ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 78

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
17. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 280/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 281/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2007 zo 16. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2007 zo 16. marca 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 59. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/2007 zo 16. marca 2007, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2007 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 1233/2006

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 286/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v marci 2007 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti so ženšenom, tandardizovanými extraktmi a prípravkami z neho ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska, v súvislosti s požiadavkami na priznávanie vývozných náhrad za určité výrobky z mlieka a vajec podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 289/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 290/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje percento uvedené v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 291/2007 zo 16. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2007

24

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/168/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. februára 2007, ktorým sa vymenúva podpredseda Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

27

 

 

Komisia

 

 

2007/169/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku [oznámené pod číslom K(2007) 840]  ( 1 )

28

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

31

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o všeobecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programoch Spoločenstva

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 280/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 281/2007

zo 16. marca 2007

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

214,7

koncentrované

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

45

koncentrované


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 282/2007

zo 16. marca 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

15,5

12

12

maslo < 82 %

11,7

10,73

koncentrované maslo

18

14,5

18

14,5

smotana

8

5

Zábezpeka za spracovanie

maslo

17

koncentrované maslo

20

20

smotana

9


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 283/2007

zo 16. marca 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 27. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 27. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 16,27 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 18 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 284/2007

zo 16. marca 2007

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 59. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 59. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 13. marca 2007, stanovuje minimálna predajná cena masla na 238,01 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 285/2007

zo 16. marca 2007,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2007 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 1233/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2006 zo 16. augusta 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty na bravčové mäso udelenej Spojeným štátom americkým (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 sa vzťahujú na množstvo, ktoré je nižšie ako disponibilné množstvo, a možno im preto vyhovieť v celom rozsahu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 podľa nariadenia (ES) č. 1233/2006 vyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 225, 17.8.2006, s. 14.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

09.4170

100


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 286/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v marci 2007 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1458/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa otvárajú dovozné tarifné kvóty v sektore bravčového mäsa a ustanovuje sa ich správa (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na druhý štvrťrok 2007 sa vzťahujú na menšie množstvo, ako je disponibilné množstvo, a môže sa im plne vyhovieť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rozsahu, ktorý určuje príloha, sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 v zmysle nariadenia (ES) č. 1458/2003 vyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 208, 19.8.2003, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2005 (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28).


PRÍLOHA

Č. objednávky

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 287/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti so ženšenom, tandardizovanými extraktmi a prípravkami z neho

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky, ktoré poskytol Výbor pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 by sa mali vyhodnotiť všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa používajú v rámci Spoločenstva vo veterinárnych liekoch na podávanie zvieratám určeným na produkciu potravín.

(2)

Účinná látka ženšen je zahrnutá do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v kategórií látok používaných v homeopatických veterinárnych liekoch pre všetky zvieratá určené na produkciu potravín, na použitie len v homeopatických veterinárnych liekoch pripravovaných podľa homeopatického liekopisu v koncentráciách zodpovedajúcich materskej tinktúre a jej roztokom. Po preskúmaní žiadosti sa považuje za vhodné zahrnúť do prílohy II v kategórii látok rastlinného pôvodu nový záznam pre ženšen, štandardizované extrakty a prípravky z neho pre všetky zvieratá určené na produkciu potravín.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia by sa mala členským štátom poskytnúť primeraná lehota, aby vzhľadom na ustanovenia tohto nariadenia mohli vykonať potrebné úpravy vo vzťahu k povoleniam na uvedenie príslušných veterinárnych liekov na trh, ktoré boli udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1831/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Do prílohy II (Zoznam látok, pre ktoré nie sú stanovené maximálne limity rezíduí) k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa vkladá táto látka:

6.   Látky rastlinného pôvodu

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Druh zvierat

„ženšen, štandardizované extrakty a prípravky z neho

všetky zvieratá určené na produkciu potravín“


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 288/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska, v súvislosti s požiadavkami na priznávanie vývozných náhrad za určité výrobky z mlieka a vajec podľa nariadenia (ES) č. 1043/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na prvý odsek jeho článku 41,

keďže:

(1)

