ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 211

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
11. augusta 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 956/2007 z 10. augusta 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 957/2007 z 10. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, pokiaľ ide o množstvá určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)

8

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 956/2007

z 10. augusta 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. augusta 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

48,8

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

44,2

0707 00 05

TR

103,8

ZZ

103,8

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

58,7

UY

47,4

ZA

62,1

ZZ

56,1

0806 10 10

EG

137,4

MA

137,7

ΜΚ

18,0

TR

109,4

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

71,6

BR

86,8

CL

79,8

CN

96,3

NZ

95,3

US

101,8

UY

50,7

ZA

86,4

ZZ

83,6

0808 20 50

AR

57,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

136,9

ZA

94,7

ZZ

93,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,9

ZZ

147,9

0809 40 05

IL

125,0

ZZ

125,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 957/2007

z 10. augusta 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, pokiaľ ide o množstvá určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 712/2007 (2) sa otvorili stále verejné súťaže pre ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva.

(2)

Vzhľadom na situáciu na trhu s kukuricou v Spoločenstve a na zistený vývoj dopytu po obilninách v rôznych regiónoch za posledné týždne sa ukazuje ako potrebné sprístupniť v niektorých členských štátoch nové množstvá obilnín v držbe na intervenciu. Je preto potrebné povoliť intervenčným agentúram v príslušných členských štátoch zvýšiť množstvá ponúkané vo verejnej súťaži, a to pre kukuricu v Maďarsku o 1 199 355 ton.

(3)

Nariadenie (ES) č. 712/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 712/2007 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 843/2007 (Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 9).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ZOZNAM VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

Členský štát

Dostupné množstvá na predaj na vnútornom trhu

(v tonách)

Intervenčná agentúra

Názov, adresa a údaje

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica

Raž

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefón: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Webová stránka: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Webová stránka: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefón: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Webová stránka: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefón: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Webová stránka: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefón: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Webová stránka: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefón: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Webová stránka: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefón: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

Webová stránka: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community AIDS (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefón: (30-210) 212 4787 & 4754

Fax: (30-210) 212 4791

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Webová stránka: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefón: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Webová stránka: www.fega.es

France

0

13 218

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

12, rue Henri Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Telefón: (33-1) 73 30 20 20

Fax: (33-1) 73 30 20 08

e-mail:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Webová stránka: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefón: (39) 0649499558

Fax: (39) 0649499761

E-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

Webová stránka: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefón: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Webová stránka: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefón: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Webová stránka: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefón: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

29 244

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefón: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Webová stránka: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefón: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Webová stránka: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefón:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Webová stránka: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefón: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Webová stránka: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefón:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Webová stránka: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefón: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

Webová stránka: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefón: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Webová stránka: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefón: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

E-mail: jvargova@apa.sk

Webová stránka: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Telefón: +358 (0)20 772 007

Fax: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

E-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

Webová stránka: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefón: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Webová stránka: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefón: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Webová stránka: www.rpa.gov.uk

Znamienko ‚—’ znamená: v tomto členskom štáte nie sú intervenčné zásoby tejto obilniny.“


11.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/8


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (ES) č. 958/2007

z 27. júla 2007

o štatistike aktív a pasív investičných fondov

(ECB/2007/8)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že na plnenie svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie má Európska centrálna banka (ECB) s pomocou národných centrálnych bánk právo zabezpečovať zber štatistických informácií v medziach referenčnej spravodajskej skupiny a v rozsahu potrebnom na realizáciu úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Z článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98 vyplýva, že investičné fondy tvoria súčasť referenčnej spravodajskej skupiny na účely plnenia požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie okrem iného v oblasti menovej a bankovej štatistiky. Článok 3 nariadenia (ES) č. 2533/98 tiež vyžaduje, aby ECB špecifikovala aktuálnu spravodajskú skupinu v rámci obmedzení referenčnej spravodajskej skupiny, a oprávňuje ju úplne alebo čiastočne oslobodiť určité triedy spravodajských jednotiek od povinnosti štatistického vykazovania.

(2)

ESCB vyžaduje veľmi kvalitné štatistické informácie o činnosti investičných fondov z dôvodu plnenia svojich úloh a monitorovania iných finančných aktivít, ako sú tie, ktoré vykonávajú peňažné finančné inštitúcie. Základným účelom týchto údajov je poskytnúť Európskej centrálnej banke (ECB) komplexný štatistický obraz o sektore investičných fondov v zúčastnených členských štátoch, ktoré sa považujú za jedno ekonomické teritórium.

(3)

S cieľom obmedziť záťaž súvisiacu s vykazovaním sú národné centrálne banky oprávnené zabezpečovať zber potrebných informácií o investičných fondoch z aktuálnej spravodajskej skupiny, pričom táto činnosť je súčasťou širšieho rámca pre štatistické vykazovanie, ktorý slúži na ďalšie štatistické účely za predpokladu, že to neohrozuje plnenie štatistických požiadaviek ECB. V záujme posilnenia transparentnosti je v týchto prípadoch vhodné informovať spravodajské jednotky, že zber údajov sa zabezpečuje na plnenie ďalších štatistických účelov.

(4)

Dostupnosť údajov o finančných transakciách uľahčuje dôkladnejšiu analýzu na účely menovej politiky a iné účely. Údaje o finančných transakciách, ako aj údaje o stavoch sa používajú tiež na zostavovanie iných štatistík, najmä finančných účtov eurozóny.

(5)

Hoci nariadenia prijaté na základe článku 34.1 štatútu nepriznávajú žiadne práva ani neukladajú žiadne povinnosti nezúčastneným členským štátom, článok 5 sa uplatňuje na všetky členské štáty bez ohľadu na to, či prijali euro. Odôvodnenie 17 nariadenia (ES) č. 2533/98 objasňuje, že článok 5 štatútu spolu s článkom 10 zmluvy (predtým článok 5) znamená povinnosť navrhnúť a implementovať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré nezúčastnené členské štáty považujú za primerané na zber štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať zúčastnenými členskými štátmi.

(6)

Napriek tomu, že toto nariadenie je primárne určené investičným fondom, komplexné informácie o majiteľoch akcií na doručiteľa vydaných investičnými fondmi nemusia byť od investičných fondov priamo dostupné, a preto je do spravodajskej skupiny potrebné zahrnúť ďalšie subjekty.

(7)

Sankčný režim ECB, ktorý je ustanovený v článku 7 nariadenia (ES) č. 2533/98, sa vzťahuje na investičné fondy.

(8)

Najneskôr do roku 2012 Rada guvernérov prehodnotí, či umožní len tým členským štátom, ktorých sektor investičných fondov predstavuje z hľadiska celkových aktív menej ako minimálny podiel na celkových aktívach spravovaných v eurozóne, využívať agregovanú metódu vykazovania, ktorá je ustanovená na základe tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

„investičným fondom (ďalej len ‚IF’)“ sa rozumie podnik kolektívneho investovania, ktorý:

a)

investuje do finančných a nefinančných aktív v zmysle prílohy II, ak je jeho cieľom investovanie peňažných prostriedkov získaných od verejnosti, a

b)

je založený podľa práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva podľa:

i)

zmluvného práva (ako spoločný fond spravovaný správcovskými spoločnosťami);

ii)

práva týkajúceho sa správy spoločného majetku [(„trust law“), ako podielový fond („unit trust“)];

iii)

obchodného práva (ako investičná spoločnosť) alebo

iv)

akéhokoľvek podobného mechanizmu.

