ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 153

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
14. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 650/2007 z 13. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2007 z 8. júna 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 652/2007 z 8. júna 2007 o zatriedení určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpečnostných osvedčení predkladaných podľa smernice 2001/14/ES ( 1 )

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 654/2007 z 13. júna 2007 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/407/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2007 o zosúladenom monitorovaní antimikrobiálnej rezistencie baktérie Salmonella u hydiny a u ošípaných [oznámené pod číslom K(2007) 2421]  ( 1 )

26

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/408/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2007, ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 650/2007

z 13. júna 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 651/2007

z 8. júna 2007

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva nad dovozom textilných výrobkov do Spoločenstva je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas 60 dní podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 danej tabuľky.

Článok 2

Vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva nad dovozom textilných výrobkov do Spoločenstva sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, možno odvolávať naďalej počas 60 dní podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 580/2007 (Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

KN kód

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Ľahký odev pre ženy určený na zakrytie tela siahajúci po rozkrok, zhotovený z jednofarebnej pletenej textílie zo syntetických vlákien (80 % polyamid a 20 % elastan), textília neobsahuje žiadne gumové nite.

Na výstrihu, otvoroch na ruky a nohy sú dodatočne našité 8 mm široké pásiky z vulkanizovaného kaučuku (položka 4008).

Odev má podprsenku s vystuženými košíkmi a kosticami, podšitý klin, nastaviteľné ramienka a vysoko vykrojený otvor na nohy.

(plavky)

(Pozri fotografiu č. 641) (1)

6112 41 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 6112, 6112 41 a 6112 41 90.

Keďže kaučuk je dodatočne pridaný k odevu, ale nie je obsiahnutý v textílii odevu, tento odev sa nemôže zatriediť do podpoložky 6112 41 10 (dámske alebo dievčenské plavky zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % hmotnosti alebo viac gumových nití).

Ak sa zoberie do úvahy všeobecný vzhľad, strih a povaha textílie, odev spĺňa kritériá na zatriedenie ako dámske alebo dievčenské plavky zo syntetických vlákien (kód KN 6112 41 90 – ostatné).

2.

Vypchaný textilný výrobok zložený z dvoch vrstiev tkaného textilného materiálu (100 % bavlna) spojeného s výplňou prešívaním.

Celkom dohotovený výrobok je spájaný šitím a má nasledujúce vlastnosti:

Výrobok je približne 90 cm dlhý a jeho výstrih tesne prilieha k telu. V prednej časti má otvor so zapínaním na zips s dĺžkou približne 68 cm. V oblasti pása je elastický sťahujúci prvok. V hornej časti výrobku sú otvory na ruky, boky a dolná časť sú úplne uzavreté. Strih hornej časti dáva odevu tvar tela.

(spací vak v tvare kombinézy pre deti)

(Pozri fotografiu č. 640) (1)

6211 42 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 7 k triede XI, poznámkou 8 ku kapitole 62 a znením kódov KN 6211, 6211 42, 6211 42 90.

Podľa poznámky 4 a) ku kapitole 62 sa tento výrobok nedá považovať za „dojčenský“ odev, pretože je určený pre deti s výškou postavy presahujúcou 86 cm, preto je zatriedenie do položky 6209 vylúčené.

Ak sa zoberú do úvahy vysvetlivky KN k položke 6111, podľa ktorých sú dojčenské spacie vaky v tvare kombinézy s otvormi na ruky alebo rukávmi považované za odevy, predmetný výrobok, ktorý je navrhnutý rovnakým spôsobom ako uvedené dojčenské vaky (horná časť má strih ako odev), len vo väčšej veľkosti, sa má taktiež považovať za odev.

Kvôli strihu hornej časti sa výrobok považuje za odev triedy XI a nie za posteľoviny alebo podobné výrobky. Preto je zatriedenie do položky 9404 vylúčené.

Keďže v kapitolách týkajúcich sa odevov nie je špecifická položka pre tento druh výrobku, musí sa zatriediť ako „ostatné odevy.“

3.

Interiérový výrobok z textilných materiálov na použitie v automobiloch. Je určený na umiestnenie na sedadlá motorových vozidiel a pozostáva z viacvrstvového materiálu, vonkajšie vrstvy sú zhotovené z tkaného materiálu (bavlna) a stredná vrstva z netkaného materiálu, ktorá slúži ako výplň.

(poťah sedadla)

(Pozri fotografiu č. 642) (1)

6304 92 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 6304 a 6304 92 00.

Pozri vysvetlivky HS k položke 6304, podľa ktorých táto položka zahŕňa interiérové výrobky z textilných materiálov používané v automobiloch.

Tento výrobok nie je súčasťou automobilového sedadla, ale doplnok k sedadlu, a preto sa nemôže zatriediť do položky 9401. Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 9401, odsek Časti.

Pretože tento výrobok je určený na použitie v automobiloch, nemožno ho považovať za posteľoviny alebo podobné výrobky. Preto je zatriedenie do položky 9404 vylúčené.

Image

Image

Image


(1)  Fotografie slúžia len na informačné účely.


14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 652/2007

z 8. júna 2007

o zatriedení určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 580/2007 (Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Replika konkrétneho mobilného telefónu (tzv. maketa).

Výrobok je vyrobený najmä z plastu. Nemá elektronické súčiastky.

Z hľadiska veľkosti, vzhľadu a hmotnosti sú tieto výrobky totožné s charakteristickými vlastnosťami konkrétneho modelu.

Je vybavený tlačidlami, ktoré pri stláčaní vyvolávajú pocit, že ide o tlačidlá skutočného telefónu.

3926 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 3926, 3926 90 a 3926 90 97.

Vzhľadom na jeho konštrukciu a skutočnosť, že nemá funkcie mobilného telefónu, výrobok je vylúčený z položky 8517.

Hoci tento výrobok je replikou konkrétneho mobilného telefónu (tým, že vyzerá ako mobilný telefón) a má tlačidlá, ktoré vyvolávajú pocit, že ide o mobilný telefón, nevykazuje iný znak ani vlastnosť predmetného modelu. Jeho hlavnou úlohou je ukázať, ako v skutočnosti vyzerá konkrétny mobilný telefón. Preto je tento výrobok vylúčený z položky 9023.

Výrobok sa zatrieďuje na základe materiálu, z ktorého je vyrobený (plasty).

2.

Tzv. samonafukovací matrac určený na vonkajšie použitie s nasledujúcimi rozmermi: 185 cm (dĺžka), 66 cm (šírka) a 3,8 cm (výška).

Vonkajší povrch výrobku pozostáva z textilnej tkaniny zo syntetických vlákien, potiahnutej z vnútornej strany plastom. Obsahuje tenkú vrstvu (hrúbka približne 3,5 cm) pórovitej polyuretánovej peny.

Vonkajší povrch výrobku zvyšuje trenie s ostatnými výrobkami (napr. spacími vakmi) a je trvanlivý, odoláva špine, vlhkosti a prepichnutiu.

Má ventil, ktorý umožňuje napúšťanie vzduchu pri rozvinutí a vypúšťanie vzduchu pri zrolovaní výrobku.

6306 40 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 6306 a 6306 40 00.

