ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 195

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
27. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 882/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2007 z 26. júla 2007 o mimoriadnych opatreniach, ktorými sa pozastavuje používanie farbiva E 128 červená 2G ako potravinárskeho farbiva ( 1 )

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 886/2007 z 26. júla 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 887/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 888/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 890/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 892/2007 z 26. júla 2007, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2007

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov ( 1 )

29

 

*

Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín ( 1 )

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/529/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. marca 2007 o štátnej pomoci C 21/06 (ex N 635/05), ktorú Slovenská republika zamýšľa poskytnúť podniku Slovenské lodenice Komárno [oznámené pod číslom K(2007) 1182]  ( 1 )

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2007 o zriadení európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom ( 1 )

44

 

 

2007/531/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2007, ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010 [oznámené pod číslom K(2007) 3547]

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 882/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

95,7

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

87,9

ZZ

87,9

0805 50 10

AR

46,8

UY

64,6

ZA

61,3

ZZ

57,6

0806 10 10

BR

161,0

EG

143,6

MA

207,0

TR

180,9

ZZ

173,1

0808 10 80

AR

83,0

BR

98,6

CL

80,8

CN

78,6

NZ

101,8

US

111,8

UY

36,3

ZA

102,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

71,8

CL

77,7

NZ

80,2

TR

139,7

ZA

98,7

ZZ

93,6

0809 10 00

TR

167,2

ZZ

167,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

286,0

US

288,0

ZZ

299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 883/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003, v znení zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 735/2007, sa obmedzili množstvá kukurice, ktoré môžu získať intervenčné agentúry v celom Spoločenstve, na celkové množstvo 1 500 000 ton na hospodársky rok 2007/2008, 700 000 ton na hospodársky rok 2008/2009 a 0 ton počínajúc hospodárskym rokom 2009/2010.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 824/2000 (2) by sa mali stanoviť osobitné podrobné pravidlá udeľovania množstiev kukurice oprávnených na intervenciu, aby sa zabezpečilo uspokojivé riadenie systému intervenčného nákupu kukurice a hospodárskym subjektom všetkých členských štátov sa zabezpečil prístup k intervenčnému režimu za rovnakých podmienok. S týmto cieľom by sa mal zaviesť mechanizmus prideľovania uvedených množstiev, pokrývajúci obdobia hospodárskeho roka, počas ktorých môžu predkladať ponuky všetky hospodárske subjekty. Týmto subjektom by sa zároveň mali poskytnúť dostatočné lehoty na predloženie ponúk a malo by sa umožniť stanovenie jednotného koeficientu pridelenia množstiev pre všetkých ponúkajúcich v prípade, že ponúkané množstvá prekročia množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z tohto dôvodu je vhodné ustanoviť dvojfázové hodnotenie ponúk a stanoviť časový harmonogram predkladania ponúk na kukuricu, ako aj harmonogram dodávok a prevzatí, ktoré s tým súvisia.

(3)

So zreteľom na obdobia intervenčného nákupu ustanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi by sa mala stanoviť prvá fáza predkladania ponúk na kukuricu, ktorá bude prebiehať od 1. augusta v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, od 1. decembra vo Švédsku a od 1. novembra v ostaných členských štátoch, až do 31. decembra, posledného dňa na predkladanie ponúk vo všetkých členských štátoch. Po tejto prvej fáze bude Komisia povinná stanoviť v prípadoch, keď to bude potrebné, koeficient pridelenia uplatniteľný na platné ponuky predložené počas tejto prvej fázy a uzavrieť intervenciu na zvyšok hospodárskeho roku v prípade, že ponúknuté množstvá presiahnu množstvo stanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003. V snahe predísť administratívnemu a finančnému zaťaženiu intervenčných agentúr a hospodárskych subjektov, od ktorých sa vyžaduje najmä zloženie zábezpeky na ponuky, ktorá by sa mohla stať zbytočnou v prípade, že nebudú k dispozícii žiadne množstvá, ktoré sa majú prideliť, treba prerušiť predkladanie ponúk od 1. januára až do uverejnenia zostávajúceho množstva, ktoré je k dispozícii v rámci intervencie v druhej fáze, v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

So zreteľom na lehotu potrebnú na určenie koeficientu pridelenia pre túto prvú fázu v prípadoch, keď je to potrebné, by sa druhá fáza predkladania ponúk mala začať dňom, ktorý nasleduje po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, množstva, ktoré ostáva k dispozícii pre intervenciu prvý deň predkladania ponúk vo všetkých členských štátoch. Počas tejto druhej fázy sa schvaľovanie ponúk musí uskutočňovať každý týždeň, počínajúc prvým piatkom nasledujúcim po uverejnení uvedeného množstva, na základe ponúk predložených hospodárskymi subjektmi najneskôr v piatok do 12.00 hod. (bruselského času). Komisia je povinná každý týždeň najneskôr v stredu informovať hospodárske subjekty o množstve, ktoré ostáva k dispozícii v rámci intervencie, jeho uverejnením na svojej internetovej stránke. V prípade prekročenia množstva určeného v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 musí Komisia stanoviť a uverejniť koeficient pridelenia a uzavrieť intervenciu pre prebiehajúci hospodársky rok. So zreteľom na obdobia intervenčného nákupu ustanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa druhá fáza predkladania ponúk musí za každých okolností ukončiť najneskôr 30. apríla v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, 30. júna vo Švédsku a 31. mája v ostatných členských štátoch.

(5)

S cieľom umožniť účinné riadenie mechanizmu prideľovania by sa malo ustanoviť, že ponuky na kukuricu nie je možné meniť ani stiahnuť. Na zabezpečenie serióznosti ponúk je okrem toho nevyhnutné podmieniť tieto ponuky zložením zábezpeky a stanoviť podrobné pravidlá kontroly reálnosti týchto ponúk a uvoľnenia uvedenej zábezpeky. Táto kontrola by sa mala uskutočňovať podľa rovnakých pravidiel a za rovnakých podmienok, ako sú tie, ktoré sú uplatniteľné na kontrolu skladových zásob v rámci verejného skladovania stanoveného nariadením Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (3). Okrem toho od začiatku predkladania ponúk v rámci prvej fázy do 31. decembra môže uplynúť niekoľko mesiacov. S cieľom zabrániť finančnému preťaženiu subjektov počas predkladania ponúk v tejto prvej fáze je vhodné umožniť, aby bola zábezpeka, ktorá sa musí zložiť pri predkladaní ponuky, keď sa skladá formou bankovej záruky, použiteľná až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

(6)

V nariadení (ES) č. 824/2000 sa v článku 5 ods. 4 a 5 stanovuje, že prevzatie obilnín sa môže uskutočniť v sklade, v ktorom boli obilniny uskladnené v čase ponuky. V snahe zlepšiť kvalitu podmienok skladovania a zaručiť ju už v čase predkladania ponúk je vhodné, aby skladovacie priestory, v ktorých sa nachádzajú obilniny v čase ponuky, boli zárukou ich optimálneho uchovania, v prípade kukurice najmä dlhodobého. V tejto súvislosti je potrebné obmedziť možnosť prevzatia obilnín v sklade ponúkajúceho a tento typ prevzatia povoliť len v prípade, že sa obilniny nachádzajú u správcov skladu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 884/2006. V takomto prípade sa ponúkajúci zaväzuje vo vzťahu ku skladovateľovi uplatňovať mutatis mutandis od okamihu predloženia ponuky rovnaké pravidlá a rovnaké podmienky skladovania, ako sú tie, ktoré sú uplatniteľné v súlade s nariadením (ES) č. 884/2006.

(7)

V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 824/2000 sa spresňuje, že cena splatná ponúkajúcemu bude intervenčnou cenou uvedenou v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 platnou v deň špecifikovaný ako prvý deň dodávky, keď bolo poskytnuté oznámenie o prijatí ponuky za tovar dodaný do skladu pred jeho vyložením, upravená v súlade so zvyšovaním alebo znižovaním uvedeným v článku 9 nariadenia (ES) č. 824/2000. S ohľadom na nový systém riadenia intervenčných nákupov kukurice zavedený týmto rozhodnutím, a najmä na skutočnosť, že ponuky na kukuricu sa nemôžu ani stiahnuť, ani zmeniť, treba stanoviť výnimku od uvedeného pravidla pre ponuky na kukuricu, pokiaľ je ich intervenčná cena v mesiaci podania ponuky vyššia ako intervenčná cena v mesiaci dodávky.

(8)

Článkom 11a písm. a) nariadenia (ES) č. 824/2000 sa vymedzuje obsah oznámení Komisii, ktoré musia podávať členské štáty, aby umožnili vypracovať týždennú štatistickú správu o vývoji intervenčných skladových zásob obilnín. So zreteľom na nový systém riadenia intervenčných nákupov kukurice zavedený týmto nariadením by sa mali upraviť tieto ustanovenia, osobitne pokiaľ ide o podrobné pravidlá oznamovania ponúk intervenčnými agentúrami Komisii.

(9)

V záujme účinného riadenia systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval na formulároch, v ktorých budú uvedené informácie potrebné na riadenie intervencie a ktoré Komisia poskytne členským štátom, a aby sa tieto formuláre používali až po predchádzajúcom informovaní Riadiaceho výboru pre obilniny a po tom, čo ich Komisia v prípade potreby upraví a aktualizuje za tých istých podmienok.

(10)

Nariadenie (ES) č. 824/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Vzhľadom na to, že intervenčné obdobie začína v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku 1. augusta, treba uplatňovať opatrenia ustanovené v tomto nariadení od tohto dátumu.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 824/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4 tohto nariadenia, sa množstvá kukurice oprávnenej na intervenciu v súlade s článkom 5 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1784/2003 pridelia na hospodárske roky 2007/2008 a 2008/2009 v dvoch fázach nazvaných ‚fáza č. 1‘ a ‚fáza č. 2‘, za podmienok a podľa podrobných pravidiel stanovených v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

Fáza č. 1 začína 1. augusta v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, 1. decembra vo Švédsku a 1. novembra v ostatných členských štátoch a trvá do 31. decembra, ktorý je posledným dňom na predkladanie ponúk pre túto fázu pre všetky členské štáty.

Fáza č. 2 začína v deň nasledujúci po dni uverejnenia množstva, ktoré ostalo k dispozícii v rámci intervencie v tejto fáze, v Úradnom vestníku Európskej únie podľa odseku 2 druhého pododseku. Tento deň je prvým dňom na predkladanie ponúk vo všetkých členských štátoch a táto fáza sa končí najneskôr 30. apríla v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, 30. júna vo Švédsku a 31. mája v ostatných členských štátoch.