V článku 52 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (1), sa stanovuje, že podmienkou priznávania náhrad na určité výrobky z mlieka a vajec je, aby spĺňali príslušné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3). Najmä podľa článkov 4 a 5 nariadenia (ES) č. 853/2004 sa tovar musí pripraviť v schválenom zariadení a spĺňať osobitné požiadavky označenia zdravotnej nezávadnosti.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2007/30/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre obchodovanie s niektorými výrobkami živočíšneho pôvodu získanými v Bulharsku a Rumunsku (4), sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prechodu z existujúceho režimu v uvedených štátoch do režimu vyplývajúceho z uplatňovania veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva. Podľa článku 3 uvedeného rozhodnutia majú členské štáty od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 povoľovať obchod s výrobkami pochádzajúcimi zo zariadení v Bulharsku a Rumunsku oprávnených na vývoz výrobkov z mlieka a vajec do Spoločenstva pred pristúpením pod podmienkou, že výrobky sú opatrené zdravotným označením na vývoz do Spoločenstva príslušného zariadenia a sú sprevádzané dokladom, ktorým sa potvrdzuje, že boli vyrobené v súlade s rozhodnutím 2007/30/ES.

(3)

Je preto vhodné udeliť výnimku z článku 52 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1043/2005 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení uvedeného nariadenia, a ustanoviť, aby sa na tovar, ktorý je v súlade s článkom 3 rozhodnutia 2007/30/ES a s ktorým možno obchodovať od 1. januára do 31. decembra 2007, vzťahovala náhrada pri vývoze.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 52 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1043/2005 tovar získaný pred pristúpením zo zariadení v Bulharsku a Rumunsku povolený na vývoz do Spoločenstva pred dátumom pristúpenia a vyvážaný zo Spoločenstva od pristúpenia do 31. decembra 2007 má nárok na náhradu pri vývoze pod podmienkou, že spĺňa požiadavky článku 3 písm. a) a b) rozhodnutia 2007/30/ES.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na vývozné vyhlásenia prijaté odo dňa nadobudnutia účinnosti od 1. januára do 31. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 59.


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 289/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií, z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Prílohy II a III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1301/2006 (1) obsahujú niektoré záznamy vo všetkých jazykoch Spoločenstva k 31. decembru 2006. Tieto ustanovenia by mali obsahovať aj záznamy v bulharskom a rumunskom jazyku.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1301/2006 sa teda musí podľa toho zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1301/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha II sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha III sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007. Nemá však vplyv na platnosť žiadostí o licenciu a licencií vydaných od 1. januára 2007 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Poznámky podľa článku 8

:

Po bulharsky

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

Po španielsky

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

Po česky

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

Po dánsky

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

Po nemecky

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

Po estónsky

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

Po grécky

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

Po anglicky

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

Po francúzsky

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

Po taliansky

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

Po lotyšsky

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

Po litovsky

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

Po maďarsky

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

Po holandsky

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

Po poľsky

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

Po portugalsky

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

Po rumunsky

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

Po slovensky

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

Po slovinsky

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

Po fínsky

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

Po švédsky

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

Poznámky podľa článku 9

:

Po bulharsky

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

Po španielsky

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

Po česky

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

Po dánsky

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

Po nemecky

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

Po estónsky

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

Po grécky

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

Po anglicky

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

Po francúzsky

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

Po taliansky

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

Po lotyšsky

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

Po litovsky

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

Po maďarsky

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

Po holandsky

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

Po poľsky

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

Po portugalsky

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

Po rumunsky

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

Po slovensky

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

Po slovinsky

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

Po fínsky

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

Po švédsky

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…“


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 290/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje percento uvedené v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 19 ods. 3, článok 40 ods. 2 písm. d) bod v) a článok 42,

keďže:

(1)

V článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že v záujme zachovania štrukturálnej rovnováhy trhu pri cenovej hladine blízkej referenčnej cene sa z trhu môže stiahnuť určité percento cukru a izoglukózy, ktoré je spoločné pre všetky členské štáty.

(2)

Predbežný odhad na hospodársky rok 2007/2008 vykazuje prebytok dostupných množstiev na trhu Spoločenstva najmä pre menšiu mieru upustenia od kvót v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), ako sa očakávalo. Tento prebytok, ktorý by mohol dosiahnuť množstvo takmer štyroch miliónov ton cukru a izoglukózy, by mohol vyvolať citeľné zníženie ceny na trhu Spoločenstva počas hospodárskeho roku 2007/2008.

