ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 169/2007 z 21. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 170/2007 z 21. februára 2007 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 171/2007 z 21. februára 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení od 12. do 16. februára 2007 na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/127/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. februára 2007 o predĺžení obdobia uplatňovania opatrení rozhodnutia 2002/148/ES o ukončení porád so Zimbabwe podľa článku 96 Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES

23

 

 

Komisia

 

 

2007/128/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Maďarsku a Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 510]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 168/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

keďže:

(1)

Európska únia je založená na zásadách slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločnými hodnotami jej členských štátov.

(2)

Charta základných práv Európskej únie (2) so zreteľom na jej štatút a rozsah pôsobnosti a jej sprievodné vysvetlivky odzrkadľujú práva, ktoré vyplývajú najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre členské štáty, zo Zmluvy o Európskej únii, zmlúv Spoločenstva, z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zo sociálnych chárt prijatých Spoločenstvom a Radou Európy a z judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Európskeho súdu pre ľudské práva.

(3)

Spoločenstvo a jeho členské štáty musia pri vykonávaní práva Spoločenstva rešpektovať základné práva.

(4)

Lepšia znalosť problematiky základných práv v Únii a lepšie povedomie o nej pomáhajú zaručiť úplné rešpektovanie základných práv. K dosiahnutiu tohto cieľa by prispelo zriadenie agentúry Spoločenstva, ktorá by mala za úlohu poskytovať informácie a údaje o otázkach základných práv. Vytvorenie účinných inštitúcií na ochranu a presadzovanie ľudských práv je tiež spoločným cieľom medzinárodných a európskych spoločností, ktorý sa spomína aj v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. R (97) 14 z 30. septembra 1997.

(5)

Zástupcovia členských štátov sa na zasadnutí Európskej rady 13. decembra 2003 dohodli, že rozšíria súčasné Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC), zriadené nariadením (ES) č. 1035/97 (3), a jeho mandát tak, aby sa stalo agentúrou pre ľudské práva. Pri tejto príležitosti tiež rozhodli, že sídlom agentúry ostane Viedeň.

(6)

Komisia s tým súhlasila a ohlásila úmysel predložiť návrh, ktorým by sa nariadenie (ES) č. 1035/97 zodpovedajúcim spôsobom zmenilo a doplnilo. Komisia následne vydala oznámenie z 25. októbra 2004 o Agentúre pre základné práva, na základe ktorého prebehla rozsiahla verejná diskusia.

(7)

Rozšírením súčasného Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie by sa preto mala zriadiť Agentúra Európskej únie pre základné práva, ktorá bude pri vykonávaní práva Spoločenstva poskytovať príslušným inštitúciám a orgánom Spoločenstva a jeho členských štátov informácie, odbornú a inú pomoc v oblasti základných práv, aby im pomohla plne rešpektovať základné práva pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o postupe v ich príslušných oblastiach právomoci.

(8)

Uznáva sa, že agentúra by mala konať len v rozsahu uplatňovania práva Spoločenstva.

(9)

Agentúra by sa mala vo svojej činnosti odvolávať na základné práva v zmysle článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa odzrkadľujú najmä v Charte základných práv so zreteľom na jej štatút a v jej sprievodných vysvetlivkách. Úzke prepojenie s chartou by sa malo odraziť aj v názve agentúry.

(10)

Keďže by agentúra mala vzniknúť na základe existujúceho Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, jej činnosť by sa mala naďalej vzťahovať na otázky rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu, ochranu práv osôb patriacich k menšinám, ako aj rodovú rovnosť, čo sú hlavné prvky ochrany základných práv.

(11)

Tematické oblasti činnosti agentúry by sa mali ustanoviť vo viacročnom rámci, ktorý vymedzí rámec činnosti agentúry. Vzhľadom na politický význam viacročného rámca je dôležité, aby ho na návrh Komisie prijala samotná Rada po porade s Európskym parlamentom.

(12)

Agentúra by mala zhromažďovať objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o vývoji situácie v oblasti základných práv, analyzovať tieto informácie, aby zistila príčiny a dôsledky nerešpektovania základných práv, a skúmať príklady osvedčených postupov pri riešení týchto otázok.

(13)

Bez toho, aby boli dotknuté legislatívne a súdne postupy ustanovené v zmluve, by agentúra mala mať právo na vlastný podnet alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie poskytovať stanoviská inštitúciám Únie a členským štátom pri vykonávaní práva Spoločenstva. Inštitúcie by však mali mať možnosť požiadať o stanovisko, či sú ich legislatívne návrhy alebo pozície, ktoré zaujímajú v priebehu zákonodarných postupov, v súlade so základnými právami.

(14)

Agentúra by mala predkladať výročnú správu o otázkach základných práv, ktoré patria do oblastí jej činnosti, a mala by v nej tiež vyzdvihnúť príklady osvedčených postupov. Mala by tiež vypracúvať tematické správy o otázkach, ktoré majú pre politiku Únie osobitný význam.

(15)

Agentúra by mala prijímať opatrenia na zlepšenie povedomia širokej verejnosti o základných právach a o možnostiach a rôznych mechanizmoch ich presadzovania bez toho, aby sa zaoberala individuálnymi sťažnosťami.

(16)

Agentúra by mala čo najužšie spolupracovať so všetkými príslušnými inštitúciami Únie, ako aj s orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva a Únie, a to najmä s budúcim Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, aby sa zamedzilo duplicite.

(17)

Keďže pre úspešné plnenie úloh agentúry má zásadný význam spolupráca s členskými štátmi, agentúra by mala prostredníctvom svojich orgánov úzko spolupracovať s členskými štátmi a na tento účel by členské štáty mali vymenovať národných styčných úradníkov ako hlavné kontaktné osoby pre agentúru v členských štátoch. Agentúra by mala s národnými styčnými úradníkmi komunikovať najmä pri vypracúvaní svojich správ a iných dokumentov.

(18)

Agentúra by mala úzko spolupracovať s Radou Európy. Táto spolupráca by mala zaručiť, aby sa vyhlo prekrývaniu činnosti agentúry a činnosti Rady Európy, a to vypracovaním mechanizmov na zabezpečenie komplementárnosti a pridanej hodnoty, ako napríklad uzavretím dvojstrannej dohody o spolupráci a účasťou nezávislej osoby vymenovanej Radou Európy s vhodne vymedzeným hlasovacím právom v riadiacich štruktúrach agentúry.

(19)

Vzhľadom na dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane základných práv by mala agentúra podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou a úzko spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a s inštitúciami občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Mala by zriadiť sieť spolupráce pod názvom Fórum pre základné práva, aby sa nadviazal štruktúrovaný a plodný dialóg a úzka spolupráca so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.

(20)

Vzhľadom na osobitné úlohy agentúry by mal každý členský štát do jej správnej rady vymenovať jedného nezávislého experta. So zreteľom na zásady, ktoré sa vzťahujú na štatút a chod vnútroštátnych inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv („parížske zásady“), zloženie rady by malo zaručiť nezávislosť agentúry od inštitúcií Spoločenstva, ako aj od vlád členských štátov a čo najbohatšie odborné zázemie v oblasti základných práv.

