ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodných normách pre vajcia

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2007 z 23. mája 2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 559/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôdod 14. do 18. mája 2007

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 560/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/350/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. mája 2007, ktorým sa vymenúva jeden lotyšský člen a dvaja lotyšskí náhradníci Výboru regiónov

33

 

 

2007/351/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. mája 2007, ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

34

 

 

2007/352/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2007, ktorým sa vymenúva zástupca riaditeľa Europolu

35

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 394/06/COL z 13. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje aktualizovaný režim na vylovenie všetkých rýb v nórskych hospodárstvach postihnutých nákazlivou chudokrvnosťou lososov (ISA) predložený Nórskom

36

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 28/07/COL z 19. februára 2007 o oficiálnom uznaní Nórska za oblasť bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy

38

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 29/07/COL z 19. februára 2007 o schválení plánu predloženého Nórskom na preventívne očkovanie vtákov v zoologických záhradách proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke

40

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 30/07/COL z 19. februára 2007 o nórskom národnom programe zameranom na kontrolu klusavky a dodatočných zárukách týkajúcich sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska

42

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2007

z 23. mája 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

39,1

TR

112,4

ZZ

75,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

118,7

ZZ

135,0

0709 90 70

TR

106,6

ZZ

106,6

0805 10 20

EG

35,5

IL

56,8

MA

45,4

ZZ

45,9

0805 50 10

AR

59,5

ZA

67,6

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

86,4

BR

78,8

CL

84,1

CN

92,5

NZ

114,5

US

120,8

UY

72,0

ZA

88,8

ZZ

92,2

0809 20 95

TR

658,4

ZZ

658,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 556/2007

z 23. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 1,

keďže:

(1)

V bode 3 odseku A prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 sa ustanovuje možnosť odchýliť sa od maximálnej hodnoty celkového obsahu oxidu siričitého, ak si to vyžadujú klimatické podmienky.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1622/2000 (2) sa ustanovujú niektoré podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 týkajúce sa najmä maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého vo víne. Najmä v článku 19 ods. 4 sa stanovuje, že v prílohe XIIa k uvedenému nariadeniu sa zostaví zoznam prípadov, v ktorých môžu členské štáty z dôvodu klimatických podmienok povoliť zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého nižších ako 300 miligramov na liter maximálne o 40 miligramov na liter.

(3)

Listom z 1. marca 2007 francúzska vláda požiadala oprávnenie na zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého vo víne, ktorý je stanovený na menej ako 300 miligramov na liter, maximálne o 40 miligramov na liter vína vyrobeného na území departementov Bas-Rhin a Haut-Rhin z úrody hrozna zobratej v roku 2006 ako následok výnimočne nepriaznivých klimatických podmienok. Táto požiadavka by sa mala pripustiť.

(4)

Z technickej poznámky, ktorú poskytli francúzske orgány, vyplýva, že množstvo oxidu siričitého potrebné na zabezpečenie riadneho vínneho kvasenia a riadneho uchovania vín, ktorých sa tieto nepriaznivé podmienky týkajú, a ich vhodnosti na uvedenie na trh je vhodné v porovnaní s bežne povoleným obsahom zvýšiť. Toto dočasné opatrenie je jedinou dostupnou možnosťou, ako využiť hrozno ovplyvnené nepriaznivými klimatickými podmienkami na výrobu vín vhodných na uvedenie na trh. Podľa meraní, ktoré vykonal Institut Technique du Vin (Technický inštitút pre víno), sa odhaduje, že množstvo vín, ktorých sa týka táto odchýlka, predstavuje približne 25 % celkového množstva vyrobeného v tejto oblasti.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1622/2000 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XIIa k nariadeniu (ES) č. 1622/2000 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 389/2007 (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s. 5).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XIIa

Zvýšenie maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého, ak si to vyžadujú klimatické podmienky

(Článok 19)

 

Rok

Členský štát

Vinohradnícka(-e) zóna(-y)

Príslušné vína

1.

2000

Nemecko

Všetky vinohradnícke zóny na nemeckom území

Všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2000

2.

2006

Nemecko

Vinohradnícke zóny v regiónoch Bádensko-Württenbersko, Bavorsko, Hesensko a Porýnie-Falcko

Všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2006

3.

2006

Francúzsko

Vinohradnícke zóny v departementoch Bas-Rhin a Haut-Rhin

Všetky vína vyrobené z úrody hrozna v roku 2006“


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 557/2007

z 23. mája 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodných normách pre vajcia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia (1), a najmä na jeho článok 11,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1028/2006 sa ustanovujú základné požiadavky, ktoré musia spĺňať vajcia, aby s nimi bolo možné v Spoločenstve obchodovať. V záujme jasnosti by sa mali ustanoviť nové podrobné pravidlá vykonávania týchto požiadaviek. Nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných normách na vajcia (2), by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Na vajcia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4). Tieto horizontálne nariadenia by sa preto mali zohľadniť v čo najväčšom rozsahu.

(3)

S cieľom zaručiť vysokú kvalitu vajec, ktoré sa dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi, a určiť kritériá, ktoré môžu overovať kontrolné orgány, by sa mali stanoviť kvalitatívne vlastnosti vajec triedy A. Tieto kvalitatívne vlastnosti by sa mali stanoviť podľa normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 42 o obchodovaní s vajcami v škrupine a o kontrole ich komerčnej kvality v rámci medzinárodného obchodu s členskými krajinami EHK OSN a medzi týmito krajinami.

(4)

Ak sa studené vajcia uchovávajú pri izbovej teplote, môže to viesť ku kondenzácii, čím sa môže ľahšie zvýšiť množstvo baktérií na škrupine a môže dôjsť pravdepodobne aj k vniknutiu do vajca. Vajcia sa preto musia uskladňovať a prepravovať pokiaľ možno pri konštantnej teplote a vo všeobecnosti by sa nemali pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť.

(5)

Vajcia by sa vo všeobecnosti nemali umývať ani čistiť, pretože sa tým môže poškodiť vajcová škrupina, ktorá predstavuje účinnú prekážku proti vniknutiu baktérií a ktorá má ďalšie vlastnosti, prostredníctvom ktorých chráni vajce pred mikróbmi. Niektoré činnosti, ako je napríklad vystavovanie vajec ultrafialovým lúčom, by sa nemali považovať za čistenie. Vajcia triedy A by sa navyše nemali umývať z dôvodu možného poškodenia fyzických prekážok, akou je napríklad blana, ku ktorému môže dôjsť počas umývania alebo po umývaní. Pri takomto poškodení môže dôjsť ku kontaminácii v dôsledku vniknutia baktérií cez škrupinu a k strate vlhkosti, čím sa môže zvýšiť riziko pre spotrebiteľov najmä vtedy, ak podmienky následného sušenia a uskladňovania nie sú optimálne.

(6)

Umývacie systémy pre vajcia, ktoré si vyžadujú oprávnenie a prevádzkujú sa za dôsledne kontrolovaných podmienok, sa v niektorých členských štátoch používajú s dobrými výsledkami. Na základe stanoviska Vedeckej skupiny pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k žiadosti Komisie týkajúcej sa mikrobiologických rizík súvisiacich s umývaním konzumných vajec, ktoré bolo prijaté 7. septembra 2005 (5), sa postup umývania vajec vykonávaný v určitých triediarňach môže z hygienického hľadiska zachovať za predpokladu, že je vypracovaný súbor postupov pre umývacie systémy pre vajcia.

(7)

Vajcia triedy A by sa mali triediť podľa hmotnosti a mal by sa stanoviť obmedzený počet hmotnostných tried a zodpovedajúce jednoznačné výrazy ako minimálne požiadavky na označovanie, ktoré však nevylučujú možnosť doplnkového nepovinného označovania, za predpokladu, že sú splnené požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (6).

(8)

Iba podniky, ktorých priestory a technické vybavenie zodpovedajú rozsahu a druhu ich činnosti a ktoré preto umožňujú správne zaobchádzanie s vajcami, by mali mať oprávnenie triediť vajcia podľa kvality a hmotnosti ako triediarne.

(9)

S cieľom uľahčiť kontroly ustanovené v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1028/2006 by sa mali stanoviť maximálne lehoty na triedenie, označovanie, balenie vajec a označovanie obalov.

(10)

Okrem všeobecnej povinnosti zabezpečiť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vysledovateľnosť potravín, krmív, zvierat určených na produkciu potravín a akýchkoľvek látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na to určené, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (7), by sa na účely vykonávania kontrol mali ustanoviť určité údaje o prepravných obaloch obsahujúcich vajcia, ako aj sprievodné doklady.

(11)

Na účely efektívneho vykonávania kontrol ustanovených v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1028/2006 je potrebné označiť vajcia na mieste produkcie kódom výrobcu, ak sa vajcia dovážajú do iného členského štátu. V súlade s článkom 4 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1028/2006 sa vajcia triedy B majú označovať kódom výrobcu a/alebo iným údajom, ak sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte. Malo by sa stanoviť, že ak zo samotného kódu výrobcu nevyplýva jasné odlíšenie akostnej triedy, vajcia triedy B by sa mali označiť iným údajom.

(12)

Malo by sa určiť zloženie kódu výrobcu stanoveného v článku 4 nariadenia (ES) č. 1028/2006. Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť oslobodenia od požiadavky na označovanie vajec kódom výrobcu, ak technické vybavenie na označovanie vajec neumožňuje označovanie prasknutých alebo znečistených vajec.

