ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 180

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
10. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 803/2007 z 9. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 804/2007 z 9. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky obyčajnej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/475/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Taliansko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

5

 

 

2007/476/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Nemecko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania s právnymi predpismi Spoločenstva

8

 

 

2007/477/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Rakúsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

11

 

 

2007/478/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Írsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

17

 

 

2007/479/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Belgicko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

24

 

 

2007/480/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Francúzsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

33

 

 

2007/481/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Fínsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

38

 

 

2007/482/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2007 o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS v súvislosti s kontrolou poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel [oznámené pod číslom K(2007) 3291]  ( 1 )

42

 

 

2007/483/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku [oznámené pod číslom K(2007) 3413]  ( 1 )

43

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 803/2007

z 9. júla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 804/2007

z 9. júla 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky obyčajnej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1941/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori (3), sa na rok 2007 stanovuje množstvo tresky obyčajnej na 10 794 ton, ktoré sa môžu vyloviť v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska.

(2)

Informácie, ktoré Komisia získala prostredníctvom inšpekcií vykonávaných jej inšpektormi a ktoré sa vzťahujú na úlovky z uvedených zásob, nie sú konzistentné s informáciami, ktoré Komisii zaslalo Poľsko.

(3)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sú množstvá týchto zásob vylovené v roku 2007 poľskými plavidlami trikrát vyššie ako množstvá nahlásené Poľskom. Rybolovné príležitosti, pokiaľ ide o uvedené zásoby, vyhradené pre Poľsko na rok 2007 sa týmto považujú za vyčerpané.

(4)

Podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 musí Poľsko odo dňa, od ktorého sa jeho kvóta na uvedený výlov považuje za vyčerpanú, prechodne zakázať lov rýb pre túto zásobu, držanie na palube, prekládku a vykládku týchto zásob vylovených po tomto dni.

(5)

Ak Poľsko neprijme vhodné opatrenia, je nevyhnutné, aby Komisia z vlastnej iniciatívy stanovila deň, ktorým sa výlov tresky obyčajnej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska považuje za vyčerpaný, a okamžite zakázala výlov týchto zásob od daného dňa. Zároveň je nevyhnutné ustanoviť zákaz držania na palube, prekládky a vykládky týchto zásob vylovených plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska po tomto dni,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Z dôvodu výlovu tresky obyčajnej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska sa časť kvóty pridelená Poľsku na rok 2007 považuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za vyčerpanú.

Článok 2

Zákazy

Výlov tresky obyčajnej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska sa zakazuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2007. Zakazuje sa takisto držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami počas uvedeného obdobia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11; zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 609/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 33).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Taliansko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/475/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1), a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 10. mája 1999 Taliansko oznámilo Komisii opatrenia prijaté 9. marca 1999 podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na talianskej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým spoločenským významom zahrnutých do opatrení Talianska bol zostavený zrozumiteľne a transparentne.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené v talianskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu; a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Významný počet podujatí uvedených v talianskych opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, futbalových zápasov Svetového pohára a majstrovstiev Európy, na ktorých sa zúčastňuje talianske národné družstvo, ako aj finále týchto turnajov, patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Taliansku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia. Okrem toho majú všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre talianske obyvateľstvo vzhľadom na to, že významnou mierou prispievajú k zvýšeniu porozumenia medzi ľuďmi a vzhľadom na význam športu pre taliansku spoločnosť ako celok a pre národnú hrdosť, keďže poskytujú vrcholovým talianskym športovcom príležitosť uspieť v týchto najdôležitejších medzinárodných súťažiach.

(7)

Ďalšie uvedené futbalové podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Taliansku a všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre talianske obyvateľstvo, vzhľadom na význam futbalu pre taliansku spoločnosť ako celok a pre národnú hrdosť, pretože poskytujú talianskym družstvám príležitosť uspieť vo futbalových zápasoch na najvyššej úrovni, ktoré priťahujú medzinárodnú pozornosť.

(8)

Cyklistické preteky Giro d’Italia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Taliansku a všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam ako katalyzátor kultúrnej identity, nielen pre svoj význam ako športového podujatia na najvyššej úrovni, ale tiež ako príležitosť propagovať Taliansko ako krajinu.

(9)

Mimoriadny všeobecný ohlas v Taliansku a všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam talianskej Veľkej ceny Formuly 1 pre talianske obyvateľstvo vyplýva z veľkého úspechu talianskych automobilov v pretekoch Formuly 1.

(10)

Taliansky hudobný festival v San Remo má mimoriadny všeobecný ohlas v Taliansku a všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre taliansku kultúrnu identitu ako podujatie „ľudovej kultúry“, ktoré tvorí súčasť talianskej kultúrnej tradície.

(11)

Talianske opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(12)

Talianske opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Navyše, počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenaruší hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(13)

Potom, ako Komisia oznámila talianske opatrenia ostatným členským štátom a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Taliansko listom z 5. júla 1999, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(14)

Komisii sa 7. septembra 1999 oznámila zmena a doplnenie talianskych opatrení. Touto zmenou a doplnením neboli zavedené žiadne zmeny do uvedených podujatí.

(15)

Talianske opatrenia boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev  (2) v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS. Korigendum k tomuto uverejneniu bolo následne uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev  (3).

(16)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí byť z toho dôvodu prijaté Komisiou. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Talianskom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Taliansko oznámilo Komisii 10. mája 1999, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev séria C 277 z 30. septembra 1999 (korigendum v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev séria C 208 z 26. júla 2001), sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  Ú. v. ES C 277, 30.9.1999, s. 3.

(3)  Ú. v. ES C 208, 26.7.2001, s. 27.


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Taliansko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú stanovené v týchto výňatkoch z rozhodnutia Úradu pre zabezpečovanie komunikácie č. 8/1999 z 9. marca 1999 zmeneného a doplneného jeho rozhodnutím č. 172/1999 z 28. júla 1999.

„Článok 1

1.   Toto rozhodnutie sa týka televízneho vysielania podujatí, ktoré sa považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť.

2.   ‚Podujatie s veľkým významom pre spoločnosť’ znamená podujatie športového alebo nešportového charakteru, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto štyroch kritérií:

(a)

o podujatie a jeho výsledok je v Taliansku mimoriadny a široký záujem, pričom sa oň zaujímajú aj iné osoby ako tie, ktoré zvyčajne sledujú tento typ podujatia v televízii;

(b)

podujatiu sa dostáva všeobecného uznania zo strany širokej verejnosti, má mimoriadny kultúrny význam a posilňuje taliansku kultúrnu identitu;

(c)

podujatie je spojené s účasťou národného družstva v konkrétnej športovej disciplíne na dôležitom medzinárodnom turnaji;

(d)

podujatie sa tradične vysiela vo voľne prístupnej televízii a má sa v Taliansku vysokú sledovanosť.

Článok 2

1.   Úrad zostavil tento zoznam podujatí považovaných za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ktoré nesmú televízni vysielatelia patriaci pod právomoc talianskych súdov vysielať na princípe exkluzivity a v zašifrovanej podobe, s cieľom umožniť veľkej časti talianskej verejnosti (viac ako 90 %) sledovať ich vo voľne prístupnej televízii bez vynaloženia ďalších nákladov na získanie technického zariadenia:

(a)

letné a zimné olympijské hry;

(b)

finále majstrovstiev sveta vo futbale a všetky zápasy talianskeho národného mužstva;

(c)

finále majstrovstiev Európy vo futbale a všetky zápasy talianskeho národného mužstva;

(d)

všetky zápasy talianskeho národného futbalového mužstva na domácej pôde a na ihrisku súpera v oficiálnych súťažiach;

(e)

zápasy talianskeho mužstva vo finále a semifinále Ligy majstrov a Pohára UEFA;

(f)

cyklistické preteky Giro d'Italia;

(g)

Veľká cena Talianska vo Formule 1;

(h)

Taliansky hudobný festival v San Remo.

2.   Podujatia uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sa majú v neskrátenom trvaní vysielať v priamom prenose. V prípade ostatných podujatí sa televízni vysielatelia môžu slobodne rozhodnúť o opatreniach pre nezašifrované vysielanie.“


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/8


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Nemecko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/476/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1), a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 28. apríla 1999 Nemecko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na nemeckej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť zahrnutý do nemeckých opatrení bol zostavený zrozumiteľne a transparentne.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené v nemeckých opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte, a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených v nemeckých opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, všetkých zápasov majstrovstiev Európy a Svetového pohára vo futbale, na ktorých sa zúčastní nemecké národné družstvo, ako aj úvodný zápas a semifinále a finále týchto turnajov patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Nemecku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti, a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(7)

Osobitná pozornosť sa dokonca aj v nešpecializovanej tlači venuje zvyšným podujatiam uvedeným v zozname, vrátane semifinále a finále nemeckého Pohára FA, zápasy nemeckého národného futbalového mužstva na domácej pôde a na ihrisku súpera a finále všetkých súťaží európskych klubov (Ligy majstrov, Pohára UEFA), na ktorých sa zúčastní nemecký klub, a svedčí o ich mimoriadnom všeobecnom ohlase v Nemecku.

(8)

Uvedené podujatia majú všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre nemecké obyvateľstvo vzhľadom na ich významný príspevok k zvyšovaniu porozumenia medzi ľuďmi, ako aj na význam športu pre nemeckú spoločnosť ako celok a pre národnú hrdosť, keďže poskytujú vrcholovým nemeckým športovcom príležitosť, aby uspeli v najdôležitejších medzinárodných súťažiach.

(9)

Nemecké opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu obsiahnutej v Zmluve o ES, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(10)

Nemecké opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Navyše počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenaruší hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(11)

Potom, ako Komisia oznámila nemecké opatrenia ostatným členským štátom, a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Nemecko listom z 2. júla 1999, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(12)

Nemecké opatrenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2000. Tieto konečné opatrenia sa odlišovali od opatrení oznámených v roku 1999, keďže jedno z podujatí sa už neobjavilo medzi podujatiami uvedenými v zozname, konkrétne „Pohár víťazov pohárov“, pretože tento turnaj, ktorý sa naposledy konal v období 1998/1999, bol prerušený.

(13)

Tieto opatrenia boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev  (2) v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

(14)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí byť z toho dôvodu prijaté Komisiou. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Nemeckom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Nemeckom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Nemecko oznámilo Komisii 28. apríla 1999 a ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 277 z 29. septembra 2000, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Nemeckom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  Ú. v. ES C 277, 29.9.2000, s. 4.


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Nemecko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú uvedené v týchto výňatkoch z článku 5a medzištátnej zmluvy o vysielaní, zmenenej a doplnenej štvrtou medzištátnou zmluvou o vysielaní, ktorou sa menia a dopĺňajú medzištátne zmluvy o vysielaní:

„Článok 5a

Vysielanie významných podujatí

1.   V Nemeckej spolkovej republike sa podujatia s veľkým významom pre spoločnosť (významné podujatia) môžu vysielať v zašifrovanej podobe v platenej televízii, len keď vysielateľ alebo tretia strana umožní pri splnení primeraných podmienok, aby sa podujatie vysielalo na voľne a všeobecne prístupnom televíznom kanále v tom istom čase, alebo ak to jednotlivé podujatia, ktoré sa konajú súbežne, neumožňujú, s miernym časovým posunom. Ak by sa strany nedohodli na vhodných podmienkach, dohodnú sa na akceptovaní rozhodcovského konania v súlade s oddielom 1025 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku v náležitom čase pred uskutočnením podujatia. Ak by sa nedohodli na rozhodcovskom konaní z dôvodov, ktoré musí oprávniť televízny vysielateľ alebo tretia strana, vysielanie podľa odseku 1 sa považuje za neumožnené na základe primeraných podmienok. Za všeobecne prístupné sa považujú len kanály, ktoré môžu prijímať viac ako dve tretiny všetkých domácností.

