ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 46

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
16. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 143/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 144/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 146/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3440/84 v súvislosti s podmienkami pre určité vlečné siete, ktoré využívajú plavidlá s palubnými čerpacími systémami

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 147/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 – 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 148/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zapisujú určité názvy v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia alebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades alebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse alebo Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb alebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio alebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpicão de Barroso - Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso alebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo alebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP)]

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2007 z 15. februára 2007 o zápise názvu do registra zaručených tradičných špecialít – Boerenkaas (ZTŠ)

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 150/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 151/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2007

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2007 z 15. februára 2007 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/102/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), vrátane ročného pracovného programu pre granty ( 1 )

27

 

 

2007/103/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa ustanovujú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia ( 1 )

45

 

 

2007/104/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae [oznámené pod číslom K(2007) 419]  ( 1 )

51

 

 

2007/105/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokiaľ ide o predĺženie ich obdobia uplatňovania [oznámené pod číslom K(2007) 420]  ( 1 )

54

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/106/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

55

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/107/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Moldavskú republiku

59

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/108/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

63

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/109/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

68

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/110/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

71

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/111/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

75

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/112/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

79

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/113/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 143/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

147,8

MA

53,5

SN

37,2

TN

129,8

TR

160,4

ZZ

105,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

139,2

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

49,3

TR

115,6

ZZ

82,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,3

MA

44,7

TN

47,8

TR

58,5

ZZ

50,8

0805 20 10

IL

103,9

MA

88,3

ZZ

96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

67,7

MA

130,6

PK

57,2

TR

60,0

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

53,5

TR

55,9

ZZ

54,7

0808 10 80

CN

78,6

TR

99,7

US

103,0

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

89,5

ZZ

82,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 144/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (2) o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), môže byť určité množstvo mliečnych výrobkov Spoločenstva vyvážaných do Dominikánskej republiky zvýhodnené znížením cla. Z tohto dôvodu by vývozné náhrady poskytnuté na výrobky vyvážané podľa tohto systému mali byť znížené o určitý percentuálny podiel.

(5)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1919/2006 (Ú. v. EÚ L 380, 28.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 16. februára 2007

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L04, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2006/2007 stanovenej v rozhodnutí 98/486/ES a v súlade s podmienkami stanovenými kapitole III oddiele 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky kódov KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky kódov KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou L04, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), samosprávnych obcí Livigna a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovov, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 145/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 13. februára 2007.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 13. februára 2007, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 3).


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 1 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

97,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

118,35


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 146/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3440/84 v súvislosti s podmienkami pre určité vlečné siete, ktoré využívajú plavidlá s palubnými čerpacími systémami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (1), a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3440/84 (2) stanovuje podrobné pravidlá, pokiaľ ide o prídavné zariadenia na vlečné siete, dánske siete a podobné siete.

(2)

S cieľom zaistiť bezpečnosť osádok sa majú od roku 2007 uplatňovať dodatočné opatrenia v súvislosti s technickými podmienkami palubných čerpacích systémov na plavidlách, pokiaľ to neovplyvní selektivitu.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 3440/84 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do článku 8 nariadenia (EHS) č. 3440/84 sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Odchylne od ustanovení odseku 2 sa povoľuje pre plavidlá s palubnými čerpacími systémami pripevniť lano kodendu vo vzdialenosti nie viac ako 10 m od zadných ôk kodendu pri love s vlečnými sieťami s veľkosťou ôk menej ako 70 mm.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2166/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 318, 7.12.1984, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2122/89 (Ú. v. ES L 203, 15.7.1989, s. 21).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 147/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 – 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Rada prijala nariadenia, ktorými sa na roky 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 ustanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (2).

(2)

Po vnútroštátnych vyšetrovaniach uskutočnených v rokoch 2005 a 2006 Spojeným kráľovstvom Spojené kráľovstvo spolu s Írskom informovalo Komisiu, že v období od roku 2001 do roku 2004 prekročili v určitých zónach rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené, pokiaľ ide o úlovky makrel (Spojené kráľovstvo a Írsko) a sleďa (Spojené kráľovstvo).

(3)

V roku 2006, po uverejnení nariadenia (3), ktoré upravuje isté rybolovné kvóty na rok 2006 podľa nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (4), Spojené kráľovstvo ďalej informovalo Komisiu o dodatočnom množstve makrel vylovených navyše v roku 2005.

(4)

V článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa uvádza, že Komisia zníži budúce rybolovné možnosti pre členské štáty, ak sa preukázalo, že prekročili rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené.

(5)

Podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 spoločná politika v oblasti rybolovu zabezpečí také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré umožní trvalo udržateľné ekonomické, environmentálne a sociálne podmienky.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že prekročenie rybolovných limitov sa vyskytlo počas niekoľkých rokov, a vzhľadom na potrebu prihliadať na ekonomickú a sociálnu situáciu príslušných rybných sektorov dotknutých členských štátov a čo najviac obmedziť negatívny dosah na tieto sektory je vhodné odpočítať navyše vylovené množstvá počas obdobia dlhšieho ako jeden rok.

(7)

Kvóty na makrelu mali v rokoch 2001 až 2004 klesajúcu tendenciu. Aby sa predišlo nerovnomernému dosahu znížení, je potrebné uplatniť korekčný faktor na množstvá, o ktoré majú byť kvóty na makrelu znížené v rozsahu množstiev vylovených navyše v období rokov 2001 až 2004.

(8)

Dodatočné množstvo makrel, ktoré Spojené kráľovstvo vylovilo navyše v roku 2005, sa má odpočítať z kvóty pridelenej Spojenému kráľovstvu na rok 2007.

(9)

Plán znižovania bude zlučiteľný s vedeckým odporúčaním, keďže celkové povolené množstvo úlovkov makrel a sleďov bude v nadchádzajúcich rokoch založené na vedeckom odporúčaní, ktoré prihliadne na upravené množstvo úlovkov vyplývajúce zo znížených kvót.

(10)

Korekčný faktor by mal zodpovedať celkovému povolenému množstvu úlovkov makrel na rok 2006, vyjadrenému ako percentuálny podiel priemerného celkového povoleného množstva úlovkov na roky 2001 – 2004.

(11)

S cieľom vyhnúť sa nepriaznivým ekonomickým a sociálnym následkom by navyše množstvá, ktoré sa v danom roku odpočítavajú, nemali prekročiť istý percentuálny podiel ročnej kvóty. Je vhodné stanoviť tento podiel na 15 %.

(12)

V prípade, že množstvo, ktoré má byť v danom roku odpočítané, prekročí 15 % ročnej kvóty, obdobie znižovania sa predĺži tak, aby sa odpočítané množstvo rovnalo 15 % alebo bolo nižšie.

(13)

Zohľadní sa žiadosť dotknutých členských štátov o zníženie určených kvót o menšiu časť v roku 2007 ako v nasledujúcich rokoch 2008 až 2012.

(14)

Výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóty na makrelu obyčajnú (Scomber scombrus) a na sleďa obyčajného (Clupea harengus) pridelené Írsku a Spojenému kráľovstvu na roky 2007 – 2012 sa znižujú podľa prílohy I a prílohy II.

Článok 2

Množstvá odpočítavané v danom roku neprekročia 15 % príslušnej ročnej kvóty.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2848/2000 (Ú. v. ES L 334, 30.12.2000, s. 1); nariadenie Rady (ES) č. 2555/2001 (Ú. v. ES L 347, 31.12.2001, s. 1); nariadenie Rady (ES) č. 2341/2002 (Ú. v. ES L 356, 31.12.2002, s. 12); nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 (Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1); nariadenie Rady (ES) č. 27/2005 (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 742/2006 (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 7).

(4)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.


PRÍLOHA I

ZNÍŽENIE KVÓT NA ROKY 2007 – 2012

Štát

Druhy

Kód zásob

Zóna

Prekročenie úlovkov v rokoch 2001 – 2004

Korekčný faktor

n. = nepodstatný

Celkové zníženie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spojené kráľovstvo

makrela obyčajná

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vody nepatriace ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

Spojené kráľovstvo

sleď obyčajný

(Clupea harengus)

5B6ANB

Vb, VIaN (vody ES), VIb

10 349

n.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

Spojené kráľovstvo

sleď obyčajný

(Clupea harengus)

4AB

IV severne od 53° 30′ s. š.

33 485

n.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

Spojené kráľovstvo

sleď obyčajný

(Clupea harengus)

1/2

I, II (vody ES a medzinárodné vody) HER/1/2.

127

n.

127

127

0

0

0

0

0

Írsko

makrela obyčajná

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vody nepatriace ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


PRÍLOHA II

Zníženie kvót 2007–2012

Štát

Druhy

Kód zásob

Zóna

Navyše vylovené množstvá v roku 2005

Korekčný faktor

n. = nepodstatné

Celkové zníženie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spojené kráľovstvo

makrela obyčajná

(Scomber scombrus)

2CX14

II (vody nepatriace ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

5 090

n.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 148/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa zapisujú určité názvy v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia alebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades alebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse alebo Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb alebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio alebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpicão de Barroso - Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso alebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo alebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho prvý pododsek článku 7 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s prvým pododsekom článku 6 ods. 2 prvý pododsek a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 žiadosti členských štátov o zápis určitých názvov boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie takto:

pokiaľ ide o Belgicko: „Geraardsbergse mattentaart“ (2),

pokiaľ ide o Španielsko: „Pataca de Galicia“ alebo „Patata de Galicia“ (3), „Poniente de Granada“ (4), „Gata-Hurdes“ (5), „Patatas de Prades“ alebo „Patates de Prades“ (6) a „Mantequilla de Soria“ (7),

pokiaľ ide o Francúzsko: „Huile d'olive de Nîmes“ (8), „Huile d'olive de Corse“ alebo „Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica“ (9), „Clémentine de Corse“ (10) a „Agneau de Sisteron“ (11),

pokiaľ ide o Írsko: „Connemara Hill Lamb“ alebo „Uain Sléibhe Chonamara“ (12),

pokiaľ ide o Taliansko: „Sardegna“ (13), „Carota dell'Altopiano del Fucino“ (14), „Stelvio“ alebo „Stilfser“ (15) a „Limone Femminello del Gargano“ (16),

pokiaľ ide o Portugalsko: „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“ (17), „Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre“ (18), „Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre“ (19), „Sangueira de Barroso – Montalegre“ (20), „Batata de Trás-os-Montes“ (21), „Salpicão de Barroso – Montalegre“ (22), „Alheira de Barroso – Montalegre“ (23), „Cordeiro de Barroso“ alebo „Anho de Barroso“ alebo „Borrego de leite de Barroso“ (24), „Azeite do Alentejo Interior“ (25), „Paio de Beja“ (26) a „Linguíça do Baixo Alentejo“ alebo „Chouriço de carne do Baixo Alentejo“ (27),

pokiaľ ide o Slovinsko: „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre“ (28).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka voči zápisu v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tieto názvy preto musia byť zapísané do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názvy v prílohe k tomuto nariadeniu sa týmto zapíšu do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 3, 6.1.2006, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ C 240, 30.9.2005, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ C 274, 5.11.2005, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ C 320, 15.12.2005, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ C 331, 28.12.2005, s. 2.

(7)  Ú. v. EÚ C 32, 8.2.2006, s. 2.

(8)  Ú. v. EÚ C 225, 14.9.2005, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ C 233, 22.9.2005, s. 9.

(10)  Ú. v. EÚ C 240, 30.9.2005, s. 32.

(11)  Ú. v. EÚ C 323, 20.12.2005, s. 16.

(12)  Ú. v. EÚ C 122, 23.5.2006, s. 9.

(13)  Ú. v. EÚ C 224, 3.9.2005, s. 7.

(14)  Ú. v. EÚ C 240, 30.9.2005, s. 23.

(15)  Ú. v. EÚ C 251, 11.10.2005, s. 20.

(16)  Ú. v. EÚ C 314, 10.12.2005, s. 5.

(17)  Ú. v. EÚ C 288, 19.11.2005, s. 5.

(18)  Ú. v. EÚ C 323, 20.12.2005, s. 2.

(19)  Ú. v. EÚ C 329, 24.12.2005, s. 10.

(20)  Ú. v. EÚ C 334, 30.12.2005, s. 59.

(21)  Ú. v. EÚ C 3, 6.1.2006, s. 6.

(22)  Ú. v. EÚ C 30, 7.2.2006, s. 6.

(23)  Ú. v. EÚ C 32, 8.2.2006, s. 8.

(24)  Ú. v. EÚ C 32, 8.2.2006, s. 11.

(25)  Ú. v. EÚ C 128, 1.6.2006, s. 15.

(26)  Ú. v. EÚ C 128, 1.6.2006, s. 18.

(27)  Ú. v. EÚ C 132, 7.6.2006, s. 36.

(28)  Ú. v. EÚ C 127, 31.5.2006, s. 16.


PRÍLOHA

1.   Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I zmluvy

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a drobky)

FRANCÚZSKO

Agneau de Sisteron (CHZO)

ÍRSKO

Connemara Hill Lamb alebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO)

PORTUGALSKO

Cordeiro de Barroso alebo Anho de Barroso alebo Borrego de leite de Barroso (CHZO)

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

PORTUGALSKO

Paio de Beja (CHZO)

Linguíça do Baixo Alentejo alebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO)

Salpicão de Barroso-Montalegre (CHZO)

Alheira de Barroso-Montalegre (CHZO)

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (CHZO)

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (CHZO)

Sangueira de Barroso-Montalegre (CHZO)

Trieda 1.3.   Syry

TALIANSKO

Stelvio alebo Stilfser (CHOP)

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

ŠPANIELSKO

Poniente de Granada (CHOP)

Mantequilla de Soria (CHOP)

Gata-Hurdes (CHOP)

FRANCÚZSKO

Huile d'olive de Nîmes (CHOP)

Huile d'olive de Corse alebo Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (CHOP)

TALIANSKO

Sardegna (CHOP)

PORTUGALSKO

Azeite do Alentejo Interior (CHOP)

SLOVINSKO

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP)

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Pataca de Galicia alebo Patata de Galicia (CHZO)

Patatas de Prades alebo Patates de Prades (CHZO)

FRANCÚZSKO

Clémentine de Corse (CHZO)

TALIANSKO

Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO)

Limone Femminello del Gargano (CHZO)

PORTUGALSKO

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP)

Batata de Trás-os-Montes (CHZO)

2.   Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky

BELGICKO

Geraardsbergse mattentaart (CHZO)


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 149/2007

z 15. februára 2007

o zápise názvu do registra zaručených tradičných špecialít – Boerenkaas (ZTŠ)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý podosek,

keďže:

(1)

Žiadosť Holandska o zápis názvu „Boerenkaas“ sa zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) v súlade s prvým pododsekom článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 a v zmysle článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 509/2006, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

V žiadosti sa takisto požiadalo o ochranu uvedenú v článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny (3), ktorý zodpovedá článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006. Keďže sa nevzniesli námietky, nepreukázalo sa, že by sa názov legálne používal, že by bol všeobecne známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske produkty či potraviny. Je preto vhodné žiadosť schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Ochrana uvedená v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa uplatňuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 316, 13.12.2005, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 509/2006.


PRÍLOHA

Boerenkaas

ZTŠ

1.3. Syry

HOLANDSKO

Zoznam: Používanie názvu je vyhradené.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 150/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 16. februára 2007 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

21,82

22,99

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

68,83

72,50

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

88,42

93,13

c)

Na vývoz iných tovarov

86,40

91,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na vývozy do Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, na Faerské ostrovy a Spojených štátov amerikchých a na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 151/2007

z 15. februára 2007,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 iné ako hybridné osivá a ex 1007 iné ako hybridy na siatie sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre produkty pri dovoze zvýšená o 55 % mínus dovozná cena cif uplatniteľná pre príslušnú dodávku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 2 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije cena, ktorá je priemerom denne stanovovaných reprezentatívnych dovozných cien cif podľa metódy stanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. februára 2007 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nevstúpia do platnosti novostanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počnúc 16. februára 2007 sú dovozné clá v sektore obilnín, uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. februára 2007

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

P Š E N I C A mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

P Š E N I C A mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

R A Ž

0,00

1005 10 90

K U K U R I C A na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

K U K U R I C A, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

C I R O K zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

Obdobie od 1.–14. februára 2007

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

153,17

121,79

Cena FOB USA

189,29

179,29

159,29

155,23

Prémia – Záliv

28,22

13,14

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

25,87 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 152/2007

z 15. februára 2007

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 936/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 9. do 15. februára 2007 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na mäkkej pšenicu v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. februára 2007,

ktorým sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), vrátane ročného pracovného programu pre granty

(Text s významom pre EHP)

(2007/102/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 110,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 166, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 1261/2005 (3),

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (4), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom „Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (5), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V článku 110 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa stanovuje, že granty podliehajú ročnému programu, ktorý sa uverejňuje na začiatku roka.

