje:

a)

zapísaný názov výrobku v jednom jazyku alebo vo viacerých jazykoch;

b)

informáciu o tom, či je zápis do registra s vyhradením názvu alebo bez neho;

c)

informáciu o tom, či chce skupina využiť ustanovenia článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006;

d)

triedu výrobku, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu;

e)

označenie krajiny alebo krajín skupiny, alebo skupín, ktoré podali žiadosť, a

f)

odkaz na nástroj o zápise názvu.

3.   V prípade názvov, ktoré sa automaticky zapisujú na základe článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006, do 31. júla 2008 Komisia zapíše do registra údaje podľa odseku 2 tohto článku.

Článok 11

Zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku

1.   Žiadosť o schválenie zmien špecifikácie výrobku sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

2.   V prípade žiadosti o schválenie zmien špecifikácií podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 509/2006:

a)

informácie požadované podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 509/2006 zahŕňajú riadne vyplnenú žiadosť uvedenú v odseku 1 tohto článku a v prípade, keď je skupina žiadateľov zriadená v členskom štáte, sa k žiadosti priloží vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 6 písm. d) uvedeného nariadenia;

b)

informácie, ktoré sa majú uverejniť podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006, zahŕňajú riadne vyplnenú žiadosť uvedenú v odseku 1 tohto článku.

3.   Ak sa určí, že ide o zmenu a doplnenie malého rozsahu v zmysle článku 11 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia (ES) č. 509/2006, nesmie:

a)

sa týkať hlavných vlastností výrobku;

b)

zavádzať podstatné zmeny vo výrobnom postupe;

c)

zahŕňať zmenu názvu alebo akejkoľvek časti názvu výrobku alebo použitie názvu výrobku.

4.   Ak sa žiadosť týka dočasnej zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinnolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov, ako je ustanovené v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006, poskytujú sa dôkazy o týchto opatreniach.

5.   Ak sa Komisia rozhodne prijať zmenu a doplnenie špecifikácie, ktorá obsahuje alebo zahŕňa zmenu informácií zapísaných do registra podľa článku 10 tohto nariadenia, vymaže z registra pôvodné údaje a s platnosťou od nadobudnutia účinnosti uvedeného rozhodnutia zapíše do registra nové údaje.

6.   Informácie predkladané Komisii podľa tohto článku sú v tlačenej aj elektronickej podobe. Dátum predloženia žiadosti o zmenu a doplnenie Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie došlej pošty Komisie v Bruseli.

Článok 12

Oznamovanie zo strany určených úradov alebo orgánov

1.   Úrady uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 509/2006 alebo kontrolné orgány uvedené v článku 15 ods. 1 prvom pododseku druhej zarážke uvedeného nariadenia oznámia členskému štátu názvy a adresy výrobcov, pre ktorých overujú dodržiavanie špecifikácií výrobku. Členské štáty vedú zoznam výrobcov a dávajú ho k dispozícii ostatným členským štátom a Komisii.

2.   Úrady alebo kontrolné orgány uvedené v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 oznámia Komisii názvy a adresy výrobcov, pre ktorých overujú dodržiavanie špecifikácií výrobku.

Článok 13

Zrušenie

1.   Komisia môže dospieť k záveru, že súlad s podmienkami špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny s názvom zaručená tradičná špecialita už nie je možný alebo ho nie je možné zabezpečiť, a to najmä vtedy, ak sa v dobe 5 rokov Komisii neoznámil žiaden úrad alebo kontrolný orgán uvedený v článku 15 nariadenia (ES) č. 509/2006.

2.   Pred zrušením zápisu v registri umožní Komisia skupine, ktorá podala žiadosť o zápis do registra, aby sa vyjadrila, a môže stanoviť termín na vyjadrenie pripomienok skupiny.

