ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 315/2007 z 19. marca 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 2597/97, pokiaľ ide o konzumné mlieko vyrábané v Estónsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 316/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 319/2007 z 22. marca 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu krevety boreálnej v zóne 3L Organizácie pre rybolov (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 320/2007 z 22. marca 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej vo vodách ES a medzinárodných vodách ICES zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 321/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 396/92 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/180/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. marca 2007, ktorým sa vymenúva taliansky člen a dvaja talianski náhradníci Výboru regiónov

35

 

 

2007/181/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. marca 2007, ktorým sa vymenúva holandský náhradník Výboru regiónov

36

 

 

Komisia

 

 

2007/182/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2007 o prieskume choroby chronického chradnutia u jeleňovitých [oznámené pod číslom K(2007) 860]  ( 1 )

37

 

 

2007/183/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách týkajúce sa dovozu vtákov chovaných v zajatí [oznámené pod číslom K(2007) 1259]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 315/2007

z 19. marca 2007,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 2597/97, pokiaľ ide o konzumné mlieko vyrábané v Estónsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Odchylne od ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko (1), sa nariadením Komisie (ES) č. 749/2004 z 22. apríla 2004, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia ohľadne konzumného mlieka vyprodukovaného v Estónsku (2), umožňuje na území Estónska dodávať alebo predávať konzumné mlieko s obsahom tuku 2,5 % vyrobené v Estónsku. Platnosť tejto odchýlky sa končí 30. apríla 2007.

(2)

S prihliadnutím na estónske spotrebiteľské zvyky a na ťažkosti s prispôsobením sa pravidlám Spoločenstva na jednej strane a na druhej strane s vedomím, že platnosť podobných odchýliek udelených viacerým ďalším členským štátom sa končí 30. apríla 2009, je vhodné predĺžiť platnosť odchýlky povoľujúcej na území Estónska dodávať a predávať mlieko s obsahom tuku 2,5 % vyrábané v tomto členskom štáte,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2597/97, konzumné mlieko s obsahom tuku 2,5 % vyrábané v Estónsku môže byť v Estónsku dodávané alebo predávané v súlade s článkom 2 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 30. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

Horst SEEHOFER


(1)  Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1602/1999 (Ú. v. ES L 189, 22.7.1999, s. 43).

(2)  Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 5.


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/2


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 316/2007

z 23. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 317/2007

z 23. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na prvý pododsek jeho článku 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 936/97 (2) sa stanovuje otváranie tarifných kvót pre hovädzie mäso vysokej kvality a ustanovuje sa ich správa na viacročnom základe.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), sa týka dovozných licencií na dovozné colné kvóty na obdobie začínajúce 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa stanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie, postavenia žiadateľov, ako aj vydávania licencií. Týmto nariadením sa obdobie platnosti licencií obmedzuje na posledný deň platnosti dovozných colných kvót. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatňovať od 1. júla 2007 na dovozné povolenia vydané podľa nariadenia (ES) č. 936/97 bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v uvedenom nariadení. V prípade potreby sa musia zosúladiť ustanovenia nariadenia (ES) č. 936/97 s nariadením (ES) č. 1301/2006.

(3)

V článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 936/97 sa ustanovuje, že na druhý pracovný deň po dni uzávierky podávania žiadostí by mal príslušný členský štát oznámiť Komisii celkové množstvá uvedené v žiadostiach. V článku 5 ods. 4 sa ustanovuje, že ak sa Komisia rozhodne prijať žiadosti, licencie by sa mali vydať 11. dňa príslušného mesiaca. Z praktických dôvodov by sa malo ustanoviť, že licencie by sa mali vydávať v 15. deň každý mesiac. Vzhľadom na štátne sviatky v roku 2007 by sa táto zmena mala uplatňovať od apríla 2007.

(4)

Niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 936/97 týkajúce sa období na dovozné colné kvóty v minulosti sú zastarané. V záujme zrozumiteľnosti by tieto ustanovenia mali byť vypustené.

(5)

V článku 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (4) sa ustanovuje, že bez toho, aby boli dotknuté podrobnejšie ustanovenia, žiadosti o povolenia sa vydajú pre výrobky patriace pod jednu podpoložku kombinovanej nomenklatúry alebo jednu zo skupín podpoložiek kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Vzhľadom na rozsah výrobkov, ktoré sa môžu dovážať v rámci nariadenia (ES) č. 936/97, malo by sa žiadateľom povoliť rozdeliť ich jednotnú žiadosť týkajúcu sa toho istého poradového čísla kvóty podľa kódov KN alebo skupín kódov KN.

(6)

Nariadenie (ES) č. 936/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 936/97 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto sa každý rok na obdobie od 1. júla jedného roka do 30. júna roka nasledujúceho, ďalej ‚obdobia na colné dovozné kvóty’, otvárajú nasledujúce tarifné kvóty:

60 250 ton na čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vysokej kvality z hovädzieho dobytka, ktoré patrí do kódov KN 0201 a 0202, a na výrobky, ktoré patria do kódov KN 0206 10 95 a 0206 29 91. Táto kvóta má sériové číslo 09.4002,

2 250 ton na mrazené vykostené byvolie mäso, ktoré patrí do kódu KN 0202 30 90, vyjadrené hmotnosťou vykosteného mäsa; táto kvóta má sériové číslo 09.4001.

Na účely priradenia uvedených kvót v prvom pododseku zodpovedá 100 kilogramov nevykosteného mäsa 77 kilogramom vykosteného mäsa.“

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) sa vypúšťa piaty pododsek;

b)

v písmene e) sa vypúšťa tretí pododsek.

3.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pri dovoze množstva stanoveného v článku 2 písm. f) obdobia na colné dovozné kvóty sa rozdelia na 12 ďalších podobdobí pre každý mesiac. Množstvo dostupné v každom podobdobí zodpovedá jednej dvanástine celkového množstva.“

4.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) a b) sa zrušujú;

b)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

V oddiele 8 žiadostí o licencie a v licenciách sa uvádza štát a slovo ‚áno’ sa označí krížikom. Licencia zakladá povinnosť dovážať z uvedenej krajiny;“.

5.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Žiadosti o licencie uvedené v článku 4 možno podať len počas prvých piatich dní každého mesiaca každého obdobia pre colné dovozné kvóty.

Odchylne od článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1445/95 sa žiadosti o povolenie pre to isté poradové číslo kvóty môžu týkať jedného alebo viacerých výrobkov patriacich pod kódy KN alebo skupiny kódov KN uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu. V prípade, že sa žiadosti týkajú viacerých kódov KN, určí sa príslušné množstvo uplatňované pre kód KN alebo skupiny kódov KN. V každom prípade sa uvedú všetky kódy KN v kolónke 16 a ich opis v kolónke 15 žiadostí o povolenia a povolení.

2.   Najneskôr o 16.00 hod. bruselského času na druhý pracovný deň po dni uzávierky podávania žiadostí príslušný členský štát oznámi Komisii celkové množstvá na štáty pôvodu uvedenom v žiadostiach.

3.   Dovozné povolenia sa vydajú v 15. deň každého mesiaca.

V každom vydanom povolení sa určí príslušné množstvo pre kód KN alebo skupinu kódov KN.“

6.

V článku 8 ods. 2 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Originál certifikátu pravosti vydaný v súlade s článkami 6 a 7 sa aj s kópiou predloží príslušnému orgánu spolu so žiadosťou o prvú dovoznú licenciu, ktorá sa vzťahuje na certifikát pravosti.“

7.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Certifikáty pravosti a dovozné licencie sú platné počas troch mesiacov odo dňa vydania. Lehota platnosti certifikátov platnosti však skončí najneskôr 30. júna po dni vydania.“

8.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Na množstvá uvedené v článku 2 písm. f) tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1445/95, nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (6), pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Na množstvá uvedené v druhej zarážke článku 1 ods. 1 a v článku 2 písm. a), b), c), d), e) a g) tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1445/95, nariadenia (ES) č. 1291/2000 a kapitola III nariadenia (ES) č. 1301/2006, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007. Článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 936/97, zmenený a doplnený týmto nariadením, sa uplatňuje od 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 26).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 318/2007

z 23. marca 2007,

ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 10 ods. 3 a prvý pododsek jej článku 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 17 ods. 2 písm. b) a článok 17 ods. 3 a prvú a štvrtú zarážku článku 18 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2000/666/ES zo 16. októbra 2000, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov s výnimkou hydiny a podmienky karantény (3), sa stanovujú zdravotné požiadavky pre zvieratá týkajúce sa dovozov určitých iných vtákov ako hydiny, ako sú stanovené v tomto rozhodnutí, a podmienky karantény pre také vtáky.

(2)

Komisia v dôsledku vypuknutia vysokopatogénnej vtáčej chrípky ázijského pôvodu v juhovýchodnej Ázii v roku 2004 prijala niekoľko rozhodnutí, ktorými sa popri iných komoditách zakazuje dovoz iných vtákov ako hydiny z príslušných tretích krajín.

(3)

Na základe rozšírenia vtáčej chrípky ázijského pôvodu do Európy prostredníctvom sťahovavých vtákov a prípadu vtáčej chrípky ázijského pôvodu zisteného v karanténnom zariadení v Spojenom kráľovstve sa prijalo rozhodnutie Komisie 2005/760/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení na dovoz vtákov chovaných v zajatí, v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách (4). Týmto rozhodnutím sa pozastavujú dovozy iných vtákov ako hydiny zo všetkých tretích krajín vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú napadnuté voľne žijúce vtáky.