(21)

V záujme vysokej vedeckej kvality činnosti agentúry by agentúra mala využívať vedecký výbor, ktorý by zaručoval jej vedeckú objektívnosť.

(22)

Orgány, ktoré vymenúvajú členov správnej rady, výkonnej rady a vedeckého výboru, by sa mali usilovať o vyvážené zastúpenie žien a mužov v týchto orgánoch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj vyváženému zastúpeniu žien a mužov medzi zamestnancami agentúry.

(23)

Vzhľadom na významnú úlohu, ktorú pri obrane, presadzovaní a podpore základných práv zohráva Európsky parlament, mal by byť zapojený aj do činnosti agentúry vrátane prijímania jej viacročného rámca a vzhľadom na výnimočnú povahu a úlohu agentúry aj do výberu kandidátov navrhnutých do funkcie riaditeľa agentúry bez toho, aby to predstavovalo precedens pre iné agentúry.

(24)

Agentúra by mala uplatňovať príslušné právne predpisy Spoločenstva o prístupe verejnosti k dokumentom stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4), o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5), a o používaní jazykov stanovené v nariadení č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (6) a v nariadení (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (7).

(25)

Na agentúru by sa malo vzťahovať nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8), ako aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (9).

(26)

Na zamestnancov agentúry a jej riaditeľa by sa mal vzťahovať Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania, ako aj ich pravidlá odvolávania riaditeľa.

(27)

Agentúra by mala mať právnu subjektivitu a mala by prevziať všetky právne a finančné záväzky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie alebo dohody, ktoré stredisko uzavrelo, ako aj pracovné zmluvy s jeho zamestnancami.

(28)

Agentúra by mala byť prístupná účasti kandidátskych krajín. Účasť v agentúre by sa mala umožniť aj krajinám, s ktorými bola uzavretá dohoda o stabilizácii a pridružení, čo Únii umožní podporiť ich úsilie o európsku integráciu uľahčením postupného zosúlaďovania ich právnych predpisov s právom Spoločenstva, ako aj transferu know-how a osvedčených postupov, a to najmä v tých oblastiach acquis, ktoré budú slúžiť ako hlavný referenčný bod pre reformný proces na západnom Balkáne.

(29)

Agentúra by mala vo vhodnom čase iniciovať potrebné hodnotenia svojej činnosti, na základe ktorých by sa mohol preskúmať jej rozsah pôsobnosti, úlohy a pracovné postupy.

(30)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to poskytovanie porovnateľných a spoľahlivých informácií a údajov na európskej úrovni na podporu rešpektovania základných práv inštitúciami Únie a členskými štátmi, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(31)

Príspevok agentúry k zabezpečeniu úplného rešpektovania základných práv v rámci práva Spoločenstva pravdepodobne pomôže dosiahnuť ciele Spoločenstva. Pokiaľ ide o prijatie tohto nariadenia, zmluva neustanovuje iné právomoci ako právomoci uvedené v jej článku 308.

(32)

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa nemalo interpretovať ako niečo, čím je dotknutá otázka, či sa právomoc agentúry môže rozšíriť aj na oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

(33)

Keďže zriadením agentúry by sa nariadenie (ES) č. 1035/97 muselo zásadne zmeniť a doplniť, malo by sa v záujme zrozumiteľnosti zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY, CIEĽ, ROZSAH PÔSOBNOSTI, ÚLOHY A OBLASTI ČINNOSTI

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“).

Článok 2

Cieľ

Cieľom agentúry je poskytovať pomoc a odborné poznatky v oblasti základných práv príslušným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Spoločenstva a jeho členských štátov pri vykonávaní práva Spoločenstva, aby im pomohla plne rešpektovať základné práva pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o postupe v ich príslušných oblastiach právomoci.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Agentúra plní svoje úlohy s cieľom uvedeným v článku 2 v rámci právomocí Spoločenstva, ktoré ustanovuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Agentúra sa pri plnení svojich úloh odvoláva na základné práva, ako ich vymedzuje článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

3   Agentúra sa zaoberá otázkami základných práv v Európskej únii a jej členských štátoch pri vykonávaní práva Spoločenstva.

Článok 4

Úlohy

1.   Pri plnení cieľa podľa článku 2 a v rámci svojich právomocí ustanovených v článku 3 agentúra:

a)

zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje a šíri relevantné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje vrátane výsledkov výskumu a monitorovania, ktoré jej poskytli členské štáty, inštitúcie Únie, ako aj orgány, úrady a agentúry Spoločenstva a Únie, výskumné strediská, vnútroštátne orgány, mimovládne organizácie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie, a najmä príslušné orgány Rady Európy;

b)

v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vypracúva metódy a normy na zlepšenie porovnateľnosti, objektivity a spoľahlivosti údajov na európskej úrovni;

c)

uskutočňuje vedecký výskum a vypracúva expertízy, prípravné štúdie a štúdie uskutočniteľnosti, spolupracuje na nich alebo podporuje ich uskutočnenie, resp. vypracovanie, a to na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, ak je to vhodné a zlučiteľné s jej prioritami a ročným pracovným programom;

d)

pre inštitúcie Únie a členské štáty pri vykonávaní práva Spoločenstva vypracúva a uverejňuje závery a stanoviská ku konkrétnym témam, a to na vlastný podnet alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie;

e)

uverejňuje výročnú správu o otázkach základných práv, ktoré spadajú do oblastí jej činnosti, a vyzdvihuje v nich príklady osvedčených postupov;

f)

na základe svojich analýz, výskumu a expertíz uverejňuje tematické správy;

g)

uverejňuje výročnú správu o svojej činnosti a

h)

vypracúva komunikačnú stratégiu a podporuje dialóg s občianskou spoločnosťou v záujme zlepšenia verejného povedomia o základných právach a aktívne informuje o svojej práci.

2.   Závery, stanoviská a správy uvedené v odseku 1 sa môžu týkať návrhov Komisie podľa článku 250 zmluvy alebo pozícií inštitúcií v rámci legislatívnych postupov len na žiadosť príslušnej inštitúcie v súlade s odsekom 1 písm. d). Nezaoberajú sa zákonnosťou aktov v zmysle článku 230 zmluvy ani tým, či si niektorý členský štát v zmysle článku 226 zmluvy splnil povinnosť, ktorá mu z nej vyplýva.

Článok 5

Oblasti činnosti

1.   Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme pre agentúru viacročný rámec. Komisia sa pri príprave svojho návrhu radí so správnou radou.

2.   Tento rámec:

a)

sa vzťahuje na päť rokov;

b)

určuje tematické oblasti činnosti agentúry, ktoré musia zahŕňať boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti;

c)

zodpovedá prioritám Únie, pričom náležite zohľadňuje základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov Rady v oblasti základných práv;

d)

náležite prihliada na finančné a ľudské zdroje agentúry a

e)

obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv.

3.   Agentúra plní svoje úlohy v tematických oblastiach určených vo viacročnom rámci. Nie sú tým dotknuté odpovede agentúry na žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. c) a d) mimo týchto tematických oblastí, ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje.

4.   Agentúra plní svoje úlohy na základe svojho ročného pracovného programu a s náležitým ohľadom na dostupné finančné a ľudské zdroje.