Vymedzenie pojmu IF sa vzťahuje na:

a)

tie podniky, ktorých podielové listy alebo akcie sa na žiadosť majiteľa priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo vyplácajú z majetku týchto podnikov, a

b)

tie podniky, ktoré majú pevne stanovený počet vydaných akcií a ktorých akcionári sú povinní kúpiť alebo predať existujúce akcie, keď vstupujú do fondu alebo z neho vystupujú.

Vymedzenie pojmu IF sa nevzťahuje na:

a)

penzijné fondy v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98 a prílohy B k tomuto nariadeniu a

b)

fondy peňažného trhu v zmysle prílohy I k nariadeniu Európskej centrálnej banky (ES) č. 2423/2001 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13) (2).

Na účely vymedzenia pojmu IF pojem „verejnosť“ zahŕňa malých, profesionálnych a inštitucionálnych investorov,

„zúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý prijal euro,

„nezúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro,

„spravodajskou jednotkou“ sa rozumie spravodajský agent v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98,

„rezidentom“ sa rozumie rezident v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98. Na účely tohto nariadenia a v prípade, ak sa právny subjekt nevyznačuje žiadnym výrazným fyzickým rozmerom, miesto, kde je takýto subjekt rezidentom, sa určí pomocou ekonomického teritória, podľa ktorého práva je takýto subjekt zriadený. Ak subjekt nie je zriadený, ako kritérium sa použije právny domicil, najmä krajina, ktorej právnym poriadkom sa spravuje vznik a následná činnosť subjektu,

„peňažnou finančnou inštitúciou (ďalej len ‚PFI’)“ sa rozumie peňažný finančný ústav v zmysle časti 1 ods. 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13),

„ostatnými finančnými sprostredkovateľmi (ďalej len ‚OFI’)“ sa rozumejú ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovní a penzijných fondov v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) prílohy B k nariadeniu (ES) č. 2533/98,

„príslušnou národnou centrálnou bankou (ďalej len ‚NCB’)“ sa rozumie NCB zúčastneného členského štátu, ktorého rezidentom je príslušný IF.

Článok 2

Aktuálna spravodajská skupina

1.   Aktuálnu spravodajskú skupinu tvoria investičné fondy, ktoré sú rezidentmi na území zúčastnených členských štátov. Za vykazovanie štatistických informácií požadovaných podľa tohto nariadenia zodpovedá samotný IF alebo v prípade, ak investičné fondy nemajú právnu subjektivitu podľa vnútroštátneho práva, za vykazovanie sú zodpovedné osoby, ktoré sú ich zo zákona oprávnené zastupovať.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, aktuálna spravodajská skupina na účely zberu informácií o majiteľoch akcií na doručiteľa vydaných investičnými fondmi (časť 2 ods. 3 prílohy I) zahŕňa peňažné finančné inštitúcie a tých ostatných finančných sprostredkovateľov, ktorí nie sú investičnými fondmi. Národné centrálne banky môžu týmto subjektom udeliť výnimky za predpokladu, že zber požadovaných štatistických informácií je už zabezpečený z iných dostupných zdrojov v súlade s časťou 2 ods. 3 prílohy I. Národné centrálne banky včas kontrolujú plnenie tejto podmienky, aby v prípade potreby po dohode s ECB udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku každého roka. Na účely tohto nariadenia môžu národné centrálne banky vytvoriť a viesť zoznam vykazujúcich ostatných finančných sprostredkovateľov, ktorí nie sú investičnými fondmi, v súlade so zásadami ustanovenými v časti 2 ods. 3 prílohy I.

Článok 3

Výnimky

1.   Národné centrálne banky môžu udeliť výnimku investičným fondom, ktoré sa považujú za malé z hľadiska celkových aktív, za predpokladu, že investičné fondy, ktoré sa podieľajú na štvrťročnej agregovanej bilancii, predstavujú aspoň 95 % celkových aktív investičných fondov z pohľadu stavov v každom zúčastnenom členskom štáte. Národné centrálne banky včas kontrolujú plnenie tejto podmienky, aby v prípade potreby udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku každého kalendárneho roka. Investičné fondy, na ktoré sa takéto výnimky vzťahujú, vykazujú štvrťročne len údaje o stavoch akcií/podielových listov vydaných IF na konci štvrťroka a prípadne aj zodpovedajúce štvrťročné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie.

2.   Výnimky sa môžu udeliť investičným fondom podliehajúcim vnútroštátnym pravidlám o účtovníctve, ktoré umožňujú oceňovanie ich aktív menej často ako raz za štvrťrok. O kategóriách investičných fondov, ktorým na základe voľného uváženia národné centrálne banky udelia výnimky, rozhodne Rada guvernérov. Investičné fondy, na ktoré sa takéto výnimky vzťahujú, podliehajú požiadavkám ustanoveným v článku 6 tohto nariadenia v intervale, ktorý je v súlade s ich povinnosťami v oblasti účtovníctva s ohľadom na časový rozvrh oceňovania ich aktív.

3.   Investičné fondy sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimky a namiesto toho plniť úplné požiadavky na vykazovanie, ktoré sú uvedené v článku 6. Ak sa IF rozhodne pre takúto možnosť, musí pred každou zmenou vo využívaní týchto výnimiek získať súhlas príslušnej NCB.

Článok 4

Zoznam investičných fondov na štatistické účely

1.   Výkonná rada vytvorí a vedie zoznam investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a prípadne aj ich podfondov v zmysle článku 5 ods. 2. Zoznam môže vychádzať z existujúcich zoznamov investičných fondov, nad ktorými vykonávajú dohľad vnútroštátne orgány, ak sú takéto zoznamy dostupné, doplnených o ostatné investičné fondy v zmysle pojmu IF, ktorý je vymedzený v článku 1.

2.   Zoznam investičných fondov na štatistické účely a jeho aktualizácie sprístupnia národné centrálne banky a ECB dotknutým investičným fondom vhodným spôsobom, okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov, internetu alebo ak o to dotknuté spravodajské jednotky požiadajú, v papierovej podobe.

3.   Zoznam investičných fondov na štatistické účely má len informačnú povahu. Ak je však posledná dostupná elektronická verzia zoznamu uvedeného v odseku 2 nesprávna, ECB nesmie uložiť sankciu žiadnemu subjektu, ktorý riadne nesplnil požiadavky na vykazovanie v rozsahu, v akom sa v dobrej viere spoľahol na nesprávny zoznam.

Článok 5

Vykazovanie podľa jednotlivých fondov

1.   Aktuálna spravodajská skupina vykazuje údaje o svojich aktívach a pasívach podľa jednotlivých fondov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak IF rozdelí svoje aktíva do rôznych podfondov tak, že akcie/podielové listy, ktoré sa vzťahujú na každý podfond, sú nezávisle kryté rôznymi aktívami, každý podfond sa považuje za samostatný IF.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu investičné fondy s predchádzajúcim súhlasom a v súlade s pokynmi príslušnej NCB vykazovať svoje aktíva a pasíva ako skupina za predpokladu, že výsledky takéhoto vykazovania sú podobné výsledkom vykazovania podľa jednotlivých fondov.

