ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
15. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 530/2007 z 8. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 531/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 532/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky, a nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/332/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007 o uložení záväzkov verejnej služby na niektoré trasy zo Sardínie a na Sardíniu podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 1712]

16

 

 

2007/333/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2007, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť prechodné povolenia udelené pre nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobín, protiokonazol, spirodiklofén, spiromesifén a fluorid sulfurylu [oznámené pod číslom K(2007) 1929]  ( 1 )

27

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/334/SZBP zo 14. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a v ďalších možných oblastiach v Kosove a ktorou sa predlžuje jej platnosť

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/319/ES z 8. septembra 2006 o štátnej pomoci C 45/04 (ex NN 62/04) v prospech českého výrobcu ocele Třinecké železárny, a. s. (Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 530/2007

z 8. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2007/2000 (1), sa stanovuje neobmedzený bezcolný prístup na trh Spoločenstva pre takmer všetky výrobky s pôvodom v krajinách a na územiach zúčastňujúcich sa na procese stabilizácie a pridruženia.

(2)

Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej bola podpísaná 12. júna 2006 v Luxemburgu. Do ukončenia postupu nevyhnutného na nadobudnutie jej platnosti bola uzatvorená Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (2), ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2006.

(3)

V stabilizačných a asociačných dohodách a dočasných dohodách sa stanovuje zmluvný obchodný režim medzi Spoločenstvom a príjemcami. Bilaterálne obchodné koncesie na strane Spoločenstva sú rovnocenné koncesiám uplatniteľným v rámci opatrení unilaterálneho autonómneho obchodu podľa nariadenia (ES) č. 2007/2000.

(4)

S ohľadom na tento vývoj je preto vhodné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) 2007/2000. Najmä je vhodné vypustiť Albánsku republiku zo zoznamu príjemcov colných koncesií udelených na tie isté výrobky v rámci zmluvného režimu. Okrem toho je potrebné upraviť objemy celkových colných kvót na osobitné výrobky, na ktoré boli udelené colné kvóty v rámci zmluvných režimov.

(5)

Albánska republika, Chorvátska republika a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko ostanú príjemcami podľa nariadenia (ES) č. 2007/2000 len v tom rozsahu, v akom toto nariadenie poskytuje koncesie, ktoré sú výhodnejšie ako koncesie existujúce v rámci zmluvných režimov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2007/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Preferenčné dojednania

1.   S výhradou osobitných ustanovení uvedených v článkoch 3 a 4 výrobky s pôvodom v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore alebo na colných územiach Srbska, alebo Kosova, iné ako uvedené pod položkami č. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry, je povolené dovážať do Spoločenstva bez množstevných obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom a s výnimkou z ciel a bez platieb s rovnocenným účinkom ako clo.

2.   Výrobky s pôvodom v Albánsku, Chorvátskej republike a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko majú naďalej prospech z ustanovení tohto nariadenia, ak je tak uvedené, alebo z akýchkoľvek opatrení ustanovených v tomto nariadení, ktoré sú výhodnejšie ako obchodné koncesie ustanovené v rámci bilaterálnych dohôd medzi Európskym spoločenstvom a týmito krajinami.

3.   Dovoz výrobkov z cukru uvedených pod položkami č. 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry s pôvodom v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore alebo na colných územiach Srbska alebo Kosova sa zvýhodňuje poskytnutím koncesií stanovených v článku 4.“

2.

Článok 4 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Dovoz výrobkov z cukru uvedených pod položkami č. 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry s pôvodom v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a na colných územiach Srbska alebo Kosova podlieha týmto ročným bezcolným kvótam:

a)

12 000 ton (čistá váha) na výrobky z cukru s pôvodom v Bosne a Hercegovine;

b)

180 000 ton (čistá váha) na výrobky z cukru s pôvodom v Čiernej Hore a na colných územiach Srbska alebo Kosova.“

3.

Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Tovar, ktorý 16. mája 2007 je buď v tranzite alebo dočasne uskladnený v Spoločenstve, v colných skladoch alebo v slobodných colných pásmach a vzťahuje sa naň osvedčenie o pôvode v Albánsku alebo o pôvode v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko riadne vystavené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia podľa hlavy IV kapitoly 2 oddielu 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/1993 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), naďalej čerpajú výhody z nariadenia (ES) č. 2007/2000 do 16. septembra 2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1946/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 239, 1.9.2006, s. 2.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

O COLNÝCH KVÓTACH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4 ODS. 1

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry sa má znenie opisu výrobkov považovať za znenie len s indikatívnym významom, pričom preferenčný režim je určený v rámci kontextu tejto prílohy, na základe rozsahu číselných znakov KN. Ak sú uvedené číselné znaky ex KN, preferenčný režim sa určí uplatnením číselného znaku KN spolu s príslušným opisom.


Poradové č.

Číselný znak KN

Opis

Ročná kvóta (1)

Príjemcovia

Colná sadzba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a ostatné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

70 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

Výnimka

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a ostatné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

120 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

Výnimka

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pražmy morské (Dentex dentex a Pagellus spp.): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a ostatné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

95 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

Výnimka

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax) živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené; solené alebo v slanom náleve, údené; filé a ostatné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

80 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

Výnimka

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Pripravené alebo konzervované sardinky

70 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Pripravené alebo konzervované sardely

260 ton

Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Víno z čerstvého hrozna so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 15 % vol, iné ako šumivé víno

145 000 hl (2)

Albánsko (3), Bosna a Hercegovina, Chorvátsko (4), bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko (5), Čierna Hora, colné územia Srbska alebo Kosova

Výnimka


(1)  Jeden celkový objem na colnú kvótu, ku ktorej má prístup dovoz s pôvodom v krajinách, ktoré sú príjemcami.

(2)  Objem tejto celkovej colnej kvóty sa zníži, ak sa zvýšia objemy kvót individuálnych colných kvót uplatniteľných na poradové čísla 09.1588 a 09.1548, pokiaľ ide o určité vína s pôvodom v Chorvátsku.

(3)  Prístup vína s pôvodom v Albánskej republike k tejto celkovej colnej kvóte podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnych colných kvót stanovených v dodatkovom protokole o víne uzatvorenom s Albánskom. Tieto individuálne colné kvóty sa otvárajú pre poradové čísla 09.1512 a 09.1513.

(4)  Prístup vína s pôvodom v Chorvátskej republike k tejto celkovej colnej kvóte podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnych colných kvót stanovených v dodatkovom protokole o víne uzatvorenom s Chorvátskom. Tieto individuálne colné kvóty sa otvárajú pre poradové čísla 09.1588 a 09.1589.

(5)  Prístup vína s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko k tejto celkovej colnej kvóte podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnych colných kvót stanovených v dodatkovom protokole o víne uzatvorenom s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Tieto individuálne colné kvóty sa otvárajú pre poradové čísla 09.1558 a 09.1559.“


15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 531/2007

zo 14. mája 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

38,7

TN

110,8

TR

92,6

ZZ

80,7

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

123,0

ZZ

110,0

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 10 20

EG

43,1

IL

62,1

MA

45,9

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

84,4

BR

80,4

CL

80,0

CN

87,8

NZ

122,0

US

127,9

UY

58,0

ZA

88,9

ZZ

91,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 532/2007

zo 14. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky, a nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 14,

keďže:

(1)

Aby sa predišlo prekročeniu maximálnych množstiev, ktoré sa môžu vyvážať pri uplatnení vývozných náhrad určených v Dohode o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (2), v článku 16 ods. 3 druhom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (3) je uvedené, že náhrady sa nebudú poskytovať za sacharózovú zložku mliečnych výrobkov obsahujúcich pridaný cukor v prípade, že výška náhrady za mliečnu zložku týchto výrobkov je nulová alebo nebola stanovená. Napriek tomu, že v čase zavedenia tohto uznesenia existovalo reálne riziko prekročenia maximálnych množstiev, v súčasnosti bol tento problém odstránený.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 61/2007 z 25. januára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (4), sa zrušili náhrady za plnotučné sušené mlieko a kondenzované mlieko, a tým sa začal uplatňovať článok 16 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1282/2006. Zrušenie náhrad za mliečne aj sacharózové zložky môže mať za následok stratu značného množstva trhových podielov v sektore mliečnych výrobkov obsahujúcich pridaný cukor. Preto je vhodné opatrenie znovu zaviesť systém vývozných náhrad za sacharózovú zložku mliečnych produktov obsahujúcich pridaný cukor.

(3)

V článku 24 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1282/2006 sa stanovuje, že v prípade vývozu syra do Spojených štátov amerických v rámci kvót podľa článku 23 tohto nariadenia sa v kolónke 16 vývozných licencií uvádza 8-miestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry výrobku. Skúsenosti ukázali, že po vydaní vývozných licencií dovozcovia zo Spojených štátov môžu požadovať dodávku iného druhu syra z rovnakej skupiny výrobkov. S cieľom dosiahnuť takúto flexibilitu je potrebné upraviť článok 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1282/2006 zodpovedajúcim spôsobom.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 522/2006 z 30. marca 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (5), je ustanovené, že od 31. marca 2006 sa všetky vývozné náhrady poskytujú v eurách za množstvo 100 kg. Znenie článku 16 nariadenia (ES) č. 1282/2006 a sektor 9 v prílohe I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (6) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(5)

Nariadenia (EHS) č. 3846/87 a (ES) č. 1282/2006 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1282/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zložka podľa odseku 1 písm. a) sa vypočíta vynásobením stanovenej výšky náhrady percentuálnym podielom mliečnej zložky z celého výrobku.“;

b)

v odseku 3 sa druhý pododsek zrušuje.

2.