KAPITOLA 2

PRACOVNÉ METÓDY A SPOLUPRÁCA

Článok 6

Pracovné metódy

1.   V záujme poskytovania objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií agentúra, čerpajúc z odborných poznatkov rôznych organizácií a orgánov v každom členskom štáte a so zreteľom na potrebu zapojiť do zhromažďovania údajov vnútroštátne orgány:

a)

zriaďuje a koordinuje informačné siete a využíva existujúce siete;

b)

organizuje stretnutia externých odborníkov a

c)

v prípade potreby zriaďuje ad hoc pracovné skupiny.

2.   Ak je to vhodné, v záujme komplementárnosti a čo najlepšieho využitia zdrojov agentúra vo svojej činnosti zohľadňuje zhromaždené informácie, a najmä činnosť:

a)

inštitúcií Únie, ako aj orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva a Únie a orgánov, úradov a agentúr členských štátov;

b)

Rady Európy odkazmi na zistenia a činnosť monitorovacích a kontrolných mechanizmov Rady Európy a komisára Rady Európy pre ľudské práva a

c)

Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Organizácie Spojených národov a iných medzinárodných organizácií.

3.   Agentúra môže vstupovať do zmluvných, najmä subdodávateľských vzťahov s inými organizáciami, ktoré tak môže poveriť plnením akýchkoľvek úloh. Agentúra môže tiež najmä vnútroštátnym a medzinárodným organizáciám uvedeným v článkoch 8 a 9 udeľovať granty na podporu vhodnej spolupráce a spoločných projektov.

Článok 7

Vzťahy s príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva

Agentúra zabezpečí vhodnú koordináciu s príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva. Podmienky spolupráce sa v prípade potreby ustanovia v memorandách o porozumení.

Článok 8

Spolupráca s organizáciami na úrovni členských štátov a na medzinárodnej úrovni

1.   V záujme úzkej spolupráce s členskými štátmi každý členský štát vymenuje jedného štátneho úradníka za národného styčného úradníka, ktorý v tomto členskom štáte bude pre agentúru hlavnou kontaktnou osobou. Národní styční úradníci môžu okrem iného predkladať riaditeľovi stanoviská k návrhu ročného pracovného programu pred jeho predložením správnej rade. Agentúra oznámi národným styčným úradníkom všetky dokumenty vypracované v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

2.   Agentúra pri plnení svojich úloh spolupracuje:

a)

s vládnymi organizáciami a verejnými orgánmi príslušnými v oblasti základných práv v členských štátoch vrátane vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a

b)

s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), najmä s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ÚDIĽP), s Organizáciou Spojených národov a inými medzinárodnými organizáciami.

3.   Administratívne opatrenia na účely spolupráce podľa odseku 2 musia byť v súlade s právom Spoločenstva a prijíma ich správna rada na základe návrhu riaditeľa, ku ktorému poskytne stanovisko Komisia. Ak Komisia s týmito opatreniami nesúhlasí, správna rada ich opätovne preskúma a prijme s prípadnými zmenami a doplneniami dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.

Článok 9

Spolupráca s Radou Európy

S cieľom vyhnúť sa duplicite a v záujme komplementárnosti a pridanej hodnoty agentúra koordinuje svoju činnosť s činnosťou Rady Európy, a to najmä v súvislosti so svojím ročným pracovným programom podľa článku 12 ods. 6 písm. a) a so spoluprácou s občianskou spoločnosťou v súlade s článkom 10. Na tento účel Spoločenstvo v súlade s postupom ustanoveným v článku 300 zmluvy uzavrie dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Táto dohoda bude obsahovať ustanovenie o vymenovaní nezávislej osoby Radou Európy do správnej rady agentúry a jej výkonnej rady v súlade s článkami 12 a 13.

Článok 10

Spolupráca s občianskou spoločnosťou; Fórum pre základné práva

1.   Agentúra úzko spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi na vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni v oblasti základných práv vrátane boja proti rasizmu a xenofóbii. Na tento účel agentúra zriadi sieť spolupráce („Fórum pre základné práva“), ktorú budú tvoriť mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv, odbory a organizácie zamestnávateľov, príslušné sociálne a profesijné organizácie, cirkvi, náboženské, filozofické a nekonfesionálne organizácie, univerzity a iní kvalifikovaní odborníci z európskych a medzinárodných orgánov a organizácií.

2.   Fórum pre základné práva je mechanizmom na výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi agentúrou a príslušnými zainteresovanými stranami.

3.   Fórum pre základné práva je prístupné všetkým zainteresovaným a kvalifikovaným zainteresovaným stranám v súlade s odsekom 1. Agentúra sa môže obrátiť na členov Fóra pre základné práva na základe konkrétnych potrieb súvisiacich s oblasťami, ktoré sú pre činnosť agentúry prioritné.

4.   Agentúra môže vyzvať Fórum pre základné práva, aby najmä:

a)

predložilo správnej rade návrhy v súvislosti s ročným pracovným programom, ktorý sa prijíma podľa článku 12 ods. 6 písm. a);

b)

v súvislosti s výročnou správou ustanovenou v článku 4 ods. 1 písm. e) poskytlo správnej rade spätnú väzbu a navrhlo ďalší postup a

c)

informovalo riaditeľa a vedecký výbor o výsledkoch a odporúčaniach konferencií, seminárov a stretnutí s významom pre prácu agentúry.

5.   Fórum pre základné práva sa koordinuje pod vedením riaditeľa.

KAPITOLA 3

ORGANIZÁCIA

Článok 11

Orgány agentúry

Agentúru tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonná rada;

c)

vedecký výbor a

d)

riaditeľ.

Článok 12

Správna rada

1.   Správnu radu tvoria tieto osoby, ktoré majú potrebné skúsenosti s riadením organizácií vo verejnom alebo súkromnom sektore, ako aj vedomosti z oblasti základných práv:

a)

jedna nezávislá osoba vymenovaná každým členským štátom, ktorá má vysoký stupeň zodpovednosti v nezávislej vnútroštátnej inštitúcii pre ľudské práva alebo inej organizácii verejného alebo súkromného sektora;

b)

jedna nezávislá osoba vymenovaná Radou Európy a

c)

dvaja zástupcovia Komisie.

2.   Každého člena správnej rady môže zastúpiť náhradník, ktorý spĺňa uvedené požiadavky a bol vymenovaný rovnakým postupom. Zoznam členov a náhradníkov rady agentúra uverejní na svojej webovej stránke a aktualizuje.

3.   Funkčné obdobie členov a náhradníkov správnej rady je päťročné. Nemôže sa obnoviť.

4.   Okrem prípadov bežného nahradenia alebo úmrtia sa funkčné obdobie člena alebo náhradníka končí len jeho odstúpením. Ak však niektorý člen alebo náhradník prestane spĺňať kritériá nezávislosti, ihneď to oznámi Komisii a riaditeľovi agentúry. Dotknutá strana na zvyšok funkčného obdobia vymenuje nového člena alebo nového náhradníka. Dotknutá strana tiež na zvyšok funkčného obdobia vymenuje nového člena alebo nového náhradníka, ak správna rada na základe návrhu jednej tretiny svojich členov alebo Komisie stanoví, že príslušný člen alebo náhradník prestal spĺňať kritériá nezávislosti. Ak je zvyšok funkčného obdobia menej ako dva roky, mandát nového člena alebo náhradníka sa môže predĺžiť na celé päťročné funkčné obdobie.

