ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 57

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 187/2007 z 23. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 188/2007 z 23. februára 2007 o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 189/2007 z 23. februára 2007, ktorým sa pozastavuje uplatňovanie dovozných ciel na niektoré množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2006/2007

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 190/2007 z 23. februára 2007, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1819/2004, ktoré stanovuje odchýlku od nariadenia (ES) č. 1342/2003, pokiaľ ide o lehotu na zváženie vydania určitých vývozných licencií pre obilniny, ryžu a spracované obilné výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 191/2007 z 23. februára 2007 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny)

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/132/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2007 o predĺžení obdobia uplatňovania rozhodnutia 2000/91/ES, ktorým sa Dánskemu kráľovstvu a Švédskemu kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchylne od článku 17 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

10

 

 

2007/133/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. januára 2007, ktorým sa Estónsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie, ktoré je výnimkou z článku 167 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

12

 

 

Komisia

 

 

2007/134/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum ( 1 )

14

 

 

2007/135/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzové očkovanie diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkového štátu Porýnie-Falcko (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2007) 527]

20

 

 

2007/136/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2007, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v Bulharsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 [oznámené pod číslom K(2007) 533]  ( 1 )

23

 

 

2007/137/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom K(2007) 535]  ( 1 )

25

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 175/2007 z 22. februára 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania (Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 177/2007 z 22. februára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže (Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007)

28

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/969/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 až 2011) (Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 187/2007

z 23. februára 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 188/2007

z 23. februára 2007

o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kozy určené na produkciu mlieka a pre ovce určené na produkciu mlieka, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Účelom metódy analýzy uvedenej v žiadosti o povolenie v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1831/2003 je určiť účinnú látku kŕmnej doplnkovej látky v krmive. Metóda analýzy, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu, sa preto nemá považovať za analytickú metódu Spoločenstva v zmysle článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2).

(5)

Použitie prípravku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) na výkrm hovädzieho dobytka bolo povolené nariadením Komisie (ES) č. 316/2003 z 19. februára 2003 o trvalom povolení doplnkových látok v krmivách a dočasnom povolení nového použitia doplnkových látok už povolených v krmivách (3), v prípade prasiatok (odstavčatá) nariadením Komisie (ES) č. 2148/2004 zo 16. decembra 2004 o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách (4), v prípade prasníc nariadením Komisie (ES) č. 1288/2004 z 20. decembra 2004 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách (5), na výkrm králikov nariadením Komisie (ES) č. 600/2005 z 18. apríla 2005 o novom povolení na desať rokov pre kokcidiostatikum ako doplnkovú látku v krmivách, dočasnom povolení pre doplnkovú látku a trvalom povolení pre určité doplnkové látky v krmivách (6), v prípade dojníc nariadením Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív (7) a na výkrm jahniat nariadením Komisie (ES) č. 1447/2006 z 29. septembra 2006 o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky (8).

(6)

Na podporu žiadosti o povolenie v prípade kôz určených na produkciu mlieka a v prípade oviec určených na produkciu mlieka boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku z 12. júla 2006 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že prípravok Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, na zdravie ľudí ani na životné prostredie (9). V jeho ďalšom závere sa konštatuje, že prípravok Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nepredstavuje pre túto ďalšiu kategóriu zvierat žiadne iné riziko, ktoré by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bolo dôvodom na neudelenie povolenia. Podľa uvedeného stanoviska sa použitím uvedeného prípravku môže výrazne zlepšiť dojivosť u kôz určených na produkciu mlieka a oviec určených na produkciu mlieka. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Týmto stanoviskom sa takisto potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo Referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003. Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1980/2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6.12.2005, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1812/2005 (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2028/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 26).

(7)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 28.

(9)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti výrobku „Biosaf Sc 47“, prípravku Saccharomyces cerevisiae ako kŕmnej doplnkovej látky pre malé prežúvavce určené na produkciu mlieka. Prijaté 12. júla 2006, The EFSA Journal (2006) 379, s. 1.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 obsahujúci najmenej 5 × 109 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analytické metódy  (1)

Metóda kultivácie na agare s kvasnicovým extraktom a chloramfenikolom založená na metóde ISO 7954.

Polymerázová reťazová reakcia (PCR)

kozy určené na produkciu mlieka a ovce určené na produkciu mlieka

7 × 108

7,5 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu skladovania, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Odporúčané dávkovanie:

kozy určené na produkciu mlieka: 3 × 109 CFU na zviera a deň,

ovce určené na produkciu mlieka: 2 × 109 CFU na zviera a deň.

16.3.2017


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej adrese Referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 189/2007

z 23. februára 2007,

ktorým sa pozastavuje uplatňovanie dovozných ciel na niektoré množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2006/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. c) a článok 40 ods. 1 písm. e) bod i),

keďže:

(1)

V článku 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že Komisia môže úplne alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie dovozných ciel na niektoré množstvá cukru, aby zabezpečila zásobovanie nevyhnutné na výrobu produktov uvedených v článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Aby sa zabezpečilo zásobovanie potrebné na výrobu produktov uvedených v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006, je v záujme Spoločenstva úplne pozastaviť uplatňovanie dovozných ciel na priemyselný cukor určený na výrobu uvedených produktov na hospodársky rok 2006/2007.