2.   Na účely týchto ustanovení významnými podujatiami sú:

1.

letné a zimné olympijské hry;

2.

všetky zápasy majstrovstiev Európy a Svetového pohára vo futbale, na ktorých sa zúčastní nemecké národné družstvo, ako aj úvodný zápas, semifinále a finále bez ohľadu na to, či sa zúčastní nemecké družstvo;

3.

semifinále a finále nemeckého Pohára FA;

4.

zápasy nemeckého národného futbalového mužstva na domácej pôde a na ihrisku súpera;

5.

finále všetkých súťaží európskych klubov (Ligy majstrov, Pohára UEFA), na ktorých sa zúčastní nemecký klub.

Ak významné podujatia pozostávajú z viacerých podujatí, každé podujatie sa považuje za významné. Zahrnutie alebo nezahrnutie podujatí do týchto ustanovení je možné iba na základe dohody uzavretej všetkými spolkovými krajinami.“


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Rakúsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/477/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1), a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 12. marca 2001 Rakúsko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na rakúskej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým spoločenským významom zahrnutých do opatrení Rakúska bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a v Rakúsku sa začali rozsiahle konzultácie.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené v rakúskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu; a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela bezplatná televízia a priláka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených v rakúskych opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, futbalových zápasov Svetového pohára a majstrovstiev Európy, na ktorých sa zúčastňuje rakúske národné družstvo, ako aj úvodné zápasy, semifinále a finále týchto turnajov (muži), patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Rakúsku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(7)

Finále rakúskeho futbalového pohára má mimoriadny všeobecný ohlas v Rakúsku, pretože futbal je najobľúbenejší šport v tomto členskom štáte.

(8)

Majstrovstvá sveta FIS v alpskom lyžovaní a majstrovstvá sveta FIS v severskom lyžovaní majú mimoriadny všeobecný ohlas v Rakúsku vzhľadom na to, že lyžovanie je veľmi obľúbený šport, ktorý tvorí súčasť všeobecnej školskej športovej výchovy v tomto členskom štáte. Okrem toho osobitý kultúrny význam týchto podujatí ako katalyzátorov rakúskej kultúrnej identity je dôsledkom úspechu rakúskych účastníkov v týchto súťažiach a význam lyžiarskej turistiky v Rakúsku.

(9)

Novoročný koncert Viedenského filharmonického orchestra má osobitý kultúrny význam ako základ rakúskej kultúrnej identity so zreteľom na mimoriadne vysokú kvalitu tohto kultúrneho podujatia a na skutočnosť, že vzbudzuje pozornosť množstva divákov na celom svete.

(10)

Ples vo Viedenskej opere má mimoriadny všeobecný ohlas v Rakúsku ako podujatie „ľudovej kultúry“ a ako symbol plesovej sezóny s osobitným významom v rakúskej kultúrnej tradícii. Významný príspevok tohto podujatia k celosvetovej reputácii Viedenskej štátnej opery, pretože je zvyčajne spojené s účasťou svetoznámych operných spevákov, potvrdzuje jeho osobitý kultúrny význam pre Rakúsko.

(11)

Uvedené podujatia tradične vysiela voľne prístupná televízia a lákajú množstvo televíznych divákov.

(12)

Rakúske opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniam podujatí s veľkým spoločenským významom.

(13)

Rakúske opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenarúša hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(14)

Potom, ako Komisia oznámila rakúske opatrenia ostatným členským štátom a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Rakúsko listom z 31. mája 2001, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(15)

Rakúske opatrenia nadobudli účinnosť 1. októbra 2001.

(16)

Tieto opatrenia boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev  (2) v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

(17)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí byť z toho dôvodu prijaté Komisiou. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Rakúskom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Rakúskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Rakúsko oznámilo Komisii 12. marca 2001, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 16 z 19. januára 2002, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Rakúskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  Ú. v. ES C 16, 19.1.2002, s. 8 – 10.


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Rakúsko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú uvedené v týchto výňatkoch z Bundesgesetzblatt (Spolkový právny vestník – I č. 85/2001 a II č. 305/2001):

„85.   Spolkový zákon o uplatňovaní exkluzívnych televíznych vysielacích práv [zákon o exkluzívnych vysielacích právach (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)]

Spolková rada rozhodla takto:

Článok I

Ods. 1.

(1)

Tento zákon sa s výnimkou odseku 5 uplatňuje len pre televíznych vysielateľov, na ktorých sa vzťahuje rakúsky zákon o vysielaní (Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF-Gesetz), uverejnený v Spolkovom právnom vestníku (BGBl.) č. 379/1984 alebo zákon o súkromnej televízii (Privatfernsehgesetz), BGBl. I č. 84/2001.

(2)

Odsek 3 sa neuplatňuje na televízne vysielacie práva získané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokiaľ nebola platnosť príslušných dohôd po nadobudnutí účinnosti tohto zákona predĺžená.

Ods. 2.   ‚podujatia veľkého spoločenského záujmu’ znamenajú na účely tohto zákona len tie podujatia, ktoré sú uvedené vo vyhláške vydanej podľa odseku 4 tohto zákona.

Ods. 3.

(1)

Ak televízny vysielateľ nadobudol exkluzívne vysielacie práva pre podujatie uvedené vo vyhláške vydanej podľa článku 4 tohto zákona, musí umožniť, aby toto podujatie mohlo sledovať na voľne prístupnom televíznom kanále v Rakúsku najmenej 70 % koncesionárov a divákov oslobodených od koncesionárskych poplatkov, pričom sa musia dodržiavať opatrenia stanovené vo vyhláške (vysielanie v priamom prenose v neskrátenom alebo čiastočnom trvaní alebo vysielanie zo záznamu). Na účely tohto pododseku sa vysielanie považuje za ‚vysielanie zo záznamu’, ak medzi začatím podujatia a začatím vysielania neuplynie viac ako 24 hodín.

(2)

Na účely tohto zákona ‚voľne prístupné televízne kanály’ znamenajú kanály, ktoré môžu diváci prijímať bez akýchkoľvek ďalších alebo pravidelných platieb za používanie technického zariadenia na dešifrovanie. ‚Ďalšie platby’ v zmysle tohto pododseku nezahŕňajú koncesionársky poplatok [odsek 2 zákona o koncesionárskych poplatkoch (Rundfunkgebührengesetz – RGG)], programový poplatok (odsek 20 RFG), poplatok za pripojenie k sieti káblovej televízie a stály poplatok operátorovi káblovej televízie.

(3)

Povinnosť stanovená v pododseku 1 sa považuje za splnenú, ak je predložený dôkaz, že televízny vysielateľ urobil všetko, čo by sa dalo adekvátne predpokladať v bežných trhových podmienkach, aby umožnil sledovanie podujatia, ako sa uvádza v pododseku 1, na voľne prístupných televíznych kanáloch. Televízny vysielateľ môže v záujme dosiahnutia priateľskej dohody o tom, čo predstavuje také podmienky, postúpiť záležitosť Spolkovému senátu pre oznamovacie prostriedky (Bundeskommunikationssenat). Tento zapojí všetky zúčastnené strany do úsilia o dosiahnutie dohody a vypracuje písomný záznam z rokovaní a ich výsledku.

(4)

Ak sa nedosiahne dohoda, Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky na žiadosť jedného zo zúčastnených televíznych vysielateľov rozhodne, či príslušný vysielateľ dostatočne splnil svoje povinnosti podľa pododsekov 1 a 3. V prípade, že vysielateľ dostatočne nesplnil tieto povinnosti, Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky namiesto vysielateľa stanoví, čo sa považuje za ‚bežné trhové podmienky’, ako sa uvádza v pododseku 3. Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky predovšetkým stanoví primeranú trhovú cenu za udelenie vysielacích práv.

(5)

Televízny vysielateľ, ktorý dostatočne nesplnil svoje povinnosti podľa pododseku 1, môže byť žalovaný o náhradu škody v občianskoprávnom konaní. Nárok na náhradu škody takisto zahŕňa kompenzáciu straty príjmov.

(6)

Žaloba o náhradu škody je prípustná iba vtedy, ak bolo vydané rozhodnutie uvedené v pododseku 4. Bez toho, aby bol dotknutý pododsek 7, súd a zúčastnené strany konania uvedeného v pododseku 4 sú viazaní rozhodnutím, voči ktorému sa nemožno odvolať.

(7)

Ak súd v konaní uvedenom v pododseku 6 usúdi, že rozhodnutie je nezákonné, preruší konanie a podá sťažnosť u Vyššieho správneho súdu (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) podľa článku 131 pododsek 2 Spolkovej ústavy (B-VG), v ktorej požiada o vysvetľujúci nález potvrdzujúci nezákonnosť rozhodnutia. Keď VwGH vydá nález, súd pokračuje v konaní a rozhodne o spore v súlade s právnym názorom VwGH.

Ods. 4.

(1)

Spolková vláda prostredníctvom vyhlášky stanoví, ktoré podujatia uvedené v odseku 2 sú v Rakúsku podujatiami veľkého spoločenského záujmu. Vyhláška zahŕňa len podujatia, ktoré spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií:

1.

podujatie už vzbudzuje v Rakúsku všeobecnú pozornosť, najmä v dôsledku správ v médiách;

2.

podujatie je výrazom rakúskej kultúrnej, umeleckej alebo spoločenskej identity;

3.

podujatie je hlavne kvôli účasti vrcholových rakúskych športovcov/športovkýň športovým podujatím mimoriadneho národného významu alebo vzbudzuje všeobecnú pozornosť medzi divákmi v Rakúsku vzhľadom k jeho medzinárodnému významu;

4.

podujatie predtým vysielala voľne prístupná televízia.

(2)

Vyhláškou sa stanoví, či sa má podujatie vysielané vo voľne prístupnej televízii vysielať v priamom prenose alebo zo záznamu a či sa má vysielať celé podujatie alebo len jeho časti. Podujatie sa vysiela v priamom prenose a v úplnom trvaní, pokiaľ neexistujú objektívne dôvody (napríklad odlišné časové pásma, rôzne podujatia/časti toho istého podujatia sa organizujú súčasne), z ktorých je potrebné a vhodné nevysielať.

(3)

Pred vydaním alebo zmenou a doplnením vyhlášky sa uskutočnia konzultácie s prierezovou vzorkou televíznych vysielateľov, držiteľov práv, zástupcami podnikateľského sektora, spotrebiteľmi, zamestnancami a osobnosťami z oblastí kultúry a športu. Návrh vyhlášky sa uverejní v prílohe úradného vestníka (Amtsblatt) k novinám Wiener Zeitung, a urobí sa opatrenie, aby k nemu každý mohol vyjadriť pripomienky v priebehu ôsmich týždňov. Návrh sa potom predloží Európskej komisii. Vyhláška sa môže vydať iba vtedy, ak v lehote troch mesiacov od jej predloženia Európska komisia nevznesie žiadne námietky voči jej vydaniu.

