ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 69

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
9. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 247/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (ES) č. 318/2006 na hospodársky rok 2007/2008

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 248/2007 z 8. marca 2007 o opatreniach týkajúcich sa viacročných finančných dohôd a ročných finančných dohôd uzatvorených v rámci programu Sapard a v rámci prechodu z programu Sapard na program rozvoja vidieka

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1431/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie určitých colných kvót Spoločenstva pre hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 251/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 253/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2007 z 8. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 255/2007 z 8. marca 2007 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/159/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. februára 2007 o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu ( 1 )

37

 

 

2007/160/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. februára 2007 o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava ( 1 )

39

 

 

Komisia

 

 

2007/161/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. augusta 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) [oznámené pod číslom K(2006) 3592]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 246/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

121,1

MA

58,4

TN

143,7

TR

146,5

ZZ

117,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

158,0

ZZ

132,3

0709 90 70

MA

73,8

TR

110,1

ZZ

92,0

0709 90 80

IL

119,7

ZZ

119,7

0805 10 20

CU

36,7

EG

52,4

IL

58,2

MA

43,2

TN

49,6

TR

67,0

ZZ

51,2

0805 50 10

EG

61,7

IL

59,9

TR

51,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

84,4

BR

69,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

92,8

US

113,9

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

71,7

CL

103,4

CN

75,5

US

110,6

ZA

80,3

ZZ

88,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 247/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (ES) č. 318/2006 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú vnútroštátne a regionálne kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu. Na hospodársky rok 2007/2008 sa uvedené kvóty musia upraviť najneskôr do konca februára 2007.

(2)

Úpravy vyplývajú predovšetkým z uplatňovania článkov 8 a 9 nariadenia (ES) č. 318/2006, v ktorých sa ustanovuje prideľovanie dodatočných kvót na cukor, ako aj dodatočných a doplnkových kvót na izoglukózu. V úpravách sa musia zohľadňovať oznámenia členských štátov ustanovené v článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (2). Tieto oznámenia boli Komisii doručené pred 31. januárom 2007 a týkajú sa najmä dodatočných a doplnkových kvót, ktoré už boli pridelené v čase vystavenia oznámenia.

(3)

Podniky môžu o dodatočné kvóty na cukor požiadať do 30. septembra 2007. Doplnkové kvóty na izoglukózu sa prideľujú podľa podmienok stanovených členskými štátmi. Dodatočné a doplnkové kvóty, ktoré sa udelia na hospodársky rok 2007/2008, ale ktoré sa neuvádzajú v oznámeniach zaslaných pred 31. januárom 2007, sa zohľadnia pri nasledujúcom upravovaní kvót stanovených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 do konca februára 2008.

(4)

Úpravy kvót stanovených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 vyplývajú aj z uplatňovania článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3). V tomto článku sa ustanovuje reštrukturalizačná pomoc pre podniky, ktoré sa vzdali svojich kvót. Je preto potrebné zohľadniť zrieknutie sa kvót na hospodársky rok 2007/2008 v rámci systému reštrukturalizácie.

(5)

Prílohu III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

Od hospodárskeho roku 2007/2008

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový cukor

(4)

Belgicko

862 077,0

99 796,0

0

Bulharsko

4 752,0

78 153,0

Česká republika

367 937,8

Dánsko

420 746,0

Nemecko

3 655 455,5

49 330,2

Írsko

0

Grécko

158 702,0

17 973,0

Španielsko

887 163,7

110 111,0

Francúzsko (kontinentálne)

3 640 441,9

0

Francúzske zámorské územia

480 244,5

Taliansko

753 845,5

28 300

Lotyšsko

0

Litva

103 010,0

Maďarsko

298 591,0

191 845,0

Holandsko

876 560,0

12 683,6

0

Rakúsko

405 812,4

Poľsko

1 772 477,0

37 331,0

Portugalsko (pevnina)

15 000,0

13 823,0

Autonómny región Azory

9 953,0

Rumunsko

109 164

13 913,0

Slovinsko

0

Slovensko

140 031,0

59 308,3

Fínsko

90 000,0

16 548,0

Švédsko

325 700,0

Spojené kráľovstvo

1 221 474,0

37 967,0

Spolu

16 599 138,3

767 082,1

0“


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 248/2007

z 8. marca 2007

o opatreniach týkajúcich sa viacročných finančných dohôd a ročných finančných dohôd uzatvorených v rámci programu Sapard a v rámci prechodu z programu Sapard na program rozvoja vidieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 29,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1268/1999 sa zavádza podpora Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (ďalej len „program Sapard“), vrátane predovšetkým Bulharska a Rumunska.

(2)

V článku 29 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa uvádza, že ak obdobie viacročných záväzkov uskutočňovaných v rámci programu Sapard vo vzťahu k niektorým opatreniam prekročí konečný povolený deň platby v rámci programu Sapard, nezaplatené záväzky budú pokryté v rámci programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.

(3)

Program Sapard obsahuje niekoľko opatrení, ktoré sa po pristúpení majú podporiť nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (2).

(4)

Na uľahčenie prechodu medzi týmito dvoma druhmi podpory by sa malo vymedziť obdobie, počas ktorého môžu príjemcovia prijímať záväzky v rámci programu Sapard.

(5)

Je potrebné vymedziť podmienky, za ktorých možno presunúť do programu rozvoja vidieka projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999, ktoré už však nemožno financovať v zmysle tohto naradenia.

(6)

Toto nariadenie nemá vplyv na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/2006 z 26. septembra 2006, ktorým sa stanovuje mechanizmus pre ochranné opatrenia v oblasti výdavkov na poľnohospodárstvo v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom (3).

(7)

V súlade s ustanoveniami článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 2759/1999 z 22. decembra 1999, ktoré ustanovuje pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1268/1999 (4), je nevyhnutné uskutočniť následné hodnotenie (ex post) programu Sapard. Je nutné zabezpečiť, aby sa tieto hodnotenia dali uskutočniť a financovať aj po roku 2006, teda po uplynutí obdobia oprávnenosti v rámci programu Sapard v súlade s nariadením (ES) č. 1268/1999.

(8)

Medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Bulharskom a Rumunskom na strane druhej sa uzatvorili viacročné finančné dohody (ďalej len „VFD“) a ročné finančné dohody (ďalej len „RFD“).

(9)

V oblastiach pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa vzťahy medzi Bulharskom a Rumunskom a Spoločenstvom od 1. januára 2007, t. j. odo dňa pristúpenia týchto štátov k Európskej únii, riadia právnymi predpismi Spoločenstva. Ak dvojstranné dohody nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi Spoločenstva, v zásade sa naďalej uplatňujú bez toho, aby boli potrebné akékoľvek osobitné právne akty. V niektorých oblastiach sa VFD a RFD riadia pravidlami, ktoré sú odlišné od práva Spoločenstva, avšak ktoré zároveň nie sú v rozpore so žiadnymi záväznými ustanoveniami. Je však potrebné prihliadať na skutočnosť, že v súvislosti s programom Sapard by mali nové členské štáty v čo najväčšej miere dodržiavať rovnaké pravidlá ako tie, ktoré sa uplatňujú pre všetky ďalšie oblasti právnych predpisov Spoločenstva.

(10)

Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa naďalej uplatňovali VFD a RFD s výhradou určitých výnimiek, ako aj zmien a doplnení. Okrem toho zaniká potreba niektorých ustanovení vzhľadom na skutočnosť, že Spoločenstvo už nerokuje s tretími krajinami ale s členskými štátmi a že nové členské štáty budú priamo podliehať ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva. Takéto ustanovenia pre VFD by sa preto nemali ďalej uplatňovať. S cieľom zabezpečiť pokračovanie uplatňovania VFD a RFD by sa tieto zmeny mali začať uplatňovať od 1. januára 2007.

(11)

Nariadenie Rady (ES) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/89 (5), a nariadenie Komisie (ES) č. 2222/2000 zo 7. júna 2000, ktoré ustanovuje finančné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (6), predstavovali pre Komisiu právny základ pri delegovaní riadenia pomoci v rámci programu Sapard na implementačné agentúry v kandidátskych krajinách podľa konkrétnych prípadov. VFD sa uzatvorili na základe takej možnosti. V súvislosti s členskými štátmi sa však v právnych predpisoch Spoločenstva nevyžaduje postup delegovania riadenia ale akreditačný postup na národnej úrovni pre platobné agentúry uvedené v článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7). V článku 4 časti A prílohy dohôd VFD sa ustanovuje v podstate rovnaký akreditačný postup. V súvislosti s členskými štátmi preto nie je naďalej potrebné zabezpečovať delegovanie riadenia pomoci. Preto je potrebná výnimka z týchto ustanovení.

(12)

Viacročné finančné dohody (VFD) a ročné finančné dohody (RFD) sa uzatvorili aj medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom (ďalej len „členské štáty pristupujúce v roku 2004“) na druhej strane.

(13)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1419/2004 zo 4. augusta 2004 o pokračovaní uplatňovania viacročných finančných dohôd a ročných finančných dohôd uzatvorených medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom na druhej strane, a ktorým sa stanovujú určité výnimky z viacročných finančných dohôd a z nariadenia Rady (ES) č. 1266/1999 a nariadenia (ES) č. 2222/2000 (8) obsahuje ustanovenia prijaté v súvislosti s VFD a RFD týkajúcich sa členských štátov pristupujúcich v roku 2004, ktoré sú podobné ustanoveniam uvedeným v tomto nariadení týkajúcim sa VFD a RFD v prípade Bulharska a Rumunska. Tieto opatrenia však boli prijaté ako opatrenia na uľahčenie prechodu z programu Sapard na program rozvoja vidieka, a preto sa od 30. apríla 2007 prestanú uplatňovať.

(14)

Na základe skúseností sa dospelo k záveru, že tieto opatrenia sa netýkajú výlučne prechodu z programu Sapard na program rozvoja vidieka, ale predovšetkým súvisia s ukončením programov, ktoré sa začali realizovať v rámci programu Sapard pre členské štáty pristupujúce v roku 2004. V článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1268/1999 sa uvádza, že v takomto prípade sa naďalej uplatňuje.

(15)

Preto je v tomto nariadení vhodné ustanoviť prijatie takých istých opatrení, ako sú opatrenia uvedené v nariadení č. 1419/2004 v záujme ukončenia programov, ktoré sa začali realizovať v rámci programu Sapard pre členské štáty pristupujúce v roku 2004, pretože predmetné programy zatiaľ nie sú ukončené. Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať odo dňa, kedy sa prestanú uplatňovať opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 1419/2004, t. j. od 1. mája 2007.

