ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 791/2007 z 21. mája 2007, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu z najvzdialenejších regiónov Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany a Réunionu na trh

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2007 z 5. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 793/2007 z 5. júla 2007 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 659/2007 pre býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2007 z 5. júla 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2007 z 5. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2007 z 5. júla 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 797/2007 z 5. júla 2007, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2007 z 5. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa obyčajného v zónach VII g, VII h, VII j a VII k Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/464/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/186/ES o existencii nadmerného schodku na Malte

19

 

 

2007/465/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2007, ktorým sa ruší rozhodnutie 2004/917/ES o existencii nadmerného deficitu v Grécku

21

 

 

2007/466/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. júna 2007, ktorým sa vymenúvajú šiesti švédski členovia a deviati švédski náhradníci Výboru regiónov

23

 

 

Komisia

 

 

2007/467/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2007, ktorým sa zriaďuje expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu

25

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/468/SZBP z 28. júna 2007 na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť monitorovacie a overovacie kapacity v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

31

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/469/SZBP z 28. júna 2007, ktorá sa týka konferencie o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (CWC), ktorá sa uskutoční v roku 2008

39

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 791/2007

z 21. mája 2007,

ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu z najvzdialenejších regiónov Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany a Réunionu na trh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 a článok 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Sektor rybného hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva čelí ťažkostiam a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu na trh, vyplývajúcim najmä z nákladov na dopravu do kontinentálnej Európy z dôvodu osobitných znevýhodnení uznaných v článku 299 ods. 2 zmluvy.

(2)

S cieľom udržať konkurencieschopnosť určitých výrobkov rybolovu v porovnaní s podobnými výrobkami z ostatných regiónov Spoločenstva zaviedlo Spoločenstvo v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu takýchto dodatočných nákladov v sektore rybného hospodárstva. Opatrenia uplatňované v období rokov 2003 – 2006 sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 2328/2003 (3). Na základe správy Komisie predloženej Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru je nevyhnutné, aby opatrenia zamerané na kompenzáciu dodatočných nákladov vzniknutých pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu na trh pokračovali od roku 2007.

(3)

Vzhľadom na rôzne podmienky uvádzania na trh v dotknutých najvzdialenejších regiónoch, na kolísania vo výlovoch a zásobách, ako aj na požiadavky trhu by sa určenie výrobkov rybolovu oprávnených na kompenzáciu, ich jednotlivé maximálne množstvá a výška kompenzácie v rámci celkových prostriedkov pridelených na jeden členský štát malo ponechať na dotknuté členské štáty.

(4)

Členské štáty by sa mali oprávniť na odlíšenie zoznamu a množstiev dotknutých výrobkov rybolovu a výšky kompenzácie v rámci celkových prostriedkov pridelených jednotlivým členským štátom. Mali by sa tiež oprávniť na úpravu svojich plánov kompenzácie, ak sú odôvodnené zmenou podmienok.

(5)

Členské štáty by mali stanoviť výšku kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje vhodnú kompenzáciu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov, a najmä z nákladov na prepravu výrobkov do kontinentálnej Európy. Aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii, uvedená suma by mala byť úmerná dodatočným nákladom, ktoré pomoc kompenzuje, a v žiadnom prípade by nemala presahovať 100 % nákladov na dopravu do kontinentálnej Európy a iných súvisiacich nákladov. Preto by mala zohľadňovať aj iné druhy verejných intervenčných zásahov, ktoré ovplyvňujú výšku dodatočných nákladov.

(6)

Na uspokojivé dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a zaručenie súladu so spoločnou politikou rybného hospodárstva by sa podpora mala obmedziť na výrobky rybolovu ulovené a spracované v súlade s jej pravidlami.

(7)

Aby program kompenzácie fungoval účinne a správne, členské štáty by sa mali uistiť, že prijímatelia pomoci sú ekonomicky životaschopní a že systém vykonávania umožňuje pravidelné uplatňovanie programu.

(8)

S cieľom umožniť vhodné monitorovanie programu kompenzácie by mali dotknuté členské štáty predkladať výročné správy o jeho fungovaní.

(9)

Aby sa mohlo rozhodnúť o tom, či sa má po roku 2013 pokračovať v programe kompenzácie, Komisia by mala v dostatočnom čase pred skončením programu predložiť Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení.

(10)

Výdavky Spoločenstva predpokladané pre tento program kompenzácie by sa mali realizovať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu priamym centralizovaným riadením v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4).

(11)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(12)

Na vykonávanie priameho centralizovaného finančného riadenia by sa malo uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá financovania výdavkov súvisiacich so spoločnou organizáciu trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na obdobie rokov 2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa poskytuje kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 pri uvádzaní určitých výrobkov rybolovu z týchto najvzdialenejších regiónov na trh (ďalej len „kompenzácia“) v dôsledku špecifických znevýhodnení uvádzaných regiónov:

Azory,

Madeira,

Kanárske ostrovy,

Francúzska Guyana a

Réunion.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje definícia pojmu „výrobky rybolovu“ stanovená v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (7).

Článok 3

Prevádzkovatelia

1.   Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri uvádzaní výrobkov rybolovu na trh:

a)

výrobcovia;

b)

vlastníci alebo prevádzkovatelia plavidiel registrovaných v prístavoch regiónov uvedených v článku 1 a v týchto regiónoch aj vykonávajúcich svoju rybolovnú činnosť, alebo združenia takýchto prevádzkovateľov a

c)

prevádzkovatelia v sektore spracovania a uvádzania na trh alebo združenia takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri uvádzaní dotknutých výrobkov na trh.

2.   Dotknuté členské štáty sa uistia o ekonomickej životaschopnosti prevádzkovateľov, ktorí dostávajú kompenzáciu.

Článok 4

Oprávnené výrobky rybolovu

1.   Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 zoznam výrobkov rybolovu a ich množstvá, ktoré sú oprávnené na kompenzáciu. Zoznam výrobkov rybolovu a množstvá môžu byť odlíšené pre každý región patriaci jednému členskému štátu.

2.   Pri určovaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 1 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby kompenzácia neviedla k zvýšenému tlaku na zásoby biologicky citlivých druhov, úroveň dodatočných nákladov a kvalitatívne a kvantitatívne aspekty výroby a uvádzania na trh.

3.   Výrobky rybolovu, pre ktoré sa kompenzácia poskytla, musia byť ulovené a spracované v súlade s pravidlami spoločnej politiky rybného hospodárstva, pokiaľ ide o:

a)

zachovanie a riadenie;

b)

sledovateľnosť;

c)

normy klasifikácie.

4.   Kompenzácia sa neposkytne pre výrobky rybolovu:

a)

ulovené plavidlami tretích krajín okrem rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Venezuely a prevádzkujúcich svoju činnosť vo vodách Spoločenstva;

b)

ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1;

c)

dovezené z tretích krajín;

d)

pochádzajúce z nezákonného, nenahláseného alebo neregulovaného rybolovu.

Písmeno b) sa neuplatňuje, ak suroviny dodané v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto článku nie sú dostatočné pre vykrytie existujúcej kapacity spracovateľského priemyslu sídliaceho v príslušnom najvzdialenejšom regióne.

Článok 5

Kompenzácia

1.   Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 výšku kompenzácie pre každý výrobok rybolovu v zozname uvedenom v článku 4 ods. 1. Táto výška sa môže líšiť v rámci jednotlivých regiónov alebo medzi regiónmi patriacimi jednému členskému štátu.

2.   Kompenzácia zohľadní:

a)

pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu do kontinentálnej Európy a

b)

akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho výšku dodatočných nákladov.

3.   Kompenzácia dodatočných nákladov musí byť úmerná dodatočným nákladom, ktoré má kompenzovať. Výška kompenzácie dodatočných nákladov sa riadne zdôvodní v pláne kompenzácie. Avšak v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 100 % výdavkov na dopravu a iných nákladov súvisiacich s výrobkami rybolovu, ktoré sú určené pre kontinentálnu Európu.

4.   Celková výška kompenzácie za rok nepresiahne:

a)

:

Azory a Madeira

:

4 283 992 EUR;

b)

:

Kanárske ostrovy

:

5 844 076 EUR;

c)

:

Francúzska Guyana a Réunion

:

4 868 700 EUR.

Článok 6

Úpravy

Dotknuté členské štáty môžu upraviť zoznam a množstvá oprávnených výrobkov rybolovu uvedené v článku 4 ods. 1 a výšku kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 s cieľom zohľadniť zmenu podmienok, ak sa dodrží celková výška kompenzácie uvedená v článku 5 ods. 4.

Článok 7

Predkladanie plánov kompenzácie

1.   Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1 a výšku kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do 6. novembra 2007.

2.   V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia do dvoch mesiacov požiada členský štát o úpravu uvedeného plánu zodpovedajúcim spôsobom. V takom prípade členský štát predloží Komisii upravený plán kompenzácie.

3.   V prípade, ak Komisia nezareaguje na plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 do dvoch mesiacov od jeho doručenia, plán kompenzácie sa považuje za schválený.

4.   Ak členský štát vykoná úpravy podľa článku 6, predloží svoj zmenený a doplnený plán kompenzácie Komisii a postup stanovený v odsekoch 2 a 3 sa uplatňuje obdobne. Zmenený a doplnený plán sa považuje za schválený, ak Komisia nezareaguje do štyroch týždňov po doručení zmeneného a doplneného plánu kompenzácie.