[…]

Ods. 6.   Zodpovednosť za ustanovenia tohto zákona, pokiaľ ide o právne otázky, má Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky, pokiaľ sa také ustanovenia vzťahujú na televíznych vysielateľov [ods. 11 zákona KommAustria (KOG), BGBl. I č. 32/2001].

Ods. 7.

(1)

Každá osoba, ktorá poruší povinnosti podľa:

1.

odseku 3 pododseku 1; alebo

[…]

sa považuje za osobu, ktorá sa dopustila administratívneho priestupku a musí zaplatiť pokutu vo výške 36 000 až 58 000 EUR udelenú Spolkovým senátom pre oznamovacie prostriedky.

(2)

V konaní stanovenom v pododseku 1 Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky uskutoční verejné pojednávanie.

(3)

Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky uplatňuje všeobecný zákon o správnych konaniach z roku 1991 (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. č. 51) a v prípadoch stanovených v pododseku 1, zákon o správnych pokutách z roku 1991 (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. č. 52).

(4)

V prípade opakovaných a závažných porušení tohto zákona zo strany televízneho vysielateľa (odsek 2 pododsek 1 zákona o súkromnej televízii BGBl. I č. 84/2001), Spolkový senát pre oznamovacie prostriedky začne konanie o odňatí licencií alebo zákaze káblového vysielania, ako je stanovené v odseku 63 zákona o súkromnej televízii.

[…]

Ods. 9.

(1)

Presadzovaním tohto zákona sú poverení spolková vláda v súvislosti s odsekom 4 pododseky 1, 2 a 3, posledná veta, minister spravodlivosti v súvislosti s odsekom 3 pododseky 5 až 7 a spolkový kancelár v súvislosti so všetkými ostatnými ustanoveniami.

(2)

Požiadavky vyjadrené v prvej a druhej vete odseku 4 pododsek 3 sa nemusia brať do úvahy v prípade, že sa vyhláška vydáva prvý raz od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a ak sa ako súčasť prípravy oznamovacieho postupu podľa článku 3a ods. 1 a 2 smernice 89/552/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES už uskutočnili konzultácie s príslušnými stranami a obsah vyhlášky, ktorá sa má vydať, bol uverejnený vhodným spôsobom ako súčasť tejto konzultácie.

Ods. 10.   Ustanoveniami odsekov 1 až 4, odsekov 6 až 9 a odseku 11 tohto zákona sa transponuje článok 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23), zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

[…]

Ods. 11.   Tento akt nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL“

„305.   Vyhláška o podujatiach veľkého spoločenského záujmu

Táto vyhláška sa vydáva podľa odseku 4 pododsek 1 spolkového zákona o uplatňovaní exkluzívnych televíznych vysielacích práv [zákon o exkluzívnych televíznych právach (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)], BGBl. I č. 85/2001:

Ods. 1.

Podujatia veľkého spoločenského záujmu sú:

1.

letné alebo zimné olympijské hry;

2.

zápasy majstrovstiev sveta FIFA (muži), v ktorých hrá rakúske národné mužstvo, rovnako ako úvodný zápas, semifinále a finále majstrovstiev sveta vo futbale;

3.

zápasy majstrovstiev Európy vo futbale (muži), ak v nich hrá rakúske národné mužstvo, rovnako ako úvodný zápas, semifinále a finále majstrovstiev Európy vo futbale;

4.

finále rakúskeho futbalového pohára;

5.

majstrovstvá sveta FIS v alpskom lyžovaní;

6.

majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní;

7.

novoročný koncert Viedenského filharmonického orchestra;

8.

ples vo Viedenskej opere.

Ods. 2.

(1)

Televízni vysielatelia, ktorí získali exkluzívne vysielacie práva na podujatia uvedené v odseku 1, musia zabezpečiť, aby sa tieto podujatia mohli sledovať v priamom prenose a v celom rozsahu vo voľne prístupnej televízii.

(2)

Záznam alebo čiastočná verzia podujatí uvedených v odseku 1 pododseky 1, 5, 6 a 8 sa môže vysielať, ak:

1.

sa časti jedného z podujatí uvedených v odseku 1 alebo viac ako jedno z podujatí uvedených v odseku 1 konajú v rovnakom čase alebo

2.

podujatie nebolo v minulosti odvysielané v celom rozsahu vzhľadom na dĺžku jeho trvania.

Ods. 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSEROVÁ – FERRERO-WALDNEROVÁ – GEHREROVÁ – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.“


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Írsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/478/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1), a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom zo 7. novembra 2002 Írsko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na írskej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť zahrnutých do írskych opatrení bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a v Írsku sa začali rozsiahle konzultácie.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené v írskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu; a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a priláka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených v írskych opatreniach vrátane letných olympijských hier, zápasov Svetového pohára a majstrovstiev Európy vo futbale, na ktorých sa zúčastní aj írske národné družstvo, ako aj úvodné zápasy, semifinále a finále týchto turnajov patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Írsku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia. Okrem toho zápasy Írska vo Svetovom pohári a na majstrovstvách Európy majú všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam ako katalyzátor írskej kultúrnej identity. Tieto zápasy predstavujú významný prvok pre širokú verejnosť, pričom pomáhajú ľuďom vytvoriť pocit národnej identity a hrdosti na to, že sú Íri.

(7)

Kvalifikačné zápasy Írska na majstrovstvách Európy vo futbale a majstrovstvách sveta FIFA, na domácej pôde a na ihrisku súpera majú mimoriadny všeobecný ohlas v Írsku, ktorý sa rozhodne netýka len tých, ktorí zvyčajne sledujú šport.

(8)

Keltský futbal a hurling sú typicky írske športy. Preto majú írske celoštátne finálové zápasy vo futbale a hurlingu všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre írske obyvateľstvo ako katalyzátor národnej kultúrnej identity.

(9)

V Írsku sa rugby hrá organizovane v celej krajine. Preto zápasy Írska na Šampionáte šiestich národov a vo finálovom turnaji Svetového pohára v rugby majú mimoriadny všeobecný ohlas pre írsky národ. Zápasy Írska vo finálovom turnaji Svetového pohára v rugby sú spojené s účasťou írskeho národného družstva na významnom medzinárodnom turnaji, a majú tak vplyv na írsku národnú identitu.

(10)

Mimoriadny všeobecný ohlas uvedených dostihových a jazdeckých športových podujatí v Írsku je výsledkom veľkého vplyvu chovu koní v Írsku na vidiecke spoločenstvá v celej krajine. Írska veľká národná a Írske derby sú najdôležitejšími konskými dostihmi v Írsku. Vzhľadom na význam konských dostihov pre cestovný ruch a medzinárodnú reputáciu Írska majú tieto podujatia všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre írske obyvateľstvo ako katalyzátor národnej kultúrnej identity. Pohár národov na dublinských jazdeckých pretekoch má takisto osobitý kultúrny význam, nakoľko propaguje írske parkúrové disciplíny a priťahuje najsilnejšie družstvá vo svete parkúrových pretekov.

(11)

Uvedené podujatia tradične vysiela voľne prístupná televízia a vzbudzujú pozornosť množstva televíznych divákov v Írsku.

(12)

Írske opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(13)

Írske opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Navyše, počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenaruší hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(14)

Potom, ako Komisia oznámila írske opatrenia ostatným členským štátom a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Írsko listom z 10. februára 2003, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(15)

Írske opatrenia boli prijaté 13. marca 2003.

(16)

Tieto opatrenia boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie  (2) v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES.

(17)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí byť z toho dôvodu prijaté Komisiou. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Írskom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Írskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Írsko oznámilo Komisii 7. novembra 2002, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev séria C 100 z 26. apríla 2003, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Írskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  Ú. v. EÚ C 100, 26.4.2003, s. 12.


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Írsko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú tieto:

„ČÍSLO 28 Z ROKU 1999

Zákon o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí), 1999

Usporiadanie oddielov

Oddiel

1.

Výklad

2.

Určenie významných podujatí

3.

Konzultácie

4.

Povinnosti vysielateľa v súvislosti s určenými podujatiami

5.

Povinnosti vysielateľa v súvislosti s podujatiami v členských štátoch

6.

Občianske nápravné prostriedky

7.

Primerané trhové sadzby

8.

Skrátený názov

Odkazy na akty

Zákon o Európskych spoločenstvách, 1972, č. 27

Zákon o Európskych spoločenstvách (zmena a doplnenie), 1993, č. 25

Zákon o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí), 1999

Zákon, ktorým sa má zabezpečiť vysielanie televízneho spravodajstva z podujatí s veľkým významom pre spoločnosť, uviesť do účinnosti článok 3a smernice rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989, zmenenej a doplnenej smernicou rady 97/36/ES z 30. júna 1997, a stanoviť ďalšie súvislosti. [13. novembra 1999] nech oireachtas (Zákonodarný zbor Írskej republiky) zákon uzákoní takto:

(1)

V tomto zákone

 

‚vysielateľ’ má taký význam, aký sa určuje v smernici Rady;

 

‚smernica Rady’ znamená smernicu Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 (1) zmenenú a doplnenú smernicou Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (2);

 

‚Dohoda o EHP’ má taký význam, aký sa určuje v zákone o Európskych spoločenstvách (zmena a doplnenie), 1993;

 

‚podujatie’ znamená podujatie, o ktoré sa zaujíma široká verejnosť v Európskej únii, v členskom štáte alebo v tomto štáte alebo vo významnej časti tohto štátu a organizuje ho organizátor podujatia, ktorý má zo zákona nárok predávať vysielacie práva na toto podujatie;

 

‚voľne prístupné vysielanie’ znamená televízne vysielanie, za príjem ktorého sa subjektu, ktorý ho zabezpečuje, neplatia žiadne poplatky;

 

‚členský štát’ znamená členský štát Európskych spoločenstiev (v zmysle zákona o Európskych spoločenstvách, 1972) a zahŕňa štát, ktorý je zmluvným štátom Dohody o EHP;

 

‚minister’ znamená ministra pre umenie, kultúrne dedičstvo, Gaeltach a pre ostrovy;

 

‚takmer všeobecné pokrytie’ znamená

a)

voľne prístupné televízne vysielanie, ktorého príjem je dostupný pre najmenej 95 % obyvateľstva tohto štátu alebo

b)

ak v akomkoľvek čase dokážu menej ako traja vysielatelia zabezpečiť pokrytie požadované podľa písm. a) voľne prístupné televízne vysielanie, ktorého príjem je dostupný pre najmenej 90 % obyvateľstva tohto štátu;

 

‚oprávnený vysielateľ’ znamená vysielateľ, ktorý sa považuje za oprávneného vysielateľa v súlade s pododdielom 2;

 

‚televízne vysielanie’ má taký význam, aký sa určuje v smernici Rady.

(2)

Za oprávnených vysielateľov sa považujú títo vysielatelia:

a)

do 31. decembra 2001 vysielateľ, ktorý zabezpečuje voľne prístupné televízne vysielanie určeného podujatia, ku ktorému má prístup najmenej 85 % obyvateľstva tohto štátu;

b)

od 1. januára 2002 vysielateľ, ktorý zabezpečuje takmer všeobecné pokrytie v súvislosti s určeným podujatím.