(4)

Komisia s cieľom vypracovať zoznam rizík, ktoré predstavuje dovoz vtákov chovaných v zajatí, požiadala 13. apríla 2005 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EÚBP“), aby poskytol vedecké stanovisko k rizikám, ktoré predstavuje dovoz vtákov odchytených vo voľnej prírode a vtákov chovaných v zajatí z tretích krajín.

(5)

Skupina EÚBP pre zdravie a ochranu zvierat na základe tejto žiadosti na svojom zasadaní v dňoch 26. a 27. októbra 2006 prijala vedecké stanovisko k rizikám pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat spojeným s dovozom voľne žijúcich vtákov, iných ako hydina, do Spoločenstva. V tomto vedeckom stanovisku sa určujú možné nástroje a možnosti, ktoré môžu znížiť akékoľvek zistené riziko pre zdravie zvierat súvisiace s dovozom iných vtákov, ako je hydina.

(6)

Požiadavky stanovené v rozhodnutí 2000/666/ES by sa mali preskúmať s prihliadnutím na závery a odporúčania stanovené vo vedeckom stanovisku EÚBP.

(7)

Vo vedeckom stanovisku EÚBP sa predovšetkým uvádza skutočnosť, že údaje týkajúce sa dovozov takých vtákov sú nedostatočné. Preto by sa malo uvažovať o ďalšom zbere údajov o týchto dovozoch.

(8)

Jedno z odporúčaní vo vedeckom stanovisku EÚBP sa týka kontrol vykonávaných v tretích krajinách, ktoré vyvážajú iné vtáky ako hydinu do Spoločenstva. Zlepšenia v mieste vývozu by mali mať najväčší vplyv na zníženie pravdepodobnosti, že na vstupe do Spoločenstva sa objavia nakazené vtáky. Z tohto dôvodu by v tomto nariadení mali byť stanovené podmienky dovozu, tak aby sa povolili len dovozy z tretích krajín, ktoré sú oprávnené dovážať také vtáky do Spoločenstva.

(9)

Ďalšie odporúčanie EÚBP sa týka dovozov vtákov odchytených vo voľnej prírode. Vo vedeckom stanovisku sa uvádza riziko spôsobené týmito vtákmi, ktoré môžu byť nakazené v dôsledku laterálneho šírenia od iných nakazených voľne žijúcich vtákov z kontaminovaného prostredia, ako aj prenosu z nakazenej hydiny. Berúc do úvahy úlohu, ktorú hrali voľne žijúce sťahované vtáky pri šírení vtáčej chrípky z Ázie do Európy v rokoch 2005 a 2006, je potrebné obmedziť dovoz iných vtákov ako hydiny len na vtáky chované v zajatí.

(10)

Zriedkakedy možno s istotou rozlíšiť vtáky, ktoré boli odchytené vo voľnej prírode, od vtákov odchovaných v zajatí. Spôsoby označovania možno uplatniť na obidva druhy vtákov bez toho, aby ich bolo možné rozoznať. Preto je vhodné obmedziť dovoz iných vtákov ako hydiny do chovných zariadení, ktoré schválil príslušný orgán tretej krajiny vývozu, a stanoviť určité minimálne podmienky takého schválenia.

(11)

Na určité dovozy vtákov sa vzťahujú iné právne predpisy Spoločenstva. Preto by sa mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(12)

Zdravotné riziko pre zvieratá, ktoré predstavujú poštové holuby privezené do Spoločenstva, aby tu boli opätovne vypustené a mohli tak letieť nazad do krajiny ich pôvodu, je také, že by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(13)

Okrem toho určité tretie krajiny majú také zdravotné podmienky pre zvieratá, ktoré sú rovnocenné s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva. Preto by sa dovoz vtákov z týchto krajín mal vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14)

Členské štáty by mali oznamovať Komisii určité informácie o schválených karanténnych zariadeniach a strediskách, aby Komisia mohla uverejniť zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk a stále tento zoznam aktualizovať. Je vhodné, aby bol tento zoznam vložený do prílohy k tomuto nariadeniu.

(15)

Je vhodné stanoviť ďalšie dovozné postupy týkajúce sa prepravy z miesta hraničnej kontroly do schválených karanténnych zariadení alebo stredísk po vstupe do Spoločenstva s cieľom zabezpečiť, aby dovezené vtáky prišli do určeného schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v primeranej lehote.

(16)

Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (5) bola prijatá s cieľom zohľadniť skúsenosti nadobudnuté pri tlmení vtáčej chrípky v posledných rokoch. Na základe tejto smernice bolo prijaté rozhodnutie 2006/437/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES (6) (ďalej len „diagnostická príručka“), stanovujúca na úrovni Spoločenstva diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá hodnotenia výsledkov laboratórnych testov na potvrdenie prepuknutia vtáčej chrípky. Toto rozhodnutie by sa malo brať do úvahy pri stanovovaní režimov testovania na vtáčiu chrípku v karanténnych zariadeniach a strediskách schválených v tomto nariadení.

(17)

Určité výnimky by sa tiež mali vziať do úvahy v prípade tých vtákov, o ktorých sa zistí, že sú nakazené nízkopatogénnou vtáčou chrípkou a pseudomorom hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku v tých prípadoch, v ktorých výskyt ochorenia nepredstavuje riziko pre zdravotný stav zvierat v Spoločenstve.

(18)

V záujme zrozumiteľnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa rozhodnutie 2000/666/ES malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(19)

V dôsledku prísnejších zdravotných podmienok pre zvieratá stanovených v tomto nariadení by sa rozhodnutie 2005/760/ES malo zrušiť.

(20)

V prípade karanténnych zariadení alebo stredísk, ktoré boli schválené podľa rozhodnutia 2000/666/ES, by sa mali stanoviť prechodné opatrenia, aby dovoz cez také zariadenia a strediská mohol pokračovať dovtedy, kým im bude udelené schválenie podľa tohto nariadenia.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých vtákov do Spoločenstva z tretích krajín a ich území uvedených v prílohe I a karanténne podmienky takých dovozov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na živočíchy vtáčích druhov.

Neuplatňuje sa však na:

a)

hydinu, morky a moriaky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a vtáky nadradu bežce (Ratitae) odchované alebo chované v zajatí na chov, produkciu mäsa alebo vajec na konzumáciu alebo na obnovenie stavu lovnej zveri (ďalej len „hydina“);

b)

vtáky dovážané na účely programov ochrany zvierat schválených príslušným orgánom členského štátu určenia;

c)

spoločenské zvieratá uvedené v treťom odseku článku 1 smernice 92/65/EHS, sprevádzajúce svojho majiteľa;

d)

vtáky určené pre zoologické záhrady, cirkusy, zábavné parky alebo na pokusné účely;

e)

vtáky určené pre zariadenia, inštitúty alebo strediská schválené podľa článku 13 smernice 92/65/EHS;

f)

poštové holuby, ktoré sa dovezú na územie Spoločenstva zo susednej tretej krajiny, kde obvykle žijú, a potom sa ihneď vypustia s očakávaním, že poletia nazad do tejto tretej krajiny;

g)

vtáky dovezené z Andorry, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánskeho mestského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov smernice 2005/94/ES.

Uplatňujú sa tiež tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vtáky“ znamenajú zvieratá iných vtáčích druhov ako tých, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. a) až g);

b)

„schválené chovné zariadenie“ znamená:

i)

zariadenie, ktoré sa používa výhradne na chov vtákov, a

ii)

zariadenie, ktoré skontroloval a schválil príslušný orgán vyvážajúcej tretej krajiny, spĺňajúce podmienky stanovené v článku 4 a v prílohe II;

c)

„vtáky chované v zajatí“ znamenajú vtáky, ktoré neboli odchytené vo voľnej prírode, ale sa narodili a boli odchované v zajatí a pochádzajú od rodičov, ktorí sa spárili v zajatí alebo ktorých pohlavné bunky boli iným spôsobom premiestnené do zajatia;

d)

„nedeliteľný uzavretý krúžok umiestnený na nohe“ je nedeliteľný krúžok alebo remienok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je žiadnym spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nemožno sňať z nohy dospelého vtáka, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento účel komerčne vyrobený;

e)

„schválené karanténne zariadenie“ znamená iné priestory ako karanténne strediská:

i)

v ktorých sa vykonáva karanténa dovezených vtákov;

ii)

ktoré skontroloval a schváli príslušný orgán, či spĺňajú minimálne podmienky stanovené v článku 6 a prílohe IV;

f)

„schválené karanténne stredisko“ znamená priestory:

i)

v ktorých sa vykonáva karanténa dovezených vtákov;

ii)

obsahujúce niekoľko jednotiek, ktoré sú funkčne aj fyzicky navzájom oddelené a v ktorých každá jednotka obsahuje len vtáky z tej istej zásielky s rovnakým zdravotným stavom, a teda vytvára jednu epidemiologickú jednotku;

iii)

ktoré skontroloval a schváli príslušný orgán v súlade s minimálnymi podmienkami stanovenými v článku 6 a prílohe IV;

g)

„indikátorové vtáky“ znamenajú hydinu určenú ako diagnostickú pomôcku počas karantény;

h)

„diagnostická príručka“ znamená Diagnostickú príručku pre vtáčiu chrípku uvedenú v prílohe k rozhodnutiu 2006/437/ES;

i)

„miestna veterinárna jednotka“ (ďalej len „MVJ“) znamená akýkoľvek miestny orgán členského štátu takto ustanovený.

