ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
23. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 711/2007 z 22. júna 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu mesiaca jún 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 713/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

14

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/436/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

17

 

 

Komisia

 

 

2007/437/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2007 o nezaradení haloxyfopu-R do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2548]  ( 1 )

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006)

24

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 709/2007

z 22. júna 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 710/2007

z 22. júna 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 638/2007 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 148, 9.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 23. júna 2007

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 711/2007

z 22. júna 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu mesiaca jún 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu mesiaca jún 2007 na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2007, a pokiaľ ide o skupinu 3, na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu mesiaca jún 2007 na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2007 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Je preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude potrebné pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2007, a pokiaľ ide o skupinu 3, na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. októbra do 31. decembra 2007, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na obdobie od 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 712/2007

z 22. júna 2007,

ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6 a druhý pododsek jeho článku 24,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2131/93 z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr (2), sa ustanovuje, že predaj obilnín v držbe intervenčnej agentúry sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže a za cenových podmienok, ktoré nenarúšajú trh.

(2)

Členské štáty disponujú intervenčnými zásobami kukurice, pšenice mäkkej, jačmeňa a raže. S cieľom uspokojiť potreby trhov by sa zásoby obilnín členských štátov mali umiestniť na vnútorný trh. Na tento účel by sa mali otvoriť stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva. Každú z nich je treba považovať za samostatnú verejnú súťaž.

(3)

Mali by sa stanoviť odchýlky od podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ ide o výšku požadovanej zábezpeky za splnenie zmluvy. Z tohto dôvodu by sa mala stanoviť zábezpeka v dostatočnej výške.

(4)

S cieľom zohľadniť situáciu na trhu Spoločenstva by bolo vhodné ustanoviť, aby verejnú súťaž riadila Komisia. Okrem toho by sa mal stanoviť koeficient pridelenia ponúk pre tie ponuky, ktoré sa nachádzajú na úrovni minimálnej predajnej ceny.

(5)

V záujme účinného riadenia systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou cestou. Je dôležité, aby sa v oznámení, ktoré odovzdá intervenčná agentúra Komisii, zachovala anonymita uchádzačov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Intervenčné agentúry členských štátov uvedených v prílohe I ponúknu na predaj obilniny, ktoré majú vo svojej držbe, na vnútorný trh Spoločenstva prostredníctvom stálej verejnej súťaže. Maximálne množstvá jednotlivých druhov obilnín, na ktoré sa vzťahujú tieto verejné súťaže, sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Predaj uvedený v článku 1 sa uskutoční za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93. Odchylne od článku 13 ods. 4 druhého pododseku uvedeného nariadenia je však zábezpeka stanovená vo výške 10 EUR za tonu.

Článok 3

1.   Lehota na predkladanie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 4. júla 2007 o 13.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predkladanie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každú stredu o 13.00 hod. (bruselského času) s výnimkou 1. augusta 2007, 15. augusta 2007, 22. augusta 2007, 5. septembra 2007, 19. septembra 2007, 3. októbra 2007, 17. októbra 2007, 31. októbra 2007, 14. novembra 2007, 28. novembra 2007, 12. decembra 2007, 26. decembra 2007, 2. januára 2008, 16. januára 2008, 23. januára 2008, 6. februára 2008, 20. februára 2008, 5. marca 2008, 19. marca 2008, 2. apríla 2008, 16. apríla 2008, 30. apríla 2008, 14. mája 2008, 21. mája 2008, 4. júna 2008 a 18. júna 2008. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 25. júna 2008 o 13.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané v príslušných intervenčných agentúrach, ktorých názvy a adresy sa nachádzajú v prílohe I.

Článok 4

Príslušné intervenčné agentúry oznámia Komisii prijaté ponuky do štyroch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v článku 3 ods. 1. V prípade, že nebola predložená žiadna ponuka, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v rovnakej lehote. Ak členský štát Komisii nepošle žiadne oznámenie v stanovenej lehote, Komisia to bude posudzovať tak, že v danom členskom štáte nebola predložená žiadna ponuka.

Oznámenia uvedené v prvom pododseku sa odovzdajú elektronickou cestou v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II. V rámci každej otvorenej verejnej súťaže sa Komisii odovzdá samostatný formulár podľa typu obilniny. Totožnosť predkladateľov ponúk musí zostať utajená.