Do článku 24 ods. 1 druhého pododseku sa pridáva nasledujúca veta:

„Licencie platia aj pre akýkoľvek iný číselný znak, na ktorý sa vzťahuje položka KN 0406.“

Článok 2

V sektore 9 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 3846/87 sa prvé vety v písmene a) poznámok pod čiarou č. 4 a 14 nahrádzajú takto:

„výška stanovená za 100 kg, vynásobená percentuálnym podielom mliečnej zložky obsiahnutej v 100 kg výrobku.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 2 článku 1 sa bude týkať vývozných licencií vydaných na kvótový rok 2007 a nasledujúce roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1919/2006 (Ú. v. EÚ L 380, 28.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 26.1.2007, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 45.

(6)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1854/2006 (Ú. v. EÚ L 361, 19.12.2006, s. 1).


15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 533/2007

zo 14. mája 2007,

ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V rámci Svetovej obchodnej organizácie sa Komisia zaviazala, že otvorí colné kvóty pre niektoré výrobky sektoru hydinového mäsa. Je preto vhodné stanoviť pravidlá uplatňovania pre správu týchto kvót.

(2)

Pokiaľ to nie je v tomto nariadení ustanovené inak, musí sa uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (2) a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3).

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/96 z 28. júna 1996, ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie colných kvót v sektore hydinového mäsa a albumínu (4), bolo niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené a vyžaduje si ďalšie zmeny a doplnenia. Nariadenie (ES) č. 1251/96 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(4)

S cieľom zabezpečiť pravidelný dovoz by sa malo obdobie kvóty, ktoré trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku, rozdeliť na viaceré čiastkové obdobia. V každom prípade sa platnosť povolení obmedzuje nariadením (ES) č. 1301/2006 do posledného dňa obdobia colnej kvóty.

(5)

Správa colných kvót by mala byť založená na dovozných povoleniach. Na tento účel treba ustanoviť podrobné pravidlá podávania žiadostí a informácie, ktoré sa v žiadostiach a povoleniach musia uviesť.

(6)

Vzhľadom na riziko špekulácií v sektore hydinového mäsa, ktoré je režimu vlastné, by sa mali ustanoviť jasné podmienky prístupu subjektov k režimu colnej kvóty.

(7)

Na zabezpečenie riadnej správy colných kvót by sa mala stanoviť zábezpeka týkajúca sa dovozných povolení vo výške 20 EUR na 100 kg.

(8)

V záujme subjektov by sa malo stanoviť, že Komisia určuje množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do nasledujúceho čiastkového obdobia kvóty v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colné kvóty uvedené v prílohe I sa otvárajú na dovoz výrobkov odvetvia hydinového mäsa, ktoré patria pod kódy KN uvedené v prílohe I.

Colné kvóty sa otvárajú každoročne v období od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

2.   Množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kvóty uvedené v odseku 1, uplatniteľná colná sadzba, poradové čísla, ako aj čísla zodpovedajúcej skupiny sú určené v prílohe I.

Článok 2

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 a nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

Článok 3

Množstvo stanovené pre ročné obdobie kvóty pre každé poradové číslo sa rozdelí na štyri čiastkové obdobia takto:

a)

25 % od 1. júla do 30. septembra;

b)

25 % od 1. októbra do 31. decembra;

c)

25 % od 1. januára do 31. marca;

d)

25 % od 1. apríla do 30. júna.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o dovozné povolenie predloží pri podaní svojej prvej žiadosti o príslušné obdobie kvóty doklad o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v spomínanom článku 5 doviezol alebo vyviezol najmenej 50 ton výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2777/75.

2.   Žiadosť o povolenie nesmie zahŕňať viac než jedno z poradových čísiel určených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Môžu zahŕňať niekoľko výrobkov patriacich pod rôzne kódy KN. V takomto prípade by mali byť všetky kódy KN uvedené v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadosti o povolenie a povolenia.

Žiadosť o povolenie sa musí týkať najmenej 10 ton a najviac 10 % množstva, ktoré je k dispozícii pre príslušnú kvótu na dané čiastkové obdobie.

3.   Žiadosť o povolenie a povolenie budú obsahovať tieto položky:

a)

v kolónke 8 krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 20 jeden z výrazov uvedených v časti A prílohy II.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden z výrazov uvedených v časti B prílohy II.

Článok 5

1.   Žiadosť o povolenie sa môže podávať iba počas prvých siedmich dní mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v článku 3.

2.   Spolu so žiadosťou o povolenie sa zloží zábezpeka 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 každý žiadateľ môže predložiť viaceré žiadosti o dovozné povolenia na výrobky patriace pod to isté poradové číslo, ak tieto výrobky pochádzajú z rôznych krajín. Príslušnému orgánu členského štátu treba súčasne predložiť samostatné žiadosti za každú krajinu pôvodu. Tieto žiadosti sa z hľadiska maximálnych množstiev uvedených v článku 4 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia posudzujú spolu ako jedna žiadosť.

4.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr piaty deň po uplynutí obdobia na podávanie žiadostí celkové požadované množstvá pre každú skupinu, vyjadrené v kilogramoch.

5.   Povolenia sa vydávajú od siedmeho pracovného dňa a najneskôr do jedenásteho pracovného dňa od skončenia obdobia notifikácie uvedeného v odseku 4.

6.   Komisia v prípade potreby určí množstvá, na ktoré neboli predložené žiadosti a ktoré sa automaticky pridávajú k množstvu určenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty pred skončením prvého mesiaca každého čiastkového obdobia kvóty oznámia Komisii celkové množstvá vyjadrené v kilogramoch, na ktoré boli vydané povolenia, v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého ročného obdobia kvóty, množstvá vyjadrené v kilogramoch, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu na základe tohto nariadenia počas príslušného obdobia pre každé poradové číslo.

3.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo čiastočne využité dovozné povolenia, po prvýkrát zároveň so žiadosťou na posledné čiastkové obdobie a v ďalších prípadoch do konca štvrtého mesiaca, ktorý nasleduje po každom ročnom období.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné povolenia platné stopäťdesiat dní od prvého dňa čiastkového obdobia, na ktoré boli vydané.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné práva vyplývajúce z povolení previesť iba na nástupcov, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti určené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 a v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1251/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a ich znenie je v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2007 (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 136. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1179/2006 (Ú. v. EÚ L 212, 2.8.2006, s. 7).


PRÍLOHA I

Číslo skupiny

Poradové číslo

Kód KN

Uplatniteľné clo

(v EUR/tonu)

Ročné množstvá

(v tonách)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


PRÍLOHA II

A.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 prvom pododseku písm. b):

po bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

po španielsky

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

po česky

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

po dánsky

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

po nemecky

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

po estónsky

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

po grécky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

po anglicky

:

Regulation (EC) No 533/2007.

po francúzsky

:

Règlement (CE) no 533/2007.

po taliansky

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

po lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

po litovsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

po maďarsky

:

533/2007/EK rendelet.

po maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

po holandsky

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

po poľsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

po portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

po rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

po slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

po slovinsky

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

po fínsky

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

po švédsky

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Výrazy uvedené v článku 4 ods. 3 druhom pododseku:

po bulharsky

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

po španielsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

po česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

po dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

po nemecky

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

po estónsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

po grécky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

po anglicky

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

po francúzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

po taliansky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

po lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

po litovsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

po maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

po maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

po holandsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

po poľsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

po portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

po rumunsky

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

po slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

po slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

po fínsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

po švédsky

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1251/96

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 1 písm. d)

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 1 písm. e)

Článok 4 ods. 3

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1 druhý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2 tretí pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 4 prvý pododsek

Článok 5 ods. 4

Článok 5 ods. 4 druhý pododsek

Článok 5 ods. 5

Článok 5 ods. 6

Článok 5 ods. 7

Článok 5 ods. 8 prvý pododsek

Článok 6 ods. 2

Článok 5 ods. 8 druhý pododsek

Článok 6 prvý pododsek

Článok 7 ods. 1

Článok 6 druhý pododsek

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha IV


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. apríla 2007

o uložení záväzkov verejnej služby na niektoré trasy zo Sardínie a na Sardíniu podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2007) 1712]

(Iba talianske znenie je autentické)

(2007/332/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 (1) o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva, a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

I.   FAKTY

(1)

Talianska republika postúpila Komisii 27. januára a 28. februára 2006 dekréty 35 a 36 Ministerstva infraštruktúry a dopravy z 29. decembra 2005 (uverejnené v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11. januára 2006) (ďalej len „dekréty 35 a 36“) ustanovujúce záväzky verejnej služby („ZVS“) celkovo na 16 trás spájajúcich tri sardínske letiská s viacerými vnútroštátnymi letiskami talianskej metropoly a pritom požiadala Komisiu o uverejnenie oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (ďalej len „nariadenie“).

(2)

Talianska republika spresnila vo svojej korešpondencii z 28. februára 2006, že:

dekrét 36 bol zmenený a doplnený dekrétom z 8. februára 2006 o frekvenciách letov, letových poriadkoch a kapacite trasy Cagliari – Turín,

takisto požiadala o uverejnenie oznamu v sérii C Úradného vestníka Európskej únie uvádzajúceho, že v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby a bez požadovania finančnej kompenzácie sa ustanovilo, že ak do tridsiatich dní od uverejnenia záväzkov verejnej služby nebude žiadny letecký dopravca súhlasiť so zriadením pravidelných leteckých služieb na každej z trás ustanovených dekrétom 36, Taliansko môže v rámci postupu ustanoveného článkom 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 obmedziť prístup na každú z týchto trás len na jedného leteckého dopravcu a udeliť prostredníctvom verejnej súťaže právo prevádzkovať tieto služby pri dodržiavaní ustanovení toho istého nariadenia.

