ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 246

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
21. septembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1087/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1487/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a vyberá sa s konečnou platnosťou dočasné clo uložené na dovozy určitých hotových tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1088/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1089/2007 z 20. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 812/2007 pre bravčové mäso

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1090/2007 z 20. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 979/2007 pre bravčové mäso

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1091/2007 z 20. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 806/2007 pre bravčové mäso

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1092/2007 z 20. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007 nariadením (ES) č. 2021/2006

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1093/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané v rámci dovoznej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 964/2007 na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1094/2007 z 19. septembra 2007, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1095/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1096/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2007 z 20. septembra 2007, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou

32

Dohoda medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

34

 

 

Komisia

 

 

2007/615/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2007 o nezaradení benfurakarbu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 4285]  ( 1 )

47

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1086/2007 z 19. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1054/2007, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania (Ú. v. EÚ L 245, 20.9.2007)

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1087/2007

z 18. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1487/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a vyberá sa s konečnou platnosťou dočasné clo uložené na dovozy určitých hotových tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho články 9 a 12,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Pôvodné opatrenia

(1)

Po antidumpingovom prešetrovaní (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) uložila Rada v septembri 2005 nariadením (ES) č. 1487/2005 (2) definitívne antindumpingové clo (ďalej len „pôvodné opatrenia“) na dovoz určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“). Colné sadzby uplatniteľné na čínske hotové odevné tkaniny z polyesterového vlákna sa pohybovali od 14,1 % do 56,2 %.

2.   Žiadosť o opätovné antiabsorpčné prešetrovanie

(2)

Dňa 13. novembra 2006 bola predložená žiadosť o opätovné prešetrovanie pôvodných opatrení podľa článku 12 základného nariadenia. Žiadosť podalo združenie AIUFFASS (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú väčšiu časť, v tomto prípade viac ako 30 % celkovej výroby hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna v rámci Spoločenstva.

(3)

Žiadateľ predložil dostatočné informácie preukazujúce, že po uložení pôvodného antidumpingového cla na hotové odevné tkaniny z polyesterového vlákna s pôvodom v Číne sa vývozné ceny znížili, a že nenastal dostatočný pohyb cien pri ďalšom predaji alebo následných predajných cien v Spoločenstve. Toto údajne viedlo k nárastu dumpingu, ktorý obmedzoval zamýšľané nápravné účinky platných opatrení. Žiadateľ takisto poskytol dôkazy o tom, že sa príslušný výrobok z Číny na trh Spoločenstva naďalej dováža vo veľkom množstve.

3.   Opätovné antiabsorpčné prešetrovanie

(4)

Dňa 28. decembra 2006 Komisia oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „oznámenie o začatí opätovného prešetrovania“) (3) začatie opätovného prešetrovania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Číne podľa článku 12 základného nariadenia.

(5)

Komisia úradne oznámila výrobcom/vývozcom, o ktorých bolo známe, že sú zainteresovaní, zástupcom vyvážajúcej krajiny, dovozcom a užívateľom začatie opätovného prešetrovania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí opätovného prešetrovania. Komisia poslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých bolo známe, že sú zainteresované.

(6)

Vzhľadom na veľký počet vyvážajúcich výrobcov a dovozcov, ktorých sa týkalo pôvodné prešetrovanie, sa v oznámení o začatí opätovného prešetrovania uviedli informácie o tom, že sa plánuje výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Komisia v snahe rozhodnúť, či je výber vzorky nevyhnutný, a podľa potreby vybrať vzorku, požiadala všetkých vyvážajúcich výrobcov a dovozcov, aby sa Komisii prihlásili a poskytli základné informácie.

(7)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré pokladala za nevyhnutné, aby mohla určiť, či sa vývozné ceny znížili a či bol pohyb cien pri ďalšom predaji alebo následných predajných cien v Spoločenstve dostatočný. Kontrolné návštevy sa uskutočnili v priestoroch spolupracujúcich vývozcov/výrobcov v Číne a v prípade potreby v priestoroch prepojených spoločností:

Nantong Teijin Co. Ltd a jej prepojený dovozca NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd,

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd,

Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,

Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd a jej prepojená spoločnosť

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

(8)

Obdobie prešetrovania tohto opätovného prešetrovania (ďalej len „nové OP“) trvalo od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006. Cieľom nového OP bolo určiť súčasnú úroveň vývozných cien a úroveň cien, za ktoré sa dodávalo prvému nezávislému odberateľovi v Spoločenstve. Pri určení, či sa ceny v Spoločenstve dostatočne zmenili, sa úroveň cien účtovaných počas nového OP porovnala s úrovňou cien účtovaných počas pôvodného obdobia prešetrovania (pôvodné OP), ktoré sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2003 do 30. marca 2004.

(9)

Je potrebné poznamenať, že Komisia musela vyhradiť dostatočný čas na to, aby sa strany prihlásili a aby vybrala vzorku vyvážajúcich výrobcov v Číne v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Vzhľadom na rôzne výnimočné okolnosti spolupracujúce strany takisto požiadali o predĺženie lehoty na predloženie svojich odpovedí. V prípade náležitého odôvodnenia boli tieto lehoty predĺžené. Z týchto dôvodov opätovné prešetrovanie mierne prekročilo bežné obdobie šiestich mesiacov uvedené v článku 12 ods. 4 základného nariadenia.

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(10)

Výrobok, v prípade ktorého sa začalo prešetrovanie, je ten istý ako v prípade pôvodného prešetrovania, menovite ide o hotové odevné tkaniny z polyesterového vlákna, bežne zaradené pod kódy KN ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 a ex 5407 69 90. Príslušným výrobkom sú tkaniny z priadze zo syntetických nekonečných vlákien obsahujúcej 85 % alebo viac hmotnosti tvarovaného a/alebo netvarovaného polyesterového vlákna, farbeného (vrátane farbeného nabielo) alebo potlačeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Príslušný výrobok sa používa najmä v textilnom priemysle.

C.   OPÄTOVNÉ PREŠETROVANIE

(11)

Vo všeobecnosti je cieľom prešetrovania podľa článku 12 základného nariadenia určiť, či v Spoločenstve nastal po uložení pôvodných antidumpingových opatrení dostatočný pohyb cien hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Číne. Ak sa usúdi, že došlo k zmierneniu účinkov opatrení, ďalším krokom by mal byť výpočet nového dumpingového rozpätia. V článku 12 základného nariadenia sa poskytuje dovozcom/užívateľom a vývozcom možnosť, aby predložili dôkaz, na základe ktorého by sa odôvodnil nedostatočný pohyb cien v Spoločenstve po uložení opatrení z iných dôvodov, ako je zmiernenie účinkov antidumpingového cla.

1.   Výber vzorky

(12)

Ako je uvedené odôvodnení 6, Komisia požiadala všetkých vyvážajúcich výrobcov a dovozcov, aby sa prihlásili a poskytli základné informácie o svojej činnosti počas nového OP. Tieto strany boli takisto požiadané, aby uviedli, či majú záujem byť zahrnuté do vzorky.

a)   Vývozcovia/výrobcovia

(13)

S poskytnutím požadovaných informácií a s tým, že budú zahrnutí do vzorky, súhlasilo 26 vývozcov/výrobcov. Vzhľadom na veľký počet vývozcov/výrobcov sa rozhodlo, že je potrebný výber vzorky, aby sa mohlo stanoviť, či došlo k zmierneniu účinkov opatrení zo strany vývozcov/výrobcov v Číne. Prednosť dostali spoločnosti, ktoré boli zahrnuté do vzorky pri pôvodnom prešetrovaní, výber však bol uskutočnený tak, aby bol vo vzorke zastúpený čo najväčší reprezentatívny objem vývozu, ktorý možno v stanovenej dobe prešetriť. V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia sa vzorka konzultovala s čínskymi orgánmi, ktoré nevzniesli žiadne námietky.

(14)

Pôvodne bolo do vzorky vybraných deväť spoločností. Jedna spoločnosť, ktorej bolo v priebehu pôvodného prešetrovania priznané individuálne zaobchádzanie a osem ďalších spoločností, ktorým bol priznaný status trhového hospodárstva. Bezprostredne predtým, ako sa v Číne uskutočnila kontrolná návšteva, sa dve spoločnosti (jedna s individuálnym zaobchádzaním a jedna so statusom trhového hospodárstva) rozhodli, že už nechcú byť súčasťou vzorky. Pri súčasnom opätovnom prešetrovaní sa tieto dve spoločnosti pokladali za nespolupracujúce. V dôsledku toho zostalo 24 spolupracujúcich spoločností, pričom vzorka obsahovala sedem vývozcov/výrobcov so statusom trhového hospodárstva. V tejto fáze Komisia zistila, že pri prešetrovaní nespolupracuje žiadna spoločnosť s individuálnym zaobchádzaním.

(15)

Všetkých sedem zostávajúcich spoločností zahrnutých do vzorky malo status trhového hospodárstva a ich vývoz predstavuje približne 78 % vývozu všetkých spolupracujúcich spoločností do EÚ a 23,9 % celkového čínskeho vývozu hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna na trh Spoločenstva. V tejto fáze prešetrovania sa dospelo k záveru, že tieto spoločnosti predstavujú najväčší objem, ktorý mohol byť v stanovenej lehote primerane prešetrený. Týchto sedem spoločností sa preto považovalo na účely výberu vzorky v rámci opätovného prešetrovania za reprezentatívne.

b)   Dovozcovia

(16)

Žiadni neprepojení dovozcovia nepredložili požadované informácie v lehote stanovenej v oznámení o začatí opätovného prešetrovania.

2.   Nespolupráca

(17)

24 spolupracujúcich vývozcov/výrobcov, ktorí súhlasili s tým, aby boli zahrnutí do vzorky, predstavuje približne 30 % celkového vývozu čínskych hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna do Spoločenstva. Ako je uvedené v odôvodnení 14, dvaja ďalší výrobcovia spoluprácu ukončili. V dôsledku toho tvoril vývoz nespolupracujúcich spoločností približne 70 % celkového vývozu hotových tkanín z polyesterového vlákna do Spoločenstva.

(18)

Na základe toho sa usúdilo, že v tomto prípade je miera nespolupráce vysoká.

3.   Pohyb cien v Spoločenstve

3.1.   Všeobecné informácie

(19)

Je potrebné pripomenúť, že žiadni neprepojení dovozcovia/užívatelia príslušného výrobku neponúkli spoluprácu pri opätovnom prešetrovaní. Ako je uvedené v odôvodnení 18, miera nespolupráce zo strany vývozcov/výrobcov v Číne je vysoká.

(20)

S výnimkou jedného vývozcu/výrobcu zahrnutého do vzorky je povaha obchodu s hotovými odevnými tkanivami z polyesterového vlákna s pôvodom v Číne charakterizovaná tým, že sa neuskutočňuje prostredníctvom prepojených sprostredkovateľov dovážajúcich príslušný výrobok do Spoločenstva na účely ďalšieho predaja. Nezávislí kupujúci hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna sú vo všeobecnosti užívateľské spoločnosti, ktoré príslušný výrobok dovážajú priamo pre svoju vlastnú vnútornú spotrebu.

(21)

Zistilo sa, že podmienky predaja na vývozný predaj stanovené vývozcami/výrobcami zahrnutými do vzorky boli počas nového OP vo všeobecnosti stanovené na základe ceny CIF (náklady, poistenie, prepravné). Na účely posúdenia pohybu cien bola preto cenová hladina príslušného výrobku stanovená najprv na úrovni ceny CIF. V prípade nového OP bola cena CIF na hranici Spoločenstva stanovená na základe informácií, ktoré poskytli spolupracujúci čínski vývozcovia/výrobcovia zahrnutí do vzorky.

