ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
19. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 677/2007 z 18. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 678/2007 z 18. júna 2007 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 679/2007 z 18. júna 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje výška pomoci pre broskyne určené na spracovanie

12

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách ( 1 )

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/420/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júna 2007, ktorým sa vymenúva člen správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

17

 

 

Komisia

 

 

2007/421/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/587/ES o uverejnení zoznamu uznaných organizácií, ktoré oznámili členské štáty v súlade so smernicou Rady 94/57/ES [oznámené pod číslom K(2007) 2379]  ( 1 )

18

 

 

2007/422/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Argentíne, Austrálii a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 2498]  ( 1 )

19

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/423/SZBP z 18. júna 2007, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/293/SZBP, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

23

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 676/2007

z 11. júna 2007,

ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V nedávnom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre prieskum mora (ICES – International Council for the Exploration of the Sea) sa uvádza, že populácie platesy a soley v Severnom mori boli vystavené miere úhynu pri rybolove, ktorá prekračuje mieru, ktorú ICES určila za spĺňajúcu zásadu predbežnej opatrnosti, a hrozí, že populácie sa lovia spôsobom, ktorý nie je trvalo udržateľný.

(2)

V odporúčaní výboru expertov, ktorí skúmajú viacročné stratégie riadenia, sa uvádza, že najvyšší výnos soley možno dosiahnuť pri miere úhynu vo výške 0,2 pri rybolove jedincov vo veku 2 až 6 rokov.

(3)

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF – Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) odporúča, že ak sa má dodržať zásada predbežnej opatrnosti v prípade populácie platesy v Severnom mori, jej biomasa by mala byť 230 000 t, že miera úhynu pri rybolove, pri ktorej sa dosiahne dlhodobý najvyšší výnos z populácie platesy v Severnom mori, je 0,3, a že ak sa má dodržať zásada predbežnej opatrnosti v prípade populácie soley v Severnom mori, jej biomasa by mala byť 35 000 t.

(4)

Je potrebné prijať opatrenia na vytvorenie viacročného plánu pre riadenie lovu populácií platesy a soley v Severnom mori. Takéto opatrenia, ak sa týkajú populácie platesy v Severnom mori, sa zavedú na základe konzultácií s Nórskom.

(5)

Cieľom plánu je najprv zabezpečiť dosiahnutie bezpečných biologických úrovní populácií platesy a soley a v druhej fáze, po riadnom zvážení príslušných vykonávacích metód Radou, využívanie týchto populácií na základe maximálneho trvalo udržateľného výnosu a za trvalo udržateľných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych podmienok.

(6)

Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) okrem iného vyžaduje, aby Spoločenstvo v záujme dosiahnutia tohto cieľa uplatňovalo zásadu predbežnej opatrnosti pri prijímaní opatrení na ochranu a zachovanie populácií, na zabezpečenie ich trvalo udržateľného využívania a na minimalizovanie vplyvu rybolovu na morské ekosystémy.

(7)

Toto nariadenie by sa malo zamerať na postupné zavádzanie prístupu k riadeniu rybného hospodárstva, ktorý je založený na ekosystémoch, a malo by prispievať k efektívnym rybolovným činnostiam v ekonomicky životaschopnom a konkurencieschopnom odvetví rybného hospodárstva, pričom zabezpečí primeranú životnú úroveň pre tých, ktorí sú závislí od rybolovu platesy a soley v Severnom mori, a zohľadní záujmy spotrebiteľov. Politika Spoločenstva je čiastočne založená na politike, ktorú odporúča príslušná regionálna poradná rada (RAC – Regional Advisory Council). Veľká časť úlovkov platesy sa v Severnom mori vyloví spolu so soleou. Riadenie lovu platesy nemožno upraviť nezávisle od riadenia soley.

(8)

Pri vypracovávaní viacročného plánu by sa teda mala zohľadniť skutočnosť, že vysoká miera úhynu platesy pri rybolove je vo veľkom rozsahu spôsobená veľkým množstvom vyhadzovaných plates pri love soley v južnej časti Severného mora prostredníctvom sietí s rozperným brvnom s priemerom ôk 80 mm.

(9)

Takáto kontrola miery úhynu pri rybolove sa dá dosiahnuť určením vhodnej metódy na stanovenie úrovne celkového povoleného výlovu (TAC) dotknutých populácií a systémom zahŕňajúcim obmedzenia počas prípustných dní na mori, ktorým by sa obmedzilo rybolovné úsilie pre tieto populácie na úrovne, pri ktorých by sa TAC a plánované miery úhynu pri rybolove pravdepodobne neprekročili, ale ktoré sú dostatočné na to, aby sa vylovil TAC povolený na základe miery úhynu pri rybolove stanovenej v pláne.

(10)

Plán by sa mal vzťahovať na každý rybolov platesotvarých rýb, ktorý má výrazný vplyv na úhyn jedincov dotknutých populácií platesy a soley pri rybolove. Členské štáty, ktorých kvóta pre každú populáciu je nižšia ako 5 % podielu Európskeho spoločenstva na TAC, by sa však z ustanovení plánu o riadení úsilia mali vyňať.

(11)

Tento plán by mal byť hlavným nástrojom na riadenie rybolovu platesotvarých rýb v Severnom mori a mal by prispieť k obnove iných populácií ako napríklad tresky.

(12)

S cieľom zabezpečiť súlad s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení je potrebné zahrnúť kontrolné opatrenia, ktoré doplnia opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3).

(13)

Komisia iniciovala v roku 2006 prostredníctvom oznámenia o dosiahnutí cieľovej hodnoty maximálneho trvalo udržateľného výnosu do roku 2015 diskusiu o stratégii Spoločenstva pre postupné znižovanie úhynu pri rybolove vo všetkých hlavných oblastiach rybolovu. Komisia predložila toto oznámenie regionálnym poradným radám, aby zaujali stanovisko.