Článok 5

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu každej obilniny alebo sa rozhodne nevybrať ani jednu z predložených ponúk.

2.   V prípade, že by stanovenie minimálnej ceny v súlade s odsekom 1 viedlo k prekročeniu maximálneho dostupného množstva pre daný členský štát, popri stanovení tejto ceny sa môže stanoviť koeficient pridelenia množstiev ponúkaných na úrovni minimálnej ceny tak, aby sa dodržali maximálne množstvá dostupné v tomto členskom štáte.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 367/2007 (Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 14).


PRÍLOHA I

ZOZNAM VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

Členský štát

Dostupné množstvá na predaj na vnútornom trhu

(v tonách)

Intervenčná agentúra

Názov, adresa a kontaktné údaje

pšenica obyčajná

jačmeň

kukurica

raž

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Značka „—“ znamená: v tomto členskom štáte nie sú intervenčné zásoby tejto obilniny.


PRÍLOHA II

Oznámenie ponúk predložených v rámci stálej verejnej súťaže na ďalší predaj obilnín z intervenčných zásob na vnútornom trhu určené Komisii

Vzor (1)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 712/2007

„TYP OBILNINY: číselný znak KN (2)

„ČLENSKÝ ŠTÁT (3)

1

2

3

 

Poradové číslo uchádzača

Číslo dávky

Množstvo

(t)

Ponúkaná cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 

Upresniť celkové ponúkané množstvá (vrátane zamietnutých ponúk podaných pre rovnakú dávku): … tony/ton.


(1)  Odovzdať GR AGRI (D2).

(2)  1001 90 pre pšenicu mäkkú, 1003 00 pre jačmeň, 1005 90 00 pre kukuricu a 1002 00 00 pre raž.

(3)  Uviesť príslušný členský štát.


23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 713/2007

z 21. júna 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. júna 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 643/2007 (Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

14

Členský štát

Švédsko

Zásoba

COD/03AN.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

Skagerrak

Dátum

1. júna 2007


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/16


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 714/2007/ES

z 20. júna 2007,

ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V politikách Spoločenstva týkajúcich sa lepšej právnej úpravy sa zdôrazňuje význam zjednodušenia vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva ako rozhodujúceho prvku na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov a na dosiahnutie cieľov lisabonskej agendy.

(2)

Metódy merania a klasifikácie stanovené v smernici 68/89/EHS (3) sa líšia od metód merania a klasifikácie, ktoré sa v súčasnosti všeobecne používajú pri transakciách medzi podnikmi v odvetví lesného hospodárstva a drevospracujúceho a papierenského priemyslu, a zistilo sa, že nie sú vhodné pre potreby trhu.

(3)

Metódy merania a klasifikácie stanovené v smernici 68/89/EHS už nie sú na účely vnútorného trhu nevyhnutné.

(4)

Smernica 68/89/EHS by sa preto mala zrušiť.

(5)

Zrušenie smernice 68/89/EHS znamená, že po 31. decembri 2008 sa už pri uvádzaní na trh nebude používať označenie „klasifikované v EHS“ a že do 31. decembra 2008 musia byť zodpovedajúcim spôsobom zrušené príslušné vnútroštátne vykonávacie opatrenia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 68/89/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 20. júna 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

G. GLOSER


(1)  Stanovisko zo 14. marca 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. februára 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. mája 2007.

(3)  Ú. v. ES L 32, 6.2.1968, s. 12.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/17


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. júna 2007

o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

(2007/436/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 269,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 173,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (3),

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 dospela okrem iného k záveru, že úpravy vlastných zdrojov by sa mali riadiť všeobecným cieľom rovnosti. Tieto úpravy by preto mali v súlade s príslušnými závermi zasadnutia Európskej rady vo Fontainebleau v roku 1984 zabezpečiť, aby žiaden členský štát nedosahoval také rozpočtové zaťaženie, ktoré je vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu nadmerné. Je preto vhodné zaviesť ustanovenia týkajúce sa konkrétnych členských štátov.

(2)

Systém vlastných zdrojov Spoločenstiev musí zabezpečiť primerané zdroje pre riadny rozvoj politík Spoločenstiev pri dodržaní prísnej rozpočtovej disciplíny.

(3)

Na účely tohto rozhodnutia by hrubý národný dôchodok (HND) mal znamenať ročný HND v trhových cenách, ako ho stanovila Komisia na základe Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ďalej len „ESA 95“) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 (4).

