ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2007 zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/215/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/676/ES týkajúce sa Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry

21

 

 

2007/216/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/677/ES v súvislosti s minimálnou dobou vysielania národných expertov a vojenského personálu do Európskej obrannej agentúry

24

 

 

Komisia

 

 

2007/217/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2006 o štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) [oznámené pod číslom K(2006) 5477]  ( 1 )

25

 

 

2007/218/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. marca 2007 o zmene a doplnení rozhodnutia K(2006) 4332, konečné znenie, ktorým sa stanovuje predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom K(2007) 1313]

37

 

 

2007/219/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu salmonely u jatočných ošípaných, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 1394]

41

 

 

2007/220/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/250/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Juhoafrickej republike [oznámené pod číslom K(2007) 1454]

50

 

 

2007/221/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/249/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Čile [oznámené pod číslom K(2007) 1455]

51

 

 

2007/222/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa vyhlasuje začatie činnosti Regionálnej poradnej rady pre juhozápadné vody v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva

52

 

 

2007/223/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Bulharskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [oznámené pod číslom K(2007) 1469]

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 378/2007

z 27. marca 2007,

ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Niektoré členské štáty čelia osobitným problémom pri financovaní svojich programov rozvoja vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1). Tieto členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať systém dobrovoľnej modulácie na posilnenie svojej politiky v oblasti rozvoja vidieka. Táto možnosť by sa mala ponúknuť tým členským štátom, v ktorých sa už dobrovoľná modulácia uplatňuje podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1655/2004 z 22. septembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá pre prechod z voliteľného modulačného systému zriadeného článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 na povinný modulačný systém zriadený nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 (2), alebo ktorým bola udelená výnimka podľa článku 70 ods. 4a nariadenia (ES) č. 1698/2005 z požiadavky spolufinancovať podporu Spoločenstva. Dobrovoľná modulácia by mala mať formu znížených priamych platieb v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (3), pričom by sa finančné prostriedky zodpovedajúce príslušnému zníženiu použili na financovanie plánov rozvoja vidieka podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005. Zníženia priamych platieb uplatňované v súvislosti s dobrovoľnou moduláciou by mali dopĺňať tie, ktoré vychádzajú z uplatňovania povinnej modulácie ustanovenej v článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(2)

S cieľom uľahčiť jej administratívne vykonávanie by sa pravidlá uplatňované pri dobrovoľnej modulácii mali zosúladiť s pravidlami, ktoré sa uplatňujú na povinnú moduláciu podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, vrátane základu pre výpočet.

(3)

S cieľom zohľadniť špecifickú situáciu malých poľnohospodárov by sa v prípade uplatnenia dobrovoľnej modulácie mala poskytnúť dodatočná suma pomoci, ako je to v prípade povinnej modulácie. Táto dodatočná suma by sa mala rovnať sume vyplývajúcej z uplatnenia dobrovoľnej modulácie na prvých 5 000 EUR priamych platieb v rámci stropov, ktoré má Komisia určiť.

(4)

Pokiaľ ide o členské štáty, v ktorých sa dobrovoľná modulácia už používa, nové opatrenia dobrovoľnej modulácie ustanovené v tomto nariadení by sa mali čo najviac obmedziť v odklone od existujúceho mechanizmu, aby sa predišlo vytvoreniu zbytočnej administratívnej záťaže, v zasahovaní do vykonávacích opatrení, ktoré sú už niekoľko rokov ustanovené a ktorým sa už poľnohospodári prispôsobili po praktickej i po hospodárskej stránke. Preto sa zdá byť vhodné, aby členské štáty uplatňujúce dobrovoľnú moduláciu získali po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia právo na zachovanie určitých dobre fungujúcich prvkov ich súčasného systému, pričom by sa vyhli neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi. Okrem toho by sa na zabezpečenie súladu nových opatrení s vykonávacími postupmi režimu jednotnej platby malo umožniť uplatňovanie regionálne odlišných sadzieb dobrovoľnej modulácie len tým členským štátom, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na regionálnej úrovni, ako to ustanovuje článok 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)

Využívanie finančných prostriedkov, ktoré vyplýva z uplatňovania dobrovoľnej modulácie nesmie podliehať stropom platným pre príspevok z EPFRV podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005. Mala by sa preto ustanoviť výnimka z uvedeného nariadenia. Opatrenia týkajúce sa zálohových platieb uplatniteľné na EPFRV podľa nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) by sa na tieto finančné prostriedky nemali vzťahovať.

(6)

S cieľom prijímať informované rozhodnutia o uplatňovaní dobrovoľnej modulácie by mali členské štáty vykonať dôkladné posúdenia potenciálneho vplyvu takejto modulácie, najmä pokiaľ ide o hospodársku situáciu poľnohospodárov, na ktorých sa táto modulácia vzťahuje, a dosah na ich relatívnu pozíciu v poľnohospodárstve. Vplyv vykonávania dobrovoľnej modulácie by mali členské štáty, ktoré ju uplatňujú, dôkladne monitorovať. Komisia by mala byť informovaná o posúdení vplyvu a výsledkoch monitorovania s cieľom ďalšieho rozvoja politík.

(7)

Dobrovoľná modulácia by sa mala zvážiť v širšom kontexte finančných prostriedkov Spoločenstva určených na rozvoj vidieka. Jej príspevok by sa mal analyzovať okrem iného aj v súvislosti s posúdeniami vplyvu členských štátov. Na základe tejto analýzy Komisia predloží do konca roku 2008 správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej predstaví skúsenosti z jej vykonávania za uvedené obdobie.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(9)

Pri určovaní ročného stropu výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom by sa mali zohľadniť sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie a do nariadenia (ES) č. 1290/2005 by sa mala doplniť možnosť prijať podrobné pravidlá týkajúce sa najmä dobrovoľnej modulácie.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

DOBROVOĽNÁ MODULÁCIA

Článok 1

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu členské štáty,

a)

v ktorých sa v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia uplatňuje systém dodatočného zníženia priamych platieb uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 alebo

b)

ktorým bola udelená výnimka podľa článku 70 ods. 4a nariadenia (ES) č. 1698/2005 z požiadavky spolufinancovať podporu Spoločenstva,

v období rokov 2007 – 2012 uplatniť zníženie (ďalej len „dobrovoľnú moduláciu“) na všetky sumy priamych platieb v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré sa majú poskytnúť na ich území v danom kalendárnom roku v zmysle článku 2 písm. e) uvedeného nariadenia.

2.   Čisté sumy vyplývajúce z uplatnenia dobrovoľnej modulácie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom vznikli, ako podpora Spoločenstva na opatrenia v rámci plánovania rozvoja vidieka financovaného Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v súlade s nariadením (ES) č. 1698/2005.

3.   Zníženia v rámci dobrovoľnej modulácie sa vykonajú na tom istom výpočtovom základe, aký sa uplatňuje na moduláciu podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Dodatočné sumy poskytnuté poľnohospodárom podľa článku 12 uvedeného nariadenia takýmto zníženiam nepodliehajú.

V prípade uplatňovania znížení v rámci dobrovoľnej modulácie sa poľnohospodárom, ktorí dostávajú priame platby podľa nariadenia (ES) č. 1782/2003, poskytne dodatočná suma pomoci, ktorá sa rovná sume vyplývajúcej z uplatnenia percentuálneho zníženia priamych platieb na prvých 5 000 EUR alebo menej. Táto dodatočná suma nepodlieha zníženiam v rámci dobrovoľnej modulácie, ani modulácii podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Celkové dodatočné sumy pomoci vyplývajúce z uplatňovania druhého pododseku, ktoré sa môžu poskytnúť členskému štátu v jednom kalendárnom roku, nie sú vyššie ako stropy, ktoré určí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. V nevyhnutných prípadoch členské štáty pokračujú v lineárnej percentuálnej úprave dodatočných súm pomoci, aby sa uvedené stropy dodržali.

4.   Každý členský štát uplatňuje jednotnú sadzbu dobrovoľnej modulácie za kalendárny rok. Sadzba môže závisieť od progresívnych úprav podľa vopred určených krokov. Maximálna sadzba zníženia je 20 %.

Článok 2

1.   Do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia rozhodnú členské štáty o ročných sadzbách dobrovoľnej modulácie, ktoré budú uplatňovať v období rokov 2007 – 2012, a oznámia ich Komisii.

2   Členské štáty, ktoré plánujú uplatňovať dobrovoľnú moduláciu, vykonajú posúdenie s cieľom odmerať vplyv uplatňovania dobrovoľnej modulácie najmä na hospodársku situáciu dotknutých poľnohospodárov, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi.

Členské štáty, ktoré plánujú uplatňovať sadzby, ktoré sú regionálne odlíšené podľa článku 3 ods. 1, odmerajú aj vplyv takýchto odlíšených sadzieb, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi.

Dotknuté členské štáty zašlú Komisii svoje posúdenia vplyvu spolu s oznámením uvedeným v odseku 1.

Článok 3

1.   Každý členský štát, v ktorom sa v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uplatňuje systém dodatočného znižovania priamych platieb uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 a v ktorom sa uplatňuje režim jednotnej platby na regionálnej úrovni, ako uvádza článok 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa môže na obdobie rokov 2007 až 2012 rozhodnúť, že:

a)

odchylne od článku 1 ods. 3 neuplatní ustanovenia druhého pododseku uvedeného odseku a/alebo

b)

odchylne od článku 1 ods. 4 uplatní sadzby, ktoré sú regionálne odlíšené podľa objektívnych kritérií. Maximálna sadzba pre akýkoľvek región každého dotknutého členského štátu je 20 %.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 1 každý členský štát, ktorý uplatňuje regionálne odlíšené sadzby dobrovoľnej modulácie, ako ustanovuje odsek 1 tohto článku, predloží Komisii do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na obdobie rokov 2007 – 2012 tieto informácie, ktoré podliehajú preskúmaniu zo strany Komisie:

a)

ročné sadzby dobrovoľnej modulácie za každý región a za celé územie;

b)

celkové ročné sumy, ktoré sa majú znížiť v rámci dobrovoľnej modulácie;

c)

v príslušných prípadoch celkové ročné dodatočné sumy potrebné na pokrytie dodatočnej sumy pomoci uvedenej v článku 1 ods. 3 druhom pododseku;

d)

štatistické a iné podporné údaje použité na stanovenie súm uvedených v písmenách b) a c).

3.   Členské štáty v prípade potreby predložia Komisii aktualizáciu súm uvedených v odseku 2 písm. b) a c). Tieto aktualizované údaje sa zašlú Komisii do 31. decembra roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa sumy vzťahujú v zmysle článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

4.   Ak Komisia požiada o vysvetlenia týkajúce sa údajov predložených v súlade s odsekmi 2 a 3, členské štáty na túto žiadosť odpovedajú do jedného mesiaca.

Článok 4

1.   Čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie stanoví Komisia na základe:

a)

výpočtu v prípade jedinej vnútroštátnej sadzby dobrovoľnej modulácie;

b)

v prípade členských štátov uplatňujúcich regionálne odlíšené sadzby, súm oznámených členskými štátmi v ich žiadostiach, ako sú ustanovené v článku 3 ods. 2, alebo aktualizovaných súm ustanovených v článku 3 ods. 3.

Tieto čisté sumy sa doplnia do ročného rozdelenia podľa členských štátov uvedeného v článku 69 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na čisté sumy doplnené do ročného rozdelenia podľa členských štátov podľa odseku 1 tohto článku neuplatnia stropy uvedené v článku 70 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa neuplatňuje na čisté sumy doplnené do ročného rozdelenia podľa členských štátov podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 5

Členské štáty, ktoré uplatňujú dobrovoľnú moduláciu, a Komisia podrobne monitorujú vplyv vykonávania dobrovoľnej modulácie, najmä pokiaľ ide o hospodársku situáciu fariem, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi. Na tento účel uvedené členské štáty predložia Komisii správu do 30. septembra 2008.

Článok 6

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto kapitoly sa prijmú v súlade:

a)

s postupom uvedeným v článku 90 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktorý sa vzťahuje najmä na ustanovenia na začlenenie dobrovoľnej modulácie do programovania rozvoja vidieka, alebo prípadne

b)

s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, ktorý sa vzťahuje najmä na ustanovenia o finančnom riadení dobrovoľnej modulácie a na začlenenie systému dodatočných znižovaní priamych platieb uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 do systému ustanoveného týmto nariadením.

Článok 7

Komisia do 31. decembra 2008 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dobrovoľnej modulácie, ku ktorej budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy.

KAPITOLA II

ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 1290/2005 A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia stanoví sumy, ktoré sa podľa článku 10 ods. 2, článkov 143d a 143e nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 378/2007 (6) sprístupnia EPFRV.

2.

V úvodných podmienkach článku 42 sa druhá veta nahrádza takto:

„Tieto pravidlá zahŕňajú najmä:“.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.“.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 379/2007

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 380/2007

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz a rafináciu výrobkov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 4,

keďže:

(1)

Z prehľadu uvedeného v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 vyplýva, že pre kvótu podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 950/2006 a s poradovým číslom 09.4318 sú ešte k dispozícii množstvá cukru.

(2)

Za týchto okolností musí Komisia uviesť, že príslušné limity neboli dosiahnuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Limity kvót dodávky cukru podl'a článku 24 nariadenia (ES) č. 950/2006 s poradovým číslom 09.4318 neboli dosiahnuté.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 381/2007

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2 a článok 145 písm. c), d) a j),

keďže:

(1)

Vymedzenie pojmu hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v rámci režimu jednotnej platby stanovenom v článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa zmenilo a doplnilo v nariadení Rady (ES) č. 2012/2006 (2) tak, že v súčasnosti je možné poskytnúť podporu na akúkoľvek plochu, na ktorej sú vysadené olivovníky.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2012/2006, môžu členské štáty, ktoré neuplatňujú pomoc pre olivové háje ustanovenú v kapitole 10b hlavy IV uvedeného nariadenia, rozhodnúť o zahrnutí geografického informačného systému pre pestovanie olív. V súvislosti s touto zmenou a doplnením je vhodné zmeniť a doplniť článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (3), ktorý sa týka obsahu jednotnej žiadosti, pokiaľ ide o olivové parcely, a body 1 a 3 prílohy XXIV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 (4), pokiaľ ide o vymedzenie pojmu spôsobilý olivovník (olivovníky, na ktoré je možné poskytnúť podporu) a výpočet celkového počtu oprávnených hektárov na použitie platobných nárokov.

(3)

V článku 33 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1782/2003 o podmienkach overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v konope. Od roku 2007 bude pestovanie konope na iné účely ako na vlákno podľa kapitoly 4 hlavy III nariadenia (ES) č. 1782/2003 povolené v rámci režimu jednotnej platby ako využívanie pôdy. Z tohto dôvodu by sa článok 33 a príloha II k nariadeniu (ES) č. 796/2004 mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

V súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 oznámili členské štáty Komisii výsledky testov na určenie hladiny tetrahydrokanabinolu v odrodách konope zasiatych v roku 2006. Tieto výsledky by sa mali zohľadniť pri zostavovaní zoznamu odrôd konope oprávnených na priame platby v nadchádzajúcich hospodárskych rokoch a zoznamu odrôd dočasne povolených na hospodársky rok 2007/2008. Niektoré z týchto odrôd by mali byť v súvislosti s overovaním obsahu tetrahydrokanabinolu predložené na postup B, ktorý je ustanovený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 796/2004.

(5)

Od roku 2007 sa pomoc na energetické plodiny ustanovená v kapitole 5 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude uplatňovať v prípade nových členských štátov, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na skupiny plodín vzhľadom na pomoc pre energetické plodiny, by sa takisto mali uplatňovať v prípade nových členských štátov.

(6)

Článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa zrušil nariadením Komisie (ES) č. 263/2006 (5). Z tohto dôvodu by sa článok 136 nariadenia (ES) č. 1973/2004 mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V nariadení (ES) č. 270/2007 sa zmenili a doplnili pravidlá potenciálneho využitia cukrovej repy na výrobu energetických produktov. Preto je vhodné ustanoviť zodpovedajúce podmienky pestovania týchto plodín na plochách, ktoré prichádzajú do úvahy v súvislosti s využívaním práv pri plochách ležiacich úhorom.

(8)

Nariadenie (ES) č. 796/2004 a nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 (6) a nariadení (ES) č. 2012/2006 a (ES) č. 270/2007 sa uplatňujú od 1. januára 2007. Preto by sa zodpovedajúce zmeny a doplnenia ustanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od toho istého dátumu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 12 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V členských štátoch, ktoré pri identifikácii poľnohospodárskych pozemkov uvedených v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 používajú aj geografický informačný systém pre pestovanie olív, sa v grafickom materiáli vzťahujúcom sa na pozemky s olivami, ktorý sa poskytuje poľnohospodárom, uvádza pre každý pozemok počet spôsobilých olivovníkov a ich umiestnenie na pozemku, ako aj plocha olivovníkov v olivových GIS-ha v súlade s bodom 3 prílohy XXIV k nariadeniu (ES) č. 1973/2004.“

2.

V článku 33 ods. 4 a článku 33 ods. 5 sa v prvom a druhom pododseku vypúšťajú slová „pestované na vlákno“.

3.

Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 136 sa nahrádza takto:

„Článok 136

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 796/2004

Bez toho, aby bol dotknutý článok 143b ods. 6 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa pri režime jednotnej platby na plochu uplatňuje nariadenie (ES) č. 796/2004 s výnimkou jeho článku 7, článku 8 ods. 2 písm. b) a c), článku 12 ods. 1 písm. c) a článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 2 až 8, článku 14 ods. 2 a 3, článkov 16 a 17, článku 21 ods. 3, článku 24 ods. 1 písm. b), d) a e), článku 26 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 26 ods. 2 písm. b), c) a d), článku 27 ods. 2 písm. g), h), i) a j), článku 28 ods. 1 písm. d), článku 30 ods. 3, článku 31, článkov 34 až 40, článku 49 ods. 2, článku 50 ods. 2, 4, 5 a 6, článkov 51 až 64, článku 69 a článku 71 ods. 1.“

2.

V článku 143 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

všetky medziprodukty z cukrovej repy sa využívajú na výrobu energetických produktov a všetky vedľajšie produkty, ktoré obsahujú cukor, sa využívajú v súlade s nariadením (ES) č. 318/2006;“.

3.

Príloha XXIV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do bodu 1 písm. b) sa dopĺňa tento pododsek:

„Avšak všetky zasadené olivovníky sú oprávnené na výpočet oprávnených hektárov podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (použitie platobných nárokov).“

b)

V bode 3 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Ten istý prístup uplatňujú členské štáty, ktoré pri identifikácii poľnohospodárskych pozemkov uvedených v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 používajú aj geografický informačný systém pre pestovanie olív na výpočet celkového počtu oprávnených hektárov podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (použitie platobných nárokov).“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 a 2 a článok 2 sa uplatňujú od 1. januára 2007.

Článok 1 ods. 3 sa uplatňuje od hospodárskeho roku 2007/2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(2)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2025/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 81).

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 270/2007 (Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2007, s. 8).

(5)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2006, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ODRODY KONOPE, NA KTORÉ JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ PRIAME PLATBY

a)   Odrody konope

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 – Félina 34

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   Odrody konope povolené pre hospodársky rok 2007/2008

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  Pre hospodársky rok 2007/2008 sa uplatňuje postup B prílohy I.

(2)  Iba v Rumunsku tak, ako sa povoľuje v rozhodnutí Komisie 2007/69/ES (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 167).“


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2007

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 53;

keďže:

(1)

Z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii je potrebné robiť určité zmeny a doplnenia nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 (2).

(2)

Článkom 28 nariadenia (ES) č. 753/2002 sa ustanovujú špecifické pravidlá pre stolové vína so zemepisným označením a uvádza sa v ňom zoznam termínov používaných v rôznych regiónoch členských štátov na opis takýchto vín. Tento zoznam je potrebné upraviť doplnením príslušných termínov používaných v Bulharsku a Rumunsku.

(3)

Zoznam tradičných špecifických termínov uvádzaných v článku 29 nariadenia (ES) č. 753/2002 a dodatočných tradičných termínov uvádzaných v článku 23 uvedeného nariadenia je potrebné upraviť doplnením príslušných termínov používaných v Bulharsku a Rumunsku.

(4)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 753/2002 sa uvádza zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré zahŕňajú zemepisné označenie a môžu sa uvádzať na etiketách vín. Uvedenú prílohu je potrebné upraviť doplnením príslušných termínov, ktoré sa používali v Bulharsku a Rumunsku v deň uplatnenia tohto nariadenia.

(5)

Názov „Tokaj“ označuje „akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy“ pochádzajúce z oblasti okolo hraníc Maďarska a Slovenska a je aj súčasťou talianskych a francúzskych názvov odrôd viniča: „Tocai italico“, „Tocai friulano“ a „Tokay pinot gris“. Súčasná existencia názvov týchto troch odrôd a zemepisného označenia je časovo ohraničená do 31. marca 2007 a je výsledkom dvojstrannej dohody z 23. novembra 1993 medzi Európskym spoločenstvom a Maďarskou republikou, ktorá sa stala súčasťou „acquis“1. mája 2004. Od 1. apríla 2007 sa názvy týchto troch odrôd vypúšťajú z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 753/2002 a pokiaľ ide o názov odrody „Tocai friulano“, ten sa nahrádza novým názvom odrody „Friulano“.

(6)

Nakoniec sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 753/2002 uvádza zoznam tradičných termínov, ktoré sa uvádzajú alebo sa môžu uvádzať na etiketách vín. Táto príloha sa musí upraviť, aby sa zohľadnili na jednej strane nové tradičné termíny z Cypru a na druhej strane tradičné termíny používané v Bulharsku a Rumunsku.

(7)

Nariadenie (ES) č. 753/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 753/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 28 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

desiata zarážka sa nahrádza takto:

„—

‚Τοπικός Οίνος’ alebo ‚(oblastné víno)’ v prípade stolových vín s pôvodom na Cypre,“;

b)

dopĺňajú sa tieto zarážky:

„—

‚регионално вино’ v prípade stolových vín s pôvodom v Bulharsku,

‚Vin cu indicație geografică’ v prípade stolových vín s pôvodom v Rumunsku“.

2.

Článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňajú tieto body:

„q)

Bulharsko:

‚Гарантирано наименование за произход’ alebo ‚ГНП’,

‚Гарантирано и контролирано наименование за произход’ alebo ‚ГКНП’,

‚Благородно сладко вино’ alebo ‚БСВ’;

r)

Rumunsko:

‚Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.’ s:

‚Cules la maturitate deplină – C.M.D.’,

‚Cules târziu – C.T.’,

‚Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.’ “;

b)

v odseku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„k)

Bulharsko:

‚Гарантирано наименование за произход’ alebo ‚ГНП’,

‚Гарантирано и контролирано наименование за произход’ alebo ‚ГКНП’;

l)

Rumunsko:

‚Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.’ “.

3.

Príloha II sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Je uplatniteľné od 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2016/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 38).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré zahŕňajú zemepisné označenie (1) a ktoré sa v súlade s článkom 19 ods. 2 môžu uvádzať na etiketách vín

 

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo jedno z jeho synoným (2)

1

Agiorgitiko

Grécko°

2

Aglianico

Taliansko°, Grécko°, Malta°

3

Aglianicone

Taliansko°

4

Alicante Bouschet

Grécko°, Taliansko°, Portugalsko°, Alžírsko°, Tunisko°, Spojené štáty°, Cyprus°, Južná Afrika

Pozn: Na označenie vína sa nesmie použiť názov ‚Alicante’ samostatne.

5

Alicante Branco

Portugalsko°

6

Alicante Henri Bouschet

Francúzsko°, Srbsko (8), Čierna Hora (8)

7

Alicante

Taliansko°

8

Alikant Buse

Srbsko (6), Montenegro (6)

9

Auxerrois

Južná Afrika°, Austrália°, Kanada°, Švajčiarsko°, Belgicko°, Nemecko°, Francúzsko°, Luxembursko°, Holandsko°, Spojené kráľovstvo°

10

Barbera Bianca

Taliansko°

11

Barbera

Južná Afrika°, Argentína°, Austrália°, Chorvátsko°, Mexiko°, Slovinsko°, Uruguaj°, Spojené štáty°, Grécko°, Taliansko°, Malta°

12

Barbera Sarda

Taliansko°

13

Blauburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (16-27-114), Rakúsko (14-16), Kanada (16-114), Čile (16-114), Taliansko (16-114)

14

Blauer Burgunder

Rakúsko (13-16), Srbsko (24-114), Čierna Hora (24-114), Švajčiarsko

15

Blauer Frühburgunder

Nemecko (57)

16

Blauer Spätburgunder

Nemecko (114), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-27-114), Rakúsko (13-14), Bulharsko (114), Kanada (13-114), Čile (13-114), Rumunsko (114), Taliansko (13-114)

17

Blaufränkisch

Česká republika (54), Rakúsko°, Nemecko, Slovinsko (Modra frankinja, Frankinja), Maďarsko

18

Borba

Španielsko°

19

Bosco

Taliansko°

20

Bragão

Portugalsko°

21

Budai

Maďarsko°

22

Burgundac beli

Srbsko (135), Čierna Hora (135)

23

Burgundac Crni

Chorvátsko°

24

Burgundac crni

Srbsko (14-114), Čierna Hora (14-114)

25

Burgundac sivi

Chorvátsko°, Srbsko°, Čierna Hora°

26

Burgundec bel

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

27

Burgundec crn

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-16-114)

28

Burgundec siv

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

29

Busuioacă de Bohotin

Rumunsko

30

Cabernet Moravia

Česká republika°

31

Calabrese

Taliansko (89)

32

Campanário

Portugalsko°

33

Canari

Argentína°

34

Carignan Blanc

Francúzsko°

35

Carignan

Južná Afrika°, Argentína°, Austrália (37), Čile (37), Chorvátsko°, Izrael°, Maroko°, Nový Zéland°, Tunisko°, Grécko°, Francúzsko°, Portugalsko°, Malta°

36

Carignan Noir

Cyprus°

37

Carignane

Austrália (35), Čile (35), Mexiko, Turecko, Spojené štáty

38

Carignano

Taliansko°

39

Chardonnay

Južná Afrika°, Argentína (94), Austrália (94), Bulharsko°, Kanada (94), Švajčiarsko°, Čile (94), Česká republika°, Chorvátsko°, Maďarsko (40), India, Izrael°, Moldavsko°, Mexiko (94), Nový Zéland (94), Rumunsko°, Rusko°, San Maríno°, Slovensko°, Slovinsko°, Tunisko°, Spojené štáty (94), Uruguaj°, Srbsko, Čierna Hora, Zimbabwe°, Nemecko°, Francúzsko, Grécko (94), Taliansko (94), Luxembursko° (94), Holandsko (94), Spojené kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko°, Belgicko (94), Cyprus°, Malta°

40

Chardonnay Blanc

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Maďarsko (39)

41

Chardonnay Musqué

Kanada°

42

Chelva

Španielsko°

43

Corinto Nero

Taliansko°

44

Cserszegi fűszeres

Maďarsko°

45

Děvín

Česká republika°

46

Devín

Slovensko

47

Duna gyöngye

Maďarsko

48

Dunaj

Slovensko

49

Durasa

Taliansko°

50

Early Burgundy

Spojené štáty°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Maďarsko (132)

52

Findling

Nemecko°, Spojené kráľovstvo°

53

Frâncușă

Rumunsko

54

Frankovka

Česká republika° (17), Slovensko (55)

55

Frankovka modrá

Slovensko (54)

56

Friulano

Taliansko

57

Frühburgunder

Nemecko (15), Holandsko°

58

Galbenă de Odobești

Rumunsko

59

Girgenti

Malta (60, 61)

60

Ghirgentina

Malta (59, 61)

61

Girgentina

Malta (59, 60)

62

Graciosa

Portugalsko°

63

Grasă de Cotnari

Rumunsko

64

Grauburgunder

Nemecko, Bulharsko, Maďarsko°, Rumunsko (65)

65

Grauer Burgunder

Kanada, Rumunsko (64), Nemecko, Rakúsko

66

Grossburgunder

Rumunsko

67

Iona

Spojené štáty°

68

Kanzler

Spojené kráľovstvo°, Nemecko

69

Kardinal

Nemecko°, Bulharsko°

70

Kékfrankos

Maďarsko

71

Kisburgundi kék

Maďarsko (114)

72

Korinthiaki

Grécko°

73

Leira

Portugalsko°

74

Limnio

Grécko°

75

Maceratino

Taliansko°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Cyprus

77

Mátrai muskotály

Maďarsko°

78

Medina

Maďarsko°

79

Monemvasia

Grécko

80

Montepulciano

Taliansko°

81

Moravia dulce

Španielsko°

82

Moravia agria

Španielsko°

83

Moslavac

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (84), Srbsko°, Čierna Hora°

84

Mozler

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (83)

85

Mouratón

Španielsko°

86

Müller-Thurgau

Južná Afrika°, Rakúsko°, Nemecko, Kanada, Chorvátsko°, Maďarsko°, Srbsko°, Čierna Hora°, Česká republika°, Slovensko°, Slovinsko°, Švajčiarsko°, Luxembursko, Holandsko°, Taliansko°, Belgicko°, Francúzsko°, Spojené kráľovstvo, Austrália°, Bulharsko°, Spojené štáty°, Nový Zéland°, Portugalsko

87

Muškát moravský

Česká republika°, Slovensko

88

Nagyburgundi

Maďarsko°

89

Nero d‘Avola

Taliansko (31)

90

Olivella nera

Taliansko°

91

Orange Muscat

Austrália°, Spojené štáty°

92

Pálava

Česká republika, Slovensko

93

Pau Ferro

Portugalsko°

94

Pinot Chardonnay

Argentína (39), Austrália (39), Kanada (39), Čile (39), Mexiko (39), Nový Zéland (39), Spojené štáty (39), Turecko°, Belgicko (39), Grécko (39), Holandsko, Taliansko (39)

95

Pölöskei muskotály

Maďarsko°

96

Portoghese

Taliansko°

97

Pozsonyi

Maďarsko (98)

98

Pozsonyi Fehér

Maďarsko (97)

99

Radgonska ranina

Slovinsko°

100

Rajnai rizling

Maďarsko (103)

101

Rajnski rizling

Srbsko (102-105-108), Čierna Hora (102-105-108)

102

Renski rizling

Srbsko (101-105-108), Čierna Hora (101-105-108), Slovinsko° (103)

103

Rheinriesling

Bulharsko°, Rakúsko, Nemecko (105), Maďarsko (100), Česká republika (111), Taliansko (105), Grécko, Portugalsko, Slovinsko (102)

104

Rhine Riesling

Južná Afrika°, Austrália°, Čile (106), Moldavsko°, Nový Zéland°, Cyprus, Maďarsko°

105

Riesling renano

Nemecko (103), Srbsko (101-102-108), Čierna Hora (101-102-108), Taliansko (103)

106

Riesling Renano

Čile (104), Malta°

107

Riminèse

Francúzsko°

108

Rizling rajnski

Srbsko (101-102-105), Čierna Hora (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°, Chorvátsko°

110

Rizling rýnsky

Slovensko°

111

Ryzlink rýnský

Česká republika (103)

112

Santareno

Portugalsko°

113

Sciaccarello

Francúzsko°

114

Spätburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-16-27), Srbsko (14-24), Čierna Hora (14-24), Bulharsko (16), Kanada (13-16), Čile, Maďarsko (71), Moldavsko°, Rumunsko (16), Taliansko (13-16), Spojené kráľovstvo, Nemecko (16)

115

Štajerska Belina

Chorvátsko°, Slovinsko°

116

Subirat

Španielsko

117

Terrantez do Pico

Portugalsko°

118

Tintilla de Rota

Španielsko°

119

Tinto de Pegões

Portugalsko°

120

Torrontés riojano

Argentína°

121

Trebbiano

Južná Afrika°, Argentína°, Austrália°, Kanada°, Cyprus°, Chorvátsko°, Uruguaj°, Spojené štáty, Izrael, Taliansko, Malta

122

Trebbiano Giallo

Taliansko°

123

Trigueira

Portugalsko

124

Verdea

Taliansko°

125

Verdeca

Taliansko

126

Verdelho

Južná Afrika°, Argentína, Austrália, Nový Zéland, Spojené štáty, Portugalsko

127

Verdelho Roxo

Portugalsko°

128

Verdelho Tinto

Portugalsko°

129

Verdello

Taliansko°, Španielsko°

130

Verdese

Taliansko°

131

Verdejo

Španielsko°

132

Weißburgunder

Južná Afrika (134), Kanada, Čile (133), Maďarsko (51), Nemecko (133, 134), Rakúsko (133), Spojené kráľovstvo°, Taliansko

133

Weißer Burgunder

Nemecko (132, 134), Rakúsko (132), Čile (132), Švajčiarsko°, Slovinsko, Taliansko

134

Weissburgunder

Južná Afrika (132), Nemecko (132, 133), Spojené kráľovstvo, Taliansko

135

Weisser Burgunder

Srbsko (22), Čierna Hora (22)

136

Zalagyöngye

Maďarsko°

VYSVETLIVKY:

:

termíny v zátvorkách

:

odkaz na synonymum odrody

:

‚°’

:

žiadne synonymum

:

hrubo vytlačené termíny

:

stĺpec 2

:

názov odrody viniča

stĺpec 3

:

krajina, v ktorej názov zodpovedá odrode a odkaz na odrodu

:

termíny, ktoré nie sú hrubo vytlačené

:

stĺpec 2

:

názov synonyma odrody viniča

stĺpec 3

:

názov krajiny, v ktorej sa používa synonymum názvu odrody.“


(1)  Tieto názvy odrôd a ich synonymá sa zhodujú, úplne alebo čiastočne, buď v preklade, alebo v tvare prídavného mena, so zemepisnými označeniami, ktoré sa používajú na opis vína.

(2)  Pre príslušné štáty platia výnimky ustanovené v tejto prílohe len vtedy, ak ide o vína, ktoré nesú zemepisné označenie a vyrábajú sa v správnych jednotkách, v ktorých je povolené pestovanie príslušných odrôd v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v súlade s podmienkami výroby a prezentácie týchto vín ustanovenými príslušnými štátmi.

VYSVETLIVKY:

:

termíny v zátvorkách

:

odkaz na synonymum odrody

:

‚°’

:

žiadne synonymum

:

hrubo vytlačené termíny

:

stĺpec 2

:

názov odrody viniča

stĺpec 3

:

krajina, v ktorej názov zodpovedá odrode a odkaz na odrodu

:

termíny, ktoré nie sú hrubo vytlačené

:

stĺpec 2

:

názov synonyma odrody viniča

stĺpec 3

:

názov krajiny, v ktorej sa používa synonymum názvu odrody.“


PRÍLOHA II

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 753/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tieto riadky sa vkladajú pred riadky pre Českú republiku:

„BULHARSKO

Špecifické tradičné termíny uvádzané v článku 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(zaručené označenie pôvodu)

všetky

akostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O., akostné šumivé víno V.O. a akostné likérové víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(zaručené a kontrolované označenie pôvodu)

všetky

akostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O., akostné šumivé víno V.O. a akostné likérové víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(ušľachtilé sladké víno)

všetky

akostné likérové víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Termíny uvádzané v článku 28

регионално вино

(oblastné víno)

všetky

stolové víno so zemepisným označením

bulharský

2007

 

Doplňujúce tradičné termíny uvádzané v článku 23

Ново

(mladé)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

stolové víno so zemepisným označením

bulharský

2007

 

Премиум

(premium)

všetky

stolové víno so zemepisným označením

bulharský

2007

 

Резерва

(reservé)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

stolové víno so zemepisným označením

bulharský

2007

 

Премиум резерва

(premium reservé)

všetky

stolové víno so zemepisným označením

bulharský

2007

 

Специална резерва

(špeciálne reservé)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Специална селекция

(špeciálny výber)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Колекционно

(výber)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium barik)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Беритба на презряло грозде

(neskorý zber)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

bulharský

2007“

 

2.

Riadky pre Cyprus sa nahrádzajú týmito riadkami:

„CYPRUS

Špecifické tradičné termíny uvádzané v článku 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

grécky

 

 

Termíny uvádzané v článku 28

Τοπικός Οίνος

(oblastné víno)

všetky

stolové víno so zemepisným označením

grécky

 

 

Doplňujúce tradičné termíny uvádzané v článku 23

Μοναστήρι (Monastiri)

všetky

akostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označením

grécky

 

 

Κτήμα (Ktima)

všetky

akostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označením

grécky

 

 

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

všetky

akostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označením

grécky

2006

 

Μονή (Moni)

všetky

akostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označením

grécky

2006“

 

3.

Tieto riadky sa vkladajú za riadky pre Portugalsko:

„RUMUNSKO

Špecifické tradičné termíny uvádzané v článku 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007

 

Cules târziu (C.T.)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007

 

Termíny uvádzané v článku 28

Vin cu indicație geografică

všetky

stolové víno so zemepisným označením

rumunský

2007

 

Doplňujúce tradičné termíny uvádzané v článku 23

Rezervă

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007

 

Vin de vinotecă

všetky

akostné víno V.O.V.P.

rumunský

2007“

 


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/21


ROZHODNUTIE RADY

z 29. januára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/676/ES týkajúce sa Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry

(2007/215/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3 bod 3.1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/676/ES z 24. septembra 2004 týkajúce sa Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry (2), a najmä na jeho článok 170 ods. 2,

so zreteľom na návrh riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia harmonizovanejšieho prístupu k ľudským zdrojom v európskej verejnej službe je vhodné zosúladiť ustanovenia Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry so zodpovedajúcimi ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o príspevku na presídlenie, odchodné, príspevku na nezaopatrené dieťa, dodržiavaní zásady nediskriminácie a o dávkach určených pre pracovníkov vymenovaných za vedúceho oddelenia, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa. Z rovnakého dôvodu je potrebné zohľadniť skúsenosti získané pri uplatňovaní uvedených ustanovení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(2)

Je vhodné pristúpiť k zosúladeniu ustanovení Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry so zodpovedajúcimi ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, pričom je potrebné rešpektovať práva, ktoré nadobudnú zamestnanci Európskej obrannej agentúry predtým, ako nadobudnú tieto zmeny a doplnenia účinnosť, a zohľadniť ich oprávnené očakávania.

(3)

Od prijatia Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry v roku 2004 sa v znení našlo niekoľko nezrovnalostí. Je ich potrebné opraviť.

(4)

Služobný poriadok Európskej obrannej agentúry ustanovený rozhodnutím 2004/676/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/676/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Na účely odseku 1 sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje osoba, ktorá má telesné alebo duševné postihnutie, ktoré je alebo pravdepodobne bude trvalé. Postihnutie sa určí podľa postupu ustanoveného v článku 37.“

2.

Článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Dočasný zamestnanec neprijme bez povolenia OOUPZ od žiadnej vlády ani od žiadneho iného zdroja mimo agentúry nijakú poctu, vyznamenanie, láskavosť, dar ani platbu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ich nezíska za služby poskytnuté pred jeho vymenovaním alebo počas mimoriadnej dovolenky na vojenskú alebo inú štátnu službu a v súvislosti s takouto službou.“

3.

V článku 21 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ustanovenia predchádzajúceho pododseku sa nevzťahujú na dočasného zamestnanca ani bývalého dočasného zamestnanca, ktorý vypovedá pred odvolacou komisiou alebo pred disciplinárnou komisiou orgánu o záležitosti týkajúcej sa dočasného zamestnanca alebo bývalého dočasného zamestnanca.“

4.

Článok 27 ods. 1 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

dočasný zamestnanec už oznámil tie isté informácie agentúre a umožnil agentúre podniknúť potrebné kroky v lehote, ktorú stanovila podľa zložitosti prípadu. Dočasný zamestnanec je o tejto lehote riadne informovaný do 60 dní.“

5.

Článok 36 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Žiadne pracovné miesta sa nevyhradzujú pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu.“

b)

V odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

predloží doklad o dôkladnej znalosti jedného z jazykov zúčastnených členských štátov a o uspokojivej znalosti ďalšieho jazyka zúčastnených členských štátov v rozsahu potrebnom pre plnenie svojich povinností.“

6.

Článok 39 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Súčasný odsek 2 sa prečísluje na odsek 3.

b)

Dopĺňa sa nový odsek 2:

„2.   Dočasný zamestnanec, ktorý bol zaradený do jedného stupňa vo svojej triede počas dvoch rokov, sa automaticky preradí do nasledujúceho stupňa v tejto triede.

Ak je dočasný zamestnanec vymenovaný za vedúceho oddelenia, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa a ak počas prvých deviatich mesiacov uspokojivo plnil svoje nové povinnosti, je so spätnou platnosťou povýšený o jeden stupeň v triede, do ktorej patril v čase nadobudnutia účinnosti vymenovania. Toto povýšenie vedie k zvýšeniu jeho základného mesačného platu, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozdielu medzi prvým a druhým stupňom v každej triede.“

7.

V článku 40 sa vypúšťa druhý pododsek.

8.

V článku 59 sa vypúšťa odsek 9.

9.

V článku 63 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Príspevok na presídlenie ustanovený v článku 6 prílohy V sa poskytne dočasným zamestnancom, ktorí ukončili štvorročnú službu. Dočasný zamestnanec, ktorý ukončil službu trvajúcu viac ako jeden rok, ale menej ako štyri roky, má nárok na príspevok na presídlenie úmerný dĺžke jeho služby, pričom neúplné roky sa nezohľadnia.“

10.

V prílohe V sa dopĺňa tento článok:

„Článok 2a

Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 sa príspevok na nezaopatrené dieťa v uvedených obdobiach nahrádza týmito sumami:

1.2.2007–31.12.2007

302,35 EUR

1.1.2008–31.12.2008

315,53 EUR

Uvedená stupnica sa preskúma pri každej úprave odmien podľa článku 59 služobného poriadku.“

11.

V prílohe V sa článok 3 ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Na každé nezaopatrené dieťa v zmysle článku 2 ods. 2, ktoré je mladšie ako šesť rokov alebo ktoré ešte pravidelne nenavštevuje denné štúdium na základnej alebo strednej škole, sa výška príspevku stanovuje takto:

1.2.2007–31.8.2007

48,17 EUR

1.9.2007–31.8.2008

64,24 EUR

od 1.9.2008

80,30 EUR

Uvedená stupnica sa preskúma pri každej úprave odmien podľa článku 59 služobného poriadku.“

12.

V prílohe VI sa článok 1 nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Zamestnanec, ktorého služba skončí inak než z dôvodu úmrtia alebo invalidity, má pri odchode zo služby nárok:

a)

na vyplatenie odchodného vo výške trojnásobku súm, ktoré boli odpočítané z jeho základného platu ako príspevky na dôchodok, po odčítaní všetkých súm vyplatených podľa článkov 90 a 131 služobného poriadku, ak neukončil prvý rok služby;

b)

v ostatných prípadoch má nárok:

1.

na prevedenie poistno-technického ekvivalentu svojich práv na starobný dôchodok v agentúre aktualizovaného ku dňu prevodu do dôchodkového fondu správy alebo organizácie alebo do dôchodkového fondu, v ktorom získava svoj starobný dôchodok na základe činnosti, ktorú vykonáva ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, alebo

2.

na vyplatenie poistno-technického ekvivalentu týchto dávok do súkromnej poisťovne alebo súkromného dôchodkového fondu podľa vlastného výberu pod podmienkou, že táto poisťovňa alebo fond zaručí, že:

i)

kapitál sa nevyplatí;

ii)

mesačný príjem sa bude vyplácať najskôr od veku 60 rokov a najneskôr od veku 65 rokov;

iii)

je zahrnutá aj rezerva na pozostalostný dôchodok;

iv)

prechod do inej poisťovne alebo iného fondu bude povolený, iba ak tieto fondy spĺňajú podmienky ustanovené v bodoch i), ii) a iii).

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b) zamestnanec, ktorý od nastúpenia do služobného pomeru odvádzal platby na účely vzniku alebo zachovania práv na dôchodok do vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia, súkromného systému poistenia alebo dôchodkového fondu podľa svojho výberu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, a ktorého služba sa skončí z iných dôvodov ako z dôvodu úmrtia alebo invalidity, má pri odchode zo služby nárok na odchodné zodpovedajúce poistno-technickej hodnote svojich práv na dôchodok, ktoré získal počas služby v agentúre. V týchto prípadoch sa platby vykonané na účely vzniku alebo zachovania jeho práv na dôchodok v rámci vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia pri uplatnení článku 90 alebo 131 odpočítajú od odchodného.

3.   Ak sa služba zamestnanca ukončí jeho odvolaním z funkcie, odchodné, ktoré mu má byť vyplatené, alebo prípadne poistno-technický ekvivalent, ktorý sa má previesť, sa stanoví na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 146 služobného poriadku.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. januára 2007

Za Radu

predseda

Horst SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 7.10.2004, s. 9.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/24


ROZHODNUTIE RADY

z 29. januára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/677/ES v súvislosti s minimálnou dobou vysielania národných expertov a vojenského personálu do Európskej obrannej agentúry

(2007/216/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/677/ES z 24. septembra 2004 o pravidlách uplatniteľných na národných expertov a vojenský personál pri vysielaní do Európskej obrannej agentúry (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33,

so zreteľom na návrh riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry,

keďže:

V článku 11 ods. 3 bode 3.2. jednotnej akcie Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (2) sa stanovuje, že personál Európskej obrannej agentúry pozostáva z národných expertov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi buď na miesta v rámci organizačnej štruktúry agentúry, alebo na špecifické úlohy a projekty. Keďže sa zdá, že minimálna doba vysielania – šesť mesiacov už nie je v prípade národných expertov vysielaných na konkrétne úlohy a projekty tak potrebná, malo by sa rozhodnutie Rady 2004/677/ES zmeniť a doplniť na účely poskytovania potrebnej pružnosti s ohľadom na minimálnu dĺžku vyslania,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 2 ods. 1 rozhodnutia 2004/677/ES sa nahrádza takto:

„1.   Doba vyslania nesmie byť kratšia ako dva mesiace a nesmie prekročiť tri roky, pričom môže byť predĺžená postupne až na celkovú dobu nepresahujúcu štyri roky.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. januára 2007

Za Radu

predseda

Horst SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 7.10.2004, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17.


Komisia

5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2006

o štátnej pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005)

[oznámené pod číslom K(2006) 5477]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2007/217/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po výzve zúčastnených strán na predloženie pripomienok v súlade s uvedenými ustanoveniami (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   KONANIE

(1)

Komisia bola na základe sťažnosti konkurenta informovaná, že Francúzsko údajne poskytlo štátnu pomoc v prospech Laboratoire national de métrologie et d’essais (ďalej len „LNE“) (2).

(2)

Komisia listami z 3. septembra 2003, z 11. februára 2004 a zo 7. júna 2004 vyzvala francúzske orgány, aby jej poskytli informácie o štátnej finančnej pomoci v prospech LNE. Francúzske orgány poskytli informácie listami zo 7. novembra 2003, z 5. apríla 2004 a zo 6. augusta 2004.

(3)

Listom z 5. júla 2005 Komisia informovala Francúzsko o svojom rozhodnutí začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo vzťahu k určitým opatreniam. Francúzsko poskytlo informácie požadované v rozhodnutí o začatí konania listami zo 4. novembra 2005 a z 19. apríla 2006.

(4)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby predložili pripomienky k uvedenému opatreniu.

(5)

Komisia dostala od zúčastnených strán pripomienky v tejto veci. Doručila ich Francúzsku a zároveň Francúzsku poskytla možnosť predložiť k nim pripomienky. Pripomienky Francúzska boli Komisii doručené 1. marca 2006.

(6)

Komisia 6. júna 2006 poslala francúzskym orgánom doplňujúce otázky. Odpovede od francúzskych orgánov boli zaslané 2. augusta 2006 a v ten istý deň zaevidované Komisiou.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENÍ

2.1.   Príjemca pomoci

(7)

Laboratoire national d’essais (LNE) vzniklo v roku 1901 v rámci Conservatoire National des Arts et Métiers ako verejná inštitúcia podliehajúca kontrole ministerstva školstva. V roku 1978 získalo štatút verejnej inštitúcie priemyselného a obchodného charakteru (EPIC) podľa zákona č. 78-23 z 10. januára 1978 o ochrane a informovaní užívateľov výrobkov a služieb. Týmto právnym aktom sa Laboratoire national d’essais udelilo poverenie „vykonávať práce v oblasti analýzy, výskumu, konzultácie, expertízy, skúšok, kontroly a poskytovať akékoľvek služby technickej pomoci napomáhajúce ochrane a informovaniu užívateľov alebo zlepšeniu kvality výrobkov“. Zároveň sa mu udelilo povolenie „skúmať v mene ministerstiev na základe ich žiadosti skúšobné metódy potrebné na vypracovanie predpisov a noriem“ a „vydávať osvedčenia o kvalifikácii“ a zabezpečovať v mene orgánov verejnej správy vzťahy s medzinárodnými orgánmi pre uvedené oblasti. V roku 2005 dostalo Laboratoire national d’essais osobitnú úlohu – riadiť štátnu vedeckú metrológiu (úloha, ktorou bolo predtým poverené verejné záujmové združenie Bureau national de métrologie, ďalej len „BNM“) – a premenilo sa na Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

LNE okrem poslania poskytovať služby orgánom verejnej správy poskytuje široký sortiment služieb podnikom, a to vo všetkých štádiách životnosti výrobkov v rámci svojich štyroch základných činností: meranie, skúšky, certifikácia a odborná príprava. Disponuje prostriedkami, prostredníctvom ktorých uskutočňuje testovacie programy, štandardizované programy alebo programy na mieru v mnohých oblastiach (4). Jej zákazníkmi sú priemyselné podniky, distribučné spoločnosti, verejné orgány, spotrebiteľské organizácie, súdni znalci a súdy, poisťovne a správne orgány (5).

(9)

LNE využíva budovy a zariadenia na účely vykonávania úloh, ktorými ho poveril štát, a zároveň na účely poskytovania služieb tretím osobám.

(10)

LNE pôsobí v európskych a medzinárodných organizáciách, ktorými sú napríklad CEN (Európsky výbor pre normalizáciu), EUROLAB (Európska federácia národných združení meracích, skúšobných a analytických laboratórií), EOTC (Európska organizácia pre skúšanie a certifikáciu) a ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

LNE má 700 spolupracovníkov rozdelených do 30 multidisciplinárnych skupín a disponuje 55 000 m2 laboratórií, z toho 10 000 m2 v Paríži a 45 000 m2 v Trappes.

(12)

LNE má svoje zastúpenia v Ázii (LNE-Asia v Hongkongu) (6) a v Spojených štátoch (dcérska spoločnosť G-MED North America vo Washingtone). Rozsah jeho činností v rámci zastúpení je však malý.

(13)

V roku 2005 sa jeho príjem zvýšil na 65 miliónov EUR a zisk na 0,7 milióna EUR.

(14)

Od roku 1997 je poverenie, ktoré LNE udelil štát, ustanovené v cieľových zmluvách, ktoré medzi sebou uzavreli francúzske orgány a LNE na obdobie 4 rokov. Prvá cieľová zmluva bola uzavretá na obdobie rokov 1997 – 2001, druhá zmluva na obdobie rokov 2001 – 2004 a tretia zmluva bola uzavretá na obdobie rokov 2005 – 2008.

(15)

Tieto zmluvy zahrňujú úlohy, ako napr. úlohy štátneho metrologického laboratória, úlohy výskumnej inštitúcie, úlohy technickej pomoci orgánom verejnej moci a úlohy v oblasti pomoci podnikom pri skúškach a potvrdzovaní zhody.

(16)

Výnosom č. 78-280 z 10. marca 1978 týkajúcim sa LNE sa ustanovuje, že „zdroje inštitúcie pozostávajú najmä zo: […] štátnych dotácií, dotácií územných samosprávnych celkov, verejných inštitúcií a najrozličnejších verejnoprávnych alebo súkromných orgánov […]“ (7). Na tomto základe sa LNE doteraz poskytovali dotácie na činnosť (8) a dotácie na investície:

(v mil. EUR)

 

Dotácie na činnosť

Dotácie na investície

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Podľa francúzskych orgánov dotácie na činnosť a dotácie na investície poskytli ministerstvo priemyslu a BNM „náhradou za poskytovanie verejných služieb“ vykonávané LNE. V podstate predstavujú dotácie na pokrytie nákladov vzniknutých v súvislosti s uvedenými prácami. Právnym základom týchto dotácií je finančný zákon, o ktorom každý rok hlasuje francúzsky parlament.

(18)

K dotáciám na investície patria dotácie spojené s výstavbou dvoch laboratórnych komplexov s názvom „Trappes 3“ a „Trappes 4“ (fázy 1 a 2), podľa ich umiestnenia. Tieto dotácie poskytlo ministerstvo priemyslu a ministerstvo životného prostredia, BNM a región Ile-de-France a generálna rada departementu Yvelines.

(19)

LNE využíva aj zdroje pochádzajúce z obchodnej činnosti. Obrat dosiahnutý v oblasti obchodu tak v priebehu sledovaného obdobia vždy predstavoval viac ako 50 % z celkového príjmu LNE, pričom v roku 2005 dosiahol 63 %.

2.2.   Príslušné trhy

(20)

LNE pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšok, metrológie, certifikácie, kalibrácie, odbornej prípravy a výskumu a vývoja. LNE poskytuje uvedené služby najmä v sektoroch, akými sú napríklad sektor spotrebných výrobkov, medicínsky/zdravotnícky sektor, sektor materiálov/obalov/stavebných výrobkov a sektor priemyselných výrobkov.

(21)

Tieto trhy sú otvorené hospodárskej súťaži v Európskom spoločenstve. LNE predovšetkým konkuruje ostatným inštitúciám na trhu certifikácie požadovanej európskymi smernicami, ako aj tisícom inštitúcií na posudzovanie zhody, predovšetkým na základe povolenia povoľovať vnútroštátne štandardy stanovené orgánmi iných členských štátov (ako napríklad nemeckú značku GS).

2.3.   Dôvody na začatie konania

(22)

Po predbežnom preskúmaní veci Komisia poukázala na to, že v tomto štádiu nie je možné dostatočne presne posúdiť, či úlohy pridelené LNE majú alebo nemajú charakter služby všeobecného záujmu, a okrem toho rozhodnúť o tom, či príslušné činnosti majú alebo nemajú obchodný charakter.

(23)

Komisia preto vyjadrila pochybnosti, pokiaľ ide o odôvodnenie výšky dotácií na činnosť a dotácií na investície poskytnutých LNE s cieľom kompenzovať náklady na jeho činnosti alebo investičné projekty nehospodárskej povahy, alebo náklady spojené s výkonom poverenia udeleného štátom. Keďže sa neviedlo oddelené účtovníctvo pre činnosti rôzneho charakteru, ktoré okrem toho nebolo možné presne vymedziť, LNE mohlo disponovať časťou verejných dotácií na svoje činnosti vykonávané v rámci hospodárskej súťaže. Tento postup by sa rovnal krížovým dotáciám pre uvedené činnosti a predstavoval by štátnu pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

(24)

Podľa Komisie výhoda plynúca z krížových dotácií v prospech konkurenčných činností zvýhodnila LNE pri poskytovaní služieb na trhoch podliehajúcich hospodárskej súťaži v celoeurópskom meradle, a teda ovplyvnila obchod v rámci Spoločenstva.

(25)

Štátna pomoc by sa preto mala považovať za neoprávnenú pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (9).

(26)

Výnimky z nezlučiteľnosti pomoci ustanovené v článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sa v tomto prípade neuplatňujú.

(27)

Pokiaľ ide o článok 86 ods. 2 Zmluvy o ES, uplatňuje sa iba na hospodárske činnosti vykonávané v rámci úloh všeobecného záujmu vykonávaných v mene štátu. Po predbežnej analýze danej veci Komisia dospela k názoru, že z informácií, ktoré má v tomto štádiu k dispozícii, nevyplýva, že úlohy, ktorými LNE poveril štát v rámci cieľovej zmluvy, sa môžu považovať za úlohy bezpodmienečne hospodárskeho charakteru. Nevyplýva z nich ani to, že služby, ktoré LNE poskytovalo v rámci hospodárskej súťaže, boli súčasťou inej úlohy všeobecného záujmu. Komisia preto dospela k názoru, že v tomto štádiu nemožno zlučiteľnosť uvedených opatrení odôvodňovať na základe článku 86 ods. 2 zmluvy.

3.   PRIPOMIENKY ZÚČASTNENÝCH STRÁN

(28)

V rámci konania predložili svoje pripomienky traja zúčastnení:

spoločnosť Emitech listom zo 14. novembra 2005,

laboratórium Intertek Testing Services (Francúzsko) listom z 21. novembra 2005,

laboratóriá Pourquery Analyses industrielles listom z 21. novembra 2005.

(29)

Tieto pripomienky, ktoré sú často podobné, sú zhrnuté a usporiadané podľa tém v odôvodneniach 30 až 32.

(30)

Po prvé poskytovanie verejných služieb, ktorým bolo LNE poverené, nie je údajne presne vymedzené. Preto konkurenti LNE nemohli určiť hranicu medzi prípadnými záväzkami verejnej služby a obchodnými činnosťami. Okrem toho títo konkurenti nemali údajne žiadny prostriedok, pomocou ktorého by mohli objektívnym a transparentným spôsobom overiť, či LNE používa dotácie, ktoré dostáva od štátu, iba na účely záväzkov súvisiacich s poskytovaním verejných služieb. Dotácie mali údajne vyplatiť územné samosprávne celky napríklad na rozšírenie pracoviska v Trappes, ktoré zabezpečuje obchodné činnosti. LNE údajne už neplní niektoré úlohy, ktorými sú napríklad zastupovanie orgánov verejnej moci v medzinárodných orgánoch (Intertek uvádza napríklad účasť v komisiách AFNOR a CEN bez náhrady zo strany orgánov verejnej moci). Na druhej strane uvedená štátna pomoc vraj bola LNE poskytnutá bez predbežnej notifikácie, a preto bola neoprávnená a z tohto dôvodu neplatná.

(31)

Po druhé LNE údajne disponuje z dôvodu svojho postavenia verejného podniku určitým množstvom selektívnych výhod, ktorými sú napríklad samopoistenie a všeobecnejšie možnosť neplatiť poistenie, osobitný pracovno-právny režim, najmä režim týkajúci sa dôchodkov a poistenia v nezamestnanosti, právo používať dokumenty so záhlavím a logom Francúzskej republiky, právo vystupovať ako oficiálny orgán alebo oficiálne laboratórium, súhlas s čerpaním daňového úveru na výskum a bezplatné archivovanie. Okrem toho LNE malo byť zvýhodňované colným orgánom, ktorý využíva služby LNE, alebo núti podniky využívať služby LNE, s vylúčením akéhokoľvek iného laboratória.

(32)

Po tretie štátne dotácie údajne narušili hospodársku súťaž, najmä na medzinárodnej úrovni. Okrem toho má LNE údajne viaceré pobočky v zahraničí.

4.   PRIPOMIENKY FRANCÚZSKA

(33)

Listom zo 4. novembra 2005 a listom z 19. apríla 2006 Francúzsko zaslalo Komisii svoje pripomienky týkajúce sa rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania vo vzťahu k finančnej pomoci poskytnutej LNE a poskytlo doplňujúce informácie, pokiaľ ide o účtovnú evidenciu činností LNE.

(34)

Po prvé Francúzsko zdôrazňuje, že kritériá uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a) a b) smernice Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (10) sú splnené. Táto skutočnosť oslobodzuje LNE od povinnosti viesť a zachovávať oddelené účtovníctvo.

(35)

Francúzske orgány však zdôrazňujú, že od roku 1990 LNE vedie analytické účtovníctvo. Toto účtovníctvo sa v roku 2005 prehodnotilo, aby spĺňalo cieľovú zmluvu uzavretú medzi štátom a LNE na roky 2005 – 2008. Toto účtovníctvo umožňuje úplne oddeliť účty obchodnej a verejnej oblasti, a predovšetkým umožňuje dokázať ziskovosť obchodných služieb vykonávaných LNE nezávisle od ročnej dotácie, ktorá sa jej poskytuje a ktorá je vyčlenená na poskytovanie verejných služieb.

(36)

Použila sa metóda úplných nákladov: organizačná štruktúra LNE je tvorená strediskami pre analýzu, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na jednotlivých úlohách a činnostiach LNE. Suma nákladov a výnosov je rozdelená čo možno najpresnejšie:

prevádzkových oddelení alebo hlavných stredísk pre analýzy je 80 s počtom zamestnancov približne 500 osôb,

funkčné oddelenia a nákladové strediská predstavujú asi štyridsať pomocných stredísk s počtom zamestnancov približne 200 osôb.

(37)

Zamestnanci LNE započítavajú svoje pracovné hodiny pomocou zadávania do programu. Podľa povahy činnosti sú pracovné hodiny priame (prevádzkové oddelenia) alebo nepriame (prevádzkové a funkčné oddelenia), pričom režijné náklady sú tvorené nákladmi pomocných stredísk (funkčné oddelenia a nákladové strediská).

(38)

Náklady pomocných stredísk sa potom rozdelia medzi hlavné strediská podľa niekoľkých pracovných jednotiek alebo rozdeľovacích kľúčov (počty zamestnancov, mzdy, počet staníc na spracovanie dát, plocha priestorov pracovísk, kvalita ich systémov tepelnej a klimatickej regulácie).

(39)

V ďalšej etape sa úplné náklady hlavných stredísk pre analýzu započítajú do nákladov na činnosti na základe dvoch nákladových faktorov:

hodín vzťahujúcich sa na priamu pracovnú silu, ktoré sa započítajú za každého zamestnanca,

miery využitia zariadení.

(40)

Druhý faktor má vhodným spôsobom ovplyvniť odpisy a náklady na infraštruktúru v rámci činností LNE (náklady na infraštruktúru tvoria nepriame náklady na jednotky údržby, pracovné priestory a správu nehnuteľností).

(41)

Pokiaľ ide o hlavné stredisko pre analýzu (prevádzkové oddelenie s priemernou zamestnanosťou 6 osôb), miera využitia sa vypočíta pre každú oblasť, pričom sa zohľadní miera využitia vzhľadom na hodnotu zariadení. Odpisy a náklady na infraštruktúru, ktoré priamo súvisia so zariadeniami, sa teda môžu započítať úmerne týmto mieram využitia pre každú obchodnú a verejnú oblasť.

(42)

Nepriame náklady a iné režijné náklady strediska pre analýzu sa rozdelia medzi obchodné alebo verejné činnosti úmerne podľa zúčtovaných priamych hodín zamestnancov oddelenia.

(43)

V roku 2005 miery využitia všetkých zariadení v obchodnej a verejnej oblasti umožnili individuálne rozčlenenie nákladov na infraštruktúru a odpisy na každé zariadenie v pomere zodpovedajúcom jeho využitiu. Celkové údaje týkajúce sa roku 2005 vychádzajú práve zo súčtu týchto jednotlivých rozdelení.

(44)

V rokoch 1993 – 2004 sa toto individuálne rozdelenie nedalo uskutočniť. Preto sa použil globálny ukazovateľ miery využitia. Tento globálny ukazovateľ je výsledkom posúdenia individuálnych mier využitia jednotlivých zariadení v závislosti od hodnoty zariadenia. Hodnota tohto ukazovateľa pre rok 2005 je 44 % pre obchodnú oblasť a 56 % pre verejnú oblasť. Tieto miery využitia sa zisťovali v rámci jednotlivých pracovných skupín pre hlavné zariadenia laboratória s nadobúdacou hodnotou vyššou alebo rovnajúcou sa 7 500 EUR, teda pre zhruba 1 200 zariadení predstavujúcich hodnotu 70 % všetkých strojov a zariadení LNE.

(45)

Na účely rozdelenia nákladov, a teda odhadu výsledkov vo verejnej a v obchodnej oblasti, však Francúzsko využíva obozretnejší pomer rozdelenia 50/50 namiesto pomeru 56/44. To zodpovedá miere istoty okolo 10 % (t. j. 6 bodov z 56).

(46)

Budovy nie sú zahrnuté do uvedeného výberu, ale použitie pomerov využitia v analytickom účtovníctve viedlo k rozdeleniu v pomere 2/3 – 1/3 v prospech verejnej oblasti.

(47)

Účty LNE vzťahujúce sa na obdobie 1993 – 2004 sa takto mohli opätovne upraviť v súlade s požiadavkou Komisie s cieľom prideliť pevnú výrobnú réžiu buď obchodnej oblasti, alebo verejnej oblasti, hoci v účtovníctve sa považovala za „zmiešané“ náklady. Schválená metóda sa zakladá na zásade ustanovenej v medzinárodnom účtovnom štandarde (IAS) 2, podľa ktorého sa pevná výrobná réžia musí priradiť k výrobným nákladom na základe normálnej kapacity výrobných zariadení.

(48)

Po druhé Francúzsko uvádza činnosti spojené s poskytovaním verejných služieb, ktoré boli zverené LNE, a upresňuje, že LNE je verejnou inštitúciou priemyselného a obchodného charakteru, na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať zásadu príslušnosti, ktorá sa uplatňuje na každú verejnú inštitúciu, ktorá bola osobitne zriadená na účely poskytovania verejných služieb. Francúzsko, ktoré sa opiera o judikatúru Súdneho dvora (11), sa odvoláva na to, že úlohy podniku LNE súvisiace s poskytovaním verejných služieb sú úlohami všeobecného hospodárskeho záujmu, pričom LNE používa prostriedky, ku ktorým by nepristúpilo, keby prihliadalo výlučne na obchodný záujem. Úlohy vymenované v cieľovej zmluve na roky 2005 – 2008 majú teda konkrétny a špecifický hospodársky charakter. Z judikatúry (12) je nakoniec zrejmé, že subjekt poverený službou vo všeobecnom hospodárskom záujme musí mať toto poslanie na základe aktu verejnej moci, v ktorom je presne vymedzený obsah záväzkov súvisiacich s poskytovaním verejných služieb, a že Komisia môže spochybniť vymedzenie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu schválené členským štátom iba v prípade zjavnej chyby. Francúzsko sa nazdáva, že verejné inštitúcie priemyselného a obchodného charakteru so zreteľom na svoju definíciu spĺňajú uvedené kritériá.

(49)

Po tretie podľa Francúzska náhrada udelená LNE za záväzky súvisiace s verejnými službami nepredstavuje zakázanú štátnu pomoc. Všetky štyri kumulatívne podmienky uvedené v rozsudku Altmark (13) sú totiž splnené. Okrem toho z analýzy vyplýva, že ustanovenia rámca Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci v podobe náhrady za poskytovanie verejných služieb (14) (ďalej len „rámec“) by mali byť dodržané. Z uvedeného vyplýva, že akákoľvek sankcia uložená Francúzsku by bola v rozpore s rozhodnutím Komisie 2005/842/ES z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za verejné služby udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (15). V článku 2 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia sa totiž ustanovuje zlučiteľnosť takejto náhrady za určitých podmienok, ktoré LNE spĺňa.

(50)

Z dotácií pre pracoviská v Trappes udelených územnými samosprávnymi celkami a štátom sa financovali prostriedky potrebné na vykonávanie úloh verejnej služby, ktorými bolo LNE poverené.

(51)

Okrem toho, vychádzajúc z analýzy príslušných trhov, Francúzsko mieni dokázať, že ku dňu podania sťažnosti neexistujú protiprávne krížové dotácie, t. j. dotácie, ktoré by LNE umožnili uplatňovať v daných obchodných sektoroch dumpingové ceny.

(52)

Francúzsko sa nakoniec domnieva, že LNE nemá významný trhový podiel, pretože jeho podiel bol ocenený na 4,2 % v celoštátnom meradle a na 1 % v celoeurópskom meradle.

(53)

Po štvrté Francúzsko upresňuje, že obchodná zľava vzťahujúca sa na obchodnú činnosť udelená malým a stredným podnikom (MSP) z Île-de-France zapadá do rámca režimu povoleného Komisiou v roku 1989 (16), ku ktorému mohlo pristúpiť každé laboratórium, vrátane sťažovateľov. Suma dotácií udelených regiónom Île de France predstavuje 61 000 EUR od roku 1995. Skutočnými príjemcami týchto dotácií boli príslušné MSP. Na druhej strane Francúzsko nenašlo dôkaz o dotácii, na ktorú sa v súvislosti s LNE odvoláva Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

(54)

Po piate Francúzsko uvádza, že generálne riaditeľstvo ciel a nepriamych daní (DGDDI) použilo na uskutočnenie skúšok svoje vlastné laboratóriá alebo laboratóriá generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, spotrebiteľov a boj proti podvodom (DGCCRF), pokiaľ tieto laboratóriá majú odbornú spôsobilosť ad hoc (napríklad colné laboratórium uskutočnilo veľký počet skúšok hračiek). V opačnom prípade DGDDI používa externé laboratóriá, ku ktorým patrí najmä LNE. Výber laboratória prebieha v závislosti od kompetentnosti laboratória z hľadiska uplatňovania daných právnych predpisov. DGDDI takto využíva napríklad Štátny inštitút pre výskum a bezpečnosť ochranných masiek a Centre scientifique et technique du bâtiment v prípade stavebných výrobkov.

5.   POSÚDENIE OPATRENÍ

(55)

Predmetom tohto konania sú ročné dotácie na činnosť a dotácie na investície udelené LNE orgánmi verejnej moci v rokoch 1993 až 2005.

5.1.   Kvalifikácia štátnej pomoci

(56)

Pravidlá hospodárskej súťaže sa neuplatňujú na činnosti, ktoré nemajú hospodársky charakter. Preto treba najprv posúdiť, či činnosti LNE (17) vo verejnej oblasti majú alebo nemajú hospodársky charakter.

(57)

Hospodárskou činnosťou je každá činnosť založená na ponuke tovaru alebo služieb na príslušnom trhu (18). Podľa generálneho advokáta Jacobsa, ako uvádza vo svojich záveroch týkajúcich sa veci C-222/04, je hlavným kritériom na posúdenie hospodárskeho charakteru činnosti kritérium, či by činnosť mohla byť aspoň v zásade vykonávaná súkromným podnikom zameraným na zisk.

(58)

V tomto kontexte sa Komisia nazdáva, že práce v oblasti analýzy, výskumu, konzultácie, expertízy, skúšok, kontroly a všetky služby technickej pomoci v prospech ochrany a informovanosti spotrebiteľov alebo zlepšenia kvality výrobkov, ktoré LNE uskutočňuje v rámci svojho poslania poskytovať služby všeobecného záujmu, zodpovedajú ponuke služieb na príslušných trhoch a tieto služby by v zásade mohol poskytovať podnik usilujúci o dosiahnutie zisku. Úlohy, ktoré štát zveril LNE, majú podľa nej teda hospodársky charakter (19).

(59)

Podľa článku 87 ods. 1 je opatrenie štátnou pomocou vtedy, keď sú splnené tieto štyri kumulatívne podmienky. Po prvé je opatrenie štátnou pomocou alebo pomocou zo štátnych zdrojov. Po druhé opatrenie poskytuje príjemcovi výhodu. Po tretie opatrenie narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže, pretože zvýhodňuje určité podniky. A po štvrté toto opatrenie má vplyv na obchod medzi členskými štátmi.

(60)

Dotácie zo štátneho rozpočtu sú zjavne dotáciami zo štátnych zdrojov.

(61)

Verejné záujmové združenie Bureau national de métrologie bolo predtým, ako sa v roku 2005 začlenilo do LNE, kontrolované štátom (20). Zdroje LNE súvisiace so zmluvami uzavretými s BNM sú preto štátnymi zdrojmi.

(62)

Pomoc, ktorú poskytli regionálne a miestne subjekty členských štátov nezávisle od svojho štatútu a označenia, musí byť preskúmaná, pokiaľ ide o súlad s článkom 87 zmluvy (21). Dotácie, ktoré vyplatili regionálna rada Île de France a generálna rada departementu Yvelines, sú štátnymi zdrojmi.

(63)

To znamená, že všetky predmetné opatrenia sú financované zo štátnych zdrojov.

(64)

Zvýhodňovaním sú v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES podpory, ktoré akoukoľvek formou znižujú obvyklé rozpočtové náklady podniku a ktoré predstavujú dotáciu (22).

(65)

Dotácie na činnosť a dotácie na investície znižujú obvyklé rozpočtové náklady LNE. Tieto dotácie sú preto zvýhodnením v prospech LNE.

(66)

Článkom 87 ods. 1 Zmluvy o ES sa zakazuje štátna pomoc, ktorou sa zvýhodňujú „určité podniky alebo výroba určitých druhov tovaru“, t. j. selektívna pomoc.

(67)

Keďže jediným príjemcom opatrení, ktoré sú predmetom tohto konania, je LNE, podmienka selektívnosti je zjavne splnená.

(68)

Okrem toho treba pripomenúť, že štátna pomoc, ktorej účelom je oslobodiť podnik od nákladov, ktoré by za normálnych okolností musel znášať v rámci bežnej správy alebo svojich obvyklých činností, v zásade narúšajú podmienky hospodárskej súťaže (23).

(69)

Práve preto predmetné opatrenia, ktoré zvýhodňujú LNE, narúšajú hospodársku súťaž.

(70)

Komisia konštatuje, že uvedené trhy sú predmetom obchodu v rámci Spoločenstva. LNE dosiahlo v roku 2005 obrat v rámci Európskej únie 4 milióny EUR (mimo Francúzska) a 2,35 miliónov EUR mimo Európskej únie. V roku 2000 LNE realizovalo podľa Francúzska 13 % svojho obratu mimo Francúzska, teda 9 % v Európskej únii a 4 % mimo EÚ.

(71)

Ostatne, aby bola splnená podmienka vplyvu na obchod, Komisia nie je povinná zistiť skutočný dosah tejto pomoci na obchod medzi členskými štátmi a skutočné narušenie hospodárskej súťaže, ale musí iba preskúmať, či táto pomoc môže mať vplyv na tento obchod a narušiť hospodársku súťaž.

(72)

V tomto kontexte stačí zistiť, či trhy, na ktorých je LNE aktívne, presahujú hranice štátu a či LNE konkuruje podnikom v iných členských štátoch a francúzskym podnikom, ktoré sú na týchto trhoch aktívne v medzinárodnom meradle. Z tohto hľadiska Komisia usúdila, že akékoľvek poskytnutie pomoci podniku, ktorý vykonáva činnosti na trhu Spoločenstva, môže narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (24).

(73)

Preto nemožno akceptovať tvrdenia Francúzska, podľa ktorého by k narušeniu obchodu nedošlo vzhľadom na nízky podiel LNE na trhu, pretože poskytnuté sumy nie sú ani zďaleka zanedbateľné.

(74)

Predmetné opatrenia sťažujú obchodné činnosti hospodárskych subjektov Spoločenstva (25), ktoré majú záujem pôsobiť vo Francúzsku. Bez verejnej podpory by operácie realizované LNE mali menší rozsah, čo by umožnilo rozvoj obratu konkurentov LNE.

(75)

Keďže predmetné opatrenia posilňujú postavenie LNE vo vzťahu k ostatným konkurenčným subjektom v rámci obchodu vnútri Spoločenstva, možno usúdiť, že ovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi a narúšajú hospodársku súťaž medzi týmito subjektmi.

(76)

V júli 2003 v rozsudku Altmark (26) Súdny dvor rozhodol, že pokiaľ sa štátna pomoc považuje za náhradu za služby poskytované prijímajúcimi podnikmi na účely plnenia záväzkov verejnej služby a tieto podniky nie sú touto pomocou v skutočnosti finančne zvýhodnené, takže z uvedenej pomoci nevyplynie výhodnejšie konkurenčné postavenie týchto podnikov oproti konkurenčným podnikom, takáto pomoc nespadá do pôsobnosti článku 87 ods. 1 zmluvy. Na to, aby táto pomoc mohla spadať do pôsobnosti uvedeného článku, musia byť kumulatívne splnené všetky štyri podmienky uvedené v rozsudku.

(77)

Francúzsko sa domnieva, že náhrady vyplatené LNE za jej záväzky verejnej služby nepredstavujú zakázanú štátnu pomoc, pretože všetky štyri kumulatívne podmienky zmienené v tejto súvislosti Súdnym dvorom boli splnené.

(78)

Komisia tento názor nezastáva.

(79)

V štvrtej podmienke uvedenej v rozsudku Altmark je stanovené, že pokiaľ podnik poverený plnením záväzkov verejnej služby nebol v konkrétnom prípade vybraný podľa postupu verejného obstarávania, ktorý by umožnil výber uchádzača schopného poskytovať tieto služby pre verejnosť za najnižšiu cenu, musí byť výška potrebnej náhrady určená na základe analýzy nákladov, ktoré by bežný, dobre riadený podnik disponujúci prostriedkami adekvátnymi na uspokojenie požiadaviek na verejnú službu vynaložil na plnenie týchto záväzkov, pričom je potrebné zohľadniť príslušné príjmy a primeraný zisk za plnenie týchto záväzkov.

(80)

Francúzsko vo svojej argumentácii, ktorej cieľom je dokázať splnenie podmienky uvedenej v predchádzajúcom bode, iba upozorňuje na to, že analýza nákladov, ktoré by vznikli bežnému podniku, musí zohľadniť pluralitu úloh súvisiacich s verejnou službou, ktorými je LNE poverené, a ktoré sa týkajú tak uplatňovania noriem, ako aj základného výskumu v rôznych sektoroch (metrológia, zdravotníctvo, životné prostredie, priemysel, spotrebný tovar, stavebné výrobky a obaly).

(81)

Francúzsko nepredložilo žiadnu analýzu nákladov „bežného, dobre riadeného podniku“. Nepredložilo ani žiadne vysvetlenie, prečo nebolo prípadne možné porovnať LNE s takýmto bežným podnikom.

(82)

Komisia nie je schopná vytvoriť ex nihilo porovnávací prvok požadovaný judikatúrou Spoločenstva.

(83)

Komisia sa preto domnieva, že štvrté kritérium uvedené v rozsudku Altmark nie je splnené.

(84)

Nekonkrétny odkaz, ktorý uvádza Francúzsko v bodoch 13 až 17 tohto rámca, toto hodnotenie nijak nemení.

(85)

So zreteľom na uvedené sa Komisia domnieva, že rozpočtové dotácie a dotácie poskytnuté príslušnými územnými samosprávnymi celkami predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.

5.2.   Protiprávnosť pomoci

(86)

Komisia sa nazdáva, že na účely tohto konania nemá vplyv, že výnos z roku 1978 mohol predstavovať režim financovania. Tento výnos je totiž veľmi všeobecný a rozhodnutia týkajúce sa sumy dotácií, ktoré štát a BNM udelili LNE, sa prijímali každý rok so zreteľom na dôvody a podmienky, ktoré sa z roka na rok mohli výrazne líšiť. Každé ročné dotácie na činnosť, ako aj dotácie na investície poskytnuté LNE sú preto novou individuálnou pomocou.

(87)

Táto pomoc bola poskytnutá bez predbežnej notifikácie Komisii. Táto pomoc je preto protiprávna.

5.3.   Zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom

5.3.1.   Výnimky uvedené v článku 87

(88)

Výnimky ustanovené v článku 87 ods. 2 zmluvy týkajúce sa pomoci sociálnej povahy poskytnutej jednotlivým spotrebiteľom, pomoci na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo výnimočnými udalosťami, ako aj pomoci poskytnutej hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko sú v tomto prípade zjavne irelevantné.

(89)

Pokiaľ ide o výnimky uvedené v článku 87 ods. 3 zmluvy, Komisia je toho názoru, že uvedená pomoc nie je určená na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, nie je určená na podporu realizácie projektu európskeho záujmu ani na odstránenie závažného narušenia francúzskeho hospodárstva. Táto pomoc nie je určená ani na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva. Pokiaľ ide o výnimku uvedenú v článku 87 ods. 3 písm. c), Komisia sa domnieva, že pochybnosti vyjadrené pri začatí konania neboli vyjasnené: uvedená pomoc neumožňuje podporiť hospodársky rozvoj určitých oblastí alebo určitých odvetví výroby.

(90)

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ani francúzske orgány, ani zúčastnené strany sa počas správneho konania neodvolávali na výnimky ustanovené v článku 87 ods. 2 a 3. Francúzsko predovšetkým vyjadrilo názor, že ustanovenia článku 87 nie sú uplatniteľné, pretože skúmané opatrenia nenarúšajú hospodársku súťaž a neovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi.

5.3.2.   Článok 86 ods. 2

(91)

V článku 86 ods. 2 sa ustanovuje, že podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu podliehajú pravidlám tejto zmluvy, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo fakticky plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Rozvoj obchodu nesmie byť ovplyvnený v takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Spoločenstva.

(92)

Podľa bodu 26 rámca Komisia uplatňuje na štátnu pomoc, ktorá nebola notifikovaná, ustanovenia uvedeného rámca v prípade, že pomoc bola poskytnutá po 29. novembri 2005, a platné ustanovenia pri poskytovaní pomoci v ostatných prípadoch.

(93)

Toto konanie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú pred 29. novembrom 2005.

(94)

Preto treba uplatniť oznámenie Komisie o „službách všeobecného záujmu v Európe“ (27), ktoré bolo platné v čase poskytnutia pomoci. V tomto oznámení sa uvádza, že pokiaľ sa pravidlá hospodárskej súťaže uplatňujú na pomoc vo forme náhrady za poskytovanie verejných služieb, zlučiteľnosť s týmito pravidlami vychádza z troch zásad:

neutrality, pokiaľ ide o verejné alebo súkromné vlastníctvo podnikov,

slobody členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie služieb všeobecného záujmu, pričom jediným obmedzením je kontrola uskutočňovaná na účely zistenia, či nedošlo k zjavnej chybe,

proporcionality, ktorá si vyžaduje, aby obmedzenia hospodárskej súťaže a obmedzenia slobôd jednotného trhu nepresahovali rámec toho, čo je potrebné na zaistenie účinného plnenia poslania.

(95)

Dodržiavanie zásady neutrality nespôsobuje v tomto prípade žiadne ťažkosti.

(96)

Pokiaľ ide o kvalifikáciu úlohy verejnej služby, ktorú plní LNE ako úlohu všeobecného hospodárskeho záujmu, Komisia musí posúdiť hospodársky charakter uvedenej činnosti a skontrolovať, či sa členský štát nedopustil zjavnej chyby tým, že ho ohodnotil ako poslanie všeobecného záujmu.

(97)

Stanovilo sa už, že činnosti LNE vo verejnej oblasti sú hospodárskymi činnosťami.

(98)

Pokiaľ ide o vymedzenie všeobecného záujmu, s výnimkou sektorov, v ktorých už túto problematiku upravujú pravidlá Spoločenstva, majú členské štáty širokú mieru voľnej úvahy s výhradou zjavnej chyby v posúdení, na ktorú poukáže Komisia.

(99)

V tomto prípade Komisia zastáva názor, že vymedzenie úloh verejných služieb uskutočňovaných LNE, ako vyplýva zo zakladajúceho aktu z roku 1978 a z jeho doplnenia v roku 2005, je dostatočne jasné (28), a teda nie je zaťažené zjavnou chybou v posúdení zo strany francúzskych orgánov. Okrem toho podniky poverené poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu musia byť na poskytovanie tejto úlohy poverené aj prostredníctvom aktu verejnej moci. V tomto prípade sú úradnými aktmi verejnej moci zákon č. 78-23 z 10. januára 1978 a výnosy z roku 2005. Okrem toho sú od roku 1997 úlohy, ktorými bolo LNE poverené, presne a podrobne vymedzené v cieľových zmluvách spolu podpísaných štátom.

(100)

Pripomienky zúčastnených strán, z ktorých v podstate vyplýva, že by konkurenti LNE nemohli určiť hranicu medzi jeho prípadnými záväzkami verejnej služby a obchodnými činnosťami, tento záver nevyvracajú. Prakticky sa odvolávajú na požiadavku oddeleného účtovníctva pre činnosti vykonávané v rámci uvedenej služby všeobecného hospodárskeho záujmu a pre činnosti obchodného charakteru s cieľom zabrániť akejkoľvek krížovej dotácii nezlučiteľnej so Zmluvou o ES. Tieto posledné body sú skúmané ďalej.

(101)

Proporcionalita, ktorá vyplýva z článku 86 ods. 2, znamená, že prostriedky použité na plnenie úlohy všeobecného záujmu nesmie zbytočne narúšať obchod. Konkrétnejšie treba zaručiť, aby žiadne obmedzenia uplatňovania ustanovení Zmluvy o ES neprekročili rámec toho, čo je striktne nevyhnutné na zabezpečenie správneho plnenia tejto úlohy. Plnenie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu musí byť zabezpečené a podniky, ktoré sú takýmto plnením poverené, musia byť schopné znášať osobitné zaťaženie a dodatočné čisté náklady, ktoré s takýmto plnením súvisia.

(102)

Komisia sa domnieva, že uvedená pomoc patrí do rámca úlohy všeobecného záujmu LNE.

(103)

V tomto rámci je zásada proporcionality dodržaná v prípade, ak je ročná náhrada vyplatená orgánmi verejnej moci nižšia alebo sa rovná dodatočným čistým nákladom, ktoré LNE vynaložilo na vykonávanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Táto skutočnosť sa preverí v prípade, ak na základe správneho zúčtovania výnosov a nákladov vo verejnej a obchodnej oblasti v rámci analytického účtovníctva bude výsledok vykázaný vo verejnej oblasti, zahrňujúci všetky dotácie poskytnuté za hospodársky rok, záporný alebo nulový, alebo bude týmto výsledkom primeraný zisk najmä so zreteľom na činnosti a sektor, v ktorom LNE vykonáva svoje činnosti.

(104)

Komisia preskúmala zvolenú metodiku analytického účtovníctva LNE s cieľom preveriť, či skutočne umožňuje identifikáciu všetkých výnosov a nákladov súvisiacich so službami všeobecného hospodárskeho záujmu za obdobie 1993 – 2005 (29).

(105)

V roku 2005 analytické účtovníctvo LNE spočíva na zúčtovaní kompletných nákladov, ktoré sa opiera o presný súčet všetkých činností realizovaných prostredníctvom veľkého počtu prevádzkových (80) a funkčných oddelení (okolo 40).

(106)

Príjmy LNE z obchodnej oblasti pochádzajú z poskytnutých služieb a z ďalších výnosov, medzi ktoré patria napríklad platby za poskytnutie pracovníkov, poplatky za dovoz tovarov účtované spotrebiteľom, odškodnenia za rezervy na krytie rizík.

(107)

Príjmy z verejnej oblasti zahŕňajú obrat z „prieskumu“, z činností podľa zmluvy o metrológii (predtým BNM), rôzne príjmy (napríklad z medzinárodnej technickej spolupráce), dotácie na prevádzku a podiel dotácií na investície zúčtovaných vo výkaze ziskov a strát.

(108)

Podiel dotácií na investície zúčtovaný vo výkaze ziskov a strát zahŕňa dotácie na investície vyplatené územnými samosprávnymi celkami. Predmetné dotácie, ktoré prispeli k financovaniu prostriedkov potrebných na realizáciu úloh verejnej služby, ktorými bolo LNE poverené, sú zahrnuté do analýzy sumy náhrady poskytnutej LNE na krytie nákladov na úlohy súvisiace so službami všeobecného hospodárskeho záujmu. Rozdelenie odpisov budov medzi verejnú a obchodnú oblasť v pomere 2/3 – 1/3 je v súlade s využitím budov v oblastiach „Trappes 3“ a „Trappes 4“.

(109)

Tieto výdavky sú rovnakého charakteru v obchodnej aj verejnej oblasti. Rozdeľujú sa hlavne na priame mzdové náklady, nákupy/subdodávateľstvo/priame náklady, priame náklady na úlohy, nepriame náklady, režijné náklady, náklady na infraštruktúru a odpisy.

(110)

Pokiaľ ide osobitne o odpisy a náklady na infraštruktúru zariadení, ktoré sa používajú zároveň v obchodnej a verejnej oblasti, účtovanie v analytickom účtovníctve je založené na všeobecne prijatých metódach v závislosti od využitia týchto zariadení.

(111)

Komisia sa nazdáva, že uskutočnený odber vzoriek, ktorý predstavoval 70 % hodnoty zariadení a vybavenia LNE a na ktorého základe bol stanovený pomer zúčtovania 44/56, je uspokojivý. Na druhej strane uplatňovanie tohto celkového pomeru rozdelenia na najdrahšie zariadenia sa môže rozšíriť aj na lacnejšie zariadenia, ktoré sa používajú ako doplnok k ťažkým zariadeniam.

(112)

Pomer 44/56 je okrem toho prijateľný počas celého skúmaného obdobia, pretože činnosti v obchodnej oblasti majú počas tohto obdobia vzostupnú tendenciu (30). Preto je vhodné vychádzať z toho, že miera využitia zariadení verejnej oblasti zistená v roku 2005 predstavuje minimum za obdobie 1993 – 2004.

(113)

Komisia sa okrem toho nazdáva, že vďaka bezpečnostnému rozpätiu 10 %, ktoré použili francúzske orgány pri prepracovaní ich účtovníctva za obdobie 1993 – 2004, nedošlo k nadhodnoteniu nákladov zúčtovaných vo verejnom sektore, a stanovenie prípadných nadmerných dotácií by teda bolo neopodstatnené. Prístup francúzskych orgánov je teda obozretný.

(114)

Komisia preto dospela k záveru, že analytické účtovníctvo LNE na jednej strane zodpovedá štandardom, ktoré sa zvyčajne v takýchto prípadoch uznávajú, a nevyznačuje sa väčšími odlišnosťami a že na druhej strane prepracovanie uskutočnené na účely rozdelenia účtov podľa sektorov (31) počas obdobia 1993 – 2004 je prijateľné (32).

(115)

Ročné výsledky verejnej oblasti vyplývajúce z analytického účtovníctva LNE, ktoré zahŕňajú štátne dotácie, sú tieto:

(v tis. EUR)

 

Výsledok verejná oblasť

Výsledok/obrat vo verejnej oblasti (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

Od roku 1993 boli výsledky verejnej oblasti, t. j. činnosti súvisiace s poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, najčastejšie stratové napriek poskytnutiu uvedenej štátnej pomoci. V prípade vzniku prebytku je tento prebytok menší alebo sa rovná 2 % z obratu dosiahnutého vo verejnej oblasti. Vážený výsledok za obdobie 1993 – 2005 predstavuje stratu 1,9 %.

(117)

Takéto výsledky, ktoré sú v priemere negatívne, sú zjavne nižšie ako to, čo sa môže považovať za primeraný zisk prípadného porovnateľného súkromného podniku.

(118)

Komisia okrem toho podrobne preskúmala výsledky a obrat LNE a troch zúčastnených strán, ktorých činnosti sú porovnateľné s činnosťami LNE, za obdobie 1998 – 2005 (34). Z prieskumu vyplýva, že pomery „čistého výsledku k obratu“ boli nižšie v prípade LNE ( – 3,2 % v prípade činností LNE vo verejnej oblasti, 0,6 % v prípade všetkých činností LNE) v porovnaní so zúčastnenými stranami, ktorých pomery sa pohybujú od 0 % do 4 %. To znamená, že zisky dosiahnuté LNE vo verejnej oblasti sa môžu považovať za primerané zisky.

(119)

Komisia preto dospela k záveru, že LNE nebolo od roku 1993 príjemcom žiadnej nadmernej náhrady nákladov spojených s poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Náhrady za plnenie služieb verejného záujmu vyplatené LNE v období 1993 – 2005 predstavujú štátnu pomoc zlučiteľnú s článkom 86 ods. 2 zmluvy.

(120)

Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné preverovať existenciu krížových dotácií poskytnutých v prospech LNE (35) na jeho činnosti v obchodnej oblasti.

5.4.   Nekomerčný charakter určitých činností LNE vo verejnej oblasti

(121)

Treba poznamenať, že keby sa určité činnosti LNE vo verejnej oblasti, ktorých rozsah je okrem iného obmedzený, mali považovať za nekomerčné (36) a za úlohy verejnej moci, bolo by treba preveriť, či sú náhrady vyplatené orgánmi verejnej moci nižšie alebo sa rovnajú čistým nákladom vzniknutým v súvislosti s plnením uvedených úloh (37).

(122)

Táto analýza sa už vykonala najmä v odôvodneniach 115 až 120 a vyplýva z nej, že proti uvedeným náhradám nemožno namietať. Vedie však k domnienke, že financovanie uvedených činností nepredstavuje štátnu pomoc.

5.5.   Pripomienky tretích strán

(123)

Niektorí konkurenti sa v pripomienkach, ktoré predložili v rámci tohto konania, zmienili o inej pomoci, ktorá bola poskytnutá LNE. Toto opatrenie nie je predmetom tohto konania. So zreteľom na odpovede francúzskych orgánov sa Komisia považuje za dostatočne informovanú na to, aby mohla zaujať stanovisko v tejto veci.

(124)

Celková suma dotácií, ktoré LNE vyplatil región Île-de-France s cieľom financovať obchodnú zľavu, ktorú LNE poskytuje malým a stredným podnikom v tomto regióne, predstavovala v roku 2003 61 000 EUR. Pokiaľ sa tieto dotácie môžu hodnotiť ako pomoc poskytnutá LNE (a nie klientom, ktorými sú MSP) a nepodliehajú existujúcemu režimu pomoci (pozri bod 54), spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pri pomoci de minimis  (38). Komisia proti tomu teda nemôže nič namietať.

(125)

Komisia na druhej strane poznamenáva, že ADEME neposkytol LNE žiadnu pomoc.

(126)

Ani uvádzané používanie úradného loga Francúzskej republiky zo strany LNE, ani jeho stupeň účasti na prácach medzinárodných orgánov nie sú v tomto prípade relevantné. Logo LNE sa líši od úradného loga, ktorého používanie je vyhradené jedine orgánom verejnej správy. Pokiaľ ide o zastupovanie orgánov verejnej správy v niektorých európskych a medzinárodných inštitúciách [pracovné skupiny Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) a výboru Európskeho združenia pre legálnu metrológiu (WELMEC)], výhodu vo forme imidžu, ktorú by toto zastupovanie mohlo LNE priniesť, nemožno považovať za štátnu pomoc.

(127)

Uvedené výhody týkajúce sa samopoistenia, osobitného pracovno-právneho režimu pre zamestnancov alebo bezplatného archivovania v skutočnosti neexistujú. Poistky LNE, ktoré predstavujú v roku 2004 náklady vo výške viac ako 300 000 EUR, sa neodlišujú od poistiek, ktoré sú uzavreté súkromnými podnikmi. Zamestnanci LNE nemajú osobitný štatút, ako napríklad štatút verejnej služby, ale vzťahuje sa na nich súkromné právo tak v oblasti poistenia v nezamestnanosti, ako aj v oblasti dôchodkového poistenia. A nakoniec LNE nemá výhodu bezplatného archivovania; naopak, priame náklady na archivovanie predstavovali v roku 2005 sumu 80 000 EUR.

(128)

Faktický súhlas, ktorý bol LNE udelený v rámci daňového úveru na výskum, nie je štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1, a to najmä z dôvodu, že sa tento faktický súhlas nevzťahuje na štátne zdroje. Z uvedeného vyplýva, že LNE bolo predmetom hodnotenia ad hoc svojich výskumných pracovníkov v rámci záväzkov súvisiacich s poskytovaním verejných služieb v oblasti výskumu. Okrem toho je daňový úver na výskum zohľadnený v príjmoch a nákladoch LNE.

(129)

Pokiaľ ide o podporu, ktorú údajne poskytli LNE colné orgány, tento argument nebol podložený žiadnym presným údajom. Zdá sa, že DGDDI používa svoje vlastné laboratóriá, laboratóriá DGCCRF alebo externé laboratóriá, medzi inými LNE, Štátny inštitút pre výskum a bezpečnosť (INRS) a Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) v prípade stavebných výrobkov.

6.   ZÁVERY

(130)

S výhradou oddielu 5.4. náhrady za verejné služby formou dotácií zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu BNM, ako aj dotácie územných samosprávnych celkov, ktoré boli LNE poskytnuté v rokoch 1993 až 2005, predstavujú štátnu pomoc.

(131)

Komisia konštatuje, že Francúzsko neoprávnene vyplatilo uvedenú štátnu pomoc v rozpore s článkom 88 ods. 3 zmluvy.

(132)

Táto pomoc je však zlučiteľná s článkom 86 ods. 2 zmluvy.

(133)

Toto rozhodnutie sa netýka štátnej záruky, ktorá by sa mohla uplatniť na činnosti LNE v obchodnej oblasti vzhľadom na jeho štatút verejnej inštitúcie priemyselného a obchodného charakteru (EPIC). Tento aspekt, ktorý viedol k návrhu vhodných opatrení podľa článku 88 ods. 1 zmluvy (39), bude predmetom ďalších rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Náhrady za verejnú službu, ktoré Francúzsko neoprávnene vyplatilo v prospech Laboratoire national de métrologie et d’essais v rokoch 1993 a 2005, predstavujú štátnu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 22. novembra 2006

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 263, 22.10.2005, s. 22.

(2)  LNE je akronym pre Laboratoire national de métrologie et d’essais zriadené výnosom z 25. januára 2005 po začlenení Bureau national de métrologie do Laboratoire national d’essais.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(4)  Napríklad v oblasti metrológie a meracích prístrojov, materiálov, spotrebných výrobkov, zdravotníctva a lekárskych prístrojov, priemyselných strojov a komponentov, logistiky a balenia, energetiky a životného prostredia.

(5)  Zdroj: www.lne.fr

(6)  V roku 2001 LNE vytvorilo LNE-Asia – spoločný podnik LNE a CMA-Testing and Certification Laboratories.

(7)  Tento výnos bol zmenený a doplnený výnosmi č. 2005-49 z 25. januára 2005 a č. 2005-436 z 9. mája 2005, najmä pokiaľ ide o finančný a účtovný režim a kontrolu LNE. Zdroje LNE však zostávajú rovnaké.

(8)  Ide o súčet súm podľa zmluvy o metrológii a dotácií na činnosť uvedených vo výkaze ziskov a strát.

(9)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/81/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 47).

(11)  Najmä rozsudok Súdneho dvora z 11. apríla 1989, Ahmed Saeed Flugreisen a ostatní (66/86, Zb. 1989, s. 803).

(12)  Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2005, Olsen/Komisia (T-17/02, Zb. 2005, s. II-2031, body 186 a nasl. a bod 216).

(13)  Rozsudok z 24. júla 2003, Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Zb. s. I-7747).

(14)  Ú. v. EÚ C 297, 29.11.2005, s. 4.

(15)  Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67.

(16)  Spis NN 6/89, regionálne strediská pre inováciu a prenos technológie. List francúzskym orgánom SEK(1989) 814 z 23. mája 1989.

(17)  Je zrejmé, že činnosti v obchodnej oblasti sú v zmysle judikatúry hospodárskymi činnosťami.

(18)  Rozsudok Súdneho dvora z 10. januára 2006, Cassa di Risparmio di Firenze a ostatní (C-222/04, Zb. 2006, s. I-289).

(19)  S výhradou toho, čo sa uvádza v bode 5.4. tohto rozhodnutia.

(20)  BNM bolo verejné záujmové združenie francúzskeho štátu zastúpeného ministerstvom priemyslu a ministerstvom pre výskum a nové technológie na jednej strane a verejnoprávnych subjektov na druhej strane: Commissariat à l’énergie atomique, Conservatoire national des arts et métiers, LNE a Observatoire de Paris. Finančné prostriedky verejného záujmového združenia pochádzali od jeho členov.

(21)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 1987, Nemecko/Komisia (248/84, Zb. s. I 4013, bod 17).

(22)  Pozri rozsudok z 19. septembra 2000, Nemecko/Komisia (C-156/98, Zb. s. I-6857, bod 30 a citovaná judikatúra).

(23)  Pozri rozsudok zo 16. septembra 2004, Valmont (T-274/01, Zb. s. II-3145, bod 44 a citovaná judikatúra).

(24)  Pozri najmä rozsudky Súdneho dvora zo 17. septembra 1980, Philip Morris/Komisia (730/79, Zb. s. 2671, body 11 a 12) a Súdu prvého stupňa z 30. apríla 1998, Vlaams Gewest/Komisia (T-214/95, Zb. s. II-717, body 48 až 50).

(25)  Konkurentmi LNE sú tak podniky pôsobiace na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzinárodné skupiny (Bureau Veritas, Intertek …).

(26)  Pozri rozsudok z 24. júla 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Zb. s. I-7747, bod 87).

(27)  Ú. v. ES C 17, 19.1.2001, s. 4.

(28)  Uvedené úlohy sa podrobne uvádzajú v oddiele 2.

(29)  V rámci tohto konania nie je potrebné určiť, či LNE vedie oddelené účtovníctvo a či z neho vyplýva použitie prostriedkov z verejných zdrojov v súlade so smernicou 80/723/EHS. Prípadné porušenie tejto smernice by nemalo mať vplyv na zlučiteľnosť uvedenej pomoci so spoločným trhom.

(30)  Obchodná oblasť predstavuje nasledujúce percentá obratu LNE:

2005 – 71 %, 2004 – 70 %, 2003 – 69 %, 2002 – 66 %, 2001 – 66 %, 2000 – 66 %, 1999 – 64 %, 1998 – 65 %, 1997 – 61 %, 1996 – 60 %, 1995 – 58 %, 1994 – 60 %, 1993 – 62 %.

(31)  Výdavky a príjmy „zmiešanej“ oblasti uvedenej pri začatí konania sa rozdelili medzi verejnú a obchodnú oblasť metodikou vymedzenou v predchádzajúcich odôvodneniach.

(32)  Možnosť, ktorú má Komisia v prípade nedostupnosti analytického účtovníctva z dôvodu jeho neexistencie, spočívajúcu v analytickom prehodnotení nákladov uskutočnenom ex post retropoláciou potvrdil Súd prvého stupňa (pozri rozsudok zo 7. júna 2006 vo veci T-613/97, Union française de l’express (UFEX), Zb. 2006, s. II-01531, najmä bod 137).

(33)  Obrat vo verejnej oblasti nezahŕňa podiely dotácií na investície uvedené vo výkaze ziskov a strát.

(34)  V prípade Laboratoires Pourquery boli dostupné údaje iba do roku 2004.

(35)  Z analýzy podmienok, za ktorých banky poskytli LNE pôžičky, aj keď hlavná záruka štatútu verejnoprávneho podniku priemyselného a obchodného charakteru poskytovala LNE výhodu v súvislosti s činnosťami verejného sektora, vyplynulo, že táto výhoda mala veľmi nízku hodnotu blízku hodnote de minimis a nemohla mať za následok spochybnenie testov proporcionality uskutočnených v odôvodneniach 101 až 103 v spojitosti s náhradami za poskytovanie verejných služieb.

(36)  To by sa mohlo týkať najmä základného výskumu v oblasti metrológie.

(37)  V tejto súvislosti pozri rozhodnutie Komisie 2001/46/ES z 26. júla 2000 o štátnej pomoci Nemecka v prospech skupiny Sican a jej partnerov (Ú. v. ES L 18, 19.1.2001, s. 18), najmä body 87 až 92.

(38)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(39)  Štátna pomoc E 24/2004 a list z 5. júla 2005.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. marca 2007

o zmene a doplnení rozhodnutia K(2006) 4332, konečné znenie, ktorým sa stanovuje predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

[oznámené pod číslom K(2007) 1313]

(2007/218/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie K(2006) 4332, konečné znenie, zo 4. októbra 2006 sa stanovilo predbežné ročné pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva pre regióny oprávnené na financovanie z prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFRH“) na oblasť mimo cieľa Konvergencie, viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva pre regióny oprávnené na financovanie z EFRH v rámci cieľa Konvergencie a celkových viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo členským štátom na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

(2)

S ohľadom na poskytnutie možnosti Bulharsku a Rumunsku profitovať do roku 2013 z EFRH, mali by sa pre Bulharsko a Rumunsko stanoviť indikatívne sumy z viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva pre regióny oprávnené na financovanie z EFRH na cieľ Konvergencia a z celkových viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva na financovanie z EFRH.

(3)

Rozhodnutie K(2006) 4332, konečné znenie, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu K(2006) 4332, konečné znenie, sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 pre regióny oprávnené na financovanie z EFRH po oddelení sumy určenej na financovanie technickej pomoci z iniciatívy a/alebo v mene Komisie

Tabuľka 1

(EUR)

Členský štát

Predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 pre regióny oprávnené na financovanie z EFRH na oblasť mimo cieľa Konvergencie (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Spolu

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


Tabuľka 2

(EUR)

Členský štát

Predbežné ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 pre regióny oprávnené na financovanie z EFRH v rámci cieľa Konvergencie (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Spolu

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


Tabuľka 3

(EUR)

Členský štát

Predbežné ročné rozdelenie celkových viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 z prostriedkov EFRH (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

Spolu

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007“


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. marca 2007

o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu salmonely u jatočných ošípaných, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku

[oznámené pod číslom K(2007) 1394]

(Iba bulharské a rumunské znenie je autentické)

(2007/219/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa stanovujú finančné príspevky Spoločenstva na určité veterinárne opatrenia. Zároveň sa v ňom ustanovuje, že Spoločenstvo má prijať alebo asistovať členským štátom pri prijímaní technických a vedeckých opatrení, ktoré sú potrebné pre prípravu veterinárnych právnych predpisov a rozvoj veterinárneho vzdelávania či odbornej prípravy.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (2) sa ustanovuje, že sa musí určiť cieľ Spoločenstva na zníženie výskytu salmonely u populácií stád jatočných ošípaných do konca roka 2007.

(3)

Na svojom stretnutí 16. marca 2006 vedecká skupina pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijala stanovisko k žiadosti Komisie týkajúce sa „hodnotenia rizika a možností zmiernenia salmonely pri produkcii ošípaných“. V tomto stanovisku sa navrhujú technické špecifikácie pre základný prieskum výskytu salmonely u ošípaných na výkrm v Spoločenstve.

(4)

Aby sa mohol stanoviť cieľ Spoločenstva, musia byť k dispozícii porovnateľné údaje o výskyte salmonely u populácií jatočných ošípaných v Bulharsku a Rumunsku. Takéto informácie v súčasnosti k dispozícii nie sú, a preto by sa mal v týchto členských štátoch vykonať osobitný prieskum s cieľom monitorovať výskyt salmonely u jatočných ošípaných za primerané obdobie.

(5)

Ostatné členské štáty majú vykonať základný prieskum výskytu salmonely u ošípaných na výkrm od októbra 2006 do septembra 2007 v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/668/ES z 29. septembra 2006 o finančnom príspevku Komisie na základný prieskum prevalencie salmonely u jatočných ošípaných, ktorý sa má uskutočniť v členských štátoch (3). V základných prieskumoch v Bulharsku a Rumunsku by sa mali použiť tie isté postupy. Obdobie prieskumu by sa však malo skrátiť, aby bolo možné súčasne analyzovať údaje zo všetkých členských štátov.

(6)

V stanovisku EFSA sa odporúča odber vzoriek na bitúnku prostredníctvom kontroly ileocekálnych lymfatických uzlín s cieľom určiť stav salmonely u ošípaných určených na porážku. Takýto odber vzoriek by sa mal preto použiť ako nástroj na monitorovanie výskytu salmonely u jatočných ošípaných.

(7)

Prieskum má poskytnúť technické informácie, ktoré sú potrebné na prípravu veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva. Vzhľadom na dôležitosť zbierania porovnateľných údajov o výskyte salmonely u ošípaných na výkrm v Bulharsku a Rumunsku by tieto členské štáty mali od Spoločenstva dostať finančný príspevok na splnenie osobitných požiadaviek prieskumu. Je preto vhodné nahradiť náklady, ktoré vznikli pri laboratórnom testovaní do výšky 100 %, pričom podliehajú finančnému limitu. Na žiadne iné náklady, ako sú náklady súvisiace s odberom vzoriek, cestovaním a administratívou, by sa finančný príspevok Spoločenstva nemal vzťahovať.

(8)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť za predpokladu, že prieskum sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a je v súlade s určitými ďalšími špecifikovanými podmienkami. Predovšetkým by sa finančný príspevok Spoločenstva mal poskytnúť za predpokladu, že ustanovené opatrenia sa vykonávajú účinne, a za predpokladu, že orgány poskytnú všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(9)

Je potrebné objasniť, aký výmenný kurz sa má používať v prípade žiadostí o platbu predložených v národných menách podľa článku 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4).

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Na vyhodnotenie výskytu salmonely v Bulharsku a Rumunsku, pokiaľ ide o jatočné ošípané, ktorých vzorky boli odobraté na bitúnkoch v týchto členských štátoch, sa uskutoční prieskum (ďalej len „prieskum“).

2.   Prieskum sa uskutoční v období od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2007.

3.   Na účely tohto rozhodnutia „príslušný orgán“ predstavuje orgán alebo orgány členských štátov, ktoré sú určené podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003.

Článok 2

Technické špecifikácie

Odber vzoriek a analýzu na účely prieskumu vykonáva príslušný orgán alebo sa vykonáva pod jeho dohľadom v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I.

Článok 3

Zbieranie údajov, hodnotenie a predkladanie správ

1.   Príslušný orgán zbiera a vyhodnocuje získané výsledky v súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia a oznamuje všetky potrebné súhrnné údaje a ich hodnotenie Komisii.

Komisia tieto výsledky spolu s národnými súhrnnými údajmi a hodnoteniami vypracovanými členskými štátmi postúpi Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý ich preskúma.

2.   Národné súhrnné údaje a výsledky podľa odseku 1 sa zverejnia vo forme, ktorá zabezpečí ochranu dôverných údajov.

Článok 4

Finančný príspevok Spoločenstva

1.   Finančný príspevok Spoločenstva sa Bulharsku a Rumunsku poskytuje na náklady spojené s laboratórnym testovaním, t. j. s bakteriologickým zisťovaním Salmonelly spp., sérotypovým rozborom príslušných izolátov a sérológiou.

2.   Výška maximálneho finančného príspevku Spoločenstva je:

a)

20 EUR na každý test na bakteriologické zisťovanie Salmonelly spp.;

b)

30 EUR na každý test na sérotypový rozbor príslušných izolátov.

Finančný príspevok Spoločenstva však nie je vyšší ako sumy stanovené v prílohe II.

Článok 5

Podmienky na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva

1.   Finančný príspevok ustanovený v článku 4 sa Bulharsku a Rumunsku poskytne za predpokladu, že sa prieskum uplatňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva vrátane pravidiel o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní, a musí byť v súlade s týmito podmienkami:

a)

zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie prieskumu nadobudnú účinnosť najneskôr do 1. apríla 2007;

b)

správa o pokroku, ktorá pokrýva prvé tri mesiace vykonávania prieskumu, sa predloží do 31. júla 2007, správa o pokroku obsahuje všetky informácie požadované v prílohe I;

c)

konečná správa o technickej realizácii prieskumu sa predloží najneskôr do 31. októbra 2007 spolu s podpornými dôkazmi o vzniknutých nákladoch a výsledkoch dosiahnutých počas obdobia od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2007; podporné doklady o vzniknutých nákladoch zahŕňajú minimálne informácie stanovené v prílohe III;

d)

prieskum sa vykonáva účinným spôsobom.

2.   Na žiadosť Bulharska alebo Rumunska je možné vyplatiť zálohu vo výške 50 % celkových nákladov uvedených v prílohe II.

3.   Nesplnenie časových limitov stanovených v odseku 1 písm. c) znamená progresívne zníženie finančného príspevku vyplateného Spoločenstvom vo výške 25 % celkových nákladov do 15. novembra 2007, 50 % do 1. decembra 2007 a 100 % do 15. decembra 2007.

Článok 6

Výmenný kurz pre výdavky

Z dôvodu administratívnej efektívnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Spoločenstva vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (5), výmenný kurz pre výdavky vyjadrené v inej mene ako euro by mal byť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát predložil žiadosť.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. apríla 2007.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike a Rumunsku.

V Bruseli 30. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 51.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 24.12.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.


PRÍLOHA I

Technické špecifikácie v súlade s článkom 2

1.   Rámec odberu vzoriek

Náhodné vzorky sa odoberú z minimálneho počtu ošípaných, ktoré boli chované aspoň počas predchádzajúcich troch mesiacov v danom členskom štáte, a to takto:

 

Bulharsko: 192

 

Rumunsko: 300

Bulharsko a Rumunsko odoberú 10 % vzoriek navyše, ktoré budú analyzované v prípade, že niektoré vzorky sa z rôznych dôvodov zo štúdie vylúčia.

Odber vzoriek sa stratifikuje podľa zúčastnených bitúnkov a bude primeraný kapacite bitúnkov. Každý členský štát zoradí všetky bitúnky podľa ich produkcie ošípaných na výkrm v predchádzajúcom roku. Takto sa identifikujú bitúnky, ktorých podiel všetkých zabitých ošípaných na výkrm bol aspoň 80 %.

Celkový počet jatočných ošípaných a jatočných tiel, z ktorých sa na jednotlivých bitúnkoch odoberú vzorky na účely štúdie, sa určí tak, že sa vynásobí veľkosť vzorky (napríklad 2 400) pomerom ošípaných na výkrm spracovaných v predchádzajúcom roku. Napríklad, ak podiel zabitých ošípaných na výkrm na jednom bitúnku bol 25 % zo všetkých vybraných bitúnkov (predstavujúcich aspoň 80 % zo všetkých zabitých ošípaných na výkrm v danom členskom štáte), odoberú sa vzorky zo 600 (2 400 × 0,25) ošípaných. Tieto sa rovnomerne rozdelia tak, že každý mesiac sa odoberie vzorka z 50 ošípaných počas obdobia 12 mesiacov. Ďalší príklad je uvedený v tabuľke 1.

Ak je však na niektorom bitúnku ukončená produkcia, ak sa otvoril nový bitúnok alebo sa predpokladá významná zmena objemu produkcie na bitúnku v priebehu prieskumu, odhadovaná produkcia sa upraví zodpovedajúcim spôsobom.

Tabuľka 1

Určenie podielu bitúnkov na účely určenia počtu ošípaných na výkrm, z ktorých sa má na každom bitúnku odobrať vzorka; určenie počtu testovaných zvierat na jeden bitúnok

Identifikačné označenie bitúnku

Počet ošípaných na výkrm spracovaných v predchádzajúcom roku

Percento celkovej produkcie uvedené v štúdii

Počet vzoriek na jeden bitúnok

Počet vzoriek za jeden mesiac (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Spolu

500 000 (1)

100,0

 

 

Pre každý bitúnok sa každý mesiac náhodne zvolí číslo od 1 do 31. Ak náhodne zvolené číslo pripadne na deň zabíjania zvierat v danom mesiaci, stanoví sa tento deň ako deň odberu vzoriek. Ak nepripadne, náhodne sa zvolí ďalšie číslo. Tento postup sa vykonáva raz za mesiac a opakuje sa toľkokrát, koľko vzoriek sa na bitúnku má odobrať. Napríklad na bitúnku AXD sa tento postup zopakuje 36-krát, aby sa náhodne vybralo aspoň 36 pracovných dní. Podľa tohto postupu sa môže v jeden deň odobrať vzorka z viac ako jedného jatočného tela.

Keďže počet zvierat zabíjaných v určitý deň sa môže veľmi líšiť, náhodný výber jednotlivých zvierat sa urobí na bitúnku v deň náhodne určený na odber vzoriek. Daný deň a celkový počet zvierat musia byť známe a zamestnanci bitúnku potom náhodne vyberú jatočné telo alebo telá pomocou tabuľky náhodného výberu, ktorá im bola poskytnutá a ktorá bola vytvorená s použitím maxima, ktoré presahuje najvyšší možný počet ošípaných na výkrm zabitých v akýkoľvek deň na akomkoľvek bitúnku v danom členskom štáte.

Tabuľka náhodného výberu preto môže vyzerať tak, ako je uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Tabuľka náhodného výberu

Bitúnok

Deň v mesiaci

Identita jatočného tela (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Zo základne štúdie sú vylúčené tieto zvieratá:

zvieratá, ktorých živá váha je menej ako 50 kg alebo viac ako 170 kg,

zvieratá zabité núdzovo,

jatočné telá, ktoré boli vyhlásené za nepožívateľné.

2.   Vzorky

2.1.   Odber vzoriek vo všeobecnosti

Odoberie sa zhluk ileocekálnych lymfatických uzlín alebo aspoň päť jednotlivých ileocekálnych lymfatických uzlín zo všetkých vybraných ošípaných. Ak je to možné, odoberie sa aspoň 25 gramov lymfatických uzlín bez tuku či spojovacích tkanív.

Na bitúnkoch sa vedú záznamy o dátume a čase odberu každej vzorky a dátume a čase a mene kuriéra, ktorý prevezme dodávku vzoriek.

2.2.   Podrobnosti o odbere vzoriek ileocekálnych lymfatických uzlín

Mezentérium medzi slepým črevom a časťou ilea, ktorá je najbližšie k slepému črevu, sa roztrhne a ileocekálne lymfatické uzliny vystúpia na povrch roztrhnutej plochy. Ak sa odoberajú jednotlivé lymfatické uzliny, „zozbierajú“ sa z takto otvoreného mezentéria bez noža, ale s prstami v rukaviciach. Lymfatické uzliny alebo agregát sa uložia do plastového vrecka, na ktorom sa označí dátum, čas, identifikácia bitúnku a identifikačný kód vzorky.

3.   Preprava

Vzorky sa odošlú do 36 hodín rýchlou poštou alebo kuriérom a do laboratória by sa mali doručiť najneskôr 72 hodín po odobratí vzoriek. Vzorky, ktoré sa doručia neskôr ako 72 hodín po ich odobratí, sa vyradia s výnimkou prípadov, v ktorých sa začne analýza vzoriek do 96 hodín od ich odberu a nebol prerušený chladiaci reťazec.

4.   Analýza a sérotypový rozbor vzoriek

Analýza a sérotypový rozbor sa uskutočnia v národnom referenčnom laboratóriu (NRL). Ak však národné referenčné laboratórium nemá kapacitu na vykonanie všetkých analýz alebo ak bežne nevykonáva detekciu, môže sa príslušný orgán rozhodnúť určiť na výkon týchto analýz obmedzený počet iných laboratórií, ktoré sú zapojené do úradných kontrol salmonely.

Tieto laboratóriá musia mať preukázané skúsenosti s používaním požadovanej detekčnej metódy, systém zabezpečenia kvality, ktorý je v súlade s normou ISO 17025, a byť pod dohľadom NRL.

V laboratóriu sa vzorky uschovajú v chlade až do bakteriologického preskúmania, ktoré sa vykoná do 24 hodín po doručení vzoriek, aby sa analýzy začali najneskôr 96 hodín po odbere vzoriek.

4.1.   Príprava vzorky

Lymfatické uzliny sa pred analýzou povrchovo dekontaminujú prostredníctvom namočenia do čistého liehu a vysušenia vzduchom.

Všetky lymfatické uzliny sa zozbierajú a uzavrú do plastového vrecka, po ktorom sa pobúcha kladivom alebo podobným nástrojom tak, aby sa lymfatické uzliny rozdrvili.

Homogenizované lymfatické uzliny sa odvážia a uložia do sterilného kontajnera s predhriatou pufrovanou peptónovou vodou (BPW) zriedenou v pomere 1 : 10. Kontajnery sa budú inkubovať celkovo (18 ± 2) hodín pri teplote (37 ± 1) °C.

4.2.   Detekčná metóda

Použije sa metóda, ktorú odporúča referenčné laboratórium Spoločenstva (RLS) pre salmonelu v Bilthovene v Holandsku.

Táto metóda je opísaná v súčasnom znení návrhu prílohy D k norme ISO 6579:2002 – Zisťovanie Salmonelly spp. v truse zvierat a vo vzorkách v štádiu prvovýroby. V tejto metóde sa používa polotuhé médium (zmenené polotuhé médium Rappaport-Vassiladis, MSRV) ako jediné selektívne obohacujúce médium.

4.3.   Sérotypový rozbor

Všetky izolované kmene potvrdené ako pozitívne na Salmonellu spp. sa podrobia rozboru podľa Kaufmannovej-Whitovej schémy.

Na účely zaistenia kvality sa do referenčného laboratória Spoločenstva pošle 16 kmeňov, ktorých typizáciu možno uskutočniť, a 16 izolátov, ktorých typizáciu nemožno uskutočniť. Ak sa izolovalo menej kmeňov, pošlú sa všetky.

4.4.   Fágotypizácia

V prípade, že sú izoláty Salmonella sérovar typhimurium a Salmonella sérovar enteritidis podrobené fágotypizácii (nepovinná analýza), použijú sa metódy opísané referenčným centrom WHO pre fágotypizáciu salmonely Agentúry na ochranu zdravia v Colindale v Spojenom kráľovstve.

4.5.   Testovanie antimikrobiálnej citlivosti

V prípade testovania antimikrobiálnej citlivosti (nepovinná analýza) sa na testovanie použije platná a schválená metóda, ako napríklad metódy odporučené Národným výborom pre klinické laboratórne normy (NCCLS, od 1. januára 2005: Inštitút pre klinické a laboratórne normy – CLSI).

Prijateľná je metóda agarovej difúzie aj metóda zrieďovania roztokov. Výsledky sa oznámia v podobe kvantitatívnych údajov (medzná hodnota MIC pre zrieďovacie metódy a priemer inhibičnej zóny pre difúzne metódy) aj kvalitatívnych údajov (pomer rezistentných izolátov).

Kvalitatívne údaje budú založené na interpretácii podľa epidemiologických medzných hodnôt uvedených Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST) na stránke: http://www.eucast.org

Izoláty sa budú testovať na citlivosť na tieto antimikrobiálne látky:

ampicilín alebo amoxicilín,

tetracyklín,

chloramfenikol,

flórfenikol,

kyselina nalidixínová,

ciprofloxacín (pokiaľ možno) alebo enrofloxacín,

sulfónamid (pokiaľ možno sulfametoxazol),

sulfónamid/trimetoprím alebo trimetoprím,

gentamicín,

streptomycín,

kanamycín (pokiaľ možno) alebo neomycín,

cefalosporín 3. generácie (pokiaľ možno cefotaxím),

colistín (dobrovoľné).

Pred začatím výskumu by členské štáty mali zorganizovať školenia pre zainteresované strany.

5.   Záznamy a skladovanie vzoriek

O všetkých vzorkách sa budú viesť záznamy bakteriológie spracované vo formáte podobnom, ako je príklad uvedený v tabuľke 3, alebo porovnateľnom s ním.

Všetky izolované kmene sa uskladnia v národných referenčných laboratóriách jednotlivých členských štátov, ak v nich bude zabezpečená integrita kmeňov, minimálne na 5 rokov.

Všetky vzorky mäsovej šťavy na sérológiu sa uskladnia na 2 roky v zamrazenom stave.

Tabuľka 3

Príklad záznamov, ktoré sa pripravia o všetkých spracovaných vzorkách

Vzorka

Príjem

Analýza

Identifikácia vzorky + typ

Identifikačné označenie bitúnku

Názov

Dátum

Čas

Názov

Dátum

Čas

Poz. alebo neg.

Sérovar

Fágotyp

Antibiogram

Identifikácia uskladnenia

1 S

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14.00

Neg.

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4-10

12.30

AB

4-10

14.00

Poz.

Typh

DT104

ASTSu

(IDnr)

3 L

EU083

PW

8-10

16.30

AB

9-10

9.00

Poz.

Agona

n.a.

ASTE

(IDnr)

atď.

6.   Oznamovanie Bulharska a Rumunska

Príslušný orgán zodpovedný za vypracovanie výročnej vnútroštátnej správy o monitorovaní salmonely u zvierat podľa článku 9 smernice 2003/99/ES zozbiera a vyhodnotí výsledky a oznámi ich Komisii.

Správy obsahujú aspoň tieto údaje:

6.1.   Celkový opis implementácie programu prieskumu

opis skúmanej populácie rozvrstvenej podľa kapacity bitúnkov,

opis postupu pri metóde náhodnosti vrátane systému oznamovania,

vypočítanú veľkosť vzorky,

podrobnosti o orgánoch a laboratóriách, ktoré sú zapojené do odberu vzoriek/testovania/typizácie,

celkové výsledky výskumu (vzorky analyzované bakteriologicky a sérologicky, počet pozitívnych, sérovar, fágový typ a testovanie odolnosti voči antibiotikám).

6.2.   Kompletné údaje o každom testovanom zvierati a príslušné výsledky testov:

Členské štáty predložia výsledky výskumu vo forme prvotných údajov s použitím slovníka údajov a formulárov zberu údajov, ktoré poskytne Komisia.

Tento slovník a formuláre pripraví Komisia a budú obsahovať aspoň tieto údaje:

referenčné údaje o bitúnku,

kapacita bitúnku,

dátum a čas odberu vzoriek,

referenčné údaje o vzorke (číslo),

typ odobratých vzoriek: lymfatické uzliny,

dátum odoslania do laboratória.

Pre každú vzorku poslanú do laboratória sa v členských štátoch zozbierajú tieto údaje:

identifikácia laboratória (v prípade, že je zapojených niekoľko laboratórií),

spôsob prepravy vzoriek,

dátum prijatia v laboratóriu,

pri testovaní lymfatických uzlín hmotnosť vzorky,

výsledok jednotlivých testovaných vzoriek: „negatívny“ alebo v prípade, že je pozitívny na Salmonellu spp., aj výsledky sérotypového rozboru „Salmonella sérovar“ alebo „nemožné urobiť typizáciu“,

výsledky pre kmene, ktoré sú predmetom testovania citlivosti na antimikrobiálne látky a/alebo fagotypizácie.


(1)  Toto číslo musí predstavovať aspoň 80 % zabitých ošípaných na výkrm v členskom štáte.

(2)  Na prieskum by sa mala odobrať vzorka z piateho jatočného tela spracovaného v devätnástom dni daného mesiaca.


PRÍLOHA II

Maximálny finančný príspevok Spoločenstva Bulharsku a Rumunsku

(EUR)

Členský štát

Suma

Bulharsko

4 992

Rumunsko

7 800


PRÍLOHA III

Certifikovaná finančná správa o uplatňovaní základného prieskumu prevalencie Salmonelly spp. v stádach ošípaných na výkrm

Nahlasované obdobie: 1. apríl 2007 až 30. september 2007

Výkaz o nákladoch, ktoré vznikli počas prieskumu a ktoré sú oprávnené na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva

Referenčné číslo rozhodnutia Komisie o poskytovaní finančného príspevku Spoločenstva: …

Náklady vzniknuté v súvislosti s činnosťami

Počet testov

Celkové náklady na testovanie vzniknuté počas sledovaného obdobia

(národná mena)

Bakteriológia Salmonelly spp.

 

 

Sérotypový rozbor izolátov salmonely

 

 

Vyhlásenie príjemcu

Potvrdzujeme, že

náklady uvedené vo výkaze sú skutočné a vznikli pri vykonávaní úloh ustanovených v rozhodnutí Komisie 2007/219/ES a pre riadne vykonanie týchto úloh boli nevyhnutné,

všetky dokumenty, ktoré slúžia ako podklady k týmto nákladom, sú k dispozícii na účely auditu.

Dátum: …

Finančne zodpovedná osoba: …

Podpis: …


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/250/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Juhoafrickej republike

[oznámené pod číslom K(2007) 1454]

(2007/220/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES sa rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom z neeurópskych krajín okrem krajín Stredozemia, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov Spojených štátov amerických v zásade nesmú dovážať do Spoločenstva. Touto smernicou sa však povoľujú výnimky z uvedeného pravidla za predpokladu, že sa stanoví, že neexistuje žiadne riziko rozšírenia škodlivých organizmov.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2003/250/ES (2) sa povoľuje členským štátom poskytovať dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice 2000/29/ES vzhľadom na rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Juhoafrickej republike.

(3)

Okolnosti odôvodňujúce uvedenú výnimku sú stále aktuálne a nie sú k dispozícii žiadne nové informácie, na základe ktorých by bola potrebná revízia osobitných podmienok.

(4)

Členské štáty by preto mali byť oprávnené povoliť na ďalšie obmedzené obdobie dovoz týchto rastlín na svoje územie s výhradou splnenia osobitných podmienok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V druhom odseku článku 1 rozhodnutia 2003/250/ES sa dopĺňajú tieto písmená e) až h):

„e)

1. júna 2007 do 30. septembra 2007;

f)

1. júna 2008 do 30. septembra 2008;

g)

1. júna 2009 do 30. septembra 2009;

h)

1. júna 2010 do 30. septembra 2010.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 36.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/249/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Čile

[oznámené pod číslom K(2007) 1455]

(2007/221/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES sa rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v neeurópskych krajinách okrem krajín Stredozemia, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov Spojených štátov amerických v zásade nesmú dovážať do Spoločenstva. Danou smernicou sa však povoľujú výnimky z uvedeného pravidla za predpokladu, že sa preukáže, že neexistuje žiadne riziko rozšírenia škodlivých organizmov.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2003/249/ES (2) sa členským štátom povoľuje ustanoviť dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Čile.

(3)

Okolnosti odôvodňujúce uvedenú výnimku sú stále aktuálne a nie sú k dispozícii žiadne nové informácie, na základe ktorých by bola potrebná revízia osobitných podmienok.

(4)

Členské štáty by preto mali byť oprávnené povoliť na ďalšie obmedzené časové obdobie dovoz týchto rastlín na svoje územie s výhradou splnenia osobitných podmienok.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do druhého odseku článku 1 rozhodnutia 2003/249/ES sa dopĺňajú tieto písmená e) až h):

„e)

1. júna 2007 do 30. septembra 2007;

f)

1. júna 2008 do 30. septembra 2008;

g)

1. júna 2009 do 30. septembra 2009;

h)

1. júna 2010 do 30. septembra 2010.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 32.


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/52


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2007,

ktorým sa vyhlasuje začatie činnosti Regionálnej poradnej rady pre juhozápadné vody v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva

(2007/222/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/585/ES z 19. júla 2004, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie, ktoré 9. februára 2007 doručilo Francúzsko v mene Belgicka, Španielska, Francúzska, Holandska a Portugalska,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) a v rozhodnutí 2004/585/ES sa stanovuje rámec pre zriadenie a činnosť regionálnych poradných rád.

(2)

V článku 2 rozhodnutia 2004/585/ES sa zriaďuje Regionálna poradná rada pre juhozápadné vody v zemepisných oblastiach VIII, IX a X (vody pri Azorských ostrovoch) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a divíziách CECAF 34.1.1., 34.1.2. a 34.2.0. (vody pri Madeire a Kanárskych ostrovoch) (3).

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 1 rozhodnutia 2004/585/ES predložili zástupcovia sektora rybného hospodárstva a ostatných záujmových skupín Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Holandsku a Portugalsku žiadosť týkajúcu sa činnosti tejto regionálnej poradnej rady.

(4)

Na základe článku 3 ods. 2 rozhodnutia 2004/585/ES dotknuté členské štáty preskúmali, či žiadosť týkajúca sa Regionálnej poradnej rady pre juhozápadné vody je v súlade s ustanoveniami uvedeného rozhodnutia. Príslušné členské štáty predložili 9. februára 2007 Komisii odporúčanie týkajúce sa tejto regionálnej poradnej rady.

(5)

Komisia na základe rozhodnutia 2004/585/ES a cieľov a zásad spoločnej politiky rybného hospodárstva posúdila žiadosť zúčastnených strán, ako aj odporúčanie členských štátov a dospela k záveru, že Regionálna poradná rada pre juhozápadné vody môže začať svoju činnosť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Regionálna poradná rada pre juhozápadné vody, zriadená článkom 2 ods. 1 písm. e) rozhodnutia 2004/585/ES, začne svoju činnosť od 9. apríla 2007.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 256, 3.8.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ako sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 3880/91 (Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1).


5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2007

o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Bulharskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999

[oznámené pod číslom K(2007) 1469]

(Iba bulharské znenie je autentické)

(2007/223/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 ustanovuje za predbežnú podmienku rozširovania práv na vysádzanie ako aj udelenia podpory na reštrukturalizáciu a rekvalifikáciu zostavenia súpisu o potenciáli výroby vína v zainteresovanom štáte. Prezentácia tohto súpisu musí byť v súlade s článkom 16 uvedeného nariadenia.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (2) sa v článku 19 ustanovujú podrobnosti prezentácie údajov obsiahnutých v súpise.

(3)

Bulharsko poslalo Komisii v listoch z 10. a 17. januára 2007 údaje, na ktoré odkazuje článok 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a článok 19 nariadenia (ES) č. 1227/2000. Po posúdení týchto údajov možno konštatovať, že Bulharsko súpis zostavilo.

(4)

Z tohto rozhodnutia nemožno vyvodzovať, či sú údaje poskytnuté Komisii v súpise presné, alebo či sú predpisy uvedené v súpise v súlade s právom Spoločenstva. Toto rozhodnutie nemá vplyv na žiadne prípadné rozhodnutie Komisie o týchto bodoch.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia skonštatovala, že Bulharsko poskytlo súpis potenciálu výroby vína v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike.

V Bruseli 4. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1460/2006 (Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 9).