ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
29. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 330/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 331/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 332/2007 z 27. marca 2007 o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách ( 1 )

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 334/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva ( 1 )

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 335/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení ( 1 )

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 336/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 stanovujúcemu poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na referenčný obsah tuku pre Rumunsko

43

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/193/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie, z 26. apríla 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) [oznámené pod číslom K(2006) 1695]

44

 

 

2007/194/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o vyhlásení operácie koncentrácie za zlučiteľnú so spoločným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) [oznámené pod číslom K(2006) 5419]

47

 

 

2007/195/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom hydrochlorofluorouhľovodíkov v rokoch 2003 až 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2007) 819_2]

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2007/196/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 28. marca 2007 o monitorovaní prítomnosti furánu v potravinách ( 1 )

56

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/197/SZBP

 

*

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie (ktorý Rada schválila 19. marca 2007) (výzbroj, na ktorú sa vzťahuje Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní) (ktorý aktualizuje a nahrádza Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada schválila 27. februára 2006)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 329/2007

z 27. marca 2007

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2006/795/SZBP z 20. novembra 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada OSN prijala 14. októbra 2006 rezolúciu 1718 (2006), v ktorej odsúdila jadrovú skúšku, ktorú Kórejská ľudovodemokratická republika (ďalej len „Severná Kórea“) vykonala 9. októbra 2006, a v ktorej uviedla, že táto jadrová skúška predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, a uložila všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov povinnosť uplatňovať reštriktívne opatrenia.

(2)

Spoločnou pozíciou 2006/795/CFSP sa stanovuje zavedenie reštriktívnych opatrení ustanovených v rezolúcii 1718 (2006), najmä zákaz vývozu tovaru a technológie, ktoré by mohli prispieť k vývoju jadrového programu, programu iných zbraní hromadného ničenia alebo programu balistických rakiet Severnej Kórey, zákaz poskytovania súvisiacich služieb, zákaz obstarávania tovaru a technológie zo Severnej Kórey, zákaz vývozu luxusného tovaru do Severnej Kórey, ako aj zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov osôb, subjektov a orgánov zapojených do podpory alebo poskytujúcich podporu uvedeným programom Severnej Kórey.

(3)

Tieto opatrenia patria do rámca pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a preto je najmä s ohľadom na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch na ich vykonávanie v prípade Spoločenstva nevyhnutná právna úprava Spoločenstva.

(4)

Toto nariadenie ustanovuje výnimky z existujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktoré ustanovujú pravidlá pre vývoz a dovoz z tretích krajín, a najmä od nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (2); na väčšinu týchto tovarov a technológií by sa malo vzťahovať toto nariadenie.

(5)

Je vhodné objasniť postup, ktorý by sa mal dodržiavať pri získavaní súhlasu na vývoz tovaru, a technológie a na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci.

(6)

Z dôvodov účelnosti by Komisia mala byť splnomocnená zverejniť zoznam tovaru a technológie, ktorý prijme výbor pre sankcie alebo Bezpečnostná rada OSN, a v prípade potreby doplniť referenčné čísla prevzaté z kombinovanej nomenklatúry, ako sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (3).

(7)

Komisia by mala byť tiež splnomocnená zmeniť a doplniť zoznam luxusného tovaru, ak je to potrebné vzhľadom na akékoľvek vymedzenie alebo usmernenia, ktoré môže výbor pre sankcie uverejniť s cieľom uľahčiť vykonávanie obmedzení týkajúcich sa luxusného tovaru, pričom do úvahy vezme zoznamy luxusného tovaru zostavené inými jurisdikciami.

(8)

Z dôvodov účelnosti by mala byť Komisia tiež splnomocnená zmeniť a doplniť zoznam osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by mali byť zmrazené, na základe rozhodnutí výboru pre sankcie alebo Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

(9)

Členské štáty by mali stanoviť pokuty uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„výbor pre sankcie“ je výbor Bezpečnostnej rady OSN vytvorený v súlade s odsekom 12 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1718 (2006);

2.

„Severná Kórea“ je Kórejská ľudovodemokratická republika;

3.

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb; vrátane pomoci v slovnej forme;

4.

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a ekonomické výhody každého druhu, zahŕňajú okrem iného:

a)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, cudzie zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

b)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy;

c)

verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane akcií a podielov, certifikáty predstavujúce cenné papiere, dlhopisy, vlastné zmenky, záruky, obligácie a zmluvy o odvodených cenných papieroch;

d)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

e)

úvery, práva na započítanie pohľadávky, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky;

f)

akreditívy, konosamenty, kúpne zmluvy a

g)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

5.

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto finančných prostriedkov vrátane správy portfólia;

6.

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

7.

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na ich predaj, prenájom alebo založenie;

8.

„územie Spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.   Zakazuje sa:

a)

predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať, priamo alebo nepriamo, tovar a technológiu vrátane softvéru, ktorý je uvedený v prílohe I, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod v Spoločenstve, a to ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

2.   Príloha I zahŕňa všetky predmety, materiál, vybavenie, tovar a technológiu vrátane softvéru, ktoré sú tovarmi dvojakého použitia, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 1334/2000, ktoré by mohli prispieť k vývoju jadrového programu, vývoju programov iných zbraní hromadného ničenia alebo programu balistických rakiet Severnej Kórey, ako to určí výbor pre sankcie alebo Bezpečnostná rada OSN. Nezahŕňa tovar a technológiu zahrnutú do Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ (4).

3.   Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológie uvedených v prílohe I zo Severnej Kórey bez ohľadu na to, či príslušná položka pochádza zo Severnej Kórey alebo nie.

Článok 3

1.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať, priamo alebo nepriamo, technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiou uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe I a pomoc pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní tovaru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe I, a to ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;

b)

poskytovať, priamo alebo nepriamo, financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiou, ktoré sú uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe I, predovšetkým vrátane grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, presun alebo vývoz týchto tovarov, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, a to ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu Severnej Kórei alebo na použitie v Severnej Kórei;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmene a) alebo b).

2.   Zákazy ustanovené v odseku 1 sa neuplatňujú na nebojové vozidlá, ktoré boli vyrobené alebo vybavené materiálmi poskytujúcimi balistickú ochranu a ktoré sú určené výlučne na ochranu personálu EÚ a jej členských štátov v Severnej Kórei.

Článok 4

Zakazuje sa:

a)

predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať do Severnej Kórei, priamo alebo nepriamo, luxusný tovar uvedený v prílohe III;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

Článok 5

1.   Ak sa v konkrétnom prípade považuje za potrebnú výnimka z článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 3 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo článku 4 písm. a), príslušný predajca, dodávateľ, strana uskutočňujúca presun, vývozca alebo poskytovateľ služby môžu príslušným orgánom členského štátu uvedeným na internetových stránkach v prílohe II predložiť riadne odôvodnenú žiadosť. Členský štát, ktorému bola žiadosť doručená, predloží žiadosť na osobitné schválenie Bezpečnostnej rade OSN, ak túto výnimku považuje za odôvodnenú.

2.   Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každej žiadosti o schválenie predloženej Bezpečnostnej rade OSN v súlade s odsekom 1.

3.   Príslušné orgány členských štátov uvedené na internetových stránkach v prílohe II môžu povoliť predaj, dodávku, presun, vývoz alebo poskytnutie technickej pomoci za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak Bezpečnostná rada OSN schválila žiadosť o osobitné schválenie.

Článok 6

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, vlastnia, majú v držbe, alebo kontrolujú osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IV, sa zmrazujú. Príloha IV obsahuje osoby, subjekty a orgány, ktoré Výbor pre sankcie Bezpečnostnej rady OSN alebo Bezpečnostná rada OSN označili v súlade s bodom 8 písm. d) rezolúcie BR OSN 1718 (2006).

2.   Žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje nesmú byť priamo alebo nepriamo sprístupnené fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe IV, alebo v ich prospech.

3.   Zakazuje sa vedomá alebo úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na internetových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že príslušné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe IV a potrieb ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, na splácanie daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, a

pod podmienkou, že príslušný členský štát oznámil toto rozhodnutie a svoj zámer udeliť povolenie výboru pre sankcie a že výbor pre sankcie nemal do piatich pracovných dní od oznámenia námietky voči navrhovanému postupu.

2.   Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na internetových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov po tom, čo dospeli k rozhodnutiu, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, pod podmienkou, že toto rozhodnutie členský štát oznámil výboru pre sankcie a že tento výbor rozhodnutie schválil.

3.   Príslušné členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odsekov 1 a 2.

Článok 8

Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na internetových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu zádržnému právu, ktoré vzniklo pred 14. októbrom 2006, alebo súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto zádržným právom alebo uznaných ako platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

zádržné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe IV;

d)

uznanie zádržného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte;

e)

príslušné orgány informovali výbor pre sankcie o zádržnom práve alebo o rozhodnutí.

Článok 9

1.   Článok 6 ods. 2 nebráni finančným alebo úverovým inštitúciám v Spoločenstve, ktoré dostávajú finančné prostriedky prevádzané tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu zo zoznamu, úverovať zmrazené účty pod podmienkou, že akékoľvek sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

2.   Článok 6 ods. 2 sa neuplatňuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných príjmov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli do 14. októbra 2006,

pod podmienkou, že každý takýto úrok, príjem alebo platba sú zmrazené v súlade s článkom 6 ods. 1.

Článok 10

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

ihneď poskytujú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 6, príslušným orgánom členských štátov uvedeným na internetových stránkach v prílohe II podľa miesta, kde majú pobyt alebo sa nachádzajú, a priamo alebo prostredníctvom príslušných členských štátov postupujú tieto informácie Komisii;

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými na internetových stránkach v prílohe II na akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré dostala priamo Komisia, musia byť sprístupnené dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 11

Zmrazenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uskutočnené v dobrej viere na základe toho, že takáto činnosť je v súlade s týmto nariadením, nespôsobuje vznik zodpovednosti žiadneho druhu fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý ho uskutoční, alebo jej riaditeľov alebo zamestnancov, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 12

Komisia a členské štáty sa vzájomne ihneď informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a vzájomne si poskytujú všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie týkajúce sa porušovania a problémov s vynútiteľnosťou a súdnymi rozhodnutiami vynesenými vnútroštátnymi súdmi.

Článok 13

Komisia sa oprávňuje:

a)

meniť a dopĺňať prílohu I na základe rozhodnutí prijatých výborom pre sankcie alebo Bezpečnostnou radou OSN a v prípade potreby dopĺňať referenčné čísla z kombinovanej nomenklatúry, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87;

b)

meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

c)

meniť a dopĺňať prílohu III s cieľom spresniť alebo upraviť zoznam tovaru, ktorý obsahuje, podľa akýchkoľvek vymedzení alebo usmernení, ktoré môžu byť uverejnené výborom pre sankcie, a berúc do úvahy zoznamy zostavené v rámci iných jurisdikcií, alebo doplniť referenčné čísla z kombinovanej nomenklatúry, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, ak je to potrebné alebo vhodné;

d)

meniť a dopĺňať prílohu IV na základe rozhodnutí výboru pre sankcie alebo Bezpečnostnej rady OSN a

e)

meniť a dopĺňať prílohu I alebo IV podľa akéhokoľvek rozhodnutia prijatého Radou na základe spoločnej pozície 2006/795/SZBP.

Článok 14

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia informujú o týchto pravidlách Komisiou a zároveň ju informujú o všetkých ďalších zmenách a doplneniach týchto pravidiel.

Článok 15

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a identifikujú ich na internetových stránkach uvedených v prílohe II alebo ich prostredníctvom.

2.   Členské štáty oznámia Komisii ich príslušné orgány bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a tiež oznámia Komisii akékoľvek následné zmeny a doplnenia.

Článok 16

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Spoločenstva;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c)

na akúkoľvek osobu na území Spoločenstva alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;

e)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Spoločenstve.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 322, 22.11.2006, s. 32.

(2)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 394/2006 (Ú. v. EÚ L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 129/2007 (Ú. v. EÚ L 56, 23.2.2007, s. 1).

(4)  Platná verzia zoznamu je uverejnená v tomto úradnom vestníku, s. 58.


PRÍLOHA I

Tovar a technológia uvedené v článkoch 2 a 3

A.

Tovar

(doplní sa vo vhodnom čase)

B.

Technológia

(doplní sa vo vhodnom čase)


PRÍLOHA II

Internetové stránky pre informácie o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 5, 7, 8, 10 a 15 a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

 

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

(doplní sa vo vhodnom čase)

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTÓNSKO

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ÍRSKO

www.dfa.ie/ un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

 

RAKÚSKO

(doplní sa vo vhodnom čase)

 

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

(doplní sa vo vhodnom čase)

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73


PRÍLOHA III

Luxusný tovar uvedený v článku 4

1.

Čistokrvné plemenné kone

2.

Kaviár a kaviárové látky

3.

Hľuzovka a prípravky z nej

4.

Vysokokvalitné vína (vrátane šumivých vín), destiláty a alkoholické nápoje

5.

Vysokokvalitné cigary a krátke cigary (cigarillos)

6.

Luxusné parfumy, toaletné vody a kozmetika vrátane líčidiel a prípravkov starostlivosti o pleť

7.

Vysokokvalitná koža, vysokokvalitné sedlárske výrobky a výrobky súvisiace s cestovaním, príručné tašky a podobné výrobky

8.

Vysokokvalitné odevy, odevné doplnky a topánky (bez ohľadu na materiál)

9.

Ručne tkané koberce, ručne tkané predložky a tapisérie

10.

Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perál, klenoty, výrobky zo zlata a striebra

11.

Mince a bankovky, ktoré nie sú zákonným platidlom

12.

Príbory z drahých kovov alebo drahými kovmi pokovované alebo pokryté

13.

Vysokokvalitný riad z porcelánu, čínskeho porcelánu, hrnčiarske výrobky z kameňa alebo hliny, keramika

14.

Vysokokvalitné olovené krištáľové sklo

15.

Špičková elektronika na domáce použitie

16.

Špičkové elektrické/elektronické alebo optické prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

17.

Luxusné vozidlá na prepravu osôb po zemi, vo vzduchu alebo na mori, ako aj ich príslušenstvo a náhradné diely

18.

Luxusné hodiny a hodinky a ich súčasti

19.

Vysokokvalitné hudobné nástroje

20.

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

21.

Výrobky a vybavenie na lyžovanie, golf, potápanie a vodné športy

22.

Výrobky a vybavenie na biliard, automatický bowling, hry v kasíne a hry hrané prostredníctvom mincí alebo bankoviek


PRÍLOHA IV

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 6

A.

Fyzické osoby

(doplní sa vo vhodnom čase)

B.

Právnické osoby, subjekty a orgány

(doplní sa vo vhodnom čase)


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 330/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 331/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2006/2007 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1002/2006 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 262/2007 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 72, 13.3.2007, s. 12.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 29. marca 2007

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 332/2007

z 27. marca 2007

o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Je potrebné dostatočne podrobne špecifikovať formát, v akom sa majú údaje o železničnej doprave zasielať Komisii (Eurostatu), aby sa zabezpečilo rýchle a nákladovo efektívne spracovanie údajov.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program, zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technický formát na zasielanie údajov Komisii (Eurostatu) je stanovený v prílohe.

Členské štáty používajú tento formát pre údaje za referenčný rok 2007 a nasledujúce roky.

Článok 2

Údaje a metaúdaje poskytované podľa nariadenia (ES) č. 91/2003 zasielajú v elektronickom formáte do jediného vstupného bodu pre údaje v Komisii (Eurostate) všetky organizácie určené orgánmi jednotlivých štátov. Údaje sa zasielajú v súlade so štandardom na výmenu údajov, ktorý špecifikuje Eurostat.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1192/2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

TECHNICKÝ FORMÁT NA ZASIELANIE ÚDAJOV

1.   ŠTRUKTÚRA ÚDAJOV

Záznamy s individuálnymi údajmi zasielané Eurostatu za každý štvrťrok, rok alebo za každých päť rokov obsahujú 9 súborov údajov, z ktorých každý zodpovedá prílohe k nariadeniu (ES) č. 91/2003. Tieto súbory údajov obsahujú nasledujúce údaje:

ročnú štatistiku o preprave tovaru – podrobné vykazovanie (príloha A),

ročnú štatistiku o preprave tovaru – zjednodušené vykazovanie (príloha B),

ročnú štatistiku o preprave osôb – podrobné vykazovanie (príloha C),

ročnú štatistiku o preprave osôb – zjednodušené vykazovanie (príloha D),

štvrťročnú štatistiku o preprave tovaru a osôb (príloha E),

päťročnú regionálnu štatistiku o preprave tovaru a osôb (príloha F),

päťročnú štatistiku dopravných prúdov na železničnej sieti (príloha G),

štatistiku nehôd (príloha H),

zoznam železničných podnikov, za ktoré sa poskytuje štatistika (príloha I).

V prílohách B a D sa stanovili požiadavky na zjednodušené vykazovanie, ktoré môžu členské štáty používať namiesto podrobného vykazovania stanoveného v prílohách A a C v prípade, že členský štát nedosahuje hranicu stanovenú v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 91/2003.