3.   Keď zrušenie nadobudne účinnosť, vymaže Komisia príslušný názov z registra podľa článku 10 tohto nariadenia.

Článok 14

Prechodné pravidlá

Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú od nadobudnutia účinnosti, ale s týmito výnimkami:

a)

ustanovenia článkov 1 až 4 sa uplatňujú len pri registračných konaniach a schválení zmien a doplnení, pokiaľ pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nedošlo k uverejneniu podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 alebo podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2082/92;

b)

ustanovenia článkov 6, 7, článku 11 ods. 1, 2, 4 a 6 sa uplatňujú, len pokiaľ ide o žiadosti o zápis do registra a schválenie zmien a doplnení obdržaných po 19. apríla 2006;

c)

ustanovenia článku 8 ods. 1, 2 a 3 sa uplatňujú len pri námietkových konaniach, pri ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nezačala šesťmesačná lehota uvedená v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 509/2006;

d)

ustanovenia článku 8 ods. 4 sa uplatňujú len pri námietkových konaniach, pri ktorých ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ešte neuplynula šesťmesačná lehota uvedená v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 509/2006;

e)

ustanovenia článku 9 ods. 2 sa uplatňujú s účinnosťou najneskôr od 1. júla 2008 bez toho, aby tým boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred týmto dňom.

Článok 15

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 1848/93 sa zrušuje.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenie článku 14 písm. b) sa však uplatňuje s účinnosťou od 20. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 168, 10.7.1993, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2167/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 8).


PRÍLOHA I

(Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.)

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZARUČENEJ TRADIČNEJ ŠPECIALITY DO REGISTRA

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

[Vložte názov podľa bodu 3.1:]

Číslo ES: [len pre použitie ES]

1.   Názov a adresa skupiny žiadateľov

[V prípade viacerých skupín žiadateľov poskytnite informácie o každej z nich]

Názov skupiny alebo organizácie (ak je to vhodné):

Adresa:

Telefón:

E-mailová adresa:

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Špecifikácia výrobku

3.1.   Názov (názvy) na zápis do registra [článok 2 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

[Ak sa vyžaduje registrácia vo viacerých jazykoch, v špecifikácii výrobku uveďte všetky formy názvu určeného na zápis do registra. V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006, t. j. skupina uvádza, že pri uvedení výrobku na trh sa na etikete môže spolu s názvom výrobku v pôvodnom jazyku aj v ďalších úradných jazykoch uviesť informácia o tom, že výrobok bol vyrobený podľa tradície regiónu, členského štátu alebo tretej krajiny, odkiaľ pochádza žiadosť, uveďte aj informácie určené na preklad do iných úradných jazykov.]

3.2.   Ak názov:

je špecifický sám o sebe

vyjadruje špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

[Vysvetlite]

3.3.   Ak sa žiada výhrada názvu podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006:

[Krížikom × označte jednu z možností]

Zápis do registra s výhradou názvu

Zápis do registra bez výhrady názvu

3.4.   Druh výrobku [podľa prílohy II]

3.5.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktorú sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1 [článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

3.6.   Opis výrobného postupu poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktorú sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1 [článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

3.7.   Špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny [článok 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

3.8.   Tradičný charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny [článok 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

3.9.   Minimálne požiadavky a postupy kontroly špecifického charakteru [článok 4 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

4.   Úrady alebo orgány overujúce dodržiavanie špecifikácie výrobku

[Ak viac úradov alebo orgánov overuje dodržiavanie špecifikácie výrobku, informácie uveďte o všetkých.]

4.1.   Názov a adresa

Názov:

Adresa:

Telefón:

E-mailová adresa:

[Krížikom × označte jednu z možností:]

 Verejný

 Súkromný

4.2.   Osobitné úlohy úradu alebo orgánu

[Len úlohy spojené s overovaním dodržiavania s ustanoveniami špecifikácie]


PRÍLOHA II

ZATRIEDENIE VÝROBKOV NA ÚČELY NARIADENIA RADY (ES) č. 509/2006

1.   Výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o ES určené na ľudskú spotrebu

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a drobky)

Trieda 1.2.

Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

Trieda 1.3.

Syry

Trieda 1.4.

Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

Trieda 1.5.

Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

Trieda 1.6.

Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

Trieda 1.7.

Ryby, mäkkýše, čerstvé kôrovce a výrobky získané/odvodené z nich

Trieda 1.8.

Iné výrobky prílohy I k zmluve

2.   Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 509/2006

Trieda 2.1.

Pivo

Trieda 2.2.

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

Trieda 2.3.

Cukrárske výrobky, chlieb, zákusky, koláče, keksy a ostatné pekárske výrobky

Trieda 2.4.

Cestoviny, varené aj nevarené alebo plnené

Trieda 2.5.

Predvarené jedlá

Trieda 2.6.

Pripravené korenené omáčky

Trieda 2.7.

Polievky alebo vývary

Trieda 2.8.

Nápoje vyrobené z výťažkov rastlín

Trieda 2.9.

