ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 753/2007 z 28. júna 2007 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

1

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

4

Protokol, ktorým sa Stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

9

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 754/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3223/94 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2007 z 29. júna 2007 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 758/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 759/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre klobásy s pôvodom na Islande

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa osemdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 761/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2007

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 762/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 763/2007 z 29. júna 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 764/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 765/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 766/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

63

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 767/2007 z 29. júna 2007 týkajúce sa 34. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2007 z 29. júna 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 34. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

66

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2007 z 29. júna 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 66. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2007 z 29. júna 2007 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 529/2007 pre mrazené hovädzie mäso

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2007 z 29. júna 2007, o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 545/2007 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

70

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/42/ES z 29. júna 2007, ktorá sa týka materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (kodifikované znenie) ( 1 )

71

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/452/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa opravuje smernica 2006/132/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť procymidón medzi účinné látky [oznámené pod číslom K(2007) 3066]  ( 1 )

83

 

 

2007/453/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE [oznámené pod číslom K(2007) 3114]  ( 1 )

84

 

 

2007/454/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2007) 3183]  ( 1 )

87

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/455/SZBP z 25. júna 2007, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 753/2007

z 28. júna 2007

o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo na jednej strane a vláda Dánska a miestna vláda Grónska na strane druhej prerokovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa pre rybárov Spoločenstva stanovujú možnosti rybolovu vo vodách výhradnej hospodárskej zóny Grónska.

(2)

Ako výsledok týchto rokovaní bola 2. júna 2006 parafovaná nová dohoda o partnerstve v sektore rybolovu.

(3)

Je potrebné stanoviť spôsob rozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty.

(4)

S cieľom optimalizovať využívanie možností rybolovu stanovených v tejto dohode by sa Komisii malo umožniť prerozdeliť nevyužité možnosti rybolovu jedného členského štátu inému členskému štátu počas rybárskeho hospodárskeho roku za určitých podmienok a kritérií a v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi. Takýmto prerozdelením by nemali byť dotknuté kľúče na rozdeľovanie možností rybolovu medzi členskými štátmi v súlade s relatívnou stabilitou a nemali by byť dotknuté ani právomoci priznané členským štátom v článku 20 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2).

(5)

Je v záujme Spoločenstva uvedenú dohodu schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa môžu prijať podrobné pravidlá uplatňovania správnych opatrení dohodnutých v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 10 ods. 2 písm. h) dohody uvedenej v článku 1.

Článok 3

1.   Rozdelenie a riadenie možností rybolovu vrátane licencií získaných na základe dohody uvedenej v článku 1 sa vykonáva v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak žiadosti o licencie členských štátov nevyčerpajú všetky možnosti rybolovu pridelené členským štátom podľa odseku 1 vrátane tých, ktoré sa vymenia v súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 do dátumov uvedených v prílohe, Komisia môže zohľadniť žiadosti o licencie iných členských štátov. Komisia po uplynutí dátumov uvedených v prílohe môže v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi uskutočniť prevod nevyužitých možností rybolovu členského štátu, ktorý ich vlastní na iný členský štát.

Týmto prerozdelením možností rybolovu nie sú dotknuté kľúče na rozdeľovanie možností rybolovu medzi členskými štátmi v súlade s relatívnou stabilitou.

3.   Komisia informuje členské štáty o úrovni využívania možností rybolovu týkajúce sa každého druhu uvedeného v prílohe na základe žiadostí o licencie, doručených najneskôr:

a)

jeden mesiac pred dátumom uvedeným v prílohe a

b)

k dátumu uvedenému v prílohe.

4.   Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 30 ods.2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 do 31. decembra 2007 určí podrobné pravidlá a kritériá, na základe ktorých sa bude vykonávať uvedený mechanizmus prerozdelenia. Do doby, kým sa tieto pravidlá prijmú, Komisia môže používať mechanizmus uvedený v odseku 2.

Článok 4

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov na základe tejto dohody, oznámia Komisii objem každého výlovu v grónskej rybolovnej oblasti v súlade s nariadením Komisie č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (3).

Článok 5

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Stanovisko z 22. mája 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


PRÍLOHA

Dátum, po ktorom sa uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 3 ods. 2 a 3 týkajúce sa prerozdelenia možností rybolovu Komisiou.

Lovené druhy protokolu

Harmonogram

Garnát z východnej časti

1. august (1)

Halibut tmavý z východnej časti

15. september

Halibut svetlý

1. september

Halibut tmavý zo západnej časti

15. október

Garnát zo západnej časti

1. október

Ostriežik

1. september

Krab druhu Chionoecetes opilio

1. október

Treska

31. október


(1)  V prípade, ak sa 1. augusta úroveň možností rybolovu na základe žiadostí o licencie využíva na viac ako 65 %, tento dátum sa presunie na 1. september.


DOHODA O PARTNERSTVE V SEKTORE RYBOLOVU

medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“ a

VLÁDA DÁNSKA A MIESTNA VLÁDA GRÓNSKA, ďalej len „Grónsko“,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA protokol o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na Grónsko,

UZNÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo a Grónsko si želajú posilniť vzájomné vzťahy a nastoliť partnerstvo a spoluprácu, ktoré by podporovali, dopĺňali a rozširovali vzťahy a spoluprácu, ktoré sa vytvorili v minulosti,

ODVOLÁVAJÚC SA na rozhodnutie Rady z novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu,

VZHĽADOM NA uznanie potreby posilniť budúce vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Grónskom Radou vo februári 2003, vzhľadom na dôležitosť rybolovu a potrebu štrukturálnych a sektorových reforiem v Grónsku založených na komplexnom partnerstve v prospech trvalo udržateľného rozvoja,

VZHĽADOM NA spoločné vyhlásenie Európskeho spoločenstva na jednej strane a miestnej vlády Grónska a vlády Dánska na strane druhej o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Grónskom z 27. júna 2006,

ODVOLÁVAJÚC SA na rozhodnutie Rady o vzťahoch medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej zo 17. júla 2006,

ODVOLÁVAJÚC SA na štatút Grónska, ktoré je samosprávne a zároveň predstavuje neoddeliteľnú súčasť jedného z členských štátov Spoločenstva,

PRIHLIADAJÚC NA celkový vzťah medzi Spoločenstvom a Grónskom a ich vzájomné želanie pokračovať v tomto vzťahu,

SO ZRETEĽOM na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a na Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú súčasne na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb,

VEDOMÍ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania sa pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii FAO v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v obojstrannom záujme pri zabezpečovaní trvalého zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a akcií realizovaných buď spoločne, alebo každou zo strán pri súčasnom zabezpečení koherencie politík a súčinnosti snáh,

ROZHODNUTÍ nadviazať za týmto účelom dialóg s cieľom zlepšiť politiku v sektore rybolovu v Grónsku a určiť primerané prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva vo výhradnej hospodárskej zóne Grónska a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory Spoločenstva pri zabezpečovaní trvalého zodpovedného rybolovu v týchto vodách,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach vytváraním a rozvojom spoločných podnikov, do ktorých budú zapojené podniky obidvoch strán, a podporou dočasného spoločného podnikania,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a ciele

Touto dohodou sa stanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:

hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom zabezpečiť, aby sa pri využívaní rybolovných zdrojov zabezpečili udržateľné hospodárske a sociálne podmienky, vrátane rozvoja grónskeho sektoru rybolovu,

podmienky upravujúce prístup rybolovných plavidiel Spoločenstva do výhradnej hospodárskej zóny Grónska (ďalej len „VHZ Grónska“),

pravidlá kontroly rybolovu plavidiel Spoločenstva vo VHZ Grónska s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a podmienok vzťahujúcich sa na ne, účinnosť opatrení na ochranu rybolovných zdrojov a hospodárenie s rybolovnými zdrojmi a boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu,

partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať hospodárske a s tým súvisiace činnosti v spoločnom záujme v sektore rybolovu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody, protokolu a prílohy:

a)

sa pod pojmom „orgány Grónska“ rozumie miestna vláda Grónska,

b)

sa pod pojmom „orgány Spoločenstva“ rozumie Európska komisia,

c)

sa pod pojmom „plavidlo Spoločenstva“ rozumie plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve,

d)

sa pod pojmom „spoločný podnik“ rozumie akákoľvek spoločnosť, ktorá sa riadi grónskym právom a skladá sa z jedného alebo viacerých vlastníkov lodí Spoločenstva a jedného alebo viacerých partnerov v Grónsku, s cieľom spoločného rybolovu a prípadného využívania rybárskych kvót Grónska vo VHZ Grónska plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou Grónska, s prioritným záujmom zásobovať trh Spoločenstva,

e)

sa pod pojmom „dočasné spoločné podnikanie“ rozumie akékoľvek združenie založené na zmluvnej dohode s obmedzeným trvaním medzi vlastníkmi lodí Spoločenstva a fyzickými alebo právnickými osobami v Grónsku s cieľom spoločného rybolovu a využívania rybárskych kvót Grónska plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva a podieľania sa na ziskoch alebo stratách spoločne vykonávanej hospodárskej činnosti, s prioritným záujmom zásobovať trh Spoločenstva,

f)

sa pod pojmom „spoločný výbor“ rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Grónska, ktorého úlohy sú spresnené v článku 10 tejto dohody.

Článok 3

Zásady uplatňované pri vykonávaní tejto dohody

1.   Zmluvné strany sa týmto zaväzujú zabezpečiť trvalý zodpovedný rybolov vo VHZ Grónska na základe zásady nediskriminácie medzi rôznymi flotilami loviacimi v týchto vodách bez toho, aby bol dotknutý protokol.

2.   Grónsko bude naďalej plánovať sektorovú politiku rybolovu a riadiť jej vykonávanie na základe ročných a viacročných programov z hľadiska cieľov stanovených spoločnou dohodou medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany budú na tento účel pokračovať v politickom dialógu o potrebných reformách. Orgány Grónska sa týmto zaväzujú informovať orgány Spoločenstva, keď prijmú ďalšie významné opatrenia v tejto oblasti.

3.   Zmluvné strany na žiadosť jednej z nich spolupracujú spoločne, ako aj jednostranne, aj na hodnotení opatrení, programov a činností vykonávaných na základe ustanovení tejto dohody.

4.   Zmluvné strany sa týmto zaväzujú zabezpečiť realizáciu tejto dohody v súlade so zásadami dobrého ekonomického a sociálneho riadenia.

Článok 4

Spolupráca vo vedeckej oblasti

1.   Počas obdobia platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Grónsko monitorujú vývoj stavu zdrojov vo VHZ Grónska. Spoločný vedecký výbor na žiadosť spoločného výboru vypracuje správu na základe kompetencie stanovenej spoločným výborom.

2.   Zmluvné strany sa na základe najlepšieho vedeckého odporúčania vzájomne poradia v rámci spoločného výboru a Grónsko potom prijme také opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, aké považuje za potrebné na dosiahnutie cieľov politiky rybolovu Grónska.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom konzultovať buď priamo, alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií s cieľom zabezpečiť riadenie a zachovanie živých zdrojov vo VHZ Grónska a spolupracovať v rámci príslušného vedeckého výskumu.

Článok 5

Prístup k rybolovu vo VHZ Grónska

1.   Grónsko sa zaväzuje povoliť lodiam Spoločenstva vykonávanie rybolovných činností v svojom VHZ v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a jeho prílohy. Orgány Grónska udelia plavidlám určeným Spoločenstvom licencie vydané podľa protokolu zodpovedajúce možnostiam rybolovu udeleným v súlade s protokolom.

2.   Možnosti rybolovu udelené Spoločenstvu Grónskom podľa tejto dohody môžu dostať plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska, Islandu a Faerských ostrovov a sú v nich registrované, v rozsahu, v akom je to potrebné pre náležité uplatňovanie dohôd o rybolove uzatvorených Spoločenstvom s týmito stranami. Grónsko sa týmto zaväzuje oprávniť plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska, Islandu a Faerských ostrovov a sú v nich registrované, vykonávať činnosti rybolovu v jeho VHZ.

3.   Činnosti rybolovu, ktoré sú predmetom tejto dohody, podliehajú zákonom a iným právnym predpisom platným v Grónsku. Orgány Grónska vyžiadajú pripomienky orgánov Spoločenstva k akýmkoľvek zmenám a doplneniam týchto právnych predpisov pred ich nadobudnutím účinnosti, ak účel týchto právnych predpisov nie je taký, že riadne oprávňuje ich urýchlené nadobudnutie účinnosti bez akéhokoľvek oneskorenia, ktoré by mohla spôsobiť takáto konzultácia s orgánmi Spoločenstva. Orgány Grónska informujú orgány Spoločenstva vopred a v stanovenej lehote o akýchkoľvek zmenách a doplneniach týchto právnych predpisov.

4.   Grónsko nesie zodpovednosť za účinné uplatňovanie ustanovení protokolu týkajúcich sa kontroly rybolovu. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými orgánmi zodpovednými za uskutočňovanie týchto kontrol.

5.   Spoločenstvo sa týmto zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s touto dohodou a právnymi predpismi upravujúcimi rybolov vo VHZ Grónska.

Článok 6

Licencie

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať rybolovné činnosti vo VHZ Grónska, iba ak sú držiteľmi platnej licencie na rybolov vydanej podľa tejto dohody.

2.   Proces získavania rybolovnej licencie pre plavidlo, uplatniteľné dane a spôsoby platby, ktoré majú vlastníci lodí používať, sa vydajú ako príloha k protokolu.

3.   Zmluvné strany zabezpečujú správne uplatňovanie týchto podmienok a pravidiel vhodnou administratívnou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi.

Článok 7

Finančný príspevok

1.   Spoločenstvo poskytne Grónsku finančný príspevok v súlade s pravidlami podmienkami stanovenými v protokole a v prílohe. Tento jednorazový príspevok sa skladá z týchto dvoch súvisiacich zložiek:

a)

finančný príspevok za prístup plavidiel Spoločenstva do grónskych rybolovných oblastí a

b)

finančná pomoc Spoločenstva na zabezpečenie trvalého zodpovedného rybolovu a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo VHZ Grónska.

2.   Zložku finančného príspevku uvedenú v odseku 1 písm. b) určujú orgány Grónska spoločnou dohodou a v súlade s ustanoveniami protokolu v súlade s cieľmi vytýčenými stranami, ktoré sa majú realizovať v rámci politiky rybolovu v Grónsku a ročných a viacročných programov uplatňovania tejto politiky.

3.   Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa platí v ročných sumách v súlade s protokolom. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto dohody a protokolu, finančný príspevok sa môže zmeniť v dôsledku:

a)

mimoriadnych okolností, okrem prírodných javov, ktoré zabraňujú vykonávaniu rybolovných činností vo VHZ Grónska,

b)

zníženia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode medzi zmluvnými stranami na účel riadenia príslušných zásob, ak sa to považuje za potrebné na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania,

c)

osobitnej priority, ktorú Spoločenstvo venuje prístupu k dodatočným možnostiam úlovku nad rámec tých, ktoré sú stanovené v protokole tejto dohody, stanoveným spoločnou dohodou medzi zmluvnými stranami v spoločnom výbore, ak najlepšie vedecké odporúčanie potvrdzuje, že to stav zdrojov umožňuje,

d)

opätovného zhodnotenia podmienok finančnej pomoci Spoločenstva pre uplatňovanie politiky rybolovu v Grónsku v prípade, že je táto skutočnosť odôvodnená v súvislosti s výsledkami ročných a viacročných programov, ktoré obe strany dosiahli,

e)

pozastavenia uplatňovania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 13.

Článok 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti

1.   Zmluvné strany podporujú ekonomickú, obchodnú, vedeckú a technickú spoluprácu v odvetví rybolovu a súvisiacich odvetviach. Vedú vzájomné konzultácie s cieľom koordinácie rôznych opatrení, ktoré môžu byť v tejto oblasti prijaté.

2.   Zmluvné strany podporujú výmenu informácií o rybárskych technikách a zariadeniach, ochranných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3.   Zmluvné strany podporujú najmä zriaďovanie dočasného spoločného podnikania a spoločných podnikov v ich spoločnom záujme a v súlade s právnymi predpismi.

Článok 9

Experimentálny rybolov

Zmluvné strany podporujú experimentálny rybolov vo VHZ Grónska. Zmluvné strany vykonávajú experimentálny rybolov spoločne, v súlade s podrobnosťami stanovenými v prílohe k protokolu.

Článok 10

Spoločný výbor

1.   Spoločný výbor sa zriadi s cieľom slúžiť zmluvným stranám ako fórum pre kontrolu uplatňovania tejto dohody a zabezpečovanie jej vykonávania.