(3)

V záujme zachovania štrukturálnej rovnováhy trhu by sa preto malo stanoviť percento stiahnutia z trhu podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(4)

Uplatnenie stiahnutia z trhu ustanoveného v článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006 však výrobcov nemotivuje k zníženiu ich výroby, keďže percento stiahnutia sa uplatňuje lineárnym spôsobom na všetky množstvá vyrobené v rámci kvóty bez toho, aby sa zohľadnila prípadná snaha niektorých podnikov o prispôsobenie výroby. Nástroj stiahnutia z trhu teda nemožno považovať za dostatočný, pretože nemôže zabrániť vytváraniu prebytkov na trhu. Článok 19 síce nezabráni vzniku nadprodukcie, umožní však jednoducho stiahnuť z trhu už vyrobený cukor. Výsledkom toho sú náklady, ktorým by sa dalo predísť, keby sa v predchádzajúcom štádiu zabránilo vzniku nadprodukcie.

(5)

S cieľom zlepšiť nástroj stiahnutia z trhu vytvorením stimulu pre výrobcov, ktorý ich bude motivovať na znižovanie ich výroby, Komisia plánuje navrhnúť Rade zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 318/2006, ktorým by sa zaviedol prah, nad ktorý sa množstvá vyrobené v rámci kvóty každého podniku stiahnu z trhu. Inými slovami, podniky vyrábajúce menšie ako prahové množstvo budú oslobodené od povinnosti stiahnuť výrobu z trhu, čím sa odráža skutočnosť, že prispievajú v menšej miere k tvorbe prebytku. Podniky tak budú schopné prispôsobiť svoju výrobu a budú sa môcť predovšetkým rozhodnúť, či budú, alebo nebudú vyrábať množstvá presahujúce prahovú hodnotu.

(6)

Aby mala prahová hodnota pre uplatňovanie percenta stiahnutia ozajstný vplyv na výrobu, treba obmedziť pôsobnosť povinnosti ustanovenej v článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006, aby sa zabránilo tomu, že cukrovarnícke podniky budú musieť zaplatiť minimálnu cenu za množstvá cukrovej repy zodpovedajúce celkovému množstvu ich kvóty vrátane množstiev, na ktoré sa neuzatvorili zmluvy o dodaní.

(7)

Takúto úpravu nástroja stiahnutia z trhu však nebude možné prijať načas, tak, aby mohla mať preventívny účinok v súvislosti s výrobou na hospodársky rok 2007/2008. Vzhľadom na skutočnosť, že odhady vykazujú na tento hospodársky rok zvlášť vysoký prebytok z dôvodu zlého fungovania nástroja reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu, považuje sa za nevyhnutné uplatniť článok 42 nariadenia (ES) č. 318/2006 s cieľom okamžitého zavedenia preventívneho opatrenia, ktoré spočíva v zavedení prahu pre uplatňovanie percenta stiahnutia, a následne sa povinnosť stiahnutia z trhu obmedzí pre tie podniky, ktoré neprispievajú k tvorbe prebytku. Tento prah by sa mal stanoviť na úrovni umožňujúcej zabrániť výrobe významného množstva cukru, porovnateľného s množstvom, ktoré by sa inak stiahlo z trhu podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(8)

V tomto istom kontexte by sa mala zvážiť skutočnosť, že obmedzenia spojené s preventívnym opatrením môžu mať vážne hospodárske dôsledky pre podniky v členských štátoch, ktoré vyvinuli osobitnú snahu v rámci režimu reštrukturalizácie zavedeného nariadením (ES) č. 320/2006. Takýto účinok by v skutočnosti odporoval samotnému cieľu tohto režimu a spoločnej organizácii trhov v sektore cukru, ktorá má zabezpečiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť tohto sektora. Preto je pre členské štáty potrebné ustanoviť výnimku z uplatňovania percenta preventívneho stiahnutia pomerne k percentu národnej kvóty, ktoré sa uvoľnilo v rámci uvedeného režimu reštrukturalizácie.

(9)

Aby bolo opatrenie plne účinné, musí sa prijať ešte predtým, ako sa naplno rozbehne siatie cukrovej repy. Pestovateľom a výrobcom sa tak umožní, aby mohli plánovať a riadiť svoju výrobu na hospodársky rok 2007/2008 v čo najlepších podmienkach.

