ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
7. augusta 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 893/2007 z 23. júla 2007 o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

1

Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 z 23. júla 2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

35

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/532/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júla 2007 o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov týkajúcej sa predbežného vykonávania protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

59

Dohoda vo forme výmeny listov týkajúca sa predbežného vykonávania protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

61

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

63

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

7.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 893/2007

z 23. júla 2007

o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spoločenstvo dojednalo s Kiribatskou republikou dohodu o partnerstve v oblasti rybolovu, ktorá stanovuje pre plavidlá Spoločenstva možnosti rybolovu vo vodách, nad ktorými má Kiribati zvrchovanosť alebo súdnu právomoc vzhľadom na rybolov.

(2)

Výsledkom týchto rokovaní bolo parafovanie dohody o partnerstve v oblasti rybolovu 19. júla 2006.

(3)

Schválenie uvedenej dohody je v záujme Spoločenstva.

(4)

Mal by sa vymedziť spôsob prerozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode sú rozdelené medzi jednotlivé členské štáty podľa tohto kľúča:

plavidlá s vlečnými sieťami

Francúzsko:

Španielsko:

27 % dostupných povolení

73 % dostupných povolení

plavidlá s dlhými lovnými šnúrami

Španielsko:

Portugalsko:

6 plavidiel

6 plavidiel

Pokiaľ žiadosti o povolenia z týchto členských štátov nepokrývajú všetky možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže posúdiť žiadosti o povolenie z ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov na základe dohody uvedenej v článku 1, oznámia Komisii objem každého výlovu v kiribatskej rybolovnej oblasti v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (1).

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpísanie dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA O PARTNERSTVE V OBLASTI RYBOLOVU

medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane

a

Kiribatská republika, ďalej len „Kiribati“,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY úzku spoluprácu medzi Spoločenstvom a Kiribati, najmä v rámci dohody z Cotonou, ako aj ich spoločný záujem zintenzívniť tieto vzťahy,

BERÚC DO ÚVAHY želanie oboch strán podporovať zodpovedné využívanie svojich zdrojov rybného hospodárstva prostredníctvom spolupráce,

SO ZRETEĽOM NA Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a Zmluvu Organizácie Spojených národov o druhoch rýb,

UZNÁVAJÚC, že Kiribati vykonáva svoje práva zvrchovanosti alebo jurisdikcie v oblasti, ktorá sa rozprestiera 200 námorných míľ od základných línií v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve,

VEDOMÍ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii FAO v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v obojstrannom záujme, v prospech rozvoja zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na dopĺňaní iniciatív a akcií realizovaných buď spoločne, alebo každou zo strán pri súčasnom zabezpečení koherencie politík a súčinnosti snáh,

ROZHODNUTÍ s týmto cieľom začať dialóg o sektorovej politike rybného hospodárstva, prijatej vládou Kiribati, určiť najvhodnejšie prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva v kiribatských vodách a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto vodách,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach vytváraním a zriaďovaním spoločných podnikov, do ktorých budú zapojené podniky obidvoch strán,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Rozsah

Touto dohodou sa ustanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadi:

a)

hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom podporovať zodpovedný rybolov v kiribatských vodách na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov a na rozvoj kiribatského sektora rybolovu;

b)

podmienky prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva do kiribatských vôd;

c)

spolupráca týkajúca sa pravidiel kontroly rybolovu v kiribatských vodách s cieľom zabezpečiť dodržiavanie uvedených podmienok, účinnosť opatrení na ochranu rybolovných zdrojov a hospodárenie s rybolovnými zdrojmi a boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (IUU rybolov);

d)

partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať hospodárske a s tým súvisiace činnosti v spoločnom záujme v sektore rybolovu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

pod pojmom „kiribatské orgány“ sa rozumie vláda Kiribati;

b)

pod pojmom „orgány Spoločenstva“ sa rozumie Európska komisia;

c)

pod pojmom „kiribatské vody“ v oblasti rybolovu sa rozumejú vody spadajúce pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Kiribati;

d)

pod pojmom „rybolov“ sa rozumie skutočné vykonanie alebo pokus o rybolov, lovenie, vzatie, usmrtenie alebo zbieranie rýb a zahŕňa akékoľvek iné činnosti, o ktorých možno primerane predpokladať, že budú mať za následok rybolov alebo pokus o rybolov alebo lovenie, vzatie, usmrtenie alebo zbieranie rýb, alebo akékoľvek podporné činnosti, alebo prípravné činnosti akejkoľvek vyššie uvedenej činnosti;

e)

pod pojmom „rybárske plavidlo“ sa rozumie akékoľvek plavidlo, ktoré sa používa alebo je prispôsobené na použitie v oblasti obchodného rybolovu, a zahŕňa plavidlá, podporné plavidlá, helikoptéry a ľahké lietadlá, ktoré sa používajú pri rybolove;

f)

pod pojmom „plavidlo Spoločenstva“ sa rozumie rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve;

g)

pod pojmom „spoločný podnik“ sa rozumie komerčný podnik zriadený v Kiribati, pozostávajúci z majiteľov plavidiel alebo národných podnikov strán, ktorý vykonávajú rybolovné činnosti alebo súvisiace činnosti;

h)

pod pojmom „spoločný výbor“ sa rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Kiribati, ktorého úlohy sú opísané v článku 9 tejto dohody;

i)

pod pojmom „prekládka“ sa rozumie presun časti alebo celého úlovku rybárskeho plavidla do iného plavidla v prístave;

j)

pod pojmom „vlastník lode“ sa rozumie právne zodpovedná osoba za rybárske plavidlo, ktorej je loď zverená a ktorá ju ovláda;

k)

pod pojmom „námorníci z AKT“ sa rozumejú námorníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi neeurópskych krajín, ktoré sú signatármi dohody z Cotonou. Na tento účel sú námorníci Kiribati námorníkmi AKT.

Článok 3

Zásady a ciele týkajúce sa realizácie tejto dohody

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v kiribatských vodách na základe zásad rovnoprávneho zaobchádzania s flotilami plaviacimi sa v týchto vodách, ktoré boli ustanovené v Kódexe správania FAO, bez toho, aby boli dotknuté dohody uzatvorené medzi rozvojovými krajinami rovnakého geografického regiónu vrátane dohôd o reciprocite v oblasti rybolovu.

2.   Strany spolupracujú s cieľom zabezpečiť monitorovanie výsledkov uplatňovania sektorovej politiky rybolovu, prijatej vládou Kiribati, a zapojiť sa do politického dialógu týkajúceho sa potrebných reforiem. Navzájom sa poradia o prijatí prípadných opatrení v tejto oblasti.

3.   Strany tiež spolupracujú na vykonávaní hodnotení opatrení, programov a činností uskutočňovaných na základe ustanovení tejto dohody. Spoločný výbor ustanovený v článku 9 analyzuje výsledky hodnotení.

4.   Strany sa týmto zaväzujú zabezpečiť vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia, pri zohľadnení stavu rybolovných zdrojov.

5.   Zamestnávanie kiribatských námorníkov a/alebo námorníkov z AKT na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci, ktorá sa plnoprávne uplatňuje na príslušné pracovné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Konkrétne ide o slobodu združovania a o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Článok 4

Spolupráca vo vedeckej oblasti

1.   Počas platnosti tejto zmluvy Spoločenstvo a Kiribati sledujú stav zdrojov rybárskej zóny kiribatskej rybolovnej oblasti.

2.   Strany sa na základe vedeckých informácií vzájomne poradia v rámci spoločného výboru, ktorý je ustanovený v článku 9, a v prípade nutnosti na základe vzájomnej dohody prijmú opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia zdrojov rýb.

3.   Na zabezpečenie riadenia a zachovania vysokomigračných zdrojov v regióne a na spoluprácu pri relevantných vedeckých výskumoch sa strany poradia buď priamo, alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií.

Článok 5

Prístup plavidiel Spoločenstva k rybolovu v kiribatských vodách

1.   Kiribati sa zaväzuje povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávanie činností rybolovu vo svojej rybolovnej oblasti v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a prílohy.

2.   Rybolovné činnosti, ktoré sa riadia touto dohodou, podliehajú platným právnym predpisom v Kiribati. Kiribatské orgány oznámia Komisii akékoľvek zmeny a doplnenia k týmto právnym predpisom a k akýmkoľvek iným právnym predpisom, ktoré by mohli mať vplyv na právne predpisy v oblasti rybolovu.

3.   Kiribati nesie zodpovednosť za účinné uplatňovanie ustanovení protokolu týkajúcich sa kontroly rybolovu. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými kiribatskými orgánmi pri uskutočňovaní týchto kontrol. Kroky podniknuté Kiribati na reguláciu rybolovu v záujme zachovania zdrojov rybolovu sú založené na objektívnych a vedeckých kritériách vrátane preventívneho prístupu. Aplikujú sa bez diskriminácie plavidiel Spoločenstva, plavidiel Kiribati alebo zahraničných plavidiel bez toho, aby boli dotknuté zmluvy uzavreté medzi rozvojovými krajinami v rámci geografického regiónu vrátane vzájomných zmlúv o rybolove.

4.   Spoločenstvo sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s touto dohodou a právnymi predpismi upravujúcimi rybolov vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie Kiribati.

Článok 6

Povolenia

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať rybolovné činnosti v kiribatskej rybolovnej oblasti, iba ak sú držiteľmi platného povolenia na rybolov vydaného podľa tejto dohody.

2.   Postup získania povolenia na rybolov určitým plavidlom, uplatniteľné poplatky a spôsob úhrady, ktoré musia používať majitelia plavidiel, sú určené v prílohe k protokolu.

Článok 7

Finančný príspevok

1.   Spoločenstvo poskytne Kiribati finančný príspevok v súlade s podmienkami a ustanoveniami stanovenými v protokole a v prílohách k nemu. Tento jednorazový príspevok sa určuje na základe týchto dvoch príslušných zložiek:

a)

prístup plavidiel Spoločenstva do lovísk na Kiribati a

b)

finančná pomoc Spoločenstva na podporu zodpovedného rybolovu a udržateľného využívania rybolovných zdrojov v kiribatských vodách.

2.   Zložka finančného príspevku uvedená v predchádzajúcom odseku je určená a riadená spoločnou dohodou a v súlade s ustanoveniami protokolu, v súlade s cieľmi vytýčenými stranami, ktoré sa majú realizovať v rámci sektorovej politiky rybolovu, ktorú vypracovala vláda Kiribati, a ročných a viacročných programov na uplatňovanie tejto politiky.

3.   Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa vypláca ročne podľa podmienok stanovených v protokole a s výhradou ustanovení tejto dohody a protokolu týkajúcich sa prípadných zmien výšky príspevku vzhľadom na:

a)

neobvyklé okolnosti okrem prírodných javov, ktoré zabraňujú vykonávaniu rybolovných činností vo vodách Kiribati;

b)

zníženie možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva v rámci spoločnej dohody na účely uplatňovania opatrení riadenia príslušných zásob na zachovanie a udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých stanovísk;

c)

zvýšenie možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán v prípade, že stav zdrojov podľa najlepších dostupných vedeckých stanovísk túto možnosť povoľuje;

d)

opätovné zhodnotenie podmienok finančnej pomoci Spoločenstva na uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu v Kiribati v prípade, že je táto skutočnosť oprávnená v súvislosti s výsledkami ročného a viacročného plánovania a zistili ju obidve strany;

e)

ukončenie tejto dohody podľa článku 12;

f)

pozastavenie uplatňovania tejto dohody podľa článku 13.

Článok 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti

1.   Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné porady s cieľom koordinovať rôzne opatrenia, ktoré sa môžu v tejto oblasti prijať.

2.   Zmluvné strany podporujú výmenu informácií o rybárskych technikách a rybolovných zariadeniach, konzervačných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3.   Zmluvné strany sa usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť akčný plán medzi prevádzkovateľmi Kiribati a Spoločenstva s cieľom rozvinúť lokálne vykládky plavidiel Spoločenstva.

5.   Zmluvné strany najmä podporujú zriaďovanie spoločných podnikov s obojstranným záujmom, ktoré sú dôsledne v súlade s platnými právnymi predpismi Kiribati a Spoločenstva.

Článok 9

Spoločný výbor

1.   Zriaďuje sa spoločný výbor, ktorý je poverený kontrolou uplatňovania tejto dohody. Spoločný výbor vykonáva tieto funkcie:

a)

kontroluje vykonávanie, výklad a uplatňovanie dohody, a najmä definíciu a hodnotenie vykonávania ročného a viacročného plánu stanoveného v článku 7 ods. 2;

b)

zabezpečuje kontakty potrebné na riešenie otázok spoločného záujmu týkajúcich sa rybolovu;

c)

slúži ako fórum na priateľské urovnanie sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody;

d)

v prípade potreby opätovne hodnotí možnosti rybolovu a súvisiaci finančný príspevok;

e)

vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré mu zmluvné strany v rámci spoločnej dohody pridelia.

2.   Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz ročne striedavo v Kiribati a v Spoločenstve, pričom stretnutiu predsedá tá zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje osobitné stretnutie.

Článok 10

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územiach, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, za podmienok uvedených v tejto zmluve, a na strane druhej na území Kiribati.

Článok 11

Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje počas obdobia šiestich rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti; možno ju obnoviť na ďalšie obdobia šiestich rokov, ak žiadna zo strán dohodu nevypovie v súlade s článkom 12.

Článok 12

Ukončenie dohody

1.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, že sa vyskytnú neobvyklé okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad znehodnotenia príslušných zásob, zistenia, že miera využívania možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva sa zmenšila, alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3.   Odoslanie oznámenia podľa predchádzajúceho odseku má za následok začatie porád medzi zmluvnými stranami.

4.   Platba finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne účinnosť, sa znižuje pomerne a pro rata temporis.

Článok 13

Pozastavenie

1.   Uplatňovanie tejto dohody sa môže pozastaviť z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade vážneho rozporu pri uplatňovaní ustanovení stanovených v tejto dohode. Príslušná zmluvná strana pri takomto pozastavení písomne oznámi svoj zámer druhej zmluvnej strane najmenej tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany vzájomné porady s cieľom priateľského urovnania sporu.

2.   Vyplatenie finančného príspevku uvedeného v článku 7 sa zníži pomerne a pro rata temporis k obdobiu trvania pozastavenia.

Článok 14

Protokol a príloha

Nedeliteľnou súčasťou tejto dohody je protokol a príloha.

Článok 15

Vnútroštátne právo

Činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré sa plavia v kiribatských vodách, sa riadia právnymi predpismi platnými v Kiribati okrem prípadov, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a jej dodatkami stanovujú inak.

Článok 16

Doložka o revízii

Počas tretieho roku platnosti tejto dohody môžu strany revidovať ustanovenia tejto dohody a v prípade potreby vypracovať príslušné zmeny a doplnenia.

Článok 17

Zrušenie

V deň nadobudnutia platnosti táto dohoda zrušuje a nahrádza dohodu o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kiribatskou republikou, ktorá sa týka rybolovu v blízkosti kiribatského pobrežia, zo 16. septembra 2003.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda vypracovaná dvojmo v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obidve zmluvné strany oznámia ukončenie postupov potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

PROTOKOL,

ktorým sa na obdobie od 16. septembra 2006 do 15. septembra 2012 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstne v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kiribatskou republikou

Článok 1

Obdobie uplatňovania a možnosti rybolovu

1.   Kiribati poskytne ročné rybárske povolenia plavidlám Spoločenstva loviacim tuniaka na základe článku 6 dohody v medziach ustanovených Palauským dohovorom o správe čereňovej rybolovnej oblasti v západnom Tichomorí (ďalej len „Palauský dohovor“).

2.   Od 16. septembra 2006 a na obdobie šiestich rokov sa možnosti rybolovu dohodnuté v zmysle článku 5 dohody stanovujú takto:

Druhy vysokomigračných rýb (druhy uvedené v prílohe I k dohovoru Spojených národov z roku 1982):

plavidlá s vlečnými sieťami: 4 plavidlá,

plavidlá loviace dlhými lovnými šnúrami: 12 plavidiel.

3.   Od druhého roku uplatňovania protokolu a bez toho, aby bol dotknutý článok 9 písm. d) dohody a článok 4 protokolu, sa na žiadosť Spoločenstva môže zvýšiť počet rybárskych povolení poskytnutých pre čereňové plavidlá v článku 1 ods. 2 protokolu, ak to dovolia zdroje, a v súlade s ročnými obmedzeniami Palauského dohovoru a v prípade primeraného odhadu zdrojov tuniaka založeného na objektívnych a vedeckých kritériách vrátane Prehľadu a stavu zdrojov pre rybolov tuniaka v západnom a strednom Tichomorí, ktorý raz ročne uverejňuje sekretariát Tichomorského spoločenstva.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

5.   Plavidlá Spoločenstva môžu loviť vo vodách Kiribati, len ak sú držiteľmi platného rybárskeho povolenia, ktoré bolo vydané podľa tohto protokolu v súlade s prílohou k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   Finančný príspevok stanovený v článku 7 dohody sa skladá na jednej strane na obdobie stanovené v článku 1 z ročnej sumy 416 000 EUR, čo predstavuje ekvivalent referenčnej tonáže 6 400 ton za rok, a na strane druhej z osobitnej sumy 62 400 EUR ročne na podporu a uskutočňovanie iniciatív v rámci sektorovej politiky kiribatského rybolovu. Táto osobitná suma tvorí neoddeliteľnú súčasť jednotného finančného príspevku určeného v článku 7 dohody.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5 a 7 tohto protokolu.

3.   Celková suma stanovená v odseku 1 predstavuje 478 400 EUR a Spoločenstvo ju vypláca ročne počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

4.   Ak celkové množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva vo vodách Kiribati presiahne 6 400 ton ročne v zmysle ustanovení článku 2 ods. 1 protokolu, výška finančného príspevku 416 000 EUR, uvedená v článku 2 ods. 1 protokolu, sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu ulovenú tonu. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 3 (956 800 EUR). Ak úlovky plavidiel Spoločenstva prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma pre množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roku.

5.   Vyplatenie finančného príspevku uvedeného v odseku 1 sa uskutoční najneskôr 30. júna 2007 pre prvý rok a najneskôr 30. júna 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 pre nasledujúce roky.

6.   S výhradou ustanovení článku 7 je pridelenie tohto príspevku vo výhradnej právomoci kiribatských orgánov.

7.   Časť finančného príspevku uvedeného v článku 7 ods. 1 tohto protokolu sa vyplatí na účet kiribatskej vlády č. 4 vedený v ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa (Fisheries Development Fund – Fond pre rozvoj rybolovu), ktorý pre kiribatskú vládu otvorilo ministerstvo financií. Zvyšná časť finančného príspevku sa vyplatí na účet kiribatskej vlády č. 1 vedený v ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, ktorý pre kiribatskú vládu otvorilo ministerstvo financií.

8.   Finančný príspevok týkajúci sa opatrení uvedených v článku 5 predchádzajúceho protokolu, ktorý nebol vyplatený do dátumu uplynutia platnosti, bude vyplatený v rámci tohto protokolu.

Článok 3

Spolupráca na účely zodpovedného rybolovu – výročné vedecké stretnutie

1.   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Kiribati na základe zásad určených v Kódexe správania pre zodpovedný rybolov FAO a zásad rovnoprávneho zaobchádzania s flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

2.   Počas účinnosti tohto protokolu Spoločenstvo a Kiribati sledujú stav zdrojov v kiribatskej rybolovnej oblasti.

3.   V súlade s článkom 4 dohody strany na základe záverov výročného stretnutia členov Palauského dohovoru a na základe každoročného hodnotenia zásob, ktoré vykonáva sekretariát Tichomorského spoločenstva, sa navzájom v prípade potreby poradia v rámci spoločného výboru ustanoveného článkom 9 po vedeckom stretnutí. Kiribati môže po dohode so Spoločenstvom prijať opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov, ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Spoločenstva.

Článok 4

Revízia možnosti rybolovu vzájomnou dohodou

1.   Možnosti rybolovu sa podľa článku 1 môžu po vzájomnej dohode zvýšiť, ak závery výročného stretnutia členov Palauského dohovoru a ročného hodnotenia zdrojov vykonaného sekretariátom Tichomorského spoločenstva potvrdia, že zvýšenie neohrozí udržateľné riadenie zdrojov Kiribati. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 1 zvýši úmerne a pro rata temporis.

Celková výška finančného príspevku zaplatená Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 1. Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia dvojnásobok množstiev zodpovedajúcich celkovej zrevidovanej ročnej výške, výška pre množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roku.

2.   V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na prijatí zníženia možností rybolovu stanovených v článku 1, finančný príspevok sa zníži pomerne a pro rata temporis.

3.   Rozdelenie možností rybolovu podľa rôznych kategórií plavidiel sa tiež môže zrevidovať v rámci spoločnej dohody dvoch strán a pri dodržaní každého prípadného odporúčania vedeckého kolégia uvedeného v článku 3, pokiaľ ide o riadenie zásob, ktoré by mohli byť týmto prerozdelením ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak to rozdelenie možností rybolovu opodstatňuje.

Článok 5

Možnosti rybolovu iných ako tuniakových rýb

1.   Ak majú plavidlá Spoločenstva záujem o rybárske činnosti, ktoré nie sú uvedené v článku 1, zmluvné strany sa navzájom poradia skôr, ako kiribatské orgány udelia povolenie. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných na tieto nové možnosti rybolovu a v prípade potreby vypracujú dodatky k tomuto protokolu a k jeho prílohe.

2.   Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa strany poradia a určia podľa jednotlivých prípadov druhy, podmienky a ostatné príslušné parametre na vykonávanie experimentálneho rybolovu vo vodách Kiribati.

3.   Zmluvné strany vykonajú experimentálny rybolov v súlade s parametrami dohodnutými obidvoma stranami v rámci prípadných administratívnych opatrení. Povolenie na experimentálny rybolov sa môže dohodnút maximálne na obdobie troch mesiacov.

4.   Ak zmluvné strany považujú výsledky činností experimentálneho rybolovu za pozitívne, kiribatská vláda môže poskytnúť možnosti rybolovu nových druhov flotilám Spoločenstva, a to až do skončenia platnosti súčasného protokolu. Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 1 súčasného protokolu sa teda zvýši.

Článok 6

Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku v prípade vyššej moci

1.   V prípade výskytu neobvyklých okolností s výnimkou prírodných javov, ktoré bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Kiribati, môže Európske spoločenstvo vyplatenie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 po vzájomnej porade zmluvných strán odložiť za podmienky, že Európske spoločenstvo zaplatí všetky sumy splatné v čase odloženia.

2.   Vyplatenie finančného príspevku sa vykoná hneď po tom, čo zmluvné strany na základe spoločného súhlasu a porady zistia, že okolnosti, ktoré vyvolali zastavenie činností rybolovu, už nie sú aktuálne a že situácia umožňuje návrat k činnostiam rybolovu.

3.   Platnosť povolení pridelených plavidlám Spoločenstva v zmysle článku 6 dohody sa predlžuje na trvanie, ktoré sa rovná trvaniu obdobia odloženia činností rybolovu.

Článok 7

Podpora zodpovedného rybolovu v kiribatských vodách

1.   Na podporu a uskutočňovanie iniciatív prijatých v rámci sektorovej politiky rybolovu určenej kiribatskou vládou je každoročne vyčlenených 30 % z celkovej sumy finančného príspevku stanoveného v článku 2. Tento percentuálny podiel je stanovený na 40 % počas druhého roka a na 60 % počas nasledujúceho roka.