5.   Správna rada si zo svojich členov vymenovaných podľa odseku 1 písm. a) volí predsedu a podpredsedu a ďalších dvoch členov výkonnej rady uvedenej v článku 13 ods. 1 s dvaapolročným funkčným obdobím, ktoré sa môže jedenkrát obnoviť.

6.   Správna rada zabezpečuje, aby agentúra plnila úlohy, ktoré jej boli zverené. Je plánovacím a monitorovacím orgánom agentúry. Správna rada najmä:

a)

prijíma ročný pracovný program agentúry v súlade s viacročným rámcom na základe návrhu riaditeľa agentúry, ku ktorému poskytla stanovisko Komisia a vedecký výbor. Ročný pracovný program musí byť v súlade s dostupnými finančnými a ľudskými zdrojmi a musí zohľadňovať výskumnú a štatistickú činnosť Spoločenstva. Ročný pracovný program sa zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

b)

prijíma výročné správy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. e) a g), pričom v druhej z nich najmä porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu; bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 5, sa pred prijatím správy uvedenej v článku 4 ods. 1 písm. e) uskutočnia konzultácie s vedeckým výborom; tieto správy sa najneskôr 15. júna doručia Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov;

c)

vymenúva a v prípade potreby odvoláva riaditeľa agentúry;

d)

prijíma návrh ročného rozpočtu a konečný ročný rozpočet agentúry;

e)

vykonáva právomoci ustanovené v článku 24 ods. 2 vo vzťahu k riaditeľovi a disciplinárnu právomoc nad riaditeľom;

f)

zostavuje ročný odhad výdavkov a príjmov agentúry a zasiela ho Komisii v súlade s článkom 20 ods. 5;

g)

na základe návrhu riaditeľa, ku ktorému poskytla stanovisko Komisia, vedecký výbor a osoba uvedená v odseku 1 písm. b), prijíma rokovací poriadok agentúry;

h)

v súlade s článkom 21 ods. 11 a na základe návrhu riaditeľa, ku ktorému poskytla stanovisko Komisia, prijíma rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru;

i)

v súlade s článkom 24 ods. 3 prijíma opatrenia potrebné na vykonávanie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev;

j)

v súlade s článkom 17 ods. 2 upravuje transparentnosť a prístup k dokumentom;

k)

vymenúva a odvoláva členov vedeckého výboru v súlade s článkom 14 ods. 1 a 3 a

l)

stanovuje, že člen alebo náhradník správnej rady prestal spĺňať kritériá nezávislosti v súlade s odsekom 4.

7.   Okrem povinností uvedených v odseku 6 písm. a), b), c), d), e), g), h), k) a l) môže správna rada každú svoju právomoc delegovať na výkonnú radu.

8.   Správna rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov okrem rozhodnutí uvedených v odseku 5 a v odseku 6 písm. a), b), c), d), e), g), k) a l), pri ktorých sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých členov, a okrem rozhodnutí uvedených v článku 25 ods. 2, pri ktorých sa správna rada uznáša jednomyseľne. Každý člen správnej rady alebo v prípade jeho neprítomnosti jeho náhradník má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Osoba vymenovaná Radou Európy môže hlasovať len o rozhodnutiach uvedených v odseku 6 písm. a), b) a k).

9.   Zasadnutie rady zvoláva predseda dvakrát ročne bez toho, aby boli dotknuté mimoriadne zasadnutia. Mimoriadne zasadnutia zvoláva predseda na vlastný podnet alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov správnej rady.

10.   Na zasadnutiach správnej rady sa môže ako pozorovateľ zúčastniť predseda alebo podpredseda vedeckého výboru a riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Na pozvanie výkonnej rady sa môžu na zasadnutí ako pozorovatelia zúčastniť aj riaditelia iných príslušných agentúr Spoločenstva a orgánov Únie, ako aj iných medzinárodných orgánov uvedených v článkoch 8 a 9.

Článok 13

Výkonná rada

1.   Správnej rade pomáha výkonná rada. Výkonnú radu tvorí predseda a podpredseda správnej rady, dvaja ďalší členovia správnej rady volení správnou radou v súlade s článkom 12 ods. 5 a jeden zo zástupcov Komisie v správnej rade. Na zasadnutiach výkonnej rady sa môže zúčastňovať osoba vymenovaná do správnej rady Radou Európy.

2.   Výkonnú radu zvoláva predseda vždy, keď je potrebné pripraviť rozhodnutia správnej rady a pomôcť a poradiť riaditeľovi. Výkonná rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou.

3.   Na zasadnutiach výkonnej rady sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje riaditeľ.

Článok 14

Vedecký výbor

1.   Vedecký výbor tvorí jedenásť nezávislých osôb vysoko kvalifikovaných v oblasti základných práv. Správna rada vymenúva členov po transparentnej výzve na predloženie prihlášok a výberovom konaní po porade s príslušným výborom Európskeho parlamentu. Správna rada zabezpečí rovnomerné geografické zastúpenie. Členovia správnej rady nesmú byť členmi vedeckého výboru. Rokovací poriadok uvedený v článku 12 ods. 6 písm. g) ustanoví podrobné podmienky, ktoré upravia vymenúvanie členov vedeckého výboru.

2.   Funkčné obdobie členov vedeckého výboru je päťročné. Nemôže sa obnoviť.

3.   Členovia vedeckého výboru sú nezávislí. Možno ich nahradiť iba na vlastnú žiadosť alebo ak si trvalo nemôžu plniť svoje povinnosti. Ak však niektorý člen alebo náhradník prestal spĺňať kritériá nezávislosti, ihneď to oznámi Komisii a riaditeľovi agentúry. Správna rada môže tiež na návrh tretiny svojich členov alebo Komisie vyhlásiť, že dotknutá osoba nespĺňa požiadavku nezávislosti, a odvolať ju. Správna rada vymenuje nového člena na zvyšok funkčného obdobia v súlade s postupom pre radových členov. Ak je zvyšok funkčného obdobia menej ako dva roky, mandát nového člena sa môže predĺžiť na celé päťročné funkčné obdobie. Zoznam členov vedeckého výboru agentúra uverejní na svojej webovej stránke a aktualizuje.

4.   Vedecký výbor si zvolí svojho predsedu a podpredsedu na jednoročné funkčné obdobie.

5.   Vedecký výbor je garantom vedeckej kvality práce agentúry a s týmto cieľom ju usmerňuje. Na tento účel riaditeľ včas zapája vedecký výbor primerane do príprav všetkých dokumentov vypracúvaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a h).

6.   Vedecký výbor sa uznáša dvojtretinovou väčšinou. Zvoláva ho predseda štyrikrát ročne. V prípade potreby predseda na vlastný podnet alebo na žiadosť aspoň štyroch členov vedeckého výboru začína písomný postup alebo zvoláva mimoriadne zasadnutia.

Článok 15

Riaditeľ

1.   Agentúru vedie riaditeľ, ktorého vymenúva správna rada v súlade s postupom spolupráce („vzájomnej dohody“) uvedeným v odseku 2.

