ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 169

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
29. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 733/2007 z 22. februára 2007 o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 734/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1883/78, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 735/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 738/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa upravujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 739/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1994/2006, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2007

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 741/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 742/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 743/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 744/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 745/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 746/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 747/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 750/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 751/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

47

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/40/ES z 28. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

49

 

*

Smernica Komisie 2007/41/ES z 28. júna 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

51

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/444/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT

53

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT

55

 

 

2007/445/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. júna 2007, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/379/ES a 2006/1008/ES

58

 

 

Komisia

 

 

2007/446/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007 o účasti Komisie Európskych spoločenstiev na medzinárodnom fóre o biopalivách

63

 

 

2007/447/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. júna 2007, ktorým sa druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/263/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice Rady 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou [oznámené pod číslom K(2007) 2587]  ( 1 )

64

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/448/SZBP z 28. júna 2007, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušujú spoločné pozície 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP

69

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/449/SZBP z 28. júna 2007, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 733/2007

z 22. februára 2007

o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (1) ustanovilo nomenklatúru tovaru, ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“, a bežné colné sadzby Spoločného colného sadzobníka.

(2)

Svojim rozhodnutím 2007/444/ES z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (2) Rada v mene Spoločenstva dohodu schválila s cieľom ukončiť rokovania začaté podľa článku XXIV ods. 6 GATT z roku 1994.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa colnými kvótami mení a dopĺňa príloha 7 oddielu III tretej časti (Colné kvóty Svetovej obchodnej organizácie, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi Spoločenstva) a dopĺňa sa o objemy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2007

Za Radu

predseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 129/2007 (Ú. v. EÚ L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  Pozri stranu 53 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom úľavy v kontexte tejto prílohy sa určujú uvedením kódov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sú uvedené kódy ex KN, úľavy sa určujú uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom.

TRETIA ČASŤ

Prílohy k colnému sadzobníku

Kód KN

Opis

Colná sadzba

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Kusy domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo vykostené, okrem sviečkovice predkladanej samostatne

colná kvóta pridelená krajine (Kanada) 4 624 ton, sadzba v rámci kvóty 233 – 434 EUR/tona

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Kusy domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo vykostené, okrem sviečkovice predkladanej samostatne

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Vykostené chrbty a stehná domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Kuracie trupy, čerstvé, chladené alebo mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 14 10

Vykostené kusy hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Morčacie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

 

Kusy z moriakov, mrazené

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 27 10

vykostené

0207 27 20

polovičky alebo štvrtiny

0207 27 80

ostatné

0402 10 19

Odstredené mlieko v prášku

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1839/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 1)

2204 29 65

2204 29 75

Víno z čerstvého hrozna (okrem šumivých vín a akostných vín vyrobených v určitých regiónoch) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 13 % obj., v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1839/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 1)

2204 21 79

2204 21 80

Víno z čerstvého hrozna (okrem šumivých vín a akostných vín vyrobených v určitých regiónoch) so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 13 % obj., v nádobách s obsahom 2 litre a menej

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1839/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 1)

2205 90 10

Vermút a ostatné vína z čertvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 18 % obj., v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1839/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

1003 00

Jačmeň

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

1001 90 99

Mäkká pšenica

zvýšenie colnej kvóty ES pridelenej Kanade o 853 ton, sadzba v rámci kvóty 12 EUR/t

1005 90 00

1005 10 90

Kukurica

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Výživa pre psov a mačky

implementovaná prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 711/2006 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

otvorenie colnej kvóty ES 2 700 ton (erga omnes), sadzba v rámci kvóty 7 %

V súvislosti so všetkými uvedenými colnými položkami a kvótami sa uplatňuje presný opis colných položiek ES 15 členských štátov.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 734/2007

z 11. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1883/78, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Pre intervenčné opatrenia, pre ktoré v pravidlách organizácie trhu nebola stanovená suma na jednotku, boli základné pravidlá financovania Spoločenstva stanovené nariadením (EHS) č. 1883/78 (2), najmä pokiaľ ide o metódu stanovovania súm, ktoré sa majú financovať, financovanie výdavkov vyplývajúcich z viazania finančných prostriedkov potrebných na intervenčný nákup, ohodnocovanie zásob, ktoré sa majú prevádzať z jedného roka do ďalšieho a financovanie výdavkov vyplývajúcich z hmotných opatrení týkajúcich sa uskladňovania.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia (EHS) č. 1883/78 úrokové náklady vzniknuté členským štátom pri mobilizovaní finančných prostriedkov používaných na nákup produktov verejnou intervenciou financuje Spoločenstvo na základe jednotnej úrokovej sadzby.

(3)

Môže dôjsť k tomu, že v určitých členských štátoch sa nákup poľnohospodárskych produktov verejnou intervenciou môže financovať len za úrokové sadzby, ktoré sú podstatne vyššie ako je jednotná úroková sadzba.

(4)

Pokiaľ v takých prípadoch, v ktorých je priemerná úroková sadzba v priebehu tretieho mesiaca po referenčnom období určenom na zavedenie jednotnej úrokovej sadzby vyššia ako dvojnásobok jednotnej úrokovej sadzby pre daný členský štát, malo by sa prijať ustanovenie na uplatňovanie opravného mechanizmu. Časť tejto priemernej úrokovej sadzby by však mal naďalej znášať dotknutý členský štát, aby ho to podnietilo snažiť sa hľadať finančne najvýhodnejšiu metódu financovania.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 1883/78 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Táto zmena pravidiel by sa mala vykonať na rozpočtové roky 2007 a 2008 a mala by sa uplatňovať od začiatku bežného rozpočtového roka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tretí pododsek článku 5 nariadenia (EHS) č. 1883/78 sa týmto nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku, ak je priemerná úroková sadzba, ktorú znáša členský štát, v priebehu tretieho mesiaca po referenčnom období určenom na zavedenie jednotnej úrokovej sadzby Komisiou vyššia ako dvojnásobok jednotnej úrokovej sadzby, môže Komisia na rozpočtové roky 2007 a 2008 pri financovaní úrokových nákladov dotknutého členského štátu uhradiť sumu zodpovedajúcu úrokovej sadzbe, ktorú znáša tento členský štát, zníženú o jednotnú úrokovú sadzbu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na výdavky, ktoré vznikli od 1. októbra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. júna 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 735/2007

z 11. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Opatrenia týkajúce sa spoločnej organizácie trhu s obilninami, ktoré sú stanovené nariadením (ES) č. 1784/2003 (2), zahŕňajú pre vnútorný trh intervenčný systém, ktorého cieľom je najmä stabilizovať trhy a zabezpečiť poľnohospodárom činným v tomto sektore spravodlivú životnú úroveň.

(2)

Uplatnenie tohto systému počas hospodárskych rokov 2004/2005 a 2005/2006 malo za následok vytvorenie veľmi veľkých intervenčných zásob kukurice, ktorých predaj sa na trhu Spoločenstva a na medzinárodnom trhu ukazuje ako výnimočne zložitý, najmä z dôvodu umiestnenia týchto zásob. Kukurica je naviac obilnina, ktorá sa ťažko skladuje a ktorej uvádzanie na trh sa s predlžujúcim skladovaním sťažuje, pretože jej kvalita sa postupne zhoršuje.

(3)

Počas roku 2006 sa zistilo, že spôsob využitia intervenčného systému počas týchto období neumožnil dosiahnuť stanovené ciele, najmä pokiaľ ide o situáciu pestovateľov kukurice v určitých regiónoch Spoločenstva. V týchto regiónoch sa systém stal alternatívnym odbytiskom priameho predaja produktov na trhu, hoci cena, ktorú títo pestovatelia dostali za zožatú kukuricu, bola často nižšia ako intervenčná cena.

(4)

Za týchto podmienok intervenčný systém, pokiaľ ide o kukuricu, viac neplní účel, na ktorý bol zriadený, a navyše zabraňuje orientácii produkcie na potreby trhu.

(5)

Zachovanie intervenčného systému v súčasnom stave predstavuje riziko nového zvýšenia intervenčných zásob kukurice, pričom z neho príslušní pestovatelia nevyťažia žiadne výhody.

(6)

Je preto nutné prijať primerané opatrenia na zaručenie správneho fungovania trhu Spoločenstva s obilninami. Na tento účel sa vzhľadom na uvedené skutočnosti a existujúce odbytiská pre pestovateľov na vnútornom a medzinárodnom trhu ako najvhodnejšie opatrenie javí stanovenie maximálneho množstva kukurice na intervenciu na maximálnu všeobecnú hodnotu pre Spoločenstvo vo výške 1 500 000 ton na hospodársky rok 2007/2008 a 700 000 ton na hospodársky rok 2008/2009 a zníženie tohto množstva na 0 ton od hospodárskeho roku 2009/2010.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1784/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku sa množstvá kukurice, ktoré nakupujú intervenčné agentúry, obmedzujú na tieto maximálne množstvá:

1 500 000 ton na hospodársky rok 2007/2008,

700 000 ton na hospodársky rok 2008/2009,

0 ton od hospodárskeho roku 2009/2010.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od hospodárskeho roka 2007/2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. júna 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Stanovisko z 24. mája 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 736/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 737/2007

z 27. júna 2007

o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

Smernicou 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky môže byť na požiadanie obnovené raz alebo viackrát na obdobie nepresahujúce 10 rokov.

(2)

Komisia prijala od určitých výrobcov žiadosť o obnovenie týkajúcu sa 7 účinných látok zaradených po prvý raz do prílohy I smernici 91/414/EHS.