Zmrzliny a sorbety


PRÍLOHA III

(Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.)

VYHLÁSENIE O NÁMIETKE

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

1.   Názov výrobku

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku]

2.   Úradný odkaz

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku]

Referenčné číslo:

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku:

3.   Kontaktné údaje

Kontaktná osoba:

Oslovenie (pán, pani …):

Meno:

Skupina/organizácia/jednotlivec:

Alebo vnútroštátny orgán:

Adresa:

Telefón: +

E-mailová adresa:

4.   Dôvod námietky:

nedodržanie podmienok ustanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 509/2006

nedodržanie podmienok ustanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 509/2006

nedodržanie podmienok ustanovených v článku 5 nariadenia (ES) č. 509/2006

ak ide o žiadosti podľa článku 13 ods. 2, názov sa legálne používa, je všeobecne známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny

5.   Podrobnosti k námietke

Poskytnite vyhlásenie obsahujúce odôvodnenie a opodstatnenie námietky. Poskytnite tiež vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem strany, ktorá námietku vznáša; ak námietku vznášajú vnútroštátne orgány, vyhlásenie o oprávnenom záujme sa nevyžaduje. Vyhlásenie o námietke musí byť podpísané a musí byť na ňom uvedený dátum.


PRÍLOHA IV

(Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.)

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONZULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIE

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

1.   Názov výrobku

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku]

2.   Úradný odkaz [ako bol uverejnený v úradnom vestníku]

Referenčné číslo:

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku:

3.   Výsledok konzultácií

3.1.

Bola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo stranami, ktoré vzniesli námietky:

[priložte kópie listov svedčiacich o dohode]

3.2.

Nebola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo stranami, ktoré vzniesli námietky:

4.   Špecifikácia výrobku

Špecifikácia bola zmenená a doplnená

áno 

nien 

Ak áno, priložte zmenenú a doplnenú špecifikáciu výrobku.

5.   Dátum a podpis

[Meno]

[Orgán/Organizácia]

[Adresa]

[Telefón +]

[E-mailová adresa]


PRÍLOHA V

REPRODUKCIA SYMBOLOV A OZNAČENÍ SPOLOČENSTVA

1.   Symboly Spoločenstva vo farebnom alebo čiernobielom prevedení

V prípade farebného prevedenia je možné použiť priame farby (Pantone) alebo výťažkové farby pre štvorfarebnú tlač. Vzorové farby sú uvedené nižšie.

Symboly Spoločenstva vo farbách Pantone

Image

Image

Symboly Spoločenstva vo výťažkových farbách pre štvorfarebnú tlač

Image

Image

Symboly Spoločenstva v čiernobielom prevedení

Image

2.   Symboly Spoločenstva v negatíve

Ak je farba pozadia na balení alebo etikete tmavá, môžu byť symboly použité v negatívnom formáte pri použití farby podkladu balenia alebo etikety.

Image

3.   Kontrast s farbami podkladu

Ak sa symbol vo farebnom prevedení používa na farebnom podklade, na ktorom je symbol zle viditeľný, je vhodné použiť symbol v ohraničujúcom vonkajšom kruhu, ktorý zlepší kontrast s farbami podkladu.

Image

4.   Typografia

Pre text je potrebné použiť veľké písmená typu Times Roman.

5.   Zmenšenie

Minimálna veľkosť symbolov Spoločenstva predstavuje v priemere 15 mm.

6.   „Zaručená tradičná špecialita“ a príslušná skratka v jazykoch ES

Jazyk ES

Výraz

Skratka

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


PRÍLOHA VI

(Pri vypĺňaní tohto formulára sa text v hranatých zátvorkách vypustí.)

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Žiadosť o zmenu a doplnenie podľa článku 11

[Zapísaný názov] „ “

Číslo ES [len pre použitie ES]

1.   Skupina žiadateľov:

Názov skupiny:

Adresa:

Telefón:

E-mailová adresa:

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena a doplnenie týka

Názov výrobku

Výhrada názvu [článok 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006]

Opis výrobku

Spôsob výroby

Iné (uveďte):

4.   Druh zmeny a doplnenia (zmien a doplnení)

Zmena a doplnenie špecifikácie zapísanej zaručenej tradičnej špeciality do registra

Dočasná zmena a doplnenie špecifikácie vyplývajúca z uloženia záväzných hygienických alebo rastlinnolekárskych opatrení zo strany verejných orgánov [článok 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 509/2006] (poskytnite informácie o týchto opatreniach)

5.   Zmena a doplnenie (zmeny a doplnenia):

[Ku každej položke, ktorú ste vybrali v bode 3, uveďte krátke vysvetlenie každej zmeny a doplnenia. Poskytnite tiež prehlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem skupiny, ktorá zmenu a doplnenie navrhuje.]