(3)

Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo výnimky, ktoré by mohli byť ustanovené v sektorových nariadeniach. V záujme zabezpečenia plynulého zásobovania trhu Spoločenstva je potrebné zachovať periodicitu predkladania žiadostí o povolenia, ktorá je stanovená v nariadení Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (3), a teda sa odchýliť od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(4)

Na zjednodušenie riadenia a zabezpečenie monitorovania a kontroly dovezených množstiev sa musí dĺžka trvania platnosti dovozných povolení na cukor, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie uplatňovania dovozných ciel, obmedziť do konca hospodárskeho roku 2006/2007 a vydávanie povolení musí byť vyhradené pre používateľov priemyselného cukru. Títo používatelia nemusia nutne obchodovať s tretími krajinami, preto je vhodné odchýliť sa od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa spravovania priemyselných surovín a povinností spracovateľov stanovených nariadením Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (4), sa musia uplatňovať na dovezené množstvá v rámci tohto nariadenia.

(6)

Riadiaci výbor pre cukor neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozastavenie uplatňovania dovozných ciel

1.   Na hospodársky rok 2006/2007 sa pozastavuje uplatňovanie dovozných ciel na biely cukor patriaci pod kód KN 1701 99 10 na množstvo 200 000 ton.

2.   Cukor dovezený v rámci tohto nariadenia sa použije priamo na výrobu produktov uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 967/2006.

Článok 2

Dovozné povolenia

1.   Pravidlá týkajúce sa dovozných povolení stanovené nariadením (ES) č. 950/2006, ako aj pravidlá nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú na cukor dovezený v rámci tohto nariadenia, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.

Dovozné povolenia sú však platné do konca druhého mesiaca nasledujúceho po ich skutočnom vydaní v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5) a najneskôr do 30. septembra 2007.

2.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadosť o dovozné povolenie na množstvá uvedené v článku 1 ods. 1 môže predložiť len spracovateľ v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 967/2006.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia podávajú každý týždeň od pondelka do piatka od dátumu uvedeného v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 950/2006 a do prerušenia vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3 druhého pododseku uvedeného nariadenia. Žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o povolenie za týždeň.

Článok 3

Uplatnenie nariadenia (ES) č. 967/2006

Články 11, 12 a 13 nariadenia (ES) č. 967/2006 sa uplatňujú na množstvá cukru dovezené v rámci tohto nariadenia.

Článok 4

Povinnosť spracovateľa

1.   Spracovateľ predloží vhodný dôkaz pre príslušné orgány členského štátu o tom, že množstvá dovezené v rámci tohto nariadenia sa použili na výrobu produktov uvedených v článku 1 ods. 2 a v súlade so schválením uvedeným v článku 5 nariadenia (ES) č. 967/2006. Dôkaz obsahuje najmä zaznamenanie množstiev príslušných výrobkov do registrov, ktoré prebieha automatickým spôsobom počas alebo na konci výrobného procesu.

2.   Ak spracovateľ nepredložil dôkaz v súlade s odsekom 1 do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci dovozu, zaplatí sumu 5 EUR za každú tonu príslušného dovezeného množstva a za každý deň oneskorenia.

3.   Ak spracovateľ nepredložil dôkaz uvedený v odseku 1 na konci piateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci dovozu, príslušné množstvo sa považuje za množstvo nahlásené navyše na účely uplatnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 967/2006.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 190/2007

z 23. februára 2007,

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1819/2004, ktoré stanovuje odchýlku od nariadenia (ES) č. 1342/2003, pokiaľ ide o lehotu na zváženie vydania určitých vývozných licencií pre obilniny, ryžu a spracované obilné výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a jeho článok 18,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a jeho článok 19,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (3), sa stanovuje, že vývozné povolenia pre výrobky uvedené v danom pododseku sa vydávajú tretí pracovný deň odo dňa predloženia žiadosti pod podmienkou, že sa v danej lehote neprijmú žiadne osobitné opatrenia. V nariadení Komisie (ES) č. 1819/2004 (4) sa stanovila odchýlka od tohto ustanovenia s cieľom zohľadniť situáciu v zásobovaní trhu Spoločenstva obilninami a ryžou v hospodárskom roku 2004/2005. Pri uplatňovaní tejto odchýlky sa predmetné povolenia vydávajú v deň podania žiadosti, pokiaľ sa výška náhrady rovná nule.

(2)

Keďže trhové podmienky oprávňujúce túto odchýlku už nie sú splnené, je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1819/2004.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1819/2004 sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1996/2006 (Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 320, 21.10.2004, s. 13.


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 191/2007

z 23. februára 2007

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1510/2006 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre citróny na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre citróny vyvezené po 23. februára 2007, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B pre citróny, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 1510/2006, na ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 23. februára a pred 1. marcom 2007, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 16.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/10


ROZHODNUTIE RADY

z 30. januára 2007

o predĺžení obdobia uplatňovania rozhodnutia 2000/91/ES, ktorým sa Dánskemu kráľovstvu a Švédskemu kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchylne od článku 17 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

(2007/132/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dánsko a Švédsko požiadali listami, ktoré Generálny sekretariát Komisie zaevidoval 22. marca 2006, o povolenie predĺžiť obdobie uplatňovania výnimky, ktorá im bola udelená rozhodnutím Rady 2000/91/ES z 24. januára 2000, ktorým sa Dánskemu kráľovstvu a Švédskemu kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchylne od článku 17 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu (2).

(2)

V súlade s článkom 27 ods. 2 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ stanovenia dane (3) Komisia listom zo 4. októbra 2006 informovala ostatné členské štáty o žiadostiach predložených Dánskom a Švédskom. Listom z 5. októbra 2006 Komisia oznámila Dánsku a Švédsku, že má všetky informácie, ktoré pokladá za potrebné na posúdenie týchto žiadostí.