(3)

Mal by sa ustanoviť postup, podľa ktorého by všetci zainteresovaní výrobcovia mali právo informovať Komisiu o svojom záujme zabezpečiť zaradenie účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(4)

Od výrobcov, ktorí si želajú obnoviť zaradenie účinných látok, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo žiadať, aby oznámili svoj zámer príslušnému spravodajskému členskému štátu.

(5)

Mená a adresy výrobcov, ktorých oznámenie sa ukázalo ako prijateľné, by mali byť uverejnené Komisiou s cieľom zabezpečiť pre výrobcov možnosť skontaktovania sa na účel predloženia spoločnej dokumentácie.

(6)

Mal by sa ustanoviť vzťah medzi výrobcami, členskými štátmi, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiou, ako aj povinnosť každej zainteresovanej strany implementovať uvedený postup.

(7)

Pri hodnotení by mali byť zohľadnené technické alebo vedecké informácie o účinnej látke, predložené v príslušných lehotách ktorýmikoľvek ďalšími zainteresovanými stranami, najmä pokiaľ ide o jej potenciálne nebezpečné účinky alebo o jej rezíduá.

(8)

Predložené informácie by mali obsahovať nové údaje vzťahujúce sa na účinné látky a nové hodnotenia rizík s cieľom odraziť akékoľvek zmeny v požiadavkách na údaje podľa prílohy II a III k smernici 91/414/EHS a vo vedeckých a technických znalostiach od prvého zaradenia účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, tak ako sa to odráža v usmerneniach útvarov Komisie a príslušných stanoviskách Vedeckého výboru pre rastliny (VVR, Scientific Committee on Plants – SCP) alebo úradu. Predložený rozsah spôsobov použitia by mal odrážať reprezentatívne spôsoby použitia. Výrobca by mal na základe predložených údajov preukázať, že v prípade jedného alebo viacerých prípravkov môžu byť splnené požiadavky stanovené v smernici 91/414/EHS vo vzťahu ku kritériám uvedeným v jej článku 5.

(9)

Malo by sa ustanoviť, že spravodajské členské štáty by mali čo najskôr poslať správu o svojom hodnotení úradu a Komisii.

(10)

Hodnotiace správy pripravené spravodajskými členskými štátmi by podľa potreby mohli predtým, než budú predložené Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, podliehať preskúmaniu odborníkmi ostatných členských štátov v rámci programu koordinovaného úradom.

(11)

Pravidlá o ochrane údajov podľa článku 13 smernice 91/414/EHS sú určené na to, aby primäli oznamovateľov k zhromaždeniu podrobných štúdií vyžadovaných podľa príloh II a III k tejto smernici. Ochrana údajov by však nemala byť umelo rozšírená vypracúvaním nových štúdií, ktoré nie sú rozhodujúce pri obnove zaradenia účinnej látky. Na tento účel by sa malo od oznamovateľov žiadať, aby výslovne označili tie štúdie, ktoré sú nové v porovnaní s pôvodnou dokumentáciou použitou na prvé zaradenie danej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovuje postup pre obnovenie zaradenia účinných látok, ktoré sú na zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Definícia

Na účely tohto nariadenia:

a)

„Výrobca“ je osoba, ktorá vyrába účinnú látku samostatne, alebo jej výrobou prostredníctvom zmluvy poverí inú stranu, resp. je to osoba určená výrobcom ako jeho jediný zástupca na účely plnenia tohto nariadenia.

b)

„Výbor“ je Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedený v článku 19 smernice 91/414/EHS.

c)

„Oznamovateľ“ je definovaný článkom 4 ods. 1 tohto nariadenia.

d)

„Pôvodná dokumentácia“ je v súvislosti s účinnou látkou tá dokumentácia, na základe ktorej bola táto účinná látka zaradená do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 3

Určený orgán členského štátu

1.   Každý členský štát určí orgán alebo orgány, ktoré vykonajú povinnosti členského štátu definované v tomto nariadení.

2.   V súlade s týmto nariadením národné orgány, ktoré sú na zozname v prílohe II, skoordinujú a zabezpečia všetky potrebné kontakty s oznamovateľmi, Komisiou a úradom.

Každý členský štát oznámi zmeny týkajúce sa určeného národného koordinačného orgánu Komisii, úradu a určeným koordinačným orgánom v ostatných členských štátoch.

Článok 4

Oznámenie

1.   Výrobca, ktorý si želá obnoviť zaradenie účinnej látky uvedenej v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu alebo akýchkoľvek jej variantov, ako napríklad solí, esterov, či amínov do prílohy I k smernici 91/414/EHS, pošle podľa vzoru v prílohe III v prípade každej účinnej látky osobitné oznámenie spravodajskému členskému štátu, ktorý je na zozname v stĺpci B uvedenej prílohy, ako aj pomocnému spravodajskému štátu, ktorý je na zozname v stĺpci C uvedenej prílohy najneskôr do 6. októbra 2007. Takýto výrobca je ďalej uvedený len ako „oznamovateľ“.

Kópia oznámenia bude zaslaná Komisii.

2.   Združenie výrobcov poverené výrobcami na účely tohto nariadenia môže predložiť spoločné oznámenie.

3.   Výrobca, ktorý nepredložil oznámenie o príslušnej účinnej látke najneskôr do 6. októbra 2007 alebo ktorého oznámenie bolo pre jeho neprijateľnosť zamietnuté, sa môže ďalej zúčastniť na postupe iba spolu s iným výrobcom, ktorý predložil prijateľné oznámenie.

Článok 5

Prijateľnosť oznámení a zverejnené údaje o oznamovateľoch

1.   Spravodajský členský štát preskúma oznámenia uvedené v článku 4 ods. 1 súvisiace s každou účinnou látkou a najneskôr do jedného mesiaca po dátume uvedenom v tomto odseku zhodnotí ich prijateľnosť s ohľadom na kritériá uvedené v prílohe IV. O svojom hodnotení spravodajský členský štát informuje Komisiu, ktorá ho zoberie do úvahy pri rozhodovaní o prijateľnosti oznámení.

2.   Komisia uverejní mená a adresy oznamovateľov v prípade každej účinnej látky.

Článok 6

Predkladanie údajov

1.   Najneskôr do 31. augusta 2008 dotyční oznamovatelia predložia spravodajskému členskému štátu a pomocnému spravodajskému členskému štátu tieto dokumenty:

a)

kópiu oznámenia a v prípade spoločnej žiadosti predloženej niekoľkými výrobcami podľa článku 4 ods. 2 meno osoby, ktorú príslušní výrobcovia určili za zodpovednú za spoločnú dokumentáciu a za spracovanie dokumentácie v súlade s týmto nariadením;

b)

akékoľvek nové dôležité údaje vzťahujúce sa na účinnú látku, ktoré nie sú obsiahnuté v pôvodnej dokumentácii, a akékoľvek nové hodnotenia rizík s cieľom odraziť zmeny v požiadavkách na údaje podľa príloh I a III k smernici 91/414/EHS alebo akékoľvek zmeny vo vedeckých a technických poznatkoch od prvého zaradenia dotyčnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

c)

kontrolný zoznam preukazujúci kompletnosť dokumentácie, v ktorom sú označené nové údaje.

2.   Ak dokumentácia obsahuje nové štúdie, ktoré nie sú obsiahnuté v pôvodnej dokumentácii, oznamovateľ musí v prípade každej novej štúdie vysvetliť, prečo je dôležitá.

3.   Predložený rozsah použitia by mal odrážať reprezentatívny charakter použitia. V údajoch predložených oznamovateľom sa preukáže, že v prípade jedného alebo viacerých prípravkov účinná látka spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 smernice 91/414/EHS.

4.   Pokiaľ v prípade účinnej látky uvedenej v prílohe I existuje niekoľko oznámení, príslušní oznamovatelia prijmú všetky primerané kroky na spoločné predloženie údajov. Pokiaľ tieto údaje nepredložia všetci príslušní oznamovatelia spoločne, uvedie sa v oznámení zmienka o úsilí, ktoré bolo týmto smerom vynaložené, a dôvody, prečo sa určití oznamovatelia spoločného predloženia nezúčastnili. Ak sú účinné látky oznámené viac ako jedným oznamovateľom, uvedení oznamovatelia v prípade každej štúdie na stavovcoch podrobne vysvetlia, čo všetko urobili preto, aby sa vyhli dvojitému testovaniu, prípadne zdôvodnia vykonanie dvojitej štúdie.

5.   Na žiadosť úradu alebo členského štátu oznamovateľ sprístupní pôvodnú dokumentáciu a nasledovné aktualizácie, ktoré boli predložené na prvé zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 7

Predloženie dodatočných informácii

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, spravodajský členský štát neprijme dodatočné informácie predložené po 31. auguste 2008.

2.   Odchylne od odseku 1 spravodajský členský štát môže požiadať o dodatočné informácie, pričom určí termín na ich predloženie najneskôr do 31. marca 2009. Spravodajský členský štát informuje Komisiu a úrad o takejto žiadosti.

Informácie, o ktoré nebolo požiadané alebo ktoré neboli predložené do 31. marca 2009, sa nezohľadňujú.

3.   Spravodajský členský štát bude informovať Komisiu a úrad v prípade, že od oznamovateľa dostane informácie, ktoré sa podľa ustanovení tohto článku nemajú brať do úvahy.