(4)

Vzhľadom na prechod z ESA 79 na ESA 95 na účely rozpočtu a vlastných zdrojov a s cieľom zachovať sumu finančných zdrojov, ktorú majú Spoločenstvá k dispozícii, nezmenenú, Komisia prepočítala v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (5) strop vlastných zdrojov a strop rozpočtových prostriedkov na záväzky vyjadrené na dve desatinné miesta na základe vzorca v uvedenom článku. Komisia oznámila nové stropy Rade a Európskemu parlamentu 28. decembra 2001. Strop vlastných zdrojov bol stanovený na 1,24 % celkového HND členských štátov v trhových cenách a strop rozpočtových prostriedkov na záväzky bol stanovený na 1,31 % celkového HND členských štátov. Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že súčasné úrovne týchto stropov by mali zostať zachované.

(5)

S cieľom zachovať sumu finančných zdrojov, ktorú majú Spoločenstvá k dispozícii, nezmenenú, je vhodné tieto stropy vyjadrené v percentách HND upraviť v prípade modifikácií ESA 95, ktoré vedú k významnej zmene úrovne HND.

(6)

V nadväznosti na implementáciu dohôd uzavretých počas uruguajského kola rokovaní o multilaterálnom obchode do práva Európskej únie už neexistuje podstatný rozdiel medzi poľnohospodárskymi poplatkami a clami. Je preto vhodné odstrániť z oblasti všeobecného rozpočtu Európskej únie tento rozdiel.

(7)

V záujme transparentnosti a jednoduchosti Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že jednotná sadzba uplatňovaná na zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) je stanovená na 0,30 %.

(8)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že na Rakúsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko sa počas obdobia rokov 2007 – 2013 vzťahujú znížené sadzby uplatňované na DPH, a že Holandsku a Švédsku sa počas rovnakého obdobia poskytuje hrubé zníženie ich ročných príspevkov založených na HND.

(9)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že korekčný mechanizmus v prospech Spojeného kráľovstva sa zachováva spolu so zníženým financovaním tejto korekcie v prospech Nemecka, Rakúska, Švédska a Holandska. Po období postupného zavádzania medzi rokmi 2009 a 2011 sa však Spojené kráľovstvo v plnej miere podieľa na financovaní nákladov na rozšírenie, s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF). Výpočet korekcie v prospech Spojeného kráľovstva sa preto upravuje postupným vylučovaním výdavkov pridelených členským štátom, ktoré pristúpili k EÚ po 30. apríli 2004, s výnimkou uvedených poľnohospodárskych výdavkov a výdavkov na rozvoj vidieka. Dodatočný príspevok Spojeného kráľovstva, ktorý vyplýva zo zníženia pridelených výdavkov, nepresiahne 10,5 miliardy EUR v cenách roka 2004 počas obdobia rokov 2007 – 2013. V prípade ďalšieho rozšírenia pred rokom 2013, s výnimkou pristúpenia Bulharska a Rumunska, sa suma zodpovedajúcim spôsobom upraví.

(10)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že písmeno f) druhého odseku článku 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, ktoré sa týka vylúčenia ročných predvstupových výdavkov v pristupujúcich krajinách z výpočtu korekcie v prospech Spojeného kráľovstva, sa prestáva uplatňovať na konci roku 2013.

(11)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 vyzvala Komisiu, aby uskutočnila úplné a rozsiahle hodnotenie, ktoré zahrnie všetky aspekty výdavkov EÚ, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a zdrojov, vrátane úľavy Spojeného kráľovstva, a podala o ňom správu v rokoch 2008/2009.

(12)

Mali by sa prijať ustanovenia upravujúce prechod zo systému ustanoveného rozhodnutím 2000/597/ES, Euratom na systém zavedený týmto rozhodnutím.

(13)

Európska Rada na svojom zasadnutí 15. a 16. decembra 2005 dospela k záveru, že toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2007,

USTANOVILA TIETO USTANOVENIA, KTORÉ ODPORÚČA ČLENSKÝM ŠTÁTOM PRIJAŤ:

Článok 1

Spoločenstvám sa pridelia vlastné zdroje v súlade s pravidlami stanovenými v nasledujúcich článkoch, aby sa v súlade s článkom 269 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“) a článkom 173 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) zabezpečilo financovanie všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné príjmy, všeobecný rozpočet Európskej únie sa celý financuje z vlastných zdrojov Spoločenstiev.