Článok 4

Schválené chovné zariadenia

Dovoz vtákov zo schválených chovných zariadení sa povoľuje na základe splnenia týchto podmienok:

a)

chovné zariadenie musí schváliť príslušný orgán v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II a musí mu prideliť číslo schválenia;

b)

tento orgán musí toto číslo schválenia oznámiť Komisii;

c)

názov a číslo schválenia chovného zariadenia musí byť uvedené v zozname chovných zariadení, ktorý vypracuje Komisia;

d)

príslušný orgán musí bezodkladne odobrať alebo pozastaviť schválenie chovného zariadenia a bezodkladne o tom informovať Komisiu, ak toto zariadenie už nespĺňa podmienky stanovené v prílohe II.

Článok 5

Podmienky dovozu

Dovoz vtákov z chovných zariadení schválených v súlade s článkom 4 spĺňa tieto podmienky:

a)

vtáky sú vtáky odchované v zajatí;

b)

vtáky musia pochádzať z tretích krajín alebo ich území uvedených v prílohe I;

c)

vtáky sa podrobili laboratórnemu testu na zistenie vírusov 7 až 14 dní pred naložením s negatívnym výsledkom na akýkoľvek vírus vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny;

d)

vtáky neboli očkované proti vtáčej chrípke;

e)

vtáky sprevádza veterinárne osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III (ďalej len „veterinárne osvedčenie“);

f)

vtáky sú označené individuálnym identifikačným číslom pomocou jedinečne označeného nedeliteľného uzavretého krúžku umiestneného na nohe alebo mikročipu v súlade s článkom 66 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (7);

g)

individuálne identifikačné číslo krúžkov umiestnených na nohe alebo mikročipov stanovených v písmene f) musí obsahovať aspoň tieto informácie:

kód ISO vyvážajúcej tretej krajiny, ktorá vykonala identifikáciu,

jedinečné sériové číslo;

h)

individuálne identifikačné číslo stanovené v písmene f) musí byť uvedené na veterinárnom osvedčení;

i)

vtáky sa prepravujú v nových prepravných obaloch, ktoré sú na vonkajšej strane individuálne označené identifikačným číslom, ktoré musí zodpovedať identifikačnému číslu uvedenému na veterinárnom osvedčení.

Článok 6

Schválené karanténne zariadenia a strediská

1.   Zoznam karanténnych zariadení a stredísk, ktoré spĺňajú minimálne podmienky stanovené v prílohe IV, je uvedený v prílohe V.

2.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom zoznam:

a)

čísel schválení schválených karanténnych zariadení alebo stredísk, ktoré sa nachádzajú na ich území, a

b)

názov a číslo TRACES MVJ zodpovednej za tieto zariadenia alebo strediská.

Článok 7

Priama preprava vtákov do schválených karanténnych zariadení alebo stredísk

Priamo z miesta hraničnej kontroly sa vtáky prepravujú do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v klietkach alebo v debnách.

Celkový čas cesty z tohto miesta do tohto karanténneho zariadenia alebo strediska nesmie zvyčajne presiahnuť deväť hodín.

V prípade, že sa na túto cestu použijú vozidlá, príslušné orgány ich zaplombujú plombou znemožňujúcou nedovolenú manipuláciu.

Článok 8

Potvrdenie

Dovozcovia alebo ich zástupcovia predložia písomné potvrdenie v úradnom jazyku členského štátu vstupu, podpísané osobou zodpovednou za karanténne zariadenie alebo stredisko a potvrdzujúce, že vtáky budú prijaté do karantény.

Toto osvedčenie:

a)

čitateľne uvádza meno a adresu a číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska;

b)

musí byť doručené do miesta hraničnej kontroly elektronickou poštou alebo faxom pred príchodom zásielky do tohto miesta alebo ho predloží dovozca alebo jeho zástupca pred prepustením vtákov z miesta hraničnej kontroly.

Článok 9

Tranzit vtákov v Spoločenstve

Ak sa vtáky uvádzajú do Spoločenstva cez iný členský štát ako členský štát určenia, prijmú sa všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zásielka dostala do plánovaného členského štátu určenia.

Článok 10

Monitorovanie prepravy vtákov

1.   Ak sa v právnych predpisoch Spoločenstva stanovuje monitorovanie vtákov z miesta hraničnej kontroly do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska v mieste určenia, zabezpečí sa výmena informácií takto:

a)

úradný veterinárny lekár zodpovedný za miesto hraničnej kontroly informuje príslušný orgán zodpovedný za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia o zásielke, mieste pôvodu a mieste určenia vtákov prostredníctvom siete TRACES;

b)

osoba zodpovedná za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia informuje prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu do jedného pracovného dňa od dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska úradného veterinárneho lekára zodpovedného za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia o príchode zásielky na miesto jej určenia;

c)

úradný veterinárny lekár zodpovedný za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko v mieste určenia zásielky informuje prostredníctvom siete TRACES do troch pracovných dní od dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska úradného veterinárneho lekára zodpovedného za miesto hraničnej kontroly, ktorý ho informoval o vyložení zásielky, o príchode zásielky na miesto jej určenia.

2.   Ak sa príslušnému orgánu zodpovednému za miesto hraničnej kontroly poskytne potvrdenie, že vtáky deklarované ako vtáky určené do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska neprišli na miesto ich určenia do troch pracovných dní od odhadovaného dátumu príchodu zásielky do karanténneho zariadenia alebo strediska, príslušný orgán prijme potrebné opatrenia voči osobe zodpovednej za zásielku.

Článok 11

Karanténne opatrenia

1.   Vtáky zotrvajú v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku (ďalej len „karanténa“) aspoň 30 dní.

2.   Úradný veterinárny lekár musí aspoň na začiatku a na konci karantény každej zásielky skontrolovať podmienky karantény vrátane kontroly záznamov o hynutí a klinickej prehliadky zvierat v schválenom karanténnom zariadení alebo v každej jednotke schváleného karanténneho strediska.

Ak to vyžaduje situácia v prípade choroby, úradný veterinárny lekár však vykonáva kontroly častejšie.

Článok 12

Vyšetrenie, odber vzoriek a testovanie, ktoré sa má vykonať v súvislosti so zásielkou počas karantény

1.   Po príchode vtákov do karantény sa vykonávajú vyšetrenia, odbery vzoriek a testovanie na vtáčiu chrípku a pseudomor hydiny stanovené v prílohe VI.

2.   Ak sa použijú indikátorové vtáky, v schválenom karanténnom zariadení alebo v každej jednotke schváleného karanténneho strediska sa použije najmenej 10 indikátorových vtákov.

3.   Indikátorové vtáky použité na účely vyšetrovania, odberu vzoriek a testovania musia byť:

a)

aspoň vo veku troch týždňov a použité na tieto účely iba raz;

b)

označené identifikačným krúžkom na nohe alebo iným neodstrániteľným identifikačným označením;

c)

neočkované a uznané za séronegatívne na vtáčiu chrípku a pseudomor hydiny v období 14 dní pred dátumom začiatku karantény;

d)

umiestnené do schváleného karanténneho zariadenia alebo do jednotky schváleného karanténneho strediska pred príchodom vtákov a musia byť umiestnené do spoločného priestoru alebo čo najbližšie k vtákom takým spôsobom, aby sa zabezpečil kontakt medzi indikátorovými vtákmi a trusom vtákov v karanténe.

Článok 13

Opatrenia v prípade podozrenia z choroby v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku

1.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom zariadení vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

b)

všetky tieto vtáky a indikátorové vtáky sa zabijú a zlikvidujú;

c)

schválené karanténne zariadenie sa vyčistí a vydezinfikuje;

d)

do schváleného karanténneho zariadenia nesmú byť umiestnené žiadne vtáky skôr ako 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii.

2.   Ak počas karantény v schválenom karanténnom stredisku vznikne podozrenie, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov v jednotke karanténneho strediska je nakazených vtáčou chrípkou alebo pseudomorom hydiny, prijmú sa tieto opatrenia:

a)

od týchto vtákov a indikátorových vtákov sa odoberú vzorky na virologické vyšetrenie na príslušnú analýzu, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

b)

všetky tieto vtáky a indikátorové vtáky sa usmrtia a zničia;

c)

príslušná jednotka sa vyčistí a vydezinfikuje;

d)

odoberú sa tieto vzorky:

i)

ak sa použijú indikátorové vtáky, najskôr 21 dní po záverečnom čistení a dezinfekcii príslušnej jednotky sa odoberú z indikátorových vtákov z iných karanténnych jednotiek vzorky na sérologické vyšetrenie, ako je stanovené v prílohe VI, alebo

ii)

ak sa nepoužijú indikátorové vtáky, počas 7 až 15 dní po záverečnom čistení a dezinfekcii sa musia odobrať vzorky z vtákov v ostatných karanténnych jednotkách na virologické vyšetrenie, ako je stanovené v bode 2 prílohy VI;

e)

príslušné schválené karanténne stredisko nesmú opustiť žiadne vtáky, pokiaľ sa nepotvrdí, že výsledky odberu vzoriek stanoveného v písmene d) boli negatívne.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach prijatých na základe tohto článku.