(10)

Aby sa však zohľadnili neistoty odhadov, ktoré sa týkajú najmä výroby, malo by sa ustanoviť, že percento stiahnutia sa môže v prípade potreby upraviť, keď sa spresnia údaje odhadov na hospodársky rok 2007/2008. Ak je upravené percento vyššie ako pôvodné percento stanovené týmto nariadením, rozdiel sa musí uplatniť na celú výrobu v rámci kvóty, keďže cieľom opatrenia v tomto štádiu už nie je dosiahnutie preventívneho účinku, ale riadenie trhu vzhľadom na skutočne zistené prebytky.

(11)

S cieľom zjednodušiť zásobovanie cukrom a/alebo izoglukózou pre výrobu výrobkov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 by sa stiahnuté množstvo malo považovať za prebytočný cukor alebo izoglukózu za hospodársky rok 2007/2008, ktoré by sa mohli stať priemyselným cukrom alebo izoglukózou.

(12)

V súlade s druhým pododsekom článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa potreby tradičných zásob sektora rafinácie bieleho cukru musia znížiť o rovnaké percento, ako je percento stanovené na stiahnutie z trhu. V prípade stanovenia odlišného percenta stiahnutia sa zníženie potrieb tradičných zásob musí takisto upraviť.

(13)

Riadiaci výbor pre cukor neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Percento uvedené v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje vo výške 13,5 %.

2.   Odchylne od odseku 1:

a)

percento stanovené v uvedenom odseku sa neuplatňuje na podniky, ktorých výroba je nižšia ako 86,5 % ich kvóty na hospodársky rok 2007/2008;

b)

v prípade podnikov, ktoré vyrábajú množstvo rovné alebo vyššie ako 86,5 % ich kvóty na hospodársky rok 2007/2008, sa množstvá vyrobené nad 86,5 % stiahnu z trhu;

c)

percento uvedené v odseku 1 sa neuplatňuje na množstvá vyrobené v členských štátoch, ktorých národná kvóta na cukor sa uvoľnila do výšky minimálne 50 % od 1. júla 2006 v dôsledku upustenia od kvót v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006.

V prípade členských štátov, ktorých národná kvóta bola uvoľnená minimálne do výšky 50 % od 1. júla 2006 v dôsledku upustenia od kvót v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 320/2006, sa percento stiahnutia ustanovené v prvom odseku znižuje pomerne k uvoľneným kvótam.

Percento uplatniteľné podľa tohto bodu je stanovené v prílohe.

3.   Percento uvedené v prvom odseku sa môže upraviť najneskôr do 31. októbra 2007. V prípade, že druhé percento je vyššie ako prvé percento, rozdiel sa uplatňuje na celú výrobu v rámci kvóty.

4.   Množstvá stiahnuté z trhu v súlade s odsekom 2 písm. b) a odsekom 3 sa považujú za prebytočný cukor alebo prebytočnú izoglukózu za hospodársky rok 2007/2008, ktoré by sa mohli stať priemyselným cukrom alebo priemyselnou izoglukózou.

5.   Povinnosť zaplatiť najmenej minimálnu cenu podľa článku 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa uplatňuje výlučne na množstvá cukrovej repy vyrobené v rámci kvóty po uplatnení odsekov 1 a 2.

Článok 2

1.   Na hospodársky rok 2006/2007 sa tradičné potreby zásob cukru v sektore rafinácie uvedené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovujú v maximálnej výške 2 110 371 ton a sú rozdelené takto:

a)

171 917 ton pre Bulharsko;

b)

256 582 ton pre Francúzsko;

c)

43 250 ton pre Taliansko;

d)

308 488 ton pre Portugalsko;

e)

285 135 ton pre Rumunsko;

f)

16 941 ton pre Slovinsko;

g)

51 835 ton pre Fínsko;

h)

976 223 ton pre Spojené kráľovstvo.

2.   Výška stanovená v odseku 1 sa upraví v prípade uplatnenia článku 1 ods. 3.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA

Percento stiahnutia stanovené podľa článku 1 ods. 2 písm. c)

Členský štát

Percento stiahnutia

Česká republika

7,29

Grécko

0

Španielsko

10,53

Taliansko

0

Maďarsko

6,21

Portugalsko (kontinentálne)

0

Slovensko

4,32

Fínsko

3,24

Švédsko

10,26


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 291/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 272/2007 (3) sa stanovili dovozné clá v oblasti obilnín uplatniteľné od 16. marca 2007.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba uplatniť úpravu dovozných ciel stanovených nariadením (ES) č. 272/2007.

(3)

Nariadenie (ES) č. 272/2007 je preto potrebné zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 272/2007 sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 3.