(13)

Mali by sa vymedziť vlastnosti iných možných údajov na označovanie vajec triedy B uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006.

(14)

Podľa článku 2 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. júna 1990 o určitých obchodných normách na vajcia (8) sa ustanovenia o označovaní neuplatňovali na vajcia dodávané na spracovanie priamo potravinárskemu priemyslu. S cieľom zlepšiť kontroly pri takýchto dodávkach by členské štáty mali príslušných prevádzkovateľov oslobodiť od požiadavky na označovanie len na ich žiadosť. Aby mohli členské štáty udeliť takéto oslobodenie, je potrebné ustanoviť optimálne prechodné obdobie jedného roka.

(15)

V smernici 2000/13/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na všetky potraviny uvedené na trh. V prípade obalov by sa však mali ustanoviť určité špecifické požiadavky na označovanie.

(16)

Podľa článku 9 smernice 2000/13/ES je dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti. V záujme jasnosti by sa tento dátum nemal stanoviť na neskôr ako 28 dní po znáške.

(17)

Vajcia sa môžu predávať s uvedením údaja o ich osobitnej čerstvosti. Na tieto účely by sa mala stanoviť maximálna lehota na spresnenie použitia týchto údajov.

(18)

Vajcia sa môžu predávať s uvedením údaja o osobitnej kŕmnej zmesi pre nosnice. Je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na tieto údaje.

(19)

Ak sa vajcia predávajú voľne ložené, mal by mať spotrebiteľ k dispozícii určité údaje bežne uvedené na obale.

(20)

S cieľom minimalizovať riziko zhoršenia kvality alebo kontaminácie vajec počas skladovania a prepravy by sa okrem všeobecných hygienických požiadaviek na priame a prepravné obaly potravín mali ustanoviť určité ďalšie požiadavky. Tieto normy by sa mali stanoviť podľa normy EHK OSN č. 42.

(21)

Priemyselné vajcia nie sú vhodné na ľudskú spotrebu. Je preto vhodné vyžadovať používanie špeciálnych pások alebo etikiet na jednoduchú identifikáciu obalu obsahujúceho takéto vajcia.

(22)

Len triediarne disponujú priestormi a technickým vybavením vhodným na opätovné balenie vajec. Je preto vhodné obmedziť činnosti súvisiace s opätovným balením na triediarne.

(23)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002 povinní zabezpečiť vysledovateľnosť. S cieľom umožniť kontrolným orgánom overiť súlad s obchodnými normami by výrobcovia, zberné zariadenia a triediarne mali byť povinné uchovávať ďalšie špecifické záznamy.

(24)

Mali by sa ustanoviť metódy a kritériá vykonávania kontrol.

(25)

Je vhodné kontrolovať súlad šarže ako celku s obchodnými normami a v prípade, ak sa zistí, že šarža nespĺňa príslušné predpisy, obchodovanie sa zakáže, pokiaľ sa nepreukáže splnenie daných predpisov.

(26)

Pri kontrole súladu s obchodnými normami by mali byť prípustné určité tolerancie. Tieto tolerancie by sa mali líšiť v závislosti od rôznych požiadaviek a úrovní obchodovania.

(27)

V tretích krajinách môžu platiť odlišné požiadavky na obchodovanie s vajcami ako v Spoločenstve. S cieľom uľahčiť vývoz by sa malo povoliť, aby vajcia balené a určené na vývoz spĺňali tieto požiadavky.

(28)

Mali by sa stanoviť podrobné podmienky hodnotenia rovnocennosti obchodných noriem tretích krajín s právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré Komisia uskutoční na žiadosť tretích krajín. V prípade vajec dovážaných z tretích krajín by sa mali ustanoviť určité požiadavky na označovanie a etiketovanie.

(29)

Je vhodné, aby mala Komisia k dispozícii údaje o počte registrovaných zariadení pre nosnice.

(30)

Členské štáty by mali oznamovať zásadné porušenia obchodných noriem, aby tak iné členské štáty, ktoré tým môžu byť negatívne ovplyvnené, boli primeraným spôsobom upozornené.

(31)

Zásobovanie maloobchodu vo francúzskych zámorských departementoch vajcami je čiastočne závislé od zásobovania vajcami z európskeho kontinentu. Vzhľadom na trvanie prepravy a klimatické podmienky sa na uchovávanie vajec dovážaných do francúzskych zámorských departementov musia splniť špecifické dojednania o zásobovaní vrátane možnosti odosielať vajcia chladené. Tieto osobitné dojednania je možné zdôvodniť súčasným nedostatkom vyhovujúcich kapacít na produkciu vajec na miestnej úrovni. Pokiaľ sa nevytvoria vyhovujúce výrobné kapacity na miestnej úrovni, mali by sa tieto mimoriadne dojednania predĺžiť o optimálne časové obdobie.

(32)

Na základe článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1028/2006 sa členským štátom povoľuje oslobodiť od požiadaviek uvedeného nariadenia určité formy priameho predaja vajec od výrobcov konečnému spotrebiteľovi. S cieľom zohľadniť špecifické podmienky obchodovania s vajcami v určitých regiónoch Fínska by sa predaj od výrobcov maloobchodníkom v týchto regiónoch mal oslobodiť od požiadaviek nariadenia (ES) č. 1028/2006 a tohto nariadenia.

(33)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice Rady 1999/74/ES (9) zakázaný chov nosníc v neprispôsobených klietkových systémoch s účinnosťou od 1. januára 2012. Komisia by preto do tohto termínu mala prehodnotiť uplatňovanie nepovinných ustanovení o označovaní stanovených pre prispôsobené klietky s cieľom preskúmať potrebu zmeny tohto označovania na povinné.

(34)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Vymedzenia pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 1028/2006, v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 a v bodoch 5 a 7.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Okrem toho sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„obal“ znamená obal obsahujúci vajcia triedy A alebo B, s výnimkou prepravných obalov a kontajnerov pre priemyselné vajcia;

b)

„predaj voľne ložených vajec“ znamená ponuku vajec na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi, inak ako v obaloch;

c)

„zberné zariadenie“ znamená zariadenie registrované v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 na zber vajec od výrobcu s cieľom ich dodávky do triediarne, na trh výhradne predávajúci veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne, alebo potravinárskemu a nepotravinárskemu priemyslu;

d)

„dátum predaja“ znamená maximálnu lehotu na dodanie vajec konečnému spotrebiteľovi podľa bodu 3 kapitoly I oddielu X prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

e)

„potravinársky priemysel“ znamená zariadenie, ktoré vyrába vaječné výrobky určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou zariadení spoločného stravovania;

f)

„nepotravinársky priemysel“ znamená podnik, ktorý vyrába výrobky obsahujúce vajcia neurčené na ľudskú spotrebu;

g)

„zariadenia hromadného stravovania“ znamenajú subjekty uvedené v článku 1 ods. 2 smernice 2000/13/ES;

h)

„priemyselné vajcia“ znamenajú vajcia neurčené na ľudskú spotrebu;

i)

„šarža“ znamená vajcia v obaloch alebo voľne ložené z jedného a toho istého miesta produkcie alebo triediarne, ktoré sa nachádzajú na jednom mieste, v rovnakých obaloch alebo voľne ložené s jedným a tým istým dátumom znášky, dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom balenia, s rovnakou metódou chovu a v prípade triedených vajec s rovnakou akostnou a hmotnostnou triedou;

j)

„opätovné balenie“ znamená fyzický prenos vajec do iného obalu alebo opätovné značenie obalu obsahujúceho vajcia.

Článok 2

Kvalitatívne vlastnosti vajec

1.   Vajcia triedy A majú tieto kvalitatívne vlastnosti:

a)

škrupina a blana: bežný tvar, čisté a nepoškodené;

b)

vzduchová bublina: výška nepresahujúca 6 mm, stabilná; v prípade vajec určených na uvádzanie na trh s označením „extra“ však nepresahuje 4 mm;

c)

žĺtok: pri presvecovaní viditeľný len ako tieň, bez zreteľného ohraničenia, mierne sa odchyľujúci od stredovej osi pri otáčaní vajcom;

d)

bielok: číry, priesvitný;

e)

zárodok: bez známok vývoja;

f)

cudzorodé látky: neprípustné;

g)

cudzí zápach: neprípustný.

2.   Vajcia triedy A sa pred triedením alebo po triedení neumývajú ani nečistia s výnimkou prípadov podľa článku 3.

3.   Vajcia triedy A sa nevystavujú žiadnemu konzervovaniu alebo chladeniu v priestoroch alebo prevádzkach, kde je teplota umelo udržiavaná pri hodnotách pod 5 °C. Vajcia, ktoré sa držali pri teplote pod 5 °C najviac 24 hodín pri preprave alebo najviac 72 hodín v maloobchodných priestoroch alebo vo vedľajších s nimi susediacich priestoroch, sa však nepovažujú za chladené.

4.   Vajcia triedy B sú vajcia, ktoré nevykazujú kvalitatívne vlastnosti ustanovené v odseku 1. Vajcia triedy A, ktoré už tieto vlastnosti nevykazujú, sa môžu zatriediť do triedy B.

Článok 3

Umyté vajcia

1.   Členské štáty, ktoré k 1. júnu 2003 udelili triediarňam oprávnenie umývať vajcia, v tom môžu pokračovať aj naďalej za predpokladu, že prevádzka daných triediarní prebieha v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami pre umývacie systémy pre vajcia. Umyté vajcia sa môžu uvádzať na trh len v tých členských štátoch, v ktorých boli vydané takéto oprávnenia.

