ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 116

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
4. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 490/2007 z 3. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2007 z 3. mája 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1947/2005, pokiaľ ide o oznamovanie údajov o osivách

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 492/2007 z 3. mája 2007, ktorým sa sedemdesiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/275/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES [oznámené pod číslom K(2007) 1547]  ( 1 )

9

 

 

2007/276/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. apríla 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc [oznámené pod číslom K(2007) 1681]  ( 1 )

34

 

 

2007/277/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2007, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v súvislosti s možným zaradením pyroxsulamu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2007) 1698]  ( 1 )

59

 

 

2007/278/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovujú sumy podpory na diverzifikáciu a sumy dodatočnej podpory na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2007) 1717]  ( 1 )

62

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/279/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. apríla 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 490/2007

z 3. mája 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 491/2007

z 3. mája 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1947/2005, pokiaľ ide o oznamovanie údajov o osivách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1947/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s osivami a o zrušení nariadenia (EHS) č. 2358/71 a nariadenia (EHS) č. 1674/72 (1), a najmä na jeho článok 11,

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2004 zo 6. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú pravidlá oznamovania informácií potrebných na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2358/71 o spoločnej organizácii trhu s osivom (2), sa odkazuje na druhy a skupiny odrôd stanovené v prílohe k nariadeniu Rady (EHS) č. 2358/71 (3). Uvedené druhy a skupiny odrôd sú zahrnuté v prílohe XI k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov.

(2)

V zmysle reformy v sektore osív je vhodné oznamovanie informácií nevyhnutných na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1947/2005 preskúmať a zjednodušiť. V záujme zrozumiteľnosti by sa preto nariadenie (ES) č. 2081/2004 malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre osivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty do termínov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu oznámia elektronickou cestou Komisii informácie uvedené v tejto prílohe podľa každého druhu a každej skupiny odrôd, ktoré sa uvádzajú v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2081/2004 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 360, 7.12.2004, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 246, 5.11.1971, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Údaje oznamované členskými štátmi v súlade s článkom 1:

Číslo

Charakter informácie

(podľa druhov a skupín odrôd)

Termín, do ktorého sa musia informácie predložiť

Rok zberu úrody

Kalendárny rok po zbere úrody

1

Celková výmera povolená na certifikáciu (v ha)

15. november

 

2

Odhadovaná úroda (v tonách) (1)  (2)

15. november

 

3

Celkové zozbierané množstvo (v tonách) (3)

 

1. október

4

Zásoby uchovávané veľkoobchodníkmi na konci hospodárskeho roka (v tonách) (3)  (4)

 

1. október


(1)  Tieto údaje sa vzťahujú len na základné a certifikované osivá.

(2)  Údaje o množstve sa vzťahujú na osivo povolené na certifikáciu.

(3)  Údaje o množstve sa vzťahujú na osivo vyhovujúce požiadavkám certifikácie.

(4)  Hospodársky rok podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1947/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 3).


4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 492/2007

z 3. mája 2007,

ktorým sa sedemdesiaty piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 17. apríla 2007 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli účinné, musí toto nariadenie bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 14/2007 (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titul: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkcia: Vedúci Afganskej obchodnej agentúry, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 011252.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titul: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkcia: Vedúci Afganskej obchodnej agentúry, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 011252 (afganský cestovný pas).

(2)

Záznam „Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titul: Maulavi. Funkcia: Generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Farah. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: 00737 (vydaný 20.10.1996).“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titul: Maulavi. Funkcia: Generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Farah. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: 00737 (afganský cestovný pas vydaný 20.10.1996).

(3)

Záznam „Sayed Allamuddin Athear. Funkcia: Druhý tajomník, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Sayed Allamuddin Athear. Funkcia: Druhý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 15.2.1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994 (afganský cestovný pas).

(4)

Záznam „Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: Vojenský atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1967. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: Vojenský atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974 (afganský cestovný pas).

(5)

Záznam „Khalid Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 25.8.1962.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6.11.1990, jeho platnosť sa skončila 13.9.1995). Ďalšie informácie: Zdržuje sa v Londýne.

(6)

Záznam „Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Džidda, Saudská Arábia“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Dátum narodenia: 23.2.1955. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný 6.3.2004, jeho platnosť skončí 11.1.2009). Ďalšie informácie: Džidda, Saudská Arábia.

(7)

Záznam „Al-Sharif, Sa’d; nar. okolo 1969, Saudská Arábia; švagor a úzky spolupracovník Usámu bin Ládina; údajný vodca finančnej organizácie Usámu bin Ládina.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Dátum narodenia: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný 8.9.2006, jeho platnosť skončí 17.7.2011). Ďalšie informácie: švagor a úzky spolupracovník Usámu bin Ládina; údajne vedúci finančnej organizácie Usámu bin Ládina.

(8)

Záznam „Wa'el Hamza Julaidan (aka Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, a Abu Al-Hasan al Madani). Dátum narodenia: 22. január 1958. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Saudskoarabský cestovný pas č. A-992535.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan [alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani]. Dátum narodenia: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) A-992535 (saudskoarabský cestovný pas), b) B 524420 (vydaný 15.7.1998, jeho platnosť skončila 22.5.2003).

(9)

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: úzky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov.

(10)

Záznam „Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Dátum narodenia: 29. apríl 1949“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dátum narodenia: 29.4.1949. Miesto narodenia: Unaizah, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) C 1415363 [vydaný 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (vydaný 3.1.2004, jeho platnosť skončí 8.11.2008).

(11)

Záznam „Suliman Al-Buthe. Dátum narodenia: 8. december 1961. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: B049614“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B049614, b) C 536660 (vydaný 5.5.2001, jeho platnosť skončila 11.5.2006).

(12)

Záznam „Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Džidda, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 1.7.1946. Miesto narodenia: Džidda, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Džidda, Saudská Arábia. Dátum narodenia: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Miesto narodenia: Džidda, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 572010 (vydaný 22.12.2004, jeho platnosť skončí 28.10.2009).

(13)

Záznam „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1.2.1957. Miesto narodenia: Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miesto narodenia: Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.

(14)

Záznam „Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil [alias a) Dr Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: 28.4.1949. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil [alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 137998 (vydaný 18.4.2004, jeho platnosť skončí 24.2.2009).

(15)

Záznam „Saqar Al-Jadawi [alias Saqr Al-Jaddawi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937. Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Salim Ahmad Salim Hamdan [alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937 (jemenský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. apríla 2007

o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

[oznámené pod číslom K(2007) 1547]

(Text s významom pre EHP)

(2007/275/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 3 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Smernicou 91/496/EHS sa stanovuje, že členské štáty vykonávajú veterinárne kontroly zvierat pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré prichádzajú na územie Spoločenstva, v súlade s uvedenou smernicou.

(2)

Smernicou 97/78/ES sa stanovujú veterinárne kontroly určitých výrobkov živočíšneho pôvodu a určitých rastlinných výrobkov uvádzaných do Spoločenstva z tretích krajín.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2002/349/ES z 26. apríla 2002, ktorým sa ustanovuje zoznam produktov, ktoré sa majú skúmať na hraničných inšpekčných staniciach podľa smernice Rady 97/78/ES (4), sa stanovuje, že na výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v danom rozhodnutí sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly v súlade so smernicou 97/78/ES.

(4)

Keďže veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly sa vykonávajú v tesnej spolupráci s colnými úradníkmi, je vhodné používať zoznam výrobkov zodpovedajúcich kombinovanej nomenklatúre (ďalej len „KN“) stanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (5) ako základ pre výber zásielok. Zoznam výrobkov v rozhodnutí 2002/349/ES by sa mal preto nahradiť zoznamom v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

(5)

V záujme racionálnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné, aby zoznam v prílohe I k tomuto rozhodnutiu takisto zahŕňal zvieratá prichádzajúce do Spoločenstva z tretích krajín.

(6)

Zoznam v prílohe I k tomuto rozhodnutiu by mal stanovovať čo najpresnejší opis zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly podľa smernice 97/78/ES, s cieľom uľahčiť kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na miestach hraničnej kontroly. Okrem toho sa v tomto rozhodnutí v prípade určitých kódov KN stanovuje, že veterinárne kontroly sa majú vzťahovať len na malú časť výrobkov patriacich do príslušnej kapitoly alebo položky. V takých prípadoch by sa stĺpec 3 prílohy I k tomuto rozhodnutiu mal vzťahovať na uplatniteľný kód KN a uvádzať podrobné údaje o produktoch, na ktoré by sa mali vzťahovať uvedené veterinárne kontroly.

(7)

Rozhodnutím 2002/349/ES sa stanovuje, že na zmiešané potravinárske výrobky obsahujúce len obmedzený percentuálny podiel produktov živočíšneho pôvodu sa naďalej vzťahujú vnútroštátne pravidlá.

(8)

S cieľom vyhnúť sa rozdielom vo výklade medzi členskými štátmi, ktoré vedú k deformáciám v obchode a k potenciálnym rizikám pre zdravie zvierat, by sa však teraz na úrovni Spoločenstva mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov, ktoré môžu byť vyňaté z veterinárnych kontrol podľa smernice 97/78/ES.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (6), obsahuje definície určitých výrobkov. V záujme zhody právnych predpisov Spoločenstva je vhodné brať do úvahy uvedené definície v tomto rozhodnutí.

(10)

Existujú rozdiely, pokiaľ ide o riziko pre zdravie zvierat, ktoré sú spojené s dovozmi rôznych druhov produktov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva. Preto by toto rozhodnutie malo stanovovať, že na všetky zmiešané výrobky obsahujúce mäsové produkty by sa mali vzťahovať veterinárne kontroly, zatiaľ čo na zmiešané výrobky obsahujúce iné živočíšne produkty by sa mali uplatňovať odlišné kritériá na základe potreby harmonizovaných pravidiel na úrovni Spoločenstva.

(11)

Určité zmiešané výrobky sa počas výroby upravujú, čím sa znižuje potenciálne riziko pre zdravie zvierat v takýchto výrobkoch. Príslušné orgány, ktoré musia rozhodnúť o potrebe podrobenia zmiešaných výrobkov veterinárnym kontrolám, by preto ako rozpoznateľné charakteristické znaky mali používať vzhľad, trvanlivosť a fyzikálne vlastnosti.

(12)

V záujme konzistentnosti veterinárnych kontrol na miestach hraničnej kontroly, pokiaľ ide o zmiešané výrobky uvádzané do Spoločenstva, je vhodné stanoviť aj zoznam určitých potravín a zmiešaných výrobkov, ktoré je možné vyňať z veterinárnych kontrol stanovených v smernici 97/78/ES.

(13)

V záujme koherentnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné zrušiť rozhodnutie 2002/349/ES a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly pri uvedení do Spoločenstva, v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„zmiešaný výrobok“: potravina určená na ľudskú spotrebu, ktorá obsahuje spracované produkty živočíšneho pôvodu i produkty rastlinného pôvodu a zahŕňa tie, pri ktorých je spracovanie primárneho produktu neoddeliteľnou súčasťou finálneho produktu;

b)

„mäsové výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c)

„spracované výrobky“: spracované výrobky uvedené v bode 7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

d)

„mliečne výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Veterinárne kontroly zvierat a výrobkov uvedených v prílohe I

1.   Na zvieratá a výrobky uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa vzťahujú veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté kontroly zmiešaných výrobkov potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami Spoločenstva na verejné zdravie.

3.   Prvotný výber výrobkov na účely veterinárnych kontrol uskutočňovaný na základe kombinovanej nomenklatúry v stĺpci I prílohy je spresnený odkazom na konkrétne znenie alebo veterinárne právne predpisy uvedené v stĺpci 3.

Článok 4

Zmiešané výrobky, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly

Veterinárne kontroly sa vzťahujú na tieto zmiešané výrobky:

a)

Zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný mäsový výrobok.

b)

Zmiešané výrobky, pri ktorých najmenej polovicu hmoty predstavuje akýkoľvek spracovaný výrobok živočíšneho pôvodu iný než spracovaný mäsový výrobok.

c)

Zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú žiadny spracovaný mäsový výrobok a pri ktorých menej ako polovicu hmoty predstavuje spracovaný mliečny výrobok, ak finálne produkty nespĺňajú požiadavky článku 6.

Článok 5

Osvedčenie, ktoré musí byť priložené k zmiešaným výrobkom, na ktoré sa vzťahujú veterinárne kontroly

K tým zmiešaným výrobkom, ktoré obsahujú spracovaný mäsový výrobok, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie pre mäsové výrobky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva bez ohľadu na obsah akéhokoľvek iného živočíšneho produktu.

K tým zmiešaným výrobkom uvedeným v článku 4 písm. b) a článku 4 písm. c), ktoré obsahujú spracovaný mliečny výrobok, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

K zmiešaným výrobkom, ktoré obsahujú iba spracované rybie alebo vaječné produkty živočíšneho pôvodu, sa pri uvedení do Spoločenstva prikladá príslušné osvedčenie stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, ak sa také osvedčenie nevyžaduje, obchodný doklad.

Článok 6

Výnimka pre určité zmiešané výrobky a potraviny

1.   Odchylne od článku 3 sa na nasledujúce zmiešané výrobky alebo potraviny určené na ľudskú spotrebu, ktoré neobsahujú žiadne mäsové výrobky, nevzťahujú veterinárne kontroly:

a)

zmiešané výrobky obsahujúce menej ako polovicu hmoty akéhokoľvek iného spracovaného výrobku za predpokladu, že:

i)

sú trvanlivé pri teplote prostredia alebo celý ich obsah počas ich výroby jednoznačne prešiel úplným varom alebo procesom tepelnej úpravy, takže akýkoľvek surový produkt je denaturovaný;

ii)

sú jednoznačne označené ako určené na ľudskú spotrebu;

iii)

sú bezpečne zabalené alebo zapečatené v čistých nádobách;

iv)

je k nim pripojený obchodný doklad a sú označené etiketou v úradnom jazyku členského štátu, takže tento dokument a označenie spoločne poskytujú informácie o charaktere, množstve a počte balení zmiešaných výrobkov, krajine pôvodu, výrobcovi a zložke;

b)

zmiešané výrobky alebo potraviny uvedené v prílohe II.

2.   Každý mliečny výrobok, ktorý obsahujú akékoľvek zmiešané výrobky, však pochádza len z krajín uvedených v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2004/438/ES (7) a je spracovaný tak, ako sa stanovuje v uvedenej prílohe.

Článok 7

Zrušenie

Rozhodnutie 2002/349/ES sa zrušuje.

Článok 8

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od jedného mesiaca po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 301/2007 (Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 72.


PRÍLOHA I

ZOZNAM ZVIERAT A VÝROBKOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VETERINÁRNE KONTROLY, AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

V tomto zozname sa stanovujú zvieratá a výrobky podľa tovarovej nomenklatúry používanej v Spoločenstve s cieľom pomôcť pri výbere zásielok, ktoré sa musia podrobiť veterinárnym kontrolám na mieste hraničnej kontroly

Poznámky:

1.   Stĺpec 1:

V prípade, že sa používa štvorčíselný kód: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky výrobky, ktorým predchádza tento štvorčíselný kód alebo na ktoré sa vzťahuje toto štvorčíslie, sa musia predložiť príslušnému orgánu na veterinárne kontroly.

Ak sa vyžaduje, že iba určité výrobky patriace pod ktorýkoľvek kód sa majú skúmať na základe veterinárnych kontrol, a v tovarovej nomenklatúre nie je žiadne špecifické členenie v rámci tohto kódu, kód sa označí výrazom Ex (napríklad Ex30 02: veterinárna kontrola sa vyžaduje iba v prípade materiálu pochádzajúceho zo zvierat a nie pre celú položku).

Číslice umiestnené v zátvorkách v stĺpci 1 sa nemajú zavádzať do systému Traces ustanoveného rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (1).

2.   Stĺpec 2:

Opis tovaru je taký, ako ho stanovuje deskriptívny stĺpec prílohy 1 k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Bližšie vysvetlenie k Spoločnému colnému sadzobníku nájdete v poslednej zmenenej a doplnenej verzii uvedenej prílohy.

Poznámka: Ďalšie informácie o výrobkoch zahrnutých do rôznych kapitol a položiek poskytujú vysvetlivky Svetovej colnej organizácie k Harmonizovanému systému alebo, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry (KN), možno ich nájsť vo vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre.

3.   Stĺpec 3: Tento stĺpec uvádza podrobnosti o zaradených výrobkoch.

V niektorých prípadoch sa úradnému veterinárovi zasielajú určité živé zvieratá (ako sú napríklad plazy, obojživelníky, hmyz, červy alebo iné bezstavovce) alebo živočíšne produkty, v prípade ktorých nie sú stanovené harmonizované veterinárne podmienky pre dovoz do Spoločenstva, a preto nie je zavedené ani harmonizované dovozné osvedčenie. Podmienky dovozu všetkých živých zvierat inde nešpecifikovaných patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), ale v prípade určitých zvierat sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o doklady, ktoré musia byť k zásielkam pripojené. Úradní veterinárni lekári musia zásielky preskúmať a vystaviť Spoločný veterinárny vstupný doklad (SVVD), v ktorom podľa potreby uvedú, že kontrola bola vykonaná a že zvieratá môžu vstúpiť do voľného obehu.

V určitých prípadoch, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (3), nie je presne definovaný úplný rozsah pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva v súvislosti s odvodenými alebo spracovanými produktmi. Musia sa vykonať veterinárne kontroly výrobkov, ktoré sú spracované, ale v podstate sú to ešte vždy polotovary, ktoré sa pred predložením konečnému spotrebiteľovi majú ďalej spracovávať.

V týchto prípadoch musí úradný veterinárny lekár na mieste hraničnej kontroly stanoviť, či je konkrétny odvodený produkt spracovaný tak, že nespadá pod veterinárne kontroly stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

TABUĽKA

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie v prípade opisu výrobkov v stĺpci 2 sa má považovať iba za orientačné, pričom rozsah pôsobnosti je stanovený, v kontexte tejto prílohy, rozsahom pôsobnosti kódov KN platných v čase prijatia tohto rozhodnutia.

Ak sú v tejto tabuľke uvedené ex kódy KN, rozsah pôsobnosti sa stanovuje pomocou uplatnenia kódu KN spoločne so zodpovedajúcim opisom.


Kód KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

Kapitola 1:   

Živé zvieratá

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

Všetky

0102

Živé hovädzie zvieratá

Všetky

0103

Živé svine

Všetky

0104 10

Živé ovce

Všetky

0104 20

Živé kozy

Všetky

0105

Živá hydina, menovite hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

Všetky

0106

Ostatné živé zvieratá

Všetky

Položka zahŕňa tieto domáce alebo voľne žijúce zvieratá:

A.

Cicavce:

1.

Primáty

2.

Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)

3.

Ostatné (ako sú soby, mačky, psy, levy, tigre, medvede, slony, ťavy, zebry, králiky, zajace, jelenia zver, antilopy, kamzíky, líšky, norky a ostatné zvieratá pre kožušinové farmy)

B.

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

C.

Vtáky:

1.

Dravé vtáky

2.

Psittaciformes (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

3.

Ostatné (ako sú jarabice, bažanty, prepelice, sluky, močiarnice, holuby, hlucháne, strnádky, kačice divé, husi divé, drozdy plavé, drozdy čierne, škovránky, pinky, sýkorky, kolibríky, pávy, labute a ostatné vtáky nešpecifikované v položke 0105).

D.

Ostatné, ako napríklad včely (tiež prepravované v škatuliach, klietkach alebo úľoch), ostatný hmyz, žaby.

Do položky 0106 nepatria zvieratá, ktoré sú súčasťou cirkusov, zverincov alebo podobných kočovných výstav zvierat (položka 9508).

0106 11

Primáty

Všetky

0106 12

Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)

Všetky

0106 19

Ostatné

Domáce králiky a cicavce okrem tých, ktoré sú súčasťou položiek 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 a 0106 12. Zahŕňa psy a mačky.

0106 20

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

Všetky

0106 31

Vtáky: dravé vtáky

Všetky

0106 32

Vtáky: Psittaciformes (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

Všetky

0106 39

Ostatné

Zahŕňa: vtáky, okrem tých, ktoré patria do položiek 0105, 0106 31 a 0106 32, vrátane holubov.

0106 90 00

Ostatné

Všetky ostatné živé zvieratá nezahrnuté inam okrem cicavcov, vtákov a plazov. Táto položka sa vzťahuje na živé žaby, či už určené na chov pre viváriá, alebo na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 2:   

Mäso a jedlé droby

 

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210 nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

črevá, mechúre alebo žalúdky zo zvierat (položka 0504), alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002);

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (kapitola 15).

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Všetko

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Všetko

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, mulov alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetko

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

Nezahŕňa: suroviny neurčené na ľudskú konzumáciu.

Patria sem kosti a iný materiál na výrobu želatíny alebo kolagénu na ľudskú konzumáciu.

0208 10

Z králikov alebo zajacov

Všetko

0208 20 (00)

Žabie stehienka

Všetko

0208 30

Z primátov

Všetko

0208 40

Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavcov radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavcov radu Sirenia)

Všetko

0208 50 (00)

Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

Všetko

0208 90

Ostatné: z domácich holubov, zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

Zahŕňa mäso prepelíc, tulenie mäso, sobie mäso alebo mäso akýchkoľvek iných druhov cicavcov.

0209 00

Prasačí tuk, neprerastený chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený alebo iným spôsobom neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

Zahŕňa tuk i spracovaný tuk.

0210

Mäso a jedlé mäsové droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Všetko: zahŕňa mäso, mäsové výrobky a kosti na ľudskú konzumáciu a iné výrobky živočíšneho pôvodu.

Do tejto kapitoly patrí spracovaná živočíšna bielkovina vrátane škvarkov na ľudskú konzumáciu. Zahŕňa sušené uši ošípaných na ľudskú konzumáciu.

Párky a salámy sú zaradené do položky 1601.

Kapitola 3:   

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

morské cicavce (položka 0106);

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečene, ikier a mlieča) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu pre ich prirodzenú povahu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301), alebo

d)

kaviár a kaviárové náhradky pripravené z rybích ikier (položka 1604).

 

 

Táto kapitola zahŕňa živé ryby na chov a reprodukciu, živé ozdobné ryby a živé ryby alebo živé kôrovce prepravované v živom stave, ale určené na ľudskú konzumáciu.

 

 

Všetky výrobky v tomto oddiele podliehajú veterinárnym kontrolám.

0301

Živé ryby

Všetky: Zahŕňa pstruhy, úhory, kapry alebo akékoľvek iné druhy alebo ryby dovážané na chov alebo reprodukciu.

So živými rybami dovážanými na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol zaobchádza tak, ako keby to boli výrobky.

Zahŕňa ozdobné ryby položky 0301 10.

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304*.

Všetky

0302 70

Pečene, ikry a mliečie

 

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

Všetky:

Zahŕňa lososa tichooceánskeho, okrem pečene, ikier a mliečia; lososa nerka (červený losos); ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia; pstruha; lososa atlantického; a všetky ostatné ryby.

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

0305

Ryby, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo

počas údenia; múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky: Zahŕňa ostatné produkty rybolovu, ako sú múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú konzumáciu vyrobené z rýb, kôrovcov alebo iných vodných bezstavovcov.

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;

kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené,

mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky: Živé kôrovce dovážané na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol považujú za výrobky a zaobchádza sa s nimi ako s výrobkami.

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;

vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené;

sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky:

Patria sem Bonamia Ostreae a Martelia refringens, takisto mäkkýše a vodné bezstavovce, ktoré môžu byť uvarené a potom chladené alebo mrazené.

Živé mäkkýše dovážané na okamžitú ľudskú konzumáciu sa na účely veterinárnych kontrol považujú za výrobky a zaobchádza sa s nimi ako s výrobkami.

Patrí sem mäso slimákov.

0307 60 00

Slimáky, iné ako morské

Zahŕňa suchozemské ulitníky druhov Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhy čeľade Achatinidae.

Zahŕňa živé slimáky na okamžitú ľudskú konzumáciu a takisto mäso zo slimákov na ľudskú konzumáciu.

Zahŕňa slimáky mierne predvarené alebo vopred pripravené.

0307 91 00

Živé vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé alebo chladené

Všetky

0307 99 90

Ostatné: tento kód zahŕňa múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovce, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetko: Zahŕňa rybiu múčku na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 4:   

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1.

Pod „mliekom“ sa rozumie mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termín „maslo“ znamená prírodné, srvátkové alebo rekonštituované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka s obsahom mliečneho tuku 80 % alebo väčším, ale nie väčším ako 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 % hmotnosti a s maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 % alebo väčším, ale menším ako 80 % hmotnosti.

3.

Výrobky získané koncentráciou srvátky a s prídavkom mlieka alebo mliečneho tuku sa majú zatriediť do položky 0406, ak majú tieto tri charakteristické znaky:

a)

obsah mliečneho tuku 5 % alebo viac hmotnosti vyjadrený na sušinu;

b)

obsah sušiny aspoň 70 %, ale nepresahujúci 85 % hmotnosti, a

c)

sú tvarované alebo tvarovateľné.

4.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky získané zo srvátky, obsahujúce viac ako 95 % hmotnosti laktózy vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu (položka 1702) alebo

b)

albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) (položka 3502) alebo globulíny (položka 3504).

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetko: Mlieko zahŕňa mlieko, ktoré je surové, pasterizované alebo termizované.

Zahŕňa frakcie mlieka.

Mlieko určené na výživu zvierat je zahrnuté v položke 2309.

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetko

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Všetko:

Zahŕňa smotanu, maslo a ochutené, želatínované, zmrazené a fermentované mlieko a koncentrované mlieko na ľudskú konzumáciu.

Zmrzlina patrí do položky 2105.

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetko

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

Všetko: Zahŕňa mliečne nátierky.

0406

Syry a tvaroh

Všetky

0407 00

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

Všetky: Zahŕňa násadové vajcia a vajcia zbavené špecifikovaných choroboplodných zárodkov (SPF) a takisto vajcia na ľudskú konzumáciu.

Zahŕňa „storočné vajcia“.

Vaječný albumín nevhodný na ľudskú konzumáciu je zahrnutý v položke 3502.

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín, a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetky: Táto položka zahŕňa vaječné výrobky, tiež tepelne spracované.

Do tejto položky patria celé vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky všetkých vtákov. Výrobky tejto položky môžu byť čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované (napr. valcovité „dlhé vajcia“), mrazené alebo inak konzervované. Všetky patria do tejto položky bez ohľadu na to, či obsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlá a či sú určené na používanie ako potravina alebo na priemyselné účely (napr. pri činení koží).

Do tejto položky nepatrí:

a)

olej z vaječných žĺtkov (položka 1506);

b)

vaječné prípravky obsahujúce ochucovadlá, koreniny alebo iné prísady (položka 2106);

c)

lecitín (položka 2923);

d)

oddelený vaječný bielok (vaječný albumín) (položka 3502).

0409 00 00

Prírodný med

Všetky

Do tejto položky patrí med, ktorý produkujú včely (Apis Mellifera) alebo iný hmyz, separovaný alebo v pláste alebo obsahujúci kúsky plástu, za predpokladu, že neobsahuje pridaný cukor ani iné látky. Taký med môže mať označenie s udaním kvetinového zdroja, pôvodu alebo farby.

Do položky nepatrí prírodný med a zmesi prírodného a umelého medu (položka 1702).

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetky

Táto položka zahŕňa materskú kašičku a propolis a takisto zahŕňa kosti alebo iný materiál pochádzajúci zo zvierat určený na ľudskú konzumáciu.

Do tejto položky patrí hmyz alebo vajíčka hmyzu určené na ľudskú konzumáciu.

Táto položka 0410 00 00 zahŕňa výrobky živočíšneho pôvodu vhodné na ľudskú konzumáciu, v kombinovanej nomenklatúre inde nešpecifikované ani nezahrnuté. Patria sem:

a)

korytnačie vajcia;

b)

lastovičie hniezda („vtáčie hniezda“).

Do položky 0410 00 00nepatrí zvieracia krv, tiež jedlá, tekutá ani sušená (položka 0511 alebo 3002)

Kapitola 5:   

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

Dodatočné požiadavky na výber pre určité výrobky v tejto kapitole sú stanovené v kapitole VIII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 (vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie a časti peria).

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

jedlé výrobky (iné ako zvieracie črevá, mechúre a žalúdky, celé alebo ich časti, zvieracia krv, tekutá alebo sušená);

b)

kože alebo kožky (vrátane kožušín), iné ako tovar položky 0505 a odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek položky 0511 (kapitola 41 alebo 43);

c)

živočíšne textilné suroviny, iné ako konské vlásie a odpad z konského vlásia (trieda XI) alebo

d)

pripravené zväzky alebo trsy na výrobu metiel alebo kief (položka 9603).

2.

V celej nomenklatúre sa za „slonovinu“ považujú kly slona, hrocha, mroža, narvala, tesáky diviaka, rohy nosorožca a zuby všetkých zvierat.

3.

V celej nomenklatúre sa za „vlásie“ považujú chlpy z hrivy alebo chvosta koňovitých a hovädzích zvierat.

0502 10 00

Štetiny a chlpy z ošípaných, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

Pod nespracovanými štetinami ošípaných sa rozumejú štetiny ošípaných, ktoré neprešli priemyselným umytím, neboli získané činením ani podrobené inej forme úpravy na odstránenie patogénnych látok.

0503 00 00

Vlásie a odpad z vlásia

Všetko vlásie v rámci tohto kódu sa musí oznámiť príslušnému veterinárnemu orgánu. Môže sa vyžadovať dôkaz o statuse, druhu a o úprave, ktorou prešli.

Do položky 0503 nie sú zaradené chlpy, ktoré prešli procesom spriadania alebo sú spojené koncami k sebe. Tento kód nezahŕňa iba nespracované vlásie, ale aj vlásie, ktoré bolo prané, farbené, odfarbované, stáčané alebo inak pripravené.

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

Všetko: Zahŕňa žalúdky, mechúre a črevá čistené, solené, sušené alebo zahriate pochádzajúce z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz alebo z hydiny.

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí.

Všetko – okrem upraveného dekoratívneho peria, upraveného peria, ktoré prevážajú cestujúci na ich súkromné účely alebo zásielok upraveného peria poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

Položka 0505 zahŕňa neupravené kože a ostatné časti vtáčieho tela, ako aj tie, ktoré boli upravené týmto spôsobom: iba čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu, ale inak neopracované ani nepreparované.

 

 

Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie, surové alebo ostatné.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

Zahŕňa kosti na výrobu želatíny alebo kolagénu, ak pochádzajú z jatočných trupov, ktoré boli zabité na ľudskú konzumáciu, a kostnej múčky na ľudskú konzumáciu.

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole X prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 (kosti a výrobky z kostí atď.).

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

Požiadavky na výber loveckých trofejí sú stanovené v kapitole VII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Zahŕňa upravené lovecké trofeje z vtákov a kopytníkov, a to výhradne kosti, rohy, kopytá, pazúry, parohy, zuby, surové kože alebo usne z tretích krajín.

ex 0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená;

žľazy a ostatné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole XI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov.

Tento kód zahŕňa žľazy, iné živočíšne produkty a žlč.

Sušené žľazy a produkty patria do položky 3501.

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nevhodné na ľudskú konzumáciu

Zahŕňa genetický materiál (spermie a embryá živočíšneho pôvodu, ako sú hovädzie zvieratá, ovce, kozy, kone a svine).

Zahŕňa takisto vedľajšie živočíšne produkty kategórií 1 a 2.

0511 10 00

Býčie spermie

 

0511 91

Výrobky z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3

Všetky: zahŕňa rybie ikry na násadu a mŕtve zvieratá. Zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov.

0511 99 (10)

Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

Všetky

0511 99 90

Ostatné

Všetko: do tejto položky patria embryá, vajíčka, spermie a genetický materiál nezahrnutý do 0511 10 a embryá, vajíčka, spermie a genetický materiál iných druhov ako hovädzích zvierat.

Zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo iných technických výrobkov.

Zahŕňa včelie produkty určené na používanie vo včelárstve.

Zahŕňa takisto mŕtve zvieratá kapitoly 1 (psy a mačky).

Zahŕňa materiál, ktorého základné vlastnosti neboli zmenené, a jedlú zvieraciu krv nepochádzajúcu z rýb, na ľudskú konzumáciu.

Kapitola 12:   

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

 

 

Veterinárne kontroly sa vzťahujú len na určité rastlinné výrobky.

ex 1213 00 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté,

lisované alebo vo forme peliet

Zahŕňa iba seno a slamu.

ex 1214 (90)

Kvaka, kŕmna repa, krmovinové korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet:

Ostatné

Zahŕňa iba seno a slamu.

Kapitola 15:   

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

1.

Do tejto kapitoly nepatrí:

a)

bravčový tuk alebo hydinový tuk položky 0209;

b)

kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (položka 1804);

c)

jedlé prípravky obsahujúce viac než 15 % hmotnosti výrobkov položky 0405 (spravidla kapitola 21);

d)

škvarky (položka 2301) alebo rezíduá z položiek 2304 až 2306.

2.

Do položky 1518 nepatria tuky alebo oleje alebo ich frakcie len denaturované; tieto výrobky sa majú zatriediť do položiek, do ktorých patria tuky, oleje a ich nedenaturované frakcie.

3.

Mydlové kaly, olejové usadeniny a kaly, stearínová smola, rezíduá z tuku ovčej vlny a glycerínová smola patria do položky 1522.

 

 

Všetky oleje pochádzajúce zo zvierat.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002 takto:

Príloha VII kapitola IV; kafilerické tuky a rybí olej.

Príloha VIII kapitola XII; kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na oleochemické účely.

Príloha VIII, kapitola XIII; deriváty tukov.

Deriváty tukov zahrňujú prvostupňové produkty pochádzajúce z tukov a olejov, ak sú v čistom stave vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002. Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

1501 00

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný ako položky 0209 alebo 1503

Všetko

1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503

Všetko

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

Všetko

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Rybie oleje – a oleje z morských cicavcov.

Rôzne jedlé prípravky patria do kapitoly 21.

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Neštiepené tuky alebo oleje a tiež ich východiskové frakcie vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

Do položky 1516 patria živočíšne a rastlinné tuky a oleje, ktoré prešli špecifickou chemickou premenou takého druhu, ako sa uvádza nižšie, ale inak sa neupravovali.

Do položky patria aj frakcie živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov upravené podobným spôsobom.

Hydrogenácia, ktorú ovplyvňuje uvedenie produktov do styku s čistým hydrogénom pri vhodnej teplote a tlaku v prítomnosti katalyzátora (zvyčajne jemne rozptýleného niklu), zvyšuje bod topenia tukov a zvyšuje konzistenciu olejov premenou nenasýtených glyceridov na nasýtené glyceridy s vyššími bodmi topenia.

1516 10

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené

Iba živočíšne tuky a oleje. Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté do veterinárnych kontrol.

Na veterinárne účely deriváty tukov zahrňujú prvostupňové produkty pochádzajúce zo živočíšnych tukov a olejov, ak sú v ich čistom stave vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 1518 00

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov, alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Iba živočíšne tuky a oleje.

Iba kafilerické tuky.

Deriváty tukov vyrobené metódou stanovenou v kapitole III prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi nie sú zahrnuté.

1518 00 (91)

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

Iba živočíšne tuky a oleje.

Požiadavky na výber sú stanovené v kapitole XIII prílohy VIII (pre deriváty tukov) a v kapitole XII prílohy VIII (pre kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na oleochemické účely) k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

1518 00 (95)

Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

Tuky a olejové prípravky pochádzajúce zo zvierat.

1521 90 (91)

Surový včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované

Včelí vosk na technické účely.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v kapitole IX prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 – Požiadavky na včelárske výrobky.

1521 90 (99)

Ostatné

Včelie produkty na včelárske účely.

Dodatočné požiadavky na výber sú stanovené v kapitole IX prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 – Požiadavky na včelárske výrobky. Včelárske výrobky iné ako včelie produkty na včelárske účely sa musia predkladať na základe kódu 0511 99„Ostatné“.

Kapitola 16:   

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov:

1.

Do tejto kapitoly nepatrí mäso, droby, ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce pripravené alebo konzervované spôsobmi uvedenými v kapitole 2 alebo 3 v položke 0504.

2.

Do tejto kapitoly patria potravinárske prípravky, ak obsahujú viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo ich kombinácie. Ak tieto prípravky obsahujú dva alebo viacero uvedených výrobkov, zatrieďujú sa do položky kapitoly 16 zodpovedajúcej zložke alebo zložkám, ktorých hmotnosť prevláda. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na plnené výrobky položky 1902 ani na prípravky položky 2103 alebo 2104.

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky, na základe týchto výrobkov

Patrí sem konzervované mäso v rôznych formách.

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

Patrí sem konzervované mäso v rôznych formách.

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov

Všetko: zahŕňa surimi, rybiu bielkovinu vo forme rôsolu, tiež chladené alebo mrazené.

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier; ryby, celé alebo ich časti, ale nie mleté

Všetko: varené alebo predvarené potravinárske prípravky obsahujúce mäkkýše alebo ryby.

Zahŕňa konzervované ryby a konzervovaný kaviár v hermeticky uzavretých nádobách.

Rybie výrobky zmiešané s cestovinami patria do položky 1902.

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

Všetko: Do tejto položky patria celkom pripravené alebo predpripravené slimáky.

Zahŕňa konzervované kôrovce alebo iné vodné bezstavovce.

Kapitola 17:   

Cukor a cukrovinky

 

Do tejto kapitoly nepatria chemicky čisté cukry iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza

 

1702 11 00

Laktóza a laktózový sirup obsahujúce v sušine 99 % hmotnosti laktózy alebo viac vyjadrenej ako bezvodá laktóza, počítané na sušinu

 

Kapitola 19:   

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; cukrárske výrobky

Do tejto kapitoly okrem plnených výrobkov položky 1902 nepatria potravinové prípravky obsahujúce v množstve väčšom ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty.

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkovom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Prípravky na kulinárske účely sú zahrnuté v kapitolách 16 a 21.

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo

inak upravené, ako sú špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky,

ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený

Zahŕňa varené alebo predvarené prípravky na kulinárske účely obsahujúce živočíšne produkty.

1902 20 (10)

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Všetky

1902 20 (30)

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

Všetky

1902 20 (91)

Varené

Všetky

1902 20 (99)

Ostatné [ostatné plnené cestoviny, nie varené]

Všetky

ex 1905

Pekárske výrobky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

Kapitola 20:   

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z ostatných častí rastlín

Do tejto kapitoly nepatria potravinové prípravky obsahujúce v množstve väčšom ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

Kapitola 21:   

Rôzne jedlé prípravky

1.

Do tejto kapitoly nepatria jedlé prípravky, iné ako výrobky uvedené v položke 2103 alebo 2104, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).

2.

Na účely položky 2104 termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, ako je mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, s hmotnosťou netto nepresahujúcou 250 g. Pri aplikácii tejto definície sa neprihliada na malé množstvo prísad pridaných na ochutenie, konzerváciu alebo z ostatných dôvodov. Tieto prípravky môžu obsahovať malé množstvo viditeľných kúskov prísad.

 

 

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný živočíšny produkt.

ex 2103 (90 90)

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Ostatné

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso.

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú spracované mlieko v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

ex 2106 10

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

2106 90 (10)

Syrové fondues

Všetky

2106 90 (98)

Ostatné

Zahŕňa tie prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo výrobky živočíšneho pôvodu v súlade s týmto rozhodnutím.

Kapitola 23:   

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

Do položky 2309 sú zatriedené výrobky používané na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, získané spracovaním rastlinných alebo živočíšnych materiálov v takom rozsahu, že stratili podstatné charakteristické znaky pôvodného materiálu, iné ako rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty tohto spracovania.

2301

Múčka, krupica a pelety z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky

Zahŕňa: spracovanú živočíšnu bielkovinu neurčenú na ľudskú konzumáciu.

Mäsovokostná múčka, múčka z peria, sušené škvarky, neurčené na ľudskú konzumáciu

Požiadavky na výber spracovanej živočíšnej bielkoviny sú stanovené v kapitole II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá

Zahŕňa krmivo pre domáce zvieratá, psie žuvačky a zmesi múčok.

Požiadavky na výber krmiva pre domáce zvieratá a psích žuvačiek sú stanovené v kapitole II prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2309 10

Krmivo pre psov a mačky, v balení na predaj v malom

Všetko

2309 90

Ostatné

Do tejto položky patria výrobky obsahujúce rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov, mliečne výrobky alebo iné uhľohydráty.

Zahŕňa mledzivo a konzumné mlieko neurčené na ľudskú konzumáciu a výrobky obsahujúce mlieko neurčené na ľudskú konzumáciu.

2309 90 (99)

Ostatné

Zahŕňa vaječné výrobky neurčené na ľudskú konzumáciu a ostatné spracované výrobky živočíšneho pôvodu neurčené na ľudskú konzumáciu.

Výrobky na účely kŕmenia zvierat, vrátane zmesí krupice (ako napríklad kopytová a rohová krupica atď.).

Požiadavky na výber pre vaječné produkty sú stanovené v kapitole X prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 28:   

Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu

ex 2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany; polyfosforečnany, tiež chemicky definované

Kontroly sa vzťahujú len na určité fosforečnany vápnika.

2835 (25)

Hydrogenfosforečnan vápenatý („dikalciumfosfát“)

Požiadavky na výber dikalciumfosfátu sú stanovené v kapitole VII prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

2835 (26)

Ostatné fosforečnany vápnika

Požiadavky na výber trikalciumfosfátu sú stanovené v kapitole VIII prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 30:   

Farmaceutické výrobky

 

 

Na hotové liečivá sa nevzťahujú veterinárne právne predpisy pre dovoz. Zahrnuté sú medziprodukty pochádzajúce z materiálu kategórie 3 a určené na technické účely v lekárskych prístrojoch, diagnostike in vitro, laboratórnych reagentoch a kozmetických prípravkoch.

3001

Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo iných orgánov, alebo z ich výlučkov na organoterapeutické použitie; heparín a jeho soli; ostatné ľudské alebo živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo na profylaktické použitie, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Zahŕňa: iba materiál pochádzajúci zo zvierat.

Vzťahuje sa na požiadavky na výber v nariadení (ES) č. 1774/2002:

Príloha VIII kapitola IV krv a krvné produkty používané na technické účely, ale bez konského séra, a príloha VIII kapitola XI živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva vrátane krmiva pre domáce zvieratá a na výrobu technických výrobkov okrem polotovarov uvedených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Žľazy a ostatné orgány, sušené, tiež v prášku

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

3001 (20 90)

Výťažky zo žliaz alebo z iných orgánov, alebo z ich výlučkov, ostatné

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické použitie; antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné produkty

Iba výrobky živočíšneho pôvodu.

3002 (10 10)

Antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi

Iba antiséra živočíšneho pôvodu.

Nezahŕňa pripravené liečivá a hotové výrobky určené pre konečného spotrebiteľa.

V položke 3002 sú požiadavky na výber rovnaké ako v prípade živočíšnych vedľajších produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 v:

kapitole III prílohy VII (krvné produkty);

kapitole IV prílohy VIII (krv a krvné produkty na technické účely);

v kapitole V prílohy VIII (konské sérum).

3002 (10 99)

Hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny: Ostatné

Iba materiál pochádzajúci zo zvierat.

3002 (90 30)

Živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické účely

 

ex 3002 (90 50)

Kultúry mikroorganizmov

Patogény a kultúry patogénov.

ex 3002 (90 90)

Ostatné

Patogény a kultúry patogénov.

Kapitola 31:   

Hnojivá

 

 

Do tejto kapitoly nepatrí živočíšna krv položky 0511.

ex 3101 00 00

Živočíšne hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov

Iba výrobky pochádzajúce zo zvierat v čistej forme. Zahŕňa hnoj, ale nezahŕňa zmesi hnoja s chemickými látkami a hnojivá.

Požiadavky na výber hnoja, spracovaného hnoja alebo výrobkov zo spracovaného hnoja sú stanovené v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Kapitola 35:   

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

ex 3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

Kazeín na ľudskú konzumáciu alebo na účely kŕmenia zvierat.

Požiadavky na výber mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva neurčeného na ľudskú konzumáciu sú stanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002.

ex 3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu

Zahŕňa výrobky pochádzajúce z vajec a výrobky pochádzajúce z mlieka, tiež na ľudskú konzumáciu (vrátane výrobkov na účely kŕmenia zvierat), ako sa uvádza nižšie.

Vaječné výrobky a mliečne výrobky a spracované výrobky na ľudskú konzumáciu sú definované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Požiadavky na výber vaječných výrobkov neurčených na ľudskú konzumáciu sú stanovené v kapitole X prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002; a na výber mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva neurčených na ľudskú konzumáciu sú podmienky stanovené v kapitole V prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 3503 00

Želatína (vrátane želatíny v obdĺžnikových a štvorcových fóliách, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; vyzina; iné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

Želatína určená na ľudskú konzumáciu a na účely potravinárskeho priemyslu.

Na želatínu položky 9602, (prázdne kapsuly) sa veterinárne kontroly nevzťahujú.

Požiadavky na výber želatíny a hydrolyzovanej bielkoviny neurčenej na ľudskú konzumáciu sú stanovené v kapitole VI prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

ex 3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; prášok z kože, tiež chrómovaný

Kolagén a hydrolyzované bielkoviny.

Požiadavky na výber želatíny a hydrolyzovanej bielkoviny sú stanovené v kapitole VI prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Zahŕňa kolagénové výrobky na báze bielkoviny pochádzajúce z koží, kožiek a šliach zvierat, v prípade ošípaných, hydiny a rýb, aj vrátane kostí.

Zahŕňa hydrolyzované bielkoviny pozostávajúce z polypeptidov, peptidov alebo aminokyselín a ich zmesí, získané hydrolýzou živočíšnych vedľajších produktov.

Zahŕňa všetky mliečne vedľajšie produkty na ľudskú konzumáciu.

ex 3507

Enzýmy; pripravené enzýmy, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Syridlo a koncentráty na ľudskú konzumáciu.

3507 10 00

Syridlo a syridlové koncentráty

 

Kapitola 41:   

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

 

 

Kože a kožky kopytníkov a vtákov iba položiek 4101, 4102, 4103.

Doplňujúce požiadavky na výber koží a kožiek kopytníkov sú stanovené v kapitole VI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4101

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané

Veterinárne kontroly sa uplatňujú iba na čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože sušené, suchosolené, mokrosolené alebo inak konzervované ako činením.

4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 c) k tejto kapitole

Uplatňuje sa iba na čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože sušené, suchosolené, mokrosolené alebo inak konzervované ako činením.

4103

Ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k tejto kapitole

Zahŕňa iba čerstvé, chladené alebo upravené kože.

Zahŕňa kože a kožky vtákov alebo rýb a prípadných loveckých trofejí.

Kapitola 42:   

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

1.

Do tejto kapitoly nepatria (okrem iných výrobkov) tieto výrobky veterinárneho záujmu:

a)

sterilný chirurgický katgut a podobný sterilný materiál na zošívanie (položka 3006);

b)

struny, kože na bubny alebo podobné, alebo ostatné časti hudobných nástrojov (položka 9209).

4205 00 00

Ostatné výrobky z usne alebo kompozitnej usne

Zahŕňa materiál na výrobu psích žuvačiek.

ex 4206

Výrobky z čriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej blany, z mechúrov alebo zo šliach

Zahŕňa takisto materiál na výrobu psích žuvačiek.

Kapitola 43:   

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

1.

Termín „kožušiny“ znamená okrem surových kožušín položky 4301 v celej nomenklatúre kože alebo kožky všetkých zvierat, vyčinené alebo upravené, neodchlpené.

2.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

vtáčie kože alebo časti vtáčích koží s perím alebo páperím, alebo ošklbané (položka 0505 alebo 6701);

b)

surové kože a kožky, tiež neodchlpené, kapitoly 41 [pozri poznámku 1 c) k uvedenej kapitole].

ex 4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položiek 4101, 4102 alebo 4103

Iba z vtákov alebo kopytníkov.

4301 (30 00)

Z jahniat, a to: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok

Dodatočné požiadavky na výber koží a kožiek kopytníkov sú stanovené v kapitole VI prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4301 (80 80)

Ostatné

Iba z vtákov alebo z kopytníkov.

4301 (90 00)

Hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhodné na použitie v kožušníctve

 

Kapitola 51:   

Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

a)

„Vlna“ znamená prírodné vlákno z oviec alebo jahniat.

b)

„Jemné chlpy zvierat“ znamenajú chlpy z alpaky, lamy, vikune, tiav (vrátane dromedárov), jaka, kozy angorskej, tibetskej, kašmírskej alebo z podobných kôz (nie z obyčajných kôz), z králika (vrátane angorského), zo zajaca, z bobra, nutrie alebo ondatry.

c)

„Hrubé chlpy zvierat“ znamenajú chlpy zvierat vyššie nemenovaných, okrem chlpov a štetín na výrobu kief (položka 0502) a vlásia (položka 0503).

 

 

V prípade položiek 5101 – 5103. Dodatočné požiadavky na výber vlny, štetín ošípaných, peria a častí peria sú stanovené v kapitole VIII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

„Nespracovaný“ podľa definície pre príslušný produkt v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

5101

Vlna, nemykaná alebo nečesaná

Nespracovaná vlna

5102

Jemné alebo hrubé zvieracie chlpy, nemykané alebo nečesané

Nespracované chlpy

ex 5103

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých zvieracích chlpov, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu

Nespracované chlpy

5103 (10 10)

Nekarbonizované výčesky z vlny

Nespracovaná vlna

Kapitola 95:   

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

ex 9508

Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie; kočovné cirkusy a kočovné zverince; kočovné divadlá

Cirkusy a zverince so živými zvieratami.

9508 10

Kočovné cirkusy a kočovné zverince

Cirkusy a zverince so živými zvieratami.

Kapitola 97:   

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

ex 9705 00 00

Zbierky a zberateľské predmety, zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty

Iba výrobky pochádzajúce zo zvierat.

Dodatočné požiadavky na výber loveckých trofejí sú stanovené v kapitole VII prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

Nezahŕňa lovecké trofeje z kopytníkov alebo vtákov, ktoré boli podrobené úplnému taxidermickému spracovaniu zabezpečujúcemu ich konzerváciu pri teplotách prostredia, a lovecké trofeje z iných druhov ako kopytníkov a vtákov (tiež spracované).


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 98.


PRÍLOHA II

Potraviny, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne kontroly podľa smernice 97/78/ES v súlade s článkom 6.1. písm. b) tohto rozhodnutia:

 

Sušienky

 

Chlieb

 

Koláče

 

Čokoláda

 

Cukrovinky (vrátane sladkostí)

 

Neplnené želatínové kapsuly

 

Potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, obsahujúce malé množstvá živočíšneho produktu, a tie, ktoré obsahujú glukosamín, chondroitín alebo chitosan.

 

Mäsové výťažky a mäsové koncentráty.

 

Olivy plnené rybami.

 

Cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené.

 

Polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa, obsahujúce mäsové výťažky, mäsové koncentráty, živočíšne tuky alebo rybie oleje, prášky alebo výťažky.


4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. apríla 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc

[oznámené pod číslom K(2007) 1681]

(Text s významom pre EHP)

(2007/276/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 20 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na jej článok 6 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2001/881/ES zo 7. decembra 2001, ktorým sa vyhotovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc odsúhlasených pre veterinárne kontroly zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa aktualizujú podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré majú vykonávať odborníci Komisie (4), sa v prílohe ustanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych výrobkov dovážaných do Spoločenstva z tretích krajín (ďalej len „zoznam hraničných inšpekčných staníc“).

(2)

Zoznam hraničných inšpekčných staníc zahŕňa číslo jednotky Traces pre každú hraničnú inšpekčnú stanicu. Traces je počítačový systém zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (5). Traces nahrádza predchádzajúci systém Animo založený na sieti zavedenej rozhodnutím Komisie 91/398/EHS z 19. júla 1991 o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (Animo) (6) a slúži na sledovanie pohybu zvierat a niektorých výrobkov v rámci vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu na jeho územie.

(3)

Na základe inšpekcie vykonanej v súlade s rozhodnutím 2001/881/ES, ktorej výsledky boli uspokojivé, by sa do zoznamu hraničných inšpekčných staníc mali vložiť ďalšie hraničné inšpekčné stanice v Hrebenne v Poľsku a Norrköpingu vo Švédsku.

(4)

Na základe oznámení Dánska a Spojeného kráľovstva by sa hraničné inšpekčné stanice v Rønne v Dánsku a Aberdeene, Goole a Grangemouthe v Spojenom kráľovstve mali vypustiť zo zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

(5)

Okrem toho by sa mal zoznam hraničných inšpekčných staníc aktualizovať s cieľom zohľadniť posledné zmeny týkajúce sa kategórií zvierat alebo výrobkov, ktoré možno kontrolovať v niektorých hraničných inšpekčných staniciach už schválených v súlade s rozhodnutím 2001/881/ES, ako aj usporiadania inšpekčných stredísk v rámci uvedených staníc.

(6)

V záujme uľahčenia odkazov a harmonizácie s kódmi používanými v systéme Traces je vhodné zmeniť jediný referečný kód Animo, ktorým sa označuje každá hraničná inšpekčná stanica, a takisto nahradiť v každom kóde kódom ISO pre daný členský štát prvé dve číslice označujúce krajiny. Zoznam hraničných inšpekčných staníc by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V zozname jednotiek uvedenom v rozhodnutí Komisie 2002/459/ES zo 4. júna 2002, ktorým sa vytvára zoznam jednotiek v počítačovej sieti Animo a ruší rozhodnutie 2000/287/ES (7), má každá hraničná inšpekčná stanica v Spoločenstve číslo jednotky Traces. V záujme zabezpečenia jednotnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa mal tento zoznam zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať, aby sa v ňom zohľadnili všetky relevantné zmeny a aby sa zhodoval so zoznamom uvedeným v rozhodnutí 2001/881/ES.

(8)

Rozhodnutia 2001/881/ES a 2002/459/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2001/881/ES sa nahrádza znením prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2002/459/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(4)  Ú. v. ES L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/515/ES (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 29).

(6)  Ú. v. ES L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7)  Ú. v. ES L 159, 17.6.2002, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/13/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2007, s. 23).


PRÍLOHA I

„ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ‚U’, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ‚O’, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ‚O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT“

 


PRÍLOHA II

Príloha k rozhodnutiu 2002/459/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele hraničných inšpekčných staníc v Spojenom kráľovstve sa vypúšťajú tieto položky:

„0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)“

„0714099

P

GOOLE“

„0730899

P

GRANGEMOUTH“.

2.

V oddiele hraničných inšpekčných staníc v Dánsku sa vypúšťa táto položka:

„0941699

P

RØNNE“.

3.

V oddiele hraničných inšpekčných staníc vo Švédsku sa dopĺňa táto položka:

„SE 05199

A

NORRKÖPING“.

4.

V oddiele hraničných inšpekčných staníc v Poľsku sa dopĺňa táto položka:

„PL 06499

R

HREBENNE“.


4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/59


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. apríla 2007,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v súvislosti s možným zaradením pyroxsulamu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2007) 1698]

(Text s významom pre EHP)

(2007/277/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje vypracovanie zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho povolené účinné látky na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Dňa 28. februára 2006 predložila spoločnosť Dow AgroSciences GmbH orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu o účinnej látke pyroxsulam so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného kráľovstva Komisii naznačili, že po úvodnom preskúmaní sa zdá, že dokumentácia tejto účinnej látky spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto je možné skonštatovať, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky. Následne, v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, žiadateľ dokumentáciu zaslal Komisii a ostatným členským štátom a predložil ju Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentácia v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II a v súvislosti s minimálne jedným prípravkom na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky aj požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté právo Komisie požiadať žiadateľa o predloženie ďalších údajov alebo informácií s cieľom objasniť niektoré body v dokumentácii.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentácia o účinnej látke stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorá bola Komisii a členským štátom predložená v súvislosti so zaradením tejto látky do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentácia spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k uvedenej smernici, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.

Článok 2

Spravodajský členský štát pristúpi k podrobnému preskúmaniu príslušnej dokumentácie a závery svojho preskúmania oznámi Európskej komisii spolu s odporúčaniami o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a so všetkými súvisiacimi podmienkami čo najskôr, najneskôr však do jedného roka odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/21/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s 4).


PRÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, KTOREJ SA TÝKA TOTO ROZHODNUTIE

Číslo

Triviálny názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum predloženia žiadosti

Spravodajský členský štát

1

Pyroxsulam

č. CIPAC zatiaľ nepridelené

Dow AgroSciences GmbH

28. február 2006

UK


4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. apríla 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovujú sumy podpory na diverzifikáciu a sumy dodatočnej podpory na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2007) 1717]

(Iba španielske, české, grécke, talianske, lotyšské, maďarské, portugalské, slovenské, slovinské, švédske a fínske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/278/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (2), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Do 31. marca 2007 musí Komisia určiť sumy pridelené každému príslušnému členskému štátu na pomoc na diverzifikáciu ustanovenú v článku 6 nariadenia (ES) č. 320/2006, dodatočnej podpory na diverzifikáciu ustanovenú v článku 7 daného nariadenia a dočasnej podpory určitým členským štátom ustanovenej článkom 9 predmetného nariadenia.

(2)

Sumy pomoci na diverzifikáciu a dodatočnú podporu na diverzifikáciu sú vypočítané na základe kvóty cukru v tonách, ktorej sa príslušný členský štát zriekol v hospodárskom roku 2007/2008 tak, ako je ustanovené v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 968/2006,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy podpory na diverzifikáciu a dodatočnú podporu na diverzifikáciu pre príslušný členský štát ustanovené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 320/2006, stanovené v súvislosti s kvótami, ktorých sa podniky vzdali v hospodárskom roku 2007/2008, sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Českej republike, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Talianskej republike, Lotyšskej republike, Maďarskej republike, Portugalskej republike, Slovinskej republike, Slovenskej republike a Fínskej republike.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32.


PRÍLOHA

Sumy podpory na diverzifikáciu a dodatočnej podpory na diverzifikáciu pre členský štát na hospodársky rok 2007/2008

Členský štát

Podpora na diverzifikáciu

Dodatočná podpora na diverzifikáciu

Česká republika

11 220 770,83 EUR

Grécko

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00 EUR

Španielsko

1 826 328,60 EUR

Taliansko

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Lotyšsko

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

Maďarsko

11 836 183,50 EUR

Portugalsko

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Slovensko

7 679 563,50 EUR

Slovinsko

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Fínsko

6 141 526,50 EUR


Európska centrálna banka

4.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/64


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. apríla 2007,

ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke

(ECB/2007/1)

(2007/279/ES)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 286,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 8,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 45/2001 ustanovuje zásady a pravidlá ochrany údajov, ktoré sa uplatňujú na všetky inštitúcie a orgány Spoločenstva, a ustanovuje, aby bol v každej inštitúcii a v každom orgáne Spoločenstva vymenovaný úradník pre ochranu údajov (ÚOÚ).

(2)

Podľa článku 24 ods. 8 nariadenia (ES) č. 45/2001 všetky inštitúcie alebo orgány Spoločenstva musia prijať ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa ÚOÚ v súlade s ustanoveniami prílohy k tomuto nariadeniu,

ROZHODLA TAKTO:

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie ustanovuje všeobecné pravidlá vykonávajúce nariadenie (ES) č. 45/2001, pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku (ECB). Predovšetkým dopĺňa ustanovenia v nariadení (ES) č. 45/2001, ktoré sa týkajú vymenovania a postavenia ÚOÚ, ako aj jeho úloh, povinností a právomocí.

2.   Toto rozhodnutie tiež spresňuje funkcie, úlohy a povinnosti prevádzkovateľov a koordinátorov ochrany údajov a vykonáva pravidlá, podľa ktorých môžu dotknuté osoby uplatňovať svoje práva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby boli dotknuté pojmy v nariadení (ES) č. 45/2001, sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„prevádzkovateľom“ je vedúci pracovník organizačnej jednotky, ktorá stanovuje účel a spôsob spracovania osobných údajov;

b)

„koordinátorom ochrany údajov“ je zamestnanec, ktorý pomáha prevádzkovateľovi pri plnení jeho povinností pri ochrane údajov. Táto osoba je odborníkom v oblasti spravovania záznamov.

ODDIEL 2

ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Článok 3

Vymenovanie, postavenie a organizačné otázky

1.   Výkonná rada:

a)

vymenuje ÚOÚ spomedzi zamestnancov ECB, ktorí majú dostatočné služobné postavenie a prax na to, aby splnili požiadavky článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001;

b)

stanoví dĺžku funkčného obdobia ÚOÚ v rozmedzí od dvoch do piatich rokov a

c)

zaregistruje ÚOÚ u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDÚOÚ).

2.   Výkonná rada zabezpečí, aby ÚOÚ mohol svoju funkciu vykonávať nezávisle. Bez toho, aby bola dotknutá táto nezávislosť:

a)

sa na ÚOÚ vzťahujú podmienky zamestnávania ECB;

b)

z administratívnych dôvodov je ÚOÚ pridelený do niektorého z odborných útvarov ECB;

c)

osoby, ktoré hodnotia, ako si ÚOÚ plní svoje úlohy a povinnosti, sa pred uskutočnením tohto hodnotenia poradia s EDÚOÚ.

3.   Príslušný prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol ÚOÚ bezodkladne informovaný:

a)

ak sa objaví záležitosť, ktorá súvisí alebo by mohla súvisieť s ochranou údajov, a

b)

o akejkoľvek komunikácii s osobami mimo ECB, ktorá sa týka uplatňovania nariadenia (ES) č. 45/2001, hlavne o akejkoľvek komunikácii s EDÚOÚ.

4.   Výkonná rada môže vymenovať zástupcu ÚOÚ, na ktorého sa vzťahujú odseky 1 a 2. Zástupca ÚOÚ pomáha ÚOÚ pri vykonávaní jeho úloh a povinností a zastupuje ho v čase jeho neprítomnosti.

5.   Zamestnanec, ktorý pomáha ÚOÚ v súvislosti s ochranou údajov, koná výlučne na základe pokynov ÚOÚ.

Článok 4

Úlohy a povinnosti úradníka pre ochranu údajov

Pri plnení úloh uvedených v článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001 a v prílohe k tomuto nariadeniu plní ÚOÚ, berúc do úvahy informácie od odborných útvarov ECB, ak je to potrebné, tieto povinnosti:

a)

radí Výkonnej rade, prevádzkovateľom a koordinátorom ochrany údajov v otázkach týkajúcich sa uplatňovania ustanovení o ochrane údajov v ECB. Výkonná rada, ktorýkoľvek z dotknutých prevádzkovateľov, výbor zamestnancov alebo jednotlivci môžu s ÚOÚ prekonzultovať akúkoľvek otázku, ktorá sa týka výkladu alebo uplatňovania nariadenia (ES) č. 45/2001;

b)

z vlastného podnetu alebo na žiadosť Výkonnej rady, prevádzkovateľa, výboru zamestnancov alebo jednotlivcov vyšetruje záležitosti, ktoré priamo súvisia s úlohami a povinnosťami ÚOÚ, a podáva správu o výsledku vyšetrovania osobe, ktorá ho vyšetrovaním poverila. ÚOÚ posudzuje záležitosti a skutočnosti nestranne a s náležitým ohľadom na práva dotknutých osôb. ÚOÚ informuje primerane všetky ďalšie dotknuté strany, ak to považuje za vhodné. Ak je žiadateľom jednotlivec alebo ak žiadateľ koná v mene jednotlivca, ÚOÚ zabezpečí dôvernosť žiadosti v čo najväčšom možnom rozsahu, pokiaľ dotknutá osoba nedá jednoznačný súhlas, aby sa so žiadosťou zaobchádzalo inak;

c)

spolupracuje s úradníkmi pre ochranu údajov iných inštitúcií a orgánov Spoločenstva najmä formou výmeny skúseností a odovzdávania know-how a zastupovania ECB vo všetkých diskusiách – s výnimkou súdnych konaní, – ktoré sa týkajú otázok ochrany údajov, a

d)

predkladá ročný pracovný plán a výročnú správu o činnosti ÚOÚ Výkonnej rade a EDÚOÚ.

Článok 5

Právomoci úradníka pre ochranu údajov

ÚOÚ môže:

a)

vyžadovať stanovisko od akéhokoľvek odborného útvaru ECB k otázkam, ktoré súvisia s úlohami a povinnosťami ÚOÚ;

b)

vydať stanovisko k zákonnosti prebiehajúcich alebo navrhovaných operácií spracovania alebo k akejkoľvek otázke, ktorá sa týka oznámenia o operáciách spracovania;

c)

oznámiť Výkonnej rade každé porušenie nariadenia (ES) č. 45/2001 zamestnancom a

d)

plniť ďalšie úlohy uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 45/2001.

ODDIEL 3

PREVÁDZKOVATELIA A KOORDINÁTORI OCHRANY ÚDAJOV

Článok 6

Úlohy a povinnosti prevádzkovateľov a koordinátorov ochrany údajov

1.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby všetky operácie spracovania osobných údajov, ktoré sa uskutočňujú v oblasti, za ktorú sú zodpovední, boli v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

2.   Prevádzkovatelia poskytujú pri plnení svojej povinnosti pomáhať ÚOÚ a EDÚOÚ všetky informácie, prístup k osobným údajom a odpovedajú na otázky do dvadsiatich dní od prijatia žiadosti.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľov:

a)

koordinátori ochrany údajov pomáhajú prevádzkovateľom pri plnení ich povinností buď na žiadosť prevádzkovateľov, alebo z vlastného podnetu. V rámci toho sa koordinátori ochrany údajov obrátia na zamestnancov, ktorí podliehajú prevádzkovateľovi, a tí im poskytnú všetky potrebné informácie. Na základe vlastného uváženia prevádzkovateľa môže tento postup zahŕňať prístup k osobným údajom, za ktorých spracovanie zodpovedá tento prevádzkovateľ;

b)

koordinátori ochrany údajov pomáhajú ÚOÚ pri:

i)

identifikácii príslušných prevádzkovateľov pre operácie spracovania osobných údajov;

ii)

zverejňovaní stanovísk ÚOÚ a podpore prevádzkovateľov pod vedením ÚOÚ;

iii)

iných aspektoch pracovného programu ÚOÚ, ako bolo dohodnuté medzi ÚOÚ a vedením koordinátorov.

Článok 7

Oznamovanie

1.   Pred zavedením nových operácií spracovania osobných údajov príslušný prevádzkovateľ oznámi ÚOÚ túto skutočnosť pomocou online rozhrania, ktoré je prístupné prostredníctvom internetovej stránky ÚOÚ na intranete ECB. Všetky operácie spracovania, ktoré podliehajú predbežnej kontrole podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 45/2001, sa oznámia v dostatočnom predstihu, aby sa umožnila predbežná kontrola EDÚOÚ.

2.   Prevádzkovatelia bezodkladne oznámia ÚOÚ akúkoľvek zmenu, ktorá ovplyvňuje informácie v oznámení, ktoré už bolo ÚOÚ predložené.

ODDIEL 4

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Článok 8

Register

Register, ktorý vedie ÚOÚ podľa článku 26 nariadenia č. 45/2001, slúži ako zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov uskutočnených v ECB. Dotknuté osoby môžu použiť informácie z registra na výkon svojich práv podľa článkov 13 až 19 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 9

Výkon práv dotknutých osôb

1.   Okrem práva byť dostatočne informovaní o spracovaní svojich osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť na príslušného prevádzkovateľa s cieľom uplatniť svoje práva v súlade s článkami 13 až 19 nariadenia (ES) č. 45/2001, ako je uvedené ďalej.

a)

Tieto práva môže uplatniť len dotknutá osoba alebo jej riadne splnomocnený zástupca. Takéto osoby môžu uplatniť tieto práva bezplatne.

b)

Žiadosti o uplatnenie týchto práv sa podávajú príslušnému prevádzkovateľovi písomne. Prevádzkovateľ prijme žiadosť, len ak bola totožnosť žiadateľa, prípadne jeho oprávnenie zastupovať dotknutú osobu dostatočne overené. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe, či bola jej žiadosť prijatá. Ak bola žiadosť odmietnutá, prevádzkovateľ uvedie dôvody odmietnutia.

c)

Kedykoľvek v lehote troch kalendárnych mesiacov od prijatia žiadosti prevádzkovateľ umožní prístup podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 45/2001 tak, že umožní dotknutej osobe nahliadnuť do týchto údajov alebo získať kópie týchto údajov podľa potreby žiadateľa.

d)

Ak prevádzkovateľ nedodrží lehoty podľa písmena b) alebo c), dotknuté osoby sa môžu obrátiť na ÚOÚ. V prípade zjavného zneužitia práv dotknutou osobou prevádzkovateľ môže odkázať dotknutú osobu na ÚOÚ. Ak bol prípad postúpený ÚOÚ, tento rozhodne vo veci a stanoví ďalší postup. V prípade nezhody medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom majú obe strany právo prerokovať predmetnú záležitosť s ÚOÚ.

2.   Pred podaním sťažnosti EDÚOÚ podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa môžu zamestnanci ECB poradiť s ÚOÚ.

Článok 10

Výnimky a obmedzenia

1.   Za predpokladu, že sa vopred uskutočnili konzultácie s ÚOÚ, prevádzkovateľ môže obmedziť práva uvedené v článkoch 13 až 17 nariadenia (ES) č. 45/2001 z dôvodov a v súlade s podmienkami, ktoré sú ustanovené v článku 20 nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.   Akákoľvek dotknutá osoba môže požiadať EDÚOÚ, aby postupoval podľa článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 11

Vyšetrovanie

1.   Žiadosti o vyšetrovanie podľa článku 4 písm. b) sa podávajú ÚOÚ písomne.

2.   ÚOÚ zašle žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti do dvadsiatich pracovných dní od jej prijatia.

3.   ÚOÚ môže vyšetriť záležitosť na mieste a vyžiadať si písomné stanovisko od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na žiadosť ÚOÚ do dvadsiatich dní od prijatia jeho žiadosti. ÚOÚ si môže vyžiadať ďalšie informácie alebo pomoc od ktoréhokoľvek odborného útvaru ECB. Odborný útvar poskytne takéto informácie alebo pomoc do dvadsiatich pracovných dní odo dňa, keď ÚOÚ o to požiadal.

4.   ÚOÚ podá žiadateľovi správu o vyšetrovaní do troch kalendárnych mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 12

Opravné prostriedky

Dotknutým osobám, ktoré sú zamestnancami ECB, sú okrem opravných prostriedkov uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 45/2001, ktoré môžu využiť všetky dotknuté osoby, k dispozícii aj opravné prostriedky uvedené v podmienkach zamestnávania ECB.

ODDIEL 5

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Článok 13

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. apríla 2007

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.