ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 65

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 228/2007 z 2. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 229/2007 z 2. marca 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 230/2007 z 2. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 231/2007 z 2. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 232/2007 z 2. marca 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 58. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 233/2007 z 2. marca 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 3. marca 2007

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/148/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/694/ES, ktorým sa zakazuje uvádzanie na trh tvarohu vyrobeného v mliekarenskom zariadení v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 639]  ( 1 )

10

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 221/2007 z 1. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007)

12

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006)

12

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003 (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 228/2007

z 2. marca 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

140,9

MA

53,3

TN

148,3

TR

134,6

ZZ

119,3

0707 00 05

JO

180,0

MA

96,4

MK

57,6

TR

122,4

ZZ

114,1

0709 90 70

MA

58,7

TR

75,5

ZZ

67,1

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,1

IL

58,4

MA

43,9

TN

47,8

TR

65,9

ZZ

50,1

0805 50 10

EG

63,4

IL

60,9

TR

49,1

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

93,0

CA

99,2

CL

110,6

CN

96,1

US

112,0

ZA

96,7

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

76,9

CL

74,4

US

88,2

ZA

85,1

ZZ

81,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 229/2007

z 2. marca 2007

o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa minimálna predajná cena masla z intervenčných zásob a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Minimálna predajná cena masla a výška zábezpeky za spracovanie pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Minimálna predajná cena

maslo ≥ 82 %

nezmenené

213,7

koncentrované

206,1

Zábezpeka za spracovanie

nezmenené

45

koncentrované

45


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 230/2007

z 2. marca 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), môžu intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže predávať určité množstvo masla z intervenčných zásob, ktoré majú v držbe, a môžu poskytovať pomoc na smotanu, maslo a koncentrované maslo. V článku 25 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú jednotlivú verejnú súťaž sa stanovuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo. Okrem toho sa ustanovuje, že cena alebo výška pomoci sa môže líšiť podľa určeného použitia masla, jeho obsahu tuku a postupu spracovania. Mala by sa stanoviť príslušná výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(2)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie, ako sa uvádza v článkoch 25 a 28 uvedeného nariadenia, stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Maximálna výška pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo a výška zábezpeky za spracovanie pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Postup spracovania

S indikátormi

Bez indikátorov

S indikátormi

Bez indikátorov

Maximálna výška pomoci

maslo ≥ 82 %

12

12

maslo < 82 %

10,73

10,73

koncentrované maslo

18

11,5

14

12

smotana

5

Zábezpeka za spracovanie

maslo

koncentrované maslo

20

15

smotana


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 231/2007

z 2. marca 2007

o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (2), vyhlasujú intervenčné agentúry stálu verejnú súťaž na poskytovanie pomoci na koncentrované maslo. V článku 54 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú osobitnú verejnú súťaž sa má stanoviť maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %.

(2)

Na zabezpečenie prevzatia koncentrovaného masla do maloobchodu sa má zložiť zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005.

(3)

Vzhľadom na prijaté ponuky by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci na primeranej úrovni a mala by sa stanoviť príslušná zábezpeka za konečné použitie.

(4)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenú v súlade s nariadením (ES) č. 1898/2005 sa maximálna výška pomoci na koncentrované maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 uvedeného nariadenia, stanovuje na 16,27 EUR/100 kg.

Zábezpeka za konečné použitie podľa článku 53 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 sa stanovuje na 18 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 232/2007

z 2. marca 2007

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 58. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 58. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1999, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 27. februára 2007, stanovuje minimálna predajná cena masla na 237,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/2005 (Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 3).


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 233/2007

z 2. marca 2007,

ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 3. marca 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organisácii trhu s ryžou (1), a najmä na jeho článok 11a,

keďže:

(1)

Na základe informácií prijatých od príslušných orgánov Komisia konštatuje, že dovozné licencie na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20, okrem dovozných licencií na ryžu Basmati, boli vydané na množstvo 352 809 ton na obdobie od 1. septembra 2006 do 28. februára 2007. Dovozné clo na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 inú ako ryžu Basmati sa teda musí upraviť.

(2)

Uplatniteľné clo sa musí stanoviť v lehote desiatich dní od konca vyššie uvedeného obdobia. Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť s okamžitou platnosťou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clo uplatniteľné na lúpanú ryžu s kódom KN 1006 20 je 65,00 EUR na tonu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/10


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2007,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/694/ES, ktorým sa zakazuje uvádzanie na trh tvarohu vyrobeného v mliekarenskom zariadení v Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom K(2007) 639]

(Text s významom pre EHP)

(2007/148/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Počas inšpekcie v Spojenom kráľovstve v roku 2006, ktorú vykonal Potravinový a veterinárny úrad (PVÚ), sa opakovane potvrdilo, že surové mlieko, ktoré nespĺňalo hygienické požiadavky, bolo uvedené na trh a prevezené do schválenej potravinárskej prevádzkarne na prípravu mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu. Od svojej prvej návštevy týchto priestorov Komisia opakovane tlmočila orgánom Spojeného kráľovstva svoje obavy, pokiaľ ide o riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce z príslušných postupov, a pri niekoľkých príležitostiach s nimi diskutovala o technických otázkach spojených s hodnotením situácie.

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácie, nedodržiavanie povinností kontroly zo strany orgánov Spojeného kráľovstva a so zreteľom na prítomnosť výrobku v niekoľkých členských štátoch sa Komisia následne domnievala, že riziko by sa nedalo postačujúcim spôsobom odstrániť, pokiaľ by sa nezaviedli opatrenia na úrovni celého Spoločenstva, vrátane zákazu uvedenia týchto výrobkov na trh.

(3)

Preto bolo 13. októbra 2006 prijaté rozhodnutie Komisie 2006/694/ES (2), ktorým sa ustanovili núdzové opatrenia na riešenie bezprostredného a závažného rizika pre ľudské zdravie spôsobeného prítomnosťou výrobkov pochádzajúcich zo spoločnosti Bowland Dairy Products Limited, ktorá sa nachádza na farme Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland“), na trhu Spoločenstva.

(4)

Predpokladalo sa, že hneď po získaní nových informácií, ktorými sa preukáže, že neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie, predovšetkým na základe opatrení prijatých orgánmi Spojeného kráľovstva, budú opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí prehodnotené.

(5)

V listoch z 25. a 30. januára 2007 orgány Spojeného kráľovstva predložili Komisii postačujúce dôkazy o tom, že všetky výrobky, ktoré nespĺňali podmienky požadované ustanoveniami, boli zlikvidované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (3), a priestory spoločnosti Bowland boli vyprázdnené, vyčistené a vydezinfikované. Okrem toho sa orgány Spojeného kráľovstva zaviazali, že zabezpečia, aby budúca výroba spoločnosti Bowland spĺňala normy ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

(6)

Komisia takisto získala záruku od ďalších členských štátov, že tvaroh vyrobený spoločnosťou Bowland, ktorý bol ešte stále uskladnený na ich území, bol zlikvidovaný v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(7)

Preto by sa malo rozhodnutie 2006/694/ES zrušiť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 2006/694/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2007/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 98).


Korigendá

3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/12


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 221/2007 z 1. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

( Úradný vestník Európskej únie L 64 z 2. marca 2007 )

Na strane 16 v prílohe v tabuľke v šiestom riadku s kódom produktu 0405 10 50 9500 v štvrtom stĺpci „Výška náhrad“:

namiesto:

„86,64“

má byť:

„86,84“.


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/12


Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress

( Úradný vestník Európskej únie L 315 z 15. novembra 2006 )

Na strane 7 v článku 17 odseku 1:

namiesto:

„1.   Finančné krytie pre vykonávanie činností Spoločenstva uvedených v tomto rozhodnutí pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 sa týmto stanovuje na 657 590 000 EUR (1).

má byť:

„1.   Finančné krytie pre vykonávanie činností Spoločenstva uvedených v tomto rozhodnutí pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 sa týmto stanovuje na 743 250 000 EUR.“


(1)  Táto suma vychádza z údajov za rok 2004 a podlieha technickej úprave, ktorá zohľadní infláciu.“


3.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/12


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003

( Úradný vestník Európskej únie L 328 z 24. novembra 2006 )

Na strane 5 v prvom pododseku článku 11:

namiesto:

„Finančné krytie na realizáciu programu Marco Polo II na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 je 400 miliónov EUR (1).

má byť:

„Finančné krytie na realizáciu programu Marco Polo II na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 je 450 miliónov EUR.“


(1)  Táto suma je založená na údajoch z roku 2004 a podlieha technickej úprave zohľadňujúcej infláciu.“