(3)

Dňa 24. marca 2006 Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o záväzkoch verejnej služby ustanovených dekrétom 35 (2) v súvislosti s týmito 6 trasami:

Alghero – Rím a Rím – Alghero,

Alghero – Miláno a Miláno – Alghero,

Cagliari – Rím a Rím – Cagliari,

Cagliari – Miláno a Miláno – Cagliari,

Olbia – Rím a Rím – Olbia,

Olbia – Miláno a Miláno – Olbia.

(4)

Dňa 21. apríla 2006 Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o záväzkoch verejnej služby uložených dekrétom 36 (3) v súvislosti s týmito 10 trasami:

Alghero – Bologna a Bologna – Alghero,

Alghero – Turín a Turín – Alghero,

Cagliari – Bologna a Bologna – Cagliari,

Cagliari – Florencia a Florencia – Cagliari,

Cagliari – Turín a Turín – Cagliari,

Cagliari – Verona a Verona – Cagliari,

Cagliari – Neapol a Neapol – Cagliari,

Cagliari – Palermo a Palermo – Cagliari,

Olbia – Bologna a Bologna – Olbia,

Olbia – Verona a Verona – Olbia.

(5)

Dňa 22. apríla 2006 Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie informáciu o verejnej súťaži, ktorú Taliansko vyhlásilo v rámci záväzkov verejnej služby uložených dekrétom 36 (4). V tejto informácii sa oznamuje, že Talianska republika plánuje pre každú z 10 trás, na ktoré sa dekrét vzťahuje, využiť postup ustanovený článkom 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2408/92 v prípade, ak by sa žiadny letecký dopravca nezhostil záväzkov verejnej služby na týchto trasách.

(6)

Hlavné charakteristiky záväzkov verejnej služby uverejnené 24. marca a 21. apríla 2006 sú nasledujúce:

Dvojica trás Alghero – Rím a Alghero – Miláno, ako aj dvojica trás Olbia – Rím a Olbia – Miláno predstavujú každá nedeliteľné balíky, ktoré musia príslušní dopravcovia prijať ako celok bez kompenzácií akéhokoľvek druhu alebo pôvodu. Naopak, trasy Cagliari – Rím a Cagliari – Miláno musia príslušní dopravcovia prijať jednotlivo a v celistvosti bez kompenzácií akéhokoľvek druhu alebo pôvodu.

Každú z 10 trás uverejnených v ozname z 21. apríla 2006 a záväzky verejnej služby, ktoré sú uložené v súvislosti s týmito trasami, musia dopravcovia, ktorí majú o ne záujem, prijať jednotlivo a v celistvosti.

Dopravca, ktorý na seba prevezme tieto záväzky, musí zabezpečiť poskytovanie služieb počas obdobia 36 za sebou idúcich mesiacov a môže prerušiť ich poskytovanie len po predchádzajúcom upozornení oznámenom minimálne šesť mesiacov vopred orgánu Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) a Autonómnemu regiónu Sardínie.

Dopravca (alebo hlavný dopravca), ktorý prijme takéto záväzky, je povinný zložiť prevádzkovú zábezpeku, ktorá má zaručiť riadne vykonávanie služby a jej kontinuitu. Výška tejto zábezpeky musí predstavovať aspoň 5 % celkového obratu z leteckých služieb plánovaných v rámci každého predmetného balíka trás na základe odhadu ENAC. Zábezpeka sa zloží v prospech orgánu ENAC, ktorý ju použije na zabezpečenie kontinuity príslušných služieb v prípade neoprávneného odstúpenia, a pozostáva rovnakým dielom z bankovej záruky splatnej na prvé požiadanie a z poistnej zábezpeky.

V snahe predísť nadmerným kapacitám, ktoré by mohli vzniknúť z dôvodu obmedzení a obmedzujúcich podmienok infraštruktúry na príslušných letiskách v prípade prijatia trasy viacerými dopravcami, je orgán ENAC poverený, aby po konzultácii s Autonómnym regiónom Sardínie upravil vo verejnom záujme prevádzkové programy dopravcov akceptujúcich záväzky verejnej služby v súlade s cieľom mobility, ktorý tieto záväzky sledujú. Cieľom takejto intervencie by malo byť rovnomerné rozdelenie trás a frekvencie letov medzi dopravcov prijímajúcich záväzky verejnej služby, a to na základe prepravných objemov na predmetných trasách (alebo balíkoch trás) zaznamenaných v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov v prípade každého prepravcu.

Minimálne frekvencie letov, letové poriadky a kapacita, ktoré sa majú poskytovať na každej trase, sú opísané v bode 2 PODROBNOSTI ZÁVÄZKOV VEREJNEJ SLUŽBY oznámení z 24. marca a 21. apríla 2006.

Minimálne kapacity používaných lietadiel sú opísané v bode 3 TYPY LIETADIEL POUŽÍVANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH oznámení.

Tarifná štruktúra cestovného pre všetky príslušné trasy je opísaná v bode 4 TARIFY oznámení. V súvislosti so zníženými tarifami sa v bode 4.8. oboch oznámení spresňuje, že dopravcovia prevádzkujúci lety na príslušných trasách majú zákonnú povinnosť uplatňovať znížené tarify (vymedzené v bode 4 TARIFY) minimálne na osoby narodené na Sardínii, a to aj vtedy, ak tam nemajú trvalý pobyt.

V súlade s dekrétom 35 postúpeným Komisii 29. decembra 2005 a uverejneným v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11. januára 2006 sa záväzky verejnej služby mali vzťahovať na príslušné trasy od 31. marca 2006 do 30. marca 2009. Talianske orgány však 28. februára 2006 informovali Komisiu, že 23. februára 2006 prijali dekrét, ktorým sa uvedené dátumy posúvajú na 2. máj 2006 a 1. máj 2009 (list Stáleho zastúpenia Talianskej republiky s ref. číslom 2321). Tieto dátumy aj boli uverejnené 24. marca 2006 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Talianska republika v súlade s dekrétom 36 postúpeným Komisii 29. decembra 2005 a uverejneným v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11. januára 2006 a v Úradnom vestníku Európskej únie21. apríla 2006 oznamuje, že dátum účinnosti záväzkov verejnej služby pre príslušné trasy sa stanoví neskôr. Žiadny konečný dátum teda nebol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

Dopravcovia, ktorí chcú prijať záväzky verejnej služby, musia predložiť svoje oficiálne prijatie príslušnému talianskemu orgánu do tridsiatich dní od uverejnenia oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Talianska republika pred uložením záväzkov verejnej služby uvedeným v tomto rozhodnutí uložila dekrétmi z 1. augusta a 21. decembra 2000 záväzky verejnej služby týkajúce sa šiestich trás medzi sardínskymi letiskami a Rímom a Milánom. Tieto záväzky boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie7. októbra 2000 (5). V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d) nariadenia sa vyhlásila verejná súťaž s cieľom vybrať dopravcov s výlučným právom na prevádzkovanie príslušných spojov s finančnou kompenzáciou (6).

(8)

Dopravcovia oprávnení prevádzkovať trasy podliehajúce záväzkom verejnej služby boli nasledujúci:

Alitalia na trase Cagliari – Rím,

Air One na trasách Cagliari – Miláno, Alghero – Miláno a Alghero – Rím,

Meridiana na trasách Olbia – Rím a Olbia – Miláno.

(9)

Tento prevádzkový režim bol nahradený záväzkami verejnej služby uloženými talianskym dekrétom z 8. novembra 2004 a uverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie z 10. decembra 2004 (7). Po rozhodnutí regionálneho správneho súdu v Lazio zo 17. marca 2005, ktorým sa čiastočne zrušil dekrét z 8. novembra 2004, talianske orgány informovali Komisiu, že tieto záväzky „pozastavili“. V tejto veci bol uverejnený oznam v Úradnom vestníku Európskej únie z 1. júla 2005 (8). 6. decembra 2005 talianske orgány informovali Komisiu, že dekrét z 8. novembra 2004 sa s účinnosťou od 15. novembra 2004 zrušil.

II.   POSTUP

(10)

Komisia sa obrátila na Taliansku republiku listom z 9. marca 2006 (zaevidovaným pod číslom 204756), aby oznámila svoje obavy týkajúce sa záväzkov verejnej služby uložených dekrétmi 35 a 36. Požiadala o presnejšie informácie o dôvodoch a podrobných podmienkach ich uskutočňovania. Talianska republika odpovedala 22. marca 2006 prvým listom s priloženým návrhom odpovede a potom listom zo 4. apríla 2006.

(11)

Dňa 27. apríla 2006 sa Komisia obrátila na orgán ENAC so žiadosťou o spresnenie a zodpovedanie otázok o súčasnom fungovaní záväzkov verejnej služby pred nadobudnutím účinnosti nových záväzkov verejnej služby.

(12)

Orgán ENAC odpovedal listom z 9. mája 2006 a potvrdil, že uplatniteľným režimom záväzkov verejnej služby zo Sardínie do Ríma a Milána bol až do 2. mája 2006 režim z roku 2000, ktorý bol naďalej účinný, pretože dekrét z roku 2004, ktorým sa mal zmeniť a doplniť, bol zrušený. Od 2. mája 2006 sa uplatňuje nový režim ustanovený dekrétom 35. V odpovedi sa tiež vysvetlilo, že záväzky verejnej služby úplne pokrývali celý letiskový systém Milána, tak ako sa ustanovovalo v uverejnení z roku 2000.

(13)

Dňa 4. augusta 2006 Talianska republika opäť odpovedala na list Komisie z 9. marca a uviedla v ňom niektoré doplňujúce údaje, ktoré však nepriniesli nové významné informácie.

(14)

Dňa 1. augusta 2006 Komisia prijala rozhodnutie začať z vlastnej iniciatívy prešetrovanie podľa ustanovení článku 4 ods. 3 nariadenia (9). Toto rozhodnutie bolo oznámené Talianskej republike 1. augusta 2006 [číslo dokumentu K(2006) 3516]. V uvedenom rozhodnutí Komisia žiadala talianske orgány, aby zodpovedali viaceré otázky, a poskytla im jednomesačnú lehotu.