2.   Členské štáty uvedené v odseku 1 podporujú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 852/2004 prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri vypracúvaní vnútroštátnych usmernení na osvedčené postupy pre umývacie systémy pre vajcia.

Článok 4

Triedenie vajec triedy A podľa hmotnosti

1.   Vajcia triedy A sa podľa hmotnosti triedia takto:

a)

XL – veľmi veľké: hmotnosť ≥ 73 g;

b)

L – veľké: hmotnosť ≥ 63 g a < 73 g;

c)

M – stredné: hmotnosť ≥ 53 g a < 63 g;

d)

S – malé: hmotnosť < 53 g.

2.   Hmotnostné triedy sa označia príslušnými písmenami alebo výrazmi na základe vymedzenia v odseku 1 alebo kombináciou oboch, čo je možné doplniť príslušným hmotnostným rozpätím. Sú prípustné aj ďalšie údaje za predpokladu, že ich nie je možné zameniť s písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 a spĺňajú požiadavky smernice 2000/13/ES.

3.   Odchylne od odseku 1, ak sú vajcia triedy A rozdielnej veľkosti balené spolu v jednom obale, minimálna čistá hmotnosť vajec sa udáva v gramoch a na vonkajšej časti obalu sa uvádza údaj „vajcia rozdielnej veľkosti“ alebo rovnocenný výraz.

Článok 5

Oprávnenie triediarní

1.   Iba podniky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tomto článku, získajú oprávnenie ako triediarne v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1028/2006.

2.   Príslušný orgán udelí triediarni kód triediarne s počiatočným kódom pre príslušný členský štát na základe bodu 2.2 prílohy k smernici Komisie 2002/4/ES (10).

3.   Triediarne disponujú technickým vybavením potrebným na zabezpečenie správneho zaobchádzania s vajcami. To prípadne zahŕňa:

a)

vhodné zariadenie na presvecovanie vajec, automatické alebo so stálou obsluhou, umožňujúce samostatné skúšanie kvality každého vajca alebo iné príslušné zariadenie;

b)

zariadenie na meranie výšky vzduchovej bubliny;

c)

zariadenie na triedenie vajec podľa hmotnosti;

d)

jednu alebo viac kontrolných váh na váženie vajec;

e)

zariadenie na označovanie vajec.

Článok 6

Lehoty na triedenie, označovanie, balenie vajec a označovanie obalov

1.   Vajcia sa triedia, označujú a balia v rámci desiatich dní po znáške.

2.   Vajcia uvádzané na trh v súlade s článkom 14 sa triedia, označujú a balia v rámci štyroch dní po znáške.

3.   Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 12 ods. 1 písm. d) sa označuje v čase balenia v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2000/13/ES.

Článok 7

Údaje uvádzané na prepravných obaloch

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 nariadenia (ES) č. 178/2002, uvedie výrobca na mieste produkcie na každom prepravnom obale obsahujúcom vajcia tieto údaje:

a)

názov a adresu výrobcu;

b)

kód výrobcu;

c)

počet vajec a/alebo ich hmotnosť;

d)

dátum alebo obdobie znášky;

e)

dátum odoslania.

V prípade triediarní, do ktorých sa dodávajú nebalené vajcia z ich vlastných miest produkcie nachádzajúcich sa na rovnakom mieste, sa označenie prepravných obalov údajmi môže uskutočniť v triediarňach.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 platia pre prepravné obaly a sú obsiahnuté v sprievodných dokladoch. Kópiu týchto dokladov uchováva prevádzkovateľ, ktorému boli vajcia dodané. Originály sprievodných dokladov sa uchovávajú v triediarni, v ktorej sa vajcia triedia.

V prípade, že sa šarže dodávané do zberného zariadenia rozdeľujú na dodávky pre viac ako jedného prevádzkovateľa, môžu byť sprievodné doklady nahradené príslušnými etiketami na prepravných kontajneroch za predpokladu, že obsahujú údaje uvedené v odseku 1.

3.   Údaje uvedené v odseku 1 pre prepravné obaly sa nemenia a zostávajú na prepravnom obale až do vybratia vajec na účely bezprostredného triedenia, označovania a balenia.

Článok 8

Označovanie vajec v prípade cezhraničných dodávok

1.   Vajcia dodávané z miesta produkcie do zberného zariadenia, triediarne alebo nepotravinárskeho priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, sa označujú kódom výrobcu predtým, ako opustia miesto produkcie.

2.   Členský štát, na ktorého území sa nachádza miesto produkcie, môže oslobodiť výrobcu od požiadavky ustanovenej v odseku 1, ak podpísal dodávateľskú zmluvu s triediarňou v inom členskom štáte, ktorý vyžaduje označovanie v súlade s týmto nariadením. Takéto oslobodenie je možné udeliť len na žiadosť oboch príslušných prevádzkovateľov a po predchádzajúcom písomnom súhlase členského štátu, v ktorom sa nachádza triediareň. V takýchto prípadoch sa k zásielke prikladá kópia dodávateľskej zmluvy.

3.   Minimálne trvanie dodávateľských zmlúv uvedených v odseku 2 je jeden mesiac.

4.   Kontrolné orgány príslušných členských štátov a prípadných tranzitných členských štátov uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006 sú informované pred udelením oslobodenia v súlade s odsekom 2 tohto článku.

5.   Vajcia triedy B, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, sa označujú v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006 a v prípade potreby sa na nich uvádza údaj v súlade s článkom 10 tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo ich ľahké odlíšenie od vajec triedy A.

Článok 9

Kód výrobcu

1.   Kód výrobcu pozostáva z kódov a písmen ustanovených v bode 2 prílohy k smernici 2002/4/ES. Je jasne viditeľný, ľahko čitateľný a minimálne 2 mm vysoký.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 1028/2006, nie je označovanie kódom výrobcu povinné, ak nie je z technických dôvodov možné označiť prasknuté alebo znečistené vajcia.

Článok 10

Údaje na vajciach triedy B

Údaj uvedený v článku 4 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1028/2006 má podobu kruhu s priemerom minimálne 12 mm, v ktorom je písmeno „B“ vysoké minimálne 5 mm, alebo jasne viditeľného farebného bodu s priemerom minimálne 5 mm.

Článok 11

Označovanie vajec dodávaných priamo do potravinárskeho priemyslu

1.   Povinnosti označovania ustanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006 sa do 30. júna 2008 neuplatňujú na vajcia, ktoré boli vyprodukované v Spoločenstve a ktoré priamo od svojich tradičných dodávateľov zozbieral samotný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku schválený v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004. V takom prípade za dodávku plne zodpovedá prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý sa tak zaväzuje používať vajcia len na spracovanie.

2.   Členské štáty môžu od 1. júla 2008 prevádzkovateľov na ich žiadosť oslobodiť od povinností označovania ustanovených v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006, ak sa vajcia dodávajú priamo z miesta produkcie do potravinárskeho priemyslu.

Článok 12

Označovanie obalov

1.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

kód triediarne;

b)

akostná trieda; obaly sa označujú buď slovami „trieda A“, alebo písmenom „A“ samostatne alebo v kombinácii so slovom „čerstvé“;

c)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s článkom 13 tohto nariadenia;

e)

slovné spojenie „umyté vajcia“ v prípade vajec umytých v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

f)

odporúčanie pre spotrebiteľov držať vajcia po nákupe v chlade, čo je osobitnou podmienkou skladovania v súlade s článkom 3 ods. 1 bodom 6 smernice 2000/13/ES.

2.   Okrem požiadaviek ustanovených v odseku 1 sa na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o metóde chovu.

Na označenie metódy chovu sa používajú len tieto výrazy:

a)

v prípade konvenčného chovu výrazy stanovené v časti A prílohy I, a to len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v prílohe II;

b)

v prípade ekologickej výroby výrazy stanovené v článku 2 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 (11).

Význam kódu výrobcu sa vysvetľuje na obale alebo vnútri obalu.

Ak sa nosnice chovajú v systémoch produkcie v súlade s požiadavkami ustanovenými v kapitole III smernice 1999/74/ES, na označenie metódy chovu sa môže navyše použiť aj jeden z údajov uvedených v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne technické opatrenia, ktoré presahujú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe II, ktoré je možné uplatniť len na výrobcov príslušných členských štátov a za predpokladu, že sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

4.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy B sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

kód triediarne;

b)

akostná trieda; obaly sa označujú buď slovami „trieda B“, alebo písmenom „B“;

c)

dátum balenia.

5.   Členské štáty môžu v prípade obalov obsahujúcich vajcia produkované na ich území vyžadovať, aby sa etikety upevňovali tak, že sa pri otváraní obalu roztrhnú.

Článok 13

Vyznačenie dátumu minimálnej trvanlivosti

Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice 2000/13/ES sa stanovuje najneskôr na 28 dní po znáške. Ak sa uvádza obdobie znášky, dátum minimálnej trvanlivosti sa stanoví od prvého dňa tohto obdobia.

Článok 14

Obaly označené ako „extra“

1.   Slová „extra“ alebo „extra čerstvé“ sa môžu na obaloch obsahujúcich vajcia triedy A používať ako ďalšie kvalitatívne údaje až do deviateho dňa po znáške vajec.

2.   Ak sa používajú údaje uvedené v odseku 1, uvádzajú sa na obale jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o dátume znášky a lehote deviatich dní.