Článok 6

Štvrťročné a mesačné požiadavky na štatistické vykazovanie

1.   V súlade s prílohou I aktuálna spravodajská skupina poskytuje:

a)

štvrťročne údaje o stavoch aktív a pasív investičných fondov na konci štvrťroka a prípadne aj štvrťročné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie a

b)

mesačne údaje o stavoch akcií/podielových listov vydaných IF na konci mesiaca a prípadne aj zodpovedajúce mesačné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie.

2.   Aktuálna spravodajská skupina s predchádzajúcim súhlasom a v súlade s pokynmi príslušnej NCB vykazuje štatistické informácie na základe jednej z dvoch metód vykazovania, ktoré sú uvedené v prílohe I, a to v súlade s pojmami, ktoré sú vymedzené v prílohe II.

3.   Národné centrálne banky môžu rozhodnúť, že zber údajov uvedených v odseku 1 písm. a) sa nebude zabezpečovať štvrťročne, ale mesačne.

Článok 7

Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie

1.   Na účely agregovanej informácie, ktorá sa vykazuje podľa kombinovanej alebo agregovanej metódy uvedenej v prílohe I, aktuálna spravodajská skupina vykazuje úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie v súlade s pokynmi príslušnej NCB.

2.   Podľa kombinovanej metódy uvedenej v prílohe I národné centrálne banky môžu buď odvodzovať približné hodnoty transakcií s cennými papiermi z informácií o jednotlivých cenných papieroch (s-b-s), alebo priamo zabezpečovať zber transakcií na s-b-s základe.

3.   Podrobnejšie požiadavky a usmernenia, ktoré sa týkajú zostavovania úprav vyplývajúcich z precenenia alebo transakcií, sú ustanovené v prílohe III.

Článok 8

Účtovné predpisy

1.   Účtovné predpisy, ktoré sú na účely vykazovania podľa tohto nariadenia povinné dodržiavať investičné fondy, sú predpisy ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve, ktorými sa transponuje smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (3), alebo ak tieto predpisy nemožno uplatniť, predpisy ustanovené v akejkoľvek inej vnútroštátnej alebo medzinárodnej norme, ktorá sa vzťahuje na investičné fondy.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté účtovné postupy a mechanizmy vzájomného započítania („netting“) platné v členských štátoch, všetky finančné aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení.

Článok 9

Včasnosť

1.   Národné centrálne banky rozhodujú o tom, kedy potrebujú mať k dispozícii údaje od spravodajských jednotiek podľa článku 6, aby splnili termíny stanovené v odseku 2.

2.   Národné centrálne banky zasielajú ECB:

a)

agregované štvrťročné údaje a úpravy vyplývajúce z precenenia, vychádzajúce zo štvrťročných údajov, ktorých zber zabezpečili investičné fondy, do konca pracovného času 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa tieto údaje týkajú, a

b)

agregované mesačné údaje a úpravy vyplývajúce z precenenia, vychádzajúce z mesačných údajov o akciách/podielových listoch vydaných IF, ktorých zber zabezpečili investičné fondy, alebo ktoré vychádzajú zo skutočných údajov podľa článku 6 ods. 3 do konca pracovného času 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení mesiaca, ktorého sa tieto údaje týkajú.

Článok 10

Minimálne normy a vnútroštátny režim vykazovania

1.   Požadované štatistické informácie vykazuje IF príslušnej NCB v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať v súlade s národnou charakteristikou. Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento režim vykazovania poskytoval štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

Článok 11

Zlúčenie, rozdelenie a reorganizácia

V prípade zlúčenia, rozdelenia alebo reorganizácie, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie štatistických povinností, zainteresovaná spravodajská jednotka informuje príslušnú NCB, len čo sa úmysel realizovať takúto operáciu stane verejne známy a s dostatočným časovým predstihom predtým, ako sa takáto operácia stane účinná, o postupoch, ktoré sa plánujú použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení.

Článok 12

Overovanie a povinný zber

Národné centrálne banky uplatňujú svoje práva overovať alebo povinne zabezpečiť zber informácií, ktoré spravodajské jednotky poskytujú podľa tohto nariadenia, bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB uplatniť tieto práva samostatne. Tieto práva uplatňujú národné centrálne banky najmä vtedy, ak inštitúcia patriaca do aktuálnej spravodajskej skupiny nespĺňa minimálne normy pre prenos, presnosť, pojmový súlad a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

Článok 13

Začiatok vykazovania

Prvýkrát sa vykazujú mesačné a štvrťročné údaje za december 2008.

Článok 14

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. júla 2007

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.


PRÍLOHA

POŽIADAVKY NA ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE

ČASŤ 1

Metóda vykazovania

1.

ECB musí pravidelne zostavovať agregované aktíva a pasíva investičných fondov zo všetkých zúčastnených členských štátov, ktoré sa považujú za jedno ekonomické teritórium z pohľadu stavov a transakcií.

2.

Aktuálna spravodajská skupina musí zostavovať štatistické informácie v súlade s jednou z týchto dvoch metód vykazovania.

a)

Kombinovaná metóda: spočíva v poskytovaní:

štvrťročne: i) informácií podľa jednotlivých cenných papieroch (s-b-s) v prípade cenných papierov s verejnými identifikačnými kódmi investičných fondov; ii) agregovaných informácií členených podľa kategórií nástroj/splatnosť, mien a protistrán v prípade iných aktív a pasív, ako sú cenné papiere, a v prípade cenných papierov bez verejných identifikačných kódov a iii) buď s-b-s, alebo agregovaných informácií o majiteľoch akcií/podielových listov vydaných IF, ako je podrobnejšie uvedené v časti 2 tejto prílohy. Príslušná NCB môže od spravodajských jednotiek požadovať, aby vykazovali s-b-s informácie v prípade cenných papierov bez verejných identifikačných kódov alebo informácie podľa jednotlivých položiek v prípade iných aktív a pasív, ako sú cenné papiere, a

mesačne: s-b-s informácie, v ktorých sú samostatne uvedené všetky akcie/podielové listy vydané investičnými fondmi.

Ako je uvedené v tabuľke 2, príslušná NCB môže rozhodnúť, že okrem údajov týkajúcich sa polí, ktoré sa majú vykazovať v súvislosti s vykazovaním s-b-s s cieľom odvodiť agregovanú informáciu o cenných papieroch, sa má zabezpečiť zber aj tých údajov, ktoré sa týkajú transakcií na s-b-s základe.

Agregované údaje sa musia poskytovať z pohľadu stavov a v súlade s príslušnými pokynmi NCB, a to buď z pohľadu: i) precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov, alebo ii) transakcií.

S výhradou získania predchádzajúceho súhlasu príslušnej NCB si spravodajské jednotky, ktoré poskytujú požadované štvrťročné údaje na s-b-s základe, môžu vybrať, či budú požadované mesačné údaje vykazovať na agregovanom základe namiesto poskytovania s-b-s informácií.

b)

Agregovaná metóda: spočíva v poskytovaní:

štvrťročne: úplných agregovaných informácií, členených podľa kategórií nástroj/splatnosť, mien a protistrán, ktoré sa týkajú aktív a pasív investičných fondov, a

mesačne: agregovaných informácií, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov vydaných investičnými fondmi.