(14)

Komisia požiadala STECF o predloženie správy o kľúčových aspektoch posúdenia vplyvu vo vzťahu k riadeniu populácií platesy a soley, ktoré by malo byť založené na presných, objektívnych a komplexných biologických a finančných informáciách. Toto posúdenie vplyvu sa pripojí k návrhu Komisie o druhej fáze viacročného plánu.

(15)

V zmysle článkov 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 v oblasti rybolovu by sa viacročný plán počas prvej fázy mal považovať za plán obnovy a počas druhej fázy za plán riadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A CIEĽ

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Toto nariadenie ustanovuje viacročný plán riadenia pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori.

2.   Na účely tohto nariadenia je „Severné more“ oblasť mora vymedzená Medzinárodnou radou pre prieskum mora (ICES) ako podoblasť IV.

Článok 2

Bezpečné biologické úrovne

1.   Na účely tohto nariadenia dosahujú populácie platesy a soley bezpečné biologické úrovne v rokoch, v ktorých sú podľa stanoviska Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) splnené všetky tieto podmienky:

a)

biomasa neresiacej sa populácie platesy presahuje 230 000 t;

b)

priemerná miera úhynu populácie platesy vo veku 2 až 6 rokov pri rybolove je nižšia ako 0,6 ročne;

c)

biomasa neresiacej sa populácie soley presahuje 35 000 t;

d)

priemerná miera úhynu populácie soley vo veku 2 až 6 rokov pri rybolove je nižšia ako 0,4 ročne.

2.   Ak STECF odporučí, aby sa na vymedzenie bezpečných biologických úrovní použili iné hodnoty biomasy a úhynu pri rybolove, Komisia predloží návrh na zmenu a doplnenie odseku 1.

Článok 3

Ciele viacročného plánu v prvej fáze

1.   Cieľom viacročného plánu v prvej fáze je zabezpečiť, aby populácie platesy a soley opäť dosiahli bezpečné biologické úrovne.

2.   Cieľ uvedený v odseku 1 sa dosiahne každoročným znížením miery úhynu platesy a soley pri rybolove o 10 % s maximálnou odchýlkou TAC o 15 % ročne, až kým sa pre obe populácie nedosiahnu bezpečné biologické úrovne.

Článok 4

Ciele viacročného plánu v druhej fáze

1.   Cieľom viacročného plánu v druhej fáze je zabezpečiť, aby sa populácie platesy a soley využívali na základe maximálneho trvalo udržateľného výnosu.

2.   Cieľ uvedený v odseku 1 sa dosiahne tak, aby sa miera úhynu platesy pri rybolove udržiavala vo výške aspoň 0,3 pre ryby vo veku 2 až 6 rokov.

3.   Cieľ uvedený v odseku 1 sa dosiahne tak, aby sa miera úhynu soley pri rybolove udržiavala vo výške aspoň 0,2 pre ryby vo veku 2 až 6 rokov.

Článok 5

Prechodné opatrenia

1.   Ak sa dva roky po sebe zistí, že populácie platesy a soley opäť dosiahli bezpečné biologické úrovne, Rada na návrh Komisie rozhodne o zmene a doplnení článku 4 ods. 2, článku 4 ods. 3 a článkov 7, 8 a 9, ktorými sa na základe najnovšieho vedeckého odporúčania STECF povolí využívanie populácií pri dodržaní miery úhynu pri rybolove zlúčiteľnej s maximálnym trvalo udržateľným výnosom.

2.   Návrh Komisie na preskúmanie doplní úplné posúdenie vplyvu a zohľadní stanovisko Regionálnej poradnej rady pre Severné more.

KAPITOLA II

CELKOVÝ POVOLENÝ VÝLOV

Článok 6

Stanovenie celkového povoleného výlovu (TAC)

Rada každý rok kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o TAC pre populácie platesy a soley v Severnom mori pre nasledujúci rok v súlade s článkami 7 a 8 tohto nariadenia.

Článok 7

Postup pre stanovenie TAC pre platesu

1.   Rada z týchto dvoch TAC pre platesu prijme ten, ktorý podľa vedeckého hodnotenia STECF predstavuje vyšší výlov:

a)

TAC, prostredníctvom ktorého sa v roku jeho uplatňovania dosiahne 10 % zníženie úhynu pri rybolove v porovnaní s odhadom takéhoto úhynu počas predchádzajúceho roku;

b)

TAC, prostredníctvom ktorého sa v roku jeho uplatňovania dosiahne miera úhynu pri rybolove vo výške 0,3 pre ryby vo veku 2 až 6 rokov.

2.   Ak by uplatňovanie odseku 1 viedlo k takému TAC, ktorý by prekročil TAC za predchádzajúci rok o viac ako 15 %, Rada prijme taký TAC, ktorý je o 15 % väčší ako TAC za daný rok.

3.   Ak by uplatňovanie odseku 1 viedlo k takému TAC, ktorý je o viac ako 15 % nižší ako TAC za predchádzajúci rok, Rada prijme taký TAC, ktorý je o 15 % nižší ako TAC za daný rok.

Článok 8

Postup pre stanovenie TAC pre soleu

1.   Rada z týchto troch TAC pre soleu prijme ten, ktorý podľa vedeckého hodnotenia STECF predstavuje vyšší výlov:

a)

TAC, prostredníctvom ktorého sa v roku jeho uplatňovania dosiahne miera úhynu pri rybolove vo výške 0,2 pre ryby vo veku 2 až 6 rokov;

b)

TAC, prostredníctvom ktorého sa v roku jeho uplatňovania dosiahne 10 % zníženie úhynu pri rybolove v porovnaní s odhadom takéhoto úhynu počas predchádzajúceho roku.

2.   Ak by uplatňovanie odseku 1 viedlo k takému TAC, ktorý by prekročil TAC za predchádzajúci rok o viac ako 15 %, Rada prijme taký TAC, ktorý je o 15 % väčší ako TAC za daný rok.