Výrobok je tovar na táborenie vzhľadom na jeho objektívne vlastnosti (trenie, odolnosť proti špine, trvanlivosť) a skutočnosť, že je určený na vonkajšie použitie.

Výrobok je vylúčený z 94. kapitoly, pretože ide o nafukovací matrac [pozri poznámku č. 1 písm. a) k 94. kapitole].

Výrobok sa má zatriediť do podpoložky 6306 40 00 ako nafukovací matrac z textílie, lebo ide o kempingový tovar.

3.

Plavidlo typu „katamarán“ určené na prepravu osôb.

Má dĺžku približne 49 metrov a dosahuje maximálnu rýchlosť 34 uzlov (približne 63 kilometrov za hodinu). Prepravná kapacita plavidla je 600 pasažierov.

Je určené na plavbu po riekach, v ústiach riek alebo v pobrežných vodách. Je však skonštruované tak, aby sa mohlo plaviť po mori, ale bez cestujúcich.

Nie je skonštruované na prepravu cestujúcich na vzdialenosť viac ako 20 námorných míľ (približne 37 kilometrov) od brehu.

8901 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 a 6 a znením číselných kódov KN 8901, 8901 10 a 8901 10 90.

Daný katamarán je plavidlo určené na prepravu cestujúcich po riekach, v ústiach riek alebo v pobrežných vodách. Keďže nie je skonštruované na prepravu cestujúcich na viac ako určitú vzdialenosť od brehu, nemožno ho považovať za plavidlo na „prepravu osôb“ na mori. V dôsledku toho výrobok nemožno považovať za „plavidlo na námornú plavbu“ (pozri doplnkovú poznámku č. 1 k 89. kapitole).

4.

Replika zmenšeného modelu (modelu v zmenšenej mierke) futbalového štadióna vyrobeného najmä z plastu na podstavci z drevovláknitej dosky.

Nemá pohyblivé zložky.

9503 00 95

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami interpretácie kombinovanej nomenklatúry 1 až 6 a znením číselných kódov KN 9503 00 a 9503 00 95.

Výrobok sa nemôže zatriediť do položky 9023, pretože nie je určený na predvádzacie účely.

Výrobok sa nemôže zatriediť podľa svojho základného materiálu, pretože ide o zmenšený model (model v zmenšenej mierke) určený na rekreačné účely položky 9503. Takéto modely môžu byť nemechanické alebo určené iba na vystavenie, alebo na predvádzanie a nemusia byť vytvorené na hranie.


14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 653/2007

z 13. júna 2007

o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpečnostných osvedčení predkladaných podľa smernice 2001/14/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (1), a najmä na jej článok 15,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (2), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

V smernici 2004/49/ES o bezpečnosti na železniciach Spoločenstva sú podrobne vypracované ustanovenia týkajúce sa bezpečnostných osvedčení železničných podnikov. V článku 10 uvedenej smernice sa uvádza, že železničný podnik musí byť držiteľom bezpečnostného osvedčenia, ak sa mu má poskytnúť prístup na železničnú infraštruktúru. Účelom bezpečnostného osvedčenia je potvrdiť, že železničný podnik zaviedol vlastný systém riadenia bezpečnosti a že je schopný plniť požiadavky technických špecifikácií interoperability (TSI) ustanovených v smernici Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (4) a v ostatných právnych predpisoch Spoločenstva, ako aj vo vnútroštátnych predpisoch s cieľom zvládať riziká a bezpečne využívať túto sieť.

(2)

Členské štáty by sa mali usilovať pomáhať žiadateľom, ktorí vyjadria želanie vstúpiť na trh ako železničné podniky, a najmä by im mali poskytovať informácie a rýchlo vybavovať žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia. Pre železničné podniky, ktoré prevádzkujú medzinárodnú dopravu, je dôležité, aby v rôznych členských štátoch postupy udeľovania bezpečnostných osvedčení boli podobné; spoločné časti bezpečnostného osvedčenia musia byť preto harmonizované, aby bol k dispozícii spoločný vzor. Článkom 15 smernice 2004/49/ES sa na tento účel ustanovuje harmonizácia bezpečnostných osvedčení. V článku 7 nariadenia (ES) č. 881/2004 sa uvádza, že agentúra navrhne a odporučí harmonizovaný vzor bezpečnostných osvedčení vrátane elektronickej verzie a harmonizovaný vzor žiadostí o bezpečnostné osvedčenia vrátane zoznamu potrebných údajov, ktoré sa majú poskytnúť.

(3)

V súlade s článkom 33 smernice 2004/49/ES členské štáty uvedú jej ustanovenia do účinnosti do 30. apríla 2006. Od toho dňa sa teda bezpečnostné osvedčenia musia udeľovať v súlade s ustanoveniami smernice 2004/49/ES. Z toho vyplýva potreba včas prijať opatrenie na harmonizáciu koncepcie bezpečnostných osvedčení, tak aby členské štáty mohli uplatňovať harmonizovanú koncepciu podľa možnosti čo najskôr.

(4)

V článku 10 smernice 2004/49/ES sa ustanovuje, že bezpečnostné osvedčenie sa skladá z dvoch častí: jednou časťou sa potvrdzuje uznanie systému riadenia bezpečnosti železničného podniku, pričom táto časť sa má uznávať v celom Spoločenstve (časť A), a druhou časťou sa potvrdzuje uznanie opatrení prijatých s cieľom splniť vymedzené vnútroštátne požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku príslušnej siete (časť B). Harmonizovaná žiadosť o bezpečnostné osvedčenie a usmernenie obsiahnuté v tomto nariadení poskytujú železničným podnikom a vnútroštátnym bezpečnostným orgánom návod, čo by mala žiadosť o každú časť bezpečnostného osvedčenia obsahovať.

(5)

V súlade s článkom 10 ods. 6 smernice 2004/49/ES sú vnútroštátne bezpečnostné orgány povinné informovať agentúru o bezpečnostných osvedčeniach vydaných v súlade s ustanoveniami článku 10 ods. 2 písm. a) tej istej smernice (časť A osvedčení). Agentúra však v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 881/2004 vedie verejnú databázu všetkých bezpečnostných osvedčení vydaných v súlade s článkom 10 smernice 2004/49/ES. Touto povinnosťou sa od agentúry vyžaduje, aby uverejnila časť A aj časť B osvedčení. Na podporu ustanovenia článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 881/2004 sú teda členské štáty povinné informovať agentúru o časti B bezpečnostných osvedčení udelených podľa článku 10 ods. 2 písm. b) smernice 2004/49/ES, ako aj o časti A osvedčení.

(6)

Vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu agentúru informovať o vydaní, obnovení, zmene a doplnení alebo o odobratí bezpečnostných osvedčení tromi hlavnými spôsobmi: prostredníctvom internetového nástroja agentúry, zaslaním elektronického súboru bezpečnostného osvedčenia alebo poskytnutím faksimile bezpečnostného osvedčenia. Na uľahčenie používania štandardného vzoru a na zabezpečenie používania najnovšej verzie formulárov sa odporúča, aby vnútroštátne bezpečnostné orgány používali internetový elektronický vzor nachádzajúci sa na internetovej stránke agentúry alebo aby si stiahli buď elektronický súbor, alebo originály dokumentov, ktoré sa nachádzajú na tej istej internetovej stránke. Veľmi sa odporúča používať internetovú elektronickú verziu, pretože umožňuje uložiť dokument priamo do databázy agentúry. Rovnako sa odporúča predložiť elektronický súbor, pretože agentúre umožňuje uložiť tento dokument ako kodifikovaný súbor, ktorý možno poslať priamo do databázy o bezpečnosti, ktorú vedie agentúra.