Článok 8

Ukončenie účasti

1.   Ak sa oznamovateľ rozhodne ukončiť svoju účasť na postupe obnovenia účinnej látky, informuje o tom spravodajský členský štát, pomocný spravodajský členský štát, Komisiu a ostatných oznamovateľov danej účinnej látky, pričom uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

Ak oznamovateľ ukončí svoju účasť alebo ak si nesplní svoje povinnosti stanovené v tomto nariadení, nepokračuje sa v postupoch podľa článku 10 až 14 pre jeho dokumentáciu. Účasť oznamovateľa sa považuje za ukončenú najmä ak na požiadanie nepredloží dokumentáciu uvedenú v článku 6 ods. 5.

2.   Ak sa oznamovateľ dohodne s iným výrobcom, že sa za neho tento výrobca zúčastní na ďalších krokoch obnovovacieho postupu, oznamovateľ a druhý výrobca o tom informujú spravodajský členský štát, pomocný spravodajský členský štát a Komisiu prostredníctvom spoločného vyhlásenia, v ktorom obaja súhlasia, že druhý výrobca zastupuje oznamovateľa vo vykonávaní povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Súčasne informujú ostatných oznamovateľov príslušnej látky. V takom prípade môže druhý výrobca zodpovedať za platbu akýchkoľvek poplatkov, ktoré zostávajú splatné podľa režimu stanoveného spravodajským členským štátom podľa článku 15.

Článok 9

Predkladanie informácií tretími stranami

Akákoľvek osoba alebo členský štát, ktorý si želá predložiť spravodajskému členskému štátu informácie, ktoré môžu prispieť k hodnoteniu, obzvlášť také, ktoré sa týkajú potenciálne nebezpečného vplyvu účinnej látky alebo jej rezíduí na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie, tak urobí najneskôr do 31. mája 2008.

Spravodajský členský štát bez zbytočného odkladu predloží úradu a oznamovateľovi všetky informácie.

Oznamovateľ môže poslať spravodajskému členskému štátu pripomienky k predloženým informáciám najneskôr do 31. augusta 2008.

Článok 10

Hodnotenie spravodajským členským štátom

1.   Spravodajský členský štát vyhodnotí nové údaje a hodnotenia rizika predložené podľa článku 6 ods. 1 a v prípade potreby aj informácie z pôvodnej dokumentácie berúc do úvahy dostupné informácie o potenciálne nebezpečných účinkoch, predložené ktoroukoľvek treťou stranou, ako aj akékoľvek pripomienky prijaté od oznamovateľa v súlade s článkom 9.

Spravodajský členský štát pripraví po porade s pomocným spravodajským štátom hodnotiacu správu, v ktorej prípadne uvedie body, s ktorými pomocný spravodajský štát nesúhlasil.

Súčasťou správy je odporúčanie týkajúce sa rozhodnutia o obnovení, ktoré sa má prijať. V správe sa tiež posúdi, či nové štúdie označené podľa článku 6 ods. 2 sú pre hodnotenie dôležité.

Spravodajský členský štát zašle hodnotiacu správu úradu a Komisii najneskôr do 31. mája 2009. Správa sa predloží vo formáte definovanom podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

2.   Spravodajský členský štát sa môže poradiť s úradom a žiadať od ostatných členských štátov dodatočné technické alebo vedecké informácie.

Článok 11

Prístup k hodnotiacej správe

1.   Úrad informuje o prijatí hodnotiacej správy ostatné členské štáty a oznamovateľa, aby im umožnil sa k správe vyjadriť. Ich pripomienky sa zašlú úradu, ktorý ich zozbiera, preskúma a porovná predtým, ako ich pošle Komisii.

2.   Úrad na žiadosť sprístupní hodnotiacu správu alebo umožní nahliadnuť do jej obsahu s výnimkou tých častí, ktoré boli prijaté ako dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS.

Článok 12

Vyhodnotenie hodnotiacej správy

1.   Komisia vyhodnotí hodnotiacu správu, odporúčanie vypracované spravodajským členským štátom a prijaté pripomienky.

Komisia sa môže poradiť s úradom. Súčasťou takejto konzultácie môže byť prípadne žiadosť hodnotiacu správu spravodajského členského štátu vzájomne preskúmať spôsobom peer review a vyvodiť z nej závery.

2.   V prípade, že Komisia požiada úrad o konzultáciu, úrad jej odpovie najneskôr šesť mesiacov po prijatí spomínanej správy.

3.   Komisia a úrad sa dohodnú na programe predloženia záverov, aby tak uľahčili plánovanie práce. Komisia sa dohodne s úradom na forme predložených záverov úradu.

Článok 13

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek návrh predložený Komisiou s cieľom zmeniť a doplniť prílohu k smernici Rady 79/117/EHS (2), Komisia predloží výboru najneskôr šesť mesiacov po prijatí hodnotiacej správy alebo záverov úradu návrh revíznej správy na jej dokončenie na schôdzi.

K správe bude pripojený jeden z týchto dokumentov:

a)

návrh smernice na obnovenie zaradenia príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v ktorom sa prípadne stanovujú podmienky a obmedzenia pre takéto zaradenie, vrátane časovej lehoty, alebo

b)

návrh rozhodnutia určený členským štátom na odobratie povolení pre výrobky na ochranu rastlín obsahujúce príslušnú látku, ktorým sa neobnovuje zaradenie tejto látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a v ktorom sa uvádzajú dôvody na jej nezaradenie.

2.   Smernica alebo rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 14

Prístup k hodnotiacej správe

Konečná revízna správa sa sprístupní verejnosti s výnimkou tých jej častí, v ktorých sa uvádzajú dôverné informácie obsiahnuté v dokumentácii a ktoré sú určené ako také v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS.

Článok 15

Poplatky

1.   Členské štáty zavedú režim zaväzujúci oznamovateľov zaplatiť poplatok za administratívne spracovanie a hodnotenie oznámení a príslušnej dokumentácie, ktoré im boli predložené podľa článku 4 alebo článku 6 vtedy, keď bol členský štát menovaný za spravodajský členský štát alebo pomocný spravodajský členský štát.

2.   Členské štáty zavedú špeciálny poplatok za vyhodnotenie oznámenia.

3.   Členské štáty a pomocné spravodajské členské štáty na tento účel:

a)

požiadajú o zaplatenie poplatku, ktorý by čo najviac zodpovedal ich nákladom na vykonanie rozličných postupov súvisiacich s hodnotením každej dokumentácie, či už bola predložená jedným oznamovateľom alebo spoločne niekoľkými zainteresovanými oznamovateľmi;

b)

zabezpečia, aby bola výška poplatku stanovená transparentným spôsobom, ktorým sa preukáže, že zodpovedá skutočným nákladom na preskúmanie a administratívne spracovanie oznámenia a dokumentácie; členský štát však môže na účel výpočtu celkového poplatku stanoviť rad pevných poplatkov vychádzajúcich z priemerných nákladov;

c)

zabezpečia, aby bol poplatok prijatý v súlade s pokynmi stanovenými úradom v každom členskom štáte uvedenom na zozname v prílohe II a aby príjem z poplatkov bol použitý výhradne na náklady skutočne vynaložené spravodajským členským štátom a pomocným spravodajským členským štátom na hodnotenie a administratívne spracovanie oznámení a dokumentácie, pre ktoré je členský štát spravodajcom, resp. pomocným spravodajcom alebo na financovanie všeobecných opatrení na vykonanie jeho povinností ako spravodajského členského štátu a pomocného spravodajského členského štátu.

Článok 16

Iné platby, odvody alebo poplatky

Článok 15 platí bez toho, aby to malo vplyv na právo členských štátov zachovať alebo zaviesť podľa zmluvy platby, odvody alebo poplatky iné ako poplatky stanovené v článku 15, týkajúce sa povolenia, uvádzania na trh, použitia a kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.


PRÍLOHA I

Zoznam účinných látok uvedených v článku 1 a ich spravodajské členské štáty a pomocné spravodajské členské štáty

A.

Účinná látka

B.

Spravodajský členský štát

C.

Pomocný spravodajský členský štát

azoxystrobín

Spojené kráľovstvo

Česká republika

imazalil

Holandsko

Španielsko

krezoxim-metyl

Belgicko

Litva

spiroxamín

Nemecko

Maďarsko

azimsulfurón

Švédsko

Slovinsko

prohexadión-kalcium

Francúzsko

Slovensko

fluroxypyr

Írsko

Poľsko


PRÍLOHA II

Koordinujúce úrady v členských štátoch

BELGICKO

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgium

ČESKÁ REPUBLIKA

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

Česká republika

NEMECKO

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Germany

ÍRSKO

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Ireland

ŠPANIELSKO

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Spain

FRANCÚZSKO

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

France

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Lithuania

MAĎARSKO

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Hungary

HOLANDSKO

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

The Nederlands

POĽSKO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Poland

SLOVINSKO

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

SLOVENSKO

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Slovensko

ŠVÉDSKO

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Sweden

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

United Kingdom


PRÍLOHA III

Oznámenie o účinnej látke podľa článku 4

Oznámenie sa vyhotoví na papieri a doporučenou poštou zašle Generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na túto adresu: European Commission, DG Health and Consumer Protection, unit E3, B-1049 Brussels, Belgium.

Oznámenie sa predloží v súlade s týmto vzorom.

VZOR

1.   Identifikačné údaje oznamovateľa

1.1.

Meno a adresa výrobcu vrátane mena fyzickej osoby zodpovednej za oznámenie a ďalšie záväzky vyplývajúce z tohto nariadenia:

1.1.1.

a)

Telefón:

b)

Fax:

c)

E-mail:

1.1.2.

a)

Kontaktná osoba:

b)

Alternatívny kontakt:

2.   Informácie na zabezpečenie identifikácie látky

2.1.

