ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa od 1. januára 2007 upravujú sadzby uplatniteľné na služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v Bulharsku a Rumunsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 338/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 342/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 489/2005, pokiaľ ide o stanovenie intervenčných skladov a prevzatie nelúpanej ryže intervenčnými agentúrami

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 343/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 344/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 345/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 346/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 347/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 348/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 350/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 351/2007 z 29. marca 2007, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na olivový olej v rámci tuniskej colnej kvóty

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 354/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 195/2007, ktorým sa v období od 1. marca do 31. augusta 2007 otvára nákup masla v určitých členských štátoch

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 356/2007 z 29. marca 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

56

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

58

 

 

Komisia

 

 

2007/199/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2006 týkajúce sa schémy štátnej pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle zrealizovanej Belgickom [oznámené pod číslom K(2006) 5792]  ( 1 )

73

 

 

2007/200/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2006 týkajúce sa štátnej pomoci na výskum a vývoj zrealizovanej Belgickom v prospech Techspace Aero [oznámené pod číslom K(2006) 5799]  ( 1 )

79

 

 

2007/201/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/757/ES o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in't Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 1305]  ( 1 )

86

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

93

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom, týkajúca sa zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci ich pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

93

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/203/SZBP z 27. marca 2007 o predĺžení mandátu tímu EÚ na pomoc s prípravami na zriadenie možnej medzinárodnej civilnej misie v Kosove vrátane zložky osobitného zástupcu Európskej únie (prípravný tím ICM/OZEÚ)

94

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/1


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 337/2007

z 27. marca 2007,

ktorým sa od 1. januára 2007 upravujú sadzby uplatniteľné na služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v Bulharsku a Rumunsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 13 prílohy VII k uvedenému služobnému poriadku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

V dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 by mala od tohto dátumu náhrada výdavkov spojených so služobnými cestami v týchto dvoch krajinách pre úradníkov a ostatných zamestnancov podliehať právnemu režimu podľa článku 13 prílohy VII k služobnému poriadku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby uplatniteľné na služobné cesty uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) prílohy VII k služobnému poriadku sa nahrádzajú touto tabuľkou:

(EUR)

Miesto určenia

Strop nákladov na ubytovanie (hotel)

Denné diéty na služobnej ceste

Belgicko

140

92

Bulharsko

169

58

Česká republika

155

75

Dánsko

150

120

Nemecko

115

93

Estónsko

110

71

Grécko

140

82

Španielsko

125

87

Francúzsko

150

95

Írsko

150

104

Taliansko

135

95

Cyprus

145

93

Lotyšsko

145

66

Litva

115

68

Luxembursko

145

92

Maďarsko

150

72

Malta

115

90

Holandsko

170

93

Rakúsko

130

95

Poľsko

145

72

Portugalsko

120

84

Rumunsko

170

52

Slovinsko

110

70

Slovensko

125

80

Fínsko

140

104

Švédsko

160

97

Spojené kráľovstvo

175

101

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1066/2006 (Ú. v. EÚ L 194, 14.7.2006, s. 1).


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 338/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 339/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 30. marca 2007 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

20,02

21,09

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

63,14

66,50

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

81,61

85,96

c)

Na vývoz iných tovarov

79,75

84,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, na Faerské ostrovy a Spojených štátov amerikchých a na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 8).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 30. marca 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

– škrobu:

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– inej (vrátane nespracovanej)

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

ex 1006 30

Bielená ryža:

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 341/2007

z 29. marca 2007

o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2 a článok 34 ods. 1,

keďže:

(1)

Od 1. júna 2001 sa bežné clo pre dovozy cesnaku patriaceho pod číselný znak KN 0703 20 00 skladá z hodnotového cla vo výške 9,6 % a špecifickej čiastky vo výške 1 200 EUR za tonu čistej hmotnosti. Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úprave koncesií v súvislosti s cesnakom stanovených v zozname CXL priloženom k dohode GATT (2) a schválenou rozhodnutím Rady 2001/404/ES (3) sa však otvorila kvóta 38 370 ton, oslobodená od osobitného cla.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (4), schválenou rozhodnutím Rady 2006/398/ES (5), sa ustanovuje zvýšenie tarifnej kvóty pre Čínu o 20 500 ton na cesnak.

(3)

Podmienky upravujúce správu týchto kvót (ďalej „kvót GATT“) boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1870/2005 zo 16. novembra 2005 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode na cesnak dovezený z tretích krajín (6). V záujme jasnosti by sa toto nariadenie malo zrušiť a nahradiť novým nariadením od 1. apríla 2007. Nariadenie (ES) č. 1870/2005 by však malo naďalej platiť pre dovozné licencie vydané v súlade s týmto nariadením pre obdobie dovozných colných kvót končiace 31. mája 2007.

(4)

Cesnak možno dovážať aj mimo kvóty GATT na základe dohôd uzatvorených medzi Spoločenstvom a niektorými tretími krajinami pri bežnom cle alebo za zvýhodnených podmienok.

(5)

Cesnak je dôležitým výrobkom v sektore ovocia a zeleniny Spoločenstva, kde sa ho ročne vyprodukuje okolo 250 000 ton. Značný je i jeho ročný dovoz z tretích krajín, ktorý sa pohybuje v rozsahu od 60 000 do 80 000 ton. Hlavní dodávatelia z tretích krajín sú Čína (30 000 až 40 000 ton ročne) a Argentína (okolo 15 000 ton ročne).

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske výrobky spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7), sa týka dovozných licencií na dovozné colné kvóty na obdobie začínajúce 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa stanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenia žiadateľov, ako aj vydávania licencií. Týmto nariadením sa obdobie platnosti licencií obmedzuje na posledný deň platnosti dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa majú uplatňovať na dovozné colné kvóty podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky a výnimky týkajúce sa žiadateľov a oznámení Komisii ustanovené v tomto nariadení.

(7)

Keďže existuje osobitné clo na nezvýhodnené dovozy mimo kvóty GATT, riadenie kvót GATT si vyžaduje zavedenie systému dovozných licencií. Takýto systém má umožniť aj podrobné monitorovanie dovozov cesnaku. Podrobné pravidlá tohto systému majú byť doplnkovými k pravidlám ustanoveným nariadením Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systémov dovozných a vývozných licencií a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (8), prípadne sa od nich môžu odchyľovať.

(8)

V záujme čo najdôkladnejšieho monitorovania všetkých dovozov, najmä po nedávnych udalostiach spojených s podvodom v súvislosti s chybným uvedením informácií o pôvode výrobku, by sa na všetky dovozy cesnaku a iných výrobkov, pri ktorých možno predpokladať chybné uvedenie informácií o cesnaku, malo vzťahovať vydanie dovoznej licencie. Mali by sa zaviesť dve kategórie dovozných licencií, jedna na dovozy v rámci kvóty GATT, druhá na všetky ostatné dovozy.

(9)

V záujme súčasných dovozcov, ktorí bežne dovážajú značné množstvá cesnaku, ako aj v záujme nových dovozcov, ktorí vstupujú na trh a majú tiež dostať rovnakú možnosť požiadať o dovozné licencie na množstvo cesnaku v rámci tarifných kvót, by sa malo rozlišovať medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami. Treba jasne definovať tieto dve kategórie dovozcov a zaviesť určité kritériá týkajúce sa statusu žiadateľov a používania udelených licencií.

(10)

Pridelenie množstiev týmto kategóriám dovozcov by sa malo skôr odvíjať od skutočne dovážaných množstiev ako od vydaných dovozných licencií.

(11)

Mali by sa ustanoviť špeciálne pravidlá, ktoré by umožnili dovozcom v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku využívať dovozné kvóty. Tieto pravidlá by mali byť nahradené normálnymi pravidlami, len čo ich dovozcovia budú schopní dodržiavať.

(12)

S cieľom zohľadniť odlišné typy obchodu v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku by príslušné orgány nových členských štátov mali mať možnosť vybrať si medzi dvomi metódami stanovovania referenčného množstva pre svojich tradičných dovozcov.

(13)

Žiadosti o dovoznú licenciu na dovoz cesnaku z tretích krajín, ktoré predkladajú dovozcovia z oboch kategórií, by mali podliehať určitým obmedzeniam. Tieto obmedzenia sú potrebné, aby sa zaručila hospodárska súťaž medzi dovozcami, ale aj na to, aby aj dovozcovia so skutočnou obchodnou aktivitou na trhu s ovocím a zeleninou dostali príležitosť brániť si svoje legitímne pozície voči ostatným dovozcom a aby žiaden jednotlivý dovozca nemohol ovládnuť trh.

(14)

S cieľom zaručiť hospodársku súťaž medzi skutočnými dovozcami a v snahe zabrániť špekuláciám pri prideľovaní dovozných licencií na cesnak v rámci kvóty GATT a akémukoľvek zneužívaniu systému, ku ktorým by dochádzalo v rozpore s legitímnymi obchodnými pozíciami nových a tradičných dovozcov, by sa mali uplatňovať prísnejšie kontroly správneho používania dovozných licencií. S týmto cieľom by sa mal zakázať prevod dovozných licencií a mala by sa zaviesť sankcia v prípade podania viacerých žiadostí.

(15)

Potrebné sú aj opatrenia na udržanie minimálnej úrovne špekulatívnych žiadostí o licencie, následkom čoho colné kvóty nemusia byť plne využité. Vzhľadom na povahu a hodnotu uvedeného výrobku by sa mala na každú tonu cesnaku, na ktorý sa podáva žiadosť o dovoznú licenciu, dávať zábezpeka. Záruka má byť na dostatočne vysoká, aby odrádzala od špekulatívnych žiadostí, nie však taká vysoká, aby odrádzala dovozcov, ktorí sa zaoberajú skutočnou obchodnou aktivitou v súvislosti s cesnakom. Najvhodnejšia objektívna výška záruky je hranica 5 % priemerného dodatočného cla uplatňovaného na dovozy cesnaku patriaceho pod znak KN 0703 20 00.

(16)

Na skvalitnenie kontroly a zabránenie riziku odklonu obchodu na základe nepresnej dokumentácie treba zachovať existujúci systém osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak pochádzajúci z niektorých tretích krajín a požiadavku, že takýto cesnak sa má dovážať priamo z tretej krajiny pôvodu do Spoločenstva, a zoznam krajín sa má rozšíriť na základe dodatočných informácií. Takéto osvedčenia o pôvode by mali vydávať príslušné vnútroštátne orgány v súlade s článkami 55 až 62 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa zavádzajú ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (9).

(17)

Okrem oznámení, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1301/2006, by sa mali špecifikovať potrebné oznámenia medzi členskými štátmi a Komisiou, najmä na účel správy colných kvót, spolu s prijímaním opatrení proti podvodom a monitorovaním trhu.

(18)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Otvorenie colných kvót a uplatniteľných ciel

1.   V súlade s dohodami schválenými rozhodnutiami 2001/404/ES a 2006/398/ES sa týmto otvárajú colné kvóty na dovozy čerstvého alebo chladeného cesnaku patriaceho pod znak KN 0703 20 00 (ďalej len „cesnak“) do Spoločenstva v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení. Objem každej z týchto colných kvót, obdobia a podobdobia dovozných colných kvót, na ktoré sa uplatňujú, a ich poradové čísla sú špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Hodnotové clo uplatňované na cesnak dovážaný v rámci kvót uvedených v odseku 1 je 9,6 %.

Článok 2

Uplatňovanie nariadení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa používajú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„obdobie dovozných colných kvót“ znamená obdobie od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roku;

2.

„príslušné orgány“ znamená orgán alebo orgány určené členským štátom na vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 4

Kategórie dovozcov

1.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadateľ o licencie A v zmysle článku 5 ods. 2 musí spĺňať príslušné požiadavky ustanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   „Tradiční dovozcovia“ znamená dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:

a)

získali a využili dovozné licencie na cesnak podľa nariadenia (ES) č. 565/2002 alebo licencie A podľa nariadenia (ES) č. 1870/2005 alebo tohto nariadenia v každom z troch predošlých skončených období dovozných colných kvót a

b)

počas posledného skončeného obdobia dovozných colných kvót pred podaním žiadosti doviezli do Spoločenstva najmenej 50 ton ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96.

Pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko na obdobie dovozných colných kvót 2007/2008:

a)

písmeno a) prvého pododseku neplatí a

b)

„dovoz do Spoločenstva“ sa chápe ako dovoz z iných krajín pôvodu než z členských štátov Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006.

Pre Bulharsko a Rumunsko na obdobia dovozných colných kvót 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011:

a)

písmeno a) prvého pododseku neplatí a

b)

„dovoz do Spoločenstva“ sa chápe ako dovoz z iných krajín pôvodu než z členských štátov Spoločenstva v jeho zložení k 1. januáru 2007.

3.   „Noví dovozcovia“ znamená dovozcovia iní než uvedení v odseku 2, ktorí v každom z predošlých dvoch skončených období dovozných colných kvót alebo v predošlých dvoch kalendárnych rokoch doviezli do Spoločenstva najmenej 50 ton ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96.

Členské štáty vyberú a použijú pre všetkých nových dovozcov jednu z dvoch metód uvedených v prvom pododseku v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi.

4.   Tradiční a noví dovozcovia predložia v čase podania prvej žiadosti o dovozné tarifné kvóty na dané obdobie príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú zaregistrovaní na účely DPH, dôkazy o tom, že kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3 sa splnili.

Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa predkladá výlučne formou colného dokladu o uvedení do voľného obehu, ktorý je riadne potvrdený colnými orgánmi a obsahuje odkaz na príslušného žiadateľa ako na príjemcu.

Článok 5

Predkladanie dovozných licencií

1.   Každé uvedenie výrobkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu dovoznej licencie vydanej v súlade s týmto nariadením.

2.   Dovozné licencie na cesnak uvedený do voľného obehu v rámci kvót uvedených v prílohe I sa ďalej označujú ako „licencie A“.

Ostatné dovozné licencie sa ďalej označujú ako „licencie B“.

KAPITOLA II

LICENCIE A

Článok 6

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o licencie a dovozných licencií A

1.   Odchylne od článku 23 nariadenia (ES) č. 1291/2000 licencie A platia len na podobdobie, na ktoré boli vydané. V ich kolónke 24 sa uvedie jedna z položiek uvedených v prílohe III.

2.   Výška záruky uvedenej v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je 50 EUR na tonu.

3.   Krajina pôvodu sa uvedie v kolónke 8 žiadostí o licencie a licencií A a slovo „áno“ sa označí krížikom. Dovozná licencia je platná len na dovozy pochádzajúce z označenej krajiny.

4.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozných licencií A nie sú prenosné.

Článok 7

Rozdelenie celkových množstiev medzi tradičných a nových dovozcov

Celkové množstvá pridelené Argentíne, Číne a ďalším tretím krajinám na základe prílohy I sa rozdeľujú takto:

a)

70 % pre tradičných dovozcov;

b)

30 % pre nových dovozcov.