Riaditeľ sa vymenúva na základe svojich osobných zásluh, skúseností v oblasti základných práv a administratívnych a riadiacich schopností.

2.   Postup spolupráce je takýto:

a)

Na základe zoznamu zostaveného Komisiou po výzve pre kandidátov a transparentnom výberovom konaní sa uchádzači pred vymenovaním požiadajú, aby predstúpili pred Radu a príslušný výbor Európskeho parlamentu a odpovedali na ich otázky.

b)

Európsky parlament a Rada Európskej únie potom zaujmú stanoviská a určia poradie kandidátov podľa úspešnosti.

c)

Správna rada vymenuje riaditeľa, pričom tieto stanoviská zohľadní.

3.   Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné.

V priebehu deviatich mesiacov pred koncom tohto obdobia Komisia vykoná hodnotenie. V hodnotení Komisia posudzuje najmä:

a)

výsledky riaditeľa a

b)

povinnosti a požiadavky agentúry na nadchádzajúce roky.

Správna rada môže na návrh Komisie, so zreteľom na hodnotiacu správu a iba v prípadoch, ktoré možno opodstatniť povinnosťami a požiadavkami agentúry, predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa jedenkrát najviac o tri roky.

Správna rada informuje Európsky parlament a Radu o svojom úmysle predĺžiť riaditeľov mandát. V priebehu mesiaca pred tým, ako správna rada prijme formálne rozhodnutie o predĺžení riaditeľovho mandátu, možno riaditeľa požiadať, aby pred príslušným výborom Európskeho parlamentu urobil vyhlásenie a odpovedal na otázky jeho členov.

Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

4.   Riaditeľ zodpovedá za:

a)

plnenie úloh uvedených v článku 4, a najmä prípravu a uverejňovanie dokumentov vypracovaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) g) a h) v spolupráci s vedeckým výborom;

b)

prípravu a vykonávanie ročného pracovného programu agentúry;

c)

všetky personálne záležitosti, a najmä vykonávanie právomocí vo vzťahu k zamestnancom ustanovených v článku 24 ods. 2;

d)

každodenné administratívne záležitosti;

e)

plnenie rozpočtu agentúry v súlade s článkom 21;

f)

vykonávanie účinných postupov monitorovania a hodnotenia výsledkov agentúry so zreteľom na jej ciele podľa odborne uznávaných noriem. Riaditeľ raz do roka podáva správu o výsledkoch systému monitorovania správnej rade;

g)

spoluprácu s národnými styčnými úradníkmi a

h)

spoluprácu s občianskou spoločnosťou vrátane koordinácie Fóra pre základné práva v súlade s článkom 10.

5.   Riaditeľ plní svoje úlohy nezávisle. Za výkon svojej funkcie zodpovedá správnej rade a zúčastňuje sa na jej zasadnutiach bez hlasovacieho práva.

6.   Európsky parlament alebo Rada môžu riaditeľa kedykoľvek vyzvať, aby sa zúčastnil na rokovaní o akejkoľvek záležitosti súvisiacej s činnosťou agentúry.

7.   Riaditeľa môže pred ukončením jeho funkčného obdobia odvolať správna rada na návrh tretiny jej členov alebo Komisie.

KAPITOLA 4

PREVÁDZKA

Článok 16

Nezávislosť a verejné záujmy

1.   Agentúra plní svoje úlohy celkom nezávisle.

2.   Členovia a náhradníci správnej rady, členovia vedeckého výboru a riaditeľ sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel urobia vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú, že nemajú žiadne záujmy, ktoré sa môžu považovať za ohrozujúce ich nezávislosť, alebo že nemajú priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa môžu považovať za ohrozujúce ich nezávislosť. Vyhlásenie sa vyhotovuje písomne pri preberaní úradu a reviduje sa v prípade zmien v týchto záujmoch. Uverejňuje sa na webovej stránke agentúry.

Článok 17

Transparentnosť a prístup k dokumentom

1.   Agentúra vytvorí osvedčené administratívne postupy, aby zabezpečila čo najväčšiu transparentnosť svojej činnosti.

Na dokumenty, ktoré má agentúra v držbe, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov od začatia činnosti agentúry prijme osobitné pravidlá praktického vykonávania odseku 1. Tieto pravidlá zahŕňajú okrem iného pravidlá o:

a)

verejnej povahe zasadnutí;

b)

uverejňovaní prác agentúry vrátane prác vedeckého výboru a

c)

spôsobe vykonávania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Na rozhodnutia agentúry prijaté podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa môže podať sťažnosť ombudsmanovi podľa článku 195 zmluvy alebo žaloba na Súdny dvor Európskych spoločenstiev podľa článku 230 zmluvy.

Článok 18

Ochrana údajov

Na agentúru sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 19

Preskúmanie ombudsmanom

Činnosť agentúry podlieha dohľadu ombudsmana v súlade s ustanoveniami článku 195 zmluvy.

KAPITOLA 5

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Zostavenie rozpočtu

1.   Na každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vypracuje odhad všetkých príjmov a výdavkov agentúry, ktoré sa zahrnú do rozpočtu agentúry.

2.   Rozpočtové príjmy a výdavky agentúry musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy agentúry zahŕňajú subvenciu Spoločenstva zahrnutú do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia).

Tieto príjmy môžu dopĺňať:

a)

platby za služby poskytnuté v rámci vykonávania úloh uvedených v článku 4 a

b)

finančné príspevky organizácií alebo krajín uvedených v článkoch 8, 9 a 28.

4.   Výdavky agentúry zahŕňajú odmeny zamestnancov, náklady na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

5.   Správna rada na základe návrhu riaditeľa každoročne vypracuje odhad príjmov a výdavkov agentúry na najbližší rozpočtový rok. Tento odhad, ktorý zahŕňa aj návrh plánu pracovných miest, zašle správna rada Komisii najneskôr do 31. marca.

6.   Komisia tento odhad zašle Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

7.   Na základe tohto odhadu Komisia do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy, zahrnie odhad, ktorý považuje za potrebný pre plán pracovných miest, a výšku subvencie, ktorá sa účtuje ako výdavok zo všeobecného rozpočtu.

8.   Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky na subvenciu pre agentúru. Rozpočtový orgán prijme plán pracovných miest agentúry.

9.   Rozpočet agentúry prijme správna rada. Rozpočet je konečný po prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa primerane upraví.

10.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazné finančné dôsledky na financovanie rozpočtu agentúry, najmä ak ide o projekt súvisiaci s majetkom, ako napríklad prenájom alebo kúpu budov. Informuje o tom Komisiu.

Ak niektorá zložka rozpočtového orgánu oznámila svoj úmysel poskytnúť stanovisko, predloží toto stanovisko správnej rade do šiestich týždňov od oznámenia projektu.

Článok 21

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet agentúry plní jej riaditeľ.

2.   Účtovník agentúry odovzdá najneskôr do 1. marca po skončení rozpočtového roku účtovníkovi Komisie priebežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku. Účtovník Komisie skonsoliduje priebežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (10) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

3.   Účtovník Komisie najneskôr do 31. marca po skončení každého rozpočtového roku zašle priebežnú účtovnú závierku agentúry spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku Dvoru audítorov. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku sa zašle aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po doručení zistení Dvora audítorov k priebežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách riaditeľ na vlastnú zodpovednosť vypracuje konečnú účtovnú závierku agentúry a zašle ju správnej rade na vyjadrenie.