Bežný názov (navrhnutý alebo prijatý ISO), v prípade potreby s uvedením akýchkoľvek jeho variantov, ako napríklad solí, esterov a amínov vyrobených výrobcom:

2.2.

Chemický názov (názvoslovie IUPAC a CAS):

2.3.

Čísla CAS, CIPAC a EHS (ak sú dostupné):

2.4.

Empirický a štrukturálny vzorec, molekulová hmotnosť:

2.5.

Spresnenie čistoty účinnej látky v g/kg alebo g/l, podľa vhodnosti:

2.6.

Klasifikácia a označovanie účinnej látky v súlade s ustanoveniami smernice Rady 67/548/EHS (1) (vplyv na zdravie a životné prostredie):

Oznamovateľ potvrdzuje, že uvedené informácie predložené … (dátum) sú pravdivé a správne.

Podpis (osoby kompetentnej na konanie v mene spoločnosti uvedenej v 1.1).


(1)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851, zmenené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 281).


PRÍLOHA IV

Kritériá pre prijateľnosť oznámení uvedené v článku 4

Oznámenie je považované za prijateľné len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

1.

oznámenie je predložené v lehote uvedenej v článku 4 ods. 1;

2.

jeho oznamovateľom je výrobca účinnej látky uvedenej ne zozname v prílohe I;

3.

oznámenie je predložené vo formáte stanovenom v prílohe III;

4.

bol zaplatený poplatok podľa článku 15.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 738/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa upravujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určenia dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1701 vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Na dodávkové obdobie 2006/2007 sa tieto množstvá stanovili nariadením Komisie (ES) č. 81/2007 z 29. januára 2007, ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2006/2007 (3).

(3)

V odsekoch 1 a 2 článku 7 protokolu AKT sa ustanovujú pravidlá pre prípad, že štát AKT nedodá dohodnuté množstvo.

(4)

Príslušné orgány štátov Kongo, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Madagaskar a Trinidad a Tobago informovali Komisiu, že nebudú schopné dodať celé dohodnuté množstvo a že nepožadujú dodatočné dodávkové obdobie.

(5)

Po porade s príslušnými štátmi AKT by sa preto nedodané množstvo malo opätovne prideliť, aby sa zabezpečila jeho dodávka v dodávkovom období 2006/2007.

(6)

Nariadenie (ES) č. 81/2006 by sa preto malo zrušiť a množstvá dodávkových povinností na dodávkové obdobie 2006/2007 by sa mali upraviť v súlade s článkom 12 ods. 1 a článkom 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 950/2006.

(7)

V odseku 2 článku 14 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa uvádza, že odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na množstvo opätovne pridelené v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo 2 protokolu AKT. Množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia by sa preto malo doviezť pred 30. júnom 2007. Kvôli neskorému rozhodnutiu o opätovnom pridelení a pri zohľadnení lehoty, počas ktorej je povolené žiadať o dovozné povolenia, však nebude možné dodržať termín uzávierky. Preto by sa článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006 mal vzťahovať aj na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodávkové povinnosti v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje kód KN 1701, vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007 a pre každú z príslušných vyvážajúcich krajín sa týmto upravujú tak, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

Odchylne od článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa článok 14 ods. 1 tohto nariadenia vzťahuje na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia a dovezené po 30. júni 2007.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 81/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 21, 30.1.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Dodávkové povinnosti pre dovozy preferenčného cukru pochádzajúceho zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2006/2007 vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru

Signatárske krajiny protokolu AKT/dohody s Indiou

Dodávkové povinnosti na roky

2006/2007

Barbados

33 234,21

Belize

42 689,30

Kongo

0,00

Pobrežie Slonoviny

520,00

Fidži

174 596,53

Guyana

167 302,91

India

10 208,11

Jamajka

121 412,96

Keňa

41,00

Madagaskar

6 049,50

Malawi

27 983,19

Maurícius

488 343,91

Mozambik

10 488,04

Uganda

0,00

Svätý Krištof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

126 304,79

Tanzánia

10 270,00

Trinidad a Tobago

23 500,00

Zambia

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

Spolu

1 291 261,13


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 739/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 44,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 je hospodársky rok pre výrobky sektora cukru definovaný ako obdobie začínajúce 1. októbra a končiace 30. septembra. Hospodársky rok 2006/2007 však začína 1. júla 2006 a končí 30. septembra 2007. Tento hospodársky rok teda trvá 15 mesiacov a nie 12 mesiacov ako bežný hospodársky rok.

(2)

Vzhľadom na dĺžku trvania hospodárskeho roka 2006/2007 sa v článku 9 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 493/2006 (2) ustanovuje dočasná kvóta na izoglukózu s cieľom zabezpečiť prídel zodpovedajúci predchádzajúcemu hospodárskemu roku.

(3)

Niektoré členské štáty udeľujú kvóty na cukor podnikom, ktoré sa špecializujú na výrobu cukru extrakciou z melasy. Tak ako pri izoglukóze ide o pravidelnú výrobu v priebehu celého hospodárskeho roka. Množstvo pridelené na hospodársky rok 2006/2007 zodpovedá v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 množstvu pridelenému na hospodársky rok 2005/2006. V záujme spravodlivosti voči výrobcom izoglukózy je vhodné udeliť týmto podnikom dočasnú kvótu, zohľadňujúc dĺžku trvania hospodárskeho roka 2006/2007.

(4)

Nariadenie (ES) č. 493/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 9 nariadenia (ES) č. 493/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa nasledujúci odsek 3a:

„3a.   Členské štáty udelia na hospodársky rok 2006/2007 každému podniku, ktorému bola udelená kvóta na výrobu cukru v rámci uvedeného hospodárskeho roka v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 a ktorý použil túto kvótu výhradne na výrobu cukru extrakciou z melasy, dočasnú kvótu, ktorá predstavuje 25 % uvedenej kvóty. Táto dočasná kvóta sa môže použiť len na výrobu cukru extrakciou z melasy.“;

2.

v odseku 4 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Pokiaľ ide o dočasné kvóty stanovené v odsekoch 1, 2, 3 a 3a:“;

3.

odsek 6 sa nahrádza týmito odsekmi 6 a 7:

„6.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

pred 15. júlom 2006 rozdelenie dočasných kvót podľa jednotlivých podnikov, ktoré sa udelili v zmysle odsekov 1, 2 a 3;

b)

pred 30. júnom 2007 rozdelenie dočasných kvót podľa jednotlivých podnikov, ktoré sa udelili v zmysle odseku 3a.

7.   Členské štáty zavedú kontrolný režim a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby overili výrobu výrobkov uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 3a, najmä pokiaľ ide o zhodu medzi cukrom a cukrovou repou zasiatou pred 1. januárom 2006.

Členské štáty oznámia Komisii pred 31. decembrom 2007 kontrolné opatrenia, ktoré prijali, a výsledky týchto opatrení.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 119/2007 (Ú. v. EÚ L 37, 9.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 740/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1994/2006, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1994/2006 (2) sa na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007 ustanovilo otvorenie colných kvót Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso.

(2)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (3), schválenej rozhodnutím Rady 2007/138/ES (4), sa ustanovuje poskytnutie dodatočných ročných kvót s množstvom 500 ton (hmotnosť jatočného tela) na čerstvé, chladené, mrazené alebo údené ovčie mäso z Islandu. Dohoda sa uplatňuje od 1. marca 2007 a ročné množstvo na rok 2007 by sa teda malo zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť.

(3)

V dohode sa určuje, že otvorenie colnej kvóty sa má vykonať od 1. júla na základe množstva pre deväť mesiacov roku 2007. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. júla 2007.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1994/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1994/2006 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 413, 30.12.2006, s. 3, zmenené v Ú. v. EÚ L 50, 19.2.2007, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

OVČIE A KOZIE MÄSO (v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela)

Colné kvóty spoločenstva pre rok 2007

Číslo skupiny krajiny

Číselné znaky KN

Clo ad valorem

%

Osobitné clo

EUR/100 Kg

Poradové číslo na základe systému ‚kto prv príde, ten prv berie’

Pôvod

Ročný objem

v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

Živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

Vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

vykostené jahňacie/ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

Mäso s kosťami a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

ostatné (3)

200

2

0204,

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

nula

nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 a 0104 20 90

Len pre druhy ‚iné ako domáce ovce’:

ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29

nula

nula

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

krajiny AKT

100

Len pre druhy ‚domáce ovce’:

ex 0204, ex 0210 99 21 a ex 0210 99 29

nula

65 % zníženie osobitých ciel

09.2161

09.2165

09.1626

krajiny AKT

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

erga omnes  (4)

92


(1)  A kozie mäso z kozliat.

(2)  A kozie mäso okrem z kozliat.

(3)  ‚Iné’ odkazuje na všetky pôvody vrátane krajín AKT okrem iných krajín uvedených v tejto tabuľke.

(4)  ‚Erga omnes’ sa vzťahuje na všetky pôvody vrátane krajín uvedených v tejto tabuľke.“


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 741/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 96/2007 (Ú. v. EÚ L 25, 1.2.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. júna 2007 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

0,00

0,00

c)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, na Faerské ostrovy, do Spojených štátov amerických a do oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu, a na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 742/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na tretí pododsek článku 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 26. júna 2007.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 26. júna 2007, sa neposkytuje žiadna náhrada na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 276/2007 (Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 743/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 29. júna 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 744/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 29. júna 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3311

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 745/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor na hospodársky rok 2006/2007 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 28. júna 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 28. júna 2007, je 38,107 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 49. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 203/2007 (Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 746/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 747/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

0,00 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 749/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. júna 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

0,640

0,640

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

0,480

0,480

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

0,480

0,480

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– inej (vrátane nespracovanej)

0,640

0,640

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

0,640

0,640

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 750/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz a rafináciu výrobkov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 4,

keďže:

(1)

Z prehľadu uvedeného v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 vyplýva, že pre povinnú dodávku preferenčného cukru podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 950/2006 s poradovými číslami 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 a 09.4351 sú ešte k dispozícii množstvá cukru.