Článok 15

Označenie metódy kŕmenia nosníc

Ak sa uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc, platia tieto minimálne požiadavky:

a)

obilniny sa ako zložka krmiva môžu uvádzať, len ak tvoria aspoň 60 % hmotnosti danej kŕmnej zmesi, ktorá nesmie obsahovať viac ako 15 % vedľajších produktov obilnín;

b)

bez toho, aby bola dotknutá minimálna požiadavka 60 % uvedená v písmene a), ak sa uvádza špecifická obilnina, musí tvoriť aspoň 30 % použitej kŕmnej zmesi. Ak sa uvádza viac ako jedna obilnina, každá musí tvoriť aspoň 5 % kŕmnej zmesi.

Článok 16

Údaje, ktoré sa majú uvádzať v prípade predaja voľne ložených vajec

V prípade predaja voľne ložených vajec sa uvádzajú pre spotrebiteľa jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

akostné triedy;

b)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 4;

c)

údaj o metóde chovu rovnocenný údaju uvedenému v článku 12 ods. 2;

d)

vysvetlenie významu kódu výrobcu;

e)

dátum minimálnej trvanlivosti.

Článok 17

Kvalita obalov

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v kapitole X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, sú obaly odolné proti nárazom, suché, čisté, v dobrom stave a sú vyrobené z materiálov, ktoré chránia vajcia pred cudzími zápachmi a rizikom zhoršenia kvality.

Článok 18

Priemyselné vajcia

Priemyselné vajcia sa na trh uvádzajú v obaloch s červenou páskou alebo etiketou.

Na týchto páskach a etiketách sa uvádza:

a)

názov a adresa prevádzkovateľa, ktorému sú vajcia určené;

b)

názov a adresa prevádzkovateľa, ktorý vajcia odoslal;

c)

slová „priemyselné vajcia“ veľkými 2 cm vysokými písmenami a slová „nevhodné na ľudskú spotrebu“ prinajmenšom 8 mm vysokými písmenami.

Článok 19

Opätovné balenie

Balené vajcia triedy A sa môžu opätovne baliť len v triediarňach. Každé balenie obsahuje len vajcia z jednej šarže.

Článok 20

Záznamy, ktoré majú uchovávať výrobcovia

1.   Výrobcovia si vedú záznamy o údajoch týkajúcich sa metód chovu, pričom pri každej použitej metóde chovu špecifikujú:

a)

dátum ustajnenia, vek pri ustajnení a počet nosníc;

b)

dátum brakovania a počet vyradených nosníc;

c)

dennú produkciu vajec;

d)

počet a/alebo hmotnosť predaných alebo iným spôsobom dodaných vajec za deň;

e)

názvy a adresy odberateľov.

2.   Ak je metóda kŕmenia uvedená v súlade s článkom 15 tohto nariadenia, výrobcovia si bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v časti A oddiele III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004, vedú záznamy o údajoch, pričom pri každej použitej metóde kŕmenia špecifikujú:

a)

množstvo a druh krmiva dodaného alebo pripraveného na mieste;

b)

dátum dodania krmiva.

3.   V prípade, že výrobca používa na jednom mieste produkcie rozdielne metódy chovu, údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa rozčlenia podľa jednotlivých hál.

4.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach si výrobcovia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 21

Záznamy, ktoré majú uchovávať zberné zariadenia

1.   Zberné zariadenia si vedú samostatné údaje podľa metódy chovu a dňa:

a)

o množstve zozbieraných vajec rozčlenenom podľa výrobcov s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu a o dátume alebo období znášky;

b)

o množstve vajec dodaných do príslušných triediarní rozčlenenom podľa výrobcov s uvedením názvu, adresy, kódu triediarní a dátumu alebo obdobia znášky.

2.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach si zberné zariadenia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odseku 1.

Článok 22

Záznamy, ktoré majú uchovávať triediarne

1.   Triediarne si vedú samostatné údaje podľa metódy chovu a dňa:

a)

o množstve k nim dodaných netriedených vajec rozčlenenom podľa výrobcov s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu a o dátume alebo období znášky;

b)

o množstve podľa kvality a hmotnosti, po zatriedení vajec;

c)

o množstve dodaných triedených vajec z iných triediarní spolu s kódom daných triediarní a dátumom minimálnej trvanlivosti;

d)

o množstve netriedených vajec dodaných do iných triediarní rozčlenenom podľa výrobcov spolu s kódom daných triediarní a dátumom alebo obdobím znášky;

e)

o počte a/alebo hmotnosti dodaných vajec podľa kvality a hmotnosti, dátumu balenia v prípade vajec triedy B alebo dátumu minimálnej trvanlivosti v prípade vajec triedy A a podľa odberateľov s uvedením ich názvu a adresy.

Triediarne aktualizujú svoje záznamy fyzických zásob každý týždeň.

2.   Ak sa na vajciach triedy A a na ich obaloch uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc v súlade s článkom 15, triediarne, ktoré používajú tieto údaje, si vedú samostatné záznamy v súlade s odsekom 1.

3.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach si triediarne na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 23

Lehoty na uchovávanie záznamov

Záznamy a zoznamy uvedené v článku 7 ods. 2, v článkoch 20, 21 a 22 sa uchovávajú odo dňa ich vyhotovenia na obdobie minimálne dvanástich mesiacov.

Článok 24

Kontrola prevádzkovateľov

1.   Odhliadnuc od náhodného výberu vzoriek sú prevádzkovatelia kontrolovaní s častosťou, ktorú stanovia kontrolné orgány na základe analýzy rizika podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1028/2006, s prihliadnutím prinajmenšom na:

a)

výsledky predchádzajúcich kontrol;

b)

komplexnosť štruktúry obchodovania s vajcami;

c)

stupeň segmentácie vo výrobnom zariadení alebo triediarni;

d)

množstvo vyprodukovaných alebo zabalených vajec;

e)

podstatné zmeny v type produkovaných alebo spracúvaných vajec, alebo v obchodnej metóde v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

2.   Kontroly sa vykonávajú pravidelne a neohlásene. Záznamy uvedené v článkoch 20, 21 a 22 sa kontrolnému orgánu dajú k dispozícii hneď na prvú žiadosť.

Článok 25

Rozhodnutia o nedodržaní ustanovení

1.   Rozhodnutia kontrolných orgánov na základe kontrol ustanovených v článku 24, ktoré sa týkajú nedodržania ustanovení tohto nariadenia, sa môžu prijímať len v súvislosti s celou kontrolovanou šaržou.

2.   Ak sa kontrolovaná šarža považuje za nevyhovujúcu tomuto nariadeniu, kontrolný orgán zakáže obchodovanie s ňou alebo jej dovoz v prípade, že šarža pochádza z tretej krajiny, a to až dovtedy, kým nie je k dispozícii dôkaz o tom, že šarža už spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Kontrolný orgán, ktorý vykonal kontrolu, overí, či zamietnutá šarža bola uvedená alebo sa uvádza do súladu s týmto nariadením.

Článok 26

Tolerancie v prípade nedostatkov kvality

1.   Pri kontrole šarží vajec triedy A sú prípustné tieto tolerancie:

a)

v triediarni, bezprostredne pred odoslaním: 5 % vajec s nedostatkami kvality;

b)

na ostatných úrovniach obchodovania: 7 % vajec s nedostatkami kvality.

2.   V prípade vajec uvádzaných na trh s označením „extra“ alebo „extra čerstvé“ nie je v čase balenia alebo dovozu prípustná žiadna tolerancia vzhľadom na výšku vzduchovej bubliny.

3.   Ak kontrolovaná šarža obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely ustanovené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 27

Tolerancie v prípade hmotnosti vajec

1.   Okrem prípadov ustanovených v článku 4 ods. 3 je pri kontrole šarží vajec triedy A prípustná tolerancia vzhľadom na hmotnosť jednotlivých vajec. Takéto šarže môžu obsahovať maximálne 10 % vajec hmotnostnej triedy bezprostredne nižšej, príp. vyššej, ako je hmotnostná trieda vyznačená na obale, avšak maximálne 5 % vajec z nasledujúcej nižšej hmotnostnej triedy.

2.   Ak kontrolovaná šarža obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely ustanovené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 28

Tolerancie v prípade označovania vajec

Pri kontrole šarží a obalov je prípustná tolerancia 20 % vajec s nečitateľným označením.

Článok 29

Vajcia určené na vývoz do tretích krajín

Je možné zabezpečiť, aby vajcia balené a určené na vývoz spĺňali požiadavky, ktoré sa odlišujú od požiadaviek ustanovených v nariadení (ES) č. 1028/2006 a v tomto nariadení, pokiaľ ide o kvalitu, označovanie a etiketovanie, alebo ďalšie požiadavky.

Článok 30

Dovážané vajcia

1.   V hodnotení rovnocennosti podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1028/2006 sa posúdi, či prevádzkovatelia v príslušnej tretej krajine účinne spĺňajú požiadavky uvedené v tomto nariadení. Pravidelne sa aktualizuje.

Komisia uverejní výsledky hodnotenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Vajcia dovážané z tretích krajín sa jasne a čitateľne označujú v krajine pôvodu v súlade s kódom krajiny podľa ISO 3166.

3.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia dovážané z krajín, ktoré neposkytujú dostatočné záruky vzhľadom na rovnocennosť pravidiel podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1028/2006, sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

krajina pôvodu;

b)

metóda chovu ako „norma, ktorá nie je normou ES“.

