ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
18. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1209/2007 zo 17. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1210/2007 zo 17. októbra 2007, ktorým sa otvára výberové konanie na udelenie vývozných povolení systému A3 pre ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1211/2007 zo 17. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1212/2007 zo 17. októbra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú viaceré nariadenia, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry určitých produktov v oblasti pestovania okrasných rastlín, ovocia, zeleniny a určitých produktov spracovaných z ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2007 zo 17. októbra 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 znižuje výška pomoci priznanej producentom niektorých citrusových plodov v dôsledku prekročenia prahu spracovania v niektorých členských štátoch

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/668/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007 o vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich z dočasného členstva Európskeho spoločenstva vo Svetovej colnej organizácii

11

 

 

Komisia

 

 

2007/669/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2007, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrómu, emamektínu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2007) 4647]  ( 1 )

15

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/670/SZBP z 1. októbra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN)

17

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN)

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1209/2007

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1210/2007

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa otvára výberové konanie na udelenie vývozných povolení systému A3 pre ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) sa určili podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Na produkty, ktoré Spoločenstvo vyváža, sa podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu môže vzťahovať vývozná náhrada, a to s prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 je potrebné zabezpečiť, aby sa nenarušili obchodné toky, ktoré sa na základe režimu náhrad vytvorili už predtým. Z tohto dôvodu, ako aj vzhľadom na sezónny charakter vývozu ovocia a zeleniny je potrebné určiť pre jednotlivé produkty predpokladané množstvá v súlade s nomenklatúrou poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ustanovenou nariadením Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Pri rozdeľovaní týchto množstiev sa musí zohľadniť, ako rýchlo podlieha príslušný produkt skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa pri stanovení náhrad zvážia tak daná situácia a vývojové trendy cien a dostupnosti ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva, ako aj ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie produktov na trh a na dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva stanovia s prihliadnutím na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady za daný produkt podľa miesta určenia daného produktu.

(7)

Paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká tried Extra, I a II noriem akosti Spoločenstva sa môžu v súčasnosti vyvážať v hospodársky významných množstvách.

(8)

Aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s prihliadnutím na štruktúru vývozov Spoločenstva, je vhodné pristúpiť k výberovému konaniu a stanoviť pre príslušné obdobie smernú výšku náhrad a predpokladané množstvá.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa otvára výberové konanie na udelenie vývozných povolení v systéme A3. Dotknuté produkty, lehota na predloženie ponúk, smerné sadzby náhrad a predpokladané množstvá sú stanovené v prílohe.

2.   Povolenia vydané v rámci potravinovej pomoci uvedené v článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávnených množstiev uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

3.   Platnosť povolení typu A3 sa končí 31. decembra 2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 548/2007 (Ú. v. EÚ L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 532/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

KTOROU SA OTVÁRA VÝBEROVÉ KONANIE NA UDELENIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 PRE OVOCIE A ZELENINU (PARADAJKY, POMARANČE, CITRÓNY, STOLOVÉ HROZNO A JABLKÁ)

Lehota na predloženie ponúk: od 25. do 26. októbra 2007

Kód produktov (1)

Miesto určenia (2)

Smerná sadzba náhrady

(EUR/t)

Predpokladané množstvá

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87. Ostatné miesta určenia sú definované takto:

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua – Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F09

:

Tieto miesta určenia: Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko, Čierna hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia, africké krajiny a územia okrem Južnej Afriky, miesta určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1211/2007

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 8,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1057/2007 (2) sa zmenili a doplnili sadzby náhrad pre určité kódy výrobkov a zoznam miest určení, v prípade ktorých možno uplatniť náhrady podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2805/95 z 5. decembra 1995, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vína a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2137/93 (3).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Opatrenia ustanovené v odsekoch 4 a 5 sa môžu prispôsobiť podľa kategórie výrobkov a oblasti určenia. Oblasti určenia sú tieto:

oblasť 1: Afrika,

oblasť 2: Ázia a Oceánia a

oblasť 3: východná Európa vrátane SNŠ.

Krajiny v každej oblasti určenia sú uvedené v prílohe IV.“

2.

Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.

V prílohe IV sa zrušuje časť „oblasť 4: západná Európa“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1057/2007.