3.   Ak by uplatňovanie odseku 1 viedlo k takému TAC, ktorý je o viac ako 15 % nižší ako TAC za predchádzajúci rok, Rada prijme taký TAC, ktorý je o 15 % nižší ako TAC za daný rok.

KAPITOLA III

OBMEDZENIE RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

Článok 9

Obmedzenie rybolovného úsilia

1.   TAC uvedené v kapitole II sa doplnia systémom obmedzení rybolovného úsilia ustanoveným v právnych predpisoch Spoločenstva.

2.   Rada každý rok kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a v súlade so systémom obmedzení rybolovného úsilia uvedeným v odseku 1 rozhodne o úprave maximálnej úrovne rybolovného úsilia flotíl, ktorých vykládku z podstatnej časti tvorí platesa, solea alebo oba druhy rýb alebo pri ktorých sa zaznamená výrazné množstvo vyhadzovaných rýb.

3.   Komisia požiada STECF o určenie predpokladanej maximálnej úrovne rybolovného úsilia potrebnej na vylovenie takého množstva platesy a soley, ktoré zodpovedá podielu TAC Európskeho spoločenstva ustanovenému podľa článku 6. Pri formulovaní žiadosti sa zohľadňujú iné príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktoré upravujú podmienky, za ktorých sa môžu kvóty vyloviť.

4.   Maximálna úroveň rybolovného úsilia uvedená v článku 2 sa každoročne upravuje vzhľadom na stanovisko, ktoré STECF poskytne podľa odseku 3.

5.   Komisia každoročne požiada STECF o predloženie správy o ročnej úrovni rybolovného úsilia, ktoré vynaložili plavidlá loviace platesu a soleu, a o druhoch rybárskeho výstroja, ktoré sa pri takomto love použili.

6.   Rybolovné úsilie bez ohľadu na odsek 4 neprekročí úroveň pridelenú v roku 2006.

7.   Členské štáty, ktorých kvóty sú nižšie ako 5 % z podielu Európskeho spoločenstva na TAC pre platesu a soleu, sú z režimu riadenia úsilia vyňaté.

8.   Členský štát, ktorého sa týkajú ustanovenia odseku 7 a ktorý sa zapája do akejkoľvek výmeny kvót pre soleu a platesu na základe článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002, ktorá by viedla k vyššiemu súčtu kvót pridelených danému členskému štátu a vyšším prevedeným množstvám soley a platesy ako 5 % podielu Európskeho spoločenstva na TAC, podlieha režimu riadenia úsilia.

9.   Rybolovné úsilie vynaložené plavidlami, pre ktoré platesa a solea predstavuje podstatnú časť úlovku a ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu, ktorého sa týkajú ustanovenia odseku 7, neprekročí úroveň povolenú v roku 2006.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE, INŠPEKCIA A DOHĽAD

Článok 10

Správy o rybolovnom úsilí

1.   Na plavidlá, ktoré pôsobia v dotknutej oblasti, sa uplatňujú články 19b, 19c, 19d, 19e a 19k nariadenia (EHS) č. 2847/93. Plavidlá vybavené systémom monitorovania v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (4), sú z ohlasovacích požiadaviek vyňaté.

2.   Členské štáty môžu s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 vykonať alternatívne kontrolné opatrenia, ktoré sú rovnako účinné a transparentné ako povinnosti podávať správy. Takéto opatrenia oznámia pred ich vykonaním Komisii.

Článok 11

Rozpätie tolerancie

1.   Odchylne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (5), je povolené rozpätie tolerancie pri odhadovaní množstiev v kilogramoch živej hmotnosti, osobitne pre platesu a soleu, ponechaných na palube plavidiel, ktoré sa nachádzali v Severnom mori, 8 % z údajov v lodnom denníku. Ak v právnych predpisoch Spoločenstva nie je stanovený žiadny koeficient prepočtu, uplatňuje sa koeficient prepočtu členského štátu, pod vlajkou ktorého sa loď plaví.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na vodné organizmy ktoréhokoľvek druhu, ak sa ich na palube ponechá menej ako 50 kg.

Článok 12

Váženie vykládok

Príslušné orgány členského štátu zabezpečia, aby sa každé množstvo soley prevyšujúce 300 kg alebo platesy prevyšujúce 500 kg ulovené v Severnom mori pred predajom odvážilo na váhach, ktoré boli osvedčené ako presné.

Článok 13

Oznámenie vopred

Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré sa nachádzalo v Severnom mori, ktorý chce vyložiť akékoľvek množstvo platesy alebo soley v prístave alebo mieste vykládky v tretej krajine, oznámi najneskôr 24 hodín pred vykládkou v tretej krajine príslušným orgánom vlajkového členského štátu tieto informácie:

a)

názov prístavu alebo miesta vykládky;

b)

odhadovaný čas pristátia v danom prístave alebo mieste vykládky;

c)

množstvá v kilogramoch živej hmotnosti všetkých druhov, z ktorých sa na palube ponechalo viac ako 50 kg.

Oznámenie môže vykonať aj zástupca kapitána rybárskeho plavidla.

Článok 14

Samostatné uloženie platesy a soley

1.   Zakazuje sa ponechávať na palube rybárskeho plavidla Spoločenstva v osobitnom kontajneri akékoľvek množstvo platesy alebo soley zmiešané s akýmikoľvek inými druhmi morských organizmov.

2.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva pomáhajú inšpektorom členských štátov spôsobom, ktorý umožní porovnávaciu kontrolu množstiev uvedených v lodných denníkoch a úlovkov platesy a soley ponechaných na palube.