Kiribati spravuje príslušný príspevok na základe cieľov, ktoré určili po vzájomnom súhlase zmluvné strany, a ročného a viacročného plánu.

2.   Na účely vykonania odseku 1, len čo tento protokol nadobudne platnosť a najneskôr tri mesiace po tomto termíne, sa Spoločenstvo a Kiribati v rámci spoločného výboru ustanoveného článkom 9 dohody dohodnú na viacročnom odvetvovom programe a podrobnej implementácii pravidiel pokrývajúcich najmä:

a)

ustanovenia na každoročnom a viacročnom základe, podľa ktorých sa použije percento finančného príspevku uvedeného vo vyššie uvedenom odseku 1 a jeho osobitnej sumy na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2007;

b)

ciele, ktoré treba dosiahnuť na ročnom a viacročnom základe, aby sa včas pristúpilo k zavedeniu trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu, pri zohľadnení priorít vyjadrených Kiribati v rámci vnútroštátnej politiky rybolovu alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú alebo ktoré majú vplyv na zavedenie trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu;

c)

kritériá a postupy, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť každoročné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

3.   Každú navrhovanú úpravu viacročného odvetvového programu alebo využívania osobitných súm na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2007, musia schváliť zmluvné strany v rámci spoločného výboru.

4.   Kiribati každoročne rozhodne o pridelení časti zodpovedajúcej percentám uvedeným v odseku 1 na účely realizácie viacročného sektorového programu. Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, toto pridelenie sa musí oznámiť Spoločenstvu v čase schválenia viacročného sektorového programu spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok Kiribati oznámi toto pridelenie Spoločenstvu najneskôr 1. marca príslušného roku.

5.   V prípade, že to každoročné zhodnotenie výsledkov zavedenia viacročného sektorového programu opodstatní, Európske spoločenstvo môže požadovať prehodnotenie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu, aby sa tieto výsledky prispôsobili skutočnej sume prostriedkov pridelených na realizáciu programu.

Článok 8

Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   O každom spore medzi zmluvnými stranami vyplývajúcom z výkladu ustanovení tohto protokolu a ich uplatňovania musia zmluvné strany vzájomne konzultovať v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody, ktorý v prípade potreby zvolá osobitné stretnutie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9, môže sa uplatňovanie protokolu odložiť na návrh jednej strany, keď sa spor medzi stranami považuje za vážny a keď konzultácie v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 neumožnili ukončiť spor priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu záujmu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace pred dátumom, keď má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania protokolu budú zmluvné strany naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie sporu, ktorý ich rozdeľuje. Keď sa takého riešenie dosiahne, obnoví sa uplatňovanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži pomerne a pro rata temporis v závislosti od trvania, počas ktorého bolo uplatňovanie protokolu pozastavené.

Článok 9

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu chýbajúcich platieb

S výhradou ustanovení článku 6 v prípade, že Spoločenstvo nevykoná platby uvedené v článku 2, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť za týchto podmienok:

a)

príslušné orgány Kiribati zašlú Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Komisia pristúpi k prevereniu a v prípade potreby najneskôr do 60 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia vykoná potrebné platby;

b)

ak sa platba neuskutoční alebo nebude zdôvodnené neuskutočnenie platby v lehote stanovenej v článku 2 ods. 6 tohto protokolu, príslušné kiribatské orgány sú oprávnené pozastaviť uplatňovanie protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu;

c)

protokol sa začne znova uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

Článok 10

Vnútroštátne právo

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré plávajú v kiribatských vodách, sa riadia právnymi predpismi platnými v Kiribati, pokiaľ dohoda a tento protokol s jeho prílohou a dodatkami neustanovujú inak.

Článok 11

Doložka o revízii

V priebehu tretieho roka uplatňovania tohto protokolu, jeho prílohy a dodatkov môžu zmluvné strany prehodnotiť ustanovenia protokolu, prílohy a dodatkov a v prípade potreby vypracovať jeho dodatky.

Článok 12

Zrušenie

Príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Kiribatskou republikou o rybolove v kiribatskej rybolovnej oblasti sa zrušuje a nahrádza sa prílohou k tomuto protokolu.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento protokol, jeho príloha a dodatok nadobúdajú platnosť dňom, keď sa zmluvné strany informujú o dokončení postupov potrebných na tento účel.

2.   Uplatňujú sa od 16. septembra 2006.

PRÍLOHA

Podmienky vykonávania rybolovu v Kiribatskej rybolovnej oblasti plavidlami Spoločenstva

KAPITOLA I

REGISTRÁCIA A POVOLENIA

ODDIEL 1

Registrácia

1.   Rybolov vykonávaný plavidlami Spoločenstva v kiribatskej rybolovnej oblasti podlieha vydaniu registračného čísla príslušnými orgánmi Kiribati.

2.   Žiadosti o registráciu sa podávajú prostredníctvom tlačiva poskytnutého na tento účel orgánmi Kiribati zodpovednými za rybolov v súlade so vzorom uvedeným v dodatku I.

3.   Registrácia je podmienená poskytnutím fotografie žiadajúceho plavidla, ktorej veľkosť je 15 x 20 cm, a zaplatením registračného poplatku vo výške 600 EUR za plavidlo na vládny účet v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu bez akýchkoľvek zrážok.

ODDIEL 2

Povolenia

1.   Povolenie na rybolov v kiribatskej rybolovnej oblasti môžu získať iba plavidlá oprávnené v rámci protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kiribatskou republikou na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody do 15. septembra 2012.

2.   Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán aj samotné plavidlo musia byť oprávnení na vykonávanie rybolovnej činnosti v Kiribati. Musia splniť všetky formality požadované kiribatskými orgánmi v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností v Kiribati v rámci dohôd o rybolove uzavretých so Spoločenstvom.

3.   Všetky plavidlá Spoločenstva, ktoré žiadajú o povolenie na rybolov, musia byť zastúpené agentom, ktorý má sídlo v Kiribati. Meno a adresa zástupcu sa uvádza v žiadosti o povolenie. Všetky plavidlá, ktoré žiadajú o povolenie na rybolov a ktoré plánujú vykládku alebo prekládku v kiribatskom prístave, musia byť zastúpené agentom, ktorý má bydlisko na Kiribati.

4.   Príslušné orgány Spoločenstva predložia kiribatskému ministerstvu poverenému rybolovom žiadosť pre každé plavidlo, ktoré má záujem loviť podľa dohody, minimálne 15 dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

5.   Žiadosti sa predkladajú ministerstvu poverenému rybolovom v Kiribati v súlade s formulármi, ktorých vzor je uvedený v dodatku I.

6.   Ku každej žiadosti o povolenie sa priložia tieto dokumenty:

doklad o zaplatení povinného poplatku na obdobie platnosti,

každý iný dokument alebo potvrdenie požadované podľa špecifických ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu.

7.   Tento poplatok sa platí na účet kiribatskej vlády č. 1 v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu bez akýchkoľvek zrážok.

8.   Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane. Prístavné dane, dane za prekládku a náklady za poskytovanie služieb však nie sú zahrnuté do povinných poplatkov.

9.   Ministerstvo rybolovu v Kiribati vydáva povolenia pre všetky plavidlá v termíne 15 dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 6 majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Komisie Európskych spoločenstiev v Kiribati (ďalej len „delegácia“).

10.   V prípade, že budú v čase podpísania povolenia úrady Delegácie Európskej komisie zatvorené, povolenie sa zašle priamo zástupcovi majiteľa plavidla spolu s kópiou pre delegáciu.

11.   Povolenie sa vydáva na názov stanoveného plavidla a je neprenosné.

12.   Na žiadosť Európskych spoločenstiev a v prípade zásahu vyššej moci sa však povolenie plavidla nahradí novým povolením vystaveným na názov iného plavidla rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, bez nového povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte úrovní úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celková suma úlovkov oboch plavidiel.

13.   Majiteľ plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené povolenie ministerstvu rybolovu Kiribati prostredníctvom delegácie.

14.   Dátum nadobudnutia platnosti nového povolenia je zhodný s dátumom odovzdania zrušeného povolenia majiteľom plavidla kiribatskému ministerstvu poverenému rybolovom. Delegáciu je potrebné informovať o akomkoľvek prenose povolenia.

15.   Povolenie musí byť stále na palube plavidla. Po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby, ktoré Európska komisia zašle kiribatským orgánom, sa plavidlá zapíšu do zoznamu plavidiel oprávnených loviť ryby, ktorý sa zašle kiribatským orgánom zodpovedným za kontrolu rybného hospodárstva. Kópiu tohto zoznamu možno získať prostredníctvom faxu predtým, ako bude doručené samotné povolenie; túto kópiu je potrebné uschovať na palube.

ODDIEL 3

Platnosť a poplatky

1.   Povolenia majú platnosť jeden rok. Sú obnoviteľné.

2.   Povinný poplatok je stanovený na 35 EUR za tonu úlovku uloveného v kiribatskej rybolovnej oblasti pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a plavidlá na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami.

3.   Povolenia sa vydávajú po zaplatení nasledujúcich paušálnych čiastok príslušným vnútroštátnym orgánom:

21 000 EUR za plavidlo s vlečnými sieťami na lov tuniakov, čo predstavuje ekvivalent povinných poplatkov za 600 ton úlovku vysokomigračných druhov rýb a príbuzných druhov za rok,

4 200 EUR za plavidlá na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami, čo predstavuje ekvivalent povinných poplatkov za 120 ton úlovku vysokomigračných druhov rýb a príbuzných druhov za rok.

4.   Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok n stanoví Komisia Európskych spoločenstiev najneskôr 30. júna roka n + 1 na základe vyhlásení o úlovku, ktoré vypracúvajú jednotliví majitelia plavidiel a ktoré potvrdzujú príslušné vedecké inštitúty pre preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) a sekretariát Tichomorského spoločenstva (SPC).

5.   Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne ministerstvu rybolovu Kiribati a majiteľom plavidiel na účely overenia a schválenia. Kiribatské orgány sa môžu na základe náležite oprávneného odôvodnenia a v lehote 30 dní od dátumu prevedenia odvolať proti tomuto zúčtovaniu. V prípade nesúhlasu sa konzultuje so spoločným výborom. Ak sa do stanovenej lehoty nepredloží žiadna námietka, zúčtovanie sa prijíma.

6.   Majitelia lodí vykonávajú akékoľvek ďalšie platby príslušným kiribatským orgánom najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku na účet kiribatskej vlády č. 1 v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu bez akýchkoľvek zrážok.

7.   Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku stanovená v bode 3 tejto časti, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už majiteľ plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Plavidlá sú oprávnené vykonávať rybolovné činnosti v kiribatskej rybolovnej oblasti s výnimkou takých oblastí, ktoré sú označené ako uzavreté oblasti, vyznačené v námornej mape 83005-FLC, v súlade s rybárskym výnosom (Cap. 33) a zákonom (vyhláškou) o morských pásmach kiribatskej vlády. Kiribati oznámi Komisii každú úpravu uvedených rybolovných pásiem aspoň dva mesiace pred ich uplatnením.

2.   V každom prípade sa rybolov nepovoľuje v nasledujúcich oblastiach:

v pásme 12 námorných míľ od základnej línie,

v pásme troch námorných míľ od akéhokoľvek zakotveného zariadenia na sústredenie rýb, pre ktoré sa oznámia geografické koordináty umiestnenia.

3.   Čo sa týka najmä plavidiel s vlečnými sieťami, je rybolov zakázaný v pásme 60 námorných míľ od základných línií ostrovov Tarawa, Kanton a Kiritimati.

KAPITOLA III

REŽIM HLÁSENIA ÚLOVKU A VYHLÁSENIA O VYKLÁDKACH

1.   Kapitáni poskytnú vedúcemu úradníkovi rybolovu faxom alebo e-mailom informácie týkajúce sa času, polohy a úlovku na palube oprávnených rybárskych plavidiel, tak ako je opísané v dodatku IV, v týchto prípadoch:

aspoň 24 hodín pred vstupom do kiribatskej rybolovnej oblasti a okamžite po výstupe z nej,

každý utorok počas pobytu v kiribatskej rybolovnej oblasti po vstupnej správe alebo poslednej týždňovej správe,

aspoň 48 hodín pred odhadovaným časom vplávania do niektorého z prístavov Kiribati a okamžite po vyplávaní z prístavu,

hneď po preložení úlovku na licencované dopravné plavidlo a

aspoň 24 hodín pred natankovaním paliva z tankera, ktorý má povolenie.

Táto informácia sa oznámi faxom: (686) 211 20/222 87 alebo e-mailom na adresu: flue@mfmrd.gov.ki.

2.   Plavidlo, ktoré vykonáva rybolov bez informovania vedúceho úradníka rybolovu, sa pokladá za plavidlo nespĺňajúce kiribatské vnútroštátne právne predpisy.

Počas ročného obdobia platnosti povolenia je potrebné vo vyhláseniach uviesť úlovky, ktoré plavidlo realizovalo počas každej výpravy do oblasti Komisie pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu (KRZST). Nová výprava sa začína od každej prekládky alebo vylodenia úlovkov v oblasti KRZST.

3.1.   Plavidlá oznamujú svoje úlovky na príslušných listoch v palubnom denníku v súlade so vzorom uvedeným v dodatkoch III A a III B. Slová „Mimo kiribatskej VHZ“ alebo názov príslušnej VHZ iného príslušného pobrežného štátu v oblasti KRZST je potrebné zadať vo vyššie uvedenom palubnom denníku v súvislosti s obdobiami, počas ktorých sa plavidlo nenachádza v kiribatských vodách.

4.   Trvanie plavby plavidla Spoločenstva vo vodách Kiribati sa na účely tejto prílohy definuje takto:

buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kiribatskej rybolovnej oblasti po výstup z tejto oblasti,

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kiribatskej rybolovnej oblasti po prekládku,

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kiribatskej oblasti po vykládku v Kiribati.

5.   Všetky plavidlá oprávnené vykonávať rybolov v kiribatských vodách v rámci dohody musia oznámiť svoje úlovky kiribatskému ministerstvu poverenému rybolovom, aby kiribatské úrady mohli kontrolovať ulovené množstvá, ktoré sú overené príslušnými vedeckými inštitútmi v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiele 3 bode 4 tejto prílohy. Podmienky oznamovania úlovkov sú tieto:

originál palubného denníka sa predloží príslušným miestnym kiribatským úradom alebo zašle doporučenou listovou zásielkou alebo kuriérom ministerstvu poverenému rybolovom v Kiribati do 45 dní odo dňa skončenia poslednej výpravy uskutočnenej v danom období. Kópie sa zároveň zašlú v elektronickej podobe alebo faxom vlajkovému členskému štátu a kiribatskému ministerstvu poverenému rybolovom,

formuláre je potrebné vyplniť čitateľne veľkými písmenami a podpísať kapitánom plavidla alebo jeho právnym zástupcom.

6.   V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si kiribatská vláda vyhradzuje právo pozastaviť licenciu príslušnému plavidlu až do splnenia formalít a uplatniť pre majiteľa plavidla pokutu stanovenú platnými nariadeniami Kiribati.

7.   Vedúci úradník rybolovu a majitelia plavidiel si ponechajú kópie faxových správ alebo e-mailových správ, až kým sa obe strany nedohodnú na konečnom vyhlásení platných poplatkov uvedených v kapitole I.

8.   Majitelia plavidiel s vlečnými sieťami poskytnú kópiu potvrdenky o vykládke po ukončení každej rybolovnej plavby, ktorá sa uskutočnila celá alebo len čiastočne v rybolovnom pásme Kiribati. Ak sa toto ustanovenie nedodržiava, vedúci úradník rybolovu si ponecháva právo pozastaviť platnosť licencie plavidla, ktoré ho porušuje, až kým sa tieto formality nevykonajú, a má právo uplatniť pokuty ustanovené v kiribatských vnútroštátnych právnych predpisoch.

KAPITOLA IV

NALODENIE NÁMORNÍKOV

1.   Majitelia plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT vrátane Kiribati za týchto podmienok:

pre flotilu plavidiel na lov tuniakov vlečnou sieťou minimálne šesť námorníkov z AKT počas sezóny lovu tuniakov v kiribatskej rybolovnej oblasti,

pre flotilu plavidiel na lov na hladine minimálne štyroch námorníkov z AKT počas sezóny lovu v kiribatskej rybolovnej oblasti.

2.   Majitelia plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších kiribatských námorníkov.

3.   Majitelia plavidiel si môžu nezávisle vybrať námorníkov, ktorých na svoje plavidlá nalodia, spomedzi námorníkov uvedených v zozname poskytnutom príslušnými orgánmi zainteresovaných krajín AKT vrátane Kiribati.

4.   V prípade podpisu zmluvy s kiribatskými štátnymi príslušníkmi v súlade s bodom 1 tohto článku majiteľ plavidla alebo jeho reprezentant oznámi príslušným kiribatským orgánom mená námorníkov z Kiribati, ktorí sa nalodili na palubu príslušného plavidla, spolu s odkazom na ich pracovné zaradenie v posádke.

5.   Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na rybárske plavidlá Spoločenstva. Konkrétne ide o slobodu združovania a o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

6.   Pracovné zmluvy kiribatských námorníkov sa v súlade s bodom 1 tohto článku uzavierajú medzi agentom(-mi) majiteľov lodí a námorníkmi a/alebo ich odborovými zväzmi, alebo zástupcami po porade s kiribatským námorným úradom. Každá zmluvná strana dostane kópiu takejto zmluvy. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody režimu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie v prípade úmrtia, choroby a úrazu.

7.   Mzdu vyplatia námorníkom majitelia plavidiel. Mzdu je potrebné stanoviť pred poskytnutím licencií na základe spoločnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a orgánmi príslušných krajín AKT. Podmienky odmeňovania miestnych námorníkov však nesmú byť nižšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky Kiribati, a v žiadnom prípade nesmú byť nižšie ako normy MOP.

8.   Každý námorník najatý plavidlom Spoločenstva sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutý dátum nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, pre majiteľa plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

9.   V prípade nenalodenia námorníkov z krajín AKT z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú majitelia príslušných plavidiel povinní zaplatiť za každý deň plavby vo vodách krajín AKT úhrnnú čiastku stanovenú na 20 EUR na deň. Táto suma sa zaplatí najneskôr v termínoch uvedených v kapitole I časti 2 bode 6 tejto prílohy. Po vstupe do kiribatskej VHZ majitelia lodí Spoločenstva oznámia počet námorníkov AKT na palube.

10.   Táto suma sa použije na odbornú prípravu miestnych námorníkov-rybárov a bude poukázaná na účet uvedený orgánmi príslušných krajín AKT.

KAPITOLA V

TECHNICKÉ OPATRENIA

Plavidlá musia dodržiavať opatrenia a odporúčania prijaté KRZST pre tento región, pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti rybolovu.

KAPITOLA VI

POZOROVATELIA

1.   Všetky plavidlá Spoločenstva hneď po zaregistrovaní plavidla prispejú sumou vo výške 400 EUR na Fond projektu rybárskych pozorovateľov, poukázanou na vládny účet Kiribati č. 4 v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu bez akýchkoľvek zrážok.

2.   Plavidlá, ktoré majú oprávnenie loviť v kiribatských vodách v rámci dohody, nalodia na palubu pozorovateľov, ktorých určí KRZST za nižšie uvedených podmienok:

Na požiadanie KRZST zoberú plavidlá Spoločenstva na palubu pozorovateľa určeného touto organizáciou, aby overil skutočné úlovky realizované vo vodách Kiribati.

KRZST vypracuje zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Oznámia sa Európskej komisii hneď po ich vypracovaní a potom každé tri mesiace, aby sa zaznamenali ich prípadné aktualizácie.

KRZST oznámi príslušným majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom meno pozorovateľa určeného pre ich plavidlá v čase poskytnutia licencie alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

3.   Trvanie prítomnosti pozorovateľa na palube sa rovná jednej plavbe. Avšak na výslovnú žiadosť KRZST sa nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb stanovených pre jednotlivé plavidlo. Túto žiadosť predloží príslušná KRZST pri oznámení mena pozorovateľa určeného pre príslušné plavidlo.

4.   Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušnou KRZST.

5.   K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla, a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v kiribatských rybolovných vodách na základe oznámenia zoznamu určených plavidiel.

6.   Príslušní majitelia plavidiel oznámia v termíne do dvoch týždňov a s desaťdenným predbežným oznámením dátumy a prístavy v regióne určené na nalodenie pozorovateľov.

7.   V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo regiónu, náklady na cestu pozorovateľa zaplatí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube regionálneho pozorovateľa, opustí regionálnu rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na náklady majiteľa plavidla.

8.   V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, a to do nasledujúcich dvanástich hodín, bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

9.   Pozorovateľ má na palube plavidla funkciu dôstojníka. Plní tieto úlohy:

preveruje polohu plavidiel zapojených do operácií rybolovu,

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov,

vypracúva súpis použitých rybolovných zariadení,

vypracúva súpis použitých rybolovných zariadení,

preveruje údaje úlovkov vykonaných v kiribatských vodách, ktoré sú uvedené v palubnom denníku,

preveruje percentá vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odpadu druhov rýb, s ktorými sa dá obchodovať,

oznamuje raz týždenne vhodnými prostriedkami počas výkonu činností plavidla vo vodách Kiribati údaje o rybolove vrátane objemu hlavného a vedľajšieho úlovku na palube.

10.   Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú bezpečnosť a duševnú pohodu pozorovateľa pri vykonávaní jeho funkcií.

11.   Pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla, vrátane palubného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

12.   Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu alebo aby im nebránili,

berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, ako aj dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria k tomuto plavidlu.

13.   Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorá sa zašle KRZST, a jej kópiu zašle kapitánovi plavidla.

14.   Majiteľ plavidla na svoje náklady zabezpečí ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa uplatňujú pri dôstojníkoch, pri zohľadnení možností plavidla.

15.   Mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie pozorovateľa znášajú KRZST.

16.   Zmluvné strany sa v najkratšom možnom čase poradia so zainteresovanými tretími krajinami o určení systému regionálnych pozorovateľov a výbere príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie. Až do začiatku uplatňovania systému regionálnych pozorovateľov nalodia plavidlá oprávnené vykonávať rybolov vo vodách Kiribati v rámci dohody namiesto regionálnych pozorovateľov pozorovateľov určených príslušnými kiribatskými orgánmi v súlade s pravidlami ustanovenými vyššie.

KAPITOLA VII

KONTROLA

1.   Európske spoločenstvo aktualizuje zoznam plavidiel, pre ktoré sa poskytuje povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento zoznam sa zašle kiribatských orgánom pre kontrolu rybolovu hneď po jeho vypracovaní a vždy po jeho aktualizácii.

2.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti

Plavidlá Spoločenstva oznámia minimálne tri hodiny vopred príslušným kiribatským orgánom povereným kontrolou rybolovu svoj zámer vstúpiť alebo vystúpiť z kiribatskej rybolovnej oblasti v súlade s opisom v dodatku IV. Nahlásia taktiež celkové množstvá a druhy, ktoré sa nachádzajú na palube.

Pri oznamovaní o výstupe každé plavidlo oznámi aj svoju polohu. Tieto údaje sa prioritne poskytnú faxom, a pokiaľ ide o plavidlá, ktoré nie sú vybavené faxom, poskytnú sa rádiovým spojením a elektronickou poštou (e-mail).

Plavidlo, ktoré bude pristihnuté pri rybolove a ktoré neinformovalo príslušný kiribatský orgán, sa bude považovať za plavidlo porušujúce predpisy.

