ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2008 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1147/2007 z 1. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu halibuta tmavého v zóne 3 LMNO vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2007 z 2. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu beryxov v zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

11

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES z 25. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť ( 1 )

13

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES z 25. septembra 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť ustanovuje osobitný program Civilná justícia

16

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES z 25. septembra 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2007/636/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2007 pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na prieskum výskytu Salmonella spp. v stádach plemenných ošípaných, ktorý sa má vykonať v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2007) 4434]

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1145/2007

z 2. októbra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. októbra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1146/2007

z 2. októbra 2007,

ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2008 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (3), musí Komisia prijať plán distribúcie, ktorý sa má financovať z prostriedkov dostupných v rozpočtovom roku 2008. V tomto pláne by sa pre každý členský štát uplatňujúci toto opatrenie mala stanoviť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na realizáciu svojej časti plánu, ako aj množstvo každého druhu produktu, ktoré sa má stiahnuť zo zásob v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Členské štáty, ktorých sa týka tento plán na rozpočtový rok 2008, doručili v súlade s ustanoveniami článku 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 požadované informácie.

(3)

Pri rozdeľovaní prostriedkov je potrebné zohľadniť skúsenosti, ako aj skutočnosť, do akej miery členské štáty využili prostriedky, ktoré im boli pridelené v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

(4)

V článku 2 ods. 3 bode 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje poskytnutie príspevkov na nákup produktov, ktoré sú dočasne nedostupné v intervenčných zásobách, na trhu. Keďže súčasné zásoby obilia, sušeného odstredeného mlieka, ako aj ryže v držbe intervenčných agentúr sú veľmi nízke a už sa prijali opatrenia na ich predaj na trhu a na ich distribúciu, na základe nariadenia (EHS) č. 3149/92 a vzhľadom na to, že v roku 2007 sa neočakáva nákup týchto potravín, treba stanoviť uvedené príspevky, aby sa na trhu umožnil nákup obilia, sušeného odstredeného mlieka a ryže potrebných na realizáciu plánu na rozpočtový rok 2008.

(5)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa ustanovuje možnosť uskutočniť medzi členskými štátmi prevod produktov nedostupných v intervenčných zásobách členského štátu, v ktorom sú tieto produkty potrebné na realizáciu ročného plánu. Prevody produktov potrebných na realizáciu plánu na rok 2008 by sa teda mali povoliť za podmienok stanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

(6)

Pri realizácii plánu by sa za určujúcu skutočnosť v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 mal považovať deň, v ktorý sa začína rozpočtový rok pre správu verejných zásob.

(7)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3149/92 Komisia pri príprave tohto plánu požiadala o vyjadrenie dôležité organizácie so znalosťou problematiky najodkázanejších osôb v Spoločenstve.

(8)

Riadiaci výbor pre obilie nedoručil svoje stanovisko v lehote určenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rok 2008 sa potraviny v prospech najviac odkázaných osôb v Spoločenstve dodávajú podľa nariadenia (EHS) č. 3730/87 v súlade s plánom distribúcie podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príspevky pre členské štáty na nákup obilia, sušeného odstredeného mlieka a ryže na trhu, požadovaných v rámci plánu uvedeného v článku 1 sú stanovené v prílohe II.

Článok 3

S výhradou podmienok stanovených v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa v rámci Spoločenstva povoľuje prevod produktov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

S cieľom realizovať ročný plán uvedený v článku 1 tohto nariadenia je 1. október 2007 určujúcou skutočnosťou uvedenou v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 758/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 47).


PRÍLOHA I

ROČNÝ PLÁN DISTRIBÚCIE NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

a)

Finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu plánu v každom členskom štáte:

(EUR)

Členský štát

Pridelené prostriedky

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Spolu

294 500 000

b)

Množstvo každého druhu produktu, ktorý sa má stiahnuť z intervenčných zásob Spoločenstva na účely distribúcie v každom členskom štáte v rámci súm stanovených v písmene a):

(v tonách)

Členský štát

Cukor

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Spolu

65 034


PRÍLOHA II

Príspevky pre členské štáty na nákup produktov na trhu Spoločenstva v rámci súm stanovených v prílohe I písm. a):

(EUR)

Členský štát

Obilie

Ryža

Sušené odstredené mlieko

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Spolu

81 678 645

14 551 214

154 744 304


PRÍLOHA III

Prevody cukru v rámci Spoločenstva povolené v rámci plánu na rozpočtový rok 2008

 

Množstvo

(v tonách)

Držiteľ

Príjemca

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1147/2007

z 1. októbra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu halibuta tmavého v zóne 3 LMNO vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v tejto prílohe na rok 2007 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje dňom uvedeným v danej prílohe. Po tomto dni sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. októbra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

21

Členský štát

Portugalsko

Populácia

GHL/N3LMNO

Druh

Halibut tmavý (Reinhardtius hippoglossoides)

Zóna

NAFO 3LMNO

Dátum

28.8.2007


3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1148/2007

z 2. októbra 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu beryxov v zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (3), sa stanovujú kvóty na roky 2007 a 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovaným v tomto členskom štáte sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov tejto populácie, ako aj jej ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2007 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje dňom uvedeným v danej prílohe. Po tomto dni sa zakazuje uvedenú populáciu vylovenú týmito plavidlami ponechať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

38

Členský štát

Španielsko

Populácia

ALF/1X14-

Druhy

Beryxy (Beryx spp.)

Oblasť

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenity alebo jurisdikciu tretích krajín v zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Dátum

10.8.2007


SMERNICE

3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/13


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/51/ES

z 25. septembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Zo záverov oznámenia Komisie z 28. januára 2005 o stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti, v ktorej sa zvážili všetky formy použitia ortuti, vyplýva, že by bolo vhodné na úrovni Spoločenstva zaviesť obmedzenia pre uvádzanie na trh určitých meracích a kontrolných prístrojov obsahujúcich ortuť, ktoré sú iné ako elektrické či elektronické a ktoré tvoria hlavnú skupinu výrobkov obsahujúcich ortuť, na ktorú sa zatiaľ nevzťahuje akcia Spoločenstva.

(2)

Ak by sa zaviedli obmedzenia pri uvádzaní meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na trh, bolo by to prínosom pre životné prostredie a v dlhodobom časovom horizonte aj pre zdravie ľudí, keďže by sa ich prostredníctvom zabránilo, aby sa ortuť dostala do odpadu.

(3)

Vzhľadom na realizovateľnosť z technického a hospodárskeho hľadiska, z dostupných dôkazov súvisiacich s meracími a kontrolnými prístrojmi vyplýva, že okamžité opatrenia týkajúce sa obmedzení by sa mali vzťahovať len na tie meracie prístroje, ktoré sú určené na predaj širokej verejnosti, a najmä na všetky teplomery na meranie telesnej teploty.

(4)

Dovoz meracích prístrojov obsahujúcich ortuť, ktoré sú staršie ako 50 rokov, sa týka buď starožitností alebo tovaru kultúrneho charakteru, ako je vymedzený v nariadení Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (3). Takýto obchod je z hľadiska objemu obmedzený a zdá sa, že nijako neohrozuje zdravie ľudí, ani životné prostredie, a preto by sa nemal obmedzovať.

(5)

Ortuťové barometre v súčasnosti vyrába len niekoľko malých špecializovaných podnikov a širokej verejnosti sa predávajú hlavne ako dekoratívne predmety. Mala by sa stanoviť dodatočná lehota na postupné ukončenie uvádzania takýchto barometrov na trh, aby sa výrobcom umožnilo prispôsobiť svoje podnikanie obmedzeniam a prejsť na výrobu barometrov bez obsahu ortuti.

(6)

S cieľom minimalizovať uvoľňovanie ortuti do životného prostredia, ako aj zabezpečiť postupné vyradenie meracích prístrojov obsahujúcich ortuť z používania na odborné a priemyselné účely, predovšetkým sfygmomanometrov v zdravotníctve, by Komisia mala preskúmať dostupnosť spoľahlivých bezpečnejších alternatív, ktoré sú z technického a hospodárskeho hľadiska realizovateľné. Pokiaľ ide o sfygmomanometre v zdravotníctve, mala by sa uskutočniť porada s odborníkmi v zdravotníctve, aby sa zabezpečilo primerané riešenie potrieb súvisiacich s diagnostikou a liečbou osobitných zdravotných problémov.

(7)

Podľa tejto smernice by sa malo obmedziť len uvádzanie nových meracích prístrojov na trh. Toto obmedzenie by sa preto nemalo vzťahovať na prístroje, ktoré sa už používajú alebo sa predávajú ako použité.

(8)

Rozdiely v právnych predpisoch alebo správnych opatreniach prijatých v členských štátoch, pokiaľ ide o obmedzenie týkajúce sa ortuti v rôznych meracích a kontrolných prístrojoch, by mohli vytvoriť prekážku v obchodovaní, narušiť hospodársku súťaž v Spoločenstve, a tak mať priamy dopad na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Preto sa zdá, že je potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov v oblasti meracích a kontrolných prístrojov zavedením harmonizovaných ustanovení, pokiaľ ide o výrobky obsahujúce ortuť, a tak zachovať vnútorný trh a zároveň zabezpečiť vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

(9)

Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (4) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5) a v samostatných smerniciach, ktoré z nej vychádzajú, najmä v smernici Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (6).

(11)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (7) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 3. októbra 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 3. apríla 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 25. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 115.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 111), spoločná pozícia Rady z 19. apríla 2007 (Ú. v. EÚ C 109 E, 15.5.2007, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 395, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/139/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 94).

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21).

(6)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2007/30/ES.

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa vkladá tento bod:

„19a

Ortuť

č. CAS: 7439-97-6

1.

Nesmie sa uvádzať na trh:

a)

v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty;

b)

v iných meracích prístrojoch určených na predaj širokej verejnosti (napr. manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty).

2.

Obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje na:

a)

meracie prístroje staršie ako 50 rokov k 3. októbru 2007 alebo

b)

barometre [s výnimkou barometrov uvedených v písmene a)] do 3. októbra 2009.

3.

Do 3. októbra 2009 Komisia uskutoční prieskum s cieľom zistiť, či sú k dispozícii spoľahlivé bezpečnejšie a technicky a hospodársky realizovateľné alternatívy sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť pre použitie v zdravotníctve a pre iné odborné a priemyselné použitie.