(4)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 560/2007 (Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 31).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Kategórie výrobkov uvedené v článku 8 ods. 1

Kód

Kategória

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1212/2007

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú viaceré nariadenia, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry určitých produktov v oblasti pestovania okrasných rastlín, ovocia, zeleniny a určitých produktov spracovaných z ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), sa ustanovujú zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry pre určité druhy ovocia a zeleniny a pre určité produkty spracované z ovocia a zeleniny.

(2)

Nariadeniami, ktorými sa počas predošlých rokov menila a dopĺňala príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 (3), sa zaviedli zmeny v kombinovanej nomenklatúre, ktoré sa týkajú určitých druhov ovocia a zeleniny a určitých produktov spracovaných z ovocia a zeleniny. Nie všetky z týchto zmien a doplnení sú zohľadnené v týchto nariadeniach upravujúcich spoločnú organizáciu trhu s produktmi v oblasti pestovania okrasných rastlín, ovocia, zeleniny a produktov spracovaných z ovocia a zeleniny: nariadenie Rady (EHS) č. 316/68 z 12. marca 1968, ktoré stanovuje normy kvality čerstvých rezaných kvetov a čerstvých okrasných listov (4), nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (5), nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (6), nariadenie Komisie (ES) č. 1466/2003 z 19. augusta 2003 ustanovujúce obchodnú normu pre artičoky a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 963/98 (7).

(3)

Nariadenia (EHS) č. 316/68, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1466/2003 by sa preto mali príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Zmeny a doplnenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od 1. januára 2007, ktorý je dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1549/2006.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre živé rastliny, Riadiaceho výboru pre čerstvú zeleninu a ovocie a Riadiaceho výboru pre spracované ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 316/68 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvej zarážke sa „č. 06.03 A“ nahrádza „KN 0603“;

b)

druhá zarážka sa nahrádza takto:

„—

čerstvé okrasné lístie, konáre a ostatné časti rastlín spadajúce pod podpoložku KN 0604 Spoločného colného sadzobníka.“

2.

V prílohe I v bode I sa „č. 06.03 A“ nahrádza „KN 0603“.

3.

V prílohe II v bode I sa „č. 06.04 A II“ nahrádza „KN 0604“.

Článok 2

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 3223/94 časti A sa „ex 0709 10 00“ nahrádza „ex 0709 90 80“.

Článok 3

Článok 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

v písmene a) sa časť „ex 0812“, „ex 0812 90 99“ nahrádza „ex 0812 90 98“;

2.

v písmene b) sa časť „ex 2005“, „2005 90 10“ nahrádza „2005 99 10“.

Článok 4

V prvom odseku článku 1 nariadenia (ES) č. 1466/2003 sa „0709 10 00“ nahrádza „0709 90 80“.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 34, 9.2.1979, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 733/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 71, 21.3.1968, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 309/79 (Ú. v. ES L 42, 17.2.1979, s. 21).

(5)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).

(6)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení Bulharska a Rumunska.

(7)  Ú. v. EÚ L 210, 20.8.2003, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1213/2007

zo 17. októbra 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 znižuje výška pomoci priznanej producentom niektorých citrusových plodov v dôsledku prekročenia prahu spracovania v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa zavádza systém podpory Spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2202/96 sa pre niektoré druhy citrusových plodov stanovil prah Spoločenstva pre spracovanie rozdelený medzi členské štáty v súlade s prílohou II k uvedenému nariadeniu.

(2)

V článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2202/96 sa stanovuje, že v prípade prekročenia tohto prahu sa výška pomoci stanovená v prílohe I k uvedenému nariadeniu zníži v každom členskom štáte, v ktorom sa zodpovedajúci prah spracovania prekročil. Prekročenie prahu sa hodnotí na základe priemerného spracovaného množstva v rámci schémy pomoci počas troch hospodárskych rokov alebo zodpovedajúcich období predchádzajúcich hospodársky rok, na ktorý sa má pomoc určiť.

(3)

Členské štáty oznámili množstvá pomarančov spracovaných v rámci schémy pomoci v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2111/2003 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 2202/96 (2). Na základe týchto údajov sa zistilo prekročenie prahu Spoločenstva pre spracovanie o 376 023 ton. V rámci tohto prekročenia sa zistilo prekročenie príslušných prahov v Taliansku, Grécku a Portugalsku. Výška pomoci na pomaranče uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2202/96 sa preto na hospodársky rok 2007/2008 musí znížiť o 55,91 % v Taliansku, o 8,34 % v Grécku a o 52,88 % v Portugalsku.