Štvrťročné a mesačné informácie sa musia vykazovať z pohľadu stavov a v súlade s príslušnými pokynmi NCB, a to buď z pohľadu: i) precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov, alebo ii) transakcií.

3.

Informácia, ktorá sa má poskytovať NCB na s-b-s základe podľa kombinovanej metódy, je uvedená v tabuľke 2. Požiadavky na agregované štvrťročné vykazovanie z pohľadu stavov sú uvedené v tabuľke 1 a tie, ktoré sa týkajú precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo transakcií, sú uvedené v tabuľke 3. Požiadavky na agregované mesačné vykazovanie z pohľadu stavov a precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo transakcií sú uvedené v tabuľke 4.

ČASŤ 2

Rezidentská príslušnosť a ekonomický sektor majiteľov akcií/podielových listov IF

1.

Spravodajské jednotky štvrťročne vykazujú údaje o rezidentskej príslušnosti majiteľov akcií/podielových listov IF vydaných investičnými fondmi zúčastnených členských štátov v súlade s členením na tuzemsko/ostatné zúčastnené členské štáty/zvyšok sveta. Protistrany s rezidentskou príslušnosťou v tuzemsku a v ostatných zúčastnených členských štátoch sú podrobnejšie členené podľa sektora.

2.

Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na meno, údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov týchto vydaných akcií/podielových listov vykazujú emitujúce investičné fondy alebo osoby, ktoré sú ich zo zákona oprávnené zastupovať. Ak emitujúci IF nie je schopný priamo identifikovať rezidentskú príslušnosť a sektor majiteľa, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií.

3.

Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na doručiteľa, spravodajské jednotky vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov IF v súlade s metódou, o ktorej rozhodla príslušná NCB. Táto požiadavka sa obmedzuje na jednu z týchto možností alebo ich kombináciu, ktorú je potrebné vybrať so zreteľom na organizáciu príslušných trhov a vnútroštátnu právnu úpravu v príslušnom členskom štáte. Túto požiadavku bude NCB pravidelne monitorovať.

a)

Emitujúce investičné fondy

Emitujúce investičné fondy alebo osoby, ktoré sú ich zo zákona oprávnené zastupovať, alebo subjekty uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov týchto vydaných akcií/podielových listov. Takáto informácia môže pochádzať od obchodníka, ktorý distribuuje akcie/podielové listy, alebo od akéhokoľvek iného subjektu podieľajúceho sa na emisii, spätnom odkúpení alebo prevode akcií/podielových listov.

b)

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako uschovávatelia akcií/podielových listov IF:

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako uschovávatelia akcií/podielových listov IF vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov/podielových listov vydaných rezidentskými investičnými fondmi a uschovávaných v mene majiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý koná tiež ako uschovávateľ. Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) uschovávateľ rozlišuje medzi akciami/podielovými listami IF, ktoré má v úschove v mene majiteľov, a medzi akciami/podielovými listami, ktoré má v úschove v mene iných uschovávateľov; a ii) väčšina akcií alebo podielových listov IF je v úschove tuzemských rezidentských inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako finanční sprostredkovatelia (peňažné finančné inštitúcie alebo ostatní finanční sprostredkovatelia).

c)

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského IF:

Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského IF, vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov vydaných rezidentskými investičnými fondmi, s ktorými obchodujú v mene majiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý sa tiež podieľa na transakcii. Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) spravodajské pokrytie je komplexné, t. j. podstatným spôsobom zahŕňa všetky transakcie uskutočňované spravodajskými jednotkami; ii) sa poskytujú presné údaje o nákupoch a predajoch s nerezidentmi zúčastnených členských štátov; iii) sú minimálne rozdiely medzi emisnou hodnotou rovnakých akcií/podielových listov a ich hodnotou pri spätnom odkúpení, s vylúčením poplatkov, a iv) je množstvo akcií/podielových listov, ktorých majiteľmi sú nerezidenti zúčastnených členských štátov a ktoré sú vydané rezidentskými investičnými fondmi, nízke.

d)

Ak sa možnosti a) až c) neuplatnia, spravodajské jednotky vrátane peňažných finančných inštitúcií a ostatných finančných sprostredkovateľov, ktorí nie sú investičnými fondmi, vykazujú príslušné údaje na základe dostupných informácií.

4.

Ak sa akcie/podielové listy na meno alebo akcie/podielové listy na doručiteľa vydávajú prvýkrát alebo ak si vývoj na trhu vyžaduje zmenu danej možnosti alebo kombinácie možností, národné centrálne banky môžu udeliť výnimku na jeden rok v súvislosti s požiadavkami, ktoré sú ustanovené v odsekoch 2 a 3.

ČASŤ 3

Vykazovacie tabuľky

Tabul'ka 1

Stavy

Údaje požadované so štvrt'ročnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko (spolu)

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty (spolu)

C.

Zvyšok sveta (spolu)

D.

Nečlenené

 

PFI

NpFI – spolu

 

PFI

NpFI – spolu

 

z toho nezúčastnené členské štáty

z toho USA

z toho Japonsko

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostia m (S. 14 + S. 15)

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostia m (S. 14 + S. 15)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Poskytnuté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Cenné papiere iné ako akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

v cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

v menách spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho akcie/podielové listy IF a FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nefinančné aktíva (vrátane fizných aktív)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Prijaté úvery a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Akcie/podielové listy IF (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a agregovanej metódy, vykazujú všetky polia vrátane čiernych a sivých.

Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a kombinovanej metódy, vykazujú: i) čierne polia; ii) informácie požadované v tabul'ke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe, a iii) sivé polia pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe.


Tabuľka 2

Požadované informácie podľa jednotlivých cenných papierov

Ak sa používa kombinovaná metóda, údaje v kolónkach v nižšie uvedenej tabuľke sa musia vykázať za každý cenný papier, ktorý je klasifikovaný v rámci kategórií cenných papierov ako „cenné papiere iné ako akcie“, „akcie a iné majetkové účasti“ a „akcie/podielové listy vydané investičným fondom“ podľa týchto pravidiel.

a)

Údaje v kolónke 1 sa musia vykázať.

b)

V prípade, že príslušná NCB nezabezpečuje zber s-b-s informácií o transakciách priamo, musia sa vykázať údaje v dvoch z troch kolónok 2, 3 a 4 (t. j. kolónky 2 a 3, kolónky 2 a 4 alebo kolónky 3 a 4).

c)

V prípade, že príslušná NCB zabezpečuje zber s-b-s informácií o transakciách priamo, musia sa vykázať tiež údaje v týchto kolónkach:

i)

kolónka 5 alebo kolónky 6 a 7 a

ii)

kolónka 4 alebo kolónky 2 a 3.

d)

Príslušná NCB môže od spravodajských jednotiek tiež požadovať, aby vykazovali údaje v kolónke 8.

e)

Vo vyššie uvedených prípadoch v písmene b) a písmene c) bode ii) sa môže príslušná NCB rozhodnúť, že bude zabezpečovať len zber údajov v kolónke 2. V takom prípade musí NCB aspoň raz za rok overiť, že kvalita agregovaných údajov, ktoré sa vykazujú zo strany NCB, vrátane intervalov vykazovania a rozsahu revízií, nie je dotknutá, a informovať o tom ECB.