2.   Po skončení fázy č. 1 Komisia započíta všetky platné ponuky na kukuricu, ktoré hospodárske subjekty predložili intervenčným agentúram členských štátov do 31. decembra do 12.00 hod. (bruselského času), na základe oznámení uskutočnených každý týždeň členskými štátmi v súlade s článkom 11a ods. 1 písm. a) bodom i).

Ak celkové ponúkané množstvo presahuje maximálne množstvá stanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia stanoví a uverejní najneskôr do 25. januára koeficient pridelenia množstiev so 6 desatinnými miestami. Ak uvedené množstvo nepresahuje maximálne množstvo, tento koeficient pridelenia sa rovná 1 a Komisia uverejní množstvo, ktoré bude k dispozícii v rámci intervencie vo fáze č. 2.

Intervenčná agentúra členského štátu oznámi ponúkajúcemu najneskôr do 31. januára súhlas s jeho ponukou v rozsahu rovnajúcom sa ponúkanému množstvu vynásobenému koeficientom pridelenia.

3.   Od prvej stredy v mesiaci február bude Komisia každý týždeň zúčtovávať všetky platné ponuky na kukuricu, ktoré hospodárske subjekty predložili intervenčným agentúram najneskôr v piatok do 12.00 hod. (bruselského času), na základe oznámení vykonaných členskými štátmi v ten istý deň v súlade s článkom 11a ods. 1 písm. a) bodom i).

V prípade prekročenia množstva, ktoré je k dispozícii v rámci intervencie, Komisia stanoví a uverejní najneskôr štvrtý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni na predkladanie ponúk koeficient pridelenia množstiev so 6 desatinnými miestami. V prípade neprekročenia uvedených množstiev sa tento koeficient pridelenia bude rovnať 1, ponúknuté množstvá sa budú považovať za prijaté a Komisia oznámi hospodárskym subjektom najneskôr v stredu každý týždeň množstvo, ktoré ostáva k dispozícii v rámci intervencie na prebiehajúci týždeň, prostredníctvom jeho uverejnenia na svojej internetovej stránke http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm

Najneskôr deviaty pracovný deň po poslednom dni na predkladanie ponúk intervenčná agentúra členského štátu oznámi ponúkajúcemu prijatie jeho ponuky do výšky množstva rovnajúceho sa ponúkanému množstvu vynásobenému koeficientom pridelenia.

4.   Ponuky uvedené v odsekoch 2 a 3 započíta príslušná intervenčná agentúra ku dňu ich prevzatia.

Ponuky sa po predložení nesmú meniť ani stiahnuť.

5.   K ponukám musí byť pripojený dôkaz, že ponúkajúci zložil zábezpeku 15 EUR za každú tonu, inak budú neplatné. Uvedená zábezpeka sa zloží pri predkladaní ponuky, ak sa ale zloží počas fázy č. 1 formou bankovej záruky, môže sa použiť až v deň nasledujúci po najneskoršom termíne pre podanie ponúk uvedených v odseku 2.

6.   Zábezpeka sa vzťahuje na množstvá, ktoré ponúkajúci ponúkol v súlade s odsekmi 2 alebo 3.

Pokiaľ nevznikne prípad vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti, celá zábezpeka prepadne v prospech rozpočtu Spoločenstva v týchto prípadoch:

a)

ak sú množstvá, ktoré sa nachádzajú v mieste uskladnenia v čase od predloženia ponuky do prevzatia kukurice, menšie ako množstvá deklarované ponúkajúcim podľa článku 4 ods. 1 bez toho, aby bola dotknutá tolerancia vo výške 5 %;

b)

ak ponúkajúci v skutočnosti neposkytol pridelené množstvá na prevzatie intervenčnou agentúrou podľa článkov 2 a 5.

Na účely uplatňovania ustanovení druhého pododseku písmena a) tohto odseku intervenčné agentúry uskutočňujú kontrolu množstiev, ktoré sa nachádzajú v mieste uskladnenia, uplatňujúc mutatis mutandis pravidlá a podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 884/2006 (4) pre kontrolu fyzickej prítomnosti výrobkov skladovaných v rámci verejného skladovania a osobitne tie, ktoré sú ustanovené v bode B.III prílohy I k uvedenému nariadeniu. Tieto kontroly sa týkajú najmenej 5 % ponúk a 5 % ponúknutých množstiev a sú založené na analýze rizík. Tieto minimálne percentuálne podiely kontrol sa uplatnia iba počas fázy č. 1.

Zábezpeka sa uvoľní v plnom rozsahu:

a)

pre ponúknuté množstvá, ktoré neboli pridelené;

b)

pre ponúknuté pridelené množstvá v okamihu, keď intervenčná agentúra skutočne prevezme 95 % prideleného množstva.

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

intervenčné centrum, pre ktoré bola vykonaná ponuka, a v prípade, že sa uplatňuje článok 5 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia, záväzok ponúkajúceho zaručiť vo vzťahu ku skladovateľovi uplatňovanie mutatis mutandis, pre miesto uskladnenia uvedené v písmene c) tohto odseku, pravidiel a podmienok skladovania a kontroly uplatniteľných podľa článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 884/2006.“

b)

V odseku 3 sa vypúšťa tretí pododsek.

c)

Vkladá sa nasledujúci odsek 4:

„4.   V prípade obilnín ponúkaných do intervencie iných ako kukurica sa posledná dodávka musí uskutočniť najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ponuka prijatá, pričom najneskorším termínom v Španielsku, Grécku, Taliansku a Portugalsku je 1. júl a v ostatných členských štátoch 31. júl.

Dodávka kukurice sa v prípade ponúk uskutočnených počas fázy č. 1 musí uskutočniť v období od 1. februára do 30. apríla a v prípade ponúk uskutočnených v priebehu fázy č. 2 najneskôr do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli ponuky prijaté, pričom najneskorším termínom v Španielsku, Grécku, Taliansku a Portugalsku je 1. júl a v ostatných členských štátoch 31. júl.“

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

do odseku 1 sa vkladá tento druhý a tretí pododsek:

„Toto prevzatie sa môže uskutočniť v sklade, v ktorom boli obilniny uskladnené v čase ponuky, pokiaľ sa uskladnenie realizuje v priestoroch ‚správcu skladu‘ v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 884/2006 a ak po prevzatí obilnín do intervencie sa od okamihu predloženia ponuky uplatňujú rovnaké pravidlá a rovnaké podmienky, ako sú tie, ktoré sú stanovené pre tieto priestory.

V prípade kukurice nesmie prevzaté množstvo presiahnuť množstvo pridelené v súlade s článkom 3a ods. 2 a 3.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Posledné prevzatie iných obilnín ako kukurica sa musí uskutočniť najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po poslednej dodávke uvedenej v článku 4 ods. 4 prvom pododseku a posledné prevzatie kukurice sa musí uskutočniť najneskôr do konca druhého mesiaca po každej z posledných dodávok uvedených v článku 4 ods. 4 druhom pododseku, pričom najneskorším termínom v Španielsku, Grécku, Taliansku a Portugalsku je 31. júl a v ostatných členských štátoch 31. august.“

4.

V článku 8 ods. 1 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Ustanovenia tohto pododseku sa neuplatňujú na cirok ponúknutý v mesiacoch august a september.“

5.

Článok 11a sa nahrádza takto:

„Článok 11a

1.   V súvislosti s každou obilninou uvedenou v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 každý členský štát elektronicky zašle informácie potrebné na riadenie intervencie, a najmä:

a)

najneskôr každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času):

i)

množstvá obilnín ponúknuté do intervencie na základe ponúk predložených hospodárskymi subjektmi v predchádzajúcom týždni najneskôr v piatok do 12.00 hod. (bruselského času) v súlade s článkami 4 a 3a tohto nariadenia;

ii)

množstvá iných obilnín ako kukurica ponúknuté do intervencie, v prípade ktorých ponúkajúci stiahli svoju ponuku po začatí intervenčného obdobia;

iii)

celkové množstvá obilnín ponúknuté do intervencie od začiatku intervenčného obdobia po odpočítaní množstiev uvedených v bode ii);

iv)

celkové množstvá obilnín prevzaté od začiatku intervenčného obdobia v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;

b)

v stredu nasledujúcu po uverejnení oznámenia o verejnej súťaži množstvá obilnín ponúknuté v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2131/93 (5);

c)

v stredu nasledujúcu po dátume, keď členský štát určil príslušné dávky, množstvá obilnín určených na bezplatnú distribúciu najodkázanejším osobám v Spoločenstve v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3730/87 (6);

d)

najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na prevzatie uvedenej v článku 5 ods. 6 tohto nariadenia priemerné výsledky týkajúce sa špecifickej hmotnosti, obsahu vlhkosti, polámaných zŕn a proteínov zistené v prevzatých dávkach obilnín, za oblasti uvedené v prílohe III k nariadeniu Rady (EHS) č. 837/90 (7).

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa vykonávajú aj vtedy, keď nebolo ponúknuté žiadne množstvo. Ak informácie uvedené v odseku 1 písm. a) bode i) nebudú oznámené, Komisia bude mať za to, že v dotknutom členskom štáte nebola predložená žiadna ponuka.

3.   Forma a obsah oznámení uvedených v odseku 1 sú vymedzené prostredníctvom formulárov, ktoré Komisia poskytne členským štátom. Tieto formuláre sa uplatňujú až po predchádzajúcom informovaní Riadiaceho výboru pre obilniny. Komisia ich upraví a aktualizuje za rovnakých podmienok.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1572/2006 (Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 29).

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 721/2007 (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 4).

(4)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.“

(5)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76.

(6)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1.“


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 884/2007

z 26. júla 2007

o mimoriadnych opatreniach, ktorými sa pozastavuje používanie farbiva E 128 červená 2G ako potravinárskeho farbiva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 môže Komisia pozastaviť umiestňovanie na trh alebo používanie určitej potraviny, ktorá pravdepodobne predstavuje závažné riziko pre zdravie ľudí, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušnými členskými štátmi.

(2)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (2) sa v prílohe I povoľuje používanie farbiva E 128 červená 2G v potravinách. Podľa prílohy IV k uvedenej smernici sa farbivo E 128 červená 2G smie používať v drobných mäsových výrobkoch s minimálnym obsahom cereálií 6 % a v mletom mäse s minimálnym obsahom zeleniny a/alebo cereálií 4 %. Najvyššie povolené množstvo pri oboch potravinách predstavuje 20 mg/kg.

(3)

Použitie uvedeného farbiva bolo povolené na základe stanoviska Vedeckého výboru pre potraviny z 27. júna 1975 (3). Uvedený výbor stanovil pre farbivo E 128 červená 2G prijateľný denný príjem (ADI) vo výške 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti.