(15)

Talianske orgány odpovedali listom z 31. augusta 2006. Odpoveď sa týkala veľkej časti položených otázok.

(16)

Dňa 2. októbra 2006 sa však Komisia obrátila na Stále zastúpenie Talianskej republiky a požiadala o doplňujúce informácie.

(17)

Talianska republika doručila 6. októbra 2006 v reakcii na doplňujúce otázky Komisie rozsiahlu odpoveď s mnohými údajmi.

(18)

Zasadanie Komisie (útvar TREN.F.1) a talianskych orgánov (ministerstvo dopravy, stále zastúpenie, vláda Sardínie a ENAC) sa uskutočnilo v Bruseli 17. októbra 2006.

(19)

Táto odpoveď hlavne potvrdila, že nasledujúce trasy už boli prevádzkované v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia:

Olbia – Rím: Meridiana,

Olbia – Miláno: Meridiana,

Alghero – Rím: Air One,

Alghero – Miláno: Air One,

Cagliari – Rím: Air One a Meridiana,

Cagliari – Miláno: Air One a Meridiana,

Cagliari – Bologna: Meridiana,

Cagliari – Turín: Meridiana,

Cagliari – Verona: Meridiana,

Olbia – Bologna: Meridiana.

Naopak, v prípade zostávajúcich šiestich trás žiadna spoločnosť nesúhlasila s prevádzkou v rámci režimu ustanoveného článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia. Talianska republika chce teda pristúpiť k vyhláseniu verejnej súťaže v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Do súťaže sa zatiaľ vybrali tieto letecké spoločnosti:

Olbia – Verona: Meridiana,

Alghero – Bologna: Air One,

Alghero – Turín: Air One,

Cagliari – Florencia: Air One a Meridiana,

Cagliari – Neapol: Air One a Meridiana,

Cagliari – Palermo: Air One a Meridiana (10).

Talianska republika však vysvetlila, že zatiaľ nepridelila tieto trasy z dôvodu prebiehajúceho prešetrovania Komisie.

III.   ANALÝZA

1.   Právny rámec

(20)

Pravidlá týkajúce sa záväzkov verejnej služby sa ustanovujú v nariadení (EHS) č. 2408/92 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa definujú podmienky uplatňovania zásady slobodného poskytovania služieb v sektore leteckej dopravy.

(21)

Záväzky verejnej služby sú definované ako výnimka zo zásady nariadenia, podľa ktorej, „pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, príslušné členské štáty udelia leteckým dopravcom Spoločenstva prepravné práva na trasách v rámci Spoločenstva“ (11).

(22)

Podmienky uloženia týchto záväzkov sú definované v článku 4. Ich výklad je striktný a v súlade so zásadami nediskriminácie a proporcionality. Záväzky musia byť primerane zdôvodnené na základe kritérií vymenovaných v uvedenom článku.

(23)

Konkrétnejšie, v pravidlách týkajúcich sa záväzkov verejnej služby sa ustanovuje, že tieto záväzky môže previesť členský štát „vo vzťahu k pravidelným leteckým dopravným službám na letisko obsluhujúce okrajovú alebo rozvojovú oblasť na jeho území alebo na málo využívanú trasu k regionálnemu letisku na jeho území, ak sa takáto trasa považuje za životne dôležitú pre hospodársky rast regiónu, v ktorom sa letisko nachádza, a v rozsahu potrebnom na primerané zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby táto trasa z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, kapacity a cien vyhovovala štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nedodržali, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy“ (12).

(24)

Primeranosť pravidelných leteckých dopravných služieb posúdia členské štáty „so zreteľom na verejný záujem, možnosti využiť iné druhy dopravy, schopnosti týchto iných druhov dopravy uspokojiť daný dopyt a kombinovaný efekt všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať na tejto trase“ (13).

(25)

V článku 4 sa ustanovuje dvojfázový mechanizmus: v prvej fáze [článok 4 ods. 1 písm. a)] príslušný členský štát uloží záväzky verejnej služby na jednu trasu alebo na viaceré trasy, ktoré sú otvorené pre všetkých dopravcov Spoločenstva, pokiaľ dodržiavajú uvedené záväzky. V prípade, že žiadny dopravca neprejaví záujem o prevádzkovanie trasy podliehajúcej záväzkom verejnej služby, členský štát môže prejsť do druhej fázy [článok 4 ods. 1 písm. d)], ktorá pozostáva z obmedzenia prístupu k trase v prospech jediného dopravcu najviac na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia. Tento dopravca sa vyberie na základe verejnej súťaže Spoločenstva. Určený dopravca môže potom získať finančnú kompenzáciu za prevádzkovanie danej trasy v súlade so záväzkami verejnej služby.

(26)

Komisia môže po prešetrovaní vedenom na základe žiadosti členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodnúť podľa článku 4 ods. 3, či sa má naďalej uplatňovať uverejnený záväzok verejnej služby. Komisia musí svoje rozhodnutie oznámiť Rade a členským štátom.

2.   Oprávnenosť trás

(27)

Talianska republika odôvodnila uloženie záväzkov verejnej služby potrebou rozvoja Sardínie, ktorá musí vyrovnať nevýhody súvisiace s jej ostrovným charakterom.

(28)

Okrem toho sardínska nezávislá vláda prijala záväzok podporovať mobilitu osôb s trvalým pobytom na Sardínii. Letecké spojenia medzi Sardíniou a kontinentálnym Talianskom sú totiž nepravidelné v závislosti od ročného obdobia, zatiaľ čo zásada mobility by mala umožňovať, aby ľudia s trvalým pobytom na Sardínii mali dostatočné možnosti mobility, a to nepretržite počas celého roka. Talianska republika okrem toho zdôrazňuje veľké vzdialenosti medzi jednotlivými sardínskymi letiskami tak v kilometroch, ako aj z hľadiska prepravného času, pričom región sa vyznačuje nedostatkami v oblasti infraštruktúr. Napokon, práve na tomto základe odôvodňuje nevyhnutnosť pokryť všetky tri sardínske letiská, pokiaľ ide o záväzky verejnej služby.

(29)

Komisia sa domnieva, že Sardíniu možno pokladať za okrajovú zónu z dôvodu jej ostrovného charakteru a nejestvovania reálnych alternatívnych dopravných služieb.

(30)

Na druhej strane zaostávanie rozvoja Sardínie v porovnaní s ostatnými talianskymi regiónmi je dostatočne doložené: izolovanosť Sardínie, ako aj nízky počet obyvateľov zdôraznený veľkou emigráciou vysvetľujú ekonomické zaostávanie ostrova, čím sa približuje k regiónom Mezzogiorno.

(31)

Na základe údajov, ktorými Komisia disponuje, jej analýza neumožňuje spochybniť životne dôležitý charakter dotknutých trás, na ktorý upozorňujú talianske orgány.

3.   Primeranosť záväzkov verejnej služby

3.1.   Všeobecné informácie

(32)

Členské štáty môžu v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia uložiť záväzky verejnej služby len „v rozsahu potrebnom na primerané zabezpečenie pravidelných leteckých dopravných služieb, aby na tejto trase z hľadiska plynulosti, pravidelnosti, kapacity a cien vyhovovala štandardom, ktoré by leteckí dopravcovia nedodržali, ak by sledovali výhradne svoje ekonomické záujmy“.

(33)

Primeranosť služieb sa hodnotí vzhľadom na kritériá vymenované v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia:

verejný záujem,

možnosť, najmä v ostrovných oblastiach, využiť ostatné druhy dopravy a schopnosť týchto druhov dopravy uspokojiť daný dopyt po preprave,

výška cestovného a podmienky uplatnené vo vzťahu k užívateľom,

kombinovaný efekt všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať na tejto trase.

(34)

Záväzky verejnej služby musia byť okrem toho v súlade s hlavnými zásadami proporcionality a nediskriminácie [(pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 20. februára 2001 vo veci C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) a iné verzus Administración General del Estado, Zb. 2001, s. I-01271].

(35)

Komisia sa v danom prípade na základe údajov poskytnutých talianskymi orgánmi domnieva, že uloženie záväzkov verejnej služby sa v oblasti frekvencií a kapacít, ako aj taríf cestovného môže ukázať ako nevyhnutné na zabezpečenie primeraného poskytovania služieb na dotknutých trasách.

(36)

Komisia sa však domnieva, že niektoré podmienky, ktoré sa ukladajú v dekrétoch 35 a 36, sú neoprávnene reštriktívne alebo disproporčné.

3.2.   Povinnosť predložiť prijatie záväzkov verejnej služby do 30 dní

(37)

V bode 8. záväzkov verejnej služby ustanovených v dekrétoch 35 a 36 sa určuje, že „dopravcovia, ktorí chcú prijať záväzky verejnej služby obsiahnuté v tejto prílohe, musia predložiť orgánu ENAC svoje oficiálne prijatie do 30 dní od uverejnenia oznámenia Komisie o uložení uvedených záväzkov v Úradnom vestníku Európskej únie“. V skutočnosti sa táto povinnosť ukázala až ako podmienka vylúčenia istého dopravcu, ktorý doručil takéto prijatie s jednodňovým „oneskorením“. V zmysle uvedeného by dopravca, ktorý by nedoručil svoje prijatie súboru podmienok záväzkov verejnej služby v tejto lehote, teda mohol byť z nich vylúčený na celé obdobie.