(16)

V zmysle článku 12 ods. 7 časti A prílohy k VFD sa suma, ktorá sa má získať späť v súlade s rozhodnutím o zhode zúčtovaných účtov, odpočíta od ďalšej žiadosti o platbu predloženej Komisii. V článku 12 ods. 8 sa uvádza, že suma, ktorá sa má získať späť v súlade s rozhodnutím o zhode zúčtovaných účtov, sa opätovne príslušnému programu neprideľuje. Uplatnenie obidvoch ustanovení by vyústilo do dvojitého odpočítania sumy z prostriedkov pridelených v rámci programu Sapard prijímateľskej krajine. Z tohto dôvodu by sa malo vypustiť ustanovenie, že sa táto suma odpočíta z ďalšej žiadosti o platbu predloženej Komisii.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka a Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

BULHARSKO A RUMUNSKO

ODDIEL I

Prechod z programu Sapard na program rozvoja vidieka

Článok 1

Uplynutie kontraktačného obdobia v zmysle nariadenia (ES) č. 1268/1999

Pokiaľ ide o fondy Komisie súvisiace s nariadením (ES) č. 1268/1999, Bulharsko a Rumunsko môžu pokračovať v uzatváraní zmlúv alebo prijímaní záväzkov vo vzťahu k akémukoľvek príjemcovi až do daného dňa, keď každý z týchto štátov uzatvorí zmluvy alebo prijme záväzky po prvý raz v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005. Komisii oznámia predmetný dátum.

Článok 2

Financovanie projektov Sapard po uplynutí obdobia oprávnenosti

1.   Ak obdobie viacročných záväzkov uskutočnených v rámci programu Sapard v súvislosti so zalesňovaním poľnohospodárskej pôdy, podporou zriaďovania skupín výrobcov alebo agro-environmentálnymi systémami prekročí konečný povolený deň platby v rámci programu Sapard, nezaplatené záväzky sa môžu uhradiť v rámci programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005 a uhradiť prostredníctvom EPFRV pod podmienkou, že sa v programe rozvoja vidieka uvádza ustanovenie na tento účel.

2.   V prípade, že Bulharsko alebo Rumunsko uplatňujú odsek 1, Komisii do konca roka 2007 oznámia sumy zodpovedajúce viazaným rozpočtovým prostriedkom.

3.   Naďalej sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa oprávnenosti, ako aj kontroly pomoci v zmysle nariadenia (ES) č. 1268/1999.

Článok 3

Výdavky súvisiace s ex post hodnotením programov Sapard

Výdavky súvisiace s ex post hodnotením príslušných programov Sapard podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 2759/1999 môžu byť oprávnené v rámci prvku technickej pomoci programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005 a môžu sa uhradiť prostredníctvom EPFRV pod podmienkou, že sa v programe rozvoja vidieka uvádza ustanovenie na tento účel.

Článok 4

Korelácia opatrení v rámci súčasného a nového programovacieho obdobia

Korelačná tabuľka opatrení uvedených v článkoch 2 a 3 podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999 a nariadenia (ES) č. 1698/2005 je uvedená v prílohe I.

ODDIEL II

VFD a RFD

Článok 5

Pokračovanie uplatniteľnosti VFD a RFD po pristúpení

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté pokračovanie platnosti viacročných finančných dohôd (ďalej len „VFD“) a ročných finančných dohôd (ďalej len „RFD“), ako sa uvádza v prílohe II, ktoré boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Bulharskom a Rumunskom na druhej strane, sa tieto dohody budú naďalej uplatňovať podľa ustanovení tohto nariadenia.

2.   Články 2 a 4 VFD sa prestanú uplatňovať.

3.   Prestanú sa uplatňovať tieto ustanovenia prílohy k VFD:

a)

články 1 a 3 časti A; všetky odkazy na tieto články vo VFD alebo RFD sa však chápu vo vzťahu k národnému akreditačnému rozhodnutiu v súlade s článkom 4 časti A;

b)

článok 14 body 2.6 a 2.7 časti A;

c)

články 2, 3, 4, 5, 6 a 8 časti C a

d)

časť G.

4.   Článok 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1266/1999 a článok 3 nariadenia (ES) č. 2222/2000 sa nebudú ďalej uplatňovať pre Bulharsko a Rumunsko v súvislosti s programom Sapard.

Článok 6

Výnimky z ustanovení VFD a z nariadenia (ES) č. 2222/2000

Odchylne od posledného pododseku článku 4 ods. 7 a článku 5 ods. 4 časti A prílohy k VFD a článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2222/2000 je nutné informovať Komisiu o všetkých úpravách súvisiacich s implementáciou alebo platobnými opatreniami agentúry SAPARD po jej akreditácii.

KAPITOLA II

VFD A RFD TÝKAJÚCE SA ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKA, MAĎARSKA, LOTYŠSKA, LITVY, POĽSKA, SLOVENSKA A SLOVINSKA

Článok 7

Pokračovanie uplatniteľnosti VFD a RFD po pristúpení

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté pokračovanie platnosti viacročných finančných dohôd (ďalej len „VFD“) a ročných finančných dohôd (ďalej len „RFD“), ako sa uvádza v prílohe III, ktoré boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo na jednej strane a Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom na druhej strane, sa tieto dohody budú naďalej uplatňovať na základe ustanovení tohto nariadenia.

2.   Články 2 a 4 VFD sa prestanú uplatňovať.

3.   Prestanú sa uplatňovať tieto ustanovenia prílohy k VFD:

a)

články 1 a 3 časti A; všetky odkazy na tieto články vo VFD alebo RFD sa však chápu vo vzťahu k národnému akreditačnému rozhodnutiu v súlade s článkom 4 časti A;

b)

článok 14 body 2.6 a 2.7 časti A;

c)

články 2, 3, 4, 5, 6 a 8 časti C;

d)

položka 8 časti F a

e)

časť G.

4.   Článok 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1266/1999 a článok 3 nariadenia (ES) č. 2222/2000 sa nebudú ďalej uplatňovať v súvislosti s programom Sapard.

Článok 8

Výnimky z ustanovení VFD a z nariadenia (ES) č. 2222/2000

Odchylne od posledného pododseku článku 4 ods. 7 a článku 5 ods. 4 časti A prílohy k VFD a článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2222/2000 je potrebné okamžite informovať Komisiu o všetkých úpravách v súvislosti s implementáciou alebo v platobnými opatreniami agentúry Sapard po jej akreditácii.

Článok 9

Zmena a doplnenie VFD

1.   Článok 7 ods. 8 časti A prílohy k VFD sa nahrádza takto:

„Konečný zostatok prostriedkov z programu bude vyplatený:

a)

ak splnomocnenec pre Národný fond predloží Komisii do termínu splatnosti stanoveného v konečnej ročnej finančnej dohode potvrdený výpis o skutočne zaplatených výdavkoch v súlade s článkom 9 tejto časti;

b)

ak záverečná implementačná správa bola Komisii predložená a ňou schválená;

c)

ak bolo rozhodnutie uvedené v článku 11 tejto časti prijaté.

Platba nemá vplyv na prijatie neskoršieho rozhodnutia podľa článku 12 tejto časti.“

2.   Do odseku 3 článku 10 oddielu A prílohy k VFD sa pridáva tento pododsek:

„Avšak úroky, ktoré neboli použité pre projekty podporované v rámci programu Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Slovinska, sa Komisii zaplatia v eurách“.

3.   Článok 12 ods. 7 časti A prílohy k VFD sa nahrádza takto:

„Suma, ktorá sa má získať späť v súlade s rozhodnutiami o zhode zúčtovaných účtov, sa oznámi splnomocnencovi pre Národný fond, ktorý v mene členských štátov zabezpečí, aby sa táto suma pripísala na účet programu Sapard vedený v eurách do dvoch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia o zhode zúčtovaných účtov.

Komisia však môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že akákoľvek suma, ktorá jej má byť uhradená, sa započíta voči platbám, ktoré má Komisia poskytnúť členským štátom v rámci ktoréhokoľvek nástroja Spoločenstva.“

Článok 10

Nahradenie čiastok stanovených v článku 2 RFD 2003

Suma uvedená v článku 2 každej z RFD 2003 sa nahrádza sumami uvedenými v prílohe IV.

Článok 11

Zmena a doplnenie článku 3 RFD 2000 – 2003

Na záver článku 3 každej RFD sa pridáva tento pododsek:

„Akákoľvek časť príspevku Spoločenstva, ktorá sa uvádza v článku 2, v súvislosti s ktorou neboli podpísané žiadne zmluvy s konečnými príjemcami k dátumu uvedenému v druhom pododseku, sa oznámi Komisii do troch mesiacov od zistenia tejto sumy.“

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Rozsah pôsobnosti

Kapitola I sa uplatňuje v súvislosti s implementáciou programu Sapard v Bulharsku a Rumunsku.

Kapitola II sa uplatňuje v súvislosti s implementáciou programu Sapard v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Slovensku a Slovinsku.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kapitola I sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Príloha II sa uplatňuje od 1. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(2)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006, s. 10.

(4)  Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 51. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2278/2004 (Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 36).

(5)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 68.

(6)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1052/2006 (Ú. v. EÚ L 189, 12.7.2006, s. 3).

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(8)  Ú. v. EÚ L 258, 5.8.2004, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1155/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 14).


PRÍLOHA I

Korelačná tabuľka opatrení ustanovených v nariadení (ES) č. 1268/1999 a nariadení (ES) č. 1698/2005

Opatrenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1268/1999

Os a opatrenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005

Kódy podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

Metódy poľnohospodárskej produkcie zamerané na ochranu životného prostredia a zachovanie krajiny, článok 2 štvrtá zarážka

Článok 36 písm. a) bod iv) a článok 39: Agroenvironmentálne platby

214

Zakladanie združení výrobcov, článok 2 siedma zarážka

Článok 20 písm. d) bod ii) a článok 35: Odbytové organizácie výrobcov

142

Lesné hospodárstvo vrátane zalesňovania poľnohospodárskych plôch, investícií do lesníckych podnikov vlastnených súkromnými vlastníkmi lesov, spracovanie a marketing produktov lesného hospodárstva, článok 2 štrnásta zarážka

Článok 36 písm. b) bod i) a článok 43: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

221

Technická pomoc pre opatrenia pokryté týmto nariadením vrátane štúdií s cieľom pomôcť s prípravou a monitorovaním programu, informačných a verejných kampaní

Článok 66 ods. 2: Technická pomoc

511


PRÍLOHA II

Viacročné finančné dohody (VFD) a ročné finančné dohody (RFD) uzatvorené medzi Európskou komisiou a Rumunskom a Bulharskom

1.   ZOZNAM VFD

Nasledujúce VFD boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa dvadsiateho apríla roku dvetisícjeden,

vládou Rumunska dňa sedemnásteho januára roku dvetisícdva.

2.   ZOZNAM RFD

A.   Ročná finančná dohoda 2000

Nasledujúce RFD na rok 2000 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa dvadsiateho apríla roku dvetisícjeden,

vládou Rumunska dňa sedemnásteho januára roku dvetisícdva.

B.   Ročná finančná dohoda 2001

Nasledujúce RFD na rok 2001 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa dvadsiateho deviateho júla roku dvetisícdva,

vládou Rumunska dňa jedenásteho októbra roku dvetisícdva.

C.   Ročná finančná dohoda 2002

Nasledujúce RFD na rok 2002 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa šiesteho júna roku dvetisíctri,

vládou Rumunska dňa dvanásteho mája roku dvetisíctri.

D.   Ročná finančná dohoda 2003

Nasledujúce RFD na rok 2003 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa prvého októbra roku dvetisíctri,

vládou Rumunska dňa dvadsiateho druhého septembra roku dvetisícštyri.