(4)

Všetky prídavné látky do potravín musia byť pod neustálym dohľadom a v prípade potreby prehodnocované z hľadiska meniacich sa podmienok použitia a nových vedeckých informácií. Keďže pôvodné posúdenia mnohých prídavných látok do potravín boli vykonané pred viacerými rokmi, Európska komisia dospela k záveru, že všetky povolené prídavné látky do potravín je potrebné systematicky prehodnotiť, aby sa overilo, či je existujúce posúdenie bezpečnosti naďalej platné. Komisia preto požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o prehodnotenie všetkých prídavných látok do potravín, ktoré sú v EÚ v súčasnosti povolené.

(5)

V tejto súvislosti Vedecká komisia EFSA pre prídavné látky do potravín, aromatické látky, pomocné spracovateľské látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami prehodnotila farbivo E 128 červená 2G z hľadiska bezpečnosti a 5. júla 2007 prijala stanovisko (4).

(6)

EFSA pri svojom hodnotení vychádzal zo záverov uvedených v správe Európskej únie o posúdení rizika (5) týkajúcej sa anilínu. V uvedenej správe sa dospelo k záveru, že anilín by sa mal považovať za karcinogén, pri ktorom nie je možné vylúčiť genotoxický mechanizmus. Keďže farbivo E 128 červená 2G sa ľahko a vo veľkej miere metabolizuje na anilín, dospel EFSA k záveru, že by sa táto látka mala z opatrnosti považovať za látku vyvolávajúcu obavy z hľadiska bezpečnosti. EFSA preto prijateľný denný príjem pre farbivo E 128 červená 2G zrušil. EFSA sa však domnieva, že farbivo E 128 červená 2G by sa mohlo opäť prehodnotiť z hľadiska použitia ako prídavnej látky do potravín, ak sa mechanizmus anilínu podporujúci vznik tumoru bližšie objasní a bude preukázané, že pre tento mechanizmus je stanovená hraničná hodnota a/alebo že nie je pre človeka významný.

(7)

Vzhľadom na to, že prídavná látka do potravín sa môže použiť iba vtedy, ak existuje dôkaz, že sa jej použitím nepoškodzuje zdravie, by sa smernica 94/36/ES mala zmeniť a doplniť, aby sa používanie farbiva E 128 červená 2G zakázalo.

(8)

Keďže farbivo E 128 červená 2G môže predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí, je vhodné medzitým na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia zvolenej v Spoločenstve s okamžitým účinkom pozastaviť používanie farbiva E 128 červená 2G v potravinách, ako aj umiestnenie potravín obsahujúcich farbivo E 128 červená 2G na trh a ich dovoz.

(9)

Na základe smernice 94/36/ES je vo všetkých členských štátoch legálne povolené používať farbivo E 128 červená 2G. Preto je nevyhnutné prijať opatrenie týkajúce sa celého Spoločenstva.

(10)

Komisia bude vykonávať pravidelné preskúmanie tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia nové vedecké informácie.

(11)

Vzhľadom na povahu rizika by toto nariadenie malo bezodkladne nadobudnúť účinnosť.

(12)

Z technických a ekonomických dôvodov by sa mali stanoviť prechodné obdobia vzťahujúce sa na drobné mäsové výrobky a mleté mäso obsahujúce farbivo E 128 červená 2G, ktoré boli pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia umiestnené na trh v súlade so smernicou 94/36/ES, ako aj na zásielky, ktoré boli z tretích krajín odoslané do Spoločenstva pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Používanie farbiva E 128 červená 2G v potravinách podľa prílohy IV k smernici 94/36/ES sa pozastavuje.

2.   Umiestňovanie potravín obsahujúcich farbivo E 128 červená 2G na trh sa pozastavuje.

3.   Dovoz potravín obsahujúcich farbivo E 128 červená 2G sa pozastavuje.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 1 ods. 2 sa drobné mäsové výrobky a mleté mäso obsahujúce farbivo E 128 červená 2G, ktoré boli umiestnené na trh v súlade so smernicou 94/36/ES pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môžu predávať do príslušného dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

2.   Článok 1 sa neuplatňuje na zásielky drobných mäsových výrobkov a mletého mäsa, ktoré obsahujú farbivo E 128 červená 2G, ak dovozca takýchto potravín môže preukázať, že sa odoslali z tretej krajiny a boli na ceste do Spoločenstva predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  SCF (1975). Správy Vedeckého výboru pre potraviny (1. séria), s. 17, 19, 24.

(4)  EFSA (2007). Stanovisko Vedeckej komisie pre prídavné látky do potravín, aromatické látky, pomocné spracovateľské látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami k prehodnoteniu potravinárskeho farbiva červená 2G (E 128).

(5)  ECB, 2004, Európsky úrad pre chemické látky, Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Správa Európskej únie o posúdení rizika týkajúca sa anilínu. Zväzok 50.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 885/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na tretí pododsek článku 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 24. júla 2007.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 24. júla 2007, sa neposkytuje žiadna náhrada na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 276/2007 (Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 886/2007

z 26. júla 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 996/97 z 3. júna 1997, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91 (3), sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4020 a podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 podľa nariadenia (ES) č. 996/97, sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 0,970873 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2007 (Ú. v. EÚ L 133, 25.5.2007, s. 15).


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 887/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 96/2007 (Ú. v. EÚ L 25, 1.2.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 27. júla 2007 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

0,00

0,00

c)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, na Faerské ostrovy, do Spojených štátov amerických a do oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu, a na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 888/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 27. júla 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

2,131

2,131

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1,598

1,598

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– inej (vrátane nespracovanej)

2,131

2,131

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

2,131

2,131

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

29,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

38,36

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

29,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,10

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

27,70

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

31,97

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,51

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,33

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

33,40

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

25,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,40

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,40

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,29

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

25,57

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 890/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 891/2007

z 26. júla 2007,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

0,00 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 892/2007

z 26. júla 2007,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (3), a najmä na jeho článok 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 327/98 sa otvorila a ustanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, rozdelených podľa krajiny pôvodu a rozložených na viaceré čiastkové obdobia podľa prílohy IX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Čiastkové obdobie mesiaca júla je tretím čiastkovým obdobím pre kvótu ustanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 a druhým čiastkovým obdobím pre kvóty ustanovené v písmenách b), c) a d) uvedeného odseku.

(3)

Z oznámenia podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4154, 09.4116 a 09.4166 sa žiadosti podané počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá pre príslušné kvóty.

(4)

Z uvedeného oznámenia okrem iného vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 a 09.4153 sa žiadosti podané počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007 podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 327/98 vzťahujú na množstvo, ktoré je nižšie ako dostupné množstvo.

(5)

Je preto potrebné určiť pre kvóty s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 celkové dostupné množstvá na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie v súlade s článkom 5 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 327/98,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu patriacu pod kvóty s poradovými číslami 09.4154, 09.4116 a 09.4166, uvedené v nariadení (ES) č. 327/98, podaným počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia určenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové množstvá dostupné v rámci kvót s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166, uvedených v nariadení (ES) č. 327/98 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca júla 2007, a množstvá, ktoré sú dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie, s uplatnením nariadenia (ES) č. 327/98:

a)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (2)

19 578 285

Thajsko

09.4128

 (2)

1 233 332

Austrália

09.4129

 (2)

305 500

Iný pôvod

09.4130

 (3)

7 319


b)   Kvóta na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca októbra 2007

(v kg)

Všetky krajiny

09.4148

 (3)

60 728


c)   Kvóta na zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Thajsko

09.4149

 (2)

Austrália

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Spojené štáty americké

09.4153

 (2)

Iný pôvod

09.4154

1,809392 %


d)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Množstvá dostupné na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007

(v kg)

Thajsko

09.4112

 (3)

7 344

Spojené štáty americké

09.4116

3,329173 %

0

India

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Iný pôvod

09.4119

 (3)

58 099

Všetky krajiny

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola oznámená nijaká žiadosť o povolenie.

(2)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: požadované množstvá sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá.

(3)  Pre toto čiastkové obdobie nie je k dispozícii žiadne množstvo.


SMERNICE

27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/29


SMERNICA KOMISIE 2007/48/ES

z 26. júla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2003/90/ES (2) bola prijatá s cieľom zabezpečiť, aby boli odrody, ktoré členské štáty zaradia do svojich vnútroštátnych katalógov, v súlade s metodikami vydanými Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) týkajúcimi sa minimálnych znakov, ktoré sa musia overiť, a minimálnych podmienok na overovanie odrôd, pokiaľ sa takéto metodiky vydali. Na ostatné odrody sa podľa uvedenej smernice majú uplatňovať metodiky Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV odvtedy vydali ďalšie metodiky pre mnohé iné druhy a existujúce metodiky aktualizovali.

(3)

Smernica 2003/90/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II k smernici 2003/90/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty môžu pri skúškach začatých pred 1. novembrom 2007 uplatňovať smernicu 2003/90/ES v znení platnom pred jej zmenou a doplnením touto smernicou.