Plavidlá sú informované aj o faxových a telefónnych číslach a e-mailových adresách v momente vydania povolenia na rybolov.

3.   Postupy kontroly

Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojení do rybolovnej činnosti v kiribatských rybolovných vodách umožnia a uľahčia vstup na palubu a plnenie úloh každému kiribatskému štátnemu úradníkovi poverenému inšpekciou a kontrolou rybolovnej činnosti.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí lehoty potrebné na splnenie ich úlohy.

Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie.

4.   Označovanie plavidiel

Plavidlá Spoločenstva používajú vonkajšie označenia v súlade s pravidlami FAO.

5.   Kontrola satelitom

Všetky plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia ryby v súlade s touto dohodou, podliehajú satelitnej kontrole v súlade s dodatkom V. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť desiatym dňom odo dňa, keď kiribatská vláda oznámi delegácii uvedenie do prevádzky orgánu povereného satelitnou kontrolu kiribatských rybárskych plavidiel.

6.   Prehliadka plavidla

Príslušné kiribatské orgány budú informovať Európsku komisiu a vlajkový štát najneskôr do 24 hodín o každom priestupku a o každom uplatnení sankcie voči plavidlu Spoločenstva, ku ktorým došlo v kiribatských vodách.

Vlajkový štát a Európska komisia zároveň dostanú stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke, počas ktorej sa zistil priestupok.

7.   Protokol o prehliadke plavidla

Kapitán plavidla musí po vypracovaní zápisu príslušným kiribatským orgánom podpísať aj tento dokument.

Tento podpis neovplyvňuje práva a prostriedky obrany, ktoré môže kapitán uplatniť proti priestupku, ktorý sa mu vyčíta.

Kapitán musí priviesť svoje plavidlo do prístavu stanoveného kiribatskými úradmi. V prípadoch menších priestupkov môže príslušný kiribatský orgán povoliť prehliadnutému plavidlu pokračovať v činnostiach rybolovu.

8.   Vysporiadanie prehliadky plavidla

Pred každým právnym konaním sa hľadá vysporiadanie predpokladaného priestupku s pomocou zmierovacieho konania. Toto konanie sa skončí najneskôr päť pracovných dní po vstupe do prístavu v dôsledku prehliadky plavidla.

V prípade dohodovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s predpismi Kiribati.

V prípade, že sa vec nemôže vyriešiť s pomocou dohodovacieho konania, a keď sa dostane pred inštanciu príslušného súdu, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušnými kiribatskými orgánmi bankovú kauciu stanovenú pri zohľadnení nákladov na prehliadku, ako aj výšky pokút a náprav, ktorým podliehajú strany zodpovedné za priestupok.

Banková záruka nie je pred skončením súdneho konania vratná. Uvoľní sa majiteľovi plavidla hneď po tom, ako sa prípad uzavrie bez jeho odsúdenia. Príslušný kiribatský orgán vráti zostávajúcu sumu aj v prípade rozsudku, ktorým sa uloží pokuta nižšia, ako je zložená kaucia.

Právo plavidla na odplávanie sa vzťahuje len na plavidlo a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

alebo po zložení bankovej kaucie uvedenej v tretej zarážke vyššie a po jej prijatí príslušnými kiribatskými orgánmi, kým sa neskončí súdne konanie.

9.   Prekládky

Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré chce preložiť úlovok z jedného plavidla na druhé v kiribatských vodách, vykoná túto operáciu v kotvisku kiribatských prístavov.

Majitelia týchto plavidiel musia poskytnúť príslušným kiribatským orgánom najneskôr 48 hodín vopred informácie v súlade s dodatkom IV.

Prekládka z jedného plavidla na druhé sa považuje za výstup z kiribatskej rybolovnej oblasti. Plavidlá musia preto predložiť svoje palubné denníky príslušným kiribatským orgánom a uviesť, či majú záujem pokračovať v rybolove, alebo opustiť kiribatskú rybolovnú oblasť, v súlade s dodatkami III A a III B.

Akákoľvek prekládka úlovkov v kiribatskej rybolovnej oblasti alebo bez vyššie uvedených dokladov je v kiribatskej rybolovnej oblasti zakázaná. Každá osoba, ktorá tento predpis poruší, sa vystavuje sankciám ustanoveným platnými kiribatskými predpismi.

10.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojených do operácií vyloženia alebo prekládky úlovku v kiribatskom prístave musia umožniť a uľahčiť kontrolu týchto činností, ktoré budú vykonávať kiribatskí inšpektori. Po vykonaní inšpekcie dostane kapitán plavidla kópiu správy o inšpekcii.

Dodatky

I.

Formulár žiadosti o registráciu rybárskeho plavidla v Kiribatskej republike

II.

Formulár žiadosti o rybolovné povolenie

III A.

Regionálny palubný denník plavidiel s vlečnými sieťami v južnom Tichomorí

III B.

Regionálny palubný denník plavidiel s dlhými šnúrami v južnom Tichomorí

IV.

Vykazovacie podrobnosti

V.

Protokol VMS

Dodatok I

Formulár žiadosti o registráciu rybárskeho plavidla v Kiribatskej republike

Image

Image

Image

Dodatok II

Formulár žiadosti o povolenie na rybolov

Image

Dodatok III A

Regionálny palubný denník plavidiel s vlečnými sieťami v južnom Tichomorí

Image

Dodatok III B

Regionálny palubný denník plavidiel s dlhými šnúrami v južnom Tichomorí

Image

Dodatok IV

PODROBNOSTI PODÁVANIA SPRÁV

Správy podávané vedúcemu úradníkovi rybolovu

Tel.: (686) 210 99, fax: (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Správa o vstupe do oblasti

24 hodín pred vstupom do rybolovnej oblasti:

a)

kód správy (ZENT);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum vstupu (DD/MM/RR);

e)

čas vstupu (GMT);

f)

poloha vstupu;

g)

celkový úlovok na palube podľa hmotnosti a druhu:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

napr. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Správa o odchode z oblasti

Okamžite po opustení rybolovnej oblasti:

a)

kód správy (ZDEP);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum odchodu;

e)

čas odchodu (GMT);

f)

poloha odchodu;

g)

úlovok na palube podľa hmotnosti a druhu:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

h)

celkový úlovok v oblasti podľa hmotnosti a druhu (ako úlovok na palube);

i)

celkový počet rybolovných dní (celkový počet dní, počas ktorých boli siete rozhodené v oblasti)

napr. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Týždňová poloha a správa o úlovku počas pohybu v oblasti

Každý utorok počas pobytu v rybolovnom pásme po vstupnej správe alebo poslednej týždňovej správe:

a)

kód správy (WPCR);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum WPCR (DD/MM/RR);

e)

poloha podávania správy;

f)

úlovok od poslednej správy:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

g)

rybolovné dni od poslednej správy

napr. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Vstup do prístavu vrátane vstupu na prekládku, obnovenie zásob, vylodenie posádky alebo z núdzových dôvodov

Najneskôr 48 hodín predtým, ako plavidlo vstúpi do prístavu:

a)

kód správy (PENT);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum správy (DD/MM/RR);

e)

poloha podávania správy;

f)

názov prístavu;

g)

predpokladaný čas príchodu (LST) DD/MM/hh/mm;

h)

úlovok na palube podľa hmotnosti a druhu:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

i)

dôvod návštevy prístavu

napr. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Odchod z prístavu

Hneď po opustení prístavu:

a)

kód správy (PDEP);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum správy (GMT) DD/MM/RR;

e)

názov prístavu;

f)

dátum a čas odchodu (LST) DD/MM/hh/mm;

g)

úlovok na palube podľa hmotnosti a druhu:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

h)

nasledujúce miesto určenia

napr. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/RYBOLOVNÁ POZÍCIA

6.   Vstup alebo výstup z uzatvorenej oblasti

Najneskôr 12 hodín pred vstupom a okamžite po opustení uzatvorenej oblasti:

a)

druh správy (ENCA pre vstup a DECA pre výstup);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum ENCA alebo DECA;

e)

čas ENCA alebo DECA (GMT) DD/MM/RR/hh/mm;

f)

poloha ENCA alebo DECA (na jednu minútu oblúka);

g)

rýchlosť a kurz;

h)

dôvod pre ENCA

napr. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Oznámenie o doplnení paliva

Najneskôr 24 hodín pred doplnením paliva od licencovaného tankera:

a)

druhy správy (FUEL);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

čas správy (GMT);

e)

poloha počas správy (na jednu minútu oblúka);

f)

množstvo paliva na palube (v kilolitroch);

g)

predpokladaný dátum doplnenia paliva;

h)

predpokladaná poloha pri doplnení paliva;

i)

názov tankera

napr. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Správa o doplnení paliva

Okamžite po doplnení paliva od licencovaného tankera:

a)

druhy správy (BUNK);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

d)

dátum začiatku a čas dopĺňania paliva (GMT) DD/MM/RR/hh/mm;

e)

začiatočná poloha pri doplnení paliva;

f)

množstvo paliva prijatého v kilolitroch;

g)

čas ukončenia dopĺňania paliva (GMT);

h)

predpokladaná poloha pri doplnení paliva;

i)

názov tankera

napr. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90: 1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Správa o prekládke

Okamžite po prekládke v oprávnenom prístave v Kiribati na plavidlo licencovaného prepravcu:

a)

druhy správy (TSHP);

b)

číslo registrácie alebo povolenia;

c)

identifikačný znak alebo písmená;

d)

dátum vyloženia (DD/MM/RR);

e)

prístav vyloženia;

f)

preložený úlovok v hmotnosti a podľa druhov:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ SJ) ___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

g)

názov námorného dopravcu;

h)

miesto určenia úlovku

napr. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Vypracovanie správy

Do 48 hodín po dokončení výpravy vyložením úlovku v inom rybárskom prístave (mimo Kiribati) vrátane prevádzkového prístavu alebo domáceho prístavu:

a)

druhy správy (COMP);

b)

názov plavidla;

c)

číslo povolenia;

d)

identifikačný znak alebo signálne písmená;

e)

dátum vyloženia (DD/MM/RR);

f)

vyložený úlovok podľa druhov:

 

TUNIAK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUNIAK ŽLTOPLUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

OSTATNÉ (OT)___.__(Mt)

g)

názov prístavu

napr. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Dodatok V

Protokol (VMS)

Ustanovenia uplatniteľné pri satelitnom monitorovaní rybárskych plavidiel Spoločenstva vykonávajúcich rybolov v kiribatskej VHZ

1.   Opatrenia tohto protokolu dopĺňajú protokol ustanovujúci možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Kiribatskou republikou na obdobie od 16. septembra 2006 do 15. septembra 2012, ktorá sa uplatňuje v súlade s bodom 5 kapitoly VII Kontrola jej prílohy.

2.   Všetky rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré vykonávajú rybolov v rámci dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Kiribati v kiribatskej VHZ, sú monitorované satelitom.

Na účely satelitného monitorovania kiribatské orgány oznámia Spoločenstvu ako zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) kiribatskej VHZ.

Kiribatské orgány odovzdajú tieto informácie v elektronickej podobe vyjadrené v desatinných stupňoch (WGS 84).

3.   Zmluvné strany pristúpia k výmene informácií, ktoré sa vzťahujú na adresy X.25 a špecifikácie použité v elektronických oznámeniach medzi ich kontrolnými strediskami, v súlade s podmienkami ustanovenými v bodoch 5 a 7. Tieto informácie budú v rámci možností obsahovať mená, telefónne čísla, čísla ďalekopisov, faxové čísla a elektronické adresy (internet alebo X.400), ktoré sa môžu použiť na všeobecné oznámenia medzi kontrolnými strediskami.

4.   Poloha plavidiel je určená s detekčným limitom 500 m a s dôveryhodnosťou 99 %.

5.   V prípade, že plavidlo loviace na základe dohody, ktoré je monitorované satelitom podľa právnych predpisov Spoločenstva, vstúpi do kiribatskej VHZ, kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď pristúpi k zasielaniu následných správ o polohe Kontrolnému stredisku pre rybolov (KSR) Kiribati v maximálnych intervaloch každé tri hodiny (identifikácia plavidla, zemepisná dĺžka, zemepisná šírka, kurz a rýchlosť). Tieto správy sa identifikujú ako správy o polohe.

6.   Správy uvedené v bode 5 sa odovzdávajú elektronicky vo formáte X.25 alebo akomkoľvek inom chránenom protokole. Tieto správy sa posielajú v reálnom čase v súlade s formátom v tabuľke II.

7.   V prípade technickej závady alebo poruchy prístroja na nepretržité monitorovanie satelitom, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán plavidla bezodkladne pošle faxom informácie uvedené v bode 5 kontrolnému stredisku vlajkového štátu a kiribatskému KSR. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každých osem hodín. Celková správa o polohe obsahuje správy o polohe, tak ako ich zaznamenal kapitán plavidla v trojhodinových intervaloch za podmienok ustanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu pošle ihneď tieto správy kiribatskému KSR. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do jedného mesiaca. Po tejto lehote musí príslušné plavidlo opustiť kiribatskú VHZ.

8.   Kontrolné strediská vlajkového štátu sledujú pohyb svojich plavidiel v kiribatských vodách. V prípade, že sa monitorovanie plavidiel nevykoná podľa stanovených podmienok, je kiribatské KSR o tom okamžite informované a uplatní sa postup uvedený v bode 7.

9.   Ak kiribatské KSR zistí, že vlajkový štát neoznamuje informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti upovedomí príslušné orgány Európskej komisie.

10.   Údaje o monitorovaní oznámené druhej strane v súlade s týmito ustanoveniami budú určené výhradne na kontrolu a monitorovanie flotily Spoločenstva, ktorá loví v rámci dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Kiribati. Tieto údaje nebude v žiadnom prípade možné oznámiť tretím stranám.

11.   Zložky softvéru a hardvéru systému pre satelitné monitorovanie musia byť spoľahlivé a neumožňujú žiadne falšovanie polôh a nedá sa nimi ručne manipulovať.

Systém musí byť plne automatizovaný a operatívny nepretržite a nezávisle od environmentálnych a klimatických podmienok. Je zakázané ničiť, poškodzovať, znefunkčniť alebo zasahovať do satelitného monitorovacieho systému.

Kapitáni plavidiel zabezpečia, aby:

údaje neboli pozmenené,

anténa alebo antény spojené s monitorovacím zariadením neboli porušené,

dodávka elektrickej energie satelitného monitorovacieho zariadenia nebola prerušená,

zariadenie na sledovanie satelitom nebolo odmontované.

12.   Zmluvné strany sa dohodli na výmene informácií o používanom satelitnom monitorovacom zariadení na základe žiadosti s cieľom overiť, či je každé zariadenie plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení.

13.   Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení je predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody.

14.   Zmluvné strany v prípade potreby opätovne preskúmajú tieto ustanovenia.

Podávanie správ VMS Kiribati

Správa o polohe

Údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Pripomienky

Začiatok záznamu

SR

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – príjemca, trojmiestny kód ISO Alpha 3 krajiny

Odosielateľ

FR

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – odosielateľ, trojmiestny kód ISO Alpha 3 krajiny

Vlajkový štát

FS

N

 

Typ správy

TM

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – typ správy „POS“

Rádiový volací znak

RC

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – medzinárodný volací znak plavidla

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

N

údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – jednotné číslo zmluvnej strany (kód ISO-3 vlajkového štátu a číslo)

Vonkajšie registračné číslo

XR

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – číslo uvedené na boku plavidla

Zemepisná šírka

LA

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach S/J SSMM (WGS-84)

Zemepisná dĺžka

LO

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach V/Z SSMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

trasa lode na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

rýchlosť plavidla na desatiny uzla

Údaje

DA

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – dátum záznamu polohy TUC (RRRR MM DD)

Čas

TI

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – hodina záznamu polohy TUC (HH MM)

Koniec záznamu

ER

P

údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje koniec záznamu

Znaková sústava: ISO 8859.1

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

dvojitá lomka (//) a kód označujú začiatok prenosu,

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec záznamu.

Hranice kiribatskej VHZ

Súradnice VHZ

Kontaktné údaje kiribatského KSR

Názov KSR:

Tel. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Vyhlásenie o vstupoch/výstupoch:


7.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/35


NARIADENIE RADY (ES) č. 894/2007

z 23. júla 2007

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prerokovali a parafovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

(2)

Je v záujme Spoločenstva uvedenú dohodu schváliť.

(3)

Mala by sa definovať metóda rozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V mene Spoločenstva sa schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát:

Povolenia alebo kvóty

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou

Španielsko

13

Francúzsko

12

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine

Španielsko

13

Portugalsko

5

Ak žiadosti o povolenie týchto členských štátov nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže zohľadniť žiadosti o povolenie akéhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá lovia v rámci tejto dohody, oznámia Komisii ulovené množstvá každej zásoby v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (1).

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA O PARTNERSTVE V SEKTORE RYBOLOVU

medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA SVÄTÉHO TOMÁŠA A PRINCOVHO OSTROVA,

ďalej len „Svätý Tomáš a Princov ostrov“,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na úzku spoluprácu medzi Spoločenstvom a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, najmä v rámci dohody z Cotonou, ako aj so zreteľom na ich spoločný záujem zintenzívniť tieto vzťahy,

SO ZRETEĽOM na vôľu oboch zmluvných strán podporovať zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov prostredníctvom spolupráce,

SO ZRETEĽOM na ustanovenia dohovoru Spojených národov o morskom práve,

ROZHODNUTÍ uplatňovať rozhodnutia a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, ďalej len „ICCAT“,

VEDOMÍ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii FAO v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v obojstrannom záujme v prospech rozvoja zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a akcií realizovaných tak spoločne, ako aj každou zo zmluvných strán pri súčasnom zabezpečení koherentnosti politík a súčinnosti snáh,

ROZHODNUTÍ zaviesť s týmto cieľom dialóg o sektorovej politike rybolovu prijatej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, určiť najvhodnejšie prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory zo strany Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto vodách,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach vytváraním a rozvíjaním zmiešaných spoločností, do ktorých budú zapojené podniky obidvoch strán,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet

Touto dohodou sa ustanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadi:

hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom podporiť zodpovedný rybolov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov a na rozvoj sektora rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova,

podmienky prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva do rybolovných oblastí Svätého Tomáša a Princovho ostrova,

spolupráca týkajúca sa podmienok kontroly rybolovu v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova s cieľom zabezpečiť dodržiavanie uvedených podmienok, účinnosť opatrení na zachovanie rybolovných zdrojov a na hospodárenie s nimi a boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu,

partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať hospodárske a s tým súvisiace činnosti v spoločnom záujme v sektore rybolovu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

sa pod pojmom „orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova“ rozumie vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

b)

sa pod pojmom „orgány Spoločenstva“ rozumie Európska komisia;

c)

sa pod pojmom „rybolovná oblasť Svätého Tomáša a Princovho ostrova“ rozumejú v oblasti rybolovu vody, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

d)

sa pod pojmom „rybárske plavidlo“ rozumie každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie živých vodných zdrojov;

e)

sa pod pojmom „plavidlo Spoločenstva“ rozumie plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve;

f)

sa pod pojmom „spoločný výbor“ rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Svätého Tomáša a Princovho ostrova, tak ako sa supresňuje v článku 9 tejto dohody;

g)

sa pod pojmom „prekládka“ rozumie presun časti alebo celého úlovku rybárskeho plavidla do iného plavidla, a to v prístave alebo na mori;

h)

sa pod pojmom „mimoriadne okolnosti“ rozumejú okolnosti iné ako prírodné javy, ktoré sa vymykajú primeranej kontrole jednej zo zmluvných strán takým spôsobom, že to znemožňuje vykonávanie činností rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

i)

sa pod pojmom „námorníci z AKT“ rozumejú námorníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi neeurópskych krajín, ktoré sú signatármi dohody z Cotonou. Z tohto dôvodu je námorník zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova námorníkom z AKT;

j)

sa pod pojmom „vedľajšie úlovky“ rozumie akékoľvek ulovené množstvo druhov neuvedených v prílohe 1 k Dohovoru Spojených národov z roku 1982.

Článok 3

Zásady a ciele, ktorými sa riadi vykonávanie tejto dohody

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe zásad rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách bez toho, aby boli dotknuté dohody uzatvorené medzi rozvojovými krajinami rovnakého geografického regiónu vrátane dohôd o reciprocite v oblasti rybolovu.

2.   Zmluvné strany spolupracujú s cieľom uplatňovať sektorovú politiku rybolovu prijatú vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a na tieto účely nadviažu politický dialóg týkajúci sa potrebných reforiem. Budú navzájom vopred konzultovať prijatie prípadných opatrení v tejto oblasti.

3.   Zmluvné strany tiež spoločne alebo na jednostrannom základe spolupracujú na uskutočňovaní predbežných (ex ante), priebežných a následných (ex post) hodnotení opatrení, programov a akcií vykonávaných na základe ustanovení tejto dohody.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia a rešpektujúc stav rybolovných zdrojov.

5.   Osobitne zamestnávanie námorníkov z krajín AKT na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci, ktorá sa plnoprávne vzťahuje na príslušné pracovné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Týka sa to najmä slobody združovania a faktického uznania práva na kolektívne vyjednávanie zamestnancov, ako aj odstránenia diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a profesiou.

Článok 4

Spolupráca vo vedeckej oblasti

1.   Počas platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Svätý Tomáš a Princov ostrov spolupracujú s cieľom monitorovať vývoj stavu zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2.   Zmluvné strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie tuniaka atlantického (ICCAT) a vo svetle najlepších dostupných vedeckých stanovísk navzájom konzultujú v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, aby v prípade potreby po dohode vedeckého kolégia a spoločnom súhlase prijali opatrenia na trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi, ktoré ovplyvnia činnosti plavidiel Spoločenstva.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom konzultovať, či už priamo vrátane konzultácií na úrovni subregiónov v rámci výboru COREP (Regionálny výbor pre rybolov – Guinejský záliv), alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií, s cieľom zabezpečiť hospodárenie so živými zdrojmi v Atlantickom oceáne a ich zachovanie a spolupracovať v rámci príslušného vedeckého výskumu.

Článok 5

Prístup plavidiel Spoločenstva k loviskám rýb vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1.   Svätý Tomáš a Princov ostrov sa zaväzujú povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávanie činností rybolovu v rybolovných oblastiach v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a prílohy.

2.   Činnosti rybolovu, ktoré sú predmetom tejto dohody, podliehajú zákonom a nariadeniam platným na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Spoločenstvu všetky zmeny a doplnenia týchto právnych predpisov.

3.   Svätý Tomáš a Princov ostrov sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie ustanovení, ktoré sa týkajú kontroly rybolovu ustanoveného v protokole. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova pri uskutočňovaní týchto kontrol.

4.   Spoločenstvo sa zaväzuje podniknúť všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania svojimi plavidlami ustanovení tejto dohody, ako aj právnych predpisov upravujúcich rybolov vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 6

Povolenia

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať činnosti rybolovu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, iba ak sú držiteľmi povolenia na rybolov vydaného podľa tejto dohody a k nej pripojeného protokolu.

2.   Postup získania povolenia na rybolov určitým plavidlom, uplatniteľné poplatky a spôsob úhrady majiteľmi plavidiel sú určené v prílohe k protokolu.