Článok 2

1.   Príjem z nižšie uvedeného tvorí vlastné zdroje, ktoré sa zahŕňajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie:

a)

z odvodov, prémií, dodatočných alebo vyrovnávacích súm, dodatočných súm alebo iných poplatkov, z ciel Spoločného colného sadzobníka a ďalších ciel stanovených zo strany inštitúcií Spoločenstiev, alebo ktoré stanovia inštitúcie Spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými krajinami, z ciel na výrobky, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť uplynula, ako aj z príspevkov a iných poplatkov stanovených v rámci spoločnej organizácie trhu s cukrom;

b)

bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 4, z uplatňovania jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na harmonizované vymeriavacie základy DPH stanovené v súlade s pravidlami Spoločenstva. Vymeriavací základ zohľadňovaný na tento účel nepresiahne 50 % HND každého členského štátu, ako je vymedzené v odseku 7;

c)

bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 5, z uplatňovania jednotnej sadzby, ktorá sa určí v súlade s rozpočtovým postupom pri zohľadnení celkovej výšky všetkých ostatných príjmov, na súčet HND všetkých členských štátov.

2.   Vlastné zdroje, ktoré sa zahŕňajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie, tvorí aj príjem odvodený z každého nového poplatku zavedeného v rámci spoločnej politiky v súlade so Zmluvou o ES alebo Zmluvou o Euratome za predpokladu, že sa dodržal postup ustanovený v článku 269 Zmluvy o ES alebo v článku 173 Zmluvy o Euratome.

3.   Členské štáty si ponechajú 25 % čiastok uvedených v odseku 1 písm. a) ako náklady na výber.

4.   Jednotná sadzba uvedená v odseku 1 písm. b) sa stanovuje na 0,30 %.

Výhradne na obdobie rokov 2007 – 2013 sa sadzba uplatňovaná na zdroj založený na DPH pre Rakúsko stanovuje vo výške 0,225 %, pre Nemecko vo výške 0,15 % a pre Holandsko a Švédsko vo výške 0,10 %.

5.   Jednotná sadzba uvedená v odseku 1 písm. c) sa uplatňuje na HND každého členského štátu.

Výhradne na obdobie rokov 2007 – 2013 však dôjde v prípade Holandska k hrubému zníženiu jeho ročného príspevku HND o 605 miliónov EUR a v prípade Švédska k hrubému zníženiu jeho ročného príspevku HND o 105 miliónov EUR v cenách roka 2004. Tieto sumy sa upravia na súčasné ceny použitím najnovšieho deflátora HDP pre EÚ vyjadreného v eurách a stanoveného Komisiou, ktorý je dostupný v čase prípravy predbežného návrhu rozpočtu. Tieto hrubé zníženia sa udelia po vypočítaní korekcie v prospech Spojeného kráľovstva a jeho financovania, ktoré sú uvedené v článkoch 4 a 5 tohto rozhodnutia a nemajú na ne žiaden vplyv.

6.   Ak na začiatku rozpočtového roka nie je prijatý rozpočet, až do nadobudnutia platnosti nových sadzieb zostávajú v platnosti súčasné sadzby uplatňované na DPH a HND.

7.   Na účely uplatňovania tohto rozhodnutia HND znamená HND pre daný rok v trhových cenách, tak ako to stanovila Komisia pri používaní ESA 95 v súlade s nariadením (ES) č. 2223/96.

Ak by modifikácie ESA 95 viedli k významným zmenám v HND, ako to stanovila Komisia, Rada, konajúca jednomyseľne na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom, rozhodne, či sa tieto modifikácie uplatňujú na účely tohto rozhodnutia.

Článok 3

1.   Celková suma vlastných zdrojov pridelená Spoločenstvám na pokrytie ročných rozpočtových prostriedkov na platby nepresiahne 1,24 % súčtu HND všetkých členských štátov.

2.   Celková ročná suma rozpočtových prostriedkov na záväzky zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie nepresiahne 1,31 % súčtu HND všetkých členských štátov.

Medzi rozpočtovými prostriedkami na záväzok a rozpočtovými prostriedkami na platbu sa zachováva riadny pomer, aby bola zabezpečená ich zlučiteľnosť, a aby sa v nasledujúcich rokoch umožnilo dodržiavanie stropu podľa odseku 1.