Článok 14

Výnimky týkajúce sa pozitívneho nálezu nízkopatogénnej vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku

1.   Ak sa počas karantény zistí, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených nízkopatogénnou vtáčou chrípkou (ďalej len „LPAI“) alebo pseudomorom hydiny, príslušný orgán môže na základe hodnotenia rizika udeliť výnimky z opatrení stanovených v článku 13 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) za predpokladu, že také výnimky neohrozia kontrolu nákazy (ďalej len „výnimka“).

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej takej výnimke.

2.   Ak úradný veterinár skontroluje schválené karanténne zariadenie alebo stredisko, ktorému bola udelená výnimka, a zistí, že jeden vták alebo viac vtákov a/alebo indikátorových vtákov je nakazených LPAI alebo pseudomorom hydiny, musia sa dodržať opatrenia stanovené v odsekoch 3 až 7.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom takom opatrení.

3.   V prípade pozitívneho nálezu LPAI sa musia namiesto štandardných vzoriek, ako je stanovené v diagnostickej príručke, 21 dní po dátume posledného pozitívneho nálezu LPAI v schválenom karanténnom zariadení alebo z každej jednotky v schválenom karanténnom stredisku odoberať tieto vzorky na laboratórne testovanie v intervale 21 dní:

a)

vzorky všetkých uhynutých indikátorových vtákov alebo ostatných vtákov prítomných v karanténe v čase odberu vzoriek;

b)

tracheálne/orofaryngeálne a kloakálne výtery aspoň od 60 vtákov alebo od všetkých vtákov, ak je v schválenom karanténnom zariadení alebo v príslušnej jednotke schváleného karanténneho strediska prítomných menej ako 60 vtákov; alebo ak sú vtáky malé, exotické a nie sú zvyknuté na manipuláciu, alebo ak by manipulácia s nimi bola nebezpečná pre ľudí, musia sa odobrať vzorky čerstvého trusu; odber vzoriek a laboratórne testovanie takých vzoriek musí pokračovať dovtedy, kým sa nezískajú dva za sebou nasledujúce negatívne laboratórne výsledky, ktoré sa musia odobrať aspoň v intervale 21 dní.

Príslušný orgán však môže na základe výsledku hodnotenia rizika udeliť výnimky, pokiaľ ide o veľkosť vzoriek stanovenú v tomto odseku.

4.   V prípade pozitívneho nálezu pseudomoru hydiny môže príslušný orgán udeliť výnimku len za predpokladu, že 30 dní po uhynutí alebo klinickom zotavení posledného prípadu tohto ochorenia sa odber vzoriek vykonal v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy VI bez ohľadu na odkaz na stanovené časové obdobie s negatívnymi výsledkami.

5.   Vtáky nesmú byť prepustené z karantény skôr ako po uplynutí lehoty laboratórneho testovania stanovenej v odseku 3.

6.   Schválené karanténne zariadenie alebo príslušná jednotka schváleného karanténneho zariadenia sa po vyprázdnení musí vyčistiť a vydezinfikovať. Každý predmet alebo odpad, ktorý sa mohol kontaminovať, ako aj odpad, ktorý sa nazbieral počas obdobia laboratórneho testovania stanoveného v odseku 3, ktoré uplynulo, sa musí odstrániť takým spôsobom, ktorý zaručí, že patogén sa nebude ďalej šíriť, a zničiť tak, aby sa zabezpečilo zničenie prítomných vírusov LPAI alebo pseudomoru hydiny.

7.   Do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska nesmú byť znovu umiestnené žiadne vtáky skôr ako 21 dní po záverečnom vyčistení a dezinfekcii, ako je stanovené v odseku 6.

Článok 15

Opatrenia v prípade podozrenia na chlamydiózu

Ak sa počas karantény v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku vyskytne podozrenie alebo sa potvrdí, že papagáje (psittaciformes) sú infikované Chlamydophyla psittaci, všetky vtáky zo zásielky sa musia ošetriť metódou schválenou príslušným orgánom a karanténa sa musí predĺžiť najmenej na dva mesiace po poslednom zaznamenanom prípade.

Článok 16

Prepustenie z karantény

Vtáky možno prepustiť z karantény v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku na základe písomného povolenia úradného veterinárneho lekára.

Článok 17

Požiadavky na oznamovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty oznámia Komisii do 24 hodín každý prípad vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny zistený v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku.

2.   Členské štáty každoročne oznamujú Komisii tieto informácie:

a)

počet vtákov dovezených prostredníctvom schválených karanténnych zariadení a stredísk podľa druhov a podľa schválených chovných zariadení;

b)

informácie o úmrtnosti dovážaných vtákov počnúc postupom udeľovania veterinárneho osvedčenia v krajine pôvodu až do konca karanténneho obdobia;

c)

počet prípadov pozitívnych nálezov vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny a Chlamydophyla psittaci v schválených karanténnych zariadeniach alebo strediskách.

Článok 18

Náklady spojené s karanténou

Všetky náklady na karanténu, ktoré vzniknú uplatňovaním tohto nariadenia, nesie dovozca.

Článok 19

Zrušenia

Rozhodnutia 2000/666/ES a 2005/760/ES sa zrušujú.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES(Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321).

(3)  Ú. v. ES L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/279/ES (Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 17).

(4)  Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 60. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/183/ES (pozri stranu 44 tohto Úradného vestníka).

(5)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  U. v. EÚ L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN, KTORÉ MÔŽU POUŽÍVAŤ VETERINÁRNE OSVEDČENIE V PRÍLOHE III

Tretie krajiny alebo ich územia uvedené v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2006/696/ES (1), pričom v stĺpci 4 tejto tabuľky je stanovený vzor veterinárneho osvedčenia pre chovnú alebo úžitkovú hydinu okrem vtákov nadradu bežce (BPP).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 25.10.2006, s. 1.


PRÍLOHA II

PODMIENKY UPRAVUJÚCE SCHVÁLENIE CHOVNÝCH ZARIADENÍ V TRETEJ KRAJINE PÔVODU PODĽA ČLÁNKU 4

KAPITOLA 1

Schválenie chovných zariadení

Na to, aby mohlo byť schválené chovné zariadenie, ako je stanovené v článku 4, musí spĺňať podmienky stanovené v tejto kapitole:

1.

Chovné zariadenie musí byť jasne vymedzené a oddelené od svojho okolia alebo zvieratá musia byť v ohradených priestoroch a umiestnené tak, aby nepredstavovali zdravotné riziko pre poľnohospodárske zariadenia, ktorých veterinárny štatút by mohol byť ohrozený.

2.

Musí mať vhodné prostriedky na odchyt, ohradenie a izoláciu zvierat a mať k dispozícii vhodné schválené karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce zo zariadení, ktoré neboli schválené.

3.

Osoba zodpovedná za chovné zariadenie musí mať dostatočné skúsenosti v chove vtákov.

4.

Chovné zariadenie musí byť bez výskytu vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny a Chlamydophyla psittaci; aby mohlo byť vyhlásené za zariadenie bez týchto nákaz, príslušný orgán vyhodnotí záznamy o zdravotnom stave zvierat vedené aspoň počas troch rokov pred dátumom podania žiadosti o schválenie a výsledky klinických a laboratórnych testov vykonaných na zvieratách v tomto zariadení. Nové chovné zariadenia sa však schvaľujú len na základe výsledkov klinických a laboratórnych testov vykonaných na zvieratách v takých zariadeniach.

5.

Musí viesť aktualizované záznamy, v ktorých sa uvádza:

a)

počet a totožnosť (vek, pohlavie, druh a individuálne identifikačné číslo, ak je to možné) zvierat každého druhu prítomných v chovnom zariadení;

b)

počet a totožnosť (vek, pohlavie, druh a individuálne identifikačné číslo, ak je to možné) zvierat, ktoré prichádzajú do chovného zariadenia alebo z neho odchádzajú, spolu s informáciami o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave z chovného zariadenia alebo do chovného zariadenia a zdravotnom stave zvierat;

c)

výsledky krvných testov alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov;

d)

prípady ochorenia a prípadne aj poskytnuté ošetrenie;

e)

výsledky post mortem vyšetrení zvierat, ktoré uhynuli v chovnom zariadení, vrátane zvierat narodených ako mŕtve;

f)

pozorovania počas izolácie alebo karantény.

6.

Chovné zariadenie musí mať dohodu s príslušným laboratóriom o vykonávaní vyšetrení post mortem alebo musí mať jeden alebo viac vhodných priestorov, v ktorých také vyšetrenia môže vykonávať príslušná osoba pod dohľadom schváleného veterinárneho lekára.

7.

Chovné zariadenie musí mať patričné zabezpečenie alebo zariadenia na mieste umožňujúce odstrániť vhodným spôsobom telá zvierat, ktoré uhynú na nákazu alebo sú eutanázované.

8.