(2)

Za týchto okolností musí Komisia uviesť, že príslušné limity neboli dosiahnuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Limity pre povinnú dodávku preferenčného cukru s poradovými číslami 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 a 09.4351 na dodávkové obdobie 2006/2007 neboli dosiahnuté.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 751/2007

z 28. júna 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 31).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. júna 2007 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

33,11

33,11


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, na Faerské ostrovy a do oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu, a na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


SMERNICE

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/49


SMERNICA KOMISIE 2007/40/ES

z 28. júna 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 2 ods. 1 písm. h) prvý pododsek,

so zreteľom na požiadavky Českej republiky, Dánska, Francúzska a Talianska,

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

Určité členské štáty alebo určité oblasti v členských štátoch boli smernicou Komisie 2001/32/ES (2) uznané za chránené zóny v súvislosti s určitými škodlivými organizmami.

(2)

Dánsko bolo uznané za chránenú zónu v súvislosti s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Na základe výsledkov príslušných prieskumov, ktoré sa vykonali v Dánsku, Dánsko predložilo informácie, z ktorých vyplýva, že primeraná rastlinnolekárska ochrana Dánska pred Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr si nevyžaduje zachovanie štatútu Dánska ako chránenej zóny voči tomuto organizmu, a požiadalo, aby sa mu tento štatút chránenej zóny voči Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr odobral. Preto by sa Dánsko už nemalo uznávať za chránenú zónu v súvislosti s uvedeným škodlivým organizmom.

(3)

Na základe informácií predložených Českou republikou, Francúzskom a Talianskom by sa mali Česká republika, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku a región Basilicata v Taliansku uznať za chránené zóny v súvislosti s Grapevine Flavescence dorée MLO (žltnutie viniča), keďže tento patogén v uvedených oblastiach nie je prítomný.

(4)

Smernica 2001/32/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 2001/32/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v písmene c) bode 1 sa vypúšťa „Dánsko“;

2.

v písmene d) sa dopĺňa tento bod 4:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Česká republika (do 31. marca 2009), regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku (do 31. marca 2009), región Basilicata v Taliansku (do 31. marca 2009)“

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 31. októbra 2007 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/36/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 13).


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/51


SMERNICA KOMISIE 2007/41/ES

z 28. júna 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa uvádza zoznam organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, a stanovujú určité opatrenia proti ich zavlečeniu do členských štátov z iných členských štátov alebo tretích krajín. Ustanovuje sa v ňom aj uznanie chránených zón v rámci Spoločenstva.

(2)

Dánsko bolo uznané ako chránená zóna v súvislosti s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Na základe výsledkov príslušných prieskumov, ktoré sa vykonali v Dánsku, Dánsko predložilo informácie, z ktorých vyplýva, že primeraná rastlinnolekárska ochrana Dánska pred Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr si nevyžaduje zachovanie štatútu Dánska ako chránenej zóny voči tomuto organizmu, a požiadalo, aby sa mu tento štatút chránenej zóny voči Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr odobral. Dánsko by sa preto už naďalej nemalo uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus.

(3)

Podľa informácií, ktoré predložili Česká republika, Francúzsko a Taliansko v uvedenom poradí, by sa mali Česká republika, regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku a región Basilicata v Taliansku uznať za chránené zóny v súvislosti s Grapevine flavescence dorée MLO (žltnutie viniča), keďže tento patogén v uvedených oblastiach nie je prítomný. Preto by sa mali ustanoviť osobitné požiadavky v súvislosti s dovážaním množiteľského materiálu viniča a jeho premiestňovaním v rámci príslušných chránených zón.

(4)

Prílohy II, IV a V k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).


PRÍLOHA

1.

V prílohe II časti B písm. c) sa zo stĺpca na pravej strane vypúšťa „DK“.

2.

V prílohe II časti B písm. d) sa za bod 1 dopĺňa tento bod:

„2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Rastliny Vitis L., okrem plodov a osiva

CZ, FR (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), IT (Basilicata)“

3.

V prílohe IV časti B bode 6.3 sa zo stĺpca na pravej strane vypúšťa „DK“.

4.

V prílohe IV časti B sa za bod 31 dopĺňa tento bod:

„32.

Rastliny Vitis L. okrem plodov a osiva

Bez dosahu na ustanovenia vzťahujúce sa na rastliny uvedené v zozname v prílohe III časti A bode 15, prílohe IV časti A oddiele II bode 17 a v prílohe IV časti B bode 21.1 úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO, alebo

b)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali v oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée MLO zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, alebo

c)

rastliny pochádzajú buď z Českej republiky, Francúzska (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), alebo Talianska (región Basilicata), kde sa pestovali, alebo

d)

rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa pestovali, pričom na tomto mieste:

aa)

sa nespozorovali príznaky Grapevine flavescence dorée MLO na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období a

bb)

buď

i)

sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky Grapevine flavescence dorée MLO, alebo

ii)

rastliny boli ošetrené horúcou vodou s teplotou minimálne 50 °C počas 45 minút s cieľom eliminovať prítomnosť Grapevine flavescence dorée MLO.“

CZ, FR (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), IT (Basilicata)

5.

V prílohe V časti AII sa znenie bodu 1.3 nahrádza takto:

„1.3.

Rastliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L. okrem plodov a osiva.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/53


ROZHODNUTIE RADY

z 22. februára 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT

(2007/444/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 Rada 22. marca 2004 oprávnila Komisiu otvoriť rokovania s určitými ďalšími členmi WTO v rámci pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Komisia viedla rokovania po porade s výborom zriadeným článkom 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia ukončila rokovania o Dohode medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT. Táto dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT, pokiaľ ide o ukončenie osobitných úľav v súvislosti s ukončením platnosti zoznamov záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci pristúpenia k Európskej únii.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia prijme podrobné pravidlá na vykonávanie dohody vo forme výmeny listov v súlade s postupom ustanovým v článku 3 ods. 2 tohto rozhodnutia.

Článok 3

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (2) alebo príslušný výbor zriadený zodpovedajúcim článkom nariadenia o spoločnej organizácii trhu pre príslušný produkt.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu uvedenú v článku 1 s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 22. februára 2007

Za Radu

predseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT

Po otvorení rokovaní medzi Európskymi spoločenstvami a vládou Kanady podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 o úprave úľav v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci ich pristúpenia k EÚ a po oznámení ES Svetovej obchodnej organizácii z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT 1994,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO (ES)

a

VLÁDA KANADY (Kanada),

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

SA DOHODLI NA TÝCHTO USTANOVENIACH:

1.

Do zoznamu záväzkov ES platného pre colný priestor Európskych spoločenstiev 25 členských štátov sa začleňujú úľavy, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom zozname CLX Európskych spoločenstiev 15 členských štátov.

2.

Okrem toho sa do zoznamu záväzkov ES platného pre colný priestor ES 25 členských štátov začleňujú úľavy uvedené v prílohe k tejto dohode.

3.

ES zníži clá a upraví colné kvóty, ako je uvedené v prílohe, najneskôr do 1. augusta 2007.

4.

Táto dohoda nadobudne platnosť v deň, keď Kanada oznámi ukončenie príslušných vnútroštátnych postupov nasledujúcich po podpísaní dohody zmluvnými stranami.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní, riadne poverení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Bruseli dvadsiateho piateho júla 2007 v dvoch vyhotoveniach v anglickom a francúzskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Za Európske Spoločenstvo

Za Vládu Kanady

PRÍLOHA

Colná kvóta pridelená krajine (Kanada) 4 624 ton bravčového mäsa (čísla colných položiek 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 a 0203 29 59), sadzba v rámci kvóty 233 – 434 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 35 ton (erga omnes) pre kusy domácich svíň (čísla colných položiek 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 a 0203 29 59), sadzba v rámci kvóty 233 – 434 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 1 265 ton (erga omnes) pre mrazené vykostené stehná a chrbty (ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55), sadzba v rámci kvóty 250 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 49 ton (erga omness) pre kuracie trupy čerstvé, chladené alebo mrazené (čísla colných položiek 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), sadzba v rámci kvóty 131 – 162 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 4 070 ton (erga omnes) pre kuracie kusy čerstvé, chladené alebo mrazené (čísla colných položiek 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), sadzba v rámci kvóty 93 – 512 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 1 605 ton (erga omnes) pre kusy hydiny (číslo colnej položky 0207 14 10), sadzba v rámci kvóty 795 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 201 ton (erga omnes) pre morčacie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené (čísla colných položiek 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), sadzba v rámci kvóty 93 – 425 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES o 2 485 ton (erga omnes) pre kusy moriakov a moriek, mrazené (čísla colných položiek 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), sadzba v rámci kvóty 0 %,

zvýšenie colnej kvóty ES o 537 ton (erga omnes) pre odstredené mlieko v prášku (číslo colnej položky 0402 10 19), sadzba v rámci kvóty 475 EUR/t,

otvorenie colnej kvóty 20 000 HLT (erga omnes) pre víno (číslo colnej položky 2204 29 65, 2204 29 75), sadzba v rámci kvóty 8,0 EUR/HLT,