Článok 3

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 7. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2005/91/ES (Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2005, s. 24).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), ktoré majú spĺňať skúšobné protokoly CPVO

Druhy uvedené v spoločnom katalógu

Protokol CPVO

hrach siaty

hrach, TP 7/1 zo 6.11.2003

repka olejka

repka olejka, TP 36/1 z 25.3.2004

slnečnica

slnečnica, TP 81/1 z 31.10.2002

ovos

ovos, TP 20/1 zo 6.11.2003

jačmeň

jačmeň, TP 19/2 zo 6.11.2003

ryža

ryža, TP 16/1 z 18.11.2004

raž

raž, TP 58/1 z 31.10.2002

triticale

triticale, TP 121/2 z 22.1.2007

pšenica

pšenica, TP 3/3 zo 6.11.2003

pšenica tvrdá

pšenica tvrdá, TP 120/2 zo 6.11.2003

kukurica

kukurica, TP 2/2 z 15.11.2001

zemiaky

zemiaky, TP 23/2 z 1.12.2005

ľan siaty

ľan siaty, TP 57/1 z 21.3.2007

Znenie uvedených protokolov je uverejnené na internetovej stránke CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PRÍLOHA II

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b), ktoré majú spĺňať skúšobné metodiky

Druhy uvedené v spoločnom katalógu

Metodiky UPOV

repa kŕmna

repa kŕmna, metodika TG/150/3 zo 4.11.1994

psinček psí

psinček, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

psinček obrovský

psinček, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

psinček poplazový

psinček, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

psinček obyčajný tenučký

psinček, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

stoklas preháňavý

stoklas preháňavý, metodika TG/180/3 zo 4.4.2001

stoklas sitkanský

stoklas sitkanský, metodika TG/180/3 zo 4.4.2001

reznačka

reznačka laločnatá, metodika TG/31/8 zo 17.4.2002

kostrava trsteníkovitá

kostrava trsteníkovitá, metodika TG/39/8 zo 17.4.2002

kostrava ovčia

kostrava ovčia, metodika TG/67/5 z 5.4.2006

kostrava lúčna

kostrava lúčna, metodika TG/39/8 zo 17.4.2002

kostrava červená

kostrava červená, metodika TG/67/5 z 5.4.2006

mätonoh mnohokvetý

mätonoh, metodika TG/4/8 z 5.4.2006

mätonoh trváci

mätonoh, metodika TG/4/8 z 5.4.2006

mätonoh hybridný

mätonoh, metodika TG/4/8 z 5.4.2006

timotejka

timotejka uzlatá, metodika TG/34/6 zo 7.11.1984

lipnica lúčna

lipnica lúčna, metodika TG/33/6 z 12.10.1990

lupina biela

lupina biela, metodika TG/66/4 z 31.3.2004

lupina úzkolistá

lupina úzkolistá, metodika TG/66/4 z 31.3.2004

lupina žltá

lupina žltá, metodika TG/66/4 z 31.3.2004

lucerna

lucerna, metodika TG/6/5 zo 6.4.2005

ďatelina lúčna

ďatelina lúčna, metodika TG/5/7 zo 4.4.2001

ďatelina plazivá

ďatelina plazivá, metodika TG/38/7 z 9.4.2003

bôb obyčajný

bôb obyčajný, metodika TG/8/6 zo 17.4.2002

vika siata

vika siata, metodika TG/32/6 z 21.10.1988

kvaka

kvaka, metodika TG/89/6 zo 4.4.2001

reďkev siata

reďkev siata, metodika TG/178/3 zo 4.4.2001

podzemnica olejná

podzemnica olejná, metodika TG/93/3 z 13.11.1985

repica olejnatá

repica olejnatá, metodika TG/185/3 zo 17.4.2002

požlt farbiarsky

požlt farbiarsky, metodika TG/134/3 z 12.10.1990

bavlna

bavlník, metodika TG/88/6 zo 4.4.2001

mak siaty

mak siaty, metodika TG/166/3 z 24.3.1999

horčica biela

horčica biela, metodika TG/179/3 zo 4.4.2001

sója fazuľová

sója fazuľová, metodika TG/80/6 z 1.4.1998

cirok

cirok dvojfarebný, metodika TG/122/3 zo 6.10.1989

Znenie uvedených metodík je uverejnené na internetovej stránke UPOV (www.upov.int).


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/33


SMERNICA KOMISIE 2007/49/ES

z 26. júla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2003/91/ES (2) bola prijatá s cieľom zabezpečiť, aby boli odrody, ktoré členské štáty zaradia do svojich vnútroštátnych katalógov, v súlade s metodikami vydanými Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) týkajúcimi sa znakov, ktoré sa minimálne musia overiť, a minimálnych podmienok na skúšanie odrôd, pokiaľ sa takéto metodiky vydali. Na ostatné odrody sa podľa uvedenej smernice majú uplatňovať metodiky Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV odvtedy vydali ďalšie metodiky pre mnohé iné druhy a existujúce metodiky aktualizovali.

(3)

Smernica 2003/91/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II k smernici 2003/91/ES sa nahrádzajú textom prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty môžu pri skúškach začatých pred 1. novembrom 2007 uplatňovať smernicu 2003/91/ES v znení platnom pred jej zmenou a doplnením touto smernicou.

Článok 3

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2007 zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/127/ES (Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 82).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), ktoré majú spĺňať skúšobné protokoly CPVO

Vedecký názov

Bežný názov

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená

TP 46/1 zo 14.6.2005

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

šalotka

TP 46/1 zo 14.6.2005

Allium porrum L.

pór

TP 85/1 z 15.11.2001

Allium sativum L.

cesnak

TP 162/1 z 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

špargľa

TP 130/1 z 27.3.2002

Brassica oleracea L.

karfiol

TP 45/1 z 15.11.2001

Brassica oleracea L.

brokolica alebo calabrese

TP 151/2 z 21.3.2007

Brassica oleracea L.

ružičkový kel

TP 54/2 z 1.12.2005

Brassica oleracea L.

kaleráb

TP 65/1 z 25.3.2004

Brassica oleracea L.

kel hlávkový, biela kapusta, červená kapusta

TP 48/2 z 1.12.2005

Capsicum annuum L.

paprika ročná

TP 76/2 z 21.3.2007

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistá

TP 118/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata listnatá

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata cigóriová

TP 173/1 z 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

TP 142/1 z 21.3.2007

Cucumis melo L.

melón žltý

TP 104/2 z 21.3.2007

Cucumis sativus L.

uhorka siata a angúria

TP 61/1 z 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

TP 119/1 z 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová a artičoka zeleninová

TP 184/1 z 25.3.2004

Daucus carota L.

mrkva obyčajná a mrkva kŕmna

TP 49/2 z 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

TP 183/1 z 25.3.2004

Lactuca sativa L.

šalát siaty

TP 13/3 z 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčiak jedlý

TP 44/3 z 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

TP 136/1 z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová

TP 12/2 z 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový hrach siaty pravý lúskavý hrach siaty pravý cukrový

TP 7/1 zo 6.11.2003

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

TP 64/1 z 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

TP 55/1 z 27.3.2002

Valerianella locusta (L.)

valeriánka poľná

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

TP bôb obyčajný/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

kukurica sladká a kukurica pukancová

TP 2/2 z 15.11.2001

Znenie uvedených protokolov je uverejnené na internetovej stránke CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PRÍLOHA II

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b), ktoré majú vyhovovať skúšobným metodikám UPOV

Vedecký názov

Bežný názov

Usmernenie UPOV

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná (japonská cibuľa zväzková)

TG/161/3 z 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

TG/198/1 z 9.4.2003

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

TG/82/4 zo 17.4.2002

Apium graveolens L.

zeler voňavý buľvový

TG/74/4 kor. zo 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

TG/106/4 z 31.3.2004

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

TG/60/6 z 18.10.1996

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

TG/90/6 z 31.3.2004

Brassica rapa L.

kapusta čínska

TG/105/4 z 9.4.2003

Brassica rapa L.

okrúhlica

TG/37/10 zo 4.4.2001

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata listnatá

TG/154/3 z 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

TG/155/4 zo 14.3.2007

Raphanus sativus L.

reďkev siata

TG/63/6 z 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

TG/62/6 z 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

TG/116/3 z 21.10.1988

Solanum melongena L.

baklažán

TG/117/4 zo 17.4.2002

Znenie uvedených usmernení je uverejnené na internetovej stránke UPOV (www.upov.int).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. marca 2007

o štátnej pomoci C 21/06 (ex N 635/05), ktorú Slovenská republika zamýšľa poskytnúť podniku Slovenské lodenice Komárno

[oznámené pod číslom K(2007) 1182]

(Iba slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/529/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedeným ustanovením (1), a so zreteľom na ich pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Listom z 9. decembra 2005, zaregistrovaným 14. decembra 2005, oznámila Slovenská republika Komisii svoj zámer poskytnúť regionálnu investičnú pomoc podniku Slovenské lodenice Komárno. Komisia si vyžiadala informácie listami z 23. decembra 2005 a 27. februára 2006, na ktoré Slovenská republika odpovedala listom z 26. januára 2006, zaregistrovaným 31. januára 2006, a listom z 23. marca 2006, zaregistrovaným 4. apríla 2006.

(2)

Komisia informovala Slovenskú republiku listom zo 7. júna 2006, že sa rozhodla vo veci uvedenej pomoci začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

(3)

Rozhodnutie Komisie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby poskytli pripomienky k opatreniu.

(4)

Listom zo 6. júla 2006, zaregistrovaným 12. júla 2006, poskytla Slovenská republika pripomienky príjemcu pomoci – Slovenských lodeníc Komárno. Keďže tieto pripomienky postúpila Komisii Slovenská republika, Komisia sa domnieva, že Slovenská republika mala príležitosť reagovať na pripomienky príjemcu. Slovenská republika nepredložila žiadne iné pripomienky. Listom z 30. októbra 2006 požiadala Komisia Slovenskú republiku, aby potvrdila chápanie pripomienok príjemcu Komisiou. Príjemca poskytol ďalšie vysvetlenia na stretnutí 14. decembra 2006. Slovenská republika odpovedala na žiadosť Komisie z 30. októbra 2006 listom z 10. januára 2007, zaregistrovaným v ten istý deň, v ktorom tiež potvrdila vysvetlenia poskytnuté príjemcom na uvedenom stretnutí.

2.   PODROBNÝ OPIS POMOCI

2.1.   Príslušný podnik

(5)

Príjemcom pomoci je slovenský lodiarsky podnik Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava (ďalej len „SLK“), ktorý svoju činnosť vykonáva na rieke Dunaj v regióne oprávnenom na poskytnutie regionálnej pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. Podnik bol založený v roku 2000. Jeho akcionármi sú Euram Bank AG Viedeň (70 %) a štát (30 %). Euram Bank AG Viedeň sa stala väčšinovým akcionárom prostredníctvom dvoch kapitálových injekcií v roku 2003. SLK sú veľkým podnikom s obratom 1,424 mld. SKK (3) (2004) a 910 zamestnancami (2005). Po čiastočnej privatizácii v roku 2003 podnik strojnásobil svoju produkciu [pokiaľ ide o vyjadrenie v kompenzovanej hrubej tonáži (CGT) za rok] a v roku 2004 dosiahol zisk 26 mil. SKK. Podnik SLK nemá finančné problémy.

(6)

SLK stavajú malé námorné kontajnerové lode a riečno-námorné lode s maximálnou nosnosťou 6 000 dwt. Podľa informácií poskytnutých Slovenskou republikou lodenice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Nemecku, ktoré stavajú lode s nosnosťou 4 000 až 20 000 dwt, majú vedúce postavenie na trhu. V súčasnosti sa aj poľská lodenica Stocznia Polnocna špecializuje na stavbu kontajnerových lodí podobnej veľkosti. SLK nevykonávajú opravy ani konverzie námorných plavidiel. Celá produkcia SLK je určená pre členské štáty Európskej únie.

2.2.   Investičný projekt

(7)

Podnik má v úmysle v rokoch 2006 až 2008 realizovať investičný projekt s názvom Modernizácia technologickej základne Slovenských lodeníc Komárno. Cieľom projektu je zmodernizovať výrobu. Investičný projekt sa skladá z deviatich dielčích projektov, ďalej nazývaných DP 01 až DP 09, ktoré sú opísané ďalej v texte so zohľadnením pripomienok poskytnutých príjemcom po začatí konania vo veci formálneho zisťovania, ktoré objasnili povahu investície.

DP 01 – Rozšírenie výrobných plôch: zriadenie novej koľaje v priestoroch lodenice, ktorá bude vybavená zariadením, aby sa vytvorilo nové montážne pracovisko; lodenica zakúpi žeriav s nosnosťou 50 t. Táto časť lodenice doposiaľ nebola využívaná na výrobu, ale ako skladovací priestor. Výška nákladov spojených s investíciou predstavuje sumu 39 825 658 SKK.

DP 02 – Nákup a inštalácia komorového tryskača pre Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investícia má urýchliť čistenie oceľových plechov. V porovnaní so zariadením používaným v súčasnosti poskytuje nový komorový tryskač niekoľko výhod: urýchlenie výrobného procesu, podstatne nižšia spotreba abraziva a energie, zlepšenie, pokiaľ ide o životné prostredie. Teoretická kapacita Automatizovaného systému predúpravy hutného materiálu by sa zvýšila z 12 450 t na 15 700 t. Výška nákladov dosahuje 17 500 000 SKK.

DP 03 – Vybudovanie rozvodu energie na koľajach č. 4 a 5: koľaje 4 a 5 sa v súčasnosti využívajú pri stavbe sekcií lodného telesa a pri stykovaní lodného telesa; lodenica postaví šesť nových odberných miest (pre acetylén, kyslík a stlačený vzduch), čím zmodernizuje toto zariadenie. Náklady na investície predstavujú sumu 6 500 000 SKK.

DP 04 – Vybudovanie energetických rozvodov pre ťažké mólo, kde sa realizujú dokončovacie práce: pozdĺž móla sa vybudujú nové rozvody a osem odberných miest (pre acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu). Cieľom je nahradiť súčasný pomalý a nákladný systém, pri ktorom sú acetylén, kyslík a stlačený vzduch odoberané z fliaš. Výška nákladov dosahuje 3 500 000 SKK.

DP 05 – Horizontálna vyvrtávačka: zakúpenie horizontálnej vyvrtávačky typu W 100. V súčasnosti majú SLK prenajatý starší typ tejto vyvrtávačky (W 75). Typ W 100 je pokročilejším typom vyvrtávačky a na základe jej technických vlastností je možné s ňou obrábať väčšie spektrum dielov efektívnejším spôsobom (vyššie otáčky za minútu). Investičné náklady predstavujú 6 000 000 SKK.

DP 06 – Pracovisko na delenie materiálu strihaním: zakúpenie hydraulických tabuľových nožníc. Doteraz sa používala alternatívna a menej efektívna technológia. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 SKK.

DP 07 – Zlepšenie kontroly kvality: kontrolné merania lodného telesa v priebehu výroby, kontrola kvality po jednotlivých pracovných operáciách, zakúpenie prenosného priemyselného röntgenového prístroja, nákup prístroja na meranie náterov a materiálov, ultrazvukového hrúbkomera na meranie hrúbky oceľových plechov a jednej sondy. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 SKK.

DP 08 – Modernizácia manipulačnej techniky: plošinový vozík, vysokozdvižný vozík, nabíjač trakčných olovených batérií. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 SKK.

DP 09 – Pracoviská na zváranie hliníka a nerezu: elektrozámočnícke pracovisko, potrubáreň (zváranie nerezových rúr). Uvedené dve pracoviská sú v súčasnosti predmetom subdodávok. Výška nákladov dosahuje 1 000 000 SKK.

(8)

Celkové náklady dosahujú výšku 80 325 658 SKK, ktorá zodpovedá oprávneným nákladom pre regionálnu investičnú pomoc. Náklady pozostávajú z výdavkov na nákup strojov a zariadení. Súčasná hodnota oprávnených investičných nákladov je 76 100 000 SKK (diskontná sadzba 7,55 %). V jednotlivých rokoch sú náklady rozdelené takto:

Tabuľka

Súčasná hodnota oprávnených nákladov

Rok

Oprávnené náklady

Súčasná hodnota oprávnených nákladov

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Spolu

80 325 658

76 100 000

(9)

Podľa Slovenskej republiky sú dielčie projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projektmi, ktoré budú SLK realizovať aj v prípade, ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať.

(10)

Investičný projekt povedie k zvýšeniu technickej kapacity lodenice z 24 000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28 500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu produkcie do dvoch lodí ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie výrobného cyklu, úspora nákladov a zlepšenie kvality. Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných 67 osobohodín/CGT na 58 osobohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávok.

(11)

Realizácia investície bude mať za následok vytvorenie 140 pracovných miest v lodenici (vrátane 112 pracovných miest spojených priamo s výrobou, 20 pomocných pracovných miest a 8 technicko-hospodárskych pracovných miest) a 50 nepriamych pracovných miest v regióne so 14 % mierou nezamestnanosti. Po realizácii dielčieho projektu DP 09 sa veľká časť pracovných miest spojených priamo s výrobou vytvorí vďaka insourcingu. Celkový počet disponibilných osobohodín za rok sa po realizácii investície zvýši z 1 590 300 na 1 653 200.

(12)

Príjemca pomoci vyhlásil, že výsledky tejto investície bude využívať minimálne počas obdobia nasledujúcich piatich rokov. Podnik SLK požiadal o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra 2005. S realizáciou investície sa začalo v roku 2006.

2.3.   Predmetné opatrenie

(13)

Notifikované opatrenie pozostáva z odpísania penále Sociálnou poisťovňou, ktoré sa týkalo oneskorenej platby príspevkov sociálneho poistenia zo strany SLK v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004. Pohľadávka na odpísanie predstavuje sumu 17 117 957 SKK. Sociálna poisťovňa uskutoční odpísanie až po doručení schválenia Komisie. Súčasná hodnota pomoci tak predstavuje 17 117 957 SKK, čo zodpovedá intenzite pomoci vo výške 22,49 % oprávnených nákladov.

(14)

Ďalšími zdrojmi financovania sú vlastné zdroje podniku Slovenské lodenice Komárno (19 025 000 SKK) a úver zo súkromnej banky (39 957 043 SKK).

3.   ROZHODNUTIE O ZAČATÍ KONANIA PODĽA ČLÁNKU 88 ODS. 2 ZMLUVY O ES

(15)

Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania z nasledujúcich dôvodov. Po prvé Komisia mala pochybnosti, či dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09 boli investíciami do modernizácie súčasného stavu lodenice, či boli určené na zvýšenie produktivity súčasných zariadení a či je teda možné pokladať ich za oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci.

(16)

Komisia mala konkrétne pochybnosti o tom, že dielčí projekt DP 01, ktorý, ako sa zdalo, má vytvoriť novú výrobnú kapacitu, má zároveň za úlohu zvýšiť produktivitu zariadení, ktoré už lodenica má.

(17)

Komisia sa takisto obávala, že dielčí projekt DP 05 predstavuje iba nahradenie prenajatého zariadenia vlastným, pretože nebol zjavný prínos tejto investície z hľadiska zvýšenia efektívnosti. Také isté pochybnosti mala Komisia, aj pokiaľ ide o dielčí projekt DP 09.

(18)

Po druhé Komisia mala pochybnosti, či dielčie projekty DP 01, DP 02 a DP 03 sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci, pretože sa zdá, že vedú k zvýšeniu technickej kapacity príjemcu. Komisia dospela k záveru, že musí hlbšie analyzovať vplyv investičnej pomoci na kapacitu lodenice.

(19)

Po tretie v nadväznosti na pochybnosti o oprávnenosti jednotlivých častí investičného projektu na poskytnutie regionálnej pomoci mala Komisia pochybnosti, či bola dodržaná maximálna povolená intenzita pomoci.

(20)

A napokon dospela Komisia k predbežnému záveru, že na základe informácií, ktoré mala v tom čase k dispozícii, zostávajúce dielčie projekty spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené v Rámcovej úprave štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (ďalej len „rámcová úprava“) (4).

4.   PRIPOMIENKY PRÍJEMCU

(21)

Po začatí konania vo veci formálneho zisťovania poskytol príjemca ďalšie vysvetlenia dôvodov a dôsledkov investičného projektu.

(22)

Uviedol, že hlavným stimulom investičného projektu bol súčasný nevyhovujúci stav usporiadania lodeníc, ktorý spôsobuje závislosť výroby od prírodných podmienok, t. j. od výšky hladiny vody v Dunaji. Časti telesa lode (ďalej len „sekcie“) sa v súčasnosti montujú v krytých výrobných halách, ako aj na otvorenom priestranstve v priestore koľají 4 a 5. Problémy plynúce zo súčasného usporiadania spočívajú v tom, že veľkosť týchto sekcií je takto obmedzená na jednej strane výškou výrobných hál a na strane druhej nosnosťou žeriavu na koľajach 4 a 5 (27 t). Táto situácia ústi do dvoch hlavných dôsledkov. Po prvé sa montáž väčších sekcií musí čiastočne vykonávať na vode. Po druhé sekcie často nedosahujú kritický rozmer, ktorý by umožňoval montáž vybavenia, najmä potrubného systému. Montáž vybavenia sa preto vykonáva na vode až po zmontovaní celého telesa lode, čo je neefektívne.

(23)

Skutočnosť, že montáž sekcií a montáž vybavenia musia byť prinajmenšom čiastočne vykonávané na vode spôsobuje závislosť výroby lodenice od vyhovujúcej výšky vodnej hladiny a od podmienok na Dunaji. V prípade nízkej hladiny vody je výroba zastavená, pretože je technicky nemožné pokračovať v montáži v halách (obmedzená výška a malý priestor) alebo na jestvujúcich otvorených priestranstvách (nedostatočná nosnosť žeriava).

(24)

Dielčie projekty DP 01 a DP 03 riešia práve tento problém. Investícia by priniesla novú montážnu kapacitu a umožnila lodenici vyrábať väčšie sekcie. Montážna kapacita vonku sa zväčší v dôsledku pribudnutia nového zariadenia na koľaji 8, ktoré bude vybavené žeriavom s nosnosťou 50 t, čo zodpovedá nosnosti žeriava požadovanej pri dokončovacích prácach na ťažkom móle (takisto 50 t). Tým sa proces zmodernizuje. Okrem toho sa zmodernizuje aj montážna kapacita na koľajach 4 a 5.

(25)

Z tohto dôvodu bude časť stavby sekcií z výrobných hál presunutá von. V minulosti, keď úroveň vody v Dunaji bola príliš nízka na to, aby umožňovala práce na vode, dochádzalo k preťaženiu kapacity výrobných hál, čo spôsobovalo zastavenie výroby v podniku. Uvoľnený priestor sa využije na modernizáciu procesu výroby v rámci výrobných hál a umožní lodenici vykonávať iné ako montážne práce, napríklad natieranie, výrobu rôznych menších častí lodí apod.

(26)

Realizácia dielčieho projektu DP 03 bude mať za následok skrátenie distribučnej siete, čo zmenší energetické straty.

(27)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 02, príjemca zdôraznil prínos z hľadiska zvýšenia efektívnosti ako dôsledku nahradenia existujúceho komorového tryskača novým.

(28)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 05, príjemca poskytol porovnanie technických vlastností starej vyvrtávačky s novou, ako už bolo uvedené v odôvodnení 7.

(29)

A napokon v prípade dielčieho projektu DP 09 príjemca vysvetlil, že systém subdodávok, pokiaľ ide o zváranie hliníka a nerezi, sa v prípade zmien v technickej špecifikácii vyrábaných dielov počas výrobného procesu stáva problematickým. K takýmto zmenám dochádza často a príjemca je v takejto situácii obmedzovaný výrobným plánom svojich subdodávateľov. Vlastné zariadenie by príjemcovi poskytlo potrebnú flexibilitu, aby mohol okamžite reagovať na takéto zmeny, čo by viedlo k podstatným zlepšeniam vo výrobnom procese (20 % zníženie nákladov na výrobu iných ako oceľových dielov). Dôležitosť tejto otázky sa ešte zvýši, keď sa vezme do úvahy rastúce využitie hliníkových a nerezových materiálov oproti oceli.

(30)

V reakcii na obavy, že dielčie projekty DP 01 a DP 03, ako aj projekt DP 02 majú za úlohu zväčšiť technickú kapacitu lodenice, príjemca argumentoval tým, že zvýšenie technickej kapacity je iba dôsledkom zvýšenia produktivity, ktoré by sa dosiahlo vďaka tejto investícii. Príjemca potvrdil, že celková kapacita vzrastie z 24 000 CGT na 28 500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu produkcie v priemere o dve lode ročne, v závislosti od veľkosti a typu lodí. Teoretická kapacita spracovania hutného materiálu vzrastie z 12 450 t na 15 700 t. Súčasná kapacita spracovania hutného materiálu však zostane na úrovni 12 450 t, čo je spôsobené prekážkami, ktoré sa vyskytujú pri predchádzajúcich výrobných operáciách a ktoré by mohli byť odstránené iba pomocou značných investícií, ktorých realizáciu lodenice v strednodobom horizonte neplánujú.

(31)

V reakcii na obavy, že dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09 neboli určené na zvýšenie produktivity súčasných zariadení, poskytol príjemca Komisii údaje preukazujúce skutočné zvýšenie produktivity. Príjemca vyčíslil celkové zvýšenie produktivity pomocou týchto faktorov: skrátenie výrobného cyklu o 20/12/8 dní v závislosti od typu lode, zníženie objemu práce asi o 12 000 osobohodín na jedno plavidlo, zvýšenie produktivity zariadenia na predúpravu hutného materiálu vyjadrené množstvom spracovanej ocele (t) na jedného robotníka o 14 % z 13,65 na 15,60 zvýšenie produktivity zariadenia na predúpravu hutného materiálu vyjadrené množstvom osobohodín na tonu spracovanej ocele o 31 % zo 127 na 97.

5.   PRIPOMIENKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(32)

Slovenská republika zaslala Komisii pripomienky príjemcu, ku ktorým nepripojila žiadne vlastné pripomienky, čím sa vlastne stotožnila s pripomienkami príjemcu.

6.   HODNOTENIE

6.1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(33)

Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES každá pomoc poskytnutá členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narúša alebo môže narušiť hospodársku súťaž zvýhodnením určitých podnikov alebo výroby určitých druhov tovaru, je, pokiaľ sa dotýka obchodovania medzi členskými štátmi, nezlučiteľná so spoločným trhom. Podľa ustálenej judikatúry európskych súdov k ovplyvňovaniu obchodovania dochádza, ak firma príjemcu vykonáva hospodársku činnosť, ktorá zahŕňa obchodovanie medzi členskými štátmi.

(34)

V tomto prípade realizuje odpísanie pohľadávky Sociálna poisťovňa, ktorá je ústredným orgánom spravujúcim systém sociálneho zabezpečenia. Finančné opatrenie sa teda dotýka štátnych zdrojov a vzťahuje sa na štát. Sociálna poisťovňa môže podľa vlastného uváženia „v odôvodnených prípadoch“ v plnej výške alebo čiastočne odpustiť penále. Výberové kritérium je teda splnené. Opatrenie poskytuje SLK finančnú výhodu, ktorú by lodenice nedosiahli na trhu, keďže by museli zaplatiť penále. SLK vyrábajú námorné plavidlá. Keďže tieto produkty sú predmetom obchodovania, uvedeným opatrením sa môže ohroziť hospodárska súťaž a ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi. Hoci podnik SLK vypĺňa medzeru na trhu s malými loďami do 6 000 dwt, je aspoň potenciálnym konkurentom menších poľských lodeníc, holandskej lodenice DAMEN a nemeckej lodenice Flensburg. Preto finančné opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a musí sa hodnotiť zodpovedajúcim spôsobom.

(35)

Štátna pomoc dosahuje výšku 17 117 957 SKK.

(36)

Ako už bolo uvedené v rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, Komisia sa rozhodla nehodnotiť, či rozhodnutie o nevymáhaní odvodov do Sociálnej poisťovne za obdobie od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004 predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Išlo o obdobie pred pristúpením Slovenska k Európskej únii a netýkalo sa to ďalšieho obdobia. Preto nie je v právomoci Komisie posudzovať zlučiteľnosť tohto opatrenia so spoločným trhom. Údaje uvádzajú, že SLK odviedli príspevky sociálneho zabezpečenia za obdobie medzi 31. októbrom 2003 a 31. marcom 2004, čo je v podstate nevyhnutná podmienka pre odpísanie penále.

6.2.   Zlučiteľnosť pomoci: Výnimka podľa článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES

(37)

V článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sú uvedené výnimky zo všeobecnej nezlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom, ktorá je stanovená v ods. 1 uvedeného článku.

(38)

Na účely posúdenia pomoci na stavbu lodí vydala Komisia príslušnú rámcovú úpravu. Podľa tejto rámcovej úpravy pre stavbu lodí znamená stavba lodí v Spoločenstve stavbu samohybných námorných komerčných plavidiel. Uvedenú definíciu možno uplatniť na činnosť podniku SLK, a preto je pomoc pre SLK potrebné hodnotiť na základe rámcovej úpravy pre stavbu lodí.

(39)

V bode 26 rámcovej úpravy pre stavbu lodí sa stanovuje, že regionálna pomoc pre lodné staviteľstvo, lodné opravárenstvo alebo prestavbu lodí sa môže považovať za zlučiteľnú s obvyklými podmienkami na trhu, iba ak je pomoc poskytovaná pre investície do zvýšenia úrovne alebo modernizácie existujúcich lodeníc, ktoré nesúvisia s finančnou reštrukturalizáciou týchto lodeníc, s cieľom zlepšiť produktivitu existujúcich zariadení.

(40)

Intenzita pomoci nemôže prekročiť 22,5 % v regiónoch uvedených v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES alebo príslušný strop regionálnej pomoci podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. V tomto prípade sa uplatňuje strop 22,5 %. Pomoc sa smie poskytnúť iba na oprávnené výdavky, ako sú definované v platných usmerneniach Spoločenstva o regionálnej pomoci (ďalej len „usmernenia o regionálnej pomoci“) (5).

(41)

Pochybnosti vyjadrené Komisiou v súvislosti s otázkou, či tieto dielčie projekty predstavujú investíciu do modernizácie existujúcej lodenice s cieľom zlepšiť produktivitu existujúcich zariadení, boli vyvrátené.

(42)

Komisia pokladá dielčí projekt DP 01 za projekt modernizácie, pretože zjednodušuje výrobný proces a rieši základné problémy súčasného stavu usporiadania lodeníc. Po prvé umožní lodeniciam vyrábať väčšie sekcie na brehu, takže výroba v lodeniciach už nebude závislá od prírodných podmienok na rieke Dunaj. Po druhé sa zvýši efektivita montážneho procesu, pretože lodenice budú schopné vyrábať väčšie sekcie. Po tretie sa pracovná operácia montáže vybavenia do jednotlivých sekcií bude môcť v rámci výrobného procesu realizovať skôr, čo bude mať za následok zvýšenie efektivity v porovnaní so súčasnou realizáciou tejto montáže vybavenia, najmä potrubného systému, na už kompletné teleso lode. A napokon nové zariadenie umožní lepšie využitie výrobných hál, ktorých kapacita je v súčasnosti preťažená, pretože sa v nich realizuje stavba sekcií, a ktoré budú v budúcnosti využívané na iné činnosti spojené s pracovnými operáciami skoršej fázy výrobného procesu.

(43)

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že napriek tomu, že sa dielčí projekt DP 01 týka nového zariadenia, predstavuje skutočne modernizáciu lodeníc ako celku (najmä výrobného procesu montáže sekcií) a má za následok zvýšenie produktivity existujúcich zariadení, najmä výrobných hál.

(44)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 05, modernejšia a rýchlejšia vyvrtávačka (DP 05) môže byť vďaka svojím technickým vlastnostiam používaná pri práci na širšej palete dielov, a preto zvyšuje flexibilitu v rámci pracovnej operácie Výroba a montáž systémov. Investícia predstavuje skutočnú modernizáciu a nie iba nahradenie prenajatého strojového vybavenia, ktoré lodenice doteraz používali. Dielčí projekt zvyšuje produktivitu existujúcich zariadení, a hoci prenajaté nástroje nemožno pokladať za existujúce zariadenia, dielčí projekt zvyšuje produktivitu v rámci výrobnej operácie Výroba a montáž systémov.

(45)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 09, tento prináša zvýšenie produktivity v rámci pracoviska na zváranie hliníka a nerezu (DP 09) v podobe zjavnej úspory nákladov, a tým že umožňuje lodenici operatívne reagovať na časté zmeny v špecifikáciách zo strany klienta, eliminuje prerušenia výrobného procesu. Investícia, ktorá bude mať za následok insourcing, predstavuje skutočnú modernizáciu výrobného procesu. Projekt prináša zvýšenie produktivity existujúcich zariadení, a hoci prenajaté zariadenie nemožno pokladať za existujúce zariadenie, projekt predstavuje zlepšenie celkového výrobného procesu.

(46)

Na základe uvedených skutočností dospela Komisia k záveru, že dielčie projekty DP 05 a DP 09 predstavujú modernizáciu existujúcich lodeníc a v porovnaní s existujúcimi zariadeniami predstavujú zvýšenie produktivity.

(47)

V rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania sa Komisia obávala, že dielčie projekty DP 01, DP 02 a DP 03 povedú k zvýšeniu kapacity lodenice a vyjadrila pochybnosti o tom, či je takéto zvýšenie kapacity v súlade s ustanoveniami rámcovej úpravy.

(48)

Komisia dospela k záveru, že všetky tieto tri dielčie projekty spĺňajú požiadavku, že investícia musí byť vynaložená na modernizáciu existujúcich lodeníc s cieľom zvýšiť produktivitu existujúcich zariadení. Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, bolo splnenie tejto požiadavky preukázané už v odôvodnení 42. Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 02, Komisia uvádza, že nový komorový tryskač predstavuje kvalitatívne zlepšenie vo forme urýchlenia a menšej spotreby materiálu a energie a predstavuje zlepšenie aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Dielčí projekt DP 03 má dvojaký prínos. Po prvé skracuje distribučnú sieť, čo má za následok úsporu nákladov na energiu. Po druhé vylepšenie zariadenia na montáž sekcií na koľajach 4 a 5 prináša rovnaké zvýšenie produktivity ako pri projekte DP 01 (schopnosť stavať väčšie sekcie, uvoľnenie priestoru vo výrobných halách, výroba bez ovplyvnenia počasím).

(49)

Pokiaľ ide o otázku kapacity, Komisia najskôr posúdi vplyv týchto dielčích projektov na technickú kapacitu lodeníc (pozri odôvodnenia 50 a 51). Komisia potom rozhodne, či zvýšenie kapacity, ak k nemu vôbec dôjde, možno pokladať za opodstatnené (pozri odôvodnenia 52 a 53).

(50)

Na základe informácií poskytnutých príjemcom Komisia podotýka, že hoci dielčí projekt DP 02 má skutočne za následok zvýšenie kapacity existujúceho zariadenia Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu, toto zvýšenie kapacity je čisto v teoretickej rovine. Nová kapacita 15 700 t spracovanej ocele je novým údajom maximálnej kapacity tohto zariadenia. V dôsledku existencie prekážok, ktoré sa vyskytujú pri predchádzajúcich výrobných operáciách však zostáva skutočné množstvo spracovanej ocele nezmenené – 12 450 t. Príjemca potvrdil, že na odstránenie prekážok pri predúprave hutného materiálu by bolo potrebné realizovať značné investície, čo sa v súčasnosti neplánuje. Komisia preto dospela k záveru, že dielčí projekt DP 02 nemá za následok zvýšenie kapacity lodeníc ako celku a možnosť nárastu na úroveň 15 700 t je čisto teoretická.

(51)

V prípade dielčích projektov DP 01 a DP 03 bolo potvrdené, že obidva majú za následok zvýšenie kapacity lodeníc z 24 000 CGT na 28 500 CGT, čo zodpovedá nárastu do dvoch lodí ročne, v závislosti od veľkosti a typu vyrábaného plavidla. Komisia uvádza, že keďže kapacita spracovania ocele sa nezvyšuje (pozri odôvodnenie 50), zvýšenie technickej kapacity lodeníc musí byť dôsledkom zvýšenia produktivity pracovných operácií nasledujúcich po predúprave hutného materiálu. Dielčie projekty DP 01 a DP 03 skutočne vedú k zvýšeniu produktivity v prípade procesu montáže sekcií so značnou úsporou montážneho času (výrobný cyklus sa skráti v priemere o 30 %, keďže montáž jedného plavidla trvá v priemere približne 36 dní a priemerná časová úspora predstavuje 13 dní na jedno plavidlo, pozri odôvodnenie 31). K zvýšeniu kapacity dochádza v dôsledku skutočnosti, že budú montované väčšie sekcie, čo skráti čas montáže telesa lode. V dôsledku toho sa zvýši miera CGT za jeden kalendárny rok.

(52)

Komisia teraz musí rozhodnúť, či je toto zvýšenie kapacity úmerné zvýšeniu produktivity. Z tohto dôvodu Komisia uvádza, že investičný projekt predstavuje značný prínos z hľadiska produktivity. Výrobný cyklus sa skráti v priemere o 30 %. Všetky ukazovatele produktivity vykazujú zlepšenie: zvýšenie celkovej produktivity lodeníc vyjadrené v osobohodinách/CGT o 15 % (zo 67 na 58), ako aj zvýšenie produktivity zariadenia na predúpravu hutného materiálu vyjadrené množstvom spracovanej ocele (t) na jedného robotníka – o 14 % (z 13,65 na 15,60) a vyjadrené v osobohodinách na tonu spracovanej ocele – o 31 % (zo 127 na 97). Komisia ďalej uvádza, že aj keď bude vytvorených 140 nových pracovných miest priamo v lodenici, čo zodpovedá 15 % nárastu, celkový počet disponibilných osobohodín za rok sa zvýši iba o 3,9 % (z 1 590 300 na 1 653 200). To znamená, že vytvorenie nových priamych pracovných miest je vo veľkej miere dôsledkom prechodu na insourcing v oblasti zvárania (DP 09). Zvýšená kapacita nie je dôsledkom vytvorenia ďalších pracovných miest, ale modernizácie zariadení a zjednodušením celkového výrobného procesu.

(53)

Keďže investície spĺňajú požiadavku modernizácie existujúcich lodeníc, cieľ a účinok, ktorým je zvýšenie produktivity existujúcich zariadení, keďže zvýšenie kapacity je iba dôsledkom modernizácie lodeníc a je spojené s úpravou výrobného procesu, a keďže toto zvýšenie produktivity je značné, je takéto zvýšenie kapacity úmerné zvýšeniu produktivity.

(54)

Komisia preto dospela k záveru, že dielčie projekty DP 01, DP 02 a DP 03 sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci.

(55)

Komisia potvrdzuje svoj predbežný záver z rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, že zostávajúce dielčie projekty (DP 04, DP 06, DP 07 a DP 08) sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci.

(56)

Komisia takisto uvádza, že všetky notifikované dielčie projekty spĺňajú kritériá oprávnenosti, ktoré sú stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci (investície do fixných aktív: do zariadení/strojov, ktoré budú zakúpené za trhových podmienok a nebudú predstavovať čisto len nahradenie už odpísaných aktív). Investícia nie je spojená s finančnou reštrukturalizáciou.

(57)

Keďže obavy Komisie týkajúce sa oprávnenosti časti investičného projektu na poskytnutie regionálnej pomoci boli vyvrátené, dospela Komisia k záveru, že maximálna intenzita pomoci 22,5 % oprávnených nákladov, ako ju stanovuje rámcová úprava, je dodržaná.

(58)

Keďže v tomto prípade ide o poskytnutie ad hoc štátnej pomoci na samostatný projekt, posúdila Komisia takisto aj vplyv tohto projektu na regionálny rozvoj v súlade s usmerneniami o regionálnej pomoci. Komisia dospela k záveru, že realizáciou značnej modernizácie lodeníc projekt prispieva k rozvoju regiónu, teda zvyšuje konkurencieschopnosť na trhu a pomáha zachovať pracovné miesta v regióne so 14 % mierou nezamestnanosti. Investícia bude na mieste zachovaná minimálne počas obdobia nasledujúcich 5 rokov.

(59)

Podnik Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadal o štátnu pomoc pred začatím prác na projekte a prispieva viac než 25 % na financovanie projektu, v súlade s usmerneniami o regionálnej pomoci.

7.   ZÁVER

(60)

Komisia dospela k záveru, že zamýšľané poskytnutie regionálnej pomoci podniku Slovenské lodenice Komárno, ktorá dosahuje výšku 22,5 % zo 76 100 000 SKK, t. j. 17 117 957 SKK, je v súlade s podmienkami poskytovania regionálnej pomoci stanovenými v rámcovej úprave. Zamýšľané poskytnutie pomoci preto spĺňa podmienky, na základe ktorých ju možno považovať za pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc, ktorú Slovenská republika zamýšľa poskytnúť podniku Slovenské lodenice Komárno vo forme odpísania pohľadávky vo výške 17 117 957 SKK je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

Poskytnutie pomoci vo výške 17 117 957 SKK sa týmto povoľuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 21. marca 2007

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 30.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  Stredný devízový kurz uverejnený Národnou bankou Slovenska (za november 2005): 1 EUR = 38,4550 SKK.

(4)  Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 11. Trvanie platnosti rámca bolo predĺžené oznámením Komisie o predĺžení platnosti rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (Ú. v. EÚ C 260, 28.10.2006, s. 7).

(5)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. júla 2007

o zriadení európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom

(Text s významom pre EHP)

(2007/530/Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 135 ods. 2,

keďže:

(1)

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Еuratom) a jeho členské štáty sa zaviazali udržiavať a ďalej vylepšovať bezpečnosť jadrových zariadení a k bezpečnosti nakladaniu s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, tak ako sa uvádza najmä v platných právnych predpisoch Spoločenstva prijatých podľa článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome a v príslušných rezolúciách Európskej Rady, Európskeho parlamentu, Rady a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

(2)

Európska Rada schválila 8. a 9. marca 2007 návrh Komisie na zriadenie Skupiny EÚ na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom, ktorej úlohou je postupne rozvíjať spoločné porozumenie a v konečnom dôsledku vypracovať doplňujúce európske pravidlá v tejto oblasti.

(3)

Pri práci pracovnej skupiny na vysokej úrovni by sa mali vziať do úvahy závery 2798. stretnutia Rady Európskej únie (Hospodárske a finančné záležitosti) z 8. mája 2007, ktorými sa stanovuje zoznam možných opatrení, na základe správ Pracovnej skupiny pre jadrovú bezpečnosť a stavia na existujúcej spolupráci v medzinárodnom kontexte (ako napr. Dohovor o jadrovej bezpečnosti, Spoločný dohovor, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/Agentúra pre jadrovú energiu, Združenie jadrových dozorných orgánov západoeurópskych krajín).

(4)

Skupina na vysokej úrovni by mala byť zložená z vedúcich predstaviteľov regulačných alebo bezpečnostných orgánov príslušných v oblastiach bezpečnosti jadrových zariadení a bezpečného zaobchádzania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Komisia by mala vymenovať zástupcu.

(5)

Skupina na vysokej úrovni by mala pravidelne informovať Európske jadrové energetické fórum, ktoré zakladá komplexnú diskusnú platformu zahŕňajúcu všetkých príslušných aktérov v jadrovej oblasti. Mala by prispieť k dôslednému uplatňovaniu postupov, vo všetkých dotknutých členských štátoch podľa príslušných existujúcich ustanovení.

(6)

Skupina na vysokej úrovni by mala predkladať pravidelné správy o činnosti, vrátane odporúčaní, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade.

(7)

Musí sa preto zriadiť Skupina na vysokej úrovni a musí sa stanoviť oblasť jej pôsobnosti a štruktúra,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zakladá Európska pracovná skupina na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom (ďalej len „skupina na vysokej úrovni“).

Článok 2

Úlohy

Skupina na vysokej úrovni zo svojho vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie radí a pomáha Komisii pri postupnej príprave spoločného porozumenia a prípadne ďalších európskych pravidiel v oblastiach:

a)

bezpečnosť jadrových zariadení a

b)

bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Uľahčiť rokovania, koordináciu a spoluprácu národných regulačných orgánov.

Článok 3

Zloženie

1.   Skupina na vysokej úrovni sa skladá z 27 národných zástupcov s právomocami v oblastiach uvedených v článku 2 a zástupcu Komisie. Skupina môže rozhodnúť jednoduchou väčšinou o rozšírení členstva so zriadením náhradníkov. Skupina môže rozhodnúť jednoduchou väčšinou o rozšírení členstva so zahrnutím náhradných členov.

Každý členský štát nominuje jedného člena a jedného náhradníka. Členovia skupiny zostanú vo funkcii až dovtedy, kým nebudú nahradení.

2.   Komisia vymenuje zástupcu na vysokej úrovni, ktorý sa bude zúčastňovať zasadnutí a debát Vysokej pracovnej skupiny. Zástupca Komisie je rovnocenným členom skupiny a zúčastňuje sa na všetkých jej zasadnutiach.

3.   Členovia, ktorí už nie sú schopní efektívne prispievať k rokovaniam skupiny alebo ktorí nerešpektujú podmienky členstva môžu byť na ostávajúce obdobie svojho mandátu nahradení.

4.   Členovia každoročne urobia písomné vyhlásenie, že sa zaväzujú konať vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie, v ktorom uvedú informácie či neexistuje alebo existuje akýchkoľvek záujem, ktorý by mohol ovplyvniť ich objektívnosť.

5.   Mená členov sú uverejnené na internetovej stránke GR pre informačnú spoločnosť a médiá.

Článok 4

Organizácia

1.   Skupina na vysokej úrovni zvolí spomedzi svojich členov predsedu jednoduchou väčšinou.

2.   Skupina na vysokej úrovni môže určiť odborné pracovné skupiné alebo podskupiné na účely skúmania špecifických záležitostí za podmienok, ktoré skupina zaviedla. Po splnení úloh, ktorými boli poverené, sa rozpustia.

3.   Komisia sa môže zúčastniť všetkých zasadnutí odborných pracovných skupín.

4.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade so stanovenými postupmi a harmonogramom. Komisia poskytuje sekretárske služby.

5.   Odborníci zo štátov EHS a štátov, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k Európskej únii sa môžu zúčastniť zasadnutí skupiny ako pozorovatelia. Vysoká pracovná skupina a Komisia môžu pozvať na zasadnutia iných odborníkov a pozorovateľov.

6.   Vysoká pracovná skupina príjme rokovací poriadok konsenzom, ak sa konsenzus nedosiahne, na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov, pričom každý členský štát má jeden hlas a tento poriadok podlieha schváleniu Komisie.

7.   Komisia zaistí pre skupinu na vysokej úrovni sekretárske služby.

Článok 5

Výdavky na zasadnutia

Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré vznikli zástupcovi každého členského štátu členom, v súvislosti s aktivitami Skupiny na vysokej úrovni, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie.

Za plnenie svojich povinností členovia skupiny nedostávajú honorár.

Článok 6

Predkladanie správ

Skupina na vysokej úrovni predloží Komisii, najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každé dva roky, správu o činnosti.

Komisia zašle správy Európskemu parlamentu a Rade, s prípadnými pripomienkami.

Článok 7

Transparentnosť

Skupina na vysokej úrovni vedie rozsiahle konzultácie so všetkými aktérmi otvoreným a priehľadným spôsobom.

Článok 8

Dôvernosť

Keď Komisia informuje Skupinu na vysokej úrovni, že vyžiadaná rada alebo vznesená otázka má dôvernú povahu, členovia skupiny ako aj pozorovatelia a akékoľvek iné osoby sú viazaní mlčanlivosťou o informáciách, s ktorými sa oboznámili pri svojej práci vo Vysokej pracovnej skupine alebo jej pracovných skupinách.

Zástupca Komisie môže v takýchto prípadoch požiadať o to, aby sa zasadnutí mohli zúčastniť iba členovia skupiny na vysokej úrovni.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. júla 2007

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. júla 2007,

ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010

[oznámené pod číslom K(2007) 3547]

(2007/531/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (1), a najmä na jej článok 11 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady č. 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 1 smernice 1999/13/ES sú členské štáty povinné vypracovať správy o vykonávaní danej smernice na základe dotazníka alebo osnovy navrhnutej Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS.

(2)

Členské štáty vypracovali správy o vykonávaní danej smernice za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2004 v súlade s rozhodnutím Komisie 2002/529/ES (3).

(3)

Členské štáty sú v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/534/ES (4) povinné do 30. septembra 2008 podať správu o vykonávaní danej smernice za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2007.

(4)

Tretia správa by sa mala vzťahovať na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru v zmysle článku 6 smernice 91/692/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty použijú dotazník uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu na účely vypracovania správy vzťahujúcej sa na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, ktorá sa má predložiť Komisii v zmysle článku 11 ods. 1 smernice 1999/13/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).

(2)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 172, 2.7.2002, s. 57.

(4)  Ú. v. EÚ L 213, 3.8.2006, s. 4.


PRÍLOHA

Dotazník o vykonávaní smernice 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010

1.   Všeobecný opis

Uveďte podrobné zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch v rámci vykazovaného obdobia v súvislosti so smernicou 1999/13/ES.

2.   Zahrnuté zariadenia

2.1.

Pre každú z dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte jednotlivo počet zariadení, ktoré v prvý (1.1.2008) a posledný deň (31.12.2010) vykazovaného obdobia patria do týchto kategórií:

celkový počet zariadení (1),

celkový počet zariadení, na ktoré sa vzťahuje aj smernica 96/91/ES (smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia IPPC),

celkový počet zariadení, ktoré sú registrované/schválené v súlade so smernicou 1999/13/ES,

celkový počet zariadení, ktoré sú registrované/schválené a využívajú schému znižovania emisií,

celkový počet zariadení, ktorým bola udelená výnimka v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) smernice 1999/13/ES. V prílohe k tomuto dotazníku pripojte zoznam s uvedením dôvodov pre každú udelenú výnimku,

celkový počet zariadení, ktorým bola udelená výnimka v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. b) smernice 1999/13/ES. V prílohe k tomuto dotazníku pripojte zoznam s uvedením dôvodov pre každú udelenú výnimku.

2.2.

Pre každú z dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte počet zariadení, ktoré počas vykazovaného obdobia patria do týchto kategórií:

Celkový počet nových alebo podstatne zmenených zariadení, ktoré boli zaregistrované/schválené v súlade so smernicou 1999/13/ES.

3.   Náhrada

Pre každú s dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte, ktoré látky alebo prípravky sú s účinnosťou ku koncu vykazovaného obdobia (31.12.2010) klasifikované v súlade s nariadením Rady 67/548/EHS (2) ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (R45, R46, R49, R60, R61) a sú stále používané, a uveďte ich (odhadované) množstvo (v tonách za rok).

4.   Monitorovanie

Pre každú z dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte za vykazované obdobie tieto údaje:

počet zariadení, ktoré v súlade s článkom 8 ods. 1 uvedenej smernice podávali výročné správy alebo vyžiadané správy,

počet zariadení, v ktorých je v súlade s článkom 8 ods. 2 uvedenej smernice dodržiavanie predmetných požiadaviek nepretržite monitorované.

5.   Plnenie požiadaviek

Pre každú z dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte za vykazované obdobie tieto údaje:

V prípade koľkých prevádzkovateľov sa zistilo porušenie požiadaviek uvedených v tejto smernici

a)

súvisiacich s neplnením požiadaviek v súvislosti s podávaním výročných správ alebo vyžiadaných správ;

b)

súvisiacich s neplnením iných požiadaviek určených v smernici?

Koľkokrát príslušné orgány pozastavili alebo odňali povolenie prevádzkovateľom v prípade neplnenia požiadaviek v zmysle článku 10 písm. b) uvedenej smernice?

6.   Emisie

6.1.

Uveďte odhad množstva prchavých organických zlúčenín (POZ) vylúčených všetkými zariadeniami v rokoch 2008 a 2010.

6.2.

Pre každú z dvadsiatich činností uvedených v prílohe IIA uveďte na roky 2008 a 2010 odhad vylúčených POZ (nepovinné).

7.   Náklady

7.1.

Uveďte odhad celkových nákladov, t. j. sumu nákladov na povoľovanie, monitorovanie, vykonávanie inšpekcií atď., vynaložených všetkými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v eurách za rok alebo v človekorokoch na vykonávanie smernice 1999/13/ES v roku 2010 (nepovinné).

7.2.

Uveďte odhad správnych nákladov vynaložených na túto správu v človekomesiacoch a eurách (nepovinné).

8.   Uverejňovanie správ vypracovaných na základe tohto dotazníka členskými štátmi

Uveďte informácie, napr. URL adresu internetovej stránky, na ktorej má verejnosť možnosť priameho prístupu k správam členských štátov uvádzajúcim odpovede na tento dotazník.

9.   Vylepšenia

Na čo by sa mal klásť dôraz v súvislosti s.

vykonávaním/budúcou revíziou smernice 1999/13/ES,

budúcimi dotazníkmi?

10.   Poznámky


(1)  Na účely tohto dotazníka „celkový počet zariadení“ zahŕňa aj tie zariadenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 1999/13/ES, ale sú upravované vnútroštátnym právom v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice. Nepatria sem však zariadenia na natieranie cestných vozidiel určené v smernici 70/156/EHS alebo ich časti, ktorých činnosti sú súčasťou opráv, konzervácie alebo dekorácie vozidiel mimo výrobných zariadení.

(2)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.