3.2.   Pohyb cien pri ďalšom predaji v Spoločenstve v prípade spoločností zahrnutých do vzorky

(22)

S cieľom posúdiť pohyb cien v Spoločenstve na úrovni vývozcov/výrobcov bola priemerná cena hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna podľa jednotlivých typov stanovená pre nové OP porovnávaná s priemernou cenou hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna, stanovenou počas pôvodného OP na rovnakej obchodnej úrovni a za rovnakých dodacích podmienok.

(23)

Na základe toho sa porovnaním dokázalo, ani jedna spoločnosť zahrnutá do vzorky neznížila počas nového OP priemernú cenu v Spoločenstve za hotové odevné tkaniny z polyesterového vlákna s pôvodom v Číne.

(24)

Pohyb cien pri ďalšom predaji v prípade jedného prepojeného dovozcu so sídlom v Spoločenstve bol posúdený podľa jednotlivých typov. Ceny pri ďalšom predaji neprepojeným odberateľom v Spoločenstve boli v období oboch prešetrovaní porovnávané za rovnakých dodacích podmienok. Na základe zozbieraných informácií sa dokázalo, že nárast cien bol vyšší ako nárast antidumpingového cla.

3.3.   Tvrdenia zainteresovaných strán

(25)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že by sa mala upraviť ich vývozná cena. Usúdili, že kolísanie výmenného kurzu USD/EUR viedlo počas nového OP k umelému zníženiu ich vývozných cien. Vzhľadom na to, že počas nového OP sa nezistilo zníženie cien ani pred uplatnením požadovanej úpravy, ktorá by viedla k zníženiu cien počas pôvodného OP, nepovažovalo sa za potrebné preskúmať toto tvrdenie.

3.4.   Pohyb cien pri ďalšom predaji v Spoločenstve v prípade nespolupracujúcich spoločností

(26)

Vzhľadom na vysokú mieru nespolupráce, ktorá v tomto prípade dosahovala približne 70 %, by sa všetkým nespolupracujúcim vývozcom/výrobcom v ČĽR malo uložiť absorpčné clo. Toto absorpčné clo by sa malo stanoviť na základe článku 18 základného nariadenia, a to na základe najlepších dostupných informácií.

(27)

V tomto prípade sa usúdilo, že údaje získané na základe štatistík Eurostatu týkajúcich sa dovozu predstavujú najpresnejšie a najspoľahlivejšie údaje, ktoré možno použiť na zistenie, do akej miery nespolupracujúci čínski vývozcovia vyvážali svoje hotové odevné tkanivá z polyesterového vlákna na trh Spoločenstva. Ak z údajov Eurostatu vylúčime údaje overené na úrovni spolupracujúcich spoločností, v prípade ktorých nebolo zistené zmiernenie účinkov opatrení, absorpčné rozpätie v prípade nespolupracujúcich spoločností, založené na údajoch Eurostatu, bolo stanovené na 18,6 %.

3.5.   Závery týkajúce sa pohybu predajných cien v Spoločenstve

(28)

Na základe uvedených skutočností a úvah sa dospelo k záveru, že u žiadneho vývozcu/výrobcu zahrnutého do vzorky nedošlo k zmierneniu účinkov platného antidumpingového cla. Nemalo by sa preto stanoviť žiadne absorpčné clo pre všetkých vývozcov/výrobcov v Číne, ktorí súhlasili so spoluprácou a s tým, že budú zahrnutí do vzorky.

(29)

Absorpčné clo stanovené na 18,6 % by sa však malo uplatňovať na všetkých nespolupracujúcich vývozcov/výrobcov v Číne.

4.   Nová úroveň opatrenia

a)   Pre spoločnosti zahrnuté do vzorky

(30)

Vzhľadom na to, že spoločnostiam zahrnutým do vzorky sa podarilo preukázať, že v ich prípade nedošlo k zníženiu vývoznej ceny príslušného výrobku na trhu Spoločenstva, úroveň opatrení zostáva nezmenená:

Spoločnosť

Konečné clo

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

b)   V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezahrnutých do vzorky

(31)

Rovnaký záver by sa mal uplatňovať na 17 spoločností, ktoré ponúkli spoluprácu a súhlasili s tým, že budú zahrnuté do vzorky:

Spoločnosť

Konečná sadzba antidumpingového cla

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

c)   V prípade všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov

(32)

V prípade nespolupracujúcich strán, ako je uvedené v odôvodnení 26, sa považovalo za vhodné zmeniť a doplniť úroveň antidumpingového cla v súlade s poslednou vetou článku 12 ods. 3 základného nariadenia. Revidovaná sadzba antidumpingového cla uplatniteľného na čistú cenu deklarovanú na hranici Spoločenstva pred preclením bude takáto:

Spoločnosť

Konečné clo

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Všetky ostatné spoločnosti

74,8 %

5.   Osobitné ustanovenie pre vývozcov v Číne, ktorí možno účinky opatrení nezmierňovali

(33)

Vzhľadom na to, že podľa záverov prešetrovania môže nízka úroveň spolupráce v Číne súvisieť so skutočnosťou, že vyvážajúcimi výrobcami hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna sú malé a stredné podniky, môže Spoločenstvo opätovne preskúmať situáciu vývozcov, ktorí nemohli spolupracovať v rámci tohto opätovného prešetrovania, pokiaľ predložia dôkazy o tom, že v období súčasného prešetrovania nezmierňovali účinky platného antidumpingové opatrenia. Túto možnosť majú všetci výrobcovia/vývozcovia posudzovaného výrobku v Číne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1487/2005 sa nahrádza takto:

„2.   Výška konečného antidumpingového cla uplatniteľného na čistú cenu deklarovanú na hranici Spoločenstva pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1 a vyrábaných uvedenými spoločnosťami je takáto:

Spoločnosť

Konečné antidumpingové clo

Doplnkový kód TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

A836

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Všetky ostatné spoločnosti

74,8 %

A999“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 240, 16.9.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 320, 28.12.2006, s. 8.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1088/2007

z 20. septembra 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. septembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

85,6

TR

88,6

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

66,4

0707 00 05

JO

151,2

MK

29,6

TR

136,6

ZZ

105,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

111,0

ZZ

81,5

0805 50 10

AR

65,0

UY

83,0

ZA

73,7

ZZ

73,9

0806 10 10

IL

65,2

TR

113,5

ZZ

89,4

0808 10 80

AU

215,7

CL

81,4

CN

79,8

NZ

93,3

US

96,9

ZA

69,5

ZZ

106,1

0808 20 50

CN

61,1

TR

117,6

ZA

106,2

ZZ

95,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

158,7

US

194,7

ZZ

176,7

0809 40 05

BA

49,8

IL

111,5

TR

107,3

ZZ

89,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1089/2007

z 20. septembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 812/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 812/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa otvára colná kvóta a zabezpečuje jej správa na bravčové mäso udelená Spojeným štátom americkým (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 812/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2007 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4170, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 812/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. januára do 31. marca 2008, je 1 516 625 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 7.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1090/2007

z 20. septembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 979/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 979/2007 z 21. augusta 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 979/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2007 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4204, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 979/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. januára do 31. marca 2008, je 2 312 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 12.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1091/2007

z 20. septembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 806/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 806/2007 z 10. júla 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví bravčového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 806/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Treba preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 806/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. januára 2008 do 31. marca 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.10.2007-31.12.2007

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.1.2008-31.3.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

8 521 375

G3

09.4039

 (2)

1 851 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (2)

2 386 956


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie ako dostupné množstvá.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1092/2007

z 20. septembra 2007

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007 nariadením (ES) č. 2021/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2021/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa kvót na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) (3), a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2021/2006 sa otvorila celková ročná dovozná colná kvóta na 160 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, z toho 125 000 ton pôvodom zo štátov AKT (poradové číslo 09.4187), 25 000 ton pôvodom z Holandských Antíl a Aruby (poradové číslo 09.4189), 10 000 ton pôvodom z najmenej rozvinutých ZKÚ (poradové číslo 09.4190), a ročná colná kvóta na 20 000 ton zlomkovej ryže pôvodom zo štátov AKT (poradové číslo 09.4188).

(2)

Pre tieto kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 2021/2006 je tretím čiastkovým obdobím mesiac september.

(3)

Z oznámenia podľa článku 17 písm. a) nariadenia (ES) č. 2021/2006 vyplýva, že žiadosti podané podľa prvého pododseku článku 13 uvedeného nariadenia počas prvých piatich pracovných dní mesiaca septembra 2007 sa pre kvótu s poradovým číslom 09.4187 vzťahujú na také množstvo vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má vzťahovať na požadované množstvá v rámci príslušnej kvóty.

(4)

Z vyššie uvedeného oznámenia okrem iného vyplýva, že žiadosti podané podľa prvého pododseku článku 13 uvedeného nariadenia počas prvých piatich pracovných dní mesiaca septembra 2007 sa pre kvótu s poradovým číslom 09.4187 – 09.4190 vzťahujú na také množstvo vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2021/2006 by sa mali určiť celkové dostupné množstvá na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu patriacu pod kvótu s poradovým číslom 09.4187 uvedenú v nariadení (ES) č. 2021/2006 podaným počas prvých piatich pracovných dní mesiaca septembra 2007 sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové dostupné množstvá v rámci kvóty s poradovým číslom 09.4187 – 09.4188 – 09.4189 – 09.4190 uvedenej v nariadení (ES) č. 2021/2006 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 61.


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca septembra 2007 a množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie s uplatnením nariadenia (ES) č. 2021/2006

Pôvod/Výrobok

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie september 2007

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie október 2007

(v kg)

AKT [články 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2021/2006]

09.4187

22,998530 %

0

číselné znaky KN 1006 10 21 až 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30

 

 

 

AKT [články 4 a 5 nariadenia (ES) č. 2021/2006]

09.4188

 (3)

348 241

číselný znak KN 1006 40 00

 

 

 

ZKÚ [článok 8 a článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 2021/2006]

 

 

 

číselný znak KN 1006

 

 

 

a)

Holandské Antily a Aruba:

09.4189

 (2)

6 133 001

b)

menej rozvinuté ZKÚ:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola postúpená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sú teda prijateľné.

(3)  Pre toto čiastkové obdobie nie je dostupné množstvo.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1093/2007

z 20. septembra 2007,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané v rámci dovoznej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 964/2007 na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 964/2007 (3) sa pre hospodársky rok 2007/2008 otvorila ročná dovozná colná kvóta na 5 821 ton ryže patriacej pod číselný znak KN 1006, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, a pôvodom z najmenej rozvinutých krajín (poradové číslo 09.4177).

(2)

Z oznámenia podľa článku 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 964/2007 vyplýva, že žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca september 2007, v súlade s článkom 2 ods. 4 uvedeného nariadenia, sa vzťahujú na množstvá, ktoré prekračujú dostupné množstvá. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín, uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 980/2005, patriacu pod kvótu na hospodársky rok 2007/2008 uvedenú v nariadení (ES) č. 964/2007, podaným počas prvých siedmich dní mesiaca september 2007, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientom pridelenia 21,066830 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 26.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1094/2007

z 19. septembra 2007,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 842/2007 (Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. septembra 2007, ktorým sa určujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 70 % kurčatá, zmrazené

112,5

0

01

99,8

0

02

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

0207 14 60

Kuracie stehná, zmrazené

105,4

11

01

149,0

0

03

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

307,3

0

01

353,0

0

03

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

231,3

17

01

124,5

63

02


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Argentína

03

Čile.“


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1095/2007

z 20. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa stanovuje, že Komisia vykoná pracovný program postupného preskúmavania účinných látok, ktoré sú na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice. Tento program naďalej prebieha.

(2)

Druhá a tretia etapa práce bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie druhej a tretej etapy pracovného programu podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (2), a nariadením Komisie (ES) č. 1490/2002 zo 14. augusta 2002 stanovujúcim ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 451/2000 (3). Štvrtá etapa práce bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (4).