(2)

Podľa článku 166 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 musí ročný pracovný program pre granty obsahovať údaje o základnom právnom akte, ciele, harmonogram výziev na predloženie návrhov s orientačnou sumou a očakávané výsledky.

(3)

V článku 8 rozhodnutia č. 1786/2002/ES sa stanovuje, aby Komisia prijala ročný plán práce na implementáciu programu určujúci priority a kroky, ktoré treba vykonať, vrátane pridelenia finančných prostriedkov. Preto by sa mal prijať plán práce na rok 2007.

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa prijíma ročný pracovný program uvedený v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, možno považovať za rozhodnutie o financovaní stanovené článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 podrobných pravidiel na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách za predpokladu, že predstavuje dostatočne podrobný rámec.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008).

(6)

Podľa článku 6 rozhodnutia 2004/858/ES Výkonná agentúra pre program verejného zdravia vykonáva určité činnosti týkajúce sa implementácie programu verejného zdravia a na uvedený účel by jej mali byť poskytnuté potrebné prostriedky,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), ktorý je uvedený v prílohe I.

Celkovú implementáciu tohto programu zabezpečuje generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa.

Článok 2

Pridelené rozpočtové prostriedky potrebné na riadenie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) sa prevádzajú na Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia.

V Bruseli 12. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73.


PRÍLOHA I

AKČNÝ PROGRAM SPOLOČENSTVA V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVIA PLÁN PRÁCE NA ROK 2007

Poznámka: Právne akty uvedené v tomto dokumente sa v príslušných prípadoch vzťahujú na naposledy zmenenú a doplnenú verziu.

1.   VŠEOBECNÝ KONTEXT

1.1.   Politický a právny kontext

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES sa ustanovil akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (ďalej len „rozhodnutie o programe“). Program sa implementuje prostredníctvom ročného plánu práce určujúceho priority a kroky, ktoré treba vykonať, vrátane pridelenia finančných prostriedkov.

V prvých štyroch rokoch implementácie programu boli položené základy komplexného a koherentného prístupu so zameraním na tri priority (vetvy): informácie o zdraví, zdravotné ohrozenia a určujúce faktory zdravia. Tieto vetvy spoločne prispievajú k vysokej úrovni fyzického a duševného zdravia a blahobytu v celej Európskej Únii. Z predchádzajúcich výziev na predloženie návrhov už bolo na financovanie (1) vybraných 267 projektov.

Komisia prijala v máji 2006 zmenený a doplnený návrh (2) nového programu v oblasti zdravia, ktorého schválenie sa očakáva v roku 2007. Rok 2007 by preto mal byť posledným rokom implementácie „rozhodnutia o programe“.

Analýza implementácie plánov práce na obdobie rokov 2003 – 2006 viedla k úprave činností na rok 2007 s cieľom zabezpečiť pokrytie oblastí, ktorým sa predtým nevenovala pozornosť, a takto sa pokúsiť čo najviac skompletizovať súčasný program.

Výkonná agentúra pre program verejného zdravia bude v roku 2007 úplne fungovať a stane sa kľúčovým aktérom pri implementácii plánu práce.

1.2.   Finančné prostriedky

Rozpočtovými položkami v roku 2007 sú položky 17 03 01 01 a 17 01 04 02. Po nadobudnutí účinnosti nového programu navrhnutého Komisiou, ktoré sa predpokladá v roku 2008, budú rozpočtovými položkami položky 17 03 06 a 17 01 04 02.

V konečnom rozpočte na rok 2007 nemá položka 17 03 01 01 potrebné viazané rozpočtové prostriedky. Príslušná suma, ktorá je k dispozícii v rámci rozpočtového článku 17 03 06, bude preto na začiatku rozpočtového roka presunutá do položky 17 03 01 01 a výdavky na administratívne riadenie tohto programu budú pokryté z rozpočtovej položky 17 01 04 06.

Komisia však vo svojom opravnom rozpočte č. 1/2007 navrhuje vytvoriť novú rozpočtovú položku 17 01 04 02. Z tejto novej položky sa po schválení opravného rozpočtu rozpočtovým orgánom budú financovať výdavky na administratívne riadenie programu.

Rozpočtovou položkou pre administratívne výdavky súvisiace s Výkonnou agentúrou pre verejné zdravie je položka 17 01 04 30.

Rozpočet, ktorý je k dispozícii na rok 2007 (záväzky), sa odhaduje na 40 000 000 EUR (3).

Rozpočet na prevádzkové výdavky je 38 800 000 EUR. Rozpočet na administratívne výdavky je 1 200 000 EUR.

K tomuto rozpočtu by sa mal pripočítať:

príspevok krajín EHP/EZVO: odhadnutý na 912 000 EUR (4),

príspevok jednej uchádzajúcej sa krajiny (Turecka): odhadnutý na 958 000 EUR (5).

Celkový rozpočet na rok 2007 sa preto odhaduje na 41 870 000 EUR (6). Zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkový rozpočet i prostriedky na technickú a administratívnu pomoc:

celková výška pre prevádzkový rozpočet sa odhaduje na 40 638 000 EUR (6),

celková výška pre administratívny rozpočet sa odhaduje na 1 232 000 EUR (6).

Navrhuje sa, aby sa suma vo výške do 10 % prevádzkového rozpočtu použila na výzvy na predloženie ponuky a suma do výšky 5 % prevádzkového rozpočtu na priame granty pre medzinárodné organizácie.

Celková orientačná suma na výzvu na predloženie návrhov sa odhaduje na 33 888 000 EUR (6).

Pokiaľ ide o pridelenie grantov na výzvu na predloženie návrhov, bude snaha dosiahnuť rovnováhu medzi rôznymi vetvami programu, pričom sa zohľadní kvalita a kvantita doručených návrhov, ak nedôjde k mimoriadnym udalostiam v oblasti verejného zdravia (napríklad pandemická chrípka), ktorými sa opodstatní akékoľvek opätovné rozdelenie finančných prostriedkov.

2.   FINANČNÉ NÁSTROJE

2.1.   Výzva na predloženie návrhov

V pláne práce na rok 2007 boli stanovené nové akčné oblasti a kľúčové priority. Tie sú založené na činnostiach a podporných opatreniach uvedených v rozhodnutí o programe spolu s oblasťami, na ktoré sa nevzťahovali návrhy predložené v rámci predchádzajúcich výziev.

Priority pre výzvy na predloženie návrhov na rok 2007 sa preto znovu zamerajú na určité kľúčové činnosti, ktoré sa už začali, a budú zahŕňať aj niekoľko nových oblastí, ktoré sú podrobne opísané nižšie.

Granty by sa mali financovať v rámci rozpočtovej položky 17 03 01 01.

Celková orientačná suma na výzvu na predloženie návrhov sa odhaduje na 33 888 000 EUR (6).

V Úradnom vestníku Európskej únie bude vo februári 2007 (orientačný dátum) uverejnená jediná výzva na predloženie návrhov „Verejné zdravie – 2007“, za ktorej uskutočnenie bude zodpovedná Výkonná agentúra pre program verejného zdravia (7).

Projekty spolufinancovania by mali byť svojím charakterom inovačné a nemali by prekročiť maximálnu dĺžku trvania tri roky.

Vzhľadom na doplnkový a motivačný charakter grantov Spoločenstva sa najmenej 40 % nákladov projektu musí financovať z iných zdrojov. Výška obvyklého finančného príspevku na príjemcu teda môže byť najviac 60 % oprávnených nákladov na posudzované projekty. V každom individuálnom prípade sa stanovuje maximálny percentuálny podiel, ktorý sa má udeliť.

Maximálne spolufinancovanie na príjemcu (t. j. na hlavného a vedľajšieho príjemcu) vo výške 80 % oprávnených nákladov je možné pri projektoch s významnou európskou pridanou hodnotou. Najviac 10 % počtu financovaných projektov by malo získať spolufinancovanie nad 60 %.

Je potrebné uviesť, že orientačná suma finančnej účasti Spoločenstva na projektoch vybraných v počiatočnej fáze rokovaní môže byť až o 20 % nižšia alebo až o 5 % vyššia ako výsledná suma.

Všeobecné zásady a kritériá pri výbere a financovaní činností v rámci programu verejného zdravia sú stanovené v samostatnom dokumente.

Podrobnosti týkajúce sa oprávnenosti cestovných výdavkov a výdavkov na stravu a pobyt sú uvedené v prílohe k tomuto plánu práce.

Priority na rok 2007

V záujme zrozumiteľnosti sú činnosti zoskupené do oddielov, ktoré zodpovedajú vetvám uvedeným v oddiele 1.1: informácie o zdraví, zdravotné ohrozenia a určujúce faktory zdravia. Každá činnosť sa vzťahuje na zodpovedajúci článok alebo bod prílohy k rozhodnutiu o programe.

Všetky návrhy by mali v prípade potreby obsahovať informácie o tom, ako bude zohľadnené rodové hľadisko, a musia preukázať, že je možné vytvoriť synergie s príslušnými výskumnými činnosťami financovanými v rámci vedeckej podpory činností politík 6. rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu (8) a jeho následného programu (9).

2.1.1.   Informácie o zdraví – článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a)

Činnosti v rámci tohto oddielu sa zameriavajú na:

vytvorenie a prevádzkovanie trvalo udržateľného systému monitorovania zdravia,

zlepšenie systému zasielania a spoločného využívania informácií a údajov o zdraví vrátane prístupu verejnosti,

vytvorenie a využívanie mechanizmov na analýzu a oznamovanie informácií a konzultáciu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami o otázkach zdravia na úrovni Spoločenstva,

zlepšenie analýzy vplyvu rozvoja politiky v oblasti zdravia, iných politík a činností Spoločenstva na zdravie a zlepšenie vedomostí o tomto vplyve,

podporu výmeny informácií o hodnotení technológií v oblasti zdravia vrátane nových informačných technológií a skúseností s osvedčenými postupmi.

Návrhy projektov by sa mali zamerať na tieto témy:

2.1.1.1.   Rozvoj a koordinácia systému zdravotných informácií a vedomostí (príloha – bod 1.1.)

Stanovenie a uplatňovanie ukazovateľov a zber údajov o určujúcich socio-ekonomických faktoroch zdravia, nerovnostiach v oblasti zdravia, zdravotných aspektoch podľa pohlavia, zdravotnom stave osobitných skupín obyvateľstva (vrátane realizovateľnosti a nákladov). Členenie ukazovateľa počtu rokov prežitých v zdraví podľa socio-ekonomických kategórií s využitím štandardnej metodológie EÚ (10). Je potrebné, aby sa táto téma rozpracovala v úzkej spolupráci s činnosťami Eurostatu bez zdvojenia úsilia, najmä s činnosťami jeho osobitnej skupiny pre „očakávanú dĺžku života podľa socio-ekonomických skupín“.

Vypracovanie ukazovateľov a zber údajov o verejnom zdraví, zdravotnej prevencii a politikách podpory zdravia v členských štátoch a ukazovateľov pre politiku a právne predpisy EÚ s vplyvom na zdravie (vrátane realizovateľnosti a nákladov).

Podpora systémov zdravotných ukazovateľov a informovanie v členských štátoch pomocou zoznamu zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva a ukazovateľa počtu rokov prežitých v zdraví so zameraním najmä na integráciu ich využívania v členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ po 1. máji 2004, a v kandidátskych krajinách.

2.1.1.2.   Prevádzkovanie systému zdravotných informácií a vedomostí (príloha – bod 1.1.)

Pilotné štúdie o prieskumoch týkajúcich sa zdravotných prehliadok, ktoré sú súčasťou realizačnej štúdie (11). Vytvorenie alebo zlepšenie registrov chorobnosti vo všetkých členských štátoch pre hlavné a chronické choroby (vrátane realizovateľnosti a nákladov), pre ktoré existuje definícia pevného základu ukazovateľov (12), a pre choroby, ktorými sa ešte nezaoberali existujúce projekty (13).

Identifikácia a hodnotenie súboru ad hoc otázok pomocou existujúcich alebo nedávno vytvorených nástrojov prieskumu zisťovania zdravotného stavu pre zdravotnú časť Európskeho systému modulov sociálneho štatistického prieskumu.

Ďalšie zdokonaľovanie a využívanie jazykovo nezávislého systému automatizovaného kódovania príčin smrti (IRIS).

Využívanie databázy úrazov [Injury Data Base (IDB)] (14) vo všetkých členských štátoch, najmä zber a spracovanie údajov o všetkých úrazoch (vrátane nehôd, ku ktorým došlo doma a vo voľnom čase), v súlade s novým zharmonizovaným systémom kódovania.

2.1.1.3.   Vytvorenie mechanizmov na predkladanie správ o zdravotných problémoch a ich analýzu a na vypracúvanie správ o verejnom zdraví (príloha – bod 1.4)

Poskytovanie dôkazov a predkladanie správ o vplyve politík Spoločenstva na zdravie, zdravie a hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj.

Vypracovanie správ o vybraných skupinách obyvateľov (t. j. o ženách a deťoch), o vplyve a rizikových faktoroch postihnutí (napríklad poškodenie zraku), o ochrane verejnosti pred rizikami vystavenia elektromagnetickým poliam (EMP), o výbere príslušných ukazovateľov EMP a usmernení a o väzbách medzi environmentálnymi faktormi a výsledným zdravím.

Podpora dôkladných analýz štatistík príčin smrti s cieľom získať nový pohľad na štruktúru úmrtnosti a monitorovať zmeny v rámci EÚ, ako aj analýz príčin smrti, ktorým je možné sa vyhnúť (vrátane práce smerujúcej k vyhovujúcej definícii príčin smrti, ktorým je možné sa vyhnúť).

2.1.1.4.   Rozvíjanie stratégií výmeny informácií a reakcia na ohrozenia prenosnými chorobami (príloha – bod 1.2.)

Podpora projektov zameraných na poznatky o chorobách, ktoré sa zaoberajú ich výskytom, spôsobmi liečby, rizikovými faktormi, stratégiami zníženia rizika, nákladmi na chorobu a sociálnou podporou v zmysle vypracovania odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov.

Rozvoj stratégií a mechanizmov výmeny informácií medzi ľuďmi postihnutými zriedkavými chorobami a podpora lepších epidemiologických štúdií, kodifikácie, klasifikácie a definície.

Podpora európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby v snahe vytvoriť usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov liečby a podeliť sa o poznatky o týchto chorobách spolu s hodnotením činnosti.

Realizačné štúdie na vytvorenie mechanizmov komplexného zberu údajov o rozsahu a vplyve cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú bez neprimeranej ďalšej administratívnej záťaže začlenené do existujúcich systémov zberov údajov v rámci členských štátov.

2.1.1.5.   Elektronické zdravotníctvo (príloha – body 1.6. a 1.8.)

Zlepšenie spojení medzi celoštátnymi a regionálnymi internetovými stránkami a stránkami mimovládnych organizácií a portálom verejného zdravia EÚ (15); zlepšenie zoznamu EÚ a prístupu k príslušným zdrojom lekárskych informácií.

Podpora projektov, ktoré zlepšujú toky zdravotných informácií v rámci zdravotníckych inštitúcií a medzi nimi (zlepšenie bezpečnosti pacientov a podávania správ o verejnom zdraví, príspevok k účinnému vytváraniu sietí a/alebo uvádzaniu príkladov scenárov typu náklady – kvalita).

Vypracovanie správ o zmenách správania a vnímania pacientov a zdravotných pracovníkov, ktoré vyplývajú zo zavedenia riešení elektronického zdravotníctva, modelovanie dôsledkov zmien súvisiacich s informačnými a komunikačnými technológiami z hľadiska bezpečnosti a rizika.

V spolupráci s inými politickými oblasťami EÚ:

Podpora a šírenie pilotných projektov realizovaných v rámci inovačného programu Spoločenstva a iných príslušných nástrojov Spoločenstva (16), ktoré sú zamerané na zhrnutia o pacientoch, identifikátory pacienta, pracovníkov a predmetu, elektronické predpisovanie liekov, súbory údajov o mimoriadnych prípadoch a rozvoj sémantickej súčinnosti.