3.   Ak by modifikácie ESA 95 viedli k významným zmenám v HND uplatňujúcim sa na účely tohto rozhodnutia, Komisia prepočíta strop na platby a záväzky, ako je stanovené v odsekoch 1 a 2 na základe tohto vzorca:

Formula

kde t je posledným celým rokom, za ktorý sú dostupné údaje v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (6).

Článok 4

1.   Spojenému kráľovstvu sa udeľuje korekcia s ohľadom na rozpočtové schodky.

Táto korekcia sa stanoví takto:

a)

vypočíta sa rozdiel v predchádzajúcom finančnom roku medzi:

percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva na súčte neobmedzených vymeriavacich základov DPH a

percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva na celkových pridelených výdavkoch;

b)

vynásobením takto získaného rozdielu celkovými pridelenými výdavkami;

c)

výsledok podľa písmena b) sa vynásobí koeficientom 0,66;

d)

od výsledku podľa písmena c) sa odpočítajú následky vyplývajúce pre Spojené kráľovstvo z prechodu na obmedzenú DPH a platby uvádzané v článku 2 ods. 1 písm. c), najmä rozdiel medzi:

tým, čo by malo Spojené kráľovstvo zaplatiť za sumy financované zo zdrojov, na ktoré sa odvoláva článok 2 ods. 1 písm. b) a c), ak by sa jednotná sadzba používala na neobmedzené základy DPH, a

platbami Spojeného kráľovstva podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a c);

e)

od výsledku získaného podľa písmena d) sa odpočítajú čisté zisky Spojeného kráľovstva vyplývajúce zo zvýšenia percenta zo zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré si ponechajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber a súvisiacich nákladov;

f)

v čase každého rozširovania EÚ sa vypočíta úprava výsledku podľa písmena e) tak, aby sa znížila kompenzácia, čím sa zabezpečí, že výdavok, ktorý sa neznížil pred rozšírením, zostane neznížený aj po rozšírení. Táto úprava sa vykoná tak, že sa znížia celkové pridelené výdavky o sumu rovnajúcu sa ročným predvstupovým výdavkom v pristupujúcich krajinách. Všetky takto vypočítané sumy sa prenesú do nasledujúcich rokov a budú sa každoročne upravovať použitím posledného dostupného deflátora HDP pre EÚ vyjadreného v eurách, ktorý stanoví Komisia. Toto písmeno sa prestáva uplatňovať počínajúc korekciou, ktorá sa má prvýkrát zahrnúť do rozpočtu v roku 2014;

g)

výpočet sa upraví znížením celkových pridelených výdavkov o celkové pridelené výdavky v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ po 30. apríli 2004, s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie EPUZF.

Toto zníženie sa zavedie postupne v súlade s týmto harmonogramom:

Korekcia Spojeného kráľovstva, ktorá sa má prvýkrát zahrnúť do rozpočtu v roku

Percentuálny podiel výdavkov súvisiacich s rozšírením (vymedzené vyššie), ktorý sa má vylúčiť pri výpočte korekcie Spojeného kráľovstva

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Počas obdobia rokov 2007 – 2013 dodatočný príspevok Spojeného kráľovstva vyplývajúci zo zníženia pridelených výdavkov uvedený v odseku 1 písm. g) nepresiahne 10,5 miliardy EUR v cenách roka 2004. Útvary Komisie každý rok overia, či kumulovaná úprava korekcie prekračuje túto sumu. Na účely tohto výpočtu sa sumy v súčasných cenách prepočítajú do cien roka 2004 použitím posledného dostupného deflátora HDP pre EÚ vyjadreného v eurách, ktorý stanoví Komisia. Ak sa presiahne strop 10,5 miliardy EUR, príspevok Spojeného kráľovstva sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

V prípade ďalšieho rozšírenia pred rokom 2013 sa strop 10,5 miliardy EUR upraví zodpovedajúcim spôsobom smerom nahor.

Článok 5

1.   Náklady na korekciu ponesú ostatné členské štáty v súlade s týmto systémom:

a)

rozdelenie nákladov sa najprv vypočíta podľa podielu každého členského štátu na platbách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c), pričom Spojené kráľovstvo je vyňaté a nezohľadňujú sa hrubé zníženia príspevkov založených na HND Holandska a Švédska uvedené v článku 2 ods. 5;

b)

potom sa upraví tak, aby sa obmedzil finančný podiel Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska na jednu štvrtinu ich zvyčajného podielu vyplývajúceho z tohto výpočtu.