(3)

Niektoré látky v tretej a štvrtej etape sú ešte vo fáze hodnotenia. Zdá sa, že je potrebné urýchliť proces preskúmavania. Podľa toho, či sa látka už preskúmala spôsobom peer review alebo nie, by sa mali pre určité aspekty postupu uplatniť rôzne ustanovenia.

(4)

S cieľom urýchliť proces preskúmavania, pracovný postup procesu preskúmavania spôsobom peer review a vzťah medzi oznamovateľmi, členskými štátmi, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Komisiou a povinnosti každej zo strán, pokiaľ ide o vykonávanie programu, by sa mali upraviť bez toho, aby to malo negatívny dosah na úroveň bezpečnosti pre zdravie a životné prostredie.

(5)

Zdroje EFSA by sa mali využívať efektívne. V prípade existencie jasných indikácií, že dotknutá účinná látka spĺňa kritériá uvedené v článku 5 ods. 1 smernice 91/414/EHS, a najmä nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, uvedená látka by sa mala zaradiť do prílohy I k uvedenej smernici. Takéto jasné prípady by si pred zaradením látky do prílohy I nevyžadovali podrobné vedecké poradenstvo od EFSA. EFSA by však mal neskôr poskytnúť svoje stanovisko v súvislosti s týmito látkami, najmä s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup členských štátov pri uplatňovaní jednotných zásad pri hodnotení povolení. Naopak v prípade existencie jasných indikácií, že účinná látka má škodlivé účinky, sa od Komisie nepožaduje, aby mala potvrdenú túto jasnú situáciu, takže by mala mať možnosť rozhodnúť o nezaradení bez poradenia sa s EFSA.

(6)

EFSA by sa mal zamerať na prípady, kde sa majú vyriešiť zostávajúce pochybnosti predtým, ako sa prijme rozhodnutie o zaradení príslušnej účinnej látky.

(7)

S cieľom ďalšieho urýchlenia postupov by sa malo umožniť udelenie dlhšieho obdobia na odobratie povolení v prípadoch, kde sú takéto zostávajúce pochybnosti a oznamovatelia súhlasia s odstúpením od svojej podpory zaradeniu účinnej látky. Tento postup by sa mal uplatňovať iba v prípadoch, kde neexistujú jasné indikácie, že látka má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie.

(8)

Mali by sa stanoviť kritériá na identifikáciu prípadov, kde existujú jasné indikácie, že látka buď nemá žiadne škodlivé účinky, alebo naopak, že takéto účinky má.

(9)

S cieľom dodržania termínov hodnotenia a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so všetkými oznamovateľmi sa v súčasných právnych predpisoch stanovuje, že oznamovatelia nemôžu po určitej etape hodnotenia predložiť nové štúdie, s výnimkou obmedzeného počtu prípadov. Toto všeobecné pravidlo by sa malo zachovať, ale je vhodné objasniť, kedy majú oznamovatelia predložiť nové informácie iné ako štúdie.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1490/2002 a nariadenie (ES) č. 2229/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1490/2002

Nariadenie (ES) č. 1490/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 11

Doručenie návrhu hodnotiacej správy a prístup k nemu

1.   Po doručení aktualizovaného súhrnného dokumentačného súboru údajov a návrhu hodnotiacej správy uvedeného v článku 10 ods. 1 EFSA do 30 dní potvrdí spravodajskému členskému štátu prijatie tejto správy.

Vo výnimočných prípadoch, keď návrh hodnotiacej správy jasne nespĺňa požiadavky týkajúce sa formátu odporúčaného Komisiou, sa Komisia s EFSA a spravodajským členským štátom dohodne na lehote na opätovné predloženie zmenenej a doplnenej správy. Táto lehota nepresiahne dva mesiace.

2.   EFSA bezodkladne predloží návrh hodnotiacej správy Komisii, iným členským štátom a oznamovateľom a stanoví lehotu najviac dva mesiace na predloženie pripomienok týchto členských štátov a oznamovateľov.

Prijaté pripomienky vrátane dostupných pripomienok zo strany EFSA zhromaždí a zašle ich Komisii, členským štátom a oznamovateľom.

3.   EFSA na osobitné požiadanie dá k dispozícii alebo má k dispozícii pre kohokoľvek tieto informácie:

a)

návrh hodnotiacej správy okrem jej súčastí, ktoré boli akceptované ako dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS;

b)

zoznam akýchkoľvek údajov potrebných na posúdenie možného zaradenia účinnej látky do prílohy I k uvedenej smernici, ako ich finalizoval EFSA, ak bol takýto zoznam finalizovaný.

Článok 11a

Posúdenie návrhu hodnotiacej správy

Komisia bezodkladne preskúma návrh hodnotiacej správy a odporúčanie spravodajského členského štátu a pripomienky iných členských štátov, EFSA a oznamovateľov v súlade s článkom 11 ods. 2.

Článok 11b

Účinná látka, v prípade ktorej existujú jasné indikácie, že nemá žiadne škodlivé účinky

Ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, ako sa stanovuje v prílohe V, uplatňuje sa článok 12 ods. 1 písm. a) a článok 12 ods. 2 písm. a).

Článok 11c

Porada s EFSA

1.   Tam, kde sa neuplatňuje článok 11b, môže Komisia kedykoľvek počas hodnotenia požiadať EFSA o vykonanie preskúmania úplného návrhu hodnotiacej správy spôsobom peer review alebo o to, aby sa zameral na špecifické body vrátane bodov súvisiacich s kritériami stanovenými v prílohe VI. EFSA zorganizuje poradu s odborníkmi z členských štátov vrátane spravodajského členského štátu.

Ak Komisia požiada EFSA o vykonanie úplného preskúmania spôsobom peer review, EFSA predloží svoje závery najneskôr do šiestich mesiacov od podania tejto žiadosti. Ak Komisia nepožiada o vykonanie úplného preskúmania spôsobom peer review, ale iba o závery týkajúce sa špecifických bodov, táto lehota sa skráti na tri mesiace. Závery nesmú byť v žiadnom prípade predložené neskôr ako 30. septembra 2008.

2.   Ak sa počas preskúmavania spôsobom peer review objavia jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ako sa stanovuje v prílohe VI, EFSA informuje Komisiu.

Komisia môže prijať rozhodnutie podľa článku 11f.

3.   Komisia a EFSA sa dohodnú na programe predkladania záverov, aby tak uľahčili plánovanie práce. Komisia a EFSA sa dohodnú na formáte, v ktorom sa závery EFSA predložia.

Článok 11d

Predkladanie ďalších informácií po predložení návrhu hodnotiacej správy úradu EFSA

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, predkladanie nových štúdií sa neakceptuje.

2.   Ak je EFSA toho názoru, že na splnenie požiadavky Komisie podľa článku 11c sú potrebné ďalšie informácie od oznamovateľa, spravodajský členský štát požiada o takéto informácie. Takéto žiadosti sa podávajú explicitne a písomne, pričom sa určí lehota na predloženie v trvaní jedného mesiaca. Netýkajú sa predkladania nových štúdií. Spravodajský členský štát písomne informuje Komisiu a EFSA o takýchto žiadostiach.

Spravodajský členský štát takéto informácie vyhodnotí do jedného mesiaca po ich doručení a svoje hodnotenie zašle EFSA.

3.   Informácie, ktoré oznamovateľ predložil, ale ktoré neboli vyžiadané alebo ktoré neboli predložené do konca lehoty uvedenej v odseku 2, sa nevezmú do úvahy, ak neboli predložené v súlade s článkom 7 smernice 91/414/EHS.

Ak spravodajský členský štát podľa odseku 1 alebo prvého podoseku tohto odseku odmietne vziať do úvahy štúdie alebo informácie prijaté od oznamovateľa, informuje Komisiu a EFSA a uvedie dôvody takéhoto odmietnutia.

Článok 11e

Odstúpenie zo strany oznamovateľa

Tam, kde sa neuplatňuje článok 11b, môže oznamovateľ odstúpiť od svojej podpory zaradeniu účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od doručenia návrhu hodnotiacej správy uvedeného v článku 11 ods. 2.

Článok 11f

Účinná látka, v prípade ktorej existujú jasné indikácie škodlivých účinkov

Ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ako sa stanovuje v prílohe VI, Komisia prijme rozhodnutie o nezaradení účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) a článkom 12 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 12

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Komisia predloží výboru návrh revíznej správ najneskôr šesť mesiacov po:

a)

doručení návrhu hodnotiacej správy, ak sa uplatňuje článok 11b alebo 11f;

b)

doručení záverov prijatých zo strany EFSA, ak sa uplatňuje článok 11c;

c)

doručení písomného odstúpenia oznamovateľa od podpory, ak sa uplatňuje článok 11e.

2.   Spolu s návrhom revíznej správy Komisia predloží výboru:

a)

návrh smernice, ktorou sa účinná látka zaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa prípadne stanovujú podmienky takéhoto zaradenia vrátane časovej lehoty, alebo

b)

návrh rozhodnutia určeného členským štátom, ktorým sa členské štáty žiadajú, aby v lehote šiestich mesiacov odobrali povolenia udelené pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku podľa článku 8 ods. 2 štvrtého pododseku smernice 91/414/EHS, ktorým sa spomenutá účinná látka nezaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS, pričom sa uvádzajú dôvody jej nezaradenia.

Smernica alebo rozhodnutie sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. b) je najneskorší dátum na odobratie povolení zo strany členských štátov 31. december 2010 v prípade uvedenom v odseku 1 písm. c), ak Komisia, prípadne po porade s EFSA, nedospela k záveru, že látka spĺňa kritériá prílohy VI.

Článok 12a

Stanovisko EFSA

Ak sa účinná látka zaradí do prílohy I k smernici 91/414/EHS podľa článku 11b tohto nariadenia, Komisia požiada EFSA o zaujatie stanoviska k návrhu revíznej správy najneskôr do 31. decembra 2010. Členské štáty a oznamovatelia spolupracujú s EFSA a s Komisiou.

S cieľom uľahčiť plánovanie práce sa Komisia a EFSA dohodnú na programe na predloženie stanoviska EFSA o návrhu revíznej správy a na formáte, v ktorom sa dané stanovisko predloží.“

2.

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1490/2002 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2229/2004

Nariadenie (ES) č. 2229/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 24 a 25 sa nahrádzajú takto:

„Článok 24

Doručenie návrhu hodnotiacej správy a prístup k nemu

1.   Po doručení aktualizovaného súhrnného dokumentačného súboru údajov a návrhu hodnotiacej správy uvedeného v článku 21 ods. 1 alebo v článku 22 ods. 1 EFSA do 30 dní potvrdí spravodajskému členskému štátu doručenie tejto správy.

Vo výnimočných prípadoch, keď návrh hodnotiacej správy jasne nespĺňa požiadavky týkajúce sa formátu odporúčaného Komisiou, sa Komisia s EFSA a spravodajským členským štátom dohodne na lehote na opätovné predloženie zmenenej a doplnenej správy. Táto lehota nepresiahne dva mesiace.

2.   EFSA bezodkladne predloží návrh hodnotiacej správy Komisii, iným členským štátom a oznamovateľom a stanoví lehotu v trvaní najviac dvoch mesiacov na predloženie pripomienok týchto členských štátov a oznamovateľov.

Prijaté pripomienky vrátane dostupných pripomienok zo strany EFSA zhromaždí a zašle ich Komisii, členským štátom a oznamovateľom.

3.   EFSA na osobitné požiadanie dá k dispozícii alebo má k dispozícii pre kohokoľvek tieto informácie:

a)

návrh hodnotiacej správy okrem jej súčastí, ktoré boli akceptované ako dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS;

b)

zoznam akýchkoľvek údajov potrebných na posúdenie možného zaradenia účinnej látky do prílohy I k uvedenej smernici, ako ich finalizoval EFSA, ak bol takýto zoznam finalizovaný.