6.   Upravená špecifikácia výrobku


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1217/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), a najmä na jeho články 13 a 19,

keďže:

(1)

Komisia a Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „MOFCOM“) podpísali 10. júna 2005 memorandum o porozumení (ďalej len „MoP“) o vývoze určitých čínskych textilných a odevných výrobkov do Spoločenstva. Týmto MoP sa na určité kategórie textilných výrobkov zaviedli dohodnuté úrovne. Uplatňovanie dohodnutých úrovní sa skončí 1. januára 2008.

(2)

MoP sa vzťahuje na desať kategórií textilných výrobkov dovážaných z Číny do Spoločenstva: kategória 2 (bavlnené tkaniny), kategória 4 (tričká), kategória 5 (pulóvre), kategória 6 (nohavice), kategória 7 (blúzky), kategória 20 (posteľná bielizeň), kategória 26 (šaty), kategória 31 (podprsenky), kategória 39 (stolová a kuchynská bielizeň) a kategória 115 (priadza z ľanu alebo ramie). Príslušné colné kódy týchto výrobkov sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93.

(3)

Pri príslušných dovozoch s pôvodom v Číne, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú úrovne dohodnuté v MoP, by sa mal zabezpečiť plynulý a riadny prechod k plne liberalizovanému obchodu s textilom. V nadväznosti na podrobnú analýzu každej z kategórií uvedených v MoP zahŕňajúcu dohodnuté úrovne v minulosti a súčasnosti a ich využívanie v minulosti a súčasnosti, skutočnú úroveň obchodu v minulosti a súčasnosti, podiel na dovoze a osobitné citlivé skutočnosti pri jednotlivých kategóriách výrobkov dospela Komisia a MOFCOM k záveru, že je nevyhnutné zaviesť systém dohľadu, keďže existuje veľká pravdepodobnosť, že by osem z desiatich uvedených kategórií textilných výrobkov, na ktoré sa dohodnuté úrovne v MoP vzťahujú, mohli byť v roku 2008 vystavené tlaku dovozu s pôvodom v Číne. Ide o týchto osem kategórií výrobkov: kategória 4 (tričká), kategória 5 (pulóvre), kategória 6 (nohavice), kategória 7 (blúzky), kategória 20 (posteľná bielizeň), kategória 26 (šaty), kategória 31 (podprsenky) a kategória 115 (priadza z ľanu alebo ramie).

(4)

K uvedenému záveru týkajúcemu sa potreby dohľadu sa dospelo po zohľadnení skutočnosti, že na ďalších veľkých spotrebiteľských trhoch sa obmedzenia dovozu viacerých kategórií textilných výrobkov s pôvodom v Číne udržiavajú do 31. decembra 2008.

(5)

V záujme plynulého prechodu k plne liberalizovanému obchodu s textilom je nevyhnutné sledovať trendy v oblasti dovozu uvedených ôsmich kategórií textilných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 v čo možno najväčšom predstihu prostredníctvom zavedenia systému dohľadu a priori pomocou prostriedkov systému dvojitej kontroly týchto výrobkov, ktorý sa bude uplatňovať počas obdobia jedného roku od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

(6)

Vláda Čínskej ľudovej republiky informovala Komisiu, že bude spolupracovať v rámci systému dohľadu založenom na dvojitej kontrole, ktorý sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 vzťahuje na 8 kategórií z MoP.

(7)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

S cieľom zabezpečiť jasnosť a predvídateľnosť dovozného režimu od 1. januára 2008 by sa malo toto nariadenie včas uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Podľa článku 14 ods. 1 prílohy III prepustenie do voľného obehu výrobkov s pôvodom v Číne podliehajúcich úrovniam schváleným v rámci MoP a zaslaných pred 1. januárom 2008 podlieha naďalej do 31. marca 2008 tomuto dovoznému režimu.