(38)

Komisia sa domnieva, že takáto podmienka nemá nijaký právny základ v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia a javí sa ako neoprávnene reštriktívna. Článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia sa členské štáty neoprávňujú, aby obmedzili počet dopravcov, ktorí môžu mať prístup k trasám, ale len aby uložili všeobecným spôsobom záväzky verejnej služby uplatniteľné na všetkých prevádzkovateľov, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť na týchto trasách. Takéto obmedzenie počtu dopravcov je možné len podľa článku 4 ods. 1 písm. d).

(39)

Z tohto dôvodu každý dopravca, ktorý chce dodržiavať záväzky verejnej služby uložené podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia, musí mať možnosť pôsobiť na danej trase odhliadnuc od toho, kedy chce začať so svojimi službami. Pokiaľ nijaký dopravca nezačal poskytovať k určitému dátumu pravidelné letecké služby na trase v súlade so záväzkami verejnej služby uloženými podľa článku 4 ods. 1 písm. a), členský štát môže ustanoviť obmedzenie prístupu k tejto trase v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Keď však jeden alebo viacerí prevádzkovatelia začali poskytovať služby v určenej lehote, členský štát nemôže vylúčiť z tejto trasy iných dopravcov, ktorí oznámia svoj záujem o pôsobenie v tejto oblasti kedykoľvek po termíne. Vstup nových prevádzkovateľov si však môže vyžadovať úpravy záväzkov verejnej služby uložených na každého dopravcu (pozri ďalej oddiel 3.4.).

3.3.   Záväzok prevádzkovať spojenie počas obdobia troch rokov

(40)

V bode 5. záväzkov verejnej služby, tak ako sú ustanovené dekrétmi 35 a 36, sa určuje, že „v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2408/92 dopravca, ktorý na seba prevezme záväzky, musí zabezpečiť službu počas obdobia 36 za sebou idúcich mesiacov a môže prerušiť jej poskytovanie len po predchádzajúcom upozornení oznámenom minimálne 6 mesiacov vopred orgánu ENAC a Autonómnemu regiónu Sardínie“.

(41)

Požiadavka minimálneho prevádzkového obdobia je v danom prípade v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c), ktorý ustanovuje, že „v prípadoch, keď ostatné druhy dopravy nie sú schopné zabezpečiť primeranú a nepretržitú službu, môžu príslušné členské štáty začleniť do služby vo verejnom záujme požiadavku, aby každý letecký dopravca zamýšľajúci prevádzkovať na tejto trase poskytol záruku, že ju bude prevádzkovať určitú dobu, ktorá sa stanoví v súlade s ostatnými podmienkami služby vo verejnom záujme“. Komisia sa totiž domnieva, že z dôvodu ostrovného charakteru Sardínie a vzdialenosti kontinentu ostatné dopravné prostriedky nezabezpečujú primerané alternatívne služby.

(42)

Komisia si však myslí, že minimálne obdobie troch rokov uložené dekrétmi 35 a 36 je prehnané a disproporčné.

(43)

Komisia chápe potrebu zabezpečiť kontinuitu služieb a získať záväzok dopravcov o pôsobení počas určitého obdobia. Ako však už bolo uvedené, orgány poverené realizáciou záväzkov verejnej služby nemajú právo vylúčiť potenciálnych uchádzačov z ich uplatnenia: záväzky verejnej služby bez výhradnej koncesie alebo kompenzácie by nemali v žiadnom prípade predstavovať definitívne alebo dlhodobé uzatvorenie trhu.

(44)

Môže byť legitímne, aby bolo prevádzkovanie trás vyznačujúcich sa silnými sezónnymi výkyvmi uložené počas niektorých období roka. Na takých trasách totiž dopravcovia môžu mať prirodzenú tendenciu obmedzovať alebo sústreďovať svoju ponuku na týždne, počas ktorých je frekvencia dostatočná na zabezpečenie rentabilnosti služby a naopak, upustiť od prevádzky počas ostatných období roka. Komisia si však myslí, že za daných okolností by dodržiavanie zásady proporcionality malo viesť k tomu, aby trvanie obdobia, počas ktorého má byť prevádzka zaručená nepretržitým spôsobom v režime záväzkov verejnej služby ustanovenom v článku 4 ods. 1 písm. a), nepresiahlo jeden rok.

(45)

Komisia sa okrem toho domnieva, že takéto trvanie nezbavuje orgán poverený uplatňovaním záväzkov verejnej služby toho, aby pravidelne prehodnocoval jeho primeranosť. Ako sa ďalej pripomína, takáto revízia by sa mala uskutočniť v každom prípade, keď nový dopravca začína alebo sa chystá začať poskytovať služby na príslušnej trase.

3.4.   Rozdelenie trás a frekvencií orgánom ENAC

(46)

Bod 1.6. dekrétov 35 a 36 ustanovuje: „S cieľom predísť nadmerným kapacitám, ktoré by sa vytvorili v prípade prijatia jednej trasy viacerými dopravcami vzhľadom na obmedzenia a podmienky v oblasti infraštruktúry príslušných letísk, je orgán ENAC po konzultácii s Autonómnym regiónom Sardínie poverený vo verejnom záujme upraviť prevádzkové programy príslušných dopravcov prijímajúcich ciele mobility sledované záväzkami. Tento zásah bude musieť vyústiť do spravodlivého rozdelenia trás a frekvencií medzi dopravcov prijímajúcich záväzky na základe objemov dopravy na predmetných trasách (alebo balíkoch trás), ktoré sa zaznamenali v prípade každého dopravcu počas prechádzajúcich dvoch rokov.“

(47)

V zmysle týchto právomocí môže ENAC rozhodnúť a uprednostniť dohodu medzi viacerými leteckými spoločnosťami pôsobiacimi na tej istej trase. V prípade Sardínie orgán ENAC viedol diskusiu za okrúhlym stolom medzi prevádzkovateľmi zaujímajúcimi sa o niektoré trasy a spolu s nimi určil rozdelenie dopravy.

(48)

Talianska republika bráni túto právomoc intervenovať, ktorá podľa nej zabezpečuje kontinuitu služby tým, že nevystavuje záväzky verejnej služby rizikám príchodu a odchodu ďalších prevádzkovateľov, ktorí by mohli mať menší záujem o dodržiavanie záväzkov verejnej služby bez akejkoľvek kompenzácie. Cituje najmä rozsudok regionálneho správneho súdu v Lazio zo 17. marca 2005, v ktorom sa usudzuje, že bolo „úplne legitímne, že dekrét (z roku 2004) môže definovať scenár, v ktorom by v prípade všetkých trás spadajúcich pod záväzky verejnej služby jestvovalo viacero nezdružených a vzájomne si konkurujúcich dopravcov. Takáto možnosť však musí byť jasne ustanovená a zároveň treba poskytnúť minimálne objektívne kritérium na rozdelenie a priori prevádzkových intervalov vo vzťahu k počtu dopravcov (jeden, dvaja alebo viacerí), ktorí eventuálne prijali záväzky verejnej služby, aby sa predišlo škodlivým nadmerným kapacitám ponuky, a najmä aby priznanie prevádzkových intervalov nevyústilo do svojvoľného zavedenia a fakticky do výlučnosti plnenia, čo štandardy nariadenia výslovne zamietli“ (14).

(49)

Záväzky verejnej služby uložené podľa článku 4 ods. 1 písm. a) musia zohľadniť všetkých dopravcov, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť na príslušnej trase. Potvrdzuje to článok 4 ods. 1 písm. b), ktorým sa ustanovuje, že „primeranosť pravidelných leteckých dopravných služieb posúdia členské štáty hlavne so zreteľom na kombinovaný účinok všetkých leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú alebo zamýšľajú prevádzkovať na tejto trase“.

(50)

Komisia sa domnieva, že táto zásada by sa mala dodržiavať nielen pri uložení záväzku verejnej služby, ale aj počas celého jeho trvania. V tomto zmysle zakaždým, keď nový dopravca začne alebo sa chystá začať s pôsobením na trase, by úroveň kapacít a frekvencií, ktoré ukladá záväzok verejnej služby každému prevádzkovateľovi, mala byť upravená tak, aby celkové ponúkané kapacity a frekvencie na jednotlivej trase neprekračovali to, čo je striktne nevyhnutné na poskytovanie primeranej služby.

(51)

V súvislosti so záväzkami verejnej služby uloženými podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia dopravcovia totiž nemajú povinnosť zaviazať sa, že individuálne zabezpečia počet frekvencií alebo kapacít, ale takúto minimálnu službu môžu zabezpečovať všetci prevádzkovatelia.

(52)

Komisia uznáva, že pre orgán poverený záväzkami verejnej služby sa môže ukázať ako potrebné ubezpečiť sa, že spojenie frekvencií a kapacít umožňuje uspokojiť záväzky verejnej služby. Tento orgán však nesmie v nijakom prípade obmedzovať možnosť príslušných dopravcov, pokiaľ si to prajú, poskytovať služby nad rámec kapacít alebo frekvencií požadovaných záväzkami verejnej služby, ktoré môžu byť len minimálnymi záväzkami. Z tohto dôvodu pravidlá prijaté orgánom ENAC, pokiaľ sa usilujú zabrániť dopravcom, aby poskytovali doplnkové služby, sú neoprávnene reštriktívne a odporujú nariadeniu.

(53)

V tomto smere Komisia oceňuje, že Talianska republika potvrdila vo svojom liste z 15. novembra 2006, že jej správne orgány budú každý rok pravidelne znovu vyhodnocovať situáciu a analyzovať prípadné žiadosti prevádzkovateľov, ktorí budú pripravení pôsobiť na trasách v rámci záväzkov verejnej služby (15). Berie na vedomie, že Talianska republika potvrdila, že „nič nebráni členskému štátu skontrolovať (vrátane obdobia uplatňovania záväzkov verejnej služby) primeranosť a potrebu záväzkov verejnej služby a odôvodniť ich zmenu alebo zrušenie, pokiaľ následne nebude uznaná ich užitočnosť alebo ich prípustný charakter“ (16).

3.5.   Zoskupenie trás Alghero – Rím a Alghero – Miláno a zoskupenie trás Olbia – Rím a Olbia – Miláno

(54)

Talianska republika odôvodňuje zoskupenie trás Alghero – Rím a Alghero – Miláno na jednej strane a Olbia – Rím a Olbia – Miláno na strane druhej ich vzájomnou komplementárnosťou a vzájomnou závislosťou v prípade ich prevádzkovania. Podľa talianskych orgánov sa totiž tieto trasy počas dvoch tretín roka vyznačujú objektívne zníženou dopravou vplyvom jej výrazne sezónneho charakteru. Bez zvažovania finančnej kompenzácie pre tieto trasy správne orgány nesú zodpovednosť za to, aby sa dopravcom zabezpečila dlhodobosť ich prevádzkovania vzhľadom na jeho neatraktívnosť z ekonomického hľadiska. Išlo by tak o realizáciu „čistých účinkov vzájomnej prevádzkovej závislosti“, ktoré umožňujú „v zimnej sezóne rotáciu strojov spôsobenú slabým dopytom“, zatiaľ čo „plán zoskupených trás prispieva k pritiahnutiu záujmov dopravcov pripravených prevádzkovať tieto trasy“. Podľa Talianskej republiky by sa okrem toho ponuka požadovaná na letné obdobie mohla lepšie dodržiavať pri spoločnom prevádzkovaní skupiny trás. Talianska republika napokon argumentuje, že samotné nariadenie ustanovuje možnosť kombinovať výkyvy dopytu napríklad v rámci toho istého týždňa. Takéto zoskupenie by teda umožňovalo zvládnuť náklady a optimalizovať kapacity a pritom čo najviac vyhovieť požiadavkám dopytu. Zoskupenie by teda nepredstavovalo obmedzenie trhu, ale bolo by naopak schopné pritiahnuť viac prevádzkovateľov.

(55)

Komisia sa domnieva, že zoskupenie trás nie je zlučiteľné s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia. V kritériách oprávnenosti a primeranosti záväzkov verejnej služby ustanovených v týchto ustanoveniach sa totiž zakaždým výslovne uvádza „trasa“ bez toho, že by sa niekde ustanovovalo akékoľvek zoskupenie trás. Z toho teda treba vyvodiť záver, že každé z kritérií sa musí posudzovať samostatne vo vzťahu ku každej trase chápanej individuálne.

(56)

Tento výklad je okrem toho v súlade s požiadavkami zásady proporcionality. Takéto zoskupenie trás by totiž umožňovalo členským štátom previesť záväzky verejnej služby na trasy, kde nie sú potrebné na zabezpečenie primeraného poskytovania služieb. Možnosť zoskupiť trasy sa tak objavuje len v článku 4 ods. 1 písm. d), kde sa uvádza, že právo prevádzkovať tieto služby sa postúpi po verejnej súťaži „na jednotlivú trasu, prípadne na skupinu trás“. Táto výslovná zmienka v článku 4 ods. 1 písm. d) a contrario vylučuje, aby sa takéto zoskupenie mohlo uplatniť v rámci uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c). Práve preto, že trh neumožnil, aby letecký dopravca začal alebo sa pripravoval začať poskytovať pravidelné letecké služby v súlade so záväzkami verejnej služby, ktoré boli uložené na tejto trase, členský štát môže obmedziť prístup k nej na jediného dopravcu, a to najviac na obdobie troch rokov, a naplánovať verejnú súťaž, ktorá sa môže vzťahovať na skupinu trás. Skrátka, zoskupenie viacerých trás sa môže pokladať za odpoveď na jasné narušenie trhu a za formu nepriamej kompenzácie, ktorá je tak ako aj priame kompenzácie prípustná len v rámci uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. d). V režime záväzkov verejnej služby patriacom pod článok 4 ods. 1 písm. a) sa zoskupenie trás v žiadnom prípade nemôže zamerať na dosiahnutie rentability dvoch samostatných trás, aby sa tak podporili operácie jedného alebo viacerých dopravcov.

(57)

Vysvetlenia predložené talianskymi orgánmi sa však neopierajú o žiadne technické alebo hospodárske vyčíslenie, ktoré by umožnilo podporiť ich analýzu.

Proti uvedeným vysvetleniam možno totiž namietať týmito bodmi:

Požadované kapacity a frekvencie musia brať do úvahy potreby podľa jednotlivých trás osobitne, a nie takým spôsobom, že by sa mohli efektívnejšie dosiahnuť len zoskupením týchto trás.

Záväzky z hľadiska frekvencií súvisiace s takýmto zoskupovaním sa ukazujú také dôležité, že fakticky vylučujú veľký počet potenciálnych prevádzkovateľov, ktorí by chceli pristúpiť k záväzkom verejnej služby a obsluhovať spojenie pre Sardíniu, ale ktorí sú vylúčení z akejkoľvek možnosti zabezpečovať túto službu z toho dôvodu, že nemajú zriadenú prevádzku v niektorom z dvoch miest. Z tohto dôvodu má zoskupenie skôr taký účinok, že uzatvára trh.

V tomto smere je zjavné, že takto zoskupené záväzky verejnej služby pripúšťali, aby im vyhovel len malý počet prevádzkovateľov už pôsobiacich na mieste. Zavedenie záväzkov verejnej služby tak vylúčilo letecké spoločnosti, ktoré pôsobili alebo chceli pôsobiť na trasách z Ríma a Milána, presnejšie smerom na každé z dvoch príslušných letísk, teda Olbiu a Alghero. Aj keď dopravcovia mali záujem, nemohli sa uchádzať o prevádzkovanie, ktoré by bolo príliš nákladné pre ich operácie. Takéto zoskupenia teda môžu spôsobiť vylúčenie ďalších prípadných prevádzkovateľov.

Tieto reštriktívne účinky sú ešte výraznejšie vzhľadom na rozsah príslušných trhov (celkový počet cestujúcich v roku 2005 – číselné údaje Talianskej republiky):

Olbia – Rím a Olbia – Miláno: 731 349 cestujúcich (390 186 v lete a 341 163 v zime),

Alghero – Rím a Alghero – Miláno: 502 820 cestujúcich (184 273 v lete a 318 547 v zime).

Za týchto podmienok je nepravdepodobné, že by trasy medzi dvoma najväčšími talianskymi mestami a letiskami Olbia a Alghero na Sardínii boli tak málo atraktívne, že musia byť zoskupené, aby sa takými stali.

(58)

Komisia sa v dôsledku uvedeného domnieva, že zoskupenie niektorých trás je nezlučiteľné s nariadením a neoprávnene reštriktívne.

3.6.   Zvýhodnené tarify cestovného pre osoby, ktoré sa narodili na Sardínii, ale nemajú tam trvalý pobyt

(59)

V dekrétoch 35 a 36 sa požaduje, aby dopravcovia uplatňovali znížené tarify v prípade osôb narodených na Sardínii, ktoré tam nemajú trvalý pobyt. Podľa odhadov Talianskej republiky by sa uplatnenie týchto ustanovení vzťahovalo najviac na 220 000 osôb, pričom v skutočnosti sa číslo blíži skôr k 110 000 osôb, ak vezmeme do úvahy, že 50 % z nich by cestovalo raz ročne.

(60)

V praxi takéto opatrenie uprednostňuje prevažne európskych občanov s talianskou štátnou príslušnosťou vzhľadom na občanov s inou štátnou príslušnosťou. Môže sa preto pokladať za zjavne diskriminačné z hľadiska štátnej príslušnosti, a tým v rozpore so zmluvou. V rámci režimu záväzkov verejnej služby by takéto opatrenie mohlo byť prijateľné len do tej miery, ak by sa rozdiel v zaobchádzaní zakladal na objektívnych dôvodoch nezávislých od štátnej príslušnosti dotknutých osôb a úmerných cieľu, ktorý oprávnene sleduje vnútroštátne právo.

(61)

Talianska republika však vysvetľuje, že opatrenie je potrebné najmä preto, aby umožnilo sardínskym vysťahovalcom udržiavať puto s ich pôvodným kultúrnym spoločenstvom (17). Hoci by sa taký cieľ mohol pokladať za legitímny cieľ verejného záujmu v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia, opatrenie je zjavne disproporčné. Po prvé opatrenie sa vzťahuje na každú osobu narodenú na Sardínii, ak tam nemá trvalý pobyt, bez toho, že by bolo potrebné preukazovať puto, ktoré by ešte mohlo jestvovať medzi dotknutými osobami a regiónom, odkiaľ pochádzajú, a to napríklad z hľadiska rodinných vzťahov. Po druhé opatrenie sa uplatňuje bez ohľadu na finančné možnosti vysťahovalcov. Po tretie na rozdiel od osôb s bydliskom na Sardínii, ktoré musia cestovať na kontinent relatívne často, aby získali niektoré základné služby (vzdelávanie, zdravotníctvo) alebo aby vykonávali hospodárske činnosti potrebné na rozvoj Sardínie, vysťahovalci cestujú na Sardíniu len príležitostne (podľa talianskych orgánov maximálne 50 % osôb, ktorých sa to potenciálne týka, maximálne raz ročne). Z tohto dôvodu sú celkové náklady na tieto príležitostné cesty relatívne nižšie v porovnaní s nákladmi, ktoré znášajú obyvatelia Sardínie, a v mnohých prípadoch by ich vysťahovalci mohli ľahko pokryť bez toho, aby bolo potrebné ustanoviť zvýhodnenie uvedené v dekrétoch 35 a 36. Pokiaľ niektorí vysťahovalci nemajú prostriedky potrebné na to, aby si raz ročne zaplatili let na Sardíniu, bolo by primeranejším a menej reštriktívnym opatrením ponúknuť príslušným vysťahovalcom istú pomoc.

(62)

Komisia si v týchto súvislostiach myslí, že dané opatrenie je disproporčné a nezlučiteľné s nariadením.

3.7.   Uplatnenie na celý letiskový systém

(63)

V dekrétoch 35 a 36 sa ustanovuje, že uplatnenie záväzkov verejnej služby na trasách do Ríma a Milána zahŕňa všetky príslušné letiskové systémy, tak ako sa uvádzajú v prílohe II k nariadeniu, teda:

letiská Fiumicino a Ciampino v Ríme,

letiská Linate, Malpensa a Bergame v Miláne.

(64)

Pripomíname, že v roku 2000 sa záväzky verejnej služby týkali letísk v „Ríme (Fiumicino) a Miláne“. V rámci zriadenia milánskeho letiskového systému podľa článku 8 a prílohy II k nariadeniu Taliansko automaticky rozšírilo uplatnenie záväzkov verejnej služby na celý príslušný letiskový systém.

(65)

Talianska republika odôvodnila svoju voľbu len z technického hľadiska, ktoré ju viedlo k automatickému prevzatiu každého letiskového systému vcelku. Potvrdila však, že hlavný záujem záväzkov verejnej služby sa týkal letísk Rím – Fiumicino a Miláno – Linate, ktoré uprednostňujú príjemcovia záväzkov verejnej služby z dôvodu ich blízkosti k centru mesta príslušnej aglomerácie, čo bolo odôvodnené tým, že záväzky verejnej služby ustanovujú, že „vzhľadom na disponibilitu prevádzkových intervalov sa aspoň 50 % plánovaných trás medzi letiskami Sardínie, Ríma a Milána musí zabezpečovať z letísk a na letiská Fiumicino a Linate“ (18).

(66)

Talianska republika súhlasila, že sa „objektívne preukázalo, že letiská Fiumicino v Ríme a Linate v Miláne predstavujú pre užívateľov najpohodlnejšiu, najlepšie obslúženú a najatraktívnejšiu destináciu, keďže sú najbližšie k centru obidvoch miest a najlepšie s nimi spojené“. Vysvetlila tým, že „s cieľom zaručiť lepšiu službu a vyhovieť väčšine požiadaviek užívateľov sa uznalo za vhodné predísť tomu, aby dopravcovia, ktorí prijmú záväzky verejnej služby, nemali možnosť úplne odstúpiť od využívania týchto letísk v prospech iných (menej pohodlných a zaujímavých pre užívateľov), ktoré sú súčasťou toho istého letiskového systému“ (19).

(67)

Inak sa zdá, že v skutočnosti lety realizované v zimnej sezóne sa prevádzkujú len na letiskách Fiumicino a Linate.

(68)

Komisia v danom prípade pochybuje o nevyhnutnosti takéhoto opatrenia, ktoré pokladá za disproporčné vo vzťahu k sledovaným cieľom, ktoré spočívajú v zabezpečení mobility smerom na kontinent a územnej súdržnosti. Účinkom tohto opatrenia je priame vylúčenie príležitostných dopravcov bez toho, že by postihovalo zásadu záväzkov verejnej služby, a prispieva k definitívnemu uzatvoreniu trhu novým prevádzkovateľom na najviac vyťažených trasách, a to najmä v letnom období.

(69)

Talianska republika však uznala, že letisko hub Malpensa zohrávalo podstatnú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodné trasy, zatiaľ čo letiská Ciampino a Bergame ako interný hub pre nízkonákladové spoločnosti umožňovali uspokojiť zásadu hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva a realizovať pre ostrov, ako je Sardínia, cieľ územnej súdržnosti so všetkými regiónmi Európy. Talianska republika sa z tohto dôvodu zaviazala zmeniť dekrét 35, aby sa záväzky verejnej služby nevzťahovali na letiská Malpensa, Bergame a Ciampino (20).

(70)

Komisia sa domnieva, že tento záväzok skutočne reaguje na vzniknuté pochybnosti, ktoré sa môžu odstrániť, a že takáto zmena a doplnenie dekrétu by umožnili výrazne znížiť dosah neoprávnených obmedzení uložených záväzkami verejnej služby tým, že by vyhoveli potrebám mobility Sardínie bez toho, aby vnášali na príslušné trhy disproporčné reštrikcie.

(71)

Komisia vzhľadom na uvedený záväzok Talianskej republiky nebude ďalej pokračovať vo svojej analýze disproporčného charakteru uplatnenia na celý letiskový systém Milána a Ríma, ale ponecháva si možnosť vrátiť sa v prípade potreby k tejto stránke súčasných a budúcich záväzkov verejnej služby.

IV.   ZÁVERY

(72)

Komisia na základe údajov, ktoré Talianska republika poskytla, nespochybňuje zásadu uplatňovania záväzkov verejnej služby na trasy medzi Sardíniou a talianskym kontinentom. Táto zásada sa z hľadiska frekvencií a kapacít, ako aj taríf môže ukázať potrebná na zabezpečenie primeraného poskytovania služieb na príslušných trasách.

(73)

Komisia však usudzuje, že niektoré podmienky uložené vnútroštátnymi dekrétmi Talianskej republiky 35 a 36 sú neoprávnene reštriktívne alebo disproporčné.

(74)

Komisia usudzuje, že záväzky verejnej služby uložené podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia predpokladajú, že každý dopravca, ktorý chce dodržiavať záväzky verejnej služby, musí mať možnosť pôsobiť na danej trase odhliadnuc od toho, kedy chce začať poskytovať svoje služby. Z tohto dôvodu je určenie lehoty na predkladanie žiadostí uchádzačov s cieľom a priori vylúčiť každého prevádzkovateľa, ktorý predloží žiadosť po uplynutí takejto lehoty, neoprávnene reštriktívne a nezlučiteľné s nariadením.

(75)

Hoci sa môže zdať, že je legitímne ustanoviť istú dĺžku trvania kontinuity služieb, Komisia sa domnieva, že dodržiavanie zásady proporcionality musí viesť k tomu, aby bolo trvanie rozumne ohraničené a aby v režime záväzkov verejnej služby podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nepresiahlo jeden rok.

(76)

Komisia sa domnieva, že právomoci udelené orgánu ENAC na koordináciu činností prevádzkovateľov s cieľom predísť nadmerným kapacitám sú neoprávnene reštriktívne a nezlučiteľné s nariadením.

(77)

Komisia konštatuje, že zoskupenia trás Olbia – Rím a Olbia – Miláno na jednej strane a Alghero – Rím a Alghero – Miláno na strane druhej sú neoprávnene reštriktívne a nezlučiteľné s nariadením.

(78)

Komisia sa domnieva, že uplatnenie zvýhodnených taríf cestovného pre osoby narodené na Sardínii, ktoré tam nemajú trvalý pobyt, je disproporčné a nezlučiteľné s nariadením.

(79)

Komisia pochybuje o nevyhnutnosti uplatnenia záväzkov verejnej služby na celé letiskové systémy Ríma a Milána, ktoré pokladá za disproporčné vzhľadom na sledované ciele, ktoré spočívajú v zabezpečení mobility smerom na kontinent a územnej súdržnosti. Vzhľadom na záväzok Talianskej republiky zmeniť a doplniť dekrét 35, aby sa záväzky verejnej služby nevzťahovali na letiská Bergame, Malpensa a Ciampino, Komisia teda nebude ďalej pokračovať vo svojej analýze, ale ponecháva si možnosť vrátiť sa v prípade potreby k tejto stránke súčasných a budúcich záväzkov verejnej služby,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Talianska republika môže naďalej uplatňovať záväzky verejnej služby uložené vnútroštátnymi dekrétmi 35 a 36 Ministerstva infraštruktúry a dopravy z 29. decembra 2005 (uverejnené v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11. januára 2006) na všetkých 16 trasách spájajúcich tri sardínske letiská a viaceré vnútroštátne letiská talianskej metropoly, uverejnenými jednotlivo 24. marca 2006 (dekrét 35) a 21. apríla 2006 (dekrét 36) v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva, pokiaľ sa dodržia tieto podmienky:

a)

Každý letecký dopravca, ktorý chce dodržiavať záväzky verejnej služby, musí mať možnosť pôsobiť na príslušnej linke bez ohľadu na to, kedy oznámil svoj zámer začať poskytovať svoje služby, a bez ohľadu na to, či toto oznámenie podá počas 30-dňovej lehoty ustanovenej nariadeniami, alebo po jej uplynutí.

b)

Leteckým dopravcom nemožno uložiť povinnosť zabezpečovať kontinuitu služieb v rámci záväzkov verejnej služby na obdobie, ktoré by bolo dlhšie ako jeden rok.

c)

Talianske orgány musia prehodnotiť potrebu zachovať uložené záväzky verejnej služby v súvislosti s danou trasou, ako aj úroveň záväzkov uložených každému dopravcovi, hneď ako začne pôsobiť nový dopravca alebo oznámi svoj zámer pôsobiť na tejto trase, ale v každom prípade raz za rok.

d)

Talianske orgány nesmú brániť leteckým dopravcom v poskytovaní služieb na príslušných trasách nad rámec minimálnych požiadaviek, pokiaľ ide o frekvencie a kapacity ustanovené záväzkami verejnej služby.

e)

Na leteckých dopravcov by sa nemala vzťahovať povinnosť ponúkať zvýhodnené tarify cestovného osobám narodeným na Sardínii, ktoré tam nemajú trvalý pobyt.

f)

Talianske orgány nesmú podmieňovať právo poskytovať služby na trase medzi dvoma mestami povinnosťou pôsobiť na inej trase medzi danými dvoma mestami.

2.   Talianska republika oznámi Komisii opatrenia prijaté na implementáciu tohto rozhodnutia najneskôr 1. augusta 2007.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 72, 24.3.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ C 93, 21.4.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ C 95, 22.4.2006, s. 9 – 27, 30.

(5)  Ú. v. ES C 284, 7.10.2000, s. 16.

(6)  Ú. v. ES C 51, 16.2.2001, s. 12.

(7)  Ú. v. EÚ C 306, 10.12.2004, s. 6.

(8)  Ú. v. EÚ C 161, 1.7.2005, s. 10.

(9)  Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 31.

(10)  Pozri odpovede Talianskej republiky zo 6. októbra a z 15. novembra 2006, ako aj tlačové vyhlásenie orgánu ENAC z 23. mája 2006.

(11)  Nariadenie (EHS) č. 2408/92, 23.7.1992, článok 3 ods. 1.

(12)  Nariadenie (EHS) č. 2408/92, 23.7.1992, článok 4 ods. 1 písm. a).

(13)  Nariadenie (EHS) č. 2408/92, 23.7.1992, článok 4 ods. 1 písm. b).

(14)  Rozsudok regionálneho správneho súdu v Lazio č. 2436 zo 17. marca 2005.

(15)  List Talianskej republiky z 15. novembra 2006, s. 2.

(16)  List Talianskej republiky z 15. novembra 2006, s. 11.

(17)  List Talianskej republiky zo 6. októbra 2006, s. 72 – 74.

(18)  Bod 1.2. oznámenia z 24. marca 2006.

(19)  List Talianskej republiky zo 6. októbra 2006, s. 78.

(20)  List Talianskej republiky z 15. novembra 2006, s. 3.


15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2007,

ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť prechodné povolenia udelené pre nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobín, protiokonazol, spirodiklofén, spiromesifén a fluorid sulfurylu

[oznámené pod číslom K(2007) 1929]

(Text s významom pre EHP)

(2007/333/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola vo februári 2002 Portugalsku doručená žiadosť od spoločnosti Isagro o zaradenie účinnej látky benalaxyl-M do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2003/35/ES (2) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(2)

V marci 2002 bola Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Bayer CropScience v súvislosti s fluoxastrobínom. V rozhodnutí 2003/35/ES sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(3)

V marci 2002 bola Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Bayer CropScience v súvislosti s protiokonazolom. V rozhodnutí 2003/35/ES sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(4)

V auguste 2001 bola Holandsku doručená žiadosť od spoločnosti Bayer AG v súvislosti so spirodiklofénom. V rozhodnutí Komisie 2002/593/ES (3) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(5)

V apríli 2002 bola Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Bayer AG v súvislosti so spiromesifénom. V rozhodnutí Komisie 2003/105/ES (4) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(6)

V júli 2002 bola Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Dow AgroSciences Ltd. v súvislosti s fluoridom sulfurylu. V rozhodnutí Komisie 2003/305/ES (5), v ktorom sa v anglickom znení použil názov „sulphuryl fluoride“, sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k tejto smernici.

(7)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné, aby bolo možné pristúpiť k jej podrobnému preskúmaniu a aby v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín s obsahom príslušných účinných látok mohli členské štáty pri splnení podmienok ustanovených v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, a najmä podmienky týkajúcej sa vykonania podrobného preskúmania účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky ustanovené v tejto smernici, udeliť dočasné povolenia na obdobia do troch rokov.

(8)

Vplyv týchto účinných látok na zdravie ľudí a životné prostredie sa posúdil v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS pri spôsoboch použitia, ktoré navrhol žiadateľ. Spravodajské členské štáty Komisii predložili návrhy hodnotiacich správ 4. decembra 2003 (benalaxyl-M), 14. októbra 2003 (fluoxastrobín), 20. októbra 2004 (protiokonazol), 18. mája 2004 (spiroklofén), 16. apríla 2004 (spiromesifén) a 9. novembra 2004 (fluorid sulfurylu) v uvedenom poradí.

(9)

Po predložení návrhov hodnotiacich správ spravodajskými členskými štátmi Komisia uznala za potrebné požiadať žiadateľov o ďalšie informácie a spravodajské členské štáty o preskúmanie týchto informácií a predloženie ich hodnotenia. Preskúmanie dokumentácie naďalej prebieha, a preto nebude možné hodnotenie ukončiť v rámci lehoty stanovenej v smernici 91/414/EHS.

(10)

Keďže sa hodnotením doteraz nezistili žiadne dôvody na bezprostredné znepokojenie, v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS by sa členským štátom malo umožniť predĺženie prechodných povolení udelených pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom príslušných účinných látok o 24 mesiacov, a tým pokračovať v preskúmaní dokumentácie. Ukončenie hodnotenia a rozhodovacieho procesu v súvislosti s možným zaradením benalaxylu-M, fluoxastrobínu, protiokonazolu, spirodiklofénu, spiromesifénu a fluoridu sulfurylu do prílohy I sa predpokladá v období 24 mesiacov.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu od dátumu prijatia tohto rozhodnutia predĺžiť dočasné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom benalaxylu-M, fluoxastrobínu, protiokonazolu, spirodiklofénu, spiromesifénu a fluoridu sulfurylu o obdobie nepresahujúce 24 mesiacov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/25/ES (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 34).

(2)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 52.

(3)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 60.

(4)  Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2003, s. 10.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/29


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/334/SZBP

zo 14. mája 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a v ďalších možných oblastiach v Kosove a ktorou sa predlžuje jej platnosť

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Dňa 10. apríla 2006 Rada prijala jednotnú akciu 2006/304/SZBP (1) o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a v ďalších možných oblastiach v Kosove.

(2)

Dňa 11. decembra 2006 Rada prijala jednotnú akciu 2006/918/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP a ktorou sa predlžuje jej platnosť do 31. mája 2007.

(3)

Dňa 27. marca 2007 Politický a bezpečnostný výbor (PBV) odporučil, aby sa mandát EUPT Kosovo predĺžil na ďalšie obdobie v zásade do 1. septembra 2007, pričom by sa tento dátum mohol zmeniť v súvislosti s pokračujúcou prácou v OSN.

(4)

S cieľom zabezpečiť plynulý prechod medzi Dočasnou misiou Organizácie Spojených národov v Kosove (UNMIK) a operáciou krízového riadenia EÚ v Kosove v deň prenosu vybraných úloh z UNMIK na operáciu krízového riadenia EÚ po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN by sa mal EUPT Kosovo použiť ako prostriedok na budovanie operácie krízového riadenia EÚ v Kosove počas prechodného obdobia. V tejto súvislosti by sa počas tohto obdobia mala zabezpečiť úzka spolupráca medzi veliteľom EUPT Kosovo a veliteľom operácie krízového riadenia EÚ v Kosove.

(5)

Jednotná akcia 2006/304/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a jej platnosť zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2006/304/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   GT/VS usmerňuje veliteľa EUPT Kosovo. Po zriadení operácie krízového riadenia EÚ v Kosove a pred začatím jej operačnej fázy GT/VS poskytne usmernenie veliteľovi EUPT Kosovo prostredníctvom veliteľa operácie krízového riadenia EÚ v Kosove, keď ho vymenujú.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Veliteľ EUPT Kosovo vedie EUPT Kosovo a zabezpečuje jeho každodenné riadenie. Po zriadení operácie krízového riadenia EÚ v Kosove a pred začatím jej operačnej fázy veliteľ EUPT Kosovo koná pod velením veliteľa operácie krízového riadenia EÚ v Kosove, keď ho vymenujú.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Veliteľ EUPT Kosovo podáva správy GT/VS. Po zriadení operácie krízového riadenia EÚ v Kosove a pred začatím jej operačnej fázy veliteľ EUPT Kosovo podáva správy GT/VS prostredníctvom veliteľa operácie krízového riadenia EÚ v Kosove, keď ho vymenujú.“;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Keď Politický a bezpečnostný výbor dosiahne v zásade dohodu o vymenovaní veliteľa operácie krízového riadenia EÚ, veliteľ EUPT Kosovo zabezpečí vhodné prepojenie a koordináciu.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Účasť tretích štátov

Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania EÚ a jej jednotný inštitucionálny rámec, tretie štáty sa môžu vyzvať po tom, ako sa zriadi operácia krízového riadenia EÚ v Kosove, aby prispeli na EUPT Kosovo za predpokladu, že znášajú náklady na vyslanie svojich pracovníkov vrátane ich miezd, zdravotného poistenia, príplatkov, poistenia vysokého rizika a cestovných nákladov do oblasti misie a z nej a že v prípade potreby prispievajú na prevádzkové náklady EUPT Kosovo.

Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov.“

3.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Preskúmanie

Do 15. júla 2007 Rada zhodnotí, či má mandát EUPT Kosovo pokračovať po 1. septembri 2007 vzhľadom na potrebu plynulého prechodu na možnú operáciu krízového riadenia EÚ v Kosove.“

4.

Článok 15 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Jej účinnosť sa končí 1. septembra 2007.“

Článok 2

Finančná referenčná suma uvedená v článku 1 ods. 4 jednotnej akcie 2006/918/SZBP sa zvyšuje o 43 955 000 EUR s cieľom pokryť výdavky súvisiace s mandátom EUPT Kosovo za obdobie od 1. júna 2007 do 1. septembra 2007.

Článok 3

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2006, s. 19. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2006/918/SZBP (Ú. v. EÚ L 349, 12.12.2006, s. 57).


Korigendá

15.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/31


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/319/ES z 8. septembra 2006 o štátnej pomoci C 45/04 (ex NN 62/04) v prospech českého výrobcu ocele Třinecké železárny, a. s.

( Úradný vestník Európskej únie L 119 z 9. mája 2007 )

Na strane 37 v názve rozhodnutia, na strane 44 v záverečnej formulácii a na obálke v obsahu:

namiesto:

„8. septembra 2006“

má byť:

„8. novembra 2006“.