Chovné zariadenie musí prostredníctvom zmluvy alebo právneho dokumentu zaistiť služby veterinárneho lekára, ktorého schváli a kontroluje príslušný orgán vyvážajúcej tretej krajiny a ktorý:

a)

zabezpečí, aby príslušný orgán schválil a aby sa v chovnom zariadení uplatňovali primerané opatrenia zamerané na dohľad nad nákazami a ich kontrolu. Také opatrenia zahŕňajú:

i)

ročný plán dozoru nad chorobami vrátane patričnej kontroly zoonóz zvierat;

ii)

klinické, laboratórne testovanie a testovanie post mortem v prípade zvierat podozrivých z toho, že boli postihnuté prenosnými chorobami;

iii)

očkovanie zvierat vnímavých na infekčné ochorenia podľa potreby, v zhode s Príručkou diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

zabezpečí, že každý podozrivý úhyn alebo prítomnosť akýchkoľvek symptómov naznačujúcich, že zvieratá ochoreli na vtáčiu chrípku, pseudomor hydiny alebo Chlamydophyla psittaci, sa bezodkladne oznámi príslušnému orgánu tretej krajiny;

c)

zabezpečí, aby sa zvieratá prichádzajúce do chovného zariadenia podľa potreby izolovali v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a pokynmi vydanými príslušným orgánom v prípade, že existujú;

d)

zodpovedá za každodenné dodržiavanie veterinárnych požiadaviek tohto nariadenia a právnych predpisov Spoločenstva o ochrane zvierat počas prepravy.

9.

Ak chovné zariadenie chová zvieratá určené pre laboratóriá, ktoré vykonávajú pokusy, všeobecná starostlivosť o také zvieratá a ich umiestnenie musí byť v zhode s požiadavkami článku 5 smernice Rady 86/609/EHS (1).

KAPITOLA 2

Ponechanie schválenia chovného zariadenia

Schválenie chovného zariadenia sa ponechá, iba ak sa dodržia podmienky stanovené v tejto kapitole.

1.

Priestory sú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára schváleného príslušným orgánom, ktorý:

a)

zabezpečuje dodržiavanie podmienok stanovených v tomto nariadení;

b)

navštevuje priestory chovného zariadenia aspoň raz do roka;

c)

vykonáva audit činnosti schváleného veterinárneho lekára a implementácie ročného plánu dozoru nad chorobami;

d)

overuje, či výsledky klinických, laboratórnych testov a post mortem testov na zvieratách neodhalili výskyt vtáčej chrípky, pseudomoru hydiny alebo Chlamydophyla psittaci.

2.

Do chovného zariadenia sú začlenené len zvieratá pochádzajúce z iného schváleného chovného zariadenia v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

3.

Chovné zariadenie vedie záznamy uvedené v bode 5 kapitoly 1 od dátumu schválenia najmenej desať rokov.

KAPITOLA 3

Karanténa vtákov začlenených z iných zdrojov ako zo schválených chovných zariadení

Odchylne od bodu 2 kapitoly 2 vtáky začlenené z iných zdrojov ako zo schválených chovných zariadení môžu byť začlenené do chovného zariadenia po tom, ako príslušný orgán vydá schválenie takého začlenenia, za predpokladu, že také zvieratá prejdú karanténou v súlade s pokynmi vydanými príslušným orgánom pred zaradením do súboru. Karanténa musí trvať aspoň 30 dní.

KAPITOLA 4

Pozastavenie, odobratie alebo opätovné udelenie schválenia chovným zariadeniam

Postupy pri čiastočnom alebo úplnom pozastavení, odobratí alebo opätovnom udelení schválenia chovným zariadeniam musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

1.

Ak príslušný orgán zistí, že chovné zariadenie už nespĺňa podmienky stanovené v kapitolách 1 a 2 alebo že prišlo k zmene využívania, takže sa už nevyužíva výhradne na chov vtákov, pozastaví alebo odoberie schválenie takému zariadeniu.

2.

Ak príslušný orgán dostane oznámenie o podozrení na vtáčiu chrípku, pseudomor hydiny alebo Chlamydophyla psittaci, pozastaví chovnému zariadeniu schválenie dovtedy, kým sa podozrenie úradne nevylúči. Zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na to, aby sa potvrdilo alebo vylúčilo podozrenie a zabránilo akémukoľvek rozšíreniu nákazy, v súlade s požiadavkami právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich opatrenia, ktoré sa majú prijať proti príslušnej nákaze, a obchod so zvieratami.

3.

Ak sa podozrenie z nákazy potvrdí, príslušný orgán môže znovu schváliť chovné zariadenie v súlade s kapitolou 1 len po:

a)

likvidácii choroby a zdroja infekcie v chovnom zariadení;

b)

dostatočnom vyčistení a vydezinfikovaní chovného zariadenia;

c)

splnení podmienok stanovených v kapitole 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 4.

4.

Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo opätovnom udelení schválenia ktoréhokoľvek chovného zariadenia.


(1)  Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/65/ES (Ú. v. EÚ L 230, 16.9.2003, s. 32).


PRÍLOHA III

uvedená v článku 5 bode e

VETERINÁRNE OSVEDČENIE

pre dovozy určitých iných vtákov ako hydiny určených na odoslanie do Spoločenstva

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

uvedená v článku 6

MINIMÁLNE PODMIENKY PRE SCHVÁLENÉ KARANTÉNNE ZARIADENIA A STREDISKÁ PRE VTÁKY

Schválené karanténne zariadenia a strediská musia spĺňať podmienky stanovené v kapitolách 1 a 2.

KAPITOLA 1

Stavba a vybavenie karanténnych zariadení alebo stredísk

1.

Karanténne zariadenie alebo stredisko musí byť samostatná budova alebo budovy oddelené od iných chovov hydiny a iných chovov vtákov vo vzdialenosti stanovenej príslušným orgánom na základe posúdenia rizika, pri ktorom sa zohľadňuje epidemiológia vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny. Vchodové a východové dvere musia byť uzamykateľné a označené nápisom: „KARANTÉNA – nepovolaným vstup zakázaný“.

2.

Každá karanténna jednotka karanténneho strediska musí mať oddelený vzdušný priestor.

3.

Karanténne zariadenie alebo stredisko musí byť zabezpečené pred vstupom vtákov, múch a škodcov a vzduchotesne uzatvárateľné na účely fumigácie.

4.

Schválené karanténne zariadenie a každá jednotka schváleného karanténneho strediska musí byť vybavená zariadením na umývanie rúk.

5.

Vchodové a východové dvere do schváleného karanténneho zariadenia a do každej jednotky schváleného karanténneho strediska musia byť dvojité.

6.

Pred všetkými vchodmi a východmi do a zo schváleného karanténneho zariadenia a rôznych jednotiek schváleného karanténneho strediska musia byť hygienické bariéry.

7.

Celé vybavenie musí byť zostrojené tak, aby ho bolo možné čistiť a dezinfikovať.

8.

Sklad krmiva musí byť zabezpečený proti vstupu vtákov a hlodavcov a musí byť chránený pred hmyzom.

9.

Na skladovanie podstielky musí byť k dispozícii kontajner zabezpečený pred vtákmi a hlodavcami.

10.

Na odkladanie tiel musí byť k dispozícii chladnička a/alebo mraznička.

KAPITOLA 2

Ustanovenia o riadení

1.

Schválené karanténne zariadenia a strediská musia:

a)

mať účinný kontrolný systém, ktorý zabezpečí primeraný dozor nad zvieratami;

b)

byť pod kontrolou a zodpovednosťou úradného veterinárneho lekára;

c)

byť čistené a dezinfikované v súlade s programom schváleným príslušným orgánom, podľa ktorého sa dodrží primeraný čas prestávky; použité dezinfekčné prostriedky musia byť schválené na tento účel príslušným orgánom.

2.

V prípade každej zásielky vtákov umiestnených do karantény:

a)

schválené karanténne zariadenie alebo jednotka schváleného karanténneho strediska sa musí vyčistiť a vydezinfikovať a pred umiestnením dovezených vtákov aspoň na sedem dní vyprázdniť;

b)

zásielka vtákov musí pochádzať z jediného schváleného chovného zariadenia v tretej krajine pôvodu a musí byť umiestnená do karantény v priebehu najviac 48 hodín;

c)

karanténa sa musí začať umiestnením posledného vtáka;

d)

schválené karanténne zariadenie alebo jednotka schváleného karanténneho strediska sa musí na konci karantény vyprázdniť, vyčistiť a vydezinfikovať.

3.

Musia sa prijať predbežné opatrenia, ktoré zabránia krížovej kontaminácii medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi zásielkami.

4.

Do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska nesmú mať prístup nepovolané osoby.

5.

Osoby vstupujúce do schváleného karanténneho zariadenia alebo strediska musia mať ochranné oblečenie a obuv.

6

Nesmie dôjsť ku kontaktu pracovníkov, ktorý môže mať za následok kontamináciu medzi schválenými karanténnymi zariadeniami alebo jednotkami schválených karanténnych stredísk.

7.

Musí byť k dispozícii vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu.

8.

Ak sa použijú na identifikáciu mikročipy, v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku musí byť k dispozícii vhodné zariadenie na čítanie mikročipov.

9.

Ak sa klietky a debny použité na prepravu nezničia, musia sa vyčistiť a vydezinfikovať v schválenom karanténnom zariadení alebo stredisku. Ak sa opätovne používajú, musia byť vyrobené z materiálu, ktorý sa dá účinne vyčistiť a vydezinfikovať. Klietky a debny sa musia zničiť takým spôsobom, ktorý zabráni šíreniu choroboplodných zárodkov.

10.

Podstielka a odpad sa musia pravidelne odstraňovať, skladovať v kontajneri na podstielku a ošetriť spôsobom, ktorý zabráni šíreniu choroboplodných zárodkov.

11.

Telá uhynutých vtákov sa musia prehliadať v úradnom laboratóriu určenom príslušným orgánom.

12.

Potrebné analýzy a ošetrenia vtákov sa musia robiť po konzultácii s úradným veterinárnym lekárom a pod jeho kontrolou.

13.