Článok 8

Referenčné množstvo tradičných dovozcov

Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „referenčné množstvo“ rozumie množstvo cesnaku dovezené tradičným dovozcom v zmysle článku 4, tak ako je uvedené:

a)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak do Spoločenstva v zložení k 1. januáru 1995 v rokoch 1998 až 2000, ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu jedného z kalendárnych rokov 1998, 1999 a 2000;

b)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak do Českej republiky, Estónska, na Cyprus, do Lotyšska, Litvy, Maďarska, na Maltu, do Poľska, Slovinska alebo na Slovensko v rokoch 2001 až 2003, ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu:

i)

niektorého z kalendárnych rokov 2001, 2002 alebo 2003;

ii)

alebo v priebehu niektorého z období dovozných colných kvót 2001/2002, 2002/2003 alebo 2003/2004;

c)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí dovážali cesnak do Bulharska alebo Rumunska v rokoch 2003 až 2005, ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu:

i)

niektorého z kalendárnych rokov 2003, 2004 alebo 2005;

ii)

alebo v priebehu niektorého z období dovozných colných kvót 2003/2004, 2004/2005 alebo 2005/2006;

d)

v prípade tradičných dovozcov, ktorí nepatria pod písmená a), b) alebo c), ide o maximálne množstvo cesnaku dovezené v priebehu jedného z prvých troch skončených období dovozných colných kvót, počas ktorých získali dovozné licencie podľa nariadenia Komisie (ES) č. 565/2002 (10), nariadenia (ES) č. 1870/2005 alebo tohto nariadenia.

Pri výpočte referenčného množstva sa nezohľadňuje cesnak s pôvodom v členských štátoch Spoločenstva v zložení k 1. januáru 2007.

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko si vyberú a uplatnia jednu z metód uvedených v písmene b) prvého odseku, určených pre všetkých tradičných dovozcov, v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi.

Bulharsko a Rumunsko vyberú a použijú pre všetkých tradičných dovozcov jednu z dvoch metód uvedených v písmene c) prvého odseku v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi.

Článok 9

Obmedzenia uplatniteľné na žiadosti o licencie A

1.   Celkový počet žiadostí o licencie A predložených tradičným dovozcom v ktorejkoľvek dovoznej colnej kvóte nesmie presiahnuť jeho referenčné množstvo. Príslušné orgány členských štátov zamietnu žiadosti, ktoré nevyhovujú tomuto pravidlu.

2.   Celkový počet žiadostí o licencie A predložených novým dovozcom v ktoromkoľvek podobdobí nesmie presiahnuť 10 % celkového množstva uvedeného v prílohe I na dané podobdobie a na daný pôvod. Príslušné orgány členských štátov zamietnu žiadosti, ktoré nevyhovujú tomuto pravidlu.

Článok 10

Podávanie žiadostí o licenciu A

1.   Dovozcovia predložia svoje žiadosti o licencie A počas prvých piatich pracovných dní v mesiacoch apríl, júl, október a január pred príslušným podobdobím.

2.   V kolónke 20 žiadostí o licencie A sa uvádza údaj „tradičný dovozca“, prípadne „nový dovozca“.

3.   Žiadosti o licencie A sa nemôžu podávať na konkrétne podobdobie a na konkrétny pôvod, ak na dané podobdobie a na daný pôvod nie je v prílohe I označené žiadne množstvo.

4.   Ak žiadateľ predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti sa zamietnu a zábezpeky zložené pri predkladaní žiadostí prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

5.   Licenciu B nemožno vydať na základe žiadosti o licenciu A.

Článok 11

Vydávanie licencií A

Licencie A vydávajú príslušné orgány členských štátov v siedmy pracovný deň po termíne oznámenia uvedenom v článku 12 ods. 1.

Článok 12

Oznámenie Komisii

1.   Do 15. dňa každého mesiaca uvedeného v článku 10 ods. 1 členské štáty oznámia Komisii množstvá v kilogramoch vrátane nulových položiek, na ktoré žiadatelia podali žiadosti o licencie A na príslušné podobdobie.

Odchylne od druhého pododseku článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia informácie uvedené v tomto pododseku do rovnakého termínu.

Oznámenia sú rozpísané podľa pôvodu. V oznámeniach sa uvádzajú aj samostatné číselné údaje týkajúce sa množstiev cesnaku, o ktoré požiadali tradiční a noví dovozcovia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii zoznam tradičných a nových dovozcov, ktorí žiadajú o licencie A na príslušné podobdobie do posledného dňa každého mesiaca uvedeného v článku 10 ods. 1. V prípade skupín dovozcov, ktoré sa zriadili podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa v zozname uvedú aj prevádzkovatelia tvoriaci skupinu. Oznámenia sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami a s použitím formulárov, ktoré Komisia poskytne členským štátom.

KAPITOLA III

LICENCIE B

Článok 13

Ustanovenia týkajúce sa žiadostí o licencie a dovozných licencií B

1.   Žiadateľ môže predložiť žiadosti o licencie B len príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo a v ktorom je registrovaný na účely DPH.

2.   Článok 6 ods. 2, 3 a 4 sa uplatňujú na licencie B primeraným spôsobom.

3.   Licencie B sa vydávajú bezodkladne.

4.   Platnosť licencie B je 3 mesiace.

Článok 14

Oznámenie Komisii

Členské štáty oznámia Komisii celkové množstvá vrátane nulových položiek, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu B, do druhého pracovného dňa v každom týždni v súvislosti so žiadosťami získanými v predchádzajúcom týždni.

Príslušné množstvá sa rozpíšu podľa dňa podania žiadosti o dovoznú licenciu, pôvodu a číselného kódu KN. Pri iných výrobkoch ako cesnak sa oznámi aj názov výrobku, ako je uvedený v kolónke 14 žiadosti o dovoznú licenciu.

Oznámenia sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami a s použitím formulárov, ktoré Komisia poskytne členským štátom.

KAPITOLA IV

OSVEDČENIA O PÔVODE A PRIAMA DOPRAVA

Článok 15

Osvedčenia o pôvode

Cesnak pochádzajúci z tretej krajiny uvedenej v prílohe IV možno uviesť do voľného obehu v Spoločenstve, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

predloženie osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi krajiny v súlade s článkami 55 až 62 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a

b)

výrobok bol z tejto krajiny dopravený priamo do Spoločenstva v súlade s článkom 16.

Článok 16

Priama doprava

1.   Za dopravené priamo do Spoločenstva z tretích krajín uvedených v prílohe IV sa považujú:

a)

výrobky prepravené bez toho, aby prešli územím ktorejkoľvek inej tretej krajiny;

b)

výrobky dopravené cez jednu krajinu alebo viac tretích krajín iných ako krajina pôvodu s prekládkou alebo bez prekládky, alebo s dočasným uskladnením v uvedených krajinách za predpokladu, že takýto prechod je opodstatnený zemepisnými dôvodmi alebo dopravnými požiadavkami, a za predpokladu, že výrobky:

i)

zostali pod dohľadom colných orgánov tranzitnej krajiny alebo krajín alebo krajiny uskladnenia;

ii)

neboli uvedené na trh alebo tam neboli uvoľnené do obehu;

iii)

neboli podrobené operáciám iným ako vyloženie alebo preloženie alebo akýmkoľvek iným operáciám s cieľom udržať ich v dobrom stave.

2.   Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú splnené, sa predkladá príslušným orgánom členských štátov spolu:

a)

s jedným dopravným dokumentom vydaným v krajine pôvodu, ktorý sa vzťahuje na prechod cez krajinu alebo krajiny tranzit, alebo

b)

s osvedčením vydaným colnými orgánmi danej krajiny alebo tranzitných krajín a obsahujúcim:

i)

presný opis tovaru;

ii)

dátumy jeho vyloženia a preloženia s podrobnými údajmi o použitých dopravných prostriedkoch;

iii)

vyhlásenie potvrdzujúce podmienky, v ktorých sa skladovali, alebo

c)

ak nie je možné predložiť dôkaz uvedený v písmene a) alebo b), s akýmikoľvek preukazujúcimi dokumentmi.

Článok 17

Administratívna spolupráca s niektorými tretími krajinami

1.   Hneď ako každá tretia krajina uvedená v prílohe IV k tomuto nariadeniu dodá informácie potrebné na vypracovanie postupu administratívnej spolupráce podľa článkov 63, 64 a 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93, oznámenie týkajúce sa dodania týchto informácií sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

2.   Licencie A na dovoz cesnaku pochádzajúceho z krajín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe IV, sa môžu vydať len vtedy, ak príslušná krajina doručila Komisii informácie uvedené v odseku 1. Informácie sa považujú za doručené dňom ich uverejnenia podľa článku 1.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1870/2005 sa zrušuje.

Nariadenie (ES) č. 1870/2005 však naďalej platí pre dovozné licencie vydané v súlade s týmto nariadením pre obdobie dovozných colných kvót končiace 31. mája 2007.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 24.

(5)  Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 19. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2000/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 37).

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(10)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1870/2005.


PRÍLOHA I

Colné kvóty pre dovoz cesnaku patriaceho pod číselný znak KN 0703 20 00 otvorené v súlade s rozhodnutiami 2001/404/ES a 2006/398/ES

Pôvod

Poradové číslo

Kvóta (v tonách)

Prvé podobdobie

(jún – august)

Druhé podobdobie

(september – november)

Tretie podobdobie

(december – február)

Štvrté podobdobie

(marec – máj)

Spolu

Argentína

 

 

 

19 147

Tradiční dovozcovia

09.4104

9 590

3 813

Noví dovozcovia

09.4099

4 110

1 634

Spolu

 

13 700

5 447

Čína

 

 

 

 

 

33 700

Tradiční dovozcovia

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Noví dovozcovia

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Spolu

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Ostatné tretie krajiny

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozcovia

09.4106

941

1 960

929

386

Noví dovozcovia

09.4102

403

840

398

166

Spolu

 

1 344

2 800

1 327

552

Spolu

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


PRÍLOHA II

Zoznam výrobkov uvedených v článku 5 ods. 1

Číselný znak KN

Opis

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený

ex 0703 90 00

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

ex 0710 80 95

Cesnak (1) a Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vriacej vode), zmrazené

ex 0710 90 00

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (1) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarená alebo varená v pare alebo vriacej vode), zmrazená

ex 0711 90 80

Cesnak (1) a Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

ex 0711 90 90

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (1) a/alebo Allium ampeloprasum dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (1) a Allium ampeloprasum a sušené zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (1) a/alebo Allium ampeloprasum celé, sekané, krájané na plátky, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravované


(1)  Patria sem aj výrobky, pri ktorých slovo „cesnak“ tvorí len časť opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.


PRÍLOHA III

Záznamy uvedené v článku 5 ods. 2

:

v bulharskom jazyku

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

v španielskom jazyku

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

v českom jazyku

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

v dánskom jazyku

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

v nemeckom jazyku

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

v estónskom jazyku

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

v gréckom jazyku

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

v anglickom jazyku

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

vo francúzskom jazyku:

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

v írskom jazyku

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

v talianskom jazyku

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

v lotyšskom jazyku

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

v litovskom jazyku

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

v maďarskom jazyku

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

v maltskom jazyku

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

v holandskom jazyku

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

v poľskom jazyku

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

v portugalskom jazyku

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

v rumunskom jazyku

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

v slovenskom jazyku

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

v slovinskom jazyku

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

vo fínskom jazyku

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

vo švédskom jazyku

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


PRÍLOHA IV

Zoznam tretích krajín uvedených v článkoch 15, 16 a 17

 

Irán

 

Libanon

 

Malajzia

 

Spojené arabské emiráty

 

Vietnam


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 342/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 489/2005, pokiaľ ide o stanovenie intervenčných skladov a prevzatie nelúpanej ryže intervenčnými agentúrami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 3 a článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa ustanovuje, že zoznam intervenčných centier na prevzatie nelúpanej ryže prijme Komisia po konzultácii s členskými štátmi. Tento zoznam sa uvádza v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 489/2005 z 29. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003, pokiaľ ide o stanovenie intervenčných skladov a prevzatie nelúpanej ryže intervenčnými agentúrami (2). Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 je potrebné pre tieto nové členské štáty určiť intervenčné sklady a začleniť ich do uvedeného zoznamu.

(2)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa množstvá, ktoré môžu intervenčné agentúry v celom Spoločenstve nakúpiť, obmedzujú na 75 000 ton. S cieľom rovnomerne rozdeliť toto množstvo sa nariadením (ES) č. 489/2005 stanovujú množstvá pre jednotlivé členské štáty zapojené do produkcie pri zohľadnení základných vnútroštátnych rozlôh stanovených nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3), a priemerné výnosy stanovené v prílohe VII k uvedenému nariadeniu. Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii je potrebné toto rozdelenie medzi jednotlivé členské štáty zapojené do produkcie upraviť s uplatnením rovnakých kritérií rozdelenia ako pri prijatí nariadenia (ES) č. 489/2005, ale so zohľadnením základných vnútroštátnych rozlôh Bulharska a Rumunska.

(3)

Nariadenie (ES) č. 489/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 489/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha V sa nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).


PRÍLOHA I

Do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 489/2005 sa dopĺňajú body 7 a 8 takto:

„7.   Bulharsko

Regióny

Názvy skladov

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Rumunsko

Regióny

Názvy skladov

Ialomita

Slobozia“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA V

Tranža č. 1 uvedená v článku 5

Členský štát

Tranža č. 1

Bulharsko

584 t

Grécko

4 636 t

Španielsko

20 320 t

Francúzsko

4 148 t

Taliansko

40 432 t

Maďarsko

305 t

Portugalsko

4 549 t

Rumunsko

26 t“


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 343/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 30. marca 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 344/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 30. marca 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2458

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 345/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor na hospodársky rok 2006/2007 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 29. marca 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 29. marca 2007, je 29,583 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 49.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 346/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1919/2006 (Ú. v. EÚ L 380, 28.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 30. marca 2007

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L04, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2007/2008 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými kapitole III oddiele 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L04, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 347/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 27. marca 2007.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 27. marca 2007, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 276/2007 (Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 348/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C14

:

všetky krajiny s výnimkou Švajčiarska a Lichtenštajnska.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 349/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 350/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

0,00 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 351/2007

z 29. marca 2007,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na olivový olej v rámci tuniskej colnej kvóty

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/822/ES z 22. decembra 2000 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Tuniskou republikou, ktorá sa týka vzájomných liberalizačných opatrení a zmeny a doplnenia poľnohospodárskych protokolov k asociačnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Tuniskou republikou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 3 ods. 1 a 2 protokolu č. 1 Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane (3) otvára kvótu nulovej sadzby cla na dovoz neupraveného olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Spoločenstva v limite stanovenom na každý rok.

(2)

Článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvót na olivový olej s pôvodom v Tunisku (4), rovnako stanovuje mesačné limity množstiev na výdaj licencií.

(3)

Žiadosti o výdaj dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce limit 5 000 ton, stanovené na mesiac marec 2005, boli predložené príslušným orgánom v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006.

(4)

Za týchto okolností musí Komisia stanoviť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o dovozné povolenia predložené 26. a 27. marca 2007 v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sú prijaté do výšky 24,897202 % požadovaného množstva. Limit 5 000 ton, stanovený na mesiac marec bol dosiahnutý.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 352/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 38/2007 zo 17. januára 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 38/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 28. marca 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 38/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 28. marca 2007, je 363,50 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 18.1.2007, s. 4.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 353/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 30. marca 2007 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

24,58

24,58


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska a na Faerské ostrovy a na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 354/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 195/2007, ktorým sa v období od 1. marca do 31. augusta 2007 otvára nákup masla v určitých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 195/2007 (3) sa ustanovuje zoznam členských štátov, v ktorých sa podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 otvára nákup masla.

(2)

Na základe posledných oznámení Španielska, Komisia konštatovala, že trhové ceny masla boli rovné alebo vyššie ako 92 % intervenčnej ceny počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov. V Írsku by sa mal preto prerušiť intervenčný nákup. Španielsko by sa malo preto vyňať zo zoznamu ustanoveného v nariadení (ES) č. 195/2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 195/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 nariadenia (ES) č. 195/2007 sa nahrádza týmto textom:

„Článok 1

Nákup masla podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa týmto otvára v týchto členských štátoch:

Portugalsko.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2007, s. 62.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 355/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov na svetovom trhu v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v Spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky a krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad za niektoré produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami, a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 356/2007

z 29. marca 2007

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená podľa rovnakého postupu ako náhrada. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

4

1. termín

5

2. termín

6

3. termín

7

4. termín

8

5. termín

9

6. termín

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky krajiny okrem Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 357/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na Svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v Spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 1784/2003. Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

4

1. termín

5

2. termín

6

3. termín

7

4. termín

8

5. termín

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

10

7. termín

11

8. termín

12

9. termín

1

10. termín

2

11. termín

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 359/2007

z 29. marca 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami Spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záručnému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity Spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti Spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 1785/2003 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity Spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1187/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/58


ROZHODNUTIE RADY

z 27. marca 2007,

ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

(2007/198/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 47 tretí a štvrtý pododsek a článok 48,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločenstvo silnou, neustálou a koordinovanou podporou prostredníctvom výskumných a vzdelávacích programov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“), ako aj vďaka rozvoju znalostí a ľudských zdrojov vo vnútroštátnych laboratóriách jadrovej syntézy, ktoré spolupracujú najmä v rámci Európskej dohody o vývoji jadrovej syntézy (EFDA), vytvorilo samostatný a plne integrovaný program výskumu jadrovej syntézy, ktorý zohráva poprednú medzinárodnú úlohu vo vývoji jadrovej syntézy ako potenciálne neobmedzeného, bezpečného, trvalo udržateľného, environmentálne vhodného a hospodársky konkurencieschopného zdroja energie.

(2)

Založením projektu na výskum jadrovej syntézy Spoločný európsky torus (JET) v roku 1978 (1), ktorý splnil, prípadne prekročil všetky svoje pôvodné ciele vrátane demonštrácie uvoľňovania značného množstva energie jadrovej syntézy riadeným spôsobom a dosiahnutia svetových rekordov v oblasti výkonu i energie jadrovej syntézy, sa dokázala výhodnosť združovania zdrojov a odborných znalostí na úrovni Spoločenstva vo forme spoločného podniku.

(3)

Spoločenstvo zohralo kľúčovú úlohu vo vývoji ďalšieho medzinárodného projektu jadrovej syntézy ITER, ktorý sa začal realizovať v roku 1988 koncepčnými projektovými činnosťami (2), pokračoval v roku 1992 technickými projektovými činnosťami (3) predĺženými v roku 1998 o tri roky (4), po čom nasledovala v roku 1994 druhá dohoda (5), ktorej výsledkom bol v roku 2001 podrobný, kompletný a plne integrovaný technický projekt výskumného zariadenia zameraného na demonštráciu využiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie, ktorý by mohol byť pre Spoločenstvo značným prínosom, predovšetkým v súvislosti so zaistením bezpečnosti a rozmanitosti dlhodobého zásobovania energiou.

(4)

Sedem strán, ktoré rokovali o projekte ITER (Euratom, Čínska ľudová republika, India, Japonsko, Kórejská republika, Rusko a USA) a ktoré predstavujú viac ako polovicu svetového obyvateľstva, uzavrelo Dohodu o založení Medzinárodnej organizácie pre energiu jadrovej syntézy ITER na účely spoločného vykonávania projektu ITER (6) (ďalej len „dohoda o projekte ITER“), ktorou sa ustanovuje Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER (ďalej len „organizácia ITER“) s hlavným sídlom v Saint-Paul-lès-Durance vo Francúzsku. Organizácia ITER v plnom rozsahu zodpovedá za výstavbu, prevádzku, využívanie a deaktiváciu zariadení ITER.

(5)

V dohode o projekte ITER sa požaduje od všetkých strán, aby organizácii ITER poskytovali príspevky prostredníctvom príslušných právnických osôb označovaných ako „domovské agentúry“. V záujme bezodkladného začatia výstavby zariadení ITER a vzhľadom na to, že Euratom ako hostiteľská strana bude mať ako člen organizácie ITER osobitné povinnosti vrátane najväčšieho podielu na príspevkoch a zodpovednosti v súvislosti s prípravou areálu, by sa mala domovská agentúra Euratomu založiť čo najskôr.

(6)

Euratom a Japonsko uzavreli dvojstrannú dohodu o spoločnom vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie (ďalej len „dohoda s Japonskom o širšej stratégii“), ktorá stanovuje doplnkové činnosti výskumu jadrovej syntézy v rámci „širšej stratégie“ pre rýchlu realizáciu projektu energie jadrovej syntézy dohodnutú počas rokovaní o dohode o projekte ITER. Dohoda s Japonskom o širšej stratégii predpokladá, že tieto činnosti širšej stratégie by mal vykonávať Euratom prostredníctvom svojej domovskej agentúry, ktorá by plnila úlohu vykonávacej agentúry.

(7)

V záujme dosiahnutia maximálnej synergie a úspor z rozsahu by mala domovská agentúra Euratomu v kontexte urýchleného prístupu k jadrovej syntéze, ktorý počas belgického predsedníctva preskúmala skupina nezávislých expertov na požiadanie ministrov pre výskum, vykonávať aj dlhodobý program činností zameraných na prípravu výstavby demonštračných reaktorov jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v tejto oblasti.

(8)

Európska rada vo svojich záveroch z 26. – 27. novembra 2003 jednomyseľným rozhodnutím poverila Komisiu, aby navrhla Francúzsko za hostiteľský štát pre ITER a Cadarache za areál pre ITER, a rozhodla o tom, že domovská agentúra Euratomu by sa mala nachádzať v Španielsku.

(9)

Z dôvodu zásadného významu projektu ITER a činností vyplývajúcich zo širšej stratégie pre využívanie jadrovej syntézy ako potenciálne neobmedzeného, bezpečného, trvalo udržateľného, environmentálne vhodného a hospodársky konkurencieschopného zdroja energie je nevyhnutné založiť domovskú agentúru Euratomu vo forme spoločného podniku podľa kapitoly 5 Zmluvy o Euratome.

(10)

Spoločný podnik, ktorý by mal zodpovedať za verejné výskumné činnosti európskeho a medzinárodného záujmu a plniť záväzky podľa medzinárodných dohôd, by sa mal považovať za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (7), a medzinárodnej organizácie v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (8), článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (9) a v zmysle článku 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (10).

(11)

Týmto rozhodnutím sa na obdobie existencie spoločného podniku stanovuje finančná referenčná suma, ktorá ilustruje zámer legislatívneho orgánu a ktorá neovplyvní právomoci rozpočtového orgánu vymedzené v zmluve.

(12)

Spoločný podnik by mal mať na základe predchádzajúcej porade s Komisiou vlastné rozpočtové pravidlá vychádzajúce zo zásad nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (11) (ďalej len „rámcové rozpočtové nariadenie“), v ktorom sa zohľadnia jeho špecifické prevádzkové potreby vyplývajúce predovšetkým z jeho medzinárodných záväzkov.

(13)

V záujme posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu by mal byť spoločný podnik otvorený účasti krajín, ktoré uzavreli s Euratomom dohody o spolupráci v oblasti jadrovej syntézy, čím pridružili svoje programy k programom Euratomu.

(14)

Návrh rozhodnutia Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 až 2011) a o osobitnom programe, ktorým sa tento rámcový program vykonáva (ďalej len „7. RP“), posúva ITER do centra európskej stratégie pre jadrovú syntézu a upravuje spôsob prispievania Euratomu prostredníctvom spoločného podniku na organizáciu ITER, činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie a na ďalšie súvisiace činnosti zamerané na prípravu na demonštračné reaktory jadrovej syntézy.

(15)

Potreba zabezpečiť stabilné podmienky zamestnania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami pri zohľadnení skúseností získaných zo spoločného podniku JET si v záujme prilákania špecializovaného vedeckého a technického personálu najvyššej kvality vyžaduje, aby sa na všetkých zamestnancov prijatých spoločným podnikom vzťahoval Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ktoré sú stanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (12) (ďalej len „služobný poriadok“).

(16)

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločný podnik nie je určený na plnenie hospodárskych cieľov a je zodpovedný za riadenie účasti Euratomu na medzinárodnom výskumnom projekte verejného záujmu, je na vykonávanie jeho úloh potrebné, aby sa na spoločný podnik, na jeho riaditeľa a zamestnancov vzťahoval Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 (13).

(17)

Z dôvodu osobitného charakteru činností spoločného podniku a jeho významu pre rozvoj výskumu jadrovej syntézy a na účely podpory riadneho a efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi, ktoré sa poskytnú spoločnému podniku, by sa mali udeliť spoločnému podniku všetky výhody ustanovené v prílohe III k zmluve.

(18)

Spoločný podnik by mal byť ako orgán s právnou subjektivitou zodpovedný za svoju činnosť. Pokiaľ ide o riešenie sporov v zmluvných otázkach, malo by byť možné, aby sa v zmluvách uzavretých spoločným podnikom ustanovilo, že Súdny dvor má právomoc v týchto otázkach.

(19)

Vzhľadom na práva a povinnosti Spoločenstva podľa hlavy II kapitoly 2 zmluvy, ktoré sa týkajú šírenia informácií, by mal spoločný podnik v tomto smere prijať spoločne s Komisiou vhodné opatrenia.

(20)

Medzi spoločným podnikom a Španielskom by sa mala uzavrieť hostiteľská dohoda o kancelárskych priestoroch, výsadách a imunitách a o ďalších formách podpory, ktoré Španielsko poskytne spoločnému podniku.

(21)

Toto rozhodnutie zohľadňuje výsledky prieskumu uskutočneného Komisiou a predovšetkým kladné stanovisko poradného výboru pre osobitný program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej energie (jadrovej syntézy) k návrhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie spoločného podniku

1.   Týmto sa na 35 rokov zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“) (ďalej len „spoločný podnik“), a to od 19. apríla 2007.

2.   Spoločný podnik má tieto úlohy:

a)

poskytovať príspevok Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER;

b)

poskytovať príspevok Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie projektu energie jadrovej syntézy;

c)

vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy (IFMIF).

3.   Spoločný podnik má sídlo v Barcelone v Španielsku.

4.   Spoločný podnik sa považuje za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES a za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice 92/12/EHS, článku 22 písm. c) smernice 2004/17/ES a článku 15 písm. c) smernice 2004/18/ES.

Článok 2

Členovia

Spoločný podnik má týchto členov:

a)

Euratom zastúpený Komisiou;

b)

členské štáty Euratomu;

c)

tretie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridružili svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a ktoré vyjadrili želanie stať sa členmi spoločného podniku.

Článok 3

Stanovy

Týmto sa prijímajú stanovy spoločného podniku uvedené v prílohe.

Článok 4

Financovanie

1.   Zdroje potrebné na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať svoje úlohy, sa stanovujú takto:

a)

pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), v súlade s dohodou o projekte ITER;

b)

pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), v súlade s dohodou s Japonskom o širšej stratégii;

c)

pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c), v súlade s programami výskumu a odbornej prípravy prijatými podľa článku 7 zmluvy.

2.   Zdroje spoločného podniku pozostávajú z príspevkov Euratomu, príspevkov hostiteľského štátu ITER, ročných členských a dobrovoľných príspevkov členov spoločného podniku okrem Euratomu a ďalších zdrojov.

3.   Orientačná celková výška zdrojov považovaná za potrebnú pre spoločný podnik v súlade s odsekom 1 je 9 653 miliónov EUR (14). Rozdelená je takto:

(v miliónoch EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

z toho (2007–2011)

 

konštantné hodnoty

spolu

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Orientačná celková výška príspevku Euratomu na zdroje uvedené v odseku 3 je 7 649 miliónov EUR, z čoho je maximálne 15 % určených na administratívne výdavky. Rozdelená je takto:

(v miliónoch EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

z toho 7. RP (2007–2011)

 

konštantné hodnoty

spolu

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

1.   Spoločný podnik má vlastné rozpočtové pravidlá založené na zásadách rámcového rozpočtového nariadenia. Rozpočtové pravidlá spoločného podniku (ďalej len „rozpočtové pravidlá“) sa môžu odchýliť od rámcového rozpočtového nariadenia tam, kde si to vyžadujú špecifické prevádzkové potreby spoločného podniku, a po predchádzajúcej porade s Komisiou.

2.   Spoločný podnik si zriadi vlastnú službu interného auditu.

3.   Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady.

Článok 6

Zamestnanci

Na zamestnancov spoločného podniku sa vzťahuje služobný poriadok, ako aj pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku.

Článok 7

Výsady a imunity

Na spoločný podnik, na jeho riaditeľa a zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Výhody

Členské štáty udeľujú spoločnému podniku v rozsahu jeho oficiálnych činností počas jeho existencie všetky výhody ustanovené v prílohe III k zmluve.

Článok 9

Zodpovednosť a právomoc Súdneho dvora

1.   Zmluvnú zodpovednosť spoločného podniku upravujú príslušné zmluvné ustanovenia a právo uplatniteľné na danú zmluvu.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc vydávať rozsudky podľa akejkoľvek doložky o arbitráži uvedenej v zmluve uzavretej spoločným podnikom.

2.   V prípade nezmluvnej zodpovednosti spoločný podnik v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre práva členských štátov nahradí všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri vykonávaní ich povinností.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v sporoch súvisiacich s náhradou takýchto škôd.

3.   Súdny dvor má za podmienok ustanovených v článkoch 146 a 148 zmluvy právomoc v žalobách podaných proti spoločnému podniku vrátane rozhodnutí jeho správnej rady.

4.   Všetky platby spoločného podniku súvisiace so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 a 2 a náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zodpovednosťou, sa považujú za výdavky spoločného podniku a hradia sa zo zdrojov spoločného podniku.

Článok 10

Šírenie informácií

Spoločný podnik sa s Komisiou dohodne na vhodných ustanoveniach, ktoré Spoločenstvu umožnia vykonávať jeho práva a plniť si záväzky vyplývajúce z hlavy II kapitoly 2 zmluvy.

Článok 11

Hostiteľská dohoda

Spoločný podnik a Španielsko uzavrú do troch mesiacov od zriadenia spoločného podniku hostiteľskú dohodu.

Článok 12

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dvadsiateho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Rozhodnutie Rady 78/471/Euratom z 30. mája 1978 o založení projektu na výskum jadrovej syntézy Spoločný európsky torus (JET) (Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 10). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 98/585/Euratom (Ú. v. ES L 282, 20.10.1998, s. 65).

(2)  Rozhodnutie Komisie 88/229/Euratom (Ú. v. ES L 102, 21.4.1988, s. 31).

(3)  Rozhodnutie Komisie 92/439/Euratom (Ú. v. ES L 244, 26.8.1992, s. 13).

(4)  Rozhodnutie Rady 98/704/Euratom (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 61).

(5)  Rozhodnutie Komisie 94/267/Euratom (Ú. v. ES L 114, 5.5.1994, s. 25).

(6)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 62.

(7)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).

(8)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/106/ES (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 30).

(9)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(10)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(11)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1895/2006 (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 6).

(13)  Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 13. Protokol zmenený a doplnený Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice.

(14)  Všetky uvedené čísla sú vyjadrené v súčasných hodnotách, pokiaľ nie je stanovené inak, a s výhradou prijatia príslušných rozpočtov na programy Spoločenstva v oblasti výskumu a odbornej prípravy podľa článku 7 zmluvy.


PRÍLOHA

STANOVY EURÓPSKEHO SPOLOČNÉHO PODNIKU PRE ITER A ROZVOJ ENERGIE JADROVEJ SYNTÉZY

(„FUSION FOR ENERGY“)

Článok 1

Názov, sídlo, členovia

1.   Názov spoločného podniku je Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for energy“) (ďalej len „spoločný podnik“).

2.   Sídlo spoločného podniku je v Barcelone v Španielsku.

3.   Spoločný podnik má týchto členov:

a)

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) zastúpené Komisiou;

b)

členské štáty Euratomu;

c)

tretie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridružili svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a ktoré vyjadrili svoje želanie stať sa členmi spoločného podniku.

Článok 2

Ciele

Spoločný podnik má tieto ciele:

1.

poskytovať príspevky Euratomu Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER (ďalej len „organizácia ITER“) v súlade s Dohodou o založení Medzinárodnej organizácie pre energiu jadrovej syntézy ITER na účely spoločného vykonávania projektu ITER (ďalej len „dohoda o projekte ITER“);

2.

poskytovať príspevok Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie projektu energie jadrovej syntézy (ďalej len „činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie“) v súlade s dvojstrannou dohodou o spoločnom vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie (ďalej len „dohoda s Japonskom o širšej stratégií“);

3.

vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy (IFMIF).

Článok 3

Činnosti

1.   Spoločný podnik ako domovská agentúra Euratomu pre ITER plní záväzky Euratomu k organizácii ITER vymedzené v dohode o projekte ITER, a to počas platnosti tejto dohody. Spoločný podnik predovšetkým:

a)

dozerá na prípravu areálu pre projekt ITER;

b)

poskytuje organizácii ITER komponenty, zariadenia, materiál a iné zdroje;

c)

riadi mechanizmy obstarávania dohodnuté s organizáciou ITER, a najmä súvisiace postupy na zabezpečenie kvality;

d)

pripravuje a koordinuje účasť Euratomu na vedeckom a technickom využívaní projektu ITER;

e)

koordinuje vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti na účely podpory príspevku Euratomu organizácii ITER;

f)

poskytuje finančný príspevok Euratomu organizácii ITER;

g)

stará sa o zabezpečenie dostupnosti ľudských zdrojov pre organizáciu ITER;

h)

spolupracuje s organizáciou ITER a vykonáva všetky ďalšie činnosti na podporu dohody o projekte ITER.

2.   Spoločný podnik ako vykonávacia agentúra v kontexte dohody s Japonskom o širšej stratégii plní záväzky Euratomu súvisiace s vykonávaním činností vyplývajúcich zo širšej stratégie. Spoločný podnik predovšetkým:

a)

zabezpečuje komponenty, zariadenia, materiál a iné prostriedky pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

b)

pripravuje a koordinuje účasť Euratomu na vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie;

c)

koordinuje vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti;

d)

poskytuje finančné príspevky Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

e)

stará sa o zabezpečenie dostupnosti ľudských zdrojov pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

f)

vykonáva všetky ďalšie činnosti potrebné na splnenie záväzkov Euratomu vyplývajúcich z dohody s Japonskom o širšej stratégii.

3.   Pri príprave výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane IFMIF spoločný podnik vypracúva a koordinuje program výskumných, vývojových a projektových činností okrem činností projektu ITER a činností vyplývajúcich zo širšej stratégie.

4.   Spoločný podnik vykonáva všetky ďalšie činnosti na podporu celkových cieľov stanovených v článku 2 vrátane činností na zvyšovanie informovanosti verejnosti o spoločnom podniku a jeho poslaní.

Článok 4

Právna subjektivita

Spoločný podnik má právnu subjektivitu. Na území každého jeho člena povžíva najširšiu spôsobilosť na právne úkony poskytovanú právnickým osobám na základe príslušného práva. Môže predovšetkým uzatvárať zmluvy, získavať licencie, nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, brať si úvery a byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 5

Orgány

1.   Orgánmi spoločného podniku je správna rada a riaditeľ.

2.   Správnej rade pomáha výkonný výbor v súlade s článkom 7.

3.   Správnej rade a riaditeľovi poskytuje(-ú) poradenstvo vedecká(-é) programová(-é) rada(-y) v súlade s článkom 9.

Článok 6

Správna rada

1.   Správna rada zodpovedá za dohľad nad spoločným podnikom pri plnení jeho cieľov stanovených v článku 2 a zabezpečuje úzku spoluprácu medzi spoločným podnikom a jeho členmi pri vykonávaní jeho činností.

2.   Každý člen spoločného podniku je v správnej rade zastúpený dvoma členmi, pričom jeden z nich má vedecké a/alebo technické znalosti v oblastiach súvisiacich s činnosťou spoločného podniku.

3.   Správna rada vydáva odporúčania a prijíma rozhodnutia o všetkých otázkach, záležitostiach alebo problémoch v rámci rozsahu pôsobnosti týchto stanov a v súlade s nimi. Správna rada predovšetkým:

a)

schvaľuje návrhy zmien a doplnení týchto stanov v súlade s článkom 21;

b)

rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré jej predloží výkonný výbor;

c)

vymenúva predsedu a členov výkonného výboru;

d)

prijíma plán projektu, pracovné programy, plán odhadovaných zdrojov, plán stavu zamestnancov a plán personálnej politiky;

e)

v súlade s rozpočtovými pravidlami prijíma ročný rozpočet, schvaľuje ročné účtovné výkazy vrátane osobitných častí súvisiacich s administratívnymi a personálnymi nákladmi a udeľuje riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu;

f)

vykonáva právomoci uvedené v článku 10 ods. 3 vo vzťahu k riaditeľovi;

g)

schvaľuje základnú organizačnú štruktúru spoločného podniku;

h)

prijíma rozpočtové pravidlá a ich vykonávacie predpisy v súlade s článkom 13 ods. 1;

i)

prijíma vykonávacie ustanovenia uvedené v článku 10 ods. 2 druhom pododseku a v článku 10 ods. 4 v súvislosti so zamestnancami;

j)

prijíma vykonávacie predpisy s cieľom zabezpečiť dostupnosť ľudských zdrojov pre organizáciu ITER a pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

k)

prijíma a uplatňuje opatrenia a usmernenia na boj proti podvodom a nezrovnalostiam a na riešenie potenciálnych konfliktov záujmov;

l)

schvaľuje hostiteľskú dohodu medzi spoločným podnikom a Španielskom (ďalej len „hostiteľský štát“) uvedenú v článku 18;

m)

rozhoduje o každom nadobudnutí a predaji pozemkov a iných nárokov na nehnuteľný majetok a o ich zaťažení hypotékou, ako aj o poskytovaní akýchkoľvek zabezpečení alebo záruk, získavaní podielov v iných podnikoch alebo inštitúciách a o poskytovaní alebo braní úverov;

n)

schvaľuje uzatváranie dohôd alebo dohovorov o spolupráci s tretími krajinami a s inštitúciami, podnikmi alebo osobami z tretích krajín, alebo s medzinárodnými organizáciami;

o)

schvaľuje výročné správy o činnosti týkajúce sa pokroku spoločného podniku vzhľadom na jeho pracovné programy a zdroje;

p)

po dohode s Komisiou prijíma pravidlá súvisiace s priemyselnou politikou, právami duševného vlastníctva a so šírením informácií;

q)

zriaďuje vedecké programové rady a vymenúva ich členov;

r)

vykonáva všetky ďalšie právomoci a všetky ďalšie funkcie vrátane zriadenia pomocných orgánov, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej funkcií pri plnení jej cieľov.

4.   Hlasovacie práva členov spoločného podniku sú stanovené v prílohe I. Hlasy jednotlivých členov sú nedeliteľné.

5.   Rozhodnutia správnej rady podľa odseku 3 písm. a) sa prijímajú jednomyseľne.

Rozhodnutia správnej rady podľa odseku 3 písm. b) až m) sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ostatné rozhodnutia správnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou všetkých hlasov.

6.   Euratom má právo vzniesť k rozhodnutiu správnej rady výhradu, keď sa nazdáva, že dané rozhodnutie môže byť v rozpore s právom Spoločenstva, a to aj s jeho medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody o projekte ITER. Euratom poskytne k takejto výhrade riadne právne odôvodnenie.

V takomto prípade sa uplatňovanie rozhodnutia odloží a rozhodnutie sa spoločne so stanoviskom správnej rady postúpi Komisii na preskúmanie jeho zákonnosti.

Komisia môže rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia správnej rady do jedného mesiaca od postúpenia záležitosti Komisii; v opačnom prípade sa rozhodnutie správnej rady považuje za potvrdené.

Správna rada preskúma svoje rozhodnutie na základe stanoviska Komisie a prijme konečné rozhodnutie.

7.   Správna rada volí svojho predsedu spomedzi svojich členov na základe návrhu Euratomu dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Funkčné obdobie predsedu je dva roky a možno ho opätovne zvoliť jedenkrát.

8.   Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda minimálne dvakrát ročne. Zasadnutie správnej rady sa môže zvolať aj na žiadosť jednoduchej väčšiny jej členov alebo na žiadosť riaditeľa alebo Euratomu. Zasadnutia sa zvyčajne konajú v sídle spoločného podniku.

9.   Pokiaľ sa v konkrétnych prípadoch nerozhodne inak, riaditeľ spoločného podniku a predseda výkonného výboru sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej rady.

10.   Správna rada prijme svoj rokovací poriadok a schváli rokovací poriadok výkonného výboru dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Článok 7

Výkonný výbor

1.   Výkonný výbor pomáha správnej rade pri príprave jej rozhodnutí a vykonáva všetky ďalšie úlohy, ktorými ho správna rada poverí.

2.   Výkonný výbor pozostáva z trinástich členov vymenovaných správnou radou spomedzi uznávaných osôb s odbornými skúsenosťami z vedeckej, technickej a finančnej problematiky súvisiacej s funkciami uvedenými v tomto článku. Jedným členom výkonného výboru je Euratom.

3.   Výkonný výbor predovšetkým:

a)

schvaľuje zadávanie zákaziek v súlade s rozpočtovým nariadením;

b)

vydáva správnej rade pripomienky a odporúčania k návrhom týkajúcim sa projektového plánu, pracovných programov, plánu odhadovaných zdrojov, ročného rozpočtu a ročných účtovných výkazov, ktoré zostavuje riaditeľ;

c)

na žiadosť Euratomu alebo väčšiny členov predkladá správnej rade rozhodnutia o zadaní zákaziek alebo akékoľvek iné rozhodnutia, ktorými je poverený.

4.   Každý člen výkonného výboru má jeden hlas.

5.   Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhodnutia výkonného výboru sa prijímajú väčšinou, ktorú predstavuje deväť hlasov.

6.   Funkčné obdobie členov výkonného výboru je dva roky a je jedenkrát obnoviteľné. Raz za dva roky sa vymení minimálne polovica členov.

7.   Po uplynutí funkčného obdobia členovia zostávajú vo funkcii dovtedy, kým nie sú znova vymenovaní alebo kým ich nenahradia iní členovia. Ak člen rezignuje, zostáva vo funkcii dovtedy, kým ho nenahradia.

8.   Predsedu výkonného výboru vymenuje správna rada na obdobie dvoch rokov, ktoré je jedenkrát obnoviteľné.

9.   Zasadnutia výkonného výboru zvoláva jeho predseda minimálne šesťkrát ročne. Zasadnutie výkonného výboru sa môže zvolať aj na žiadosť aspoň troch členov alebo na žiadosť riaditeľa alebo Euratomu. Zasadnutia sa zvyčajne konajú v sídle spoločného podniku.

10.   Predseda výkonného výboru sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady, pokiaľ správna rada nerozhodne inak.

11.   Výkonný výbor prijme svoj rokovací poriadok na základe predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

Článok 8

Riaditeľ

1.   Riaditeľ je hlavný výkonný činiteľ zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku a zákonný zástupca spoločného podniku.

2.   Riaditeľa vymenúva správna rada na základe zoznamu kandidátov, ktorý navrhuje Komisia po výzve na prejavenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových stránkach. Riaditeľ sa vymenúva na obdobie piatich rokov. Po tom, ako plnenie povinnosti riaditeľa počas tohto obdobia posúdi Euratom, môže správna rada na návrh Euratomu predĺžiť jeho funkčné obdobie jedenkrát, a to najviac o päť rokov.

3.   Riaditeľ podlieha Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanoveným nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „služobný poriadok“), rovnako ako pravidlám prijatým spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.

4.   Riaditeľ plní pracovné programy a riadi vykonávanie činností uvedených v článku 3. Správnej rade, výkonnému výboru, vedeckým programovým radám a všetkým pomocným orgánom poskytuje všetky informácie potrebné na vykonávanie ich funkcií.

Riaditeľ predovšetkým:

a)

organizuje, riadi a kontroluje zamestnancov a vykonáva vo vzťahu k zamestnanom právomoci vymenúvacieho orgánu;

b)

vymedzuje základnú organizačnú štruktúru spoločného podniku a predkladá ju na schválenie správnej rade;

c)

vypracúva a pravidelne aktualizuje projektový plán, pracovné programy spoločného podniku a plán personálnej politiky;

d)

v súlade s dohodou o projekte ITER a s dohodou s Japonskom o širšej stratégii vypracúva vykonávacie predpisy na účely zabezpečenia dostupnosti ľudských zdrojov pre organizáciu ITER a pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

e)

v súlade s rozpočtovými pravidlami vypracúva plán odhadovaných zdrojov a návrh ročného rozpočtu vrátane plánu stavu zamestnancov spoločného podniku;

f)

plní rozpočet, vykonáva inventarizáciu majetku a zostavuje ročné účtovné výkazy v súlade s rozpočtovými pravidlami;

g)

zabezpečuje uplatňovanie riadneho finančného hospodárenia a interných kontrol;

h)

vypracúva pravidlá pre oblasť práv duševného vlastníctva a priemyselnej politiky, ako aj pre oblasť šírenia informácií;

i)

vypracúva výročné správy o pokroku pri vykonávaní činností spoločného podniku stanovených v pracovných programoch a plánoch odhadovaných zdrojov;

j)

vypracúva všetky ďalšie správy, ktoré požaduje správna rada alebo výkonný výbor;

k)

pomáha správnej rade, výkonnému výboru a všetkým pomocným orgánom tak, že zabezpečuje ich sekretariát;

l)

zúčastňuje sa na zasadnutiach správnej rady, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, a zúčastňuje sa na zasadnutiach výkonného výboru;

m)

zabezpečuje, aby spoločný podnik mal k dispozícii vedecké a technické znalosti na účely rozvoja jeho činností;

n)

vykonáva ďalšie činnosti a podľa potreby pripravuje ďalšie návrhy pre správnu radu na účely plnenia cieľov spoločného podniku.

Článok 9

Vedecké programové rady

1.   Správna rada vymenuje členov vedeckých programových rád. Predsedovia vedeckých programových rád sa volia spomedzi ich členov.

2.   Vedecké programové rady podľa potreby poskytujú správnej rade a riaditeľovi poradenstvo v otázkach prijímania a vykonávania projektového plánu a pracovných programov.

Článok 10

Zamestnanci

1.   Zamestnanci spoločného podniku pomáhajú riaditeľovi pri vykonávaní jeho povinností a sú spravidla štátnymi príslušníkmi členov spoločného podniku.

2.   Na zamestnancov spoločného podniku sa vzťahuje služobný poriadok rovnako ako pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku.

Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 110 služobného poriadku.

3.   Spoločný podnik vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré sa prevádzajú na vymenúvací orgán.

4.   Správna rada môže prijať opatrenia, ktoré umožnia, aby sa do spoločného podniku dočasne vysielali národní experti z členských štátov spoločného podniku.

Článok 11

Pracovné programy a plán odhadovaných zdrojov

Riaditeľ každý rok predkladá správnej rade projektový plán, plán odhadovaných zdrojov, ako aj podrobné ročné pracovné programy a rozpočet. Pre každú zo skupín činností spoločného podniku stanovených v článku 3 sa pripraví jeden pracovný program.

Článok 12

Zdroje

1.   Zdroje spoločného podniku pozostávajú z príspevku Euratomu, ročných členských príspevkov a dobrovoľných príspevkov ostatných členov, príspevkov hostiteľského štátu ITER a z doplnkových zdrojov:

a)

príspevok Euratomu sa poskytuje prostredníctvom programov Spoločenstva v oblasti výskumu a odbornej prípravy prijatých na základe článku 7 zmluvy;

b)

ročné členské príspevky majú formu finančných príspevkov a poskytujú sa v súlade s prílohou II;

c)

dobrovoľné príspevky môžu byť hotovostné alebo naturálne a neodpočítavajú sa z ročných členských príspevkov;

d)

príspevky hostiteľského štátu ITER;

e)

doplnkové zdroje sa môžu získavať za podmienok schválených správnou radou.

2.   Zdroje spoločného podniku sa využívajú len na plnenie jeho cieľov vymedzených v článku 2. Hodnotu naturálnych príspevkov stanovuje spoločný podnik. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, sa členom spoločného podniku neposkytujú žiadne platby prostredníctvom rozdelenia prípadnej sumy, ktorá vznikne ako prebytok zdrojov nad výdavkami.

Článok 13

Rozpočtové pravidlá

1.   Rozpočtové pravidlá a ich vykonávacie predpisy prijíma správna rada.

2.   Rozpočtové pravidlá upravujú zostavovanie a plnenie rozpočtu spoločného podniku.

3.   Rozpočtové pravidlá sú v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v prílohe III.

Článok 14

Výročná správa o činnosti

Výročná správa o činnosti zaznamenáva plnenie pracovných programov spoločným podnikom. Zameriava sa najmä na činnosti, ktoré vykonáva spoločný podnik, a hodnotí výsledky z hľadiska stanovených cieľov a harmonogramu, posudzuje riziká spojené s vykonávanými činnosťami, ako aj využívanie zdrojov a všeobecnú prevádzku spoločného podniku. Výročnú správu o činnosti pripravuje riaditeľ, schvaľuje ju správna rada a zasiela sa členom, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Článok 15

Ročné účtovné výkazy a dohľad

1.   Do dvoch mesiacov od ukončenia každého rozpočtového roku sa predložia Komisii a Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dvor audítorov“) predbežné účtovné výkazy spoločného podniku.

Dvor audítorov do 15. júna po ukončení každého rozpočtového roku vypracuje pripomienky k predbežným účtovným výkazom spoločného podniku.

Do šiestich mesiacov od ukončenia každého rozpočtového roku riaditeľ predloží konečné účtovné výkazy spoločného podniku Komisii, Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov.

Európsky parlament na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, udelí do 30. apríla roku n + 2 riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu spoločného podniku za rok n.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), zriadený rozhodnutím Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom (1), má vo vzťahu k spoločnému podniku a jeho zamestnancom rovnaké právomoci, ako má voči útvarom Komisie. Spoločný podnik ihneď po zriadení pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (2). Správna rada schváli toto pristúpenie a prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní vykonávaných OLAF-om.

3.   Vo všetkých rozhodnutiach prijatých spoločným podnikom a vo všetkých zmluvách uzavretých spoločným podnikom sa výslovne ustanoví, že OLAF a Dvor audítorov môžu vykonávať na mieste kontroly dokumentov všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Spoločenstva, a to aj v priestoroch konečných príjemcov.

Článok 16

Pristúpenie

1.   Každý nový členský štát Európskej únie sa po pristúpení k Euratomu stáva členom spoločného podniku.

2.   Každá tretia krajina, ktorá uzavrie dohodu o spolupráci s Euratomom v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridruží svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a vyjadrí želanie stať sa členom spoločného podniku, sa stáva jeho členom.

Článok 17

Dĺžka trvania

Spoločný podnik sa zriaďuje na obdobie 35 rokov a to od 19. apríla 2007.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Medzi spoločným podnikom a hostiteľským štátom sa uzavrie hostiteľská dohoda, ktorá sa týka najmä areálu a poskytovanej podpory.

Článok 19

Zrušenie

1.   Spoločný podnik sa zruší na konci obdobia ustanoveného v článku 17 alebo na základe rozhodnutia Rady.

2.   Na účely konania v súvislosti so zrušením spoločného podniku správna rada vymenuje jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí dodržiavajú pokyny vydané správnou radou.

3.   Počas rušenia spoločný podnik vráti hostiteľskému štátu všetky predmety materiálnej podpory, ktoré mu hostiteľský štát poskytol v súlade s hostiteľskou dohodou ustanovenou v článku 18.

4.   Po vrátení všetkých predmetov materiálnej podpory v súlade s odsekom 3 sa všetok ostatný majetok použije na uhradenie záväzkov spoločného podniku a nákladov súvisiacich s jeho zrušením. Akýkoľvek prebytok alebo deficit si rozdelia alebo uhradia členovia existujúci v čase zrušenia spoločného podniku, a to úmerne ich skutočným celkovým príspevkom do spoločného podniku.

Článok 20

Vlastníctvo a prevod práv

1.   Spoločný podnik vlastní všetky zdroje, hmotný a nehmotný majetok i finančné prostriedky ním vytvorené alebo získané, pokiaľ sa Komisia a spoločný podnik nedohodnú inak.

2.   Členovia a ich vnútroštátne organizácie zaoberajúce sa jadrovou syntézou poskytnú spoločnému podniku bezplatne všetky nároky, práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv a objednávok, ktoré uzavrel a zadal Euratom alebo ktoré sa uzavreli a zadali s jeho podporou v súvislosti s činnosťou spoločného podniku pred jeho založením.

3.   Spoločný podnik môže prevziať akúkoľvek zmluvu a objednávku uvedenú v odseku 2.

Článok 21

Zmeny a doplnenia

1.   Každý člen spoločného podniku môže predložiť správnej rade návrh na zmenu a doplnenie týchto stanov.

Návrhy zmien v hlasovacom systéme a hlasovacích právach, ako aj návrhy stanovenia hlasovacích práv nových členov však podáva Euratom.

2.   Návrh sa po schválení správnou radou predloží Komisii.

3.   Komisia predloží Rade návrh na schválenie takýchto zmien a doplnení v súlade s článkom 50 zmluvy.

Článok 22

Riešenie sporov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 154 zmluvy, všetky spory buď medzi členmi spoločného podniku, alebo medzi jedným alebo viacerými členmi a spoločným podnikom, ktoré sa týkajú výkladu alebo uplatňovania týchto stanov a ktoré sa nevyriešia s pomocou dobrých služieb správnej rady, sa môžu na požiadanie ktorejkoľvek strany sporu predložiť rozhodcovskému tribunálu.

2.   Rozhodcovský tribunál sa zriadi pre každý jednotlivý prípad. Tribunál pozostáva z troch členov, ktorých vymenujú spoločne strany sporu. Členovia rozhodcovského tribunálu si zvolia spomedzi seba predsedu.

3.   Ak strany sporu nevymenujú členov rozhodcovského tribunálu do dvoch mesiacov od žiadosti o predloženie sporu rozhodcovskému tribunálu alebo ak do jedného mesiaca od vymenovania členov si títo členovia nezvolia predsedu, týchto členov, respektíve predsedu vymenuje na žiadosť jednej zo strán sporu predseda Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

4.   Rozhodcovský tribunál prijme svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné a konečné.


(1)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

PRÍLOHA I K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

HLASOVACIE PRÁVA SPRÁVNEJ RADY

Hlasovacie práva členov správnej rady sú rozdelené takto:

Euratom

5

Rakúsko

2

Belgicko

2

Bulharsko

1

Cyprus

1

Česká republika

2

Dánsko

2

Estónsko

1

Fínsko

2

Francúzsko

5

Grécko

2

Nemecko

5

Maďarsko

2

Írsko

2

Taliansko

5

Lotyšsko

2

Litva

2

Luxembursko

1

Malta

1

Poľsko

3

Portugalsko

2

Rumunsko

2

Slovensko

2

Slovinsko

2

Švédsko

2

Švajčiarsko

2

Španielsko

3

Holandsko

2

Spojené kráľovstvo

5

PRÍLOHA II K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1.

Členovia okrem Euratomu poskytujú spoločnému podniku ročné členské príspevky.

2.

Celková výška ročných členských príspevkov za rok n sa vypočíta na základe ročných zdrojov potrebných na správu spoločného podniku v danom roku, ktoré schválila správna rada.

3.

Celková výška ročných členských príspevkov neprekročí 10 % ročných zdrojov potrebných na správu spoločného podniku, ako je stanovené v bode 2.

4.

Pokiaľ správna rada nerozhodne jednomyseľne inak, ročný členský príspevok každého člena pozostáva z:

a)

minimálneho príspevku vo výške 0,1 % celkovej výšky ročných členských príspevkov stanovenej v bode 2;

b)

dodatočného príspevku vypočítaného úmerne k finančnej účasti Euratomu (1) (vyjadrenej v eurách) na výdavkoch daného člena v rámci výskumného programu Spoločenstva v oblasti jadrovej syntézy v roku n – 2, a to bez započítania jeho dobrovoľného príspevku na záväzky Euratomu zahrnuté do dohody s Japonskom o širšej stratégii.


(1)  Bez finančnej účasti Euratomu na operácii JET.

PRÍLOHA III K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ: VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.

Rozpočtové pravidlá sa riadia týmito rozpočtovými zásadami:

a)

jednotnosť a presnosť rozpočtu;

b)

ročná platnosť;

c)

vyrovnanosť;

d)

zúčtovacia jednotka;

e)

univerzálnosť;

f)

špecifikácia;

g)

riadne finančné hospodárenie;

h)

transparentnosť.

2.

Spoločný podnik zavedie interné kontrolné normy a mechanizmy vrátane pravidiel finančných obehov a postupov finančných operácií.

3.

Spoločný podnik si zriadi jednotku interného auditu.

4.

Bez ohľadu na zásadu vyrovnanosti uvedenú v bode 1 písm. c) má spoločný podnik možnosť brať si úvery v súlade s článkom 4 týchto stanov na základe súhlasu správnej rady a za podmienok stanovených v rozpočtových pravidlách.

5.

V rozpočtových pravidlách sa stanovuje najmä:

a)

rozpočtový rok, ktorý sa začína prvým januárovým dňom a končí posledným decembrovým dňom;

b)

pravidlá a postupy pre viacročný projektový plán a plán odhadovaných zdrojov, ich prevedenie a štruktúru vrátane rozpočtových opatrení a odhadov na obdobie piatich rokov;

c)

pravidlá a postupy pre ročné pracovné programy a plán odhadovaných zdrojov, ich prevedenie a štruktúru vrátane rozpočtových opatrení a odhadov na obdobie dvoch rokov;

d)

pravidlá a postupy prípravy a prijímania ročného rozpočtu a jeho plnenia vrátane postupov súvisiacich so záväzkami a platbami;

e)

zásady vzťahujúce sa na vymáhanie a úrokové výnosy z prostriedkov, ktorými prispeli členovia;

f)

pravidlá a postupy internej finančnej kontroly vrátane delegovaných právomocí, najmä pokiaľ ide o stropy, na základe ktorých môže riaditeľ zadať zákazky so súhlasom alebo bez súhlasu výkonného výboru;

g)

pravidlá a postupy pre metódy výpočtu a prevodu platieb zodpovedajúcich príspevkom členov spoločného podniku;

h)

pravidlá a postupy hospodárenia so zdrojmi vrátane postupov pri nákupe, predaji a určovaní hodnoty hmotného a nehmotného majetku;

i)

pravidlá a postupy vedenia a predkladania účtovných a inventárnych záznamov a pravidlá a postupy vypracúvania a predkladania ročnej súvahy;

j)

pravidlá a postupy riešenia prípadov konfliktu záujmov a hlásenia domnelých nezrovnalostí a podvodov.