2.   ZOZNAM POLÍ

Podľa nariadenia (ES) č. 91/2003 sa za každú prílohu zasiela jeden súbor údajov v cvs. tvare, v ktorom sa na oddelenie polí používa bodkočiarka „;“. Každý súbor údajov okrem súboru údajov C musí obsahovať údaje so všetkými povinnými tabuľkami, ktoré sa požadujú v prílohe. Pre každý súbor údajov je počet polí v jednotlivých záznamoch pevne určený. Inými slovami, musia byť zobrazené všetky polia, aj v prípade, že sú prázdne (prázdne pole označujú dva za sebou nasledujúce oddeľovače polí).

Jednotlivé polia sú opísané takto:

„číslo poľa“: určuje umiestnenie poľa v zázname;

„názov poľa“: vzťahuje sa na ukazovateľ z nariadenia (ES) č. 91/2003 alebo na interný identifikátor záznamu;

„opis“: krátky opis obsahu poľa;

„kódovanie“: v tabuľkách A2 a A4 sa určité polia kódujú podľa príloh J až K k nariadeniu (ES) č. 91/2003. Ďalšie pravidlá kódovania sú uvedené v tomto nariadení. Doplňujúce vysvetlenia a odporúčania ku kódovaniu uviedol Eurostat v usmerneniach pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 91/2003;

„typ poľa“: udáva, či pole obsahuje číselnú hodnotu alebo textovéový reťazec; všetky číselné hodnoty sa uvádzajú v celých číslach;

„maximálna dĺžka“: maximálna predpokladaná dĺžka údajov pre konkrétne pole. Príliš dlhé údaje sa nedajú načítať;

„znak dôvernosti údajov“ (FlagC): udáva, či členský štát považuje záznam za dôverný [nariadenie Rady (ES) č. 322/97 (1), článok 13 ods. 1, a nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/902 (2), článok 2];

„znak oprávnenia na šírenie dôverných údajov“ (FlagD) udáva, či sa dôverné údaje poskytnuté členskými štátmi môžu zverejniť [nariadenie (ES) č. 322/97, článok 13 ods. 2, a nariadenie (Euratom, EHS) č. 1588/90, článok 5 ods. 4]. V presne vymedzených prípadoch má teda Komisia právo zmeniť rozhodnutie členských štátov tým, že FlagD=1 zmení na FlagD=0, ak FlagC=1.

Súbor údajov pre prílohu A: Ročná štatistika prepravy tovaru – podrobné vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

A1 až A9

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Druh prepravy

0

:

preprava spolu

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

5

:

tranzitná preprava

textové

1

 

6

Goods

Druh tovaru

príloha J k nariadeniu

textové

2

 

7

DGoods

Druh nebezpečného tovaru

príloha K k nariadeniu

textové

3

 

8

LDG

Štát nakládky

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

9

UNL

Štát vykládky

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

10

Consgmt

Typ zásielky

1

:

celovlakové zásielky

2

:

celovozňové zásielky

3

:

ostatné

9

:

neznámy

textové

1

 

11

TTU

Typ prepravnej jednotky

1

:

kontajnery a výmenné nadstavby

2

:

návesy (bez sprievodu)

3

:

cestné vozidlá (so sprievodom)

9

:

neznámy

textové

1

 

12

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

13

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

14

NbrITU

Počet intermodálnych prepravných jednotiek (ITU)

počet ITU

číselné

8

 

15

TeuITU

Intermodálne prepravné jednotky v TEU

TEU

číselné

8

 

16

TrainKM

Vlakové kilometre v nákladnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

17

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

18

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu A má každý záznam 18 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy A. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu B: Ročná štatistika prepravy tovaru – zjednodušené vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

B1 až B2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Typ prepravy

0

:

preprava spolu

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

5

:

tranzitná preprava

textové

1

 

6

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

7

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

8

TrainKm

Vlakové kilometre v nákladnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

9

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

10

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu B má každý záznam 10 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy B. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu C: Ročná štatistika prepravy osôb – podrobné vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

C1 až C5

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

TransID

Typ prepravy

1

:

vnútroštátna preprava

2

:

medzinárodná preprava – spolu

3

:

medzinárodná preprava – vývoz

4

:

medzinárodná preprava – dovoz

textové

1

 

6

LDG

Štát nástupu

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

7

UNL

Štát výstupu

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

8

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

9

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 pkm

číselné

10

 

10

TrainKm

Vlakové kilometre v osobnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

11

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

12

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu C má každý záznam 12 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy C. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Predbežné (tabuľky C1 a C2) a definitívne spresnené údaje (tabuľky C3 a C4) sa zasielajú v rôznom čase, ale podľa rovnakej štruktúry.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu D: Ročná štatistika prepravy osôb – zjednodušené vykazovanie

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

D1 až D2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

6

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 oskm

číselné

10

 

7

TrainKm

Vlakové kilometre v osobnej doprave v 1 000 km

1 000 vlkm

číselné

8

 

8

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

9

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu D má každý záznam 9 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy D. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu E: Štvrťročná štatistika prepravy tovaru a osôb

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

E1 až E2

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

Q1 až Q4

textové

2

 

5

Tonnes

Preprava tovaru spolu

tony

číselné

10

 

6

Tkm

Preprava tovaru spolu v 1 000 tonokilometroch

1 000 tkm

číselné

10

 

7

Pass

Preprava osôb spolu

osoby

číselné

10

 

8

Passkm

Preprava osôb spolu v 1 000 osobokilometroch

1 000 oskm

číselné

10

 

9

FlagC

Znak dôvernosti údajov

1

:

dôverné

0

:

nie dôverné

textové

1

 

10

FlagD

Znak oprávnenia na šírenie údajov

1

:

šírenie nie je povolené

0

:

šírenie je povolené

textové

1

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu E má každý záznam 10 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre obidve tabuľky prílohy E. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Súbor údajov pre prílohu H: Štatistika nehôd

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

H1 až H4

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

Period

Referenčné obdobie

A0

textové

2

 

5

AccID

Typ nehody

1

:

zrážka

2

:

vykoľajenie

3

:

nehody na úrovňových križovatkách

4

:

nehody osôb zapríčinené pohybujúcimi sa vozidlami

5

:

požiar vozidla

6

:

ostatné

7

:

spolu

9

:

neznámy

textové

1

 

6

PersID

Kategória osoby

1

:

cestujúci

2

:

zamestnanci

3

:

ostatné

4

:

spolu

[5:

používatelia viacúrovňových križovatiek]

[6:

neoprávnené osoby v železničných objektoch]

9

:

neznámy

textové

1

 

7

NbAccSign

Počet vážnych nehôd

počet

číselné

8

 

8

NbAccInj

Počet nehôd, pri ktorých došlo k ťažkému zraneniu

počet

číselné

8

 

9

NbAccDGIn

Počet nehôd v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru

počet

číselné

8

 

10

NbAccDGRe

Počet dopravných nehôd, pri ktorých sa uvoľnili nebezpečné látky

počet

číselné

8

 

11

NbPersK

Počet usmrtených osôb

počet

číselné

8

 

12

NbPersI

Počet vážne zranených osôb

počet

číselné

8

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu H má každý záznam 12 polí. V nasledujúcej tabuľke sú šedou farbou označené polia, ktoré sa poskytujú pre rôzne tabuľky prílohy H. Biele bunky zodpovedajú prázdnym poliam v zázname. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Tabuľka obsahuje dve ďalšie kategórie osôb, ktoré sa môžu v budúcnosti požadovať: „5: Používatelia viacúrovňových križovatiek“ a „6: Neoprávnené osoby v železničných objektoch“.

 

DsetID

Číslo poľa

Názov poľa

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Súbor údajov pre prílohu I:

Číslo poľa

Názov poľa

Opis

Kódovanie

Typ poľa

Max. dĺžka

Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty

1

RCount

Vykazujúci štát

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor súboru údajov

I1

textové

2

 

3

Year

Rok súboru údajov

4-miestny kód

textové

4

 

4

UCode

Kód podniku (konštantný v danom roku)

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo + 3-miestny číselný znak

textové

5

XX

5

UName

Názov podniku

 

textové

100

 

6

CountID

Štát sídla podniku

ISO-3166-2-miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

textové

2

XX

7

IntFret

Činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

8

Natfret

Činnosť v oblasti medzinárodnej vnútroštátnej prepravy tovaru

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

9

Intpass

Činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy osôb

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

10

Natpass

Činnosť v oblasti vnútroštátnej prepravy osôb

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

11

DsetA

Údaje zahrnuté v prílohe A

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

12

DsetB

Údaje zahrnuté v prílohe B

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

13

DsetC

Údaje zahrnuté v prílohe C

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

14

DsetD

Údaje zahrnuté v prílohe D

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

15

DsetE

Údaje zahrnuté v prílohe E

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

16

DsetF

Údaje zahrnuté v prílohe F

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

17

DsetG

Údaje zahrnuté v prílohe G

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

18

DsetH

Údaje zahrnuté v prílohe H

1

:

ÁNO

0

:

NIE

textové

1

 

19

Tonnes

Preprava tovaru spolu (v tonách)

Tony

číselné

10

 

20

Tkm

Preprava tovaru spolu (v 1 000 tkm)

1 000 tkm

číselné

10

 

21

Pass

Preprava osôb spolu (v osobách)

osoby

číselné

10

 

22

Passkm

Preprava osôb spolu (v 1 000 osobokilometroch)

1 000 oskm

číselné

10

 

V uvedenom súbore s údajmi pre prílohu I má každý záznam 22 polí. V nasledujúcej tabuľke sú všetky polia šedé, keďže v prílohe I je len jedna tabuľka. Nepovinné polia sa môžu nechať prázdne. Hviezdičkou je označené kľúčové pole. Kombinácia hodnôt kľúčových polí pre záznam musí tvoriť jedinečnú kľúčovú hodnotu v rámci súboru. V prípade duplicitných kľúčových hodnôt sa súbor nenačíta správne.

Číslo poľa

Názov poľa

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   CHÝBAJÚCE HODNOTY

V niektorých poliach sa môžu na základe odporúčania Eurostatu pre chýbajúce hodnoty použiť osobitné kódy alebo iné špeciálne hodnoty (pozri kolónku „Osobitné kódy pre chýbajúce hodnoty“).

Ďalšie informácie sú uvedené v usmerneniach k implementácii nariadenia (ES) č. 91/2003.

4.   INÉ ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

Členské štáty môžu v prípade, že ich navrhne Eurostat, používať iné štandardné formáty, ktoré podporujú uvedené štruktúry údajov.

5.   KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚDAJOV VYKONÁVANÁ EUROSTATOM

Eurostat bude pred načítaním údajov do produkčných databáz vykonávať kontroly správnosti údajov zasielaných členskými štátmi. Ak týmito kontrolami neprejde výrazný počet záznamov, Eurostat upovedomí členský štát o chybných záznamoch a uvedie dôvody ich neprijatia. Požiada členský štát, aby odstránil zistené chyby a znovu predložil úplný súbor údajov (nielen záznamy, ktoré boli chybné). Tento postup je potrebný na zabezpečenie správnosti údajov v rámci jednotlivých súborov údajov a konzistentnosti medzi rôznymi súbormi údajov.

6.   OZNAČENIE SÚBORU ÚDAJOV

Súbory sa označujú podľa tohto vzoru

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format“, kde:

RAIL

Pre údaje o železničnej doprave

Annex

Identifikácia súboru údajov (t. j. príloha k nariadeniu):

A

:

Ročná štatistika prepravy tovaru – podrobné vykazovanie

B

:

Ročná štatistika prepravy tovaru – zjednodušené vykazovanie

C

:

Ročná štatistika prepravy osôb – podrobné vykazovanie

D

:

Ročná štatistika prepravy osôb – zjednodušené vykazovanie

E

:

Štvrťročná štatistika prepravy tovaru a osôb

F

:

Regionálna štatistika prepravy tovaru a osôb

G

:

Štatistika dopravných prúdov na železničnej sieti

H

:

Štatistika nehôd

I

:

Zoznam železničných podnikov

Frequency

A – ročná periodicita

Q – štvrťročná periodicita

5 – päťročná periodicita

CC

Vykazujúci štát: použiť ISO-3166-2miestny písmenový kód okrem „UK“ pre Spojené kráľovstvo

YYYY

Referenčný rok (napr. 2004)

Period

„0000“ – rok

„0001“ – prvý štvrťrok

„0002“ – druhý štvrťrok

„0003“ – tretí štvrťrok

„0004“ – štvrtý štvrťrok

„0005“ – päť rokov

[_OptionalField]

Môže obsahovať akýkoľvek reťazec obsahujúci od 1 do 200 znakov (prípustné sú len „A“ až „Z“, „0“ až „9“ alebo „_“). Toto pole sa nevyhodnocuje pomocou nástrojov Eurostatu.

.format

Formát súboru: (napr. „CSV“ – Comma Separated Value, „GES“– GESMES)

Za každú prílohu k nariadeniu a za každé obdobie sa zasiela jeden súbor.

Príklad:

Súbor RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv je súbor údajov, ktorý obsahuje údaje pre prílohu E k nariadeniu za Francúzsko za druhý štvrťrok 2004.

7.   SPÔSOB ZASIELANIA ÚDAJOV

Údaje sa zasielajú alebo ukladajú elektronickou cestou do jediného vstupného bodu pre údaje v Eurostate. Týmto spôsobom sa zaručí bezpečné zasielanie dôverných údajov.


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Tabuľka A5 je nepovinná.

(4)  Predbežné údaje.

(5)  Definitívne konsolidované údaje.

(6)  Počet nehôd, ku ktorým došlo k vážnemu zraneniu, je v tabuľke H1 nepovinný ukazovateľ.

(7)  Názov podniku (UName) je nepovinný ukazovateľ.

(8)  Preprava tovaru spolu (v tonách) je nepovinný ukazovateľ.

(9)  Preprava tovaru spolu (v 1 000 tkm) (Tkm) je nepovinný ukazovateľ.

(10)  Preprava osôb spolu (v osobách) (Pass) je nepovinný ukazovateľ.

(11)  Preprava osôb spolu (v 1 000 oskm) (Passkm) je nepovinný ukazovateľ.


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 333/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (2), stanovuje, že pre určité kontaminujúce látky v potravinách je nutné na účely ochrany verejného zdravia stanoviť maximálne hodnoty.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (3), stanovuje maximálne hodnoty olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v niektorých potravinách.

(3)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa ustanovujú všeobecné zásady úradnej kontroly potravín. S cieľom zabezpečiť jednotný výkon úradných kontrol v Spoločenstve sú však v určitých prípadoch potrebné špecifickejšie ustanovenia.

(4)

Metódy odberu vzoriek a analýzy, ktoré sa majú používať na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, 3-MCPD, anorganického cínu a benzo(a)pyrénu v určitých potravinách sú stanovené smernicou Komisie 2001/22/ES z 8. marca 2001, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách (4), smernicou Komisie 2004/16/ES z 12. februára 2004, ktorou sa ustanovujú metódy na odoberanie vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách (5), a smernicou Komisie 2005/10/ES zo 4. februára 2005, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu úrovní obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách (6).

(5)

Mnohé ustanovenia o odbere vzoriek a analýze na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách sú podobné. Z tohto dôvodu je v záujme zrozumiteľnosti právnych predpisov vhodné zlúčiť tieto ustanovenia do jedného právneho aktu.

(6)

Z toho dôvodu by sa mali smernice 2001/22/ES, 2004/16/ES a 2005/10/ES zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odber vzoriek a analýza na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu, ktoré sú uvedené v častiach 3, 4 a 6 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006, sa vykonáva v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 2

Smernice 2001/22/ES, 2004/16/ES a 2005/10/ES sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/4/ES (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 50).

(5)  Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2004, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2005, s. 15.


PRÍLOHA

ČASŤ A

DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú nasledujúce definície:

„dávka“

:

vyčísliteľné množstvo potravín, ktoré sú dodané naraz a ktorých spoločné vlastnosti (ako pôvod, odroda, typ balenia, baliareň, odosielateľ tovaru alebo označenie) sú úradne určené. V prípade rýb musí byť veľkosť rýb porovnateľná;

„časť dávky“

:

určená časť veľkej dávky na účely uplatnenia metódy odberu vzorky na takejto určenej časti. Každá časť dávky musí byť fyzicky oddelená a identifikovateľná;

„čiastková vzorka“

:

množstvo materiálu, ktorého odber sa vykonal z jedného miesta dávky alebo časti dávky;

„súhrnná vzorka“

:

vzorka získaná zmiešaním všetkých čiastkových vzoriek odobratých z dávky alebo časti dávky; súhrnné vzorky sa považujú za reprezentatívne vo vzťahu k dávkam alebo častiam dávky, z ktorých bol ich odber vykonaný;

„laboratórna vzorka“

:

vzorka určená pre laboratórium.

ČASŤ B

METÓDY ODBERU VZORIEK

B.1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

B.1.1.   Personál

Odber vzoriek vykonáva oprávnená osoba, ktorá je určená členským štátom.

B.1.2.   Materiál, ktorý je predmetom odberu vzorky

Z každej dávky alebo časti dávky, ktorá má byť preskúmaná, sa vzorky odoberajú samostatne.

B.1.3.   Opatrenia, ktoré je potrebné prijať

V priebehu odberu vzoriek je nutné prijať opatrenia, ktoré zabránia akýmkoľvek zmenám, ktoré by ovplyvnili obsah kontaminujúcich látok, nepriaznivo ovplyvnili analytické stanovenie, prípadne by zapríčinili stratu reprezentatívnosti súhrnných vzoriek.