(4)

Členské štáty oznámili v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 2111/2003 množstvá malého citrusového ovocia spracovaného v rámci programu pomoci. Na základe týchto údajov sa zistilo prekročenie prahu Spoločenstva pre spracovanie o 104 734 ton. V rámci tohto prekročenia sa zistilo prekročenie príslušných prahov v Taliansku, v Španielsku, v Portugalsku a na Cypre. Výška pomoci na mandarínky, klementínky a satsumy uvedená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2202/96 sa preto na hospodársky rok 2007/2008 musí znížiť o 62,30 % v Taliansku, o 12 % v Španielsku na malé citrusové ovocie určené na spracovanie na šťavu, o 80,66 % v Portugalsku a o 53,27 % na Cypre.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na hospodársky rok 2007/2008 je výška pomoci pre Taliansko, Grécko a Portugalsko, ktorá sa má priznať na základe nariadenia (ES) č. 2202/96 na pomaranče dodané na spracovanie, uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na hospodársky rok 2007/2008 je výška pomoci pre Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Cyprus, ktorá sa má priznať na základe nariadenia (ES) č. 2202/96 na mandarínky, klementínky a satsumy dodané na spracovanie, uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 5.


PRÍLOHA I

(EUR/100 kg)

 

Viacročné zmluvy

Zmluvy vzťahujúce sa na jediný hospodársky rok

Individuálni výrobcovia

Taliansko

4,97

4,32

3,89

Grécko

10,33

8,98

8,08

Portugalsko

5,31

4,62

4,16


PRÍLOHA II

(EUR/100 kg)

 

Viacročné zmluvy

Zmluvy vzťahujúce sa na jediný hospodársky rok

Individuálni výrobcovia

Taliansko

3,95

3,43

3,09

Španielsko – malé citrusové ovocie určené na spracovanie na šťavu

9,21

8,01

7,21

Portugalsko

2,03

1,76

1,58

Cyprus

4,89

4,25

3,83


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/11


ROZHODNUTIE RADY

z 25. júna 2007

o vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich z dočasného členstva Európskeho spoločenstva vo Svetovej colnej organizácii

(2007/668/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s druhým pododsekom článku 300 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 19. marca 2001 rozhodla udeliť Komisii poverenie viesť rokovanie v mene Európskeho spoločenstva o pristúpení Európskeho spoločenstva ku Svetovej colnej organizácii (1).

(2)

Očakáva sa, že Dohovor, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, bude zmenený a doplnený Radou Svetovej colnej organizácie na jej 109./110. zasadaní v júni 2007 tak, aby sa ním umožnilo colným alebo hospodárskym úniám, vrátane Európskeho spoločenstva, získať členstvo vo Svetovej colnej organizácii.

(3)

Členské štáty Európskeho spoločenstva by mali podporiť uvedenú navrhovanú zmenu a doplnenie, ktorá po jej prijatí Radou Svetovej colnej organizácie umožní pristúpenie Spoločenstva k zmenenému a doplnenému dohovoru.

(4)

Po informatívnych rozhovoroch so Svetovou colnou organizáciou Európske spoločenstvo a Svetová colná organizácia preskúmali možnosť výkonu práv a povinností Európskeho spoločenstva vyplývajúcich z členstva vo Svetovej colnej organizácii, v priebehu procesu ratifikácie zmeneného a doplneného Dohovoru, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, všetkými členmi Svetovej colnej organizácie.

(5)

Očakáva sa, že Európske spoločenstvo bude môcť prevziať tieto práva a povinnosti v rámci Dohovoru, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, v záležitostiach patriacich do právomoci Spoločenstva.

(6)

Členské štáty Európskeho spoločenstva si vo Svetovej colnej organizácii zachovajú svoj status.

(7)

Tak Európske spoločenstvo, ako aj jeho členské štáty majú právomoc v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Dohovor, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu.

(8)

V záležitostiach patriacich do právomoci Európskeho spoločenstva musí Európske spoločenstvo zaujať pozíciu. Pre záležitosti patriace čiastočne do právomoci Spoločenstva by sa členské štáty Európskeho spoločenstva mali usilovať o prijatie spoločnej pozície s cieľom zabezpečiť jednotu vonkajšieho zastupovania Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov.