E.   Ročná finančná dohoda 2004

Nasledujúce RFD na rok 2004 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa šiesteho júna roku dvetisícpäť,

vládou Rumunska dňa tretieho novembra roku dvetisícpäť.

F.   Ročná finančná dohoda 2005

Nasledujúce RFD na rok 2005 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa šiesteho júna roku dvetisícšesť,

vládou Rumunska dňa dvadsiateho piateho júla roku dvetisícšesť.

G.   Ročná finančná dohoda 2006

Nasledujúce RFD na rok 2006 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Bulharskou republikou dňa dvadsiateho deviateho decembra roku dvetisícšesť,

vládou Rumunska (1).


(1)  Prijaté Komisiou 18. októbra 2006, podpísané Komisiou a vládou Rumunska 31. októbra 2006, momentálne prebieha proces uzatvárania v Rumunsku.


PRÍLOHA III

Viacročné finančné dohody (VFD) a ročné finančné dohody (RFD) uzatvorené medzi Európskou komisiou a Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom

1.   ZOZNAM VFD

Nasledujúce VFD boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Českou republikou dňa desiateho decembra roku dvetisícjeden,

Estónskou republikou dňa dvadsiateho ôsmeho mája roku dvetisícjeden,

Maďarskou republikou dňa pätnásteho júna roku dvetisícjeden,

Lotyšskou republikou dňa štvrtého júla roku dvetisícjeden,

Litovskou republikou dňa dvadsiateho deviateho augusta roku dvetisícjeden,

Poľskou republikou dňa osemnásteho mája roku dvetisícjeden,

Slovenskou republikou dňa šestnásteho mája roku dvetisícjeden a

Slovinskou republikou dňa dvadsiateho ôsmeho augusta roku dvetisícjeden.

2.   ZOZNAM RFD

A.   Ročná finančná dohoda 2000

Nasledujúce RFD na rok 2000 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Českou republikou dňa desiateho decembra roku dvetisícjeden,

Estónskou republikou dňa dvadsiateho ôsmeho mája roku dvetisícjeden,

Maďarskou republikou dňa pätnásteho júna roku dvetisícjeden,

Lotyšskou republikou dňa jedenásteho mája roku dvetisícjeden,

Litovskou republikou dňa dvadsiateho deviateho augusta roku dvetisícjeden,

Poľskou republikou dňa osemnásteho mája roku dvetisícjeden,

Slovenskou republikou dňa šestnásteho mája roku dvetisícjeden a

Slovinskou republikou dňa šestnásteho októbra roku dvetisícjeden.

B.   Ročná finančná dohoda 2001

Nasledujúce RFD na rok 2001 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Českou republikou dňa devätnásteho júna roku dvetisíctri,

Estónskou republikou dňa desiateho júla roku dvetisíctri,

Maďarskou republikou dňa dvadsiateho šiesteho marca roku dvetisíctri,

Lotyšskou republikou dňa tridsiateho mája roku dvetisícdva,

Litovskou republikou dňa osemnásteho júla roku dvetisícdva,

Poľskou republikou dňa desiateho júna roku dvetisícdva,

Slovenskou republikou dňa štvrtého novembra roku dvetisícdva a

Slovinskou republikou dňa sedemnásteho júla roku dvetisícdva.

C.   Ročná finančná dohoda 2002

Nasledujúce RFD na rok 2002 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Českou republikou dňa tretieho júna roku dvetisícštyri,

Estónskou republikou dňa jedenásteho decembra roku dvetisíctri,

Maďarskou republikou dňa dvadsiateho druhého decembra roku dvetisíctri,

Lotyšskou republikou dňa dvanásteho mája roku dvetisíctri,

Litovskou republikou dňa šiesteho júna roku dvetisíctri,

Poľskou republikou dňa štrnásteho apríla roku dvetisíctri,

Slovenskou republikou dňa tridsiateho septembra roku dvetisíctri a

Slovinskou republikou dňa dvadsiateho ôsmeho júla roku dvetisíctri.

D.   Ročná finančná dohoda 2003

Nasledujúce RFD na rok 2003 boli uzatvorené medzi Európskou komisiou zastupujúcou Európske spoločenstvo a

Českou republikou dňa druhého júla roku dvetisícštyri,

Estónskou republikou dňa jedenásteho decembra roku dvetisíctri,

Maďarskou republikou dňa dvadsiateho druhého decembra roku dvetisíctri,

Lotyšskou republikou dňa prvého decembra roku dvetisíctri,

Litovskou republikou dňa pätnásteho januára roku dvetisícštyri,

Poľskou republikou dňa desiateho júna roku dvetisíctri,

Slovenskou republikou dňa dvadsiateho šiesteho decembra roku dvetisíctri a

Slovinskou republikou dňa jedenásteho novembra roku dvetisíctri.


PRÍLOHA IV

Ročná finančná dohoda 2003 – pridelenie podľa krajín

(EUR)

Štát

Suma

Česká republika

23 923 565

Estónsko

13 160 508

Maďarsko

41 263 079

Lotyšsko

23 690 433

Litva

32 344 468

Poľsko

182 907 972

Slovensko

19 831 304

Slovinsko

6 871 397

Spolu

343 992 726


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 249/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1431/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie určitých colných kvót Spoločenstva pre hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 774/94 z 29. marca 1994 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (2), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Colná kvóta skupiny číslo 1 ustanovená v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1431/94 (3) s poradovým číslom 09.4410 a vzťahujúca sa na kódy KN 0207 14 10, 0207 14 50 a 0207 14 70 (mrazené kusy kuracieho mäsa) sa osobitne prideľuje Brazílii.

(2)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou uzavretej v rámci rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, schválenej rozhodnutím Rady 2006/963/ES (4), sa ustanovujú ročné dovozné colné kvóty na hydinové mäso na 2 332 ton určitých mrazených kusov kuracieho mäsa (kódy KN 0207 14 10, 0207 14 50 a 0207 14 70) so sadzbou 0 %.

(3)

Je vhodné pridať toto množstvo ku kvóte skupiny číslo 1.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1431/94 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1431/94 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 91, 8.4.1994, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2198/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1938/2006 (Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006, s. 150).

(4)  Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 10.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Znížená colná sadzba stanovená na 100 %

Kurča

Štát

Číslo skupiny

Poradové číslo

Kód KN

Ročné množstvá

(v tonách)

Brazília

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

iné

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Morka

Štát

Číslo skupiny

Poradové číslo

Kód KN

Ročné množstvá

(v tonách)

Brazília

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

iné

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485“


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 250/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 9. marca 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 251/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor na hospodársky rok 2006/2007 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 8. marca 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 958/2006 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 8. marca 2007, je 26,793 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 49.


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 252/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 9. marca 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

21,79

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

21,79

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

21,79

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

21,79

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2179

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 253/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Sadzba náhrad platná od 23. februára 2007 pre výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve, bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 181/2007 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií obsiahnutých v nariadení (ES) č. 181/2007 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že v súčasnosti platné vývozné náhrady by mali byť pozmenené podľa prílohy tohto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrady stanovená nariadením (ES) č. 181/2007 sa týmto upravuje podľa jeho prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 9. marca 2007 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

21,79

21,79


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska a na Faerské ostrovy a na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 254/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 38/2007 zo 17. januára 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 38/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 7. marca 2007, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 38/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 7. marca 2007, je 347,70 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 18.1.2007, s. 4.


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 255/2007

z 8. marca 2007

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 2. do 8. marca 2007 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


SMERNICE

9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/27


SMERNICA KOMISIE 2007/14/ES

z 8. marca 2007,

ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 2 ods. 3 písm. a), článok 5 ods. 6 prvý pododsek a článok 5 ods. 6 písm. c), článok 9 ods. 7, článok 12 ods. 8 písm. b) až e), článok 13 ods. 2, článok 14 ods. 2, článok 21 ods. 4 písm. a), článok 23 ods. 4 bod ii) a článok 23 ods. 7,

po porade s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov (VEROCP) (2) o technickej pomoci,

keďže:

(1)

Smernicou 2004/109/ES sa vytvorili hlavné zásady harmonizácie požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s držbou hlasovacích práv alebo finančných nástrojov, z ktorých vyplýva nárok na nadobúdanie existujúcich akcií s hlasovacími právami. Cieľom smernice je budovanie trvalej dôvery investorov prostredníctvom zverejňovania presných, úplných a včasných informácií o emitentoch cenných papierov. Z rovnakého dôvodu sa žiada, aby emitenti boli informovaní o pohyboch ovplyvňujúcich významné podiely v spoločnostiach, tak, aby tieto subjekty boli schopné priebežne informovať verejnosť.

(2)

Rovnako je potrebné vytvoriť pravidlá implementácie pravidiel, podľa ktorých sú stanovené požiadavky na transparentnosť, aby sa zabezpečil vysoký stupeň ochrany investorov a zvýšila efektívnosť trhu, a uplatňovať ich jednotným spôsobom.

(3)

Pokiaľ ide o procesnú úpravu, v súlade s ktorou musia byť investori informovaní o emitentovom výbere domovského členského štátu, je vhodné, aby takýto výber bol zverejnený v súlade s tým istým postupom ako regulované informácie v zmysle smernice 2004/109/ES.

(4)

Pokiaľ ide o minimálny obsah výťahu z polročných účtovných závierok, keď výťah nie je pripravený v súlade s medzinárodnými účtovnými normami, mal by byť taký, aby sa zabránilo skresľovaniu aktív, pasív, finančnej situácie a zisku či straty emitenta. Obsah polročných správ by mal byť taký, aby investorom zabezpečil primeranú transparentnosť prostredníctvom pravidelného toku informácií o výsledkoch emitenta. Informácie by sa mali podávať takým spôsobom, aby bolo jednoduché porovnať ich s výročnou správou za predchádzajúci rok.

(5)

Emitenti akcií, ktorí vypracúvajú konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s medzinárodnými účtovnými normami (IAS) a s medzinárodnými normami finančného vykazovania (IFRS), by v zmysle smernice 2004/109/ES mali v ročnej a polročnej správe uplatniť tú istú definíciu transakcií príslušnej strany. Emitenti akcií, ktorí nevypracúvajú konsolidovanú účtovnú závierku, a ani sa od nich nežiada, aby uplatňovali IAS a IFRS, by vo svojej polročnej správe v zmysle smernice 2004/109/ES mali uplatniť definíciu transakcií príslušnej strany stanovenú v smernici Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností (3), vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy.

(6)

Na účely využitia výnimky z oznamovania významných podielov v zmysle smernice 2004/109/ES by v prípade akcií nadobudnutých výhradne na zúčtovanie a vysporiadanie, mal byť „krátky vysporiadací cyklus“ čo najkratší.

(7)

Aby dotknutý príslušný orgán mohol monitorovať súlad, pokiaľ ide o odchýlku určenú pre tvorcov trhu v súvislosti s oznamovaním informácií o významných podieloch, tvorca trhu, ktorý chce využiť túto odchýlku, by mal dať na vedomie, že koná alebo zamýšľa konať ako tvorca trhu, a takisto pre ktoré akcie či finančné nástroje.