Článok 8

Podávanie správ

1.   Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o vykonávaní kompenzácie a predloží ju Komisii do 30. júna každého roku.

2.   Do 31. decembra 2011 podá Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení o vykonávaní kompenzácie v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi.

Článok 9

Finančné ustanovenia

1.   Výdavky vznikajúce členským štátom v súlade s týmto nariadením sa považujú za výdavky uvedené v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

2.   Na vykonávanie odseku 1 sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 2003/2006.

Článok 10

Kontrola

Členské štáty prijmú vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a na zabezpečenie správnosti operácií.

Článok 11

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2.

Článok 12

Výbor

1.   Komisii pomáha riadiaci výbor pre výrobky rybolovu.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 13

Prechodné opatrenia

1.   Ak členské štáty podali Komisii žiadosti o úpravy podľa článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2328/2003, v súvislosti s ktorými sa do 31. decembra 2006 neprijalo žiadne rozhodnutie, naďalej sa na tieto žiadosti vzťahuje článok 8 uvedeného nariadenia.

2.   Ustanovenia článku 9 sa uplatňujú na výdavky vznikajúce členským štátom v rámci uplatňovania nariadenia (ES) č. 2328/2003 a oznámené Komisii po 15. októbri 2006.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. mája 2007

Za Radu

predseda

M. GLOS


(1)  Stanovisko z 24. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 31.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2328/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými produktmi rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion v dôsledku odľahlosti týchto regiónov (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 34).

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 49.

(7)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 792/2007

z 5. júla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 793/2007

z 5. júla 2007

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 659/2007 pre býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 659/2007 zo 14. júna 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien, iných ako určených na porážku (3), sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov zo sektora hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4196. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť stanovením koeficientu(-ov) pridelenia, ktorý(-é) sa má (majú) uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v zmysle nariadenia (ES) č. 659/2007 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 14,2857 % pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4196.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 20.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 794/2007

z 5. júla 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 536/2007 sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2007 na čiastkové obdobie od 1. júla 2007 do 30. septembra 2007 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4169, neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 536/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007, je 4 166 250 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 6.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 795/2007

z 5. júla 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 796/2007

z 5. júla 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 6. júla 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1,539

1,539

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,154

1,154

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1,154

1,154

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– inej (vrátane nespracovanej)

1,539

1,539

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1,539

1,539

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 797/2007

z 5. júla 2007,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 4. júla 2007, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 31. augusta 2007 pre pásmo 1. Afrika, 3. východná Európa a 4. západná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 1. do 3. júla 2007 a pozastaviť pre tieto zóny do 16. septembra 2007 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, na ktoré sa predkladali žiadosti od 1. do 3. júla 2007 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 16,62 % požadovaného množstva pre zónu 1. Afrika, vo výške 23,66 % požadovaného množstva pre zónu 3. východná Európa a 27,97 % požadovaného množstva pre zónu 4. západná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 4. júla 2007, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 6. júla 2007, pozastavuje pre pásma určenia 1. Afrika, 3. východná Európa a 4. západná Európa do 16. septembra 2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2079/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 798/2007

z 5. júla 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa obyčajného v zónach VII g, VII h, VII j a VII k Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (1), najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovom zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe, sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2007 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Zakazuje sa ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, naposledy opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 444/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Č.

16

Členský štát

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Zásoby

HER/7G-K.

Druhy

sleď obyčajný (Clupea harengus)

Zóna

VII g, VII h, VII j a VII k

Dátum

12.6.2007


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/19


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2007,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/186/ES o existencii nadmerného schodku na Malte

(2007/464/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 12,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže:

(1)

Rada na základe odporúčania Komisie v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodnutím 2005/186/ES (1) rozhodla, že na Malte existuje nadmerný schodok. Rada vzala na vedomie, že schodok verejných financií dosiahol v roku 2003 9,7 % HDP (z čoho 2,9 % HDP predstavovala jednorazová operácia), a teda sa nachádzal nad referenčnou hodnotou 3 % HDP ustanovenou v zmluve, pričom hrubý dlh verejných financií dosahoval 72 % HDP a bolo pravdepodobné, že sa bude v roku 2004 aj naďalej odchyľovať od referenčnej hodnoty vo výške 60 % HDP ustanovenej v zmluve.

(2)

V súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (2) Rada 5. júla 2004 na základe odporúčania Komisie vydala Malte odporúčanie s cieľom odstrániť nadmerný schodok najneskôr do roku 2006. Odporúčanie sa uverejnilo.

(3)

V súlade s článkom 104 ods. 12 zmluvy sa rozhodnutie Rady o existencii nadmerného schodku zruší, ak sa podľa názoru Rady v príslušnom členskom štáte nadmerný schodok odstránil.

(4)

V súlade s Protokolom o postupe pri nadmernom schodku, ktorý sa nachádza v prílohe k zmluve, poskytne Komisia údaje na uplatnenie tohto postupu. Súčasťou uplatňovania uvedeného protokolu je povinnosť členských štátov dvakrát ročne, pred 1. aprílom a 1. októbrom, oznamovať údaje o verejnom dlhu a schodku, ako aj o iných súvisiacich ukazovateľoch v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (3).

(5)

Na základe údajov, ktoré poskytla Komisia (Eurostat) v súlade s článkom 8g ods. 1 nariadenia (ES) č. 3605/93 v nadväznosti na oznámenie Malty doručené pred 1. aprílom 2007, a na základe predikcií útvarov Komisie z jari 2007 možno vyvodiť tieto závery:

verejný dlh sa znížil z 10 % HDP v roku 2003 na 2,6 % HDP v roku 2006, t. j. pod referenčnú hodnotu schodku vo výške 3 % HDP. Tým dosiahol úroveň, ktorá je mierne lepšia ako cieľ stanovený na rok 2006 v aktualizácii konvergenčného programu z januára 2006, aj keď o niečo vyššia ako ciele schválené Radou v odporúčaní podľa článku 104 ods. 7,

viac ako polovica (približne štyri percentuálne body) zníženia pomeru schodku k HDP v rokoch 2003 až 2006 vo výške 7,4 percentuálneho bodu sa dosiahla vďaka vyšším príjmom, ktoré odzrkadľujú zmeny v nepriamom zdaňovaní, ako aj účinnejší výber daní. Zvyšných 3,5 percentuálneho bodu možno vysvetliť nižším pomerom výdavkov k HDP, čo čiastočne odráža väčšie využívanie jednorazových operácií (konkrétne predaj pozemkov, ktorý sa tradične zaznamenáva ako záporný výdavok). Okrem toho sa obmedzenie výdavkov dosiahlo zmenšovaním a reštrukturalizáciou štátnych subjektov, obmedzeniami v oblasti zamestnávania v štátnych službách a kontrolou sociálnych platieb,

jednorazové operácie znižujúce schodok boli v rokoch 2004 až 2006 vo výške približne 1 % HDP. Bez jednorazových operácií (0,7 % HDP) by schodok v roku 2006 zotrval nad referenčnou hodnotou vo výške 3,3 % HDP. Zlepšenie štrukturálneho salda (t. j. cyklicky upraveného salda bez jednorazových a iných dočasných opatrení) sa na rok 2006 odhaduje na úrovni mierne nad 1 % HDP,

pokiaľ ide o rok 2007, podľa predikcií útvarov Komisie z jari 2007 sa vďaka dodatočným úsporám na strane výdavkov schodok ďalej zníži na 2,1 % HDP. Jednorazové operácie by mali podľa predpokladov dosiahnuť 0,6 % HDP, čo je v zásade porovnateľné, pokiaľ ide o ich objem, s predchádzajúcim rokom, takže aj bez jednorazových operácií by sa schodok nachádzal pod referenčnou hodnotou. Toto je v zásade v súlade s oficiálnym odhadom schodku vo výške 1,9 % HDP stanovenom v oznámení z apríla 2007. Na rok 2008 sa v predikcii z jari vychádzajúcej z predpokladu nezmenenej politiky očakáva ďalší pokles schodku na úroveň 1,6 % HDP (bez využitia jednorazových operácií). Toto poukazuje na skutočnosť, že sa schodok dostal pod hranicu 3 % HDP dôveryhodným a udržateľným spôsobom. Podľa prognóz sa štrukturálne saldo zlepší v roku 2007 minimálne a v roku 2008 sa pri scenári nezmenenej politiky zlepší o dodatočný 1 percentuálny bod. Táto situácia sa musí chápať v súvislosti s potrebou dosiahnuť pokrok smerom k strednodobému cieľu rozpočtovej pozície, ktorým je pre Maltu vyrovnaná rozpočtová pozícia v štrukturálnom vyjadrení,

verejný dlh poklesol zo svojej maximálnej hodnoty vo výške 73,9 % HDP v roku 2004 na 66,5 % v roku 2006. Podľa predikcií útvarov Komisie z jari 2007 sa očakáva, že pomer dlhu k HDP ďalej klesne a koncom roka 2008 dosiahne približne 64,3 %, čím sa priblíži k referenčnej hodnote vo výške 60 % HDP.