5.   Ku konečnej účtovnej závierke agentúry poskytne stanovisko správna rada.

6.   Riaditeľ najneskôr do 1. júla po skončení rozpočtového roku zašle konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.   Konečná účtovná závierka sa zverejní.

8.   Riaditeľ najneskôr do 30. septembra zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho zistenia. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

9.   V súlade s článkom 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na hladké uplatnenie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok.

10.   Európsky parlament na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, do 30. apríla roku n + 2 schváli riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu v roku n.

11.   Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru prijme správna rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa môžu odchýliť od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, len ak si to výslovne vyžaduje prevádzka agentúry a len s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 22

Boj proti podvodom

1.   V záujme boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu sa na agentúru vzťahujú bez obmedzení ustanovenia nariadenia (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o vnútornom vyšetrovaní vykonávanom Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (11) a bezodkladne vydá vhodné ustanovenia uplatniteľné na všetkých jej zamestnancov.

3.   Rozhodnutia o financovaní, ako aj dohody o vykonávaní a nástroje vykonávania, ktoré z nich vyplývajú, výslovne ustanovia, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly priamo na mieste u príjemcov finančných prostriedkov agentúry a zamestnancov zodpovedných za ich prideľovanie.

KAPITOLA 6

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Právne postavenie a sídlo

1.   Agentúra má právnu subjektivitu.

2.   Agentúra požíva v každom členskom štáte najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aké jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný aj nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom v súdnych konaniach.

3.   Agentúru zastupuje jej riaditeľ.

4.   Agentúra je právnym nástupcom Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie. Preberá všetky práva a povinnosti právnej povahy a finančné záväzky strediska. Pracovné zmluvy, ktoré stredisko uzavrelo pred prijatím tohto nariadenia, ostávajú v platnosti.

5.   Sídlom agentúry je Viedeň.

Článok 24

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry a jej riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Agentúra vo vzťahu k svojim zamestnancom vykonáva právomoci zverené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a orgánu poverenému uzatváraním zmlúv Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3.   Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia spôsobom ustanoveným v článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

4.   Správna rada môže prijať ustanovenia o zamestnávaní národných expertov, ktorých do agentúry dočasne vyšlú členské štáty.

Článok 25

Jazykový režim

1.   Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958.

2.   O vnútornom jazykovom režime agentúry rozhodne správna rada.

3.   Prekladateľské služby potrebné na chod agentúry zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie.

Článok 26

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 27

Právomoc Súdneho dvora

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa spravuje právom, ktorým sa spravuje dotknutá zmluva.

Súdny dvor je príslušný rozhodovať na základe rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzavretá agentúrou.

2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra nahradí akúkoľvek škodu spôsobenú agentúrou alebo jej zamestnancami pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

Súdny dvor je príslušný rozhodovať o sporoch týkajúcich sa náhrady takejto škody.

3.   Súdny dvor je príslušný rozhodovať o návrhoch podaných proti agentúre za podmienok ustanovených v článkoch 230 a 232 zmluvy.

Článok 28

Účasť kandidátskych krajín a krajín, s ktorými bola uzavretá dohoda o stabilizácii a pridružení, a rozsah pôsobnosti v súvislosti s týmito krajinami

1.   Agentúra je prístupná účasti kandidátskych krajín ako pozorovateľov.

2.   Účasť a príslušné podmienky sa určia rozhodnutím príslušnej asociačnej rady so zreteľom na konkrétne postavenie každej krajiny. V rozhodnutí sa uvedie najmä povaha, rozsah a spôsob účasti týchto krajín na činnosti agentúry v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5, a to okrem iného v ustanoveniach o účasti na iniciatívach agentúry, o finančnom príspevku a zamestnancoch. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s týmto nariadením a so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Ustanoví, že zúčastnená krajina môže do správnej rady vymenovať ako pozorovateľa bez hlasovacieho práva nezávislú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre osoby uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a). Na základe rozhodnutia asociačnej rady sa agentúra môže v príslušnej krajine zaoberať otázkami základných práv v rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 1 do tej miery, do akej je to potrebné pre postupné zosúladenie príslušnej krajiny s právom Spoločenstva.

3.   Rada môže na základe návrhu Komisie jednomyseľne rozhodnúť o tom, že prizve krajinu, s ktorou bola uzavretá dohoda o stabilizácii a pridružení, aby sa na činnosti agentúry podieľala ako pozorovateľ. V tomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje odsek 2.

KAPITOLA 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Prechodné opatrenia

1.   Funkčné obdobie členov správnej rady Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (ďalej len „stredisko“) sa končí 28. februára 2007.

2.   Pokiaľ ide o vymenovanie správnej rady:

a)

Komisia bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prijme potrebné opatrenia, aby správna rada zriadená v súlade s článkom 12 začala svoju činnosť v primeranom čase.

b)

Do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členské štáty oznámia Komisii mená osôb, ktoré vymenovali za člena správnej rady a jeho náhradníka v súlade s článkom 12 ods. 1 a 2. Ak bolo vymenovaných aspoň 17 členov, Komisia po uplynutí tejto lehoty zvolá správnu radu. V tomto prípade a odchylne od článku 12 ods. 8 sa rozhodnutia správnej rady prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov vymenovaných členov. Od vymenovania 23 členov správnej rady sa uplatňuje článok 12 ods. 8.

c)

Na prvom zasadnutí správnej rady po ukončení všetkých vymenovaní Komisia vyžrebuje 15 členov správnej rady, ktorým sa odchylne od článku 12 ods. 4 skončia povinnosti po uplynutí prvých troch rokov ich funkčného obdobia.

3.   Dotknuté strany začnú postup vymenovania riaditeľa agentúry podľa článku 15 ods. 1 bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

4.   Až do zriadenia správnej rady v súlade s odsekom 2 písm. b) a článkom 12 ods. 1 a 2 Komisia zvolá dočasnú správnu radu zloženú z osôb, ktoré vymenovali členské štáty, Rada Európy a Komisia do správnej rady strediska na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1035/97.

Dočasná správna rada má mandát:

a)

vydať stanovisko k návrhu znenia výzvy pre kandidátov na funkciu riaditeľa v súlade s článkom 15 ods. 1, ktorý jej predloží Komisia s cieľom začať výberové konanie;

b)

vymenovať na návrh Komisie dočasného riaditeľa alebo predĺžiť súčasné funkčné obdobie riaditeľa strediska na čo najkratšie obdobie do skončenia postupu vymenovania uvedeného v odseku 3;

c)

prijať rozpočet agentúry na rok 2007 v súlade s článkom 20 ods. 9 a návrh rozpočtu na rok 2008 v súlade s článkom 20 ods. 5;

d)

prijať výročnú správu o činnosti strediska za rok 2006 v súlade s článkom 12 ods. 6 písm. b).

5.   Do prijatia prvého viacročného rámca pre agentúru v súlade s článkom 5 ods. 1 agentúra plní svoje úlohy v tematických oblastiach boja proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) bez toho, aby bola dotknutá druhá veta článku 5 ods. 3.