Od 1. apríla 2008 sa bude uplatňovať režim dohľadu založený na dvojitej kontrole ustanovený v tomto nariadení a dovozné povolenia sa budú vydávať po predložení vývozných licencií vydaných pre tento tovar.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa mení a dopĺňa, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 54/2007 (Ú. v. EÚ L 18, 25.1.2007, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa tabuľka A nahrádza takto:

„Tabuľka A

Krajiny a kategórie, ktoré podliehajú systému dvojitej kontroly

Tretia krajina

Skupina

Kategória

Jednotka

ČÍNA

SKUPINA IB

 

 

4

1 000 kusov

 

5

1 000 kusov

 

6

1 000 kusov

 

7

1 000 kusov

SKUPINA IIA

 

 

20

tony

SKUPINA IIB

 

 

26

1 000 kusov

 

31

1 000 kusov

SKUPINA IV

 

 

115

tony

UZBEKISTAN

SKUPINA IA

 

 

1

tony

 

3

tony

SKUPINA IB

 

 

4

1 000 kusov

 

5

1 000 kusov

 

6

1 000 kusov

 

7

1 000 kusov

 

8

1 000 kusov

SKUPINA IIB

 

 

26

1 000 kusov“


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1218/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na tretí pododsek jeho článku 33 ods. 3,

keďže:

(1)

Článkom 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím a teľacím mäsom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by mali byť tiež v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Podľa tretieho pododseku článku 6 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 1964/82 z 20. júla 1982, ustanovujúceho podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa osobitné náhrady znižujú, ak množstvo vykosteného mäsa určeného na vývoz predstavuje menej ako 95 %, ale nie menej ako 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykostením.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 838/2007 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty oprávnené na náhradu podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, predovšetkým prípravu v schválenom zariadení a zhodu s požiadavkami na zdravotné označovanie, uvedenými v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku článku 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1964/82 sa výška náhrady za produkty patriace pod kód produktu 0201 30 00 9100 znižuje o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 838/2007 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(5)  Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. ES L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 7.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 19. októbra 2007

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 32/82 (Ú. v. ES L 4, 8.1.1982, s. 11).

(2)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 1964/82 (Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(3)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2973/79 (Ú. v. ES L 336, 29.12.1979, s. 44).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96 (Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(6)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.

(7)  Podľa článku 33 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1254/1999 v znení zmien a doplnkov sa žiadna náhrada neudeľuje v prípade vývozu výrobkov dovezených z tretích krajín a znovu vyvezených do tretích krajín.

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1219/2007

z 18. októbra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Je preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude potrebné pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1220/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných ciel pre dovoz melás v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 1110/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1) a najmä na jeho článok 27 odsek 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenie Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sectore cukru (2), a najmä na jeho článok 34 odsek 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz melás od 1. októbra 2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1110/2007 (3).

(2)

Na báze údajov, ktoré má Komisia k dispozícii, dôjde k zmene uvedených cien, v súlade s nariadením (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá platné pre dovoz výrobkov uvedených v článku 34 nariadenia (ES) č. 951/2006 stanovené nariadením (ES) č. 1110/2007 sa menia v súlade s v prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 7.


PRÍLOHA

Sadzby upravujúce reprezentatívne ceny a výšku dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 19. októbra 2007

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 40 nariadenia (ES) č. 951/2006 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 951/2006 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 27 nariadenia (ES) č. 951/2006.


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1221/2007

z 18. októbra 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 96/2007 (Ú. v. EÚ L 25, 1.2.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 19. októbra 2007 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

0,00

0,00

c)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe nie sú uplatniteľné na vývoz

a)

do tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko, Spojené štáty americké a na tovar uvedený v tabuľkách I a II protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 vyvážaný do Švajčiarskej konfederácie;

b)

na územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú správu.


19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1222/2007

z 18. októbra 2007,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1094/2007 (Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. októbra 2007, ktorým sa určujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 70 % kurčatá, zmrazené

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Kuracie stehná, zmrazené

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

229,3

17

01


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Argentína

03

Čile.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

19.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ES/DÁNSKO – FAERSKÉ OSTROVY Č. 1/2007

z 8. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 4 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej

(2007/671/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 34 ods. 1,

keďže:

(1)

Spoločenstvo podľa článku 1 protokolu 4 k dohode udelilo colnú kvótu 5 000 ton na krmivo pre ryby z Faerských ostrovov v rámci ročných colných kvót.

(2)

Rozhodnutím Spoločného výboru ES/Dánsko – Faerské ostrovy č. 2/98 (2) sa táto colná kvóta od 1. januára 2000 zvýšila na 10 000 ton.