(6)

Podľa názoru Rady sa nadmerný schodok na Malte odstránil, a preto je potrebné zrušiť rozhodnutie 2005/186/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že sa situácia nadmerného schodku na Malte odstránila.

Článok 2

Rozhodnutie 2005/186/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Luxemburgu 5. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 21.

(2)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1056/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2103/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/21


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2007,

ktorým sa ruší rozhodnutie 2004/917/ES o existencii nadmerného deficitu v Grécku

(2007/465/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 12,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2004/917/ES (1) sa po odporúčaní Komisie v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodlo, že v Grécku existuje nadmerný deficit. Rada poukázala na to, že všeobecný deficit verejných financií bol v roku 2003 na úrovni 3,2 % HDP, čo je nad referenčnou hodnotou 3 % HDP uvedenou v zmluve, zatiaľ čo všeobecný hrubý dlh zostal na 103 % HDP, čo je značne nad referenčnou hodnotou 60 % HDP uvedenou v zmluve. Údaje o všeobecnom deficite verejných financií a všeobecnom hrubom verejnom dlhu za rok 2003 sa revidovali pri niekoľkých príležitostiach. Podľa najnovších údajov predstavuje deficit 6,2 % HDP a dlh 107,8 % HDP.

(2)

V súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (2)6. júla 2004 Rada vydala odporúčanie pre Grécko s cieľom odstrániť nadmerný deficit najneskôr do roku 2005. Odporúčanie bolo uverejnené.

(3)

Dňa 19. januára 2005 rozhodnutím Rady 2005/334/ES (3), v súlade s článkom 104 ods. 8, Rada na základe odporúčania Komisie rozhodla, že Grécko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady podľa článku 104 ods. 7. Dňa 17. februára 2005 rozhodnutím Rady 2005/441/ES (4) Rada na základe odporúčania Komisie rozhodla, že v súlade s článkom 104 ods. 9 upozorní Grécko na prijatie opatrení nevyhnutných na zníženie deficitu s cieľom napraviť situáciu nadmerného deficitu verejných financií, a predĺžila konečný termín na jeho odstránenie o jeden rok, do roku 2006.

(4)

V súlade s článkom 104 ods. 12 zmluvy sa rozhodnutie Rady o existencii nadmerného deficitu ruší, ak sa podľa názoru Rady nadmerný deficit v príslušnom členskom štáte odstránil.

(5)

V súlade s Protokolom o postupe pri nadmernom deficite, ktorý tvorí prílohu k zmluve, Komisia poskytuje údaje na uplatňovanie tohto postupu. Ako súčasť uplatňovania uvedeného protokolu členské štáty oznamujú údaje o dlhu a deficite verejných financií, ako aj o iných súvisiacich ukazovateľoch dvakrát ročne, a to pred 1. aprílom a pred 1. októbrom, v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom deficite, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (5).

(6)

Na základe údajov, ktoré poskytla Komisia (Eurostat) v súlade s článkom 8g ods. 1 nariadenia (ES) č. 3605/93 na základe oznámenia Grécka 1. apríla 2007 a predikcie útvarov Komisie z jari 2007, sú oprávnené tieto závery:

dlh verejných financií sa znížil zo 7,9 % HDP v roku 2004 na 2,6 % HDP v roku 2006, čo je pod referenčnou hodnotou deficitu 3 % HDP. Je rovnaký ako cieľ stanovený v aktualizácii programu stability z decembra 2005,

príjmy a výdavky prispeli k nominálnej úprave takmer o 3 percentuálne body HDP v porovnaní s deficitom 5,5 % v roku 2005 v takmer rovnakých podieloch. Vyjadrené z hľadiska HDP, celkové príjmy sa zvýšili o 1,5 percentuálneho bodu HDP, z toho nepriame dane tvorili polovicu percentuálneho bodu HDP. Zvyšný percentuálny bod súvisí so zvýšením sociálnych príspevkov a iných príjmov vrátane kapitálových prevodov (prevody EÚ). Celkové výdavky boli znížené o 1,25 percentuálneho bodu HDP najmä na základe zníženia primárnych výdavkov (o 0,5 % HDP) a úrokových výdavkov (0,25 % HDP). Kapitálové výdavky boli tiež znížené približne o polovicu percentuálneho bodu HDP. Jednorazové príjmy tvorili 0,6 % HDP. Zlepšenie štrukturálneho zostatku (t. j. cyklicky upraveného zostatku bez jednorazových a iných dočasných opatrení) sa v roku 2006 odhaduje na 2,25 % HDP. Toto z veľkej časti vysvetľuje úpravu deficitu vo výške 2,3 % HDP,

predikcia útvarov Komisie z jari 2007 predpovedala na rok 2007 ďalšie zníženie deficitu na úroveň 2,4 % HDP. Táto hodnota je v súlade s oficiálnym cieľom pre deficit vo výške 2,4 % HDP, ktorý je ustanovený v aktualizácii programu stability z decembra 2006. Predikcia útvarov Komisie však zahŕňa dodatočné jednorazové príjmy vo výške 0,25 % HDP, ako aj trvalé opatrenia na úsporu výdavkov vo výške približne 0,25 % HDP, tak ako boli oznámené k dátumu ukončenia predikcie útvarov Komisie z jari 2007, a preto sa neodrazili v oficiálnom cieli z decembra 2006. Napriek tomu jarná predikcia plánovaného deficitu na rok 2007 nie je lepšia ako cieľ, pretože dosah týchto nových opatrení kompenzujú opatrnejšie predpoklady rastu a skutočnosť, že trvalé opatrenia plánované na rok 2007 by podľa názoru Komisie úplne nenahradili pokles jednorazových príjmov. Bez jednorazových príjmov by bol deficit stále pod referenčnou hodnotou, a to na úrovni 2,9 % HDP. Ak nedôjde k zmene politiky, jarná predikcia naznačuje na rok 2008 deficit na úrovni 2,7 % HDP bez zahrnutia jednorazových príjmov v roku 2008. To značí, že sa deficit dôveryhodným a udržateľným spôsobom znížil pod hranicu 3 % HDP. Zlepšenie štrukturálneho zostatku sa plánuje v roku 2007 približne o štvrtinu percentuálneho bodu HDP, a ak nedôjde k zmene politiky, o marginálnu hodnotu v roku 2008. Túto skutočnosť je potrebné vnímať v súvislosti s potrebou dosiahnuť pokrok v strednodobom cieli pre stav rozpočtu, ktorým je pre Grécko štrukturálne vyvážený stav,

dlh verejných financií klesol zo 108,5 % HDP v roku 2004 na 104,5 % v roku 2006. Podľa predikcie z jari 2007 sa plánuje ďalší pokles pomeru dlhu k HDP na úroveň približne 97,5 % do konca roka 2008, čo je však stále značne nad referenčnou hodnotou 60 %. Pomer dlhu k HDP možno považovať za dostatočne klesajúci smerom k referenčnej hodnote 60 %.

(7)

Štatistické úrady Grécka zlepšili svoje postupy, čo viedlo k významnému zníženiu štatistických nezrovnalostí a celkovo vyššej kvalite údajov o verejnej správe. Grécke úrady sa zaväzujú, že budú v plnej miere vykonávať akčný plán zameraný na zlepšenie štatistiky verejných financií. V dôsledku toho Eurostat stiahol svoje výhrady ku kvalite vykazovaných údajov.

(8)

Podľa názoru Rady bol nadmerný deficit v Grécku odstránený, a preto by sa rozhodnutie 2004/917/ES malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že nadmerný deficit v Grécku sa odstránil.

Článok 2

Rozhodnutie 2004/917/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Luxemburgu 5. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 25.

(2)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1056/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2005, s. 29.

(5)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2103/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/23


ROZHODNUTIE RADY

z 28. júna 2007,

ktorým sa vymenúvajú šiesti švédski členovia a deviati švédski náhradníci Výboru regiónov

(2007/466/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh švédskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána HAMMARA, pána HEISTERA, pána KALIFFA a pána NORDSTRÖMA, pani RYDEFJÄRD a pani TARRAS-WAHLBERG sa uvoľnilo šesť miest členov Výboru regiónov. V dôsledku odstúpenia pani CELION, pani GRANBERG, pani NORGREN, pána SCHUBERTA, pani SEGERSTEN-LARSSON, pani TALLBERG a pani ÖGREN sa uvoľnilo sedem miest náhradníkov Výboru regiónov. Jedno miesto náhradníka sa uvoľnilo v dôsledku skončenia funkčného obdobia pána PERSSONA. Jedno miesto náhradníka sa uvoľnilo v dôsledku vymenovania pani RYDEFJÄRD, bývalej náhradníčky, za členku (ktorá medzičasom odstúpila),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Paul LINDQUIST, Lidingö kommun,

pani Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun,

pani Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting,

pán Ilmar REEPALU, Malmö kommun,

pani Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun,

pani Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting,

a

b)

za náhradníkov:

pán Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun,

pani Susanna HABY, Göteborgs kommun,

pán Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting,

pán Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting,

pani Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting,

pani Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting,

pán Tore HULT, Alingsås kommun,

pani Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun,

pán Kenth LÖVGREN, Gävle kommun,

ako náhrada za:

a)

pána Henrika HAMMARA,

pani Lisbeth RYDEFJÄRD,

pána Larsa NORDSTRÖMA,

pána Rogera KALIFFA,

pani Catarinu TARRAS-WAHLBERG,

pána Chrisa HEISTERA,

a

b)

pani Agnetu GRANBERG,

pani Lenu CELION,

pani Catarinu SEGERSTEN-LARSSON,

pána Kenta PERSSONA,

pána Endricka SCHUBERTA,

pani Christinu TALLBERG,

pani Lisbeth RYDEFJÄRD (vymenovanú za členku, ktorá medzičasom odstúpila),

pani Åsu ÖGREN,

pani Ullu NORGREN.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júna 2007,

ktorým sa zriaďuje expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu

(2007/467/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Článkom 153 Zmluvy o ES sa Európskemu spoločenstvu uložila úloha zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, a to tak, že bude podporovať ich právo na informácie a vytváranie združení na ochranu ich záujmov. V článku 163 sa ustanovuje, že Spoločenstvo podporuje priemysel, aby sa na medzinárodnej úrovni stal konkurencieschopnejším a podporuje podniky, aby plne využili potenciál vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom stanovenia spoločných noriem. V článku 157 sa ustanovuje, že Spoločenstvo a členské štáty podporujú prostredie, ktoré je priaznivé pre vytváranie podnikov a pomáhajú pri lepšom využívaní priemyselného potenciálu politík.