Kolónka

Názov

1

Identifikačný kód cenného papiera

2

Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota

3

Cena

4

Celková hodnota

5

Transakcie

6

Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)

7

Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)

8

Zaznamenanie meny cenného papiera


Tabul'ka 3

Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie

Údaje požadované so štvrt'ročnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko (spolu)

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty (spolu)

C.

Zvyšok sveta (spolu)

D.

Nečlenené

 

PFI

NpFI – spolu

 

PFI

NpFI – spolu

 

z toho nezúčastnené členské štáty

z toho USA

z toho Japonsko

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostia m (S. 14 + S. 15)

Spolu

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostia m (S. 14 + S. 15)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Poskytnuté vklady a úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Cenné papiere iné ako akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

v cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

v menách spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

od 1 roka do 2 rokov

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

nad 2 roky

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

3.

Akcie a iné majetkové účasti

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

z toho kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

z toho akcie/podielové listy IF a FPT

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

4.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

5.

Nefinančné aktíva (vrátane fizných aktív)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

6.

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Prijaté úvery a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Akcie / podielové listy IF (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

9.

Finančné deriváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM (3)

10.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a agregovanej metódy, vykazujú všetky kolónky označené slovom MINIMUM. Národné centrálne banky môžu rozširit'tieto požiadavky na čierne a sivé kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM.

Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a kombinovanej metódy, vykazujú: i) čierne kolónky označené slovom MINIMUM; ii) sivé kolónky označené slovom MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s- základe; iii) v prípade, že príslušná NCB zbiera s-b-s informácie o transakciách priamo, informácie požadované v tabul'ke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe.

Národné centrálne banky môžu rozšírit' tieto požiadavky na: i) čierne kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM, a ii) sivé kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe.


Tabul'ka 4

Stavy; Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie

Údaje požadované s mesačnou periodicitou

 

A.

Tuzemsko (spolu)

B.

Ostatné zúčastnené členské štáty (spolu)

C.

Zvyšok sveta (spolu)

D.

Nečlenené

 

PFI

NpFI – spolu

 

PFI

NpFI – spolu

Spolu

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

 

Verejná správa

Ostatní rezidenti

Spolu

Ostatní finanční sprostedkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S. 14 + S. 15)

Spolu

Ostatní finanční sprostedkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)

Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)

Nefinančné korporácie (S. 11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S. 14 + S. 15)

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

akcie/podielové listy IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo identifikovat' rezidentskú príslušnost' a sektor majitel'a, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií. V prípade akcií na doručitel'a sa informácie môžu zbierat' od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovatel'ov okrem investičných fondov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 a časti 2 ods. 3 prílohy I k tomuto nariadeniu).

(2)  Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo identifikovat' rezidentskú príslušnost' a sektor majitel'a, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií. V prípade akcií na doručitel'a sa informácie môžu zbierat' od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovatel'ov okrem investičných fondov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 a časti 2 ods. 3 prílohy I k tomuto nariadeniu).

(3)  Národné centrálne banky môžu oslobodit' investičné fondy od povinnosti vykazovat' túto položku, ak štvrt'ročné stavy uvedené v tabul'ke 1 predstavujú menej než 5 % akcií/podielových listov vydaných IF.


PRÍLOHA II

VYMEDZENIE POJMOV

Časť 1

Vymedzenie pojmov kategórií nástrojov

Táto tabuľka poskytuje podrobný štandardný opis kategórií nástrojov, ktoré národné centrálne banky v súlade s týmto nariadením transponujú do príslušných kategórií platných na vnútroštátnej úrovni (1). Vymedzenia pojmov odkazujú na Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA 95).

TABUĽKA A

Vymedzenie pojmov kategórií nástrojov aktív a pasív IF

KATEGÓRIE AKTÍV

Kategória

Opis hlavných znakov

1.

Poskytnuté vklady a úvery

Na účely systému vykazovania ich tvoria finančné prostriedky, ktoré investičné fondy požičali vypožičiavateľom a ktoré nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom (aj keď sa stal obchodovateľným). Zahŕňajú aktíva vo forme vkladov:

vklady uložené v peňažných finančných inštitúciách:

a)

prevoditeľné vklady: vklady (v národnej alebo cudzej mene), ktoré sa dajú okamžite vybrať v hotovosti alebo ktoré možno previesť šekom, prevodným príkazom, pripísaním na ťarchu účtu alebo podobným spôsobom, bez akéhokoľvek významného obmedzenia alebo sankcie (ESA 95, odseky 5.42 až 5.44);

b)

ostatné vklady: všetky peňažné prostriedky vo forme iných ako prevoditeľných vkladov. Ostatné vklady sa nemôžu použiť na realizáciu platieb v ktoromkoľvek čase a nie sú prevoditeľné na menu ani na prevoditeľné vklady bez významnejšieho obmedzenia alebo sankcie. Táto podskupina zahŕňa tiež termínované vklady a úspory (ESA 95, odseky 5.45 až 5.49),

držba neprevoditeľných cenných papierov

Držba iných cenných papierov, ako sú akcie a iné majetkové účasti, ktoré nie sú obchodovateľné a nemožno ich obchodovať na sekundárnych trhoch (pozri aj „obchodované úvery“),

obchodované úvery

Úvery, ktoré sa de facto stali obchodovateľnými, sa majú klasifikovať do položky aktív „poskytnuté vklady a úvery“ za predpokladu, že naďalej zostávajú doložené jediným dokumentom a spravidla sa obchodujú len príležitostne,

pohľadávky v rámci reverzných repo obchodov

Protipoložka k hotovosti vyplatenej výmenou za cenné papiere nakúpené investičnými fondmi za danú cenu na základe pevného záväzku spätne predať tie isté (alebo podobné) cenné papiere za fixnú cenu k určenému budúcemu dátumu (pozri kategóriu 7).

Táto položka zahŕňa tiež držbu bankoviek a mincí znejúcich na euro a iné meny v obehu, ktoré sa bežne používajú na realizáciu platieb.

2.

Cenné papiere iné ako akcie

Držba iných cenných papierov, ako sú akcie alebo iné majetkové účasti, ktoré sú obchodovateľné a zvyčajne sa obchodujú na sekundárnych trhoch alebo ktorými možno vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré neposkytujú majiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k emitujúcej inštitúcii.

Táto položka zahŕňa:

držbu cenných papierov (doložených alebo nedoložených dokumentmi), ktoré poskytujú majiteľovi bezpodmienečné právo na fixný alebo zmluvne určený príjem vo forme kupónových platieb a/alebo vo forme stanovenej fixnej sumy k určenému dátumu (alebo dátumom), alebo počínajúc dátumom určeným v čase emisie,

obchodovateľné úvery, ktoré boli reštrukturalizované do veľkého počtu identických dokumentov a ktoré možno obchodovať na sekundárnych trhoch (pozri tiež „obchodované úvery“ v kategórii 1),

podriadené dlhy v podobe dlhových cenných papierov,

s cieľom zachovať konzistenciu, pokiaľ ide o zaobchádzanie s operáciami typu repo obchodov, cenné papiere požičané v rámci operácií požičiavania cenných papierov ostávajú v bilancii pôvodného vlastníka (a nemajú sa prevádzať do bilancie dočasného nadobúdateľa), ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu, a nielen jednoduchá možnosť ju vykonať (pozri tiež kategóriu 7).