Na základe tohto prieskumu alebo hneď, keď budú dostupné nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť, Komisia prípadne predloží legislatívny návrh na rozšírenie obmedzení uvedených v odseku 1 na sfygmomanometre a iné meracie prístroje v zdravotníctve a pre iné odborné a priemyselné použitie, aby sa vždy, keď je to technicky a hospodársky realizovateľné, ortuť z meracích prístrojov postupne vyraďovala.“


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/16


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1149/2007/ES

z 25. septembra 2007,

ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť ustanovuje osobitný program Civilná justícia

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Spoločenstvo má preto prijať okrem iného opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(2)

Po predchádzajúcich programoch, ako boli projekty Grotius (2) a Robert Schuman (3), sa vytvoril nariadením Rady (ES) č. 743/2002 (4) na obdobie rokov 2002 až 2006 všeobecný rámec Spoločenstva pre činnosti napomáhajúce uskutočňovanie justičnej spolupráce v občianskych veciach.

(3)

V dňoch 4. a 5. novembra 2004 Európska rada v Bruseli prijala Haagsky program Posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (5) (ďalej len „Haagsky program“).

(4)

V júni 2005 Rada a Komisia prijali akčný plán, ktorým sa vykonáva Haagsky program (6).

(5)

Ambiciózne ciele stanovené zmluvou a Haagskym programom by sa mali dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia flexibilného a účinného programu, ktorý uľahčí plánovanie a realizáciu.

(6)

Program Civilná justícia by mal v súlade so zásadou subsidiarity stanoviť iniciatívy prijaté Komisiou pre akcie na podporu organizácií, ktoré presadzujú a uľahčujú justičnú spoluprácu v občianskych veciach, a pre akcie na podporu konkrétnych projektov.

(7)

Všeobecný program v oblasti civilnej justície zameraný na zlepšenie vzájomného porozumenia právnych a justičných systémov členských štátov prispeje k odstraňovaniu prekážok justičnej spolupráce v občianskych veciach, čo zlepší fungovanie vnútorného trhu.

(8)

V súlade s Haagskym programom si posilňovanie vzájomnej dôvery vyžaduje jednoznačné úsilie zlepšiť vzájomné porozumenie medzi justičnými orgánmi a rôznymi právnymi systémami. V tomto ohľade by sa európskym sieťam vnútroštátnych orgánov verejnej moci mala venovať osobitná pozornosť a podpora.

(9)

Toto rozhodnutie by malo ustanoviť možnosť spolufinancovania činností niektorých európskych sietí, pokiaľ ich výdavky vznikli v súvislosti s plnením cieľa vo všeobecnom európskom záujme. Z takéhoto spolufinancovania však nevyplýva, že takéto siete sa budú kryť z budúceho programu, ani by nemalo brániť iným európskym sieťam využívať podporu svojich činností v súlade s týmto rozhodnutím.

(10)

Každá inštitúcia, združenie alebo sieť, ktorá dostane grant v rámci programu Civilná justícia, by sa mala hlásiť k pomoci, ktorú prijala od Spoločenstva, v súlade s usmerneniami o zviditeľňovaní, ktoré ustanoví Komisia.

(11)

Týmto rozhodnutím sa stanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie ako základný referenčný bod v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (7) pre rozpočtový orgán v rámci každoročného rozpočtového postupu.

(12)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov programu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(13)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (9), ktoré ochraňujú finančné záujmy Spoločenstva, sa musia uplatňovať s prihliadnutím na zásady jednoduchosti a jednotnosti pri výbere rozpočtových nástrojov, na obmedzenie počtu prípadov, v ktorých si Komisia ponecháva priamu zodpovednosť za vykonávanie a riadenie, a na požadovanú proporcionalitu medzi úrovňou zdrojov a administratívnou záťažou súvisiacou s ich využívaním.

(14)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (10), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (11) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (12) by sa tiež mali prijať primerané opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom, ako aj kroky potrebné na vymoženie ušlých, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov.

(15)

Nariadenie o rozpočtových pravidlách vyžaduje na pokrytie prevádzkových grantov prijatie základného aktu.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (13), pričom by sa malo rozlišovať medzi opatreniami, ktoré podliehajú riadiacemu postupu, a opatreniami, ktoré podliehajú poradnému postupu, pričom vzhľadom na zvýšenie efektívnosti je v niektorých prípadoch vhodnejší poradný postup.

(17)

V súlade s článkom 7 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES by Komisia mala informovať Európsky parlament o postupoch výboru týkajúcich sa vykonávania tohto programu. Európskemu parlamentu by mala predovšetkým poskytnúť návrh ročného programu pri jeho predkladaní riadiacemu výboru. Európskemu parlamentu by sa mali poskytnúť aj výsledky hlasovania a súhrnné záznamy zo zasadaní tohto výboru.

(18)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(19)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(20)

Európsky hospodársky a sociálny výbor poskytol stanovisko k tomuto rozhodnutiu (14).

(21)

S cieľom zabezpečiť účinné a včasné vykonávanie tohto programu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. januára 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Ustanovenie programu

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje osobitný program Civilná justícia (ďalej len „program“) ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť s cieľom prispieť k postupnému vytváraniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

2.   Program sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

3.   Na účely tohto rozhodnutia sa pojmom „členský štát“ označujú všetky členské štáty s výnimkou Dánska.

Článok 2

Všeobecné ciele

1.   Všeobecnými cieľmi tohto programu sú:

a)

presadzovanie justičnej spolupráce s cieľom prispieť k vytvoreniu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti v občianskych veciach založeného na vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere;

b)

podpora odstraňovania prekážok dobrého fungovania cezhraničných občianskych konaní v členských štátoch;

c)

zlepšovanie každodenného života jednotlivcov a podnikov tým, že sa im umožní uplatňovať ich práva v rámci celej Európskej únie najmä zlepšovaním prístupu k spravodlivosti;

d)

zlepšovať kontakty, výmenu informácií a vytváranie kontaktných sietí medzi právnymi, justičnými a správnymi orgánmi a právnickými profesiami vrátane podpory odborného vzdelávania v oblasti justície s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie medzi týmito orgánmi a odborníkmi.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ciele a právomoci Spoločenstva, všeobecné ciele tohto programu majú prispieť k rozvoju politík Spoločenstva, konkrétne k vytvoreniu priestoru spravodlivosti.

Článok 3

Konkrétne ciele

Konkrétnymi cieľmi tohto programu sú:

a)

podpora justičnej spolupráce v občianskych veciach so zameraním na:

i)

zabezpečovanie právnej istoty a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti;

ii)

podporu vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach;

iii)

odstraňovanie prekážok cezhraničných súdnych konaní, ktoré vznikajú v dôsledku nezrovnalostí v občianskom práve a občianskych súdnych konaniach, a na tento účel aj podporu potrebnej zlučiteľnosti právnych predpisov;

iv)

zaručenie riadneho výkonu spravodlivosti zabránením kompetenčným sporom;

b)

prehlbovanie vzájomných poznatkov o právnych a justičných systémoch členských štátov v občianskych veciach a podpora a posilňovanie kontaktných sietí, vzájomnej spolupráce, výmeny a šírenia informácií, skúseností a osvedčených postupov;

c)

zabezpečovanie riadneho vykonávania, správneho a konkrétneho uplatňovania a hodnotenia nástrojov Spoločenstva v oblastiach justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach;

d)

skvalitňovanie poskytovania informácií o právnych systémoch v členských štátoch a o prístupe k spravodlivosti;

e)

presadzovanie odbornej prípravy osôb vykonávajúcich právnické povolanie zameranej na právo Európskej únie a Spoločenstva;

f)

vyhodnotenie všeobecných podmienok potrebných na posilnenie vzájomnej dôvery pri plnom rešpektovaní nezávislosti súdnictva;

g)

uľahčenie fungovania Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach vytvorenej na základe rozhodnutia Rady 2001/470/ES (15).

Článok 4

Akcie

S cieľom splniť všeobecné a konkrétne ciele stanovené v článkoch 2 a 3 a v súlade s podmienkami stanovenými v ročných pracovných programoch uvedených v článku 9 ods. 2 tento program podporuje tieto druhy akcií:

a)

konkrétne akcie iniciované Komisiou, napríklad štúdie a výskum, prieskumy verejnej mienky, stanovovanie ukazovateľov a spoločnej metodiky, zhromažďovanie, spracovanie a šírenie údajov a štatistík, semináre, konferencie a stretnutia odborníkov, organizovanie verejných kampaní a podujatí, tvorbu a údržbu internetových stránok, prípravu a šírenie informačných materiálov, podporu a riadenie kontaktných sietí vnútroštátnych odborníkov, analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti, alebo

b)

konkrétne nadnárodné projekty záujmu Spoločenstva, ktoré predloží orgán alebo akýkoľvek iný subjekt členského štátu, medzinárodná organizácia alebo mimovládna organizácia a ktoré budú v každom prípade zahŕňať aspoň dva členské štáty alebo aspoň jeden členský štát a jeden ďalší štát, ktorým môže byť buď pristupujúca krajina, alebo kandidátska krajina, alebo

c)

činnosti mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ktoré sledujú cieľ vo všeobecnom európskom záujme v súlade so všeobecnými cieľmi tohto programu za podmienok stanovených v ročných pracovných programoch, alebo

d)

prevádzkové granty na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so stálymi pracovnými programami Európskej siete rád pre súdnictvo a Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, pokiaľ tieto výdavky vznikli v súvislosti s plnením cieľa vo všeobecnom európskom záujme prostredníctvom podpory výmen názorov a skúseností o otázkach týkajúcich sa judikatúry a organizácie a fungovania členov týchto sietí pri výkone ich súdnych a/alebo poradných funkcií, pokiaľ ide o právo Spoločenstva.

Článok 5

Účasť

1.   Na akciách programu sa môžu zúčastňovať tieto krajiny: pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a krajiny západného Balkánu, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v dohodách o pridružení alebo v dodatkových protokoloch, ktoré sú k nim pripojené, o účasti na programoch Spoločenstva, ktoré s týmito krajinami boli alebo majú byť uzatvorené.