otvorenie colnej kvóty 40 000 HLT (erga omnes) pre víno (čísla colnej položky 2204 21 79, 2204 21 80), sadzba v rámci kvóty 10,0 EUR/HLT,

otvorenie colnej kvóty 13 810 HLT (erga omnes) pre víno (číslo colnej položky 2205 90 10), sadzba v rámci kvóty 7,0 EUR/HLT,

otvorenie colnej kvóty 2 838 ton (erga omnes) pre konzervované ananásy, citrusové ovocie, hrušky, marhule, čerešne, broskyne a jahody (čísla colných položiek 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), sadzba v rámci kvóty 20 %,

zvýšenie colnej kvóty ES o 6 215 ton (erga omnes) pre jačmeň (číslo colnej položky 1003 00), sadzba v rámci kvóty 16 EUR/t,

zvýšenie colnej kvóty ES pridelenej Kanade o 853 ton pre mäkkú pšenicu (číslo colnej položky 1001 90 99 ), sadzba v rámci kvóty 12 EUR/t,

otvorenie colnej kvóty 242 074 ton (erga omnes) pre kukuricu (číslo colnej položky 1005 90 00, 1005 10 90), sadzba v rámci kvóty 0 %,

otvorenie colnej kvóty 2 058 ton (erga omnes) pre výživu pre psov a mačky (čísla colných položiek 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), sadzba v rámci kvóty 7 %,

zvýšenie colnej kvóty ES o 2 700 ton (erga omnes) pre prípravky používané ako krmivo pre zvieratá (čísla colných položiek 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), sadzba v rámci kvóty 7 %.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/58


ROZHODNUTIE RADY

z 28. júna 2007,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/379/ES a 2006/1008/ES

(2007/445/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 29. mája 2006 prijala rozhodnutie 2006/379/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2) a ktorým sa vytvára aktualizovaný zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uvedené nariadenie vzťahuje.

(2)

Rada 21. decembra 2006 prijala rozhodnutie 2006/1008/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (3) a ktorým sa dopĺňajú určité ďalšie osoby, skupiny a subjekty do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa uvedené nariadenie vzťahuje.

(3)

Rada poskytla všetkým osobám, skupinám a subjektom, u ktorých to bolo prakticky možné, odôvodnenia, ktoré vysvetľujú dôvody, prečo boli uvedené v rozhodnutiach 2006/379/ES a 2006/1008/ES.

(4)

Rada oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie z 25. apríla 2007 (4) informovala osoby, skupiny a subjekty uvedené v rozhodnutiach 2006/379/ES a 2006/1008/ES o tom, že má v úmysle ponechať ich na zozname. Rada taktiež informovala dotknuté osoby, skupiny a subjekty o tom, že môžu požiadať Radu o odôvodnenie svojho začlenenia do zoznamu (ak im to ešte nebolo oznámené).

(5)

Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, ktoré sa požaduje podľa článku 2 ods. 3 tohto nariadenia. V tejto súvislosti Rada zohľadnila pripomienky a dokumenty, ktoré jej predložili dotknuté určité osoby, skupiny a subjekty.

(6)

Po tomto preskúmaní dospela Rada k záveru, že osoby, skupiny a subjekty uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (5), že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície a že by preto mali naďalej zostať predmetom osobitných obmedzujúcich opatrení ustanovených nariadením (ES) č. 2580/2001.

(7)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza zoznamom, ktorý sa nachádza v prílohe.

Článok 2

Rozhodnutia 2006/379/ES a 2006/1008/ES sa týmto zrušujú.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 123.

(4)  Ú. v. EÚ C 90, 25.4.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedený v článku 1

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (známy tiež ako SUHAIB; známy tiež ako SOHAIB), narodený 22.10.1982 v Amsterdam (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NB0322935, (člen Hofstadgroep)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (známy tiež ako Halifi Laarbi MOHAMED; známy tiež ako Abed; známy tiež ako Abid; známy tiež ako Abu ISMAIL), narodený 18.7.1978 v Nador (Maroko), číslo pasu (Španielsko) ESPP278036, (člen Hofstadgroep)

8.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (známy tiež ako Mohammed Fahmi BOURABA; známy tiež ako Mohammed Fahmi BURADA; známy tiež ako Abu MOSAB), narodený 6.12.1981 v Al Hoceima (Maroko), (člen Hofstadgroep)

14.

BOUYERI, Mohammed (známy tiež ako Abu ZUBAIR; známy tiež ako SOBIAR; známy tiež ako Abu ZOUBAIR), narodený 8.3.1978 v Amsterdam (Holandsko), (člen Hofstadgroep)

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

EL FATMI, Nouredine (známy tiež ako Nouriddin EL FATMI; známy tiež ako Nouriddine EL FATMI, známy tiež ako Noureddine EL FATMI, známy tiež ako Abu AL KA'E KA'E; známy tiež ako Abu QAE QAE; známy tiež ako FOUAD; známy tiež ako FZAD; známy tiež ako Nabil EL FATMI; známy tiež ako Ben MOHAMMED; známy tiež ako Ben Mohand BEN LARBI; známy tiež ako Ben Driss Muhand IBN LARBI; známy tiež ako Abu TAHAR; známy tiež ako EGGIE), narodený 15.8.1982 v Midar (Maroko), číslo pasu (Maroko) N829139, (člen Hofstadgroep)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

19.

EL MORABIT, Mohamed, narodený 24.1.1981 v Al Hoceima (Maroko), číslo pasu (Maroko) K789742, (člen Hofstadgroep)

20.

ETTOUMI, Youssef (známy tiež ako Youssef TOUMI), narodený 20.10.1977 v Amsterdam (Holandsko), preukaz totožnosti (Holandsko) č. LNB4576246, (člen Hofstadgroep)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

22.

HAMDI, Ahmed (známy tiež ako Abu IBRAHIM), narodený 5.9.1978 v Beni Said (Maroko), číslo pasu (Maroko) K728658, (člen Hofstadgroep)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

28.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (známy tiež ako Abdullah; známy tiež ako David), narodený 6.3.1985 v Amersfoort (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NE8146378, (člen Hofstadgroep)

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

10.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbal Mudžahidín (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

14.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

17.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

18.

Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE)

19.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu“ [(NCRI)], [(alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)]

20.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

21.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

22.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

23.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

24.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP – Hlavné veliteľstvo)

25.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

26.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol)

27.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

28.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

29.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, známa tiež ako Kurdistan Freedom Falcons (Sokoly za slobodu Kurdistanu), Kurdistan Freedom Hawks (Jastraby za slobodu Kurdistanu)

30.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)


Komisia

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. júna 2007

o účasti Komisie Európskych spoločenstiev na medzinárodnom fóre o biopalivách

(2007/446/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Európske spoločenstvo si v odvetví energetiky stanovilo za ciel zvýšenie bezpečnosti dodávok a dosiahnutie udržateľnej výroby a spotreby energie vrátane zníženia emisií skleníkových plynov pochádzajúcich z vlastnej spotreby energie. Politika Európskeho spoločenstva, ktorá sa týka biopalív, sleduje tieto dva ciele.

(2)

Komisia sa v rámci svojej medzinárodnej spolupráce s medzinárodnými partnermi aktívne zúčastňuje na dialógoch o energii a na iných formách spolupráce v otázkach energie.

(3)

Brazília iniciovala vznik medzinárodného fóra o biopalivách, ktoré má prispieť k podpore medzinárodného trhu s udržateľnými biopalivami, výmene skúseností a k vybudovaniu užšej spolupráce týkajúcej sa noriem a pravidiel s cieľom zjednodušiť obchod s biopalivami, ako aj zvýšiť spoluprácu v oblasti výskumu. Na medzinárodnom fóre o biopalivách sa v prvej fáze stretne šesť účastníkov (vlády Brazílie, Spojených štátov, Indie, Číny, Južnej Afriky a Európska komisia).

(4)

Prezident Brazílie vo svojom liste z 10. júla 2006 adresovanom predsedovi Komisie Barrosovi vyzval Komisiu k účasti na medzinárodnom fóre o biopalivách.

(5)

Účasť na fóre umožní Komisii lepšie koordinovať príslušné aktivity (vrátane výskumu) s inými rozvinutými alebo rozvojovými krajinami.

(6)

Medzinárodné fórum o biopalivách nemá vlastné projekty a nevyžaduje finančné príspevky do spoločného rozpočtu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) sa ako člen bude zúčastňovať na medzinárodnom fóre o biopalivách.

Článok 2

Komisár pre energiu alebo jeho poverený zástupca je oprávnený menom Komisie podpísať vyhlásenie o medzinárodnom fóre o biopalivách a zastupovať Komisiu pri príprave tohto vyhlásenia.

V Bruseli 21. júna 2007

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/64


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. júna 2007,

ktorým sa druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/263/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice Rady 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou

[oznámené pod číslom K(2007) 2587]

(Iba anglické, dánske, fínske, portugalské a švédske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/447/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (1), a najmä na jej článok 6 ods. 9,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES sú členské štáty povinné po prvý raz vopred oznámiť Komisii nimi prijaté odchýlky najneskôr do 31. decembra 2002 alebo do dvoch rokov od posledného dátumu uplatnenia zmenených a doplnených verzií príloh k smernici.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2005/263/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa členské štáty oprávňujú prijať určité odchýlky podľa smernice 94/55/ES vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (2), Komisia oprávnila členské štáty na prijatie odchýlok uvedených v prílohách I a II k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Smernicou 2006/89/ES boli šiestykrát zmenené a doplnené prílohy A a B k smernici 94/55/ES. Na základe uvedenej smernice členské štáty museli uviesť do účinnosti potrebné vnútroštátne právne predpisy najneskôr do 1. júla 2007, keďže posledným dňom uplatňovania podľa článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES je 30. jún 2007.

