ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 99

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
14. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 402/2007 z 13. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 403/2007 z 13. apríla 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. apríla 2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 404/2007 z 13. apríla 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 29. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 405/2007 z 13. apríla 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 29. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 406/2007 z 12. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón ICES I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/229/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom [oznámené pod číslom K(2007) 1546]  ( 1 )

11

 

 

2007/230/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2007 o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy [oznámené pod číslom K(2007) 1470]

14

 

 

2007/231/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2007) 1567]  ( 1 )

16

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002) (Mimoriadne vydanie úradného vestníka Európskych spoločenstiev, kapitola 01/04, s. 74)

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 402/2007

z 13. apríla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 403/2007

z 13. apríla 2007,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. apríla 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 iné ako hybridné osivá a ex 1007 iné ako hybridy na siatie sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre produkty pri dovoze zvýšená o 55 % mínus dovozná cena cif uplatniteľná pre príslušnú dodávku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 2 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije cena, ktorá je priemerom denne stanovovaných reprezentatívnych dovozných cien cif podľa metódy stanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. apríla 2007 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nevstúpia do platnosti novostanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počnúc od 16. apríla 2007 sú dovozné clá v sektore obilnín, uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. apríla 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

16,39

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

16,39

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

Obdobie od 30. marca–12. apríla 2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

149,53

106,17

Cena FOB USA

179,81

169,81

149,81

137,06

Prémia – Záliv

7,52

Prémia – Veľké jazerá

12,98

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

31,23 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

31,29 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 404/2007

z 13. apríla 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 29. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 29. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 29. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

11,5

8

8

maslo < 82 %

7,7

koncentrované maslo

13

9,5

13

9,75

smotana

6

3,4

Zábezpeka za spracovanie

maslo

13

koncentrované maslo

14

14

smotana

7


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 405/2007

z 13. apríla 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 29. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 29. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 12,00 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 13 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 406/2007

z 12. apríla 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón ICES I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 11.


PRÍLOHA

Číslo

02

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba

HER/1/2.

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody ES a medzinárodné vody zón ICES I a II

Dátum

9. marca 2007


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom

[oznámené pod číslom K(2007) 1546]

(Text s významom pre EHP)

(2007/229/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (1), najmä na jeho článok 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (2), sa s cieľom vypracovať štatistické závery na vedecké účely stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže poskytnúť prístup k dôverným údajom zasielaným orgánom Spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi Spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi na uľahčenie tohto prístupu.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2004/452/ES (3) sa ustanovil zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci môžu mať na vedecké účely prístup k dôverným údajom.

(3)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Útvar rodiny a práce štatistického úradu Kanady, Ottawa, Ontario, Kanada, Ekonometria a štatistická podpora v boji proti podvodu (Econometrics and Statistical Support to Antifraud, ESAF), Generálne riaditeľstvo pre spoločné výskumné centrum Európskej komisie a Podpora európskej výskumnej oblasti (Support to the European Research Area, SERA), Generálne riaditeľstvo pre spoločné výskumné centrum Európskej komisie sa musia považovať za orgány, ktoré spĺňajú podmienky, a preto by sa mali zaradiť do zoznamu agentúr, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistickú dôvernosť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2004/452/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2007

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2006 (Ú. v. EÚ L 197, 19.7.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/81/ES (Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2007, s. 23).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

SUBJEKTY, KTORÝCH VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI MÔŽU MAŤ NA VEDECKÉ ÚČELY PRÍSTUP K DÔVERNÝM INFORMÁCIÁM

Európska centrálna banka

Španielska centrálna banka

Talianska centrálna banka

Univerzita Cornell (štát New York, Spojené štáty americké)

Katedra politológie, Baruch College, New York City University (štát New York, Spojené štáty americké)

Nemecká centrálna banka

Oddelenie pre analýzu zamestnanosti, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Európskej komisie

Univerzita Tel Aviv (Izrael)

Svetová banka

Centrum zdravia a pohody, CHW of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Spojené štáty americké

Univerzita Chicago (UofC), Illinois, Spojené štáty americké

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Útvar rodiny a práce štatistického úradu Kanady, Ottawa, Ontario, Kanada

Ekonometria a štatistická podpora v boji proti podvodu (ESAF), Generálne riaditeľstvo pre spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Podpora európskej výskumnej oblasti (SERA), Generálne riaditeľstvo pre spoločné výskumné centrum Európskej komisie“


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2007

o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy

[oznámené pod číslom K(2007) 1470]

(2007/230/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia má podľa smernice 2006/22/ES vypracovať elektronický formulár, ktorý bude možné vytlačiť, použiteľný pre prípad, ak bol vodič práceneschopný alebo čerpal dovolenku, alebo ak vodič riadil vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (2).

(2)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formulár uvedený v článku 11 ods. 3 smernice 2006/22/ES je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. apríla 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Image


14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh

[oznámené pod číslom K(2007) 1567]

(Text s významom pre EHP)

(2007/231/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 13,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/502/ES (2) sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh.

(2)

Rozhodnutie 2006/502/ES sa uplatňuje iba 12 mesiacov od dátumu oznámenia. Rozhodnutie však možno v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice 2001/95/ES predĺžiť na ďalšie obdobie.

(3)

Na základe doteraz získaných skúseností a neexistencie trvalého právneho aktu Spoločenstva v súvislosti s bezpečnosťou zapaľovačov je potrebné potvrdiť platnosť rozhodnutia na ďalších 12 mesiacov.

(4)

Rozhodnutím 2006/502/ES sa od 11. marca 2007 zakazuje uvádzať na trh zapaľovače, ktoré nie sú zabezpečené proti použitiu deťmi, ako aj zábavné zapaľovače. Po tejto lehote však stále možno dodávať spotrebiteľom zapaľovače, ktoré nie sú zabezpečené proti použitiu deťmi, ako aj zábavné zapaľovače až do vyčerpania zásob. Keďže zapaľovače, ktoré nie sú zabezpečené proti použitiu deťmi, ako aj zábavné zapaľovače predstavujú vážne riziko, je potrebné zakázať dodávku takýchto zapaľovačov spotrebiteľom.

(5)

Na uplatňovanie opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by sa malo poskytnúť čo najkratšie prechodné obdobie v súlade s potrebou predchádzať ďalším nehodám, zohľadňujúc technické obmedzenia a zabezpečujúc proporcionalitu. Prechodné obdobia sú povinné aj pre členské štáty s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia efektívne uplatňovali. Z tohto dôvodu by sa mal zákaz dodávať spotrebiteľom zapaľovače, ktoré nie sú zabezpečené proti použitiu deťmi, ako aj zábavné zapaľovače uplatňovať jeden rok od dátumu uplatňovania zákazu uvádzania takýchto produktov na trh.

(6)

Rozhodnutie 2006/502/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného smernicou 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/502/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 2 sa dopĺňajú nasledujúce odseky 3 a 4:

„3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa od 11. marca 2008 dodávali spotrebiteľom iba zapaľovače zabezpečené proti použitiu deťmi.

4.   Členské štáty zakážu dodávku zábavných zapaľovačov spotrebiteľom od 11. marca 2008.“

2.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza týmto textom:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 11. mája 2008.“

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím najneskôr do 11. mája 2007 a uverejnia uvedené opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. apríla 2007

Za Komisiu

Meglena KUNEVA

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 41.


Korigendá

14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/18


Korigendum k nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 248 zo 16. septembra 2002 )

(Mimoriadne vydanie úradného vestníka Európskych spoločenstiev, kapitola 01/04, s. 74)

Na strane 82 v článku 9 ods. 2:

namiesto:

„2.   Rozpočtové prostriedky pre viazanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov a nediferencovaných rozpočtových prostriedkov, …“

má byť:

„2.   Viazané diferencované rozpočtové prostriedky a nediferencované rozpočtové prostriedky, …“.

Na strane 88 v článku 44 prvom pododseku druhej vete:

namiesto:

„… sa zahrnie do samostatnej kapitoly, …“

má byť:

„… sa zahrnie do samostatnej hlavy, …“.

Na strane 113 v článku 179 ods. 2:

namiesto:

„2.   Administratívnymi výdavkami …“

má byť:

„2.   Prevádzkovými výdavkami …“.