2.   Do projektov sa môžu zapojiť osoby vykonávajúce právnické povolanie z Dánska, z kandidátskych krajín, ktoré sa nezúčastňujú na tomto programe, ak to prispeje k ich príprave na pristúpenie, alebo z ostatných tretích krajín, ktoré sa nezúčastňujú na tomto programe, ak to poslúži cieľu projektov.

Článok 6

Cieľové skupiny

1.   Program je okrem iného určený osobám vykonávajúcim právnické povolanie, vnútroštátnym orgánom a občanom Európskej únie vo všeobecnosti.

2.   Na účely tohto rozhodnutia sú „osobami vykonávajúcimi právnické povolanie“ sudcovia, prokurátori, advokáti, notári, akademickí a vedeckí pracovníci, pracovníci ministerstiev, súdni úradníci, exekútori, súdni tlmočníci a ostatní odborníci, ktorí sa zúčastňujú na výkone justície v oblasti občianskeho práva.

Článok 7

Prístup k programu

Prístup k programu majú inštitúcie a verejné alebo súkromné organizácie vrátane profesijných organizácií, univerzity, výskumné ústavy a inštitúty pre odbornú právnu a justičnú prípravu osôb vykonávajúcich právnické povolanie, medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie členských štátov.

Článok 8

Formy financovania

1.   Financovanie Spoločenstva môže mať tieto právne formy:

a)

granty;

b)

zákazky vo verejnom obstarávaní.

2.   Granty Spoločenstva sa udeľujú na základe výziev na predkladanie návrhov a poskytujú sa prostredníctvom prevádzkových grantov a grantov na akcie. Maximálna výška spolufinancovania sa určí v ročných pracovných programoch.

3.   Ďalej sa zabezpečia výdavky na sprievodné opatrenia, ktoré sa realizujú prostredníctvom zákaziek vo verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade finančné prostriedky Spoločenstva poslúžia na nákup tovaru a služieb. Tieto výdavky okrem iného zahŕňajú výdavky na informovanie a komunikáciu, prípravu, vykonávanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie projektov, politík, programov a právnych predpisov.

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia vykonáva finančnú pomoc Spoločenstva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.   Na vykonávanie programu Komisia prijme v rámci obmedzení všeobecných cieľov stanovených v článku 2 ročný pracovný program, v ktorom určí konkrétne ciele, tematické priority, sprievodné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 3 a prípadne zoznam iných akcií.

3.   Ročné pracovné programy sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

4.   Pri postupoch hodnotenia a postupoch udeľovania grantov na akcie sa okrem iného zohľadnia tieto kritériá:

a)

súlad navrhovanej akcie s ročným pracovným programom, cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 a druhmi akcií stanovených v článku 4;

b)

kvalita navrhovanej akcie z hľadiska jej návrhu, organizácie, prezentácie a očakávaných výsledkov;

c)

suma požadovaných finančných prostriedkov Spoločenstva a jej primeranosť v súvislosti s očakávanými výsledkami;

d)

vplyv očakávaných výsledkov na ciele stanovené v článkoch 2 a 3 a na akcie uvedené v článku 4.

5.   Uplatňovanie prevádzkových grantov uvedených v článku 4 písm. d) sa posúdi na základe:

a)

súladu s cieľmi programu;

b)

kvality plánovaných činností;

c)

pravdepodobného znásobeného účinku týchto činností na verejnosť;

d)

geografického vplyvu uskutočňovaných činností;

e)

účasti občanov na organizácii dotknutých subjektov;

f)

pomeru nákladov a prínosu navrhovanej činnosti.

6.   Komisia preskúma každú navrhovanú akciu, ktorá jej bola predložená podľa článku 4 písm. b) a c). Rozhodnutia týkajúce sa týchto akcií sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 10

Riadiaci výbor

1.   Komisii pomáha riadiaci výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 11

Poradný výbor

1.   Komisii pomáha poradný výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 12

Komplementárnosť

1.   Vyvinie sa úsilie na dosiahnutie súčinnosti a komplementárnosti s ďalšími nástrojmi Spoločenstva, najmä s osobitným programom Trestná justícia ako súčasťou všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť a so všeobecnými programami Bezpečnosť a ochrana slobôd a Solidarita a riadenie migračných tokov. Štatistická časť informácií o civilnej justícii sa pripravuje v spolupráci s členskými štátmi a s prípadným využitím štatistického programu Spoločenstva.

2.   Program môže výnimočne využívať zdroje spoločne s ďalšími nástrojmi Spoločenstva, najmä s osobitným programom Trestná justícia ako súčasťou všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť s cieľom vykonávať akcie, ktoré spĺňajú ciele oboch programov.

3.   Operáciám financovaným podľa tohto rozhodnutia sa na rovnaké účely nesmie poskytnúť finančná pomoc z iných finančných nástrojov Európskej únie alebo Spoločenstva. Prijímatelia pomoci z tohto programu poskytujú Komisii informácie o financovaní, ktoré získali zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a z iných zdrojov, ako aj informácie o žiadostiach o financovanie, ktoré sú v procese schvaľovania.

Článok 13

Rozpočtové zdroje

1.   Finančné krytie na vykonávanie tohto rozhodnutia je 109 300 000 EUR na obdobie stanovené v článku 1.

2.   Rozpočtové zdroje pridelené na akcie ustanovené v programe sa začlenia do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Článok 14

Monitorovanie

1.   Komisia zabezpečuje pre každú akciu financovanú programom, aby prijímateľ pomoci predložil technické a finančné správy o dosiahnutom pokroku a aby bola záverečná správa predložená do troch mesiacov od ukončenia akcie. Komisia určí formu a obsah správ. Komisia sprístupní tieto správy členským štátom.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté audity vykonávané Dvorom audítorov v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi audítorskými orgánmi alebo útvarmi podľa článku 248 zmluvy alebo akékoľvek kontroly vykonávané podľa článku 279 ods. 1 prvého pododseku písm. b) zmluvy, úradníci a iní zamestnanci Komisie môžu vykonávať kontroly akcií financovaných v rámci programu na mieste vrátane náhodných kontrol.

3.   Komisia zabezpečuje, aby zmluvy a dohody vyplývajúce z vykonávania tohto programu upravili najmä dohľad a finančnú kontrolu Komisie (alebo jej povereného zástupcu), vykonávané v prípade potreby na mieste, a audit Dvora audítorov.

4.   Komisia zabezpečuje, aby prijímateľ finančnej pomoci uchoval všetky potrebné doklady týkajúce sa výdavkov vzťahujúcich sa na akciu, tak aby boli Komisii k dispozícii počas piatich rokov od poslednej platby na akúkoľvek akciu.

5.   Na základe výsledkov správ a kontrol podľa odsekov 1 a 2 Komisia v prípade potreby zabezpečí, aby sa upravil rozsah alebo podmienky prideľovania pôvodne schválenej finančnej pomoci, ako aj časový rozvrh platieb.

6.   Komisia zabezpečuje, aby sa podnikli všetky ďalšie potrebné kroky na overenie toho, či sa financované akcie uskutočňujú riadne a v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 15

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečí, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto rozhodnutia chránili finančné záujmy Spoločenstva uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a všetkým iným nezákonným činnostiam, a to účinnými kontrolami a vymáhaním nesprávne vyplatených súm, a v prípade zistenia nezrovnalostí účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami v súlade s nariadeniami (ES, Euratom) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokiaľ ide o akcie Spoločenstva financované v rámci tohto rozhodnutia, nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96 sa vzťahujú na každé porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vrátane porušenia zmluvnej povinnosti stanovenej v súvislosti s programom, ktoré je dôsledkom konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, ktoré má alebo by mohlo mať negatívny vplyv na všeobecný rozpočet Európskej únie alebo na rozpočty spravované Európskymi spoločenstvami ako neopodstatnená výdavková položka.

3.   Komisia zabezpečí, aby sa výška finančnej pomoci poskytnutá na akciu znížila, pozastavila alebo vymohla späť, ak zistí nezrovnalosti vrátane nesúladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia alebo samostatného rozhodnutia, alebo zmluvy či dohody poskytujúcej príslušnú finančnú pomoc, alebo ak sa preukáže, že bez predchádzajúceho súhlasu Komisie došlo k takej zmene akcie, ktorá je v rozpore s povahou alebo vykonávacími podmienkami projektu.

4.   Ak sa nedodržia lehoty alebo ak pokrok pri vykonávaní akcie umožňuje odôvodniť len časť pridelenej finančnej pomoci, prijímateľ pomoci predloží Komisii v stanovenej lehote svoje pripomienky. Ak prijímateľ pomoci neposkytne uspokojivú odpoveď, Komisia zabezpečí, že poskytnutie zvyšnej finančnej pomoci sa môže zrušiť a že sa vyžiada vrátenie už vyplatených súm.

5.   Komisia zabezpečí, aby sa jej vrátila každá nenáležitá platba. Ku každej sume, ktorá sa nevráti včas, sa v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách pripočíta úrok.

Článok 16

Hodnotenie

1.   Program sa pravidelne monitoruje s cieľom sledovať realizáciu činností vykonávaných na jeho základe.

2.   Komisia zabezpečuje pravidelné, nezávislé a externé hodnotenie programu.

3.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade:

a)

výročnú prezentáciu vykonávania programu;

b)

priebežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu vrátane práce, ktorú vykonali prijímatelia prevádzkových grantov uvedení v článku 4 písm. d), najneskôr do 31. marca 2011;

c)

oznámenie o pokračovaní tohto programu najneskôr do 30. augusta 2012;

d)

správu o následnom hodnotení najneskôr do 31. decembra 2014.

Článok 17

Uverejňovanie akcií

Komisia každý rok uverejní zoznam akcií financovaných v rámci tohto programu s krátkym opisom každého projektu.

Článok 18

Zviditeľnenie

Komisia ustanoví usmernenia, ktoré zabezpečia zviditeľnenie finančnej pomoci poskytnutej podľa tohto rozhodnutia.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Štrasburgu 25. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 13. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 171 E, 24.7.2007, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 18. septembra 2007.