(7)

Každému bezpečnostnému osvedčeniu, ktoré členské štáty udelia, sa má prideliť jedinečné číslo; týmto číslom sa má takisto uľahčiť spôsob zaznamenania bezpečnostného osvedčenia do verejnej databázy, ktorú zriadi agentúra.

(8)

S cieľom vyhnúť sa zbytočnej finančnej a administratívnej záťaži je potrebné vysvetliť, že železničné podniky nie sú po získaní bezpečnostného osvedčenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (5), povinné do 1. januára 2011 požiadať o nové bezpečnostné osvedčenie. Existujúce bezpečnostné osvedčenia sú platné, pokiaľ sú splnené podmienky ich platnosti; hneď ako sa nesplní jedna z podmienok (napríklad uplynie lehota platnosti alebo sa zmení oblasť zemepisnej pôsobnosti), treba požiadať o nové bezpečnostné osvedčenie. Tým by nemala byť dotknutá možnosť, aby železničný podnik, ktorý už je držiteľom osvedčenia udeleného podľa smernice 2001/14/ES, požiadal o osvedčenie podľa nového harmonizovaného vzoru. Na túto otázku bola Komisia upozornená v súvislosti s článkom 28 ods. 1 smernice 2004/49/ES.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES (časť A osvedčenia) majú štandardnú podobu podľa vzoru ustanoveného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Tento vzor sa používa vždy, keď sa časť A osvedčenia vydáva, obnovuje, aktualizuje, mení a dopĺňa alebo odoberá.

Článok 2

Bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) smernice 2004/49/ES (časť B osvedčenia) majú štandardnú podobu podľa vzoru ustanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Tento vzor sa používa vždy, keď sa časť B osvedčenia vydáva, obnovuje, aktualizuje, mení a dopĺňa alebo odoberá.

Článok 3

Žiadosti o časť A a/alebo časť B osvedčení podané v súlade s článkami 10 a 12 smernice 2004/49/ES majú štandardnú podobu podľa vzoru ustanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Formulár žiadosti sa vypĺňa v súlade s usmernením uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Každému bezpečnostnému osvedčeniu sa pridelí jedinečné číslo v súlade s protokolom opísaným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Bezpečnostný orgán informuje agentúru o vydaní, obnovení, zmene a doplnení alebo odobratí všetkých častí A a častí B bezpečnostných osvedčení vydaných v súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2004/49/ES.

Článok 6

Všetky bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade so smernicou 2001/14/ES sa nahrádzajú bezpečnostnými osvedčeniami, ktoré sa vystavia v súlade so smernicou 2004/49/ES a týmto nariadením, najneskôr do 1. januára 2011.

Zmena a doplnenie, aktualizácia alebo obnovenie bezpečnostného osvedčenia vydaného podľa smernice 2001/14/ES sa vykonajú v súlade s týmto nariadením a so smernicou 2004/49/ES.

Každý železničný podnik, ktorý už je držiteľom bezpečnostného osvedčenia udeleného podľa smernice 2001/14/ES, má právo požiadať vnútroštátny bezpečnostný orgán o nové bezpečnostné osvedčenie vydané v súlade s týmto nariadením a so smernicou 2004/49/ES.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/50/ES.

(5)  Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/49/ES.


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

Image


PRÍLOHA III

Štandardný formulár žiadosti a usmernenie

Image

ŽIADOSŤ O VYDANIE BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA

Image

Image

Image

Image

TITULNÁ STRANA PRÍLOH K FORMULÁRU ŽIADOSTI O OSVEDČENIE

Image

Image

USMERNENIE NA VYPĹŇANIE FORMULÁRA

Údaje, ktoré treba uviesť vo formulári žiadosti o časť A a časť B bezpečnostných osvedčení

ÚVOD

Tento formulár žiadosti používajú železničné podniky (ďalej aj „žiadateľ“), ktoré žiadajú o časť A a/alebo časť B bezpečnostného osvedčenia (článok 10 ods. 1 smernice 2004/49/ES). Odkazy použité v tomto dokumente sa vzťahujú na články smernice 2004/49/ES, pokiaľ nie je uvedené inak.

Železničný podnik, ktorý žiada o jedno alebo o obe z uvedených osvedčení, môže tento formulár použiť na podanie svojej žiadosti príslušnému vydávajúcemu bezpečnostnému orgánu/príslušnej vydávajúcej bezpečnostnej organizácii. Jeho použitie umožní danému orgánu spracovať žiadosť bez zbytočného odkladu, ale aj v lehotách stanovených v článku 12 ods. 1.

Železničný podnik by mal vyplniť všetky polia formulára a poskytnúť všetky príslušné údaje.

Časť A a časť B bezpečnostných osvedčení

Tento dokument umožňuje železničnému podniku požiadať súčasne o časť A aj časť B osvedčení, alebo iba o jednu z nich, a to na tom istom formulári; možno ho použiť pri podaní žiadosti o novú, obnovenú alebo aktualizovanú/zmenenú časť A a/alebo časť B osvedčenia (ako je to vymedzené v článku 10 ods. 5).

Možno požiadať iba o novú časť A osvedčenia a neskôr, prostredníctvom druhej žiadosti, o prvú časť B osvedčenia.

Ak železničný podnik žiada iba o časť B osvedčenia, musí byť držiteľom platnej časti A osvedčenia.

Typ a rozsah železničných prevádzok

Podľa článku 10 ods. 5 sa bezpečnostné osvedčenie úplne alebo čiastočne aktualizuje vždy, keď sa podstatne zmení typ alebo rozsah prevádzky, a držiteľ osvedčenia je povinný bezodkladne informovať príslušný bezpečnostný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia. Preto je dôležité, aby železničný podnik stanovil „typ“ a „rozsah“ železničných služieb a aby bezpečnostný orgán bol o nich informovaný.

„Typ“ a „rozsah“ tvoria základ platnosti časti A osvedčenia v Spoločenstve a možno sa na ne odvolať pri vymedzení „rovnocenných prevádzok železničnej dopravy“ (článok 10 ods. 3) v celom Spoločenstve.

„Typ“ služby znamená osobnú dopravu, do ktorej patria alebo nepatria služby vysokorýchlostnej dopravy, nákladnú dopravu, do ktorej patrí alebo nepatrí doprava nebezpečného tovaru, a iba posunovacie služby.

„Rozsah“ služby a železničného podniku znamená počet cestujúcich/objem tovaru a odhad veľkosti železničného podniku podľa počtu zamestnancov pracujúcich v odvetví železníc (mikropodnik, malý podnik, stredný podnik a veľký podnik).

„Typ“ a „rozsah“ služieb pre všetky časti B osvedčení, vykonávaných globálne tým istým železničným podnikom v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, musia byť obsiahnuté v „type“ a „rozsahu“ služieb podľa časti A osvedčenia.