(8)

Plne transparentné vykonávanie činností spojených s tvorbou trhu je veľmi dôležité. Preto by tvorca trhu mal byť schopný na požiadanie príslušného orgánu identifikovať činnosti vykonávané vo vzťahu k príslušnému emitentovi, a najmä identifikovať akcie alebo finančné nástroje zabezpečujúce činnosti spojené s tvorbou trhu.

(9)

Pokiaľ ide o kalendár obchodných dní, v prospech operácie je vhodné, aby sa lehoty vypočítali podľa obchodných dní v členskom štáte emitenta. S cieľom zvýšiť transparentnosť by sa však pre každý príslušný orgán malo stanoviť, aby informoval investorov a účastníkov trhu o kalendári obchodných dní platných pre rozličné regulované trhy nachádzajúce sa alebo pôsobiace na jeho území.

(10)

Pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých sa musí vykonať oznámenie o významných podieloch, je vhodné určiť, kedy sa má táto povinnosť vykonať buď individuálne, alebo kolektívne a ako sa má táto povinnosť vykonať v prípade splnomocnencov.

(11)

Existuje odôvodnený predpoklad, že fyzické osoby alebo právne subjekty sú pri nadobúdaní či prevádzaní významných podielov nanajvýš opatrné. Z toho vyplýva, že takéto osoby či subjekty sa veľmi rýchlo dozvedia o nadobudnutí či prevode alebo možnosti vykonávania hlasovacích práv, a preto je vhodné určiť len veľmi krátku lehotu hneď po uskutočnení príslušnej transakcie ako lehotu, po ktorej uplynutí sa predpokladá, že sú s touto situáciou oboznámené.

(12)

Výnimku z povinnosti zvyšovať významné podiely by mali mať len materské podniky, ktoré vedia preukázať, že ich dcérske správcovské spoločnosti alebo investičné spoločnosti spĺňajú príslušné podmienky nezávislosti. Na zabezpečenie úplnej transparentnosti by sa o tom malo ex ante uskutočniť oznámenie dotknutému príslušnému orgánu. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa v oznámení uviedol príslušný orgán dohliadajúci na činnosti správcovských spoločností za podmienok stanovených podľa smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (4) nezávisle od toho, či sú v zmysle danej smernice oprávnené, ak sa na nich v takomto prípade dohliada podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(13)

Na účely smernice 2004/109/ES by sa mali zohľadniť finančné nástroje v súvislosti s oznamovaním významných podielov do tej miery, aby také nástroje dávali držiteľovi nepodmienené právo nadobudnúť podkladové akcie alebo hotovosť pri splatnosti. Finančné nástroje by sa preto nemali chápať ako nástroje oprávňujúce držiteľa na to, aby dostal akcie v závislosti od ceny príslušnej akcie, ktorá v určitom momente dosiahla určitú úroveň. Nesmú sa chápať ani ako nástroje, ktoré dovoľujú emitentovi nástroja alebo tretej strane poskytnúť akcie alebo hotovosť držiteľovi nástroja pri splatnosti.

(14)

Finančné nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (5), ktoré sa neuvádzajú v článku 11 ods. 1 tejto smernice Komisie, sa nepovažujú za finančné nástroje v zmysle článku 13 ods. 1 smernice 2004/109/ES.

(15)

Smernicou 2004/109/ES sa v oblasti šírenia informácií stanovujú vysoké požiadavky. Samotná prístupnosť informácií, ktorá znamená, že investori ich musia aktívne vyhľadávať, preto nie je na účely danej smernice dostatočná. Vzhľadom na to by šírenie informácií malo zahŕňať aktívne poskytovanie informácií emitentmi médiám, aby sa tak o nich investori dozvedeli.

(16)

Minimálne kvalitatívne normy šírenia regulovanej informácie sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že investori, hoci sa nachádzajú v inom členskom štáte ako emitent, budú mať rovnaký prístup k regulovaným informáciám. Emitenti by mali zabezpečiť splnenie týchto minimálnych noriem či už vlastným šírením informácií, alebo poverením tretej strany na takú činnosť v ich mene. V takom prípade by tretia strana mala byť spôsobilá na šírenie informácií v primeraných podmienkach a mala by mať primerané mechanizmy, ktoré by zabezpečili, že regulovaná informácia, ktorú dostala, pochádza od príslušného emitenta a že neexistuje žiadne vážne riziko poškodenia údajov či neoprávneného prístupu k neuverejneným interným informáciám. Keď tretia strana poskytuje iné služby alebo vykonáva iné funkcie, ako napr. médiá, príslušné orgány, burzy či subjekty poverené oficiálne menovaným mechanizmom archivovania, také služby či funkcie by sa mali jasne oddeľovať od služieb a funkcií súvisiacich so šírením regulovaných informácií. Pri oznamovaní informácie médiám by emitenti či tretie strany mali dať prednosť elektronickým prostriedkom a formátom, ktoré sú v brandži štandardné, s cieľom uľahčiť a urýchliť spracovanie danej informácie.

(17)

Okrem toho by sa regulovaná informácia mala šíriť v rámci minimálnych noriem spôsobom, ktorým sa zaručí najväčší prístup verejnosti, a podľa možnosti tak, aby sa o nej dozvedeli súčasne vnútri aj mimo domovského členského štátu emitenta. Týmto nie je dotknuté právo členského štátu žiadať od emitentov, aby uverejnili časti regulovanej informácie či celú informáciu prostredníctvom novín, ani možnosť, aby emitenti sprístupnili regulovanú informáciu na vlastnej či inej webovej stránke, na ktorú majú investori prístup.

(18)

Rovnocennosť by sa mala vyhlásiť v prípade, keď sa podľa všeobecných pravidiel zverejňovania platných v tretích krajinách poskytuje používateľom prehľadné a celkovo rovnocenné hodnotenie situácie emitenta, ktoré im umožňuje prijať podobné rozhodnutia, ako keby sa danú informáciu dozvedeli v súlade s požiadavkami v zmysle smernice 2004/109/ES, aj keď tieto požiadavky nie sú totožné. Rovnocennosť by mala byť však obmedzená na jadro príslušnej informácie a nemali by sa akceptovať žiadne výnimky v súvislosti s lehotami stanovenými smernicou 2004/109/ES.

(19)

S cieľom stanoviť, či emitent tretej krajiny spĺňa požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 3 smernice 2004/109/ES, je dôležité zabezpečiť konzistentnosť s nariadením Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (6), najmä pokiaľ ide o časti týkajúce sa historických finančných informácií, ktoré majú byť obsiahnuté v prospekte.

(20)

Pokiaľ ide o rovnocennosť požiadaviek na nezávislosť, materský podnik správcovskej spoločnosti či investičnej firmy v tretej krajine by mal byť schopný využiť výnimku v zmysle článku 12 ods. 4 alebo 5 smernice 2004/109/ES nezávisle od toho, či sa podľa právnych predpisov tretej krajiny na vykonávanie správcovských činností či správy portfólia vyžaduje od ovládanej správcovskej spoločnosti povolenie za predpokladu, že sa rešpektujú určité podmienky nezávislosti.

(21)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie článku 2 ods. 1 písm. i) bodu ii), druhého pododseku článku 5 ods. 3, druhej vety článku 5 ods. 4, článku 9 ods. 1, 2 a 4, článku 10, článku 12 ods. 1, 2, 4, 5 a 6, článku 12 ods. 2 písm. a), článku 13 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 23 ods. 1 a 6 smernice 2004/109/ES.

Článok 2

Procesná úprava výberu domovského členského štátu

(článok 2 ods. 1 písm. i) bod ii) smernice 2004/109/ES)

Keď si emitent vyberie domovský členský štát, príslušný výber sa zverejní v súlade s tým istým postupom ako regulovaná informácia.

Článok 3

Minimálny obsah polročnej nekonsolidovanej finančnej závierky

(druhý pododsek článku 5 ods. 3 smernice 2004/109/ES)

1.   Minimálny obsah výťahu z polročných účtovných závierok, keď výťah nie je pripravený v súlade s medzinárodnými účtovnými normami prijatými postupom stanoveným v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (7), je v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Vo výťahu zo súvahy a výťahu z výkazu ziskov a strát sa nachádzajú všetky položky a medzisúčty zahrnuté v najnovších ročných účtovných závierkach emitenta. Dodatočné položky riadku smú byť zahrnuté, ak by ich vynechanie malo za následok, že by polročná účtovná závierka poskytovala zavádzajúci obraz aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta.

Okrem toho sa zahrnú aj tieto porovnávacie dokumenty:

a)

súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov bežného finančného roku a porovnávacia súvaha za predchádzajúci finančný rok;

b)

výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov bežného finančného roku s porovnateľnými informáciami za porovnateľné obdobie predchádzajúceho finančného roku, a to po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3.   Vysvetlivky budú obsahovať:

a)

dostatočné informácie na zabezpečenie porovnateľnosti výťahu z polročných účtovných závierok s ročnými účtovnými závierkami;

b)

dostatočné informácie a vysvetlenia pre používateľov na zabezpečenie správneho porozumenia akýchkoľvek zmien v hodnotách a akejkoľvek zmeny v príslušnom polroku, ktoré sa odrážajú v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Článok 4

Hlavné transakcie s prepojenými osobami

(druhá veta článku 5 ods. 4 smernice 2004/109/ES)

1.   V predbežnej správe vedenia emitenti podielov zverejnia minimálne tieto hlavné transakcie s prepojenými osobami:

a)

transakcie s prepojenými osobami, ktoré sa uskutočnili za prvých šesť mesiacov bežného finančného roku a ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili finančnú situáciu alebo výkon podniku počas daného obdobia;

b)

akékoľvek zmeny v transakciách s prepojenými osobami opísané v poslednej výročnej správe, ktoré by mohli výrazným spôsobom ovplyvniť finančnú situáciu alebo výkon podniku v prvých šiestich mesiacoch bežného finančného roku.

2.   Ak sa od emitenta podielov nežiada, aby pripravil konsolidovanú účtovnú závierku, minimálne zverejní transakcie prepojených osôb uvedené v článku 43 ods. 1 bode 7b smernice 78/660/EHS.

Článok 5

Maximálna dĺžka zvyčajného „krátkeho vysporiadacieho cyklu“

(článok 9 ods. 4 smernice 2004/109/ES)

Maximálna dĺžka zvyčajného „krátkeho vysporiadacieho cyklu“ sú tri obchodné dni po transakcii.

Článok 6

Kontrolné mechanizmy príslušných orgánov v súvislosti s tvorcami trhu

(článok 9 ods. 5 smernice 2004/109/ES)

1.   Tvorca trhu, ktorý chce využiť výnimku stanovenú článkom 9 ods. 5 smernice 2004/109/ES, oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, najneskôr v lehote stanovenej článkom 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES, že v súvislosti s určitým emitentom vykonáva alebo zamýšľa vykonávať činnosti spojené s tvorbou trhu.