Článok 15

Preprava platesy a soley

1.   Príslušné orgány členského štátu môžu požadovať, aby sa akékoľvek množstvo platesy prevyšujúce 500 kg alebo akékoľvek množstvo soley prevyšujúce 300 kg, ktoré sa ulovilo v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 1 ods. 2 a prvýkrát vyložilo v danom členskom štáte, pred prepravou z prístavu prvej vykládky odvážilo na váhach, ktoré sa osvedčili ako presné.

2.   Odchylne od článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa k množstvám platesy prevyšujúcim 500 kg a k množstvám soley prevyšujúcim 300 kg, ktoré sa prepravujú na iné miesto, ako je miesto vykládky, pripojí vyhlásenie ustanovené v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Výnimka ustanovená v článku 13 ods. 4 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa neuplatňuje.

Článok 16

Zákaz prekládok platesy a soley

Rybárske plavidlo Spoločenstva, ktoré sa nachádza v Severnom mori, nesmie preložiť žiadne množstvo platesy ani soley na iné plavidlo.

KAPITOLA V

ĎALŠIE KROKY

Článok 17

Hodnotenie riadiacich opatrení

1.   Komisia na základe odporúčaní STECF v druhom roku uplatňovania tohto nariadenia a potom v každom nasledujúcom roku vyhodnotí vplyv riadiacich opatrení na dotknuté populácie a ich lov.

2.   Komisia požiada STECF o vedecké odporúčania týkajúce sa rýchlosti pokroku pri plnení cieľov viacročného plánu v treťom roku uplatňovania tohto nariadenia a následne každý tretí rok uplatňovania tohto nariadenia. Komisia v prípade potreby navrhne príslušné opatrenia a Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne o alternatívnych opatreniach na dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 3 a 4.

Článok 18

Osobitné okolnosti

V prípade, že STECF určí, že veľkosť neresiacich sa populácií platesy alebo soley, alebo oboch druhov trpí znížením reprodukčnej schopnosti, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o TAC pre platesu, ktorý bude nižší, ako je TAC ustanovený v článku 7, o TAC pre soleu, ktorý bude nižší, ako je TAC ustanovený v článku 8, a o úrovniach rybolovného úsilia, ktoré budú nižšie, ako sú úrovne ustanovené v článku 9.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Pomoc z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

1.   Viacročný plán sa počas prvej fázy ustanovenej v článku 3 tohto nariadenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (6) považuje za plán obnovy.

2.   Viacročný plán sa počas druhej fázy ustanovenej v článku 4 tohto nariadenia považuje v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006 za plán riadenia.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. júna 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 28. septembra 2006 (Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.


19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 677/2007

z 18. júna 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 678/2007

z 18. júna 2007

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1) najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, je možné uplatniť vývoznú náhradu, s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny, je treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva je treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú sumu náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie pre udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001 doba platnosti povolení typu A3 je 4 mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 548/2007 (Ú. v. EÚ L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 532/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Otvorenie výberového konania pre udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

Obdobie podávania ponúk: od 2. do 3. júla 2007.

Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(v EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované nasledovne:

F03

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F09

:

Nasledujúce krajiny určenia: Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Juhoslovanská zväzová republika (Srbsko, Čierna Hora), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ra's al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia; africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky; krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 679/2007

z 18. júna 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje výška pomoci pre broskyne určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje, že Komisia najneskôr do 31. mája oznámi výšku pomoci pre broskyne určené na spracovanie.

(2)

Pre štáty, ktoré boli členmi Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006, je kontrola dodržiavania prahov spracovania broskýň uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva založená na množstvách, na ktoré bola poskytnutá pomoc počas posledných troch hospodárskych rokov, za ktoré sú už známe konečné údaje pre všetky dotknuté členské štáty.

(3)

Priemer množstiev spracovaných broskýň počas predchádzajúcich troch hospodárskych rokov v rámci schémy pomoci je nižší ako prah Spoločenstva. Pomoc, ktorá sa má uplatniť pre hospodársky rok 2007/2008 v každom dotknutom členskom štáte, musí teda zodpovedať výške stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

(4)

Mechanizmus výpočtu pre kontrolu dodržiavania vnútroštátnych prahov spracovania ustanovený v článku 5 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa na Bulharsko a Rumunsko neuplatní ihneď. Je preto potrebné určiť prechodné opatrenia na uplatňovanie. Pre hospodársky rok 2007/2008 nie sú dostupné údaje pre kontrolu dodržiavania prahov spracovania broskýň na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, preto by sa malo ako preventívne opatrenie ustanoviť predbežné zníženie pomoci, ktoré sa nahradí v prípade, že na konci hospodárskeho roka nepríde k žiadnemu prekročeniu prahov.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 je v hospodárskom roku 2007/2008 pre členské štáty Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006 pomoc pre broskyne 47,70 EUR na tonu.

2.   Pre Bulharsko a Rumunsko predstavuje pomoc pre broskyne na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 35,78 EUR na tonu.

Článok 2

1.   Pokiaľ sa pri výpočte pre kontrolu dodržiavania prahu v hospodárskom roku 2007/2008 ukáže, že prah Spoločenstva nebol prekročený, po ukončení hospodárskeho roka 2007/2008 sa v Bulharsku a v Rumunsku vyplatí dodatočná suma vo výške 25 % pomoci stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

2.   V prípade, že by prah Spoločenstva bol prekročený, ak v Bulharsku a v Rumunsku prah prekročený nebol, alebo bol prekročený o menej ako 25 %, po ukončení hospodárskeho roka 2007/2008 sa v týchto členských štátoch vyplatí dodatočná suma.

Dodatočná suma uvedená v prvom pododseku sa určí na základe skutočného prekročenia príslušného vnútroštátneho prahu do maximálnej výšky 25 % pomoci stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

3.   Výpočet pre hospodársky rok 2007/2008 sa pri kontrole dodržiavania vnútroštátnych prahov spracovania a výlučne pre Bulharsko a Rumunsko vykoná na základe množstiev, na ktoré bola počas hospodárskeho roka 2007/2008 skutočne poskytnutá pomoc.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1663/2005 (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2005, s. 22).