2.   Spoločný výbor vykonáva tieto funkcie:

a)

kontroluje vykonávanie, interpretáciu a uplatňovanie dohody, a najmä formuláciu ročného a viacročného plánu stanoveného v článku 7 ods. 2 a hodnotenie jeho uplatňovania,

b)

zabezpečuje potrebné kontakty pre riešenie otázok spoločného záujmu týkajúcich sa rybolovu,

c)

slúži ako fórum na priateľské urovnanie sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody,

d)

skúma a v prípade potreby prerokúva úroveň existujúcich a nových možností rybolovu pre príslušné zásoby vo VHZ Grónska na základe dostupného vedeckého odporúčania, preventívneho prístupu a potrieb grónskeho rybolovného hospodárstva, teda možností rybolovu dostupných pre Spoločenstvo, a podľa potreby finančného príspevku uvedeného v protokole,

e)

hodnotí potreby vypracovania plánov obnovy a dlhodobých plánov riadenia pre zásoby, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie zásob a aby sa vplyv rybolovných činností na morské ekosystémy udržiaval na udržateľných úrovniach,

f)

kontroluje žiadosti o dočasné spoločné podnikanie a spoločné podniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, a najmä hodnotí projekty predložené zmluvnými stranami na zriadenie dočasného spoločného podnikania a spoločných podnikov v súlade s kritériami stanovenými v prílohe k protokolu tejto dohody a skúma činnosti plavidiel používaných v rámci dočasného spoločného podnikania a spoločných podnikov, ktoré pôsobia vo VHZ Grónska,

g)

určuje v závislosti od prípadu príslušné druhy, podmienky a ostatné parametre týkajúce sa experimentálneho rybolovu,

h)

schvaľuje správne opatrenia týkajúce sa prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva k VHZ a zdrojom Grónska vrátane licencií, pohybu rybárskych plavidiel Spoločenstva a podávania správ o úlovku,

i)

schvaľuje spôsoby realizácie finančnej podpory Spoločenstva na zabezpečenie trvalého zodpovedného rybolovu a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo VHZ Grónska,

j)

hodnotí podmienky finančnej pomoci Spoločenstva pre uplatňovanie politiky rybolovu v Grónsku v prípade, že je táto skutočnosť odôvodnená v súvislosti s výsledkami ročných a viacročných programov, ktoré obe zmluvné strany dosiahli,

k)

vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré mu zmluvné strany na základe spoločnej dohody pridelia.

3.   Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz ročne striedavo v Spoločenstve a v Grónsku, pričom stretnutiu bude predsedať zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje mimoriadne stretnutie.

4.   Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 11

Zemepisná oblasť pôsobnosti

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa podmienok stanovených v nej, a na strane druhej na územie Grónska a VHZ Grónska.

Článok 12

Dĺžka platnosti a vypovedanie dohody

1.   Táto dohoda sa uplatňuje šesť rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a predlžuje sa na ďalšie obdobia šiestich rokov, ak ju jedna zo strán nevypovie v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, že sa vyskytnú závažné okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad zhoršenia stavu príslušných zásob alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

3.   Ak sa dohoda vypovie z dôvodov uvedených v odseku 2, príslušná zmluvná strana písomne oznámi druhej strane úmysel odstúpiť od dohody najmenej šesť mesiacov pred dátumom uplynutia začiatočného obdobia alebo každého ďalšieho obdobia. Ak je dohoda vypovedaná z akéhokoľvek iného dôvodu, lehota pre oznámenie je deväť mesiacov.

Článok 13

Pozastavenie

1.   Uplatňovanie tejto dohody môže byť pozastavené z iniciatívy jednej zo zmluvných strán, ak podľa názoru tejto strany druhá zmluvná strana vážne porušila záväzky tejto dohody. Príslušná zmluvná strana pri takomto pozastavení musí písomne oznámiť svoj zámer druhej zmluvnej strane najmenej šesť mesiacov pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany vzájomné konzultácie s cieľom priateľského urovnania sporu.

2.   Platba finančného príspevku uvedeného v článku 7 a možnosti rybolovu uvedené v článku 5 sa znížia pomerne podľa doby trvania pozastavenia.

Článok 14

Protokol, príloha a dodatky k tomuto aktu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 15

Zrušenie

Dohoda o rybolove z 1. februára 1985 medzi Európskym spoločenstvom a Grónskom o rybolove pri pobreží Grónska sa týmto zrušuje a nahrádza touto dohodou.

Článok 16

Jazyk a nadobudnutie platnosti

Táto dohoda, vyhotovená dvojmo v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie jej platnosti.

PROTOKOL,

ktorým sa Stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

Článok 1

Doba uplatňovania a možnosti rybolovu

1.   Orgány Grónska na obdobie šesť rokov od 1. januára 2007 povoľujú rybárskym plavidlám Spoločenstva vykonávať činnosti rybolovu do úrovne možností rybolovu stanovených v kapitole I prílohy a možností rybolovu určených podľa odseku 2.

Spoločný výbor môže revidovať úrovne možností rybolovu stanovené v kapitole I prílohy.

2.   Najneskôr 1. decembra 2007 a každý nasledujúci rok dohodne spoločný výbor možnosti rybolovu pre druhy uvedené v kapitole I prílohy na nasledujúci rok so zohľadnením dostupného vedeckého odporúčania, preventívneho prístupu, potrieb rybolovného hospodárstva, a najmä množstiev stanovených v odseku 7 tohto článku.

V prípade, že spoločný výbor stanoví možnosti rybolovu na nižšej úrovni ako úroveň stanovená v kapitole I prílohy, Grónsko to nahradí Spoločenstvu v nasledujúcich rokoch zodpovedajúcimi možnosťami rybolovu, alebo v tom istom roku inými možnosťami rybolovu.

Ak sa nedohodne náhrada medzi zmluvnými stranami, finančné podmienky vrátane parametrov ne výpočet hodnoty uvedené v článku 2 ods. 1 tohto protokolu sa primerane upravia.

3.   Množstvá kreviet vo východnom Grónsku, na ktoré sa uplatňuje kvóta, sa môžu loviť v oblastiach západne od Grónska v prípade, že presuny kvót medzi vlastníkmi lodí z Grónska a z Európskeho spoločenstva sa uskutočnili na báze medzi jednotlivými spoločnosťami. Orgány Grónska umožnia takýto spôsob presunov. Presuny kvót sa v oblastiach západného Grónska môžu uskutočniť maximálne do výšky 2 000 ton ročne. Rybolov realizovaný plavidlami Spoločenstva sa vykonáva za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v licencii vydanej pre vlastníka lode Grónska, s výhradou ustanovení kapitoly III prílohy.

4.   Každé oprávnenie na experimentálny rybolov bude prístupné na skúšobné obdobie maximálne šesť mesiacov v súlade s prílohou.

5.   Ak zmluvné strany dospejú k záveru, že experimentálny rybolov priniesol kladné výsledky, orgány Grónska pridelia 50 % možností rybolovu nových druhov rýb flotile Spoločenstva až do skončenia platnosti tohto protokolu s tým, že sa časť finančného príspevku uvedeného v článku 2 zodpovedajúco zvýši.

6.   Grónsko ponúkne Spoločenstvu dodatočné možnosti úlovku. Ak Spoločenstvo prijme v úplnej výške alebo sčasti takúto ponuku, finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 1 sa úmerne zvýši. Postup uplatňovaný pri rozdeľovaní dodatočných možností úlovku sa stanovuje v prílohe tohto protokolu.

7.   Minimálne množstvá pre vykonávanie činností rybolovu v Grónsku sa na každý rok stanovujú takto:

Druhy (tony)

Západné zásoby (NAFO 0/1)

Východné zásoby (ICES XIV/V)

Krab

4 000

 

Treska

30 000 (1)

 

Ostriežik

2 500

5 000

Halibut grónsky

4 700

4 000

Kreveta

25 000

1 500

8.   Grónsko vydá licencie plavidlám Spoločenstva jedine na základe tohto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – podmienky platby

1.   Finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článku 7 Dohody sa stanovuje na obdobie uvedené v článku 1 tohto protokolu na 85 843 464 EUR (2). K tomu sa pripočíta finančná rezerva vo výške 9 240 000 EUR, z ktorej sa vykoná platba v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 3 za množstvá tresky a korušky polárnej, ktoré Grónsko skutočne sprístupní nad rámec stanovený v kapitole I prílohy tohto protokolu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 1 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 a článku 6 tohto protokolu. Celková výška finančného príspevku zaplatená Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 1.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2, ods. 5 a ods. 6 tohto protokolu, Spoločenstvo zaplatí finančný príspevok uvedený v odseku 1 počas obdobia uplatňovania tohto protokolu vo forme každoročnej sumy vo výške 14 307 244 EUR. Pokiaľ ide o tresku a korušku polárnu, Grónsko každý rok informuje orgány Spoločenstva o množstvách tresky a korušky polárnej, ktoré sprístupní pre úlovok nad rámec množstiev stanovených v kapitole I prílohy tohto protokolu. Spoločenstvo zaplatí za tieto dodatočné množstvá 17,5 % z hodnoty prvého úlovku vyloženého na breh vo výške 1 800 EUR na tonu za tresku a 100 EUR za tonu za korušku polárnu po odpočítaní poplatkov zaplatených vlastníkmi lodí, do maximálnej výšky 1 540 000 EUR ročne, ktorá sa vzťahuje na oba druhy. Akákoľvek časť tejto finančnej rezervy, ktorá sa nevyužije v jednom roku, sa môže prenášať s cieľom zaplatiť Grónsku za dodatočné množstvá tresky a korušky polárnej sprístupnené na úlovok v nasledujúcich dvoch rokoch.

4.   Spoločenstvo zaplatí ročnú sumu finančného príspevku najneskôr 30. júna 2007 v prvom roku a najneskôr 1. marca v nasledujúcich rokoch, a ročnú sumu finančnej rezervy na tresku a korušku polárnu do tých istých dátumov, alebo čo najskôr po oznámení dostupnosti príslušných množstiev.

5.   Pokiaľ článok 4 tohto protokolu neustanovuje inak, môžu orgány Grónska konať úplne podľa vlastného uváženia, pokiaľ ide o použitie tohto finančného príspevku a finančnej rezervy, okrem súm 500 000 EUR a 100 000 EUR ročne, ktoré sa použijú na činnosť Grónskeho inštitútu prírodných zdrojov, respektíve na odbornú prípravu vedúcich pracovníkov v oblasti rybolovu, a v roku 2007 sumy 186 022 EUR, ktorá sa použije na štúdie týkajúce sa plánov riadenia tresky.

6.   Finančný príspevok sa zaplatí v prospech účtu štátnej pokladnice otvoreného vo finančnej inštitúcii určenej orgánmi Grónska.

Článok 3

Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku v prípade vyššej moci

1.   Ak vážne okolnosti, okrem prírodných javov, zabránia rybolovným aktivitám vo VHZ Grónska, Európske spoločenstvo môže pozastaviť platbu finančného príspevku podľa článku 2 ods. 1 tohto protokolu podľa možnosti po porade medzi oboma zmluvnými stranami a za predpokladu, že Spoločenstvo úplne splatilo všetky sumy splatné v čase pozastavenia.

2.   Platba finančného príspevku sa obnoví hneď, keď zmluvné strany dospejú na základe spoločnej dohody po predchádzajúcej porade k záveru, že okolnosti, ktoré bránili činnostiam rybolovu, už neexistujú.

3.   Platnosť licencií pridelených plavidlám Spoločenstva v zmysle článku 5 dohody sa predlžuje o obdobie, ktoré sa rovná obdobiu pozastavenia činností rybolovu.

Článok 4

Podpora zabezpečenia trvalého zodpovednéhor ybolovu vo VHZ Grónska

1.   Každý rok sa suma 3 261 449 EUR (na rok 2007 výnimočne 3 224 244 EUR) finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu vynaloží na zlepšenie a vykonávanie sektorovej politiky rybolovu v Grónsku s cieľom zabezpečiť trvalý zodpovedný rybolov vo VHZ Grónska. Tento príspevok sa spravuje z hľadiska cieľov určených po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán a v súlade s jednoročnými a viacročnými plánmi na ich dosiahnutie.

2.   Na účely odseku 1 hneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu a najneskôr tri mesiace od toho dátumu dohodne spoločný výbor viacročný sektorový program a podmienky jeho uplatňovania, predovšetkým:

a)

každoročné a viacročné usmernenia na používanie určitého percenta finančného príspevku podľa odseku 1,

b)

ročné aj viacročné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť s cieľom zabezpečiť dlhodobé pokračovanie zodpovedného rybolovu a udržateľných lovísk rýb pri zohľadnení priorít vyjadrených Grónskom v jeho vnútroštátnej politike sektoru rybolovu a v ostatných politikách, ktoré súvisia s pokračovaním zodpovedného rybolovu a udržateľných lovísk rýb, alebo majú vplyv na toto pokračovanie zodpovedného rybolovu a udržateľných lovísk rýb,

c)

kritériá a postupy každoročného vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.

3.   Každá navrhovaná zmena viacročného sektorového programu musí byť schválená oboma stranami spoločného výboru.

4.   Každý rok rozdelí Grónsko určitú časť finančného príspevku podľa odseku 1 na účel realizácie viacročného programu. Za prvý rok uplatňovania protokolu sa toto rozdelenie oznámi Spoločenstvu súčasne s oznámením na budúci rok. Za každý nasledujúci rok Grónsko oznámi Spoločenstvu pridelenie príspevku najneskôr do 1. decembra predchádzajúceho roka.

5.   V prípade, že je to opodstatnené z hľadiska každoročného vyhodnotenia výsledkov realizácie viacročného sektorového programu, môže Európske spoločenstvo požiadať o zmenu v uplatňovaní finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu, s podmienkou schválenia spoločným výborom.

Článok 5

Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami, týkajúci sa interpretácie ustanovení tohto protokolu a ich uplatňovania, musia zmluvné strany prekonzultovať v spoločnom výbore, ktorý v prípade potreby zvolá mimoriadne zasadanie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 6, sa môže uplatňovanie protokolu pozastaviť na návrh jednej zmluvnej strany, ak podľa názoru tejto strany nastalo závažné porušenie záväzkov tohto protokolu a ak konzultácie v spoločnom výbore podľa odseku 1 neumožnili ukončiť spor priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu záujmu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace pred dátumom, kedy má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania protokolu budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie sporu, ktorý ich rozdeľuje. Po dosiahnutí takého riešenia sa uplatňovanie protokolu obnoví a výška finančného príspevku a možností rybolovu sa zníži úmerne a pomerne k času (pro rata temporis) pozastavenia uplatňovania protokolu.

Článok 6

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu chýbajúcich platieb

V prípade, že Spoločenstvo nevykoná platby uvedené v článku 2 tohto protokolu, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť za týchto podmienok:

a)

Príslušné orgány Grónska oznámia chýbajúce platby orgánom Spoločenstva. Tie pristúpia k prevereniu a v prípade potreby najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia vykonajú potrebné platby.

b)

Ak sa platba neuskutoční alebo neuskutočnenie platby v lehote stanovenej v písmene a) nebude zdôvodnené, príslušné orgány Grónska sú oprávnené pozastaviť uplatňovanie protokolu. Bezodkladne o tom informujú orgány Spoločenstva.

c)

Protokol sa začne znova uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

Článok 7

Preskúmanie v polovici obdobia

Ak jedna zo zmluvných strán o to požiada počas roku 2009, uplatňovanie článkov 1, 2 a 4 tohto protokolu sa preskúma pred 1. decembrom toho roka. Strany sa môžu pri tej príležitosti dohodnúť na zmene a doplnení tohto protokolu, najmä pokiaľ ide o orientačné kvóty stanovené v kapitole I prílohy tohto protokolu, finančné podmienky a ustanovenia článku 4.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Tento protokol spolu so svojou prílohou sa uplatňujú od 1. januára 2007.


(1)  Možno loviť na východe alebo na západe.

(2)  K tejto sume sa pripočítajú tieto zdroje:

suma poplatkov dlhovaných vlastníkmi lodí v bode 3 kapitoly II prílohy, ktoré sa platia priamo v prospech Grónska, sa odhaduje na približne 2 000 000 EUR ročne.

PRÍLOHA

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU VO VHZ GRÓNSKA PLAVIDLAMI SPOLOČENSTVA

KAPITOLA I

ORIENTAČNÉ MOŽNOSTI VÝLOVU NA ROKY 2007 – 2012 A VEDĽAJŠIEHO ÚLOVKU

1.   Úroveň možností rybolovu povolená Grónskom

Druhy

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Treska (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagický ostriežik (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Halibut grónsky (NAFO 0/1) – juh 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Halibut grónsky (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Kreveta (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Kreveta (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Halibut atlantický

200

200

200

200

200

200

Halibut atlantický (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Koruška polárna (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Krab (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Vedľajší úlovok (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Obmedzenia vedľajšieho úlovku

Rybárske plavidlá Spoločenstva vykonávajúce rybolov vo VHZ Grónska dodržiavajú uplatniteľné pravidlá pre vedľajší úlovok, pokiaľ ide o regulované aj neregulované druhy. Vo VHZ Grónska je ďalej zakázané zbavovať sa úlovku regulovaných druhov.

Vedľajší úlovok sa definuje ako akýkoľvek úlovok druhov, ktoré nie sú uvedené v licencii ako cieľové druhy plavidla.

Maximálne množstvá, ktoré možno vyloviť ako vedľajší úlovok, sa povoľujú pri vydávaní licencie pre cieľové druhy. Maximálne množstvo každého regulovaného druhu, ktoré možno vyloviť ako vedľajší úlovok, sa uvedie na vydanej licencii.