Členenie podľa splatnosti sa vyžaduje v prípade držby cenných papierov iných ako akcie. To znamená splatnosť pri emisii (pôvodná splatnosť), čím sa rozumie pevne stanovená doba životnosti finančného nástroja, pred uplynutím ktorej nemôže byť spätne odkúpený/vyplatený.

3.

Akcie a iné majetkové účasti

Držba cenných papierov, ktoré predstavujú vlastnícke práva v korporáciách alebo kvázikorporáciách. Tieto cenné papiere vo všeobecnosti oprávňujú majiteľov akcií na zisky korporácií alebo kvázikorporácií a na podiel na ich vlastných fondoch v prípade likvidácie. Túto kategóriu tvoria štyri podkategórie:

akcie/podielové listy IF a FPT,

kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT,

nekótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT; akcie, ktoré nie sú kótované (ESA 95, odseky 5.90 až 5.93),

iné majetkové účasti: všetky formy majetkovej účasti, iné ako tie, ktoré sú klasifikované vo vyššie uvedených podkategóriách (ESA 95, odseky 5.94 a 5.95).

3a.

Akcie a iné majetkové účasti, z toho kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT

Akcie s cenou kótovanou na uznávanej burze cenných papierov alebo inej forme sekundárneho trhu (ESA 95, odseky 5.90 až 5.93).

3b.

Akcie a iné majetkové účasti, z toho akcie/podielové listy IF a FPT

Táto položka aktív zahŕňa držbu akcií/podielových listov vydaných investičnými fondmi alebo fondmi peňažného trhu, ktoré sú zahrnuté v zozname investičných fondov a fondov peňažného trhu na štatistické účely.

Fondy peňažného trhu sú podniky kolektívneho investovania, ktorých akcie/podielové listy sú náhradami blízkymi vkladom a ktoré investujú predovšetkým do nástrojov peňažného trhu a/alebo akcií/podielových listov FPT, iných prevoditeľných dlhových nástrojov so zostatkovou splatnosťou do jedného roka vrátane a/alebo do bankových vkladov a/alebo ktoré dosahujú výnosnosť, ktorá sa blíži k úrokovým sadzbám nástrojov peňažného trhu. Pojem fondy peňažného trhu je vymedzený v nariadení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov.

Pojem investičných fondov je vymedzený v článku 1 tohto nariadenia.

4.

Finančné deriváty

V súlade s platnými medzinárodnými štatistickými normami by nástroje finančných derivátov, ktoré majú trhovú hodnotu, mali byť v zásade zaznamenané v bilancii. Deriváty majú trhovú hodnotu, keď sa s nimi obchoduje na organizovaných trhoch, napr. burzách, alebo za okolností, keď môžu pravidelne vyrovnávať pozíciu na mimoburzových (OTC) trhoch.

V rámci tejto položky by sa mali vykazovať tieto finančné deriváty:

opcie, buď obchodovateľné na organizovaných trhoch, alebo na mimoburzových trhoch,

opčné listy,

futures, ale len ak majú trhovú hodnotu, pretože sú obchodovateľné alebo sa nimi môže vyrovnávať pozícia, a

swapy, ale len ak majú trhovú hodnotu, pretože sú obchodovateľné alebo sa nimi môže vyrovnávať pozícia.

Finančné deriváty, ktoré sa zaznamenávajú v bilancii, by sa mali vykazovať v trhovej hodnote, ktorou je bežná trhová cena alebo podobný ekvivalent (objektívna hodnota).

Deriváty by sa mali zaznamenávať v bilancii v hrubom vyjadrení. Jednotlivé derivátové zmluvy s kladnou trhovou hodnotou v hrubom vyjadrení by sa v bilancii mali zaznamenávať na strane aktív a derivátové zmluvy so zápornou trhovou hodnotou v hrubom vyjadrení na strane pasív. Celkové budúce záväzky vyplývajúce z derivátových zmlúv by sa nemali uvádzať ako bilančné položky. Finančné deriváty sa môžu zaznamenať aj v čistom vyjadrení podľa rozličných metód oceňovania. V prípade, že sú k dispozícii len čisté pozície alebo sa pozície zaznamenávajú v inej ako trhovej hodnote, mali by sa namiesto toho vykazovať tieto pozície.

5.

Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)

Túto položku tvoria:

investície do hmotných fixných aktív (napr. obydlia iné ako budovy a stavby a nerezidenčné budovy) a cennosti (napr. vzácne kovy) a

hmotné alebo nehmotné nefinančné aktíva, ktoré sú určené na opakované použitie investičnými fondmi počas obdobia dlhšieho ako jeden rok. Patria sem pozemky a budovy používané investičnými fondmi, ako aj zariadenia, softvér a ďalšia infraštruktúra.

6.

Ostatné aktíva

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane aktív a je vymedzená ako „aktíva inde nezahrnuté“. Národné centrálne banky môžu v rámci tejto položky tiež požadovať tieto samostatné členenia:

prijaté naakumulované úroky z vkladov a úverov,

naakumulované úroky z cenných papierov iných ako akcie,

časovo rozlíšené nájomné na budovy,

pohľadávky, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou IF.


KATEGÓRIE PASÍV

Kategória

Opis hlavných znakov

7.

Prijaté úvery a vklady

Sumy, ktoré investičné fondy dlhujú veriteľom, iné ako sumy vyplývajúce z emisie obchodovateľných cenných papierov. Túto položku tvoria:

úvery: úvery poskytnuté vykazujúcim investičným fondom, ktoré sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom (dokonca aj vtedy, ak by sa stal obchodovateľným),

repo obchody: protipoložka k hotovosti prijatej výmenou za cenné papiere/zlato predané investičnými fondmi za danú cenu na základe pevného záväzku spätne odkúpiť tie isté (alebo podobné) cenné papiere/zlato za fixnú cenu k určenému budúcemu dátumu. Sumy prijaté investičnými fondmi výmenou za cenné papiere/zlato prevedené v prospech tretej strany („dočasný nadobúdateľ“) sa majú klasifikovať v rámci „repo obchodov“, ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu, a nielen možnosť ju vykonať. To znamená, že investičné fondy si počas operácie zachovávajú efektívne (ekonomické) vlastníctvo podkladových cenných papierov/zlata. Prevod právneho vlastníctva nie je v tomto ohľade relevantnou črtou na určenie, ako zaobchádzať s operáciami typu repo obchodov. Ak dočasný nadobúdateľ predá cenné papiere/zlato prijaté na základe repo obchodu, tento predaj sa musí zaznamenať ako priama transakcia s cennými papiermi/zlatom a musí sa zaznamenať v bilancii dočasného nadobúdateľa ako negatívna pozícia v portfóliu cenných papierov/zlata.

Všetky nasledujúce tri varianty operácií typu repo obchodov sú tak štruktúrované, že spĺňajú podmienky potrebné na to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s kolateralizovanými úvermi. Sumy prijaté investičnými fondmi (výmenou za cenné papiere/zlato dočasne prevedené na tretiu stranu) sa preto klasifikujú do kategórie „repo obchodov“:

sumy prijaté výmenou za cenné papiere/zlato dočasne prevedené v prospech tretej strany vo forme repo obchodov,

sumy prijaté výmenou za cenné papiere/zlato dočasne prevedené v prospech tretej strany vo forme požičania dlhopisov (proti hotovostnému kolaterálu),

sumy prijaté výmenou za cenné papiere/zlato dočasne prevedené v prospech tretej strany vo forme dohody o predaji/spätnom odkúpení.

8.

Akcie/podielové listy IF

Akcie alebo podielové listy vydané investičnými fondmi, ktoré sú zahrnuté v zozname investičných fondov na štatistické účely, vrátane tých akcií alebo podielových listov, ktoré majú formu majetkovej účasti. Táto položka predstavuje celkové záväzky voči akcionárom/podielnikom IF. Patria sem aj finančné prostriedky vzniknuté z nerozdeleného zisku alebo finančné prostriedky, ktoré vykazujúce investičné fondy použijú na vytvorenie rezerv na očakávané možné platby a záväzky v budúcnosti.

Na účely tohto nariadenia:

„akciami/podielovými listami IF na meno“ sa rozumejú akcie/podielové listy IF, ktoré sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vedú v evidencii s cieľom identifikácie majiteľov jeho akcií/podielových listov vrátane informácií o rezidentskej príslušnosti a sektore majiteľa,

„akciami/podielovými listami IF na doručiteľa“ sa rozumejú akcie/podielové listy IF, ktoré sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nevedú v evidencii s cieľom identifikácie majiteľov jeho akcií/podielových listov alebo ktoré sa nevedú v evidencii obsahujúcej informácie o rezidentskej príslušnosti a sektore majiteľa.

9.

Finančné deriváty

Pozri kategóriu 4.

10.

Ostatné pasíva

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane pasív a je vymedzená ako „pasíva inde nezahrnuté“.

Národné centrálne banky môžu v rámci tejto položky tiež požadovať tieto samostatné členenia:

vydané dlhové cenné papiere

Cenné papiere iné ako majetkové účasti vydané investičnými fondmi, ktoré sú zvyčajne nástrojmi obchodovateľnými a obchodovanými na sekundárnych trhoch alebo ktoré môžu vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré majiteľovi neposkytujú žiadne vlastnícke práva voči emitujúcej inštitúcii,

splatné naakumulované úroky z vkladov a úverov,

splatné sumy, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou IF (sumy dlhované dodávateľom, dane, mzdy, odvody sociálneho zabezpečenia atď.),

rezervy, ktoré predstavujú záväzky voči tretím stranám (dôchodky, dividendy atď.),

čisté pozície vzniknuté z požičiavania cenných papierov bez hotovostného kolaterálu,

čisté sumy, ktoré sú splatné v súvislosti s budúcim zúčtovaním transakcií s cennými papiermi.

Časť 2

Vymedzenie pojmov atribútov podľa jednotlivých cenných papierov

TABUĽKA B

Vymedzenie pojmov atribútov podľa jednotlivých cenných papierov

Kolónka

Opis

Identifikačný kód cenného papiera

Kód, ktorý jednoznačne identifikuje cenný papier. Podľa pokynov NCB to môže byť ISIN kód alebo iný identifikačný kód cenného papiera.

Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota

Počet jednotiek cenného papiera alebo agregovaná nominálna hodnota v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v jednotkách.

Cena

Cena za jednotku cenného papiera alebo percentuálny podiel agregovanej nominálnej hodnoty v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v jednotkách. Cena je zvyčajne trhovou cenou alebo cenou, ktorá sa blíži k trhovej cene. Národné centrálne banky môžu v tejto pozícii požadovať tiež naakumulovaný úrok.

Celková hodnota

Celková hodnota cenného papiera. V prípade cenných papierov, ktoré sa obchodujú v jednotkách, sa táto hodnota rovná počtu cenných papierov vynásobenému cenou za jednotku. V prípade, že sa cenné papiere obchodujú skôr v množstvách než v jednotkách, táto hodnota sa rovná agregovanej nominálnej hodnote vynásobenej cenou vyjadrenou ako percentuálny podiel.

Celková hodnota sa v zásade rovná trhovej cene alebo cene, ktorá sa blíži k trhovej cene. Národné centrálne banky môžu v tejto pozícii požadovať tiež naakumulovaný úrok.

Transakcie

Suma nákupov po odpočítaní predajov (cenné papiere na strane aktív) alebo emisií po odpočítaní spätného odkúpenia/vyplatenia (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie.

Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)

Suma nákupov (cenné papiere na strane aktív) alebo emisií (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie.

Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)

Suma predajov (cenné papiere na strane aktív) alebo spätného odkúpenia/vyplatenia (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie.

Zaznamenanie meny cenného papiera

ISO kód alebo ekvivalent meny použitej na vyjadrenie ceny a/alebo zostatkovej hodnoty cenného papiera.

Časť 3

Vymedzenie pojmov sektorov

Sektorová klasifikácia je upravená normou ESA 95. Protistrany, ktoré sa nachádzajú na území zúčastnených členských štátov, sa rozlišujú podľa svojho sektora v súlade so zoznamom investičných fondov a peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely a podľa usmernení pre štatistickú klasifikáciu protistrán, ktoré sú ustanovené v Príručke ECB pre sektor peňažných finančných inštitúcií a štatistiky trhov (Usmernenie pre štatistickú klasifikáciu klientov) [„ECB’s Monetary financial institutions and markets statistics sector manual (Guidance for the statistical classification of customers)“].

TABUĽKA C

Vymedzenie pojmov sektorov

Sektor

Vymedzenie pojmu

1.

Peňažné finančné inštitúcie

Rezidentské národné centrálne banky, rezidentské úverové inštitúcie, ako sú vymedzené v práve Spoločenstva, a ostatné rezidentské finančné inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je prijímať vklady a/alebo náhrady blízke vkladom od iných subjektov, ako sú peňažné finančné inštitúcie, a na vlastný účet (prinajmenšom z ekonomického hľadiska) poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov [nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13)].

2.

Verejná správa

Rezidentské jednotky, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do výroby netrhového tovaru a poskytovania netrhových služieb určených na individuálnu a kolektívnu spotrebu a/alebo prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva (ESA 95, odseky 2.68 až 2.70).

3.

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie

Finančné korporácie a kvázikorporácie (s výnimkou poisťovní a penzijných fondov), ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania tým, že preberajú záväzky v inej forme, ako je obeživo, vklady a/alebo náhrady blízke vkladom alebo poistné technické rezervy od iných inštitucionálnych jednotiek, ako sú peňažné finančné inštitúcie (ESA 95, odseky 2.53 až 2.56). Sem sa zahŕňajú aj finančné pomocné inštitúcie, ktoré tvoria všetky finančné korporácie a kvázikorporácie, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do pomocných finančných činností (ESA 95, odseky 2.57 až 2.59). Patria sem aj investičné fondy, tak ako sú vymedzené v tomto nariadení.

4.

Poisťovne a penzijné fondy

Finančné korporácie a kvázikorporácie, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania v dôsledku zdieľania rizík (ESA 95, odseky 2.60 až 2.67).

5.

Nefinančné korporácie

Korporácie a kvázikorporácie, ktoré nie sú zapojené do finančného sprostredkovania, ale z rozhodujúcej časti do výroby trhového tovaru a poskytovania nefinančných služieb (ESA 95, odseky 2.21 až 2.31).

6.

Domácnosti a neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam

Jednotlivci alebo skupiny ako spotrebitelia a výrobcovia tovaru a poskytovatelia nefinančných služieb výhradne na vlastnú konečnú spotrebu a ako výrobcovia tovaru na trh a poskytovatelia nefinančných a finančných služieb za predpokladu, že ich činnosti nie sú činnosťami kvázikorporácií. Patria sem aj neziskové inštitúcie poskytujúce služby domácnostiam, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do výroby netrhového tovaru a poskytovania netrhových služieb určených pre určité skupiny domácností (ESA 95, odseky 2.75 až 2.88).


(1)  To znamená, že tieto tabuľky nepredstavujú zoznamy jednotlivých finančných nástrojov.


PRÍLOHA III

ÚPRAVY VYPLÝVAJÚCE Z PRECENENIA ALEBO TRANSAKCIE

1.

Aktuálna spravodajská skupina musí vykazovať úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie, tak ako je ustanovené v článku 7 tohto nariadenia. V prípade, že aktuálna spravodajská skupina vykazuje úpravy vyplývajúce z precenenia, tieto budú zahŕňať buď precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov, alebo len v dôsledku zmien cien v referenčnom období, a to s predchádzajúcim súhlasom príslušnej NCB. V prípade, že úpravy vyplývajúce z precenenia zahŕňajú len precenenia v dôsledku zmien cien, príslušná NCB zabezpečí zber potrebných údajov, ktoré by mohli zahŕňať aspoň členenie podľa meny na britskú libru, americký dolár, japonský jen a švajčiarsky frank, aby bolo možné odvodiť precenenia v dôsledku zmien výmenných kurzov.

2.

„Finančnými transakciami“ sa rozumejú tie transakcie, ktoré vyplývajú zo vzniku, zániku alebo zmeny vlastníctva finančných aktív alebo pasív. Tieto transakcie sa merajú z pohľadu rozdielu medzi pozíciami v stavoch k dátumu na konci obdobia, ku ktorému sa výkazy zostavujú, od ktorých sa odpočítajú účinky zmien v dôsledku vplyvov z „úprav vyplývajúcich z precenenia“ (spôsobených zmenami cien a výmenných kurzov) a „reklasifikácie a iných úprav“. ECB požaduje štatistické informácie na účely zostavenia transakcií vo forme úprav, ktoré zahŕňajú „reklasifikácie a iné úpravy“ a „precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov“. Finančné transakcie by mali byť v zásade v súlade s ESA 95, ale môžu sa odchyľovať v dôsledku vnútroštátnej praxe.

3.

„Preceneniami v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov“ sa rozumejú fluktuácie pri oceňovaní aktív a pasív, ktoré vyplývajú buď zo zmien cien aktív alebo pasív a/alebo výmenných kurzov ovplyvňujúcich hodnoty aktív a pasív denominovaných v cudzej mene, ktoré sú vyjadrené v eurách. Úpravy vyplývajúce z precenenia aktív/pasív v dôsledku zmien cien odkazujú na fluktuácie pri oceňovaní aktív/pasív, ktoré vyplývajú zo zmien cien, v ktorých sú aktíva/pasíva zaznamenané alebo obchodované. Precenenia v dôsledku zmien cien zahŕňajú zmeny hodnoty stavov ku koncu obdobia, ku ktorým dochádza priebežne v dôsledku zmeny referenčnej hodnoty, v ktorej sú zaznamenané, t. j. zisky/straty z držby. V dôsledku pohybov výmenných kurzov voči euru, ku ktorým dochádza medzi dátumami na konci obdobia, ku ktorým sa výkazy zostavujú, sa mení hodnota aktív/pasív v cudzej mene, ak sú vyjadrené v eurách. Keďže tieto zmeny predstavujú zisky/straty z držby a nespôsobujú ich finančné transakcie, takéto vplyvy je potrebné odstrániť z údajov o transakciách. Aj keď je vnútroštátna prax v tomto ohľade rozdielna, „precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov“ zahŕňajú v zásade tiež zmeny v ocenení, ktoré vyplývajú z transakcií s aktívami/pasívami, t. j. realizované zisky/straty.


PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE NORMY, KTORÉ MÁ UPLATŇOVAŤ AKTUÁLNA SPRAVODAJSKÁ SKUPINA

Spravodajské jednotky musia spĺňať tieto minimálne normy, aby vyhoveli požiadavkám ECB na štatistické vykazovanie.

1.   Minimálne normy pre prenos:

a)

vykazovanie údajov pre národné centrálne banky musí byť včasné a v súlade s termínmi, ktoré stanoví príslušná NCB;

b)

štatistické výkazy musia mať formu a formát odvodené od technických požiadaviek na vykazovanie, ktoré stanovia národné centrálne banky;

c)

v rámci spravodajskej jednotky sa musí určiť kontaktná(-é) osoba(-y);

d)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie na prenos údajov do národných centrálnych bánk, a

e)

ak to požaduje príslušná NCB, spravodajská jednotka musí v prípade vykazovania podľa jednotlivých cenných papierov poskytnúť ďalšie informácie (napr. názov emitenta, dátum emisie) potrebné na identifikáciu cenného papiera, ktorého identifikačný kód je buď chybný, alebo nie je verejný.

2.   Minimálne normy pre presnosť:

a)

štatistické informácie musia byť správne:

musia sa splniť všetky lineárne obmedzenia (napr. aktíva a pasíva musia byť v rovnováhe, podsúčty musia súhlasiť s celkovými súčtami) a

údaje musia byť konzistentné v rámci všetkých intervalov vykazovania;

b)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú dodané údaje;

c)

štatistické informácie musia byť úplné: na chýbajúce údaje by sa malo upozorniť, vysvetliť ich národným centrálnym bankám, a pokiaľ je to možné, čo najskôr doplniť;

d)

štatistické informácie nesmú obsahovať nepretržité a štrukturálne medzery;

e)

spravodajské jednotky musia dodržiavať miery a počet desatinných miest, ktoré stanovia národné centrálne banky pre technický prenos údajov, a

f)

spravodajské jednotky musia dodržiavať zásady zaokrúhľovania, ktoré stanovia národné centrálne banky pre technický prenos údajov.

3.   Minimálne normy pre pojmový súlad:

a)

štatistické informácie musia byť v súlade s vymedzením pojmov a klasifikáciami uvedenými v tomto nariadení;

b)

v prípade odchýlok od vymedzenia týchto pojmov a klasifikácií spravodajské jednotky musia, ak to možno uplatniť, pravidelne monitorovať a vyčísliť rozdiel medzi použitým meradlom a meradlom uvedeným v tomto nariadení a

c)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť zmeny v dodaných údajoch v porovnaní s hodnotami za predchádzajúce obdobia.

4.   Minimálne normy pre revízie:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy pre revízie, ktoré ustanovia ECB a národné centrálne banky. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.