Článok 30

Hodnotenia

1.   Agentúra pravidelne vykonáva predbežné a následné hodnotenia každej svojej činnosti, ktorá je spojená so značnými výdavkami. Riaditeľ s výsledkami týchto hodnotení oboznamuje správnu radu.

2.   Agentúra každoročne doručí rozpočtovému orgánu všetky informácie o výsledku hodnotení.

3.   Agentúra dá najneskôr do 31. decembra 2011 vypracovať nezávislé externé hodnotenie svojich výsledkov za prvých päť rokov pôsobenia na základe referenčného rámca, ktorý vypracuje správna rada po dohode s Komisiou. Toto hodnotenie:

a)

zohľadňuje úlohy agentúry, pracovné postupy a vplyv agentúry na ochranu a presadzovanie základných práv;

b)

posudzuje prípadnú potrebu úpravy úloh, rozsahu pôsobnosti, oblastí činnosti alebo štruktúry agentúry;

c)

zahŕňa analýzu účinkov synergie a finančné dôsledky prípadnej úpravy úloh a

d)

zohľadňuje názory zainteresovaných strán na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

4.   Správna rada po dohode s Komisiou určí časový rozvrh a rozsah ďalších externých hodnotení, ktoré sa budú pravidelne vykonávať.

Článok 31

Preskúmanie

1.   Správna rada preskúma závery hodnotenia uvedeného v článku 30 ods. 3 a 4 a odporučí Komisii potrebné zmeny, pokiaľ ide o agentúru, jej pracovné postupy a úlohy. Komisia zašle túto hodnotiacu správu a odporúčania Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a uverejní ich.

2.   Komisia môže po preskúmaní tejto hodnotiacej správy a odporúčaní predložiť návrhy na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, ktoré pokladá za potrebné.

Článok 32

Začatie činnosti agentúry

Agentúra začne svoju činnosť do 1. marca 2007.

Článok 33

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1035/97 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. marca 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ C 88, 11.4.2006, s. 37.

(2)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).

(8)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.


22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 169/2007

z 21. februára 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 170/2007

z 21. februára 2007

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 je v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz možné uplatniť na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, vývoznú náhradu s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Paradajky, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie na udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001 je doba platnosti povolení typu A3 štyri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1854/2006 (Ú. v. EÚ L 361, 19.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

OTVORENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA UDEĽOVANIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 NA OVOCIE A ZELENINU (PARADAJKY, POMARANČE, CITRÓNY A JABLKÁ)

Obdobie podávania ponúk: od 5.3. do 6.3.2007

Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II k zmenenému a doplnenému nariadeniu (EHS) č. 3846/87. Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F09

:

Nasledujúce krajiny určenia: Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Juhoslovanská zväzová republika (Srbsko a Čierna Hora), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ra's al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia; africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky; krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 171/2007

z 21. februára 2007,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení od 12. do 16. februára 2007 na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo boli v týždni od 12. do 16. februára 2007 predložené príslušným orgánom v súlade s nariadením (ES) č. 950/2006 alebo nariadením Komisie (ES) č. 1832/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska (3), ktoré sa rovná alebo prevyšuje dostupné množstvo pod poradovým číslom 09.4332.

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia, ktorý umožní výdaj povolení v pomere k dostupnému množstvu, a informovať členské štáty, že sa dosiahol uvedený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 12. do 16. februára 2007 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 alebo v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1832/2006 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2006/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 95).

(3)  Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 8.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–India

Hlava IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 12. do 16. februára 2007

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

dosiahnutý

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

0

dosiahnutý

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

 

09.4347

Tanzánia

0

dosiahnutý

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Doplnkový cukor

Hlava V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuály podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 12. do 16. februára 2007

Limit

09.4315

India

100

 

09.4316

signatárske štáty protokolu AKT

100

 


Koncesie CXL pre cukor

Hlava VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 12. do 16. februára 2007

Limit

09.4317

Austrália

0

dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

dosiahnutý

09.4320

ostatné tretie krajiny

0

dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Hlava VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Štát

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 12. do 16. februára 2007

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

dosiahnutý

09.4326

Srbsko, Čierna Hora a Kosovo

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Kapitola 1 oddiel 2 nariadenia (ES) č. 1832/2006

Hospodársky rok 2006/2007

Poradové číslo

Druh

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 12. do 16. februára 2007

Limit

09.4365

Bulharsko

0

dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

 


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/23


ROZHODNUTIE RADY

z 19. februára 2007

o predĺžení obdobia uplatňovania opatrení rozhodnutia 2002/148/ES o ukončení porád so Zimbabwe podľa článku 96 Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES

(2007/127/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhý pododsek jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou (1) a revidovanú 25. augusta 2005 v Luxemburgu (2),

so zreteľom na internú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady, o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri implementácii Dohody o partnerstve AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2002/148/ES (4) boli ukončené porady so Zimbabwianskou republikou podľa článku 96 ods. 2 písm. c) Dohody o partnerstve AKT – ES a boli prijaté primerané opatrenia, uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Rozhodnutím 2006/114/ES bolo uplatňovanie opatrení uvedených v článku 2 rozhodnutia 2002/148/ES, ktoré bolo predĺžené do 20. februára 2004 článkom 1 rozhodnutia 2003/112/ES (5), do 20. februára 2005 článkom 1 rozhodnutia 2004/157/ES (6) a do 20. februára 2006 článkom 1 rozhodnutia 2005/139/ES (7), predĺžené na ďalšie obdobie 12 mesiacov do 20. februára 2007.

(3)

Základné prvky uvedené v článku 9 Dohody o partnerstve AKT – ES sú zo strany zimbabwianskej vlády naďalej porušované a súčasné podmienky v Zimbabwe nezabezpečujú dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu.

(4)

Obdobie uplatňovania opatrení by sa preto malo predĺžiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Obdobie uplatňovania opatrení uvedených v článku 2 rozhodnutia 2002/148/ES sa predlžuje do 20. februára 2008. Tieto opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať.

List uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu je adresovaný prezidentovi Zimbabwe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. februára 2007

Za Radu

predseda

M. GLOS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000 s. 376. Interná dohoda naposledy zmenená a doplnená internou dohodou z 10. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 48).

(4)  Ú. v. EÚ L 50, 21.2.2002, s. 64. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/114/ES (Ú. v. EÚ L 48, 18.2.2006, s. 26).

(5)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 25.

(6)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 60.

(7)  Ú. v. EÚ L 48, 19.2.2005, s. 28.


PRÍLOHA

Brusel 21. februára 2007

Európska únia kladie veľký dôraz na ustanovenia článku 9 Dohody o partnerstve AKT – ES. Medzi základné prvky dohody o partnerstve patrí dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu, na čom je založený i náš vzájomný vzťah.

Listom z 19. februára 2002 Vás Európska únia informovala o svojom rozhodnutí uzavrieť porady vedené podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a prijať určité „primerané opatrenia“ v zmysle článku 96 ods. 2 písm. c) tejto dohody.