B.1.4.   Čiastkové vzorky

Čiastkové vzorky sa v čo najväčšej možnej miere odoberajú z rôznych miest rozložených v celej dávke alebo časti dávky. Nedodržanie uvedeného postupu sa zaznamenáva do protokolu podľa bodu B.1.8. tejto prílohy.

B.1.5.   Príprava súhrnnej vzorky

Súhrnná vzorka sa získava zmiešaním čiastkových vzoriek.

B.1.6.   Vzorky na účely vymáhania, obhajoby a arbitráže

Odber vzoriek na účely vymáhania, obhajoby a arbitráže sa vykonáva z homogenizovanej súhrnnej vzorky za predpokladu, že takýto postup nie je v rozpore s predpismi členských štátov, pokiaľ ide o práva prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

B.1.7.   Balenie a preprava vzoriek

Každá vzorka sa umiestni do čistej inertnej nádoby, ktorá poskytuje primeranú ochranu pred kontamináciou, pred stratou analytov adsorpciou na vnútorné steny nádoby a pred poškodením počas prepravy. S cieľom zabrániť akýmkoľvek zmenám v zložení vzorky, ktoré môžu nastať počas prepravy alebo skladovania, je nutné prijať všetky potrebné predbežné opatrenia.

B.1.8.   Pečatenie a označovanie vzoriek

Každá vzorka odobratá na úradné účely sa zapečatí na mieste odberu vzorky a označí podľa predpisov členského štátu.

O každom odbere vzorky sa vedie záznam (protokol), ktorý umožní jednoznačnú identifikáciu každej dávky alebo časti dávky (uvádza sa číslo dávky) a v ktorom je uvedený dátum a miesto odberu vzorky spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré by mohli byť pre analytika užitočné.

B.2.   PLÁNY ODBERU VZORIEK

Veľké dávky sa rozdelia do čiastkových dávok, ak je možné časti dávky fyzicky oddeliť. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú vo voľne ložených zásielkach (napr. obilniny), platí tabuľka 1. Pre iné výrobky platí tabuľka 2. Vzhľadom na to, že hmotnosť dávky nie je vždy presným násobkom hmotnosti čiastkových dávok, hmotnosť čiastkovej dávky môže presahovať spomenutú hmotnosť najviac o 20 %.

Hmotnosť súhrnnej vzorky musí byť najmenej 1 kg alebo 1 l okrem prípadov, v ktorých to nie je možné, napr. ak vzorka pozostáva z jedného balenia alebo jednotky.

Najnižší počet čiastkových vzoriek, ktoré treba odobrať z dávky alebo časti dávky, je uvedený v tabuľke 3.

V prípade kvapalných výrobkov vo veľkoobjemových nádobách je potrebné dávku alebo časť dávky bezprostredne pred odberom vzoriek manuálnym alebo mechanickým spôsobom dôkladne premiešať do takej miery, aby to neovplyvnilo kvalitu produktu. V tomto prípade sa v danej dávke alebo časti dávky predpokladá homogénne rozdelenie kontaminujúcich látok. Z toho dôvodu sa odber troch čiastkových vzoriek z dávky alebo časti dávky považuje za dostatočný na vytvorenie súhrnnej vzorky.

Hmotnosť čiastkových vzoriek musí byť podobná. Hmotnosť čiastkovej vzorky musí byť najmenej 100 gramov alebo 100 mililitrov, v dôsledku čoho bude hmotnosť alebo objem súhrnnej vzorky predstavovať približne 1 kg alebo 1 liter. Nedodržanie tohto postupu je nutné zaznamenať do protokolu podľa bodu B.1.8. tejto prílohy.

Tabuľka 1

Rozdeľovanie dávok na časti dávok pre výrobky predávané (obchodované) vo voľne ložených zásielkach

Hmotnosť dávky (tony)

Hmotnosť alebo počet častí dávok

≥ 1 500

500 ton

> 300 a < 1 500

3 časti dávky

≥ 100 a ≤ 300

100 ton

< 100


Tabuľka 2

Rozdeľovanie dávok na časti dávok pre iné výrobky

Hmotnosť dávky (tony)

Hmotnosť alebo počet častí dávok

≥ 15

15 – 30 ton

< 15


Tabuľka 3

Najnižší počet čiastkových vzoriek na odber z dávky alebo časti dávky

Hmotnosť alebo objem dávky/časti dávky (v kg alebo l)

Najnižší počet čiastkových vzoriek, ktoré je potrebné odobrať

< 50

3

≥ 50 a ≤ 500

5

> 500

10

Ak dávka alebo čiastková dávka pozostáva z jednotlivých balení alebo jednotiek, je počet balení alebo jednotiek, ktorých odber je nutné vykonať na zostavenie súhrnnej vzorky, uvedený v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Počet balení alebo jednotiek (čiastkových vzoriek), ktoré je potrebné odobrať na zostavenie súhrnnej vzorky, ak dávka alebo časť dávky pozostáva z jednotlivých balení alebo jednotiek

Počet balení alebo jednotiek v dávke/časti dávky

Počet balení alebo jednotiek, ktoré je potrebné odobrať

≤ 25

najmenej 1 balenie alebo jednotka

26 – 100

cca 5 %, najmenej 2 balenia alebo jednotky

> 100

cca 5 %, najviac 10 balení alebo jednotiek

Maximálne hodnoty pre anorganický cín sa vzťahujú na obsah každej konzervy, ale z praktických dôvodov je potrebné uplatniť prístup súhrnnej vzorky. Ak je výsledok testu pre súhrnnú vzorku konzerv nižší, ale blíži sa k maximálnej hodnote anorganického cínu, a ak existuje podozrenie týkajúce sa prekročenia maximálnej hodnoty v jednotlivých konzervách, je možné, že bude potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia.

B.3.   ODBER VZORIEK NA ÚROVNI MALOOBCHODU

Ak je to možné, odber vzoriek potravín na úrovni maloobchodu by mal byť realizovaný v súlade s ustanoveniami o odbere vzoriek, ktoré sú uvedené v bodoch B.1. a B.2. tejto prílohy.

Ak to nie je možné, možno použiť alternatívnu metódu odberu vzoriek na úrovni maloobchodu za predpokladu, že zaručuje dostatočnú reprezentatívnosť vo vzťahu k dávke alebo časti dávky, z ktorej sa vykonal odber vzorky.

ČASŤ C

PRÍPRAVA VZORIEK A ANALÝZA

C.1.   LABORATÓRNE NORMY KVALITY

Laboratóriá musia spĺňať ustanovenia článku 12 nariadenia (ES) č. 882/2004 (1).

Laboratóriá sa musia zúčastňovať príslušných testov overovania spôsobilosti, ktoré sú v súlade s medzinárodným harmonizovaným protokolom na overovanie spôsobilosti (chemických) analytických laboratórií (2) a ktoré boli vypracované pod záštitou IUPAC/ISO/AOAC.

Laboratóriá musia byť schopné preukázať, že využívajú interné postupy kontroly kvality. Príklady postupov sú uvedené v usmerneniach IUPAC/ISO/AOAC o internej kontrole kvality v chemických analytických laboratóriách (3).

Vo všetkých prípadoch, keď je to možné, sa pravdivosť analýzy overí zaradením vhodných certifikovaných referenčných materiálov do analýz.

C.2.   PRÍPRAVA VZORKY

C.2.1.   Preventívne opatrenia a všeobecné úvahy

Základnou požiadavkou je získanie reprezentatívnej a homogénnej laboratórnej vzorky bez toho, aby došlo k sekundárnej kontaminácii.

Celé množstvo vzorky, ktorú prijalo laboratórium, sa využije na prípravu laboratórnej vzorky.

Na základe hodnôt zistených v laboratórnych vzorkách sa vyjadrí súlad s maximálnymi hodnotami stanovenými v nariadení (ES) č. 1881/2006.

C.2.2.   Osobitné postupy prípravy vzorky

C.2.2.1.   Osobitné postupy pre olovo, kadmium, ortuť a anorganický cín

Analytik zabezpečí, aby počas prípravy vzorky nedošlo ku kontaminácii vzoriek. Vo všetkých prípadoch, ak je to možné, sa zabezpečí, aby prístroje a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so vzorkou, neobsahovali kovy, ktoré sú predmetom zisťovania, a aby boli tieto prístroje a zariadenia vyrobené z inertných materiálov, ako sú umelohmotné materiály, napr. polypropylén, polytetrafluóretylén (PTFE) atď. Takéto prístroje a zariadenia by sa mali čistiť kyselinami, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie. Na ostrie je možné použiť vysokokvalitnú nehrdzavejúcu oceľ.

Existuje mnoho vyhovujúcich osobitných postupov prípravy vzorky, ktoré je možné použiť pre predmetné výrobky. Postupy, ktoré sú popísané v norme CEN „Potraviny – Určovanie stopových prvkov – kritériá výkonu, všeobecné úvahy a príprava vzoriek“ (4) sa považujú za vyhovujúce postupy, ale aj iné metódy môžu byť rovnako opodstatnené.

V prípade anorganického cínu je nutné dbať na to, aby sa do roztoku dostal všetok materiál, vzhľadom na skutočnosť, že sa bežne vyskytujú straty, a to najmä z dôvodu hydrolýzy na nerozpustné hydratované druhy Sn(IV) oxidov.

C.2.2.2.   Osobitné postupy pre benzo(a)pyrén

Analytik zabezpečí, aby počas prípravy vzorky nedošlo ku kontaminácii vzoriek. Nádoby je nutné pred použitím preplachovať acetónom alebo hexánom vysokej čistoty s cieľom minimalizovať riziko kontaminácie. Vo všetkých prípadoch, ak je to možné, treba zabezpečiť, aby prístroje a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku so vzorkou, boli vyrobené z inertných materiálov, ako je hliník, sklo alebo leštená nehrdzavejúca oceľ. Treba sa vyhnúť umelohmotným materiálom ako polypropylén alebo PTFE, pretože tieto materiály môžu adsorbovať tento analyt.

C.2.3.   Úprava vzorky pri prijatí v laboratóriu

Úplná súhrnná vzorka musí byť jemne drvená (podľa potreby) a dôkladne pomiešaná podľa postupu, v prípade ktorého sa preukázalo, že sa ním dá dosiahnuť celková homogenizácia.

C.2.4.   Vzorky na účely vymáhania, obhajoby a arbitráže

Odber vzoriek na účely vymáhania, obhajoby a arbitráže sa vykonáva z homogenizovaného materiálu za predpokladu, že takýto postup nie je v rozpore s predpismi členských štátov o odbere vzoriek, pokiaľ ide o práva prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

C.3.   METÓDY ANALÝZY

C.3.1.   Definície

Uplatňujú sa nasledovné definície:

„r“

=

opakovateľnosť, hodnota, pre ktorú je možné predpokladať, že absolútny rozdiel medzi jednotlivými výsledkami testu získanými za podmienok opakovateľnosti (t. j. rovnaká vzorka, ten istý obslužný pracovník, rovnaký prístroj, rovnaké laboratórium a krátky časový interval) sa nachádza v rámci určitej pravdepodobnosti (obvykle 95 %), a preto r = 2,8 × sr;

„sr

=

smerodajná odchýlka, ktorá sa počíta z výsledkov získaných za podmienok opakovateľnosti;

„RSDr

=

relatívna smerodajná odchýlka, ktorá sa počíta z výsledkov získaných za podmienok opakovateľnosti [(sr/

Image

) × 100];

„R“

=

reprodukovateľnosť, hodnota, pre ktorú je možné predpokladať, že absolútny rozdiel medzi jednotlivými výsledkami testu získanými za podmienok reprodukovateľnosti, t. j. rovnaký materiál získaný obslužnými pracovníkmi v rôznych laboratóriách za použitia štandardizovanej metódy testovania, sa nachádza v rámci určitej pravdepodobnosti (obvykle 95 %); R = 2,8 × sR;

„sR

=

štandardná odchýlka, ktorá sa počíta z výsledkov získaných za podmienok reprodukovateľnosti;

„RSDR

=

relatívna štandardná odchýlka, ktorá sa počíta z výsledkov získaných za podmienok reprodukovateľnosti [(sR/

Image

) × 100];

„LOD“

=

limit detekcie, najmenší meraný obsah, z ktorého je možné stanoviť prítomnosť analytu s primeranou štatistickou istotou. Limit detekcie sa číselne rovná trojnásobku štandardnej odchýlky strednej hodnoty slepých pokusov (n > 20);

„LOQ“

=

limit kvantifikácie, najnižší obsah analytu, ktorý je možné merať s primeranou štatistickou istotou. Ak sú presnosť a správnosť merania konštantné v rozsahu koncentrácie, ktorá sa približuje k limitu detekcie, limit kvantifikácie sa číselne rovná šesťnásobku alebo desaťnásobku štandardnej odchýlky strednej hodnoty slepých pokusov (n > 20);

„HORRATr

=

zistená hodnota RSDr, ktorá sa delí hodnotou RSDr, ktorej odhad sa vykonáva prostredníctvom Horwitzovej rovnice (5) za predpokladu r = 0,66 R;

„HORRATR

=

zistená hodnota RSDR, ktorá sa delí hodnotou RSDR, ktorá sa vypočíta pomocou Horwitzovej rovnice;

„u“

=

štandardná neistota merania;

„U“

=

rozšírená neistota merania, s využitím faktora krytia 2, ktorý zodpovedá úrovni spoľahlivosti cca 95 % (U = 2u);

„Uf“

=

maximálna štandardná neistota merania.

C.3.2.   Všeobecné požiadavky

Metódy analýzy použité na účely kontroly potravín musia byť v súlade s ustanoveniami bodov 1 a 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

Metódy analýzy pre celkový obsah cínu musia byť vhodné na úradnú kontrolu hodnôt anorganického cínu.

V kapitole 35 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2676/90 (6) je stanovená metóda, ktorá sa má používať pri analýze obsahu olova vo víne.

C.3.3.   Špecifické požiadavky

C.3.3.1.   Kritériá účinnosti

V prípade, že na úrovni Spoločenstva nie sú predpísané metódy zisťovania kontaminujúcich látok v potravinách, laboratóriá si môžu zvoliť akúkoľvek validovanú metódu analýzy (pokiaľ je to možné, validácia zahŕňa certifikovaný referenčný materiál), za predpokladu, že zvolená metóda spĺňa osobitné kritériá účinnosti, ktoré sú uvedené v tabuľkách 5 – 7.

Tabuľka 5

Kritériá účinnosti pre metódy analýzy olova, kadmia, ortuti a anorganického cínu

Parameter

Hodnota/Komentár

Použiteľnosť

Potraviny bližšie určené v nariadení (ES) č. 1881/2006

LOD

Pri obsahu anorganického cínu nižšom ako 5 mg/kg.

Pre ostatné prvky menej ako jedna desatina maximálnej hodnoty podľa nariadenia (ES) č. 1881/2006 s výnimkou prípadu, keď maximálna hodnota pre olovo je nižšia ako 100 μg/kg. V druhom uvedenom prípade sa uplatňuje menej ako jedna pätina maximálnej hodnoty.

LOQ

Pri obsahu anorganického cínu nižšom ako 10 mg/kg.

Pre ostatné prvky menej ako jedna pätina maximálnej hodnoty podľa nariadenia (ES) č. 1881/2006 s výnimkou prípadu, keď maximálna hodnota pre olovo je nižšia ako 100 μg/kg. V druhom uvedenom prípade sa uplatňuje hodnota menej ako dve pätiny maximálnej hodnoty.

Presnosť

Hodnoty HORRATr alebo HORRATR nižšie ako 2.

Výťažnosť

Uplatňujú sa ustanovenia bodu D.1.2.

Špecifickosť

Bez matricových alebo spektrálnych interferencií.


Tabuľka 6

Kritériá účinnosti pre metódy analýzy 3-MCPD

Kritérium

Odporúčaná hodnota

Koncentrácia

Prázdne pozadie

Nižšia ako LOD

Výťažnosť

75 – 110 %

všetky

LOD

5 μg/kg (alebo nižšia) na báze sušiny

 

LOQ

10 μg/kg (alebo nižšia) na báze sušiny

Správnosť merania

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


Tabuľka 7

Kritériá účinnosti pre metódy analýzy benzo(a)pyrénu

Parameter

Hodnota/Komentár

Použiteľnosť

Potraviny bližšie určené v nariadení (ES) č. 1881/2006

LOD

Nižšia ako 0,3 μg/kg

LOQ

Nižšia ako 0,9 μg/kg

Presnosť

Hodnoty HORRATr alebo HORRATR nižšie ako 2

Výťažnosť

50 – 120 %

Špecifickosť

Bez maticových alebo spektrálnych interferencií, overenie pozitívnej detekcie.

C.3.3.2.   Prístup „vhodnosť na daný účel“

V prípadoch, keď existuje len obmedzený počet plne validovaných metód analýzy, je možné alternatívne využiť na posúdenie vhodnosti metódy analýzy prístup „vhodnosť na daný účel“. Metódy vhodné na úradnú kontrolu musia zabezpečovať výsledky s hodnotou štandardnej neistoty merania nižšou ako maximálna štandardná neistota merania, ktorá sa počíta pomocou tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Uf je maximálna štandardná neistota merania (μg/kg),

 

LOD je limit detekcie metódy (μg/kg),

 

C je požadovaná koncentrácia (μg/kg),

 

α je číselný faktor, ktorý sa využíva v závislosti od hodnoty C. Hodnoty, ktoré treba používať, sú uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 8

Číselné hodnoty, ktoré je nutné používať pre α povahy konštantnej hodnoty vo vzorci, ktorý je stanovený v tomto bode, v závislosti od požadovanej koncentrácie

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51 – 500

0,18

501 – 1 000

0,15

1 001 – 10 000

0,12

> 10 000

0,1

ČASŤ D

OZNAMOVANIE A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

D.1.   OZNAMOVANIE

D.1.1.   Vyjadrenie výsledkov

Výsledky sa vyjadrujú v rovnakých jednotkách a s rovnakým počtom platných číslic ako maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.