2.   Spojenému kráľovstvu sa poskytne korekcia tým, že sa zníži jeho platba vyplývajúca z použitia článku 2 ods. 1 písm. c). Náklady, ktoré znášajú ostatné členské štáty, sa pripočítajú k ich platbám vyplývajúcim pre každý členský štát z uplatňovania článku 2 ods. 1 písm. c).

3.   Výpočty potrebné na uplatňovanie článku 2 ods. 5, článku 4 a tohto článku vykonáva Komisia.

4.   Ak na začiatku rozpočtového roka nie je prijatý rozpočet, korekcia poskytnutá Spojenému kráľovstvu a náklady, ktoré znášajú ostatné členské štáty, zostávajú v platnosti tak, ako boli zahrnuté do posledného prijatého rozpočtu.

Článok 6

Príjem uvedený v článku 2 sa použije bez rozdielu na financovanie všetkých výdavkov zahrnutých do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 7

Každý prebytok v príjmoch Spoločenstiev voči celkovým skutočným výdavkom počas rozpočtového roka sa prenesie do nasledujúceho rozpočtového roka.

Článok 8

1.   Vlastné zdroje Spoločenstiev uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) vyberajú členské štáty v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami zavedenými právnymi predpismi, nariadeniami alebo správnymi postupmi, ktoré sa podľa potreby upravia za účelom splnenia požiadaviek pravidiel Spoločenstva.

Komisia v pravidelných intervaloch preskúma vnútroštátne ustanovenia, ktoré jej oznámia členské štáty, zašle členským štátom úpravy, ktoré považuje za potrebné, aby sa zabezpečil ich súlad s pravidlami Spoločenstva, a podá správu rozpočtovému orgánu.

Členské štáty sprístupnia Komisii zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c).

2.   Rada v súlade s postupmi ustanovenými v článku 279 ods. 2 Zmluvy o ES a článku 183 Zmluvy o Euratome prijme ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto rozhodnutia a na umožnenie kontroly výberu, sprístupňovania Komisii a odvádzania príjmov uvedených v článkoch 2 a 5.

Článok 9

V rámci úplného, rozsiahleho preskúmania vzťahujúceho sa na všetky aspekty výdavkov EÚ vrátane SPP a zdrojov vrátane úľavy Spojeného kráľovstva, o ktorom podá správu v rokoch 2008/2009, Komisia uskutoční všeobecné preskúmanie systému vlastných zdrojov.

Článok 10

1.   S výhradou odseku 2 sa rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom od 1. januára 2007 zrušuje. Všetky odkazy na rozhodnutie Rady 70/243/ESUO/EHS, Euratom z 21. apríla 1970 o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev (7), na rozhodnutie Rady 85/257/EHS, Euratom zo 7. mája 1985 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (8), na rozhodnutie Rady 88/376/EHS, Euratom z 24. júna 1988 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (9), na rozhodnutie Rady 94/728/ES, Euratom z 31. októbra 1994 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (10) alebo na rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

2.   Články 2, 4 a 5 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom, 94/728/ES, Euratom a 2000/597/ES, Euratom sa naďalej uplatňujú pri výpočte a úprave príjmu, ktorý vyplýva z uplatňovania jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na jednotne určený základ DPH, ktorý je obmedzený na 50 % až 55 % HNP alebo HND každého členského štátu v závislosti od príslušného roka a pri výpočte korekcie rozpočtových schodkov udelených Spojenému kráľovstvu na roky 1988 až 2006.

3.   Členské štáty si naďalej ako náklady na výber ponechajú 10 % zo súm uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré mali byť sprístupnené členskými štátmi do 28. februára 2001 v súlade s platnými pravidlami Spoločenstva.

Článok 11

Generálny tajomník Rady oznámi toto rozhodnutie členským štátom.

Členské štáty bezodkladne oznámia generálnemu tajomníkovi Rady ukončenie postupov na prijatie tohto rozhodnutia v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prijatí posledného oznámenia uvedeného v druhom pododseku.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 12

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 7. júna 2007

Za Radu

predseda

M. GLOS


(1)  Stanovisko zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 203, 25.8.2006, s. 50.