(9)

Rada by vzhľadom k vyššie uvedenému mala zaistiť vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich z dočasného členstva Európskeho spoločenstva vo Svetovej colnej organizácii, vrátane platby ročného príspevku,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Členské štáty Európskeho spoločenstva hlasujú v prospech rozhodnutia Rady Svetovej colnej organizácie, podľa ktorého sa Európskemu spoločenstvu dočasne udeľujú rovnaké práva, ako majú členovia Svetovej colnej organizácie, s výhradou podmienok, ktoré sú s tým spojené.

2.   Európske spoločenstvo prijíma práva a povinnosti, ako majú členovia Svetovej colnej organizácie tak, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Rady Svetovej colnej organizácie do nadobudnutia platnosti zmeny a doplnenia Dohovoru, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu.

3.   Európska komisia je splnomocnená oznámiť Svetovej colnej organizácii, že Európske spoločenstvo prijíma práva a povinnosti, ako majú členovia Svetovej colnej organizácie, a je splnomocnená predložiť Svetovej colnej organizácii požadované vyhlásenie o právomoci, ktoré sa nachádza v prílohe.

4.   Európske spoločenstvo je povinné od 1. júla 2007 Svetovej colnej organizácii platiť ročný príspevok na posilnenie práce Svetovej colnej organizácie a na pokrytie dodatočných správnych výdavkov.

V Luxemburgu 25. júna 2007

Za Radu

predsedníčka

A. SCHAVAN


(1)  Svetová colná organizácia bola založená Dohovorom, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu (podpísaný 15. decembra 1950). Dohovor nadobudol platnosť v roku 1952. V roku 1994 Rada pre colnú spoluprácu prijala pracovný názov Svetová colná organizácia, ktorý jasnejšie vypovedá o rozsahu jej činnosti. Svetová colná organizácia (WCO) má v súčasnosti 171 členov.


PRÍLOHA

Vyhlásenie o právomoci Európskeho spoločenstva v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje Dohovor, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu

V súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, v jej zmenenom a doplnenom znení, sa v tomto vyhlásení uvádza právomoc, ktorú členské štáty Európskeho spoločenstva preniesli na Európske spoločenstvo vo veciach, na ktoré sa vzťahuje Dohovor, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu.

Európske spoločenstvo vyhlasuje, že v súlade článkami 131 až 134 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva má výhradnú právomoc v spoločnej obchodnej politike.

Európske spoločenstvo môže uzatvárať medzinárodné dohody vždy, keď sa už využila vnútorná právomoc, s cieľom prijať opatrenia na vykonávanie spoločných politík, alebo ak je potrebná medzinárodná dohoda, s cieľom dosiahnuť jeden z cieľov Európskeho spoločenstva. Európske spoločenstvo má výlučnú vonkajšiu právomoc v takom rozsahu, v akom sa medzinárodná dohoda dotýka vnútorných noriem Európskeho spoločenstva alebo mení ich rozsah pôsobnosti. V takom prípade tým, kto vstupuje do vonkajších záväzkov voči tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám, je Európske spoločenstvo, a nie členské štáty Európskeho spoločenstva. Zoznam opatrení týkajúcich sa colných záležitostí prijatých Spoločenstvom sa nachádza v zozname právnych nástrojov v prílohe k tomuto vyhláseniu.

Vykonávanie právomoci, ktorú členské štáty Európskeho spoločenstva preniesli na Európske spoločenstvo v súlade so zmluvami, sa vďaka svojej povahe neustále mení. Preto si Európske spoločenstvo vyhradzuje právo toto vyhlásenie upraviť.

Príloha

PRÁVNE PREDPISY ES

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Rozhodnutie Rady 2003/231/ES zo 17. marca 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu o zmene a doplnení Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zosúladení colného režimu (Kjótsky dohovor)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES z 18. februára 2002 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva

Rozhodnutie Rady 80/271/EHS z 10. decembra 1979 o uzatvorení mnohostranných dohôd, ktoré sú výsledkom obchodných rokovaní od roku 1973 do roku 1979 (Ú. v. ES L 71, 17.3.1980, s. 1)

Rôzne rozhodnutia spoločného výboru s tretími krajinami, napr. 2006/343/ES: rozhodnutie Spoločného výboru ES – Island č. 2/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

Rozhodnutie Rady 87/369/EHS zo 7. apríla 1987, ktoré sa týka uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokolu o jeho zmene a doplneniach