Článok 24a

Vyhodnotenie návrhu hodnotiacej správy

Komisia bezodkladne preskúma návrh hodnotiacej správy a odporúčanie spravodajského členského štátu a pripomienky iných členských štátov, EFSA a oznamovateľov v súlade s článkom 24 ods. 2.

Článok 24b

Účinné látky, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky

Ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, ako sa stanovuje v prílohe VI, uplatňuje sa článok 25 ods. 1 písm. a) a článok 25 ods. 2 písm. a).

Článok 24c

Porada s EFSA

1.   Tam, kde sa neuplatňuje článok 24b, môže Komisia kedykoľvek počas hodnotenia požiadať EFSA o vykonanie preskúmania úplného návrhu hodnotiacej správy spôsobom peer review alebo o to, aby sa zameral na špecifické body vrátane bodov súvisiacich s kritériami stanovenými v prílohe VII. EFSA zorganizuje poradu s odborníkmi z členských štátov vrátane spravodajského členského štátu.

Ak Komisia požiada EFSA o vykonanie úplného preskúmania spôsobom peer review, EFSA predloží svoje závery najneskôr do šiestich mesiacov od podania tejto žiadosti. Ak Komisia nepožiada o vykonanie úplného preskúmania spôsobom peer review, ale iba o závery týkajúce sa špecifických bodov, táto lehota sa skráti na tri mesiace. Závery nesmú byť v žiadnom prípade predložené neskôr ako 30. septembra 2008.

2.   Ak sú počas preskúmavania spôsobom peer review jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ako sa stanovuje v prílohe VII, EFSA informuje Komisiu.

Komisia môže prijať rozhodnutie podľa článku 24f.

3.   Komisia a EFSA sa dohodnú na programe predkladania záverov, aby tak uľahčili plánovanie práce. Komisia a EFSA sa dohodnú na formáte, v ktorom sa závery EFSA predložia.

Článok 24d

Predkladanie ďalších informácií po predložení hodnotiacej správy úradu EFSA

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice, predkladanie nových štúdií sa neakceptuje.

2.   Ak je EFSA toho názoru, že na splnenie požiadavky Komisie podľa článku 24c sú potrebné ďalšie informácie od oznamovateľa, spravodajský členský štát požiada o takéto informácie. Takéto žiadosti sa podávajú explicitne a písomne, pričom sa určí lehota na predloženie v trvaní jedného mesiaca. Netýkajú sa predkladania nových štúdií. Spravodajský členský štát písomne informuje Komisiu a EFSA o takýchto žiadostiach.

Spravodajský členský štát takéto informácie vyhodnotí do jedného mesiaca po ich doručení a svoje hodnotenie zašle EFSA.

3.   Informácie, ktoré oznamovateľ predložil, ale ktoré neboli vyžiadané alebo ktoré neboli predložené do konca lehoty uvedenej v odseku 2, sa nevezmú do úvahy, ak neboli predložené v súlade s článkom 7 smernice 91/414/EHS.

Ak spravodajský členský štát podľa odseku 1 alebo prvého pododseku tohto odseku odmietne vziať do úvahy štúdie alebo informácie prijaté od oznamovateľa, informuje Komisiu a EFSA a uvedie dôvody takéhoto odmietnutia.

Článok 24e

Odstúpenie zo strany oznamovateľa

Tam, kde sa neuplatňuje článok 24b, môže oznamovateľ odstúpiť od svojej podpory zaradenia účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od doručenia návrhu hodnotiacej správy uvedenej v článku 24 ods. 2.

Článok 24f

Účinná látka, v prípade ktorej existujú jasné indikácie škodlivých účinkov

Ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ako sa stanovuje v prílohe VII, Komisia prijme rozhodnutie o nezaradení účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) a článkom 25 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 25

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Komisia predloží výboru návrh revíznej správy najneskôr šesť mesiacov po:

a)

doručení návrhu hodnotiacej správy, ak sa uplatňuje článok 24b alebo 24f;

b)

doručení záverov prijatých zo strany EFSA, ak sa uplatňuje článok 24c;

c)

doručení písomného odstúpenia od podpory oznamovateľa, ak sa uplatňuje článok 24e.

2.   Spolu s návrhom revíznej správy Komisia predloží výboru:

a)

návrh smernice, ktorou sa účinná látka zaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa prípadne stanovujú podmienky takéhoto zaradenia vrátane časovej lehoty, alebo

b)

návrh rozhodnutia určeného členským štátom, ktorým sa členské štáty žiadajú, aby v lehote šiestich mesiacov odobrali povolenia udelené pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku podľa článku 8 ods. 2 štvrtého pododseku smernice 91/414/EHS, ktorým sa spomenutá účinná látka nezaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS, pričom sa uvádzajú dôvody jej nezaradenia.

Smernica alebo rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. b) môžu členské štáty odobrať povolenia najneskôr 31. decembra 2010 v prípade uvedenom v odseku 1 písm. c), ak Komisia, prípadne po porade s EFSA, nedospela k záveru, že látka spĺňa kritériá prílohy VII.

Článok 25a

Stanovisko EFSA

Ak sa účinná látka zaradí do prílohy I k smernici 91/414/EHS podľa článku 24b tohto nariadenia, Komisia požiada EFSA o zaujatie stanoviska k návrhu revíznej správy najneskôr do 31. decembra 2010. Členské štáty a oznamovatelia spolupracujú s EFSA a s Komisiou.

S cieľom uľahčiť plánovanie práce sa Komisia a EFSA dohodnú na programe na predloženie stanoviska EFSA o návrhu revíznej správy a na formáte, v ktorom sa dané stanovisko predloží.“

2.

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 2229/2004 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Prechodné opatrenia týkajúce sa nariadenia (ES) č. 1490/2002

1.   Pokiaľ ide o účinné látky, v prípade ktorých k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia EFSA predložil svoje závery Komisii, naďalej sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1490/2002 v znení platnom pred jeho zmenou a doplnením týmto nariadením.

2.   Pokiaľ ide o účinné látky, v prípade ktorých k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spravodajský členský štát zaslal návrh hodnotiacej správy EFSA, ale EFSA o ňom Komisii nepredložil svoje závery, odchylne od článku 11e nariadenia (ES) č. 1490/2002 sa uplatňuje článok 12 ods. 3 uvedeného nariadenia, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

a)

Článok 11b sa neuplatňuje, ak je prítomný jeden z týchto prípadov:

i)

nemožno očakávať, že účinná látka spĺňa kritériá prílohy VI k uvedenému nariadeniu;

ii)

po porade s Komisiou EFSA dospel k záveru, že účinná látka nespĺňa kritériá prílohy VI k uvedenému nariadeniu, a

b)

oznamovateľ informuje Komisiu o odstúpení od svojej podpory zaradeniu účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Prechodné opatrenia týkajúce sa nariadenia (ES) č. 2229/2004

Pokiaľ ide o účinné látky, v prípade ktorých k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spravodajský členský štát zaslal návrh hodnotiacej správy EFSA, ale EFSA o ňom Komisii nepredložil svoje závery, odchylne od článku 24e nariadenia (ES) č. 2229/2004 sa uplatňuje článok 25 ods. 3 uvedeného nariadenia, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

a)

Článok 24b sa neuplatňuje, ak je prítomný jeden z týchto prípadov:

i)

nemožno očakávať, že účinná látka spĺňa kritériá prílohy VII k uvedenému nariadeniu;

ii)

po porade s Komisiou EFSA dospel k záveru, že účinná látka nespĺňa kritériá prílohy VII k uvedenému nariadeniu, a

b)

oznamovateľ informuje Komisiu o odstúpení od svojej podpory zaradeniu účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1744/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 23).

(4)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 647/2007 (Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 26).


PRÍLOHA I

Zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (ES) č. 1490/2002

Po prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1490/2002 sa dopĺňajú tieto prílohy V a VI:

PRÍLOHA V

Kritériá jasných indikácií žiadnych škodlivých účinkov

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 11b, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že možno očakávať, že nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sú splnené všetky kritériá stanovené v bodoch 1 a 2.

1.   Účinná látka spĺňa tieto kritériá:

a)

nie je klasifikovaná alebo navrhnutá na klasifikáciu ako C (karcinogénne účinky) M (mutagénne účinky) R (poškodzujúca reprodukciu) v kategóriách 1, 2 alebo 3 v súlade so smernicou 67/548/EHS;

b)

určenie ADI (prijateľný denný príjem), AOEL (prijateľná úroveň expozície operátora) a ARfD (akútna referenčná dávka) sa buď nepožaduje, alebo ak sa požaduje, môže sa stanoviť na základe štandardného faktora hodnotenia 100;

c)

nepovažuje sa za látku s potenciálom splniť kritériá perzistentnej organickej znečisťujúcej látky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (1);

d)

nepovažuje sa za látku s potenciálom splniť kritériá stanovené v prílohe XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).

2.   Najmenej jedno doložené reprezentatívne použitie účinnej látky spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

expozícia operátora je menšia alebo rovnaká ako 75 % AOEL v modelových scenároch považovaných za relevantné na zamýšľané použitie a tam, kde je použitie takéhoto modelovania primerané doloženému použitiu a pri použití maximálne rukavíc ako prostriedkov osobnej ochrany (PPE);

b)

expozícia iných prítomných osôb a pracovníka je menšia alebo rovnaká ako 75 % AOEL v modelových scenároch považovaných za relevantné na zamýšľané použitie a tam, kde je použitie takéhoto modelovania primerané doloženému použitiu a bez použitia PPE;

c)

expozícia spotrebiteľa je menšia alebo rovnaká ako 75 % ADI alebo ARfD (ak sa stanovenie takejto hodnoty požaduje) vo všetkých dostupných stravovacích režimoch EÚ na základe MRL (najvyššie prípustné množstvá rezíduí) navrhnutých pre účinnú látku (bez osobitných úprav);

d)

vylúhovanie do podzemnej vody je menšie ako 0,1 μg/l v najmenej polovici scenárov považovaných za relevantné na zamýšľané použitie alebo v príslušných lyzimetrických štúdiách/štúdiách pôdneho priesaku pre materskú látku, ako aj pre príslušné metabolity;

e)

ochranné zóny na ochranu životného prostredia nepresahujú 30 m bez akýchkoľvek ďalších opatrení na zníženie rizika (napr. trysky na zníženie úletu);

f)

riziko pre necieľové organizmy je prijateľné na základe bežných úprav.

PRÍLOHA VI

Kritériá jasných indikácií škodlivých účinkov

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 11f, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že na základe dostupných údajov, ktoré sú zhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 11d, možno očakávať, že má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ak je splnené kritérium stanovené v bode 1 alebo jedno z kritérií bodu 2.

1.   Pokiaľ ide o účinnú látku, existujúci dôkaz nie je dostatočný na umožnenie stanovenia ADI, ARfD alebo AOEL a takéto hodnoty sú potrebné na vykonanie posúdenia rizika pre spotrebiteľa a operátora.

2.   Pokiaľ ide o každé doložené reprezentatívne použitie, musí byť splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

expozícia operátora je väčšia ako 100 % AOEL vo všetkých modelových scenároch s použitím PPE/RPE (prostriedky osobnej ochrany/prostriedky ochrany dýchacích ciest), ak použitie takéhoto modelovania je vhodné na doložené použitie a kde údaje o skutočnej expozícii, ak sú k dispozícii, tiež naznačujú, že AOEL bude za bežných podmienok použitia prekročené;

b)

expozícia iných prítomných osôb a pracovníka je väčšia ako 100 % AOEL v modelových scenároch, kde je použitie takéhoto modelovania vhodné na doložené použitie a kde údaje o skutočnej expozícii, ak sú k dispozícii, tiež naznačujú, že AOEL bude u týchto skupín za bežných podmienok použitia prekročené;

c)

expozícia spotrebiteľa je väčšia alebo rovnaká ako 100 % ADI alebo ARfD (ak sa takáto hodnota požaduje) najmenej v jednom z dostupných stravovacích režimov EÚ na základe MRL (najvyššie prípustné množstvá rezíduí) navrhnutých pre účinnú látku;

d)

vylúhovanie do podzemnej vody je rovnaké alebo väčšie ako 0,1 μg/l vo všetkých modelových scenároch buď pre materskú látku, alebo pre príslušné metabolity.