Všetky údaje obsiahnuté v kolónkach [2.6] až [2.19] a [3.6] až [3.16] sú potrebné na určenie, či služby, o ktorých poskytovaní sa na základe požadovaného bezpečnostného osvedčenia uvažuje, sú, alebo nie sú rovnocenné s ostatnými druhmi prevádzkovania železničnej dopravy, ktoré už žiadateľ poskytuje na základe predchádzajúceho platného osvedčenia (predchádzajúcich platných osvedčení), ktorého (ktorých) je držiteľom.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Strana 3 formulára žiadosti obsahuje zoznam dokladov, ktoré musia byť priložené ku každej žiadosti. Používa sa ako referenčný zoznam pre žiadateľa aj pre vydávajúcu organizáciu/vydávajúci orgán, a preto sa použije ako titulná strana príloh k formuláru žiadosti (každá kolónka sa musí označiť podľa konkrétnej situácie).

Na zjednodušenie je každá kolónka formulára žiadosti očíslovaná a jej význam je vysvetlený na nasledujúcich stranách.

Doklad, ktorý sa podáva bezpečnostnej organizácii/bezpečnostnému orgánu, na vyznačenom mieste podpíše osoba oprávnená na schválenie žiadosti predkladanej na príslušnom formulári. Meno podpisujúcej osoby sa uvádza aj v zreteľne čitateľnej podobe.

VYSVETLIVKY A POKYNY NA POUŽITIE

1.1.-1.2.

Názov a adresa bezpečnostného orgánu/bezpečnostnej organizácie, ktorému (ktorej) sa žiadosť posiela. Aktualizované informácie možno okrem iného nájsť na internetovej stránke Európskej železničnej agentúry (www.era.eu.int) alebo na internetovej stránke vydávajúcej bezpečnostnej organizácie/vydávajúceho bezpečnostného orgánu (prípadne).

2.1.

V tejto kolónke sa spresní, či sa predložená žiadosť týka časti A bezpečnostného osvedčenia. V tomto prípade sa začiarknutím nasledujúcich kolónok musia uviesť ďalšie údaje na označenie typu a rozsahu služieb železničného podniku.

2.2.

Žiadateľ musí začiarknuť túto kolónku v týchto prípadoch:

A.

ak žiada prvý raz o časť A bezpečnostného osvedčenia;

B.

ak bolo predchádzajúce bezpečnostné osvedčenie pre ten istý typ a rozsah služieb odobraté;

C.

vo všetkých ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú nasledujúce kolónky [2.3] a [2.4].

2.3.

Bezpečnostné osvedčenie sa obnovuje na základe žiadosti železničného podniku v intervaloch nepresahujúcich päť rokov (článok 10 ods. 5).

2.4.

Vždy keď sa podstatne mení typ alebo rozsah prevádzky železničného podniku, bezpečnostné osvedčenie sa celkom alebo sčasti aktualizuje, a preto je nevyhnutné požiadať o aktualizované/zmenené osvedčenie; držiteľ osvedčenia o bezpečnosti navyše bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia a okrem toho o zavedení nových kategórií zamestnancov alebo nových typov železničných koľajových vozidiel (článok 10 ods. 5).

2.5.

Prípadne sa uvedie úplné identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti A bezpečnostného osvedčenia, ktorej sa týka žiadosť podávaná bezpečnostnému orgánu/bezpečnostnej organizácii uvedeným v kolónkach [1.1] a [1.2].

2.6.-2.7.

Ak sa žiadosť týka aj/iba osobnej dopravy, treba začiarknutím príslušnej kolónky uviesť, či prevádzka bude, alebo nebude zahŕňať aj služby vysokorýchlostnej dopravy: zvoliť možno iba jeden variant. Medzi služby uvedené pri zvolenom variante [2.6 alebo 2.7] však takisto patria všetky ďalšie typy osobnej dopravy (t. j. regionálna doprava, doprava na krátku, strednú, dlhú vzdialenosť atď.), ako aj všetky ďalšie služby nevyhnutné pri poskytovaní služieb osobnej dopravy, ktorých sa žiadosť týka (posunovanie atď.). Pokiaľ ide o definície služieb vysokorýchlostnej dopravy, pozri prílohu I k smernici 96/48/ES.

2.8.-2.9.

Ak sa žiadosť týka osobnej dopravy [2.6 alebo 2.7], treba začiarknutím príslušnej kolónky uviesť odhad súčasného alebo plánovaného objemu služieb, vyjadrený v osobokilometroch za rok. Zvoliť možno iba jeden variant. Kategórie, ktoré sa berú do úvahy, sú v súlade s nariadením (ES) č. 1192/2003 o štatistike železničnej dopravy.

2.10.-2.11.

Ak sa žiadosť týka aj/iba nákladnej dopravy, treba začiarknutím príslušnej kolónky uviesť, či prevádzka bude, alebo nebude zahŕňať dopravu nebezpečného tovaru: zvoliť možno iba jeden variant. Medzi služby uvedené pri zvolenom variante [2.10 alebo 2.11] však takisto patria všetky ďalšie typy nákladnej dopravy, o ktorých nie je výslovná zmienka, ako aj všetky ďalšie služby nevyhnutné na poskytovanie služieb nákladnej dopravy, ktorých sa žiadosť týka (posunovanie atď.). Pokiaľ ide o definície nebezpečného nákladu, pozri smernicu 96/94/ES a prílohy k nej.

Hospodárske subjekty, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na vnútornú potrebu železnice, zjavne patria do kategórie nákladnej dopravy (napr. spoločnosti vykonávajúce údržbu trate, ktoré prepravujú pracovné stroje z jednej lokality do druhej, alebo spoločnosti prevádzkujúce meracie vlaky).

2.12.-2.13.

Ak sa žiadosť týka nákladnej dopravy [2.10 alebo 2.11], treba začiarknutím príslušnej kolónky uviesť odhad súčasného alebo plánovaného objemu služieb, vyjadrený v tonokilometroch za rok. Zvoliť možno iba jeden variant. Kategórie, ktoré sa berú do úvahy, sú v súlade s nariadením (ES) č. 1192/2003 o štatistike železničnej dopravy.

2.14.

Táto kolónka sa začiarkne, ak žiadateľ plánuje poskytovať iba posunovacie služby bez osobnej alebo nákladnej dopravy.

2.15.

Uvedie sa plánovaný dátum začatia poskytovania služby, ktorej sa žiadosť týka (osobná doprava, nákladná doprava, iba posunovanie), alebo v prípade obnoveného či aktualizovaného/zmeneného osvedčenia dátum, ku ktorému má osvedčenie nadobudnúť platnosť a nahradiť predchádzajúce osvedčenie.

2.16.

Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 0 (jediným zamestnancom je sám podnikateľ) a 9, treba zvoliť variant „mikropodnik“. Definícia veľkosti podniku zodpovedá definícii, ktorú používa GR pre energetiku a dopravu (DG ENTR). Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.17.

Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 10 a 49, treba zvoliť variant „malý podnik“. Definícia veľkosti podniku zodpovedá definícii, ktorú používa GR pre energetiku a dopravu (DG ENTR). Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.18.

Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je medzi 50 a 249, treba zvoliť variant „stredný podnik“. Definícia veľkosti podniku zodpovedá definícii, ktorú používa GR pre energetiku a dopravu (DG ENTR). Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.19.