(3)

Na účely pododdielu 2 dvaja alebo viacerí vysielatelia, ktorí uzatvoria zmluvu alebo dohodu o spoločnom zabezpečení takmer všeobecného pokrytia určeného podujatia, sa v súvislosti s týmto podujatím považujú za jediného vysielateľa.

(4)

Vysielateľ môže požiadať ministra, aby vyriešil akýkoľvek spor, pokiaľ ide o rozsah voľne prístupného televízneho vysielania, ktoré zabezpečuje vysielateľ v tomto štáte na účely pododdielu 2 a vymedzenia pojmu ‚takmer všeobecné pokrytie’ v pododdiele 1.

(5)

Minister môže pred vyriešením sporu v súlade s pododdielom 4 konzultovať s akýmikoľvek technickými odborníkmi alebo osobami či orgánmi, ktoré považuje za vhodné.

(6)

V tomto zákone

a)

pokiaľ sa v kontexte nevyžaduje inak, odkaz na akýkoľvek právny predpis sa považuje za odkaz na tento právny predpis tak, ako bol zmenený a doplnený alebo rozšírený akýmkoľvek následným právnym predpisom vrátane tohto zákona;

b)

odkaz na oddiel sa považuje za odkaz na oddiel tohto zákona, pokiaľ sa neuvádza, že sa má považovať za odkaz na nejaký iný právny predpis a

c)

odkaz na pododdiel, odsek alebo pododsek sa považuje za odkaz na pododdiel, odsek alebo pododsek ustanovenia, v ktorom sa odkaz nachádza, pokiaľ sa neuvádza, že sa má považovať za odkaz na nejaké iné ustanovenie.

(1)

Minister môže vyhláškou

a)

určovať podujatia ako podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, v prípade ktorých by sa oprávnenému vysielateľovi malo vo verejnom záujme poskytnúť právo zabezpečovať vysielanie spravodajstva vo voľne prístupnej televízii a

b)

určiť, či by spravodajstvo z podujatia určeného podľa písm. a) malo byť vo voľne prístupnej televízii dostupné

i)

v priamom prenose, zo záznamu alebo v priamom prenose aj zo záznamu a

ii)

v neskrátenom trvaní, v skrátenom trvaní alebo v neskrátenom aj v skrátenom trvaní.

(2)

Minister zohľadňuje pri určovaní podľa pododdielu 1 písm. a) všetky okolnosti, a najmä všetky tieto kritériá:

a)

rozsah, do akého má podujatie mimoriadny všeobecný ohlas pre obyvateľov Írska;

b)

rozsah, do akého má podujatie osobitý kultúrny význam pre obyvateľov Írska.

(3)

Minister môže brať do úvahy tieto faktory, aby stanovil rozsah, do akého boli splnené kritériá v pododdiele 2:

a)

či sa na podujatí zúčastňuje národné družstvo alebo družstvo zo zahraničia alebo írski športovci;

b)

prax alebo skúsenosti z minulosti v súvislosti s televíznym spravodajstvom z podujatia alebo z podobných podujatí.

(4)

Minister pri rozhodovaní podľa pododdielu 1 písm. b) posúdi toto:

a)

charakter podujatia;

b)

čas v tomto štáte, keď sa podujatie koná;

c)

praktické okolnosti vysielania.

(5)

Minister môže vyhláškou zrušiť alebo zmeniť a doplniť vyhlášku podľa tohto oddielu.

(6)

Minister pred vydaním, zrušením alebo zmenou a doplnením vyhlášky podľa tohto oddielu uskutoční konzultácie s ministrom pre cestovný ruch, šport a rekreáciu.

(7)

Ak sa navrhuje vydanie, zrušenie alebo zmena a doplnenie vyhlášky podľa tohto oddielu, návrh vyhlášky sa predkladá v oboch komorách Oireachtas a vyhláška sa nevydá dovtedy, kým obe komory neschvália rozhodnutie o schválení návrhu.

(1)

Minister pred vydaním vyhlášky podľa oddielu 2

a)

vynaloží primerané úsilie na uskutočnenie konzultácií s organizátormi podujatia a s vysielateľmi, ktorí patria pod súdnu právomoc tohto štátu na účely smernice Rady,

b)

uverejní oznam o podujatí, ktoré minister zamýšľa určiť podľa tohto oddielu v najmenej jedných novinách, ktoré sú v obehu v tomto štáte a

c)

vyzve verejnosť k predkladaniu pripomienok k zamýšľanému určeniu podujatí.

(2)

To, že nie je možné stanoviť, kto je organizátorom podujatia, alebo že organizátor alebo vysielateľ patriaci pod súdnu právomoc tohto štátu nereaguje na ministrove úsilie o uskutočnenie konzultácií, nebráni vo vydaní vyhlášky podľa oddielu 2.

(1)

Ak vysielateľ patriaci pod súdnu právomoc tohto štátu, ktorý nie je oprávneným vysielateľom, nadobudne exkluzívne práva na vysielanie určeného podujatia, tento vysielateľ nebude vysielať podujatie, pokiaľ sa podujatie nesprístupní oprávnenému vysielateľovi v súlade s vyhláškou podľa oddielu 2 na základe žiadosti a po zaplatení primeraných trhových sadzieb zo strany oprávneného vysielateľa.

(2)

Ak oprávnený vysielateľ nadobudne právo vysielať určené podujatie (podľa tohto oddielu alebo priamo), oprávnený vysielateľ vysiela toto podujatie vo voľne prístupnej televízii a zabezpečuje takmer všeobecné pokrytie v súlade s vyhláškou podľa oddielu 2.

(3)

V tomto oddiele ‚určené podujatie’ znamená podujatie, ktoré je určené vo vyhláške podľa oddielu 2.

5.   Ak iný členský štát určil podujatie ako podujatie s veľkým významom pre spoločnosť v tomto členskom štáte a Európska komisia oznámila opatrenia prijaté týmto členským štátom v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady, žiadny vysielateľ patriaci pod súdnu právomoc tohto štátu, ktorý získal exkluzívne práva na vysielanie určeného podujatia, neuplatňuje exkluzívne práva takým spôsobom, že zbaví veľkú časť verejnosti v tomto členskom štáte možnosti sledovať podujatia v súlade s prijatými opatreniami.

(1)

Ak vysielateľ (‚poškodený vysielateľ’) tvrdí, že jeden vysielateľ alebo viacero iných vysielateľov (‚iní vysielatelia’) vykonáva, vykonávalo alebo ide práve vykonávať nejakú činnosť alebo skutok, ktoré sa v oddiele 4 alebo 5 zakazujú, poškodený vysielateľ je oprávnený požiadať Najvyšší súd o tieto nápravné prostriedky voči inému vysielateľovi:

a)

príkaz, ktorým sa zabraňuje inému vysielateľovi vykonávať alebo pokúsiť sa vykonávať činnosť alebo skutok, ktoré sa zakazujú v oddiele 4 alebo 5;

b)

vyhlásenie, že zmluva, na základe ktorej vysielateľ získal exkluzívne práva na určené podujatie, je neplatná;

c)

odškodné od iného vysielateľa;

d)

pokyn, aby bolo právo na vysielanie televízneho spravodajstva o podujatí ponúknuté poškodenému vysielateľovi za primerané trhové sadzby.

(2)

Žiadosť na Najvyšší súd o vydanie príkazu uvedeného v pododdiele 1 sa podáva prostredníctvom návrhu, a keď súd vec posúdi, môže vydať taký predbežný alebo dočasný príkaz, aký pokladá za vhodný.

(1)

Na účely oddielu 4 ods. 1, ak sa vysielatelia nedokážu dohodnúť na tom, čo predstavuje primerané trhové sadzby v súvislosti s televíznym spravodajstvom z podujatia, ktorýkoľvek z vysielateľov môže požiadať Najvyšší súd v skrátenom konaní o vydanie rozhodnutia stanovujúceho primerané trhové sadzby pre podujatie.

(2)

Rozhodnutie podľa pododdielu 1 môže obsahovať také následné alebo doplňujúce ustanovenia, aké Najvyšší súd považuje za vhodné.

8.   Tento zákon sa môže citovať ako zákon o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí), 1999.

Zákonné nástroje

Z. n. č. 99 z roku 2003

Vyhláška (určenie významných podujatí) zákona o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí) z roku 1999

2003

Ja, Dermot Ahern, minister pre oznamovacie prostriedky, morské a prírodné zdroje, pri výkone právomocí, ktoré na mňa boli delegované v súlade s oddielom 2 pododdiel 1 Zákona o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí) z roku 1999 [č. 28 z roku 1999) a Vyhláškou o vysielaní z roku 2002 (prenos rezortných administratívnych a ministerských funkcií) (z. n. č. 302 z roku 2002) (vyhláška z roku 2002 upravená vyhláškou sektoru morských a prírodných zdrojov) (zmena názvu rezortu a titulu ministra) (z. n. č. 307 z roku 2002)] po konzultácii s ministrom pre umenie, šport a cestovný ruch, ako sa stanovuje v pododdiele 6 [v súlade s vyhláškou z roku 2002, ktorá je upravená vyhláškou sektoru športu, cestovného ruchu a rekreácie z roku 2002 (zmena názvu rezortu a titulu ministra) (z. n. č. 307 z roku 2002)] tohto oddielu, týmto vydávam túto vyhlášku v súvislosti s ktorou, v súlade s pododdielom 7 tohto oddielu, bol predložený návrh obom komorám Oireachtas a každá z týchto komôr prijala rozhodnutie, ktorým návrh schválila:

1.

Túto vyhlášku možno citovať ako vyhlášku (určenie významných podujatí) zákona o vysielaní (televízne spravodajstvo z významných podujatí) z roku 2003.

2.

Podujatia uvedené v zozname, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky, sú určené ako podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, v prípade ktorých by sa malo vo verejnom záujme oprávnenému vysielateľovi poskytnúť právo na vysielanie spravodajstva v priamom prenose vo voľne prístupnej televízii.

3.

Všetky írske zápasy na Šampionáte šiestich národov v rugby sú určené ako podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, v prípade ktorých by sa malo vo verejnom záujme oprávnenému vysielateľovi poskytnúť právo na vysielanie spravodajstva zo záznamu vo voľne prístupnej televízii.

ZOZNAM

Predpis 2

Letné olympijské hry

Írske celoštátne finálové zápasy vo futbale a hurlingu

Kvalifikačné zápasy Írska na majstrovstvách Európy vo futbale a majstrovstvách sveta FIFA, na domácej pôde a na ihrisku súpera

Zápasy Írska vo finále majstrovstiev Európy vo futbale a majstrovstvách sveta FIFA

Úvodné, semifinálové a finálové zápasy majstrovstiev Európy vo futbale a finále majstrovstiev sveta FIFA

Zápasy Írska vo finálovom turnaji Svetového pohára v rugby

Írska veľká národná a Írske derby

Pohár národov na dublinských jazdeckých pretekoch

OPATRENÉ mojou úradnou pečaťou,

13. marca 2003

DERMOT AHERN

Minister pre oznamovacie prostriedky, morské a prírodné zdroje.“


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Belgicko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/479/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, (1) a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 10. decembra 2003 Belgicko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na belgickej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým spoločenským významom, zahrnutý do opatrení Belgicka, bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a v Belgicku sa začal proces rozsiahlych konzultácií.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené v belgických opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu; a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených v belgických opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, ako aj finále svetového pohára a futbalových zápasov majstrovstiev Európy (muži), patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, pretože sú osobitne obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(7)

Vzhľadom na to, že finále belgického pohára vo futbale (muži) má spojiť dva najlepšie belgické futbalové kluby a končí sa udelením ceny (pohára), jeho popularita ďaleko presahuje rady tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia, a má tak mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku.