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7, zmenené v Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.


PRÍLOHA II

Zmeny a doplnenia príloh k nariadeniu (ES) č. 2229/2004

Po prílohe V k nariadeniu (ES) č. 2229/2004 sa dopĺňajú tieto prílohy VI a VII:

PRÍLOHA VI

Kritériá jasných indikácií žiadnych škodlivých účinkov

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 24b, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že možno očakávať, že nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sú splnené všetky kritériá stanovené v bodoch 1 a 2.

1.   Účinná látka spĺňa tieto kritériá:

a)

nie je klasifikovaná alebo navrhnutá na klasifikáciu ako C (karcinogénne účinky) M (mutagénne účinky) R (poškodzujúca reprodukciu) v kategóriách 1, 2 alebo 3 v súlade so smernicou 67/548/EHS;

b)

určenie ADI (prijateľný denný príjem), AOEL (prijateľná úroveň expozície operátora) a ARfD (akútna referenčná dávka) sa buď nepožaduje, alebo ak sa požaduje, môže sa stanoviť na základe štandardného faktora hodnotenia 100;

c)

nepovažuje sa za látku s potenciálom splniť kritériá perzistentnej organickej znečisťujúcej látky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (1);

d)

nepovažuje sa za látku s potenciálom splniť kritériá stanovené v prílohe XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).

2.   Najmenej jedno doložené reprezentatívne použitie účinnej látky spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

expozícia operátora je menšia alebo rovnaká ako 75 % AOEL v modelových scenároch považovaných za relevantné na zamýšľané použitie a tam, kde je použitie takéhoto modelovania primerané doloženému použitiu a pri použití maximálne rukavíc ako prostriedkov osobnej ochrany (PPE);

b)

expozícia iných prítomných osôb a pracovníka je menšia alebo rovnaká ako 75 % AOEL v modelových scenároch považovaných za relevantné na zamýšľané použitie a tam, kde je použitie takéhoto modelovania primerané doloženému použitiu a bez použitia PPE;

c)

expozícia spotrebiteľa je menšia alebo rovnaká ako 75 % ADI alebo ARfD (ak sa stanovenie takejto hodnoty požaduje) vo všetkých dostupných stravovacích režimoch EÚ na základe MRL (najvyššie prípustné množstvá rezíduí) navrhnutých pre účinnú látku (bez osobitných úprav);

d)

vylúhovanie do podzemnej vody je menšie ako 0,1 μg/l v najmenej polovici scenárov považovaných za relevantné na zamýšľané použitie alebo v príslušných lyzimetrických štúdiách/štúdiách pôdneho priesaku pre materskú látku, ako aj pre príslušné metabolity;

e)

ochranné zóny na ochranu životného prostredia nepresahujú 30 m bez akýchkoľvek ďalších opatrení na zníženie rizika (napr. trysky na zníženie úletu);

f)

riziko pre necieľové organizmy je prijateľné na základe bežných úprav.

PRÍLOHA VII

Kritériá jasných indikácií škodlivých účinkov

Účinná látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa požiadavku článku 24f, pokiaľ ide o existenciu jasných indikácií, že na základe dostupných údajov, ktoré boli zhodnotené v súlade s ustanoveniami článku 24d, možno očakávať, že má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemnú vodu, ak je splnené kritérium stanovené v bode 1 alebo jedno z kritérií bodu 2.

1.   Pokiaľ ide o účinnú látku, existujúci dôkaz nie je dostatočný na umožnenie stanovenia ADI, ARfD alebo AOEL a takéto hodnoty sú potrebné na vykonanie posúdenia rizika pre spotrebiteľa a operátora.

2.   Pokiaľ ide o každé doložené reprezentatívne použitie, musí byť splnené aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

expozícia operátora je väčšia ako 100 % AOEL vo všetkých modelových scenároch s použitím PPE/RPE (prostriedky osobnej ochrany/prostriedky ochrany dýchacích ciest), ak je použitie takéhoto modelovania vhodné na doložené použitie a kde údaje o skutočnej expozícii, ak sú k dispozícii, tiež naznačujú, že AOEL bude za bežných podmienok použitia prekročené;

b)

expozícia iných prítomných osôb a pracovníka je väčšia ako 100 % AOEL v modelových scenároch, kde je použitie takéhoto modelovania vhodné na podporované použitie a kde údaje o skutočnej expozíci, ak sú k dispozícii, tiež naznačujú, že AOEL bude u týchto skupín za bežných podmienok použitia prekročené;

c)

expozícia spotrebiteľa je väčšia ako 100 % ADI alebo ARfD (ak je určenie takejto hodnoty požadované) v najmenej v jednom z dostupných stravovacích režimov EÚ na základe MRL (najvyššie prípustné množstvá rezíduí) navrhnutých pre účinnú látku;

d)

vylúhovanie do podzemnej vody je rovnaké alebo väčšie ako 0,1 μg/l vo všetkých modelových scenároch buď pre materskú látku, alebo pre príslušné metabolity.


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7, zmenené v Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1096/2007

z 20. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN 11. septembra 2007 pozmenil zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 933/2007 (Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 5).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1183/2005 sa mení a dopĺňa takto:

Zápis „Kambale Kisoni (alias Dr. Kisoni). Dátum narodenia: 24.5.1961. Miesto narodenia: Mulashe, Konžská demokratická republika. Štátna príslušnosť: konžská. Číslo pasu: C0323172. Ďalšie informácie: bydlisko v Butembe; obchodník so zlatom, majiteľ spoločností Butembo Airlines a Congocom Trading House v Butembe“ sa nahrádza takto:

„Kisoni Kambale (alias (a) Dr. Kisoni, (b) Kidubai, (c) Kambale Kisoni). Dátum narodenia: 24.5.1961. Miesto narodenia: Mulashe, Konžská demokratická republika (KDR). Štátna príslušnosť: konžská. Číslo pasu: C0323172. Ďalšie informácie: a) obchodník so zlatom, majiteľ spoločností Butembo Airlines a Congocom Trading House v Butembe; b) zomrel 5.7.2007 v Butembe, KDR“


21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1097/2007

z 20. septembra 2007,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 19. septembru 2007, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 15. novembra 2007 pre pásmo 1. Afrika a 3. východná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 16. do 18. septembra 2007 a pozastaviť pre tieto zóny do 16. novembra 2007 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, na ktoré sa predkladali žiadosti od 16. do 18. septembra 2007 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 55,94 % požadovaného množstva pre zónu 1. Afrika a vo výške 72,83 % požadovaného množstva pre zónu 3. východná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 19. septembra 2007, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 21. septembra 2007, pozastavuje pre pásma určenia 1. Afrika a 3. východná Európa do 16. novembra 2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 560/2007 (Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 31).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/32


ROZHODNUTIE RADY

z 30. januára 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou

(2007/614/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia v súlade so smernicami Rady zo 16. novembra 2000, ktoré boli zmenené a doplnené rozhodnutiami Rady z 27. mája 2002, 26. novembra 2003 a 25. novembra 2004, rokovala s vládou Číny, vládou Japonska, vládou Indickej republiky, vládou Kórejskej republiky, vládou Ruskej federácie a vládou Spojených štátov amerických o Dohode o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER.

(2)

Strany rokujúce o ITER sa na stretnutí ministrov 28. júna 2005 v Moskve dohodli, že ITER sa vybuduje v Cadarache. Dohodli sa aj na pripojenom spoločnom dokumente o úlohe hostiteľskej (Euratom) a nehostiteľskej (Japonsko) strany v projekte ITER.

(3)

Komisia rokovala s vládou Japonska o dohode o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v súlade s uvedeným spoločným dokumentom a so zmenenými a doplnenými smernicami Rady.

(4)

Zástupcovia Euratomu a Japonska prijali 20. júna 2006 na stretnutí v Tokiu záverečnú správu o rokovaniach o dohode o širšom prístupe, ktorá potvrdila ukončenie procesu rokovaní a obsahuje zoznam dodatočných dokumentov, ktoré predložili Euratom a Japonsko.

(5)

Zástupcovia Euratomu a Japonska 22. novembra 2006 podpísali spoločné vyhlásenie o vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o príspevkoch týchto strán na činnosti v rámci širšieho prístupu.

(6)

Uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou by sa malo schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa týmto schvaľuje.

2.   Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 30. januára 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


DOHODA

medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

VLÁDA JAPONSKA a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „Euratom“), ďalej spoločne len „strany“,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci v oblasti riadenej termonukleárnej syntézy,

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie zástupcov strán rokujúcich o ITER pri príležitosti stretnutia ministrov 28. júna 2005 v Moskve a k nemu pripojený spoločný dokument Úlohy hostiteľskej a nehostiteľskej strany v projekte ITER (ďalej len „spoločný dokument“), v ktorých sa stanovujú hlavné zásady vykonávania činností v rámci širšieho prístupu,

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie zástupcov vlády Japonska a Euratomu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu z 22. novembra 2006 (ďalej len „bruselské spoločné vyhlásenie“),

PRIPOMÍNAJÚC príspevky strán k príprave spoločného vykonávania projektu ITER prostredníctvom činností v súvislosti s konštrukčným návrhom ITER a založenia Medzinárodnej organizácie ITER pre výskum energie jadrovej syntézy,

UZNÁVAJÚC úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v projekte ITER a spoluprácu strán v oblastiach výskumu a vývoja jadrovej syntézy v rámci Medzinárodnej agentúry pre energiu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

ŽELAJÚC SI spoločne vykonávať činnosti v rámci širšieho prístupu na podporu projektu ITER a čo najskôr využívať energiu jadrovej syntézy na mierové účely v časovom rámci zodpovedajúcom konštrukčnej fáze ITER,

DOHODLI SA TAKTO:

KAPITOLA 1

ÚVOD

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto dohody je ustanoviť rámec pre osobitné postupy a podrobnosti spoločného vykonávania činností v rámci širšieho prístupu (ďalej len „činnosti v rámci širšieho prístupu“) na podporu projektu ITER a pre skoré využívanie energie jadrovej syntézy na mierové účely v súlade so spoločným dokumentom.

Článok 2

Prehľad činností v rámci širšieho prístupu

1.   Činnosti v rámci širšieho prístupu zahŕňajú tieto tri projekty:

a)

projekt technického overovania a konštrukčného návrhu medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu (ďalej len „IFMIF/EVEDA“);

b)

projekt Medzinárodného strediska pre výskum energie jadrovej syntézy (ďalej len „IFERC“) a

c)

projekt programu satelitného tokamaku.

2.   V súlade so spoločným dokumentom a na základe bruselského spoločného vyhlásenia sa činnosti v rámci širšieho prístupu vykonávajú v časovom rámci zodpovedajúcom konštrukčnej fáze ITER.

3.   Všeobecné zásady, ktorými sa riadia činnosti v rámci širšieho prístupu, sú ustanovené v tejto dohode. Osobitné zásady pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu sú ustanovené v prílohách I, II a III, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

KAPITOLA 2

ADMINISTRATÍVNA ŠTRUKTÚRA ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠIEHO PRÍSTUPU

Článok 3

Administratívna štruktúra činností v rámci širšieho prístupu

1.   Týmto sa ustanovuje riadiaci výbor pre činnosti v rámci širšieho prístupu (ďalej len „riadiaci výbor“), ktorý v súlade s touto dohodou zodpovedá za celkové riadenie vykonávania činností v rámci širšieho prístupu a dohľad nad ním.