Úradný veterinárny lekár musí byť informovaný o chorobách a úhyne vtákov a/alebo indikátorových vtákov počas karantény.

14.

Osoba zodpovedná za schválené karanténne zariadenie alebo stredisko musí viesť tieto záznamy:

a)

dátum, počet a druh vtákov, ktoré s každou zásielkou vstupujú do zariadenia alebo ho opúšťajú;

b)

kópie veterinárnych osvedčení a osvedčení o prechode hraníc sprevádzajúcich dovážané vtáky;

c)

individuálne identifikačné čísla dovážaných vtákov a v prípade identifikácie pomocou mikročipu sa musia zaznamenať podrobné údaje o type mikročipov a zariadení na ich čítanie;

d)

ak sa v karanténnom zariadení alebo stredisku použijú indikátorové vtáky, počet a umiestnenie indikátorových vtákov v karanténnom zariadení alebo stredisku;

e)

akékoľvek významné pozorované javy: prípady choroby a počet uhynutých kusov denne;

f)

dátumy a výsledky testovania;

g)

typ ošetrenia a dátumy ošetrenia;

h)

osoby, ktoré vstupovali do karanténneho zariadenia alebo strediska.

15.

Záznamy uvedené v bode 14 sa musia uchovávať aspoň desať rokov.

KAPITOLA 3

Pozastavenie, odobratie alebo opätovné udelenie schválenia karanténnym zariadeniam a strediskám

Postupy pri čiastočnom alebo úplnom pozastavení, odobratí alebo opätovnom udelení schválenia karanténnym zariadeniam a strediskám musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

1.

Ak príslušný orgán zistí, že karanténne zariadenie alebo stredisko už nespĺňa podmienky stanovené v kapitolách 1 a 2 alebo že prišlo k zmene využívania, na ktoré sa už nevzťahuje článok 3 písm. e) a f), informuje o tejto skutočnosti Komisiu. Také karanténne zariadenia alebo strediská sa v súlade s týmto aktom už nesmú používať pre dovozy.

2.

Karanténnemu zariadeniu alebo stredisku sa opätovne udelí schválenie, keď sú znovu splnené podmienky stanovené v kapitolách 1 a 2.


PRÍLOHA V

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A STREDÍSK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6 ODS. 1

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

AT

RAKÚSKO

AT OP Q1

AT

RAKÚSKO

AT-NK-Q-1

AT

RAKÚSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKÚSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKÚSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGICKO

BE VQ 1003

BE

BELGICKO

BE VQ 1010

BE

BELGICKO

BE VQ 1011

BE

BELGICKO

BE VQ 1012

BE

BELGICKO

BE VQ 1013

BE

BELGICKO

BE VQ 1016

BE

BELGICKO

BE VQ 1017

BE

BELGICKO

BE VQ 3001

BE

BELGICKO

BE VQ 3008

BE

BELGICKO

BE VQ 3014

BE

BELGICKO

BE VQ 3015

BE

BELGICKO

BE VQ 4009

BE

BELGICKO

BE VQ 4017

BE

BELGICKO

BE VQ 7015

CY

CYPRUS

CB 0011

CY

CYPRUS

CB 0012

CY

CYPRUS

CB 0061

CY

CYPRUS

CB 0013

CY

CYPRUS

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750005

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750038

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

32750007

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

62750011

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

71750000

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

71750011

DE

NEMECKO

BW-1

DE

NEMECKO

BY-1

DE

NEMECKO

BY-2

DE

NEMECKO

BY-3

DE

NEMECKO

BY-4

DE

NEMECKO

HE-1

DE

NEMECKO

NI-1

DE

NEMECKO

NI-2

DE

NEMECKO

NI-3

DE

NEMECKO

NW-1

DE

NEMECKO

NW-2

DE

NEMECKO

NW-3

DE

NEMECKO

NW-4

DE

NEMECKO

NW-5

DE

NEMECKO

NW-6

DE

NEMECKO

NW-7

DE

NEMECKO

NW-8

DE

NEMECKO

RP-1

DE

NEMECKO

SN-1

DE

NEMECKO

SN-2

DE

NEMECKO

ST-1

DE

NEMECKO

SH-1

DE

NEMECKO

TH-1

DE

NEMECKO

TH-2

DK

DÁNSKO

DK-VQB-2002-001

ES

ŠPANIELSKO

ES01/02/05

ES

ŠPANIELSKO

ES01/02/01

ES

ŠPANIELSKO

ES05/02/12

ES

ŠPANIELSKO

ES05/03/13

ES

ŠPANIELSKO

ES07/02/02

ES

ŠPANIELSKO

ES08/02/03

ES

ŠPANIELSKO

ES09/02/09

ES

ŠPANIELSKO

ES09/02/10

ES

ŠPANIELSKO

ES13/02/08

ES

ŠPANIELSKO

ES15/02/06

ES

ŠPANIELSKO

ES17/02/07

ES

ŠPANIELSKO

ES04/03/11

ES

ŠPANIELSKO

ES04/03/14

ES

ŠPANIELSKO

ES09/03/15

ES

ŠPANIELSKO

ES01/04/16

ES

ŠPANIELSKO

ES09/04/17

ES

ŠPANIELSKO

ES09/06/18

FR

FRANCÚZSKO

38.193.01

GR

GRÉCKO

GR.1

GR

GRÉCKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

ÍRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

TALIANSKO

003AL707

IT

TALIANSKO

305/B/743

IT

TALIANSKO

132BG603

IT

TALIANSKO

170BG601

IT

TALIANSKO

233BG601

IT

TALIANSKO

068CR003

IT

TALIANSKO

006FR601

IT

TALIANSKO

054LCO22

IT

TALIANSKO

I – 19/ME/01

IT

TALIANSKO

119RM013

IT

TALIANSKO

006TS139

IT

TALIANSKO

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

HOLANDSKO

NL-13000

NL

HOLANDSKO

NL-13001

NL

HOLANDSKO

NL-13002

NL

HOLANDSKO

NL-13003

NL

HOLANDSKO

NL-13004

NL

HOLANDSKO

NL-13005

NL

HOLANDSKO

NL-13006

NL

HOLANDSKO

NL-13007

NL

HOLANDSKO

NL-13008

NL

HOLANDSKO

NL-13009

NL

HOLANDSKO

NL-13010

PL

POĽSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA


PRÍLOHA VI

POSTUPY PRI VYŠETRENIACH, ODBERE VZORIEK A TESTOVANÍ NA VTÁČIU CHRÍPKU A PSEUDOMOR HYDINY

1.

Počas karantény sa indikátorové vtáky alebo dovezené vtáky, ak sa nepoužijú indikátorové vtáky, musia podrobiť týmto postupom:

a)

Pri použití indikátorových vtákov:

i)

všetkým indikátorovým vtákom sa musia odobrať krvné vzorky na sérologické vyšetrenie najskôr 21 dní po ich vstupe do karantény a najmenej tri dni pred koncom obdobia karantény;

ii)

ak sú v prípade vzoriek uvedených v bode i) sérologické výsledky indikátorových vtákov pozitívne alebo nepreukazné, dovezené vtáky sa musia podrobiť virologickému vyšetreniu; ak je zásielka menšia ako 60 vtákov, odoberú sa výtery z kloaky (alebo trus) všetkým vtákom, ak je väčšia, 60 vtákom.

b)

Bez použitia indikátorových vtákov sa dovezené vtáky musia virologicky vyšetriť (sérologické testy nie sú vhodné). Ak je zásielka menšia ako 60 vtákov, všetkým vtákom, ak je väčšia, 60 vtákom sa odoberú tracheálne/orofaryngeálne výtery a/alebo výtery z kloaky (alebo trus) počas prvých 7 až 15 dní karanténneho obdobia.

2.

Okrem testovania uvedeného v bode 1 sa musia odobrať tieto vzorky na virologické vyšetrenie:

a)

výtery z kloaky (alebo trus) a tracheálne/orofaryngeálne výtery, ak je to možné, od všetkých klinicky chorých vtákov alebo chorých indikátorových vtákov;

b)

z črevného obsahu, mozgu, trachey, pľúc, pečene, sleziny, obličiek a ostatných zjavne postihnutých orgánov čo najskôr po uhynutí buď od:

i)

uhynutých indikátorových vtákov a všetkých vtákov, ktoré uhynuli pred príchodom a ktoré uhynuli počas karantény, alebo

ii)

v prípade vysokého úhynu malých vtákov z veľkej zásielky aspoň od 10 % uhynutých vtákov.

3.

Všetky virologické a sérologické testy vzoriek odobraných počas karantény musia vykonať úradné laboratóriá určené príslušným orgánom s použitím diagnostických postupov v súlade s diagnostickou príručkou pre vtáčiu chrípku a Príručkou diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá Svetovej organizácie pre zdravotný stav zvierat (OIE) pre pseudomor hydiny. Pri virologickom vyšetrení je povolené zhromažďovanie najviac piatich vzoriek od jednotlivých vtákov do jednej vzorky. Trus sa musí zhromažďovať oddelene od ostatných vzoriek orgánov a tkanív.

4.

Izoláty vírusov sa musia odoslať do národných referenčných laboratórií.


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 319/2007

z 22. marca 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu krevety boreálnej v zóne 3L Organizácie pre rybolov (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

03

Členský štát

Poľsko

Zásoba

PRA/N3L.

Druhy

Kreveta boreálna (Pandalus borealis)

Zóna

NAFO 3L

Dátum

7. marec 2007


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 320/2007

z 22. marca 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej vo vodách ES a medzinárodných vodách ICES zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa pri výlove zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2007.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku na iné plavidlo alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na rok 2007 pre zásoby uvedené v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu stanoveného v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa stanoveného v uvedenej prílohe. Po uvedenom dátume sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať na iné plavidlo alebo vykladať dané zásoby vylovené takýmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morsté záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

04

Členský štát

Írsko

Zásoba

WHB/1X14

Druhy

Treska modrastá (Micromesistius poutassou)

Zóna

Vody ES a medzinárodné vody ICES zóny I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

Dátum

27. februára 2007


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 321/2007

z 23. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 396/92 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Určité vozidlá s vystuženou hydraulickou výklopnou plošinou uvedené v bode 4 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 396/92 (2) boli zatriedené v rámci kombinovanej nomenklatúry do kódu KN 8704 31 91. V súlade s tým istým bodom univerzálnosť a zložitá konštrukcia výklopnej plošiny zabraňuje, aby bol tento výrobok považovaný za vyklápač „dumper“ zatriedený do kódu KN 8704 10.

(2)

Vo svojom rozsudku vo veci C-396/02 (3) Súdny dvor Európskych spoločenstiev rozhodol, že skutočnosť, že vozidlo s korbou má zložitú, univerzálnu a presnú funkciu sklápania, nie je prekážkou toho, aby bolo zatriedené ako „dumper“ v zmysle podpoložky 8704 10 kombinovanej nomenklatúry.

(3)

Keďže opatrenie pre zatriedenie stanovené v nariadení (EHS) č. 396/92 nie je v súlade so znením rozhodnutia Súdneho dvora, dôvodom je nesprávny bod 4, toto nariadenie by sa malo upraviť, keďže vozidlá s hydraulickou výklopnou plošinou sa v ňom zatrieďujú do kódu KN 8704 31. Z toho dôvodu sa bod 4 vypúšťa a je zrušený od 10. marca 1992.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 4 prílohy k nariadeniu (EHS) č. 396/92 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda platnosť dňom 10. marca 1992.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2007

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 129/2007 (Ú. v. EÚ L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 44, 20.2.1992, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 705/2005 (Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 18).

(3)  Rozsudok zo 16. septembra 2004 vo veci C-396/02 DFDS, Zb. 2004, s. I-8439.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/35


ROZHODNUTIE RADY

z 19. marca 2007,

ktorým sa vymenúva taliansky člen a dvaja talianski náhradníci Výboru regiónov

(2007/180/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Guida MILANU sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov a v dôsledku odstúpenia Salvatoreho CUFFARA a Giovanniho MASTROCINQUEHO sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

a)

tento člen:

Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, ako náhrada za Guida MILANU, Consiglio provinciale di Roma;

b)

títo náhradníci:

Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, ako náhrada za Salvatoreho CUFFARA,

Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, ako náhrada za Giovanniho MASTROCINQUEHO.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

Horst SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/36


ROZHODNUTIE RADY

z 19. marca 2007,

ktorým sa vymenúva holandský náhradník Výboru regiónov

(2007/181/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh holandskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia Pauline C. KRIKKEOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníka do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Bas VERKERK, burgemeester van Delft,

ako náhrada za Pauline C. KRIKKEOVÚ.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Radu

predseda

Horst SEEHOFER


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. marca 2007

o prieskume choroby chronického chradnutia u jeleňovitých

[oznámené pod číslom K(2007) 860]

(Text s významom pre EHP)

(2007/182/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Choroba chronického chradnutia je prenosná spongiformná encefalopatia (TSE) postihujúca jeleňovité, ktorá je rozšírená v Severnej Amerike, v Spoločenstve však doteraz nebola zaznamenaná.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uverejnil 3. júna 2004 stanovisko, v ktorom sa odporúča, aby sa v Spoločenstve uskutočňoval cielený dozor nad jeleňovitými. Cieľom tohto dohľadu by bolo odhaliť možnú prítomnosť TSE u jeleňovitých. V súlade s týmto stanoviskom by sa preto malo urobiť opatrenie, na základe ktorého budú členské štáty uskutočňovať prieskumy.

(3)

Nariadením (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie TSE u zvierat. Toto nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1923/2006 umožňuje programy monitorovania TSE u jeleňovitých. Preto je teraz možné, aby členské štáty uskutočňovali prieskumy týkajúce sa TSE u jeleňovitých stanovené v tomto rozhodnutí.

(4)

Dané prieskumy by sa mali týkať tak voľne žijúcich, ako aj chovaných druhov vysokej zveri. Keďže v prípade voľne žijúcej vysokej zveri by sa vzorky mali odoberať najmä počas poľovníckej sezóny, ktorá má obmedzené trvanie, toto rozhodnutie by sa teda malo uplatňovať po prijatí nariadenia (ES) č. 1923/2006 s cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na dosiahnutie cieľových počtov vzoriek.

(5)

Členské štáty by mali predložiť výročnú správu o výsledkoch týchto prieskumov u jeleňovitých. Zistenie pozitívneho nálezu TSE u jeleňovitých sa musí okamžite oznámiť Komisii.

(6)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa jeleňovité testované na TSE nezaradili do potravinového reťazca na obchodné účely, kým sa nepotvrdí negatívny výsledok testovania.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá prieskumu s cieľom zistiť prítomnosť choroby chronického chradnutia (CWD) u jeleňovitých zvierat, konkrétne u jeleňov (prieskum).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.

Článok 3

Rozsah prieskumu

1.   V súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe II členské štáty vykonajú prieskum s cieľom zistiť výskyt CWD u jeleňovitých.

2.   Členské štáty skončia svoje prieskumy najneskôr do konca poľovníckej sezóny 2007.

Článok 4

Opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať po uskutočnení testov na CWD

Členské štáty vykonajú po uskutočnení testov na CWD opatrenia stanovené v prílohe III.

Článok 5

Správy, ktoré členské štáty predložia Komisii

Členské štáty predložia Komisii tieto správy:

a)

správu nasledujúcu bezprostredne po zistení pozitívneho alebo nejednoznačného nálezu prenosnej spongiformnej encefalopatie u niektorého kusa jeleňovitých;

b)

výročnú správu o výsledkoch prieskumov, ako je stanovené v prílohe IV.

Článok 6

Súhrn správ Komisie pre členské štáty

Komisia predloží členským štátom súhrn správ uvedených v článku 5.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1923/2006 (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„cieľové druhy“ znamenajú voľne žijúceho a chovaného jeleňa lesného (Cervus elaphus) a/alebo voľne žijúceho pasrnca (jeleníka) bielochvostého (Odocoileus virginianus);

b)

„cieľové členské štáty“ znamenajú tie členské štáty, ktoré majú dostatočný počet populácií cieľových druhov, ktorý im umožní dosiahnuť štatisticky požadovanú veľkosť vzorky. Odlišujú sa v závislosti od cieľových druhov, tiež voľne žijúcich alebo chovaných druhov, a sú uvedené v tabuľkách 1 a 2 v prílohe II;

c)

„klinické/choré jeleňovité“ znamenajú jeleňovité s neobvyklým správaním a/alebo pohybovými poruchami a/alebo všeobecne kondične zoslabnuté;

d)

„jeleňovité zranené alebo zabité na cestách“ znamenajú jeleňovité zranené cestnými vozidlami, u ktorých nemožno zistiť príčinu smrti;

e)

„uhynuté/ulovené jeleňovité“ znamenajú jeleňovité nájdené mŕtve vo zvernici alebo v prírode a chované jeleňovité ulovené zo zdravotných príčin/pre zostarnutie;

f)

„usmrtené zdravé jeleňovité“ znamenajú zdravé chované jeleňovité usmrtené na bitúnku alebo vo zvernici;

g)

„zdravé odstrelené jeleňovité“ znamenajú zdravé voľne žijúce jeleňovité odstrelené počas poľovníckej sezóny;

h)

„cieľové skupiny“ znamenajú jeleňovité definované v písmenách c) až g).


PRÍLOHA II

Minimálne požiadavky na prieskum s cieľom zistiť výskyt choroby chronického chradnutia u jeleňovitých

1.   Odber vzoriek cieľových druhov cieľovými členskými štátmi.

a)

Cieľové členské štáty odoberajú vzorky na testovanie choroby chronického chradnutia (CWD) ich populácie voľne žijúceho jeleňa lesného a pasrnca (jeleníka) bielochvostého v súlade s tabuľkou 1 a ich chovanej populácie jeleňa lesného s tabuľkou 2.

Tieto vzorky možno odobrať zo všetkých cieľových skupín v cieľových členských štátoch.

b)

Príslušný orgán cieľových členských štátov zohľadňuje pri rozhodovaní o výbere vzoriek v rámci ich odberu pri cieľových druhoch tieto kritériá:

i)

všetky jeleňovité musia byť staršie ako 18 mesiacov; vek sa odhaduje podľa chrupu, zrejmých znakov dospelosti alebo akýchkoľvek iných spoľahlivých informácií;

ii)

v prípade zdravých odstrelených jeleňovitých sa vzorky musia odoberať najmä zo samčích jeleňovitých;

iii)

v prípade zdravých usmrtených jeleňovitých sa vzorky musia odoberať najmä zo starších samčích a samičích jeleňovitých.

c)

Príslušný orgán cieľových členských štátov zohľadňuje pri rozhodovaní o výbere vzoriek v rámci ich odberu pri cieľových druhoch vystavenie týmto možným rizikovým faktorom, ak existujú:

i)

oblasti s vysokým výskytom jeleňovitých;

ii)

vysoký výskyt klusavky (scrapie);

iii)

vysoký výskyt BSE;

iv)

jeleňovité, ktoré konzumovali krmivo pravdepodobne kontaminované TSE;

v)

jeleňovité vo zverniciach alebo v regiónoch, v ktorých bol v minulosti zaznamenaný dovoz jeleňovitých a výrobkov z nich z regiónov postihnutých CWD.

d)

Príslušný orgán cieľových členských štátov použije pri odbere vzoriek cieľových druhov náhodný odber vzoriek.