Vedľajší úlovok regulovaného druhu sa bude započítavať proti rezerve na vedľajší úlovok, ktorá je vyčlenená ako súčasť možností rybolovu príslušného druhu pridelených Spoločenstvu. Vedľajší úlovok neregulovaného druhu sa bude započítavať proti rezerve na vedľajší úlovok pre neregulovaný druh, ktorá je vyčlenená pre Spoločenstvo.

Za vedľajší úlovok sa neplatí licenčný poplatok. V prípade, že však rybárske plavidlo Spoločenstva prekročí maximálne povolené množstvo vedľajšieho úlovku regulovaného druhu, za množstvo prevyšujúce maximálny povolený vedľajší úlovok dostane pokutu rovnajúcu sa trojnásobku normálneho licenčného poplatku pre tento druh.

KAPITOLA II

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ A VYDÁVANIE LICENCIÍ

1.

Povolenie na rybolov vo VHZ Grónska môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.

Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a aj samotné plavidlo musia mať oprávnenie na vykonávanie rybolovnej činnosti vo VHZ Grónska. Musia mať usporiadané vzťahy s orgánmi Grónska tým spôsobom, že majú splnené všetky predchádzajúce záväzky, ktoré im vznikli na základe ich rybolovných aktivít vo VHZ Grónska podľa zmlúv uzatvorených so Spoločenstvom.

3.

Žiadosti o licencie na lov rýb a náležitosti ich vydávania uvedené v článku 1 ods. 3 dohody sú stanovené v administratívnom dojednaní v dodatku 1.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Rybolov sa uskutočňuje v rybolovnej oblasti vymedzenej ako výhradná hospodárska zóna Grónska, ako je stanovené v nariadení č. 1020 z 15. októbra 2004 v súlade s kráľovským výnosom č. 1005 z 15. októbra 2004 o nadobudnutí účinnosti zákona o výhradných hospodárskych zónach pre Grónsko, ktorým nadobúda účinnosť zákon č. 411 z 22. mája 1996 o výhradných hospodárskych zónach.

Rybolov sa uskutočňuje najmenej 12 námorných míľ od základnej čiary podľa článku 7 ods. 2 zákona Landsting Grónska č. 18 z 31. októbra 1996 o rybolove, naposledy zmeneného a doplneného zákonom Landsting č. 28 z 18. decembra 2003, ak nie je osobitne uvedené inak.

Základné čiary sú vymedzené v súlade s kráľovským výnosom č. 1004 z 15. októbra 2004 o zmene a doplnení kráľovského výnosu o stanovení hraníc teritoriálnych vôd Grónska.

KAPITOLA IV

ĎALŠIE MOŽNOSTI VÝLOVU

V súlade s článkom 1 ods. 6 protokolu poskytnú orgány Grónska orgánom Spoločenstva akékoľvek ďalšie možnosti výlovu uvedené v článku 7 dohody.

Orgány Spoločenstva informujú orgány Grónska o svojej reakcii na ponuku najneskôr 6 týždňov od jej doručenia. Ak orgány Spoločenstva odmietnu ponuku alebo nereagujú na ňu do 6 týždňov, orgány Grónska môžu poskytnúť ďalšie možnosti výlovu iným stranám.

KAPITOLA V

SPÔSOB HLÁSENIA ÚLOVKOV, TECHNICKÉ OPATRENIA NA ZACHOVANIE ZDROJOV A SYSTÉM POZOROVATEĽOV

1.

Rybárske plavidlá Spoločenstva majú vo výbave súbor príslušných grónskych právnych predpisov v angličtine týkajúcich sa hlásenia úlovkov, technických opatrení na zachovanie zdrojov a systému pozorovateľov.

2.

Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva držia na palube lodný denník, v ktorom musia evidovať činnosti v súlade s pravidlami stanovenými na základe právnych predpisov Grónska.

3.

Činnosti rybolovu sa vykonávajú v súlade s technickými opatreniami na zachovanie zdrojov stanovenými v právnych predpisoch Grónska.

4.

Akékoľvek operácie rybolovu vo VHZ Grónska podliehajú systému pozorovateľov, ktorý je upravený v právnych predpisoch Grónska. Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva spolupracujú s orgánmi Grónska na účel pustenia pozorovateľov na palubu v prístavoch určených orgánmi Grónska.

KAPITOLA VI

VMS

Podmienky týkajúce sa systému monitorovania plavidiel (VMS) sú stanovené v dodatku 2.

KAPITOLA VII

DOČASNÉ SPOLOČNÉ PODNIKANIE

Podmienky týkajúce sa prístupu k zdrojom dočasného spoločného podnikania sú stanovené v dodatku 3.

KAPITOLA VIII

EXPERIMENTÁLNY RYBOLOV

Podmienky týkajúce sa experimentálneho rybolovu sú stanovené v dodatku 4.

KAPITOLA IX

KONTROLA

Ak príslušné orgány zistia, že kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva porušil grónske právne predpisy, oznámenie o tom zašlú čo najskôr Európskej komisii a vlajkovému členskému štátu. Toto oznámenie obsahuje informácie o názve plavidla, registračnom čísle, volacom signále a menách vlastníkov plavidla a kapitána plavidla. Toto oznámenie obsahuje aj opis okolností, ktoré viedli k porušeniu, a akékoľvek uplatnené sankcie.

Komisia poskytne orgánom Grónska zoznam príslušných orgánov členských štátoch, ako aj pravidelnú aktualizáciu tohto zoznamu.


(1)  V prípade obnovy zásob môže Spoločenstvo vyloviť do pm ton, so zodpovedajúcim zvýšením časti finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 protokolu. Množstvá kvóty na rok 2007 sa môžu loviť až od 1. júna. Môže sa loviť na východe alebo na západe.

(2)  Môže sa loviť na východe alebo na západe. Má sa loviť navíjacími vlečnými sieťami na rybolov pelagických druhov.

(3)  Toto číslo môže byť revidované z hľadiska dohody o rozdelení možností výlovu medzi pobrežné krajiny. Rybolov sa riadi prostredníctvom obmedzenia počtu plavidiel, ktoré lovia súčasne.

(4)  Tisíc ton môže vyloviť najviac 6 plavidiel Spoločenstva na lov bentických rýb, ktoré lovia halibuta atlantického a príbuzné druhy. Podmienky rybolovu plavidlami na lov bentických rýb sa dohodnú na pôde spoločného výboru.

(5)  Ak možno loviť, Spoločenstvo môže vyloviť do 7,7 % TAC korušky polárnej za sezónu od 20. júna do 30. apríla nasledujúceho roka, so zodpovedajúcim zvýšením časti finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 protokolu.

(6)  Vedľajší úlovok sa definuje ako akýkoľvek úlovok druhov, ktoré nie sú uvedené v licencii ako cieľové druhy plavidla. Zloženie vedľajšieho úlovku sa reviduje ročne na pôde spoločného výboru. Môže sa loviť na východe alebo na západe.

Dodatky

(1)

Administratívne dojednanie o licenciách. Podmienky vykonávania rybolovných činností plavidlami Spoločenstva vo VHZ Grónska

(2)

Podmienky v spojitosti so záležitosťami družicového sledovania rybárskych plavidiel

(3)

Podmienky týkajúce sa dočasného spoločného podnikania

(4)

Podrobnosti vykonávania experimentálneho rybolovu

Dodatok 1

Administratívne dojednanie o licenciách medzi Európskou Komisiou, vládou Dánska a miestnou vládou Grónska

Podmienky vykonávania rybolovných činností plavidlami Spoločenstva vo VHZ Grónska

A.   Žiadosti o licencie a náležitosti vystavovania

1.

Vlastníci rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktorí majú záujem využívať možnosti rybolovu podľa tejto dohody, alebo ich agenti najneskôr do 1. decembra pred rybárskym hospodárskym rokom oznámia Komisii elektronicky prostredníctvom vnútroštátnych orgánov zoznam príslušných plavidiel, ktorý obsahuje údaje stanovené v pripojenom tlačive žiadosti. Orgány Spoločenstva bezodkladne zašlú tieto zoznamy orgánom Grónska. Akékoľvek zmeny sa oznámia vopred v súlade s týmto postupom.

Vlastníci plavidiel Spoločenstva alebo ich agenti predložia orgánom Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnych orgánov najneskôr do 1. marca alebo tridsať dní pred začiatkom lovu žiadosť za každé plavidlo, ktoré majú v úmysle použiť na rybolov v súlade s dohodou. Žiadosti sa podávajú na tlačivách, ktoré na tento účel stanoví Grónsko a ktorých vzory sú pripojené. Spolu so žiadosťou o licenciu je potrebné predložiť doklad o zaplatení poplatku podľa dĺžky platnosti licencie. Poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne náklady súvisiace s prístupom k činnostiam rybolovu, ako aj poplatky uložené bankami za prevod peňazí. V prípade, že plavidlo nezaplatilo poplatok za bankový prevod, zaplatenie tejto sumy sa bude vyžadovať pri nasledujúcej žiadosti tohto plavidla o licenciu a je nutnou podmienkou vydania novej licencie. Orgány Grónska si účtujú správny poplatok vo výške jedného percenta licenčného poplatku.

Za plavidlá Spoločenstva toho istého vlastníka lode alebo agenta sa môže predložiť súhrnná žiadosť o licenciu, ak sa tieto plavidlá plavia pod vlajkou toho istého členského štátu. Každá licencia vydaná na základe súhrnnej žiadosti obsahuje celkové množstvo vzorky, za ktoré sa zaplatil licenčný poplatok, a poznámku pod čiarou „maximálne množstvo je spoločné pre plavidlá…(názov každého plavidla v zozname uvedenom v súhrnnej žiadosti)“.

K súhrnnej žiadosti musí byť pripojený plán rybolovu, v ktorom sa uvádza cieľové množstvo pre každé z plavidiel. Akákoľvek zmena plánu rybolovu sa oznámi orgánom Grónska 3 dni pred uskutočnením zmeny a kópia sa zašle Európskej komisii a vnútroštátnym orgánom.

Orgány Spoločenstva predložia orgánom Grónska (súhrnnú) žiadosť o licenciu(-e) za každé plavidlo, ktoré majú v úmysle použiť na rybolov v súlade s dohodou.

Orgány Grónska sú oprávnené pozastaviť platnú licenciu alebo nevydať novú licenciu, ak plavidlo Spoločenstva nesplní požiadavky zaslania príslušných listov z lodného denníka a prehlásení o vykládke orgánom Grónska v súlade s podmienkami hlásenia úlovkov.

2.

Orgány Grónska oznámia všetky informácie týkajúce sa bankových účtov, ktoré sa budú používať na úhradu poplatku, pred nadobudnutím účinnosti administratívneho dojednania.

3.

Licencie sa vydávajú pre konkrétne plavidlo a sú neprenosné – s výhradou ustanovení odseku 4. V licenciách je uvedené maximálne množstvo, ktoré je možné vyloviť a držať na palube. Akákoľvek zmena a doplnenie maximálneho množstva uvedeného v licencii(-ách) je možná výhradne prostredníctvom novej žiadosti o licenciu. V prípade, že plavidlo neúmyselne prekročí maximálne množstvo uvedené v licencii, zaplatí poplatok za množstvo, o ktoré bolo prekročené maximálne množstvo uvedené v licencii. Nová licencia pre toto plavidlo môže byť vydaná až po zaplatení poplatku za prekročené množstvo. Tento poplatok sa počíta v súlade s časťou B 2 a potom sa strojnásobí.

4.

V prípade zásahu vyššej moci a na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev však môže byť licencia pre plavidlo vymenená za novú licenciu pre iné plavidlo s podobnými vlastnosťami. V novej licencii je uvedený:

dátum vydania,

skutočnosť, že zrušuje a nahrádza licenciu pre pôvodné plavidlo.

5.

Grónsky úrad pre rybolov odovzdá licencie Komisii Európskych spoločenstiev do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

6.

Originálna licencia alebo jej kópia sa musí vždy nachádzať na palube a na vyzvanie musí byť kedykoľvek predložená príslušným orgánom Grónska.

B.   Platnosť licencií a ich úhrada

1.

Licencie sú platné od dátumu ich vydania do konca kalendárneho roka, v ktorom bola licencia vydaná. Licencie sa vydávajú do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, po zaplatení požadovaných ročných licenčných poplatkov za každé plavidlo.

Pokiaľ ide o lov korušky polárnej, licencie sa vydávajú od 20. júna do 31. decembra a od 1. januára do 30. apríla.

V prípade, že právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa stanovujú možnosti rybolovu na daný rok pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžadujú obmedzenia výlovu, neboli prijaté do začiatku rybárskeho hospodárskeho roka, rybárske plavidlá Spoločenstva, ktoré majú povolené loviť 31. decembra predchádzajúceho rybárskeho hospodárskeho roka, môžu pokračovať v svojich činnostiach na tú istú licenciu v roku, pre ktorý neboli prijaté právne predpisy, ak to povoľuje vedecké odporúčanie. Povolené bude predbežné využitie 1/12 kvóty mesačne, v prípade, že je za kvótu zaplatený príslušný licenčný poplatok. Predbežná kvóta sa môže upraviť v súvislosti s vedeckým odporúčaním a podmienkami konkrétneho loviska.

2.

Licenčný poplatok predstavuje 5 % prepočítaných cien, ktoré dosahujú tieto hodnoty:

Druhy

Cena za tonu živej váhy

Treska

1 800

Ostriežik

1 053

Halibut grónsky

2 571

Kreveta

1 600

Halibut atlantický (1)

4 348

Koruška polárna

100

Krab

2 410

3.

Licenčné poplatky dosahujú tieto hodnoty:

Druhy

Eur za tonu

Treska

90

Ostriežik

53

Halibut grónsky

129

Kreveta

80

Halibut atlantický (2)

217

Koruška polárna

5

Krab

120

Celková výška licenčného poplatku (maximálne povolené množstvo výlovu vynásobené cenou za tonu) sa zvyšuje o grónsky správny poplatok vo výške jedného percenta z licenčného poplatku.

Ak je vylovené množstvo nižšie ako maximálne povolené množstvo výlovu, vlastník plavidla nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku.

Tlačivo žiadosti o licenciu na rybolov vo VHZ Grónska

1

Štátna príslušnosť

 

2

Názov plavidla

 

3

Číslo v registri flotily Spoločenstva

 

4

Vonkajšie označenie

 

5

Prístav registrácie

 

6

Volací rádiový znak

 

7

Číslo Inmarsat (telefón, telex, e-mail) (3)

 

8

Rok zhotovenia

 

9

Typ plavidla

 

10

Typ rybolovného zariadenia

 

11

Cieľový druh + množstvo

 

12

Oblasť rybolovu (ICES/NAFO)

 

13

Doba platnosti licencie

 

14

Vlastníci, adresa, telefón, telex, e-mail

 

15

Prevádzkovateľ plavidla

 

16

Meno kapitána

 

17

Počet členov posádky

 

18

Výkon motora (KW)

 

19

Dĺžka (L.O.A.)

 

20

Tonáž v BRT

 

21

Zástupca v Grónsku Názov a adresa

 

22

Adresa, na ktorú má byť zaslaná licencia, fax

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rybné hospodárstvo, Rue de la Loi 200, B-1049 Brusel, Fax +32 2 2962338


(1)  Halibut atlantický a príbuzné druhy: 3 000 EUR.

(2)  Licenčný poplatok za halibuta atlantického a príbuzné druhy: 150 EUR za tonu.

(3)  Možno zaslať aj po schválení žiadosti.

Dodatok 2

Podmienky v spojitosti so záležitosťami družicového sledovania rybárskych plavidiel

1.

Družicové sledovanie sa uplatňuje na rybárske plavidlá zmluvných strán, keď pôsobia vo vodách druhej zmluvnej strany.

Keď rybárske plavidlá pôsobia vo vodách patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany, sú sledované Centrom monitorovania rybolovu (CMR) ich vlajkového štátu.

2.

Na účel družicového sledovania si zmluvné strany vymieňajú konzistentné súradnice zemepisnej šírky a dĺžky vôd, ktoré patria do ich jurisdikcie. Tieto súradnice nemajú vplyv na ostatné požiadavky a stanoviská strán. Tieto údaje sa oznamujú v strojovo čitateľnej forme a sú vyjadrené v desatinných stupňoch v systéme WGS-84 datum.

3.

Zložky softvéru a hardvéru systému pre monitorovanie plavidiel musia byť odolné proti neoprávnenej manipulácii, t. j. neumožňujú falšovanie polôh a nedajú sa ručne manipulovať. Systém bude plne automatický a schopný prevádzky v každom čase bez ohľadu na podmienky vonkajšieho prostredia. Je zakázané ničiť, poškodiť, znefunkčniť alebo inak zasahovať do družicového sledovacieho zariadenia.

Kapitáni predovšetkým zabezpečia, aby:

údaje neboli žiadnym spôsobom pozmenené,

anténa alebo antény pripojené na družicové sledovacie zariadenia neboli žiadnym spôsobom blokované;

dodávka energie družicových sledovacích zariadení nebolo žiadnym spôsobom prerušená a

družicové sledovacie zariadenia neboli odstránené z rybárskeho plavidla.