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Články 26 a 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Nariadenie Rady (ES) č. 2505/96 z 20. decembra 1996 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a meniace a dopĺňajúce nariadenie (ES) č. 3059/95, ktoré otvára a stanovuje správu colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky (prvá séria 1996)

Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, v platnom znení

Nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, v platnom znení

Nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách na dovozy a o zrušení nariadenia (ES) č. 518/94, v platnom znení

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

Nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3769/92 z 21. decembra 1992, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok

Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Dohovor medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom, Rakúskou republikou, Fínskou republikou, Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Rozhodnutie Rady 93/329/EHS z 15. marca 1993 o uzatvorení Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia a o prijatí príloh k nemu


Komisia

18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. októbra 2007,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrómu, emamektínu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2007) 4647]

(Text s významom pre EHP)

(2007/669/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje vypracovanie zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho účinné látky povolené na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť Andermatt Biocontrol GmbH predložila 29. novembra 2004 nemeckým orgánom dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky Adoxophyes orana granulovirus so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Nissan Chemical Europe S.A.R.L. predložila 24. marca 2006 orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky amisulbróm so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Syngenta Ltd. predložila 23. júna 2006 orgánom Holandska dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky emamektín so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Sumitomo Chemical Agro Europe SAS predložila 28. marca 2006 holandským orgánom dokumentáciu týkajúcu sa látky pyridalil so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Andermatt Biocontrol GmbH predložila 2. januára 2007 estónskym orgánom dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Estónska poskytli Komisii na základe predbežného preskúmania vyjadrenie, v ktorom uvádzajú, že dokumentácia týkajúca sa predmetných účinných látok spĺňa požiadavky na poskytnutie údajov a informácií stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Predložená dokumentácia taktiež spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci príslušnú účinnú látku. Žiadateľ následne zaslal Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a informoval o nej Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Komisie formálne potvrdiť, že dokumentácia sa v zásade považuje za spĺňajúcu požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohe II, ako aj požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS v súvislosti s najmenej jedným prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim príslušnú účinnú látku.

(5)

Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté právo Komisie požiadať žiadateľa o predloženie ďalších údajov alebo informácií s cieľom objasniť niektoré body v dokumentácii.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentácia týkajúca sa účinných látok stanovených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola predložená Komisii a členským štátom v záujme zaradenia týchto látok do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovených v prílohe II k danej smernici.

Dokumentácia spĺňa aj požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohe III k uvedenej smernici, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci danú účinnú látku, s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.

Článok 2

Spravodajské členské štáty podrobne preskúmajú dokumentáciu uvedenú v článku 1 a závery z tohto preskúmania čo najskôr oznámia Komisii spolu s odporúčaním o zaradení alebo nezaradení účinných látok uvedených v článku 1 do prílohy I k smernici 91/414/EHS a všetkými podmienkami takéhoto zaradenia najneskôr do jedného roka od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. októbra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).


PRÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, KTOREJ SA TÝKA TOTO ROZHODNUTIE

Bežný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum podania žiadosti

Spravodajský členský štát

Adoxophyes orana granulovirus

č. CIPAC: neuplatňuje sa

Andermatt Biocontrol GmbH

29. novembra 2004

DE

amisulbróm

č. CIPAC: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

24. marca 2006

UK

emamektín

č. CIPAC: 791

Syngenta Ltd.

23. júna 2006

NL

Pyridalil

č. CIPAC: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28. marca 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

č. CIPAC: neuplatňuje sa

Andermatt Biocontrol GmbH

2. januára 2007

EE


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

18.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/17


ROZHODNUTIE RADY 2007/670/SZBP

z 1. októbra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Rada 30. mája 2007 prijala jednotnú akciu 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN) (1).

(2)

Článok 12 ods. 5 jednotnej akcie 2007/369/SZBP stanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov podliehajú dohode v súlade s článkom 24 zmluvy.

(3)

Dňa 13. septembra 2004 Rada oprávnila predsedníctvo, aby v prípade potreby za pomoci generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca pri budúcich operáciách civilného krízového riadenia EÚ začalo rokovania s tretími štátmi s cieľom uzatvoriť dohodu na základe vzorovej dohody medzi Európskou úniou a tretím štátom o účasti tretieho štátu na operácii civilného krízového riadenia Európskej únie. Na tomto základe predsedníctvo dojednalo dohodu s Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN) sa týmto schvaľuje v mene Európskej únie.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 1. októbra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 33.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o účasti Nového Zélandu na policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

NOVÝ ZÉLAND

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

prijatie jednotnej akcie 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN) Radou Európskej únie,

pozvanie Nového Zélandu na účasť na misii EUPOL AFGANISTAN,

rozhodnutie Nového Zélandu zúčastniť sa na misii EUPOL AFGANISTAN,

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru o prijatí príspevku Nového Zélandu k misii EUPOL AFGANISTAN,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Nový Zéland sa pripája k jednotnej akcii 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN) a ku každej jednotnej akcii alebo rozhodnutiu, ktorými Rada Európskej únie rozhodne o predĺžení misie EUPOL AFGANISTAN v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýmikoľvek požadovanými vykonávacími predpismi.

2.   Príspevok Nového Zélandu k misii EUPOL AFGANISTAN sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Nový Zéland zabezpečí, aby jeho personál vyslaný v rámci misie EUPOL AFGANISTAN vykonával svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou 2007/369/SZBP a prípadnými následnými zmenami a doplneniami,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

4.   Personál dočasne vyslaný Novým Zélandom na misiu EUPOL AFGANISTAN má pri výkone svojich povinností a konaní na zreteli výhradne záujmy misie EUPOL AFGANISTAN.

5.   Nový Zéland včas oznámi veliteľovi misie EUPOL AFGANISTAN a Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie akúkoľvek zmenu týkajúcu sa jeho príspevku k misii EUPOL AFGANISTAN.

6.   Členovia personálu dočasne vyslaného na misiu EUPOL AFGANISTAN sa podrobia lekárskej prehliadke, očkovaniu a disponujú lekárskym potvrdením od príslušného orgánu Nového Zélandu, že sú schopní vykonávať svoje služobné povinnosti. Členovia personálu dočasne vyslaní na misiu EUPOL AFGANISTAN predložia kópiu uvedeného potvrdenia.

Článok 2

Postavenie personálu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dohody uzavreté medzi vládou Nového Zélandu a vládou Afganskej islamskej republiky, postavenie personálu, ktorého vyslaním Nový Zéland prispieva k misii EUPOL AFGANISTAN, sa riadi dohodou o postavení misie, ktorú uzavrela Európska únia a Afganská islamská republika.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá dohoda uvedená v odseku 1, Nový Zéland vykonáva právomoc nad svojím personálom, ktorý sa zúčastňuje na misii EUPOL AFGANISTAN.

3.   Nový Zéland zodpovedá za prerokovanie každej sťažnosti podanej svojím personálom, ako aj súvisiacej alebo spojenej s účasťou svojho personálu na misii EUPOL AFGANISTAN. Nový Zéland zodpovedá za začatie akéhokoľvek, najmä súdneho alebo disciplinárneho konania voči svojmu personálu v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

4.   Nový Zéland sa zaväzuje vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na náhradu voči všetkým štátom, ktoré sa zúčastňujú na misii EUPOL AFGANISTAN, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody. Vzor uvedeného vyhlásenia je pripojený k tejto dohode.

5.   Európska únia zabezpečí, aby jej členské štáty vydali vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na náhradu v súvislosti s účasťou Nového Zélandu na misii EUPOL AFGANISTAN, a zaviazali sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody.

Článok 3

Utajované skutočnosti

1.   Nový Zéland prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby utajované skutočnosti EÚ boli chránené v súlade s bezpečnostnými predpismi Rady Európskej únie, ktoré sú predmetom rozhodnutia Rady 2001/264/ES (1), a v súlade s ďalšími usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi vrátane veliteľa misie EUPOL AFGANISTAN.

2.   Ak Európska únia a Nový Zéland uzavreli Dohodu o bezpečnostných postupoch pre výmenu utajených informácií, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v kontexte EUPOL AFGANISTAN.

Článok 4

Velenie

1.   Všetci členovia personálu, ktorí sa zúčastňujú na misii EUPOL AFGANISTAN, ostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operačnú kontrolu veliteľovi misie EUPOL AFGANISTAN, ktorý vykonáva toto velenie prostredníctvom hierarchickej štruktúry velenia a kontroly.