(3)

Orgány Faerských ostrovov predložili žiadosť o zvýšenie colnej kvóty zo strany Spoločenstva v prípade týchto výrobkov.

(4)

Malo by sa umožniť zdvojnásobenie ročnej colnej kvóty.

(5)

Krmivo pre ryby, na ktoré sa vzťahuje preferenčný dovozný režim, nesmie obsahovať pridaný lepok.

(6)

Na túto kvótu sa vzťahuje revízna doložka. Spoločný výbor si bude na tento účel v súlade s článkom 31 ods. 2 dohody pravidelne vymieňať informácie.

(7)

Článok 1 protokolu 4 k dohode by sa na tento účel mal zmeniť a doplniť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Protokol 4 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa text v tabuľke, ktorý sa týka číselných znakov KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41, nahrádza takto:

„Kód KN

Opis

Colná sadzba

Colná kvóta

(v tonách)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

krmivá pre ryby

0

20 000

2.

Do článku 1 sa dopĺňa tento text:

„Pokiaľ ide o colné kvóty otvorené pre krmivo pre ryby v rámci číselných znakov KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

1.

Orgány Faerských ostrovov musia preukázať, že krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci tejto preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku tohto krmiva. Európske spoločenstvo môže na Faerských ostrovoch vykonávať kontroly zložiek krmiva pre ryby, predovšetkým kontroly obsahu lepku.

2.

Spôsob vykonávania kontrol zložiek krmiva pre ryby je podrobne opísaný v prílohe I k tomuto protokolu. Ak z kontroly vyplynie, že podmienky pre udelenie predmetnej preferencie nie sú splnené, Komisia môže jej platnosť pozastaviť dovtedy, kým sa nesplnia.“

3.

Pripája sa priložená príloha I.

Článok 2

Spoločný výbor monitoruje využívanie tejto colnej kvóty. V závislosti od jej využívanie a vývoja trhových podmienok spoločný výbor preskúma túto colnú kvótu o štyri roky.

Článok 3

Zvýšenie objemu colnej kvóty na kalendárny rok 2007 sa vypočíta pro rata temporis od 1. decembra 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom druhého mesiaca od jeho prijatia.

V Bruseli 8. októbra 2007

Za spoločný výbor

predseda

Leopoldo RUBINACCI


(1)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 263, 26.9.1998, s. 37.

(3)  Krmivo pre ryby, na ktoré sa vzťahuje preferenčný dovozný režim, nesmie obsahovať pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku tohto krmiva.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Vykonávanie kontrol zložiek krmiva pre ryby

Článok 1

Orgány Faerských ostrovov oznámia Komisii ustanovenia kontrol, ktoré prijali vzhľadom na články 1 a 2 tohto rozhodnutia. Orgány Faerských ostrovov poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na vykonanie kontrol na obsah lepku v krmive pre ryby dovážanom do EÚ a prijmú všetky vhodné opatrenia na umožnenie kontrol, ktoré Komisia v tejto súvislosti považuje za vhodné.

Článok 2

Európske spoločenstvo môže vykonávať kontroly zložiek krmiva pre ryby na Faerských ostrovoch. Výrobcovia krmiva pre ryby umožňujú okamžitý prístup do svojich podnikov a k svojim záznamom o zásobách, aby kontrolóri mohli zistiť pôvod použitých surovín. Inšpektori môžu brať vzorky na analýzu.

Inšpektori sú oprávnení kontrolovať zložky krmiva pre ryby, suroviny a spracované suroviny, záznamy a iné podklady, vrátane podkladov a metadát vypracovaných alebo prijatých alebo zaznamenaných na elektronickom médiu, ktoré sa týkajú záznamov o zásobách.

Článok 3

Kontroly vykonávajú odborníci Komisie alebo z členských štátov, ďalej len ‚inšpektori’. Odborníkov z členských štátov, ktorí majú byť poverení vykonávaním týchto kontrol, vymenuje Komisia.

Článok 4

Tieto kontroly sa vykonávajú v mene Spoločenstva, ktoré prevezme výdavky súvisiace s činnosťou inšpektorov.

Inšpektori orgánom Faerských ostrovov vopred kontrolu oznámia, aby sa na nich zástupcovia Faerských orgánov mohli zúčastniť.

Článok 5

Podrobnosti spôsobu vykonávania kontrol môže dohodnúť priamo Komisia s Faerskými ostrovmi.“