Článok 7

Finančný príspevok

1.   Spoločenstvo poskytne Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu finančný príspevok v súlade s náležitosťami a podmienkami stanovenými v protokole a v prílohe. Tento jednotný príspevok sa určuje na základe týchto dvoch relatívnych zložiek:

a)

prístup plavidiel Spoločenstva do vôd a k rybolovným zdrojom Svätého Tomáša a Princovho ostrova a

b)

finančná pomoc Spoločenstva na podporu zodpovedného rybolovu a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

2.   Zložka finančného príspevku uvedená v odseku 1 písm. a) sa určí na základe identifikácie oboma zmluvnými stranami, po spoločnej dohode a v súlade s ustanoveniami protokolu, cieľov, ktoré sa majú realizovať v rámci sektorovej politiky rybolovu definovanej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a súvisiacich ročných a viacročných programov na uplatňovanie tejto politiky.

3.   Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa vypláca ročne podľa podmienok stanovených v protokole a s výhradou ustanovení tejto dohody a protokolu týkajúcich sa prípadnej zmeny výšky príspevku z dôvodu:

a)

mimoriadnych okolností;

b)

zníženia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode uplatnením opatrení riadenia príslušných zásob považovaných za potrebné na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov;

c)

zvýšenia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode zúčastnených strán v prípade, že stav zdrojov podľa najlepších dostupných vedeckých poznatkov túto možnosť povoľuje;

d)

opätovného zhodnotenia podmienok finančnej pomoci na uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove v prípade, že je táto skutočnosť odôvodnená na základe výsledkov ročných a viacročných programov, ktoré obe strany zaznamenali;

e)

vypovedania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 13;

f)

pozastavenia uplatňovania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 12.

Článok 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti

1.   Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné konzultácie s cieľom koordinácie rôznych akcií, ktoré môžu byť v tejto oblasti plánované.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať výmenu informácií o rybárskych technikách a zariadeniach, konzervačných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3.   Zmluvné strany sa usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4.   Zmluvné strany osobitne podporujú zriadenie spoločných podnikov v obojstrannom záujme pri systematickom dodržiavaní platných právnych predpisov Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Spoločenstva.

Článok 9

Spoločný výbor

1.   Zriaďuje sa spoločný výbor, ktorý je poverený kontrolou uplatňovania tejto dohody. Spoločný výbor vykonáva tieto funkcie:

a)

kontroluje plnenie, výklad a uplatňovanie dohody, a najmä definíciu a hodnotenie uplatňovania ročného a viacročného plánu stanoveného v článku 7 ods. 2;

b)

zabezpečuje potrebné spojenie v otázkach spoločného záujmu v oblasti rybolovu, najmä štatistickú analýzu údajov o úlovkoch;

c)

slúži ako fórum na urovnanie zmierom sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody;

d)

v prípade potreby prehodnocuje možnosti rybolovu a finančný príspevok, ktorý s tým súvisí;

e)

vykonáva všetky ostatné funkcie, ktoré mu zmluvné strany v rámci spoločnej dohody pridelia.

2.   Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz do roka striedavo na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove a v Spoločenstve, pričom stretnutiu predsedá tá zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje mimoriadne zasadnutie.

Článok 10

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva za podmienok uvedených v tejto zmluve, a na strane druhej na územie Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 11

Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje 4 roky odo dňa nadobudnutia jej platnosti a jej uplatňovanie sa automaticky predlžuje o ďalšie štvorročné obdobia s výnimkou vypovedania v súlade s jej článkom 13.

Článok 12

Pozastavenie

1.   Uplatňovanie tejto dohody sa môže pozastaviť z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade vážneho rozporu pri uplatňovaní ustanovení tejto dohody. Príslušná zmluvná strana musí pri takomto pozastavení písomne oznámiť svoj zámer druhej zmluvnej strane najmenej tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany viesť vzájomné konzultácie s cieľom urovnania sporu zmierom.

2.   Vyplatenie finančného príspevku uvedeného v odseku 7 sa zníži pomerne a pro rata temporis k obdobiu trvania pozastavenia.

Článok 13

Vypovedanie dohody

1.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, že sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad znehodnotenia príslušných zásob, zistenia, že miera využívania možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva sa zmenšila, alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Zainteresovaná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3.   Odoslanie oznámenia podľa predchádzajúceho odseku má za následok začatie konzultácií medzi zmluvnými stranami.

4.   Platba finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne účinnosť, sa znižuje pomerne a pro rata temporis.

Článok 14

Protokol a príloha

Protokol a príloha tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 15

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia platnými právnymi predpismi na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove okrem prípadu, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 16

Zrušenie

Nadobudnutím platnosti táto dohoda zrušuje a nahrádza Dohodu o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova týkajúcu sa rybolovu v blízkosti pobrežia, ktorá nadobudla platnosť 25. februára 1984.

Protokol, ktorým sa na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody medzi Európskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa však naďalej uplatňuje počas obdobia uvedeného v jeho článku 1 ods. 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda vypracovaná dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov, ktoré sú potrebné na tento účel.

PROTOKOL,

ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

Článok 1

Obdobie uplatňovania a možnosti rybolovu

1.   Od 1. júna 2006 a na celkové obdobie 4 rokov sa možnosti rybolovu dohodnuté v zmysle článku 5 dohody stanovujú takto:

Druhy vysokomigračných rýb (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Spojených národov z roku 1982):

mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou: 25 plavidiel,

plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine: 18 plavidiel.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

3.   Plavidlá plávajúce pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva môžu vykonávať činnosti rybolovu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, len ak majú povolenie na rybolov vydané v rámci tohto protokolu a podľa podmienok opísaných v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   Finančný príspevok stanovený v článku 7 dohody sa skladá na jednej strane na obdobie stanovené v článku 1 z ročnej sumy 552 500 EUR, čo predstavuje ekvivalent referenčnej tonáže 8 500 ton za rok, a na strane druhej z osobitnej sumy 1 105 000 EUR ročne na podporu a uskutočňovanie iniciatív v rámci sektorovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto osobitná suma tvorí neoddeliteľnú súčasť jednotného finančného príspevku uvedeného v článku 7 dohody.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5 a 7 tohto protokolu.

3.   Celková suma stanovená v odseku 1, teda 663 000 EUR, sa vypláca ročne Spoločenstvom počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

4.   Ak celkové množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova prekročí 8 500 ton ročne, suma finančného príspevku 552 500 EUR sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy predstavujúcej ekvivalent referenčnej tonáže (1 105 000 EUR). Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej výšky (17 000 ton), suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roka.

5.   Vyplatenie finančného príspevku stanoveného v odseku 1 sa uskutoční najneskôr do 15. mája 2007 na prvý rok a najneskôr do 31. júla 2007, 2008 a 2009 na nasledujúce roky.

6.   S výhradou ustanovení článku 6 je pridelenie tohto príspevku vo výhradnej kompetencii orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

7.   Finančný príspevok sa zaplatí na jediný účet štátnej pokladnice otvorený vo finančnej inštitúcii určenej orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Článok 3

Spolupráca v záujme zodpovedného rybolovu – vedecká spolupráca

1.   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe zásad rovnoprávneho zaobchádzania s jednotlivými flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

2.   Počas obdobia platnosti tohto protokolu Spoločenstvo a orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa budú usilovať o monitorovanie stavu zdrojov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu na úrovni subregiónu týkajúcu sa zodpovedného rybolovu, a najmä v rámci COREP (Regionálny výbor pre rybolov).

4.   V súlade s článkom 4 dohody vedú zmluvné strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a vo svetle najlepších dostupných vedeckých stanovísk vedú diskusie v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, aby v prípade potreby po dohode vedeckého kolégia, prípadne na úrovni subregiónu, a po spoločnej dohode prijali opatrenia na trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi, ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Spoločenstva.

Článok 4

Revízia možností rybolovu po spoločnej dohode

1.   Možnosti rybolovu uvedené v článku 1 sa môžu rozšíriť na základe spoločnej dohody, pokiaľ podľa záverov vedeckého kolégia uvedeného v článku 3 ods. 4 toto rozšírenie negatívne neovplyvní trvalo udržateľné hospodárenie so zdrojmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V takomto prípade sa časť finančného príspevku 552 500 EUR uvedená v článku 2 ods. 1 zvýši pomerne a pro rata temporis. Celková výška finančného príspevku spojeného s referenčnou tonážou a vyplateného Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy 552 500 EUR. Ak ročné úlovky plavidiel Spoločenstva prekročia dvojnásobok 8 500 ton (teda 17 000 ton), suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa vyplatí v priebehu nasledujúceho roka.

2.   Z druhej strany v prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na prijatí zníženia možností rybolovu stanovených v článku 1, finančný príspevok sa zníži pomerne a pro rata temporis.

3.   Rozdelenie možností rybolovu medzi rôzne kategórie plavidiel sa tiež môže zrevidovať po konzultácii v rámci spoločnej dohody zmluvných strán a pri dodržaní každého prípadného odporúčania vedeckého kolégia uvedeného v článku 3, pokiaľ ide o riadenie zásob, ktoré by mohli byť týmto prerozdelením ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak je to opodstatnené na základe prerozdelenia možností rybolovu.

Článok 5

Nové možnosti rybolovu

V prípade, že plavidlá Spoločenstva majú záujem vykonávať činnosti rybolovu, ktoré nie sú uvedené v článku 1, Spoločenstvo sa poradí so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom o prípadnom povolení týkajúcom sa týchto nových činností. V prípade potreby sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných pri týchto nových možnostiach rybolovu a v prípade nevyhnutnosti vypracujú zmeny a doplnenia k tomuto protokolu a jeho prílohe.

Článok 6

Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku v prípade mimoriadnych okolností

1.   V prípade mimoriadnych okolností s výnimkou prírodných javov, ktoré bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Svätého Tomáša a Princovho ostrova, môže Európske spoločenstvo pozastaviť vyplatenie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme po vzájomnej porade zmluvných strán do dvoch mesiacov po podaní žiadosti jednej zo strán a za podmienky, že Európske spoločenstvo zaplatí všetky sumy splatné v čase pozastavenia.

2.   Platba finančného príspevku sa opäť vykoná hneď po tom, ako zmluvné strany zistia na základe spoločnej dohody, že okolnosti, ktoré vyvolali zastavenie činností rybolovu, už zanikli a/alebo že situácia umožňuje návrat k činnostiam rybolovu.

3.   Platnosť povolení udelených plavidlám Spoločenstva, ktorá bola pozastavená súbežne s platbou finančného príspevku, sa predlžuje na obdobie, ktoré sa rovná obdobiu pozastavenia činností rybolovu.

Článok 7

Podpora zodpovedného rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1.   Z celkovej sumy finančného príspevku (663 000 EUR) stanovenej v článku 2 prispieva ročne 50 % tejto sumy (331 500 EUR) na podporu a vykonávanie iniciatív v rámci sektorovej politiky rybolovu určenej vládou Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Svätý Tomáš a Princov ostrov spravujú príslušnú sumu na základe identifikácie oboma zmluvnými stranami, po vzájomnej dohode a v súlade so súčasnými prioritami politiky rybolovu s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a zodpovedné riadenia sektora, cieľov, ktoré sa majú realizovať, a súvisiacich ročných a viacročných programov v súlade s nasledujúcim odsekom 2.

2.   Na návrh Svätého Tomáša a Princovho ostrova a na účely zavedenia ustanovení predchádzajúceho odseku sa Spoločenstvo a Svätý Tomáš a Princov ostrov dohodnú v rámci spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody po nadobudnutí platnosti protokolu a najneskôr tri mesiace po nadobudnutí platnosti tohto protokolu na viacročnom odvetvovom programe a na podmienkach jeho uplatňovania vrátane najmä:

a)

usmernení na ročnom a viacročnom základe, podľa ktorých sa použije percento finančného príspevku uvedeného v odseku 1 a osobitné sumy na iniciatívy, ktoré sa majú každoročne uskutočniť;

b)

cieľov, ktoré treba dosiahnuť na ročnom a viacročnom základe, aby sa včas dospelo k podpore trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu pri zohľadnení priorít vyjadrených Svätým Tomášom a Princovým ostrovom v rámci vnútroštátnej politiky rybolovu alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú alebo majú vplyv na zavedenie trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu;

c)

kritérií a postupov, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť každoročné hodnotenie dosiahnutých výsledkov;

d)

prípadnej revízie percenta celkovej sumy finančného príspevku uvedeného v odseku 1 tohto článku, vzťahujúceho sa na roky nasledujúce po prvom roku uplatnenia tohto protokolu.

3.   Každú navrhovanú úpravu viacročného odvetvového programu alebo využívania osobitných súm na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť každoročne, musia schváliť zmluvné strany v rámci spoločného výboru.

4.   Svätý Tomáš a Princov ostrov každoročne pridelia časť zodpovedajúcu percentám uvedeným v odseku 1 na účely realizácie viacročného odvetvového programu. Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, toto pridelenie sa musí oznámiť Spoločenstvu v čase schválenia viacročného odvetvového programu spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok Svätý Tomáš a Princov ostrov oznámia toto pridelenie Spoločenstvu najneskôr 1. mája predchádzajúceho roka.

5.   V prípade, že to každoročné hodnotenie výsledkov realizácie viacročného odvetvového programu odôvodní, Európske spoločenstvo môže požiadať o úpravu finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu, aby sa týmto výsledkom prispôsobila skutočná suma prostriedkov pridelených na realizáciu programu.

Článok 8

Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o výklad ustanovení tohto protokolu a o ich uplatnenie, musí byť predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody, ktorý sa v prípade potreby zvolá na mimoriadne zasadnutie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9, sa uplatňovanie protokolu môže pozastaviť na návrh jednej zmluvnej strany, keď sa spor medzi zmluvnými stranami považuje za vážny a keď konzultácie v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 neumožnili ukončiť spor zmierom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu záujmu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace predtým, ako má nadobudnúť účinnosť toto pozastavenie.

4.   V prípade pozastavenia budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť zmierom riešenie sporu, ktorý ich rozdeľuje. Keď sa takého riešenie dosiahne, obnoví sa uplatňovanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži pomerne a pro rata temporis v závislosti od doby, počas ktorej sa vykonávanie protokolu pozastavilo.

Článok 9

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu neplatenia

S výhradou ustanovení článku 6 v prípade, že Spoločenstvo nevykoná platby uvedené v článku 2, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť za týchto podmienok:

a)

Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova zašlú Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Komisia pristúpi k príslušnému prevereniu a v prípade potreby poukáže platbu najneskôr do 60 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia.

b)

Ak sa platba neuskutoční alebo nebude vhodne zdôvodnené neuskutočnenie platby v lehote stanovenej v článku 2 ods. 5 tohto protokolu, príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova budú oprávnené pozastaviť uplatňovanie protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

c)

Protokol sa začne znova uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

Článok 10

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa riadia platnými právnymi predpismi na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove okrem prípadu, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 11

Zrušenie

Príloha k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa zrušuje a nahrádza sa prílohou k tomuto protokolu.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento protokol a jeho príloha nadobúdajú platnosť k dátumu, ku ktorému sa zmluvné strany informujú o dokončení postupov potrebných na tento účel.

2.   Uplatňujú sa od 1. júna 2006.

PRÍLOHA

Podmienky riadiace rybolov plavidiel Spoločenstva v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova

KAPITOLA I

FORMALITY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ŽIADOSŤ A NA VYDÁVANIE POVOLENÍ

ODDIEL 1

Vydávanie povolení

1.   Povolenie na rybolov v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.   Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať činnosť rybolovu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. Musia mať usporiadané vzťahy s úradmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v tom zmysle, že si splnili všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich činností rybolovu pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohôd o rybolove uzavretých so Spoločenstvom.

3.   Príslušné orgány Spoločenstva predložia (elektronickou cestou) ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova žiadosť za každé plavidlo, ktoré má záujem loviť podľa dohody, minimálne 15 pracovných dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

4.   Žiadosti sa predkladajú ministerstvu rybolovu v súlade s formulármi, ktorých vzor je uvedený v dodatku I. Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa s údajmi poskytnutými v rámci žiadosti o povolenie nakladalo ako s dôvernými údajmi. Tieto údaje sa použijú výlučne v rámci realizácie dohody o rybolove.

5.   Ku každej žiadosti o povolenie sa priložia tieto dokumenty:

doklad o zaplatení paušálneho preddavku na obdobie platnosti,

(akýkoľvek iný dokument alebo potvrdenie požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu).

6.   Zaplatenie povinného poplatku sa uskutoční na účet uvedený orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s článkom 2 ods. 7 protokolu.

7.   Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných daní a nákladov za poskytovanie služieb.

8.   Ministerstvo rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova vydáva povolenie pre všetky plavidlá v lehote 15 pracovných dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 5 majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Gabone.

9.   Povolenie sa vydáva na meno stanoveného plavidla a je neprenosné.

10.   Na požiadanie Európskeho spoločenstva a v prípade zásahu vyššej moci sa však povolenie plavidla nahradí novým povolením vystaveným na meno iného plavidla rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré je potrebné nahradiť podľa článku 1 protokolu bez nového povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte úrovní úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celkový súčet úlovkov oboch plavidiel.

11.   Majiteľ plavidla, ktoré treba nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené povolenie ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova prostredníctvom delegácie Európskej komisie.

12.   Dátumom nadobudnutia účinnosti nového povolenia je deň, keď majiteľ plavidla odovzdá zrušené povolenie ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Delegácia Európskej komisie v Gabone je informovaná o prenose povolenia.

13.   Povolenie sa musí vždy nachádzať na palube. Európske spoločenstvo aktualizuje návrh zoznamu plavidiel, pre ktoré sa požaduje povolenie na rybolov, v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento návrh zoznamu sa oznámi orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova hneď po jeho vypracovaní a potom vždy po jeho aktualizácii. Po prijatí návrhu zoznamu, ako aj po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby, ktoré Európska komisia zašle orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova, príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova zapíše plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať rybolov, ktorý sa oznámi orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu. V tomto prípade môže majiteľ plavidla dostať overenú kópiu tohto zoznamu a môže ju držať na palube plavidla namiesto povolenia na rybolov až do vydania tohto povolenia.

ODDIEL 2

Podmienky povolenia – povinné poplatky a preddavky

1.   Povolenia majú platnosť jeden rok. Sú obnoviteľné.

2.   Povinný poplatok je pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine stanovený na 35 EUR za jednu vylovenú tonu v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.   Povolenia sa vydávajú po úhrade nasledujúcich paušálnych čiastok príslušným vnútroštátnym orgánom:

5 250 EUR za plavidlo na lov vlečnou sieťou, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 150 ton ročne,

1 925 EUR za plavidlo s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine, čo sa rovná splatným povinným poplatkom za 55 ton ročne.

4.   Členské štáty oznámia každý rok Komisii najneskôr 15. júna tonáže úlovkov za uplynulý rok, ako sú potvrdené vedeckými inštitútmi uvedenými v nasledujúcom bode 5.

5.   Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok n stanoví Európska komisia najneskôr 31. júla roka n + 1 na základe vyhlásení o úlovkoch, ktoré vypracovávajú jednotliví majitelia plavidiel a potvrdzujú príslušné vedecké inštitúty na preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), prostredníctvom delegácie Európskej komisie.

6.   Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova a majiteľom plavidiel.

7.   Každú prípadnú dodatočnú platbu (za ulovené množstvá nad 150 ton pri plavidlách na lov tuniakov vlečnou sieťou a 55 ton pri plavidlách s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine) poukážu majitelia plavidiel príslušným vnútroštátnym orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 31. augusta roku n + 1 na účet uvedený v odseku 6 oddielu 1 tejto kapitoly na základe 35 EUR za tonu.

8.   Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako suma preddavku stanoveného v bode 3 tejto časti, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už majiteľ plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať svoje činnosti rybolovu vo vodách, ktoré sa nachádzajú 12 námorných míľ od základných línií pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine.

2.   Bez výnimky sa zakazuje každá činnosť rybolovu v oblasti určenej na spoločné využívanie Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Nigériou, ohraničenej súradnicami uvedenými v dodatku 3.

KAPITOLA III

REŽIM HLÁSENIA ÚLOVKOV

1.   Trvanie plavby plavidla Spoločenstva v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova je na účely tejto prílohy definované takto:

buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova po výstup z nej,

alebo ide o obdobie medzi vstupom do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova a prekládkou a/alebo vykládkou na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove.

2.   Všetky plavidlá oprávnené vykonávať rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody musia oznámiť svoje úlovky ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova, aby mohli tieto orgány kontrolovať ulovené množstvá, ktoré sú overené príslušnými vedeckými inštitútmi v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiele 2 bode 4 tejto prílohy. Podmienky oznámenia úlovkov sú tieto:

2.1.

Počas ročného obdobia platnosti povolenia v zmysle kapitoly I oddielu 2 tejto prílohy obsahujú vyhlásenia úlovky plavidiel v priebehu každej plavby. Verzie originálov vyhlásení na materiálnom nosiči sa odovzdajú ministerstvu rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova do 45 dní od ukončenia poslednej plavby vykonanej počas uvedeného obdobia.

2.2.

Plavidlá deklarujú svoje úlovky prostredníctvom formulára zodpovedajúceho palubnému denníku, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2. Za obdobia, keď sa plavidlo nenachádzalo v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova, je potrebné vyplniť palubný denník s poznámkou „Mimo rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova“.

2.3.

Formuláre treba vyplniť čitateľne a podpíše ich kapitán plavidla alebo jeho zákonný zástupca.

3.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môže zísť spoločný výbor, aby porovnal údaje o činnostiach rybolovu.

4.   V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyhradzuje právo pozastaviť povolenie príslušného plavidla až do splnenia formality a udeliť majiteľovi plavidla pokutu stanovenú platnými nariadeniami Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Táto skutočnosť sa oznámi Európskej komisii a vlajkovému členskému štátu.

KAPITOLA IV

PREKLÁDKA

Obe zmluvné strany spolupracujú na zlepšení možností prekládky v kotviskách a prístavoch Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.   Prekládky:

Plavidlá Spoločenstva na lov tuniakov, ktoré dobrovoľne vykonávajú prekládku v kotvisku alebo prístave Svätého Tomáša a Princovho ostrova, majú zľavu na povinnom poplatku 5 EUR za tonu ulovenú v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova zo sumy uvedenej v kapitole I oddiele 2 bodue 2 prílohy.

Tento mechanizmus sa uplatňuje na každé plavidlo Spoločenstva do výšky najviac 50 % z konečného zúčtovania úlovkov (ako sa uvádza v kapitole III prílohy) hneď od prvého roka platnosti tohto protokolu.

2.   Podmienky uplatňovania kontroly preloženej tonáže sa určia na zasadnutí prvého spoločného výboru.

3.   Hodnotenie

Výška finančných stimulov, ako aj maximálne percento konečného zúčtovania úlovkov sa upravia v rámci spoločného výboru podľa celkového sociálnohospodárskeho vplyvu prekládok, ku ktorým došlo počas daného roka.

KAPITOLA V

NALODENIE NÁMORNÍKOV

1.   Majitelia plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine dlhými lovnými šnúrami zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT za týchto podmienok:

v prípade flotily plavidiel na lov tuniakov vlečnou sieťou musí pochádzať minimálne 20 % nalodených námorníkov počas rybolovnej sezóny tuniakov v rybolovnej oblasti z krajín AKT,

v prípade flotily plavidiel s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine musí pochádzať minimálne 20 % nalodených námorníkov počas rybolovnej sezóny v rybolovnej oblasti z krajín AKT.

2.   Majitelia plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších námorníkov zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

3.   Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Spoločenstva. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a profesiou.

4.   Pracovné zmluvy námorníkov z krajín AKT, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom týchto zmlúv, sa vypracujú medzi zástupcom (zástupcami) majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Tieto zmluvy zaručia námorníkom výhody programu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie v prípade úmrtia, choroby a úrazu.