(4)

Dánsko, Fínsko, Írsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo oznámili Komisii do 31. decembra 2006 svoj úmysel prijať nové odchýlky a zmeniť a doplniť existujúce odchýlky v prílohách I a II k rozhodnutiu 2005/263/ES. Komisia preskúmala oznámenia z hľadiska dodržania podmienok ustanovených v článku 6 ods. 9 smernice 94/55/ES a schválila ich. Tieto členské štáty by sa preto mali oprávniť na prijatie dotknutých odchýlok.

(5)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohy k rozhodnutiu 2005/263/ES.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru ustanoveného v článku 9 smernice 94/55/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/263/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a doplní tak, ako je to stanovené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa tak, ako je to stanovené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu, Írsku, Portugalskej republike, Fínskej republike a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 26. júna 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/89/ES (Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 4).

(2)  Ú. v. EÚ L 85, 2.4.2005, s. 58. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/903/ES (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 62).


PRÍLOHA I

Odchýlky pre členské štáty na malé množstvá určitých nebezpečných tovarov

V prílohe I k rozhodnutiu 2005/263/ES nasledujúce odchýlky znejú takto:

DÁNSKO

RO-SQ 2.1 (zmenené a doplnené)

Predmet: Cestná preprava obalov alebo výrobkov obsahujúcich odpady alebo zvyšky nebezpečných látok zozbieraných z domácností a z určitých podnikov na účel likvidácie.

Odkaz na prílohu k smernici: Časti 2 a 3, body 4.1, 5.2, 5.4 a 8.2.

Obsah prílohy k smernici: Princípy triedenia, osobitné ustanovenia, ustanovenia týkajúce sa obalov, ustanovenia týkajúce sa označovania a etiketovania, prepravný doklad a výcvik.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútorné obaly alebo predmety, ktoré obsahujú odpad alebo zvyšky nebezpečných tovarov zozbieraných z domácností alebo z určitých podnikov sa môžu baliť spolu vo vonkajších obaloch. Obsah žiadneho vnútorného obalu a/alebo žiadneho vonkajšieho obalu nesmie prekročiť stanovené hmotnostné alebo objemové obmedzenia. Odchýlky z ustanovení týkajúcich sa triedenia, označovania a etiketovania, dokumentácie a výcviku.

Pripomienky: Nie je možné vykonať presné triedenie a uplatňovať všetky ustanovenia ADR, keď sa odpady alebo zvyškové množstvá chemikálií zberajú z domácností alebo z určitých podnikov na účel likvidácie. Odpad sa obvykle nachádza v obaloch, ktoré sa predali v rámci maloobchodného predaja.

ÍRSKO

RO-SQ 7.4 (zmenené a doplnené)

Predmet: Výnimka z niektorých ustanovení ADR o balení, označovaní a etiketovaní pri preprave malých množstiev (nižších, ako sú limity v bode 1.1.3.6) časovo expirovaných pyrotechnických výrobkov klasifikačných kódov 1.3G, 1.4G a 1.4S triedy 1 podľa ADR, označených príslušnými identifikačnými číslami látky UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 alebo UN 0453 na prenos do najbližších vojenských kasární na účel likvidácie.

Odkaz na prílohu k smernici: body 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Likvidácia zastaraných pyrotechnických materiálov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia ADR o balení, označovaní a etiketovaní v prípade prepravy expirovaných pyrotechnických výrobkov označených príslušnými UN číslami UN 0092, UN 0093, UN 0403 alebo UN 0404 na prenos do najbližších kasární sa neuplatňujú za predpokladu, že všeobecné ustanovenia o balení podľa ADR sú dodržané a doplňujúce informácie sú obsiahnuté v prepravnom doklade. Uplatňujú sa iba na miestnu prepravu malých množstiev týchto časovo expirovaných pyrotechnických materiálov do najbližších kasární na účel bezpečnej likvidácie.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Nariadenie 82(10) nariadení z roku 2004 o preprave nebezpečných tovarov po ceste.

Pripomienky: Preprava malých množstiev námorných núdzových svetelných rakiet „po uplynutí doby spotreby“, najmä od vlastníkov výletných lodí a výrobcov lodí, do vojenských kasární na účel bezpečnej likvidácie spôsobila ťažkosti, hlavne v súvislosti s požiadavkami na balenie. Odchýlka platí pre malé množstvá (nižšie, ako sú uvedené v 1.1.3.6) pre miestnu prepravu.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RO-SQ 15.4 (zmenené a doplnené)

Predmet: Vyňatie požiadavky na protipožiarne zariadenie pre vozidlá prepravujúce rádioaktívny materiál s nízkou intenzitou (E4).

Odkaz na prílohu k smernici: 8.1.4.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka, aby boli vozidlá vybavené protipožiarnymi zariadeniami.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Nariadenia týkajúce sa rádioaktívneho materiálu (Cestná preprava) z roku 2002, nariadenie 5 ods. 4 písm. d).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odstraňujú požiadavku prepravovať hasiace prístroje, ak sa prepravujú len obaly, ktoré sú predmetom výnimky (UN 2908, UN 2909, UN 2910 a UN 2911).

Požiadavka sa obmedzuje v prípade prepravy malého počtu zásielok.

Pripomienky: Preprava protipožiarneho zariadenia je v praxi irelevantná, pokiaľ ide o prepravu UN 2908, UN 2909, UN 2910 a UN 2911, ktoré sa môžu často prepravovať v malých vozidlách.

RO-SQ 15.11 (zmenené a doplnené)

Predmet: Alternatíva používania oranžových tabuliek pre malé zásielky rádioaktívneho materiálu v prípade malých vozidiel.

Odkaz na prílohu k smernici: 5.3.2.

Obsah prílohy smernice: Požiadavky na oranžové tabuľky na malých vozidlách prepravujúcich rádioaktívny materiál.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Nariadenia týkajúce sa rádioaktívneho materiálu (Cestná preprava) z roku 2002, nariadenie 5 ods. 4 písm. d).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje každú výnimku schválenú podľa tohto postupu. Požadované výnimky sú:

Vozidlá musia byť:


PRÍLOHA II

Odchýlky pre členské štáty týkajúce sa miestnej prepravy obmedzenej na ich územie

Do prílohy II k rozhodnutiu 2005/263/ES sa vkladajú tieto odchýlky:

DÁNSKO

RO-LT 2.2

Predmet: prijatie RO-LT 14.6

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien a doplnení.

RO-LT 2.3

Predmet: prijatie RO-LT 15.1

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien a doplnení.

PORTUGALSKO

RO-LT 12.1

Predmet: prepravné doklady pre UN 1965

Odkaz na prílohu k smernici: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravné doklady.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 7560/2004, 16. apríla 2004, podľa článku 5, č. 1, Decreto-Lei nr. 267-A/2003 z 27. októbra.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Správne expedičné označenie, ktoré je potrebné uviesť v prepravnom doklade podľa oddielu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) pre komerčné plyny bután a propán pod spoločným názvom „UN 1965 zmes hydrokarbónových plynov, skvapalnená, inak nešpecifikovaná“, prepravované v cisternách, sa môže nahradiť inými obchodnými názvami:

„UN 1965 bután“ v prípade zmesí A, A01, A02 a A0, podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE, prepravovaných v cisternách,

„UN 1965 propán“ v prípade zmesi C, podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE, prepravovanej v cisternách,

Pripomienky: Uznáva sa dôležitosť zjednodušenia vypĺňania prepravných dokumentov týkajúcich sa nebezpečných tovarov pre hospodárske subjekty za predpokladu, že to neovplyvní bezpečnosť týchto činností.

RO-LT 12.2

Predmet: Prepravné doklady pre prázdne nevyčistené cisterny a kontajnery.

Odkaz na prílohu k smernici: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na prepravné doklady.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 15162/2004, 28. júla 2004, podľa článku 5, č. 1, Decreto-Lei nr. 267-A/2003 z 27. októbra.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri spiatočnej ceste prázdnych cisterien a kontajnerov, v ktorých sa prepravovali nebezpečné tovary, sa prepravný doklad uvedený v bode 5.4.1 RPE môže nahradiť prepravným dokladom vydaným pre bezprostredne predchádzajúcu cestu slúžiacu na dodanie tovarov.

Pripomienky: Povinnosť mať pri preprave prázdnych cisterien a kontajnerov, ktoré obsahovali nebezpečné tovary, prepravný doklad podľa RPE spôsobuje v určitých prípadoch praktické ťažkosti, ktoré sa môžu obmedziť na minimum bez vplyvu na bezpečnosť.

FINSKO

RO-LT 13.4

Predmet: prijatie RO-LT 14.10

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Musí sa špecifikovať v pripravovaných právnych predpisoch.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RO-LT 15.3

Predmet: prijatie RO-LT 14.12

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Nariadenia týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru a používania prenosných tlakových zariadení z roku 2007, časť 1.

RO-LT 15.4

Predmet: Zber použitých batérií na likvidáciu alebo recykláciu.