Analýza právnych, lekárskych a etických otázok z hľadiska dôvernosti; vlastníctvo údajov a prístup k údajom, ktoré vyplývajú z používania nástrojov elektronického zdravotníctva, najmä vo vzťahu k cezhraničnej výmene elektronických zdravotných záznamov; systémy dohľadu a oznamovania; prevencia a podpora, paliatívna starostlivosť a domáca starostlivosť.

2.1.1.6.   Informácie o životnom prostredí a zdraví (príloha – bod 1.1.)

Rozvíjanie systému informácií o životnom prostredí a zdraví prostredníctvom zlepšeného spojenia údajov, pilotných štúdií v oblasti spoločného dohľadu nad premennými životného prostredia a zdravia; miestne štúdie o zásahoch do životného prostredia a zdravia, ktoré obsahujú socio-ekonomickú charakteristiku; štúdie o možných environmentálnych príčinách (respiračných a kardiovaskulárnych) chorôb, štúdie o zdravotných účinkoch dlhodobého a kombinovaného nízkeho vystavenia environmentálnym stresovým faktorom; zlepšenie kvality údajov o úmrtnosti a chorobnosti vo vzťahu k respiračným a kardiovaskulárnym chorobám; funkcie vystavenie – reakcia, komorbidita a včasné varovanie založené na zisťovaní typov.

Informovanie o usmerneniach v oblasti územného plánovania, ktoré sa týkajú zdravia, najmä v oblasti zdravotnej prevencie a podpory zdravia.

Zabezpečenie ďalších štúdií o elektromagnetickom poli (EMP) na základe rozporov zistených vedeckými výbormi EÚ, príslušnými projektmi a WHO [konkrétne štúdie o dlhodobých účinkoch nízkeho vystavenia vplyvu EMP vrátane rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID)], a realizačnej štúdie o varovných ukazovateľoch a potrebách monitorovania EMP; podpora štúdií o vnímaní rizika a osvedčených postupoch jeho oznamovania, podpora vypracovania usmernení v oblasti dozimetrie EMP a usmernení k montáži, ktoré sú určené pre elektrické spoločnosti a spoločnosti pôsobiace v oblasti mobilných telefónov.

2.1.1.7.   Podpora výmeny informácií a skúseností o osvedčených postupoch (príloha – bod 1.7.)

Podpora bezpečnosti pacienta a kvality zdravotníckych služieb prostredníctvom rozvíjania európskej spolupráce medzi príslušnými orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami. Činnosti v tejto oblasti sa týkajú výmeny osvedčených postupov v oblasti zlepšovania bezpečnosti pacienta vrátane zapojenia zdravotníckych odborníkov a koordinácie príslušnej odbornej prípravy a informácií; rozvíjania lepšieho pochopenia zásahov v prospech pacienta a hospodárskych dôsledkov nedostatočne bezpečných služieb a lekárskych omylov; pomoci celoštátnym a regionálnym orgánom implementovať stratégie predchádzania úrazom.

Vytváranie sietí poradenských orgánov v oblasti verejného zdravia v členských štátoch.

Podpora iniciatívy a partnerstva s cieľom zhodnotiť a zlepšiť gramotnosť v oblasti zdravia.

2.1.1.8.   Hodnotenie vplyvu na zdravie a zdravotných technológií (príloha – bod 1.5.)

Vytvorenie nástrojov na monitorovanie nákladovej efektívnosti politík verejného zdravia a ich vplyvu na hospodárstvo.

Rozvíjanie informovanosti, sietí a činností spolupráce, ktoré sú určené na zvýšenie strategických investícií do zdravotníctva podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Podpora siete EÚ na hodnotenie zdravotných technológií prostredníctvom práce uskutočňovanej v rámci činností existujúcich projektov (17) a spojení s prácou farmaceutického fóra.

2.1.1.9.   Činnosti na zlepšenie zdravotných informácií a vedomostí na rozvoj verejného zdravia [článok 3 ods. 2 písm. c) a d) a príloha – body 1.7., 1.4. a 1.5.]

Vytvorenie siete právnikov, ktorí pracujú na právnych predpisoch týkajúcich sa zdravia v členských štátoch EÚ („zdravotné predpisy EÚ“). Táto sieť by mala poskytovať informácie o tom, ako sa právne predpisy môžu použiť na podporu zdravia a prispieť k rozvoju politiky a hodnoteniam vplyvu. Táto sieť by mohla slúžiť aj ako platforma na výmenu a prenos vedomostí o zdravotných predpisoch.

2.1.2.   Rýchla a koordinovaná reakcia na zdravotné ohrozenia – článok 2 ods. 2 písm. b) a článok 3 ods. 2 písm. a)

Činnosti uvedené v tomto oddiele sa zameriavajú na posilnenie pripravenosti a zabezpečenie rýchlej reakcie na ohrozenia a mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia. Tieto činnosti osobitne pomôžu spolupráci v rámci siete Spoločenstva pre prenosné choroby (18) a iných právnych predpisov ES v oblasti verejného zdravia a môžu dopĺňať činnosti v rámci Európskeho výskumného rámcového programu.

Činnosti v oblasti hodnotenia rizika, napríklad dohľad, spadajú do pôsobnosti Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) (19), ktoré začalo pôsobiť v roku 2005. Činnosti zamerané na podporu vnútroštátneho riadenia rizík a ohrození boli vytvorené po porade s ECDC, aby sa posilnila spolupráca v celej EÚ, a teda aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnemu zdvojeniu alebo prekrývaniu.

Činnosti proti ohrozeniu spôsobenému úmyselným vypustením biologických látok sa budú uskutočňovať súčasne s prebiehajúcimi činnosťami týkajúcimi sa prenosných chorôb. Tieto činnosti spolu s činnosťami týkajúcimi sa úmyselného vypustenia chemických látok sa rozvíjajú na základe záverov Rady ministrov zdravotníctva z 15. novembra 2001 a následného programu spolupráce v oblasti pripravenosti a reakcie na biologické a chemické útoky (zdravotná bezpečnosť) (20).

2.1.2.1.   Schopnosť zvládnuť pandemickú chrípku a riešiť osobitné zdravotné ohrozenia (príloha – body 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.8.)

Táto činnosť sa zameriava na rozvoj schopností a stratégií, ktoré majú pomôcť členským štátom, kandidátskym krajinám, krajinám EHP/EZVO a Spoločenstvu ako celku riešiť zdravotné ohrozenia. Medzi priority patrí hrozba pandemickej chrípky a činnosti súvisiace s prevenciou/riadením chrípky, spoločné stratégie krízovej komunikácie a pripravenosť na mimoriadne udalosti, ako aj kvalitné nástroje a informácie o zdraví a socio-ekonomickom vplyve pandémie a súvisiacich protiopatrení, ktoré sa koordinujú s činnosťami Európskeho výskumného rámcového programu (21).

Ďalšími prioritami sú:

ohrozenia neprenosnými chorobami, medzi ktoré patria chemické a environmentálne nebezpečenstvá, ktoré si vyžadujú rýchly zásah,

ďalšie zlepšovanie systému včasného varovania pred chemickými látkami a činností sledovania cezhraničnej prepravy látok nebezpečných pre verejné zdravie,

aspekty riadenia prenosných chorôb v prípade prisťahovalcov a otázky cezhraničného prenosu vrátane otázok kontroly a vypátrania kontaktných osôb,

pomoc pri riešení logistických priorít (napríklad zaobstaranie, skladovanie a distribúcia liekov) a nelekárskych zásahov (napríklad opatrenia na zvýšenie sociálnej vzdialenosti, kontrola pri vstupe a výstupe, dezinfekčné opatrenia atď.) počas mimoriadnych udalostí.

2.1.2.2.   Všeobecná pripravenosť a reakcia (príloha – body 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.)

Činnosti by sa mali zamerať na zlepšenie pripravenosti zdravotníctva na krízové situácie a podporu medziodvetvovej spolupráce (napríklad s civilnou ochranou, odvetviami potravinárstva a živočíšnej výroby) na zabezpečenie koherentnej reakcie na krízovú situáciu. Činnosti by sa mali zamerať na podporu riadenia rizika a krízových situácií a otázky oznamovania rizika.

Prioritu majú najmä:

činnosti, ktoré podporujú implementáciu plánovania všeobecnej pripravenosti, napríklad spájanie rôznych zdravotníckych inštitúcií (napríklad nemocníc a krízových centier na celoštátnej/regionálnej úrovni), s cieľom pripraviť sa na masové akcie a rozvíjať schopnosť zmierňovať vplyv hromadných mimoriadnych udalostí (napríklad katastrofy a vlny prisťahovalcov, povodne, zraniteľné skupiny, vysídlenci a utečenci). Sú potrebné aj činnosti na podporu kontinuity obchodných činností počas mimoriadnej situácie (napríklad poskytovanie verejných zdravotných služieb počas udalosti závažného dosahu),

činnosti, ktorými sa zvyšuje používanie existujúcich alebo nových nástrojov, vrátane právnych nástrojov, s cieľom podporiť vypátranie medzinárodných cestujúcich (napríklad vypátranie cestujúcich lietadla v prípade možnej kontaminácie patogénnymi organizmami) a kontrolu kontaktných osôb,

činnosti na podporu budovania kapacity na spoločné presadzovanie právnych predpisov a činností orgánov verejného zdravia,

činnosti na podporu budovania kapacity a implementácie, ktoré sú potrebné na splnenie medzinárodných zdravotných predpisov prijatých Svetovým zdravotníckym zhromaždením (22) (napríklad mechanizmy na vydanie podnetu a vypátranie medzinárodných cestujúcich v prípade potreby),

využívanie inovačných nástrojov informačných technológií na analýzu zdravotných rizík, medzi ktoré patria geografické informačné systémy (GIS), priestorovo-časová analýza, nové systémy včasného varovania a predpovedania, automatizovaná analýza a výmena diagnostických údajov,

spôsob riešenia problémov súvisiacich s prepravou (napríklad zasielanie vzoriek) a uplatňovanie nových diagnostík (napríklad kruhové testy zamerané na nové/objavujúce sa patogény).

2.1.2.3.   Zdravotná bezpečnosť a stratégie týkajúce sa kontroly prenosných chorôb (príloha – body 2.2., 2.4., 2.5. a 2.9.)

Naďalej existujú medzery v informáciách a vo vedomostiach týkajúcich sa preskúmania, vývoja a hodnotenia politík a plánov na zvládnutie rizík vznikajúcich v rôznych zariadeniach zdravotnej starostlivosti, od ambulancií všeobecných lekárov cez pohotovostné lekárske oddelenia až po najmodernejšie špecializované nemocnice vrátane zariadení, ktoré sú kvalifikované zvládnuť vysokorizikových pacientov.

Zlepšenie bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti sa v členských štátoch môže podporiť vytváraním sietí na európskej úrovni a prijatím vhodných stratégií a štruktúr v oblasti reakcie na mimoriadne udalosti v zdravotnej bezpečnosti a v oblasti kontroly prenosných chorôb. Cieľom tohto opatrenia je podporiť činnosti súvisiace s pripravenosťou (napríklad predbežné očkovanie a vytvorenie zásob), kontrolou/potláčaním prenosných chorôb a bezpečnosťou pacientov. Budú sa podporovať činnosti, ktoré prispievajú k interdisciplinárnej komunikácii (napríklad komunikácia medzi všeobecnými lekármi, lekárnikmi, veterinármi a medzi príslušnými nelekárskymi odbormi) a uľahčujú spoluprácu prostredníctvom platforiem a sietí.

Ďalšími prioritami sú činnosti, ktoré podporujú:

programy kontroly a prevencie detských infekčných chorôb (vrátane činností, ktoré podporujú výmenu osvedčených postupov v oblasti stratégií očkovania a imunizácie, napríklad choroby, ktorým možno predísť očkovaním, podľa rozhodnutia 2119/98/ES (23). Činnosti týkajúce sa kontroly nepriaznivých účinkov (z vakcín, chemikálií, antivirotík, iných liekov a zdravotníckych pomôcok) v spolupráci s Európskou agentúrou pre lieky [European Medicines Agency (EMEA)],

vytváranie sietí a spoločné využívanie informácií členskými štátmi s cieľom zlepšiť bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti, najmä riadenie a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a odolnosťou voči mikroorganizmom vrátane ďalších vplyvov spojených s nemocničným prostredím alebo prostredím, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť (vystavenie chemickým látkam, liečivá, dezinfekčné látky, kvalita vzduchu v uzavretom priestore atď.). Činnosti týkajúce sa výmeny osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti pacientov (systémy predkladania správ a vzdelávania, odborná príprava a vzdelávanie), rozvíjanie mechanizmov a nástrojov na zlepšenie informácií o bezpečnosti pacientov, ktoré sú určené pacientom, obyvateľom a zdravotníckym odborníkom, s cieľom lepšie porozumieť opatreniam v oblasti bezpečnosti pacientov a hospodárskym dôsledkom nedostatočne bezpečných služieb a lekárskych omylov a podporiť vnútroštátne politiky a programy.

2.1.2.4.   Bezpečnosť krvi, tkanív, buniek a orgánov (príloha – body 2.6. a 2.7.)

Cieľom tejto činnosti je podporiť kvalitu, bezpečnosť a dostupnosť látok ľudského pôvodu (orgány, tkanivá, bunky, krv a krvné zložky) používaných na liečebné účely, ktoré sú spojené so zberom, spracovaním, distribúciou a používaním. Tieto činnosti by mali pomôcť implementovať existujúce právne predpisy EÚ.

Uprednostňovať sa budú činnosti, ktoré:

rozvíjajú nástroje poskytujúce praktické usmernenie v oblasti hodnotenia rizika a validácie metodológie obstarávania, spracovania, skladovania a distribúcie látok ľudského pôvodu,

vykonávajú podrobné hodnotenie rizika pri rôznych druhoch postupov s cieľom vytvoriť osobitné usmernenia pre každý druh procesu a látky. Mali by zohľadniť druh spracovania a postup použitia látok v ľudskom tele,

sa orientujú na podporu dobrovoľného neplateného darcovstva látok ľudského pôvodu. Činnosti by mali byť zamerané na spoločné využívanie údajov o obvyklých postupoch náhrady ponúkanej darcom látok ľudského pôvodu v nemocniciach alebo odberových organizáciách.

2.1.3.   Určujúce faktory zdravia – článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 3 ods. 2 písm. b)

Činnosti tohto oddielu sú určené na:

podporu politík a činností EÚ, ktoré sa týkajú určujúcich faktorov zdravia,

podporu činností poskytovania a výmeny osvedčených postupov,

podporu prierezových a integračných prístupov pri niekoľkých určujúcich faktoroch zdravia a maximalizovanie úsilia krajín.

V roku 2007 sa budú uprednostňovať projekty spojené s politikami a stratégiami EÚ v oblasti určujúcich faktorov zdravia a podporujúce tieto politiky a stratégie, najmä pokiaľ ide o duševné zdravie, výživu a fyzickú aktivitu, tabak, alkohol, drogy, životné prostredie a zdravie. Osobitná pozornosť bude venovaná projektom, ktoré sa zaoberajú osvedčenými postupmi pri šírení životných skúseností v oblasti zdravia, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi, ktoré sa týkajú rizikových aj ochranných faktorov s dosahom na životný štýl a správanie. Projekty by mali takisto preukázať, že sa v nich zohľadňujú širšie socio-ekonomické úvahy a prispieť k zníženiu nerovností v zdravotnej oblasti.

Priority stanovené na rok 2007:

2.1.3.1.   Podpora kľúčových stratégií Spoločenstva v oblasti návykových látok (príloha – bod 3.1.)

Opatrenia na podporu činností kontroly tabaku

Návrhy projektov by sa mali zamerať na:

rozvoj inovačných stratégií a osvedčených postupov týkajúcich sa metód prevencie a odvykania zameraných na mladých ľudí a pracujúcich obyvateľov,

pasívne fajčenie: hodnotenie vplyvu politík v prospech prostredia bez dymu v členských štátoch na vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu a na spotrebu tabaku,

kontrolu tabakových výrobkov: práca zameraná na účinnosť, presadzovanie a rozvoj opatrení EÚ a členských štátov v oblasti kontroly tabaku, najmä pokiaľ ide o zložky tabaku, kontrolu emisií a verejných informácií vo vzťahu k implementácii Rámcového dohovoru o kontrole tabaku [Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)] na úrovni EÚ.