D.1.2.   Výpočty výťažnosti

Ak sa pri analytickej metóde využíva ako jeden z krokov extrakcia, analytický výsledok sa musí prepočítavať (korigovať) na výťažnosť. V tomto prípade je nutné uviesť hodnotu výťažnosti.

Ak sa pri analytickej metóde neuplatňuje ako jeden z krokov extrakcia (napr. v prípade kovov), je možné oznámiť výsledok vo forme neprepočítanej na výťažnosť, ak sa dokáže, v ideálnom prípade využitím vhodného certifikovaného referenčného materiálu, že sa dosiahla certifikovaná koncentrácia s prihliadnutím na neistotu merania (napr. vysoká presnosť merania). V prípade, že sa výsledok oznamuje neprepočítaný na výťažnosť, treba to uviesť.

D.1.3.   Neistota merania

Analytický výsledok treba uvádzať v tvare x +/– U, kde x je analytický výsledok a U je rozšírená neistota merania s využitím faktora rozšírenia 2, ktorý vedie k úrovni spoľahlivosti približne 95 % (U = 2u).

Je nutné, aby si analytik preštudoval správu o vzťahu medzi výsledkami analýz, neistotou merania, faktormi obnovy a ustanoveniami právnych predpisov EÚ v oblasti potravín (7).

D.2.   INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

D.2.1.   Akceptovanie dávky/časti dávky

Dávka alebo časť dávky sa akceptuje, ak analytický výsledok laboratórnej vzorky nepresahuje príslušnú maximálnu hodnotu, ktorá je ustanovená nariadením (ES) č. 1881/2006, pričom sa zohľadňuje rozšírená neistota merania a prepočet výsledku na výťažnosť, ak sa pri použitej analytickej metóde ako jeden z krokov uplatnila extrakcia.

D.2.2.   Odmietnutie dávky/časti dávky

Dávka alebo časť dávky sa odmietne, ak analytický výsledok laboratórnej vzorky nepochybne presahuje príslušnú maximálnu hodnotu, ktorá je ustanovená nariadením (ES) č. 1881/2006, pričom sa zohľadňuje rozšírená neistota merania a prepočet výsledku na výťažnosť, ak sa pri použitej analytickej metóde ako jeden z krokov uplatnila extrakcia.

D.2.3.   Použiteľnosť

Súčasné pravidlá interpretácie sa vzťahujú na analytický výsledok získaný v prípade vzorky na vymáhanie. V prípade analýzy na účely obhajoby alebo arbitráže sa uplatňujú pravidlá členského štátu.


(1)  Zmenené a doplnené článkom 18 nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  Medzinárodný harmonizovaný protokol na overovanie spôsobilosti (chemických) analytických laboratórií, M. Thompson, S.L.R. Ellison a R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96.

(3)  Vydal M. Thompson a R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.

(4)  Norma EN 13804:2002, Potraviny – Určovanie obsahu stopových prvkov – kritériá výkonu, všeobecné úvahy a príprava vzoriek, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.

(6)  Ú. v. ES L 272, 3.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1293/2005 (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 12).

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 334/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1592/2002 sa požaduje, aby výrobky, časti a zariadenia boli v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia obsiahnutými v prílohe 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len Chicagsky dohovor) v znení zväzku I vydaného v marci 2002 a zväzku II vydaného v novembri 1999, s výnimkou jeho dodatkov.

(2)

Chicagsky dohovor a jeho prílohy boli od prijatia nariadenia (ES) č. 1592/2002 zmenené a doplnené.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1592/2002 by sa preto malo zmeniť a doplniť v súlade s postupom ustanoveným v článku 54 ods. 3 toho istého nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva zriadeného na základe článku 54 nariadenia (ES) č. 1592/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 nariadenia (ES) č. 1592/2002 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, časti a zariadenia musia spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia obsiahnuté v zmene a doplnení 8 k zväzku I a v zmene a doplnení 5 k zväzku II prílohy 16 k Chicagskemu dohovoru platnej k 24. novembru 2005 okrem dodatkov k prílohe 16.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 335/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (1), a najmä na jeho články 5 a 6,

keďže:

(1)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1592/2002 je pomáhať členským štátom pri plnení ich povinností podľa Chicagskeho dohovoru zabezpečovaním spoločnej a jednotnej implementácie svojich ustanovení.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1592/2002 bolo zavedené nariadením Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúcim vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (2).

(3)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1702/2003 sa ustanovuje, že pre výrobky, časti a vybavenie sa vydajú osvedčenia podľa prílohy k nariadeniu (časť 21).

(4)

V dodatku VI k prílohe (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 je uvedený formulár EASA 45, ktorý sa má používať na vydávanie hlukových osvedčení.

(5)

Zväzok I prílohy 16 k Chicagskemu dohovoru bol 23. februára 2005 zmenený a doplnený, pokiaľ ide o normy a usmernenia správy dokumentácie hlukových osvedčení.

(6)

Sú potrebné určité úpravy ustanovení nariadenia (ES) č. 1702/2003 s cieľom zosúladiť jeho prílohu so zmeneným a doplneným zväzkom I prílohy 16.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku agentúry v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) a článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1592/2002.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 54 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1592/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť 21 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 21A.204 písm. b) bode 1 ii) sa veta „Tieto informácie sa zahrnú do letovej príručky, ak príslušný kód letovej spôsobilosti pre takéto lietadlo letovú príručku požaduje“ vypustí.

2.

V časti 21A.204 písm. b) bode 2 ii) sa veta „Tieto informácie sa zahrnú do letovej príručky, ak príslušný kód letovej spôsobilosti pre takéto lietadlo letovú príručku požaduje“ vypustí.

3.

Dodatok VI sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 706/2006 (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 16).


PRÍLOHA

Dodatok VI k prílohe (časť 21) – formulár EASA 45 Hlukové osvedčenie sa nahradí takto:

Image


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 336/2007

z 28. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 stanovujúcemu poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na referenčný obsah tuku pre Rumunsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 9 ods. 5,

keďže:

(1)

Na účely revízie referenčného obsahu tuku stanoveného v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 uvedenej v článku 9 ods. 5 tohto nariadenia Rumunsko poskytlo Komisii správu podrobne uvádzajúcu výsledky a trendy obsahu tuku v roku 2004 v skutočnej výrobe mlieka z oficiálneho prehľadu.

(2)

Podľa tejto správy a po preskúmaní vykonanom útvarmi Komisie je vhodné upraviť referenčný obsah tuku stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 pre Rumunsko.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 sa referenčný obsah tuku „35,93“ pre Rumunsko nahrádza referenčným obsahom tuku „38,5“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1406/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 8).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/44


ROZHODNUTIE KOMISIE,

z 26. apríla 2006,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Prípad COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)

[oznámené pod číslom K(2006) 1695]

(Iba nemecký text je autentický)

(2007/193/ES)

Komisia 26. apríla 2006 prijala rozhodnutie týkajúce sa prípadu fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1), a najmä článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úplné znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť v autentickom jazyku prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

ZHRNUTIE ROZHODNUTIA

(1)

Tento prípad sa týka navrhnutej operácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie o fúziách“), ktorou spoločnosť T-Mobile Austria GmbH („T-Mobile“, Rakúsko) patriaca do nemeckej skupiny Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom“) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celou spoločnosťou tele.ring Unternehmensgruppe („tele.ring“, Rakúsko).

(2)

T-Mobile a tele.ring prevádzkujú mobilné siete v Rakúsku a pôsobia aj na súvisiacich trhoch pre konečných zákazníkov a veľkoobchodných trhoch.

(3)

Navrhovaná transakcia zahŕňa získanie všetkých akcií tele.ring spoločnosťou T-Mobile.

(4)

Prešetrovanie trhu ukázalo, že koncentrácia na rakúskom trhu poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom by vážne ohrozila účinnú hospodársku súťaž najmä prostredníctvom jednostranných účinkov. Záväzky navrhnuté stranami sú však vhodné na odstránenie obáv súvisiacich s hospodárskou súťažou.

1.   Relevantné trhy výrobkov

(5)

Prešetrovanie trhu na účely definovania relevantných trhov výrobkov potvrdilo, že pokiaľ ide o trh poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom, existuje jediný trh na poskytovanie takýchto služieb konečným zákazníkom a že nie je nutné ďalšie rozlišovanie, napríklad podľa druhu zákazníkov, hlasových telefonických a dátových služieb, 2G a 3G sietí.

(6)

Pokiaľ ide o veľkoobchodné služby ukončenia hovorov, sieť každého prevádzkovateľa predstavuje vlastný samostatný trh, ako sa domnievala Komisia v predchádzajúcich rozhodnutiach a ako to Komisia vyjadrila vo svojom odporúčaní 2003/311/ES (2), ktoré sa týkalo relevantného výrobku a relevantných trhov služieb v rámci elektronického komunikačného sektora.

(7)

Pokiaľ ide o veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu, obe spoločnosti ponúkajú svojim zákazníkom služby medzinárodného roamingu, a teda uzatvorili medzinárodné dohody o roamingu so zahraničnými mobilnými telefonickými prevádzkovateľmi. Rôzne rakúske mobilné telefonické siete si navzájom konkurujú, pokiaľ ide o prichádzajúce aj odchádzajúce správy.

2.   Relevantné geografické trhy

(8)

Prešetrovanie trhu na účely definovania relevantných geografických trhov potvrdilo, že geografický rozsah, pokiaľ ide o poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom, rovnako ako aj o veľkoobchodné služby ukončovania hovorov a veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu, je vnútroštátny, t. j. obmedzuje sa na územie Rakúska.

3.   Dotknuté trhy a analýza hospodárskej súťaže

(9)

Oznámená koncentrácia má vplyv na trh poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom, na ktorom v súčasnosti pôsobia štyri spoločnosti prevádzkujúce mobilné telefonické siete založené na technológii 2G/GSM a 3G/UMTS a jedna spoločnosť, Hutchison („H3G“), prevádzkujúca sieť založenú iba na technológii 3G/UMTS. Títo piati prevádzkovatelia sietí ponúkajú svojim zákazníkom široké spektrum služieb. Po transakcii by sa podiel nového subjektu T-Mobile/tele.ring na trhu zvýšil na úroveň [približne (30 – 40) (3) % v závislosti od obratu alebo zákazníkov), ktorá je podobná úrovni už existujúcej spoločnosti Mobilkom (4), pričom zostávajúce dve spoločnosti by boli na treťom a štvrtom mieste (s podielom na trhu približne (10 – 20) * % v prípade ONE a (0 –10) * % v prípade H3G]. Nezávislí poskytovatelia služieb zohrávajú na rakúskom trhu zanedbateľnú úlohu. YESSS!, diskontná značka ONE, má tiež iba veľmi obmedzený podiel na trhu a nemôže sa považovať za subjekt konkurujúci na rovnakej úrovni ako ostatní prevádzkovatelia, keďže ponúka iba obmedzené spektrum služieb.

(10)

Navrhovaná transakcia by vyvolala nekoordinované vplyvy, dokonca aj keby sa T-Mobile nestal po fúzii najväčším hráčom. Z analýzy podielov na trhu možno dospieť k záveru, že v posledných troch rokoch spoločnosť tele.ring nepochybne zohrávala najaktívnejšiu úlohu na trhu pri úspešnom uskutočňovaní agresívnej cenovej stratégie. Preto si výrazne zvýšila svoj podiel na trhu, pričom podiely ostatných prevádzkovateľov na trhu boli väčšinou rovnaké alebo sa dokonca mierne znížili. Výpočet HHI ukázal, že úroveň koncentrácie je už vysoká a po transakcii by sa výrazne zvýšila. Hoci T-Mobile obhajuje nákladovú efektívnosť, strany nedokázali preukázať, že by bola v prospech spotrebiteľov.

(11)

Analýzou prepojovacích taríf sa zistilo, že polovica všetkých prepojovaných zákazníkov sa prepájala na tele.ring a ďalej oveľa viac ako polovica zákazníkov, ktorí odišli od T-Mobile a Mobilkom, sa prepájala na tele.ring. Táto analýza potvrdzuje, že spoločnosť tele.ring vyvinula značný konkurenčný tlak na oboch veľkých prevádzkovateľov.

(12)

Analýza priemernej ceny za minútu na základe všetkých sadzieb používaných rôznymi prevádzkovateľmi sietí použitím údajov od rakúskeho regulačného orgánu a združenia spotrebiteľov AK Wien preukázala, že spoločnosť tele.ring je najaktívnejším subjektom na trhu. Jej ceny patrili medzi najnižšie, čím vyvinula konkurenčný tlak na T-Mobile a Mobilkom, najmä […] *. Spoločnosť H3G tesne sledovala tvorbu cien tele.ring, zatiaľ čo ONE ako tretí subjekt na trhu sa radšej prispôsobil väčším subjektom T-Mobile a Mobilkom.

(13)

Stimul pre prevádzkovateľa, aby pritiahol nových zákazníkov k existujúcej sieti vytvorením agresívnych cenových ponúk, je vo všeobecnosti určovaný veľkosťou jeho zákazníckej základne. Každý prevádzkovateľ pri svojom rozhodovaní, či má alebo nemá stanoviť agresívnu cenu, musí zvážiť očakávané prínosy ďalších príjmov od nových zákazníkov prilákaných nižšími sadzbami vo vzťahu k riziku zníženia ziskovosti od jeho existujúcich zákazníkov, ktorým nemožno odoprieť zníženie ceny, prinajmenšom v strednodobom a dlhodobom horizonte. Všeobecne povedané, uvedené riziko straty ziskovosti je tým vyššie, čím je väčšia existujúca zákaznícka základňa prevádzkovateľa. V dôsledku toho spoločnosť tele.ring začala s malou zákazníckou základňou, ktorú musela zväčšiť prostredníctvom agresívnej cenovej politiky, aby získala potrebné množstvo. Naopak Mobilkom ani T-Mobile neuskutočnili v minulosti žiadny takýto krok a nevytvorili osobitne agresívne ponuky.

(14)

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim ceny je štruktúra siete a kapacita siete. Hoci medzi spoločnosťami Mobilkom, T-Mobile, ONE and tele.ring nie sú žiadne významné rozdiely v celoštátnom pokrytí sieťou, rozdiely sa objavujú vo vzťahu k spoločnosti H3G, ktorej sieť v súčasnosti pokrýva iba približne 50 % rakúskeho obyvateľstva. Aby pokryla zvyšnú časť, je H3G závislá od vnútroštátnej dohod o roamingu so spoločnosťou Mobilkom. H3G teda nemôže dosiahnuť úspory z rozsahu mimo svojej vlastnej siete, a to má v dôsledku toho dosah na jej súčasnú tvorbu cien.

(15)

Po transakcii má T-Mobile v úmysle využívať […] * staníc spoločnosti tele.ring a […] *. Transakcia by preto nielen […] *, ale porovnávacia analýza ukázala, že […] *. Napriek tomu […] * v dostupnej kapacite by mohlo mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž.

(16)

Zdalo sa však, že žiadny zo zostávajúcich konkurentov by nemohol po fúzii prevziať úlohu spoločnosti tele.ring. Spoločnosť H3G sa až doteraz nemohla považovať za plnoprávneho prevádzkovateľa siete, pretože má iba obmedzené pokrytie sieťou a je závislá od vnútroštátnej dohody o roamingu so spoločnosťou Mobilkom. Spoločnosť je okrem toho obmedzená limitovaným frekvenčným spektrom 3G/UMTS, ktoré má v súčasnosti k dispozícii. Spoločnosti ONE sa s jej hlavnou značkou doteraz nepodarilo vytvoriť agresívne ceny. Nedávno uviedla svoju diskontnú značku YESSS!, ktorá ponúka nižšie sadzby, ale iba obmedzené mobilné telefonické služby, a preto sa nemôže považovať za spoločnosť konkurujúcu na rovnakej úrovni ako ostatní prevádzkovatelia.

(17)

Hoci strany tvrdia, že stratégia agresívnych cien spoločnosti tele.ring sa čoskoro skončí, príslušné vnútorné dokumenty od spoločnosti tele.ring poukazujú na […] *. Strany vo svojej odpovedi na vyjadrenie námietok ďalej tvrdili, že […] *. […] * však nemal žiadny vplyv na agresívne cenové ponuky spoločnosti tele.ring.

(18)

Na veľkoobchodnom trhu ukončovania hovorov by navrhovaná transakcia neviedla k obavám súvisiacim s hospodárskou súťažou na horizontálnej ani vertikálnej úrovni. Neexistuje prekrytie, pretože každá sieť predstavuje samostatný trh a neexistuje riziko obmedzovania vstupov, najmä preto, že tvorbu cien týchto služieb reguluje rakúsky regulačný orgán a ich cena sa pohybuje smerom dole a dosiahne spodnú hranicu v roku 2009, ktorá sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov.