5.   Mzdu námorníkov z krajín AKT hradia majitelia plavidiel. Určí sa po spoločnej dohode medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Podmienky odmeňovania miestnych námorníkov však nesmú byť nižšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na posádky ich krajín, a v žiadnom prípade nesmú byť nižšie ako normy MOP.

6.   Každý námorník najatý plavidlom Spoločenstva sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutý dátum nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, majiteľovi plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

7.   V prípade nenalodenia námorníkov z krajín AKT z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú však majitelia príslušných plavidiel povinní zaplatiť za každý deň plavby vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova paušálnu čiastku stanovenú na 20 USD na deň. Táto suma bude zaplatená najneskôr v termínoch uvedených v kapitole I oddiele 2 bode 7 tejto prílohy.

KAPITOLA VI

TECHNICKÉ OPATRENIA

1.   Plavidlá dodržiavajú pre tento región opatrenia a odporúčania prijaté ICCAT, pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti rybolovu.

2.   Plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou dajú akékoľvek vedľajšie úlovky k dispozícii riaditeľstvu pre rybolov Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré prevezme zodpovednosť za ich náhradu a vyloženie.

3.   Obidve zmluvné strany sa dohodli, že po spoločnej dohode schvália opatrenie zabezpečujúce skutočnú realizáciu predchádzajúceho bodu alebo schvália alternatívne riešenie počas prvého spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody. V tejto veci bude spoločný výbor analyzovať každú možnosť vrátane povinnosti dotknutých plavidiel s vlečnou sieťou zaplatiť ročný príspevok vo výške hodnoty vedľajších úlovkov do fondu riaditeľstva pre rybolov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na podporu tradičného rybolovu.

KAPITOLA VII

POZOROVATELIA

1.   Plavidlá oprávnené na vykonávanie rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody nalodia pozorovateľov určených príslušnými regionálnymi rybolovnými organizáciami za týchto podmienok:

1.1.

Na požiadanie príslušného orgánu zoberú plavidlá Spoločenstva na palubu pozorovateľa určeného príslušným orgánom, aby overil skutočné úlovky vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

1.2.

Príslušný orgán vypracuje zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Oznámia sa Európskej komisii hneď po ich vypracovaní a potom každé tri mesiace, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3.

Príslušný orgán oznámi dotknutým majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom meno pozorovateľa určeného na nalodenie na palubu plavidla v čase vydania povolenia alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.   Pozorovateľ je prítomný na palube počas jednej plavby. Na výslovnú žiadosť príslušných orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova sa však nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb plánovaných pre určené plavidlo. Túto žiadosť predloží príslušný orgán pri oznámení mena pozorovateľa určeného na nalodenie na príslušné plavidlo.

3.   Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušným orgánom.

4.   K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla, a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v rybolovných vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova po oznámení zoznamu určených plavidiel.

5.   Dotknutí majitelia plavidiel oznámia v termíne do dvoch týždňov a s desaťdenným predbežným oznámením dátumy a prístavy v subregióne určené na nalodenie pozorovateľov.

6.   V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo subregiónu, cestovné náklady pozorovateľa hradí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube regionálneho pozorovateľa, opustí regionálnu rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na náklady majiteľa plavidla.

7.   V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, a to do nasledujúcich dvanástich hodín, bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

8.   Pozorovateľ má na palube plavidla funkciu dôstojníka. Počas výkonu činností plavidla vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova vykonáva tieto úlohy:

8.1.

pozoruje činnosti rybolovu plavidiel;

8.2.

preveruje polohu plavidiel zapojených do operácií rybolovu;

8.3.

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

8.4.

vypracúva súpis použitých rybolovných zariadení;

8.5.

preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v rybolovných vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktoré sú uvedené v palubnom denníku;

8.6.

preveruje percentá vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odpadu druhov rýb, s ktorými sa dá obchodovať;

8.7.

oznamuje akýmkoľvek vhodným spôsobom údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube svojmu oprávnenému orgánu.

9.   Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú bezpečnosť a duševnú pohodu pozorovateľa pri vykonávaní jeho funkcií.

10.   Pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla, vrátane palubného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

11.   Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1.

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu, alebo aby im nebránili;

11.2.

berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, ako aj na zachovanie dôvernosti všetkých dokumentov, ktoré patria tomuto plavidlu.

12.   Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorú zašle príslušným orgánom spolu s kópiou pre Európsku komisiu. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo dať doplniť akékoľvek poznámky, ktoré bude považovať za užitočné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi pri vylodení pozorovateľa.

13.   Majiteľ plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa poskytujú dôstojníkom, v súlade s praktickými možnosťami plavidla.

14.   Mzdu a sociálne poplatky pozorovateľa hradí príslušný orgán.

15.   Zmluvné strany sa v najkratšom možnom čase poradia so zainteresovanými tretími krajinami o určení systému regionálnych pozorovateľov a výbere príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie. Až do začiatku uplatňovania systému regionálnych pozorovateľov nalodia plavidlá oprávnené vykonávať rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dohody namiesto regionálnych pozorovateľov pozorovateľov určených príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s už ustanovenými pravidlami.

KAPITOLA VIII

KONTROLA

1.   V súlade s kapitolou I oddielom 1 bodom 13 tejto prílohy Európske spoločenstvo aktualizuje návrh zoznamu plavidiel, ktorým sa vydalo povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento zoznam sa zašle orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova pre kontrolu rybolovu hneď po jeho vypracovaní a potom vždy po jeho aktualizácii.

2.   Po prijatí tohto návrhu zoznamu, ako aj po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby (uvedenej v kapitole I oddiele 2 bode 3 tejto prílohy), ktoré Európska komisia zašle orgánom pobrežnej krajiny, príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova zapíše plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať rybolov, ktorý sa oznámi orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu. V tomto prípade môže majiteľ plavidla dostať overenú kópiu tohto zoznamu a môže ju držať na palube plavidla namiesto povolenia na rybolov až do vydania tohto povolenia.

3.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti

3.1.

Plavidlá Spoločenstva oznámia minimálne 3 hodiny vopred príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova povereným kontrolou rybolovu svoj zámer vstúpiť do rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova alebo vystúpiť z nej. Nahlásia taktiež celkové množstvá a druhy, ktoré sa nachádzajú na palube.

3.2.

Pri oznamovaní o výstupe každé plavidlo oznámi aj svoju polohu. Tieto oznámenia sa prednostne uskutočnia faxom (++ 239 222 828) alebo elektronickou poštou (dpescas1@cstome.net), alebo ak tá nejestvuje, rádiovým spojením (volací kód: od 8. h do 10. h – 12.00 Hz, od 14. h do 17. h – 8 634 Hz).

3.3.

Plavidlo, o ktorom sa zistilo, že vykonáva rybolov bez toho, aby informovalo príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova, sa považuje za plavidlo porušujúce predpisy.

3.4.

Číslo faxu, telefónu, ako aj e-mailová adresa sa takisto oznámia v čase vydania povolenia na rybolov.

4.   Postupy kontroly

4.1.

Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojení do činností rybolovu vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova umožnia a uľahčia vstup na palubu a plnenie úloh každého štátneho úradníka Svätého Tomáša a Princovho ostrova povereného inšpekciou a kontrolou činností rybolovu.

4.2.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí termíny potrebné na splnenie ich úlohy.

4.3.

Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla vystaví potvrdenie.

5.   Kontrola satelitom

5.1.

Všetky plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia v rámci tejto dohody, budú predmetom satelitného monitorovania podľa ustanovení uvedených v dodatku 4. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť desať dní po tom, ako vláda Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámi Delegácii Európskej komisie v Gabone začatie činností Kontrolného strediska pre rybolov (FMC) Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

6.   Prehliadka plavidla

6.1.

Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova informujú vlajkový štát a Európsku komisiu maximálne do 24 hodín o každej prehliadke a o každom uplatnení sankcie voči plavidlu Spoločenstva, ku ktorej došlo vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

6.2.

Vlajkový štát a Európska komisia zároveň dostanú stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

7.   Protokol o prehliadke plavidla

7.1.

Kapitán plavidla musí po zistení uvedenom v protokole, ktorý vypracoval príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova, podpísať tento dokument.

7.2.

Tento podpis neovplyvňuje práva a prostriedky obrany, ktoré môže kapitán uplatniť proti priestupku, ktorý sa mu vyčíta. Ak odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie poznámku „odmietnutie podpisu“.

7.3.

Kapitán musí priviesť svoje plavidlo do prístavu určeného orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípadoch menších priestupkov môže príslušný orgán Svätého Tomáša a Princovho ostrova povoliť prehliadnutému plavidlu pokračovať v jeho činnostiach rybolovu.

8.   Rokovacie stretnutie v prípade prehliadky plavidla

8.1.

Pred prijatím prípadných opatrení voči kapitánovi alebo posádke plavidla alebo každej akcie proti nákladu a vybaveniu plavidla, okrem akcií určených na uchovanie dôkazov, ktoré sa vzťahujú na predpokladaný priestupok, sa zorganizuje rokovacie stretnutie do jedného pracovného dňa po prijatí uvedených informácií medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova s prípadnou účasťou zástupcu príslušného členského štátu.

8.2.

Počas tohto stretnutia si strany medzi sebou vymenia všetky dokumenty alebo všetky užitočné informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti zistených skutočností. Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca bude informovaný o výsledku tohto stretnutia, ako aj o všetkých opatreniach, ktoré môžu vyplývať z prehliadky.

9.   Vysporiadanie prehliadky plavidla

9.1.

Pred každým právnym konaním sa hľadá vysporiadanie predpokladaného priestupku za pomoci zmierovacieho konania. Toto konanie sa skončí najneskôr tri pracovné dni po prehliadke.

9.2.

V prípade zmierovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s nariadeniami Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

9.3.

V prípade, že sa vec nemohla vyriešiť s pomocou vyrovnávacieho konania a dostane sa pred príslušný súd, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova bankovú záruku stanovenú pri zohľadnení nákladov na prehliadku, ako aj výšky pokút a náhrady škôd, ktorým podliehajú strany zodpovedné za priestupok.

9.4.

Banková záruka je pred skončením súdneho konania nezrušiteľná. Uvoľní sa hneď po tom, ako sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. Príslušné orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova taktiež uvoľnia zostávajúcu sumu v prípade rozsudku, ktorý by viedol k nižšej pokute, ako je zložená záruka.

9.5.

Plavidlo získa povolenie na odplávanie a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

alebo po zložení bankovej záruky už uvedenej v bode 9.3 a po jej prijatí príslušnými orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova počas čakania na ukončenie súdneho konania.

10.   Prekládky

10.1.

Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré chce vykonať prekládku úlovkov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova, vykonáva túto operáciu v prístavoch a/alebo v kotvisku prístavov Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

10.2.

Majitelia týchto plavidiel musia oznámiť príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova najneskôr 24 hodín vopred tieto informácie:

mená rybárskych plavidiel, ktoré majú urobiť prekládku,

meno, číslo MNO a vlajku prepravnej nákladnej lode,

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť,

dátum a deň prekládky.

10.3.

Prekládka sa považuje za výstup z rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Kapitáni plavidiel teda musia odovzdať príslušným orgánom Svätého Tomáša a Princovho ostrova vyhlásenia o úlovkoch a oznámiť svoj zámer buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť rybolovnú oblasť Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

10.4.

Každá operácia prekládky úlovku, ktorá nedodržiava už uvedené body, je v rybolovných oblastiach Svätého Tomáša a Princovho ostrova zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok sankcie uvedené v platných nariadeniach Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

11.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojených do činností vykládky alebo prekládky v prístave Svätého Tomáša a Princovho ostrova umožnia alebo uľahčia kontrolu týchto operácií, ktorú vykonajú inšpektori Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa odovzdá kapitánovi plavidla kópia správy o inšpekcii a kontrole alebo potvrdenie.

Dodatky

1.

Formulár žiadosti o povolenie

2.

Palubný denník ICCAT

3.

Súradnice oblasti so zákazom rybolovu

4.

Ustanovenia vzťahujúce sa na satelitný monitorovací systém plavidiel (VMS) a súradnice rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Dodatok 1

Image

Image

Dodatok 2

LODNÝ DENNÍK ICCAT PRE LOV TUNIAKOV

Image

Dodatok 3

Šírka

Dĺžka

Stupne

Minúty

Sekundy

Stupne

Minúty

Sekundy

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Dodatok 4

Protokol (VMS)

ustanovujúci opatrenia satelitného monitorovania rybárskych plavidiel Spoločenstva vykonávajúcich rybolov vo VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1.   Opatrenia tohto protokolu dopĺňajú protokol ustanovujúci možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010 a uplatňujú sa v súlade s bodom 5 kapitoly VIII Kontrola jej prílohy.

2.   Všetky rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou nad 15 metrov, ktoré vykonávajú rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, budú monitorované satelitom, keď sa budú nachádzať vo VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Na účely satelitného monitorovania orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova oznámia Spoločenstvu ako zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova odovzdajú tieto informácie v elektronickej forme vyjadrené v desatinných stupňoch (WGS 84).

3.   Zmluvné strany pristúpia k výmene informácií, ktoré sa vzťahujú na adresy X.25 a špecifikácie používané v elektronických oznámeniach medzi ich kontrolnými strediskami, v súlade s podmienkami ustanovenými v bodoch 5 a 7. Tieto informácie budú v rámci možností obsahovať mená, telefónne čísla, čísla ďalekopisov, faxové čísla a elektronické adresy (internet alebo X.400), ktoré sa môžu použiť na všeobecné oznámenia medzi kontrolnými strediskami.

4.   Poloha plavidiel je určená s presnosťou do 500 m a s dôveryhodnosťou na 99 %.

5.   V prípade, že sa plavidlo vykonávajúce rybolov v rámci dohody a monitorované satelitom podľa právnych predpisov Spoločenstva vráti do VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova, kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď zašle následné správy o polohe Kontrolnému stredisku pre rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove (FMC) v maximálnych intervaloch 3 hodín (identifikácia plavidla, zemepisná dĺžka, zemepisná šírka, kurz a rýchlosť). Tieto správy sa identifikujú ako správy o polohe.

6.   Správy uvedené v bode 5 sa odovzdávajú elektronicky vo formáte X.25 alebo akomkoľvek inom chránenom protokole. Tieto správy sa posielajú v reálnom čase v súlade s formátom v tabuľke II.

7.   V prípade technickej závady alebo poruchy prístroja na nepretržité satelitné monitorovanie, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán tohto plavidla pošle faxom včas informácie uvedené v bode 5 kontrolnému stredisku vlajkového štátu a FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každých 9 hodín. Celková správa o polohe obsahuje správy o polohe, tak ako ich zaznamenal kapitán plavidla v trojhodinových intervaloch za podmienok ustanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu pošle tieto správy FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do 1 mesiaca. Po tejto lehote musí príslušné plavidlo opustiť VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

8.   Kontrolné strediská vlajkových štátov sledujú pohyb svojich plavidiel vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V prípade, že sa monitorovanie plavidiel nevykonáva podľa stanovených podmienok, je FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova o tom okamžite informované a uplatní sa postup uvedený v bode 7.

9.   Ak FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova zistí, že vlajkový štát neoznamuje informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti informuje príslušné útvary Európskej komisie.

10.   Údaje o dohľade oznámené druhej strane orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova v súlade s týmito ustanoveniami sú určené výhradne na kontrolu a dohľad orgánmi Svätého Tomáša a Princovho ostrova nad flotilou Spoločenstva, ktorá vykonáva rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom. Tieto údaje sa nemôžu v žiadnom prípade oznámiť iným stranám.

11.   Zložky softvéru a hardvéru systému na satelitné monitorovanie musia byť spoľahlivé a neumožňujú žiadne falšovanie polôh a nedá sa nimil ručne manipulovať.

Systém musí byť plne automatizovaný a funkčný nepretržite a nezávisle od environmentálnych a klimatických podmienok. Je zakázané ničiť, poškodzovať, znefunkčniť alebo rušiť satelitný monitorovací systém.

Kapitáni plavidiel musia skontrolovať, či:

údaje nie sú pozmenené,

anténa alebo antény spojené s monitorovacím zariadením nie sú zakryté,

napájanie satelitného monitorovacieho zariadenia elektrickou energiou nie je prerušené,

zariadenie na sledovanie satelitom nebolo odmontované.

12.   Zmluvné strany sa dohodli na výmene informácií o používanom satelitnom monitorovacom zariadení na základe žiadosti s cieľom overiť, či je každé zariadenie plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení.

13.   Každý spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení je predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

14.   Zmluvné strany v prípade potreby opätovne preskúmajú tieto ustanovenia.

Oznamovanie správ VMS Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu

Správa o polohe

Údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje začiatok záznamu

Adresát

AD

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – príjemca. Trojmiestny alfabetický kód ISO krajiny

Odosielateľ

FR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – odosielateľ. Trojmiestny alfabetický kód ISO krajiny

Vlajkový štát

FS

N

 

Typ správy

TM

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – typ správy „POS“

Rádiový volací znak

RC

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – medzinárodný volací znak plavidla

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

N

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – jediné číslo zmluvnej strany (kód ISO-3 vlajkového štátu a číslo)

Vonkajšie registračné číslo

XR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – číslo uvedené na boku plavidla

Zemepisná šírka

LA

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach S/J SSMM (WGS-84)

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach V/Z SSMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

Trasa lode na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – dátum záznamu polohy TUC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – hodina záznamu polohy TUC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje koniec záznamu

Znaková sústava: ISO 8859.1.

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

dvojitá lomka (//) a kód označujú začiatok prenosu,

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec záznamu.

Hranice VHZ Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Súradnice VHZ

Údaje o FMC Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Názov FMC:

SSN tel.:

SSN fax:

SSN e-mail:

DSPG tel:

DSPG fax:

Adresa X25 =

Vyhlásenie o vstupoch/výstupoch:


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

7.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/59


ROZHODNUTIE RADY

z 23. júla 2007

o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov týkajúcej sa predbežného vykonávania protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

(2007/532/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 300 ods. 2 v spojení s jej článkom 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova prerokovali a parafovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova.

(2)

Je potrebné zabezpečiť pokračovanie činností rybolovu v období od ukončenia platnosti predchádzajúceho protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu v blízkosti pobrežia Svätého Tomáša a Princovho ostrova, po nadobudnutie platnosti nového protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

(3)

Na tento účel Spoločenstvo a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova parafovali dohodu formou výmeny listov týkajúcu sa predbežného vykonávania nového protokolu.

(4)

Je v záujme Spoločenstva schváliť uvedenú dohodu vo forme výmeny listov.

(5)

Mala by sa definovať metóda rozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov týkajúca sa predbežného vykonávania protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Dohoda sa predbežne vykonáva od 1. júna 2006.

Článok 3

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát

Povolenia alebo kvóty

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou

Španielsko

13

Francúzsko

12

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine

Španielsko

13

Portugalsko

5

Ak žiadosti o povolenie týchto členských štátov nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené protokolom k dohode o partnerstve v sektore rybolovu, Komisia môže zohľadniť žiadosti o povolenie akéhokoľvek iného členského štátu.

Článok 4

Členské štáty, ktorých plavidlá lovia v rámci tejto dohody vo forme výmeny listov, oznámia Komisii ulovené množstvá každej zásoby v rybolovnej oblasti Svätého Tomáša a Princovho ostrova podľa podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (1).

Článok 5

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 23. júla 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


(1)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

vo forme výmeny listov týkajúca sa predbežného vykonávania protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010

Vážený pán,

s odvolaním sa na protokol parafovaný vo štvrtok 25. mája 2006, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010, je mi cťou Vám oznámiť, že Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova je pripravená predbežne vykonávať tento protokol od 1. júna 2006, až kým tento protokol nenadobudne platnosť podľa svojho článku 12, pokiaľ bude Európske spoločenstvo pripravené konať rovnako.

V tomto prípade je zrejmé, že prvá splátka finančného príspevku stanovená v článku 2 protokolu sa vyplatí pred 15. májom 2007.

Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste potvrdili súhlas Európskeho spoločenstva s takýmto predbežným vykonávaním.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Vážený pán,

je mi cťou potvrdiť k dnešnému dňu príjem Vášho listu s nasledujúcim znením:

„… s odvolaním sa na protokol parafovaný vo štvrtok 25. mája 2006, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok na obdobie od 1. júna 2006 do 31. mája 2010, je mi cťou Vám oznámiť, že Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova je pripravená predbežne vykonávať tento protokol od 1. júna 2006, až kým tento protokol nenadobudne platnosť podľa svojho článku 12, pokiaľ bude Európske spoločenstvo pripravené konať rovnako.

V tomto prípade je zrejmé, že prvá splátka finančného príspevku stanovená v článku 2 protokolu sa vyplatí pred 15. májom 2007.“

Je mi cťou potvrdiť Vám súhlas Európskeho spoločenstva s takýmto predbežným vykonávaním.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

7.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/63


ROZHODNUTIE RADY 2007/533/SVV

z 12. júna 2007

o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), článok 31 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém („SIS“), zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (2) („Schengenský dohovor“), a jeho vývoj SIS 1+ predstavujú základný nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie.

(2)

Vývojom druhej generácie SIS („SIS II“) bola poverená Komisia podľa nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutia Rady 2001/886/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (4). SIS II nahradí SIS zriadený Schengenským dohovorom.

(3)

Toto rozhodnutie predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii („Zmluva o EÚ“). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (5) predstavuje potrebný legislatívny základ upravujúci SIS II v súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva („Zmluva o ES“).

(4)

Skutočnosť, že legislatívny základ potrebný na úpravu SIS II pozostáva zo samostatných nástrojov, neovplyvňuje zásadu, že SIS II predstavuje jednotný informačný systém, ktorý by mal fungovať ako taký. Určité ustanovenia týchto nástrojov by preto mali byť totožné.

(5)

SIS II by mal predstavovať kompenzačné opatrenie prispievajúce k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie prostredníctvom podpory prevádzkovej spolupráce medzi policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach.

(6)

Je nevyhnutné spresniť ciele SIS II, jeho technickú štruktúru a financovanie, ustanoviť pravidlá o jeho prevádzke a využívaní a určiť povinnosti, kategórie údajov, ktoré sa majú vkladať do systému, účel, na ktorý sa údaje majú vkladať, kritériá na ich vkladanie, orgány, ktoré majú k údajom povolený prístup, vzájomné prepojenia zápisov a ďalšie pravidlá o spracúvaní údajov a ochrane osobných údajov.

(7)

SIS II bude zahŕňať centrálny systém (centrálny SIS II) a vnútroštátne aplikácie. Výdavky spojené s prevádzkou centrálneho SIS II a súvisiacej komunikačnej infraštruktúry by sa mali hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(8)

Je nevyhnutné vypracovať príručku, ktorá stanoví podrobné pravidlá výmeny určitých doplňujúcich informácií v súvislosti s opatrením, ktoré vyžaduje zápis. Výmenu týchto informácií by mali zabezpečiť vnútroštátne orgány v každom členskom štáte.

(9)

Počas prechodného obdobia by mala za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II a častí komunikačnej infraštruktúry zodpovedať Komisia. S cieľom zabezpečiť hladký prechod na SIS II však môže niektoré alebo všetky tieto povinnosti delegovať na dva vnútroštátne orgány verejnej správy. Z dlhodobého hľadiska a po posúdení vplyvu, ktoré obsahuje podrobnú analýzu alternatív z finančného, prevádzkového a organizačného hľadiska, a predložení legislatívnych návrhov Komisie by sa mal zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za tieto úlohy. Prechodné obdobie by nemalo trvať viac ako päť rokov od dátumu, od ktorého sa toto rozhodnutie bude uplatňovať.