2.   Odber vzoriek na CWD u všetkých druhov jeleňovitých všetkými členskými štátmi.

Všetky členské štáty odoberajú vzorky na CWD prednostne u klinických/chorých jeleňovitých a uhynutých/ulovených jeleňovitých, ako aj u jeleňovitých zranených alebo zabitých na cestách zo všetkých druhov jeleňovitých. Príslušný orgán členských štátov sa snaží maximálne upozorňovať na tieto jeleňovité a zabezpečiť, aby sa na CWD testoval čo najväčší počet takýchto jeleňovitých.

Tabuľka 1

Voľne žijúci jeleň lesný (Cervus elaphus) a pasrnec (jeleník) bielochvostý (Odocoileus virginianus)

 

Populácia cieľových druhov

Veľkosť vzorky

Česká republika

25 000

598

Nemecko

150 000

598

Španielsko

220 000 až 290 000

598

Francúzsko

100 000

598

Taliansko

44 000

598

Lotyšsko

28 000

598

Maďarsko

74 000

598

Rakúsko

150 000

598

Poľsko

600 000

598

Slovensko

38 260

598

Fínsko

30 000

598

Spojené kráľovstvo

382 500

598


Tabuľka 2

Chovaný jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Populácia cieľových druhov

Veľkosť vzorky

Česká republika

> 9 000

576

Nemecko

11 500

598

Francúzsko

17 000

598

Írsko

10 000

581

Rakúsko

10 000

581

Spojené kráľovstvo

28 000

598

3.   Odber vzoriek a laboratórne testy

Vzorka obexu sa odoberie a testuje u všetkých jeleňovitých vo vzorkách uvedených v bodoch 1 a 2 tejto prílohy. Ak sa vyžaduje biologický test, minimálne časť každej vzorky sa uchováva v chlade alebo sa zmrazí až do získania negatívneho výsledku.

Príslušný orgán členských štátov sa v prípade usmernenia týkajúceho sa metód a protokolov musí odvolávať na bod 3 kapitoly C prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

Zrýchlené testy uvedené v bode 4 kapitoly C prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001, používané na zisťovanie prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) v obexe hovädzích zvierat alebo malých prežúvavcov, sa považujú za vhodné na použitie pri odbere vzoriek uvedených v bodoch 1 a 2 tejto prílohy. Členské štáty môžu na účely skríningu použiť taktiež imunohistochemickú metódu, ktorá musí spĺňať podmienky odborného testu referenčného laboratória Spoločenstva (RLS). Ak členský štát nemôže potvrdiť pozitívny výsledok zrýchleného testu, zašle RLS príslušné tkanivo na potvrdenie. V prípade pozitívneho nálezu TSE sa uplatňuje protokol, ako je uvedené v bode 3.2 písm. c) bodoch i) a ii) kapitoly C prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

4.   Genotypizácia

V prípade každého pozitívneho nálezu TSE u jeleňovitých sa v súlade s usmerneniami referenčného laboratória Spoločenstva pre TSE stanovuje genotyp priónového proteínu.


PRÍLOHA III

Opatrenia nasledujúce po testovaní jeleňovitých

1.

V prípade, že kus jeleňovitých určený na umiestnenie na trh na ľudskú spotrebu bol vybraný na testovanie na CWD, členské štáty zabezpečia jeho vysledovateľnosť a zabezpečia, aby nebol prepustený do komerčného predaja, kým sa nezíska negatívny výsledok zrýchleného testu.

2.

Ak je to možné, a vždy keď sa uplatňuje bod 1, poľovníci, horári alebo chovatelia, ak sú známi, informujú o prípadoch, v ktorých boli vzorky predložené na testovanie na CWD, a hneď ako to bude možné, im budú prostredníctvom povolených prostriedkov oznámené výsledky pozitívneho zrýchleného testu.

3.

Členské štáty si vyhradzujú právo ponechať si materiál na účely ďalšieho diagnostikovania alebo výskumu, kým sa nezíska negatívny výsledok zrýchleného testu na CWD.

4.

Ak je to možné, s výnimkou materiálu, ktorý sa má uchovať na účely ďalšieho diagnostikovania alebo výskumu, všetky časti tela kusa jeleňovitých, ktoré viedli k pozitívnym výsledkom zrýchleného testu, vrátane kože, sa priamo zlikvidujú v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a), b) alebo e) nariadenia (ES) č. 1774/2002 (1).


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.


PRÍLOHA IV

Požiadavky predkladania správ a záznamov

1.   Požiadavky na členské štáty:

Informácie, ktoré majú členské štáty predložiť vo svojej výročnej správe o prieskume výsledkov CWD

a)

Počet vzoriek jeleňovitých podľa cieľovej skupiny na testovanie podľa týchto kritérií:

druh,

chované alebo voľne žijúce jeleňovité,

cieľová skupina,

pohlavie,

vek.

b)

Výsledky zrýchlených testov a potvrdzujúcich testov (počet pozitívnych a negatívnych) a v prípade potreby rozlišovacích testov, odobraté tkanivo a metódy použité pri zrýchlených a potvrdzujúcich testoch.

c)

Zemepisné umiestnenie vrátane krajiny pôvodu, ak nie je rovnaká ako krajina členského štátu, ktorý predkladá správu, pozitívnych prípadov TSE.

d)

Genotyp a druh každého kusa jeleňovitých, ktorý mal pozitívne výsledky testov na TSE.

2.   Vykazované obdobia

Výsledky odberu vzoriek na CWD z predchádzajúcich rokov sa oznamujú vo výročnej správe.

Táto správa sa predkladá ihneď, ako to je možné, najneskôr však do šiestich mesiacov po skončení každého roku prieskumu.

V správe z roku 2007 sa uvedú výsledky za poľovnícku sezónu 2007 aj vtedy, ak sa niektoré vzorky odoberú v roku 2008.


24.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách týkajúce sa dovozu vtákov chovaných v zajatí

[oznámené pod číslom K(2007) 1259]

(Text s významom pre EHP)

(2007/183/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Po prepuknutí vtáčej chrípky spôsobenej vysokopatogénnym vírusovým kmeňom v roku 2004 v juhovýchodnej Ázii Komisia prijala niekoľko ochranných opatrení. Súčasťou týchto opatrení bolo najmä rozhodnutie Komisie 2005/760/ES z 27. októbra 2005, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení na dovoz vtákov chovaných v zajatí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách (4). Toto rozhodnutie sa v súčasnosti uplatňuje do 31. marca 2007.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2000/666/ES zo 16. októbra 2000, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov s výnimkou hydiny a podmienky karantény (5), sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá vzťahujúce sa na dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny, ako sa špecifikuje v uvedenom rozhodnutí, a požiadavky karantény pre tieto vtáky.

(3)

Pracovná skupina pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat (Panel on animal health and welfare – AHAW) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) prijala 27. októbra 2006 vedecké stanovisko k ohrozeniu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s dovozom iných druhov voľne žijúceho vtáctva ako hydiny do Spoločenstva (ďalej len „stanovisko“). V uvedenom stanovisku sa uvádza niekoľko oblastí, v ktorých by zmeny zdravotných podmienok pre zvieratá platných v celom Spoločenstve a vzťahujúcich sa na dovoz týchto vtákov viedli k značnému zníženiu uvedených rizík, ktoré sa s týmto dovozom spájajú. Na základe tohto stanoviska sa preskúmali zdravotné podmienky pre zvieratá vzťahujúce sa na tento dovoz a rozhodnutie 2000/666/ES sa zrušilo a nahradilo nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (6).

(4)

Keďže nové zdravotné podmienky pre zvieratá ustanovené v nariadení (ES) č. 318/2007 sú prísnejšie ako tie, ktoré sú platné v súčasnosti, toto nariadenie nadobudne účinnosť až po 1. júli 2007, aby sa členským štátom a tretím krajinám, ktoré vyvážajú takéto vtáky do Spoločenstva, poskytol primeraný čas na prispôsobenie sa týmto novým opatreniam.

(5)

Vzhľadom na uvedené stanovisko a súčasnú situáciu, pokiaľ ide o zdravotný stav zvierat vo svete v súvislosti s vtáčou chrípkou, by sa dovoz týchto vtákov mal uskutočňovať len pod podmienkou splnenia prísnych dovozných podmienok.

(6)

Ochranné opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2005/760/ES sa preto mali uplatňovať do 30. júna 2007. Dátum uplatňovania tohto rozhodnutia by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Rozhodnutie 2005/760/ES by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2005/760/ES sa dátum „31. marca 2007“ nahrádza dátumom „30. júna 2007“.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a dané opatrenia uverejnia. Bezodkladne o nich informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(4)  Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 60. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/21/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2007, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/279/ES (Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 17).

(6)  Pozri stranu 7 tohto Úradného vestníka.