(8)

Uvedené futbalové podujatia, na ktorých sa zúčastňujú národné družstvá, majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, pretože poskytujú belgickým družstvám príležitosť presadzovať belgický futbal na medzinárodnej úrovni.

(9)

Finále a semifinále Ligy majstrov a Pohára UEFA majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, vzhľadom na popularitu futbalu v Belgicku a prestíž týchto zápasov, ktoré sleduje široká verejnosť a nielen tí, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(10)

Cestná cyklistika je obľúbený šport v Belgicku. Časť Tour de France (muži), najdôležitejšieho cyklistického podujatia na svete, sa koná v Belgicku. Majstrovstvá Belgicka v cestnej cyklistike (muži) majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, pretože uzatvárajú profesionálnu cyklistickú sezónu, sleduje ich široká verejnosť a belgické médiá. Ďalšie uvedené cyklistické podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, vzhľadom na obvyklý úspech belgických účastníkov na medzinárodnej úrovni. Uvedené medzinárodné cyklistické podujatia, ktoré sa uskutočňujú v Belgicku, takisto poskytujú príležitosť presadzovať Belgicko ako krajinu.

(11)

Memoriál Ivo Van Damme, súčasť Golden League, má mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, vzhľadom k tomu, že je to medzinárodné atletické podujatie na vysokej úrovni organizované v Belgicku, ktoré predstavuje príležitosť pripomenúť si významného belgického atléta a ktoré spája šport a hudbu, takže je veľmi obľúbené u širokej verejnosti.

(12)

Uvedené časti majstrovstiev sveta v atletike s účasťou belgických atlétov majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, pretože predstavujú príležitosť pre belgických atlétov súťažiť na medzinárodnej úrovni.

(13)

Veľká cena Belgicka vo Formule 1 má mimoriadny všeobecný ohlas, pretože propaguje mimoriadne pekne upravený belgický okruh, na ktorý sú Belgičania obzvlášť hrdí.

(14)

Uvedené tenisové zápasy, na ktorých sa zúčastňujú národní hráči alebo družstvá, majú mimoriadny všeobecný ohlas v Belgicku, vzhľadom na úspech belgických tenisových hráčov na medzinárodnej úrovni.

(15)

Finále Hudobnej súťaže kráľovnej Alžbety má osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu ako katalyzátor belgickej kultúrnej identity vďaka významnému príspevku kráľovnej Alžbety a jej manžela kráľa Alberta k belgickej histórii a mimoriadne vysokej kvalite a celosvetovému významu tohto kultúrneho podujatia.

(16)

Uvedené podujatia, vrátane tých, ktoré sa majú brať do úvahy ako celok a nie ako séria jednotlivých podujatí, tradične vysiela voľne prístupná televízia a lákajú veľké množstvo televíznych divákov. Ak v mimoriadnych prípadoch nie sú k dispozícií žiadne dáta na vysielanie (finále majstrovstiev Európy vo futbale), zaradenie podujatia sa oprávňuje z dôvodu všeobecne uznávaného, osobitého kultúrneho významu pre obyvateľov Belgicka vzhľadom na to, že významnou mierou prispieva k zvýšeniu porozumenia medzi ľuďmi a vzhľadom na význam futbalu pre belgickú spoločnosť ako celok a pre národnú hrdosť, keďže poskytuje najlepším belgickým športovcom a športovkyniam možnosť uspieť v tejto dôležitej medzinárodnej súťaži.

(17)

Belgické opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(18)

Belgické opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenarúša hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(19)

Potom, ako Komisia oznámila belgické opatrenia ostatným členským štátom a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Belgicko listom zo 7. apríla 2004, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(20)

Belgické opatrenia boli prijaté vo flámskom spoločenstve 28. mája 2004 a vo francúzskom spoločenstve 8. júna 2004.

(21)

Tieto opatrenia boli uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie  (2) v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

(22)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí byť z toho dôvodu prijaté Komisiou. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Belgickom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Belgickom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Belgicko oznámilo Komisii 10. decembra 2003 a ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 158 z 29. júna 2005, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Belgickom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v úradnom vestníku v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  Ú. v. EÚ C 158, 29.6.2005, s. 13 – 19.


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Belgicko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú uvedené v týchto výňatkoch z nástrojov, ktoré prijalo flámske a francúzske spoločenstvo, a uverejnené v Moniteur Belge (belgický úradný vestník):

pre francúzske spoločenstvo vo výnose o televíznom vysielaní z 27. februára 2003 (MB č. 137, 17.4.2003) a vo vyhláške z 8. júna 2004 (MB č. 318, 6.9.2004),

pre flámske spoločenstvo vo výnose z 25. januára 1995 (výnos flámskeho spoločenstva DCFL č. 1995-01-25/38) a vo vyhláške z 28. mája 2004 (MB č. 295, 19.8.2004).

Konsolidovaný zoznam podujatí, ktoré majú pre Belgicko veľký význam, je zahrnutý v dohode uzatvorenej medzi francúzskym spoločenstvom a flámskym spoločenstvom z 28. novembra 2003:

FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO

„1.   Výnos o televíznom vysielaní

[…]

Článok 4 ods. 1

Po porade s radou pre audiovizuálne záležitosti (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel – CSA) môže vláda schváliť zoznam podujatí veľkého významu pre verejnosť francúzskeho spoločenstva. Tieto podujatia nesmú byť predmetom uplatňovania exkluzívnych práv televíznym vysielateľom alebo televíznou spoločnosťou RTBF tým spôsobom, že by významná časť verejnosti tohto spoločenstva nemala prístup k týmto podujatiam prostredníctvom voľne prístupnej služby televízneho vysielania.

Vláda určuje, či sa majú podujatia prenášať v priamom prenose alebo zo záznamu, v úplnom alebo čiastočnom trvaní.

Článok 4 ods. 2

Za podujatie veľkého významu pre verejnosť francúzskeho spoločenstva sa považuje podujatie, ktorá zodpovedá aspoň dvom z týchto kritérií:

1.

podujatie má mimoriadny ohlas u verejnosti francúzskeho spoločenstva vo všeobecnosti, nielen u tých, ktorí toto podujatie zvyčajne sledujú;

2.

podujatie má kultúrny význam, ktorý verejnosť francúzskeho spoločenstva celkovo uznáva, a je súčasťou kultúrnej identity tohto spoločenstva;

3.

osobnosť alebo národné družstvo Belgicka sa zúčastňuje na príslušnom podujatí v rámci pretekov alebo podujatia medzinárodného významu;

4.

podujatie je tradične vysielané v rámci programu voľne prístupného televízneho vysielania vo francúzskom spoločenstve a púta pozornosť širokej verejnosti.

Vláda môže po porade s CSA prijať postupy, prostredníctvom ktorých sa uvedené podujatia musia sprístupniť.

Článok 4 ods. 3

Televízne vysielanie sa považuje za voľne prístupné, keď sa vysiela vo francúzskom jazyku a môže ho prijímať 90 % domácností vybavených zariadením na príjem televízneho vysielania, nachádzajúcich sa vo frankofónnej oblasti a v dvojjazyčnej oblasti Brusel – hlavné mesto. Odhliadnuc od technických nákladov nemôže príjem tejto služby podliehať ďalšiemu poplatku okrem prípadnej ceny predplatného na základnú ponuku služby káblového rozvodu.

Článok 4 ods. 4

Televízni vysielatelia a RTBF sa zdržia vykonávania exkluzívnych práv, ktoré mohli získať po 30. júli 1997 a ktoré by znemožnili veľkej časti verejnosti členského štátu Európskej únie prístup k podujatiam veľkého významu, ktorých zoznam bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, prostredníctvom voľne prístupného televízneho vysielania.

Musia konať v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v čase uverejnenia vyššie uvedených zoznamov, ktoré sa týkajú prístupu v priamom prenose, zo záznamu, v úplnom alebo čiastočnom trvaní.

2.   Vyhláška, ktorou sa určujú podujatia veľkého významu a stanovujú sa podmienky ich sprístupnenia

Článok 1

V medziach stanovených touto vyhláškou sa prístup verejnosti francúzskeho spoločenstva k podujatiam zabezpečuje v priamom prenose, zo záznamu, v úplnom alebo čiastočnom trvaní, v súlade s prílohou k tejto vyhláške.

Článok 2

Televízny vysielateľ patriaci do francúzskeho spoločenstva, ktorý má záujem vykonávať exkluzívne vysielacie práva, ktoré získal na podujatie veľkého významu, musí toto podujatie vysielať prostredníctvom voľne prístupného televízneho vysielania v súlade s prílohou k tejto vyhláške.

Článok 3

Televízny vysielateľ, ktorý získal práva na vysielanie podujatia v priamom prenose a v úplnom trvaní, môže napriek tomu vysielanie tohto podujatia prostredníctvom voľne prístupného televízneho vysielania odložiť v týchto prípadoch:

ak sa podujatie koná v čase medzi polnocou a 8:00 belgického času;

ak sa podujatie koná v čase vysielania spravodajskej relácie, ktorú tento vysielateľ zvyčajne vysiela;

ak podujatie pozostáva z viacerých častí, ktoré prebiehajú súčasne.

Článok 4

Touto vyhláškou nevznikne pre riaditeľa RTBF alebo televíznych vysielateľov pôsobiacich vo francúzskom spoločenstve žiadna vysielacia povinnosť.

Článok 5

Za implementáciu tejto vyhlášky zodpovedá minister pre audiovizuálne záležitosti.

V Bruseli 8. júna 2004

Za vládu francúzskeho spoločenstva:

Minister pre audiovizuálne záležitosti

O. CHASTEL

3.   Príloha k vyhláške

Zoznam podujatí a kategórií podujatí veľkého významu a podmienky ich voľného prístupu pre verejnosť:

 

letné a zimné olympijské hry, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

finále belgického pohára vo futbale, (muži), v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

všetky zápasy, v ktorých hrá belgické mužské futbalové družstvo, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

finále Svetového pohára vo futbale, (muži), v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Majstrovstvá Európy vo futbale, finále, (muži), v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Liga majstrov, zápasy, v ktorých hrajú belgické kluby, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Pohár UEFA, zápasy, v ktorých hrajú belgické kluby, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

cyklistické preteky Tour de France, muži, profesionáli, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

Liège – Bastogne – Liège, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

Amstel Gold Race, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

cyklistické preteky Tour of Flanders, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

Paríž – Roubaix, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

Miláno – San Remo, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

majstrovstvá Belgicka v cestnej cyklistike, profesionáli, (muži), v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, profesionáli, (muži), v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

Memoriál Ivo Van Damme, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Veľká cena Belgicka vo Formule 1, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

tieto grandslamové tenisové turnaje: Roland Garros a Wimbledon, štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy s účasťou hráča alebo hráčky z Belgicka, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Davis Cup a Fed Cup, štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy s účasťou belgického družstva, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

Hudobná súťaž kráľovnej Alžbety, finále, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

 

cyklistické preteky La Flèche wallonne, v priamom prenose a v čiastočnom trvaní;

 

súťaže majstrovstiev sveta v atletike s účasťou belgických atlétov, v priamom prenose a v úplnom trvaní;

zoznam sa má pripojiť k vyhláške z 8. júna 2004.