Ak počet zamestnancov pracujúcich v železničnom odvetví alebo zapojených do železničnej prevádzky a súvisiacich činností, vrátane osôb v zmluvnom vzťahu, je 250 alebo viac, treba zvoliť variant „veľký podnik“. Definícia veľkosti podniku zodpovedá definícii, ktorú používa GR pre energetiku a dopravu (DG ENTR). Zvoliť možno iba jeden z ponúkaných variantov [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

3.1.

V tomto poli sa spresní, či sa predložená žiadosť týka časti B bezpečnostného osvedčenia. V tomto prípade sa začiarknutím nasledujúcich kolónok musia uviesť ďalšie údaje na označenie typu a rozsahu služieb železničného podniku.

3.2.

Žiadateľ musí začiarknuť túto kolónku v týchto prípadoch:

A.

ak žiada o prvú alebo ďalšiu novú časť B bezpečnostného osvedčenia;

B.

ak bolo predchádzajúce bezpečnostné osvedčenie pre ten istý typ a rozsah služieb odobraté;

C.

vo všetkých ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú nasledujúce kolónky 3.3 a 3.4.

3.3.

Bezpečnostné osvedčenie sa obnovuje na základe žiadosti železničného podniku v intervaloch nepresahujúcich päť rokov (článok 10 ods. 5).

3.4.

Vždy keď sa podstatne mení typ alebo rozsah prevádzky železničného podniku, bezpečnostné osvedčenie sa celkom alebo sčasti aktualizuje, a preto je nevyhnutné požiadať o aktualizované/zmenené osvedčenie; držiteľ bezpečnostného osvedčenia navyše bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých dôležitých zmenách podmienok príslušnej časti bezpečnostného osvedčenia a okrem toho o zavedení nových kategórií zamestnancov alebo nových typov železničných koľajových vozidiel (článok 10 ods. 5).

3.5.

Prípadne uveďte úplné identifikačné číslo EÚ predchádzajúcej časti B bezpečnostného osvedčenia, ktorej sa týka žiadosť podávaná bezpečnostnému orgánu/bezpečnostnej organizácii uvedeným v kolónkach [1.1] a [1.2].

3.6.-3.7.

Rovnako ako [2.6] – [2.7] (pozri vyššie).

3.8.-3.9.

Rovnako ako [2.8] – [2.9] (pozri vyššie).

3.10.-3.11.

Rovnako ako [2.10] – [2.11] (pozri vyššie).

3.12.-3.13.

Rovnako ako [2.12] – [2.13] (pozri vyššie).

3.14.

Rovnako ako [2.14] (pozri vyššie).

3.15.

Rovnako ako [2.15] (pozri vyššie).

3.16.

Časť B bezpečnostného osvedčenia sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť členského štátu alebo iba na jej určitú časť (článok 10 ods. 1), preto je potrebné jasne uviesť všetky trate, na ktorých sa plánuje poskytovať služby (osobná doprava, nákladná doprava alebo iba posunovanie). Označenie/názov tratí zodpovedá označeniu/názvu uvedenému v „správe o sieti“ (pozri článok 3 smernice 2001/14/ES a prílohu I k tejto smernici): železničné podniky musia na určenie tratí používať tieto označenia/názvy. Ak poskytnuté miesto nestačí, žiadateľ priloží k formuláru žiadosti prílohy, ktoré uvedie v tejto kolónke.

3.17.

Tento údaj sa uvedie iba vtedy, keď žiadateľ žiada o novú, obnovenú, aktualizovanú či zmenenú časť B bezpečnostných osvedčení a je už držiteľom platnej časti A bezpečnostných osvedčení. Identifikačné číslo EÚ prideľuje každý vydávajúci orgán/organizácia podľa pevne stanovených pravidiel, so zreteľom na kodifikáciu, ktorá bude k dispozícii prostredníctvom Európskej železničnej agentúry. Uvedenie tohto údaja nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu časti A bezpečnostného osvedčenia [8.1]. Ak identifikačné číslo EÚ nie je zatiaľ k dispozícii, napíšte do kolónky „NEVZŤAHUJE SA“.

3.18.

Tu sa musí uviesť štát, ktorý vydal časť A bezpečnostného osvedčenia (t. j. štát vydávajúceho orgánu/vydávajúcej organizácie). Uvedenie tohto údaja nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu časti A bezpečnostného osvedčenia [8.1].

4.1.

Tento údaj sa uvedie iba vtedy, ak je žiadateľ držiteľom aspoň jednej platnej časti B bezpečnostného(-ých) osvedčenia(-í). Prípadne sa uvedú identifikačné čísla EÚ už vydaných častí B osvedčení, oddelené lomkou (/). Žiadateľ nemusí k žiadosti prikladať kópie častí B bezpečnostného osvedčenia.

4.2.

Tento údaj sa uvádza iba vtedy, keď sa týka žiadosti o časť A a/alebo časť B a železničný podnik už má platnú licenciu (smernica Rady 95/18/ES v znení smernice 2001/13/ES). Uvedenie tohto údaja nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu licencie [7.2 a 8.2].

POZNÁMKA: Železničný podnik, ako je vymedzený v smernici 2001/14/ES, musí byť držiteľom licencie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, no železničný podnik, ako je vymedzený v smernici 2004/49/ES, nemusí licenciu vždy mať.

4.3.

Tu sa uvedie štát, ktorý vydal licenciu (t. j. štát vydávajúceho orgánu/vydávajúcej organizácie). Uvedenie tohto údaja nezbavuje žiadateľa povinnosti priložiť k žiadosti kópiu licencie [7.2 a 8.2].

5.1.

Ak sú „Označenie právnej formy podniku“ a „Názov železničného podniku“ odlišné, treba uviesť oboje.

5.2.-5.8.

Každý žiadateľ je povinný poskytnúť údaje potrebné na to, aby sa so železničným podnikom mohol vydávajúci subjekt skontaktovať (ak je to možné, malo by sa uviesť telefónne číslo ústredne, a nie číslo osoby zodpovednej za proces osvedčovania; telefónne a faxové čísla by sa mali uvádzať spolu s číslom medzinárodnej predvoľby pre danú krajinu; e-mailová adresa by mala byť adresou všeobecnej schránky elektronickej pošty železničného podniku). Kontaktné údaje o železničnom podniku by mali obsahovať všeobecnú adresu, ale bez odkazov na konkrétnu osobu, pretože tieto informácie možno uviesť v bodoch [6.1] až [6.5]. Uvedenie adresy internetovej stránky [5.8] nie je povinné.

5.9.-5.10.

Ak je železničnému podniku, ktorého sa žiadosť týka, podľa vnútroštátnych právnych predpisov pridelených viac registračných čísel, možno vo formulári uviesť IČ DPH [5.10] a druhé registračné číslo [5.9] (napr. IČ podľa obchodného registra).

5.11.

V prípade potreby možno doplniť údaje, ktoré sa výslovne nevyžadujú v iných kolónkach.

6.1.-6.5.

Kontaktná osoba je v priebehu celého procesu osvedčovania styčným bodom medzi železničným podnikom, ktorý žiadosť podáva, a vydávajúcou organizáciou/vydávajúcim orgánom. Táto osoba poskytuje prípadnú podporu, poradenstvo, informácie či objasnenie a predstavuje referenčný bod pre vydávajúci subjekt, ktorý žiadosť vybavuje. Telefónne a faxové čísla by sa mali uvádzať spolu s číslom medzinárodnej predvoľby; e-mailová adresa nie je povinná.

7.1.

Tento dokument by sa mal priložiť k žiadosti o časť A bezpečnostného osvedčenia (nové, obnovené, aktualizované/zmenené osvedčenie); „zhrnutím príručky systému riadenia bezpečnosti“ sa tu rozumie dokument, ktorý je prehľadom systému riadenia bezpečnosti železničného podniku a zdôrazňuje jeho hlavné prvky. Musia v ňom byť podrobne opísané rôzne procesy alebo vnútorné normy/pravidlá spoločnosti, ktoré boli zavedené (alebo sú vo fáze zavedenia) a uvedené podporné informácie a doklady, pričom obsahuje aj krížové odkazy alebo sa odvoláva na položky podľa článku 9 a prílohy III.

7.2.

Železničný podnik podľa definície v smernici 2001/14/ES musí byť držiteľom licencie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva; podľa definície v smernici 2004/49/ES sa však nevyžaduje, aby železničný podnik mal licenciu, a vzhľadom na to sú železničné podniky povinné predložiť kópiu platnej licencie len vtedy, ak sa na ne vzťahuje daný prípad. V opačnom prípade by sa mal začiarknuť variant „Nevzťahuje sa“ [7.3 a/alebo 8.3].

7.3.

Pozri [7.2].

8.1.

Ak sa tento formulár žiadosti týka iba časti B bezpečnostného osvedčenia (nové, obnovené, aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie), nie však súčasne časti A bezpečnostného osvedčenia, mala by sa potom priložiť kópia platnej časti A bezpečnostného osvedčenia.

8.2.

Rovnako ako [7.2] (pozri vyššie).

8.3.

Rovnako ako [7.3] (pozri vyššie).

8.4.

Podľa článku 9 smernice 95/18/ES železničný podnik musí byť primerane poistený alebo prijať rovnocenné opatrenia (napr. finančnú záruku) na pokrytie vlastnej zodpovednosti v prípade nehôd, a to v súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom. Doklad o tom, že železničný podnik, ktorý je držiteľom licencie, spĺňa vnútroštátne požiadavky týkajúce sa poistenia alebo že prijal rovnocenné opatrenia na pokrytie vlastnej zodpovednosti, je priložený k licencii (odporúčanie Komisie 2004/358/ES). K žiadosti sa prikladá kópia poistenia alebo finančného krytia zodpovednosti, ktoré sú prílohou k licencii.

8.5.

Žiadateľ uvedie v zozname alebo predloží dokumentáciu k TSI alebo súčastiam TSI a prípadne k vnútroštátnym bezpečnostným predpisom a iným predpisom vzťahujúcim sa na pracovníkov, železničné koľajové vozidlá a všeobecne na služby, o ktorých poskytovaní sa uvažuje na základe požadovaného osvedčenia. Mal by sa jasne uviesť odkaz na procesy a dokumenty, pre ktoré sú TSI použiteľné a kde sú zavedené. S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci a znížiť množstvo informácií, mala by sa predkladať len súhrnná dokumentácia týkajúca sa prvkov, ktoré spĺňajú požiadavky TSI a ostatné požiadavky smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES.

8.6.

Žiadateľ predloží úplný zoznam rôznych KATEGÓRIÍ PRACOVNÍKOV, ktorí sú v pracovnoprávnom alebo zmluvnom vzťahu v súvislosti so službami, o ktorých poskytovaní sa uvažuje na základe požadovaného osvedčenia. Zoznam KATEGÓRIÍ PRACOVNÍKOV musí spĺňať vnútroštátne predpisy a predpisy špecifické pre sieť, ktoré sú uplatniteľné pri zaraďovaní pracovníkov do kategórií.

8.7.

Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia s PRACOVNÍKMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že pracovníci majú náležité úradné osvedčenie.

8.8.

Žiadateľ predloží úplnú dokumentáciu o rôznych TYPOCH ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL, ktoré má v úmysle prevádzkovať na základe požadovaného osvedčenia. TYPY ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL musia vyhovovať vnútroštátnym predpisom a predpisom špecifickým pre sieť, ktoré sú uplatniteľné pre zaradenie týchto vozidiel do kategórií.

8.9.

Žiadateľ predloží opis alebo doklady týkajúce sa tých procesov v rámci systému riadenia bezpečnosti, ktoré súvisia so ŽELEZNIČNÝMI KOĽAJOVÝMI VOZIDLAMI, vrátane dokladov, že procesy vyhovujú požiadavkám vnútroštátnych predpisov a/alebo príslušných TSI a že tieto koľajové vozidlá boli náležité úradne osvedčené.

8.10.

Miesto na uvedenie ďalších dokumentov predložených so žiadosťou. Uveďte počet a typ dokumentov spolu s krátkym opisom ich obsahu.


PRÍLOHA IV

Kód k harmonizovanému systému číslovania, nazývaný identifikačné číslo EÚ (EIČ), pre bezpečnostné osvedčenia

Kód krajiny

(2 písmená)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydania

(4 číslice)

Poradové číslo

(4 číslice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Vysvetlenie štruktúry identifikačného čísla EÚ (EIČ)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód krajiny

(2 písmená)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydania

(4 číslice)

Poradové číslo

(4 číslice)

Kolónka 1

Kolónka 2

Kolónka 3

Kolónka 4

KOLÓNKA 1 –   Kód krajiny (2 písmená)

Kódy krajín sú kódy úradne zverejnené a aktualizované na internetovej stránke EÚ v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov (Interinstitutional style guide) a sú založené na dvojmiestnych kódoch (alfa-2) podľa normy ISO 3166.

Štát

Kód

Rakúsko

AT

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Cyprus

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estónsko

EE

Fínsko

FI

Francúzsko

FR

Nemecko

DE

Grécko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Írsko

IE

Taliansko

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštajnsko

LI

Litva

LT

Luxembursko

LU

Nórsko

NO

Malta

MT

Holandsko

NL

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španielsko

ES

Švédsko

SE

Švajčiarsko

CH

Spojené kráľovstvo

UK

Bezpečnostný orgán pre tunel pod kanálom La Manche (Channel Tunnel Safety Authority) je v súčasnosti jediným nadnárodným bezpečnostným orgánom a bude sa označovať týmto dvojpísmenovým kódom:

NADNÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ORGÁN

Kód

Channel Tunnel Safety Authority

CT

KOLÓNKA 2 –   Typ dokumentu (dvojmiestne číslo)

Dve číslice umožňujú určiť typ dokumentu: prvá číslica označuje všeobecné zaradenie dokumentu, t. j. či ide o bezpečnostné osvedčenie (číslo 1), alebo o iný dokument (číslo odlišné od 1); druhou číslicou sa vymedzuje podtyp dokumentu, t. j. či ide o časť A (číslo 1), alebo časť B (číslo 2) osvedčenia. Zatiaľ majú význam a použili by sa iba dve možné číselné kombinácie:

 

[1 1] pre bezpečnostné osvedčenia – časť A;

 

[1 2] pre bezpečnostné osvedčenia – časť B.

Ak sú potrebné ďalšie kódy, systém číslovania možno rozšíriť. Nasleduje navrhovaný zoznam známych a možných kombinácií dvojmiestnych čísel podľa typu dokumentu, o ktorom sa uvažuje:

Číselná kombinácia pre kolónku 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Licencia

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[0 x]

Licencia

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[1 1]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť A

[1 2]

Bezpečnostné osvedčenie

Časť B

[1 x]

Bezpečnostné osvedčenie

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[2 1]

Bezpečnostné povolenie

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[2 2]

Bezpečnostné povolenie

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[2 x]

Bezpečnostné povolenie

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[3 x]

Osvedčenia pre opravovne

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[4 x]

Osvedčenia pre notifikované orgány

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

[5 x] … [9 x]

Rezerva (5 typov dokumentov)

Nevzťahuje sa na toto nariadenie.

KOLÓNKA 3 –   Rok vydania (štvormiestne číslo)

V tomto poli sa uvádza rok (v určenom formáte rrrr, t. j. rok vyjadrený štvormiestnym číslom) vydania osvedčenia.

KOLÓNKA 4 –   Poradové číslo

Poradové číslo je postupné číslo, ktoré sa zvyšuje o jednotku pri každom vydaní osvedčenia, bez ohľadu na to, či ide o nové, obnovené, alebo aktualizované/zmenené a doplnené osvedčenie. Aj keď sa osvedčenie odoberie, jeho číslo sa nemôže znovu použiť.

Poradové čísla sa každý rok začínajú od nuly.


14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 654/2007

z 13. júna 2007

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. júna 2007 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 317/2007 (Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 4).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2007

o zosúladenom monitorovaní antimikrobiálnej rezistencie baktérie Salmonella u hydiny a u ošípaných

[oznámené pod číslom K(2007) 2421]

(Text s významom pre EHP)

(2007/407/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS (1), a najmä jej článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Členské štáty na základe smernice 2003/99/ES zabezpečia, aby sa monitorovaním poskytli porovnateľné údaje o výskyte antimikrobiálnej rezistencie u pôvodcov zoonóz a pôvodcov iných ochorení a infekcií, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí.

(2)

Účastníci seminára FAO/OIE/WHO v roku 2003 zameraného na vedecké hodnotenie používania antimikrobiálnych látok v organizmoch (iných ako ľudských) a na antimikrobiálnu rezistenciu prišli k záveru, že existuje jasný dôkaz o nepriaznivých následkoch vplyvu rezistentných organizmov, ktoré sú výsledkom používania antimikrobiálnych látok v organizmoch (iných ako ľudských): zvýšená frekvencia infekcií, častejšie zlyhanie liečby (v niektorých prípadoch smrť) a ťažší priebeh infekcií, ako to dokazujú napríklad nákazy u ľudí baktériou Salmonella odolnou voči fluorochinolínu. Z dôkazov vyplýva, že množstvo a charakter použitia antimikrobiálnych látok v organizmoch (iných ako ľudských) vplýva na výskyt odolných baktérií u zvierat a v potrave, a tým aj na vystavenie ľudí týmto odolným baktériám (Spoločný seminár odborníkov FAO/OIE/WHO, 2003). Malo by sa však poznamenať, že v humánnej medicíne je väčšina problémov s odolnosťou spôsobená tým, že ľudia používajú (aj nadmerne) antimikrobiálnych pôvodcov na liečbu a profylaxiu (Európsky parlament, október 2006).

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (The European Food Safety Authority, EFSA) uvádza vo svojej Súhrnnej správe Spoločenstva o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz, antimikrobiálnej rezistencii a ohnísk potravinového pôvodu v Európskej únii v roku 2005 (2), že relatívne vysoký podiel izolátov Campylobacter a Salmonella prenesených zo zvierat a z potravín bol rezistentný na antimikrobiálne látky bežne používané na liečbu chorôb u ľudí. Infekcie z potravín spôsobené týmito odolnými baktériami predstavujú pre ľudí osobitné riziko, a to kvôli možnému zlyhaniu liečby.

(4)

Vedecké skupiny EFSA pre biologické riziko a pre zdravie a blaho zvierat prijali na zasadaniach 7. (biologické riziko) a 8. septembra 2006 (zdravie a blaho zvierat) stanovisko k Revízii súhrnnej správy Spoločenstva o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz, antimikrobiálnej rezistencii a ohnísk potravinového pôvodu v Európskej únii v roku 2004 (3). Pokiaľ ide o testovanie antimikrobiálnej rezistencie, v stanovisku sa uvádza, aké je dôležité poskytnúť podrobné informácie o sérovare každého izolátu baktérie Salmonella a zosúladiť medzné hodnoty uplatňované pri hodnotení rezistencie a podávaní správ.

(5)

Pracovná skupina EFSA pre zbieranie údajov o zoonózach prijala 20. februára 2007 Správu s návrhom na zosúladenú schému monitorovania antimikrobiálnej rezistencie baktérie Salmonella u hydiny (Gallus Gallus), moriek a ošípaných a Campylobacter jejuni a C. coli u brojlerov (4). V správe sa odporúča zosúladiť schému monitorovania a metodológiu testovania citlivosti.

(6)

Vzhľadom na rastúce riziko, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia pre zdravie ľudí a dôkaz, že antibiotiká vplývajú na toto riziko, by mali byť vo všetkých členských štátoch zozbierané porovnateľné údaje o výskyte antimikrobiálnej rezistencie pôvodcov zoonóz u zvierat, a to prostredníctvom implementácie článku 7 smernice 2003/99/ES. Táto implementácia by mala byť založená na návrhu pracovnej skupiny EFSA, nedotýka sa však ďalších implementačných pravidiel v budúcnosti.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tejto smernici sa podľa článku 7 ods. 3 a prílohy II bodu B smernice 2003/99/ES stanovujú podrobné pravidlá monitorovania antimikrobiálnej rezistencie v členských štátoch. Pokryjú sa druhy baktérie Salmonella v hydine (Gallus gallus), morkách a jatočných ošípaných bez toho, aby bolo dotknuté dodatočné monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2003/99/ES.

Článok 2

Zber a analýza izolátov

Zber izolátov baktérie Salmonella spp. uvedený v článku 1 a ich analýzu vykoná príslušný orgán, alebo na ňu tento orgán dohliadne v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe.

Článok 3

Dôverný charakter údajov

Súhrnné vnútroštátne údaje a výsledky analýzy sa sprístupnia verejnosti vo forme, ktorá zabezpečí ochranu dôverných údajov.

Článok 4

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  The EFSA Journal (2006), 94.

(3)  The EFSA Journal (2006), 403, 1-62.

(4)  The EFSA Journal (2007), 96, 1-46.


PRÍLOHA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

1.   Pôvod izolátov

Izoláty baktérie Salmonella zozbierané počas programov monitorovania a kontroly, stanovených v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (1) a/alebo rozhodnutiami Komisie 2006/662/ES (2) a 2006/668/ES (3) sa zozbierajú na účely monitorovania antimikrobiálnej rezistencie v súlade s tabuľkou 1.