Keď tvorca trhu v súvislosti s príslušným emitentom ukončí činnosti spojené s tvorbou trhu, náležitým spôsobom to oznámi príslušnému orgánu.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 24 smernice 2004/109/ES, v prípade, že príslušný orgán emitenta požaduje od tvorcu trhu, ktorý má záujem o využitie výnimky ustanovenej v článku 9 ods. 5 uvedenej smernice, aby identifikoval akcie alebo finančné nástroje ponechané na účely tvorby trhu, sa tomuto tvorcovi trhu umožní uskutočniť túto identifikáciu akýmikoľvek overiteľnými prostriedkami. Len pokiaľ tvorca trhu nie je schopný identifikovať príslušné akcie alebo finančné nástroje, môže sa od neho vyžadovať, aby ich na účely tejto identifikácie viedol na oddelenom účte.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 24 ods. 4 písm. a) smernice 2004/109/ES, ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov vyžaduje dohoda o tvorbe trhu medzi tvorcom trhu a burzou a/alebo emitentom, tvorca trhu poskytne túto dohodu dotknutému príslušnému orgánu na jeho požiadanie.

Článok 7

Kalendár obchodných dní

(článok 12 ods. 2 a 6 a článok 14 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

1.   Na účely článku 12 ods. 2 a 6 a článku 14 ods. 1 smernice 2004/109/ES sa uplatňuje kalendár obchodných dní platný v domovskom členskom štáte emitenta.

2.   Každý príslušný orgán uverejní na svojej internetovej stránke kalendár obchodných dní jednotlivých regulovaných trhov nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na území v rámci jeho jurisdikcie.

Článok 8

Držitelia akcií a fyzické osoby či právne subjekty uvedené v článku 10 smernice o transparentnosti, od ktorých sa požaduje oznamovanie významných podielov

(článok 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES)

1.   Na účely článku 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES oznamovacia povinnosť, ktorá vzniká, len čo podiel hlasovacích práv akcionára dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty po vykonaní transakcií uvedených v článku 10 smernice 2004/109/ES, sa stáva individuálnou povinnosťou a platí pre každého držiteľa akcií alebo každú fyzickú osobu či právny subjekt podľa článku 10 tejto smernice alebo obidvoch v prípade, že podiel hlasovacích práv vo vlastníctve každej strany dosiahne, prekročí alebo klesne pod príslušné prahové hodnoty.

Za okolností uvedených v písmene a) článku 10 smernice 2004/109/ES je oznamovacia povinnosť kolektívnou povinnosťou, o ktorú sa delia všetky strany dohody.

2.   Za okolností uvedených v písmene h) článku 10 smernice 2004/109/ES, ak držiteľ akcií udelí plnú moc v súvislosti s jedným stretnutím akcionárov, oznámenie sa môže uskutočniť formou jednoduchého oznámenia vo chvíli udelenia plnej moci za predpokladu, že v oznámení je jasne uvedené, aká bude výsledná situácia, pokiaľ ide o hlasovacie práva, keď splnomocnenec už nebude môcť vykonávať hlasovacie práva podľa svojho uváženia.

Ak za okolností uvedených v písmene h) článku 10 smernice 2004/109/ES držiteľ plnej moci prijme v súvislosti s jedným stretnutím akcionárov plnú moc v jednom či viacerých prípadoch, oznámenie sa uskutoční formou jednoduchého oznámenia vo chvíli prijatia plnej moci za predpokladu, že v oznámení je jasne uvedené, aká bude výsledná situácia, pokiaľ ide o hlasovacie práva, keď splnomocnenec už nebude môcť vykonávať hlasovacie práva podľa svojho uváženia.

3.   Ak má oznamovaciu povinnosť viac ako jedna fyzická osoba či právny subjekt, oznámenie sa uskutoční formou jednoduchého spoločného oznámenia.

Vykonanie jednoduchého spoločného oznámenia však nezbavuje žiadne dotknuté fyzické osoby či právne subjekty ich zodpovednosti v súvislosti s oznamovaním.

Článok 9

Okolnosti, za ktorých by osoba uskutočňujúca oznámenie mala vedieť o nadobudnutí, prevode alebo možnosti vykonávania hlasovacích práv

(článok 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES)

Na účely písmena a) článku 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES sa vychádza z predpokladu, že akcionár alebo fyzická osoba či právny subjekt podľa článku 10 smernice vie o nadobudnutí, prevode alebo možnosti vykonávania hlasovacích práv najneskôr dva obchodné dni nasledujúce po transakcii.

Článok 10

Podmienky nezávislosti, ktoré majú spĺňať správcovské spoločnosti a investičné firmy pri správe individuálneho portfólia

(prvý pododsek článku 12 ods. 4 a prvý pododsek článku 12 ods. 5 smernice 2004/109/ES)

1.   Na účely výnimky zvýšenia podielov stanovenej prvými pododsekmi článku 12 ods. 4 a 5 smernice 2004/109/ES materský podnik správcovskej spoločnosti alebo investičnej firmy spĺňa tieto podmienky:

a)

nesmie zasahovať do výkonu hlasovacích práv držaných správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou zadávaním priamych či nepriamych príkazov alebo inou formou;

b)

príslušná správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť musí vykonávať hlasovacie práva spojené s aktívami, ktoré spravuje, slobodne a nezávisle od materského podniku.

2.   Materský podnik, ktorý chce využiť výnimku, bezodkladne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta, ktorého hlasovacie práva sú spojené s akciami spravovanými správcovskými spoločnosťami či investičnými spoločnosťami, tieto informácie:

a)

zoznam mien dotknutých správcovských spoločností a investičných firiem s uvedením príslušných orgánov, ktoré na ne dohliadajú, alebo s uvedením, že na ne nedohliada žiadny príslušný orgán, ale bez akejkoľvek zmienky o príslušných emitentoch;

b)

vyhlásenie, že materský podnik spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 v prípade každej správcovskej spoločnosti či investičnej firmy.

Materský podnik priebežne aktualizuje zoznam uvedený v písmene a).

3.   Keď materský podnik zamýšľa využiť výnimky len v súvislosti s finančnými nástrojmi uvedenými v článku 13 smernice 2004/109/ES, oznámi príslušnému orgánu domovského štátu emitenta len zoznam uvedený v písmene a) odseku 2.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 24 smernice 2004/109/ES, materský podnik správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti musí byť schopný preukázať príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta na požiadanie, že:

a)

organizačné štruktúry materského podniku a správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti sú také, že hlasovacie práva sa vykonávajú nezávisle od materského podniku;

b)

osoby, ktoré rozhodujú o vykonávaní hlasovacích práv, konajú nezávisle;

c)

pokiaľ materský podnik je klientom svojej správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti alebo má účasť na aktívach v správe správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, existuje jasné písomné poverenie na zastupovanie v obchodných vzťahoch medzi materským podnikom a správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou.

Požiadavka uvedená v písmene a) sa uplatní minimálne tak, že materský podnik a správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť musia písomne ustanoviť stratégiu a postupy vypracované tak, aby sa predišlo distribúcii informácií týkajúcich sa uplatňovania hlasovacích práv medzi materským podnikom a správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou.

5.   Na účely písmena a) odseku 1 „priame príkazy“ znamenajú akékoľvek príkazy vydané materským podnikom alebo iným ovládaným podnikom materského podniku, v ktorých sa bližšie určuje spôsob, akým má správna spoločnosť či investičná spoločnosť vykonávať hlasovacie práva v konkrétnych prípadoch.

„Nepriame príkazy“ znamenajú akékoľvek všeobecné či konkrétne pokyny vydané materským podnikom či iným ovládaným podnikom materského podniku bez ohľadu na ich formu, ktorými sa s cieľom slúžiť špecifickým obchodným záujmom materského podniku alebo iného ovládaného podniku materského podniku obmedzuje voľnosť správcovskej spoločnosti či investičnej firmy vykonávať hlasovacie práva podľa vlastného uváženia.

Článok 11

Druhy finančných nástrojov, z ktorých na základe výlučnej iniciatívy majiteľa vyplýva nárok na nadobudnutie akcií s hlasovacími právami

(článok 13 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

1.   Na účely článku 13 ods. 1 smernice 2004/109/ES sa prevoditeľné cenné papiere a opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových sadzbách a iné deriváty uvedené v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES považujú za finančné nástroje za predpokladu, že z nich vyplýva oprávnenie nadobúdať z vlastnej iniciatívy držiteľa na základe formálnej dohody akcie s hlasovacími právami už vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Držiteľ nástroja musí mať pri splatnosti buď nepodmienené právo nadobudnúť príslušné akcie alebo právo nadobudnúť či nenadobudnúť také akcie podľa vlastného uváženia.

Formálna dohoda znamená dohodu záväznú podľa platných právnych predpisov.

2.   Na účely článku 13 ods. 1 smernice 2004/109/ES držiteľ zvyšuje a oznamuje všetky finančné nástroje v zmysle odseku 1 v súvislosti s tým istým podkladovým emitentom.

3.   Oznamovanie požadované podľa článku 13 ods. 1 smernice 2004/109/ES zahŕňa tieto informácie:

a)

výslednú situáciu týkajúcu sa hlasovacích práv;

b)

v prípade potreby reťazec ovládaných podnikov, prostredníctvom ktorých sa držia finančné nástroje;

c)

dátum dosiahnutia alebo prekročenia prahovej hodnoty;

d)

pri nástrojoch s vykonávacou lehotou uvedenie dátumu alebo časového úseku, keď sa akcie nadobudnú alebo sa budú môcť nadobudnúť;

e)

dátum splatnosti alebo skončenia platnosti nástroja;

f)

identitu držiteľa;

g)

názov podkladového emitenta.

Na účely písmena a) sa percentuálny podiel hlasovacích práv vypočíta v závislosti od celkového počtu hlasovacích práv a kapitálu tak, ako boli naposledy zverejnené emitentom v zmysle článku 15 smernice 2004/109/ES.

4.   Lehota na oznamovanie je tá istá ako lehota stanovená článkom 12 ods. 2 smernice 2004/109/ES a súvisiacimi implementačnými ustanoveniami.

5.   Oznamuje sa emitentovi podkladovej akcie a príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta.

Ak sa finančný nástroj vzťahuje na viac ako jednu podkladovú akciu, každému emitentovi podkladových akcií sa oznámenie vykoná osobitne.

Článok 12

Minimálne normy

(článok 21 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

1.   Šírenie regulovanej informácie na účely článku 21 ods. 1 smernice 2004/109/ES sa uskutočňuje v súlade s minimálnymi normami stanovenými v odsekoch 2 až 5.

2.   Regulovaná informácia sa šíri spôsobom, ktorý zabezpečí možnosti jej rozšírenia pre čo najširšiu verejnosť a tak súčasne, ako to je len možné, v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte uvedenom v článku 21 ods. 3 smernice 2004/109/ES a v iných členských štátoch.

3.   Regulovaná informácia sa oznamuje médiám v plnom neupravovanom znení.

V prípade správ a závierok uvedených v článkoch 4, 5 a 6 smernice 2004/109/ES sa táto požiadavka považuje za splnenú, ak sa v oznámení regulovanej informácie médiám uvedie, na ktorej internetovej stránke okrem úradne určeného mechanizmu centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedeného v článku 21 smernice sú dokumenty k dispozícii.

4.   Regulované informácie sa oznamujú médiám spôsobom, ktorý zabezpečuje istotu komunikácie, minimalizuje riziko poškodenia údajov a nepovoleného prístupu a poskytuje istotu pri určovaní zdroja regulovaných informácií.

Zabezpečenie prijatia sa zaistí okamžitou nápravou akéhokoľvek zlyhania alebo prerušenia komunikácie pri oznamovaní regulovanej informácie.

Emitent alebo osoba, ktorá požiadala o povolenie obchodovať na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nie je zodpovedná za systémové chyby alebo nedostatky médií, ktorým bola regulovaná informácia odovzdaná.

5.   Regulovaná informácia sa oznamuje médiám spôsobom, z ktorého je zjavné, že ide o regulovanú informáciu, ktorý jasne identifikuje príslušného emitenta, predmet regulovanej informácie, ako aj čas a dátum oznámenia informácie emitentom alebo osobou, ktorá požiadala o povolenie obchodovať na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta.

Emitent alebo osoba, ktorá požiadala o povolenie obchodovať na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, na požiadanie odovzdajú príslušným orgánom v prípade akejkoľvek regulovanej informácie nasledujúce informácie:

a)

meno osoby, ktorá médiám oznámila informáciu;

b)

podrobnosti o potvrdení bezpečnosti;

c)

čas a dátum, keď bola informácia médiám oznámená;

d)

médium, ktorému bola informácia oznámená;

e)

podľa potreby podrobnosti o akomkoľvek embargu uvalenom na regulovanú informáciu emitentom.

Článok 13

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 2 písm. b) smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 2 písm. b) smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny vyžaduje, aby výročná správa vedenia obsahovala aspoň tieto informácie:

a)

verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a situácie emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí, takže prehľad poskytuje vyváženú a obsiahlu analýzu vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a situácie emitenta s prihliadnutím na rozsiahlosť a komplexnosť obchodnej činnosti;

b)

uvedenie všetkých dôležitých udalostí, ku ktorým došlo od konca finančného roku;

c)

uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta.

V analýze uvedenej v písmene a) sú do tej miery, aká je nutná na pochopenie vývoja, výsledkov či situácie emitenta, zahrnuté tak finančné, ako aj prípadné nefinančné kľúčové indikátory výsledkov relevantné pre konkrétnu činnosť.

Článok 14

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 5 ods. 4 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny vyžaduje okrem predbežnej správy vedenia aj výťah z účtovnej závierky; a predbežná správa vedenia obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

prehľad referenčného obdobia;

b)

uvedenie pravdepodobného budúceho vývoja emitenta na zostávajúce obdobie šiestich mesiacov finančného roku;

c)

pre emitentov akcií a v prípade, že sa nezverejňovali priebežne, hlavné transakcie s prepojenými osobami.

Článok 15

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 2 písm. c) a v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 2 písm. c) a v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2004/109/ES, ak sú podľa právnych predpisov danej krajiny v rámci emitenta osoba alebo osoby zodpovedné za ročné a polročné finančné informácie, a najmä za:

a)

súlad účtovných závierok s platným rámcom vykazovania alebo súborom účtovných noriem;

b)

vernosť prehľadu vedenia zahrnutého do správy vedenia.

Článok 16

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 6 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 6 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny od emitenta vyžaduje, aby uverejňoval štvrťročné finančné správy.

Článok 17

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 3 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v prvom pododseku článku 4 ods. 3 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny nevyžaduje poskytnutie individuálnych závierok materskou spoločnosťou, ale od emitenta, ktorého evidovaný úrad je v danej tretej krajine, aby pri príprave konsolidovaných závierok zahrnul tieto informácie:

a)

pre emitentov akcií výpočet dividend a schopnosť platiť dividendy;

b)

pre všetkých emitentov v prípade potreby požiadavky na minimálny kapitál a vlastný majetok a otázky likvidity.

Na účely rovnocennosti musí byť emitent schopný poskytnúť príslušnému orgánu domovského členského štátu ďalšie zverejnené informácie o individuálnych závierkach emitenta ako samostatného subjektu v súvislosti s údajmi uvedenými v písmenách a) a b). Tieto zverejnené informácie môžu byť pripravené podľa účtovných noriem tretej krajiny.

Článok 18

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v druhom pododseku článku 4 ods. 3 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou v súvislosti s individuálnymi závierkami sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v druhom pododseku článku 4 ods. 3 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov tretej krajiny od emitenta, ktorého evidovaný úrad je úrad v danej krajine, nevyžaduje pripraviť konsolidované závierky, ale sa od neho vyžaduje, aby pripravil svoje individuálne závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými normami uznávanými podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 a platnými v rámci Spoločenstva alebo v súlade s vnútroštátnymi účtovnými normami tretej krajiny, ktoré sú s príslušnými normami rovnocenné.

Ak také finančné informácie nie sú v súlade s príslušnými normami, musia sa na účely rovnocennosti prezentovať vo forme prepracovanej účtovnej závierky.

Individuálna závierka musí navyše prejsť nezávislým auditom.

Článok 19

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 12 ods. 6 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 12 ods. 6 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny vyžaduje, aby lehota, v rámci ktorej musí emitent, ktorého evidovaný úrad je úrad v danej tretej krajine, oznámiť významné podiely a zverejniť tieto významné podiely verejnosti, celkove trvala sedem obchodných dní alebo kratšie.

Časové rámce oznamovania emitentovi a následného zverejňovania emitentom verejnosti sa môžu odlišovať od časových rámcov stanovených v článku 12 ods. 2 a v článku 12 ods. 6 smernice 2004/109/ES.

Článok 20

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 14 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 14 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny od emitenta, ktorého evidovaný úrad je úrad v danej tretej krajine, vyžaduje, aby spĺňal tieto podmienky:

a)

v prípade emitenta, ktorý je oprávnený na držbu maximálne 5 % vlastných akcií s hlasovacími právami, musí emitent vykonať oznámenia vždy, keď sa dosiahnu alebo prekročia prahové hodnoty;

b)

v prípade emitenta, ktorý je oprávnený na držbu maximálne 5 % až 10 % vlastných akcií s hlasovacími právami, musí emitent vykonať oznámenia vždy, keď sa dosiahne alebo prekročí prahová hodnota 5 %;

c)

v prípade emitenta, ktorý je oprávnený na držbu viac než 10 % vlastných akcií s hlasovacími právami, musí emitent vykonať oznámenie vždy, keď sa dosiahnu alebo prekročia prahové hodnoty 5 % alebo 10 %.

Na účely rovnocennosti sa nemusí vyžadovať oznámenie nad prahovou hodnotou 10 %.

Článok 21

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 15 smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 15 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny od emitenta, ktorého evidovaný úrad je úrad v danej tretej krajine, vyžaduje, aby verejnosti zverejnil celkový počet hlasovacích práv a výšku kapitálu do 30 dní po tom, čo dôjde k ich zvýšeniu či zníženiu.

Článok 22

Požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 17 ods. 2 písm. a) a v článku 18 ods. 2 písm. a) smernice 2004/109/ES

(článok 23 ods. 1 smernice 2004/109/ES)

Požiadavky týkajúce sa obsahu informácií o stretnutiach stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 17 ods. 2 písm. a) a v článku 18 ods. 2 písm. a) smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny od emitenta, ktorého evidovaný úrad je úrad v danej tretej krajine, vyžaduje, aby poskytol aspoň informácie o mieste, čase a programe stretnutí.

Článok 23

Rovnocennosť v súvislosti s testom nezávislosti materských podnikov správcovských spoločností a investičných firiem

(článok 23 ods. 6 smernice 2004/109/ES)

1.   Požiadavky stanovené treťou krajinou sa pokladajú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 12 ods. 4 a 5 smernice 2004/109/ES, ak sa podľa právnych predpisov danej krajiny od správcovskej spoločnosti či investičnej spoločnosti podľa článku 23 ods. 6 smernice 2004/109/ES vyžaduje, aby spĺňali tieto podmienky:

a)

správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť musia vo všetkých situáciách vykonávať hlasovacie práva spojené s aktívami, ktoré spravujú, slobodne a nezávisle od materského podniku;

b)

kedykoľvek vznikne konflikt záujmov, správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nesmú zohľadniť záujmy materského podniku či akéhokoľvek iného ovládaného podniku materského podniku.

2.   Materský podnik spĺňa požiadavky na oznamovanie stanovené v článku 10 ods. 2 písm. a) a článku 10 ods. 3 tejto smernice.

Okrem toho musí vykonať vyhlásenie, že v prípade každej dotknutej správcovskej spoločnosti či investičnej firmy materský podnik spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 24 smernice 2004/109/ES, materský podnik musí byť schopný na požiadanie preukázať príslušným orgánom domovského členského štátu emitenta, že dodržiava požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 4 tejto smernice.

Článok 24

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov od jej prijatia. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 25

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 26

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  VEROCP sa zriadil rozhodnutím Komisie 2001/527/ES zo 6. júna 2001 (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43).

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(5)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/31/ES (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

(6)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1787/2006 (Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 17).

(7)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/37


ROZHODNUTIE RADY

z 22. februára 2007

o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu

(Text s významom pre EHP)

(2007/159/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (1), a najmä na druhú zarážku článku 4 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Návrh predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu (2) ustanovuje odstránenie technických bariér obchodovania s motorovými vozidlami medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o tieto aspekty, a zároveň zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti.

(2)

Je náležité vymedziť stanovisko Spoločenstva k uvedenému návrhu predpisu a následne ustanoviť, aby Spoločenstvo zastúpené Komisiou hlasovalo za prijatie predmetného návrhu.

(3)

Návrh predpisu by sa mal stať súčasťou systému Spoločenstva pre typové schválenie motorových vozidiel, pretože rozsah pôsobnosti smernice Rady 77/649/EHS z 27. septembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel1 (3) je podobný ako rozsah pôsobnosti návrhu tohto predpisu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje návrh predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu, ako je obsiahnutý v dokumente TRANS/WP.29/2005/82.

Článok 2

Pri hlasovaní počas nadchádzajúceho stretnutia administratívneho výboru Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách bude Spoločenstvo zastúpené Komisiou hlasovať za návrh predpisu EHK OSN uvedeného v článku 1.

Článok 3

Predpis EHK OSN o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu, sa stáva súčasťou systému Spoločenstva pre typové schválenie motorových vozidiel.

V Bruseli 22. februára 2007

Za Radu

predseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  EHK OSN: dokument TRANS/WP.29/2005/82.

(3)  Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 90/630/EHS (Ú. v. ES L 341, 6.12.1990, s. 20).


9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/39


ROZHODNUTIE RADY

z 22. februára 2007

o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava

(Text s významom pre EHP)

(2007/160/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov [revidovaná dohoda z roku 1958 (1)], a najmä na druhú zarážku článku 4 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Návrh predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „návrh predpisu EHK OSN“) o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava (2), odstraňuje technické bariéry obchodovania s motorovými vozidlami medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o predmetné komponenty, a zároveň zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti ochrany životného prostredia.

(2)

Je vhodné určiť stanovisko Spoločenstva k návrhu predpisu EHK OSN a následne ustanoviť, že Spoločenstvo, zastúpené Komisiou, hlasuje za prijatie predmetného návrhu.

(3)

Keďže sa návrh predpisu EHK OSN týka dodávania inej ako originálnej výbavy, nemal by sa stať časťou systému Spoločenstva na typové schvaľovanie motorových vozidiel,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa prijíma návrh predpisu EHK OSN o oddeľovacích systémoch na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava.

Článok 2

Pri hlasovaní počas nadchádzajúceho stretnutia administratívneho výboru Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách bude Spoločenstvo, zastúpené Komisiou, hlasovať za návrh predpisu EHK OSN uvedeného v článku 1.

Článok 3

Predpis EHK OSN o oddeľovacích systémoch na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava, sa nestane časťou systému Spoločenstva na typové schvaľovanie motorových vozidiel.

V Bruseli 22. februára 2007

Za Radu

predseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Dokument TRANS/WP.29/2005/88.


Komisia

9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. augusta 2006,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP

(Prípad COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen)

[oznámené pod číslom K(2006) 3592]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/161/ES)

Komisia prijala 10. augusta 2006 rozhodnutie týkajúce sa prípadu fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1), najmä článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Úplné znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, je možné nájsť v autentickom jazyku prípadu na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

Komisii bolo 24. januára 2006 doručené oznámenie, ktorým podnik INEOS Group Limited (ďalej len „Ineos“) oznámil svoj zámer získať kontrolu nad spoločnosťou BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business (ďalej len „BP Dormagen Business“) kontrolovanou skupinou British Petroleum Group (ďalej len „BP“) prostredníctvom kúpy aktív.

(2)

Ineos je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Spojenom kráľovstve s rôznymi stopercentne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami, ktoré pôsobia na celom svete v oblasti výroby, distribúcie, predaja a marketingu chemických polotovarov a špeciálnych chemikálií. Ineos získala 16. decembra 2006 Innovene, bývalý podnik BP pôsobiaci v oblasti výroby olefínov, derivátov a rafinácie (okrem spoločnosti BP Dormagen Business, ktorej získanie je predmetom tohto rozhodnutia), ktorý vyrába celé spektrum výrobkov z ropy, vrátane olefínov a ich derivátov a rôznych výrobkov vyrobených rafináciou ropy (2). Komisia schválila uvedenú operáciu 9. decembra 2005 (prípad č. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene) (ďalej len „hlavná transakcia“).

(3)

Spoločnosť BP Dormagen Business, ktorú tvorí výhradne závod nachádzajúci sa v Kolíne/Dormagene (v Nemecku), v súčasnosti kontroluje BP a pôsobí v oblasti výroby etylénoxidu (ďalej len „EO“) a etylénglykolov (ďalej len „EG alebo glykoly“).

(4)

Poradný výbor pre koncentrácie na svojom 143. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. júla 2006, predložil priaznivé stanovisko k návrhu rozhodnutia o schválení, ktorý mu predložila Komisia (3).

(5)

Vyšetrovateľ vo svoje správe z 26. júla 2006 zastával názor, že právo strán na vypočutie bolo rešpektované (3).

I.   RELEVANTNÉ TRHY

Súvislosti

(6)

Komisia pri svojom prešetrovaní hlavnej transakcie hodnotila trhy s etylénoxidom (ďalej len „EO“) a množstvom jeho derivátov (ďalej len „EOD“), najmä s etoxylátmi alkoholov, glykolétermi (ďalej len „GE“) a etanolamínmi (ďalej len „EOA“). Komisia dospela k záveru, že uvedená hlavná transakcia nevyvoláva vážne pochybnosti týkajúce sa jej zlučiteľnosti so spoločným trhom na horizontálne a vertikálne spojených trhoch.

(7)

Jedinými výrobkami, ktoré BP Dormagen Business vyrába a predáva, sú EO a EG. Ineos vyrába široké spektrum chemikálií, vrátane EO a derivátov EO (vrátane EG). V dôsledku toho sa horizontálne prekrytia, ktoré vznikajú v dôsledku navrhovaného získania BP Dormagen Business spoločnosťou Ineos, týkajú iba EO a EG. Vertikálne vzťahy okrem toho existujú pred výrobou EO (pokiaľ ide o etylén) a po výrobe EO (pokiaľ ide o deriváty EO).

Relevantné trhy výrobkov

(8)

EO je bezfarebný plyn, ktorý sa vyrába čiastočnou oxidáciou etylénu. EO obsahuje 82 % etylénu a je nebezpečným výrobkom, pretože je vysoko horľavý a výbušný. Je tiež toxický a karcinogénny. EO sa môže používať v nečistenom stave na výrobu EG alebo sa môže ďalej čistiť.

(9)

EG sú chemické polotovary, ktoré sa vyrábajú najmä nekatalytickou hydratáciou EO. EG tvoria 37,5 % z celkovej spotreby EO v EHP a vyrábajú ich iba integrovaní výrobcovia EO.

(10)

Alternatívnym spôsobom spracovania EO je jeho ďalšie čistenie: čistený EO sa môže potom použiť na výrobu rôznych ďalších chemických polotovarov. Väčšinu z tohto čisteného EO používajú integrovaní výrobcovia EO na vlastnú spotrebu v následných operáciách na výrobu derivátov EO, zostávajúce množstvo sa predáva tretím stranám, ktoré konkurujú výrobcom EO na rôznych trhoch s derivátmi EO.

Etylénoxid

(11)

Komisia preskúmala etylénoxid v predchádzajúcich prípadoch (4). Stanovila samostatný trh s EO, pretože je charakterizovaný nízkou nahraditeľnosťou, najmä keď sa používa ako priama surovina v chemických reakciách. Prešetrovanie v tomto prípade potvrdilo túto definíciu trhu výrobkov.

(12)

Keďže tretím stranám sa predáva iba čistený EO, hodnotenie hospodárskej súťaže sa v tomto prípade sústredilo na trh s čisteným EO. V pokročilom štádiu konania spoločnosť Ineos prehlásila, že čistený EO by sa mohol ďalej rozdeliť na vysokokvalitný EO (ďalej len „HG-EO“) alebo nízkokvalitný EO (ďalej len „LG-EO“) v závislosti od úrovne nečistôt (najmä obsahu aldehydov). Prešetrovanie trhu však potvrdilo, že nie je nutné ďalej rozdeliť relevantný trh výrobkov podľa úrovní čistoty čisteného EO, pretože HG-EO sa predáva iba tretím stranám.

(13)

Komisia tiež prešetrila, či je nutné rozlišovať medzi dlhodobými dohodami na dodávku EO zákazníkom, ktorých závody sa nachádzajú priamo v závode alebo v blízkosti závodu dodávateľa EO a sú napojené pomocou potrubia (ďalej len „v závode“), a dodávkami ostatným zákazníkom (ďalej len „mimo závodu“), ktorým sa EO dodáva iným spôsobom, napríklad kamiónmi alebo po železnici. Komisia zistila, že medzi týmito dvoma spôsobmi dodávky existujú určité rozdiely v úrovniach cien, dĺžkach zmlúv a nakúpených množstvách. Komisia však nemusela rozhodnúť v tejto veci vzhľadom na skutočnosť, že transakcia by významne neohrozila účinnú hospodársku súťaž, bez ohľadu na to, či sa dodávky v závode alebo mimo závodu považujú za jeden trh alebo dva samostatné trhy.

Etylénglykoly

(14)

Ineos vyhlásila, že EG predstavujú samostatný trh výrobkov v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím Komisie (5). V následnom rozhodnutí (6) však Komisia uviedla, že úvahy týkajúce sa dopytu by si mohli vyžiadať rozlišovanie medzi rôznymi druhmi EG. Sú to monoetylénglykol (ďalej len „MEG“), dietylénglykol (ďalej len „DEG“) a trietylénglykol (ďalej len „TEG“). MEG tvorí prevažnú väčšinu výroby (asi 90 %), pričom zostávajúca výroba je rozdelená medzi DEG (asi 9 %) a TEG (asi 1 %).

(15)

V tomto prípade väčšina účastníkov trhu uviedla, že v prípade EG by malo dôjsť k ďalšiemu rozdeleniu na tri trhy pre MEG, DEG a TEG, pretože sa používajú na veľmi odlišné účely a nie sú vôbec nahraditeľné. Z hľadiska ponuky sa však MEG, DEG, TEG stále vyrábajú spolu a vždy vo veľmi podobných podieloch. Presná definícia trhu zostala otvorená, pretože transakcia by významne neohrozila účinnú hospodársku súťaž pokiaľ ide o EG podľa akejkoľvek z alternatívnych definícií trhu výrobkov.

Relevantné geografické trhy

Etylénoxid

(16)

Komisia vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach (7) urobila závery, že geografickým trhom s EO je pravdepodobne západná Európa (definovaná ako EHP plus Švajčiarsko), hoci presná definícia trhu zostala otvorená. V tomto prípade sa príslušné výrobné závody nachádzajú v Antverpách (Belgicko), v Lavere (Francúzsko) a Dormagene (Nemecko). Ineos vyhlásila, že trhom je celý EHP, pretože EO z týchto závodov sa prepravuje na dlhé vzdialenosti (podľa údajov Ineos v niektorých prípadoch viac ako 1 000 km, hoci väčšina dodávok sa prepravuje do vzdialenosti 600 km). Prevažná väčšina zákazníkov a aspoň polovica konkurentov sa však domnieva, že geografickým trhom má byť regionálny trh. Prepravné vzdialenosti sa pohybujú medzi 0 km až 800 km, pričom veľká väčšina medzi 0 až 600 km v dôsledku dopravných nákladov a nebezpečného charakteru výrobku.

(17)

Podľa obmedzení dopravnej vzdialenosti Komisia určila za možné regionálne trhy s EO: i) Spojené kráľovstvo a Írsko, ii) severské krajiny (Nórsko, Švédsko a Fínsko), iii) pevninská severozápadná Európa alebo „MNWE“ (Holandsko, Dánsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, stredné a severné Francúzsko), iv) stredomorské povodie (Taliansko, Portugalsko, južné Francúzsko a Španielsko) a v) stredná a východná Európa. Komisia okrem toho zistila, že regionálne rozdiely v cenách a obmedzené obchodné toky majú tendenciu potvrdzovať toto geografické členenie trhu. Nebolo však nutné dospieť k záveru pokiaľ ide o presnú definíciu geografického trhu s EO, pretože Komisia zistila, že transakcia by významne neohrozila účinnú hospodársku súťaž ani na jednom z možných geografických trhov (geografický trh v celom EHP alebo trh MNWE, jediný regionálny trh, na ktorom pôsobili obe strany).

Etylénglykoly

(18)

V súlade s tým, čo sa tvrdilo v predchádzajúcich rozhodnutiach, (8) Ineos vyhlásila, že relevantným geografickým trhom s EG je prinajmenšom západná Európa a dokonca celý svet. Je to preto, že EG nie sú nebezpečnými výrobkami a v dôsledku toho sa ľahko prepravujú. Ceny sú porovnateľné na celosvetovej úrovni a dovozy do EHP, najmä zo Stredného východu a Ruska, predstavujú približne 13 % celkovej spotreby v EHP.

(19)

Prevažná väčšina opýtaných pri prešetrovaní trhu potvrdila, že geografickým trhom je prinajmenšom celý EHP. Na účely rozhodnutia však presná definícia trhu zostala otvorenou, pretože transakcia by významne neohrozila účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu ani na jeho podstatnej časti podľa akejkoľvek z alternatívnych definícií geografického trhu.

II.   HODNOTENIE

Etylénoxid

(20)

Celková veľkosť trhu s EO v EHP vrátane výroby pre vlastnú spotrebu je približne 3 000 kiloton za rok (kt/r). Obchodný trh predstavuje asi 18 % z celkovej výroby alebo asi 560 kt/r, z čoho asi 33 % podľa hodnoty predstavujú zákazníci, ktorým sa EO dodáva priamo v závode, a 67 % zákazníci, ktorým sa EO dodáva mimo závodu.

(21)

Z hľadiska štruktúry trhu je transakcia fúziou medzi dvoma z troch najväčších dodávateľov EO, čím vzniká spoločný podiel na trhu presahujúci 45 % podľa akejkoľvek primeranej definície relevantného výrobku a relevantných geografických trhov s EO. Najbližší konkurent subjektu vzniknutého zlúčením, spoločnosť Shell, má 15 – 25 % podiel na celkovom obchodnom trhu s dodávkami priamo v závode aj mimo závodu. Všetci ostatní konkurenti majú podiel na trhu menej ako 10 % (mnohí menej ako 5 %) v prípade celkového predaja aj predaja mimo závodu.

(22)

Vzhľadom na skutočnosť, že obchodný trh predstavuje dosť malý podiel na celkovej výrobe, už pomerne malé zmeny v celkovej výrobe môžu mať významný vplyv na obchodný trh. V dôsledku toho sa Komisia vo svojom hodnotení zamerala na význam využívania EO integrovanými výrobcami na vlastnú spotrebu a jeho vplyv na predaj tretím stranám. Komisia preskúmala podmienky týkajúce sa dodávky EO, najmä tie faktory, ktoré môžu obmedziť správanie zlúčeného subjektu na obchodnom trhu s EO.

(23)

Aby to Komisia mohla urobiť, určila hlavné aspekty, od ktorých závisí dostupnosť EO na obchodnom trhu: – výrobná kapacita EO, – kapacita čistenia, – následné použitie EO, najmä rozdelenie medzi EG a inými spôsobmi použitia, – stimuly na využívanie ďalšieho EO vnútorne a/alebo predaj na obchodnom trhu.

(24)

Komisia najprv hodnotila, či konkurenti strán majú v súčasnosti dostatočnú voľnú kapacitu, aby mohli dodávať EO na obchodný trh. Z tohto hľadiska je rozhodujúcou kapacita čistenia, pretože na obchodnom trhu sa predáva iba čistený EO. Prešetrovanie ukázalo, že hoci závody strán predstavujú dôležitú časť voľnej kapacity čistenia, voľná kapacita ich konkurentov by mohla obmedziť protikonkurenčné správanie strán, pretože prestavujú značné objemy v porovnaní s pomerne malým obchodným trhom.

(25)

Značná časť hodnotenia Komisie sa v tomto prípade zamerala aj na vzťah medzi výrobou čisteného EO a EG. Zníženie výroby EG môže umožniť integrovaným výrobcom (výrobcom, ktorí vyrábajú EO aj EG), aby zvýšili svoju výrobu čisteného EO. Tento vzťah je založený na skutočnosti, že obidva výrobky využívajú rovnakú surovinu (nečistený EO), a následným znížením výroby EG sa uvoľní nečistený EO, ktorý by sa mohol použiť na výrobu ďalších množstiev čisteného EO, ktorý podlieha obmedzeniam kapacity čistenia.

(26)

Ineos vyhlásila, že MEG sa používa ako prechodný výrobok, čo umožňuje výrobcom EO meniť dodávku EO alebo iných derivátov EO v závislosti od podmienok na trhu. Na preukázanie tohto vyhlásenia Ineos predložila dve ekonometrické štúdie dokazujúce, že v minulosti konkurenti strán dokázali zvýšiť svoju výrobu čisteného EO na úkor výroby glykolov v reakcii na odstavenia prevádzky v závodoch spoločností Ineos a BP Dormagen Business. Zistilo sa, že zníženie predaja EO postihnutými závodmi bolo (do určitej miery) kompenzované zvýšeným predajom EO konkurentmi.

(27)

Komisia dospela k záveru, že hoci tieto štúdie majú určité obmedzenia, poukázali na možnosť, aby takýto konkurenti pôsobili proti protikonkurenčnému správaniu zlúčeného subjektu.

(28)

Komisia potom odhadla, aký veľký by mohol byť tento potenciálny prechod od glykolov k čistenému EO, pričom zohľadnila všetky obmedzenia kapacity. Komisia zistila, že v prípade najväčšieho predvídateľného zníženia výroby glykolov by potenciálny prechod od glykolov na čistený EO mohol v prípade jednostranného zvýšenia ceny zlúčeným subjektom priniesť na obchodný trh s EO množstvá, ktoré sú významné v porovnaní so súčasnou celkovou veľkosťou uvedeného trhu.

(29)

Komisia zohľadnila aj vplyv novej kapacity glykolov vytvorenej na Strednom východe a v Ázii na situáciu na trhu v Európe. Zistila, že je pravdepodobné, že by tieto nové výrobné kapacity EO viedli k zvýšeniu vývozov EG do EHP a že by sa v dôsledku toho mohol očakávať pokles výroby EG v EHP. Tým by sa zase mohla zvýšiť dostupnosť EO v EHP na účely predaja tretím stranám a na vnútropodnikovú výrobu ďalších derivátov EO.

(30)

Komisia sa preto domnievala, že je vhodné prezieravo zhodnotiť vplyv operácie vo vzťahu k predpovedi a primerane očakávanému vývoju v budúcnosti.

(31)

Prešetrovanie Komisie ukázalo, že sa v nasledujúcich rokoch očakáva zvýšenie celkovej voľnej kapacity výroby EO v EHP a nižšia miera využitia. Hoci sa očakáva, že voľná kapacita čistenia sa v blízkej budúcnosti zníži, keďže obchodný trh je pomerne malý a neočakáva sa, že sa v blízkej budúcnosti výrazne zvýši, zostávajúca voľná kapacita čistenia môže stále pôsobiť ako obmedzenie, aby zlúčený subjekt jednostranne zvýšil ceny.

(32)

Aby sa zhodnotil vplyv očakávaného zvýšenia dovozov glykolov zo Stredného východu na európsky obchodný trh s EO, zohľadnili sa aj budúce ekonomické stimuly výrobcov EO zásobovať obchodný trh. Aby sa kompenzoval predpokladaný pokles spotreby EO na výrobu glykolov a aby sa miera využitia v prípade výroby EO udržala na čo najvyššej úrovni, výrobcovia EO by museli nájsť ďalšie odbytiská pre svoje dodávky EO. Keďže všetky ostatné deriváty EO (okrem glykolov) a obchodný trh si vyžadujú čistený EO, európski výrobcovia EO by mali stimuly na zvýšenie svojich súčasných kapacít na čistenie.

(33)

Komisia zistila, že rozšírenie oddelení čistenia EO vo výrobe EO je menej drahé a často si nevyžaduje ďalšie investície v závode. Za predpokladu, že konkurenti budú schopní zvýšiť svoje súčasné kapacity čistenia s cieľom absorbovať očakávané zníženie výroby glykolov, rozsah týchto zvýšení závisí od využitia EO výrobcami EO na vlastnú výrobu EOD, ich schopnosti zvýšiť svoje kapacity na výrobu EOD a ich stimulov využívať EO na vlastné účely alebo predať ho na obchodnom trhu.

(34)

Prešetrovanie Komisie ukázalo, že v blízkej budúcnosti sa kapacita integrovaných výrobcov EOD čiastočne obmedzí v dôsledku zvýšeného dopytu po EOD. Zvýšenie kapacity výroby EOD je nákladnejšie a vyžaduje si viac času, ako zvýšenie kapacity na čistenie EO. V dôsledku toho nebude všetok čistený EO uvoľnený v dôsledku poklesu výroby glykolov v EHP absorbovaný zvýšenou výrobou EOD integrovanými výrobcami. V dôsledku toho bude k dispozícii obchodnému trhu.

(35)

Možno preto vylúčiť významné ohrozenie účinnej hospodárskej súťaže na obchodnom trhu s EO. Zákazníci kupujúci EO budú mať iné alternatívy dodávky, ktoré budú dostatočné na obmedzenie správania zlúčeného subjektu.

Glykoly

(36)

Svetová výroba a spotreba EG sa odhaduje na približne 17 000 kt ročne, z čoho výroba v EHP predstavuje približne 1 700 kt ročne pri dopyte približne 1 950 kt ročne. Svetový dopyt je v posledných rokoch pomerne stabilný, najmä v dôsledku dopytu po MEG v Číne a na Ďalekom východe, ktorý sa používa na výrobu polyesterových textilných materiálov. To zase viedlo k stimulovaniu investícií do značnej novej kapacity výroby EG v Ázii a na Strednom východe, ktoré sú naplánované v nasledujúcich niekoľkých rokoch.

(37)

Prešetrovanie Komisie ukázalo, že podiel zlúčeného subjektu na celosvetovom obchodnom trhu neprekročil 5 % podľa akejkoľvek možnej definície trhu výrobkov. Podiel zlúčeného subjektu na obchodnom trhu v EHP neprekročil 20 % podľa akejkoľvek definície relevantného trhu výrobkov. Zlúčený subjekt by čelil aj konkurencii rôznych silných konkurentov, medzi ktorých patria BASF, MEGlobal, Sabic, Shell, Clariant, ako aj konkurencii v dôsledku dovozov.

(38)

Vzhľadom na obmedzený podiel zlúčeného subjektu na trhu, prítomnosť významných konkurentov s porovnateľnými alebo väčšími podielmi na trhu a predpokladaný pokles výroby glykolov v Európe (v dôsledku zvýšených dovozov) dospela Komisia k záveru, že navrhovaná transakcia nevzbudzuje obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na trhu s EG.

III.   ZÁVER

(39)

Komisia z uvedených dôvodov dospela k záveru, že navrhovaná koncentrácia významne neohrozuje účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu, ani na jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Koncentrácia sa preto vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia o fúziách a článku 57 Dohody o EHP.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Spoločnosť Innovene prevádzkovala tri závody v EHP: Grangemouth (Spojené kráľovstvo), Lavera (Francúzsko) a Dormagen (Nemecko). Spoločnosť Ineos získala závody Grangemouth a Lavera v dôsledku hlavnej transakcie.

(3)  Ú. v. EÚ C 54, 9.3.2007.

(4)  Prípad COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26. apríl 2001 a prípad COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9. december 2005.

(5)  Prípad COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26. apríl 2001.

(6)  Prípad COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28. jún 2004.

(7)  Prípad COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26. apríl 2001 a prípad COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9. december 2005.

(8)  Prípad COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26. apríl 2001, prípad COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28. jún 2004.