Odkaz na prílohu smernice: prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: osobitné ustanovenie 636.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Nariadenia týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru a používania prenosných tlakových zariadení z roku 2007, časť 1.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje tieto alternatívne podmienky pre osobitné ustanovenie 636 kapitoly 3.3:

Použité lítiové články a batérie (UN 3090 a UN 3091) zhromaždené a pripravené na odvoz medzi zberným miestom pre spotrebiteľa a spracovateľským zariadením spolu s nelítiovými článkami alebo batériami (UN 2800 a UN 3028) nepodliehajú iným ustanoveniam ADR, ak spĺňajú tieto požiadavky:

sú balené v sudoch IH2 alebo v škatuliach 4H2 podľa skupiny obalov II prevedenie pre pevné látky,

v každom balení je maximálne 5 % lítiových a lítiovo iónových batérií,

maximálna celková hmotnosť každého balenia neprekročí 25 kg,

súhrn všetkých balení v jednej prepravnej jednotke neprekročí 333 kg,

nepreváža sa žiadny iný nebezpečný tovar.

Pripomienky: Zberné miesta pre spotrebiteľa sa zvyčajne nachádzajú v maloobchodných predajných priestoroch a z praktických dôvodov nie je možné vyškoliť veľký počet ľudí, aby triedili a balili použité batérie v súlade s ADR. Systém v Spojenom kráľovstve bude fungovať podľa pravidiel stanovených v akčnom programe Spojeného kráľovstva pre odpadové hospodárstvo a zdroje a bude zahŕňať vhodné balenia v súlade s ADR, ako aj príslušné pokyny.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/69


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/448/SZBP

z 28. júna 2007,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušujú spoločné pozície 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Dňa 27. decembra 2001 Rada prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Dňa 29. mája 2006 Rada prijala spoločnú pozíciu 2006/380/SZBP, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP (2).

(3)

Dňa 21. decembra 2006 Rada prijala spoločnú pozíciu 2006/1011/SZBP, ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (3), a do zoznamu, na ktorý sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, doplnila určité ďalšie osoby, skupiny a subjekty.

(4)

Rada vykonala v súlade s článkom 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP úplné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú spoločné pozície 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP.

(5)

Na základe tohto preskúmania Rada dospela k záveru, že uvedené osoby, skupiny a subjekty, ktoré sú v zozname v prílohe k tejto spoločnej pozícii, sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP, že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície a že by mali naďalej podliehať uvedeným špecifickým reštriktívnym opatreniam.

(6)

Rada tiež určila, že ďalšia skupina je zapojená do teroristických činností v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP, a preto by sa táto skupina mala doplniť do uvedeného zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa spoločná pozícia vzťahuje.

(7)

Rada určila, že určité ďalšie skupiny už nespĺňajú kritériá stanovené v spoločnej pozícii 2001/931/SZBP, a preto by mali byť vypustené zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa táto spoločná pozícia vzťahuje.

(8)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 2

Spoločné pozície Rady 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP sa týmto zrušujú.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 129.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (známy tiež ako SUHAIB; známy tiež ako SOHAIB), narodený 22.10.1982 v Amsterdam (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NB0322935, (člen Hofstadgroep)

4.

*ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

5.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (známy tiež ako Halifi Laarbi MOHAMED; známy tiež ako Abed; známy tiež ako Abid; známy tiež ako Abu ISMAIL), narodený 18.7.1978 v Nador (Maroko), číslo pasu (Španielsko) ESPP278036, (člen Hofstadgroep)

10.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

14.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

15.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

16.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (známy tiež ako Mohammed Fahmi BOURABA; známy tiež ako Mohammed Fahmi BURADA; známy tiež ako Abu MOSAB), narodený 6.12.1981 v Al Hoceima (Maroko), (člen Hofstadgroep)

18.

BOUYERI, Mohammed (známy tiež ako Abu ZUBAIR; známy tiež ako SOBIAR; známy tiež ako Abu ZOUBAIR), narodený 8.3.1978 v Amsterdam (Holandsko), (člen Hofstadgroep)

19.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

20.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

22.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia: 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (známy tiež ako Nouriddin EL FATMI; známy tiež ako Nouriddine EL FATMI, známy tiež ako Noureddine EL FATMI, známy tiež ako Abu AL KA'E KA'E; známy tiež ako Abu QAE QAE; známy tiež ako FOUAD; známy tiež ako FZAD; známy tiež ako Nabil EL FATMI; známy tiež ako Ben MOHAMMED; známy tiež ako Ben Mohand BEN LARBI; známy tiež ako Ben Driss Muhand IBN LARBI; známy tiež ako Abu TAHAR; známy tiež ako EGGIE), narodený 15.8.1982 v Midar (Maroko), číslo pasu (Maroko) N829139, (člen Hofstadgroep)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

25.

EL MORABIT, Mohamed, narodený 24.1.1981 v Al Hoceima (Maroko), číslo pasu (Maroko) K789742, (člen Hofstadgroep)

26.

ETTOUMI, Youssef (známy tiež ako Youssef TOUMI), narodený 20.10.1977 v Amsterdam (Holandsko), preukaz totožnosti (Holandsko) č. LNB4576246, (člen Hofstadgroep)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (známy tiež ako Abu IBRAHIM), narodený 5.9.1978 v Beni Said (Maroko), číslo pasu (Maroko) K728658, (člen Hofstadgroep)

30.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

31.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

33.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

35.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

36.

*MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

38.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

39.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

41.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

42.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

45.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

47.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

48.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

49.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

50.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

51.

*URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.5.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

53.

*VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (známy tiež ako Abdullah; známy tiež ako David), narodený 6.3.1985 v Amersfoort (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NE8146378, (člen Hofstadgroep)

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (ANO), (alias Revolučná rada Fatah, Arabské revolučné brigády, Čierny september a Revolučná organizácia moslimských socialistov)

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ozbrojené jednotky za komunizmus)

7.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

*Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

10.

Komunistická strana Filipín vrátane Novej ľudovej armády (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci Komunistickej strany Filipín vrátane NPA)

11.

*Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* „EPANASTATIKOS AGONAS“ – revolučný boj

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (GRAPO)

17.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbal Mudžahidín (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

21.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (ISYF)

22.

*Solidarietà Internazionale (Medzinárodná solidarita)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

25.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

26.

Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE)

27.

*Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu“ (NCRI)], [alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov]

29.

Národná oslobodzovacia armáda (Ejército de Liberación Nacional)

30.

*Orange Volunteers (OV)

31.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

32.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

33.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

34.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny – Hlavné veliteľstvo (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo)

35.

*Real IRA

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany)

37.

*Red Hand Defenders (RHD)

38.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

39.

*Revolučné bojové skupiny/Epanastatiki Pirines

40.

*Revolučná organizácia 17. novembra/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol]

42.

Svetlý chodník (SL) (Sendero Luminoso)

43.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

44.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, známa tiež ako Kurdistan Freedom Falcons (Sokoly za slobodu Kurdistanu), Kurdistan Freedom Hawks (Jastraby za slobodu Kurdistanu)

45.

* Brigata XX Luglio (Brigáda dvadsiateho júla)

46.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

48.

* F.A.I – Federazione Anarchica Informale (Neoficiálna anarchistická federácia)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené * sa vzťahujú len ustanovenia článku 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.


29.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/75


ROZHODNUTIE RADY 2007/449/SZBP

z 28. júna 2007,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/694/SZBP (1), a najmä na jej článok 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 druhou zarážkou Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Podľa podmienok spoločnej pozície 2004/694/SZBP Rada prijala opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné a hospodárske zdroje patriace fyzickým osobám uvedeným v prílohe k tejto spoločnej pozícii, ktoré boli obvinené ICTY.

(2)

V dôsledku presunu Zdravka TOLIMIRA a Vlastimira DJORDJEVICA do vyšetrovacej väzby ICTY 1. júna 2007 by mali byť ich mená vypustené zo zoznamu.

(3)

K menám osôb, ktoré na zozname ostali, by sa mali doplniť odôvodnenia.

(4)

Zoznam uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha k spoločnej pozícii 2004/694/SZBP sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 28. júna 2007

Za Radu

predseda

S. GABRIEL


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52. Spoločná pozícia zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/484/SZBP (Ú. v. EÚ L 189, 12.7.2006, s. 25) a predĺžená spoločnou pozíciou 2006/671/SZBP (Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 66).


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 1

 

Osoba

Dôvod

1.

Meno: HADŽIČ Goran

Dátum narodenia: 7.9.1958

Miesto narodenia: Vinkovci, Croatia

srbský občan

Obvinený ICTY a stále na slobode

Obvinený: 4. júna 2004

Číslo spisu: IT-04-75

2.

Meno: KARADŽIČ Radovan

Dátum narodenia: 19.6.1945

Miesto narodenia: Petnjica, obec Savnik, Čierna Hora

občan Bosny a Hercegoviny

Obvinený ICTY a stále na slobode

Počiatočné obvinenie: 25. júla 1995; druhé obvinenie: 16. novembra 1995; zmenené a doplnené obvinenie: 31. mája 2000

Číslo spisu: IT-95-5/18

3.

Meno: MLADIČ Ratko

Dátum narodenia: 12.3.1948

Miesto narodenia: Božanoviči, obec Kalinovik, Bosna a Hercegovina

občan Bosny a Hercegoviny

Obvinený ICTY a stále na slobode

Počiatočné obvinenie: 25. júla 1995; druhé obvinenie: 16. novembra 1995; zmenené a doplnené obvinenie: 8. novembra 2002

Číslo spisu: IT-95-5/18

4.

Meno: ŽUPLJANIN Stojan

Dátum narodenia: 22.9.1951

Miesto narodenia: Kotor Varoš, Bosna a Hercegovina

občan Bosny a Hercegoviny

Obvinený ICTY a stále na slobode

Počiatočné obvinenie: 17. decembra 1999; druhé zmenené a doplnené obvinenie: 6. októbra 2004

Číslo spisu: IT-99-36-I