Činnosti súvisiace s alkoholom budú spojené s celkovým strategickým prístupom k znižovaniu škôd súvisiacich s alkoholom, ako je uvedené v oznámení Komisie o stratégii EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (24).

Návrhy projektov by sa mali zamerať na:

vytvorenie štandardizovanej metodológie analýz nákladov a výnosov politík v oblasti alkoholu s cieľom zhodnotiť hospodársky dosah existujúcich politík EÚ v oblasti alkoholu,

vypracovanie štandardizovaných porovnávacích prieskumov zameraných na problematiku nadmerného pitia alkoholu, alkoholických záťahov (epizodického nadmerného pitia alkoholu), opilstva, súvislostí s pitím alkoholu, závislosti od alkoholu a neevidovanej spotreby alkoholu,

zhromažďovanie stratégií osvedčených postupov na pracoviskách s cieľom znížiť vplyv škodlivej a nebezpečnej spotreby alkoholu na hospodárstvo (napríklad zníženie absentérstva, pitia alkoholu v pracovnom čase, práce pod vplyvom „opice“ a nezamestnanosti),

vytváranie sietí, hodnotenie a zhromažďovanie osvedčených postupov získaných z dobre financovaných projektov mobilizácie a zásahu komunity, do ktorých sú zapojené rôzne sektory a partneri, s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre požívanie alkoholu,

podpora rozvíjania osvedčených postupov v oblasti reklamy, samoregulácie a monitorovania.

Činnosti súvisiace s drogami

V súlade so stratégiou a akčným plánom EÚ v oblasti drog a odporúčaním Rady týkajúcim sa drog (25) by sa návrhy projektov mali zamerať na:

rozvoj a zlepšovanie programov prevencie pri zohľadnení rodových rozdielov a so zameraním na konkrétne prostredie (napríklad pracoviská),

implementáciu a trvalú udržateľnosť programov zameraných na znižovanie škôd u zraniteľných skupín s cieľom zabrániť prenosu infekčných chorôb (napríklad tuberkulózy, hepatitídy, HIV/AIDS) medzi väzňami, užívateľmi injekčne aplikovaných drog [Injection drug users (IDU)] a ich sexuálnymi partnermi a z matky na dieťa,

rozvoj osvedčených postupov na zlepšenie prístupu užívateľov drog k sociálnym, psychologickým a zdravotníckym službám s osobitným zameraním na mladých ľudí,

rozvoj a zlepšovanie odbornej prípravy pre odborníkov pracujúcich v prvej línii s užívateľmi drog (napríklad pohotovostné záchranné služby).

2.1.3.2.   Integračné prístupy k životnému štýlu [článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 3 ods. 2 písm. b); príloha – bod 3.1.]

Pokiaľ ide o výživu a fyzickú aktivitu, návrhy projektov by sa vzhľadom na prípravu a podporu chystanej Bielej knihy o výžive a fyzickej aktivite a Správy o príspevkoch do zelenej knihy uverejnenej 11. septembra 2006 mali zamerať na:

osvedčené postupy vo vzdelávacích programoch zameraných na výživu a fyzickú aktivitu vrátane škôl,

pilotnú podporu spoločných iniciatív viacerých zainteresovaných strán, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl v komunitách a sústreďujú sa na osobitné zraniteľné skupiny, najmä deti,

efektívnosť činností zameraných na zmenu správania spotrebiteľov, pokiaľ ide o výber potravín a fyzickú aktivitu,

hodnotenie politík a opatrení (hodnotenia vplyvu na zdravie/analýzy nákladov a výnosov),

dôkazy alebo nástroje na podporu tvorby politiky v oblasti predaja potravín pre deti,

podpora fyzickej aktivity prostredníctvom vytvorenia zdravého prostredia a zapojenia ďalších sektorov (napríklad územné plánovanie, doprava, architektúra).

Pokiaľ ide o činnosti súvisiace s HIV/AIDS a sexuálnym a reprodukčným zdravím v súlade s oznámením Komisie o boji proti HIV/AIDS (26), návrhy projektov by sa mali zamerať na tieto oblasti:

pokračujúci prenos HIV medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, v Európe – budovanie sietí v úzkej spolupráci s ECDC a ďalšími príslušnými európskymi orgánmi na podporu komunikačnej stratégie predchádzania pomocou cielených inovačných mechanizmov,

spôsoby výmeny a šírenia skúseností na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni pri zvyšovaní informovanosti o HIV/AIDS a sexuálnom zdraví,

určenie osvedčených postupov a usmernenie v oblasti dobrovoľného poradenstva a testovania na HIV pri zohľadnení rôznorodosti osobitných zraniteľných skupín [medzi ktoré patria mladí ľudia, prisťahovalci, užívatelia injekčne aplikovaných drog (IDU)],

stanovenie a šírenie osvedčených postupov týkajúcich sa činností na zníženie ujmy na zdraví (prevencia, liečenie, starostlivosť a podpora), ktoré sa zameriavajú na zraniteľné skupiny, najmä IDU,

inovačné stratégie na podporu bezpečnejšieho sexu medzi dospievajúcimi a vysoko rizikovými obyvateľmi vrátane prístupu k cieleným službám a zlepšená informovanosť o pohlavne prenosných chorobách a o predchádzaní týmto chorobám.

Pokiaľ ide o činnosti súvisiace s duševným zdravím, ktoré sú založené na smeroch stanovených v stratégii EÚ v oblasti duševného zdravia (27), návrhy projektov by sa mali zamerať na:

rozvoj mechanizmu na určenie a preskúmanie osvedčených postupov, ktorý spája vedomosti získané z existujúcich projektov a obsahuje opatrenia podporujúce viditeľné uznanie vzorových postupov v oblasti podpory duševného zdravia, predchádzanie duševným poruchám, boj proti stigmatizácii, zapojenie ľudí s duševnými problémami a ich ľudské práva,

podpora vodcovstva a vytváranie sietí pre širokú integráciu podpory duševného zdravia a predchádzania duševným poruchám na pracovisku pri posilnení pozitívnej rovnováhy medzi duševným zdravím a pracovným životom,

mapovanie základne dôkazov o nákladovej efektívnosti investícií na podporu duševného zdravia a predchádzania duševným poruchám.

2.1.3.3.   Opatrenia v oblasti verejného zdravia na riešenie širších určujúcich faktorov zdravia (príloha – body 3.2. a 3.3.)

Určujúce sociálne faktory činností v oblasti zdravia sa sústredia na rozvoj politiky, inovačné prístupy a hodnotenie a zamerajú sa na:

výmenu osvedčených postupov v oblasti zvyšovania informovanosti vrátane vytvorenia platforiem/sietí alebo podobných komplexných mechanizmov s účasťou viacerých zainteresovaných strán,

zdokumentovanie a hodnotenie osvedčených postupov pri riešení problémov súvisiacich s prístupom k zdravotnej starostlivosti a rozdielov vo výsledkoch v zdravotnej oblasti podľa sociálnych skupín,

inovačné prístupy k riešeniu problémov týkajúcich sa zdravotného stavu prisťahovalcov,

výmena a vypracovanie odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov pri podpore zdravia na pracoviskách so zameraním na starších pracovníkov a na predĺženie pracovného života. Tento cieľ sa bude plniť v úzkej súčinnosti s politikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosti súvisiace s určujúcimi environmentálnymi faktormi sa v súlade s akčným plánom pre životné prostredie a zdravie (28) sústredia na činnosti verejného zdravia zamerané na rozvíjanie sietí pre zhromažďovanie osvedčených postupov, usmernení a nápravných opatrení na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ktoré sa týkajú kvality vzduchu v uzavretých priestoroch, vrátane analýz nákladov a výnosov. Tieto činnosti by sa mali zamerať najmä na:

preventívne a nápravné opatrenia na zníženie vystavenia radónu,

nápravné opatrenia zamerané na zlepšenie vetrania, najmä v školách,

využívanie a údržbu spaľovacích zariadení,

vlhkosť v budovách.

2.1.3.4.   Predchádzanie chorobám a úrazom [článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 3 ods. 2 písm. b)]

Návrhy projektov v oblasti predchádzania chorobám by sa mali zamerať na rozvoj usmernení a odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov riešenia hlavných chorôb súvisiacich s verejným zdravím, medzi ktoré patrí rakovina, cukrovka a respiračné choroby, v nadväznosti na doterajšiu prácu.

Projekty v oblasti predchádzania úrazom by mali obsahovať tieto priority:

vytvorenie a uplatňovanie systémov riadenia bezpečnosti pri vysokorizikových športových aktivitách v spolupráci s európskymi športovými združeniami,

vývoj nástrojov orientovaných na činnosť, ktoré sú zamerané na predchádzanie úrazom u mladých pracovníkov, v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (29),

podpora implementačných činností smerujúcich k vypracovaniu vnútroštátnych akčných plánov v oblasti bezpečnosti detí s dôrazom na presadzovanie a intenzívnu komunikáciu,

podpora výmeny informácií a vedomostí prostredníctvom odborných skupín, konzultácií a poskytovaním trvalo udržateľnej centralizácie informácií o osvedčených postupoch.

2.1.3.5.   Budovanie kapacity

Prioritu budú mať:

podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami zameraná na obsah spoločných európskych kurzov a modulov odbornej prípravy v kľúčových oblastiach verejného zdravia a vypracovanie prispôsobených učebných osnov pre zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov zapojených do služieb v oblasti duševného zdravia,

krátkodobá podpora rozvoja kapacity vybraných európskych sietí s veľkým významom pre verejné zdravie a významnou celoeurópskou hodnotou na prekonanie osobitných geografických alebo rozvojových ťažkostí. Osobitná pozornosť sa bude venovať kapacite mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti HIV/AIDS s cieľom podporiť zapojenie ľudí trpiacich HIV a aidsom (PLWHA) do programov antiretrovírusovej liečby a dodržiavanie uvedenej liečby týmito ľuďmi.

2.2.   Výzvy na predloženie ponuky

Služby obstarávania by sa mali financovať v rámci rozpočtových položiek 17 03 01 01 a 17 01 04 02. Celková orientačná suma pre výzvy na predloženie ponuky by mohla dosiahnuť výšku 4 064 000 EUR (30).

Ďalšie rozhodnutie o financovaní prostredníctvom verejného obstarávania by sa malo prijať do februára 2007 (orientačný dátum).

Boli stanovené tieto oblasti práce:

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ

1.

Revízia a aktualizácia implementačnej správy k odporúčaniu Rady 1999/519/ES z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz až 300 GHz) (31).

2.

Podpora ad hoc pilotných prieskumov pomocou prieskumu Eurobarometra.

3.

Podávanie správ o začlenení požiadaviek na ochranu zdravia do rôznych kapitol politík Spoločenstva vrátane metodológií na hodnotenie vplyvu na zdravie, ktoré už boli vypracované na úrovni Spoločenstva.

4.

Správa, úprava, aktualizácia a zlepšovanie portálu verejného zdravia EÚ.

5.

Informovanie o programoch v oblasti verejného zdravia.

6.

Podpora zriadenia vedeckých sekretariátov.

7.

Bezpečnosť pacientov: vytvorenie integrovanej zastrešujúcej siete na zlepšenie spolupráce v oblasti bezpečnosti pacientov so zameraním na kultúry, vedenie a klinické riadenie, mechanizmy podávania správ a vzdelávacie mechanizmy, spoločné využívanie osvedčených postupov a zapojenie zainteresovaných strán.

ZDRAVOTNÉ OHROZENIA

1.

Vytvorenie platforiem na prípravu, uskutočnenie a hodnotenie činností, organizovanie odbornej prípravy v oblasti nástrojov rozhodovania a budovania tímov, rozvoj IT nástrojov v oblasti pripravenosti a organizovanie špecializovaných odborných seminárov.

2.

Mapovanie a charakterizovanie súčasnej situácie týkajúcej sa referenčných laboratórií vrátane realizačných štúdií s cieľom zlepšiť spoľahlivú a včasnú identifikáciu kmeňov vírusov chrípky a normy EÚ týkajúce sa osobitne závažných patogénov vrátane poskytovania základných technických a diagnostických zdrojov.

3.

Vypracovanie príručky osvedčených postupov pre organizácie pôsobiace v oblasti kvality látok ľudského pôvodu.

URČUJÚCE FAKTORY ZDRAVIA

1.

Hodnotenie pôsobenia textových varovaní a obrazových varovaní v zdravotnej oblasti, ktoré sa používajú v členských štátoch, a vytvorenie ďalších súborov textových a obrazových varovaní.

2.

Podpora služieb na vytvorenie a implementáciu sietí zainteresovaných strán a konzultačných postupov v oblasti určujúcich faktorov zdravia, najmä v oblasti výživy a fyzickej aktivity, alkoholu, duševného zdravia a HIV/AIDS.

3.

Duševné zdravie: štúdia Základňa dôkazov o nákladovej efektívnosti investícií na podporu duševného zdravia a predchádzania duševným poruchám.

4.

Mapovanie a hodnotenie vnútroštátnych stratégií v oblasti určujúcich faktorov zdravia (najmä v oblasti HIV/AIDS a výživy a fyzickej aktivity), ako aj stratégií na úrovni nižšej ako vnútroštátnej.

5.

Životné prostredie a zdravie: vytvorenie internetového informačného nástroja zameraného na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch.

Okrem uvedených priorít bola stanovená prierezová potreba koordinovať vstupy mimovládnych organizácií do iniciatív v oblasti zdravia na úrovni EÚ; a to v rámci vytvorených platforiem, ako aj v rámci iných iniciatív zameraných na také témy, akými sú výživa a fyzická aktivita, alkohol, zdravotná starostlivosť, duševné zdravie, lieky a zdravie atď.

2.3.   Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

2.3.1.   Oblasti spolupráce v roku 2007

V súlade s článkom 11 rozhodnutia o programe bude spolupráca s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti verejného zdravia a so štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prebiehať počas programu v koordinácii s útvarmi Komisie, ktoré sa zaoberajú rovnakými oblasťami.

Spolupráca s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Komisia uzatvára priame grantové dohody s OECD, ktoré sa vzťahujú na oblasti programu verejného zdravia zlučiteľné s plánom práce OECD v oblasti verejného zdravia na roky 2007 – 2008, najmä v oblastiach týkajúcich sa:

zdokonalenia systému zdravotných účtov a zberu údajov, na ktoré sa nevzťahuje štatistický program Spoločenstva, najmä začlenenia vstupu, výstupu a merania produktivity,

stimulov pre uplatňovanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v zdravotníckej politike a súvisiacich politikách, na ktoré sa ešte nevzťahujú existujúce opatrenia EÚ.

Spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vrátane Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je pridružená k WHO

Spolupráca s WHO v roku 2007 bude budovať na existujúcich iniciatívach medzi dvoma organizáciami a môže sa rozšíriť na ďalšie oblasti stanovené v tomto pláne práce, ak je vhodnejšie pokračovať prostredníctvom WHO.

2.3.2.   Financovanie

Finančné prostriedky na činnosti s uvedenými medzinárodnými organizáciami sa môžu prideliť iba prostredníctvom priamych grantových dohôd. Tieto činnosti by sa mali financovať z rozpočtovej položky 17 03 01 01; orientačná suma na priame granty sa odhaduje na 2 032 000 EUR (5 % prevádzkového rozpočtu). Táto suma by sa mohla zvýšiť v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov.

2.4.   Vedecké výbory

Vedecké výbory pre program verejného zdravia by sa mali financovať z rozpočtovej položky 17 03 01 01.

Celková suma 254 000 EUR sa vyčlení na vyplatenie príspevkov účastníkom stretnutí, ktoré súvisia s prácou vedeckých výborov a spravodajcov na vypracovaní stanovísk vedeckých výborov v rámci týchto výborov (32). Tieto príspevky pokryjú všetky oblasti programu verejného zdravia, t. j. 100 % nákladov na SCHER (Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká) a 50 % (ako orientačné percento) nákladov na SCENIHR (Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká) a koordináciu.

2.5.   Poverenie Generálneho riaditeľstva Eurostatu

Generálnemu riaditeľstvu Eurostatu sa v rámci rozpočtovej položky 17 03 01 01 poskytne maximálne 400 000 EUR na účely podpory:

1.

vnútroštátnych štatistických úradov pri implementácii hlavných modulov európskeho prieskumu na zisťovanie zdravotného stavu v období 2007 – 2008 (definované v štatistickom programe na rok 2007);

2.

vnútroštátnych štatistických úradov pri implementácii a ďalšom rozširovaní systému zdravotných účtov v EÚ (v spolupráci s OECD a WHO).


(1)  Pozri http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm

(2)  KOM(2006) 234, konečné znenie z 24. mája 2006.

(3)  Orientačná suma s výhradou schválenia rozpočtovým orgánom.

(4)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka poznámku pod čiarou č. 3.

(5)  Orientačná suma: tento údaj predstavuje maximálnu sumu a závisí od skutočnej výšky príspevku zaplateného uchádzajúcou sa krajinou.

(6)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka poznámky pod čiarou č. 3 a 4.

(7)  Rozhodnutie Komisie 2004/858/ES (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73).

(8)  Rozhodnutie Rady 2002/834/ES (Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1). Projekty 6. rámcového programu v oblasti verejného zdravia v rámci vedeckej podpory politikám – internetová stránka CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Je potrebné uviesť, že v rámci výziev, ktoré sa majú uverejniť začiatkom roka 2007 v rámci blížiaceho sa 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, budú témy s konkrétnym odkazom na verejné zdravie v oddiele Optimalizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom.

(10)  Podrobnejšie informácie: http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm

(11)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20

(12)  To je prípad cukrovky, duševných chorôb, ústnej hygieny, astmy a chronických obštrukčných chorôb dýchacích ciest, muskuloskeletálnych chorôb (so zvláštnou pozornosťou venovanou osteoporóze a artritickým a reumatickým chorobám) a kardiovaskulárnych chorôb.

(13)  K nim patria Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, epilepsia, amyotrofická laterálna skleróza, hyperaktivita s poruchou pozornosti, kognitívna retardácia a porucha motorických, percepčných, rečových a socio-emocionálnych funkcií, hematologické choroby (vrátane hemofílie), imunologické poruchy, alergie okrem astmy, urogenitálne choroby, gastroenterologické choroby, endokrinologické choroby, ušné, nosné a krčné choroby, oftalmologické choroby a kožné choroby, ako aj choroby súvisiace s environmentálnymi faktormi. Budú sem patriť aj mŕtvica, bolesti hlavy a chronická bolesť (napríklad syndróm chronickej únavy a fibromyalgia).

(14)  https://webgate.cec.eu.int/idb/

(15)  http://ec.europa.eu/health-eu/

(16)  http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption a oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Elektronické zdravotníctvo – zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Európy: Akčný plán pre európsky priestor elektronického zdravotníctva [KOM(2004) 356, konečné znenie z 30. apríla 2004].

(17)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13

(18)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1).

Rozhodnutie Komisie 2000/57/ES (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 32).

Rozhodnutie Komisie 2000/96/ES (Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 50).

Rozhodnutie Komisie 2002/253/ES (Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 44).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1).

(20)  Pozri: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(21)  Pozri aj FP6 Vedecká podpora politikám, 5. výzva, SSP-5B CHRÍPKA.

(22)  Pozri: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(23)  Pozri poznámku pod čiarou č. 11.

(24)  KOM(2006) 625, konečné znenie z 24. októbra 2006.

(25)  Odporúčanie Rady 2003/488/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 31).

(26)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu [KOM(2005) 654, konečné znenie z 15. decembra 2005].

(27)  Zelená kniha Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu [KOM(2005) 484, konečné znenie zo 14. októbra 2005].

(28)  Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 [KOM(2004) 416, konečné znenie z 9. júna 2004].

(29)  Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).

(30)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka poznámky pod čiarou č. 3 a 4.

(31)  Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 59.

(32)  Rozhodnutie Komisie 2004/210/ES (Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45).


PRÍLOHA II

Oprávnenosť cestovných výdavkov a výdavkov na stravu a pobyt

Tieto usmernenia sa vzťahujú na úhradu cestovných výdavkov a výdavkov na stravu a pobyt:

pracovníkov zamestnaných príjemcom grantov (hlavnými a vedľajšími príjemcami) a odborníkov, ktorých príjemca vyzval, aby sa zapojili do pracovných skupín,

v prípadoch výslovne stanovených v zmluvách o poskytnutí služby.

1.   Paušálne príspevky na stravu a pobyt pokrývajú všetky výdavky na stravu a pobyt počas misií vrátane hotelov, reštaurácií a miestnej dopravy (taxíky a/alebo verejná doprava). Vzťahujú sa na každý deň služobnej cesty, ktorá sa koná v minimálnej vzdialenosti 100 km od obvyklého miesta práce. Príspevky na stravu a pobyt sa líšia v závislosti od krajiny, v ktorej sa služobná cesta koná. Denné sadzby zodpovedajú súčtu denného príspevku a maximálnej ceny za ubytovanie v hoteli podľa rozhodnutia Komisie K(2004) 1313 (1) v znení zmien a doplnení.

2.   Misie v krajinách mimo EÚ 27, pristupujúcich a uchádzajúcich sa krajinách a krajinách EZVO/EHP sa vopred predkladajú Komisii na schválenie. Udelenie súhlasu preto súvisí s cieľmi, nákladmi a dôvodmi misie.

3.   Cestovné výdavky sa považujú za oprávnené za týchto podmienok:

cestovanie najpriamejšou a najúspornejšou trasou,

vzdialenosť medzi miestom stretnutia a obvyklým miestom práce najmenej 100 km,

cestovanie vlakom: prvá trieda,

cestovanie lietadlom: turistická trieda, ak sa nemôže využiť lacnejšie cestovné (napríklad Apex); doprava lietadlom je prípustná iba v prípade spiatočnej cesty dlhšej ako 800 km,

cestovanie autom: cestovné náklady sa uhrádzajú na základe ekvivalentného železničného cestovného prvou triedou.


(1)  Rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2004, pokiaľ ide o všeobecné vykonávacie ustanovenia, ktorými sa prijíma príručka pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej komisie.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. februára 2007,

ktorým sa ustanovujú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia

(Text s významom pre EHP)

(2007/103/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa ustanovení článku 8 ods. 1 rozhodnutia č. 1786/2002/ES Komisia prijíma ročný pracovný plán uplatňovania programu verejného zdravia, v ktorom stanovuje priority a akcie, ktoré sa majú realizovať, vrátane prideľovania zdrojov, a prijíma tiež mechanizmy, kritériá a postupy výberu a financovania akcií programu.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2007/102/ES (2) bol prijatý pracovný plán na rok 2007.

(3)

V súlade s článkom 115 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a článkom 167 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), sa požaduje, aby sa kritériá týkajúce sa spôsobilosti, výberu a udeľovania grantu definovali vopred vo výzve na podávanie žiadostí s cieľom umožniť vyhodnotiť kvalitu podaných návrhov vzhľadom na ciele a priority stanovené v ročnom pracovnom programe.

(4)

Preto by mali byť prijaté Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Príloha II k rozhodnutiu K(2005) 29 zo 14. januára 2005, ktorým sa prijíma pracovný plán na rok 2005 na vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) vrátane ročného pracovného programu zameraného na granty a všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia, sa preto nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

(5)

Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia stanovené v tejto prílohe sú v súlade so stanoviskom Výboru pre akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa prijímajú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia (2003 – 2008) stanovené v prílohe.

V Bruseli 12. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(2)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).


PRÍLOHA

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A KRITÉRIÁ VÝBERU A FINANCOVANIA AKCIÍ V RÁMCI PROGRAMU VEREJNÉHO ZDRAVIA

Tento dokument nahrádza v celom rozsahu predchádzajúci dokument Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia, ktorý je prílohou k rozhodnutiu Komisie K(2005) 29. Vzťahuje sa iba na spolufinancovanie jednotlivých akcií v rámci programu verejného zdravia prostredníctvom grantov poskytovaných na základe výziev na podávanie žiadostí. Za žiadnych okolností sa nemôže považovať za náhradu platných právnych predpisov.

1.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.

Nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie predpisy sú referenčnými dokumentmi pre implementáciu programu verejného zdravia.

2.

Pri udeľovaní grantov sa musia dodržiavať tieto zásady:

miera spolufinancovania: vyžaduje sa externé spolufinancovanie z iných zdrojov, ako sú finančné zdroje Spoločenstva, buď prostredníctvom vlastných zdrojov príjemcu, alebo finančných zdrojov tretích strán. Vecné príspevky od tretích strán sa môžu považovať za spolufinancovanie, ak sa považujú za potrebné alebo primerané (článok 113 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článok 172 vykonávacích predpisov),

pravidlo o neziskovosti: cieľom ani účelom grantu nemôže byť prinášanie zisku príjemcovi (článok 109 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článok 165 vykonávacích predpisov),

pravidlo o neretroaktivite: výdavky, ktoré sa môžu financovať, musia vzniknúť po podpísaní dohody. Vo výnimočných prípadoch možno zvážiť prijateľnosť výdavkov, ktoré vznikli po dátume podania žiadosti o grant, avšak nie pred ním (článok 112 nariadenia o rozpočtových pravidlách),

pravidlo o nekumulovaní: na určitú akciu realizovanú daným príjemcom v jednom finančnom roku môže byť pridelený iba jeden grant (článok 111 nariadenia o rozpočtových pravidlách) (1).

3.

Návrhy akcií (projektov) sa vyhodnotia na základe troch kategórií kritérií:

vylučovacie kritériá, podľa ktorých sa vyhodnotí spôsobilosť žiadateľa – článok 114 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

výberové kritériá, podľa ktorých sa vyhodnotí finančná a prevádzková schopnosť žiadateľa realizovať navrhovanú akciu – článok 176 vykonávacích predpisov,

kritériá na prideľovanie, podľa ktorých sa vyhodnotí kvalita návrhu vzhľadom na náklady.

Tieto tri kategórie kritérií sa vyhodnotia postupne v priebehu hodnotenia. Projekt, ktorý nesplní požiadavky jednej kategórie, nebude sa hodnotiť v druhej fáze hodnotenia a zamietne sa.

4.

Pokiaľ ide o program verejného zdravia, prioritu budú mať projekty, ktoré:

vo vzťahu k danej situácii majú inovačný charakter a svojou podstatou nie sú rekurentné,

poskytujú pridanú hodnotu v oblasti verejného zdravia na európskej úrovni: projekty by mali prinášať príslušné úspory z rozsahu, zahŕňať čo najviac spôsobilých krajín vzhľadom na rozsah projektu a malo by byť možné ich opakovať na inom mieste,

podporujú a prispievajú k tvorbe politík Spoločenstva v oblasti verejného zdravia,

venujú náležitú pozornosť efektívnej riadiacej štruktúre, jasnému procesu hodnotenia a presnému opisu očakávaných výsledkov,

zahŕňajú plán na informovanie príslušných cieľových skupín o výsledkoch a ich použitie na európskej úrovni.

2.   VYLUČOVACIE KRITÉRIÁ

1.

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na udeľovaní grantov programu verejného zdravia, ak:

a)

sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa v podobnej situácii nachádzajú na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;

b)

boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania rozsudkom, ktorý má povahu res judicata;

c)

sú uznaní za vinných z vážneho zneužitia úradnej moci dokázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže verejný obstarávateľ zdôvodniť;

d)

nesplnili povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platby daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej pôsobia, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny obstarávateľa alebo krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;

e)

boli právoplatne odsúdení za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

porušili vážnym spôsobom zmluvu pre nesplnenie svojich zmluvných záväzkov v súvislosti s inou verejnou súťažou alebo udeľovaním grantu, ktoré boli financované z rozpočtu Spoločenstva.

Dôkazy: uchádzači predložia vyhlásenie na svoju česť, s náležitým dátumom a podpisom, pričom uvedú, že sa nenachádzajú v žiadnej z uvedených situácií.

2.

Žiadosti, ktoré prídu po lehote na prijímanie, neúplné návrhy alebo návrhy, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky stanovené vo výzve na podávanie žiadostí, budú vylúčené z účasti na programe verejného zdravia.

Prihláška musí byť úplná a musí obsahovať aspoň tieto dokumenty:

administratívne údaje o hlavnom partnerovi a pridružených partneroch,

technický opis projektu,

celkový rozpočet projektu a žiadanú výšku spolufinancovania Spoločenstvom,

dôkazy: celkový rozpočet projektu a žiadanú výšku spolufinancovania Spoločenstvom,

dôkazy: obsah prihlášky.

3.

Akcie, ktorých začiatok je pred dátumom registrácie žiadosti o grant, budú vylúčené z účasti na programe verejného zdravia.

Dôkazy: plánovaný dátum začiatku a trvanie akcie musia byť uvedené v žiadosti o grant.

3.   VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Vyhodnocované budú iba návrhy, ktoré splnili požiadavky vylučovacích kritérií. Musia byť splnené všetky nasledujúce výberové kritériá.

1.   Právne postavenie

Žiadatelia musia predložiť dôkazy o právnom postavení na úrovni organizácie.

Dôkazy: žiadatelia musia predložiť stanovy spoločnosti a potvrdenie o úradnej registrácii.

2.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojich aktivít počas obdobia, v ktorom sa vykonáva činnosť, a na to, aby sa mohli podieľať na ich spolufinancovaní.

Dôkazy: žiadatelia musia predložiť výkazy ziskov a strát a súvahy z dvoch celých predchádzajúcich finančných rokov.

Overovanie finančnej spôsobilosti sa nevzťahuje na verejné orgány, medzinárodné verejné organizácie vytvorené na základe medzivládnych dohôd ani na špecializované agentúry vytvorené na základe medzivládnych dohôd.

3.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadateľ musí mať odborné zdroje, kvalifikáciu a kompetencie požadované na realizáciu navrhovanej akcie.

Dôkazy: žiadatelia musia predložiť najnovšiu výročnú správu o činnosti organizácie vrátane prevádzkových, finančných a technických údajov a životopisy všetkých príslušných odborníkov vo všetkých organizáciách zúčastnených na projekte.

4.   Ďalšie dokumenty predkladané na žiadosť Komisie

Na požiadanie musia žiadatelia predložiť správu z externého auditu vypracovanú schváleným audítorom, v ktorej sa potvrdzujú účty za posledný finančný rok a hodnotí finančná spôsobilosť žiadateľa.

4.   KRITÉRIÁ NA UDELENIE GRANTU

V ďalšom kole sa budú hodnotiť iba projekty, ktoré splnili požiadavky podľa vylučovacích a výberových kritérií, a to na základe nasledujúcich kritérií na udelenie grantu. Vo výzve na podávanie žiadostí sa určí, ako sa budú uvedené série kritérií na udelenie grantu uplatňovať.

1.   Význam projektu z hľadiska politiky a kontextu

a)

príspevok projektu k programu verejného zdravia a jeho ročnému pracovnému plánu, pokiaľ ide o plnenie cieľov a priorít;

b)

strategický význam, pokiaľ ide o očakávaný príspevok k súčasným poznatkom a dosah na zdravie;

c)

pridaná hodnota v oblasti verejného zdravia na európskej úrovni:

dosah na cieľové skupiny, dlhodobý účinok a možnosť multiplikačných účinkov, napríklad opakovateľné, prenosné alebo trvalo udržateľné aktivity;

komplementarita, synergia, kompatibilita a prispenie k príslušným politikám EÚ;

d)

vhodnosť geografického pokrytia.

Žiadatelia musia zabezpečiť vhodnosť geografického rozsahu pôsobnosti projektu vzhľadom na jeho ciele, pričom vysvetlia úlohu krajín, ktoré sú uvedené ako partneri, a vhodnosť zdrojov projektu alebo cieľovej populácie, ktorú zastupujú.

Návrhy na národnej alebo regionálnej úrovni (t. j. také, ktoré zahŕňajú iba jednu spôsobilú krajinu alebo región krajiny) sa zamietnu;

e)

adekvátnosť projektu v rámci sociálneho, kultúrneho a politického kontextu.

Projekty žiadateľov musia zohľadňovať situáciu daných krajín alebo špecifických oblastí a zabezpečiť kompatibilitu plánovaných akcií s kultúrou a postojmi cieľových skupín.

2.   Technická kvalita projektu

a)   Dôkazová základňa

Žiadatelia musia pripojiť analýzu problému a jasne opísať faktory, dosah, efektivitu a uplatniteľnosť navrhovaných opatrení.

b)   Obsahová špecifikácia

Žiadatelia musia jasne opísať zámery a ciele, cieľové skupiny vrátane príslušných geografických faktorov, metód, očakávaných účinkov a výsledkov.

c)   Inovačný charakter, technická komplementarita a vyhýbanie sa opakovaniu iných akcií existujúcich na úrovni EÚ

Žiadatelia musia jasne uviesť, aký pokrok má projekt dosiahnuť v danej oblasti vzhľadom na daný stav, a zabezpečiť, aby nedošlo k nevhodnej duplikácii alebo čiastočnému či úplnému prelínaniu medzi projektmi a aktivitami, ktoré sa už realizovali na európskej a medzinárodnej úrovni.

d)   Stratégia vyhodnocovania

Žiadatelia musia jasne vysvetliť typ a adekvátnosť navrhovaných metód a vybraných ukazovateľov.

e)   Informačná stratégia

Žiadatelia musia jasne preukázať vhodnosť plánovanej stratégie a navrhovanej metodológie pre zabezpečenie prenosnosti výsledkov a trvalej udržateľnosti informovania o nich.

3.   Kvalita riadenia projektu a rozpočtu

a)   Plánovanie a organizácia projektu

Žiadatelia musia opísať aktivity, ktoré sa majú realizovať, časový harmonogram a míľniky, výsledky, podstatu a rozdelenie úloh a analýzu rizika.

b)   Organizačná kapacita

Žiadatelia musia opísať štruktúru riadenia, kompetenciu pracovníkov, zodpovednosti, internú komunikáciu, proces rozhodovania, monitorovanie a kontrolu.

c)   Kvalita partnerstva

Žiadatelia musia opísať plánované partnerstvá, pokiaľ ide o rozsah, úlohy a zodpovednosti, vzťahy medzi jednotlivými partnermi, synergiu a komplementaritu rôznych partnerov projektu a sieťovú štruktúru.

d)   Komunikačná stratégia

Žiadatelia musia opísať komunikačnú stratégiu v súvislosti s plánovaním, cieľovými skupinami, vhodnosť použitých kanálov, viditeľnosť spolufinancovania EÚ.

e)   Celkový a podrobný rozpočet

Žiadatelia musia zabezpečiť relevantnosť, vhodnosť, vyrovnanosť a vnútornú konzistenciu rozpočtu vzhľadom na partnerov a špecifické ciele projektu. Rozpočet by mal byť rozdelený medzi partnerov na minimálnej rozumnej úrovni, aby nedošlo k nadmernej fragmentácii.

f)   Finančný manažment

Žiadatelia musia opísať finančné toky, zodpovednosti, postupy podávania správ a kontroly.

Váha jednotlivých sérií kritérií je nasledujúca. Konkrétna váha každého jednotlivého kritéria každej série bude stanovená vo výzve na podávanie žiadostí.

1.

Význam projektu z hľadiska politiky a kontextu

/30

2.

Technická kvalita projektu

/40

3.

Kvalita riadenia projektu a rozpočtu

/30

Maximálny celkový počet bodov /100

Pre každú sériu kritérií bude stanovený minimálny limit a projekt, ktorý nedosiahne minimálny počet bodov, sa zamietne.

Návrhy odporučené na financovanie sa po vyhodnotení zoradia do zoznamu podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. V závislosti od rozpočtových zdrojov sa projektom s najvyšším počtom bodov udelia granty na spolufinancovanie. Ostatné projekty odporučené na spolufinancovanie sa zaradia do rezervného zoznamu.


(1)  Znamená to, že určitá akcia, na ktorú žiadateľ žiada grant, môže byť schválená na spolufinancovanie Komisiou iba raz za rok bez ohľadu na dĺžku trvania.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae

[oznámené pod číslom K(2007) 419]

(Text s významom pre EHP)

(2007/104/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na jej článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe k rozhodnutiu Komisie 2002/300/ES z 18. apríla 2002, ktorým sa vytvára zoznam schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringes  (2), sa uvádzajú oblasti na území Spoločenstva považované za oblasti bez výskytu chorôb mäkkýšov Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringes.

(2)

V júli 2006 bol Komisii doručený list, v ktorom ju Spojené kráľovstvo informovalo, že v Loch Sunart bol zistený výskyt Bonamia ostreae. Túto oblasť, ktorá sa predtým považovala za oblasť bez výskytu Bonamia ostreae, už vzhľadom na to nemožno za takúto oblasť považovať.

(3)

V novembri 2006 bol Komisii doručený list, v ktorom ju Írsko informovalo, že v Lough Swilly bol zistený výskyt Bonamia ostreae. Túto oblasť, ktorá sa predtým považovala za oblasť bez výskytu Bonamia ostreae, už vzhľadom na to nemožno za takúto oblasť považovať.

(4)

Rozhodnutie 2002/300/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2002/300/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 103, 19.4.2002, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/559/ES (Ú. v. EÚ L 219, 10.8.2006, s. 28).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

SCHVÁLENÉ ZÓNY, POKIAĽ IDE O CHOROBY MÄKKÝŠOV SPÔSOBOVANÉ BONAMIA OSTREAE A MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zóny v Írsku schválené so zreteľom na B. ostreae

celé pobrežie Írska okrem týchto ôsmich oblastí:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B.   Zóny v Írsku schválené so zreteľom na M. Refringens

celé pobrežie Írska.

2.A.   Zóny v spojenom Kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove Man schválené so zreteľom na B. ostreae

celé pobrežie Veľkej Británie okrem týchto piatich oblastí:

južné pobrežie Cornwall od Lizard po Start Point

oblasť okolo ústia rieky Solent od Portland Bill po Selsey Bill

oblasť pozdĺž pobrežia v Essexe od Shoeburyness po Landguard point

oblasť pozdĺž pobrežia v juhozápadnom Walese od Wooltack Point po St. Govan’s Head vrátane Milford Haven a pobrežných vôd riek Eastern Cleddau a Western Cleddau

oblasť zahŕňajúca vody Loch Sunart na východ od čiary vedúcej juhojuhovýchodným smerom od najsevernejšieho bodu Maclean’s Nose po Auliston Point

celé pobrežie Severného Írska okrem tejto oblasti:

Lough Foyle

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna ‚States of Jersey‘: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi strednou čiarou najvyššej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou vedúcou tri morské míle od strednej čiary najnižšej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v Normansko-bretónskom zálive na južnej strane Lamanšského prielivu

celé pobrežie ostrova Man.

2.B.   Zóny v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove Man schválené so zreteľom na M. refringens

celé pobrežie Veľkej Británie

celé pobrežie Severného Írska

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna ‚States of Jersey‘: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi strednou čiarou najvyššej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou prebiehajúcou tri morské míle od strednej čiary najnižšej úrovne hladiny vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v Normansko-bretónskom zálive na južnej strane Lamanšského prielivu

celé pobrežie ostrova Man.

3.   Schválené zóny v Dánsku so zreteľom na B. ostreae a M. refringens

oblasť Limfjorden od Thyborøn na západe po Hals na východe.“


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/54


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokiaľ ide o predĺženie ich obdobia uplatňovania

[oznámené pod číslom K(2007) 420]

(Text s významom pre EHP)

(2007/105/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Platnosť rozhodnutia Komisie 2005/731/ES zo 17. októbra 2005, ktorým sa stanovujú dodatočné požiadavky na sledovanie vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov (2), a rozhodnutia Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysokopatogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (3), uplynie 31. decembra 2006.

(2)

Avšak vzhľadom na to, že v tretích krajinách sa naďalej vyskytujú ohniská ázijského kmeňa vírusu vtáčej chrípky a ohrozenie Spoločenstva stále trvá, je vhodné predĺžiť platnosť týchto rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutia 2005/731/ES a 2005/734/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 4 rozhodnutia 2005/731/ES sa dátum „31. decembra 2006“ nahrádza dátumom „31. decembra 2007“.

Článok 2

V článku 4 rozhodnutia 2005/734/ES sa dátum „31. decembra 2006“ nahrádza dátumom „31. decembra 2007“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 93. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/52/ES (Ú. v. EÚ L 27, 1.2.2006, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/574/ES (Ú. v. EÚ L 228, 22.8.2006, s. 24).


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/55


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/106/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 20. februára 2006 prijala jednotnú akciu 2006/124/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan (1) do 28. februára 2007.

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/124/SZBP by sa mal mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) predĺžiť o 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Francesca VENDRELLA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan sa týmto predlžuje do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie v Afganistane. OZEÚ predovšetkým:

1.

prispieva k vykonávaniu spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom („Afghanistan Compact“), ako aj príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) a iných príslušných rezolúcií OSN;

2.

podporuje pozitívnu účasť regionálnych aktérov z Afganistanu a zo susedných krajín na mierovom procese v Afganistane, a tým prispieva ku konsolidácii afgánskeho štátu;

3.

podporuje zásadnú úlohu OSN, a najmä osobitného splnomocnenca generálneho tajomníka; a

4.

podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie týchto politických cieľov má OZEÚ mandát:

a)

sprostredkovať názory Európskej únie na politický proces, pričom sa opiera o základné zásady dohodnuté medzi Afganistanom a medzinárodným spoločenstvom, najmä o spoločné vyhlásenie EÚ a Afganistanu a o dohodu s Afganistanom;

b)

nadväzovať a udržiavať úzke styky s afgánskymi reprezentatívnymi inštitúciami, najmä s vládou a parlamentom, a podporuje ich. Mal by byť v styku aj s ostatnými afgánskymi politickými predstaviteľmi a inými príslušnými aktérmi v krajine, ako aj mimo nej;

c)

udržiavať úzke styky s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, najmä s miestnymi predstaviteľmi OSN;

d)

udržiavať úzke styky so susednými a inými zainteresovanými krajinami v regióne, aby sa ich názory na situáciu v Afganistane a vývoj spolupráce medzi týmito krajinami a Afganistanom mohli zohľadniť v politike Európskej únie;

e)

poskytovať poradenstvo v otázke pokroku pri plnení cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom, najmä pokiaľ ide o:

dobrú správu vecí verejných a zakladanie inštitúcií právneho štátu,

reformy bezpečnostného sektora vrátane zakladania súdnych inštitúcií, národnej armády a policajného zboru,

dodržiavanie ľudských práv všetkých obyvateľov Afganistanu bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod alebo náboženstvo,

dodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu, práv menšín, žien a detí a zásad medzinárodného práva,

podporu účasti žien vo verejnej správe a v občianskej spoločnosti,

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu vrátane spolupráce v rámci medzinárodného úsilia v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a obchodovaniu s ľuďmi,

podporu humanitárnej pomoci a pokojný návrat utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny;

f)

po porade so zástupcami členských štátov a Komisie pomáhať zabezpečiť, aby sa politický prístup Európskej únie odzrkadlil v jej úsilí o rozvoj Afganistanu;

g)

spoločne s Komisiou sa aktívne zúčastňovať na činnosti Spoločnej rady pre koordináciu a monitorovanie zriadenej v súlade s dohodou s Afganistanom;

h)

radiť v otázke účasti a pozícií Európskej únie na medzinárodných konferenciách o Afganistane.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ na obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je 2 450 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Oprávnenosť výdavkov sa začína 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie,

b)

zabezpečí, aby boli zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie,

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti pridelil generálny sekretariát Rady,

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu,

e)

podľa potreby a v rámci svojich povinností ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov EÚ zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla podáva správy GT/VS a PBV osobne a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s OZEÚ pre Strednú Áziu a s medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v tejto oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 21.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/59


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/107/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Moldavskú republiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 20. februára 2006 prijala jednotnú akciu Rady 2006/120/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko (1).

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/120/SZBP by sa mal mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) predĺžiť o 12 mesiacov.

(4)

Adriaan Jocobovits de Szeged oznámil generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi (GT/VS) svoj zámer odstúpiť na konci februára 2007. Od 1. marca 2007 by sa preto mal vymenovať nový OZEÚ.

(5)

GT/VS 31. januára 2007 odporučil, aby sa za nového OZEÚ pre Moldavskú republiku vymenoval Kálmán MIZSEI.

(6)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Vymenovanie

Kálmán MIZSEI sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Moldavskú republiku od 1. marca 2007 do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie v Moldavskej republike. Medzi tieto ciele patrí:

a)

prispievať k mierovému urovnaniu konfliktu v Podnestersku a k realizácii takéhoto urovnania na základe uskutočniteľného riešenia, pri rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc,

b)

prispievať k posilneniu demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov Moldavskej republiky,

c)

podporovať dobré a úzke vzťahy medzi Moldavskou republikou a Európskou úniou na základe spoločných hodnôt a záujmov a podľa Akčného plánu Európskej susedskej politiky (ESP),

d)

pomáhať v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, nedovolenému obchodovaniu so zbraňami a iným tovarom z Moldavskej republiky a cez ňu,

e)

prispievať k posilneniu stability a spolupráce v regióne,

f)

zlepšiť efektívnosť a viditeľnosť Európskej únie v Moldavskej republike a v regióne,

g)

zvýšiť efektívnosť hraničných a colných kontrol a činností hraničného dozoru v Moldavskej republike a na Ukrajine pozdĺž ich spoločnej hranice s osobitným dôrazom na podnesterský úsek, a to najmä prostredníctvom hraničnej misie EÚ.

2.   OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v Moldavskej republike a v regióne a úzko spolupracuje s predsedníctvom, vedúcimi misií EÚ a Komisiou.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie týchto cieľov politiky má OZEÚ mandát:

a)

posilniť príspevok Európskej únie k riešeniu konfliktu v Podnestersku v súlade s dohodnutými cieľmi politiky Európskej únie a v úzkej spolupráci s OBSE, pričom zastupuje Európsku úniu cez vhodné kanály a na schválených fórach a vytvára a udržiava úzke vzťahy so všetkými príslušnými aktérmi;

b)

podľa potreby pomáhať pri príprave príspevku Európskej únie k realizácii konečného urovnania konfliktu;

c)

podrobne sledovať politický vývoj v Moldavskej republike vrátane podnesterského regiónu tým, že nadväzuje a udržiava úzky vzťah s vládou Moldavskej republiky a inými miestnymi aktérmi a podľa potreby poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie zo strany Európskej únie;

d)

pomáhať pri ďalšom rozvoji politiky Európskej únie zameranej na Moldavskú republiku a región, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom a ich riešenie;

e)

s pomocou podporného tímu vedeného vyšším politickým poradcom OZEÚ:

i)

zabezpečovať politický prehľad o udalostiach a opatreniach súvisiacich s moldavsko-ukrajinskou štátnou hranicou;

ii)

analyzovať plnenie politického záväzku Moldavskej republiky a Ukrajiny zlepšovať správu hraníc;

iii)

podporovať spoluprácu medzi moldavskou a ukrajinskou stranou v otázkach hraníc okrem iného s cieľom vytvoriť podmienky pre urovnanie podnesterského konfliktu.

f)

prispievať k vykonávaniu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

2.   Na účely výkonu svojej funkcie si OZEÚ udržiava prehľad o všetkých činnostiach Európskej únie, najmä o príslušných aspektoch akčného plánu ESP.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické vedenie a politické usmernenia v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je1 100 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostáva vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Oprávnenosť výdavkov sa začína 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorí sú k OZEÚ dočasne vyslaní členským štátom alebo inštitúciou Európskej únie, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta typu A, ktoré sa neobsadia na základe dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a tiež sa oznámia členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na ukončenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie,

b)

zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie,

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti pridelil generálny sekretariát Rady,

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu,

e)

podľa potreby a v rámci svojich povinností ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov Európskej únie zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

1.   S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V danej oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

2.   Rada a Komisia v rámci svojich právomocí zabezpečujú súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a vonkajšími činnosťami Únie v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v oblasti sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/63


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/108/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 5. júla 2006 prijala jednotnú akciu 2006/468/SZBP, ktorou sa obnovuje a reviduje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán (1).

(2)

Od počiatkov medzinárodného úsilia o zvládnutie a vyriešenie krízy v Dárfúre je Európska únia aktívne zapojená do tohto procesu na diplomatickej a politickej úrovni.

(3)

Prianím Únie je posilniť svoju politickú úlohu v rámci krízy, ktorá zahŕňa množstvo miestnych, regionálnych a medzinárodných aktérov, a zachovať súdržnosť medzi pomocou Únie pre krízové riadenie v Dárfúre pod vedením Africkej únie (AÚ) na jednej strane a celkovými politickými vzťahmi so Sudánom vrátane vykonávania Dohody o úplnom prímerí (CPA) medzi vládou Sudánu a Ľudovým liberálnym hnutím/armádou Sudánu (SPLM/A) na strane druhej.