Rybárske plavidlo Spoločenstva nesmie vstúpiť do VHZ Grónska bez fungujúceho družicového sledovacieho zariadenia. Orgány Grónska majú právo pozastaviť s okamžitou účinnosťou licenciu rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré vstúpia do VHZ Grónska bez fungujúceho družicového sledovacieho zariadenia. Orgány Grónska bezodkladne zašlú oznámenie príslušnému plavidlu. Orgány Grónska bez meškania informujú Európsku komisiu a vlajkový členský štát o pozastavení licencie.

4.

Chyba polohy pri sledovaní musí byť menšia ako 500 metrov, s intervalom spoľahlivosti 99 %.

5.

Ak plavidlo sledované družicovým systémov vstupuje do vôd alebo odchádza z vôd patriacich do jurisdikcie inej strany, vlajkový štát zašle príslušnému CMR druhej zmluvnej strany správu o vstupe alebo správu o výstupe, uvedené v prílohe. Tieto správy sa zasielajú bez meškania a sú založené na predchádzajúcom sledovaní vykonávanom každú hodinu. Interval sledovania plavidla, ktoré je vo vodách patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany, Centrom monitorovania rybolovu vlajkového štátu je hodinový, alebo je kratší, ak tak požadujú zmluvné strany.

6.

Ak plavidlo smeruje do vôd patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany, najnovšia správa o polohe z plavidla sa bude oznamovať z CMR vlajkového štátu príslušnému CMR druhej strany bezodkladne najmenej každé 2 hodiny. Tieto správy sa označujú ako správy o polohe, ako sa uvádza v prílohe.

7.

Keď plavidlo pôsobí vo vodách patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany, nesmie vypnúť svoje družicové sledovacie zariadenia.

Ak družicové sledovacie zariadenie zasielalo hodinové správy s rovnakou zemepisnou polohou dlhšie ako 4 hodiny, môže sa zaslať správa o polohe obsahujúca kód aktivity „ANC“, ako sa uvádza v prílohe. Tieto správy o polohe sa môžu zasielať s početnosťou 12 hodín. Po zmene polohy sa v čase kratšom ako 1 hodina obnoví hodinové nahlasovanie.

8.

Správy podľa odsekov 5, 6 a 7 sú vo forme snímateľnej počítačom, využívajú X 25 alebo iné zabezpečené protokoly a sú predmetom predchádzajúcej dohody medzi príslušnými CMR.

X 25 sa bezodkladne nahradí HTTPS alebo inými zabezpečenými protokolmi hneď, keď NEAFC rozhodne o nahradení.

9.

V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti družicového sledovacieho zariadenia inštalovaného na palube plavidla kapitán plavidla včas oznámi CMR svojho vlajkového štátu informácie podľa odseku 7. Za týchto okolností bude stačiť aspoň jedna správa o polohe za 4 hodiny, ak sa plavidlo nachádza vo vodách patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany. CMR alebo plavidlá vlajkového štátu bez zbytočného odkladu zašlú takéto správy CMR druhej zmluvnej strany.

Takéto chybné zariadenie sa opraví alebo nahradí skôr, ako plavidlo začne novú plavbu.

Výnimky sa môžu povoliť, ak je zrejmé, že zariadenie nemožno opraviť alebo nahradiť z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly kapitána alebo vlastníka plavidla.

10.

CMR vlajkového štátu kontroluje sledovanie svojich plavidiel, keď sa nachádzajú vo vodách patriacich do jurisdikcie druhej zmluvnej strany. Ak sa zistí, že sledovanie plavidiel nefunguje podľa podmienok dohody, bez meškania zašle informáciu CMR druhej zmluvnej strany.

11.

V prípade, že CMR zistí, že druhá zmluvná strana nezaslala informácie v súlade s odsekmi 5, 6 a 7, bezodkladne to oznámi druhej zmluvnej strane.

Uložené správy sa zašlú hneď, ako sa medzi príslušnými CMR opätovne obnoví komunikácia.

Poruchy komunikácie medzi CMR nemajú vplyv na prevádzku plavidiel.

12.

Údaje týkajúce sa sledovania oznámené druhej zmluvnej strane v súlade s touto dohodou sa za žiadnych okolností nesprístupnia iným ako kontrolným a monitorovacím orgánom vo forme, z ktorej možno zistiť totožnosť individuálneho plavidla.

13.

CMR Európskeho spoločenstva je CMR vlajkového štátu, pokiaľ ide o oznamovanie správ v súlade s odsekmi 5, 6 a 7 z Európskeho spoločenstva do Grónska. Na účel oznamovania takýchto hlásení a správ z Grónska do Európskeho spoločenstva je CMR Európskeho spoločenstva CMR členského štátu, v ktorého vodách sa plavidlo plaví alebo sa plavilo. CMR Grónska je zriadené na úseku kontroly riaditeľstva pre rybolov (orgány Grónska pre kontrolu licencií na lov rýb) v Nuuk.

14.

Zmluvné strany si vymieňajú informácie o adresách a špecifikáciách, ktoré sa používajú na elektronickú komunikáciu medzi ich CMR v súlade s odsekmi 5, 6 a 7. Tieto informácie obsahujú, ak sú k dispozícii, aj mená, telefónne čísla a e-mailové adresy, ktoré môžu byť užitočné pre všeobecnú komunikáciu medzi CMR.

15.

Ak sa plavidlo uvedené v odseku 1, ktoré sa plaví pod vlajkou jednej zo zmluvných strán, spozoruje v jurisdikcii druhej strany pri love alebo chystajúce sa na lov bez toho, aby malo na palube funkčné družicové sledovacie zariadenie, a bez odosielania správ tejto druhej zmluvnej strane, toto plavidlo môže dostať príkaz, aby opustilo vody tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany stanovia štandardné postupy výmeny informácií na zistenie faktickej situácie, ktorá spôsobila tento výpadok správ. Pri tejto výmene je potrebné usilovať sa o zabránenie nesprávneho vylúčenia plavidla.

16.

Opakované nedodržanie tu stanovených opatrení sa môže považovať za závažné porušenie požiadaviek.

17.

Zmluvné strany v prípade potreby opätovne preskúmajú tieto podmienky.

Oznamovanie VMS správ CMR druhej zmluvnej strany

1)

Správa o „VSTUPE“

Údaj

Kód poľa

Povinné Nepovinné

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémové detaily; uvádza začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Detaily správy; cieľová strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Odosielateľ

FR

P

Detaily správy; zasielajúca strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Číslo záznamu

RN

N

Detaily správy; sériové číslo záznamu v príslušnom roku

Dátum záznamu

RD

N

Detaily správy; dátum prenosu

Čas záznamu

RT

N

Detaily správy; čas prenosu

Typ správy

TM

P

Detaily správy; typ správy, „ENT“

Volací rádiový znak

RC

P

Detaily plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Interné referenčné číslo

IR

P

Detaily plavidla; jedinečné číslo plavidla strany ako kód vlajkovej krajiny Alfa-3 ISO, za ktorým nasleduje číslo

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Detaily plavidla; číslo uvedené na boku plavidla

Zemepisná šírka

LT

P

Detaily polohy; poloha ± 99.999 (WGS-84)

Zemepisná dĺžka

LG

P

Detaily polohy; poloha ± 999.999 (WGS-84)

Rýchlosť

SP

P

Detaily polohy; rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Kurz

CO

P

Detaily polohy; kurz plavidla na stupnici 360°

Dátum

DA

P

Detaily polohy; dátum polohy UTC (YYYYMMDD)

Hodina

TI

P

Detaily polohy; čas polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémové detaily; uvádza koniec záznamu

2)

Správa o „POLOHE“

Údaj

Kód poľa

Povinné Nepovinné

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémové detaily; uvádza začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Detaily správy; cieľová strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Odosielateľ

FR

P

Detaily správy; zasielajúca strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Číslo záznamu

RN

N

Detaily správy; sériové číslo záznamu v príslušnom roku

Dátum záznamu

RD

N

Detaily správy; dátum prenosu

Čas záznamu

RT

N

Detaily správy; čas prenosu

Typ správy

TM

P

Detaily správy; typ správy, „POS“ (1)

Volací rádiový znak

RC

P

Detaily plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Interné referenčné číslo

IR

P

Detaily plavidla; jedinečné číslo plavidla strany ako kód vlajkovej krajiny Alfa-3 ISO, za ktorým nasleduje číslo

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Detaily plavidla; číslo uvedené na boku plavidla

Zemepisná šírka

LT

P

Detaily polohy; poloha ± 99.999 (WGS-84)

Zemepisná dĺžka..

LG

P

Detaily polohy; poloha ± 999.999 (WGS-84)

Činnosť

AC

N (2)

Detaily polohy; „ANC“ indikuje redukovaný mód nahlasovania

Rýchlosť

SP

P

Detaily polohy; rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Kurz

CO

P

Detaily polohy; kurz plavidla na stupnici 360°

Dátum

DA

P

Detaily polohy; dátum polohy UTC (YYYYMMDD)

Hodina

TI

P

Detaily polohy; čas polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémové detaily; uvádza koniec záznamu

3)

Správa o „VÝSTUPE“

Údaj

Kód poľa

Povinné Nepovinné

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Systémové detaily; uvádza začiatok záznamu

Adresa

AD

P

Detaily správy; cieľová strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Odosielateľ

FR

P

Detaily správy; zasielajúca strana, kód krajiny Alfa-3 ISO

Číslo záznamu

RN

N

Detaily správy; sériové číslo záznamu v príslušnom roku

Dátum záznamu

RD

N

Detaily správy; dátum prenosu

Čas záznamu

RT

N

Detaily správy; čas prenosu

Typ správy

TM

P

Detaily správy; typ správy, „EXI“

Volací rádiový znak

RC

P

Detaily plavidla; medzinárodný rádiový volací znak plavidla

Interné referenčné číslo

IR

P

Detaily plavidla; jedinečné číslo plavidla strany ako kód vlajkovej krajiny Alfa-3 ISO, za ktorým nasleduje číslo

Vonkajšie registračné číslo

XR

N

Detaily plavidla; číslo uvedené na boku plavidla

Dátum

DA

P

Detaily polohy; dátum polohy UTC (YYYYMMDD)

Hodina

TI

P

Detaily polohy; čas polohy UTC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémové detaily; uvádza koniec záznamu

4)

Detaily formátu

Štruktúra každej správy pri prenose údajov je nasledujúca:

dvojitá lomka (//) a znaky „SR“ označujú začiatok správy,

dvojitá lomka (//) a kód poľa označujú začiatok dátového prvku,

jedna lomka (/) oddeľuje kód poľa od údaja,

dvojice dát sú oddelené medzerou,

znaky „ER“ a dvojitá lomka (//) označujú koniec záznamu.

Všetky kódy poľa v tejto prílohe sú v severoatlantickom formáte uvedenom v Programe kontrol a vymáhania NEAFC.


(1)  Pre správy oznamované plavidlami s poruchou družicového sledovacieho zariadenia je typ správy „MAN“.

(2)  Uplatňuje sa, len ak plavidlo vysiela POS správy s nižšou periodicitou.

Dodatok 3

Metódy a kritériá hodnotenia projektov, pokiaľ ide o dočasné spoločné podnikanie a spoločné podniky

1.

Zmluvné strany si vymieňajú informácie o projektoch predkladaných na zriadenie dočasného spoločného podnikania a spoločných podnikov v súlade s článkom 2 dohody.

2.

Projekty sa predkladajú Spoločenstvu prostredníctvom príslušných orgánov príslušného členského štátu alebo členských štátov.

3.

Spoločenstvo predloží spoločnému výboru zoznam projektov týkajúcich sa dočasného spoločného podnikania a spoločných podnikov. Spoločný výbor hodnotí projekty okrem iného podľa týchto kritérií:

(a)

primeranosť techniky pre navrhované operácie rybolovu,

(b)

cieľové druhy a oblasti rybolovu,

(c)

vek plavidla,

(d)

v prípade dočasného spoločného podnikania jeho celkové trvanie a trvanie operácií rybolovu,

(e)

predchádzajúce skúsenosti vlastníka lode Spoločenstva a akéhokoľvek grónskeho partnera v sektore rybolovu.

4.

Spoločný výbor po vyhodnotení podľa bodu 3 vydá stanovisko k projektom.

5.

Ak projekty dočasného spoločného podnikania dostanú priaznivé stanovisko spoločného výboru, orgán Grónska vydá potrebné oprávnenia a licencie na rybolov.

Podmienky týkajúce sa prístupu dočasného spoločného podnikania v Grónsku k zdrojom

1.   Licencie

Platnosť licencií na rybolov vydaných Grónskom sa rovná dĺžke trvania dočasného spoločného podnikanie. Rybolov sa uskutočňuje na základe kvót pridelených orgánom Grónska.

2.   Náhrada plavidiel

Plavidlo Spoločenstva, ktoré pôsobí v rámci dočasného spoločného podnikania, môže byť nahradené iným plavidlom Spoločenstva s rovnocennou kapacitou a technickými špecifikáciami len na základe riadne oprávnených dôvodov a so súhlasom zmluvných strán.

3.   Výbava

Plavidlá, ktoré vykonávajú činnosť v rámci dočasného spoločného podnikania, vyhovujú pravidlám a predpisom uplatňovaným v Grónsku ohľadne výbavy; toto nariadenie sa uplatňuje nediskriminačne medzi plavidlami Grónska a Spoločenstva.

Dodatok 4

Podrobnosti vykonávania experimentálneho rybolovu

Miestna vláda Grónska a Európska komisia spoločne rozhodnú o prevádzkovateľoch Európskeho spoločenstva, najvhodnejšom čase, ako aj o opatreniach na vykonávanie experimentálneho rybolovu. Na uľahčenie výskumnej činnosti plavidiel poskytne miestna vláda Grónska (prostredníctvom Grónskeho inštitútu prírodných zdrojov) existujúce vedecké a iné základné informácie.

Rybolovný priemysel Grónska bude úzko zapojený (koordinácia a dialóg o podmienkach realizácie experimentálneho rybolovu).

Dĺžka obdobia lovu: najviac šesť mesiacov a minimálne tri mesiace, pokiaľ to zmluvné strany po vzájomnej dohode nezmenia.

Výber kandidátov na vykonávanie experimentálneho rybolovu:

Európska komisia predloží orgánom Grónska žiadosti o licencie na experimentálny rybolov. Technické podklady obsahujú:

technické charakteristiky plavidla,

úroveň odbornosti lodných dôstojníkov v oblasti rybolovu,

návrh technických parametrov obdobia rybolovu (dĺžka, vybavenie, skúmané oblasti atď.).

Miestna vláda Grónska zorganizuje technický dialóg medzi správnymi zložkami grónskej vlády a Európskou komisiou s príslušnými vlastníkmi lodí, ak to pokladá za potrebné.

Pred začiatkom obdobia lovu predložia vlastníci plavidiel orgánom Grónska a Európskej komisii:

vyhlásenie o úlovku, ktorý je už na palube,

technické charakteristiky rybárskeho vybavenia, ktoré sa používa v období lovu,

ubezpečenie, že budú dodržiavať nariadenia Grónska pre rybolov.

Počas obdobia lovu na mori dotknutí majitelia plavidiel:

predkladajú Grónskemu inštitútu prírodných zdrojov, orgánom Grónska a Európskej komisii týždennú správu o úlovkoch za deň a vlečnú sieť vrátane opisu technických parametrov rybolovu (poloha, hĺbka, dátum a čas, úlovok a iné poznámky alebo pripomienky),

oznámia polohu, rýchlosť a kurz pomocou VMS,

zabezpečia prítomnosť na palube jedného vedeckého pozorovateľa Grónska alebo pozorovateľa vybraného orgánmi Grónska. Úlohou pozorovateľa je zbierať vedecké informácie z úlovkov, ako aj odoberať vzorky z úlovkov. S pozorovateľom sa zaobchádza ako s lodným dôstojníkom a vlastník plavidla hradí životné náklady pozorovateľa počas jeho pobytu na plavidle. Rozhodnutie o čase a dĺžke pobytu pozorovateľa na palube, prístav nastupovania a vystupovania sa stanovia v dohode s orgánmi Grónska. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami neexistuje iná dohoda, nie je plavidlo povinné vplávať do prístavu viac ako jeden raz za dva mesiace,

na žiadosť orgánov Grónska podrobia plavidlo pri odchode z grónskych vôd kontrole,

zabezpečia dodržiavanie nariadení Grónska pre rybolov.

Úlovky získané počas vedeckého rybolovu vrátane vedľajších úlovkov ostávajú vlastníctvom majiteľa lode.

Orgány Grónska stanovia pred začiatkom každého rybolovu úlovky, ktoré sú v súlade s experimentálnym rybolovom, a oznámia ich kapitánovi príslušného(-ých) plavidla(-iel).

Orgány Grónska určia kontaktnú osobu zodpovednú za riešenie akýchkoľvek nepredvídateľných problémov, ktoré by mohli brániť rozvoju experimentálneho rybolovu.