SMERNICE

19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/14


SMERNICA KOMISIE 2007/35/ES

z 18. júna 2007,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1), a najmä na jej článok 13 ods. 2 druhú zarážku,

so zreteľom na smernicu Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (2), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

Smernica 76/756/EHS je v kontexte postupu typového schvaľovania ES stanoveného v smernici 70/156/EHS jednou zo samostatných smerníc. Ustanovenia smernice 70/156/EHS, ktoré sa týkajú systémov, komponentov a samostatných technických celkov pre vozidlá, sa preto vzťahujú aj na smernicu 76/756/EHS.

(2)

V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách zlepšením viditeľnosti veľkých nákladných vozidiel a ich prípojných vozidiel by sa mala do smernice 76/756/EHS zaviesť povinnosť vybaviť tieto vozidlá retroreflexným označením.

(3)

Aby sa zohľadnili ďalšie zmeny a doplnenia predpisu EHK OSN č. 48 (3), ktoré už Spoločenstvo schválilo, je vhodné smernicu 76/756/EHS prispôsobiť technickému pokroku jej zosúladením s technickými požiadavkami tohto predpisu EHK OSN. V záujme jednoznačnosti by mala byť nahradená príloha II k smernici 76/756/EHS.

(4)

Smernica 76/756/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 76/756/EHS sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

S účinnosťou od 10. júla 2011, ak požiadavky ustanovené v smernici 76/756/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou nie sú splnené, členský štát z dôvodov súvisiacich s montážou zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu už nepovažuje osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá v súlade s ustanoveniami smernice 70/156/EHS, za platné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 9. júla 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto predpisy od 10. júla 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/28/ES (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 137, 30.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

1.

Technické požiadavky sú uvedené v odsekoch 2, 5 a 6 a v prílohách 3 až 9 k predpisu EHK OSN č. 48 (1).

2.

Na účely uplatňovania ustanovení uvedených v bode 1 platí:

a)

‚nenaložené vozidlo‘ je vozidlo, ktorého hmotnosť je uvedená v bode 2.6 dodatku 1 prílohy I k tejto smernici, bez vodiča;

b)

‚formulárom o oznámení‘ sa rozumie certifikát typového schválenia uvedený v dodatku 2 prílohy I k tejto smernici;

c)

‚zmluvnými stranami príslušných nariadení‘ sa rozumejú členské štáty;

d)

odkazom na predpis č. 3 sa rozumie odkaz na smernicu 76/757/EHS;

e)

odkaz na poznámku pod čiarou 2 v bode 2.7.25 a príslušná poznámka sa vynechajú;

f)

odkaz na poznámku pod čiarou 8 v bode 6.19 a príslušná poznámka sa vynechajú;

g)

poznámka pod čiarou 1 v prílohe 5 znie takto: ‚Definície kategórií sú uvedené v prílohe II A k smernici 70/156/EHS.‘

3.

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky článku 8 ods. 2 písm. a) a c) a článku 8 ods. 3 smernice 70/156/EHS, požiadavky tejto prílohy a požiadavky uvedené v iných samostatných smerniciach, je zakázaná montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré nie sú definované v odseku 2.7 predpisu EHK OSN č. 48.


(1)  Ú. v. EÚ L 137, 30.5.2007, s. 1.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/17


ROZHODNUTIE RADY

z 11. júna 2007,

ktorým sa vymenúva člen správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

(2007/420/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Rade predložila Komisia Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na názory vyjadrené Európskym parlamentom,

keďže:

(1)

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť nezávislosť, vysokú vedeckú kvalitu, transparentnosť a efektívnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Nevyhnutná je tiež spolupráca s členskými štátmi.

(2)

Miesto člena správnej rady úradu vymenovaného do 30. júna 2008 sa uvoľnilo v dôsledku jeho odstúpenia.

(3)

Preskúmali sa jednotlivé kandidatúry s cieľom vymenovať nového člena správnej rady na základe dokumentácie poskytnutej Komisiou a na základe stanoviska Európskeho parlamentu tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň kvalifikácie, široký rozsah príslušných odborných schopností, napríklad v oblasti riadenia a verejnej správy, a čo najširšie možné geografické rozmiestnenie v rámci Únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Milan POGAČNIK sa týmto vymenúva za člena správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 11. júna 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).


Komisia

19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júna 2007,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/587/ES o uverejnení zoznamu uznaných organizácií, ktoré oznámili členské štáty v súlade so smernicou Rady 94/57/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 2379]

(Text s významom pre EHP)

(2007/421/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 96/587/ES (2) je uvedený zoznam organizácií uznaných členskými štátmi v súlade so smernicou 94/57/ES.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 5 smernice 94/57/ES sú organizácie, ktoré sú na základe uvedenej smernice uznané už k 22. januáru 2002, uznané aj naďalej.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2005/623/ES (3) sa predĺžilo obmedzené uznanie organizácii Hellenic Register of Shipping na obdobie troch rokov s účinnosťou pre Grécko a Cyprus.

(4)

V rozhodnutí Komisie 2006/382/ES (4) sa predĺžilo obmedzené uznanie organizácii Hellenic Register of Shipping s účinnosťou pre Maltu.

(5)

V rozhodnutí Komisie 2006/660/ES (5) sa udelilo obmedzené uznanie Spoločenstva organizácii Polish Register of Shipping na obdobie troch rokov s účinnosťou pre Českú republiku, Cyprus, Litvu, Maltu, Poľsko a Slovenskú republiku.

(6)

Rozhodnutie 96/587/ES je už zastaralé, a preto by sa malo zrušiť s tým, že sa aktualizovaný zoznam organizácií uznaných v súlade so smernicou 94/57/ES bude v pravidelných intervaloch uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 96/587/ES sa zrušuje.