2.   Riadiacemu výboru pomáha sekretariát zriadený v súlade s článkom 4 ods. 1 (ďalej len „sekretariát“).

3.   Riadiaci výbor má právnu subjektivitu a vo vzťahu k iným štátom a medzinárodným organizáciám, ako aj na území strán má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony potrebnú na plnenie svojich úloh a dosiahnutie svojich cieľov.

4.   Každá strana vymenuje do riadiaceho výboru rovnaký počet členov a jedného z vymenovaných členov určí za vedúceho svojej delegácie.

5.   Riadiaci výbor zasadá najmenej dvakrát do roka striedavo v Európe a v Japonsku, prípadne v inom dohodnutom čase alebo na iných dohodnutých miestach. Zasadnutiu predsedá vedúci delegácie strany, ktorá ho usporiadala. Zasadnutia riadiaceho výboru zvoláva predseda.

6.   Riadiaci výbor rozhoduje na základe konsenzu.

7.   Výdavky riadiaceho výboru hradia strany na základe vzájomnej dohody.

8.   Medzi úlohy riadiaceho výboru patrí:

a)

vymenovávanie zamestnancov sekretariátu podľa článku 4 ods. 1;

b)

vymenovávanie vedúceho pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu podľa článku 6 ods. 1 (ďalej len „vedúci projektu“);

c)

schvaľovanie plánu projektu, pracovného programu a výročnej správy každého projektu činností v rámci širšieho prístupu podľa kapitoly 3 (ďalej len „plán projektu“, „pracovný program“, „výročná správa“);

d)

schvaľovanie zloženia projektového tímu podľa článku 6 ods. 2 (ďalej len „projektový tím“);

e)

každoročné vymenovávanie odborníkov, ktorých strana poskytuje projektovým tímom ako nepeňažný príspevok podľa článku 12 ods. 1 písm. a) bodu ii) (ďalej len „odborníci“);

f)

v súlade s článkom 25 rozhodovanie o účasti ktorejkoľvek inej strany Dohody o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dohoda o ITER“) na projekte činností v rámci širšieho prístupu a uzatváranie príslušných dohôd s touto stranou o jej účasti a

g)

akékoľvek ďalšie úlohy potrebné na riadenie činností v rámci širšieho prístupu a dohľad nad nimi.

Článok 4

Sekretariát

1.   Riadiaci výbor zriadi sekretariát so sídlom v Japonsku. Zamestnancov sekretariátu vymenováva riadiaci výbor.

2.   Sekretariát pomáha riadiacemu výboru. Medzi úlohy sekretariátu, ktoré stanovuje riadiaci výbor, patrí:

a)

prijímanie a zasielanie úradných oznámení riadiaceho výboru;

b)

príprava zasadnutí riadiaceho výboru;

c)

príprava administratívnych a iných správ pre riadiaci výbor a

d)

ďalšie činnosti, o ktorých môže rozhodnúť riadiaci výbor.

Článok 5

Projektový výbor

1.   Strany pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu ustanovia projektový výbor (ďalej len „projektový výbor“).

2.   Každá strana vymenuje do každého projektového výboru rovnaký počet členov.

3.   Každý projektový výbor zasadá najmenej dvakrát do roka. Ak sa projektový výbor nedohodne inak, zasadnutia sa konajú v Japonsku. Predsedu projektového výboru vymenováva riadiaci výbor spomedzi členov projektového výboru.

4.   Projektový výbor rozhoduje na základe konsenzu.

5.   Sekretariát každého projektového výboru zabezpečuje príslušný vedúci projektu podľa článku 6.

6.   Medzi úlohy projektového výboru patrí:

a)

príprava odporúčaní k príslušným návrhom plánov projektov, pracovných programov a výročných správ, ktoré riadiacemu výboru predkladá príslušný vedúci projektu v súlade s kapitolou 3;

b)

monitorovanie pokroku príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu a podávanie správ o tomto pokroku a

c)

plnenie ďalších povinností, ktoré mu uloží riadiaci výbor.

Článok 6

Vedúci projektu a projektový tím

1.   Vedúceho projektu vymenováva pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu riadiaci výbor. Vedúci projektu zodpovedá za koordináciu vykonávania projektu podľa príloh I, II a III.

2.   Každému vedúcemu projektu pomáha pri plnení jeho povinností a úloh príslušný projektový tím. Každý projektový tím tvoria odborníci a iní členovia, ako napr. hosťujúci vedci. Zloženie každého projektového tímu schvaľuje riadiaci výbor na návrh príslušného vedúceho projektu.

3.   Medzi úlohy vedúceho projektu patrí:

a)

organizácia a riadenie projektového tímu pri vykonávaní pracovného programu a dohľad nad ním;

b)

príprava plánu projektu, pracovného programu a výročnej správy a po porade s príslušným projektovým výborom ich predkladanie riadiacemu výboru na schválenie;

c)

žiadanie vykonávajúcej agentúry určenej vládou Japonska v súlade s článkom 7 ods. 1 (ďalej len japonská vykonávajúca agentúra) o úhradu nákladov na podporu príslušného projektového tímu v súlade s článkom 17;

d)

evidencia príspevkov každej strany;

e)

zabezpečenie sekretariátu projektového výboru a

f)

podávanie správ projektovému výboru o pokroku príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu.

Článok 7

Vykonávajúce agentúry

1.   Každá strana v záujme splnenia svojich povinností súvisiacich s vykonávaním činností v rámci širšieho prístupu, a najmä v záujme sprístupnenia zdrojov na ich vykonávanie určí vykonávajúcu agentúru (ďalej len „vykonávajúca agentúra“). Ak sa vykonávajúce agentúry neurčia ani do nadobudnutia platnosti tejto dohody, strany sa bezodkladne navzájom poradia o vyriešení tejto otázky.

2.   Japonská vykonávajúca agentúra je hostiteľom projektových tímov a poskytuje im pracoviská vrátane kancelárskych priestorov, tovarov a služieb potrebných na plnenie ich úloh podľa podmienok ustanovených v prílohách I, II a III.

3.   Podľa článku 3 ods. 1 japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za hospodárenie s dohodnutými peňažnými príspevkami na prevádzkové náklady a peňažnými príspevkami na spoločné výdavky každého projektového tímu určenými pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu v súlade s príslušným plánom projektu a pracovným programom. Na účely hospodárenia s týmito peňažnými príspevkami vymenuje japonská vykonávajúca agentúra osobu zodpovednú za hospodárenie s peňažnými príspevkami strán. Jej úlohou je:

a)

žiadať strany alebo vykonávajúce agentúry o peňažné príspevky v súlade s plánmi projektov a pracovnými programami a

b)

viesť samostatné účty peňažných príspevkov na každý projekt činností v rámci širšieho prístupu a uchovávať ich spolu so všetkými účtovnými knihami, záznamami a ďalšími dokumentmi, ktoré sa ich týkajú, najmenej päť rokov po uplynutí platnosti alebo vypovedaní tejto dohody.

4.   Japonská vykonávajúca agentúra prijme potrebné opatrenia, aby získala všetky povolenia a licencie, ktoré ustanovujú zákony a iné právne predpisy platné v Japonsku a ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu.

KAPITOLA 3

NÁSTROJE VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠIEHO PRÍSTUPU A FINANČNÉHO AUDITU

Článok 8

Plán projektu

1.   Po porade s príslušným projektovým výborom každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. marca predkladá riadiacemu výboru na schválenie plán príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu.

2.   Každý plán projektu sa vzťahuje na celú dĺžku trvania daného projektu a pravidelne sa aktualizuje. Obsahuje:

a)

stručný opis celkového plánu činností vrátane harmonogramu a hlavných čiastkových cieľov vykonávania daného projektu so zreteľom na dosiahnutý pokrok a

b)

všeobecný prehľad príspevkov na vykonávanie daného projektu, ktoré sa poskytli alebo sa v budúcnosti poskytnú.

Článok 9

Pracovný program

Po porade s príslušným projektovým výborom každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. októbra predkladá riadiacemu výboru na schválenie ročný pracovný program príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu na nasledujúci rok. Pracovné programy obsahujú podrobnosti o príslušných plánoch projektov a programový opis plánovaných činností vrátane cieľov, plánovania, spoločných výdavkov a príspevkov, ktoré poskytne každá strana.

Článok 10

Výročná správa

1.   Každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. marca predkladá riadiacemu výboru na schválenie výročnú správu o všetkých činnostiach v rámci vykonávania príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu vrátane prehľadu príspevkov každej strany a úhrad japonskej vykonávajúcej agentúry v súlade s článkom 7 ods. 3 v súvislosti s daným projektom. Vedúci projektu zašle výročnú správu po jej schválení riadiacim výborom spolu s jeho pripomienkami stranám a vykonávajúcim agentúram.

2.   Japonská vykonávajúca agentúra poskytne každému vedúcemu projektu údaje potrebné na vypracovanie prehľadu o príspevkoch strán a o úhradách japonskej vykonávajúcej agentúry v súvislosti s daným projektom.

3.   Plány projektov, pracovné programy a výročné správy podľa článkov 8 až 10 a všetky iné dokumenty dôležité pre vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu sa vypracujú v anglickom jazyku.

Článok 11

Finančný audit

Obe strany môžu kedykoľvek počas trvania tejto dohody a až päť rokov po jej uplynutí platnosti alebo vypovedaní iniciovať finančný audit samostatných účtov vedených japonskou vykonávajúcou agentúrou na účely činností v rámci širšieho prístupu na základe dokumentov a na mieste. Na účely auditu sa v potrebnej a primeranej miere sprístupnia všetky účtovné knihy, záznamy a ďalšie dokumenty o činnostiach v rámci širšieho prístupu, ktoré vedú vykonávajúce agentúry a vedúci projektov.

KAPITOLA 4

ZDROJE

Článok 12

Všeobecné zásady

1.   Medzi zdroje na vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu patria:

a)

nepeňažné príspevky v súlade s technickými špecifikáciami a podľa podmienok uvedených v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách, medzi ktoré patria:

i)

osobitné komponenty, zariadenia, materiály a iný tovar a služby a

ii)

odborníci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje projektovým tímom, a zamestnanci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje sekretariátu, a

b)

peňažné príspevky podľa podmienok uvedených v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

2.   Ak zákony ani iné právne predpisy strán neustanovujú inak, dokument Odhad hodnoty a rozdelenie príspevkov strán, pripojený k bruselskému spoločnému vyhláseniu, sa môže každoročne aktualizovať na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 13

Dane

1.   Každá strana povolí bezcolný dovoz tovaru potrebného na vykonanie tejto dohody na svoje územie a jeho bezcolný vývoz zo svojho územia a zaručí jeho oslobodenie od akýchkoľvek iných daní a poplatkov colných orgánov a jeho vyňatie zo zákazov a obmedzení dovozu. Tento odsek sa uplatňuje bez ohľadu na krajinu pôvodu potrebného tovaru.

2.   Odborníci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje projektovým tímom, a zamestnanci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje sekretariátu, sú ako nepeňažný príspevok v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) bodom ii) na území druhej strany oslobodení od daní z platov, miezd a požitkov.

Článok 14

Úprava nepeňažných príspevkov

1.   Každý nepeňažný príspevok je predmetom dohody o obstarávaní (ďalej len „dohoda o obstarávaní“), ktorú uzatvárajú vykonávajúce agentúry so súhlasom príslušného vedúceho projektu.

2.   Dohoda o obstarávaní obsahuje podrobný technický opis príspevkov, ktoré sa poskytnú, vrátane technických špecifikácií, harmonogramov, čiastkových cieľov, posúdení rizika, predmetov plnenia a kritérií na ich prijatie a stanovuje podmienky, za akých bude môcť príslušný vedúci projektu poskytovanie nepeňažných príspevkov riadiť. V dohode o obstarávaní sa uvádza najmä:

a)

hodnota prisúdená každému nepeňažnému príspevku;

b)

úlohy a povinnosti vykonávajúcich agentúr a vedúceho projektu;

c)

postup obstarávania;

d)

harmonogram a podmienky uznania dosiahnutia čiastkových cieľov a prijatia predmetov plnenia;

e)

uplatňovanie opatrení na zaručenie kvality;

f)

vzťah medzi príslušným vedúcim projektu, vykonávajúcimi agentúrami a subjektmi, ktoré sa podieľajú na poskytovaní predmetov plnenia, a postupy monitorovania;

g)

postupy v prípade zmien v obstarávaní, ktoré môžu mať vplyv na náklady, harmonogram a plnenie, a

h)

prijatie posledných predmetov plnenia a možný prevod vlastníctva.

3.   Vlastníctvo komponentov, ktoré európska vykonávajúca agentúra určená Euratomom v súlade s článkom 7 ods. 1 (ďalej len „európska vykonávajúca agentúra“) poskytuje ako nepeňažný príspevok, sa prevedie na japonskú vykonávajúcu agentúru pri ich prijatí príslušným vedúcim projektu a japonskou vykonávajúcou agentúrou na príslušnom pracovisku. Japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za prepravu komponentov poskytnutých európskou vykonávajúcou agentúrou z miesta ich vstupu na pracovisko.

4.   V prípade odborníkov alebo zamestnancov pre sekretariát má dohoda o obstarávaní podobu dohody o dočasnom vyslaní. Hodnota prisúdená odborníkom a zamestnancom pre sekretariát musí zodpovedať dokumentu Odhad hodnoty a rozdelenie príspevkov strán, pripojenému k bruselskému spoločnému vyhláseniu, a riadiaci výboru ju môže podľa potreby aktualizovať.

5.   Každá strana zodpovedá za platy, poistenie a prídavky vyplácané odborníkom a zamestnancom sekretariátu, ktorých táto strana poskytuje, a ak sa nedohodne inak, uhrádza aj ich cestovné náklady a náklady na pobyt. Strana, ktorá je hostiteľom projektových tímov a/alebo sekretariátu, zabezpečuje odborníkom a zamestnancom sekretariátu a ich rodinám primerané ubytovanie. Strana, ktorá je hostiteľom projektových tímov a/alebo sekretariátu, tiež prijme príslušné opatrenia, aby sa odborníkom a zamestnancom sekretariátu a ich rodinám uľahčil vstup na jej územie, a požiada svoju vykonávajúcu agentúru, aby vyvinula maximálne úsilie na zabezpečenie vhodných právnych a prekladateľských služieb v prípade podania akejkoľvek žaloby na týchto odborníkov a zamestnancov sekretariátu v dôsledku výkonu ich povinností. Odborníci a zamestnanci sekretariátu pri výkone svojich povinností dodržiavajú všeobecné a osobitné pracovné predpisy a bezpečnostné predpisy platné v hostiteľskej inštitúcii alebo uvedené v dohode o dočasnom vyslaní.

Článok 15

Úpravy rozdelenia príspevkov

V prípade nepredvídaných okolností môže strana navrhnúť úpravu rozdelenia príspevkov v rámci projektu činností v rámci širšieho prístupu. Príslušný vedúci projektu na základe tohto návrhu a po porade s príslušným projektovým výborom navrhne riadiacemu výboru upravené rozdelenie zdrojov, pričom sa zachovajú celkové náklady na tento projekt a celková vyváženosť príspevkov strán v rámci neho.

Článok 16

Peňažné príspevky

Všetky platby európskej vykonávajúcej agentúry sa uskutočňujú v eurách. Všetky platby japonskej vykonávajúcej agentúry sa uskutočňujú v jenoch.

Článok 17

Spoločné výdavky projektových tímov

Spoločné výdavky každého projektového tímu uhrádza japonská vykonávajúca agentúra v súlade s článkom 7 ods. 3. Na tento účel prijme japonská vykonávajúca agentúra na žiadosť príslušného vedúceho projektu potrebné opatrenia v rámci limitov stanovených v príslušnom pracovnom programe.

KAPITOLA 5

INFORMÁCIE A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Článok 18

Šírenie, využívanie a ochrana informácií

1.   Na účely tejto kapitoly,

a)

„informácie“ sú výkresy, návrhy, výpočty, správy a iné dokumenty, zdokumentované údaje alebo výskumné alebo vývojové metódy, opisy vynálezov a objavov, a to bez ohľadu na to, či sa dajú chrániť právami duševného vlastníctva, a

b)

„dôverné obchodné informácie“ sú informácie, ktoré obsahujú know-how, obchodné tajomstvá alebo technické, obchodné alebo finančné informácie:

i)

s ktorými vlastník nakladá ako s dôvernými;

ii)

ktoré nie sú všeobecne známe ani dostupné z iných zdrojov;

iii)

ktoré ich vlastník nesprístupnil tretím stranám bez stanovenia povinnosti zachovať ich dôvernosť a

iv)

ktoré nie sú prijímajúcej strane dostupné bez stanovenia povinnosti zachovať ich dôvernosť.

2.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, strany podporujú čo najrozsiahlejšie šírenie informácií získaných pri vykonávaní tejto dohody.

3.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, všetky informácie získané členmi projektových tímov pri plnení úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, sa voľne sprístupnia každej zo strán na účely výskumu a vývoja jadrovej syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

4.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, každá strana má právo na nevýlučnú, neodvolateľnú a bezplatnú licenciu na preklad, rozmnožovanie a verejné šírenie vedeckých a technických článkov, správ a kníh, ktoré sú priamym výsledkom vykonávania tejto dohody, vo všetkých krajinách. Vo všetkých verejne šírených kópiách diela chráneného autorskými právami, ktoré vzniklo v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, sa uvádzajú mená autorov tohto diela, ak autor uvedenie svojho mena výslovne neodmietne.

5.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, všetky informácie získané zamestnancami vykonávajúcej agentúry pri plnení úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, sa voľne sprístupnia projektovým tímom a každej strane na účely výskumu a vývoja syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

6.   Každá zákazka udelená na podnet vykonávajúcej agentúry alebo vedúceho projektu na splnenie úlohy, ktoré im zadáva táto dohoda, obsahuje ustanovenia, ktoré stranám umožňujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.

7.   Každá strana vynaloží maximálne úsilie, aby projektovým tímom a vykonávajúcim agentúram voľne sprístupnila všetky informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré potrebujú na splnenie úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, ak jej zákony a iné právne predpisy, záväzky voči tretím stranám a táto kapitola neustanovujú inak.

8.   Ak sa pri vykonávaní tejto dohody sprístupňujú dôverné obchodné informácie, musia sa riadne označiť a poskytnúť v súlade s dohodou o dôvernosti. Príjemca využije tieto informácie na vykonávanie tejto dohody a zachová ich dôvernosť v rozsahu ustanovenom v príslušnej dohode.

Článok 19

Duševné vlastníctvo

1.   Na účely tejto dohody sa pojem „duševné vlastníctvo“ používa vo význame vymedzenom v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme. Každá strana zabezpečí v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby druhá strana mohla získať právo na duševné vlastníctvo udelené v súlade s touto kapitolou. Touto kapitolou sa nemení ani ňou nie je dotknuté rozdelenie práv medzi stranu a jej štátnych príslušníkov. O tom, či bude práva na duševné vlastníctvo uchovávať strana alebo jej štátni príslušníci, sa rozhodne medzi nimi v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi.

2.   Ak predmet, ktorý sa dá chrániť právami duševného vlastníctva, vytvoria pri vykonávaní tejto dohody členovia projektových tímov, príslušný vedúci projektu o tom bezodkladne informuje riadiaci výbor a odporučí mu krajiny, v ktorých by sa mali získať práva na jeho ochranu. Každá strana, jej vykonávajúca agentúra alebo členovia projektových tímov, ktorých táto strana poskytla, však majú na jej území nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu. Riadiaci výbor rozhodne, či a ako sa má zaručiť ochrana tohto duševného vlastníctva v tretích krajinách. Vo všetkých prípadoch, keď strana, jej vykonávajúca agentúra alebo členovia projektových tímov, ktorých táto strana poskytla, získajú práva na ochranu duševného vlastníctva, zabezpečí táto strana, aby členovia projektových tímov mohli voľne toto duševné vlastníctvo využívať pri plnení úloh zadaných projektovým tímom.

3.   Ak duševné vlastníctvo vytvoria zamestnanci vykonávajúcej agentúry pri plnení úlohy, ktorú im zadala táto dohoda, strana tejto vykonávajúcej agentúry, vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi vo všetkých krajinách nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu. Strana tejto vykonávajúcej agentúry zabezpečí, aby mohli členovia projektových tímov takéto duševné vlastníctvo voľne využívať pri plnení úloh zadaných projektovým tímom a aby druhá strana získala neodvolateľnú, nevýlučnú a bezplatnú licenciu s právom udeľovať sublicencie na účely výskumu a vývoja syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

4.   Ak duševné vlastníctvo vytvoria zamestnanci, ktorých poskytla vykonávajúca agentúra, počas svojho pôsobenia vo vykonávajúcej agentúre druhej strany a ak príslušné platné zákony neustanovujú inak:

a)

prijímajúca strana, jej vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú na svojom území a v tretích krajinách nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu, a

b)

vysielajúca strana, jej vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú na svojom území nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté práva vynálezcov alebo autorov podľa platných zákonov a právnych predpisov, prijme každá strana všetky opatrenia potrebné v záujme vykonania tejto dohody, aby nadviazala spoluprácu s týmito vynálezcami alebo autormi vrátane zamestnancov svojej vykonávajúcej agentúry. Každá strana v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi zabezpečí, aby sa týmto vynálezcom a autorom vyplatili odmeny a náhrady.

6.   Bez ohľadu na odseky 2 až 4, ak sa strana rozhodne neuplatniť svoje právo požiadať v niektorej krajine alebo regióne o ochranu duševného vlastníctva, oznámi to druhej strane, ktorá následne môže o túto ochranu požiadať.

Článok 20

Uplynutie platnosti alebo vypovedanie

Práva a povinnosti strán podľa tejto kapitoly platia v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi aj po uplynutí platnosti alebo vypovedaní tejto dohody.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť v deň, keď si strany diplomatickými nótami navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 22

Trvanie a vypovedanie

1.   Táto dohoda platí desať rokov, a ak ju niektorá zo strán na konci tohto desaťročného obdobia alebo kedykoľvek neskôr nevypovie tým, že druhej strane najmenej šesť mesiacov vopred oznámi svoj úmysel túto dohodu vypovedať, platí aj po uplynutí tohto obdobia.

2.   Táto dohoda sa môže vypovedať pred uplynutím platnosti, ak:

a)

sa na tom obe strany navzájom dohodnú;

b)

sa vypovie dohoda o ITER alebo

c)

niektorá strana prestane by stranou dohody o ITER.

3.   Uplynutím platnosti alebo vypovedaním dohody nie je dotknutá platnosť ani trvanie dohôd uzavretých na jej základe, ani osobitné práva a povinnosti podľa kapitoly 5.

Článok 23

Zmena a doplnenie

Na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán sa strany môžu navzájom poradiť o zmene a doplnení tejto dohody a môžu so na tejto zmene a doplnení dohodnúť. Táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v deň, keď si strany diplomatickými nótami navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných pre nadobudnutie jej účinnosti.

Článok 24

Riešenie sporov

Všetky otázky alebo spory strán, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, sa riešia vzájomnými poradami a rokovaním.

Článok 25

Účasť iných strán dohody o ITER

Ak niektorá iná strana dohody o ITER prejaví úmysel podieľať sa na projekte činností v rámci širšieho prístupu, príslušný vedúci projektu po porade s projektovým výborom predloží riadiacemu výboru návrh podmienok účasti tejto strany na danom projekte. Riadiaci výbor rozhodne o účasti tejto strany na základe návrhu vedúceho projektu a pod podmienkou súhlasu strán podľa ich vnútorných postupov môže s touto stranou uzavrieť dohody o jej účasti.

Článok 26

Uplatňovanie so zreteľom na Euratom

V súlade zo Zmluvou o založení Euratomu sa táto dohoda uplatňuje aj na územiach, na ktoré sa vzťahuje uvedená zmluva. V súlade s uvedenou zmluvou a inými relevantnými dohodami sa táto dohoda vzťahuje aj na Švajčiarsku konfederáciu, ktorá sa na programe syntézy Euratomu podieľa ako plne pridružená tretia krajina.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia splnomocnení vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu podpísali túto dohodu.

V Tokiu 5. februára 2007 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom a v japonskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

H. RICHARDSON

Za vládu Japonska

T. ASO

PRÍLOHA I

IFMIF/EVEDA

Článok 1

Cieľ

1.   Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú činnosti v súvislosti s technickým overovaním a konštrukčným návrhom (ďalej len „EVEDA“) s cieľom vypracovať podrobný, úplný a plne integrovaný konštrukčný návrh medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu (ďalej len „IFMIF“) a získať všetky údaje potrebné pre ďalšie rozhodovanie o konštrukcii, prevádzke, využívaní a odstavení IFMIF a overiť plynulú a stabilnú prevádzku každého subsystému IFMIF.

2.   Tento návrh a údaje sa následne uvedú v konečnej správe o návrhu, ktorú na návrh vedúceho projektu po porade s projektovým výborom prijme riadiaci výbor, a sprístupnia sa stranám na využitie v rámci programu medzinárodnej spolupráce alebo v rámci ich domáceho programu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

vypracovanie konštrukčného návrhu IFMIF vrátane:

i)

podrobného opisu zariadenia IFMIF vrátane jeho troch hlavných podsystémov (urýchľovače, cieľové zariadenie a skúšobné zariadenie), budov vrátane horúcich komôr na analýzu po ožarovaní, pomocných a bezpečnostných systémov;

ii)

podrobných návrhov komponentov, podsystémov a budov s osobitným dôrazom na ich rozhrania a integráciu;

iii)

harmonogramu pre rôzne fázy dodávky, konštrukcie, montáže, testovania a spustenia spolu so zodpovedajúcim plánom pre požiadavky na ľudské a finančné zdroje a

iv)

technických špecifikácií komponentov, ktoré umožnia začať verejnú súťaž na dodávky položiek potrebných na spustenie výstavby;

b)

stanovenie požiadaviek na lokalitu pre IFMIF a vypracovanie potrebných bezpečnostných a environmentálnych analýz;

c)

návrh programu a zodpovedajúce odhady nákladov, ľudských zdrojov a harmonogramu pre prevádzku, využívanie a odstavenie IFMIF a

d)

overenie výskumných a vývojových prác potrebných na uskutočnenie činností uvedených pod písmenami a) až c) vrátane:

i)

návrhu, výstavby a montáže prototypu nízkoenergetickej časti a prvej vysokoenergetickej časti jedného z dvoch urýchľovačov vrátane ich rádiofrekvenčných napájacích zdrojov a ich príslušenstva a vykonania testu ich magnetického poľa v rámci integrovanej prevádzky;

ii)

návrhu, výroby a testovania dimenzovateľných modelov na zabezpečenie technickej uskutočniteľnosti cieľového a testovacieho zariadenia a

iii)

výstavby budov, v ktorých sa bude nachádzať prototyp urýchľovača a jeho podporné systémy.

2.   Plnenie úloh uvedených v odseku 1 sa spresní v pláne projektu a pracovných programoch.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko pre IFMIF/EVEDA sa nachádza v Rokkasho v prefektúre Aomori.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie IFMIF/EVEDA a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

IFMIF/EVEDA trvá šesť rokov a môže sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 6

Vlastníctvo komponentov urýchľovača

Bez ohľadu na článok 14 ods. 3 tejto dohody ostáva európska vykonávajúca agentúra vlastníkom komponentov prototypu urýchľovača uvedených v tomto článku, ktoré poskytuje ako nepeňažný príspevok, a zodpovedá za ich spätnú prepravu po demontovaní prototypu urýchľovača:

a)

injektor;

b)

rádiofrekvenčné napájacie zdroje, generátory a ich príslušenstvo a

c)

kontrolný systém.

PRÍLOHA II

IFERC

Článok 1

Cieľ

Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú výskumné a vývojové činnosti v IFERC s cieľom prispieť k projektu ITER a k prípadnej rýchlej realizácii budúceho demonštračného reaktora (ďalej len „DEMO“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

činnosti koordinačného centra pre výskum a vývoj návrhu DEMO s cieľom stanoviť spoločný základ návrhu DEMO vrátane:

i)

usporadúvania seminárov a iných stretnutí;

ii)

poskytovania a výmeny vedeckých a technických informácií;

iii)

činností v súvislosti s koncepčným návrhom DEMO a

iv)

činností v súvislosti s výskumom a vývojom technológií DEMO;

b)

činnosti centra počítačovej simulácie vrátane poskytnutia a využitia superpočítača na rozsiahle simulácie s cieľom analyzovať experimentálne údaje o plazme jadrovej syntézy, pripraviť plány prevádzky ITER, odhadnúť výkonnosť zariadení ITER a podieľať sa na návrhu DEMO a

c)

činnosti centra ITER v súvislosti s pokusmi na diaľku s cieľom uľahčiť širokú účasť vedcov na experimentoch ITER vrátane vývoja pokusných diaľkových metód pre horenie plazmy tokamaku, ktoré sa budú testovať na existujúcich zariadeniach, ak napr. vyspelom supravodivom tokamaku, ako sa ustanovuje v článku 1 prílohy III.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko IFERC sa nachádza v Rokkasho v prefektúre Aomori.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie IFERC a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

Činnosti IFERC trvajú desať rokov a môžu sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 6

Dodanie systémov superpočítača a prípadný prevod vlastníckych práv k týmto systémom

Bez ohľadu na článok 14 ods. 3 tejto dohody podrobnosti dodania systémov superpočítača a prípadného prevodu vlastníckych práv k týmto systémom určuje riadiaci výbor v súlade s plánom projektu.

PRÍLOHA III

PROGRAM SATELITNÉHO TOKAMAKU

Článok 1

Cieľ

1.   Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú program satelitného tokamaku (ďalej len „program satelitného tokamaku“). Tento program zahŕňa:

a)

účasť na prebudovaní pokusného zariadenia tokamak, ktoré vlastní japonská vykonávajúca agentúra, na vyspelý supravodivý tokamak (ďalej len „vyspelý supravodivý tokamak“) a

b)

účasť na jeho využívaní s cieľom podporiť využívanie ITER a výskum v rámci DEMO zameraním sa na kľúčové fyzikálne problémy projektov ITER a DEMO.

2.   Výstavba a využívanie vyspelého supravodivého tokamaku prebieha v rámci programu satelitného tokamaku a japonského národného programu. Príležitosti na využívanie vyspelého supravodivého tokamaku sa rovnomerne rozdelia medzi národný program a program satelitného tokamaku.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

fáza konštrukcie: návrh, výroba komponentov a systémov a montáž vyspelého supravodivého tokamaku a

b)

fáza využívania: plánovanie a vykonávanie pokusov v rámci programu satelitného tokamaku.

2.   Plnenie úloh uvedených v odseku 1 sa spresní v pláne projektu a v pracovných programoch na základe týchto bodov:

a)

japonská vykonávajúca agentúra predloží a strany preskúmajú a schvália správu o koncepčnom návrhu vrátane funkčných špecifikácií komponentov, ktoré dodajú strany na vykonanie programu satelitného tokamaku;

b)

každá vykonávajúca agentúra vypracuje podrobný návrh komponentov, ktoré poskytne ako nepeňažný príspevok;

c)

japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za integráciu komponentov vyspelého supravodivého tokamaku a za celkovú montáž a prevádzku zariadenia a

d)

Euratom je oprávnený rovnocenne sa podieľať na využívaní vyspelého supravodivého tokamaku.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko pre program satelitného tokamaku sa nachádza v Naka v prefektúre Ibaraki.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie programu satelitného tokamaku a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

Program satelitného tokamaku trvá desať rokov vrátane troch rokov potrebných na spustenie a prevádzku a môže sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.


Komisia

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. septembra 2007

o nezaradení benfurakarbu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2007) 4285]

(Text s významom pre EHP)

(2007/615/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení danej smernice povoliť, aby sa uviedli na trh prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k danej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia danej smernice, zatiaľ čo sa tieto látky v rámci pracovného programu postupne preskúmavajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a stanovuje sa aj zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V tomto zozname je aj benfurakarb.

(3)

Jeho účinky na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001, pokiaľ ide o rozsah použití navrhnutých oznamovateľom. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) príslušné hodnotiace správy a odporúčania. V prípade benfurakarbu bolo spravodajským členským štátom Belgicko a všetky príslušné informácie boli predložené 2. augusta 2004.

(4)

Hodnotiaca správa bola v rámci pracovnej skupiny pre hodnotenie vzájomne preskúmaná členskými štátmi a EFSA a predložená Komisii 28. júla 2006 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa vzájomného preskúmania účinnej látky benfurakarb z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat túto správu preskúmali a 16. marca 2007 ju dokončili vo forme revíznej správy Komisie o benfurakarbe.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Hlavným metabolitom benfurakarbu je karbofurán – účinná látka, ktorá bola preskúmaná na základe smernice 91/414/EHS. Používanie benfurakarbu vedie k výskytu metabolitu karbofuránu, ktorý je podstatne toxickejší než východisková zlúčenina benfurakarb. Práve na základe jej karbofuránových rezíduí zanechávaných pri používaní benfurakarbu vznikli pri hodnotení obavy týkajúce sa vplyvu akútneho vystavenia zraniteľných skupín spotrebiteľov, obzvlášť detí, tejto látke. EFSA však konštatoval, že vzhľadom na nedostatok údajov v dokumentácii predloženej oznamovateľom nie je možné v úplnej miere zhodnotiť riziko pre spotrebiteľov. Navyše údaje uložené v rámci právnych lehôt neboli dostatočné na to, aby EFSA mohol v plnej miere posúdiť riziko znečistenia podzemných vôd metabolitmi inými ako karbofurán. Podľa dostupných údajov nebolo napokon ani preukázané, že riziko pre vtáky a cicavce, vodné a pôdne organizmy, dážďovky a iné necielené organizmy je prijateľné. Nebolo teda možné na základe dostupných informácií dospieť k záveru, že v prípade benfurakarbu sú splnené kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom vzájomného preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré prezentoval oznamovateľ, však nebolo možné dané problémy vyriešiť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili a prehodnotili počas stretnutí odborníkov EFSA, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom benfurakarbu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Benfurakarb by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce benfurakarb v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa pre takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich benfurakarb by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť ešte aj v nasledujúcom vegetačnom období. Pre poľnohospodárov budú tak prípravky na ochranu rastlín obsahujúce benfurakarb dostupné 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie žiadosti o benfurakarb podľa ustanovení článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS s ohľadom na jeho možné zaradenie do prílohy I k uvedenej smernici.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Benfurakarb sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce benfurakarb odobrané k 20. marcu 2008;

b)

sa odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce karbofurán.

Článok 3

Každé obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 20. marca 2009.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/52/ES (Ú. v. EÚ L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.


Korigendá

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/49


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1086/2007 z 19. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1054/2007, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

( Úradný vestník Európskej únie L 245 z 20. septembra 2007 )

Príloha na strane 31 má znieť takto:

„PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 20. septembra 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3617

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.“