Orgány Grónska predložia pred začiatkom každého rybolovu detaily a podmienky experimentálnych rybolovných akcií v súlade s článkami 9 a 10 dohody a v súlade s právnymi predpismi Grónska.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/26


NARIADENIE RADY (ES) č. 754/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 1941/2006 (3) sa stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori na rok 2007.

(2)

V nariadení (ES) č. 1941/2006 sa stanovuje, že dodatočné dni zákazu, ktoré majú prideliť členské štáty v určitých subdivíziách Baltského mora, sa majú rozdeliť do období minimálne 5 dní. Toto ustanovenie by sa však nemalo uplatňovať v prípade, že dodatočné dni zákazu sú spojené s jedným zo stanovených období uzavretia rybolovu ustanovených v uvedenom nariadení, ak celkové obdobie uzavretia rybolovu trvá alebo je viac ako 5 dní. Pridelenie dodatočných dní zákazu by sa malo spätne objasniť.

(3)

Je potrebné objasniť ustanovenia o určených prístavoch.

(4)

Unášané lovné šnúry by sa mali vylúčiť z typov výstroja, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia rybolovného úsilia, keďže tento typ výstroja sa nepoužíva na lov tresky.

(5)

Keďže sa nepovažuje za potrebné ponechať odkaz na subdivíziu 27, pokiaľ ide o obmedzenia rybolovného úsilia v Baltskom mori z dôvodu minimálnych úlovkov tresky v tejto subdivízii, odkaz na túto subdivíziu by sa mal vypustiť.

(6)

V nariadení Rady (ES) č. 2015/2006 (4) sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb.

(7)

S cieľom zabezpečiť správne určenie oblasti, v ktorej sa kvóta môže vyloviť, by sa mali v uvedenom nariadení objasniť opisy niektorých rybolovných zón.

(8)

Pre niektoré druhy sa v uvedenom nariadení uviedli nesprávne kvóty a poznámky pod čiarou a mali by sa opraviť.

(9)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 (5) sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov.

(10)

Je potrebné objasniť niektoré osobitné ustanovenia o vykládke alebo prekládke mrazených rýb, ktoré ulovili rybárske plavidlá tretej krajiny v oblasti dohovoru NEAFC.

(11)

S cieľom zabezpečiť správne určenie oblasti, v ktorej sa kvóta môže vyloviť, je potrebné objasniť názov prílohy IA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 a určité opisy rybolovných zón.

(12)

Konečné obmedzenia úlovkov pre rybolov piesočnicovitých rýb v zónach ICES IIa a IV a vo vodách ES v zóne ICES IIa sa stanovujú na základe odporúčania Medzinárodnej rady pre prieskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) a podľa bodu 8 prílohy IID k nariadeniu (ES) č. 41/2007. Piesočnicovité ryby sú populáciou Severného mora, ktorú využíva aj Nórsko, ale ktorá sa v súčasnosti neriadi spoločne. Konečné obmedzenia úlovkov sú v súlade s dohodnutým záznamom záverov z konzultácií s Nórskom o rybolove z 22. mája 2007.

(13)

Podmienky, ktoré sa vzťahujú na kvóty vedľajších úlovkov rajotvarých rýb by sa mali obmedziť na množstvá rýb týchto druhov väčšie ako 200 kg.

(14)

Referenčné obdobie, ktoré súvisí s kvantifikáciou rybolovného úsilia vynaloženého flotilami, ktorým boli pridelené dodatočné dni na trvalé zastavenie rybolovných činností, sa uvádza nesprávne a malo by sa opraviť.

(15)

Súradnice, ktoré vymedzujú oblasť súvisiacu s technickými opatreniami v Írskom mori v prílohe III, nie sú správne a mali by sa opraviť.

(16)

Komisia pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu prijala na svojom treťom výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 11. – 15. decembra 2006, opatrenia na ochranu zdrojov tuniakovitých rýb a regulačné opatrenia, ktoré sa týkajú mečiara veľkého v určitých oblastiach. Tieto opatrenia by sa mali implementovať do práva Spoločenstva.

(17)

Na základe konzultácií medzi Spoločenstvom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Nórskom a Ruskou federáciou, ktoré sa uskutočnili 18. januára 2007, sa dosiahla dohoda o rybolovných možnostiach, pokiaľ ide o atlanticko-škandinávske populácie sleďa (jarné neresenie sa rýb v nórskych vodách) v severovýchodnom Atlantiku. Podľa tejto dohody sa počet licencií Spoločenstva zvýši zo 77 na 93. Dohoda by sa mala zapracovať do právnych predpisov Spoločenstva.

(18)

Nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2003 a (ES) č. 41/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1941/2006

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 1941/2006 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2015/2006

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 41/2007

Nariadenie (ES) č. 41/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 51 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 28e ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitáni (alebo ich zástupcovia) všetkých rybárskych plavidiel, ktoré prevážajú ryby uvedené v článku 49, ktorí majú v úmysle vplávať do prístavu alebo uskutočniť vykládku alebo prekládku, to oznámia príslušným orgánom prístavu, ktorý chcú použiť, najmenej 3 pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu.“;

2.

článok 52 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány prístavného členského štátu môžu udeliť oprávnenie na vykládky alebo prekládky, len ak vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré má v úmysle uskutočniť vykládku alebo prekládku, alebo v prípade, že plavidlo je zapojené do operácií prekládky mimo prístavu, vlajkový štát alebo štáty odovzdávajúcich plavidiel, potvrdili zaslaním kópie tlačiva zaslaného podľa článku 51 ods. 3 s riadne vyplnenou časťou B, že:“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušné orgány prístavného členského štátu bezodkladne oznámia svoje rozhodnutie, či udelia oprávnenie na vykládku alebo prekládku alebo nie, a to tak, že Komisii a tajomníkovi NEAFC, ak sa vykladané alebo prekladané ryby ulovili v oblasti dohovoru NEAFC, zašlú kópiu tlačiva ustanoveného v prílohe IV časti I s riadne vyplnenou časťou C.“;

3.

článok 53 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány členských štátov vykonávajú každý rok vo svojich prístavoch kontroly najmenej 15 % vykládok alebo prekládok, ktoré uskutočňujú rybárske plavidlá tretích krajín uvedené v článku 49.“;

4.

Prílohy IA, IIA, III a IV k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa však uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 441/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 609/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 33).

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 609/2007.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 643/2007 (Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1941/2006 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

poznámka pod čiarou č. 1 pod druhom treska v podoblastiach 25 – 32 (vody ES) a pod druhom treska v podoblastiach 22 – 24 (vody ES) sa vypúšťa a

b)

dodatok I k prílohe I sa vypúšťa.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 1.1 sa nahrádza takto:

„1.1.

Rybolov vlečnými sieťami, záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov žiabrovými sieťami na lov pri dne, zamotávacími sieťami a viacstennými žiabrovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov lovnými šnúrami na lov pri dne alebo dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr sa zakazuje:

a)

od 1. do 7. januára, od 31. marca do 1. mája a 31. decembra v podoblastiach 22 – 24 a

b)

od 1. do 7. januára, od 5. do 10. apríla, od 1. júla do 31. augusta a 31. decembra v podoblastiach 25 a 26.“;

b)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Členské štáty v prípade rybárskych plavidiel plávajúcich pod ich vlajkou zabezpečia, aby sa zakázal aj rybolov vlečnými sieťami, záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov žiabrovými sieťami na lov pri dne, zamotávacími sieťami a viacstennými žiabrovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm alebo rybolov lovnými šnúrami na lov pri dne alebo dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr na:

a)

77 kalendárnych dní v podoblastiach 22 – 24 mimo obdobia uvedeného v bode 1.1 písm. a) a

b)

67 kalendárnych dní v podoblastiach 25 a 26 mimo obdobia uvedeného v bode 1.1 písm. b).

Členské štáty rozdelia dni uvedené v písmenách a) a b) do období minimálne piatich dní, ak sa dni uvedené v písmenách a) a b) nepridajú k obdobiam stanoveným v bode 1.1 písm. a) a b) v uvedenom poradí, okrem 31. decembra.“;

c)

dopĺňa sa tento bod:

„1.3.

Pri rybolove unášanými lovnými šnúrami v rámci období a dní stanovených v bodoch 1.1 a 1.2 sa treska na palube neuchováva.“

3.

V prílohe III sa bod 2.7.1 nahrádza takto:

„2.7.1.

Ak členský štát určil prístavy na vykládku tresky, rybárske plavidlá, ktoré na palube uchovávajú viac ako 750 kg tresky v živej hmotnosti, môžu túto tresku vykladať výlučne v určených prístavoch.“


PRÍLOHA II

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Položka, ktorá sa týka beryxov vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

beryxy

Beryx spp.

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

74

74

 

Francúzsko

20

20

 

Írsko

10

10

 

Portugalsko

214

214

 

Spojené kráľovstvo

10

10

 

ES

328

328“

 

2.

Položka, ktorá sa týka druhu dlhochvost tuponosý v zóne ICES IIIa a vodách Spoločenstva zón ICES IIIbcd, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

IIIa a vody Spoločenstva IIIbcd

Rok

2007

2008

 

Dánsko

1 002

946

 

Nemecko

6

5

 

Švédsko

52

49

 

ES

1 060

1 000“

 

3.

Položka, ktorá sa týka druhu dlhochvost tuponosý vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES VIII, IX, X, XII a XIV a V (grónske vody), sa nahrádza takto:

„Druh

:

Dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Nemecko

40

40

 

Španielsko

4 391

4 391

 

Francúzsko

202

202

 

Írsko

9

9

 

Spojené kráľovstvo

18

18

 

Lotyšsko

71

71

 

Litva

9

9

 

Poľsko

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114“

 

4.

Položka, ktorá sa týka druhu Hoplostethus atlanticus vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

4

3

 

Francúzsko

23

15

 

Írsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené kráľovstvo

4

3

 

ES

44

30“

 

5.

Položka, ktorá sa týka druhu molva modrá vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín zón ICES VI a VII, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín VI a VII (2)

Rok

2007

2008

 

Nemecko

26

21

 

Estónsko

4

3

 

Španielsko

83

67

 

Francúzsko

1 898

1 518

 

Írsko

7

6

 

Litva

2

1

 

Poľsko

1

1

 

Spojené kráľovstvo

482

386

 

Ostatné (1)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 

6.

Položka, ktorá sa týka druhu pagel bledý vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Pagel bledý

Pagellus bogaraveo

Zóna

:

X (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín)

Rok

2007

2008

 

Španielsko (3)

10

10

 

Portugalsko (3)

1 116

1 116

 

Veľká Británia (3)

10

10

 

ES (3)

1 136

1 136

 


(1)  Výhradne na vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty nie sú povolené žiadne cielené rybolovy.

(2)  Členské štáty zabezpečia, aby bol lov molvy modrej vedecky monitorovaný, a to najmä činnosti tých rybárskych plavidiel, ktoré v roku 2005 vyložili viac ako 30 ton molvy modrej. Všetky plavidlá vopred oznamujú vykládku väčšieho množstva ako 5 ton molvy modrej a na konci akejkoľvek rybárskej plavby nevykladajú viac ako 25 ton molvy modrej.“

(3)  V decembri 2007 sa môže vyloviť maximálne 10 % z kvóty na rok 2008.“


PRÍLOHA III

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha IA sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

b)

Položka, ktorá sa týka piesočnicovitých v zóne ICES IIIa; vo vodách ES zón ICES IIa a IV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Piesočnicovité

Ammodytidae

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIa a IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

144 324 (2)

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Spojené kráľovstvo

3 155 (3)

Všetky členské štáty

5 521 (4)  (5)

ES

153 000 (6)

Nórsko

20 000 (7)

TAC

nepodstatné (8)

c)

Položka, ktorá sa týka druhu sleď atlantický v zóne ICES IV severne od 53° 30′ s. š., sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď atlantický (9)

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

50 349

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

34 118

Francúzsko

19 232

Holandsko

47 190

Švédsko

3 470

Spojené kráľovstvo

50 279

ES

204 638

Nórsko

50 000 (10)

TAC

341 063

V rámci uvedených kvót sa v špecifikovaných zónach nemôžu uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody južne od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

d)

Položka, ktorá sa týka druhu sleď atlantický v zónach ICES Vb a VIb a vodách ES zóny ICES VIaN, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Nemecko

3 727

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Francúzsko

705

Írsko

5 036

Holandsko

3 727

Spojené kráľovstvo

20 145

ES

33 340

Faerské ostrovy

660 (12)

TAC

34 000

e)

Položka, ktorá sa týka druhu treska jednoškvrnná v zónach ICES VIb, XII a XIV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody VIb, XII a XIV

HAD/6B1214

Belgicko

10

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

12

Francúzsko

509

Írsko

363

Spojené kráľovstvo

3 721

ES

4 615

TAC

4 615“

f)

Položka, ktorá sa týka rajotvarých vo vodách ES zón IIa a IV, sa nahrádza takto:

„Druh

:

Rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

Vody ES zón IIa a IV

SRX/2AC4-C

Belgicko

369 (13)

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Dánsko

14 (13)

Nemecko

18 (13)

Francúzsko

58 (13)

Holandsko

314 (13)

Spojené kráľovstvo

1 417 (13)

ES

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

Príloha IIA sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 10.1 sa nahrádza takto:

„10.1.

Komisia môže prideliť členským štátom dodatočný počet dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti, ak preváža na palube ktorýkoľvek z druhov výstroja uvedených v bode 4.1, na základe trvalých vyradení rybárskych plavidiel z prevádzky, ku ktorým došlo od 1. januára 2002. Rybolovné úsilie v roku 2001 merané v kilowattdňoch odvolaných plavidiel používajúcich predmetný výstroj v príslušnej oblasti sa vydelí rybolovným úsilím, ktoré vynaložili všetky plavidlá používajúce takýto výstroj v roku 2001. Dodatočný počet dní sa potom vypočíta vynásobením takto vypočítaného pomeru počtom pôvodne pridelených dní. Akákoľvek časť dňa, ktorá je výsledkom tohto výpočtu, sa zaokrúhľuje k najbližšiemu celému dňu. Tento bod sa neuplatňuje, ak sa plavidlo nahradilo v súlade s bodom 5.2 alebo ak sa odvolanie využilo už v predchádzajúcich rokoch na získanie ďalších dní na mori.“;

b)

bod 11.4 sa nahrádza takto:

„11.4.

Komisia môže členským štátom na základe pilotného projektu zlepšených údajov prideliť v období od 1. februára 2007 do 31. januára 2008 šesť dodatočných dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v bode 2.1 písm. c), keď preváža na palube výstroj uvedený v bode 4.1 písm. a) bodoch iv) a v).“;

c)

bod 11.5 sa nahrádza takto:

„11.5.

Komisia môže členským štátom na základe pilotného projektu zlepšených údajov prideliť v období od 1. februára 2007 do 31. januára 2008 dvanásť dodatočných dní, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v bode 2.1 písm. c), keď preváža na palube výstroj uvedený v bode 4.1 okrem výstroja uvedeného v bode 4.1 písm. a) bodoch iv) a v).“

3.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 8.1 sa nahrádza takto:

„8.1.

V období od 14. februára 2007 do 30. apríla 2007 je zakázané používať akékoľvek vlečné siete na lov pri dne, záťahové siete alebo podobné vlečné siete, akékoľvek žiabrové siete, pascové splietané siete alebo podobné statické siete alebo akýkoľvek rybársky výstroj obsahujúci háčiky v časti zóny ICES VIIa, ktorá je vymedzená:

východným pobrežím Írska a východným pobrežím Severného Írska a

priamkami, ktoré postupne spájajú nasledujúce zemepisné súradnice,

bod na východnom pobreží Ardského polostrova v Severnom Írsku na 54o 30′ s. š.,

54° 30′ s. š., 04° 50′ z. d.,

53° 15′ s. š., 04° 50′ z. d.,

bod na východnom pobreží Írska na 53o 15′vs. š.“;

b)

bod 9.4 sa nahrádza takto:

„9.4.

Odchylne od bodu 9.3 sa povoľuje používať tento výstroj:

a)

žiabrové siete s veľkosťou ôk rovnou alebo väčšou ako 120 mm a menšou ako 150 mm, a to za predpokladu, že sa používajú vo vodách, kde je zmapovaná hĺbka menej ako 600 metrov, nie sú viac ako 100 ôk hlboko, ich pomer visenia nie je menší ako 0,5 a sú vybavené plavákmi alebo rovnocenným plávacím vybavením. Siete sú maximálne 2,5 km dlhé a celková dĺžka všetkých sietí nasadených súčasne nepresahuje 25 km na plavidlo. Maximálny čas namočenia je 24 hodín; alebo

b)

pascové splietané siete s veľkosťou ôk najmenej 250 mm za predpokladu, že sa používajú vo vodách, kde je zmapovaná hĺbka menej ako 600 metrov, nie sú viac ako 15 ôk hlboko, ich pomer visenia nie je menší ako 0,33 a nie sú vybavené plavákmi alebo iným plávacím vybavením. Siete sú maximálne 10 km dlhé. Celková dĺžka všetkých sietí nasadených súčasne nepresahuje 100 km na plavidlo. Maximálny čas namočenia je 72 hodín.

