ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 106

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 442/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa po preskúmaní uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 443/2007 z 23. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 444/2007 z 23. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o obmedzenia úlovkov z populácií sleďa obyčajného v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) I a II

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 445/2007 z 23. apríla 2007, ktorým sa stanovujú niektoré podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2991/94, ktorým sa stanovujú normy pre roztierateľné tuky, a nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 o ochrane označení používaných pri predaji mlieka a mliečnych výrobkov (kodifikované znenie)

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 446/2007 z 23. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2273/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 v oblasti prehľadu cien určitého hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 447/2007 z 23. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

31

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/25/ES z 23. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb medzi účinné látky ( 1 )

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/241/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. marca 2007 o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky

43

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky

44

 

 

2007/242/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. apríla 2007, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

51

 

 

Komisia

 

 

2007/243/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2007, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2007) 1663]  ( 1 )

55

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/244/SZBP z 23. apríla 2007 o vykonávaní jednotnej akcie 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru

63

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/245/SZBP z 23. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru s ohľadom na začlenenie prvku vojenskej podpory na poskytnutie pomoci pri zriadení misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM)

65

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/246/SZBP z 23. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 442/2007

z 19. apríla 2007,

ktorým sa po preskúmaní uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 132/2001 (2) Rada 22. januára 2001 uložila konečné antidumpingové clo (ďalej len „existujúce opatrenia“) vo výške 33,25 EUR za tonu na dovoz dusičnanu amónneho (ďalej len „DA“) spadajúceho pod kódy KN 3102 30 90 a 3102 40 90 s pôvodom okrem iného na Ukrajine. Prešetrovanie, ktoré viedlo k týmto opatreniam, sa uvádza ako „pôvodné prešetrovanie“.

(2)

Nariadením (ES) č. 993/2004 (3) Rada 17. mája 2004 po čiastočnom predbežnom preskúmaní oslobodila dovoz do Spoločenstva príslušného výrobku vyrobeného spoločnosťami, od ktorých by Komisia prijala záväzky, od antidumpingových ciel uložených nariadením (ES) č. 132/2001. Nariadením Komisie (ES) č. 1001/2004 (4) boli na obdobie do 20. mája 2005 prijaté záväzky. Účelom týchto záväzkov bolo zohľadniť určité dôsledky rozšírenia Európskej únie na 25 členských štátov.

(3)

Nariadením (ES) č. 945/2005 sa Rada po predbežnom preskúmaní, ktorého rozsah bol obmedzený na vymedzenie príslušného výrobku, rozhodla, že vymedzenie príslušného výrobku by sa malo objasniť a že platné opatrenia by sa mali uplatňovať na príslušný výrobok, ak je súčasťou iných hnojív, v pomere k ich obsahu dusičnanu amónneho spolu s inými marginálnymi látkami a živinami.

2.   Žiadosť o preskúmanie

(4)

Po zverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti 5. mája 2005 (5) bola dňa 25. októbra 2005 predložená žiadosť o preskúmanie uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia. Žiadosť predložilo v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje podstatnú časť celkovej výroby DA v Spoločenstve, v tomto prípade viac než 50 %, Európske združenie výrobcov hnojív (European Fertiliser Manufacturers Association, EFMA) (ďalej len „žiadateľ“).

(5)

Žiadateľ tvrdil a poskytol dostatočný dôkaz prima facie, že v súvislosti s dovozom DA s pôvodom na Ukrajine (ďalej len „príslušná krajina“) existuje pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva.

(6)

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania uplynutia platnosti a oznámením o začatí uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) oznámila začatie preskúmania platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

3.   Prešetrovanie

3.1.   Obdobie prešetrovania

(7)

Prešetrovanie pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu sa týkalo obdobia od 1. januára do 31. decembra 2005 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu ujmy prebiehalo od roku 2002 až do konca obdobia revízneho prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

3.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(8)

Komisia oficiálne upovedomila vyvážajúcich výrobcov, dovozcov a známych používateľov a ich združenia, zástupcov vyvážajúcej krajiny, žiadateľa a výrobcov zo Spoločenstva o začatí preskúmania uplynutia platnosti. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(9)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe konkrétnych dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

(10)

Vzhľadom na veľký počet výrobcov a dovozcov zo Spoločenstva sa v súlade s článkom 17 základného nariadenia považovalo za primerané preskúmať, či by sa malo pristúpiť k výberu vzorky. S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či je výber vzorky skutočne potrebný, a v prípade, ak áno, vybrať vzorku, uvedené strany boli podľa článku 17 ods. 2 základného nariadenia požiadané, aby sa do 15 dní od začatia prešetrovania prihlásili a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí.

(11)

Po preskúmaní predložených informácií a vzhľadom na to, že desať výrobcov zo Spoločenstva naznačilo svoju ochotu spolupracovať, sa rozhodlo, pokiaľ ide o výrobcov zo Spoločenstva, že je potrebný výber vzorky. Iba jeden dovozca poskytol informácie vyžiadané v oznámení o začatí a vyjadril ochotu ďalej spolupracovať s útvarmi Komisie. Tento dovozca mal však sídlo mimo Spoločenstva a počas ORP neuskutočnil žiadny dovoz príslušného výrobku na trh Spoločenstva. Z tohto dôvodu sa rozhodlo, že pokiaľ ide dovozcov, výber vzorky nie je potrebný.

(12)

Desať výrobcov zo Spoločenstva riadne vyplnilo dotazník na výber vzorky v rámci stanovenej lehoty a formálne sa zaviazalo, že bude ďalej spolupracovať pri prešetrovaní. Čo sa týka týchto desiatich výrobcov zo Spoločenstva, Komisia v súlade s článkom 17 základného nariadenia vybrala vzorku na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby a predaja DA v Spoločenstve, ktorá by mohla byť v stanovenom čase primerane prešetrená. Štyria výrobcovia zo Spoločenstva vo vzorke predstavovali počas ORP 76 % celkovej výroby výrobného odvetvia Spoločenstva, ako je uvedené v odôvodnení 51, zatiaľ čo uvedených desať výrobcov zo Spoločenstva predstavovalo počas ORP 70 % celkovej výroby Spoločenstva.

(13)

V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia Komisia konzultovala s príslušnými stranami o vybratú vzorku a tieto strany nevzniesli žiadne námietky.

(14)

Dotazníky sa preto zaslali štyrom výrobcom zo Spoločenstva vo vzorke a všetkým známym vyvážajúcim výrobcom.

(15)

Vyplnené dotazníky prišli od štyroch výrobcov zo Spoločenstva vo vzorke a od troch výrobcov z príslušnej krajiny, z ktorých dvaja boli vyvážajúci výrobcovia, ako aj od jedného prepojeného obchodníka.

(16)

Okrem toho jeden výrobca z analogickej krajiny zaslal úplne vyplnený dotazník.

(17)

Komisia požiadala o všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia pravdepodobného opakovaného výskytu dumpingu, vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva, a tieto aj overila. Overovanie na mieste sa vykonalo v priestoroch týchto spoločností:

a)

prepojený obchodník ukrajinského výrobcu Stirol

IBE Trading, New York, New York, USA;

b)

výrobca z analogickej krajiny

Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

c)

výrobcovia zo Spoločenstva vo vzorke

Terra Nitrogen Limited, Stockton, UK,

Grande Paroisse SA, Paríž, Francúzsko,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Poľsko,

Yara nv, Brusel, Belgicko a jeho prepojený výrobca Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Holandsko.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(18)

Príslušným výrobkom sú tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho vyšším ako 80 % hmotnosti s pôvodom na Ukrajine spadajúce pod kódy KN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 a ex 3105 90 91. Dusičnan amónny (ďalej len „DA“) je tuhé dusíkaté hnojivo bežne používané v poľnohospodárstve. Vyrába sa z amoniaku a kyseliny dusičnej a má obsah dusíka vyšší ako 28 % hmotnosti v prilovanej alebo granulovanej forme.

(19)

Malo by sa pripomenúť, že rozsah príslušného výrobku bol objasnený v nariadení (ES) č. 945/2005.

2.   Podobný výrobok

(20)

Ako bolo stanovené v pôvodnom prešetrovaní, toto revízne prešetrovanie potvrdilo, že DA je čistý komoditný výrobok a jeho kvalita a základné fyzikálne vlastnosti sú identické nezávisle od krajiny pôvodu. Príslušný výrobok a výrobky, ktoré vyrábajú a predávajú vyvážajúci výrobcovia na svojich domácich trhoch a do tretích krajín, ako aj výrobky, ktoré vyrábajú a predávajú výrobcovia zo Spoločenstva na trhu Spoločenstva a výrobca z analogickej krajiny na domácom trhu analogickej krajiny, majú teda rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a konečné použitie, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPAKOVANÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

1.   Všeobecné informácie

(21)

Traja ukrajinskí výrobcovia príslušného výrobku spolupracovali pri prešetrovaní. Dvaja zo spolupracujúcich výrobcov vyvážali príslušný výrobok počas ORP. Na Ukrajine existuje minimálne jeden známy nespolupracujúci výrobca príslušného výrobku.

(22)

Porovnanie údajov o vývoze do Spoločenstva, ktoré poskytli vyvážajúci výrobcovia, a celkového objemu dovozu oznámeného Eurostatom naznačilo, že dvaja vyvážajúci výrobcovia predstavovali asi 60 % celkového dovozu Spoločenstva z Ukrajiny počas ORP. Je však možné, že sa stanoví, že prevažná časť zostávajúcich 40 % dovozu príslušného výrobku bola fakturovaná v decembri 2004 (a preto to spolupracujúci výrobcovia nenahlásili), ale do Spoločenstva vstúpila počas ORP (a preto bola súčasťou štatistík dovozu). Na druhej strane vývoz fakturovaný v decembri 2005, ktorý vstúpil do Spoločenstva v januári 2006 nebol výrazný. Na základe uvedeného sa usúdilo, že 85 % až 90 % celkového dovozu Spoločenstva z Ukrajiny počas ORP uskutočnili spolupracujúci výrobcovia. Úroveň spolupráce bola teda vysoká.

(23)

V porovnaní s celým trhom Spoločenstva bol celkový dovoz príslušného výrobku z Ukrajiny nízky, t. j. menej než 1 %.

2.   Dumping dovozu počas obdobia prešetrovania

2.1.   Analogická krajina

(24)

Keďže Ukrajina sa ešte v čase podávania žiadosti o preskúmanie uplynutia platnosti (7) nepokladala za krajinu s trhovým hospodárstvom, normálna hodnota musela byť v súlade s článkom 2 ods. 7 základného nariadenia stanovená na základe údajov výrobcu z tretej krajiny s trhovým hospodárstvom. V oznámení o začatí sa uvažovalo o USA a Rumunsku ako o primeraných analogických krajinách. Malo by sa pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní bolo za analogickú krajinu vybraté Poľsko. Keďže Poľsko vstúpilo do Európskej únie v máji 2004, tento výber už nie je možný. Všetky zainteresované strany dostali príležitosť predložiť pripomienky k výberu USA a Rumunska ako analogických krajín.

(25)

Na základe analýzy vykonanej po uverejnení oznámenia o začatí sa však ukázalo, že na rumunskom trhu s DA prevládal dovoz z Ukrajiny a Ruska, pričom rumunskí výrobcovia sú výrazne zameraní na vývoz a na ich domácom trhu predávajú len veľmi malé množstvá. Na základe uvedeného sa usúdilo, že vzhľadom na uvedenú štruktúru domáceho trhu sa Rumunsko nemôže považovať za najvhodnejší výber analogickej krajiny.

(26)

Iba jeden spolupracujúci výrobca predložil pripomienky. Tento spolupracujúci výrobca navrhol, že lepšou možnosťou by bolo Alžírsko vzhľadom na jeho prístup k hlavnej surovine, plynu. V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že skutočnosť, či krajina má miesto ťažby zemného plynu alebo nemá, nie je kľúčovým prvkom na výber analogickej krajiny. Hlavným kritériom je skutočnosť, či ceny plynu odrážajú trhovú hodnotu. Existencia dvojitých cien plynu v Alžírsku je jasným signálom, že v tomto prípade to tak nie je, a preto nie je Alžírsko veľmi vhodné ako analogická krajina. Pripomína sa aj, že USA aj Ukrajina sú výrobcovia a čistí dovozcovia zemného plynu, zatiaľ čo Alžírsko je čistý vývozca zemného plynu. Z tohto hľadiska sa na Ukrajinu viac podobajú USA ako Alžírsko.

(27)

Rovnako sa tvrdilo, že USA by neboli primeranou analogickou krajinou, pretože počas ORP čelili príliš vysokým domácim cenám plynu. V tejto súvislosti sa musí uviesť, že hoci boli ceny plynu v štvrtom štvrťroku ORP kvôli prírodným katastrofám veľmi vysoké, ide o situáciu, v súvislosti s ktorou je možné ľahko vykonať úpravy, ako sa uvádza v odôvodnení 35.

(28)

Proti výberu USA sa tiež namietalo z hľadiska výrobného procesu. Tvrdilo sa, že výrobný proces v Alžírsku sa viac podobá výrobnému procesu na Ukrajine. Výrobca však toto tvrdenie nepodložil.

(29)

Okrem toho sa tvrdilo, že úroveň výroby, spotreby a dopytu spotrebiteľov Alžírska sa viac podobá Ukrajine. Podľa dostupných informácií nie je v Alžírsku výrazná ani výroba (8) ani domáca spotreba (9). Na druhej strane aj Ukrajina aj USA majú značnú výrobu a veľké domáce trhy.

(30)

Pokiaľ ide o USA, zistilo sa, že napriek tomu, že boli platné antidumpingové opatrenia na dovoz DA s pôvodom v príslušnej krajine, je to otvorený konkurenčný trh, kde veľký počet domácich výrobcov čelí výraznej úrovni konkurencie zo strany zahraničného dovozu s pôvodom v iných tretích krajinách. Navyše výrobcovia z USA majú reprezentatívny domáci predaj a podobný prístup k hlavným surovinám ako ukrajinskí výrobcovia.

(31)

Na základe prešetrovania sa preto stanovilo, že by sa ako primeraná analogická krajina mali použiť USA. V dôsledku toho sa výpočty založili na overených informáciách od jediného spolupracujúceho výrobcu z USA, ktorý zaslal úplne vyplnený dotazník.

2.2.   Normálna hodnota

(32)

Keďže Ukrajina sa ešte v čase podávania žiadosti o preskúmanie uplynutia platnosti nepokladala za krajinu z trhovým hospodárstvom, normálna hodnota pre Ukrajinu musela byť stanovená na základe údajov výrobcu z USA, ako sa uvádza v odôvodnení 31.

(33)

Reprezentatívnosť domáceho predaja jediného spolupracujúceho výrobcu podobného výrobku v analogickej krajine sa posúdila na základe vývozu dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov do Spoločenstva. Malo by sa pripomenúť, že do Spoločenstva sa vyvážal iba jeden druh výrobku. Preto sa nevykonala analýza podľa druhu výrobku.

(34)

Zistilo sa, že domáci predaj jediného spolupracujúceho výrobcu podobného výrobku z analogickej krajiny je reprezentatívny, pretože výrazne prevýšil objem DA vyvážaného do Spoločenstva dvoma ukrajinskými spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami.

(35)

S cieľom stanoviť, či sa domáci predaj výrobcu z USA uskutočnil pri bežnom obchodovaní, domáci predaj sa porovnal s výrobnými nákladmi. Pri posudzovaní výrobných nákladov výrobcu z USA sa zistilo, že vo štvrtom štvrťroku boli ovplyvnené prírodnými katastrofami. Podľa informácií uverejnených tým istým výrobcom „hurikány v štátoch v oblasti Mexického zálivu počas tretieho štvrťroka spôsobili chaos na trhoch so zemným plynom a negatívne ovplyvnili naše výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok (10).“ Uvedené ceny plynu (11) v Spojených štátoch sa medzi augustom (12) a októbrom (13), v období keď pobrežie Mexického zálivu postihol hurikán Katrina (23 – 31. augusta 2005) a hurikán Rita (17 – 26. septembra 2005), skutočne zdvojnásobili. Keďže zemný plyn je hlavnou zložkou výrobných nákladov DA, účinok bol značný a bol by viedol k umelo vysokej vytvorenej normálnej hodnote. Z tohto dôvodu sa rozhodlo, že výrobné náklady za štvrtý štvrťrok 2005 sa stanovia na základe priemerných cien plynu zaplatených výrobcom počas prvých troch štvrťrokov 2005.

(36)

Na základe uvedeného sa zistilo, že prevažná časť domáceho predaja bola zisková, a teda normálna hodnota sa stanovila na základe domácich predajných cien prvému nezávislému domácemu zákazníkovi. Vzhľadom na to, že ukrajinskí vyvážajúci výrobcovia vyvážali do Spoločenstva počas ORP iba jeden druh výrobku, analýza sa obmedzila na tento druh výrobku.

2.3.   Vývozná cena

(37)

V súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia bola vývozná cena stanovená odkazom na cenu príslušného výrobku skutočne zaplatenú alebo splatnú pri predaji na vývoz do Spoločenstva. Celý predaj spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa vykonával priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve.

2.4.   Porovnanie

(38)

Normálna hodnota a vývozná cena boli porovnané na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania sa formou úprav prihliadalo aj na rozdiely ovplyvňujúce porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. V súlade s uvedeným boli podľa potreby a na základe overených dokladov zohľadnené rozdiely v cestovných nákladoch, nákladoch na manipuláciu, naloženie a vo vedľajších nákladoch, v úverových nákladoch a províziách.

2.5.   Dumpingové rozpätie

(39)

Vzhľadom na to, že Ukrajina sa na účely tohto prešetrovania nepokladá za krajinu s trhovým hospodárstvom, dumpingové rozpätie pre celú krajinu sa stanovilo na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s váženou priemernou vývoznou cenou v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia. Ako bolo uvedené v odôvodnení 22, spolupráca bola vysoká.

(40)

Na základe uvedeného porovnania sa ukázalo, že úroveň dumpingu (asi 30 – 40 %) počas ORP bola o niečo nižšia než úroveň dumpingu v pôvodnom prešetrovaní. Analýza sa však vzhľadom na obmedzený vývoz Ukrajiny do Spoločenstva počas ORP zamerala hlavne na pravdepodobnosť pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu.

3.   Vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení

3.1.   Nevyužitá kapacita

(41)

Traja spolupracujúci výrobcovia udržali výrobu počas posudzovaného obdobia na stabilnej úrovni. Aj výrobná kapacita bola počas rovnakého obdobia stabilná. V prípade zrušenia opatrení majú nevyužitú kapacitu asi 600 000 – 700 000 ton (8 % – 10 % spotreby Spoločenstva) na zvýšenie vývozu na trh Spoločenstva v značnom objeme. Okrem toho existuje aspoň jeden ďalší známy ukrajinský výrobca príslušného výrobku, ktorý nespolupracoval pri prešetrovaní. Hoci nevyužitá kapacita tohto nespolupracujúceho výrobcu nie je známa, nedá sa vylúčiť, že aj táto je značná, keďže traja spolupracujúci výrobcovia mali nevyužitú kapacitu v priemere 30 %.

(42)

Domáci predaj troch spolupracujúcich výrobcov počas posudzovaného obdobia predstavoval v priemere 30 % – 40 % výrobnej kapacity. Preto sa zdá nepravdepodobné, že by ukrajinský domáci trh bol schopný absorbovať väčšiu časť tejto nevyužitej výrobnej kapacity, a preto by sa každé zvýšenie výroby pravdepodobne vyviezlo.

(43)

Z tohto dôvodu by v prípade neuplatňovania antidumpingových opatrení mohla byť významná časť tejto nevyužitej kapacity vyvezená do Spoločenstva.

3.2.   Vzťah medzi ukrajinskými predajnými cenami na iných trhoch a predajnými cenami v Spoločenstve

(44)

Na základe analýzy vývozného predaja spolupracujúcich ukrajinských výrobcov do tretích krajín, pri porovnaní s úrovňou cien DAF/FOB na ukrajinskej hranici, sa ukázalo, že tento predaj sa uskutočnil v priemere za ceny o 20 % – 30 % nižšie než predajné ceny do Spoločenstva počas ORP. Navyše domáci predaj sa tiež uskutočnil za ceny o 20 % – 30 % nižšie než predajné ceny do Spoločenstva. Z informácií týkajúcich sa ORP by sa teda zdalo, že v prípade zrušenia opatrení by existovala motivácia presmerovať vývoz do tretích krajín do Spoločenstva s cieľom využiť vyššie ceny a lepšie rozpätia.

(45)

Pripomína sa však, že od ORP sa ukrajinské dovozné ceny za zemný plyn výrazne zvýšili. Vzhľadom na to, že zemný plyn je hlavnou zložkou výrobných nákladov DA, nedá sa vylúčiť, že ukrajinskí výrobcovia budú musieť zvýšiť ich vývozné ceny do tretích krajín, čím by podstatne znížili cenový rozdiel medzi predajom do tretích krajín a predajom do Spoločenstva uvedeným v odôvodnení 44. Predbežné dôkazy (14) skutočne naznačujú možné zníženie tohto rozdielu.

4.   Záver o pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu

(46)

Prešetrovaním sa ukázalo, že dvaja zo spolupracujúcich výrobcov napriek platným opatreniam pokračovali vo svojich dumpingových praktikách. Okrem toho sa nedá vylúčiť presmerovanie množstiev v súčasnosti predávaných do tretích krajín do Spoločenstva.

(47)

Navyše vážené priemerné vývozné ceny spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na trhy tretích krajín sú tiež výrazne nižšie než prevládajúca úroveň cien v Spoločenstve. Aj vzhľadom na značné nevyužité kapacity by ukrajinskí vyvážajúci výrobcovia mali v prípade zrušenia opatrení motiváciu presmerovať DA na trh Spoločenstva, pravdepodobne za dumpingové ceny.

D.   VYMEDZENIE POJMU VÝROBNÉ ODVETVIE SPOLOČENSTVA

(48)

V rámci Spoločenstva podobný výrobok vyrábajú 14 výrobcovia, ktorých výroba predstavuje celkovú výrobu podobného výrobku v Spoločenstve v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

(49)

Malo by sa pripomenúť, že od pôvodného prešetrovania sa spoločnosti „Hydro Agri“ premenovali na „Yara“. Z dôvodu rozšírenia Európskej únie v roku 2004 sa päť zo štrnástich spoločností stalo súčasťou výrobného odvetvia Spoločenstva.

(50)

Z týchto štrnástich výrobcov zo Spoločenstva desať spoločností uvedených v žiadosti o preskúmanie spolupracovalo pri prešetrovaní. Zostávajúci štyria výrobcovia (ďalej len „ostatní výrobcovia zo Spoločenstva“) sa prihlásili v stanovenej lehote a poslali informácie požadované na účely výberu vzorky. Neponúkli však žiadnu ďalšiu spoluprácu. Na základe uvedeného týchto desať výrobcov súhlasilo so spoluprácou:

Achema AB (Litva),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Poľsko),

BASF AG (Nemecko),

DSM Agro (Holandsko),

Fertiberia SA (Španielsko),

Grande Paroisse SA (Francúzsko),

Nitrogénművek Rt (Maďarsko),

Terra Nitrogen Limited (Spojené kráľovstvo),

Yara (Nemecko, Taliansko, Holandsko a Spojené kráľovstvo),

Zakłady Azotowe Tarnowie (Poľsko).

(51)

Vzhľadom na to, že týchto desať výrobcov zo Spoločenstva predstavovalo počas ORP 70 % celkovej výroby Spoločenstva, usudzuje sa, že týchto desať výrobcov zo Spoločenstva predstavuje podstatnú časť celkovej výroby podobného výrobku Spoločenstva. Pokladajú sa preto za výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia a ďalej budú označovaní len ako „výrobné odvetvie Spoločenstva“.

(52)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 11 a 14, vybrala sa vzorka, ktorú tvoria štyri spoločnosti. Všetci výrobcovia zo Spoločenstva vo vzorke spolupracovali a v stanovenej lehote zaslali vyplnené dotazníky. Okrem toho zostávajúci šiesti spolupracujúci výrobcovia náležitým spôsobom poskytli určité všeobecné údaje na analýzu ujmy.

E.   SITUÁCIA NA TRHU SPOLOČENSTVA

1.   Spotreba na trhu Spoločenstva

(53)

Zrejmá spotreba Spoločenstva sa stanovila na základe objemu predaja výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva, objemu predaja ostatných výrobcov zo Spoločenstva na trhu Spoločenstva a údajov Eurostatu o celom dovoze do EÚ. Vzhľadom na rozšírenie Európskej únie v roku 2004 bola spotreba v záujme zrozumiteľnosti a jednotnosti analýzy stanovená na základe trhu EÚ 25 počas posudzovaného obdobia.

(54)

Spotreba Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP mierne znížila o 1 %. Zvýšenie o 4 %, ktoré bolo zaznamenané v roku 2003, sa v roku 2004 ustálilo, čo naznačilo stabilizáciu, pričom ďalšie zníženie (– 1 %) zaznamenané v ORP naznačuje mierne klesajúci trend.

 

2002

2003

2004

ORP

Celková spotreba ES v tonách

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Index (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Objem, podiel na trhu a ceny dovozu z Ukrajiny

(55)

Vývoj objemu, podielov na trhu a priemerných cien dovozu z Ukrajiny je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Tieto trendy, pokiaľ ide o množstvo a ceny, sa zakladajú na údajoch Eurostatu.

 

2002

2003

2004

ORP

Objem dovozu (ton)

212 827

123 477

51 031

62 077

Podiel na trhu

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Ceny dovozu (EUR/tona)

88

83

112

122

Index (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Objem dovozu z Ukrajiny sa počas posudzovaného obdobia neustále znižoval. Klesol aj jeho podiel na trhu z 2,7 % v roku 2002 na 0,8 % v ORP. Ceny sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali pozitívne z 88 na 122 EUR/tona. Tento vývoj odráža priaznivé podmienky na trhu opísané aj v odôvodnení 73.

(57)

Na účely výpočtu úrovne cenového podhodnotenia počas ORP sa porovnali ceny zo závodu výrobného odvetvia Spoločenstva neprepojeným zákazníkom s dovoznými cenami CIF na hranici Spoločenstva spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov príslušnej krajiny, náležite upravené, aby zohľadnili cenu franko prístav. Na základe porovnania sa ukázalo, že dovoz z Ukrajiny podhodnocoval ceny výrobného odvetvia Spoločenstva o 10 % až 15 %.

3.   Dovoz z ostatných krajín

(58)

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza objem dovozu z ostatných tretích krajín počas posudzovaného obdobia. Aj tieto trendy, pokiaľ ide o množstvo a ceny, sa zakladajú na údajoch Eurostatu.

 

2002

2003

2004

ORP

Objem dovozu z Ruska (v tonách)

690 233

528 609

504 026

257 921

Podiel na trhu

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Ceny dovozu z Ruska (EUR/tona)

79

77

106

123

Objem dovozu z Gruzínska (v tonách)

86 517

100 025

132 457

153 844

Podiel na trhu

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Ceny dovozu z Gruzínska (EUR/tona)

103

113

137

164

Objem dovozu z Rumunska (v tonách)

186 834

14 114

107 585

111 126

Podiel na trhu

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Ceny dovozu z Rumunska (EUR/tona)

117

113

126

144

Objem dovozu z Bulharska (v tonách)

160 423

140 677

79 716

73 441

Podiel na trhu

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Ceny dovozu z Bulharska (EUR/tona)

133

139

157

176

Objem dovozu z Egypta (v tonách)

63 368

133 427

16 508

46 249

Podiel na trhu

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Ceny dovozu z Egypta (EUR/tona)

148

142

193

199

Objem dovozu zo všetkých ostatných krajín (v tonách)

94 915

128 213

54 510

17 752

Podiel na trhu

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Ceny dovozu zo všetkých ostatných krajín (EUR/tona)

124

124

141

169

(59)

Po prvé, malo by sa pripomenúť, že všetky uvedené krajiny znížili od roku 2002 do ORP objem vývozu, okrem Gruzínska, ktoré mierne zvýšilo svoj podiel na trhu Spoločenstva z 1,1 % v roku 2002 na 2 % v ORP. Pokiaľ ide o vývozné ceny, všetky uvedené krajiny vyvážali do Spoločenstva v ORP a v niektorých prípadoch počas posudzovaného obdobia za ceny vyššie než ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, okrem Ruska a Rumunska. Dovoz z Ruska je od apríla 2002 na základe nariadenia (ES) č. 658/2002 (15) predmetom antidumpingového cla vo výške 47,07 EUR na tonu. V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že dovozné ceny boli počas celého posudzovaného obdobia s výnimkou ORP nižšie než ceny Ukrajiny. Pokiaľ ide o rumunské ceny, boli nižšie než ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, ale objem vývozu sa znížil zo 187 tisíc ton v roku 2002 na 111 tisíc ton v ORP, čo predstavuje zníženie nízkeho podielu na trhu na úrovni 2,4 % v roku 2002 na úroveň 1,5 % v ORP.

4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

(60)

Komisia preskúmala podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia všetky relevantné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré sa týkali stavu výrobného odvetvia Spoločenstva.

4.1.   Predbežné poznámky

(61)

Zistilo sa, že traja zo spolupracujúcich výrobcov z výrobného odvetvia Spoločenstva používali podobný výrobok na ďalšie spracovanie na zmiešané alebo umelé hnojivá, ktoré sú v nadväzujúcom výrobnom odvetví spracované na dusíkaté hnojivá obsahujúce okrem dusíka, vodorozpustný fosfor alebo/a vodorozpustný draslík, ktoré sú ďalšími hlavnými živinami hnojiva. Tieto výrobky s obsahom dusičnanu amónneho menej ako 80 % hmotnosti na trhu nekonkurujú podobnému výrobku.

(62)

Takéto vnútorné transfery pre vlastnú potrebu nevstupujú na otvorený trh, a teda nie sú v priamej konkurencii s dovozom príslušného výrobku. Skúmalo sa preto, či a v akom rozsahu je potrebné v analýze zohľadniť ďalšie použitie podobného výrobku vo výrobe výrobného odvetvia Spoločenstva. Vzhľadom na to, že prešetrovaním sa ukázalo, že používanie na vlastnú spotrebu predstavuje nepodstatnú časť výroby výrobného odvetvia Spoločenstva, t. j. do výšky 2 %, nepovažovalo sa za potrebné rozlišovať medzi voľným trhom a trhom vlastnej spotreby. V záujme zrozumiteľnosti a jednotnosti je však objem DA vyrobený výrobným odvetvím Spoločenstva a používaný na transfery na vlastnú spotrebu uvedený v odôvodnení 64.

(63)

Ak sa využíva výber vzorky, v súlade so zavedenou praxou sa určité ukazovatele ujmy (výroba, výrobná kapacita, zásoby, predaj, podiel na trhu, rast a zamestnanosť) analyzujú za výrobné odvetvie Spoločenstva ako celok (v priložených tabuľkách VOS), kým ukazovatele ujmy, ktoré sa týkajú výsledkov jednotlivých spoločností, t. j. ceny, výrobné náklady, ziskovosť, mzdy, investície, návratnosť investícií, peňažné toky, schopnosť zvýšiť kapitál, sa skúmajú na základe informácií zhromaždených na úrovni výrobcov zo Spoločenstva vo vzorke (v priložených tabuľkách VV).

4.2.   Údaje vzťahujúce sa na výrobné odvetvie Spoločenstva ako celok

a)   Výroba

(64)

Výroba výrobného odvetvia Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP zvýšila o 7 %, t. j. z úrovne približne 5,1 milióna ton v roku 2002 na úroveň približne 5,4 milióna ton počas ORP. Pokiaľ ide o výrobu použitú na transfery na vlastnú spotrebu, počas posudzovaného obdobia zostala prakticky stabilná a veľmi nízka, čím sa ukázalo, že nemôže ovplyvniť obraz ujmy výrobného odvetvia Spoločenstva.

 

2002

2003

2004

ORP

Výroba VOS (v tonách)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Index (2002 = 100)

100

107

106

107

Výroba VOS použitá na transfery na vlastnú spotrebu

83 506

83 911

93 187

107 461

% z celkovej výroby

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Zdroj: podnety, vyplnené dotazníky na výber vzorky a overené vyplnené dotazníky.

b)   Kapacita a miery využitia kapacity

(65)

Výrobná kapacita zostala počas posudzovaného obdobia prakticky stabilná. Z hľadiska rastu výroby sa výsledné využitie kapacity zvýšilo z úrovne 52 % v roku 2002 na úroveň 56 % v ORP. Ako už bolo uvedené v pôvodnom prešetrovaní, využitie kapacity, pokiaľ ide o tento druh výroby a priemyslu, môže ovplyvniť výroba iných výrobkov, ktoré sa môžu vyrábať využitím rovnakých výrobných zariadení, a preto nie je veľmi významným ukazovateľom ujmy.

 

2002

2003

2004

ORP

Výrobná kapacita VOS (v tonách)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Využitie kapacity VOS

52 %

55 %

55 %

56 %

c)   Zásoby

(66)

Úroveň konečného stavu zásob výrobného odvetvia Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP znížila o desať percentuálnych bodov. Prudký pokles zaznamenaný v rokoch 2003 a 2004 nastal skôr v dôsledku zvýšenia predaja, najmä vývozu výrobného odvetvia Spoločenstva (pozri ďalej uvedené odôvodnenie), ako zvýšenia objemu výroby.

 

2002

2003

2004

ORP

Konečný stav zásob VOS (v tonách)

312 832

216 857

163 824

282 942

Index (2002 = 100)

100

69

52

90

d)   Objem predaja

(67)

Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP zvýšil o 13 %. Na tento vývoj sa treba pozerať z hľadiska mierneho poklesu spotreby na trhu Spoločenstva.

 

2002

2003

2004

ORP

Objem predaja VOS v ES (v tonách)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Index (2002 = 100)

100

112

111

113

Objem predaja VV do tretích krajín (v tonách)

420 588

528 437

522 349

373 106

Index (2002 = 100)

100

126

124

89

e)   Podiel na trhu

(68)

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu sa medzi rokom 2002 a ORP zvýšil. Konkrétne, výrobné odvetvie Spoločenstva počas posudzovaného obdobia získalo viac než 8 percentuálnych bodov podielu na trhu.

 

2002

2003

2004

ORP

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Index (2002 = 100)

100

107

110

114

f)   Rast

(69)

Výrobné odvetvie Spoločenstva získalo podiel na mierne sa zmenšujúcom trhu počas posudzovaného obdobia.

g)   Zamestnanosť

(70)

Úroveň zamestnanosti výrobného odvetvia Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP znížila o 5 %, zatiaľ čo výroba sa zvýšila, v čom sa odráža snaha výrobného odvetvia stále zvyšovať svoju produktivitu a konkurencieschopnosť.

 

2002

2003

2004

ORP

Zamestnanosť v súvislosti s príslušným výrobkom VOS

1 653

1 613

1 593

1 572

Index (2002 = 100)

100

98

96

95

h)   Produktivita

(71)

Produkcia za rok na osobu zamestnanú vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa medzi rokom 2002 a ORP výrazne zvýšila, čo preukazuje kombinovaný pozitívny vplyv zníženia zamestnanosti a zvýšenia výroby výrobného odvetvia Spoločenstva.

 

2002

2003

2004

ORP

Produktivita VOS (v tonách na zamestnanca)

3 071

3 362

3 364

3 464

Index (2002 = 100)

100

109

110

113

i)   Rozsah dumpingového rozpätia

(72)

Pokiaľ ide o vplyv rozsahu skutočného dumpingového rozpätia na výrobné odvetvie Spoločenstva, tento vplyv sa vzhľadom na nízky objem dovozu z Ukrajiny v súčasnosti pokladá za nepodstatný a ukazovateľ za nevýznamný.

4.3.   Údaje vzťahujúce sa na výrobcov zo Spoločenstva vo vzorke

a)   Predajné ceny a faktory ovplyvňujúce domáce ceny

(73)

Priemerná čistá predajná cena výrobcov zo Spoločenstva vo vzorke sa v roku 2004 a ORP výrazne zvýšila, čo odráža prevládajúce pozitívne podmienky na medzinárodnej úrovni na trhu s DA počas rovnakého obdobia.

 

2002

2003

2004

ORP

Jednotková cena na trhu ES VV (EUR/tona)

132

133

146

167

Index (2002 = 100)

100

101

111

127

b)   Mzdy

(74)

Z ďalej uvedenej tabuľky je zrejmé, že priemerná mzda na zamestnanca sa medzi rokom 2002 a ORP zvýšila o 9 %. Vzhľadom na mieru inflácie a celkovú zníženú zamestnanosť, toto zvýšenie miezd sa pokladá za mierne.

 

2002

2003

2004

ORP

Ročné náklady práce na zamestnanca VV (v tis. EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Index (2002 = 100)

100

101

100

109

c)   Investície

(75)

Ročné investície do podobného výrobku, ktoré uskutočnili štyria výrobcovia vo vzorke, sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali pozitívne, t. j. zvýšenie o 69 %, hoci došlo k určitej fluktuácii. Tieto investície sa vzťahovali najmä na modernizáciu strojov. Z toho vyplýva snaha výrobného odvetvia Spoločenstva o neustále zlepšovanie svojej produktivity a konkurencieschopnosti. Výsledky sú zjavné vo vývoji produktivity, ktorá sa počas rovnakého obdobia výrazne zvýšila (pozri odôvodnenie 71).

 

2002

2003

2004

ORP

Čisté investície VV (v tis. EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Index (2002 = 100)

100

79

106

169

d)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(76)

Pokiaľ ide o ziskovosť výrobcov vo vzorke, došlo k postupnému zlepšovaniu najmä od roku 2003 a dosiahnutiu úrovne 8,2 % počas ORP. V tejto súvislosti sa pripomína, že v pôvodnom prešetrovaní sa stanovilo ziskové rozpätie, ktoré je možné dosiahnuť, ak by nedochádzalo k poškodzujúcemu dumpingu, vo výške 8 %. Návratnosť investícií (ďalej len „NI“), vyjadrená ako zisk v percentách čistej účtovnej hodnoty investícií, sa počas celého posudzovaného obdobia všeobecne vyvíjala v súlade s uvedeným trendom ziskovosti.

 

2002

2003

2004

ORP

Ziskovosť predaja ES neprepojeným zákazníkom VV (v % čistého predaja)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Index (2002 = 100)

100

139

194

209

NI VV (zisk v % čistej účtovnej hodnoty investícií)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Index (2002 = 100)

100

139

197

252

e)   Peňažný tok a schopnosť zvýšiť kapitál

(77)

Peňažný tok sa počas posudzovaného obdobia zvýšil o 13 percentuálnych bodov. Tento vývoj je v súlade s vývojom celkovej ziskovosti počas posudzovaného obdobia.

 

2002

2003

2004

ORP

Peňažný tok VV (v tis. EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Index (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

Prešetrovaním sa nezistilo, že by výrobcovia zo Spoločenstva vo vzorke mali nejaké problémy so zvyšovaním kapitálu. V tejto súvislosti treba poznamenať, že vzhľadom na to, že viaceré z týchto spoločností sú súčasťou veľkých skupín, financujú svoje činnosti v rámci skupiny, do ktorej patria, buď pomocou schém spájania fondov, alebo cez pôžičky v rámci skupiny poskytované materskými spoločnosťami.

5.   Záver

(79)

V období od roku 2002 a ORP sa všetky ukazovatele vyvíjali pozitívne: zvýšil sa objem výroby výrobného odvetvia Spoločenstva, zvýšili sa jednotkové predajné ceny a objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva a výrazne a v súlade s cenami sa zlepšila ziskovosť. Návratnosť investícií a peňažný tok sa tiež vyvíjali pozitívne. Mzdy sa vyvíjali mierne a výrobné odvetvie Spoločenstva pokračovalo v investovaní.

(80)

Okrem toho sa o 9 % zvýšil podiel Spoločenstva na mierne sa zmenšujúcom trhu. Výrazne sa zvýšil a aj produktivita, čo odráža pozitívny vývoj výroby a snahy výrobného odvetvia Spoločenstva o zlepšenie prostredníctvom investícií.

(81)

Celkovo sa situácia výrobného odvetvia Spoločenstva, v porovnaní s jeho situáciou pred uložením antidumpingových opatrení na dovoz DA z príslušnej krajiny v roku 2001, podstatne zlepšila. Opatrenia preto mali jasný pozitívny vplyv na hospodársku situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva.

(82)

Usúdilo sa teda, že situácia výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia sa v porovnaní s obdobím pred uložením opatrením postupne zlepšovala.

F.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPAKOVANÉHO VÝSKYTU UJMY

1.   Všeobecné informácie

(83)

Vzhľadom na to, že už viac nedochádza k značnej ujme spôsobenej dovozom z príslušnej krajiny, analýza sa zamerala na pravdepodobnosť opakovaného výskytu ujmy. V tejto súvislosti sa analyzovali dva hlavné parametre: i) možný objem vývozu a ceny príslušnej krajiny a ii) vplyv tohto predpokladaného objemu a cien príslušnej krajiny na výrobné odvetvie Spoločenstva.

2.   Možný objem vývozu a ceny príslušnej krajiny

(84)

Ako bolo uvedené v odôvodnení 41, spolupracujúci ukrajinskí výrobcovia majú nevyužitú kapacitu približne 600 – 700 tisíc ton, čo predstavuje 8 – 10 % trhu Spoločenstva. Na základe tejto prebytočnej kapacity je možné predpokladať, že ukrajinskí výrobcovia môžu zvýšiť ich súčasnú výrobu, a teda aj ich vývoz DA.

(85)

Okrem toho vzhľadom na relatívne malý domáci trh sú ukrajinskí výrobcovia veľmi závislí od vývozu do tretích krajín. Ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, ukrajinský vývoz do tretích krajín bol v roku 2005 celkovo 847 tisíc ton, čo predstavuje približne 11 % trhu Spoločenstva.

Ukrajinský vývoz do tretích krajín

 

2004

2005

Turecko

Objem v tonách

295 436

292 943

Cena v EUR/tona (16)

98

98

Egypt

Objem v tonách

81 522

183 248

Cena v EUR/tona (16)

95

97

Maroko

Objem v tonách

92 541

62 879

Cena v EUR/tona (16)

96

94

India

Objem v tonách

42 456

48 256

Cena v EUR/tona (16)

77

106

Sýria

Objem v tonách

50 851

41 143

Cena v EUR/tona (16)

100

110

Brazília

Objem v tonách

8 000

38 870

Cena v EUR/tona (16)

74

91

Malajzia

Objem v tonách

35 913

Cena v EUR/tona (16)

 

101

Argentína

Objem v tonách

28 790

28 815

Cena v EUR/tona (16)

99

97

Ostatné krajiny

Objem v tonách

140 225

114 783

Cena v EUR/tona (16)

90

106

Celkový vývoz do tretích krajín

Objem v tonách

739 821

846 849

Cena v EUR/tona (16)

95

99

Zdroj: ukrajinské štatistiky.

(86)

Ako vyplýva z tabuľky, Ukrajina zvýšila medzi rokom 2004 a 2005 svoj objem vývozu DA do tretích krajín. Tento vývoz sa uskutočnil za ceny výrazne nižšie než ceny vývozu do Spoločenstva.

(87)

V uvedenom kontexte by sa trh Spoločenstva ukrajinským vyvážajúcim výrobcom v porovnaní so všetkými ostatnými vývoznými trhmi javil atraktívny z hľadiska cien. Na základe toho sa primerane očakáva, že napriek počiatočným náznakom zníženia cenového rozdielu medzi predajom do tretích krajín a predajom do Spoločenstva uvedeným v odôvodnení 45 by v prípade umožnenia uplynutia platnosti opatrení bola výrazná časť objemu vyvážaného do tretích krajín veľmi pravdepodobne presmerovaná na trh Spoločenstva. Relatívna blízkosť trhu Spoločenstva, v porovnaní s inými trhmi, by tiež trh Spoločenstva zatraktívnila, a teda by viedla k presmerovaniu súčasného vývozu ukrajinských výrobcov do tretích krajín.

(88)

Vzhľadom na slabé postavenie ukrajinských výrobkov na trhu v ES v súčasnosti by ukrajinskí vývozcovia potrebovali znova získať stratený podiel na trhu alebo rozšíriť svoju zákaznícku základňu a je pravdepodobné, že by sa to snažili dosiahnuť prostredníctvom dumpingových cien, ako boli stanovené počas ORP.

(89)

Žiadateľ argumentoval, že zisk výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia bol v skutočnosti veľmi nízky a že iba počas ORP dosiahol úroveň 8 %. Ďalej argumentoval, že také finančne náročné odvetvie, ako je výroba hnojív, by nemohlo dlhodobo prežiť, t. j. udržiavať a nahrádzať kapitál a všetky operácie s takouto nízkou mierou zisku. V tejto súvislosti by sa malo najskôr poznamenať, že nepoškodzujúca miera zisku vo výške 8 % stanovená v pôvodnom prešetrovaní sa pokladala za normálny zisk, ktorý by takéto odvetvie malo dosiahnuť, ak by nedochádzalo k poškodzujúcemu dumpingu. Počas pôvodného prešetrovania sa však rovnako stanovilo, že vzhľadom na poškodzujúci dumping inter alia z Ukrajiny, ziskovosť klesla na úroveň – 12,4 %. V prípade zrušenia opatrení preto existuje vážne riziko, že ziskovosť percentuálne klesne výrazne pod nepoškodzujúcu úroveň.

(90)

Malo by sa pripomenúť, že približne 80 % celkového ukrajinského vývozu na trh Spoločenstva počas ORP sa uskutočnilo v rámci cenového záväzku. Napriek tomu boli ceny o 20 – 25 % vyššie než minimálna dovozná cena tohto záväzku. Malo by sa však pripomenúť, že záväzok podliehal množstvovému stropu a že preto nebolo možné urobiť všeobecný záver, pokiaľ ide o cenové správanie vývozcov, ak by takýto množstvový strop neexistoval.

(91)

Na základe uvedeného by preto bol výrazný objem DA vyrobený na Ukrajine v prípade umožnenia uplynutia platnosti opatrení pravdepodobne presmerovaný na trh Spoločenstva za dumpingové ceny, ktoré výrazne podhodnocujú ceny výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Vplyv predpokladaného objemu vývozu a cien na výrobné odvetvie Spoločenstva v prípade zrušenia opatrení

(92)

Vzhľadom na uvedenú pravdepodobnosť výrazného zvýšenia vývozného objemu z Ukrajiny na trh Spoločenstva za dumpingové a podhodnocujúce ceny by výrobné odvetvie Spoločenstva muselo výrazne zvýšiť svoje predajné ceny, aby si udržalo svojich zákazníkov. V tomto prípade to obzvlášť platí, keďže DA je nestála komodita, ktorej ceny môžu byť značne ovplyvnené objemom dovozu za dumpingové ceny podhodnocujúce ceny výrobného odvetvia Spoločenstva. Z tohto dôvodu by zisk výrazne klesol, keďže súčasné zlepšenie výkonu výrobného odvetvia Spoločenstva spôsobuje najmä skutočnosť, že predajné ceny odrážajú priaznivé podmienky na trhu, ktoré prevládali najmä počas roku 2004 a ORP.

(93)

Pokiaľ ide o priaznivé podmienky na trhu počas posledných dvoch rokov posudzovaného obdobia, malo by sa pripomenúť, že spolu s uplatniteľnými antidumpingovými opatreniami hrali dôležitú úlohu z hľadiska udržania cien na vysokej úrovni. Počas tohto obdobia boli v dôsledku stabilnej celosvetovej rovnováhy medzi ponukou a dopytom vysoké ceny všetkých dusíkatých hnojív. DA je podobne ako iné dusíkaté hnojivá komoditou, na ktorej cenu má vplyv mnoho faktorov, od nestálych cien plynu, ktoré majú ako najdôležitejšia zložka nákladov značný vplyv na ponuku, až po poveternostné podmienky a zásoby obilnín a krmovín, ktoré vedú k zníženému alebo zvýšenému dopytu. Pokiaľ ide o trh Spoločenstva, očakáva sa, že dopyt po dusíkatých hnojivách sa v nasledujúcich rokoch mierne zníži (17). Udržanie takých vysokých cien preto závisí od stabilnej ponuky, ktorá je však na základe prešetrovania nepravdepodobná, vzhľadom na nevyužitú vývoznú kapacitu príslušnej krajiny a pravdepodobnosť, že v prípade uplynutia platnosti opatrení časť ich vývozu do tretích krajín počas ORP by bola presmerovaná do Spoločenstva. Vzhľadom na to, že cenové praktiky ukrajinských spoločností značne podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, pravdepodobné zvýšenie dovozného objemu z Ukrajiny prinúti výrobné odvetvie Spoločenstva buď podstatne znížiť svoje ceny, a tým aj zisky, alebo stratiť značný podiel na trhu, a tým aj príjmy, alebo nastanú obidva prípady. Na základe úspešného reštrukturalizačného procesu výrobného odvetvia Spoločenstva by sa takéto zníženie cien pravdepodobne mohlo vyrovnať iba čiastočne a celý proces zotavenia by bol ohrozený. Z tohto dôvodu by pravdepodobným dôsledkom zrušenia opatrení bolo zhoršenie celkového výkonu výrobného odvetvia Spoločenstva.

4.   Záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy

(94)

Na základe uvedeného je možný záver, že v prípade, že uplynie platnosť opatrení, vývoz z príslušnej krajiny by sa veľmi pravdepodobne uskutočňoval vo výraznom objeme a za dumpingové ceny, ktoré by podhodnocovali ceny výrobného odvetvia. V dôsledku toho by veľmi pravdepodobne došlo k zavedeniu trendu znižovania cien na trhu, s očakávaným negatívnym vplyvom na hospodársku situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva. To by ohrozilo najmä finančné zotavenie dosiahnuté v roku 2004 a v ORP, čo by pravdepodobne viedlo k opakovanému výskytu ujmy.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Úvod

(95)

Podľa článku 21 základného nariadenia sa preskúmalo, či by zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo proti záujmu Spoločenstva ako celku. Stanovenie záujmu Spoločenstva sa zakladalo na zhodnotení všetkých príslušných rozličných záujmov.

(96)

Malo by sa pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní sa prijatie opatrení nepokladalo za protichodné voči záujmu Spoločenstva. Okrem toho skutočnosť, že súčasné prešetrovanie je preskúmaním, teda analyzuje situáciu, počas ktorej už boli antidumpingové opatrenia v platnosti, umožňuje posúdenie akéhokoľvek neprimeraného vplyvu na strany, ktorých sa súčasné antidumpingové opatrenia týkajú.

(97)

Na základe uvedeného sa preskúmalo, či napriek záverom o pravdepodobnosti opakovaného výskytu poškodzujúceho dumpingu existovali presvedčivé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že nie je v záujme Spoločenstva zachovať opatrenia v tomto konkrétnom prípade.

2.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(98)

Výrobné odvetvie Spoločenstva dokázalo, že je štrukturálne životaschopné odvetvie. Potvrdil to zistený pozitívny vývoj jeho hospodárskej situácie po zavedení antidumpingových opatrení v roku 2001. Výrobné odvetvie Spoločenstva najmä zlepšilo svoju situáciu z hľadiska zisku medzi rokom 2002 a ORP a úspešne sa reštrukturalizovalo.

(99)

Môže sa teda opodstatnene očakávať, že na výrobné odvetvie Spoločenstva budú naďalej pozitívne vplývať opatrenia uložené v súčasnosti a že sa bude ďalej zotavovať prostredníctvom zachovania a stabilizácie svojej ziskovosti. V prípade nezachovania opatrení je pravdepodobné, že dôjde k zvýšenému dovozu z príslušnej krajiny za dumpingové ceny, čo spôsobí výrobnému odvetviu Spoločenstva ujmu vyvíjaním tlaku smeru nadol, pokiaľ ide o predajné ceny, a to ohrozí jeho pozitívnu finančnú situáciu v súčasnosti.

3.   Záujem dovozcov

(100)

Ako sa uvádza v odôvodnení 11, iba jeden dovozca naznačil ochotu byť zaradený do vzorky a poskytol základné informácie požadované v dotazníku na výber vzorky. Tento dovozca však počas ORP nevykonával žiadnu dovoznú činnosť.

(101)

Pripomína sa, že v pôvodnom prešetrovaní sa zistilo, že vplyv uloženia opatrení by nebol podstatný, a to z toho hľadiska, že dovoz by sa naďalej uskutočňoval, aj keď za nepoškodzujúce ceny, a že dovozcovia spravidla neobchodujú len s DA, ale vo výraznej miere aj s inými hnojivami. Klesajúci trend dovozu z príslušnej krajiny počas posudzovaného obdobia naznačuje, že niektorí dovozcovia skutočne mohli pocítiť negatívne dôsledky uloženia opatrení, ako sa uvádza v odôvodnení 52 nariadenia Komisie (ES) č. 1629/2000 (18). Keďže však dovozcovia nespolupracovali, a teda neposkytli žiadne presvedčivé dôkazy, ktoré by umožnili zhodnotiť akékoľvek negatívne dôsledky, usúdilo sa, že uloženie opatrenia zrejme malo celkovo obmedzený vplyv na väčšinu dovozcov/obchodníkov.

(102)

Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé informácie naznačujúce, že zachovanie opatrení bude mať výrazný negatívny vplyv na dovozcov alebo obchodníkov.

4.   Záujmy používateľov

(103)

Používateľmi DA sú pestovatelia v Spoločenstve. V pôvodnom prešetrovaní sa usúdilo, že vzhľadom na malý dosah nákladov na DA na pestovateľov, akékoľvek zvýšenie týchto nákladov by pravdepodobne na nich nemalo výrazný nepriaznivý vplyv. Zdá sa, že skutočnosť, že žiadni používatelia alebo združenie používateľov nepredložili informácie v rozpore s uvedeným zistením v rámci súčasného revízneho prešetrovania potvrdzuje, že i) DA predstavuje malú časť celkových výrobných nákladov pestovateľov; ii) v súčasnosti platné opatrenia nemali výrazný negatívny vplyv na ich hospodársku situáciu a iii) pokračovanie opatrení by nemalo negatívny vplyv na finančné záujmy pestovateľov.

5.   Záver o záujme Spoločenstva

(104)

Vzhľadom na uvedené sa usudzuje, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti zachovaniu súčasných antidumpingových opatrení.

H.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(105)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánuje odporučiť zachovanie existujúcich opatrení. Po tomto poskytnutí informácií im bola tiež poskytnutá lehota na podanie námietok.

(106)

Z uvedeného, a ako sa stanovuje v článku 11 ods. 2 základného nariadenia, vyplýva, že antidumpingové opatrenia uplatniteľné na dovoz DA s pôvodom na Ukrajine by sa mali zachovať. Pripomína sa, že tieto opatrenia pozostávajú z osobitných ciel.

(107)

Ako sa uvádza v odôvodnení 45, ukrajinské dovozné ceny za zemný plyn sa od ORP výrazne zvýšili, a je pravdepodobné, že v nadchádzajúcich rokoch sa postupne priblížia medzinárodným cenám. Okrem toho, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 32, zistenia o dumpingu sa zakladali na normálnej hodnote stanovenej na základe údajov získaných od výrobcu z tretej krajiny s trhovým hospodárstvom. Po predložení žiadosti o preskúmanie uplynutia platnosti Ukrajina získala štatút trhového hospodárstva. Vzhľadom na to a na skutočnosť, že zemný plyn je hlavnou zložkou výrobných nákladov DA, je možné, že v prípade revízie dumpingu v neskoršej etape na základe údajov o normálnej hodnote ukrajinských vývozcov, by sa zistenia líšili od zistení stanovených v súčasnom preskúmaní. Podobne by vplyv zvýšenia výrobných nákladov, spôsobený vývojom domácich cien plynu na vývozné ceny, ovplyvnil potenciálne poškodzujúci vplyv tohto revidovaného dumpingu. Preto sa považuje za vhodné obmedziť zachovanie opatrení na dva roky bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia článku 11 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz tuhých hnojív s obsahom dusičnanu amónneho vyšším ako 80 % hmotnosti spadajúcich pod kódy KN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 a ex 3105 90 91 a s pôvodom na Ukrajine.

2.   Sadzbu antidumpingového cla predstavuje pevne stanovená suma v EUR na tonu, ako sa uvádza ďalej:

Opis výrobku

Kód KN

Kód TARIC

Výška cla

(v EUR/tona)

Dusičnan amónny iný než vo vodnom roztoku

3102 30 90

33,25

Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami s obsahom dusíka presahujúcim 28 % hmotnosti

3102 40 90

 

33,25

Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho – tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti

3102 29 00

10

33,25

Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho – tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti

3102 60 00

10

33,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti

3102 90 00

10

33,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti, bez obsahu fosforu a draslíka

3105 10 00

10

33,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a/alebo s obsahom K2O menej než 3 % hmotnosti

3105 10 00

20

32,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a/alebo s obsahom K2O 3 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 6 % hmotnosti

3105 10 00

30

31,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a/alebo s obsahom K2O 6 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 9 % hmotnosti

3105 10 00

40

30,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a/alebo s obsahom K2O 9 % hmotnosti alebo viac, ale menej nepresahujúcim 12 % hmotnosti

3105 10 00

50

29,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a s obsahom K2O menej než 3 % hmotnosti

3105 20 10

30

32,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a s obsahom K2O 3 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 6 % hmotnosti

3105 20 10

40

31,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a s obsahom K2O 6 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 9 % hmotnosti

3105 20 10

50

30,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 a s obsahom K2O 9 % hmotnosti alebo viac, ale nepresahujúcim 12 % hmotnosti

3105 20 10

60

29,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 menej než 3 % hmotnosti

3105 51 00

10

32,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 3 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 6 % hmotnosti

3105 51 00

20

31,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 6 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 9 % hmotnosti

3105 51 00

30

30,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 9 % hmotnosti alebo viac, ale nepresahujúcim 10,40 % hmotnosti

3105 51 00

40

29,79

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 menej než 3 % hmotnosti

3105 59 00

10

32,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 3 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 6 % hmotnosti

3105 59 00

20

31,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 6 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 9 % hmotnosti

3105 59 00

30

30,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom P2O5 9 % hmotnosti alebo viac, ale nepresahujúcim 10,40 % hmotnosti

3105 59 00

40

29,79

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom K2O menej než 3 % hmotnosti

3105 90 91

30

32,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom K2O 3 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 6 % hmotnosti

3105 90 91

40

31,25

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom K2O 6 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 9 % hmotnosti

3105 90 91

50

30,26

Tuhé hnojivá s obsahom dusičnanu amónneho presahujúcim 80 % hmotnosti a s obsahom K2O 9 % hmotnosti alebo viac, ale nepresahujúcim 12 % hmotnosti

3105 90 91

60

29,26

3.   V prípadoch, keď došlo k poškodeniu tovaru pred prepustením do voľného obehu a preto je cena, či už skutočne zaplatená alebo splatná, na účely stanovenia colnej hodnoty pomerne upravená v súlade s článkom 145 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (19), znižuje sa výška antidumpingového cla, vypočítaná podľa uvedených súm, o percentuálnu hodnotu, ktorá zodpovedá pomernej úprave skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny.

4.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia o clách.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Je účinné na obdobie dvoch rokov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. apríla 2007

Za Radu

predsedníčka

B. ZYPRIES


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 945/2005 (Ú. v. EÚ L 160, 23.6.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 183, 20.5.2004, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ C 110, 5.5.2005, s. 15.

(6)  Ú. v. EÚ C 18, 25.1.2006, s. 2.

(7)  Nariadenie (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17), článok 2.

(8)  Okrem výroby DA ďalej spracovaného v rámci vertikálne integrovaných výrobcov.

(9)  Zdroj: IFADATA online štatistiky, Medzinárodné združenie výrobcov hnojív.

(10)  Výročná správa Terra Industries za rok 2005 – Form 10-K, s. 6.

(11)  Nymex Gas Futures, ako uvádza Heren EGM.

(12)  August futures z 30. júna 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  October futures z 29. septembra 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Ukrajinské štatistiky vývozu za rok 2005 a prvý polrok 2006.

(15)  Ú. v. ES L 102, 18.4.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 945/2005.

(16)  Jednotková cena je založená na colnej hodnote výrobku na hranici Ukrajiny. Táto hodnota sa môže na základe údajov Eurostatu pokladať za porovnateľnú s hodnotou dovozu do Spoločenstva s pôvodom na Ukrajine.

(17)  Zdroj: „Globálna ponuka a bilancia ponuky a dopytu po hnojivách a surovinách: 2005 – 2009“, A05/71b, jún 2005, Medzinárodné združenie výrobcov hnojív (IFA, International Fertiliser Industry Association).

(18)  Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 12.

(19)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 443/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 444/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o obmedzenia úlovkov z populácií sleďa obyčajného v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) I a II

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na prílohu IB k uvedenému nariadeniu,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 41/2007 sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov.

(2)

Na základe konzultácií uskutočnených 18. januára 2007 medzi Spoločenstvom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Nórskom a Ruskou federáciou sa dosiahla dohoda o rybolovných možnostiach pre atlanticko-škandinávsku populáciu sleďa obyčajného (jarné trenie rýb v nórskych vodách) v severovýchodnom Atlantiku. Celkové obmedzenie úlovkov sa na rok 2007 stanovilo na úroveň 1 280 000 ton, čo je úplne v súlade s vedeckým odporúčaním Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES). Túto dohodu je potrebné implementovať do právnych predpisov Spoločenstva.

(3)

Nariadenie (ES) č. 41/2007 je preto potrebné zodpovedajúcom spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NAROIADENIE:

Článok 1

Príloha IB k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe IB k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa údaj týkajúci sa druhu sleďa obyčajného vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón I a II Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) nahrádza takto:

„Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody I a II HER/1/2.

Belgicko

30

 

Dánsko

28 550

 

Nemecko

5 000

 

Španielsko

94

 

Francúzsko

1 232

 

Írsko

7 391

 

Holandsko

10 217

 

Poľsko

1 445

 

Portugalsko

94

 

Fínsko

442

 

Švédsko

10 580

 

Spojené kráľovstvo

18 253

 

ES

83 328

 

Nórsko

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci uvedených kvót sú úlovky v špecifikovaných zónach obmedzené na nižšie uvedené množstvá takto:

 

Nórske vody severne od 62° s. š. a rybárska zóna v okolí ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgicko

30 ()

Dánsko

28 550 ()

Nemecko

5 000 ()

Španielsko

94 ()

Francúzsko

1 232 ()

Írsko

7 391 ()

Holandsko

10 217 ()

Poľsko

1 445 ()

Portugalsko

94 ()

Fínsko

442 ()

Švédsko

10 580 ()

Spojené kráľovstvo

18 253 ()

()  Ak súhrn úlovkov všetkých členských štátov dosiahne 74 995 ton, žiadne ďalšie úlovky nie sú povolené.“


(1)  Úlovky ulovené v rámci tejto kvóty sa odpočítajú z podielu TAC Nórska (prístupová kvóta). Úlovky z tejto kvóty sa môžu loviť vo vodách ES severne od 62° s. š.

Osobitné podmienky:

V rámci uvedených kvót sú úlovky v špecifikovaných zónach obmedzené na nižšie uvedené množstvá takto:

 

Nórske vody severne od 62° s. š. a rybárska zóna v okolí ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgicko

30 ()

Dánsko

28 550 ()

Nemecko

5 000 ()

Španielsko

94 ()

Francúzsko

1 232 ()

Írsko

7 391 ()

Holandsko

10 217 ()

Poľsko

1 445 ()

Portugalsko

94 ()

Fínsko

442 ()

Švédsko

10 580 ()

Spojené kráľovstvo

18 253 ()

()  Ak súhrn úlovkov všetkých členských štátov dosiahne 74 995 ton, žiadne ďalšie úlovky nie sú povolené.“

(2)  Ak súhrn úlovkov všetkých členských štátov dosiahne 74 995 ton, žiadne ďalšie úlovky nie sú povolené.“


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 445/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa stanovujú niektoré podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2991/94, ktorým sa stanovujú normy pre roztierateľné tuky, a nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 o ochrane označení používaných pri predaji mlieka a mliečnych výrobkov

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú normy pre roztierateľné tuky (1), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1898/87 z 2. júla 1987 o ochrane označení používaných pri predaji mlieka a mliečnych výrobkov (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 577/97 z 1. apríla 1997, ktorým sa stanovujú niektoré podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2991/94, ktorým sa stanovujú normy pre roztierateľné tuky, a nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 o ochrane označení používaných pri predaji mlieka a mliečnych výrobkov (3) bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2991/94 ustanovuje, že obchodné označenia výrobkov uvedených v článku 1 daného nariadenia musia zodpovedať označeniam uvedeným v prílohe k danému nariadeniu. Pre toto pravidlo existujú výnimky. Toto pravidlo sa nevzťahuje najmä na označenia, pri ktorých je presná povaha výrobku zreteľná vzhľadom na jeho tradičné používanie a/alebo ak označenie jednoznačne opisuje charakteristickú vlastnosť výrobku. Pre uplatňovanie daného ustanovenia by mali byť stanovené niektoré podrobné pravidlá.

(3)

Musí byť dodržaný článok 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2991/94, ktorý ustanovuje, že dané nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté najmä nariadenie (EHS) č. 1898/87. Cieľ oboch nariadení je v podstate rovnaký, a to predchádzať zmätenie predstáv spotrebiteľa o pravej povahe príslušných výrobkov. Aby sa zabezpečila konzistencia legislatívy Spoločenstva, mali by sa teda v jedinom právnom texte ustanoviť podrobné pravidlá uplatňovania používania označenia „maslo“ pre nariadenia (ES) č. 2991/94 a (EHS) č. 1898/87.

(4)

Aby sa jednoznačne určil rozsah derogácií uvedených v nariadení (ES) č. 2991/94, mal by sa vypracovať vyčerpávajúci zoznam príslušných označení spolu s opisom výrobkov, na ktoré sa vzťahujú.

(5)

Prvé kritérium derogácie ustanovenej v článku 2 ods. 2 treťom pododseku prvej zarážke nariadenia (ES) č. 2991/94 sa vzťahuje na tradičnú povahu označenia. Takáto tradičná povaha sa môže považovať za preukázanú, ak sa príslušné označenie používalo pred 9. aprílom 1997 počas obdobia rovnajúceho sa aspoň obdobiu, ktoré sa zvyčajne prisudzuje jednej ľudskej generácii. Derogácia sa musí obmedziť na tie výrobky, pre ktoré sa dané označenie skutočne používalo, takže nedošlo k strate ich tradičnej povahy.

(6)

Druhé kritérium tejto derogácie sa vzťahuje na používanie označení uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2991/94, opisujúcich charakteristickú vlastnosť predávaných výrobkov. V týchto prípadoch sa výnimka logicky vzťahuje na výrobky, ktoré nie sú v danej prílohe uvedené.

(7)

Daná derogácia by sa mala obmedzovať na výrobky, ktoré sa predávali k 9. aprílu 1997. Členské štáty predložili Komisii zoznam výrobkov, ktoré považujú za výrobky, ktoré spĺňajú kritériá danej derogácie na ich území.

(8)

Rozhodnutie Komisie 88/566/EHS z 28. októbra 1988, ktorým sa stanovuje zoznam výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (5), už označuje výnimky týkajúce sa označenia „maslo“. Je potrebné na tieto výnimky brať zreteľ.

(9)

V zozname Spoločenstva ustanovenom v nariadení (ES) č. 2991/94 by mali byť označenia príslušných výrobkov uvedené výhradne v tom jazyku Spoločenstva, v ktorom možno dané označenia používať.

(10)

Potraviny obsahujúce výrobky definované v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2991/94 alebo koncentrované výrobky definované v článku 2 ods. 2 treťom pododseku druhej zarážke uvedeného nariadenia môžu byť označené zodpovedajúcimi označeniami uvedenými v danej prílohe za predpokladu, že sú dodržané ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (6). Nie je teda potrebné, aby sa v zozname vyššie uvedených výnimiek takéto potraviny uvádzali.

(11)

Vzhľadom na súčasné technické podmienky by akákoľvek povinnosť uvádzať presný obsahu tuku bez akejkoľvek odchýlky spôsobila značné praktické ťažkosti. V tomto ohľade je teda potrebné stanoviť niektoré osobitné pravidlá.

(12)

Nariadenia (ES) č. 2991/94 a (EHS) č. 1898/87 sa vzťahujú na zložené výrobky, ktorých podstatnou súčasťou je maslo. Tieto výrobky by teda mali byť upravované konzistentne, pričom by sa mal dodržiavať postup stanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1898/87. Rozsah pôsobnosti vyššie uvedeného článku 2 ods. 3 by teda mal byť s ohľadom na zložené výrobky, ktorých podstatnou súčasťou je maslo, definovaný jednoznačnejšie tým, že sa určí objektívne kritérium, prostredníctvom ktorého sa bude určovať, či v prípade podstatnej súčasti príslušného výrobku ide naozaj o maslo a či je teda označenie „maslo“ opodstatnené. Najvhodnejším kritériom sa zdá byť minimálny obsah mliečneho tuku 75 % v konečnom výrobku.

(13)

V článku 2 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 2991/94 sa stanovuje, že obchodné označenia uvedené v prílohe k danému nariadeniu sú vyhradené pre výrobky, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tejto prílohe. Ochranné známky, ktorých súčasťou sú dané označenia, teda možno v budúcnosti naďalej používať výhradne pre výrobky, ktoré spĺňajú tieto kritériá.

(14)

Skutočné podmienky na trhu preukážu, či bude neskôr potrebné stanoviť opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktorých podstatnou súčasťou je margarín alebo zložené tuky.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 2 tretí pododsek prvá zarážka nariadenia (ES) č. 2991/94, je uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Toto nariadenie nemá účinok na označenia uvedené v prílohe k rozhodnutiu 88/566/EHS, obsahujúce výraz „maslo“ v niektorom z jazykov Spoločenstva.

Článok 2

1.   Označenie obsahu tuku ustanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2991/94 musí spĺňať nasledujúce pravidlá:

a)

priemerný obsah tuku sa uvádza bez desatinných čísel;

b)

priemerný obsah tuku sa od uvedeného percenta nesmie líšiť o viac ako jeden percentuálny bod. Jednotlivé vzorky sa od uvedeného percenta nesmú líšiť o viac ako dva percentuálne body;

c)

priemerný obsah tuku musí vo všetkých prípadoch spĺňať hranice stanovené prílohou k nariadeniu (ES) č. 2991/94.

2.   Odchylne od odseku 1 pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje časť A bod 1, časť B bod 1 a časť C bod 1 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2991/94, musí uvádzaný obsah zodpovedať minimálnemu obsahu tuku výrobku.

3.   Postup, ktorý sa použije na overenie dodržiavania odseku 1, je uvedený v prílohe II.

Článok 3

1.   Označenie „maslo“ sa môže používať pre zložené výrobky, ktorých podstatnú časť v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1898/87 tvorí maslo, len ak konečný výrobok obsahuje aspoň 75 % mliečneho tuku a ak bol vyrobený výhradne z masla v zmysle časti A bodu 1 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2991/94 a pridaných prísad uvedených v označení.

2.   Označenie „maslo“ sa môže použiť pre zložené výrobky, ktoré obsahujú menej ako 75 %, ale viac ako 62 % mliečneho tuku, ak sú splnené ostatné požiadavky uvedené v odseku 1 a ak označenie výrobku zahŕňa termín „maslový prípravok“.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 možno označenie „maslo“ použiť v spojení so slovom alebo slovami na označenie výrobkov uvedených v prílohe III, ktoré obsahujú aspoň 34 % mliečneho tuku.

4.   Používanie označenia „maslo“ podľa odsekov 1, 2 a 3 je podmienené tým, že obsah mliečneho tuku, a ak ostatné pridané prísady obsahujú tuk, tiež celkový obsah tuku, je uvedený na označení a predvedení výrobku.

5.   Pojem „maslový prípravok“ uvedený v odseku 2 a údaje uvedené v odseku 4 sa musia uviesť na nápadnom mieste a byť ľahko viditeľné a jasne čitateľné.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 577/97 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 316, 9.12.1994, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

(3)  Ú. v. ES L 87, 2.4.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/1999 (Ú. v. ES L 70, 17.3.1999, s. 11).

(4)  Pozri prílohu IV.

(5)  Ú. v. ES L 310, 16.11.1988, s. 32. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 98/144/ES (Ú. v. ES L 42, 14.2.1998, s. 61).

(6)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/142/ES (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 110).


PRÍLOHA I

I.

(po španielsky)

„Mantequilla de Soria“ alebo „Mantequilla de Soria dulce“, alebo „Mantequilla de Soria azucarada“: pre sladený aromatizovaný mliečny výrobok s minimálnym obsahom mliečneho tuku 39 %

II.

(po dánsky)

III.

(po nemecky)

„Butterkäse“: pre syr z kravského mlieka s polomäkkou tukovou konzistenciou a minimálnym obsahom mliečneho tuku v sušine 45 %

„Kräuterbutter“: pre prípravok na báze masla s bylinkami a minimálnym obsahom mliečneho tuku 62 %

„Milchmargarine“: pre margarín s obsahom aspoň 5 % plnotučného mlieka, odstredeného mlieka alebo iných vhodných mliečnych výrobkov

IV.

(po grécky)

V.

(po anglicky)

„Brandy butter“ alebo „Sherry butter“, alebo „Rum butter“: pre sladený alkoholický výrobok s minimálnym obsahom mliečneho tuku 20 %

„Buttercream“: pre sladený výrobok s minimálnym obsahom mliečneho tuku 22,5 %

VI.

(po francúzsky)

„Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine“: pre výrobky obsahujúce morské potraviny s minimálnym obsahom mliečneho tuku 10 %

VII.

(po taliansky)

VIII.

(po holandsky)

IX.

(po portugalsky)

X.

(po fínsky)

„Munavoi“: pre výrobok obsahujúci vajcia s minimálnym obsahom mliečneho tuku 35 %

XI.

(po švédsky)

„flytande margarin“: pre výrobok tekutej konzistencie aspoň s 80 % obsahom rastlinných tukov, ako napríklad margarín, ktorého zloženie je však také, že výrobok nemožno roztierať

„messmör“: pre výrobok na báze srvátky, aj sladený, s minimálnym obsahom mliečneho tuku 2 %

„vitlökssmör“, „persiljesmör“ alebo „pepparrotssmör“: pre výrobok obsahujúci potraviny s ochucovacím účinkom, s minimálnym obsahom mliečneho tuku 66 %.


PRÍLOHA II

Kontrola uvedeného obsahu tuku roztierateľných tukov

Náhodným spôsobom sa odoberie päť vzoriek z dávky určenej na kontrolu a analýzu. Použijú sa tieto dva postupy:

A.

Aritmetický priemer získaný z piatich výsledkov sa porovná s uvedeným obsahom tuku. Uvedený obsah tuku, ktorý spĺňa požiadavky, je ten, ak sa aritmetický priemer obsahu tuku nelíši od uvedeného obsahu tuku o viac ako o jeden percentuálny bod.

B.

Porovná sa päť jednotlivých výsledkov s prípustnou odchýlkou (± dva percentuálne body uvedeného obsahu tuku), ako ju uvádza článok 2 ods. 1 písm. b). Ak sa rozdiel medzi maximálnou hodnotou a minimálnou hodnotou piatich jednotlivých výsledkov rovná štyrom percentuálnym bodom alebo je menší, požiadavky z článku 2 ods. 1 písm. b) sa považujú za splnené.

Ak sa súlad s podmienkami, ako ich ukladajú písmená A a B potvrdí, dávka, ktorá bola skontrolovaná, sa považuje za spĺňajúcu požiadavky článku 2 ods. 1 písm. b), aj keď jedna z piatich hodnôt nespadá do rozsahu prípustnej odchýlky ± dvoch percentuálnych bodov.


PRÍLOHA III

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3

Druh výrobku

Zloženie výrobku

Minimálny obsah mliečneho tuku

Alkoholické maslo (maslo obsahujúce alkoholické nápoje)

maslo, alkoholický nápoj, cukor

34 %


PRÍLOHA IV

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 577/97

(Ú. v. ES L 87, 2.4.1997, s. 3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/97

(Ú. v. ES L 175, 3.7.1997, s. 6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2181/97

(Ú. v. ES L 299, 4.11.1997, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 623/98

(Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1298/98

(Ú. v. ES L 180, 24.6.1998, s. 5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2521/98

(Ú. v. ES L 315, 25.11.1998, s. 12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 568/1999

(Ú. v. ES L 70, 17.3.1999, s. 11)


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 577/97

Toto nariadenie

články 1 až 3

články 1 až 3

článok 5

článok 5a

článok 4

článok 6

článok 5

prílohy I až III

prílohy I až III

príloha IV

príloha V


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 446/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2273/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 v oblasti prehľadu cien určitého hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2273/2002 (2) sa ustanovujú podmienky zaznamenávania cien pre rozličné kategórie hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch členských štátov. V prílohách k uvedenému nariadeniu sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť na účely prieskumu cien pre každú z týchto kategórií.

(2)

Na žiadosť Írska by sa prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 2273/2002 mali čiastočne zrevidovať vzhľadom na vývoj trhu s dobytkom v tomto členskom štáte, čím sa zabezpečí, že prieskum cien sa bude naďalej zakladať na reprezentatívnych trhoch.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2273/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2273/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti E prílohy I sa bod 1 nahrádza takto:

„1.   Reprezentatívne trhy

Minimálne 2 trhy“.

2.

V časti D prílohy II sa bod 1 nahrádza takto:

„1.   Reprezentatívne trhy

Minimálne 2 trhy“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2172/2003 (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 8).


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 447/2007

z 23. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady za určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (2) sa zrušilo a nahradilo nariadením Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (3). Na to, aby sa tento vývoj zohľadnil, je vhodné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 (4), v ktorých sa stále uvádzajú odkazy na nariadenie (ES) č. 1260/2001.

(2)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa na účely priznania náhrad pri vývoze v súlade s uvedeným nariadením uvádzajú základné výrobky, na ktoré sa asimilujú určité poľnohospodárske výrobky, a výrobky získané pri spracovaní základných výrobkov.

(3)

Výrobky, ktoré sa majú asimilovať na plnotučné mlieko v prášku (skupina výrobkov 3), sú uvedené v zozname v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1043/2005. Podľa druhého pododseku článku 3 ods. 4 však môže príslušný úrad na žiadosť príslušnej strany asimilovať výrobky uvedené v zozname v danom odseku na kombináciu odstredeného mlieka v prášku (skupina výrobkov 2) pre ich obsah mliečneho tuku pri určovaní náhrady na úhradu.

(4)

Prudkým znížením sadzieb náhrad za plnotučné mlieko v prášku a odstredené mlieko v prášku, vzhľadom na sadzbu náhrad uplatniteľnú v súvislosti s maslom, rastie možnosť, že prevádzkovatelia budú čoraz viac žiadať, aby sa využívali ustanovenia článku 3 ods. 4 druhého pododseku s cieľom požadovať náhradu, pokiaľ ide o obsah mliečneho tuku výrobkov, ktoré by sa za normálnych okolností asimilovali na plnotučné mlieko v prášku. Táto možnosť predstavuje riziko úhrady vyššej náhrady vzhľadom na poľnohospodárske výrobky vyvážané ako tovar nezahrnutý v prílohe I, ktorá by sa uplatňovala v prípade takýchto výrobkov vyvážaných bez ďalšieho spracovania, a preto nie je v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (5), a najmä s jej článkom 31 ods. 1 druhým pododsekom.

(5)

Je preto vhodné vypustiť článok 3 ods. 4 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1043/2005 bez toho, aby bola dotknutá možnosť zaviesť podobné opatrenie, ak prestane existovať uvedené riziko. V prípadoch, keď sa nariadením Komisie (ES) č. 61/2007 z 25. januára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (6), znížila sadzba vývozných náhrad za plnotučné mlieko v prášku na nulu s účinnosťou od 26. januára 2007, niektoré členské štáty už usúdili, že nie je viac vhodné súhlasiť s novými žiadosťami prevádzkovateľov na využívanie výnimky uvedenej v článku 3 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1043/2005. V záujme zosúladenia odpovedí z členských štátov na žiadosti doručené po 26. januári 2007 je vhodné stanoviť presný dátum, po ktorom by členské štáty nemali súhlasiť s novou žiadosťou na asimiláciu podľa uvedeného ustanovenia.

(6)

V článku 43 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa ustanovuje, že žiadosti o osvedčenia o náhrade s výnimkou tých, ktoré sa týkajú operácií potravinovej pomoci, platia len vtedy, ak sa zloží záruka, ktorá sa rovná 25 % žiadanej sumy. Táto záruka sa zloží, aby sa zabezpečilo, že držiteľ osvedčenia o náhrade žiada náhradu rovnajúcu sa sume, za ktorú bolo vydané osvedčenie na tovar vyvážaný počas obdobia platnosti osvedčenia o náhrade. Výška záruky bola stanovená v období, keď počet žiadostí o osvedčenie bol oveľa vyšší než suma, ktorá mohla byť poskytnutá. Po neustálom znižovaní sadzieb splatných náhrad, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky vyvážané ako tovar nezahrnutý v prílohe I, sa počet žiadostí o osvedčenie značne znížil. V týchto prípadoch sa šanca prevádzkovateľov, ktorí predkladali žiadosti na špekulatívne účely, znížila. Je preto vhodné znížiť úroveň záruky.

(7)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 sú uvedené údaje v 21 z 23 jazykov Spoločenstva. V tejto prílohe by sa mali uvádzať tieto údaje aj v ďalších dvoch jazykoch, konkrétne v írskom a maltskom jazyku.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1043/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Riadiaci výbor pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, nepredložil stanovisko v časovej lehote stanovenej jej predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1043/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom pododseku sa spojenie „nariadenia (ES) č. 1260/2001“ nahrádza spojením:

„nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (7).

b)

V druhom pododseku sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006;“.

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 4 sa druhý pododsek zrušuje.

b)

Odsek 8 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v úvode sa spojenie „nariadenie (ES) č. 1260/2001“ nahrádza spojením „nariadenie (ES) č. 318/2006“;

ii)

písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)

výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 318/2006 s vylúčením zmesí získaných čiastočným použitím výrobkov zahrnutých do nariadenia (ES) č. 1784/2003;

d)

výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) a g) nariadenia (ES) č. 318/2006 s vylúčením zmesí získaných čiastočným použitím výrobkov zahrnutých do nariadenia (ES) č. 1784/2003.“

3.

V prvom pododseku článku 43 sa údaj „25 %“ nahrádza údajom „15 %“.

4.

V prvom pododseku článku 44 ods. 4 sa údaj „25 %“ nahrádza údajom „15 %“.

5.

V prílohe II sa poznámka pod čiarou č. 4 týkajúca sa stĺpca 6 „Cukor, melasa alebo izoglukóza“ nahrádza takto:

„(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1)“.

6.

V prílohe III pod opisom týkajúcim sa kódu KN 2905 43 00 Manitol sa prvý odsek nahrádza takto:

„Získané zo sacharózy, zahrnuté do nariadenia (ES) č. 318/2006“.

7.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

Po zápise vo francúzskom jazyku sa vkladá nasledujúca zarážka:

„—

v írčine: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]“.

b)

Po zápise v maďarskom jazyku sa vkladá nasledujúca zarážka:

„—

v maltčine: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 ods. 4 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa však uplatňuje ďalej, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa po schválení príslušným úradom získali asimiláciou uvedenou v danom ustanovení pred 17. februárom 2007 a vyvážali sa na základe osvedčení o náhrade, pre ktorú sa v súlade s článkom 29 uvedeného nariadenia požadovala predbežne stanovená suma pred 1. marcom 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(6)  Ú. v. EÚ L 19, 26.1.2007, s. 8.

(7)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.“


SMERNICE

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/34


SMERNICA KOMISIE 2007/25/ES

z 23. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb.

(2)

Účinky týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sa v týchto nariadeniach určujú spravodajské členské štáty, ktoré musia Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA) predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000. Pre dimetoát bolo spravodajským členským štátom Spojené kráľovstvo a všetky príslušné informácie boli predložené 4. augusta 2004. Pre dimetomorf a metribuzin bolo spravodajským členským štátom Nemecko a všetky príslušné informácie boli predložené 11. júna 2004, pokiaľ ide o dimetomorf, a 23. augusta 2004, pokiaľ ide o metribuzin. Pre glufozinát bolo spravodajským členským štátom Švédsko a všetky príslušné informácie boli predložené 3. januára 2003. Pre fosmet bolo spravodajským členským štátom Španielsko a všetky príslušné informácie boli predložené 23. augusta 2004. Pre propamokarb bolo spravodajským štátom Írsko a všetky príslušné informácie boli predložené 5. októbra 2004.

(3)

Hodnotiace správy boli preskúmané spôsobom peer review členskými štátmi a úradom EFSA a predložené Komisii vo forme vedeckých správ úradu EFSA (4)14. marca 2005, pokiaľ ide o glufozinát, 12. mája 2006, pokiaľ ide o fosmet a propamokarb, 23. júna 2006, pokiaľ ide o dimetoát a dimetomorf, 28. júla 2006, pokiaľ ide o metribuzin. Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a boli finalizované 24. novembra 2006 vo forme revíznych správ Komisie týkajúcich sa dimetoátu, dimetomorfu, glufozinátu, metribuzinu, fosmetu a propamokarbu.

(4)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplýva, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb, vo všeobecnosti splnia požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznych správach Komisie. Je preto vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tieto účinné látky, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(5)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch týkajúcich sa dimetoátu, glufozinátu, metribuzinu a fosmetu. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Je preto vhodné vyžadovať, aby dimetoát, glufozinát, metribuzin a fosmet boli podrobené ďalšiemu testovaniu s cieľom potvrdiť posúdenie rizika v súvislosti s niektorými otázkami a aby takéto štúdie predložili oznamovatelia.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom dimetoátu, dimetomorfu, glufozinátu, metribuzinu, fosmetu a propamokarbu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, a najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by malo byť poskytnuté dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (5) do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty alebo držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. apríla 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob odkazu určia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 31. marca 2008 zmenia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom dimetoátu, dimetomorfu, glufozinátu, metribuzinu, fosmetu a propamokarbu ako účinných látok.

Do tohto dátumu overia najmä to, či podmienky prílohy I k uvedenej smernici týkajúce sa dimetoátu, dimetomorfu, glufozinátu, metribuzinu, fosmetu a propamokarbu sú splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položiek týkajúcich sa týchto účinných látok, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom dimetoátu, dimetomorfu, glufozinátu, metribuzinu, fosmetu a propamokarbu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, najneskôr do 30. septembra 2007 v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položiek v prílohe I k uvedenej smernici týkajúcich sa látok dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom niektorej z účinných látok dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. septembra 2011 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom niektorej z látok dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie do 30. septembra 2011 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/21/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s. 42).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

„155

dimetoát

č. CAS 60-51-5

č. CIPAC 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

ometoát: najviac 2 g/kg

izodimetoát: najviac 3 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd.

Časť B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dimetoátu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a iných necielených článkonožcov. Podmienky povolenia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny a pri povrchových vodách vstupy pre redukciu odtokov a odvodňovanie,

vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy,

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce, ako aj s cieľom potvrdiť toxikologické posúdenie metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v plodinách.

Zabezpečia, aby oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol dimetoát zaradený do tejto prílohy, poskytol Komisii takéto štúdie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

156

dimetomorf

č. CAS 110488-70-5

č. CIPAC 483

(E,Z) 4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako fungicíd.

Časť B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dimetomorfu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a pracovníkov. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov.

Podmienky povolenia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

157

glufozinát

č. CAS 77182-82-2

č. CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako herbicíd.

Časť B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú glufozinát, na iné použitie ako v jablkových sadoch, najmä pokiaľ ide o vystavenie používateľa a spotrebiteľa jeho účinkom, členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením takéhoto povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa glufozinátu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov, pracovníkov a ostatných prítomných osôb; v prípade potreby by podmienky povolenia mali zahŕňať ochranné opatrenia,

možnej kontaminácii podzemných vôd, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane cicavcov, necielených článkonožcov a necielených rastlín.

Podmienky povolenia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre cicavce a necieľové článkonožce v jablkových sadoch Zabezpečia, aby oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol glufozinát zaradený do tejto prílohy, poskytol Komisii takéto štúdie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

158

metribuzin

č. CAS 21087-64-9

č. CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako herbicíd.

Časť B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metribuzin, na iné použitia ako postemergentný selektívny herbicíd určený na ošetrenie zemiakov členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením takéhoto povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metribuzinu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane rias, vodných rastlín, necieľových rastlín mimo ošetrovaného poľa a zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika,

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších údajov na účel potvrdenia posúdenia rizika v prípade podzemných vôd. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na žiadosť ktorých bola látka metribuzin zaradená do tejto prílohy, tieto štúdie poskytli Komisii do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

159

fosmet

č. CAS 732-11-6

č. CIPAC 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

fosmet-oxón: najviac 0,8 g/kg

izofosmet: najviac 0,4 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd.

Časť B

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosmetu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, včiel a iných necielených článkonožcov. Podmienky povolenia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny a pri povrchových vodách vstupy pre redukciu odtokov a odvodňovanie,

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja a ochranného zariadenia dýchacích orgánov.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky (akútne riziko) a bylinožravé cicavce (dlhodobé riziko). Zabezpečia, aby oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol fosmet zaradený do tejto prílohy, poskytol Komisii takéto štúdie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

160

propamokarb

č. CAS 24579-73-5

č. CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1. októbra 2007

30. septembra 2017

Časť A

Povolené môže byť len použitie ako fungicíd.

Časť B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú propamokarb, na iné použitie ako na aplikáciu na listy členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b), pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov jeho účinkom, a zabezpečia, aby pred udelením takéhoto povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa propamokarbu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a pracovníkov; v prípade potreby by podmienky povolenia mali zahŕňať ochranné opatrenia,

presunu pôdnych rezíduí na účely rotácie alebo ďalších plodín,

ochrane povrchovej a podzemnej vody v citlivých oblastiach,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov. Podmienky povolenia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/43


ROZHODNUTIE RADY

z 27. marca 2007

o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky

(2007/241/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky bola podpísaná v mene Spoločenstva 22. novembra 2006 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady o podpise Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky (2).

(2)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (3).

Článok 2

Predseda Rady, konajúc v mene Spoločenstva, predloží oznámenie stanovené v článku 12 ods. 1 dohody (4).

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Stanovisko z 1. februára 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozri stranu 44 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 44 tohto úradného vestníka.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“, a

VLÁDA KÓREJSKEJ REPUBLIKY,

ďalej len „Kórea“,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že Spoločenstvo a Kórea sa zaoberajú výskumom, technickým rozvojom a demonštračnými činnosťami v mnohých oblastiach spoločného záujmu, a zohľadňujúc rýchly rast vedeckých poznatkov a ich pozitívny prínos pre podporu bilaterálnej a medzinárodnej spolupráce,

SO ŽELANÍM rozšíriť okruh spolupráce v oblasti vedy a techniky v mnohých oblastiach spoločného záujmu prostredníctvom vytvorenia produktívneho partnerstva, ktoré bude slúžiť mierovým účelom a prinášať obojstranný prospech,

BERÚC NA VEDOMIE, že takáto spolupráca a uplatňovanie jej výsledkov prispeje k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju oboch zmluvných strán, a

SO ŽELANÍM zriadiť formálny rámec na realizáciu celkových činností v rámci spolupráce, ktorým sa posilní spolupráca v oblasti „veda a technika“ medzi zmluvnými stranami,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a zásady

1.   Zmluvné strany v súlade s touto dohodou a právnymi predpismi a normami oboch zmluvných strán v rámci tejto dohody podporujú, rozvíjajú a uľahčujú činnosti vedecko-technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, ktoré slúžia na mierové účely.

2.   Činnosti spolupráce v rámci tejto dohody sa realizujú na základe týchto zásad:

a)

obojstranné a rovnocenné príspevky a výhody;

b)

možnosti vzájomného prístupu k programom rozvoja výskumu a techniky, projektom a zariadeniam každej zmluvnej strany pre hosťujúcich výskumných pracovníkov druhej strany;

c)

včasná výmena informácií, ktoré môžu ovplyvniť činnosti spolupráce;

d)

podpora spoločnosti založenej na vedomostiach s cieľom hospodárskeho a spoločenského rozvoja zmluvných strán a

e)

ochrana práv duševného vlastníctva v súlade s prílohou II k tejto dohode.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

1.

„priame činnosti spolupráce“ sú činnosti spolupráce medzi zmluvnými stranami;

2.

„nepriame činnosti spolupráce“ sú činnosti medzi právnymi subjektmi so sídlom v Kórei a Spoločenstve na jednej strane prostredníctvom účasti kórejských právnych subjektov na rámcovom programe Spoločenstva v zmysle článku 166 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „rámcový program“) a na druhej strane prostredníctvom účasti právnych subjektov so sídlom v Spoločenstve na kórejských výskumných programoch a projektoch v oblasti vedy a techniky podobných tým, na ktoré sa vzťahuje rámcový program;

3.

„činnosti spolupráce“ sú priame aj nepriame činnosti spolupráce;

4.

„právny subjekt“ je fyzická alebo právnická osoba založená podľa vnútroštátneho práva platného v mieste svojho usadenia alebo podľa práva Spoločenstva, ktorá má právnu subjektivitu a je oprávnená vo vlastnom mene nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Článok 3

Činnosti spolupráce

1.   Priamymi činnosťami spolupráce v rámci tejto dohody môžu byť:

a)

rozličné druhy stretnutí, vrátane stretnutí odborníkov, s cieľom diskusie a výmeny informácií o vedeckých a technických témach všeobecnej alebo špecializovanej povahy a určovania projektov a programov výskumu a rozvoja, ktoré možno realizovať na základe spolupráce;

b)

výmena informácií o činnostiach, politikách, postupoch, právnych predpisoch a normách pre výskum a rozvoj;

c)

návštevy a výmenné pobyty vedeckých pracovníkov, technického personálu a iných odborníkov na všeobecné a špecializované témy;

d)

realizácia projektov a programov spolupráce, o ktorých môže rozhodnúť spoločný výbor uvedený v článku 6 v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami zmluvných strán, a

e)

iné druhy činností v oblasti vedy a techniky, o ktorých môže rozhodnúť spoločný výbor uvedený v článku 6 v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami zmluvných strán.

2.   Na účely rozvíjania nepriamych činností spolupráce sa môže v zmysle príloh k tejto dohode ktorýkoľvek právny subjekt so sídlom v Kórei alebo Spoločenstve zúčastňovať na výskumných programoch alebo projektoch realizovaných druhou zmluvnou stranou, pri ktorých je možná účasť vlastných právnych subjektov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami zmluvných strán.

Článok 4

Postupy vykonávania

1.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykonávaní opatrení, ktorými sa určia podrobnosti a postupy činností spolupráce v rámci tejto dohody.

2.   Každá zmluvná strana môže poveriť konkrétne inštitúcie zmluvných strán realizáciou činností spolupráce v oblasti vedy a techniky buď na priamu realizáciu, alebo podporu činností spolupráce v oblasti vedy a techniky medzi zmluvnými stranami.

3.   Činnosti spolupráce v oblasti vedy a techniky, ktoré nevyplývajú z osobitných dohôd a ktoré zmluvné strany podporili, rozvinuli a uľahčili a ktoré sa začali a nedokončili do nadobudnutia platnosti tejto dohody, sa odo dňa nadobudnutia platnosti začleňujú do rámca tejto dohody.

Článok 5

Posilnenie spolupráce

1.   Každá zmluvná strana vynakladá intenzívne úsilie, aby vyhovela právnym subjektom, ktoré v rámci tejto dohody realizujú činnosti spolupráce, a všetkým možným zariadeniam s cieľom uľahčovať prácu a návštevy výskumných pracovníkov, ktorí sa na činnostiach spolupráce podieľajú, ako aj uľahčiť vstup materiálov, údajov a vybavenia, ktoré sa majú pri realizácii činností spolupráce použiť, na svoje územie a výstup z neho.

2.   Zmluvné strany môžu povoliť účasť výskumných pracovníkov a organizácií zo všetkých odvetví výskumu vrátane súkromného sektora na činnostiach spolupráce za predpokladu, že ich účasť je vhodná a slúži na mierové účely.

Článok 6

Spoločný výbor

1.   Činnosti spolupráce v rámci tejto dohody koordinuje a uľahčuje v mene Kórey ministerstvo zodpovedné za vedu a techniku a v mene Spoločenstva útvary Komisie Európskych spoločenstiev (Generálne riaditeľstvo pre vedu, výskum a rozvoj), pričom ministerstvo a útvary pôsobia ako výkonné orgány.

2.   Výkonné orgány s cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie tejto dohody zriadia spoločný výbor pre spoluprácu v oblasti vedy a techniky (ďalej len „spoločný výbor“). Spoločný výbor tvoria oficiálni predstavitelia každej zmluvnej strany a spoločne mu predsedajú predstavitelia oboch zmluvných strán. Spoločný výbor na základe vzájomnej dohody prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

3.   Úlohou spoločného výboru je:

1.

zabezpečovať výmenu názorov a informácií o záležitostiach politiky vedy a techniky;

2.

zhodnocovať činnosti spolupráce a dosiahnuté výsledky v rámci tejto dohody a viesť o nich diskusiu;

3.

predostierať zmluvným stranám odporúčania na vykonávanie tejto dohody, ktoré môžu zahŕňať určovanie a navrhovanie činností spolupráce v rámci tejto dohody a podporu ich realizácie;

4.

predložiť zmluvným stranám správu o stave, výsledkoch a účinnosti činností spolupráce v rámci tejto dohody. Táto správa sa predloží spoločnému výboru EÚ a Kórey vytvorenému v rámci Rámcovej dohody o obchode a spolupráci.

4.   Rozhodnutia Spoločného výboru sa prijímajú na základe vzájomnej dohody.

5.   Náklady spojené s účasťou na zasadnutiach spoločného výboru, ako napr. cestovné náklady a náklady na ubytovanie, znášajú príslušné zmluvné strany. Všetky ďalšie náklady spojené so zasadnutiami znáša hostiteľská strana.

6.   Spoločný výbor zasadá striedavo v Kórei a v Spoločenstve, pričom časový harmonogram zasadnutí sa určí na základe vzájomnej dohody, podľa možnosti raz ročne.

Článok 7

Financovanie

1.   Vykonávanie tejto dohody závisí od dostupnosti vhodných finančných zdrojov a podlieha platným právnym predpisov a iným normám oboch zmluvných strán.

2.   Náklady na činnosti spolupráce v rámci tejto dohody sa hradia v súlade s rozhodnutím po vzájomnej dohode.

3.   Ak konkrétne programy spolupráce jednej zmluvnej strany zabezpečujú finančnú podporu účastníkom druhej zmluvnej strany, všetky takéto granty, finančné alebo iné príspevky od jednej zmluvnej strany účastníkom druhej zmluvnej strany na podporu týchto činností sú oslobodené od daní a ciel v súlade s príslušnými právnymi predpismi a inými normami účinnými na územiach každej zmluvnej strany v čase, keď sa tieto granty, finančné alebo iné príspevky poskytujú.

Článok 8

Informácie a práva duševného vlastníctva

1.   Obe zmluvné strany môžu bežným spôsobom a v súlade so svojimi všeobecnými postupmi sprostredkovať verejnosti vedecké a technické informácie, ktoré nie sú chráneným vlastníctvom a vyplývajú z priamych činností spolupráce.

2.   S právami duševného vlastníctva a inými vlastníckymi právami vytvorenými alebo zavedenými počas realizácie činností spolupráce v rámci tejto dohody sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami prílohy II k tejto dohode.

Článok 9

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok ustanovených v nej, a na druhej strane na územie Kórey. To nebráni vykonávaniu činností v rámci spolupráce na otvorenom mori, v kozmickom priestore alebo na územiach tretích krajín v súlade s medzinárodným právom.

Článok 10

Urovnávanie sporov

1.   Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práv a povinností vyplývajúcich z existujúcich a/alebo budúcich dohôd o spolupráci medzi zmluvnými stranami alebo medzi vládami ktoréhokoľvek členského štátu Spoločenstva a vládou Kórey.

2.   Všetky otázky alebo spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody sa riešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

Článok 11

Prílohy

Prílohy I (o predpokladoch a podmienkach účasti) a II (o právach duševného vlastníctva) sú neoddeliteľnými súčasťami tejto dohody.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti dohody

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť v deň, keď si zmluvné strany vzájomne vymenia diplomatické nóty, v ktorých sa navzájom informujú o ukončení svojich príslušných vnútorných postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie platnosti dohody.

2.   Táto dohoda zostáva v platnosti počas piatich rokov a po ich uplynutí zostáva v platnosti, pokiaľ žiadna zo zmluvných strán dohodu nevypovie.

3.   Na konci prvého päťročného obdobia alebo kedykoľvek neskôr sa táto dohoda môže vypovedať prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného druhej zmluvnej strane minimálne šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti.

4.   Obe zmluvné strany môžu každých päť rokov zhodnotiť účinky a činnosti tejto dohody. Obe zmluvné strany vynakladajú všetko úsilie na to, aby uľahčili hodnotenie, ktoré vykonáva druhá zmluvná strana, a zmluvná strana vykonávajúca hodnotenie informuje druhú zmluvnú stranu o výsledkoch hodnotenia.

5.   Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán prostredníctvom výmeny diplomatických nót. Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť rovnakým spôsobom, ako sa uvádza v odseku 1, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.   Vypovedaním tejto dohody nie sú dotknuté činnosti spolupráce začaté v rámci tejto dohody a neukončené v čase jej ukončenia, ani osobitné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súlade s prílohami k tejto dohode.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou, podpísali túto dohodu.

V Bruseli dvadsiateho druhého novembra dvetisícšesť v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a kórejskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

PRÍLOHA I

Podmienky a predpoklady účasti právnych subjektov so sídlom v Európskom spoločenstve a Kórei

V prípade, že jedna zo zmluvných strán v rámci tejto dohody uzatvorí zmluvu o nepriamej činnosti spolupráce s právnym subjektom druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana na požiadanie poskytne všetku potrebnú a možnú podporu, ktorú prvá zmluvná strana potrebuje alebo ktorá jej pomôže takúto zmluvu bez problémov implementovať.

1.   PODMIENKY A PREDPOKLADY ÚČASTI PRÁVNYCH SUBJEKTOV SO SÍDLOM V KÓREI NA NEPRIAMYCH ČINNOSTIACH SPOLUPRÁCE V RÁMCOVOM PROGRAME SPOLOČENSTVA (ĎALEJ LEN „RÁMCOVÝ PROGRAM“)

a)

Právne subjekty so sídlom v Kórei sa môžu podieľať na nepriamych činnostiach spolupráce v rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti za predpokladu, že spĺňajú podmienky a obmedzenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na pravidlá účasti podnikov, výskumných stredísk a univerzít a šírenie výsledkov výskumu na vykonávanie rámcového programu Európskeho spoločenstva.

b)

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie v písmene a), účasť právnych subjektov so sídlom v Kórei na nepriamych činnostiach spolupráce v rámcovom programe je v súlade s uvedenými pravidlami.

2.   PODMIENKY A PREDPOKLADY ÚČASTI PRÁVNYCH SUBJEKTOV SO SÍDLOM V EURÓPSKOM SPOLOČENSTVE NA KÓREJSKÝCH PROGRAMOCH A PROJEKTOCH VÝSKUMU

a)

Právne subjekty so sídlom v Spoločenstve sa môžu podieľať na projektoch a programoch výskumu a vývoja, ktoré financuje kórejská vláda.

b)

Právne subjekty so sídlom v Spoločenstve sa podieľajú na kórejských projektoch a programoch výskumu a vývoja v súlade s príslušnými kórejskými právnymi predpismi a ustanoveniami a príslušnými pravidlami účasti na týchto projektoch alebo programoch.

PRÍLOHA II

Zásady priznávania práv duševného vlastníctva

1.   VYMEDZENIE POJMU

Na účely tejto dohody má pojem „duševné vlastníctvo“ význam vymedzený v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý bol podpísaný v Štokholme 14. júla 1967.

2.   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ZMLUVNÝCH STRÁN V PRIAMYCH ČINNOSTIACH SPOLUPRÁCE

a)

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia pre práva duševného vlastníctva, s výnimkou autorských práv a s nimi súvisiacich práv, ktoré zmluvné strany nadobudli v priebehu priamych činností spolupráce realizovaných podľa článku 3.1 tejto dohody, tieto pravidlá:

1.

Zmluvná strana, ktorá vytvorí predmet duševného vlastníctva, má výlučné vlastníctvo k nemu. V prípadoch, keď sa predmet duševného vlastníctva vytvorí spoločne a jednotlivé podiely práce zmluvných strán sa nedajú určiť, majú strany spoločné vlastníctvo duševného vlastníctva.

2.

Zmluvná strana vlastniaca predmet duševného vlastníctva poskytuje druhej zmluvnej strane prístup k vykonávaniu akýchkoľvek priamych činností spolupráce. Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku.

b)

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia pre autorské práva a s nimi súvisiace práva tieto pravidlá:

1.

Keď jedna zo zmluvných strán uverejňuje v časopisoch, článkoch, správach, knihách alebo v inej forme vrátane videopások a softvéru vedecké a technické údaje, informácie alebo výsledky vyplývajúce z činností spolupráce v rámci tejto dohody a týkajúce sa týchto činností, vynakladá všetko úsilie, aby pre druhú zmluvnú stranu získala bezvýhradné, neodvolateľné a bezplatné licencie na preklad, kopírovanie, spracovanie a verejnú distribúciu takýchto prác vo všetkých krajinách, v ktorých existuje ochrana autorských práv.

2.

Vo všetkých verejne distribuovaných exemplároch prác chránených autorskými právami podľa ustanovení písmena b) bodu 1 sa uvádza meno (mená) autora (autorov) práce, ak autor výslovne uvedenie svojho mena neodmietol. Takisto sa v nich uvádza zreteľne viditeľné poďakovanie za spoločnú podporu zmluvných strán.

c)

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia pre nezverejnené informácie zmluvných strán tieto pravidlá:

1.

Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane informácie potrebné na realizáciu priamych činností spolupráce a zároveň určuje tie informácie, ktoré si želá nezverejniť.

2.

Zmluvná strana, ktorej sa informácie poskytnú, môže na vlastnú zodpovednosť na osobitné účely vykonávania tejto dohody poskytnúť nezverejnené informácie svojim agentúram alebo osobám zamestnaným cez tieto agentúry.

3.

Po predchádzajúcom písomnom súhlase zmluvnej strany, ktorá poskytla nezverejnené informácie, druhá zmluvná strana môže ďalej šíriť takéto nezverejnené informácie v rozsahu väčšom, ako je inak povolené v písmene c) bode 2. Zmluvné strany vzájomne spolupracujú na vypracovaní postupov pre požadovanie a získavanie predchádzajúceho písomného súhlasu pre takéto rozsiahlejšie šírenie a každá zmluvná strana poskytne takýto súhlas v rozsahu povolenom svojimi právnymi predpismi a inými normami.

4.

Informácie, ktoré vyplynú zo seminárov, stretnutí, v dôsledku priradenia pracovníkov a využívania zariadení v rámci tejto dohody, zostávajú dôverné, keď poskytovateľ informácie v súlade s písmenom c) bodom 1 požiada príjemcu informácie, aby chránil ich dôvernú alebo privilegovanú povahu.

5.

Ak si jedna zo zmluvných strán uvedomí, že nebude schopná dodržiavať alebo že možno odôvodnene očakávať, že sa stane neschopnou dodržiavať obmedzenia a podmienky šírenia informácií uvedené v článku 2 písm. c), bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa potom poradia, aby určili primerané riešenie.

3.   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA PRÁVNYCH SUBJEKTOV ZMLUVNÝCH STRÁN PRI NEPRIAMYCH ČINNOSTIACH SPOLUPRÁCE

a)

Obe zmluvné strany zabezpečia, aby práva duševného vlastníctva právnych subjektov zmluvnej strany, ktorá sa zúčastňuje na programoch výskumu a vývoja druhej zmluvnej strany, a práva a povinnosti, ktoré z tejto účasti vyplývajú, boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi, inými ustanoveniami a medzinárodnými dohovormi vrátane Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva, prílohy 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie z Marakešu, ako aj Parížskeho aktu z 24. júla 1971 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Štokholmského aktu zo 14. júla 1967 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

b)

Obe zmluvné strany zabezpečia, aby právne subjekty jednej zmluvnej strany, ktoré sa zúčastňujú na programoch výskumu a vývoja druhej zmluvnej strany, mali v rámci ich platných právnych predpisov a iných noriem vzhľadom na duševné vlastníctvo, ktoré vlastnia právne subjekty druhej zmluvnej strany, v tej istej nepriamej činnosti spolupráce tie isté práva a povinnosti.


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/51


ROZHODNUTIE RADY

z 23. apríla 2007,

ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

(2007/242/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2007 prijala nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu. Článok 15 ods. 2 uvedeného nariadenia ustanovuje, že Rada zostaví, preskúma, zmení a doplní zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia.

(2)

Rada dospela k záveru, že určité osoby, subjekty a orgány spĺňajú podmienky stanovené v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 a že by sa preto mali uviesť na zozname v prílohe V k uvedenému nariadeniu z individuálnych a špecifických dôvodov vymenovaných v uvedenom nariadení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Osoby, subjekty a orgány, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa uvedú na zozname v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 423/2007.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. apríla 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„A.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Meno/názov

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) sa uvádza aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organization, DIO).

3.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Uskutočňuje výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť organizácie DIO. DTSRC uskutočňuje veľkú časť obstarávania pre DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teherán; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán

Jaber Ibn Hayan je laboratórium Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI), ktoré sa zaoberá činnosťami súvisiacimi s palivovým cyklom. Nachádza sa síce v teheránskom centre jadrového výskumu (TNRC), no Irán ho nenahlásil v rámci dohody o zárukách pred rokom 2003, i keď sa v ňom uskutočňovala konverzia.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť organizácie DIO.

6.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division, NFP) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť organizácie DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada. TAMAS je zastrešujúcim orgánom pre štyri dcérske spoločnosti, z ktorých jedna sa venuje činnostiam od ťažby po koncentrovanie uránu a ďalšia spracovaniu a obohacovaniu uránu a nakladaniu s odpadom.

B.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15.3.1949, číslo pasu: S4409483, platnosť 26.4.2000 – 27.4.2010, miesto vydania: Teherán, miesto narodenia: Khoy

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Zúčastňuje sa na riadení montáže a konštrukcie centrifúg. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Alaiovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení montáže a konštrukcie centrifúg.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zúčastňuje sa na výrobe uhličitanu ammónno-uránového (UAU) a riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Ashianimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe UAU a pri riadení a konštrukcii komplexu na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Zúčastňuje sa na výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Bakhtiarovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Takýto čistý horčík sa používa na výrobu uránového kovu, ktorý je možné zlievať do materiálu na výrobu jadrovej zbrane. Irán odmietol poskytnúť MAAE prístup k dokumentu o výrobe pologúľ z uránového kovu, ktoré sa používajú iba v jadrových zbraniach.

5.

Morteza BEHZAD

 

Zúčastňuje sa na výrobe dielcov do cenrifúg. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Behzadovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe zložitých a citlivých dielcov do centrifúg.

6.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Pracovník AEOI, ktorý sa zúčastňuje na výskumnom projekte reaktoru využívajúceho ťažkú vodu (IR40) v Araku. Rezolúcia BR OSN 1737 (2006) vyzvala Irán, aby zastavil všetky práce na projektoch súvisiacich s ťažkou vodou.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Prezident spoločnosti Novin Energy Company. Prezident Ahmadínedžád Karimimu Sabetovi okrem iného v auguste 2006 udelil osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri navrhovaní, výrobe, montáži a sprevádzkovaní jadrových zariadení v komplexe v Natanze.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC, P.O.Box: 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karaji, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

11.

Hamid Reza MOHAJERANI

 

Zúčastňuje sa na riadení výroby v zariadení na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Mohajeranimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení výroby v UCF a pri plánovaní, výstavbe a montáži jednotky UF6 (UF6 je vstupný materiál pri obohacovaní).

12.

Houshang NOBARI

 

Zúčastňuje sa na riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Patria medzi ne aj činnosti vykonávané v zariadení na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan). Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Nobarimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri úspešnom riadení a splnení plánu výstavby komplexu v Natanze (Kashan).

13.

Dr. Javad RAHIQI

 

Riaditeľ centra jadrovej technológie AEOI v Esfahane. Toto centrum vykonáva dohľad nad zariadením na konverziu uránu v Esfahane. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce na konverzii uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Zúčastňuje sa na obohacovaní v komplexe v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Rashidimu osobitné ocenenie za riadenie a významnú úlohu, ktorú zohral pri úspešnej prevádzke kaskády 164 centrifúg na obohacovanie v Natanze.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil osobitné ocenenie Solatovi Sanovi za úlohu, ktorú zohral.“


Komisia

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. apríla 2007,

ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

[oznámené pod číslom K(2007) 1663]

(Len španielske, dánske, nemecké, grécke, anglické, francúzske, talianske, holandské, portugalské, fínske a švédske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/243/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

po konzultácii s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

V článku 5 nariadenia (EHS) č. 729/70 a v článku 7 nariadenia (ES) č. 1258/1999, ako aj v článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov Záručnej sekcie EPUZF (3) sa ustanovuje, že Komisia uskutoční potrebné kontroly, informuje členské štáty o výsledkoch svojich kontrol, oboznámi sa s ich pripomienkami, iniciuje dvojstranné rozhovory s cieľom dospieť k dohode s dotknutými členskými štátmi a oficiálne im oznámi svoje závery.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Táto možnosť bola v niektorých prípadoch využitá a správa vydaná po ukončení tohto konania bola preskúmaná Komisiou.

(3)

V článkoch 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 729/70, ako aj v článku 2 nariadenia (ES) č. 1258/1999 sa ustanovuje, že sa môžu financovať iba náhrady za vývoz do tretích krajín a intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré boli poskytnuté alebo vykonané podľa pravidiel Spoločenstva v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

(4)

Vykonané kontroly, výsledky dvojstranných rozhovorov a zmierovacie konania odhalili, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi nespĺňa tieto podmienky, a teda sa nemôže financovať Záručnou sekciou EPUZF.

(5)

Je potrebné uviesť čiastky, ktoré neboli uznané Záručnou sekciou EPUZF a ktoré sa nevzťahujú na výdavky uskutočnené skôr ako dvadsaťštyri mesiacov predchádzajúcich písomnému oznámeniu, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol.

(6)

Pre prípady, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v rámci súhrnnej správy vyhodnotenie čiastok, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s predpismi Spoločenstva.

(7)

Toto rozhodnutie sa nedotýka finančných dôsledkov, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora vo veciach prerokúvaných k 25. januáru 2007 a týkajúcich sa záležitostí, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Výdavky platobných agentúr schválených členskými štátmi, ktoré boli vykázané v rámci Záručnej sekcie EPUZF a ktoré sú uvedené v prílohe, sú vylúčené z financovania Spoločenstva z dôvodu ich nesúladu s predpismi Spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Portugalskej republike, Fínskej republike a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 18. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1287/95 (Ú. v. ES L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 465/2005 (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2005, s. 6).


PRÍLOHA

Celkové opravy – rozpočtová položka 6 7 0 1

Členský štát

Opatrenie

Hospodársky rok

Dôvod

Typ

%

Mena

Suma

Vykonané zrážky

Finančný dosah

AT

Finančný audit – Prekročenie

2005

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Spolu AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Zúčtovanie

2001

Zúčtovanie za rok 2001

jednorazový

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Zúčtovanie

2003

Zúčtovanie za rok 2003

jednorazový

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Spolu BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Zúčtovanie

2003

Zúčtovanie za rok 2003

jednorazový

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Zúčtovanie

2004

Zúčtovanie za rok 2004

jednorazový

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Zúčtovanie

2005

Zúčtovanie za rok 2005

jednorazový

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Finančný audit – Oneskorené platby

2005

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Spolu DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Vývozné náhrady

2000

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Vývozné náhrady

2000

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Vývozné náhrady

2001

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Vývozné náhrady

2001

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Vývozné náhrady

2002

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Vývozné náhrady

2002

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Vývozné náhrady

2003

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Vývozné náhrady

2003

Neadekvátna implementácia náhradných kontrol

paušálny

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Spolu DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Spolu DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Finančný audit – Oneskorené platby

2004

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Finančný audit – Oneskorené platby

2005

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Finančný audit – Prekročenie

2005

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Ovocie a zelenina – Orechy (iné opatrenia)

2003

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Ovocie a zelenina – Orechy (iné opatrenia)

2004

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Ovocie a zelenina – Spracovanie rajčín

2003

Rajčiny dodané po riadnej pracovnej dobe príslušných orgánov nemohli byť adekvátne skontrolované; nedostatočný súlad záznamov s oficiálnymi účtovnými záznamami

paušálny

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Ovocie a zelenina – Spracovanie rajčín

2004

Rajčiny dodané po riadnej pracovnej dobe príslušných orgánov nemohli byť adekvátne skontrolované; nedostatočný súlad záznamov s oficiálnymi účtovnými záznamami

paušálny

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Propagačné opatrenia

2003

Nespôsobilosť programu

jednorazový

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Propagačné opatrenia

2004

Nespôsobilosť programu

jednorazový

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Propagačné opatrenia

2003

Nedostatky v účtovných a technických kontrolách

paušálny

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Propagačné opatrenia

2004

Nedostatky v účtovných a technických kontrolách

paušálny

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Propagačné opatrenia

2005

Nedostatky v účtovných a technických kontrolách

paušálny

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Propagačné opatrenia

2006

Nedostatky v účtovných a technických kontrolách

paušálny

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Spolu ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS

2001

Nedostatočná a chýbajúca fyzická kontrola prevádzkovania

paušálny

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Nedostatočná a chýbajúca fyzická kontrola prevádzkovania

paušálny

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Nedostatočná a chýbajúca fyzická kontrola prevádzkovania

paušálny

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Ovocie a zelenina – Spracovanie broskýň a hrušiek

2003

Niekoľko platieb sa uskutočnilo po stanovenej lehote

jednorazový

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Verejné skladovanie alkoholu

2001

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Verejné skladovanie alkoholu

2002

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Rozvoj vidieka Záručná sekcia – nové opatrenia

2003

Nedostatky sekundárnych kontrol

paušálny

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Rozvoj vidieka Záručná sekcia – nové opatrenia

2003

Nedostatky systému kontroly zvýhodnených pôžičiek: nedostatočné kontroly dôkazov o platbe a uskutočnených investícií

paušálny

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Rozvoj vidieka Záručná sekcia – nové opatrenia

2004

Nedostatky sekundárnych kontrol

paušálny

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Spolu FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Priame platby

2004

LPIS nebol plne funkčný na požadovanej úrovni a kontroly na mieste boli neustále vykonávané príliš neskoro na to, aby boli úplne efektívne

paušálny

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Priame platby

2004

LPIS nebol plne funkčný na požadovanej úrovni a kontroly na mieste boli neustále vykonávané príliš neskoro na to, aby boli úplne efektívne

paušálny

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Priame platby

2005

LPIS nebol plne funkčný na požadovanej úrovni a kontroly na mieste boli neustále vykonávané príliš neskoro na to, aby boli úplne efektívne

paušálny

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Priame platby

2005

LPIS nebol plne funkčný na požadovanej úrovni a kontroly na mieste boli neustále vykonávané príliš neskoro na to, aby boli úplne efektívne

paušálny

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Ovocie a zelenina – Spracovanie rajčín

2003

Údaje uvedené v záznamoch neboli zosúladené s oficiálnymi účtami výrobnej organizácie; jedna výrobná organizácia zaslala údaje bez uvedenia informácií o výnosoch

paušálny

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Ovocie a zelenina – Spracovanie rajčín

2004

Údaje uvedené v záznamoch neboli zosúladené s oficiálnymi účtami výrobnej organizácie; jedna výrobná organizácia zaslala údaje bez uvedenia informácií o výnosoch

paušálny

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Nedostatočné dôkazy o tom, že sa výťažok z pomoci naozaj dostal až ku koncovému užívateľovi, nedostatočné kontroly pri príchode produktov na ostrov, neprítomnosť IASCu.

paušálny

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Nedostatočné dôkazy o tom, že sa výťažok z pomoci naozaj dostal až ku koncovému užívateľovi, nedostatočné kontroly pri príchode produktov na ostrov, neprítomnosť IASCu.

paušálny

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Rozvoj vidieka Záručná sekcia – sprievodné opatrenia

2001

Súčet mesačných vyhlásení prekračuje výšku výročného vhlásenia

jednorazový

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Spolu GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Finančný audit – Oneskorené platby

2004

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Práškové odstredené mlieko na kazeín

2002

Nedostatočná kontrola výrobného postupu

paušálny

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Práškové odstredené mlieko na kazeín

2003

Nedostatočná kontrola výrobného postupu

paušálny

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Práškové odstredené mlieko na kazeín

2004

Nedostatočná kontrola výrobného postupu

paušálny

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Spolu IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Finančný audit – Oneskorené platby

2004

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Rozvoj vidieka Záručná sekcia – nové opatrenia

2003

Nedostatočné kontroly minimálnych noriem, neúplná analýza rizík týkajúcich sa výberu príjemcov, ktorí sa musia podrobiť kontrole na mieste

paušálny

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Víno – Reštrukturalizácia

2003

Nadhodnotenie vinohradníckych oblastí

jednorazový

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Víno – Reštrukturalizácia

2004

Nadhodnotenie vinohradníckych oblastí

jednorazový

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Spolu IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Finančný audit – Oneskorené platby

2005

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Finančný audit – Prekročenie

2005

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Spolu LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Zúčtovanie

2003

Zúčtovanie za rok 2003

jednorazový

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Vývozné náhrady

1999

Nedostatočný počet náhradných kontrol

paušálny

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Vývozné náhrady

2000

Nedostatočný počet náhradných kontrol

paušálny

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Vývozné náhrady

2001

Nedostatočný počet náhradných kontrol

paušálny

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Spolu NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Celkové opravy – rozpočtová položka 05 07 01 07

Členský štát

Opatrenie

Hospodársky rok

Dôvod

Typ

%

Mena

Suma

Vykonané zrážky

Finančný dosah

FI

Finančný audit – Oneskorené platby

2005

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Spolu FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Finančný audit – Oneskorené platby

2003

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Finančný audit – Oneskorené platby

2004

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Spätné získanie prostriedkov

2003

Nesprávna klasifikácia nezrovnalostí

jednorazový

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Spolu GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Spolu GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Finančný audit – Oneskorené platby

2005

Nedodržanie platobných lehôt

jednorazový

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Finančný audit – Prekročenie

2003

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Finančný audit – Prekročenie

2004

Prekročenie finančných stropov

jednorazový

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Spolu PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/63


ROZHODNUTIE RADY 2007/244/SZBP

z 23. apríla 2007

o vykonávaní jednotnej akcie 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/557/SZBP z 18. júla 2005 o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 druhý pododsek v spojení s článkom 23 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada 17. októbra 2006 prijala rozhodnutie 2006/725/SZBP (2) o vykonávaní jednotnej akcie 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru, ktorým sa predlžuje financovanie jej civilnej zložky do 30. apríla 2007.

(2)

Do prechodu misie Africkej únie (AÚ) na operáciu zmiešaných síl OSN/AÚ Rada v súlade s článkom 2 rozhodnutia 2006/486/SZBP (3) rozhodla o pokračovaní civilno-vojenskej akcie Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru.

(3)

Z tohto dôvodu, pokiaľ ide o civilnú zložku, by Rada mala rozhodnúť o financovaní pokračovania tejto podpornej akcie.

(4)

Podporná akcia sa povedie v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov v súvislosti s vykonávaním oddielu II jednotnej akcie 2005/557/SZBP od 1. mája 2007 do 31. októbra 2007 je 2 125 000 EUR. Táto suma je určená na obdobie súčasného mandátu misie AÚ v Sudáne (AMIS) a nasledujúce prechodné obdobie, ktoré povedie ku prípadnej zmene na operáciu zmiešaných síl OSN/AÚ.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sa riadia v súlade s postupmi a pravidlami Európskeho spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostane vo vlastníctve Spoločenstva.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže.

3.   Výdavky sú oprávnené od 1. mája 2007.

Článok 2

Rada najneskôr do 30. júna 2007 zhodnotí, či by podporná akcia EÚ mala pokračovať.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgn 23. apríla 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 46.

(2)  Ú. v. EÚ L 296, 26.10.2006, s. 24.

(3)  Rozhodnutie Rady 2006/486/SZBP z 11. júla 2006 o vykonávaní jednotnej akcie 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2006, s. 30).


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/65


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/245/SZBP

z 23. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru s ohľadom na začlenenie prvku vojenskej podpory na poskytnutie pomoci pri zriadení misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 18. júla 2005 prijala jednotnú akciu 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru (1).

(2)

Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie 19. januára 2007 vyjadrila svoj úmysel nasadiť na obdobie šiestich mesiacov misiu v Somálsku (AMISON), ktorej cieľom je predovšetkým prispieť k úvodnej stabilizačnej etape v Somálsku.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 20. februára 2007 prijala rezolúciu č. 1774 (2007), ktorou sa členské štáty Africkej únie poverujú zriadením misie v Somálsku na obdobie šiestich mesiacov a ktorou sa členské štáty OSN naliehavo vyzývajú poskytnúť personál, vybavenie a v prípade potreby služby na úspešné nasadenie AMISOM.

(4)

Africká únia 7. marca 2007 predložila Európskej únii žiadosť o dočasnú odbornú pomoc vojenskej plánovacej bunke AMISOM, ktorá sa nachádza v sídle AÚ v Addis Abebe.

(5)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 20. marca 2007 súhlasil s kladnou odpoveďou na žiadosť Africkej únie a realizáciou podpory AMISOM v rámci podpornej akcie EÚ pre misiu Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru (AMIS).

(6)

GT/VS listom z 29. marca 2007 informoval AÚ, že EÚ je pripravená dočasne poskytnúť odborníkov na plánovanie, a požiadal, aby sa na personál EÚ pracujúci pre AMISOM vzťahoval Všeobecný dohovor o výsadách a imunitách OAJ.

(7)

Jednotná akcia 2005/557/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/557/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Európska únia týmto zriaďuje civilno-vojenskú akciu EÚ na podporu AMIS II s dodatočným prvkom vojenskej podpory pre AMISOM, ktorá sa týmto nazýva ‚akcia EÚ na podporu AMIS/AMISOM‘.

Hlavným cieľom podpornej akcie EÚ je zabezpečiť účinnú a včasnú pomoc EÚ na podporu posilňovania AMIS II a okrem toho poskytnúť podporu pri zriadení AMISOM. EÚ dodržiava a podporuje zásady africkej iniciatívy a podporná akcia EÚ podporí AÚ a jej politické, vojenské a policajné úsilie o riešenie krízy v oblasti sudánskeho Dárfúru a v Somálsku.

Podporná akcia EÚ zahŕňa civilnú a vojenskú zložku.“

3.

V článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1, článku 5 ods. 2, článkoch 10 a 11 ods. 1 písm. a) sa „AMIS II“ nahrádza takto: „AMIS II a AMISOM“.

4.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   GT/VS prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie koordinácie činností EÚ na podporu posilňovania AMIS II a AMISOM a koordinácie medzi Generálnym sekretariátom Rady (GSR) a koordinačnou bunkou EÚ v Addis Abebe (ACC). GSR usmerňuje a podporuje ACC v jej povinnostiach pri riadení každodennej koordinácie, aby sa zabezpečila koherentná a včasná podpora AMIS II zo strany EÚ v jej politických, vojenských, policajných a iných civilných podporných akciách, ako aj zriadenie AMISOM. GSR podáva príslušným orgánom Rady situačné správy a aktualizácie, hodnotí podporu EÚ pre AMIS II, posilňovanie AMIS II a AMISOM a na strategickej úrovni zabezpečuje koordináciu s inými darcami, najmä s OSN a NATO.“

5.

Do článku 9 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Prvok vojenskej podpory pre plánovanie AMISOM predovšetkým pomáha bunke strategického plánovania pri plánovaní misie AÚ vrátane navrhnutia plánu nasadenia AMISOM.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. apríla 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 46.


24.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/67


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/246/SZBP

z 23. apríla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada Európskej únie 27. februára 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorou sa vykonala rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1737 (2006) [ďalej len „rezolúcia BR OSN 1737 (2006)“].

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 24. marca 2007 prijala rezolúciu 1747 (2007) [ďalej len „rezolúcia BR OSN 1747 (2007)“], ktorá rozšírila rozsah pôsobnosti reštriktívnych opatrení uložených rezolúciou BR OSN 1737 (2006).

(3)

Rezolúciou BR OSN 1747 (2007) sa zakazuje obstarávanie zbraní a súvisiaceho materiálu z Iránu.

(4)

Rezolúciou BR OSN 1747 (2006) sa ďalej členské štáty vyzvali, aby boli s cieľom predchádzať destabilizujúcemu nahromadeniu zbraní obozretné a zdržanlivé, pokiaľ ide o priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prenos konvenčných zbraní v zmysle ich definície na účely registra konvenčných zbraní Organizácie Spojených národov, ako aj pokiaľ ide o poskytovanie technickej pomoci alebo odbornej prípravy, finančnej pomoci, investícií, sprostredkovateľských alebo iných služieb a prevod finančných prostriedkov alebo služieb súvisiacich s dodávkami, predajom, prenosom, výrobou alebo používaním takýchto položiek. V súlade s týmito cieľmi rezolúcie BR OSN 1747 (2007), ako aj s politikou EÚ nepredávať Iránu zbrane sa Rada domnieva, že je vhodné zakázať dodávky, predaj alebo prenos všetkých zbraní a súvisiaceho materiálu, ako aj poskytovanie súvisiacej pomoci, investícií a služieb do Iránu.

(5)

Rezolúciou BR OSN 1747 (2007) sa rozširujú sankcie vo finančnej oblasti a sankcie na cestovanie uložené rezolúciou BR OSN 1737 (2006) na ďalšie osoby a subjekty, ktoré sa podieľajú na jadrových aktivitách Iránu citlivých z hľadiska šírenia zbraní, sú s nimi priamo spojené alebo im alebo vývoju nosičov jadrových zbraní poskytujú podporu.

(6)

Rezolúciou BR OSN 1747 (2007) sa ďalej vyzývajú všetky štáty a medzinárodné finančné inštitúcie, aby nevstupovali do nových záväzkov voči iránskej vláde, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc a zvýhodnené úvery okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely.

(7)

Rada taktiež určila osoby a subjekty, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP. Tieto osoby a subjekty by sa preto mali uviesť v prílohe II uvedenej spoločnej pozície.

(8)

Spoločná pozícia 2007/140/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Na vykonávanie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2007/140/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

zbrane a súvisiaci materiál každého druhu vrátane zbraní a munície, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre ne. Tento zákaz sa nevzťahuje na nebojové vozidlá, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu EÚ a jej členských štátov v Iráne.“

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Členské štáty nevstúpia do nových záväzkov voči iránskej vláde, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc a zvýhodnené úvery, aj prostredníctvom ich účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely.“;

3.

prílohy I a II sa nahrádzajú textom, ktorý je uvedený v prílohách I a II k tejto spoločnej pozícii.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. apríla 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.


PRÍLOHA I

„Zoznam osôb uvedený v článku 4 ods. 1 písm. a) a osôb a subjektov uvedený v článku 5 ods. 1 písm. a)

A.   SUBJEKTY

(1)

Priemyselná skupina pre muníciu a metalurgiu (Ammunition and Metallurgy Industries Group, AMIG, tiež známa ako Ammunition Industries Group). Iné informácie: skupina AMIG má kontrolu nad organizáciou 7th of Tir, ktorá bola uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006) pre svoju úlohu v iránskom centrifúgovom programe. Skupinu AMIG zas vlastní a kontroluje Organizácia obranného priemyslu (DIO), ktorá je uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

(2)

Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI). Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(3)

Bank Sepah a Bank Sepah International. Iné informácie: banka Bank Sepah podporuje organizáciu AIO a jej dcérske organizácie vrátane skupín SHIG (Shadid Hemmat Industrial Group) a SBIG (Shadid Bagheri Industrial Group), ktoré obe boli uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

(4)

Priemyselná skupina pre rakety s dlhým doletom (Cruise Missile Industry Group tiež známa ako Naval Defence Missile Industry Group). Iné informácie: výroba a vývoj rakiet s dlhým doletom. Skupina je zodpovedná za námorné rakety vrátane rakiet s dlhým doletom.

(5)

Organizácia obranného priemyslu (DIO). Iné informácie: a) zastrešujúci subjekt kontrolovaný iránskym ministerstvom obrany, niektoré jeho podriadené subjekty sa ako výrobcovia komponentov podieľajú na centrifúgovom programe, ako aj na raketovom programe, b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(6)

Výskumné a výrobné stredisko pre jadrové palivo v Isfaháne (NFRPC) a Jadrové technologické stredisko v Isfaháne (ENTC). Iné informácie: obe strediská tvoria súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva organizácie AEOI, ktorá sa zaoberá aktivitami v oblasti jadrového obohacovania. AEOI je uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

(7)

Fajr Industrial Group. Iné informácie: a) predtým Instrumentation Factory Plant, b) dcérsky subjekt AIO, c) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(8)

Farayand Technique. Iné informácie: a) spoločnosť sa podieľa na iránskom jadrovom programe (centrifúgovom programe), b) je uvedená v správach Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).

(9)

Kala-Electric (tiež známa ako Kalaye Electric). Iné informácie: a) dodávateľ pre PFEP v Natanze, b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(10)

Jadrové výskumné stredisko v Karadži. Iné informácie: Súčasť divízie výskumu AEOI.

(11)

Kavoshyar Company. Iné informácie: Dcérska spoločnosť AEOI, ktorá zabezpečovala sklenené vlákna, vákuové pece a laboratórne zariadenie pre iránsky jadrový program.

(12)

Mesbah Energy Company. Iné informácie: a) dodávateľ pre výskumný reaktor A40 v Araku, b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(13)

Novin Energy Company (tiež známa ako Pars Novin). Iné informácie: Funguje v rámci AEIO a v mene AEOI prevádzala finančné prostriedky subjektom spojeným s iránskym jadrovým programom.

(14)

Parchin Chemical Industries. Iné informácie: Organizačná zložka DIO, ktorá vyrába muníciu, výbušniny, ako aj tuhé palivá pre rakety.

(15)

Perzská spoločnosť pre letecké služby. Iné informácie: spoločnosť zabezpečuje údržbu viacerých lietadiel vrátane MI-171, ktoré používajú letecké sily iránskych Revolučných gárd.

(16)

Pars Trash Company. Iné informácie: a) podieľa sa na iránskom jadrovom programe (centrifúgovom programe), b) je uvedená v správach IAEA.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Iné informácie: Vyrába vzdušné dopravné systémy bez posádky, padáky, padákové klzáky, motorové padákové klzáky a pod. Iránske Revolučné gardy sa pýšili využívaním týchto výrobkov ako súčasti ich asymetrickej bojovej doktríny.

(18)

Sanam Industrial Group. Iné informácie: dcérska skupina AIO, ktorá v mene AIO nakúpila zariadenia pre raketový program.

(19)

7th of Tir. Iné informácie: a) dcérsky subjekt DIO, ktorý sa všeobecne považuje za subjekt, ktorý sa priamo podieľa na iránskom jadrovom programe, b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Iné informácie: a) dcérsky subjekt AIO, b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Iné informácie: a) dcérsky subjekt AIO, b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(22)

Sho’a’ Aviation. Iné informácie: Vyrába ultraľahké lietadlá, o ktorých iránske Revolučné gardy tvrdia, že ich používajú v rámci svojej asymetrickej bojovej doktríny.

(23)

Ya Mahdi Industries Group. Iné informácie: dcérska skupina AIO, ktorá sa zaoberá medzinárodnými nákupmi raketových zariadení.

B.   FYZICKÉ OSOBY

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Iné informácie: vedúci vedec ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) s väzbami na Inštitút aplikovanej fyziky, úzko spolupracujúci s Mohsenom Fakhrizadehom-Mahabadim.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funkcia: riaditeľ Skúšobného zariadenia na jadrové obohacovanie v Natanze (pilot fuel enrichment plant, PFEP). Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Hodnosť: viceadmirál. Funkcia: veliteľ spoločného štábu iránskych Revolučných gárd.

(4)

Behman Asgarpour. Funkcia: prevádzkový vedúci (Arak). Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcia: vedúci oddelenia financií a rozpočtu Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation, AIO). Iné informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcia: riaditeľ AIO. Iné informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(7)

Ahmad Derakhshandeh. Funkcia: predseda a výkonný riaditeľ banky Bank Sepah. Iné informácie: Bank Sepah podporuje AIO a jej dcérske organizácie vrátane skupín SHIG (Shadid Hemmat Industrial Group) a SBIG (Shadid Bagheri Industrial Group), ktoré obe boli uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

(8)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcia: vedúci oddelenia obchodu a medzinárodných vzťahov, AIO. Iné informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Iné informácie: vedúci vedec iránskeho ministerstva obrany a bývalý vedúci Fyzikálneho výskumného centra (PHRC). IAEA požiadala o možnosť vypočuť ho v súvislosti s činnosťami PHRC počas obdobia, kedy toto centrum riadil, ale Irán odmietol.

(10)

Mohammad Hejazi. Hodnosť: brigádny generál. Funkcia: veliteľ síl odporu Basidž.

(11)

Mohsen Hojati. Funkcia: riaditeľ skupiny Fajr Industrial Group. Iné informácie: Skupina Fajr Industrial Group bola uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006) pre svoju úlohu v programe balistických rakiet.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcia: riaditeľ skupiny SBIG. Iné informácie: Skupina SBIG bola uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006) pre svoju úlohu v programe balistických rakiet.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti Mesbah Energy Company. Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(14)

Naser Maleki. Funkcia: riaditeľ skupiny SHIG. Iné informácie: Skupina SHIG bola uvedená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006) pre svoju úlohu v iránskom programe balistických rakiet. Naser Maleki je aj úradníkom iránskeho ministerstva obrany, ktorý vykonáva dohľad nad prácami na programe balistických rakiet Šahab-3. Šahab-3 je balistická raketa s dlhým doletom, ktorá je v súčasnosti vo výzbroji iránskych síl.

(15)

Jafar Mohammadi. Funkcia: technický poradca organizácie AEOI (zodpovedný za riadenie výroby ventilov pre centrifúgy). Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(16)

Ehsan Monajemi. Funkcia: vedúci projektu výstavby zariadenia v Natanze. Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnosť: generálporučík. Funkcia: rektor Univerzity obranných technológií Maleka Ashtara. Iné informácie: Katedra chémie Univerzity obranných technológií je prepojená na iránske ministerstvo obrany a vykonáva experimenty s berýliom. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(18)

Mohammad Qannadi. Funkcia: viceprezident organizácie AEOI pre výskum a rozvoj. Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

(19)

Amir Rahimi. Funkcia: vedúci Výskumného a výrobného strediska pre jadrové palivo v Isfaháne. Iné informácie: Výskumné a výrobné stredisko pre jadrové palivo v Isfaháne tvorí súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva organizácie AEOI, ktorá sa zaoberá aktivitami v oblasti jadrového obohacovania.

(20)

Morteza Rezaie. Hodnosť: brigádny generál. Funkcia: zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd.

(21)

Morteza Safari. Hodnosť: kontraadmirál. Funkcia: veliteľ námorníctva iránskych Revolučných gárd.

(22)

Yahya Rahim Safavi. Hodnosť: generálmajor. Funkcia: veliteľ iránskych Revolučných gárd (Pasdaran). Iné informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe, ako aj na programe balistických rakiet.

(23)

Seyed Jaber Safdari. Iné informácie: riaditeľ zariadenia na jadrové obohacovanie v Natanze.

(24)

Hosein Salimi. Hodnosť: generál. Funkcia: veliteľ vzdušných síl iránskych Revolučných gárd (Pasdaran). Iné informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

(25)

Qasem Soleimani. Hodnosť: brigádny generál. Funkcia: veliteľ jednotky Qods.

(26)

Mohammad Reza Zahedi. Hodnosť: brigádny generál. Funkcia: veliteľ pozemných síl iránskych Revolučných gárd.

(27)

Generál Zolqadr. Funkcia: tajomník ministra vnútra pre bezpečnostné záležitosti, dôstojník iránskych Revolučných gárd.“


PRÍLOHA II

„A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15.3.1949, číslo pasu: S4409483, platnosť 26.4.2000 – 27.4.2010, miesto vydania: Teherán, miesto narodenia: Khoy

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Zúčastňuje sa na riadení montáže a konštrukcie centrifúg. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Alaiovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení montáže a konštrukcie centrifúg.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zúčastňuje sa na výrobe uhličitanu ammónno-uránového (UAU) a riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Ashianimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe UAU a pri riadení a konštrukcii komplexu na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Zúčastňuje sa na výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Bakhtiarovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Takýto čistý horčík sa používa na výrobu uránového kovu, ktorý je možné zlievať do materiálu na výrobu jadrovej zbrane. Irán odmietol poskytnúť MAAE prístup k dokumentu o výrobe pologúľ z uránového kovu, ktoré sa používajú iba v jadrových zbraniach.

5.

Morteza BEHZAD

 

Zúčastňuje sa na výrobe dielcov do centrifúg. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Behzadovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe zložitých a citlivých dielcov do centrifúg.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Pracovník AEOI, ktorý sa zúčastňuje na výskumnom projekte reaktoru využívajúceho ťažkú vodu (IR40) v Araku. Rezolúcia BR OSN 1737 (2006) vyzvala Irán, aby zastavil všetky práce na projektoch súvisiacich s ťažkou vodou.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Prezident spoločnosti Novin Energy Company. Prezident Ahmadínedžád Karimimu Sabetovi okrem iného v auguste 2006 udelil osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri navrhovaní, výrobe, montáži a sprevádzkovaní jadrových zariadení v komplexe v Natanze.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC, P.O.Box: 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karaji, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Zúčastňuje sa na riadení výroby v zariadení na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Mohajeranimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení výroby v UCF a pri plánovaní, výstavbe a montáži jednotky UF6 (UF6 je vstupný materiál pri obohacovaní).

12.

Houshang NOBARI

 

Zúčastňuje sa na riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Patria medzi ne aj činnosti vykonávané v zariadení na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan). Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Nobarimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri úspešnom riadení a splnení plánu výstavby komplexu v Natanze (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Riaditeľ centra jadrovej technológie AEOI v Esfahane. Toto centrum vykonáva dohľad nad zariadením na konverziu uránu v Esfahane. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce na konverzii uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Zúčastňuje sa na obohacovaní v komplexe v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Rashidimu osobitné ocenenie za riadenie a významnú úlohu, ktorú zohral pri úspešnej prevádzke kaskády 164 centrifúg na obohacovanie v Natanze.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil osobitné ocenenie Solatovi Sanovi za úlohu, ktorú zohral.


B.   Subjekty

 

Meno/názov

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) sa uvádza aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organization, DIO).

3.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Uskutočňuje výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť organizácie DIO. DTSRC uskutočňuje veľkú časť obstarávania pre DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teherán; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán

Jaber Ibn Hayan je laboratórium Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI), ktoré sa zaoberá činnosťami súvisiacimi s palivovým cyklom. Nachádza sa síce v teheránskom centre jadrového výskumu (TNRC), no Irán ho nenahlásil v rámci dohody o zárukách pred rokom 2003, i keď sa v ňom uskutočňovala konverzia.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť organizácie DIO.

6.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division, NFP) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť organizácie DIO.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada. TAMAS je zastrešujúcim orgánom pre štyri dcérske spoločnosti, z ktorých jedna sa venuje činnostiam od ťažby po koncentrovanie uránu a ďalšia spracovaniu a obohacovaniu uránu a nakladaniu s odpadom.“