(3)  Ú. v. EÚ C 309, 16.12.2006, s. 103.

(4)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(6)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 19.

(8)  Ú. v. ES L 128, 14.5.1985, s. 15.

(9)  Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24.

(10)  Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 9.


Komisia

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júna 2007

o nezaradení haloxyfopu-R do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2007) 2548]

(Text s významom pre EHP)

(2007/437/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení uvedenej smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k danej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa haloxyfop-R.

(3)

Účinky haloxyfopu-R na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001, pokiaľ ide o rozsah použití navrhnutých oznamovateľom. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) príslušné hodnotiace správy a odporúčania. V prípade haloxyfopu-R bolo spravodajským členským štátom Dánsko a všetky príslušné informácie boli predložené 21. novembra 2003.

(4)

Členské štáty a EFSA preskúmali hodnotiacu správu spôsobom peer review a 28. júla 2006 ju predložili Komisii vo forme záverov EFSA, pokiaľ ide o preskúmanie posúdenia rizika pesticídov s účinnou látkou haloxyfop-R spôsobom peer review  (4). Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali túto správu a finalizovali ju 24. novembra 2006 vo forme revíznej správy Komisie o haloxyfope-R.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Nebolo možné posúdiť riziko v súvislosti s kontamináciou podzemnej vody. Konkrétne sa zistilo, že používaním haloxyfopu-R v situáciách, ktoré oznamovateľ predložil, došlo k výskytu viacerých metabolitov, ktoré sú trvalé a môžu ľahko unikať do hladiny podzemnej vody s možnými negatívnymi účinkami na pitnú vodu. Táto skutočnosť vyvoláva obavy, ktoré nemožno vyriešiť na základe údajov predložených oznamovateľom v rámci právnych lehôt. Okrem toho sa na základe dostupných údajov aj naďalej vyskytujú problémy, pokiaľ ide o posúdenie rizika v prípade cicavcov. V dôsledku toho nebolo možné na základe dostupných informácií dospieť k záveru, že v prípade haloxyfopu-R sú splnené kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania spôsobom peer review a aby sa vyjadril k tomu, či má alebo nemá v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek predloženým argumentom zostali uvedené otázky nevyriešené a posúdeniami vyhotovenými na základe informácií, ktoré boli predložené a zhodnotené počas stretnutí odborníkov EFSA, sa nepreukázalo, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R spĺňajú vo všeobecnosti požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Haloxyfop-R by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé tolerančné obdobie udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich haloxyfop-R by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období.

(10)

Týmto rozhodnutím nie je ovplyvnené predkladanie žiadostí, pokiaľ ide o haloxyfop-R, v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k uvedenej smernici.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Haloxyfop-R sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečujú, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R odobrali do 19. decembra 2007;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R.

Článok 3

Každé tolerančné obdobie udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr dňa 19. decembra 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Korigendá

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/24


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

( Úradný vestník Európskej únie L 114 z 27. apríla 2006 )

Na strane 42 v článku 5 ods. 3:

namiesto:

„Na základe posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 pracoviská, na ktorých by pracovníci mohli byť vystavení úrovni optického žiarenia z prírodných zdrojov presahujúcej limitné hodnoty expozície …“

má byť:

„Na základe posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 pracoviská, na ktorých by pracovníci mohli byť vystavení úrovni optického žiarenia z umelých zdrojov presahujúcej limitné hodnoty expozície …“


23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s rozšírením niektoré vydania úradného vestníka z 27., 29. a 30. decembra 2006 vyšli k spomínaným dátumom zjednodušene vo všetkých úradných jazykoch.

Prijalo sa rozhodnutie, že akty, ktoré vyšli v uvedených úradných vestníkoch, sa uverejnia znovu ako korigendá v tradičnej úprave úradného vestníka.

Z týchto príčin úradné vestníky obsahujúce výlučne tieto korigendá vyšli iba v jazykových zneniach pred rozšírením. Preklady aktov do jazykov nových členských štátov sa uverejnia v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, ktoré bude obsahovať texty inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. januárom 2007.

Nižšie uvedený zoznam obsahuje čísla úradných vestníkov z 27., 29. a 30. decembra 2006 a im zodpovedajúce korigendá.

Ú. v. EÚ z 27. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Ú. v. EÚ z 29. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 387

L 34


Ú. v. EÚ z 30. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50