(2)  Jednotná akcia 96/636/SVV z 28. októbra 1996 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa programu stimulov a výmen pre právnikov („Grotius“) (Ú. v. ES L 287, 8.11.1996, s. 3). Nariadenie Rady (ES) č. 290/2001 z 12. februára 2001, ktorým sa predlžuje program stimulov a výmen pre právnikov v oblasti občianskeho práva („Grotius-civil“) (Ú. v. ES L 43, 14.2.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1496/98/ES z 22. júna 1998, ktorým sa ustanovuje akčný program na zvýšenie vedomostí o práve Spoločenstva u právnikov (projekt Robert Schuman) (Ú. v. ES L 196, 14.7.1998, s. 24).

(4)  Ú. v. ES L 115, 1.5.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(12)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(14)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2006, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25.


3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/23


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1150/2007/ES

z 25. septembra 2007,

ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Podľa zmluvy by sa pri vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Spoločenstva mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí. Vyžaduje sa, aby akcie Spoločenstva zahŕňali príspevok k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany zdravia.

(2)

Akcie Spoločenstva by mali dopĺňať vnútroštátne politiky zamerané na zlepšenie verejného zdravia, odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí a znižovanie poškodenia zdravia v dôsledku drogovej závislosti vrátane politík v oblasti informovanosti a prevencie.

(3)

Podľa výskumov miera chorobnosti a úmrtnosti spojená s drogovou závislosťou ovplyvňuje pomerne veľký počet európskych občanov, a preto poškodenie zdravia v dôsledku tejto závislosti predstavuje závažný problém pre verejné zdravie.

(4)

V oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výsledkoch záverečného hodnotenia Protidrogovej stratégie EÚ a Akčného plánu EÚ v oblasti drog (2000 – 2004) sa poukázalo na potrebu pravidelného zapájania občianskej spoločnosti do formulovania protidrogových politík EÚ.

(5)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003–2008) (4) je zahrnutý rozvoj stratégie a opatrení týkajúcich sa drogovej závislosti, ktorá je jedným z dôležitých činiteľov rozhodujúcich pre zdravie súvisiacich so spôsobom života.

(6)

V odporúčaní 2003/488/ES z 18. júna 2003 o prevencii a znižovaní poškodenia zdravia v dôsledku drogovej závislosti (5) Rada odporučila, aby členské štáty stanovili prevenciu drogovej závislosti a znižovanie súvisiacich rizík za cieľ v oblasti verejného zdravia a aby podľa toho rozvíjali a vykonávali celkovú stratégiu.

(7)

Európska rada schválila v decembri 2004 Protidrogovú stratégiu EÚ na obdobie 2005 – 2012, ktorá sa týka všetkých činností Európskej únie súvisiacich s drogami a stanovuje hlavné ciele. V týchto cieľoch je zahrnuté dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia, blahobytu a sociálnej súdržnosti prostredníctvom prevencie a znižovania užívania drog, drogovej závislosti a nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov spôsobených drogami.

(8)

Rada prijala Akčný plán EÚ pre boj proti drogám (2005 – 2008) (6) ako kľúčový nástroj na transpozíciu Protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2005 – 2012 do konkrétnych akcií. Konečným cieľom akčného plánu je výrazné zníženie šírenia užívania drog medzi obyvateľstvom a zníženie sociálnych škôd a poškodzovania zdravia spôsobených užívaním a obchodovaním s nedovolenými drogami.

(9)

Cieľom osobitného programu Protidrogová prevencia a informovanosť (ďalej len „program“) zriadeného týmto rozhodnutím je splniť ciele určené v Protidrogovej stratégii EÚ na obdobie 2005 – 2012 a Akčných plánoch EÚ pre boj proti drogám na obdobie 2005 – 2008 a 2009 – 2012 podporovaním projektov zameraných na protidrogovú prevenciu vrátane riešenia problému znižovania poškodenia súvisiaceho s drogami a metód liečby, zohľadňujúc najnovšie vedecké poznatky.

(10)

Je dôležité a potrebné uvedomiť si závažné bezprostredné a dlhotrvajúce dôsledky drog pre zdravie, duševný a sociálny vývoj, vrátane rovnakých príležitosti dotknutých subjektov, jednotlivcov a rodín a spoločenstiev a uvedomiť si vysoké sociálne a ekonomické náklady pre spoločnosť ako celok.

(11)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať protidrogovej prevencii u mladých ľudí, ktorí sú v rámci populácie najohrozenejší. Hlavnou výzvou v rámci prevencie je povzbudzovať mladých ľudí k zdravému životnému štýlu.

(12)

Európske spoločenstvo môže priniesť pridanú hodnotu k akciám prijatým členskými štátmi v oblasti protidrogovej prevencie a informovanosti, vrátane liečby a znižovania poškodenia súvisiaceho s drogami, a to konkrétne dopĺňaním týchto akcií a podporou súčinnosti.

(13)

Európsky parlament by mal byť informovaný zo strany Komisie v súlade s článkom 7 ods. 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7), o rokovaniach výboru, ktoré súvisia s vykonávaním tohto programu. Európsky parlament by mal najmä obdržať návrh ročného programu, keď sa tento predkladá riadiacemu výboru. Okrem toho by mal Európsky parlament obdržať výsledky hlasovania a súhrnné záznamy zo zasadaní uvedeného výboru.

(14)

Komplementarita s odbornými poznatkami Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) by sa mala zabezpečiť využívaním metodiky a najlepších postupov, ktoré vyvinulo centrum, a jeho zapojením do prípravy ročného pracovného programu.

(15)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné z dôvodu potreby výmeny informácií na úrovni Spoločenstva a šírenia správnej praxe v rámci Spoločenstva uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale vzhľadom na potrebu koordinovaného a multidisciplinárneho prístupu a z dôvodov rozsahu a dôsledkov programu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(16)

Vzhľadom na dôležitosť viditeľnosti finančných príspevkov Spoločenstva by Komisia mala poskytnúť usmernenie na zaistenie toho, aby každý orgán, mimovládna organizácia, medzinárodná organizácia alebo iný subjekt, ktorý získal grant podľa programu, riadne uznal prijatú podporu.

(17)

Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8), základný odkaz pre rozpočtový orgán počas ročného rozpočtového postupu.

(18)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (10), ktoré chránia finančné záujmy Spoločenstva, by sa s prihliadnutím na zásady jednoduchosti a konzistentnosti pri výbere rozpočtových nástrojov mali uplatňovať na obmedzenie počtu prípadov, v ktorých si Komisia ponecháva priamu zodpovednosť za ich vykonávanie a riadenie a na požadovanú proporcionalitu medzi výškou zdrojov a administratívnymi nákladmi súvisiacimi s ich využívaním.

(19)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (11), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (12), a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13) by sa mali prijať primerané opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a nevyhnutné kroky na vymáhanie ušlých, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov.

(20)

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa v prípade operačných grantov vyžaduje prijatie základného aktu.

(21)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES a malo by sa rozlišovať medzi opatreniami, ktoré podliehajú riadiacemu postupu, a opatreniami, ktoré podliehajú konzultačnému postupu, pričom vzhľadom na zvýšenie efektívnosti je v niektorých prípadoch vhodnejší konzultačný postup.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinné a včasné vykonávanie programu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. januára 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Vytvorenie programu a jeho rozsah

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje osobitný program Protidrogová prevencia a informovanosť (ďalej len „program“) ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť s cieľom prispieť k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a k zníženiu poškodzovania zdravia súvisiaceho s drogami.

2.   Program sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Článok 2

Všeobecné ciele

Program má tieto všeobecné ciele:

a)

predchádzať užívaniu drog, závislosti a poškodeniu spôsobenému drogami a znižovať ich;

b)

prispieť k zlepšeniu informovanosti o užívaní drog a

c)

podporovať vykonávanie Protidrogovej stratégie EÚ.

Článok 3

Konkrétne ciele

Konkrétnymi cieľmi tohto programu sú:

a)

podporovať nadnárodné akcie zamerané na:

i)

vytváranie multidisciplinárnych sietí;

ii)

zabezpečenie rozširovania vedomostnej základne, výmeny informácií a určenie a šírenie osvedčených postupov, a to aj prostredníctvom odborného vzdelávania, študijných pobytov a výmeny pracovníkov;

iii)

zvyšovanie informovanosti o zdravotných a sociálnych problémoch, ktoré sú spôsobené užívaním drog, a podporu otvoreného dialógu s cieľom presadzovať lepšie porozumenie problematiky drog a

iv)

podporovanie opatrení zameraných na prevenciu užívania drog, a to zameraním sa na znižovanie poškodenia súvisiaceho s drogami a metódy liečby, zohľadňujúc najnovšie vedecké poznatky;

b)

zapojiť občiansku spoločnosť do uskutočňovania a rozvoja Protidrogovej stratégie EÚ a akčných plánov EÚ a

c)

monitorovať, vykonávať a hodnotiť vykonávanie konkrétnych akcií prijatých podľa Akčných plánov pre boj proti drogám na obdobie 2005 – 2008 a 2009 – 2012. Do procesu hodnotenia je prostredníctvom svojej účasti v hodnotiacej riadiacej skupine Komisie zapojený Európsky parlament.

Článok 4

Akcie

S cieľom splniť všeobecné a konkrétne ciele podľa článkov 2 a 3 v súlade s podmienkami stanovenými v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 9 ods. 2 program podporuje tieto druhy akcií:

a)

konkrétne akcie uskutočňované Komisiou, napríklad štúdie a výskum, prieskumy verejnej mienky, stanovenie ukazovateľov a spoločných metodík, zber, spracovanie a šírenie údajov a štatistík, semináre, konferencie a stretnutia odborníkov, organizovanie verejných kampaní a podujatí, tvorba a prevádzka webových stránok, príprava a šírenie informačných materiálov, podpora a riadenie kontaktov medzi národnými expertmi, analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti;

b)

konkrétne nadnárodné projekty v záujme Spoločenstva predložené aspoň dvoma členskými štátmi alebo aspoň jedným členským štátom a jedným ďalším štátom, ktorým môže byť buď pristupujúca, alebo kandidátska krajina v súlade s podmienkami stanovenými v ročnom pracovnom programe, alebo

c)

činnosti mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu týkajúce sa všeobecných cieľov programu za podmienok stanovených v ročnom pracovnom programe.

Článok 5

Účasť

Na akciách programu sa môžu zúčastňovať tieto krajiny:

a)

štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, v súlade s ustanoveniami tejto dohody, a

b)

kandidátske krajiny a krajiny západného Balkánu, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia v súlade s podmienkami stanovenými v dohodách o pridružení alebo v ich dodatkových protokoloch o účasti na programoch Spoločenstva, ktoré boli alebo majú byť uzatvorené s týmito krajinami.