Minister pre audiovizuálne záležitosti

O. CHASTEL

FLÁMSKE SPOLOČENSTVO

„1.   Výnos z 25. januára 1995

Článok 76 ods. 1

Flámska vláda zostaví zoznam podujatí, ktoré sa považujú za podujatia veľkého významu pre verejnosť a ktoré sa z tohto dôvodu nemôžu vysielať na báze exkluzivity tým spôsobom, že by veľká časť verejnosti flámskeho spoločenstva nemohla sledovať tieto podujatia vo voľne prístupnej televízii, v priamom prenose ani zo záznamu.

Flámska vláda rozhodne, či tieto podujatia majú byť vysielané v priamom prenose v úplnom alebo čiastočnom trvaní, alebo ak je to potrebné alebo vhodné z objektívnych dôvodov všeobecného záujmu zo záznamu v úplnom alebo čiastočnom trvaní.

Článok 76 ods. 2

Televízne spoločnosti flámskeho spoločenstva alebo spoločnosti ním oprávnené nesmú vykonávať nadobudnuté exkluzívne práva tým spôsobom, že by veľká časť verejnosti v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva nemohla sledovať podujatia určené týmto členským štátom vo voľne prístupnej televízii v priamom prenose v úplnom alebo čiastočnom trvaní, alebo ak je to potrebné či vhodné z objektívnych dôvodov všeobecného záujmu zo záznamu v úplnom alebo čiastočnom trvaní, tak ako to určuje daný členský štát.

2.   Vyhláška flámskej vlády, ktorou sa stanovuje zoznam podujatí veľkého významu pre spoločnosť […]

Podujatie možno považovať za podujatie veľkého významu pre spoločnosť, keď sú splnené dve z týchto podmienok:

1.

podujatie má veľkú aktuálnu hodnotu a vzbudzuje široký záujem verejnosti;

2.

podujatie sa koná v rámci významnej medzinárodnej súťaže alebo je to súťaž, na ktorej sa zúčastňuje národné družstvo, družstvo belgického klubu alebo jeden či viacerí športovci alebo športovkyne z Belgicka;

3.

podujatie sa vzťahuje na významnú športovú disciplínu a predstavuje významnú kultúrnu hodnotu v rámci flámskeho spoločenstva;

4.

podujatie sa vysiela tradične vo voľne prístupnej televízii a má vo svojej kategórii vysokú sledovanosť.

[…]

Článok 1 ods. 1

Tieto podujatia sa považujú za podujatia veľkého významu pre spoločnosť:

1.

letné olympijské hry;

2.

futbal (muži): všetky zápasy národného mužstva a všetky finálové zápasy svetového pohára a majstrovstiev Európy;

3.

Liga majstrov a Pohár UEFA:

zápasy, v ktorých hrá družstvo belgického klubu;

semifinále a finále;

4.

finále belgického pohára vo futbale (muži);

5.

cyklistika:

 

Tour de France pre špičkových pretekárov (muži): všetky etapy;

 

tieto preteky svetového pohára: Miláno-San Remo, Tour de Flandre, Paríž-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Pariž-Tours a Tour of Lombardy;

 

majstrovstvá Belgicka a majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike pre špičkových pretekárov (muži);

6.

cyklokros: majstrovstvá Belgicka a majstrovstvá sveta v cyklokrose pre špičkových pretekárov (muži);

7.

tenis:

 

Grandslamové turnaje: všetky zápasy, na ktorých sa zúčastňujú hráči/hráčky Belgicka od štvrťfinále a všetky finálové zápasy (dvojhra);

 

Davis Cup a Fed Cup: štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy, na ktorých sa zúčastňujú belgické družstvá;

8.

Veľká cena Belgicka vo Formule 1;

9.

atletika: Memoriál Van Damme;

10.

Súťaž kráľovnej Alžbety.

Článok 1 ods. 2

Podujatia uvedené v bodoch 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 sa vysielajú v úplnom trvaní v priamom prenose.

Podujatia uvedené v bodoch 1 a 5 sa vysielajú v priamom prenose v skrátenom trvaní.

Článok 2

Exkluzívne práva na podujatia uvedené v článku 1 ods. 1 sa nesmú vykonávať tým spôsobom, že by sa zabránilo veľkej časti obyvateľstva sledovať tieto podujatia vo voľne prístupnej televízii.

Veľká časť obyvateľstva flámskeho spoločenstva má možnosť sledovať podujatie veľkého významu pre spoločnosť vo voľne prístupnej televízii vtedy, keď sa podujatie vysiela v televízii vysielajúcej v holandčine a ktorej príjem je zabezpečený pre najmenej 90 % obyvateľstva bezplatne, odhliadnuc od ceny predplatného za televízny rozvod.

Článok 3 ods. 1

Televízne spoločnosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 2 a ktoré nadobudnú exkluzívne vysielacie práva v regióne s holandským jazykom a v dvojjazyčnom regióne Brusel – hlavné mesto na podujatia uvedené v článku 1 ods. 1, nesmú vykonávať tieto práva, ak nemôžu zaručiť na základe uzatvorených zmlúv, že veľkej časti obyvateľstva sa nezabráni sledovať tieto podujatia vo voľne prístupnej televízii, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 a v článku 2.

Článok 3 ods. 2

Televízne spoločnosti, ktoré vlastnia exkluzívne vysielacie práva, môžu udeliť sublicencie za rozumné trhové ceny a to v lehotách, ktoré dohodnú televízne spoločnosti, tým televíznym spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky článku 2.

Článok 3 ods. 3

Ak žiadna televízna spoločnosť neprejaví záujem o získanie sublicencií za týchto podmienok, príslušná televízna spoločnosť môže odchylne od článku 2 a článku 3 ods. 1 použiť získané vysielacie práva.

Článok 4

Za implementáciu tejto vyhlášky zodpovedá flámsky minister, ktorý je zodpovedný za mediálnu politiku.

V Bruseli 28. mája 2004.

Ministerský predseda flámskej vlády,

B. SOMERS

Flámsky minister pre bývanie, médiá a šport

M. KEULEN

Konsolidovaný zoznam podujatí veľkého významu pre Belgicko

1.

Letné olympijské hry

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

2.

Finále belgického pohára vo futbale (muži)

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

3.

Všetky zápasy, v ktorých hrá belgické mužské futbalové družstvo

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

4.

Finále Svetového pohára vo futbale (muži)

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

5.

Finále majstrovstiev Európy vo futbale (muži)

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

6.

Liga majstrov, zápasy, v ktorých hrajú belgické kluby

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

7.

Pohár UEFA, zápasy, v ktorých hrajú belgické kluby

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

8.

Cyklistické preteky Tour de France, muži, profesionáli

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

9.

Liège – Bastogne - Liège

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

10.

Amstel Gold Race

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

11.

Tour de Flandre

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

12.

Paris – Roubaix

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

13.

Miláno – San Remo

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

14.

Majstrovstvá Belgicka v cestnej cyklistike, profesionáli, (muži)

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

15.

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, profesionáli, (muži)

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní

16.

Memoriál Ivo Van Damme

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

17.

Veľká cena Belgicka vo Formule 1

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

18.

Tieto grandslamové tenisové turnaje: Roland Garros a Wimbledon, štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy s účasťou hráča alebo hráčky z Belgicka

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

19.

Davis Cup a Fed Cup, štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy s účasťou belgického družstva

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

20.

Hudobná súťaž kráľovnej Alžbety, finále

Flámske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Francúzske spoločenstvo: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní

Podujatia špecifické pre francúzsky zoznam

1.

Cyklistické preteky La Flèche wallonne (v priamom prenose a v čiastočnom trvaní).

2.

Zimné olympijské hry (v priamom prenose a v čiastočnom trvaní).

3.

Súťaže majstrovstiev sveta v atletike s účasťou belgických atlétov, v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.

Podujatia špecifické pre flámsky zoznam

1.

Liga majstrov: finále a semifinále, v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.

2.

Pohár UEFA: finále a semifinále, v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.

3.

Cyklistika, Paris – Tours a Tour of Lombardy: v priamom prenose a v čiastočnom trvaní.

4.

Majstrovstvá Belgicka a sveta v cyklokrose, muži, profesionáli: v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.

5.

Tieto grandslamové tenisové turnaje: Australia Open a US Open, štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy s účasťou hráča alebo hráčky z Belgicka, v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Francúzsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/480/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, (1) a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 30. decembra 2003 Francúzsko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na francúzskej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť zahrnutých do francúzskych opatrení bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a vo Francúzsku sa začal proces rozsiahlych konzultácií.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené vo francúzskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených vo francúzskych opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, ako aj úvodného zápasu, semifinále a finále Svetového pohára vo futbale a semifinále a finále majstrovstiev Európy vo futbale patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(7)

Ďalšie uvedené futbalové podujatia vrátane oficiálnych zápasov francúzskeho národného futbalového družstva v kalendári FIFA, finále Pohára UEFA, v ktorom hrá francúzsky klub, ktorý sa zúčastňuje na jednom z francúzskych majstrovstiev, finále francúzskeho pohára vo futbale a finále Ligy majstrov majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku, pretože futbal je najobľúbenejším športom v tejto krajine.

(8)

Rugby je významný šport a priťahuje veľké množstvo divákov najmä na juhozápade Francúzska, teda vo veľkej časti krajiny. Finále majstrovstiev Francúzska v rugby, finále Európskeho pohára v rugby, v ktorom hrá francúzsky klub, ktorý sa zúčastnil na jednom z francúzskych majstrovstiev, Turnaj šiestich národov v rugby a semifinále a finále Svetového pohára v rugby majú preto mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku.

(9)

Uvedené tenisové podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku, pretože tenis je jeden z najdôležitejších individuálnych športov v tomto členskom štáte.

(10)

Veľká cena Francúzska vo formule 1 má mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku vzhľadom na dôležitosť tohto podujatia pre výrobu pretekárskych automobilov vo Francúzsku.

(11)

Cyklistické preteky Tour de France (muži) majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku a všeobecne uznávaný osobitý kultúrny význam pre obyvateľov Francúzska ako katalyzátor kultúrnej identity vzhľadom na skutočnosť, že je to najdôležitejšie cyklistické podujatie na svete. Odzrkadľuje popularitu cyklistiky vo Francúzsku a má dôležitý vplyv na cestovný ruch, keďže predstavuje príležitosť na propagáciu krajiny.

(12)

Cyklistické preteky Paríž – Roubaix majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Francúzsku, keďže tvoria súčasť francúzskeho dedičstva.

(13)

Uvedené basketbalové podujatia majú všeobecne uznávaný osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo vo Francúzsku najmä ako katalyzátor kultúrnej identity vzhľadom na to, že basketbal je dôležitým faktorom sociálnej súdržnosti vo Francúzsku.