Článok 31

Nahlasovanie

Všetky členské štáty každoročne do 1. apríla nahlasujú elektronicky Komisii počet miest produkcie s rozčlenením metód chovu vrátane údaja o maximálnej kapacite zariadenia vyjadrenej ako počet vtákov prítomných v rovnakom čase.

Článok 32

Oznamovanie porušení

Členské štáty oznamujú Komisii elektronicky do piatich pracovných dní porušenia, ktoré zistili kontrolné orgány, alebo akékoľvek vážne podozrenie na takéto porušenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť obchodovanie s vajcami vnútri Spoločenstva. Obchodovanie vnútri Spoločenstva sa považuje za negatívne ovplyvnené najmä v prípade vážnych porušení zo strany prevádzkovateľov, ktorí produkujú alebo uvádzajú na trh vajcia s cieľom ich predaja v inom členskom štáte.

Článok 33

Výnimky týkajúce sa francúzskych zámorských departementov

1.   Odchylne od článku 2 ods. 3 sa vajcia určené na maloobchodný predaj vo francúzskych zámorských departementoch môžu odosielať do týchto departementov chladené. V takom prípade je možné lehotu pre dátum predaja predĺžiť na 33 dní.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 12 a 16 uvádza slovné spojenie „chladené vajcia“ a na vonkajšej strane obalu sa uvádzajú údaje o chladení.

Rozlišujúcim znakom pre „chladené vajcia“ je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany minimálne 10 mm.

Článok 34

Výnimky týkajúce sa určitých regiónov Fínska

Vajcia, ktoré v regiónoch uvedených v prílohe III predáva výrobca priamo maloobchodníkom, sú oslobodené od požiadaviek nariadenia (ES) č. 1028/2006 a tohto nariadenia. Metóda chovu však musí byť riadne vyznačená v súlade s článkom 12 ods. 2 a článkom 16 písm. c) tohto nariadenia.

Článok 35

Hodnotenie postupov súvisiacich s určitým nepovinným označovaním

Najneskôr do 31. decembra 2009 Komisia prehodnotí uplatňovanie nepovinných ustanovení o označovaní v súlade s článkom 12 ods. 2 posledným pododsekom s cieľom zmeniť v prípade potreby toto označovanie na povinné.

Článok 36

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2295/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2007.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Článok 33 sa uplatňuje do 30. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2001/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 39).

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Vestník EFSA (2005) 269, 1 – 39.

(6)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/142/ES (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 110).

(7)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(8)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 5. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1028/2006 s účinnosťou od 1. júla 2007.

(9)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 druhom pododseku písm. a)

Kód jazyky

1

2

3

BG

„яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„яйца от кокошки – подово отглеждане“

„яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Oeufs de poules élevées en plein air“

„Oeufs de poules élevées au sol“

„Oeufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobáil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija filgaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


ČASŤ B

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 štvrtom pododseku

Kód jazyky

 

BG

„уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


PRÍLOHA II

Minimálne požiadavky na systémy produkcie v prípade rôznych metód chovu nosníc

1.

„Vajcia z chovu vo voľnom výbehu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky uvedené v článku 4 smernice 1999/74/ES.

Musia byť splnené najmä tieto podmienky:

a)

sliepky musia mať nepretržite počas celého dňa prístup k voľnému výbehu. Táto požiadavka však nebráni výrobcovi v tom, aby v ranných hodinách obmedzil prístup na určitý čas v súlade s bežnými osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi vrátane osvedčených postupov chovu zvierat.

V prípade iných obmedzení, vrátane veterinárnych obmedzení, prijatých na základe právnych predpisov Spoločenstva na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat, ktorými sa obmedzuje prístup sliepok k voľnému výbehu, sa môžu vajcia počas trvania obmedzenia naďalej uvádzať na trh ako „vajcia z chovu vo voľnom výbehu“, za žiadnych okolností však nie dlhšie ako dvanásť týždňov;

b)

výbehy, do ktorých majú sliepky prístup, musia byť z väčšej časti pokryté vegetáciou a nesmú sa používať na iné účely okrem sadov, drevinových porastov a na pasenie dobytka, ak je toto povolené príslušnými orgánmi;

c)

hustota zvierat vo výbehu je vždy maximálne 2 500 sliepok na hektár plochy dostupnej pre sliepky alebo jedna sliepka na 4 m2. Ak má však jedna sliepka k dispozícii aspoň 10 m2 a uskutočňuje sa rotácia, pričom sliepky majú dokonca prístup na celú plochu počas životnosti kŕdľa, v každom výbehu musí byť kedykoľvek zabezpečených aspoň 2,5 m2 na jednu sliepku;

d)

výbehy nesmú presiahnuť okruh 150 m od najbližších otvorov budovy. Je však prípustné rozšírenie až do 350 m od najbližšieho otvoru budovy, ak je po celom výbehu rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov, t. j. aspoň štyri prístrešky na hektár, v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 písm. b) bodu ii) smernice 1999/74/ES.

2.

„Vajcia z podstieľkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky uvedené v článku 4 smernice 1999/74/ES.

3.

„Vajcia z klietkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú prinajmenšom:

podmienky uvedené v článku 5 smernice 1999/74/ES do 31. decembra 2011 alebo

podmienky uvedené v článku 6 smernice 1999/74/ES.

4.

Členské štáty môžu v prípade požiadaviek bodov 1 a 2 tejto prílohy povoliť výnimky pre zariadenia s menej ako 350 nosnicami alebo s chovom plemenných nosníc, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v bode 1 písm. d) druhej vete a v bode 1 písm. e), v bode 2, v bode 3 písm. a) bode i) a v bode 3 písm. b) bode i) článku 4 ods. 1 smernice 1999/74/ES.


PRÍLOHA III

Regióny Fínska uvedené v článku 34

Provincie:

Laponsko,

Oulu,

regióny Severnej Karélie a Severného Sava v provincii Východného Fínska,

Alandy.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody uvedená v článku 36

Nariadenie (ES) č. 2295/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 2

článok 3

článok 5

článok 4

článok 5

článok 5

článok 2 ods. 1, 2 a 3

článok 6

článok 2 ods. 4

článok 7

článok 4

článok 8 ods. 1 až 4

článok 6

článok 8 ods. 5

článok 8

článok 8 ods. 6

článok 8 ods. 7

článok 11

článok 9

článok 13

článok 10

článok 12 ods. 4 písm. c)

článok 11

článok 12

článok 14

článok 13 ods. 1 a 3

článok 12

článok 13 ods. 2

článok 16

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 30

článok 17

článok 12

článok 18

článok 19

článok 18

článok 20

článok 14

článok 21

článok 19

článok 22

článok 2 ods. 4

článok 23

článok 24

článok 20

článok 25 ods. 1, 2 a 3

článok 21

článok 25 ods. 4

článok 24

článok 26

článok 23

článok 27

článok 7 ods. 2 a článok 22

článok 28

článok 29

článok 32

článok 30

článok 31

článok 32

článok 33

článok 26

článok 34

článok 27

článok 35

článok 4

článok 36

článok 17

článok 37

článok 38

článok 36

článok 39

článok 37

PRÍLOHA I

PRÍLOHA II

PRÍLOHA I

PRÍLOHA III

PRÍLOHA II

PRÍLOHA IV

článok 15

PRÍLOHA V


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 558/2007

z 23. mája 2007

o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V zozname CXL Svetovej obchodnej organizácie sa uvádza požiadavka, aby Spoločenstvo otvorilo ročnú dovoznú colnú kvótu na 169 000 kusov mladých býčkov určených na výkrm. V dôsledku rokovaní vedúcich k Dohode formou výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), sa však Spoločenstvo rozhodlo doplniť úpravu tejto dovoznej colnej kvóty na 24 070 kusov do svojho plánu pre všetky členské štáty.

(2)

Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá na otvorenie a správu tejto dovoznej colnej kvóty na obdobia od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

(3)

Podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 by sa dovozy do Spoločenstva mali spravovať na základe dovozných licencií. Prvým vhodným krokom pri spravovaní tejto kvóty je udelenie dovozných práv a druhým vydanie dovozných povolení podľa článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (4). Takýmto spôsobom by mohli hospodárske subjekty, ktoré získali dovozné práva, rozhodnúť počas obdobia kvóty o momente, keď by chceli požiadať o dovozné povolenia podľa svojich súčasných obchodných tokov. V každom prípade sa nariadením (ES) č. 1301/2006 obdobie platnosti povolení obmedzuje na posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

(4)

Mali by sa ustanoviť pravidlá predkladania žiadostí a poskytovania informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a v povoleniach, v prípade potreby doplnením alebo naopak odchýlením sa od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5), a od nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6).

(5)

V nariadení (ES) č. 1310/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné práva, postavenie žiadateľov a vydávanie dovozných povolení. Ustanovenia uvedeného nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. júla 2007 na dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.

(6)

V záujme zabrániť špekuláciám by mali byť dostupné množstvá v rámci kvóty sprístupnené hospodárskym subjektom schopným preukázať, že sa skutočne vo významnej miere zaoberajú predmetným dovozom z tretích krajín. V tejto súvislosti a na účely zabezpečenia účinného spravovania by sa od príslušných obchodníkov mal vyžadovať dovoz minimálne 50 kusov dobytka počas každého z dvoch referenčných období uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 za predpokladu, že zásielku v počte 50 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku. Navyše by sa členským štátom malo z administratívnych dôvodov umožniť prijímanie overených kópií dokumentov dokazujúcich obchodovanie s tretími krajinami.