(10)

SIS II má obsahovať zápisy o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania a hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania. Okrem zápisu je vhodné ustanoviť výmenu doplňujúcich informácií, ktoré sú potrebné na konanie o odovzdaní i o vydaní. V SIS II by sa mali spracúvať najmä údaje uvedené v článku 8 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (6).

(11)

Do SIS II by malo byť možné doplniť preklad doplňujúcich údajov vložených na účely odovzdania podľa európskeho zatýkacieho rozkazu a na účely vydania.

(12)

SIS II by mal obsahovať zápisy o nezvestných na zabezpečenie ich ochrany alebo predchádzanie hrozbám, zápisy o osobách hľadaných na účely súdneho konania, zápisy o osobách a predmetoch na diskrétne kontroly alebo cielené kontroly a zápisy o predmetoch na účely zaistenia alebo použitia ako dôkaz v trestných konaniach.

(13)

Zápisy by sa nemali v SIS II uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu. Vo všeobecnosti by sa z SIS II mali automaticky vymazávať po uplynutí troch rokov. Zápisy o predmetoch na diskrétne kontroly alebo cielené kontroly by sa mali automaticky vymazávať z SIS II po uplynutí piatich rokov. Zápisy o predmetoch na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní by sa mali zo SIS II automaticky vymazávať po uplynutí desiatich rokov. Rozhodnutia o uchovaní zápisov o osobách by sa mali zakladať na komplexnom posúdení jednotlivých prípadov. Členské štáty by mali tieto zápisy o osobách preskúmať v rámci vymedzeného obdobia a uchovávať štatistiku o počte zápisov o osobách, pri ktorých sa predĺžila doba uchovávania.

(14)

SIS II by mal umožňovať spracúvanie biometrických údajov s cieľom pomáhať pri spoľahlivom zisťovaní totožnosti dotknutých osôb. V tej istej súvislosti by mal SIS II tiež umožňovať spracúvanie údajov osôb, ktorých totožnosť bola zneužitá, s cieľom vyhnúť sa nepríjemnostiam spôsobeným nesprávnym určením ich totožnosti, pričom by toto spracúvanie podliehalo vhodným bezpečnostným opatreniam, najmä súhlasu dotknutej osoby a presnému vymedzeniu účelov, na aké sa takéto údaje môžu v súlade so zákonom spracúvať.

(15)

Členskému štátu by sa malo umožniť pridať k zápisu označenie nazývané indikátor nevykonateľnosti s cieľom označiť, že opatrenie, ktoré sa má vykonať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území. Ak sa vydajú zápisy na účely odovzdania, žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, aby sa odchyľovalo od ustanovení rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV alebo bránilo pri jeho uplatňovaní. Rozhodnutie o označení indikátorom nevykonateľnosti by sa malo zakladať len na dôvodoch na odmietnutie, ktoré uvedené rámcové rozhodnutie obsahuje.

(16)

Ak sa použije indikátor nevykonateľnosti a zistí sa miesto, kde sa zdržiava osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím alebo odovzdaním, toto miesto by sa malo vždy oznámiť vydávajúcemu justičnému orgánu, ktorý môže rozhodnúť o postúpení európskeho zatýkacieho rozkazu príslušnému justičnému orgánu v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

(17)

Členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť prepojenia medzi zápismi v SIS II. Prepojenie medzi dvoma alebo viacerými zápismi zo strany členského štátu by nemalo mať žiadny vplyv na opatrenie, ktoré sa má prijať, dobu uchovávania alebo právo na prístup k zápisom.

(18)

Údaje spracúvané v SIS II by sa v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia nemali odovzdávať ani sprístupňovať tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám. Je však vhodné posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Interpolom prostredníctvom podpory efektívnej výmeny údajov v cestovných pasoch. Ak sa Interpolu odovzdajú osobné údaje zo SIS II, mali by podliehať primeranej úrovni ochrany, ktorá by mala byť zmluvne zabezpečená prísnymi zárukami a podmienkami.

(19)

Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Dohovor do určitej miery umožňuje výnimky a obmedzenia práv a povinností, ktoré ustanovuje. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s vykonávaním tohto rozhodnutia by sa mali chrániť v súlade so zásadami dohovoru. Zásady stanovené v dohovore by sa mali v prípade potreby v tomto rozhodnutí doplniť alebo vysvetliť.

(20)

Zásady, ktoré obsahuje odporúčanie č. R (87) 15 výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov policajnými orgánmi, by sa mali zohľadniť pri spracúvaní osobných údajov policajnými orgánmi v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia.

(21)

Komisia predložila Rade návrh rámcového rozhodnutia o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorý by sa mal schváliť do konca roku 2006 a mal by sa vzťahovať na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci Schengenského informačného systému druhej generácie, a na súvisiacu výmenu doplňujúcich informácií podľa tohto rozhodnutia.

(22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7), a najmä jeho ustanovenia týkajúce sa dôverného charakteru a bezpečnosti spracúvania, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva pri výkone ich úloh súvisiacich so zodpovednosťou za prevádzkové riadenie SIS II pri uskutočňovaní činností, ktoré úplne alebo čiastočne spadajú do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Časť spracúvania osobných údajov v SIS II spadá do rozsahu pôsobnosti práva Spoločenstva. Dôsledné a homogénne uplatňovanie predpisov týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd osôb vzhľadom na spracúvanie osobných údajov si vyžaduje objasnenie toho, že v prípade, ak Komisia spracúva osobné údaje pri uplatňovaní tohto rozhodnutia, vzťahuje sa na to nariadenie (ES) č. 45/2001. Toto rozhodnutie by malo v prípade potreby doplniť alebo vysvetliť zásady stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

(23)

Pokiaľ ide o dôvernosť, na úradníkov a iných zamestnancov zamestnaných a pracujúcich v oblasti SIS II by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(24)

Je potrebné, aby vnútroštátne dozorné orgány sledovali zákonnosť spracúvania osobných údajov zo strany členských štátov, zatiaľ čo európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vymenovaný na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/55/ES z 22. decembra 2003 o vymenovaní nezávislého dozorného orgánu ustanoveného v článku 286 Zmluvy o ES (8), by mal sledovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov s ohľadom na obmedzené úlohy inštitúcií a orgánov Spoločenstva vzhľadom na údaje samotné.

(25)

Členské štáty i Komisia by mali vypracovať bezpečnostný plán na účely uľahčenia plnenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a mali by spolupracovať na riešení bezpečnostných otázok zo spoločnej perspektívy.

(26)

Ustanovenia dohovoru z 26. júla 1995 o zriadení Európskeho policajného úradu (9) (ďalej len „dohovor o Europole“), ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Europolom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa dohovoru o Europole, ktorý monitoruje činnosť Europolu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Europolu.

(27)

Ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (10), ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo SIS II Eurojustom vrátane právomocí spoločného dozorného orgánu vytvoreného podľa uvedeného rozhodnutia, ktorý monitoruje činnosť Eurojustu, a zodpovednosti za každé nezákonné spracúvanie osobných údajov zo strany Eurojustu.

(28)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť by mala Komisia alebo, ak je zriadený, riadiaci orgán každé dva roky vypracovať správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane jej bezpečnosti a o výmene doplňujúcich informácií. Celkové hodnotenie by mala Komisia uverejniť každé štyri roky.

(29)

Určité aspekty SIS II, ako sú napríklad technické pravidlá týkajúce sa vkladania údajov vrátane údajov potrebných na vloženie zápisu, aktualizácie, vymazávania a vyhľadávania údajov, pravidlá zlučiteľnosti a priority zápisov, označovanie indikátormi nevykonateľnosti, prepojenia medzi zápismi a výmena doplňujúcich informácií, nie je možné úplne zahrnúť do ustanovení tohto rozhodnutia vzhľadom na ich technický charakter, úroveň podrobností a potrebu pravidelnej aktualizácie. Vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito aspektmi by sa preto mali delegovať na Komisiu. V technických pravidlách o vyhľadávaní zápisov by sa malo zohľadniť hladké fungovanie vnútroštátnych aplikácií. S prihliadnutím na posúdenie vplyvu zo strany Komisie by sa malo rozhodnúť, do akej miery by mohol riadiaci orgán, keď bude zriadený, zodpovedať za vykonávacie opatrenia.

(30)

V tomto rozhodnutí by sa mal vymedziť postup prijímania opatrení potrebných na jeho vykonávanie. Postup prijímania vykonávacích opatrení podľa tohto rozhodnutia a nariadenia (ES) č. 1987/2006 by mal byť totožný.

(31)

V súvislosti so zápismi vydanými v SIS 1+, ktoré sa majú preniesť do SIS II, je vhodné zaviesť prechodné ustanovenia. Niektoré ustanovenia schengenského acquis by sa mali uplatňovať aj naďalej počas vymedzeného obdobia, pokiaľ členské štáty nepreskúmajú zlučiteľnosť týchto zápisov s novým právnym rámcom. Zlučiteľnosť zápisov o osobách by sa mala preskúmať prioritne. Okrem toho by mali akékoľvek úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie zápisu preneseného zo SIS 1+ do SIS II, ako aj akákoľvek pozitívna lustrácia takýchto zápisov viesť k okamžitému preskúmaniu ich zlučiteľnosti s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

(32)

Je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tej časti rozpočtu, ktorá je vyčlenená na operácie SIS a ktorá nie je súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(33)

Keďže ciele akcie, ktorá sa má uskutočniť, a to zriadenie a úprava spoločného informačného systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu a dôsledkov ju možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže Rada prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy a uvedenej v článku 2 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o ES neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(34)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie.

(35)

Spojené kráľovstvo sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (11).

(36)

Írsko sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (12).

(37)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis, ako je vymedzené v rozhodnutiach 2000/365/ES a 2002/192/ES.

(38)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (13), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (14) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(39)

Malo by sa prijať také opatrenie, aby sa zástupcom Islandu a Nórska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí (15), ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(40)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (16) a 2004/860/ES (17).

(41)

Malo by sa prijať také opatrenie, aby sa zástupcom Švajčiarska umožnilo zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. Takéto opatrenie sa predpokladalo vo výmene listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(42)

Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005.

(43)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať na Spojené kráľovstvo, Írsko a Švajčiarsko odo dňa určeného v súlade s postupmi ustanovenými v príslušných nástrojoch týkajúcich sa uplatňovania schengenského acquis na tieto štáty,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zriadenie a všeobecný účel SIS II

1.   Týmto sa zriaďuje Schengenský informačný systém druhej generácie („SIS II“).

2.   Účelom SIS II je v súlade s týmto rozhodnutím zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a ochrany bezpečnosti na území členských štátov a uplatňovanie ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o ES, týkajúcich sa pohybu osôb na ich územiach pri používaní informácií oznámených prostredníctvom tohto systému.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie stanovuje podmienky a postupy vkladania a spracúvania zápisov o osobách a predmetoch v SIS II, výmenu doplňujúcich informácií a dodatočných údajov na účely policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

2.   Toto rozhodnutie tiež ustanovuje technickú štruktúru SIS II, povinnosti členských štátov a riadiaceho orgánu uvedeného v článku 15, všeobecné spracúvanie údajov, práva dotknutých osôb a zodpovednosť.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zápis“ je súbor údajov vložených do SIS II, ktorý umožňuje príslušným orgánom identifikovať osobu alebo predmet na účely prijatia konkrétneho opatrenia;

b)

„doplňujúce informácie“ sú informácie, ktoré nie sú uložené v SIS II, ale súvisia so zápismi v SIS II, a ktoré sa vymieňajú:

i)

s cieľom umožniť členským štátom, aby sa navzájom radili alebo informovali pri vkladaní zápisov;

ii)

pri pozitívnej lustrácii s cieľom umožniť prijatie vhodného opatrenia;

iii)

v prípade, ak nie je možné prijať požadované opatrenie;

iv)

ak ide o kvalitu údajov v SIS II;

v)

ak ide o zlučiteľnosť a prioritu zápisov;

vi)

ak ide o práva na prístup;

c)

„dodatočné údaje“ sú údaje uložené v SIS II a súvisiace so zápismi v SIS II, pričom musia byť okamžite k dispozícii príslušným orgánom, ak sa na základe vyhľadávania v tomto systéme nájdu osoby, o ktorých boli do SIS II vložené údaje („subjekt údajov“);

d)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je určená alebo môže byť určená; osoba, ktorej totožnosť môže byť určená, je osoba, ktorej totožnosť sa môže určiť priamo alebo nepriamo;

e)

„spracúvanie osobných údajov“ („spracúvanie“) je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo menenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, spájanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie údajov.

2.   Každý odkaz v tomto rozhodnutí na ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV sa chápe ako odkaz obsahujúci príslušné ustanovenia dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o EÚ na účely odovzdávania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 4

Technická štruktúra a prevádzka SIS II

1.   SIS II pozostáva z:

a)

centrálneho systému („centrálny SIS II“), ktorý pozostáva z:

technickej pomocnej jednotky („CS-SIS“), ktorá obsahuje databázu („databáza SIS II“),

jednotného národného rozhrania („NI-SIS“);

b)

vnútroštátneho systému („N.SIS II“) v každom členskom štáte, ktorý sa skladá z vnútroštátnych systémov údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II. N.SIS II môže obsahovať súbor údajov („národná kópia“), ktorý obsahuje úplnú alebo čiastočnú kópiu databázy SIS II;

c)

komunikačnej infraštruktúry medzi CS-SIS a NI-SIS („komunikačná infraštruktúra“), ktorá zabezpečuje šifrovanú virtuálnu sieť určenú pre údaje SIS II a výmenu údajov medzi útvarmi SIRENE, ako je uvedené v článku 7 ods. 2.

2.   Údaje SIS II sa vkladajú, aktualizujú, vymazávajú a hľadajú pomocou rôznych systémov N.SIS II. Národná kópia je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu za použitia takejto kópie. Nesmie byť možné vyhľadávať v súboroch údajov N.SIS II iných členských štátov.

3.   CS-SIS, ktorá vykonáva technický dohľad a správu, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná CS-SIS, ktorá je schopná zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CS-SIS v prípade zlyhania tohto systému, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

4.   CS-SIS bude poskytovať služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS II vrátane vyhľadávania v databáze SIS II. Pre členské štáty, ktoré používajú národnú kópiu, CS-SIS:

a)

poskytne online aktualizáciu národných kópií;

b)

zabezpečí synchronizáciu a súlad medzi národnými kópiami a databázou SIS II;

c)

poskytne operácie na inicializáciu a obnovenie národných kópií.

Článok 5

Náklady

1.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry znáša všeobecný rozpočet Európskej únie.

2.   Tieto náklady zahŕňajú vykonané práce týkajúce sa CS-SIS, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb uvedených v článku 4 ods. 4.

3.   Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu každého N.SIS II znáša dotknutý členský štát.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 6

Vnútroštátne systémy

Každý členský štát je zodpovedný za zriadenie, prevádzku a údržbu svojho N.SIS II a za prepojenie svojho N.SIS II s NI-SIS.

Článok 7

Úrad N.SIS II a útvar SIRENE

1.   Každý členský štát určí orgán („úrad N.SIS II“), ktorý má centrálnu zodpovednosť za svoj N.SIS II.

Uvedený orgán je zodpovedný za hladkú prevádzku a bezpečnosť N.SIS II, zabezpečuje prístup príslušných orgánov k SIS II a prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

Každý členský štát zasiela svoje zápisy prostredníctvom svojho úradu N.SIS II.

2.   Každý členský štát určí orgán, ktorý bude v súlade s ustanoveniami príručky SIRENE zabezpečovať výmenu všetkých doplňujúcich informácií („útvar SIRENE“), ako sa uvádza v článku 8.

Tieto kancelárie tiež koordinujú overovanie kvality informácií vkladaných do SIS II. Na tieto účely majú prístup k údajom spracovávaným v SIS II.

3.   Členské štáty informujú riadiaci orgán o svojom úrade N.SIS II a útvare SIRENE. Riadiaci orgán uverejní ich zoznam spolu so zoznamom uvedeným v článku 46 ods. 8.

Článok 8

Výmena doplňujúcich informácií

1.   Doplňujúce informácie sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami Príručky SIRENE prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry. Ak nie je komunikačná infraštruktúra dostupná, členské štáty môžu na výmenu doplňujúcich informácií použiť iné primerane zabezpečené technické prostriedky.

2.   Doplňujúce informácie sa používajú výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

3.   Na žiadosti členských štátov o doplňujúce informácie sa odpovie čo najskôr.

4.   Podrobné pravidlá na výmenu doplňujúcich informácií sa prijmú v súlade s postupom vymedzeným v článku 67 v podobe príručky nazvanej Príručka SIRENE bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 9

Technická zhoda

1.   S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný prenos údajov dodržiava každý členský štát pri zriaďovaní svojho N.SIS II protokoly a technické postupy ustanovené na zabezpečenie zlučiteľnosti svojho N.SIS II s CS-SIS. Tieto protokoly a technické postupy sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

2.   Ak členský štát používa národnú kópiu, musí prostredníctvom služieb poskytovaných CS-SIS a prostredníctvom automatickej aktualizácie uvedenej v článku 4 ods. 4 zabezpečiť, aby boli údaje uložené v jeho národnej kópii totožné a v súlade s databázou SIS II a aby vyhľadávanie v jeho národnej kópii poskytovalo ekvivalentný výsledok ako vyhľadávanie v databáze SIS II.

Článok 10

Bezpečnosť – členské štáty

1.   Každý členský štát prijme vo vzťahu k svojmu N.SIS II potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do SIS II alebo k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie údajov vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a sprístupnili tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 60 bezodkladne na ich žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov, kedy, kto a na aký účel ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov, najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto rozhodnutím (vnútorný audit).

2.   Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií.

Článok 11

Dôvernosť – členské štáty

Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vlastné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávania mlčanlivosti na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi a doplňujúcimi informáciami SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení činností týchto orgánov.

Článok 12

Vedenie záznamov na vnútroštátnej úrovni

1.   Členské štáty, ktoré nepoužívajú národné kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k osobným údajom a všetky výmeny osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali v ich N.SIS II na účely overenia zákonnosti vyhľadávania, na účely sledovania zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečenia riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov.

2.   Členské štáty, ktoré používajú národné kópie, zabezpečia, aby sa každý prístup k údajom SIS II a všetky ich výmeny zaznamenali na účely uvedené v odseku 1. Toto sa nevzťahuje na postup uvedený v článku 4 ods. 4.

3.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu a meno osoby zodpovednej za spracúvanie údajov.

4.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

5.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania N.SIS II, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 13

Vnútorné monitorovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom SIS II prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím a prípadne spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.

Článok 14

Školenie zamestnancov

Zamestnanci orgánov, ktoré majú právo na prístup k SIS II, dostanú pred oprávnením na spracúvanie údajov uložených v SIS II vhodné školenie o pravidlách bezpečnosti údajov a ochrany údajov a budú informovaní o relevantných trestných činoch a sankciách.

KAPITOLA III

POVINNOSTI RIADIACEHO ORGÁNU

Článok 15

Prevádzkové riadenie

1.   Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá riadiaci orgán financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie („riadiaci orgán“) za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II. Riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa vždy po uskutočnení analýzy nákladov a prínosov používali pre centrálny SIS II najlepšie dostupné technológie.

2.   Riadiaci orgán zodpovedá aj za tieto úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou:

a)

dozor;

b)

bezpečnosť;

c)

koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

3.   Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä:

a)

úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

b)

nadobúdanie a obnovovanie;

c)

zmluvné záležitosti.

4.   Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán nezačne plniť svoje povinnosti, je za prevádzkové riadenie centrálneho SIS II zodpovedná Komisia. Komisia môže touto úlohou, ako aj úlohou týkajúcou sa plnenia rozpočtu poveriť v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (18), vnútroštátne orgány verejnej správy v dvoch rozdielnych krajinách.

5.   Každý vnútroštátny orgán verejnej správy uvedený v odseku 4 musí spĺňať tieto výberové kritériá:

a)

musí preukázať dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním rozsiahleho informačného systému s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

b)

musí mať rozsiahle odborné znalosti v oblasti servisných a bezpečnostných požiadaviek informačného systému, ktorého funkcie sú porovnateľné s funkciami uvedenými v článku 4 ods. 4;

c)

musí mať dostatok skúsených zamestnancov, ktorí majú vhodné odborné znalosti a jazykové schopnosti na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, ako vyžaduje SIS II;

d)

musí mať k dispozícii bezpečnú a na základe špecifických požiadaviek vytvorenú infraštruktúru zariadení, schopnú najmä zálohovať a zabezpečiť nepretržité fungovanie rozsiahlych systémov IT, a

e)

musí fungovať v administratívnom prostredí, ktoré umožňuje riadne plnenie úloh a zabraňuje akémukoľvek konfliktu záujmov.

6.   Komisia pred prenesením úloh uvedených v odseku 4 a potom v pravidelných intervaloch informuje Európsky parlament a Radu o podmienkach prenesenia úloh, presného rozsahu prenesenia úloh a o orgánoch, na ktoré úlohy preniesla.

7.   V prípade, že Komisia počas prechodného obdobia prenesie svoje úlohy podľa odseku 4, zabezpečí, aby takéto prenesenie úloh úplne rešpektovalo obmedzenia, ktoré stanovuje inštitucionálny systém ustanovený v Zmluve o ES. Zabezpečí najmä to, že takéto prenesenie úloh nepriaznivo neovplyvní akýkoľvek účinný kontrolný mechanizmus v rámci práva Európskej únie, či už prostredníctvom Súdneho dvora, Dvora audítorov, alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

8.   Prevádzkové riadenie centrálneho SIS II pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby centrálny SIS II fungoval 24 hodín denne počas 7 dní v týždni v súlade s týmto rozhodnutím, najmä v súvislosti s údržbou a technickým vývojom potrebným na bezporuchovú prevádzku systému.

Článok 16

Bezpečnosť

1.   Riadiaci orgán prijme vo vzťahu k centrálnemu SIS II a Komisia vo vzťahu ku komunikačnej infraštruktúre potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a)

fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)

odoprieť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

c)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenej inšpekcii, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e)

zabrániť použitiu automatizovaných systémov spracúvania údajov neoprávnenou osobou pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola užívateľov);

f)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaných systémov spracúvania údajov mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g)

vytvoriť profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup k údajom alebo k zariadeniam slúžiacim na spracúvanie údajov, a sprístupniť tieto profily európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov uvedenému v článku 61 bezodkladne na jeho žiadosť (osobné profily);

h)

zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu zaslať osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i)

zabezpečiť, aby bolo možné dodatočne overiť a stanoviť, aké osobné údaje sa vložili do automatizovaných systémov spracúvania údajov a kedy a kto ich tam vložil (kontrola vkladania);

j)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov alebo počas prepravy nosiča údajov najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k)

monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 17

Dôvernosť – riadiaci orgán

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, uplatňuje riadiaci orgán vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti mlčanlivosti na úrovni porovnateľnej s úrovňou ustanovenou v článku 11 tohto rozhodnutia na všetkých zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS II. Táto povinnosť sa uplatňuje tiež po odchode týchto osôb z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení ich činnosti.