Táto odchýlka sa neuplatňuje v regulačnej oblasti NEAFC.“;

c)

bod 21 sa nahrádza takto:

„21.   Západná a stredná časť Tichého oceánu

21.1.

Členské štáty zabezpečia, aby celkové rybolovné úsilie zamerané na tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého v oblasti Dohovoru o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnej a strednej časti Tichého oceánu (‚oblasť dohovoru’) sa obmedzilo na rybolovné úsilie ustanovené v partnerských dohodách o rybolove medzi Spoločenstvom a pobrežnými štátmi tohto regiónu.

21.2.

Členské štáty, ktorých plavidlá majú oprávnenie na rybolov v oblasti dohovoru, vypracujú plány riadenia na použitie zakotvených alebo neukotvených zariadení na zhlukovanie rýb (FAD). Tieto plány riadenia zahŕňajú stratégie na obmedzenie vplyvu na mladé jedince tuniaka okatého a tuniaka žltoplutvého.

21.3.

Plány riadenia uvedené v bode 21.2 sa predložia Komisii najneskôr do 15. októbra 2007. Komisia tieto plány riadenia skompiluje a najneskôr do 31. decembra 2007 predloží plán riadenia Spoločenstva sekretariátu Komisie pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu (WCPFC).

21.4.

Počet plavidiel Spoločenstva, ktoré lovia mečiara veľkého v oblastiach južne od 20° j. š. v oblasti dohovoru, neprekročí 14 plavidiel. Účasť Spoločenstva sa obmedzí na plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Španielska.“

4.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť I sa nahrádza takto:

„ČASŤ I

Obmedzenia počtu licencií a povolení na rybolov pre plavidlá Spoločenstva, ktoré lovia vo vodách tretích krajín

Oblasť rybolovu

Rybolov

Počet licencií

Rozdelenie licencií medzi členské štáty

Maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase

Nórske vody a rybárska zóna v okolí ostrova Jan Mayen

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Druhy žijúce pri morskom dne, severne od 62° 00′ s. š.

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela atlantická, južne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovými záťahovými sieťami

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

nepodstatné

Makrela atlantická, južne od 62° 00′ s. š., rybolov vlečnými sieťami

19

nepodstatné

Makrela atlantická, severne od 62° 00′ s. š., rybolov kruhovými záťahovými sieťami

11 (15)

DK: 11

nepodstatné

Priemyselné druhy, južne od 62° 00′ s. š.

480

DK: 450, UK: 30

150

Vody Faerských ostrovov

Všetky druhy rybolovu vlečnými sieťami pomocou plavidiel s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Riadený rybolov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 135 mm, obmedzený na oblasť južne od 62° 28′ s. š. a východne od 6° 30′ z. d.

8 (16)

 

4

 

Rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerskej pobrežnej línie. V období od 1. marca do 31. mája a od 1. októbra do 31. decembra tieto plavidlá môžu pôsobiť v oblasti medzi 61° 20′ s. š. a 62° 00′ s. š. a od 12 do 21 míľ od pobrežných línií.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Lov molvy modrej pomocou vlečných sietí s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v oblasti južne 61° 30′ s. š. a západne od 9° 00′ z. d. a v oblasti medzi 7° 00′ z. d. a 9° 00′ z. d. južne od 60° 30′ s. š. a v oblasti juhozápadne od spojnice bodov so súradnicami 60° 30′ s. š., 7° 00′ z. d. a 60° 00′ s. š., 6° 00′ z. d.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Riadený rybolov tresky tmavej vlečnými sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 120 mm a s možnosťou použiť popruhy okolo koncového rukávca.

70

 

22 (18)

Rybolov tresky belasej. Celkový počet licencií sa môže zvýšiť o štyri plavidlá tvoriace páry, ak by faerské orgány zaviedli osobitné pravidlá prístupu do oblasti nazývanej ‚hlavná oblasť rybolovu tresky belasej’.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Rybolov pomocou lovných šnúr

10

UK: 10

6

Rybolov makrely atlantickej

12

DK: 12

12

Rybolov sleďa atlantického severne od 62° s. š.

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

Časť II sa nahrádza takto:

„ČASŤ II

Obmedzenia počtu licencií a povolení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách Spoločenstva

Vlajkový štát

Rybolov

Počet licencií

Maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase

Nórsko

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

20

20

Faerské ostrovy

Makrela atlantická, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIIe, f, h, stavridy, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIIe, f, h; sleď atlantický, VIa (severne od 56o 30′ s. š.)

14

14

Sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. š.

21

21

Sleď atlantický, IIIa

4

4

Priemyselný rybolov tresky koruškovitej a šproty severnej, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. š.): piesočnicovité, IV (vrátane nevyhnutných vedľajších úlovkov tresky belasej)

15

15

Molva veľká a mieň lemovaný

20

10

Treska belasá, II, VIa (severne od 56o 30′ s. š.), VIb, VII (západne od 12o 00′ z. d.)

20

20

Molva modrá

16

16

Venezuela

Ryby z čeľade Lutjanidae  (19) (vody Francúzskej Guyany)

41

pm

Žraloky (vody Francúzskej Guyany)

4

pm


(1)  Okrem vôd do 6 míľ od pobrežných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Z toho najviac 125 459 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšných 18 865 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa.

(3)  Z toho najviac 2 742 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón IIa a IV. Zvyšných 413 ton sa môže vyloviť len vo vodách ES zóny ICES IIIa.

(4)  Z toho najviac 4 799 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón ICES IIa a IV. Zvyšných 722 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa; členské štáty okrem Švédska môžu loviť len vo vodách ES zón ICES IIIa.

(5)  Okrem Dánska a Spojeného kráľovstva.

(6)  Z toho najviac 133 000 ton sa môže vyloviť vo vodách ES zón ICES IIa a IV. Zvyšných 20 000 ton sa môže vyloviť len v zóne ICES IIIa.

(7)  Vyloví sa v zóne ICES IV.

(8)  V zónach ICES IIa a IV sa v súlade s dohodnutým záznamom s Nórskom z 22. mája 2007 nemôže vyloviť viac ako 170 000 ton.“

(9)  Vykládky sleďa atlantického uloveného s použitím sietí s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. Členské štáty musia informovať Komisiu o svojich vykládkach sleďa atlantického, pričom musia rozlišovať medzi zónami ICES IVa a IVb.

(10)  Môže sa loviť vo vodách ES. Úlovky vylovené v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať z podielu Nórska na TAC.

Osobitné podmienky

V rámci uvedených kvót sa v špecifikovaných zónach nemôžu uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

Nórske vody južne od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

(11)  Odkaz na populácie sleďa atlantického v zóne ICES VIa severne od 56o 00′ s. š. a v tej časti zóny VIa, ktorá leží východne od 07o 00′ z. d. a severne od 55o 00′ s. š., okrem Clyde.

(12)  Túto kvótu možno uloviť len v zóne ICES VIa severne od 56o 30′ s. š.“

(13)  Kvóta pre vedľajší úlovok. Ak sa za akékoľvek neprerušené 24-hodinové obdobie uloví viac ako 200 kg týchto druhov, nemali by v živej hmotnosti tvoriť viac ako 25 % úlovku uchovávaného na palube.“

(14)  Toto rozdelenie platí pre rybolov kruhovou záťahovou sieťou a vlečnou sieťou.

(15)  Vyberie sa z 11 licencií na rybolov makrely atlantickej kruhovou záťahovou sieťou južne od 62° 00′ s. š.

(16)  Podľa dohodnutého záznamu z roku 1999, čísla pre riadený rybolov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej sú zahrnuté v číslach pre ‚všetky druhy rybolovu vlečnými sieťami pomocou plavidiel s dĺžkou najviac 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií’.

(17)  Tieto čísla označujú maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase.

(18)  Tieto čísla sú zahrnuté v číslach pre ‚rybolov vlečnými sieťami mimo zóny do 21 míľ od faerských pobrežných línií’.“

(19)  Loví sa výlučne dlhými lovnými šnúrami alebo pascami (ryby z čeľade Lutjanidae) alebo dlhými lovnými šnúrami alebo sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v hĺbkach väčších ako 30 m (žraloky). Na vydanie týchto licencií je potrebné predložiť doklad o tom, že existuje platná zmluva medzi majiteľom lode žiadajúcim o licenciu a spracovateľským podnikom nachádzajúcim sa v departemente Francúzska Guyana, ktorá obsahuje povinnosť vyložiť najmenej 75 % celkového úlovku rýb z čeľade Lutjanidae alebo 50 % celkového úlovku žraloka z dotknutého plavidla v uvedenom departemente, aby sa mohli spracovať v závode uvedeného podniku.

Uvedenú zmluvu musia schváliť francúzske orgány, ktoré zabezpečia, aby bola v súlade so skutočnou kapacitou zmluvného spracovateľského podniku, ako aj s cieľmi rozvoja hospodárstva Guyany. Kópia riadne schválenej zmluvy sa priloží k žiadosti o licenciu.

Ak francúzske orgány odmietnu zmluvu schváliť, oznámia toto zamietnutie dotknutej strane a Komisii a uvedú dôvody zamietnutia.“


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 755/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 756/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3223/94 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (2) sa odkazuje na niektoré ustanovenia článkov 173 až 176 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Uvedené ustanovenia však už boli zrušené nariadením Komisie (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2286/2003 (4).

(3)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 je preto v záujme právnej istoty potrebné zmeniť a doplniť s cieľom urobiť nevyhnutné zmeny tak, aby sa zabezpečilo jeho ďalšie plynulé uplatňovanie.

(4)

Ceny ovocia a zeleniny sa rýchlo menia a v súlade so zmenami a doplneniami nariadenia (EHS) č. 2454/93 by sa malo vylúčiť ďalšie používanie prípadne neaktuálnych jednotkových cien v rámci systému vstupných cien.

(5)

Keďže úpravy nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú od 19. mája 2006, v záujme právnej istoty by sa mali uvedené zmeny a doplnenia uplatňovať od toho istého dňa.

(6)

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3223/94 sa uvádza zoznam reprezentatívnych trhov. Uvedený zoznam by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňal reprezentatívne trhy v Bulharsku a v Rumunsku.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 3223/94 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 2 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„Znižujú sa o nasledujúce sumy:

a)

o obchodnú maržu vo výške 15 % pre predajné centrá Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % pre ostatné predajné centrá a

b)

o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia.

Pre náklady na prepravu a poistenie, ktoré sa odčítajú podľa tretieho pododseku, môžu členské štáty ustanoviť štandardné čiastky na odpočítanie. Tieto štandardné čiastky a metódy ich výpočtu budú bezodkladne oznámené Komisii.“

2.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Za reprezentatívne sa považujú tieto trhy:

Belgicko a Luxembursko: Brusel,

Bulharsko: Sofia,

Česká republika: Praha,

Dánsko: Kodaň,

Nemecko: Hamburg, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Berlín,

Estónsko: Tallin,

Írsko: Dublin,

Grécko: Atény, Thessaloniki,

Španielsko: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Francúzsko: Paríž-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Taliansko: Miláno,

Cyprus: Nikózia,

Lotyšsko: Riga,

Litva: Vilnius,

Maďarsko: Budapešť,

Malta: Attard,

Holandsko: Rotterdam,

Rakúsko: Viedeň-Inzersdorf,

Poľsko: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznaň,

Portugalsko: Lisabon, Porto,

Rumunsko: Bukurešť, Konstanca,

Slovinsko: Ljubljana,

Slovensko: Bratislava,

Fínsko: Helsinki,

Švédsko: Helsingborg, Štokholm,

Spojené kráľovstvo: Londýn.“

3.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak je pre výrobky a na obdobia uplatňovania uvedené v časti A prílohy ustanovená štandardná hodnota v súlade s týmto nariadením, jednotková cena v zmysle článku 152 ods. 1 písm. aa) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa neuplatňuje. Je nahradená štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.“

4.

V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odchylne od odseku 1, s účinnosťou od prvého dňa lehôt uplatnenia ustanovených v časti A prílohy, v prípadoch, kde nebolo možné vypočítať štandardnú dovoznú hodnotu, sa žiadna štandardná dovozná hodnota neuplatňuje.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 1, 3 a 4 článku 1 sa uplatňujú od 19. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 757/2007

z 29. júna 2007

o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej článok 3 a článok 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok, ktoré boli predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné pripomienky k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli zaslané Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. S týmito žiadosťami sa má preto aj naďalej zaobchádzať podľa článku 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Boli predložené údaje na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie konzervačného prípravku s obsahom benzoátu sodného, kyseliny propiónovej a proprionátu sodného pre hovädzí dobytok na výkrm. Dňa 18. októbra 2006 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín predložil svoje stanovisko o bezpečnosti a účinnosti tohto prípravku. Z posúdenia vyplýva, že podmienky na toto povolenie ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Malo by sa preto povoliť časovo neobmedzené používanie tohto prípravku, ako je určený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(6)

Používanie prípravku obsahujúceho kyselinu benzoovú sa prvýkrát dočasne povolilo pre ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 877/2003 (3). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku pre ošípané na výkrm boli predložené nové údaje. Z posúdenia vyplýva, že podmienky na toto povolenie ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Malo by sa preto povoliť časovo neobmedzené používanie tohto prípravku, ako je určený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(7)

Pri posudzovaní týchto žiadostí sa zistilo, že by sa mali vyžadovať určité postupy na ochranu pracovníkov pred vystavovaním sa pôsobeniu doplnkových látok uvedených v prílohách. Takáto ochrana by sa mala zabezpečiť prostredníctvom uplatňovania smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (4).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok patriaci do skupiny „konzervačné látky“, ako je určený v prílohe I, sa povoľuje bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Prípravok patriaci do skupiny „regulátory kyslosti“, ako je určený v prílohe II, sa povoľuje bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2003, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg obilnín

Konzervačné prípravky

E700

benzoát sodný 140 g/kg

kyselina propiónová 370 g/kg

propionát sodný 110 g/kg

 

Zloženie doplnkovej látky:

benzoát sodný: 140 g/kg

kyselina propiónová: 370 g/kg

propionát sodný: 110 g/kg

voda: 380 g/kg

 

Účinné zložky:

benzoát sodný C7H5O2Na

kyselina propiónová C3H6O2

propionát sodný C3H5O2Na

dobytok na výkrm

3 000

22 000

na konzerváciu obilnín s vlhkosťou viac ako 15 %

bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Regulátory kyslosti

E210

kyselina benzoová

C7H6O2

ošípané na výkrm

5 000

10 000

V návode na použitie musí byť uvedené:

 

„Doplnkové krmivá s obsahom kyseliny benzoovej sa nesmú ošípaným na výkrm podávať ako jediné krmivo.“

 

„Na účely bezpečnosti používateľov: Mali by sa prijať opatrenia s cieľom minimalizovať vznik dýchateľného prachu z tejto doplnkovej látky. K dispozícii sú karty bezpečnostných údajov o prípravku.“

bez časového obmedzenia


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 758/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 (2) sa ustanovuje, že 70 % výrobkov pridelených členskému štátu sa musí stiahnuť zo zásob do 1. júla roku realizácie plánu. Keďže sa účasť Rumunska na ročnom pláne 2007 oneskorila z dôvodu dátumu pristúpenia k Spoločenstvu, je vhodné udeliť tomuto členskému štátu výnimku z tejto povinnosti, pokiaľ ide o uvedený plán.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 3149/92 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„70 % množstva uvedeného v článku 2 ods. 3 bode 1 písm. b) sa musí stiahnuť zo zásob do 1. júla roku realizácie plánu. Táto povinnosť sa však neuplatňuje na pridelenia vzťahujúce sa na 500 ton a menej. Táto povinnosť sa neuplatňuje ani na výrobky pridelené Rumunsku v rámci ročného plánu 2007. Množstvá, ktoré sa nestiahli z intervenčných zásob do 30. septembra roku realizácie plánu, sa už nepridelia cieľovému členskému štátu v rámci príslušného plánu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 725/2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 4).


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 759/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre klobásy s pôvodom na Islande

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou o dodatočných obchodných preferenciách poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (2), schválenej rozhodnutím Rady 2007/138/ES (3), sa ustanovuje otvorenie ročnej colnej kvóty na 100 ton klobás s pôvodom na Islande.

(2)

V dohode sa určuje, že colná kvóta sa má uplatňovať ročne a dovoz by sa preto mal riadiť na základe kalendárneho roka. Keďže sa dohoda uplatňuje od 1. marca 2007, ročné množstvo na rok 2007 by sa malo príslušne prispôsobiť.

(3)

V dohode sa určuje, že otvorenie colnej kvóty sa má vykonať od 1. júla na základe deviatich mesiacov roku 2007. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. júla 2007.

(4)

Colná kvóta by sa mala riadiť na základe pravidla „kto prvý príde, ten je prvý na rade“. Riadenie sa vykonáva v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

(5)

Vzhľadom na to, že kvóta v rámci tohto nariadenia nepredstavuje riziko narušenia trhu, mala by sa pokladať za nekritickú v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z tohto dôvodu by colné orgány mali byť oprávnené zrušiť požiadavku zábezpeky vzhľadom na tovar pôvodne dovážaný v rámci týchto kvót v súlade s článkom 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia by sa preto nemal uplatňovať.

(6)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod výrobkov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe pravidla „kto prvý príde, ten je prvý na rade“.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colná kvóta Spoločenstva pre klobásy, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1601, s pôvodom na Islande (ďalej len „colná kvóta“) ustanovená v dohode medzi Spoločenstvom a Islandom, schválená rozhodnutím 2007/138/ES, sa týmto otvára.

Colná kvóta sa otvára ročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

Poradové číslo colnej kvóty je 09.0809.

2.   Ročné množstvo (vyjadrené v čistej hmotnosti) klobás dovezených v rámci colnej kvóty, ako aj uplatniteľná colná sadzba sú stanovené v prílohe.

Množstvo dostupné na rok 2007 je 75 ton.

Článok 2

Colná kvóta sa riadi v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.

Článok 3

S cieľom využívať colné kvóty uvedené v článku 1 a spravované v súlade s článkom 2 je potrebné predložiť colným orgánom Spoločenstva platný doklad o pôvode vydaný príslušnými orgánmi Islandu podľa pravidiel, ktoré sú v súlade so všetkými ustanoveniami článkov 55 až 65 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA

KLOBÁSY

Colná kvóta spoločenstva pre Island

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Poradové číslo

Ročné množstvo

(čistá hmotnosť)

Colná sadzba

1601 00

Klobásy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové prípravky na báze týchto výrobkov

09.0809

100 ton

0


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 760/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa osemdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa8. júna 2007 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 732/2007 (Ú. v. EÚ L 166, 28.6.2007, s. 13).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

1.

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski [alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Líbya. Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 1990/345751 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: meno jeho matky je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2.

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Dátum narodenia: 1958. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 87/437555 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: ženatý so Sanaa Al-Gamei’i.

3.

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed [alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripolis, Líbya. Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 96/184442 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: ženatý so Safia Abdul El Rahman (sudánskou občiankou).


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 761/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 iné ako hybridné osivá a ex 1007 iné ako hybridy na siatie sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre produkty pri dovoze zvýšená o 55 % mínus dovozná cena cif uplatniteľná pre príslušnú dodávku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 2 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije cena, ktorá je priemerom denne stanovovaných reprezentatívnych dovozných cien cif podľa metódy stanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. júla 2007 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nevstúpia do platnosti novostanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počnúc od 1. júla 2007 sú dovozné clá v sektore obilnín, uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. júla 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

3,72

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

3,72

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

177,83

110,77

Cena FOB USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Prémia – Záliv

12,53

Prémia – Veľké jazerá

8,69

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

35,00 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 762/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov na svetovom trhu v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v Spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky a krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad za niektoré produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami, a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 763/2007

z 29. júna 2007

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená podľa rovnakého postupu ako náhrada. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

7

1. termín

8

2. termín

9

3. termín

10

4. termín

11

5. termín

12

6. termín

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky krajiny okrem Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 764/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na Svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 765/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

7

1. termín

8

2. termín

9

3. termín

10

4. termín

11

5. termín

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

1

7. termín

2

8. termín

3

9. termín

4

10. termín

5

11. termín

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/63


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 766/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami Spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záručnému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity Spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti Spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1785/2003 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity Spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1187/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/65


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 767/2007

z 29. júna 2007

týkajúce sa 34. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť konanie.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 34. verejnou súťažou v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005, sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť verejnú súťaž.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 768/2007

z 29. júna 2007

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 34. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 34. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 34. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

koncentrované

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

koncentrované


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 769/2007

z 29. júna 2007

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 66. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 66. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 26. júna 2007, stanovuje minimálna predajná cena masla na 365,20 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 770/2007

z 29. júna 2007

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 529/2007 pre mrazené hovädzie mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 529/2007 z 11. mája 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2007 do 30. júna 2008) (3), sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4003, podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 podľa nariadenia (ES) č. 529/2007 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 14,840062 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 26.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/70


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 771/2007

z 29. júna 2007,

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 545/2007 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 545/2007 zo 16. mája 2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (od 1. júla 2007 do 30. júna 2008) (3) sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, stanovením koeficientov pridelenia, ktoré sa majú uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 podľa nariadenia (ES) č. 545/2007 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 5,206706 % pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4057, a vo výške 34,204866 % pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4058.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 14.


SMERNICE

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/71


SMERNICA KOMISIE 2007/42/ES

z 29. júna 2007,

ktorá sa týka materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 93/10/EHS z 15. marca 1993 o týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (2) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Opatrenia Spoločenstva obsiahnuté v tejto smernici nie sú len potrebné ale aj nevyhnutné na dosiahnutie cieľov vnútorného trhu. Tieto ciele nemôžu dosiahnuť členské štáty jednotlivo. Navyše, ich dosiahnutie na úroveň Spoločenstva je už upravené nariadením (ES) č. 1935/2004.

(3)

Ak sa má dosiahnuť cieľ ustanovený v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004 v prípade fólie z regenerovanej celulózy, vhodným nástrojom bola osobitná smernica v zmysle článku 5 tohto nariadenia.

(4)

Syntetické puzdra na vystlanie debien z regenerovanej celulózy by mali podliehať osobitným ustanoveniam.

(5)

V neskoršom štádiu by sa mala stanoviť metóda stanovovania neprítomnosti migrácie farbív.

(6)

Kým sa nevypracujú kritériá čistoty a analytické metódy – vnútroštátne právne predpisy by mali zostať v platnosti.

(7)

Vyhotovenie zoznamu schválených látok spolu s limitnými množstvami, ktoré sa môžu používať, je v tomto osobitnom prípade v zásade postačujúce na dosiahnutie cieľa upraveného v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

(8)

Avšak, bis(2-hydroxyetyl)éter (= dietylénglykol) a etándiol (= monoetylénglykol), môžu v značnom rozsahu migrovať do určitých potravín a z tohto dôvodu s cieľom zabrániť tejto možnosti je ako preventívne opatrenie vhodnejšie stanoviť s konečnou platnosťou maximálne povolené množstvo takýchto látok v potravinách, ktoré prišli do styku s fóliou z regenerovanej celulózy.

(9)

S cieľom chrániť zdravie spotrebiteľa sa musí zabrániť priamemu styku medzi potravinami a potlačovanými povrchmi fólie z regenerovanej celulózy.

(10)

Písomné vyhlásenie uvedené v článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004 sa musí predložiť v prípade odborného používania fólie z regenerovanej celulózy na materiály a predmety určené na priamy styk s potravinami, až na tie, ktoré sú už svojim charakterom určené na takéto používanie.

(11)

Pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na fólie z regenerovanej celulózy by mali mať byť prispôsobené povahe vrstvy, ktorá je v styku s potravinami. Požiadavky na fólie z regenerovanej celulózy pokryté vrstvami z plastu by sa preto mali líšiť od tých stanovených pre fólie z regenerovanej celulózy tiež pokryté vrstvami odvodenými od celulózy.

(12)

Pri výrobe všetkých druhov fólií z regenerovanej celulózy pokrytých plastmi by sa mali používať len povolené látky.

(13)

V prípade fólií z regenerovanej celulózy pokrytých vrstvami z plastov pozostáva vrstva v styku s potravinami z materiálu, ktorý je podobný plastickým materiálom a výrobkom, ktoré majú prísť do styku s potravinami. Preto je vhodné, aby boli pravidlá ustanovené v smernici Komisie 2002/72/ES zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (4), uplatniteľné tiež na takéto fólie.

(14)

V záujme dôslednosti právnych predpisov Spoločenstva by sa overovanie súladu fólií z regenerovanej celulózy pokrytých plastom s migračnými limitmi stanovenými smernicou 2002/72/ES malo vykonávať podľa pravidiel stanovených v smernici Rady 82/711/EHS z 18. októbra 1982, ktorá ustanovuje základné pravidlá potrebné na testovanie migrácie komponentov plastických materiálov a výrobkov, ktoré majú prísť do styku s potravinami (5), a smernicou Rady 85/572/EHS z 19. decembra 1985 stanovujúcou zoznam simulantov, ktoré sa použijú pri testovaní migrácie komponentov plastických materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (6).

(15)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(16)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica predstavuje osobitnú smernicu v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

2.   Táto smernica sa bude uplatňovať na fóliu z regenerovanej celulózy v zmysle popisu uvedeného v prílohe I, ktorá je určená na styk s potravinami alebo ktorá – vzhľadom na svoj účel – prichádza do takého styku, a ktorá buď:

a)

predstavuje hotový výrobok sama o sebe alebo

b)

tvorí časť hotového výrobku obsahujúceho iné materiály.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na syntetické papiere na vystlanie debien z regenerovanej celulózy.

Článok 2

Fólie z regenerovanej celulózy uvedené v článku 1 ods. 2 patria k jednému z týchto druhov:

a)

nevrstvená fólia z regenerovanej celulózy;

b)

vrstvená fólia z regenerovanej celulózy s vrstvou odvodenou od celulózy

alebo

c)

vrstvená fólia z regenerovanej celulózy s vrstvou z plastov.

Článok 3

1.   Fólie z regenerovanej celulózy uvedené v článku 2 písm. a) a b) sa vyrábajú len s použitím látok alebo skupín látok uvedených v prílohe II podľa tam uvedených obmedzení.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môžu používať aj iné látky, ako sú uvedené v prílohe II, pokiaľ sa tieto látky používajú ako farbivá (farby alebo pigmenty) alebo ako spojivá, za predpokladu, že sa nevyskytne ani stopová migrácia látok do alebo na potraviny, ktorá by sa dala stanoviť validovanou metódou.

Článok 4

1.   Fólia z regenerovanej celulózy uvedená v článku 2 písm. c) sa vyrába pred povrstvením len s použitím látok alebo skupín látok uvedených v prvej časti prílohy II podľa tam uvedených obmedzení.

2.   Vrstva, ktorá sa má použiť na fóliu z regenerovanej celulózy uvedená v odseku 1, sa vyrába len s použitím látok alebo skupín látok uvedených v prílohách II až VI k smernici 2002/72/ES podľa tam uvedených obmedzení.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sú materiály a výrobky vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy uvedenej v článku 2 písm. c) v súlade s článkami 2, 7 a 8 smernice 2002/72/ES.

Článok 5

Potlačované povrchy fólie z regenerovanej celulózy nesmú prichádzať do styku s potravinami.

Článok 6

1.   V marketingových štádiách, až na štádia maloobchodného predaja, materiály a predmety vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy určené na styk s potravinami musia byť opatrené písomným vyhlásením v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na materiály a predmety vyrobené z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré už svojim samotným charakterom sú jasne určené na styk s potravinami.

3.   Tam kde sa uvádzajú osobitné podmienky používania, materiál alebo predmet vyrobený z fólie z regenerovanej celulózy musí byť príslušne etiketovaný.

Článok 7

Smernica 93/10/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe III časti A sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 93, 17.4.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/14/ES (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Pozri prílohu III časť A.

(4)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/19/ES (Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  Ú. v. ES L 297, 23.10.1982, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/48/ES (Ú. v. ES L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/19/ES.


PRÍLOHA I

POPIS FÓLIE Z REGENEROVANEJ CELULÓZY

Fólia z regenerovanej celulózy je tenký plochý materiál získaný z rafinovanej celulózy získavanej z nerecyklovateľného dreva alebo bavlny. Pre splnenie technických požiadaviek sa môžu pridať vhodné látky to buď do masy, alebo na povrch. Fólia zregenerovanej celulózy môže byť natretá z jednej strany alebo z oboch strán.


PRÍLOHA II

ZOZNAM LÁTOK POVOLENÝCH PRI VÝROBE FÓLIE Z REGENEROVANEJ CELULÓZY

Dôležité upozornenie

Percentuálne údaje v tejto prílohe prvej a druhej časti sú vyjadrené ako hmotnosť/hmotnosť (hm/hm) a sú vypočítané vzhľadom na množstvo nenatretej fólie z bezvodej regenerovanej celulózy.

Obvyklé technické názvy sú uvedené v hranatých zátvorkách.

Používané látky sa musia vyznačovať dobrou technickou akosťou, pokiaľ ide o kritériá čistoty.

PRVÁ ČASŤ

Nenatretá fólia z regenerovanej celulózy

Názvy

Obmedzenia

A.

Regenerovaná celulóza

Najmenej 72 % (hm/hm)

B.   

Aditívy

1.

Zmäkčovadlá

Najviac 27 % (hm/hm) celkom

bis(2-hydroxyetyl)éter [= dietylénglykol]

Iba pre fólie určené na natieranie a následne na použitie pre potraviny, ktoré nie sú vlhké, menovite ktoré neobsahujú vodu fyzikálne voľnú na povrchu. Celkové množstvo bis(2-hydroxyetyl)éteru a etándiolu prítomné v potravinách, ktoré boli v styku s fóliou takéhoto typu nesmie prekročiť hodnotu 30 mg/kg potravín.

etándiol [= monoetylénglykol]

1,3-butándiol

 

Glycerol

 

1,2-propándiol [= 1,2 propylénglykol]

 

polyetylén oxid [= polyetylénglykol]

Priemerná molekulová hmotnosť 250 – 1 200

1,2-polypropylénoxid [= 1,2polypropylén-glykol]

Priemerná molekulová hmotnosť najviac 400 a obsah voľného 1,3-propándiolu najviac 1 % (hm/hm) v látke

Sorbitol

 

Tetraetylénglykol

 

Trietylénglykol

 

Močovina

 

2.

Ostatné aditívy

Najviac 1 % (hm/hm) celkove

Prvá trieda

Množstvo látky alebo skupiny látok v každej zarážke nesmie prekročiť 2 mg/dm2 nenatieranej fólie

Kyselina octová a jej NH4, Ca, Mg, K, a Na soli

 

Kyselina askorbová a jej NH4, Ca, Mg, K, a Na soli

 

Kyselina benzoová a benzoan sodný

 

Kyselina mravčia a jej NH4, Ca, Mg, K, a Na soli

 

Lineárne mastné kyseliny, nasýtené alebo nenasýtené, s párnym počtom atómov uhlíka od 8 do 20 vrátane a taktiež kyselina behenová a ricínoleová a ich NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn soli týchto kyslín

 

Kyselina citrónová, d a l mliečna, maleínová, l – kyseliny vínne a ich Na a K soli

 

Kyselina sorbová a jej NH4, Ca, Mg, K, a Na soli

 

Amidy lineárnych mastných kyselín, nasýtených alebo nenasýtených, s párnych počtom atómov uhlíka od 8 do 20 včítané a taktiež amidy kyseliny behenovej a ricínoleovej

 

Prírodné potravinárske škroby a múčky

 

Potravinárske škroby a múčky modifikované chemickým spracovaním

 

Amylóza

 

Uhličitany vápenaté a horečnaté a chloridy

 

Estery glycerínu s lineárnymi mastnými kyselinami, nasýtenými alebo nenasýtenými, s párnych počtom atómov uhlíka od 8 do 20 vrátne a/alebo s kyselinou adipovou, citrónovou, 12-hydroxistearovou (oxistearýn), ricínoleovou

 

Estery polyoxyetylénu (8 až 14 oxyetylénových skupín) s lineárnymi mastnými kyselinami, nasýtenými alebo nenasýtenými, s párnym počtom atómov uhlíka od 8 do 20 včítané

 

Estery sorbitolu s lineárnymi mastnými kyselinami, nasýtenými alebo nenasýtenými, s párnym počtom atómov uhlíka od 8 do 20 včítané

 

Mono- a/alebo diestery kyseliny stearovej s etándiolom a/alebo bis(2-hydroxyetyl) éterom a/alebo trietylénglykolom

 

Oxidy a hydroxidy hliníka, vápnika, horčíka, kremíka a kremičitany a hydratované kremičitany hliníka, vápnika, horčíka a draslíka

 

Polyetylénoxid [= polyetylénglykol]

Priemerná molekulová hmotnosť medzi 1 200 a 4 000

Propiónan sodný

 

Druhá trieda

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 1 mg/dm2 nenatieranej fólie a množstvo látky alebo skupiny látok v každej zarážke nesmie prekročiť hodnotu 0,2 mg/dm2 (alebo nižšia medzná hodnota, pokiaľ je špecifikovaná) nenatieranej fólie.

Alkylbenzénsulfonan (C8-C18) sodný

 

Izopropylnaftalensulfonan sodný

 

Alkylsulfát (C8-C18) sodný

 

Alkylsulfonan (C8-C18) sodný

 

Dioktylsulfojantáran sodný

 

Distearan dihydroxyetyl dietylén triamín mo-noacetát

Najviac 0,05 mg/dm2 nenatieranej fólie

Laurylsulfáty amónne, horečnaté a draselné

 

N, N′- disteraoyl diaminoetán, N, N′- dipalmitoyl diaminoetán, N, N′- dioleoyl diaminoetán

 

2-heptadecyl-4,4-bis(metylénstearan) oxazolín

 

Polyetylén – aminostearamid etylsulfát

Najviac 0,1 mg/dm2 nenatieranej fólie

Tretia trieda – fixovacie činidlá

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 1 mg/dm2 nenatieranej fólie.