(19)

Pokiaľ ide o veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu, z navrhovanej transakcie by nevznikla obava súvisiaca s hospodárskou súťažou, pretože strany, ale aj ich konkurenti, uzatvorili početné dohody o medzinárodnom roamingu, ktoré slúžia ich zákazníkom pri poskytovaní odchádzajúcich a prichádzajúcich správ. Hoci sa zdá, že sa uskutočňuje predvýber partnerov v oblasti roamingu, žiadny z rakúskych prevádzkovateľov sietí nedosiahol v Rakúsku významné postavenie v medzinárodnom roamingu.

Záver

(20)

Je preto možné dospieť k záveru, že je pravdepodobné, že navrhovaná koncentrácia vo svojej oznámenej forme bude viesť k značnému obmedzeniu účinnej hospodárskej súťaže na rakúskom trhu poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom.

4.   Záväzky ponúknuté stranami

(21)

Aby sa rozplynuli uvedené obavy súvisiace s hospodárskou súťažou na trhu poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom, strany predložili záväzky opísané ďalej v texte.

(22)

Stručne povedané, v záväzkoch sa stanovuje, že T-Mobile predá dva 5 MHz 3G/UMTS frekvenčné bloky, na ktoré má v súčasnosti licenciu tele.ring, konkurentom s menšími podielmi na trhu, pričom tento predaj podlieha schváleniu rakúskym regulačným úradom a Komisiou. Aspoň jeden frekvenčný blok bude určený pre spoločnosť H3G (5). T-Mobile bude okrem toho disponovať veľkým počtom pohyblivých komunikačných staníc, pričom iba približne [10 – 20] * % staníc spoločnosti tele.ring zostane v spoločnosti T-Mobile na integráciu zákazníkov tele.ring. Približne […] * staníc spoločnosti tele.ring získa spoločnosť H3G a […] * staníc získa spoločnosť ONE, ak bude mať záujem. Spoločnosť H3G dostane okrem toho od T-Mobile […] *.

(23)

T-Mobile a H3G uzatvorili 28. februára 2006 právne záväzné „konečné podmienky“ a dohodli sa na základných podmienkach prevodu frekvenčného bloku a mobilných staníc […] *.

5.   Hodnotenie predložených záväzkov

(24)

Ako potvrdili výsledky testu trhu, ktorý vykonala Komisia, tieto záväzky možno považovať za dostatočné na primerané odstránenie obáv súvisiacich s hospodárskou súťažou na trhu poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom.

(25)

Je preto možné dospieť k záveru, že na základe záväzkov predložených stranami nebude oznámená koncentrácia viesť k závažnému ohrozeniu účinnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu ani na jeho podstatnej časti, pokiaľ ide o trh poskytovania mobilných telekomunikačných služieb konečným zákazníkom. Navrhovaná koncentrácia sa preto vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článku 57 Dohody o EHP.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45.

(3)  Časti tohto textu boli upravené alebo vypustené, aby sa zabezpečilo, že sa nezverejnia dôverné informácie. Tieto časti sa uvádzajú v hranatých zátvorkách a sú označené hviezdičkou.

(4)  Patriaca spoločnosti Telekom Austria.

(5)  Pozri odôvodnenie 24.


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. novembra 2006

o vyhlásení operácie koncentrácie za zlučiteľnú so spoločným trhom a fungovaním Dohody o EHP

(Prípad COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez)

[oznámené pod číslom K(2006) 5419]

(Iba francúzsky text je autentický)

(2007/194/ES)

Dňa 14. novembra 2006 Komisia prijala rozhodnutie vo veci koncentrácie v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1), a najmä jeho článku 8 ods. 2. Verzia celkového textu rozhodnutia, ktorá neobsahuje dôverné informácie, sa v autentickom jazyku nachádza na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na nasledujúcej adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   STRANY

(1)

GDF je energetická skupina, ktorá je prítomná vo všetkých profesiách plynárskeho reťazca a spojených energetických službách, je aktívna v oblasti prieskumu, výroby, prepravy, skladovania, distribúcie a predaja zemného plynu najmä vo Francúzsku, ale tiež v Belgicku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Luxembursku, Maďarsku a Španielsku. V Belgicku je Gaz de France spolu s podnikom Centrica držiteľom spoločnej kontroly v podniku SPE (2), ktorý je prítomný na belgických trhoch elektrickej energie a zemného plynu a poskytuje energetické služby.

(2)

Skupina Suez je aktívna v oblasti priemyslu a verejnoprospešných služieb. Skupina je organizovaná okolo štyroch prevádzkových odvetví v dvoch oblastiach činnosti, energetiky a životného prostredia. Hlavné podniky skupiny Suez, aktívne v oblasti energetiky, sú Electrabel (elektrina a plyn), Distrigaz (plyn), Fluxys (preprava a uskladnenie plynu), Elyo (v januári 2006 sa z neho stal Suez Energy Services), Fabricom, GTI, Axima a Tractebel Engineering v sektore energetických služieb. Podľa informácií, ktoré poskytli strany, Suez Energie Europe vlastní minoritný podiel 27,5 % v spoločnosti Elia, ktorá riadi prepravnú sieť elektriny v Belgicku.

B.   PREVÁDZKA

(3)

Prostredníctvom oznámenej operácie GDF absorbuje Suez, ktorá ako právnická osoba zanikne. Návrh na koncentráciu bude závisieť od schválenia projektu kvalifikovanou väčšinou mimoriadnych valných zhromaždení obidvoch skupín a nevyžaduje si predloženie verejnej ponuky pre akcie Suezu. Správne rady obidvoch skupín už tento projekt fúzie schválili (25. februára 2006 pre Suez a 26. februára 2006 pre GDF). Fúzia sa uskutoční prostredníctvom výmeny akcií jedna k jednej.

(4)

Realizácia predmetnej operácie závisí od zmeny zákona z 9. augusta 2004, ktorým sa znižuje účasť štátu na základnom imaní GDF na menej ako 50 % zo strany francúzskeho parlamentu.

(5)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oznámená operácia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 139/2004 o koncentráciách.

C.   KONKURENČNÁ ANALÝZA

1.   Problémy v oblasti hospodárskej súťaže vyplývajúce z koncentrácie

(6)

Vo svojom rozhodnutí sa Komisia domnieva, že koncentrácia by citeľne narušila fungovanie hospodárskej súťaže v štyroch sektoroch: sektor plynu v Belgicku, sektor plynu vo Francúzsku, sektor elektrickej energie v Belgicku a tepelných sietí vo Francúzsku.

Sektor plynu v Belgicku

(7)

Čo sa týka sektora plynu v Belgicku, boli zistené významné narušenia fungovania hospodárskej súťaže na nasledujúcich trhoch (vymedzených na úrovni krajiny) dodávky plynu H a/alebo plynu L:

sprostredkovateľským distribútorom [to znamená „medzimestskí“ (intercommunales), „základní dodávatelia“ (fournisseurs par défaut) ako napríklad ECS (Electrabel Customer Solutions) a nové subjekty na trhu dodávok plynu v Belgicku, ako napríklad Essent a Nuon],

veľkým priemyselným spotrebiteľom,

malým priemyselným a obchodným spotrebiteľom,

rezidenčným klientom; rozhodnutie neuvádza, či sú tieto zemepisné trhy národnými alebo užšími trhmi (tri regióny, Brusel, Flámsko a Valónsko, ktoré uplatňujú rôzny časový plán pre liberalizácie služieb),

plynovým elektrárňam.

Strany údajne disponujú veľmi vysokými kumulovanými trhovými podielmi a údajne majú vedúce postavenie na všetkých trhoch.

(8)

Koncentrácia by odstránila najlepšie postaveného konkurenta historického prevádzkovateľa. Okrem toho žiadna iná spoločnosť by nebola schopná reprodukovať rovnakú úroveň konkurenčného tlaku ako GDF. Je možné domnievať sa, že významné trhové podiely spoločnosti GDF je možné vysvetliť prostredníctvom istého počtu predností a výhod, ktoré má táto spoločnosť k dispozícii a ktoré nemá žiaden nový konkurent v rovnakej miere. Okrem toho, že ide o historického prevádzkovateľa veľkej susednej krajiny, ktorá má prístup k širokému a diverzifikovanému portfóliu plynu, a najmä pre GNL, GDF má prioritný prístup k uskladneniu plynu H v Belgicku, má svoju vlastnú kapacitu na uskladnenie plynu L vo Francúzsku neďaleko hranice s Belgickom, je spoluvlastníkom tranzitných plynovodov prechádzajúcich cez Belgicko a vykonáva spoločnú kontrolu nad niektorými vstupmi a je držiteľom kapacitných rezerv v niektorých vstupných bodoch. Čo sa týka napríklad plynu L, noví konkurenti na belgickom trhu ako napríklad Nuon a Essent sa musia zásobovať plynom len v Sueze a GDF, ktorí sú viazaní dlhodobou zmluvou na […] (3) vzťahujúcou sa na všetok vývoz tejto spoločnosti do Belgicka a Francúzska.

(9)

Nakoniec rozhodnutie zdôrazňuje, že existujú vysoké vstupné bariéry, ktoré posilňujú horizontálne efekty vyplývajúce z kumulácie trhových podielov opísaných vyššie. Tieto prekážky sa týkajú prístupu k plynu (strany koncentrácie majú prístup k najväčšej časti plynu dovážaného do Belgicka a sú držiteľkami takmer všetkých dlhodobých dovozných zmlúv), prístupu k infraštruktúram (vrátane kontroly, ktorú strany vykonávajú nad spoločnosťou Fluxys, prevádzkovateľom siete, riadenia tranzitných sietí prostredníctvom spoločnosti Distrigaz, nedostatočnej vstupnej kapacity, spoluriadenia siete), prístupu k GNL (jediný terminál v Belgicku, nachádzajúci sa v Zeebrugge, riadi Fluxys LNG, dcérska spoločnosť skupiny Suez), prístupu k uskladneniu plynu H v Belgicku (francúzska kapacita uskladnenia, ktorú drží GDF, je najlepším náhradným riešením mimo Belgicka), technických špecifikácií kvality a nedostatku likvidity v termináli Zeebrugge. Ak mnohé z týchto prekážok už existovali pred koncentráciou, niektoré z nich budú vďaka tejto operácii ešte posilnené (rovnako vlastníctvo plynovodov, ako aj rezervácie kapacity a uskladnenia).

Sektor plynu vo Francúzsku

(10)

Čo sa týka sektora plynu vo Francúzsku, predmetné zemepisné trhy vychádzajú z rozdelenia krajiny na päť vyvažovacích oblastí, sever, západ, východ, juh a juhozápad; hlavnú prepravnú sieť v poslednej uvedenej oblasti riadi Total Infrastructure Gaz France (TIGF), stopercentná dcérska spoločnosť spoločnosti Total, a v prvých štyroch GDF Réseau transport (GRT gaz), stopercentná dcérska spoločnosť skupiny GDF. Podľa trhového prieskumu všetkých päť vyrovnávacích oblastí je naďalej charakterizovaných rôznymi konkurenčnými podmienkami, ako to uvádzajú napríklad spoločné riadiace podniky medzi rôznymi oblasťami.

(11)

Vzhľadom na toto zemepisné rozdelenie na päť oblastí rozhodnutie uvádza významné prekážky pre efektívnu hospodársku súťaž na nasledujúcich trhoch:

trh dodávok plynu H veľkým zákazníkom, ktorí uplatnili svoje právo výberu dodávateľa v severnej, východnej, západnej a južnej oblasti, ako aj pre plyn L v severnej oblasti,

trh dodávok plynu H malým zákazníkom, ktorí uplatnili svoje právo výberu dodávateľa v každej z piatich oblastí, ako aj plyn L v severnej oblasti,

trh dodávok plynu H miestnym distribučným podnikom, ktorí uplatnili svoje právo výberu dodávateľa v severnej a východnej oblasti, ako aj pre plyn L v severnej oblasti,

trhy dodávok plynu H rezidenčným klientom od 1. júla 2007 v každej z uvedených piatich zemepisných oblastí, ako aj pre plyn L v severnej oblasti; tieto trhy zostávajú potenciálnymi počas istého počtu mesiacov; avšak vytvorenie novej právnickej osoby a jej dôsledok, t. j. zánik Suezu (4) ako konkurenta GDF, spôsobí odradenie príchodu iných potenciálnych konkurentov a následné posilnenie už teraz vysokých vstupných bariér na tento trh,

trhy dodávky plynu H pre plynové elektrárne v severnej a východnej oblasti, ako aj v severnej oblasti pre plyn L. Tieto trhy zostávajú potenciálnymi (5), ale vzhľadom na projekty uvedenia do prevádzky týchto elektrární v nasledujúcich rokoch táto operácia spôsobí zánik najlepšie postaveného prevádzkovateľa, ktorý by mohol konkurovať GDF.

GDF má vedúce postavenie na všetkých týchto trhoch. V každom prípade zánik skupiny Suez (spoločnosti Distrigaz) z trhu posilní vedúceho aktéra odstránením jedného z jeho najlepšie postavených a najsilnejších konkurentov.

(12)

Rovnako ako v Belgicku rozhodnutie vysvetľuje, akým spôsobom významné prekážky pre vstup na trh, v súvislosti s prístupom k plynu a infraštruktúram, posilňujú horizontálne účinky koncentrácie. Čo sa týka prístupu k plynu, strany k tejto koncentrácii majú prístup k väčšine plynu dovážaného do Francúzska a majú k dispozícii takmer všetky dlhodobé dovozné zmluvy. Čo sa týka plynových infraštruktúr, takmer všetky (okrem infraštruktúr v juhozápadnej oblasti, ktoré vlastní a spravuje Total) patria GDF buď priamo, alebo prostredníctvom jej stopercentnej dcérskej spoločnosti GRT gaz.

Sektor elektrickej energie v Belgicku

(13)

Rozhodnutie uvádza významné prekážky pre efektívnu hospodársku súťaž na nasledujúcich trhoch:

národný belgický trh výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie: vďaka koncentrácii Electrabel (Suez), historický belgický dodávateľ, absorbuje svojho najvýznamnejšieho konkurenta, ktorého elektrárne sa nachádzajú v stredovej a hornej časti kvalitatívnej krivky (6); toto ešte viac posilňuje kapacitu zlúčenej právnickej osoby stanovovať ceny na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou v Belgicku,

národný trh doplnkových služieb a vyrovnávacieho prúdu, na ktorom sa prostredníctvom koncentrácie zlučujú dvaja výluční dodávatelia väčšiny predmetných služieb so spoločnosťou Elia, prevádzkovateľom prenosovej siete,

národný trh dodávky elektrickej energie veľkým priemyselným a obchodným zákazníkom (> 70 kV), na ktorom okrem spoločnosti Electrabel (Suez) sú aktívne len RWE a EDF [SPE (GDF) nedávno začala svoju činnosť]; na tomto trhu sa vedúce postavenie, ktoré v súčasnosti drží Electrabel (Suez), posilní odstránením jedného z dvoch jediných dobre umiestnených konkurentov [SPE (GDF) a EDF],

národný trh dodávky elektrickej energie malým priemyselným a obchodným zákazníkom (< 70 kV), na ktorom trhový podiel SPE (GDF) posilňuje už vedúce postavenie Suezu,

dodávka elektrickej energie rezidenčným zákazníkom, ktorí si môžu vybrať svojho dodávateľa, trh, na ktorom by strany mali a posilnili svoje vedúce postavenie rovnako na úrovni regionálnej a národnej definície predmetného zemepisného trhu.

(14)

Okrem horizontálnych účinkov koncentrácie rozhodnutie uvádza istý počet vertikálnych účinkov tejto operácie, ktoré posilňujú vedúce postavenie Suezu na trhoch elektrickej energie v Belgicku.

(15)

Keďže plyn je jednou zo surovín používaných na výrobu elektrickej energie, rozhodnutie sa zaoberá kapacitou a záujmom strán zvýšiť cenu plynu, a najmä plynu určeného na flexibilné zásobovanie plynových elektrární.

(16)

Rozhodnutie okrem iného zdôrazňuje, že strany budú podrobne poznať najdôležitejší cenový prvok plynových elektrární svojich rivalov, a tým pádom aj cenovú politiku a výrobu.

(17)

Keďže strany sú hlavnými dodávateľmi doplnkových služieb a vyrovnávacieho prúdu spoločnosti ELIA, rozhodnutie sa zaoberá kapacitou a záujmom strán zvýšiť ceny doplnkových služieb a vyrovnávacieho prúdu svojim rivalom.

(18)

Štvrtou znepokojujúcou otázkou na vertikálnej úrovni, ktorou sa zaoberá rozhodnutie, je zánik jediného konkurenta Suezu, ktorý je v súčasnosti schopný ponúknuť dvojitú ponuku (plyn + elektrickú energiu) pre malé podniky a rezidenčných klientov.

(19)

Rozhodnutie vysvetľuje, prečo významné vstupné bariéry týkajúce sa i) prístupu ku kapacite výroby elektrickej energie, ii) zelených certifikátov a CHP, iii) nelikvidnej povahy obchodu s elektrickou energiou a iv) prístupu k infraštruktúre prenosu a distribúcie posilňujú horizontálne účinky koncentrácie.

Tepelné siete vo Francúzsku

(20)

Medzi rôznymi „službami spojenými s energiou“, ktoré poskytujú obidve strany, operácia vedie ku konkurenčným problémom pre jedného z nich: ide o trh vymedzený ako národný, delegácie riadenia verejnoprospešnej služby mestského vykurovania vo Francúzsku („tepelná sieť“).

(21)

Obce uzavierajú dlhodobé zmluvy (od 12 do 24 rokov) na riadenie tepelných sietí, prostredníctvom verejných súťaží, na ktorých sa v skutočnosti zúčastňuje len niekoľko špecializovaných francúzskych spoločností. Ide o nasledujúcich dodávateľov: Dalkia (skupina Veolia), SES-Elyo (skupina Suez), Soccram (skupina Thion) a Cogac (Cofathec-Coriance, skupina GDF). Cogac (skupina GDF) má veľkú účasť v spoločnosti Soccram (skupina Thion) a určite vykonáva spoločnú kontrolu nad touto spoločnosťou.

(22)

Po uskutočnení koncentrácie budú strany hlavným aktérom trhu. Operácia odstráni Cogac (skupina GDF), ktorá zohrávala na trhu úlohu „osamoteného strelca“, čo vysvetľuje neprítomnosť koordinácie na trhu.

(23)

Okrem toho postavenie GDF ako vedúceho dodávateľa plynu pre kohokoľvek, kto sa zúčastní na verejnej súťaži týkajúcej sa riadenia tepelnej siete vo Francúzsku, predstavuje dodatočný faktor, ktorý znižuje konkurenčné tlaky na trh.

2.   Záväzky, ktoré strany ponúkli

(24)

S cieľom rozptýliť problémy v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré identifikovala Komisia, strany 20. septembra 2006 predložili záväzky.

(25)

Odpovede aktérov trhu, ktorých oslovila Komisia, v prevažnej väčšine ukázali, že tieto záväzky neboli dostatočné na vyriešenie problémov v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré by spôsobila oznámená operácia.

(26)

Po tom, ako Komisia oznámila výsledky konzultácie aktérov trhu, strany 13. októbra 2006 zmenili svoje počiatočné záväzky.

Obsah záväzkov z 13. októbra 2006

(27)

Záväzky, ktoré predložili strany, sa skladajú z piatich hlavných prvkov:

Predaj účasti skupiny Suez v spoločnosti Distrigaz. V tejto súvislosti bude zlúčená právnická osoba oprávnená požiadať o dodávky plynu spoločnosť Distrigaz pre potreby plynových elektrární a zákazníkov ECS. Avšak objemy dodávok budú obmedzené a časom budú mať klesajúcu tendenciu, maximálna dĺžka príslušných zmlúv je […] * rokov (od dátumu predaja účasti v spoločnosti Distrigaz) pre väčšinu príslušných objemov.

Predaj účasti 25,5 % Gaz de France v SPE.

Strany sa zrieknu akejkoľvek kontroly – rovnako právnej, ako aj skutočnej – v spoločnosti Fluxys SA, ktorá po reorganizácii svojich činností bude odteraz jediným správcom všetkých plynových regulovaných infraštruktúr v Belgicku (prepravná/tranzitná sieť, uskladnenie, terminál GNL v Zeebrugge). V tejto súvislosti riadiaci výbor Fluxys SA, ktorý strany nebudú môcť kontrolovať, bude mať výhradnú právomoc rozhodovať globálnym spôsobom o investíciách týkajúcich sa regulovaných plynových infraštruktúr.

Séria doplnkových opatrení týkajúcich sa plynových infraštruktúr v Belgicku a vo Francúzsku.

Predaj spoločnosti Cofathec Coriance plus tepelných sietí spoločnosti Cofathec Service, okrem účasti, ktorú má Cofathec Coriance v Climespace a SES AS.

Posúdenie záväzkov zo strany Komisie

(28)

Na základe posúdenia informácií, ktoré boli doteraz získané v rámci prieskumu, najmä výsledkov predchádzajúcej konzultácie aktérov trhu, sa Komisia domnieva, že zmenené záväzky, ktoré strany navrhli 13. októbra 2006, jej umožňujú jasne stanoviť a že bez toho, aby bolo potrebné uskutočniť ďalšiu konzultáciu trhu, tieto záväzky sú dostatočné na odstránenie problémov v oblasti hospodárskej súťaže spôsobených oznámenou operáciou, a to rovnako v Belgicku, ako vo Francúzsku, najmä z nasledujúcich dôvodov:

Predaje spoločnosti Distrigaz, účasti GDF v spoločnosti SPE, spoločnosti Cofathec Coriance, ako aj tepelných sietí spoločnosti Cofathec Service, odstraňujú prekrývania medzi stranami na všetkých trhoch, na ktorých spôsobovali problémy v oblasti hospodárskej súťaže. Riešia tiež problémy vertikálneho rušenia medzi trhmi plynu a elektrickej energie.

Strata kontroly zmluvných strán nad spoločnosťou Fluxys SA a opravné opatrenia týkajúce sa plynových infraštruktúr v Belgicku a Francúzsku sú dostatočné na zníženie vstupných bariér v takej miere, ktorá umožňuje rozvoj účinnej hospodárskej súťaže.

D.   ZÁVER

(29)

Koncentrácia by podľa jej znenia v notifikácii citeľne narušila hospodársku súťaž na viacerých trhoch. Zmenené záväzky, ktoré strany navrhli 13. októbra 2006, sú dostatočné na odstránenie identifikovaných problémov z oblasti hospodárskej súťaže. Preto rozhodnutie prichádza k záveru, že ak budú dodržané záväzky, ktoré strany navrhli 13. októbra 2006 a zopakovali 6. novembra 2006, koncentrácia je zlučiteľná so spoločným trhom.

(30)

Toto rozhodnutie Komisie preto vyhlasuje oznámenú operáciu za zlučiteľnú so spoločným trhom a fungovaním Dohody o EHP v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia o koncentráciách.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  GDF a Centrica vlastnia každý 50 % holdingovej spoločnosti, ktorá nadobudla 51 % podniku SPE v roku 2005. Spoločne vykonávajú kontrolu nad SPE. Bývalí vlastníci spoločnosti SPE, ALG a Publilum vlastnia 49 % SPE prostredníctvom inej holdingovej spoločnosti, ale nevykonávajú kontrolu.

(3)  Časti tohto textu boli vypustené, aby sa zabezpečilo, že sa nezverejnia dôverné informácie. Tieto časti sa uvádzajú v hranatých zátvorkách a sú označené hviezdičkou.

(4)  Skupina Suez si vytvorila významné silné postavenie medzi veľkými priemyselnými zákazníkmi dodávky plynu (prostredníctvom spoločnosti Distrigaz) a už má kontakty s viacerými miliónmi rezidenčných klientov ako distribútor vody vo Francúzsku (prostredníctvom spoločnosti Lyonnaise des Eaux), čo z nej robí jedného z najlepšie postavených prevádzkovateľov pripravených konkurovať GDF počas otvorenia trhu pre rezidenčných zákazníkov k 1. júlu 2007.

(5)  V čase prijatia tohto rozhodnutia GDF prevádzkovala jedinú plynovú elektráreň existujúcu vo Francúzsku a dodávala jej potrebný plyn.

(6)  Na konkurenčnom trhu sa ceny elektrickej energie stanovú podľa elektrárne s najvyššími marginálnymi nákladmi na výrobu elektrickej energie v danej chvíli, teda na výrobcu, ktorý sa nachádza na hornom konci krivky ponuky (tiež nazývaná „kvalitatívna krivka“ v oblasti elektrickej energie).


29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. marca 2007,

ktorým sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom hydrochlorofluorouhľovodíkov v rokoch 2003 až 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000

[oznámené pod číslom K(2007) 819_2]

(Iba anglické, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, maďarské, nemecké, poľské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2007/195/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 bod ii),

keďže:

(1)

Vďaka opatreniam Spoločenstva, predovšetkým vďaka tým, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 3093/94 z 15. decembra 1994 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (2), ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 2037/2000, došlo za niekoľko rokov k zníženiu celkovej spotreby hydrochlorofluorouhľovodíkov (HCFC).

(2)

V súvislosti s týmto znížením sa na základe bývalých trhových podielov stanovili kvóty pre jednotlivých výrobcov a dovozcov, ktoré sa vypočítali v závislosti od toho, aký potenciál poškodenia ozónu majú tieto látky.

(3)

Od roku 1997 sa trh s týmito látkami vo vzťahu k ich rôznemu použitiu ustálil. Takmer dve tretiny HCFC sa používali na výrobu peny, až kým sa 1. januára 2003 používanie HCFC nezakázalo.

(4)

Aby užívatelia HCFC, ktorí vyrábajú nepenové výrobky, neboli od 1. januára 2003 znevýhodnení, k čomu by došlo, keby bol systém prideľovania založený na bývalom trhovom podiele používania HCFC pre penové výrobky, je primerané stanoviť pre obdobie po tomto dátume nový mechanizmus prideľovania pre používanie HCFC na výrobu nepenových výrobkov. Za najvhodnejší systém prideľovania v rokoch 2004 až 2009 sa považuje systém založený výhradne na priemernom bývalom trhovom podiele HCFC používaných na výrobu nepenových výrobkov.

(5)

Na jednej strane je primerané obmedziť kvóty dostupné dovozcom na ich príslušný percentuálny podiel na trhu v roku 1999 a v prípade dovozcov z členských štátov, ktoré pristúpi 1. mája 2004, na priemer ich príslušného percentuálneho podielu na trhu v rokoch 2002 a 2003, na druhej strane by sa však malo takisto stanoviť, aby sa dovozné kvóty, ktoré neboli v danom roku nárokované a pridelené, prerozdelili registrovaným dovozcom HCFC.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2005/103/ES (3), ktorým sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom hydrochlorofluorokarbónov v rokoch 2003 až 2009 v zmysle nariadenia (ES) č. 2037/2000, by sa malo zmeniť a doplniť s prihliadnutím na zmenený referenčný dátum pre výrobcov a dovozcov z členských štátov, ktoré pristúpili 1. mája 2004, zvýšené kvóty pre hydrochlorofluorouhľovodíky (skupina VIII) v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 zmenenému a doplnenému Aktom o pristúpení z roku 2005, ako aj bývalý trhový podiel podnikov členských štátov, ktoré pristúpili 1. januára 2007.

(7)

V záujme právnej jasnosti a transparentnosti by sa preto rozhodnutie 2005/103/ES malo nahradiť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„podiel chladiacich prostriedkov na trhu“ je priemerný podiel, ktorý mali na trhu hydrochlorofluorouhľovodíky predávané výrobcom v rokoch 1997, 1998 a 1999 ako chladiace prostriedky, vyjadrený ako percentuálny podiel celkového trhu s chladiacimi prostriedkami,

b)

„podiel výroby peny na trhu“ je priemerný podiel, ktorý mali na trhu hydrochlorofluorouhľovodíky predávané výrobcom v rokoch 1997, 1998 a 1999 na výrobu peny, vyjadrený ako percentuálny podiel celkového trhu v oblasti výroby peny, a

c)

„podiel rozpúšťadiel na trhu“ je priemerný podiel, ktorý mali na trhu hydrochlorofluorouhľovodíky predávané výrobcom v rokoch 1997, 1998 a 1999 ako rozpúšťadlá, vyjadrený ako percentuálny podiel na celkovom trhu s rozpúšťadlami.

Článok 2

Základ na výpočet kvót

Indikatívne množstvá pridelené na použitie hydrochlorofluorouhľovodíkov ako chladiacich prostriedkov, na výrobu peny a ako rozpúšťadiel, ktoré boli pridelené na základe podielu výrobcov na vypočítaných úrovniach stanovených v článku 4 ods. 3 bode i) písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 2037/2000, sú uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Podiel jednotlivých výrobcov na trhu je stanovený v prílohe II (4).

Článok 3

Kvóty pre výrobcov

1.   Kvóty vypočítaných úrovní hydrochlorofluorouhľovodíkov pre jednotlivých výrobcov podľa článku 4 ods. 3 bodu i) písm. e) nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré výrobca uvádza na trh alebo ktoré sám používa, nesmú byť v roku 2007 vyššie ako súčet:

a)

podielu výrobcu na trhu s chladiacimi prostriedkami vo vzťahu k celkovému indikatívnemu množstvu, ktoré bolo v roku 2004 pridelené chladiacim prostriedkom, a

b)

podielu výrobcu na trhu s rozpúšťadlami vo vzťahu k celkovému indikatívnemu množstvu, ktoré bolo v roku 2004 pridelené rozpúšťadlám.

2.   Kvóty vypočítaných úrovní hydrochlorofluorouhľovodíkov pre jednotlivých výrobcov podľa článku 4 ods. 3 bodu i) písm. f) nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré výrobca uvádza na trh alebo ktoré sám používa, nesmú byť v rokoch 2008 a 2009 vyššie ako súčet:

a)

podielu výrobcu na trhu s chladiacimi prostriedkami vo vzťahu k celkovému indikatívnemu množstvu, ktoré bolo v roku 2004 pridelené chladiacim prostriedkom, a

b)

podielu výrobcu na trhu s rozpúšťadlami vo vzťahu k celkovému indikatívnemu množstvu, ktoré bolo v roku 2004 pridelené rozpúšťadlám.

Článok 4

Kvóty pre dovozcov

Vypočítaná úroveň hydrochlorofluorouhľovodíkov, ktoré môžu jednotliví dovozcovia uvádzať na trh alebo ktoré môžu sami používať, nesmie byť ako percentuálny podiel vypočítaných úrovní podľa článku 4 ods. 3 bodu i) písm. d), e) a f) nariadenia (ES) č. 2037/2000 vyššia ako percentuálne vyjadrený podiel, ktorý bol dovozcovi pridelený v roku 1999.

Odchylne od vyššie uvedeného pravidla vypočítaná úroveň hydrochlorofluorouhľovodíkov, ktoré môžu jednotliví dovozcovia z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska uvádzať na trh alebo ktoré môžu sami používať, nesmie byť ako percentuálny podiel vypočítaných úrovní podľa článku 4 ods. 3 bodu i) písm. d), e) a f) nariadenia (ES) č. 2037/2000 vyššia ako percentuálne vyjadrený podiel na trhu v rokoch 2002 a 2003.

Množstvo, ktoré nemožno uviesť na trh, pretože oprávnení dovozcovia nepožiadali o dovozné kvóty, sa prerozdelí medzi dovozcov, ktorým bola pridelená dovozná kvóta.

Nepridelené množstvo sa rozdelí medzi jednotlivých dovozcov a vypočíta sa úmerne k výške kvót, ktoré už boli týmto dovozcom pridelené.

Článok 5

Rozhodnutie 2005/103/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené týmto podnikom:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB „Genys“

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

V Bruseli 27. marca 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  JO L 333 du 22.12.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2005, s. 65.

(4)  Príloha II sa neuverejňuje, pretože obsahuje obchodné informácie dôverného charakteru.


PRÍLOHA I

Indikatívne množstvá pridelené v rokoch 2006, 2007 a 2008 v tonách/potenciál poškodenia ozónu.

Trh

2006

2007

2008

Chladiace prostriedky

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Výroba peny

0,00

0,00

0,00

Rozpúšťadlá

66,17

67,01

55,81

Spolu

2 120,64

2 161,64

1 800,40


ODPORÚČANIA

29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/56


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 28. marca 2007

o monitorovaní prítomnosti furánu v potravinách

(Text s významom pre EHP)

(2007/196/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

V máji 2004 Federálny úrad Spojených štátov pre potraviny a lieky (US Food and Drug Administration, FDA) uverejnil výsledky prieskumu týkajúceho sa prítomnosti furánu vo výrobkoch, ktoré sú tepelne ošetrené. Prítomnosť furánu sa zistila v rôznych potravinách (napr. konzervované a zavárané potraviny, produkty detskej výživy, káva, polievky a omáčky atď.).

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Scientific Panel on contaminants in the Food Chain of the European Food Safety Authority, EFSA) považovala tieto výsledky za naliehavý problém a 7. decembra 2004 vypracovala vedeckú správu o furáne v potravinách.

(3)

V tejto správe úrad EFSA dospela k záveru, že na základe v súčasnosti dostupných údajov sa zdá, že rozdiel medzi možnou expozíciou človeka danou látkou a dávkam vyvolávajúcim karcinogénny účinok na pokusných zvieratách je relatívne malý a že pre spoľahlivé hodnotenie rizika budú potrebné ďalšie údaje o toxicite a expozícii danou látkou.

(4)

Je nevyhnutné získať spoľahlivé údaje v rámci Európskeho spoločenstva o výskyte furánu v tepelne ošetrených potravinách s cieľom umožniť úradu EFSA spoľahlivo posúdiť riziko. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zhromažďovaniu údajov počas rokov 2007 a 2008. Po tejto lehote by malo zhromažďovanie údajov pokračovať bežným spôsobom.

(5)

Mali by sa zhromažďovať údaje o potravinách vo forme, v akej sa predávajú, tzn. bez ďalšej úpravy (napr. kávový prášok, džúsy, zavárané a konzervované produkty nezohrievané pred prípravou), a o potravinách vo forme, v akej sa konzumujú, teda analyzovaných po ďalšej úprave v laboratóriu na formu, v akej sa konzumujú (napr. kávový výluh, konzervované a zavárané produkty zohrievané pred spotrebou). V druhom uvedenom prípade by sa pri príprave malo postupovať podľa pokynov na prípravu uvedených na obale, ak sú dostupné. Potraviny pripravované doma z čerstvých prísad (napr. zeleninová polievka z čerstvej zeleniny, dusená zmes mäsa so zeleninou) by nemali byť predmetom tohto monitorovacieho programu, keďže na sledovanie vplyvu metód domácej prípravy jedál na výskyt furánu v potravinách je vhodnejší výskumný projekt.