(14)

Uvedené hádzanárske podujatia zahŕňajú účasť francúzskeho národného družstva na dôležitom medzinárodnom turnaji, a preto majú značný kultúrny význam pre francúzske obyvateľstvo.

(15)

Majstrovstvá sveta v atletike majú všeobecne uznávaný osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo vo Francúzsku najmä ako katalyzátor kultúrnej identity, obzvlášť so zreteľom na obvyklý úspech francúzskych účastníkov.

(16)

Uvedené podujatia tradične vysiela voľne prístupná televízia a lákajú veľké množstvo televíznych divákov.

(17)

Francúzske opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(18)

Francúzske opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenarúša hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(19)

Po tom, ako Komisia oznámila francúzske opatrenia ostatným členským štátom, a po porade s výborom zriadeným podľa článku 23a smernice 89/552/EHS, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru informoval Francúzsko listom zo 7. apríla 2004, že Európska komisia nemá v úmysle namietať voči oznámeným opatreniam.

(20)

Francúzsko prijalo tieto opatrenia 22. decembra 2004.

(21)

Z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-33/01 Infront WM/Komisia vyplýva, že vyhlásenie, že opatrenia prijaté podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, predstavuje rozhodnutie v zmysle článku 249 Zmluvy o ES, ktoré musí z toho dôvodu prijať Komisia. Preto je potrebné v tomto rozhodnutí vyhlásiť, že opatrenia oznámené Francúzskom sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva. Opatrenia prijaté s konečnou platnosťou Francúzskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu by mali byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Francúzsko oznámilo Komisii 30. decembra 2003, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia prijaté s konečnou platnosťou Francúzskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Francúzsko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú tieto:

„Výnos č. 2004-1392 z 22. decembra 2004, ktorým sa uplatňuje článok 20-2 zákona č. 86-1067 z 30. septembra 1986 o slobode komunikácie

Ministerský predseda,

berúc do úvahy správu ministra pre kultúru a oznamovacie prostriedky,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, a najmä na jej článok 3a,

so zreteľom na Európsky dohovor o cezhraničnej televízii, otvorený na podpis 5. mája 1989, zmenený a doplnený protokolom prijatým Výborom ministrov Rady Európy 9. septembra 1998, otvorený na prijatie účastníkmi dohovoru 1. októbra 1998, a najmä na jeho článok 9a, spolu so zákonom č. 94-542 z 28. júna 1994 a zákonom č. 2001-1210 z 20. decembra 2001, ktorými sa schvaľuje jeho prijatie, a výnosmi č. 95-438 zo 14. apríla 1995 a č. 2002-739 z 30. apríla 2002, v ktorých bol uverejnený,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore podpísanú v Porto 2. mája 1992 a na protokol, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, podpísaný v Bruseli 17. marca 1993, a najmä na jeho prílohu X, spoločne so zákonom č. 93-1274 z 2. decembra 1993, ktorým sa schvaľuje jej ratifikácia, a výnos č. 94-43 z 1. februára 1994, v ktorom bola uverejnená,

so zreteľom na zmenený a doplnený zákon č. 86-1067 z 30. septembra 1986 o slobode komunikácie, a najmä na jeho článok 20-2,

so zreteľom na list Európskej komisie zo 7. apríla 2004 o navrhovaných opatreniach na implementáciu článku 3a smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES, ktoré oznámilo Francúzsko,

po porade s Radou štátu (oddelenie vnútorných záležitostí),

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1 –   V tomto výnose sa stanovujú požiadavky, na základe ktorých majú televízni vysielatelia riadiť exkluzívne vysielanie podujatí veľkého významu tak, aby sa veľkej časti verejnosti neodoprela možnosť sledovať ich vo voľne prístupnej televízii.

Hlava I

Ustanovenia, ktoré sa týkajú vysielania podujatí veľkého významu na francúzskom území

Článok 2 –   Na účely uplatňovania tejto hlavy sa uplatňujú tieto definície:

a)

‚vysielanie voľne prístupnej televízie’: každá televízia, ktorej vysielanie si nevyžaduje platby jej užívateľov a ktorej vysielanie môže prijímať aspoň 85 % domácností v metropolitnom Francúzsku;

b)

‚vysielanie televízie prístupnej za určitých podmienok’: každá televízia, ktorá nespĺňa dve podmienky stanovené v predchádzajúcom odseku.

Článok 3 –   Zoznam podujatí stanovených v článku 20-2 zákona 86-1067 z 30. septembra 1986 je tento:

1.

zimné a letné olympijské hry;

2.

oficiálne zápasy francúzskeho národného futbalového družstva v kalendári FIFA;

3.

úvodný zápas, semifinále a finále Svetového pohára vo futbale;

4.

semifinále a finále majstrovstiev Európy vo futbale;

5.

finále Pohára UEFA, v ktorom hrá francúzsky klub, ktorý sa zúčastnil na jednom z majstrovstiev Francúzska;

6.

finále futbalovej Ligy majstrov;

7.

finále Francúzskeho pohára vo futbale;

8.

Turnaj šiestich národov v rugby;

9.

semifinále a finále Svetového pohára v rugby;

10.

finále majstrovstiev Francúzska v rugby;

11.

finále Európskeho pohára v rugby, v ktorom hrá francúzsky klub, ktorý sa zúčastnil na jednom z francúzskych majstrovstiev;

12.

finále dvojhier mužov a žien na tenisovom turnaji Roland Garros;

13.

semifinále a finále tenisových turnajov Davis Cup a Fed Cup, v ktorých hrá francúzske tenisové družstvo;

14.

Veľká cena Francúzska vo formule 1;

15.

Tour de France (cyklistika, muži);

16.

cyklistické preteky Paríž – Roubaix;

17.

finále majstrovstiev Európy v basketbale (muži a ženy), na ktorých hrá francúzske národné družstvo;

18.

finále majstrovstiev sveta v basketbale (muži a ženy), na ktorých hrá francúzske národné družstvo;

19.

finále majstrovstiev Európy v hádzanej (muži a ženy), na ktorých hrá francúzske národné družstvo;

20.

finále majstrovstiev sveta v hádzanej (muži a ženy), na ktorých hrá francúzske národné družstvo;

21.

majstrovstvá sveta v atletike.

Článok 4 –   Uplatňovanie exkluzívnych práv, ktoré televízny vysielateľ nadobudol po 23. augusta 1997 na vysielanie podujatia veľkého významu uvedeného v článku 3, nesmie zamedzovať voľne prístupnej televízii vo vysielaní tohto podujatia, ktoré by sa malo vysielať v priamom prenose a v neskrátenom trvaní s výnimkou týchto prípadov:

1.

vysielanie podujatia uvedeného v bode 15 článku 3 môže byť obmedzené na najdôležitejšie udalosti v súlade s vysielacou tradíciou pre toto podujatie;

2.

vysielanie podujatí uvedených v bodoch 1 a 21 článku 3 môže byť obmedzené na typické ukážky odzrkadľujúce rozmanitosť športových disciplín a zúčastnených krajín a môže zahŕňať materiál zo záznamu v prípade, že sa podujatia konajú v tom istom čase;

3.

podujatia veľkého významu sa tiež môžu vysielať vo vopred zaznamenanej forme, ak sa konajú medzi polnocou a 6.00 hod. francúzskeho času pod podmienkou, že vysielanie vo Francúzsku sa začína pred 10.00 hod.

Skutočnosť, že televízia prístupná za určitých podmienok, ktorej vysielanie si vyžaduje platby jej užívateľov a ktorej programy možno prijímať v súlade s podmienkami stanovenými v článku 2 písm. a) tohto výnosu, vysiela podujatie veľkého významu v priamom prenose a v neskrátenom trvaní s výhradou uvedených ustanovení a bez toho, že by podliehalo osobitným podmienkam prístupu, sa nepovažuje za prekážku vysielania tohto podujatia voľne prístupnou televíziou.

Článok 5 –   Aby voľne prístupná televízia mohla vysielať podujatie veľkého významu v súlade s podmienkami stanovenými v článku 4, televízia s exkluzívnymi vysielacími právami na celé podujatie veľkého významu alebo jeho časť, ktorá nespĺňa podmienky, musí v primeranom čase pred konaním podujatia informovať voľne prístupné televízie, že navrhuje postúpenie práv na vysielanie tohto podujatia v súlade s podmienkami stanovenými v článku 4. Táto ponuka musí byť predložená v súlade so spravodlivými, primeranými a nediskriminujúcimi trhovými podmienkami.

Ak v reakcii na túto ponuku televízia nepredloží žiadny návrh alebo ak návrh nie je predložený v súlade so spravodlivými, primeranými a nediskriminujúcimi trhovými podmienkami, televízia, ktorá vlastní exkluzívne vysielacie práva, môže uplatňovať tieto práva bez splnenia podmienok článku 4.

Hlava II

Ustanovenia, ktoré sa týkajú vysielania podujatí veľkého významu v iných európskych krajinách

Článok 6 –   Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú na televízie, ktoré patria pod francúzsku súdnu právomoc a ktoré vysielajú do iného členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo štátu, ktorý je účastníkom Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, podujatie určené týmto štátom ako podujatie veľkého významu pre jeho spoločnosť v zmysle smernice 89/552/EHS z 3. októbra 1989 a na toto podujatie nadobudli vysielacie práva po 23. auguste 1997.

Článok 7 –   Televízie, ktoré patria pod francúzsku súdnu právomoc, uplatňujú v štátoch stanovených v článku 6 svoje vysielacie práva na podujatia veľkého významu, ako ich definovali tieto štáty, takým spôsobom, aby neodopreli veľkej časti verejnosti možnosť sledovať takéto podujatia či už v priamom prenose, alebo zo záznamu prostredníctvom voľne prístupnej televízie, ako je stanovené v článku 3a uvedenej smernice z 3. októbra 1989.

Článok 8 –   Ak televízia, ktorá patrí pod francúzsku súdnu právomoc, vysiela podujatie veľkého významu v jednom zo štátov stanovených v článku 6, musí spĺňať podmienky, ktoré stanovil tento štát pre televízne vysielanie.

Hlava III

Záverečné ustanovenia

Článok 9 –   Rada pre audiovizuálne prostriedky môže na žiadosť televízie alebo z vlastnej iniciatívy predložiť stanovisko k podmienkam uplatňovania ustanovení tohto výnosu.

Článok 10 –   Nasledujúcim výnosom Rady štátu sa stanoví zoznam podujatí veľkého významu a podmienky televízneho vysielania pre zámorské územia, a to ostrovy Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nová Kaledónia, Francúzska Polynézia a ostrovy Wallis a Futuna, s prihliadnutím na osobitné potreby každého spoločenstva a technické problémy vysielania v zámorí.

Článok 11 –   Za vykonanie tohto výnosu, ktorý sa uverejní v Journal officiel de la République française (Úradný vestník Francúzskej republiky), zodpovedá minister kultúry a oznamovacích prostriedkov a ministerka pre zámorské územia.

V Paríži 22. decembra 2004

Ministerský predseda

Jean-Pierre RAFFARIN

minister kultúry a oznamovacích prostriedkov

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

ministerka pre zámorské územia

Brigitte GIRARDIN


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júna 2007

o zlučiteľnosti opatrení, ktoré prijalo Fínsko podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva

(2007/481/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (1), a najmä na jej článok 3a ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 23a smernice 89/552/EHS,

keďže:

(1)

Listom z 22. septembra 2006, ktorý Komisia dostala 2. októbra, Fínsko oznámilo Komisii opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od tohto oznámenia overila, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri svojom preskúmaní Komisia zohľadnila údaje dostupné na fínskej mediálnej scéne.