Produkt kondenzácie melamín-formaldehydu nemodifikovaný, alebo ktorý môže byť modifikovaný jedným alebo viacerými z nasledovných produktov:

butanol, dietyléntriamín, etanol, tetraetyléntetramín, tetraetylénpentamín, tri(2,hydroxy-etyl) amín, 3,3′-diaminodipropylamín, 4,4′-diamindibutylamín

Obsah voľného formaldehydu najviac 0,5 mg/dm2 nenatieranej fólie

Obsah voľného melamínu najviac 0,3 mg/dm2 nenatieranej fólie

Produkt kondenzácie melamín močovino formaldehydu modifikovaný tris-(2-hydroxy-etyl) amínom

Obsah voľného formaldehydu najviac 0,5 mg/dm2 nenatieranej fólie

Obsah voľného melamínu najviac 0,3 mg/dm2 nenatieranej fólie

Zosieťované katiónové polyalkylénamíny:

a)

polyamid-epichlórhydrínová živica na báze diaminopropylmetylamínu a epichlórhydrínu;

b)

polyamid-epichlórhydrínová živica na báze epichlórhydrínu, kyseliny adipovej, kaprolaktamu, dietyléntriamínu a/alebo etyléndiamínu;

c)

polyamid-epichlórhydrínová živica na báze kyseliny adipovej, dietyléntriamínu a epichlórhydrínu, alebo zmesi epichlórhydrínu a amoniaku;

d)

polyamid-polyamín-epichlórhydrínová živica na báze epichlórhydrínu, dimetyl adipanu a dietyléntriamínu;

e)

polyamid-polyamín-epichlórhydrínová živica na báze epichlórhydrínu, adipamidu a diaminopropylmetylamínu

V súlade so smernicami Spoločenstva, a pokiaľ tieto neexistujú, tak v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, až do prijatia smerníc Spoločenstva.

Polyetylénamíny a polyetylénimíny

Najviac 0,75 mg/dm2 nenatieranej fólie

Produkt kondenzácie močovinoformaldehydu nemodifikovaného, alebo ktorý môže byť modifikovaný jedným z nasledovných produktov:

kyselina aminometylsulfónová, kyselina sulfanilová, butanol, diaminobután, diaminodietylamín, diaminodipropylamín, diaminopropán, dietyléntriamín, etanol, guanidín, metanol, tetraetylénpentaamín, trietyléntetraamín, siričtan sodný

Obsah voľného formaldehydu najviac 0,5 mg/dm2 nenatieranej fólie

Štvrtá trieda

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 0,01 mg/dm2 nenatieranej fólie

Produkty reakcie amínov jedlých olejov s polyetylénoxidom

 

Monoetanolamín laurylsulfát

 


DRUHÁ ČASŤ

Natieraná fólia z regenerovanej celulózy

Názvy

Obmedzenia

A.

Regenerovaná celulóza

Pozri prvú časť.

B.

Aditívy

Pozri prvú časť.

C.   

Náter

1.

Polyméry

Celkové množstvo látok nemôže prekročiť hodnotu 50 mg/dm2 náteru na strane ktorá prichádza do styku s potravinami

Etyl, hydroxyetyl, hydroxypropyl a metyl étery celulózy

 

Nitrátová celulóza

Najviac 20 mg/dm2 náteru na strane ktorá prichádza do styku s potravinami; obsah dusíka v nitrátovej celulóze 10,8 % (hm/hm) až 12,2 % (hm/hm)

2.

Živice

Celkové množstvo látok nemôže presahovať 12,5 mg/dm2 vrstvenia na strane v styku s potravinami a výhradne na prípravu fólií z regenerovanej celulózy s vrstvami na základe nitrátu celulózy

Kazeín

 

Kolofónia a/alebo jej produkty polymerizácie, hydrogenácie alebo disproporcionácie a ich estery s metyl, etyl alebo C2 až C6 viac mocnými alkoholmi, alebo zmesami týchto alkoholov

 

Kolofónia a/alebo jej produkty polymerizácie, hydrogenácie alebo disproporcionácie kondenzovanej kyselinou akrylovou, maleínovou, citrónovou, fumarovou a/alebo ftálovou a/alebo 2,2 bis(4-hydroxyfenyl) propán formaldehydov a esterifikované metyl,etyl alebo C2 až C6 viacmocnými alkoholmi alebo zmesami týchto alkoholov

 

Estery odvodené od bis(2-hydroxyetyl) éteru s prídaním produktov betapinénu a/alebo dipenténu a/alebo diterpénu a anhydridu kyseliny maleínovej

 

Požívateľná želatina

 

Ricínový olej a produkt jeho dehydratácie alebo hydrogenácie a produkty jeho kondenzácie s polyglycerínom, kyselinou adipovoul, citrónovou, maleínovou, ftálovou a sebakovou.

 

Prírodná živica [= damara]

 

Polybetapinén [= terpenové živice]

 

Močovino formaldehidové živice/pozri fixačné činidlá

 

3.

Plastifikátory

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 6 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami.

Acetyl tributyl citran

 

Acetyl tri(2-etylhexyl) citran

 

Diizobutyl adipan

 

Di-n-butyl adipan

 

Di-n-hexyl azelan

 

Dicyklohexyl ftalát

Najviac 4,0 mg/dm2 náteru na strane ktorá prichádza do styku s potravinami

2-etylhexyl difenyl fosfát (synonymum: difenyl 2-etylhexyl ester kyseliny fosforečnej)

Množstvo 2-etylhexyl difenyl fosfátu nepresahuje:

a)

2,4 mg/kg potraviny v styku s týmto druhom fólie alebo

b)

0,4 mg/dm2 vo vrstve na strane v styku s potravinami

Glycerín monoacetát [= monoacetin]

 

Glycerín diacetát [= diacetin]

 

Glycerín triacetát [= triacetin]

 

Dibutyl, sebakan

 

Di-n-butyl vínan

 

Di-izobutyl vínan

 

4.

Ostatné aditívy

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 6 mg/dm2 nenatieranej fólie z regenerovanej celulózy vrátane náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami.

4.1.

Aditívy uvedené v prvej časti

Rovnaké obmedzenia ako v prvej časti (avšak množstvá v mg/dm2 sa vzťahujú na nenatieranú fóliu z regenerovanej celulózy vrátane náteru na strane prichádzajúcej do styku s potravinami).

4.2.

Špecifické náterové aditívy

Množstvo látky alebo skupiny látok v žiadnej zarážke nesmie prekročiť 2 mg/dm2 (alebo nižšiu medznú hodnotu, pokiaľ je uvedená) náteru na strane prichádzajúcej do styku s potravinami.

1-hexadekanol a 1-oktadekanol

 

Estery lineárnych mastných kyselín, nasýtených alebo nenasýtených, s párnym počtom atómov uhlíka od 8 do 20 vrátane a kyseliny ricínoleovej s etyl, butyl, amyl a oleil lineárnymi alkoholmi

 

Zemné vosky (ozokerity), obsahujúce rafinované kyseliny montánové (C26 až C32) a/alebo ich estery s etándiolom a/alebo 1,3 butándiolom a/alebo ich vápenaté a draselné soli

 

Karnaubový vosk

 

Včelí vosk

 

Espartový vosk

 

Vosk Candelilla

 

Dimetylpolysiloxán

Najviac 1 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

Epoxidovaný sójový olej (obsah oxiranu 6 až 8 %)

 

Rafinovaný parafín a mikrokryštalické vosky

 

Pentaerytritol tetrastearan

 

Mono a bis(oktadecyldietylénoxid)-fosfáty

Najviac 0,2 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

Alifatické kyseliny (C8 až C20) esterifikované s mono-alebo di-(2-hydroxyetyl) amínmi

 

2- a 3-tercbutyl-4-hydroxyanizol [= butylovaný hydroxyanizol – BHA]

Najviac 0,06 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

2,6 – di-tercbutyl-4-metylfenol [= butylovaný hydroxytoluén – BHT]

Najviac 0,06 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

di-n-oktylcín –bis(2-etylhexyl) maleínan

Najviac 0,06 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

5.

Rozpúštadlá

Celkové množstvo látok nesmie prekročiť hodnotu 0,6 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami

Butylacetát

 

Etylacetát

 

Izobutylacetát

 

Izopropylacetát

 

Propylacetát

 

Acetón

 

1-butanol

 

Etanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Cyklohexán

 

Etylénglykol monobutyl éter

 

Etylénglykol monobutyl éter octan

 

Metyletylketón

 

Metylizobutylketón

 

Tetrahydrofurán

 

Toluén

Najviac 0,06 mg/dm2 náteru na strane, ktorá prichádza do styku s potravinami


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 7)

Smernica Komisie 93/10/EHS

(Ú. v. ES L 93, 17.4.1993, s. 27)

Smernica Komisie 93/111/ES

(Ú. v. ES L 310, 14.12.1993, s. 41)

Smernica Komisie 2004/14/ES

(Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 48)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 7)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/10/EHS

1. januára 1994

1. januára 1994 (1)

1. januára 1994 (2)

1. januára 1995 (3)

93/111/ES

2004/14/ES

29. júla 2005

29. júla 2005 (4)

29. januára 2006 (5)


(1)  V súlade s článkom 5 ods. 1 prvou zarážkou smernice 93/10/EHS: „Členské štáty musia od 1. januára 1994 povoliť obchodovanie s regenerovanou celulózovou fóliou a používanie fólie z regenerovanej celulózy, ktorá je určená na styk s potravinami, pokiaľ vyhovuje tejto smernici.“

(2)  V súlade s článkom 5 ods. 1 druhou zarážkou smernice 93/10/EHS: „Členské štáty musia zakázať od 1. januára 1994 obchodovanie s regenerovanou celulózovou fóliou a používanie regenerovanej celulózovej fólie, ktorá prichádza do kontaktu s potravinami a ktorá nevyhovuje tejto smernici ani smernici 83/229/EHS, okrem fólie, ktorú smernica 92/15/EHS zakazuje od 1. júla 1994.“

(3)  V súlade s článkom 5 ods. 1 treťou zarážkou smernice 93/10/EHS: „Členské štáty musia od 1. januára 1995 zakázať obchodovanie regenerovanou celulózovou fóliou a používanie fólie z regenerovanej celulózy, ktorá je určená na styk s potravinami a ktorá nevyhovuje tejto smernici, avšak vyhovuje smernici 83/229/EHS.“

(4)  V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/14/ES: „Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia tak, aby od 29. júla 2005 povoľovali používanie a obchodovanie s fóliou z regenerovanej celulózy, ktorá má prísť do styku s potravinami a ktorá je v súlade s touto smernicou.“

(5)  V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) smernice 2004/14/ES: „Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia tak, aby od 29. januára 2006 zakazovali výrobu a dovoz fólie z regenerovanej celulózy, ktorá má prísť do styku s potravinami a ktorá nie je v súlade s touto smernicou do Spoločenstva. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.“


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 93/10/EHS

Táto smernica

článok 1 odsek 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 odsek 3 úvodné slová písm. b)

článok 1 odsek 3

článok 1a

článok 2

článok 2

článok 3

článok 2a

článok 4

článok 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 7

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/83


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa opravuje smernica 2006/132/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť procymidón medzi účinné látky

[oznámené pod číslom K(2007) 3066]

(Text s významom pre EHP)

(2007/452/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe k smernici Komisie 2006/132/ES (2) je chyba, ktorá sa musí opraviť, a to odkaz na gramy namiesto kilogramov.

(2)

Je preto potrebné, aby oprava nadobudla účinnosť od dátumu platnosti smernice 2006/132/ES. Tento retroaktívny účinok nezasahuje do práv jednotlivcov.

(3)

Opatrenie ustanovené v tomto rozhodnutí je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k smernici 2006/132/ES sa tretia zarážka v stĺpci „Osobitné ustanovenia“ nahrádza týmto:

„—

0,75 kg účinnej látky na hektár na jedno použitie“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 22.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/84


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom K(2007) 3114]

(Text s významom pre EHP)

(2007/453/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) u zvierat. Podľa článku 1 daného nariadenia sa toto nariadenie vzťahuje na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu. Na tento účel sa má určiť štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov („krajín alebo oblastí“), a to ich zaradením do jednej z troch kategórií podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), tak ako sa to stanovuje v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Cieľom zaradenia krajín alebo oblastí do kategórií podľa rizika BSE je ustanoviť pre každú kategóriu také pravidlá obchodovania, aby sa zaručila potrebná ochrana zdravia zvierat a ľudí.

(3)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá obchodovania vnútri Spoločenstva a v prílohe IX k uvedenému nariadeniu sa stanovujú pravidlá vzťahujúce sa na dovoz do Spoločenstva. Tieto pravidlá sú založené na pravidlách stanovených v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(4)

OIE zohráva hlavnú úlohu v kategorizácii krajín a regiónov podľa ich rizika BSE.

(5)

OIE prijalo na generálnom zasadaní v máji 2007 rezolúciu vzťahujúcu sa na štatút rôznych krajín v súvislosti s BSE. Pokiaľ nie je definitívne uzavretý štatút členských štátov podľa rizika BSE, a pri zohľadnení zosúladených prísnych ochranných opatrení v súvislosti s BSE, ktoré sa uplatňujú v rámci Spoločenstva, členské štáty by mali byť dočasne považované za krajiny s kontrolovaným rizikom BSE.

(6)

Kým sa navyše čaká na konečné určenie štatútu Nórska a Islandu v súvislosti s rizikom BSE, a pri zohľadnení výsledkov najnovších hodnotení rizika v týchto tretích krajinách, Nórsko a Island by mali byť dočasne považované za krajiny s kontrolovaným rizikom BSE.

(7)

Na základe článku 23 nariadenia (ES) č. 999/2001 sa prijali prechodné opatrenia na obdobie, ktoré sa končí 1. júla 2007. Tieto opatrenia sa prestanú uplatňovať hneď po dátume prijatia rozhodnutia o zaradení podľa článku 5 uvedeného rozhodnutia. Pred týmto dátumom by sa preto malo rozhodnúť, ako zaradiť krajiny alebo oblasti podľa rizika BSE.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štatút krajín alebo oblastí podľa rizika BSE je stanovený v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1923/2006 (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.   Krajiny alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE

Argentína

Austrália

Nový Zéland

Singapur

Uruguaj

B.   Krajiny alebo oblasti s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Krajiny EZVO

Island, Nórsko, Švajčiarsko

Tretie krajiny

Brazília

Kanada

Čile

Taiwan

Spojené štáty americké

C.   Krajiny alebo oblasti s neurčitým rizikom BSE

Krajiny a regióny, ktoré nie sú v zozname v bodoch A a B tejto prílohy.


30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/87


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2007) 3183]

(Text s významom pre EHP)

(2007/454/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (3), a najmä na jej články 63 ods. 3 a 66 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2005/94/ES sa ustanovujú určité preventívne opatrenia týkajúce sa sledovania a včasného zistenia vtáčej chrípky, ako aj minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade zistenia ohniska tohto ochorenia hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí. V tejto smernici sa ustanovuje, že je potrebné stanoviť podrobné pravidlá, ktoré si epidemiologická situácia vyžiada ako doplnenie minimálnych kontrolných opatrení ustanovených touto smernicou. Dátum transpozície tejto smernice do vnútroštátnych predpisov členských štátov je 1. júl 2007.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (4), sa ustanovujú určité ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať, aby sa zabránilo rozšíreniu tejto choroby, vrátane zriadenia oblastí A a B po podozrení na vznik ohniska tejto choroby alebo jeho potvrdení. Tieto oblasti sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2006/415/ES a tvoria ich územia v Českej republike, Maďarsku a v Spojenom kráľovstve. Toto rozhodnutie sa v súčasnosti uplatňuje do 30. júna 2007.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2006/416/ES zo 14. júna 2006 týkajúcim sa určitých prechodných opatrení v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou u hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí v Spoločenstve (5) sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch, ktoré v plnej miere netransponovali ustanovenia smernice 2005/94/ES. Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2007. Keďže smernicu 2005/94/ES je potrebné transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 1. júla 2007, opatreniami, ktoré sú v nej ustanovené sa nahradia opatrenia, ktoré sú v súčasnosti ustanovené v rozhodnutí 2006/416/ES.

(4)

Keďže sa ohniská vtáčej chrípky podtypu H5N1 naďalej vyskytujú, opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2006/415/ES by sa naďalej mali uplatňovať, ak sa zistí, že týmto vírusom je napadnutá hydina, čím sa nahradia opatrenia ustanovené v smernici 2005/94/ES.

(5)

V súčasnej epidemiologickej situácii je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2006/415/ES do 30. júna 2008.

(6)

Okrem toho odkazy v rozhodnutí 2006/415/ES na rozhodnutie 2006/416/ES by sa mali nahradiť odkazmi na smernicu 2005/94/ES.

(7)

Rozhodnutie 2006/415/ES by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/415/ES sa mení a dopĺňa takto: