ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 369/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 370/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 361/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 371/2007, z 2. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 373/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/207/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby sa predĺžila platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2007) 532]  ( 1 )

16

 

 

2007/208/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu Salmonella u moriek, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 1401]

18

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Rada

 

 

2007/209/ES

 

*

Odporúčanie Rady z 27. marca 2007 o aktualizácii všeobecných usmernení hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva pre rok 2007 a o vykonávaní politík zamestnanosti členských štátov

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 369/2007

z 2. apríla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

171,0

MA

106,7

SN

320,6

TN

143,7

TR

157,6

ZZ

179,9

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

152,9

ZZ

144,5

0709 90 70

MA

58,7

TR

100,3

ZZ

79,5

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

56,6

MA

45,6

TN

53,9

TR

51,4

ZZ

48,3

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

77,2

CA

101,7

CL

86,8

CN

84,3

NZ

121,8

US

108,5

UY

67,4

ZA

82,0

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

71,8

CL

90,0

CN

54,2

ZA

77,3

ZZ

73,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 370/2007

z 2. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 361/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 361/2007 (3) sa stanovili dovozné clá v oblasti obilnín uplatniteľné od 1. apríla 2007.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba uplatniť úpravu dovozných ciel stanovených nariadením (ES) č. 361/2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 361/2007 je preto potrebné zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 361/2007 sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 3.


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 3. apríla 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

12,61

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

12,61

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00

PRÍLOHA II

Podklady pre výpočet ciel stanovených v prílohe I

30. marec 2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (3)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (4)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (5)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

152,25

110,71

Cena FOB USA

180,60

170,60

150,60

152,43

Prémia – Záliv

26,80

7,02

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

30,97 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

31,35 EUR/t


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(4)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(5)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 371/2007,

z 2. apríla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. e) bod iii),

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), sa ustanovuje, že žiadatelia o dovozné povolenia nesmú podať viac ako jednu žiadosť o dovozné povolenie pre to isté poradové číslo kvóty za obdobie dovoznej colnej kvóty. Nariadenie (ES) č. 1301/2006 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo odchýlky, ktoré by mohli byť ustanovené v sektorových nariadeniach. V záujme zabezpečenia plynulého zásobovania trhu Spoločenstva by sa mali najmä zachovať intervaly podávania žiadostí o dovozné povolenia, ktoré sú ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 950/2006 (3), a preto je potrebné v tomto bode ustanoviť odchýlku od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(2)

Zo skúseností získaných počas prvých mesiacov uplatňovania nariadenia (ES) č. 950/2006 vyplýva, že by sa mali zdokonaliť spoločné pravidlá riadenia ustanovené v uvedenom nariadení.

(3)

V článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa ustanovuje, že ak sa uvoľnenie do voľného obehu neuskutoční v členskom štáte, ktorý vydal dovozné povolenie, tak si členský štát, v ktorom sa uskutoční uvoľnenie do voľného obehu, ponechá pôvodné dovozné povolenie. S cieľom umožniť hospodárskemu subjektu, aby použil zvyšné množstvá v rámci dovozných povolení, a uľahčiť uvoľnenie zábezpeky za dovozné povolenie by si tento členský štát mal ponechať iba kópiu dovozného povolenia.

(4)

Oznámenia členských štátov Komisii ustanovené v článku 8 písm. b) bode i) nariadenia (ES) č. 950/2006 by mali zahŕňať aj množstvá dovezené v podobe bieleho cukru.

(5)

Podľa článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 950/2006 môže každá rafinéria Spoločenstva s celoročnou výrobou cukru podať v období od 30. júna do konca hospodárskeho roku žiadosti o dovozné povolenia na cukor určený na rafináciu vo všetkých členských štátoch v rámci množstvových limitov pre jednotlivé členské štáty, v ktorých rozmedzí sa môžu vydať dovozné povolenia na cukor určený na rafináciu. V takýchto prípadoch by sa nemala uplatňovať povinnosť ustanovená v článku 4 ods. 2 druhom pododseku uvedeného nariadenia, podľa ktorej sa žiadosť o povolenie predloží príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je žiadateľ zaregistrovaný na účely DPH.

(6)

Pokiaľ cukor dovezený ako cukor určený na rafináciu nie je rafinovaný v lehote stanovenej v článku 4 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 950/2006, sumu rovnú 500 EUR na tonu za množstvá cukru, ktorý nebol rafinovaný, zaplatí iba držiteľ dovozného povolenia. Sankcia v rovnakej výške stanovená v článku 11 ods. 3 písm. a) pre schválených výrobcov cukru by sa preto mala zrušiť.

(7)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1894/2006 z 18. decembra 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (4), sa Spoločenstvo zaviazalo doviezť z Brazílie colnú kvótu vo výške 10 124 ton surového trstinového cukru určeného na rafináciu s colnou sadzbou vo výške 98 EUR na tonu.

(8)

Táto kvóta by sa mala otvoriť a spravovať v súlade s nariadením (ES) č. 950/2006 ako „koncesný cukor CXL“. Keďže článkom 24 uvedeného nariadenia sa otvárajú colné kvóty na koncesný cukor CXL na základe hospodárskeho roku, ročná colná kvóta na surový trstinový cukor s pôvodom v Brazílii by sa mala upraviť tak, aby zohľadnila skutočnosť, že hospodársky rok 2006/2007 trvá 15 mesiacov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 950/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 950/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006, sa žiadosti o dovozné povolenia podávajú každý týždeň od pondelka do piatka od dátumu uvedeného v odseku 5 tohto článku až do prerušenia vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3 druhého pododseku tohto nariadenia.“

2.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prípade, že sa uvoľnenie do voľného obehu neuskutoční v členskom štáte, ktorý vydal dovozné povolenie, tak si členský štát, v ktorom sa uskutoční uvoľnenie do voľného obehu, ponechá kópiu dovozného povolenia a prípadne dodatočný doklad vyplnený v súlade s článkami 22 a 23 a jeho kópiu odovzdá členskému štátu, ktorý vydal dovozné povolenie. V takýchto prípadoch si držiteľ dovozného povolenia ponechá originál.“

3.

V článku 8 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pred 1. marcom a za predchádzajúci hospodársky rok alebo za predchádzajúce dodávkové obdobie v závislosti od prípadu:

i)

celkové skutočne dovezené množstvo:

cukru na rafináciu vyjadreného v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru,

cukru neurčeného na rafináciu, vyjadreného v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru,

bieleho cukru;

ii)

množstvo cukru vyjadrené v hmotnosti v prirodzenom stave a ako ekvivalent bieleho cukru, ktoré sa skutočne rafinovalo.“

4.

V článku 10 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade žiadostí podaných podľa prvého pododseku písm. b) a odchylne od článku 4 ods. 2 druhého pododseku môžu žiadatelia podať svoje žiadosti o povolenie príslušným orgánom členského štátu, v ktorom nie sú zaregistrovaní na účely DPH. V takomto prípade žiadateľ predloží doklad o tom, že bol schválený ako rafinéria s celoročnou výrobou cukru podľa článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 (5).

5.

V článku 11 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Každý schválený výrobca cukru uhradí pred 1. júnom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku sumu rovnajúcu sa 500 EUR za každú tonu cukru, v prípade ktorého nedokáže príslušnému orgánu poskytnúť prijateľný dôkaz o tom, že cukor uvedený v odseku 2 písm. c) nie je dovezený cukor neurčený na rafináciu, alebo ak ide o cukor určený na rafináciu, že nebol rafinovaný z výnimočných technických príčin alebo z dôvodu vyššej moci.“

6.

V článku 24 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Pre každý hospodársky rok sa colné kvóty v rámci celkového objemu 106 925 ton surového trstinového cukru s kódom KN 1701 11 10 určeného na rafináciu otvárajú ako koncesný cukor CXL s clom 98 EUR na tonu.

Na hospodársky rok 2006/2007 však toto množstvo predstavuje 144 388 ton surového trstinového cukru.

2.   Množstvá uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú podľa krajiny pôvodu týmto spôsobom:

Kuba

58 969 ton,

Brazília

34 054 ton,

Austrália

9 925 ton,

ostatné tretie krajiny

3 977 ton.

Na hospodársky rok 2006/2007 je však rozdelenie podľa krajiny pôvodu takéto:

Kuba

73 711 ton,

Brazília

47 630 ton,

Austrália

17 369 ton,

ostatné tretie krajiny

5 678 ton.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 247/2007 (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 178, 1.5.2006, s. 39.“


3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 372/2007

z 2. apríla 2007,

ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), najmä na jeho článok 5 ods. 1,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“),

keďže:

(1)

V roku 1999 vedecký výbor pre potraviny určil prijateľnú dennú dávku (TDI) epoxidovaného sójového oleja (ESBO) vo výške 1 mg/kg telesnej hmotnosti. Tento TDI prevedený na špecifický migračný limit (SML) potravín pre plastové materiály a predmety uvedené v smernici Komisie 2002/72/ES (2).

(2)

Smernica Komisie 2007/19/ES z 30. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (3), jasne stanovuje, že na tesnenia vrchnákov sa vzťahuje smernica 2002/72/ES. V tejto smernici sa uvádza, že členské štáty musia prijať opatrenia do 1. apríla 2008, ktorými sa umožní voľný obeh tesnení vrchnákov, ak spĺňajú SML. Tesnenia, ktoré nie sú v súlade so SML, budú od 1. júna 2008 zakázané.

(3)

Zdá sa, že je potrebné regulovať umiestňovanie týchto predmetov na trh, až kým nenadobudne účinnosť smernica 2007/19/ES.

(4)

Na základe údajov, ktoré boli nedávno získané od členských štátov a Švajčiarska, sa potvrdila koncentrácia ESBO v tukových potravinách, ako sú omáčky a zelenina alebo ryby v oleji, ktorá dosahovala hodnotu až 1 150 mg/kg. Pri takýchto vysokých hodnotách môže byť TDI u spotrebiteľov prekročená.

(5)

Prevádzkovatelia podnikov nedávno preukázali záujem používať ako náhradu za ESBO iné plastifikátory, ktoré majú buď vyšší TDI, alebo migrujú v menšom rozsahu. Preto sú aj pre tieto náhrady potrebné špecifické pravidlá.

(6)

Právne postavenie takýchto výrobkov je v súčasnosti nejasné. Smernica 2002/72/ES sa týka materiálov a predmetov, ako aj ich častí, ktoré sú výlučne z plastových materiálov alebo sa skladajú z dvoch alebo viacerých vrstiev pozostávajúcich výlučne z plastových materiálov. Tesnenia kovových vrchnákov by prípadne bolo možné považovať za plastovú časť materiálu alebo za výrobok, na ktoré sa vzťahuje smernica 2002/72/ES, alebo za plastový povlak na kovovom podklade, na ktorý sa smernica 2002/72/ES nevzťahuje.

(7)

V dôsledku toho členské štáty v súčasnosti uplatňujú rozdielne pravidlá, ktoré môžu byť prekážkou obchodu.

(8)

Zdá sa preto, že je vhodné stanoviť prechodné SML pre skupinu určitých plastifikátorov, používaných v tesneniach vrchnákov, ktoré prichádzajú do styku s tukovými potravinami tak, aby voľný obeh týchto výrobkov nebol ohrozený, aby vrchnáky a potraviny, ktoré predstavujú závažné nebezpečenstvo, boli okamžite vylúčené z trhu a zároveň aby malo predmetné odvetvie dosť času dokončiť vývoj tesnení, ktoré sú v súlade so SML uvedenými v smernici 2002/72/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2007/19/ES.

(9)

Prechodné SML by mali byť stanovené na úrovni, ktorou by sa zaručilo, že by TDI neboli prekročené so zreteľom na priemernú spotrebu týchto potravín a na stanovisko, ktoré EÚBP vydal 16. marca 2006, v ktorom sa uvádza, že pokiaľ ide o plastifikátory obsiahnuté v 90 % tukových potravín v sklených pohároch, ich hodnota má nižší obsah ako 300 mg/kg potravín.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vrchnáky s vrstvami z plastových materiálov alebo plastovými povlakmi, ktoré v týchto vrchnákoch tvoria tesnenie a ktoré sú vytvorené z dvoch alebo viacerých vrstiev rozličných typov materiálov, sa môžu umiestniť na trhu Spoločenstva, ak sú v súlade s obmedzeniami a špecifikáciami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa bude uplatňovať do 30. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/79/ES (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 35).

(3)  Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 17.


PRÍLOHA

Obmedzenia a špecifikácie týkajúce sa plastifikátorov používaných v tesneniach vrchnákov

Referenčné číslo

Číslo CAS

Názov

Obmedzenia a/alebo špecifikácie

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

sójový olej epoxidovaný (ESBO)

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS vyžaduje testovanie simulantu D SML(T) (1)  (2) = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s dojčenskou a detskou výživou alebo do styku s ňou prichádzajú, ako sa definuje v smernici Komisie 91/321/EHS o dojčenskej výžive a predmetoch podľa smernice 96/5/ES o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti SML = 30 mg/kg potravín alebo potravinového simulantu.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do kontaktu s potravinou.

30401

acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselín

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS SML(T) (2) vyžaduje testovanie simulantu D = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

76815

polyester kyseliny adipovej s glycerolom alebo pentaerytritolom, estery s párnym číslom mastných kyselín C12 – C22 s nerozvetveným reťazcom

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS SML(T) (2) vyžaduje testovanie simulantu D = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

93760

000077-90-7

tri-n-butyl-acetylcitrát

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS SML(T) (2) vyžaduje testovanie simulantu D = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

56800

030899-62-8

glycerol monolaurát diacetát

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS SML(T) (2) vyžaduje testovanie simulantu D = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

30340

330198-91-9

kyselina 12-(acetoxy)stearová, 2,3-bis(acetoxy)propyl-ester

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo do styku s potravinami prichádzajú, pri ktorých sa podľa smernice 85/572/EHS SML(T) (2) vyžaduje testovanie simulantu D = 300 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 50 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

Pre materiály a predmety, ktoré sú určené na styk so všetkými ostatnými typmi potravín alebo do styku s nimi prichádzajú, SML(T) (2) = 60 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov, alebo 10 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby, ktorá prichádza do styku s potravinou.

76866

polyestery propán 1,2-diolu a(alebo) 1,3- a (alebo) 1,4-butándiolu a(alebo) polypropylénglykol s kyselinou adipovou, tiež ukončené skupinami odvodenými od octovej kyseliny alebo mastných kyselín C12 – C18 alebo oktán-1-olu alebo dekan-1-olu

SML = 30 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov alebo 5 mg/dm2 celkovej plochy vrchnáka a vzduchotesne uzavretej nádoby.


(1)  „SML“ znamená špecifický migračný limit.

(2)  SML(T) v tomto špecifickom prípade znamená, že obmedzenie sa neprekročí súčtom migračných úrovní látok uvedených pod ref. č.: 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 a 30340.


3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 373/2007

z 2. apríla 2007,

ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä jeho článok 60 ods. 2 druhú vetu a článok 145 písm. c) a d),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 795/2004 (2) sa zavádzajú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb od roku 2005. Skúsenosti s administratívnym a operatívnym zavádzaním tejto schémy na vnútroštátnej úrovni ukázali, že v určitých ohľadoch sú nevyhnutné ďalšie podrobné predpisy a v iných ohľadoch sa musia vyjasniť a prispôsobiť existujúce predpisy.

(2)

Cukrová trstina sa pestuje na danej pôde počas obdobia piatich rokov alebo dlhšie a zberá sa opakovane, takže sa môže považovať za trvalú kultúru. Podľa článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nie sú plochy pokryté trvalou kultúrou vo všeobecnosti oprávnené na získanie nárokov na platbu. V článku 3b ods. 2 nariadenia (ES) č. 795/2004 sa ustanovuje oprávnenosť trvalých kultúr v rámci schémy jednotných platieb pod podmienkou, že plocha je predmetom žiadosti o podporu na energetické plodiny ustanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(3)

V nariadení (ES) č. 1782/2003 zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 319/2006 (3) sa stanovujú predpisy na neviazanú podporu a integráciu podpory pre cukrovú repu, trstinu a čakanku do režimu jednotných platieb. Preto by mali byť plochy pokryté týmito plodinami oprávnené bez požiadavky predloženia žiadosti o podporu v rámci schémy energetických plodín. Je vhodné vyňať cukrovú trstinu z definície trvalých kultúr v článku 2 nariadenia (ES) č. 795/2004 jej zaradením do zoznamu plodín, ktoré sa považujú za viacročné plodiny na účely hlavy III nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(4)

V súlade s článkom 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa produkcia konopy pestovanej na iné použitie ako na vlákno povoľuje ako využívanie pôdy v rámci schémy jednotných platieb od 1. januára 2007. Poskytnutie platby by malo byť závislé na použití certifikovaných osív určitých odrôd. Z tohto dôvodu by sa článok 29 nariadenia (ES) č. 795/2004 mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V znení článku 30 ods. 5 nariadenia (ES) č. 795/2004 sa vyskytuje chyba. Ustanovuje sa v ňom povinnosť členských štátov prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie článku 29 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade producentov, ktorí prostredníctvom neobvykle nízkych počtov jednotiek dobytka (LU) počas časti roka umelo vytvárajú podmienky, ktoré si vyžadujú dodržiavanie minimálnej poľnohospodárskej činnosti. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať v prípade, že sa neobvyklosť týka vysokých počtov jednotiek dobytka. Vyššie uvedené ustanovenie by sa preto malo opraviť.

(6)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 795/2004 sa ustanovuje priemerný počet hektárov uvedených v článku 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe dátumov oznámených Komisii príslušnými členskými štátmi. Malta a Slovinsko oznámili príslušné údaje. Je preto vhodné ustanoviť počet hektárov pre tieto členské štáty.

(7)

Keďže integrácia podpory pre cukrovú repu, trstinu a čakanku do režimu jednotných platieb je uplatniteľná od 1. januára 2006, je vhodné ustanoviť, aby sa zmenené a doplnené ustanovenia týkajúce sa oprávnenosti plôch pokrytých cukrovou trstinou na schému jednotných platieb uplatňovali so spätnou účinnosťou od tohto dátumu.

(8)

Keďže sa v nariadení (ES) č. 795/2004 zavádzajú implementačné pravidlá pre schému jednotných platieb od 1. januára 2005, oprava článku 30 ods. 5 by sa mala uplatňovať od tohto dátumu.

(9)

Nariadenie (ES) č. 795/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, doplniť a opraviť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 795/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V tabuľke v článku 2 bode d) sa dopĺňa tento riadok:

„1212 99 20

cukrová trstina“

2.

V článku 29 sa druhá veta nahrádza takto:

„Osivo sa osvedčuje v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (4) a najmä jej článkom 12.

3.

V článku 30 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uplatňovanie článku 29 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade producentov, ktorí prostredníctvom neobvykle vysokých počtov jednotiek dobytka (LU) počas časti roka umelo vytvárajú podmienky, ktoré si vyžadujú dodržiavanie minimálnej poľnohospodárskej činnosti.“

4.

Príloha II sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 článku 1 sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Bod 2 článku 1 sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Bod 3 článku 1 sa uplatňuje od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1291/2006 (Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s. 20).

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 32.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Počet hektárov uvedený v článku 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003

Členský štát a regióny

Počet hektárov

DÁNSKO

33 740

NEMECKO

301 849

Bádensko-Württembersko

18 322

Bavorsko

50 451

Brandenbursko a Berlín

12 910

Hessensko

12 200

Dolné Sasko a Brémy

76 347

Meklenbursko-Západné Pomoransko

13 895

Severné Porýnie-Vestfálsko

50 767

Porýnie-Falcko

19 733

Sársko

369

Sasko

12 590

Sasko-Anhaltsko

14 893

Šlezvicko-Holštajnsko a Hamburg

14 453

Durínsko

4 919

LUXEMBUSKO

705

FÍNSKO

38 006

Región A

3 425

Región B–C1

23 152

Región C2–C4

11 429

MALTA

3 640

SLOVINSKO

11 437

ŠVÉDSKO

 

Región 1

9 193

Región 2

8 375

Región 3

17 448

Región 4

4 155

Región 5

4 051

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 

Anglicko (iné)

241 000

Anglicko (Moorland SDA)

10

Anglicko (Upland SDA)

190

Severné Írsko

8 304“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. marca 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby sa predĺžila platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom

[oznámené pod číslom K(2007) 532]

(Text s významom pre EHP)

(2007/207/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na druhý pododsek článku 6 ods. 1 tohto nariadenia,

po porade s Radou pre udeľovanie environmentálnej značky,

keďže:

(1)

Platnosť vymedzenia skupiny výrobkov a ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí Komisie 2001/405/ES zo 4. mája 2001, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva výrobkom z hodvábneho papiera (2), sa skončí 4. mája 2007.

(2)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2002/255/ES z 25. marca 2002, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva televízorom (3), sa skončí 31. marca 2007.

(3)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2002/371/ES z 15. mája 2002, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva textilným výrobkom a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/178/ES (4), sa skončí 31. mája 2007.

(4)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2004/669/ES zo 6. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú revidované kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva chladničkám a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/40/ES (5), sa skončí 31. mája 2007.

(5)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2003/31/ES z 29. novembra 2002, ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky pre detergenty pre umývačky riadov a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/427/ES (6), sa skončí 31. decembra 2007.

(6)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2000/45/ES zo 17. decembra 1999 ustanovujúceho ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva práčkam (7) sa skončí 30. novembra 2007.

(7)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa uskutočnila včasná revízia ekologických kritérií, ako aj s nimi súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie, ktoré boli stanovené týmito rozhodnutiami.

(8)

So zreteľom na revíziu týchto kritérií a požiadaviek je vhodné predĺžiť lehotu platnosti ekologických kritérií a požiadaviek vo všetkých šiestich prípadoch o jeden rok.

(9)

Vzhľadom na to, že sa povinnosť revízie podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 vzťahuje len na ekologické kritériá a požiadavky na posudzovanie a overovanie, je vhodné, aby rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES zostali v platnosti.

(10)

Rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES by sa preto mali v súlade s tým zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 3 rozhodnutia 2001/405/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov z hodvábneho papiera, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 4. mája 2008.“

Článok 2

Článok 4 rozhodnutia 2002/255/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 4

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov televízory, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. marca 2008.“

Článok 3

Článok 5 rozhodnutia 2002/371/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 5

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov textilné výrobky, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. mája 2008.“

Článok 4

Článok 5 rozhodnutia 2004/669/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 5

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov chladničky, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. mája 2008.“

Článok 5

Článok 5 rozhodnutia 2003/31/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 5

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov detergenty pre umývačky riadov, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. decembra 2008.“

Článok 6

Článok 3 rozhodnutia 2000/45/ES sa nahrádza týmto znením:

„Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov práčky, ako aj s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 30. novembra 2008.“

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 10. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/384/ES (Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 87, 4.4.2002, s. 53. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/384/ES.

(4)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 306, 2.10.2004, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 11.

(7)  Ú. v. ES L 16, 21.1.2000, s. 74. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/384/ES.


3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. marca 2007

o finančnom príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu Salmonella u moriek, ktorý sa má uskutočniť v Bulharsku a Rumunsku

[oznámené pod číslom K(2007) 1401]

(Iba bulharské a rumunské znenie je autentické)

(2007/208/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovujú finančné príspevky Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia. Podľa tohto rozhodnutia má Spoločenstvo takisto prijať technické a vedecké opatrenia, ktoré sú potrebné pre vývoj veterinárnych právnych predpisov a veterinárneho vzdelávania či odbornej prípravy, alebo má členským štátom pri ich prijímaní asistovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (2) sa stanovuje, že do konca roka 2007 sa musí určiť cieľ Spoločenstva na zníženie výskytu Salmonella v populáciách kŕdľov moriek.

(3)

S cieľom stanoviť ciele Spoločenstva je potrebné, aby boli k dispozícii porovnateľné údaje o výskyte Salmonella v populáciách moriek v Bulharsku a Rumunsku. Tieto informácie v súčasnosti nie sú dostupné, a preto by sa počas primeraného obdobia mal uskutočniť osobitný prieskum zameraný na monitorovanie výskytu Salmonella u moriek v týchto členských štátoch.

(4)

Základný prieskum Salmonella u moriek sa má v ostatných členských štátoch uskutočniť v období od októbra 2006 do septembra 2007 v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/662/ES z 29. septembra 2006 týkajúcim sa finančného príspevku Spoločenstva na základný prieskum výskytu salmonel u moriek, ktorý sa má uskutočniť v členských štátoch (3). V Rumunsku a Bulharsku by sa pri základnej štúdii mali uplatniť rovnaké postupy. Obdobie prieskumu by sa však malo skrátiť, aby sa mohla vykonať analýza údajov týkajúcich sa všetkých členských štátov.

(5)

Prieskum má poskytnúť technické informácie, ktoré sú potrebné pre vývoj veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva. Vzhľadom na význam zbierania porovnateľných údajov o výskyte Salmonella u moriek v Bulharsku a Rumunsku by Spoločenstvo malo týmto členským štátom poskytnúť finančný príspevok na splnenie osobitných požiadaviek prieskumu. Je preto vhodné nahradiť náklady, ktoré vznikli pri laboratórnom testovaní, do výšky 100 % v rámci stanoveného finančného limitu. Finančný príspevok Spoločenstva by sa nemal vzťahovať na žiadne ďalšie náklady, ako sú napr. náklady spojené s odberom vzoriek, cestovným a administratívou.

(6)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť za predpokladu, že prieskum sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a je v súlade s určitými ďalšími špecifickými podmienkami. Finančný príspevok by sa mal poskytnúť, pokiaľ sa ustanovené opatrenia vykonávajú účinne a za predpokladu, že orgány poskytnú všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

Je potrebné objasniť, aký výmenný kurz sa má používať v prípade žiadostí o platbu predložených v národných menách podľa článku 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Prieskum sa vykonáva s cieľom posúdiť výskyt Salmonella spp. v Bulharsku a Rumunsku v týchto kŕdľoch moriek:

a)

kŕdle moriek na výkrm, ktorým sa odoberie vzorka do troch týždňov od dátumu, keď opustia vybrané hospodárstvo na účely zabitia;

b)

kŕdle chovných moriek do 9 týždňov pred dátumom depopulácie kŕdľov.

2.   Prieskum zameraný na výskyt Salmonella v kŕdľoch uvedených v odseku 1 (ďalej len „kŕdle“) pokrýva obdobie od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2007.

3.   Na účely tohto rozhodnutia „príslušný orgán“ predstavuje orgán alebo orgány členských štátov, ktoré sú určené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2160/2003.

Článok 2

Rámec odberu vzoriek

1.   Odber vzoriek na účely tohto prieskumu sa vykonáva v hospodárstvach s najmenej 500 morkami vo výkrme alebo 250 chovnými morkami. V každom vybranom hospodárstve na chov moriek vo výkrme sa odoberie vzorka jednému kŕdľu v príslušnom veku.

Ak je však vypočítaný počet kŕdľov, ktorým sa odoberajú vzorky, podľa technických špecifikácií vyšší ako počet dostupných hospodárstiev s minimálne takým počtom moriek, ako sa špecifikuje v prvom pododseku, môžu sa odobrať vzorky až zo štyroch kŕdľov v jednom zariadení, aby sa dosiahol tento vypočítaný počet kŕdľov. Pokiaľ je to možné, uvedené dodatočné kŕdle z jediného hospodárstva by mali pochádzať z rôznych priestorov na ustajnenie moriek a vzorky by sa mali odoberať v rôznych mesiacoch.

Ak počet kŕdľov, ktorým sa majú odobrať vzorky, stále nie je dostatočný, môžu sa odobrať vzorky viac ako štyrom kŕdľom z jedného hospodárstva, pričom dôraz sa kladie na väčšie hospodárstva.

Ak počet kŕdľov, ktorým sa majú odobrať vzorky, stále nie je dostatočný, vzorky sa odoberajú kŕdľom na hospodárstvach s menším počtom moriek, ako sa špecifikuje v prvom pododseku.

2.   Odber vzoriek uskutočňuje príslušný orgán alebo sa uskutočňuje pod jeho dozorom.

Článok 3

Detekcia Salmonella spp. a sérotypizácia príslušných izolátov

1.   Detekcia Salmonella spp. a sérotypizácia príslušných izolátov sa vykonávajú v národných referenčných laboratóriách pre Salmonella (NRL).

Ak však národné referenčné laboratórium nemá kapacitu na vykonanie všetkých analýz alebo bežne nevykonáva detekciu, príslušné orgány môžu na výkon týchto analýz určiť obmedzený počet iných laboratórií, ktoré sú zapojené do úradných kontrol Salmonella.

Tieto laboratóriá musia preukázať skúsenosti pri používaní vyžadovaných metód detekcie, musia uplatňovať systém zabezpečenia kvality, ktorý je v súlade s normou ISO 17025, a musia byť pod dohľadom národného referenčného laboratória.

2.   Detekcia Salmonella spp. sa vykonáva v súlade s metódami odporúčanými referenčným laboratóriom Spoločenstva pre Salmonella.

3.   Sérotypizácia príslušných izolátov sa vykoná podľa Kaufmann-Whiteovej schémy.

Článok 4

Zbieranie údajov, hodnotenie a predkladanie správ

1.   Príslušný orgán zozbiera a posúdi výsledky dosiahnuté podľa článku 3 tohto rozhodnutia na základe rámca odberu vzoriek podľa článku 2 a Komisii podá správu o všetkých potrebných súhrnných údajoch a ich posúdení.

Komisia postúpi tieto výsledky spolu so súhrnnými údajmi jednotlivých členských štátov a posúdeniami, ktoré vykonali členské štáty, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý ich následne preskúma.

2.   Súhrnné údaje jednotlivých členských štátov a výsledky podľa odseku 1 sú verejne prístupné vo forme, ktorá zabezpečí ochranu dôverných údajov.

Článok 5

Technické špecifikácie

Úlohy a činnosti uvedené v článkoch 2, 3 a 4 tohto rozhodnutia sa vykonávajú v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dokumente SANCO/2083/2006, ktoré boli predložené na stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 18. júla 2006 a zverejnené na internetovej stránke Komisie http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

Článok 6

Finančný príspevok Spoločenstva

1.   Finančný príspevok Spoločenstva sa udeľuje Bulharsku a Rumunsku na pokrytie nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s laboratórnym testovaním, napr. bakteriologickou detekciou Salmonella spp. a sérotypizáciou príslušných izolátov.

2.   Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva predstavuje:

a)

20 EUR na test na bakteriologickú detekciu Salmonella spp.;

b)

30 EUR na test na sérotypizáciu príslušných izolátov.

Finančný príspevok Spoločenstva však neprekročí výšku stanovenú v prílohe I.

Článok 7

Podmienky na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva

1.   Finančný príspevok ustanovený v článku 6 sa Bulharsku a Rumunsku poskytne za predpokladu, že prieskum sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva vrátane pravidiel o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní a že sú splnené tieto podmienky:

a)

zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na vykonávanie prieskumu nadobudnú účinnosť najneskôr do 1. apríla 2007;

b)

správa o vývoji, ktorá pokrýva prvé tri mesiace vykonávania prieskumu, sa predloží do 31. júla 2007. Správa o vývoji by mala obsahovať informácie podľa kapitoly 6 o predkladaní správ o technických špecifikáciách, ako sa uvádza v článku 5;

c)

konečná správa o technickej realizácii prieskumu sa predloží najneskôr do 31. októbra 2007 spolu s podpornými dôkazmi o vzniknutých nákladoch a výsledkoch dosiahnutých počas obdobia od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2007. Podporné dokumenty o vzniknutých nákladoch zahŕňajú minimálne tie informácie, ktoré sú stanovené v prílohe II;

d)

prieskum sa vykonáva účinným spôsobom.

2.   Na žiadosť Bulharska a Rumunska je možné zaplatiť zálohu vo výške 50 % celkových nákladov uvedených v prílohe I.

3.   Nesplnenie časových limitov uvedených v odseku 1 písm. c) bude znamenať progresívne zníženie finančného príspevku Spoločenstva, ktorý sa má zaplatiť, vo výške 25 % celkových nákladov do 15. novembra 2007, 50 % do 1. decembra 2007 a 100 % do 15. decembra 2007.

Článok 8

Výmenný kurz vzťahujúci sa na výdavky

Z dôvodu administratívnej účinnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Spoločenstva vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (5), by výmenný kurz vzťahujúci sa na výdavky vyjadrené v inej mene ako euro mal byť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát predložil žiadosť.

Článok 9

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. apríla 2007.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike a Rumunsku.

V Bruseli 30. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006.

(3)  Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 22.

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.


PRÍLOHA I

Maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva pre Bulharsko a Rumunsko

(EUR)

Členský štát

Suma

Bulharsko

2 990

Rumunsko

3 250


PRÍLOHA II

Certifikovaná finančná správa o vykonávaní základného prieskumu zameraného na výskyt Salmonella spp. u kŕdľov moriek

Nahlasované obdobie: 1. apríl 2007 – 30. september 2007

Výkaz o nákladoch, ktoré vznikli počas prieskumu a ktoré sú oprávnené na poskytnutie finančného príspevku Spoločenstva

Referenčné číslo rozhodnutia Komisie o poskytovaní finančného príspevku Spoločenstva: …

Náklady vzniknuté v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa

Počet testov

Celkové náklady na testovanie vzniknuté počas sledovaného obdobia (v národnej mene)

bakteriológia Salmonella spp.

 

 

sérotypizácia izolátov Salmonella

 

 

Vyhlásenie príjemcu

Potvrdzujeme, že:

náklady uvedené v tomto výkaze sú skutočné a vznikli pri vykonávaní úloh stanovených v rozhodnutí Komisie 2007/208/ES a boli nevyhnutné pre riadne vykonanie týchto úloh,

všetky dokumenty, ktoré slúžia ako podklady k týmto nákladom, sú k dispozícii na účely auditu.

Dátum: …

Finančne zodpovedná osoba: …

Podpis: …


ODPORÚČANIA

Rada

3.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/23


ODPORÚČANIE RADY

z 27. marca 2007

o aktualizácii všeobecných usmernení hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva pre rok 2007 a o vykonávaní politík zamestnanosti členských štátov

(2007/209/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 99 ods. 2 a článok 128 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 8. a 9. marca 2007,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

keďže:

(1)

Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2005 obnovila Lisabonskú stratégiu tým, že ju zamerala na rast a zamestnanosť v Európe.

(2)

Rada prijala v júli 2005 odporúčanie o všeobecných usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva (na roky 2005 až 2008) (1) a rozhodnutie o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spoločne tvoria „integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť“.

(3)

Rada vyzvala členské štáty, aby vo svojich národných reformných programoch v súvislosti s hospodárskymi politikami a politikami zamestnanosti zohľadnili integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť.

(4)

Všetky členské štáty predložili do októbra 2005 svoje národné reformné programy (NRP), ktoré Komisia vyhodnotila a podala o nich správu vo svojom príspevku na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2006.

(5)

Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006 vzala na vedomie tieto dokumenty a označila štyri prioritné oblasti (výskum a vývoj a inovácie, podnikateľské prostredie, pracovné príležitosti a integrovaná energetická politika), v rámci ktorých schválila obmedzený počet osobitných činností, pre ktoré odporučila členským štátom, aby ich dokončili do konca roku 2007.

(6)

V súlade so závermi jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2006 členské štáty predložili svoje výročné správy o vykonávaní národných reformných programov.

(7)

Komisia tieto výročné správy o vykonávaní analyzovala a svoje zistenia predstavila vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 (3).

(8)

Na základe tejto analýzy by sa malo vydať viacero odporúčaní. V záujme zosúladeného a integrovaného presadzovania Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť sa teraz majú prijať odporúčania špecifické pre každú krajinu týkajúce sa hospodárskych politík a politík zamestnanosti v jednom nástroji. Tento prístup odráža integrovanú štruktúru národných reformných programov a správy o vykonávaní, ako aj nevyhnutnú konzistentnosť medzi usmerneniami o zamestnanosti a všeobecnými usmerneniami hospodárskej politiky podľa článku 99 ods. 2, ako sa zdôrazňuje v poslednej vete článku 128 ods. 2.

(9)

V záujme úplného vykonávania Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť má toto odporúčanie obsahovať aj osobitné odporúčania pre členské štáty patriace do eurozóny.

(10)

Európsky parlament schválil uznesenie týkajúce sa tohto odporúčania (4),

TÝMTO ODPORÚČA, aby členské štáty urobili kroky v súlade s činnosťami uvedenými v prílohe a podali správu o ich pokračovaní vo svojich ďalších výročných správach o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní svojich národných reformných programov v rámci obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21.

(3)  KOM(2006) 816, časť II.

(4)  Stanovisko z 15. februára 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


PRÍLOHA

BELGICKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Belgicko dosahuje dobrý pokrok pri vykonávaní a posilňovaní svojho národného reformného programu na roky 2005 – 2008. Hoci existuje určité riziko pre udržateľnosť verejných financií v súvislosti so starnutím obyvateľstva, celkový politický rámec je prijateľný. Napriek iba miernemu pokroku vo výskume a vývoji Belgicko vykonáva opatrenia ohlásené v mikroekonomickej oblasti a posilňuje existujúce reformy zamerané na zvýšenie investícií. Situácia v oblasti zamestnanosti nie je úplne jednoznačná a je potrebné urobiť kroky na dosiahnutie cieľov miery zamestnanosti Európskej únie, a to najmä pokiaľ ide o starších ľudí. Belgicko začalo uskutočňovať rad opatrení s cieľom plniť záväzky prijaté na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2006.

3.

Medzi silné stránky belgického národného reformného programu a jeho vykonávania patria: pokračujúci klesajúci trend miery celkovej zadĺženosti; stabilizácia intenzity výskumu a vývoja po poklese v rokoch 2002 – 2003; rozvoj trhu a konkurencieschopnosti; zlepšené výsledky transpozície smerníc o vnútornom trhu; ďalšie opatrenia v oblasti lepšej regulácie a zjednodušovania administratívy; politika zameraná na podporu zakladania podnikateľskej činnosti; opatrenia zamerané na skvalitnenie alternatívneho systému vzdelávania; a formálne uznávanie získaných zručností a kvalita systému technického vzdelávania.

4.

Oblasti politiky v belgickom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zníženie daňového zaťaženia pracovnej sily a zníženie regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a zamestnanosti. Na základe uvedeného sa Belgicku odporúča:

za neustáleho zlepšovania rozpočtovej politiky vynaložiť ďalšie úsilie na zníženie daňového zaťaženia pracovnej sily bližšie k priemeru svojich susedných krajín, a to najmä znižovaním daňového zaťaženia nízkokvalifikovaných pracovníkov,

prijať ďalšie opatrenia zamerané na zníženie regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a zamestnanosti prostredníctvom komplexnej hospodárskej stratégie vrátane aktívnych politík trhu práce, politík opätovnej integrácie a vzdelávania.

5.

Okrem toho bude pre Belgicko dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií; určenie ďalších politík a opatrení na zníženie emisií; zintenzívnenie hospodárskej súťaže na trhoch s plynom a elektrinou, a to aj prostredníctvom nezávislých a efektívnych regulátorov a dodatočných opatrení týkajúcich sa prenosových a distribučných prevádzkovateľov; a zvýšenie miery zamestnanosti starších pracovníkov a zraniteľných skupín, najmä ďalším sprísnením kritérií oprávnenosti pre systémy predčasného odchodu do dôchodku a posilnením preventívnych (vzdelávanie, odborná príprava) a aktívnych politík trhu práce.

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Česká republika dosahuje obmedzený pokrok pri vykonávaní svojho národného reformného programu: vo viacerých oblastiach pokrok nie je jasne vyjadrený, niektoré reformy sa odložili, zatiaľ čo iné sa ani nezačali. Silný hospodársky rast by však mal uľahčiť reformy. Existujú určité riziká v makroekonomickej oblasti, najmä pre strednodobú rozpočtovú konsolidáciu a dlhodobú udržateľnosť verejných financií v súvislosti so starnutím obyvateľstva. V mikroekonomickej oblasti Česká republika vo všeobecnosti napreduje pomerne dobre. Hoci sa výdavky na súkromný výskum a vývoj vyvíjajú priaznivo, celkový pokrok v politikách výskumu a vývoja je len mierny. V oblasti zamestnanosti je potrebné vynaložiť viac úsilia na hlavnú úlohu, ktorou je zlepšenie pružnosti trhu práce. Pokrok pri plnení záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006, nie je jednoznačný.

3.

Medzi silné stránky vykonávania národného reformného programu patria pozitívne opatrenia zamerané na zvýšenie kontroly a transparentnosti verejných financií; na zlepšenie regulácie a podnikateľského prostredia; na reformu učebných osnov základných a stredných škôl, na stimulovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní, na zabezpečenie toho, aby sa oplatilo pracovať.

4.

Oblasti politiky v českom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: udržateľnosť verejných financií, pretože v rozpočte na rok 2007 sa ráta s prekročením výdavkového stropu a so zvýšeným schodkom rozpočtu; zvýšenie sumy a efektívnosti verejných výdavkov na výskum a vývoj; zlepšenie bezpečnosti a pružnosti na trhu práce; zlepšenie účinnosti a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave a zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní. Na základe uvedeného sa Českej republike odporúča, aby:

na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií podnikla kroky zamerané na uskutočnenie reforiem dôchodkového systému a zdravotníctva, najmä na základe správy o združených dôchodkoch z roku 2005, a vypracovala časový harmonogram ich vykonávania,

zvýšila úsilie o zlepšenie spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi, univerzitami a verejnými inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja, a pritom zvyšovala objem a efektívnosť verejných investícií do výskumu a vývoja,

ďalej modernizovala ochranu zamestnania vrátane legislatívy, daňového systému a systému sociálnych dávok, zlepšila účinnosť a spravodlivosť systému vzdelávania a odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide o ich schopnosť reagovať na potreby trhu práce, poskytla stimuly na investovanie do odbornej prípravy, najmä pre starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a zvýšila rôznorodosť ponuky vysokoškolského vzdelávania.

5.

Okrem toho bude pre Českú republiku dôležité, aby sa počas vykonávania národného reformného programu zamerala na: zlepšenie patentového systému a ochrany práv duševného vlastníctva; urýchlenie pokroku v oblasti informačných a komunikačných technológií vrátane vykonávania a sledovania rozvoja plne sprístupneného právneho prostredia pre e-Government; plnenie cieľov na zníženie administratívneho zaťaženia podnikov; ďalšie rozvíjanie prístupu k financiám pre inovatívne spoločnosti; rozvíjanie väzieb medzi zahraničnými a domácimi spoločnosťami; zavedenie podnikateľského vzdelávania do učebných osnov; lepšiu integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce; zníženie regionálnych rozdielov v zamestnanosti; zosúladenie pracovného a rodinného života; odstránenie rozdielov v odmeňovaní práce žien a mužov a vykonávanie stratégie aktívneho starnutia.

DÁNSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Dánsko dosahuje veľmi dobrý pokrok pri vykonávaní svojho národného reformného programu a plnení záverov jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2006. Dánsko svojou dohodou o verejnej sociálnej starostlivosti z júna 2006 ďalej posilnilo svoju reformnú stratégiu, tak z hľadiska makroekonomickej politiky, ako aj z hľadiska politiky zamestnanosti, a zaznamenalo výrazný pokrok pri dosahovaní celoštátneho konsenzu o reformách. Dánsko dosiahlo pokrok aj v mikroekonomických politikách vrátane oblasti hospodárskej súťaže.

3.

Medzi silné stránky dánskeho národného reformného programu a jeho vykonávania patria: komplexný, integrovaný charakter reformnej stratégie, ktorá je referenciou pre ostatné členské štáty; kombinácia stredno- a dlhodobého prístupu posilnená dôsledným zohľadňovaním vkladu zainteresovaných subjektov; prístup k trhu práce založený na „flexiistote“; celková makroekonomická stratégia zameraná na dlhodobú fiškálnu udržateľnosť vrátane obmedzenia výdavkov, fiškálnych prebytkov a rýchleho znižovania dlhu verejných financií; a dôkladné opatrenia zamerané na dlhodobé zvýšenie ponuky pracovných síl, najmä dohoda o odklade predčasného odchodu do dôchodku.

4.

Pre Dánsko bude dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu sústredilo na: opatrenia zamerané na dlhodobé zvýšenie ponuky pracovných síl až do roku 2015 vrátane ďalších iniciatív na zvýšenie motivácie k práci a dodatočných krokov s cieľom začleniť starších pracovníkov a prisťahovalcov do trhu práce; pokračovanie v navrhnutých reformách v oblasti práva hospodárskej súťaže a zabezpečenie, aby príslušné orgány dôsledne uplatňovali nové právomoci v hospodárskej súťaži; dodatočné opatrenia v oblasti vzájomného prepojenia zásobovania energiou, aby sa zlepšilo fungovanie trhu s elektrinou a plynom; určenie ďalších politík a opatrení na zníženie emisií; posilnenie existujúcich správne zameraných opatrení na skvalitnenie základného a stredoškolského vzdelávania a zvýšenie počtu študentov končiacich vyššie stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelávanie, ak sa opatrenia ukážu ako nedostatočné na dosiahnutie stanovených ambicióznych cieľov.

NEMECKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Nemecko dosahuje celkovo dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, a najmä v riešení hlavných makro- a mikroekonomických výziev a v prioritných činnostiach. Pomalšie napreduje v oblasti zamestnanosti. Nemecko pomerne dobre plní záväzky, ktoré prijala Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006.

3.

Medzi silné stránky reforiem v roku 2006 patrí pokrok v oblasti konsolidácie a udržateľnosti verejných financií, ako aj uskutočnenie viacerých lepších regulačných opatrení, ako je zriadenie nezávislej rady na spolkovej úrovni pre hodnotenie vplyvov legislatívy (Normenkontrollrat) a internetový informačný nástroj Startothek pre začatie podnikateľskej činnosti. Ďalšie silné stránky sú zjavné v oblasti znalostnej spoločnosti (výskum, vývoj a inovácie), ako aj v lepšom zviditeľnení opatrení zameraných na integráciu starších nezamestnaných osôb.

4.

Oblasti politiky v nemeckom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií; skvalitnenie hospodárskej súťaže najmä vo viazaných živnostiach a regulovaných profesiách a na nových širokopásmových trhoch; a riešenie problémov štrukturálnej nezamestnanosti. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Nemecko:

zlepšilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií pokračujúcou fiškálnou konsolidáciou, ktorá vedie k znižovaniu dlhu, a uskutočnením reformy zdravotníctva s cieľom udržať rast výdavkov pod kontrolou a zvýšiť efektívnosť v sektore zdravotníctva,

zlepšilo rámec pre hospodársku súťaž na trhoch s výrobkami a službami, najmä ďalším zmierňovaním obmedzení v prípade viazaných živností a regulovaných profesií a efektívnym regulovaním bitstreamového prístupu k celej sieti,

riešilo štrukturálnu nezamestnanosť, a to aj zapájaním osôb s nízkou kvalifikáciou do trhu práce zabezpečením lepšieho prístupu ku kvalifikácii, presadzovaním navrhovanej reformy daňových úľav a poskytovaním efektívnejších služieb úradov práce pre dlhodobo nezamestnaných a zlepšením profesijnej integrácie mladých nezamestnaných.

5.

Pre Nemecko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: zlepšenie postupov verejného obstarávania; zlepšenie rámca pre hospodársku súťaž v oblasti železničnej dopravy a v plynových a elektrických rozvodných sieťach, kde je hospodárska súťaž pre vysokú koncentráciu nedostatočná; urýchlenie začatia podnikateľskej činnosti a uľahčenie najímania prvých zamestnancov; na základe existujúcich opatrení skvalitniť celoživotné vzdelávania vrátane zlepšenia odbornej prípravy dospelých; zvýšenie poskytovania služieb starostlivosti o dieťa.

ESTÓNSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Estónsko dosahuje veľmi dobrý pokrok vo vykonávaní opatrení, ktoré reagujú na hlavné výzvy pre túto krajinu v oblasti výskumu a vývoja, inovácií a zamestnanosti a na štyri prioritné činnosti, ktoré sformulovala Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Vynakladá aj pozoruhodné úsilie, aby zabezpečilo skĺbenie medzi národným reformným programom a politikou súdržnosti. Estónsku správu o vykonávaní možno v tomto smere považovať za vzorovú.

3.

Medzi silné stránky estónskeho národného reformného programu a jeho vykonávania patria: zvýšenie úrovne viacerých cieľov politík, čo svedčí o zodpovedajúcom ambicióznom prístupe; zriadenie nového úradu pre stratégiu s cieľom posilniť vykonávanie, čo je dobrý príklad pre ostatných; úspešné makroekonomické politiky navrhnuté v národnom reformnom programe týkajúce sa fiškálnej udržateľnosti a vytvárania priaznivých podmienok pre rast zamestnanosti; značné úsilie vynaložené na zvýšenie verejných i súkromných výdavkov na výskum a vývoj a na zlepšenie rámcových podmienok výskumu a vývoja podnikateľských subjektov; opatrenia na uľahčenie začatia podnikateľskej činnosti a financovanie inovatívnych malých a stredných podnikov; a pokrok v širokom spektre environmentálnych otázok najmä v reforme ekologickej dane.

4.

V období vykonávania národného reformného programu bude pre Estónsko dôležité zamerať sa na: jasnejšie stanovenie priorít a zlepšenie spolupráce medzi ministerstvami s cieľom efektívnejšie využívať výdavky na výskum, vývoj a inovácie; zvýšenie úsilia s cieľom zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu a vývoja premietli do inovatívnych služieb alebo produktov; stimulovanie užšej spolupráce medzi vysokými školami a podnikmi; dôsledné vykonávanie plánovanej proaktívnej politiky hospodárskej súťaže; zvýšenie pružnosti trhu práce prostredníctvom ďalšieho pokroku v novelizácii pracovného práva; posilnenie aktívnych politík trhu práce a ďalšie zvyšovanie zručností pracovnej sily posilnením reforiem vo vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní.

GRÉCKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Grécko dosahuje určitý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, ktorý je však obmedzenejší, pokiaľ ide o mikroekonomické aspekty a aspekty zamestnanosti. Grécko napreduje pomerne dobre v makroekonomickej oblasti, avšak ďalší pokrok je potrebný, pokiaľ ide o mikroekonomické reformy a reformy v oblasti zamestnanosti. Grécko čiastočne plní záväzky, ktoré prijala Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Pokiaľ ide o správu vecí verejných, lepšia koordinácia na administratívnych úrovniach by mohla ešte viac posilniť konštruktívnu spoluprácu, ktorá sa už začala so širokým spektrom zainteresovaných strán.

3.

Medzi silné stránky gréckeho národného reformného programu a jeho vykonávania patrí dobrý pokrok dosiahnutý v konsolidácii verejných financií. Badať sľubné znaky pokroku: v zlepšení prideľovania verejných zdrojov; skvalitnení podnikateľského prostredia; vo výskume, vývoji a inováciách; v informačných a komunikačných technológiách; v účasti žien na trhu práce, v celkovej miere nezamestnanosti a vo vzdelávaní a odbornej príprave. Zlepšili sa kvalitatívne aspekty hospodárskeho rastu, pričom vedúcu úlohu pri tom zohrali súkromné investície.

4.

Oblasti politiky v gréckom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií reformovaním dôchodkového systému; modernizácia verejnej správy; ráznejšie opatrenia na zvýšenie miery zamestnanosti, boj proti nezamestnanosti a neevidovanej práci, modernizácia ochrany práce a podpora mobility pracovnej sily; zvýšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy a ich významu pre trh práce. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Grécko:

zabezpečilo pokračovanie fiškálnej konsolidácie a znižovania dlhu a stanovilo časový harmonogram na uskutočnenie dôchodkovej reformy na účely zlepšenia dlhodobej fiškálnej udržateľnosti,

modernizovalo svoju verejnú správu vytvorením efektívnych regulačných, kontrolných a vynucovacích kapacít, a to aj zvýšením zručností, aby sa zabezpečilo aj efektívne využívanie štrukturálnych fondov,

modernizovalo ochranu zamestnanosti vrátane právnych predpisov, znížilo daňové zaťaženie miezd a posilnilo aktívne politiky trhu práce s cieľom podporiť pružnosť a bezpečnosť na trhu práce a premeniť neevidovanú prácu na oficiálne zamestnanie,

pokračovalo v reformách systému vzdelávania a zvýšilo investície do povinného a vysokoškolského vzdelávania, urýchlilo vykonávanie reformy celoživotného vzdelávania a zvýšilo kvalitu a schopnosť reagovať na potreby trhu práce, znížilo predčasný odchod zo školy a zvýšilo účasť dospelých.

5.

Pre Grécko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: urýchlenie snáh zameraných na vypracovanie výskumnej a inovačnej stratégie a zvýšenie investícií do výskumu a vývoja; zlepšenie transpozície smerníc o vnútornom trhu; urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov politiky v oblasti malých a stredných podnikov, ktoré vytýčilo jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2006; vykonávanie politík zameraných na podporu účasti žien v zamestnaní; a vypracovanie dôslednej stratégie aktívneho starnutia.

ŠPANIELSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Španielsko dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu a plnení záväzkov, ktoré schválila Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Teraz je nevyhnutné ďalšie zavádzanie nových zákonov a opatrení v siedmich kľúčových oblastiach politiky, aby sa zvýšila zamestnanosť a produktivita a dosiahol sa pokrok k úplnej konvergencii HDP na hlavu s EÚ 25.

3.

Medzi dôležité silné stránky vo vykonávaní a posilňovaní španielskeho národného reformného programu patria: rýchlejšie znižovanie dlhu verejných financií v porovnaní s cieľovým znížením; dobrý pokrok pri plnení plánov výskumu, vývoja a inovácií; zaradenie podnikania do vnútroštátnych učebných osnov na všetkých úrovniach vzdelávania; pokrok v sociálnom dialógu, ako sa odráža v komplexnej tripartitnej dohode z mája 2006, a uspokojivý pokrok v dosahovaní vyčíslených cieľov, najmä v zamestnanosti žien.

4.

Oblasti politiky v španielskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zlepšenie hospodárskej súťaže na trhoch s elektrickou energiou, ďalšie znižovanie segmentácie na trhu práce a ďalšie zlepšovanie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Španielsko:

prijalo ďalšie opatrenia na zvýšenie hospodárskej súťaže v sektore energetiky, najmä zlepšením cezhraničného vzájomného prepojenia s cieľom zaručiť bezpečnosť zásobovania energiou,

modernizovalo ochranu práce na základe nedávnych opatrení vrátane právnych predpisov s cieľom podporiť pružnosť a bezpečnosť na trhu práce; zmenšiť segmentáciu; a zvýšiť príťažlivosť práce na čiastočný pracovný úväzok,

pokračovalo v úsilí zavádzať nový model odbornej prípravy, ktorý zlučuje profesijné a odborné vzdelávanie, s cieľom lepšie reagovať na potreby trhu práce a zabezpečiť účinné vykonávanie reforiem v oblasti vzdelávania, a to aj na regionálnej úrovni, s cieľom obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky.

5.

Pre Španielsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: potrebu potlačiť infláciu v strednodobom výhľade; zvýšenie hospodárskej súťaže v profesijných službách a na maloobchodných trhoch; skvalitnenie regulačného rámca; vykonávanie environmentálnych opatrení, najmä na zníženie emisií CO2; zvýšenie úrovne zručností a produktivity a začlenenie prisťahovalcov na trh práce; zlepšenie prístupu k starostlivosti o deti, vykonávanie plánovaných opatrení týkajúcich sa trhu s nehnuteľnosťami s cieľom postupne znížiť tlak na ceny nehnuteľností v strednodobom výhľade; reformy dôchodkového systému a systému zdravotnej starostlivosti, ktoré tiež priaznivo ovplyvňujú dlhodobú fiškálnu udržateľnosť.

FRANCÚZSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Francúzsko dosiahlo určitý pozitívny pokrok vo vykonávaní národného reformného programu a činností schválených na jarnom zasadnutí Európskej rady 2006. Na pozadí priaznivých ekonomických podmienok Francúzsko pokračuje v snahe o konsolidáciu rozpočtu a o ďalšie zvyšovanie svojho potenciálu rastu, najmä prijatím nových záväzkov v prospech výskumu a inovácie. Výsledky v oblasti zamestnanosti sa zlepšili, no väčšinou nie sú úplne jednoznačné.

3.

Medzi silnými bodmi začatých reforiem vyzerá mimoriadne sľubne najmä zriadenie „pólov konkurencieschopnosti“ a nových štruktúr na výskum a inováciu, rovnako ako cieľ vyčleniť do roku 2010 na výskum 3 % HDP. Nedávna reforma regulačného rámca verejných financií by mala rozhodujúcim spôsobom prispieť k lepšej správe verejných výdavkov. Zníženie nezamestnanosti, prvé od roku 2001, predstavuje pozitívny vývoj a zdá sa, že nedávno prijaté opatrenia v prospech mladých uchádzačov o zamestnanie sú krokmi správnym smerom. Pokiaľ ide o zamestnanosť starších pracovníkov, podnikli sa prvé kroky v rámci národného akčného plánu schváleného v júni 2006.

4.

Oblasti politiky vo francúzskom národnom reformnom programe, v rámci ktorých sa treba prednostne venovať riešeniu úloh, sú tieto: dosiahnuť, aby bolo zlepšenie situácie verejných financií trvalé, a to zabezpečením dodržiavania záväzkov prijatých štátom a sledovaním vývoja miestnych financií a výdavkov na sociálne zabezpečenie; rámec hospodárskej súťaže v niektorých sieťových odvetviach a niektorých úsekoch dopravy; a vykonávanie celkovej stratégie na zabezpečenie väčšej plynulosti trhu práce a zaistenie individuálnych kariér, ako aj udržanie zamestnanosti starších pracovníkov, najmä prostredníctvom lepšieho prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. V tomto kontexte sa Francúzsku odporúča:

vzhľadom na starnutie obyvateľstva zabezpečiť udržateľnosť verejných financií prostredníctvom pokračujúcej konsolidácie rozpočtu a znížením dlhu. Stretnutie na tému systémov dôchodkového zabezpečenia v roku 2008 musí udržať zisky spojené so zavedením reformy v roku 2003,

zlepšiť rámec pre hospodársku súťaž v odvetviach plynu, elektrickej energie a nákladnej železničnej dopravy,

posilniť celoživotné vzdelávanie a modernizovať ochranu zamestnanosti s cieľom podporiť pružnosť a bezpečnosť trhu práce a odstrániť segmentáciu medzi druhmi zmlúv tým, že sa zjednoduší prechod z pracovnej zmluvy na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

5.

Okrem toho je tiež dôležité, aby sa Francúzsko počas celého obdobia zahrnutého do národného reformného programu zameralo na: posilnenie hospodárskej súťaže vo viazaných živnostiach a regulovaných profesiách; posilnenie politík lepšej regulácie a podporenie podnikania, najmä pokiaľ ide o podporu novozaložených podnikov a podnikateľského ducha v spoločnosti a uskutočnenie ďalších krokov na zvýšenie ponuky práce.

ÍRSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Írsko dosahuje veľmi dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu a plnení záväzkov, ktoré schválila Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Okrem toho sa najmä v dôsledku nedávno uzavretej dohody o sociálnom partnerstve Na ceste k roku 2016 politicky zviditeľnilo riadenie stratégie pre rast a zamestnanosť.

3.

Medzi silné stránky írskeho národného reformného programu a jeho vykonávania patria: nedávno prijatá stratégia pre vedu, technológiu a inovácie na roky 2007 – 2013 a značné zvýšenie verejných investícií do výskumu a vývoja; uznanie potreby dať prednosť verejným investíciám do infraštruktúry a iným výdavkom podporujúcim rast; opatrenia na riešenie problému predčasného odchodu zo školy a na zvyšovanie zručností, ako je vítaný záväzok vypracovať do roku 2007 dlhodobú národnú stratégiu kvalifikácií.

4.

V období vykonávania národného reformného programu bude pre Írsko dôležité sústrediť sa na: urýchlenie pokroku pri formulovaní konkrétnych opatrení zameraných na opatrenia dôchodkovej reformy; ďalšie opatrenia na znižovanie emisií; urýchlenie pokroku v zvyšovaní účasti na trhu práce, a to aj vytvorením komplexnej infraštruktúry starostlivosti o dieťa, ďalším rozvíjaním všeobecného rámca pre trh práce a sociálne začlenenie migrantov a kladením osobitného dôrazu na podporu starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Mala by sa určiť stredná úroveň investícií do výskumu a vývoja pre rok 2010 a mal by sa dôkladnejšie sledovať vývoj na trhu s nehnuteľnosťami, ktorý môže mať vplyv na vyhliadky strednodobého rastu.

TALIANSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Taliansko dosahuje pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. V porovnaní s národným reformným programom z predchádzajúceho roka predstavuje talianska správa o vykonávaní jasnejšiu stratégiu, ktorá zahŕňa všetky oblasti politiky a súčinnosti medzi nimi, a je preto ambicióznejšia. Pokrok je najvýraznejší v mikroekonomickej oblasti. Stratégie a opatrenia navrhované v makroekonomickej oblasti sú vcelku prijateľné, no rozhodujúce je ich vykonávanie. V niektorých kľúčových oblastiach je potrebné posilniť politiku zamestnanosti. Pokrok pri plnení záväzkov, ktoré prijalo jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2006, nebol úplne jednoznačný.

3.

Medzi silné stránky, na ktoré poukazuje talianska správa o vykonávaní, patria: opatrenia na zvýšenie hospodárskej súťaže v profesijných a iných službách; iniciatívy zamerané na rozšírenie využívania informačných a komunikačných technológií; a opatrenia na zlepšenie koordinácie činností zameraných na skvalitnenie podnikateľského prostredia.

4.

Oblasti politiky v talianskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: fiškálna udržateľnosť, kde sa záväzky musia premietnuť do účinných opatrení; hospodárska súťaž na trhoch s výrobkami a službami, kde bude dôsledné vykonávanie navrhovaných reforiem základom pre ďalší pokrok; zvýšenie oficiálnej zamestnanosti a flexiistoty na trhu práce; a zlepšenie vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Taliansko:

dôsledne presadzovalo fiškálnu konsolidáciu s cieľom dosiahnuť pokles pomeru dlhu k HDP a v plnom rozsahu uskutočnilo dôchodkovú reformu na účely zlepšenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií,

pokračovalo vo vykonávaní nedávno ohlásených reforiem a dosiahlo ďalší pokrok v stratégii liberalizácie s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž na trhoch s výrobkami a službami,

znížilo regionálne rozdiely v zamestnanosti odstránením neevidovanej práce, zvýšením poskytovania starostlivosti o deti a zabezpečením efektívnej činnosti úradov práce na území celej krajiny,

vypracovalo komplexnú stratégiu celoživotného vzdelávania a zvýšilo kvalitu vzdelávania a jeho významu pre trh práce.

5.

Pre Taliansko je okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: výskum a vývoj, kde sa napriek vítanému vývoju politiky v osobitných oblastiach musí celková stratégie doplniť; účinné opatrenia na zvýšenie udržateľnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti pri zachovaní jej kvality a dostupnosti; trvalo udržateľné využívanie zdrojov, pri ktorých je vykonávanie a následné posilnenie existujúcich opatrení veľmi dôležité; plnenie plánov na skvalitnenie infraštruktúry; posilnenie a úplné vykonávanie systému posudzovania vplyvu navrhovaných právnych predpisov.

CYPRUS

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Cyprus dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu a v štyroch oblastiach prioritnej činnosti, ktoré sformulovala Európska rada na svojom zasadnutí na jar 2006. Celkovo sa zdá, že vykonávanie väčšiny opatrení prebieha podľa plánu.

3.

Silné stránky národného reformného programu a jeho vykonávania v roku 2006 zahŕňajú: pokrok v oblasti fiškálnej konsolidácie; novú politiku zameranú na rozvoj komplexného výskumného a inovačného systému; a zachovanie dobrého celkového plnenia úloh v oblasti zamestnanosti podporovaného radom aktívnych opatrení na trhu práce.

4.

Oblasti politiky v cyperskom národnom reformnom programe, v ktorých sa treba prednostne venovať riešeniu úloh, sú: riešenie nákladov spojených so starnutím obyvateľstva, kde opatrenia nenapredujú; a ďalšie zvyšovanie možností na trhu práce pre mladých ľudí. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Cyprus:

podnikol kroky na uskutočnenie reforiem dôchodkového systému a zdravotníctva a vypracoval časový harmonogram ich vykonávania na zvýšenie dlhodobej udržateľnosti,

posilnil celoživotné vzdelávanie a ďalej zvyšoval možnosti pre mladých ľudí zamestnať sa a absolvovať odbornú prípravu urýchlením reforiem systémov prípravy k povolaniu, vzdelávania, odbornej prípravy a systému učňovského školstva.

5.

Pre Cyprus bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameral na: opatrenia na stimulovanie kapitálových investícií do spoločného podnikania a na zlepšenie hospodárskej súťaže v oblasti viazaných živností regulovaných profesií.

LOTYŠSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Lotyšsko dosahuje pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, najmä v mikroekonomickej oblasti a v oblasti zamestnanosti. Politické reakcie na riešenie hlavných makroekonomických výziev sú však menej komplexné. Pokiaľ ide o závery z jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2006, pokrok nie je jednoznačný. Pokiaľ ide o riadenie stratégie pre rast a zamestnanosť, tento proces sa politicky zviditeľnil od prijatia národného reformného programu a angažovanosť zúčastnených subjektov sa zvýšila.

3.

Medzi silné stránky lotyšského národného reformného programu a jeho vykonávania patria viaceré opatrenia prijaté s cieľom uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti a financovanie inovatívnych MSP vrátane založenia nových záručných a rizikových investičných fondov a vývoja v podpore centrálnych pracovísk pre zakladanie spoločností. Lotyšsko uskutočnilo aj rad opatrení, ktoré úspešne podporili výkonnosť trhu práce.

4.

Oblasti politiky v lotyšskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: konkrétne opatrenia na zabezpečenie makroekonomickej stability a zabránenie prehriatiu ekonomiky; ďalší rozvoj stratégie výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť stanovenie priorít a zvýšiť angažovanosť súkromného sektora; a dôslednejšie opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily a posilnenie jej zručností. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Lotyšsko:

zachovalo ekonomickú a rozpočtovú udržateľnosť presadzovaním reštriktívnejšej fiškálnej politiky tak, aby prispelo k zamedzeniu prehriatia hospodárstva a k uváženému určovaniu prioritných výdavkov,

dosahovalo rýchlejší pokrok vo vykonávaní politiky reforiem vo výskume a inováciách, aby efektívne plnilo ambiciózne ciele stanovené vo svojom národnom reformnom programe. To sa osobitne týka politík na stimulovanie partnerstiev medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a podnikmi,

zintenzívnilo úsilie o zvýšenie ponuky a produktivity pracovnej sily zlepšením regionálnej mobility, zvýšením schopnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce a uvedením systému celoživotného vzdelávania do praxe.

5.

Pre Lotyšsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: rýchlejší pokrok pri zakladaní jednotného kontaktného miesta pre administratívne formality zaoberajúceho sa najímaním prvých zamestnancov; podporu vzdelávania podnikateľov; presadzovanie aktívnych politík trhu práce; a zlepšenie prístupu k starostlivosti o dieťa.

LITVA

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Litva dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, vo väčšine hlavných oblastí politiky v makro- a mikroekonomickom sektore a v oblasti zamestnanosti. Avšak popri mnohých dôležitých opatreniach v prípravnom štádiu zostáva ešte veľa práce na ich vykonávaní. Litva dosiahla len mierny pokrok pri plnení záväzkov schválených na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2006.

3.

Medzi silné stránky litovského národného reformného programu a jeho vykonávania patria: dôchodková, zdravotnícka a daňová reforma; opatrenia na modernizáciu cestnej a železničnej infraštruktúry; prijatie aktualizovanej vnútroštátnej energetickej stratégie; posilnenie aktívnej politiky trhu práce, najmä nové opatrenia rotácie v zamestnaní; a kroky zamerané na modernizáciu základného vzdelávania a odbornej prípravy.

4.

Oblasti politiky v litovskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: posilnenie opatrení zameraných na zvýšenie investícií do výskumu a vývoja, ktoré sa zatiaľ nezdajú byť dostatočné na dosiahnutie stanoveného ambiciózneho cieľa; kladenie väčšieho dôrazu na opatrenia zamerané na podporu mobility pracovnej sily; a vykonanie ďalších krokov na zvýšenie účasti najmä starších pracovníkov na celoživotnom vzdelávaní. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Litva:

pokračovala vo svojom úsilí o posilnenie systému výskumu a vývoja a dosiahnutie svojho ambiciózneho cieľa pre celkové investície do výskumu a vývoja zvýšením verejných výdavkov a posilnením investícií súkromného sektora v tejto oblasti,

zintenzívnila úsilie o zvýšenie ponuky kvalifikovanej pracovnej sily zvýšením regionálnej mobility pracovnej sily a presadzovaním celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na účasť starších pracovníkov.

5.

Pre Litvu bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zamerala na: zlepšenie makroekonomickej stability a potlačenie inflácie; zvýšenie priamych zahraničných investícií; uľahčenie začatia podnikateľskej činnosti; ochranu životného prostredia; zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí; rozšírenie podnikateľského vzdelávania; zvýšenie dostupnosti starostlivosti o dieťa; a posilnenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

LUXEMBURSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Luxembursko zaznamenalo významný pokrok vo vykonávaní národného reformného programu a činností schválených na jarnom zasadnutí Európskej rady 2006, stále však musí pracovať na riešení nedostatkov odhalených v roku 2005. Vzhľadom na prijaté makroekonomické opatrenia možno predpokladať ozdravenie verejných financií a spomalenie inflácie. Na mikroekonomickej úrovni prebieha zavádzanie súboru sľubných opatrení. Je však potrebné vyvinúť väčšie úsilie na vytvorenie systému sledovania a hodnotenia ročného pokroku a prijať niektoré opatrenia, napríklad voči novozaloženým podnikom a MSP. Napriek istým povzbudzujúcim reformám v oblasti zamestnanosti sa neuvádza žiadna nová iniciatíva na podporu zvyšovania miery zamestnanosti starších pracovníkov a očakávajú sa ešte dôležité reformy na zlepšenie vzdelávacieho systému.

3.

Medzi silné stránky vypracovania, uplatňovania a posilnenia národného reformného programu patrí dohoda medzi štátom a sociálnymi partnermi o systéme dočasného blokovania systémov indexácie miezd a sociálnych príspevkov, čím sa obmedzujú inflačné tendencie pretrvávajúce od roku 2002. Touto tripartitnou dohodou sa tiež riadi systém pomoci podnikom podporujúci mechanizmy udržania zamestnania v prípade rizika prepúšťania. Luxembursko sa tiež môže pochváliť významným nárastom zariadení detskej starostlivosti. Pozitívnou skutočnosťou je aj uprednostnenie oblasti výskumu a rozvoja. Napokon bol prijatý celý súbor opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a energetická stratégia je tiež krokom správnym smerom.

4.

Je však dôležité, aby sa Luxembursko počas celého obdobia zahrnutého do národného reformného programu zameralo na: vytvorenie stratégie s cieľom urýchliť zvýšenie miery zamestnanosti starších pracovníkov; vypracovanie podrobnej stratégie najmä s cieľom prehĺbiť reformu súčasných systémov predčasného odchodu do dôchodku; vyvinutie ďalšieho úsilia na zníženie miery prerušenia štúdia, najmä v stredoškolskom vzdelávaní, a odstrániť umelé prekážky medzi rôznymi typmi vzdelávania; veľmi dôkladne je potrebné monitorovať vplyvy nedávno prijatých opatrení v prospech mladých na znižovanie ich nezamestnanosti; a na zvyšovanie príťažlivosti ekonomického prostredia je potrebné výraznejšie podporiť konkurencieschopnosť trhov, transpozíciu smerníc EÚ a činnosť MSP.

MAĎARSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Maďarsko dosiahlo obmedzený pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Treba však poznamenať, že v októbri 2006 predložilo revidovaný národný reformný program. Vzhľadom na veľa rozpočtových pochybení musela vláda značne prehodnotiť svoju cestu fiškálnych úprav. Niektoré reformy sa uskutočnili v oblastiach politiky zamestnanosti a mikroekonomickej politiky. V týchto oblastiach, ako aj v zlepšení makroekonomickej stability však treba ešte vykonať veľa práce. Obmedzený pokrok sa dosiahol v plnení záväzkov, ktoré prijala Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006.

3.

Medzi silné stránky národného reformného programu a jeho vykonávania patria: nedávno prijaté nápravné opatrenia vrátane zvýšenia rozpočtových príjmov a väčšieho obmedzenia výdavkov s cieľom znížiť rozpočtový schodok; reforma systému podpory v nezamestnanosti; prvé kroky na ceste k zjednoteniu systémov úradov práce a sociálnych služieb; a zrušenie obmedzení pre vstup na trh v niektorých oblastiach, najmä v maloobchodnom farmaceutickom sektore.

4.

Oblasti politiky v maďarskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: vykonávanie plánovanej stratégie rozpočtovej konsolidácie a položenie základov pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií, ktoré sú v súčasnosti vysokorizikové; posilnenie aktívnych politík trhu práce; zvýšenie motivácie k práci; zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy a zvýšenie ich schopnosti reagovať na potreby trhu práce. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Maďarsko:

pokračovalo vo vykonávaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie spoľahlivého znižovania fiškálneho schodku a ukazovateľa celkovej zadlženosti so zvýšeným zameraním sa na výdavky, a to aj zavedením dôkladnejších a komplexnejších výdavkových pravidiel,

reformovalo verejnú správu, zdravotníctvo, dôchodkový systém a školstvo s cieľom zabezpečiť dlhodobú fiškálnu udržateľnosť a zvýšiť ekonomickú efektívnosť. Môže to zahŕňať kroky zamerané na ďalšie obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku, zníženie počtu nových poberateľov invalidných dôchodkov a ďalšiu reštrukturalizáciu zdravotníctva,

posilnilo aktívne politiky trhu práce, zaviedlo ďalšie stimuly k práci a k udržaniu sa na trhu práce a dokončilo budovanie integrovaného systému úradov práce a sociálnych služieb,

zabezpečilo pre všetkých prístup k vysoko kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave, zvýšilo úroveň zručností a posilnilo schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce, a to najmä zabezpečením dostatočného počtu absolventov vysokých škôl technického a vedeckého smeru.

5.

Pre Maďarsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: reformu systému verejného výskumu; zníženie a presmerovanie štátnej pomoci; vypracovanie koherentnejšej stratégie pre výskum a vývoj, inovácie a informačné a komunikačné technológie; ďalšie znižovanie administratívneho zaťaženia podnikov; zlepšenie postavenia osôb so zníženou pracovnou schopnosťou na trhu práce; premenu neevidovanej práce na oficiálne zamestnanie; zníženie pretrvávajúcich regionálnych rozdielov v zamestnanosti; a vykonávanie maďarskej stratégie celoživotného vzdelávania.

MALTA

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Malta dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Zaoberá sa aj väčšinou záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Ich vykonávanie výrazne napreduje v oblasti fiškálnej udržateľnosti, ktorú orgány považujú za rozhodujúci prvok pre dosiahnutie väčšieho rastu a počtu pracovných príležitostí a pre prijatie eura. Úsilie zamerané na vykonávanie v mikroekonomickej oblasti a vo sfére zamestnanosti je miernejšie.

3.

Medzi silné stránky maltského národného reformného programu a jeho vykonávania patria: nedávno ohlásená daňová reforma; pokračujúci rozvoj stratégií v oblasti základného výskumu a vývoja a inovácií; nový program na rozvíjanie podnikateľských zručností; a rad sľubných rozsiahlych iniciatív v oblasti odbornej prípravy.

4.

Oblasti politiky v maltskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zlepšenie hospodárskej súťaže vo viacerých sektoroch vrátane profesijných služieb; zníženie a presmerovanie štátnej pomoci; zvýšenie investícií do výskumu a vývoja a zlepšenie ponuky pracovnej sily. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Malta:

na základe prebiehajúceho preskúmania prijala ďalšie opatrenia vrátane posilnenia orgánu pre hospodársku súťaž s cieľom posilniť hospodársku súťaž najmä v profesijných službách; znížila štátnu pomoc a presmerovala ju na horizontálne ciele, najmä na výskum a vývoj,

zvýšila úsilie s cieľom pritiahnuť viac ľudí, najmä žien, na trh práce, zintenzívnila úsilie zamerané na riešenie problému neevidovanej práce a uskutočnila kroky v systéme sociálnych dávok, aby sa práca stala príťažlivejšou.

5.

Pre Maltu bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zamerala na: vykonávanie a posilnenie oneskorených opatrení týkajúcich sa reformy zdravotníctva; zavedenie systematického posúdenia vplyvu a urýchlenie pokroku smerom k zjednodušeniu predpisov; presnejšie oceňovanie výdavkov na výskum a vývoj; pripojenie Malty k európskym energetickým sieťam; využívanie výsledkov dosiahnutých pri zvyšovaní úrovne dosiahnutého vzdelania a znižovaní predčasného odchodu zo školy; a zvýšenie miery zamestnanosti starších pracovníkov, pričom sa treba vyhýbať využívaniu systémov predčasného odchodu do dôchodku na zmenšovanie verejného sektora.

HOLANDSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Holandsko dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Aj keď existujú určité riziká v makroekonomickej oblasti, najmä pokiaľ ide potenciálnu mzdovú infláciu, zadlženosť domácností a sprísnenie trhu práce, celkový rámec politiky je prijateľný. Pokrok je najvýraznejší v mikroekonomickej oblasti. Hoci sa zaviedli politiky na podporu výskumu, vývoja a inovácií, je ešte potrebné uskutočniť veľa práce vzhľadom na ambiciózny cieľ v oblasti výskumu a vývoja, ktorý stanovila vláda. Celková situácia v oblasti zamestnanosti je tiež pozitívna s vysokou mierou zamestnanosti väčšiny skupín, no ponuka práce by sa mala ďalej zlepšovať, najmä pokiaľ ide o ženy, znevýhodnené skupiny a starších pracovníkov. Hoci Holandsko posilňuje svoj národný reformný program v snahe reagovať na záväzky, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006, sú potrebné ďalšie kroky, najmä na vytvorenie jedného kontaktného miesta verejnej správy pre prijímanie prvých zamestnancov.

3.

Medzi silné stránky holandského národného reformného programu a jeho vykonávania patria: opatrenia na podporu hospodárskej súťaže; uplatňovanie štandardného modelu nákladov na hodnotenie administratívneho zaťaženia a systém inovačných poukazov, pričom oboje v širokej miere preberajú aj ostatné členské štáty; opatrenia zamerané na reformu dôchodkového systému, zdravotníctva a systémy nemocenských dávok; a reformy zamerané na zvýšenie úrovne dosiahnutého vzdelania, rozšírenie celoživotného vzdelávania a vytváranie lepších väzieb medzi vzdelaním a trhom práce.

4.

Oblasťou politiky v holandskom národnom reformnom programe, ktorú je potrebné prioritne riešiť, je zvýšenie ponuky pracovnej sily. Na základe toho sa odporúča, aby Holandsko:

prijalo ďalšie opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily, najmä starších pracovníkov, žien a znevýhodnených skupín.

5.

Pre Holandsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu sústredilo na: opatrenia zamerané na zvýšenie výdavkov súkromného sektora do výskumu a vývoja; vytvorenie jedného kontaktného miesta verejnej správy na prijímanie prvých zamestnancov. Ak navyše existujúce opatrenia nebudú postupom času schopné výrazne zvýšiť celkový počet hodín odpracovaných v hospodárstve, bude potrebné zvážiť ďalšie stimuly.

RAKÚSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Rakúsko dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu najmä v mikroekonomickej oblasti, kde sa celkovo vykonala rozsiahla škála opatrení s výnimkou opatrení týkajúcich sa hospodárskej súťaže v službách. Makroekonomická stabilita je silná, aj keď bude potrebný dodatočný impulz, aby sa pokračovalo v eliminácii rizík pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Krajina dosiahla celkovo dobrý pokrok aj v politike zamestnanosti, aj keď v niektorých oblastiach treba urobiť viac. Reakcia Rakúska na závery jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2006 je vcelku primeraná.

3.

Medzi najsľubnejšie oblasti reforiem, ktoré Rakúsko uskutočnilo a ktoré by mohli inšpirovať ostatné krajiny, patria dobré výsledky vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšou oblasťou je úsilie Rakúska znížiť administratívne náklady MSP. Rakúsko navyše dosiahlo pokrok, pokiaľ ide o cieľ, podľa ktorého by sa 3 % HDP venovali na výskum a vývoj, prostredníctvom mimoriadne sľubných modelov spolupráce medzi vedou a priemyslom.

4.

Oblasti politiky v rakúskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú zvýšenie ponuky pracovných síl z radov starších pracovníkov a zlepšenie zručností znevýhodnených mladých ľudí. Na základe uvedeného sa Rakúsku odporúča:

zvýšiť motiváciu starších pracovníkov pracovať ďalej, najmä vykonávaním komplexnej stratégie celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na odbornú prípravu k povolaniu a reformovanie systémov daňových úľav, a zlepšiť podmienky vzdelávania zraniteľnej skupiny mladých ľudí.

5.

Pre Rakúsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: dosiahnutie cieľa vyrovnaného rozpočtu v roku 2008; zintenzívnenie hospodárskej súťaže v službách; zlepšenie podnikateľskej kultúry; určenie ďalších politík a opatrení na zníženie emisií; a vyriešenie problému segregácie na základe pohlavia na trhu práce vrátane zlepšenia dostupnosti starostlivosti o dieťa.

POĽSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Poľsko dosahuje obmedzený pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Sú náznaky, že Poľsko začína výrazne napredovať v mikroekonomickej oblasti, aj keď vykonávanie mnohých opatrení je ešte stále v počiatočných štádiách. Je potrebné ráznejšie vykonávanie reforiem zamestnanosti. Meškajú reformy verejných financií, hoci Poľsko plánovalo uskutočniť kroky správnym smerom. Odozva politiky na záväzky, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006, je obmedzená.

3.

Medzi najsľubnejšie reformy, ktoré Poľsko uskutočňuje, patrí zjednodušenie daňového systému, vytvorenie jasnej stratégie lepšej regulácie a kroky na zlepšenie prístupu MSP k financiám.

4.

Oblasti politiky v poľskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: fiškálna konsolidácia; zlepšenie hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach; zvýšenie kvantity a kvality výskumu a vývoja; dosiahnutie, aby sa aktívne politiky trhu práce stali rozsiahlejšími a účinnejšími; skvalitnenie ľudského kapitálu a zvýšenie stimulov k práci. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Poľsko:

pokračovalo vo svojej činnosti zameranej na finančnú konsolidáciu a doplnilo nominálny stav „záchrannej kotvy“ rozpočtového schodku (rozpočtový strop) ďalšími mechanizmami na posilnenie kontroly výdavkov,

zlepšilo rámec pre hospodársku súťaž v sieťových odvetviach, a to aj opätovným preskúmaním úlohy regulátorov,

pokračovalo v reforme sektora verejného výskumu s cieľom zvýšiť výskum, vývoj a inovácie a zlepšiť rámec pre výskum a vývoj v súkromnom sektore, a tým maximalizovať príspevky z priamych zahraničných investícií,

dokončilo reformu verejných úradov práce s cieľom zvýšiť úroveň a efektívnosť aktívnej politiky trhu práce, najmä pre staršie osoby a mladých ľudí; znížilo daňové zaťaženie pracovnej sily a preskúmalo systémy sociálnych dávok s cieľom zvýšiť stimuly k práci; vypracovalo politiky zamerané na zvýšenie účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní a modernizovalo systémy vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na potreby trhu práce.

5.

Pre Poľsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: modernizáciu dopravnej infraštruktúry; skvalitnenie ochrany životného prostredia; ďalšie zníženie a presmerovanie štátnej pomoci; zabezpečenie účinného rámca pre hospodársku súťaž vo finančnom sektore; dôsledné pokračovanie v procese liberalizácie trhov s energiou; urýchlenie procesu registrácie podnikov; a zabezpečenie, aby nástroje politiky súdržnosti podporili štrukturálne opatrenia zvýraznené v správe o vykonávaní s cieľom prispieť k podpore rastu, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Mal by sa stanoviť presný a uskutočniteľný cieľ pre celkové investície do výskumu a vývoja do roku 2010.

PORTUGALSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Portugalsko dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, najmä v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti. Pokrok sa zaznamenal aj v oblastiach politiky zameraných na zamestnanosť, najmä v reforme vzdelávania a odbornej prípravy, v rámci programu Nové príležitosti, avšak dôležitá oblasť prispôsobivosti trhu práce a flexiistoty ešte nie je úplne vyriešená. Pokrok smerom k plneniu záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006, je vo všeobecnosti dobrý. Bude potrebné ďalšie značné úsilie vo všetkých oblastiach politiky, aby sa v plnej miere dosiahli ciele programu vzhľadom na ich vítané ambície a východiskovú pozíciu Portugalska.

3.

Medzi dôležité silné stránky reformného procesu v Portugalsku patria rozsiahle reformy, ktoré sa začali vo verejnej správe, opatrenia na uľahčenie začatia podnikateľskej činnosti v rámci jednej hodiny, úprava systémov starobných dôchodkov, komplexné konsolidačné opatrenia v zdravotníctve a opatrenia na zlepšenie úrovne kvalifikácie mladých ľudí a dospelých. Snahy o posilnenie výskumu a vývoja sa zintenzívnili a zahrnuli do ucelenej stratégie prostredníctvom ambiciózneho technologického plánu. Rozsiahle reformy sa uskutočnili aj v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä opatreniami zameranými na zvýšenie úrovní gramotnosti mladých ľudí, racionalizáciu vnútroštátnej školskej siete a posilnenie štátneho systému odborného vzdelávania.

4.

Oblasti politiky v portugalskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zvýšenie dosiahnutej úrovne vzdelania a celoživotného vzdelávania; zlepšenie prispôsobivosti trhu práce a riešenie segmentácie. Tieto otázky je potrebné riešiť v kontexte ďalšieho pokroku administratívnej reformy a udržania kontroly nad rastúcimi výdavkami na sociálne presuny. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Portugalsko:

v súvislosti s prebiehajúcou nápravou fiškálnej nerovnováhy a s reformou verejnej správy presmerovalo verejné výdavky na ciele, ktoré viac podporujú potenciálny rast, a zároveň si zachovalo pevnú kontrolu nad celkovými verejnými výdavkami,

vykonalo opatrenia na dôkladné zvýšenie dosiahnutých úrovní vzdelania mladých ľudí a vypracovalo systém odborného vzdelávania, ktorý bude reagovať na potreby trhu práce a bude založený na nedávnom návrhu na zriadenie „národného kvalifikačného rámca“,

pokračovalo v modernizácii ochrany práce vrátane právnych predpisov zameraných na podporu flexiistoty a istoty s cieľom znížiť vysoké úrovne segmentácie trhu práce.

5.

Pre Portugalsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: zabezpečenie úplného vykonávania sľubného technologického plánu, upevnenie väzieb medzi výskumom a priemyslom a zvýšenie angažovanosti súkromného sektora; zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch s energiou a finančnými službami; zníženie emisií; zníženie deficitu pri transponovaní právnych predpisov Európskej únie do vnútroštátneho práva; a odstránenie faktorov ohrozujúcich sociálnu súdržnosť.

SLOVINSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Slovinsko dosahuje dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Slovinsko prijíma náležité opatrenia v niektorých kľúčových oblastiach, ako je podnikanie a lepšia regulácia. Začalo uskutočňovať väčšinu hlavných reforiem politiky zamestnanosti, využívajúc pomerne priaznivé makroekonomické podmienky pre rast. V rámci reformy verejných výdavkov sa prijali určité opatrenia zamerané na ich zníženie. To isté sa vzťahuje na mikroekonomickú oblasť pokroku pri zlepšovaní rámca inovácií a hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o pracovný trh, pokrok vo vykonávaní stratégie aktívneho starnutia a v odstraňovaní prekážok pre zamestnávanie mladých ľudí nebol zatiaľ dosť rýchly. V plnení záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006, sa dosiahol mierny pokrok.

3.

Medzi silné stránky národného reformného programu a jeho vykonávania patria: snahy v oblasti fiškálnej reformy; rozličné opatrenia zamerané na podporu podnikania; pokračujúca reštrukturalizácia štátnych finančných prostriedkov do portfóliových investorov; klesajúci podiel štátnej pomoci na HDP; pokrok k úplnej liberalizácii trhov s energiou a vytvorenie druhého subjektu na trhu.

4.

Oblasti politiky v slovinskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zlepšenie dlhodobej fiškálnej udržateľnosti a zvýšenie miery zamestnanosti starších pracovníkov; a posilnenie aktivačných a preventívnych aspektov politiky zamestnanosti, ktorá v súčasnosti len pomaly reaguje na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Slovinsko:

urobilo ďalšie kroky na posilnenie reformy dôchodkového systému a podporu aktívneho starnutia s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti starších pracovníkov a zlepšiť dlhodobú udržateľnosť,

posilnilo úrady práce v súvislosti s posunom smerom k pružnejším zmluvným mechanizmom a už zvýšenou podmienenosťou sociálnych dávok, pričom sa pozornosť sústredí prednostne na poskytovanie služieb v začiatočnom štádiu nezamestnanosti.

5.

Pre Slovinsko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: stanovenie konkrétnych a realistických cieľov pre investovanie do výskumu a vývoja; posilnenie úlohy nového Úradu pre rast a Slovinskej technologickej agentúry; posilnenie uplatňovania právneho rámca na ochranu práv duševného vlastníctva; zlepšenie hospodárskej súťaže, najmä vo viazaných živnostiach a profesijných službách, a zvýšenie efektívnosti Úradu na ochranu hospodárskej súťaže; dôraznejšie presadzovanie environmentálnych technológií a energetickej efektívnosti; skrátenie času na začatie podnikateľskej činnosti a zníženie s tým súvisiacich nákladov; zníženie segmentácie a začlenenie mladých ľudí na trh práce; posilnenie väzieb medzi systémom vzdelávania a trhom práce.

SLOVENSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Slovensko dosahuje pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Zostávajú však dôležité výzvy a potreba ďalších opatrení, najmä v mikroekonomickej oblasti a v oblasti zamestnanosti. Krajina nedosiahla jednoznačný pokrok pri plnení záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006.

3.

Medzi silné stránky národného reformného programu a jeho vykonávania patria: politiky zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia a tvorbu informačnej spoločnosti teraz začínajú prinášať svoje výsledky; rast zamestnanosti zosilnel zásluhou nových daňových stimulov, opatrení v oblasti mobility a určitého zlepšenia v službách ponúkaných niektorým znevýhodneným skupinám; a pokrok v reforme vysokoškolského vzdelávania spolu s novými opatreniami na podporu využívania informačných a komunikačných technológií a integrácia znevýhodnených detí do vzdelávacieho systému.

4.

Oblasti politiky v slovenskom národnom reformnom programe, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: v súvislosti s fiškálnou konsolidáciou presmerovanie väčšieho objemu prostriedkov do výskumu a vývoja, inovácií a vzdelávania a vypracovanie jasných stratégií a priorít v týchto oblastiach; posilnenie opatrení na zlepšenie zručností a celoživotného vzdelávania; a ďalšie úsilie vynakladané na zníženie dlhodobej nezamestnanosti, najmä medzi zraniteľnými skupinami vrátane rómskej menšiny. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Slovensko:

presmerovalo výdavky na výskum a vývoj a vzdelávanie a dokončilo vypracovanie koherentnej národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií so silnými vzájomnými prepojeniami medzi výskumnými inštitúciami a podnikmi,

prijalo stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá sa vzťahuje na všetky systémy a úrovne vzdelávania a odbornej prípravy a ktorá rieši potreby trhu práce a jednotlivcov a zvyšuje úrovne kvalifikácie a zručností a dopĺňa reformu vysokoškolského vzdelávania reformou základného a stredoškolského vzdelávania,

vypracovalo komplexný prístup k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti, najmä vypracovaním cielených aktívnych politík trhu práce pre najzraniteľnejšie skupiny.

5.

Pre Slovensko bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: pokračujúce úsilie v oblasti politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre; zlepšenie systému lepšej regulácie; odstránenie rodových rozdielov v odmeňovaní práce; a vypracovanie stratégie aktívneho starnutia s cieľom zvýšiť zamestnanosť starších pracovníkov.

FÍNSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Fínsko dosahuje veľmi dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu. Fínsko vcelku správne reaguje na záväzky, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí na jar 2006. Pokrok sa dosiahol najmä v podnikateľskom prostredí pre malé a stredné podniky.

3.

Medzi mnohé silné stránky fínskeho národného reformného programu a jeho vykonávania patria: ďalšia činnosť zameraná na odklad odchodu do dôchodku, ktorá dopĺňa už existujúcu činnosť na posilnenie udržateľnosti verejných financií a prípravu Fínska na vplyv starnutia obyvateľstva; široká paleta dôležitých opatrení zameraných na ďalšie skvalitnenie vynikajúcej vedomostnej základne Fínska.

4.

V období vykonávania národného reformného programu bude pre Fínsko dôležité sústrediť sa na: vykonávanie reforiem zameraných na zlepšenie hospodárskej súťaže a zvýšenie produktivity v niektorých sektoroch služieb, zjednodušenie postupov prijímania zamestnancov pre podniky; stimulovanie miestnych systémov vyjednávania o mzdách; odstraňovanie problémov na trhu práce s osobitným dôrazom na riešenie vysokej štrukturálnej nezamestnanosti, najmä nízkokvalifikovaných pracovníkov vrátane mladých ľudí.

ŠVÉDSKO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Švédsko dosahuje veľmi dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu, ktorý nová vláda revidovala. Zaoberá sa plnením väčšiny záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Makroekonomický rámec orientovaný na stabilitu je primeraný a funguje správne. Švédsko vynakladá značné úsilie na posilnenie stimulov k práci. Na zvýšenie hospodárskej súťaže v službách sú potrebné ďalšie opatrenia.

3.

Medzi silné stránky švédskeho národného reformného programu a jeho vykonávania patria: pokrok dosiahnutý vo zvyšovaní verejných investícií do výskumu a vývoja a v predkladaní opatrení na stimulovanie inovácií; dôrazný prístup k stimulovaniu podnikania; činnosť Švédska zameraná na stimulovanie trvalo udržateľného využívania energie, ktoré patrí medzi najlepšie v Európskej únii; pokrok v zvyšovaní ponuky pracovnej sily; opatrenia na zjednodušenie a zvýšenie ziskovosti prevádzkovania podnikateľskej činnosti postupným rušením daní a znižovaním administratívneho zaťaženia; a návrhy na zvýšenie stimulov k práci, najmä na zmeny v zdaňovaní pracovnej sily a v systémoch sociálnych dávok.

4.

V období vykonávania národného reformného programu bude pre Švédsko dôležité sústrediť sa na: prijatie ďalších regulačných opatrení zameraných na zvýšenie hospodárskej súťaže, najmä v službách; vykonávanie rýchlo plánovaných zlepšení v systéme posudzovania vplyvov; zaujatie koherentnejšieho prístupu k lepšej regulácii, posilnenie stratégie zameranej na zvýšenie ponuky pracovnej sily a počtu odpracovaných hodín, a to aj vykonávaním návrhov na zvýšenie stimulov k práci, ako aj dôslednejšími opatreniami zameranými na zvýšenie miery zamestnanosti prisťahovalcov a mladých ľudí a opätovné zaradenie ľudí do systémov nemocenského poistenia.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.

Na základe analýzy predloženej Komisiou vo výročnej správe o pokroku pre rok 2007 – časti II a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť je možné vyvodiť tieto závery:

2.

Spojené kráľovstvo dosahuje veľmi dobrý pokrok vo vykonávaní svojho národného reformného programu a plnení záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojom jarnom zasadnutí v roku 2006. Značný pokrok sa dosiahol vo všetkých oblastiach politiky, najmä mikroekonomickej politiky a politiky zamestnanosti. V oblasti makroekonomickej politiky sa začala fiškálna konsolidácia a hotové sú plány ďalšej finančnej konsolidácie, ktoré by sa mali vykonať; vypracovali sa aj plány dôchodkovej reformy, pričom návrh právnych predpisov sa už predložil parlamentu. Krajina urobila veľký pokrok v úsilí o angažovanie zainteresovaných subjektov.

3.

Medzi osobitne silné stránky vykonávania reforiem Spojeného kráľovstva patrí stimulovanie podnikania, podpora lepšej regulácie a uskutočnenie reforiem sociálnej starostlivosti. Uskutočnili sa už mnohé ďalšie úspešné reformy, ako je otvorenie trhu s energiou, zvýšenie investícií do dopravnej infraštruktúry a zavedenie politiky poplatkov, napríklad poplatku za preťaženie londýnskej cestnej siete. Spojené kráľovstvo sa pustilo aj do inovatívnych reforiem s cieľom zlepšiť kvalitu verejných výdavkov, ktoré sú ešte v štádiu vykonávania.

4.

Oblasti politiky v národnom reformnom programe Spojeného kráľovstva, ktoré je potrebné prioritne riešiť, sú: zvýšenie základných a stredných úrovní zručností v porovnaní s ostatnými ekonomikami a prijatie opatrení na odstránenie znevýhodnenia a vylúčenia na trhu práce. Na základe uvedeného sa odporúča, aby Spojené kráľovstvo:

zlepšilo základné zručnosti a zručnosti na strednej úrovni, ktorými sa zaoberá nedávne Leitchovej preskúmanie zručností (Leitch Review of Skills), s cieľom zvýšiť produktivitu a ďalej zlepšovalo vyhliadky zamestnať sa pre najviac znevýhodnené osoby.

5.

Pre Spojené kráľovstvo bude okrem toho dôležité, aby sa v období vykonávania národného reformného programu zameralo na: zabezpečenie efektívneho vykonávania súčasných návrhov dôchodkovej reformy; postupné zvyšovanie ponuky nehnuteľností na účely zníženia tlaku cien nehnuteľností zo strednodobého hľadiska; vykonávanie stratégie v oblasti vedy a inovácií, v rámci ktorej by sa mala na rok 2010 určiť stredná úroveň a kvalita investícií v oblasti výskumu a vývoja a mali by sa prijať opatrenia na ďalšie posilnenie investičných stimulov a zvýšenie angažovanosti súkromného sektora; a ďalšie zlepšenie prístupu k starostlivosti o dieťa.

ČLENSKÉ ŠTÁTY EUROZÓNY

1.

Na základe predloženej analýzy a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť sa dospelo k záveru, že:

2.

Správy o vykonávaní členských štátov eurozóny ukazujú, že sa dosiahol určitý pokrok, ktorý odzrkadľuje významné činnosti v mnohých krajinách. Súčasne s rastom eurozóny v súlade s jej potenciálom, pozitívnym vývojom na trhoch práce, ktorý sa prejavuje poklesom nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti a počtom prebiehajúcich reforiem, sa vyhliadka na predĺžený hospodársky vzostup podstatne zlepšila. K zlepšeniu hospodárskej situácie došlo do istej miery vplyvom štrukturálnych reforiem z minulosti. Toto tempo by sa malo využiť na dôrazné presadenie vykonávania stratégie reforiem a rozpočtovej konsolidácie. Užšia hospodárska a finančná vzájomná závislosť vytvorená zavedením jednotnej meny vedie k nevyhnutnosti, aby jej členské štáty vykonávali ambiciózne politiky, ktoré okrem toho, že zvýšia rastový potenciál, budú obsahovať aj opatrenia na zabezpečenie hladkého fungovania prispôsobovania sa v menovej únii. V tejto súvislosti je v eurozóne potrebná efektívna koordinácia hospodárskej politiky. Rovnako by pomohla podporiť politickú činnosť v členských štátoch s cieľom zabezpečiť fiškálnu disciplínu a štrukturálne reformy. Je to nevyhnutné na zvýšenie rastového potenciálu hospodárstva, zvýšenie citlivosti eurozóny na asymetrické otrasy, a tým na zachovanie cenovej stability pri súčasnom presadzovaní hospodárskej dynamiky v eurozóne.

3.

Medzi silné stránky vykonávania národných reformných programov členských štátov eurozóny patrí skutočnosť, že sa uskutočňujú alebo plánujú sľubné reformy zamerané na zvýšenie využívania pracovnej sily a produktivity pracovnej sily, podporu výskumu a vývoja a inovácií, rozvoj ľudského kapitálu a na vytvorenie príťažlivejšieho podnikateľského prostredia, najmä prostredníctvom politík zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a lepšej regulácie. Vloženie národných reformných programov do súdržného a ambiciózneho celkového politického rámca by im mohlo dodať ďalšiu silu.

4.

Zo záverov politiky týkajúcich sa jednotlivých členských štátov eurozóny na základe ich národných reformných programov vyplýva pre všetky krajiny eurozóny naliehavá potreba podniknúť kroky, ktoré by zlepšili fungovanie EMÚ a prispeli k riešeniu pretrvávajúcich rozdielov v inflácii, konkurencieschopnosti a raste. Pokiaľ ide o rozpočet, hoci sa dosiahol pokrok v znižovaní schodkov, niektoré krajiny potrebujú zrýchliť tempo štrukturálnej rozpočtovej konsolidácie a pokračovať v reforme dôchodkových systémov a systémov zdravotníctva s cieľom riešiť vplyv starnúceho obyvateľstva na rozpočet. Okrem toho by sa mala zlepšiť aj kvalita verejných financií, najmä s cieľom podporiť produktivitu a inovácie, a prispieť tak k hospodárskemu rastu a fiškálnej udržateľnosti. S cieľom zabezpečiť dynamickejšie a efektívnejšie vnútorné mechanizmy prispôsobovania v EMÚ by sa malo zlepšiť fungovanie trhov prostredníctvom posilnenej konkurencieschopnosti a liberalizácie a mala by sa zabezpečiť najmä lepšia mobilita výrobných faktorov, rýchlejšia úprava cien a miezd v súvislosti s otrasmi a silnejšia integrácia obchodu. Je potrebné podporovať inovácie a rast produktivity. V menovej únii je dôležitý aj pevný záväzok mzdového rozvoja vedúceho k stabilite s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť a zamestnanosť v strednodobom a dlhodobom horizonte. Pravidelná kontrola fungovania tvorby cien a miezd (vo verejnom a súkromnom sektore) musí preto pokračovať. Viac pozornosti sa musí venovať mobilite pracovnej sily v krajinách eurozóny. Finančné a výrobné trhy zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní plynulého vnútorného prispôsobovania. Pre eurozónu bude veľmi dôležitý nadchádzajúci prieskum vnútorného trhu, ako aj rýchle vykonávanie smernice o službách a plné vykonávanie akčného plánu finančných služieb. Zlepšenia hospodárskej súťaže trhov so službami by ďalej prispeli k hladkému priebehu prispôsobovania v EMÚ.

Na základe uvedeného sa odporúča, aby členské štáty eurozóny spolu s odporúčaniami špecifickými pre každú krajinu:

využili priaznivé cyklické podmienky a zamerali sa alebo vykonávali ambicióznejšiu rozpočtovú konsolidáciu smerom k strednodobým cieľom v súlade s paktom stability a rastu, a teda snažili sa dosiahnuť ročnú štrukturálnu úpravu najmenej 0,5 % HDP ako referenčnú hodnotu,

zlepšili kvalitu verejných financií kontrolou verejných výdavkov a daní s cieľom podporiť produktivitu a inovácie, a prispieť tak k hospodárskemu rastu a fiškálnej udržateľnosti,

efektívne vykonávali opatrenia, ktoré zlepšujú hospodársku súťaž, najmä v službách, a zintenzívnili opatrenia, ktorými sa podporuje úplná integrácia finančných trhov a hospodárska súťaž v maloobchodných finančných službách,

zvýšili pružnosť a bezpečnosť na trhoch práce okrem iného lepším zladením vývoja miezd a produktivity, vyvážením ochrany práce a bezpečnosti na trhu a uzákonením opatrení na podporu mobility pracovnej sily cez všetky hranice a pre všetky povolania.

5.

Vzhľadom na vedľajšie dôsledky a súčinnosti vznikajúce z vnútroštátnych politík a miestneho vývoja v rámci menovej únie by sa členské štáty eurozóny mali zamerať na efektívnu koordináciu politík, najmä v súvislosti s euroskupinou, a ak je to vhodné a v súlade so skoršími dohodami, aj na medzinárodných fórach. Významne by to prispelo k úspešnému riešeniu výziev politiky v rámci eurozóny a globálneho hospodárstva. Členské štáty eurozóny sa vyzývajú, aby tieto odporúčania zohľadnili vo svojich národných politikách. Euroskupina bude ich vykonávanie pravidelne kontrolovať.