2.   Riadiaci orgán prijme opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o dôvernosť v súvislosti s výmenou doplňujúcich informácií prostredníctvom komunikačnej infraštruktúry.

Článok 18

Vedenie záznamov na ústrednej úrovni

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa každý prístup k osobným údajom a každá výmena osobných údajov v rámci CS-SIS zaznamenali na účely uvedené v článku 12 ods. 1 a 2.

2.   V záznamoch sa uvádza predovšetkým história zápisov, dátum a čas prenosu údajov, údaje použité na vyhľadávanie, odkaz na prenesené údaje a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracúvanie údajov.

3.   Záznamy sa môžu použiť výhradne na účel uvedený v odseku 1 a vymažú sa najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr tri roky po ich vytvorení. Záznamy, ktoré zahŕňajú históriu zápisov, sa vymažú jeden až tri roky po vymazaní zápisov.

4.   Záznamy sa môžu uchovať dlhšie, ak sa vyžadujú na účely už začatých monitorovacích postupov.

5.   Príslušné orgány poverené overovaním zákonnosti vyhľadávania, monitorovaním zákonnosti spracúvania údajov, vnútorného monitorovania a zabezpečením riadneho fungovania CS-SIS, integrity a bezpečnosti údajov musia mať v rámci svojich právomocí a na svoju žiadosť prístup k týmto záznamom, aby si mohli plniť svoje úlohy.

Článok 19

Informačná kampaň

Na začiatku prevádzky SIS II uskutoční Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú prístup, a právach osôb. Po svojom zriadení riadiaci orgán pravidelne zopakuje v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov takéto kampane. Členské štáty v spolupráci so svojimi vnútroštátnymi dozornými orgánmi navrhujú a vykonávajú potrebné politiky na všeobecné informovanie svojich občanov o SIS II.

KAPITOLA IV

KATEGÓRIE ÚDAJOV A OZNAČOVANIE INDIKÁTORMI NEVYKONATEĽNOSTI

Článok 20

Kategórie údajov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 1 alebo ustanovenia tohto rozhodnutia o uchovávaní dodatočných údajov, obsahuje SIS II výlučne tie kategórie údajov, ktoré dodá každý členský štát a ktoré sú potrebné na účely ustanovené v článkoch 26, 32, 34, 36 a 38.

2.   Kategórie údajov sú tieto:

a)

osoby, o ktorých bol vydaný zápis;

b)

predmety uvedené v článkoch 36 a 38.

3.   O osobách, na ktoré bol vydaný zápis, sa uvádzajú najviac tieto informácie:

a)

priezvisko(-á) a krstné meno(-á), rodné meno(-á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa môžu vložiť samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

či je dotknutá osoba ozbrojená, násilná, alebo na úteku;

i)

dôvod vydania zápisu;

j)

orgán, ktorý vydáva zápis;

k)

odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis;

l)

opatrenia, ktoré sa majú prijať;

m)

prepojenia na iné zápisy vydané v SIS II podľa článku 52;

n)

druh trestného činu.

4.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

5.   Technické predpisy potrebné na vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 3 musia byť podobné v prípade vyhľadávania v CS-SIS, národných kópiách aj v technických kópiách, ako sa uvádza v článku 46 ods. 2.

Článok 21

Primeranosť

Pred vydaním zápisu členský štát určí, či je prípad primeraný, relevantný a dostatočne dôležitý na vloženie zápisu do SIS II.

Článok 22

Osobitné pravidlá pre fotografie a odtlačky prstov

Použitie fotografií a odtlačkov prstov, ako sa uvádza v článku 20 ods. 3 písm. e) a f), podlieha týmto podmienkam:

a)

fotografie a odtlačky prstov sa vložia len po osobitnej kontrole kvality, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov. Špecifikácia osobitnej kontroly kvality sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán;

b)

fotografie a odtlačky prstov sa použijú výlučne na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa našiel na základe alfanumerického vyhľadávania v SIS II;

c)

en čo to bude technicky možné, odtlačky prstov sa budú môcť používať aj na potvrdenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na základe jeho biometrických údajov. Pred tým, ako sa táto funkcia zavedie do SIS II, predloží Komisia správu o dostupnosti a pripravenosti potrebnej techniky, ktorú bude konzultovať s Európskym parlamentom.

Článok 23

Požiadavka na vloženie zápisu

1.   Zápisy o osobách sa nesmú vložiť bez údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. a), d), l) a prípadne aj k).

2.   Okrem toho sa v prípade, ak sú dostupné, vložia všetky ostatné údaje uvedené v článku 20 ods. 3.

Článok 24

Všeobecné ustanovenia o označovaní indikátormi nevykonateľnosti

1.   Pokiaľ sa členský štát domnieva, že uplatňovanie zápisu vloženého v súlade s článkami 26, 32 alebo 36 nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom, jeho medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými národnými záujmami, môže dodatočne požiadať o označenie zápisu indikátorom nevykonateľnosti s cieľom upozorniť, že opatrenie, ktoré sa má prijať na základe zápisu, sa nevykoná na jeho území. Indikátor nevykonateľnosti doplní útvar SIRENE členského štátu, ktorý vložil zápis.

2.   S cieľom umožniť členským štátom požadovať označenie zápisu vydaného v súlade s článkom 26 indikátorom nevykonateľnosti sú všetky členské štáty automaticky informované o každom novom zápise tejto kategórie prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   Ak v obzvlášť naliehavých a závažných prípadoch požiada vydávajúci členský štát o uskutočnenie opatrenia, vykonávajúci členský štát preskúma, či môže na svoj príkaz povoliť zrušenie svojho indikátora nevykonateľnosti. Ak tak vykonávajúci členský štát môže urobiť, podnikne potrebné kroky, aby zabezpečil, že sa opatrenie, ktoré sa má uskutočniť, môže vykonať okamžite.

Článok 25

Označovanie zápisov v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania indikátormi nevykonateľnosti

1.   Ak sa uplatňuje rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV, indikátorom nevykonateľnosti znemožňujúcim zatknutie sa označí zápis v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania len v prípade, ak justičný orgán príslušný na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu podľa vnútroštátneho práva odmietol tento zatýkací rozkaz vykonať na základe dôvodu pre nevykonanie a ak sa požadovalo pridanie indikátora nevykonateľnosti.

2.   Na príkaz príslušného justičného orgánu podľa vnútroštátneho práva, a to buď na základe všeobecného pokynu, alebo v konkrétnom prípade, sa však označenie indikátorom nevykonateľnosti môže vyžadovať aj v prípade zápisu v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, ak je zrejmé, že sa vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu bude musieť odmietnuť.

KAPITOLA V

ZÁPISY O OSOBÁCH HĽADANÝCH V SÚVISLOSTI SO ZATKNUTÍM NA ÚČELY ODOVZDANIA ALEBO VYDANIA

Článok 26

Ciele a podmienky vydania zápisov

1.   Údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania sa vkladajú na žiadosť justičného orgánu vydávajúceho členského štátu.

2.   Údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania sa tiež vložia na základe zatýkacieho rozkazu vydaného v súlade s dohodami uzavretými medzi Európskou úniou a tretími krajinami na základe článku 24 a 38 Zmluvy o EÚ na účely odovzdania osôb na základe zatýkacieho rozkazu, v ktorých sa ustanovuje prenos takéhoto zatýkacieho rozkazu prostredníctvom Schengenského informačného systému.

Článok 27

Dodatočné údaje o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

1.   Ak je osoba hľadaná v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, vydávajúci členský štát vloží do SIS II aj kópiu originálu európskeho zatýkacieho rozkazu.

2.   Vydávajúci členský štát môže vložiť kópiu prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu v jednom alebo viacerých iných úradných jazykoch Európskej únie.

Článok 28

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania

Členský štát, ktorý do SIS II vložil zápis v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania, oznámi informácie uvedené v článku 8 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 29

Doplňujúce informácie o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely vydania

1.   Členský štát, ktorý do SIS II vložil zápis na účely vydania, oznámi všetkým členským štátom prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií tieto údaje:

a)

orgán žiadajúci o zatknutie;

b)

či existuje zatýkací rozkaz, doklad s rovnakým právnym účinkom alebo vykonateľný rozsudok;

c)

povahu a právnu klasifikáciu trestného činu;

d)

opis okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti osoby, v súvislosti s ktorou sa vydal zápis, na trestnom čine;

e)

v prípade možnosti i následky trestného činu;

f)

akékoľvek iné užitočné informácie alebo informácie potrebné na vykonanie zápisu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 sa neoznámia v prípade, ak sa už poskytli údaje uvedené v článkoch 27 alebo 28, a považujú sa za dostatočné na vykonanie zápisu zo strany dotknutého členského štátu.

Článok 30

Konverzia zápisov o osobách hľadaných v súvislosti so zatknutím na účely odovzdania alebo vydania

Pokiaľ nie je možné vykonať zatknutie buď z dôvodu odmietnutia dožiadaným členským štátom v súlade s postupmi označovania indikátormi nevykonateľnosti uvedenými v článkoch 24 alebo 25, alebo v prípade zápisu v súvislosti so zatknutím na účely vydania preto, lebo vyšetrovanie nebolo ukončené, dožiadaný členský štát musí považovať zápis za zápis na účely oznámenia miesta, kde sa zdržiava dotknutá osoba.

Článok 31

Vykonanie opatrenia založeného na zápise o osobe hľadanej na účely zatknutia s cieľom jej odovzdania alebo vydania

1.   Zápis vložený do SIS II v súlade s článkom 26 spolu s dodatočnými údajmi uvedenými v článku 27 predstavuje európsky zatýkací rozkaz vydaný v súlade s rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV a má rovnaký účinok ako takýto zatýkací rozkaz v prípade, ak sa uplatňuje uvedené rámcové rozhodnutie.

2.   Ak sa rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV neuplatňuje, zápis vložený do SIS II v súlade s článkami 26 a 29 má tú istú právnu silu ako žiadosť o predbežné zadržanie podľa článku 16 Európskeho dohovoru o vydávaní osôb z 13. decembra 1957 alebo článku 15 Dohody štátov Beneluxu o vydaní osôb a právnej pomoci v trestných veciach z 27. júna 1962.

KAPITOLA VI

ZÁPISY O NEZVESTNÝCH OSOBÁCH

Článok 32

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje o nezvestných osobách, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu a/alebo ktorých miesto, kde sa zdržiavajú, je potrebné overiť, sa do SIS II vkladajú na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal zápis.

2.   Môžu sa vložiť tieto kategórie nezvestných osôb:

a)

nezvestné osoby, ktoré musia byť umiestnené pod ochranu:

i)

na ich vlastnú ochranu;

ii)

aby sa zabránilo hrozbám;

b)

nezvestné osoby, ktoré nemusia byť umiestnené pod ochranu.

3.   Odsek 2 písm. a) platí len na osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu musia internovať.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú najmä na maloletých.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby údaje vložené do SIS II naznačovali, do ktorej z kategórií uvedených v odseku 2 nezvestná osoba patrí.

Článok 33

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Ak sa osoba, ako je uvedené v článku 32, nájde, príslušné orgány oznámia s ohľadom na odsek 2 miesto, kde sa zdržiava, členskému štátu, ktorý vydáva zápis. Ak ich na to vnútroštátne právo oprávňuje, tieto orgány môžu v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 2 písm. a) presunúť uvedené osoby na bezpečné miesto s cieľom zabrániť im, aby pokračovali v ceste.

2.   Oznámenie údajov o nájdenom plnoletom nezvestnom, ktoré sa neuskutočňuje medzi príslušnými orgánmi, podlieha súhlasu tejto osoby. Príslušné orgány však môžu zainteresovanej osobe, ktorá oznámila zmiznutie nezvestnej osoby, oznámiť skutočnosť, že sa zápis vymazal, pretože sa zistilo miesto pobytu danej osoby.

KAPITOLA VII

ZÁPISY O OSOBÁCH, KTORÉ SÚ HĽADANÉ, ABY POMOHLI PRI SÚDNOM KONANÍ

Článok 34

Ciele a podmienky vydávania zápisov

Na účely oznámenia miesta pobytu alebo bydliska vložia členské štáty na žiadosť príslušného orgánu do SIS II údaje o:

a)

svedkoch;

b)

osobách, ktoré boli predvolané alebo sú hľadané preto, aby boli predvolané pred justičné orgány v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané;

c)

osobách, ktorým sa má doručiť rozsudok v trestnom konaní alebo iné dokumenty v súvislosti s trestným konaním, aby sa zodpovedali za činy, za ktoré sú stíhané;

d)

osobách, ktorým sa má doručiť predvolanie na nástup trestu odňatia slobody.

Článok 35

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

Informácie, o ktoré sa žiada, sa oznamujú žiadajúcemu členskému štátu prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

KAPITOLA VIII

ZÁPISY O OSOBÁCH A PREDMETOCH NA ÚČELY DISKRÉTNEHO SLEDOVANIA ALEBO CIELENÝCH KONTROL

Článok 36

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje o osobách alebo vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa vkladajú v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý vydáva zápis, na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol v súlade s článkom 37 ods. 4.

2.   Takýto zápis sa môže vydať na účely trestného stíhania a predchádzania ohrozeniu verejnej bezpečnosti, ak:

a)

je jasný dôvod domnievať sa, že osoba má v úmysle spáchať alebo už pácha závažný trestný čin, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, alebo

b)

z celkovej charakteristiky dotknutej osoby, najmä na základe doteraz spáchanej trestnej činnosti, možno očakávať, že táto osoba i v budúcnosti spácha závažné trestné činy, ako sú trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV.

3.   Zápis možno navyše vydať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na žiadosť orgánov zodpovedných za národnú bezpečnosť, ak existuje konkrétny náznak, že informácie uvedené v článku 37 ods. 1 sú potrebné na to, aby sa predišlo vážnemu ohrozeniu zo strany dotknutej osoby alebo inému vážnemu ohrozeniu vnútornej alebo vonkajšej národnej bezpečnosti. Členský štát, ktorý vydáva zápis podľa tohto odseku, o tom informuje ostatné členské štáty. Každý členský štát určí, ktorým orgánom sa majú tieto informácie poskytnúť.

4.   Zápisy o vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa môžu vydať, ak existuje jasný dôvod domnievať sa, že sú spojené so závažnými trestnými činmi uvedenými v odseku 2 alebo vážnymi ohrozeniami uvedenými v odseku 3.

Článok 37

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Na účely diskrétnych kontrol alebo cielených kontrol sa môžu všetky alebo niektoré z nasledujúcich informácií, ktoré sa získali pri hraničných kontrolách alebo iných policajných alebo colných kontrolách v členskom štáte, zhromaždiť a oznámiť orgánu, ktorý vydal zápis:

a)

skutočnosť, že osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner, o ktorých sa vydal zápis, sa našli;

b)

miesto, čas alebo dôvod kontroly;

c)

trasa a miesto určenia cesty;

d)

osoby sprevádzajúce dotknutú osobu alebo posádka vozidla, plavidla alebo lietadla, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sú prepojené s dotknutou osobou;

e)

použité vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner;

f)

prevážané predmety;

g)

okolnosti, za ktorých bola nájdená osoba alebo vozidlo, plavidlo, lietadlo alebo kontajner.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   V prípade zhromažďovania informácií uvedených v odseku 1 prijmú členské štáty potrebné kroky, aby neohrozili diskrétny charakter kontroly.

4.   Pri cielenej kontrole možno na účely uvedené v článku 36 v súlade s vnútroštátnym právom pátrať po osobách, vozidlách, plavidlách, lietadlách, kontajneroch alebo prevážaných predmetoch. Ak nie sú podľa práva členského štátu povolené cielené kontroly, automaticky sa v tomto členskom štáte nahrádzajú diskrétnymi kontrolami.

KAPITOLA IX

ZÁPISY O PREDMETOCH NA ÚČELY ZAISTENIA ALEBO POUŽITIA AKO DÔKAZU V TRESTNOM KONANÍ

Článok 38

Ciele a podmienky vydávania zápisov

1.   Údaje týkajúce sa hľadaných predmetov na účely ich zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní sa vkladajú do SIS II.

2.   Vkladajú sa tieto kategórie ľahko rozoznateľných vecí:

a)

motorové vozidlá so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3, plavidlá a lietadlá;

b)

prípojné vozidlá s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg, obytné prívesy, priemyselné vybavenie, prívesné motory a kontajnery;

c)

strelné zbrane;

d)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené nevyplnené úradné dokumenty;

e)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné vydané doklady totožnosti, ako napr. pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, povolenia na pobyt a cestovné doklady;

f)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné osvedčenia o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel;

g)

bankovky (registrované bankovky);

h)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné cenné papiere a platobné prostriedky, ako napr. šeky, kreditné karty, dlhopisy, akcie a podielové listy.

3.   Technické predpisy potrebné na vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov uvedených v odseku 2 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 39

Vykonanie opatrenia založeného na zápise

1.   Ak vyhľadávanie odhalí zápis o predmete, ktorý sa medzičasom našiel, orgán, ktorý spojil tieto dva údaje, kontaktuje orgán, ktorý vydal zápis, aby sa dohodli na opatreniach, ktoré treba prijať. Na tento účel sa osobné údaje môžu oznámiť aj v súlade s týmto rozhodnutím.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

3.   Členský štát, ktorý našiel predmet, prijme opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA X

PRÁVO NA PRÍSTUP A UCHOVÁVANIE ZÁPISOV

Článok 40

Orgány s právom na prístup k zápisom

1.   Prístup k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov alebo v kópiách údajov SIS II sú vyhradené výlučne orgánom zodpovedným za:

a)

kontroly hraníc v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (19);

b)

iné policajné a colné kontroly vykonávané v rámci dotknutého členského štátu a koordináciu takýchto kontrol určenými orgánmi.

2.   Právo prístupu k údajom vloženým do SIS II a právo na priame vyhľadávanie takých údajov však môžu uplatňovať aj vnútroštátne justičné orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a vyšetrovanie pred vznesením obvinenia pri výkone svojich úloh, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a môžu ho uplatňovať aj vnútroštátne koordinačné orgány.

3.   Orgány uvedené v tomto článku sa začlenia do zoznamu uvedeného v článku 46 ods. 8.

Článok 41

Prístup Europolu k údajom SIS II

1.   Európsky policajný úrad (Europol) má pri plnení svojich úloh prístup k údajom vloženým do SIS II a k priamemu vyhľadávaniu v nich v súlade s článkami 26, 36 a 38.

2.   Ak Europol pri vyhľadávaní odhalí existenciu zápisu v SIS II, informuje o ňom spôsobom vymedzeným v dohovore o Europole členský štát, ktorý zápis vytvoril.

3.   Používanie informácií získaných prostredníctvom vyhľadávania v SIS II podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak členský štát použitie takýchto informácií povolí, nakladanie s nimi sa spravuje dohovorom o Europole. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

4.   Europol môže požiadať dotknutý členský štát o ďalšie informácie v súlade s ustanoveniami dohovoru o Europole.

5.   Europol:

a)

zaznamená každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutočnil, v súlade s ustanoveniami článku 12;

b)

bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4, nesmie spájať časti SIS II so žiadnym počítačovým systémom, ani prenášať údaje v ňom obsiahnuté, ku ktorým má prístup, do žiadneho takéhoto počítačového systému na zber a spracúvania údajov, ktorý prevádzkuje Europol alebo ktorý je v Europole, ani sťahovať alebo inak kopírovať akékoľvek časti SIS II;

c)

obmedzí prístup k údajom vloženým do SIS II na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

d)

prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článkoch 10 a 11;

e)

umožní spoločnému dozornému orgánu zriadenému podľa článku 24 dohovoru o Europole preskúmať činnosti Europolu pri výkone svojho práva na prístup a vyhľadávanie údajov vložených do SIS II.

Článok 42

Prístup Eurojustu k údajom SIS II

1.   Národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú v rámci svojej právomoci právo na prístup k údajom vloženým v súlade s článkami 26, 32, 34 a 38 do SIS II a na vyhľadávanie v nich.

2.   Ak národný člen Eurojustu pri vyhľadávaní odhalí existenciu zápisu v SIS II, informuje o ňom členský štát, ktorý vydal zápis. Všetky informácie získané prostredníctvom takéhoto vyhľadávania možno oznámiť tretím krajinám a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý vydal zápis.

3.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV o ochrane údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracúvanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu zriadeného podľa uvedeného rozhodnutia.

4.   Každý prístup a vyhľadávanie, ktoré uskutoční národný člen Eurojustu alebo asistent, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 12, a každé použitie údajov, ku ktorým mali prístup, sa zaregistruje.

5.   S počítačovým systémom na zber a spracúvanie údajov, ktorý prevádzkuje Eurojust alebo ktorý je v Eurojuste, sa nesmú spájať žiadne časti SIS II, do takéhoto počítačového systému sa nesmú prenášať údaje v nich obsiahnuté, ku ktorým majú prístup národní členovia alebo ich asistenti, a takéto časti sa nesmú ani sťahovať.

6.   Prístup k údajom vloženým do SIS II sa obmedzí na národných členov a ich asistentov a nerozšíri sa na zamestnancov Eurojustu.

7.   Prijmú a uplatňujú sa opatrenia na zaručenie bezpečnosti a dôvernosti ustanovené v článkoch 10 a 11.

Článok 43

Rozsah prístupu

Užívatelia vrátane Europolu, národných členoch Eurojustu a ich asistentov môžu získať prístup len k tým údajom, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

Článok 44

Obdobie uchovávania zápisov o osobách

1.   Zápisy o osobách vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas doby požadovanej na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

2.   Členský štát, ktorý vydal zápis, preskúma do troch rokov od jeho vloženia do SIS II nutnosť ponechať ho v systéme. V prípade záznamov o osobách podľa článku 36 je táto lehota jeden rok.

3.   Každý členský štát stanoví v prípade potreby a v súlade s jeho vnútroštátnym právom kratšie lehoty na preskúmanie.

4.   Členský štát, ktorý vydal zápis, môže v rámci lehoty na preskúmanie po komplexnom individuálnom posúdení, ktoré bude zaznamenané, rozhodnúť o dlhšom ponechaní zápisu, ak je to potrebné na účely, na ktoré sa daný zápis vydal. V tomto prípade sa na predĺženie uplatňuje aj odsek 2. Predĺženie zápisu sa oznámi CS-SIS.

5.   Zápisy sa automaticky vymažú po skončení lehoty na preskúmanie uvedenej v odseku 2, pokiaľ členský štát, ktorý vydal zápis, neoznámi jeho predĺženie v CS-SIS podľa odseku 4. CS-SIS automaticky informuje členské štáty o plánovaných výmazoch údajov zo systému štyri mesiace vopred.

6.   Členské štáty vedú štatistiky o počte zápisov, ktorých doba uchovávania bola v súlade s odsekom 4 predĺžená.

Článok 45

Obdobie uchovávania zápisov o predmetoch

1.   Zápisy o predmetoch vložené do SIS II podľa tohto rozhodnutia sa uchovávajú len počas doby požadovanej na splnenie účelu, na ktorý boli vložené.

2.   Zápisy o predmetoch vložené v súlade s článkom 36 sa uchovávajú najviac päť rokov.

3.   Zápisy o predmetoch vložené v súlade s článkom 38 sa uchovávajú najviac desať rokov.

4.   Obdobia uchovávania uvedené v odseku 2 a 3 sa môžu predĺžiť, ak sa toto predĺženie ukáže ako potrebné na účely, na ktoré bol zápis vydaný. V takomto prípade sa na predĺženie uplatňujú odseky 2 a 3.