(2)

Oznámenie Komisie s názvom Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) v Európe: kroky k politickému rámcu (1) (ďalej len „oznámenie“) informovalo o vytvorení expertnej skupiny pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (ďalej len „RFID“), ktorá by mala umožniť dialóg medzi zúčastnenými stranami v záujme plného pochopenia a poradenstva týkajúceho sa opatrení, ktoré by sa mali prijať v súvislosti s otázkami nastolenými v oznámení.

(3)

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť expertnú skupinu v oblasti RFID a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(4)

Skupina by mala pomáhať v rozvíjaní dialógu medzi spotrebiteľskými organizáciami, účastníkmi trhu, ako aj vnútroštátnymi a európskymi orgánmi vrátane orgánov na ochranu údajov.

(5)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny je potrebné zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2).

(6)

Je vhodné určiť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia. Komisia v náležitom čase zváži, či je vhodné toto obdobie predĺžiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu

Skupina expertov „expertná skupina pre rádiofrekvenčnú identifikáciu“, ďalej len „skupina“, sa týmto zriaďuje s účinnosťou od 1.7.2007.

Článok 2

Úloha

Úlohou skupiny je:

a)

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa obsahu odporúčania, ktorým sa ustanovia zásady, ktoré by mali verejné orgány a ďalšie zúčastnené strany uplatňovať v súvislosti s využívaním RFID, ako aj poradenstvo týkajúce sa obsahu iných iniciatív Komisie v tejto oblasti;

b)

vypracovať usmernenia o spôsobe prevádzky aplikácií RFID so zohľadnením stanovísk zúčastnených strán a otázok týkajúcich sa dlhodobých užívateľov, ako aj hospodárskych a spoločenských aspektov technológií RFID;

c)

podporovať Komisiu v jej úsilí pri podpore informačných kampaní na úrovni členských štátov a na občianskej úrovni, týkajúcich sa príležitostí a výziev RFID;

d)

poskytovať objektívne informácie a uľahčovať výmenu skúseností a osvedčených postupov v súvislosti s príležitosťami a výzvami technológie RFID vrátane aplikácií pre európske hospodárstvo a spoločnosť; poskytovať objektívne informácie o regulačných rámcoch Spoločenstva a jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia, ako aj ďalších otázok tejto politiky.

Článok 3

Konzultácia

Komisia môže so skupinou konzultovať o akejkoľvek záležitosti v súvislosti s implementáciou bezpečného a účinného prístupu k RFID, ktorý zároveň zohľadňuje ochranu súkromia.

Článok 4

Členstvo a menovanie

1.   Skupina pozostáva najviac z 35 členov.

2.   Generálny riaditeľ GR pre informačnú spoločnosť a médiá alebo jeho zástupca vymenúva členov a pozorovateľov skupiny spomedzi odborníkov so znalosťami v oblastiach uvedených v článku 2 a v článku 3 ods. 1, a to na návrh organizácií, ktoré boli vyzvané, aby odporúčali expertov. Náhradníci za členov skupiny sú vymenovaní v rovnakom počte a na základe tých istých podmienok ako členovia. Náhradník automaticky zastupuje člena, ktorý je neprítomný alebo ktorému v účasti bránia prekážky.

3.   Členovia by mali byť vymenovaní tak, aby sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie jednotlivých zúčastnených strán a konkrétne budú medzi nimi zástupcovia z týchto oblastí:

a)

občianska spoločnosť:

i)

spoločenstvá konečných užívateľov, ktorí podliehajú systémom RFID (občania, spotrebitelia, pacienti, zamestnanci);

ii)

organizácie pôsobiace v oblasti ochrany súkromia;

b)

zainteresované strany:

i)

užívatelia z rôznych aplikačných sektorov (napríklad sektor logistiky, automobilizmu, letectva, zdravotníctva, maloobchodu alebo farmaceutický sektor);

ii)

strany, ktoré sa aktívne podieľajú na zostavovaní systémov RFID (ako napríklad výrobcovia čipov RFID, autori technických riešení a výrobcovia štítkov a čítačiek, softvéroví a systémoví integrátori, poskytovatelia služieb, ako aj poskytovatelia riešení v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti);

iii)

normalizačné orgány.

4.   Na účasť na rokovaniach skupiny by mali byť pozvané tieto verejné orgány ako pozorovatelia:

a)

zástupcovia členských štátov vykonávajúcich predsedníctvo EÚ počas funkčného obdobia expertnej skupiny;

b)

zástupcovia orgánov na ochranu údajov.

5.   Na účasť na rokovaniach skupiny by mali byť pozvaní ako pozorovatelia títo experti:

a)

výskumníci z vysokých škôl a z praxe;

b)

odborníci na technológie, najmä v súvislosti so sieťovými RFID ďalšej generácie („internet vecí“);

c)

právni experti, ktorí poskytujú poradenstvo v platnej legislatíve.

6.   Členovia skupiny sa vymenúvajú na dvojročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť. Svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým nebudú nahradení alebo im neuplynie funkčné obdobie.

7.   Za členov, ktorí už účinne neprispievajú k rokovaniam skupiny, ktorí sa vzdali funkcie alebo ktorí nedodržiavajú podmienky stanovené v odsekoch 3 až 5 tohto článku alebo v článku 287 Zmluvy o ES, možno do konca ich funkčného obdobia vymenovať nástupcov.

8.   Názvy organizácií uvedených v odseku 2 tohto článku sú uverejnené na internetovej stránke GR pre informačnú spoločnosť a médiá. Údaje o členoch sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Spôsob činnosti

1.   Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať osobitné otázky za podmienok stanovených skupinou. Také skupiny zanikajú, hneď ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže vyzvať expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike na účasť na rokovaniach skupiny alebo podskupiny, ak je to prínosné a/alebo potrebné.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno voľne šíriť, ak sa Komisia domnieva, že sa týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa obvykle stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa o rokovania zaujímajú.

6.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

Komisia v súvislosti s činnosťou skupiny uhrádza cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

Členovia skupiny nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

Náklady súvisiace so zasadnutiami sa uhrádzajú v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2009.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  KOM(2007) 96, v konečnom znení.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK EXPERTNEJ SKUPINY PRE RÁDIOFREKVENČNÚ IDENTIFIKÁCIU (RFID)

EXPERTNÁ SKUPINA pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID),

so zreteľom na rozhodnutie Komisie o zriadení expertnej skupiny pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na štandardný rokovací poriadok uverejnený Komisiou,

PRIJALA TENTO ROKOVACÍ PORIADOK:

Článok 1

Zvolávanie zasadnutia

1.   Zasadnutia skupiny zvoláva predseda, buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednoduchej väčšiny členov po udelení súhlasu Komisie.

2.   Spoločné zasadnutia skupiny s ostatnými skupinami sa môžu zvolávať s cieľom prerokovať otázky, ktoré patria do ich príslušných oblastí zodpovednosti.

Článok 2

Program

1.   Sekretariát vypracuje program rokovania, za ktorý zodpovedá predseda, a rozošle ho členom skupiny.

2.   Skupina schváli program na začiatku každého zasadnutia.

Článok 3

Zasielanie dokumentov členom skupiny

1.   Sekretariát posiela pozvánku na zasadnutie a návrh programu rokovania členom skupiny najneskôr tridsať kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

2.   Sekretariát pošle členom skupiny návrhy, o ktorých sa so skupinou konzultuje, ako aj všetky ostatné pracovné dokumenty najneskôr štrnásť kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

3.   V naliehavých alebo výnimočných prípadoch je možné lehoty na zaslanie dokumentov uvedených v odsekoch 1 a 2 skrátiť na päť kalendárnych dní pred dátumom zasadnutia.

Článok 4

Stanoviská skupiny

1.   Pokiaľ je to možné, skupina prijíma svoje stanoviská alebo správy na základe konsenzu.

2.   Keď konsenzus nemožno dosiahnuť, rozporné názory a príslušné súvislosti sa uvedú v správe, aby sa jasne ukázali názorové rozdiely.

Článok 5

Podskupiny

1.   Skupina môže so súhlasom Komisie zriadiť podskupiny na preskúmanie špecifických otázok na základe pôsobnosti vymedzenej skupinou; po splnení úloh, ktorými boli poverené, sa tieto podskupiny rozpustia.

2.   Podskupiny podliehajú skupine.

Článok 6

Prizvanie tretích strán

1.   Zástupca Komisie môže prizvať expertov alebo pozorovateľov s osobitnou odbornosťou v záležitosti, ktorá je na programe rokovania, aby sa v prípade potreby zúčastnili na práci skupiny alebo podskupiny.

2.   Keď skupina prijíma stanovisko alebo správu, experti alebo pozorovatelia nie sú prítomní.

Článok 7

Písomný postup

1.   Skupina môže v prípade potreby vydať svoje stanovisko prostredníctvom písomného postupu. Sekretariát na tento účel pošle členom skupiny návrhy, o ktorých sa so skupinou konzultuje, ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty.

2.   Ak však jednoduchá väčšina členov skupiny požiada, aby sa daná otázka prerokovala na zasadnutí skupiny, písomný postup sa ukončí bez výsledku a predseda zvolá čo najskôr zasadnutie skupiny.

Článok 8

Sekretariát

Komisia zabezpečuje pre skupinu a akékoľvek podskupiny vytvorené v súlade s vyššie uvedeným článkom 5 ods. 1 administratívnu podporu.

Článok 9

Súhrnné zápisnice zo zasadnutí

Súhrnné zápisnice z diskusie o každom bode v programe rokovania a stanoviská vydané skupinou vypracúva sekretariát, za ktorý zodpovedá predseda. V zápisnici sa neuvádzajú jednotlivé postoje členov počas rokovaní skupiny. Zápisnicu schvaľuje skupina.

Článok 10

Prezenčná listina

Na každom zasadnutí vypracuje sekretariát, za ktorý zodpovedá predseda, prezenčnú listinu, v ktorej sa poprípade uvádzajú orgány, organizácie alebo subjekty, ku ktorým účastníci patria.

Článok 11

Predchádzanie konfliktom záujmov

1.   Na začiatku každého zasadnutia každý člen, ktorého prítomnosť na rokovaniach skupiny by mohla vyvolať konflikt záujmov v určitej téme v programe rokovania, informuje o tejto skutočnosti predsedu.

2.   V prípade takéhoto konfliktu záujmov sa daný člen zdrží diskusie o príslušnom bode v programe rokovania, ako aj hlasovania o tomto bode.

Článok 12

Korešpondencia

1.   Korešpondencia súvisiaca so skupinou je adresovaná Komisii, do rúk predsedu.

2.   Korešpondencia pre členov skupiny sa zasiela na [elektronické] adresy, ktoré na tento účel poskytnú.

Článok 13

Transparentnosť

1.   Zásady a podmienky týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom skupiny sú totožné so zásadami a podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (1) z 30. mája 2001 týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. O žiadostiach o prístup k týmto dokumentom rozhoduje Komisia.

2.   Rokovania skupiny sú dôverné.

3.   Na základe dohody s Komisiou môže skupina jednoduchou väčšinou svojich členov rozhodnúť o otvorení rokovaní pre verejnosť.

Článok 14

Ochrana osobných údajov

Každé spracovanie osobných údajov na účely tohto rokovacieho poriadku musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.


(1)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2002, s. 43.

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/31


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/468/SZBP

z 28. júna 2007

na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť monitorovacie a overovacie kapacity v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska rada 12. decembra 2003 prijala stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá v kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti šíreniu týchto zbraní, ktorých prijatie je potrebné nielen v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách.

(2)

Európska únia túto stratégiu EÚ aktívne vykonáva a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, a to najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu konkrétnych projektov realizovaných multilaterálnymi inštitúciami.

(3)

Signatárske štáty k Zmluve o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ktorú 10. septembra 1996 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, sa rozhodli zriadiť prípravnú komisiu s právnou subjektivitou na účely účinného vykonávania CTBT až do zriadenia Organizácie CTBT (CTBTO).

(4)

Rada 17. novembra 2003 prijala spoločnú pozíciu 2003/805/SZBP (1) o všeobecnom uplatňovaní a posilňovaní multilaterálnych dohôd v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a nosičov zbraní.

(5)

Skoré nadobudnutie platnosti a všeobecné uplatňovanie CTBT a posilnenie monitorovacieho a overovacieho systému prípravnej komisie CTBTO sú dôležitými cieľmi stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

(6)

Prípravná komisia CTBTO sleduje tie isté ciele, aké sú uvedené v odôvodneniach, a už pracuje na určení najlepších spôsobov posilnenia svojho overovacieho systému prostredníctvom včasného poskytnutia odborných znalostí a odbornej prípravy personálu zo signatárskych štátov, ktorý sa zaoberá vykonávaním overovacieho režimu. Je preto vhodné poveriť prípravnú komisiu CTBTO technickým vykonávaním tejto jednotnej akcie.

(7)

Rada prijala 20. marca 2006 jednotnú akciu 2006/243/SZBP (2) na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) v oblasti odbornej prípravy a budovania overovacích kapacít a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

(8)

Dôležitosť skorého nadobudnutia platnosti CTBT a potrebu urýchleného budovania monitorovacieho a overovacieho systému CTBTO ešte zdôraznila jadrová skúška, ktorú v októbri 2006 vykonala Kórejská ľudovodemokratická republika,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   Na účely okamžitého a praktického vykonávania niektorých prvkov stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia Európska únia podporuje činnosti prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) so zámerom naplniť tieto ciele:

a)

posilniť kapacity monitorovacieho a overovacieho systému CTBTO vrátane detekcie rádionuklidov;

b)

zvýšiť prevádzkový výkon monitorovacieho a overovacieho systému CTBTO vrátane spôsobov testovania a potvrdzovania inšpekcií na mieste.

2.   Európska únia podporuje projekty, ktoré majú tieto konkrétne ciele:

a)

podporovať rozvoj kapacít v oblasti monitorovania a overovania vzácnych plynov;

b)

podporovať prípravy, vykonania a hodnotenia integrovaného cvičenia v teréne v roku 2008 v oblasti inšpekcií na mieste (IFE08/OSI).

Projekty sa uskutočňujú v prospech všetkých signatárskych štátov Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.

Podrobný opis projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tejto jednotnej akcie je zodpovedné predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (GT/VS). Komisia sa plne zapája.

2.   Projekty uvedené v článku 1 ods. 2 vykonáva prípravná komisia CTBTO. Túto úlohu vykonáva pod vedením GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu. Na tieto účely GT/VS uzavrie potrebné dojednania s prípravnou komisiou CTBTO.

3.   Predsedníctvo, GT/VS a Komisia sa v súlade so svojimi príslušnými právomocami o projektoch pravidelne navzájom informujú.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je 1 670 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa riadia postupmi a pravidlami Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, s výnimkou, že nijaké predbežné financovanie nezostáva vlastníctvom Spoločenstva.

3.   Komisia dohliada na riadne využívanie príspevku EÚ uvedeného v odseku 2. Na tento účel uzavrie s prípravnou komisiou CTBTO dohodu o financovaní vo forme grantu. V dohode sa uvedie, že prípravná komisia CTBTO zabezpečí viditeľnosť príspevku EÚ zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia vynaloží snahu, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto jednotnej akcie. O všetkých ťažkostiach v tomto procese, ako aj o uzavretí dohody o financovaní informuje Radu.

Článok 4

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VS, podáva Rade správu o vykonávaní tejto jednotnej akcie na základe pravidelných správ vypracovaných prípravnou komisiou CTBTO. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie Rady. Komisia sa plne zapája. Informuje o finančných aspektoch vykonávania tejto jednotnej akcie.

Článok 5

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa:

a)

15 mesiacov po uzavretí dohody o financovaní medzi Komisiou a prípravnou komisiou CTBTO alebo

b)

12 mesiacov po dni jej prijatia, ak sa počas tejto lehoty nepodarí uzavrieť dohodu o financovaní.

Článok 6

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 68.


PRÍLOHA

Podpora EÚ pre činnosti prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie kapacity v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

I.   Úvod

Ohlásenie jadrových skúšok Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KDĽR) v októbri 2006 nielen zdôraznilo dôležitosť, aby zmluva skoro vstúpila do platnosti, ale aj vyzdvihlo potrebu urýchleného dobudovania overovacieho režimu na účely Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Táto udalosť predstavovala skutočnú životnú skúšku celého systému dočasného technického sekretariátu (PTS) a zvýraznila potenciálnu hodnotu globálneho overovacieho systému pre signatárske štáty. Preukázala technický význam overovacích dojednaní v rámci CTBT vrátane dôležitosti overených a efektívnych inšpekcií na mieste. Pre tento návrh projektu sekretariát PTS určil prvky týkajúce sa monitorovacích a overovacích kapacít, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť vzhľadom na skúsenosti získané z prípadu KĽDR. Návrh sa skladá z týchto dvoch častí:

a)

vzácne plyny;

b)

integrované cvičenie v teréne v roku 2008 (IFE08/OSI).

II.   Opis projektov

1.   Časť – vzácne plyny; zlepšiť poznatky PTS o meraniach vzácnych plynov

a)

Medzinárodný monitorovací systém (IMS) v súčasnosti dosiahol úroveň, pri ktorej má v prevádzke približne dve tretiny staníc. Budovanie systému je prioritnou záležitosťou s cieľom dosiahnuť začiatkom roka 2008 úroveň 90 %. Primárne aj pomocné seizmické stanice PTS udalosť v KĽDR dobre zaznamenali, pričom poskytli signatárskym štátom spoľahlivé merania, pokiaľ ide o čas, miesto a rozsah udalosti. Systém seizmických staníc dosiahol v súčasnosti približnú úroveň dobudovanosti 80 %.

b)

Prevádzková úroveň staníc, pokiaľ ide o schopnosť monitorovať prítomnosť relevantných vzácnych plynov v atmosfére v čase nadobudnutia platnosti zmluvy (EIF), sa však musí zlepšiť. V súčasnosti pracuje alebo sa buduje 10 prototypových staníc, čo predstavuje 25 % plánovaného počtu v čase nadobudnutia platnosti zmluvy. Tieto stanice vykonávajú pokusné a predbežné merania v rámci medzinárodného experimentálneho projektu so vzácnymi plynmi (INGE) sekretariátu PTS. Pripomíname, že tento výskumný a vývojový program využíva štyri technológie navrhnuté týmito štyrmi krajinami: Francúzsko, Rusko, Švédsko, Spojené štáty americké. V dôsledku udalosti v KĽDR mnohé signatárske štáty vrátane členských štátov Európskej únie vyjadrili názor, že by sa mali posilniť kapacity sekretariátu PTS, pokiaľ ide o monitorovanie prítomnosti vzácnych plynov.

c)

Monitorovanie vzácnych plynov predstavuje základný a vysokocitlivý spôsob zisťovania podzemných a podmorských jadrových výbuchov. Zo všetkých technológií je spolu s monitorovaním rádionuklidových častíc jediným spôsobom, ktorý má potenciál poskytnúť nepochybný dôkaz o výskyte jadrového výbuchu.

d)

S cieľom zaručiť kvalitu a presnosť súčasných a budúcich meraní vzácnych plynov zo strany sekretariátu PTS je nesmierne dôležité poznať prostredie, ktoré môžeme z hľadiska vzácnych plynov očakávať v ostatných častiach sveta, kde v súčasnosti stanice neexistujú. Z tohto dôvodu je potrebné vyvinúť metodiku kategorizácie udalostí zaznamenaných systémom na meranie vzácnych plynov. Meranie vzácnych plynov v teréne je najlepším spôsobom, ako sa to dá dosiahnuť a ako získať odpovede na takéto „neznáme“. V súčasnosti stanice zapojené do projektu INGE zbierajú údaje v Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii a Oceánii. V južnej Ázii, Perzskom zálive a južnej Afrike však existujú jadrové zariadenia, ale nie sú dostupné nijaké údaje o výskyte rádioaktívneho xenónu. Okrem toho je potrebné uskutočniť merania aj na niektorých konkrétnych lokalitách v Európe, napríklad v blízkosti rádiofarmaceutických závodov alebo jadrových elektrární.

e)

Z tohto dôvodu by sa mali vykonať merania v blízkosti jadrových elektrární alebo závodov s rádiofarmaceutickou výrobou, aby sa stanovili rozdiely medzi teoretickými modelmi úniku, oznámeným priemerným únikom a experimentálnymi, skutočne nameranými výsledkami. Je potrebné preskúmať situáciu, pokiaľ ide o vzácne plyny, aj v ostatných častiach sveta, kde v súčasnosti meracie stanice neexistujú.

f)

Na dosiahnutie uvedeného zlepšenia, čo sa týka kapacít v oblasti vzácnych plynov, hľadá PTS podporu pri týchto projektoch:

i)

Vykonanie štyroch meracích cyklov, z ktorých každý bude trvať približne 4 mesiace. Počas každého cyklu sa budú na viacerých lokalitách vzdialených 500 – 2 500 kilometrov od základne zaznamenávať pozaďové aktivity xenónu počas približne troch týždňov. Okrem toho by sa mali v každej meranej lokalite vykonávať pozaďové merania detektora. Niektoré z meraní sa môžu tiež v budúcnosti využiť pre určenie pozadia lokality pri budovaní staníc IMS. Všetky tieto činnosti sa uskutočnia v úzkej spolupráci s príslušnými organizáciami zaoberajúcimi sa predpoveďami počasia.

ii)

Merania sa vykonajú pomocou európskych prenosných zariadení na meranie vzácnych plynov (švédsky systém SAUNA alebo francúzsky systém SPALAX), ktoré si na obdobie trvania tejto jednotnej akcie sekretariát PTS bezplatne zapožičia.

iii)

Francúzsky systém SPALAX je odskúšaný systém, ktorý sa využíva na mnohých lokalitách (vrátane lokalít IMS) už niekoľko rokov. Bude k dispozícii aj v prenosnej verzii, ktorá bude zbierať údaje s rovnako vysokou citlivosťou. Počas každého meracieho cyklu je možné celý systém v závislosti od logistických podmienok v danom regióne dopraviť na rôzne lokality alebo ho možno rozdeliť na prenosnú jednotku na zber vzoriek a detekčnú jednotku, ktorá sa bude nachádzať na základni.

iv)

Švédsky systém SAUNA sa už použil pri viacerých terénnych meracích cykloch a je teda dostatočne overený. Systém poskytuje údaje v rámci limitných hodnôt verzie IMS (SAUNA-II) pre štyri relevantné izotopy, a teda údaje budú priamo aplikovateľné v rámci scenára meraní IMS. Počas každého meracieho cyklu sa jednotka, ktorá je na základni, umiestni na jednom mieste a mobilné merania vzoriek sa uskutočnia na dvoch alebo troch lokalitách v jej blízkosti.

v)

Každý merací cyklus si vyžaduje:

prípravy a starostlivé logistické naplánovanie (údržba zariadenia, plánovanie logistiky, dohody s miestnymi inštitúciami, doprava atď.),

inštaláciu, kalibrovanie a zber údajov,

kalibrovanie zariadenia, balenie a dopravu domov,

analýzu údajov.

vi)

Predpokladané nákladové položky tohto projektu zahŕňajú:

pracovníkov (vrátane dočasného asistenta pre logistiku) a cestovné náklady,

zariadenie (napr. výrobu vzorkovacích stĺpcov alebo ich ekvivalentov, stálu dodávka energie atď.),

energie a spotrebné materiály (napr. elektrickú energiu a hélium),

údržbu a náhradné diely,

dodávku a dopravu zariadenia,

dopravu na mieste a logistiku,

hodnotiaci pracovný seminár.

g)

Podľa plánu sa merania vykonajú v týchto regiónoch: Európa (1), Perzský záliv (2), južná Afrika (3) a južná Ázia (4). Očakáva sa, že merania v regióne (3) a čiastočne regióne (1) sa uskutočnia so zariadením CEA (Francúzsko), pokým merania v regiónoch (2) a (4), ako aj čiastočne v regióne (1) by sa mali vykonať zariadením FOI (Švédsko).

h)

Zariadenia na tento projekt poskytnú CEA (Francúzsko) a FOI (Švédsko) bezplatne, pričom s nimi sekretariát PTS uzavrie zmluvu aj na jeho inštaláciu a prevádzku.

i)

Očakáva sa, že táto časť projektu bude trvať približne jeden až jeden a pol roka.

j)

Predbežné odhadované náklady: 960 507 EUR.

2.   Časť – inšpekcie na mieste; podpora prípravy integrovaného cvičenia v teréne v roku 2008

a)

Udalosť v KĽDR opäť vyzdvihla význam inšpekcií na mieste ako hlavného piliera overovacieho režimu zmluvy CTBT. Aj keď údaje poskytnuté o udalosti v KĽDR medzinárodným monitorovacím systémom a Medzinárodným dátovým strediskom v rámci predbežnej prevádzky a testovania systému boli veľmi dôležité a spoľahlivé, definitívne objasnenie povahy prípadu je možné získať len prostredníctvom inšpekcie v určenej lokalite. Pre nadobudnutie platnosti zmluvy je zásadnou povinnosťou prípravnej komisie včas dosiahnuť najvyššiu operačnú pripravenosť režimu inšpekcií na mieste.

b)

Orgány prípravnej komisie pre tvorbu stratégie, najmä pracovná skupina B (WGB), opakovane zdôraznili, že najefektívnejším spôsobom, ako dosiahnuť požadovanú úroveň pripravenosti, je vykonávať cvičenia inšpekcií na mieste v teréne. Integrované cvičenie v teréne v roku 2008 (IFE08), prvé cvičenie vo veľkom meradle, sa uskutoční v septembri 2008 v Kazachstane. Ide o prvý pokus o simuláciu skutočnej inšpekcie na mieste, pri ktorej sa spoja tri hlavné piliere režimu inšpekcií na mieste (OSI), a to:

i)

odborne pripravení inšpektori (približne 50);

ii)

zariadenia pre inšpekcie na mieste a

iii)

odskúšanie operačného manuálu pre cvičenia OSI.

c)

Komplexné prípravy a úspešné vykonanie cvičenia IFE08 sú predpokladom pre dokončenie režimu inšpekcií OSI v blízkej budúcnosti. Hodnotenie výsledkov a získaných skúseností z cvičenia IFE08 poskytne sekretariátu PTS dôležité poznatky o tom, ktoré kroky je potrebné vykonať, aby sa dosiahla operačná pripravenosť režimu inšpekcií OSI. Zásadným predpokladom úspechu cvičenia IFE08 je disponibilita príslušných zdrojov – finančných a ľudských, ako aj príspevky signatárskych štátov vo forme zariadení, odbornej prípravy a logistickej podpory.

d)

V súčasnej etape prípravy cvičenia IFE08 určil sekretariát PTS niekoľko oblastí, v ktorých by bola pomoc signatárskych štátov nesmierne dôležitá:

i)

Doprava

Pre cvičenie IFE08 je potrebné dopraviť 20 – 30 ton zariadení z Viedne na miesto vstupu do Kazachstanu. Okrem toho je potrebné zabezpečiť dopravu asi 80 osôb (40 inšpektorov a 40 ďalších osôb vrátane vedenia cvičenia, kontrolného tímu, pozorovateľov a hodnotiteľov). Pravdepodobný rozpočet cvičenia IFE08, ktorý majú signatárske štáty schváliť, predpokladá ušetrenie tým, že sa zariadenia prepravia po zemi. Z posúdenia sekretariátu PTS však vyplýva, že tento prístup nesie so sebou vážne nevýhody, najmä pokiaľ ide o dĺžku a spoľahlivosť prepravy a bezpečnosť a ochranu zariadení pre inšpekcie na mieste. Toto posúdenie potvrdila na svojom zasadnutí 5. – 6. decembra 2006 aj expertná poradenská skupina pre hodnotenia na mieste, ktorá sekretariátu PTS pomáha pri príprave cvičenia IFE08. Sekretariát PTS hľadá pomoc, ktorá by umožnila leteckú prepravu zariadení a pracovníkov do a z Kazachstanu. Vzhľadom na logistické a prevádzkové požiadavky cvičenia IFE08, ako aj právne dojednania s hostiteľskou krajinou bude možno nutné zabezpečiť leteckú prepravu prostredníctvom spoločností, ktoré nemajú sídlo v EÚ.

ii)

Zriadenie operačných základní

V rámci cvičenia IFE08 bude musieť sekretariát PTS zriadiť dve operačné základne v náhradnej inšpekčnej oblasti na území bývalého sovietskeho pokusného jadrového zariadenia v Semipalatinsku. Prvá základňa bude slúžiť pre inšpekčný tím, zatiaľ čo druhá základňa je potrebná pre hodnotiteľov a pozorovateľov cvičenia IFE08. Tieto základne vybavené potrebnou infraštruktúrou (kanceláriami, komunikačnými zariadeniami atď.) budú slúžiť ako ústredie cvičenia IFE08 a budú v inšpekčnej oblasti zohrávať zásadnú úlohu pri uskutočňovaní a riadení operácií. Sekretariát PTS je schopný vyčleniť prostriedky na zabezpečenie prvej základne, t. j. základe pre inšpekčný tím. Bežný rozpočet mu však neumožňuje zabezpečiť druhú základňu. To znamená, že obstaranie a zriadenie druhej základne si bude vyžadovať zdroje, ktoré nemožno poskytnúť z rozpočtu cvičenia IFE08. Využitie infraštruktúry, ktorá sa nenachádza v mieste inšpekcie, znamená časové straty pri preprave a dodatočné náklady a obmedzenia, čo sa týka počtu hodín, na ktoré sa môže táto infraštruktúra užitočne využiť na účely cvičenia.

iii)

Hodnotiaci pracovný seminár cvičenia IFE08

Účel: Skvalitniť hodnotenie a výsledky cvičenia IFE08, ktoré sa uskutoční v decembri 2008. Seminár poskytne odborníkom príležitosť zhodnotiť a prediskutovať výsledky z cvičenia získané okamžite s cieľom pomôcť sekretariátu PTS pri príprave návrhu predbežnej správy na prvé zasadnutie pracovnej skupiny B v roku 2009 a stanoviť priority pre ďalšie úsilie. Okrem toho sa očakáva, že užitočné skúsenosti odborníci získajú počas pracovného seminára z nespracovaného materiálu, pričom sa pravdepodobne stanoví predbežné usmernenie pre ďalší cyklus cvičení v teréne. Pracovný seminár sa bude zaoberať týmito témami:

logistika vrátane zriadenia a prevádzky operačnej základne,

riadenie tímu,

otázky týkajúce sa vzťahov so štátom, kde k inšpekcii dochádza, vrátane najmä utajenosti a riadeného prístupu,

vizuálne pozorovania, aj počas preletov,

seizmická aktivita,

geofyzikálne metódy,

zdravie a bezpečnosť,

komunikácia,

navigácia.

Okrem toho by sa malo v spolupráci s úradom výkonného tajomníka/hodnotenie prediskutovať hodnotenie samotného cvičenia.

e)

Odhadované náklady na obe časti projektu zameraného na podporu cvičenia IFE08 sú:

250 000 EUR

(letecká preprava na komerčnej báze. Alternatívou by mohla byť vecná pomoc vo forme poskytnutia lietadla)

269 249 EUR

(prenájom, zriadenie a uvedenie do prevádzky druhej operačnej základne)

152 965 EUR

hodnotiaci pracovný seminár cvičenia IFE08

672 214 EUR

(spolu)

III.   Trvanie

Podľa odhadov realizácia projektov trvá 15 mesiacov.

IV.   Cieľová skupina

Cieľovú skupinu projektov v rámci tejto jednotnej akcie zameranej na posilnenie monitorovacích a overovacích kapacít prípravnej komisie organizácie CTBTO tvoria všetky signatárske štáty zmluvy CTBT.

V.   Vykonávajúci subjekt

Vykonávaním projektov bude poverená prípravná komisia organizácie CTBTO. Projekt vykonajú priamo pracovníci dočasného technického sekretariátu prípravnej komisie CTBTO, odborníci signatárskych štátov prípravnej komisie CTBTO a zmluvní dodávatelia. V prípade zmluvných dodávateľov sa bude obstarávanie tovaru, prác alebo služieb zo strany prípravnej komisie CTBTO v súvislosti s touto jednotnou akciou vykonávať v súlade s dohodou o financovaní, ktorú uzavrie Európska komisia s prípravnou komisiou CTBTO.

Vykonávajúci subjekt pripraví:

a)

priebežnú správu po prvých šiestich mesiacoch realizácie projektov;

b)

záverečnú správu najneskôr mesiac po ukončení projektu.

Správy sa zašlú predsedníctvu, ktorému pomáha GT/VS pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

VI.   Účastníci tretích strán

Projekty sa budú v ich plnej výške financovať touto jednotnou akciou. Odborníkov z prípravnej komisie CTBTO a zo signatárskych štátov CTBT možno považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu pre odborníkov prípravnej komisie CTBTO.

VII.   Celkové odhadované potrebné finančné prostriedky

Celá realizácia projektu opísaného v tejto prílohe sa uhradí z príspevku EÚ. Odhadované náklady predstavujú:

Časť – vzácne plyny:

960 507 EUR

Časť – inšpekcie na mieste:

672 214 EUR

Celkom:

1 632 721 EUR

Okrem toho je v mimoriadnych nákladoch zahrnutá rezerva na nepredvídané náklady vo výške približne 3 % oprávnených nákladov (v celkovej výške 37 279 EUR).

VIII.   Referenčná suma na úhradu nákladov na projekty

Celkové náklady na projekt predstavujú 1 670 000 EUR.


6.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/39


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/469/SZBP

z 28. júna 2007,

ktorá sa týka konferencie o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (CWC), ktorá sa uskutoční v roku 2008

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (CWC) nadobudol platnosť 29. apríla 1997. Cieľom dohovoru je odstrániť celú kategóriu zbraní hromadného ničenia zavedením zákazu vývoja, výroby, získavania, hromadenia, skladovania, transferu alebo využívania chemických zbraní zmluvnými štátmi. Zmluvné štáty musia zasa prijať kroky potrebné na presadenie tohto zákazu vo vzťahu k osobám (fyzickým alebo právnickým) v rámci svojej jurisdikcie.

(2)

Európska únia považuje CWC za kľúčovú zložku medzinárodného rámca pre nešírenie a odzbrojovanie a za jedinečný nástroj odzbrojovania a nešírenia, ktorého celistvosť a prísne uplatňovanie musia byť zaručené v plnej miere. Všetky členské štáty EÚ sú zmluvnými štátmi CWC.

(3)

Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa od 28. apríla do 9. mája 2003 zišli v Haagu na prvej konferencii o preskúmaní dohovoru o chemických zbraniach. Prvá konferencia o preskúmaní CWC sa venovala predovšetkým posúdeniu procesu ničenia deklarovaných zásob zbraní. Vzala do úvahy súvisiaci vedecký a technologický pokrok, ktorý sa zaznamenal od vypracovania dohovoru. Na konferencii sa tiež opätovne preskúmali ustanovenia dohovoru, ktoré súvisia s verifikáciou v chemickom priemysle. Konferencia poskytla strategické usmernenie pre ďalšiu fázu vykonávania CWC.

(4)

Dňa 17. novembra 2003 Rada prijala spoločnú pozíciu 2003/805/SZBP o všeobecnom uplatňovaní a posilňovaní multilaterálnych dohôd v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a nosičov zbraní (1). Podľa uvedenej spoločnej pozície je CWC jednou z týchto multilaterálnych dohôd.

(5)

Dňa 12. decembra 2003 Európska rada prijala stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, v ktorej potvrdila záväzok EÚ vo vzťahu k multilaterálnemu systému zmlúv a okrem iného zdôraznila kľúčovú úlohu CWC a OPCW pri vytváraní sveta bez chemických zbraní.

(6)

Dňa 28. apríla 2004 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov jednomyseľne prijala rezolúciu č. 1540 (2004), ktorá označuje šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov za hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Vykonávanie ustanovení tejto rezolúcie prispieva k vykonávaniu CWC.

(7)

Dňa 22. novembra 2004 Rada prijala prvú jednotnú akciu 2004/797/SZBP o podpore činností OPCW v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (2). Za touto jednotnou akciou nasledovala jednotná akcia 2005/913/SZBP (3) prijatá 12. decembra 2005 a jednotná akcia 2007/185/SZBP (4) prijatá 19. marca 2007.

(8)

Dňa 6. decembra 2006 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov konsenzom prijalo rezolúciu o vykonávaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení.

(9)

Vzhľadom na blížiacu sa druhú konferenciu o preskúmaní CWC, ktorá sa uskutoční od 7. do 18. apríla 2008, je vhodné vymedziť smerovanie Európskej únie, ktorým sa na tejto konferencii budú riadiť členské štáty EÚ,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Cieľom Európskej únie je posilniť Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (CWC), a to predovšetkým presadzovaním dodržiavania CWC vrátane ničenia všetkých chemických zbraní podľa časového plánu a posilňovaním jeho verifikačného režimu a úsilím o všeobecnú platnosť.

Európska únia sa preto usiluje o dosiahnutie úspešného výsledku druhej konferencie o preskúmaní v roku 2008.

Článok 2

Na účely dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 1 Európska únia:

a)

prispeje k úplnému preskúmaniu uplatňovania CWC na druhej konferencii o preskúmaní vrátane plnenia povinností zmluvných štátov, ktoré vyplývajú zo zmluvy, ako aj k určeniu oblastí, v ktorých by sa mal v budúcnosti dosiahnuť ďalší pokrok, a prostriedkov, ktoré by ho mali umožniť;

b)

na základe rámca vytvoreného na prvej konferencii o preskúmaní pomôže budovať konsenzus pre úspešný výsledok druhej konferencie o preskúmaní a bude sa okrem iného usilovať najmä o riešenie týchto základných otázok:

i)

opätovné potvrdenie komplexného charakteru zákazu chemických zbraní, ako sa ustanovuje v kritériu všeobecného účelu. To znamená:

znovu potvrdiť, že zákazy stanovené v dohovore sa uplatňujú na všetky toxické chemické látky s výnimkou tých prípadov, keď sa takéto chemické látky používajú na účely, ktoré dohovor nezakazuje, a pod podmienkou, že typy a množstvá sú v súlade s týmito účelmi, čím sa zohľadní vývoj vedy a technológie od prvej konferencie o preskúmaní,

zdôrazniť záväzok zmluvných štátov zohľadniť kritérium všeobecného účelu v ich vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisoch a administratívnych postupoch presadzovania práva,

zdôrazniť záväzok zmluvných štátov deklarovať chemické prostriedky určené na potláčanie nepokojov;

ii)

opätovné potvrdenie záväzku štátov, ktoré vlastnia chemické zbrane, aby tieto zbrane zničili v lehotách stanovených v CWC prostredníctvom:

uvítania dosiahnutého pokroku a úsilia štátov, ktoré vlastnia chemické zbrane, vynaložených v snahe dodržať lehoty a nabádať ich na čo najrýchlejšie zničenie týchto zbraní,

zdôraznenia významu systematickej verifikácie pomocou nepretržitých inšpekcií na mieste ničenia chemických zbraní,

posúdenia pokroku v ničení chemických zbraní a zohľadnenia okrem iného výsledkov návštev predstaviteľov výkonnej rady v súlade s rozhodnutím 11. zasadnutia konferencie zmluvných štátov,

zdôraznenia zodpovednosti orgánov prijímajúcich politické rozhodnutia za posúdenie dodržiavania dohodnutých lehôt na zničenie zbraní zmluvnými štátmi vo vhodnom čase;

iii)

ďalšie posilňovanie verifikačného režimu vo vzťahu k činnostiam, ktoré dohovor nezakazuje, s cieľom prehĺbiť dôveru v nešírenie chemických zbraní a ďalej podporiť spoluprácu s priemyslom prostredníctvom:

pokračovania v šírení povedomia o zákazoch, ktoré ustanovuje dohovor, prostredníctvom vlád, priemyslu, akademickej obce a mimovládnych organizácií,

zdôrazňovania potreby zvýšiť počet inšpekcií do ostatných chemických výrobných objektov (OCPF) a prípadne zvýšiť účinnosť režimu priorizovaním tých miest, ktoré sú z hľadiska dohovoru vysoko aktuálne, ako aj deklarácií zmluvných štátov, ktoré sa týkajú miest OCPF;

iv)

vykonávanie ustanovení dohovoru týkajúcich sa konzultácií, spolupráce a zisťovania faktov, najmä mechanizmu inšpekcií na vyžiadanie, ktorý zostáva nevyhnutným a ľahko dostupným nástrojom, ako aj užitočným a použiteľným prostriedkom verifikačného režimu OPCW, zdôraznenie právneho nároku zmluvných štátov požadovať inšpekciu bez predbežnej konzultácie a podpora samozrejmému využívaniu mechanizmu v prípade potreby;

v)

rozvoj uspôsobených stratégií na dosiahnutie všeobecného charakteru CWC, najmä pokiaľ ide o Blízky východ, vrátane regionálnych pracovných seminárov v dotknutých oblastiach;

vi)

nepretržité skvalitňovanie vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov a pripomínanie, že úplný súlad s článkom VII je pre súčasnú aj budúcu efektívnosť režimu CWC rozhodujúcim faktorom aj prostredníctvom:

poskytovania pomoci zmluvným štátom, ktoré ju potrebujú, čoho príkladom sú jednotné akcie Európskej únie, a

posilňovania vnútroštátnych kontrol vývozu, ktoré sú potrebné na predchádzanie získavaniu chemických zbraní;

vii)

zabezpečovanie spôsobilosti OPCW poskytovať pomoc a ochranu;

viii)

podporovanie medzinárodnej spolupráce v súlade s ustanoveniami dohovoru, a predovšetkým prispievanie k činnostiam OPCW na budovanie kapacít v zmluvných štátoch rozvíjajúcich svoj chemický priemysel a obchod;

ix)

začatie práce na zabezpečení toho, aby sa po ukončení ničenia všetkých chemických zbraní OPCW dôsledne zamerala na svoje ostatné činnosti, predovšetkým na svoju úlohu v nešírení;

x)

dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) a č. 1673 (2006), najmä výzva na praktickú spoluprácu medzi OPCW a výborom OSN pre rezolúciu č. 1540, ako aj s inými fórami s cieľom odstrániť riziko získania alebo použitia chemických zbraní na teroristické účely vrátane možného prístupu teroristov k materiálom, vybaveniu a poznatkom, ktoré by sa mohli použiť pri vývoji a výrobe chemických zbraní;

xi)

globálne partnerské programy G8 zamerané na predchádzanie šíreniu zbraní a materiálov hromadného ničenia prostredníctvom podpory odzbrojenia, kontroly a bezpečnosti citlivých materiálov, zariadení a odborných poznatkov.

Článok 3

Akcia prijatá Európskou úniou na účely článku 2 obsahuje:

a)

dohodu členských štátov o návrhoch podstatných otázok, ktoré sa v mene Európskej únie predložia na zváženie zmluvným štátom dohovoru v prípravnej fáze a na druhej konferencii o preskúmaní;

b)

v prípade potreby stanoviská predsedníctva podľa článku 18 Zmluvy o Európskej únii s cieľom:

i)

podporovať všeobecné pristúpenie k CWC;

ii)

podporovať účinné vnútroštátne vykonávanie CWC zmluvnými štátmi;

iii)

naliehať na zmluvné štáty, aby podporovali účinné a úplné preskúmanie CWC a podieľali sa na ňom, a tým opätovne potvrdili svoj záväzok k tejto základnej medzinárodnej norme proti chemickým zbraniam;

iv)

podporovať uvedené návrhy zamerané na ďalšie posilnenie CWC, ktoré Európska únia predloží zmluvným štátom na zváženie;

c)

vyhlásenia Európskej únie, ktoré vydalo predsedníctvo pred druhou konferenciou o preskúmaní a počas nej.

Článok 4

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 63.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2005, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2007, s. 10.