(6)

Na zabezpečenie reprezentatívnosti vzoriek pre šaržu, z ktorej sa vzorky odoberajú, je potrebné odobrať vzorky, ako sa ustanovuje v časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách (1). Vzorky by sa mali analyzovať v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa krmív a pravidiel o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2).

(7)

Je dôležité, aby sa analytické výsledky a osobitné dodatočné informácie potrebné na hodnotenie výsledkov pravidelne uvádzali v správe pre úrad EFSA. Formát správy stanoví úrad EFSA. Spracovanie údajov pre databázu zabezpečí úrad EFSA,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

aby členské štáty v rokoch 2007 a 2008 monitorovali prítomnosť furánu v potravinách, ktoré boli tepelne ošetrené. V monitorovaní by mali byť zahrnuté potraviny vo forme, v akej sa predávajú, tzn. bez ďalšej úpravy (3) a potraviny vo forme, v akej sa konzumujú, teda analyzované po ďalšej úprave v laboratóriu na formu, v akej sa konzumujú (4);

2.

aby členské štáty pravidelne poskytovali úradu EFSA monitorovacie údaje s informáciami a vo formáte stanovenom úradom EFSA;

3.

aby sa členské štáty riadili postupmi odberu vzoriek ako je ustanovené v časti B prílohy k nariadeniu (ES) č. 333/2007 s cieľom zabezpečiť reprezentatívne vzorky pre šaržu, z ktorej sa vzorky odoberajú. Je potrebné dbať na to, aby sa prípravou vzoriek pred analýzou obsah furánu vo vzorke nezmenil;

4.

aby členské štáty uskutočňovali analýzu furánu v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

V Bruseli 28. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Pozri stranu 29 tohto Úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Potraviny vo forme, v akej sa predávajú, tzn. bez ďalšej úpravy: napr. kávový prášok, džúsy, zavárané a konzervované produkty nezohrievané pred spotrebou.

(4)  Potraviny vo forme, v akej sa konzumujú, teda analyzované po ďalšej úprave v laboratóriu na formu, v akej sa konzumujú: napr. kávový výluh, konzervované a zavárané produkty zohrievané pred spotrebou. Ak je to možné, pri úprave by sa malo postupovať podľa pokynov na prípravu uvedených na obale. Potraviny pripravované doma z čerstvých prísad (napr. zeleninová polievka z čerstvej zeleniny, dusená zmes mäsa so zeleninou) nie sú predmetom tohto monitorovacieho programu.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

29.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/58


SPOLOČNÝ ZOZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU EURÓPSKEJ ÚNIE

(ktorý Rada schválila 19. marca 2007)

(výzbroj, na ktorú sa vzťahuje Kódex správania Európskej únie pri vývoze zbraní)

(ktorý aktualizuje a nahrádza Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada schválila 27. februára 2006)

(2007/197/SZBP)

Poznámka 1: Pojmy v úvodzovkách sú definované pojmy. Pozri definície pojmov použitých v tejto prílohe, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto zoznamu.

Poznámka 2: Chemické látky sú uvedené názvom a číslom CAS. Chemické látky s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) sa kontrolujú bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť, či je konkrétna chemická látka alebo zmes kontrolovaná, bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemických látok majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemickú látku môžu mať tiež odlišné čísla.

VM 1

Zbrane s hladkou hlavňou kalibru menšieho ako 20 mm, iné zbrane a automatické zbrane kalibru 12,7 mm (kalibru 0,50 palca) alebo menej, ich príslušenstvo a špeciálne konštruované súčasti:

a.

Pušky, karabíny, revolvery, pištole, samopaly a guľomety:

Poznámka VM 1.a. nekontroluje:

1.

muškety, pušky a karabíny vyrobené pred rokom 1938;

2.

repliky a napodobeniny muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890;

3.

revolvery, pištole a guľomety vyrobené pred rokom1890 a ich repliky a napodobeniny.

b.

Zbrane s hladkou hlavňou:

1.

Zbrane s hladkou hlavňou špeciálne konštruované na vojenské účely;

2.

Ostatné zbrane s hladkou hlavňou:

a.

plne automatické;

b.

poloautomatické alebo opakovacie (zbrane s pohyblivým predpažbím).

c.

Zbrane používajúce beznábojnicové strelivo.

d.

Tlmiče zvuku, špeciálne podpery, nabíjacie pásy (zásobníky), zameriavače a tlmiče záblesku pre zbrane kontrolované prostredníctvom podpoložiek VM 1.a, VM 1.b alebo VM 1.c.

Poznámka 1 VM 1 nekontroluje zbrane s hladkou hlavňou, ktoré sa používajú na poľovné a športové účely. Tieto zbrane nesmú byť špeciálne konštruované na vojenské účely alebo pre plne automatickú streľbu.

Poznámka 2 VM 1 nekontroluje strelné zbrane špeciálne konštruované na cvičné strelivo a tie, ktoré nie sú schopné streľby ktorýmkoľvek kontrolovaným strelivom.

Poznámka 3 VM 1 nekontroluje zbrane, ktoré nevyužívajú strelivo so stredovým zápalom a ktoré nemajú plne automatickú streľbu.

Poznámka 4 VM 1.d nekontroluje optické zameriavače zbraní s elektronickým spracovaním obrazu so štvornásobným zväčšením alebo menším za predpokladu, že nie sú špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské použitie.

VM 2

Zbrane s hladkou hlavňou kalibru 20 mm alebo väčšou, iné zbrane alebo výzbroj kalibru väčšieho ako 12,7 mm (kaliber 0,50 palca), vrhače a príslušenstvo ako nasleduje a špeciálne konštruované súčasti:

a.

Delá, húfnice, kanóny, mínomety, protitankové zbrane, vrhače projektilov, vojenské plameňomety, pušky, bezzáklzové pušky, zbrane s hladkou hlavňou a prístroje na zníženie rozlišovacích znakov pre ne určené.

Poznámka 1 VM 2.a zahŕňa injektory, meracie zariadenia, skladovacie nádrže a iné špeciálne konštruované súčasti pre používanie s kvapalnými patentnými nábojmi pre akékoľvek zariadenia kontrolované prostredníctvom VM 2.a.

Poznámka 2 VM 2.a nekontroluje:

1.

muškety, pušky a karabíny vyrobené pred rokom 1938;

2.

repliky a napodobeniny muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli vyrobené pred rokom 1890.

b.

Dymové, plynové a pyrotechnické vojenské vrhače alebo generátory;

Poznámka VM 2.b nekontroluje signálne pištole.

c.

Zameriavacie zariadenia pre zbrane.

VM 3

Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti:

a.

Munícia pre zbrane kontrolované prostredníctvom VM 1, VM 2 alebo VM 12.

b.

Zapaľovače špeciálne konštruované pre strelivo, kontrolované prostredníctvom VM 3.a.

Poznámka 1 Špeciálne konštruované súčasti zahŕňajú:

a.

kovové alebo umelohmotné výrobky ako napríklad kovadlinky zápaliek, hlavice striel, nábojové pásy, rotačné pásky a kovové časti munície;

b.

poistné a zabezpečovacie zariadenia, rozbušky, snímače a iniciačné zariadenia;

c.

napájacie zdroje s vysokým jednorazovým prevádzkovým výstupom;

d.

spáliteľné nábojnice streliva;

e.

submunícia zahrňujúca bombičky, míny a terminálovo navádzané strely.

Poznámka 2 VM 3.a nekontroluje nábojky a cviené náboje s prevatanou prachovou komorou.

Poznámka 3 VM 3.a nekontroluje náboje špeciálne konštruované na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:

a.

signalizácia;

b.

plašenie vtákov alebo

c.

zapaľovanie plynovej žiary na ropných vrtoch.

VM 4

Bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné výbušné zariadenia a nálože, súvisiace zariadenia a príslušenstvo, špeciálne konštruované na vojenské účely, ako aj ich špeciálne konštruované súčasti:

Dôležité upozornenie: Pre navádzacie a navigačné zariadenia pozri VM 11 poznámku 7.

a.

Bomby, torpéda, granáty, dymové kanistre, rakety, míny, riadené strely, hĺbkové nálože, demolačné nálože, demolačné zariadenia a demolačné sady, „pyrotechnické“ zariadenia, zásobníky a simulátory (t. j. zariadenia simulujúce charakteristiky ktorejkoľvek z týchto položiek).

Poznámka VM 4.a zahŕňa:

1.

dymové granáty, ohňové bomby, zápalné bomby a výbušné zariadenia;

2.

trysky taktických raketových striel a predné časti strategicky návratných nosičov.

b.

Zariadenia špeciálne konštruované na manipuláciu, riadenie, aktiváciu, napájanie s jednorazovým prevádzkovým výstupom, spúšťanie, ukladanie, odmínovanie, vybíjanie; odlákanie, rušenie, detonáciu alebo detekciu zariadení kontrolovaných prostredníctvom VM 4.a.

Poznámka VM 4.b zahŕňa:

1.

mobilné plynové skvapalňovacie zariadenia schopné vyprodukovať 1 000 alebo viac kg plynu v kvapalnej forme za deň;

2.

vzostupné elektrické vodiče vhodné pre odmínovanie magnetických mín.

Technická poznámka

Príručné zariadenia a prístroje, limitované prevedením výhradne na detekciu výskytu kovových predmetov a neschopné rozlišovať medzi mínami a inými kovovými predmetmi, sa nepovažujú za špeciálne konštruované pre detekciu položiek, ktoré sa kontrolujú prostredníctvom VM 4.a.

VM 5

Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a systémy; testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a príslušenstvo:

a.

Optické zameriavače zbraní, počítače pre bombardovanie, zameriavače strelných zbraní a riadiace systémy pre zbrane.

b.

Systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa; zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo identifikáciu a zariadenia na integráciu senzorov.

c.

Prostriedky obrany pre položky kontrolované prostredníctvom VM 5.a alebo VM 5.b.

d.

Zariadenia na skúšobnú prevádzku alebo ladenie, špeciálne konštruované pre položky, ktoré sa kontrolujú prostredníctvom VM 5.a alebo VM 5.b.

VM 6

Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti:

Dôležité upozornenie: Pre navádzacie a navigačné zariadenia pozri VM 11 poznámku 7.

a.

Terénne vozidlá a ich súčasti, špeciálne konštruované alebo modifikované na vojenské účely.

Technická poznámka

Na účely VM 6.a výraz terénne vozidlá zahŕňa aj prívesy.

b.

Vozidlá s pohonom všetkých kolies schopné využitia aj v teréne, ktoré boli vyrobené alebo upravené pomocou vhodných materiálov tak, aby zabezpečovali balistickú ochranu na úrovni III (NIJ 0108.01, september 1985, alebo porovnateľná národná norma) alebo lepšiu.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež VM 13.a.

Poznámka 1 VM 6.a zahŕňa:

a.

tanky a iné vojenské obrnené vozidlá a vojenské vozidlá vybavené lafetami pre zbrane alebo zariadeniami na kladenie mín alebo na odpálenie streliva, ktoré je kontrolované podľa VM 4;

b.

pancierované vozidlá;

c.

obojživelné vozidlá a vozidlá pre brodenie sa v hlbokej vode;

d.

vyslobodzovacie vozidlá a vozidlá na ťahanie alebo prepravu munície alebo zbraňových systémov a príslušné zariadenia určené na manipuláciu s nákladmi.

Poznámka 2 Modifikácia terénneho vozidla pre vojenské účely kontrolovaná podľa VM 6.a zahŕňa konštrukčné, elektrické alebo mechanické zmeny obsahujúce jeden alebo viacero špecifických súčastí určených na vojenské účely. Takéto súčasti zahŕňajú:

a.

plášte pneumatík, ktoré sú špeciálne určené ako odolné voči strelám alebo schopné chodu v prípade sfúknutia;

b.

systém na kontrolu a riadenie tlaku v pneumatikách, obsluhovaný zvnútra pohybujúceho sa vozidla;

c.

pancierovú ochranu dôležitých častí (napr. palivové nádrže alebo kabíny vozidla);

d.

špeciálne výstuže alebo lafety na zbrane;

e.

zatemnenie osvetlenia.

Poznámka 3 VM 6 nekontroluje civilné automobily alebo nákladné vozidlá určené alebo modifikované pre prepravu peňazí a iných cenností, ktoré sú pancierované alebo vybavené balistickou ochranou.

VM 7

Chemické alebo biologické toxické látky, „látky na potláčanie nepokojov“, rádioaktívne látky, súvisiace zariadenia, súčasti a materiály:

a.

Biologické látky a rádioaktívne materiály „prispôsobené na použitie vo vojne“ na účely spôsobenia strát na životoch osôb alebo zvierat, poškodenia zariadení alebo poškodenia úrody alebo životného prostredia.

b.

Bojové chemické látky (BCH) vrátane nasledujúcich:

1.

Nervovoparalytické BCH látky:

a.

O-alkyl (rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) – fosfonofluoridáty, ako napríklad:

 

Sarin (GB): O-izopropyl metylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8), a

 

Soman (GD): O-pinakolyl metylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b.

O-alkyl (rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) N,N-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosforamidokyanidáty, ako napríklad:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6);

c.

O-alkyl (H alebo rovnajúci sa C10 alebo menší, vrátane cykloalkylu) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) aminoetyl alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonotioláty a zodpovedajúce alkylované alebo protonizované soli, ako napríklad:

VX: O-etyl S-(2-diizopropylaminoetyl) metyl fosfonotiolát (CAS 50782-69-9).

2.

Pľuzgierotvorné BCH látky:

a.

sírne yperity, napríklad:

1.

2-Chlóretylchlórmetylsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

Bis(2-chlóretyl) sulfid (CAS 505-60-2);

3.

Bis(2-chlóretyltio) metán (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-chlóretyltio) etán (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-chlóretyltio) -n-propán (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-chlóretyltio) -n-bután (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-chlóretyltio) -n-pentán (CAS 142868-94-8);

8.

Bis (2-chlóretyltiometyl) éter (CAS 63918-90-1);

9.

Bis (2-chlóretyltioetyl) éter (CAS 63918-89-8);

b.

lewisity, ako napríklad:

1.

2-chlórvinyldichlórarzín (CAS 541-25-3);

2.

Tris (2-chlórvinyl) arzín (CAS 40334-70-1);

3.

Bis (2-chlórvinyl) chlórarzín (CAS 40334-69-8);

c.

dusíkové yperity, ako napríklad:

1.

HN1: bis (2-chlóretyl) etylamín (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-chlóretyl) metylamín (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-chlóretyl) amín (CAS 555-77-1).

3.

Zneschopňujúce BCH látky, ako napríklad:

a.

3-Chinuklidinyl benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2).

4.

Vojensky významné herbicídy – defolianty, ako napríklad:

a.

Butyl 2-chlór-4-fluórfenoxyacetát (LNF);

b.

2,4,5-trichlórfenoxyoctová kyselina zmiešaná s 2,4-dichlórfenoxyoctovou kyselinou (Agent Orange).

c.

Binárne a kľúčové prekurzory BCH látok:

1.

Alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonyldifluoridy, ako napríklad:

DF: Metylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkyl (H alebo rovnajúci sa alebo menší ako C10, vrátane cykloalkylu) O-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) aminoetyl alkyl (metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl) fosfonity a zodpovedajúce alkylované alebo protonizované soli, ako napríklad:

QL: O-etyl-O-(2-di-izopropylaminoetyl) metylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

chlórsarin: O-izopropyl metylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4.

chlórsoman: O-pinakolyl metylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5).

d.

„Látky na potláčanie nepokojov“, chemické látky tvoriace ich aktívne zložky a ich kombinácie, vrátane:

1.

α-Brómbenzylkyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (o-Chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-Chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

4.

Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-Nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299-64-9).

Poznámka 1 VM 7.d nekontroluje „látky na potláčanie nepokojov“ samostatne balené na účely osobnej ochrany.

Poznámka 2 VM 7.d nekontroluje chemické látky tvoriace aktívne zložky a ich kombinácie označené a balené na výrobu potravín alebo lekárske účely.

e.

Zariadenia špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, na šírenie ktorýchkoľvek z týchto špeciálne určených súčastí:

1.

materiály alebo látky kontrolované VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d, alebo

2.

BCH látky vyrobené z prekurzorov kontrolovaných VM 7.c.

f.

Ochranné a dekontaminačné vybavenie, jeho špeciálne navrhnuté súčasti a špeciálne namiešané chemické zmesi:

1.

vybavenie špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, na ochranu proti materiálom kontrolovaným VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti;

2.

vybavenie špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, na dekontamináciu objektov kontaminovaných materiálmi kontrolovanými VM 7.a alebo VM 7.b a jeho špeciálne navrhnuté súčasti;

3.

chemické zmesi špeciálne vyvinuté/namiešané na dekontamináciu predmetov (objektov) kontaminovaných materiálmi kontrolovanými VM 7.a alebo VM 7.b.