(4)

Zoznam podujatí s veľkým významom pre spoločnosť zahrnutý do fínskych opatrení bol zostavený zrozumiteľne a transparentne a vo Fínsku sa začali rozsiahle konzultácie.

(5)

Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, že podujatia uvedené vo fínskych opatreniach spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne prístupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Množstvo podujatí uvedených vo fínskych opatreniach vrátane letných a zimných olympijských hier, úvodného zápasu, štvrťfinále, semifinále a finále Svetového pohára, ako aj zápasy fínskeho družstva na tomto turnaji patria do kategórie podujatí, ktoré sa tradične považujú za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, ako sa výslovne uvádza v odôvodnení 18 smernice 97/36/ES. Tieto podujatia majú mimoriadny všeobecný ohlas vo Fínsku, pretože sú obzvlášť obľúbené u širokej verejnosti a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú športové podujatia.

(7)

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji mužov, ktoré organizuje Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), spĺňajú kritérium mimoriadneho všeobecného ohlasu, pretože Fíni aktívne hrajú hokej a tento má všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre fínske obyvateľstvo vzhľadom na veľké úspechy fínskeho družstva v tomto medzinárodnom turnaji. Pre osobitnú organizáciu tejto športovej disciplíny by sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji mali považovať za jediné podujatie, v ktorom zápasy medzi ostatnými krajinami ovplyvňujú aj postup tímov, s ktorými musí hrať Fínsko, a celkový výsledok.

(8)

Majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní (beh na lyžiach, skoky na lyžiach a severská kombinácia), ktoré organizuje Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS), spĺňajú kritérium mimoriadneho všeobecného ohlasu a majú všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre fínske obyvateľstvo ako katalyzátor kultúrnej identity, pretože severské lyžovanie má vo Fínsku status národného športu.

(9)

Uvedené atletické podujatia, konkrétne majstrovstvá sveta v atletike organizované Medzinárodným združením atletických federácií (IAAF) a majstrovstvá Európy v atletike organizované Európskym združením atlétov (EAA), majú všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo Fínska ako katalyzátor kultúrnej identity, nakoľko vrcholoví fínski atléti, ktorí reprezentujú Fínsko na medzinárodnej scéne v širokej škále jednotlivých disciplín, patria k svetovej elite vo svojich špecializáciách.

(10)

Uvedené podujatia tradične vysiela voľne prístupná televízia a lákajú množstvo televíznych divákov.

(11)

Fínske opatrenia sa javia ako primerané, pokiaľ ide o odôvodnenie výnimky zo základnej slobody obsiahnutej v Zmluve o ES poskytovať služby na základe prvoradého dôvodu verejného záujmu, ktorou sa má zabezpečiť prístup širokej verejnosti k vysielaniu podujatí s veľkým spoločenským významom.

(12)

Fínske opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže ES, pokiaľ sa definícia oprávnených vysielateľov, ktorí vysielajú uvedené podujatia, zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Navyše, počet uvedených podujatí nie je neprimeraný a nenaruší hospodársku súťaž v rámci sekundárnych trhov voľne prístupnej a platenej televízie.

(13)

Proporcionalitu fínskych opatrení ešte zdôrazňuje skutočnosť, že nemajú spätný účinok a neovplyvňujú tak uplatnenie vysielacích práv na uvedené podujatia získaných pred dátumom nadobudnutia účinnosti týchto opatrení.

(14)

Komisia informovala ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré oznámilo Fínsko, a predložila výsledky tohto overovania na zasadnutí výboru zriadeného v súlade s článkom 23a smernice 89/552/EHS z 15. novembra 2006. Výbor prijal na tomto zasadnutí priaznivé stanovisko.

(15)

Fínske opatrenia boli prijaté 22. februára 2007 a nadobudli účinnosť 1. marca 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opatrenia v zmysle ustanovení článku 3a ods. 1 smernice 89/552/EHS, ktoré Fínsko oznámilo Komisii 22. septembra 2006, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Opatrenia s konečnou platnosťou prijaté Fínskom a uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS.

V Bruseli 25. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).


PRÍLOHA

Uverejnenie v súlade s článkom 3a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

Opatrenia, ktoré prijalo Fínsko a ktoré sa majú uverejniť podľa článku 3a ods. 2 smernice 89/552/EHS, sú tieto:

„UZNESENIE VLÁDY

o televíznom vysielaní podujatí s významom pre spoločnosť

Prijaté v Helsinkách 22. februára 2007.

V súlade s rozhodnutím vlády vydaným na návrh ministerstva dopravy a komunikácií na základe článku 20 ods. 3 zákona o činnostiach televízie a rozhlasu vydaného 9. októbra 2003 a zmeneného a doplneného zákonom č. 394/2003 sa stanovuje toto:

Článok 1

Podujatia s významom pre spoločnosť

Tieto podujatia majú význam pre spoločnosť vo Fínsku, ako sa uvádza v článku 20 ods. 3 zákona o činnosti televízie a rozhlasu (č. 744/1998):

1.

letné a zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom;

2.

úvodný zápas, štvrťfinále, semifinále a finále Svetového pohára vo futbale, ktorý organizuje Medzinárodná hokejová federácia (FIFA), a zápasy fínskeho družstva;

3.

úvodný zápas, štvrťfinále, semifinále a finále Majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré organizuje Únia európskych futbalových zväzov (UEFA), a zápasy fínskeho družstva;

4.

majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji mužov, ktoré organizuje Medzinárodná hokejová federácia (IIHF);

5.

majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní, ktoré organizuje Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS);

6.

majstrovstvá sveta v atletike, ktoré organizuje Medzinárodné združenie atletických federácií (IAAF);

7.

majstrovstvá Európy v atletike, ktoré organizuje Európske združenie atlétov (EAA).

Úvodný zápas, semifinále a finále Svetového pohára vo futbale a zápasy fínskeho družstva, úvodný zápas, semifinále a finále majstrovstiev Európy vo futbale a zápasy fínskeho družstva, semifinále a finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji mužov a zápasy fínskeho družstva uvedené v článku 1 sa musia vysielať v priamom prenose a v neskrátenom trvaní.

Ostatné podujatia uvedené v článku 1 sa môžu vysielať v neskrátenom alebo čiastočnom trvaní, v priamom prenose alebo zo záznamu.

Článok 2

Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Toto uznesenie sa neuplatňuje na výhradné práva zakúpené pred nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia.

Helsinki 22. februára 2007

Susanna HUOVINEN

ministerka dopravy a komunikácií

Ismo KOSONEN

riaditeľ odboru


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2007

o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS v súvislosti s kontrolou poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

[oznámené pod číslom K(2007) 3291]

(Text s významom pre EHP)

(2007/482/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (1), a najmä na jej článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 30. mája 2002 bola medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatných pridružených štátov uzavretá mnohostranná dohoda (ďalej len „dohoda“). Dohoda je pripojená k rozhodnutiu Komisie 2003/564/ES z 28. júla 2003 o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (2), ktorým Komisia stanovila dátum, od ktorého sa členské štáty musia zdržať vykonávania kontrol poistenia zodpovednosti za škodu pri vozidlách, ktoré sa obvykle nachádzajú na území jedného zo štátov, ktoré podpísali dohodu, a na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Dohoda bola následne rozšírená o ďalšie krajiny prijatím dodatkov 1 a 2.

(2)

Dňa 8. marca 2007 národné kancelárie poisťovateľov členských štátov a národné kancelárie poisťovateľov Andorry, Chorvátska, Islandu, Nórska a Švajčiarska podpísali dodatok 3 k predmetnej dohode, ktorým bola rozšírená tak, aby zahŕňala národné kancelárie poisťovateľov Bulharska a Rumunska. V tomto dodatku sú stanovené praktické opatrenia na zrušenie kontrol poistenia pri vozidlách, ktoré sa obvykle nachádzajú na území Bulharska a Rumunska a na ktoré sa vzťahuje predmetný dodatok.

(3)

V súlade so smernicou 72/166/EHS sú preto splnené všetky podmienky na odstránenie kontrol poistenia zodpovednosti za škodu pri vozidlách, ktoré sa obvykle nachádzajú na území Bulharska a Rumunska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Od 1. augusta 2007 sa členské štáty zdržia vykonávania kontrol poistenia zodpovednosti za škodu pri vozidlách, ktoré sa obvykle nachádzajú na území Bulharska a Rumunska a na ktoré sa vzťahuje dodatok 3 z 8. marca 2007 k mnohostrannej dohode medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatnými pridruženými štátmi.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o opatreniach prijatých na uplatňovanie tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 103, 2.5.1972, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 23.


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku

[oznámené pod číslom K(2007) 3413]

(Text s významom pre EHP)

(2007/483/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1) a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (3) sa stanovujú určité ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom predchádzať šíreniu tejto choroby vrátane zriadenia oblastí A a B po vzniku podozrenia na prepuknutie tejto choroby alebo po jeho potvrdení.

(2)

Nemecko oznámilo Komisii výskyt H5N1 u hydiny na svojom území a prijalo vhodné opatrenia, ako je ustanovené v rozhodnutí 2006/415/ES, vrátane zriadenia oblastí A a B, ako je ustanovené v článku 4 uvedeného rozhodnutia.

(3)

Komisia preskúmala tieto opatrenia v spolupráci s Nemeckom a považuje za uspokojivé, že hranice oblastí A a B zriadených príslušným orgánom Nemecka sú v dostatočnej vzdialenosti od skutočného miesta prepuknutia tejto choroby. Oblasti A a B v Nemecku možno preto potvrdiť a môže sa stanoviť trvanie tejto regionalizácie.

(4)

Rozhodnutie 2006/415/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať na nasledujúcom stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa v súlade s textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33), zmenené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/454/ES (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 87).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do časti A sa dopĺňa tento text:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť A

Dátum ukončenia platnosti [článok 4 ods. 4 písm. b) (iii)]

Kód (ak existuje)

Názov

DE

NEMECKO

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

Do časti B sa dopĺňa tento text:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť B

Dátum ukončenia platnosti [článok 4 ods. 4 písm. b) (iii)]

Kód (ak existuje)

Názov

DE

NEMECKO

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s rozšírením niektoré vydania úradného vestníka z 27., 29. a 30. decembra 2006 vyšli k spomínaným dátumom zjednodušene vo všetkých úradných jazykoch.

Prijalo sa rozhodnutie, že akty, ktoré vyšli v uvedených úradných vestníkoch, sa uverejnia znovu ako korigendá v tradičnej úprave úradného vestníka.

Z týchto príčin úradné vestníky obsahujúce výlučne tieto korigendá vyšli iba v jazykových zneniach pred rozšírením. Preklady aktov do jazykov nových členských štátov sa uverejnia v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, ktoré bude obsahovať texty inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. januárom 2007.

Nižšie uvedený zoznam obsahuje čísla úradných vestníkov z 27., 29. a 30. decembra 2006 a im zodpovedajúce korigendá.

Ú. v. EÚ z 27. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Ú. v. EÚ z 29. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 387

L 34


Ú. v. EÚ z 30. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50