Listom z 19. februára 2003, 19. februára 2004, 18. februára 2005 a 15. februára 2006 Vás Európska únia informovala o svojom rozhodnutí nezrušiť uplatňovanie „primeraných opatrení“ a o predĺžení obdobia ich uplatňovania do 20. februára 2004, do 20. februára 2005, 20. februára 2006 a 20. februára 2007 v uvedenom poradí.

O dvanásť mesiacov neskôr sa Európska únia domnieva, že v piatich oblastiach uvedených v rozhodnutí Rady z 18. februára 2002 nebol dosiahnutý významný pokrok.

Na základe uvedených skutočností sa Európska únia nedomnieva, že primerané opatrenia možno zrušiť a rozhodla sa predĺžiť obdobie ich uplatňovania do 20. februára 2008.

Európska únia by rada zdôraznila, že netrestá ľud Zimbabwe a bude aj naďalej prispievať v rámci operácií humanitárneho charakteru a projektov zameraných na priamu podporu obyvateľstva, najmä pokiaľ ide o sociálne odvetvia, proces demokratizácie, dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu, ktorých sa tieto opatrenia netýkajú.

Európska únia chce pripomenúť, že uplatňovanie primeraných opatrení v zmysle článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES nie je prekážkou politického dialógu vymedzeného v ustanoveniach článku 8 dohody o partnerstve.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti chce Európska únia ešte raz zdôrazniť dôležitosť, ktorú prisudzuje budúcej spolupráci medzi ES a Zimbabwe. Európska únia si želá potvrdiť svoju ochotu pokračovať vo využívaní možnosti poskytnutej v rámci prebiehajúceho programového plánovania 10. ERF s cieľom pokračovať v dialógu a – hneď ako to umožnia okolnosti – priblížiť sa k možnosti obnovenia plnohodnotnej spolupráce.

S úctou,

Za Komisiu

J.M. BARROSO

Za Radu

M. GLOS


Komisia

22.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Maďarsku a Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom K(2007) 510]

(Text s významom pre EHP)

(2007/128/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (3) sa ustanovujú určité ochranné opatrenia na zabránenie rozšíreniu vtáčej chrípky do oblastí Spoločenstva bez výskytu tejto choroby prostredníctvom pohybu vtákov, ako aj produktov z nich.

(2)

Komisia prijala rozhodnutie 2007/79/ES z 31. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Maďarsku (4), aby potvrdila oblasti A a B a trvanie uvedenej regionalizácie po vypuknutí tejto choroby v Maďarsku.

(3)

Epidemiologická situácia vypuknutia vtáčej chrípky H5N1 u hydiny v Maďarsku si vyžaduje zmenu vyhradených oblastí a trvania opatrení.

(4)

Komisia prijala rozhodnutie 2007/83/ES z 5. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Spojenom kráľovstve, po vypuknutí vysoko patogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v Spojenom kráľovstve.

(5)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmal opatrenia prijaté Spojeným kráľovstvom v rámci rozhodnutia 2006/415/ES vrátane zriadenia oblastí A a B ustanovené v článku 4 uvedeného rozhodnutia.

(6)

Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie 2006/415/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/83/ES (Ú. v. EÚ L 33, 7.2.2007, s. 4).

(4)  Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2007, s. 5.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Oblasť A zriadená v súlade s článkom 4 ods. 2:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť A

Platné do –

článok 4 ods. 4 písm. b) bod iii)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

00006

V okrese Csongrád samosprávne obce:

12.3.2007

Ochranné pásmo

Derekegyház

Periféria Nagymágocs (čiastočne).

Malá časť periférie v okruhu s polomerom 3 km od prvého ohniska, západne od mesta.

Periféria Szentes (iba Lapistó)

Pásmo dozoru

Árpádhalom (čiastočne)

Mesto a severná, západná a južná periféria.

Fábiánsebestyén

Periféria Hódmezővásárhely (čiastočne).

Malá časť periférie v okruhu s polomerom 10 km od druhého ohniska, severne od mesta.

Mártély (čiastočne).

Severovýchodne od centra mesta.

Mindszent (čiastočne)

Východne od centra mesta.

Nagymágocs (čiastočne).

Zostávajúca časť mesta.

Szegvár

Periféria Székkutas (čiastočne).

Severozápadná periféria mesta.

Periféria Szentes (čiastočne)

Východne, juhovýchodne a južne od mesta (okrem Lapistó).

UK

SPOJENÉ KRÁĽOV-STVO

 

 

12.3.2007

Ochranné pásmo

00154

Časť grófstva Suffolk nachádzajúca sa v okruhu s polomerom 3 kilometre, so stredom v bode, ktorý má súradnicu TM4009079918 (1).

Pásmo dozoru

00154

Časť grófstva Suffolk nachádzajúca sa v okruhu s polomerom 10 kilometrov, so stredom v bode, ktorý má súradnicu TM4009079918 (1).

ČASŤ B

Oblasť B zriadená v súlade s článkom 4 ods. 2:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť B

Platné do –

článok 4 ods. 4 písm. b) bod iii)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

00006

V okrese Csongrád samosprávne obce:

Árpádhalom (čiastočne).

Východná periféria mesta.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (čiastočne).

Mesto, západná periféria, východná periféria a zostávajúca časť severnej periférie.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (čiastočne).

Zostávajúca časť.

Mártély (čiastočne).

Zostávajúca časť.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (čiastočne).

Zostávajúca časť.

Szentes (čiastočne).

Mesto, západná a severná periféria.

Tömörkény

12.3.2007

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 

 

12.3.2007

00154

00162

Časti grófstiev Norfolk a Suffolk nachádzajúce sa v rámci týchto hraníc:

Od súradnice TM357400 (2), pokračujte po vedľajšej ceste smerom na západ ku križovatke v tvare T na súradnici TM346400 (2). Zabočte doprava na B1083 a pokračujte na sever po B1083 ku kruhovému objazdu na súradnici TM292500 (2). Zabočte doľava na A1152 a pokračujte na západ a potom na juh ku kruhovému objazdu na súradnici TM259493 (2). Zabočte doprava na B1079 a pokračujte smerom na západ a potom na severozápad ku križovatke na súradnici TM214538 (2). Zabočte doľava na B1078 a pokračujte smerom na západ ku križovatke A140(T) na súradnici TM111548 (2). Zabočte doprava a pokračujte smerom na sever po A140(T) po križovatku po A47(T) na súradnici TG219038 (2). Zabočte doprava a pokračujte smerom na severovýchod a potom na východ po A47(T) ku kruhovému objazdu na súradnici TG518084 (2). Zabočte na A 149 a pokračujte smerom na juhozápad ku križovatke na súradnici TG521080 (2). Pokračujte po B1141 smerom na juhovýchod ku križovatke s vedľajšou cestou na súradnici TG525078 (2). Zabočte doľava na vedľajšiu cestu a pokračujte smerom na východ ku križovatke v tvare T s ďalšou vedľajšou cestou na pobreží na súradnici TG531079 (2) [hranica siaha priamo na východ k pobrežiu na súradnici TG532078 (2) a pokračuje pozdĺž pobrežia k súradnici TM357400 (2)].


(1)  Odkaz na súradnicu je odkazom na britskú národnú súradnicu.

(2)  Odkaz na súradnicu je odkazom na britskú národnú súradnicu.“