Článok 2

Generálny riaditeľ pre energetiku a dopravu uverejní aktualizovaný zoznam organizácií uznaných v súlade so smernicou 94/57/ES v Úradnom vestníku Európskej únie do prvého júla každého roka.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. júna 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 43. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/221/ES (Ú. v. ES L 73, 15.3.2002, s. 30).

(3)  Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2005, s. 43.

(4)  Ú. v. EÚ L 151, 6.6.2006, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 17.


19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Argentíne, Austrálii a v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2007) 2498]

(Text s významom pre EHP)

(2007/422/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber a produkciu embryí v tretích krajinách s povolením na vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá z tretích krajín len v prípade, ak boli tieto embryá odobrané, spracované a skladované pracoviskami na odber a produkciu embryí vymenovanými v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Argentína a Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien a doplnení v zápisoch týkajúcich sa týchto krajín v týchto zoznamoch, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí.

(3)

Argentína a Spojené štáty americké poskytli záruky týkajúce sa súladu s príslušnými pravidlami ustanovenými v smernici 89/556/EHS a príslušné pracoviská na odber a produkciu embryí boli úradne schválené veterinárnymi službami týchto krajín na vývoz do Spoločenstva.

(4)

Austrália požiadala, aby niektoré zápisy týkajúce sa tejto krajiny v týchto zoznamoch boli vypustené.

(5)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/237/ES (Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 49).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí LE/UT/BE-18 v Argentíne sa vypúšťa;

2.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí LE/UT/BE-22 v Argentíne sa vypúšťa;

3.

riadky týkajúce sa pracovísk na odber embryí LE/UT/BE-24 a LE/UT/BE-25 v Argentíne sa vypúšťajú;

4.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí LE/UT/BE-28 v Argentíne sa vypúšťa;

5.

vkladajú sa tieto riadky týkajúce sa Argentíny:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo“

6.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí ETV0002 v Austrálii sa vypúšťa;

7.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí ETV0005 v Austrálii sa vypúšťa;

8.

riadky týkajúce sa pracovísk na odber embryí ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 a ETV0013 v Austrálii sa vypúšťajú;

9.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 91CA035 E689 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback“

10.

riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 04MT111 E1127 v Spojených štátoch amerických sa vypúšťa;

11.

riadky týkajúce sa pracovísk na odber embryí č. 05NC114 E705 a č. 05NC117 E705 v Spojených štátoch amerických sa nahrádzajú takto:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC114 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin“

12.

vkladajú sa tieto riadky týkajúce sa Spojených štátov amerických:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien“


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/23


ROZHODNUTIE RADY 2007/423/SZBP

z 18. júna 2007,

ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/293/SZBP, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/293/SZBP (1), a najmä na jej článok 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada spoločnou pozíciou 2004/293/SZBP prijala opatrenie na zabránenie vstupu na územie členských štátov alebo tranzitu cez ne pre jedincov zapojených do činností pomáhajúcich osobám na úteku vyhnúť sa spravodlivosti za zločiny, z ktorých ich obvinil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), alebo ktorí iným konaním môžu brániť účinnému napĺňaniu mandátu ICTY.

(2)

Po presune Ante Gotovinu do vyšetrovacej väzby ICTY by sa zo zoznamu mali vypustiť isté osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 2 spoločnej pozície a ktoré sú spojené s pánom Gotovinom. Je tiež potrebné aktualizovať zoznam ostávajúcich osôb.

(3)

Na zoznam je tiež potrebné pridať iné osoby zapojené do činností pomáhajúcich osobám na úteku vyhnúť sa spravodlivosti za zločiny, z ktorých ich obvinil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY), alebo ktoré iným konaním môžu brániť účinnému napĺňaniu mandátu ICTY.

(4)

Zodpovedajúcim spôsobom by sa mal zmeniť zoznam uvedený v prílohe k spoločnej pozícii 2004/293/SZBP,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam osôb uvedených v prílohe k spoločnej pozícii 2004/293/SZBP sa nahrádza zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 18. júna 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 65. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2007/150/SZBP (Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2007, s. 21).


PRÍLOHA

1.

BILBIJA, Milorad

Syn Svetka BILBIJU

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 3715730

Číslo preukazu totožnosti: 03GCD9986

Rodné číslo: 1308956163305

Prezývky:

Adresa: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 19.10.1958, Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 0000148, vydaný 26.7.1998 v Srbskom Sarajeve (zrušený)

Číslo preukazu totožnosti: 03ETA0150

Rodné číslo: 1910958130007

Prezývky: Cicko

Adresa: Firma CENTREK v Pale, Bosna a Hercegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (vydatá: GLUSICA Jelena)

Dcéra: Vlastimira a Sojky DJORDJEVIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 7.2.1977, Zajecar, Srbsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Beogradskog Bataljona č. 39, Belehrad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: dcéra Vlastimira DJORDJEVICA

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 29.9.1949, obec Knjazevac, Srbsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Beogradskog Bataljona č. 39, Belehrad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: manželka Vlastimira DJORDJEVICA

5.

EĆIM, Ljuban

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 0144290 vydaný 21.11.1998 v Banje Luke (zrušený)

Číslo preukazu totožnosti: 03GCE3530

Rodné číslo: 0601964100083

Prezývky:

Adresa: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

6.

HADZIC, Goranka

Dcéra: Branka a Mileny HADZIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 18.6.1962, obec Vinkovci, Chorvátsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 1806962308218 (JMBG), číslo preukazu totožnosti: 569934/03

Prezývky:

Adresa: Aranj Janosa č. 9, Novi Sad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: sestra Gorana HADZICA

7.

HADZIC, Ivana

Dcéra: Gorana a Zivky HADZIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 25.2.1983, Vukovar, Chorvátsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Aranj Janosa č. 9, Novi Sad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: dcéra Gorana HADZICA

8.

HADZIC, Srecko

Syn: Gorana a Zivky HADZIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 8.10.1987, Vukovar, Chorvátsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Aranj Janosa č. 9, Novi Sad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: syn Gorana HADZICA

9.

HADZIC, Zivka

Dcéra: Branislava NUDICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 9.6.1957, Vinkovica, Chorvátsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Aranj Janosa č. 9, Novi Sad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: manželka Gorana HADZICA

10.

JOVICIC, Predrag

Syn Desmira JOVICICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 1.3.1963, Pale, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4363551

Číslo preukazu totožnosti: 03DYA0852

Rodné číslo: 0103963173133

Prezývky:

Adresa: Milana Simovica 23, Pale, Bosna a Hercegovina

11.

KARADŽIĆ, Aleksandar

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 0036395 (platnosť skončila 12.10.1998)

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky: Sasa

Adresa:

12.

KARADŽIĆ, Ljiljana (rodné priezvisko: ZELEN)

Dcéra Voja a Anky

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky:

Adresa:

13.

KARADŽIĆ, Luka

Syn: Vuka a Jovanky KARADŽIĆ

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 31.7.1951, obec Savnik, Čierna Hora

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Dubrovacka č. 14, Belehrad, Srbsko a Janka Vukotica č. 24, Rastoci, obec Niksic, Čierna Hora

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: brat Radovana KARADŽIĆA

14.

KARADŽIĆ-JOVICEVIC, Sonja

Dcéra: Radovana KARADŽIĆA a Ljiljany ZELEN-KARADŽIĆ

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 22.5.1967, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 2205967175003 (JMBG). Číslo preukazu totožnosti: 04DYB0041

Prezývky: Seki

Adresa: Dobroslava Jevdjevica č. 9, Pale, Bosna a Hercegovina

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: dcéra Radovana KARAŽIĆA

15.

KESEROVIĆ, Dragomir

Syn Slavka

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4191306

Číslo preukazu totožnosti: 04GCH5156

Rodné číslo: 0806957100028

Prezývky:

Adresa:

16.

KIJAC, Dragan

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 6.10.1955, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky:

Adresa:

17.

KOJIĆ, Radomir

Syn Milanka a Zlatany

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 23.11.1950, Bijela Voda, oblasť Sokolac, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4742002 vydaný v roku 2002 v Sarajeve (platný do roku 2007).

Číslo preukazu totožnosti: 03DYA1935. Vydaný 7.7.2003 v Sarajeve

Rodné číslo: 2311950173133

Prezývky: Mineur alebo Ratko

Adresa: 115 Trifka Grabeza, Pale alebo hotel KRISTAL, Jahorina, Bosna a Hercegovina

18.

KOVAČ, Tomislav

Syn Vasa

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 4.12.1959, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo: 0412959171315

Prezývky: Tomo

Adresa: Bijela, Čierna Hora a Pale, Bosna a Hercegovina

19.

KUJUNDŽIĆ, Predrag

Syn Vasiliju

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 03GFB1318

Rodné číslo: 3001961120044

Prezývky: Predo

Adresa: Doboj, Bosna a Hercegovina

20.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 15.5.1968, Belehrad, Srbsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky: Legija (sfalšovaný preukaz totožnosti na meno IVANIĆ, Željko)

Adresa: väznený (Obvodná väznica v Belehrade, Bacvanska 14, Belehrad)

21.

MALIS, Milomir

Syn Dejana Malisa

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 3.8.1966, Bjelice

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo: 0308966131572

Prezývky:

Adresa: Vojvode Putnika, Foca, Bosna a Hercegovina

22.

MANDIĆ, Momcilo

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 1.5.1954, Kalinovik, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 0121391 vydaný 12.5.1999 v Srbskom Sarajeve, Bosna a Hercegovina (zrušený)

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo: 0105954171511

Prezývky: Momo

Adresa: väznený

23.

MARIC, Milorad

Syn Vinka Marica

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 9.9.1957, Visoko, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4587936

Číslo preukazu totožnosti: 04GKB5268

Rodné číslo: 0909957171778

Prezývky:

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

24.

MIĆEVIĆ, Jelenko

Dcéra Luka a Desanky, rodné priezvisko: Simić

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 8.8.1947, Borci blízko Konjica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4166874

Číslo preukazu totožnosti: 03BIA3452

Rodné číslo: 0808947710266

Prezývky: Filaret

Adresa: kláštor Milesevo, Srbsko

25.

MLADIC, Biljana (rodné priezvisko STOJCEVSKA)

Dcéra: Strahila STOJCEVSKEHO a Svetlinky STOJCEVSKEJ

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 30.5.1972, Skopje, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 3005972455086 (JMBG)

Prezývky:

Adresa: zaregistrovaná na Blagoja Parovica 117a, Belehrad, zdržuje sa na Vidikovacki venac 83, Belehrad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: nevesta Ratka MLADICA

26.

MLADIC, Darko

Syn: Ratka and Bosiljky MLADIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 19.8.1969, Skopje, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Číslo cestovného pasu: SCG pas č. # 003220335, vydaný 26.2.2002

Číslo preukazu totožnosti: 1908969450106 (JMBG); osobný preukaz totožnosti B112059, vydaný 8.4.1994 SUP Belehrad

Prezývky:

Adresa: Vidikovacki venac 83, Belehrad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: syn Ratka MLADICA

27.

NINKOVIĆ, Milan

Syn Sima

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 15.6.1943, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 3944452

Číslo preukazu totožnosti: 04GFE3783

Rodné číslo: 1506943120018

Prezývky:

Adresa:

28.

OSTOJIĆ, Velibor

Syn Joza

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky:

Adresa:

29.

OSTOJIC, Zoran

Syn Mica OSTOJICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 29.3.1961, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 04BSF6085

Rodné číslo: 2903961172656

Prezývky:

Adresa: Malta 25, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Syn Milovana PAVLOVICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 6.6.1957, Ratkovici, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4588517

Číslo preukazu totožnosti: 03GKA9274

Rodné číslo: 0606957183137

Prezývky:

Adresa: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

31.

PETROVIC, Tamara (meno za slobodna: DJORDJEVIC)

Dcéra: Vlastimira a Sojky DJORDJEVIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 3.10.1971, Zajecar, Srbsko

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Prezývky:

Adresa: Beogradskog Bataljona č. 39, Belehrad, Srbsko

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: dcéra Vlastimira DJORDJEVICA

32.

POPOVIC, Cedomir

Syn Radomira POPOVICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 24.3.1950, Petrovici

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti: 04FAA3580

Rodné číslo: 2403950151018

Prezývky:

Adresa: Crnogorska 36, Bileca, Bosna a Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Syn Djura

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 30.8.1963, Foca, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo: 3008963171929

Prezývky:

Adresa:

34.

RADOVIC, Nade

Syn Milorada RADOVICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 26.1.1951, Foca, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: staré 0123256 (zrušené)

Číslo preukazu totožnosti: 03GJA2918

Rodné číslo: 2601951131548

Prezývky:

Adresa: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosna a Hercegovina

35.

RATIĆ, Branko

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 26.11.1957, Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 0442022 vydaný 17.9.1999 v Banje Luke

Číslo preukazu totožnosti: 03GCA8959

Rodné číslo: 2611957173132

Prezývky:

Adresa: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

36.

ROGULJIĆ, Slavko

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Srbsko

Číslo cestovného pasu: platný pas č. 3747158, vydaný 12.4.2002 v Banje Luke. Platný do: 12.4.2007. Neplatný pas č. 0020222, vydaný 25.8.1988 v Banje Luke. Platný do: 25.8.2003

Číslo preukazu totožnosti: 04EFA1053

Rodné číslo: 1505952103022

Prezývky:

Adresa: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosna a Hercegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 4363471 vydaný v Istocno Sarajevo, platný do 8.10.2008

Číslo preukazu totožnosti: 04PEA4585

Rodné číslo: 1609956172657

Prezývky:

Adresa: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Syn Dejana SKOCAJICA

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 5.8.1953, Blagaj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: 3681597

Číslo preukazu totožnosti: 04GDB9950

Rodné číslo: 0508953150038

Prezývky:

Adresa: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosna a Hercegovina

39.

VRAČAR, Milenko

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: platný pas č. 3865548, vydaný 29.8.2002 v Banje Luke. Platný do: 29.8.2007. Neplatné pasy č. 0280280, vydaný 4.12.1999 v Banje Luke (platný do 4.12.2004) a 0062130, vydaný 16.9.1998 v Banje Luke, Bosna a Hercegovina

Číslo preukazu totožnosti: 03GCE6934

Rodné číslo: 1505956160012

Prezývky:

Adresa: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

40.

ZOGOVIĆ, Milan

Syn Jovana

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 7.10.1939, Dobruša

Číslo cestovného pasu:

Číslo preukazu totožnosti:

Rodné číslo:

Prezývky:

Adresa:

41.

ZUPLJANIN, Divna (meno za slobodna: STOISAVLJEVIC)

Dcéra: Dobrisava and Zorky STOISAVLJEVIC

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 15.11.1956, Maslovare, obec Kotor Varos, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: pas Bosny a Hercegoviny č. 0256552 vydaný 26.4.1999

Číslo preukazu totožnosti: 04GCM2618 vydaný 5.11.2004 a číslo vodičského preukazu 05GCF8710 vydaný 3.1.2005

Prezývky:

Adresa: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: manželka Stojana ZUPLJANINA

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Syn: Stojan and Divna ZUPLJANIN

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 21.7.1980, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: pas Bosny a Hercegovina č. 4009608 zo 7.2.2003

Číslo preukazu totožnosti: ID 04GCG6605, vodičský preukaz 04GCC6937 z 8.3.2004

Prezývky:

Adresa: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: syn Stojana ZUPLJANINA

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Syn: Stojan and Divna ZUPLJANIN

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 18.7.1984, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: pas Bosny a Hercegoviny č. 5049445 z 26.4.2006

Číslo preukazu totožnosti: ID 04GCG6605 z 10.6.2003, vodičský preukaz 04GCC6937 z 30.11.2004

Prezývky:

Adresa: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: syn Stojana ZUPLJANINA

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Syn: Stojan a Divna ZUPLJANIN

Dátum narodenia/Miesto narodenia: 17.11.1957, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovného pasu: pas Bosny a Hercegoviny č. 0023955 vydaný 24.8.1998

Číslo preukazu totožnosti: ID 04GCL4072, vodičský preukaz 04GCE8351 z 18.9.2004

Prezývky: Bebac

Adresa: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vzťah k osobe obvinenej z vojnových zločinov: bratranec Stojana ZUPLJANINA


19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s rozšírením niektoré vydania úradného vestníka z 27., 29. a 30. decembra 2006 vyšli k spomínaným dátumom zjednodušene vo všetkých úradných jazykoch.

Prijalo sa rozhodnutie, že akty, ktoré vyšli v uvedených úradných vestníkoch, sa uverejnia znovu ako korigendá v tradičnej úprave úradného vestníka.

Z týchto príčin úradné vestníky obsahujúce výlučne tieto korigendá vyšli iba v jazykových zneniach pred rozšírením. Preklady aktov do jazykov nových členských štátov sa uverejnia v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, ktoré bude obsahovať texty inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. januárom 2007.

Nižšie uvedený zoznam obsahuje čísla úradných vestníkov z 27., 29. a 30. decembra 2006 a im zodpovedajúce korigendá.

Ú. v. EÚ z 27. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Ú. v. EÚ z 29. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 387

L 34


Ú. v. EÚ z 30. decembra 2006

Opravený Ú. v. EÚ (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50