ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 117

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 493/2007 zo 4. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2007 zo 4. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 486/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. mája 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2007 zo 4. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3077/78 o rovnocennosti osvedčení sprevádzajúcich chmeľ dovážaný z nečlenských krajín s certifikátmi Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2007 zo 4. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 600/2005, pokiaľ ide o zavedenie maximálneho limitu reziduí pre kŕmnu doplnkovú látku Salinomax 120G patriacu do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2007 zo 4. mája 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/304/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o stiahnutí kukurice Bt176 (SYN-EV176-9) a z nej získaných výrobkov z trhu [oznámené pod číslom K(2007) 1804]

14

 

 

2007/305/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o stiahnutí hybridnej repky olejnej Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) a z nej získaných výrobkov z trhu [oznámené pod číslom K(2007) 1805]

17

 

 

2007/306/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o stiahnutí hybridnej repky olejnej Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a z nej získaných výrobkov z trhu [oznámené pod číslom K(2007) 1806]

20

 

 

2007/307/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o stiahnutí repky olejnej Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a z nej získaných výrobkov z trhu [oznámené pod číslom K(2007) 1809]

23

 

 

2007/308/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o stiahnutí výrobkov získaných z kukurice GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) z trhu [oznámené pod číslom K(2007) 1810]

25

 

 

2007/309/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Maďarsku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1818]

27

 

 

2007/310/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Dánsku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1820]

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/930/ES z 28. novembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006)

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/963/ES z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 493/2007

zo 4. mája 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

37,7

TN

127,8

TR

129,0

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

102,5

ZZ

105,3

0709 90 70

TR

106,2

ZZ

106,2

0805 10 20

CU

43,2

EG

44,7

IL

69,6

MA

44,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,1

BR

79,4

CL

86,9

CN

86,1

NZ

117,9

US

131,9

UY

64,7

ZA

85,7

ZZ

91,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 494/2007

zo 4. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 486/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. mája 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 486/2007 (3) sa stanovili dovozné clá v oblasti obilnín uplatniteľné od 1. mája 2007.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba uplatniť úpravu dovozných ciel stanovených nariadením (ES) č. 486/2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 486/2007 je preto potrebné zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 486/2007 sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 5.


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 5. mája 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

8,67

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

8,67

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00

PRÍLOHA II

Podklady pre výpočet ciel stanovených v prílohe I

1.5.-3.5.2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (3)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (4)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (5)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

156,24

110,83

Cena FOB USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Prémia – Záliv

7,60

Prémia – Veľké jazerá

10,98

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

34,92 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

34,92 EUR/t


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(4)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(5)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 495/2007

zo 4. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3077/78 o rovnocennosti osvedčení sprevádzajúcich chmeľ dovážaný z nečlenských krajín s certifikátmi Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (1), a najmä na jeho článok 17,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 3077/78 (2) sa ustanovuje zoznam agentúr v tretích krajinách, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia sprevádzajúce chmeľové produkty dovážané z týchto krajín. Tieto osvedčenia sa uznávajú za rovnocenné s certifikátom ustanoveným v článku 4 nariadenia (ES) č. 1952/2005.

(2)

Po pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii by sa už agentúry týchto nových členských štátov nemali uvádzať v zozname uvedenom v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3077/78.

(3)

Niektoré názvy a adresy agentúr uvedených v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3077/78 sa zmenili.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 3077/78 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EHS) č. 3077/78 sa týmto nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 367, 28.12.1978, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 81/2005 (Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2005, s. 52).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

AGENTÚRY OPRÁVNENÉ VYDÁVAŤ OSVEDČENIA PRE

chmeľové šištičky, číselný znak KN: ex 1210

chmeľový prášok, číselný znak KN: ex 1210

šťavy a výťažky z chmeľu, číselný znak KN: 1302 13 00


Krajina pôvodu

Oprávnené agentúry

Adresa

Kód

Telefón

Fax

E-mail (nepovinný údaj)

Austrália

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Čínska ľudová republika

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

66 29 83 43

66 29 82 45

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 19 43

434 21 63

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 00 57

464 00 50

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 2526

Wellington

(64-4)

472 03 67

47 44 24

472 90 71

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 23 19

546 94 64

 

Srbská republika

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Južná Afrika

CSIR Food Science and Technology

P.O. Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Švajčiarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Spojené štáty americké

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 alebo 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw“


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 496/2007

zo 4. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 600/2005, pokiaľ ide o zavedenie maximálneho limitu reziduí pre kŕmnu doplnkovú látku Salinomax 120G patriacu do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Za určitých podmienok sa v súlade so smernicou Rady 70/524/EHS (2) povolilo používanie doplnkovej látky salinomycín sodný (Salinomax 120G). V nariadení Komisie (ES) č. 600/2005 (3) sa povolilo používanie tejto doplnkovej látky na výkrm kurčiat na desať rokov s tým, že povolenie je viazané na osobu zodpovednú za uvádzanie uvedenej doplnkovej látky do obehu. Uvedená doplnková látka bola zapísaná do Registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva.

(2)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje možnosť úpravy povolení doplnkovej látky v nadväznosti na žiadosť držiteľa povolenia a stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Držiteľ povolenia doplnkovej látky salinomycín sodný (Salinomax 120G) predložil žiadosť, v ktorej sú navrhnuté zmeny podmienok povolenia zavedením maximálneho limitu reziduí (MLR) na základe hodnotenia uskutočneného úradom.

(3)

Vo svojom stanovisku prijatom 26. januára 2005 (4) úrad navrhol stanoviť MLR pre príslušnú účinnú látku. Môže byť potrebné preskúmať uvedený MLR na základe výsledkov budúceho hodnotenia uvedenej účinnej látky Európskou agentúrou pre lieky.

(4)

Nariadenie (ES) č. 600/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 600/2005 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(3)  Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2028/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 26).

(4)  Aktualizované stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k novej žiadosti Komisie v súvislosti s bezpečnosťou Bio-Cox®120G na základe salinomycínu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky v súlade so smernicou 70/524/EHS (článok 4g). Prijaté 26. januára 2005, The EFSA Journal (2005) 170, s. 1 – 4.


PRÍLOHA

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo osoby, ktorá zodpovedá za uvádzanie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka

(Obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Maximálne limity rezíduí (MLR) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu

mg účinnej látky/kg kompletného krmiva

Kokcidiostatiká a iné liečivé látky

E 766

Alpharma (Belgicko) BVBA

Salinomycín sodný 120 g/kg (Salinomax 120G)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Salinomycín sodný 120 g/kg

Lignosulfonát vápenatý: 40 g/kg

Síran vápenatý dihydrát do 1 000 g/kg

 

Účinná látka:

Salinomycín sodný, C 42H69O11Na,

Sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, ktorá vzniká fermentáciou Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), č. CAS: 55 721-31-8

Príbuzné nečistoty:

 

< 42 mg elaiophylínu/kg salinomycínu sodného

 

< 40 g 17-epi-20 dezoxysalinomycínu/kg salinomycínu sodného

Kurčatá vo výkrme

50

70

Zákaz použitia najmenej jeden deň pred porážkou.

V návode na použitie je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre koňovité zvieratá a morky“;

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súbežné používanie s niektorými liečivými látkami (napr. tiamulínom) sa môže kontraindikovať“

22.4.2015

5 μg salinomycínu/kg pre všetky čerstvé tkanivá


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 497/2007

zo 4. mája 2007

o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka nového použitia prípravku obsahujúceho endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 produkovanú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasiatka (odstavené), so zaradením do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 produkovanej mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) bolo povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 1453/2004 (2), bez časového obmedzenia pre morky vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 943/2005 (3) a bez časového obmedzenia pre nosnice nariadením Komisie (ES) č. 1810/2005 (4).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre prasiatka (odstavené) boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku zo 17. októbra 2006 dospel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) k záveru, že prípravok obsahujúci endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 produkovanú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí alebo na životné prostredie (5). Zároveň dospel k záveru, že prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, kvôli ktorému by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska použitie prípravku nemá nepriaznivé účinky na túto dodatočnú kategóriu zvierat. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú podľa úradu potrebné. Úrad takisto potvrdil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, predloženú referenčným laboratóriom Spoločenstva, zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na povolenie uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 22.6.2005, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 184/2007 (Ú. v. EÚ L 63, 1.3.2007, s. 1).

(5)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti enzýmového prípravku Safizym X (endo-1,4-beta-xylanáza) ako doplnkovej látky pre prasiatka v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 17. októbra 2006, The EFSA Journal (2006) 405, s. 1 – 10.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Katogória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok obsahujúci endo-1,4-beta-xylanázu produkovanú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) s minimálnou aktivitou:

 

prášková forma: 70 000 IFP (1)/g

 

kvapalná forma: 7 000 IFP/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

endo-1,4-beta-xylanáza produkovaná mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analytická metóda  (2)

Stanovenie endo-1,4-beta-xylanázy kolorimetrickou metódou na báze reakcie dinitrosalicylovej kyseliny s redukujúcimi sacharidmi.

Prasiatka (odstavené)

840 IFP

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 1 680 IFP.

3.

Pre prasiatka (odstavené) do 35 kg živej hmostnosti.

4.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (hlavne arabinoxylány), napr. obsahujúcej viac ako 20 % pšenice.

25.5.2017


(1)  1 IFP je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú dostupné na tejto adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2007

o stiahnutí kukurice Bt176 (SYN-EV176-9) a z nej získaných výrobkov z trhu

[oznámené pod číslom K(2007) 1804]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2007/304/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 20 ods. 6,

keďže:

(1)

Pre kukuricu Bt176 (SYN-EV176-9) bol udelený súhlas podľa smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2) rozhodnutím Komisie 97/98/ES z 23. januára 1997 o uvedení geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikáciou pre insekticidálne vlastnosti, ktoré jej prepožičiava gén Bt-endotoxín, na trh podľa smernice Rady 90/220/EHS a so zvýšenou odolnosťou proti herbicídu glufosinát amónny (3). Smernica 90/220/ES bola prepracovaná a zrušená smernicou 2001/18/ES.

(2)

Tento súhlas vychádzal zo stanoviska Vedeckého výboru pre výživu zvierat zriadeného rozhodnutím Komisie 76/791/EHS (4), zo stanoviska Vedeckého výboru pre potraviny zriadeného rozhodnutím Komisie 95/273/ES (5) a stanoviska Vedeckého výboru pre pesticídy zriadeného rozhodnutím Komisie 78/436/EHS (6).

(3)

Kukuricu SYN-EV176-9 a z nej získané výrobky spoločnosť Syngenta Crop Protection AG (ďalej len „ohlasovateľ“) následne ohlásila ako existujúce výrobky podľa článku 8 ods. 1 a článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (ďalej len „nariadenie“) a boli zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ohlásenie sa vzťahovalo na potraviny, ktoré pozostávajú z kukurice SYN-EV176-9, obsahujú ju alebo sú z nej vyrobené, na prídavné látky do potravín vyrobené z kukurice SYN-EV176-9, na krmivo, ktoré pozostáva z kukurice SYN-EV176-9 alebo ju obsahuje, na krmivové zložky vyrobené z kukurice SYN-EV176-9 a prídavné látky vyrobené z kukurice SYN-EV176-9.

(4)

Ohlasovateľ kukurice SYN-EV176-9 v liste Komisii z 19. septembra 2005 uviedol, že prestal predávať osivo kukurice SYN-EV176-9 v Spoločenstve po pestovateľskej sezóne 2005.

(5)

Ohlasovateľ takisto uviedol Komisii, že nemá v úmysle predložiť žiadosť o obnovu povolenia kukurice SYN-EV176-9 v súlade s článkom 8 ods. 4, článkom 11, článkom 20 ods. 4 a článkom 23 nariadenia. Preto sa po 18. apríli 2007 nepovolí v Spoločenstve pestovať ani uvádzať na trh kukuricu SYN-EV176-9 a z nej získané výrobky.

(6)

Preto by sa mali prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva inbredných línií a hybridov získaných z kukurice SYN-EV176-9. V dôsledku toho, že toto osivo nebude k dispozícii, možno očakávať, že po určitom čase všetky výrobky získané z kukurice SYN-ENV176-9 prestanú byť súčasťou potravinového a krmivového reťazca.

(7)

Vzhľadom na to, že ohlasovateľ zastavil po skončení pestovateľskej sezóny 2005 predaj osiva kukurice SYN-EV176-9, zásoby výrobkov získaných z kukurice SYN-EV176-9 sa spotrebovali a očakáva sa, že po 18. apríli 2007 už nebudú na trhu. Stopové množstvo kukurice SYN-EV176-9 však môže určité obdobie v potravinách alebo krmivách pretrvávať.

(8)

Z dôvodov právnej istoty je preto potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého potraviny a krmivo budú môcť obsahovať takýto materiál bez toho, aby sa to považovalo za porušenie článku 4 ods. 2 alebo článku 16 ods. 2 nariadenia v prípadoch, keď je takáto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná.

(9)

Tolerované množstvo a lehota by sa takisto mali stanoviť, zohľadniac čas potrebný na to, aby účinné stiahnutie osiva z trhu prinieslo svoje výsledky v rámci potravinového a krmivového reťazca. V každom prípade by tolerované množstvo malo zostať pod prahovou hodnotou označovania a vysledovateľnosti, ktorá predstavuje 0,9 % pre náhodnú a technicky neodvratnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu v potravinách a krmivách a ktorá je stanovená v nariadení.

(10)

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá by sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o kukuricu SYN-EV176-9, mali upraviť tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

(11)

Ohlasovateľ bol oboznámený s opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

S cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva inbredných línií a hybridov získaných z kukurice SYN-EV176-9 určeného na pestovanie z trhu ohlasovateľ uskutoční opatrenia uvedené v prílohe.

Do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia ohlasovateľ predloží Komisii správu o zavedení opatrení uvedených v prílohe.

Článok 2

Prítomnosť materiálu, ktorý obsahuje kukuricu SYN-EV176-9, pozostáva z nej alebo je z nej vyrobený, v potravinách alebo krmivách ohlásených podľa článku 8 ods. 1 a článku 20 ods. 1 nariadenia sa toleruje do piatich rokov od oznámenia tohto rozhodnutia:

a)

ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná a

b)

ak neprekročí obsah 0,9 %.

Článok 3

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o kukuricu SYN-EV176-9, upravia tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Syngenta Crop Protection AG, P. O. Box, CH-4002 Bazilej, Švajčiarsko.

V Bruseli 25. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 69.

(4)  Ú. v. ES L 279, 9.10.1976, s. 35.

(5)  Ú. v. ES L 167, 18.7.1995, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 124, 12.5.1978, s. 16.


PRÍLOHA

Opatrenia, ktoré musí ohlasovateľ uskutočniť na zabezpečenie účinného stiahnutia osiva inbredných línií a hybridov získaných z kukurice SYN-EV176-9 z trhu

a)

Informovať obchodných prevádzkovateľov v Spoločenstve o obchodnom a právnom postavení osiva.

b)

Stiahnuť zvyšné obchodné zásoby osiva, ktoré majú prevádzkovatelia.

c)

Zničiť zvyšné obchodné zásoby osiva.

d)

Uzavrieť dohody o skončení využívania výrobku s tretími stranami, aby osivo buď vrátili, alebo overili a potvrdili, že osivo bolo zničené.

e)

Vykonať všetky potrebné kroky na zrušenie registrácie takýchto registrovaných odrôd v štátnych odrodových knihách.

f)

Zaviesť interný program na zamedzenie výskytu tohto genómu v šľachtení a osivárstve.


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2007

o stiahnutí hybridnej repky olejnej Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) a z nej získaných výrobkov z trhu

[oznámené pod číslom K(2007) 1805]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2007/305/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 20 ods. 6,

keďže:

(1)

Pre osivo hybridnej repky olejnej Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) bol udelený súhlas podľa smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2) rozhodnutím Komisie 96/158/ES zo 6. februára 1996 o uvedení na trh produktu pozostávajúceho z geneticky modifikovaného organizmu, hybridných semien repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) odolných voči herbicídu podľa smernice Rady 90/220/EHS (3) s cieľom pestovať ho na osivo, nie však na ľudskú spotrebu alebo krmivá. Smernica 90/220/EHS bola prepracovaná a zrušená smernicou 2001/18/ES.

(2)

Pre osivo hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 bol udelený súhlas podľa smernice Rady 90/220/EHS rozhodnutím Komisie 97/392/ES zo 6. júna 1997 o uvedení na trh geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) v súlade so smernicou Rady 90/220/EHS (4) s cieľom využiť ho na pestovanie a manipuláciu v životnom prostredí pred a počas spracovania na nefertilné frakcie.

(3)

Súhlas sa zakladal na informáciách uvedených v podkladoch predložených podľa smernice 90/220/EHS a všetkých informáciách predložených členskými štátmi.

(4)

Spracovaný olej z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 bol uvedený na trh v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (5).

(5)

Repka olejná ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridná kombinácia ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 a z nich získané výrobky boli následne ohlásené spoločnosťou Bayer CropScience AG (ďalej len „ohlasovateľ“) ako existujúce výrobky podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (ďalej len „nariadenie“) a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ohlásenie sa vzťahovalo na potraviny (spracovaný olej) vyrobené z repky olejnej so samčou sterilitou línie MS1Bn (B91-4) a všetkých jej konvenčných krížencov, obnoviteľa fertility RF1Bn (B93-101) línie repky olejnej a všetkých jej konvenčných krížencov a hybridnej kombinácie MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), ako aj na krmivo obsahujúce repku olejnú alebo pozostávajúce z repky olejnej MS1 (B91-4) so samčou sterilitou, odrody Drakkar, línie repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg.), obnoviteľa fertility RF1Bn (B93-101), odrody Drakkar, línie repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg.) a hybridnej kombinácie MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), určených na pestovanie a manipuláciu v životnom prostredí pred a počas spracovania na nefertilné frakcie.

(6)

Ohlasovateľ hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 v liste Komisii z 15. novembra 2005 uviedol, že odrody obsahujúce túto hybridnú kombináciu sa už viac nepredávajú v celosvetovom meradle a že všetky zásoby osiva boli po predajnej sezóne 2003 stiahnuté z obehu a zničené.

(7)

Ohlasovateľ takisto uviedol Komisii, že nemá v úmysle predložiť žiadosť o obnovu povolenia pre repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 v súlade s článkom 8 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 11, článkom 20 ods. 4 a článkom 23 uvedeného nariadenia. Preto sa v Spoločenstve po 18. apríli 2007 nepovolí hybridnú repku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 a z nej získané výrobky pestovať ani uvádzať na trh.

(8)

Mali by sa preto prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 z trhu. V dôsledku toho, že toto osivo nebude k dispozícii, možno očakávať, že po určitom čase všetky výrobky získané z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 prestanú byť súčasťou potravinového a krmivového reťazca.

(9)

Vzhľadom na to, že ohlasovateľ zastavil po skončení pestovateľskej sezóny 2003 predaj osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, zásoby výrobkov získaných z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 sa spotrebovali a očakáva sa, že po 18. apríli 2007 už nebudú na trhu. Stopové množstvo geneticky modifikovaného materiálu z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 však môže určité obdobie v potravinách alebo krmivách pretrvávať.

(10)

Z dôvodov právnej istoty je preto potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého potraviny a krmivo budú môcť obsahovať takýto materiál bez toho, aby sa to považovalo za porušenie článku 4 ods. 2 alebo článku 16 ods. 2 nariadenia v prípadoch, keď je takáto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná.

(11)

Tolerované množstvo a lehota by sa mali stanoviť, zohľadniac čas potrebný na to, aby účinné stiahnutie osiva z trhu prinieslo svoje výsledky v rámci potravinového a krmivového reťazca. V každom prípade by tolerované množstvo malo zostať pod prahovou hodnotou označovania a vysledovateľnosti, ktorá predstavuje 0,9 % pre náhodnú a technicky neodvratnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu v potravinách a krmivách a ktorá je stanovená v nariadení.

(12)

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá by sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, mali upraviť tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

(13)

Ohlasovateľ bol oboznámený s opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

S cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 určeného na pestovanie z trhu, ohlasovateľ uskutoční opatrenia uvedené v prílohe.

Do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia predloží ohlasovateľ Komisii správu o zavedení opatrení uvedených v prílohe.

Článok 2

Prítomnosť materiálu, ktorý obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, pozostáva z nej alebo je z nej získaný, v potravinách a krmivových výrobkoch ohlásených podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia sa toleruje do piatich rokov od oznámenia tohto rozhodnutia:

a)

ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná a

b)

ak neprekročí obsah 0,9 %.

Článok 3

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 repky olejnej, upravia tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Nemecko.

V Bruseli 25. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 37, 15.2.1996, s. 30.

(4)  Ú. v. ES L 164, 21.6.1997, s. 38.

(5)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Opatrenia, ktoré musí ohlasovateľ uskutočniť na zabezpečenie účinného stiahnutia osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 na účely pestovania z trhu

a)

Informovať obchodných prevádzkovateľov v Spoločenstve o obchodnom a právnom postavení osiva.

b)

Stiahnuť zvyšné obchodné zásoby osiva, ktoré majú prevádzkovatelia.

c)

Zničiť zvyšné obchodné zásoby osiva.

d)

Uzavrieť dohody o skončení využívania výrobku s tretími stranami, aby osivo buď vrátili, alebo overili a potvrdili, že osivo bolo zničené.

e)

Vykonať všetky potrebné kroky na zrušenie registrácie takýchto registrovaných odrôd v štátnych odrodových knihách.

f)

Zaviesť interný program na zamedzenie výskytu tohto genómu v šľachtení a osivárstve.


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2007

o stiahnutí hybridnej repky olejnej Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a z nej získaných výrobkov z trhu

[oznámené pod číslom K(2007) 1806]

(Len nemecké znenie je autentické)

(2007/306/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 20 ods. 6,

keďže:

(1)

Pre osivo hybridnej repky olejnej Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) bol udelený súhlas podľa smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2) rozhodnutím Komisie 97/393/ES zo 6. júna 1997 o uvedení na trh geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) v súlade so smernicou 90/220/EHS (3), s cieľom použiť ho na pestovanie a manipuláciu v životnom prostredí pred a počas spracovania na nefertilné frakcie. Smernica 90/220/EHS bola prepracovaná a zrušená smernicou 2001/18/ES.

(2)

Súhlas sa zakladal na informáciách uvedených v podkladoch predložených podľa smernice 90/220/EHS a všetkých informáciách predložených členskými štátmi.

(3)

Spracovaný olej z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 bol uvedený na trh v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (4).

(4)

Repka olejná ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridná kombinácia ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a z nich získané výrobky boli následne ohlásené spoločnosťou Bayer CropScience AG (ďalej len „ohlasovateľ“) ako existujúce výrobky podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (ďalej len „nariadenie“) a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ohlásenie sa vzťahovalo na potraviny (spracovaný olej) vyrobené z repky olejnej so samčou sterilitou línie MS1 Bn (B91-4) a všetkých jej konvenčných krížencov, obnoviteľa fertility RF2Bn (B94-2) línie repky olejnej a všetkých jej konvenčných krížencov a hybridnej kombinácie MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5), ako aj na krmivo obsahujúce repku olejnú alebo pozostávajúce z repky olejnej MS1 (B91-4) so samčou sterilitou, odrody Drakkar, línie repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg.), obnoviteľa fertility RF2 (B94-2), odrody Drakkar, línie repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg.) a hybridnej kombinácie MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn), určených na pestovanie a manipuláciu v životnom prostredí pred a počas spracovania na nefertilné frakcie.

(5)

Ohlasovateľ osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 v liste Komisii zo dňa 15. novembra 2005 uviedol, že odrody obsahujúce tento genóm sa už v celosvetovom meradle nepredávajú, a že všetky zásoby osiva boli po predajnej sezóne 2003 stiahnuté z obehu a zničené.

(6)

Ohlasovateľ takisto uviedol Komisii, že nemá v úmysle predložiť žiadosť o obnovu povolenia pre repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 v súlade s článkom 8 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 11, článkom 20 ods. 4 a článkom 23 uvedeného nariadenia. Preto sa v Spoločenstve po 18. apríli 2007 nepovolí pestovať ani uvádzať na trh hybridnú repku olejnú ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a z nej získané výrobky.

(7)

Mali by sa preto prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 z trhu. V dôsledku toho, že toto osivo nebude k dispozícii, možno očakávať, že po určitom čase všetky výrobky získané z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 prestanú byť súčasťou potravinového a krmivového reťazca.

(8)

Vzhľadom na to, že ohlasovateľ zastavil po skončení pestovateľskej sezóny 2003 predaj osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 v EÚ, zásoby výrobkov získaných z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnej kombinácie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 sa spotrebovali a očakáva sa, že po 18. apríli 2007 už nebudú na trhu. Stopové množstvo geneticky modifikovaného materiálu z repky olejnej ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 však môže určité obdobie v potravinách alebo krmivách pretrvávať.

(9)

Z dôvodov právnej istoty je preto potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého potraviny a krmivo budú môcť obsahovať takýto materiál bez toho, aby sa to považovalo za porušenie článku 4 ods. 2 alebo článku 16 ods. 2 nariadenia v prípadoch, keď je takáto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná.

(10)

Tolerované množstvo a lehota by sa takisto mali stanoviť pri zohľadnení času potrebného na to, aby účinné stiahnutie osiva z trhu prinieslo svoje výsledky v rámci potravinového a krmivového reťazca. V každom prípade by tolerované množstvo malo zostať pod prahovou hodnotou označovania a vysledovateľnosti, ktorá predstavuje 0,9 % pre náhodnú a technicky neodvratnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu v potravinách a krmivách, a ktorá je stanovená v nariadení.

(11)

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá by sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, mali upraviť tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

(12)

Ohlasovateľ bol oboznámený s opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

S cieľom zabezpečiť účinné stiahnutie osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 z trhu, ohlasovateľ uskutoční opatrenia uvedené v prílohe.

Do 6 mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia predloží ohlasovateľ Komisii správu o zavedení opatrení uvedených v prílohe.

Článok 2

Prítomnosť materiálu, ktorý obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, pozostáva z nich alebo je z nich získaný, v potravinách a krmivových výrobkoch ohlásených podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia sa toleruje do 5 rokov od oznámenia tohto rozhodnutia:

a)

ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná a

b)

ak neprekročí obsah 0,9 %.

Článok 3

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o repku olejnú ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 a hybridnú kombináciu ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, upravia tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Nemecko.

V Bruseli 25. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 164, 21.6.1997, s. 40.

(4)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Opatrenia, ktoré musí ohlasovateľ uskutočniť na zabezpečenie účinného stiahnutia osiva hybridnej repky olejnej ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 z trhu

a)

Informovať obchodných prevádzkovateľov v Spoločenstve o obchodnom a právnom postavení osiva.

b)

Stiahnuť zvyšné obchodné zásoby osiva, ktoré majú prevádzkovatelia.

c)

Zničiť zvyšné obchodné zásoby osiva.

d)

Uzavrieť dohody o skončení využívania výrobku s tretími stranami, aby osivo buď vrátili, alebo overili a potvrdili, že osivo bolo zničené.

e)

Vykonať všetky potrebné kroky na zrušenie registrácie takýchto registrovaných odrôd v štátnych odrodových knihách.

f)

Zaviesť interný program na zamedzenie výskytu tohto genómu v šľachtení a osivárstve.


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2007

o stiahnutí repky olejnej Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a z nej získaných výrobkov z trhu

[oznámené pod číslom K(2007) 1809]

(Len nemecké znenie je autentické)

(2007/307/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 20 ods. 6,

keďže:

(1)

Pre osivo repky olejnej (Brassica napus L. spp. oleifera) získanej z tradičných šľachtiteľských krížení medzi geneticky nemodifikovanou repkou olejnou a líniou z transformačného prípadu Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) bol udelený súhlas podľa smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (2) rozhodnutím Komisie 98/291/ES z 22. apríla 1998 o uvedení na trh geneticky modifikovanej jarnej repky olejnej (Brassica napus L. ssp oleifera) podľa smernice Rady 90/220/EHS (3) na manipuláciu v životnom prostredí počas dovozu, pred skladovaním a spracovaním a počas skladovania a spracovania. Smernica 90/220/EHS bola prepracovaná a zrušená smernicou 2001/18/ES.

(2)

Súhlas bol založený na stanovisku, ktorý vydal 10. februára 1998 Vedecký výbor pre rastliny založený rozhodnutím Komisie 97/579/ES (4).

(3)

Spracovaný olej z osiva repky olejnej ACS-BNØØ7-1 a všetkých jej konvenčných krížencov bol uvedený na trh v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (5).

(4)

Repka olejná ACS-BNØØ7-1 a z nej získané výrobky boli následne ohlásené spoločnosťou Bayer CropScience AG (ďalej len „ohlasovateľ“) ako existujúce výrobky podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (ďalej len „nariadenie“) a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ohlásenie sa vzťahovalo na potraviny (spracovaný olej) vyrobené z osiva repky olejnej ACS-BNØØ7-1 a všetkých jej konvenčných krížencov, ako aj na krmivo, ktoré obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ7-1, pozostáva z nej alebo je z nej vyrobené, v súvislosti s uvedením výrobku na trh alebo jeho manipuláciou v životnom prostredí počas dovozu, pred skladovaním a spracovaním a počas skladovania a spracovania.

(5)

Ohlasovateľ repky olejnej ACS-BNØØ7-1 v liste Komisii z 15. novembra 2005 uviedol, že odrody, v ktorých sa takýto genóm nachádza, sa už v celosvetovom meradle nepredávajú a že všetky zásoby osiva boli po predajnej sezóne 2003 stiahnuté z obehu a zničené.

(6)

Ohlasovateľ takisto uviedol Komisii, že nemá v úmysle predložiť žiadosť o obnovu povolenia pre repku olejnú ACS-BNØØ7-1 v súlade s článkom 8 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 11, článkom 20 ods. 4 a článkom 23 nariadenia. Preto sa repka olejná ACS-BNØØ7-1 a z nej získané výrobky nesmú v Spoločenstve po 18. apríli 2007 uviesť na trh.

(7)

Opatrenia na zabezpečenie účinného stiahnutia z trhu osiva repky olejnej ACS-BNØØ7-1 určeného na pestovanie nie sú potrebné, keďže toto osivo nikdy nebolo možné legálne uviesť na trh v Spoločenstve. Vzhľadom na to, že ohlasovateľ zastavil po skončení pestovateľskej sezóny 2003 predaj osiva repky olejnej ACS-BNØØ7-1, zásoby výrobkov získaných z repky olejnej ACS-BNØØ7-1 sa spotrebovali a očakáva sa, že po 18. apríli 2007 už nebudú na trhu. Stopové množstvo repky olejnej ACS-BNØØ7-1 však môže určité obdobie v potravinách alebo krmivách pretrvávať.

(8)

Z dôvodov právnej istoty je preto potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého potraviny a krmivo budú môcť obsahovať takýto materiál bez toho, aby sa to považovalo za porušenie článku 4 ods. 2 alebo článku 16 ods. 2 nariadenia v prípadoch, keď je takáto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná.

(9)

Tolerované množstvo a lehota by sa takisto mali stanoviť, zohľadniac čas potrebný na to, aby účinné stiahnutie osiva z trhu prinieslo svoje výsledky v rámci potravinového a krmivového reťazca. V každom prípade by tolerované množstvo malo zostať pod prahovou hodnotou označovania a vysledovateľnosti, ktorá predstavuje 0,9 % pre náhodnú a technicky neodvratnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu v potravinách a krmivách a ktorá je stanovená v nariadení.

(10)

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá by sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o repku olejnú ACS-BNØØ7-1, mali upraviť tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

(11)

Ohlasovateľ bol oboznámený s opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prítomnosť materiálu, ktorý obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ7-1, pozostáva z nej alebo je z nej získaný, v potravinách alebo krmivách ohlásených podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a článku 20 ods. 1 nariadenia sa toleruje do 5 rokov od oznámenia tohto rozhodnutia:

a)

ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná a

b)

ak neprekročí obsah 0,9 %.

Článok 2

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o repku olejnú ACS-BNØØ7-1, upravia tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemecko.

V Bruseli 25. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 237, 28.8.1997, s. 18.

(5)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2007

o stiahnutí výrobkov získaných z kukurice GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) z trhu

[oznámené pod číslom K(2007) 1810]

(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)

(2007/308/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 6 a článok 20 ods. 6,

keďže:

(1)

Výrobky získané z kukurice GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) boli ohlásené spoločnosťou Monsanto Europe S.A. (ďalej len „ohlasovateľ“) ako existujúce výrobky podľa nariadenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1829/2003 (ďalej len „nariadenie“) a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá. Ohlásenie sa vzťahovalo na prídavné látky do potravín, krmivové zložky a prídavné látky do krmív vyrobené z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6.

(2)

V Spoločenstve nebol udelený súhlas na uvedenie osiva z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 na trh. Ohlasovateľ kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 v liste Komisii z 1. marca 2007 uviedol, že rok 2005 bol posledným rokom schváleného predaja osiva kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 v celosvetovom meradle.

(3)

Ohlasovateľ ďalej uviedol Komisii, že nemá v úmysle predložiť žiadosť o obnovu povolenia pre výrobky získané z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 v súlade s článkom 8 ods. 4 druhým pododsekom, článkom 11, článkom 20 ods. 4 druhým pododsekom a článkom 23 nariadenia. Preto sa výrobky získané z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nesmú uviesť na trh v Spoločenstve po 18. apríli 2007.

(4)

Opatrenia na zabezpečenie účinného stiahnutia osiva kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 z trhu nie sú potrebné, keďže toto osivo nikdy nebolo možné legálne uviesť na trh v Spoločenstve. Vzhľadom na to, že ohlasovateľ zastavil po skončení pestovateľskej sezóny 2005 predaj osiva kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, zásoby výrobkov získaných z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sa spotrebovali a očakáva sa, že po 18. apríli 2007 už nebudú na trhu. Stopové množstvo kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 však môže určité obdobie v potravinách alebo krmivách pretrvávať.

(5)

Z dôvodov právnej istoty je preto potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého potraviny a krmivo budú môcť obsahovať takýto materiál bez toho, aby sa to považovalo za porušenie článku 4 ods. 2 alebo článku 16 ods. 2 nariadenia v prípadoch, keď je takáto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná.

(6)

Tolerované množstvo a lehota by mali byť stanovené, zohľadniac čas potrebný na to, aby účinné stiahnutie osiva z trhu prinieslo svoje výsledky v rámci potravinového a krmivového reťazca. V každom prípade by tolerované množstvo malo zostať pod prahovou hodnotou označovania a vysledovateľnosti, ktorá predstavuje 0,9 % pre náhodnú a technicky neodvratnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu v potravinách a krmivách, a ktorá je stanovená v nariadení.

(7)

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá by sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o kukuricu MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, mali upraviť tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

(8)

Ohlasovateľ bol oboznámený s opatreniami uvedenými v tomto rozhodnutí.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prítomnosť materiálu vyrobeného z kukurice MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 v potravinách alebo krmivách ohlásených podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia sa toleruje do 5 rokov od oznámenia tohto rozhodnutia:

a)

ak je táto prítomnosť náhodná a technicky neodvratná a

b)

ak neprekročí obsah 0,9 %.

Článok 2

Položky registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá sa podľa článku 28 nariadenia, pokiaľ ide o kukuricu MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, upravia tak, aby sa zohľadnilo toto rozhodnutie.

Článok 3

Toto rohodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy, Belgicko, zastupujúcej Monsanto Company, Spojené štáty americké.

V Bruseli 25. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. apríla 2007

o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Maďarsku v roku 2006

[oznámené pod číslom K(2007) 1818]

(Iba maďarské znenie je autentické)

(2007/309/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy súvisiace s finančným príspevkom Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane mimoriadnych opatrení. Rozhodnutie 90/424/EHS zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (2) ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva členským štátom na pokrytie určitých nákladov súvisiacich s prijímaním opatrení na eradikáciu vtáčej chrípky.

(2)

V roku 2006 sa v Maďarsku vyskytli ohniská vtáčej chrípky. Výskyt tohto ochorenia predstavuje závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat Spoločenstva. Maďarsko prijalo podľa článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS opatrenia na boj proti týmto ohniskám.

(3)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva musí byť podmienené tým, že sa plánované opatrenia skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli Komisii všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3), sa po zmene a doplnení rozhodnutia 90/424/EHS rozhodnutím 2006/53/ES už nevzťahuje na vtáčiu chrípku. Preto je nutné, aby sa v tomto rozhodnutí výslovne ustanovilo, že udelenie finančného príspevku Maďarsku je podmienené súladom s určitými pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 349/2005.

(5)

V článku 3a ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva má predstavovať 50 % oprávnených nákladov vzniknutých dotyčnému členskému štátu.

(6)

Maďarsko v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článkoch 3 ods. 3 a článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS. Maďarsko poslalo Komisii 27. októbra 2006 informácie o nákladoch vzniknutých v súvislosti s týmto ohniskom.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva

1.   Maďarsku môže byť udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov vzniknutých v roku 2006 pri prijímaní opatrení uvedených v článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti vtáčej chrípke.

Tento finančný príspevok predstavuje 50 % vzniknutých nákladov oprávnených na financovanie zo strany Spoločenstva.

2.   Na účely tohto rozhodnutia sa články 2 až 5, články 7 a 8, článok 9 ods. 2, ods. 3 a 4 a článok 10 nariadenia (ES) č. 349/2005 uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 2

Spôsoby výplaty finančného príspevku

Prvá tranža vo výške 1 000 000 EUR sa vypláca ako časť finančného príspevku Spoločenstva ustanoveného v článku 1.

Článok 3

Adresát

Toto rozhodnutie je adresované Maďarskej republike.

V Bruseli 27. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. apríla 2007

o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Dánsku v roku 2006

[oznámené pod číslom K(2007) 1820]

(Iba dánske znenie je autentické)

(2007/310/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy súvisiace s finančným príspevkom Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane mimoriadnych núdzových opatrení. V rozhodnutí 90/424/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2006/53/ES (2) sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva pre členské štáty na pokrytie určitých nákladov spojených s prijímaním opatrení na eradikáciu vtáčej chrípky.

(2)

V roku 2006 sa v Dánsku vyskytli ohniská vtáčej chrípky. Výskyt tohto ochorenia predstavuje závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat Spoločenstva. Dánsko prijalo podľa článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS opatrenia na boj proti týmto ohniskám.

(3)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva musí byť podmienené tým, že sa plánované opatrenia skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli Komisii všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3), sa po zmene a doplnení rozhodnutia 90/424/EHS rozhodnutím 2006/53/ES už nevzťahuje na vtáčiu chrípku. Preto je nutné, aby sa v tomto rozhodnutí výslovne ustanovilo, že udelenie finančného príspevku Dánsku je podmienené súladom s určitými pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 349/2005.

(5)

V článku 3a ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva má predstavovať 50 % oprávnených nákladov vzniknutých dotyčnému členskému štátu.

(6)

Dánsko v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 3 a článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS. Dánsko poslalo Komisii 8. júna 2006 informácie o nákladoch vzniknutých v súvislosti s týmto ohniskom a potom naďalej posielalo všetky potrebné informácie o nákladoch na odškodnenie a o prevádzkových výdavkoch.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva

1.   Dánsku môže byť udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov vzniknutých v roku 2006 pri prijímaní opatrení uvedených v článku 3a ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti vtáčej chrípke.

Tento finančný príspevok predstavuje 50 % vzniknutých nákladov oprávnených na financovanie zo strany Spoločenstva.

2.   Na účely tohto rozhodnutia sa články 2 až 5, články 7 a 8, článok 9 ods. 2, 3 a 4 a článok 10 nariadenia (ES) č. 349/2005 uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 27. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


Korigendá

5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/930/ES z 28. novembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

( Úradný vestník Európskej únie L 355 z 15. decembra 2006 )

Na strane 91 sa vkladajú tieto články:

„Článok 1a

Komisia prijme podrobné pravidlá na vykonávanie tejto dohody vo forme výmeny listov v súlade s postupom ustanoveným v článku 1b ods. 2 tohto rozhodnutia.

Článok 1b

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) alebo príslušný výbor zriadený zodpovedajúcim článkom nariadenia o organizácii spoločného trhu pre príslušné výrobky.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (2).

Čas ustanovený v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“


5.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/963/ES z 18. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

( Úradný vestník Európskej únie L 397 z 30. decembra 2006 )

Na strane 10 sa vkladajú tieto články:

„Článok 1a

Komisia prijme podrobné pravidlá na vykonávanie dohody vo forme výmeny listov v súlade s postupom ustanoveným v článku 1b ods. 2 tohto rozhodnutia.

Článok 1b

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) alebo príslušný výbor zriadený zodpovedajúcim článkom nariadenia o organizácii spoločného trhu pre príslušné výrobky.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (2).

Čas ustanovený v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“