Tabuľka 1

Roky, v ktorých sa vyberú určití pôvodcovia zoonóz izolovaní od uvedených populácií zvierat na testovanie antimikrobiálnej rezistencie

Rok

Všetky sérovary baktérie Salmonella

Nosnice

Brojlery

Morky

Jatočné ošípané

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Do monitorovania sa za rok zahrnie len jeden izolát z každého sérovaru baktérie Salmonella z tej istej epidemiologickej jednotky. Epidemiologická jednotka je v prípade nosníc, brojlerov a moriek kŕdeľ. V prípade ošípaných je epidemiologickou jednotkou poľnohospodársky podnik.

2.   Počet izolátov určených na testovanie

Počet izolátov baktérie Salmonella, ktoré má ročne každý členský štát zahrnúť do monitorovania antimikrobiálnej rezistencie, je 170 v každej populácii, ktorá je predmetom štúdie (t. j. nosnice, brojlery, morky a jatočné ošípané).

V tých členských štátoch, v ktorých je v určitom roku prostredníctvom programov monitorovania a kontroly k dispozícii menší počet izolátov v porovnaní s cieľovou veľkosťou vzorky, všetky tieto izoláty sa zaradia do monitorovania antimikrobiálnej rezistencie.

V tých členských štátoch, kde je k dispozícii vyšší počet izolátov, sa zahrnú všetky izoláty, alebo náhodný reprezentatívny výber rovnakej, alebo väčšej veľkosti ako je veľkosť cieľovej vzorky.

3.   Testovanie citlivosti na antimikrobiálne látky

Členské štáty otestujú aspoň tie antimikrobiálne látky, ktoré sú špecifikované v tabuľke 2, a to použitím daných medzných hodnôt a vhodného rozsahu koncentrácie na určenie citlivosti baktérie Salmonella.

Použijú sa zrieďovacie metódy podľa metód opísaných Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) a Inštitútom pre klinické a laboratórne normy (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI), prijatých za medzinárodnú referenčnú metódu (norma ISO 20776-1:2006). Odporúča sa fagotypizácia vybraných izolátov S. Enteritidis a S. Typhimurium.

4.   Zber údajov a podávanie správ

Výsledky monitorovania antimikrobiálnej rezistencie sa posúdia a nahlásia v súlade s článkom 9 smernice 2003/99/ES v ročnej správe o tendenciách a zdrojoch zoonóz, pôvodcov zoonóz a antimikrobiálnej rezistencie.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy IV smernice 2003/99/ES, sa nahlásia tieto informácie o baktérii Salmonella u nosníc, brojlerov, moriek a ošípaných:

pôvod izolátov, t. j. základná štúdia, kontrolný program, pasívny dohľad,

počet izolátov testovaných na citlivosť,

počet izolátov na jednu antibakteriálnu látku, u ktorých sa zistila rezistencia, a

počet úplne citlivých izolátov a počet izolátov rezistentných na antibakteriálne látky 1, 2, 3, 4 a > 4, ktoré sú zaradené do zoznamu v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Minimálny počet antibakteriálnych látok, ktoré sa majú zahrnúť na testovanie citlivosti baktérie Salmonella a medzné hodnoty na určenie citlivosti

 

Antibakteriálna látka

Medzná hodnota (mg/L) R >

Salmonella

cefotaxím

0,5

kyselina nalidixínová

16

ciprofloxacín

0,06

ampicilín

4

tetracyklín

8

chloramfenikol

16

gentamicín

2

streptomycín

32

trimetoprim

2

sulfonamidy

256


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 51.

(4)  Izoláty zo vzoriek zozbieraných v roku 2007 a uskladnených v súlade s ustanoveniami v rozhodnutí Komisie 2006/662/ES.

(5)  Izoláty zo vzoriek zozbieraných v roku 2007 a uskladnených v súlade s ustanoveniami v rozhodnutí Komisie 2006/668/ES.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

14.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/30


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júna 2007,

ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu

(2007/408/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na akt Rady z 3. decembra 1998, ktorým sa stanovuje Služobný poriadok uplatniteľný na zamestnancov Europolu (1) (ďalej len „služobný poriadok“), a najmä na jeho článok 44,

so zreteľom na iniciatívu Fínska (2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (3),

so zreteľom na preskúmanie odmeňovania úradníkov Europolu Správnou radou Europolu,

keďže:

(1)

V preskúmaní odmeňovania úradníkov Europolu správna rada zohľadnila zmeny súvisiace so životnými nákladmi v Holandsku, ako aj zmeny súvisiace s platmi vo verejnej službe v členských štátoch.

(2)

Obdobie preskúmania od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 oprávňuje k zvýšeniu odmeňovania o 1,5 % v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007.

(3)

Úlohou Rady konajúcej jednomyseľne je upraviť základné platy a príplatky úradníkov Europolu na základe uvedeného preskúmania,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Služobný poriadok sa týmto mení a dopĺňa takto:

S účinnosťou od 1. júla 2006:

a)

tabuľka základných mesačných platov v článku 45 sa nahrádza touto:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68“

b)

v článku 59 ods. 3 sa suma „1 004,36 EUR“ nahrádza sumou „1 019,43 EUR“;

c)

v článku 59 ods. 3 sa suma „2 008,72 EUR“ nahrádza sumou „2 038,85 EUR“;

d)

v článku 60 ods. 1 sa suma „267,84 EUR“ nahrádza sumou „271,86 EUR“;

e)

v článku 2 ods. 1 dodatku 5 sa suma „280,00 EUR“ nahrádza sumou „284,20 EUR“;

f)

v článku 3 ods. 1 dodatku 5 sa suma „12 174,06 EUR“ nahrádza sumou „12 356,67 EUR“;

g)

v článku 3 ods. 1 dodatku 5 sa suma „2 739,17 EUR“ nahrádza sumou „2 780,26 EUR“;

h)

v článku 3 ods. 2 dodatku 5 sa suma „16 434,98 EUR“ nahrádza sumou „16 681,50 EUR“;

i)

v článku 4 ods. 1 dodatku 5 sa suma „1 217,41 EUR“ nahrádza sumou „1 235,67 EUR“;

j)

v článku 4 ods. 1 dodatku 5 sa suma „913,07 EUR“ nahrádza sumou „926,77 EUR“;

k)

v článku 4 ods. 1 dodatku 5 sa suma „608,70 EUR“ nahrádza sumou „617,83 EUR“;

l)

v článku 4 ods. 1 dodatku 5 sa suma „486,96 EUR“ nahrádza sumou „494,26 EUR“;

m)

v článku 5 ods. 3 dodatku 5 sa suma „1 718,01 EUR“ nahrádza sumou „1 743,78 EUR“;

n)

v článku 5 ods. 3 dodatku 5 sa suma „2 290,68 EUR“ nahrádza sumou „2 325,04 EUR“;

o)

v článku 5 ods. 3 dodatku 5 sa suma „2 863,34 EUR“ nahrádza sumou „2 906,29 EUR“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Luxemburgu 12. júna 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. ES C 26, 30.1.1999, s. 23. Akt naposledy zmenený a doplnený aktom z 29. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 66).

(2)  Ú. v. EÚ C 41, 24.2.2007, s. 3.

(3)  Stanovisko z 11. apríla 2007 (Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).