3.   Veliteľ misie velí misii EUPOL AFGANISTAN a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

4.   Nový Zéland má v súlade s právnymi nástrojmi uvedenými v článku 1 ods. 1 tejto dohody rovnaké práva a povinnosti v súvislosti s každodenným riadením misie EUPOL AFGANISTAN ako členské štáty Európskej únie, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

5.   Veliteľ misie EUPOL AFGANISTAN zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu tejto misie. V prípade nutnosti začne príslušný vnútroštátny orgán disciplinárne konanie.

6.   Nový Zéland vymenuje kontaktnú osobu národného kontingentu (NPC), aby zastupovala jeho národný kontingent v misii EUPOL AFGANISTAN. NPC sa zodpovedá veliteľovi misie EUPOL AFGANISTAN vo vnútroštátnych záležitostiach a je zodpovedná za každodennú disciplínu kontingentu.

7.   Rozhodnutie ukončiť operáciu prijíma Európska únia po porade s Novým Zélandom pod podmienkou, že Nový Zéland v deň ukončenia operácie k misii EUPOL AFGANISTAN stále prispieva.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Nový Zéland znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii okrem nákladov, ktoré podliehajú spoločnému financovaniu, ako sa ustanovuje v prevádzkovom rozpočte operácie.

2.   S výhradou akejkoľvek dohody uzavretej medzi vládou Afganskej islamskej republiky a vládou Nového Zélandu v prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickej alebo právnickej osobe pochádzajúcej z Afganistanu zaplatí Nový Zéland po preukázaní svojej zodpovednosti náhradu škody za podmienok ustanovených v prípadnej dohode o postavení misie, ktorá sa uvádza v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

Článok 6

Príspevok do prevádzkového rozpočtu

Keďže účasť Nového Zélandu predstavuje podstatný a zásadný príspevok pre operáciu, Novému Zélandu sa odpúšťajú príspevky do prevádzkového rozpočtu misie EUPOL AFGANISTAN.

Článok 7

Predpisy na vykonávanie tejto dohody

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec a príslušné orgány Nového Zélandu sa dohodnú na všetkých potrebných technických a správnych opatreniach súvisiacich s vykonávaním tejto dohody.

Článok 8

Nedodržanie dohody

Ak si jedna zo strán neplní povinnosti ustanovené v tejto dohode, druhá strana má právo túto dohodu vypovedať oznámením s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 9

Riešenie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva od dátumu podpisu.

3.   Táto dohoda ostáva v platnosti, kým Nový Zéland prispieva k operácii.

V Bruseli tretieho októbra dvetisícsedem v anglickom jazyku v dvoch kópiách.

Image

Za Európsku úniu

Image

Za Nový Zéland


(1)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/438/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 24).

PRÍLOHA

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 4 a 5

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„Členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN), sa budú usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti na recipročnom základe nárokov na náhradu voči Novému Zélandu v prípade úrazu alebo úmrtia členov svojho personálu alebo škody na akomkoľvek majetku alebo straty akéhokoľvek majetku vo svojom vlastníctve, ktorý sa používa v rámci misie EUPOL AFGANISTAN, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinili členovia personálu z Nového Zélandu pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s misiou EUPOL AFGANISTAN, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci,

alebo ak takýto úraz, úmrtie, škoda alebo strata vznikli pri používaní akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Nového Zélandu, pod podmienkou, že uvedený majetok sa používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci členmi personálu misie EUPOL AFGANISTAN z Nového Zélandu, ktorí tento majetok používali.“

Vyhlásenie Nového Zélandu:

„Nový Zéland, ktorý uplatňuje jednotnú akciu 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN), sa bude usilovať na základe reciprocity a v miere, v akej to jeho vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti na recipročnom základe nárokov na náhradu voči každému inému štátu zúčastňujúcemu sa na misii EUPOL AFGANISTAN v prípade úrazu alebo úmrtia členov ich personálu, alebo škody na akomkoľvek majetku, alebo straty akéhokoľvek majetku vo svojom vlastníctve, ktorý sa používa pri misii EUPOL AFGANISTAN, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinili členovia personálu pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s misiou EUPOL AFGANISTAN, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci,

alebo ak takýto úraz, úmrtie, škoda alebo strata vznikli pri používaní akéhokoľvek majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na misii EUPOL AFGANISTAN, pod podmienkou, že uvedený majetok sa používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci členmi personálu misie EUPOL AFGANISTAN, ktorí tento majetok používali.“