6.

Spoločný podnik vedie časovo rozlíšené účty v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva správy. Príjmy a výdavky sa spravujú a účtujú samostatne v ročných účtovných výkazoch, ktoré obsahujú plnenie rozpočtových záväzkov a platieb spolu s administratívnymi výdavkami. Spoločný podnik nevedie samostatné účty podľa pôvodu členov, ale účtuje podľa získaných členských príspevkov a vykonaných činností.

7.

Po dohode s Komisiou a v súlade s článkom 46 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), sa vypracuje plán stavu zamestnancov spoločného podniku.

8.

Odhady príjmov a výdavkov spolu s prevádzkovými účtami a súvahami spoločného podniku za každý rozpočtový rok sa predložia Komisii, Rade a Európskemu parlamentu.

9.

Spoločný podnik prijme ustanovenia a pravidlá pre systém verejného obstarávania, ktorý je integrovaný a zlučiteľný so systémom verejného obstarávania organizácie ITER a ktorý zohľadňuje osobitné prevádzkové potreby spoločného podniku vyplývajúce okrem iného z medzinárodných záväzkov, čo spoločnému podniku umožní efektívne a včas uskutočniť naplánované činnosti verejného obstarávania.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).


Komisia

30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. decembra 2006

týkajúce sa schémy štátnej pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle zrealizovanej Belgickom

[oznámené pod číslom K(2006) 5792]

(Iba francúzsky a holandsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/199/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o ES (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 22. júna 2006 (2), ktorým Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 vo vzťahu k pomoci C 27/2006 (ex NN 22/2004),

po výzve zúčastnených strán na predloženie pripomienok v súlade s uvedenými ustanoveniami,

keďže:

1.   KONANIE

(1)

Listom z 13. februára 2004, ktorý Komisia zaevidovala 18. februára, Belgicko oznámilo schému štátnej pomoci na výskum a vývoj (ďalej len „výskum a vývoj“) v leteckom priemysle. Belgicko zaslalo doplňujúce informácie listami z 23. decembra 2004 a z 1. júla 2005, ktoré Komisia zaevidovala 3. januára a 5. júla 2005.

(2)

Listom z 22. júna 2006 Komisia oznámila Belgicku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo vzťahu k tejto pomoci.

(3)

Belgicko predložilo Komisii svoje pripomienky listom z 11. septembra 2006, zaevidovaným v ten istý deň.

(4)

Listom z 2. októbra 2006 Komisia požiadala Belgicko o doplňujúce informácie, ktoré Belgicko zaslalo listami z 23. a 24. novembra 2006, zaevidovanými v tých istých dňoch.

(5)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky k uvedenému opatreniu.

(6)

Komisia nedostala od zúčastnených strán pripomienky vo vzťahu k uvedenému opatreniu.

2.   OPIS POMOCI

2.1.   Cieľ, právny základ, dĺžka trvania a rozpočet schémy

(7)

Cieľom opatrenia je posilniť technologické kapacity belgických spoločností, ktoré sú účastníkmi programu vývoja osobného lietadla, a zároveň udržiavať a rozvíjať zamestnanosť v tomto sektore. Belgické orgány sa domnievajú, že schéma pomoci môže pomôcť vytvoriť v nadchádzajúcich 20 rokoch 2 500 až 3 000 nových pracovných miest.

(8)

Belgická vláda sa rozhodla 1. decembra 2000 poskytnúť finančné prostriedky v rámci schémy pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle. Tieto prostriedky poskytuje federálna vláda podľa dohody z 20. novembra 2001, ktorú uzavrela s regionálnymi orgánmi na základe zákona o rozpočtových pravidlách (zákon týkajúci sa prvej úpravy všeobecného výdavkového rozpočtu na rozpočtový rok 2001 – zákon z 27. júla 2001, Moniteur belge zo 14. mája 2002).

(9)

V rámci tejto schémy pomoci môže federálna vláda poskytnúť prijímajúcim spoločnostiam pôžičky v období od roku 2002 do roku 2006. V rozhodnutí vlády z 1. decembra 2000 sa uvádza, že celková výška rozpočtu schémy 195 038 000 EUR sa rozdelí takto: 112 457 000 EUR sa udelí výrobcom nosných sústav, 41 307 000 EUR výrobcom výstroje a 41 274 000 EUR výrobcom motorov.

2.2.   Príjemcovia, výskumné činnosti a oprávnené náklady

(10)

Schéma je dostupná pre spoločnosti zriadené v Belgicku, ich partnerov alebo subdodávateľov dodávateľov motorov alebo zariadení určených pre program vývoja osobného lietadla. Tieto spoločnosti musia mať k dispozícii technológiu, ktorá dokáže vyvolať záujem výrobcu alebo jeho partnerov o použitie pri výrobe uvedeného typu lietadla.

(11)

Pomoc belgickej vlády spočíva v podpore nákladov na priemyselný výskum a na predkonkurenčný vývoj v zmysle prílohy 1 k rámcu Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum a vývoj (4) (ďalej len „výskum a vývoj“).

(12)

Oprávnené náklady na výskum a vývoj sú náklady, ktoré priamo súvisia s projektom, okrem akýchkoľvek nákladov na obchodnú činnosť a/alebo marketingových nákladov potrebných na dosiahnutie uzavretia zmlúv za predpokladu, že vznikli po 1. decembri 2000, spoločnosť ich preukázala, federálna vláda ich skontrolovala a odsúhlasila a sú potrebné na plnenie úloh výskumu a vývoja, ako sú vymedzené vyššie v texte. Oprávnené náklady musia zodpovedať definíciám v prílohe 2 k rámcu výskumu a vývoja. Náklady na certifikáciu sa vylučujú.

2.3.   Nástroj, intenzita a kumulovanie pomoci

(13)

Pomoc sa poskytuje vo forme splatných pôžičiek, ktoré sa splácajú prostredníctvom platieb federálnej vláde, ktoré sú indexované podľa uvádzania príslušných výrobkov na trh alebo príslušných technológií v maximálnej výške 75 % nákladov na priemyselný výskum (základ 60 %, ktorý sa môže prípadne zvýšiť bonifikáciou, ale v žiadnom prípade nemôže presiahnuť 75 %) spolu s najviac 50 % nákladov na predkonkurenčný vývoj (základ 40 %, ktorý sa môže prípadne zvýšiť bonifikáciou, ale v žiadnom prípade nemôže presiahnuť 50 %).

(14)

Pôžička sa spláca podľa zásady zaplatenia dane z obratu dosiahnutého v rámci projektu a úplného splatenia pôžičky. Vo vzorovej dohode, ktorá sa má uzavrieť medzi belgickou vládou a prijímajúcou spoločnosťou, sa ustanovuje, že daná spoločnosť nebude za žiadnych okolností platiť úroky zo sumy pôžičky. Splatením istiny sa táto pôžička splatí.

(15)

Belgické orgány sa zaväzujú, že budú dodržiavať pravidlá kumulovania a obmedzia intenzitu pomoci na maximálne sumy ustanovené v rámci výskumu a vývoja. Na ten istý projekt sa neposkytne žiadna iná štátna pomoc, ako je pomoc federálnej vlády.

2.4.   Stimulačný účinok pomoci a záväzky

(16)

Schéma pomoci predpokladá splnenie podmienky nevyhnutnosti a podmienky stimulačného účinku pomoci. Každý oprávnený projekt musí obsahovať stupeň technickej a/alebo finančnej istoty, že nedôjde k úplnému financovaniu spoločnosťou, ktorá podáva žiadosť o pomoc. Spoločnosť, ktorá sa uchádza o pomoc, musí pred prípadným udelením pomoci predložiť kompletnú technickú a finančnú dokumentáciu. Každú jednotlivú dokumentáciu posudzujú útvary ministra príslušného pre oblasť hospodárstva a vedeckú politiku. Belgické orgány sa zaväzujú preskúmať aj stimulačný účinok pomoci prostredníctvom prieskumov v prijímajúcich firmách a stimulačný účinok preukázať vo výročných správach určených Komisii.

(17)

Belgické orgány sa zaväzujú jednotlivo oznamovať veľké projekty podľa bodu 4.7 rámca výskumu a vývoja. Belgické orgány oznámili pomoc spoločnosti Techspace Aero na vyvinutie nízkotlakového dielu motora GP7000 (pomoc C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5.   Dôvody na začatie konania

(18)

Vo svojom rozhodnutí z 22. júna 2006 Komisia preskúmala opatrenie v zmysle rámca výskumu a vývoja a vyslovila pochybnosti o zlučiteľnosti pomoci s týmto rámcom.

(19)

Komisia dospela k názoru, že pomoc sa poskytla vo forme pôžičky, ktorej podmienky splácania sú spojené s uvedením výrobku, ktorý je výsledkom výskumnej činnosti, na trh. Tento druh pôžičky splatnej v prípade úspechu projektu je vyslovene klasickým prípadom v leteckom priemysle.

(20)

V bode 5.6 rámca výskumu a vývoja sa presne stanovuje možnosť tohto druhu pôžičky. Uvádza sa v ňom, pokiaľ ide o tento nástroj, že po zhodnotení v jednotlivých prípadoch stanovených podmienok splácania bude možné akceptovať intenzitu pomoci presahujúcu obvyklé sadzby (25 % v prípade predkonkurenčného vývoja a 50 % v prípade priemyselného výskumu).

(21)

Od nadobudnutia platnosti rámca výskumu a vývoja bolo Komisii oznámených veľa prípadov pomoci vo forme pôžičky splatnej v prípade úspechu projektu. V tejto súvislosti Komisia vypracovala výklad k bodu 5.6 tohto rámca (5).

(22)

V prípadoch, ktoré Komisia k dnešnému dňu analyzovala, sa v podmienkach splácania pôžičiek ustanovuje, že ak je program úspešný, musí sa splatiť nielen istina pôžičky, ale musia sa splácať aj úroky z pôžičky, pri ktorých výpočte sa použije referenčná aktualizovaná úroková miera určená Komisiou pre daný členský štát v čase poskytnutia pôžičky. Ak je program mimoriadne úspešný, suma, ktorá sa musí splatiť, je ešte vyššia.

(23)

V tejto súvislosti Komisia uplatnila prístup, podľa ktorého obmedzila pomer „výšky pôžičky k oprávneným nákladom“ na najviac 40 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom a 60 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom, pričom sa tieto základné sadzby môžu prípadne zvýšiť percentuálnou bonifikáciou podľa bodu 5.10 rámca výskumu a vývoja.

(24)

Komisia v prípade skúmanej schémy zistila, že belgické orgány uplatnili tieto prahové sadzby 40 % a 60 % (spolu s prípadnou bonifikáciou podľa bodu 5.10 rámca výskumu a vývoja), aj keď podmienky splácania poskytnutej pôžičky neustanovujú splatenie žiadnych úrokov, a to ani v prípade úspechu programu.

(25)

Okrem toho sú podmienky splácania uvedenej pomoci pre spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje schéma pomoci, oveľa priaznivejšie, ako by boli klasické podmienky splácania ustanovené pre príjemcov subvencií, ktoré Komisia preskúmala k dnešnému dňu. Nesplácanie úrokov vedie totiž k istote, že vo všetkých prípadoch možno mať prospech z časti pomoci, aj keď za klasických podmienok splácania, ak bude program úspešný, môže táto časť pomoci úplne chýbať (a ak bude program mimoriadne úspešný, môže byť dokonca mínusový, pričom spoločnosť musí vrátiť peniaze federálne vláde, a to v reálnom čase).

3.   PRIPOMIENKY BELGICKA

3.1.   Rozpočet na opatrenia

(26)

Na základe rozhodnutia z 22. júna 2006 belgické orgány spresnili, že na financovanie určené výrobcom nosných sústav sa uvedená schéma nevzťahuje. Rozhodnutím vlády z 1. decembra 2000 sa rozlišuje rozpočet pridelený výrobcom nosných sústav od rozpočtu prideleného výrobcom výstroje a výrobcom motorov. Podmienky poskytnutia subvencií udeľovaných výrobcom nosných sústav sa zjavne líšia od podmienok, ktoré sa týkajú výrobcov výstroje a výrobcov motorov. Štátna pomoc poskytnutá na základe rozhodnutia vlády z 1. decembra 2000 sa vzťahuje iba na posledné dva subjekty.

3.2.   Úprava štátnej pomoci udelenej výrobcom výstroje a výrobcom motorov

(27)

Belgické orgány majú záujem upraviť pomoc udeľovanú výrobcom výstroje a výrobcom motorov podľa vzorových zmlúv zaslaných Komisii 23. novembra 2006. Predstavili dve alternatívy úpravy. Pre každý subvencovaný projekt je schválená iba jedna alternatíva.

(28)

Prvá alternatíva spočíva vo vymáhaní časti poskytnutej pomoci, aby sa intenzita pomoci dostala na úroveň ustanovenú pre subvenciu rámcom výskumu a vývoja (najviac 50 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom a 25 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom, pričom tieto úrovne sa môžu prípadne zvýšiť bonifikáciou). Belgické orgány vymôžu prebytočnú časť pomoci najneskôr do 31. marca 2007 pri uplatnení úrokovej miery, ktorá sa rovná referenčnej a aktualizovanej úrokovej miere určenej Komisiou, platnej v čase udelenia pomoci. Popri tomto prvotnom vymáhaní v zmysle zmluvy o udelení pomoci si belgické orgány vyžiadajú, ak bude projekt úspešný, bezúročné splatenie časti pomoci uchovanej spoločnosťou.

Tabuľka 1

Pôžičky znížené na intenzitu subvencií

Príjemcovia

Oprávnené náklady

(v tis. EUR)

Výsledná intenzita

Poskytnutá pôžička

(v tis. EUR)

Vymáhaná suma spolu s úrokmi

(v tis. EUR)

Úroková miera

RI

DPC

RI

DPC

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Druhá alternatíva zachováva splatnosť pôžičky výlučne v prípade, že je projekt úspešný, a jej splácanie prispôsobuje praxi uplatňovanej Komisiou. Podrobné pravidlá splácania schválené belgickými orgánmi sú progresívne a v prípade úspechu projektu umožňujú získať späť istinu a úroky vypočítané s použitím referenčnej a aktualizovanej sadzby určenej Komisiou, platnej v čase poskytnutia pomoci.

Tabuľka 2

Pôžičky, ktorých splácanie je v súlade s postupom Spoločenstva

Príjemcovia

Oprávnené náklady

(v tis. EUR)

Intenzita

Pôžička

(v tis. EUR)

Úroky

(v tis. EUR) (7)

Úroková miera

Úspech

(predané shipsets)

RI

DPC

RI

DPC

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Komerčný úspech projektov je určený podľa odhadovaného odbytu v čase poskytnutia pomoci. Pre splácanie pôžičky sa berie do úvahy celý odbyt.

(31)

Splácanie spojené s každým predajom je pre Electronic Apparatus a XenICS/FOS & S pevne dané. Pevná platba umožňuje splatenie jednak istiny a jednak úrokov.

(32)

Naopak, pre spoločnosti Europlasma a Samtech je splácanie spojené s každým predajom premenlivé. V tomto prípade sa premenlivá platba skladá z:

pevnej sumy, ktorá zodpovedá istine pôžičky pridelenej počtu predaných výrobkov určujúcemu úspech, a

premenlivej sumy vypočítanej v priebehu dosahovania odbytu, ktorá pokrýva úroky zodpovedajúce istine pôžičky, ktorá ešte nebola splatená.

(33)

V prípade Europlasma sú platby lineárne.

(34)

V prípade Electronic Apparatus sú platby progresívne. Je ustanovených 5 úrovní po […] „shipsets“. Ak sa program skončí v polovici úrovne skôr, než sa dosiahne úspech, spoločnosť uskutoční poslednú platbu v pomere k odbytu, ktorý sa uskutočnil od posledného dosiahnutého stupňa.

(35)

Nakoniec pre Samtech a XenICS/FOS & S sú platby exponenciálne. Sú určené tri fázy splácania:

prvá fáza zodpovedá prvej tretine odbytu,

druhá fáza, ktorá zodpovedá druhej tretine odbytu, ustanovuje platby vo výške dvojnásobku platieb z prvej fázy,

tretia fáza, ktorá zodpovedá tretej tretine odbytu, ustanovuje platby vo výške trojnásobku platieb z prvej fázy.

(36)

Belgické orgány stanovili jediný medzný dátum 31. december 2018 pre všetky zmluvy z tabuľky 2 okrem zmluvy, ktorá ich zaväzuje voči spoločnosti Samtech, pre ktorú je medzný dátum 31. december 2021. Príslušná pomoc bola totiž udelená nedávno.

3.3.   Záväzky

(37)

Belgické orgány sa zaväzujú:

zmeniť a doplniť do 31. decembra 2006 pôvodné zmluvy tak, aby boli v súlade so vzorovými zmluvami zaslanými 23. novembra 2006, a upraviť charakteristiky splácania spresnené v odôvodneniach 0 až 0 tohto rozhodnutia,

zaslať do 31. decembra 2006 podpísané zmenené a doplnené zmluvy,

dodržiavať postup Komisie, pokiaľ ide o podmienky splácania, ak sa do 31. decembra 2006 poskytnú nové pôžičky, ktorých suma bude presahovať sumy pôžičiek ustanovené rámcom výskumu a vývoja v oblasti subvencií,

prijať primerané opatrenia v prípade, že v rámci tejto schémy bude po nadobudnutí platnosti rámca Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum, vývoj a inováciu potrebné udeliť nové subvencie.

4.   HODNOTENIE

4.1.   Existencia štátnej pomoci

(38)

Schéma sa financuje prostredníctvom finančných prostriedkov belgickej federálnej vlády. Táto schéma prináša výhodu určitým výrobcom výstroje a výrobcom motorov z leteckého sektora. Pôžičky sa splácajú výlučne v prípade komerčného úspechu výrobku, ktorý je predmetom výskumu, z ktorých niektoré sa splácajú bez úrokov. Predstavuje to výhodu vo vzťahu k pôžičkám poskytnutým za trhových podmienok. Táto schéma môže nakoniec narušiť hospodársku súťaž a poškodiť obchod medzi členskými štátmi, pretože v tomto sektore sú činní výrobcovia výstroje a výrobcovia motorov z iných členských štátov. Opatrenie teda spĺňa sústavu kritérií na kvalifikovanie opatrenia ako štátnej pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(39)

Celkový objem štátnej pomoci udelenej v rámci uvedenej schémy zodpovedá sume 82 581 000 EUR rozdelenej na 41 307 000 EUR pre výrobcov výstroje a 41 274 000 EUR pre výrobcov motorov.

4.2.   Protiprávnosť štátnej pomoci

(40)

Jednotlivé subvencie poskytnuté v rámci schémy pomoci boli predmetom dohody medzi federálnou vládou a prijímajúcimi spoločnosťami. Vo vzorovej dohode zaslanej belgickými orgánmi nie je stanovená doložka s odkladným účinkom pre poskytnutie pôžičiek, pokiaľ Komisia nepreskúma opatrenie v zmysle právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa štátnej pomoci. Pretože opatrenie sa už zrealizovalo, treba ho považovať za protiprávne v zmysle článku 1 písm. b) a f) nariadenia (ES) č. 659/1999.

4.3.   Zlučiteľnosť štátnej pomoci

(41)

Úprava podľa prvej alternatívy opísanej v odôvodnení 0 zrušuje výhodu udelenú príjemcom tým, že intenzita pomoci sa znižuje na úroveň intenzity ustanovenej rámcom výskumu a vývoja pre subvencie (50 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom a 25 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom, pričom tieto intenzity sa môžu prípadne zvýšiť bonifikáciou). Nehľadiac na vymáhanie prebytočnej časti pomoci spolu s úrokmi, splatenie zostatku pomoci presahuje požiadavky rámca výskumu a vývoja. Takto upravená pomoc sa teda stáva zlučiteľnou s uvedeným rámcom.

(42)

Úprava pomoci udelenej v rámci druhej alternatívy opísanej v odôvodneniach 0 až 0 zlaďuje podrobné pravidlá splácania s postupom uplatňovaným Komisiou: splácanie je postupné, a ak je projekt úspešný, rovná sa výške istiny pôžičky a celkovým úrokom. Takto upravená pomoc je teda v súlade s postupom Komisie.

(43)

V tabuľkách 1 a 2 sú uvedené spoločnosti, ktoré mali v tomto štádiu výhodu z tejto schémy. Belgické orgány sa zaväzujú zrušiť dodatočnú výhodu, ktorú dočasne udelili týmto spoločnostiam vo vzťahu k príjemcom subvencií vo forme splatných pôžičiek, ktoré Komisia doteraz preskúmala. Okrem toho belgické orgány sa zaväzujú dodržiavať postup Komisie týkajúci sa podrobných pravidiel splácania, ak sa do konca roka 2006 budú poskytovať nové pôžičky, ktorých výška bude vyššia, ako je výška pôžičiek stanovená rámcom výskumu a vývoja v oblasti subvencií. Zároveň sa zaväzujú uskutočniť primerané opatrenia, ak sa v rámci tejto schémy budú po nadobudnutí platnosti nového rámca Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum, vývoj a inováciu poskytovať nové pôžičky.

5.   ZÁVER

(44)

Komisia konštatuje, že Belgicko protiprávne zrealizovalo schému pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle v prospech výrobcov výstroje a výrobcov motorov v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Belgicko sa však zaväzuje, že do 31. decembra 2006 upraví udelenú štátnu pomoc, tak aby bola zlučiteľná s rámcom Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum a vývoj a s postupom Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pomoc udelená Belgickom v rámci schémy pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle v prospech výrobcov výstroje a výrobcov motorov je zlučiteľná so spoločným trhom za podmienok ustanovených v článku 2.

Článok 2

Belgicko požaduje od príjemcov pomoci v rámci schémy uvedenej v článku 1, aby splatili pôžičky niektorou z dvoch metód opísaných v odôvodneniach 0 až 0.

Na tieto účely Belgicko zmení a doplní do 31. decembra 2006 zmluvy, ktoré ho zaväzujú voči príjemcom pomoci v rámci schémy uvedenej v článku 1 podľa vzorových zmlúv, ktoré belgické orgány zaslali Komisii 23. novembra 2006 a ktoré obsahujú nové podrobné pravidlá splácania opísané v odôvodneniach 0 až 0.

Podpísané zmenené a doplnené zmluvy sa zašlú Komisii do 31. decembra 2006.

Článok 3

Belgicko oznámi Komisii do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia opatrenia prijaté na účely dosiahnutia súladu s týmto rozhodnutím.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 6. decembra 2006

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 196, 19.8.2006, s. 7.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(4)  Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.

(5)  Pozri prípady uvedené v poznámke pod čiarou č. 5 v rozhodnutí Komisie z 22. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 196, 19.8.2006, s. 7).

(6)  Tajné údaje.

(7)  Získavané späť v priebehu splácania pôžičky.


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/79


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. decembra 2006

týkajúce sa štátnej pomoci na výskum a vývoj zrealizovanej Belgickom v prospech Techspace Aero

[oznámené pod číslom K(2006) 5799]

(Iba francúzsky a holandský text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/200/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o ES (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na rozhodnutie z 22. júna 2006 (2), ktorým Komisia začala konanie podľa článku 88 ods. 2 vo vzťahu k pomoci C 28/2006 (ex NN23/2004),

po výzve zúčastnených strán na predloženie pripomienok v súlade s uvedenými ustanoveniami,

keďže:

1.   KONANIE

(1)

Belgicko oznámilo listom z 13. februára 2004, ktorý Komisia zaevidovala 18. februára, poskytnutie pomoci na výskum a vývoj (ďalej len „výskum a vývoj“) spoločnosti Techspace Aero. Belgicko zaslalo Komisii doplňujúce informácie listami z 23. decembra 2004, z 1. júla 2005 a z 8. marca 2006, ktoré Komisia zaevidovala 3. januára, 5. júla 2005 a 13. marca 2006.

(2)

Toto oznámenie bolo pripojené k oznámeniu schémy pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle; keďže toto opatrenie sa uskutočnilo prostredníctvom poskytnutia veľkej sumy v rámci uvedenej schémy, vyžadovalo individuálne oznámenie podľa bodu 4.7 rámca Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum a vývoj (3) (ďalej len „rámec výskumu a vývoja“). Uvedená schéma bola predmetom samostatného konania vo veci formálneho zisťovania vo vzťahu k pomoci C 27/2006 (ex NN22/2004).

(3)

Listom z 22. júna 2006 Komisia oznámila Belgicku svoje rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo vzťahu k individuálnej pomoci udelenej Techspace Aero.

(4)

Belgicko predložilo Komisii svoje pripomienky listom z 11. septembra 2006, zaevidovaným v ten istý deň.

(5)

Listom z 2. októbra 2006 Komisia požiadala Belgicko o doplňujúce informácie, ktoré Belgicko zaslalo listami z 23. a 24. novembra 2006, zaevidovanými v ten istý deň.

(6)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky k uvedenému opatreniu.

(7)

Komisia nedostala od zúčastnených strán pripomienky vo vzťahu k uvedenému opatreniu.

2.   OPIS POMOCI

2.1.   Príjemca pomoci

(8)

Techspace Aero je belgická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu podsústav pre motory s využitím v leteckých a vesmírnych zariadeniach. Podľa údajov na jej webovej stránke 51 % tejto spoločnosti patrí francúzskej skupine Safran, 28,4 % patrí regionálnemu orgánu Valónska, 19 % americkej spoločnosti Pratt & Whitney a 1,6 % Société Wallonne d’Investissement. V roku 2004 spoločnosť zamestnávala 1 230 osôb a realizovala obrat 271 miliónov EUR.

(9)

Techspace Aero sa osobitne špecializuje na výrobu nízkotlakových kompresorov. Spoločnosť sa zúčastnila na mnohých významných programoch vývoja motorov osobných lietadiel spolu s výrobcami komplexných zariadení ako General Electric alebo Pratt & Whitney, alebo spoločnosťou SNECMA.

2.2.   Subvencovaný projekt výskumu a vývoja

(10)

Techspace Aero sa zúčastňuje na projekte motora osobného lietadla GP7000. GP7000 je motor skonštruovaný v spolupráci s dvoma americkými priemyselnými výrobcami General Electric a Pratt & Whitney. Na tomto projekte sa zúčastňujú ďalšie európske spoločnosti ako napríklad MTU (Nemecko) alebo SNECMA (Francúzsko).

(11)

Techspace Aero je poverená vývojom nízkotlakového kompresora GP7000. Celková výška oprávnených nákladov na práce súvisiace s výskumom a vývojom spoločnosti pre tento projekt je […] (5) rozvrhnutých na obdobie rokov 2002 – 2006. Podľa belgických orgánov pozostávajú celkové náklady na projekt z […] na činnosti súvisiace s priemyselným výskumom a […] na činnosti súvisiace s predkonkurenčným vývojom v zmysle prílohy I k rámcu výskumu a vývoja.

(12)

Činnosti klasifikované ako priemyselný výskum zodpovedajú fázam projektu, ktoré predchádzajú prvé skúšky motora. Činnosti v rámci predkonkurenčného vývoja zodpovedajú fázam testovania motora. Náklady na certifikáciu sú z pomoci vylúčené.

2.3.   Pravidlá pomoci

(13)

Spoločnosť Techspace Aero žiadala belgickú vládu o pomoc na uskutočnenie tohto projektu od roku 2000. Belgické orgány jej túto pomoc udelili 1. októbra 2003.

(14)

Pomoc sa poskytuje vo forme splatnej pôžičky vo výške najviac 41 274 000 EUR, ktorá predstavuje 65 % nákladov na priemyselný výskum spolu so 45 % nákladov na predkonkurenčný vývoj.

(15)

Pôžička sa spláca podľa zásady zaplatenia dane za každý predaný hotový výrobok, ktorá je progresívna podľa poradia položky, ako aj dane z obratu dosiahnutého predajom náhradných súčiastok a opravami. V dohode uzavretej medzi belgickou vládou a Techspace Aero sa ustanovuje, že spoločnosť nebude v žiadnom prípade splácať úroky z požičanej sumy. Splatením istiny pôžičky bude táto pôžička splatená.

(16)

Postupom, ktorý belgické orgány opisujú vo svojich listoch Komisii, ktorý je okrem iného založený na prognóze odbytu […] „shipsets“ do roku 2018, by Techspace Aero mala splatiť celú pôžičku do roku 2019.

2.4.   Stimulačný účinok pomoci

(17)

Podľa belgických orgánov sa výdavky na výskum a vývoj Techspace Aero zvýšili po spustení programu počas roka 2005 z […] ročne na […] ročne. Rovnako sa pomer výdavkov na výskum a vývoj k obratu spoločnosti zvýšil z […] na […].

2.5.   Dôvody na začatie konania

(18)

Vo svojom rozhodnutí z 22. júna 2006 Komisia preskúmala opatrenie v zmysle rámca výskumu a vývoja a vyslovila pochybnosti o zlučiteľnosti pomoci s týmto rámcom.

(19)

Komisia dospela k názoru, že pomoc sa poskytla vo forme pôžičky, ktorej podmienky splácania sú spojené s uvedením výrobku, ktorý je výsledkom výskumnej činnosti, na trh. Tento druh pôžičky splatnej v prípade úspechu projektu je vyslovene klasickým prípadom v leteckom priemysle.

(20)

V bode 5.6. rámca výskumu a vývoja sa presne stanovuje možnosť tohto druhu pôžičky. Uvádza sa v ňom, že v prípade takýchto nástrojov sa po zhodnotení určených podmienok splácania v jednotlivých prípadoch bude môcť akceptovať intenzita pomoci presahujúca obvyklé sadzby (25 % v prípade predkonkurenčného vývoja a 50 % v prípade priemyselného výskumu).

(21)

Od nadobudnutia platnosti rámca výskumu a vývoja bolo Komisii oznámených veľa prípadov pomoci vo forme pôžičky splatnej v prípade úspechu projektu. V tejto súvislosti Komisia vyvinula spôsob výkladu bodu 5.6. tohto rámca (6).

(22)

V prípadoch, ktoré Komisia k dnešnému dňu analyzovala, sa v podmienkach splácania pôžičiek ustanovuje, že ak je program úspešný, musí sa splatiť nielen istina pôžičky, ale musia sa splácať aj úroky z pôžičky, pri ktorých výpočte sa použije referenčná aktualizovaná úroková miera určená Komisiou pre daný členský štát v čase poskytnutia pôžičky. Ak je program mimoriadne úspešný, suma, ktorá sa musí splatiť, je ešte väčšia.

(23)

V tejto súvislosti Komisia uplatnila prístup, podľa ktorého obmedzila pomer „výšky pôžičky k oprávneným nákladom“ na najviac 40 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom a 60 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom, pričom tieto základné sadzby môžu byť prípadne zvýšené percentuálnou bonifikáciou podľa bodu 5.10. rámca výskumu a vývoja.

(24)

V prípade skúmanej schémy Komisia zistila, že belgické orgány uplatnili tieto prahové sadzby 40 % a 60 % (prípadne zvýšené o bonifikáciu vo výške 5 % podľa bodu 5.10.2 rámca výskumu a vývoja), aj keď podmienky splácania poskytnutej pôžičky neustanovujú splatenie žiadnych úrokov, a to ani v prípade úspechu programu.

(25)

Okrem toho, ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie z 22. júna 2006, podrobné pravidlá splácania pomoci sú pre Techspace Aero podstatne priaznivejšie, ako by boli klasické pravidlá splácania ustanovené pre príjemcov pomoci, ktorú Komisia v jednotlivých prípadoch dodnes preskúmala. Nesplácanie úrokov vedie totiž k istote, že vo všetkých prípadoch možno mať prospech z časti pomoci, aj keď podľa klasických pravidiel splácania môže táto časť pomoci úplne chýbať, ak bude program úspešný (a ak bude program mimoriadne úspešný, môže byť dokonca mínusový, pričom spoločnosť musí vrátiť peniaze federálnej vláde, a to v reálnom čase).

3.   PRIPOMIENKY BELGICKA

(26)

Belgické orgány upravili pravidlá poskytovania pomoci udelenej Techspace Aero prostredníctvom dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami a zaslaného Komisii 24. novembra 2006. Tento dodatok ustanovuje vymáhanie časti poskytnutej pomoci, tak aby sa intenzita pomoci znížila na úroveň ustanovenú rámcom výskumu a vývoja [najviac 50 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom a 25 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom, pričom tieto úrovne sa môžu zvýšiť o 5 %, pretože projekt sa uskutočňuje v regióne, ktorý patrí do pôsobnosti článku 87 ods. 3 písm. c)]. Belgické orgány vymôžu späť nadmernú časť pomoci najneskôr do 31. marca 2007 pri uplatnení úrokovej miery rovnajúcej sa referenčnej a aktualizovanej úrokovej miere určenej Komisiou, platnej v čase udelenia pomoci. Popri tomto prvotnom vymáhaní v zmysle zmluvy o udelení pomoci si belgické orgány vyžiadajú, ak bude projekt úspešný, bezúročné splatenie časti pomoci uchovanej spoločnosťou.

Tabuľka

Pôžička znížená na intenzitu subvencie

Príjemca

Oprávnené náklady (v tis. EUR)

Konečná intenzita

Poskytnutá pôžička (v tis. EUR)

Vymáhanie aj s úrokmi (v tis. EUR)

Sadzba

priem. výskum

pred-konkur. vývoj

priem. výskum

pred-konkur. vývoj

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Pôžička nakoniec poskytnutá Techspace Aero predstavuje 31 978 850 EUR, t. j. intenzitu […], ktorá zodpovedá váženému priemeru intenzít uplatňovaných na náklady na činnosti súvisiace s priemyselným výskumom a na činnosti súvisiace s predkonkurenčným vývojom.

4.   HODNOTENIE

4.1.   Existencia štátnej pomoci

(28)

Pôžička sa poskytuje z finančných prostriedkov belgickej federálnej vlády. Týka sa iba jedného podniku. Spláca sa iba v prípade komerčného úspechu výrobku, ktorý je predmetom výskumu. Oproti pôžičke poskytnutej podľa trhových podmienok predstavuje výhodu. Spoločnosť Techspace Aero pôsobí v oblasti, v ktorej existuje medzi členskými štátmi intenzívny obchod. Opatrenie teda spĺňa sústavu kritérií na poskytnutie štátnej pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

4.2.   Protiprávnosť štátnej pomoci

(29)

Pomoc sa poskytla 1. októbra 2003, teda skôr, ako sa toto opatrenie oznámilo Komisii, a a fortiori skôr, než ho Komisia schválila. Na zrušenie poskytnutia pôžičky sa nevzťahuje doložka s odkladným účinkom, podľa ktorej ju Komisia musí najprv preskúmať podľa právnych predpisov Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci. Keďže opatrenie sa už zrealizovalo, treba ho považovať za protiprávne v zmysle článku 1 písm. b) a f) nariadenia (ES) č. 659/1999.

4.3.   Zlučiteľnosť štátnej pomoci

(30)

Zmena a doplnenie opísané v odôvodneniach 0 a 0 zrušuje výhodu spočiatku udelenú príjemcovi tým, že intenzita pomoci sa znižuje na intenzitu subvencií ustanovenú rámcom výskumu a vývoja [50 % v prípade činností súvisiacich s priemyselným výskumom a 25 % v prípade činností súvisiacich s predkonkurenčným vývojom, pričom tieto intenzity sa zvyšujú o 5 %, pretože projekt sa uskutočňuje v regióne, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť článku 87 ods. 3 písm. c)]. Okrem získania späť prebytočnej časti pomoci spolu s úrokmi splácanie zvyšnej pomoci presahuje požiadavky rámca výskumu a vývoja. Takto upravená pomoc je teda zlučiteľná s uvedeným rámcom.

(31)

Belgické orgány teda zrušujú dodatočnú výhodu, ktorú dočasne udelili Techspace Aero, v porovnaní s príjemcami subvencií vo forme splatných pôžičiek, ktoré Komisia doteraz preskúmala.

5.   ZÁVER

(32)

Komisia konštatuje, že Belgicko protiprávne poskytlo pomoc na výskum a vývoj v leteckom priemysle spoločnosti Techspace Aero v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Belgicko však upravilo udelenú štátnu pomoc, aby ju zladilo s rámcom Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci na výskum a vývoj,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pomoc na výskum a vývoj udelená Belgickom v prospech Techspace Aero v počiatočnej výške 41 274 000 EUR, upravená podľa podrobných pravidiel opísaných v odôvodneniach 0 a 0, je zlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 6. decembra 2006

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 196, 19.8.2006, s. 16.

(3)  Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(5)  Tajné údaje.

(6)  Pozri prípady uvedené v poznámke pod čiarou č. 4 na strane 18 v rozhodnutí Komisie z 22. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 196, 19.8.2006, s. 16).


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/83


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/757/ES o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in't Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2007) 1292]

(2007/201/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty zo Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2002/757/ES (2) sú členské štáty povinné dočasne prijať mimoriadne rastlinnolekárske opatrenia na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in't Veld sp. nov. v rámci Spoločenstva (ďalej len „škodlivý organizmus“).

(2)

Na základe nedávnych vedeckých informácií o možnom poškodení spôsobenom škodlivým organizmom sa zdá, že zoznam rastlín, dreva a kôry podliehajúcich škodlivému organizmu by sa mal rozšíriť a aktualizovať.

(3)

S cieľom vyhnúť sa nesprávnemu výkladu je potrebné jasne stanoviť, že rastlinné pasy sú potrebné pri každom pohybe osobitných druhov náchylných rastlín v rámci Spoločenstva.

(4)

Na základe úradných prieskumov, ktoré sa uskutočnili v súlade s rozhodnutím 2002/757/ES, sa zdá, že každý rok počas vegetačného obdobia sú potrebné najmenej dve úradné kontroly osobitných druhov náchylných rastlín v miestach pestovania, aby sa potvrdila neprítomnosť škodlivého organizmu. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať od 1. mája 2007, aby sa poskytol dostatok času na jej prispôsobenie.

(5)

Po následných skúsenostiach s implementáciou eradikačných opatrení v postihnutých miestach sa zdá, že do opatrení by sa mali zahrnúť nielen rastliny, ale aj pridružené rastové médiá a zvyšky rastlín. Tieto opatrenia by sa mali zahrnúť do rastlinnolekárskych opatrení týkajúcich sa plôch na pestovanie okolo týchto miest.

(6)

Takisto sa zdá, že je potrebné pokračovať v prieskumoch uskutočňovaných v členských štátoch, pokiaľ ide o dôkaz o napadnutí škodlivým organizmom, a každoročne oznamovať ich výsledky.

(7)

Je vhodné, aby sa po ďalšom vegetačnom období preskúmali výsledky takýchto opatrení a zvážili možné následné opatrenia vzhľadom na výsledky uvedeného prieskumu. V následných opatreniach by sa mali takisto zohľadniť informácie, ktoré majú poskytnúť členské štáty, a vedecké stanoviská, ktoré majú predložiť.

(8)

Rozhodnutie 2002/757/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/757/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú týmto:

„2.   ‚náchylné rastliny‘ sú rastliny, okrem plodov a osiva, Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. okrem Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. a Viburnum spp. L.;

3.   ‚náchylné drevo‘ je drevo Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus brevifolia Nutt.;

4.   ‚náchylná kôra‘ je izolovaná kôra Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus brevifolia Nutt.“

2.

V článku 5 sa výraz „z ich miesta pestovania“ nahrádza výrazom „v rámci Spoločenstva“.

3.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza týmto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice 2000/29/ES, sa Komisii a ostatným členským štátom každoročne oznamujú výsledky uvedených prieskumov stanovených v odseku 1 do 1. decembra.“

4.

V článku 8 sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. januára 2008“.

5.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/35/ES (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 252, 20.9.2002, s. 37. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/426/ES (Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA

Bod 3 prílohy k rozhodnutiu 2002/757/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prvej vete sa výraz „premiestňovať z miesta pestovania“ nahrádza výrazom „premiestňovať v rámci Spoločenstva“.

2.

Do písmena b) sa pred výraz „alebo“ vkladá nasledujúca veta:

„a od 1. mája 2007 vykonaných aspoň dvakrát počas vegetačného obdobia vo vhodnom období, keď sú rastliny v období aktívneho rastu; pri intenzite týchto kontrol sa zohľadnia jednotlivé systémy produkcie rastlín;“.

3.

Písmeno c) sa nahrádza týmto:

„c)

v prípadoch, ak sa na rastlinách v mieste produkcie zistia príznaky škodlivého organizmu, vykonajú sa vhodné postupy zamerané na vyhubenie škodlivého organizmu pozostávajúce aspoň z nasledujúcich postupov:

i)

zničenie napadnutých rastlín a všetkých náchylných rastlín v okruhu 2 m od napadnutých rastlín vrátane pridružených rastových médií a zvyškov rastlín;

ii)

v prípade všetkých náchylných rastlín v okruhu 10 m od napadnutých rastlín a všetkých zvyšných rastlín z napadnutého miesta:

rastliny zostali v mieste produkcie,

dodatočne sa vykonali úradné kontroly najmenej dvakrát počas troch mesiacov po prijatí eradikačných opatrení, keď sú rastliny v období aktívneho rastu,

v prípade, že počas uvedených troch mesiacov sa nevykonalo žiadne ošetrenie na potlačenie symptómov škodlivého organizmu,

u rastlín sa pri úradných kontrolách nezistil škodlivý organizmus;

iii)

všetky ostatné náchylné rastliny na základe tohto zistenia podliehajú častým úradným kontrolám v mieste produkcie a počas týchto kontrol sa u nich nezistil výskyt škodlivého organizmu;

iv)

prijali sa vhodné rastlinolekárske opatrenia na ploche na pestovanie v okruhu 2 m od napadnutých rastlín.“


30.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/86


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku

[oznámené pod číslom K(2007) 1305]

(Text s významom pre EHP)

(2007/202/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho prílohu XII kapitolu 6 oddiel B pododdiel I bod 1 písm. e),

keďže:

(1)

Poľsku boli udelené prechodné obdobia týkajúce sa niektorých prevádzkarní uvedených v zozname v dodatku B (1) k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

(2)

Dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6), 2005/854/ES (7), 2006/14/ES (8), 2006/196/ES (9), 2006/404/ES (10), 2006/555/ES (11) a 2006/935/ES (12).

(3)

Podľa oficiálneho vyhlásenia príslušného poľského orgánu určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka ukončili svoj modernizačný proces a v súčasnosti v plnej miere spĺňajú podmienky právnych predpisov Spoločenstva. Určité prevádzkarne ukončili svoje činnosti, na ktoré sa vzťahovalo prechodné obdobie. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie.

(4)

Dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat bol oboznámený s opatreniami stanovenými v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkarne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z dodatku B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 53.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 73.

(5)  Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  Ú. v. EÚ L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  Ú. v. EÚ L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 105.


PRÍLOHA

Zoznam prevádzkarní, ktoré sa majú vypustiť z dodatku B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003

Prevádzkarne na spracovanie mäsa

Počiatočný zoznam

Číslo

Vet. č.

Názov prevádzkarne

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski „Sadełko“ – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia „SCH“ Masarnia Osuch


Prevádzkarne na spracovanie mäsa s malou kapacitou

Počiatočný zoznam

Číslo

Vet. č.

Názov prevádzkarne

4

 

FHU „Pierożki-smakoszki“, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Prevádzkarne na spracovanie mäsa

Doplnkový zoznam

Číslo

Vet. č.

Názov prevádzkarne

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw „Marko-Pek“ sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski „SADEŁKO“ sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DURO“ sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „Radikal“

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy „IMPERIAL“ SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn, 66-300 Międzyrzecz, ul. Polna 1

106

12060220

Firma „Świerczek“ Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1

108

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn, Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice