ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
12. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 519/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny, určených na priamu ľudskú spotrebu, ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 973/2001

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 521/2007 z 11. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 522/2007 z 11. mája 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 31. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 523/2007 z 11. mája 2007 týkajúce sa 31. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2007 z 11. mája 2007 týkajúce sa 31. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1898/2005

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 525/2007 z 11. mája 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 63. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 526/2007 z 11. mája 2007 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 527/2007 z 10. mája 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa lemovaného vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón ICES V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 528/2007 z 10. mája 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v nórskych vodách zón I a II Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 529/2007 z 11. mája 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 02022991 (s platnosťou od 1. júla 2007 do 30. júna 2008)

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/330/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2007, ktorým sa rušia zákazy na pohyb niektorých výrobkov živočíšneho pôvodu na ostrove Cyprus podľa nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 a ustanovujú podmienky pohybu týchto výrobkov [oznámené pod číslom K(2007) 1911]  ( 1 )

30

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2007/331/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 3. mája 2007 o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách [oznámené pod číslom K(2007) 1873]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 519/2007

zo 7. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny, určených na priamu ľudskú spotrebu, ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Odchylne od článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa v nariadení (ES) č. 527/2003 (2) povoľuje dovoz vín vyrobených v Argentíne, ktoré podstúpili určité enologické procesy nestanovené v ustanoveniach Spoločenstva, najmä čo sa týka pridania kyseliny jablčnej, do Spoločenstva. Toto povolenie uplynulo 31. decembra 2006.

(2)

Použitie kyseliny jablčnej je enologický proces schválený Medzinárodnou organizáciou pre vinárstvo a víno.

(3)

V súčasnosti stále prebiehajú rokovania medzi Spoločenstvom a zoskupením Mercosur, ktorého je Argentína členom, s cieľom uzatvoriť dohodu o obchode s vínom. Predmetom týchto rokovaní sú najmä príslušné enologické procesy obidvoch strán, ako aj ochrana zemepisných označení.

(4)

Kým nenadobudne platnosť dohoda medzi Spoločenstvom a zoskupením Mercosur o obchode s vínom, ktorou sa vzájomne uznávajú enologické procesy používané každou zo strán a v dôsledku ktorej sa zjednoduší dovoz vín s pôvodom z Argentíny, do ktorých by sa mohla pridať kyselina jablčná, do Spoločenstva, je vhodné predĺžiť až do uvedeného nadobudnutia účinnosti povolenie uvedenej úpravy týkajúcej sa argentínskych vín, a to najneskôr do 31. decembra 2008.

(5)

Nariadenie (ES) č. 527/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 527/2003 sa dátum „31. decembra 2006“ nahrádza dátumom „31. decembra 2008“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1912/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 1).


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 520/2007

zo 7. mája 2007,

ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 973/2001

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spoločenstvo schválilo rozhodnutím 98/392/ES (1) Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorý obsahuje určité zásady a určité pravidlá ochrany a riadenia živých morských zdrojov. Spoločenstvo sa v rámci svojich širších medzinárodných záväzkov podieľa na úsilí o ochranu zásob rýb v medzinárodných vodách.

(2)

Na základe rozhodnutia 86/238/EHS (2) je Spoločenstvo od 14. novembra 1997 zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o ochrane atlantických tuniakov (ďalej len „dohovor ICCAT“).

(3)

Dohovor ICCAT ustanovuje rámec pre regionálnu spoluprácu v oblasti ochrany a riadenia zdrojov tuniakov a príbuzných druhov rýb v Atlantickom oceáne a v priľahlých moriach vytvorením Medzinárodnej komisie na ochranu atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“) a prijatím odporúčaní pre ochranu a riadenie v oblasti pôsobnosti dohovoru, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné.

(4)

ICCAT odporučila niekoľko technických opatrení pre určité zásoby druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti v Atlantickom oceáne a v Stredozemnom mori, pričom okrem iného upresnila povolenú veľkosť a hmotnosť rýb, obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach a v určitých obdobiach, pomocou určitého rybárskeho výstroja, ako aj obmedzenia kapacity. Tieto odporúčania sú pre Spoločenstvo záväzné, a preto by sa mali vykonávať.

(5)

Spoločenstvo rozhodnutím 95/399/ES (3) schválilo Dohodu o založení Komisie pre tuniaky v Indickom oceáne. Táto dohoda ustanovuje primeraný rámec pre užšiu medzinárodnú spoluprácu a rozumné využívanie tuniakov a príbuzných druhov v Indickom oceáne vytvorením Komisie pre tuniaky v Indickom oceáne (ďalej len „IOTC“) a prijatím odporúčaní pre ochranu a riadenie v oblasti pôsobnosti IOTC, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné.

(6)

IOTC prijala odporučenie ustanovujúce určité technické opatrenia pre určité zásoby druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti v Indickom oceáne, a najmä obmedzenia kapacity. Toto odporučenie je pre Spoločenstvo záväzné, a preto by sa malo vykonať.

(7)

Spoločenstvo schválilo rozhodnutím 2005/938/ES (4) Dohodu o medzinárodnom programe na ochranu delfínov. Spoločenstvo by preto malo uplatňovať ustanovenia tejto dohody.

(8)

K cieľom tejto dohody patrí postupné znižovanie náhodného úhynu delfínov pri love tuniakov pomocou kruhových záťahových sietí vo východnej časti Tichého oceánu na takmer nulovú úroveň stanovením ročných limitov, ako aj dlhodobá udržateľnosť zásob tuniakov v oblasti pôsobnosti tejto dohody.

(9)

Spoločenstvo má rybolovné záujmy vo východnej časti Tichého oceánu a zúčastnilo sa na postupe prijatia Dohovoru na posilnenie Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky (ďalej len „antiguanský dohovor“). Rozhodnutím 2005/26/ES (5) Spoločenstvo podpísalo antiguanský dohovor a začalo postup s cieľom stať sa jeho zmluvnou stranou. Spoločenstvo sa ako spolupracujúca nezmluvná strana Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky (ďalej len „IATTC“) rozhodlo, že kým antiguanský dohovor nenadobudne platnosť, bude uplatňovať technické opatrenia, ktoré prijala IATTC. Tieto opatrenia by sa preto mali transponovať do práva Spoločenstva.

(10)

Podľa rozhodnutia 2005/75/ES (6), ktoré nadobudlo účinnosť 25. januára 2005, Spoločenstvo sa stalo zmluvnou stranou Dohovoru o zachovaní a riadení druhov veľmi sťahovavých rýb v západnom a strednom Tichom oceáne (ďalej len „dohovor WCPFC“).

(11)

Dohovor WCPFC ustanovuje rámec pre regionálnu spoluprácu s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti v západnej a strednej časti Tichého oceánu vytvorením Komisie pre rybné hospodárstvo v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC).

(12)

Spoločenstvo by preto malo uplatňovať ustanovenia uvedeného dohovoru, ako aj technické opatrenia, ktoré prijala WCPFC.

(13)

Technické opatrenia prijaté týmito regionálnymi organizáciami pre rybné hospodárstvo sa inkorporovali do nariadenia Rady (ES) č. 973/2001 zo 14. mája 2001, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov niektorých druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti (7).

(14)

Prijatie nových technických opatrení uvedenými organizáciami a aktualizácia opatrení, ktoré sú v účinnosti od prijatia nariadenie (ES) č. 973/2001, si vyžaduje, aby sa zrušilo uvedené nariadenie a nahradilo sa týmto nariadením.

(15)

Obmedzenia kapacity sa musia stanoviť v súlade s článkom 20 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (8).

(16)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú technické ochranné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na lov a vykládku určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti uvedených v prílohe I, ako aj na chytenie vedľajších úlovkov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, sa toto nariadenie vzťahuje na plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou členských štátov a sú zaregistrované v Spoločenstve (ďalej len „rybárske plavidlá Spoločenstva“).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„druhy migrujúce na veľké vzdialenosti“ sú druhy uvedené v prílohe I;

2.

„tuniaky a príbuzné druhy, na ktoré sa vzťahuje ICCAT“ sú druhy uvedené v prílohe II;

3.

„hraničná hodnota úhynu delfínov“ je hodnota vymedzená v článku V Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov (10);

4.

„športové rybárstvo“ sú rybárske aktivity, pri ktorých sa využívajú živé vodné zdroje na rekreačné alebo športové účely;

5.

„kruhové siete“ sú siete, ktoré pri love obkolesia rybu súčasne z bočnej a zo spodnej strany; môžu mať zaťahovaciu šnúru, ale nemusia;

6.

„kruhové záťahové siete“ sú kruhové siete, ktorých spodná časť sa uťahuje pomocou zaťahovacej šnúry, ktorá je pozdĺž spodného okraja prevlečená cez sériu ôk, čo umožňuje zaťahovanie a uzatváranie siete. Kruhové záťahové siete sa môžu používať na lov malých pelagických druhov, veľkých pelagických druhov alebo druhov žijúcich pri morskom dne;

7.

„dlhé lovné šnúry“ sú rybárskym výstrojom, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry, na ktorej sú pripevnené vedľajšie šnúry (náväzce) s početnými háčikmi, pričom dĺžka a rozmiestenie vedľajších šnúr je rozdielna v závislosti od cieľového druhu. Môžu sa rozložiť buď vertikálne, alebo horizontálne vzhľadom k morskej hladine. Môžu sa umiestniť na dne alebo pri dne (dlhé lovné šnúry na lov pri dne) alebo sa môžu vznášať v strednej hĺbke alebo tesne pod hladinou (dlhé lovné šnúry na lov pri hladine);

8.

„háčiky“ sú zahnuté, zaostrené kúsky oceľového drôtu, obyčajne s ostňom. Hrot háčika môže byť buď rovný alebo aj stočený naspäť a zahnutý. Telo háčika môže byť rôznej dĺžky a tvaru a jeho prierez môže byť okrúhly (bežný) alebo plochý (vykovaný). Celková dĺžka háčika sa meria ako maximálna celková dĺžka tela háčika od jeho konca, ktorý slúži na uchytenie šnúry a obyčajne má očko, až po vrchol oblúka. Šírka háčika sa meria ako najväčšia horizontálna vzdialenosť od vonkajšej časti tela háčika po vonkajšiu časť ostňa;

9.

„zariadenia na zhlukovanie rýb (FADs)“ sú zariadenia, ktoré plávajú na hladine mora s cieľom prilákať ryby;

10.

„plavidlá na lov tuniakov udicami“ sú plavidlá vybavené udicami na lov tuniakov.

Článok 4

Oblasti

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia morských vôd:

1.

Oblasť 1:

všetky vody Atlantického oceánu a priľahlých morí, ktoré patria do oblasti pôsobnosti dohovoru ICCAT vymedzenej v článku 1 tej dohody.

2.

Oblasť 2:

všetky vody Indického oceánu, na ktoré sa vzťahuje dohoda o založení IOTC, ako sú vymedzené v jej článku 2.

3.

Oblasť 3:

všetky vody východnej časti Tichého oceánu, ako sú vymedzené v článku 3 Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov.

4.

Oblasť 4:

všetky vody západnej a strednej časti Tichého oceánu, ako sú vymedzené v článku 3 dohovoru WCPFC.

HLAVA II

TECHNICKÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ V OBLASTI 1

KAPITOLA 1

Obmedzenia používania určitých typov plavidiel a výstroja

Článok 5

Ochrana tuniakov veľkookých v určitých tropických vodách

1.   Pre plavidlá loviace pomocou kruhových záťahových sietí a pre plavidlá na lov tuniakov udicami platí zákaz rybolovu od 1. do 30. novembra v oblasti vymedzenej takto:

južná hranica: rovnobežka 0° južnej zemepisnej šírky,

severná hranica: rovnobežka 5° severnej zemepisnej šírky,

západná hranica: poludník 20° západnej zemepisnej dĺžky,

východná hranica: poludník 10° západnej zemepisnej dĺžky.

2.   Členské štáty zašlú Komisii každý rok najneskôr do 15. augusta správu o vykonávaní tohto opatrenia a prípadne aj súpis prípadov porušenia, ktorých sa dopustili rybárske plavidlá Spoločenstva plaviace sa pod ich vlajkami, ktoré stíhajú ich príslušné orgány.

Článok 6

Lov tuniakov modroplutvých v Stredozemnom mori

1.   Lov tuniakov modroplutvých v Stredozemnom mori pomocou kruhových záťahových sietí je zakázaný od 16. júla do 15. augusta.

2.   Lov tuniakov modroplutvých v Stredozemnom mori pomocou dlhých lovných šnúr na lov pri hladine z plavidiel dlhších ako 24 metrov je zakázaný od 1. júna do 31. júla. Dĺžka plavidiel sa vymedzí v súlade s prílohou III.

3.   Od 1. do 30. júna je pri love tuniakov modroplutvých v Stredozemnom mori zakázané používať lietadlá a helikoptéry.

4.   Komisia môže na základe odporúčaní ICCAT, ktoré sú pre Spoločenstvo záväzné a v súlade s postupom uvedeným v článku 30, zmeniť a doplniť vymedzenie období a oblastí uvedených v tomto článku a dĺžku plavidiel uvedenú v prílohe III.

Článok 7

Lov tuniakov pruhovaných, tuniakov veľkookých a tuniakov žltoplutvých v určitých portugalských vodách

Je zakázané uchovávať na palube akékoľvek množstvo tuniakov pruhovaných, tuniakov veľkookých alebo tuniakov žltoplutvých ulovených pomocou kruhových záťahových sietí vo vodách pod zvrchovanosťou alebo jurisdikciou Portugalska v podoblasti X vymedzenej podľa ICES na sever od 36° 30′ severnej zemepisnej šírky alebo v oblastiach CECAF na sever od 31° severnej zemepisnej šírky a na východ od 17° 30′ západnej zemepisnej dĺžky, ako aj loviť uvedené druhy v uvedených oblastiach pomocou uvedeného výstroja.

KAPITOLA 2

Minimálna veľkosť

Článok 8

Rozmery

1.   Ryby sa považujú za ryby nedosahujúce lovnú veľkosť, ak sú ich rozmery menšie ako minimálne rozmery stanovené pre príslušné druhy v prílohe IV.

2.   Rozmery stanovené v prílohe IV sa môžu v súlade s postupom určeným v článku 30 zmeniť na základe odporúčaní ICCAT, ktoré sú pre Spoločenstvo záväzné.

Článok 9

Zákazy

1.   Ryby druhov uvedených v prílohe IV, ktoré nedosahujú lovnú veľkosť a ktoré sa ulovili v oblasti 1, sa nesmú uchovávať na palube ani prekladať, vykladať, prepravovať, uskladňovať, vystavovať alebo ponúkať na predaj, predávať alebo uvádzať na trh. Tieto ryby sa musia ihneď hodiť späť do mora.

2.   Zaradenie rýb druhov uvedených v prílohe IV, ktoré nedosahujú lovnú veľkosť, pochádzajú z tretích krajín a ulovili sa v oblasti 1, do voľného obehu alebo ich uvedenie na trh v Spoločenstve je zakázané.

Článok 10

Meranie veľkosti

1.   Všetky druhy okrem čeľade istiophoridae sa merajú po vidlicu chvostovej plutvy, t. j. meria sa vertikálna vzdialenosť od konca hornej čeľuste po koniec najkratšieho lúča chvostovej plutvy.

2.   Ryby čeľade istiophoridae sa merajú od konca dolnej čeľuste po vidlicu chvostovej plutvy.

Článok 11

Postup na odber vzoriek tuniakov modroplutvých v klietkach

1.   Každý členský štát stanoví postup na odber vzoriek s cieľom odhadnúť počet ulovených tuniakov modroplutvých podľa veľkosti.

2.   Odber vzoriek podľa veľkosti sa v klietkach vykonáva na vzorke 100 jedincov na 100 ton živých rýb alebo na vzorke 10 % rýb z celkového počtu rýb umiestnených v klietke. Veľkostná vzorka sa odoberie počas výlovu na farme v súlade s metódou, ktorú prijala ICCAT na oznamovanie údajov v rámci úlohy II.

3.   Pre ryby chované dlhšie ako jeden rok sa vypracujú dodatočné metódy a odbery vzoriek.

4.   Odber vzoriek sa vykoná počas náhodného výlovu a vzťahuje sa na všetky klietky. Údaje týkajúce sa odberu vzoriek vykonaného v predchádzajúcom kalendárnom roku sa oznámia ICCAT do 31. júla.

KAPITOLA 3

Obmedzenia počtu plavidiel

Článok 12

Tuniak veľkooký a tuniak dlhoplutvý žijúci v severnej časti Atlantického oceánu

1.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 určí počet a celkovú kapacitu vyjadrenú v hrubej nosnosti (GT) rybárskych plavidiel Spoločenstva dlhších ako 24 metrov, ktoré lovia tuniaka veľkookého ako cieľový druh v oblasti 1. Tieto sa určia:

a)

ako priemerný počet a kapacita v GT rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré lovili tuniaka veľkookého ako cieľový druh v oblasti 1 počas obdobia rokov 1991 až 1992, ako aj

b)

na základe obmedzenia počtu plavidiel Spoločenstva loviacich tuniaka veľkookého v roku 2005, ktoré sa ICCAT oznámilo 30. júna 2005.

2.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 určí počet rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré lovia tuniaka dlhoplutvého ako cieľový druh v severnej časti Atlantického oceánu. Počet plavidiel sa stanoví ako priemerný počet rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré lovili tuniaka dlhoplutvého ako cieľový druh v severnej časti Atlantického oceánu počas obdobia rokov 1993 až 1995.

3.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 rozdelí medzi členské štáty:

a)

počet a kapacitu v GT určenú v súlade s odsekom 1;

b)

počet plavidiel určený v súlade s odsekom 2.

4.   Členské štáty každý rok do 15. mája zašlú Komisii obvyklým spôsobom prenosu údajov:

a)

zoznam plavidiel dlhších ako 24 metrov, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia tuniaka veľkookého;

b)

zoznam plavidiel, ktoré sa plavia sa pod ich vlajkou a lovia tuniaka dlhoplutvého v severnej časti Atlantického oceánu.

Komisia zašle tieto informácie sekretariátu ICCAT každý rok do 31. mája.

5.   Na zoznamoch uvedených v odseku 4 sa uvedie interné číslo zapísané v registri rybárskej flotily, ktoré sa plavidlu pridelilo v súlade s prílohou I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (11), ako aj typ použitého rybárskeho výstroja.

KAPITOLA 4

Druhy, ktoré nie sú cieľovými druhmi, a športový a rekreačný rybolov

Článok 13

Marlíny

Členské štáty podporujú používanie monofilných vlascov na obratlíkoch, ktoré umožňujú ľahké vyslobodenie živých marlínov modrých a marlínov bielych.

Článok 14

Žraloky

1.   Členské štáty podporujú vracanie živých náhodne ulovených žralokov, a najmä nedospelých jedincov, do vody.

2.   Členské štáty podporujú znižovanie počtu odhodených žralokov zlepšením schopnosti selekcie rybárskeho výstroja.

Článok 15

Morské korytnačky

Členské štáty podporujú vracanie živých náhodne ulovených morských korytnačiek do vody.

Článok 16

Športový a rekreačný rybolov v Stredozemnom mori

1.   Členské štáty príjmu opatrenia potrebné na zákaz používania vlečných sietí, kruhových sietí, kruhových záťahových sietí, škrabákov, žiabrových sietí, viacstenných žiabrových sietí a dlhých lovných šnúr na lov tuniakov a príbuzných druhov v Stredozemnom mori pri športových a rekreačných rybolovných činnostiach.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa tuniaky a príbuzné druhy ulovené v Stredozemnom mori pri športovom a rekreačnom rybolove neuviedli na trh.

Článok 17

Správa

Členské štáty zašlú Komisii každý rok najneskôr do 15. augusta správu o vykonávaní tejto kapitoly.

HLAVA III

TECHNICKÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ V OBLASTI 2

KAPITOLA 1

Obmedzenia počtu plavidiel

Článok 18

Počet povolených plavidiel

1.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 určí počet rybárskych plavidiel Spoločenstva dlhších ako 24 metrov, ktoré dostanú povolenie na lov v oblasti 2. Tento počet plavidiel sa stanoví vzhľadom na počet rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré boli zapísané do registra plavidiel IOTC v roku 2003. Obmedzenie počtu plavidiel musí zodpovedať celkovej hrubej nosnosti (GT). V prípade výmeny plavidiel sa celková nosnosť nesmie prekročiť.

2.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 rozdelí medzi členské štáty počet plavidiel určený v súlade s odsekom 1 tohto článku.

KAPITOLA 2

Druhy, ktoré nie sú cieľové

Článok 19

Žraloky

1.   Členské štáty robia všetko pre to, aby podporili vracanie živých náhodne ulovených žralokov, a najmä nedospelých jedincov, naspäť do mora.

2.   Členské štáty podporujú znižovanie počtu odhodených žralokov.

Článok 20

Morské korytnačky

1.   Členské štáty robia všetko pre to, aby zmiernili vplyv rybolovu na morské korytnačky, najmä uplatňovaním opatrení ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Používanie akéhokoľvek rybárskeho výstroja podlieha týmto podmienkam:

a)

vhodná manipulácia vrátane zotavenia alebo rýchleho vrátenia morských korytnačiek ulovených náhodne (na háčik alebo do siete) alebo ako vedľajší úlovok do vody;

b)

prítomnosť na palube vybavenia potrebného na vrátenie morských korytnačiek ulovených náhodne alebo ako vedľajší úlovok do vody.

3.   Používanie kruhových záťahových sietí podlieha týmto podmienkam:

a)

povinnosť predísť, ak je to možné, obkľučovaniu morských korytnačiek;

b)

vypracovanie a uplatňovanie špecifikácií pre vhodný výstroj na minimalizovanie vedľajších úlovkov morských korytnačiek;

c)

prijatie opatrení potrebných na vrátenie obkľúčených alebo ulovených morských korytnačiek do vody;

d)

prijatie opatrení na monitorovanie zariadení na zhlukovanie rýb, do ktorých by sa mohli morské korytnačky chytiť, aby sa chytené korytnačky mohli vypustiť a aby sa nepoužívané zariadenia mohli odstrániť.

4.   Používanie dlhých lovných šnúr podlieha týmto podmienkam:

a)

vytvorenie a zavedenie kombinácií háčikov, typov návnad, hĺbky a tvaru sietí a rybolovnej praxe s cieľom minimalizovať náhodné alebo vedľajšie úlovky morských korytnačiek a ich úhyn;

b)

prítomnosť vybavenia na vrátenie morských korytnačiek ulovených náhodne alebo ako vedľajší úlovok naspäť do vody na palube vrátane nástrojov na vytiahnutie háčikov alebo prerezanie šnúr a vykladacích sietí.

HLAVA IV

TECHNICKÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ V OBLASTI 3

Článok 21

Prekládka

1.   Je zakázané používať pomocné plavidlá na pomoc plavidlám, ktoré využívajú na lov zariadenia na zhlukovanie rýb.

2.   Pre plavidlá loviace pomocou záťahových sietí platí zákaz prekládky na mori.

Článok 22

Obmedzenie počtu plavidiel

1.   Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 určí počet plavidiel Spoločenstva loviacich pomocou záťahových sietí, ktoré dostanú povolenie na lov v oblasti 3. Tento počet plavidiel sa určí vzhľadom na počet plavidiel Spoločenstva loviacich pomocou záťahových sietí, ktoré boli zapísané do registra IATTC 28. júna 2002.

2.   Členské štáty zašlú Komisii každý rok do 10. decembra zoznam plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré majú v úmysle loviť tuniaky v oblasti 3. Plavidlá, ktoré nie sú uvedené na tomto zozname, sa považujú za nečinné a počas prebiehajúceho roku nedostanú povolenie na rybolov.

3.   Na zoznamoch sa uvedie interné číslo zapísané v registri rybárskej flotily, ktoré sa plavidlu pridelilo v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 26/2004, ako aj typ použitého rybárskeho výstroja.

Článok 23

Ochrana delfínov

Výhradne rybárske plavidlá Spoločenstva, ktoré sa prevádzkujú za podmienok ustanovených v Dohode o medzinárodnom programe na ochranu delfínov a ktorým sa pridelila hraničná hodnota úhynu delfínov (HHÚD), sú oprávnené obkľúčiť húfy alebo skupinu delfínov pomocou kruhových záťahových sietí pri love tuniakov žltoplutvých v oblasti 3.

Článok 24

Žiadosti o pridelenie HHÚD

Členské štáty každý rok do 15. septembra zašlú Komisii:

a)

zoznam plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktorých nosnosť presahuje 363 metrických ton (400 ton netto) a ktoré podali žiadosť o pridelenie HHÚD na celý nasledujúci rok;

b)

zoznam plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktorých nosnosť presahuje 363 metrických ton (400 ton netto) a ktoré podali žiadosť o pridelenie HHÚD na prvý alebo druhý polrok nasledujúceho roka;

c)

osvedčenie pre každé plavidlo, pre ktoré žiadajú o pridelenie HHÚD, v ktorom sa uvádza, že plavidlo má k dispozícii riadny výstroj a vybavenie na ochranu delfínov a že jeho kapitán absolvoval schválené školenie o záchrane a vypúšťaní delfínov na slobodu;

d)

zoznam plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré pravdepodobne budú vykonávať činnosť v danej oblasti v priebehu nasledujúceho roka.

Článok 25

Pridelenie HHÚD

1.   Členské štáty zabezpečia, aby žiadosti o pridelenie HHÚD spĺňali podmienky ustanovené v Dohode o medzinárodnom programe na ochranu delfínov a ochranné opatrenia, ktoré prijala IATTC.

2.   Komisia preskúma zoznamy a zabezpečí, aby boli v súlade s ustanoveniami Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov a ochrannými opatreniami prijatými IATTC, a zašle ich riaditeľovi IATTC. Ak sa pri skúmaní ukáže, že žiadosť nespĺňa podmienky uvedené v tomto odseku, Komisia ihneď oznámi príslušnému členskému štátu, že celú žiadosť alebo jej časť nemôže zaslať riaditeľovi IATTC, a uvedie dôvody.

3.   Komisia každému členskému štátu oznámi celkovú HHÚD, ktorá sa rozdelí medzi plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou.

4.   Každý členský štát zašle Komisii každý rok do 15. januára rozdelenie HHÚD medzi plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou.

5.   Komisia zašle každý rok do 1. februára riaditeľovi IATTC zoznam a informácie o rozdelení HHÚD medzi rybárske plavidlá Spoločenstva.

Článok 26

Ochrana iných druhov, ktoré nie sú cieľové

1.   Plavidlá loviace pomocou kruhových záťahových sietí rýchlo vypustia späť do mora, ak je to možné, nepoškodené morské korytnačky, žraloky, tuniaky pruhované, ostriežovité ryby, raje, koryfény a iné druhy, ktoré nie sú cieľové.

2.   Rybári sa podnecujú k tomu, aby vyvinuli a používali techniky a vybavenie, ktoré im uľahčia rýchle a bezpečné vypustenie takýchto živočíchov naspäť do mora.

Článok 27

Morské korytnačky

1.   Vždy, keď sa v sieti spozoruje morská korytnačka, je potrebné vyvinúť dostatočné úsilie na jej vyslobodenie skôr, ako sa do siete zamotá, vrátane použitia motorového člna, ak je to potrebné.

2.   Ak sa morská korytnačka zamotá do siete, navíjanie siete sa zastaví hneď, ako sa korytnačka dostane z vody, a nesmie sa znovu spustiť skôr, ako sa korytnačka neuvoľní a nevypustí naspäť do vody.

3.   Ak sa morská korytnačka dostane na palubu plavidla, použijú sa všetky vhodné metódy na pomoc korytnačke pri zotavení a až potom sa korytnačka vráti do vody.

4.   Pre plavidlá, ktoré lovia tuniaky, platí zákaz vyhadzovať do mora soľné vrecia a iné typy plastového odpadu.

5.   Morské korytnačky, ktoré sa zachytili do zariadení na zhlukovanie rýb a iného rybárskeho výstroja, sa vrátia, ak je to možné, späť do mora.

6.   Zariadenia na zhlukovanie rýb, ktoré sa nepoužívajú na rybolov, sa odstránia.

HLAVA V

TECHNICKÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ V OBLASTI 4

Článok 28

Zníženie množstva odpadov

Členské štáty prijmú opatrenia na zníženie množstva odpadu, odhodení, prípadov zachytenia rýb do strateného alebo vyhodeného výstroja, znečistenia spôsobeného rybárskymi plavidlami, prípadov ulovenia druhov rýb a živočíchov, ktoré nie sú cieľové, ako aj dosahov na súvisiace alebo závislé druhy, najmä na druhy, ktorým hrozí vyhynutie.

HLAVA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Morské cicavce

1.   Obkľučovanie húfov alebo skupín morských cicavcov pomocou kruhových záťahových sietí sa zakazuje.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje na všetky rybárske plavidlá Spoločenstva, okrem plavidiel uvedených v článku 23.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Komitológia

Opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 2, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 31

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 973/2001 sa týmto zrušuje.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2007

Za Radu

predseda

H. SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33.

(3)  Ú. v. ES L 236, 5.10.1995, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 348, 30.12.2005, s. 26.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 137, 19.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 831/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 33).

(8)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  Ú. v. EÚ L 348, 30.12.2005, s. 28.

(11)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1799/2006 (Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 26).


PRÍLOHA I

Zoznam druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti

Tuniak dlhoplutvý: Thunnus alalunga

Tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus

Tuniak veľkooký: Thunnus obesus

Tuniak pruhovaný: Katsuwonus pelamis

Pelamída atlantická: Sarda sarda

Tuniak žltoplutvý: Thunnus albacares

Tuniak čiernoplutvý: Thunnus atlanticus

malá makrela: Euthynnus spp.

Tuniak austrálsky: Thunnus maccoyii

Malá makrela: Auxis spp.

Bramy: Bramidae

Marlíny: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Plachetník: Istiophorus spp.

Mečiar: Xiphias gladius

Sajry: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Koryfény: Koryféna veľká: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

Žraloky: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Veľryby (veľryby, delfíny a sviňuchy): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae


PRÍLOHA II

Zoznam tuniakov a príbuzných druhov ICCAT

Tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus

Tuniak austrálsky: Thunnus maccoyii

Tuniak žltoplutvý: Thunnus albacares

Tuniak dlhoplutvý: Thunnus alalunga

Tuniak veľkooký: Thunnus obesus

Tuniak čiernoplutvý: Thunnus atlanticus

Atlantický malý tuniak: Euthynnus alletteratus

Tuniak pruhovaný: Katsuwonus pelamis

Pelamída atlantická: Sarda sarda

Makrela fregata: Auxis thazard

Tuniak makrelovitý: Auxis rochei

Pelamída jednofarebná: Orcynopsis unicolor

Makrela druhu: Acanthocybium solandri

Makrela japonská: Scomberomorus maculatus

Makrela druhu: Scomberomorus cavalla

Makrela druhu: Scomberomorus tritor

Makrela druhu: Scomberomorus brasilliensis

Makrela druhu: Scomberomorus regalis

Plachetník druhu: Istiophorus albicans

Marlín indický: Makaira indica

Marlín čierny: Makaira nigricans

Marlín biely: Tetrapturus albidus

Mečiar obyčajný: Xiphias gladius

Marlín druhu: Tetrapturus pfluegeri


PRÍLOHA III

Dĺžka plavidiel (článok 6 ods. 2)

Vymedzenie dĺžky plavidiel, ktoré stanovila ICCAT:

pre rybárske plavidlá postavené po 18. júli 1982: 96 % celkovej dĺžky na čiare ponoru v 85 % najmenšej bočnej lodnej výšky meranej od vrcholu kýlu alebo dĺžka od čela provy po os pňa kormidla na tejto čiare ponoru, ak je väčšia. V prípade plavidiel s nakloneným kýlom je čiara ponoru, na ktorej sa táto dĺžka meria, rovnobežná s konštrukčnou čiarou ponoru,

pre rybárske plavidlá postavené pred 18. júlom 1982: registrovaná dĺžka, ako je zapísaná v národných registroch alebo v inej evidencii plavidiel.


PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE VEĽKOSTI

(článok 8 ods. 1)

Druhy

Minimálna veľkosť

Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg alebo 70 cm

Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus) (2)

10 kg alebo 80 cm

Mečiar obyčajný (Xiphias gladius) (3)

25 kg alebo 125 cm (dolná čeľusť)


(1)  Táto minimálna veľkosť je uplatniteľná len vo východnej časti Atlantického oceánu.

(2)  Táto minimálna veľkosť je uplatniteľná len v Stredozemnom mori.

(3)  Táto minimálna veľkosť je uplatniteľná len v Atlantickom oceáne.


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 521/2007

z 11. mája 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 522/2007

z 11. mája 2007

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 31. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 31. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 31. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

265,2

koncentrované

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

30

koncentrované


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 523/2007

z 11. mája 2007

týkajúce sa 31. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť konanie.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 31. verejnou súťažou v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005, sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť verejnú súťaž.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 524/2007

z 11. mája 2007

týkajúce sa 31. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005,

(3)

Po preskúmaní prijatych ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť konanie,

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 31. ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v kapitole III nariadeniz (ES) .č. 1898/2005, sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 525/2007

z 11. mája 2007

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 63. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 63. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 8. mája 2007, stanovuje minimálna predajná cena masla na 248,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 526/2007

z 11. mája 2007

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 pism. f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 pism. f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. mája 2007 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 pism. f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca júna 2007 pre množstvo 9 751,474 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 317/2007 (Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 4).


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 527/2007

z 10. mája 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa lemovaného vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón ICES V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, korigendum v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

06

Členský štát

Španielsko

Zásoba

USK/567EI.

Druh

Mieň lemovaný (Brosme brosme)

Zóna

vody ES a medzinárodné vody zón ICES V, VI a VII

Dátum

31. marca 2007


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 528/2007

z 10. mája 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v nórskych vodách zón I a II Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, korigendum v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 444/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

07

Členský štát

Portugalsko

Zásoba

COD/1N2AB.

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

Nórske vody zón ICES I a II

Dátum

13. apríl 2007


12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 529/2007

z 11. mája 2007,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2007 do 30. júna 2008)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41 prvý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V pláne CXL Svetovej obchodnej organizácie sa stanovuje požiadavka, aby Spoločenstvo zaviedlo ročnú dovoznú kvótu vo výške 53 000 ton pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202 29 91 (poradové číslo 09.4003). Vykonávacie pravidlá by sa mali ustanoviť na kvótový rok 2007/2008, ktorý sa začína 1. júla 2007.

(2)

Podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 by sa systém dovozu do Spoločenstva mal spravovať na základe dovozných licencií. Je však vhodné, aby sa daná kvóta spravovala prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydania dovozných licencií ako druhého kroku, ako je to stanovené v článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2). Týmto spôsobom by sa malo zaistiť, aby sa prevádzkovatelia, ktorí získali dovozné práva, mohli rozhodnúť počas trvania kvótového obdobia, kedy si želajú podať žiadosť o dovozné licencie pri zohľadnení ich aktuálnych obchodných tokov. Uvedeným nariadením sa obdobie platnosti licencií končí v posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (3) a nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4) by sa mali uplatňovať na dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia, okrem prípadov výnimiek.

(4)

Kvóta na rok 2006/2007 bola spravovaná v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 704/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2006 do 30. júna 2007) (5). V uvedenom nariadení sa stanovila metóda správy založená na kritériách objemu dovozu, ktorými sa zabezpečuje, aby sa kvóty pridelili profesionálnym prevádzkovateľom, ktorí sú schopní dovážať hovädzie mäso bez neprimeraných špekulácií.

(5)

Na základe skúseností s využívaním tejto metódy je možné pozorovať pozitívne výsledky, a preto je vhodné, aby sa na kvótové obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 zachovala rovnaká metóda správy. Je vhodné stanoviť referenčné obdobie pre oprávnený dovoz, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby bolo možné poskytnúť reprezentatívne údaje, a zároveň dostatočne aktuálne na to, aby odrážalo najnovší vývoj v obchode.

(6)

S cieľom zabezpečiť rovnaké pravidlá hry pre všetkých žiadateľov v rámci Spoločenstva sa ustanoví prechodné opatrenie, ktoré sa bude týkať dovozu do Bulharska a Rumunska pred 31. decembrom 2006. Podaná žiadosť má zahŕňať dôkaz, postačujúci pre príslušné vnútroštátne orgány, že tieto dovozy, použité ako referenčné množstvo na účely tejto kvóty, pochádzajú zo spracovateľských prevádzok a tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré sú uvedené v článku 9 rozhodnutia Rady 79/542/EHS (6), v článku 8 ods. 1 smernice Rady 2002/99/ES (7) a v článkoch 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (8).

(7)

V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o udelenie dovozných práv, postavenia žiadateľov a vydávania dovozných licencií. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by mali od 1. júla 2007 platiť pre dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky stanovené v tomto nariadení.

(8)

S cieľom predísť špekuláciám by sa pre každého žiadateľa v rámci kvóty mala stanoviť záruka, ktorá sa vzťahuje na dovozné práva.

(9)

Aby prevádzkovatelia záväzne žiadali o dovozné licencie pre všetky pridelené dovozné práva, je potrebné ustanoviť, že takáto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (9).

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza dovozná colná kvóta v objeme 53 000 ton hmotnosti vykosteného mäsa pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008.

Poradové číslo colnej kvóty je 09.4003.

2.   Clo Spoločného colného sadzobníka uplatňované pre kvótu stanovenú v odseku 1 predstavuje 20 % ad valorem.

Článok 2

1.   Dovozná colná kvóta stanovená v článku 1 ods. 1 sa spravuje prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydania dovozných licencií ako druhého kroku.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia:

a)

100 kilogramov nevykosteného mäsa zodpovedá 77 kilogramom vykosteného mäsa;

b)

„mrazené mäso“ znamená mäso, ktoré je zmrazené a má pri vstupe na colné územie Spoločenstva vnútornú teplotu – 12 °C alebo menej.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 musia žiadatelia o udelenie dovozných práv preukázať, že dané množstvo hovädzieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0201, 0202, 0206 10 95 alebo 0206 29 91, doviezli oni alebo sa doviezlo v ich mene v rámci príslušných colných opatrení v období medzi 1. májom 2006 a 30. aprílom 2007 (ďalej len „referenčné množstvo“).

2.   Podnik vytvorený zlúčením spoločností, z ktorých každá doviezla referenčné množstvo, môže tieto referenčné množstvá použiť ako základ svojej žiadosti.

3.   V prípade, že sa referenčné množstvo vzťahuje na dovozy do Bulharska a Rumunska v období pred 31. decembrom 2006, žiadatelia o udelenie dovozných práv musia preukázať, že dovozy pochádzajú zo spracovateľských prevádzok a tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré sú uvedené v článku 9 rozhodnutia Rady 79/542/EHS, v článku 8 ods. 1 smernice Rady 2002/99/ES a v článkoch 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, čo predstavuje dostatočný dôkazový materiál o plnení požiadaviek, ktoré sú stanovené v prvom pododseku.

Článok 5

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa musia podať najneskôr do 1. júna 2007 do 13.00 hod. bruselského času dňa.

Celkové množstvo uvedené v žiadostiach o udelenie dovozných práv, ktoré boli podané počas obdobia dovoznej colnej kvóty, nemôže prekročiť referenčné množstvo žiadateľa. Príslušné vnútroštátne orgány zamietnu žiadosti, ktoré nevyhovujú tejto požiadavke.

2.   Spolu so žiadosťou o udelenie dovozných práv sa skladá zábezpeka vo výške 6 EUR na 100 kilogramov ekvivalentu vykosteného mäsa.

3.   Tretí piatok po skončení obdobia na podávanie žiadostí uvedeného v odseku 1 a najneskôr do 13.00 hod. bruselského času členské štáty oznámia Komisii, aké je celkové množstvo, na ktoré sa žiada udelenie dovozných práv.

Článok 6

1.   Dovozné práva sa budú udeľovať od 7. a najneskôr do 16. pracovného dňa po skončení obdobia na zaslanie oznámení uvedeného v článku 5 ods. 3.

2.   Ak uplatňovanie prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 bude mať za následok, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 5 ods. 2 tohto nariadenia bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

Článok 7

1.   Aby sa množstvá, ktoré boli schválené v rámci kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1, mohli uvoľniť do obehu, je potrebné predložiť dovoznú licenciu.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných licencií sa vzťahujú na celkové pridelené množstvo. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 8

1.   Žiadosti o udelenie licencie sa môžu podať výlučne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ podal žiadosť o udelenie dovozných práv, na ktoré sa vzťahuje kvóta ustanovená v článku 1 ods. 1 a v ktorom tieto práva získal.

Každé udelenie dovoznej licencie má za následok zodpovedajúce obmedzenie získaných dovozných práv a zábezpeka zložená v súlade s článkom 5 ods. 2 bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

2.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

3.   Žiadosti o licenciu a dovozné licencie musia obsahovať:

a)

v kolónke 16 jednu z nasledujúcich skupín kódov KN:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty (09.4003) a jeden z údajov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 26).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 26, zmenené v Ú. v. EÚ L 47, 16.2.2007, s. 21).

(6)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(9)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.


PRÍLOHA

Údaje uvedené v článku 8 ods. 3 písm. b)

:

v bulharčine

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

v španielčine

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

v češtine

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

v dánčine

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

v nemčine

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

v estónčine

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

v gréčtine

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

v angličtine

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

vo francúzštine

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

v taliančine

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

v lotyštine

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

v litovčine

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

v maďarčine

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

v maltčine

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

v holandčine

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

v poľštine

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

v portugalčine

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

v rumunčine

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

v slovenčine

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

v slovinčine

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

vo fínštine

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

vo švédštine

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. mája 2007,

ktorým sa rušia zákazy na pohyb niektorých výrobkov živočíšneho pôvodu na ostrove Cyprus podľa nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 a ustanovujú podmienky pohybu týchto výrobkov

[oznámené pod číslom K(2007) 1911]

(Text s významom pre EHP)

(2007/330/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 k Aktu o pristúpení (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 9,

keďže:

(1)

Až do zjednotenia Cypru sa článkom 1 ods. 1 protokolu 10 k Aktu o pristúpení pozastavuje uplatňovanie acquis v oblastiach Cyperskej republiky, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

(2)

Z dôvodov ochrany zdravia ľudí a zvierat sa nariadením (ES) č. 866/2004 zakazuje pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu cez líniu z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu, do oblastí, kde ju vykonáva.

(3)

Ako prvý krok a vzhľadom na výrobu v oblastiach Cyperskej republiky, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu, sa môžu zákazy v prípade čerstvých rýb a medu odstrániť.

(4)

Je potrebné uistiť sa, že zrušením zákazov nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat. Je rovnako potrebné zaručiť bezpečnosť potravín v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1480/2004 (2), ktorým sa ustanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa tovaru prichádzajúceho z oblastí Cyperskej republiky, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, do oblastí, v ktorých vláda Cyperskej republiky efektívnu kontrolu vykonáva. Vzhľadom na to by malo obchodovanie s príslušnými výrobkami podliehať určitým podmienkam.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zákazy podľa článku 4 ods. 9 nariadenia (ES) č. 866/2004 o pohybe výrobkov živočíšneho pôvodu cez líniu z oblastí Cyperskej republiky, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu, do oblastí, kde ju vykonáva, sa už nevzťahujú na výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v prílohách I a II k tomuto rozhodnutiu.

Obchodovanie s týmito výrobkami podlieha podmienkam uvedeným v príslušnej prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 128. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1283/2005 (Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 272, 20.8.2004, s. 3.


PRÍLOHA I

Čerstvé ryby

A.   Produkty živočíšneho pôvodu: Čerstvé ryby

B.   Podmienky

1.

Čerstvé ryby musia byť vylodené priamo z rybárskych plavidiel, na palube ktorých sa úlovok skladoval menej ako dvadsaťštyri hodín. Tieto rybárske plavidlá sa musia prevádzkovať v súlade s požiadavkami uvedenými v časti I bode A a časti II kapitoly I oddielu VIII prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1).

Nezávislí experti menovaní Komisiou vykonávajú inšpekciu plavidiel a zasielajú Komisii zoznam schválených plavidiel. Komisia oznámi zoznam príslušnému orgánu veterinárnej správy Cyperskej republiky a sprístupní ho na svojej webovej stránke.

2.

Každú zásielku čerstvých rýb musí sprevádzať doklad vydaný podľa ustanovení článku 2 nariadenia (ES) č. 1480/2004. Sprievodný doklad musí vydať turecko-cyperská obchodná komora, ktorú na tento účel riadne splnomocnila Komisia po dohode s vládou Cyperskej republiky, alebo iný orgán takto splnomocnený po dohode s vládou Cyperskej republiky. Uvedený dokument musí byť vydaný v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 866/2004 a musí sa v ňom uviesť, že ryby sú vyložené na breh priamo z rybárskych plavidiel zaradených do zoznamu schválených plavidiel uvedených v bode 1, ktorý bude náležite poskytnutý.

3.

Čerstvé ryby musia byť určené pre maloobchod, reštaurácie alebo priamy predaj spotrebiteľom.


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA II

Med na ľudskú spotrebu

A.   Produkty živočíšneho pôvodu: Med na ľudskú spotrebu

B.   Podmienky

1.

Med musí byť úplne vyrobený výrobcami usadenými v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

2.

Med sa musí prepraviť buď:

a)

hromadne, alebo

b)

balený v jednotlivých nádobách vhodných na účely predaja na trhu v podniku, ktorý je na to vybavený v súlade s kapitolou II časti A prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1).

3.

Každú zásielku čerstvých rýb musí sprevádzať doklad vydaný podľa ustanovení článku 2 nariadenia (ES) č. 1480/2004. Sprievodný doklad musí vydať turecko-cyperská obchodná komora, ktorú na tento účel riadne splnomocnila Komisia po dohode s vládou Cyperskej republiky, alebo iný orgán takto splnomocnený po dohode s vládou Cyperskej republiky. Uvedený dokument musí byť vydaný v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 866/2004 a musí sa v ňom uviesť, že med spĺňa podmienky stanovené v bode 1.

4.

Pred začatím obchodovania s medom musia nezávislí experti vymenovaní Komisiou odobrať z výrobného reťazca 10 vzoriek, vyhotoviť analýzu a jej výsledky zaslať Komisii. Komisia oznámi zoznam príslušnému orgánu veterinárnej správy Cyperskej republiky a sprístupní ho na svojej webovej stránke.

Analýzy sa vykonajú v jednom zo schválených laboratórií vymedzeným v článku 2 písm. f) smernice Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (2). Vzorky sa rozdelia takto:

a)

šesť vzoriek na zistenie antibiotík (skupina B1) a karbamátov a pyretroidov (skupina B2 – látky proti parazitom);

b)

štyri vzorky na zistenie pesticídov (skupina B3a pre chlórové organické zlúčeniny, skupina B3b pre organofosfor) a ťažkých kovov (skupina B3c).

5.

Odber vzoriek a analýza uvedená v bode 4 sa musia opakovať každý rok.

6.

Na med, ktorý sa presunie v súlade s týmto rozhodnutím, sa vzťahujú požiadavky uvedené v smernici Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (3).


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.


ODPORÚČANIA

Komisia

12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/33


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 3. mája 2007

o monitorovaní množstva akrylamidu v potravinách

[oznámené pod číslom K(2007) 1873]

(Text s významom pre EHP)

(2007/331/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala 19. apríla 2005 vyhlásenie o akrylamide v potravinách, v ktorom vyjadruje súhlasné stanovisko k posúdeniu rizika týkajúceho sa akrylamidu, ktoré vypracoval Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) vo februári 2005. V tomto posúdení rizika dospel JECFA k záveru, že limitné hodnoty expozície priemerných a nadmerných konzumentov sú v prípade tejto genotoxickej a karcinogénnej zlúčeniny nízke, čo môže viesť k riziku negatívneho vplyvu na zdravie ľudí. Z tohto dôvodu by sa malo naďalej pokračovať v úsilí o zníženie koncentrácie akrylamidu v potravinách.

(2)

Potravinársky priemysel a členské krajiny skúmali, akým spôsobom sa akrylamid tvorí. Predstavitelia potravinárskeho priemyslu vypracovali návrh dobrovoľných opatrení založených na využívaní tzv. „súboru nástrojov“ (1), ktorý poskytuje možnosti pre výrobcov a spracovateľov, ako hľadať spôsoby na zníženie množstva akrylamidu v produktoch, ktoré vyrábajú. Už od roku 2002 sa vynakladá veľké úsilie na zníženie množstva akrylamidu v tepelne spracovaných potravinách.

(3)

Je potrebné zhromaždiť spoľahlivé údaje o množstve akrylamidu v potravinách, a to z celého Spoločenstva najmenej po dobu troch rokov, aby sa získala jasná predstava o obsahu akrylamidu v tých potravinách, o ktorých je známe, že obsahujú vysoké množstvo akrylamidu a/alebo významnou mierou prispievajú k dennému príjmu potravín obyvateľstva ako celku, ako aj špecifických zraniteľných skupín, ako sú dojčatá a malé deti.

(4)

Tieto údaje je potrebné raz za rok oznámiť EÚBP, ktorý zabezpečí ich zaznamenanie do databázy.

(5)

Analytické výsledky sa vyhodnotia s cieľom posúdiť účinnosť dobrovoľných opatrení. Program monitorovania ustanovený v tomto odporúčaní možno kedykoľvek upraviť, ak je to vzhľadom na získané skúsenosti vhodné,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

aby členské štáty každoročne v rokoch 2007, 2008 a 2009 v súlade s ustanoveniami prílohy I vykonali monitorovanie obsahu akrylamidu v potravinách podľa tejto prílohy;

2.

Aby členské štáty do 1. júna každého roku poskytli EÚBP údaje z monitorovania z predchádzajúceho roku spolu s príslušnými informáciami podľa formulára uvedeného v prílohe II s cieľom zaznamenať ich do spoločnej databázy;

3.

Aby členské štáty uskutočnili na účely programu monitorovania odber vzoriek podľa postupov stanovených v časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách (2), s cieľom zabezpečiť reprezentatívnosť vzoriek pre danú šaržu;

4.

Aby členské štáty vykonali analýzu akrylamidu v súlade s kritériami stanovenými v bodoch 1 a 2 prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa krmív a potravín a pravidiel o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3).

V Bruseli 3. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  „Súbor nástrojov“ obsahuje 13 rôznych parametrov („nástrojov“) zoskupených do 4 hlavných kategórií („oblasti nástrojov“), ktoré môžu výrobcovia potravín selektívne použiť podľa svojich konkrétnych potrieb na zníženie obsahu akrylamidu vo svojich výrobkoch. Tieto 4 oblasti sa vzťahujú na agronomické faktory, konkrétny recept, spracovanie a konečnú prípravu.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

A.   Miesta odberu vzoriek a postup

1.

Odber vzoriek výrobkov by sa mal vykonať na úrovni trhu (t. j. v supermarketoch, menších obchodoch, pekárňach, miestach predaja zemiakových hranolčekov a reštauráciách) alebo v priestoroch výroby. Vzorky výrobkov s pôvodom v jednom z členských štátov by sa mali odoberať v ktorejkoľvek krajine, kde je to možné (1).

2.

Odber vzoriek a analýza by sa mali vykonať pred dátumom expirácie vzorky.

B.   Výrobky, čísla vzoriek, frekvencia, analytické požiadavky

1.

V tabuľke 1 sa uvádza odporúčaný minimálny počet vzoriek na každoročnú analýzu pre každú kategóriu výrobkov. Členské štáty sa vyzývajú, aby odobrali väčší počet vzoriek, ak je to možné. Počet vzoriek na jednotlivé členské štáty je rozdelený podľa počtu obyvateľov, pričom minimálny počet odobratých vzoriek predstavuje 4 vzorky na jeden výrobok a členský štát.

2.

Počet vzoriek vyjadruje minimálny počet vzoriek, ktoré sa každoročne majú odobrať. V prípade špecifických podmienok (napr. odber dvakrát do roka) platia pre každú skupinu výrobkov ustanovenia bodu C prílohy I.

3.

Keďže každá kategória výrobkov zahŕňa široký rad výrobkov s rôznymi špecifikáciami, mali by sa poskytnúť dodatočné informácie pre každý výrobok, z ktorého sa odoberú vzorky (podľa bodu C prílohy I). Na sledovanie časového vývoja je potrebné, pokiaľ je to možné, každý rok odobrať vzorky z výrobkov s rovnakými špecifikáciami (napr. chlieb rovnakého druhu, značky atď.). V prípade zemiakových hranolčekov predávaných v malých obchodoch by sa mali na účely odberu vzoriek, pokiaľ je to možné, každý rok vybrať tie isté obchody.

4.

Ak sú v prípade výrobkov s rovnakou špecifikáciou výsledné hodnoty opakovane nižšie, ako je limit kvantifikácie (LOQ), výrobok je možné vymeniť za iný výrobok za predpokladu, že spadá do tej istej kategórie výrobkov a že je k dispozícii opis výrobku.

5.

Na zabezpečenie porovnateľnosti analytických výsledkov by sa mali vybrať také metódy, pri ktorých je možné dosiahnuť v prípade chleba a produktov detskej výživy hodnotu LOQ 30 μg/kg (najintenzívnejší ión/tranzitívny ión) a v prípade zemiakových výrobkov, iných cereálnych výrobkov, kávy a ďalších výrobkov 50 μg/kg. Výsledky sa majú uvádzať upravené vzhľadom na výťažnosť.

Tabuľka 1

Minimálny počet vzoriek na kategóriu výrobku

Predávajúca krajina

Zemiakové hranolčeky predávané ako hotové (1)

Zemiakové lupienky (2)

Predsmažené zemiakové hranolčeky/zemiakové výrobky určené na domácu prípravu (3)

Chlieb (4)

Raňajkové cereálne výrobky (5)

Sušienky vrátane detských piškót (6)

Pražená káva (7)

Konzervované príkrmy pre dojčatá (8)

Spracované cereálne príkrmy pre dojčatá (9)

Iné výrobky (10)

Spolu

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Spolu

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Minimálne dodatočné informácie, ktoré sa majú poskytnúť o každom výrobku

Minimálne dodatočné informácie, ktoré sa majú poskytnúť o každom výrobku, sú vymedzené v bodoch 1 – 10. Členské štáty sa vyzývajú, aby poskytli podrobnejšie informácie.

1.

   Zemiakové hranolčeky predávané ako hotové: odber vzoriek dvakrát za rok v marci a novembri (2), celkový počet vzoriek sa uvádza v tabuľke. Vzorky z hotových výrobkov by sa mali odoberať na miestach predaja malého rozsahu, na miestach predaja rýchleho občerstvenia a v reštauráciách. Pokiaľ je to možné, vzorky by sa mali každý rok odoberať na rovnakých miestach predaja.

Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: vstupná surovina čerstvé zemiaky alebo vopred spracované zemiaky, iné pridané zložky.

2.

   Zemiakové lupienky: odber vzoriek dvakrát za rok v marci a novembri (2), celkový počet vzoriek sa uvádza v tabuľke.

Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: vstupná surovina čerstvé zemiaky alebo vopred spracované zemiaky, iné pridané zložky, príchute alebo prídavné látky.

3.

   Predsmažené zemiakové hranolčeky/zemiakové výrobky určené na domácu prípravu, vrátane výrobkov predávaných v mrazenej forme. Odber vzoriek dvakrát za rok v marci a novembri (2), celkový počet vzoriek sa uvádza v tabuľke. Analýza každej vzorky by sa mala vykonať až po príprave výrobku (t. j. smaženie, pečenie atď.). Príprava by sa mala uskutočniť v laboratóriu podľa pokynov na obale. Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: vstupná surovina zemiaky alebo vopred spracované zemiaky, iné pridané zložky, predaj výrobku v čerstvej alebo mrazenej forme, podmienky prípravy podľa pokynov na obale.

4.

   Chlieb Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: čerstvý chlieb alebo sucháre, obsah vlákniny, druh obilnín, kysnutý/nekysnutý, typ kysnutia (napr. droždie), iné zložky. Výber druhu chleba, z ktorého sa budú odoberať vzorky, by mal odrážať stravovacie návyky danej krajiny.

5.

   Raňajkové cereálne výrobky okrem ovsených vločiek a kaše z ovsených vločiek Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: druh obilnín, iné zložky (napr. cukor, oriešky, med, čokoláda).

6.

   Sušienky (vrátane detských piškót) Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: či ide o mäkké alebo tvrdé sušienky, či sú určené pre bežných konzumentov alebo diabetikov, úplný zoznam zložiek.

7.

   Pražená káva Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: stupeň praženia (napr. mierne upražená káva alebo káva upražená na tmavú farbu), typ kávových zŕn, či sa predáva ako mletá káva alebo ako zrná.

8.

   Konzervované príkrmy pre dojčatá Zamerať by sa malo na zemiaky, koreňovú zeleninu alebo potraviny s obsahom cereálií. Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: zloženie konzervovaného výrobku.

9.

   Spracované cereálne príkrmy pre dojčatá: analýza prebieha počas predaja.

Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: typ obilnín, iné zložky.

10.

   Iné výrobky Táto kategória zahŕňa výrobky zo zemiakov, cereálií, kávy, kakaa a príkrmy pre dojčatá okrem výrobkov špecifikovaných v jednej z uvedených kategórií (napr. zemiakové placky, perníky, kávové náhrady). Potraviny, z ktorých sa vzorky odoberú, by sa mali vybrať tak, aby odrážali stravovacie návyky daného členského štátu. Je možné, že analýzu bude treba vykonať po ich príprave podľa pokynov na obale. V takom prípade by sa mali špecifikovať použité podmienky.

Špecifické informácie, ktoré sa majú poskytnúť: podrobný opis výrobku (t. j. hlavné zložky), podmienky prípravy podľa pokynov na obale.


(1)  Vo výnimočných prípadoch je možné, že sa na trhu nachádza len výrobok dovezený z tretej krajiny. V takých prípadoch je možné odobrať vzorky z dovezeného výrobku.

(2)  V prípade potravín vyrobených zo zemiakových vopred spracovaných výrobkov nie je potrebné vykonať odber vzoriek dvakrát za rok.


PRÍLOHA II

A.   Formulár predkladania údajov

Image

B.   Vysvetlivky k formátu predkladania údajov

Oznamujúca krajina: členský štát, v ktorom sa vykonalo monitorovanie.

Rok: rok, v ktorom sa odobrali vzorky.

Kód vzorky: identifikačný kód vzorky v laboratóriu.

Číslo triedy výrobku: číslo triedy výrobku podľa tabuľky 1 v prílohe I [doplniť hodnoty 1 – 10, napr. zemiakové hranolčeky (1), zemiakové lupienky (2) atď.].

Názov výrobku: uvádza sa názov výrobku v angličtine a v pôvodnom jazyku.

Opis výrobku: mal by sa poskytnúť krátky opis výrobku s uvedením minimálne tých informácií, ako sa uvádza v bode C prílohy I.

Výrobca: meno výrobcu, ak je k dispozícii.

Krajina výroby: ak je k dispozícii. Na označenie krajiny výroby použite kódy ISO (kódy ISO sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky 1 prílohy I). Výrobok, z ktorého sa odoberá vzorka, by mal mať podľa možnosti pôvod v jednom z členských štátov (pozri poznámku pod čiarou 4).

Dátum expirácie: tak, ako sa uvádza na obale. Dátum sa uvádza vo formáte dd/mm/rr.

Dátum výroby: tak, ako sa uvádza na obale. Dátum sa uvádza vo formáte dd/mm/rr.

Dátum odberu vzorky: dátum, kedy bola vzorka odobratá. Dátum sa uvádza vo formáte dd/mm/rr.

Miesto odberu vzorky: miesto, kde sa vzorka odobrala, napr. supermarket, malé predajne, pekáreň, miesta predaja rýchleho občerstvenia atď.

Veľkosť balenia: veľkosť balenia (g) výrobku, z ktorého sa odobrali čiastkové vzorky (v prípade, že je to aktuálne).

Hmotnosť vzorky: hmotnosť súhrnnej vzorky (g).

Podmienky prípravy: Podmienky prípravy by sa mali špecifikovať v prípade predsmažených zemiakových hranolčekov alebo iných výrobkov zo zemiakov určených na domácu prípravu (výrobky triedy 3), z ktorých by sa mala odobrať vzorka a ktoré by sa mali analyzovať po tepelnej úprave. Pri tepelnej úprave by sa malo postupovať podľa návodu, ktorý by sa mal špecifikovať v tomto okienku. To isté platí aj pre „iné výrobky“ (trieda výrobkov 10).

Dátum analýzy: Ak bola vzorka homogenizovaná a uskladnená pred analýzou, mal by sa uviesť dátum skutočného začiatku procesu analýzy. V takomto prípade by sa mali uviesť podrobnosti o podmienkach skladovania.

Akreditovaná metóda: Uveďte, prosím, „A“ (áno) alebo „N“ (nie) v prípade, že analytický výsledok sa dosiahol metódou akreditovanou podľa normy EN ISO 17025.

Analytická metóda: Uveďte, prosím, ktorá analytická metóda bola použitá (GC-MS s derivatizáciou, GC-MS bez derivatizácie, LC-MS-MS alebo iná), a poskytnite krátky opis prípravy vzorky (napr. postup purifikácie atď.)

Podrobnosti o skúške spôsobilosti: Uveďte, prosím organizátora testu spôsobilosti, číslo schémy, číslo cyklu, matricu a z-score (1), ktoré bolo dosiahnuté, a to v tomto krátkom formáte: organizátor/schéma/cyklus/matrica/z-score. (Príklad: FAPAS/30/6/sucháre/1,6).

Obsah akrylamidu: v μg/kg upravené vzhľadom na výťažnosť.

Limit detekcie (LOD): v μg/kg.

Limit kvantifikácie (LOQ): v μg/kg.

Neistota merania: Uveďte, prosím, informácie o neistote merania (rozsah sa uvádza v %).


(1)  Dovoľujeme si vás upozorniť, že z-score sa používa len na posúdenie kvality údajov. Tieto údaje sú dôverné.