Poznámka VM 7.f.1 zahŕňa:

a.

klimatizačné jednotky špeciálne navrhnuté alebo upravené na filtráciu vzduchu kontaminovaného rádioaktívnymi, biologickými alebo bojovými chemickými látkami;

b.

ochranné odevy.

Dôležité upozornenie: Pre ochranné masky, ochranné a dekontaminačné vybavenie pozri tiež položku 1A004 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

g.

Vybavenie špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, na zisťovanie alebo identifikáciu materiálov kontrolovaných VM 7.a alebo VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.

Poznámka VM 7.g nekontroluje osobné dozimetre na záznam dávky ožiarenia.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež položku 1A004 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

h.

„Biopolyméry“ špeciálne navrhnuté alebo spracované na identifikáciu bojových chemických látok kontrolovaných VM 7.b a kultúry špecifických druhov buniek používaných na ich výrobu.

i.

„Biokatalyzátory“ na dekontamináciu alebo zničenie BCH látok a ich biologické systémy:

1.

„biokatalyzátory“ špeciálne určené na dekontamináciu alebo zničenie BCH látok, kontrolovaných VM 7.b, ktoré sú výsledkom priamej laboratórnej selekcie alebo genetickej manipulácie biologických systémov;

2.

biologické systémy: „expresívne vektory“, vírusy alebo kultúry buniek obsahujúce genetické informácie špecifické pre produkciu „biokatalyzátorov“ kontrolovaných VM 7.i.1.

Poznámka 1 VM 7.b a VM 7.d nekontrolujú:

a.

chlórkyán (CAS 506-77-4). Pozri položku 1C450 a.5 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ;

b.

kyanovodík (CAS 74-90-8);

c.

chlór (CAS 7782-50-5);

d.

karbonyl chlorid (fosgén) (CAS 75-44-5). Pozri položku 1C450.a.4 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ;

e.

difosgén (trichlórmetyl-chlórformiát) (CAS 503-38-8);

f.

vypúšťa sa;

g.

xylylbromid, orto: (CAS 89-92-9); meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzylbromid (CAS 100-39-0);

i.

benzyljodid (CAS 620-05-3);

j.

brómacetón (CAS 598-31-2);

k.

brómkyán (CAS 506-68-3);

l.

brómmetyletylketón (CAS 816-40-0);

m.

chlóracetón (CAS 78-95-5);

n.

etyljódacetát (CAS 623-48-3);

o.

jódacetón (CAS 3019-04-3);

p.

chlórpikrín (CAS 76-06-2). Pozri položku 1C450.a.7 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Poznámka 2 Kultúry buniek a biologických systémov uvedené vo VM 7.h. a VM 7.i.2 sú výlučné a tieto podpoložky nekontrolujú bunky alebo biologické systémy na civilné účely ako napríklad poľnohospodárske, farmaceutické, lekárske, veterinárne, environmentálne účely, odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

VM 8

„Energetické materiály“ a súvisiace látky:

Dôležité upozornenie: Pozri tiež položku 1C011 na Zozname položiek dvojakého použitia EÚ.

Technické poznámky:

1.

Na účely kontroly týchto položiek zmesi predstavujú zoskupenia dvoch alebo viacerých látok s minimálne jednou látkou uvedenou v podpoložkách VM 8.

2.

Akákoľvek látka uvedená v zozname podpoložiek VM 8 je týmto zoznamom kontrolovaná aj vtedy, ak sa používa v iných aplikáciách, ako je uvedené (napríklad TAGN sa prevažne používa ako výbušnina, ale môže byť používané aj ako palivo alebo oxidačné činidlo).

a.

„Výbušniny“ a ich zmesi:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan alebo 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetraazolato) tetra amín-kobalt (III) perchlorát) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan alebo 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW alebo Hexanitrohexaazaizowurtzitan) (CAS 135285-90-4); chlatráty z CL-20 (pozri tiež VM 8.g.3. a g.4., ktoré uvádzajú ich „prekurzory“);

5.

CP (2-(5-kyanotetrazolato) penta amín-kobalt (III) perchlorát) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetylén, FOX7);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzén) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazín);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazín-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenyl alebo dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU alebo dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazány:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazán);

b.

DAAzF (diaminoazofurazán) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX a deriváty (pozri tiež VM 8.g.5. ktorý uvádza jeho „prekurzory“):

a.

HMX (Cyklotetrametyléntetranitramín, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazín, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);

b.

difluóroaminované analógové HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanón-3, tetranitrosemiglykoluril alebo keto-bicyklické HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilbén) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoly:

a.

BNNII (Oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluór-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylén hydrazín);

18.

NTO (ONTA alebo 3-nitro-1,2,4-triazol-5-ón) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrokubány s viac ako štyrmi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridín) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX a deriváty:

a.

RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cyklohexán, hexogén) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 alebo 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanón) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidínnitrát) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzén) (CAS 3058-38-6) (pozri tiež VM 8.g.7 ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluóramín) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocín);

25.

tetrazoly:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetryl (trinitrofenylmetylnitroamín) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalín) (CAS 135877-16-6) (pozri tiež VM 8.g.6 ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidín) (CAS 97645-24-4) (pozri tiež VM 8 g.2., ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

29.

TNGU (SORGUYL alebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazín) (CAS 229176-04-9);

31.

triazíny:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazín) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazín) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoly:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amín);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

akékoľvek výbušniny neuvedené inde vo VM 8.a s detonačnou rýchlosťou presahujúcou 8 700 m/s pri maximálnej hustote alebo detonačným tlakom presahujúcim 34 GPa (340 kbar);

34.

iné organické výbušniny neuvedené inde vo VM 8.a s detonačným tlakom 25 GPa (250 kbar) alebo viac, ktoré zostávajú stabilné pri teplotách 523 K (250 °C) alebo vyšších počas doby 5 minút alebo dlhšej.

b.

„Propelenty“ (palivo do raketových motorov):

1.

akýkoľvek tuhý „propelent“ triedy 1.1 podľa klasifikácie Organizácie Spojených národov (OSN) 1.1 s teoretickým špecifickým impulzom (za štandardných podmienok) viac ako 250 sekúnd pre nekovové alebo viac ako 270 sekúnd pre hliníkové zloženia;

2.

akýkoľvek tuhý „propelent“ triedy 1.3 podľa OSN s teoretickým špecifickým impulzom (za štandardných podmienok) viac ako 230 sekúnd pre nehalogenizované, 250 sekúnd pre nekovové zloženia a 266 sekúnd pre kovové zloženia;

3.

„propelenty“ so silovou konštantou väčšou ako 1 200 kJ/kg;

4.

„propelenty“, ktoré sú schopné lineárne udržiavať ustálené horenie s rýchlosťou vyššou ako 38 mm/s za štandardných podmienok (merané vo forme blokovaného samostatného vlákna) o hodnote 6,89 MPa (68,9 bar) tlaku a 294 K (21 °C);

5.

„propelenty“ s modifikovanou dvojitou bázou elastoméru (EMCDB) s rozpínavosťou pri maximálnom namáhaní vyššou ako 5 % pri teplote 233 K (– 40 °C);

6.

akékoľvek „propelenty“, ktoré obsahujú látky uvedené vo VM 8.a.

c.

„Pyrotechnické látky“, palivá a súvisiace látky a ich zmesi:

1.

palivá do leteckých motorov špeciálne namiešané na vojenské účely;

2.

alán (hydrid hliníka) (CAS 7784-21-6);

3.

karborány; dekaborán (CAS 17702-41-9); pentaborány (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a ich deriváty;

4.

hydrazín a deriváty (pozri tiež VM 8.d.8. a d.9. pre oxidujúce deriváty hydrazínu):

a.

hydrazín (CAS 302-01-2) v koncentráciách 70 % alebo vyšších;

b.

monometyl hydrazín (CAS 60-34-4);

c.

symetrický dimetyl hydrazín (CAS 540-73-8);

d.

nesymetrický dimetyl hydrazín (CAS 57-14-7);

5.

kovové palivá vo forme sférických, atomizovaných, sféroidných, vločkových alebo drvených častíc, vyrobené z materiálu pozostávajúceho z 99 % alebo viac akejkoľvek z týchto zložiek:

a.

kovy a ich zmesi:

1.

berýlium (CAS 7440-41-7) v časticiach s veľkosťou menšou ako 60 μm;

2.

železný prášok (CAS 7439-89-6) s časticami s veľkosťou 3 μm alebo menšou vytvorený redukciou oxidu železa vodíkom;

b.

zmesi, ktoré obsahujú akékoľvek z týchto zložiek:

1.

zirkónium (CAS 7440-67-7), horčík (CAS 7439-95-4) alebo ich zlúčeniny s veľkosťou častíc menšou ako 60 μm;

2.

palivá z bóru (CAS 7440-42-8) alebo karbidu tetrabóru (CAS 12069-32-8) s čistotou 85 % alebo vyššou a veľkosťou častíc menšou ako 60 μm;

6.

vojenské materiály obsahujúce zahusťovacie prísady pre uhľovodíkové palivá špeciálne namiešané na používanie v plameňometoch alebo zápalnej munícii, ako napríklad kovové stearáty alebo palmáty [napríklad oktal (CAS 637-12-7)] a zahusťovacie prísady M1, M2, a M3;

7.

chloristany, chlorečnany a chrómany zmiešané s práškovým kovom alebo s inými zložkami vysokoenergetických palív;

8.

sférický hliníkový prášok (CAS 7429-90-5) s veľkosťou častíc 60 μm alebo menšou, vyrobené z materiálu s obsahom hliníka 99 % alebo väčším;

9.

subhydrid titánu (TiHn) stechiometrickej ekvivalencie n = 0.65-1.68.

Poznámka 1 Palivá leteckých motorov, ktoré sú kontrolované VM 8.c.1, sú hotovými výrobkami a nie ich zložkami.

Poznámka 2 VM 8.c.4.a nekontroluje zmesi hydrazínu, ktoré sú špeciálne namiešané pre riadenie procesov korózie.

Poznámka 3 Výbušniny a palivá obsahujúce kovy alebo zliatiny uvedené v zozname VM 8.c.5 sú kontrolované bez ohľadu na to, či kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené do hliníka, horčíka, zirkónia alebo berýlia.

Poznámka 4 VM 8.c.5.b.2. nekontroluje bór a karbid tetrabóru obohatený o bór-10 (20 % alebo viac celkového obsahu bóru-10).

d.

Oxidačné činidlá a ich zmesi:

1.

ADN (dinitroamid amoniaku alebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (chloristan amónny) (CAS 7790-98-9);

3.

zlúčeniny zložené z fluóru a ktorejkoľvek z nasledujúcich látok:

a.

iné halogény;

b.

kyslík alebo

c.

dusík;

Poznámka 1. VM 8.d.3 nekontroluje fluorid chloritý. Pozri položku 1C238 Zoznamu položiek dvojakého použitia EÚ.

Poznámka 2. VM 8.d.3 nekontroluje fluorid dusitý v plynom skupenstve.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidín) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (dusičnan hydroxylamónny) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (chloristan hydroxylamónny) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hydrazinium nitroformiát) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrát hydrazínu (CAS 37836-27-4);

9.

chloristan hydrazínu (CAS 27978-54-7);

10.

kvapalné oxidačné činidlá obsiahnuté v alebo obsahujúce inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Poznámka VM 8.d.10 nekontroluje neinhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom.

e.

Spojovacie látky, zmäkčovadlá, monoméry, polyméry:

1.

AMMO (azidometylmetyloxetán a jeho polyméry) (CAS 90683-29-7) (pozri tiež VM 8.g.1, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

2.

BAMO (bisazidometyloxetán a jeho polyméry) (CAS 17607-20-4) (pozri tiež VM 8.g.1, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetál) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formál) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butántrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (pozri tiež VM 8.g.8, ktorý uvádza jeho „prekurzory“);

6.

energetické monoméry, zmäkčovadlá a polyméry obsahujúce nitro-, azido-, nitráto-, nitraza- alebo difluóramino- skupiny špeciálne namiešané na vojenské účely;

7.

FAMAO (3-difluóraminometyl-3-azidometyl oxetán) a jeho polyméry;

8.

FEFO (bis-(2-fluór-2,2-dinitroetyl) formál) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluórpentán-1,5-diol formál) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluór-2-tri-fluórmetyl-3-oxaheptán-1,7-diol formál);

11.

GAP (glycidylazid polymér) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12.

HTPB (polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou) s funkčnosťou hydroxylovej skupiny rovnajúcou sa alebo vyššou ako 2,2 a nižšou alebo rovnajúcou sa 2,4, a hydroxylovej hodnoty nižšej ako 0,77 meq/g, a s viskozitou pri teplote 30 °C menšou ako 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

poly (epichlórhydrín) s nízkou (menej ako 10 000) molekulovou hmotnosťou, s funkčnosťou alkoholovej skupiny; poly(epichlórhydríndiol) a triol;

14.

NENA (nitrátoetylnitramínové zlúčeniny) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrát alebo poly (nitratometyl oxirán) (CAS 27814-48-8);

16.

Poly-NIMMO (polynitrátometylmetyloxetán) alebo poly-NMMO (poly[3-nitrátometyl-3-metyloxetán]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroortokarbonáty;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluóramino)etoxy] propán alebo tris vinoxy propán adukt) (CAS 53159-39-0).

f.

Prísady:

1.

zásaditý salicylát medi (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiénnitriloxid) (CAS 9003-18-3);

4.

deriváty ferocénu:

a.

butacén (CAS 125856-62-4);

b.

katocén (2,2-bis-etylferocenyl propán) (CAS 37206-42-1);

c.

ferocén karboxylové kyseliny;

d.

n-butyl-ferocén (CAS 31904-29-7);

e.

iné adukované polymérové deriváty ferocénu;

5.

beta-resorcylát olova (CAS 20936-32-7);

6.

citrát olova (CAS 14450-60-3);

7.

olovnato-meďnaté cheláty beta-resorcylátu alebo salicylátov (CAS 68411-07-4);

8.

maleát olova (CAS 19136-34-6);

9.

salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10.

stannát olova (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinyl fosfín oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropánoxy) propylamino fosfín oxid); a iné deriváty MAPO;

12.

metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl) metylamino fosfín oxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metyl-p-nitroanilín (CAS 100-15-2);

14.

3-Nitrazo-1,5-pentán diizokyanát (CAS 7406-61-9);

15.

organokovové spojovacie látky:

a.

titaničitan neopentyl[diallyl]oxy, tri[dioktyl] fosfát (CAS 103850-22-2); známy tiež ako titán IV, 2,2[bis 2-propenolát-metyl, butanolát, tris (dioktyl) fosfát] (CAS 110438-25-0); alebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titán IV, [(2-propenolát-1) metyl, n-propanolátmetyl] butanolát-1, tris[dioktyl] pyrofosfát alebo KR3538;

c.

titán IV, [(2-propenolát-1) metyl, n-propanolátmetyl] butanolát-1, tris(dioktyl)fosfát;

16.

polykyanodifluóraminoetylénoxid;

17.

polyfunkčné aziridínové amidy s izoftalátovými, trimesickými (BITA alebo butylénimín trimesamid), izokyanurickými alebo trimetyladipickými štruktúrami hlavného reťazca a 2-metylovými alebo 2-etylovými náhradami na aziridínovom prstenci;

18.

propylénimín (2-metylaziridín) (CAS 75-55-8);

19.

práškový oxid železitý (Fe2O3) so špecifickým povrchom viac ako 250 m2/g a s priemernou veľkosťou častíc 3,0 nm alebo menšou;

20.

TEPAN (tetraetylénpentaamínakrylonitril) (CAS 68412-45-3); kyanoetylované polyamíny a ich soli;

21.

TEPANOL (tetraetylénpentaamínakrylonitrilglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoetylované polyamíny adukované s glycidolom a ich soli;

22.

TPB (trifenyl bizmut) (CAS 603-33-8).

g.

„Prekurzory“:

Dôležité upozornenie: Vo VM 8.g sa odkazuje na kontrolované „energetické materiály“ vyrobené z týchto látok.

1.

BCMO (bischlórmetyloxetán) (CAS 142173-26-0) (pozri tiež VM 8.e.1 a e.2);

2.

soľ dinitroazetidín-t-butylu (CAS 125735-38-8) (pozri tiež VM 8.a.28);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (pozri tiež VM 8.a.4);

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaizowurtzitan) (pozri tiež VM 8.a.4);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7,-tetraaza cyklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (pozri tiež VM 8.a.13);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalín (CAS 5409-42-7) (pozri tiež VM 8.a.27);

7.

1,3,5-trichlórbenzén (CAS 108-70-3) (pozri tiež VM 8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybután (1,2,4-butántriol) (CAS 3068-00-6) (pozri tiež VM 8.e.5).

Poznámka 5 Pre nálože a zariadenia pozri VM 4.

Poznámka 6 VM 8 nekontroluje nasledujúce látky, pokiaľ nie sú zlúčené alebo zmiešané s „energetickým materiálom“ uvedeným vo VM 8.a alebo s práškovými kovmi vo VM 8.c:

a.

pikrát amónny;

b.

čierny pušný prach;

c.

hexanitrodifenylamín;

d.

difluóramín;

e.

nitrátový škrob;

f.

dusičnan draselný;

g.

tetranitronaftalén;

h.

trinitroanizol;

i.

trinitronaftalén;

j.

trinitroxylén;