Do projektov sa môžu zapojiť aj kandidátske krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na programe, ak to prispeje k ich príprave na pristúpenie, ako aj iné tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie, ktoré sa nezúčastňujú na programe, ak to slúži cieľu projektov.

Článok 6

Cieľové skupiny

1.   Program je zameraný na všetky skupiny, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú problematikou drog.

2.   Pokiaľ ide o drogy, mladí ľudia, ženy, zraniteľné skupiny a ľudia žijúci v sociálne znevýhodnených oblastiach predstavujú rizikové skupiny a sú identifikovaní ako cieľové skupiny. Ďalšími cieľovými skupinami sú učitelia a ďalší pedagogickí pracovníci, rodičia, sociálni pracovníci, miestne a národné orgány, lekári a ďalší zdravotný personál, justičný a väzenský aparát, orgány činné v trestnom konaní a nápravné orgány, mimovládne organizácie, odbory a cirkevné spoločenstvá.

Článok 7

Prístup k programu

Prístup k programu majú verejné alebo súkromné organizácie a inštitúcie (miestne orgány na príslušnej úrovni, katedry univerzít a výskumné centrá), ktoré pracujú v oblasti poskytovania informácií o drogách a prevencie ich užívania vrátane znižovania a liečby poškodenia súvisiaceho s drogami.

Ziskové orgány a organizácie majú prístup ku grantom v rámci programu len spolu s neziskovými alebo štátnymi organizáciami.

Článok 8

Formy financovania

1.   Financovanie Spoločenstva môže mať tieto právne formy:

a)

granty alebo

b)

zákazky vo verejnom obstarávaní.

2.   Granty Spoločenstva sa udeľujú na základe výziev na predloženie návrhov, s výnimkou riadne odôvodnených mimoriadnych prípadov, ako sa uvádza v nariadení o rozpočtových pravidlách, a poskytujú sa prostredníctvom prevádzkových grantov a grantov na akcie.

Ročný pracovný program uvádza minimálnu výšku ročných výdavkov, ktoré sa pridelia na granty, a maximálnu výšku spolufinancovania.

3.   Okrem toho sa zabezpečia výdavky na sprievodné opatrenia, ktoré sa realizujú prostredníctvom zákaziek vo verejnom obstarávaní, pričom v tomto prípade poslúžia finančné prostriedky Spoločenstva na nákup tovaru a služieb. Tieto výdavky okrem iného zahŕňajú výdavky na informovanie a komunikáciu, prípravu, vykonávanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie projektov, politík, programov a právnych predpisov.

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia vykonáva finančnú podporu Spoločenstva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.   Na vykonávanie programu Komisia v rámci limitov stanovených všeobecnými cieľmi v článku 2 prijme ročný pracovný program, pričom zohľadní odborné poznatky centra. Program stanoví konkrétne ciele, tematické priority, opis sprievodných opatrení uvedených v článku 8 a podľa potreby aj zoznam ostatných akcií.

Prvý ročný pracovný program sa prijme do 23. januára 2008.

3.   Ročný pracovný program sa prijíma v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 10 ods. 3.

4.   Pri postupoch hodnotenia a udeľovania grantov na akcie sa zohľadňujú okrem iného tieto kritériá:

a)

súlad navrhovanej akcie s ročným pracovným programom, cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3 a druhmi akcií uvedenými v článku 4;

b)

kvalita navrhovanej akcie so zreteľom na jej koncepciu, organizáciu, prezentáciu a očakávané výsledky;

c)

suma požadovaných finančných prostriedkov Spoločenstva a jej primeranosť vo vzťahu k očakávaným výsledkom a

d)

vplyv očakávaných výsledkov na ciele stanovené v článkoch 2 a 3 a na akcie uvedené v článku 4.

5.   Žiadosti o operačné granty uvedené v článku 4 písm. c) sa posúdia na základe:

a)

ich súladu s cieľmi programu;

b)

kvality plánovaných činností;

c)

pravdepodobného znásobeného účinku týchto činností na verejnosť;

d)

geografického a sociálneho vplyvu uskutočňovaných činností;

e)

účasti občanov na organizácii dotknutých orgánov;

f)

pomeru medzi nákladmi a prínosom navrhovanej činnosti.

6.   Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 prijme rozhodnutia súvisiace s navrhovanými akciami uvedenými v článku 4 písm. a). Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 prijme rozhodnutia súvisiace s projektmi a činnosťami uvedenými v článku 4 písm. b) a c).

Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 prijme rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie grantu týkajúce sa ziskových subjektov alebo organizácií.

Článok 10

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 11

Komplementarita

1.   Vyvinie sa úsilie na dosiahnutie synergického účinku a komplementárnosti s ďalšími nástrojmi Spoločenstva, najmä so všeobecným programom Bezpečnosť a ochrana slobôd, so Siedmym rámcovým programom výskumu a vývoja a s programom Spoločenstva pre verejné zdravie. Komplementárnosť s metodikou a najlepšími postupmi centra sa zabezpečí predovšetkým v oblasti štatistiky pri poskytovaní informácií o drogách.

2.   Program môže využívať zdroje spoločne s inými nástrojmi Spoločenstva, najmä so všeobecnými programami Bezpečnosť a ochrana slobôd, Solidarita a riadenie migračných tokov a Siedmym rámcovým programom výskumu a vývoja s cieľom vykonávať akcie, ktoré spĺňajú ciele všetkých programov.

3.   Operáciám financovaným podľa tohto rozhodnutia sa na rovnaký účel nesmie poskytnúť finančná podpora z iných finančných nástrojov Spoločenstva. Komisia vyžaduje od prijímateľov z programu, aby jej poskytli informácie o finančných prostriedkoch, ktoré získali zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a z iných zdrojov, ako aj informácie o podaných žiadostiach o financovanie.

Článok 12

Rozpočtové zdroje

1.   Finančné krytie na vykonávanie tohto rozhodnutia od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 je 21 350 000 EUR.

2.   Rozpočtové zdroje pridelené na akcie ustanovené v programe sa začlenia do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Článok 13

Monitorovanie

1.   Komisia pre každú akciu financovanú programom zabezpečuje, aby prijímateľ predložil technické a finančné správy o dosiahnutom pokroku a aby sa záverečná správa predložila do troch mesiacov od ukončenia akcie. Komisia určí formu a obsah správ.

2.   Komisia zabezpečuje, aby zmluvy a dohody vyplývajúce z vykonávania programu upravovali najmä dohľad a finančnú kontrolu zo strany Komisie (alebo jej povereného zástupcu), vykonávané v prípade potreby priamo na mieste aj formou kontrol reprezentatívnych vzoriek a auditov Dvora audítorov.

3.   Komisia vyžaduje, aby prijímateľ finančnej podpory uchoval všetky potrebné doklady týkajúce sa výdavkov vzťahujúcich sa na akciu tak, aby boli Komisii k dispozícii päť rokov od poslednej platby na akúkoľvek akciu.

4.   Na základe výsledkov správ a kontrol na mieste podľa odsekov 1 a 2 Komisia v prípade potreby upraví rozsah alebo podmienky prideľovania pôvodne schválenej finančnej podpory a časový harmonogram platieb.

5.   Komisia podnikne všetky ďalšie potrebné kroky na overenie toho, či sa financované akcie vykonávajú riadne a v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečuje, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto rozhodnutia chránili finančné záujmy Spoločenstva uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a všetkým iným nezákonným činnostiam, a to účinnými kontrolami a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a v prípade zistenia nezrovnalostí účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami v súlade s nariadeniami (ES, Euratom) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokiaľ ide o akcie Spoločenstva financované podľa tohto rozhodnutia, nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96 sa uplatňujú na každé porušenie ustanovenia práva Spoločenstva, vrátane porušenia zmluvnej povinnosti stanovenej na základe programu, vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, ktoré ako neopodstatnená výdavková položka má alebo by mohlo mať negatívny vplyv na všeobecný rozpočet Európskej únie alebo na rozpočty spravované Spoločenstvami.

3.   Komisia zníži, pozastaví alebo získa späť finančnú podporu poskytnutú na akciu v prípade, že sa zistia nezrovnalosti vrátane nesúladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia, samostatného rozhodnutia alebo zmluvy alebo dohody poskytujúcej príslušnú finančnú podporu, alebo ak sa preukáže, že bez predchádzajúceho súhlasu Komisie prešla akcia zmenou, ktorá je v rozpore s povahou alebo vykonávacími podmienkami projektu.

4.   Ak sa nedodržia lehoty alebo ak pokrok pri vykonávaní akcie umožňuje odôvodniť len časť pridelenej finančnej podpory, prijímateľ v stanovenej časovej lehote predloží Komisii na základe jej žiadosti zdôvodnenie. V prípade, že prijímateľ neposkytne uspokojivú odpoveď, Komisia môže zrušiť zvyšnú finančnú podporu a vyžiadať vrátenie už vyplatených súm.

5.   Komisia zabezpečuje, aby sa jej vrátila každá neoprávnene vyplatená platba. Ku každej sume, ktorá sa nevráti včas, sa v súlade s podmienkami nariadenia o rozpočtových pravidlách pripočíta úrok.

Článok 15

Hodnotenie

1.   Program sa pravidelne monitoruje s cieľom sledovať vykonávanie činností, ktoré sa v rámci neho uskutočňujú.

2.   Komisia zabezpečuje pravidelné, nezávislé, externé hodnotenie programu.

3.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade:

a)

výročnú správu o vykonávaní programu;

b)

predbežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu najneskôr do 31. marca 2011;

c)

oznámenie o pokračovaní programu najneskôr do 30. augusta 2012 a

d)

správu o následnom hodnotení najneskôr do 31. decembra 2014.

Článok 16

Uverejňovanie projektov

Komisia každý rok uverejní zoznam projektov financovaných v rámci programu s krátkym opisom každého projektu.

Článok 17

Zviditeľnenie

Komisia ustanoví usmernenia na zabezpečenie zviditeľnenia financovania poskytovaného podľa tohto rozhodnutia.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 s výnimkou článku 9 ods. 2 a 3 a článku 10 ods. 3, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

V Štrasburgu 25. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 192, 16.8.2006, s. 25.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 23. júla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ C 168, 8.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(11)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

3.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. septembra 2007

pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na prieskum výskytu Salmonella spp. v stádach plemenných ošípaných, ktorý sa má vykonať v členských štátoch

[oznámené pod číslom K(2007) 4434]

(2007/636/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa ustanovujú postupy týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov na osobitné veterinárne opatrenia vrátane technických a vedeckých opatrení zo strany Spoločenstva. Zároveň sa v ňom ustanovuje, že Spoločenstvo uskutočňuje technické a vedecké opatrenia, ktoré sú potrebné na prípravu právnych predpisov, ako aj rozvoj veterinárneho vzdelávania či odbornej prípravy vo veterinárnej oblasti, alebo podporuje členské štáty pri vykonávaní takýchto opatrení.

(2)

Podľa článku 4 a prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (2) sa musí určiť cieľ Spoločenstva na zníženie výskytu salmonely v populáciách stád plemenných ošípaných.

(3)

Pracovná skupina EFSA pre zber údajov o zoonózach prijala na svojom stretnutí 30. apríla 2007 správu o návrhu technických špecifikácií základnej štúdie o výskyte salmonely u plemenných ošípaných (3) („správa EFSA“).

(4)

Aby sa mohol stanoviť cieľ Spoločenstva, musia byť k dispozícii porovnateľné údaje o percente infikovaných chovov plemenných ošípaných v členských štátoch. Tieto informácie nie sú k dispozícii a je preto potrebné vykonať osobitný prieskum na monitorovanie výskytu Salmonella u plemenných ošípaných v priebehu vhodného obdobia, aby sa zohľadnili možné sezónne výkyvy. Prieskum by mal vychádzať zo správy EFSA.

(5)

V správe EFSA sa odporúča aj dodatočný odber vzoriek na odhad výskytu v rámci chovu. Takýto odber vzoriek by mal vykonať taký počet členských štátov, ktorý z geografického hľadiska reprezentuje rôzne situácie v Spoločenstve.

(6)

Prieskum má poskytnúť technické informácie, ktoré sú potrebné pre vypracovanie veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva. Vzhľadom na význam zberu porovnateľných údajov o výskyte Salmonella u plemenných ošípaných v členských štátoch by Spoločenstvo malo týmto členským štátom poskytnúť finančný príspevok na splnenie osobitných požiadaviek prieskumu. Je vhodné, aby sa v prípade nákladov spojených s laboratórnym testovaním poskytla náhrada vo výške 100 % v rámci stanoveného finančného limitu. Finančný príspevok Spoločenstva by sa nemal vzťahovať na žiadne ostatné vzniknuté náklady, ako sú napr. odber vzoriek, cestovanie, administratíva atď.

(7)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť pod podmienkou, že prieskum sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, a za predpokladu splnenia určitých ďalších podmienok.

(8)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť pod podmienkou účinnej realizácie ustanovených opatrení a za predpokladu, že príslušné orgány poskytnú všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(9)

Z dôvodu administratívnej efektívnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Spoločenstva vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) by sa mal v prípade výdavkov vyjadrených v inej mene ako euro uplatniť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát predložil žiadosť o náhradu výdavkov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovujú pravidlá poskytovania finančného príspevku Spoločenstva na základný prieskum, ktorý sa má vykonať v členských štátoch s cieľom posúdiť výskyt Salmonella spp. v celom Spoločenstve u plemenných ošípaných zo vzoriek na úrovni poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „prieskum“).

Výsledky prieskumu sa podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2160/2003 použijú na stanovenie cieľa Spoločenstva a na zváženie najlepšieho postupu na budúce hodnotenie dosiahnutia cieľa.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia „príslušný orgán“ predstavuje orgán alebo orgány členských štátov, ktoré sú určené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2160/2003.

Článok 3

Rozsah prieskumu

1.   Členské štáty vykonajú prieskum s cieľom posúdiť výskyt Salmonella spp. u plemenných ošípaných vo vzorke na úrovni poľnohospodárskych podnikov v súlade s prílohou I.

2.   Prieskum sa bude vykonávať jeden rok od 1. januára 2008.

Článok 4

Odber vzoriek a analýzy

Odber vzoriek a analýzy vykonáva príslušný orgán, resp. sa vykonáva pod jeho dohľadom, v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I.

Článok 5

Podmienky na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva

1.   Finančný príspevok Spoločenstva na náklady analýz sa poskytuje členským štátom do maximálnej celkovej sumy stanovenej na účely spolufinancovania v prílohe II v dĺžke trvania prieskumu.

2.   Finančný príspevok ustanovený v článku 1 sa členským štátom poskytuje pod podmienkou, že prieskum sa uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva vrátane pravidiel hospodárskej súťaže a verejného obstarávania a za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

zákony jednotlivých členských štátov, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie prieskumu nadobudnú účinnosť najneskôr do 1. januára 2008;

b)

správa o pokroku obsahujúca informácie uvedené v bode 5.1 prílohy I a zahŕňajúca obdobie od 1. januára 2008 do 31. marca 2008 sa musí predložiť Komisii najneskôr do 31. mája 2008;

c)

záverečná správa o uskutočnení prieskumu spolu s dokladmi preukazujúcimi výdavky vynaložené členskými štátmi na analýzy a s výsledkami dosiahnutými v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 sa musí predložiť Komisii najneskôr do 28. februára 2009;

d)

prieskum sa musí vykonávať efektívne.

Doklady preukazujúce vynaložené výdavky uvedené v písm. c) odseku 2 musia obsahovať minimálne informácie stanovené v prílohe III.

3.   Nepredloženie záverečnej správy podľa odseku 2 písm. c) má za následok postupné znižovanie finančného príspevku vyplácaného Spoločenstvom, a to o 25 % z celkovej sumy do 31. marca 2009, o 50 % do 30. apríla 2009 a o 100 % do 31. mája 2009.

Článok 6

Maximálne nahrádzané sumy

Maximálne sumy finančného príspevku Spoločenstva, ktoré sa majú vyplatiť členským štátom ako náhrada za výdavky na analýzy v rámci prieskumu, nesmú presiahnuť:

a)

20 EUR na každý test na bakteriologické zisťovanie Salmonella spp.;

b)

30 EUR na sérotypový rozbor príslušných izolátov.

Článok 7

Zber údajov, hodnotenie a predkladanie správ

1.   Príslušný orgán, ktorý je podľa článku 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (5) zodpovedný za vypracovanie výročnej národnej správy, vykoná zber a vyhodnotí výsledky zisťovania.

2.   Komisia zašle národné údaje a hodnotenie uvedené v odseku 1 Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý ich preskúma.

3.   Národné údaje a výsledky sa zverejňujú vo forme, ktorou sa zabezpečí dôvernosť údajov.

Článok 8

Výmenný kurz uplatňovaný na výdavky

Ak sú výdavky členského štátu vyjadrené v inej mene ako euro, príslušný členský štát prepočíta túto sumu na euro podľa posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát podal žiadosť o finančný príspevok Spoločenstva.

Článok 9

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. septembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(3)  Vestník EFSA (2007) 99, 1 – 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.


PRÍLOHA I

Technické špecifikácie uvedené v článku 3 ods. 1, článku 4 a článku 5 ods. 2 písm. b)

1.   PREHĽAD PRIESKUMU

Prieskum sa vykoná podľa prehľadu na obrázku 1.

Obrázok 1:   Prehľad prieskumu

Image

2.   ZÁKLADNÝ SÚBOR

2.1.   Vymedzenie populácie

Prieskum sa vykonáva v chovoch, ktoré zahŕňajú aspoň 80 % populácie plemenných ošípaných v členskom štáte. Prednostne sa vzorky odoberajú v tých chovoch, ktoré majú 50 a viac plemenných ošípaných. Ak však tieto chovy s 50 a viac plemennými ošípanými neobsahujú 80 % stavov plemenných ošípaných v jednotlivých štátoch, potom sa vzorky odoberajú aj v menších chovoch s menej ako 50 % plemennými ošípanými.

Chovy s plemennými ošípanými sa klasifikujú buď ako „plemenné chovy“, alebo „úžitkové chovy“. Plemenné chovy predávajú prasničky a (alebo) kance na reprodukciu. Znamená to, že predávajú 40 % a viac prasničiek, ktoré chovajú, na reprodukciu, a zvyšok sa predáva na porážku. Na druhej strane úžitkové chovy predávajú ošípané najmä na výkrm alebo porážku.

Výskyt Salmonella sa musí merať zvlášť za plemenné chovy (1. časť prieskumu) a zvlášť za úžitkové chovy (2. časť prieskumu), ktoré zahŕňajú stáda podľa obrázku 2, okrem stád od odstavčiat po výkrm.

Obrázok 2:   Prehľad chovov

Image

2.2.   Výberový súbor a výberová metóda

Obidve časti prieskumu majú podobný výberový postup prebiehajúci v dvoch etapách. V prvej etape sa v každom členskom štáte náhodne vyberie súbor chovov z plemenných chovov a druhý súbor zo skupiny úžitkových chovov. Požadovaný počet chovov je uvedený v časti 2.3. V druhej etape sa v každom vybranom chove vyberie počet kotercov na odber vzoriek (pozri časť 2.2.2).

2.2.1.   Prvá etapa: Výber chovov

Každý členský štát musí vytvoriť dva základné súbory. Prvý obsahuje všetky relevantné plemenné chovy (obvykle chovy s aspoň 50 plemennými ošípanými – pozri časť 2.1) a druhý obsahuje všetky relevantné úžitkové chovy. Požadovaný počet chovov pre obidve časti prieskumu sa potom z obidvoch zoznamov vyberie náhodne. Náhodný výberový súbor má zabezpečiť, aby sa prieskum vykonal v chovoch s rôznou veľkosťou stád a zo všetkých regiónov členského štátu, v ktorom sa chovajú ošípané. Je zrejmé, že v niektorých členských štátoch môže byť niekoľko chovov (napr. menej ako 10 % všetkých relevantných chovov) s veľmi veľkými stádami. Môže sa teda stať, že na základe náhodného výberu nebudú do výberového súboru zaradené žiadne z týchto veľmi veľkých stád. Členský štát môže pred výberom chovu použiť stratifikačné kritérium – napríklad definovať stratum obsahujúce 10 % najväčších stád a stanoviť, že 10 % požadovaného výberového súboru bude tvoriť toto stratum. Podobne môže členský štát stratifikovať výberový súbor podľa administratívnych regiónov v závislosti od podielu relevantných stád v každom regióne. Všetky formy stratifikácie, o ktorých sa uvažuje, by mali byť opísané v správe, ktorú členský štát predkladá Komisii v súlade s odsekom 5 bodom 1.

Ak sa vo vybranom chove nemôže vykonať odber vzoriek (napríklad ak už v čase odberu vzorky neexistuje), z toho istého základného súboru sa náhodne vyberie nový chov. V prípade stratifikácie (napr. podľa veľkosti stáda alebo regiónov) by sa nový chov mal vybrať z toho istého strata.

Veľkosť primárneho výberového súboru (počet chovov, v ktorých sa vykonáva odber vzoriek) je v roku rozdelená čo najrovnomernejšie, aby boli pokryté rôzne obdobia. Vzorky sa odoberajú každý mesiac z približne jednej dvanástiny chovov.

Do prieskumu musia byť zaradené exteriérové chovy, pre tento druh produkcie však stratifikácia nie je povinná.

2.2.2.   Druhá etapa: Odber vzoriek v chovoch

V každom vybranom plemennom stáde a úžitkovom stáde sa do výberového súboru na základe náhodného výberu zaradia koterce, výbehy alebo skupiny plemenných ošípaných vo veku nad 6 mesiacov.

Počet kotercov, výbehov alebo skupín, ktoré sa majú zaradiť do výberového súboru, musí byť rovnomerne rozdelený podľa počtu plemenných ošípaných v rôznych etapách produkcie (prasné, neoprasené a iné kategórie plemenných ošípaných). Pre zaradenie do výberového súboru nie sú stanovené presné vekové kategórie, tieto údaje sa však zbierajú v priebehu odberu vzoriek.

Do prieskumu sa nezaraďujú plemenné ošípané, ktoré do stáda pribudli nedávno a sú držané v karanténe.

2.3.   Výpočet veľkosti výberového súboru

2.3.1.   Veľkosť primárneho výberového súboru (veľkosť výberového súboru v prvej etape)

Veľkosť bežnej primárnej vzorky sa vypočíta zvlášť za plemenné chovy a zvlášť za úžitkové chovy. Veľkosť primárneho výberového súboru znamená počet plemenných chovov, ktoré sa majú zaradiť do výberového súboru, a počet úžitkových chovov, ktoré sa majú zaradiť do výberového súboru v jednotlivých členských štátoch, a je určená na základe týchto kritérií s použitím jednoduchého náhodného výberu:

a)

počet plemenných chovov spolu (plemenné chovy, 1. časť prieskumu);

b)

počet úžitkových chovov spolu (úžitkové chovy , 2. časť prieskumu);

c)

predpokladaný ročný výskyt (p): 50 %;

d)

požadovaný interval spoľahlivosti (Z): 95 %, čo zodpovedá hodnote Zα 1,96;

e)

presnosť (L) 7,5 %;

f)

tieto hodnoty sa použijú vo vzorci

Formula

Najprv sa robí výpočet za plemenné chovy a potom za úžitkové chovy. V obidvoch prípadoch sú hodnoty uvedené v písmenách c) až e) rovnaké.

Na praktické účely, ak existuje 100 000 alebo viac chovov buď v rámci základného súboru plemenných stád, alebo úžitkových stád, potom sa môže populácia považovať za nekonečnú a počet chovov, ktoré sa majú náhodne vybrať z tohto základného súboru, je 171 (pozri tabuľku 1). Ak je počet plemenných stád alebo úžitkových stád nižší ako 100 000, použije sa korekčný koeficient pre konečnú populáciu a do výberového súboru sa môže zaradiť menší počet chovov, ako je uvedený v tabuľke 1.

Napríklad ak je v členskom štáte 1 000 chovov, ktoré patria do skupiny úžitkových chovov, a 250 chovov, ktoré patria do skupiny plemenných chovov, v skupine úžitkových chovov sa do výberového súboru zaradí 147 chovov a v skupine plemenných chovov sa do výberového súboru zaradí 102 chovov.

Tabuľka 1

Počet chovov s plemennými ošípanými, ktoré majú byť zaradené do výberového súboru v obidvoch častiach prieskumu, ako funkcia konečnej veľkosti populácie (celkový počet chovov s plemennými ošípanými v členských štátoch)

Počet chovov s plemennými ošípanými (N)

Veľkosť výberového súboru (n) pre konečnú veľkosť populácie s presnosťou 7,5 %

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Predpokladá sa, že zvýšenie veľkosti výberového súboru v každej skupine o 10 % by malo za následok neodpovede. Všetky nevyhovujúce chovy sa v priebehu prieskumu nahradia (pozri časť 2.2.1).

Ak do začiatku prieskumu nie je možné urobiť odhad počtu „plemenných chovov“, do výberového súboru sa vyberie počet chovov uvedený v tabuľke 1 na základe celkového počtu chovov prasníc (X chovov). Počet chovov, ktoré sa majú zaradiť do výberového súboru, sa zvýši aspoň o 30 % (X + 30 %) chovov. Pred prieskumom určí príslušný orgán počet plemenných chovov zodpovedajúci minimálne týmto dodatočným 30 %. V priebehu návštev poľnohospodárskych podnikov sa chovy klasifikujú ako plemenné alebo úžitkové podľa uvedených definícií.

2.3.2.   Veľkosť sekundárneho výberového súboru (veľkosť výberového súboru v druhej etape)

V každom vybranom chove sa odoberú bežné vzorky trusu (pozri časť 3.1) z 10 náhodne vybraných kotercov, výbehov alebo skupín plemenných ošípaných. V prípade potreby (napríklad v pôrodných kotercoch alebo ak sa prasnice chovajú v malých skupinách s menej ako 10 jedincami), môže skupina obsahovať viac než jeden koterec. Každá bežná vzorka by mala pochádzať od najmenej 10 jedincov plemenných ošípaných.

Ak je však v malých chovoch alebo v chovoch s veľkým počtom plemenných ošípaných chovaných vonku v ohrade počet kotercov, výbehov alebo skupín menší ako 10, požaduje sa odber vzoriek z toho istého koterca, výbehu alebo skupiny tak, aby bolo predložených spolu 10 bežných vzoriek.

3.   ODBER VZORIEK V STÁDACH

3.1.   Bližšie informácie o odbere bežnej vzorky a jej druh

Materiál odobraný na bakteriologickú analýzu je čerstvo vylúčený trus, ktorý predstavuje vzorku z celého chovu, čo je požadovaná jednotka. Keďže každý chov je jedinečný, pred odberom vzoriek sa rozhodne, z ktorých kotercov, výbehov alebo skupín v hospodárstve sa vzorka odoberie. Odobraná vzorka sa uloží do osobitnej nádoby, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii, a odošle sa do laboratória.

Každá súhrnná vzorka váži spolu aspoň 25 g a na odber týchto súhrnných vzoriek trusu sa môžu použiť dva postupy:

1.

Ak je vnútri koterca alebo výbehu nahromadený zmiešaný trus, môže sa použiť veľký tampón (napr. 20 cm × 20 cm), ktorý prejde hmotou trusu a zabezpečí odber aspoň 25 g zmiešaného materiálu. To sa môže vykonať napríklad takým spôsobom, že tampónom sa cikcakovito pohybuje po 2 m dlhej dráhe tak, aby sa dostatočne pokryl trusovým materiálom. V prípade potreby, napríklad pri teplom počasí alebo na roštových podlahách, sa môže tampón navlhčiť vhodnou tekutinou, napr. pitnou vodou.

2.

Ak trus nie je takto nahromadený, napr. na poli, vo veľkom výbehu, v pôrodnom prístrešku alebo v kotercoch alebo v iných zariadeniach s malým počtom ošípaných v skupine, potom sa môže odobrať malé množstvo z jednotlivých kôpok čerstvého trusu alebo miest a čerstvým trusom tak, aby celková vzorka s objemom 25 g pochádzala najmenej od 10 jedincov. Miesta, z ktorých sa odoberajú tieto malé množstvá, by mali byť reprezentatívne rozložené na celej ploche.

Ak je to možné z praktického hľadiska, uprednostňuje sa prístup 1. Pri tomto postupe musí odoberaná vzorka pochádzať od najmenej 10 jednotlivých ošípaných, inak sa použije druhý postup.

3.2.   Dodatočný odber vzoriek na skúmanie výskytu v rámci chovu

Intenzívnejší odber vzoriek sa vykoná spolu v 10 chovoch vybraných náhodne zo základného súboru plemenných chovov a úžitkových chovov. V týchto chovoch sa odoberie 10 bežných vzoriek uvedeným spôsobom (časť 3.1). Okrem toho sa odoberie 10 individuálnych vzoriek s hmotnosťou najmenej 30 g v každom vybranom koterci a označia sa tak, aby týchto 10 individuálnych vzoriek bolo možné prepojiť s bežnou vzorkou z tohto koterca. Spolu sa teda v každom z týchto 10 chovov odoberie 10 bežných vzoriek a 100 (10 × 10) individuálnych vzoriek. Spracovanie týchto vzoriek je opísané v časti 4.3.1.

Odber vzoriek sa vykoná v Českej republike, Dánsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.

3.3.   Informácia o vzorke

Všetky dostupné relevantné informácie o vzorke musí príslušný orgán zaznamenať do formulára o odbere vzoriek v záujme zabezpečenia splnenia požiadaviek na údaje podľa časti 5.

Každá vzorka a zodpovedajúci formulár o odbere vzoriek musia byť označené osobitným číslom, a to od fázy odberu vzoriek až po testovanie, a kódom koterca. Príslušný orgán musí zabezpečiť vytvorenie a používanie systému prideľovania osobitných čísel.

3.4.   Preprava vzoriek

Vzorky sa podľa možnosti uchovávajú pri teplote + 2 až + 8 °C a počas prepravy nesmie dôjsť k ich vonkajšej kontaminácii. Vzorky sa čo najrýchlejšie do 36 hodín zasielajú do laboratória rýchlou poštou alebo kuriérom a do laboratória by sa mali doručiť najneskôr 72 hodín od odberu vzoriek.

4.   LABORATÓRNE ANALYTICKÉ METÓDY

4.1.   Laboratóriá

Analýza a sérotypový rozbor sa uskutočnia v národnom referenčnom laboratóriu (NRL). Ak však národné referenčné laboratórium nemá kapacitu na vykonanie všetkých analýz alebo ak bežne nevykonáva detekciu, môže sa príslušný orgán rozhodnúť určiť na výkon týchto analýz obmedzený počet iných laboratórií, ktoré sú zapojené do úradnej kontroly Salmonella. Tieto laboratóriá musia mať preukázané skúsenosti s používaním požadovanej detekčnej metódy, systém zabezpečenia kvality, ktorý je v súlade s normou ISO 17025, a byť pod dohľadom NRL.

4.2.   Prijatie vzoriek

V laboratóriu sa vzorky uchovávajú v chlade až do bakteriologického rozboru, ktorý sa podľa možnosti vykoná do 24 hodín od ich prijatia, ale v každom prípade najneskôr do 96 hodín od odberu vzorky.

4.3.   Analýza vzorky

Členské štáty zaručia, aby všetky zúčastnené strany boli dostatočne vyškolené na vykonanie analýz.

4.3.1.   Príprava

V laboratóriu sa bežné vzorky starostlivo a dôkladne premiešjú a potom sa odoberie 25 g na analýzu.

Na vyhodnotenie výskytu v rámci chovu v súlade s odsekom 3.2 musí byť každá individuálne odobraná vzorka (30 g) rozdelená na dve časti. Jedna časť s hmotnosťou najmenej 25 g je starostlivo a dôkladne premiešaná a potom kultivovaná samostatne. Zostávajúca druhá časť bude použitá na prípravu umelej súhrnnej vzorky z 10 individuálnych vzoriek z vybraného koterca, skupiny alebo výbehu. Tato časť bude pripravená tak, že zmiešaním desiatich individuálnych vzoriek po 2,5 g vznikne jedna umelá zmiešaná vzorka s hmotnosťou 25 g. Umelé súhrnné vzorky sú pred analýzou starostlivo a dôkladne premiešané. Celkovo sa analyzuje 10 bežných vzoriek, 10 umelých súhrnných vzoriek a 100 individuálnych vzoriek z každého z 10 chovov vybraných na odhad výskytu v rámci chovu.

4.3.2.   Zisťovacie a identifikačné metódy

4.3.2.1.   Zisťovanie Salmonella

Použije sa metóda, ktorú odporúča referenčné laboratórium Spoločenstva (RLS) pre Salmonella v Bilthovene v Holandsku. Táto metóda je opísaná v prílohe D ISO 6579: Zisťovanie Salmonella spp. v truse zvierat a vo vzorkách v štádiu prvovýroby. Použije sa najnovšia verzia prílohy D.

4.3.2.2.   Sérotypizácia Salmonella

V prípade všetkých izolovaných kmeňov potvrdených ako pozitívne na Salmonella spp. sa v Národnom referenčnom laboratóriu pre Salmonella vykoná rozbor podľa Kaufmann-Whitovej schémy.

Na účely zaistenia kvality sa do Referenčného laboratória Spoločenstva pre Salmonella pošle 16 kmeňov, ktorých typizáciu možno uskutočniť, a 16 izolátov, ktorých typizáciu nemožno uskutočniť. Časť týchto izolátov sa do referenčných laboratórií Spoločenstva zasiela štvrťročne. Ak sa izolovalo menej kmeňov, pošlú sa všetky.

4.3.2.3.   Fagotypizácia Salmonella

V prípade, že sú izoláty Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium podrobené fagotypizácii (nepovinná analýza), použijú sa metódy opísané referenčným centrom WHO pre fagotypizáciu salmonely Agentúry na ochranu zdravia v Colindale, Londýn.

5.   HLÁSENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5.1.   Celkový opis implementácie programu prieskumu

Správa v textovom formáte obsahuje minimálne:

a)

Členský štát

b)

Opis populácie chovov s plemennými ošípanými

1.

Plemenné chovy

i)

Počet plemenných chovov spolu

ii)

Počet chovov so šľachtením v jadre spolu

iii)

Počet množiteľských chovov spolu

iv)

Počet plemenných chovov, v ktorých sa odber vzoriek plánoval, a počet plemenných chovov, v ktorých sa odber vzoriek skutočne vykonal; počet chovov, v ktorých sa odber vzoriek plánoval, nebol však vykonaný, a zdôvodnenie

v)

Pripomienky k celkovej reprezentatívnosti programu odberu vzoriek plemenných chovov

2.

Úžitkové chovy

i)

Počet úžitkových chovov spolu

ii)

Počet chovov od narodenia po odstavčatá/behúne spolu

iii)

Počet chovov od narodenia po výkrm spolu

iv)

Počet úžitkových chovov, v ktorých sa odber vzoriek plánoval, a počet úžitkových chovov, v ktorých sa odber vzoriek skutočne vykonal; počet chovov, v ktorých sa odber vzoriek plánoval, nebol však vykonaný, a zdôvodnenie

v)

Eventuálne pripomienky k celkovej reprezentatívnosti programu odberu vzoriek úžitkových chovov

c)

Počet prijatých a analyzovaných vzoriek:

i)

z plemenných chovov

ii)

z úžitkových chovov

iii)

z chovov, v ktorých sa vykonal odber vzoriek na štúdiu o výskyte v rámci chovu

d)

Celkové výsledky

i)

Výskyt plemenných chovov a úžitkových chovov infikovaných Salmonella a sérovarmi Salmonella

ii)

Výsledok štúdie o výskyte v rámci chovu

e)

Zoznam laboratórií zodpovedných za základnú štúdiu o Salmonella

i)

Zisťovanie

ii)

Sérotypový rozbor

iii)

Fagotypizácia (ak sa vykonala)

5.2.   Úplné údaje o každom chove, v ktorom sa vykonal odber, a príslušné výsledky testov

Členské štáty zašlú výsledky výskumu elektronickou cestou vo forme nespracovaných údajov pomocou slovníka údajov a formulárov na zber údajov, ktoré poskytne Komisia. Tento slovník a formuláre určí Komisia.

5.2.1.   Za každý chov vybraný na odber vzoriek sa v členských štátoch zbierajú tieto informácie:

a)

Kód chovu

b)

Úžitkový typ chovu:

i)

chov v interiéri alebo „v jednej alebo vo viacerých etapách produkcie sa zvieratá chovajú v exteriéri“

ii)

stáda so šľachtením v jadre, množiteľské, od narodenia po odstavčatá, od narodenia po výkrm a od narodenia po behúne

c)

Veľkosť chovu: počet plemenných ošípaných v čase odberu vzoriek (súpis dospelých jedincov)

d)

Postup pri nahradení inou ošípanou: všetky nahradené plemenné ošípané boli kúpené; niektoré nahradené plemenné ošípané sú z vlastného chovu alebo všetky nahradené plemenné ošípané sú z vlastného chovu

e)

(Nepovinné:) Klinické príznaky hnačky: Vyskytli sa príznaky hnačky v priebehu 3 mesiacov pred odberom vzoriek?

5.2.2.   Pre každú vzorku poslanú do laboratória sa v členských štátoch zozbierajú tieto údaje:

a)

Kód vzorky

b)

Kód laboratória, ktoré vykonalo prvú analýzu

c)

Dátum odberu vzoriek

d)

Dátum začatia laboratórnej analýzy

e)

Zistenie Salmonella: kvalitatívny výsledok (pozitívny/negatívny)

f)

Sérotypizácia Salmonella: zistený(-é) sérovar(-y) (aj viac než jeden)

g)

Vek ošípaných: všetky prasničky alebo plemenné ošípané v rôznom veku

h)

Pohlavie: len prasnice; prasnice a kance alebo len kance

i)

Produkčné štádium: materstvo; párenie, gestácia (iné?)

j)

Ustajnenie: roštová podlaha (úplne/čiastočne); pevná podlaha; hlboká slama alebo iné

k)

Potrava: Sú ošípané v tomto koterci, výbehu alebo skupine kŕmené výhradne kŕmnou zmesou?

l)

Doplnková výživa: Pridáva sa do krmiva nejaká látka redukujúca Salmonella (napr. organická kyselina alebo probiotická látka)?

m)

Systematické používanie antibiotík: Používajú sa antibiotiká u všetkých zvierat v tejto skupine bez ohľadu na spôsob podania?

n)

Dátum posledného podania antimikrobiálnych látok zvieratám (v priebehu posledných týždňov)

5.2.3.   Pre každú individuálnu vzorku poslanú do laboratória v rámci odberu vzoriek na zistenie výskytu v rámci chovu sa v členských štátoch zozbierajú tieto údaje:

a)

Kód súhrnnej vzorky

b)

Zistenie prítomnosti Salmonella v každej individuálnej vzorke: kvalitatívny výsledok (pozitívny/negatívny)

c)

Sérotypizácia Salmonella v každej individuálnej vzorke: zistený(-é) sérovar(-y) (aj viac než jeden)


PRÍLOHA II

Maximálny finančný príspevok Spoločenstva členským štátom podľa článku 5

Členský štát

Maximálna celková suma na spolufinancovanie výkonu analýz

(EUR)

Belgicko – BE

59 800

Bulharsko – BG

52 260

Česká republika – CZ

102 960

Dánsko – DK

98 280

Nemecko – DE

57 980

Estónsko – EE

9 360

Írsko – IE

43 420

Grécko – EL

39 260

Španielsko – ES

82 680

Francúzsko – FR

82 680

Taliansko – IT

79 300

Cyprus – CY

20 020

Lotyšsko – LV

3 380

Litva – LT

13 780

Luxembursko – LU

11 960

Maďarsko – HU

74 360

Malta – MT

0

Holandsko – NL

87 100

Rakúsko – AT

59 020

Poľsko – PL

85 020

Portugalsko – PT

54 860

Rumunsko – RO

107 900

Slovinsko – SI

81 120

Slovensko – SK

54 080

Fínsko – FI

64 740

Švédsko – SE

81 120

Spojené kráľovstvo – UK

102 960

Spolu

1 609 400


PRÍLOHA III

Image