(7)

Ďalej je v záujme zabrániť špekuláciám vhodné stanoviť zábezpeku na dovozné práva, nepovoliť prenos dovozných povolení a vydávať povolenia obchodníkom len na množstvá, na ktoré im boli udelené dovozné práva.

(8)

S cieľom prinútiť hospodárske subjekty, aby požiadali o dovozné povolenia pre všetky udelené dovozné práva, je vhodné ustanoviť, že podanie žiadosti o povolenie na udelené množstvá by malo vzhľadom na zábezpeku dovozných práv predstavovať prvotnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (7).

(9)

Zo skúseností vyplýva, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ povolenia bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Vzhľadom na zábezpeku povolenia by teda malo byť prvotnou požiadavkou aj predloženie dôkazu o týchto činnostiach v zmysle nariadenia (EHS) č. 2220/85.

(10)

Pri využívaní tejto tarifnej kvóty je potrebné účinne kontrolovať konkrétne miesto dovozu dovážaného dobytka. Dobytok by sa preto mal vykrmovať v členskom štáte, ktorý udelil dovozné práva.

(11)

S cieľom zaistiť, že sa zvieratá budú vykrmovať najmenej 120 dní v určených výrobných jednotkách, je potrebné zložiť zábezpeku. Výška zábezpeky by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň uvedenia predmetného dobytka do voľného obehu.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka („obdobie dovoznej colnej kvóty“) otvára na každý rok dovozná colná kvóta pre 24 070 kusov mladých býčkov patriacich pod číselný znak KN 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49 a určených na výkrm v Spoločenstve.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4005.

2.   Dovozné clo platné podľa colnej kvóty uvedenej v odseku 1 je 16 % ad valorem, k čomu sa pripočíta 582 EUR za tonu netto.

Sadzba cla uvedená v prvom pododseku bude platiť pod podmienkou, že dovezený dobytok sa bude vykrmovať aspoň 120 dní v členskom štáte, ktorý vydal dovozné povolenie.

Článok 2

1.   Prvým krokom pri spravovaní kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 je udelenie dovozných práv a druhým vydanie dovozných povolení.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, nariadenia (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú.

Článok 3

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadatelia preukážu, že doviezli minimálne 50 kusov dobytka patriaceho pod číselný znak KN 0102 90 počas každého z dvoch referenčných období určených v uvedenom článku a že boli obchodne a logisticky zodpovední za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu.

Dôkaz o splnení týchto podmienok sa predkladá výlučne formou:

a)

kópií dokumentov uvedených v článku 5 druhom odseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 riadne overených príslušným orgánom;

b)

originálu alebo overenej kópie obchodnej faktúry vystavenej na meno oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, pričom obe uvedené osoby majú sídlo v tretej krajine vývozu, ako aj dokladu potvrdzujúceho, že oprávnený držiteľ predávajúcemu zaplatil alebo v jeho prospech otvoril neodvolateľný dokumentárny akreditív;

c)

námorného nákladného listu alebo v príslušných prípadoch dokladu o cestnej alebo leteckej preprave vystaveného pre predmetný dobytok na meno oprávneného držiteľa povolenia.

2.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1 prvom pododseku, môže tento referenčný dovoz použiť ako dôkaz o obchodovaní.

Článok 4

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú najneskôr do 1. júna, ktorý predchádza danému obdobiu dovoznej colnej kvóty, do 13.00 hod. bruselského času.

2.   Pri predkladaní žiadosti o dovozné práva sa príslušnému orgánu zloží zábezpeka súvisiaca s dovoznými právami vo výške 3 EUR za kus.

3.   Najneskôr do 16.00 hod. bruselského času piateho pracovného dňa po skončení obdobia na predkladanie žiadostí postúpia členské štáty Komisii celkovú výšku požadovaných množstiev.

Článok 5

1.   Dovozné práva sa budú udeľovať od siedmeho a najneskôr do šestnásteho pracovného dňa po skončení obdobia na zaslanie oznámení uvedených v článku 4 ods. 3.

2.   Ak uplatňovanie prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 bude mať za následok, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 4 ods. 2 bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

Článok 6

1.   Aby sa množstvá, ktoré boli schválené v rámci kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1, mohli uviesť do obehu, je potrebné predložiť dovozné povolenie.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia pokrývajú celkové pridelené množstvo. Táto povinnosť predstavuje prvotnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 7

1.   Žiadosti o dovozné povolenie by sa mali podávať len v členskom štáte, v ktorom žiadateľ požiadal o dovozné práva a získal ich v rámci kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1.

Každé udelenie dovozného povolenia má za následok zodpovedajúce obmedzenie získaných dovozných práv a zábezpeka zložená v súlade s článkom 4 ods. 2 bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

2.   Dovozné povolenia sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

3.   V žiadosti o dovozné povolenie a v dovoznej licencii sa uvádza:

a)

v kolónke 8 krajina pôvodu;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto číselných znakov KN: 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49;

c)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty (09.4005) a jedno z potvrdení uvedených v prílohe I.

Článok 8

1.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú práva vyplývajúce z dovozných povolení vydaných podľa tohto nariadenia prenosné.

2.   Udelenie dovozného povolenia je podmienené zložením záruky 12 EUR za každý kus, ktorú žiadateľ zloží spolu so žiadosťou o povolenie.

3.   Odchylne od ustanovení hlavy III oddielu 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu zábezpeky uvedenej v odseku 2 tohto článku až po predložení dôkazu o tom, že oprávnený držiteľ povolenia je obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu, ako je to uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku tohto nariadenia.

Článok 9

1.   V čase uvedenia do voľného obehu poskytne dovozca doklad o tom, že:

a)

sa písomne zaviazal do jedného mesiaca informovať príslušný orgán členského štátu o poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch, kde sa budú mladé býčky vykrmovať;

b)

príslušnému orgánu členského štátu zložil zábezpeku vo výške určenej pre každý oprávnený číselný znak KN v prílohe II. Prvotnou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je výkrm dovezeného dobytka v tomto členskom štáte aspoň počas 120 dní odo dňa prijatia colného vyhlásenia o uvedení do voľného obehu.

2.   S výnimkou prípadov zásahu vyššej moci sa zábezpeka uvedená v odseku 1 písm. b) uvoľní len vtedy, ak sa príslušnému orgánu členského štátu predloží doklad o tom, že mladé býčky:

a)

boli vykŕmené v poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch uvedených v zmysle odseku 1;

b)

neboli zabité skôr ako po uplynutí 120 dní odo dňa dovozu alebo

c)

boli zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Zábezpeka bude uvoľnená okamžite po predložení takéhoto dokladu.

V prípade nedodržania lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) sa uvoľnená zábezpeka zníži o:

15 % a

2 % zo zvyšnej sumy za každý deň prekročenia danej lehoty.

Neuvoľnené sumy prepadnú.

3.   Ak sa doklad uvedený v odseku 2 nepredloží do 180 dní od dátumu dovozu, zábezpeka prepadne.

Ak sa však takýto doklad nepredloží v lehote 180 dní uvedenej v prvom pododseku, ale predloží sa do šiestich mesiacov po uvedenej lehote, prepadnutá zábezpeka znížená o 15 % sa vyplatí.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.


PRÍLOHA I

Potvrdenia ustanovené v článku 7 ods. 3 písm. c)

:

v bulharskom jazyku

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

v španielskom jazyku

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

v českom jazyku

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

v dánskom jazyku

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

v nemeckom jazyku

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

v estónskom jazyku

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

v gréckom jazyku

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

v anglickom jazyku

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

vo francúzskom jazyku

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

v talianskom jazyku

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

v lotyšskom jazyku

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

v litovskom jazyku

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

v maďarskom jazyku

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

v maltskom jazyku

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

v holandskom jazyku

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

v poľskom jazyku

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

v portugalskom jazyku

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

v rumunskom jazyku

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

v slovenskom jazyku

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

v slovinskom jazyku

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

vo fínskom jazyku

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

vo švédskom jazyku

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


PRÍLOHA II

Výška zábezpeky

Mladé býčky určené na výkrm

(číselný znak KN)

Suma (EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 559/2007

z 23. mája 2007,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôdod 14. do 18. mája 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo boli v týždni od 14. do 18. mája 2007 predložené príslušným orgánom v súlade s nariadením (ES) č. 950/2006 allebo nariadením Komisie (ES) č. 1832/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska (3), ktoré sa rovná alebo prevyšuje dostupné množstvo pod poradovým číslom 09.4346 (2006–2007).

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia, ktorý umožní výdaj povolení v pomere k dostupnému množstvu, a informovať členské štáty, že sa dosiahol uvedený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 14. do 18. mája 2007 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 allebo v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1832/2006 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2006/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 95).

(3)  Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 8.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–India

Hlava IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

dosiahnutý

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

0

dosiahnutý

09.4336

Guyana

0

dosiahnutý

09.4337

India

0

dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

0

dosiahnutý

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

dosiahnutý

09.4347

Tanzánia

0

dosiahnutý

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Preferenčný cukor AKT–India

Hlava IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2007/2008

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Pobrežie Slonoviny

 

09.4334

Konžská republika

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Jamajka

 

09.4339

Keňa

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurícius

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Doplnkový cukor

Hlava V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuály podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4315

India

100

 

09.4316

signatárske štáty protokolu AKT

100

 


Koncesie CXL pre cukor

Hlava VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4317

Austrália

0

dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

dosiahnutý

09.4320

ostatné tretie krajiny

0

dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Hlava VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

dosiahnutý

09.4326

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Cukor z mimoriadneho a priemyselného dovozu

Hlava VIII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Druh

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4380

mimoriadny

 

09.4390

priemyselný

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Kapitola 1 oddiel 2 nariadenia (ES) č. 1832/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Druh

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 14. do 18. mája 2007

Limit

09.4365

Bulharsko

0

dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

 


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 560/2007

z 23. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 63 ods. 8,

keďže:

(1)

Podľa článku 63 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 v rozsahu, ktorý je potrebný s cieľom umožniť vývoz výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia na základe cien týchto výrobkov na medzinárodnom trhu a v súlade s obmedzeniami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy, možno rozdiel medzi týmito cenami a cenami v Spoločenstve kompenzovať prostredníctvom vývozných náhrad.