(3)

Tieto žiadosti súvisia s vrátením dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) zaplatenej pri mýtnom za použitie mosta Öresund medzi Dánskom a Švédskom. Podľa pravidiel o DPH o mieste dodávky nehnuteľného majetku je časť DPH z mýtneho za použitie mosta Öresund splatná sčasti Dánsku a sčasti Švédsku.

(4)

Odchylne od ustanovení článku 17 smernice 77/388/EHS sa v znení stanovenom v jej článku 28f a vyžadujúcom, aby zdaniteľné osoby vykonávali svoje právo na odpočet DPH alebo na jej vrátenie v členskom štáte, kde bola zaplatená, Dánsku a Švédsku povolilo do 31. decembra 2006 zaviesť osobitné opatrenie umožňujúce daňovníkom vymáhať vrátenie DPH od jedného správneho orgánu.

(5)

Keďže nebolo možné prijať pravidlá podľa návrhu Komisie na smernicu Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa riadi právo na odpočet DPH na základe prvého pododseku článku 17 ods. 6 smernice 77/388/EHS, a berúc do úvahy, že právna situácia a skutočnosti, ktorými sa oprávnilo toto povolenie udelené rozhodnutím 2000/91/ES, sa nezmenili, platnosť uvedeného povolenia by sa mala predĺžiť na nové obdobie.

(6)

Smernica 77/388/EHS bola prepracovaná a zrušená smernicou 2006/112/ES. Odkazy na ustanovenia smernice 77/388/EHS sa považujú za odkazy na smernicu 2006/112/ES.

(7)

Výnimka nemá nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Spoločenstva pochádzajúce z DPH.

(8)

Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti, s cieľom vyhnúť sa právnej medzere, je potrebné udeliť výnimku zo šesťtýždennej lehoty uvedenej v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 rozhodnutia 2000/91/ES sa nahrádza takto:

„Článok 2

Platnosť tohto povolenia končí 31. decembra 2013.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu a Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 30. januára 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 38. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/65/ES (Ú. v. EÚ L 25, 30.1.2003, s. 40).

(3)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/12


ROZHODNUTIE RADY

z 30. januára 2007,

ktorým sa Estónsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie, ktoré je výnimkou z článku 167 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2007/133/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný vymeriavací základ (2) sa rozhodnutím 97/375/ES (3) Spojenému kráľovstvu povolilo odchylne od článku 17 ods. 1 uvedenej smernice a s cieľom uplatniť voliteľný systém, v rámci ktorého sa daň účtuje na základe vyplatenej a prijatej hotovosti (účtovanie v hotovosti), odložiť právo na odpočet DPH na vstupe zdaniteľných osôb, ktoré podľa článku druhej zarážky tretieho pododseku 10 ods. 2 uvedenej smernice účtujú DPH na výstupe za svoj tovar a služby až po prijatí platby ceny od zákazníkov, kým sa DPH na vstupe nezaplatí dodávateľovi.

(2)

Listom doručeným na Generálny sekretariát Komisie 26. januára 2006 Spojené kráľovstvo požiadalo o predĺženie obdobia uplatňovania výnimky o tri roky. Spojené kráľovstvo taktiež požiadalo o zvýšenie stropu obratu pri zjednodušenom systéme účtovania v hotovosti zo 660 000 GBP na 1 350 000 GBP.

(3)

Listom doručeným na Generálny sekretariát Komisie 31. augusta 2006 Estónsko požiadalo o povolenie na uplatňovanie výnimky z článku 17 ods. 1 smernice 77/388/EHS, aby sa zdaniteľným osobám mohlo povoliť odpočítanie DPH vtedy, keď sa zrealizuje platba dodávateľovi. Toto odloženie odpočtu DPH sa bude uplatňovať len v rámci zjednodušeného systému účtovania v hotovosti, v rámci ktorého zdaniteľné osoby podľa druhej zarážky tretieho pododseku článku 10 ods. 2 uvedenej smernice účtujú DPH na výstupe za tovar a služby až po prijatí platby od zákazníkov. Estónsko požiadalo o to, aby sa systém účtovania v hotovosti vzťahoval iba na zdaniteľné osoby, ktoré sú podľa estónskych právnych predpisov jedinými majiteľmi.

(4)

Listom doručeným na Generálny sekretariát Komisie 27. júna 2006 Slovinsko požiadalo o povolenie na uplatňovanie výnimky z článku 17 ods. 1 smernice 77/388/EHS, aby sa zdaniteľným osobám mohlo povoliť odpočítanie DPH vtedy, keď sa zrealizuje platba dodávateľovi. Toto odloženie odpočtu DPH sa bude uplatňovať len v rámci zjednodušeného systému účtovania v hotovosti, v rámci ktorého zdaniteľné osoby podľa druhej zarážky tretieho pododseku článku 10 ods. 2 uvedenej smernice účtujú DPH na výstupe za tovar a služby až po prijatí platby od zákazníkov. Slovinsko požiadalo o to, aby sa strop obratu pre zjednodušený systém účtovania v hotovosti stanovil na 208 646 EUR.

(5)

Listom doručeným na Generálny sekretariát Komisie 6. apríla 2006 Švédsko požiadalo o povolenie na uplatňovanie výnimky z článku 17 ods. 1 smernice 77/388/EHS, aby sa zdaniteľným osobám mohlo povoliť odpočítanie DPH vtedy, keď sa zrealizuje platba dodávateľovi. Toto odloženie odpočtu DPH sa bude uplatňovať len v rámci zjednodušeného systému účtovania v hotovosti, v rámci ktorého zdaniteľné osoby podľa druhej zarážky tretieho pododseku článku 10 ods. 2 uvedenej smernice účtujú DPH na výstupe za tovar a služby až po prijatí platby od zákazníkov. Švédsko požiadalo o to, aby sa strop obratu pre zjednodušený systém účtovania v hotovosti stanovil na 3 000 000 SEK.

(6)

Komisia v súlade s článkom 27 ods. 2 smernice 77/388/EHS informovala ostatné členské štáty listom zo 6. októbra 2006 o žiadosti Estónska, listom zo 6. októbra 2006 o žiadosti Slovinska, listom zo 4. októbra 2006 o žiadosti Švédska a listom zo 6. októbra 2006 o žiadosti Spojeného kráľovstva. Listom zo 6. októbra 2006 Švédsku a listami z 9. októbra 2006 Estónsku, Slovinsku a Spojenému kráľovstvu Komisia oznámila týmto členským štátom, že má všetky informácie potrebné na posúdenie ich žiadostí.

(7)

Smernica 77/388/EHS bola prepracovaná a zrušená smernicou 2006/112/ES. Odkazy na ustanovenia pôvodnej smernice sa považujú za odkazy na ustanovenia novej smernice.

(8)

Systém účtovania v hotovosti je zjednodušujúcim opatrením pre malé a stredné podniky. V prípade Spojeného kráľovstva sa zvýšením stropu obratu pre zjednodušený systém umožní väčšiemu počtu spoločností zvoliť si tento systém, teoreticky by mohlo ísť až o 57 000 ďalších podnikov. Uplatňovaním výnimky, o ktorú žiada Estónsko, sa umožní využívať systém účtovania v hotovosti 5 700 podnikom. V prípade Slovinska si využívanie systému účtovania v hotovosti bude môcť zvoliť 62 000 podnikov. Pokiaľ ide o Švédsko, systém bude môcť využívať 630 000 podnikov.

(9)

Výnimky pre Estónsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo sa môžu prijať vzhľadom na percento oprávnených podnikov, ktoré si môžu zvoliť tento zjednodušený systém, a vzhľadom na obmedzené obdobie ich uplatňovania.

(10)

Keďže zdaniteľné osoby, ktoré uplatňovali voliteľný systém v minulosti, by mali mať možnosť používať ho naďalej bez prerušenia, povolenie udelené Spojenému kráľovstvu by sa malo uplatňovať odo dňa uplynutia platnosti rozhodnutia 97/375/ES. Keďže by toto umožnilo, aby viac zdaniteľných osôb prijalo systém od začiatku ich účtovného roka, dotknuté členské štáty by mali mať možnosť umožniť voliteľný systém od 1. januára 2007.

(11)

Celková suma príjmu z daní týchto členských štátov na úrovni konečného spotrebiteľa nie je touto výnimkou dotknutá, a výnimka teda nemá negatívny vplyv na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev, ktoré plynú z DPH.

(12)

Vzhľadom na naliehavosť tejto veci je s cieľom vyhnúť sa právnemu vákuu nevyhnutné udeliť výnimku zo šesťtýždňovej lehoty uvedenej v časti I ods. 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 167 smernice 2006/112/ES sa Estónsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu povoľuje odložiť právo na odpočet dane na vstupe zdaniteľných osôb uvedených v druhom odseku dovtedy, kým sa daň na vstupe zaplatí ich dodávateľom.

Zdaniteľné osoby musia využívať systém, v rámci ktorého účtujú DPH na výstupe, až po prijatí platby od svojich zákazníkov. Ich ročný obrat nesmie byť vyšší ako 208 646 EUR v prípade Slovinska, 3 000 000 SEK v prípade Švédska a 1 350 000 GBP v prípade Spojeného kráľovstva a v prípade Estónska musia tieto zdaniteľné osoby byť zaregistrované ako jediní majitelia.

Článok 2

Rozhodnutie 97/375/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Estónskej republike, Slovinskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 30. januára 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

(3)  Ú. v. ES L 158, 17.6.1997, s. 43. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/909/ES (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 49).


Komisia

24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2007,

ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum

(Text s významom pre EHP)

(2007/134/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (1), a najmä na jeho články 2 a 3,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/972/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe „Myšlienky“, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Osobitný program Myšlienky má v rámci siedmeho rámcového programu za cieľ podporu bádateľského výskumu na hraniciach súčasného poznania vo všetkých oblastiach vedy, techniky a v akademickej sfére, ktoré uskutočňujú výskumníci v rámci tém podľa svojho výberu.

(2)

V rozhodnutí 2006/972/ES sa ustanovuje, že Komisia by mala zriadiť Európsku radu pre výskum (ďalej len „ERC“), ktorá by mala byť nástrojom na implementáciu osobitného programu Myšlienky.

(3)

Podľa článku 4 ods. 3 rozhodnutia 2006/972/ES by mala ERC tvoriť nezávislá vedecká rada (ďalej len „vedecká rada“), ktorú bude podporovať špecializovaná vykonávacia štruktúra.

(4)

Vedecká rada má pozostávať z popredných vedcov, odborníkov v oblasti techniky a akademických pracovníkov, ktorých vymenuje Komisia a ktorí budú konať podľa vlastného vedomia a svedomia nezávisle od vonkajších záujmov. Mala by konať v súlade s mandátom, ktorý sa ustanovuje v článku 5 rozhodnutia 2006/972/ES, výlučne v záujme dosiahnutia vedeckých, technických a akademických cieľov osobitného programu Myšlienky.

(5)

Vedecká rada by mala nezávisle zvoliť generálneho tajomníka, ktorý bude konať v rámci jej právomoci. Generálny tajomník bude okrem iného pomáhať vedeckej rade pri zabezpečovaní jej účinného spojenia so špecializovanou vykonávacou štruktúrou a s Komisiou, ako aj pri monitorovaní účinnej implementácie jej stratégie a pozícií, ktoré vykonáva špecializovaná vykonávacia štruktúra.

(6)

Vedecká rada by mala pracovať podľa zásad vedeckej excelentnosti, nezávislosti, účinnosti a transparentnosti. Komisia by mala byť garantom nezávislosti a bezúhonnosti vedeckej rady a mala by zabezpečovať jej riadne fungovanie.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v prílohe k rokovaciemu poriadku v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3), je potrebné stanoviť pravidlá o poskytovaní informácií členmi vedeckej rady.

(8)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov vedeckej rady je potrebné zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

(9)

Bol zriadený nezávislý výbor odborníkov na vysokej úrovni s cieľom určiť zakladajúcich členov vedeckej rady. Na základe rozsiahlych konzultácií v rámci vedeckej a akademickej obce urobil tento výbor odporúčania, ktoré sa týkali faktorov a kritérií, ktoré sa majú uplatniť pri určovaní členov vedeckej rady, ako aj samotných zakladajúcich členov.

(10)

Mala by sa zriadiť špecializovaná vykonávacia štruktúra ako externá štruktúra vo forme výkonnej agentúry a malo by sa tak stať v rámci samostatného aktu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (5).

(11)

Kým nebude táto výkonná agentúra vytvorená a funkčná, jej implementačné úlohy bude vykonávať špecializovaný útvar Komisie.

(12)

Vplyv tohto rozhodnutia na rozpočet sa zohľadní v rozhodnutí o financovaní v rámci osobitného programu Myšlienky a v legislatívnom finančnom výkaze návrhu Komisie na externú štruktúru,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA 1

EURÓPSKA RADA PRE VÝSKUM

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Európska rada pre výskum na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia do 31. decembra 2013 na implementáciu osobitného programu Myšlienky. Radu tvorí vedecká rada a špecializovaná vykonávacia štruktúra, ako sa ustanovuje ďalej.

KAPITOLA 2

VEDECKÁ RADA

Článok 2

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje vedecká rada.

Článok 3

Úlohy

1.   Vedecká rada je poverená úlohami, ktoré sa ustanovujú v článku 5 ods. 3 rozhodnutia 2006/972/ES.

2.   Vedecká rada okrem iného vytvára celkovú vedeckú stratégiu, má plnú moc rozhodovať o type výskumu, ktorý sa má finančne podporiť v súlade s článkom 6 ods. 6 rozhodnutia 2006/972/ES, a zároveň je garantom kvality aktivity z vedeckého hľadiska. Medzi jej úlohy patrí predovšetkým vypracovanie ročného pracovného programu, vytvorenie procesu vzájomného odborného hodnotenia („peer review“), ako aj monitorovanie a kontrola kvality implementácie osobitného programu Myšlienky bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Komisie.

Článok 4

Členovia

1.   Vedecká rada pozostáva najviac z 22 členov.

2.   Vedeckú radu tvoria najvýznačnejší predstavitelia európskej vedeckej obce s náležitými odbornými znalosťami, pôsobiaci v rozmanitých výskumných oblastiach, ktorí konajú samostatne a nezávisle od politických alebo iných záujmov.

3.   Týmto sa vymenúvajú zakladajúci členovia vedeckej rady, ktorí boli určení na základe faktorov a kritérií ustanovených v prílohe I a ktorí sú uvedení v prílohe II.

4.   Komisia vymenuje ďalších členov na základe faktorov a kritérií ustanovených v prílohe I a na základe nezávislého a transparentného postupu ich určovania, po dohode s vedeckou radou vrátane konzultácie s vedeckou obcou, ako aj vrátane správy Parlamentu a Rade. Vymenovanie budúcich členov sa uverejní v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

5.   Členovia vykonávajú svoje úlohy nezávisle od akýchkoľvek vonkajších vplyvov. Včas informujú Komisiu o akomkoľvek konflikte záujmov, ktorý by mohol narušiť ich objektívnosť.

6.   Členovia vedeckej rady sú vymenovaní na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno predĺžiť raz na základe rotačného systému, ktorý je zárukou kontinuity práce vedeckej rady. Člena však možno vymenovať na kratšie obdobie ako maximálne funkčné obdobie s cieľom umožniť etapovité striedanie členov na základe rotácie. Členovia zostávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo kým sa neskončí ich funkčné obdobie.

7.   Po rezignácii člena alebo po skončení jeho funkčného obdobia, ktoré nemožno predĺžiť, vymenuje Komisia nového člena.

8.   Komisia môže vo výnimočných prípadoch ukončiť z vlastnej iniciatívy funkčné obdobie člena s cieľom zachovať integritu a/alebo kontinuitu vedeckej rady.

9.   Členovia vedeckej rady nedostávajú za vykonávané úlohy žiadnu odmenu.

Článok 5

Princípy a metódy

1.   Vedecká rada pôsobí samostatne a nezávisle.

2.   Vedecká rada v prípade potreby uskutočňuje konzultácie s vedeckou, technickou a akademickou obcou.

3.   Vedecká rada koná výlučne v záujme dosiahnutia vedeckých, technických a akademických cieľov osobitného programu Myšlienky. Koná bezúhonne a čestne a svoju prácu uskutočňuje efektívne a s čo najväčšou transparentnosťou.

4.   Vedecká rada sa zodpovedá Komisii, udržiava s ňou a so špecializovanou vykonávacou štruktúrou neustále úzky kontakt a na tento účel vytvára všetky potrebné opatrenia.

5.   Informácie získané pri výkone úloh nemožno zverejňovať, ak podľa názoru Komisie alebo predsedu vedeckej rady súvisia s dôvernými záležitosťami.

6.   Komisia poskytne vedeckej rade informácie a pomoc potrebnú na jej činnosť, aby rada mohla pracovať v podmienkach samostatnosti a nezávislosti.

7.   Vedecká rada pravidelne podáva Komisii správy a zabezpečuje informácie a pomoc potrebné pre povinné úlohy Komisie týkajúce sa podávania správ (t. j. výročná správa, výročná správa o činnosti).

Článok 6

Činnosť

1.   Vedecká rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí ju v súlade s rokovacím poriadkom zastupujú a vedú jej činnosť a pomáhajú pri jej organizovaní vrátane prípravy programu zasadnutia a dokumentov na tieto zasadnutia.

2.   Predseda a podpredsedovia vedeckej rady môžu používať aj titul prezident, respektíve viceprezident Európskej rady pre výskum.

3.   Vedecká rada prijme svoj rokovací poriadok, ktorý obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa volieb v zmysle odseku 1, ako aj kódex správania na riešenie prípadného konfliktu záujmov.

4.   Vedecká rada sa stretáva na plenárnych zasadnutiach tak často, ako si to vyžaduje jej práca.

5.   Predseda vedeckej rady môže rozhodnúť o zasadnutiach s obmedzenou účasťou.

Článok 7

Generálny tajomník ERC

1.   Vedecká rada nezávisle volí generálneho tajomníka, ktorý koná v rámci jej právomoci. Generálny tajomník bude okrem iného pomáhať vedeckej rade pri zabezpečovaní jej účinného spojenia s Komisiou a so špecializovanou vykonávacou štruktúrou.

2.   Úlohy generálneho tajomníka vymedzí vedecká rada. K úlohám patrí monitorovanie účinnej implementácie stratégie a pozícií, ktoré prijíma vedecká rada a vykonáva špecializovaná vykonávacia štruktúra.

3.   Podpora na ustanovenie generálneho tajomníka a na jeho činnosti sa zabezpečuje osobitným programom Myšlienky.

4.   Funkčné obdobie generálneho tajomníka nesmie presiahnuť obdobie 30 mesiacov a je jedenkrát obnoviteľné.

Článok 8

Výdavky na zasadnutia

1.   Komisia uhrádza členom vedeckej rady cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie, ktoré sú nevyhnutné na výkon jej činností v súlade s predpismi Komisie o poskytovaní náhrad pre externých odborníkov. Náklady na cestovné, stravu a ubytovanie v súvislosti s inými zasadnutiami potrebnými na riadenie činnosti vedeckej rady môže Komisia po svojom predchádzajúcom schválení taktiež uhradiť; platí to pre zasadnutia členov vedeckej rady, externých odborníkov a zúčastnené strany.

2.   Výdavky na zasadnutia sa uhrádzajú na základe ročnej požiadavky vedeckej rady bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Komisie.

KAPITOLA 3

Článok 9

Špecializovaná vykonávacia štruktúra

Špecializovaná vykonávacia štruktúra sa ustanoví ako externá štruktúra. Kým nebude táto externá štruktúra vytvorená a funkčná, jej implementačné úlohy bude vykonávať špecializovaný útvar Komisie.

KAPITOLA 4

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. februára 2007

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 242.

(3)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Faktory a kritériá určovania členov vedeckej rady

V zložení vedeckej rady sa musí preukázať, že Rada môže vykonávať vedecké vodcovstvo, ktoré má autoritu a je úplne nezávislé, v ktorom sa snúbi um a skúsenosť s víziou a predstavivosťou. Dôveryhodnosť vedeckej rady sa bude zakladať na vyvážených kvalitách mužov a žien, ktorí ju tvoria, a spoločne by mali odrážať plnú šírku výskumného spoločenstva v celej Európe. Jednotliví členovia vedeckej rady musia mať nespornú povesť vedúcich osobností v oblasti výskumu, známych svojou nezávislosťou a odhodlanosťou venovať sa výskumu. Vo všeobecnosti to musia byť výskumní pracovníci s praktickými skúsenosťami zo súčasnosti alebo nedávnej minulosti, ako aj skúsení výskumníci s vedúcim postavením na európskej alebo svetovej úrovni. Do úvahy by sa mali vziať aj mladší vedúci pracovníci z nastupujúcej generácie.

Členovia musia odrážať široký rozsah výskumných disciplín zahrnujúci exaktné vedy a techniku, ako aj spoločenské a humanitné vedy. Nemali by však byť považovaní za predstaviteľov určitej disciplíny alebo výskumného smerovania a ani oni sami by sa za takých nemali považovať. Mali by mať širokú víziu, ktorá spoločne odráža pochopenie dôležitého vývoja vo výskume vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ako aj pochopenie potreby výskumu na európskej úrovni.

Členovia by okrem svojej preukázateľnej vedeckej a výskumnej reputácie mali spoločne priniesť širší rozsah skúseností získaných nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta, ktoré sa intenzívne venujú výskumu. Mohli by sa sem zaradiť skúsenosti v takých oblastiach, ako je podpora základného výskumu, organizovanie a riadenie výskumu a odovzdávanie znalostí na univerzitách, v akademickej oblasti a priemysle, pochopenie národných a medzinárodných výskumných aktivít, príslušné schémy financovania výskumu a širšie politické súvislosti, v ktorých sa Európska rada pre výskum nachádza.

Členovia by mali predstavovať rôzne súčasti výskumného spoločenstva a škálu vedeckých inštitúcií, v ktorých sa uskutočňuje výskum; k členom by mali patriť výskumníci so skúsenosťami na univerzitách, vo výskumných ústavoch, akadémiách, subjektoch pôsobiacich v oblasti financovania či vo výskume v oblasti obchodu a priemyslu. Medzi členmi by mali byť aj osoby so skúsenosťami vo viac ako jednej krajine a niektorí by mali pochádzať z mimoeurópskeho výskumného spoločenstva.


PRÍLOHA II

Zoznam 22 zakladajúcich členov vedeckej rady

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Vedecký ústav San Raffaele, Miláno

 

Prof. Manuel CASTELLS, Katalánska otvorená univerzita

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Ústav Maxa Plancka pre chémiu, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Dopplerov ústav, Praha

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Ústav Fritza Habera, Berlín

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwigov ústav pre výskum rakoviny

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Poľská akadémia vied

 

Prof. Norbert KROO, Maďarská akadémia vied

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Univerzita Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Viedeň

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Ústav Maxa Plancka pre vývojovú biológiu, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Univerzita Helsinki a Národný ústav verejného zdravia

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paríž

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Univerzita Zürich


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzové očkovanie diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v určitých oblastiach spolkového štátu Porýnie-Falcko (Nemecko)

[oznámené pod číslom K(2007) 527]

(Iba nemecký a francúzsky text je autentický)

(2007/135/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 a článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku, v spolkovom štáte Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko a Sársko (2), bolo prijaté ako jedno z mnohých opatrení na boj proti klasického moru ošípaných.

(2)

Nemecké orgány informovali Komisiu o najnovšom vývoji tejto choroby u diviačej zveri v určitých oblastiach nemeckého Porýnia-Falcka, ktoré hraničia so Severným Porýním-Vestfálskom.

(3)

Nemecké a francúzske orgány informovali Komisiu o najnovšom vývoji choroby u diviačej zveri v určitých oblastiach Porýnia-Falcka v Nemecku a v hraničných oblastiach vo Francúzsku.

(4)

Tieto informácie naznačujú, že klasický mor ošípaných u diviačej zveri sa podarilo v niektorých oblastiach na nemeckom území zlikvidovať a že očkovanie diviačej zveri a plán eradikácie nie je potrebné ďalej uplatňovať.

(5)

Preto by sa malo rozhodnutie 2003/135/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/135/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/285/ES (Ú. v. EÚ L 104, 13.4.2006, s. 51).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

1.   OBLASTI, V KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ PLÁNY ERADIKÁCIE

A.   V spolkovom štáte Porýnie-Falcko

1.

V časti ‚Eifel’:

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim; v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler; v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath; v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a mesto Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

2.

V časti ‚Pfalz’:

a)

mesto Pirmasens;

b)

v okrese Südwestpfalz: obce Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein bez exklávy patriacej k Wilgartswiesen, lokality Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

v okrese Südliche Weinstraße: lokality Annweiler am Trifels bez exklávy, juhozápadná exkláva patriaca k Landau v časti Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau v časti Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   V spolkovom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

mesto Aachen: južne od diaľnic A 4, A 544 a štátnej cesty B 1;

b)

mesto Bonn: južne od štátnej cesty 56 a diaľnice A 565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a juhozápadne od štátnej cesty 9;

c)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).

2.   OBLASTI, V KTORÝCH SA UPLATŇUJE NÚDZOVÉ OČKOVANIE

A.   V spolkovom štáte Porýnie-Falcko

1.

V časti ‚Eifel’:

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler; v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath; v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a mesto Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

2.

V časti ‚Pfalz’:

a)

mesto Pirmasens;

b)

v okrese Südwestpfalz: obce Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein bez exklávy patriacej k Wilgartswiesen, lokality Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

v okrese Südliche Weinstraße: lokality Annweiler am Trifels bez exklávy, juhozápadná exkláva patriaca k Landau v časti Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau v časti Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   V spolkovom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

mesto Aachen: južne od diaľnic A 4, A 544 a štátnej cesty B 1;

b)

mesto Bonn: južne od štátnej cesty 56 a diaľnice A 565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a juhozápadne od štátnej cesty 9;

c)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).“


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. februára 2007,

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v Bulharsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004

[oznámené pod číslom K(2007) 533]

(Text s významom pre EHP)

(2007/136/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), sa stanovujú pravidlá zavádzania systémov na identifikáciu a registráciu oviec a kôz. Stanovuje sa v ňom, že všetky zvieratá narodené v Bulharsku po 1. januári 2007 sa musia identifikovať pomocou ušnej značky a druhého prostriedku identifikácie, ktorý nesie rovnaký individuálny identifikačný kód, ako sa uvádza na ušnej značke, a to najneskôr do šiestich mesiacov a v každom prípade predtým, ako opustia chov, v ktorom sa narodili.

(2)

Bulharsko pristúpilo k Spoločenstvu 1. januára 2007. Listom zo 17. novembra 2006 Bulharsko požiadalo o prechodné opatrenia na obdobie jedného roka vzťahujúce sa na identifikáciu oviec a kôz v tejto krajine. Počas tohto obdobia by sa uvedené zvieratá mali identifikovať len pomocou jednej ušnej značky s výnimkou zvierat, ktoré vstupujú na trh v rámci Spoločenstva alebo sú určené na vývoz do tretích krajín. Tieto zvieratá by sa mali identifikovať v súlade s predpismi Spoločenstva s tou výnimkou, že prostriedok identifikácie stanovený v nariadení (ES) č. 21/2004 sa môže aplikovať v inom chove ako je chov, v ktorom sa zviera narodilo, uvedenom v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

(3)

Aby sa uľahčil prechod od režimu, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v Bulharsku, k režimu stanovenému v nariadení (ES) č. 21/2004, je vhodné stanoviť prechodné opatrenia vzťahujúce sa na identifikáciu oviec a kôz v Bulharsku.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na všetky ovce a kozy držané v chovoch nachádzajúcich sa na území Bulharska (ďalej len „zvieratá“).

Článok 2

Identifikácia zvierat v Bulharsku

Všetky zvieratá v chove sa identifikujú predtým, ako opustia chov, v ktorom sa narodili, alebo do deviatich mesiacov odo dňa ich narodenia podľa toho, ktorý prípad nastane skôr. Identifikácia sa vykoná pomocou aspoň jednej ušnej značky, na ktorej je uvedený individuálny kód pre každé zviera v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Článok 3

Identifikácia zvierat určených na obchod v rámci Spoločenstva alebo na vývoz do tretích krajín

Všetky zvieratá určené na obchod v rámci Spoločenstva alebo na vývoz do tretích krajín sa, v prípade potreby okrem identifikácie pomocou ušnej značky aplikovanej v súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia, identifikujú v súlade s nariadením (ES) č. 21/2004.

Odchylne od článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 21/2004 sa prostriedok identifikácie uvedený v tomto ustanovení môže aplikovať v chove pôvodu, ako sa uvádza v článku 2 písm. b) bode 8 smernice 91/68/EHS (2).

Článok 4

Požiadavky na sprievodný doklad

V sprievodnom doklade podľa článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 21/2004 sú uvedené individuálne kódy pre každé zviera, ako je stanovené v článkoch 2 a 3 tohto rozhodnutia.

Článok 5

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti aktu o pristúpení a do 31. decembra 2007.

Článok 6

Adresát

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku

[oznámené pod číslom K(2007) 535]

(Text s významom pre EHP)

(2007/137/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2006/805/ES z 24. novembra 2006 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v niektorých členských štátoch (3) bolo prijaté ako reakcia na výskyt ohnísk klasického moru ošípaných v niektorých členských štátoch. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovujú určité opatrenia na kontrolu nákazy týkajúce sa klasického moru ošípaných v týchto členských štátoch.

(2)

Nemecko informovalo Komisiu, že nákazová situácia v niektorých častiach spolkového štátu Porýnie-Falcko sa značne zlepšila. Opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2006/805/ES týkajúce sa týchto oblastí by sa preto už nemali uplatňovať.

(3)

Rozhodnutie 2006/805/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/805/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. ES L 157, 30.4.2004, s. 33).

(3)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 67.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Nemecko

A.   Porýnie-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim; v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler; v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath; v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a mesto Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

B.   Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (v meste Euskirchen), a obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

b)

v okrese Rhein-Sieg: mestá Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal);

c)

mesto Aachen: južne od diaľnic A4, A544 a od štátnej cesty B1;

d)

mesto Bonn: južne od štátnej cesty 56 a diaľnice A565 (Bonn-Endenich až Bonn-Poppelsdorf) a juhozápadne od štátnej cesty 9;

e)

v okrese Aachen: mestá Monschau a Stolberg a obce Simmerath a Roetgen;

f)

v okrese Düren: mestá Heimbach a Nideggen a obce Hürtgenwald a Langerwehe.

2.   Francúzsko

Územie departementov Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza západne od Rýna a Marnsko-rýnskeho prieplavu, severne od diaľnice A 4, východne od rieky Sarre a južne od hranice s Nemeckom a obce Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

ČASŤ II

1.   Slovensko

Územie, ktoré patrí do pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trenčín (okresy Trenčín a Bánovce nad Bebravou), RVPS Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske), RVPS Púchov (len okres Ilava), RVSP Žiar nad Hronom (okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), RVSP Zvolen (okresy Zvolen, Krupina a Detva), RVSP Lučenec (okresy Lučenec a Poltár) a RVSP Veľký Krtíš.

ČASŤ III

1.   Bulharsko

Celé územie Bulharska.“


Korigendá

24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/27


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 175/2007 z 22. februára 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

( Úradný vestník Európskej únie L 55 z 23. februára 2007 )

Príloha na strane 12 má znieť takto:

„PRÍLOHA

Vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 23. februára 2007 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,1813

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.


(1)  Sumy stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú od 1. februára 2005 podľa rozhodnutia Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).“


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/28


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 177/2007 z 22. februára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

( Úradný vestník Európskej únie L 55 z 23. februára 2007 )

Na strane 16 v druhom stĺpci tabuľky „Krajina určenia“ v prílohe:

namiesto:

„C13“

má byť:

„C10“.


24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/28


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/969/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 až 2011)

( Úradný vestník Európskej únie L 391 z 30. decembra 2006 )

Týmto sa ruší uverejnenie nariadenia v uvedenom úradnom vestníku.

Rovnaký text uverejnený ako rozhodnutie Rady 2006/970/ES z 18. decembra 2006 v Úradnom vestníku Európskej únie L 400 z 30. decembra 2006 na s. 60, zostáva platný.

(Toto druhé nariadenie bolo z technických dôvodov opätovne uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 54 z 22. februára 2007 na s. 21).