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 17. marca 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

2,49

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

2,49

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00

PRÍLOHA II

Podklady pre výpočet ciel stanovených v prílohe I

15. marec 2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (3)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (4)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (5)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

156,22

118,40

Cena FOB USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Prémia – Záliv

28,39

8,71

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

31,00 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(4)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(5)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/27


ROZHODNUTIE RADY

z 22. februára 2007,

ktorým sa vymenúva podpredseda Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

(2007/168/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä na jeho článok 43 ods. 3,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorých 22. novembra 2006 navrhla Komisia po tom, čo získala stanovisko správnej rady Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, a po porade s predsedom Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa pán Carlos PEREIRA GODINHO vymenúva za podpredsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) na obdobie piatich rokov v platovej triede AD 12 v súlade s oznámením o voľnom pracovnom mieste uverejneným v úradnom vestníku 6. apríla 2006 (2).

2.   Funkčné obdobie pána Carlosa PEREIRU GODINHA sa začína dňom, keď sa ujme svojej funkcie, a tento dátum sa stanoví na základe dohody medzi predsedom a správnou radou úradu.

Článok 2

Predseda správnej rady úradu sa splnomocňuje na podpis pracovnej zmluvy s pánom Carlosom PEREIROM GODINHOM.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom svojho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. februára 2007

Za Radu

predseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38).

(2)  Uverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste podpredsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (trieda A* 12) (Ú. v. EÚ C 83A, 6.4.2006, s. 1).


Komisia

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. marca 2007,

ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku

[oznámené pod číslom K(2007) 840]

(Iba dánsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/169/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 a 6,

so zreteľom na žiadosť predloženú Dánskym kráľovstvom vo forme e-mailu z 20. novembra 2006 a na dodatočnú informáciu, o ktorú požiadala Komisia vo forme e-mailu z 8. decembra 2006 a ktorú predložili dánske orgány vo forme e-mailu z 22. decembra 2006,

so zreteľom na závery nezávislého vnútroštátneho orgánu Konkurrencestyrelsen (dánsky orgán pre hospodársku súťaž), podľa ktorého sú podmienky uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/EC splnené,

keďže:

(1)

Článkom 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica, nepodliehajú tejto smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií so zreteľom na osobitnú charakteristiku príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát implementoval a uplatňoval príslušné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa otvorenia daného sektora alebo jeho časti.

(2)

Tieto právne predpisy sú uvedené v zozname v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, v ktorej sa pre sektor poštových služieb odkazuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (2).

(3)

Podľa článku 62 ods. 2 smernice 2004/17/ES sa hlava III uvedenej smernice ustanovujúca pravidlá súťaží návrhov v oblasti služieb neuplatňuje na súťaže uskutočnené na vykonávanie činnosti v danom členskom štáte, na ktorú sa uplatňuje odsek 1 článku 30 na základe rozhodnutia Komisie, alebo keď sa tento odsek považuje za uplatniteľný podľa druhého alebo tretieho pododseku článku 30 ods. 4 alebo štvrtého pododseku článku 30 ods. 5.

(4)

Žiadosť, ktorú predložilo Dánske kráľovstvo, sa vzťahuje na určité kuriérske a balíkové služby v Dánsku. Presnejšie sa príslušné služby môžu opísať ako balíkové služby medzi podnikmi (Business to Business BtB), vnútroštátne a medzinárodné; služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru, vnútroštátne a medzinárodné; ako aj kuriérske a expresné služby, vnútroštátne a medzinárodné. V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie (3) sa dá rozlišovať medzi uvedenými službami, a preto sa každá z týchto služieb môže považovať za samostatný trh. Dánska žiadosť sa tak týka šiestich rozdielnych trhov. Podľa článku 6 smernice 2004/17/ES sa na logistické služby, medzi ktoré patria kuriérske a expresné služby, vzťahuje smernica do tej miery, že tieto služby poskytujú subjekty, ktoré tiež poskytujú poštové služby v zmysle článku 6 ods. 2 písm. b).

(5)

Ako verejný podnik v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2004/17/ES vykonávajúci niekoľko činností uvedených v článku 6 uvedenej smernice je spoločnosť Post Danmark, v mene ktorej sa žiadosť podala, obstarávateľom na účely smernice 2004/17/ES. Podľa dostupných informácií sa zdá, že ide o jediného obstarávateľa pôsobiaceho na trhoch dotknutých týmto rozhodnutím a že iní prevádzkovatelia sú súkromné spoločnosti, ktoré nefungujú na základe osobitných alebo výlučných práv.

(6)

Tieto a akékoľvek iné hodnotenia obsiahnuté v tomto rozhodnutí sa prijímajú výlučne na účely smernice 2004/17/ES a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

(7)

Dánsko implementovalo a uplatnilo smernicu 97/67/ES. Z tohto dôvodu a v súlade s prvým pododsekom článku 30 ods. 3 sa prístup na trh má považovať za neobmedzený.

(8)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo hodnotiť na základe rôznych ukazovateľov, z ktorých žiaden nie je sám o sebe rozhodujúci.

(9)

Prvým parametrom, ktorý je potrebné zohľadniť, sú trhové podiely hlavných aktérov na danom trhu a ďalším je stupeň koncentrácie. Či sa vzhľadom k obratu alebo vzhľadom k počtu zásielok trhový podiel spoločnosti Post Danmark na ktoromkoľvek zo šiestich dotyčných trhov pohybuje podľa predložených informácií medzi menej než 1 % (4) a 35 – 40 % (5), čo sú vzhľadom na stupeň koncentrácie na týchto trhoch prijateľné úrovne. Spoločnosť Post Danmark je najväčším samostatným prevádzkovateľom na dvoch z týchto trhov, t. j. na trhu s vnútroštátnymi balíkovými službami a na trhu s vnútroštátnymi kuriérskymi a expresnými službami (6). Na obidvoch týchto trhoch je súčet podielov dvoch najväčších konkurentov spoločnosti Post Danmark na trhu porovnateľný s podielom spoločnosti Post Danmark alebo je vyšší (7). Na trhoch, na ktorých nemá spoločnosť Post Danmark najvyšší trhový podiel, sú celkové trhové podiely jej dvoch najväčších konkurentov niekoľkokrát vyššie (8) než trhový podiel spoločnosti Post Danmark. Z tohto dôvodu by sa uvedené faktory mali považovať za ukazovatele priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(10)

Pokiaľ ide o balíkové a kuriérske služby v Dánsku, ktoré sú opísané v odôvodnení 4 (9), podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES by sa mala považovať z hľadiska uvedených ukazovateľov za splnenú. Ako sa uvádza v odôvodnení 7, aj ďalšiu podmienku voľného prístupu k činnosti treba považovať za splnenú. V dôsledku toho by sa smernica 2004/17/ES nemala uplatňovať v prípade, keď obstarávatelia zadajú zákazky, ktoré majú umožniť vykonávať v Dánsku balíkové a kuriérske služby, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, a ani v prípade, keď v týchto oblastiach organizujú verejné súťaže na vykonávanie takejto činnosti.

(11)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z novembra a decembra 2006, ako je zrejmé z informácií predložených Dánskym kráľovstvom. Môže byť revidované v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a faktickej situácii znamenali, že podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa už nesplnili.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom poradného výboru pre verejné zákazky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje na zákazky udelené obstarávateľmi s cieľom umožniť vykonávať v Dánsku tieto balíkové a kuriérske služby:

a)

vnútroštátne balíkové služby medzi podnikmi (BtB);

b)

medzinárodné balíkové služby medzi podnikmi (BtB);

c)

vnútroštátne služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru;

d)

medzinárodné služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru;

e)

vnútroštátne kuriérske a expresné služby a

f)

medzinárodné kuriérske a expresné služby.

Článok 2

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z novembra a decembra 2006, ako je zrejmé z informácií predložených Dánskym kráľovstvom. Môže byť revidované v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a faktickej situácii znamenali, že podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES už nie sú splnené.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30. 4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 1991, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4064/89, bod 19 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 8. novembra 1996, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89, bod 10 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 1. júla 1999, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (prípad IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD) v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 4064/89, bod 8 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 20. marca 2001 vzťahujúce sa na postup podľa článku 82 Zmluvy o ES (prípad COMP/35 141 – Deutsche Post AG), bod 26 a ďalšie; rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2002, ktorým sa koncentrácia prehlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom [prípad IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)] podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89, bod 10 a ďalšie.

(4)  Na trhu medzinárodných kuriérskych a expresných služieb v roku 2005.

(5)  Trh s vnútroštátnymi balíkovými službami medzi podnikmi (BtB) (z Dánska a do Dánska) v roku 2005.

(6)  V roku 2005 bol podiel spoločnosti Post Danmark na trhu z hľadiska obratu 16 – 19 % pre vnútroštátne kuriérske a expresné služby a 35 – 40 % z hľadiska obratu pre vnútroštátne balíkových služby medzi podnikmi (BtB).

(7)  V roku 2005 predstavoval celkový trhový podiel dvoch najväčších konkurentov na trhu s vnútroštátnymi balíkovými službami medzi podnikmi (BtB) 36 – 44 % z hľadiska obratu, zatiaľ čo súčet ich podielov na trhu s vnútroštátnymi a expresnými službami rovnako z hľadiska obratu bol 23 – 29 %.

(8)  Napr. na trhu s vnútroštátnym ľahkým a paletovým tovarom, na ktorom má spoločnosť Post Danmark podiel na trhu 3 – 5 % z hľadiska obratu, zatiaľ čo celkový podiel dvoch najväčších subjektov predstavuje 69 – 83 % z hľadiska obratu. Rozdiel je ešte výraznejší na trhu s medzinárodnými kuriérskymi a expresnými službami, na ktorom mala spoločnosť Post Danmark v roku 2005 podiel z hľadiska obratu do 1 %, zatiaľ čo celkový podiel dvoch najväčších subjektov na trhu predstavoval rovnako z hľadiska obratu 65 – 80 %.

(9)  Príslušné služby sa môžu opísať ako balíkové služby medzi podnikmi (Business to Business BtB), vnútroštátne a medzinárodné; služby v oblasti ľahkého a paletového tovaru, vnútroštátne a medzinárodné; ako aj kuriérske a expresné služby, vnútroštátne a medzinárodné.


DOHODY

Rada

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/31


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (1)

Európske spoločenstvo a vláda Marockého kráľovstva sa navzájom informovali 29. mája 2006 a 28. februára 2007 o ukončení postupov potrebných na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

Na základe uvedeného dohoda nadobudla platnosť 28. februára 2007 podľa svojho článku 17.


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 4.


17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/31


Informácia o nadobudnutí platnosti Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o všeobecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programoch Spoločenstva

Rámcová dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o všeobecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programoch Spoločenstva (1), podpísaná 22. novembra 2004 v Bruseli, nadobudla platnosť 8. januára 2007 v súlade s článkom 10 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2005, s. 8.


Korigendá

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/32


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách

( Úradný vestník Európskej únie L 204 z 26. júla 2006 )

1.

Na strane 15 v prílohe I ods. 3 písm. c) (zmeny a doplnenia prílohy III časti C smernice 95/2/ES) v tabuľke pod riadkami E 249 a E 250:

a)

Tradičné mäsové výrobky konzervované ponorením (1)

Riadok pre maximálne reziduálne množstvo „175 mg/kg“ má byť v jednej rovine s „Wiltshire bacon (1.1)“.

b)

Cured tongue (1.3)

Pre „Cured tongue“ sa vkladá maximálne reziduálne množstvo „50 mg/kg“.

c)

Tradičné mäsové výrobky konzervované sušením (2)

Riadok pre maximálne reziduálne množstvo „175 mg/kg“ má byť v jednej rovine s „Dry cured bacon (2.1)“.

2.

Na strane 16 a 17 (nie však na strane 15) v prílohe I ods. 3 písm. c) (zmeny a doplnenia prílohy III časti C smernice 95/2/ES) v názve stĺpcov „Maximálne množstvo, ktoré sa môže pridať pri výrobe“ a „Maximálne reziduálne množstvo“:

namiesto:

„vyjadrené ako NaNO2

má byť:

„vyjadrené ako NaNO3“.

3.

Na strane 16 v prílohe I ods. 3 písm. c) (zmeny a doplnenia prílohy III časti C smernice 95/2/ES) v tabuľke pod riadkami E 251 a E 252:

a)

Tradičné mäsové výrobky konzervované sušením (2)

Riadok pre maximálne reziduálne množstvo „250 mg/kg“ má byť v jednej rovine s „Dry cured bacon a Dry cured ham (2.1)“.

b)

Iné tradične konzervované mäsové výrobky (3)

Riadok pre maximálne množstvo „300 mg/kg (bez pridania E 249 alebo E 250)“ má byť v jednej rovine s „Rohwürste (Salami a Kantwurst) (3.3)“.