(2)

Vývozné náhrady sa môžu stanoviť s cieľom pokryť rozdiely v konkurencieschopnosti v oblasti vývozu medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Vývozy Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a tretích krajín, ktoré poskytujú výrobkom zo Spoločenstva preferenčný dovozný režim, sú v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Vývozné náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 883/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2016/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 38).


PRÍLOHA

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 883/2001 sa text pod nadpismi „zóna 3“ a „zóna 4“ nahrádza takto:

„Zóna 3: východná Európa a krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Zóna 4: západná Európa

Island, Nórsko.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/33


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. mája 2007,

ktorým sa vymenúva jeden lotyšský člen a dvaja lotyšskí náhradníci Výboru regiónov

(2007/350/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh lotyšskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

Jedno miesto člena Výboru regiónov sa uvoľnilo v dôsledku skončenia funkčného obdobia Uldisa AUGULISA. Jedno miesto náhradníka Výboru regiónov sa uvoľnilo v dôsledku vymenovania Aleksandrsa LIELMEŽSA za člena výboru. Druhé miesto náhradníka Výboru regiónov sa uvoľnilo v dôsledku skončenia funkčného obdobia Gunārsa LAICĀNSA,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúvajú:

a)

za člena:

Aleksandrs LIELMEŽS, ako náhrada za Uldisa AUGULISA,

a

b)

za náhradníkov:

Ligita GINTERE, predsedníčka miestnej samosprávy v Jaunpilse, ako náhrada za Aleksandrsa LIELMEŽSA,

Jānis NEIMANIS, predseda mestskej samosprávy v Grobiņe, ako náhrada za Gunārsa LAICĀNSA.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. mája 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/34


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. mája 2007,

ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

(2007/351/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh rakúskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Andreasa SCHIEDERA sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Elisabeth VITOUCH, Gemeinderätin der Stadt Wien, sa vymenúva za náhradníčku Výboru regiónov ako náhrada za Andreasa SCHIEDERA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. mája 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/35


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. mája 2007,

ktorým sa vymenúva zástupca riaditeľa Europolu

(2007/352/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole) (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2,

konajúc ako orgán s právomocou vymenovať zástupcu riaditeľa Europolu,

so zreteľom na stanovisko správnej rady,

keďže:

(1)

Z dôvodu skončenia funkčného obdobia zástupcu riaditeľa Europolu je potrebné vymenovať zástupcu riaditeľa.

(2)

Služobný poriadok, ktorý je uplatniteľný na zamestnancov Europolu (2), a najmä jeho príloha 8 obsahuje osobitné ustanovenia o postupe výberu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Europolu.

(3)

Správna rada predložila Rade užší zoznam vhodných kandidátov na vymenovanie spolu s úplným spisom každého z týchto kandidátov, ako aj úplný zoznam kandidátov.

(4)

Na základe všetkých príslušných informácií poskytnutých správnou radou si Rada želá vymenovať kandidáta, ktorý podľa nej spĺňa všetky požiadavky na voľné miesto zástupcu riaditeľa,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Eugenio ORLANDI sa týmto vymenúva za zástupcu riaditeľa Europolu od 1. augusta 2007 do 31. júla 2011.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2.

(2)  Pozri akt Rady z 3. decembra 1998, ktorým sa ustanovuje služobný poriadok uplatniteľný na zamestnancov Europolu (Ú. v. ES C 26, 30.1.1999, s. 23), zmenený a doplnený aktom Rady z 19. decembra 2002 (Ú. v. ES C 24, 31.1.2003, s. 1).


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/36


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 394/06/COL

z 13. decembra 2006,

ktorým sa schvaľuje aktualizovaný režim na vylovenie všetkých rýb v nórskych hospodárstvach postihnutých nákazlivou chudokrvnosťou lososov (ISA) predložený Nórskom

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 109 a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a Súdneho dvora, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 3.1.7. kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, t. j. smernicu Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993 zavádzajúcu minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb, v znení neskorších zmien a doplnení, upravenú protokolom 1 k Dohode o EHP, a najmä na článok 6 písm. a) prvú zarážku tohto aktu,

SO ZRETETĽOM na rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 196/04/COL zo 14. júla 2004, ktorým sa členovia zodpovední za voľný pohyb tovaru splnomocňujú na prijatie určitých rozhodnutí a opatrení, a najmä na jeho bod 1,

KEĎŽE v prvej zarážke článku 6 písm. a) uvedeného aktu sa stanovuje, že s cieľom kontrolovať výskyt nákazlivej chudokrvnosti lososov (ISA) sa všetky ryby v infikovanom hospodárstve vylovia v súlade s režimom ustanoveným úradným úradom a schváleným Dozorným úradom EZVO (ďalej len „dozorný úrad“),

KEĎZE v akte uvedenom v bode 3.2.29. kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, t. j. v rozhodnutí Komisie 2003/466/ES z 13. júna 2003, ktorým sa stanovujú kritériá pre vymedzenie pásiem a úradný dozor pri podozrení na výskyt nákazlivej chudokrvnosti lososov (ISA) alebo pri jeho potvrdení, sa stanovujú plánované odbery vzoriek a diagnostické metódy na zisťovanie a potvrdzovanie nákazlivej chudokrvnosti lososov, ako aj kritériá pre vymedzenie pásiem a úradný dozor pri podozrení na výskyt alebo potvrdení výskytu nákazlivej chudokrvnosti lososov,

KEĎŽE dozorný úrad rozhodnutím č. 226/04/COL z 9. septembra 2004 schválil Nórskom predložený režim na vylovenie všetkých rýb na hospodárstvach postihnutých vírusom nákazlivej chudokrvnosti lososov,

KEĎŽE Nórsko listom z 21. marca 2006 požiadalo dozorný úrad o schválenie určitých zmien a doplnení režimu na vylovenie všetkých rýb na nórskych hospodárstvach postihnutých vírusom nákazlivej chudokrvnosti lososov, schváleného rozhodnutím dozorného úradu č. 226/04/COL z 9. septembra 2004,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO v úzkej spolupráci s Komisiou Európskych spoločenstiev preskúmal navrhované zmeny a doplnenia režimu predložené Nórskom so zreteľom na súčasný stav vedeckej a technickej dokumentácie,

KEĎŽE výlov rýb sa má uskutočniť takým spôsobom, aby sa predišlo ďalšiemu rozšíreniu nákazy na iné hospodárstva a divo žijúcu populáciu náchylnú na túto infekciu,

KEĎŽE vylovenie rýb sa musí opierať o analýzu jednotlivých prípadov, pokiaľ ide o riziko ďalšieho šírenia nákazy vrátane závažnosti jej vypuknutia a iných okolností, ktoré majú vplyv na toto riziko, a musí zohľadňovať súčasnú prax a vedeckú dokumentáciu,

KEĎŽE z preskúmania vyplýva, že navrhovaný zmenený a doplnený nórsky režim spĺňa požiadavky na takýto režim, a preto by sa mal schváliť,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO prostredníctvom rozhodnutia č. 314/06/COL predložil tento problém Veterinárnemu výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

KEĎŽE v súlade s návrhom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO, a s cieľom zaručiť právnu istotu by sa mal do tohto rozhodnutia vložiť nový bod, v ktorom sa uvádza, že rozhodnutie dozorného úradu č. 226/04/COL z 9. septembra 2004 sa zrušuje,

KEĎŽE opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

Aktualizovaný, Nórskom predložený režim na vylovenie všetkých rýb v nórskych hospodárstvach postihnutých nákazlivou chudokrvnosťou lososov (ISA) sa týmto schvaľuje.

2.

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 226/04/COL z 9. septembra 2004, ktorým sa schvaľuje Nórskom predložený režim na vylovenie všetkých rýb v nórskych hospodárstvach postihnutých nákazlivou chudokrvnosťou lososov (ISA), sa týmto zrušuje.

3.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. decembra 2006.

4.

Toto rozhodnutie je určené Nórsku.

5.

Autentické znenie tohto rozhodnutia je v anglickom jazyku.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Dozorný úrad EZVO

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen kolégia

Niels FENGER

riaditeľ


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/38


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 28/07/COL

z 19. februára 2007

o oficiálnom uznaní Nórska za oblasť bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 109 a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a Súdneho dvora, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 4.1.1. kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), v znení zmien a doplnení a zosúladený s Dohodou o EHP protokolom 1 k uvedenej dohode, a najmä s kapitolou I bodom 4 prílohy A, kapitolou II bodom 7 prílohy A a kapitolou I písmenom E prílohy D k uvedenému aktu,

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 24/07/COL zo 14. februára 2007, ktorým sa príslušný člen kolégia poveruje, aby prijal rozhodnutie o oficiálnom uznaní Nórska za oblasť bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy, ak je návrh rozhodnutia v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO,

KEĎŽE v smernici 64/432/EHS sa ustanovuje, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, ich časti alebo regióny je možné oficiálne vyhlásiť za oblasti bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka podliehajúce podmienkam stanoveným v tomto akte,

KEĎŽE listom z 29. júna 2004 Nórsko predložilo Dozornému úradu EZVO relevantnú dokumentáciu o enzootickej bovinnej leukóze v súlade s kapitolou I písmenom E prílohy D a článkom 8 smernice 64/432/EHS,

KEĎŽE listami zo 14. februára 2005, 13. decembra 2005 a 26. októbra 2006 Nórsko predložilo úradu aktualizované informácie súvisiace s enzootickou bovinnou leukózou, ktoré si úrad vyžiadal po diskusii s Európskou komisiou,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO v úzkej spolupráci s Európskou komisiou preskúmal všetku dokumentáciu, ktorú Nórsko predložilo, a z tohto preskúmania vyplýva, že schéma súvisiaca s enzootickou bovinnou leukózou, ktorú predložilo Nórsko, spĺňa všetky relevantné podmienky ustanovené v smernici 64/432/EHS,

KEĎŽE je preto vhodné oficiálne vyhlásiť Nórsko za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy,

KEĎŽE rozhodnutiami Dozorného úradu EZVO č. 66/94/COL a č. 67/94/COL z 27. júna 1994 bolo Nórsko uznané za oblasť bez výskytu brucelózy hovädzieho dobytka a tuberkulózy hovädzieho dobytka, za predpokladu splnenia určitých podmienok,

KEĎŽE rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 227/96/COL a č. 225/96/COL zo 4. decembra 1996 nahradili rozhodnutia č. 66/94/COL a č. 67/94/COL,

KEĎŽE v záujme zrozumiteľnosti by sa mal stanoviť status Nórska súvisiaci s chorobami tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy v tom istom rozhodnutí,

KEĎŽE je vhodné, aby toto rozhodnutie nahradilo rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 225/96/COL a č. 227/96/COL,

KEĎŽE opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

V súlade so smernicou 64/432/EHS sa Nórsko oficiálne vyhlasuje za oblasť bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy.

2.

Toto rozhodnutie je určené Nórsku.

3.

Podľa článku 109 ods. 2 Dohody o EHP Dozorný úrad EZVO postúpi toto rozhodnutie a jeho prípadné zmeny a doplnenia Európskej komisii.

4.

Týmto sa nahrádzajú rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 227/96/COL a č. 225/96/COL zo 4. decembra 1996.

5.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 19. februára 2007.

6.

Autentické znenie tohto rozhodnutia je v anglickom jazyku.

V Bruseli 19. februára 2007

Za Dozorný úrad EZVO

Bjørn T. GRYDELAND

predseda

Niels FENGER

riaditeľ


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/40


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 29/07/COL

z 19. februára 2007

o schválení plánu predloženého Nórskom na preventívne očkovanie vtákov v zoologických záhradách proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 109 a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a Súdneho dvora, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 3.1.5a kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (1), prispôsobený Dohode o EHP protokolom 1 k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 56 ods. 2 a článok 57 ods. 2,

SO ZRETEĽOM na akt platný pre Nórsko v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 písm. b) úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, rozhodnutie Komisie 2006/474/ES zo 6. júla 2006 o opatreniach na prevenciu šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobenej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 na vtáky v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch alebo strediskách v členských štátoch a o zrušení rozhodnutia 2005/744/ES (2),

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 22/07/COL zo 14. februára 2007, ktorým sa príslušný člen kolégia poveruje, aby prijal rozhodnutie, ak je návrh rozhodnutia v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO,

KEĎŽE vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a iných vtákov, ktoré spôsobuje úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo nadobudnúť epizootické rozmery, a tým predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat a verejnosti a výrazne znížiť ziskovosť v oblasti chovu hydiny,

KEĎŽE vtáky chované v zajatí v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch alebo strediskách nemôžu prísť za normálnych okolností do styku s hydinou alebo inými vtákmi v zajatí, a teda nepredstavujú riziko kontaminácie pre hydinu alebo iné vtáky v zajatí, a vzhľadom na hodnotu vtákov v zoologických záhradách, môže byť preventívne očkovanie týchto vtákov vhodným dodatočným preventívnym opatrením,

KEĎŽE smernica 2005/94/ES stanovuje pravidlá na zavedenie preventívneho očkovania proti vtáčej chrípke, okrem iného vtákov chovaných v zajatí, akými sú vtáky v zoologických záhradách a stanovuje, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, predložia Dozornému úradu EZVO na schválenie plány na preventívne očkovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí,

KEĎŽE rozhodnutie 2006/474/ES ustanovuje niektoré požiadavky biologickej bezpečnosti na prevenciu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobenej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 u vtákov v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch a strediskách v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP s cieľom chrániť voľne žijúcich živočíchov a zachovať biologickú rozmanitosť,

KEĎŽE rozhodnutie 2006/474/ES taktiež stanovuje pravidlá týkajúce sa preventívneho očkovania vtákov v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch a strediskách, ktoré by štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP mali dodržiavať, ak považujú očkovanie týchto vtákov za vhodné a stanovuje, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP predložia Dozornému úradu EZVO plány na očkovanie vtákov v zoologických záhradách,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO v úzkej spolupráci s Európskou komisiou preskúmal plány na preventívne očkovanie proti vtáčej chrípke predložené Nórskom v súlade so smernicou 2005/94/ES a s rozhodnutím 2006/474/ES, a preto je vhodné zabezpečiť ich schválenie,

KEĎŽE opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

Plán na preventívne očkovanie vtákov v zoologických záhradách proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke, ktorý predložilo Nórsko dňa 15. mája 2006 v súlade s článkom 56 ods. 2 smernice 2005/94/ES a článkom 4 rozhodnutia 2006/474/ES sa týmto schvaľuje.

2.

Podľa článku 109 ods. 2 Dohody o EHP, Dozorný úrad EZVO postúpi Európskej komisii plán na preventívne očkovanie predložený Nórskom a jeho prípadné zmeny a doplnenia.

3.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 19. februára 2007.

4.

Znenie tohto rozhodnutia v anglickom jazyku je autentické.

V Bruseli 19. februára 2007

Za Dozorný úrad EZVO

Bjørn T. GRYDELAND

predseda

Niels FENGER

riaditeľ


(1)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 37.


24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/42


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 30/07/COL

z 19. februára 2007

o nórskom národnom programe zameranom na kontrolu klusavky a dodatočných zárukách týkajúcich sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a najmä na jej článok 109 a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a Súdneho dvora, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol 1,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 7.1.12 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), v znení zmien a doplnení a zosúladený s Dohodou o EHP protokolom 1 k uvedenej dohode,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 7.2.27 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, nariadenie Komisie (ES) č. 546/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vnútroštátne programy zamerané na kontrolu klusavky a dodatočné záruky a ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých požiadaviek rozhodnutia 2003/100/ES a ruší nariadenie (ES) č. 1874/2003 (2), zosúladený s Dohodou o EHP protokolom 1 k uvedenej dohode,

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 21/07/COL zo 14. februára 2007, ktorým sa príslušný člen kolégia poveruje, aby prijal rozhodnutie o nórskom národnom programe zameranom na kontrolu klusavky a dodatočných zárukách týkajúcich sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska, ak je návrh rozhodnutia v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO,

KEĎŽE nariadením (ES) č. 999/2001 sa stanovuje schválenie národných programov štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, zameraných na kontrolu klusavky, ak sú v súlade s určitými kritériami stanovenými v uvedenom nariadení,

KEĎŽE nariadením (ES) č. 546/2006 sa stanovujú dodatočné záruky týkajúce sa vnútorného obchodu Spoločenstva a úradné obmedzenia pohybu v súvislosti s chovom oviec a kôz určených pre štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, ktorých národný program zameraný na kontrolu klusavky schválil Dozorný úrad EZVO,

KEĎŽE listom zo 14. februára 2006 Nórsko predložilo Dozornému úradu EZVO svoj národný program zameraný na kontrolu klusavky a 20. novembra 2006 boli Dozornému úradu EZVO na základe rozhovorov na súbornom stretnutí v Oslo predložené určité zmeny a doplnenia tohto programu, ako aj podrobnejšie informácie upresňujúce jeho rozsah,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO v úzkej spolupráci s Európskou komisiou preskúmal navrhovaný nórsky národný program zameraný na kontrolu klusavky a z tohto preskúmania vyplýva, že nórsky program spĺňa požiadavky na schválenie,

KEĎŽE v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001 a nariadením (ES) č. 546/2006 je preto vhodné schváliť národný program zameraný na kontrolu klusavky, ktorý predložilo Nórsko,

KEĎŽE opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

Nórsky národný program zameraný na kontrolu klusavky a dodatočné záruky týkajúce sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska zo 14. februára 2006 a z 20. novembra 2006 sa týmto schvaľujú.

2.

Podľa článku 109 ods. 2 Dohody o EHP Dozorný úrad EZVO postúpi Európskej komisii nórsky národný program zameraný na kontrolu klusavky a dodatočné záruky týkajúce sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska a jeho prípadné zmeny a doplnenia.

3.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 19. februára 2007.

4.

Autentické znenie tohto rozhodnutia je v anglickom jazyku.

V Bruseli 19. februára 2007

Za Dozorný úrad EZVO

Bjørn T. GRYDELAND

predseda

Niels FENGER

riaditeľ


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 28.