KAPITOLA XI

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV

Článok 46

Spracúvanie údajov SIS II

1.   Členské štáty môžu spracúvať údaje uvedené v článkoch 20, 26, 32, 34, 36 a 38 výhradne na účely stanovené pre každú kategóriu zápisu uvedeného v týchto článkoch.

2.   Údaje sa môžu kopírovať len na technické účely za predpokladu, že takéto kopírovanie je potrebné pre orgány uvedené v článku 40 pri priamom vyhľadávaní. Ustanovenia tohto rozhodnutia sa vzťahujú na tieto kópie. Zápisy vydané členským štátom sa nesmú kopírovať z N.SIS II do iných vnútroštátnych súborov údajov.

3.   Technické kópie uvedené v odseku 2, ktoré vedú k offline databázam, sa môžu uchovávať len na dobu, ktorá nepresiahne 48 hodín. V mimoriadnych situáciách sa táto doba môže predĺžiť, až pokiaľ sa mimoriadna situácia neskončí.

Členské štáty uchovávajú aktuálny súpis týchto kópií, sprístupňujú tento súpis svojim vnútroštátnym dozorným orgánom a zabezpečujú, aby sa v súvislosti s týmito kópiami uplatňovali ustanovenia tohto rozhodnutia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 10.

4.   Prístup k údajom sa povoľuje výlučne v medziach právomoci vnútroštátnych orgánov uvedených v článku 40 a iba riadne splnomocneným zamestnancom.

5.   Vzhľadom na zápisy podľa článkov 26, 32, 34, 36 a 38 tohto rozhodnutia musí byť každé spracúvanie informácií, ktoré obsahuje, na účely, na ktoré nebolo do SIS II vložené, spojené s konkrétnym prípadom a odôvodnené potrebou zamedzenia bezprostredného ohrozenia verejného poriadku a verejnej bezpečnosti, závažnými dôvodmi súvisiacimi s bezpečnosťou štátu alebo potrebou zamedzenia závažnej trestnej činnosti. Na tento účel sa musí získať predchádzajúce povolenie členského štátu, ktorý vydáva zápis.

6.   Údaje sa nesmú použiť na administratívne účely.

7.   Každé využitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 až 6, sa považuje za zneužitie podľa práva každého členského štátu.

8.   Každý členský štát zašle riadiacemu orgánu zoznam, ako aj zmeny v zozname jeho príslušných orgánov, ktoré sú podľa tohto rozhodnutia oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v SIS II. Tento zoznam vymedzí pre každý orgán údaje, ktoré môže vyhľadávať a na aké účely. Riadiaci orgán zabezpečí každoročné uverejnenie zoznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Pokiaľ právo Spoločenstva neobsahuje osobitné ustanovenia, právo každého členského štátu sa uplatňuje na údaje vložené do svojho N.SIS II.

Článok 47

Údaje SIS II a vnútroštátne súbory

1.   Článkom 46 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch SIS II údaje, v súvislosti s ktorými sa prijalo opatrenie na jeho území. Takéto údaje sa uchovávajú vo vnútroštátnych súboroch najviac tri roky, pokiaľ osobitné ustanovenia vnútroštátneho práva nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania.

2.   Článkom 46 ods. 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch údaje obsiahnuté v konkrétnom zápise, ktorý tento členský štát vydal v SIS II.

Článok 48

Informácie v prípade nevykonania opatrenia podľa zápisu

Ak požadované opatrenie nemožno vykonať, dožiadaný členský štát o tom bezodkladne informuje členský štát, ktorý zápis vydal.

Článok 49

Kvalita údajov spracúvaných v SIS II

1.   Členský štát, ktorý vydáva zápis, je zodpovedný za zabezpečenie toho, že údaje sú správne, aktuálne a vložené do SIS II v súlade so zákonom.

2.   Len členský štát, ktorý vydáva zápis, je oprávnený meniť, dopĺňať, opravovať, aktualizovať alebo vymazávať údaje, ktoré vložil.

3.   Ak má iný členský štát ako ten, ktorý vydal zápis, dôkaz, ktorý sredči o tom, že určitý údaj je nesprávny alebo bol uložený nezákonne, oznámi to prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií pri najbližšej príležitosti a najneskôr do desiatich dní od zistenia uvedenej skutočnosti členskému štátu, ktorý vydal zápis. Členský štát, ktorý vydal zápis, bezodkladne oznámenie overí, a ak je to potrebné, opraví alebo vymaže predmetný údaj.

4.   Ak členské štáty nie sú schopné dosiahnuť dohodu do dvoch mesiacov, členský štát, ktorý nevydal zápis, predloží prípad európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý spolu s dotknutými vnútroštátnymi dozornými orgánmi pôsobí ako mediátor.

5.   Členské štáty si vymenia doplňujúce informácie, ak osoba tvrdí, že nie je osoba, ktorá sa hľadá na základe zápisu. Ak výsledok kontroly potvrdí, že v skutočnosti ide o dve rôzne osoby, táto osoba je informovaná o ustanoveniach uvedených v článku 51.

6.   Ak už má osoba zápis v SIS II, členský štát, ktorý vkladá ďalší zápis, sa dohodne s členským štátom, ktorý vydal prvý zápis, o vložení zápisu. Dohoda sa dosiahne na základe výmeny doplňujúcich informácií.

Článok 50

Rozlišovanie osôb s podobnými vlastnosťami

Ak je pri vkladaní nového zápisu zrejmé, že v SIS II sa už nachádza osoba s rovnakými prvkami opisu totožnosti, musí sa dodržať tento postup:

a)

útvar SIRENE sa skontaktuje s orgánom, ktorý žiada vloženie nového zápisu, aby sa objasnilo, či sa zápis týka tej istej osoby, alebo nie;

b)

ak sa pri krížovej kontrole zistí, že subjekt nového zápisu a osoba, ktorá je už v SIS II vedená, je naozaj tá istá, útvar SIRENE uplatní postup na vkladanie viacnásobných zápisov, ako je uvedené v článku 49 ods. 6. Ak sa pri kontrole zistí, že ide v skutočnosti o dve rôzne osoby, útvar SIRENE schváli žiadosť o vloženie druhého zápisu, pričom sa doplnia potrebné prvky, aby sa zabránilo akémukoľvek nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 51

Dodatočné údaje na účely vyriešenia prípadu zneužitia totožnosti

1.   Ak môže dôjsť k zámene medzi osobou skutočne označenou v zápise a osobou, ktorej totožnosť bola zneužitá, členský štát, ktorý vložil zápis, doplní, pod podmienkou výslovného súhlasu dotknutej osoby, k zápisom údaje týkajúce sa tejto osoby s cieľom predísť negatívnym dôsledkom nesprávneho zistenia totožnosti.

2.   Údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť bola zneužitá, sa použijú len na tieto účely:

a)

aby umožnili príslušnému orgánu rozlíšiť osobu, ktorej totožnosť bola zneužitá, od osoby skutočne označenej v zápise;

b)

aby umožnili osobe, ktorej totožnosť bola zneužitá, preukázať svoju totožnosť a dokázať, že jej totožnosť bola zneužitá.

3.   Na účely tohto článku sa do SIS II môžu vkladať a ďalej spracúvať iba tieto osobné údaje:

a)

priezvisko(-á) a krstné meno(-á), rodné meno(-á) a predtým používané mená a akékoľvek prezývky a krycie mená, ktoré sa vkladajú samostatne;

b)

všetky zvláštne, objektívne a nemenné telesné znamenia;

c)

miesto a dátum narodenia;

d)

pohlavie;

e)

fotografie;

f)

odtlačky prstov;

g)

štátna(-e) príslušnosť(-i);

h)

čísla dokladov totožnosti a dátum ich vydania.

4.   Technické predpisy potrebné na vkladanie a ďalšie spracúvanie údajov uvedených v odseku 3 sa vypracujú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

5.   Údaje uvedené v odseku 3 sa vymazávajú v tom istom čase ako zodpovedajúci zápis alebo skôr, ak o to osoba požiada.

6.   K údajom uvedeným v odseku 3 majú prístup iba orgány s právom na prístup k zodpovedajúcemu zápisu, a to výhradne na účely toho, aby sa predišlo nesprávnemu zisteniu totožnosti.

Článok 52

Prepojenia medzi zápismi

1.   Členský štát môže vytvoriť prepojenie medzi zápismi, ktoré vkladá do SIS II. Účinkom takého prepojenia je vytvorenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými zápismi.

2.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní konkrétne opatrenie, ktoré sa má prijať na základe každého prepojeného zápisu, alebo dobu uchovávania každého prepojeného zápisu.

3.   Vytvorenie prepojenia neovplyvní práva na prístup stanovené v tomto rozhodnutí. Orgány, ktoré nemajú prístup k určitým kategóriám zápisov, nesmú byť schopné vidieť prepojenie na zápis, ku ktorému nemajú prístup.

4.   Členský štát vytvorí prepojenie medzi zápismi len vtedy, ak je to naozaj potrebné z hľadiska prevádzky.

5.   Členský štát môže vytvoriť prepojenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pod podmienkou, že sa dodržia zásady uvedené v tomto článku.

6.   Ak sa členský štát domnieva, že vytvorenie prepojenia medzi zápismi iným členským štátom nie je zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom alebo medzinárodnými záväzkami, môže prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby z jeho štátneho územia nebol k prepojeniu možný prístup alebo aby k prepojeniu nemali prístup jeho orgány so sídlom mimo jeho územia.

7.   Technické predpisy na prepájanie zápisov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 67 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nástroja, ktorým sa zriaďuje riadiaci orgán.

Článok 53

Účel a doba uchovávania doplňujúcich informácií

1.   Členský štát uchováva v útvare SIRENE na podporu výmeny doplňujúcich informácií odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa vydal zápis.

2.   Osobné údaje uchovávané v súboroch v útvare SIRENE v dôsledku výmeny informácií sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze súvisiaceho zápisu zo SIS II.

3.   Odsekom 2 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho zápisu, ktorý daný členský štát vydal, alebo zápisu, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Doba, počas ktorej sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, sa riadi vnútroštátnym právom.

Článok 54

Prenos osobných údajov na tretie strany

Údaje spracúvané v SIS II podľa tohto rozhodnutia sa nesmú preniesť ani sprístupniť tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.

Článok 55

Výmena údajov o odcudzených, spreneverených, stratených alebo neplatných cestovných pasoch s Interpolom

1.   Odchylne od článku 54 sa s výhradou uzavretia dohody medzi Interpolom a Európskou úniou bude môcť číslo cestovného pasu, krajina vydania a typ odcudzeného, sprenevereného, strateného alebo neplatného cestovného pasu vložené do SIS II vymieňať s členmi Interpolu prostredníctvom vytvorenia prepojenia medzi databázami SIS II a Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch. V tejto dohode sa ustanoví, že prenos údajov vložených členským štátom podlieha súhlasu tohto členského štátu.

2.   V dohode uvedenej v odseku 1 sa bude uvádzať, že vymieňané údaje sú prístupné len členom Interpolu z krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pred uzatvorením takejto dohody Rada požiada Komisiu o stanovisko k primeranosti úrovne ochrany osobných údajov a dodržiavaní základných práv a slobôd v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zo strany Interpolu a krajín, ktoré delegovali členov do Interpolu.

3.   V dohode uvedenej v odseku 1 sa môže ustanoviť aj prístup pre členské štáty k údajom z databázy Interpolu o odcudzených alebo chýbajúcich cestovných dokladoch prostredníctvom SIS II v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia, ktorými sa spravujú zápisy o odcudzených, spreneverených, stratených a neplatných pasoch vložené do SIS II.

KAPITOLA XII

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 56

Spracúvanie citlivých kategórií údajov

Spracúvanie kategórií údajov uvedených v prvej vete článku 6 dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov je zakázané.

Článok 57

Uplatňovanie Dohovoru Rady Európy o ochrane údajov

Osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto rozhodnutia sú chránené v súlade s dohovorom Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov a jeho neskoršími zmenami a doplneniami.

Článok 58

Právo na prístup, opravu nesprávnych údajov a výmaz nezákonne vložených údajov

1.   Právo každej osoby na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa vložili do SIS II v súlade s týmto rozhodnutím, sa vykonáva v súlade s právom členského štátu, voči ktorému sa tohto práva domáha.

2.   Ak tak ustanovuje vnútroštátne právo, vnútroštátny dozorný orgán rozhodne, či sa informácie oznámia a akým spôsobom.

3.   Iný členský štát ako členský štát, ktorý vydal zápis, môže oznámiť informácie týkajúce sa takýchto údajov, len ak predtým poskytol členskému štátu, ktorý vydáva zápis, možnosť predložiť svoje stanovisko. Urobí tak prostredníctvom výmeny doplňujúcich informácií.

4.   Informácie sa neoznámia subjektu údajov, ak je to nevyhnutné pre výkon zákonnej úlohy v súvislosti so zápisom alebo pre ochranu práv a slobôd tretích strán.

5.   Každý má právo na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo na vymazanie nezákonne uložených údajov, ktoré sa ho týkajú.

6.   Dotknutej osobe sa príslušné informácie poskytnú čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup alebo skôr, ak tak vnútroštátne právo ustanovuje.

7.   Uvedenej osobe sa čo najskôr a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o opravu alebo vymazanie oznámi výsledok posúdenia výkonu jeho práva na opravu a vymazanie alebo aj skôr, ak tak ustanovuje vnútroštátne právo.

Článok 59

Opravné prostriedky

1.   Každá osoba má právo podať na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu žalobu najmä o prístup, opravu, vymazanie alebo získanie informácií alebo o náhradu škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

2.   Členské štáty sa zaväzujú spoločne vykonávať konečné rozhodnutia súdov alebo orgánov uvedených v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 64.

3.   Pravidlá o opravných prostriedkoch ustanovené v tomto článku Komisia prehodnotí do 23. augusta 2009.

Článok 60

Dozor nad N.SIS II

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby nezávislý orgán („vnútroštátny dozorný orgán“) nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov SIS II na svojom území a ich prenos z ich územia, ako aj výmenu a ďalšie spracúvanie doplňujúcich informácií.

2.   Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov v N.SIS II.

3.   Členský štát zabezpečí, aby mal vnútroštátny dozorný orgán k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto rozhodnutia.

Článok 61

Dozor nad riadiacim orgánom

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sleduje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto rozhodnutím. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa poskytne riadiacemu orgánu príležitosť vyjadriť sa k nej.

Článok 62

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, každý v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zaručia koordinovaný dozor nad SIS II.

2.   Ak je to potrebné, tak si v rámci svojich príslušných právomocí vymieňajú dôležité informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto rozhodnutia, skúmajú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv subjektu údajov, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Rokovací poriadok sa prijme na prvom stretnutí. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby. Každé dva roky zašlú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločnú správu o činnosti.

Článok 63

Ochrana údajov v prechodnom období

V prípade, že Komisia v prechodnom období prenesie svoje úlohy na iný subjekt alebo subjekty v súlade s článkom 15 ods. 4, zabezpečí, aby európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a možnosť v plnom rozsahu plniť svoje úlohy vrátane vykonávania kontroly na mieste alebo vykonávať akékoľvek iné právomoci, ktoré mu boli zverené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA XIII

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

Článok 64

Zodpovednosť

1.   Každý členský štát nesie v súlade so svojím vnútroštátnym právom zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú osobe v dôsledku využívania N.SIS II. Vzťahuje sa to aj na škodu spôsobenú členským štátom, ktorý vydal zápis, ak vložil nesprávne údaje alebo údaje vložil nezákonne.

2.   Ak členský štát, proti ktorému bola podaná žaloba, nie je členským štátom, ktorý vydal zápis, je na žiadosť povinný vrátiť sumy vyplatené ako náhradu, pokiaľ členský štát, ktorý požaduje vrátenie, nepoužil údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.

3.   Ak neplnenie záväzkov zo strany členského štátu podľa tohto rozhodnutia spôsobí škodu SIS II, tento členský štát je za takúto škodu zodpovedný, pokiaľ, a len v tomto rozsahu, riadiaci orgán alebo iný členský štát zúčastňujúci sa v SIS II urobil náležité kroky, aby zabránil vzniku škody alebo minimalizoval jej dosah.

Článok 65

Sankcie

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek zneužitie údajov vložených v SIS II alebo akákoľvek výmena doplňujúcich údajov v rozpore s týmto rozhodnutím podliehali účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám v súlade s vnútroštátnym právom.

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 66

Monitorovanie a štatistika

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby boli zavedené postupy na monitorovanie fungovania SIS II, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov týkajúcich sa výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2.   Riadiaci výbor má na účely technickej údržby, tvorby výkazov a štatistiky prístup k potrebným informáciám týkajúcim sa operácií spracúvania vykonávaných v centrálnom SIS II.

3.   Riadiaci orgán každoročne uverejňuje štatistiku, ktorá obsahuje jednotlivo za každý členský štát a aj súhrnne počet záznamov na kategóriu zápisu, počet pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu a počet prístupov do SIS.

4.   Dva roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé dva roky predloží riadiaci orgán Európskemu parlamentu a Rade správu o technickom fungovaní centrálneho SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane bezpečnosti a o dvojstrannej a mnohostrannej výmene doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi.

5.   Tri roky po začiatku prevádzky SIS II a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie centrálneho SIS II a dvojstrannej a mnohostrannej výmeny doplňujúcich informácií medzi členskými štátmi. Toto celkové hodnotenie obsahuje preskúmanie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti základných princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s centrálnym SIS II, bezpečnosti centrálneho SIS II a posúdenie vplyvu budúcich operácií. Komisia zašle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii potrebné informácie na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

7.   Riadiaci orgán poskytne Komisii potrebné informácie na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v odseku 5.

Článok 67

Regulačný výbor

1.   Ak sa odkazuje na tento článok, Komisii pomáha regulačný výbor, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor k návrhu zaujme stanovisko v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti problematiky. V prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie, sa stanovisko prijíma väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 Zmluvy o ES. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

2.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok na návrh predsedu na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru. Ak nie sú plánované opatrenia v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa stanovisko nezaujalo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať.

4.   Rada sa o návrhu môže uznášať kvalifikovanou väčšinou v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak počas tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne, že s návrhom nesúhlasí, Komisia návrh preskúma. Komisia môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť svoj pôvodný návrh alebo predložiť legislatívny návrh. Ak Rada v rámci tejto lehoty ani neprijala navrhovaný vykonávací akt, ani nerozhodla o tom, že nesúhlasí s návrhom týkajúcim sa vykonávacích opatrení, navrhovaný vykonávací akt prijme Komisia.

5.   Výbor uvedený v odseku 1 vykonáva svoju funkciu od 23. augusta 2007.

Článok 68

Zmena a doplnenie ustanovení schengenského acquis

1.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, nahradí toto rozhodnutie dňom uvedeným v článku 71 ods. 2 ustanovenia článkov 64 a 92 až 119 Schengenského dohovoru s výnimkou jeho článku 102A.

2.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, nahrádza toto rozhodnutie dňom uvedeným v článku 71 ods. 2 aj nasledujúce ustanovenia schengenského acquis, ktorými sa uvedené články vykonávajú (20):

a)

rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16];

b)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o rozvoji SIS [SCH/Com-ex (97) 24];

c)

rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie o C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35];

d)

rozhodnutie výkonného výboru z 21. apríla 1998 o C.SIS so spojeniami 15/18 [SCH/Com-ex (98) 11];

e)

rozhodnutie výkonného výboru z 25. apríla 1997 o zadávaní zákaziek pre predbežnú štúdiu SIS II [SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2];

f)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o výdavkoch na inštaláciu C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4];

g)

rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o aktualizácii Príručky SIRENE [SCH/Com-ex (99) 5];

h)

vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktorým sa vymedzuje pojem „cudzinec“ [SCH/Com-ex (96) decl. 5];

i)

vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o štruktúre SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.];

j)

rozhodnutie výkonného výboru zo 7. októbra 1997 o príspevkoch Nórska a Islandu na náklady na inštaláciu a prevádzku C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18].

3.   Na účely záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, sa odkazy na nahradené články Schengenského dohovoru a príslušné ustanovenia schengenského acquis vykonávajúce uvedené články považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 69

Zrušenie

Rozhodnutie 2004/201/SVV, rozhodnutie 2005/211/SVV, rozhodnutie 2005/719/SVV, rozhodnutie 2005/727/SVV, rozhodnutie 2006/228/SVV, rozhodnutie 2006/229/SVV a rozhodnutie 2006/631/SVV sa zrušujú dňom uvedeným v článku 71 ods. 2.

Článok 70

Prechodné obdobie a rozpočet

1.   Zápisy sa prenášajú zo SIS 1+ do SIS II. Členské štáty zabezpečia, aby bol obsah zápisov, ktoré sa prenášajú z SIS 1+ do SIS II, čo najskôr – a najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 71 ods. 2 – v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia, pričom sa uprednostnia zápisy o osobách. Počas tohto prechodného obdobia môžu členské štáty naďalej uplatňovať na obsah zápisov prenesených z SIS 1+ do SIS II ustanovenia článkov 94, 95 a 97 až 100 Schengenského dohovoru, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

členské štáty zabezpečia, aby bol zápis prenesený z SIS 1+ do SIS II v prípade úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie jeho obsahu v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia od vykonania tejto úpravy, doplnenia, opravy alebo aktualizácie;

b)

v prípade pozitívnej lustrácie zápisu preneseného z SIS 1+ do SIS II členské štáty ihneď preskúmajú zlučiteľnosť tohto zápisu s ustanoveniami tohto rozhodnutia, ale bez zdržovania opatrení, ktoré je potrebné prijať na základe tohto zápisu.

2.   Zostatok rozpočtu v deň stanovený v súlade s článkom 71 ods. 2, ktorý bol schválený v súlade s článkom 119 Schengenského dohovoru, sa vráti členským štátom. Sumy, ktoré majú byť vrátené, sa vypočítajú na základe príspevkov členských štátov, ako sú stanovené v rozhodnutí výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o finančnom nariadení o nákladoch na inštaláciu a prevádzku Schengenského informačného systému.

3.   Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 ods. 4 sa odkazy v tomto rozhodnutí na riadiaci orgán považujú za odkaz na Komisiu.

Článok 71

Nadobudnutie účinnosti, uplatniteľnosť, migrácia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa na členské štáty zúčastňujúce sa na SIS 1+ od dátumu, ktorý určí Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne členmi zastupujúcimi vlády členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+.

3.   Dátum uvedený v odseku 2 sa stanoví po tom, čo:

a)

sa prijmú potrebné vykonávacie opatrenia;

b)

všetky členské štáty, ktoré sa v plnom rozsahu zúčastňujú na SIS 1+, oznámia Komisii, že vykonali potrebné technické a právne opatrenia na spracúvanie údajov SIS II a výmenu doplňujúcich informácií;

c)

Komisia vyhlási, že úspešne dokončila komplexnú skúšku SIS II, ktorú vykoná Komisia spolu s členskými štátmi, a prípravné orgány Rady odsúhlasia navrhovaný výsledok skúšky a potvrdia, že úroveň funkčnosti SIS II je minimálne rovnocenná s úrovňou SIS 1+;

d)

Komisia vykoná potrebné technické opatrenia na umožnenie prepojenia centrálneho SIS II s N.SIS II dotknutých členských štátov.

4.   Komisia o výsledkoch skúšok uskutočnených v súlade s odsekom 3 písm. c) informuje Európsky parlament.

5.   Každé rozhodnutie, ktoré Rada prijme v súlade s odsekom 2, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. júna 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Stanovisko z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(12)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(13)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(14)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

(16)  Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26).

(17)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(18)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 439.