(4)

Vláda Sudánu a jednotlivé povstalecké frakcie uzavreli 5. mája 2006 v Abuji Dárfúrskú mierovú dohodu (DPA). Únia bude podporovať snahu o rozšírenie podpory DPA medzi povstaleckými skupinami, pretože takáto podpora je kľúčovým prvkom všestranného politického procesu, ktorý zostáva základným predpokladom trvalého mieru a bezpečnosti a ukončenia utrpenia miliónov ľudí v Dárfúre. Funkcie osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) by mali v plnej miere zohľadniť úlohu Únie, pokiaľ ide o vykonávanie DPA, a to aj vo vzťahu k dialógu Dárfúr – Dárfúr a konzultačnému procesu.

(5)

Únia poskytla misii AÚ v sudánskom regióne Dárfúr (AMIS) výrazný objem pomoci, pokiaľ ide o plánovanie a podporu riadenia, financovanie a logistiku.

(6)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) na základe informácií uvedených v správe medzinárodnej vyšetrovacej komisie o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv v Dárfúre prijala 31. marca 2005 rezolúciu 1593 (2005), ktorou sa situácia v Dárfúre postupuje Medzinárodnému trestnému súdu.

(7)

Bezpečnostná rada OSN prijala 31. augusta 2006 rezolúciu 1706 (2006), ktorá poveruje Misiu OSN v Sudáne (UNMIS) zintenzívnením svojho pôsobenia v Dárfúre, ako aj prijatím opatrení, ktoré prekonzultuje s AÚ a ktorých cieľom bude posilniť Misiu Africkej únie v Dárfúre (AMIS) pomocou zdrojov OSN. Na účely vykonania tohto rozhodnutia sa OSN, AÚ a sudánska vláda zišli 16. novembra 2006 v Addis Abebe na konzultácii na vysokej úrovni. Uvedené strany sa dohodli na trojfázovej stratégii podpory OSN pre AMIS, ktorá v konečnom dôsledku povedie k zmiešaným silám AÚ a OSN.

(8)

Mierový a bezpečnostný výbor AÚ podporil závery konzultácie z Addis Abeby a rozhodol sa predĺžiť mandát AMIS-u o 6 mesiacov do 30. júna 2007 s výhradou preskúmania AÚ a na základe dostupnosti finančných zdrojov. Európska rada sa 15. decembra 2006 dohodla na predĺžení civilno-vojenskej akcie Európskej únie na podporu AMIS-u. Z tohto dôvodu je naďalej potrebná zodpovedajúca politická angažovanosť vo vzťahu k AÚ, OSN a vláde Sudánu a osobitné koordinačné kapacity.

(9)

Generálny tajomník OSN 19. decembra 2006 vymenoval osobitného vyslanca pre Dárfúr.

(10)

Trvalá prítomnosť v Chartúme umožňuje naďalej udržiavať kontakty OZEÚ s vládou Sudánu, sudánskymi politickými stranami, hlavným štábom AMIS-u, Organizáciou Spojených národov a jej agentúrami a s diplomatickými misiami, ako aj podieľať sa na činnostiach znaleckého a hodnotiaceho výboru, ktoré sa zriadili na účely dohľadu nad vykonávaním CPA a DPA, a bližšie monitorovať situáciu vo východnom Sudáne po uzavretí Východosudánskej mierovej dohody (ESPA). Podobne by prítomnosť v Jube umožnila udržiavať užšie a pravidelnejšie kontakty s vládou južného Sudánu a SPLM, ako aj bližšie sledovať situáciu v južnom Sudáne.

(11)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(12)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/468/SZBP by sa mal mandát OZEÚ pre Sudán v zásade predĺžiť o 12 mesiacov.

(13)

Pekka HAAVISTO oznámil generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi svoj zámer odstúpiť na konci apríla 2007. Jeho mandát by sa mal preto predĺžiť do 30. apríla 2007. Rada má v pláne vymenovať na zostávajúce obdobie mandátu nového OZEÚ.

(14)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Pekku HAAVISTA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Sudán sa týmto predlžuje do 30. apríla 2007.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie v Sudáne, najmä pokiaľ ide o:

a)

úsilie pomáhať v rámci medzinárodného spoločenstva a na podporu úsilia Africkej únie (AÚ) a Organizácie Spojených národov (OSN) sudánskym stranám, AÚ a OSN dosiahnuť politické urovnanie konfliktu v Dárfúre, a to aj prostredníctvom vykonávania Dárfúrskej mierovej dohody (DPA), ako aj uľahčiť vykonávanie Komplexnej mierovej dohody (CPA) a podporovať dialóg juh – juh a zároveň uľahčiť vykonávanie Východosudánskej mierovej dohody (ESPA), pričom sa primerane zohľadnia regionálne dôsledky týchto otázok a zásada africkej iniciatívy; a

b)

zaručenie maximálnej účinnosti a zviditeľnenia príspevku Únie pre misiu AÚ v sudánskom regióne Dárfúr (AMIS).

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky je mandátom OZEÚ:

a)

nadväzovať styky s AÚ, vládou Sudánu, vládou južného Sudánu, dárfúrskými ozbrojenými hnutiami a ostatnými sudánskymi stranami, ako aj s mimovládnymi organizáciami a zachovať úzku spoluprácu s OSN a ostatnými dôležitými medzinárodnými aktérmi s cieľom plniť ciele politiky Únie;

b)

zastupovať Úniu počas dialógu Dárfúr – Dárfúr, na stretnutiach spoločnej komisie na najvyššej úrovni a podľa potreby aj na iných dôležitých stretnutiach;

c)

zastupovať Úniu vždy, keď je to možné, na zasadnutiach znaleckých a hodnotiacich komisií CPA a DPA;

d)

sledovať stav vykonávania ESPA;

e)

zaručiť súdržnosť medzi príspevkom Únie na krízové riadenie v Dárfúre a celkovým politickým vzťahom Únie so Sudánom;

f)

pokiaľ ide o ľudské práva vrátane práv detí a žien a boj proti beztrestnosti v Sudáne, sledovať situáciu a udržiavať pravidelné kontakty so sudánskymi orgánmi, AÚ a OSN, najmä s Úradom vysokého komisára pre ľudské práva, pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv v regióne a úradom prokurátora Medzinárodného trestného súdu.

2.   Na účely plnenia svojho mandátu OZEÚ okrem iného:

a)

má prehľad o všetkých činnostiach Únie;

b)

zabezpečuje koordináciu a súdržnosť príspevkov EÚ na AMIS;

c)

podporuje politický proces a činnosti, ktoré sa týkajú vykonávania CPA, DPA a ESPA; a

d)

sleduje situáciu a poskytuje správy, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, najmä 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) a 1706 (2006) sudánskymi stranami.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS). OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava nadštandardné vzťahy s OZEÚ a je hlavným styčným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické vedenie a politické usmernenia v rámci mandátu.

3.   OZEÚ pravidelne informuje PBV o situácii v Dárfúre, a pomoci Únie pre AMIS, ako aj o situácii v celom Sudáne.

Článok 5

Financovanie

1.   Výdavky súvisiace s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 30. apríla 2007 sa hradia z finančnej referenčnej sumy, o ktorej rozhodla Rada na účely mandátu OZEÚ v období od 18. júla 2006 do 28. februára 2007.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie zamestnancov pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí príslušný členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Generálny sekretariát Rady náležite uverejňuje všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia v rámci vyslania, a taktiež ich oznámi členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na plnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia v súčinnosti so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu;

e)

podľa potreby a v rámci svojich právomocí ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov EÚ zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Koordinačná bunka

1.   OZEÚ pri koordinácii príspevkov Únie na AMIS pomáha koordinačná bunka ad hoc (úrad OZEÚ) vytvorená v Addis Abebe a pôsobiaca pod jeho vedením, ako je uvedené v článku 5 ods. 2 jednotnej akcie 2005/557/SZBP z 18. júla 2005 o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v sudánskom regióne Dárfúr (3).

2.   Úrad OZEÚ v Addis Abebe sa skladá z politického poradcu, vyššieho vojenského poradcu a policajného poradcu.

3.   Policajní a vojenskí poradcovia na úrade OZEÚ pôsobia ako poradcovia pre OZEÚ pre policajnú a vojenskú zložku podpornej akcie Únie uvedenej v odseku 1. V rámci tejto funkcie podávajú správy OZEÚ.

4.   Policajní a vojenskí poradcovia neprijímajú pokyny od OZEÚ o hospodárení s výdavkami vo vzťahu k policajnej a vojenskej zložke podpornej akcie Únie uvedenej v odseku 1. V tomto ohľade OZEÚ nenesie zodpovednosť.

5.   V Chartúme sa vytvorí úrad OZEÚ, ktorý sa skladá z politického poradcu a potrebného personálu administratívnej a logistickej podpory. V súlade s mandátom opísaným v článku 3 sa v prípade, ak úrad v Chartúme nie je schopný poskytnúť personálu OZEÚ nasadenému v iných regiónoch Sudánu všetku potrebnú podporu, zriadia v Dárfúre a južnom Sudáne pomocné úrady. Úrad v Chartúme využíva vo vojenských a policajných otázkach vždy, keď je to potrebné, technické znalosti úradu OZEÚ v Addis Abebe.

Článok 9

Podávanie správ

OZEÚ spravidla podáva správy GT/VS a PBV osobne a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 10

Koordinácia

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OSEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v tejto oblasti.

Článok 11

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s ostatnými príspevkami Únie pre tento región sa pravidelne preskúmavajú. OZEÚ predloží do polovice apríla 2007 GT/VS, Rade a Komisii súhrnnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 13

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006, s. 38.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 46.


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/68


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/109/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 17. októbra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/724/SZBP (1) o vymenovaní Erwana FOUÉRÉHO za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Rada 20. februára 2006 prijala jednotnú akciu 2006/123/SZBP, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát OZEÚ do 28. februára 2007.

(4)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2005/724/SZBP by sa mal mandát OZEÚ zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Erwana FOUÉRÉHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko sa týmto predlžuje do 29. februára 2008.

Článok 2

Cieľ politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieli politiky Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorým je prispieť k upevňovaniu mierového politického procesu a k plnému vykonávaniu Ochridskej rámcovej dohody, čím sa uľahčí ďalší pokrok smerom k európskej integrácii prostredníctvom procesu stabilizácie a pridruženia.

OZEÚ podporuje pôsobenie generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľa politiky je mandátom OZEÚ:

a)

udržiavať úzke styky s vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a s účastníkmi politického procesu;

b)

ponúkať poradenstvo a podporu EÚ politickému procesu;

c)

zabezpečovať koordináciu úsilia medzinárodného spoločenstva s cieľom podporiť vykonávanie a trvalú udržateľnosť ustanovení rámcovej dohody z 13. augusta 2001 uvedených v dohode a prílohách k nej;

d)

podrobne sledovať oblasti bezpečnosti a medzietnických vzťahov a podávať o nich správy, ako aj nadväzovať na tento účel styky so všetkými príslušnými orgánmi;

e)

prispievať k rozvoju a upevneniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko v súlade s politikou Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmerneniami Európskej únie pre oblasť ľudských práv.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je 725 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy ustanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostáva vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám EÚ s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu;

e)

podľa potreby a v rámci svojich povinností ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti personálu všetkých prvkov Európskej únie zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla podáva správy GT/VS a PBV osobne a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

V záujme zabezpečenia súladu vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2005, s. 26. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2006/123/SZBP (Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 20).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/71


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/110/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 20. februára 2006 jednotnú akciu 2006/119/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe (1) do 28. februára 2007.

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Rada prijala 14. novembra 2005 jednotnú akciu 2005/797/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (2), EUPOL COPPS, ktorá ustanovuje osobitnú úlohu OZEÚ.

(4)

Rada prijala 25. novembra 2005 jednotnú akciu 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) (3), ktorá tiež ustanovuje osobitnú úlohu OZEÚ.

(5)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/119/SZBP by sa mal mandát OZEÚ zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov.

(6)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Marca OTTEHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe sa týmto predlžuje do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe.

2.   Medzi tieto ciele patrí:

a)

vytvorenie dvoch štátov – Izraela a demokratického, životaschopného, mierového a zvrchovaného palestínskeho štátu – ktoré by žili vedľa seba, oddelené bezpečnými a uznávanými hranicami a v normálnych vzťahoch so svojimi susedmi, v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 242(1967), 338(1973), 1397(2002) a 1402(2002) a so zásadami madridskej konferencie;

b)

vyriešenie izraelsko-sýrskej otázky a izraelsko-libanonskej otázky;

c)

spravodlivé vyriešenie zložitej otázky Jeruzalema a spravodlivé, perspektívne a akceptované riešenie problému palestínskych utečencov;

d)

vo vhodnom čase usporiadanie mierovej konferencie, ktorá by sa mala zaoberať politickými a hospodárskymi aspektmi, ako aj bezpečnostnými otázkami, potvrdiť parametre politického riešenia a určiť realistický a presný harmonogram;

e)

stanovenie udržateľného a účinného spôsobu pôsobenia polície pod palestínskym vedením v súlade s najlepšími medzinárodnými normami a v spolupráci s programami Európskeho spoločenstva na budovanie inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím v širšom kontexte bezpečnostného sektora vrátane reformy trestného súdnictva;

f)

pokračovanie v zabezpečovaní prítomnosti tretej strany na hraničnom priechode v Rafahu, ktoré v súčinnosti s úsilím Európskeho spoločenstva o vybudovanie inštitúcií prispeje k otvoreniu hraničného priechodu v Rafahu a vybudovaniu dôvery medzi izraelskou vládou a palestínskou samosprávou.

3.   Tieto ciele vychádzajú zo záväzku Európskej únie:

a)

spolupracovať so stranami a partnermi medzinárodného spoločenstva, najmä v rámci blízkovýchodného Kvarteta, využiť každú príležitosť na nastolenie mieru a zabezpečenie slušnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov tohto regiónu;

b)

ďalej pomáhať pri palestínskych politických a administratívnych reformách, volebnom procese a bezpečnostných reformách;

c)

v plnej miere prispievať k budovaniu mieru, ako aj k oživeniu palestínskeho hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti regionálneho rozvoja.

4.   OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne, a to aj v rámci blízkovýchodného Kvarteta.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie týchto cieľov politiky je mandátom OZEÚ:

a)

poskytnúť aktívny a účinný príspevok Európskej únie k činnostiam a iniciatívam, ktoré vedú k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako aj izraelsko-sýrskeho a izraelsko-libanonského konfliktu;

b)

podporovať a udržiavať úzky styk so všetkými stranami zainteresovanými v mierovom procese na Blízkom východe, s inými krajinami tohto regiónu, členmi blízkovýchodného Kvarteta a inými príslušnými krajinami, ako aj s OSN a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, aby s nimi spolupracoval na posilňovaní mierového procesu;

c)

zabezpečiť pokračovanie prítomnosti Európskej únie v teréne a v príslušných medzinárodných fórach a prispievať ku krízovému riadeniu a prevencii;

d)

pozorovať a podporovať mierové rokovania medzi stranami a podľa potreby poskytovať poradenstvo a sprostredkovanie Európskej únie;

e)

na požiadanie prispievať k vykonávaniu medzinárodných dohôd dosiahnutými medzi stranami a diplomaticky zasahovať v prípade, že dôjde k porušeniu ich podmienok;

f)

venovať osobitnú pozornosť činiteľom, ktoré majú vplyv na regionálny rozmer mierového procesu na Blízkom východe;

g)

udržiavať konštruktívne vzťahy so signatármi dohôd v rámci mierového procesu, aby podporil dodržiavanie základných noriem demokracie vrátane dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

h)

prispievať k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere;

i)

podávať správy o možnostiach účasti Európskej únie na mierovom procese a o najlepšom spôsobe realizácie iniciatív Európskej únie a prebiehajúceho úsilia Európskej únie súvisiaceho s mierovým procesom na Blízkom východe, ako je napríklad príspevok Európskej únie k palestínskym reformám, a zahrnutia politických aspektov príslušných rozvojových projektov Európskej únie;

j)

monitorovať kroky oboch strán pri vykonávaní cestovnej mapy a v otázkach, ktorými by mohol byť dotknutý výsledok rokovaní o stálom štatúte, aby umožnil blízkovýchodnému Kvartetu lepšie zhodnotiť, či ju zúčastnené strany dodržiavajú;

k)

podporovať spoluprácu v bezpečnostných otázkach v rámci stáleho bezpečnostného výboru Európskej únie a palestínskej samosprávy, zriadeného 9. apríla 1998, ako aj v iných oblastiach;

l)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy Európskej únie medzi mienkotvornými osobnosťami regiónu;

m)

vypracovať a vykonávať program EÚ o bezpečnostných otázkach. Na tento účel môže OZEÚ pomáhať expert poverený praktickým vykonávaním operačných projektov súvisiacich s bezpečnostnými otázkami;

n)

podľa potreby usmerňovať vedúceho misie/policajného komisára Koordinačného úradu Európskej únie na podporu palestínskej polície (EUPOL COPPS);

o)

podľa potreby usmerňovať veliteľa pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu).

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je1 700 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami podlieha zmluve medzi OZEÚ a Komisiou. Oprávnenosť výdavkov sa začína 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na ukončenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú všetku potrebnú podporu.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (4), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

i)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

ii)

zabezpečí, aby bol personál, ktorý je nasadzovaný mimo EÚ, poistený na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

iii)

zabezpečí, aby všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov obdržali pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraný bezpečnostný výcvik podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil sekretariát Rady;

iv)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a v rámci správy v polovici trvania a správy o vykonávaní mandátu poskytne GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o vykonávaní týchto odporúčaní a o iných bezpečnostných otázkach;

v)

podľa potreby a v rámci svojich povinností ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti personálu všetkých prvkov EÚ zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

V záujme zabezpečenia súladu vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 65.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 14.12.2005, s. 28.

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/75


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/111/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 20. februára 2006 prijala jednotnú akciu 2006/121/SZBP o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko (1).

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/121/SZBP by sa mal mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Petra Semnebyho ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Zakaukazsko sa týmto predlžuje do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie na Zakaukazsku. Patria medzi ne tieto ciele:

a)

pomáhať Arménsku, Azerbajdžanu a Gruzínsku pri uskutočňovaní politických a hospodárskych reforiem, konkrétne v oblasti právneho štátu, demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, rozvoja a znižovania chudoby;

b)

v súlade s existujúcimi mechanizmami predchádzať konfliktom v regióne, pomáhať pri mierovom urovnaní konfliktov aj prostredníctvom podpory návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu;

c)

udržiavať konštruktívne vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami v regióne;

d)

podnecovať a podporovať ďalšiu spoluprácu medzi štátmi regiónu, najmä medzi štátmi Zakaukazska, a to aj v hospodárskych záležitostiach a v záležitostiach energetiky a dopravy;

e)

zlepšovať účinnosť a viditeľnosť Európskej únie v regióne.

2.   OZEÚ podporuje prácu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

nadväzuje vzťahy s vládami, parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou v regióne;

b)

podporuje spoluprácu Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska v regionálnych záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. spoločné hrozby pre bezpečnosť, boj proti terorizmu, nedovolené obchodovanie a organizovaná trestná činnosť;

c)

prispieva k predchádzaniu konfliktom a pomáha pri vytváraní podmienok pre napredovanie pri urovnávaní konfliktov aj prostredníctvom odporúčaní činností súvisiacich s občianskou spoločnosťou a obnovou území bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa zmluvy o ES;

d)

prispieva k urovnaniu konfliktov a uľahčuje uskutočňovanie tohto urovnania v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom OSN a jeho osobitným zástupcom pre Gruzínsko, skupinou priateľov generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Gruzínsko, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a jej minskou skupinou a mechanizmom riešenia konfliktov pre Južné Osetsko;

e)

zintenzívňuje dialóg Európskej únie s hlavnými zainteresovanými stranami v regióne;

f)

pomáha Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Zakaukazsku;

g)

prostredníctvom podporného tímu:

poskytuje Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach a uľahčuje budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou a zabezpečuje tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými aktérmi;

pomáha gruzínskej pohraničnej stráži a iným príslušným vládnym inštitúciám v Tbilisi pri príprave stratégie komplexnej reformy;

spolupracuje s gruzínskymi orgánmi na zlepšovaní komunikácie medzi Tbilisi a hranicami vrátane mentoringu. Toto vykonáva v úzkej spolupráci s centrami oblastnej hraničnej stráže medzi Tbilisi a hranicami (s výnimkou Abcházska a Južného Osetska);

h)

prispieva k vykonávaniu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je3 120 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia v rámci dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu;

e)

podľa potreby a v rámci svojich právomocí ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov EÚ zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne posudzuje. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/79


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/112/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 20. februára 2006 prijala jednotnú akciu Rady 2006/122/SZBP, ktorou sa do 28. februára 2007 predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike (1).

(2)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2006/122/SZBP by sa mal mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov.

(4)

Aldo Ajello oznámil generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi (GT/VS) svoj zámer odstúpiť na konci februára 2007. Preto by sa od 1. marca 2007 mal vymenovať nový OZEÚ.

(5)

GT/VS 31. januára 2007 odporučil, aby sa Roeland VAN DE GEER vymenoval za nového OZEÚ pre oblasť Veľkých jazier v Afrike.

(6)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Vymenovanie

Roeland VAN DE GEER sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike od 1. marca 2007 do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie v súvislosti s ďalšou stabilizáciou a konsolidáciou situácie po konflikte v oblasti Veľkých jazier v Afrike, pričom sa osobitná pozornosť venuje regionálnemu rozmeru vývoja dotknutých krajín. Tieto ciele podporujú najmä dodržiavanie základných zásad, ako napríklad demokracia a dobrá správa vecí verejných vrátane dodržiavania ľudských práv a patrí medzi ne:

a)

aktívny a účinný príspevok k súdržnej, trvalo udržateľnej a zodpovednej politike Európskej únie v oblasti Veľkých jazier v Afrike podporujúci jednotný prístup celej Európskej únie v regióne; OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne;

b)

zabezpečenie pokračovania záväzku Európskej únie k procesu stabilizácie a obnovy regiónu prostredníctvom aktívnej prítomnosti na mieste a na príslušných medzinárodných fórach, udržiavania kontaktu s kľúčovými aktérmi a príspevku ku krízovému riadeniu;

c)

prispievanie k fáze po prechodnom období v Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä pokiaľ ide o politický proces konsolidácie nových inštitúcií a definovania širšieho medzinárodného rámca pre politickú konzultáciu a koordináciu s novou vládou;

d)

prispievanie, v úzkej spolupráci s Organizáciou Spojených národov/MONUC k medzinárodnej podpore komplexnej reformy bezpečnostného sektora v KDR, najmä na účely roly koordinátora, ktorú je Európska únia pripravená v tejto súvislosti zaujať;

e)

prispievanie k vhodným opatreniam nadväzujúcim na medzinárodnú konferenciu o oblasti Veľkých jazier, najmä formou nadviazania úzkych vzťahov so sekretariátom Veľkých jazier, jeho výkonným tajomníkom a s trojkou nadväzného mechanizmu, ako aj formou podpory dobrých susedských vzťahov v regióne;

f)

riešenie pretrvávajúceho vážneho problému ozbrojených skupín, ktoré operujú cezhranične a ktoré môžu ohroziť stabilitu krajín regiónu a zhoršiť ich vnútorné problémy;

g)

prispenie k stabilizácii po konflikte v Burundi, Rwande a Ugande, najmä formou sprievodných mierových rokovaní s ozbrojenými skupinami, ako FNL a LRA.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie týchto cieľov politiky má OZEÚ mandát:

a)

nadviazať a udržiavať úzke vzťahy s krajinami v oblasti Veľkých jazier, Organizáciou Spojených národov, Africkou úniou, kľúčovými africkými krajinami a hlavnými partnermi KDR a Európskej únie, ako aj s regionálnymi a subregionálnymi africkými organizáciami, inými relevantnými tretími krajinami a inými kľúčovými vedúcimi predstaviteľmi regiónu;

b)

poskytovať poradenstvo a podávať správy o tom, ako môže Európska únia podporiť proces stabilizácie a konsolidácie a ako môže najlepšie realizovať svoje iniciatívy;

c)

zabezpečiť jednotu medzi aktérmi zapojenými do SZBP/EBOP a na tento účel radiť a pomáhať pri reforme bezpečnostného sektora v KDR a predovšetkým poskytovať veliteľovi policajnej misie EÚ (EUPOL Kinshasa) a veliteľovi misie EÚ, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc konžským orgánom pri reforme bezpečnostného sektora (EUSEC KDR), politické usmernenia potrebné pre plnenie ich povinností na miestnej úrovni;

d)

prispievať k nadviazaniu na medzinárodnú konferenciu o oblasti Veľkých jazier, najmä podporou politík vymedzených v regióne, ktoré sledujú ciele ako skončenie násilia a vzájomná obrana pri riešení konfliktov, ako aj v súvislosti s regionálnou spoluprácou, pri podpore ľudských práv a demokratizácie, dobrou správou vecí verejných, bojom proti beztrestnosti, súdnou spoluprácou a bojom proti nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov;

e)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy Európskej únie medzi mienkotvornými vedúcimi predstaviteľmi regiónu;

f)

na požiadanie prispievať k prerokovávaniu a vykonávaniu mierových dohôd a dohôd o prímerí medzi stranami a diplomaticky zasahovať v prípade, že dôjde k porušeniu podmienok stanovených v týchto dohodách; v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami LRA by sa takéto činnosti mali uskutočňovať v úzkej spolupráci s OZEÚ pre Sudán;

g)

prispievať k vykonávaniu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a politiky EÚ v súvislosti s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1325(2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaní správ o ňom.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ úzke vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je 1 025 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Výdavky sú oprávnené od 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia, a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich pridelených finančných prostriedkov OZEÚ zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta typu A, ktoré sa neobsadia v rámci dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a oznámia sa tiež členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa vymedzia zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú všetku potrebnú podporu.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2), najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajenými informáciami EÚ.

2.   OZEÚ v súlade s politikou Európskej únie v súvislosti s bezpečnosťou zamestnancov nasadených mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti všetkých zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

vypracúva bezpečnostný plán konkrétnej misie vychádzajúci z usmernení generálneho sekretariátu Rady, ktorého súčasťou sú fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre konkrétnu misiu, ktorými sa riadi bezpečný presun zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, bezpečnostné incidenty a núdzový a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov, zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom úvodného výcviku pre misiu podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje, aby sa vykonávali všetky odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu;

e)

podľa potreby a v rámci svojich právomocí ako súčasť velenia zabezpečuje, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov Európskej únie zúčastnených na operácii krízového riadenia alebo na operáciách v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla osobne podáva správy GT/VS a PBV a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy sa postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

V záujme zabezpečenia súladu vonkajšej činnosti Európskej únie sa činnosť OZEÚ koordinuje s činnosťou GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti udržiava úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).


16.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/83


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/113/SZBP

z 15. februára 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 28. júla 2005 prijala jednotnú akciu 2005/588/SZBP (1) o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu.

(2)

Rada 20. februára 2006 prijala Jednotnú akciu 2006/118/SZBP, ktorou sa do 28. februára 2007 predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Strednú Áziu.

(3)

Rada rozhodnutím Rady 2006/670/SZBP vymenovala 5. októbra 2006 Pierra Morela za OZEÚ pre Strednú Áziu.

(4)

Rada 7. júna 2006 schválila politiku Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii.

(5)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2005/588/SZBP by sa mal mandát OZEÚ zmeniť a doplniť a predĺžiť o 12 mesiacov.

(6)

Prianím EÚ je rozvíjať dvojstrannú spoluprácu v oblasti energetiky s dôležitými výrobcami a tranzitnými partnermi v Strednej Ázii.

(7)

OZEÚ bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Pierra MORELA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Strednú Áziu sa týmto predlžuje do 29. februára 2008.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Únie v Strednej Ázii. Medzi tieto ciele patrí:

a)

podpora dobrých a blízkych vzťahov medzi krajinami Strednej Ázie a Európskej únie na základe spoločných hodnôt a záujmov podľa príslušných dohôd;

b)

príspevok k posilneniu stability a spolupráce medzi krajinami tohto regiónu;

c)

príspevok k posilneniu demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Strednej Ázii;

d)

riešenie hlavných hrozieb, najmä osobitných problémov, ktoré sa priamo týkajú Európy;

e)

zlepšenie efektivity a viditeľnosti Európskej únie v regióne aj pomocou užšej koordinácie s ostatnými významnými partnermi a medzinárodnými organizáciami, ako napríklad OBSE.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky má OZEÚ mandát:

a)

podrobne sledovať politický vývoj v Strednej Ázii vytváraním a udržiavaním úzkych kontaktov s vládami, parlamentmi, súdnictvom, občianskou spoločnosťou a masmédiami;

b)

podnecovať Kazachstan, Kirgizskú republiku, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan, aby spolupracovali pri riešení regionálnych otázok, ktoré sú v ich spoločnom záujme;

c)

rozvíjať vhodné kontakty a spoluprácu s hlavnými aktérmi zainteresovanými v regióne vrátane všetkých významných regionálnych a medzinárodných organizácií;

d)

prispievať, v úzkej spolupráci s OBSE, k prevencii konfliktov a k ich riešeniu budovaním kontaktov s orgánmi a inými miestnymi činiteľmi (mimovládnymi organizáciami, politickými stranami, menšinami, náboženskými skupinami a ich vedúcimi);

e)

prispievať k formulácii aspektov energetickej bezpečnosti SZBP v súvislosti so Strednou Áziou;

f)

podporovať celkovú politickú koordináciu Európskej únie v Strednej Ázii a zabezpečovať súlad vonkajších akcií Európskej únie v regióne bez toho, aby bola dotknutá právomoc Spoločenstva;

g)

pomáhať Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Strednej Ázii;

h)

prispievať k vykonávaniu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

2.   OZEÚ podporuje prácu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (GT/VS) v regióne a úzko spolupracuje s predsedníctvom, vedúcimi misií EÚ, OZEÚ pre Afganistan a Komisiou. OZEÚ si udržiava prehľad o všetkých činnostiach Európskej únie v regióne.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná na základe právomoci a pod operačným vedením GT/VS. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické vedenie a politické usmernenia v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 je 1 000 000 EUR.

2.   S výdavkami financovanými sumou stanovenou v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. Oprávnenosť výdavkov sa začína 1. marca 2007.

4.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 6

Vytvorenie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VS, a v plnej súčinnosti s Komisiou. OZEÚ informuje predsedníctvo a Komisiu o konečnom zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie zamestnancov na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie zamestnancov, ktorých členský štát alebo inštitúcia Európskej únie dočasne vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie.

3.   Všetky pracovné miesta kategórie A, ktoré sa neobsadia na základe dočasného vyslania, náležitým spôsobom uverejní generálny sekretariát Rady a tiež sa oznámia členským štátom a inštitúciám Európskej únie s cieľom prijať najkvalifikovanejších záujemcov.

4.   Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa vymedzia so zúčastnenými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 7

Bezpečnosť

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

2.   OZEÚ prijme v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti zamestnancov nasadzovaných mimo Európskej únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu zamestnancov do oblasti misie a v rámci nej, riadenia bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci, ktorí sú nasadzovaní mimo Európskej únie, poistení na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo Európskej únie, vrátane miestnych zmluvných zamestnancov zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VS, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu;

e)

podľa potreby a v rámci svojich povinností ako súčasť velenia zabezpečí, aby sa k bezpečnosti zamestnancov všetkých prvkov Európskej únie zúčastnených na operácii alebo operáciách krízového riadenia v zemepisnej oblasti, za ktorú je zodpovedný, pristupovalo jednotným spôsobom.

Článok 8

Podávanie správ

OZEÚ spravidla podáva správy GT/VS a PBV osobne a môže tiež podávať správy príslušnej pracovnej skupine. Pravidelné písomné správy postupujú GT/VS, Rade a Komisii. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VS a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 9

Koordinácia

S cieľom zabezpečiť súlad vonkajšej činnosti Únie sa činnosti OZEÚ koordinujú s činnosťami GT/VS, predsedníctva a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie. V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií EÚ, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s OZEÚ pre Afganistan a s medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v tejto oblasti.

Článok 10

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VS, Rade a Komisii do konca júna 2007 správu o pokroku a do polovice novembra 2007 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydáva GT/VS Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 12

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. februára 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 100. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2006/118/SZBP (Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 7).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).